Sony | NAC-HD1E | Sony NAC-HD1E Bruksanvisning

3-213-272-71(1)
Anslutnings- och
snabbstartguide
Anslutningar.................................................. 2
Lyssna på CD-skivor eller
radiosändningar.................................... 5
Använda hårddisken................................... 7
HDD Network Audio Component
NAC-HD1E
I den här manualen beskrivs de grundläggande
anslutningar och åtgärder som gör att du kan lyssna
på musik med GIGA JUKE.
En mer ingående beskrivning av de olika åtgärderna
finns i den medföljande bruksanvisningen.
© 2007 Sony Corporation
Använda internet.......................................14
Felsökning...........................................Baksida
Anslutningar
 Anslut AM-ramantennen.
Anslut AM-ramantennen till AMantennkontakterna på enheten.
När du anslutit kabeln drar du försiktig i den
så att du ser att antennen sitter fast ordentligt.
Obs!
 Linda inte upp FM-trådantennen när du
använder den.
 När du har anslutit FM-trådantennen sträcker
du ut den så att den ligger så parallellt med
golvet som möjligt.
Anslut förstärkaren.
Obs!
 Håll AM-ramantennen på avstånd från enheten
och annan AV-utrustning, eftersom de kan störa
radiomottagningen.
 Kontrollera att det är metalledarna (inte
vinylisoleringen på kablarna) som är ordentligt
anslutna till antennkontakterna.
Använd den medföljande ljudkabeln för
att ansluta ANALOG OUT 1-kontakterna
på enheten till ingången (TAPE, MD osv.)
på förstärkaren. Följ färgkodningen när du
ansluter kablarna till kontakterna på enheten:
röd (höger) till röd och vit (vänster) till vit.
Ljudkabel
(medföljer)
 Anslut FM-trådantennen.
Anslut FM-trådantennen till FMantennkontakten på enheten.
FM-trådantenn
: Signalflöde
SE
Till ingången (TAPE, MD
osv.) på förstärkaren
När du ansluter enheten till en digital
förstärkare eller en annan digital
komponent
Du kan ansluta en digital förstärkare eller
annan digital komponent, till DIGITAL
COAXIAL OUT- eller DIGITAL OPTICAL
OUT-kontakten på enheten. Mer information
finns på sid. 80 i bruksanvisningen.
 Anslut enheten till ett nätverk.
Om du har tillgång till ett nätverk är det lätt
att ansluta enheten till internet på det sätt
som visas nedan.
 Koppla bort nätverkskabeln från datorn.
 Anslut nätverkskabeln till NETWORKkontakten på enheten.
 Anslut strömkabeln.
Anslut strömkabeln till ett vägguttag först när
du är klar med alla andra anslutningar.
Enheten slås på automatiskt och de
grundläggande inställningarna utförs.
Vänta tills enheten stängs av igen.
De grundläggande inställningarna kan ta
några minuter beroende på enhetens tillstånd.
VARNING!
Koppla inte bort strömkabeln när enheten utför de
grundläggande inställningarna. Det kan leda till
funktionsstörningar.
Sätta batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
(medföljer) i fjärrkontrollen med polerna 
och  vända enligt polaritetsmärkningarna
på enheten.
När du inte längre kan styra enheten med
fjärrkontrollen byter du ut båda batterierna
mot nya.
Obs!
 Det är möjligt att det här sättet att ansluta
till internet inte fungerar med vissa
internetleverantörer.
 Nät nätverkskabeln är ansluten till enheten
på det sätt som beskrivs ovan kan du inte
längre komma ut på internet via datorn. Om
du vill komma åt internet från enheten och
datorn samtidigt måste du ansluta datorn till
nätverket med en separat nätverkskabel. Mer
information om anslutningar finns på sid. 82 i
bruksanvisningen eller på hemsidan för Sonys
europeiska kundtjänst
http://support.sony-europe.com/ (endast för
kunder i Europa).
SE
Ansluta AM-ramantennen
1 Rulla fram antennkabeln från antennen.
Antennkabel
2 Fäll upp AM-ramantennen så att den står
vertikalt.
Vik fram antennstället och fäll upp antennen
så att den står upp (vertikalt) och skjut in den i
skåran som nedanstående illustration visar.
SE
Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar
Lyssna på en ljud-CD-skiva
1
Tryck på .
Skivfacket skjuts ut.

2
Placera en ljud-CD-skiva i skivfacket.
Sätt in en CD-skiva med etikettsidan vänd uppåt.
3
Tryck på CD.
Skivfacket stängs och uppspelningen börjar.
När du har satt in en ljud-CD-skiva i enheten börjar enheten automatiskt söka efter
titelinformation i den interna databasen eller på webben (när enheten är ansluten till
internet).
CD
Stoppa uppspelningen
Tryck på .

Utföra andra åtgärder via fjärrkontrollen
Göra paus i uppspelningen
Tryck på .
Välja föregående/nästa spår
Tryck på /.
Snabbspola framåt eller bakåt
Tryck på / och håll den nedtryckt.
SE
Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar (fortsättning)
Lyssna på radio
1
Tryck på FM/AM.
Tryck flera gånger på knappen för att välja FM eller AM.
FM/AM
2
Ställ in en station genom att trycka på TUNING + eller TUNING – på
fjärrkontrollen.
TUNING +/–
SE
Använda hårddisken
S Spara
Ljud-CDskivor
FM/AM
Extern
komponent*
Hårddiskenhet
(HDD)
USBlagringsenhet
* Du kan ansluta en analog komponent (t.ex. ett kassettdäck) till ANALOG
IN-kontakterna på enheten för att göra analoga inspelningar.
Du kan ansluta en digital komponent (t.ex. en digitaltuner) till DIGITAL
COAXIAL IN- eller DIGITAL OPTICAL IN-kontakten på enheten för att
göra digitala inspelningar.
Mer information om hur du spelar in från en ljud-CD-skiva eller importerar från en USB-lagringsenhet:  Se sid. 8
L Lyssning
Uppspelning efter artist
Uppspelning efter album
Uppspelning efter genre
 Se sid. 11
Ö Överföra
”WALKMAN”
Hårddiskenhet
(HDD)
USBlagringsenhet
PSP
”WALKMAN”telefon
(mobiltelefon)
Mer information om överföring av information till en ”WALKMAN”:  Se sid. 13
SE
Använda hårddisken (fortsättning)
Spara ~ Inspelning från en ljud-CD-skiva ~
1
Tryck på  och sätt in en ljud-CD-skiva i skivfacket.
Enheten börjar automatiskt söka efter titelinformation i den interna databasen eller på
webben (när enheten är ansluten till internet).
Sätt in en CD-skiva med etikettsidan vänd uppåt.
2
3
Starta uppspelningen genom att trycka på CD.
CD
Tryck på HDD .
Enheten börjar spela in från det första spåret och lägger titelinformation till de inspelade
spåren.
HDD 
Avbryta inspelningen
Tryck på .
SE
Spara ~ Importera filer från en USB-lagringsenhet ~
1
Visa FUNCTION-menyn genom att trycka på FUNCTION.
FUNCTION
2
Välj [HDD JUKEBOX] genom att trycka på ///.
///
3
Tryck på ENTER.
ENTER
� 4
Anslut USB-lagringsenheten till den här enhetens USB-kontakt.
Mer information finns i bruksanvisningen till USB-lagringsenheten.
USB-lagringsenhet
5
USB-anslutningskontakt
Visa OPTION-menyn genom att trycka på OPTIONS.
OPTIONS
Forts.

SE
Använda hårddisken (fortsättning)
6
Välj [Import] – [USB storage] genom att trycka på // och tryck sedan på
ENTER.
///
ENTER
7
Om fönstret för val av enhet visas, väljer du enhet.
Om den anslutna USB-lagringsenheten bara har en enhet visas inte fönstret för val av enhet.
8
Välj det album som du vill importera genom att trycka på / och tryck sedan
på ENTER.
Det valda albumet bockas för
.
Du kan ta bort ett bockmärke genom att trycka på ENTER en gång till.
//ENTER
9
Välj [Import] genom att trycka på  och tryck sedan på ENTER.
/ENTER
Avbryta importen
Tryck på ENTER.
Obs!
 Du kan importera högst 10 000 spår samtidigt.
 Om två USB-lagringsenheter är anslutna samtidigt (till den främre och den bakre kontakten) får den enhet som sitter
i den främre kontakten prioritet.
Spela in från en extern komponent
Se sid. 32 i den medföljande bruksanvisningen för mer information om anslutningar och åtgärder.
10SE
Lyssning ~ Spela upp spår från HDD Jukebox ~
1
Tryck på HDD .
Enheten börjar spela upp ljudinformationen från HDD Jukebox.
HDD
Stoppa uppspelningen
Tryck på .
Spela upp ljudinformation efter album, artist, genre osv.
Förutom lägen för album, artist och genre har enheten följande listlägen.
Listläge
Beskrivning
Album (album)
Spår i det valda albumet spelas upp.
Artist (artist)
Spår med den valda artisten spelas upp.
Genre (genre)
Spår i en vald genre, t.ex. klassiskt eller jazz, spelas upp.
Recording source
(inspelningskälla)
Spår som är inspelade från en viss inspelningskälla, t.ex. CD eller radio, spelas
upp.
Folder (mapp)
Spår i en vald mapp, t.ex. My library eller en nyligen skapad mapp, spelas upp.
Playlist (spellista)
Spår på en spellista med favoritspår spelas upp.
1
Tryck på  flera gånger tills katalogen ”Mode” (en lista med olika lägen) visas.

Forts.

11SE
Använda hårddisken (fortsättning)
2
Tryck på / för att välja listläge.
/
3
Aktivera listläget genom att trycka på ENTER.
Exempel: Du har valt albumläge
ENTER
4
Tryck på // för att välja önskat album eller spår.
//
5
Tryck på ENTER.
Enheten spelar upp i det valda listläget.
ENTER
12SE
Överföra ~ Överföra spår till en ”WALKMAN” ~
Obs!
Med nedanstående procedur kan det hända att du inte kan överföra spår för vissa ”WALKMAN”-modeller. I så fall
väljer du USB-lagringsenhet som mål för överföringen. Mer information finns på sid. 48 i bruksanvisningen.
På http://support.sony-europe.com/ (endast för kunder i Europa) finns information om vilka ”WALKMAN”-modeller
som är kompatibla.
1
Anslut ”WALKMAN” till USB-kontakten på enheten.
Ställ in enheten på HDD JUKEBOX-funktionen.
USB-anslutningskontakt
2
Tryck på TRANSFER.
Upp till 30 av de senast inspelade eller importerade grupperna (albumen) väljs automatiskt.
TRANSFER
3
Tryck på TRANSFER.
De valda grupperna förs över till ”WALKMAN”.
TRANSFER
När du nästa gång för över ljudinformation
Grupper som spelades in eller importerades till HDD Jukebox efter den senast utförda
överföringen väljs (med undantag för grupper som redan tidigare har förts över).
Överföra ljudinformation till andra enheter
Du kan överföra spår till en annan enhet genom att tilldela enheten TRANSFER-knappen eller
välja enheten som mål via en meny. Mer information finns på sid. 46 i bruksanvisningen.
13SE
Använda internet
S Skaffa titelinformation
Via en internetanslutning kan du få information om album som inte hade någon etikett
när du spelade in eller importerade dem.
Album som sparats på HDD
Jukebox kan automatiskt
förses med etikett.
Information om hur du får information om ett album:  Se sid. 15
14SE
Skaffa titelinformation ~ Skaffa titelinformation för ett album som finns
lagrat på HDD Jukebox ~
Det här avsnittet beskriver hur du gör för att skaffa titelinformation (albumnamn, artistnamn osv.)
för de album som finns i HDD Jukebox.
1
Välj det album som du söker information om.
2
Visa OPTION-menyn genom att trycka på OPTIONS.
OPTIONS
3
Tryck på // / för att välja [Obtain title info] – [Album] och tryck på
ENTER.
Sökningen startar. När sökningen är klar visas resultatet. I sökresultatet kan det finnas flera
träffar för ett visst album.
////
ENTER
4
Tryck på ENTER för att skaffa hem titelinformationen.
ENTER
Skaffa titelinformation om ett eller flera spår
Du kan skaffa titelinformation om ett enstaka spår eller flera spår med en enkel åtgärd. Mer
information finns på sid. 55 och 56 i bruksanvisningen.
15SE
Felsökning
Om ett problem inträffar när du använder enheten följer du nedanstående steg innan du kontaktar
närmaste Sony-återförsäljare. Om ett felmeddelande visas bör du anteckna det och ha det som
referens.
Steg 1: Använd den medföljande ”Bruksanvisning”.
Slå upp avsnittet ”Felsökning” i den medföljande bruksanvisningen och se om
du kan hitta en beskrivning av problemet där.
Steg 2: Sök information på kundtjänsten.
Här hittar du den senaste supportinformationen samt svar på vanligt
förekommande frågor (FAQ).
Kundtjänstwebbplats för Sony Europa
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Steg 3: Om du efter steg 1 och steg 2 inte kunnat lösa
problemet
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising