Sony | MDR-NC7 | Sony MDR-NC7 NC7-hörlurar med brusreducering Bruksanvisning

4-111-700-32 (1)
3 Indsæt et R03 (størrelse AAA) -
batteri, så e på batteriet passer til e i
batterirummet.
Noise Canceling
Headphones
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
2 Slå strømmen på hovedtelefonerne til.
POWER-lampen lyser rødt. Når
strømmen slås til, reduceres støj fra
omgivelserne, og du kan lytte til musik
mere tydeligt ved en lavere lydstyrke.
Indsæt E-enden
først.
4 Luk låget.
Bemærk
Den støjreducerende mikrofon er indbygget i hver
ørepude. Udsæt ikke mikrofonen for pres, da det kan
beskadige mikrofonen.
3 Bær hovedtelefonen mærket R på
MDR-NC7
© 2008 Sony Corporation
højre øre, og hovedtelefonen mærket
L på venstre øre.
Printed in Denmark
(1)
Batterilevetid
Dansk
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød må enheden
ikke udsættes for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må
kabinettet ikke åbnes. Overlad alt
reparationsarbejde til fagkyndige.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer
af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt
er godkendt i denne vejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande,
hvor det er gældende i henhold til lovgivningen,
hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde).
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr solgt i
lande, hvor EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte serviceeller garantidokumenter.
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres
til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug
af materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug
af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den
butik, hvor du købte produktet.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt,
skal du ved afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug
af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Funktioner
Indsætte et
batteri
1 Drej den venstre kapsel som vist på
50 timer*2
25 hours*2
*1 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW udgangseffekt
*2 Tiden angivet ovenfor kan variere, afhængigt af
temperaturen eller brugsforholdene.
Hvornår skal batteriet udskiftes
Udskift batteriet med et nyt, når POWER-lampen
dæmpes. Den støjreducerende funktion virker
muligvis ikke korrekt, hvis der kun er lidt strøm
tilbage på batteriet.
Sæt det på som vist på billedet.
+
4 Slå strømmen på AV-udstyret til.
Ved brug i et fly
•Den medfølgende stikadapter kan tilsluttes til
dobbeltstik eller stereo-ministik i et fly.
til dobbeltstik
til stereo-ministik
•Brug ikke hovedtelefonerne, når brug af
elektronisk udstyr er forbudt, eller hvor brug af
personlige hovedtelefoner til musiktjenester på
fly er forbudt.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål om eller problemer med
systemet, der ikke er dækket i denne vejledning.
_
Efter du har lyttet til musik
Slå strømmen på hovedtelefonerne fra.
Lytte til musik
Klappe
1 Tilslut hovedtelefonerne til AV-udstyret. hovedtelefonerne
sammen
Ved tilslutning til
dobbeltstik eller stereoministik i musiktjenester
på fly.
Stikadapter
(medfølger)
Drej kapslerne, så de bliver flade og
nemme at opbevare i en sædelomme.
Sæt dem i den sædvanlige position før
brug.
Hovedtelefonerne indeholder et støjreducerende
kredsløb.
Hvad er støjreduktion?
Det støjreducerende kredsløb registrerer støj
udefra med indbyggede mikrofoner og sender
et tilsvarende (men modsat) reduktionssignal til
hovedtelefonerne.
• Den støjreducerende effekt bemærkes ikke altid i
meget stille omgivelser, eller der kan høres nogen
støj. I så fald skal du slå POWER-kontakten fra.
• Den støjreducerende effekt kan variere, afhængigt
af hvordan du bærer hovedtelefonerne.
• Når du slår POWER-kontakten til, kan driftslyden
fra støjreduktionen blive mærkbar. Det er ikke en
funktionsfejl.
• Den støjreducerende funktion er kun effektiv for
støj i det lavfrekvente område. Selvom støjen
reduceret, elimineres den ikke fuldstændig.
• Når du bruger hovedtelefonerne i et tog eller
en bil, kan der forekomme støj, afhængigt af
vejforholdene. I så fald skal du slå POWERkontakten fra.
• Du kan bruge hovedtelefonerne uden at slå
strømmen til. I så fald er den støjreducerende
funktion ikke aktiv, og hovedtelefonerne fungerer
som passive hovedtelefoner.
• Der kan opstå hylen, hvis du ikke bruger
hovedtelefonerne korrekt.
• Der kan opstå hylen, hvis du placerer en genstand,
f.eks. en finger, tæt på den støjreducerende
mikrofon. Hold den væk fra mikrofonen.
• Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser og
støj. For at undgå forstyrrelser skal du kun bruge
den støjdæmpende funktion med trådløse sendere
slukket (Fly-indstilling). Forstyrrende støj kan
også komme fra mobiltelefoner i nærheden. Hvis
det sker, skal hovedtelefonerne placeres længere
væk fra mobiltelefonen.
Bemærkninger om brug
• Rengør hovedtelefonerne med en blød, tør klud.
• Stikket må ikke blive snavset, da lyden ellers kan
blive forvrænget.
• Sørg for at henvende dig til en Sony-forhandler,
når ørepuderne bliver beskidte eller beskadigede,
eller når hovedtelefonerne kræver reparation.
• Lad ikke det stereohovedtelefonerne ligge på
steder, der er udsat for direkte sollys, varme eller
fugt.
Bemærkninger om hovedtelefoner
Undgå beskadigelse af hørelsen
Undgå at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke.
Hørespecialister fraråder at afspille ved vedvarende
høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får
ringen for ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken,
eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel,
cykling osv.
Hovedtelefonerne reducerer udefra kommende lyd,
og de kan derfor forårsage en trafikulykke. Undgå
at lytte med hovedtelefonerne i situationer, hvor
hørelsen ikke må nedsættes, for eksempel ved et
jernbanekryds, en byggeplads og lign.
Til hovedtelefonstik i
flysæder
Fejlfinding
Ved tilslutning til
hovedtelefonstikket
(stereo-ministik) på en
WALKMAN * el. lign.
• Kontroller tilslutningen af hovedtelefonerne og
AV-udstyret.
• Kontroller, at det tilsluttede AV-udstyr er tændt.
• Skru op for lydstyrken på det tilsluttede AV-udstyr.
• Udskift batteriet.
Ingen lyd
2 Tryk på OPEN-knappen for at åbne
batterilåget.
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri,
der leveres med produktet, ikke må behandles som
husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug
af materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning
med et indbygget batteri, må dette batteri kun
udskiftes af en kvalificeret reparatør.
Omtrentligt antal timer*1
Hvis batterilåget er løsnet
• Støjreducerende hovedtelefoner reducerer
uønsket støj fra omgivelserne og giver ro,
så din lytteoplevelse forbedres. Støj fra
omgivelserne reduceres ved kombination med
lyd i den modsatte fase, som produceres af det
støjreducerende kredsløb.
• Fungerer som passive hovedtelefoner, når det
støjreducerende kredsløb ikke er aktiveret.
• Hovedtelefonerne er nemme at transportere, da de
kan klappes sammen og opbevares fladt.
• Neodymmagneten giver en kraftfuld lyd.
• Den medfølgende stikadapter kan nemt tilsluttes
til stereo- eller dobbeltstik for underholdning på
fly.
billedet.
Batteri
Sony LR03-alkalibatteri
størrelse AAA
Sony LR03-manganbatteri
størrelse AAA
Forsigtighedsregler Specifikationer
Ved tilslutning til en
fjernbetjening med et
stereo-ministik på en
WALKMAN * el. lign.
Klap hovedtelefonerne sammen som vist
for nem opbevaring i etuiet (medfølger).
Dæmpet lyd
• Skru ned for lydstyrken på det tilsluttede AV-udstyr.
• Udskift batteriet.
Strømmen slås ikke til
• Kontroller, om batteriet er løbet tørt (POWERlampen dæmpes). Udskift batteriet med et nyt.
Fjernbetjening
Hylen
• Sørg for at have hovedtelefonerne korrekt på.
* "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Generelt
Type
Driverenhed
Effekt
Impedans
Følsomhed
Frekvensgang
Støjdæmpning*1
Kabel
Strømkilde
Vægt
Lukkede, dynamiske
30 mm, kuppeltype
(kobberbelagt aluminiumstråd)
100 mW
33 Ω ved 1 kHz (når strømmen er slået til)
35 Ω ved 1 kHz (når strømmen er slået til)
102 dB/mW (når strømmen er slået til)
100 dB/mW (når strømmen er slået fra)
30 – 20.000 Hz
Ca. 9 dB*2
Ca. 1,5 m OFC litz-kabel
1,5 V jævnstrøm, 1 × R03 -batteri (størrelse AAA)
CA. 134 g inkl. batteri
Medfølgende tilbehør
Etui (1)
Stikadapter til brug på fly*3 (enkelt/dobbelt) (1)
Betjeningsvejledning (1)
*1 Under Sonys målestandard.
*2 Svarende til ca. 87,4 % reduktion af energi
i lyden sammenlignet med, når der ikke bruges
hovedtelefoner.
*3 Kan muligvis ikke bruges til musiktjenester i visse
fly.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
Suomi
Ominaisuuksia
VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle
tai kosteudelle tulipalo- sekä
sähköiskuvaaran vähentämiseksi.
Älä avaa koteloa sähköiskuvaaran
vähentämiseksi. Jätä huoltoja korjaustyöt valtuutetun
henkilökunnan tehtäväksi.
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki
laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita
ei nimenomaisesti mainita näissä käyttöohjeissa,
saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden
käyttää tätä laitetta.
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on
voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa sillä
on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan
talousalue).
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskeva ainoastaan laitteita, jotka on myyty
EU-direktiivejä soveltavissa maissa.
Tämän laitteen on valmistanut Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
EMC:n valtuutettu edustaja ja tuoteturvallisuudesta
vastaava yritys on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Ota kaikissa huoltoa ja takuita koskevissa asioissa
yhteys erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa
mainittuihin osoitteisiin.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Koskee Euroopan
unionia ja muita Euroopan
maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa esiintyvä
symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä
talousjätteen tapaan. Se pitää sen sijaan luovuttaa
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaiseen
keräyspisteeseen .
Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein,
autat estämään sen luonnolle ja ihmisten terveydelle
mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset,
mitkä muussa tapauksessa voisivat olla tuloksena
tämän tuotteen väärästä hävittämistavasta.
Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään
luonnonvaroja. Yksityiskohtaisempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi
hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä
vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä
tuote on ostettu.
• Melua vaimentavat kuulokkeet vähentävät
kuuntelupaikan melua ja tuottavat hiljaisemman
kuunteluympäristön kuuntelukokemuksesi
parantamiseksi. Käyttöpaikan melua vähennetään
syntetisoimalla se vastavaiheessa olevalla
vastamelupiirin tuottamalla äänellä.
• Kuulokkeet toimivat passiivisina kuulokkeina
silloin kun vastamelupiiriä ei käytetä.
• Taitettavat, litteiksi suunnitellut kuulokkeet
niiden mukana kuljettamisen helpottamiseksi.
• Neodyymimagneetti tuottaa voimakkaan äänen.
• Toimitettu pistokesovitin kuulokkeiden
kytkemiseksi helposti stereo- tai
kaksoispistokeliitäntään lentokoneessa.
Pariston
asettamine
paikalleen
1 Kierrä vasempaa kuulokekoteloa kuvan
mukaisesti.
2 Pain OPEN-painiketta paristotilan kannen
avaamiseksi.
3 Aseta paikalleen R03-paristo (AAA-koko) siten, että sen e -merkki
tulee paristotilan e -merkin kohdalle.
Vanhojen paristojen
hävittäminen (Koskee Euroopan
unionia ja muita Euroopan
maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä akussa, paristossa tai sen pakkauksessa
esiintyvä symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotteen
mukana toimitettua akkua/paristoa saa käsitellä
talousjätteen tapaan.
Joissakin akuissa tai paristoissa tätä symbolia
käytetään yhdessä kemiallisen symbolin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb)
lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että nämä akut hävitetään oikein,
autat estämään sen luonnolle ja ihmisten terveydelle
mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä
muussa tapauksessa voisivat olla tuloksena tämän
akun väärästä hävittämistavasta. Materiaalien
kierrättäminen auttaa säästämään luonnon
voimavaroja.
Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai
tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan yhteyden
sisäänrakennettuun paristoon, tämä paristo tulee
vaihdattaa ainoastaan valtuutetulla henkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote
sen käyttöajan loputtua sopivaan elektroniikka- ja
sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen.
Kaikkien muiden paristojen käytöstä on lisäohjeita
kappaleessa, jossa kuvataan akun irrottaminen
tuotteesta turvallisesti. Jätä paristo sopivaan
loppuun käytettyjen paristojen keräilypisteeseen.
Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen tai
akun kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi
hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä
vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä
tuote on ostettu.
4 Sulje kansi.
Akun käyttöikä
Paristo
Sony-alkaliparisto
LR03, AAA-KOKO
Sony-mangaaniparisto
LR03, AAA-KOKO
Noin tuntia*1
50 tuntia*2 25 tuntia*2 *1 1 kHz:n taajuudella, 0,1 mW + 0,1 mW:n teho
*2 Yllä ilmoitettu aika saattaa vaihdella, riippuen
käyttöpaikan lämpötilasta tai muista olosuhteista.
Milloin paristo tulee vaihtaa?
Vaihda paristo uuteen kun POWER-ilmaisin alkaa
himmetä. Melunvaimennustoiminto ei välttämättä
toimi kunnolla, jos pariston varaus on vähäinen.
Jos paristotilan kansi irtoaa
Kiinnitä se kuvan mukaisesti.
+
_
MDR-NC7 [GB, ES, FR] 4-111-700-32 (1)
Musiikin kuuntelu Kuulokkeiden
taittaminen
1 Kytke kuulokkeet AV-laitteeseen.
kokoon
Kytkettäessä laite kaksoistai stereominijakkeihin
lentokoneen
musiikkipalvelussa.
Pistokesovitin
(sisältyy
toimitukseen)
Lentokoneen
istuinten
kuulokeliitäntään
Kierrä kuulokekoteloita niiden
asettamiseksi litteään asentoon istuimen
säilytystaskuun.
Kierrä kuulokkeet taas normaalin asentoon
ennen niiden käyttöä.
Kytkettäessä kaukoohjaimeen WALKMANlaitteen *, yms.
stereominijakin avulla.
Yleisiä
käyttöohjeita
Kuulokkeissa on taustamelun vaimennuspiiri.
Mitä melunvaimennus on?
3 Käytä merkillä R varustettua kuuloketta
oikeassa korvassasi ja merkillä L
merkittyä vasemmassa korvassasi.
4 Kytke virta AV-laitteeseen.
Käyttö lentokoneessa
• Toimitettu pistokesovitin voidaan kytkeä
musiikkia lentokoneessa kuunneltaessa joko
kaksois- tai stereominiliitäntöihin.
kaksoisliitäntään
stereominijakkiin
• Älä käytä kuulokkeita silloin kun sähkölaitteiden
käyttö on kielletty tai kun omien kuulokkeiden
käyttö on kielletty musiikkia lentokoneissa
kuunneltaessa.
Melunvaimennuspiiri tunnistaa ulkopuolisen
melun tason sisäänrakennetuilla mikrofoneillaan
ja lähettää samanlaisen, mutta vastakkaisvaiheisen
vaimennussignaalin kuulokkeisiin.
• Melunvaimennuksen teho ei ole suuri hyvin
hiljaisissa ympäristöissä, ja silloin saattaa kuulua
hieman melua. Katkaise siinä tapauksessa virta
POWER-kytkimellä.
• Melunvaimennusteho saattaa vaihdella
kuulokkeiden käyttötavasta riippuen.
• Kun kytket virran päälle POWER-kytkimellä,
melunvaimennuksen käyttöääni saattaa tulla
kuuluviin. Tämä ei ole vika.
• Melunvaimennustoiminto vaimentaa vain
matalataajuuksista melua. Vaikka melu
vaimenisikin, se ei häviä kokonaan.
• Käyttäessäsi kuulokkeita junassa tai autossa,
melua saattaa esiintyä kadun kunnosta riippuen.
Katkaise siinä tapauksessa virta POWERkytkimellä.
• Voit käyttää kuulokkeita kytkemättä virtaa päälle
niihin. Silloin ei melunvaimennustoiminto toimi ja
kuulokkeet toimivat passiivisina kuulokkeina.
• Ulinaa saattaa tulla kuuluviin, ellet käytä
kuulokkeita oikein.
• Ulinaa saattaa esiintyä, jos asetat jonkin esineen,
kuten sormen lähelle vastamelumikrofonia. Pidä
sormesi etäällä mikrofonista.
• Kännykät saattavat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa.
Häiriöiden välttämiseksi käytä melua vaimentavaa
toimintoa vain langattomien lähettimien ollessa
päältä (Airplane-tila). Myös lähellä olevat
kännykät saattavat aiheuttaa häiritsevää kohinaa.
Jos näin sattuisi käymään, käytä kuulokkeita
etäämmällä kännykästä.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Jos sinulla on laitteiston käyttöön liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä
käsikirjassa, kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
• Puhdista kuulokkeet pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä päästä pistoketta likaantumaan, koska silloin
äänen saattaa tulla säröä.
• Kysy neuvoa Sonyn jälleenmyyjältä silloin kun
korvatyynyt ovat päässeet likaantumaan tai
vahingoittumaan tai kun kuulokkeita pitää korjata.
• Älä jätä stereokuulokkeita paikkaan, joka on
alttiina suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai
kosteudelle.
Musiikin kuuntelemisen jälkeen
Huomautuksia kuulokkeista
Kytke virta pois kuulokkeista.
• Tarkista, onko paristosta loppunut virta (POWERilmaisin on himmeä). Vaihda paristo uuteen.
Tekniset tiedot
2 Kytke virta pois kuulokkeista.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla
äänenvoimakkuuksilla. Kuuloasiantuntijat eivät
suosittele jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista
kuuntelua. Jos korvissasi alkaa soida, vähennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta käyttö.
Angående hörlurarna
Svenska
Funktioner
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn eller
fukt eftersom detta kan leda till
brand eller elektriska stötar.
För att minska risken för elektriska
stötar ska man inte öppna höljet.
Låt kvalificerad teknisk personal
sköta servicen.
Observera att, förändringar eller modifieringar som
inte uttryckligen godkänts i denna bruksanvisning
kan leda till att du inte längre har laglig rätt att
använda utrustningen.
CE-märkningens giltighet begränsas till de länder
där den genomdrivs legalt, huvudsakligen i länderna
i EEA (European Economic Area).
Virta ei kytkeydy päälle.
• Varmista, että käytät kuulokkeita oikein.
* “WALKMAN” ja “WALKMAN”-logo
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Vastamelumikrofoni on rakennettu kummankin
kuuloketyynyn sisään. Älä paina tai kolhi mikrofonia,
koska se voi tällöin vahingoittua.
• Laske kytketyn AV-laitteiston
äänenvoimakkuutta.
• Vaihda paristo.
Ulina
Kauko-ohjain
Huomautus
Ei ääntä
Vaimentunut ääni
Taita kuulokkeet kuvan mukaisesti
niiden säilyttämiseksi helpolla tavalla
kantopussissa (toimitettu).
POWER-ilmaisin palaa punaisena. Kun
virta kytketään päälle, käyttöpaikan
melu vaimenee ja pystyt kuuntelemaan
musiikkia vähemmillä häiriöillä myös
matalalla äänenvoimakkuudella.
Vianetsintä
• Tarkista kuulokkeiden ja AV-laitteiden kytkentä.
• Varmista, että A/V-laitteeseen on kytketty virta.
• Nosta kytketyn AV-laitteiston
äänenvoimakkuutta.
• Vaihda paristo.
Kytkettäessä
WALKMAN-laitteen
*kuulokeliitäntään
(stereominijakki), tms.
Älä käytä kuulokkeita autoillessasi tai
pyöräillessäsi tms. tehdessäsi.
Koska kuulokkeet vaimentavat ulkopuolisia ääniä,
ne saattavat aiheuttaa liikenneonnettomuuksia.
Vältä myös kuulokkeiden käyttöä tilanteissa,
joissa kuuluvuus ei saa olla heikompi, esimerkiksi
rautatietä ylitettäessä, rakennustyömaalla tms.
Yleistä
Tyyppi
Suljetut, dynaamiset
Kaiutinelementti 30 mm, kartiotyyppinen
(CCAW-sopeutettu)
Virrankäsittelykyky
100 mW
Impedanssi
33 Ω, 1 kHz, (virta päällä)
35 Ω, 1 kHz, (virta päältä)
Herkkyys
102 dB/mW (virran ollessa päällä) 100 dB/mW (virran ollessa päältä)
Taajuusvaste
30–20 000 Hz
Maksimi melunvaimennuskyky*1: Noin 9 dB*2
Johto
Noin 1,5 m:n OFC litz -johto
Virtalähde
DC 1,5 V, 1 × R03 (AAA-koko) -paristo
Paino
Noin 134 g mukaan lukien
paristo
Toimitetut lisävarusteet
Kantopussi (1)
Pistokesovitin lentokonekäyttöön*3 (yksi/kaksipistokkeinen) (1)
Käyttöohjeet (1)
* Alle Sonyn mittausstandardin.
*2 Vastaa noin 87,4 %:n äänienergiavähennystä
verrattuna kuunteluun ilman kuulokkeita.
*3 Ei välttämättä ole yhteensopiva joidenkin
lentokonepalvelujen kanssa.
1
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Hörlurar med brusreducering minskar oönskat
omgivningsbrus och ger en tystare miljö för att
förbättra din lyssnarupplevelse. Omgivande ljud
reduceras genom att det förenas med ett ljud i
motfas som produceras av den brusreducerande
kretsen.
• Fungerar som passiva hörlurar när den
brusreducerande kretsen inte är aktiverad.
• Kan vikas och förvaras platt för enkel bärbarhet.
• Neodymiummagnet levererar kraftfullt ljud.
• Medföljande kontaktadapter för anslutning
till stereokontakt eller dubbla kontakter för
underhållning i flygplan.
bilden.
När den här symbolen finns på produkten eller
dess förpackning, indikerar det att produkten inte
får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället
överlämnas
till lämpligt insamlingsställe för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att säkerställa att produkten lämnas in för
återvinning, bidrar du till att förhindra negativa
konsekvenser som skulle kunna uppstå för miljön
och mänsklig hälsa, vilka annars skulle kunna
orsakas av olämplig avfallshantering av produkten.
Återvinning av material bidrar till att bevara
naturresurser. Om du behöver mer information om
återvinning av den här produkten kontaktar du ditt
lokala miljökontor, en återvinningsstation eller
affären där du köpte produkten.
Kassera gamla batterier
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller dess
förpackning anger att batteriet som levereras
med denna produkt inte får behandlas som
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb)
används om batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att garantera att dessa batterier skaffas
undan korrekt hjälper du till att förhindra möjliga
negativa konsekvenser för miljö och hälsa som
annars skulle kunna bli fallet vid olämplig
avfallshantering. Återvinning av material bidrar till
att bevara naturresurser.
I fallet med produkter som för säkerhet, prestanda
eller dataintegritet kräver en permanent kontakt med
ett inbyggt batteri, ska detta batteri endast bytas av
kvalificerad servicepersonal.
För att säkerställa att batteriet tas omhand på
rätt sätt ska produkten, när dess livslängd är slut,
överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
När det gäller alla andra batterier, se avsnittet
om hur man på ett säkert sätt tar bort batteriet
från produkten. Överlämna batteriet till lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning av batterier.
Om du behöver mer information om återvinning
av den här produkten eller batteriet, kontaktar du
ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller
affären där du köpte produkten.
Vid anslutning till
dubbla kontakter eller
stereominikontakter för
ljudanläggningar i flygplan
Vik ihop
hörlurarna
Vrid kåporna så att hörlurarna blir platta
och lätta att förvara i stolsfickan.
Vrid tillbaka till deras normala läge innan
du använder dem.
Kontaktadapter
(medföljer)
Till hörlurskontakter
på flygplanssäten.
Vid anslutning till
hörlurskontakten
(stereominikontakt) på en
WALKMAN * etc.
Installera ett
batteri
1 Rotera vänster kåpa så som visas i
Meddelande till kunder: följande information
gäller endast för utrustning som sålts i
länder där EU-direktiv gäller
Denna produkt har tillverkats av Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Befullmäktigat ombud avseende EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För alla kontakter avseende service- eller
garantifrågor hänvisas till adresserna som finns i
separata service- eller garantidokument.
Kassera gammal elektrisk
och elektronisk utrustning
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Lyssna på musik
1 Anslut hörlurarna till AV-utrustningen.
Vik hörlurarna så som visas i bilden för
enkel förvaring i bärväskan (medföljer).
Vid anslutning till en
fjärrkontroll med en
stereominikontakt på en
WALKMAN * etc.
batterilocket.
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera om batteriet är urladdat (POWER-indikatorn lyser svagt). Byt ut batteriet
mot ett nytt.
2 Slå på strömmen till hörlurarna.
Tjutande ljud
POWER-indikatorn lyser rött.
När strömmen slås på reduceras
omgivningsbruset och musik hörs
tydligare vid en låg volym.
3 Sätt i ett R03-batteri (storlek AAA) och
Obs!
En brusreducerande mikrofon finns inbyggd i varje
öronsnäcka. Tyng inte ner på och använd inte kraft på
mikrofonen eftersom det kan skada den.
3 Använd hörluren med markeringen
R på ditt högra öra och den med
markeringen L på ditt vänstra öra.
4 Stäng locket.
4 Slå på strömmen på AV-utrustningen.
När du använder hörlurarna i ett
flygplan
Batteriets livslängd
Batteri
Sonys alkaliska batteri
LR03 Storlek AAA
Sonys manganbatteri
R03 Storlek AAA
Ungefärligt antal timmar*1
50 timmar*2
25 timmar*2 • Den medföljande kontaktadaptern kan anslutas
till dubbla kontakter eller stereominikontakter i
ett flygplan.
• Kontrollera att hörlurarna sitter på som de ska.
Säkerhetsåtgärder
Hörlurarna har en inbyggd krets för brusreducering.
Byta batteriet
Byt ut batteriet mot ett nytt när POWER-indikatorn
lyser svag. Brusreduceringsfunktionen kanske
inte fungerar som den ska om batteriet är nästan
urladdat.
Om batterilocket är borttaget
Sätt fast det så som visas i bilden.
Brusreduceringskretsen känner av utvändigt brus
med de inbyggda mikrofonerna och skickar en
likvärdig men fasvänd utsläckningssignal till
hörlurarna.
• Brusreduceringseffekten kanske inte blir så
uttalad i en mycket tyst omgivning eller visst brus
kanske hörs. I så fall stänger du av POWERomkopplaren.
• Brusreduceringseffekten kan variera beroende på
hur du bär hörlurarna.
• När du slår på POWER-omkopplaren kan
brusreduceringens funktionsljud vara märkbar.
Detta är inte ett tekniskt fel.
• Brusreduceringsfunktionen är endast effektiv för
att reducera brus i de låga frekvensbandet. Även
om bruset reduceras upphävs det inte helt och
hållet.
• När du använder hörlurarna på ett tåg eller i en bil
kan brus uppstå beroende på vägförhållandena. I
så fall stänger du av POWER-omkopplaren.
• Du kan använda hörlurarna utan att slå på
strömmen. Om du inte slår på strömmen är
brusreduceringsfunktionen inte aktiv och
hörlurarna fungerar som passiva hörlurar.
• Ett tjutande ljud kan uppstå om du inte bär
hörlurarna på rätt sätt.
• Ett tjutande ljud kan uppstå om du placerar ett
föremål, t ex ett finger, nära den brusreducerande
mikrofonen. Håll det på avstånd från mikrofonen.
• Mobiltelefoner kan orsaka störningar och brus.
För att undvika störningar ska du endast använda
brusreduceringsfunktionen med trådlösa sändare
avstängda (flygplansläge). Störande brus kan
även uppstå från mobiltelefoner i närheten. Om
detta inträffar ska du placera hörlurarna längre
bort från mobiltelefonen.
Att observera beträffande
användning
• Använd inte hörlurarna när det är förbjudet att
använda elektronisk utrustning eller om det är
förbjudet att ansluta egna hörlurar till flygplanens
ljudanläggning.
• Rengör hörlurarna med en torr ren duk.
• Rengör kontakten om den är smutsig, annars kan
ljudet bli förvrängt.
• Kontakta en Sony-återförsäljare om
hörlursdynorna blir smutsiga eller skadade, eller
om hörlurarna behöver repareras.
• Placera inte stereohörlurarna på en plats där de
utsätts för direkt solljus, värme eller fukt.
för dubbla kontakter för stereominikontakt
*1 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW uteffekt
*2 Tiden som anges ovan kan variera beroende på
temperatur och användningsförhållanden.
Inget ljud
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till AV-utrustningen.
• Kontrollera att den anslutna AV-utrustningen är
igång.
• Justera upp volymen på den anslutna AV-utrustningen.
• Byt ut batteriet
Dämpat ljud
Vad innebär brusreducering?
Felsökning
* WALKMAN och WALKMAN-logotypen
är registrerade varumärken tillhörande Sony
Corporation.
se till att e på batteriet matchar e i
batterifacket.
Använd inte hörlurarna när du kör eller
cyklar etc.
Eftersom hörlurarna reducerar ljud från
omgivningen kan det leda till trafikolyckor.
Undvik också att använda hörlurarna i
situationer där hörseln inte får hindras, t.ex. vid
järnvägsövergångar, byggarbetsplatser etc.
• Justera ner volymen på den anslutna AV-utrustningen.
• Byt ut batteriet
Fjärrkontroll
2 Tryck på OPEN-knappen för att öppna
Förhindra hörselskador
Undvik hög volym när du använder hörlurar.
Öronexperter varnar för kontinuerligt, högt och
utdraget spelande. Om du upplever ringningar
i öronen, minska volymen eller sluta använda
hörlurarna
Om du har frågor eller problem gällande
systemet som inte täcks av informationen i
denna bruksanvisning, kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Tekniska
specifikationer
Allmänt
Typ
Drivenhet
Slutna, dynamiska
30 mm, Dome-typ (CCAW-anpassad)
Effekthanteringskapacitet
100 mW
Impedans
33 Ω vid 1 kHz (när strömmen är på)
35 Ω vid 1 kHz (när strömmen är avstängd)
Känslighet
102 dB/mW (när strömmen är på) 100 dB/mW (när strömmen är avstängd)
Frekvensomfång 30 – 20 000 Hz
Total brusreducering*1 Cirka 9 dB*2
Kabel
Cirka 1,5 m OFC-litzkabel
Strömkälla
DC 1,5 V, 1 × R03-batteri
(storlek AAA)
Vikt
Cirka 134 g inklusive batteri
Medföljande tillbehör
Bärpåse (1)
Kontaktadapter för användning i flygplan*3 (enkel/dubbel) (1)
Bruksanvisning (1)
*1 Enligt Sonys mätningsstandard.
*2 Motsvarar cirka 87,4 % reducering av ljudenergin
jämfört med att inte använda hörlurar.
*3 Hörlurarna är eventuellt inte kompatibla med vissa
ljudanläggningar i flygplan.
Konstruktion och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelande
Efter att ha lyssnat på musik
Stäng av strömmen till hörlurarna.
+
_
MDR-NC7 [GB, ES, FR] 4-111-700-32 (1)
Download PDF

advertising