Sony | MDR-DS3000 | Sony MDR-DS3000 Bruksanvisning

Digital surround
Headphone
system
DA
Betjeningsvejledning ___________________________
FI
Käyttöohjeet __________________________________
SV
Bruksanvisning ________________________________
MDR-DS3000
© 2003 Sony Corporation
M568 Cover DA FI SV
1
Black
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
ADVARSEL
For at undgå fare for brand
eller stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå fare for brand eller stød må
der ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på enheden.
For at undgå elektrisk stød, må
kabinettet ikke åbnes. Overlad alt
reparationsarbejde til fagkyndige.
Installer ikke enheden på et
indelukket sted, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
2DA
01M568.p65
2
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Indholdsfortegnelse
Vigtige egenskaber ..................... 4
Kontrollere komponenter
og tilbehør ................................ 5
Delenes placering og funktion ... 6
Processorens frontpanel ..................... 6
Processorens bagpanel ....................... 7
Beskrivelse af hovedtelefondele ....... 8
Oplade de medfølgende
genopladelige nikkelhydridbatterier .................................... 9
Isætte de medfølgende genopladelige
nikkelhydridbatterier ..................... 9
Opladning .......................................... 10
Kontrollere den resterende batteri
strøm ............................................... 12
Brug af hovedtelefonerne med
tørbatterier (sælges særskilt) ....... 12
Tilslutning af hovedtelefonsystemet .................................. 13
Tilslutning af processoren til
digitale komponenter ................... 13
Tilslutning af processoren til
analoge komponenter ................... 14
Lytte til lyden fra en tilsluttet
komponent ............................... 16
Bruge ekstra hovedtelefoner .... 21
Udskiftning af puderne ............. 22
Fejlfinding .................................. 23
Forholdsregler ............................ 26
Specifikationer ........................... 27
3DA
01M568.p65
3
Black
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
DA
Vigtige egenskaber
MDR-DS3000 er et digitalt surround-hovedtelefonsystem, der bruger infrarød
transmission (analog).
Du kan høre flerkanals surroundsound med hovedtelefoner ved blot at forbinde den
digitale surroundprocessor til en dvd-afspiller el.lign. med det medfølgende optiske
digitale tilslutningskabel.
• Kompatibel med Dolby Digital*, Dolby Pro Logic II* og DTS* (også “Dolby Digital
Surround EX”- og “DTS-ES”-software).
• Dolby Digital/Dolby Pro Logic II- og DTS Virtual-certificeret.
• Fremragende “Virtual Phone Technology” skaber et surroundsound-felt inden for
hovedtelefonerne med realistisk tilstedeværelse.
• Trådløse hovedtelefoner, der bruger et infrarødt transmissionssystem, som ikke er
følsomt over for ekstern støj og interferens.
• System med nemt genopladeligt batteri oplader automatisk hovedtelefonerne, når
de placeres på processoren.
• Bredt infrarødt modtageområde på op til 7 m.
• Selvjusterende mekanisme, som overflødiggør behov for justering af hovedbøjlen.
• Automatisk tænd/sluk-funktion tænder automatisk hovedtelefonerne, når de tages
på, og slukker dem, når de tages af.
• VOL-kontrolknap til justering af både højre og venstre lydstyrke på
hovedtelefonerne.
• Hovedtelefonerne kan strømforsynes enten med genopladelige
nikkelhydridbatterier (medfølger) eller med tørbatterier (størrelse AAA) (fås i
almindelig handel).
• Lyddæmper-funktion fjerner fremmedstøj uden for transmissionsområdet.
• Strømspare-funktion slukker automatisk infrarød signaludsendelse fra processoren,
når der ikke modtages et lydsignal i 10 minutter.
* Den digitale surroundprocessor til dette system omfatter Dolby Digital-dekoder, Dolby Pro
Logic II-dekoder, og DTS-dekoder.
Produceret på licens fra Dolby Laboratories og Digital Theater Systems, Inc.
“Dolby”, “Pro Logic” og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS VIRTUAL” er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gyldigt ifølge lovgivningen,
hovedsaglig i EFTA-landene (European Free Trade Association).
4DA
01M568.p65
4
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Forberedelse
Kontrollere komponenter og tilbehør
Kontroller, at all komponenterne medfølger, inden du klargør systemet.
Processor DP-IF3000 (1)
Trådløse stereo-hovedtelefoner MDR-IF3000 (1)
Lysnetadapter (1)
Genopladelige nikkelhydridbatterier
BP-HP550 (2)
Optisk digitalt tilslutningskabel
(rektangulær type y rektangulær type) (1)
Forberedelse
02M568.p65
5
Black
5DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Delenes placering og funktion
Processorens frontpanel
CHG
DECODE MODE
DOLBY DIGITAL
DOLBY PRO LOGIC II
DTS
INPUT SELECT
DIGITAL
ANALOG
1 Infrarød sender
Stil senderen, så der er en lige sti til
sensoren, uden at der kommer noget
imellem.
2 CHG-indikator
Lyser rød ved opladning.
3 INPUT SELECT-kontakt
EFFECT
OFF CINEMA MUSIC
4 DECODE MODE-indikator
(se side 18 for nærmere oplysninger)
5 EFFECT-kontakt
(se side 17 for nærmere oplysninger)
Skyd for at vælge lydfeltet (OFF/
CINEMA/MUSIC).
Skyd for at vælge indgangskilde
(DIGITAL/ANALOG).
6DA
Forberedelse
02M568.p65
6
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Processorens bagpanel
DIGITAL IN
LINE IN
ATT
R
L
DC IN 9V
0dB -8dB
1 ATT (dæmper) -kontakt
Indstil denne kontakt på “0dB”, hvis
lydstyrken er for lav ved analog indgang.
Normalt bør denne kontakt være indstillet
på “8dB”.
2 LINE IN-jackstik
(se side 14 for nærmere oplysninger)
Forbind lydudgangsjackstikkene på en
lyd- eller videokomponent (sælges
særskilt), f.eks. en videokassetteafspiller
eller tv, til disse jackstik.
3 DIGITAL IN-jackstik
(se side 13 for nærmere oplysninger)
Tilslut en dvd-afspiller eller andet digitalt
udstyr (sælges særskilt) til dette jackstik.
4 DC IN 9V-jackstik
Tilslut den medfølgende lysnetadapter til
dette jackstik. (Sørg for at bruge den
medfølgende lysnetadapter. Brug af
produkter med en anden stikpolaritet
eller andre egenskaber kan forårsage
funktionsfejl.)
Forberedelse
02M568.p65
7
Black
7DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Beskrivelse af hovedtelefondele
1 Pude (venstre)
2 Batterihylster
4 Selvjusterende bøjle
Tryk på knappen på venstre hus for at
åbne låget til batterirummet.
Dette batterihylster er kun til
genopladelige nikkelhydridbatterier
(medfølger) eller (størrelse AAA)
tørbatterier (fås i almindelig handel).
3 Infrarød sensor
Der er infrarøde sensorer på to steder på
begge sider.
8DA
Hovedtelefonerne tændes automatisk, når
du tager dem på.
5 VOL (Lydstyrke) -kontrolknap
Brug denne knap til at justere lydstyrken.
6 Pude (højre)
7 POWER-indikator
Ved at trække den selvjusterende bøjle
op, indikatoren lyser rød, når der er
tilstrækkelig batteristrøm.
Forberedelse
02M568.p65
8
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Oplade de medfølgende genopladelige
nikkelhydridbatterier
De medfølgende genopladelige nikkelhydridbatterier oplades ikke fra første gang, du
bruger dem. Sørg for at oplade dem inden brug.
Placer hovedtelefonerne på processoren for at oplade dem.
Isætte de medfølgende genopladelige
nikkelhydridbatterier
1
Tryk på knappen på venstre hus for at åbne låget til batterirummet.
Låget til batterirummet løsnes.
Knap
2
Sæt de medfølgende genopladelige nikkelhydridbatterier i batterirummet ved at tilpasse 3 -polen på batterierne efter 3 i rummet.
Forsøg ikke at oplade nogen anden batteritype med denne enhed.
3
Luk låget til batterirummet.
Forberedelse
02M568.p65
9
Black
9DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Opladning
1
Hvis lysnetadapteren er udstyret med en spændingsvælger, skal du sørge
for at indstille den til den korrekte spænding for dit område, inden den
tilsluttes en lysnetstikkontakt.
2
Hvis lysnetadapteren er udstyret med en til/fra-kontakt, skal den indstilles
på ON.
Processoren forsynes med strøm.
Til/fra-kontakt
3
Tilslut den medfølgende lysnetadapter til processoren.
Til en
lysnetstikkontakt
Processor
Lysnetadapter
(medfølger)
Til DC IN 9Vjackstik
Bemærkninger
• Sørg for at bruge den medfølgende lysnetadapter. Brug af lysnetadaptere med en anden
stikpolaritet eller andre egenskaber kan forårsage funktionsfejl.
Universal-polaritetsstik
• Sørg for altid at bruge den medfølgende lysnetadapter. Også lysnetadaptere med den samme
spænding og stikpolaritet kan beskadige dette produkt pga. kapaciteten eller andre forhold.
10DA
Forberedelse
02M568.p65
10
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
4
Sæt hovedtelefonerne på processoren, så hovedtelefonernes kontaktpunkt
berører processorens kontaktstift, mens du sørger for, at CHG-indikatoren
lyser.
Det tager ca. 16 timer at oplade batteriet helt (CHG-indikatoren går ud, når
opladning er gennemført).
Når hovedtelefonerne placeres
på processoren, skal du sørge
for at holde dem med begge
hænder, så højre og venstre
huse er vandrette. Placer
Højre
hus
hovedtelefonerne lodret på
processoren, og vip dem
Kontaktpunkt
derefter tilbage som afbildet
Kontaktstift
Venstre hus
nedenfor.
Hvis CHG-indikatoren ikke er tændt
Kontroller, om højre og venstre hovedtelefoner hviler korrekt på processoren.
Indikatoren lyser ikke, hvis hovedtelefonernes kontaktpunkt ikke berører
processorens kontaktstift. Tag i så fald hovedtelefonerne af, og sæt dem på
processoren igen, så indikatoren lyser.
Sådan genoplades hovedtelefonbatteriet efter brug
Placer hovedtelefonerne på processoren efter brug. CHG-indikatoren lyser, DECODE
MODE-indikatoren slukkes, og opladning begynder derefter.
Da den indbyggede timer registrerer, når opladning er gennemført (ca. 16 timer), er
det ikke nødvendigt at tage hovedtelefonerne af processoren efter opladning.
Bemærkninger
• Processoren slukkes automatisk, mens batterierne oplades.
• Dette system er af sikkerhedshensyn udformet til kun at oplade de medfølgende
genopladelige batterier af type BP-HP550. Bemærk, at andre typer genopladelige batterier ikke
kan oplades med dette system.
• Hvis der er isat tørbatterier, kan de ikke oplades.
• Forsøg ikke at bruge de medfølgende BP-HP550 genopladelige batterier til andre
komponenter. De er kun beregnet til brug med dette system.
• Oplad ved en temperatur i omgivelserne på mellem 0 °C og 40 °C.
Opladning og antal brugstimer
Omtrentligt antal timer til opladning
Omtrentligt antal brugstimer*1
1 time
1 time og 15 minutter*3
16 timer*
2
20 timer*3
*1 ved 1 kHz, 1 mW + 1 mW udgangseffekt
*2 timer krævet til helt at oplade tomme batterier
*3 Tiden angivet ovenfor kan variere, afhængigt af temperaturen eller brugsforholdene.
Forberedelse
02M568.p65
11
Black
11DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Kontrollere den resterende batteristrøm
Træk den selvregulerende bøjle op, og kontroller
POWER-indikatoren på højre hus. Batterierne er
stadig driftsklar, når indikatoren lyser rød.
Oplad de genopladelige batterier eller isæt nye
tørbatterier, hvis POWER-indikatorlyset dæmpes,
blinker, eller hvis lyden bliver forvrænget, afbrudt
eller støjfyldt.
POWERindikator
Bemærk
De genopladelige nikkelhydridbatterier bør udskiftes med nye, når de kun holder halvdelen af
den forventede tid, efter fuld opladning er udført. Genopladelige batterier af type BP-HP550 fås
ikke i almindelig handel. Du kan bestille batterierne fra den forretning, hvor du købte dette
system, eller hos den nærmeste Sony-forhandler.
Brug af hovedtelefonerne med tørbatterier
(sælges særskilt)
Tørbatterier (størrelse AAA) (fås i almindelig handel) kan også bruges til at
strømforsyne hovedtelefonerne. Isæt batterierne på samme måde som beskrevet i
“Isætte de medfølgende genopladelige nikkelhydridbatterier” (side 9).
Når der er isat tørbatterier, er batterioplade-funktionen ikke aktiveret.
Batterilevetid
Batteri
Omtrentligt antal timer*1
Sony alkalisk batteri
LR03/AM-4(N)
35 timer*2
Sony manganbatteri
R03/UM-4(NU)
15 timer*2
*1 ved 1 kHz, 1 mW + 1 mW udgangseffekt
*2 Tiden angivet ovenfor kan variere, afhængigt af temperaturen eller brugsforholdene.
Bemærkninger om batterier
• Du må ikke oplade et tørbatteri.
• Bær ikke et batteri sammen med mønter eller andre metalgenstande. Der kan udvikles varme,
hvis batteriets positive og negative poler utilsigtet kommer i kontakt med metalgenstande.
• Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid, skal du tage batterierne ud for at undgå skade
fra batteriutætheder eller tæring.
Se “Kontrollere den resterende batteristrøm” for nærmere oplysninger om at
kontrollere den resterende batteristrøm.
12DA
Forberedelse
02M568.p65
12
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 11.46
1 Tilslutning
Tilslutning af hovedtelefonsystemet
Tilslutning af processoren til digitale
komponenter
Brug det medfølgende optiske digitale tilslutningskabel til at forbinde det optiske
digitale udgangsjackstik*1 på en dvd-afspiller eller anden digital komponent*2 til
DIGITAL IN-jackstikket på processoren.
Processor
Til DIGITAL
IN-jackstik
Optisk digitalt
tilslutningskabel
(medfølger)
Match stikkets retning med
jackstikket, og sæt derefter
stikket ind, indtil det
klikker på plads.
Dvd-afspiller eller anden digital
komponent med et optisk
digitalt udgangsjackstik
Til optisk
digitalt
udgangsjackstik
Bemærkninger
• Det optiske digitale tilslutningskabel er et meget nøjagtigt præcisionsudstyr, som er følsomt
overfor rystelser og eksternt tryk. Derfor skal du være forsigtig, når du isætter og udtager
kabelstikket.
• Den digitale indgang for processoren understøtter ikke samplingsfrekvenser på 96 kHz. Indstil
den digitale udgangsindstilling for dvd-afspilleren på 48 kHz, når du bruger dette system. Der
høres muligvis støj, når et 96 kHz digitalt signal modtages.
*1 Hvis det tilsluttede udstyr kun understøtter PCM-udgang, bliver alle surroundsound-effekter
bearbejdet af DOLBY PRO LOGIC II.
*2 Det garanteres ikke, at tilslutning til det optiske digitale udgangsjackstik på din pc virker med
dette system.
DTS
• En DTS-kompatibel dvd-afspiller er påkrævet til afspilning af dvd’er optages i DTS-lyd.
(Se betjeningsvejledningen til din dvd-afspiller for flere oplysninger.)
• Ved afspilning af cd’er optaget i DTS-format, kan der opstå støj ved frem- eller tilbagespoling.
Det er ikke en funktionsfejl.
• Hvis DTS digital udgang er indstillet på “OFF” på dvd-afspilleren, høres der ikke altid lyd,
selv om DTS-udgangen vælges i DVD-menuen.
• Der høres ikke altid lyd, når en dvd-afspiller og denne enhed er analog-tilsluttede. Brug i så
fald en digital tilslutning.
(Fortsættes)
Tilslutning
03M568.p65
13
Black
13DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Tilslutningskabler (sælges særskilt)
Brug tilslutningskabel POC-20AP (ministik y rektangulært stik), når du tilslutter det optiske
digitale udgangsmini-jackstik på bærbare dvd-afspillere, bærbare cd-afspillere, eller andre
digitale komponenter til DIGITAL IN-jackstikket.
Optisk digital vælger (sælges særskilt)
Det anbefales at bruge SB-D30 optisk digital vælger (3-linjet indgang, 2-linjet udgang), når du
tilslutter mere end en digital komponent.
Bemærkninger om det optiske digitale tilslutningskabel
• Tab ikke genstande på det optiske digitale
tilslutningskabel, og udsæt ikke kablet for stød.
• Tag fat om stikket, når du tilslutter eller afbryder kablet.
• Sørg for at holde enderne af det optiske digitale kabel
rene. Støv på kablets ender kan nedsætte ydelsen.
• Når systemet opbevares skal du sætte hætten på stikkets ende,
og passe på ikke at folde eller bøje det optiske digitale
tilslutningskabel med en krumningsradius på mindre end
25 mm.
Krumningsradius for det optiske
digitale tilslutningskabel bør ikke
være mindre end 25 mm.
25 mm
Tilslutning af processoren til analoge
komponenter
Brug en lydledning (sælges særskilt) til at forbinde lydudgangsjackstikkene på en
videobåndoptager, tv eller anden komponent til LINE IN (L/R) -jackstikkene på
processoren.
Processor
Videobåndoptager, tv
eller anden komponent
Til lydudgangsjackstik
Lyd venstre (hvid)
Til LINE INjackstik
Lyd venstre (L, hvid)
Lyd højre (rød)
Lydledning
(sælges særskilt)
Lyd højre (R, rød)
Tilslutningskabler (sælges særskilt)
Brug tilslutningskabel RK-G129 (stereo-ministik y-benstik ↔ 2), når du tilslutter et stereomini-jackstik (LINE OUT-jackstik eller hovedtelefoner-jackstik) til LINE IN-jackstikkene.
I så fald skal lydstyrken på afspilleren indstilles på et mellemniveau. Der kan opstå støj, hvis
lydstyrken på afspilleren er indstillet for lav.
Se “Specifikationer: Anbefalet tilbehør” (side 27) for nærmere oplysninger om andre
tilslutningskabler (sælges særskilt).
14DA
Tilslutning
03M568.p65
14
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 11.51
Indstilling af indgangsniveauet
Hvis lydstyrken er lav, når den analoge indgang bruges, skal du indstille ATT
(dæmper) -kontakten på “0dB”.
ATT
0dB
–8dB
Indstilling
Tilsluttede komponenter
0dB
Tv, bærbare komponenter og andre komponenter med et lavt udgangsniveau
8dB
Andre komponenter (start-indstillinger)
Bemærkninger
• Sørg for at sænke lydstyrken inden indstilling af ATT-kontakten.
• Hvis lydindgang til LINE IN-jackstikkene forvrænges (nogle gange kan der høres støj på
samme tid), skal du indstille ATT-kontakten på “8dB”.
Tilslutning
03M568.p65
15
Black
15DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
1Betjening
Lytte til lyden fra en tilsluttet komponent
Inden du begynder betjening, skal du sørge for at læse
“Tilslutning af hovedtelefonsystemet” (side 13 til 15) og
lave de passende tilslutninger.
1
Tænd komponenten, der er tilsluttet processoren.
Dvd-afspiller eller anden
lyd- eller videokomponent
POWER
2
Tag hovedtelefonerne af processoren.
Processoren tændes automatisk, og efter ca. 3 sekunder lyser de infrarøde
sendere. Derefter lyser DECODE MODE-indikatoren, afhængigt af det lydsignal,
der modtages fra den tilsluttede lyd- eller videokomponent og indstillingen af
EFFECT-kontakten.
3
Tag hovedtelefonerne på.
POWER-indikatoren lyser rød, og hovedtelefonerne tændes automatisk.
Sørg for at matche højre og venstre side af hovedtelefonerne med dine ører, og
bær hovedtelefonerne i den korrekte vinkel, så Automatisk tænd/slukfunktionen virker korrekt.
POWER
-indikator
16DA
Betjening
04M568.p65
16
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
4
Skyd INPUT SELECT-kontakten for at vælge den komponent, du vil lytte til.
INPUT SELECT
DI G I TA L A NA L O G
Kontaktens position
Valgt lydkilde
DIGITAL
Lyden fra den komponent, der er tilsluttet DIGITAL IN-jackstikket
ANALOG
Lyden fra den komponent, der er tilsluttet LINE IN-jackstikkene
Bemærk
Hvis du vil lytte til Dual Audio-lydkilder (MAIN/SUB), skal du tilslutte til LINE INjackstikkene, og derefter skal du vælge den lydkilde, du vil lytte til, på afspilleren, tv’et
eller en anden komponent.
5
Begynd afspilning på den komponent, der er valgt i trin 4.
6
Skyd EFFECT-kontakten for at vælge det ønskede lydfelt.
EFFECT
OFF
CINEMA MUSIC
Kontaktens position
Lydfelt og passende lydkilde
OFF
Normal afspilning på hovedtelefonerne.
CINEMA
Giver den type surroundsound, der findes i en typisk biograf.
Passende til filmlydkilder.
MUSIC
Giver den type lydfelt, der kan findes i et lytterum med god akustik.
Passende til musikkilder.
Bemærk
Lydstyrken på hovedtelefonerne kan variere, afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen af EFFECT-kontakten.
(Fortsættes)
Betjening
04M568.p65
17
Black
17DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
DECODE MODE-indikator
Processoren identificerer automatisk indgangslydsignalets format, og den tilsvarende
indikator lyser. Skift lyden mellem Dolby Digital, DTS el.lign. på det tilsluttede udstyr
(dvd-afspiller el.lign.).
• DOLBY DIGITAL: Indgangssignal optaget i DOLBY DIGITAL-format.
• DOLBY PRO LOGIC II: Analogt indgangssignal, digital indgangs PCM-signal, eller
Dolby Digital 2-kanals signal bearbejdet af DOLBY PRO LOGIC II.
(Hvis lydfeltet er indstillet på “OFF”, bearbejdes det ikke af DOLBY PRO LOGIC II.)
• DTS: Indgangssignal optaget i DTS-format.
Bemærk
Hvis udstyret tilsluttet DIGITAL IN-jackstikket ikke afspiller (fremspoling, tilbagespoling
el.lign.), lyser DECODE MODE-indikatoren ikke altid korrekt.
7
Juster lydstyrken.
Hæv
lydstyrken
Sænk
lydstyrken
Bemærkninger
• Når du ser film, skal du passe på ikke at hæve lydstyrken for meget ved stille sekvenser.
Du kan skade din hørelse, når der afspilles en sekvens med højt lydniveau.
• Du kan muligvis høre lidt støj, når du afbryder lysnetadapteren fra processoren, inden du
tager hovedtelefonerne af.
• Hvis de infrarøde sensorer er dækket af dine hænder, når du justerer lydstyrken,
aktiveres lyddæmper-funktionen, og lydstyrken justeres ikke altid. For at justere
lydstyrken skal du gå tættere på processoren eller rette de infrarøde sendere på det
venstre hus mod processoren.
Der slukkes automatisk for hovedtelefonerne, når de tages af
— Automatisk tænd/sluk-funktion
Træk ikke den selvjusterende bøjle op, når
du ikke bruger hovedtelefonerne; ellers
forbruges der batteri.
Selvjusterende
bøjle
Overgangstid mellem indstillinger
Når du skyder kontakter på processoren for at skifte til nye indstillinger, kan
overgangstiden mellem indstillinger variere. Det skyldes forskelle i systemkontrol
mellem indstillinger.
18DA
Betjening
04M568.p65
18
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Hvis der ikke høres nogen lyd fra hovedtelefonerne
Lyddæmper-funktionen aktiveres automatisk, hvis lydudgangen fra
hovedtelefonerne afskæres, når hovedtelefonerne er uden for det infrarøde
transmissionsområde, eller når de infrarøde signaler afbrydes. Lyddæmperfunktionen annulleres automatisk, når du kommer tættere på processoren, eller der
ikke længere er noget, der hindrer de infrarøde signalers forløb.
Infrarødt transmissionsområde
Det omtrentlige infrarøde transmissionsområde fra processoren er vist på
afbildningen nedenfor.
Infrarødt signal
Ca. 3 m
45¡
Digital surroundprocessor
Ca.
7m
45¡
Ca.
3m
Bemærkninger
• Hvis du bruger hovedtelefonerne for langt væk fra processoren, kan du høre en hvæsende lyd.
Hvis der er en genstand mellem modtageren og processoren, kan lyden blive afbrudt. Disse
fænomener er en fast bestanddel af infrarød strålekommunikation, og betyder ikke at, der er et
problem med selve systemet.
• De infrarøde sensorer må ikke dækkes af hænder eller hår.
• Når du bruger hovedtelefonerne inden for området på afbildningen ovenfor, kan processoren
anbringes foran, bagved eller ved siden af lytteren.
• Den støj, du kan høre gennem hovedtelefonerne, kan variere afhængigt af processorens
position og rumforholdene. Det anbefales at placere processoren på det sted, der giver den
mest tydelige lyd.
• Brug ikke systemet på steder, der er udsat for direkte sollys eller stærkt lys. Lyden kan blive
afbrudt.
• Plasmadisplay kan hindre normal drift af systemet.
• Der kan opstå blandede signaler, hvis processoren bruges med andre processorer eller
sendere.
(Fortsættes)
Betjening
04M568.p65
19
Black
19DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Hvis der ikke kommer nogen lydsignaler i 10 minutter
Infrarød signaludsendelse fra processoren standser automatisk, når der ikke
modtages et lydsignal i 10 minutter. De infrarøde signaler udsendes automatisk, når
der modtages et lydsignal igen. Udsendelse af de infrarøde signaler kan standse, når
en meget lav lyd udsendes i ca. 10 minutter ved analog indgang. Hvis det sker, skal
du hæve lydstyrken på den tilsluttede lyd- eller videokomponent og sænke
lydstyrken på hovedtelefonerne. Hvis signalstøj udsendes fra en komponent tilsluttet
LINE IN-jackstikkene, kan infrarød signaludsendelse ikke standse.
Bemærkninger
• Den infrarøde senders lysstyrke på den digitale surroundprocessor kan variere. Det påvirker
dog ikke transmissionsområdet.
• Hovedtelefonerne bør bruges i det infrarøde transmissionsområde (se “Infrarødt
transmissionsområde” på side 19).
• Disse åbne hovedtelefoner er udformet, så der også kan lække lyd uden for hovedtelefonerne.
Pas på ikke at skrue lydstyrken så højt op, at det generer mennesker omkring dig.
• Surroundsound-effekt kan ikke opnås fra lydkilder, der ikke omfatter video, f.eks. musikcd’er.
• Dette system simulerer den gennemsnitlige HRTF*, der er fælles for de fleste mennesker.
Effekten kan dog variere fra person til person, da HRTF kan variere individer imellem.
*
Head Related Transfer-funktion
20DA
Betjening
04M568.p65
20
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Bruge ekstra hovedtelefoner
Ved at bruge ekstra MDR-IF3000 trådløse infrarøde hovedtelefoner (sælges særskilt)
kan mere end en person i dette system få surroundsound-oplevelsen trådløst på
samme tid.
Oplad ekstra hovedtelefoner med dette systems processor.
* Der er ingen begrænsning på antallet af hovedtelefoner, som kan bruges i det
infrarøde transmissionsområde.
MDR-IF3000 (sælges særskilt)
Processor
Bemærk
Processoren slukkes automatisk ved opladning. Tag disse hovedtelefoner af processoren, når du
bruger andre hovedtelefoner.
Betjening
04M568.p65
21
Black
21DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Udskiftning af puderne
Puderne kan udskiftes. Hvis puderne bliver beskidte eller slidte, skal de udskiftes
som afbildet nedenfor. Puderne fås ikke i almindelig handel. Puder til udskiftning
kan bestilles hos den forhandler, hvor du købte systemet, eller hos den nærmeste
Sony-forhandler.
1 Tag den gamle pude af ved at trække den af.
2 Sæt den nye pude på omkring huset.
22DA
Betjening
04M568.p65
22
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Brug følgende kontrolliste, hvis du får problemer med hovedtelefonsystemet.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses.
Symptom
Årsag og afhjælpning
Ingen lyd
, Kontroller tilslutningen mellem processoren og lyd/video-komponenten.
, Tænd lyd/video-komponenten, der er tilsluttet til processoren, og begynd
programmet (afspilning).
, Tænd først processoren, og tag derefter hovedtelefonerne på.
, Kontroller, om INPUT SELECT-kontakten på processoren er indstillet på den
komponent, du vil lytte til.
, Hvis du tilslutter processoren til en lyd/video-komponent vha. hovedtelefonjackstikkene, skal du hæve lydstyrkeniveauet på den tilsluttede lyd/videokomponent.
, Hæv lydstyrken på hovedtelefonerne.
, Lyddæmper-funktionen er aktiveret.
• Kontroller, om der er en forhindring mellem processoren og
hovedtelefonerne.
• Brug hovedtelefonerne tæt på processoren.
• Skift processorens placering eller vinkel.
• Hvis plasmadisplayet er placeret for tæt på, skal systemet placeres længere
væk fra det.
, Hovedtelefonernes POWER-indikatorlys dæmpes, blinker, går ud, eller lyden
bliver forvrænget, afbrudt eller støjfyldt.
• Oplad de genopladelige batterier, hvis de er svage, eller udskift tørbatterier
med nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået fra efter opladning af
batterierne, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.
, Du forsøger at afspille et DTS-lydspor på en dvd-afspiller, der ikke
understøtter DTS.
Brug enten en dvd-afspiller, der understøtter DTS, eller vælg et Dolby Digitaleller PCM-lydspor.
, Du afspiller en dvd-disk optaget i DTS, når DTS-digital udgangsindstilling for
dvd-afspilleren (herunder game stations) er indstillet på “OFF”.
Se betjeningsvejledningen til din dvd-afspiller, og skift DTS digital
udgangsindstilling til “ON”.
, Du afspiller en dvd-disk optaget i DTS, når dvd-afspilleren (herunder game
stations) og processoren er analog-tilsluttede.
Brug den digitale tilslutning. (Analog lyd kan ikke udsendes fra dvdafspilleren.)
(Fortsættes)
Yderligere oplysninger
05M568.p65
23
Black
23DA
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Symptom
Årsag og afhjælpning
Forvrænget eller
afbrudt lyd
(nogle gange med
støj)
, Hovedtelefonernes POWER-indikatorlys dæmpes, blinker, går ud, eller lyden
bliver forvrænget, afbrudt eller støjfyldt.
• Oplad de genopladelige batterier, hvis de er svage, eller udskift tørbatterier
med nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået fra efter opladning af
batterierne, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.
, Indstil ATT-kontakten på processoren på “8dB”.
, Hvis du tilslutter processoren til en lyd/video-komponent vha. hovedtelefonjackstikkene, skal du sænke lydstyrkeniveauet på den tilsluttede lyd/videokomponent.
, Når du bruger DTS-lydkilder, skal du indstille EFFECT-kontakten på
processoren på “CINEMA” eller “MUSIC” (side 17, 18).
Lav lyd
, Indstil ATT-kontakten på processoren på “0dB”.
, Hvis du tilslutter processoren til en lyd/video-komponent vha. hovedtelefonjackstikkene, skal du hæve lydstyrkeniveauet på den tilsluttede lyd/videokomponent.
