Sony | D-NE320SP | Sony D-NE320SP Bruksanvisning

2-318-873-43 (1)
D-NE320SP
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
Printed on 100 % recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Sony Corporation Printed in China
© 2004 Sony Corporation
Bruksanvisning
SE
Käyttöohjeet
FI
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i en bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner el. dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
• EXPONERING FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AV KLASS 1M
OM ENHETEN ÖPPNAS
• TITTA ALDRIG DIREKT VIA OPTISKA
INSTRUMENT
CE-markeringens giltighet är begränsad
till de länder där den har stöd av lagen,
huvudsakligen inom EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
2SE
Innehåll
Skapa egna ATRAC-cd-skivor ................... 4
Vilka skivor kan du spela på den här cdspelaren? ................................................................ 5
Försiktighetsåtgärder ................................... 7
Säkerhet ................................................................... 7
Om cd-spelaren .................................................... 7
Hantera cd-skivorna ............................................ 7
Om hörlurar/öronsnäckor ................................. 7
Om högtalarstället ............................................... 7
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör ........... 8
Spela spår i din egen favoritordning
(PGM-uppspelning) .................................25
Spela spår flera gånger
(Repeat-uppspelning) ..............................25
Ändra ljudkvalitet ........................................ 26
Välja ljudkvalitet ............................................... 26
Anpassa ljudkvaliteten ..................................... 26
Poster i SOUND ................................................. 27
Ändra valfria inställningar ....................... 28
Ställa in olika funktioner ................................ 28
Poster i OPTION................................................ 29
SE
Ansluta andra enheter till
högtalarstället .............................................. 31
Förteckning över delar och kontroller ... 9
Strömförsörjning (uppladdningsbart
batteri) .............................................................. 10
Använda ett torrbatteri ..................................... 12
Kontrollera hur mycket batteriladdning som
återstår .................................................................. 12
Använda nätadaptern ........................................ 13
Uppspelning
Ytterligare information
Felsökning ...................................................... 32
Underhåll......................................................... 35
Tekniska data ................................................ 35
Tillbehör som inte ingår ........................... 36
Index ................................................................. 37
Spela en cd-skiva ........................................ 15
Lyssna på musik med högtalarstället . 16
Grundläggande uppspelningsfunktioner
(uppspelning, stopp, sök).........................18
Låsa kontroller (HOLD) .............................19
Söka efter favoritspår/favoritfil .............. 19
Söka genom att visa grupper (filvisning) ....... 19
Söka genom att visa en lista över grupper/
filer (listvisning)...................................................... 20
Kontrollera cd-information i
teckenfönstret ..................................................... 20
Ändra uppspelningsalternativ
(PLAY MODE) ......................................22
Uppspelningsalternativ (PLAY MODE)...23
Spela grupper ...........................................24
Spela favoritspår
(Bookmark-uppspelning) .........................24
Spela favoritspellista (uppspelning av
m3u-spellista) ..........................................24
I den här handboken beskrivs hur du använder
cd-spelaren. Information om den medföljande
programvaran SonicStage hittar du i installations/användarhandboken.
Information för användare
Gällande medföljande programvara
Beroende på vilken typ av text och tecken som
används är det inte säkert att den text som visas i
SonicStage kan visas korrekt på enheten. Det beror
på:
– Det finns begränsningar hos den anslutna spelaren.
– Spelaren fungerar inte som den ska.
ATRAC3plus är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”WALKMAN” är ett registrerat varumärke som
tillhör Sony Corporation och som avser bärbara
stereoprodukter.
är ett varumärke
som tillhör Sony Corporation.
3SE
Skapa egna ATRAC-cd-skivor
Utöver vanliga ljud-cd-skivor kan du spela en original-cd-skiva, en s.k. ATRAC-cd-skiva, som du
skapar med den programvara som medföljer – SonicStage. Med hjälp av SonicStage kan du spela
in ca 30 ljud-cd-skivor* på en cd-r- eller cd-rw-skiva.
Här följer en kort översikt över hur du lyssnar på musik på en ATRAC-cd-skiva.
Installera SonicStage på datorn.
SonicStage är en programvara som du använder till
att skapa original-cd-skivor av musik som du har
hämtat från ljud-cd-skivor på datorn. Du kan installera
programvaran från den medföljande cd-rom-skivan.
ATRAC-cd-skiva
Skapa en ATRAC-cd-skiva.
När du har valt ut dina favoritlåtar bland den musik som
du har lagrat på datorn spelar du in dem på en
cd-r-/cd-rw-skiva med hjälp av SonicStage.
Ljud-cd-skivor,
MP3-filer
Sedan kan du lyssna på musiken på den här
cd-spelaren.
Vart du än går kan du ta med dig massor av musik på din
egen original-cd-skiva.
I den installations-/användarhandbok som medföljer
kan du läsa mer om hur du installerar SonicStage samt om hur du skapar
ATRAC-cd-skivor.
* När den totala speltiden för en cd-skiva (ett album) beräknas vara
60 minuter och du spelar in på en 700 MB cd-r-/cd-rw-skiva vid
48 kbps i ATRAC3plus-format.
4SE
Vilka skivor kan du spela på den här cd-spelaren?
Ljud-cd-skivor:
Cd-skivor i CD-DA-format
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) är en
inspelningsstandard som används för ljud-cd-skivor.
ATRAC-cd-skivor:
Cd-r-/cd-rw-skivor på vilka ljuddata som komprimerats i ATRAC3plusformat har spelats in med hjälp av SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) är en
ljudkomprimeringsteknik som tillgodoser behovet av hög ljudkvalitet och hög
komprimeringskapacitet. Med ATRAC3plus kan du komprimera ljudfiler till ca 1/20
av deras ursprungliga storlek vid 64 kbps.
Den här cd-spelaren klarar följande bithastigheter och samplingsfrekvenser:
Bithastighet
Samplingsfrekvenser
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Upp till 62 tecken kan visas på den här cd-spelaren.
MP3-cd-skivor:
Cd-r-/cd-rw-skivor på vilka ljuddata som komprimerats i MP3-format har
spelats in med hjälp av någon annan programvara än SonicStage*
Den här cd-spelaren klarar de bithastigheter och samplingsfrekvenser som visas
nedan. Du kan även spela VBR-filer (variabel bithastighet).
Bithastighet
Samplingsfrekvenser
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Den här cd-spelaren har anpassats efter Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 av ID3 tagformatet. ID3 tag är ett format som används för att lägga till viss information
(spårnamn, albumnamn, artistnamn osv.) till MP3-filer. Upp till 64 tecken ID3 taginformation kan visas på cd-spelaren.
CD-Extra och Mix-Mode CD
Cd-r-/cd-r-w-skivor på vilka data i CD-DA-format och CD-ROM-format har
spelats in tillsammans.*
Om du inte kan spela en cd-skiva ändrar du inställningen ”CD-EXTRA” i menyn
OPTION ( sid. 30). Nu kan du spela cd-skivan.
Du kan även spela en ATRAC-cd-skiva på vilken ljuddata som komprimerats i MP3-format har
spelats in med hjälp av någon annan programvara än SonicStage.
Med SonicStage kan du inte skapa en cd-skiva med blandade ljuddataformat.
* Endast skivor i ISO 9660 Level 1/2- och Joliet extension-format kan spelas.
Forts. 
5SE
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc(CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk påatt vissa av
dessa skivor inte följer CD-standarden och
kanske därför inte kan spelas upp av denhär
produkten.
Skillnader i filstruktur mellan ATRAC-cdskivor och MP3-cd-skivor
ATRAC-cd-skivor och MP3-cd-skivor
består av ”filer” ”grupper”. En ”fil” är
motsvarigheten till ett ”spår” på en musikcd-skiva. En ”grupp” är en bunt filer och
motsvarar ett ”album”.
När det gäller MP3-cd-skivor känner cdspelaren av en MP3-mapp som en ”grupp”, så
att ATRAC-cd-skivor och MP3-cd-skivor kan
spelas på samma sätt.
Antal grupper och filer som du kan
använda
• Högsta antal grupper: 256
• Högsta antal filer: 999
Spelordning på ATRAC-cd-skivor och MP3cd-skivor
När det gäller ATRAC-cd-skivor spelas filer
upp i den ordning som valdes i SonicStage.
När det gäller MP3-cd-skivor kan
spelordningen variera beroende på vilken
metod du använde när du spelade in MP3filerna på skivan. Du kan även spela upp en
spellista med spelordningen för MP3-filerna.
I följande exempel spelas filerna upp i
ordningen  till .
6SE
MP3
Grupp
Fil
(Högsta antal katalognivåer: 8)
Obs!
• Om ATRAC3plus-filer och MP3-filer spelas in på
samma cd-skiva kommer ATRAC3plus-filerna att
spelas upp först på den här cd-spelaren.
• Uppspelningsfunktionerna på den här cd-spelaren
kan variera beroende på skivans kvalitet och
inspelningsenhetens skick.
• Tecken som fungerar är A till Z, a till z, 0 till 9 och
_ (understreck).
• På en skiva med ATRAC3plus-/MP3-filer ska du
inte spara i något annat format och inte heller
skapa onödiga mappar.
Om ATRAC-cd-skivor
• Cd-r-/cd-r-w-skivor som spelats in i ATRAC3plusformat kan du inte spela upp på datorn.
Om MP3-cd-skivor
• Glöm inte att lägga till filtillägget ”mp3” till
filnamnet. Om du däremot lägger till filtillägget
”mp3” till någon annan fil än just en MP3-fil
kommer inte spelaren att kunna känna igen filen
som den ska.
• Om du vill komprimera en källa i en MP3-fil
rekommenderar vi dig att ställa in komprimerin
gsparametrarna på ”44,1 kHz”, ”128 kbps” och
”Constant Bit Rate”.
• Om du vill spela in på maximal kapacitet ställer du
in skrivprogrammet på ”halting of writing”.
• Om du vill spela in på maximal kapacitet vid
ett tillfälle på en helt tom skiva ställer du in
skrivprogrammet på ”Disc at Once”.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Om ett fast föremål eller vätska skulle komma
in i cd-spelaren drar du ur alla sladdar och
låter en kvalificerad tekniker undersöka den
innan du fortsätter att använda den.
• Stoppa inte in främmande föremål i det
externa DC IN 3V-uttaget.
Om cd-spelaren
• Håll cd-spelarens lins ren och ta inte på den.
Om du gör det kan du skada linsen och då
kommer inte cd-spelaren att fungera som
den ska.
• Placera inga tunga föremål ovanpå cdspelaren. Det kan skada både cd-spelaren
och cd-skivan.
• Lämna inte cd-spelaren i närheten av någon
värmekälla eller på en plats där den utsätts
för direkt solljus, damm eller sand, fukt,
regn eller mekaniska stötar, på en ojämn yta
eller i en bil med stängda rutor.
• Om cd-spelaren orsakar störningar i radioeller tv-mottagningen kan du stänga av
cd-spelaren eller flytta den en bit bort från
radion eller tv:n.
• Skivor som inte har standardform (t.ex.
stjärn- eller hjärtformiga, fyrkantiga) kan
inte spelas på den här cd-spelaren. Om du
försöker göra det kan du skada spelaren.
Använd inte sådana skivor.
Hantera cd-skivorna
• Håll cd-skivan ren genom att endast ta runt
kanterna på skivan. Rör inte vid ytan.
• Fäst inte papper eller tejp på cd-skivan.
• Utsätt inte cd-skivan för direkt solljus eller
någon värmekälla, t.ex. en värmeledning.
Lämna inte skivan i direkt solljus i en
parkerad bil.
Om hörlurar/öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor när du kör
bil, cyklar eller kör något annat motorfordon.
Det kan utgöra trafikfara och kan dessutom vara
olagligt. Det kan även vara riskfyllt att spela på
hög volym när du går, t.ex. när du ska korsa en
gata. Du bör vara ytterst försiktig eller stänga av
spelaren i särskilt riskfyllda situationer.
Förhindra hörselskador
Undvik att använda hög ljudvolym när
du lyssnar med hörlurar/öronsnäckor.
Hörselexperter varnar för oavbruten,
långvarig avlyssning på hög volym. Om
du får ringningar i öronen bör du sänka
ljudvolymen eller avbryta avlyssningen.
Ta hänsyn till andra
Spela på lagom hög nivå. Då hör du ljud
som kommer utifrån samtidigt som du visar
hänsyn mot människor i din omgivning.
Om högtalarstället
• Högtalarenheten, den inbyggda förstärkaren
och ställets hölje har justerats noga. Ta inte
isär stället och justera det inte.
• Placera stället på en plan yta.
• Annars kan stället välta. Placera inga
värdefulla föremål i närheten av stället.
• När du flyttar på stället måste du se till att
det inte kommer i närheten av disketter,
kreditkort etc. eftersom de kan skadas av
magnetfältet i högtalaren.
• Om du inte ska använda stället under en
längre tid bör du ta ut nätadaptern från
vägguttaget. Även om du endast ställer
strömbrytaren på ”OFF” stängs inte
strömmen av helt.
7SE
Komma igång
Kontrollera
medföljande tillbehör
• Nätadapter
Anslut kontakten på hörlurarna/
öronsnäckorna ordentligt vid
fjärrkontrollen.
(Endast modellerna E18, AU2 och TW2)
• Högtalarställ
Hörlurar eller
öronsnäckor
• Öronsnäckor
(Endast för modellerna
E18, AU2, TW2*)
• Fjärrkontroll
(Endast för modellerna
E18, AU2, TW2*)
• Öronsnäckor
(Övriga modeller)
• Uppladdningsbart
batteri
• Batterifodral
• Cd-rom (SonicStage)
Spela inte den här cd-rom-skivan på en ljud-cdspelare, inklusive den här spelaren.
• Adapterkontakt för växelström (endast E33modellen*)
• Bruksanvisning (den här boken)
• Installations-/användarhandbok
* Högst upp till vänster på förpackningens streckkod
hittar du områdeskoden för den modell som du har
köpt.
Obs!
Använd endast den fjärrkontroll som medföljer.
Du kan inte använda spelaren med någon annan
fjärrkontroll.
8SE
Förteckning över delar
och kontroller
 Funktionsknapp
 (uppspeln./paus)*/ENTER
Cd-spelare
 Cd-spelaren:
–, knapp ( sid. 18-20, 25)
Fjärrkontroll:
+/–, knappar ( sid. 18)
Komma igång
( sid. 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28)
/ ( sid. 18, 20, 24, 26)
*/ ( sid. 19, 20, 22, 24-26, 28)
VOL +/– ( sid. 15, 16)
 Cd-spelaren:
/CHG (ladda), knapp ( sid. 11, 12,
18-20, 25-27, 29)
Fjärrkontroll:
, knapp ( sid. 18)
 SEARCH (sök), knapp ( sid. 19, 20)
 DISPLAY/MENU (visa/meny), knapp

( sid. 21, 22, 24, 26, 28)
+, knapp ( sid. 18, 19, 25)
  (hörlurar), uttag ( sid. 15)
Fjärrkontroll (Endast modellerna E18, AU2
och TW2*)
 DC IN 3 V-uttag ( sid. 12, 13)
 HOLD, reglage (på baksidan av cd-
spelaren) ( sid. 19)
 OPEN, reglage ( sid. 10, 15)
 VOL +/–, kontroll ( sid. 15)
 Clips
  (uppspeln/paus)*, knapp
( sid. 15, 18)
 /, knappar ( sid. 18)
 AUX IN, uttag ( sid. 31)
* Högst upp till vänster på förpackningens
streckkod hittar du områdeskoden för den
modell som du har köpt.
Högtalarställ
 DC IN 3 V-uttag ( sid. 16)
  (hörlurar)/
(högtalare), reglage
( sid. 16, 17, 31)

/OFF•POWER (på/av), reglage
( sid. 11, 17)
 Driftlampa ( sid. 16)
 Anslutning, kontakt ( sid. 35)
* Den här knappen har en upphöjd punkt.
Forts. 
9SE
Teckenfönster
 Teckeninformation
( sid. 21)
 Atrac3plus-/MP3-indikator ( sid. 5)
 Skivindikator ( sid. 15)
 Batteriindikator ( sid. 12)
 Spellistindikator
Strömförsörjning
(uppladdningsbart
batteri)
Du ska ladda det uppladdningsbara batteriet
innan du använder det för första gången eller
när det är tomt.
För att originalbatteriet ska hålla längre ska
du endast ladda batteriet när det är helt slut
(”Low Battery” visas i teckenfönstret).
Eftersom det medföljande högtalarstället
endast fungerar för den här spelaren kan du
inte ladda någon annan spelare i stället.
1
 Gruppindikator
Öppna locket till spelaren genom att
skjuta reglaget OPEN.
wj Bokmärkesindikator ( sid. 24)
wk Indikator för uppspelningsläge
wl Timer-indikator ( sid. 29)
OPEN-reglage
e; Ljudindikator
2
Öppna batterifacket inuti spelaren.
Lyft
Batterifackets
lock
3
Tryck på
Sätt in det uppladdningsbara NH7WMAA-batteriet genom att passa
in symbolen  enligt markeringen i
batterifacket.
Sätt i med
-änden
först.
10SE
4
Stäng locket så att det klickar på
plats.
Sätt reglaget på högtalarstället i
läget ”
/OFF”. Tryck därefter på
/CHG på cd-spelaren så startar
uppladdningen.
”Charging” (laddar) blinkar och strecken i
symbolen
tänds ett efter ett.
 Tryck på /CHG
Sätt i läget ”
5
/OFF”.
Komma igång
Tryck här.
6
Anslut nätadaptern till
högtalarstället (medföljer). Sätt i
cd-spelaren i stället. Ett klick-ljud
hörs när den är på plats. Se till att
-märket på spelaren sitter mitt
för -märket på stället. Tryck på
spelaren så att den sitter ordentligt
fast i stället.
När batteriet är helt uppladdat försvinner
”Charging”.
Till ett vägguttag
Obs!
Nätadapter
Högtalarställ
3
• Ladda inte något annat uppladdningsbart batteri än
NH-7WMAA.
• Om du trycker på /ENTER under laddning
avbryts laddningen och spelaren börjar spela upp
cd-skivan.
• Under laddning blir både spelaren och det
uppladdningsbara batteriet varma. Detta medför
ingen fara.
• När du inte tänker använda spelaren på en längre
tid ska du ta ur det uppladdningsbara batteriet.
• Under uppladdningen lyser inte funktionslampan
på högtalarstället.
Forts. 
Till
DC IN
3V
Passa in  mot .
11SE
Ladda det uppladdningsbara batteriet
utan att använda det medföljande
högtalarstället.
/CHG
Om batteriets livslängd är hälften så
långt som normalt efter att du har försökt
med det byter du ut batteriet mot ett nytt
uppladdningsbart batteri.
Viktigt om hur du bär med dig det
uppladdningsbara batteriet
Använd det medföljande batterifodralet för
att skydda batteriet mot värme. Om batteriet
kommer i kontakt med något metallföremål
kan det kortslutas, vilket i sin tur kan leda till
värme eller brand.
Till DC IN 3V
Nätadapter
Till ett vägguttag
1
Anslut nätadaptern till DC IN
3V-uttaget på cd-spelaren och ett
vägguttag.
2
Tryck på /CHG.
Laddningen startar.
Så här tar du ur batteriet
Ta ur batteriet enligt figuren nedan.
Använda ett torrbatteri
Använd endast följande typ av torrbatteri med
cd-spelaren:
• Alkaliskt LR6-batteri (storlek AA)
1 Öppna locket till spelaren genom att
skjuta reglaget OPEN.
2 Öppna batterifacket inuti spelaren.
3 Sätt i L6-batteriet (storlek AA, medföljer
inte) genom att passa in symbolen 
enligt markeringen i batterifacket och
stäng locket som klickar på plats.
Kontrollera hur mycket
batteriladdning som
återstår
Hur mycket batteriladdning som återstår
anges i teckenfönstret enligt vad som visas
nedan. De svarta markeringarna i symbolen
blir färre i takt med att batteriladdningen
minskar.




 ”Low Battery” *
* En ljudsignal hörs.
12SE
Viktigt om det uppladdningsbara batteriets
livslängd samt när du ska byta ut det
Om batteriet är helt nytt eller om du inte har
använt det på länge kan det hända att det inte
laddas upp helt och hållet.
I så fall laddar du batteriet tills ”Charging”
försvinner i teckenfönstret och använder
spelaren tills batteriet är helt slut (”Low
Battery” visas i teckenfönstret). Upprepa
proceduren flera gånger.
När batteriet är helt tomt kan du antingen
ersätta det med ett nytt eller ladda det
uppladdningsbara batteriet.
Obs!
• I teckenfönstret visas endast ungefär hur mycket
laddning som återstår. En svart markering anger
exempelvis inte alltid att det återstår exakt en
fjärdedel av laddningen.
• Indikeringen kan visa mer eller mindre än den
faktiska återstående laddningen beroende på
driftförhållandena.
Batterilivslängd 1)
När du använder ett uppladdningsbart
NH-7WMAA-batteri (som laddas under ca
5 timmar 5))
G-PROTECTION
”1”
”2”
10
9
Ljud-cd
17
15
ATRAC-cd-skiva 3)
12
11
MP3-cd-skiva 4)
Viktigt om uppladdningsbara batterier och
torrbatterier
• Ladda inte torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i öppen eld.
• Förvara inte batterier i fickan tillsammans med
mynt eller andra metallföremål. Om den positiva
eller den negativa kontakten råkar komma i
kontakt med ett metallföremål kan batteriet
generera värme.
• Ta ur batterierna när de inte ska användas på en
längre tid.
• Om ett batteri skulle läcka ska du torka ur
batterifacket och sätta i ett nytt batteri. Om du får
batterisyra på huden ska du tvätta dig noga.
Komma igång
När du använder ett alkaliskt batteri 2)
G-PROTECTION
”1”
”2”
22
20
Ljud-cd
41
38
ATRAC-cd-skiva 3)
26
24
MP3-cd-skiva 4)
Använda nätadaptern
Du kan använda spelaren tillsammans med
nätadaptern, utan batterier.
1)Uppmätt värde enligt JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association)
Den speltid som visas är ungefärlig och gäller när
du använder spelaren på en plan, stabil yta och
”POWER SAVE” är inställt på ”ON” ( sid. 30).
Det här värdet varierar beroende på hur spelaren
används.
2)När du använder ett alkaliskt batteri LR6 (SG) från
Sony (tillverkat i Japan).
3)Inspelat vid 48 kbps
4)Inspelat vid 128 kbps
5)Laddningstiden varierar beroende på hur det
uppladdningsbara batteriet används.
Till DC IN 3V
Nätadapter
till ett vägguttag
1
Anslut nätadaptern till DC IN
3V-uttaget på cd-spelaren och ett
vägguttag.
Forts. 
13SE
Viktigt om nätadaptern
• När du inte tänker använda spelaren på en längre
tid ska du koppla ur alla strömkällor.
• Använd endast den nätadapter som medföljer.
Om ingen nätadapter medföljer spelaren kan du
använda en AC-E30HG-nätadapter (finns inte
i Australien). Om du använder någon annan
nätadapter kan det uppstå funktionsfel.
Kontaktens poler
• Ta inte i nätadaptern med våta händer.
• Anslut nätadaptern ordentligt till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om du skulle märka att nätadaptern
inte fungerar som den ska måste du genast koppla
bort den från vägguttaget.
14SE
Uppspelning
Spela en cd-skiva
4
Justera volymen genom att trycka
på VOL +/–.
VOL +/–
1
Öppna locket till spelaren genom att
skjuta reglaget OPEN.
Anslut först hörlurarna/öronsnäckorna till
spelaren.
Hörlurar/öronsnäckor
Uppspelning
OPEN-reglage
till  (hörlurar)
På fjärrkontrollen (endast modellerna E18,
AU2 och TW2)
När du har placerat cd-skivan i facket i steg
2 trycker du på  och justerar volymen
genom att vrida på VOL + eller –.
VOL +/–

2
Lägg cd-skivan i facket och stäng
luckan.
Ta ur en cd-skiva
Ta ur cd-skivan samtidigt som du trycker på
spetsen i fackets mitt.
Etiketten uppåt
3
Tryck på /ENTER.
(skiva) rör sig och uppspelningen
startar.
/ENTER
15SE
Lyssna på musik med
högtalarstället
1
Öppna locket till spelaren genom att
skjuta reglaget OPEN.
2
Lägg cd-skivan i facket och stäng
luckan.
3
Anslut nätadaptern till
högtalarstället (medföljer). Sätt i cdspelaren i stället. Ett klick-ljud hörs
när den är på plats. Se till att märket
 på spelaren sitter mitt för märket
 på stället. Tryck på spelaren så att
den sitter ordentligt fast i stället.
4
Sätt reglagen på stället i läget
”POWER ON” och läget .
Funktionslampan tänds.
Funktionslampa
Sätt i läget
5
.
Sätt i läget
”POWER ON”.
Tryck på /ENTER på spelaren.
Du ska då höra ljud komma från
högtalarna.
/ENTER
Till ett vägguttag
Nätadapter
Högtalarställ
3
6
Justera volymen genom att trycka
på VOL+/- på spelaren.
VOL +/–
Till DC
IN 3V
16SE
Passa in  mot .
Ta ur en cd-skiva
Ta loss cd-spelaren från högtalarstället. Ta
sedan ur cd-skivan samtidigt som du trycker
på upphöjningen i fackets mitt.
Uppspelning
Lyssna på musik med hörlurar anslutna till
cd-spelaren
I steg 4 i beskrivningen ”Lyssna på musik
med högtalarstället” ( sid. 16) sätter du
reglaget / på stället i läget .
Använda högtalarstället utan nätadaptern
1 Sätt i batteriet enligt beskrivningen i
”Använda ett torrbatteri” ( sid. 12).
2 Sätt reglaget
/OFF•POWER ON på
stället i läget
/OFF.
3 Sätt reglaget / på stället i läget .
4 Tryck på /ENTER på spelaren.
Obs!
• Du kan inte byta cd-skiva när cd-spelaren sitter i
högtalarstället.
• Stäng locket på cd-spelaren ordentligt och sätt
sedan spelaren i högtalarstället.
• När du bär högtalarstället och cd-spelaren är
ansluten måste du hålla i både stället och spelaren.
• När du spelar en skiva med cd-spelaren ansluten
till högtalarstället återställs volymen till
standardinställningen.
• När du använder högtalarstället utan nätadapter
blir ljudvolymen som kommer ut ur högtalarna
lägre eftersom ljudet inte går via ställets
förstärkare.
Forts. 
17SE
Grundläggande uppspelningsfunktioner (uppspelning, stopp,
sök)
Om du vill
Starta
Spela upp från första spåret
uppspelningen
Gör du följande:
Från stoppat läge håller du /ENTER ( på
fjärrkontrollen) nedtryckt tills uppspelningen startar.
Stoppa
Ta paus/återuppta uppspelning efter Tryck på /ENTER ( på fjärrkontrollen).
uppspelningen paus
Söka
Stoppa uppspelningen
Tryck på  (stop)/CHG ( på fjärrkontrollen).
Gå till början av aktuellt spår 1)
Tryck på  en gång.
Gå till början av föregående spår 1)
Tryck på  flera gånger.
Gå till början av nästa spår 1)
Tryck på  en gång.
Gå till början av påföljande spår 1)
Tryck på  flera gånger.
Gå snabbt tillbaka 1) 3)
Tryck på och håll kvar .
Gå snabbt framåt 1) 3)
Gå till påföljande grupper 2)
Tryck på och håll kvar .
Tryck på
(grupp) + flera gånger.
Gå till föregående grupper 2)
Tryck på
(grupp) flera gånger.
1)Kan utföras både under uppspelning och paus.
2)Kan utföras under uppspelning av andra cd-skivor än ljud-cd-skivor.
3)Kan inte utföras när du använder en MP3-fil som du har spelat in på en cd-r-/cd-rw-skiva i
paketskrivningsformat.
18SE
Låsa kontroller
(HOLD)
Genom att låsa kontrollerna kan du förhindra
att knappar trycks in av misstag när du bär
med dig spelaren.
1
Skjut HOLD-reglaget på baksidan av
spelaren i pilens riktning.
Om du trycker ned en knapp när HOLDfunktionen är aktiverad blinkar ”HOLD”.
Söka genom att visa
grupper (filvisning)
På en cd-skiva, exempelvis en ATRAC-cdskiva eller en MP3-cd-skiva, där du har spelat
in ett antal filer kan du söka efter en fil genom
att kontrollera namn på grupper (inte på en
ljud-cd-skiva) eller filer runt den fil som
spelas.
1
Tryck upprepade gånger på
SEARCH.
Namnen på grupper och filer runt den
aktuella filen visas i teckenfönstret.
MR.SNO
The Train
Where do
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD-reglaget i motsatt riktning mot
vad pilen visar.
Uppspelning
För modeller med medföljande
fjärrkontroll:
Du kan använda HOLD-funktionen för
fjärrkontrollen och för cd-spelaren (på
baksidan) separat. Om HOLD-funktionen
är aktiverad på spelaren kan du fortfarande
styra spelaren med knapparna på
fjärrkontrollen, så länge du inte sätter på
HOLD-funktionen även på fjärrkontrollen.
Söka efter favoritspår/
favoritfil
Yo
 Namn på grupper
 Namn på filer
2
Välj en grupp genom att trycka på
+ eller
–.
3
Välj en fil genom att trycka på 
eller .
4
Tryck på /ENTER.
Nu spelas den fil som du har valt.
Avbryta sökning
Tryck på .
Forts. 
19SE
Söka genom att visa en
lista över grupper/filer
Kontrollera cd-information
i teckenfönstret
1
Du kan kontrollera cd-information i
teckenfönstret.
Standardspråket i din cd-spelare kan vara ett
annat än ”ENGLISH” (engelska), beroende
på i vilken region du köpt den. Ändra vid
behov inställningen för LANGUAGE (språk)
( sid. 29).
När du spelar en MP3-cd-skiva som
innehåller filer med en ID3 tag visas
information om ID3 tag. (När det inte finns
någon ID3 tag-information visas fil- eller
gruppnamn i stället.) ( sid. 5)
(listvisning)
Du kan söka efter ett spår/en fil genom att
kontrollera musikkällans formattyp samt
namnen på grupper och filer.
Tryck upprepade gånger på
SEARCH.
Om du spelar upp en cd-skiva där du har
spelat in blandade ljuddata:
Först visas en skärmen där du kan välja
formattypen för cd-skivan, t.ex. ”ATRAC
ROOT” eller ”MP3 ROOT”.
Tryck på /ENTER.
2
Välj en grupp genom att trycka
på  eller  och tryck sedan på
/ENTER.
3
Välj en fil genom att trycka på 
eller .
4
Tryck på /ENTER.
Nu spelas den fil som du har valt.
Återgå till föregående skärm
Tryck på  eller
–.
Avbryta sökning
Tryck på .
20SE
Obs!
• Tecken som kan visas på den här spelaren är A-Z,
a-z, 0-9 och _.
• Innan du spelar en fil läser spelaren all fil- och
gruppinformation (eller mappinformation) på cdskivan. ”Reading” visas. Läsningen tar olika lång
tid beroende på skivans innehåll.
• Om filen inte tillhör någon grupp visas ”MP3
ROOT” i teckenfönstret.
Kontrollera information i teckenfönstret
Tryck upprepade gånger på DISPLAY/
MENU.
ATRAC-cd-skiva/MP3-cd-skiva
 Filnamn, artistens namn 3), filnummer,
speltid som gått
Ljud-cd
 Spårnummer, speltid som gått
(Namn på artist, namn på spår)1)

Gruppnamn 3), CODEC-information 4),
totalt antal filer
Uppspelning

Totalt antal spår på cd-skivan, sammanlagd
återstående tid på cd-skivan, återstående tid
för aktuellt spår 2)

Filvisningsskärm

Filvisningsskärm
1)När du spelar en ljud-cd-skiva som innehåller
textinformation, t.ex. CD-TEXT, visas den
information som står inom parentes.
2)Informationen visas endast under normal
uppspelning.
3)Under uppspelning visas inte artistens namn om
skivan inte har ID3 tag-information. När listan
över gruppnamn/filnamn visas i teckenfönstret
visas inte artistens namn eller gruppens namn.
4)Bithastighet och samplingsfrekvens visas. När
du spelar en MP3-fil som gjorts i VBR (variabel
bithastighet) visas ”VBR” i teckenfönstret i stället
för en bithastighet. I vissa fall visas ”VBR” när
halva filen spelats upp, och inte från början.
Forts. 
21SE
Ändra
uppspelningsalternativ
5
När ”REPEAT” visas väljer du ”ON”
eller ”OFF” och trycker på /
ENTER.
(PLAY MODE)
Du kan välja mellan olika
uppspelningsalternativ, som att spela upp
vissa låtar som du tycker om eller spela upp
låtar i din egen favoritordning.
Mer information om uppspelningsalternativ
hittar du på  sid. 23.
Du kan även spela upp låtar flera gånger med
hjälp av olika uppspelningsalternativ (Repeatuppspelning,  sid. 25).
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22SE
2
Tryck på  eller  för att välja ”
PLAY MODE”.
3
När du har tryckt på /ENTER
trycker du på  eller  för att välja
uppspelningsalternativ.
Standardinställningen är ”ALL” (normal
uppspelning).
4
Tryck på /ENTER.
Återgå till normal uppspelning
Välj ”ALL” i menyn PLAY MODE.
Uppspelningsalternativ
Cd-spelarens
teckenfönster
ALL
GROUP
(PLAY MODE)
Förklaring
Alla spår på cd-skivan spelas i spårnummerordning.
För ATRAC-cd-/MP3-cd-skivor varierar spelordningen beroende på
inställningen av ”PLAY ORDER” i menyn OPTION.
Alla filer i den valda gruppen eller alla grupper spelas upp (endast
ATRAC-cd-/MP3-cd-skiva) ( sid. 24).
Det aktuella spåret spelas upp en gång.
SHUFFLE
Alla spåren på cd-skivan spelas upp en gång vardera i slumpmässig
ordning.
Alla filer i den valda gruppen spelas upp en gång vardera i slumpmässig
ordning (endast ATRAC-cd-/MP3-cd-skivor) ( sid. 24).
De spår som du har lagt till ett bokmärke för spelas upp. Uppspelning av
spår med bokmärke startar i spårnummerordning och inte i den ordning
som du lade till bokmärkena ( sid. 24).
Spår i den valda m3u-spellistan* spelas upp (endast MP3-cd-skivor)
( sid. 24).
De spår på cd-skivan som du har spelat oftast spelas upp, från den tionde
till den första.
Upp till 32 spår, som spelaren automatiskt har memorerat som de spår
som du spelar oftast, spelas upp i slumpmässig ordning.
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Uppspelning
1
Upp till 64 spår spelas upp i din favoritordning ( sid. 25).
De första tio sekunderna (ca) av alla spår som kommer efter det aktuella
spåret spelas upp en gång.
* En m3u-spellista är en fil där en spelordning för MP3-filer har kodats. Om du vill använda spellistefunktionen
spelar du in MP3-filer på en cd-r-/cd-rw-skiva med hjälp av ett kodningsprogram som fungerar med m3uformatet.
Du kan spela de åtta översta listorna (listas efter filnamn) i cd-spelarens teckenfönster.
Forts. 
23SE
Spela grupper
1
2
Utför steg 1 och 2 av ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” ( sid. 22). I steg 3
väljer du ”GROUP” eller ”GROUP
SHUFFLE” och trycker på /
ENTER.
Välj en grupp genom att trycka på 
eller .
Om du väljer en grupp på t.ex. en MP3cd-skiva genom att söka genom alla
kataloger trycker du på  eller .
Om du väljer en grupp i samma katalog
trycker du på  eller .
3
Tryck på /ENTER i minst 2
sekunder.
Alla filer i gruppen du valt spelas upp.
4
När ”REPEAT” visas väljer du ”ON”
eller ”OFF” och trycker på /
ENTER.
Välj ”PLAY MODE” genom att trycka
på  eller  och tryck sedan på
/ENTER.
5
Välj ”BOOKMARK” genom att trycka
på  eller  och tryck sedan på
/ENTER.
6
När ”REPEAT” visas väljer du ”ON”
eller ”OFF” och trycker på /
ENTER.
Ta bort bokmärken
Under uppspelning av ett bokmärkt spår
trycker du på och håller ned /ENTER tills
försvinner.
Obs!
Obs!
Om gruppen inte har några spår visas ”Invalid” i
teckenfönstret.
• Om du försöker lägga till bokmärken till spår
på en elfte cd-skiva (på en sjätte cd-skiva om du
spelar ATRAC-cd-skivor/MP3-cd-skivor) kommer
bokmärkena för den skiva du spelade först att tas
bort.
• Om du kopplar bort alla strömkällor försvinner
alla bokmärken som sparats i minnet.
• Bokmärken som sparats i minnet kommer även att
tas bort om du fortsätter att använda spelaren med
det uppladdningsbara batteriet utan att ladda det
när ”Low Battery” visas.
Spela favoritspår
Spela favoritspellista
(Bookmark-uppspelning)
(uppspelning av m3u-spellista)
1
Under uppspelning av det spår
som du vill bokmärka trycker du på
/ENTER tills
blinkar långsamt.
1
Välj ”PLAYLIST” i steg 3 i ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” (sid. 22).
2
Om du vill lägga till ett bokmärke till
två eller fler spår upprepar du steg
1.
Du kan lägga till bokmärken till så många
som 10 ljud-cd-skivor (upp till 99 spår/cdskiva) och 5 ATRAC-cd-skivor/MP3-cdskivor (upp till 999 spår/cd-skiva).
2
Välj en spellista genom att trycka på
 eller .
3
Tryck på /ENTER.
3
24SE
4
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
Spela spår i din egen
favoritordning (PGMuppspelning)
1
När spelaren är stoppad väljer
du ”PROGRAM” i steg 3 i ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” ( sid. 22) och trycker
sedan på /ENTER.
Avbryta PGM-uppspelning
Tryck på .
Spela spår flera gånger
(Repeat-uppspelning)
1
Välj ”ON” i steg 5 i ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” ( sid. 22).
2
Välj ett spår genom att trycka på 
eller  och tryck sedan på och håll
ned /ENTER tills teckenfönstret
ändras.
När du spelar upp en ATRAC-cd/MP3-cd
kan du välja en fil i en annan grupp genom
att trycka på + eller –.
3
Välj spår i din favoritordning genom
att upprepa steg 2.
Du kan programmera högst 64 spår.
När du har registrerat 64 spår kommer
numret (ljud-cd)/filnamnet (ATRAC-cd/MP3-cd-skiva) för det spår som du valde
först att visas i teckenfönstret.
Om du väljer 65 spår eller mer kommer
de spår som du valde först att tas bort ett
efter ett.
4
Tryck på /ENTER.
Uppspelningen startar i den ordning du
har valt.
Uppspelning
Återgå till normal uppspelning
Välj ”OFF”.
Kontrollera programmeringen
1 När spelaren är stoppad väljer du
”PROGRAM” i steg 3 i ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY MODE)”
( sid. 22) och trycker sedan på /
ENTER.
2 Tryck och håll ned /ENTER tills
teckenfönstret ändras. När du trycker på
/ENTER visas spåren i spelordning.
25SE
Ändra ljudkvalitet
Mer information om hur du ställer in poster i
SOUND hittar du på  sid. 27.
Välja ljudkvalitet
2
Välj frekvensområde genom att
trycka på  eller  i minst två
sekunder.
3
Välj vågens form genom att trycka
på  eller  upprepade gånger.
Det finns 3 olika former lagrade i minnet
för varje frekvensområde.
Du kan göra inställningen ”EQUALIZER”
och/eller ”CLEARBASS”. Om du gör båda
inställningarna samtidigt kan du njuta av mer
basljud och den ljudkvalitet du vill ha.
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
2
Tryck på  eller  för att välja ”
SOUND”.
Low
Mid High
Frekvensområde
4
Välj ljudvolym genom att trycka på
 eller .
Volymen kan justeras i sju nivåer.
Volym
3
4
Välj ett alternativ genom att trycka
på  eller  och tryck sedan på
/ENTER.
Low
Mid High
5
Om du vill justera de återstående
två frekvensområdena upprepar du
steg 2 till 4.
6
Tryck på /ENTER.
Anpassa ljudkvaliteten
Återgå till föregående skärm
Tryck på .
Du kan justera ljudkvaliteten för varje
frekvensområde separat genom att kontrollera
vågornas form i teckenfönstret.
Avbryta justeringen
Tryck på  i minst 2 sekunder.
1
26SE
När du tryckt på /ENTER trycker
du på  eller  för att välja den post
du vill ställa in och trycker sedan på
/ENTER.
Välj ”EQUALIZER” i steg 3 och
”CUSTOM” i steg 4 i ”Välja
ljudkvalitet”.
Först visas ”Low”.
Det finns 3 frekvensområden:
”Low” (lågfrekvensljud), ”Mid”
(medelfrekvensljud) och ”High”
(högfrekvensljud).
Obs!
• Om ljudet förvrängs av dina ljudinställningar när
du höjer volymen sänker du volymen.
• Om du märker att det är skillnad i volym
mellan ljudinställningen ”CUSTOM” och andra
inställningar justerar du volymen som du vill ha
den.
Poster i SOUND
Om du vill återgå till föregående skärm trycker du på . Om du vill avbryta inställningen trycker
du på  i minst 2 sekunder.
Post
EQUALIZER
(Equalizerinställning)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Sång, med betoning på medelfrekvensljud
Levande ljud, framhäver hög- och lågfrekvensljud
Starka ljud, framhäver ytterligare hög- och lågfrekvensljud
(jämfört med ACTIVE)
CUSTOM
Anpassat ljud (läs mer på  sidan 26)
Normal ljudkvalitet
 OFF
1
2
3
Förstärker basen.
Förstärker basen mer än 1.
Förstärker basen mer än 2.
Uppspelning
CLEARBASS
(Inställning av
basljud)
Alternativ (: Standardinställning)
Normal ljudkvalitet
 OFF
Obs!
Om du ändrar inställningen av posten för EQUALIZER efter det att du har ställt in posten för CLEARBASS
prioriteras posten för EQUALIZER.
När du ställer in posten för både EQUALIZER och CLEARBASS ska du ställa in posten för EQUALIZER först.
27SE
Ändra valfria
inställningar
Information om inställningar av poster i
OPTION hittar du på sid. 29.
Ställa in olika funktioner
Du kan ställa in olika funktioner, t.ex.
menyspråk och uppspelningsordning för
grupper/filer.
28SE
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
2
Tryck på  eller  för att välja ”
OPTION”.
3
När du tryckt på /ENTER trycker
du på  eller  för att välja den post
du vill ställa in och trycker sedan på
/ENTER.
4
Välj ett alternativ genom att trycka
på  eller  och tryck sedan på
/ENTER.
När du vill ställa in ”LANGUAGE” eller
”PLAY ORDER” upprepar du steg 3.
Poster i OPTION
Om du vill återgå till föregående skärm trycker du på . Om du vill avbryta inställningen trycker
du på  i minst 2 sekunder.
Poster
LANGUAGE
(Språk för meny osv.)
G-PROTECTION 1)
(Förhindrar
ljudstörningar)
1
AVLS
(Begränsar volymen)
 OFF
TIMER
(Timer för avstängning)
 OFF
BEEP
(Ljud vid användning)
 ON
SEAMLESS 1) 4)
(Spela upp spår utan
avbrott)
 OFF
2)
2
ON
1-99 min
OFF
ON
Uppspelning
Alternativ (: Standardinställningar)
Välj språk för menytext,
MENU
 ENGLISH
varningsmeddelanden osv.
FRENCH
Standardinställningarna varierar beroende på
GERMAN
var du köpte cd-spelaren.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Välj språk för CD-TEXT, ID3 tag osv.
TEXT 1)
 AUTO
Om du väljer ”AUTO” kan du läsa texten på
ENGLISH
följande språk:
FRENCH
Standardinställningarna varierar beroende på
var du köpte cd-spelaren.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Skydd mot ljudstörningar, ger högkvalitativt cd-ljud.
Förbättrat skydd mot ljudstörningar.
Volymen ändras utan att volymnivån begränsas.
Maxvolymen begränsas, skyddar din hörsel.
Timern är avstängd.
 visas på spelaren. Genom att välja det här alternativet under
uppspelning kan du kontrollera återstående uppspelningstid.
Tryck på  eller  flera gånger för att öka eller minska tiden
med 5 minuter, eller så fortsätter du att trycka på  eller  för
att öka eller minska med 1 minut. Standardinställningen är ”10
min”.
Ljudsignalen hörs när du använder spelaren. 3)
Ljudsignalen är avstängd.
Cd-skivan spelas upp som den spelades in på skivan, inklusive
mellanrum mellan spåren.
Cd-skivan spelas upp utan mellanrum mellan spåren.
Forts. 
29SE
Poster
POWER SAVE
(Spara ström)
PLAY ORDER 1)
(Uppspelningsordning)
Alternativ (: Standardinställningar)
Funktionen POWER SAVE är inte aktiverad.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
CD-EXTRA 1) 5)
(Uppspelning utifrån
skivformat)
 OFF
ON
Det går inte att ställa in poster i SOUND.
Spela upp musikkällan i den ordning den
 NORMAL
spelades in.
ID3TAG TNO Spela upp utifrån ID3 tag-nummerordning.
FILE NAME
Spela upp i alfabetisk ordning utifrån
filnamn.
Spela upp musikkällan i den ordning den
 OFF
spelades in.
ON
Spela upp musikkällan i
gruppnamnsordning.
Behåll alternativet inställt på ”OFF” så länge du kan spela upp
cd-skivan på normalt vis.
Om du inte kan spela upp CD-Extra väljer du alternativet ”ON”.
1)Kan endast ställas in när spelaren är stoppad.
2)AVLS är en förkortning för Automatic Volume Limiter System.
3)När du använder högtalarstället hörs ingen ljudsignal.
4)Den här funktionen fungerar endast för ATRAC-cd-skivor.
5)Den här funktionen fungerar endast för ljud-cd-skivor och CD-Extra-cd-skivor.
Obs!
• Även om du ställer in ”G-PROTECTION” på ”2” kan det hända att ljudet hoppar:
– när cd-spelaren utsätts för kraftigare kontinuerliga stötar än vad som förväntats
– när du spelar en smutsig eller repig cd-skiva eller
– för cd-r-/cd-rw-skivor när du spelar skivor av dålig kvalitet eller om du har problem med den ursprungliga
inspelningsenheten eller programvaran
• Även om du ställer in ”SEAMLESS” på ”ON” kan det hända att spåren inte spelas upp kontinuerligt beroende
på hur källan spelades in.
30SE
Ansluta andra enheter
till högtalarstället
Du kan njuta av musik och ansluta fler
enheter, till exempel en MiniDisc-spelare eller
en dator. Läs mer i den bruksanvisning som
medföljer den enhet som du vill ansluta.
Kontrollera att alla enheter är avstängda innan
du ansluter dem.
Uppspelning
till AUX IN
Anslutningskabel
(minijack, medföljer inte)
till hörlursuttaget
MiniDisc-spelare,
dator etc.
Sätt reglagen på högtalarstället i läget
”POWER ON” och i läget .
Justera volymen med volymkontrollen på den
anslutna enheten.
Obs!
• Innan du spelar upp en cd-skiva ska du vrida ner
volymen på den anslutna enheten för att inte skada
högtalarna.
• Anslut högtalarstället till hörlursuttaget på de
anslutna enheterna. Anslut inte högtalarstället till
LINE OUT-uttaget på de anslutna enheterna.
• Om du använder AUX IN-uttaget på högtalarstället
för att ansluta en annan enhet medan du spelar
en skiva i cd-spelaren som är ansluten till
högtalarstället kommer ljudet från den anslutna
enheten att blandas med ljudet från cd:n.
31SE
Ytterligare information
Felsökning
Skulle något fel kvarstå när du har utfört följande kontroller bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Ström
Symtom
Det går inte att ladda det
uppladdningsbara batteriet.
Orsak och/eller åtgärd
 Du har inte satt i det uppladdningsbara batteriet i batterifacket.
Sätt i det uppladdningsbara batteriet ( sid. 10).
 Du har tryckt på  på fjärrkontrollen. I stoppat läge trycker du
på /CHG på cd-spelaren*.
 Du har inte placerat cd-spelaren i högtalarstället på rätt sätt.
Anslut kontakterna på baksidan av spelaren till kontakterna på
högtalarstället. ( sid. 11).
* Endast modellerna E18, AU2 och TW2
Ljud
Symtom
Volymen ökar inte när du trycker
på VOL + flera gånger.
Det hörs inget ljud, eller det hörs
brus.
Orsak och/eller åtgärd
 ”AVLS” är inställt på ”ON”. Ställ den i läget ”OFF”
( sid. 29).
Anslut
kontakterna för hörlurarna/öronsnäckorna ordentligt.

 Kontakterna är smutsiga. Torka regelbundet av kontakterna för
hörlurarna/öronsnäckorna med en torr, mjuk trasa.
Ett knastrande ljud hörs.
 Stäng locket till batterifacket ordentligt ( sid. 10).
Det går inte att ställa in poster i
SOUND.
 ”POWER SAVE” är inställt på ”ON”. Ställ in det på ”OFF”
( sid. 30).
När du använder högtalarstället
hörs det inget ljud från högtalarna.
  / är inställt på . Ställ in det på .
Användning/uppspelning
Symtom
Uppspelningstiden är för kort. Det
går inte att spela upp en cd-skiva.
32SE
Orsak och/eller åtgärd
 Kontrollera att du använder ett alkaliskt batteri och inte ett
manganbatteri.
 Byt ut torrbatteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek
AA) ( sid. 12).
 Ladda upp och ladda ur det uppladdningsbara batteriet flera
gånger ( sid. 12).
Symtom
Det går inte att spela upp vissa
spår.
Orsak och/eller åtgärd
”Low Battery” visas i
teckenfönstret och cd-skivan
spelas inte.
 Det uppladdningsbara batteriet är helt slut. Ladda batteriet
( sid. 10).
 Byt ut torrbatteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek
AA) ( sid. 12).
”Hi DC in” visas i teckenfönstret.
 Du använder en nätadapter som är märkt för högre nivåer än
den som medföljde eller som rekommenderas. Använd endast
den nätadapter eller den bilbatterisladd som rekommenderas i
”Tillbehör som inte ingår” ( sid. 36).
Cd-skivan spelas inte eller ”No
Disc” visas i teckenfönstret när jag
sätter i en skiva i spelaren.
 Cd-skivan är smutsig eller trasig. Rengör den eller byt ut den.
 Kontrollera att du har satt i cd-skivan med etikettsidan uppåt
( sid. 15).
 Det har uppstått fuktbildning. Ställ undan spelaren under några
timmar tills fukten har avdunstat.
 Stäng locket till batterifacket ordentligt ( sid. 10).
 Kontrollera att du har satt i batteriet på rätt sätt ( sid. 10).
 Anslut nätadaptern ordentligt till ett uttag ( sid. 13).
 Tryck på /ENTER minst en sekund efter det att du har
anslutit nätadaptern.
 Cd-r-/cd-rw-skivan i spelaren är tom.
 Problem har uppstått med cd-r-/cd-rw-skivans kvalitet,
inspelningsenheten eller programvaran.
”HOLD” visas i teckenfönstret
när du trycker på en knapp och
cd-skivan spelas inte upp.
 Knapparna är låsta. Skjut tillbaka reglaget HOLD ( sid 19).
Uppspelningen återupptas från
den punkt där du avbröt den
(funktion för att återuppta).
 Funktionen för att återuppta fungerar Om du vill börja
uppspelningen från det första spåret håller du /ENTER (
på fjärrkontrollen) nedtryckt när spelaren är stoppad ända tills
det första spåret börjar spelas upp eller så öppnar du spelarens
lucka ( sid. 18). Annars kan du ta bort alla strömkällor och
sedan sätta i batteriet eller ansluta nätadaptern.
Under uppspelning av en ATRACcd- eller MP3-cd-skiva kommer
inte skivan att snurra men du hör
ljudet precis som vanligt.
 Spelaren är utformad så att den inte snurrar vid uppspelning
av ATRAC-cd- eller MP3-cd-skivor och på så sätt minskas
strömförbrukningen. Spelaren fungerar inte som den ska.
 Du har försökt spela upp spår som sparats i ett format som inte
är kompatibelt med den här spelaren ( sid. 5).
 Ändra inställningen för ”CD-EXTRA” i menyn OPTION. Nu
kan du spela skivan ( sid. 30).
Ytterligare information
Forts. 
33SE
Symtom
”No file” visas i teckenfönstret när
du trycker på /ENTER eller när
du stänger luckan till spelaren.
Orsak och/eller åtgärd
Informationen i teckenfönstret blir
långsam eller svår att tyda.
 Du använder cd-spelaren vid hög temperatur (över 40 °C) eller
låg temperatur (under 0 °C). Vid rumstemperatur kommer
informationen i teckenfönstret att visas som vanligt.
(Bookmark) blinkar trots att du
inte har valt ”BOOKMARK”.
 Om du har valt ett annat uppspelningsalternativ än
”BOOKMARK” blinkar
(Bookmark).
Uppspelningen stoppades
plötsligt.
 Du har ställt in timern för avstängning. Ändra inställningen för
”TIMER” till ”OFF” ( sid. 29).
 Det uppladdningsbara batteriet eller torrbatteriet är slut.
Ladda det uppladdningsbara batteriet ( sid. 10) eller byt ut
torrbatteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek AA)
( sid. 12).
Du kan inte använda spelaren
och en sekvens med 8 siffror
eller bokstäver visas i både
cd-spelarens och fjärrkontrollens
teckenfönster.
 Det här kan inträffa beroende på vilken cd-skiva du använder.
Ta bort alla strömkällor och sätt sedan i batteriet eller anslut
nätadaptern på nytt. Försök att använda spelaren igen.
Om problemet kvarstår bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
 Det finns inga ATRAC3plus-/MP3-filer på cd-r-/cd-rw-skivan.
 Du använder en raderad cd-r-/cd-rw-skiva.
 Cd-skivan är smutsig.
Övrigt
Symtom
När du stänger cd-spelarens lucka
börjar cd-skivan att snurra.
Orsak och/eller åtgärd
Det går inte att använda
cd-spelaren på rätt sätt med
fjärrkontrollen. *
 Knapparna på spelaren trycks ned av misstag.
 Fjärrkontrollen är inte ordentligt ansluten.
 Spelaren läser den information som finns på skivan. Spelaren
fungerar som den ska.
* Endast modellerna E18, AU2 och TW2
34SE
Underhåll
Rengöra spelaren utvändigt
Använd en mjuk trasa som du fuktar lätt
i vatten eller en mild rengöringslösning.
Använd inte alkohol, bensin eller thinner.
Rengöra kontakterna
Rengör kontakterna på högtalarstället
regelbundet med en bomullstuss eller en mjuk
trasa enligt figuren nedan.
Tekniska data
Cd-spelare
System
CD-DA-system (Compact Disc Digital Audio)
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 770 - 800 nm
Strålningens varaktighet: Kontinuerlig
Laseruteffekt: Mindre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av
200 mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D/A-omvandling
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (uppmätt av JEITA)
Utgång (vid ingångsnivån 3 V)
Hörlurar (stereominiuttag)
Ca 5 mW + ca 5 mW vid 16 Ω
(Ca 1,5 mW + ca. 1,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Europa
Ytterligare information
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Strömförsörjning
• LR6-batteri (storlek AA): 1,5 V DC × 1
• Sony NH-7WMAA uppladdningsbart batteri:
1,2 V DC × 1
• Nätadapter (DC IN 3 V-uttag):
220 V, 50 Hz (modell för Kina)
120 V, 60 Hz (modell för Mexico)
Högtalarställ
Högtalarsektion
Högtalarsystem: 36 mm (diameter)
Impedans: 6 Ω
Nominell ineffekt: 0,45 W
Maximal ineffekt: 0,65 W
Förstärkarsektion
Nominell uteffekt: 0,45W + 0,45W
(10 % THD, 1 kHz, 6 Ω)
Ingång: Kabel med stereo-mini-kontakter
Ingångsimpendans: 16 kΩ vid 1 kHz (AUX IN)
Forts. 
35SE
Allmänt
5 °C - 35 °C
Tillbehör som inte
ingår
Mått (b/h/d) (exkl. utskjutande delar och
kontroller)
Nätadapter*
AC-E30HG
Aktivt högtalarsystem
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Driftstemperatur
CD-spelare: Ca. 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Högtalarställ: Ca 258,4 × 97,5 × 138,0 mm
Vikt (exkl. tillbehör)
CD-spelare: Ca 178 g
Högtalarställ: Ca 290 g
Amerikanska patent och patent i andra licenser är
licensierade från Dolby Laboratories.
Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Bilbatterisladd
Bilbatterisladd med
bilanslutningspaket
DCC-E34CP
Bilanslutningspaket
CPA-9C
Anslutningskabel
RK-G136
Hörlurar (gäller inte
kunder i Frankrike)
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808LP
Hörlurar (för kunder i
Frankrike)
* Specifikationer för nätadaptrar varierar mellan
olika områden. Ta reda på vilken spänning som
gäller där du befinner dig samt hur kontakten ska
se ut innan du köper en nätadapter.
Det är inte säkert att din återförsäljare har alla
ovanstående tillbehör. Återförsäljaren kan
emellertid informera dig om vilka tillbehör
som finns tillgängliga i Sverige.
36SE
I
Index
ID3 tag
INTRO
Symboler
(Batteri) 11, 12
(skiva) 15
1 23
 (Timer) 29
A
ACTIVE 27
ALL 23
ATRAC-cd-skiva 5
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING 23
AVLS 29
Batterifackets lock 10, 12
Batterifodral 8
Batterilivslängd 13
BEEP 29
BOOKMARK 23, 24
C
CD-DA-format 5
CD-Extra 5
CD-EXTRA 30
Cd-rom (SonicStage) 8
Cd-spelare 9
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
CUSTOM 27
E
EQUALIZER
26, 27
F
Filvisning 19
Fjärrkontroll 8
G
G-PROTECTION 29
GROUP 23, 24, 30
GROUP SHUFFLE 23, 24
Grupp 6
H
HEAVY 27
Högtalarställ 8, 16, 31
HOLD-funktion 19
L
LANGUAGE 29
Listvisning 20
M
MENU 29
Mix-Mode-cd-skiva
MP3-cd-skiva 5
5
N
Nätadapter
8
O
OPTION
29
P
Ytterligare information
B
20
23
Paus 18
PLAYLIST 23
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
POWER SAVE 30
PROGRAM 23, 25
R
RANKING SHUF 23
Repeat-uppspelning 25
S
SEAMLESS 29
SHUFFLE 23
SOFT 27
Search 18
SonicStage 4
SOUND 27
Stopp 18
T
Teckenfönster 10
TEXT 29
Tillbehör som inte ingår
TIMER 29
Torrbatteri 12
TRACK 30
36
U
Uppladdningsbart batteri
Uppspelning 18
8, 10
Uppspelning av m3u-spellista
24
ö
Öronsnäckor
8
37SE
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim.
sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne.
Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa
palavia kynttilöitä.
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
laitteen päälle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä astioita kuten esimerkiksi
kukkamaljakoita.
Joissakin maissa voi olla voimassa
tämän laitteen virtalähteenä käytettävän
akun hävittämistä koskevia määräyksiä.
Tiedustele asiaa paikallisilta viranomaisilta.
VAARA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN
SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 1MLASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO PALJAIN SILMIN
OPTISILLA LAITTEILLA
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on lain nojalla voimassa,
eli pääasiassa ETA (Euroopan talousalue)
maihin.
2FI
Sisällys
Omien ATRAC CD -levyjen luominen ..... 4
Tällä CD-soittimella toistettavat levyt ......... 5
Varotoimet ......................................................... 7
Turvallisuus ........................................................... 7
CD-soitin ................................................................ 7
CD-levyjen käsitteleminen ............................... 7
Kuulokkeet ja nappikuulokkeet ...................... 7
Kaiutintelineessä .................................................. 7
Käytön aloittaminen
Vakiovarusteiden tarkastaminen ............. 8
Osat ja säätimet .............................................. 9
Virtalähteen valmistelu (akku) ................ 10
Kuivapariston käyttö......................................... 12
Akun tai pariston jäljellä olevan varauksen
tarkistaminen ...................................................... 12
Verkkolaitteen käyttö ....................................... 13
Toisto
Raitojen toistaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu toisto) ............25
Raitojen toistaminen kerraten
(jatkuva toisto) .........................................25
Äänensävyn muuttaminen ....................... 26
Äänensävyn valitseminen ............................... 26
Äänensävyn mukauttaminen ......................... 26
SOUND-asetukset ............................................. 27
Valinnaisten asetusten
muuttaminen ................................................. 28
Toimintojen asetukset ...................................... 28
OPTION-valikon asetukset ............................ 29
FI
Muiden laitteiden liittäminen
kaiutintelineeseen ...................................... 31
Lisätietoja
Vianetsintä ..................................................... 32
Kunnossapito ................................................ 35
Tekniset tiedot .............................................. 35
Lisävarusteet ................................................. 36
CD-levyn toistaminen .........................15
CD-levyn kuunteleminen
kaiutintelinettä käyttämällä ...............16
Toiston perustoiminnot
(toisto, pysäytys, haku) ............................18
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) .........19
Halutun raidan tai tiedoston
etsiminen .............................................19
Etsiminen ryhmänimien avulla
(tiedostonäkymä) .....................................19
Etsiminen ryhmien ja tiedostojen luettelon
avulla (luettelonäkymä) ...........................20
CD-levyn tietojen tuominen näyttöön ......20
Toistotavan muuttaminen
(PLAY MODE) ......................................22
Toistotavat (PLAY MODE) ......................23
Ryhmien toistaminen ...............................24
Haluttujen raitojen toisto
(kirjanmerkkitoisto) .................................24
Suosikkisoittolistojen toistaminen (
m3u-soittolistan toistaminen) ..................24
Hakemisto ....................................................... 37
Tässä oppaassa kuvataan CD-soittimen käyttö.
Lisätietoja soittimen vakiovarusteisiin sisältyvästä
SonicStage-ohjelmistosta on käyttöoppaassa.
Huomautus käyttäjille
Vakiovarusteisiin sisältyvä ohjelmisto
SonicStage-ohjelmistossa näkyvä teksti ei ehkä
näy oikein laitteessa. Tämä riippuu teksti- ja
merkkityypistä. Syyt:
– Kytketyssä soittimessa on rajoituksia.
– Soitin ei toimi normaalisti.
ATRAC3plus on Sony Corporationin tavaramerkki.
WALKMAN on Sony Corporationin rekisteröity
tavaramerkki, joka tarkoittaa kuulokkeellisia
stereolaitteita.
on Sony
Corporationin tavaramerkki.
3FI
Omien ATRAC CD -levyjen luominen
Tavallisten audio-CD-levyjen lisäksi tällä soittimella voi toistaa ATRAC CD -levyjä, joita voi itse
luoda soittimen vakiovarusteisiin sisältyvällä SonicStage-ohjelmistolla. SonicStage-ohjelmiston
avulla yhdelle CD-R- tai CD-RW-levylle voi tallentaa noin 30 audio-CD-levyä*.
Seuraavassa on lyhyt kuvaus siitä, miten ATRAC CD -levyjä voi luoda ja kuunnella.
Asenna SonicStage tietokoneeseen.
SonicStage on ohjelmisto, jolla audio-CD-levyiltä
tietokoneeseen haetuista musiikkikappaleista voi
luoda oman CD-levyn. Ohjelmiston voi asentaa
vakiovarusteisiin sisältyvältä CD-ROM-levyltä.
ATRAC CD
Luo ATRAC CD -levy.
Valitse tietokoneeseen tallennetuista kappaleista
haluamasi ja tallenna kappaleet SonicStage-ohjelmalla
CD-R- tai CD-RW-levylle.
Audio CD
-levyt, MP3tiedostot
Kuuntele levyn kappaleita tällä
CD-soittimella.
Saat mukaasi paljon musiikkia itse luomallasi CD- levyllä.
Katso laitteen mukana toimitetusta SonicStage-ohjelmiston asennus- ja
käyttöoppaasta lisätietoja ohjelmiston asennuksesta ja ATRAC CD -levyjen
luonnista.
*Kun CD-levyn (albumin) arvioitu kokonaistoistoaika on 60 minuuttia
ja tallennetaan 700 Mt:n CD-R- tai CD-RW-levylle ATRAC3plusmuotoon siirtonopeudella 48 kbps.
4FI
Tällä CD-soittimella toistettavat levyt
Audio-CD-levyt:
CD-DA-muotoiset CD-levyt
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) on audio-CDlevyjen tallennusnormi.
ATRAC CD -levyt:
CD-R- ja CD-RW-levyt, joille on tallennettu ATRAC3plus-muotoon
pakattuja audiotiedostoja SonicStage-ohjelmistolla*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) on äänenpakkaustekniikka,
jonka pakkausnopeus on suuri ja joka tuottaa erinomaisen äänenlaadun. ATRAC3plustekniikalla audiotiedostot voidaan pakata 1/20-osaan niiden alkuperäisestä koosta
käyttämällä siirtonopeutta 64 kbps.
Tämän CD-soittimen käyttämät siirtonopeudet ja näytteenottotaajuudet ovat
seuraavat:
Siirtonopeudet
Näytteenottotaajuudet
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Tämä soitin näyttää enintään 62 merkkiä.
MP3 CD -levyt:
CD-R- tai CD-RW-levyt, joille on tallennettu MP3-muotoon pakattuja
audiotiedostoja muulla kuin SonicStage-ohjelmistolla*
Tämän CD-soittimen käyttämät siirtonopeudet ja näytteenottotaajuudet on mainittu
seuraavassa taulukossa. Soitin toistaa myös muuttuvaa siirtonopeutta (Variable Bit
Rate, VBR) käyttäviä tiedostoja.
Siirtonopeudet
Näytteenottotaajuudet
MPEG-1 Layer3
32–320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8–160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8–160 kbps
8/11,025/12 kHz
Tämä CD-soitin on ID3 tag -tekstimuodon versioiden 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4
mukainen. ID3 tag -merkintä on tapa lisätä tiettyjä tietoja (esimerkiksi kappaleen
nimi, albumin nimi ja esittäjän nimi) MP3-tiedostoihin. Tämä soitin näyttää ID3 tag
-tekstistä enintään 64 merkkiä.
CD-Extra- ja Mix-Mode CD -levyt:
CD-R- tai CD-RW-levyt, joille on tallennettu sekä CD-DA- että CD-ROMmuotoista dataa.*
Jos CD-levyä ei voi toistaa, muuta OPTION-valikon CD-EXTRA-asetusta ( sivu
30). Sen jälkeen CD-levyä voi toistaa.
Soitin toistaa myös ATRAC CD -levyt, joille on tallennettu MP3-muotoon pakattuja
audiotiedostoja muulla kuin SonicStage-ohjelmistolla.
SonicStage-ohjelmistolla ei voi luoda levyä, jolle tallennetaan audiodataa useassa eri muodossa.
* Vain ISO 9660 Level 1/2 -levyjä ja Joliet-laajennuksen mukaisia levyjä voi toistaa tällä soittimella.
Jatkuu 
5FI
Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viimeaikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjen
tiedostorakenteen erot
ATRAC CD- ja MP3 CD-levyt sisältävät
tiedostoja ja ryhmiä. Tiedosto vastaa audioCD-levyn raitaa. Ryhmä on joukko tiedostoja,
ja se vastaa albumia.
MP3 CD -levyjä toistettaessa tämä CD-soitin
tunnistaa MP3-kansion ryhmäksi niin, että
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjä voidaan
käyttää samalla tavalla.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 256
• Tiedostojen suurin määrä: 999
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjen
toistojärjestys
Soitin toistaa ATRAC CD -levyn tiedostot
siinä järjestyksessä, jossa ne on valittu
SonicStage-ohjelmistossa.
MP3 CD -levyn toistossa järjestys voi
vaihdella sen mukaan, millä menetelmällä
MP3-tiedostot on tallennettu levylle. MP3tiedostojen toistojärjestyksen sisältävän
soittolistan voi myös toistaa. Seuraavassa
esimerkissä tiedostot toistetaan järjestyksessä
–.
6FI
MP3
Ryhmä
Tiedosto
(Hakemistotasoja enintään: 8)
Huomautuksia
• Jos samalle levylle on tallennettu sekä
ATRAC3plus- että MP3-tiedostoja, tämä CDsoitin toistaa ATRAC3plus-tiedostot ensin.
• Levyn laatu ja tallennukseen käytetyn laitteen
ominaisuudet määräävät, voiko tiettyä levyä
toistaa tällä CD-soittimella.
• Soitin näyttää merkit A–Z, a–z, 0–9 ja _ (alaviiva).
• Jos levyllä on ATRAC3plus-/MP3-tiedostoja,
älä tallenna levylle muissa muodoissa olevia
tiedostoja tai luo tarpeettomia kansiota.
ATRAC CD -levyistä
• ATRAC3plus-muotoon tallennettuja CD-R- tai
CD-RW-levyjä ei voi toistaa tietokoneessa.
MP3 CD -levyistä
• Muista lisätä tiedostonimeen mp3-tunniste. Jos
lisäät mp3-tunnisteen muun kuin MP3-tiedoston
nimeen, soitin ei tunnista tiedostoa oikein.
• Kun äänilähde pakataan MP3-tiedostoksi,
pakkausasetuksiksi kannattaa valita 44,1 kHz, 128
kbps ja Constant Bit Rate.
• Aseta tallennusohjelmassa tallennus
maksimikapasiteettiin saakka valitsemalla asetus
Halting of writing.
• Jos haluat tallentaa tyhjälle levylle tietoja
maksimikapasiteettiin saakka yhdellä kertaa,
valitse tallennusohjelmassa asetus Disc at Once.
Varotoimet
Turvallisuus
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu CDsoittimen sisään, irrota soitin virtalähteestä
ja vie se huoltoon tarkastettavaksi, ennen
kuin käytät sitä uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN
3 V -liitäntään (ulkoisen virran tuloliitäntä).
CD-soitin
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä
kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi
vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä CDsoittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy
voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle,
kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle tai
autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radiotai televisiovastaanottoon, katkaise
CD-soittimesta virta tai siirrä CD-soitin
kauemmas radiosta tai televisiosta.
• Tällä CD-soittimella ei voi toistaa
muodoltaan epätavallisia (esimerkiksi
sydämen, neliön tai tähden muotoisia)
levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa CDsoitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.
CD-levyjen käsitteleminen
• Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai
teippiä.
• Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä
jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity
aurinkoiseen paikkaan.
Kuulokkeet ja
nappikuulokkeet
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa
tai polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella,
varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin
varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita
tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla tai
nappikuulokkeilla suurella
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä
ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos korvasi alkavat
soida, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
kuuntelu.
Muiden henkilöiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Kaiutintelineessä
• Kaiutinyksikkö, sisäänrakennettu vahvistin
ja telinekaappi on säädetty tarkkaan. Älä
pura tai muuta telinettä.
• Aseta teline tasaiselle alustalle.
• Teline voi kaatua tai pudota, jos asetat sen
epätasaiseen paikkaan. Älä aseta arvokkaita
esineitä telineen lähelle.
• Kun kannat telinettä, älä aseta levykettä tai
luottokorttia sen lähelle, sillä kaiuttimen
magneetti voi vahingoittaa niitä.
• Jos telinettä ei käytetä pitkään aikaan, irrota
verkkolaite pistorasiasta. Vaikka siirrät
telineen virtakytkimen OFF-asentoon, virta
ei ole kokonaan pois päältä.
7FI
Käytön aloittaminen
Vakiovarusteiden
tarkastaminen
• Verkkolaite
• Kaiutinteline
• Nappikuulokkeet
• Nappikuulokkeet
(vain mallit E18-, AU2- ja
TW2*)
• Kaukosäädin
(muut mallit)
• Akku
(vain mallit E18-,
AU2- ja TW2*)
• Akun kantokotelo
• CD-ROM-levy (SonicStage)
Tätä CD-ROM-levyä ei saa toistaa tällä eikä
millään muulla audio-CD-soittimella.
• Verkkopistokesovitin (vain malli E33*)
• Käyttöohjeet (tämä opas)
• Asennus-/käyttöopas
* Laitemallin aluekoodi on mainittu pakkauksessa
olevan viivakoodin vasemmassa yläkulmassa.
Huomautus
Käytä vain soittimen vakiovarusteisiin sisältyvää
kaukosäädintä. Tätä soitinta ei voi käyttää millään
muulla kaukosäätimellä.
8FI
Kytke nappikuulokkeiden tai kuulokkeiden
liitin kaukosäätimeen pitävästi.
(vain mallit E18, AU2 ja TW2)
Kuulokkeet tai
nappikuulokkeet
Osat ja säätimet
 Toimintopainike
 (toisto/tauko)*/ENTER
 CD-soitin:
–-painike ( sivut 18-20, 25)
Kaukosäädin:
+/–-painikkeet ( sivu 18)
 CD-soitin:
/CHG-painike ( sivut 11, 12, 18-20,
Käytön aloittaminen
( sivut 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28)
/ ( sivut 18, 20, 24, 26)
*/ ( sivut 19, 20, 22, 24-26, 28)
VOL +/– ( sivu 15, 16)
CD-soitin
25-27, 29)
Kaukosäädin:
-painike ( sivu 18)
 SEARCH-painike ( sivut 19 ja 20)
 DISPLAY/MENU-painike ( sivut 21,
22, 24, 26 ja 28)

Kaukosäädin (vain mallit E18, AU2 ja
TW2*)
+ -painike ( sivut 18, 19 ja 25)
  (kuulokkeet) -liitäntä ( sivu 15)
 DC IN 3 V -liitäntä ( sivut 12 ja 13)
 HOLD-kytkin (CD-soittimen takaosassa)
( sivu 19)
 OPEN-kytkin ( sivut 10 ja 15)
 VOL +/– -säädin ( sivu 15)
 Pidike
  (toisto/tauko)*-painike
( sivu 15, 18)
 / -painikkeet ( sivu 18)
* Laitemallin aluekoodi on mainittu
pakkauksessa olevan viivakoodin
vasemmassa yläkulmassa.
Kaiutinteline
 AUX IN -liitäntä ( sivu 31)
 DC IN 3 V -liitäntä ( sivu 16)
  (kuulokkeet)/
(kaiutin)-kytkin
( sivut 16, 17, 31)

/OFF•POWER ON -kytkin
( sivut 11, 17)
 Toimintavalo ( sivu 16)
 Liitännät ( sivu 35)
* Tässä painikkeessa on kohopiste.
Jatkuu 
9FI
Näyttö
 Merkkinäyttö ( sivu 21)
 Atrac3plus-/MP3-ilmaisin ( sivu 5)
 Levyilmaisin ( sivu 15)
 Akkuilmaisin ( sivu 12)
 Soittolistailmaisin
Virtalähteen
valmistelu (akku)
Lataa akku ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa tai kun se on täysin tyhjä.
Lataa akku vasta, kun se on täysin tyhjä (Low
Battery -teksti näkyy näytössä). Siten akun
alkuperäinen kapasiteetti säilyy pitkään.
Soittimen vakiovarusteisiin sisältyvä
kaiutinteline on tarkoitettu vain tälle
soittimelle, eikä sillä voi ladata mitään muuta
laitetta.
1
Avaa soittimen kansi siirtämällä
OPEN-kytkintä.
 Ryhmäilmaisin
wj Kirjanmerkki-ilmaisin ( sivu 24)
wk Toistotapailmaisin
wl Ajastimen ilmaisin ( sivu 29)
OPEN-kytkin
e; Ääni-ilmaisin
2
Avaa soittimen sisällä oleva
akkulokeron kansi.
Nosta
Akkulokeron
kansi
3
Paina
Aseta NH-7WMAA -akku lokeroon
oikein päin niin, että akussa oleva
 merkintä on kohdakkain lokeron
sisällä olevan vastaavan merkinnän
kanssa.
Aseta pää edellä.
10FI
4
Sulje sitten kansi niin, että se
napsahtaa paikalleen.Kuva ja
kuvateksti.
Aseta kaiutintelineen kytkin
asentoon
/OFF. Aloita
lataaminen painamalla CDsoittimessa painiketta /CHG.
Charging-sana vilkkuu näytössä, ja
-ilmaisimen osat syttyvät yksitellen.
 Paina /CHG
Määritä asetukseksi
5
Kytke verkkolaite soittimen
vakiovarusteisiin sisältyvään
kaiutintelineeseen. Aseta sitten
CD-soitin telineeseen niin, että se
napsahtaa paikalleen, ja soittimen
-merkki on telineen -merkin
kohdalla. Työnnä soitinta niin, että
se pysyy hyvin telineessä.
Verkkolaite
/OFF.
Käytön aloittaminen
Paina tätä.
6
Kun akku on täysin latautunut, Chargingsana katoaa näytöstä.
Huomautuksia
pistorasiaan
Kaiutinteline
3
• Älä lataa muuta kuin NH-7WMAA-akkua.
• Jos /ENTER-painiketta painetaan latauksen
aikana, lataus päättyy ja CD-levyn toisto alkaa.
• Soitin ja akku kuumenevat latauksen aikana. Tämä
ei ole vaarallista.
• Poista akku soittimesta, jos soitinta ei ole tarkoitus
käyttää pitkään aikaan.
• Latauksen aikana kaiutintelineen toimintavalo ei
syty.
Jatkuu 
DC
IN 3V
-liitäntään
Kohdista  ja .
11FI
Akun lataaminen ilman vakiovarusteisiin
sisältyvää kaiutintelinettä
/CHG
Huomautus akun kuljettamisesta
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää akun
kuljetuskoteloa, jotta akku ei pääse
kuumenemaan. Jos akku koskettaa
metalliesinettä, voi siitä johtuva oikosulku
kuumentaa akkua ja sytyttää tulipalon.
Kuivapariston käyttö
DC IN 3V -liitäntään
Verkkolaite
pistorasiaan
1
Kytke verkkolaite CD-soittimen DC
IN 3V -liitäntään ja pistorasiaan.
2
Paina /CHG-painiketta.
Lataus alkaa.
Akun poistaminen
Poista akku alla olevan kuvan mukaan.
Käytä CD-soittimessa vain seuraavan
tyyppistä kuivaparistoa:
• LR6 (koko AA) -alkaliparisto:
1 Avaa soittimen kansi siirtämällä OPENkytkintä.
2 Avaa soittimen sisällä oleva akkulokeron
kansi.
3 Aseta LR6 (koko AA) -paristo (ei sisälly
vakiovarusteisiin) lokeroon oikein päin
niin, että paristossa oleva merkintä 
on kohdakkain lokeron sisällä olevan
vastaavan merkinnän kanssa. Sulje sitten
kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.
Akun tai pariston jäljellä
olevan varauksen
tarkistaminen
Akun tai pariston jäljellä oleva varaus näkyy
näytössä alla olevan kuvan mukaisesti. Kun
akun tai pariston jäljellä oleva varaus laskee,
ilmaisimen musta osa pienenee.




 Low Battery*
*Soitin antaa äänimerkin.
12FI
Huomautus akun käyttöiästä ja akun
vaihtoajankohdasta
Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen.
Lataa tällöin akkua, kunnes Chargingsana katoaa näytöstä. Käytä sitten soitinta
akkuvirralla, kunnes akku on täysin tyhjä
(näytössä näkyy Low Battery -teksti). Toista
tämä menettely useita kertoja.
Jos akun kestoaika on tämänkin jälkeen noin
puolet alkuperäisestä, vaihda akku uuteen.
Kun pariston tai akun varaus on kokonaan
purkautunut, vaihda paristo uuteen tai lataa
akku.
Huomautuksia
• Näytön symboli ilmaisee akussa tai paristossa
jäljellä olevan varauksen suurin piirtein.
Esimerkiksi yksi symbolin musta osa ei aina
vastaa neljäsosaa koko varauksesta.
• Soittimen käyttöolosuhteiden mukaan symbolin
mustat osat voivat lisääntyä tai vähentyä suhteessa
todelliseen jäljellä olevaan varaukseen.
Huomautuksia akuista ja kuivaparistoista
Käytettäessä yhtä alkaliparistoa 2)
G-PROTECTION
1
22
Audio-CD
41
ATRAC-CD 3)
26
MP3 CD 4)
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai paristoja esimerkiksi samaan
taskuun kolikoiden tai muiden metalliesineiden
kanssa. Akku tai paristo voi kuumentua, jos sen
positiivinen ja negatiivinen napa koskettavat
metalliesinettä.
• Poista akku tai paristo laitteesta, jos niitä ei ole
tarkoitus käyttää laitteessa pitkään aikaan.
• Jos akku tai paristo pääsee vuotamaan, pyyhi
paristolokero puhtaaksi ja aseta siihen uusi akku
tai paristo. Jos saat akusta tai paristosta vuotanutta
ainetta iholle, pese neste pois huolellisesti.
Käytettäessä yhtä NH-7WMAA-akkua
(ladattu noin 5 tuntia 5))
G-PROTECTION
1
10
Audio-CD
17
ATRAC-CD 3)
12
MP3 CD 4)
2
20
38
24
2
9
15
11
Käytön aloittaminen
Akun ja pariston käyttöaika 1)
Verkkolaitteen käyttö
Soitinta voi käyttää verkkolaitteella ilman
paristoa.
1)JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -standardin
mukaisesti mitattu arvo.
Ilmoitettu aika on keskimääräinen toistoaika
tunteina, kun soitinta käytetään tasaisella ja
vakaalla alustalla ja POWER SAVE -asetuksena
on ON ( sivu 30). Tämä arvo määräytyy
soittimen käyttötavan mukaan.
2)Käytettäessä Sonyn LR6 (SG) -alkaliparistoa
(valmistettu Japanissa)
3)Tallennettu siirtonopeudella 48 kbps.
4)Tallennettu siirtonopeudella 128 kbps.
5)Latausaika määräytyy akun käyttötavan mukaan.
DC IN 3V -liitäntään
Verkkolaite
pistorasiaan
1
Kytke verkkolaite CD-soittimen DC
IN 3V -liitäntään ja pistorasiaan.
Jatkuu 
13FI
Huomautuksia verkkolaitteesta
• Irrota kaikki virtalähteet, jos soitinta ei ole
tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
• Käytä verkkolaitteena vain vakiovarusteisiin
sisältyvää verkkolaitetta. Jos soittimen
vakiovarusteisiin kuuluu verkkolaite AC-E30HG
AC, käytä sitä (ei käytettävissä Australiassa). Jos
soitinta käytetään jollakin muulla verkkolaitteella,
soitin voi vioittua.
Liittimen napaisuus
• Älä koske verkkolaitteeseen, jos kätesi ovat märät.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt
helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa jotakin
tavallisesta poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
14FI
Toisto
CD-levyn toistaminen
4
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla painiketta VOL +/–.
VOL +/–
1
Avaa soittimen kansi siirtämällä
OPEN-kytkintä.
Kytke kuulokkeet tai nappikuulokkeet
soittimeen etukäteen.
OPEN-kytkin
Kuulokkeet/
nappikuulokkeet
2
Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
VOL +/–

CD-levyn poistaminen
Paina lokeron keskiötä ja nosta levy pois
lokerosta.
Etikettipuoli
ylöspäin
3
Toisto
 -liitäntään
(kuulokkeet)
Kaukosäätimessä (vain mallit E18, AU2 ja
TW2)
Kun olet asettanut lokeroon CD-levyn
vaiheessa 2, paina painiketta  ja säädä
äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL +/–
-säädintä.
Paina /ENTER-painiketta.
(levy) liikkuu, ja toisto alkaa.
/ENTER
15FI
4
CD-levyn
kuunteleminen
kaiutintelinettä
käyttämällä
Aseta telineen kytkimet asentoon
POWER ON ja .
Toimintavalo syttyy.
Toimintavalo
Määritä
asetukseksi
1
Avaa soittimen kansi siirtämällä
OPEN-kytkintä.
2
Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
3
Kytke verkkolaite soittimen
vakiovarusteisiin sisältyvään
kaiutintelineeseen. Aseta sitten
CD-soitin telineeseen niin, että se
napsahtaa paikalleen, ja soittimen
-merkki on telineen -merkin
kohdalla. Työnnä soitinta niin, että
se pysyy hyvin telineessä.
5
.
Määritä
asetukseksi
POWER ON.
Paina soittimen /ENTERpainiketta.
Ääni kuuluu kaiuttimista.
/ENTER
Verkkolaite
pistorasiaan
Kaiutinteline
3
DC
IN 3V
-liitäntään
16FI
Kohdista  ja .
6
Säädä äänenvoimakkuus painamalla
soittimessa painiketta VOL+/-.
VOL +/–
CD-levyn poistaminen
Irrota CD-soitin kaiutintelineestä. Paina
seuraavaksi lokeron keskiötä ja nosta levy
pois lokerosta.
Toisto
CD-levyn kuunteleminen CD-soittimeen
liitettyjen kuulokkeiden kautta
Aseta kohdassa CD-levyn kuunteleminen
kaiutintelinettä käyttämällä vaiheessa 4
( sivu 16) telineen / -kytkin asentoon .
Kaiutintelineen käyttäminen ilman
verkkolaitetta
1 Aseta paristo kohdassa Kuivapariston
käyttö olevien ohjeiden mukaisesti
( sivu 12).
2 Aseta telineen
/OFF•POWER ON
-kytkin asentoon
/OFF.
3 Aseta telineen / -kytkin asentoon .
4 Paina soittimen /ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• CD-levyä ei voi vaihtaa, kun CD-soitin on
liitettynä kaiutintelineeseen.
• Sulje CD-soittimen kansi huolellisesti ja aseta
sitten soitin kaiutintelineeseen.
• Kun kannat kaiutintelinettä CD-soitin ollessa
siihen kytkettynä, pidä sekä telineestä että
soittimesta tukevasti kiinni.
• Kun CD-levyä soitetaan soittimen ollessa
kytkettynä kaiutintelineeseen, äänenvoimakkuuden
asetus palautuu oletusasetukseen.
• Kun käytät kaiutintelinettä ilman verkkolaitetta,
kaiuttimien äänentoistotaso madaltuu, koska ääni
ei kulje telineessä olevan vahvistimen läpi.
Jatkuu 
17FI
Toiston perustoiminnot (toisto, pysäytys, haku)
Toiminto
Toisto
Toisto ensimmäisestä raidasta alkaen
Käyttö
Pysäytys
Tauko / toiston jatkaminen tauon jälkeen
Paina /ENTER-painiketta ( kaukosäätimestä).
Toiston pysäyttäminen
Paina  (pysäytys)/CHG-painiketta
( kaukosäätimessä).
Toistettavan raidan alun haku 1)
Paina -painiketta kerran.
Edellisten raitojen alun haku 1)
Paina -painiketta toistuvasti.
Seuraavan raidan alun haku 1)
Paina -painiketta kerran.
Seuraavien raitojen alun haku 1)
Paina -painiketta toistuvasti.
Siirtyminen nopeasti taaksepäin 1) 3)
Pidä -painiketta painettuna.
Siirtyminen nopeasti eteenpäin 1) 3)
Siirtyminen seuraaviin ryhmiin 2)
Pidä -painiketta painettuna.
Paina painiketta
(ryhmä) + toistuvasti.
Siirtyminen edellisiin ryhmiin 2)
Paina painiketta
Haku
Kun soitin on pysäytettynä, pidä /ENTERpainiketta ( kaukosäätimestä) painettuna, kunnes
toisto alkaa.
(ryhmä) – toistuvasti.
1)Toimii toiston aikana ja soittimen ollessa pysäytettynä.
2)Toimii muuta CD-levyä kuin audio-CD-levyä toistettaessa.
3)Ei toimi toistettaessa MP3-tiedostoja, jotka on tallennettu CD-R- tai CD-RW-levylle packet write -muotoon.
18FI
Painikkeiden lukitseminen
(HOLD)
Soittimen painikkeet voi lukita niin, ettei niitä
voi painaa vahingossa.
1
Siirrä soittimen takaosassa olevaa
HOLD-kytkintä nuolen suuntaan.
Kun HOLD-toiminto on käytössä ja
jotakin painiketta painetaan, HOLD-sana
vilkkuu.
Etsiminen ryhmänimien
avulla (tiedostonäkymä)
ATRAC CD:n tai MP3 CD:n kaltaiselta
CD-levyltä, johon on tallennettuna useita
tiedostoja, voi etsiä tiettyä tiedostoa
tarkastelemalla ryhmien nimiä (ei koske
audio-CD-levyjä) tai toistettavan tiedoston
ympärillä olevia tiedostoja.
1
Painikkeiden vapauttaminen
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suhteen
päinvastaiseen suuntaan.
Toisto
Mallit, joissa on kaukosäädin:
HOLD-toiminnolla voi lukita
kaukosäätimen ja soittimen (takaosa)
painikkeet toisistaan riippumattomasti.
Jos esimerkiksi soittimessa on HOLDtoiminto käytössä, soittimen toimintoja
voi käyttää kaukosäätimestä, ellei senkin
painikkeita ole lukittu HOLD-toiminnolla.
Halutun raidan tai
tiedoston etsiminen
Paina SEARCH-painiketta
toistuvasti.
Toistettavan tiedoston edellä ja jäljessä
olevien ryhmien ja tiedostojen nimet
tulevat näyttöön.
MR.SNO
The Train
Where do
Yo
 Ryhmien nimet
 Tiedostojen nimet
2
Valitse ryhmä painamalla painiketta
+ tai
–.
3
Valitse tiedosto painamalla
painiketta  tai .
4
Paina /ENTER-painiketta.
Valitsemasi tiedoston toisto alkaa.
Etsimisen peruuttaminen
Paina -painiketta.
Jatkuu 
19FI
Etsiminen ryhmien ja
tiedostojen luettelon
avulla (luettelonäkymä)
Raidan tai tiedoston voi etsiä tuomalla
näkyviin ryhmät ja tiedostot musiikkilähteen
tallennusmuodon perusteella.
1
Paina SEARCH-painiketta
toistuvasti.
Jos toistat CD-levyä, jolle on tallennettu
erimuotoisia tiedostoja:
Valitse ensin näytöltä muoto, kuten
ATRAC ROOT ja MP3 ROOT.
Paina /ENTER-painiketta.
2
Valitse ryhmä painamalla painiketta
 tai  ja paina sitten /ENTERpainiketta.
3
Valitse tiedosto painamalla
painiketta  tai .
4
Paina /ENTER-painiketta.
Valitsemasi tiedoston toisto alkaa.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina painiketta  tai
–.
Etsimisen peruuttaminen
Paina -painiketta.
20FI
CD-levyn tietojen
tuominen näyttöön
CD-levyn tiedot voi tuoda näyttöön.
Oletuskieli ei ole ENGLISH, vaan oletuskieli
riippuu soittimen ostoalueesta. Muuta
LANGUAGE-asetusta tarvittaessa ( sivu
29).
Jos toistettavalla MP3 CD -levyllä on ID3
tag -tekstitietoja sisältäviä tiedostoja, ID3 tag
-tiedot tulevat näkyviin. (Jos ID3 tag -tietoja
ei ole, näyttöön tulee tiedostonimi tai ryhmän
nimi.) ( sivu 5)
Huomautuksia
• Tämä soitin näyttää merkit A–Z, a–z, 0–9 ja _.
• Ennen toiston aloittamista soitin lukee kaikki
tiedostojen ja ryhmien (tai kansioiden) tiedot
CD-levyltä. Näytössä näkyy tällöin sana Reading.
Lukemiseen kuluva aika määräytyy CD-levyn
sisällön mukaan.
• Jos tiedosto ei kuulu mihinkään ryhmään, näytössä
näkyy MP3 ROOT.
Tietojen katseleminen näytössä
Paina DISPLAY/MENU-painiketta
toistuvasti.
Audio-CD
 Raidan numero, kulunut toistoaika
(Esittäjän nimi, raidan nimi)1)

CD-levyn raitojen kokonaismäärä
CD-levyn jäljellä oleva kokonaisaika,
toistettavan raidan jäljellä oleva aika 2)
ATRAC CD / MP3 CD
 Tiedoston nimi, esittäjän nimi 3), tiedoston
numero, kulunut toistoaika

Ryhmän nimi 3), koodaustiedot 4),
tiedostojen kokonaismäärä
Toisto

Tiedostonäkymänäyttö

Tiedostonäkymänäyttö
1)Toistettaessa CD-TEXT-tekstitietoja sisältävää
audio-CD-levyä näytössä näkyvät sulkeisiin
kirjoitetut tiedot.
2)Näkyvät näytössä vain normaalin toiston aikana.
3)Esittäjän nimeä ei näy toiston aikana, jos levyllä
ei ole ID3 tag -tietoja. Kun ryhmien/tiedostojen
nimien luettelo on näytössä, esittäjän nimi ja
ryhmän nimi eivät ole näkyvissä.
4)Siirtonopeus ja näytteenottotaajuudet näkyvät
näytössä. Kun soitin toistaa MP3-tiedostoa,
jonka siirtonopeus on muuttuva (VBR, Variable
Bit Rate), näytössä näkyy siirtonopeuden sijaan
lyhenne VBR. Joskus VBR-lyhenne ei tule
näkyviin heti toiston alussa, vaan vasta sen
puolivälissä.
21FI
Toistotavan
muuttaminen (PLAY
5
Kun REPEAT-sana näkyy näytössä,
valitse ON tai OFF ja paina /
ENTER-painiketta.
MODE)
Voit valita toistettavat kappaleet, toistaa
kappaleita haluamassasi järjestyksessä ja
käyttää muita toistoasetuksia.
Jos haluat tietoja toistotavoista,  sivu 23.
Voit toistaa raitoja valitsemallasi toistotavalla
myös jatkuvasti kerraten (jatkuva toisto,
 sivu 25).
1
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22FI
2
Paina painiketta  tai , kun haluat
valita asetuksen PLAY MODE.
3
Paina /ENTER-painiketta ja
valitse sitten toistotapa painamalla
painiketta  tai .
Tehdasasetus on ALL (normaali toisto).
4
Paina /ENTER-painiketta.
Normaaliin toistoon palaaminen
Valitse PLAY MODE -valikossa ALL.
Toistotavat
CD-soittimen näyttö
ALL
GROUP
1
SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Kuvaus
Soitin toistaa kaikki CD-levyn raidat numerojärjestyksessä.
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjen raitojen toistojärjestys määräytyy
OPTION-valikon PLAY ORDER -asetuksen mukaan.
Soitin toistaa kaikki valitun ryhmän tai valittujen ryhmien tiedostot (vain
ATRAC CD ja MP3 CD) ( sivu 24).
Soitin toistaa nykyisen raidan kerran.
Soitin toistaa kaikki CD-levyn raidat kerran satunnaisessa järjestyksessä.
Soitin toistaa kaikki valitun ryhmän tiedostot kerran satunnaisessa
järjestyksessä (vain ATRAC CD ja MP3 CD) ( sivu 24).
Soitin toistaa kirjanmerkillä varustetut raidat. Soitin aloittaa
kirjanmerkeillä varustettujen raitojen toiston numerojärjestyksessä, ei
kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä ( sivu 24).
Soitin toistaa valitun m3u-soittolistan* raidat (vain MP3 CD)
( sivu 24).
Soitin toistaa CD-levyn useimmin toistetut raidat suosikkijärjestyksessä
10:nnestä ensimmäiseen.
Soitin toistaa satunnaisessa järjestyksessä enintään 32 raitaa, jotka se on
tallentanut automaattisesti muistiinsa useimmin toistetuiksi raidoiksi.
Toisto
GROUP SHUFFLE
(PLAY MODE)
Soitin toistaa enintään 64 raitaa ohjelmoidussa järjestyksessä ( sivu 25).
Soitin toistaa kerran 10 ensimmäistä sekuntia kaikista nykyistä raitaa
seuraavista raidoista.
* m3u-soittolista on tiedosto, johon MP3-tiedostojen toistojärjestys on koodattu. Soittolistatoiminnon
käyttäminen edellyttää, että MP3-tiedostot on tallennettu CD-R- tai CD-RW-levylle m3u-muotoa tukevan
koodausohjelmiston avulla.
Tällä CD-soittimella voi toistaa kahdeksan ylintä näytössä näkyvää listaa (näkyvät tiedostonimien mukaisessa
järjestyksessä).
Jatkuu 
23FI
Ryhmien toistaminen
1
2
Suorita kohdan Toistotavan
muuttaminen (PLAY MODE) vaiheet
1 ja 2 ( sivu 22). Valitse vaiheessa
3 GROUP tai GROUP SHUFFLE ja
paina /ENTER-painiketta.
Valitse ryhmä painamalla painiketta
 tai .
Jos valitset ryhmän MP3 CD -levyltä
etsimällä kaikista hakemistoista, paina
painiketta  tai .
Jos valitset ryhmän samasta hakemistosta,
paina painiketta  tai .
3
Paina /ENTER-painiketta
vähintään 2 sekunnin ajan.
Soitin aloittaa valitsemasi ryhmän
kaikkien tiedostojen toiston.
4
Kun REPEAT-sana näkyy näytössä,
valitse ON tai OFF ja paina /
ENTER-painiketta.
Haluttujen raitojen toisto
(kirjanmerkkitoisto)
2
24FI
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
4
Valitse PLAY MODE painamalla
painiketta  tai  ja paina /
ENTER-painiketta.
5
Valitse BOOKMARK painamalla
painiketta  tai  ja paina sitten
/ENTER-painiketta.
6
Kun REPEAT-sana näkyy näytössä,
valitse ON tai OFF ja paina /
ENTER-painiketta.
Kirjanmerkkien poistaminen
Kun toistat kirjanmerkillä varustettua raitaa,
pidä /ENTER-painiketta painettuna,
kunnes katoaa.
Huomautuksia
Huomautus
Jos ryhmässä ei ole raitoja, näyttöön tulee sana
Invalid.
1
3
Kun soitin toistaa raitaa, johon
haluat lisätä kirjanmerkin, paina
/ENTER-painiketta, kunnes
vilkkuu hitaasti.
Lisää kirjanmerkki muihin
haluamiisi raitoihin toistamalla
vaihetta 1.
Kirjanmerkkejä voi lisätä enintään
kymmeneen audio-CD-levyyn (enintään
99 raitaan samalta CD-levyltä) ja enintään
viiteen ATRAC CD- tai MP3 CD -levyyn
(enintään 999 raitaan samalta CD-levyltä).
• Jos kirjanmerkkejä lisätään 11:nnelle CD-levylle
(tai 6:nnelle ATRAC CD- tai MP3 CD -levylle),
ensimmäisenä toistetun CD-levyn kirjanmerkit
katoavat muistista.
• Kaikki kirjanmerkit katoavat muistista, jos kaikki
virtalähteet irrotetaan.
• Kaikki kirjanmerkit katoavat muistista myös,
jos soittimen käyttöä akulla jatketaan akkua
lataamatta, kun Low Battary -teksti näkyy
näytössä.
Suosikkisoittolistojen
toistaminen (m3u-soittolistan
toistaminen)
1
Valitse kohdan Toistotavan
muuttaminen (PLAY MODE)
( sivu 22) vaiheessa 3 (PLAYLIST).
2
Valitse soittolista painamalla
painiketta  tai .
3
Paina /ENTER-painiketta.
Raitojen toistaminen
halutussa järjestyksessä
2 Pidä /ENTER-painiketta painettuna,
kunnes näyttö muuttuu. Aina kun painat
/ENTER-painiketta, raidat tulevat
näyttöön toistojärjestyksessä.
1
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Paina -painiketta.
(ohjelmoitu toisto)
Kun soitin on pysäytettynä,
valitse PROGRAM Toistotavan
muuttaminen (PLAY MODE) -kohdan
vaiheessa 3 ( sivu 22) ja paina
sitten /ENTER-painiketta.
Raitojen toistaminen
kerraten (jatkuva toisto)
2
Valitse raita painamalla painiketta
 tai  ja pidä sitten /ENTERpainiketta painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Toistettaessa ATRAC CD/MP3 CD-levyä
voidaan myös valita tiedosto toisesta
ryhmästä painamalla + tai –
-painikkeita.
3
Valitse muut raidat haluamassasi
järjestyksessä toistamalla vaihetta
2.
Voit valita enintään 64 raitaa.
Kun olet valinnut 64:nnen raidan,
ensimmäisen valitun raidan numero
(audio-CD) tai ensimmäisen tiedoston
nimi (ATRAC CD / MP3 CD) tulee
näyttöön.
Jos valitset vähintään 65 raitaa,
ensimmäiset valitsemasi raidat poistuvat
yksi kerrallaan.
4
Paina /ENTER-painiketta.
Toisto valitussa järjestyksessä alkaa.
Valitse ON Toistotavan muuttaminen
(PLAY MODE) -kohdan vaiheessa 5
(sivu 22).
Toisto
1
Normaaliin toistoon palaaminen
Valitse OFF.
Ohjelman tarkistaminen
1 Kun soitin on pysäytettynä, valitse
PROGRAM Toistotavan muuttaminen
(PLAY MODE) -kohdan vaiheessa 3
( sivu 22) ja paina sitten /ENTERpainiketta.
25FI
Äänensävyn
muuttaminen
Jos haluat lisätietoja SOUND-asetusten
valinnasta, katso  sivu 27.
2
Valitse taajuusalue painamalla tai -painiketta vähintään kaksi
sekuntia.
3
Valitse käyrän muoto painamalla
- tai -painiketta toistuvasti.
Muistiin on tallennettu kolme valmista
käyrää kutakin taajuusaluetta varten.
Äänensävyn valitseminen
Valittavissa ovat asetukset EQUALIZER ja/tai
CLEARBASS. Jos otat molemmat asetukset
käyttöön, voit nauttia valitsemasi äänensävyn
bassoäänistä voimakkaampina.
1
2
3
4
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
Valitse SOUND painamalla
painiketta  tai .
Valitse asetus painamalla painiketta
 tai  ja paina /ENTERpainiketta.
Kunkin taajuusalueen asetusta voi muuttaa
erikseen tarkkailemalla näytössä näkyvää
käyrää.
26FI
Valitse EQUALIZER vaiheessa 3 ja
CUSTOM vaiheessa 4 noudattamalla
ohjeita, jotka ovat kohdassa
Äänensävyn valitseminen.
Low-alue tulee näkyviin ensin.
Taajuusalueita on kolme: Low (matalat
taajuudet), Mid (keskitaajuudet) ja High
(korkeat taajuudet).
Mid High
Taajuusalue
4
Valitse äänenvoimakkuus
painamalla painiketta  tai .
Äänenvoimakkuusvaihtoehtoja on
seitsemän.
Äänenvoimakkuus
Paina /ENTER-painiketta, valitse
haluamasi toiminto painamalla
painiketta  tai  ja paina /
ENTER-painiketta.
Äänensävyn
mukauttaminen
1
Low
Low
Mid High
5
Määritä kahden muun taajuusalueen
asetus toistamalla vaiheita 2-4.
6
Paina /ENTER-painiketta.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina -painiketta.
Poistuminen säätötilasta
Paina kaukosäätimen -painiketta vähintään
kaksi sekuntia.
Huomautuksia
• Jos äänensävyasetukset aiheuttavat ääneen
säröä äänenvoimakkuutta nostettaessa, laske
äänenvoimakkuutta.
• Jos CUSTOM-asetuksen ja muiden asetusten
välillä on äänenvoimakkuusero, säädä
äänenvoimakkuus sopivaksi.
SOUND-asetukset
Palaa edelliseen näyttöön painamalla -painiketta. Poistu asetustilasta painamalla kaukosäätimen
-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Asetus
EQUALIZER
(taajuuskorjain)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Selkeät lauluäänet, keskitaajuuksien korostus.
Eloisa toisto, matalien ja korkeiden taajuuksien korostus.
Voimallinen toisto, ACTIVE-asetusta voimakkaampi matalien
ja korkeiden taajuuksien korostus.
CUSTOM
 OFF
Mukautettu äänensävy (lisätietoja  sivu 26).
Normaali äänensävy.
1
2
3
Bassoäänten korostus.
1-asetusta voimakkaampi bassoäänten korostus.
2-asetusta voimakkaampi bassoäänten korostus.
Toisto
CLEARBASS
(bassokorostus)
Vaihtoehdot (: oletusasetus)
Normaali äänensävy
 OFF
Huomautus
Jos muutat EQUALIZER-asetuksia sen jälkeen, kun olet määrittänyt CLEARBASS-asetukset, EQUALIZERasetuksia pidetään ensisijaisina.
Kun valitset sekä EQUALIZER-asetuksen että CLEARBASS-asetuksen, valitse EQUALIZER-asetus ensin.
27FI
Valinnaisten asetusten
muuttaminen
Jos haluat lisätietoja OPTION-valikon
asetusten valinnasta, katso  sivu 29.
Toimintojen asetukset
Voit valita eri toimintojen asetukset, kuten
valikkojen kielen ja ryhmien/tiedostojen
toistojärjestyksen.
28FI
1
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
2
Valitse
OPTION painamalla
painiketta  tai .
3
Paina /ENTER-painiketta, valitse
haluamasi toiminto painamalla
painiketta  tai  ja paina /
ENTER-painiketta.
4
Valitse asetus painamalla painiketta
 tai  ja paina /ENTERpainiketta.
Kun valitset LANGUAGE- tai PLAY
ORDER -asetusta, toista vaihe 3.
OPTION-valikon asetukset
Palaa edelliseen näyttöön painamalla -painiketta. Poistu asetustilasta painamalla kaukosäätimen
-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Asetukset
LANGUAGE
(esim. valikkojen
kieli)
Vaihtoehdot (: oletusasetukset)
MENU
 ENGLISH
G-PROTECTION 1)
(äänen
katkonaisuuden esto)
1
AVLS
(äänenvoimakkuuden
rajoitus)
 OFF
2)
2
ON
TIMER
 OFF
(virrankatkaisuajastin)
1–99 min
BEEP
(toimintojen
äänimerkit)
 ON
OFF
Toisto
TEXT 1)
Esimerkiksi valikkotekstien ja
varoitusilmoitusten kielen valinta.
FRENCH
Tehdasasetukset vaihtelevat CD-soittimen
GERMAN
ostoalueen mukaan.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Esimerkiksi CD-TEXT- ja ID3 tag -tekstien
 AUTO
kielen valinta.
ENGLISH
Jos valitset AUTO, tekstit näkyvät
FRENCH
seuraavilla kielillä.
Tehdasasetukset vaihtelevat CD-soittimen
GERMAN
ostoalueen mukaan.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Äänen katkonaisuuden esto ja laadukas CD-äänentoisto.
Tehostettu äänen katkonaisuuden esto.
Äänenvoimakkuutta voi muuttaa ilman rajoitusta.
Kuulon suojaamiseksi äänenvoimakkuutta ei voi säätää liian
suureksi.
Ajastin ei toimi.
 näkyy soittimen näytössä. Jäljellä olevan toistoajan saa
näkyviin valitsemalla tämän asetuksen toiston aikana.
Aikaa voi pidentää tai lyhentää 5 minuutilla painamalla
painiketta  tai  toistuvasti tai 1 minuutilla pitämällä
painiketta  tai  painettuna. Oletusasetus on 10 min.
Soitin antaa äänimerkin toiminnon suorituksen vahvistukseksi.
3)
Soitin ei anna äänimerkkejä.
Jatkuu 
29FI
Asetukset
SEAMLESS 1) 4)
(raitojen tauoton
toisto)
POWER SAVE
(virransäästö)
PLAY ORDER 1)
(toistojärjestys)
Vaihtoehdot (: oletusasetukset)
Soitin toistaa CD-levyn niin kuin se on tallennettu, raitojen
 OFF
väliset tauot mukaan lukien.
ON
Soitin toistaa CD-levyn ilman raitojen välisiä taukoja.
POWER SAVE -toiminto ei ole käytössä.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
CD-EXTRA 1) 5)
(toisto levyn
tallennusmuodon
mukaan)
 OFF
ON
SOUND-asetuksia ei voi muuttaa.
Musiikkilähteen sisällön toisto
 NORMAL
tallennusjärjestyksessä.
ID3TAG TNO Toisto ID3 tag -numeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
FILE NAME
Toisto tiedostonimien aakkosjärjestyksessä.
Musiikkilähteen sisällön toisto
 OFF
tallennusjärjestyksessä.
ON
Musiikkilähteen sisällön ryhmien nimien
mukaisessa järjestyksessä.
Pidä asetuksena OFF, jos CD-levyn toisto onnistuu normaalisti.
Jos CD-Extra-levyn toisto ei onnistu, valitse asetukseksi ON.
Sen jälkeen levyä voi toistaa.
1)Tämän asetuksen voi valita vain, kun soitin on pysäytettynä.
2)AVLS on lyhenne sanoista Auto Volume Limiter System (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin).
3)Kun kaiutinteline on käytössä, äänimerkkiä ei kuulu.
4)Tämä toiminto toimii vain ATRAC CD -levyjen toistossa.
5)Tämä toiminto toimii vain Audio CD- ja CD-Extra-CD-levyjen toistossa.
Huomautuksia
• Vaikka G-PROTECTION-asetuksena olisi 2, äänessä voi olla katkoja, jos
– CD-soittimeen kohdistuu jatkuvasti voimakkaita iskuja
– toistettava CD-levy on likainen tai naarmuinen
– toistettava CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ollut jokin ongelma.
• Vaikka SEAMLESS-asetuksena olisi ON, raitojen toisto ei ehkä ole tauotonta. Tämä määräytyy lähdemusiikin
tallennustavan mukaan.
30FI
Muiden laitteiden
liittäminen
kaiutintelineeseen
Toisto
Voit nauttia musiikista myös liittämällä muita
laitteita, kuten MD-soittimen tai tietokoneen
kaiutintelineeseen. Katso lisätietoja liitettävän
laitteen käyttöohjeesta.
Varmista, että kaikki laitteet on kytketty pois
päältä ennen liitäntöjen tekemistä.
AUX IN -liitäntään
Liitäntäjohto (miniliitin, ei
sisälly vakiovarusteisiin)
kuulokeliitäntään
MiniDisc-tallennin,
tietokone jne.
Aseta kaiutintelineen kytkimet asentoon
POWER ON ja .
Säädä äänenvoimakkuus tähän soittimeen
liitetyn toisen laitteen äänenvoimakkuuden
säätimellä.
Huomautus
• Ennen kuin aloitat CD-levyn toiston, laske
liitetyn laitteen äänenvoimakkuus minimiin, jotta
kaiutinteline ei vahingoitu.
• Kytke kaiutinteline liitettyjen laitteiden
kuulokeliitäntään. Älä kytke kaiutintelinettä
liitetyn laitteen LINE OUT -liitäntään.
• Jos käytät kaiutintelineen AUX IN -liitäntää toisen
laitteen liittämiseen toistaessasi CD-levyä, liitetyn
laitteen ääni sekoittuu CD-levyn ääneen.
31FI
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos ongelmat jatkuvat tehtyäsi nämä tarkastukset, ota yhteys lähimpään Sony-kauppiaaseen.
Virta
Ongelma
Akkua ei voi ladata.
Syy ja/tai korjaustoimet
 Akkua ei ole asetettu akkulokeroon. Aseta akku lokeroon
( sivu 10).
 Painoit kaukosäätimen painiketta . Kun soitin on
pysäytettynä, paina CD-soittimen /CHG-painiketta*.
 CD-soitin ei ole oikein paikallaan kaiutintelineessä. Liitä
soittimen takana olevat liittimet kaiutintelineen liitäntöihin
kunnolla ( sivu 11).
* vain mallit E18, AU2 ja TW2
Ääni
Ongelma
Äänenvoimakkuus ei nouse, vaikka
painat painiketta VOL + toistuvasti.
Syy ja/tai korjaustoimet
Mitään ääntä ei kuulu tai kuuluu
kohinaa.
 Liitä kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden liitin pitävästi.
 Liitin on likaantunut. Puhdista kuulokkeiden tai
nappikuulokkeiden liitin aika ajoin pehmeällä, kuivalla liinalla.
Kuuluu pyörivän CD-levyn rahinaa.
 Sulje paristolokeron kansi pitävästi ( sivu 10).
SOUND-asetuksia ei voi määrittää.
 POWER SAVE -asetukseksi on valittu ON. Valitse asetukseksi
OFF ( sivu 30).
Kun kaiutinteline on käytössä,
kaiuttimista ei kuulu ääntä.
 Kytkimen / asetuksena on . Valitse asetukseksi .
 AVLS-asetuksena on ON. Määritä asetukseksi OFF
( sivu 29).
Käyttö/toisto
32FI
Ongelma
Toistoaika on liian lyhyt. Soitin ei
toista levyä.
Syy ja/tai korjaustoimet
Joitakin kappaleita ei voi toistaa.
 Yritit toistaa tiedostoja, joiden tallennusmuoto ei ole
yhteensopiva tämän soittimen kanssa ( sivu 5).
 Muuta OPTION-valikossa CD-Extra-asetusta. Sen jälkeen CDlevyä voi toistaa ( sivu 30).
 Tarkista, että käytössä on alkaliparisto, ei mangaaniparisto.
 Vaihda kuivaparisto uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon
( sivu 12).
 Lataa akku ja käytä se tyhjäksi useita kertoja ( sivu 12).
Ongelma
Low Battery -teksti tulee näyttöön,
eikä laite toista CD-levyä.
Syy ja/tai korjaustoimet
Hi DC in -teksti tulee näyttöön.
 Käytössä on verkkolaite, jonka nimellisarvot ovat suuremmat
kuin vakiovarusteisiin sisältyvän tai suositellun verkkolaitteen.
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta tai
Lisävarusteet-kohdassa suositeltua auton akun sovitinkaapelia
( sivu 36).
CD-levy ei soi tai teksti No Disc
tulee näyttöön, kun CD-levy
asetetaan soittimeen.
 CD-levy on likaantunut tai viallinen. Puhdista tai vaihda se.
 Tarkista, että CD-levy on paikallaan etikettipuoli ylöspäin
( sivu 15).
 Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta. Älä käytä soitinta
useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu.
 Sulje paristolokeron kansi pitävästi ( sivu 10).
 Varmista, että paristo on oikein paikallaan ( sivu 10).
 Kytke verkkolaite pitävästi pistorasiaan ( sivu 13).
 Paina /ENTER-painiketta vähintään yhden sekunnin
kuluttua verkkolaitteen kytkemisestä.
 Soittimessa oleva CD-R- tai CD-RW-levy on tyhjä.
 D-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä
laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.
HOLD-sana vilkkuu näytössä, kun
painat jotakin painiketta, eikä laite
toista CD-levyä.
 Painikkeet on lukittu. Siirrä HOLD-kytkin takaisin
( sivu 19).
Toisto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto).
 Toistonjatkamistoiminto on käytössä. Voit aloittaa toiston
ensimmäisestä raidasta pitämällä /ENTER-painiketta
( kaukosäätimestä) painettuna, kun soitin on pysäytettynä,
kunnes ensimmäisen raidan toisto alkaa. Vaihtoehtoisesti
voit avata soittimen kannen ( sivu 18). Voit myös irrottaa
virtalähteet ja asettaa sitten akun tai pariston paikalleen tai
liittää verkkolaitteen uudelleen.
ATRAC CD- tai MP3 CD -levyn
toiston aikana CD-levy ei pyöri,
mutta kuulet äänen normaalisti.
 Tämä soitin pysäyttää ATRAC CD- tai MP3 CD -levyn
pyörittämisen toiston aikana virrankulutuksen pienentämiseksi.
Soittimessa ei ole vikaa.
No File -teksti tulee näyttöön, kun
painat /ENTER-painiketta tai
suljet soittimen kannen.
 CD-R- tai CD-RW-levyllä ei ole ATRAC3plus- tai MP3tiedostoja.
 Soittimessa on tyhjä CD-R- tai CD-RW-levy.
 CD-levy on likainen.
 Akku on täysin tyhjä. Lataa akku ( sivu 10).
 Vaihda kuivaparisto uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon
( sivu 12).
Lisätietoja
Jatkuu 
33FI
Ongelma
LCD-näyttöä on vaikea lukea tai
sen toiminta hidastuu.
Syy ja/tai korjaustoimet
Vaikka et ole valinnut BOOKMARKasetusta,
(kirjanmerkki)
vilkkuu.
 Jos olet valinnut toistoasetukseksi jonkin muun kuin
BOOKMARK,
(kirjanmerkki) vilkkuu.
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.
 Virrankatkaisuajastin on aktivoitunut. Muuta TIMERasetukseksi OFF ( sivu 29).
 Akku tai kuivaparisto on tyhjä. Lataa akku ( sivu 10) tai
vaihda kuivaparisto uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon
( sivu 12).
Soitinta ei voi käyttää ja soittimen
näyttöön tulee 8 numeron tai
kirjaimen sarja.
 Näin voi käydä riippuen käyttämästäsi CD-levystä. Irrota
kaikki virtalähteet ja aseta sitten akku tai paristo paikalleen tai
liitä verkkolaite uudelleen. Yritä käyttää soitinta uudelleen. Jos
ongelma toistuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 Käytät CD-soitinta liian korkeassa (yli 40 °C) tai matalassa
(alle 0 °C) lämpötilassa. Huoneenlämmössä näytön toiminta
palautuu normaaliksi.
Muut
Ongelma
Kun CD-soittimen kansi suljetaan,
CD-levy alkaa pyöriä.
CD-soitinta ei voi käyttää
kaukosäätimellä. *
* vain mallit E18, AU2 ja TW2
34FI
Syy ja/tai korjaustoimet
 Soitin lukee tietoja CD-levyltä. Kyseessä ei ole vika.
 Soittimen painikkeita pidetään alhaalla vahingossa.
 Kaukosäädintä ei ole kytketty pitävästi.
Kunnossapito
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti
veteen tai mietoon pesuaineliuokseen
kostutettua liinaa. Älä käytä puhdistuksessa
alkoholia, bensiiniä tai ohenteita.
Liitäntöjen puhdistaminen
Puhdista kaiutintelineen liitännät
säännöllisesti pumpulipuikolla tai kuivalla
liinalla kuvan mukaisesti.
Tekniset tiedot
CD-soitin
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 770–800 nm
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserlähtöteho: alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
D/A-muunnos
Lisätietoja
1-bittinen kideohjattu aika-akseliohjaus
Taajuusvaste
20–20 000 Hz +1
–2 dB (mittaus: JEITA)
Lähtöteho (3 V:n tulojännitteellä)
Kuulokkeet (stereominiliitäntä)
Noin 5 mW + noin 5 mW, 16 Ω
(noin 1.5 mW + noin 1,5 mW, 16 Ω)*
*Eurooppalaisille asiakkaille
Käyttöjännite
• LR6 (koko AA) -paristo: 1,5 V DC × 1
• Sony NH-7WMAA -akku:
1,2 V DC × 1
• Verkkolaite (DC IN 3 V -liitäntä):
220 V, 50 Hz (Kiinassa myytävä malli)
120 V, 60 Hz (Meksikossa myytävä malli)
Kaiutinteline
Kaiutinosa
Kaiutinjärjestelmä: 36 mm (halkaisija)
Impedanssi: 6 Ω
Tuloteho: 0,45 W
Enimmäistuloteho: 0,65 W
Vahvistinosa
Lähtöteho: 0,45 W + 0,45 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Tuloliitäntä: tulojohto, jossa on stereominiliittimet
Tuloimpedanssi: 16 kΩ kun 1kHz (AUX IN)
Jatkuu 
35FI
Yleistä
Käyttölämpötila
Lisävarusteet
5–35 °C
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia eikä
säätimiä)
CD-soitin: noin 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Kaiutinteline: noin 258,4 × 97,5 × 138,0 mm
Paino (ilman varusteita)
CD-soitin: noin 178 g
Kaiutinteline: noin 290 g
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin patentteihin.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
Verkkolaite*
AC-E30HG
Aktiivikaiuttimet
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Auton akun sovitinkaapeli
Auton akun sovitinkaapeli
ja autosovitinpakkaus
DCC-E34CP
Autosovitinpakkaus
CPA-9C
Liitäntäjohto
RK-G136
Nappikuulokkeet (ei
Ranskassa myytäviin
malleihin)
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
Nappikuulokkeet
(Ranskassa myytäviin
malleihin)
MDR-E808LP
* Verkkolaitteen tekniset ominaisuudet vaihtelevat
myyntialueen mukaan. Tarkista paikallinen
verkkojännite ja verkkopistokkeen muoto ennen
laitteen ostamista.
Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole
kaikkia edellä mainittuja lisävarusteita. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista
lisävarusteista.
36FI
K
Hakemisto
Kaiutinteline
Kaukosäädin
LANGUAGE
Kuivaparisto
Symbolit
(Akku) 11, 12
(levy) 15
1 23
 (Ajastin) 29
L
Lisävarusteet 36
Luettelonäkymä 20
A
B
C
8
E
EQUALIZER
26, 27
G
G-PROTECTION 29
GROUP 23, 24, 30
GROUP SHUFFLE 23, 24
H
Haku 18
HEAVY 27
HOLD-toiminto
19
I
ID3 tag
INTRO
m3u-soittolistan toisto
MENU 29
Mix-Mode CD 5
MP3 CD 5
24
N
Nappikuulokkeet
Näyttö 10
8
O
OPTION
29
P
PLAYLIST 23
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
POWER SAVE 30
PROGRAM 23, 25
Pysäytys 18
23, 24
CD-DA-muoto 5
CD-Extra 5
CD-EXTRA 30
CD-ROM (SonicStage)
CD-soitin 9
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
CUSTOM 27
M
Lisätietoja
BEEP 29
ACTIVE 27
Akku 8, 10
Akkulokeron kansi 10, 12
Akun ja pariston käyttöaika 13
Akun kantokotelo 8
ALL 23
ATRAC3plus 5
ATRAC CD 5
AUTO RANKING 23
AVLS 29
BOOKMARK
8, 16, 31
8
29
12
R
RANKING SHUF
Ryhmä 6
23
S
SEAMLESS 30
SHUFFLE 23
SOFT 27
SonicStage 4
SOUND 27
T
Tauko 18
TEXT 29
Tiedostonäkymä
TIMER 29
Toisto 18
TRACK 30
19
V
20
23
Verkkolaite
8
J
Jatkuva toisto
25
37FI
Download PDF

advertising