Sony | D-EJ815 | Sony D-EJ815 Bruksanvisning

3-045-457-51 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
D-E880
D-EJ815
 1999 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Öppna inte chassiet eftersom
du kan få stötar. Låt bara
kvalificerad personal utföra
service.
VARNING
Användning av optiska instrument
tillsammans med denna produkt ger risk för
ögonskador.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
För kunder i Europa
CE-märket på CD-spelaren gäller enbart
för produkter som saluförs inom EU.
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Kontrollernas placering ............................... 4
Spela upp en CD-skiva
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 7
2. Sätt i en CD-skiva. ................................... 7
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 8
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play) ......................................... 11
Spela upp ett enskilt spår
(Single play) .......................................... 11
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ......................................... 11
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play) ............................................ 12
Ansluta en strömkälla
Använda uppladdningsbara batterier ......... 18
Använda torrbatterier ................................. 20
Använda batterihållaren
(för de kunder som har batterihållare) ... 20
Om strömkällor .......................................... 21
Använda bärväskan
(för de kunder som har batterihållare) ... 21
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ................................. 22
Underhåll ................................................... 22
Felsökning ................................................. 23
Specifikationer ........................................... 25
Tillbehör (medföljer/tillval) ....................... 26
Tillgängliga funktioner
Funktionen G-PROTECTION ................... 13
Förstärka basljudet (SOUND) ................... 13
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 14
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 14
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 15
Stänga av bakgrundsbelysningen för
LCD-skärmen ........................................ 15
Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett stereosystem ............................ 16
Använda CD-spelaren i en bil ................... 17
3
Komma igång
Kontrollernas placering
För mer information se sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
1 Teckenfönster
(sidorna 9, 11 - 15)
2 ./>
(AMS/search) (musiksökning)
knappar (sidorna 8, 11, 12)
3 PLAY MODE
(uppspelningsläge)
knapp
(sidorna 10 - 12)
4 HOLD (kontrollås)
omkopplare
(sidan 14)
8 u (spela/paus) knapp
(sidorna 8, 12)
9 x (stopp)/CHG (ladda)
knapp
(sidorna 8, 15, 18)
q; EXT BATT
(externt batteri)/
DC IN 4.5 V
(extern strömkälla)
kontakt
(sidorna 7, 18, 20)
5 OPEN (öppna)
spärr
(sidan 7)
qa LINE OUT
(OPTICAL) anslutning
(sidan 16)
6 REPEAT/ENTER
(upprepa/enter) knapp
(sidorna 10 - 12)
qs i/REMOTE anslutning
(sidan 7)
7 SOUND (ljud) knapp
(sidan 13)
qd VOLUME +/–
(volym) knappar
(sidan 8)
CD-spelare (baksida)
qf Batterifack
(sidan 18)
4
qg AVLS-omkopplare
(sidan 14)
Fjärrkontroll
(levereras inte med CA-modellen)
(Framsida)
w; LIGHT (belysning) knapp
Tryck på den här knappen när du
vill ha fjärrkontrollens
teckenfönster belyst. Belysningen
är tänd under ungefär 5 sekunder
när du använder uppladdningsbara
batterier eller alkaliska batterier.
qj x (stopp) knapp
(sidorna 8, 15)
qk Jog-spak
u: uppspelning/paus (sidorna 8, 12)
./>: AMS/search (sidorna 8, 11, 12)
Du manövrerar CD-spelaren genom att
trycka på spaken eller skjuta den åt sidan.
Komma igång
ql Teckenfönster
(sidorna 9, 11 - 15)
qh HOLD-omkopplare
(sidan 14)
wa VOLUME +/– knapp
(sidan 8)
(Baksida)
ws P MODE (uppspelningsläge)
knapp
(sidorna 10 - 12)
wg SOUND (ljud) knapp
(sidan 13)
wh DISPLAY (teckenfönster) knapp
Tryck på den här knappen om du
vill se hur lång tid och antalet spår
som återstår av CD-skivan.
wd RPT (upprepa)/ENT
(enter) knapp
(sidorna 10 - 12)
wf Spänne
Du kan vrida på spännet
och ändra vinkeln på
det.
Obs!
Använd endast den medföljande fjärrkontrollen. Du
kan inte styra denna CD-spelare med den
fjärrkontroll som medföljer andra CD-spelare.
(Forts.)
5
Fjärrkontroll
(medföljer CA-modellen)
wj x (stopp) knapp
(sidorna 8, 15)
wl N(uppspelning)•>
(AMS/search) knapp
(sidorna 8, 11, 12)
wk VOL (volym)
+/– knapp
(sidan 8)
e; HOLD omkopplare
(sidan 14)
ea . (AMS/search)
knapp
(sidorna 8, 11, 12)
Obs!
Använd endast den medföljande fjärrkontrollen. Du kan inte styra denna CD-spelare med den fjärrkontroll som
medföljer andra CD-spelare.
6
Spela upp en CD-skiva
Du kan också använda uppladdningsbara batterier, torrbatterier eller ett bilbatteri som strömkälla.
till ett vägguttag
1. Ansluta CD-spelaren.
1 Anslut AC-adaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna med
fjärrkontrollen.
Spela upp en CD-skiva
För modeller som levereras med en
kontaktadapter.
AC-adapter
u knapp
Om AC-adaptern inte passar i vägguttaget kan
du använda kontaktadaptern.
till EXT
BATT/DC
IN 4.5V
För modeller som levereras med
fjärrkontroll.
• Anslut hörlurarnas/öronsnäckornas
kontakt till fjärrkontrollen.
• Anslut hörlurarna/öronsnäckorna
ordentligt till fjärrkontrollen. En
glappande anslutning kan orsaka
störande ljud under uppspelning.
till i/
REMOTE
Härlurar
eller
öronsnäckor
2. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna CD-spelarens lock genom
att skjuta spärren OPEN åt sidan.
2 Placera CD-skivan i facket och
stäng locket.
OPEN spärr
Etikettsidan uppåt.
(Forts.)
7
3. Spela upp en CD-skiva.
Tryck på u.
Justera volymen genom att
trycka på VOLUME + eller –.
För att
Spela upp/göra paus
Stoppa
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Gå snabbt bakåt
Gå snabbt framåt
Tryck på
u
x/CHG*2
. snabbt en gång*2
. flera gånger*2
> snabbt en gång*2
> flera gånger*2
Håll ned .*2
Håll ned >*2
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.
8
Teckenfönstret
• När du trycker på u sedan du har bytt CD-skiva eller slagit på och av CD-spelaren visas det
totala antalet spår och den totala speltiden för CD-skivan under ungefär två sekunder.
• Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
• Mellan spåren visas tiden fram till nästa spårs början tillsammans med indikationen “–”.
• Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.
Om volymen inte ökar
Uppspelning startar från den punkt du avbröt den
CD-spelaren kan starta uppspelningen från den punkt där du avbröt den (återhämtningsfunktion).
Det finns ingen ON/OFF-omkopplare för denna funktion på spelaren.
Ta ut CD-skivan
Ta ut CD-skivan på det sätt som visas i nedanstående illustration.
Fördjupning
9
Spela upp en CD-skiva
Är AVLS ställd på “LIMIT”? Ställ AVLS på “NORM.” Mer information finns i avsnittet
“Skydda hörseln (AVLS).”
Uppspelningsalternativ
Med PLAY MODE och REPEAT/ENTER kan du använda flera olika metoder för uppspelning.
PLAY MODE-knapp
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget.
“Ingen indikation”
(Normal uppspelning)
“1”
(Spela upp ett enskilt spår)
“SHUF”
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
“PGM”
(Spela upp spår i din egen ordning)
REPEAT/ENTER-knapp
REPEAT
Med hjälp av PLAY MODE kan du
utföra upprepad uppspelning av det som
du själv valt ut.
ENTER
Du kan välja spår för PGMuppspelningsläge.
u-knapp
./>
knappar
10
x/CHG-knapp
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play)
Du kan spela upp spår upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, enstaka, slumpvis och
PGM.
Under uppspelning trycker du på
REPEAT/ENTER.
Spela upp ett enskilt spår
(Single play)
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “1” visas.
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play)
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “SHUF” visas.
11
Uppspelningsalternativ
Angående ./>
Under upprepad uppspelning (Repeat play) kan du hitta det första spåret efter det sista genom att
trycka på > flera gånger. Du kan också hitta det sista spåret efter det första genom att trycka
på . flera gånger.
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play)
Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
1
Under uppspelning trycker du på
PLAY MODE flera gånger tills “PGM”
visas.
2
Välj spår genom att trycka på .
eller >.
Spårnummer
Uppspelningsordning
3
Tryck på REPEAT/ENTER för att mata
in det valda spåret.
“00” visas och spårräkningen ökar ett steg.
4
5
Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.
Starta PGM-uppspelningen genom att trycka på u.
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck på REPEAT/ENTER flera gånger innan steg 5.
Under PGM-uppspelningen:
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills “PGM” blinkar och tryck sedan på REPEAT/ENTER.
Spårnumret visas varje gång du trycker på REPEAT/ENTER.
Obs!
• När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
• Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.
12
B Tillgängliga funktioner
Funktionen
G-PROTECTION
Förstärka basljudet
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i
ljudet medan du joggar. Denna nya funktion
ger ett bättre skydd än den som användes
förut.
När du joggar bör du se till att CD-spelaren
har OPEN-spärren riktad uppåt.
Det finns ingen ON/OFF-omkopplare för
G-PROTECTION-funktionen på den här CDspelaren och dess fjärrkontroll.
Du kan göra det förstärkta basljudet
tydligare.
(SOUND)
Tryck på SOUND för att välja “BASS
” eller “BASS
”.
“Ingen indikation”
(Normal uppspelning)
BASS
BASS
Obs!
Det valda ljudläget visas.
“BASS
“BASS
” förstärker basljudet mer än
”.
Obs!
Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen vrider du ned volymen.
13
Tillgängliga funktioner
• Ljudet kan hoppa om:
– CD-spelaren utsätts för en oförutsedd mängd
stötar eller
– om du spelar en smutsig eller repad CD-skiva.
• Om du ansluter kabeln eller den digitala optiska
anslutningskabeln till LINE OUT (OPTICAL),
kommer inte funktionen G-PROTECTION att
fungera.
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Ställ AVLS på “LIMIT”.
Visas när HOLDfunktionen är aktiverad.
Blinkar när du höjer volymen över en
viss nivå.
Stänga av AVLS-funktionen
Ställ AVLS på “NORM.”
HOLD-funktionen finns för både CDspelaren och fjärrkontrollen. Du kan
fortfarande styra CD-spelaren med
fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen
är ställd på av (off).
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
14
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Koppla bort alla strömkällor (ACadapter, uppladdningsbara
batterier eller torrbatterier) från
CD-spelaren.
2
Anslut strömmen igen medan du
håller x/CHG intryckt.
När du använder uppladdningsbara batterier
eller torrbatterier tänds teckenfönstrets
bakgrundsbelysning ungefär 5 sekunder varje
gång du trycker på en knapp. Du kan spara
batterier genom att stänga av
bakgrundsbelysningen helt och hållet.
1
Ta ur de uppladdningsbara
batterierna eller torrbatterierna
från CD-spelaren.
2
Sätt i batterierna igen medan du
håller PLAY MODE intryckt.
Aktivera LCD-skärmens
bakgrundsbelysning
Ta först bort batterierna och sätt sedan
tillbaka dem igen utan att du håller PLAY
MODE intryckt.
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning
LCD-skärmens bakgrundsbelysning är alltid
aktiverad när du använder AC-adaptern eller
ett bilbatteri som strömkälla.
15
Tillgängliga funktioner
Slå på ljudsignalen
Koppla först bort srömförsörjningen och
anslut den sedan igen utan att du håller
x/CHG intryckt.
Stänga av
bakgrundsbelysningen
för LCD-skärmen
B Ansluta CD-spelaren
Obs!
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor genom ett
stereosystem och spela in CD-skivor på
kassettband och MiniDisc. Mer information
finns i bruksanvisningen till den utrustning
som ska anslutas.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna.
till LINE OUT
(OPTICAL)
Optiskt
digital
anslutningskabel
MD-spelare,
DAT-spelare
eller liknande.
16
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Använd AC-adaptern vid inspelning. Om du
använder uppladdningsbara batterier eller
torrbatterier som strömkälla är risken stor att
batterierna urladdas helt under inspelningen.
• Justera volymen på den anslutna enheten så att
det inte uppstår distorsion i ljudet.
När du använder anslutningskabeln
• Du kan inte justera volymen för
hörlurarna/öronsnäckorna på CD-spelaren
eller på fjärrkontrollen.
• Om det uppstår distorsion i ljudet ansluter
du enheten till i/REMOTE-kontakten.
När du använder en digital optisk
anslutningskabel
Vid inspelning från en CD-skiva till en
MiniDisc, DAT eller liknande bör du först se
till att CD-spelaren står i pausläge
innan du utför inspelningsprocedurerna.
Om G-PROTECTION- och SOUNDfunktionerna när du använder
anslutningskabeln eller den digitala
optiska anslutningskabeln
Anslutningskabel Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga för de olika typerna av
anslutningskabel:
Vänster (vit)
Höger (röd)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
Anslutningskabel
Digital optisk
anslutningskabel
G-PROTECTION
Nej
Nej
SOUND
Nej
Ja*
* Fungerar bara för utsignalen för ljudet från
i/REMOTE-anslutningen, men inte för
utsignalen från LINE OUT (OPTICAL)anslutningen.
Använda CD-spelaren i
en bil
Du kan använda CD-spelaren i en bil genom
att ansluta den till bilens kassettdäck.
Du kan inte använda bilmonteringsplattan för
denna CD-spelare.
När du använder CD-spelaren i en bil bör du
se till att placera den på en plats där den inte
är i vägen när du kör.
Biltillbehör som behövs
För att ansluta CD-spelaren till en bil med ett
kassettdäck behöver du följande biltillbehör
som listas i “Tillbehör (medföljer/tillval)”:
• Bilbatterikabel, och
• Bilanslutningsset*
Mer information finns i bruksanvisningarna
som följer med tillbehören.
Ansluta CD-spelaren
* Störande ljud kan uppstå om du använder en
annan anslutningskabel. Du rekommenderas att
använda Sony bilanslutningsset. Då reducerar du
ljudstörningar.
Strömkontroll via tändningslåset (när
du använder bilbatterikabeln)
Med denna funktion stängs CD-spelaren av
automatiskt när du stänger av
motorn (slår av tändningen) även om du har
batterier i CD-spelaren. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla
bilmodeller.
Obs!
Använd endast den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval)”. Om du använder
någon annan bilbatterikabel kan det förorsaka
värmebildning som kan leda till rökutveckling och
felfunktion.
17
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbara batterier
• AC-adapter (se “Spela upp en CD-skiva”)
• LR6 (storlek AA) alkaliska batterier
3
För livslängd och uppladdningstid för de
uppladdningsbara batterierna, se
“Specifikationer”.
Anslut AC-adaptern till EXT BATT/
DC IN 4.5 V-kontakten på CDspelaren och sedan till ett
vägguttag. Tryck därefter på
x/CHG för att starta
uppladdningen.
Om AC-adaptern inte passar vägguttaget
kan du använda kontaktadaptern.
x/CHG-knapp
Använda
uppladdningsbara
batterier
till EXT BATT/DC
IN 4.5 V
Ladda upp de uppladdningsbara batterierna
innan du använder dem för första gången. Du
kan bara använda
följande uppladdningsbara batterier till denna
CD-spelare.
• NC-WMAA
• NH-WM2AA
1
Öppna luckan till batterifacket.
AC-adapter
till ett vägguttag
(undersidan)
2
CD-spelaren laddar upp batterierna.
Indikatorn “CHG” visas i teckenfönstret
“bläddrar” för att
och indikatorerna
visa att laddning pågår. När laddningen
är klar släcks indikatorerna “CHG” och
.
Om du trycker på x/CHG efter det att
laddningen är klar blinkar indikatorn
och texten “Full” visas i
teckenfönstret.
Sätt i två uppladdningsbara
batterier och vänd 3 polen enligt
märkningen i batterifacket. Stäng
sedan luckan.
4
18
Koppla ur AC-adaptern.
Ta ur de uppladdningsbara batterierna
Ta ur batterierna enligt nedanstående
illustration.
När är det dags att ersätta de
uppladdningsbara batterierna?
När batterilivslängden halverats börjar det bli
dags att byta ut de uppladdningsbara
batterierna mot nya.
Om uppladdningsbara batterier
Om batteriet är nytt eller om det inte har
används under en längre tid kan det hända att
det inte kan laddas fullt förrän du har laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
När det är dags att ladda upp de
uppladdningsbara batterierna
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
Ansluta en strömkälla
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Råd för hur du bär med dig de
uppladdningsbara batterierna
Förvara batterierna i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batterierna. Om du har
batterierna i fickan utan skydd kan det hända
att de kortsluts av metallföremål, vilket kan
göra att de upphettas så mycket att de kan
börja brinna.
r
Lo batt*
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
Om du vill bevara batteriernas ursprungliga
kapacitet så länge som möjligt bör du inte
ladda dem förrän de är fullständigt tömda.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
19
Använda torrbatterier
Använd bara följande torrbatterier för CDspelaren:
• Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek
AA)
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort AC-adaptern.
1
Öppna luckan till batterifacket.
2
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
Använda batterihållaren
(för de kunder som har batterihållare)
Du kan utöka driftstiden på batterier genom
att sätta i uppladdningsbara batterier eller
torrbatterier i CD-spelaren och ansluta
batterihållaren.
Batterierna i CD-spelaren och batterihållaren
förbrukas parallellt.
1
Ta av hatten till batterihållaren och
sätt i två LR6 alkaliska batterier
(storlek AA) och se till att du
vänder batterierna med 3 polen
enligt märkningen på
batteriehållarens utsida och sätt
sedan tillbaka hatten igen.
2
Anslut batterihållaren till CDspelaren.
Ta ur batterierna
Du tar ur batterierna på samma sätt som du
tar ur uppladdningsbara batterier.
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
r
r
Lo batt*
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
20
till EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Med sidan v riktad uppåt
Obs!
• Se till att du kopplar bort AC-adaptern när du
ansluter batterihållaren.
• När du ökar batteridrifttiden genom att använda
uppladdningsbara batterier tillsammans med
torrbatterier bör du se till att de uppladdningsbara
batterierna är fulladdade och att torrbatterierna är
nya och oanvända.
Om strömkällor
Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren
inte används.
Om AC-adaptern
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
Använda bärväskan
(för de kunder som har batterihållare)
Du kan bära spelaren och batterihållaren i
den medföljande bärväskan.
Placera dem i väskan som nedanstående bild
visar.
Polaritet på adapterkontakten
• När du kopplar ur AC-adaptern från
vägguttaget ska du alltid fatta tag om
själva adaptern. Dra aldrig i sladden.
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
Ansluta en strömkälla
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
21
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör
aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du
riskerar att CD-spelaren inte fungerar som
den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte
heller på en dammig plats eller där det
finns mycket sand eller är fuktigt eller
regnar. Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska chocker. Lägg den heller inte på
ett underlag som inte är plant. Tänk också
på att inte lämna spelaren i en bil med
stängda fönster (där det kan bli mycket
varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
Inte så här
22
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du
tryckt på VOLUME + flera
gånger.
c Ställ AVLS-omkopplaren på “NORM”. (sidan 14)
c Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången
(OPTICAL) jack. Anslut dem till i/REMOTE-utgången. (sidan
7)
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 7)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sidan 20)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 20)
c Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera
gånger. (sidorna 18, 19)
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatterier.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
uppladdningsbara batterier.
När du trycker på u visas
“Lo batt” eller “00” i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HI dc In” visas i
teckenfönstret.
CD-skivan spelas inte upp
eller “no dISC” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
(Forts.)
23
Ytterligare information
“Hold” visas i teckenfönstret
när du trycker på en knapp
och det går inte att spela upp
något på CD-spelaren.
c De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem.
(sidan 18)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 20)
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval).” (sidan 26)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 7, 18, 19, 20)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 22)
c Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 7)
c Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 18)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 18 - 20)
c Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 7)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 14)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Det går inte att justera
volymen med VOLUME +/–
knapparna på CD-spelaren.
Under inspelning med en
optisk digital anslutning
spelas inte spårnumret in
som det ska.
CD-spelaren påbörjar inte
uppladdningen.
c CD-spelaren är ansluten till en ljudutrustning. Justera volymen
med den anslutna utrustningens volymkontroll. (sidan 16)
24
c Spela in spårnumret igen med MD-spelaren, DAT-spelaren eller
liknande. (sidan 16)
c Se bruksanvisningen som medföljer inspelningsutrustningen.
(sidan 16)
c I stoppläge trycker du på x/CHG. (sidan 18)
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
• AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
• Sony DCC-E245 bilbatterikabel vid
användning med bilbatteri: 4,5 V DC
Batterilivslängd* (ca. timmar)
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (uppmätt enl. EIAJ
CP-307)
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Linjeutgång (Line) (stereo-minijack)
Utnivå 0,7 V rms vid 47 kOhm;
Rekommenderad belastning över 10 kOhm
Hörlurar (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16 ohm
(Ca. 0,15 mW + Ca. 0,15 mW vid 16 ohm)*
*För kunder i Frankrike
Optisk digital utgång (optisk anslutning)
Utnivå: –21 - –15 dBm
Våglängd: 630 - 690 nm vid toppnivå
• Två Sony NC-WMAA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Sony NH-WM2AA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
11
23
37
46
58
76
* Uppmätt värde gentemot standarden EIAJ
(Electronic Industries Association of Japan).
** Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
Drifttemperatur
5°C - 35°C (41°F - 95°F)
(Forts.)
25
Ytterligare information
Strömförbrukning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen
Two NC-WMAA
(laddade under ca 4 timmar**)
NH-WM2AA
(laddade under ca 4 timmar**)
Två Sony alkaliska
batterier LR6SG
Uppladdningsbara batterier
NC-WMAA och två alkaliska
batterier
Uppladdningsbara batterier
NH-WM2AA och två alkaliska
batterier
Två Sony alkaliska
batterier LR6SG och två Sony
alkaliska batterier LR6SG
(batterihållare)
Specifikationer
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Ca. 131,5 × 22,5 × 141,4 mm
Vikt (exklusive uppladdningsbara
batterier)
Ca. 200 g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
Tillbehör
(medföljer/tillval)
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll (1)
Uppladdningsbara batterier (2)
Batterifodral (1)
Bärfodral (1)
Batterihållare (1)*
AC-kontaktadapter (1)**
* Medföljer modellerna U2, CED, G8, CEK och
CEX
** Medföljer modellerna JE.W och E33
Extra tillbehör
AC-adapter
Aktiva högtalare
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z1000
Bilbatterikabel
DCC-E245
Bilbatterikabel med bilanslutningsset
DCC-E26CP
Bilanslutningsset
CPA-9
Anslutningskabel
RK-G129HG
RK-G136HG
Optisk digital anslutningskabel
POC-5B
POC-10B
POC-15B
POC-5AB
POC-10AB
POC-15AB
Uppladdningsbart batteri
NH-WM2AA
Öronsnäckor
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
När du ansluter hörlurar/öronsnäckor
(tillval) till den medföljande
fjärrkontrollen
Använd endast hörlurar med stereominikontakter. Du kan inte använda hörlurar
med mikrokontakter.
Stereo-minikontakt
Mikrokontakt
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
26
27
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising