Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 Kotiteatterin 7.2-kanavainen AV-viritinvahvistin Käyttöohjeet

Monikanavainen
AV-viritinvahvistin
Käyttöohjeet
STR-DH770
Omistajan merkinnät
Viritinvahvistimen malli- ja sarjanumerot on
merkitty tuotteen taustapuolelle. Kirjoita nämä
numerot alla varattuihin tiloihin. Tarvitset nämä
tiedot, kun otat yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään
tuotetta koskevissa asioissa.
Mallinro
Sarjanro
VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi
palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä
äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai
sähköiskun vaara voidaan välttää.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai
tulelle.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä
helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite
toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse
laitteen virta olisi katkaistu.
Tämä merkki varoittaa käyttäjää
kuumasta pinnasta. Pinta saattaa
olla kuuma, jos sitä kosketetaan
normaalin käytön aikana.
2FI
Asiakkaat Euroopassa
Käytöstä poistettujen akkujen,
paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva
symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa
tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä
kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai
lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia
elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä.
Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut
hävitetään asianmukaisesti, autat estämään
ympäristölle ja terveydelle haitalliset
vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä
tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua,
akun vaihto on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista
käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely
toimittamalla ne soveltuviin kierrätys- ja
keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista,
katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet
akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/
paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden
ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta
viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä,
josta tuote tai akku on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa
pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huoltoja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia
ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä monikanavainen AV-viritinvahvistin on
tarkoitettu liitetyistä laitteista tulevan äänen ja
videon, NFC-yhteensopivasta älypuhelimesta tai
BLUETOOTH-laitteesta suoratoistetun musiikin
sekä FM-virittimellä vastaanotetun äänen
toistoon.
Tämän laitteen on testeissä todettu täyttävän
EMC-direktiivin määräykset, kun käytössä on
enintään kolmen metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi
vaurioittaa kuuloa.
3FI
Tälle tuotteelle saatavilla olevat oppaat
Tälle tuotteelle ovat saatavilla seuraavat oppaat.
Kunkin oppaan sisältämät tiedot on esitetty alla:
Aloitusopas
Käyttöohjeet
(tämä opas)
Valmisteleminen
Asennus
Liitännät
Alkuasetukset
Perustoiminnot
Kuunteleminen/katseleminen
Edistynyt käyttö
Kuunteleminen/katseleminen
Edistynyt käyttö
BLUETOOTH-toiminto
Muut toiminnot
Asetusten säätäminen
Vianmääritys
Varotoimet / Tekniset tiedot
Voit lukea käyttöoppaan seuraavassa sivustossa:
Euroopassa asuvat asiakkaat
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Taiwanilla asuvat asiakkaat
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
Muilla alueilla asuvat asiakkaat
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4FI
Käyttöopas
(verkossa)
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
 Tässä
käyttöohjeessa viitataan kaukoohjaimessa oleviin painikkeisiin. Voit käyttää
myös viritinvahvistimen säätimiä, jos niillä on
sama tai vastaava nimi kuin kauko-ohjaimen
painikkeilla.
 Osa kuvista on havainnollistavia piirroksia,
jotka saattavat poiketa todellisista tuotteista.
 TV-näytössä näkyvät kohteet voivat vaihdella
alueittain.
 Taulukon kulmasulkeissa näkyvä teksti ([--])
näkyy TV-näytössä ja lainausmerkeissä
kirjoitettu teksti (”--”) näkyy näytössä.
Tietoja tekijänoikeuksista
Tässä viritinvahvistimessa käytetään Dolby*
Digital-, Pro Logic Surround- ja DTS** Digital
Surround -järjestelmiä.
* Dolby Laboratoriesin lisenssin alaisena
valmistettu. Dolby, Pro Logic, Surround EX ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Tietoja DTS:n patenteista on osoitteessa
http://patents.dts.com. Valmistettu DTS
Licensing Limitedin lisenssin alaisena. DTS,
DTS-HD, symboli sekä DTS-HD ja symboli
yhdessä ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja DTS-HD Master Audio on
DTS, Inc:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
Tämä viritinvahvistin käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, High-Definition Multimedia Interface
ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch ja
Retina ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä
takaa, että laite on Applen suorituskykyä
koskevien standardien mukainen. Apple ei
vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että
laite on turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa,
että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhonelaitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet.
Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
myöntämää lupaa.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
BRAVIA on Sony Corporationin tavaramerkki.
PlayStation on Sony Computer Entertainment
Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
MICROVAULT on Sony Corporationin
tavaramerkki.
BLUETOOTH® ja Bluetooth-logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
ovat omistajiensa omaisuutta.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki.
Google Play™ on Google Inc:n tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ™ ja .
5FI
Sisällys
Vakiovarusteet
Tälle tuotteelle saatavilla olevat oppaat ...... 4
Tietoja tästä käyttöohjeesta ........................ 5
Vakiovarusteet .............................................. 6
Osat ja painikkeet ..........................................7


Kauko-ohjain (1)
R03 (koko AAA) -paristot (2)
FM-lanka-antenni (1)
Valmisteleminen

Kalibrointimikrofoni (1)
Kaiuttimien asentaminen .............................11
Kaiuttimien kytkeminen .............................. 13
Television kytkeminen .................................19
AV-laitteiden liittäminen .............................23
Antennin kytkeminen ................................. 25
Verkkovirtajohdon kytkeminen .................. 25
Viritinvahvistimen asetusten
määrittäminen
Easy Setup -toiminnolla ........................ 26

Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Aseta kauko-ohjaimeen kaksi R03 (AAA)
-paristoa (sisältyvät toimitukseen). Varmista,
että pariston plus- ja miinusnavat ovat
oikeansuuntaiset.
Kuunteleminen/
katseleminen
Äänestä ja kuvasta nauttiminen ................ 29
Äänitehosteista nauttiminen ..................... 30
Lisätietoja
Vianmääritys ................................................33
Varotoimet .................................................. 35
Tekniset tiedot .............................................37
Huomautus
 Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
 Älä käytä uusia paristoja vanhojen kanssa.
 Älä sekoita mangaaniparistoja ja muita paristoja.
 Älä altista kauko-ohjaimen tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai keinovalolle. Seurauksena voi
olla toimintahäiriö
 Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta välttyisit mahdollisen
paristojen vuodon ja korroosion aiheuttamilta
vahingoilta.
 Kun viritinvahvistin ei enää vastaa kauko-ohjaimen
signaaleihin, vaihda molemmat paristot.
6FI
Osat ja painikkeet
Viritinvahvistin
Etupaneeli









 (virta) (sivu 25)
Virran merkkivalo
SPEAKERS (sivu 27)
TUNING MODE, TUNING +/–
 CALIBRATION MIC -liitäntä (sivu 28)
 PHONES-liitäntä
Ottaa viritintoiminnon käyttöön.
Hae asemaa painamalla TUNING +/–
-painiketta.
Virran merkkivalo
NFC-tunnistin
2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (sivu 30, 31)
Näyttö (sivu 8)
NIGHT MODE
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Ottaa BLUETOOTH-toiminnon käyttöön.
 DISPLAY
 DIMMER
Säätää näytön kirkkautta kolmella eri tasolla.
 Kauko-ohjaimen tunnistin
Vastaanottaa kauko-ohjaimen signaaleja.
 PURE DIRECT
Painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy,
kun Pure Direct -toiminto otetaan käyttöön.
 MASTER VOLUME (sivu 29)
 INPUT SELECTOR (sivu 30)
  (USB) -liitäntä
Tähän voit kytkeä kuulokkeet.
Vihreä: Viritinvahvistimeen on kytketty
virta.
 Keltainen: Viritinvahvistin on
valmiustilassa, ja olet valinnut jonkin
seuraavista asetuksista:
 CTRL HDMI -asetuksena on CTRL ON.
 BT STANDBY -asetuksena on STBY ON.*
 STBY THRU -asetuksena on ON tai AUTO.
Merkkivalo sammuu, kun viritinvahvistin
on valmiustilassa ja olet valinnut jonkin
seuraavista asetuksista:
 CTRL HDMI -asetuksena on CTRL OFF.
 BT STANDBY -asetuksena on STBY OFF.
 STBY THRU -asetuksena on OFF.

* Merkkivalo palaa keltaisena vain silloin, kun
jostakin laitteesta on muodostettu pariliitos
viritinvahvistimeen. Jos mistään laitteesta ei
ole muodostettu pariliitosta viritinvahvistimeen,
merkkivalo ei pala.
7FI
Näytön ilmaisimet
Ilmaisin syttyy osoittamaan nykyisen tilan.
 USB
Havaittu USB-laite.
 Tulon ilmaisin
Osoittaa nykyisen tulosignaalin.
ARC
TV-tulo on valittu ja Audio Return Channel
(ARC) -signaaleja havaitaan.
OPT
Digitaalisia signaaleja syötetään OPTICALliitäntään (sivu 20, 22).
COAX
Digitaalisia signaaleja syötetään COAXIALliitäntään (sivu 24).
HDMI
Digitaalisia signaaleja syötetään valittuun
HDMI-liitäntään (sivu 20, 21, 23).
 MEM
Muistitoiminto, kuten esiasetettu muisti,
on käytössä.
 D.R.C.
Dynamiikka-alueen pakkaus on käytössä.
 Dolby Digital Surround -ilmaisin*
Vastaanotin purkaa vastaavia Dolby Digital
-muotoisia signaaleja.
TrueHD Dolby TrueHD
 Dolby Pro Logic -ilmaisin
Vastaanotin käsittelee Dolby Pro Logic
-muotoisia signaaleja. Tämä matriisitilaäänen
purkutekniikka voi parantaa tulosignaalia.
Huomautus
Kaiutinsijoittelun asetusten mukaan merkkivalo
ei välttämättä syty.
 EQ
Taajuuskorjain on käytössä.
 DTS(-HD) -ilmaisin*
Vastaanotin purkaa vastaavia DTS-muotoisia
signaaleja.
DTS-HD
DTS-HD
 ST
Viritinvahvistin virittyy stereolähetykseen.
8FI
 D.C.A.C.
Auto Calibration -toiminnon mittaustulokset
otetaan käyttöön.
 SLEEP
Uniajastin on käytössä.
 BT
Syttyy, kun BLUETOOTH-laite liitetään. Vilkkuu
pariliitosta ja yhteyttä muodostettaessa.
 Kaiutinjärjestelmän ilmaisin (sivu 27)
* Kun toistat Dolby Digital- tai DTS-muotoista levyä,
varmista, että olet tehnyt kaikki digitaaliset
liitännät. Varmista myös, ettei INPUT MODE
-asetuksena ole ANALOG.
Takapaneeli
 HDMI IN/OUT -liitännät* (sivu 20, 21, 23)
 SPEAKERS-liitännät (sivu 14, 15, 16, 17,
18)
 SUBWOOFER OUT -liitännät (sivu 14, 15,
16, 17, 18)
 AUDIO IN -liitännät (sivu 20, 22, 24)
 VIDEO IN/MONITOR OUT -liitännät
(sivu 22, 24)
 FM ANTENNA -liitäntä (sivu 25)
 COAXIAL IN -liitäntä (sivu 24)
 OPTICAL IN -liitäntä (sivu 20, 22)
* HDCP 2.2 on uusi, parannettu
kopiosuojaustekniikka, jota käytetään esimerkiksi
4K-elokuvien kaltaisen sisällön suojaamiseen.
Liitä televisio vastaaviin lähtöliitäntöihin,
jotta voit katsoa näistä liitännöistä tulevaa
videosignaalia.
Tuloliitännät
Lähtöliitäntä
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
Lisätietoja on kohdassa ”Television
kytkeminen” (sivu 19).
9FI
Kauko-ohjain
 Tulopainikkeet
Valitse laitteeseen liitetty tulokanava, jota
haluat käyttää. Viritinvahvistin käynnistyy,
kun mitä tahansa tulopainiketta painetaan.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Valitsee äänikentän.
NIGHT MODE
Ottaa yötilatoiminnon käyttöön.
PURE DIRECT
Ottaa Pure Direct -toiminnon käyttöön.
 DISPLAY
Näyttää tiedot näytössä.
AMP MENU
Näyttää valikon näytössä viritinvahvistimen
käyttöä varten.
BACK
Palaa edelliseen valikkoon tai poistuu valikosta
tai TV-ruudussa näkyvästä näyttöoppaasta.
PAIRING
Asettaa viritinvahvistimen pariliitostilaan.
(vahvista),
/ / /
Valitse valikkokohteet painamalla
Vahvista sitten valinta painamalla
,
,
,
.
.
 HOME
Näyttää päävalikon TV-ruudussa.
/ (edellinen/seuraava),
 (toisto/tauko)*,  (pysäytys)
Ohita, toista, tauko, pysäytä.
PRESET +/–
Valitsee esiasetettuja asemia tai kanavia.
MEMORY
Tallentaa aseman virittimen käytön aikana.

 (äänenvoimakkuus) +*/–
Säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden tasoa samanaikaisesti.
 (mykistys)
Kytke ääni pois väliaikaisesti. Palauta ääni
painamalla painiketta uudelleen.
  (virta)
Kytkee virran viritinvahvistimeen tai asettaa sen
valmiustilaan.
Huomautus
Virransäästö valmiustilassa
 Edellä olevat selitykset on tarkoitettu vain
Tarkista, että seuraavat asetukset on
määritetty:
 Määritä <HDMI>-valikon CTRL HDMI
-asetukseksi CTRL OFF.
 Määritä <BT>-valikon BT STANDBY
-asetukseksi STBY OFF.
 Määritä <HDMI>-valikon STBY THRU
-asetukseksi OFF.
SLEEP
Katkaisee viritinvahvistimen virran
automaattisesti määritettyyn aikaan.
10FI
* /MEMORY- ja  + -painikkeissa on
kosketuspisteet. Käytä kosketuspisteitä apuna
käyttäessäsi viritinvahvistinta.
esimerkeiksi.
 Liitetyn laitteen mallin mukaan jotkin tässä osiossa
selitetyt toiminnot eivät välttämättä toimi mukana
toimitetun kauko-ohjaimen avulla.
Valmisteleminen
Valmisteleminen
Kaiuttimien asentaminen
Tähän AV-vastaanottimeen voi kytkeä enintään seitsemän kaiutinta ja kaksi bassokaiutinta.
Sijoita kaiuttimet ja bassokaiuttimet haluamasi kaiutinjärjestelmän mukaan.
Kunkin kaiuttimen sijainti
Huomautus
 Kun kytket vain yhden takakeskikaiuttimen (SB), aseta takakeskikaiutin suoraan kuuntelusijainnin taakse.
 Koska bassokaiutin (SW) ei lähetä kovinkaan suunnattuja signaaleja, voit asettaa sen mihin tahansa.
Kaiuttimien nimet ja toiminnot
Kuvissa käytetyt Kaiuttimen nimi
lyhenteet
Toiminnot
FL
Vasen etukaiutin
FR
Oikea etukaiutin
CNT
Keskikaiutin
SL
Vasen takakaiutin
SR
Oikea takakaiutin
SBL
Vasen takakeskikaiutin
SBR
Oikea takakeskikaiutin
SB
Takakeskikaiutin
Tuottaa äänen takakeskikanavasta.
SW
Bassokaiutin
Tuottaa LFE (Low Frequency Effect) -kanavan äänen ja
vahvistaa muiden kanavien bassoa.
LH
Vasen etuyläkaiutin
RH
Oikea etuyläkaiutin
Tuottaa pystysuuntaiset äänitehosteet vasemmasta ja
oikeasta etuyläkanavasta.
Tuottaa stereoäänen vasemmasta ja oikeasta etukanavasta.
Tuottaa puheäänen keskikaiuttimesta.
Tuottaa äänen vasemmasta ja oikeasta takakanavasta.
Tuottaa äänen vasemmasta ja oikeasta takakeskikanavasta.
11FI
Kaiutinkokoonpanon ja kaiutinsijoittelun asetukset
Valitse kaiutinsijoittelu käytössä olevan kaiutinkokoonpanon mukaan.
Kaiutinkokoonpano
SB ASSIGN*
<SPEAKER>
-valikossa valittava
kaiutinsijoittelu
Katso liitännät
sivulta
5.1-kanavaääni
”OFF”
”3/2.1”
14
7.1-kanavaääni takakeskikaiuttimilla
–
”3/4.1”
15
7.1-kanavaääni etuyläkaiuttimilla
–
”5/2.1”
16
5.1-kanavaääni kaksoisvahvistinliitännällä
”BI-AMP”
”3/2.1”
17
5.1-kanavaääni B-etukaiuttimilla
”SPK B”
”3/2.1”
18
* Voit asettaa SB ASSIGN -asetuksen vain, jos valitussa kaiutinsijoittelussa ei ole keskitaka- ja etuyläkaiuttimia.
Kaiutinsijoittelun valitseminen
1 Paina AMP MENU.
2 Valitse <SPEAKER> painamalla / ja paina sitten
.
3 Valitse SP PATTERN painamalla / ja paina sitten
4 Valitse haluamasi kaiutinsijoittelu ja paina sitten
.
.
Kaiutinsijoittelun asetukset
Esimerkki:
2 etukaiutinta +
2 takakaiutinta bassokaiutin
2 etuyläkaiutinta +
keskikaiuttimet
Kaiutinsijoittelu
Vasen/
oikea etukaiutin
Keskikaiutin
Vasen/
oikea takakaiutin
Vasen taka- Oikea taka- Bassokaiutin
keskikaiutin keskikaiutin
Vasen/oikea
etuyläkaiutin
5/2.1







5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







3/4







2/4.1







2/4







3/3.1







3/3







2/3.1







2/3







3/2.1







12FI
Kaiutinsijoittelu
Vasen/
oikea etukaiutin
Keskikaiutin
Vasen/
oikea takakaiutin
Vasen taka- Oikea taka- Bassokaiutin
keskikaiutin keskikaiutin
Vasen/oikea
etuyläkaiutin






2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







Valmisteleminen
3/2

 : Ei käytössä.
 : Käytössä.
Kaiuttimien kytkeminen
Tähän viritinvahvistimeen voi liittää jopa 7.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän.
Kaiuttimien sijoituskaavio on tarkoitettu ohjeeksi kaiuttimien ihanteellista sijoittelua varten.
Sinun ei tarvitse muuttaa kaiutinasetteluasi vastaamaan kaaviota.
Huomautus
 Varmista ennen kaapelien liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
 Ennen kuin liität verkkovirtajohdon, varmista, että kaiutinkaapeleiden metalliset langat eivät kosketa toisiaan
SPEAKERS-terminaalien välissä.
 Kun liität bassokaiuttimen, jossa on automaattinen valmiustilatoiminto, kytke toiminto pois käytöstä elokuvia
katsellessa. Jos automaattinen valmiustilatoiminto on kytketty päälle, bassokaiutin kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan bassokaiuttimen tulosignaalin tason mukaisesti, jolloin ääntä ei välttämättä kuulu.
 Jos sinulla on kaksi bassokaiutinta, voit liittää ne molemmat SUBWOOFER OUT -liitäntöihin.
13FI
Esimerkkejä kaiutinliitännöistä
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
 30˚
 100˚ – 120˚
Takakaiuttimet
Bassokaiutin
 Monoäänikaapeli (lisävaruste)
 Kaiutinkaapeli (lisävaruste)
Kun olet tehnyt liitännän, määritä [Speaker
Setting] -kohdan [Surround Back Speakers
Assign] -asetukseksi [None Speaker].
Vihje
Voit määrittää [Easy Setup] -kohdan [SURROUND
BACK SPEAKERS ASSIGN] -asetukseksi myös
[No speaker is connected].
14FI
Keskikaiutin
Etukaiuttimet
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä, jossa on takakeskikaiuttimet
Valmisteleminen
 30˚
 100˚ – 120˚
 Sama kulma.
Takakaiuttimet
Bassokaiutin
Takakeskikaiuttimet*
Keskikaiutin
Etukaiuttimet
 Monoäänikaapeli (lisävaruste)
 Kaiutinkaapeli (lisävaruste)
* Jos liität vain yhden takakeskikaiuttimen, liitä
se L (+/–) -liitäntöihin.
Kun olet tehnyt liitännän, määritä [Speaker
Setting] -kohdan [Surround Back Speakers
Assign] -asetukseksi [Surround Back
Speakers].
15FI
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä, jossa on etuyläkaiuttimet
 30˚
 100˚ – 120˚
Takakaiuttimet
Bassokaiutin
Etuyläkaiuttimet
 Monoäänikaapeli (lisävaruste)
 Kaiutinkaapeli (lisävaruste)
Kun olet tehnyt liitännän, määritä [Speaker
Setting] -kohdan [Surround Back Speakers
Assign] -asetukseksi [Front High Speakers].
16FI
Keskikaiutin
Etukaiuttimet
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä kaksoisvahvistinliitännällä
 30˚
 100˚ – 120˚
Takakaiuttimet
Etukaiutin
Keskikaiutin
Etukaiutin
Bassokaiutin
 Monoäänikaapeli (lisävaruste)
 Kaiutinkaapeli (lisävaruste)
Varmista, että kaiuttimiin liitettyjen Hi/Loliitäntöjen metalliosat on poistettu
kaiuttimista, jotta vältyt viritinvahvistimen
toimintavirheiltä.
Kun olet tehnyt liitännän, määritä [Speaker
Setting] -kohdan [Surround Back Speakers
Assign] -asetukseksi [Bi-Amplifier Speakers].
17FI
Valmisteleminen
Voit parantaa äänenlaatua liittämällä diskantti- ja bassokaiuttimiin kaksoisvahvistinliitännöillä
eri vahvistimet.
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä, jossa on B-etukaiuttimet
Jos liität ylimääräisen etukaiutinjärjestelmän, liitä se SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B -liitäntöihin.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Takakaiuttimet
FR(B)
Bassokaiutin
FL(B) FR(A)
B-etukaiuttimet
 Monoäänikaapeli (lisävaruste)
 Kaiutinkaapeli (lisävaruste)
Kun olet tehnyt liitännän, määritä [Speaker
Setting] -kohdan [Surround Back Speakers
Assign] -asetukseksi [Front B Speakers].
Voit valita käytettävän etukaiutinjärjestelmän
painamalla viritinvahvistimen SPEAKERSpainiketta (sivu 27).
18FI
Keskikaiutin
FL(A)
A-etukaiuttimet
Television kytkeminen
Valmisteleminen
Kytke televisio HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liitäntään. Voit käyttää viritinvahvistinta
TV-ruudun valikosta, kun kytket television HDMI TV OUT -liitäntään.
4K TV -yhteyden ohjeet ovat käyttöoppaassa.
Liitäntöjä koskevia huomautuksia










Varmista ennen kaapelien liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
Kytke TV-näyttö tai projektori viritinvahvistimen HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liitäntään.
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua HDMI-kaapelia tai Sonyn valmistamaa HDMIkaapelia.
Käytä Ethernet-yhteyttä tukevaa High Speed HDMI -kaapelia. Esimerkiksi 4K/60p 4:4:4-, 4:2:2ja 10-bittistä 4K/60p 4:2:0 -kuvaa varten vaaditaan Ethernet-yhteyttä tukeva laadukas High
Speed HDMI -kaapeli.
Emme suosittele HDMI-DVI-muunnoskaapelin käyttöä. Jos liität HDMI-DVI-muunnoskaapelin
DVI-D-laitteeseen, ääni ja kuva eivät välttämättä toimi. Liitä erilliset äänikaapelit tai digitaaliset
liitäntäkaapelit ja määritä sitten tuloliittimet uudelleen, jos ääni ei toistu oikein.
Television ja antennin välisen liitännän tilan mukaan TV-ruudun kuva voi olla vääristynyt.
Sijoita tällöin antenni kauemmas viritinvahvistimesta.
Kun liität optista digitaalikaapelia, työnnä liittimiä suoraan vastakkeisiin, kunnes liittimet
napsahtavat paikoilleen.
Älä taivuta tai sido optisia digitaalikaapeleita.
Kaikki digitaaliset ääniliitännät tukevat 32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksia.
Kun liität television viritinvahvistimen TV IN -liitäntöihin, aseta television äänilähtöliitännän
tilaksi Fixed, jos sitä voidaan vaihtaa Fixed- ja Variable-tilojen välillä.
Kun käytät suuren kaistanleveyden videomuotoja, joihin kuuluvat muun muassa 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 ja 10-bittinen 4K/60p 4:2:0, muista määrittää HDMI-signaalimuoto. Lisätietoja on
kohdassa ”HDMI-signaalimuodon määrittäminen” (sivu 30).
19FI
ARC (Audio Return Channel) -toiminnon kanssa yhteensopimattoman
television kytkeminen HDMI-liitännän kautta
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Ääni-/videosignaalit edellyttävät HDMI-liitäntää.
Äänisignaalit
Ääni-/videosignaalit
tai
 Optinen digitaalikaapeli (lisävaruste)
 Äänikaapeli (lisävaruste)
 HDMI-kaapeli (lisävaruste)
20FI
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
Valmisteleminen
ARC (Audio Return Channel) -toiminnon kanssa yhteensopivan
television kytkeminen HDMI-liitännän kautta
Yhdellä HDMI-kaapeliliitännällä voit kuunnella television ääntä viritinvahvistimeen liitetyillä
kaiuttimilla, samalla kun viritinvahvistin lähettää ääni- ja videosignaaleja televisioon.
Ääni-/
videosignaalit
 HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Huomautus
Tätä yhteyttä käytettäessä sinun on otettava HDMIohjaustoiminto käyttöön. Paina AMP MENU ja valitse
sitten <HDMI> – CTRL HDMI – CTRL ON.
Vihje
Jos television HDMI-liitäntä (merkitty ”ARC”) on jo
yhdistetty toiseen laitteeseen, irrota laite ja yhdistä
viritinvahvistin.
21FI
HDMI-liitännöillä varustamattoman television liittäminen
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Videosignaalit edellyttävät liitäntöjä.
Videosignaalit
Äänisignaalit
tai
 Videojohto (lisävaruste)
 Äänikaapeli (lisävaruste)
 Optinen digitaalikaapeli (lisävaruste)
22FI
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
AV-laitteiden liittäminen
Valmisteleminen
HDMI-liitännöillä varustettujen laitteiden liittäminen
Varmista ennen kaapelien liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
HDMI-liittimet ovat HDCP 2.2 -standardin mukaisia. Jos haluat katsella HDCP 2.2 -standardin
mukaisesti suojattua sisältöä, esimerkiksi 4K-sisältöä, yhdistä nämä HDMI-liittimet television
ja soittimen HDCP 2.2 -standardia tukeviin HDMI-liitäntöihin. Lisätietoja on liitetyn laitteen
käyttöohjeessa.
Ääni-/
videosignaalit
Kaapeli- tai
satelliittiviritin
Ääni-/
videosignaalit
Pelikonsoli, esimerkiksi
PlayStation4
Ääni-/
videosignaalit
DVD-tallennin
Ääni-/
videosignaalit
Blu-ray Disc™ -soitin,
DVD-soitin
 HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Vihje
 HDMI-liitäntä on esimerkki. Voit liittää HDMI-
laitteen mihin tahansa HDMI-tuloon.
 Kuvanlaatuun vaikuttaa käytettävä liitäntä.
Suosittelemme, että käytät laitteiden liittämiseen
HDMI-liitäntää, jos laitteissa on HDMI-liitännät.
23FI
Muilla kuin HDMI-liitännöillä varustettujen laitteiden liittäminen
Varmista ennen kaapelien liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
Kaapeli- tai satelliittiviritin
Äänisignaalit
Videosignaalit
Videonauhuri, DVD-tallennin
videokamera, videopeli
Äänisignaalit
Videosignaalit
tai
Äänisignaalit
Super Audio CD -soitin, CD-soitin
 Äänikaapeli (lisävaruste)
 Videojohto (lisävaruste)
 Koaksiaalinen digitaalijohto (lisävaruste)
Vihje
Voit nimetä kunkin tulon uudelleen siten, että
nimi voidaan näyttää viritinvahvistimen näytössä.
Lisätietoja asetuksesta on käyttöoppaan kohdassa
”Tulojen nimien muuttaminen (NAME IN)”.
24FI
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
Antennin kytkeminen
Valmisteleminen
Varmista ennen antennin kytkemistä, että
verkkovirtajohto on irrotettu.
Verkkovirtajohdon
kytkeminen
Kytke kaiuttimet ja muut laitteet ennen
verkkovirtajohdon kytkemistä.
1
Liitä verkkovirtajohto
pistorasiaan.
FM-lanka-antenni
(vakiovaruste)
Huomautus
 Varmista, että FM-lanka-antenni on kokonaan
laajennettu.
 Kun olet liittänyt FM-lanka-antennin, pidä se
mahdollisimman vaakasuorassa.
Pistorasiaan
2
Kytke viritinvahvistimen virta
painamalla  (virta).

Voit kytkeä virran viritinvahvistimeen
myös painamalla kauko-ohjaimen
 (virta) -painiketta. Voit katkaista
viritinvahvistimen virran painamalla 
(virta) -painiketta uudelleen.
Huomautus
Kun viritinvahvistimen virta on katkaistu, näytössä
vilkkuu STANDBY. Älä irrota verkkovirtajohtoa,
kun STANDBY vilkkuu. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
25FI
Viritinvahvistimen
asetusten määrittäminen
Easy Setup -toiminnolla
Varmista ennen viritinvahvistimen
alkuasetusten määrittämistä, että televisio
on liitetty viritinvahvistimeen (sivu 20, 21).
Vaihda sitten television tuloksi se tuloliitäntä,
johon viritinvahvistin on liitetty.
Huomautus
Easy Setup -toimintoa ei voi suorittaa näytön
ilmaisimien avulla.
Kun viritinvahvistimeen kytketään virta
ensimmäisen kerran tai viritinvahvistimen
alustamisen jälkeen, Easy Setup -näyttö
tulee näkyviin TV-ruutuun.
Easy Setup -toiminnon
käyttötavat
Easy Setup -toiminnolla voit suorittaa
seuraavat toimenpiteet:
1: Kielen valitseminen
2: Takakeskikaiuttimien määrityksen
valitseminen
Aseta SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT HIGH/FRONT B -liitäntöjen
määritykset.
3: Auto Calibration -toiminnon suorittaminen
Tee automaattinen kalibrointi
kaiutinjärjestelmän kokoonpanon
ja järjestelyn mukaan.
Ennen Auto Calibration
-toiminnon suorittamista





Jos Easy Setup -näyttö ei tule näkyviin
tai haluat näyttää Easy Setup -näytön
manuaalisesti, voit näyttää sen painamalla
HOME ja valitsemalla sitten [Easy Setup].
Irrota kuulokkeet.
Poista mahdolliset esteet
kalibrointimikrofonin ja kaiuttimien väliltä.
Varmista, että ympäristö on rauhallinen ja
meluton, jotta saisit tarkan mittauksen.
Aseta kaiutinlähdön tilaksi jokin muu kuin
SPK OFF. Lisätietoja on kohdassa
”Etukaiuttimien valitseminen” (sivu 27).
Aktiivisen bassokaiuttimen asetuksen
vahvistaminen
 Kun bassokaiutin on liitetty, kytke
bassokaiuttimeen virta ja lisää
äänenvoimakkuutta ennen
bassokaiuttimen aktivoimista.
Käännä LEVEL-säädin hieman alle
keskipisteeseen.
 Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
jakosuodintoiminto, aseta arvo
maksimiin.
 Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto,
ota tämä toiminto pois käytöstä.
Huomautus
Käytössä olevan bassokaiuttimen ominaisuuksien
mukaan asetuksen etäisyysarvo voi olla kauempi
kuin todellinen sijainti.
26FI
Etukaiuttimien valitseminen
SPEAKERS
* Valitse SP B tai SP A B määrittämällä [Speaker
Setting] -kohdan [Surround Back Speakers Assign]
-asetukseksi [Front B Speakers].
Valmisteleminen
Paina viritinvahvistimen SPEAKERSpainiketta toistuvasti.
Näytön ilmaisimet ilmaisevat valitut liitännät.
 SP A: SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin
liitetyt kaiuttimet.
 SP B*: SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B -liitäntöihin
liitetyt kaiuttimet.
 SP A B*: Sekä SPEAKERS FRONT A- että
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B -liitäntöihin liitetyt
kaiuttimet (rinnakkaiskytkentä).
 (Ei mitään): Näytössä näkyy SPK OFF.
Äänisignaaleja ei lähetetä
kaiutinliitännöistä.
2: Takakeskikaiuttimien
määrityksen valitseminen
Valitse takakeskikaiuttimien
määritys painamalla / ja paina
sitten
.
Valitse takakeskikaiuttimien määritys
käytössä olevan kaiutinkokoonpanon
mukaan (sivut 14–18).
3: Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
Huomautus
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet on
liitetty.
1: Kielen valitseminen
1
Valitse [Start] painamalla
ja paina sitten
.
/
Vihje
Jos haluat suorittaa automaattisen kalibroinnin
myöhemmin, valitse [Skip].
Valitse kieli painamalla
paina sitten
.
/
ja
27FI
2
Liitä mukana toimitettu
kalibrointimikrofoni
CALIBRATION MIC -liitäntään.
Sijoita kalibrointimikrofoni
kuuntelupaikkaasi.
4
Valitse [Proceed] uudelleen.
Mittaus ja testiääni kestävät noin
30 sekuntia.
Kun mittaus on suoritettu, merkkiääni
kuuluu ja näyttö vaihtuu.
Huomautus
Jos mittaus epäonnistui, noudata ilmoituksen
ohjeita ja valitse sitten [Retry]. Lisätietoja
virhekoodista ja varoitusviestistä on kohdassa
”Automaattisten kalibrointimittausten
jälkeisten viestien luettelo” (sivu 35).
Kalibrointimikrofoni
(vakiovaruste)
Huomautus
5
Vahvista mittaustulokset.
 Kalibroinnin aikana kaiuttimista tuleva ääni
on erittäin voimakas eikä voimakkuutta voi
säätää. Ota lapset ja naapurit huomioon.
 Jos mykistystoiminto on otettu käyttöön
ennen Auto Calibration -toiminnon
suorittamista, mykistystoiminto poistuu
käytöstä automaattisesti.
 Oikeita mittauksia ei ehkä voi tehdä tai Auto
Calibration -toimintoa suorittaa, jos
käytetään erityiskaiuttimia, esimerkiksi
dipolikaiuttimia.
3
Valitse [Proceed].
[Retry]: Suorittaa automaattisen
kalibroinnin uudelleen.
 [Save&Exit]: Tallentaa mittaustulokset
ja lopettaa asetustoimenpiteen.
 [Exit]: Lopettaa asetustoimenpiteen
tallentamatta mittaustuloksia.

Vihje
Mittaustulokset voivat vaihdella
bassokaiuttimen sijainnin mukaan.
Viritinvahvistimen käyttäminen näillä
arvoilla ei kuitenkaan aiheuta ongelmia.
28FI
6
Valitse [Save&Exit].
Kuunteleminen/katseleminen
Kuunteleminen/katseleminen
Äänestä ja kuvasta
nauttiminen
AV-laitteissa olevien sisältöjen
toistaminen
7
Automaattinen kalibrointi on
suoritettu. Irrota kalibrointimikrofoni ja valitse sitten
[Exit].
Automaattisen kalibroinnin
peruuttaminen
1
Kytke televisioon virta ja
vaihda television tuloksi
se tuloliitäntä, johon
viritinvahvistin on liitetty.
2
Paina HOME.
Päävalikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
Käytettävän television mukaan
päävalikon avautuminen TV-ruutuun
voi kestää hetken.
Automaattinen kalibrointitoiminto
peruutetaan, kun teet jonkin seuraavista
mittaustoimenpiteen aikana:
 Paina  (virta).
 Paina kauko-ohjaimen tulopainikkeita tai
käännä viritinvahvistimen INPUT SELECTOR
-säädintä.
 Paina .
 Paina viritinvahvistimen SPEAKERS
-painiketta.
 Säädä äänenvoimakkuutta.
 Liitä kuulokkeet.
3
Valitse [Watch] tai [Listen]
painamalla / ja paina
sitten
.
Valikkovaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin TV-ruutuun.
4
Valitse laite, jossa olevaa
sisältöä haluat toistaa.
5
Kytke virta laitteeseen ja
käynnistä toisto.
6
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla  +/– -painiketta.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
MASTER VOLUME -säädintä.
29FI
Huomautus
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin katkaiset
viritinvahvistimen virran, jotta kaiuttimet eivät
vahingoitu.
Äänitehosteista
nauttiminen
Vihje
 Voit valita haluamasi laitteen kääntämällä
viritinvahvistimen INPUT SELECTOR -säädintä
tai painamalla kauko-ohjaimen tulopainikkeita.
 Voit säätää äänenvoimakkuutta eri tavalla
käyttämällä viritinvahvistimen MASTER VOLUME
-säädintä tai kauko-ohjaimen  +/– -painiketta.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen nopeasti
 Käännä säädintä nopeasti.
 Pidä jompaakumpaa painiketta painettuna.
Hienosäätöjen tekeminen
 Käännä säädintä hitaasti.
 Paina jompaakumpaa painiketta ja vapauta se
saman tien.
HDMI-signaalimuodon
määrittäminen
Paina AMP MENU ja valitse sitten
<HDMI> – SIGNAL FMT. Valitse
haluamasi tulo ja paina sitten
.


STANDARD: Valitse tämä asetus, jos
et käytä suuren kaistanleveyden
videomuotoa.
ENHANCED: Valitse tämä asetus,
kun käytät suuren kaistanleveyden
videomuotoja, joihin kuuluvat muun
muassa 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja 10-bittinen
4K/60p 4:2:0.
Huomautus
 Lisätietoja suurenkaistanleveyden video-
muodoista on käyttöoppaassa.
 Kun valittuna on ENHANCED, suosittelemme, että
käytät Ethernet-yhteyttä tukevaa laadukasta High
Speed HDMI -kaapelia, joka tukee jopa 18 Gbps:n
kaistanleveyttä.
 Jotkin laitteet (kaapeli- tai satelliittiviritin, Blu-ray
Disc -soitin ja DVD-soitin) eivät toimi hyvin
ENHANCED-asetuksella. Valitse tällöin asetukseksi
STANDARD.
 Jos televisiossasi on vastaava suuren
kaistanleveyden videomuodon valikko, tarkista
asetus television valikosta, kun valitset
viritinvahvistimesta asetukseksi ENHANCED.
Lisätietoja television valikkoasetuksesta on
television käyttöohjeessa.
30FI
Äänikentän valitseminen
Voit valita sopivan äänikentän
kaiutinliitäntöjen tai tulolähteiden mukaan.
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla FRONT SURROUND,
2CH/MULTI, MOVIE tai MUSIC.
Voit myös käyttää vastaanottimen 2CH/
MULTI-, MOVIE- tai MUSIC-painikkeita.
Lisätietoja äänikentistä on käyttöoppaassa.
Huomautus
 Kun käytät kuulokkeita, näet vain kuulokkeiden
äänikentän.
 Elokuvien ja musiikin äänikentät eivät välttämättä
toimi kaikkien tuloasetusten, kaiutinsijoittelujen tai
äänimuotojen kanssa.
 Käytetyn äänimuodon mukaan viritinvahvistin
saattaa toistaa signaaleja tulosignaalien todellista
näytteenottotaajuutta matalammilla taajuuksilla.
 Valitun kaiutinsijoittelun mukaan PLIIX MV tai PLIIX
MS ei välttämättä tule näkyviin.
 Joistakin kaiuttimista tai bassokaiuttimesta
ei välttämättä kuulu ääntä valitun
äänikenttäasetuksen mukaan.
 Jos äänessä on kohinaa, kohina voi muuttua
valitun äänikentän mukaan.
Äänikenttien ja kaiutinlähtöjen väliset yhteydet
Alla olevassa luettelossa on esitetty, mistä kaiutinlähdöistä ääni tulee, kun valittuna on jokin
tietty äänikenttä.
Äänikenttä
2CH/
MULTI
MOVIE
Näyttö
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
TakaTakakeskikaiuttimet kaiuttimet
Bassokaiutin
Etuyläkaiuttimet
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct (Analog
input)
DIRECT





Direct (Others)
DIRECT



*1

HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA



*2

Front Surround
FRONT SUR.



*2

Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL



*2

Jazz Club
JAZZ



*2

Live Concert
CONCERT



*2

STADIUM



*2

Sports
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC



*2

MUSIC Stadium
 : Ääntä ei kuulu.
: Ääntä toistetaan.
 : Ääntä toistetaan kaiutinsijoitteluasetuksen mukaan.
*1 Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit: Ääntä toistetaan.
Muut mallit: Ääntä toistetaan kaiutinsijoitteluasetuksen mukaan vain silloin, kun [Speaker Setting] -kohdan
[Size]-asetuksena on [Small].
*2 Ääntä toistetaan kaiutinsijoitteluasetuksen mukaan vain silloin, kun [Speaker Setting] -kohdan [Size]asetuksena on [Small].
31FI
Kuunteleminen/katseleminen
2-kanavaiset sisällöt
Monikanavaiset sisällöt
Äänikenttä
2CH/
MULTI
MOVIE
Näyttö
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
TakaTakakeskikaiuttimet kaiuttimet
Bassokaiutin
Etuyläkaiuttimet
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA





Front Surround
FRONT SUR.





Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL





Jazz Club
JAZZ





Live Concert
CONCERT





STADIUM





Sports
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC





MUSIC Stadium
 : Ääntä ei kuulu.
: Ääntä toistetaan.
 : Ääntä toistetaan kaiutinsijoitteluasetuksen ja tulolähteeseen sisältyvien kanavien mukaan.
Huomautus
Jos ääntä ei kuulu, varmista, että kaikki kaiuttimet on kytketty kunnolla oikeisiin kaiutinliitäntöihin (sivu 13) ja
että on valittu oikea kaiutinsijoittelu (sivu 12).
32FI

Lisätietoja


Jos viritinvahvistimen käytön aikana ilmenee
ongelmia, yritä ratkaista ongelma seuraavien
ohjeiden avulla, ennen kuin otat yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 Tarkista, onko ongelma tässä osassa
”Vianmääritys” olevassa luettelossa.
 Käyttöoppaassa on yksityiskohtaisia
esimerkkejä. Verkossa olevan
vianmääritysoppaan avulla voit tehdä
hakusanoihin perustuvia hakuja.


Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Taiwanilla asuvat asiakkaat:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
Muilla alueilla asuvat asiakkaat:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Jos ongelma jatkuu, vaikka olet tehnyt kaikki
edellä mainitut asiat, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti.
 AUTO STBY -asetuksena on STBY ON.
 Uniajastintoiminto on käytössä.
 PROTECTOR-asetus on käytössä (sivu 34).
Näyttö on sammutettu.
Jos etupaneelissa oleva PURE DIRECT
-ilmaisin syttyy, poista toiminto käytöstä
painamalla PURE DIRECT -painiketta.
 Voit säätää näytön kirkkautta painamalla
toistuvasti viritinvastaanottimen DIMMERpainiketta.

Kuva
TV-ruudussa ei ole kuvaa.
Valitse oikea tulo tulopainikkeilla.
 Aseta televisio sopivaan tulotilaan.
 Siirrä äänilaite pois television lähettyviltä.

TV-ruudussa ei näy 3D-sisältöä.
 Käytössä olevan television tai videolaitteen
mukaan 3D-sisällöt eivät välttämättä näy.
Lisätietoja viritinvahvistimen tukemasta 3D
HDMI -videomuodosta on käyttöoppaassa.
 Käytä Ethernet-yhteyttä tukevaa High
Speed HDMI -kaapelia.
TV-ruudussa ei näy 4K-sisältöä.
Käytössä olevan television tai videolaitteen
mukaan 4K-sisällöt eivät välttämättä näy.
Tarkista television ja videolaitteen
kuvaominaisuudet ja -asetukset.
 Käytä Ethernet-yhteyttä tukevaa
High Speed HDMI -kaapelia.
 Kun käytät suuren kaistanleveyden
videomuotoja, joihin kuuluvat muun
muassa 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja 10-bittinen
4K/60p 4:2:0, suosittelemme, että käytät
Ethernet-yhteyttä tukevaa laadukasta
High Speed HDMI -kaapelia.
 Jos televisiossasi on vastaava suuren
kaistanleveyden videomuodon valikko,
tarkista asetus television valikosta, kun
valitset viritinvahvistimesta asetukseksi
ENHANCED (sivu 30). Lisätietoja television
valikkoasetuksesta on television
käyttöohjeessa.
 Kytke viritinvahvistin 4K-sisältöä tukevan
television tai videolaitteen HDMItuloliitäntään. Sinun on kytkettävä HDMIkaapeli HDCP 2.2 -standardia tukevaan
HDMI-liitäntään, kun käytät esimerkiksi 4Ktarkkuuksisen videosisällön toistamiseen
tarkoitettua toistolaitetta.

33FI
Lisätietoja
Vianmääritys
Varmista, että kaapelit on asianmukaisesti
liitetty laitteisiin.
Määritä <HDMI>-valikossa valitun tulon
SIGNAL FMT. -asetukseksi STANDARD.
Jotkin toistolaitteet täytyy määrittää.
Lisätietoja on kunkin laitteen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
Varmista, että käytät Ethernet-yhteyttä
tukevaa High Speed HDMI -kaapelia, kun
katsot kuvia tai kuuntelet ääntä erityisesti
1080p-, Deep Color (Deep Colour)- tai 4Ktai 3D-lähetyksen aikana. Esimerkiksi 4K/
60p 4:4:4-, 4:2:2- ja 10-bittistä 4K/60p
4:2:0 -kuvaa varten vaaditaan Ethernetyhteyttä tukeva laadukas High Speed HDMI
-kaapeli.
Jos haluat toistaa HDCP 2.2 -sisältöä, liitä
viritinvahvistin HDCP 2.2 -sisältöä tukevan
television HDMI-tuloliitäntään.
Päävalikko ei näy TV-ruudussa.
 Päävalikkoa voi käyttää vain silloin, kun liität
television HDMI TV OUT -liitäntään.
 Näytä päävalikko painamalla HOMEpainiketta.
 Tarkista, että televisio on liitetty oikein.
 Käytettävän television mukaan päävalikon
avautuminen TV-ruutuun voi kestää
hetken.
Tilaäänitehoste ei toimi.
Varmista, että olet valinnut MOVIE- tai
MUSIC-äänikentän (sivu 30).
 PLII MV-, PLII MS-, PLIIX MV-, PLIIX MS-,
NEO6.CINEMA- ja NEO6.MUSIC-tilat eivät
toimi, kun kaiutinsijoitteluna on
2/0 tai 2/0.1 (sivu 12).

Virheviestit
Ääni
Valitusta laitteesta riippumatta ääntä ei
kuulu tai ääni on hyvin heikko.
 Tarkista, että kaikki liitäntäkaapelit on
kytketty kunnolla viritinvahvistimen,
kaiuttimien ja laitteiden tulo- tai
lähtöliittimiin.
 Tarkista, että viritinvahvistimeen ja kaikkiin
laitteisiin on kytketty virta.
 Tarkista, ettei viritinvahvistimen MASTER
VOLUME -asetukseksi ole valittu VOL MIN.
 Tarkista, ettei viritinvahvistimen SPEAKERSasetukseksi ole valittu SPK OFF (sivu 27).
 Tarkista, ettei viritinvahvistimeen ole liitetty
kuulokkeita.
 Peruuta mykistystoiminto painamalla .
 Valitse haluamasi laite painamalla kaukoohjaimen vastaavaa tulopainiketta tai
kääntämällä viritinvahvistimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
 Jos haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimesta, määritä <HDMI>-valikon
AUDIO OUT -asetukseksi TV + AMP. Jos et
voi toistaa monikanavaista äänilähdettä,
määritä asetukseksi AMP. Ääntä ei tällöin
kuitenkaan toisteta television kaiuttimesta.
 Ääni voi katketa, kun toistolaitteen
äänilähtösignaalien näytetaajuutta,
kanavien määrää tai äänimuotoa
muutetaan.
Television ääni ei kuulu HDMI TV OUT (ARC)
-liitännän kautta, kun äänipaluukanavatoiminto on käytössä.
 Määritä <HDMI>-valikon CTRL HDMI
-asetukseksi CTRL ON.
 Varmista, että televisio tukee
äänipaluukanavatoimintoa.
 Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty
äänipaluukanavatoimintoa tukevan
television liitäntään.
34FI
PROTECTOR
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Tarkista seuraavat seikat:
 On voinut ilmetä virtapiikki tai sähkökatko.
Irrota verkkovirtajohto ja liitä se uudelleen
30 minuutin kuluttua.
 Viritinvahvistimen päällä on jotakin,
joka tukkii tuuletusaukot. Poista
viritinvahvistimen tuuletusaukot
peittävä esine.
 Liitettyjen kaiuttimien impedanssi
on viritinvahvistimen takapaneelissa
ilmoitettua nimellisimpedanssia pienempi.
Pienennä äänenvoimakkuutta.
 Irrota verkkovirtajohto, anna
viritinvahvistimen jäähtyä 30 minuutin ajan
ja tee seuraavat vianmääritystoimet:
 Irrota kaikki kaiuttimet ja bassokaiutin.
 Tarkista, että kaiutinjohdot on kierretty
kunnolla molemmista päistä.
 Liitä ensin etukaiutin. Lisää sitten
äänenvoimakkuutta ja käytä
viritinvahvistinta vähintään 30 minuutin
ajan, kunnes se on lämmennyt kokonaan.
Liitä sen jälkeen muut kaiuttimet
yksitellen ja testaa kukin kaiutin, kunnes
tunnistat, mikä kaiutin aiheuttaa
suojausvirheen.
Kun olet tarkistanut ja mahdollisesti korjannut edellä mainitut asiat, liitä verkkovirtajohto ja kytke viritinvahvistimeen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Automaattisten
kalibrointimittausten jälkeisten
viestien luettelo
Error 30
 Kuulokkeet on liitetty viritinvahvistimen
PHONES-liitäntään. Irrota kuulokkeet
ja suorita automaattinen kalibrointi
uudelleen.
Error 32, Error 33
Kaiuttimia ei havaittu tai niitä ei ole kytketty
oikein.
 Yhtään etukaiutinta ei ole liitetty tai vain
yksi etukaiutin on liitetty.
 Joko vasenta tai oikeaa takakaiutinta ei
ole liitetty.
 Takakeskikaiuttimet tai etuyläkaiuttimet
on liitetty, vaikka takakaiuttimia ei ole
liitetty. Liitä takakaiuttimet SPEAKERS
SURROUND -liitäntöihin.
 Takakeskikaiutin on liitetty vain SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B R -liitäntään. Jos liität vain yhden
takakeskikaiuttimen, liitä se SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L -liitäntään.
 Joko vasen tai oikea etuyläkaiutin ei ole
liitettynä.
 Kalibrointimikrofonia ei ole liitetty.
Varmista, että kalibrointimikrofoni on
liitetty oikein, ja suorita automaattinen
kalibrointi uudelleen.
Jos kalibrointimikrofoni on liitetty oikein,
mutta virhekoodi tulee edelleen näkyviin,
kalibrointimikrofonin johto voi olla
vahingoittunut tai väärin liitetty.
Warning 43
Bassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voi
tunnistaa. Tämä voi johtua melusta. Kokeile
suorittaa mittaus hiljaisessa ympäristössä.

Lisätietoja
Error 31
Etukaiuttimia ei ole valittu oikein.
Valitse etukaiuttimet käyttämällä
viritinvahvistimen SPEAKERS-liitäntää ja
tee automaattinen kalibrointi uudelleen.
Lisätietoja etukaiuttimien valitsemisesta
on kohdassa ”Etukaiuttimien valitseminen”
(sivu 27).

Warning 41, Warning 42
Mikrofonin tulosignaali on liian voimakas.
 Kaiuttimen ja mikrofonin etäisyys on liian
lyhyt. Aseta laitteet kauemmas toisistaan ja
suorita mittaus uudelleen.

Varotoimet
Turvallisuusohjeita
Jos koteloon joutuu nestettä tai kiinteitä
esineitä, irrota viritinvahvistin verkkovirrasta
ja anna pätevän huoltohenkilön tarkistaa se
ennen käytön jatkamista.

Virtalähteistä



Ennen viritinvahvistimen käyttöä tarkista,
että käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa.
Käyttöjännite osoitetaan viritinvahvistimen
takana olevassa nimikilvessä.
Jos et käytä viritinvahvistinta pitkään
aikaan, irrota viritinvahvistin pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten pidä
kiinni pistokkeesta äläkä koskaan vedä
johdosta.
Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Lämmön kertymisestä
Vaikka viritinvahvistin lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
viritinvahvistinta jatkuvasti suurella teholla,
kotelo lämpötila nousee huomattavasti
päällä, sivuilla ja alla. Jotta et polttaisi itseäsi,
älä kosketa koteloa.
Warning 40
Mittauksen aikana havaittiin voimakasta
melua. Voit saada paremmat tulokset, jos
suoritat kalibroinnin uudelleen hiljaisessa
ympäristössä.

35FI
Sijoittamisesta





Sijoita viritinvahvistin paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry
ja jotta viritinvahvistimen käyttöikä on
pidempi.
Älä sijoita viritinvahvistinta
lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
missä on suoraa auringonvaloa, paljon
pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
Älä sijoita kotelon päälle mitään, mikä
voi tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
Älä aseta viritinvahvistinta lähelle laitteita,
kuten televisiota, videonauhuria tai
kasettinauhuria. (Jos tätä laitetta käytetään
yhdessä television, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa ja se sijoitetaan liian
lähelle kyseistä laitetta, seurauksena voi
olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä. Tämä
on erityisen todennäköistä sisäantennia
käytettäessä.)
Ole varovainen, jos sijoitat
viritinvahvistimen erityisesti käsitellylle
(vaha, öljy, kiillotus jne.) pinnalle, koska
pinta voi tahraantua tai menettää väriään.
Käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
viritinvahvistimen virta ja irrota virtajohto.
Puhdistamisesta
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet
pehmeällä kankaalla, jota on hieman
kostutettu miedossa pesuaineliuoksessa. Älä
käytä hankaussientä, hankaavia pesujauheita
tai liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä.
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta
Tuetut BLUETOOTH-versiot ja
-profiilit
Profiilit määrittävät BLUETOOTH-tuotteiden
vakiotoiminnot. Tietoja tämän
viritinvahvistimen tukemista BLUETOOTHversioista ja -profiileista on ”Tekniset tiedot”
-osan ”BLUETOOTH-osio”-kohdassa (sivu 38).
Tehokas yhteysalue
BLUETOOTH-laitteita tulisi käyttää alle
10 metrin etäisyydellä toisistaan, eikä niiden
välissä saisi olla esteitä. Tehokas yhteysalue
voi olla lyhyempi seuraavissa tilanteissa:
 BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien
laitteiden välissä on henkilö, metalliesine,
seinä tai muu este.
 Laitteita käytetään langattoman lähiverkon
alueella.
 Lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 Lähellä esiintyy muita sähkömagneettisia
aaltoja.
Muiden laitteiden vaikutukset
BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkkolaitteet (IEEE 802.11b/g/n)
käyttävät samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langatonta lähiverkkoa käyttävän laitteen
lähellä, saattaa ilmetä sähkömagneettisia
häiriöitä. Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen, kohina
tai yhteyshäiriö. Kokeile tällöin seuraavia
toimia:
 Käytä viritinvahvistinta vähintään 10 metrin
etäisyydellä langattomasta lähiverkkolaitteesta.
 Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen
virta, kun käytät BLUETOOTH-laitetta alle
10 metrin etäisyydellä laitteesta.
 Asenna tämä viritinvahvistin ja
BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
Vaikutukset muihin laitteisiin
Viritinvahvistimen lähettämät radioaallot
saattavat häiritä joidenkin lääkinnällisten
laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö
voi johtaa toimintahäiriöön, katkaise aina
viritinvahvistimen ja BLUETOOTH-laitteen
virta seuraavissa ympäristöissä:
 sairaaloissa, junissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
 automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
Huomautus
 Tämä viritinvahvistin tukee BLUETOOTH-
määritysten mukaisia suojaustoimintoja, joilla
voidaan suojata tiedonsiirto BLUETOOTH-tekniikan
käytön aikana. Asetusten sisällön tai muiden
36FI
Jos sinulla on viritinvahvistimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
ÄÄNITEHON TIEDOT
LÄHTÖTEHO JA HARMONINEN
VÄÄRISTYMÄ YHTEENSÄ:
(vain Yhdysvaltojen mallit)
1)
Alue
Tehontarve
Yhdysvallat, Kanada,
Taiwan
120 V AC, 60 Hz
Oseania, Eurooppa
230 V AC, 50 Hz
2)
Vahvistinosio1)
Vähimmäislähtöteho (RMS)
(6 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, harmoninen
kokonaissärö 0,09 %)
90 W + 90 W
Stereotilan lähtöteho
(6 ohmia, 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 1 %)
105 W + 105 W
Surround-lähtöteho2)
(6 ohmia, 1 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,9 %)
145 W / kanava
Viitteellinen lähtöteho etu-, keski-, taka-,
takakeski- ja etuyläkaiuttimille. Äänikentän
asetusten ja lähteen mukaan äänilähtöä ei
välttämättä ole.
Taajuusvaste
Analoginen
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (äänikenttä
ja taajuuskorjain ohitettuina)
Tulo
Analoginen
Herkkyys: 500 mV / 50 kilo-ohmia
Signaali-kohinasuhde3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitaalinen (koaksiaalinen)
Impedanssi: 75 ohmia
Signaali-kohinasuhde: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitaalinen (optinen)
Signaali-kohinasuhde: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Lähtö (analoginen)
SUBWOOFER
Jännite: 2 V / 1 kilo-ohmi
Taajuuskorjain
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB:n välein
3) INPUT
4)
6 ohmin kuormalla, molemmilla kanavilla
20 – 20 000 Hz; nimellinen RMS-lähtöteho
vähintään 90 wattia per kanava, korkeintaan
0,09 % harmonista säröä yhteensä
250 milliwatista nimelliseen lähtöön.
Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
SHORT (äänikenttä ja taajuuskorjain
ohitettuna).
Painotettu verkko, tulotaso.
FM-viritinosio
Viritysalue
Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit:
87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz:n välein)
Muut mallit:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n välein)
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliitännät
75 ohmia, epäsymmetrinen
Video-osio
Tulot/lähdöt
Video:
1 Vp-p, 75 ohmia
37FI
Lisätietoja
seikkojen vuoksi tämä suojaus ei kuitenkaan
välttämättä ole riittävä, joten noudata aina
varovaisuutta siirtäessäsi tietoja BLUETOOTHtekniikan avulla.
 Sony ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä,
jotka johtuvat BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
 BLUETOOTH-tiedonsiirron onnistumista ei voida
taata kaikkien tämän viritinvahvistimen kanssa
samaa profiilia käyttävien BLUETOOTH-laitteiden
kanssa.
 Viritinvahvistimeen liitettyjen BLUETOOTHlaitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc:n
ilmoittamien BLUETOOTH-määritysten mukaisia, ja
niillä on oltava asianmukainen hyväksyntä. Vaikka
laite olisi BLUETOOTH-määritysten mukainen, sen
ominaisuudet tai tekniset tiedot saattavat tehdä
yhteyden muodostamisesta mahdotonta tai
aiheuttaa eroja ohjausmenetelmissä, näytössä
tai hallinnassa.
 Liitetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteysympäristön
tai ympäristöolosuhteiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
HDMI-video
Tarkkuus
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Tuki
HDCP2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC.
iPhone-/iPod-osio
BLUETOOTH-tekniikka toimii iPhone 6s Plus-,
iPhone 6s-, iPhone 6 Plus-, iPhone 6-,
iPhone 5s-, iPhone 5c-, iPhone 5- ja iPod touch laitteiden (5. ja 6. sukupolvi) kanssa.
Viritinvahvistimen kanssa voi käyttää SongPalsovellusta BLUETOOTH-yhteyden kautta.
iPhone-/iPod-toisto  (USB) -liitännän kautta ei
ole mahdollista.
USB-osio
Tuettu muoto*
MP3/WMA/AAC/WAV
* Yhteensopivuutta kaikkien koodaus- ja
kirjoitusohjelmistojen, tallennuslaitteiden
ja tallennusvälineiden kanssa ei voi taata.
Tuettu USB-laite
Massamuistiluokka
Enimmäisvirta
1A
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.2
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen mukainen
teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 30 m1)
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP 1.3 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP 1.2 (Serial Port Profile)
DID (Device Identification Profile)
38FI
Tuetut pakkausmuodot3)
SBC4), AAC
Lähetysalue (A2DP)
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuudet
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, langaton puhelin,
vastaanottoherkkyys, antennin teho,
käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
2)
BLUETOOTH-vakioprofiilit ilmaisevat laitteiden
välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron tarkoituksen.
3)
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus ja
muuntomuoto
4)
Alikaistan pakkausmuoto
Yleistä
Tehontarve
Alue
Tehontarve
Yhdysvallat,
Kanada, Taiwan
120 V AC, 60 Hz
Oseania
230 V AC, 50 Hz
Eurooppa
230 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
240 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
Enintään 0,3 W (kun CTRL HDMI
-asetuksena on CTRL OFF, STBY THRU
-asetuksena on OFF ja BT STANDBY
-asetuksena on STBY OFF)
0,5 W (kun CTRL HDMI -asetuksena on CTRL
ON, BT STANDBY -asetuksena on STBY ON
ja STBY THRU -asetuksena on OFF)
Mitat (leveys/korkeus/syvyys) (noin)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm, ulkonevat
osat ja säätimet mukaan lukien
Paino (noin)
7,8 kg
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
©2016 Sony Corporation
4-584-079-13(2) (FI)
Download PDF

advertising