, Hæv lydstyrken på hovedtelefonerne.
Stærk baggrunds
støj
, Gå tættere på processoren. (Støjniveauet stiger, desto længere væk du går fra
processoren. Dette er en egenskab ved infrarød strålekommunikation, og
betyder ikke at, der er et problem med selve systemet.)
, Kontroller, om der er en forhindring mellem processoren og hovedtelefonerne.
, Kontroller, at de infrarøde sensorer ikke er dækket af hænder eller hår.
, Hvis du bruger hovedtelefonerne ved et vindue, hvor sollyset er for stærkt,
skal du trække gardinerne/rullegardinerne for, så det direkte sollys lukkes
ude, eller bruge hovedtelefonerne på afstand af sollyset.
, Skift processorens placering eller vinkel.
, Hvis du tilslutter processoren til en lyd/video-komponent vha. hovedtelefonjackstikkene, skal du hæve lydstyrkeniveauet på den tilsluttede lyd/videokomponent.
, Hovedtelefonernes POWER-indikatorlys dæmpes, blinker, går ud, eller lyden
bliver forvrænget, afbrudt eller støjfyldt.
• Oplad de genopladelige batterier, hvis de er svage, eller udskift tørbatterier
med nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået fra efter opladning af
batterierne, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.
, Kontroller, om der bruges mere end en processor eller sender på samme tid,
hvis du har mere end en processor eller sender.
• Sluk den anden processor eller sender, eller gå til et sted, der ligger udenfor
denne processors eller senders område.
, Hvis plasmadisplayet er placeret for tæt på, skal systemet placeres længere
væk fra det.
Surround
, Indstil EFFECT-kontakten på processoren på “CINEMA” eller “MUSIC”
sound-effekt opnås
(side 17,18).
ikke
, Den lyd, der afspilles, er ikke et flerkanals signal.
Surround-effekten virker ikke for mono-lydkilder.
24DA
Yderligere oplysninger
05M568.p65
24
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 12.00
Symptom
Årsag og afhjælpning
DOLBY
, Den digitale lydudgangsindstilling for dvd-afspilleren (herunder game
DIGITAL-indikatoren stations) kan indstilles på “PCM”.
tændes ikke
Se betjeningsvejledningen til din dvd-afspiller, og skift indstillingen (f.eks.
“Dolby Digital/PCM” eller “Dolby Digital”) til brug med komponenter med
indbyggede Dolby Digital-dekodere.
, Afspilningssignaler optages ikke i Dolby Digital-format.
, Lyden for det kapitel, der afspilles, er ikke et Dolby Digital-signal.
DOLBY PRO
, EFFECT-kontakten på processoren er indstillet på “OFF”.
LOGIC II-indikatoren , Analogt indgangssignal, digitalt indgangs PCM-signal, eller Dolby Digital
tændes ikke
2-kanals signal modtages ikke.
DOLBY PRO
, EFFECT-kontakten på processoren er indstillet på “CINEMA” eller “MUSIC”.
LOGIC II-indikatoren , Analogt indgangssignal, digitalt indgangs PCM-signal, eller Dolby Digital
tændes
2-kanals signal modtages.
, DTS digital udgangsindstilling på dvd-afspilleren (herunder game stations) er
indstillet på “OFF”.
Se betjeningsvejledningen til din dvd-afspiller, og skift DTS digital
udgangsindstilling til “ON”.
DTS-indikatoren
tændes ikke
, Afspilningssignaler optages ikke i DTS-format.
, Lyden for det kapitel, der afspilles, er ikke et DTS-signal.
, Dvd-afspilleren understøtter ikke DTS-format.
Brug en dvd-afspiller, der understøtter DTS.
Batterierne
kan ikke
oplades
, Kontroller, om CHG-indikatoren tændes. Hvis ikke, skal du sætte
hovedtelefonerne korrekt på processoren, så CHG-indikatoren tændes.
, Der er isat tørbatterier.
• Isæt de medfølgende genopladelige nikkelhydridbatterier.
, Der er isat andre genopladelige batterier end de medfølgende.
• Isæt de medfølgende genopladelige nikkelhydridbatterier.
, Der udsendes signalstøj fra den tilsluttede analoge komponent.
Infrarød signal
udsendelse standser
• Indstil INPUT SELECT-kontakten på processoren på “DIGITAL”, og sørg
ikke (når INPUT
for, at afspilning af den komponent, der er tilsluttet DIGITAL INSELECT-kontakten på
jackstikket, standses.
processoren er indstillet
på “ANALOG”)
Yderligere oplysninger
05M568.p65
25
Black
25DA
04-03-12, 12.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Forholdsregler
Om sikkerhed
Rengøring
• Pas på ikke at tabe, slå til eller på anden
måde udsætte processoren eller
hovedtelefonerne for kraftige stød af nogen
art. Det kan beskadige produktet.
• Undlad at skille systemet ad, og forsøg ikke
at åbne nogen af dets dele.
Brug en blød klud, der er let fuget med en
mild rensevæske. Brug ikke opløsningsmidler
f.eks. fortynder, rensebenzin eller sprit, da de
kan beskadige overfladen.
Om strømkilder og placering
• Hvis du ikke skal bruge systemet i længere
tid, skal du skal du afbryde
lysnetadapteren fra lysnetstikket. Når du
fjerner stikket, skal du holde om
lysnetadapteren.
Træk ikke i ledningen.
• Placer ikke systemet nogen af følgende
steder.
Steder der er udsat for direkte sollys, nær
et varmeapparat eller andre steder med
meget høj temperatur
Støvede steder
På en ustabil eller skrå overflade
Steder der er udsat for mange rystelser
Badeværelse eller andre steder med høj
fugtighed
Hvis produktet går itu
• Hvis produktet går itu, eller hvis der
kommer et fremmedlegeme ind i enheden,
skal du straks slå strømmen fra og
henvende dig til nærmeste Sonyforhandler.
• Når du bringer systemet til en Sonyforhandler, skal du sørge for at medbringe
både hovedtelefonerne og processoren.
Om hovedtelefoner
Vis hensyn
Når lydstyrken er for høj, lækker lyden uden
for hovedtelefonerne. Pas på ikke at skrue
lydstyrken så højt op, at det generer
mennesker omkring dig.
Der er en tendens til at hæve lydstyrken ved
brug i støjfyldte omgivelser. Af sikkerhedshensyn anbefales det dog at holde lydstyrken
på et niveau, hvor du stadig kan høre lyde
omkring dig.
26DA
Yderligereoplysninger
05M568.p65
26
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 12.00
Specifikationer
Digital surroundprocessor (DP-IF3000)
Dekoder-funktioner
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
DTS
Medfølgende tilbehør
Lysnetadapter (9 V) (1)
Genopladelige nikkelhydridbatterier
BP-HP550 (550 mAh min.) (2)
Virtual sound-funktion OFF
CINEMA
MUSIC
Optisk digitalt tilslutningskabel (optisk
rektangulært stik y optisk
rektangulært stik, 1,5 m) (1)
Modulationssystem
Betjeningsvejledning (1)
FM-IM (Baseret på
IEC*)
Sekundær bærebølgefrekvens
Højre kanal 2,8 MHz
Venstre kanal 2,3 MHz
Sendeafstand
Ca. 7 m til forsiden
Sendeområde
20–20.000Hz
Forvrængningsrate
1 % eller mindre (1 kHz)
Lydindgange
Optisk indgang
(rektangulær type) ↔ 1
Analog indgang
(stikben-jackstik
venstre/højre) ↔ 1
Strømkrav
9 V jævnstrøm
(fra den medfølgende
lysnetadapter)
Mål
Ca. 145 ↔ 150 ↔ 146 mm
(b/h/d)
Vægt
Ca. 370 g
Anbefalet tilbehør
Tilslutningskabler
RK-C310, RK-C320, RK-C330
(benstik ↔ 2 y-benstik ↔ 2)
RK-G129 (stereo-ministik y-benstik
↔ 2)
Optisk digital vælger
SB-D30
Optisk digitalt tilslutningskabel
POC-20AP (ministik y rektangulært
stik)
*IEC (Den Internationale Elektrotekniske
Kommission)
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Trådløse stereo-hovedtelefoner
(MDRIF3000)
Afspilningsfrekvensområde
20–20.000Hz
Strømkrav
Genopladelige
nikkelhydridbatterier
(medfølger) eller
tørbatterier (størrelse
AAA) (fås i almindelig
handel)
Vægt
Ca. 275 g (inkl. de
medfølgende
genopladelige
nikkelhydridbatterier)
Yderligereoplysninger
05M568.p65
27
Black
27DA
04-03-12, 12.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
VAROITUS
Suojaa laite kosteudelta ja
sateelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä aseta nestettä sisältäviä
esineitä, kuten kukkamaljakoita tämän
laitteen päälle.
Älä avaa laitteen koteloa
sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jätä
huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten ovilla varustettuun kaappiin
tai lipastoon.
2FI
01M568.p65
2
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Sisältö
Tärkeimmät ominaisuudet .......... 4
Laitteiden ja lisätarvikkeiden
tarkistaminen ............................ 5
Osien sijainti ja toiminta ............. 6
Prosessorin etupaneeli ....................... 6
Prosessorin takapaneeli ..................... 7
Kuulokkeiden osien kuvaus .............. 8
Ladattavien
nikkelimetallihydridiakkujen
lataaminen ................................ 9
Laitteen mukana toimitettujen
nikkelimetallihydridiakkujen
asettaminen paikalleen ................... 9
Lataaminen ........................................ 10
Akkujen jäljellä olevan varauksen
tarkistaminen ................................. 12
Kuulokkeiden käyttö kuivaparistoilla
(eivät sisälly toimitukseen) .......... 12
Kuulokejärjestelmän
kytkeminen ............................. 13
Prosessorin kytkeminen
digitaaliseen laitteeseen ............... 13
Prosessorin kytkeminen
analogiseen laitteeseen ................. 14
Laitteistoon kytketyn laitteen
kuunteleminen ....................... 16
Lisäkuulokkeiden käyttö ........... 21
Korvatyynyjen vaihto ................ 22
Vianetsintä ................................. 23
Yleisiä käyttöohjeita ................. 26
Tekniset tiedot ........................... 27
3FI
01M568.p65
3
Black
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
FI
Tärkeimmät ominaisuudet
MDR-DS3000 on digitaalinen surround-kuulokejärjestelmä, joka käyttää
infrapunasäteeseen perustuvaa (analogista) signaalinsiirtojärjestelmää.
Voit kuunnella kuulokkeillasi monikanavaista surround-ääntä kytkemällä
digitaalisen surround-prosessorin DVD-soittimeen, tms. laitteiston mukana
toimitetulla optisella digitaalisella liitäntäjohdolla.
• Yhteensopiva Dolby Digital-*, Dolby Pro Logic II-*, ja DTS*-järjestelmien kanssa
(myös “Dolby Digital Surround EX”- ja “DTS-ES” -ohjelmistojen kanssa).
• Dolby Digital/Dolby Pro Logic II- ja DTS Virtual -sertifioitu.
• Superior “Virtual Phone Technology” -tekniikalla kuulokkeisiin luodaan surroundäänikenttä, jossa on realistisen tuntuinen läsnäolon tuntu.
• Langattomat kuulokkeet, jotka käyttävät ulkoista kohinaa ja häiriöitä estävää
infrapunasädejärjestelmää.
• Helposti uudelleen ladattava akkujärjestelmä lataa automaattisesti prosessoriin
kytketyt kuulokkeet.
• Laaja infrapunasädepohjainen vastaanottoalue, aina 7 m.
• Itsesäätyvän mekanismin ansiosta kuulokesankoja ei tarvitse säätää itse.
• Automaattinen virrankytkentä- ja katkaisutoiminto, joka kytkee kuulokkeet
automaattisesti päälle ne päähän asetettaessa ja kytkee ne päältä ne päästä
otettaessa.
• VOL-säädin sekä oikean että vasemman kanavan äänenvoimakkuussäätöä varten.
• Kuulokkeiden virtalähteenä voidaan käyttää joko ladattavia
nikkelimetallihydridiakkuja (sisältyvät toimitukseen) tai kuluttajakäyttöön
myytäviä (AAA-koon) kuivaparistoja.
• Mykistystoiminto mykistää äänisignaalin siirtoalueen ulkopuolisen melun.
• Virransäästötoiminto sammuttaa automaattisesti infrapunasignaalin lähetyksen
prosessorista silloin kun audiosignaalia ei ole toistettu 10 minuuttiin.
* Tämän laitteiston digitaalinen surround-prosessori sisältää Dolby Digital -dekooderin, Dolby
Pro Logic II -dekooderin ja DTS-dekooderin.
Valmistettu Dolby Laboratories- sekä Digital Theater Systems, Inc. -yhtiöiden lisenssillä.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
“DTS” ja “DTS VIRTUAL” ovat Digital Theater Systems, Inc. -yhtiön tuotemerkkejä.
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa sillä on
lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).
4FI
01M568.p65
4
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Käytön valmistelu
Laitteiden ja lisätarvikkeiden tarkistaminen
Ennen kuin alat käyttää laitteistoa, tarkista että olet saanut kaikki seuraavat osat.
Prosessori DP-IF3000 (1)
Langattomat stereokuulokkeet MDR-IF3000 (1)
Verkkolaite (1)
Ladattavat nikkelimetallihydridiakut
BP-HP550 (2)
Optinen digitaalinen liitäntäjohto
(suorakulmainen tyyppi y suorakulmainen
tyyppi) (1)
Käytön valmistelu
02M568.p65
5
Black
5FI
04-03-12, 12.06
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Osien sijainti ja toiminta
Prosessorin etupaneeli
CHG
DECODE MODE
DOLBY DIGITAL
DOLBY PRO LOGIC II
DTS
INPUT SELECT
DIGITAL
ANALOG
1 Infrapunalähetin
Aseta infrapunalähetin sellaiseen
asentoon, että sillä on suora ja esteetön
yhteys infrapunatunnistimeen.
2 CHG-ilmaisin
Palaa punaisena latauksen aikana.
3 INPUT SELECT -kytkin
EFFECT
OFF CINEMA MUSIC
4 DECODE MODE -ilmaisin
(lue lisätietoja s. 18)
5 EFFECT-kytkin
(lue lisätietoja s. 17 )
Valitse äänikenttä kytkintä siirtämällä
(OFF/CINEMA/MUSIC).
Valitse toistolähde kytkintä siirtämällä
(DIGITAL/ANALOG).
6FI
Käytön valmistelu
02M568.p65
6
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Prosessorin takapaneeli
DIGITAL IN
LINE IN
ATT
R
L
DC IN 9V
0dB -8dB
1 ATT-kytkin (vaimennin)
Aseta tämä kytkin asentoon “0dB”, jos
äänenvoimakkuus on liian matala
analogisessa toistossa.
Normaalitapauksessa tämän kytkimen
pitäisi olla asennossa “8dB”.
2 LINE IN -liitännät
(lue lisätietoja s. 14)
Kytke (kuluttajakäyttöön myytävän)
audio- tai videolaitteen, kuten
videonauhuri tai tv, audiolähtöliitännät
näihin liitäntiin.
3 DIGITAL IN -liitäntä
(lue lisätietoja s. 13)
Kytke DVD-soitin tai jokin muu
digitaalinen (kuluttajakäyttöön myytävä)
laite tähän liitäntään.
4 DC IN 9V -liitäntä
Liitä laitteen mukana toimitettu
verkkolaite tähän liitäntään. (Käytä
laitteen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Jos käytät verkkolaitetta,
jonka virtapistokkeen napaisuus tai jokin
muu ominaisuus poikkea tämän laitteen
mukana toimitetusta verkkolaitteesta, voi
seurauksena olla toimintahäiriö.)
Käytön valmistelu
02M568.p65
7
Black
7FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Kuulokkeiden osien kuvaus
1 Korvatyyny (vasen)
2 Paristotila
4 Itsesäätyvä panta
Paina vasemman kuulokekotelon
painiketta paristotilan aukaisemiseksi.
Paristotila on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan ladattaville
nikkelimetallihydriakuille (sisältyvät
toimitukseen) tai kuluttajakäyttöön
myytäville (AAA-koon) kuivaparistoille.
3 Infrapunatunnistin
Kuulokkeiden molemmilla puolilla on
infrapunatunnistimet kahdessa paikassa.
8FI
Kuulokkeet kytkeytyvä automaattisesti
päälle kun asetat ne päähäsi.
5 VOL-säädin (Äänenvoimakkuus)
Käytä tätä säädintä äänenvoimakkuuden
säätämiseen.
6 Korvatyyny (oikea)
7 POWER-ilmaisin
Itsesäätyvä pantaa vedettäessä
ilmaisimeen syttyy punainen valo akkujen
varauksen ollessa riittävä.
Käytön valmistelu
02M568.p65
8
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Ladattavien nikkelimetallihydridiakkujen lataaminen
Toimitettuja nikkelimetallihydridiakkuja ei ole ladattu valmiiksi tehtaalta
toimitettaessa. Lataa ne ennen käyttöä.
Kuulokkeiden lataamiseksi aseta ne prosessorille
Laitteen mukana toimitettujen
nikkelimetallihydridiakkujen asettaminen
paikalleen
1
Avaa paristotilan kansi painamalla vasemman kuulokekotelon painiketta.
Paristotilan kansi irtoaa.
Painike
2
Aseta laitteiston mukana toimitetut nikkelimetallihydriakut paristotilaan
niiden 3 -pää paristotilan 3 -merkin mukaisesti.
Älä yritä ladata mitään muita paristoja tällä laitteella.
3
Sulje paristotilan kansi.
Käytön valmistelu
02M568.p65
9
Black
9FI
04-03-12, 12.10
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Lataaminen
1
Jos verkkolaitteessasi on jännitteenvalitsin, tarkista ensin, että se on
asetettu oikeaan jännitteeseen asuinmaasi mukaisesti, ennen kuin kytket
sen pistorasiaan.
2
Jos verkkolaitteessasi on virtakytkin, aseta se päälle-asentoon (ON).
Prosessoriin syötetään nyt jännitettä.
Virtakytkin
3
Kytke laitteiston mukana toimitettu verkkolaite prosessoriin.
Prosessori
Pistorasiaan
Verkkolaite
(sisältyy
toimitukseen)
DC IN 9V liitäntään
Huomautuksia
• Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Jos käytät verkkolaitetta, jonka
virtapistokkeen napaisuus tai jokin muu ominaisuus poikkea tämän laitteen mukana toimitetusta
verkkolaitteesta, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Vakionapainen pistoke
• Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Myös sellaiset verkkolaitteet, joissa on
sama jännite ja pistokkeen napaisuus kuin laitteiston omassa verkkolaitteessa, saattavat
vaurioittaa tätä tuotetta niiden virransyöttökapasiteetistä tai muista syistä johtuen.
10FI
Käytön valmistelu
02M568.p65
10
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
4
Aseta kuulokkeet prosessorille siten, että kuulokkeiden liitäntäkohta
kohdistuu prosessorin liitäntätappiin, samalla kun tarkistat, että CHGilmaisimeen syttyy valo.
Akun lataaminen täyteen kestää noin 16 tuntia (CHG-ilmaisin sammuu latauksen
tullessa valmiiksi).
Asettaessasi kuulokkeita
prosessorille tartu niihin
molemmilla käsilläsi, ja aseta
sekä oikea että vasen
kuuloke vaakasuoraan. Aseta
Oikea
kuulokkeet pystyasentoon
kuulokeprosessorille ja kallista niitä
kotelo
sen jälkeen alla olevan kuvan
Liitäntäkohta
Liitäntätappi
mukaisesti.
Vasen kuulokekotelo
Ellei CHG-ilmaisimeen syty valoa
Tarkista, että oikea ja vasen kuuloke nojaavat prosessoriin kunnolla. Ilmaisimeen ei
syty valo, mikäli kuulokkeiden liitäntäkohta ei kosketa prosessorin liitäntätappiin.
Ota tässä tapauksessa kuulokkeet pois prosessorilta ja aseta ne uudelleen siihen siten,
että ilmaisimeen syttyy valo.
Kuulokkeiden akun lataaminen käytön jälkeen
Aseta kuulokkeet prosessorille niitä käytettyäsi. CHG-ilmaisimeen syttyy valo ja
DECODE MODE -ilmaisin sammuu, sekä lataaminen käynnistyy.
Koska sisäänrakennettu ajastin tunnistaa, milloin lataaminen on suoritettu loppuun
(noin 16 tunnin kuluttua), kuulokkeita ei tarvitse ottaa pois prosessorilta sen jälkeen
kun lataaminen on suoritettu loppuun.
Huomautuksia
• Prosessori kytkeytyy päältä automaattisesti paristoja ladattaessa.
• Tämä laitteisto on suunniteltu lataamaan ainoastaan laitteiston mukana toimitettuja paristoja,
tyyppi BP-HP550, turvallisen lataamisen varmistamiseksi. Minkään muun tyyppisiä ladattavia
paristoja ei voida ladata tällä laitteella.
• Jos kuivaparistoja käytetään, niitä ei voi ladata.
• Älä yritä käyttää kuulokkeiden mukana toimitettuja ladattavia BP-HP550-akkuja muiden
laitteiden kanssa. Ne on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tämän laitteiston kanssa.
• Lataa akut 0 - 40 °C:n lämpötilassa.
Lataus- ja käyttöaika
Arvioitu latausaika tunneissa
Arvioitu käyttöaika*1
1 tunti
1 tunti 15 minuuttia*3
2
20 tuntia*3
16 tuntia
*1 1 kHz:n taajuudella, 1 mW + 1 mW teho
*2 vaadittu tuntimäärä tyhjien paristojen lataamiseksi täyteen
*3 Yllä mainittu aika saattaa vaihdella riippuen käyttöpaikan lämpötilasta tai muista olosuhteista.
Käytön valmistelu
02M568.p65
11
Black
11FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Akkujen jäljellä olevan varauksen
tarkistaminen
Vedä itsesäätyvää pantaa ylöspäin ja tarkista
oikeassa kuulokekotelossa olevan POWERilmaisimen lukemat. Akkuja voi yhä käyttää, jos
ilmaisin näyttää punaista valoa.
Lataa ladattavat akut tai aseta paikalleen uudet
kuivaparistot silloin kun POWER-ilmaisin on
himmeä, vilkkuu tai toistoääneen tulee säröä,
katkoksia tai kohinaa.
POWERilmaisin
Huomautus
Ladattavat nikkelimetallihydriakut tulisi vaihtaa uusiin silloin kun ne kestävät ainoastaan noin
puolet odotetusta käyttöajasta sen jälkeen kun ne on ladattu täyteen. Ladattavia paristoja, tyyppi
BP-HP550, ei ole yleisessä myynnissä kuluttajakäyttöön. Voi tilata niitä samasta kaupasta, josta
ostit tämän laitteiston tai jostakin Sonya myyvästä liikkeestä.
Kuulokkeiden käyttö kuivaparistoilla
(eivät sisälly toimitukseen)
Kuluttajakäyttöön myytäviä (AAA-koon) kuivaparistoja voidaan myös käyttää
kuulokkeiden virtalähteenä. Aseta paristot paristotilaan kappaleen “Laitteen mukana
toimitettujen nikkelimetallihydridiakkujen asettaminen paikalleen” kuvauksen
mukaisesti (sivu 9).
Kun kuivaparistot on asetettu paikalleen, lataustoiminto ei aktivoitu.
Pariston käyttöikä
Paristo
Arvioitu tuntimäärä*1
Sony-alkaliparisto LR03/AM-4(N)
35 tuntia*2
Sony-mangaaniparisto R03/UM-4(NU)
15 tuntia*2
*1 1 kHz:n taajuudella, 1 mW + 1 mW teho
*2 Yllä ilmoitettu aika saattaa vaihdella, riippuen käyttöpaikan lämpötilasta tai muista olosuhteista.
Paristoja koskevia huomautuksia
• Älä lataa kuivaparistoa.
• Älä säilytä paristoja kolikkojen ja muiden metalliesineitten joukossa. Tämän seurauksena
paristot voivat kehittää lämpöä, mikäli niiden plus- ja miinuspäät joutuvat vahingossa
oikosulkuun.
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään laitetta pitkään aikaan, ota paristot pois siitä niiden
vuotamisen ja syöpymisen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.
Lue lisätietoja akkujen jäännösajan tarkistamisesta kappaleesta “Akkujen jäljellä
olevan varauksen tarkistaminen”.
12FI
Käytön valmistelu
02M568.p65
12
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Liitäntä
Kuulokejärjestelmän kytkeminen
Prosessorin kytkeminen digitaaliseen
laitteeseen
Käytä tämän laitteiston mukana toimitettua optista digitaalista johtoa kytkeäksesi
DVD-soittimen tai jonkin muun digitaalisen laitteen*2 optisen digitaalisen
lähtöliitännän*1 prosessorin DIGITAL IN -liitäntään.
Prosessori
Optinen digitaalinen
liitäntäjohto (sisältyy
toimitukseen) Tarkista, että
pistoke tulee oikein
liitäntään, ja aseta sen
jälkeen pistoke liitäntään,
kunnes se on kunnolla
paikallaan.
DIGITAL IN liitäntään
DVD-soitin tai muu digitaalinen
laite, jossa on optinen
digitaalinen lähtöliitäntä
Optiseen
digitaalilähtöön
Huomautuksia
• Optinen digitaalinen liitäntäjohto on korkealuokkainen tarkkuustuote ja se on herkkä tärinälle
ja ulkopuolisten laitteiden aiheuttamille puristuksille. Kytke sen johdon pistoke paikalleen ja
irrota se erittäin huolellisesti.
• Prosessorin digitaalinen tuloliitäntä ei tue 96 kHz:n otantataajuksia. Aseta DVD-soittimen
digitaalisen lähdön asetukseksi 48 kHz tätä laitteistoa käytettäessä. Toistossa saattaa kuulua
kohinaa 96 kHz:n digitaalista signaalia käytettäessä.
*1 Jos prosessoriin kytketty laite tukee ainoastaan PCM-toistoa, kaikki surround-tehosteet
prosessoidaan DOLBY PRO LOGIC II -järjestelmällä.
*2 Tietokoneesi optisen digitaalisen lähtöliitännän toimimista tämän laitteiston kanssa ei voida
taata.
DTS
• DTS-yhteensopiva DVD-soitin tarvitaan DTS-audio-järjestelmällä tallennettujen DVD-levyjen
toistamiseksi. (Lue lisätietoja tästä DVD-soittimen käyttöohjeista.)
• DTS-formaatilla tallennettuja CD-levyjä toistettaessa, äänessä saattaa kuulua kohinaa niitä
eteen- tai taaksepäin kelattaessa. Tämä ei ole toimintavika.
• Jos digitaalisen DTS-toiston asetukseksi asetetaan “OFF” DVD-soittimesta, ääni ei tule
kuuluviin, vaikka DTS-toisto valittaisiinkin DVD-valikosta.
• Ääni ei välttämättä tule kuuluviin, kun DVD-soitin ja tämä laite kytketään toisiinsa
analogisesti. Käytä tämän vuoksi digitaalista liitäntää.
(Jatkuu)
Liitäntä
03M568.p65
13
Black
13FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Liitäntäjohdot (eivät sisälly toimitukseen)
Käytä liitäntäjohtoa POC-20AP (miniplugi y nelikulmainen plugi) kytkiessäsi kannettavien
DVD/CD-soitinten tai muiden digitaalisten laitteiden optisen digitaalisen minilähtöliitännän
tämän laitteen DIGITAL IN -liitäntään.
Optinen digitaalihaaroitin (eivät sisälly toimitukseen)
Käytä optista digitaalihaaroitinta SB-D30 (3 linjatuloa, 2 linjalähtöä), jos kytket laitteistoon
useamman kuin yhden digitaalisen lisälaitteen.
Huomautuksia optisesta digitaalisesta liitäntäjohdosta
• Älä pudottele esineitä optiselle digitaaliselle
liitäntäjohdolle äläkä altista johtoa iskuille.
• Kun irrotat tai kytket liitäntäjohtoa, tartu aina sen
pistokkeeseen.
• Tarkista, että optisen digitaalisen liitäntäjohdon päät
pysyvät puhtaina. Pölyyntyneet johdon päät voivat
heikentää liitäntäjohdon kapasiteettia.
• Laitteistoa säilöön asetettaessa kiinnitä pölysuoja pistokkeen
päähän, äläkä taita
liitäntäjohtoa pienempään kulmaan kuin 25 mm.
Optisen digitaalisen liitäntäjohdon
taittokulman tulee olla pienempi
kuin 25 mm.
25 mm
Prosessorin kytkeminen analogiseen
laitteeseen
Käytä (erikseen hankittavaa) audiojohtoa videonauhuriin, tv:n tai jonkin muun
laitteen audiolähtöliitäntöjen kytkemiseksi prosessorin LINE IN (L/R) -liitäntiin.
Prosessori
Videonauhuri, tv tai
muu lisälaite
Audiolähtöliitäntöihin
LINE IN -liitäntiin
Audio, vasen
(L, valkoinen)
Audio, vasen
(valkoinen)
Audioliitäntäjohto
(ei sisälly
toimitukseen)
Audio, oikea
(R, punainen)
Audio, oikea
(punainen)
Liitäntäjohdot (eivät sisälly toimitukseen)
Käytä liitäntäjohtoa RK-G129 (stereominiplugí y RCA-plugi ↔ 2) kytkiessäsi
stereominiliitännän (linjalähtö- tai kuulokeliitäntä) tämän laitteen LINE IN -liitäntöihin.
Aseta tässä tapauksessa soittimen äänenvoimakkuus keskitasolle. Jos soittimen
äänenvoimakkuus asetetaan liian alhaiseksi, äänentoistossa voi esiintyä kohinaa.
Lue kohta “Tekniset tiedot: Suositellut lisälaitteet” (s. 27) lisätietojen saamiseksi muista
liitäntäjohdoista (eivät sisälly toimitukseen).
14FI
Liitäntä
03M568.p65
14
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 12.16
Tulotason säätäminen
Jos äänenvoimakkuus on matala analogista tuloliitäntää käytettäessä, aseta ATTkytkin (vaimennin) asentoon “0dB”.
ATT
0dB
–8dB
Asetus
Laitteistoon kytketyt lisälaitteet
0dB
Tv, kannettavat laitteet ja muut lisälaitteet, joilla on matala lähtötaso
8dB
Muut lisälaitteet (alkuperäiset asetukset)
Huomautuksia
• Laske äänenvoimakkuutta ennen ATT-kytkimen asennon vaihtamista.
• Jos LINE IN -liitäntien kautta tulevassa toistoäänessä on säröä (ja joskus myös samanaikaisesti
kohinaa), aseta ATT-kytkin asentoon “8dB”.
Liitäntä
03M568.p65
15
Black
15FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
1 Käyttö
Laitteistoon kytketyn laitteen
kuunteleminen
Ennen kuin aloitat laitteiston käytön, lue kappale
“Kuulokejärjestelmän kytkeminen” (s. 13–15) ja tee
liitännät oikein.
1
Kytke päälle prosessoriin kytketty laite.
DVD-soitin tai muu audiotai videolaite
POWER
2
Ota kuulokkeet prosessorilta.
Prosessori käynnistyy automaattisesti ja infrapunalähettimet aktivoituvat noin
3 sekunnin kuluttua. Tämän jälkeen DECODE MODE -ilmaisimeen syttyy valo,
riippuen laitteistoon kytketystä audio- tai videolaitteen audiosignaalista ja
EFFECT-kytkimen asennosta.
3
Aseta kuulokkeet päähäsi.
POWER-ilmaisimeen syttyy punainen valo ja kuulokkeet kytkeytyvät
automaattisesti päälle.
Aseta oikea ja vasen kuuloke oikeisiin korviin ja käytä kuulokkeita oikeassa
kulmassa siten, että automaattinen virrankytkemis/katkaisutoiminto toimii
oikein.
POWERilmaisin
16FI
Käyttö
04M568.p65
16
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
4
Siirrä INPUT SELECT -kytkintä valitaksesi kuunneltavan laitteen.
INPUT SELECT
DI G I TA L A NA L O G
Kytkimen asento
Valittu äänilähde
DIGITAL
DIGITAL IN -liitäntään kytketyn lisälaitteen toistoääni
ANALOG
LINE IN -liitäntiin kytketyn laitteen toistoääni
Huomautus
Kun haluat käyttää kaksoisäänijärjestelmää (MAIN/SUB), tee ensin LINE IN -liitännät ja
valitse sitten haluamasi äänilähde kuuntelemastasi soittimesta, televisiosta tai muusta
lisälaitteesta.
5
Käynnistä kohdassa 4 valitun laitteen toisto.
6
Valitse haluttu äänikenttä EFFECT-kytkintä siirtämällä.
EFFECT
OFF
CINEMA MUSIC
Kytkimen asento
Äänikenttä ja sopiva äänilähde
OFF
Normaali toisto kuulokkeista.
CINEMA
Tuottaa normaalissa elokuvateatterissa toistettavan äänen tapaisen
surround-äänen. Sopii elokuvien toistoon.
MUSIC
Toistaa äänikentän sellaisena kuin se toistuisi normaalissa,
akustisesti korkealuokkaisessa kuunteluhuoneessa. Sopii
musiikkilähteiden toistoon.
Huomautus
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus saattaa vaihdella riippuen tulosignaalista ja EFFECTkytkimen asennosta.
(Jatkuu)
Käyttö
04M568.p65
17
Black
17FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
DECODE MODE -ilmaisin
Prosessori tunnistaa automaattisesti audiotulosignaalin formaatin, ja vastaavaan
ilmaisimeen syttyy valo. Valitse laitteistoon kytketystä laitteesta (DVD-soitin, tms.)
audiotoistotilaksi Dolby Digital, DTS, tms.
• DOLBY DIGITAL: DOLBY DIGITAL -formaatissa tallennettu tulosignaali.
• DOLBY PRO LOGIC II: Analoginen tulosignaali, digitaalinen PCM-tulosignaali tai
2- kanavainen Dolby Digital -tulosignaali, joka on prosessoitu DOLBY PRO LOGIC II järjestelmällä.
(Jos äänikenttäasetukseksi on asetettu “OFF”, sitä ei prosessoida DOLBY PRO LOGIC II
-järjestelmällä.)
• DTS: DTS-formaattiin tallennettu tulosignaali.
Huomautus
Jos DIGITAL IN -liitäntään kytketyn laitteiston toisto ei ole käynnissä (eteen/
taaksepäinkelaus, tms.), DECODE MODE -ilmaisimen ei välttämättä syty valoa oikealla
tavalla.
7
Säädä äänenvoimakkuutta.
Lisää äänenvoimakkuutta
Laske äänenvoimakkuutta
Huomautuksia
• Elokuvia katseltaessa varo lisäämästä äänenvoimakkuutta liikaa hiljaisissa kohtauksissa.
Jos tämän jälkeen elokuvaan tulee kohtaus, jonka äänentoisto on voimakas, korvat voivat
vahingoittua.
• Toistoäänessä saattaa kuulua kohinaa verkkolaite prosessorista irrotettaessa ennen kuin
kuulokkeet on otettu korvilta.
• Jos kätesi tulee infrapunasäteen lähettimien eteen äänenvoimakkuutta säädettäessä,
mykistystoiminto aktivoituu, eikä äänenvoimakkuutta voida säätää.
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi siirry lähemmäksi prosessoria tai suuntaa vasemman
kuulokekotelon infrapunasäteen lähettimet kohti prosessoria.
Kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun otat ne pois korvilta
— automaattinen virrankytkentä- ja katkaisutoiminto
Älä vedä itsesäätyvää pantaa ylös kun
kuulokkeet eivät ole käytössä, sillä tällöin
Itsesäätyvä
akusta kuluu virtaa.
panta
Siirtymisaika eri toimintatilojen välillä
Prosessorin eri kytkimiä käyttötilasta toiseen siirtymiseen käytettäessä siirtymisaika
tilasta toiseen saattaa vaihdella. Tämä johtuu tilojen välisistä eroista järjestelmän
ohjauksessa.
18FI
Käyttö
04M568.p65
18
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Ellei mitään ääntä kuulu kuulokkeista
Mykistystoiminto aktivoituu automaattisesti, mikäli äänentoisto kuulokkeista lakkaa
niiden joutuessa infrapunalähettimen käyttöalueen ulkopuolelle tai silloin kun
infrapunasignaalien kulku estyy. Mykistystoiminto peruuntuu automaattisesti
siirtyessäsi lähemmäksi prosessoria tai silloin kun mitään estettä ei ole enää
infrapunasignaalien tiellä.
Infrapunasäteen kantama
Prosessorin infrapunasäteen arvioitu kantama näkyy alla olevasta kuvasta.
Infrapunasignaali
Noin 3 m
45¡
Digitaalinen
surroundprosessori
Noin
7m
45¡
Noin
3m
Huomautuksia
• Jos käytät kuulokkeita liian kaukana prosessorista, toistoääneen saattaa tulla suhinaa ja jos
kuulokkeiden sekä prosessorin välissä on jokin este, äänentoisto saattaa keskeytyä. Nämä
ilmiöt ovat tyypillisiä ilmapunasädepohjaiselle äänensiirrolle, eivätkä merkki mistään
laitteistossa olevasta viasta.
• Älä peitä infrapunatunnistimia käsilläsi tai hiuksillasi.
• Käyttäessäsi kuulokkeita edellä olevan kuvan mukaisella alueella, prosessori voidaan sijoittaa
eteesi, taaksesi tai sivullesi.
• Kuulokkeista kuuluva kohina saattaa vaihdella prosessorin sijainnin tai huoneolosuhteiden
mukaisesti. Prosessoria suositellaan sijoitettavaksi paikkaan, josta se tuottaa parhaan
mahdollisen äänen.
• Älä käytä laitteistoa paikoissa, joissa se on alttiina suoralle auringonvalolle tai muulle
voimakkaalle valolle. Äänentoistoon saattaa tulla katkoksia.
• Plasmanäytöt saattavat häiritä tämän laitteiston normaalia käyttöä.
• Signaalit voivat sekoittua keskenään, mikäli prosessoria käytetään yhtä aikaa toisten
prosessorien tai lähetinten kanssa.
(Jatkuu)
Käyttö
04M568.p65
19
Black
19FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Jos audiosignaalia ei toisteta 10 minuuttiin
Prosessori lopettaa infrapunasignaalin lähettämisen automaattisesti, mikäli
audiosignaalia ei toisteta 10 minuuttiin. Prosessori alkaa lähettää infrapunasignaalia
automaattisesti audiosignaalin toiston käynnistyttyä uudelleen. Infrapunasignaalien
lähettäminen saattaa keskeytyä silloin kun äärimmäisen matalaa ääntä toistetaan noin
10 minuutin ajan analogisen toiston aikana. Jos näin käy, lisää laitteistoon kytketyn
audio- tai videolaitteen äänenvoimakkuutta ja laske kuulokkeiden nenvoimakkuutta. Jos LINE IN -liitäntään kytketyn laitteen äänentoistossa esiintyy
kohinaa, infrapunasignaali lähettäminen ei välttämättä keskeydy.
Huomautuksia
• Digitaalisen surround-prosessorin infrapunalähettimen kirkkaus saattaa vaihdella. Tämä ei
kuitenkaan vaikuta käyttökelpoiseen lähetysalueeseen.
• Käytä kuulokkeita infrapunasäteen kantaman alueella (lue s. 19 kappale “Infrapunasäteen
kantama”).
• Nämä avoimet kuulokkeet on suunniteltu siten, että ääntä voi päästä vuotamaan niistä
kuulokkeiden ulkopuolelle. Älä sen vuoksi nosta äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, että se
häiritsisi ympärillä olevia ihmisiä.
• Surround-tehoste ei välttämättä toimi kunnolla käytettäessä äänilähteitä, joihin ei sisälly
kuvantoistoa, kuten musiikki-CD:t.
• Tämä järjestelmä simuloi keskiarvo-HRTF:ää (korvien akustista siirtofunktiota),* joka on sama
useimmilla ihmisillä. Vaikutus voi kuitenkin poiketa ihmisestä toiseen, koska HRTF voi olla
erilainen eri ihmisillä.
*
Korvien akustinen siirtofunktio (HRTF)
20FI
Käyttö
04M568.p65
20
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Lisäkuulokkeiden käyttö
Käyttämällä ylimääräisiä langattomia infrapunakuulokkeita MDR-IF3000 (eivät
sisälly toimitukseen), useampi kuin yksi voi kuunnella surround-tehosteilla
varustettua äänentoistoa langattomasti yhtä aikaa.
Lataa lisäkuulokkeet tämän laitteiston prosessorilla.
* Infrapunasäteen kantaman alueella käytettävien kuulokkeiden määrää ei ole rajattu.
MDR-IF3000 (ei sisälly toimitukseen)
Prosessori
Huomautus
Prosessori kytkeytyy automaattisesti päältä latauksen ajaksi. Ota nämä kuulokkeet pois
prosessorilta toisia kuulokkeita käyttäessäsi.
Käyttö
04M568.p65
21
Black
21FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Korvatyynyjen vaihto
Korvatyynyt voi vaihtaa. Jos korvatyynyt likaantuvat tai kuluvat, vaihda ne alla
olevan kuvan mukaisesti. Korvatyynyjä ei myydä kuluttajakäyttöön. Voit tilata uudet
korvatyynyt liikkeestä, josta ostit tämän laitteen, tai lähimmästä Sonya myyvästä
liikkeestä.
1
Irrota vanha korvatyyny vetämällä se irti laitteesta.
2
Aseta uusi korvatyyny paikalleen kuulokekotelon ympärille.
22FI
Käyttö
04M568.p65
22
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Lisätietoja
Vianetsintä
Jos näiden kuulokkeiden käytössä syntyy ongelmia, tarkista niiden mahdolliset syyt
seuraavasta listasta. Ellei ongelmaa saada ratkaistuksi senkään avulla, ota yhteys
johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
Oire
Syy ja korjaustoimenpide
Ei ääntä
, Tarkista prosessorin ja AV-laitteen väliset liitännät.
, Kytke prosessoriin kytketty AV-laite päälle ja käynnistä ohjelma (toisto)
, Kytke prosessori ensin päälle ja aseta sen jälkeen kuulokkeet päähäsi.
, Tarkista, että prosessorin INPUT SELECT -kytkin on asetettu sen laitteen
kohdalle, jota aiot kuunnella.
, Jos olet kytkenyt prosessorin AV-laitteeseen kuulokeliitännän kautta, lisää
prosessoriin kytketyn laitteen äänenvoimakkuutta.
, Nosta kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
, Mykistystoiminto on aktivoitunut.
•
•
•
•
Tarkista, onko prosessorin ja kuulokkeiden välillä esteitä.
Käytä kuulokkeita lähellä prosessoria.
Vaihda prosessorin sijaintia tai käyttökulmaa.
Jos plasmanäyttö on sijoitettu liian lähelle prosessoria, siirrä prosessoria
etäämmälle siitä.
, Kuulokkeiden POWER-ilmaisimen valo himmenee, vilkkuu, sammuu, tai
toistoääneen tulee säröä, katkoksia tai kohinaa.
• Lataa ladattavat akut, jos niiden varaus on heikko, tai vaihda kuivaparistot
uusiin. Jos POWER-ilmaisin ei syty paristojenkaan vaihdon jälkeen, vie
kuulokkeet jonkin Sonya myyvän liikkeen tarkistettaviksi.
, Yrität toistaa DTS-audioraitaa DVD-soittimella, joka ei tue DTS:ää.
Käytä joko DVD-soitinta, joka tukee DTS:ää tai valitse Dolby Digital- tai PCMaudioraita.
, Toistat DTS-formaattiin tallennettua DVD-levyä silloin kun DVD-soittimen
(pelikoneet mukaan lukien) digitaalinen DTS-lähtö on ÒOFFÓ.
Lue DVD-soittimesi käyttöohjeet, ja vaihda digitaalisen DTS-lähdön
asetukseksi ÒONÓ.
, Toistat DTS-formaattiin tallennettua DVD-levyä silloin kun DVD-soitin
(pelikoneet mukaan lukien) ja prosessori on kytketty analogisesti.
Käytä digitaalista liitäntää. (Analogista ääntä ei välttämättä toisteta DVDsoittimesta.)
(Jatkuu)
Lisätietoja
05M568.p65
23
Black
23FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Oire
Syy ja korjaustoimenpide
Säröytynyt tai
katkonainen ääni
(toisinaan myös
kohinaa)
, Kuulokkeiden POWER-ilmaisimen valo himmenee, vilkkuu, sammuu, tai
toistoääneen tulee säröä, katkoksia tai kohinaa.
• Lataa ladattavat akut, jos niiden varaus on heikko, tai vaihda kuivaparistot
uusiin. Jos POWER-ilmaisin ei syty paristojenkaan vaihdon jälkeen, vie
kuulokkeet jonkin Sonya myyvän liikkeen tarkistettaviksi.
, Aseta prosessorin ATT-kytkin asentoon “8dB”.
, Jos kytket prosessorin AV-laitteeseen kuulokeliitäntien kautta, laske
prosessoriin kytketyn AV-laitteen äänenvoimakkuutta.
, DTS-audiolähteitä käytettäessä aseta prosessorin EFFECT-kytkin “CINEMA”tai “MUSIC”-tilaan (s. 17, 18).
Hiljainen ääni
, Aseta prosessorin ATT-kytkin asentoon “0dB”.
, Jos kytket prosessorin AV-laitteeseen kuulokeliitäntien kautta, nosta
prosessoriin kytketyn AV-laitteen äänenvoimakkuutta.
, Nosta kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
Voimakas
taustakohina
, Siirry lähemmäksi prosessoria. (Siirtyessäsi etäämmälle prosessorista kohinan
kuulumisen todennäköisyys kasvaa. Tämä on tyypillistä infrapunaliikenteelle
eikä merkitse, että itse laitteistossa olisi jotakin vikaa.)
, Tarkista, onko prosessorin ja kuulokkeiden välillä esteitä.
, Tarkista, ettei kätesi tai tukkasi ole infrapunatunnistimien tiellä.
, Jos käytät kuulokkeita ikkunan lähellä, missä auringonvalo on voimakas, vedä
verhot/pimennysverhot alas suoran auringonvalon varjostamiseksi tai käytä
kuulokkeita auringon valaiseman alueen ulkopuolella.
, Vaihda prosessorin sijaintia tai käyttökulmaa.
, Jos olet kytkenyt prosessorin AV-laitteeseen kuulokeliitännän kautta, lisää
prosessoriin kytketyn AV-laitteen äänenvoimakkuutta.
, Kuulokkeiden POWER-ilmaisimen valo himmenee, vilkkuu, sammuu, tai
toistoääneen tulee säröä, katkoksia tai kohinaa.
• Lataa ladattavat akut, jos niiden varaus on heikko, tai vaihda kuivaparistot
uusiin. Jos POWER-ilmaisin ei syty paristojenkaan vaihdon jälkeen, vie
kuulokkeet jonkin Sonya myyvän liikkeen tarkistettaviksi.
, Jos huoneistossa on useita prosessoreita tai lähettimiä, tarkista, onko useampi
kuin yksi prosessori tai lähetin käytössä yhtä aikaa.
• Kytke toinen prosessori tai lähetin päältä tai siirry niiden kantaman
ulkopuolelle.
, Jos plasmanäyttö on sijoitettu liian lähelle prosessoria, siirrä prosessoria
etäämmälle siitä.
Surround-äänitehoste , Aseta prosessorin EFFECT-kytkin “CINEMA”s tai “MUSIC”-tilaan. (s. 17, 18).
ei toimi
, Toistettava audioääni ei sisällä monikanavasignaalia.
Surround-tehoste ei toimi monosignaalia lähettäviä äänilähteistä käytettäessä.
24FI
Lisätietoja
05M568.p65
24
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Oire
Syy ja korjaustoimenpide
The DOLBY
DIGITAL-ilmaisin
ei kytkeydy päälle
, DVD-soittimen (mukaan lukien pelilaitteet) digitaalisen audion
lähtöasetukseksi saattaa olla asetettu “PCM”.
Lue DVD-soittimen käyttöohjeet, ja muuta asetus (kuten “Dolby Digital/
PCM” tai “Dolby Digital”) asetukseksi, jota voidaan käyttää laitteiden, joissa
on sisäänrakennettu Dolby Digital -dekooderi, kanssa.
, Toistosignaaleja ei ole tallennettu Dolby Digital -formaatissa.
, Parhaillaan toistettavan jakson audiosignaali ei ole Dolby Digital -signaali.
The DOLBY PRO
LOGIC II -ilmaisin
ei kytkeydy päälle.
, Prosessorin EFFECT -kytkin on asennettu asentoon “OFF”.
The DOLBY PRO
LOGIC II -ilmaisin
kytkeytyy päälle.
, Prosessorin EFFECT-kytkin on asetettu “CINEMA”- tai “MUSIC”-tilaan.
DTS-ilmaisin
ei kytkeydy päälle.
, DVD-soittimen (mukaan lukien pelilaitteet) digitaalisen DTS-lähdön
asetukseksi on asetettu “OFF”.
Lue DVD-soittimen käyttöohjeet, ja muuta digitaalisen DTS-signaalilähdön
asetukseksi “ON”
, Analoginen tulosignaali, digitaalinen PCM-tulosignaali tai 2-kanavainen
Dolby Digital -signaali ei toistu.
, Laitteeseen syötetään analoginen tulosignaali, digitaalinen PCM-tulosignaali
tai 2-kanavainen Dolby Digital -signaali.
, Toistosignaaleja ei tallenneta DTS-formaattiin.
, Parhaillaan toistettavan jakson audiosignaali ei ole DTS-signaali.
, DVD-soitin ei tue DTS-formaattia.
Käytä DTS-formaattia tukevaa DVD-soitinta.
Akkuja ei voi ladata. , Tarkista, onko CHG-ilmaisimessa valo. Ellei ole, aseta kuulokkeet kunnolla
prosessorille, jolloin CHG-ilmaisimeen syttyy valo.
, Kuulokkeisiin on asetettu kuivaparistot.
• Aseta kuulokkeisiin laitteiston mukana toimitetut
nikkelimetallihydridiakut.
, Kuulokkeisiin on asetettu muut kuin laitteiston mukana toimitetut ladattavat
akut.
• Aseta kuulokkeisiin laitteiston mukana toimitetut
nikkelimetallihydridiakut.
Infrapunasignaalin , Laitteistoon kytketystä analogisesta laitteesta toistuu signaalikohinaa.
lähettämistoiminto
• Aseta prosessorin INPUT SELECT -kytkin asentoon “DIGITAL”, ja tarkista,
ei keskeydy (kun
että DIGITAL IN -liitäntään kytketyn laitteen toisto on pysäytystilassa.
prosessorin INPUT
SELECT-kytkin on
asetettu asentoon
“ANALOG”)
Lisätietoja
05M568.p65
25
Black
25FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Yleisiä käyttöohjeita
Turvallisuudesta
Soittimen puhdistamisesta
• Älä pudota tai kolhi prosessoria tai aseta
sitä muutenkaan alttiiksi minkäänlaisille
koville iskuille. Tämä saattaa vaurioittaa
sitä.
• Älä pura tai yritä avata mitään laitteiston
osista.
Käytä pehmeätä, mietoon puhdistusaineeseen
kevyesti kostutettua liinaa. Älä käytä
liuottimia, kuten tinneri, bensiini tai alkoholi,
koska ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
Virtalähteistä ja sijoittamisesta
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään laitteistoa
pitkään aikaan, irrota verkkolaite
pistorasiasta. Tartu pistoketta irrotettaessa
kiinni verkkolaitteesta.
Älä vedä itse johdosta.
• Älä sijoita laitteistoa mihinkään seuraavista
käyttöpaikoista:
Suoralle auringonvalolla alttiit tai lähellä
jotakin lämmitintä sijaitsevat paikat tai
Pölyiset paikat
Epävakaat tai vinot alustat
Voimakkaille tärinöille alttiit paikat
Kylpyhuoneet tai vastaavat hyvin kosteat
säilytyspaikat
Jos tuote menee rikki
• Jos tuote menee rikki tai jos jokin vieras
esine pääsee sen sisään, kytke siitä
välittömästi virta päältä ja ota yhteys
johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
• Viedessäsi laitteiston Sonyn jälleenmyyjän
tarkistettavaksi ota mukaan sekä
kuulokkeet että prosessori.
Kuulokkeista
Huomaavainen käyttö
Äänenvoimakkuuden ollessa korkea ääntä
“vuotaa” kuulokkeista. Älä tämän vuoksi
lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, että
se alkaa häiritä lähistöllä oleskelevia ihmisiä.
Käyttäjillä on taipumus nostaa
äänenvoimakkuutta laitteistoa meluisissa
paikoissa käytettäessä. Turvallisuussyistä
suositellaan äänen pitämistä sellaisella tasolla,
että voit myös kuulla ympärilläsi olevat
äänet.
26FI
Lisätietoja
05M568.p65
26
Black
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Tekniset tiedot
Digitaalinen surround-prosessori
(DP-IF3000)
Toimitetut lisätarvikkeet
Verkkolaite (9 V) (1)
Dekoodaustoiminnot
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
DTS
Virtuaaliäänitoiminto
OFF
CINEMA
MUSIC
Optinen digitaalinen liitäntäjohto
(optinen suorakulmainen pistoke y
optinen suorakulmainen pistoke,
1,5 m) (1)
Modulointijärjestelmä
FM-IM
(IEC*:hen perustuva)
Käyttöohjeet (1)
Toissijainen kantoaallon taajuus
Oikea kanava 2,8 MHz
Vasen kanava 2,3 MHz
Pisin siirtoetäisyys
Noin 7 m prosessorin
etuosasta
Siirtoalue
20–20 000 Hz
Särö
1 % tai pienempi
(1 kHz)
Audiotuloliitännät
Optinen tulo
(suorakulmainen) ↔ 1
Analoginen tulo
(RCA-pistokkeet,
vasen/oikea) ↔ 1
Käyttöjännite
9 voltin tasavirta
(verkkolaitteesta)
Mitat
Noin 145 ↔ 150 ↔
146 mm (l/k/s)
Paino
Noin 370 g
Ladattavat nikkelimetallihydridiakut
BP-HP550 (550 mAh min.) (2)
Suositellut lisätarvikkeet
Liitäntäjohdot
RK-C310, RK-C320, RK-C330
(RCA-pistoke ↔ 2 y RCA-pistoke ↔ 2)
RK-G129
(stereominiplugi y RCA-pistoke ↔ 2)
Optinen digitaalinen haaroitin
SB-D30
Optinen digitaalinen liitäntäjohto
POC-20AP (miniplugi y
suorakulmainen pistoke)
*IEC (International Electrotechnical
Commission)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Langattomat stereokuulokkeet
(MDRIF3000)
Toistoalue
20–20 000 Hz
Virtalähde
Ladattavat
nikkelimetallihydridiakut
(sisältyvät
toimitukseen) tai
kuluttajakäyttöön
saatavat (AAA-koon)
kuivaparistot
Paino
Noin 275 g (mukaan
lukien ladattavat
nikkelimetallihydridiakut)
Lisätietoja
05M568.p65
27
Black
27FI
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (GB,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
VARNING
Utsätt inte enheten för regn
eller fukt eftersom detta kan
leda till brand eller elstötar.
Placera inga vätskefyllda föremål, t ex
vaser, på apparaten eftersom detta kan
leda till brand eller elstötar.
För att undvika elstötar, öppna inte
höljet. Låt kvalificerad teknisk personal
sköta underhåll och reparationer.
Installera inte apparaten i ett slutet
utrymme, t ex en bokhylla eller
inbyggt skåp.
2SV
01M568.p65
2
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Innehållsförteckning
Huvudfunktioner ......................... 4
Kontrollera komponenter
och tillbehör .............................. 5
Delarnas placering
och funktioner .......................... 6
Processorenhetens frontpanel ........... 6
Processorenhetens bakpanel ............. 7
Beskrivning av hörlurarnas delar ..... 8
Ladda de medföljande
laddningsbara nickelmetallhydrid-batterierna ......... 9
Sätta i de medföljande laddningsbara
nickel-metallhydrid-batterierna. ... 9
Laddning ............................................ 10
Kontrollera återstående
batterikapacitet .............................. 12
Använda hörlurar med torrbatterier
(säljs separat) ................................. 12
Ansluta hörlurssystemet ........... 13
Ansluta processorenheten till
digitala enheter .............................. 13
Ansluta processorenheten till
anloga enheter ............................... 14
Lyssna på ljud från den anslutna
enheten ................................... 16
Lyssna med ytterligare hörlurar 21
Byta ut hörlurarnas dynor ........ 22
Felsökning .................................. 23
Försiktighetsåtgärder ................ 26
Specifikationer ........................... 27
3SV
01M568.p65
3
Black
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
SV
Huvudfunktioner
MDR-DS3000 är ett digitalt hörlurssystem för surroundljud som använder sig av
överföring med infrarött ljus (analogt).
Du kan lyssna på flerkanaligt surroundljud via hörlurarna, genom att ansluta den
digitala surroundljudsprocessorn till en dvd-spelare med den medföljande digitala
optokabeln.
• Kompatibel med Dolby Digital*, Dolby Pro Logic II* och DTS* (även “Dolby Digital
Surround EX” och “DTS-ES”).
• Certifierad för Dolby Digital/Dolby Pro Logic II och DTS Virtual.
• “Virtual Phone Technology” skapar ett surround-ljudfält inom hörlurarna med
realistiskt ljud.
• Sladdlösa hörlurar med ljud- och störningssäkert infrarött överföringssystem.
• Batterierna i hörlurarna laddas automatiskt när hörlurarna är placerade på
processorenheten.
• Brett infrarött mottagningsområde på upp till 7 m.
• Självjusterande mekanism som eliminerar behovet av justering av huvudband.
• Automatisk På/Av-funktion som automatiskt startar hörlurarna när man tar på
dem och stänger av dem när de tas av.
• VOL-kontroll för justering av volymen i både höger och vänster kanal.
• Laddningsbara nickel-metallhydrid-batterier (medföljer) eller kommersiellt
tillgängliga torrbatterier (storlek AAA) kan användas för att driva hörlurarna.
• När hörlurarna befinner sig utanför sändarens räckvidd stängs ljudet av så att inget
brus hörs.
• Strömbesparingsfunktionen stänger av de infraröda signalerna från
processorenheten automatiskt när ljudinsignalen har varit avstängd under
10 minuter.
* Den digitala surroundljudsprocessorn för detta system innehåller en Dolby Digitaldekoder, en Dolby Pro Logic II-dekoder och en DTS-dekoder.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories och Digital Theater Systems, Inc.
“Dolby”, “Pro Logic” och symbolen dubbel-D är varumärken tillhörande Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS VIRTUAL” är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
CE-märkningens giltighet begränsas till de länder där den genomdrivs legalt, huvudsakligen i
länderna i EEA (European Economic Area).
4SV
01M568.p65
4
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Förberedelse
Kontrollera komponenter och tillbehör
Innan du kopplar upp systemet kontrollera att alla delar finns med.
Processorenhet DP-IF3000 (1)
Sladdlösa stereohörlurar MDR-IF3000 (1)
Nätadapter (1)
Laddningsbara nickel-metallhydrid-batterier
BP-HP550 (2)
Optisk digital anslutningskabel
(rektangulär y rektangulär) (1)
Förberedelse
02M568.p65
5
Black
5SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Delarnas placering och funktioner
Processorenhetens frontpanel
CHG
DECODE MODE
DOLBY DIGITAL
DOLBY PRO LOGIC II
DTS
INPUT SELECT
DIGITAL
ANALOG
1 Infraröd sändare
Placera sändaren i en position så att det är
en rak, fri väg till sensorn.
2 CHG-indikator
Lyser rött under laddning.
3 INPUT SELECT-omkopplare
Flytta omkopplaren för att välja
ingångskälla (DIGITAL/ANALOG).
6SV
EFFECT
OFF CINEMA MUSIC
4 DECODE MODE-indikator
(se sidan 18 för mer information)
5 EFFECT-omkopplare
(se sidan 17 för mer information)
Flytta omkopplaren för att välja ljudfält
(OFF/CINEMA/MUSIC).
Förberedelse
02M568.p65
6
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Processorenhetens bakpanel
DIGITAL IN
LINE IN
ATT
R
L
DC IN 9V
0dB -8dB
1 ATT-omkopplare (attenuator)
Ställ denna omkopplare på 0dB när
volymen är för låg vid analog insignal.
Omkopplaren bör normalt vara ställd på
“8dB.”
2 LINE IN-uttag
(se sidan 14 för mer information)
Anslut ljudutgången på en ljud- eller
videoutrustning (säljs separat), t.ex. en
videobandspelare eller tv, till dessa uttag.
3 DIGITAL IN-uttag
(se sidan 13 för mer information)
Anslut en dvd-spelare eller en annan
digital enhet (säljs separat) till detta uttag.
4 DC IN 9V-uttag
Anslut den medföljande nätadaptern till
detta uttag. (Använd den medföljande
nätadaptern. Använder man produkter
med andra polariteter på stickkontakten
eller andra egenskaper kan det orsaka
tekniska fel.)
Förberedelse
02M568.p65
7
Black
7SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Beskrivning av hörlurarnas delar
1 Örondyna (vänster)
2 Batterifack
4 Självjusterande band
Tryck på knappen på den vänstra kåpan
för att öppna batterifackets lock.
Detta batterifack är avsett för
laddningsbara nickel-metallhydridbatterier (medföljer) eller vanliga
torrbatterier (storlek AAA) som kan köpas
i handeln.
3 Infraröd sensor
Det finns infraröda sensorer på två ställen
på båda sidorna.
8SV
Hörlurarna startar automatiskt när du tar
på dig dem.
5 VOL-kontroll (Volym)
Används för att justera volymen.
6 Örondyna (höger)
7 POWER-indikator
Genom att dra upp det självjusterande
bandet, tänds indikatorn med rött sken
om batterierna är tillräckligt laddade.
Förberedelse
02M568.p65
8
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Sätta i de medföljande laddningsbara
nickel-metallhydrid-batterierna
De medföljande laddningsbara nickel-metallhydrid-batterierna är inte laddade vid
leverans. Ladda upp dem innan du använder dem.
Om du vill ladda hörlurarna placerar du dem på processorenheten.
Sätta i de medföljande laddningsbara
nickel-metallhydrid-batterierna
1
Tryck på knappen på den vänstra kåpan för att öppna batterifackets lock.
Batterifackets lock öppnas.
Knapp
2
Sätt i de medföljande laddningsbara nickel-metallhydrid-batterierna i
batterifacket och vänd batteriernas 3 pol mot batterifackets 3 pol.
Försök inte ladda någon annan typ av batteri med denna enhet.
3
Stäng locket till batterifacket.
Förberedelse
02M568.p65
9
Black
9SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Laddning
1
Om nätadaptern har spänningsväljare ska du först kontrollera att du har ställt in
rätt spänning för ditt område innan du ansluter den till ett vägguttag.
2
Om nätadaptern har en on/off-omkopplare ska du ställa den på ON.
Processorenheten strömförsörjs.
On/Off-omkopplare
3
Anslut den medföljande nätadaptern till processorenheten.
Processorenhet
Till ett nätuttag
Nätadapter
(medföljer)
Till DC IN 9 Vuttag
Observera!
• Använd endast den tillhörande nätadaptern. Använder man en nätadapter med annorlunda
polaritet på stickkontakten eller med andra egenskaper kan det orsaka tekniska fel.
Unified-polaritetskontakt
• Använd endast den tillhörande nätadaptern. Även nätadaptrar med samma spänning och
polaritet på kontakten kan skada produkten på grund av strömstyrka eller andra faktorer.
10SV
Förberedelse
02M568.p65
10
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
4
Vila hörlurarna på processorenheten så att hörlurarnas kontaktpunkt har
kontakt med processorenhetens stift och kontrollera att laddningsindikatorn
tänds.
Det tar cirka 16 timmar att ladda batteriet fullständigt (CHG-indikatorn släcks
när laddningen är klar).
När du placerar hörlurarna
på processorenheten ska du
hålla dem med båda
händerna så att höger och
vänster kåpa är horisontella.
Höger
Placera hörlurarna vertikalt
kåpa
på processorenheten och
vinkla dem därefter bakåt så
Kontaktpunkt
Kontaktstift
som illustreras nedan.
Vänster kåpa
Om laddningslampan inte tänds
Kontrollera om höger och vänster hörlurar vilar på processorenheten på rätt sätt.
Indikatorn tänds inte om hörlurarnas kontaktpunkt inte har kontakt med
processorenhetens stift. Om detta inträffar tar du bort hörlurarna och placerar dem på
processorenheten igen så att indikatorn tänds.
Ladda batterierna i hörlurarna efter användning
Placera hörlurarna på processorenheten när du har använt dem klart. CHGindikatorn tänds, DECODE MODE-indikatorn släcks och därefter startar laddningen.
Eftersom den inbyggda timern känner av när laddningen är klar (efter cirka 16
timmar) behöver du inte ta bort hörlurarna från processorenheten efter laddning.
Observera!
• Processorenheten stängs av automatiskt medan batterierna laddas.
• Detta system har av säkerhetsskäl konstruerats för att ladda endast de medföljande
laddningsbara batterierna, typ BP-HP550. Observera att andra typer av laddningsbara
batterier inte kan användas med systemet.
• Om du använder torrbatterier kan de inte laddas upp.
• Använd inte de medföljande laddningsbara batterierna, BP-HP550, i andra enheter. De är
endast avsedda för användning i detta system.
• Vid laddning bör omgivningens temperatur ligga mellan 0 ºC och 40 ºC.
Laddning och batteritid
Ungefärlig laddningstid
Ungefärlig användningstid*1
1 timma
1 timme och 15 minuter*3
2
20 timmar*3
16 timmar*
*1 vid 1 kHz, 1 mW + 1 mW uteffekt
*2 timmar krävs för att fulladda tomma batterier
*3 Tiden som nämns ovan kan variera beroende på temperaturen och användningsvillkoren.
Förberedelse
02M568.p65
11
Black
11SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Kontrollera återstående batteritid
Dra upp det självjusterande bandet och kontrollera
POWER-indikatorn på den högra kåpan. Batterierna
fungerar fortfarande när indikatorn lyser rött.
Ladda de laddningsbara batterierna eller sätt i nya
torrbatterier om POWER-indikatorn är svag eller
blinkar. Gör samma sak om ljudet förvrängs eller
innehåller brus.
POWERindikator
Observera!
De laddningsbara nickel-metallhydrid-batterierna bör bytas ut mot nya när de endast håller
batteriladdning under halva tiden mot normalt efter att ha laddats. De laddningsbara
batterierna, BP-HP550, finns inte att köpa i handeln. Du kan beställa batterierna i den affär som
sålde systemet till dig eller från närmaste Sony-återförsäljare.
Använda hörlurarna med torrbatterier
(säljs separat)
Du kan även använda torrbatterier (storlek AAA) som finns i handeln, för att driva
hörlurarna. Installera batterierna så som beskrivs under “Sätta i de medföljande
laddningsbara nickel-metallhydrid-batterierna” (sidan 9).
Laddningsfunktionen aktiveras inte när du använder torrbatterier.
Batteriets livslängd
Batteri
Cirka timmar*1
Sony alkaliska batteri LR03/AM-4(N)
35 timmar*2
Sony manganbatteri R03/UM-4(NU)
15 timmar*2
*1 vid 1 kHz, 1 mW + 1 mW uteffekt
*2 Tiden som anges ovan kan variera beroende på temperatur och användningsförhållanden.
Om batterier
• Ladda inte torrbatterier.
• Förvara inte ett torrbatteri tillsammans med mynt eller andra metallföremål. Det kan uppstå
värme från batteriet om dess positiva och negativa poler kortsluts av misstag.
• Om du inte ska använda hörlurarna under en längre period tar du bort batterierna för att
skydda mot batteriläckage eller korrosion.
Se “Kontrollera återstående batterikapacitet” för mer information om hur man
kontrollerar återstående batterikapacitet.
12SV
Förberedelse
02M568.p65
12
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Anslutning
Ansluta hörlursystemet
Ansluta processorenheten till digitala enheter
Använd den optiska digitala anslutningskabeln (medföljer) för att ansluta det optiska
digitala uttaget*1 på en dvd-spelare eller någon annan digital enhet*2 till DIGITAL INuttaget på processorenheten.
Processorenhet
Optisk digital anslutningskabel (medföljer) Vrid
proppen rätt i förhållande till
uttaget och för därefter in
proppen.
Till DIGITAL
IN-uttag
Dvd-spelare eller andra
digitala enheter som har en
optisk digital utgång
Till optisk
digitalutgång
Observera!
• Den optiska digitala anslutningskabeln är en anordning med extremt hög precision som är
känslig för stötar och yttre tryck. Var därför försiktig när du för in och tar bort proppen.
• Den digitala ingången på processorenheten stödjer inte samplingsfrekvenser på 96 kHz. Ställ
in den digitala utgången för dvd-spelaren på 48 kHz när du använder detta system. Du kan
höra brus när ingången för digitalsignal tar emot en signal på 96 kHz.
*1 Om den anslutna utrustningen endast stödjer PCM-utsignal kommer alla surroundljudseffekter att processas med DOLBY PRO LOGIC II.
*2 Det garanteras inte att du kan ansluta detta system till ett optiskt digitalt uttag på en
persondator.
DTS
• En DTS-kompatibel dvd-spelare krävs för uppspelning av dvd-skivor inspelade med DTSljud. (För mer information, se dvd-spelarens bruksanvisning.)
• När du spelar cd-skivor inspelade i DTS-format kan det uppstå brus när du snabbspolar
framåt eller bakåt. Det är helt normalt.
• Om DTS digital output är inställd på “OFF” på dvd-spelaren kanske inget ljud hörs även om
DTS output väljs i dvd-menyn.
• Om denna enhet och en dvd-spelare kopplas in analogt kan det inträffa att inget ljud hörs. Om
detta inträffar ska du använda en digital anslutning.
(fortsättning)
Anslutning
03M568.p65
13
Black
13SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Anslutningskablar (säljs separat)
Använd anslutningskabeln POC-20AP (minipropp y rektangulär propp) när du ansluter den
optiska digitalutgången, miniuttaget på en bärbar dvd-spelare, en bärbar cd-spelare eller en
annan digital enhet till DIGITAL IN-uttaget.
Väljare för optiska digitala signaler (säljs separat)
Användning av den optiska digitala väljaren SB-D30(3 kanaler in, 2 kanaler ut) rekommenderas
när du ansluter mer än en digital enhet.
Om optokabel
• Tappa inte föremål på den optiska digitala
anslutningskabeln och utsätt den inte för stötar.
• Håll i kontakten för att dra ur eller koppla in kabeln.
• Se till att den optiska anslutningskabelns ändar hålls
rena. Damm på änden av kabeln kan försämra
ljudåtergivningen.
• När systemet inte ska användas under en tid, sätt på skyddet
på änden av kontakten och var försiktig så att du inte viker
eller böjer den optiska
kabeln med en böjningsradie mindre än 25 mm.
Böjningsradien på den optiska
digitala anslutningskabeln ska vara
minst 25 mm.
25 mm
Ansluta processorenheten till analoga enheter
Använd en ljudkabel (säljs separat) för att ansluta ljudutgången på en
videobandspelare, tv eller en annan enhet till LINE INP (L/R)-utgången på
processorenheten.
Processorenhet
Videobandspelare, tv
eller annan enhet
Till uttag för ljudutgång
Till LINE IN-uttag
Ljud vänster (vit)
Ljud vänster (L, vit)
Ljud höger (röd)
Ljudkabel
(säljs separat)
Ljud höger (R, röd)
Anslutningskablar (säljs separat)
Använd anslutningskabeln RK-G129 (stereo minipropp y stiftkontakt ↔ 2) när du ansluter
stereo miniuttag (utgångsuttag eller hörlursuttag) till LINE INPUT-uttagen.
I detta fall ställer du in volymen på spelaren till en medelhög nivå. Om volymen på spelaren
ställs för lågt kan det uppstå brus.
Se “Specifikationer: Rekommenderade tillbehör” på sidan 27 för information om andra
anslutningskablar (säljs separat).
14SV
Anslutning
03M568.p65
14
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Ställa ingångsnivån
Om volymen är låg vid analog insignal, ställ ATT-omkopplaren (attenuator) på
“0dB”.
ATT
0dB
–8dB
Anslutning
Anslutna enheter
0dB
Tv, bärbara enheter och övriga enheter med låg utgångsnivå
8dB
Övriga enheter (initialinställningar)
Observera!
• Sänk volymen innan du ställer in ATT-omkopplaren (dämpning).
• Om ljudinsignalen till LINE IN-uttagen är förvrängd (ibland hörs brus samtidigt), ställer du
ATT-omkopplaren på “8dB.”
Anslutning
03M568.p65
15
Black
15SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
1 Funktion
Lyssna på ljud från den anslutna enheten
Innan du börjar använda enheten, läs “Ansluta
hörlurssystemet” (sidorna 13 till 15) och gör lämpliga
anslutningar.
1
Sätt på enheten som är ansluten till processorenheten.
Dvd-spelare eller annan
audio- eller videoutrustning
POWER
2
Ta bort hörlurarna från processorenheten.
Processorenheten startar automatiskt och efter cirka 3 sekunder syns ett
glimmande ljus från den infraröda sändaren. Därefter tänds DECODE MODEindikatorn. Detta är beroende av vilken insignal som är inkopplad från den
anslutna ljud- eller videoenheten och EFFECT-omkopplarens inställning.
3
Sätt på dig hörlurarna.
POWER-indikatorn lyser röd och hörlurarna startas automatiskt.
Kontrollera att du sätter på dig hörlurarna med rätt hörlur mot höger och vänster
öra samt med hörlurarna i rätt vinkel så att funktionen för automatisk
strömpåslag fungerar som den ska.
POWERindikator
16SV
Funktion
04M568.p65
16
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
4
Flytta INPUT SELECT-omkopplaren för att välja den enhet du vill lyssna på.
INPUT SELECT
DI G I TA L A NA L O G
Omkopplarens position
Vald ljudkälla
DIGITAL
Ljud från enheten som är ansluten till DIGITAL IN-uttaget
ANALOG
Ljud från enheten som är ansluten till LINE IN-uttagen
Observera!
För att lyssna till ljudkällor med dubbla ljudkanaler (MAIN/SUB), anslut till LINE INuttagen och välj sedan den ljudkälla du vill lyssna till på spelaren, tv:n eller en annan enhet.
5
Starta uppspelningen på den enhet som valdes i steg 4.
6
Flytta EFFECT-omkopplaren för att välja önskat ljudfält.
EFFECT
OFF
CINEMA MUSIC
Omkopplarens position
Ljudfält och lämplig ljudkälla
OFF
Normal uppspelning med hörlurarna.
CINEMA
Ger den typ av surround-ljud som används i många biografer.
Lämplig för ljudkällor med filmljud.
MUSIC
Ger den typ av ljudfält som förekommer i lyssningsrum med god
akustik. Lämplig för musikkällor.
Observera!
Hörlurarnas volym kan variera beroende på insignalen och EFFECT-omkopplarens
inställning.
(fortsättning)
Funktion
04M568.p65
17
Black
17SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
DECODE MODE-indikator
Processorenheten identifierar automatiskt formatet på ljudsignalen in och motsvarande
indikator tänds. Koppla om ljudet mellan Dolby Digital, DTS, etc., på den anslutna
utrustningen (dvd-spelare, etc.).
• DOLBY DIGITAL: Insignal inspelad i DOLBY DIGITAL-format.
• DOLBY PRO LOGIC II: Analog insignal, digital PCM-insignal eller Dolby Digital
2-kanalssignal bearbetad med DOLBY PRO LOGIC II.
(Om ljudfältet ställs in på “OFF,” bearbetas det inte med DOLBY PRO LOGIC II.)
• DTS: Insignal inspelad i DTS-format.
Observera!
Om utrustningen som är ansluten till DIGITAL IN-uttaget inte spelar upp (snabbspolning
framåt, bakåt, etc), kanske inte DECODE MODE-indikatorn tänds på rätt sätt.
7
Justera volymen.
Höja
volymen
Sänka
volymen
Observera!
• När du ser på filmer bör du vara försiktig så att du inte höjer volymen för mycket under
avsnitt med låg ljudnivå. Du kan skada hörseln om filmen därefter kommer till ett avsnitt
med hög ljudnivå.
• Du kan höra vissa störningar om du kopplar bort nätadaptern från processorenheten
innan du tar av dig hörlurarna.
• Om de infraröda sensorerna täcks av dina händer när du justerar volymen stängs ljudet
av och du kan inte justera volymen. För att justera volymen flyttar du närmare
processorenheten eller vrider de infraröda sändarna på den vänstra kåpan mot
processorenheten.
Hörlurarna stängs automatisk av när du tar av dig dem
— Automatisk På/Av-funktion
Dra inte upp det självjusterande bandet om
du inte använder det eftersom det förbrukar
batteriladdning.
Självjusterande
band
Övergångstid mellan olika lägen
När man ställer om omkopplare på processorenheten för att ändra till nytt läge kan
övergångstiden mellan de olika lägena variera. Detta p.g.a. skillnader i systemkontroll mellan olika lägen.
18SV
Funktion
04M568.p65
18
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Om inget ljud hörs från hörlurarna
Ljudavstängningsfunktionen aktiveras automatisk så att ljudet i hörlurarna stängs av
när hörlurarna är utanför det infraröda överföringsområdet eller när den infraröda
strålen bryts. Ljudavstängningsfunktionen avbryts automatiskt när du går närmare
processorenheten eller när det inte längre finns något som hindrar de infraröda
signalerna.
Infrarött överföringsområde
Det ungefärliga infraröda överföringsområdet från processorenheten visas i bilden
nedan.
Infraröd signal
Cirka 3 m
45¡
Digital surroundljudsenhet
Cirka
7m
45¡
Cirka
3m
Observera!
• Om du använder hörlurarna på ett för långt avstånd från processorenheten kan du höra ett
brusande ljud och om det finns ett föremål mellan hörlurarna och processorenheten kan ljudet
avbrytas. Dessa fenomen är en del av systemet för infraröd överföring och betyder inte att det
uppstått ett problem med själva systemet.
• Täck inte över de infraröda sensorerna med händerna, ditt hår eller något annat.
• När hörlurarna används inom området som visas i bilden kan processorenheten placeras
framför, bakom eller på sidan om den som lyssnar.
• Eventuellt brus som du hör i hörlurarna kan variera beroende på processorenhetens placering
och förhållandena i rummet. Processorenheten bör placeras så att den återger det bästa och
tydligaste ljudet.
• Använd inte detta system i områden som utsätts för direkt solljud eller starkt ljus. Ljudet kan
avbrytas.
• Plasmadisplayer kan störa systemet och förhindra att det fungerar som det ska.
• Du kan få blandade signaler om processorenheten används med andra processorenheter eller
sändare.
(fortsättning)
Funktion
04M568.p65
19
Black
19SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Om ingen ljudsignal finns under 10 minuter
När insignal saknas under mer än 10 minuter avbryts automatiskt de infraröda
signalerna. De infraröda signalerna återupptas automatiskt när en insignal kopplas in
igen. Sändningen av de infraröda signaler kan upphöra när ett extremt lågt ljud sänds
under 10 minuter vid analog insignal. Om detta sker, höj volymen på den anslutna
ljud- eller videoenheten och sänk volymen på hörlurarna. Om signalbrus avges från
den enhet som är ansluten till LINE IN-uttagen kanske inte sändningen av infraröda
signaler avbryts.
Observera!
• Ljusstyrkan för den infraröda sändaren på den digitala surroundljudsprocessorn kan variera.
Detta påverkar däremot inte överföringsområdet.
• Hörlurarna ska användas inom överföringsområdet (se “Infrarött överföringsområde” på
sidan 19).
• Dessa öppna hörlurar har utformats på ett sådant sätt att ljud kan höras även utanför
hörlurarna. Var försiktig så att du inte har ljudet så högt att det stör andra personer i din
närhet.
• Surroundljudeffekt kan eventuellt inte uppnås från ljudkällor som inte har video, exempelvis
musik-cd:n.
• Detta system simulerar det medel-HRTF* som är gemensamt för de flesta människor. Effekten
kan skilja sig från person till person eftersom HRTF skiljer sig för olika individer.
*
Head Related Transfer Function
20SV
Funktion
04M568.p65
20
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
Lyssna med ytterligare hörlurar
Genom att använda flera MDR-IF3000 sladdlösa hörlurar för överföring med infrarött
ljus (säljs separat) kan fler än en person samtidigt lyssna på surroundljud utan att
vara ansluten med sladdar.
Ladda de extra hörlurarna med detta systems processorenhet.
* Det finns ingen gräns för antalet hörlurar som kan användas inom det infraröda
överföringsområdet.
MDR-IF3000 (säljs separat)
Processorenhet
Observera!
Processorenheten stängs av automatiskt medan laddningen pågår. Ta bort hörlurarna från
processorenheten medan du använder andra hörlurar.
Funktion
04M568.p65
21
Black
21SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
Byta ut hörlurarnas dynor
Hörlurarna dynor kan bytas ut. Om hörlurarnas dynor blir smutsiga eller slitna, byt
ut dem enligt bilden nedan. Hörlurarnas dynor finns inte i handeln. Du kan beställa
utbytesdynor i affären där du köpte systemet eller hos närmaste Sony-återförsäljare.
1
Ta bort den gamla dynan genom att dra den utåt.
2
Placera den nya dynan på kåpan.
22SV
Funktion
04M568.p65
22
Black
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
04-03-12, 10.00
1 Övrig information
Felsökning
Om du får problem när du använder hörlurssystemet ska du gå igenom följande
checklista. Om något problem skulle kvarstå kontaktar du din närmaste Sonyåterförsäljare.
Symptom
Orsak och åtgärd
Inget ljud
, Kontrollera anslutningen mellan processorenheten och AV-enheten.
, Stäng av den AV-enhet som är ansluten till processorenheten och starta
programmet (uppspelning).
, Sätt först på processorenheten och sätt därefter på dig hörlurarna.
, Kontrollera att INPUT SELECT-omkopplaren på processorenheten är inställd
på den enhet som du vill lyssna på.
, Om du ansluter processorenheten till en AV-enhet med hjälp av
hörlursuttagen ska du skruva upp volymen på den anslutna AV-enheten.
, Skruva upp hörlursvolymen.
, Funktionen för ljudavstängning har aktiverats.
• Kontrollera att inget hinder finns mellan processorenheten och hörlurarna.
• Använd hörlurarna i närheten av processorenheten.
• Ändra processorenhetens position och vinkel.
• Om det finns en plasmadisplay för nära systemet bör du flytta systemet.
, Hörlurarnas POWER-indikator lyser svagt, blinkar, släcks eller ljudet blir
förvrängt, har avbrott eller är brusigt.
• Ladda återladdningsbara batterier om de är svaga eller byt ut torrbatterier
mot nya. Om POWER-indikatorn fortfarande är släckt efter att batterierna
har laddats ska du lämna in hörlurarna till en Sony-återförsäljare.
, Du försöker spela ett DTS-ljudspår på en dvd-spelare som inte stödjer DTS.
Använd en dvd-spelare som stödjer DTS eller välj ett Dolby Digital- eller
PCM-ljudspår.
, Du spelar en dvd-skiva som spelats in i DTS med dvd-spelarens inställning för
DTS digital output på “OFF”.
Se dvd-spelarens bruksanvisning och ändra inställningen för DTS digital
output till “ON”.
, Du spelar upp en dvd-skiva inspelad i DTS med analog anslutning mellan
dvd-spelaren (eller spelkonsolen) och processorenheten.
Använd en digital anslutning. (Dvd-spelaren kanske inte kan avge analogt
ljud.)
(fortsättning)
Övrig information
05M568.p65
23
Black
04-03-12, 10.00
23SV
Symptom
Orsak och åtgärd
Distorsion eller
intermittent ljud
(ibland med
brus)
, Hörlurarnas POWER-indikator lyser svagt, blinkar, släcks eller ljudet blir
förvrängt, har avbrott eller är brusigt.
• Ladda återladdningsbara batterier om de är svaga eller byt ut torrbatterier
mot nya. Om POWER-indikatorn fortfarande är släckt efter att batterierna
har laddats ska du lämna in hörlurarna till en Sony-återförsäljare.
, Ställ processorenhetens ATT-omkopplare på “8dB.”
, Om du ansluter processorenheten till en AV-enhet med hjälp av
hörlursuttagen, ska du sänka volymen på den anslutna AV-enheten.
, När du använder DTS-ljudkällor ska du ställa processorenhetens EFFECTomkopplare på “CINEMA” eller “MUSIC” (sidan 17, 18).
Lågt ljud
, Ställ processorenhetens ATT-omkopplare på “0dB.”
, Om du ansluter processorenheten till en AV-enhet med hjälp av
hörlursuttagen, ska du höja volymen på den anslutna AV-enheten.
, Skruva upp hörlursvolymen.
Lågt bakgrundsbrus
, Flytta dig närmare processorenheten. (Sannolikheten för brus ökar med
avståndet till processorenheten. Detta problem ingår naturligt i infraröd
kommunikation och innebär inte att det uppstått ett problem med själva
enheten.)
, Kontrollera att inget hinder finns mellan processorenheten och hörlurarna.
, Kontrollera att ingenting blockerar de infraröda sensorerna (t ex händer eller
hår).
, Om du använder hörlurarna nära ett fönster med för starkt solljus, bör du dra
för gardiner eller använd persienner för att stänga ute solljuset och använd
inte hörlurarna i närheten av solljuset.
, Ändra processorenhetens position och vinkel.
, Om du ansluter processorenheten till en AV-enhet med hjälp av
hörlursuttagen ska du skruva upp volymen på den anslutna AV-enheten.
, Hörlurarnas POWER-indikator lyser svagt, blinkar, släcks eller ljudet blir
förvrängt, har avbrott eller är brusigt.
• Ladda återladdningsbara batterier om de är svaga eller byt ut torrbatterier
mot nya. Om POWER-indikatorn fortfarande är släckt efter att batterierna
har laddats ska du lämna in hörlurarna till en Sony-återförsäljare.
, Om det finns ytterligare en processorenhet eller sändarenhet i rummet bör du
kontrollera att endast en av dem används samtidigt.
• Stäng av processorenheten eller sändarenheten eller flytta dig till en plats
utanför denna processorenhets eller sändarenhets räckvidd.
, Om det finns en plasmadisplay för nära systemet bör du flytta systemet.
Surroundljudseffekten
erhålls ej
24SV
, Ställ processorenhetens EFFECT-omkopplare på “CINEMA” eller “MUSIC”
(sidan 17,18).
, Ljudet som spelas upp är inte en flerkanalssignal.
Surround-effekten fungerar inte för monoljudkällor.
Övrig information
05M568.p65
24
Black
04-03-12, 10.00
Symptom
Orsak och åtgärd
DOLBY
, Inställningen för digital utsignal på dvd-spelaren (eller spelkonsolen) står på
DIGITAL-indikatorn
“PCM”.
tänds inte
Se dvd-spelarens bruksanvisning och ändra inställningen (t ex “Dolby
Digital/PCM” eller “Dolby Digital”) för användning med enheter som har
inbyggda Dolby Digital-dekoder.
, Signalerna som spelas upp har inte spelats in i formatet Dolby Digital.
, Ljudet för kapitlet som spelas är inte en Dolby Digital-signal.
DOLBY PRO
, EFFECT-omkopplaren på processorenheten står på “OFF.”
LOGIC II-indikatorn , Insignalen är inte analog, digital PCM-signal eller Dolby Digital
tänds inte
2-kanalssignal.
DOLBY PRO
, EFFECT-omkopplaren på processorenheten står på “CINEMA” eller
LOGIC II-indikatorn
“MUSIC”.
tänds
, Insignalen är analog, digital PCM eller Dolby Digital 2-kanalssignal.
, Inställningen för DTS digital utsignal på dvd-spelaren (eller spelkonsolen) står
på “OFF”.
Se dvd-spelarens bruksanvisning och ändra inställningen för DTS digital
utsignal till “ON”.
DTS-indikatorn
tänds inte
, Signalerna som spelas upp har inte spelats in i DTS-formatet.
, Ljudet för kapitlet som spelas är inte en DTS-signal.
, Dvd-spelaren stödjer inte DTS-formatet.
Använd en dvd-spelare som stödjer DTS.
Batterierna
kan inte
laddas
, Kontrollera om CHG-indikatorn aktiveras. Om inte ska du sätta hörlurarna
korrekt på processorenheten så att CHG-indikatorn tänds.
, Torrbatterier är installerade.
• Sätta i de medföljande laddningsbara nickel-metallhydrid-batterierna.
, Andra laddningsbara batterier än de som medföljer, har installerats.
• Sätta i de medföljande laddningsbara nickel-metallhydrid-batterierna.
, Signalbrus avges från den anslutna analoga enheten.
Infraröda signaler
stoppas ej (när
• Ställ processorenhetens INPUT SELECT-omkopplare på “DIGITAL,” och
INPUT SELECTavbryt uppspelningen på den enhet som är ansluten till DIGITAL INomkopplaren på
uttagen.
processorenheten står
på “ANALOG”)
Övrig information
05M568.p65
25
Black
04-03-12, 10.00
25SV
Säkerhetsåtgärder
Om säkerhet
Om rengöring
• Tappa inte, slå inte på och utsätt inte på
andra sätt processorenheten eller
hörlurarna för kraftiga stötar av något slag.
Detta kan skada produkten.
• Plocka inte isär och försök inte öppna
någon del av systemet.
Använd en mjuk trasa fuktad med milt
rengöringsmedel. Använd inte lösningar som
thinner, bensin eller alkohol eftersom de kan
skada ytan.
Om strömkällor och placering
• Om du inte ska använda systemet under en
längre period, dra ur nätkabeln från
vägguttaget. När du tar bort proppen ska
du hålla i nätadaptern.
Dra inte i sladden.
• Placera inte systemet på någon av följande
platser.
Platser utsatta för direkt solljus, nära
element eller andra extremt varma
platser.
Dammiga platser.
På en instabil eller lutande yta.
Platser med mycket vibrationer.
Badrum eller andra platser med hög
luftfuktighet.
Om enheten går sönder
• Om enheten går sönder eller om ett föremål
kommer in i enheten, stäng omedelbart av
strömmen och kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
• När du ska lämna in systemet till en Sonyåterförsäljare bör du ta med både hörlurar
och processorenhet.
Om hörlurar
Ta hänsyn
När volymen är för hög hörs ljudet utanför
hörlurarna. Var försiktig så att du inte har
ljudet så högt att det stör andra personer i din
närhet.
Det finns en tendens att höja volymen i
omgivningar med mycket ljud. Av
säkerhetsskäl bör du dock inte höja volymen
så mycket att du inte kan höra ljuden runt
dig.
26SV
Övrig information
05M568.p65
26
Black
04-03-12, 12.37
Tekniska specifikationer
Digital surroundljudsenhet (DP-IF3000)
Dekoderfunktioner
Virtuellt ljud
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
DTS
OFF
CINEMA
MUSIC
Moduleringssystem
FM-IM (baserat på
IEC*)
Sekundär bärvågsfrekvens
Höger kanal 2,8 MHz
Vänster kanal 2,3 MHz
Överföringsområde
Cirka 7 m framåt
Frekvensområde
20–20 000Hz
Distorsion
1 % eller mindre
(1 kHz)
Ljudingångar
Optisk ingång
(rektangulär typ) ↔ 1
Analog ingång
(stiftuttag vänster/
höger) ↔ 1
Strömförsörjning
Likström 9 V (från
medföljande
nätadapter)
Dimensioner
Cirka 145 ↔ 150 ↔
146 mm (b/h/d)
Vikt
Cirka 370 g
Medföljande tillbehör
Nätadapter (9 V) (1)
Laddningsbara nickelmetallhydridbatterier BP-HP550
(550 mAh min.) (2)
Optisk digital anslutningskabel
(Optisk rektangulär propp y Optisk
rektangulär propp, 1.5 m) (1)
Bruksanvisning (1)
Rekommenderade tillbehör
Anslutningskablar
RK-C310, RK-C320, RK-C330
(stiftpropp ↔ 2 y stiftpropp ↔ 2)
RK-G129 (stereo minipropp y
stiftpropp ↔ 2)
Optisk digitalväljare
SB-D30
Optisk digital anslutningskabel
POC-20AP (mini-propp y
rektangulär propp)
*IEC (International Electrotechnical
Commission)
Utformning och specifikationer kan komma
att ändras utan föregående meddelande.
Sladdlösa hörlurar (MDRIF3000)
Frekvensområde vid uppspelning
20–20 000Hz
Strömförsörjning
Laddningsbara nickelmetallhydrid-batterier
(medföljer) eller
vanliga torrbatterier
(storlek AAA) som kan
köpas i handeln
Vikt
Cirka 275 g (inklusive
medföljande
återladdningsbara
nickel-metallhydridbatterier)
Övriginformation
05M568.p65
27
Black
27SV
04-03-12, 10.00
MDR-DS3000_UC2 (SW,FR,ES,KR) 3-258-321-12(1)
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Sweden
M568bak.p65
1
Black
04-03-12, 12.51
Download PDF

advertising