Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Käyttöohjeet

filename[\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI01COV_STR-DH520-U2.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 1 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
4-263-361-11(1) (FI)
Monikanavainen
AV-vahvistin
Käyttöohjeet
STR-DH520
©2011 Sony Corporation
model name1[STR-DH520]
[4-263-361-11(1) (FI)]
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI02REG_STR-DH520-U2.fm4-263-36111(1)
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 2 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Yhdysvalloissa asuvia asiakkaita
koskeva ilmoitus
VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä aseta laitteen päälle palavia kynttilöitä tai
muita avotulen lähteitä.
Omistajan merkinnät
Tuotteen malli ja sarjanumerot on merkitty
laitteen taustapuolelle. Kirjoita nämä numerot alla
varattuun tilaan. Tarvitset nämä tiedot, kun otat
yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään tuotetta koskevissa
asioissa.
Mallinro
Sarjanro
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Tämä merkki varoittaa käyttäjää
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä tuotteen kotelon sisällä,
joka saattaa olla riittävän suuri
aiheuttamaan sähköiskun ihmiselle.
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista
laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä
helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston
sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa
kuuloa.
Tämä merkki varoittaa käyttäjää
kuumasta pinnasta. Pinta saattaa
olla kuuma, jos sitä kosketetaan
normaalin käytön aikana.
Tämä merkki ilmoittaa käyttäjälle
tärkeistä käyttöön ja ylläpitoon
(huoltoon) liittyvistä ohjeista
laitteen mukana toimitetuissa
asiakirjoissa.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8) Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten
lämpöpattereita, lämmittimiä tai muita lämpöä
tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
9) Älä poista virtajohdon suuntaispistoketta tai
maadoitettua pistoketta. Suuntaispistokkeessa
on kaksi nastaa, joista toinen on leveämpi.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi nastaa
ja maadoitusnasta. Näiden pistokkeiden
tarkoituksena on varmistaa käyttäjän
turvallisuus. Jos mukana toimitettu pistoke
ei sovi käytettävään pistorasiaan, ota yhteyttä
sähköasentajaan vanhentuneen pistorasian
vaihtoa varten.
10) Suojaa virtajohtoa päälle astumiselta tai
taittumiselta, erityisesti pistokkeiden, liitinten
ja laitteesta ulos tulevien kohtien osalta.
11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita/
lisävarusteita.
2FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI02REG_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 3 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
12) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
tai laitteen mukana hankittua kärryä, jalustaa,
kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää. Kun käytät
kärryä, liikuta kärryn ja laitteen yhdistelmää
varovasti, jotta vältyt kaatumisen aiheuttamilta
loukkaantumisilta.
13) Irrota laite virtalähteestä ukkosmyrskyjen ajaksi
ja silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14) Anna vain koulutetun huoltohenkilön
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite
on vahingoittunut (esimerkiksi virtajohto
tai pistoke on vahingoittunut), laitteen sisään
on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite
on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite
ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
Seuraava FCC-ilmoitus koskee vain
laitteen Yhdysvaltojen markkinoille
valmistettua mallia. Muut versiot
eivät välttämättä noudata FCC:n
teknisiä säännöksiä.
HUOMAUTUS:
Laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC:n
säännösten osan 15 luokan B digitaalisille laitteille
asetetut vaatimukset. Näiden rajoitusten tarkoitus
on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä
vastaan, kun laitetta käytetään asuintiloissa.
Tämä laite aiheuttaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja
käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa
häiriöitä radioliikenteelle. Tietyn asennustavan
häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos laite
aiheuttaa häiriötä radio- tai televisiolähetyksen
vastaanottoa, mikä voidaan todeta katkaisemalla
virta laitteesta ja kytkemällä virta sitten uudelleen,
käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön seuraavien
toimenpiteiden avulla:
– Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai
siirrä sitä.
– Sijoita laite ja viritinvahvistin kauemmaksi
toisistaan.
– Kytke laite sellaiseen pistorasiaan, joka on eri
piirissä kuin mihin viritinvahvistin on kytketty.
– Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen
radio- tai televisioasentajaan.
HUOMIO
Muutokset tai modifikaatiot, joita ei nimenomaisesti
ole hyväksytty tässä käyttöoppaassa, saattavat
kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Sähköiskujen välttämiseksi kaiutinjohto on liitettävä
laitteeseen ja kaiuttimiin seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
1) Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.
2) Kuori 10–15 mm kaiuitinjohdon eristyskuorta.
3) Liitä kaiutinjohto laitteeseen ja kaiuttimiin
varovasti niin, ettet kosketa kaiutinjohdon
sisäosaa kädellä. Irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta myös ennen kaiutinjohdon
irrottamista laitteesta ja kaiuttimista.
Euroopassa asuvia asiakkaita
koskeva ilmoitus
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
jatkuu
3FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI02REG_STR-DH520-U2.fm4-263-36111(1)
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 4 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Käytöstä poistettujen akkujen
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua
akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä
yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg)
tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa
tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on
annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta,
jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen.
Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU-direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tietoja tästä käyttöoppaasta
• Tämän käyttöoppaan ohjeet on tarkoitettu mallille
STR-DH520. Mallinumero on merkitty
viritinvahvistimen etupaneelin oikeaan
alakulmaan. Tässä oppaassa käytetyt kuvat
ovat Euroopassa myytävästä mallista ja ne
saattavat poiketa käytössäsi olevasta mallista.
Toiminnalliset eroavaisuudet on merkitty tässä
oppaassa tekstillä "vain Euroopan malli".
• Tämän käyttöoppaan ohjeet esittelevät myös
viritinvahvistimen käytön mukana toimitetun
kaukosäätimen avulla. Voit käyttää myös
viritinvahvistimen ohjauspainikkeita, jos niillä
on sama tai vastaava nimi kuin kaukosäätimen
painikkeilla.
Tietoja tekijänoikeuksista
Tämä viritinvahvistin käyttää Dolby* Digital-,
Pro Logic Surround- ja DTS** Digital Surround
-järjestelmiä.
* Dolby Laboratoriesin lisenssin alaisena valmistettu.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu seuraavien Yhdysvaltojen
patenttinumeroiden lisenssien alaisena:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567. Lisäksi muita patentteja
on annettu ja haetaan Yhdysvalloissa ja
maailmanlaajuisesti. DTS ja DTS-symboli
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD,
DTS-HD Master Audio ja DTS-logot ovat DTS,
Inc:n tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja
takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan
yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa
mainittuihin osoitteisiin.
Tämä viritinvahvistin käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM) -teknologiaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Australiassa asuvia asiakkaita
koskeva ilmoitus
x.v.Color (x.v.Colour)- ja x.v.Color (x.v.Colour)
-logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
BRAVIA on Sony Corporationin tavaramerkki.
PlayStation on Sony Computer Entertainment
Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
4FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI01COV_STR-DH520-U2TOC.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 5 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Sisällys
Tietoja tästä käyttöoppaasta ............................. 4
Vakiovarusteet ................................................... 6
Osien kuvaus ja sijainti ..................................... 7
Alkutoimet ....................................................... 16
Surround-äänestä nauttiminen
Äänikentän valitseminen ................................43
Äänikenttien palauttaminen
oletusasetuksiksi.........................................47
Liitännät
1: Kaiuttimien asentaminen ........................... 17
2: Kaiuttimien kytkeminen ............................ 19
3: Television kytkeminen................................ 21
4a: Videolaitteiden kytkeminen..................... 22
4b: Äänilaitteiden kytkeminen ...................... 28
5: Antennien kytkeminen............................... 28
6: Verkkovirtajohdon kytkeminen ................ 29
Viritinvahvistimen
valmisteleminen
Viritinvahvistin alustaminen.......................... 29
Kaiutinsijoittelun valitseminen...................... 30
AUTO CALIBRATION -toiminnon
käyttäminen ................................................ 31
(vain Euroopan, Australian ja
Taiwanin mallit)
Kaiuttimien tason säätäminen
(TEST TONE) ............................................ 35
Perustoiminnot
Toisto................................................................. 36
Tietojen näyttäminen näytössä ...................... 37
Tallentaminen viritinvahvistimen avulla...... 38
Virittimen toiminnot
FM-/AM-radion kuunteleminen................... 39
FM-/AM-radioasemien esiasettaminen ....... 41
RDS-lähetysten vastaanottaminen................ 42
(vain Euroopan, Australian ja
Taiwanin mallit) ......................................... 42
BRAVIA Sync -ominaisuudet
Mikä on BRAVIA Sync?..................................47
BRAVIA Sync -toiminnon valmistelu ...........48
Laitteiden toisto yhdellä painalluksella
(Toisto yhdellä painalluksella)..................49
TV-äänestä nauttiminen viritinvahvistimeen
liitettyjen kaiuttimien kautta
(Järjestelmän äänenhallinta).....................49
Viritinvahvistimen virran katkaiseminen TV:n
kanssa (Järjestelmän virrankatkaisu).......50
Elokuvista nauttiminen ihanteellisella
äänikentällä (Teatteritilan
synkronointi) ..............................................50
Valitun kohtauksen nauttiminen ihanteellisella
äänikentällä (Kohtauksen valinta) ...........50
Edistynyt käyttö
Digitaalisen ja analogisen äänen vaihtaminen
(INPUT MODE) ........................................51
Muiden tulojen äänen/
kuvan käyttäminen.....................................51
Asetusvalikon käyttäminen ............................53
Kaukosäätimen käyttäminen
Tulopainikkeiden määrittäminen
uudelleen .....................................................61
Tulopainikkeiden nollaaminen ......................62
Lisätietoja
Varotoimet ........................................................63
Vianmääritys.....................................................64
Tekniset tiedot ..................................................69
Hakemisto.........................................................71
5FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI01COV_STR-DH520-U2TOC.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 6 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Vakiovarusteet
• Käyttöohjeet (tämä käyttöopas)
• Pika-asetusopas
• FM-lanka-antenni (1)
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (AA-koko) -paristoa (sisältyy
toimitukseen) kaukosäätimen paristolokeroon
siten, että paristojen 3- ja #-navat vastaavat
kotelon sisäpuolella olevia merkintöjä.
• AM-kehäantenni (1)
• Kaukosäädin (1)
– RM-AAU104 (Vain Yhdysvaltojen
ja Kanadan mallit)
– RM-AAU105 (Muut mallit)
• R6 (AA-koko) -paristot (2)
• Mittausmikrofoni (ECM-AC2)
(vain Euroopan, Australian ja Taiwanin
malleissa) (1)
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uusia paristoja vanhojen kanssa.
• Älä sekoita mangaaniparistoja ja muita paristoja.
• Älä altista kaukosäätimen anturia suoralle
auringonvalolle tai valaistuslaitteille. Seurauksena
voi olla virhetoiminto.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta välttyisit mahdollisen
paristojen vuodon ja korroosion aiheuttamilta
vahingoilta.
• Kun vaihdat tai poistat paristot, kaukosäätimen
painikkeet saattavat nollautua oletusasetuksiinsa.
Jos näin tapahtuu, määritä tulopainikkeet
uudelleen (sivu 61).
• Kun viritinvahvistin ei enää vastaa kaukosäätimen
signaaleihin, vaihda kaikki paristot uusiin.
6FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Oikea
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 7 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
1
2
qs
qa
3
q;
4
9
5
8
7
6
A ?/1 (virta/valmiustila) (sivut 29, 40, 47)
B INPUT SELECTOR (sivut 36 - 39, 41, 51)
C Näyttö (sivu 8)
D Kaukosäätimen anturi
Vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.
E MASTER VOLUME (sivut 36, 37)
F MUTING (sivu 37)
G DIMMER
Säätää näytön kirkkautta kolmella eri tasolla.
H DISPLAY (sivu 38)
I 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (sivu 43)
J TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (sivu 39)
K INPUT MODE (sivu 51)
L PHONES-liitin (sivu 64)
7FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Vasen
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 8 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Näytön osoittimet
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS - ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z
TrueHD
D + EX
SLEEP
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Toistokanavan ilmaisimet
Kirjaimet (L, C, R jne.) ilmaisevat toistettavia
kanavia. Kaiutinasetusten mukaan kirjainten
ympärillä olevat laatikot osoittavat, kuinka
viritinvahvistin miksaa lähtöäänen.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Vasen etuyläkanava
Oikea etuyläkanava
Vasen etukanava
Oikea etukanava
Keskikanava (monauraalinen)
Vasen takakanava
Oikea takakanava
Surround (monauraalinen
tai Pro Logic -prosessoinnin
saamat surround-laitteet)
Vasen takakeskikanava
Oikea takakeskikanava
Takakeskikanava
(6.1-kanavaisen purkamisen
saama takakeskikanavan laite)
Esimerkki:
Kaiutinsijoittelu: 3/0.1
Tallennusmuoto: 3/2.1
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Syttyy, kun äänisignaali viedään
SUBWOOFER-liittimestä.
C
LFE
Syttyy, kun toistettava levy sisältää
LFE (matalien taajuuksien tehoste) -kanavan ja
LFE-kanavasignaali todellisuudessa toistetaan.
qs
qa
q;
D Tuloilmaisin
Syttyy osoittamaan nykyisen tulosignaalin.
HDMI
– INPUT MODE on asetettu tilaan AUTO, ja
kun viritinvahvistin tunnistaa laitteen, joka
on liitetty HDMI IN -liittimeen (sivu 51).
– TV-tulo tunnistaa
audiopaluukanavasignaaleita (ARC).
COAX
INPUT MODE on asetettu tilaan AUTO tai
COAX, ja kun lähtösignaali on digitaalinen
signaali, joka tulee COAXIAL-liittimen
kautta (sivu 51).
OPT
INPUT MODE on asetettu tilaan AUTO
tai OPT, ja kun lähtösignaali on digitaalinen
signaali, joka tulee OPTICAL-liittimen
kautta (sivu 51).
E DTS(-ES)-ilmaisin
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
purkaa vastaavaa DTS-muotoista signaalia.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24-bittinen
Huomautus
Kun toistat DTS-muotoista levyä, varmista,
että olet liittänyt kaikki digitaaliset liitännät.
Varmista myös, ettei INPUT MODE
-asetukseksi ole valittu ANALOG (sivu 51).
F NEO:6
Syttyy, kun DTS Neo:6 Cinema/Music -purkaja
on aktivoitu (sivu 44).
8FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 9 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
G Dolby Pro Logic -ilmaisin
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
suorittaa Dolby Pro Logic -prosessointia.
Tämä surround-matriisikoodaustekniikka
voi parantaa tulosignaaleja.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M DTS-HD-ilmaisin
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
purkaa vastaavaa DTS-HD-muotoista signaalia.
DTS-HD MSTR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
DTS-HD Low Bit Rate Audio
Huomautus
Nämä ilmaisimet eivät välttämättä syty
kaiutinsijoitteluasetuksesta riippuen.
H Dolby Digital Surround -ilmaisin
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
purkaa vastaavaa Dolby Digital -muotoista
signaalia.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Huomautus
Kun toistat Dolby Digital -muotoista levyä,
varmista, että olet liittänyt kaikki digitaaliset
liitännät. Varmista myös, ettei INPUT MODE
-asetukseksi ole valittu ANALOG (sivu 51).
I SLEEP
Syttyy, kun uniajastin on aktivoitu (sivu 13).
J D.RANGE
Syttyy, kun dynamiikka-alueen pakkaus on
aktivoitu (sivu 57).
K Viritysilmaisimet
Syttyy, kun viritinvahvistin virittyy
radioasemalle.
ST
Stereolähetys
RDS (vain Euroopan, Australian ja
Taiwanin mallit)
Viritetty asemalle, joka toimittaa RDS-palveluja.
Esiasetetun aseman numero (Numero muuttuu
valitun esiasetetun aseman mukaisesti.)
L LPCM
Syttyy, kun viritinvahvistin purkaa Linear
PCM -signaalia.
9FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 10 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Takapaneeli
1
1, 2
5
3
1
A Äänisignaaliosio
DIGITAL INPUT/OUTPUT -liittimet
(sivut 21, 24, 26)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
ANALOG INPUT/OUTPUT -liittimet
(sivut 21, 26, 28)
Valkoinen (L)
AUDIO IN/OUT
Punainen (R)
Musta
PORTABLE IN
2
4
B Videosignaaliosio*
Kuvanlaatuun vaikuttaa liitettävä liitin.
DIGITAL INPUT/OUTPUT -liittimet
(sivut 21, 24, 25, 26, 27)
HDMI IN/OUT
COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT -liittimet
(sivu 21, 24, 26)
Laadukas
kuva
Vihreä
(Y)
Sininen
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT
Punainen
(PR)
AUDIO OUT
COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT -liittimet
(sivut 21, 26, 27)
Keltainen VIDEO IN/OUT
* HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liitin on
liitettävä TV:hen, jotta voit katsella valitun tulon
kuvaa (sivu 21).
10FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 11 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
C ANTENNA-osio (sivu 28)
FM ANTENNA -liitin
wh
1
wg
2
AM ANTENNA -liitännät
3
D SPEAKERS-osio (sivu 19)
wf
wd
ws
wa
w;
E AUTO CALIBRATION -osio
(vain Euroopan, Australian
ja Taiwanin mallit) (sivu 31)
9
0
ql
AUTO CAL MIC -liitin
qa
qs
qd
Kaukosäädin
Käytä viritinvahvistinta ja muita laitteita
viritinvahvistimen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä. Kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan Sonyn äänen- ja kuvantoistolaitteita.
Voit määrittää kaukosäätimen tulopainikkeet
uudelleen vastaamaan viritinvahvistimeen
liitettyjä laitteita (sivu 61).
4
5
6
7
8
qk
qf
qj
qh
qg
• RM-AAU104 (vain Yhdysvaltojen
ja Kanadan mallit)
• RM-AAU105 (muut mallit)
jatkuu
11FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 12 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Vaaleanpunaisella merkittyjen
painikkeiden käyttäminen
Pidä SHIFT (O) -painiketta painettuna ja
paina sitten sitä vaaleanpunaisella merkittyä
painiketta, jota haluat käyttää.
Esimerkki: Pidä SHIFT (O) -painiketta
painettuja ja paina sitten ENT/MEM (C)
-painiketta.
2
Paina
ENT/MEM
E INPUT MODE
Valitsee tulotilan, kun sama laite on kytketty
sekä digitaalisiin että analogisiin liittimiin.
F DISPLAY
Näyttää tiedot näytössä.
I AMP MENU
Näyttää valikon viritinvahvistimen käyttöä varten.
J
, V/v/B/b
Valitse asetukset painamalla V/v/B /b
-painikkeita ja vahvista sitten valinta
painamalla -painiketta.
M TUNING +/–
Hakee aseman.
PRESET +/–
Valitsee esiasetetun aseman.
D.TUNING
Siirtyy suoraviritystilaan.
1
Pidä
painettuna
SHIFT
N SOUND FIELD +**/–
Valitsee äänikentän.
O SHIFT
Vaihtaa kaukosäätimen painikkeen toiminnon
vaaleanpunaisella merkittyyn toimintoon (sivu 12).
Q MASTER VOL +/– tai
+/–
Säädä kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden tasoa samanaikaisesti.
Viritinvahvistimen ohjaaminen
B ?/1* (virta/valmiustila)
Kytkee virran viritinvahvistimeen tai asettaa
sen valmiustilaan.
Virran säästäminen valmiustilassa
Kun CTRL.HDMI-asetuksena on CTRL OFF
(sivu 56).
C Tulopainikkeet**
Valitsee laitteen, jota haluat käyttää. Kun painat
mitä tahansa tulopainiketta, viritinvahvistin
kytketään päälle. Nämä painikkeet on
määritetty ohjaamaan Sony-laitteita.
Numeropainikkeet**
Pidä SHIFT (O) -painike painettuna ja paina
sitten numeropainiketta, kun haluat esiasettaa
tai virittää esiasetetun aseman.
ENT/MEM
Pidä SHIFT (O) -painike painettuna ja paina
sitten ENT/MEM-painiketta, kun haluat
tallentaa aseman virityksen aikana.
D DIMMER
Säätää näytön kirkkautta kolmella eri tasolla.
R MUTING tai
Kytke ääni pois väliaikaisesti.
Palauta ääni painamalla painiketta uudelleen.
S RETURN/EXIT O
Palaa edelliseen valikkoon.
W AUTO VOL
Säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti
tulosignaalin tai liitetyn laitteen sisällön mukaan
(ADVANCED AUTO VOLUME -toiminto).
Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin,
kun mainosten äänenvoimakkuus on suurempi
kuin TV-ohjelmien.
Huomautuksia
• Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
poistat toiminnon käytöstä.
• Koska toiminto on käytettävissä ainoastaan
silloin, kun tulosignaali on Dolby Digital-, DTStai lineaarinen PCM-signaali, äänenvoimakkuus
saattaa kasvaa äkillisesti, kun signaali vaihdetaan
muun muotoiseksi signaaliksi.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
– Kun vastaanotetaan lineaarisia PCMsignaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz.
– Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-,
DTS 96/24-, DTS-HD Master Audio- tai
DTS-HD High Resolution Audio -signaaleja
vastaanotetaan.
12FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 13 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
AUTO CAL
Pidä SHIFT (O) -painike painettuna ja paina
sitten AUTO CAL -painiketta, kun haluat
aktivoida automaattisen kalibrointitoiminnon
(sivu 31).
X NIGHT MODE
Teatterinkaltaisen ympäristön voi säilyttää
pienillä äänenvoimakkuuksilla.
Kun katselet elokuvaa myöhään yöllä,
voit kuulla dialogin selkeästi pienelläkin
äänenvoimakkuudella. Tätä toimintoa voidaan
käyttää yhdessä muiden äänikenttien kanssa.
Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta
uudelleen.
Huomautus
Toiminto ei toimi, kun käytössä on
A. DIRECT.
Vihjeitä
• Voit määrittää NIGHT MODE -asetuksen
myös AUDIO-valikon kohdasta NIGHT M.
• Kun NIGHT MODE on käytössä, basso-,
diskantti- ja tehostetasoja nostetaan ja
D. RANGE -asetukseksi tulee automaattisesti
COMP. MAX.
Y SLEEP
Katkaisee viritinvahvistimen virran
automaattisesti määritettyyn aikaan.
Aina kun painat tätä painiketta, näyttö siirtyy
seuraavaan tilaan seuraavasti.
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t
2-00-00 t OFF
Kun uniajastin on käytössä, SLEEP-ilmaisin
syttyy näytössä.
Vihje
Voit tarkistaa viritinvahvistimen virran
katkaisemiseen jäljellä olevan ajan painamalla
SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä. Jos painat SLEEP-painiketta
uudelleen, uniajastin peruutetaan.
* Jos painat samanaikaisesti AV ?/1 (A) ja ?/1
(B), viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden
virta katkaistaan (SYSTEM STANDBY).
AV ?/1 (A) -painikkeen toiminto muuttuu
aina, kun painat tulopainikkeita (C).
** 5/TV-, AUDIO/
-, N- ja TV CH +/SOUND
FIELD +/PROG +/c -painikkeissa on
kohoumat. Käytä kohoumia viitteinä
viritinvahvistimen käytössä.
Sony TV:n ohjaaminen
Pidä TV (P) -painiketta painettuna ja valitse
sitten toiminto painamalla haluttua keltaisella
merkittyä painiketta.
Esimerkki: Pidä TV (P) -painike
painettuna ja paina sitten
TV CH + tai PROG + (N) -painiketta.
2
Paina
TV CH +/
PROG +
1
Pidä
painettuna
TV
A TV ?/1 (virta/valmiustila)
Kytkee tai katkaisee TV:n virran.
C Numeropainikkeet**
Valitsee TV-kanavan.
ENT/MEM
Syöttää valinnat.
(Edellinen kanava)
Palaa edelliselle kanavalle, jota on katsottu
(yli viisi sekuntia).
CLEAR
Käytä numeropainikkeiden kanssa digitaalisen
CATV-liitännän kanavanumeron valitsemiseen.
Voit esimerkiksi valita kanavan 2.1 painamalla 2,
CLEAR ja 1.
/ (teksti)
Näyttää tekstitiedot.
F DISPLAY
Näyttää nykyiseen TV-ohjelmaan liittyvät
tiedot.
/
(tiedot/tekstin paljastus)
Näyttää tietoja, kuten nykyisen kanavanumeron
ja ruututilan.
Paljastaa piilotetut tiedot (kuten visailun
vastaukset), kun tekstitila on käytössä.
H Väripainikkeet
Näyttää käyttöohjeen TV-ruudulla, kun
väripainikkeet ovat käytettävissä. Noudata
käyttöohjetta valitun toiminnon suorittamiseen.
jatkuu
13FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 14 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
K TOOLS/OPTIONS
Näyttää TV-toiminnon asetukset.
L MENU/HOME
Näyttää TV-valikot.
N TV CH +**/– tai PROG +**/–
Hakee esiasetettuja TV-kanavia.
Valitsee seuraavan tai edellisen sivun,
kun tekstitila on käytössä.
Q TV VOL +/– tai
+/–
Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
R MUTING tai
Aktivoi TV:n mykistystoiminnon.
S RETURN/EXIT O
Palaa edelliseen TV-valikkoon.
T GUIDE tai
Näyttää ohjelmaoppaan ruudussa.
V AUDIO** tai
**
Vaihtaa kaksoisäänitilaa.
Z INPUT tai
(tulovalinta)
Valitsee tulosignaalin (TV tai video).
(tekstin pysäytys)
Pysäyttää nykyisen sivun, kun tekstitila
on käytössä.
* Jos painat samanaikaisesti AV ?/1 (A) ja ?/1
(B), viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden
virta katkaistaan (SYSTEM STANDBY).
AV ?/1 (A) -painikkeen toiminto muuttuu
aina, kun painat tulopainikkeita (C).
** 5/TV-, AUDIO/
-, N- ja TV CH +/
SOUND FIELD +/PROG +/c -painikkeissa
on kohoumat. Käytä kohoumia viitteinä
viritinvahvistimen käytössä.
14FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Oikea
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI03DES_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 15 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Muiden Sony-laitteiden hallinta
Muista pitää SHIFT (O) -painiketta painettuna, kun haluat käyttää vaaleanpunaisella merkittyjä
painikkeita (sivu 12).
Nimi
Blu-ray Disc,
DVD-soitin
A
C
F
Satelliittiviritin,
kaapelitelevisioviritin
Videonauhuri
CD-soitin
Virta
Virta
Virta
Virta
Numeropainikkeet**
Raita
Kanava
Kanava
Raita
ENT/MEM
Vahvista
Vahvista
Vahvista
Vahvista
CLEAR
Tyhjennä
Tyhjennä
–
Raita > 10
DISPLAY
Näyttö
Näyttö
Näyttö
Näyttö
G
POP UP/MENU
Valikko
–
–
–
H
Väripainikkeet
Valikko, opas
Valikko, opas
–
–
J
Vahvista
Vahvista
Vahvista
–
V/v/B/b
Valitse
Valitse
Valitse
–
K
TOOLS/OPTIONS
Asetusvalikko
Asetusvalikko
–
–
L
MENU/HOME
Valikko
Valikko
Valikko
–
M
m/M
Hae eteen, taakse
–
Kelaa eteenpäin,
taaksepäin
Kelaa eteenpäin,
taaksepäin
N**
Toista
–
Toista
Toista
./>
Ohita raita
–
Etsi indeksi
Ohita raita
X
Tauko
–
Tauko
Tauko
x
Pysäytä
–
Pysäytä
Pysäytä
RETURN/EXIT O
Palaa
Palaa, sulje
–
–
T
GUIDE tai
Ohjelma-aikataulu Opasvalikko
–
–
U
TOP MENU
Ruutuopas
–
–
S
–
V
AUDIO** tai
Audio
–
–
–
Z
INPUT
Valitse tulo
–
Valitse tulo
–
* Jos painat samanaikaisesti AV ?/1 (A) ja ?/1
(B), viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden
virta katkaistaan (SYSTEM STANDBY).
AV ?/1 (A) -painikkeen toiminto muuttuu
aina, kun painat tulopainikkeita (C).
** 5/TV-, AUDIO/
-, N- ja TV CH +/
SOUND FIELD +/PROG +/c -painikkeissa
on kohoumat. Käytä kohoumia viitteinä
viritinvahvistimen käytössä.
Huomautuksia
• Edellä olevat selitykset on tarkoitettu vain
esimerkeiksi.
• Liitetyn laitteen mallin mukaan jotkin tässä
osiossa selitetyt toiminnot eivät välttämättä
toimi mukana toimitetun kaukosäätimen avulla.
15FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 16 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Alkutoimet
Seuraavien yksinkertaisten vaiheiden avulla voit nauttia viritinvahvistimeen liitetystä äänen- ja
kuvantoistolaitteesta.
Liitetyn laitteen äänilähtöasetusten
määrittäminen
Kaiuttimien asentaminen ja
kytkeminen (sivu 17, 19)
Laitteeseen sopivan liitännän
tarkistaminen
Television ja videolaitteiden
kytkeminen (sivu 21, 22)
Kuvanlaatuun vaikuttaa liitettävä liitin.
Tutustu alla olevaan kuvaan. Valitse liitäntä
laitteessa olevien liittimien mukaan.
Suosittelemme, että liität videolaitteet HDMIliitännällä, jos laitteissa on HDMI-liittimet.
Jos haluat toistaa monikanavaista digitaaliääntä,
tarkista liitetyn laitteen digitaalinen
äänilähtöasetus.
Tarkista, että Blu-ray Disc -soittimen Audio
(HDMI)-, Dolby Digital (Coaxial/Optical)- ja
DTS (Coaxial/Optical) -asetuksiksi on määritetty
Auto, Dolby Digital ja DTS tässä järjestyksessä
(syyskuusta 2010 lähtien).
Tarkista, että PlayStation 3 -laitteen BD/DVD
Audio Output Format (HDMI) -asetukseksi
on valittu Bitstream (järjestelmäohjelmiston
versiossa 3.5).
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
Viritinvahvistimen valmisteleminen
PR/CR
Digitaalinen
Analoginen
Lisätietoja on kohdissa 6: Verkkovirtajohdon
kytkeminen (sivu 29) ja Viritinvahvistin
alustaminen (sivu 29).
Laadukas kuva
Kaiuttimien sijoittaminen
Äänilaitteiden kytkeminen (sivu 28)
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Valitse kaiutinsijoittelu (sivu 30) ja tarkista
sitten kaiutinliitäntä LEVEL-valikon T. TONE
-toiminnon avulla (sivu 35). Jos ääni ei kuulu
oikein, tarkista kaiuttimen liitäntä ja tee yllä
kuvatut asetustoimet uudelleen.
(Muut mallit)
Valitse kaiutinsijoittelu (sivu 30) ennen
automaattisen kalibroinnin tekemistä (sivu 31).
Voit tarkistaa kaiutinliitännät LEVEL-valikon
T. TONE -toiminnon avulla (sivu 35). Jos ääni
ei kuulu oikein, tarkista kaiuttimen liitäntä
ja tee yllä kuvatut asetustoimet uudelleen.
16FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 17 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
1: Kaiuttimien asentaminen
Tämän viritinvahvistimen avulla voit käyttää
7.1-kanavaista järjestelmää (7 kaiutinta ja yksi
bassokaiutin).
Esimerkki kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
Jotta voisit täysin nauttia teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta surround-äänestä,
tarvitset viisi kaiutinta (kaksi etukaiutinta,
keskikaiuttimen ja kaksi takakaiutinta)
sekä bassokaiuttimen.
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
takakeskikaiuttimilla
Voit nauttia DVD- tai Blu-ray Disc -levylle
tallennetun 6.1-kanavaisen tai 7.1-kanavaisen
äänen korkealaatuisesta toistosta liittämällä
järjestelmään yhden ylimääräisen
takakeskikaiuttimen (6.1-kanavainen) tai
kaksi takakeskikaiutinta (7.1-kanavainen).
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
etuyläkaiuttimilla
Voit nauttia pystysuuntaisista äänitehosteista
liittämällä järjestelmään kaksi ylimääräistä
etuyläkaiutinta Dolby Pro Logic IIz -tilassa
(sivu 44).
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FTakakeskikaiutin (vasen)*
GTakakeskikaiutin (oikea)*
HEtuyläkaiutin (vasen)*
IEtuyläkaiutin (oikea)*
JBassokaiutin
* Et voi käyttää samanaikaisesti takakeskikaiuttimia
ja etuyläkaiuttimia.
jatkuu
17FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Liitännät
Liitännät
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 18 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Vihjeitä
• Kun kytket 7.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
jossa on kaksi takakeskikaiutinta, kaikkien
A-kulmien tulisi olla samoja.
• Kun kytket 7.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
jossa on kaksi etuyläkaiutinta, aseta
etuyläkaiuttimet
– 22° ja 45° väliseen kulmaan.
– vähintään 1 metri etukaiuttimien yläpuolelle.
• Kun kytket 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
aseta takakeskikaiutin kuuntelusijainnin taakse.
• Koska bassokaiutin ei lähetä kovinkaan
suunnattuja signaaleja, voit asettaa sen
mihin tahansa.
18FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Oikea
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 19 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
2: Kaiuttimien kytkeminen
Oikea
Vasen
B
B
A
Liitännät
Takakaiutin
Keskikaiutin
B
B
1
10 mm
(13/32")
Oikea
Vasen
Oikea
Vasen
4
2
Bassokaiutin*
Takakeski-/
Etuyläkaiutin**
3
Etukaiutin
2
4
3
A Monoaudiojohto (lisävaruste)
B Kaiutinjohto (lisävaruste)
jatkuu
19FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 20 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
* Kun liität bassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto, kytke
toiminto pois käytöstä elokuvia katsellessa.
Jos automaattinen valmiustilatoiminto
on kytketty päälle, bassokaiutin kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan bassokaiuttimen
tulosignaalin tason mukaisesti, jolloin ääntä
ei välttämättä kuulu.
** Jos liität vain yhden takakeskikaiuttimen,
liitä se SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH L -liitäntään.
Huomautuksia
• Varmista ennen johtojen liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
• Varmista ennen verkkovirtajohdon liittämistä,
että kaiutinjohtojen metalliset langat eivät
kosketa toisiaan SPEAKERS-liitäntöjen sisällä.
• Kun olet asentanut ja liittänyt kaiuttimen, valitse
kaiutinsijoittelu SPEAKER-valikosta (sivu 30).
20FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 21 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
3: Television kytkeminen
Liitännät
TV
Videosignaalit
Äänisignaalit
tai
A
B*
Ääni-/videosignaalit
tai
C
A Äänijohto (lisävaruste)
B Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
C Komponenttivideojohto (lisävaruste)
D Videojohto (lisävaruste)
E HDMI-kaapeli (lisävaruste)
D
ARC
E*
**
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
jatkuu
21FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 22 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
* Jotta voit nauttia TV-lähetysten
monikanavaisesta surround-äänestä
viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista,
tee jompikumpi seuraavista liitännöistä:
– liitä B.
– liitä E, jos TV ei ole yhteensopiva
audiopaluukanavatoiminnon (ARC) kanssa.
Varmista, että TV:n äänenvoimakkuus on
nollassa, tai ota käyttöön TV:n mykistystoiminto.
** Jos liität viritinvahvistimen
audiopaluukanavatoimintoa (ARC) tukevaan
televisioon, television ääni toistetaan HDMI TV
OUT -liitännän kautta viritinvahvistimeen
liitetyistä kaiuttimista. Varmista, että HDMIvalikon CTRL.HDMI-asetuksena on CTRL ON
(sivu 56). Jos haluat valita äänisignaalin muulla
kuin HDMI-kaapelilla (esimerkiksi optisen
digitaalijohdon tai äänijohdon kautta), vaihda
äänitulotilaa INPUT MODE -toiminnon avulla
(sivu 51).
Huomautuksia
• Varmista ennen johtojen liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
• Muista kytkeä virta viritinvahvistimeen, kun
toistolaitteen video- ja äänisignaaleja lähetetään
televisioon viritinvahvistimen kautta. Jos virtaa
ei ole kytketty, video- ja äänisignaaleja ei lähetetä.
• Liitä TV-näyttö tai projektori viritinvahvistimen
HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liittimeen.
Et välttämättä pysty tallentamaan, vaikka liität
tallennuslaitteen.
• TV:n ja antennin välisen liitännän tilan mukaan
TV-ruudun kuva voi olla vääristynyt. Sijoita tässä
tilanteessa antenni kauemmas viritinvahvistimesta.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihjeitä
• Kaikki digitaaliset ääniliittimet tukevat
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytetaajuuksia.
• Kun liität television äänilähtöliittimen
viritinvahvistimen TV IN -liittimeen ja haluat
toistaa television ääntä viritinvahvistimeen
kytketyistä kaiuttimista, määritä television
äänilähtöliitin Fixed-tilaan, jos sen tilaa voi
vaihtaa Fixed- ja Variable-tilan välillä.
4a: Videolaitteiden
kytkeminen
HDMI-liitännän käyttäminen
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) on rajapinta, joka lähettää video- ja
äänisignaaleja digitaalisessa muodossa.
Sony BRAVIA Sync -yhteensopivien laitteiden
käyttäminen on entistä helpompaa, kun liität
ne HDMI-kaapelin avulla. Lisätietoja on
kohdassa BRAVIA Sync -ominaisuudet
(sivu 47).
HDMI-ominaisuudet
• HDMI:n kautta siirretyt digitaaliset dignaalit
voidaan toistaa viritinvahvistimeen liitetyistä
kaiuttimista. Tämä signaali tukee muotoja
Dolby Digital, DTS ja Linear PCM.
Lisätietoja on kohdassa Viritinvahvistimen
tukemat digitaaliset äänimuodot (sivu 46).
• HDMI-liitännän avulla viritinvahvistin voi
vastaanottaa monikanavaisia lineaarisia
PCM-signaalia (jopa 8 kanavaa) korkeintaan
192 kHz:n näytetaajuudella.
• Tämä viritinvahvistin tukee High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD)-, Deep Color (Deep Colour)-,
x.v.Color (x.v.Colour)- ja 3D-signaaleja.
Huomautus HDMI-liitännöistä
• HDMI IN -liittimen vastaanottama
äänisignaali toistetaan SPEAKERSliitännöistä, HDMI TV OUT -liittimestä
ja PHONES-liittimestä. Sitä ei toisteta
muista ääniliittimistä.
• HDMI IN -liittimen vastaanottamat
videosignaalit voidaan toistaa ainoastaan
HDMI TV OUT -liittimen kautta.
Videotulosignaaleja ei voi toistaa VIDEO
OUT- tai MONITORI OUT -liittimien
kautta.
22FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 23 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
• Käytössä olevan television tai videolaitteen
mukaan 3D-kuvia ei välttämättä näytetä.
• Kaikki HDMI-laitteet eivät tue kaikkia
toimintoja, jotka tietty HDMI-versio
määrittää. Esimerkiksi HDMI:n versiota 1.4
tukevat laitteet eivät välttämättä tue
audiopaluukanavaa (ARC).
• Lisätietoja on kunkin liitetyn laitteen
käyttöohjeessa.
Johtojen kytkeminen
• Varmista ennen johtojen liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
• Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää.
Tee liitännät sen mukaan, miten liitetyissä
laitteissa on liittimiä käytettävissä.
• Käytä High Speed HDMI -kaapelia.
Jos käytössä on Standard HDMI -kaapeli,
1080p-, Deep Color (Deep Colour)- tai
3D-kuvat eivät välttämättä näy oikein.
• Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä. Kun liität
HDMI-DVI-muunnoskaapelin DVI-Dlaitteeseen, ääni ja/tai kuva ei välttämättä
toimi. Liitä muu äänijohto tai digitaalinen
liitäntäjohto ja määritä sitten A. ASSIGN
-asetus AUDIO-valikossa (sivu 51), jos ääni
ei kuulu oikein.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä
liittimiä suoraan, kunnes ne napsahtavat
paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihje
Kaikki digitaaliset ääniliittimet tukevat
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytetaajuuksia.
Jos haluat liittää useita
digitaalilaitteita, mutta vapaata
tuloa ei ole käytettävissä
Lisätietoja on kohdassa Muiden tulojen
äänen/kuvan käyttäminen (sivu 51).
23FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Liitännät
• Jos haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimesta, määritä HDMI-valikon
AUDIO.OUT-asetukseksi TV+AMP
(sivu 60). Jos et voi toistaa monikanavaista
äänilähdettä, määritä asetukseksi AMP.
Ääntä ei tällöin kuitenkaan toisteta
television kaiuttimesta.
• Super Audio CD -levyjen DSD-signaaleja
ei vastaanottaa eikä lähettää.
• Muista kytkeä virta viritinvahvistimeen,
kun toistolaitteen video- ja äänisignaaleja
lähetetään televisioon viritinvahvistimen
kautta. Jos PASS.THRU-asetukseksi valitaan
OFF, video- ja äänisignaaleja ei lähetetä,
kun virta on katkaistu.
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMIliittimestä lähetettyjä äänisignaaleja
(näytetaajuus, bittipituus jne.). Tarkista liitetyn
laitteen asetukset, jos kuva on huono tai ääntä
ei kuulu HDMI-kaapelilla liitetystä laitteesta.
• Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta
muutetaan näytetaajuutta, kanavien määrää
tai audiolähtösignaalin audiomuotoa.
• Kun liitetty laite ei ole yhteensopiva
kopiosuojaustekniikan (HDCP) kanssa,
HDMI TV OUT -liittimen kuva ja/tai
ääni voi olla vääristynyt tai ei se puuttuu.
Tarkista tässä tilanteessa liitetyn laitteen
tekniset tiedot.
• Voit nauttia High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
-signaaleista ja monikanavaisista
lineaarisista PCM-signaaleista vain
yhden HDMI-liitännän avulla.
• Aseta toistolaitteen kuvaresoluutioksi
enemmän kuin 720p/1080i, jos haluat
nauttia High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD) -äänestä.
• Toistolaitteen kuvaresoluutio saattaa
vaatia tiettyjä asetuksia, jotta voit nauttia
monikanavaisesta lineaarisesta PCM
-äänestä. Lisätietoja on toistolaitteen
käyttöohjeissa.
• Jotta voit nauttia 3D-kuvista, kytke
3D-yhteensopiva televisio ja videolaite
(kuten Blu-ray Disc -soitin, Blu-ray Disc
-tallennin, PlayStation 3) viritinvahvistimeen
High Speed HDMI -kaapelilla, ota käyttöön
3D-lasit ja toista 3D-sisältöä.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 24 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Blu-ray Disc -soittimen ja DVD-soittimen kytkeminen
Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin
Äänisignaalit
Videosignaalit
Ääni-/videosignaalit
tai
A*
B
C
A Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
B Koaksiaalinen digitaalijohto
(lisävaruste)
C Komponenttivideojohto (lisävaruste)
D HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
D
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
* Kun liität laitteen, jossa on OPTICAL-liitin,
määritä A. ASSIGN-asetus AUDIO-valikossa
(sivu 51).
Huomautuksia
• Varmista, että muutat kaukosäätimen BD/DVDtulopainikkeen oletusasetuksen, jotta voit käyttää
painikkeita DVD-soittimen ohjaamiseen.
Lisätietoja on kohdassa Tulopainikkeiden
määrittäminen uudelleen (sivu 61).
• Voit myös nimetä BD/DVD-tulon uudelleen,
jolloin se voidaan näyttää viritinvahvistimen
näytössä. Lisätietoja on kohdassa Tulojen
nimeäminen (sivu 37).
24FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 25 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
PlayStation 3 -laitteen kytkeminen
Liitännät
PlayStation 3
Ääni-/videosignaalit
A
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
25FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 26 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Satelliittivirittimen, kaapelitelevisiovirittimen kytkeminen
Satelliittiviritin, kaapelitelevisioviritin
Ääni-/videosignaalit
Videosignaalit
Äänisignaalit
tai
A
B
C
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
tai
D
E
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
B Komponenttivideojohto (lisävaruste)
C Videojohto (lisävaruste)
D Äänijohto (lisävaruste)
E Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
26FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 27 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Videonauhurin ja DVD-tallentimen liittäminen
Liitännät
Videonauhuri, DVD-tallennin
Ääni-/videosignaalit
A
Äänisignaalit
Videosignaalit
B *
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
*
C
* Jos haluat tallentaa, tämä kytkentä on tehtävä
(sivu 38).
B Videojohto (lisävaruste)
C Äänijohto (lisävaruste)
Huomautus
Muuta kaukosäätimen VIDEO-tulopainikkeen
oletusasetus, jotta voit käyttää painiketta DVDtallentimen ohjaamiseen. Lisätietoja on kohdassa
”Tulopainikkeiden määrittäminen uudelleen”.
(sivu 61).
27FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 28 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Vihje
Suosittelemme äänikentän P. AUDIO käyttämistä,
jos lähteenä on MP3 tai muu pakattu lähde.
4b: Äänilaitteiden
kytkeminen
5: Antennien kytkeminen
Super Audio
CD -soitin,
CD-soitin
Varmista ennen antennien liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
FM-lanka-antenni (vakiovaruste)
A
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
B
Kannettava
äänilaite
A Äänijohto (lisävaruste)
B Phono-johto, jossa on
stereokuulokeliitin (lisävaruste)
Huomautuksia
• Varmista ennen johtojen liittämistä, että
verkkovirtajohto on irrotettu.
• Kun toistetaan PORTABLE IN -liittimeen liitettyä
laitetta, ääni voi olla katkeileva tai vääristynyt.
Kyseessä ei ole toimintavika, vaan se liittyy
liitettyyn laitteeseen.
• Jos PORTABLE IN -liittimeen liitetyn laitteen ääni
on hyvin pehmeä, voit lisätä äänenvoimakkuuden
tasoa. Muista kuitenkin vähentää
äänenvoimakkuuden tasoa, kun vaihdat toiseen
tulolähteeseen, jottei kaiutin vahingoitu.
Huomautuksia
• Voit välttää häiriötä pitämällä AM-kehäantennin
etäällä viritinvahvistimesta ja muista laitteista.
• Varmista, että FM-lanka-antenni on kokonaan
laajennettu.
• Kun olet liittänyt FM-lanka-antennin, pidä se
mahdollisimman vaakasuorassa.
28FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 29 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
6: Verkkovirtajohdon
kytkeminen
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Viritinvahvistin alustaminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
?/1
Pistorasiaan
Huomautus
Muista kytkeä virta viritinvahvistimeen, kun
toistolaitteen video- ja äänisignaaleja lähetetään
televisioon viritinvahvistimen kautta. Jos virtaa ei
ole kytketty, video- ja äänisignaaleja ei lähetetä.
1
Katkaise viritinvahvistimen
virta painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekunnin ajan.
CLEARING tulee näkyviin hetkeksi,
minkä jälkeen CLEARED tulee näyttöön.
Kaikki muutetut tai säädetyt asetukset
palautetaan oletusasetuksiksi.
29FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Ennen kuin käytät viritinvahvistinta
ensimmäistä kertaa, alusta viritinvahvistin
seuraavasti. Tätä toimenpidettä voidaan
käyttää myös palauttamaan laitteen
oletusasetukset.
Käytä viritinvahvistimen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
Verkkovirtajohto
masterpage: Vasen
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 30 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Kaiutinsijoittelun valitseminen
Valitse kaiutinsijoittelu käytössä olevan kaiutinjärjestelmän mukaan.
AMP
MENU
,
V/v/b
1
2
Paina AMP MENU.
3
Valitse PATTERN painamalla
V/v-painiketta toistuvasti ja
valitse sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi kaiutinsijoittelu
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja paina sitten
.
Valitse SPKR painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
Kaiutinsijoittelun asetukset
Esimerkki:
5 / 2. 1
2 etukaiutinta + 2 takakaiutinta bassokaiutin
etuyläkaiutinta +
keskikaiutin
Kaiutinsijoittelu
EtuEtuylävasen/ Keski
vasen/oikea -oikea
Takavasen/ Vasen
Oikea
Bassokaiutin
-oikea
takakeski takakeski
5/2.1
5/2
4/2.1
4/2
3/4.1
3/4
2/4.1
2/4
3/3.1
3/3
2/3.1
2/3
3/2.1
3/2
2/2.1
2/2
3/0.1
3/0
2/0.1
2/0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
30FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Oikea
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 31 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Huomautuksia
AUTO CALIBRATION toiminnon käyttäminen
Tämä viritinvahvistin käyttää DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) -tekniikkaa,
jonka avulla voit suorittaa automaattisen
kalibroinnin seuraavasti:
• Tarkista jokaisen kaiuttimen ja
viritinvahvistimen välinen liitäntä.*
• Säädä kaiuttimien tasoa.
• Mittaa jokaisen kaiuttimen etäisyys
kuuntelusijainnista.*
• Mittaa kaiuttimen koko.*
• Mittaa taajuusominaisuudet.*
1: Automaattisen kalibroinnin
määrittäminen
Mittausmikrofoni
* Mittaustuloksia ei käytetä, kun
A. DIRECT on valittuna.
DCAC on suunniteltu luomaan huoneeseen
sopiva äänitasapaino. Voit kuitenkin
säätää kaiuttimien tasoja manuaalisesti
mieltymyksiesi mukaan. Lisätietoja on
kohdassa Kaiuttimien tason säätäminen
(TEST TONE) (sivu 35).
Esimerkki takakeskikaiuttimien
käytöstä
Ennen automaattisen kalibroinnin
suorittamista
Ennen kuin suoritat automaattisen
kalibroinnin, tarkista seuraavat asiat:
• Asenna ja liitä kaiuttimet (sivu 17, 19).
• Liitä vain mukana toimitettu
mittausmikrofoni AUTO CAL MIC
-liittimeen. Älä liitä muita mikrofoneja
tämän liittimeen.
• Irrota kuulokkeet.
• Poista mahdolliset esteet mittausmikrofonin
ja kaiuttimien tieltä, jotta välttyisit
mittausvirheeltä.
• Varmista, että ympäristö on hiljainen ja
meluton, jotta saisit tarkemman mittauksen.
1
Valitse kaiutinsijoittelu (sivu 30).
Jos kytket etuyläkaiuttimet, valitse
kaiutinsijoittelu, jossa on etuyläkaiuttimet
(5/x.x tai 4/x.x) aina, kun teet
automaattisen kalibroinnin. Muutoin
etuyläkaiuttimien ominaisuuksia ei
voi mitata.
2
Liitä mukana toimitettu
mittausmikrofoni
AUTO CAL MIC -liittimeen.
jatkuu
31FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Viritinvahvistimen valmisteleminen
(vain Euroopan, Australian ja
Taiwanin mallit)
• Kalibroinnin aikana kaiuttimista tuleva ääni on
erittäin voimakas eikä voimakkuutta voi säätää.
Ota lapset ja naapurusto huomioon.
• Jos mykistystoiminto on aktivoitu ennen
automaattisen kalibroinnin suorittamista,
mykistystoiminto kytketään pois päältä
automaattisesti.
• Oikeita mittauksia ei välttämättä voi suorittaa tai
automaattista kalibrointia ei voi tehdä, kun käytössä
on erityiskaiuttimet, kuten dipolikaiuttimet.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 32 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
3
Asenna mittausmikrofoni.
Aseta mittausmikrofoni kuuntelupaikkaasi.
Käytä tuolia tai jalustaa niin, että
mittausmikrofoni on samalla korkeudella
kuin korvasi.
2: Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
?/1
Aktiivisen bassokaiuttimen
asetuksen vahvistaminen
• Kun bassokaiutin on liitetty, kytke
bassokaiuttimeen virta ja lisää
äänenvoimakkuutta ennen bassokaiuttimen
aktivoimista. Käännä LEVEL-säädin hieman
alle keskipisteeseen.
• Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
jakosuodintoiminto, aseta arvo maksimiin.
• Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto,
ota tämä toiminto pois käytöstä.
Tulopainikkeet
AUTO
CAL
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Huomautus
Käytössä olevan bassokaiuttimen ominaisuuksien
mukaan asetuksen etäisyysarvo voi olla kauempi
kuin todellinen sijainti.
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
SHIFT
Pidä SHIFT-painiketta painettuna
ja paina sitten AUTO CAL.
Automaattisen kalibroinnin
STANDARD-tila valitaan automaattisesti
ja oletuskalibrointityyppinä on ENGINEER.
Mittaus alkaa 5 sekunnissa.
Mittauksen valmistumisessa kestää noin
30 sekuntia.
32FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 33 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Seuraavassa taulukossa kuvataan näytössä
näkyvä mittauksen tila.
Näyttö
Kaiuttimien olemassaolo
TONE
Kaiuttimien vahvistus, etäisyys,
taajuusvaste
T. S. P.*
Valitse kohde painamalla V/v-painiketta
toistuvasti. Paina sitten .
• EXIT
Lopettaa asetustoimenpiteen tallentamatta
mittaustuloksia.
• WARN CHK
Näyttää mittaustuloksiin liittyvän
varoituksen. Lisätietoja on kohdassa
Varoitusviestin tarkistaminen (sivu 34).
• SAVE.EXIT
Tallentaa mittaustulokset ja lopettaa
asetustoimenpiteen.
• RETRY
Suorittaa automaattisen kalibroinnin
uudelleen.
Bassokaiuttimen vahvistus ja etäisyys WOOFER*
* Vastaava kaiuttimen osoitin syttyy näyttöön
mittauksen aikana.
Vihjeitä
• Voit valita kalibrointityypin ja suorittaa
automaattisen kalibroinnin AUTO CAL -valikon
CUSTOM-toiminnon avulla (sivu 35).
• Voit vaihtaa etäisyyden yksikköä SPEAKERvalikon kohdasta DIST.UNIT (sivu 58).
3
3: Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen
1
Vahvista mittaustulokset.
Tallenna mittaustulokset.
Valitse SAVE.EXIT vaiheessa 2.
Näyttöön tulee teksti COMPLETE
ja asetukset tallennetaan.
Automaattisen kalibroinnin
peruuttaminen
Automaattinen kalibrointitoiminto
peruutetaan, kun teet jonkin seuraavista
mittaustoimenpiteen aikana:
– Paina ?/1.
– Paina tulopainikkeita tai käännä
viritinvahvistimen INPUT SELECTOR
-säädintä.
– Säädä äänenvoimakkuutta.
– Paina MUTING tai
.
– Liitä kuulokkeet.
– Paina AUTO CAL uudelleen.
Tarkista mittaustulokset.
4
Irrota mittausmikrofoni
viritinvahvistimesta.
Huomautus
Jos kaiutin on asetettava uudelleen, automaattinen
kalibrointi kannattaa tehdä uudelleen, jotta voit
nauttia surround-äänestä.
Vihje
Matalien taajuuksien ominaisuudet määrittävät
kaiuttimen koon (LARGE/SMALL).
Mittaustulokset voivat muuttua mittausmikrofonin
ja kaiuttimien sijainnin sekä huoneen muodon
mukaan. On suositeltavaa, että noudatat
mittaustuloksia. Voit kuitenkin muuttaa kyseisiä
asetuksia SPEAKER-valikosta (sivu 54). Tallenna
mittaustulokset ensin ja yritä sitten muuttaa
asetuksia.
Kun mittaus on tehty, laite antaa
merkkiäänen ja tulokset tulevat näkyviin
näyttöön.
Mittaustoimenpide Toimi näin
[Näyttö]
Suoritettu oikein
[SAVE.EXIT]
Siirry vaiheeseen 2.
Epäonnistuu
[E - xxx xx]
Lisätietoja on kohdassa
Kun virhekoodi tulee
näkyviin (sivu 34).
jatkuu
33FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Mittauskohde
2
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 34 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Kun virhekoodi tulee näkyviin
1 Tarkista virheen ongelma.
Näyttö ja selitys
E - xxx* 32
Yhtään kaiutinta ei tunnistettu. Varmista,
että mittausmikrofoni on liitetty oikein, ja
suorita automaattinen kalibrointi uudelleen.
Jos mittausmikrofoni on liitetty oikein,
mutta virhekoodi tulee edelleen näkyviin,
mittausmikrofonin johto voi olla vahingoittunut
tai väärin liitetty.
E - xxx* 33
• Yhtään etukaiutinta ei ole liitetty tai vain
yksi etukaiutin on liitetty.
• Mittausmikrofonia ei ole liitetty.
• Joko vasenta tai oikeaa takakaiutinta ei ole
liitetty.
• Takakeskikaiuttimet tai etuyläkaiuttimet on
liitetty, vaikka takakaiuttimia ei ole tarkoitus
liittää. Liitä takakaiuttimet SPEAKERS
SURROUND -liitäntöihin.
Takakeskikaiutin on liitetty vain SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH R
-liitäntöihin. Kun liität vain yhden
takakeskikaiuttimen, liitä se SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L
-liitäntöihin.
• Joko vasen tai oikea etuyläkaiutin ei ole liitetty.
* xxx esittää kaiutinkanavaa
F
Etukanava
S
Takakanava
SB
Takakeskikanava
FH
Etuyläkanava
Virhekoodista riippuen kaiutinkanava
ei välttämättä tule näkyviin.
2 Suorita automaattinen kalibrointi
uudelleen.
Paina . Näyttöön tulee teksti RETRY Y.
Paina sitten .
3 Toista vaiheet kohdassa 3:
Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen (sivu 33).
Varoitusviestin tarkistaminen
Jos mittaustuloksesta annetaan varoitus,
tarkat tiedot tulevat näkyviin.
Näyttö ja selitys
W - xxx* 40
Mittauksen aikana havaittiin voimakasta melua.
Voit saada paremmat tulokset, jos suoritat
kalibroinnin uudelleen hiljaisessa ympäristössä.
W - xxx* 41
W - xxx* 42
Mikrofonin tulosignaali on liian voimakas.
Kaiuttimen ja mikrofonin etäisyys on liian lyhyt.
Aseta laitteet kauemmaksi toisistaan ja suorita
mittaus uudelleen.
W - xxx* 43
Bassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voi
tunnistaa. Tämä voi johtua melusta. Kokeile
suorittaa mittaus hiljaisessa ympäristössä.
NO WARN
Varoitustietoja ei ole.
* xxx esittää kaiutinkanavaa
FL
Vasen etukanava
FR
Oikea etukanava
CNT
Keskikanava
SL
Vasen takakanava
SR
Oikea takakanava
SBL
Vasen takakeskikanava
SBR
Oikea takakeskikanava
LH
Vasen etuyläkanava
RH
Oikea etuyläkanava
SW
Bassokaiutin
Mittaustuloksesta riippuen kaiutinkanava
ei välttämättä tule näkyviin.
Jos haluat palata vaiheeseen 2
kohdassa ”3: Mittaustulosten
vahvistaminen/tallentaminen”
Paina
.
Vihje
Bassokaiuttimen sijainnin mukaan mittaustulokset
voivat vaihdella. Ongelmia ei kuitenkaan ole, vaikka
jatkaisi viritinvahvistimen käyttöä kyseisellä arvolla.
34FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 35 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Kalibrointityypin valitseminen
Voit valita halutun kalibrointityypin ja
suorittaa sitten automaattisen kalibroinnin.
Paina AMP MENU.
3
Valitse CUSTOM painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi
kalibrointityyppi painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
.
Paina V/v-painiketta toistuvasti
ja valitse A. CAL. Paina sitten
tai b.
• FULL.FLAT
Tekee jokaisen kaiuttimen taajuuden
mittauksesta tasaisen.
• ENGINEER
Asettaa taajuusominaisuudet
sellaisiksi, jotka vastaavat Sonyn
kuunteluhuonestandardia.
• FRONT.REF
Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuuksia vastaamaan
etukaiuttimen ominaisuuksia.
• OFF
Asettaa automaattisen kalibroinnin
taajuuskorjaimen pois päältä.
Automaattinen kalibrointitoiminto
käynnistyy automaattisesti.
5
Tallenna mittaustulokset (sivu 33).
(TEST TONE)
Voit säätää kaiuttimien tasoja, kun kuuntelet
testiääntä kuuntelusijainnistasi.
Tulopainikkeet
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
2
Paina AMP MENU.
3
Valitse T. TONE painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
.
Valitse LEVEL painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
jatkuu
35FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Viritinvahvistimen valmisteleminen
1
2
Kaiuttimien tason
säätäminen
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 36 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
4
Valitse AUTO xxx* painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti.
Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta
järjestyksessä.
Perustoiminnot
Toisto
* xxx esittää kaiutinkanavaa.
Huomautus
Tulopainikkeet
Kaiuttimien sijaintiasetusten mukaan testiääni
ei välttämättä kuulu kaikista kaiuttimista,
vaikka valitsisit kohdan AUTO xxx.
5
Säädä kaiuttimien tasoja.
Säädä kaiuttimien tasoja LEVEL-valikon
(sivu 54) avulla niin, että testiääni
kuulostaa samalta jokaisesta kaiuttimesta.
Vihjeitä
AMP
MENU
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien tasoa
samanaikaisesti, paina MASTER VOL +/– tai
2 +/–. Voit myös käyttää viritinvahvistimen
MASTER VOLUME -säädintä.
• Säädetty arvo näkyy näytössä säädön aikana.
6
,
V/v/B/b
Sulje testiääni.
Valitse OFF kohdassa 4 painamalla
mitä tahansa tulopainiketta.
Kun testiääntä ei kuulu
kaiuttimista
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
SOUND
FIELD +/–
• Kaiutinjohdot eivät ehkä ole tiukasti kiinni.
• Kaiutinjohdoissa voi olla oikosulkuongelma.
Kun testiääni kuuluu muusta
kaiuttimesta kuin näytössä
osoitetusta kaiuttimesta
Kaiutinsijoittelun asetus on virheellinen.
Varmista, että kaiutinliitännät ja
kaiutinsijoittelu vastaavat toisiaan.
1
2
3
Kytke liitettyyn laitteeseen virta.
Kytke viritinvahvistimeen virta.
Paina halutun laitteen vastaavaa
tulopainiketta.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
Valittu tulo näkyy näytössä.
Huomautus
Kun painat TUNER-painiketta, FM TUNER
tai AM TUNER näkyy hetken aikaa näytössä,
kunnes taajuus tulee näkyviin.
36FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Oikea
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI05BAS_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 37 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
4
5
Aloita toisto lähteestä.
Paina MASTER VOL +/– tai
2 +/–, kun haluat säätää
äänenvoimakkuutta.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
MASTER VOLUME -säädintä.
6
4
Osoitin vilkkuu ja voit kirjoittaa merkin.
5
Voit nauttia surround-äänestä
painamalla SOUND FIELD +/–.
Vihjeitä
•Voit valita merkkityypin seuraavasti
painamalla V/v.
Aakkoset (iso kirjain) t Numerot t
Symbolit
•Jos haluat syöttää tyhjän välin, paina b
valitsematta merkkiä.
Mykistystoiminnon aktivoiminen
Jotta välttyisit kaiuttimien
vahingoittumiselta
Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset viritinvahvistimen virran.
Tulojen nimeäminen
Voit antaa tuloille korkeintaan 8-merkkisen
nimen(lukuun ottamatta TUNER-tuloa),
joka näkyy näytössä.
Laite on helpompi tunnistaa näytössä
näkyvästä nimestä kuin liittimistä.
1
Jos teet virheen
Paina painikkeita B/b, kunnes merkki,
jota haluat muuttaa, alkaa vilkkua. Valitse
sitten oikea merkki painamalla V/v.
6
Paina
.
Annettu nimi rekisteröidään.
Tietojen näyttäminen
näytössä
Näytössä näkyy useita viritinvahvistimen
tilaan liittyviä tietoja, kuten äänikenttä.
Tulopainikkeet
Paina sitä tulopainiketta, jolle
haluat luoda indeksinimen.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
Valitse merkki painamalla
V/v-painiketta ja siirrä sitten
syöttökohtaa taakse- tai
eteenpäin painamalla B/b.
Perustoiminnot
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
painikkeita 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE/HD-D.C.S. tai MUSIC.
Lisätietoja on kohdassa sivu 43.
Paina kaukosäätimen MUTING- tai
-painiketta.
Voit peruuttaa mykistystoiminnon
tekemällä jonkin seuraavista toiminnoista.
• Paina painiketta uudelleen.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Kytke viritinvahvistin pois päältä.
• Suorita automaattinen kalibrointi.
Valitse NAME IN painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
Paina AMP MENU.
DISPLAY
AMP MENU
Valitse SYSTEM painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
jatkuu
37FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 38 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
1
Paina sitä tulopainiketta, jonka
tietoja haluat tarkastella.
2
Paina AMP MENU -painiketta ja
paina sitten DISPLAY-painiketta
toistuvasti.
Aina kun painat painiketta, näyttö
siirtyy seuraavaan tilaan seuraavasti:
Tulon indeksinimi* t Valittu tulo t
Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuuden tasot t
Suoratoistotiedot**
FM-/AM-radion kuuntelemisen
aikana
Esiasetetun aseman nimi* t Taajuus t
Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuuden taso
RDS-lähetysten vastaanoton aikana
(vain Euroopan, Australian ja
Taiwanin mallit)
Ohjelmapalvelun nimi tai esiasetetun
aseman nimi* t Taajuus, taajuusalue
ja esiasetettu numero t Käytössä oleva
äänikenttä t Äänenvoimakkuuden taso
* Indeksinimi näkyy vain, kun olet
määrittänyt sellaisen tulolle tai esiasetetulle
asemalle (sivut 37, 42). Indeksinimi ei näy,
jos vain tyhjiä välilyöntejä on kirjoitettu tai
nimi on sama kuin tulonimi.
** Suoratoiston tietoja ei välttämättä näytetä.
Huomautus
Kaikkien kielten merkkejä ei välttämättä näytetä.
Tallentaminen
viritinvahvistimen avulla
Voit tallentaa ääni-/videolaitteen signaalia
viritinvahvistimen avulla. Lisätietoja on
tallennuslaitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
1
Paina toistolaitteen vastaavaa
tulopainiketta.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Valmistele toistolaite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi videonauhuriin
videonauha, jonka haluat kopioida.
3
Valmistele tallennuslaite.
Aseta tyhjä videonauha tms.
tallennuslaitteeseen (VIDEO)
tallentamista varten.
4
Aloita tallennus
tallennuslaitteessa ja aloita
sitten toisto toistolaitteessa.
Huomautuksia
• Joissakin lähteissä on tekijänoikeussuojauksia
tallentamisen estämiseksi. Siinä tapauksessa
et välttämättä pysty tallentamaan lähteestä.
• Vain analogiset signaalit viedään analogisesta
lähtöliittimestä (tallentamista varten).
• HDMI-ääntä ei voida tallentaa.
• Jos ainoastaan komposiittivideosignaaleja
tallennetaan, viritinvahvistimen automaattinen
virrankatkaisutoiminto voi aktivoitua ja keskeyttää
tallennuksen. Määritä tässä tapauksessa
AUTO.STBY-asetukseksi STBY OFF (sivu 60).
38FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 39 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Aseman virittäminen automaattisesti
(Automatic Tuning)
Virittimen toiminnot
FM-/AM-radion
kuunteleminen
Voit kuunnella FM- ja AM-lähetyksiä
sisäisellä virittimellä. Varmista ennen käyttöä,
että olet liittänyt FM- ja AM-antennit
viritinvahvistimeen (sivu 28).
Vihje
Suoravirityksen viritysasteikko on kuvattu alla.
FM
AM
Yhdysvallat, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Eurooppa, Australia,
Taiwan
50 kHz
9 kHz
* AM-viritysasteikko on muutettavissa (sivu 40).
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
2
Paina TUNING + tai TUNING –.
TUNING + hakee asemia matalista
korkeisiin taajuuksiin ja TUNING –
hakee asemia korkeista mataliin
taajuuksiin.
Viritinvahvistin pysäyttää haun,
kun taajuus vastaanotetaan.
Viritinvahvistimen
ohjauspainikkeiden käyttäminen
1 Valitse FM- tai AM-kaista kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse AUTO painamalla TUNING MODE
-painiketta toistuvasti.
3 Paina TUNING + tai TUNING –.
Numeropainikkeet
TUNER
AMP
MENU
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
Jos FM-stereovastaanotto on
heikko
Jos FM-stereovastaanotto on heikko ja
näytössä vilkkuu ST, valitse monauraalinen
ääni, jotta ääni ei vääristy niin paljon.
1 Paina AMP MENU.
2 Valitse TUNER painamalla V/v -painiketta
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
3 Valitse FM MODE painamalla V/v
-painiketta toistuvasti ja paina sitten
tai b.
4 Valitse MONO painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
.
Voit palata stereotilaan toistamalla vaiheet 1–4
ja valitsemalla STEREO-vaihtoehdon
vaiheessa 4.
D.TUNING
SHIFT
39FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Virittimen toiminnot
Alue
1
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 40 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Aseman virittäminen suoraan
(Direct Tuning)
Voit antaa aseman taajuuden suoraan
käyttämällä numeropainikkeita.
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
AM-viritysasteikon muuttaminen
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan
mallit)
Voit muuttaa AM-viritysasteikkoa 9 kHz:iin
tai 10 kHz:iin viritinvahvistimen painikkeilla.
?/1
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
Paina D.TUNING.
Paina SHIFT painettuna ja syötä
sitten taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
• Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit:
Valitse 1 b 0 b 2 b 5
• Muut mallit:
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Vihje
Kun olet virittänyt AM-aseman, säädä
AM-kehäantennin suuntaa ihanteellista
vastaanottoa varten.
4
Paina
.
TUNING MODE
1
Katkaise viritinvahvistimen
virta painamalla ?/1.
2
Pidä TUNING MODE -painiketta
painettuna ja paina ?/1.
3
Muuta nykyinen AMviritysasteikko 9 kHz:iin
(tai 10 kHz:iin).
Voit palauttaa asteikon 10 kHz:iin
(tai 9 kHz:iin) toistamalla edellä
olevan toimenpiteen.
Huomautus
Jos et voi virittää asemaa
Varmista, että olet syöttänyt oikean taajuuden.
Yritä toistaa vaiheet 2–4. Jos et vieläkään voi
virittää asemaa, taajuus ei ehkä ole käytössä
alueellasi.
Kaikki esiasetetut asemat tyhjennetään, jos muutat
viritysasteikkoa.
40FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Oikea
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI05BAS_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 41 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
4
FM-/AM-radioasemien
esiasettaminen
Voit tallentaa enintään 30 FM-asemaa ja
30 AM-asemaa esiasetetuiksi suosikkiasemiksi.
Numeropainikkeet
TUNER
Pidä SHIFT painettuna ja valitse
sitten esiasetuksen numero
painamalla numeropainikkeita.
Voit valita esiasetuksen numeron myös
painamalla PRESET + tai PRESET –.
5
Paina
.
Asema on tallennettu valittuun
esiasetuksen numeroon.
6
ENT/MEM
Voit esiasettaa toisen aseman
toistamalla vaiheet 1–5.
Virittimen toiminnot
Esiasetetuille asemille viritys
AMP
MENU
,
V/v/B/b
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
2
Valitse haluamasi asema
painamalla toistuvasti
PRESET + tai PRESET –.
Aina kun painat painiketta, voit valita
esiasetetun aseman seuraavasti:
PRESET +/–
SHIFT
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
Viritä esiasetettava asema
Automatic Tuning -toiminnon
(sivu 39) tai Direct Tuning
-toiminnon (sivu 40) avulla.
1
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Voit pitää SHIFT-painiketta painettuna
ja painaa numeropainiketta, kun haluat
siirtyä esiasetettuun asemaan. Viritä
valinta painamalla .
Viritinvahvistimen
ohjauspainikkeiden käyttäminen
1 Valitse FM- tai AM-kaista kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse PRESET painamalla toistuvasti
TUNING MODE.
3 Valitse haluamasi esiasetettu asema
painamalla TUNING + tai TUNING –.
Pidä SHIFT-painiketta painettuna ja
paina sitten ENT/MEM-painiketta.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
41FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 42 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Esiasetettujen asemien
nimeäminen
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiasetetulle asemalle, jolle
haluat luoda indeksinimen (sivu 41).
3
4
Paina AMP MENU.
5
Valitse TUNER painamalla
V/v-painikkeita toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
Valitse NAME IN painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
Osoitin vilkkuu ja voit kirjoittaa merkin.
6
Valitse merkki painamalla
V/v-painiketta ja siirrä sitten
syöttökohtaa taakse- tai
eteenpäin painamalla B/b.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
(vain Euroopan, Australian ja
Taiwanin mallit)
Tämä viritinvahvistin tukee RDS (Radio
Data System) -järjestelmää, jonka avulla
radioasemat voivat lähettää lisätietoja
tavallisen ohjelmointisignaalin ohessa.
Tämä viritinvahvistin tarjoaa käteviä
RDS-toimintoja, kuten ohjelmapalvelunimen
näytön. RDS toimii vain FM-asemilla.*
* Kaikki FM-asemat eivät toimita RDS-palvelua
tai muita vastaavantyyppisiä palveluita. Jos et
tiedä alueesi RDS-palveluita, pyydä lisätietoja
paikallisesta radioasemasta.
Valitse vain FM-kaistan asema
suoravirityksellä (sivu 40),
automaattisella virityksellä (sivu 39)
tai esiasetetun aseman virityksellä.
(sivu 41).
Voit antaa enintään 8-merkkisen nimen
asemalle.
Kun virität aseman, joka tukee RDS-palveluita,
RDS syttyy ja ohjelmapalvelunimi näkyy
näytössä.
Vihjeitä
Huomautus
•Voit valita merkkityypin seuraavasti
painamalla V/v.
Aakkoset (iso kirjain) t Numerot t
Symbolit
•Jos haluat syöttää tyhjän välin, paina b
valitsematta merkkiä.
RDS ei välttämättä toimi oikein, jos viritetty asema
ei lähetä RDS-signaalia tai jos signaali on heikko.
Vihje
Kun ohjelmapalvelunimi on näkyvissä, voit
tarkistaa taajuuden painamalla toistuvasti
DISPLAY-painiketta (sivu 37).
Jos teet virheen
Paina painikkeita B/b, kunnes merkki,
jota haluat muuttaa, alkaa vilkkua. Valitse
sitten oikea merkki painamalla V/v.
7
Paina
.
Annettu nimi rekisteröidään.
Huomautus (vain Euroopan, Australian
ja Taiwanin mallit)
Kun nimeät RDS (Radio Data System) -aseman
ja virität kyseiselle asemalle, ohjelmapalvelunimi
näkyy annetun nimen sijaan.
42FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 43 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Huomautus
Surround-äänestä nauttiminen
Äänikentän valitseminen
Tämä viritinvahvistin voi luoda monikanavaista
surround-ääntä. Voit valita jonkin
viritinvahvistimen esiohjelmoiduista,
optimoiduista äänikentistä.
Et voi valita A. DIRECT -vaihtoehtoa, kun tuloksi
on valittu BD/DVD tai GAME.
Auto Format Direct (A.F.D.) -tila
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
kuunnella laadukasta ääntä ja valita purkutilan
2-kanavaisen stereoäänen kuuntelemiseksi
monikanavaisena äänenä.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
SOUND
FIELD +/–
Voit myös painaa viritinvahvistimen
painikkeita 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE/HD-D.C.S. tai MUSIC.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Toistaa 2-kanavaisen vasemman/oikean
signaalin kaikista kaiuttimista. Ääntä ei
kuitenkaan välttämättä toisteta kaikista
kaiuttimista kaiutinasetuksista riippuen.
2-kanavainen äänitila
Voit vaihtaa äänilähdön 2-kanavaiseksi
ääneksi riippumatta käyttämäsi ohjelmiston
tallennusmuodoista, liitetystä toistolaitteesta
tai viritinvahvistimen äänikenttäasetuksista.
x 2CH ST. (2-kanavainen stereo)
Viritinvahvistin toistaa äänen vain
vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta.
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
kokonaan äänikentän prosessoinnin ja
monikanavaiset surround-muodot miksataan
2-kanavaisiksi, lukuun ottamatta LFE-signaalia.
Elokuvatila
Voit ottaa surround-äänen käyttöön kätevästi
valitsemalla jonkin viritinvahvistimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat
elokuvateattereiden jännittävän ja voimakkaan
äänen kotiisi.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Voit kytkeä valitun tulon audio 2-kanavaiseksi
analogiseksi tuloksi. Tämän toiminnon
avulla voit nauttia laadukkaista analogisista
lähteistä ilman mitään säätöjä.
Kun käytät tätä toimintoa, vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimen
tasoa voidaan säätää.
jatkuu
43FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Surround-äänestä nauttiminen
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla toistuvasti
SOUND FIELD +/–.
Esiasettaa äänen sellaiseksi, kuin se oli
tallennettu/koodattu lisäämättä mitään
surround-tehosteita. Yhdysvaltojen ja
Kanadan mallin viritinvahvistin luo kuitenkin
matalataajuisen signaalin lähetettäväksi
bassokaiuttimeen, kun LFE-signaalia ei ole.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 44 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
x HD-D.C.S. (HD Digital Cinema Sound)
x HALL (Sali)
Tämä tila on Sonyn uusi innovatiivinen
kotiteatteritekniikka, joka hyödyntää
uusimpia akustisen ja digitaalisen signaalin
käsittelytekniikoita. Tekniikka perustuu
äänitysstudioiden tarkkoihin vastemittausten
tietoihin.
Tämän toiminnon avulla voit nauttia Blu-rayja DVD-elokuvien laadukkaasta äänestä ja
ainutlaatuisesta äänimaailmasta juuri niin
kuin elokuvan ääniteknikko on ne suunnitellut
masteroinnin aikana.
Voit valita HD-D.C.S.-tilan tehostetyypin.
(sivu 58).
Toistaa klassisen konserttisalin akustiikan.
x PLII MV (Pro Logic II Movie)
Suorittaa Dolby Pro Logic II Movie -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
Dolby Surround -koodatuille elokuville. Lisäksi
tämä tila voi toistaa äänen 5.1-kanavaisena
dubattujen tai vanhojen elokuvien katsomista
varten.
x PLIIX MV (Pro Logic IIx Movie)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Movie -tilan
purkamisen. Tämä asetus laajentaa Dolby Pro
Logic II Movie- tai Dolby Digital 5.1 -tilan
erillisille 7.1 elokuvakanavalle.
x PLIIZ (Pro Logic IIz)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIz -tilan purkamisen.
Tämä asetus lisää joustavuutta 5.1-kanavaisesta
7.1-kanavaiseen järjestelmään laajennettaessa.
Sen pystysuuntaiset osat antavat ulottuvuutta
läsnäoloon ja syvyyteen.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -tilan
purkamisen. 2-kanavaisessa muodossa
tallennettu lähde puretaan 7 kanavaan.
Musiikkitila
Voit ottaa surround-äänen käyttöön kätevästi
valitsemalla jonkin viritinvahvistimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat
konserttisalien jännittävän ja voimakkaan
äänen kotiisi.
x JAZZ (Jazzklubi)
Toistaa jazzklubin akustiikan.
x CONCERT (Konsertti)
Toistaa 300 hengelle tarkoitetun livehuoneen
akustiikan.
x STADIUM (Stadion)
Toistaa suuren, avoimen stadionin tunnun.
x SPORTS (Urheilu)
Toistaa urheilulähetyksen tunnun.
x P. AUDIO (Kannettavan audion
parantaja)
Toistaa selkeästi parannetun äänen
kannettavasta audiolaitteesta. Tämä tila
on ihanteellinen MP3-tiedostoille ja muulle
pakatulle musiikille.
x PLII MS (Pro Logic II Music)
Suorittaa Dolby Pro Logic II Music -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
x PLIIX MS (Pro Logic IIx Music)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Music -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
x PLIIZ (Pro Logic IIz)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIz -tilan
purkamisen. Tämä asetus lisää joustavuutta
5.1-kanavaisesta 7.1-kanavaiseen järjestelmään
laajennettaessa. Sen pystysuuntaiset osat
antavat ulottuvuutta läsnäoloon ja syvyyteen.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Suorittaa DTS Neo:6 Music -tilan purkamisen.
2-kanavaisessa muodossa tallennettu lähde
puretaan 7 kanavaan. Tämä asetus on
ihanteellinen tavalliselle stereolähteelle,
kuten CD-levyille.
44FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 45 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Kun kuulokkeet on liitetty
Voit valita vain seuraavat äänikentät, jos
kuulokkeet on liitetty viritinvahvistimeen.
x HP 2CH (2-kanavaiset kuulokkeet)
Tämä tila valitaan automaattisesti, jos käytät
kuulokkeita (lukuun ottamatta tilaa Analog
Direct). Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet
ohittavat kokonaan äänikentän prosessoinnin
ja monikanavaiset surround-muodot
miksataan 2-kanavaisiksi lukuun ottamatta
LFE-signaaleja.
x HP DIR (Kuulokkeet suoraan)
Jos liität bassokaiuttimen
Tämä viritinvahvistin luo matalataajuisen
signaalin lähetettäväksi bassokaiuttimeen,
kun LFE-signaalia ei ole. Kyseessä on
alipäästötehoste, joka lähetetään
bassokaiuttimesta 2-kanavaiseen signaaliin.
Matalia signaaleja ei kuitenkaan luoda
NEO6 CIN- tai NEO6 MUS-tilassa, jos
kaikkien kaiuttimien asetus on LARGE.
Jotta saisit kaiken hyödyn Dolby Digital
-bassonsuuntauspiiristä, bassokaiuttimen
katkaisutaajuus kannattaa asettaa
mahdollisimman korkealle.
Huomautuksia äänikentistä
Elokuvan/musiikin surroundtehosteiden kytkeminen pois
päältä
Valitse 2CH ST. tai A.F.D. AUTO painamalla
toistuvasti SOUND FIELD +/–.
Voi myös painaa painiketta
2CH/A.DIRECT toistuvasti tai painaa
viritinvahvistimen A.F.D-painiketta, kun
haluat valita 2CH ST. tai A.F.D. AUTO
tässä järjestyksessä.
• Kaiutinsijoittelun asetusten mukaan kaikki
äänikentät eivät välttämättä ole käytettävissä.
• Musiikin ja elokuvien äänikentät eivät toimi
seuraavissa tilanteissa.
– DTS-HD Master Audio-, DTS-HD High
Resolution Audio- tai Dolby TrueHD
-signaaleja, joiden näytteenottotaajuus
on yli 48 kHz.
– A. DIRECT on valittuna.
45FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Surround-äänestä nauttiminen
Tämä tila valitaan automaattisesti, jos käytössä
on kuulokkeet ja A. DIRECT on valittuna.
Toistaa analogiset signaalit prosessoimatta
niitä taajuuskorjaimessa, äänikentässä jne.
• PLII MV-, PLIIX MV-, PLII MS-,
PLIIX MS-, PLIIZ-, NEO6 CIN- ja
NEO6 MUS -tilat eivät myöskään toimi,
kun kaiutinsijoitteluna on 2/0 tai 2/0.1.
• PLIIX ja PLIIZ eivät voi olla yhtä aikaa
valittuna.
– PLIIX on käytettävissä vain, kun
kaiutinsijoittelu on asetuksessa, jossa
on takakeskikaiuttimet.
– PLIIZ on käytettävissä vain, kun
kaiutinsijoittelu on asetuksessa, jossa
on etuyläkaiuttimet.
• Kun jokin musiikin äänikentistä on valittu,
ääntä ei kuulu bassokaiuttimesta, jos kaikki
kaiuttimet on SPEAKER-valikossa asetettu
tilaan LARGE. Ääni kuitenkin toistetaan
bassokaiuttimesta, jos
– digitaalinen tulosignaali sisältää
LFE-signaaleja.
– etu- tai takakaiuttimet on asetettu
SMALL-tilaan.
– MULTI ST.-, PLII MV-, PLII MS-,
PLIIX MV-, PLIIX MS-, HD-D.C.S.tai P. AUDIO-tila on valittuna.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 46 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Viritinvahvistimen tukemat digitaaliset äänimuodot
Digitaaliset äänimuodot, joita tämä viritinvahvistin voi purkaa, vaihtelevat liitettyjen laitteiden
digitaalisten äänilähtöliittimien mukaan. Tämä viritinvahvistin tukee seuraavia äänimuotoja.
Äänimuoto
Kanavien
enimmäismäärä
Toistolaitteen ja viritinvahvistimen
välinen etäisyys
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
6.1
a
a
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audio a)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audio a)b)
7.1
×
a
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
a)
Dolby TrueHD a)
Monikanavainen lineaarinen PCM a) 7.1
a) Äänisignaalit viedään toisessa muodossa, jos toistolaite ei hyväksy kyseistä muotoa. Lisätietoja
b)
on toistolaitteen käyttöohjeessa.
Signaalit, joiden näytetaajuus on yli 96 kHz, toistetaan taajuudella 96 kHz tai 88,2 kHz.
46FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 47 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Äänikenttien palauttaminen
oletusasetuksiksi
Käytä viritinvahvistimen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
?/1
MUSIC
Katkaise viritinvahvistimen
virta painamalla ?/1.
2
Pidä MUSIC-painike painettuna
ja paina ?/1.
S.F. CLEAR tulee näyttöön ja kaikki
äänikentät palautuvat oletusasetuksiksi.
Mikä on BRAVIA Sync?
BRAVIA Sync -toiminnon avulla HDMIohjaustoimintoa tukevat Sony-laitteet,
kuten esimerkiksi yhteensopivat televisiot,
Blu-ray-/DVD-soittimet, AV-vahvistimet,
voivat olla yhteydessä toisiinsa.
Kun liität HDMI-kaapelilla (ei sisälly
toimitukseen) Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia BRAVIA Sync -toiminnon
kanssa, laitteiden käyttäminen on entistä
helpompaa seuraavasti:
• Toisto yhdellä painalluksella (sivu 49)
• Järjestelmän äänenhallinta (sivu 49)
• Järjestelmän virrankatkaisu (sivu 50)
• Teatteritilan synkronointi (sivu 50)
• Kohtauksen valinta (sivu 50)
HDMI-ohjaus on vastavuoroinen
ohjaustoimintostandardi, jota HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) käyttää
HDMI-liitännälle (High-Definition
Multimedia Interface).
Suosittelemme, että liität viritinvahvistimen
tuotteisiin, jotka tukevat BRAVIA Sync
-toimintoa.
Huomautus
Liitetyn laitteen mukaan HDMI-ohjaus ei
välttämättä toimi. Katso lisätietoja liitetyn
laitteen käyttöohjeesta.
47FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
BRAVIA Sync -ominaisuudet
1
BRAVIA Sync -ominaisuudet
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 48 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
BRAVIA Sync -toiminnon
valmistelu
Viritinvahvistin on yhteensopiva HDMIohjaus - Pika-asetus -toiminnon kanssa.
• Jos TV on yhteensopiva HDMI-ohjaus
- Pika-asetus -toiminnon kanssa, voit
määrittää viritinvahvistimen ja toistolaitteen
HDMI-ohjaustoiminnon automaattisesti
määrittämällä TV:n HDMIohjaustoiminnon (sivu 48).
• Jos TV ei ole yhteensopiva HDMI-ohjaus
- Pika-asetus -toiminnon kanssa, määritä
viritinvahvistimen, toistolaitteen ja TV:n
HDMI-ohjaustoiminto erikseen (sivu 48).
Viritinvahvistin on yhteensopiva
HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toiminnon kanssa
1 Liitä viritinvahvistin, TV ja toistolaitteet
HDMI-liitännällä.
(Vastaavien laitteiden on oltava HDMIohjaustoiminnon kanssa yhteensopivia.)
2 Kytke virta viritinvahvistimeen,
televisioon ja toistolaitteisiin.
3 Kytke TV:n HDMI-ohjaustoiminto päälle.
Viritinvahvistimen ja kaikkien liitettyjen
laitteiden HDMI-ohjaustoiminto
kytketään samalla päälle. Kun asetus on
valmis, näytössä näkyy viesti COMPLETE.
Lisätietoja TV:n asettamisesta voit katsoa
TV:n mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Jos TV ei ole yhteensopiva HDMIohjaus - Pika-asetus -toiminnon
kanssa
AMP
MENU
,
V/v/B/b
1 Paina AMP MENU.
2 Valitse HDMI painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
3 Valitse CTRL.HDMI painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja paina
sitten
tai b.
4 Valitse CTRL ON painamalla V/v painikkeita toistuvasti ja paina sitten
.
HDMI-ohjaustoiminto kytketään päälle.
5 Ota käyttöön liitetyn laitteen HDMIohjaus -toiminto.
Jos liitetyn laitteen HDMI-ohjaus
-toiminto on jo käytössä, asetusta ei
tarvitse muuttaa.
Lisätietoja TV:n ja liitettyjen laitteiden
asettamisesta on laitteiden mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Huomautuksia
• Ennen kuin suoritat HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toiminnon TV:stä, varmista ensin, että televisioon,
liitettyihin laitteisiin ja viritinvahvistimeen on
kytketty virta.
• Jos toistolaite ei toimi HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toiminnon asettamisen jälkeen, tarkista TV:n
HDMI-ohjaus -asetus.
• Jos liitetty laite ei tue HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toimintoa, mutta tukee HDMI-ohjaustoimintoa,
HDMI-ohjaustoiminto on asetettava liitettyyn
ennen television HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toiminnon suorittamista.
• Jos olet määrittänyt HDMI-tulon jollekin toiselle
tulolle HDMI-valikon H. ASSIGN -toiminnon
avulla, toisto yhdellä painalluksella -toiminto
ei ole käytettävissä.
48FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
masterpage: Oikea
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI07BRA_STR-DH520-U2.fm
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 49 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Laitteiden toisto yhdellä
painalluksella
(Toisto yhdellä painalluksella)
Voit käynnistää viritinvahvistimeen
BRAVIA Sync -toiminnolla liitetyt laitteet
yksinkertaisella toiminnolla (yksi painallus).
Voit nauttia liitettyjen laitteiden äänestä/
kuvasta.
Kun asetat PASS.THRU-asetukseksi AUTO
tai ON, ääni ja kuva voidaan viedä vain TV:stä,
kun viritinvahvistin on valmiustilassa.
Kun aloitat liitettyjen laitteiden toiston,
viritinvahvistimen ja TV:n toimintoja
yksinkertaistetaan seuraavasti:
Viritinvahvistin ja TV
TV-äänestä nauttiminen
viritinvahvistimeen liitettyjen
kaiuttimien kautta
(Järjestelmän äänenhallinta)
Voit helposti nauttia TV-äänestä
viritinvahvistimeen liitettyjen
kaiuttimien kautta.
Voit käyttää Järjestelmän äänenhallinta
-toimintoa TV-valikon avulla. Lisätietoja
on television käyttöohjeessa.
TV
Ottaa
Järjestelmän
äänenhallinnan
käyttöön
Viritinvahvistin
• Kytkeytyy
päälle (jos
valmiustilassa)
• Vaihtaa sopivaan
HDMI-tuloon
Kytkeytyy päälle (jos valmiustilassa)
Huomautuksia
• TV:stä riippuen sisällön alkua ei välttämättä
näytetä.
• Asetuksista riippuen viritinvahvistin ei välttämättä
kytkeydy päälle, kun PASS.THRU-asetuksena on
AUTO tai ON.
• Varmista, että Järjestelmän äänenhallinta -toiminto
on otettu käyttöön TV-valikosta.
Vihje
Voit myös valita liitetyn laitteen, kuten Blu-ray
Disc- tai DVD-soittimen, TV-valikosta.
Viritinvahvistin ja TV kytkeytyvät automaattisesti
sopivaan HDMI-tuloon.
Toistaa TV:n ääntä
Voit myös käyttää Järjestelmän äänenhallinta
-toimintoa seuraavasti.
• Jos kytket viritinvahvistimen päälle, kun TV
on kytketty päälle, Järjestelmän äänenhallinta
-toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle
ja TV-ääni toistetaan viritinvahvistimeen
liitetyistä kaiuttimista. Jos kuitenkin kytket
viritinvahvistimen pois päältä, ääni toistetaan
TV-kaiuttimista.
• Kun lisäät TV:n äänenvoimakkuutta,
Järjestelmän äänenhallintatoiminto säätää
viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta
samalla tavalla.
Huomautuksia
• Jos Järjestelmän äänenhallinta ei toimi TV-asetusten
mukaisesti, katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.
• Kun CTRL.HDMI-asetukseksi on valittu CTRL
ON, HDMI-valikon AUDIO.OUT-asetukset
asetetaan automaattisesti Järjestelmän
äänenhallinta -asetusten mukaisesti.
• Television on tuettava Järjestelmän äänenhallinta
-toimintoa.
• Jos TV kytketään päälle ennen viritinvahvistinta,
TV-ääntä ei kuulu heti.
49FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
BRAVIA Sync -ominaisuudet
Vaihtaa sopivaan HDMI-tuloon
Minimoi TV:n
äänenvoimakkuuden
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 50 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Viritinvahvistimen virran
katkaiseminen TV:n kanssa
Elokuvista nauttiminen
ihanteellisella äänikentällä
(Järjestelmän virrankatkaisu)
(Teatteritilan synkronointi)
Kun katkaiset TV:n virran TV:n
kaukosäätimen POWER-painikkeella,
viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden
virta katkeaa automaattisesti.
Voit myös katkaista virran viritinvahvistimen
kaukosäätimellä.
Paina television tai Blu-ray Disc
-soittimen kaukosäätimen THEATERtai THEATRE-painiketta ja osoita
kaukosäädin TV:tä kohti.
Äänikentäksi vaihtuu HD-D.C.S.
Voit palata edelliseen äänikenttään painamalla
uudelleen THEATER tai THEATRE.
TV ?/1
Huomautus
TV:n mukaan äänikenttä ei välttämättä vaihdu.
Vihje
Äänikenttä voi muuttua takaisin edelliseen
kenttään, kun vaihdat TV:n tuloa.
TV
Valitun kohtauksen
nauttiminen ihanteellisella
äänikentällä
(Kohtauksen valinta)
Pidä TV-painike painettuna ja
paina sitten TV ?/1.
Television, viritinvahvistimen ja HDMIliitännällä liitettyjen laitteiden virta
katkaistaan.
Kohtauksen valintatoiminnon avulla voit
nauttia ihanteellisesta kuvanlaadusta ja
vaihtaa äänikenttää televisiosta valitun
kohtauksen mukaan. Lisätietoja toiminnosta
on television käyttöohjeessa.
Huomautus
TV:n mukaan äänikenttä ei välttämättä vaihdu.
Huomautuksia
• Ota TV:n virtalähteen lukitustoiminto käyttöön,
ennen kuin käytät Järjestelmän virrankatkaisu
-toimintoa. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Kaikkien liitettyjen laitteiden virta ei välttämättä
katkea. Lisätietoja on liitetyn laitteen käyttöohjeessa.
50FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 51 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Huomautuksia
Edistynyt käyttö
Digitaalisen ja analogisen
äänen vaihtaminen
(INPUT MODE)
Kun liität laitteita viritinvahvistimen
digitaalisiin ja analogisiin tuloliittimiin,
voit asettaa äänitulotilan kiinteästi kumpaan
tahansa tulotilaan tai vaihtaa niiden välillä
sen mukaan, minkä tyyppistä materiaalia
aiot katsoa.
1
Valitse tulolähde
tulopainikkeiden avulla.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Paina toistuvasti INPUT MODE.
Muiden tulojen äänen/
kuvan käyttäminen
Voit määrittää HDMI-, COMPONENT
VIDEO- ja DIGITAL-tuloliittimet muiksi
tuloiksi, jos liittimien oletusasetukset eivät
vastaa liitettyjä laitteita.
Kun olet määrittänyt tuloliittimet uudelleen,
voit valita liitetyn laitteen tulopainikkeiden
(tai viritinvahvistimen INPUT SELECTOR
-säätimen) avulla.
Esimerkki:
Kun haluat liittää DVD-soittimen OPTICAL
SAT/CATV IN- ja COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) -liittimiin.
– Määritä OPTICAL SAT/CATV IN -liitin
BD/DVD-liittimeksi.
– Määritä COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) -liittimet BD/DVDliittimiksi
Huomautus
Ennen kuin määrität HDMI-tuloliittimet uudelleen,
varmista, että CTRL.HDMI-asetuksena on
CTRL OFF.
1
2
Paina AMP MENU.
Valitse AUDIO, VIDEO tai HDMI
painamalla V/v -painiketta
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
jatkuu
51FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Edistynyt käyttö
Valittu äänitulotila näkyy näytössä.
• AUTO: Antaa prioriteetin digitaalisille
äänisignaaleille, kun käytössä on sekä
digitaalisia että analogisia liitäntöjä.
Jos käytössä on useampia digitaalisia
liitäntöjä, HDMI-äänisignaalit
priorisoidaan.
Jos digitaalisia äänisignaaleja ei ole,
analogiset äänisignaalit valitaan.
Kun TV-tulo valitaan, etusijalla ovat
äänipaluukanavan (ARC) signaalit.
Jos televisio ei ole yhteensopiva
audiopaluukanava (ARC) -toiminnon
kanssa, digitaaliset optiset äänisignaalit
valitaan.
• COAX: Määrittää digitaalisten
äänisignaalien tulon DIGITAL
COAXIAL -liittimeen.
• OPT: Määrittää digitaalisten
äänisignaalien tulon DIGITAL
OPTICAL -liittimeen.
• ANALOG: Määrittää analogisten
äänisignaalien tulon AUDIO IN (L/R)
-liittimiin.
• Tulosta riippuen kaikkia äänitulotiloja ei
välttämättä voi asettaa.
• Kun käytössä on A. DIRECT, äänitulotilaksi
valitaan ANALOG. Et voi valita muita tiloja.
• Äänipaluukanavatoiminto (ARC) ei toimi
seuraavissa tilanteissa.
– TV ei ole yhteensopiva
audiopaluukanavatoiminnon (ARC) kanssa.
– CTRL.HDMI-asetuksena on CTRL OFF.
– Kun viritinvahvistinta ei kytketä ARCyhteensopivan television HDMI-liittimeen
HDMI-kaapelin avulla.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 52 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
3
4
5
Paina V/v -painiketta toistuvasti
ja valitse A. ASSIGN, V. ASSIGN tai
H. ASSIGN ja paina sitten
tai b.
Valitse seuraava asetus
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja paina sitten
.
A. ASSIGN ja V. ASSIGN: Valitse
tuloliitin, jonka haluat määrittää
uudelleen.
H. ASSIGN: Valitse määritettävän
tulo nimi.
Valitse seuraava asetus
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja valitse sitten
tai b.
A. ASSIGN ja V. ASSIGN: Valitse
määritettävän tulo nimi.
H. ASSIGN: Valitse uudelleen
määritettävä tuloliitin.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B tai RETURN/EXIT O.
Tuloliitinten määrittäminen
Määritettävät
tulo- liittimet
GAME
SAT
(SAT/CATV)
VIDEO
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
CMPNT 1
(Komponentti 1)
a*
a
a
a
a
a
–
CMPNT 2
(Komponentti 2)
a
a
a*
a
a
a
–
COMP
(Komposiitti)
–
–
a
a*
–
–
–
NONE
a
a*
–
–
a*
a*
–
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
–
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
–
HDMI HDMI 1
Video
Audio
Tulonimi
BD/DVD
SA-CD
PORT
NONE
(SA-CD/CD) (PORTA-BLE)
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
–
NONE
–
a*
–
–
–
–
–
* Oletusasetus
Huomautuksia
• Kun määrität HDMI- tai DIGITAL-äänituloliittimet
uudelleen, INPUT MODE -asetus voi vaihtua
automaattisesti (sivu 51).
• Jokaisen tulon voi määrittää kerran uudelleen.
52FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 53 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Asetusvalikon käyttäminen
Voit mukauttaa viritinvahvistimen säätämällä
asetusvalikon asetuksia.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Paina AMP MENU.
3
Valitse parametri, jota haluat
säätää, painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi asetus
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja paina sitten
Valitse haluamasi valikkokohde
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Edistynyt käyttö
.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B tai RETURN/EXIT O.
Valikosta poistuminen
Paina AMP MENU.
Huomautus
Jotkin parametrit ja asetukset voivat näkyä
himmeinä näytössä. Tämä tarkoittaa, että
ne eivät ole saatavilla tai ne ovat kiinteitä
ja muuttumattomia.
53FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 54 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Valikkojen yleiskatsaus
Seuraavat asetukset ovat saatavilla eri valikoissa. Lisätietoja voit katsoa suluissa olevalta viitesivulta.
Valikko
[Display]
Parametrit
[Display]
AUTO CALa)
[A. CAL]
(sivu 31)
Automaattinen kalibrointi (vakio)
[STANDARD]
LEVEL
[LEVEL]
(sivu 57)
SPEAKER
[SPKR]
(sivu 57)
Asetukset
Oletusasetus
Automaattinen kalibrointi
(mukautettu)
[CUSTOM]
FULL.FLAT, ENGINEER
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Testiäänib)
[T. TONE]
OFF, AUTO xxxc)
OFF
Vasemman etukaiuttimen tasob)
[FL LVL]
FL –10,0 dB – FL +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
FL 0 dB
Oikean etukaiuttimen tasob)
[FR LVL]
FR –10,0 dB – FR +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
FR 0 dB
Keskikaiuttimen tasob)
[CNT LVL]
CNT –10,0 dB – CNT +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
CNT 0 dB
Vasemman takakaiuttimen tasob)
[SL LVL]
SL –10,0 dB – SL +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SL 0 dB
Oikean takakaiuttimen tasob)
[SR LVL]
SR –10,0 dB – SR +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SR 0 dB
Takakeskikaiuttimen tasob)
[SB LVL]
SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SB 0 dB
Vasemman takakeskikaiuttimen tasob) SBL –10,0 dB – SBL +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
[SBL LVL]
SBL 0 dB
Oikean takakeskikaiuttimen tasob)
[SBR LVL]
SBR –10,0 dB – SBR +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SBR 0 dB
Vasemman etuyläkaiuttimen tasob)
[LH LVL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
LH 0 dB
Oikean etuyläkaiuttimen tasob)
[RH LVL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
RH 0 dB
Bassokaiuttimen tasob)
[SW LVL]
SW –10,0 dB – SW +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SW 0 dB
Dynamiikka-alueen pakkaus
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Kaiutinsijoittelu
[PATTERN]
Lisätietoja on kohdassa sivu 30.
3/4.1
Etukaiuttimien kokob)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Keskikaiuttimen kokob)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Takakaiuttimien kokob)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
54FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 55 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Valikko
[Display]
Parametrit
[Display]
Asetukset
Oletusasetus
Etuyläkaiuttimien kokob)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Vasemman etukaiuttimen etäisyysb)
[FL DIST.]
Oikean etukaiuttimen etäisyysb)
[FR DIST.]
Keskikaiuttimen etäisyysb)
[CNT DIST.]
Vasemman takakaiuttimen etäisyysb)
[SL DIST.]
Oikean takakaiuttimen etäisyysb)
[SR DIST.]
Takakeskikaiuttimen etäisyysb)
[SB DIST.]
1,00 m – 10,00 m (0,1 metrin välein)d) 3,00 m
3’3’’ – 32’9” (1 tuuman välein)
9’10’’
Vasemman takakeskikaiuttimen
etäisyysb)
[SBL DIST.]
Oikean takakeskikaiuttimen
etäisyysb)
[SBR DIST.]
Vasemman etuyläkaiuttimen
etäisyysb)
[LH DIST.]
Edistynyt käyttö
Oikean etuyläkaiuttimen etäisyysb)
[RH DIST.]
Bassokaiuttimen etäisyysb)
[SW DIST.]
Etäisyyden yksikkö
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERe)
Etukaiuttimen jakotaajuusf)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CRS. 120 Hz
Keskikaiuttimen jakotaajuusf)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CRS. 120 Hz
Takakaiuttimien jakotaajuusf)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CRS. 120 Hz
Etuyläkaiuttimien jakotaajuusf)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CRS. 120 Hz
SURROUND
[SURR]
(sivu 58)
HD-D.C.S. -tehostetyyppi
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ
[EQ]
(sivu 59)
Etukaiuttimien bassotaso
[BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB:n välein)
BASS 0 dB
Etukaiuttimien diskanttitaso
[TREBLE]
TRE –10 dB – TRE +10 dB
(1 dB:n välein)
TRE 0 dB
jatkuu
55FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 56 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Valikko
[Display]
Parametrit
[Display]
Asetukset
Oletusasetus
TUNER
[TUNER]
(sivu 59)
FM-aseman vastaanottotila
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
AUDIO
[AUDIO]
(sivu 59)
Synkronoi äänen videolähdön kanssa SYNC ON, SYNC OFF
[A/V SYNC]
SYNC OFF
Digitaalisen lähetyksen kielen valinta MAIN/SUB, MAIN, SUB
[DUAL]
MAIN
Esiasetettujen asemien nimeäminen Lisätietoja on kohdassa Esiasetettujen
[NAME IN]
asemien nimeäminen (sivu 42).
Digitaalisen audiotulon määritys
[A. ASSIGN]
Lisätietoja on kohdassa Muiden
tulojen äänen/kuvan käyttäminen
(sivu 51).
Yötila
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
VIDEO
[VIDEO]
(sivu 59)
Videotulomääritys
[V. ASSIGN]
Lisätietoja on kohdassa Muiden
tulojen äänen/kuvan käyttäminen
(sivu 51).
HDMI
[HDMI]
(sivu 60)
HDMI-ohjaus
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
HDMI-signaalin Pass Through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
HDMI-äänitulon asettaminen
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI-tulon määritys
[H. ASSIGN]
Lisätietoja on kohdassa Muiden
tulojen äänen/kuvan käyttäminen
(sivu 51).
Automaattinen valmiustila
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
Tulojen nimeäminen
[NAME IN]
Lisätietoja on kohdassa Tulojen
nimeäminen (sivu 37).
SYSTEM
[SYSTEM]
(sivu 60)
NIGHT.OFF
STBY ON
a) Vain Euroopan, Australian ja Taiwanin mallit.
b)
Kaiutinsijoittelun asetuksen mukaan kaikki parametrit eivät välttämättä ole käytettävissä.
esittää kaiutinkanavaa (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Voit säätää etäisyyttä 0,01 metrin välein ainoastaan, kun olet tehnyt automaattisen kalibroinnin ja tallentanut
mittaustulokset.
e) FEET Yhdysvaltojen ja Kanadan malleja varten.
f)
Et voi valita tätä asetusta, jos kaiutin on asetettu LARGE-tilaan.
c) xxx
56FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 57 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
LEVEL-valikko
Voit säätää jokaisen kaiuttimen tasoa
manuaalisesti.
x T. TONE
Voit säätää kaiuttimien tasoja, kun kuuntelet
testiääntä kuuntelusijainnistasi (sivu 35).
x FL LVL, FR LVL, CNT LVL,
SL LVL, SR LVL, SB LVL,
SBL LVL, SBR LVL, LH LVL,
RH LVL, SW LVL
Voit säätää jokaisen kaiuttimen tasoa
(vasen/oikea etu-, keski-, vasen/oikea taka-,
vasen/oikea takakeski-, vasen/oikea etuylä-,
bassokaiutin).
Huomautus
Kaiutinsijoittelun asetuksen mukaan kaikki
parametrit eivät välttämättä ole käytettävissä.
Vihje
Dynamiikka-alueen pakkauksen avulla voit pakata
ääniraidan dynamiikka-alueen sen mukaan, mitä
dynamiikka-alueen tietoja Dolby Digital -signaali
sisältää.
COMP. STD on standardiasetus, ja se tekee vain
kevyen pakkauksen. Sen vuoksi suosittelemme,
että käytät COMP. MAX-asetusta. Tämä pakkaa
dynamiikka-aluetta paljon ja antaa sinun kuunnella
elokuvia yöllä hiljaisella äänenvoimakkuudella.
Toisin kuin analogiset rajoittimet, tasot on
esimääritetty ja ne tarjoavat erittäin luonnollisen
pakkauksen.
SPEAKER-valikko
Voit säätää viritinvahvistimeen liitettyjen
kaiuttimien kokoa ja etäisyyttä.
x PATTERN
Voit valita kaiutinsijoittelun käytössä olevan
kaiutinjärjestelmän mukaan (sivu 30).
x D. RANGE
x FRT SIZE, CNT SIZE, SUR SIZE,
FH SIZE
Voit säätää jokaisen kaiuttimen kokoa
(vasen/oikea etu-, keski-, vasen/oikea taka-,
vasen/oikea takakeski-, vasen/oikea
etuyläkaiutin).
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuuksia, valitse LARGE.
Valitse tavallisesti LARGE.
• SMALL
Jos ääni on vääristynyt tai surroundtehosteita tuntuu puuttuvan monikanavaista
surround-ääntä käytettäessä, valitsemalla
SMALL voit aktivoida basson suuntauspiirin
ja toistaa kunkin kanavan bassotaajuudet
bassokaiuttimesta tai muista LARGEkaiuttimista.
Huomautus
Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT
on valittuna.
jatkuu
57FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Edistynyt käyttö
Voit pakata ääniraidan dynamiikka-alueen.
Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat katsoa
elokuvia hiljaa iltamyöhällä. Dynamiikkaalueen pakkaaminen on mahdollista vain
Dolby Digital -lähteistä.
• COMP. MAX
Dynamiikka-aluetta pakataan
dramaattisesti.
• COMP. STD
Dynamiikka-alue pakataan niin kuin
nauhoitusteknikko on tarkoittanut.
• COMP.AUTO
Dynamiikka-alue pakataan automaattisesti.
• COMP. OFF
Dynamiikka-aluetta ei pakata.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 58 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Vihjeitä
x DIST.UNIT
• Jokaisen kaiuttimen LARGE- ja SMALL-asetukset
määrittävät, leikkaako sisäinen ääniprosessori
kyseisen kanavan bassosignaalin.
Kun kanavan basso leikataan, basson suuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet bassokaiuttimeen
tai muihin LARGE-asetusta käyttäviin kaiuttimiin.
Koska bassoäänissä on kuitenkin tietty määrä
suuntautuneisuutta, niitä ei kannata leikata, jos
mahdollista. Sen vuoksi myös pieniä kaiuttimia
käyttäessä voit asettaa ne LARGE-tilaan, jos haluat
toistaa niistä bassotaajuudet. Toisaalta jos käytät
suurta kaiutinta, mutta et halua toistaa
bassotaajuuksia siitä, voit asettaa sen SMALL-tilaan.
Jos kokonaisäänentaso on matalampi kuin haluaisit,
aseta kaikki kaiuttimet LARGE-tilaan. Jos bassoa
ei ole riittävästi, voit käyttää taajuuskorjainta
bassotasojen korostamiseen. Lisätietoja on kohdassa
sivu 59.
• Takakeskikaiuttimet määritetään samaan
asetukseen kuin takakaiuttimet.
• Kun etukaiuttimien tilaksi on asetettu SMALL,
keski-, taka- ja etuyläkaiuttimet asetetaan myös
automaattisesti SMALL-tilaan.
• Jos et käytä bassokaiutinta, etukaiuttimet asetetaan
automaattisesti LARGE-tilaan.
Voit valita etäisyyden mittayksikön.
• METER
Etäisyys näytetään metreinä.
• FEET
Etäisyys näytetään jalkoina.
x FL DIST., FR DIST., CNT DIST.,
SL DIST., SR DIST., SB DIST., SBL
DIST., SBR DIST., LH DIST., RH DIST.,
SW DIST.
Voit säätää kunkin kaiuttimen etäisyyttä
kuuntelusijainnista (vasen/oikea etu-, keski-,
vasen/oikea taka-, vasen/oikea takakeski-,
vasen/oikea etuylä-, bassokaiutin).
Jos molempia etukaiuttimia ei ole asetettu yhtä
etäälle kuuntelusijainnista, määritä etäisyys
lähimpään kaiuttimeen.
Huomautuksia
• Kaiutinsijoittelun asetuksen mukaan kaikki
parametrit eivät välttämättä ole käytettävissä.
• Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT
on valittuna.
x FRT CRS., CNT CRS., SUR CRS.,
FH CRS.
Voit asettaa basson jakotaajuuden
kaiuttimille, jotka on SPEAKER-valikossa
asetettu SMALL-tilaan.
SURROUND-valikko
x EFFECT
Voit valita HD-D.C.S.-tilan tehostetyypin.
Jokaisessa tehostetyypissä on erilaiset
heijastuman ja kaiun äänimiksauksen tasot
ja ne optimoidaan kuuntelijan huoneen,
maun ja tunnelman mukaan.
• DYNAMIC
Haluatko nauttia äänitehosteista
niiden täydessä laajuudessa aivan kuten
elokuvateattereissa? DYNAMIC-tyyppi
korostaa äänen heijastumista. Ilman HDD.C.S.-toimintoa huoneet ovat usein
kaikuisia, mutta niistä puuttuu tilan tunne.
Tämä tilatyyppi avaa tällaiset huoneet
akustisesti ja tuo tilavan ja dynaamisen
tunnelman, joka vastaa masterointistudiota.
• THEATER
THEATER-tyyppi miksaa äänen heijastuman
ja kaiun ja luo masterointistudiota
muistuttavan äänimaailman. Lisäksi tämä
tyyppi miksaa äänen taajuusominaisuuksilla,
jotka ovat peräisin ammattimaisista
studioista ja elokuvateattereista. Tämä tyyppi
on ihanteellinen elokuvien katselemiseen
huoneissa, jossa on vähemmän kaikua.
• STUDIO
STUDIO-tyypissä tehosteiden taso on
matalampi, mutta loistava teatterielämys
on silti säilytetty. Tämä tyyppi tuottaa
alkuperäisen tallennuksen tarkkuuden.
58FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 59 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
EQ-valikko
Voit säätää etukaiuttimien tonaalista laatua
(basson/diskantin tasoa).
x BASS
x TREBLE
Huomautus
Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT
on valittuna.
TUNER-valikko
Voit asettaa vastaanottamaan FM-asemia
ja nimetä asemat.
x FM MODE
x NAME IN
Voit nimetä esiasetetut asemat. Lisätietoja on
kohdassa Esiasetettujen asemien nimeäminen
(sivu 42).
AUDIO-valikko
Huomautuksia
• Tämä parametri on hyödyllinen, kun käytät
suurta LCD- tai plasmanäyttöä tai projektoria.
• Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT
on valittuna.
• Viiveaika saattaa vaihdella äänimuodon,
äänikentän, kaiutinsijoittelun ja kaiuttimen
etäisyysasetusten mukaan.
x DUAL
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisten lähetysten aikana, jos saatavilla.
Tämä toiminto toimii vain Dolby Digital
-lähteillä.
• MAIN/SUB
Pääkielen ääni toistetaan vasemmasta
etukaiuttimesta ja alikielen ääni toistetaan
oikeasta etukaiuttimesta samanaikaisesti.
• MAIN
Pääkielen ääni toistetaan.
• SUB
Alikielen ääni toistetaan.
x A. ASSIGN
Voit määrittää DIGITAL-äänituloliittimen
uudelleen toiseen tulolähteeseen. Lisätietoja
on kohdassa Muiden tulojen äänen/
kuvan käyttäminen (sivu 51).
x NIGHT M.
Voit säilyttää teatterinkaltaisen ympäristön
pienillä äänenvoimakkuuksilla (sivu 13).
• NIGHT. ON
• NIGHT.OFF
Voit säätää mieltymyksiisi sopivat ääniasetukset.
x A/V SYNC
Voit asettaa audiolähtöön viivettä, jolla voit
minimoida äänilähdön ja kuvan välisen
aikaeron.
• SYNC ON (Viiveaika: 60 ms)
Äänilähtöä viivästytetään niin, että
äänilähdön ja visuaalisen näytön aikaväli
on minimoitu.
VIDEO-valikko
x V. ASSIGN
Voit määrittää COMPONENT VIDEO
-tuloliittimen uudelleen toiseen tulolähteeseen.
Lisätietoja on kohdassa Muiden tulojen äänen/
kuvan käyttäminen (sivu 51).
59FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Edistynyt käyttö
• STEREO
Tämä viritinvahvistin purkaa signaalin
stereosignaalina, kun radioasema lähetetään
stereona.
• MONO
Viritinvahvistin purkaa signaalin
monosignaalina riippumatta lähetetystä
signaalista.
• SYNC OFF (Viiveaika: 0 ms)
Äänilähtöä ei viivästytetä.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 60 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
HDMI-valikko
Voit tehdä HDMI-liittimeen liitetyn laitteen
tarpeelliset asetukset.
x CTRL.HDMI
Voit ottaa käyttöön HDMI-ohjaustoiminnon
tai poistaa sen käytöstä. Lisätietoja on kohdassa
BRAVIA Sync -ominaisuudet (sivu 47).
x PASS.THRU
Voit viedä HDMI-signaalit TV:hen silloinkin,
kun viritinvahvistin on valmiustilassa.
• ON
Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
viritinvahvistin vie HDMI-signaalit
jatkuvasti viritinvahvistimen HDMI TV
OUT -liittimestä.
• AUTO
Kun TV on kytketty päälle viritinvahvistimen
ollessa valmiustilassa, viritinvahvistin vie
HDMI-signaalit jatkuvasti viritinvahvistimen
HDMI TV OUT -liittimestä. Sony suosittelee
tätä asetusta, jos käytät BRAVIA Sync
-yhteensopivaa Sony TV:tä. Tämä asetus
kuluttaa valmiustilassa vähemmän virtaa
kuin ON-asetus.
• OFF
Viritinvahvistin ei vie HDMI-signaaleja
valmiustilassa. Kytke viritinvahvistin päälle,
jos haluat nauttia TV:seen liitetyn
laitteen lähteestä. Tämä asetus kuluttaa
valmiustilassa vähemmän virtaa kuin
ON-asetus.
Huomautuksia
• Tämä parametri ei ole käytettävissä, kun asetus
CTRL.HDMI-asetuksena on CTRL OFF.
• Kun AUTO on valittu, kuvan ja äänen viemisessä
TV:hen voi kestää hieman pidempään kuin silloin,
kun ON-asetus on valittu.
• Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
A.STANDBY tulee näyttöön, jos PASS.THRUasetuksena on AUTO tai ON. A. STANDBY -viesti
kuitenkin katoaa, kun PASS.THRU-asetuksena
on AUTO eikä signaaleja havaita.
x AUDIO.OUT
Voit asettaa viritinvahvistimeen liitetyn
toistolaitteen HDMI-äänilähdön HDMIliitännän kautta.
• AMP
Toistolaitteen HDMI-äänisignaalit
viedään vain viritinvahvistimeen
liitettyihin kaiuttimiin. Monikanavainen
ääni voidaan toistaa sellaisenaan.
• TV+AMP
Ääni toistetaan TV:n kaiuttimista ja
viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista.
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatu vaihtelee television
äänenlaadun (kuten kanavien määrän,
näytteenottotaajuuden) mukaan. Jos televisiossa
on stereokaiuttimet, viritinvahvistin toistaa
äänen myös stereona kuten televisio, vaikka
toistettaisiin monikanavaista lähdettä.
• Kun liität viritinvahvistimen
kuvanäyttölaitteeseen (kuten projektoriin),
ääntä ei välttämättä kuulu viritinvahvistimesta.
Valitse tässä tapauksessa AMP.
x H. ASSIGN
Voit määrittää HDMI-äänituloliittimen
uudelleen toiseen tulolähteeseen. Lisätietoja
on kohdassa Muiden tulojen äänen/
kuvan käyttäminen (sivu 51).
SYSTEM-valikko
Voit muokata viritinvahvistimen asetuksia.
x AUTO.STBY
Voit asettaa viritinvahvistimen siirtymään
valmiustilaan automaattisesti, kun et käytä
viritinvahvistinta tai kun viritinvahvistimeen
ei tule signaaleja.
• STBY ON
Siirtyy valmiustilaan noin 30 minuutin
jälkeen.
• STBY OFF
Ei siirry valmiustilaan.
60FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 61 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi, kun TUNER-tulo on
valittu.
• Jos käytät automaattista valmiustilaa ja uniajastinta
samanaikaisesti, uniajastin on ensisijainen.
x NAME IN
Voit nimetä tulot. Lisätietoja on kohdassa
Tulojen nimeäminen (sivu 37).
Kaukosäätimen käyttäminen
Tulopainikkeiden
määrittäminen uudelleen
Voit muuttaa tulopainikkeiden
oletusasetuksia vastaamaan järjestelmässä
olevia laitteita. Jos esimerkiksi liität
Blu-ray Disc -soittimen viritinvahvistimen
SAT/CATV-liittimeen, voit asettaa
kaukosäätimen SAT/CATV-painikkeen
ohjaamaan Blu-ray Disc -soitinta.
Huomautus
Et voi määrittää TV-, TUNER- ja PORTABLEtulopainikkeita uudelleen.
AV ?/1
Numeropainikkeet
Kun pidät painettuna
tulopainiketta, jonka määritystä
haluat muuttaa, pidä painettuna
myös AV ?/1 -painiketta.
Esimerkki: Pidä painettuna
SAT/CATV ja pidä AV ?/1 painettuna.
2
Kun ?/1 -painike on painettuna,
vapauta tulopainike.
Esimerkki: Kun AV ?/1 -painike on
painettuna, vapauta SAT/CATV-painike.
jatkuu
61FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
1
Tulopainikkeet
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 62 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
3
Paina halutun kategorian
painiketta seuraavan taulukon
mukaisesti ja vapauta sitten
AV ?/1 -painike.
Tulopainikkeiden
nollaaminen
Esimerkki: Paina 1 ja vapauta sitten
AV ?/1 -painike.
Nyt voit käyttää SAT/CATV-painiketta
Blu-ray Disc -soittimen ohjaamiseen.
Kategoriat
Painike
Blu-ray Disc -soitin
(komentotila BD1)a)
1
Blu-ray Disc -tallennin
(komentotila BD3)a)
2
DVD-soitin
(komentotila DVD1)
3
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)b)
4
Videonauhuri
(komentotila VTR3)c)
5
CD-soitin
6
DSS (digitaalinen
satelliittivastaanotin)/
Digitaalinen
eurosatelliittivastaanotin
7
INPUT/
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
Pidä MASTER VOL –/2
– painettuna, paina
?/1 ja INPUT/ .
2
Vapauta kaikki painikkeet.
Tulopainikkeet palautetaan
oletusasetuksiksi.
a)
Lisätietoja BD1- ja BD3-asetuksista on
Blu-ray Disc -soittimen tai Blu-ray
Disc -tallentimen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
b)
Sony-DVD-tallentimet toimivat DVD1- tai
DVD3-asetuksella. Lisätietoja on DVDtallentimien mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
c)
Sony-videonauhurit toimivat VTR 3
-asetuksella, joka vastaa VHS-nauhureita.
62FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 63 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Sijoittamisesta
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuudesta
Jos nestettä tai jokin kiinteä esine joutuu
koteloon, irrota viritinvahvistin verkkovirrasta
ja anna pätevän huoltohenkilön tarkistaa se
ennen käytön jatkamista.
Virtalähteistä
Lämmön kertymisestä
Vaikka viritinvahvistin lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
viritinvahvistinta jatkuvasti suurella teholla,
kotelo lämpötila nousee huomattavasti päällä,
sivuilla ja alla. Jotta et polttaisi itseäsi, älä
kosketa koteloa.
Käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
viritinvahvistimen virta ja irrota virtajohto.
Puhdistamisesta
Puhdista kotelo, paneeli ja ohjaimet pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu miedossa
pesuaineliuoksessa. Älä käytä mitään hankaavia
tyynyjä, pesujauheita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bentseeniä.
Jos sinulla on mitään kysymyksiä tai ongelmia
viritinvahvistimen kanssa, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
63FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Lisätietoja
• Ennen viritinvahvistimen käyttöä tarkista,
että käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa.
Käyttöjännite osoitetaan viritinvahvistimen
takana olevassa nimikilvessä.
• Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin
kauan kuin se on kytketty pistorasiaan,
vaikka laite itsessään olisi kytketty pois
päältä.
• Jos et käytä viritinvahvistinta pitkään
aikaan, irrota viritinvahvistin pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten
pidä kiinni pistokkeesta äläkä koskaan
vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
• (Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii pistorasiaan
vain yhdellä tavalla. Jos et voi kytkeä
pistoketta kokonaan pistorasiaan,
ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Sijoita viritinvahvistin paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry
ja jotta viritinvahvistimen käyttöikä on
pidempi.
• Älä sijoita viritinvahvistinta
lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
missä on suoraa auringonvaloa, paljon
pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
• Älä sijoita kotelon päälle mitään, mikä
voi tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
• Älä aseta viritinvahvistinta lähelle
laitteita, kuten TV:tä, videonauhuria
tai kasettinauhuria. (Jos tätä laitetta
käytetään yhdessä TV:n, videonauhurin
tai kasettinauhurin kanssa ja se sijoitetaan
liian lähelle kyseistä laitetta, seurauksena
voi olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä.
Tämä on erityisen todennäköistä
sisäantennia käytettäessä. Sen vuoksi
ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.)
• Ole varovainen, jos sijoitat viritinvahvistimen
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 64 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Vianmääritys
Jos koet mitään seuraavista vaikeuksista
viritinvahvistinta käytettäessä, korjaa ongelma
tämän vianmääritysoppaan avulla. Jos
ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään. Huomaa, että jos
huoltohenkilökunta vaihtaa joitakin osia
korjauksen aikana, nämä osat saatetaan
säilyttää.
Virta
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti.
• AUTO.STBY-asetuksena on STBY ON
(sivu 60).
• Uniajastintoiminto on käytössä (sivu 13).
Ääni
Dolby Digital- tai DTS-monikanavaääntä
ei toisteta.
• Tarkista, että toistettu DVD-levy tms.
on tallennettu Dolby Digital- tai
DTS-muodossa.
• Kun liität DVD-soittimen tms. tämän
viritinvahvistimen digitaalisiin
tuloliittimiin, varmista, että liitetyn
laitteen äänilähtöasetus on käytettävissä.
• Määritä HDMI-valikossa AUDIO.OUTasetukseksi AMP.
Surround-tehoste ei toimi.
• Varmista, että olet valinnut äänikentän
elokuvia tai musiikkia varten (sivu 43).
• Äänikentät eivät toimi, kun vastaanotetaan
DTS-HD Master Audio-, DTS-HD High
Resolution Audio- tai Dolby TrueHD
-signaaleja, joiden näytteenottotaajuus
on yli 48 kHz.
Ääntä ei kuulu tai vain hyvin hiljainen
ääni kuuluu tietyistä kaiuttimista.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja
varmista, että ääni kuuluu kuulokkeista.
Jos vain yksi kanava kuuluu kuulokkeista,
laitetta ei välttämättä ole liitetty
viritinvahvistimeen oikein. Tarkista,
että kaikki johdot on asetettu kunnolla
liittimiin sekä viritinvahvistimessa että
laitteessa. Jos molemmat kanavat kuuluvat
kuulokkeista, etukaiutinta ei välttämättä
ole liitetty viritinvahvistimeen oikein.
Tarkista liitännät siitä etukaiuttimesta,
josta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että olet liittänyt analogisesta
laitteesta sekä L- että R-liittimet.
Analoginen laite edellyttää L- ja Rliittimien liittämistä. Käytä äänijohtoa
(ei sisälly toimitukseen).
• Tarkista, että kaiutinasetukset ovat
sopivat sijoitteluun, käyttämällä AUTO
CAL -valikkoa* tai SPEAKER-valikon
PATTERN-asetusta. Tarkista, että ääni
kuuluu jokaisesta kaiuttimesta oikein
käyttämällä LEVEL-valikon T. TONE
-toimintoa (sivu 35).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 54).
• Tarkista, että bassokaiutin on liitetty
oikein ja hyvin.
• Varmista, että olet kytkenyt virran
bassokaiuttimeen.
• Valitun äänikentän mukaan
bassokaiuttimesta ei välttämättä
toisteta ääntä.
• Kun kaikki kaiuttimet on asetettu LARGEtilaan ja NEO6 CIN tai NEO6 MUS on
valittu, bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital
Surround EX -merkintää, vaikka niiden
pakkauksissa on Dolby Digital Surround
EX -logot.
*Vain Euroopan, Australian ja Taiwanin mallit.
64FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 65 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Tietystä laitteesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin äänituloliittimiin.
• Tarkista, että liittämiseen käytetyt johdot
on asetettu kokonaan liittimiin sekä
viritinvahvistimessa että laitteessa.
• Tarkista HDMI-valikon AUDIO.OUTasetus (sivu 60).
• Tarkista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuun
HDMI-liittimeen.
• Et voi kuunnella Super Audio CD -levyjä
HDMI-liitännän kautta.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen HDMI-asetus on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin laitteen
mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI
-kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet
ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color
(Deep Colour)- tai 3D-lähetyksen aikana.
• Tarkista INPUT MODE -tila (sivu 51).
• Tarkista, ettei A. DIRECT ole valittuna.
• Tarkista, ettei valittua digitaalista
äänituloliitintä ole määritetty muille
tuloille (sivu 51).
Vasen ja oikea ääni ovat epätasapainossa
tai käänteiset.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet
on liitetty oikein ja hyvin.
• Säädä tasoparametreja LEVEL-valikon
avulla.
Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
television ääntä ei toisteta.
• Kun viritinvahvistin siirtyy valmiustilaan,
äänilähteenä käytetään HDMI-laitetta,
joka oli valittuna, ennen kuin katkaisit
viritinvahvistimen virran. Jos käytät toista
laitetta, toista laite ja suorita Toisto yhdellä
painalluksella -toiminto tai kytke
viritinvahvistimeen virta, jotta voit
valita haluamasi HDMI-laitteen.
• Varmista, että HDMI-valikon
PASS.THRU-asetuksena on ON, kun liität
viritinvahvistimeen laitteita, jotka eivät ole
BRAVIA Sync -yhteensopivia (sivu 60).
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu, oli mikä tahansa
laite valittuna, tai vain erittäin
heikko ääni kuuluu.
• Tarkista, että kaikki liitetyt johdot on
kytketty kunnolla viritinvahvistimen,
kaiuttimien ja laitteen tulo-/lähtöliittimiin.
• Tarkista, että viritinvahvistimeen ja
kaikkiin laitteisiin on kytketty virta.
• Tarkista, että MASTER VOLUME
-asetusta ei ole asetettu tilaan VOL MIN.
• Tarkista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
kaukosäätimen MUTING- tai
-painiketta.
• Valitse haluamasi laite painamalla
kaukosäätimen vastaavaa tulopainiketta
tai kääntämällä viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä (sivu 36).
• Viritinvahvistimen suojaava laite on
aktivoitu. Katkaise viritinvahvistimen
virta, eliminoi oikosulkuongelma ja
kytke virta uudelleen.
Vakava humina tai melu.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty hyvin.
• Tarkista, että liitetyt johdot eivät ole
muuntajan tai moottorin lähellä ja
vähintään 3 metrin päässä TV:stä tai
loisteputkilampusta.
• Siirrä äänilaitteet kauemmas TV:stä.
• Liitännät ja liittimet ovat likaisia. Pyyhi ne
kevyesti alkoholilla kostutetulla kankaalla.
jatkuu
65FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 66 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Ääntä ei toisteta viritinvahvistimesta
eikä television kaiuttimesta.
• Tarkista HDMI-valikon AUDIO.OUTasetus (sivu 60).
• Tarkista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuun
HDMI-liittimeen.
• Et voi kuunnella Super Audio CD -levyjä
HDMI-liitännän kautta.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen HDMI-asetus on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin
laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet
ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color
(Deep Colour)- tai 3D-lähetyksen aikana.
• Varmista, että TV on yhteensopiva
järjestelmän äänenhallintatoiminnon
kanssa.
• Jos TV:ssä ei ole järjestelmän
äänenhallintatoimintoa, määritä HDMIvalikon AUDIO.OUT -asetukseksi
– TV+AMP, jos haluat kuunnella ääntä
TV-kaiuttimista ja viritinvahvistimesta.
– AMP, jos haluat kuunnella ääntä
viritinvahvistimesta.
• Kun liität viritinvahvistimen
videolaitteeseen (kuten projektoriin),
ääntä ei välttämättä kuulu
viritinvahvistimesta. Valitse tässä
tapauksessa AMP.
• Jos et kuule viritinvahvistimeen liitetyn
laitteen ääntä, kun televisiotulo on valittu
– muuta viritinvahvistimen tuloksi
HDMI, kun haluat katsoa ohjelmaa
laitteesta, joka on liitetty
viritinvahvistimeen HDMI-liitännällä
– vaihda TV-kanavaa, jos haluat katsoa
TV-lähetystä
– valitse oikea laite tai tulo, jota haluat
katsoa, kun katsot ohjelmaa televisioon
liitetystä laitteesta. Lisätietoja
tästä toiminnosta on television
käyttöohjeessa.
PORTABLE IN -liittimeen liitetystä
laitteesta tulee voimakasta kohinaa
tai katkeilevaa tai vääristynyttä ääntä.
• Tarkista, että laite on liitetty hyvin.
• Kyseessä ei ole toimintavika, vaan se
liittyy liitettyyn laitteeseen.
Kuva
Televisiossa ei näy kuvaa.
• Valitse oikea tulo tulopainikkeilla.
• Aseta TV sopivaan tulotilaan.
• Siirrä äänilaitteet kauemmas TV:stä.
• Määritä HDMI- ja COMPONENT
VIDEO -tuloliittimet oikein.
• Varmista, että kaapelit on liitetty
laitteeseen oikein ja hyvin.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen asetukset on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin
laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI
-kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet
ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color
(Deep Colour)- tai 3D-lähetyksen aikana.
Televisiossa ei näy 3D-kuvaa.
• Käytössä olevan television tai
videolaitteen mukaan 3D-kuvia
ei välttämättä näytetä.
66FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 67 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
television kuvaa ei toisteta.
• Kun viritinvahvistin siirtyy valmiustilaan,
kuvalähteenä käytetään HDMI-laitetta,
joka oli valittuna, ennen kuin katkaisit
viritinvahvistimen virran. Jos käytät toista
laitetta, toista laite ja suorita Toisto yhdellä
painalluksella -toiminto tai kytke
viritinvahvistimeen virta, jotta voit
valita haluamasi HDMI-laitteen.
• Varmista, että HDMI-valikon
PASS.THRU-asetuksena on ON, kun liität
viritinvahvistimeen laitteita, jotka eivät ole
BRAVIA Sync -yhteensopivia (sivu 60).
Tallennus ei toimi.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähtölaite tulopainikkeiden
avulla (sivu 36).
Viritin
FM-vastaanotto on heikko.
• Liitä viritinvahvistin FM-ulkoantenniin
75-ohmin koaksiaalista johdon avulla
(lisävaruste) seuraavasti.
FM-ulkoantenni
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty hyvin.
Säädä antenneja ja liitä ulkoinen antenni,
jos tarpeen.
• Asemien signaalivahvuus on liian
heikko automaattisessa virityksessä.
Käytä suoraviritystä.
• Varmista, että asetat viritysasteikon oikein
(kun virität AM-asemia suoravirityksellä)
(sivu 40).
• Asemia ei ole esiasetettu tai esiasetetut
asemat on tyhjennetty (kun virität
skannaamalla esiasetettuja asemia).
Esiaseta asemat (sivu 41).
• Paina DISPLAY toistuvasti niin,
että taajuus tulee näkyviin näyttöön.
RDS ei toimi.*
• Varmista, että olet virittäytynyt
FM RDS -asemalle.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.*
• Palvelu voi olla väliaikaisesti poissa
käytöstä. Ota yhteyttä radioasemaan ja
selvitä, toimittavatko he kyseistä palvelua.
* Vain Euroopan, Australian ja Taiwanin mallit.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä viritinvahvistimessa
olevaa kaukosäätimen anturia.
• Poista mahdolliset esteet kaukosäätimen
ja viritinvahvistimen väliltä.
• Vaihda kaikki kaukosäätimen paristot
uusiin, jos niiden virta on vähissä.
• Varmista, että olet valinnut oikean tulon
kaukosäätimestä.
67FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Lisätietoja
Viritinvahvistin
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 68 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Muut
Virheviestit
HDMI-ohjaustoiminto ei toimi.
• Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 21, 22).
• Varmista, että HDMI-valikon
CTRL.HDMI-asetuksena on CTRL OFF.
• Varmista, että liitetty laite on yhteensopiva
HDMI-ohjaustoiminnon kanssa.
• Tarkista liitetyn laitteen HDMIohjausasetukset. Katso lisätietoja liitetyn
laitteen käyttöohjeesta.
• Kun CTRL.HDMI-asetuksena on
CTRL OFF, BRAVIA Sync -toiminto
ei toimi oikein, vaikka laite olisi liitetty
HDMI IN -liittimeen.
• BRAVIA Sync -toiminnon avulla
ohjattavien laitteiden tyypit ja määrä
on rajoitettu HDMI CEC -standardissa
seuraavasti.
– Tallennuslaite (esim. Blu-ray Disc
-tallennin, DVD-tallennin): enintään
3 laitetta
– Toistolaite (esim. Blu-ray Disc -soitin,
DVD-soitin): enintään 3 laitetta
– Virittimeen liittyvät laitteet: enintään
4 laitetta
– AV-vastaanotin (äänijärjestelmä):
enintään 1 laite
Virhetilanteen sattuessa näytössä näkyy viesti.
Voit tarkistaa järjestelmän tilan viestistä.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Jos virheviesti tulee näkyviin, kun olet
suorittamassa automaattista kalibrointia,
katso lisätietoja kohdasta katso Kun
virhekoodi tulee näkyviin (sivu 34)
ongelman ratkaisemista varten.
Television kaukosäädintä ei voi käyttää
liitettyjen laitteiden ohjaamiseen, kun
HDMI-ohjaustoiminto on käytössä.
• Liitettyjen laitteiden ja television mukaan
laitteiden ja television asetukset on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on laitteiden
ja television mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
• Vaihda viritinvahvistimen tuloksi
laitteeseen liitetty HDMI-tulo.
PROTECT
Epäsäännöllistä jännitettä lähetetään
kaiuttimiin tai viritinvahvistimen päällä
on jotakin ja tuuletusaukot on tukossa.
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Tarkista kaiutinliitäntä ja kytke
virta uudelleen.
Muistin tyhjentäminen
Katso seuraavat kohdat
Tyhjennä
Katso
Kaikki muistiasetukset
sivu 29
Muokatut äänikentät
sivu 47
68FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 69 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Tekniset tiedot
AUDIOTEHON TIEDOT
LÄHTÖTEHO JA HARMONINEN
VÄÄRISTYMÄ YHTEENSÄ:
(vain Yhdysvaltojen malli)
8 ohmin kuormalla, molemmilla kanavilla
20–20,000 Hz; nimellinen RMS-lähtöteho
vähintään 90 wattia per kanava, korkeintaan
0,09 % harmonista säröä yhteensä
250 milliwatista nimelliseen lähtöön.
Vahvistinosio
Yhdysvaltojen malli1)
Vähimmäislähtöteho (RMS)
(8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, harm. kok.särö 0,09 %)
90 W + 90 W
Stereotilan lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Surround-lähtöteho2)
(8 ohmia, 1 kHz, THD 10 %)
130 W/kanava
1)
Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Alue
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (äänikenttä ja
taajuuskorjain ohitettuna)
Tulo
Analoginen (PORTABLE IN)
Herkkyys: 1 V/50 kiloohmia
S/N3): 96 dB (A, 500 mV4))
Analoginen (paitsi PORTABLE IN)
Herkkyys: 500 mV/
50 kilo-ohmia
S/N3): 96 dB (A, 500 mV4))
Digitaalinen
Impedanssi: 75 ohmia
(koaksiaalinen) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitaalinen
S/N: 100 dB
(optinen)
(A, 20 kHz LPF)
Lähtö (analoginen)
AUDIO OUT
Jännite: 500 mV/
1 kilo-ohmia
SUBWOOFER
Jännite: 2 V/1 kilo-ohmia
Taajuuskorjain
Vahvistustasot
±6 dB, 1 dB:n välein
3)
INPUT SHORT (äänikenttä ja taajuuskorjain
ohitettuna).
4)
Painotettu verkko, tulotaso.
FM-viritinosio
Virityskaista
Antenni
Antenniterminaalit
Välitaajuus
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM-lanka-antenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
AM-viritinosio
Virityskaista
Alue
Tehontarve
Viritysasteikko
10 kHz:n
välein
9 kHz:n
välein
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Yhdysvallat, Kanada, 120 V AC, 60 Hz
Taiwan
Yhdysvallat, Kanada
Eurooppa, Australia
Eurooppa, Australia, –
Taiwan
2)
230 V AC, 50 Hz
Viitteellinen lähtöteho etu-, keski-, taka-,
takakeski- ja etuyläkaiuttimille. Äänikentän
asetuksista ja lähteestä riippuen äänilähtöä
ei välttämättä ole.
Lisätietoja
Kanadan, Euroopan, Australian ja Taiwanin
mallit1)
Vähimmäislähtöteho (RMS)
(8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, harm. kok.särö 0,09 %)
85 W + 85 W
Stereotilan lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Surround-lähtöteho2)
(8 ohmia, 1 kHz, THD 10 %)
130 W/kanava
Taajuusvaste
Analoginen
Antenni
Välitaajuus
531 kHz –
1 602 kHz
Kehäantenni
450 kHz
jatkuu
69FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 70 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Video-osio
Tulot/lähdöt
Video:
1 Vp-p, 75 ohmia
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz HD -läpivienti
Yleistä
Tehontarve
Alue
Tehontarve
Yhdysvallat, Kanada, 120 V AC, 60 Hz
Taiwan
Eurooppa, Australia
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
240W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W (Kun CTRL.HDMIasetuksena on CTRL OFF)
Mitat (leveys/korkeus/syvyys) (noin)
430 mm × 157.5 mm ×
322 mm (17 tuumaa × 6 1/
4 tuumaa × 12 3/4 tuumaa)
mukaan lukien ulos
työntyvät osat ja ohjaimet
Massa (noin)
7,6 kg
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Halogenoituja palonsuoja-aineita ei käytetä
tietyissä piirilevyissä.
70FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI01COV_STR-DH520-U2IX.fm
masterpage: Oikea
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 71 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Hakemisto
Numerolla alkavat
K
U
2-kanavaääni 43
5.1-kanavaääni 17
7.1-kanavaääni 17
Kaapelitelevisioviritin
liittäminen 26
Kaiuttimet
asentaminen 17
liittäminen 19
Kaukosäädin 11
Kohtauksen valinta 50
Uniajastin 13
A
A.F.D.-tila 43
Alkuasetukset 29
Analog Direct 43
AUTO CALIBRATION 31
M
B
Musiikkitila 44
Mykistys 37
Blu-ray Disc -soitin
liittäminen 24
N
Nimeäminen 37, 42
D
Dolby Digital EX 46
DVD-soitin
liittäminen 24
DVD-tallennin 27
E
P
PlayStation 3
liittäminen 25
R
RDS 42
Elokuvatila 43
H
HD-D.C.S 44
HDMI-signaalin Pass
Through 60
INPUT MODE 51
J
Järjestelmän
virrankatkaisu 50
Järjestelmän
äänenhallinta 49
Satelliittiviritin
liittäminen 26
T
Tallentaminen 38
Teatteritilan synkronointi 50
Testiääni 35
Toisto yhdellä
painalluksella 49
TV
liittäminen 21
Tyhjennä
kaukosäädin 62
muisti 29
Valikko
AUDIO 59
AUTO CAL 54
EQ 59
HDMI 60
LEVEL 57
SPEAKER 57
SURROUND 58
SYSTEM 60
TUNER 59
VIDEO 59
Videonauhuri
liittäminen 27
Virheviestit 68
Viritin
liittäminen 28
Viritys
automaattisesti 39
esiasetetuille asemille 41
suoraan 40
Y
Yötila 13
Ä
Äänikentät
palauttaminen 47
valitseminen 43
Lisätietoja
I
S
V
71FI
STR-DH520
4-263-361-11(1)
\\mum-12792\Shared Files\15-03-2011\Print Pdf\FI\STRDH520_4263361111\01_FM_source_prepped+PDF\4263361111\FI01COV_STR-DH520-U2IX.fm
masterpage: Vasen
FI01COV_STR-DH520-U2.book Page 72 Tuesday, March 15, 2011 12:27 PM
Sony Corporation
model name1[STR-DH520]
[4-263-361-11(1)]
Download PDF

advertising