Sony | D-EJ758CK | Sony D-EJ758CK Bruksanvisning

3-237-757-51 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
“WALKMAN” är ett varumärke som ägs av
Sony Corporation.
D-EJ758CK
© 2002 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET RISK
FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV NÅGOT
OPTISKT INSTRUMENT
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Kontrollernas placering ............................... 4
Spela upp en CD-skiva
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 6
2. Sätt i en CD-skiva. .................................. 6
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 6
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play) ......................................... 10
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ..... 10
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ......................................... 10
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play) ............................................ 11
Tillgängliga funktioner
Installation i bil
Placering av CD-spelaren .......................... 16
Montera CD-spelaren ................................ 16
Byta säkring på bilbatterikabeln ................ 17
Montering av vridkontrollen ...................... 18
Ansluta en strömkälla
Använda AC-adaptern ............................... 19
Använda uppladdningsbara batterier ......... 19
Använda torrbatterier ................................. 21
Om strömkällor .......................................... 22
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ................................. 23
Underhåll ................................................... 23
Felsökning ................................................. 24
Specifikationer ........................................... 26
Tillbehör (medföljer/tillval) ....................... 27
Funktionen G-PROTECTION ................... 12
Förstärka basljudet (SOUND) ................... 12
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 13
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 13
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 14
Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett stereosystem ............................ 15
3
Komma igång
Kontrollernas placering
För mer information se sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
1 PLAY MODE-knapp
(sidorna 9 - 11)
9 DC IN 4.5 V (extern
strömkälla) kontakt
(sidorna 6, 20)
2 SOUND-knapp
(sidorna 12, 13)
q; Hål för bärrem
3 VOL-knapp (volym) +*
(sidan 6)
qa Teckenfönster
(sidorna 7, 10 - 13)
4 . (AMS/
sökning) knapp
(sidorna 7, 11)
qs REPEAT/ENTERknapp
(sidorna 9 - 11)
5 VOL-knapp
(volym) – (sidan 6)
6 X-knapp (paus)
(sidan 7)
qd HOLDomkopplare
(sidan 13)
qf OPEN-omkopplare
(sidan 6)
7 x (stop)/CHG-knapp
(uppladdning) (sidorna 7, 14, 20)
qg LINE OUT-kontakt
(sidan 15)
8 N*-knapp (uppspelning)/>
(AMS/sökning)
(sidorna 6, 7, 11)
qh i-kontakt (hörlurar)
CD-spelare (insida)
qj G-PROTECTION-omkopplare
(sidan 12)
qk Batterifack
(sidan 19)
*Knappen har en punkt som du kan känna med fingret.
4
Vridkontroll
ql . (AMS/sökning)•
> (AMS/sökning)/
N (uppspelning) kontroll
(sidorna 6, 7, 11)
Komma igång
w; x (stopp) knapp
(sidorna 7, 14)
wa Kontakt för
hopkoppling med ett
bilanslutningsset
Obs!
Den medföljande vridkontrollen är endast avsedd att användas för den här spelaren.
5
Spela upp en CD-skiva
Som strömkälla kan du också använda återuppladdningsbara batterier, torrbatterier eller
hushållsström (med AC-adapter).
1. Ansluta CD-spelaren.
Bilens kassettdäck
1 Anslut bilanslutningspaketet.
2 Anslut bilbatterikabeln.
Obs!
Sänk volymen på bilens kassettspelare innan
du sätter i kassettadaptern.
till
cigarettändaruttaget
Kabel till
bilbatteriet
Bilanslutningsset
till DC IN
4.5 V
2. Sätt i en CD-skiva.
till LINE
OUT
till i
(hörlurar)
1 Öppna luckan genom att skjuta mot
OPEN.
Vridkontroll
OPEN spärr
3. Spela upp en CD-skiva.
Tryck på N/>.
2 Placera CD-skivan i facket och
stäng locket.
Etikettsidan
uppåt.
Vrid kontrollen
mot >/N.
Justera volymen genom att
trycka på VOL + eller –.
Du kan också justera volymen på
bilens kassettdäck.
6
Tryck på
N/>
N/> under 2 sekunder eller mer
X
x/CHG (x på vridkontrollen)*2
. snabbt en gång*2
. flera gånger*2, *3
N/> snabbt en gång*2, *3
N/> flera gånger*2, *3
Håll ned .*2
Håll ned N/>*2
Spela upp en CD-skiva
För att
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)
Spela upp (från det första spåret)
Paus (bara på CD-spelaren)
Stoppa uppspelningen
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Gå snabbt bakåt
Gå snabbt framåt
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.
*3 När det sista spåret har spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka på
N/>. På samma vis kan du, vid början av det första spåret, gå till det sista spåret genom att trycka på
..
Teckenfönstret
• När du trycker på N/> sedan du har bytt CD-skiva eller slagit på och av CD-spelaren visas
det totala antalet spår och den totala speltiden för CD-skivan under ungefär två sekunder.
• Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
• Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.
Om volymen inte ökar
• Om “AVLS” blinkar i teckenfönstret håller du ned SOUND tills “AVLS” slocknar. Mer
information finns under “Skydda hörseln (AVLS)”.
• Om hörlurarna är anslutna till LINE OUT-kontakten ansluter du dem till i-kontakten
(hörlurar).
(Forts.)
7
Angående CD-R/CD-RW-skivor
Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*,
men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan
spelats in med.
* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för
inspelning av ljud på CD-skivor.
Ta ut CD-skivan
Tryck på centrumtappen i mitten av skivtallriken och lyft ut CD-skivan.
8
Uppspelningsalternativ
Med PLAY MODE och REPEAT/ENTER kan du använda flera olika metoder för uppspelning.
PLAY MODE-knapp
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
“SHUF”
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
“PGM”
(Spela upp spår i din egen ordning)
Uppspelningsalternativ
“1”
(Spela upp ett enskilt spår)
REPEAT/ENTER-knapp
REPEAT
Med hjälp av PLAY MODE kan du
utföra upprepad uppspelning av det som
du själv valt ut.
ENTER
Du kan välja spår för PGMuppspelningsläge.
.-knapp
N/>-knapp
x/CHG-knapp
(Forts.)
9
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play)
Du kan spela upp spår upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, enstaka, slumpvis och
PGM.
Under uppspelning trycker du på
REPEAT/ENTER.
Spela upp ett enskilt spår
(Single play)
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “1” visas.
Spela upp spår i slumpvis ordning
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “SHUF” visas.
10
(Shuffle play)
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play)
Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
1
Under uppspelning trycker du på
PLAY MODE flera gånger tills “PGM”
visas.
2
Välj spår genom att trycka på .
eller N/>.
Spårnummer
3
Tryck snabbt på REPEAT/ENTER
(snabbare än 0,5 sekunder) för att
mata in det valda spåret.
“00” visas och spårräkningen ökar ett steg.
4
5
Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.
Håll REPEAT/ENTER nedtryckt tills uppspelningen startar.
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck på REPEAT/ENTER flera gånger innan steg 5.
Under PGM-uppspelningen:
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills “PGM” blinkar och tryck sedan på REPEAT/ENTER.
Spårnumret visas varje gång du trycker på REPEAT/ENTER.
Obs!
• När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
• Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.
11
Uppspelningsalternativ
Uppspelningsordning
B Tillgängliga funktioner
Funktionen
G-PROTECTION
Förstärka basljudet
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i
ljudet medan du joggar. Denna nya funktion
ger ett bättre skydd än den som användes
förut.
Du kan göra det förstärkta basljudet
tydligare.
(SOUND)
Tryck på SOUND för att välja “BASS
” eller “BASS
”.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
Ställ G-PROTECTION (under luckan)
på “ON.”
BASS
BASS
När du joggar bör du se till att CD-spelaren
har OPEN-spärren riktad uppåt.
Stänga av funktionen G-PROTECTION
Ställ G-PROTECTION på “OFF.”
Obs!
Det kan bli korta avbrott i ljudet om:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har beräknats att klara av,
– du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
– du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg
kvalitet, det var något problem med
inspelningsenheten eller dess programvara.
Det valda ljudläget visas.
“BASS
“BASS
” förstärker basljudet mer än
”.
Obs!
Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen vrider du ned volymen.
12
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS”
visas i teckenfönstret.
Blinkar när volymen höjs över en viss
gräns.
* För kunder i Frankrike
Den här nivån är ställd på “
Tillgängliga funktioner
När du vrider upp volymen till “ *”
“AVLS” blinkar och du kan inte höja
volymen mer. Vill du vrida upp volymen till
mer än “ *”, håller du ned SOUND tills
“AVLS” slocknar i teckenfönstret.
Visas när HOLD-funktionen är aktiverad.
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
”.
13
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Koppla bort alla strömkällor (ACadapter, uppladdningsbara
batterier eller torrbatterier) från
CD-spelaren.
2
Anslut strömförsörjningen
samtidigt som du trycker på
x/CHG på CD-spelaren eller x på
vridkontrollen.
Slå på ljudsignalen
Koppla bort strömkällan och anslut den igen
utan att trycka på x/CHG eller x.
14
B Ansluta CD-spelaren
Obs!
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor via ett
stereosystem och du kan spela in dem på ett
kassettband. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska
anslutas.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna.
till LINE OUT
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Använd AC-adaptern vid inspelning. Om du
använder uppladdningsbara batterier eller
torrbatterier som strömkälla är risken stor att
batterierna urladdas helt under inspelningen.
• Justera volymen på den anslutna enheten så att
det inte uppstår distorsion i ljudet.
När du använder anslutningskabeln
Om det uppstår distorsion i ljudet ansluter du
enheten till i-kontakten.
Anslutningskabel
Höger (röd)
Vänster (vit)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
15
Ansluta CD-spelaren
Om funktionerna G-PROTECTION och
SOUND när du använder
anslutningskabeln
• Om du vill spela in med bästa möjliga CDljudkvalitet sätter du omkopplaren GPROTECTION på “OFF”.
• Funktionen SOUND påverkar bara den
signal som kommer från den utgång som är
märkt i, den har ingen inverkan på
signalen som sänds via LINE OUT.
B Installation i bil
Placering av CD-spelaren
• Placera spelaren på en plats där den:
– inte är i vägen för föraren.
– inte utgör en fara för passagerarna.
– inte kommer i vägen för luckan till
handskfacket eller askfatet.
– ligger stadigt och där det inte finns
något i närheten som kan skada den.
• Installera inte CD-spelaren i närheten av
värmekällor eller där den utsätts för direkt
solljus, där det är mycket dammigt eller
fuktigt (se särskilt upp med
instrumentbrädan).
Obs!
• Fäst inte kardborrband på namnplattan.
• Om du parkerar bilen en längre tid tar du bort
CD-spelaren från kardborrfästet så att du inte
riskerar att den utsätts för direkt solljus.
Kabeldragning
Bunta samman kablarna med den
medföljande kabelspiralen så att inte lösa
kablar kommer i vägen när du kör.
Vi kan inte ansvara för skador eller andra
problem som uppkommit genom felaktig
installation.
Kabeln till bilbatteriet
Om du har frågor eller behöver hjälp med
något som rör den här enheten kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Montera CD-spelaren
Fäst CD-spelaren vid mittkonsolen med hjälp
av de medföljande kardborrbanden.
CD-spelarens undersida
Tillbehörskonsol
16
4,5 V-kontakten (likström) i änden på
bilbatterikabeln uppfyller kraven enligt den
föreslagna JEITA-standarden (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Anslut den inte till andra spelare.
Kontaktens polaritet
(JEITA-standard)
Byta säkring på
bilbatterikabeln
Om CD-spelaren inte fungerar kontrollerar
du säkringen. Om säkringen är trasig gör du
så här för att byta ut den:
1
Stäng av CD-spelaren och ta ur
pluggen i cigarettändaruttaget.
2
Skruva bort toppen på
cigarettändarkontakten genom att
vrida dem moturs.
3
4
5
Ta ur den felaktiga säkringen.
Kassettadaptern
• Om du inte får fram något ljud eller om
kassettadaptern matas ut byter du
uppspelningsriktning på bilkassettdäcket.
• Sätt aldrig in kassettadaptern med kabeländen i
kassettdäcket. Du riskerar att kabeln bryts av eller
att kassettspelarens mekanism skadas.
• Det finns vissa bilkassettdäck som är
konstruerade så att kassettadaptern inte kan
användas.
• Dra sladden så att den inte är i vägen när du kör.
• När du kopplar bort en kabel från CD-spelaren
fattar du tag i själva kontakten; dra aldrig i
kablarna.
• I vissa kassettdäck kan ett skramlande ljud höras
från kassettadaptern. Det tyder dock inte på att
det är något fel.
Sätt in en ny säkring i kontakten.
Skruva tillbaka toppen genom att
vrida den medurs.
Ta bort
Installation i bil
Toppen
Säkring
Cigarettändarkontakt
Obs!
• Se till att den säkring du använder är lika lång,
och märkt med samma amperetal som
originalsäkringen. Försök aldrig att ersätta en
trasig säkring med en metalltråd eller liknade.
• Om även den nya säkringen går sönder, kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare. Ta även med dig
den trasiga säkringen.
17
Montering av
vridkontrollen
Använder du den medföljande vridkontrollen
kan du kontrollera CD-spelaren på samma
enkla sätt som när du kontrollerar bilens
belysning eller vindrutetorkarna medan du
kör.
Fäst vridkontrollen på en plan yta på det sätt
som visas nedan.
1
Fäst de medföljande
kardborrbanden på
vridkontrollens undersida och på
en plan yta (där du vill fästa
vridkontrollen).
Vridkontrollens
undersida
18
2
Fäst vridkontrollen till den plana
ytan genom att trycka ihop
kardborrbanden ordentligt.
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• AC-adapter
• Uppladdningsbara batterier
• LR6 (storlek AA) alkaliska batterier
För livslängd och uppladdningstid för de
uppladdningsbara batterierna, se
“Specifikationer”.
Använda AC-adaptern
Anslut den medföljande AC-adaptern till DC
IN 4.5 V-kontakten och anslut den därefter
till ett vägguttag.
Använda
uppladdningsbara
batterier
Ladda upp de uppladdningsbara batterierna
innan du använder dem för första gången. Du
kan bara använda
följande uppladdningsbara batterier till denna
CD-spelare.
• NC-WMAA
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
1
Öppna batterifackets lucka på
insidan av CD-spelaren.
2
Sätt in två uppladdningsbara
batterier genom att passa in 3
enligt märkningen i batterifacket.
Stäng sedan locket så att det
klickar på plats.
till ett vägguttag
till DC IN 4.5 V
Ansluta en strömkälla
(Forts.)
19
Använda uppladdningsbara
batterier
3
Ta ur de uppladdningsbara batterierna
Ta ur batterierna enligt nedanstående
illustration.
Anslut AC-adaptern till DC IN 4.5
V-kontakten på CD-spelaren och
sedan till ett vägguttag. Tryck
därefter på x/CHG för att starta
uppladdningen.
x/CHG-knapp
När det är dags att ladda upp de
uppladdningsbara batterierna
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
till DC IN 4.5 V
r
r
r
AC-adapter
r
till ett vägguttag
r
Lo batt*
CD-spelaren laddar upp batterierna.
Indikatorn “CHG” visas i teckenfönstret
och indikatorerna
“bläddrar” för
att visa att laddning pågår. När
laddningen är klar släcks indikatorerna
“CHG” och
.
Om du trycker på x/CHG efter det att
laddningen är klar blinkar indikatorn
och texten “Full” visas i
teckenfönstret.
4
20
Koppla ur AC-adaptern.
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
Om du vill bevara batteriernas ursprungliga
kapacitet så länge som möjligt bör du inte
ladda dem förrän de är fullständigt tömda.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
När är det dags att ersätta de
uppladdningsbara batterierna?
När batterilivslängden halverats börjar det bli
dags att byta ut de uppladdningsbara
batterierna mot nya.
Om uppladdningsbara batterier
Om batteriet är nytt eller om det inte har
används under en längre tid kan det hända att
det inte kan laddas fullt förrän du har laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
Råd för hur du bär med dig de
uppladdningsbara batterierna
Förvara batterierna i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batterierna. Om du har
batterierna i fickan utan skydd kan det hända
att de kortsluts av metallföremål, vilket kan
göra att de upphettas så mycket att de kan
börja brinna.
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
Använda torrbatterier
Använd bara följande torrbatterier för CDspelaren:
• Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek
AA)
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort AC-adaptern.
1
2
Öppna luckan till batterifacket.
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
Ta ur batterierna
Du tar ur batterierna på samma sätt som du
tar ur uppladdningsbara batterier.
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
r
Lo batt*
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
21
Ansluta en strömkälla
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Om strömkällor
Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren
inte används.
Om AC-adaptern
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
Polaritet på
adapterkontakten
• När du kopplar ur AC-adaptern från
vägguttaget ska du alltid fatta tag om
själva adaptern. Dra aldrig i sladden.
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
22
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
Inte så här
23
Ytterligare information
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör
aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du
riskerar att CD-spelaren inte fungerar som
den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte
heller på en dammig plats eller där det
finns mycket sand eller är fuktigt eller
regnar. Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska chocker. Lägg den heller inte på
ett underlag som inte är plant. Tänk också
på att inte lämna spelaren i en bil med
stängda fönster (där det kan bli mycket
varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CDspelaren. Om du ändå gör det riskerar du
att skada spelaren. Använd inte sådana
skivor.
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du
tryckt på VOL + flera gånger.
c Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS” slocknar i teckenfönstret.
(sidan 13)
c Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången
jack. Anslut dem till i (hörlurar)-utgången.
c Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången
jack. Anslut dem till i (hörlurar)-utgången.
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sidan 21)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 21)
c Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera
gånger. (sidorna 19, 20)
Det går inte att justera
volymen.
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatterier.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
uppladdningsbara batterier.
“Lo batt” eller “00” visas i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HI dc In” visas i
teckenfönstret.
CD-skivan spelas inte upp
eller “no dISC” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
“Hold” visas i teckenfönstret
när du trycker på en knapp
och det går inte att spela upp
något på CD-spelaren.
24
c De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem.
(sidorna 19)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 21)
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval).” (sidan 27)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 19 - 21)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 13)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 23)
c Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 6)
c Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 19)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 19 - 21)
c Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 19)
c CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta
bränningen för CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av
inspelningsenheten och dess programvara.
c Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RWskivan, inspelningsenheten eller med dess programvaran.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 13)
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
CD-spelaren påbörjar inte
uppladdningen.
Uppspelningen startar från
den punkt där du stoppade.
(resume - återupptagen
uppspelning)
c I stoppläge trycker du på x/CHG. (sidan 20)
Ett frasande eller rasslande
ljud hörs från CD-skivan.
När du stänger locket till CDspelaren börjar CD-skivan att
rotera.
Det går inte att kontrollera
CD-spelaren ordentligt med
vridkontrollen.
c Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta
uppspelningen från det första spåret trycker du på N/> under
2 sekunder eller mer. Du kan också få samma resultat genom att
öppna locket till CD-spelaren eller genom att koppla ur alla
strömkällor och sedan sätta i batterierna eller ansluta AC-adaptern
igen. (sidorna 6, 7, 19, 21)
c Stäng locket till batterifacket ordentligt. (sidan 19)
c CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget
fel.
c Knapparna på CD-spelaren har av misstag hållits nedtryckta.
Ytterligare information
25
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
• AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
Batterilivslängd* (ca. timmar)
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (uppmätt enl. JEITA
CP-307)
När du använder
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Linjeutgång (Line) (stereo-minijack)
Utnivå 0,7 V rms vid 47 kΩ;
Rekommenderad belastning över 10 kΩ
Öronsnäckro (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16 Ω
(Ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Frankrike
Strömförbrukning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen.
• Två Sony NC-WMAA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Sony NH-WM2AA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
Två NC-WMAA
(laddade under ca
3 timmar**)
NH-WM2AA
(laddade under ca
5 timmar**)
Två Sony alkaliska
batterier LR6(SG)
(tillverkad i Japan)
funktionen
G-PROTECTION
på
av
12
10
25
22
48
38
* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
Drifttemperatur
5°C - 35°C
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Ca. 135,5 × 29,2 × 137,4 mm
Vikt (exkl. tillbehör)
Ca. 185 g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
26
Tillbehör
Extra tillbehör
(medföljer/tillval)
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor (1)
Vridkontroll (1)
Bilbatterikabel (1)
Bilanslutningsset (1)
Kardborrband för CD-spelaren (4)
Kardborrband för vridkontrollen (2)
Spiralrör (1)
AC-adapter
Aktiva högtalare
AC-E45HG
SRS-T55
SRS-Z500
Bilbatterikabel
DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset
DCC-E34CP
Bilanslutningsset
CPA-9C
Anslutningskabel
RK-G129
RK-G136
Uppladdningsbart batteri
NH-WM2AA
Öronsnäckor
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Hörlurar
MDR-A44L
MDR-A110LP
När du använder andra hörlurar ska de ha en
kontakt av typen stereominikontakt. Du kan
inte använda hörlurar med mikrokontakter.
Stereo-minikontakt
Mikrokontakt
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
Ytterligare information
27
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising