Sony | D-CS901 | Sony D-CS901 Bruksanvisning

3-243-807-51 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
“WALKMAN” är ett varumärke som ägs av
Sony Corporation.
D-CS901
© 2002 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter AC-adaptern
för regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
CE-märket gäller enbart för
produkter som saluförs inom EU.
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Kontrollernas placering ............................... 4
Uppspelning av en vanlig
audio-CD eller MP3-filer
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 6
2. Sätt i en CD-skiva. ................................... 6
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 7
Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett stereosystem ............................ 21
Ansluta en strömkälla
Använda uppladdningsbara batterier ......... 22
Använda torrbatterier ................................. 24
Om strömkällor .......................................... 24
Ytterligare information
Uppspelningsfunktioner
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play) ......................................... 12
Spela upp alla filer i en vald mapp
(mappuppspelning) (endast för
CD-skivor med MP3-filer) .................... 12
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ..... 12
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ......................................... 13
Spela upp alla filer i en vald mapp i
slumpvis ordning (Folder shuffle play)
(endast för CD-skivor med MP3-filer) .. 13
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play) ............................................ 14
Försiktighetsåtgärder ................................. 25
Underhåll ................................................... 26
Felsökning ................................................. 27
Specifikationer ........................................... 29
Tillbehör (medföljer/tillval) ....................... 30
Om “MP3” ................................................. 31
Om “ID3-taggar” ............. Omslagets baksida
Tillgängliga funktioner
Funktionen G-PROTECTION ................... 16
Visa CD-textinformation ........................... 16
Kontrollera återstående tid på CD-skivan
och antalet återstående spår ................... 17
Kontrollera informationen på en
CD-skiva med MP3-filer ....................... 17
Förstärka basljudet (SOUND) ................... 18
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 19
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 19
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 20
3
Komma igång
Kontrollernas placering
För mer information se sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
1 HOLD (kontrollås)
omkopplare
(sidan 19)
6 FOLDER –/+ knappar
(sidorna 9, 14)
2 Kontrollknapp
med 3 lägen
(se nedan)
7 PLAY MODE
(uppspelningsläge)
knapp (sidorna 11 - 15)
8 REPEAT/ENTER
(upprepa/bekräfta) knapp
(sidorna 11, 12, 14, 15)
3 VOL* (volym)
kontroll
(sidan 7)
9 SOUND (ljud)
knapp
(sidorna 18, 19)
0 i (hörlurar)
anslutning
(sidorna 6, 21)
4 DC IN 4.5 V
(extern strömkälla)
kontakt
(sidorna 6, 22)
qa Spänne
(sidan 6)
qs DISPLAY
(teckenfönster) knapp
(sidorna 16, 17)
5 Teckenfönster
(sidorna 8, 9, 12 - 14, 16, 18, 19)
2 Kontrollknapp med 3 lägen
Tryck mot
N/>
eller ..
*
N/>**: Uppspelning/AMS/
sökning (sidorna 7 - 9, 14)
.: AMS/sökning (sidorna 7, 14)
x/CHG: stopp/uppladdning
(sidorna 7, 20, 22)
Tryck på x/CHG.
Det finns en liten upphöjd punkt bredvid VOL-ratten; punkten visar åt vilket håll du vrider för att höja
volymen.
** Intill N/> finns en liten upphöjd punkt som du kan känna med fingret.
4
CD-spelare (insidan)
Komma igång
qd G-PROTECTION
omkopplare
(sidan 16)
qf Batterifack
(sidan 22)
Handremmen
När du joggar använder du den medföljande handremmen.
1 Trä remmen genom byglarna.
2 Placera handen mellan spelaren och remskyddet, ställ in remlängden och fäst remmen med
hjälp av kardborrbandet.
5
Uppspelning av en vanlig audio-CD
eller MP3-filer
Som strömkälla kan du också använda uppladdningsbara batterier eller torrbatterier.
1. Ansluta CD-spelaren.
1 Anslut AC-adaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna.
till ett vägguttag
AC-adapter
Kontrollknapp med
3 lägen (N/>)
till i (hörlurar)
Hörlurar
eller
öronsnäckorna
till DC IN
4.5V
2. Sätt i en CD-skiva.
1 Fäll ned spännet.
2 Öppna luckan.
3 Lägg in CD-skivan över centrumnavet och
stäng luckan.
4 Håll luckan stängd och stäng spännet ordentligt.
Etikettsidan uppåt.
6
3. Spela upp en CD-skiva.
För att
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)
Spela upp (från det första spåret)
Stoppa
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Gå snabbt bakåt
Gå snabbt framåt
Justera volymen.
Gör så här
Tryck 3-lägesknappen mot N/>.
Uppspelningen startar från den punkt där
du stoppade den.
Tryck kontrollknappen mot N/> och
håll den där i 2 sekunder eller mer.
Tryck på x/CHG.*2
Tryck kontrollknappen ett kort ögonblick
mot ..*2
Tryck kontrollknappen flera gånger mot
..*2, *3
Tryck kontrollknappen ett kort ögonblick
mot N/>.*2, *3
Tryck kontrollknappen flera gånger mot
N/>.*2, *3
Tryck kontrollknappen mot . och håll
den kvar där.*2
Tryck kontrollknappen mot N/> och
håll den kvar där.*2
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 Dessa funktioner kan utföras under uppspelning.
*3 När du spelat upp det sista spåret kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka 3lägesknappen mot N/>. På samma vis kan du, vid början av det första spåret, komma till det sista
spåret genom att trycka kontrollknappen mot ..
(Forts.)
7
Uppspelning av en vanlig audio-CD eller MP3-filer
Tryck 3-lägesknappen
mot N/>.
Teckenfönstret
• När du trycker 3-lägesknappen mot N/> efter det att du bytt CD-skiva, eller om du har
stängt av CD-spelaren och sedan slagit på den igen, visas totala antalet spår på CD-skivan och
den totala uppspelningstiden under ett par sekunder.
• När ett spår på CD-skivan spelas upp visas spårnumret och den förflutna tiden för det aktuella
spåret.
• När en fil från CD-skivan med MP3-filer spelas upp visas filnamn, filnummer och förfluten
speltid för den aktuella filen.
När du stänger locket på CD-spelaren och strömkällan är
ansluten
När “
” blinkar i teckenfönstret börjar CD-skivan rotera och stannar när CD-spelaren har läst
skivinformationen. Det förkortar väntetiden innan uppspelningen börjar.
Om volymen inte ökar
Om “AVLS” blinkar i teckenfönstret håller du SOUND nedtryckt tills “AVLS”
slocknar i teckenfönstret. Mer information finns i avsnittet “Skydda hörseln (AVLS).”
Om CD-R/CD-RW-skivor och MP3-filer
• Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*
och MP3-filer på CD-ROM-skivor. Däremot beror möjligheten till uppspelning på skivans
kvalitet och den utrustning som den spelats in med.
* CD-DA är förkortningen för Compact Disc Digital Audio. Det är en inspelningsstandard som används för
vanliga CD-skivor med ljudinformation.
• Använd inspelningsprogrammets funktioner för att stänga CD-R/CD-RW-skivorna, liksom
skivorna med MP3-filer, innan du använder dem.
– Om du spelar upp en skiva som spelats in i MP3-format, men som inte har stängts, tar det
längre tid innan uppspelningen startar än för stängda skivor.
– Du kan inte spela upp skivor i CD-DA-format, som inte har stängts med
inspelningsprogrammet.
Ta ut CD-skivan
Tryck ned centrumnavet och ta bort CD-skivan.
8
Uppspelning av en CD-skiva med MP3-filer
Förbered CD-spelaren och CD-skivan på samma sätt som för en vanlig ljud-CD.
(Se “Om MP3”).
Tryck kontrollknappen med 3 lägen mot N/>.
CD-spelaren spelar upp alla MP3-filer på CD-skivan.
Filnamn
Välja en mapp
Använd FOLDER + för att gå framåt och
FOLDER – för att gå bakåt.
Den valda mappens nummer och namn visas
en kort stund i teckenfönstret.
Uppspelning av en vanlig audio-CD eller MP3-filer
Filnummer
Uppspelningstid
för filen
Mappnummer
Mappnamn
Välja en fil
Gå framåt genom att trycka kontrollknappen med 3 lägen mot N/>, för att gå bakåt trycker
du den mot ..
Obs!
• Innan du spelar upp en MP3-fil som spelats in på en multisession-CD-skiva, läser CD-spelaren av de olika
inspelningstillfällenas innehållsförteckningar och visar “SESSION” följt av inspelningstillfällets nummer.
CD-spelaren upprepar denna sekvens tills spelaren läst det sista inspelningstillfället på CD-skivan.
• Medan “READING” visas läser CD-spelaren av all fil och mappinformation från CD-skivan.
• Du kan använda kontrollknappen med 3 lägen för ytterligare funktioner på samma sätt som när du spelar upp
en ljud-CD-skiva (se tabellen på sidan 7).
(Forts.)
9
Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning
Uppspelningsordningen för mappar och filer är följande:
CD-R
CD-RW
Mapp
MP3-fil
1
1
2
3
4
4
5
6
5
7
8
9
6
2
Fil-läge
Mapp-läge
q;
3
Spelar upp alla MP3-filer från 1, 2, 3...9, 0.
Spelar upp alla MP3-filer i den valda mappen.
(Exempel: Om du väljer mapp 3 spelar CD-spelaren upp fil 4. Väljer du mapp
4 spelar CD-spelaren upp fil 5 och 6).
Obs!
• En mapp som inte innehåller någon MP3-fil hoppas över.
• Maximalt antal mappar: 255
Maximalt antal filer: 255
• Mappnamn och filnamn kan visas med upp till 64 tecken. (Joliet extensions)
• Tecknen A-Z, 0-9 samt _ kan visas på den här CD-spelaren.
• För CD-skivor med MP3-filer är en “mapp” samma sak som ett “album” och en “fil” är samma sak som ett
“spår”.
10
Uppspelningsfunktioner
Du kan välja olika uppspelningslägen med knapparna PLAY MODE och REPEAT/ENTER.
PLAY MODE-knapp
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget.
Uppspelningsfunktioner
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
r
“ ”*
(Spela upp alla filer i den valda
mappen)
r
“1”
(Spelar upp ett enskilt spår)
r
“SHUF”
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
r
“
SHUF”*
(Spela upp filer i en vald mapp i
slumpvis ordning)
r
“PGM”
(Spela upp spår i din egen ordning)
REPEAT/ENTER-knapp
REPEAT
Du kan upprepa det valda
uppspelningsläget med hjälp av PLAY
MODE.
ENTER
Du kan välja spår för uppspelningsläget
PGM.
* Du kan bara välja
detta läge när du
spelar upp MP3-filer.
Kontrollknapp med 3
lägen (N/>, .)
(Forts.)
11
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play)
Du kan spela upp spår (“filer” när du spelar upp en CD-skiva med MP3-filer) flera gånger i
uppspelningslägena normal,
(endast för CD-skivor med MP3-filer), enstaka, slumpvis,
-slumpvis (endast för CD-skivor med MP3-filer) och PGM.
Under uppspelning trycker du på REPEAT/ENTER.
CD-skiva med
MP3-filer
Ljud-CD
Spårnummer
Filnamn
Filnummer
Uppspelningstid
Uppspelningstid
När du spelar upp MP3-filer
• I normalläget spelar CD-spelaren upp alla filer (upp till 255 filer) på en CD-skiva, gång på gång.
• I mappläget spelar CD-spelaren upp alla filer (upp till 255 filer) i den valda mappen, gång på gång.
Spela upp alla filer i en vald mapp
(mappuppspelning)
(endast för CD-skivor med MP3-filer)
Filnamn
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “ ” visas.
Filnummer
Spela upp ett enskilt spår
Uppspelningstid
(Single play)
Under uppspelning trycker du på PLAY MODE flera gånger tills “1” visas.
CD-skiva med
MP3-filer
Ljud-CD
Spårnummer
12
Uppspelningstid
Filnummer
Filnamn
Uppspelningstid
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play)
Under uppspelning trycker du på PLAY MODE flera gånger tills “SHUF” visas.
CD-skiva med
MP3-filer
Ljud-CD
Spårnummer
Uppspelningstid
Filnamn
Filnummer
Uppspelningstid
Uppspelningsfunktioner
När du spelar upp MP3-filer
Vid slumpvis uppspelning spelar CD-spelaren upp alla filer (upp till 255 filer) på CD-skivan i
slumpvis ordning.
Spela upp alla filer i en vald mapp i slumpvis
ordning (Folder shuffle play) (endast för CD-skivor med MP3-filer)
Filnamn
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “
SHUF” visas.
Filnummer
Uppspelningstid
När du spelar upp MP3-filer
Vid slumpvis uppspelning av en mapp, spelar CD-spelaren upp alla filer (upp till 255 filer) i den
valda mappen i slumpvis ordning.
13
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play)
Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 32 spår (“filer” när du spelar upp en CDskiva med MP3-filer) i den ordning du själv vill.
1
Under uppspelning trycker du på PLAY MODE flera gånger tills “PGM” visas.
CD-skiva med
MP3-filer
Ljud-CD
2
Mappnamn
Välj spår genom att trycka kontrollknappen med 3 lägen mot N/> eller ..
När du spelar upp en CD-skiva med MP3-filer kan du också välja mapp med FOLDER +
eller –.
CD-skiva med
MP3-filer
Ljud-CD
Spårnummer
3
Uppspelningsordning
CD-skiva med
MP3-filer
Uppspelningsordning
14
Uppspelningsordning
Filnamnet rullas.
Mata in det valda spåret genom att trycka snabbt på REPEAT/ENTER.
“000” visas (endast för ljud-CD-skivor) och spårräkningen ökar ett steg.
Ljud-CD
4
5
Mappnamn
Mappnamn
Uppspelningsordning
Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.
Starta PGM-uppspelning genom att hålla REPEAT/ENTER nedtryckt.
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck flera gånger på REPEAT/ENTER innan steg 5.
Under PGM-uppspelning:
Tryck flera gånger på PLAY MODE tills “PGM” börjar blinka och tryck sedan på REPEAT/
ENTER.
Spårnumret visas varje gång du trycker på REPEAT/ENTER.
Obs!
• När du har angett det 32:a spåret i steg 3, visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
• Om du väljer fler än 32 spår raderas de första spåren du valde.
Uppspelningsfunktioner
När du spelar upp MP3-filer
I PGM-läget kan du skapa program med upp till 32 filer, samma antal som gäller för spår på
vanliga ljud-CD.
15
B Tillgängliga funktioner
Funktionen
G-PROTECTION
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i
ljudet medan du joggar.
När du ställer G-PROTECTIONomkopplaren på CD-spelaren på “2”,
förstärks G-PROTECTION-funktionen
jämfört med läget “1”.
Om du går eller promenerar och vill använda
funktionen G-PROTECTION och samtidigt
få hög ljudkvalitet, ställer du GPROTECTION-omkopplaren på “1”. När du
tränar hårdare, t.ex. joggar eller löper, ställer
du den på “2”.
Ställ G-PROTECTION (under locket)
på “1” eller “2”.
Visa CD-textinformation
När du spelar upp en CD-skiva med CDtextinformation visas spårnamn, skivnamn,
artistnamn osv. i teckenfönstret.
Teckenfönstret
Här visas CDtexten.*
CD-textmärke
“Spårnumret” visas.
* När CD-spelaren läser informationen på CDskivan visas “READING”.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
Teckenfönster
När du joggar använder du den medföljande
handremmen (se “Handremmen” i avsnittet
där spelarens delar och kontroller beskrivs).
Obs!
Det kan bli korta avbrott i ljudet om:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har beräknats att klara av,
– du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
– du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg
kvalitet, det var något problem med
inspelningsenheten eller dess programvara.
Normal
uppspelning
Spårnummer, förfluten
uppspelningstid och namn
på det aktuella spåret
Tryck på
DISPLAY en
gång.
Spårnummer, återstående
tid för det aktuella spåret
och spårnamn/artistnamn
Tryck på
DISPLAY två
gånger.
Antal återstående spår**,
återstående tid på CDskivan och skivnamn/
artistnamn.
** Visas inte under enstaka uppspelning, slumpvis
uppspelning eller PGM-uppspelning.
Obs!
CD-textinformation som visas på den här CDspelaren visas bara på engelska.
16
Kontrollera återstående
tid på CD-skivan och
antalet återstående
spår
Du kan kontrollera den återstående tiden på
audio-CD-skivan och antalet återstående spår
med hjälp av DISPLAY.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
Teckenfönster
Tryck på
DISPLAY en
gång.
Tryck på
DISPLAY två
gånger.
Du kan kontrollera informationen på en CDskiva med MP3-filer med hjälp av DISPLAY.
Du kan också kontrollera informationen för
en ID3-tagg (version 1.1) om filen har den
typen av information lagrad. (Se “Om ID3taggar”).
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
Spårnummer och förfluten
uppspelningstid
Spårnummer och
återstående tid för det
aktuella spåret
Antalet återstående spår*
och återstående tid på CDskivan*
Teckenfönster
Normal
uppspelning
Filnamn och förfluten
uppspelningstid
Tryck på
DISPLAY en
gång.
FOLDER
<mappnamn>
Tryck på
DISPLAY två
gånger.
ID3: TITLE
<filnamn>
Tryck på
DISPLAY tre
gånger.
ID3:ALBUM
<albumnamn>
Tillgängliga funktioner
Normal
uppspelning
Kontrollera
informationen på en CDskiva med MP3-filer
* Visas inte under enstaka uppspelning, slumpvis
uppspelning eller PGM-uppspelning.
Tryck på
ID3: ARTIST
DISPLAY fyra <artistnamn>
gånger.
(Forts.)
17
Kontrollera informationen på en
CD-skiva med MP3-filer
Förstärka basljudet
Kontrollera det totala antalet
filer och mappar på en CDskiva med MP3-filer
Du kan göra det förstärkta basljudet
tydligare.
Det totala antalet filer och mappar visas när
du håller DISPLAY nedtryckt.
Tryck på SOUND för att välja
“BASS
” eller “BASS
”.
(SOUND)
Totalt antal mappar
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
Totalt antal filer
Obs!
BASS
• Om mappen saknar namn visas “ROOT” i
teckenfönstret.
• Om filen saknar ID3-tagginformation visas
“- - - -” i teckenfönstret.
BASS
Det valda ljudläget visas.
“BASS
“BASS
” förstärker basljudet mer än
”.
Obs!
Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen vrider du ned volymen.
18
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS”
visas i teckenfönstret.
Blinkar under 5 sekunder när du vrider
upp volymen över en viss gräns.
Tillgängliga funktioner
Stänga av AVLS-funktionen
Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS”
slocknar i teckenfönstret.
Blinkar under 5 sekunder om du
trycker på någon knapp när
HOLD-funktionen är aktiverad.
Obs!
• Om du använder SOUND-funktionen samtidigt
med AVLS-funktionen kan det hända att ljudet
blir orent (distorderat). I så fall sänker du
volymen.
• Vrid ned volymen innan du stänger av AVLSfunktionen. Då undviker du att överraskas av en
hög ljudnivå när du börjar en uppspelning.
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
19
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Koppla bort alla strömkällor (ACadapter, uppladdningsbara
batterier eller torrbatterier) från
CD-spelaren.
2
Anslut strömkällan samtidigt som
du håller x/CHG nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Slå på ljudsignalen
Koppla först bort strömförsörjningen och
anslut den sedan igen utan att du håller
x/CHG intryckt.
20
B Ansluta CD-spelaren
Obs!
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor via ett
stereosystem och du kan spela in dem på ett
kassettband. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska
anslutas.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Använd AC-adaptern vid inspelning. Om du
använder uppladdningsbara batterier eller
torrbatterier som strömkälla är risken stor att
batterierna urladdas helt under inspelningen.
• Ställ in volymen på CD-spelaren och den
anslutna enheten så att ljudet blir rent och klart.
Om funktionen G-PROTECTION när
du använder anslutningskabeln
Vill du spela in högkvalitativt CD-ljud bör du
ställa omkopplaren G-PROTECTION på “1”.
till i
Justera volymen.
Ansluta CD-spelaren
Anslutningskabel
Höger (röd)
Vänster (vit)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
21
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbara batterier
• AC-adapter (se “Uppspelning av en vanlig
audio-CD eller MP3-filer”)
• LR6 (storlek AA) alkaliska batterier
3
För livslängd och uppladdningstid för de
uppladdningsbara batterierna, se
“Specifikationer”.
Anslut AC-adaptern till DC IN
4.5 V-kontakten på CD-spelaren
och sedan till ett vägguttag. Tryck
därefter på x/CHG för att starta
uppladdningen.
Använda uppladdningsbara
batterier
till DC IN 4.5 V
Ladda upp de uppladdningsbara batterierna
innan du använder dem för första gången. Du
kan bara använda
följande uppladdningsbara batterier till denna
CD-spelare:
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
Kontrollknapp
med 3 lägen
(x/CHG)
AC-adapter
1
Öppna luckan till batterifacket
inne i spelaren.
till ett vägguttag
2
22
Sätt in två uppladdningsbara
batterier genom att passa ihop 3
enligt bilden i batterifacket och
stäng sedan luckan och se till att
den klickar på plats.
Sätt i #-änden först
(för båda batterierna).
CD-spelaren laddar upp batterierna.
“Charging” blinkar i teckenfönstret och
tänds i
indikatorsektionerna för
följd. När batterierna har laddats upp
slocknar “Charging” och indikatorerna
.
Om du trycker på x/CHG efter det att
laddningen är klar blinkar indikatorn
och texten “Full” visas i
teckenfönstret.
4
Koppla ur AC-adaptern.
Ta ur de uppladdningsbara batterierna
Ta ur batterierna enligt nedanstående
illustration.
När är det dags att ersätta de
uppladdningsbara batterierna?
När batterilivslängden halverats börjar det bli
dags att byta ut de uppladdningsbara
batterierna mot nya.
Om uppladdningsbara batterier
Om batteriet är nytt eller om det inte har
används under en längre tid kan det hända att
det inte kan laddas fullt förrän du har laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
När det är dags att ladda upp de
uppladdningsbara batterierna
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
Batterierna är fulladdade.
○
○
○
r
Råd för hur du bär med dig de
uppladdningsbara batterierna
Förvara batterierna i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batterierna. Om du har
batterierna i fickan utan skydd kan det hända
att de kortsluts av metallföremål, vilket kan
göra att de upphettas så mycket att de kan
börja brinna.
○
r
○
Batteriernas kapacitet börjar avta.
○
○
r
Ansluta en strömkälla
○
○
r
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
r
Lo batt*
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
Om du vill bevara batteriernas ursprungliga
kapacitet så länge som möjligt bör du inte
ladda dem förrän de är fullständigt tömda.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
23
Använda torrbatterier
Om strömkällor
Använd bara följande torrbatterier för CDspelaren:
• Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek AA)
Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren
inte används.
Om AC-adaptern
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort AC-adaptern.
1
2
Öppna luckan till batterifacket.
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
Sätt i #-änden först (för båda
batterierna).
Ta ur batterierna
Du tar ur batterierna på samma sätt som du
tar ur uppladdningsbara batterier.
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
Batterierna är fulladdade.
○
○
r
○
○
r
Batteriernas kapacitet börjar avta.
○
○
○
r
○
○
r
r
Lo batt*
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
24
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
Polaritet på adapterkontakten
• När du kopplar ur AC-adaptern från
vägguttaget ska du alltid fatta tag om
själva adaptern. Dra aldrig i sladden.
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med hörlurar/
öronsnäckor. Öronexperter avråder från
långvarig lyssning på hög volym. Om du skulle
börja höra ett ringande ljud i öronen bör du
sänka volymen eller allra helst sluta lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Vatten och föroreningar
• Innan du knäpper upp spännet för att
öppna luckan bör du vara noga med att
torka bort vatten, damm och sand från
spelarens utsida. Se till att du öppnar
luckan på en plats där du inte riskerar att
det kommer in fukt eller föroreningar i
spelaren. Se också till att du är torr om
händerna. Om det kommer in vatten eller
sand i spelaren kan det vara början till att
du får problem med den.
• När du stänger luckan bör du noga se till
att det inte finns några föroreningar, t.ex.
sand på gummipackningen runt luckan.
Stäng sedan luckan och se till att spännet
gör att den stängs ordentligt.
(Forts.)
Inte så här
25
Ytterligare information
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig
vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar
att CD-spelaren inte fungerar som den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska stötar. Lägg den heller inte på ett
underlag som inte är plant. Tänk också på att
inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CD-spelaren.
Om du ändå gör det riskerar du att skada
spelaren. Använd inte sådana skivor.
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
• Använd inte smutsiga CD-skivor. Det kan
leda till funktionsstörningar.
Försiktighetsåtgärder
Underhåll
• De medföljande hörlurarna är inte avsedda
att sänkas ned i vatten eller komma i
långvarig kontakt med väta. Om du råkar
tappa ner dem i vatten, eller om de blir
blöta, torkar du av dem med en mjuk duk.
Använd aldrig en elektrisk hårtork.
• Den medföljande AC-adaptern är inte
vattensäker. Undvik väta när du driver
spelaren med AC-adaptern, så undviker du
risken för elstötar.
• När du inte använder DC IN 4.5 Vkontakten och i-uttaget sluter du till dem
med de medföljande gummitätningarna.
Om det kommer in vatten eller sand i
kontakterna kan de börja rosta eller du får
problem av andra slag.
Rengöring av höljet
Obs!
• Spelarens lucka är lufttät och det kan hända att du
får svårt att öppna den om lufttrycket plötsligt
ändras, t.ex. om den transporterats med flyg eller
om du tar den från en varm till en kall plats. Då
kan du jämna ut trycket genom att ta bort
gummitätningen ur DC IN 4.5 V-kontakten.
• För att ge ett så gott skydd som möjligt mot
inträngande vatten är spännet avsiktligt
konstruerat att vara en aning trögt att manövrera.
Var försiktig så att du inte bryter naglarna när du
öppnar luckan.
Håll aldrig spelaren balanserande i
spännet; det kan skada spelaren.
26
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Rengöring av kontakten till
hörlurarna/öronsnäckorna
För att du ska få bäst ljudåtergivning bör du
hålla kontakten till hörlurarna/öronsnäckorna
ren. Torka då och då av den med en mjuk
duk.
Ta bort sand och damm från
gummipackningen
Sand, smuts och andra beläggningar hindrar
luckan från att sluta tätt ordentligt och
följden kan bli att det kommer in vatten i
spelaren. Håll packningen ren genom att
borsta av den emellanåt.
Du rekommenderas att byta gummipackning
åtminstone en gång om året. Du kan köpa
nya packningar hos din Sony-återförsäljare.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du
ställt VOL-kontrollen på
maxläget.
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
c Om “AVLS” blinkar i teckenfönstret håller du SOUND nedtryckt
tills “AVLS” slocknar. (sidan 19)
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatterier.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
uppladdningsbara batterier.
“Lo batt” eller “000” i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HI dc In” visas i
teckenfönstret.
c De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem.
(sidorna 22, 23)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 24)
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval).” (sidan 30)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 22 - 24)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 19)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 25)
c Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 6)
c Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 22)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 22 - 24)
c Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6)
c Efter en sekund eller mer sedan du har anslutit AC-adaptern,
trycker du på kontrollknappen med 3 lägen mot N/>.
c CD-R/CD-RW-skivan är tom.
c Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RWskivan, inspelningsenheten eller med dess programvara. (sidan 8)
c CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta
bränningen för CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av
inspelningsenheten och dess programvara.
(Forts.)
27
Ytterligare information
CD-skivan spelas inte upp
eller “no dISC” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c När du spelar upp en CD-skiva som innehåller både MP3-filer och
filer som spelats in i ett annat format än MP3, väljer du den senare
filtypen. Den här CD-spelaren kan bara spela upp spår som spelats
in i formatet CD-DA och MP3-filer som spelats in i CD-ROMformat. (sidan 8)
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sidan 24)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 24)
c Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera
gånger. (sidorna 22, 23)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
“Hold” visas i teckenfönstret
när du trycker på en knapp
och det går inte att spela upp
något på CD-spelaren.
CD-spelaren påbörjar inte
uppladdningen.
Uppspelningen startar från
den punkt där du stoppade
den. (resume - återupptagen
uppspelning)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 19)
Det hörs ett frasande ljud
från CD-skivan.
Tillsammans med ett
anslutet stereosystem blir
ljudet orent (distorderat) och
fullt av störningar.
Under uppspelning av en CDskiva med MP3-filer roterar
inte CD-skivan, däremot hör
du ljudet som vanligt.
“NO FILE” visas i
teckenfönstret när du tryckt
kontrollknappen med 3 lägen
mot N/> eller när du har
stängt CD-spelarens lock.
CD-skivan spelas inte upp.
Det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
När du stänger locket till CDspelaren börjar CD-skivan att
rotera.
28
c I stoppläge trycker du på x/CHG. (sidan 22)
c Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta
uppspelningen från det första spåret trycker du 3-lägesknappen
mot N/> under 2 sekunder eller mer. Du kan också få samma
resultat genom att öppna locket till CD-spelaren eller genom att
koppla ur alla strömkällor och sedan sätta i batterierna eller ansluta
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 7, 22, 24)
c Stäng luckan till batterifacket ordentligt. (sidan 22)
c Justera volymen på CD-spelaren och den anslutna utrustningen.
(sidan 21)
c CD-spelaren är utvecklad så att rotationen avbryts för en CD-skiva
med MP3-filer. Det minskar strömförbrukningen. Det är alltså
inget fel.
c Det finns inga MP3-filer på CD-skivan.
c Du använder en CD-RW-skiva vars information har raderats.
c CD-skivan är smutsig.
c Stäng CD-skivan efter bränningen. (sidan 8)
c CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget
fel.
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av
200 mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz –0
–4, 5 dB (uppmätt enl. JEITA
CP-307)
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Hörlurar (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16 Ω
(ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Europa
Strömförbrukning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen.
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
Siffrorna inom parentes visar uppspelningstiden för
MP3-filer.
När du använder
NH-WM2AA
(laddat under ca
5 timmar**)
Två Sony alkaliska
batterier LR6(SG)
(tillverkad i Japan)
G-PROTECTION (stötskydd)
“1”
“2”
22
23
[16]
[16]
37
[24]
38
[24]
* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
Drifttemperatur
5°C - 35°C
Dimensioner (b/h/d) (inklusive
utstickande delar och reglage)
Ca. 134,1 × 38,5 × 147,8 mm
Vikt (utan tillbehör)
Ca. 321 g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
Ytterligare information
• Sony NH-WM2AA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
• AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
Batterilivslängd* (ca. timmar)
29
Tillbehör
Extra tillbehör
(medföljer/tillval)
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor (1)
Uppladdningsbara batterier (2)*
Batterifodral (1)*
Handrem (1)
* Medföljer endast modellerna CED och CEK
AC-adapter
Aktiva högtalare
AC-E45HG
SRS-T1
SRS-Z500
Bilbatterikabel
DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset
DCC-E34CP
Bilanslutningsset
CPA-9C
Anslutningskabel
RK-G129
RK-G136
Uppladdningsbart batteri
NH-WM2AA
(NH-WMAA × 2)
Öronsnäckor (utom för kunder i Frankrike)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Öronsnäckor (för kunder i Frankrike)
MDR-E808LP
Hörlurar (utom för kunder i Frankrike)
MDR-A44L
MDR-A110LP
När du använder andra hörlurar ska de ha en
kontakt av typen stereominikontakt. Du kan
inte använda hörlurar med mikrokontakter.
Stereo-minikontakt
Mikrokontakt
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
30
Om “MP3”
Vad är MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) är ett
standardformat för komprimering av ljud.
Filerna komprimeras till ungefär 1/10 av den
ursprungliga storleken. De ljudfrekvenser
som ligger utanför det mänskliga
hörselomfånget komprimeras, medan de
frekvenser som det mänskliga örat kan
uppfatta inte komprimeras.
“MP3”-filer som den här CDspelaren kan spela upp
Du kan bara spela upp MP3-filer som
uppfyller följande krav.
AVÄNDBARA MEDIER
CD-R- och CD-RW-skivor
ANVÄNDBARA SKIVFORMAT
Du kan använda skivor av formatet ISO 9660
Level 1/2 and Joliet extension. Den här
enheten kan bara visa 1-bytetecken. (2bytetecken, som t.ex. japanska, visas som
“–.”)
INSTÄLLNINGAR FÖR
KOMPRIMERINGSPROGRAMMET
OCH PROGRAMMET DU ANVÄNDER
FÖR BRÄNNING
• När du komprimerar en källa som en MP3fil rekommenderas du att ställa
överföringshastigheten (bit rate) i
programvaran på “44,1 kHz”, “128kbps”
och på “Constant Bit Rate”.
• För maximal kapacitet vid bränning
använder du “halting of writing”.
• För direkt inspelning med maximal
kapacitet till ett tomt medium använder du
“Disc at Once”.
OM ATT SPARA FILER PÅ MEDIET
När du sätter i skivan läser spelaren av alla
filer. Om det finns många mappar, eller filer
som inte är MP3-filer, kan det ta lång tid
innan uppspelningen börjar, eller för nästa
MP3-fil att spelas upp.
Lagra därför inte onödiga mappar eller andra
filer än MP3-filer på en CD-skiva som du ska
använda för musiklyssning.
Du rekommenderas att inte spara andra
filtyper eller onödiga mappar på en skivor
med MP3-filer.
Obs!
• Se till att du använder “mp3” som filändelse när
du namnger filen.
• Lägger du filändelsen “mp3” till en annan fil än
en MP3-fil, kan spelaren inte läsa filen.
• Filnamnet stödjer inte ID-taggen.
31
Ytterligare information
Huvudspecifikationerna för det skivformat
som går att använda är följande:
• Maximalt antal mappsteg: 8
• Användbara tecken för fil/mappnamn:
A-Z, 0-9, _ (understreck)
• Maximalt antal tecken för filnamn: 64 plus
en filändelse på 3 tecken
ANTAL TILLÅTNA MAPPAR/FILER
• Maximalt antal mappar: 255
• Maximalt antal filer: 255
Om “ID3-taggar”
En ID3-tagg är ett format för
tilläggsinformation (spårnamn, albumnamn,
artistnamn osv.) för MP3-filer.
Obs!
Den här CD-spelaren hanterar ID3-taggformatet
version 1.1. Om du använder en annan ID3taggversion än 1.1, visas inte tagginformationen
korrekt, däremot kan filen spelas upp.
Sony Corporation Printed in Malaysia
32
Download PDF

advertising