Sony | D-F201 | Sony D-F201 Bruksanvisning

3-241-442-52 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
“WALKMAN” är ett varumärke som ägs av
Sony Corporation.
D-F201
© 2002 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
CE-märket gäller enbart för
produkter som saluförs inom EU.
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Identifiera kontrollerna ................................ 4
Ansluta en strömkälla
Använda torrbatterier ................................. 18
Om strömkällor .......................................... 19
Spela upp en CD-skiva
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 6
2. Sätt i en CD-skiva. ................................... 6
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 6
Uppspelningsfunktioner ......... 9
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ................................. 20
Underhåll ................................................... 20
Felsökning ................................................. 21
Specifikationer ........................................... 23
Tillbehör
(medföljer/tillval) ........ Omslagets baksida
Använda radion
Lyssna på radio .......................................... 10
Ställa in radiokanaler för snabbval ............ 12
Ställa in snabbvalskanaler ......................... 13
Tillgängliga funktioner
Maximera skyddet mot hopp i ljudet
(ESP MAX) ........................................... 14
Förstärka basljudet (SOUND) ................... 14
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 15
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 15
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 16
Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett stereosystem ............................ 17
3
Komma igång
Identifiera kontrollerna
Mer information finns på sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
1 i-kontakt
(hörlurar)
(sidan 6)
8 u** (uppspelning/
paus) knapp
(sidorna 6, 7)
2 OPEN-knapp
(sidan 6)
9 x (stopp)•RADIO OFF
knapp
(sidorna 7, 10, 12, 16)
q; Hål för handrem
3 SOUND/
PRESET –
- knapp
(sidorna 12-14)
4 VOLUME*kontroll (volym)
(sidan 6)
5 MENU/PRESET +
-knapp
(sidorna 9, 12, 13)
6 RADIO ON (radio
på)•BAND/MEMORY
(band/minne) knapp
(sidorna 10-13)
7 Teckenfönster
(sidorna 9 - 15)
*
qa DC IN 4.5 Vkontakt (anslutning
för extern
strömförsörjning)
(sidan 6)
qs ./> (AMS/
sökning)•TUNE –/+
(inställning) knappar
(sidorna 7, 9, 10, 12)
qd HOLD-omkopplare
(sidan 15)
Det finns en liten upphöjd punkt bredvid VOLUME-ratten; punkten visar åt vilket håll du vrider för att
höja volymen.
** Knappen har en upphöjd punkt som du kan känna med fingret.
4
CD-spelare (insidan)
CD-spelare (baksidan)
qh MONO/ST (mono/stereo) omkopplare
(sidan 11)
Komma igång
qf ESP
omkopplare
(sidan 14)
qg AVLSomkopplare
(sidan 15)
qj Batterifack
(sidan 18)
5
Spela upp en CD-skiva
Du kan också driva enheten med torrbatterierna.
1. Ansluta CD-spelaren.
till ett vägguttag
1 Anslut AC-adaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna.
AC-adapter
till DC IN 4.5V
till i (hörlurar)
Hörlurar
eller
öronsnäckor
u knapp
2. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna locket genom att trycka på
OPEN.
OPEN
(öppna)
knapp
2 Placera CD-skivan i facket och stäng
locket.
3. Spela upp en CD-skiva.
Tryck på u.
Etikettsidan
uppåt.
Justera volymen.
6
Tryck på
u
u under 2 sekunder eller mer
u
x*2
. snabbt en gång*2
. flera gånger*2, *3
> snabbt en gång*2, *3
> flera gånger*2, *3
Håll ned .*2
Håll ned >*2
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.
*3 När det sista spåret har spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka på
>. På samma vis kan du, vid början av det första spåret, gå till det sista spåret genom att trycka på ..
Teckenfönstret
• När du trycker på u sedan du har bytt CD-skiva eller slagit på och av CD-spelaren visas det
totala antalet spår och den totala speltiden för CD-skivan under ungefär två sekunder.
• Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
• Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.
När du stänger locket på CD-spelaren och strömkällan är
ansluten
När “disc” blinkar i teckenfönstret börjar CD-skivan rotera och stannar när CD-spelaren har läst
skivinformationen. Det förkortar väntetiden innan uppspelningen börjar.
Om volymen inte ökar
Om AVLS är ställd på “LIMIT”, ställ den på “NORM”. Mer information finns under “Skydda
hörseln (AVLS)”.
(Forts.)
7
Spela upp en CD-skiva
För att
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)
Spela upp (från det första spåret)
Paus
Stoppa uppspelningen
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Gå snabbt bakåt
Gå snabbt framåt
Angående CD-R/CD-RW-skivor
Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*,
men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan
spelats in med.
* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för
inspelning av ljud på CD-skivor.
Ta ut CD-skivan
Tryck på centrumtappen i mitten av skivtallriken och
lyft ut CD-skivan.
8
Uppspelningsfunktioner
Med MENU får du tillgång till flera olika uppspelningsmetoder.
MENU-knapp
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget.
Teckenfönster
Visning av uppspelningsläge
t Ingen indikator
(Normal uppspelning)
r
Uppspelningsfunktioner
“ ”
(Spela upp alla spår upprepade
gånger)
r
“1”
(Spela upp ett enskilt spår)
r
1”
“
(Spela upp ett enskilt spår
upprepade gånger)
r
“
SHUF”
(Spela upp spår i slumpvis ordning
upprepade gånger)
./>
knappar
9
Använda radion
När du väl har lagrat kanaler som snabbval kan du lätt ställa in en kanal genom att trycka på
PRESET + eller –.
Lyssna på radio
Du kan lyssna på FM- och AM-program.
1
2
Slå på radion genom att trycka på RADIO ON•BAND.
3
Ställ in önskad kanal genom att
trycka på TUNE + eller –, ställ sedan
in ljudvolymen.
Tryck på RADIO ON•BAND tills önskat band visas.
Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret på följande sätt:
FM1
FM2
FM3
FM4
FM5
AM
Slå av radion
Tryck på x•RADIO OFF.
Ställa in kanalen snabbt
Håll TUNE + eller – nedtryckt i steg 3 tills frekvenssiffrorna börjar ändras i teckenfönstret. CDspelaren börjar automatiskt att söka bland radiofrekvenserna och stannar när den hittar en kanal
som har tillräckligt stark signal.
10
Förbättra radiomottagningen
För FM-mottagning kan du sträcka ut kabeln till hörlurarna/öronsnäckorna.
Hörlurar
eller
Öronsnäckor
För AM-mottagning flyttar du själva CD-spelaren.
Obs!
Håll hörlurarna/öronsnäckorna anslutna till i-kontakten på CD-spelaren. Kabeln till hörlurarna/öronsnäckorna
fungerar som FM-antenn.
Använda radion
Om det är svårt att höra en FM-sändning
Ställ MONO/ST-omkopplaren på “MONO” med hjälp av ett spetsigt föremål.
Störningarna minskar, men nu får du ljudet i mono.
Lyssna på radion med batteridrift
Om du ansluter den externa strömkontakten till DC IN 4.5 V-kontakten på CD-spelaren slås CDspelaren av. Slå på den igen genom att trycka på RADIO ON•BAND.
11
Ställa in radiokanaler för snabbval
Du kan lagra radiokanaler i CD-spelarens minne. Du kan ställa in upp till 30 radiokanaler för
snabbval, 5 för varje band (FM1-5 och AM) i önskad ordning.
1
2
3
Slå på radion genom att trycka på RADIO ON•BAND.
Välj band genom att trycka på RADIO ON•BAND.
Håll MEMORY nedtryckt tills “PRESET” blinkar i teckenfönstret.
Från och med det här steget måste du utföra nästa steg inom 10 sekunder efter det att du
utfört det föregående steget. Efter 10 sekunder, och utan att du har utfört något nytt steg,
slutar “PRESET” blinka, vilket visar att CD-spelaren har lämnat standbyläget PRESET
MEMORY. Om det här inträffar, börja om från steg 3 igen.
4
Välj det snabbvalsnummer du vill lagra kanalen på genom att trycka flera
gånger på PRESET + eller – när “PRESET” blinkar.
5
6
Ställ in önskad kanal när “PRESET” blinkar genom att trycka på TUNE + eller –.
Tryck på MEMORY.
När kanalen har ställts in för snabbval hörs en ljudsignal och “PRESET” slutar blinka i
teckenfönstret. Den nya kanalen ersätter den tidigare.
FM:
AM:
Efter 2 sekunder börjar “PRESET” blinka igen och CD-spelaren går in i standbyläget
PRESET MEMORY.
7
12
Upprepa steg 4 till 6 för att fortsätta ställa in radiokanaler inom samma band.
Om du vill ställa in snabbval för kanaler på ett annat band upprepar du steg 2
till 6 när “PRESET” slutat blinka.
Gå ur standbyläget PRESET MEMORY
När radion är påslagen kan du gå ur standbyläget PRESET MEMORY genom att utföra någon av
följande procedurer. Snabbvalsinställda kanaler finns däremot kvar i CD-spelarens minne.
• Håll MEMORY nedtryckt tills “PRESET” slutar blinka.
• Tryck inte på någon knapp inom 10 sekunder. “PRESET” slutar blinka.
• Tryck på u. CD-spelaren växlar till läget för CD-uppspelning.
• Tryck på x•RADIO OFF. Radion slås av.
Radera alla snabbvalsinställda kanaler
1 Koppla ur strömkällan (de alkaliska batterierna eller AC-adaptern).
2 Håll MEMORY nedtryckt samtidigt som du sätter tillbaka de alkaliska batterierna, eller
ansluter AC-adaptern igen.
Indikatorerna i teckenfönstret fortsätter blinka tills alla snabbvalsinställda kanaler är raderade.
Därefter slutar indikatorerna att blinka och slocknar.
Använda radion
Ställa in snabbvalskanaler
Du kan snabbt och enkelt ställa in en snabbvalskanal genom att trycka på PRESET + eller –.
1
2
Välj band genom att trycka på RADIO ON•BAND.
Välj önskad snabbvalskanal genom att trycka på PRESET + eller –.
13
B Tillgängliga funktioner
Maximera skyddet mot
hopp i ljudet (ESP MAX)
Förstärka basljudet
Den vanliga ESP-funktionen (Electronic
Shock Protection) minimerar hopp i ljudet
genom ett buffertminne som lagrar
ljudinformation. Om ett hopp i ljudet skulle
uppstå spelas den lagrade informationen upp.
Systemet ESP MAX använder sig av ytterst
sofistikerad teknologi. På grund av den
optiska pickupens lättviktsutförande och dess
förbättrade stöttålighet återhämtar sig det här
systemet mycket snabbare från påverkan av
stötar än konventionell teknologi, som t.ex.
ESP eller ESP2.*
Du kan göra det förstärkta basljudet tydligare.
(SOUND)
Välj “BASS
” eller “BASS
genom att trycka på SOUND.
”
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
BASS
BASS
* Även om ESP MAX erbjuder ett mycket bra
skydd kan hopp i ljudet inträffa i vissa fall.
Ställ ESP (under locket) på “ON”.
Det valda ljudläget visas.
“BASS
“BASS
Visas när ESP MAX-funktionen är aktiverad.
Stänga av ESP MAX-funktionen
Ställ ESP på “OFF”.
Obs!
• Uppspelningen kan avbrytas om CD-spelaren
utsätts för en kraftig stöt, även om ESP MAXfunktionen är aktiverad.
• Ljudet kan innehålla störningar eller det kan bli
korta avbrott i ljudet:
– när du lyssnar på en smutsig eller repad CDskiva,
– när du lyssnar på en CD-skiva som är avsedd
för ljudtest,
– när spelaren utsätts för upprepade stötar eller
– när du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg
kvalitet, eller om det var något problem med
inspelningsenheten eller programvaran.
14
” förstärker basljudet mer än
”.
Obs!
• Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen sänker du volymen.
• När du lyssnar på radion fungerar inte SOUNDfunktionen.
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Ställ AVLS (under locket) på “LIMIT”.
Visas när HOLD-funktionen är aktiverad.
Visas när “LIMIT” är vald och AVLSfunktionen är aktiverad.
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
Tillgängliga funktioner
Stänga av AVLS-funktionen
Ställ AVLS på “NORM”.
15
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Koppla bort strömförsörjningen
från CD-spelaren (torrbatterier
eller AC-adapter).
2
Anslut strömkällan samtidigt som
du håller x på CD-spelaren
intryckt.
Slå på ljudsignalen
Koppla först bort strömförsörjningen och
anslut den sedan igen utan att du håller ned
x.
16
B Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor via ett
stereosystem och du kan spela in dem på ett
kassettband. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska
anslutas.
Obs!
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Under inspelningar bör du använda AC-adaptern.
Om du använder torrbatterier som strömkälla kan
det hända att de tar slut under inspelningen.
• Ställ in volymen på CD-spelaren och den
anslutna utrustningen så att ljudet blir rent och
störningsfritt.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna.
till i
Justera volymen.
Anslutningskabel
Ansluta CD-spelaren
Vänster (vit)
Höger (röd)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
17
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• AC-adapter (se “Spela upp en CD-skiva”)
• LR6 (storlek AA) alkaliska batterier
Ta ur torrbatterierna
Ta ur batterierna som nedanstående bild
visar.
Information om batterilivslängd finns under
“Specifikationer”.
Använda torrbatterier
Använd bara följande typ av torrbatterir för
CD-spelaren:
• Alkaliska LR6-batterier (storlek AA)
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort AC-adaptern.
Öppna luckan till batterifacket.
Batterierna är fulladdade.
○
1
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
○
○
r
○
r
○
Batteriernas kapacitet börjar avta.
○
○
○
r
2
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
r
○
(baksida)
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
r
Lo batt*
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
Sätt i #-sidan först
(för båda batterierna).
18
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
Om strömkällor
Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren
inte används.
Om AC-adaptern
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
Polaritet på
adapterkontakten
• När du kopplar ur AC-adaptern från
vägguttaget ska du alltid fatta tag om
själva adaptern. Dra aldrig i sladden.
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
Om torrbatterier
19
Ansluta en strömkälla
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig
vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att
CD-spelaren inte fungerar som den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska chocker. Lägg den heller inte på
ett underlag som inte är plant. Tänk också på
att inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CD-spelaren.
Om du ändå gör det riskerar du att skada
spelaren. Använd inte sådana skivor.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
Inte så här
20
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter att du gått igenom denna symptomlista, kontaktar du din
närmaste Sony-återförsäljare.
CD-spelare
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Volymen ökar inte även om
du ställer VOLUMEkontrollen på maximal nivå.
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
c Ställ AVLS-omkopplaren på “NORM.” (sidan 15)
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatterier.
“Lo batt” eller “00” visas i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HI dc In” visas i
teckenfönstret.
CD-skivan spelas inte upp
eller “no dISC” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval)”. (omslagets baksida)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 18)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 15)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 20)
c Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten vänd uppåt.
(sidan 6)
c Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 18)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidan 18)
c Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6)
c CD-R/CD-RW-skivan var inte stängd (med programmet den
brändes med). Stäng CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av
bränningsprogrammet.
c Det är något problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW-skivan,
med inspelningsenheten eller bränningsprogrammet.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 15)
c Den här CD-spelaren kan inte ladda upp uppladdningsbara
batterier.
(Forts.)
21
Ytterligare information
“Hold” visas i teckenfönstret
när du trycker på en knapp,
och CD-skivan spelas inte
upp.
De uppladdningsbara
batterierna kan inte laddas
upp i spelarens batterifack.
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sidan 18)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 18)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 18)
Felsökning
CD-spelare
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Uppspelningen startar från
den punkt där du stoppade.
(resume - återupptagen
uppspelning)
c Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta
uppspelningen från det första spåret trycker du på u under 2
sekunder eller mer. Du kan också få samma resultat genom att
öppna locket till CD-spelaren eller genom att koppla ur alla
strömkällor och sedan sätta i batterierna eller ansluta AC-adaptern
igen. (sidorna 6, 18)
c Justera volymen på CD-spelaren och den anslutna utrustningen.
(sidan 17)
När du använder spelaren
med ett anslutet
stereosystem blir det
störningar i ljudet.
Radio
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Ljudet är svagt eller har låg
kvalitet.
c Byt ut batterierna mot nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA).
(sidan 18)
c Flytta CD-spelaren från TVn.
c Håll AC-adaptern borta från CD-spelaren.
22
Specifikationer
CD-spelare
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
Allmänt
Strömförsörjning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen.
• Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
• AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
+1
20 - 20 000 Hz –3 dB (uppmätt enl. JEITA
CP-307)
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Öronsnäckor (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW vid 16 Ω
(Ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Frankrike
Radio
Frekvensomfång
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
Antenn
FM: Sladdantenn (kabeln till hörlurarna/
öronsnäckorna)
AM: Inbyggd ferritantenn
Batterilivslängd* (ca. timmar)
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
När du använder
ESP
på
Två Sony alkaliska 31
batterier LR6(SG)
(tillverkade i Japan)
av
33
RADIO
på
70
* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Drifttemperatur
5°C - 35°C
Ca. 161 × 26,3 × 130,3 mm
Vikt (utan tillbehör)
Ca. 210 g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
23
Ytterligare information
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Tillbehör
(medföljer/tillval)
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor (1)
Extra tillbehör
AC-adapter
Aktiva högtalare
Bilbatterikabel
Bilbatterikabel med
bilanslutningsset
Bilanslutningsset
Anslutningskabel
Öronsnäckor
Hörlurar
AC-E45HG
SRS-A17
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Om du använder andra hörlurar ska de ha en
kontakt av typen stereo-minikontakt. Du kan
inte använda hörlurar med mikro-kontakter.
Stereo-minikontakt
Mikrokontakt
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
Sony
24 Corporation Printed in China
Download PDF

advertising