Sony MAP-S1 Operating instructions

Sony MAP-S1 Operating instructions
Multi Audio Player
System
Komma igång
Lyssna på cd
Lyssna på radio
Bruksanvisning
Lyssna på en fil på en
USB-enhet
Lyssna på musik på en
iPhone/iPad/iPod
Lyssna på musik från
anslutna komponenter
Lyssna på musik via
BLUETOOTH
Lyssna på musik via
trådlöst nätverk
Ytterligare information
Om SongPal
Felsökning
Försiktighetsåtgärder/
specifikationer
MAP-S1
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten
med tidningar, dukar, gardiner och liknande,
eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt inte heller apparaten för öppen eld
(t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och placera
inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå
enheten, så undviker du risk för brand och
elektriska stötar.
Eftersom nätsladden används för att koppla
bort apparaten från elnätet bör du se till att det
vägguttag du använder är lätt att komma åt.
Vid onormal funktion, dra omedelbart ut
kontakten ur vägguttaget.
Placera inte enheten där det är ont om plats,
t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.
Batterier och enheter med batterier får inte
utsättas för hög värme, till exempel direkt
solljus och eld.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så
länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du
har stängt av själva enheten.
Utrustningen har testats och överensstämmer
med de begränsningar som finns i EMC-direktivet,
gällande användning av en anslutningskabel
kortare än 3 meter.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
VAR FÖRSIKTIG!
Om optiska instrument används tillsammans med
denna produkt ökar risken för ögonskador.
Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASERprodukt. Markeringen sitter på baksidan.
Kundmeddelande: Följande information
gäller endast för utrustning som sålts
i länder där EU-direktiv tillämpas.
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor
gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s
lagar hänvisas till auktoriserad representant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata serviceoch garantidokumentationen.
2SE
Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning
uppfyller väsentliga krav och andra relevanta
bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Mer information finns på följande webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
Avfallshantering av uttjänt
elektrisk och elektronisk
utrustning (gäller i EU
och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den måste i stället lämnas in på en
återvinningscentral för uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att
produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras på
felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper
till att bevara naturens resurser. Om du vill ha
detaljerad information om återvinning av den här
produkten kan du kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken där du
köpte produkten.
Gäller endast för Europa
Avfallshantering av använda
batterier (gäller i EU och
i andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet och på
förpackningen anger att batteriet inte
får hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen
användas i kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer
än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna
avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt
sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara
naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning med ett inbyggt batteri
får detta batteri endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att
lämna in produkten på en återvinningscentral för
elektrisk och elektronisk utrustning när den är
förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet
om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning
av produkten eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten
eller den återförsäljare som du köpte
produkten av.
Innan du använder
den här anläggningen
Fel som inträffar under normal
användning av anläggningen repareras
av Sony i enlighet med de villkor som
definierats i den begränsade garantin
för anläggningen. Sony är dock inte
ansvarigt för följder som uppstår då en
skadad eller felaktig anläggning inte
kan användas.
Musikskivor som kodats med
teknik för upphovsrättsskydd
Den här produkten är utformad för att
spela upp skivor som följer cd-standarden
(Compact Disc). Den senaste tiden har olika
musikskivor som kodats med teknik för
upphovsrättsskydd marknadsförts av
vissa skivbolag.
Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer
cd-standarden och kanske därför inte kan
spelas upp på den här produkten.
Anmärkning om DualDisc-skivor
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig
skivprodukt med dvd-inspelat material på
ena sidan och digitalt ljudmaterial på den
andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan
inte följer cd-standarden kan uppspelning
på den här produkten dock inte garanteras.
3SE
Innehållsförteckning
Innan du använder den här anläggningen ............................................ 3
Komma igång
Kontrollernas placering och funktion .................................................... 7
Sätta i batterierna..................................................................................10
Ställa in klockan.....................................................................................10
Lyssna på cd
Spela upp en cd-da/mp3-skiva ............................................................ 11
Byta uppspelningsläge ................................................................... 11
Skapa ditt eget program (programmerad uppspelning) ......................13
Lyssna på radio
Ställa in en radiokanal ...........................................................................14
Lagra radiokanaler i snabbvalsminnet .................................................14
Köra en automatisk DAB-avsökning för hand ....................................15
Lyssna på en fil på en USB-enhet
Spela upp en fil på en USB-enhet..........................................................16
Ansluta en USB-enhet till USB-porten på enhetens framsida ...............16
Ansluta en USB-enhet till USB-porten på enhetens baksida ................ 17
Spelbara ljudformat ........................................................................ 17
Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod
Spela upp från en iPhone/iPad/iPod som är ansluten via USB ............18
Spela upp en iPhone/iPad/iPod via trådlös anslutning (AirPlay) .........18
Lyssna på musik från anslutna komponenter
Spela upp musik från anslutna komponenter ......................................19
4SE
Lyssna på musik via BLUETOOTH
Koppla anläggningen till en BLUETOOTH-enhet och lyssna
på musik ........................................................................................... 20
Lyssna på musik via en registrerad enhet .......................................... 21
Lyssna på musik via NFC .......................................................................22
Spela upp med kodek för högkvalitetsljud (AAC/aptX)........................23
Lyssna på musik via trådlöst nätverk
Förbereda nätverksanslutning ............................................................ 24
Ansluta till dator ........................................................................... 24
Ansluta till ett trådanslutet nätverk ................................................. 26
Lyssna på musik på en Xperia™/Xperia-surfplatta
(WALKMAN®-appen) ........................................................................ 26
Lyssna på musik på iPhone, iPad, iPod eller iTunes (AirPlay)................27
Lyssna på musik på Windows 8/Windows 7 (hemnätverk) ................ 28
Använda musikströmning från internet (musiktjänster) ..................... 29
Ytterligare information
Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen ................................... 30
Ställa in viloläget för BLUETOOTH/nätverk ........................................... 31
Ställa in den trådlösa signalen på ON/OFF ........................................... 31
Justera ljudet.........................................................................................32
Använda timerfunktionerna .................................................................32
Ställa in insomningstimern .............................................................32
Ställa in väckningstimern ................................................................33
Uppdatera programvaran .................................................................... 34
Om SongPal ..............................................................................................35
Felsökning
Felsökning............................................................................................ 36
Meddelanden ....................................................................................... 41
5SE
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
Försiktighetsåtgärder .......................................................................... 43
Kompatibla enheter och versioner ...................................................... 44
iPhone/iPad/iPod eller iTunes ........................................................ 44
DLNA-enhet ................................................................................. 45
USB-enhet .................................................................................... 45
Trådlös BLUETOOTH-teknik.................................................................. 46
Specifikationer ..................................................................................... 47
Viktig information om programvara .....................................................51
6SE
Komma igång
Kontrollernas placering och funktion
Anmärkning
Komma igång
I den här bruksanvisningen beskrivs främst hur du utför åtgärder med fjärrkontrollen, men du
kan även utföra samma åtgärder med de knappar på anläggningen som har samma eller
liknande namn.
Enhet (framsida)
 / (på/av)
Stäng av eller slå på strömmen.
 Vilolägesindikator
Lyser gulgrön när strömmen är påslagen.
Lyser röd när strömmen är avstängd.
Indikatorn blinkar röd om anläggningen
känner av avvikelser (sidan 36).
När anläggningen är i viloläge för
BLUETOOTH/nätverk lyser indikatorn
orange.
 Teckenfönster
 N-Mark
Placera en smarttelefon/surfplatta med
NFC-funktion nära detta märke för att
utföra en BLUETOOTH-registrering,
anslutning eller frånkoppling med
en enkel beröring (sidan 22).
 Knappen BACK
Återgå till föregående skärm.
 Knappen MENU
Visa menyn. Tryck på / för att välja
menyalternativ.
 / (föregående/nästa)/
TUNING +/–
 Gå till början av ett spår eller en fil.
 Ställ in önskad radiokanal.
Knappen PUSH ENTER
Använd ENTER-funktionen för att
bekräfta.
  (spela upp/pausa)
Starta eller pausa uppspelningen.
 Fjärrsensor
 Vredet VOL
Justera volymen.
  (mata ut)
Mata ut en cd.
 Skivfack
Lägg i en cd-skiva med etiketten uppåt.
7SE
 -port (USB FRONT)
Anslut en USB-enhet (sidan 16).
 PHONES-kontakt
Anslut hörlurar.
Fjärrkontroll
 //ENTER
Tryck på / för att välja ett alternativ,
och tryck sedan på ENTER för att
bekräfta.
Använd / för att välja en mapp
(ett album) eller en mp3-skiva eller
USB-enhet.
 Knappen VOLUME +/–
Justera volymen.
 Knappen MUTING
Stäng av ljudet tillfälligt. Tryck på
knappen igen för att åter slå på ljudet.
 / (föregående/nästa,
PRESET +/–)
 Gå till början av ett spår eller en fil.
 Välj ett snabbvalsnummer för en
förinställd radiokanal.
/ (snabbspola bakåt/framåt,
TUNING +/–)
 Snabbspola ett spår eller en fil framåt
eller bakåt.
 Ställ in önskad radiokanal.
  (stoppa)
Stoppa uppspelningen.
  (spela upp/pausa)
Starta eller pausa uppspelningen.
 Knappen BACK
Återgå till föregående status.
 Knappen MENU
Visa menyn. Tryck på / för att välja
menyalternativ.
 / (på/av)
Stäng av eller slå på strömmen.
 Knappen DISPLAY
Ändra informationen som visas
i teckenfönstret när strömmen slås på.
Ett understreck ”_” visas i stället för ett
okänt tecken.
Om du trycker på knappen när strömmen
är avstängd visas klockan.
Om du däremot trycker på knappen när
viloläget för BLUETOOTH/nätverk är på
visas inte klockan.
8SE
 Knappen FUNCTION
Tryck för att ändra funktioner. Varje gång
du trycker på knappen ändras funktionen
i följande ordning:
CD  USB FRONT  USB REAR 
BLUETOOTH  DAB  TUNER FM 
TUNER AM  LINE IN  NETWORK
Anläggning (baksida)
Komma igång
 Trådlös nätverksantenn
Om du använder den trådlösa
nätverksfunktionen, ska du ställa
in antennen enligt illustrationen.
Du kan även använda den som en
USB-DAC.
* Du kan beställa en USB-adapter för
WM-PORT-kabeln för högupplöst ljud
som extrakomponent från din närmaste
Sony-återförsäljare.
 DAB ANTENNA
Anslut DAB-antennen.
 AM ANTENNA
Anslut AM-ramantennen.
 FM ANTENNA
Anslut FM-antennen.
Anmärkning
 Nätverkskontakt
Anslut nätverksutrustning via en
nätverkskabel (medföljer ej) (sidan 26).
 -port (USB REAR)
Anslut en dator eller en WALKMAN® som
har stöd för High-Resolution Audio,
högupplöst ljud. Använd USB-kabel
(medföljer ej) (sidan 17). Om du ansluter
en WALKMAN® till enheten ska du
använda en extra USB-adapter för
WM-PORT-kabeln för högupplöst
ljud* (medföljer ej) och USB-kabel
(medföljer ej).
 Leta reda på ett ställe och en riktning med god
mottagning och fäst antennen på en fast yta
(fönster, vägg osv.).
 Håll antennerna på avstånd från anläggningen,
nätsladden och andra AV-komponenter för att
undvika störningar.
 Fäst änden av FM-antennen med tejp.
Förbereda AM-ramantennen
1 Vik antennstativet enligt bilden.
Sett från sidan
Vik stativets båda delar.
9SE
2 Fäst den utskjutande delen av ramen vid
antennstativet.
Ställa in klockan
1
Tryck på / för att starta
anläggningen.
 ~ AC IN-ingång (220–230 V AC)
Anslut nätsladden (medföljer) till
vägguttaget.
2
Tryck på MENU.
 LINE IN-uttag (extern ingång)
Anslut till ljudutgången på externa
tillbehörskomponenter med en ljudkabel
(medföljer ej).
3
Tryck på / för att välja Timer
Menu, och tryck sedan på ENTER.
Tryck tills det klickar till.
 LINE OUT-uttag (extern utgång)
Matar ut ljud enligt vald FUNCTION.
Ansluter externa tillbehörskomponenter
med en ljudkabel (medföljer ej).
 SPEAKERS L/R-kontakter
(vänster/höger)
Anslut respektive högtalare.
Mer information om anslutning finns
i snabbstartguiden.
Om Play Setting visas trycker du på /
för att välja Clock Setting och trycker
sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att ställa in
timme och tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att ställa in
minuter och tryck sedan
på ENTER.
Slutför inställningen av klockan.
Sätta i batterierna
Sätt i de två medföljande R03-batterierna
(storlek AAA), med sidan  först, och rikta
polerna enligt bilden nedan.
Anmärkning
 Klockinställningarna återställs om du drar ut
nätsladden eller om det blir strömavbrott.
Visa klockan i teckenfönstret när
anläggningen är avstängd
Tryck på DISPLAY flera gånger för att visa
klockan. Klockan visas i cirka åtta sekunder.
Om anläggningen är i viloläge för
BLUETOOTH/nätverk, visas inte klockan
när du trycker på DISPLAY.
Anmärkning
 Vid normal användning räcker batterierna
i ungefär sex månader.
 Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika
sorters batterier.
 Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge
bör du ta ut batterierna för att undvika skador
på grund av batteriläckage eller rost.
10SE
 Använd inte cd-skivor med tejp, plomberingar
eller lim på, eftersom det kan skada
anläggningen.
 Undvik att vidröra skivans yta när du matar
ut skivan.
Lyssna på cd
Spela upp en cd-da/
mp3-skiva
Tryck på FUNCTION och välj CD.
2
Sätt i en cd i skivfacket på
enhetens framsida.
Genom att välja uppspelningsläge kan du
spela upp samma musik flera gånger i följd
eller spela upp den i slumpmässig ordning.
Uppspelningsläge
Placera cd:n med etikettsidan
(sidan med tryck) vänd uppåt.
 (mata ut)
1
Lyssna på cd
1
Byta uppspelningsläge
Tryck på  för att stoppa
uppspelningen.
Om du väljer Repeat i steg 4 behöver
du inte stoppa uppspelningen.
Etikettsida
(sida med tryck)
Uppspelningen startar automatiskt.
Om du växlar till funktionen CD från en
annan funktion när det redan finns en
cd i skivfacket, ska du trycka på 
när Reading inte längre visas
i teckenfönstret.
Med knapparna på fjärrkontrollen och
enheten kan du snabbspola bakåt/
framåt, välja spår, fil eller mapp
(på mp3-skiva) och annat.
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på / för att välja CD
Menu och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / och välj Playmode
eller Repeat och tryck sedan
på ENTER.
5
Tryck på / och välj
uppspelningsläge, och tryck
sedan på ENTER.
Mata ut cd:n
Tryck på  (mata ut) på enheten.
Anmärkning
Du kan välja bland följande
uppspelningslägen.
 8 cm cd-skivor kan inte användas med denna
anläggning.
 Sätt inte i en cd-skivor med oregelbunden
form (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade). Det kan orsaka irreparabel
skada på anläggningen.
11SE
Om uppspelning av mp3-skivor
Playmode
Uppspelningsläge Effekt
på skivor som innehåller mp3-filer.
Normal
Spelar upp ett spår eller
en fil.
 Mappar som inte innehåller några mp3-
Folder*
Spelar upp alla spår
i vald mapp.
I teckenfönstret
visas FLDR.
 Den här anläggningen kan bara spela upp
Shuffle
Spelar upp alla spår
eller filer i slumpmässig
ordning. I teckenfönstret
visas SHUF.
Folder Shuffle*
Spelar upp alla spår
eller filer i vald mapp
i slumpmässig ordning.
I teckenfönstret visas
FLDR. SHUF.
Program
Spelar upp
programmerade
spår eller filer.
I teckenfönstret visas
PGM. Mer information
finns i ”Skapa ditt eget
program (programmerad
uppspelning)” (sidan 13).
* Detta uppspelningsläge kan bara användas vid
uppspelning av en mp3-skiva.
Repeat
Uppspelningsläge Effekt
All (spelar upp alla Alla spår på en skiva eller
spår upprepade
i en mapp spelas upp
gånger)
upprepade gånger.
I teckenfönstret
visas
.
One (spelar upp
Anläggningen spelar
ett spår upprepade upp valt spår upprepade
gånger)
gånger. I teckenfönstret
visas
1.
Off
12SE
 Spara inga onödiga mappar eller filer
Avbryter upprepad
uppspelning.
filer kan inte identifieras av anläggningen.
mp3-filer med filnamnstillägget .mp3.
Om en fil har filtillägget .mp3 men i själva
verket har ett annat format, finns det risk
för kraftigt brus om filen spelas upp och
det kan leda till skador på anläggningen.
 Maximalt antal mp3-mappar och mp3filer som anläggningen har stöd för:
 999* mappar (inklusive rotmappen)
 999 filer
 250 filer i en mapp
 8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)
* Detta inkluderar mappar som inte innehåller
några mp3-filer eller andra filer alls. Det antal
mappar som anläggningen kan identifiera
kan vara mindre än det faktiska antalet
mappar, beroende på mappstrukturen.
 Vi kan inte garantera att denna
anläggning är kompatibel med alla
sorters kodnings-/skrivningsprogram,
cd-r/rw-enhet och lagringsmedia för
mp3. Vid uppspelning av en inkompatibel
mp3-skiva kan det hända att det uppstår
störningar eller avbrott i ljudet, eller att
skivan inte går att spela alls.
Skapa ditt eget
program
(programmerad
uppspelning)
Spelar upp ett programmerat spår eller en
programmerad fil på en cd.
Välj Program i steg 5 i ”Byta
uppspelningsläge” (sidan 11)
och tryck sedan på ENTER.
2
När du använder en mp3-skiva
trycker du på / för att välja
den mapp som innehåller de
spår eller filer som du vill
programmera in.
Välj Normal under Program i steg 1 och tryck
sedan på ENTER.
Ta bort ett programmerat spår
eller en programmerad mapp
Tryck på  när uppspelningen är stoppad.
Varje gång du trycker på knappen raderas
den senast programmerade filen eller
mappen.
När alla programmerade spår, filer eller
mappar är borttagna visas No Step.
Tips!
 Ett program kan bestå av upp till 25 spår, filer
eller mappar. Om du försöker programmera fler
än 25 spår, filer eller mappar visas Step Full!
Ta i så fall bort onödiga spår.
 Tryck på  om du vill spela upp samma
program igen.
Lyssna på cd
1
Avbryta den programmerade
uppspelningen
Anmärkning
 När skivan matas ut eller nätsladden kopplas
från efter programmeringen raderas alla
programmerade spår, filer och mappar.
Tryck på ENTER om du vill spela upp alla
spår eller filer i mappen.
3
Tryck på / för att välja
önskat spår eller önskad fil och
tryck sedan på ENTER.
Valt spår- eller
filnummer
Total speltid för valt
spår eller vald fil
Upprepa stegen ovan om du vill
programmera fler spår eller filer.
4
Tryck på .
Dina inprogrammerade spår eller filer
börjar spelas upp.
13SE
Lyssna på radio
Ställa in en
radiokanal
1
2
Så här ändrar du
AM-inställningsskalan
Stationsinställningsintervallet för AM är
fabriksinställt på 9 kHz (respektive 10 kHz
i vissa områden). Använd knapparna på
enheten för den här åtgärden.
1 Tryck flera gånger på FUNCTION på
enheten för att ställa in TUNER AM.
2 Tryck på / för att stänga av enheten.
3 Håll ned MENU och tryck på / på
Tryck på FUNCTION för att välja
DAB, TUNER FM eller TUNER AM.
Håll ned / tills
frekvensangivelsen
i teckenfönstret börjar ändras
och släpp därefter upp knappen.
Kanalsökningen stannar automatiskt
när en radiokanal ställs in (automatisk
kanalsökning) och STEREO visas på
displayen (vid FM-stereosändning).
enheten.
Step 9k eller Step 10k visas på displayen.
Om du ändrar intervallet raderas alla
förinställda AM-stationer.
Lagra radiokanaler
i snabbvalsminnet
Du kan förinställa önskade radiokanaler.
Manuell kanalsökning
Tryck flera gånger på / för att ställa
in önskad kanal.
1
Ställ in önskad kanal och tryck
på MENU.
2
Tryck på / för att välja Tuner
Menu och tryck sedan på ENTER.
Om DAB/DAB+-kanaler
 Om du ställer in en kanal med
RDS-tjänster innehåller utsändningen
även information om tjänstens eller
kanalens namn.
 När en DAB/DAB+-kanal ställs in kan det
ta ett par sekunder innan ljudet hörs.
 Primärtjänsten tas emot automatiskt igen
när sekundärtjänsten tar slut.
 Denna radio saknar stöd för datatjänster.
Tips!
Om du vill förinställa en AM-kanal väljer
du AM Preset Memory och fortsätter
från steg 4.
3
Tryck på / för att välja FM
Preset Memory (för FM-kanaler)
eller DAB Preset Memory
(för DAB-kanaler) och tryck
sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja OK och
tryck sedan på ENTER.
 Om det förekommer brus i FMstereomottagningen kan du trycka på MENU och
i tur och ordning välja Tuner Menu, FM Mode
och Mono för att ställa in mono-mottagning.
Detta ger mindre brus.
14SE
5
Snabbvalsnummer
Complete! visas i teckenfönstret och
radiokanalen registreras med förinställt
nummer. Upprepa stegen ovan om du
vill registrera fler radiokanaler.
Tryck på / för att stänga av
strömmen, och tryck sedan
på / en gång till för att slå
på strömmen.
Tips!
 Du kan lagra upp till 20 FM-, 20 DAB/DAB+ och
10 AM-kanaler.
 Om du väljer ett snabbvalsnummer i steg 5
som redan är upptaget byts den förinställda
radiokanalen ut mot den nya kanalen.
Ställa in en radiokanal som finns
i snabbvalsminnet
Tryck på / för att välja det
snabbvalsnummer som den önskade
kanalen är lagrad under.
Innan du kan ställa in DAB/DAB+-kanaler
måste du köra en första DAB-kanalsökning.
Om du flyttar till ett annat område bör du
också utföra en första DAB-kanalsökning
manuellt för att uppdatera DAB/DAB+tjänstinformationen.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Tuner
Menu och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / för att välja Initial
Scan och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja OK och
tryck sedan på ENTER.
Lyssna på radio
6
Köra en automatisk
DAB-avsökning för hand
Tryck på / och välj förinställt
nummer, och tryck sedan
på ENTER.
Kanalsökningen startar. Förloppet visas
med asterisker (*******). Beroende
på vilka DAB/DAB+-tjänster som
tillhandahålls i ditt område kan
kanalsökningen ta flera minuter.
Anmärkning
 Om det inte finns stöd för DAB/DAB+sändningar i ditt land visas No Service
på displayen.
 Den här proceduren raderar alla gamla
snabbvalsinställningar.
 Kontrollera att anläggningen är avstängd innan
du kopplar ur DAB/FM-trådantennen. Annars
raderas dina DAB/DAB+-inställningar.
15SE
Lyssna på en fil på en USB-enhet
Spela upp en fil på en
USB-enhet
Du kan spela upp ljudfiler från en
USB-enhet, som en WALKMAN® eller
digitalmediespelare, genom att ansluta
USB-enheten till anläggningen.
Du kan ansluta en dator eller WALKMAN®
som har stöd för High-Resolution Audio
(högupplöst ljud) till porten  (USB REAR)
på baksidan av enheten.
Information om kompatibla USB-enheter
finns i ”Kompatibla enheter och versioner”
(sidan 44).
Anmärkning
 Om du spelar upp högupplöst ljud ska
du använda en enhet som har stöd för
USB2.0-höghastighetskabel.
Ansluta en USB-enhet till
USB-porten på enhetens
framsida
1
Tryck på FUNCTION och välj
USB FRONT.
2
Anslut en USB-enhet till porten
 (USB FRONT) på enhetens
framsida.
När du ansluter USB-enheten ska du
ansluta den direkt eller via den USBkabel som medföljde USB-enheten.
Vänta tills Reading försvinner och
ROOT visas.
16SE
3
Tryck på .
Uppspelningen startar.
Styr med knappen på fjärrkontrollen
eller på enheten.
Du kan välja spår, fil eller mapp genom
att trycka på ENTER när ROOT visas.
Tips!
 När du spelar upp från USB-enheten kan du välja
uppspelningsläge. Tryck på MENU och välj USB
Menu. Välj sedan Playmode eller Repeat.
Mer information finns i ”Byta uppspelningsläge”
(sidan 11). När en fil på en USB-enhet spelas
upp kan du inte spela upp ett spår eller en fil
i mappen, spela upp i slumpmässig ordning
eller spela upp ett program.
 USB-enheten laddas automatiskt när du ansluter
den till porten  (USB FRONT) på enheten.
USB-enheten laddas inte när anläggningen
är avstängd.
 Om det inte går att ladda USB-enheten
kan du koppla från den och ansluta den igen.
Information om hur du hittar USB-enhetens
laddningsstatus finns i bruksanvisningen till
USB-enheten.
Anmärkning
 Uppspelningsordningen för anläggningen kan
skilja sig från uppspelningsordningen på den
anslutna digitala musikspelaren.
 Stäng av anläggningen innan du avlägsnar
USB-enheten. Om du tar bort en USB-enhet när
anläggningen är påslagen, kan informationen
på USB-enheten förstöras.
 Om apparaten behöver anslutas via en USBkabel, använd då den USB-kabel som medföljde
USB-enheten som ska anslutas. Information
om anslutning finns i bruksanvisningen till
USB-enheten.
 Efter anslutning kan det dröja en stund innan
Reading visas, beroende på vilken typ av
USB-enhet som är ansluten.
 Anslut inte USB-enheten via ett USB-nav.
 När USB-enheten ansluts läser anläggningen in
alla filer på USB-enheten. Om det finns många
mappar eller filer på USB-enheten kan det ta
lång tid innan USB-enheten har lästs in.
 Med vissa anslutna USB-enheter kan det ta lång
tid att sända signaler från anläggningen eller
att slutföra läsningen av USB-enheten.
 När enheten är ansluten till ett trådbundet
nätverk kan USB-funktionen tillfälligt
inaktiveras, beroende på router- eller
nätverksanslutningsförhållandena. I så fall
väntar du lite och ansluter sedan enheten till
nätverket igen.
 Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla
sorters kodnings- och skrivningsprogram.
Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen
kodades med inkompatibel programvara kan
dessa filer ge upphov till brus eller felfunktion.
 Högsta antal mappar och filer på USB-enheten
som anläggningen har stöd för är:
 998*1 mappar (inklusive rotmappen)
 998 filer i en mapp
 8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)
*1 Inklusive mappar som inte innehåller
spelbara ljudfiler samt tomma mappar.
Det antal mappar som anläggningen kan
identifiera kan vara mindre än det faktiska
antalet mappar, beroende på
mappstrukturen.
 Anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för
alla funktionerna på anslutna USB-enheter.
 Mappar som inte innehåller ljudfiler
identifieras inte.
1
Tryck på FUNCTION och välj
USB REAR.
2
Anslut en dator eller en
WALKMAN® som har stöd för
högupplöst ljud osv. till porten
 (USB REAR) på baksidan
av enheten.
*2 Du kan beställa en USB-adapter för
WM-PORT-kabeln för högupplöst ljud
som extrakomponent från din närmaste
Sony-återförsäljare.
Spelbara ljudformat
På den här anläggningen kan ljudfiler
i följande format spelas upp:
 Mp3: filnamnstillägg mp3
 WMA*3: filnamnstillägg wma
 AAC*3: filnamnstillägg m4a, mp4, 3gp
 WAV: filnamnstillägg wav
 FLAC: filnamnstillägg flac
 ALAC: filnamnstillägg m4a
 AIFF: filnamnstillägg aiff, aif, aifc
 DSD: filnamnstillägg dsf
 DSDIFF: filnamnstillägg dff
Om filen har rätt filnamnstillägg men egentligen
har ett annat format kan det förekomma
störningar eller andra fel om du försöker
spela upp filen.
*3 Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet
DRM (Digital Rights Management) eller filer som
har hämtats från en onlinemusiktjänst kan inte
spelas upp på den här anläggningen. Om du
försöker spela upp den här typen av filer, spelas
nästa oskyddade ljudfil upp automatiskt.
Lyssna på en fil på en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet till
USB-porten på enhetens
baksida
 Du kan inte ladda USB-enheter via porten
 (USB REAR).
Styr uppspelningen på den dator
eller en WALKMAN® som har stöd för
högupplöst ljud. Mer information finns
i användarinstruktionerna till din dator
eller WALKMAN®.
Anmärkning
 Om du ansluter en WALKMAN® till porten ska
du använda en USB-kabel (medföljer ej) och
en extra USB-adapter för WM-PORT-kabeln
för högupplöst ljud*2 (medföljer ej).
 Om du spelar upp högupplöst ljud från en
ansluten dator rekommenderar vi programmet
Hi-Res Audio Player (för Windows/Mac OS).
Du kan hämta spelaren utan kostnad:
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
17SE
Tips!
Lyssna på musik på en
iPhone/iPad/iPod
Spela upp från en
iPhone/iPad/iPod
som är ansluten
via USB
Du kan spela upp från en iPhone/iPad/iPod
genom att ansluta den till porten
 (USB FRONT) på enhetens framsida.
Information om kompatibla modeller av
iPhone/iPad/iPod finns i ”Kompatibla
enheter och versioner” (sidan 44).
1
Tryck på FUNCTION och välj
USB FRONT.
2
Anslut en iPhone/iPad/iPod
till porten  (USB FRONT) på
enhetens framsida med den
kabel som följde med din
iPhone/iPad/iPod.
Innan du ansluter en iPhone/iPad/iPod
ska du ansluta USB-kabeln till enheten.
Teckenfönstret ändras från USB till iPod.
3
18SE
Tryck på .
Uppspelningen startar.
Med knapparna på fjärrkontrollen
eller enheten kan du snabbspola
bakåt/framåt och välja ett spår.
 Laddningen startar automatiskt när du ansluter
en iPhone/iPad/iPod till anläggningen.
Din iPhone/iPad/iPod laddas inte när
anläggningen är avstängd.
 Om det inte går att ladda en iPhone/iPad/iPod
kan du koppla från den och ansluta den igen.
Information om hur du hittar iPhone-/iPad-/
iPod-enhetens laddningsstatus finns
i bruksanvisningen till din iPhone/iPad/iPod.
Anmärkning
 Stäng av anläggningen innan du kopplar bort en
iPhone/iPad/iPod. Om du kopplar loss den när
anläggningen är på kan data som lagras på din
iPhone/iPad/iPod skadas.
 Bär inte omkring anläggningen när en iPhone/
iPad/iPod är ansluten till den. Det kan leda till
fel på utrustningen.
 Information om hur du använder en iPhone/
iPad/iPod finns i bruksanvisningen som följde
med den.
 Sony påtar sig inget ansvar i fall data som är
lagrade på en iPhone/iPad/iPod skulle gå
förlorade eller bli skadade när iPhone-/iPad-/
iPod-enheten används tillsammans med den
här anläggningen.
Spela upp en iPhone/
iPad/iPod via trådlös
anslutning (AirPlay)
Du kan spela upp en iPhone/iPad/iPod
touch eller en dator med iTunes via trådlös
anslutning. Mer information finns i ”Lyssna
på musik på iPhone, iPad, iPod eller iTunes
(AirPlay)” (sidan 27).
Lyssna på musik från anslutna
komponenter
Spela upp musik
från anslutna
komponenter
Du kan lyssna på spår från komponenter
som är anslutna till enheten via externa
utgångar.
Anmärkning
 Tryck först på VOLUME – för att sänka volymen.
Tryck på FUNCTION och välj
LINE IN.
2
Anslut ljudkabeln till LINE INkontakten (extern ingång)
på enhetens baksida och till
ljudutgången på den externa
ljudutrustningen.
3
Starta uppspelningen på den
anslutna komponenten.
Ställ in volymen på den anslutna
komponenten under uppspelning.
4
Lyssna på musik från anslutna komponenter
1
Tryck på VOLUME +/– på
fjärrkontrollen om du vill
ändra volymen.
Anmärkning
 Det kan hända att anläggningen automatiskt
växlar till viloläge om volymen på den anslutna
komponenten är för låg. Mer information finns
i ”Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen”
(sidan 30).
19SE
Lyssna på musik via BLUETOOTH
6
Koppla anläggningen
till en BLUETOOTH7
enhet och lyssna
på musik
Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTHenhet via en trådlös anslutning.
Innan du använder BLUETOOTH-funktionen
måste du utföra en parkoppling för att
registrera BLUETOOTH-enheten.
Sök efter anläggningen med
BLUETOOTH-enheten.
En lista med hittade enheter visas
i BLUETOOTH-enhetens teckenfönster.
Välj [SONY:MAP-S1] (denna
anläggning).
Skriv ”0000” om du blir ombedd att
ange ett lösenord på BLUETOOTHenheten.
Om anläggningen inte visas i enhetens
teckenfönster, ska du fortsätta från
steg 1 igen.
När parkopplingen är klar ändras
teckenfönstret från Pairing till namnet
på den anslutna BLUETOOTH-enheten.
Anmärkning
 Placera den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas
till anläggningen inom en meter från
anläggningen.
 Om BLUETOOTH-enheten har touchfunktion
(NFC) kan du hoppa över nästa steg.
Se ”Lyssna på musik via NFC” (sidan 22).
1
Tryck på FUNCTION för att välja
BLUETOOTH.
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på / för att välja
Bluetooth Menu och tryck
sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja Pairing
och tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att välja OK
och tryck sedan på ENTER.
När Pairing börjar blinka
i teckenfönstret sätts enheten
i parkopplingsläge.
20SE
8
Tryck på .
9
Justera volymen genom att
trycka på VOLUME +/–.
Uppspelningen startar.
Beroende på BLUETOOTH-enheten
kanske du måste trycka två gånger
på . Du kan också behöva starta en
musikspelare på BLUETOOTH-enheten.
Om det inte går att ändra volymen
på anläggningen, kan du göra det
på BLUETOOTH-enheten.
Du kan välja funktioner som att
snabbspola bakåt/framåt och välja
musik och mappar via fjärrkontrollen
eller knapparna på enheten.
Tips!
 Du kan genomföra en parkoppling eller försöka
skapa en BLUETOOTH-anslutning till en annan
BLUETOOTH-enhet samtidigt som BLUETOOTHanslutningen upprättas med en BLUETOOTHenhet. Den befintliga BLUETOOTH-anslutningen
avbryts när en BLUETOOTH-anslutning till en
annan enhet har upprättats.
Anmärkning
 De funktioner som beskrivs ovan kanske inte
finns på vissa BLUETOOTH-enheter. Dessutom
kanske de faktiska användningssätten skiljer
sig åt beroende på den anslutna BLUETOOTHenheten.
 När parkopplingen har utförts behöver du inte
göra om den igen. I följande fall måste dock
parkopplingen genomföras en gång till:
 Parkopplingsinformationen raderades
när BLUETOOTH-enheten reparerades.
 Du har försökt att parkoppla anläggningen
med fler än nio BLUETOOTH-enheter.
Anläggningen kan parkopplas med upp till
nio BLUETOOTH-enheter. Om du parkopplar
ytterligare en BLUETOOTH-enhet när du
redan har parkopplat anläggningen med
nio enheter, kommer informationen för den
först anslutna enheten att skrivas över med
informationen från den nya enheten.
 Parkopplingsinformationen för anläggningen
raderas från den anslutna enheten.
 Om du initierar anläggningen eller raderar
parkopplingshistoriken med anläggningen
försvinner all parkopplingsinformation.
 Ljudet på anläggningen kan inte matas ut i en
BLUETOOTH-högtalare.
 Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer.
Lyssna på musik via en
registrerad enhet
Utför steg 1 i ”Parkoppla anläggningen till en
BLUETOOTH-enhet och lyssna på musik”.
Anslut BLUETOOTH-enheten till
anläggningen och tryck på  på
anläggningen för att starta uppspelningen.
Kontrollera adressen för en
ansluten BLUETOOTH-enhet
Avbryta anslutningen till
BLUETOOTH-enheten
Koppla från BLUETOOTH-anslutningen på
BLUETOOTH-enheten. BLUETOOTH visas
i teckenfönstret.
Beroende på enheten kan anslutningen
avbrytas automatiskt när du stoppar
uppspelningen.
Lyssna på musik via BLUETOOTH
Tryck på DISPLAY när namnet på den
anslutna BLUETOOTH-enheten visas
i teckenfönstret. BLUETOOTH-enhetens
adress visas på två rader i teckenfönstret
under ungefär åtta sekunder.
Radera all registreringsinformation
för parkoppling
1 Välj Delete Link efter steg 3 i ”Koppla
anläggningen till en BLUETOOTH-enhet
och lyssna på musik” (sidan 20), och tryck
sedan på ENTER.
2 Tryck på / för att välja OK och tryck
sedan på ENTER.
Complete! visas i teckenfönstret och all
parkopplingsinformation raderas.
Anmärkning
 Om du har raderat parkopplingsinformationen,
kan du inte skapa en BLUETOOTH-anslutning om
du inte utför parkopplingen igen.
21SE
Lyssna på musik
via NFC
NFC är en trådlös teknik för korta avstånd
för kommunikation mellan olika enheter,
exempelvis mobiltelefoner och IC-brickor.
Rör vid anläggningen med smarttelefonen/
surfplattan. Anläggningen startas
automatiskt och parkoppling och
BLUETOOTH-anslutning upprättas.
Börja med att aktivera NFC-inställningarna.
1
Rör vid N-Mark på anläggningen
med din smarttelefon/surfplatta.
Rör vid enheten med din
smarttelefonen/surfplattan och
håll den kvar tills smarttelefonen/
surfplattan vibrerar.
Läs i smarttelefonens/surfplattans
bruksanvisning för information om
vilken del av telefonen/surfplattan
som ska användas vid kontakten.
2
Tryck på  när anslutningen
är upprättad.
Uppspelningen startar.
Koppla från anslutningen genom
att röra vid N-Mark på enheten med
smarttelefonen/surfplattan.
Tips!
 Kompatibla smarttelefoner är sådana som har
NFC-funktion (kompatibla operativsystem:
Android version 2.3.3 eller senare, dock ej
Android 3.x).
På nedanstående webbsida finns information
om kompatibla enheter.
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
 Om smarttelefonen/surfplattan inte svarar trots
att du rör den vid enheten, kan du hämta appen
NFC Easy Connect till smarttelefonen/surfplattan
och köra den. Rör sedan vid enheten igen.
NFC Easy Connect är en gratisapp som endast
kan användas med Android™. Skanna följande
2D-kod.
22SE
 När du rör vid enheten med en NFC-kompatibel
smarttelefon/surfplatta när en annan
BLUETOOTH-enhet är ansluten till anläggningen,
kopplas BLUETOOTH-enheten bort och
anläggningen ansluts till smarttelefonen/
surfplattan.
Anmärkning
 I vissa länder och regioner får NFC-kompatibla
appar inte hämtas.
Spela upp med kodek
för högkvalitetsljud
(AAC/aptX)
Du kan ta emot data i AAC- eller aptXkodekformat från en BLUETOOTH-enhet.
Ljudet spelas upp med högre kvalitet.
Fabriksinställningen för Bluetooth AAC
och Bluetooth aptX är On.
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja
Bluetooth Menu och tryck
sedan på ENTER.
3
Tryck på / för att välja
Bluetooth AAC (AAC-kodek) eller
Bluetooth aptX (aptX-kodek) och
tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja On och
tryck sedan på ENTER.
Anmärkning
 Om du gör inställningen under pågående
BLUETOOTH-anslutning så bryts anslutningen.
 Om det inträffar ljudavbrott under mottagning
med AAC-kodekformat, kan du avbryta
inställningarna genom att välja ”Off” i steg 4.
I detta fall tar anläggningen emot SBC-kodek.
Lyssna på musik via BLUETOOTH
1
23SE
Ansluta till dator
Lyssna på musik via trådlöst nätverk
Anmärkning
Förbereda
nätverksanslutning
Om du ansluter anläggningen till ett
nätverk kan du använda den på olika sätt.
Anslutningsmetoderna varierar beroende på
nätverksmiljön. Kontrollera nätverksmiljön
i förväg.
 Kom ihåg att ditt Wi-Fi-nätverk inte är
skyddat förrän du är klar med inställningen.
När inställningen är slutförd skyddar du ditt
Wi-Fi-nätverk igen genom att ställa in trådlös
nätverkssäkerhet.
1
Tips!
 Om du vill ange den fasta IP-adressen använder
du skärmen i steg 6 i ”Ansluta till dator”
(sidan 24).
Anmärkning
SSID (namn på trådlöst nätverk)
 Det går inte att ansluta till det trådlösa och
trådanslutna nätverket samtidigt. När du
ansluter till det trådlösa nätverket måste du
koppla från nätverkskabeln från anläggningen.
 När du konfigurerar ett trådlöst nätverk
kanske du måste ange namnet på det
trådlösa nätverket (SSID) och säkerhetsnyckeln
(WEP-eller WPA-nyckeln). Säkerhetsnyckeln
(eller nätverksnyckeln) är en krypteringsnyckel
som används för att begränsa antalet enheter
som systemet kommunicerar med. Den används
för att ge bättre säkerhet för enheter som
kommunicerar via en trådlös nätverksrouter/
anslutningspunkt.
Metod med smarttelefon/
surfplatta
Använd appen SongPal, som endast kan
användas med smarttelefon/surfplatta.
Mer information finns i snabbstartguiden.
Metod med anslutningspunkt
med stöd för WPS
Anslut med hjälp av knappen för
WPS-åtkomst. Se snabbstartguiden.
Metod med dator
Se ”Ansluta till dator” (sidan 24).
Metod med trådanslutet nätverk
Se ”Ansluta till ett trådanslutet nätverk”
(sidan 26).
24SE
Ha namnet på det trådlösa
nätverket (SSID) och
säkerhetsnyckeln till den
trådlösa nätverksroutern/
anslutningspunkten som ska
användas tillgängliga för
referens.
Säkerhetsnyckel (WEP eller WPA)
För mer information om SSID och
säkerhetsnyckeln, se bruksanvisningen
till den trådlösa nätverksroutern/
anslutningspunkten.
2
Tryck på / för att starta
anläggningen.
3
För Mac
Starta Safari och välj [Bonjour] under
([Bookmarks]) och välj sedan
[SONY:MAP-S1].
Anslut anläggningen till en Mac
eller PC.
För Windows 8 (Windows UI)
 Starta datorn.
 För muspekaren till det övre högra
(eller nedre högra) hörnet på
startskärmen för att visa
snabbknapparna och välj
[Inställningar].
Om datorn har en pekskärm visar
du snabbknapparna genom att
dra med fingret från höger på
startskärmen och väljer sedan
[Inställningar].
 Klicka eller tryck på ikonen
eller
.
 Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup]
i nätverkslistan.
För Windows 8/Windows 7
 Starta datorn.
 Klicka eller tryck på skrivbordet på
startskärmen.
 Klicka på ikonen
eller
längst
ned på skärmen.
 Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup]
i nätverkslistan.
5
Välj önskat språk på
skärmen [Language Setup]
(Språkinställningar).
6
Välj [Network Settings]
(Nätverksinställningar)
på menyn.
Nätverksinställningar
7
Ange säkerhetsnyckeln vid behov.
För Mac OS X
 Starta Mac-datorn.
 Klicka på ikonen
högst upp
på skärmen.
 Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup]
i nätverkslistan.
4
Öppna skärmen [Sony Network
Device Setting] (Inställning för
Sony-nätverksenhet).
SSID
Tryck på [OK] i bekräftelsedialogrutan.
8
Lyssna på musik via trådlöst nätverk
För Windows Vista
 Starta datorn.
 Klicka på ikonen
längst ned
på skärmen.
 Välj [Anslut till ett nätverk].
 Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup]
i nätverkslistan.
Ange SSID för den trådlösa
nätverksroutern/
anslutningspunkten
och välj [Apply] (Tillämpa).
Tryck på / för att stänga av
strömmen, och tryck sedan
på / en gång till för att slå
på strömmen.
För PC
Starta webbläsaren och skriv in någon
av följande webbadresser i adressfältet.
http://192.168.100.1
25SE
9
Anslut Mac-datorn eller PC:n till
den trådlösa nätverksroutern/
anslutningspunkten.
Anmärkning
 Åtgärden måste slutföras inom tio minuter.
Återställ datorn (sidan 41) om du inte kan
slutföra åtgärden.
Ansluta till ett trådanslutet
nätverk
Lyssna på musik på
en Xperia™/
Xperia-surfplatta
(WALKMAN®-appen)
Med WALKMAN®-appen kan du spela
upp musik från en Xperia-enhet
(Xperia/Xperia-surfplatta).
Anmärkning
Vanligtvis ställs DHCP-inställningen på ON
när du ansluter datorn till nätverket.
Mer information finns i handboken till
datorn.
 Kontrollera i förväg att Xperia-enheten
är ansluten till nätverket, och uppdatera
Android OS till den senaste versionen
innan du använder det med anläggningen.
1
1
Kontrollera att datorn och routern
är påslagna.
Anslut anläggningen till
nätverket.
Mer information finns i ”Förbereda
nätverksanslutning” (sidan 24).
2
3
4
Anslut anläggningen och routern
med hjälp av en nätverkskabel
(medföljer ej).
Anslut routern och datorn med
ytterligare en nätverkskabel
(medföljer ej) eller en trådlös
nätverksanslutning.
Sätt på anläggningen.
tänds i teckenfönstret när
anslutningen är upprättad.
2
Starta appen WALKMAN® på
Xperia-enheten.
3
Klicka på ikonen
högst upp
till höger på Xperia-enheten.
Listan med enheter som kan anslutas
till anläggningen visas.
4
Välj [SONY:MAP-S1] (denna
anläggning).
5
Börja spela upp ljudinnehållet på
Xperia-enheten.
Anläggningen övergår i funktionsläget
Home Network och det valda
ljudinnehållet spelas upp. Om
uppspelningen inte startar kan du
utföra åtgärden igen från steg 1.
26SE
Tips!
 Mer information finns i bruksanvisningen
till Xperia-enheten.
 Information om hur du använder
operativsystemet Android finns i hjälpen
till Android OS.
 Du kan spela upp musik från vissa WALKMAN®modeller på den här anläggningen med
funktionen Music Throw (Musikdelning).
Mer information om funktionen Music Throw
(Musikdelning) finns i bruksanvisningen
till WALKMAN®.
Lyssna på musik på
iPhone, iPad, iPod
eller iTunes (AirPlay)
Via AirPlay kan du spela upp musik som
lagras på en iPhone, iPad, iPod touch eller
på en Mac eller dator som är utrustad
med iTunes.
Information om kompatibla modeller av
iPhone, iPad, iPod touch och iTunes finns
i ”Kompatibla enheter och versioner”
(sidan 44).
Anmärkning
 Anslut en iPhone/iPad/iPod touch eller dator
utrustad med iTunes till nätverket, och
uppdatera iOS eller iTunes till den senaste
versionen innan du använder den med den
här anläggningen.
1
Anslut anläggningen till
nätverket.
2
Starta appen på iPhone, iPad,
iPod touch eller iTunes.
3
Klicka på ikonen
i Kontrollcenter på iPhone, iPad
eller iPod eller i iTunes.
Listan med enheter som kan anslutas
till anläggningen visas.
4
Lyssna på musik via trådlöst nätverk
Mer information finns i ”Förbereda
nätverksanslutning” (sidan 24).
Välj [SONY:MAP-S1] (denna
anläggning).
27SE
5
Börja spela upp ljudinnehållet på
iPhone, iPad, iPod touch eller
i iTunes.
Anläggningen övergår i funktionsläget
AirPlay och det valda ljudinnehållet
spelas upp.
Om uppspelningen inte startar kan du
utföra åtgärden igen från steg 1.
Lyssna på musik
på Windows 8/
Windows 7
(hemnätverk)
Tips!
 Det kan hända att ljudvolymen från
anläggningen blir mycket hög när du ställer
in för hög volym på iPhone, iPad, iPod touch
eller iTunes.
 Volymen på iPhone, iPad, iPod touch eller iTunes
kanske inte kan kopplas till volymnivån på
anläggningen.
 Information om hur du använder iPhone, iPad,
iPod touch, iTunes eller AirPlay finns
i bruksanvisningen till enheten.
Du kan spela upp spår från en
hemnätverksserver, till exempel Media Go,
Windows Media Player och andra program,
på anläggningen. Mer information finns
på nedanstående webbplats.
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Du kan använda en smarttelefon/surfplatta
som styrenhet med appen SongPal (kan
endast användas med smarttelefon/
surfplatta).
Information om kompatibla DLNA-enheter
finns i ”Kompatibla enheter och versioner”
(sidan 44).
Tips!
 För att kunna spela upp musik från en dator med
Windows Vista eller Windows XP, måste du ha
tillgång till en styrenhet. Mer information finns
i bruksanvisningen till datorn.
Anmärkning
 Anläggningen kan spela upp ljudinnehåll som
lagras på servern i något av ljudformaten MP3,
linjär PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC och
AIFF. (Anläggningen kan endast spela upp
AAC-filer med tilläggen m4a, mp4 och 3gp.)
När en trådlös anslutning används, kan det
hända att anläggningen inte kan spela upp
vissa ljudfiler.
 Filer i WMA-format med DRMupphovsrättsskydd kan inte spelas upp på
den här anläggningen. Om en WMA-fil inte kan
spelas upp på anläggningen, kan du högerklicka
på filen på datorn. Om det finns en ”Licens”-flik
är filen skyddad med DRM.
 Normal tar det en stund innan alla DLNAenheter har identifierats när du lyssnar på
ljudinnehåll via ett hemnätverk.
 Du kanske inte kan spela upp visst innehåll
med DLNA CERTIFIED-produkter.
28SE
Använda
musikströmning
från internet
(musiktjänster)
Du kan använda olika tjänster för att
strömma musik från internet, och använda
appen SongPal på en smarttelefon/
surfplatta som styrenhet utan att behöva
använda dator.
Tillvägagångssättet kan variera beroende
på smarttelefonen/surfplattan. Mer
information finns i bruksanvisningen
till smarttelefonen/surfplattan.
1
Hämta SongPal till
smarttelefonen/surfplattan
och kör sedan appen.
2
Anslut anläggningen till
nätverket enligt anvisningarna
i smarttelefonen/surfplattan.
Mer information finns
i snabbstartguiden.
3
Välj önskat spelbart innehåll
och starta uppspelningen.
Välj önskad musik.
När uppspelningen startar, visas den
valda musiktjänsten i teckenfönstret.
Om uppspelningen inte startar kan du
utföra åtgärden igen från steg 3.
Tips!
 Du måste registrera systemet för att kunna
använda Music Unlimited. Mer information
om registrering finns på följande webbplats
(endast modeller för Oceanien):
http://munlimited.com/home
 Beroende på tjänsten kan du behöva ange ditt
ID och lösenord när du loggar in. Om du vill ta
bort ditt ID och lösenord kan du återställa
enheten (sidan 41).
 Ljud med mycket hög volym kan matas ut från
enheten om du ställer in volymen för högt
med en smarttelefon/surfplatta eller iOS.
 Information om hur du använder
operativsystemet Android eller iOS finns
i hjälpen till respektive operativsystem.
 För information om hur du använder SongPal
kan du trycka/klicka på ikonen Help (Hjälp)
eller Option (Alternativ).
Anmärkning
 Tjänster och tillgänglighetsperioder kan variera
i olika länder och regioner. Vissa tjänster kräver
separat registrering. Enheten kan behöva
uppgraderas.
Lyssna på musik via trådlöst nätverk
Appen SongPal kan endast användas
med en smarttelefon/surfplatta.
En specialanpassad app till denna
modell finns i Google Play™ och
App Store. Installera appen enligt
anvisningarna i smarttelefonen/
surfplattan.
4
Välj en musiktjänst från listan
i SongPal.
Den valda musiktjänsten startar.
En lista med tillgänglig musik visas.
29SE
Ytterligare information
Ställa in den
automatiska
vilolägesfunktionen
Anläggningen växlar automatiskt till viloläge
efter 15 minuter om den inte används och
inga ljudsignaler matas ut (automatisk
vilolägesfunktion).
Den automatiska vilolägesfunktionen är
aktiverad som standard.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Standby
Mode Menu och tryck sedan
på ENTER.
3
Tryck på / för att välja Auto
Standby och tryck sedan
på ENTER.
4
Tryck på / och välj On eller Off
och tryck sedan på ENTER.
Tips!
 Auto Standby visas i teckenfönstret i två minuter
innan anläggningen växlar till viloläge.
Anmärkning
 Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar
inte i radioläget (FM/AM/DAB) även om den
är aktiverad.
 Det kan hända att anläggningen inte
automatiskt går över i viloläge i följande fall:
 när någon av funktionerna FM, AM och
DAB används
 när en ljudsignal identifieras
 när ljudspår eller filer spelas upp
 medan väckningstimern eller
insomningstimern används
30SE
 I följande fall räknar anläggningen ned tiden
igen (cirka 15 minuter) tills det växlar till viloläge,
även om den automatiska vilolägesfunktionen
är aktiverad:
 när en USB-enhet ansluts med
USB-funktionen
 när en knapp på fjärrkontrollen eller
enheten trycks in
Ställa in viloläget för
BLUETOOTH/nätverk
Ställa in den trådlösa
signalen på ON/OFF
När viloläget för BLUETOOTH/nätverk
aktiveras, övergår anläggningen i vänteläge
för BLUETOOTH- eller nätverksanslutning
även när anläggningen är avstängd.
Detta läge är inaktiverat som standard.
När anläggningen är på kan du styra
en signal från trådlöst nätverk eller
BLUETOOTH. Standardinställningen är ON.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Standby
Mode Menu och tryck sedan
på ENTER.
3
Tryck på / för att välja BT/
NW Standby och tryck sedan
på ENTER.
Tryck på / och välj On eller Off
och tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att stänga av
anläggningen.
Tips!
 När denna funktion är inställd på ON och du
ansluter till anläggningen från en BLUETOOTHeller AirPlay-enhet startas anläggningen
automatiskt och du kan lyssna på musik via
BLUETOOTH- eller AirPlay-anslutningen.
Starta anläggningen.
2
Om
blinkar i teckenfönstret
håller du ned PUSH ENTER och
MENU på enheten.
3
Släpp upp knappen när RF Off
(trådlös signal är av) eller RF On
(trådlös signal är på) visas.
Tips!
 När denna inställning är inaktiverad kan du
inte använda den trådlösa nätverksfunktionen
eller BLUETOOTH.
 När denna inställning är inaktiverad kan du
starta anläggningen via NFC-funktionen på
en smarttelefon/surfplatta.
 När denna inställning är inaktiverad kan du
inte välja viloläget för BLUETOOTH/nätverk.
 När viloläget för BLUETOOTH/nätverket är
aktiverat och anläggningen stängs av, stängs
också viloläget av.
 När denna inställning är inaktiverad kan
du inte parkoppla anläggningen och
BLUETOOTH-enheten.
 Du kan använda en trådansluten anslutning
även om inställningen är inaktiverad.
Ytterligare information
4
1
Anmärkning
 Systemet kan inte startas från en DLNA-enhet
eller via en Music Services-anslutning.
31SE
Justera ljudet
Justera ljudet efter egna önskemål.
Med inställningen DSEE HX förbättras
ljudkvaliteten hos komprimerade filer
som mp3.
Använda
timerfunktionerna
Den här anläggningen har en
insomningstimer och en väckningstimer.
Anmärkning
 Insomningstimern har företräde framför
väckningstimern.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Sound
Menu och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / och välj BASS,
TREBLE eller DSEE HX och
tryck sedan på ENTER.
Anläggningen stängs av automatiskt vid
den angivna tiden.
BASS: Justerar basljudet.
TREBLE: Justerar diskantljudet.
DSEE HX: Uppgraderar ljudkvaliteten
bättre än cd eller mp3. Utgör ett
komplement till diskanten i en
komprimerad fil, till exempel en mp3,
och uppgraderar till en högre
samplingsfrekvensnivå och antal
bitar än originalet. Välj Auto.
(Standardinställningen är Auto.)
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Sleep
Menu och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / och välj önskad tid,
och tryck sedan på ENTER.
Ställa in
insomningstimern
Du kan ställa in en tid från 10minutes
(10 minuter) till 90minutes (90 minuter)
i tiominutersintervall.
Tips!
 Du kan kontrollera den återstående tiden för
insomningstimern genom att följa steg 1 och
2 ovan.
 Insomningstimern fungerar även om klockan
inte är ställd.
Stänga av insomningstimern
Välj Off i steg 3 ovan.
32SE
Ställa in väckningstimern
Anmärkning
 Tänk på att ställa in klockan innan du ställer in
timern (sidan 10).
Väckningstimer
Du kan lyssna på en cd, en USB-enhet eller
radion varje dag vid en förinställd tid.
Inställningen för väckningstimern fortsätter
gälla om den inte avbryts.
1
Förbered ljudkällan.
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på / för att välja Timer
Menu, och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja
Play Setting och tryck sedan
på ENTER.
Starttiden blinkar i teckenfönstret.
Tips!
 När ljudkällan är en cd kan du förprogrammera
väckningstimern. Se ”Skapa ditt eget program
(programmerad uppspelning)” (sidan 13).
 När ljudkällan är radio måste du ställa in
radiokanalen i förväg (sidan 14).
 Om du vill ändra timerinställningen följer du
stegen från början.
Anmärkning
 Väckningstimern fungerar inte om anläggningen
redan är påslagen vid den inställda tidpunkten.
Stäng av enheten ungefär fem minuter före
den inställda tiden. Tänk på att inte använda
anläggningen förrän den startas och börjar
spela upp via timern.
 Om ljudkällan för väckningstimern är inställd
på en radiokanal som du har ställt in med
automatisk (AUTO) eller manuell (MANUAL)
inställning, och du sedan ändrar
radiofrekvensen eller bandet efter att ha ställt
in timern, ändras även radiokanalsinställningen
för timern.
 Om ljudkällan för väckningstimern är inställd
på en en radiokanal som du har ställt in från
en förinställd radiokanal, och du ändrar
radiofrekvensen eller bandet efter att ha ställt in
timern, ändras inte radiokanalsinställningen för
timern. Inställningen av radiokanalen för timern
är inställd på den valda frekvensen.
Kontrollera inställningen
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på / för att välja Timer Menu och
5
Tryck på / och välj tiden,
och tryck sedan på ENTER.
Följ samma steg för att ställa in Minute
i starttiden, sedan Hour och Minute
i stopptiden.
6
Tryck på / och välj önskad
ljudkälla, och tryck sedan
på ENTER.
tryck sedan på ENTER.
4 Tryck på / för att välja Play Setting och
tryck sedan på ENTER.
Timerinställningen visas i teckenfönstret.
Stänga av timern
Ytterligare information
tryck sedan på ENTER.
3 Tryck på / för att välja Timer Select och
Efter steg 3 under ”Kontrollera inställningen”
(sidan 33) väljer du Timer Off och trycker
sedan på ENTER.
Bekräftelsen av väckningstimern visas.
7
Tryck på / för att stänga av
anläggningen.
33SE
Uppdatera
programvaran
När anläggningen identifierar en ny
programvaruversion uppdateras den när
den ansluts till internet. UPDATE visas
i teckenfönstret.
Följ sedan anvisningarna nedan för att
uppdatera till den senaste versionen.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Network
Menu och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / och välj Update och
tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja OK och
tryck sedan på ENTER.
Börjar hämta den senaste
programvaruversionen.
När hämtningen är slutförd startar
uppdateringen.
Styr inte anläggningen via enheten eller
fjärrkontrollen när vilolägesindikatorn
lyser i orange.
När uppdateringen är klar visas
Complete! i teckenfönstret. Tryck
på / för att stänga av anläggningen
och starta sedan om den med samma
knapp.
Anmärkning
 Det tar vanligtvis tre till tio minuter innan
uppdateringen är klar. Beroende på
nätverksmiljön kan det ta längre tid.
 Använd inte anläggningen eller fjärrkontrollen
medan uppdateringen pågår. Stäng inte heller
av anläggningen eller koppla loss nätsladden
medan uppdateringen pågår.
34SE
Startskärm
Om SongPal
Visar funktionerna på den valda enheten samt
musiktjänster och appar som har installerats på din
smartphone/iPhone.
Ljudinställningar
Du kan enkelt anpassa ljudet.
Musiktjänst
Du kan lyssna på olika musiktjänster.
Styra enheter i hemnätverket
Du kan spela upp musik som är lagrad på
en dator eller DLNA-server via nätverket.
Styra en cd isatt i enheten eller en
USB-ansluten enhet
Du kan spela upp en cd från enheten eller
spela upp musik från en enhet som är
ansluten via USB-kontakten.
Minispelare
Styrenhet för den valda funktionen.
Vad du kan styra via SongPal beror på den
anslutna enheten.
Specifikationen och utformningen av appen
kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Device Select (Välj enhet)
Välj en SongPal-kompatibel enhet.
Om SongPal
Inställningar på en anslutna enheten
Olika ljud- och nätverksinställningar visas.
Du kan visa menyn på vilken skärm som
helst genom att dra med fingret åt höger.
35SE
Allmänt
Felsökning
Anläggningen startar inte.
Felsökning
 Kontrollera att nätsladden sitter i ordentligt
Om det inträffar ett problem när du
använder anläggningen, följ anvisningarna
som beskrivs nedan innan du kontaktar
närmaste Sony-återförsäljare. Om ett
felmeddelande visas noterar du det
för referens.
Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.
1
Kontrollera om problemet finns
med i listan i avsnittet ”Felsökning”.
2
Se följande webbplatser för
kundsupport.
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
3
 Detta är inget fel. Anläggningen växlar
automatiskt till viloläge om den inte används
och inga ljudsignaler matas ut under cirka
15 minuter. Se ”Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen” (sidan 30).
Inställningen av klockan eller
väckningstimern avbröts plötsligt.
 Om anläggningen inte används under cirka
en minut, avbryts inställningen av klockan
och väckningstimern automatiskt. Gör om
inställningsproceduren från början.
Den senaste supportinformationen
och vanliga frågor finns på de här
webbplatserna.
Det hörs inget ljud.
Om du fortfarande inte kan åtgärda
problemet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
 Vrid upp volymen på enheten.
 Kontrollera att inga hörlurar är anslutna till
Om problemet kvarstår när du har gjort
allt ovanstående kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Om du ska ta med dig produkten för
reparation måste du ta med dig hela
anläggningen (huvudenhet och
fjärrkontroll).
Den här produkten är en
systemprodukt och hela anläggningen
behövs för att avgöra vilken del som
behöver repareras.
36SE
i vägguttaget.
 Kontrollera att högtalarkablarna är ordentligt
anslutna.
hörlursuttaget PHONES.
 Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till LINE IN-kontakten (extern ingång)
och ställ funktionen på LINE IN.
 Det kan hända att den inställda stationen inte
sänder för tillfället.
Det är oklar balans mellan höger och
vänster kanal eller ljudet är spegelvänt.
 Placera ut högtalarna symmetriskt.
 Kontrollera att högtalarkablarna L/R och +/– är
ordentligt anslutna.
Om vilolägesindikatorn blinkar
Det brummar eller brusar kraftigt.
Dra genast ut nätsladden och kontrollera
att högtalarkabeln inte är varm.
 Är högtalarkabeln kortsluten?
Vänta tills vilolägesindikatorn har
slutat blinka, anslut nätsladden
igen och starta anläggningen.
Om problemet kvarstår kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
 Flytta anläggningen längre bort från
eventuella störningskällor.
 Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
 Vi rekommenderar att du använder en
elkontakt med ett störningsfilter
(medföljer ej).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen
och anläggningens fjärrkontrollsensor och
flytta bort anläggningen från eventuell
lysrörsbelysning.
 Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
iPhone/iPad/iPod (när
ansluten till USB-port)
Information om kompatibla modeller av
iPhone/iPad/iPod finns i ”Kompatibla
enheter och versioner” (sidan 44).
anläggningen.
 Flytta fjärrkontrollen närmare anläggningen.
 Sätt i nya batterier.
Cd-da/mp3-skiva
Det hörs inget ljud.
 Se till att din iPhone/iPad/iPod är ordentligt
ansluten till porten  (USB FRONT).
 Stoppa uppspelningen och anslut din iPhone/
iPad/iPod till anläggningen.
Locked visas i teckenfönstret och skivan kan
inte matas ut från skivfacket.
 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
ett auktoriserat Sony-serviceställe.
Skivan eller filen spelas inte upp.
 Skivan har inte slutbehandlats (en cd-r- eller
 Kontrollera att iPhone-/iPad-/iPod-enheten
är uppdaterad med den senaste
programvaruversionen. Uppdatera annars
iPhone-/iPad-/iPod-enheten innan du
använder den tillsammans med
anläggningen.
 Skruva upp volymen.
 Anläggningen kanske inte har stöd för din
iPhone/iPad/iPod.
cd-rw-skiva där data kan läggas till).
Ljudet låter förvrängt.
Ljudet hoppar eller så går det inte att
spela skivan.
 Skivan kanske är smutsig eller repig.
Torka rent skivan om den är smutsig.
 Ställ anläggningen på ett ställe där den
inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett
stabilt stativ).
 Vibrationer från högtalarna kan vara orsaken
till att ljudet hoppar, beroende på volymnivån.
Flytta högtalarna bort från anläggningen eller
byt plats på högtalarna.
 Kontrollera att inställt uppspelningsläge
är korrekt. Ändra inställningen om
uppspelningsläget är Shuffle eller
Program (sidan 11).
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
 För följande sorters skivor kan det ta lite
längre tid innan uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med
komplicerad trädstruktur
 skivor som är inspelade
i multisessionsformat
 skivor med många mappar
ansluten till porten  (USB FRONT).
 Skruva upp volymen.
 Ställ in equalizerinställningen för iPhone-/
iPad-/iPod-enheten till Off eller Flat.
 Anläggningen kanske inte har stöd för din
iPhone/iPad/iPod.
iPhone-/iPad-/iPod-enheten fungerar inte.
 Stäng alla andra iOS-program som körs på
din iPhone/iPad/iPod. Mer information finns
i bruksanvisningen som medföljde din
iPhone/iPad/iPod.
 Se till att din iPhone/iPad/iPod är ordentligt
ansluten till porten  (USB FRONT).
 Kontrollera att iPhone-/iPad-/iPod-enheten
är uppdaterad med den senaste
programvaruversionen. Uppdatera annars
iPhone-/iPad-/iPod-enheten innan du
använder den tillsammans med
anläggningen.
Felsökning
Skivan börjar inte spela från det första
spåret eller den första filen.
 Se till att din iPhone/iPad/iPod är ordentligt
 Eftersom anläggningen styrs på annat sätt än
en iPhone/iPad/iPod kan det hända att det
inte går att styra din iPhone/iPad/iPod
med knapparna på fjärrkontrollen eller
på anläggningen. Använd i så fall
manöverknapparna på iPhone-/iPad-/iPodenheten.
37SE
Det går inte att ladda en iPhone/iPad/iPod.
 Se till att din iPhone/iPad/iPod är ordentligt
ansluten till porten  (USB FRONT) med den
kabel som följde med iPhone-/iPad-/iPodenheten.
 Koppla loss din iPhone/iPad/iPod och
anslut den sedan igen. Information om
hur du hittar iPhone-/iPad-/iPod-enhetens
laddningsstatus finns i bruksanvisningen
till din iPhone/iPad/iPod.
USB-enhet
Information om kompatibla USB-enheter
finns i ”Kompatibla enheter och versioner”
(sidan 44).
En USB-enhet som inte stöds är ansluten.
 Följande problem kan inträffa.
 USB-enheten känns inte igen.
 Fil- eller mappnamn visas inte på
anläggningen.
 Uppspelningen fungerar inte.
 Ljudet hoppar.
 Det är störningar i ljudet.
 Ljudet är förvrängt.
Meddelandet Reading visas under
lång tid eller så tar det lång tid innan
uppspelningen startar.
 I följande fall kan läsprocessen ta lång tid.
 Det finns många mappar eller filer på
USB-enheten.
 Filstrukturen är mycket komplex.
 Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.
 Internminnet är fragmenterat.
Namnet på filen eller mappen
(albumnamnet) visas inte korrekt.
 Överför musikdata till USB-enheten igen,
eftersom det kan vara fel på de data som
är lagrade på USB-enheten.
 Följande teckenkod kan visas av den här
anläggningen:
 Versaler (A till Z).
 Siffror (0 till 9).
 Symboler (< > * +, [ ] @ \ _).
Övriga tecken visas som ”_”.
USB-enheten känns inte igen.
 Stäng av anläggningen och anslut USBenheten igen. Sätt på anläggningen igen.
 En inkompatibel USB-enhet kanske
Det hörs inget ljud.
 USB-enheten är inte korrekt ansluten.
Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen.
Det förekommer störningar i ljudet,
eller ljudet hoppar eller är förvrängt.
 En USB-enhet som inte stöds är ansluten.
Anslut en USB-enhet som stöds.
 Stäng av anläggningen, anslut USB-enheten
på nytt och sätt på anläggningen igen.
 Själva musikinformationen innehåller
störningar eller ljudet är förvrängt.
Det kan ha uppstått störningar när
musikfilen skapades på grund av datorns
användningsförhållanden. I så fall raderar
du filen och skickar musikdata igen.
 Filerna är kodade med en låg bithastighet.
Skicka filer som är kodade med högre
bithastighet till USB-enheten.
 Om du spelar upp högupplöst ljud ska
du använda en enhet som har stöd för
USB2.0-höghastighetskabel.
har anslutits.
 USB-enheten fungerar inte korrekt.
Läs i bruksanvisningen som medföljde
USB-enheten om hur du åtgärdar problemet.
Uppspelningen startar inte.
 Stäng av anläggningen och anslut USBenheten igen. Sätt på anläggningen igen.
 En inkompatibel USB-enhet kanske
har anslutits.
Skivan börjar inte spela från det
första spåret.
 Ställ in uppspelningsläget Normal.
USB-enheten kan inte laddas.
 Se till att USB-enheten är korrekt ansluten till
porten  (USB REAR).
 Det går inte att ladda enheter när
anläggningen är avstängd.
 Anläggningen kanske inte har stöd för
USB-enheten.
 Koppla från USB-enheten och anslut den
på nytt. Information om hur du hittar
USB-enhetens laddningsstatus finns
i bruksanvisningen till USB-enheten.
38SE
Radio
Nätverksanslutning
Det brummar eller brusar kraftigt (”STEREO”
blinkar i teckenfönstret), eller så går det inte
att ta emot utsändningar.
Anläggningen kan inte ansluta till nätverket.
(Annan utrustning i nätverket kan inte hitta
eller identifiera anläggningen.)
 Anslut antennen ordentligt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där
 Kontrollera att
lyser i teckenfönstret.
 Det tar ungefär en minut för anläggningen att
mottagningen blir bättre och sätt upp
antennen där i stället.
 Håll antennerna på avstånd från
anläggningen, högtalarsladden eller andra
AV-komponenter för att undvika störningar.
få en IP-adress när anläggningen startas i en
kommunikationsmiljö utan en router.
 När du använder en fast IP-adress kan det
hända att samma IP-adress används av annan
utrustning. Använd en annan IP-adress.
 Stäng av annan elutrustning i närheten.
Flera radiokanaler hörs samtidigt.
Anläggningen kan inte ansluta till nätverket
via en trådlös nätverksanslutning.
 Leta reda på ett ställe och en riktning
 När en nätverkskabel är ansluten till
där mottagningen blir bättre, justera
högtalarkabeln och ställ upp antennen
på nytt.
 Samla ihop antennkablarna med klämmor
som finns tillgängliga i handeln och justera
kabellängderna.
Mottagningen fungerar inte för DAB/DAB+radiokanaler.
 Kontrollera alla antennanslutningar och
utför sedan proceduren för automatisk
DAB-kanalsökning. Se ”Köra en automatisk
DAB-avsökning manuellt” (sidan 15).
 Den aktuella DAB/DAB+-tjänsten kanske inte
är tillgänglig. Tryck på / för att välja
en annan tjänst.
 Om du har flyttat till ett annat område kan
DAB/DAB+-sändningen har avbrutits.
 Kontrollera inställningarna för trådlös
nätverksrouter/anslutningspunkt. Om dolt
SSID-läge (stealth mode) har ställts in på On
på anslutningspunkten, ska du ställa in det
på Off. Information om inställningarna
för anslutningspunkten på den trådlösa
routern finns i bruksanvisningen till
anslutningspunkten.
Anläggningen kan inte ansluta till nätverket
med WPS.
 Ställ in nätverket efter att du har sökt efter
anslutningspunkten med Access Point Scan.
 Du kan inte ansluta till ett nätverk med WPS
när anslutningspunkten är inställd på WEP.
 Uppdatera den fasta programvaran till den
trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten
till den senaste versionen.
Felsökning
det hända att vissa tjänster/frekvenser har
ändrats så att det inte går att ställa in den
sändning du brukar lyssna på längre. Utför
proceduren för automatisk DAB-kanalsökning
för att registrera om sändarinnehållet.
(När den här proceduren utförs raderas
alla kanaler ur snabbvalsminnet.)
anläggningen, försöker anläggningen
automatiskt ansluta till nätverket via en
trådbunden nätverksanslutning. Om du vill
använda en trådlös nätverksanslutning
ska du inte ansluta en nätverkskabel till
anläggningen.
Musiktjänster
 Flytta anläggningen eller justera antennens
riktning för att förbättra signalkvaliteten.
Anläggningen kan inte ansluta till
musiktjänster.
 Se till att den trådlösa nätverksroutern/
anslutningspunkten är påslagen.
 Kontrollera att
visas i teckenfönstret.
Om inte, konfigurera ett trådlöst nätverk igen.
Mer information finns i snabbstartguiden.
39SE
 Om anläggningen är ansluten till ett
trådlöst nätverk, placerar du den trådlösa
nätverksroutern/anslutningspunkten och
anläggningen närmare varandra och utför
konfigurationen igen.
 Beroende på leverantör kanske endast en
anslutning till Internet är tillåten. I så fall kan
anläggningen inte anslutas om anslutningen
redan används. Kontakta Internet- eller
tjänstleverantören.
 Försök starta om appen SongPal när du
startar mobiltelefonen (Android, Xperia eller
iPhone/iPod touch) efter att den har varit
avstängd en stund.
Hemnätverk
Styrenheten kan inte hitta anläggningen.
(Styrenheten kan inte söka efter innehållet
på anläggningen.)
 Kontrollera att styrenheten är ansluten till
hemnätverket.
 Multicast-kontrollen på anslutningspunkten
är aktiverad.
Musiken startas automatiskt.
 Anläggningen kanske styrs av en annan
komponent. Avbryt styrningen genom
att inaktivera viloläget för BLUETOOTH/
nätverket (sidan 31).
Det går inte att ställa in kanaler eller spela
upp musik.
 Kontrollera om ljudfilen är felaktig eller har
tagits bort från servern. Se bruksanvisningen
till servern.
 Servern försöker spela upp ljudfilen i ett
ljudformat som anläggningen inte har stöd
för. Kontrollera ljudformatsinformationen
på servern.
 Inaktivera multicast-kontrollen på den
trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten.
Om den är aktiverad kan det dröja flera
minuter innan ljudet hörs. Mer information
finns i bruksanvisningen till den trådlösa
nätverksroutern/anslutningspunkten.
 Servern tillåter inte åtkomst från den här
anläggningen. Ändra inställningarna för
servern så att den tillåter åtkomst från
anläggningen. Mer information finns
i bruksanvisningen till servern.
AirPlay
Information om kompatibla modeller av
iPhone/iPad/iPod touch finns i ”Kompatibla
enheter och versioner” (sidan 44).
Anläggningen kan inte identifieras från en
iPhone/iPad/iPod touch.
 Se ”Nätverksanslutning – Anläggningen kan
inte ansluta till nätverket” (sidan 39).
Ljudet avbryts.
 DLNA-servern är överbelastad. Stäng alla
aktiva program.
 Den trådlösa signalen är svag. Använd inte
mikrovågsugnen.
 Kontrollera att iPhone/iPad/iPod touch
eller datorn med iTunes är ansluten till
hemnätverket.
 Uppdatera iOS eller iTunes till den senaste
versionen innan du använder dem med
anläggningen.
 Kommunikationshastigheten hos det trådlösa
nätverket kan försämras för IEEE802.11nkompatibla trådlösa nätverksroutrar/
anslutningspunkter om säkerhetsmetoden har
angetts till WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Om hastigheten försämras kan du ändra
säkerhetsmetoden till WPA/WPA2-PSK (AES).
Krypteringsschema (säkerhetsschema)
varierar beroende på enhet. Information
finns i bruksanvisningen till routern/
anslutningspunkten.
Musiken startas automatiskt.
 Anläggningen kanske styrs av en annan
komponent. Avbryt styrningen genom
att inaktivera viloläget för BLUETOOTH/
nätverket (sidan 31).
Ljudet avbryts under uppspelning.
 Servern är överbelastad. Stäng alla aktiva
program.
Enheten fungerar inte.
 Uppdatera programvaran på iPhone/iPad/
iPod touch eller iTunes till den senaste
versionen.
40SE
Återställa anläggningen till
fabriksinställningarna
Om anläggningen fortfarande inte fungerar
som den ska kan du återställa den till
fabriksinställningarna.
Använd knapparna på enheten för
att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna.
1 Koppla loss nätsladden och kontrollera
att vilolägesindikatorn inte lyser. Anslut
nätsladden igen och starta om
anläggningen.
2 Håll in PUSH ENTER och / på enheten
tills All Reset visas i teckenfönstret.
Alla inställningar som du själv har gjort, t.ex.
snabbvalskanaler, klocka, timer och nätverk,
försvinner. Dessutom raderas inloggnings-ID
och lösenord till strömmad musik via internet
(musiktjänster).
Om problemet kvarstår när du har gjort
allt ovanstående kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Anmärkning
 Om du kasserar anläggningen eller ger den till
en annan person, bör du först återställa den
av säkerhetsskäl.
Meddelanden
Följande meddelanden kan visas eller blinka
under användning.
Cannot Download
Anläggningen kunde inte
hämta uppdateringsdata när
programvaruuppdateringen utfördes.
Öppna inställningsmenyn och
uppdatera programvaran igen.
Cannot Play
Du har satt i en skiva som inte kan spelas
upp på anläggningen, t.ex. en cd-romeller dvd-skiva.
Complete!
Den förinställda åtgärden avslutades
normalt.
Data Error
Du försökte spela upp en icke spelbar fil.
Error
Du hanterade anläggningen under
initiering. Vänta tills initieringen är slutförd.
Initial
Anläggningen initierar
nätverksinställningarna. Vissa av
anläggningens knappar kan inte
användas under denna process.
Locked
No Connect
Felsökning
Skivfacket är låst och du kan inte
ta ut skivan. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
Anläggningen kan inte anslutas
till nätverket.
No Device
Ingen USB-enhet är ansluten eller så har
den anslutna USB-enheten avlägsnats.
No Disk
Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller så
kan den ilagda skivan inte spelas upp.
41SE
No Memory
Det finns inget lagringsmedium i USBenheten eller anläggningen kan inte
identifiera lagringsmediet.
No Step
Alla de inprogrammerade spåren har
raderats.
Not Supported
Själva anläggningen har inte stöd för den
anslutna USB-enheten.
No Track
Det finns inga spelbara filer på USB-enheten
eller skivan.
Not In Use
Du tryckte på en icke spelbar knapp.
Over Current
Ta bort USB-enheten från porten och stäng
av anläggningen. Starta anläggningen igen.
Push STOP
Du försökte ändra uppspelningsläge under
pågående uppspelning i cd- eller USB-läge.
Reading
Anläggningen läser informationen på cd:n
eller USB-enheten. Vissa knappar fungerar
inte under avläsning.
Step Full!
Du försökte programmera in fler än 25 spår
eller filer.
Time NG!
Väckningstimerns start- och sluttider är
inställda på samma klockslag.
Update Error
Anläggningen kan inte uppdatera
programvaran. Stäng av anläggningen
och starta sedan om den. Anläggningen
försöker uppdatera programvaran.
Om samma meddelande visas kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
42SE
Anmärkning om cd-da-skivor
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
Försiktighetsåtgärder
Skivor som KAN spelas upp på systemet
 Ljud-cd-da-skivor
 Cd-r/cd-rw (ljuddata hos cd-da-spår och
mp3-filer)
Använd inte cd-r/cd-rw-skivor som inte
innehåller några data. Skivan kan skadas.
Skivor som INTE kan spelas upp på den
här anläggningen
 Cd-rom
 Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade








innan du lägger i den. Torka alltid från
mitten och ut mot kanten.
 Rengör inte skivor med lösningsmedel
som bensin eller thinner, eller med
rengöringsmedel eller antistatsprayer
som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
 Lägg inte skivor i solen eller vid element
och andra värmekällor, och låt dem inte
ligga kvar i en bil som står parkerad
i solen.
Säkerhet
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge.
Håll alltid i kontakten när du drar ut
nätsladden. Dra aldrig i själva sladden.
 Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i anläggningen så
dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och låt kvalificerad personal se över
anläggningen innan den används igen.
 Nätsladdsbyte får bara utföras av en
kvalificerad serviceverkstad.
Placering
 Ställ inte anläggningen på en lutande
yta eller på ett ställe där den utsätts
för stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark
belysning, eller på ett ställe med dålig
ventilation.
 Var försiktig om du ställer anläggningen
på ytor som är specialbehandlade (med
t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det
då finns risk för fläckar på ytan.
 Om anläggningen flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den
placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det
bildas imma på linsen inuti cd-spelaren
så att anläggningen inte fungerar. Ta i så
fall ut skivan och låt anläggningen stå
påslagen i cirka en timme tills fukten
har försvunnit. Kontakta en Sonyåterförsäljare om systemet inte
fungerar ens efter en längre period.
Försiktighetsåtgärder/specifikationer

i något annat format än musik-cd-format
eller format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2,
Joliet
Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade
i multisessionsformat där den sista
sessionen inte är stängd
Cd-r/cd-rw-skivor med dålig
inspelningskvalitet, repade eller smutsiga
cd-r/cd-rw-skivor, eller cd-r/cd-rw-skivor
som är inspelade i en inkompatibel
inspelningsapparat
Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rwskivor
Cd-r/cd-rw-skivor som innehåller andra
filer än MPEG 1 Audio Layer-3 (mp3)-filer
8 cm-skivor
Skivor som inte är runda (t.ex.
hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade skivor)
Skivor med fastklistrade tejpbitar,
papperslappar eller etiketter
Begagnade skivor med fastklistrade
etiketter vars lim spritt sig utanför
etiketten
Skivor med färgtryck som känns klibbigt
vid beröring
 Torka av skivan med en rengöringsduk
43SE
Värmealstring
 Det är normalt att anläggningen blir varm
under en längre tids laddning eller drift.
 Undvik att röra vid höljet om
anläggningen har använts länge i ett
sträck på hög volym, eftersom höljet
då kan bli mycket varmt.
 Täck inte för ventilationshålen.
Rengöra höljet
Rengör anläggningen med en mjuk duk
som fuktats med mild rengöringslösning.
Använd aldrig någon form av skursvampar,
skurpulver eller lösningsmedel, till exempel
thinner, bensin eller sprit.
Kompatibla enheter
och versioner
iPhone/iPad/iPod eller
iTunes
På webbplatserna nedan finns information
om de senaste stödda versionerna av
kompatibla enheter:
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kompatibla
modeller
44SE
AirPlay
BLUETOOTH®
USB
iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air*



iPad mini
med Retinadisplay*



iPad
(fjärde
generationen)*



iPad mini*



iPad
(tredje
generationen)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(femte
generationen)*



iPod touch
(fjärde
generationen)



Kompatibla
modeller
iPod touch
(tredje
generationen)*
AirPlay
BLUETOOTH®
USB




iPod classic*
iPod nano
(sjunde
generationen)*

DLNA-enhet
På webbplatserna nedan finns information
om de senaste stödda versionerna av
kompatibla enheter:
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/

USB-enhet
iPod nano
(sjätte
generationen)*

iPod nano
(femte
generationen)*

iPod nano
(fjärde
generationen)*

På webbplatserna nedan finns information
om de senaste stödda versionerna av
kompatibla enheter:
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
* SongPal saknar stöd för iPod touch (tredje
generationen), iPod classic och iPod nano.
SongPal saknar stöd för iPad från januari 2014.
AirPlay fungerar med iPhone, iPad och
iPod touch med iOS 4.3.3 eller senare,
Mac med OS X Mountain Lion, samt Mac
och PC med iTunes 10.2.2 eller senare.
Bluetooth-teknik fungerar med
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (femte generationen),
iPod touch (fjärde generationen).
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
USB-funktionen fungerar med iPhone, iPad
och iPod touch med iOS 4.3.3 eller senare,
Mac med OS X Mountain Lion, samt Mac och
PC med iTunes 10.2.2 eller senare.
45SE
Trådlös BLUETOOTHteknik
Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös
teknik med kort räckvidd som länkar
samman digitala enheter, t.ex. datorer
och digitala stillbildskameror. Med trådlös
BLUETOOTH-teknik kan du styra enheter
som finns inom en radie på ungefär
tio meter.
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken används
vanligen mellan två enheter, men en enda
enhet kan anslutas till flera enheter.
Det behövs inga kablar för anslutning som
med en USB-anslutning, och enheterna
behöver inte vändas mot varandra som
med trådlös infraröd teknik. Du kan använda
tekniken med en BLUETOOTH-enhet
i väskan eller fickan.
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en
global standard som stöds av tusentals
företag. Företagen tillverkar produkter
som följer den globala standarden.
BLUETOOTH-version och BLUETOOTH-profiler
som stöds
En profil är en standarduppsättning
av funktioner för olika BLUETOOTHproduktfunktioner. Se ”Specifikationer”
(sidan 47) om du vill ha mer information
om vilka BLUETOOTH-versioner och
BLUETOOTH-profiler som stöds.
Anmärkning
 Om du vill använda en BLUETOOTH-enhet som
är ansluten till anläggningen måste enheten
ha stöd för samma profil som anläggningen.
Observera att BLUETOOTH-enhetens funktioner
kan skilja sig åt beroende på enhetens
specifikationer, även om den har samma
profil som anläggningen.
 På grund av den trådlösa BLUETOOTHteknikens egenskaper kan uppspelningen
på anläggningen ske med lätt förskjutning
jämfört med ljuduppspelning på den
sändande enheten.
Effektiv kommunikationsräckvidd
BLUETOOTH-enheter måste användas
inom tio meters avstånd (utan hinder)
från varandra.
46SE
Den effektiva kommunikationsräckvidden
kan bli kortare i följande situationer.
 Om personer, metallföremål, väggar
eller andra hinder finns mellan
enheterna med BLUETOOTHanslutningen
 På platser där det finns trådlösa nätverk
 I närheten av mikrovågsugnar som
används
 På platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer
Effekter från andra enheter
BLUETOOTH-enheter och trådlösa
nätverk (IEEE802.11b/g) använder samma
frekvensband (2,4 GHz). Om du använder en
BLUETOOTH-enhet i närheten av en enhet
med trådlösa nätverksfunktioner kan det
inträffa elektromagnetiska störningar.
Det kan orsaka lägre
dataöverföringshastigheter eller
anslutningsproblem. Om det inträffar
kan du pröva följande åtgärder:
 Pröva att ansluta anläggningen till en
BLUETOOTH-mobil eller BLUETOOTHenhet när du är minst tio meter från
den trådlösa nätverksutrustningen.
 Stäng av den trådlösa
nätverksutrustningen när du använder
din BLUETOOTH-enhet inom 10 meters
avstånd.
Effekter på andra enheter
Anläggningen sänder ut radiovågor som
kan störa funktionen hos viss medicinsk
utrustning. Eftersom störningarna kan
orsaka fel bör du alltid stänga av
strömmen till anläggningen, BLUETOOTHmobiltelefoner och BLUETOOTH-enheter på
följande platser:
 På sjukhus, tåg och flygplan
 I närheten av automatiska dörrar och
brandlarm
Anmärkning
 Anläggningen har stöd för säkerhetsfunktioner
som följer BLUETOOTH-specifikationerna för
att garantera säker kommunikation med
BLUETOOTH-tekniken. Säkerheten kan dock vara
otillräcklig beroende på inställningsinnehållet
och andra faktorer. Var alltid försiktig när du
kommunicerar med hjälp av BLUETOOTH-teknik.
 Sony kan inte på något sätt hållas ansvarigt
för skador eller annan förlust som orsakas av
informationsläckor vid kommunikation med
hjälp av BLUETOOTH-teknik.
 BLUETOOTH-kommunikation kan inte garanteras
med alla BLUETOOTH-enheter som har samma
profil som den här anläggningen.
 BLUETOOTH-enheter som är anslutna till det
här anläggningen måste följa BLUETOOTHspecifikationen från BLUETOOTH SIG, Inc., och
måste ha certifierats att följa den. Även om
en enhet följer BLUETOOTH-specifikationen
kan det finnas fall där egenskaperna eller
specifikationerna hos BLUETOOTH-enheten
gör det omöjligt att ansluta, eller ger andra
kontrollmetoder, visningar eller funktioner.
 Brus kan förekomma eller ljudet kan klippas
bort beroende på BLUETOOTH-enheten som
är ansluten till anläggningen,
kommunikationsmiljön eller
omgivningsförhållandena.
Specifikationer
Förstärkardelen
Märkeffekt:
50 + 50 watt (vid 4 ohm, 1 kHz)*1
*1) Uppmätt under följande villkor:
Strömförsörjning: 230V AC, 50 Hz
In-/utsignaler
LINE IN-uttag (extern ingång):
Känslighet: 2 V
Impedans: 47 kOhm
LINE OUT-uttag (extern utgång):
Spänning ut: 2 V
Impedans: 1 kOhm
5–80 kHz (-3 dB)
PHONES (hörlursuttag):
Stereostandardkontakt, 8 ohm eller mer
USB:
USB-port: Typ A, 5 V DC 2,1 A
DIGITAL IN-uttag:
USB-port: Typ B
Cd-da/mp3-spelardelen
System:
Cd-system och digitalt ljudsystem
Laserdiodegenskaper:
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*2: Lägre än 44,6 μW
Frekvensåtergivning:
10 Hz–20 kHz
Signal-/brusförhållande:
Bättre än 90 dB
Dynamikomfång:
Bättre än 90 dB
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
*2 Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm avstånd
från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm bländare.
47SE
Radiodelen
Frekvens
Etikett
AM-radiodelen:
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
Kanalinställningsområde:
Europeisk modell:
531–1 602 kHz (med 9 kHz
inställningsintervall)
Andra modeller:
530–1 710 kHz (med 10 kHz
inställningsintervall)
531–1 710 kHz (med 9 kHz
inställningsintervall)
Antenn:
AM-ramantenn
Mellanfrekvens:
400 kHz
FM-radiodelen:
FM stereo, FM-superheterodynmottagare
Kanalinställningsområde:
87,5–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Antenn:
FM-trådantenn
Antenningång:
DAB-/FM-trådantenn
75 ohm, obalanserad
DAB/DAB+-radiodelen:
FM stereo, DAB/FMsuperheterodynmottagare
Frekvensomfång:
Band-III:
174,928 (5A) MHz–239,200 (13F) MHz*3
Antenn:
DAB/FM-trådantenn:
DAB/DAB+-frekvenstabell (band-III):
48SE
Frekvens
Etikett
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
Frekvens
Etikett
Nätverksdelen
237,488 MHz
13E
Nätverksport:
239,200 MHz
13F
*3 Frekvenser visas med två decimaler på den här
anläggningen.
BLUETOOTH-delen
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Kommunikationshastigheten kan variera
beroende på kommunikationsomgivningen.
Anläggningen garanterar inte
kommunikationshastigheten eller
kvaliteten hos 10BASE-T/100BASE-TX.)
Trådlöst nätverk:
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standardversion 3.0
Utmatning:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maximal kommunikationsräckvidd:
I siktlinje ca 10 m*4
Frekvensband:
Kompatibla standarder:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bitar, WEP 128 bitar)
Frekvensband 2,4 GHz band
(2,4000–2,4835 GHz)
Tillgängliga kanaler 1 till 13
WEP 64 bitar, WEP 128 bitar
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Format som stöds:
Modulationsmetod:
PCM 192 kHz/24 bitar, DSD 2,8 MHz/1 bit
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC,
ALAC, MP3, AAC, WMA
FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*5:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Innehållsskyddsmetod som stöds
SCMS-T-metod
Kodek som stöds:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Sändningsräckvidd
20 Hz–20 000 Hz (med 44,1 kHz
samplingsfrekvens)
*5 BLUETOOTH-standardprofilerna anger syftet
med BLUETOOTH-kommunikation mellan
enheter.
Strömförsörjning:
AC 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Strömförbrukning:
55 W
Mått (b × h × d) (inkl. utskjutande delar):
Cirka 251 × 115 × 290 mm
Vikt:
Cirka 5,6 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll (RM-AMU209) (1), R03-batterier
(AAA) (2), nätströmskabel (1), DAB-/FMtrådantenn (2), AM-ramantenn (1),
Snabbinställningsguide (1),
användarinstruktioner (den här
bruksanvisningen) (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W
(alla trådlösa nätverksportar inaktiverade)
Nätverksviloläge: 16 W (alla trådlösa
nätverksportar aktiverade)
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
*4 Den faktiska räckvidden varierar beroende
på faktorer som hinder mellan enheterna,
magnetiska fält runt mikrovågsugnar, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet, antennens
kapacitet, operativsystem, programvara osv.
Allmänt
49SE
Varumärken osv.
 Windows, Windows-logotypen och
Windows Media är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller i andra länder.
 Den här produkten skyddas av
Microsoft Corporations immateriella
egendomsrätt. All användning och distribution
av sådan teknik utanför denna produkt är
förbjuden utan licens från Microsoft eller
ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
 Apple, Apple-logotypen, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes,
Mac, iOS och OS X är varumärken som tillhör
Apple Inc. i USA och andra länder/regioner.
App Store är ett tjänstmärke som tillhör
Apple Inc.
 Made for iPod, Made for iPhone och Made for
iPad innebär att ett elektroniskt tillbehör har
utformats specifikt för anslutning till iPod,
iPhone respektive iPad samt att produkten har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples
prestandakrav. Apple kan inte hållas ansvarigt
för den här enhetens funktion eller för
uppfyllande av säkerhetsstandarder och
föreskrifter. Om du använder tillbehöret
med iPod, iPhone eller iPad kan det påverka
trådlösa funktioner.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och
Wi-Fi Alliance® är registrerade märken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ och
Wi-Fi Protected Setup™ är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED™
är varumärken, tjänstmärken eller
certifieringsmärken som tillhör Digital Living
Network Alliance.
 ”WALKMAN” och ”WALKMAN”-logotypen
är registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation.
 MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning
är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
 © 2013 CSR plc och dess företagsgrupp.
Märket aptX® och aptX-logotypen är varumärken
som tillhör CSR plc eller ett av företagen i dess
företagsgrupp. Märket kan vara registrerat i en
eller flera rättskipningsområden.
 BLUETOOTH®-logotyperna är registrerade
varumärken som tillhör BLUETOOTH SIG, Inc.
och all användning av dessa logotyper av
Sony Corporation sker under licens.
 N Mark är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA
och andra länder.
 Android och Google Play är varumärken som
tillhör Google Inc.
 Xperia och Xperia Tablet är varumärken som
tillhör Sony Mobile Communications AB.
50SE
 Systemnamn och produktnamn som anges i den
här bruksanvisningen är vanligtvis varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör
respektive tillverkare.
Märkena ™ och ® används inte i den här
bruksanvisningen.
 Denna produkt innehåller programvaran Spotify
som omfattas av tredjepartslicenser som
publiceras här: http://www.spotify.com/
connect/third-party-licenses
 Spotify och Spotify-logotyper är varumärken
som tillhör Spotify Group.
Viktig information om programvara
Detta avsnitt beskriver den programvara
som ingår i anläggningen.
ALAC
Apache-licens
Version 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH SPRIDNING
1. Definitioner.
”Licens” ska innebära villkoren för användning, reproducering och
spridning enligt definitionen i avsnitt 1 till och med 9 i detta
dokument.
”Licensgivare” ska innebära upphovsrättsinnehavaren eller enhet
som auktoriserats av den upphovsrättsinnehavare som beviljar
licensen.
”Juridisk person” ska innebära föreningen av den agerande enheten
och alla andra enheter som styr, styrs av eller befinner sig under
gemensamt styre med denna enhet. I denna definition avser
”reglering” (i) den direkta eller indirekta befogenheten att styra eller
leda parten enligt kontrakt eller annat, eller (ii) ägande av femtio
procent (50 %) eller mer av utestående aktier, eller (iii) partens
nyttjanderätt.
”Du” (eller ”Din”) ska innebära en individ eller juridisk person som
utnyttjar de tillstånd som beviljas i denna licens.
”Källformat” ska innebära det föredragna formatet för att
genomföra ändringar, inklusive, men inte begränsat till, källkod
för programvara, dokumentationskälla och konfigurationsfiler.
”Objektformat” ska innebära alla format som är resultatet av
mekanisk omvandling eller översättning av ett Källformat, inklusive,
men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad
dokumentation och omvandling till andra medietyper.
”Verk” ska innebära det resulterande verket av en upphovsman,
i käll- eller objektform, som görs tillgänglig under licensen, enligt ett
meddelande om upphovsrätt som inkluderas i eller bifogas verket
(se ett exempel i bilagan nedan).
”Derivativa verk” ska innebära alla verk, i käll- eller objektform,
som baseras på (eller härleds från) verket och för vilka redaktionella
omarbetningar, anteckningar, utvecklingar och andra modifieringar
som helhet utgör ett originalverk av upphovsmannen. I denna licens
ska derivativa verk inte omfatta verk som förblir skiljbara från eller
som bara länkar (eller med namn binder) till gränssnitten hos Verket
och dess Derivativa verk.
”Bidrag” ska innebära alla författarverk, inklusive originalversionen
av Verket och eventuella ändringar eller tillägg till detta Verk eller
dess Derivativa verk som avsiktligt lämnas till Licensgivaren
för inkluderande i Verket av upphovsrättsinnehavaren av en
enskild eller juridisk person med behörighet att lämna in dessa
å upphovsrättsinnehavarens vägnar. I denna definition innebär
”inlämnad” alla former av elektronisk, verbal eller skriftlig
kommunikation som skickas till Licensgivaren eller dennes
representanter, inklusive men inte begränsat till kommunikation
på elektroniska e-postlistor, kontrollsystem för källkod samt
problemspårningssystem som hanteras av eller för Licensgivaren
med syfte att diskutera och förbättra Verket, men exklusive
kommunikation som är tydligt markerad eller på annat sätt skriftligen
betecknad av upphovsrättsinnehavaren som ”Inte ett Bidrag”.
”Medverkande” ska innebära Licensgivaren samt enskilda eller
juridiska personer från vilka ett Bidrag har tagits emot av
Licensgivaren och därefter införlivats i Verket.
2. Beviljande av upphovsrättslicens. Enligt villkoren i denna Licens
beviljar varje Medverkande Dig härmed en ständig, global, ickeexklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig copyright-licens att
återge, skapa Derivativa verk av, visa offentligt, uppträda offentligt,
underlicensiera och sprida Verket och dess Derivativa verk
i källformat eller objektformat.
3. Beviljande av patentlicens. Enligt villkoren i denna Licens beviljar varje
Medverkande Dig härmed en ständig, global, icke-exklusiv, avgiftsfri,
royaltyfri, oåterkallelig (med undantag för vad som anges i detta
avsnitt) patentlicens att tillverka, låta tillverka, använda, erbjuda att
sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket, där denna
licens endast gäller för de patentanspråk som kan licenseras av
Medverkande som med nödvändighet begränsas av deras Bidrag,
ensamt eller genom kombination av Bidragen med det Verk som
dessa Bidrag inlämnades till. Om Du inleder juridiska patentanspråk
mot någon enhet (inklusive motanspråk eller motfordran i en process)
med påståendet att Verket eller ett Bidrag som införlivats i Verket
utgör ett direkt eller bidragande patentintrång ska alla patentlicenser
som Du beviljats under denna Licens för detta Verk upphöra det
datum en sådan process lämnas in.
4. Spridning. Du får reproducera och sprida kopior av Verket eller dess
Derivativa verk i alla medier, med eller utan modifiering och
i Källformat eller Objektformat, under följande villkor:
(a) Du måste ge alla mottagare av Verket eller dess Derivativa verk
en kopia av denna licens
(b) Du måste tydligt meddela att ändrade filer har ändrats av Dig
(c) Du måste behålla, i Källformat för alla Derivativa verk som du
sprider, alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken
och tillskrivningsmeddelanden från Verkets Källformat, dock ej
de meddelanden som inte gäller någon del av de Derivativa
verken
(d) Om Verket innehåller en textfil av typen ”MEDDELANDE” som en
del av spridningen så måste alla Derivativa verk som Du sprider
innehålla en läsbar kopia av de tillskrivningsmeddelanden som
finns i denna MEDDELANDE-fil, dock ej de meddelanden som
inte gäller någon del av de Derivativa verken, på minst en av
följande platser: i en MEDDELANDE-textfil som sprids som en del
av de Derivativa verken; i Källformatet eller dokumentationen,
om sådan medföljer de Derivativa verken; eller i en display som
genereras av de Derivativa verken om och där sådana
tredjepartsmeddelanden vanligen visas. Innehållet
i MEDDELANDE-filen har endast informationssyfte och påverkar
inte licensen. Du kan lägga till egna tillskrivningsmeddelanden
i Derivativa verk som du sprider, tillsammans med eller som ett
tillägg i MEDDELANDE-texten från Verket, förutsatt att dessa
ytterligare tillskrivningsmeddelanden inte kan uppfattas som en
ändring av Licensen.
Du får lägga till Ditt eget upphovsrättsmeddelande till Dina
ändringar och du får tillhandahålla ytterligare eller andra
licensvillkor för användning, reproduktion och spridning av Dina
ändringar, eller för alla sådana Derivativa verk i sin helhet, förutsatt
att Din användning, reproduktion och spridning av Verket i övrigt
följer de i denna Licens angivna villkoren.
5. Inlämnande av Bidrag. Såvida Du inte uttryckligen anger något
annat faller alla Bidrag som avsiktligen lämnats in för medtagande
i Verket av Dig till Licensgivaren under villkoren i denna Licens, utan
några ytterligare villkor.
Oaktat ovanstående ska inget i detta dokument åsidosätta eller
modifiera villkoren i något separat licensavtal som du har ingått
med Licensgivaren avseende sådana Bidrag.
6. Varumärken. Denna Licens ger inte tillåtelse att använda
varumärken, varunamn, servicemärken eller produktnamn som
tillhör Licensgivaren, annat än som krävs för rimlig och bruklig
användning vid beskrivning av Verkets ursprung samt vid
reproduktion av innehållet i MEDDELANDE-filen.
7. Garantifriskrivning. Om det inte krävs i gällande lag eller har avtalats
skriftligen tillhandahåller Licensgivaren Verket (och varje
Medverkande tillhandahåller sitt Bidrag) i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga
eller underförstådda, utan begränsning till garantier eller villkor
gällande ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET eller
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att
avgöra lämpligheten i att använda eller sprida Verket och tar på Dig
alla risker med Ditt nyttjande av tillstånden under denna Licens.
8. Ansvarsbegränsning. I inga händelser och under ingen juridisk teori,
vare sig i åtalbar handling (inklusive försumlighet), kontraktsbrott
eller annat, såvida detta inte krävs i gällande lag (exempelvis
avsiktliga och grovt försumliga gärningar) eller i skriftligt avtal, ska
någon Medverkande hållas ansvarig gentemot Dig för skadestånd,
inklusive direkta, indirekta, speciella, typiska eller därav följande
skador av något slag som uppstår som ett resultat av denna Licens
eller till följd av användning eller oförmåga att använda Verket
(inklusive men inte begränsat till skador för förlorad goodwill,
avbrott i arbete, datorfel eller andra företagsförluster eller skador),
även om den Medverkande har meddelats om möjligheten till
sådana skador.
51SE
9. Garantier och ytterligare ansvar. När Du sprider Verket eller dess
Derivativa verk kan Du välja att erbjuda och ta ut en avgift för
support, garanti, ersättning eller andra förpliktelser och/eller
rättigheter som är förenliga med denna Licens. När du accepterar
sådana förpliktelser får Du dock endast agera å Dina egna vägnar
och helt på Ditt eget ansvar, inte för någon annan Medverkandes
räkning, och endast om Du samtycker till att gottgöra, skydda
och hålla varje Medverkande skadelös för eventuella
skadeståndsskyldigheter som ådras av eller fordringar som hävdas
mot sådan Medverkande på grund av att du accepterat sådan
garanti eller sådant ansvar.
SLUT PÅ VILLKOREN
BILAGA: Hur du tillämpar Apache-licensen på ditt verk.
Om du vill tillämpa Apache-licensen på ditt verk bifogar du följande
standardmeddelande, där du fyller i din egen identifierande
information i fälten med hakparentes ”[]”. (Inkludera inte
hakparenteserna!) Texten ska infogas i lämplig kommentarssyntax
för filformatet. Vi rekommenderar även att du inkluderar ett fil- eller
klassnamn och en syftesbeskrivning på samma ”tryckta sida” som
copyright-meddelandet för enklare identifiering i tredjepartsarkiv.
Copyright [åååå] [namn på upphovsrättsinnehavaren]
Licenserad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte
använda denna fil annat än i enlighet med Licensen.
Du kan få en kopia av Licensen på
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Om det inte krävs i gällande lag eller har avtalats skriftligen,
distribueras programvara som distribueras under Licensen
i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT
SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
Se Licensen för specifika villkor som reglerar rättigheter och
begränsningar under Licensen.
mDNSResponder
Apache-licens
Version 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH SPRIDNING
1. Definitioner.
”Licens” ska innebära villkoren för användning, reproduktion och
spridning enligt definitionen i avsnitt 1 till och med 9 i detta
dokument.
”Licensgivare” ska innebära upphovsrättsinnehavaren eller enhet
som autoriserats av den upphovsrättsinnehavare som beviljar
licensen.
”Juridisk person” ska innebära föreningen av den agerande enheten
och alla andra enheter som styr, styrs av eller befinner sig under
gemensamt styre med denna enhet. I denna definition avser
”reglering” (i) den direkta eller indirekta befogenheten att styra eller
leda parten enligt kontrakt eller annat, eller (ii) ägande av femtio
procent (50 %) eller mer av utestående aktier, eller (iii) partens
nyttjanderätt.
”Du” (eller ”Din”) ska innebära en individ eller juridisk person som
utnyttjar de tillstånd som beviljas i denna licens.
”Källformat” ska innebära det föredragna formatet för att
genomföra ändringar, inklusive, men inte begränsat till, källkod
för programvara, dokumentationskälla och konfigurationsfiler.
”Objektformat” ska innebära alla format som är resultatet av
mekanisk omvandling eller översättning av ett Källformat, inklusive,
men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad
dokumentation och omvandling till andra medietyper.
”Verk” ska innebära det resulterande verket av en upphovsman,
i käll- eller objektform, som görs tillgänglig under licensen, enligt ett
meddelande om upphovsrätt som inkluderas i eller bifogas verket
(se ett exempel i bilagan nedan).
”Derivativa verk” ska innebära alla verk, i käll- eller objektform,
som baseras på (eller härleds från) verket och för vilka redaktionella
omarbetningar, anteckningar, utvecklingar och andra modifieringar
som helhet utgör ett originalverk av upphovsmannen. I denna licens
ska derivativa verk inte omfatta verk som förblir skiljbara från eller
som bara länkar (eller med namn binder) till gränssnitten hos Verket
och dess Derivativa verk.
”Bidrag” ska innebära alla författarverk, inklusive originalversionen
av Verket och eventuella ändringar eller tillägg till detta Verk eller
dess Derivativa verk som avsiktligt lämnas till Licensgivaren för
inkluderande i Verket av upphovsrättsinnehavaren av en enskild eller
52SE
juridisk person med behörighet att lämna in dessa
å upphovsrättsinnehavarens vägnar. I denna definition innebär
”inlämnad” alla former av elektronisk, verbal eller skriftlig
kommunikation som skickas till Licensgivaren eller dennes
representatner, inklusive, men inte begränsat till kommunikation
på elektroniska e-postlistor, kontrollsystem för källkod samt
problemspårningssystem som hanteras av eller för Licensgivaren
med syfte att diskutera och förbättra Verket, men exklusive
kommunikation som är tydligt markerad eller på annat sätt skriftligen
betecknad av upphovsrättsinnehavaren som ”Inte ett Bidrag”.
”Medverkande” ska innebära Licensgivaren samt enskilda eller
juridiska personer från vilka ett Bidrag har tagits emot av
Licensgivaren och därefter införlivats i Verket.
2. Beviljande av upphovsrättslicens. Enligt villkoren i denna Licens
beviljar varje Medverkande Dig härmed en ständig, global, ickeexklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig copyright-licens att
återge, skapa Derivativa verk av, visa offentligt, uppträda offentligt,
underlicensiera och distribuera Verket och dess Derivativa verk
i källformat eller objektformat.
3. Beviljande av patentlicens. Enligt villkoren i denna Licens beviljar varje
Medverkande Dig härmed en ständig, global, icke-exklusiv, avgiftsfri,
royaltyfri, oåterkallelig (med undantag för vad som anges i detta
avsnitt) patentlicens att tillverka, låta tillverka, använda, erbjuda att
sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket, där denna
licens endast gäller för de patentanspråk som kan licenseras av
Medverkande som med nödvändighet begränsas av deras Bidrag,
ensamt eller genom kombination av Bidragen med det Verk som
dessa Bidrag inlämnades till. Om Du inleder juridiska patentanspråk
mot någon enhet (inklusive motanspråk eller motfordran i en process)
med påståendet att Verket eller ett Bidrag som införlivats i Verket
utgör ett direkt eller bidragande patentintrång ska alla patentlicenser
som Du beviljats under denna Licens för detta Verk upphöra det
datum en sådan process lämnas in.
4. Spridning. Du får reproducera och sprida kopior av Verket eller dess
Derivativa verk i alla medier, med eller utan modifiering och
i Källformat eller Objektformat, under följande villkor:
(a) Du måste ge alla mottagare av Verket eller dess Derivativa ver en
kopia av denna licens
(b) Du måste tydligt meddela att ändrade filer har ändrats av Dig
(c) Du måste behålla, i Källformat för alla Derivativa verk som du
sprider, alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken
och tillskrivningsmeddelanden från Verkets Källformat, dock ej de
meddelanden som inte gäller någon del av de Derivativa verken
(d) Om Verket innehåller en textfil av typen ”MEDDELANDE” som en
del av spridningen så måste alla Derivativa verk som Du sprider
innehålla en läsbar kopia av de tillskrivningsmeddelanden som
finns i denna MEDDELANDE-fil, dock ej de meddelanden som
inte gäller någon del av de Derivativa verken, på minst en av
följande platser: i en MEDDELANDE-textfil som sprids som en del
av de Derivativa verken; i Källformatet eller dokumentationen,
om sådan medföljer de Derivativa verken; eller i en display
som genereras av de Derivativa verken om och där sådana
tredjepartsmeddelanden vanligen visas. Innehållet
i MEDDELANDE-filen har endast informationssyfte och påverkar
inte licensen. Du kan lägga till egna tillskrivningsmeddelanden
i Derivativa verk som du sprider, tillsammans med eller som ett
tillägg i MEDDELANDE-texten från Verket, förutsatt att dessa
ytterligare tillskrivningsmeddelanden inte kan uppfattas som
en ändring av Licensen.
Du får lägga till Ditt eget upphovsrättsmeddelande till Dina
ändringar och du får tillhandahålla ytterligare eller andra
licensvillkor för användning, reproduktion och spridning av Dina
ändringar, eller för alla sådana Derivativa verk i sin helhet, förutsatt
att Din användning, reproduktion och spridning av Verket i övrigt
följer de i denna Licens angivna villkoren.
5. Inlämnande av Bidrag. Såvida Du inte uttryckligen anger något
annat faller alla Bidrag som avsiktligen lämnats in för medtagande
i Verket av Dig till Licensgivaren under villkoren i denna Licens, utan
några ytterligare villkor.
Oaktat oavstående ska inget i detta dokument åsidosätta eller
modifiera villkoren i något separat licensavtal som du har ingått
med Licensgivaren avseende sådana Bidrag.
6. Varumärken. Denna Licens ger inte tillåtelse att använda
varumärken, varunamn, servicemärken eller produktnamn som
tillhör Licensgivaren, annat än som krävs för rimlig och bruklig
användning vid beskrivning av Verkets ursprung samt vid
reproduktion av innehållet i MEDDELANDE-filen.
7. Garantifriskrivning. Om det inte krävs i gällande lag eller har avtalats
skriftligen, tillhandahåller Licensgivaren Verket (och varje
Medverkande tillhandahåller sitt Bidrag) i ”BEFINTLIGT SKICK”,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig
uttryckliga eller underförstådda, utan begränsning till garantier eller
villkor gällande ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET eller
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att
avgöra lämpligheten i att använda eller sprida Verket och tar på Dig
alla risker med Ditt nyttjande av tillstånden under denna Licens.
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
8. Ansvarsbegränsning. I inga händelser och under ingen juridisk teori,
vare sig i åtalbar handling (inklusive försumlighet), kontraktsbrott
eller annat, såvida detta inte krävs i gällande lag (exempelvis
avsiktliga och grovt försumliga gärningar) eller i skriftligt avtal, ska
någon Medverkande hållas ansvarig gentemot Dig för skadestånd,
inklusive direkta, indirekta, speciella, typiska eller därav följande
skador av något slag som uppstår som ett resultat av denna Licens
eller till följd av användning eller oförmåga att använda Verket
(inklusive men inte begränsat till skador för förlorad goodwill,
avbrott i arbete, datorfel eller andra företagsförluster eller skador),
även om den Medverkande har meddelats om möjligheten till
sådana skador.
WPA Supplicant
9. Garantier och ytterligare ansvar. När Du sprider Verket eller dess
Derivativa verk kan Du välja att erbjuda och ta ut en avgift för
support, garanti, ersättning eller andra förpliktelser och/eller
rättigheter som är förenliga med denna Licens. När du accepterar
sådana förpliktelser får Du dock endast agera å Dina egna vägnar
och helt på Ditt eget ansvar, inte för någon annan Medverkandes
räkning, och endast om Du samtycker till att gottgöra, skydda
och hålla varje Medverkande skadelös för eventuella
skadeståndsskyldigheter som ådras av eller fordringar som hävdas
mot sådan Medverkande på grund av att du accepterat sådan
garanti eller sådant ansvar.
Licens
-------
SLUT PÅ VILLKOREN
2. Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material
som medföljer spridningen.
BILAGA: Hur du tillämpar Apache-licensen på ditt verk.
Om du vill tillämpa Apache-licensen på ditt verk bifogar du följande
standardmeddelande, där du fyller i din egen identifierande
information i fälten med hakparentes ”[]”. (Inkludera inte
hakparenteserna!) Texten ska infogas i lämplig kommentarssyntax
för filformatet. Vi rekommenderar även att du inkluderar ett fil- eller
klassnamn och en syftesbeskrivning på samma ”tryckta sida” som
copyright-meddelandet för enklare identifiering i tredjepartsarkiv.
Copyright [åååå] [namn på upphovsrättsinnehavaren]
Licenserad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte
använda denna fil annat än i enlighet med Licensen.
Du kan få en kopia av Licensen på
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Om det inte krävs i gällande lag eller har avtalats skriftligen,
distribueras programvara under Licensen i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller
underförstådda.
Se Licensen för specifika villkor som reglerar rättigheter och
begränsningar under Licensen.
libFLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh
Coalson
Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan
modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
 Spridning av källkoden måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material
som medföljer spridningen.
 Varken namnet Xiph.org Foundation eller namnen på de
medverkande får användas för att rekommendera eller
marknadsföra produkter härledda ur denna programvara
utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR
ETT SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA ELLER DE
MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR
ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
==============
Copyright (c) 2003-2013, Jouni Malinen <[email protected]> och medverkande
Med ensamrätt.
Detta program licenserad under BSD-licensen (den där
annonseringsparagrafen är borttagen).
Om du lämnar in ändringar till projektet hänvisar vi till filen
CONTRIBUTIONS för ytterligare anvisningar.
Denna programvara får distribueras, användas och ändras under
villkoren i BSD-licensen:
Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan
modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
1. Spridning av källkoden måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
3. Varken namnen av ovan angivna upphovsrättsinnehavare eller
namnen på de medverkande får användas för att rekommendera
eller marknadsföra produkter härledda ur denna programvara utan
uttryckligt föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ELLER
DE MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
och Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Härmed beviljas tillstånd, utan kostnad, till alla personer som får en
kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler
(Programvaran), att handla med Programvaran utan begränsning,
inklusive men utan begränsning till rätten att använda, kopiera, ändra,
slå samman, publicera, sprida, underlicensera och/eller sälja kopior av
Programvaran, samt att bevilja personer som förses med Programvaran
att göra så, under följande villkor:
Ovanstående copyright-meddelande samt detta tillståndsmeddelande
ska tas med i alla kopior eller betydande delar av Programvaran.
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.
I INGEN HÄNDELSE SKA FÖRFATTARNA ELLER
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK,
SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I KONTRAKTSHANDLING,
ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER
I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING AV ELLER
ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.
Denna produkt innehåller programvaran Spotify som omfattas av
tredjepartslicenser som publiceras här:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
53SE
Boost
http://www.boost.org/
Boost Software License – Version 1.0 – 17 augusti 2003
Härmed beviljas tillstånd, utan kostnad, till alla personer som får en
kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler
(Programvaran), att handla med Programvaran utan begränsning,
inklusive men utan begränsning till rätten att använda, kopiera, ändra,
slå samman, publicera, sprida, underlicensera och/eller sälja kopior av
Programvaran, samt att bevilja personer som förses med Programvaran
att göra så, under följande villkor:
Copyright-meddelandena i Programvaran och hela detta
tillkännagivande, inklusive ovanstående licensavtal, måste denna
begränsning och efterföljande friskrivningsklausul inkluderas i alla
kopior av Programvaran, helt eller delvis, samt i alla derivativa verk av
Programvaran, såvida inte sådana kopior eller derivativa verk endast
förekommer i form av maskinkörbar objektkod som genereras av en
källspråksprocessor.
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH
ICKE-INTRÅNG. I INGEN HÄNDELSE SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA
ELLER ANDRA SOM DISTRIBUERAR PROGRAMVARAN HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR,
VARKEN I KONTRAKTSFORM, ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAT SOM
UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER
ANVÄNDNING AV ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat-licens. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software
Center Ltd
Härmed beviljas tillstånd, utan kostnad, till alla personer som får en
kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler
(”Programvaran”), att handla med Programvaran utan begränsning,
inklusive men utan begränsning till rätten att använda, kopiera, ändra,
slå samman, publicera, sprida, underlicensera och/eller sälja kopior av
Programvaran, samt att bevilja personer som förses med Programvaran
att göra så, under följande villkor:
Ovanstående copyright-meddelande samt detta tillståndsmeddelande
ska tas med i alla kopior eller betydande delar av Programvaran.
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.
I INGEN HÄNDELSE SKA FÖRFATTARNA ELLER
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK,
SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I KONTRAKTSHANDLING,
ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER
I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING AV ELLER
ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.
FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
VERKET (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) TILLHANDAHÅLLS ENLIGT
VILLKOREN I DENNA ÖPPNA LICENS FÖR KODPROJEKT (”LICENSEN”).
VERKET SKYDDAS AV UPPHOVSRÄTT OCH/ELLER ANNAN GÄLLANDE
LAG. ALL ANNAN ANVÄNDNING AV VERKET ÄN VAD SOM TILLÅTS
UNDER DENNA LICENS ELLER UPPHOVSRÄTTSLAG ÄR FÖRBJUDEN.
GENOM ATT UTÖVA DE RÄTTIGHETER TILL VERKET SOM BESKRIVS
I DETTA DOKUMENT, GODKÄNNER DU OCH SAMTYCKER TILL ATT
BINDAS AV VILLKOREN I DENNA LICENS. UPPHOVSMANNEN TILLDELAR
DIG DE RÄTTIGHETER SOM DEFINIERAS I DETTA DOKUMENT, EFTER ATT
DU HAR SAMTYCKT TILL GÄLLANDE ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE
GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV VILLKOREN I DENNA
LICENS, HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA VERKET.
Definitioner.
”Artiklar” ska gemensamt innebära alla artiklar som författats av
Upphovsmannen och som beskriver hur en användare kan använda
Källkoden och Körbara filer till Verket.
”Upphovsman” ska innebära den enskilda eller juridiska person som
tillhandahåller Verket enligt villkoren i denna Licens.
”Derivativa verk” ska innebära ett verk som baseras på Verket eller på
Verket samt andra befintliga verk.
”Körbara filer” ska innebära de exekverbara filer, binärfiler,
konfigurationsfiler och nödvändiga datafiler som ingår i Verket.
54SE
”Utgivare” ska innebära den enskilda eller juridiska person som
tillhandahåller webbplatsen, tidskriften, cd-rom, dvd eller andra
medium från eller med vilket Verket tillhandahålls till Dig.
”Källkod” ska innebära den uppsättning källkod och konfigurationsfiler
som används för att skapa de Körbara filerna.
”Standardversion” ska innebära ett Verk som inte har modifierats,
eller har modifierats med Upphovsmannens tillstånd efter dennas
gottfinnande.
”Verk” ska innebära den uppsättning filer som distribueras av
Utgivaren, inklusive Källkod, Körbara filer, binära filer, datafiler,
dokumentation, faktablad samt Artiklarna.
”Du” ska innebära dig, den enskilda eller juridiska person som önskar
använda Verket och utöva dina rättigheter under denna Licens.
Skäligt bruk/rättigheter till skäligt bruk. Inget i denna Licens är avsett
att inskränka eller begränsa några rättigheter som härrör från skäligt
bruk, skälig hantering, förstahandsförsäljning eller andra
begränsningar av upphovsrättsägarens exklusiva rättigheter enligt
upphovsrättslag eller andra gällande lagar.
Beviljande av licens. Enligt villkoren i denna Licens beviljar
Upphovsmannen Dig härmed en global, royaltyfri, icke-exklusiv,
ständig (under giltighetstiden för gällande upphovsrätt) licens att
utöva rättigheterna i Verket enligt nedan:
Du får använda standardversionen av Källkoden och de Körbara filerna
i Dina egna tillämpningar.
Du får införa felkorrigeringar, portabilitetskorrigeringar och andra
modifieringar som hämtas från Public Domain eller Upphovsmannen.
Ett Verk som modifieras på detta sätt ska fortfarande betraktas som
standardversionen och omfattas av denna Licens.
Du har rätt att på andra sätt modifiera Din kopia av detta Verk
(med undantag för Artiklarna) i syfte att skapa ett Derivativt verk,
under förutsättning att Du i varje modifierad fil inkluderar ett tydligt
meddelande om hur, när och var filen har ändrats.
Du har rätt att distribuera standardversionen av de Körbara filerna och
Källkoden eller Derivativa verk i kombination med andra (eventuellt
kommersiella) program, som en del av en större (eventuellt
kommersiell) programvarudistribution.
Artiklarna som diskuterar Verket och som publiceras i godtycklig form
av Upphovsmannen får inte distribueras eller vidarepubliceras utan
Upphovsmannens tillstånd. Upphovsmannen behåller upphovsrätten
till alla sådana Artiklar. Du har rätt att använda de Körbara filerna och
Källkoden i enlighet med denna Licens, men har inte rätt att
vidarepublicera eller på annat sätt distribuera eller göra tillgängliga
Artiklarna utan föregående skriftligt tillstånd från Upphovsmannen.
Eventuella underrutiner och moduler som tillhandahålls av Dig och
som länkas till Källkoden eller de Körbara filerna till detta Verk, ska inte
betraktas som en del av Verket och omfattas inte av villkoren i denna
Licens.
Patentlicens. Enligt villkoren i denna Licens beviljar alla Upphovsmän
Dig härmed en ständig, global, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri,
oåterkallelig (med undantag för vad som anges i detta avsnitt)
patentlicens att tillverka, låta tillverka, använda, importera och på
annat sätt överföra Verket.
Begränsningar. Licensen som beviljas i Avsnitt 3 ovan omfattas och
begränsas uttryckligen av följande begränsningar:
Du samtycker till att inte ta bort något av de ursprungliga
meddelandena om upphovsrätt, patent, varumärken och tillskrivning
samt tillhörande friskrivningsklausuler som kan förekomma i Källkod
och Körbara filer.
Du samtycker till att inte annonsera eller på något sätt göra gällande
att Du är upphovsman till detta Verk.
Upphovsmannens namn får inte användas i syfte att rekommendera
eller marknadsföra produkter som är härledda från Verket utan
föregående skriftligt tillstånd från Upphovsmannen.
Du samtycker till att inte sälja, leasa eller hyra ut någon del av Verket.
Detta begränsar dig inte från att inkludera hela eller delar av Verket i en
större kommersiell programvarudistribution. Själva Verket får dock inte
säljas, leasas eller hyras ut.
Du har rätt att distribuera de Körbara filerna och Källkoden endast
enligt villkoren i denna Licens, och Du måste inkludera en kopia av eller
URI:n (Uniform Resource Identifier) till denna Licens i alla kopior av de
Körbara filerna och Källkoden som Du distribuerar, samt säkerställa att
alla som tar emot dessa Körbara filer och denna Källkod samtycker
till villkor i denna Licens som gäller dessa. Du får inte erbjuda eller
genomtvinga några villkor avseende Verket som modifierar eller
begränsar villkoren i denna Licens eller mottagarnas utövning av
rättigheterna enligt denna Licens. Du får inte underlicensiera Verket.
Du måste inkludera alla meddelanden som avser denna Licens samt
garantifriskrivningsklausulen. Du får inte distribuera de Körbara filerna
och Källkoden med någon teknik som begränsar åtkomsten till eller
användningen av Verket på ett sätt som bryter mot villkoren i denna
Licens.
Du samtycker till att inte använda Verket för olagliga, omoraliska eller
felaktiga syften, eller på sidor som innehåller olagligt, omoraliskt
eller felaktigt material. Verket omfattas av gällande exportlagar.
Du samtycker till att följa alla sådana lagar och förordningar som
gäller Verket efter att tagit emot Verket.
Framställningar, garantier och friskrivning. DETTA VERK
TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”PÅ BEFINTLIG PLATS” och
”EFTER TILLGÄNGLIGHET”, UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER, VILLKOR ELLER GARANTIER.
DU, ANVÄNDAREN, ÅTAR DIG ALL RISK I SAMBAND MED ANVÄNDNING
AV DETTA VERK, INKLUSIVE BROTT MOT UPPHOVSRÄTT, BROTT MOT
PATENTRÄTT, LÄMPLIGHET OSV. UPPHOVSMANNEN FRÅNSÄGER
SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH
LAGSTADGADE GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE MEN UTAN
BEGRÄNSNING GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET,
SÄLJBAR KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ALLA
GARANTIER OM ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG, SAMT ATT VERKET
(ELLER EN DEL AV DETTA) ÄR KORREKT, ANVÄNDBART, FELFRITT OCH
FRITT FRÅN VIRUS. DU MÅSTE BIFOGA DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL
NÄR DU DISTRIBUERAR VERKET ELLER DERIVATIVA VERK.
Skadestånd. Du samtycker till att skydda, gottgöra och hålla
Upphovsmannen och Utgivaren skadeslösa för och mot eventuella
fordringar, processer, förluster, skador, skadeståndsanspråk, kostnader
och utgifter (inklusive rimliga kostnader för jurist eller advokat) som är
ett resultat av eller hänför sig till Din användning av Verket.
Ansvarsbegränsning. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM KRÄVS ENLIGT
GÄLLANDE LAG, SKA UPPHOVSMANNEN OCH UTGIVAREN UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG PÅ JURIDISK
GRUND FÖR SPECIELLA, INDIREKTA, DIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER
TYPISKA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN DENNA LICENS, ANVÄNDNINGEN
AV VERKET ELLER ANNAN ORSAK, ÄVEN OM UPPHOVSMANNEN ELLER
UTGIVAREN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Avtalets upphörande.
Licensen och rättigheterna enligt denna upphör automatiskt om Du
överträder något av villkoren i denna Licens. Enskilda eller juridiska
personer som har tagit emot Derivativa verk från Dig under denna
Licens får emellertid inte sin licens indragen, under förutsättning att
den enskilda eller juridiska personen uppfyller villkoren i licensen i sin
helhet. Avsnitten 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 fortsätter att gälla efter att
Licensen har upphört.
Om Du gör rättsanspråk på överträdelse av upphovsrätt,
varumärkesrätt, patenträtt eller annan överträdelse mot en
medverkande avseende Verket, upphör automatiskt din Licens till
Verket från den medverkande.
Enligt villkoren ska denna Licens fortsätta gälla under giltighetstiden
för gällande upphovsrätt till Verket. Oaktat ovanstående förbehåller
sig Upphovsmannen rätten att när som helst lösa Verket från andra
licensvillkor eller att upphöra att distribuera Verket, under förutsättning
att ett sådant beslut inte tjänar till att upphäva denna Licens (eller
annan licens som har eller måste beviljas enligt villkoren i denna
Licens), och Licensen fortsätter att gälla i full utsträckning om den
inte upphör enligt ovan.
Utgivaren. Parterna bekräftar härmed att Utgivaren under
inga omständigheter ska hållas ansvarig för och inte ha några
skadeståndsskyldigheter med avseende på innehållet i denna Licens.
Utgivaren gör inga som helst utfästelser i samband med Verket och ska
inte hållas ansvarig gentemot Dig eller någon part på juridisk grund för
några skador, inklusive men utan begränsning allmänna, speciella,
indirekta eller direkta skador som härrör från denna Licens. Utgivaren
förbehåller sig rätten att när som helst upphöra att tillhandahålla
Verket till Dig och utan föregående avisering.
Diverse
Denna Licens regleras i enlighet med lagarna på platsen för
Upphovsmannens huvudkontor eller, om Upphovsmannen
är en enskild person, på Upphovsmannens primära hemort.
Om något villkor i denna Licens är ogiltigt eller overkställbart enligt
gällande lag, ska det inte påverka giltigheten eller verkställbarheten
hos övriga villkor i Licensen, och ett sådant villkor ska, utan vidare
åtgärder från parterna som omfattas av Licensen, omarbetas i den
utsträckning detta är nödvändigt för att villkoret ska bli giltigt och
verkställbart.
Inga villkor i denna Licens ska tolkas som frånsagda och inga
överträdelser ska tolkas som godkända utan att en sådan frånsägelse
eller ett sådant godkännande framställs skriftligen och undertecknas
av mottagande part.
Denna Licens utgör det fullständiga avtalet mellan parterna med
avseende på det Verk som Licensen gäller. Det finns inga ytterligare
samförstånd, överenskommelser eller utfästelser avseende Verket som
inte är inkluderade i denna Licens. Upphovsmannen ska inte bindas av
några ytterligare villkor som kan förekomma i kommunikation från Dig.
Denna Licens får inte modifieras utan ömsesidig skriftlig
överenskommelse mellan Upphovsmannen och Dig.
libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan
modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
Spridning av källkoden måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som
medföljer spridningen.
Varken namnet Xiph.org Foundation eller namnen på de medverkande
får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda ur denna programvara utan uttryckligt föregående skriftligt
tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA ELLER DE
MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002–2004 Xiph.org Foundation
Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan
modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
Spridning av källkoden måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som
medföljer spridningen.
Varken namnet Xiph.org Foundation eller namnen på de medverkande
får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda ur denna programvara utan uttryckligt föregående skriftligt
tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA ELLER DE
MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR
ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C)
2009-2010 Robin Watts för Pinknoise Productions Ltd
Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan
modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
 Spridning av källkoden måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt
följande friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt
följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller
annat material som medföljer spridningen.
 Varken namnet Xiph.org Foundation eller namnen på de
medverkande får användas för att rekommendera eller
marknadsföra produkter härledda ur denna programvara
utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd.
55SE
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR
ETT SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA ELLER DE
MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR
ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan
modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
 Spridning av källkoden måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material
som medföljer spridningen.
 Varken namnet Xiph.org Foundation eller namnen på de
medverkande får användas för att rekommendera eller
marknadsföra produkter härledda ur denna programvara
utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA ELLER DE
MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Copyright (C) 1997–2002, Makoto Matsumoto och Takuji Nishimura,
Med ensamrätt.
Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan
modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
Spridning av källkoden måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som
medföljer spridningen.
Namnen på de medverkande får inte användas för att rekommendera
eller marknadsföra produkter härledda ur denna programvara utan
uttryckligt föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ELLER
DE MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
56SE
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN EFTER ATT HA INFORMERATS OM RISKEN
FÖR SÅDANA SKADOR.
zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- gränssnitt till det generella komprimeringsbiblioteket ”zlib”
version 1.2.3, 18 juli 2005
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly och Mark Adler
Denna programvara tillhandahålls i befintligt skick utan uttryckliga
eller underförstådda garantier. Upphovsmännen ska under inga
omständigheter hållas ansvariga för skador som härrör från
användningen av denna programvara.
Härmed beviljas tillstånd till alla personer att använda denna
programvara för alla syften, inklusive kommersiella ändamål, samt att
fritt modifiera och sprida programvaran, med följande begränsningar:
Programvarans ursprung får inte förvanskas, och du får inte göra
gällande att du är upphovsman till originalprogramvaran. Om du
använder denna programvara i en produkt, uppskattas om en notis
om upphovsmännen inkluderas i produktdokumentationen. Detta är
emellertid inget krav.
Modifierade källversioner måste tydligt märkas som sådana, och du
får inte göra gällande att de utgör originalprogramvaran.
Detta tillkännagivande får inte tas bort från eller modifieras i någon
källdistribution.
Jean-loup Gailly [email protected], Mark Adler
[email protected]
cURL
http://curl.haxx.se
ANMÄRKNING OM UPPHOVSRÄTT OCH TILLSTÅND
Copyright (c) 1996–2011, Daniel Stenberg, <[email protected]>.
Med ensamrätt.
Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna
programvara i något syfte, mot eller utan avgift, beviljas härmed, under
förutsättning att anmärkningen om upphovsrätt ovan samt denna
anmärkning om tillstånd inkluderas i alla kopior.
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER
RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH
ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. I INGEN HÄNDELSE SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR,
VARKEN I KONTRAKTSHANDLING, ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAT
SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN
ELLER ANVÄNDNING AV ELLER ANNAN HANTERING AV
PROGRAMVARAN.
Med undantag för vad som anges i detta tillkännagivande, får
upphovsrättsägarens namn inte användas i reklam eller på annat sätt
för att marknadsföra försäljning, användning eller andra handlingar
i samband med denna Programvara utan föregående skriftligt tillstånd
från upphovsrättsägaren.
c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology.
Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna
programvara och dess dokumentation för godtyckligt syfte och utan
avgift beviljas härmed, under förutsättning att anmärkningen om
upphovsrätt ovan inkluderas i alla kopior och att såväl anmärkningen
om upphovsrätt och denna anmärkning om tillstånd inkluderas i all
relaterad dokumentation, samt att namnet M.I.T. inte används i reklam
eller PR i samband med spridning av programvaran, utan uttryckligt
skriftligt föregående tillstånd. M.I.T. gör inga utfästelser om
programvarans lämplighet för ett särskilt syfte. Programvaran
tillhandahålls i befintligt skick utan uttryckliga eller underförstådda
garantier.
©2014 Sony Corporation
4-533-092-11(1) (SE)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement