Sony | STR-DB790 | Sony STR-DB790 Käyttöohjeet

4-247-240-21(2)
FM Stereo
FM/AM Receiver
Betjningsvejledning __________________________ DK
Käyttöohjeet _______________________________ FI
STR-DA1000ES
STR-DB790
©2003 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke udsættes
for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
2DK
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA1000ES og STR-DB790. Bekræft
din models nummer, som findes i nederste højre
hjørne på forpladen. I denne manual er STRDA1000ES anvendt til illustrationsformål, med
mindre andet er udtrykkelig angivet. Enhver forskel
med hensyn til betjening er tydeligt angivet i teksten,
for eksempel "kun STR-DA1000ES".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på receiveren. Angående
detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen:
– STR-DA1000ES:
RM-LG112
– STR-DB790:
RM-PP412
Se den separate brugsvejledning, som følger med
fjernbetjeningen.
DK
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, findes
nederst på apparatets bagside (se illustrationen
herunder).
R
L
+
–
SURROUND BACK
CENTER
AC OUTLET
SUB WOOFER
4-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel med hensyn til betjening grundet
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro
Logic Surround- samt DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS", "DTS-ES Digital Surround", og "Neo:6" er
varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
3DK
Indholdsfortegnelse
Til at begynde med
1: Bekræft, hvordan komponenterne
forbindes ........................................... 6
1a: Tilslutning af komponenter med
digitale lydudgangsjackstik ........8
1b: Tilslutning af komponenter med
multikanal-udgangsjackstik...... 11
1c: Tilslutning af komponenter, der
kun har analoge lydjackstik...... 13
2: Tilslutning af antennerne .................. 15
3: Tilslutning af højttalerne................... 16
4: Tilslutning af netledningen ............... 20
5: Klargøring af højttalerne................... 21
6: Indstilling af højttalerniveauerne og –
balancen .......................................... 24
— TEST TONE
Forstærkerbetjening
Valg af komponent................................ 25
Lytning til multikanallyd ...................... 25
— MULTI CH IN
Lytning til FM/AM radio ...................... 26
Automatisk indprogrammering af FMstationer .......................................... 27
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Hvordan faste stationer
programmeres ................................. 28
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS).............................................. 29
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Ændring af displayet ............................. 30
Om indikeringerne på displayet ............ 31
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse kun af fronthøjttalerne....... 32
Nyd lyd med højere troværdighed ........ 32
— AUTO FORMAT DIRECT
Valg af et lydfelt ................................... 33
Valg af dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal............................ 35
— SURR BACK DECODING
4DK
Avancerede justeringer og
indstillinger
Ændring af lydindgangsindstillingen for
digitale komponenter...................... 37
— INPUT MODE
Brugertilpasning af lydfelter................. 37
Indstilling af equalizeren ...................... 39
Avancerede indstillinger....................... 39
Andre betjeninger
Navngivning af faste stationer og
indgangssignalers ........................... 43
Anvendelse af afbryderautomatikken... 44
Valg af højttalersystem......................... 44
Optagelse .............................................. 45
CONTROL A1II Kontrol system......... 46
Anden information
Regler for anvendelse ........................... 48
Fejlfinding ............................................ 49
Specifikationer...................................... 51
Liste over knappernes placering og
henvisningssider ............................. 54
Indeks ................................................... 56
5DK
Til at begynde med
1: Bekræft, hvordan komponenterne forbindes
Punkt 1a til og med 1c, som begynder på side 8, beskriver hvordan du skal forbinde dine apparater til
denne receiver. Inden du begynder, bedes du se afsnittet "Komponenter som kan tilsluttes" herunder,
som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hvert enkelt apparat skal tilsluttes.
Gå videre til "2: Tilslutning af antennerne" (side 15), når du har tilsluttet alle dine komponenter.
Komponenter som kan tilsluttes
Komponenter som skal tilsluttes
Side
DVD-afspiller
Med digital lydudganga)
8–9
Med multikanal-lydudgangb)
11–12
Kun med analog lydudgangc)
8–9
TV monitor
Med komponentvideoindgangd)
9 eller 12
Kun med S-video- eller kompositvideoindgang
14
Satellit-tuner
Med digital lydudganga)
8–9
Kun med analog lydudgangc)
8–9
CD-/Super Audio CD-afspiller
Med multikanal-lydudgangb)
11
Kun med analog lydudgangc)
13
MD/Kassettedeck
Med digital lydudganga)
Kun med analog lydudgangc)
10
13
Analog grammofon
13
Multikanal-dekoder
11
Videobåndoptager, videokamera, videospil, etc.
14
a)
Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT- eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-stik, etc.
Model med et MULTI CH OUTPUT-stik, etc. Denne tilslutning anvendes til at sende den lyd, som er dekodet af
apparatets indbyggede multikanal-dekoder via denne receiver.
c) Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-jackstik, etc.
d) Model med komponent-video (Y, B-Y, R-Y) jackstik.
b)
6DK
Nødvendige ledninger
A Lydkabel
Hvid (L)
Rød (R)
B Lyd/video-kabel
Gul (video)
Hvid (L/lyd)
Rød (H/lyd)
C Videokabel
Gul
D S-videokabel
F Koaksialt digitalkabel
G Monofonisk lydkabel
Sort
Et tip
Til at begynde med
Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende
forbindelsesledninger (ekstraudstyr) (A til H) (medfølger ikke).
Lydkablet A kan skilles ad til to monofoniske
lydkabler G.
H Komponent-videokabel
Grøn
Blå
Rød
E Digitalt lyslederkabel
Bemærk
• Sluk for samtlige komponenter, inden du udfører nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brum og støj undgås.
• Kontroller, når du sætter et lyd/videokabel i forbindelse, at de farvekodede stikpropper sættes i de modsvarende
jackstik på komponenterne: gul (video) til gul, hvid (venstre lyd) til hvid og rød (højre lyd) til rød.
• Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du sætter digitale lyslederkabler i forbindelse.
• Lad være med at bøje eller sammenbinde digitale lyslederkabler.
Hvis du har Sony-komponenter med CONTROL A1II-jackstik
Se "CONTROL A1II Kontrol system" på side 46.
7DK
.
1a: Tilslutning af komponenter med digitale
lydudgangsjackstik
Tilslutning af en DVD-afspiller, et fjernsyn eller en satellit-tuner
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
1 Forbind lydjackstikkene.
DVD-afspiller
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
L
R
E*
DIGITAL
F*
A
COMPONENT VIDEO
Y
OPTICAL
R
PB/CB
/B-Y
PR/CR
/R-Y
TV/
SAT
IN
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
OUT
IN
MD
OUT
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
U
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
SURR
DVD
FM
CD/SACD
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
R
MULTI CH IN
CONTROL
A1
ANTENNA
L
AUDIO
ANALOG
E
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satellit-tuner
* Forbind til enten ASSIGNABLE COAXIAL IN (DVD CD/SACD)- eller OPTICAL DVD IN-jackstikket. Vi
anbefaler, at du udfører tilslutning til ASSIGNABLE COAXIAL IN (DVD CD/SACD)-jackstikket.
Bemærk
Du kan høre lyden fra dit fjernsyn, hvis du forbinder fjernsynets lydudgangsjackstik til TV/SAT AUDIO INjackstikkene på receiveren. I dette tilfælde må fjernsynets videoudgangsjackstik ikke forbindes til TV/SAT VIDEO
IN-jackstikket på receiveren.
8DK
2 Forbind videojackstikkene.
Bemærk
På denne receiver kan komponent-videosignalerne ændres til S-video- eller standardvideosignaler (og vice versa).
TV monitor
Satellit-tuner
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
H
DIGITAL
OPTICAL
C
R-Y
D
H
Y
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
D
COMPONENT VIDEO
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
COMPONENT
B-Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
Til at begynde med
Den følgende illustration viser, hvordan man skal forbinde et fjernsyn eller en satellit-tuner og en
DVD-afspiller med COMPONENT VIDEO (Y, B-Y, R-Y)-udgangsjackstik. Tilslutning af et fjernsyn
med komponent-videoindgangsjackstik giver videobilleder af højere kvalitet.
OUT
IN
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
IN
CD/
SACD
U
SIGNAL
GND
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
R
L
AUDIO
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
H
VIDEO
C
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
S-VIDEO
VIDEO
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
DVD-afspiller
fortsættes
9DK
Tilslutning af en MD-afspiller/Kassettedeck
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
MD/Kassettedeck
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
IN
OUT
l
DIGITAL
OPTICAL
IN
OUT
A
A
l
E
OUT
l
E
l
R
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
IN
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
OUT
IN
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
U
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
MULTI CH IN
ANTENNA
ANALOG
R
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
Et tip
Alle de digitale lydjackstik er kompatible med samplingfrekvenser på 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
Bemærk
Det er ikke muligt at udføre digitale optagelser af digitale, multikanal-surroundsignaler.
10DK
1 Forbind lydjackstikkene.
Hvis din DVD eller Super Audio CD-afspiller erforsynet med multikanal-udgangsjackstik, kan du
tilslutte dentil denne receivers MULTI CH IN jackstik for at få fornøjelse af multikanallyd. Alternativt
kan multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
Til at begynde med
1b: Tilslutning af komponenter med multikanaludgangsjackstik
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
MULTI CH IN
ANTENNA
R
L
AUDIO
ANALOG
A A
FRONT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
G G
SURROUND CENTER
L
R
MULTI CH OUT
SUB
WOOFER
DVD-afspiller,
Super Audio CD-afspiller,
Multi kanal-dekoder, etc.
Et tip
Denne tilslutning giver dig også mulighed for at afspille software med multikanalslyd, som er optaget i andre
formater end Dolby Digital, og DTS.
fortsættes
11DK
2 Forbind videojackstikkene.
Den følgende illustration viser, hvordan man skal forbinde en DVD-afspiller med COMPONENT
VIDEO (Y, B-Y, R-Y)-udgangsjackstik. Tilslutning af et fjernsyn med komponentvideoindgangsjackstik giver videobilleder af højere kvalitet.
Bemærk
På denne receiver kan komponent-videosignalerne ændres til S-video- eller standardvideosignaler (og vice versa).
DVD-afspiller
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
H
DIGITAL
OPTICAL
C
INPUT
R-Y
D
H
COMPONENT VIDEO
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
COMPONENT
B-Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
TV monitor
OUT
IN
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
U
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
12DK
MULTI CH IN
ANTENNA
ANALOG
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
Y
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
D
Til at begynde med
1c: Tilslutning af komponenter, der kun har analoge
lydjackstik
Tilslutning af lydudstyr
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
Pladespiller
A
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
PR/CR
/R-Y
TV/
SAT
IN
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
OUT
IN
MD
OUT
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
FM
CD/SACD
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
L
AUDIO
MULTI CH IN
VIDEO
ANALOG
ANTENNA
A
A
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
CD-/Super Audio CDafspiller
l
OUT
A
S-VIDEO
VIDEO
l
CONTROL
A1
R
LINE
L
L
R
R
MD-afspiller/
Kassettedeck
Bemærk
Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den tilsluttes U SIGNAL GND-terminalen.
fortsættes
13DK
Tilslutning af videoapparater
Hvis du tilslutter dit fjernsyn til MONITOR jackstikkene, kan du se video fra den valgte indgang
(side 25). Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
Videobåndoptager
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
TV monitor
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
B
B
L
R
L
OUT
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
R
PB/CB
/B-Y
Til VIDEO 3
INPUTjackstikkene
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
D
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
C
IN
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
ANALOG
R
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
L
OUT
B, D
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
L
L
Videokamera
eller TV-spil
R
R
Videobåndoptager
14DK
IN
IN
B
VIDEO
IN
L
CONTROL
A1
L
CD/SACD
L
DVD
D
2: Tilslutning af antennerne
AM-rammeantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
Til at begynde med
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
R
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
*
*
Stikkets form afhænger af områdekoden.
Bemærk
•
•
•
•
For at forhindre opsamling af støj skal AM-rammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater.
Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, efter at den er blevet tilsluttet.
Anvend ikke U SIGNAL GND-terminalen til at jordforbinde receiveren.
15DK
3: Tilslutning af højttalerne
Tilslut dine højttalere til receiveren. Denne receiver giver dig mulighed for at anvende et 7,1 kanal
system (STR-DA1000ES) eller et 6,1 kanal højttalersystem (STR-DB790).
For at skabe en autentisk, biograflignende multikanal-surroundlyd, kræves der fem højttalere (to
fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5,1-kanal).
Du kan få fornøjelse af high fidelity gengivelse af DVD-software, der er optaget i Surround EX-format,
hvis du tilslutter en ekstra surroundbaghøjttaler (6,1-kanal) eller to surroundbaghøjttaler (7,1-kanal,
kun STR-DA1000ES) se "Valg af dekodningsindstilling for bagsurroundkanal" på side 35.
Eksempel på konfiguration af 7,1-kanals højttalersystem
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (R)
Surroundhøjttaler (R)
Fronthøjttaler (L)
Subwoofer
Surroundhøjttaler (L)
Surroundbaghøjttaler (R)
Surroundbaghøjttaler (L)
Et par tips
• Når du tilslutter et 6,1-kanals højttalersystem, skal du anbringe surroundbaghøjttaleren lige bag lyttepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor som helst det
ønskes.
Højttalerimpedans
For at opnå den bedst mulige multikanal-surroundlyd, skal der tilsluttes højttalere med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere til FRONT-, CENTER-, SURROUND- og SURROUND BACKterminalerne, og impedansvælgeren IMPEDANCE SELECTOR skal sættes i stilling "8Ω". Se
brugsvejledningen til dine højttalere, hvis du ikke er sikker på deres impedans. (Denne information
findes ofte på bagsiden af højttaleren.)
Alternativt kan du forbinde højttalere med en nominel impedans på mellem 4 og 8 ohm til en hvilken
som helst højttalerterminal eller alle højttalerterminalerne. Sørg imidlertid for, at impedansvælgeren
16DK
(IMPEDANCE SELECTOR) er sat i stilling "4Ω", hvis du tilslutter blot en enkelt højttaler med en
nominel impedans på 4 og 8 ohm.
Sørg for at slukke for apparatet, inden du indstiller impedansvælgeren (IMPEDANCE SELECTOR).
Til at begynde med
Bemærk
fortsættes
17DK
Nødvendige ledninger
A Højttalerledninger (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
(+)
(–)
Sort
STR-DA1000ES
Surroundhøjttaler
(L)
E
Surroundbaghøjttaler
(R)*
e E
Surroundbaghøjttaler
(L)*
e E
A
e
A
Centerhøjttaler
E
A
e
A
IMPEDANCE
SELECTOR
R
+
L
R
L
+
SURR
BACK
SURR
–
R
+
4
–
L
FRONT
B
IMPEDANCE SELECTOR
8
+
AC OUTLET
CENTER
–
R
+
–
L
FRONT
A
–
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B**
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Surroundhøjttaler
(R)
Fronthøjttaler
(R)
e E
Fronthøjttaler
(L)
e
AUDIO
IN
Subwoofer
* Det er muligt at vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS-knappen. For detaljer henvises
til se "Valg af højttalersystem" (side 44).
**Hvis du kun tilslutter en surroundbaghøjttaler, tilslutter du den til SPEAKERS SURR BACK L-terminalen.
18DK
STR-DB790
E
Surroundbaghøjttaler
e E
Centerhøjttaler
e E
A
Til at begynde med
Surroundhøjttaler
(L)
e
A
A
IMPEDANCE
SELECTOR
R
+
L
R
L
SURROUND BACK
L
+
IMPEDANCE SELECTOR
SURR
–
–
R
+
CENTER
AC OUTLET
FRONT
B
–
+
FRONT
A
–
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B*
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Surroundhøjttaler
(R)
e E
Fronthøjttaler (R)
e
Fronthøjttaler (L)
AUDIO
IN
Subwoofer
* Det er muligt at vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS-knappen. For detaljer henvises
til se "Valg af højttalersystem" (side 44).
19DK
Nedenstående procedure kan også anvendes til
at sætte de udførte indstillinger tilbage til
fabrikindstillingerne.
4: Tilslutning af
netledningen
1
Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.
AC OUTLET*
AC OUTLET
Netledning
b
Til en stikkontakt i væggen
* Kun modeller med områdekode U, CA, SP.
Konfigurationen, formen og antallet af
vekselstrømsudtag varierer, alt efter modellen og
områdekoden.
Bemærk
• AC OUTLET på bagsiden af receiveren er et udtag
med omskifter, som kun strøm forsyner den
tilsluttede komponent, mens der er tændt for
receiveren.
• Sørg for, at det samlede effektforbrug for den
komponent (de komponenter), som er tilsluttet
receiverens AC OUTLET vekselstrømsudtag ikke
overstiger det på bagsiden angivne wattforbrug.
Tilslut ikke elektriske husholdningsapparater med et
højt wattforbrug, som for eksempel elektriske
strygejern, vifter eller fjernsyn til dette udtag. Dette
kan føre til fejlfunktion.
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Initialiser receiveren ved at udføre nedenstående
procedure, inden du tager den i brug for første
gang.
20DK
2
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
Hold ?/1 inde i 5 sekunder.
"INITIAL" vises på displayet.
Følgende indstilles til fabriksindstillingerne
igen:
• Alle indstillinger i menuerne SP SETUP,
LEVEL, EQ, CUSTOMIZE, og TUNER.
• Lydfelt programmeret for hver indgang
og fast station.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne på indgange og faste
stationer.
x
Du kan anvende menuen SP SETUP til at
indstille størrelsen på højttalerne tilsluttet til
systemet, samt disses afstand fra systemet.
1
2
3
Tryk på ?/1 for at tænde for systemet.
Tryk gentagne gange på MAIN MENU
for at vælge "SP SETUP".
Drej MENU for at vælge det ønskede
menuemne.
Mere information findes i se
"Højttaleropsætningsparametre".
Bemærk
Nogle højttalerindstillingspunkter kan være
nedblændede på displayet. Dette betyder, at de
automatisk er blevet justeret på grund af andre
højttalerindstillinger. Afhængigt af
indstillingerne kan det ske, at du enten er i stand
til, eller ude af stand til, at justere bestemte
højttalere.
4
5
Drej –/+ for at vælge parametret.
Gentag punkterne 3 og 4, indtil alle de
følgende punkter er indstillet.
De oprindelige standardindstillinger er
understregede.
x XXXX SET (Nem højttalerindstilling)
• EASY SET
Du kan indstille dine højttalere automatisk
ved at vælge et prædefineret højttalermønster
(se den medfølgede "Hurtig
opsætningsvejledning").
• NORM. SET
Vælg manuel indstilling af hver højttaler.
x SP PAT. XXX
(Højttaleropsætningsmønster)
Når du vælger EASY SET, skal du vælge
højttaleropsætningsmønstret. Drej –/+ for at
vælge højttaleropsætningsmønstret, og tryk på
MEMORY/ENTER for bekræfte valget. Check
dit højttalermønster ved at anvende den
medfølgende "Hurtig opsætningsvejledning".
(SUB WOOFER) (Subwoofer)
• YES
Vælg "YES", hvis du anvender en subwoofer.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke anvender en
subwoofer. Fronthøjttalerne indstilles
automatisk til "LARGE". Dette aktiverer
basomdirigeringskredsløbet, og sender LFEsignalerne ud fra andre højttalere.
x
L
R
(FRONT) (Fronthøjttalere)
• LARGE
Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen.
Når fronthøjttalerne indstilles til "SMALL",
vil center-, surround- og
surroundbaghøjttalerne også automatisk blive
indstillet til "SMALL" (med mindre de
allerede er indstillet til "NO").
x
Højttaleropsætningsparametre
SW
Til at begynde med
5: Klargøring af
højttalerne
C
(CENTER) Centerhøjttaler
• LARGE
Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mangle lydeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
centerhøjttalerens basfrekvenser ud fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til "LARGE")
eller subwooferen.
• NO eller MIX
Vælg "NO" eller "MIX", hvis du ikke
anvender nogen centerhøjttaler. Lyden fra
fortsættes
21DK
centerhøjttaleren vil komme fra
fronthøjttalerne.
Når du vælger "MIX", vil lyden fra
centerkanalen blive udsendt fra
fronthøjttalerne gennem analog behandling
(analog nedmiksning), hvis fronthøjttalerne er
indstillet til "LARGE". Herved gengives
bedre lyd end ved digital behandling. Når
multikanalindgang er valgt, udføres analog
nedmiksning uanset om indstillingen er "NO"
eller "MIX".
x
SR
SL
(SURROUND)
(Surroundhøjttalere)
• LARGE
Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mange lydeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
surroundkanalens basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE"højttalere.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundhøjttalere.
x
SB
(SURR BACK)
(Surroundbaghøjttalere)
STR-DA1000ES
• DUAL
Hvis du tilslutter to surroundbaghøjttalere,
skal du vælge "DUAL". Lyden bliver udsendt
til maksimalt 7,1 kanaler.
• SINGLE
Hvis du kun tilslutter en
surroundbaghøjttaler, skal du vælge
"SINGLE". Lyden bliver udsendt til
maksimalt 6,1 kanaler.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundbaghøjttalere.
22DK
STR-DB790
• YES
Hvis du tilslutter en surroundbaghøjttaler,
skal du vælge "YES".
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundbaghøjttalere.
Et tip
"LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler er bestemmende for, hvorvidt den indbyggede
lydprocessor afskærer bassen fra den kanal. Hvis
bassen afskæres fra en kanal, vil
basomdirigeringskredsløbet sende de tilsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre "LARGE"
højttalere.
Det er imidlertid bedst ikke at afskære bassen, hvis
dette kan undgås. Derfor kan du, selv hvis du anvender
små højttalere, indstille en højttaler til "LARGE", hvis
du vil sende basfrekvenserne ud fra den pågældende
højttaler. På den anden side kan du, hvis du anvender
en stor højttaler, men foretrækker ikke at lade
basfrekvenserne komme fra den pågældende højttaler,
indstille den til "SMALL".
Indstil alle højttalerne til "LARGE", hvis det generelle
lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der ikke er
tilstrækkelig bas, kan du anvende equalizeren til at
forstærke basniveauerne. Se side 39 angående
indstilling af equalizeren.
x
L
R
DIST. X.X m
(Fronthøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3,0 m (10 ft)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til fronthøjttalerne (A). Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis
afstanden fra de to fronthøjttalere til din lytteposition
ikke er ens.
Når der kun anvendes en surroundbaghøjttaler
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
Når der anvendes to surroundbaghøjttalere
(Vinklen B skal være den samme)
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
B
B
B
x C DIST. X.X m
(Centerhøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3,0 m (10 ft)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til centerhøjttaleren. Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
x SL SR DIST. X.X m
(Surroundhøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3,0 m (10 ft)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til surroundhøjttalerne. Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis
afstanden fra de to surroundhøjttalere til din
lytteposition ikke er ens.
Til at begynde med
A
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for en god surroundlyd.
Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til
nærmere end den virkelige placering af højttalerne vil
forårsage en forsinkelse af lyden fra den pågældende
højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om
den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden
til 1–2 meter (3–6 fod) nærmere end den virkelige
højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af, at man er "indeni" skærmen. Hvis en
tilfredsstillende surroundeffekt ikke kan opnås, fordi
surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af en
kortere højttalerafstand end den virkelige afstand
skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden,
vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv
selv!
Avancerede
højttaleropsætninger
Anvend CUSTOMIZE-menuen og indstil
"MENU" til "MENU EXP.". Dette muliggør
advancerede opsætninger, inklusive
indstillinger af højderne på surroundhøjttalerne.
Se side 39 angående detaljer om "MENU". Se
side 40 angående detaljer om, hvordan posterne
indstilles.
x SB DIST. X.X m
(Surroundbaghøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3,0 m (10 ft)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til surroundbaghøjttaleren. Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis du
tilslutter to surroundbaghøjttalere, og afstanden fra de
to surroundbaghøjttalere til din lytteposition (kun
STR-DA1000ES) ikke er ens.
Et tip
Receiveren giver dig mulighed for at indprogrammere
højttalerpositionen udtrykt i afstand. Det er dog ikke
muligt at indstille centerhøjttaleren til at være længere
væk end fronthøjttalerne. Ligeledes kan
centerhøjttaleren ikke indstilles til at være mere end 1,5
meter (5 fod) nærmere end fronthøjttalerne.
Ligeledes kan surroundhøjttalerne ikke indstilles til at
være længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere
end 4,5 meter (15 fod).
23DK
6: Indstilling af
højttalerniveauerne og –
balancen
Sæt "MENU" i menuen CUSTOMIZE til
"MENU EXP." (side 39). Vælg derefter de to
højttalere, du vil justere, ved hjælp af
"P.NOISE" eller "P.AUDIO" i menuen LEVEL
(side 42).
Bemærk
— TEST TONE
Indstil højttalerniveauerne og –balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition. Udfør
betjeningerne med fjernbetjeningen.
Et tip
Receiveren betjener sig af en testtone med en frekvens
centreret ved 800 Hz.
1
2
Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at
tænde for receiveren.
Tryk på TEST TONE på
fjernbetjeningen.
"T.TONE" vises på displayet og testtonen
udsendes fra hver enkelt højttaler i
rækkefølge.
3
Reguler højttalerniveauet og –
balancen med menuen LEVEL, således
at testtonens niveau lyder ens fra hver
højttaler.
Se side 37 angående detaljer om
indstillinger på menuen LEVEL.
Et par tips
• For at regulere niveauet fra alle højttalerne
samtidigt, skal du trykke på MASTER VOL +/–
på fjernbetjeningen eller dreje MASTER
VOLUME –/+ på receiveren.
• Det er også muligt at anvende –/+ på receiveren
til reguleringen.
4
Tryk igen på TEST TONE efter udført
justering.
Testtonen afbrydes.
Hvordan man får testtonen til at
komme fra en bestemt højttaler
Sæt "T.TONE" i menuen LEVEL til "FIX"
(side 37). Testtonen vil nu udelukkende komme
fra den valgte højttaler.
Mere nøjagtig indstilling
Det er muligt at udsende testtonen eller
lydkilden fra to nabohøjttalere for at indstille
deres balance og niveau.
24DK
Testtonen kan ikke anvendes, når funktionen
ANALOG DIRECT eller MULTI CH IN er i
anvendelse.
Lytning til multikanallyd
Forstærkerbetjening
Valg af komponent
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
lydindgangen.
Den valgte indstilling vises på displayet.
For at vælge
Visning
Videobåndoptager
VIDEO 1 eller
VIDEO 2
Det er muligt at vælge lyden direkte fra de
komponenter, som er tilsluttet MULTI CH INjackstikkene. Dette giver dig mulighed for at
nyde analoge lydkilder af høj kvalitet som for
eksempel DVD eller Super Audio CD. Se også
"D.PWR." (side 40).
Surroundeffekter aktiveres ikke, når denne
indgang anvendes.
Videokamera eller TV-spil VIDEO 3
2
3
STR-DA1000ES
DVD-afspiller
DVD
Satellit-tuner
TV/SAT
MD eller kassettedeck
MD/TAPE
CD- eller Super Audio
CD-afspiller
CD/SACD
Indbygget tuner (FM)
Tuner (FM)
Tryk på MULTI CH på fjernbetjeningen.
Indbygget tuner (AM)
Tuner (AM)
Pladespiller
PHONO
Når en centerhøjttaler eller
subwoofer ikke er tilsluttet
Forstærkerbetjening
1
— MULTI CH IN
Flyt rul-nemt-knappen på fjernbetjeningen
for at vælge "MULTI CH", og tryk derefter
på knappen for at bekræfte valget.
STR-DB790
Tænd for komponenten og start
afspilningen.
Drej MASTER VOLUME –/+ for at
regulere lydstyrken.
Afbrydelse af lyden
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen.
Hvis du har indstillet centerhøjttaleren til "NO"
eller "MIX", eller har indstillet subwooferen til
"NO" i menuen SP SETUP (side 21), og du
aktiverer MULTI CH IN funktionen, vil
analoglyden fra centerhøjttaler eller subwoofer
blive udsendt fra venstre og højre
fronthøjttalere.
Bemærk angående anvendelse af
hovedtelefoner
• Når hovedtelefonerne er sat i forbindelse, kan kun de
følgende lydfelter vælges (side 34).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE THEATER
• Når hovedtelefoner er tilsluttet, og du anvender
MULTI CH IN funktionen (se "Lytning til
multikanallyd"), kan det ske, at lyden fra alle kanaler
ikke bliver udsendt, hvilket afhænger af
højttalerindstillingerne.
25DK
Lytning til FM/AM radio
1
Du kan modtage FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og
AM-antennen er tilsluttet receiveren (se
side 15), inden du begynder at anvende tuneren.
Et tip
Stationsindstillingsskalaen for direkte afstemning er
forskellig afhængigt af modellen.
Model
FM
AM
STR-DA1000ES
100 kHz
10 kHz*
STR-DB790
50 kHz
9 kHz
* Det er muligt at ændre AM
stationsindstillingsskalaen (se side 52).
STR-DA1000ES:
Flyt rul-nemt-knappen på
fjernbetjeningen for at vælge "TUNER",
og tryk derefter gentagne gange på
knappen for at vælge FM eller AM.
STR-DB790:
Tryk gentagne gange på TUNER på
fjernbetjeningen for at vælge FM eller
AM.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
3
Tryk på ALT, og tryk derefter på
D.TUNING på fjernbetjeningen.
Tryk på talknapperne på
fjernbetjeningen for at indtaste
frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Automatisk
stationsindstilling
1
2
Drej INPUT SELECTOR for at vælge FM
eller AM.
Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING +, hvis du vil søge fra
lave til høje frekvenser, og tryk på
TUNING –, hvis du vil søge fra høje til lave
frekvenser.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Direkte stationsindstilling
Indtast en stationsfrekvens direkte med
talknapperne på fjernbetjeningen.
Se brugsvejledningen til den medfølgende
fjernbetjeningen angående detaljer om den
medfølgende fjernbetjening.
26DK
1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
(Det er ikke nødvendigt at indtaste det
sidste "0", når stationsindstillingsskalaen er
indstillet til 10 kHz.)
1 b 3 b 5 b 0
Retningsindstil AM-rammeantennen, hvis
du har stillet ind på en AM-station, så den
bedste modtagning opnås.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station og de
indtastede cifre blinker
Forvis dig om, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet: Gentag
punkt 3. Hvis de indtastede cifre stadig blinker,
betyder det, at frekvensen ikke anvendes i dit
område.
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL, CEK)
Med denne funktion har du mulighed for at
indprogrammere op til 30 FM- og FM RDSstationer i hukommelsen i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer flere
gange. Desuden vil kun stationerne med det
tydeligste signal blive gemt.
Se "Hvordan faste stationer programmeres",
hvis du vil indprogrammere FM- eller AMstationer en ad gangen.
1
2
• Se se "Indstilling på faste stationer" angående
detaljer om indstilling på de indprogrammerede
stationer.
• Hvis du flytter antennen efter at have
indprogrammeret stationer ifølge denne procedure,
er det ikke sikkert, at de indprogrammerede
indstillinger længere er gyldige. Hvis dette sker, skal
du gentage denne procedure for at indprogrammere
stationerne i hukommelsen igen.
Forstærkerbetjening
Automatisk
indprogrammering af FMstationer
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
Hold MEMORY/ENTER inde og tryk på
?/1 for at tænde for receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises på
displayet, og receiveren afsøger og
indprogrammerer alle FM- og FM RDSstationer i modtageområdet.
Med hensyn til RDS-stationer vil tuneren
først søge efter stationer, som sender den
samme udsendelse og derefter kun
indprogrammere stationen med det
tydeligste signal. De valgte RDS-stationer
sorteres alfabetisk efter deres programnavn,
hvorefter de forsynes med en forvalgskode
på 2 tegn. Se side 29 angående yderligere
detaljer om RDS.
Almindelige FM-stationer forsynes med
forvalgskoder på 2 tegn og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationen.
Når dette er sket, vises "FINISH" kort på
displayet, og receiveren indstilles igen til
normal betjening.
Bemærk
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening med undtagelse af
?/1 under ovenstående autobetical-procedure.
• Gentag ovenstående procedure for at
indprogrammere stationer i dit nye område, hvis du
flytter til et nyt område.
27DK
Hvordan faste stationer
programmeres
Det er muligt at programmere op til 30 FM- eller
AM-stationer som faste stationer. Der kan
derefter nemt stilles ind på de stationer, du vil
lytte til.
2
Tryk gentagne gange på PRESET
TUNING + eller PRESET TUNING – for
at vælge den ønskede station.
Hver gang du trykker på knappen, kan du
vælge en fast station som vist herunder:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Anvendelse af fjernbetjeningen
Hvordan faste stationer
programmeres
1
2
3
Drej INPUT SELECTOR for at vælge FM
eller AM.
Stil ind på den station, som skal
programmeres som fast station, ved
hjælp af automatisk stationsindstilling
(side 26) eller direkte
stationsindstilling (side 26).
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – for at vælge et
forvalgsnummer.
Hvis du ønsker at ændre
hukommelsessiden, trykker du på SHIFT
på fjernbetjeningen.
Begynd forfra fra punkt 3, hvis
"MEMORY" slukkes, inden du har valgt et
forvalgsnummer.
5
Tryk på MEMORY/ENTER igen.
Stationen programmeres som fast station på
forvalgsnummeret.
Begynd forfra fra punkt 3, hvis
"MEMORY" slukkes, inden du får trykket
på MEMORY/ENTER.
6
Gentag punkt 2 til og med 5, hvis du vil
programmere endnu en fast station.
Indstilling på faste stationer
1
28DK
STR-DA1000ES:
Flyt rul-nemt-knappen for at vælge
"TUNER", og tryk derefter gentagne gange
på knappen for at vælge FM eller AM.
STR-DB790:
Tryk gentagne gange på TUNER for at
vælge FM eller AM.
2
Tryk gentagne gange på D.SKIP/CH/
PRESET +/– for at vælge den ønskede faste
station.
Tryk på MEMORY/ENTER.
"MEMORY" lyser på displayet i et par
sekunder. Udfør punkt 4 til 5, før displayet
slukkes.
4
1
Drej INPUT SELECTOR for at vælge FM
eller AM.
Direkte valg af den faste station
Tryk på talknapperne på fjernbetjeningen.
Der stilles ind på den faste station med det valgte
nummer på den aktuelle hukommelsesside. Tryk
på SHIFT på fjernbetjeningen for at skifte
hukommelsesside.
Bemærk
Anvendelse af Radio Data
Systemet (RDS)
Denne receiver muliggør også anvendelse af
RDS (Radio Data System), som gør det muligt
for radiostationer at sende ekstra information
sammen med det ordinære programsignal. Du
kan også vise RDS information.
Modtagning af RDSudsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet ved hjælp af direkte
stationsindstilling (side 26), automatisk
stationsindstilling (side 26), eller indstilling
på faste stationer (side 28).
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, tændes RDS-indikatoren, og
programservicenavnet kommer frem på
displayet.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS virker korrekt, hvis den
station, der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet
på korrekt vis, eller hvis signalstyrken er svag.
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY under modtagning af en
RDS-station.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
PS (Program Service name) eller navn på fast
stationa) t Frekvensb) t PTY (Program
Type) angivelsec) t RT (Radio Text)
angivelsed) t CT (Current Time) aktuelle
tidsangivelse (i 24-timers system) t Aktuelt
anvendte lydfelt t Lydstyrkeniveau
Beskrivelse af
programtyperne
Programtypein
dikering
Beskrivelse
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer med information om
et bredt spektrum af emner,
inklusive forbrugerråd og helseråd
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer som
for eksempel "gør-det-selv"
programmer
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om national eller
regional kultur, som for eksempel
sprog og sociale forhold
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
VARIED
Andre typer programmer som for
eksempel interviews med kendte
personer, spørgelege og komedier
POP M
Programmer med populær musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let underholdningsmusik
LIGHT M
Instrumentalmusik, vokal- og
kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera, etc.
OTHER M
Musik, som ikke falder i nogen af
de ovennævnte kategorier, som for
eksempel rhythm & blues musik
og reggae
a)
Denne information vises kun, når PS modtages,
eller den faste station er indekseret.
b) Denne information vises også for ikke-RDS FMstationer.
c) Programtype, som sendes (se side 29).
d) Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter og handel,
etc.
CHILDREN
Børneprogrammer
Forstærkerbetjening
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL, CEK)
• "ALARM" begynder at blinke på displayet, hvis der
er en vigtig meddelelse fra myndighederne.
• Hvis en station ikke yder en bestemt RDS-service,
vil "NO XX" (som for eksempel "NO CT") komme
frem på displayet.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed, som den sendes fra stationen.
Enhver ændring i denne hastighed vil afspejle sig i
dataens visningshastighed.
fortsættes
29DK
Programtypein
dikering
Beskrivelse
SOCIAL
Programmer om mennesker og de
ting, der angår dem
RELIGION
Programmer af religiøst indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter pr. telefon eller i et
offentligt forum
TRAVEL
30DK
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som findes ved hjælp
af TP/TA.
LEISURE
Programmer om fritidsaktiviteter
som for eksempel havebrug,
fiskeri, madlavning, etc.
JAZZ
Programmer om jazz
COUNTRY
Programmer med country-musik
NATION M
Programmer med populær
national eller regional musik
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Dokumentar-programmer
NONE
Programmer, som er udenfor de
ovennævnte katagorier
Ændring af displayet
Ændring af informationen på
displayet
Det er muligt at kontrollere information om
lydfeltet, etc. ved at ændre informationen på
displayet.
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Hver gang du vælger DISPLAY, skifter
displayet cyklisk som vist herunder:
Indeksnavn* t Indgangsnavn t Lydfeltsnavn
t Lydstyrkeniveau
* Indeksnavn vises kun, når du har tildelt et til
indgangen eller den faste station (side 43).
Indeksnavn vises ikke, når der kun er indtastet
tomme mellemrum, eller det er det samme som
indgangsnavnet.
Om indikeringerne på displayet
1
2
3
4
5
6
SW L F E
SL SB SR
qh qg
qf qd qs
qa
A SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken er
aktiveret.
B SPA/SPB: Lyser i henhold til det anvendte
højttalersystem (A eller B). Slukkes, når
højttalerlyd slukkes, eller når hovedtelefoner
tilsluttes.
C ; DIGITAL (EX): Lyser, når receiveren
dekoder signaler, som er optaget i Dolby
Digital-format.
D ; PRO LOGIC (II): Lyser, når receiveren
anvender Pro Logic behandling på 2-kanals
signaler for at udsende center- og
surroundkanalsignalerne. Denne indikator
lyser også, når Pro Logic II film/musikdekoderen er aktiveret. Denne indikator lyser
ikke, hvis både center- og surroundhøjttalerne
er indstillet til "NO".
E DTS (-ES): Lyser, når der sendes DTSsignaler ind.
F NEO:6: Lyser, når DTS Neo:6 cinema/
musik-dekodning er aktiveret.
G DIRECT: Lyser, når ANALOG DIRECT
funktionen er aktiveret.
H Tuner indikeringer: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer, etc.
Se side 26–29 angående betjening af tuneren.
I EQ: Lyser, når equalizeren er aktiveret.
J D.RANGE: Lyser, når komprimering af det
dynamiske område er aktiveret (side 42).
K MULTI CH IN: Lyser, når multikanal
subwoofer-niveauet justeres.
0
9
8
7
M OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem OPTICALterminalen.
Forstærkerbetjening
SLEEP SP A SP B ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC II DTS-ES NEO:6
MEMORY
OPT COAX MULTI CH IN
D.RANGE EQ STEREO MONO RDS
DIRECT
L C R
N LFE: Lyser, når den disk, der afspilles,
indeholder en LFE (lavfrekvenseffekt) kanal,
og LFE kanalsignalet rent faktisk
reproduceres.
O Afspilningskanalindikatorer:
Bogstaverne (L, C, R, etc.) angiver de kanaler,
der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er
forskellige og angiver dermed, hvordan
receiveren nedmikser kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne).
L (venstre front), R (højre front), C (center
(monofonisk)), SL (venstre surround), SR
(højre surround), S (surround (monofonisk
eller surround-komponenterne frembragt
ved Pro Logic behandling)), SB
(bagsurround (bagsurroundkomponenter
frembragt med 6,1-kanal-dekodning))
Eksempel:
Optageformat (front/surround): 3/2
Udgangskanal: Surroundhøjttalere fraværende
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L
SW
SL
C
R
SR
P SW: Lyser, når subwoofer-valget er indstillet
til "YES" (side 21). Når denne indikator lyser,
udsender receiveren LFE-signalet, der er
optaget på disken, eller frembringer et
lavfrekvent signal for udsendelse til
subwooferen. Denne indikator lyser ikke
under 2CH STEREO indstilling.
L COAX: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem COAXIALterminalen.
31DK
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse kun af
fronthøjttalerne
I denne indstilling sender receiveren kun lyden
ud fra venstre og højre fronthøjttaler. Der er
ingen lyd fra subwooferen.
Lytning til 2-kanals
stereokilder (2CH STEREO)
Standard 2-kanals stereokilder går helt uden om
lydfeltbehandling, og multikanalsurroundformater nedmikses til 2 kanaler.
Tryk på 2CH.
"2CH ST." vises på displayet og receiveren
indstilles til 2CH STEREO-indstilling.
Bemærk
Der sendes ingen lyd ud fra subwooferen i 2CH
STEREO-indstilling. Indstil til A.F.D.-indstilling, hvis
du vil lytte til 2-kanals stereokilder med brug af
venstre/højre fronthøjttalere og en subwoofer.
Lytning til analog lyd
(ANALOG DIRECT)
Det er muligt at skifte den valgte indgangslyd til
2-kanals analog indgang. Denne funktion giver
dig mulighed for at lytte til analoge lydkilder af
høj kvalitet. Se også "D.PWR." på side 40.
Når denne funktion anvendes, er det kun
lydstyrken og højttalerbalancen der kan
reguleres.
1
2
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
den indgang, du vil lytte til, i analog lyd.
Tryk på DIRECT på fjernbetjeningen.
"A.DIRECT" vises på displayet og den
analoge lyd høres.
Bemærk
• Denne funktion annulleres, hvis der skiftes lydfelt
(side 32–34).
• Når denne funktion anvendes, kan
testtonefunktionen ikke anvendes.
32DK
Nyd lyd med højere
troværdighed
— AUTO FORMAT DIRECT
Auto Format Direct (A.F.D.) indstillingen giver
dig mulighed for at vælge den dekodningsmåde,
som du ønsker anvendt med lydkilden.
A.F.D. indstilling
(Visning)
Dekodningsmåde
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Som kodet
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MOV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MUS)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
Automatisk dekodning af det
indsendte lydsignal
I denne indstilling registrerer receiveren
automatisk typen af det lydsignal, der sendes ind
(Dolby Digital, DTS, standard 2-kanals stereo,
etc.) og udfører om nødvendigt den korrekte
dekodning. Denne indstilling får lyden til at
lyde, som den var, da den blev optaget/kodet, og
uden tilføjelse af nogen surroundeffekter. Hvis
der imidlertid ikke er nogen lavfrekvenssignaler
(Dolby Digital LFE, etc.), vil indstillingen
fremstille et lavfrekvenssignal for udsendelse til
subwooferen.
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge
"A.F.D. AUTO".
Receiveren detekterer automatisk den type
lydsignal, der sendes ind, og udfører den korrekt
dekodning, hvis dette er nødvendigt.
Et tip
I de fleste tilfælde vil "A.F.D. AUTO" give den mest
velegnede dekodning. Det kan ske, at du ønsker at
anvende SURR BACK DECODING (side 35) for at
afpasse indgangsstrømmen med den indstilling, som
du foretrækker.
Stereolyd i multikanal (2kanals dekodningsmåde)
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge
2-kanals dekodningsmåde.
Du kan høre surroundlyd ved ganske enkelt at
vælge et af receiverens forprogrammerede
lydfelter. Disse lydfelter bringer en spændende
og kraftig lyd, som den i biografen eller
koncertsalen, ind i din stue.
Valg af lydfelt for film
Tryk gentagne gange på MOVIE for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt angives på displayet.
Lydfelt
Visning
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Den i 2 kanaler
optagne kilde dekodes til 4,1 kanaler.
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
x PRO LOGIC II MOVIE
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V.M.DIM
x PRO LOGIC
Udfører dekodning med Dolby Pro Logic II Movieindstilling. Denne indstilling er ideel til film, som er
kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne
indstilling gengive lyd i 5,1 kanal, hvis du vil se video
med overspillede eller gamle film.
x PRO LOGIC II MUSIC
Udfører dekodning med Dolby Pro Logic II Musicindstilling. Denne indstilling er ideel til almindelige
stereokilder, som for eksempel CD'er.
x Neo:6 Cinema
Udfører dekodning med DTS Neo:6 Cinemaindstilling.
x Neo:6 Music
Udfører dekodning med DTS Neo:6 Music-indstilling.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
som for eksempel CD'er.
Hvis du anvender en subwoofer
Hvis lydsignalet er 2-kanals stereo, eller hvis
kildesignalet ikke indeholder et LFE-signal, vil
receiveren frembringe et lavfrekvenssignal til at
sende ud til subwooferen. Lavfrekvenssignalet
frembringes dog ikke, når "Neo:6 Cinema" eller
"Neo:6 Music" er valgt.
Anvendelse af surroundlyd
Denne funktion giver dig mulighed for at
specificere dekodningstypen for 2-kanals
lydkilder. Denne receiver kan gengive 2-kanals
lyd som 5 kanaler via Dolby Pro Logic II; 6
kanaler via DTS Neo:6 eller 4 kanaler via Dolby
Pro Logic. Dog vil DTS 2CH-kilder ikke blive
dekodet af DTS Neo:6; men blive sendt i 2
kanaler.
Valg af et lydfelt
Om DCS (digital biograflyd)
Lydfelter med DCS -mærket betjener sig af
DCS-teknologi.
DCS er konceptbetegnelsen for
surroundteknologi til hjemmebiografer, som er
udviklet af Sony. DCS betjener sig af DSP
(Digital Signal Processor) teknologien til at
reproducere de lydkarakteristika, der findes i et
rigtigt filmstudie i Hollywood.
Ved afspilning hjemme vil DCS skabe en
overbevisende biografeffekt, som modsvarer
den kunstneriske kombination af lyd og
handling som filminstruktøren har tænkt sig det.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" filmstudiet. Dette
er en standardindstilling, som er meget velegnet til at
de fleste slags film.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" filmstudiet.
Denne indstilling er ideel til science-fiction- eller
handlingsfilm med masser af lydeffekter.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Gengiver lydkarakteristika, svarende til Sony Pictures
Entertainment musikstudiet. Denne indstilling er ideel
til musicals eller film med orkestermusik på lydsporet.
fortsættes
33DK
x V.M.DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
x HALL
DCS
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt par fysiske
surroundhøjttalere.
Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
Om CINEMA STUDIO EXindstillinger
CINEMA STUDIO EX-indstillinger er
velegnede, hvis du vil se DVD'er med spillefilm
(etc.) med multikanal-surroundeffekt. Du kan
således genskabe de lydkarakteristika, der
findes i Sony Pictures Entertainment's
dubbingstudie, hjemme hos dig selv.
CINEMA STUDIO EX-indstillinger består af de
følgende tre elementer.
• Virtuel multi-dimension
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt
par fysiske surroundhøjttalere.
• Skærmdybdetilpasning
Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer
indefra skærmen som i en biograf.
• Biografstudieefterklang
Gengiver den type efterklang, som
forekommer i en biograf.
CINEMA STUDIO EX-indstillingerne
integrerer disse tre elementer samtidigt.
Et tip
Kodningsformatet for DVD-software, etc., kan findes
ved at se på logoet på emballagen.
–
: Dolby Digital disks
–
: Dolby Surround-kodede
programmer
–
: DTS Digital Surround-kodede programmer
Bemærk
• De effekter, som skabes af de virtuelle højttalere, kan
give øget støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, som betjener sig af
virtuelle højttalere, vil du ikke kunne høre lyd direkte
fra surroundhøjttalerne.
Valg af lydfelt for musik
Tryk gentagne gange på MUSIC for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt angives på displayet.
Lydfelt
34DK
Visning
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Gengiver akustikken i et live house med plads til 300
mennesker.
Når hovedtelefonerne er tilsluttet
Der kan kun vælges mellem de følgende
lydfelter.
x HEADPHONE (2CH)
Sender lyden ud som 2-kanals lyd (stereo). Standard 2kanals stereo-lydkilder går helt udenom
lydfeltbehandlingen, og multikanal-surroundformater
nedmikses til 2 kanaler.
x HEADPHONE THEATER DCS
Giver dig mulighed for at opleve en biograflignende
atmosfære gennem et par hovedtelefoner.
Bemærk
Hvis du tilslutter et par hovedtelefoner, mens et lydfelt
er i anvendelse, vil systemet automatisk skifte til
HEADPHONE (2CH), hvis der anvendes et lydfelt, der
er valgt med 2CH- eller A.F.D.- knappen, eller til
HEADPHONE THEATER, hvis der anvendes et
lydfelt, der er valgt med MOVIE eller MUSICknappen.
Udkobling af surroundeffekten
Tryk på 2CH eller A.F.D.
Bemærk
Lydfelter fungerer ikke for PCM 96 kHz signaler.
Valg af
dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal
— SURR BACK DECODING
Anvendelse af surroundlyd
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge
dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalerne i
multikanalindgangsstrømmen.
Ved at dekode bagsurroundsignalet for DVDsoftware (etc.), som er optaget i formaterne
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, etc., kan du opnå surroundlyd som
den, filmskaberme har villet skabe.
Tryk gentagne gange på SURR BACK
DECODING for at vælge
dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet.
For detaljer henvises til se "Hvordan man vælger
dekodningsindstilling for bagsurroundsignaler"
på side 36.
Et tip
Det er muligt at vælge dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet med brug af "SB XXXX" i
menuen CUSTOMIZE (side 40).
Bemærk
Du kan kun vælge dekodningsindstillingen for
bagsurroundsignalet, når A.F.D. indstillingen er valgt.
fortsættes
35DK
Hvordan man vælger dekodningsindstilling for
bagsurroundsignaler
Du kan vælge den bagsurroundindstilling, du ønsker, alt efter indgangsstrømmen.
Når du vælger "SB AUTO"
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6,1-kanals dekodningsmærketa), vil den rigtige dekoder blive
aktiveret til dekodning af bagsurroundsignalet.
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Anvendt bagsurround-dekoder
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS 5.1
5.1e)
—
6.1e)
DTS Matrix-dekoder
6.1e)
DTS Discrete-dekoder
DTS-ES Matrix
6.1c)
DTS-ES Discrete 6.1d)
Når du vælger "SB MTRX"
Dolby Digital EX anvendes til dekodning af bagsurroundsignalet, uanset 6,1 kanaldekodningsmærketa) i indgangsstrømmen. Denne dekoder er i overenstemmelse med Dolby Digital EX
og fungerer på samme måde som de dekoderef), som anvendes i biograferne.
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Anvendt bagsurround-dekoder
Dolby Digital 5.1
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
Når du vælger "SB OFF"
Dekodning af bagsurroundsignalet finder ikke sted.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6,1 kanal-dekodningsmærket er den information, som er optaget på software som for eksempel DVD'er.
Dolby Digital DVD, som indeholder et Surround EX-mærke. Dolby Corporations webside kan hjælpe dig med at
identificere Surround EX-film.
Software, som er kodet med et mærke til at betegne den, har både Surround EX- og 5,1 kanal-signaler.
Software, som er kodet med både 5,1 kanal-signaler og en forlængelsesstrøm, som er lavet til at returnere disse
signaler til 6,1 diskrete signaler. Diskrete 6,1 signaler er specifikke DVD-signaler, som ikke anvendes i
biograferne.
Når to surroundbaghøjttalere er tilsluttede, vil udgangskanalen være 7,1 kanaler (kun STR-DA1000ES).
Denne dekoder kan anvendes til alle 6,1 formater (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1).
Bemærk
Det kan ske, at der ikke er nogen lyd fra surroundbaghøjttalerne i Dolby Digital EX-indstilling. Nogle disks har intet
Dolby Digital EX mærke, selv om emballagen er forsynet med Dolby Digital EX logo. Vælg i dette tilfælde "SB
MTRX".
36DK
Avancerede justeringer og
indstillinger
Ændring af
lydindgangsindstillingen
for digitale komponenter
Det er muligt at ændre lydindgangsindstilling
for komponenter, som har digitale
indgangsjackstik.
1
2
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
lydindgangen.
Tryk gentagne gange på INPUT MODE
for at vælge lydindgangsindstillingen.
Den valgte lydindgangsindstilling angives
på displayet.
Lydindgangsindstillinger
• AUTO IN
Giver forrang til de analoge lydsignaler, der
sendes til AUDIO IN (L/R) jackstikkene, hvis
der ikke er nogen digitale lydsignaler.
• COAX IN
Specificerer de analoge lydsignaler, der
sendes til DIGITAL COAXIAL-jackstikket.
• OPT IN
Specificerer de digitale lydsignaler, der
sendes til DIGITAL OPTICALindgangsjackstikkene.
• ANALOG
Specificerer de analoge lydsignaler, som
sendes til AUDIO IN (L/R)-jackstikkene.
Du har mulighed for at brugertilpasse
lydfelterne, så de modsvarer din særlige
lyttesituation, ved at justere LEVEL-menuen.
Bemærk vedrørende de viste punkter
De opsætningspunkter, du kan indstille i hver menu, er
forskellige, alt efter lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedblændede på
displayet. Dette betyder, at det valgte parameter enten
ikke er disponibel eller er fastsat og ikke kan ændres.
Indstilling af LEVEL-menuen
Det er muligt at indstille balancen og niveauet
for hver højttaler. Disse indstillinger anvendes
ved alle lydfelter.
1
2
3
Begynd at afspille en kilde, som er
kodet med multikanal-surroundeffekter
(DVD, etc.).
Tryk gentagne gange på MAIN MENU
for at vælge "LEVEL".
Drej MENU for at vælge parametret.
Avancerede justeringer og indstillinger
— INPUT MODE
Brugertilpasning af
lydfelter
Se se "LEVEL-menuparametre" herunder
angående detaljer.
4
5
Drej –/+, mens du lytter til lyden, for at
indstille det valgte parameter.
Gentag punkt 3 og 4 for at indstille de
andre parametre.
LEVEL-menuparametre
x T.TONE (Testtone)
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af testtonen fra hver højttaler i
rækkefølge. I "AUTO"-indstilling kommer testtonen
automatisk fra hver højttaler. I "FIX"-indstilling kan
man vælge, fra hvilken højttaler testtonen skal lyde.
x BAL. XXXX (fronthøjttalerbalance)
Indledende indstilling: 0 (BALANCE)
Muliggør indstilling af balancen mellem venstre og
højre fronthøjttaler. Du kan indstille i området L (+1 til
+16), 0, R (+1 til +16) i 33 trin.
fortsættes
37DK
x CTR XXX.X dB
(Centerhøjttalerniveau)
x SUR.L. XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (L) niveau)
x SUR.R. XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (R) niveau)
x SB XXX.X dB
(Surroundbaghøjttalerniveau)*
x SBL XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (L) niveau)*
x SBR XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (R) niveau)*
x S.W. XXX dB
(Subwooferniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Der kan indstilles fra –20 dB til +10 dB i trin på 0,5 dB.
x MULTI CH IN SW. XXX dB
(Multikanal subwooferniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Muliggør øgning af niveauet for MULTI CH IN
subwooferkanalen med +10 dB. Denne indstilling kan
være nødvendig, hvis du tilslutter en DVD-afspiller til
MULTI CH IN-jackstikkene. Subwooferniveauet fra
DVD-afspillere er 10 dB lavere end det fra Super
Audio CD-afspillere.
* Kun når surroundbaghøjttaleren er indstillet til
"SINGLE" (STR-DA1000ES) eller "YES" (STRDB790) i menuen SP SETUP.
** Kun når surroundbaghøjttaleren er indstillet til
"DUAL" i menuen SP SETUP (kun STRDA1000ES).
x EFCT. XXX (Effekt-niveau)
Indledende indstilling: STD
Lader dig justere størrelsen på surroundeffekten.
Bemærk
Når et af de følgende lydfelter er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE" i menuen SP
SETUP. Lyden vil dog blive udsendt fra subwooferen,
hvis det digital indgangssignal indeholder LFE (Low
Frequency Effect) signaler, eller hvis front-, center-,
eller surroundhøjttalerne er indstillet til "SMALL".
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
Avancerede LEVEL-menu
indstillinger
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt
"MENU" til "MENU EXP." for at muliggøre
avancerede indstillinger.
38DK
Se side 39 angående detaljer om "MENU". Se
side 42 angående detaljer om, hvordan
punkterne indstilles.
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke for apparatet.
Hold MUSIC inde og tryk samtidigt på
?/1.
"S.F CLR." vises på displayet, og alle
lydfelter indstilles til de oprindelige
indstillinger.
Indstilling af equalizeren
EQ-menuen giver dig mulighed for at indstille
tonekvaliteten (bas-, mellemtone-,
diskantniveau) for hver højttaler.
Bas
Diskant
3
4
5
Frekvens
(Hz)
1
Tryk gentagne gange på MAIN MENU
for at vælge "CUSTOM".
Start afspilning af en kilde, som er
kodet med multikanal-surroundeffekter
(DVD, etc.).
2
Tryk gentagne gange på MAIN MENU
for at vælge "EQ".
Drej MENU for at vælge parametret.
3
4
Se "EQ-menuparametre" herunder
angående detaljer.
CUSTOMIZE-menuparametre
Drej MENU for at vælge parametret.
Se se "CUSTOMIZE-menuparametre"
herunder angående detaljer.
Drej –/+ for at vælge parametret.
Gentag punkt 2 og 3 for at indstille de
andre punkter.
Drej –/+, mens du lytter til lyden, for at
indstille det valgte parameter.
Den indledende indstilling er understreget.
Gentag punkt 3 og 4 for at indstille de
andre punkter.
• MENU EXP.
De avancerede parametre for menuerne SP SETUP
og LEVEL vises og kan indstilles.
Se side 21, 37 og de efterfølgende sider angående
detaljer om hvert opsætningspunktt.
• MENU STD
De avancerede parametre vises ikke.
Bemærk
Du kan ikke justere equalizeren, når system er ved at
dekode PCM 96 kHz signaler, eller når DTS 96/24,
DTS-ES Matrix eller DTS Neo:6 dekodning anvendes.
EQ-menuparametre
x EQ
Indledende indstilling: OFF
Vælg "ON" for at aktivere equalizeren.
R
x L
BASS XXX.X dB
(Fronthøjttalerbasniveau)
R
TREB. XXX.X dB
x L
(Fronthøjttalerdiskantniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Der kan indstilles fra –10 dB til +10 dB i trin på 1 dB.
x MENU (menu-udvidelse)
Avancerede justeringer og indstillinger
Frekvens
(Hz)
2
Anvendelse af CUSTOMIZEmenuen til at indstille
receiveren
Det er muligt at regulere forskellige receiverindstillinger ved hjælp af CUSTOMIZEmenuen.
(dB)
1
Avancerede indstillinger
x 96 XXXX DTS (DTS 96/24
dekodningsindstilling)
• 96 AUTO
Når et DTS 96/24-signal sendes ind, vil det blive
afspillet med en samplingfrekvens på 96 kHz.
• 96 OFF
Selv hvis et DTS 96/24-signal sendes ind, vil det
blive afspillet med en samplingfrekvens på 48 kHz.
Bemærk
• Dette parameter er kun gyldig i A.F.D.-indstilling
(side 32). I andre lydfelter indstilles dette parameter
altid til "96 OFF".
• DTS 96/24 dekodning er kun disponibel i A.F.D.indstillingen (side 32). Når systemet er indstillet til
andre lydfelter, anvendes standard 48 kHz
dekodning.
• Selv når et DTS 96/24 signal sendes ind, anvendes
standard 48 kHz dekodning, hvis nogen af de andre
fortsættes
39DK
højttalere er indstillet til "SMALL", eller hvis
subwooferen er indstillet til "NO".
x SB XXXX
(Bagsurround-dekodningsindstilling)
Det er muligt at anvende CUSTOMIZE-menuen til at
indstille bagsurround-dekodningsindstillingen
(side 35).
Se side 36 angående detaljer om hver
dekodningsindstilling.
• SB AUTO
• SB MTRX
• SB OFF
Bemærk
Dette parameter er kun gyldig i A.F.D.-indstilling
(side 32).
x S.F XXXX (Lydfelt-link)
• S.F LINK
Muliggør indkobling af det sidst valgte lydfelt til en
indgang, når som helst den vælges. Hvis du
eksempelvis vælger HALL for CD/SACD
indgangssignalet, og derefter skifter til et andet
indgangssignal for derefter at vende tilbage til CD/
SACD, vil HALL automatisk blive anvendt igen.
• S.F FIX
Lydfelt-link aktiveres ikke.
x DEC. XXXX
(Digital lydindgangsdekodningsindstilling)
Gør det muligt at specificere indgangsindstillingen for
den digitale signalindgang til DIGITAL INjackstikkene.
Den indledende indstilling er "DEC. AUTO" for
VIDEO 3 og TV/SAT, og "DEC. PCM" for DVD og
MD/TAPE.
• DEC. AUTO
Skifter automatisk indgangsindstillingen mellem
DTS, Dolby Digital, eller PCM.
• DEC. PCM
PCM signaler har forrang (for at forebygge
afbrydelsen, når afspilning starter). Selv når andre
signaler sendes ind, udsendes lyden. Denne receiver
kan imidlertid ikke dekode DTS-CD, når der er
indstillet til "DEC. PCM". Når der er indstillet til
"DEC. AUTO", og hvis lyden fra de digitale
lydjackstik (for CD, etc.) afbrydes, når afspilning
starter, indstilles der til "DEC. PCM".
x D.PWR. XXXX
(Digital strømstyring)
• D.PWR. OFF
Muliggør automatisk afbrydelse af strømmen til
unødvendige digitale kredsløb, når de analoge
lydsignaler sendes ud med brug af ANALOG
DIRECT- eller MULTI CH IN-funktionen. Du kan
40DK
nyde højkvalitets analog lyd, der er upåvirkede af de
digitale kredsløb.
• D.PWR. ON
Gør det muligt at opretholde strømmen til de digitale
kredsløb. Vælg denne indstilling, hvis du ikke bryder
dig om den tidsforsinkelse, der forekommer med
"D.PWR. OFF" indstillingen.
x PWR.S. XXX
(CONTROL A1: Strømlink)
• PWR.S. ON
Power link-funktionen aktiveres ikke, men det er
muligt at mindske receiverens effektforbrug under
standby-indstilling.
• PWR.S. OFF
Gør det muligt automatisk at tænde for systemet, når
der tændes for den komponent, som er tilsluttet med
CONTROL A1 ledninger (side 46).
x COAX-XXX
(Koaksialindgangstildeling)
• DVD
Lader dig indstille COAXIAL indgangsjackstikket
til DVD indgang.
• CD
Lader dig indstille COAXIAL indgangsjackstikket
til CD/SACD indgang.
x [DIMMER]
Lader dig justere lysstyrken på displayet.
x NAME IN
(Navngivning af faste stationer og
indgangsfunktioner)
Lader dig indstille navnet på faste stationer og
indgangsfunktioner, der er vælges med INPUT
SELECTOR. For detaljer henvises til se "Navngivning
af faste stationer og indgangssignalers" på side 43.
Avancerede SP SETUPmenuparametre
Når "MENU" er sat til "MENU EXP.", vises alle
de følgende parametre, som derefter kan
indstilles.
Se side 21 angående SP SETUP-menu
indstillingerne. De indledende indstillinger er
understregede.
Alle SP SETUP-menuparametre
XXXX SET
SP PAT. XXX
SW
L
C
SL
SB
L
SL
SB
R
(FRONT)
(CENTER)
SR
Et tip
(SURROUND)
(SURR BACK)
R
DIST. X.X m (FRONT)*
DIST. X.X m (CENTER)*
SR
DIST. X.X m (SURROUND)*
DIST. X.X m (SURR BACK)*
DISTANCE**
PL. XXXX**
HGT. XXXX**
SP > XXX Hz**
* Standard enheden er "ft." (fod) for STRDA1000ES. Standard enheden er "m" (meter) for
STR-DB790.
** Kan kun indstilles, hvis "MENU" er sat til "MENU
EXP.".
x DISTANCE (Afstandsenhed)
Giver dig mulighed for at vælge afstandsenheden ved
indstilling af afstanden.
• ft. (standard for STR-DA1000ES)
Afstanden vises i fod.
• m (standard for modeller for STR-DB790)
Afstanden vises i meter.
x PL. XXXX
(Surroundhøjttalerplacering)*
Giver dig mulighed for at specificere placeringen af
dine surroundhøjttalere, så du opnår de rigtige
surroundeffekter i Cinema Studio EX-indstillingerne
(side 33).
100˚
Surroundhøjttalerposition er konstrueret specielt med
henblik på udførelsen af Cinema Studio EX
indstillingerne.
Med andre lydfelter er højttalerplaceringen ikke så
vigtig. Disse lydfelter er lavet under den forudsætning,
at surroundhøjttalerne placeres bagved lyttepositionen,
men gengivelsen forbliver relativt ensartet, selv hvis
surroundhøjttalerne placeres i en temmelig vid vinkel.
Hvis højttalerne derimod vender mod den lyttende
person fra den umiddelbare venstre og højre side af
lyttepositionen, vil surroundeffekterne blive uklare,
med mindre der er indstillet til "SIDE".
Ikke desto mindre indeholder ethvert lyttemiljø mange
variabler, som for eksempel lydreflektion fra vægge,
og der kan muligvis opnås bedre resultater med
anvendelse af "BEHD", hvis højttalerne er placeret
højt over lyttepositionen, selv hvis de befinder sig lige
til venstre eller højre for denne.
Derfor anbefaler vi, selv om det kan resultere i en
opsætning i modstrid med ovenstående forklaring, at
du afspiller multikanal-surroundkodet software og
vælger den indstilling, som giver en god fornemmelse
af rumlighed og som er bedst egnet til at frembringe et
sammenhængende rum mellem surroundlyden fra
surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis
du ikke er sikker på, hvilken en af dem, der lyder bedst,
skal du vælge "BEHD" og derefter indstille den rigtige
balance med højttalerafstandsparameteren og
højttalerlydstyrkejusteringer.
x HGT. XXXX
(Surroundhøjttalerhøjde)*
Giver dig mulighed for at specificere højden på dine
surroundhøjttalere, så du opnår de rigtige
surroundeffekter i Cinema Studio EX-indstillingerne
(side 33).
120˚
B
A
B
60
A
A
B
Avancerede justeringer og indstillinger
C
(SUB WOOFER)
• SIDE
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit A.
• BEHD
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit B.
B
A
30
fortsættes
41DK
• LOW
Vælg denne indstilling, hvis højden på dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit A.
• HIGH
Vælg denne indstilling, hvis højden på dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit B.
Muliggør udsendelse af testtonen fra to nabohøjttalere
i rækkefølge.
* Dette opsætningspunkt kan ikke anvendes, hvis
surroundhøjttalerparametret er sat til "NO".
x D.RANGE COMP.
(Komprimering af det dynamiske område)
x SP > XXX Hz
(Delefrekvens for surroundhøjttaleren)
Indledende indstilling: 100 Hz
Lader dig indstille basdelefrekvensen på højttalere
indstillet til "SMALL" i menuen SP SETUP. Du kan
justere basdelefrekvensen i tre trin (60 Hz, 100 Hz og
150 Hz).
Avancerede LEVELmenuparametre
Når "MENU" er sat til "MENU EXP.", vises alle
de følgende parametre, som derefter kan
indstilles.
Se side 37 angående LEVEL-menu
indstillingerne. De indledende indstillinger er
understregede.
Alle LEVEL-menuparametre
T.TONE
P.NOISE*
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af front 2-kanalskildelyden (i
stedet for testtonen) fra to nabohøjttalere i rækkefølge.
Giver dig mulighed for at komprimere lydsporets
dynamiske område. Dette kan være praktisk, hvis du
vil se film ved lav lydstyrke sent om aftenen.
• OFF
Det dynamiske område komprimeres ikke.
• STD
Det dynamiske område komprimeres som tilsigtet af
optageteknikeren.
• MAX
Det dynamiske område komprimeres i stor
udstrækning.
Et tip
Komprimering af det dynamiske område giver dig
mulighed for at komprimere lydsporets dynamiske
område baseret på den information om det dynamiske
område, som indeholdes i Dolby Digital-signalet. Vi
anbefaler derfor, at du anvender "MAX"-indstillingen.
Denne indstilling komprimerer det dynamiske område
kraftigt, så du kan se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere, er
niveauerne forudbestemte og giver en meget naturlig
komprimering.
P.AUDIO*
Bemærk
BAL. XXXX
Komprimering af det dynamiske område er kun muligt
med Dolby Digital-lydkilder.
CTR XXX.X dB
SUR.L. XXX.X dB
SUR.R. XXX.X dB
SB XXX.X dB
SBL XXX.X dB**
SBR XXX.X dB**
S.W. XXX dB
MULTI CH IN
D.RANGE
S.W. XXX dB
COMP.*
EFCT. XXX
* Kan kun indstilles, hvis "MENU" er sat til "MENU
EXP."
** Kan kun indstilles, hvis surroundbaghøjttaler er sat
til "DUAL" (side 22) (kun STR-DA1000ES).
x P.NOISE (fasestøj)
Indledende indstilling: OFF
42DK
x P.AUDIO (faselyd)
Et par tips
• Du kan vælge tegntypen som følger ved at dreje
–/+.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• For at indtaste et blankt mellemrum, skal du
dreje –/+, indtil et blankt mellemrum kommer
frem på displayet.
• Hvis du laver en fejl, skal du dreje MENU ,
indtil det ønskede tegn blinker, og derefter dreje
–/+ for at vælge det korrekte tegn.
Andre betjeninger
Navngivning af faste
stationer og
indgangssignalers
Du kan indtaste et navn bestående af op til 8 tegn
for faste stationer og indgangssignaler, der
vælges med INPUT SELECTOR og vise det på
receiverens display.
2
Indeksering af en fast station
Når du forsyner en RDS-station med et navn og stiller
ind på stationen, vil programnavnet (PS) komme frem
i stedet for det indtastede navn. (Det er ikke muligt at
ændre programnavnet (PS). Det indtastede navn vil
blive overskrevet af programnavnet (PS).)
2
3
4
5
Drej INPUT SELECTOR for at vælge FM
eller AM.
Stil ind på den faste station, for hvilken
du ønsker at oprette et indeksnavn
(side 28).
Det indtastede navn registreres.
Bemærk (Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Andre betjeninger
1
Tryk på MEMORY/ENTER.
Tryk gentagne gange på MAIN MENU
for at vælge "TUNER".
Drej MENU for at vælge "NAME IN".
Trykpå MEMORY/ENTER.
Markøren blinker, og du kan nu vælge et
tegn. Følg fremgangsmåden i "Oprettelse af
et indeksnavn".
Indeksering af etindgangssignal
1
2
3
4
Drej INPUT SELECTOR for at vælge det
indgangssignal, som skal forsynes
med et indeksnavn.
Tryk gentagne gange på MAIN MENU
for at vælge "CUSTOM".
Drej MENU for at vælge "NAME IN".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Markøren blinker, og du kan nu vælge et
tegn. Følg fremgangsmåden i "Oprettelse af
et indeksnavn".
Oprettelse af et indeksnavn
1
Anvend MENU og –/+ til at oprette et
indeksnavn.
Drej –/+ for at vælge et tegn, og drej
derefter MENU for at flytte markøren til
den næste position.
43DK
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Receiveren kan indstilles med fjernbetjeningen
til at slukke automatisk på et valgt tidspunkt.
Se brugsvejledningen for fjernbetjeningen
angående detaljer.
Tryk på ALT, og tryk derefter på SLEEP på
fjernbetjeningen, mens apparatet er tændt.
Hver gang du trykker på SLEEP, skifter
displayet cyklisk som vist herunder:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00 t
OFF
Mens afbryderautomatikken anvendes, lyser
"SLEEP" på displayet.
Et tip
For at kontrollere den tilbageværende tid, før
receiveren slukker, skal du trykke på ALT, og
derefter trykke på SLEEP på fjernbetjeningen. Den
tilbageværende tid vises på displayet.
44DK
Valg af højttalersystem
Det er muligt at vælge det fronthøjttalersystem,
du ønsker at anvende.
Tryk gentagne gange på SPEAKERS for at
vælge det fronthøjttalersystem, du ønsker
at anvende.
Det valgte højttalersystem angives på displayet.
For at afbryde højttalerlyden skal du trykke
gentagne gange på SPEAKERS, indtil SP A og
SP B visningen slukkes.
Højttalersystemet
• SP A
De til FRONT SPEAKERS A-terminalerne
tilsluttede højttalere.
• SP B
De til FRONT SPEAKERS B-terminalerne
tilsluttede højttalere.
• SP A SP B
De til både FRONT SPEAKERS A- og Bterminalerne tilsluttede højttalere (parallel
tilslutning). I dette tilfælde skal du sørge for at
tilslutte fronthøjttalere med en nominel
impedans på 8 ohm eller højere, og indstille
IMPEDANCE SELECTOR til "4Ω".
Optagelse
Kontroller, at samtlige komponenter er korrekt
tilsluttet, inden du begynder at optage.
Optagelse på et kassettebånd
eller en MiniDisc
Det er muligt at optage på en MD eller et
kasseettebånd med brug af receiveren. Se
brugsvejledningen for din kassettebåndoptager
eller MD-optager, hvis du har brug for hjælp.
2
Vælg den komponent, fra hvilket der
skal optages.
Gør komponenten klar til afspilning.
Sæt for eksempel en CD i CD-afspilleren.
3
4
Sæt et blankt bånd eller en MD-disk i
optageapparatet og indstil om
nødvendigt optageniveauet.
Begynd optagelsen på
optageapparatet, og begynd derefter
afspilning på afspilningsapparatet.
Bemærk
• Det er ikke muligt at optage et digitalt lydsignal med
brug af en komponent, som er tilsluttet de analoge
MD/TAPE OUT-jackstik. For at optage et digitalt
lydsignal, skal du forbinde en digital komponent til
DIGITAL OPTICAL MD OUT-jackstikkene.
• Lydindstillinger har ingen indflydelse på
signaludgangen fra MD/TAPE OUT-jackstikkene.
• Den aktuelle funktions analoge signaler udsendes fra
MD/TAPE OUT-jackstikkene.
• De signaler, der sendes til MULTI CH INjackstikkene, sendes ikke ud fra MD/TAPE OUTjackstikkene, selv hvis MULTI CH IN er i brug. De
analoge lydsignaler fra den aktuelle eller tidligere
anvendte indgang sendes ud.
• Der sendes ikke nogen signaler ud fra DIGITAL
OPTICAL MD OUT-jackstikkene, når ANALOG
DIRECT er i brug. Strømmen til det digitale kredsløb
afbrydes for at sikre en overlegen lydkvalitet, når
"D.PWR." er sat til "D.PWR. OFF".
1
2
Vælg den programkilde, der skal
optages.
Gør komponenten klar til afspilning.
Et eksempelvis et videobånd i, hvis du
ønsker at optage på videobåndoptageren.
3
4
Sæt et uindspillet videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1 eller
VIDEO 2) til optagelse.
Begynd optagelsen på optagevideobåndoptageren, og begynd
derefter at afspille det videobånd eller
den laserplade, der skal optages.
Bemærk
• Det er ikke muligt at optage et digitalt lydsignal med
brug af en komponent, som er tilsluttet de analoge
VIDEO 1 OUT eller VIDEO 2 OUT-jackstik.
• Sørg for at udføre både digitale og analoge
tilslutninger til TV/SAT- og DVD-indgangene.
Analog optagelse er ikke mulig, hvis der kun udføres
digitale tilslutninger.
• Nogle videokilder indeholder kopispærring, som
forhindrer optagelse. I dette tilfælde er det ikke
sikkert, at der kan optages fra kilderne.
• De analoge lydsignaler fra den aktuelle indgang
udsendes fra VIDEO 1 OUT eller VIDEO 2 OUTjackstikkene.
• De signaler, der sendes til MULTI CH INjackstikkene, sendes ikke ud fra VIDEO 1 OUT eller
VIDEO 2 OUT-jackstikkene, selv hvis MULTI CH
IN er i brug. De analoge lydsignaler fra den aktuelle
eller tidligere anvendte indgang sendes ud.
Andre betjeninger
1
lydkilder, når du redigerer et videobånd. Se
brugsvejledningen til videobåndoptageren, hvis
du har brug for hjælp.
Optagelse på et videobånd
Det er muligt at optage fra en videobåndoptager
eller et fjernsyn med brug af receiveren. Det er
også muligt at tilføje lyd fra forskellige
45DK
CONTROL A1II Kontrol
system
CONTROL A1II kontrolsystemet er beregnet til
at simplificere anvendelsen af lydsystemer, der
består af separate Sony komponenter.
CONTROL A1II tilslutninger skaber en
signalvej til transmission af kontrolsignaler, der
muliggør automatiske betjenings- og
kontrolegenskaber, der er typiske for
integrerede systemer.
For tiden giver CONTROL A1II tilslutninger
mellem en Sony CD-afspiller, forstærker
(receiver), MD-deck og et kassettedeck
automatisk funktionsvalg og synkroniseret
optagelse.
Hvis du imidlertid har en Sony CD-skifter med
VIDEO OUT-jackstik, skal du indstille
kommandofunktionen til "CD 2" og forbinde
skifteren til VIDEO 2-jackstikkene på
forstærkeren (receiveren).
Tilslutninger
Det er muligt at tilslutte op til 10 CONTROL
A1II-kompatible komponenter i en hvilken som
helst rækkefølge. Dog kan der kun tilsluttes en
komponent af samme type (dvs. 1 CD-afspiller,
1 MD-deck, 1 kassettedeck og 1 receiver).
(Det er dog ofte muligt at tilslutte mere end én
CD-afspiller eller et MD-deck, alt afhængigt af
hvilken model der anvendes. Se
betjeningsvejledningerne for de respektive
apparater angående detaljer).
Eksempel
Bemærk
Anvend ikke en 2-vejs fjernbetjening, hvis CONTROL
A1II-jackstikkene er forbundet via et PC-interface sæt
til en personlig computer, som kører "MD Editor" eller
et lignende program. Betjen heller ikke det tilsluttede
apparat på en måde, der er i modstrid med
programmets funktion, eftersom dette kan bevirke, at
programmet ikke fungerer efter hensigten.
CONTROL A1II og CONTROL A1
kompabilitet
CONTROL A1 kontrolsystemet er opdateret til
CONTROL A1II, som er standardsystem i Sony 300pladers CD-pladeskifter og i andre nyere Sonyapparater. Apparater med CONTROL A1-jackstik er
kompatible med apparater med CONTROL A1II og
kan tilsluttes indbyrdes. Generelt kan hovedparten af
de funktioner, som er disponible med CONTROL A1kontrolsystemet også anvendes med CONTROL A1IIkontrolsystemet.
Når der imidlertid laves tilslutninger mellem apparater
med CONTROL A1-jackstik og apparater med
CONTROL A1II-jackstik, kan antallet af brugbare
funktioner være begrænset, afhængigt af apparatet. Se
de enkelte apparaters betjeningsvejledninger angående
yderligere detaljer om dette.
Hvis du har en Sony CD-skifter med
COMMAND MODE-vælger
Hvis COMMAND MODE-vælgeren på din CDskifter kan sættes i stilling CD 1, CD 2 eller CD
3, skal du sørge for at indstille
kommandofunktionen til "CD 1" og forbinde
CD-skifteren til CD-jackstikkene på
forstærkeren (receiveren).
46DK
MDKassett Andre
Forstærker CD(Receiver) afspiller afspiller edeck komponenter
I CONTROL A1II-systemet sendes
kontrolsignalerne i begge retninger, så der er
ingen forskel mellem IN- og OUT-jackstikkene.
Hvis et apparat har mere end et CONTROL
A1II-jackstik, kan de begge anvendes, eller der
kan tilsluttes forskellige apparater til hvert
jackstik.
Nogle CONTROL A1-kompatible apparater er
udstyrede med et forbindelseskabel som
ekstraudstyr. Brug i sådanne tilfælde disse
forbindelseskabler til tilslutningen.
Hvis du anvender et kabel, der kan fås i
handelen, skal dette være et monofonisk (2P)
mini-stik kabel, der er kortere end 2 meter og
uden modstand.
Grundlæggende funktioner
Indgangssignal vælgeren på receiveren skifter
automatisk til det korrekt indgangssignal, når du
trykker på afspilningsknappen på en af de
tilsluttede komponenter (Automatisk
indgangssignalvalg).
CONTROL A1II-funktionerne virker, så længe
der er tændt for den komponent, du vil anvende,
selv hvis der ikke er tændt for nogen af de andre
komponenter.
Bemærk
Når der optages, må du ikke foretage afspilning på
nogen anden komponent end optagekilden. Det vil få
funktion til automatisk indgangssignalvalg til at virke.
Andre betjeninger
47DK
Om rengøring
Anden information
Regler for anvendelse
Om sikkerheden
Hvis et fremmedlegeme eller væske skulle komme ind
i receiveren, skal den tages ud af forbindelse og
undersøges af en fagmand, inden den tages i brug igen.
Om strømforsyningen
• Kontroller, at receiverens driftsspænding er identisk
med den lokale lysnetspænding, før du begynder at
bruge receiveren. Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Receiveren vil stadig være tilsluttet lysnettet,
sålænge dens netledning sidder i en tændt stikkontakt
i væggen, uanset om der er slukket på selve
receiveren.
• Tag receiverens netledning ud af stikkontakten i
væggen, hvis receiveren ikke skal anvendes i
længere tid. Tag fat i selve stikket, når du tager
netledningen ud af forbindelse. Træk aldrig i
ledningen.
• (Gælder kun modeller med områdekode U, CA)
Det ene stikben på stikket er af sikkerhedsårsager
bredere end det andet og kan kun sættes i
stikkontakten på én måde. Ret henvendelse til din
forhandler, hvis stikket ikke kan sættes helt ind.
• Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brug, men dette er
normalt. Hvis receiveren anvendes uafbrudt i længere
tid med stor lydstyrke, vil dens overside, sider og
underside bliv meget varme. Rør ikke ved receiveren,
da du kan brænde dig.
Om placeringen
• Anbring receiveren på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af dens
indre og forlænge dens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke noget ovenpå receiveren, som kan
blokere ventilationsåbningerne og forårsage
fejlfunktion.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud af
forbindelse, inden du tilslutter andre apparater.
48DK
Rengør kabinet, panel og kontroller med en blød klud,
som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen former for ridsende klude,
skurepulver eller opløsningsmidler som for eksempel
alkohol eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med din receiver.
Fejlfinding
receiveren, eliminer kortslutningsproblemet og
tænd for receiveren igen.
Der er ingen lyde fra analoge 2-kanalskilder.
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogen af de følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
Der er ingen lyd fra en bestemt komponent.
• Kontroller, at komponenten er korrekt forbundet
til lydindgangsjackstikkene svarende til den
pågældende komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og komponenten.
Der er ingen lyd fra den ene af fronthøjttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at verificere, at lyden kommer fra
hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene
kanal i hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenten er korrekt tilsluttet receiveren.
Kontroller, at alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og komponenten.
Hvis der er lyd i begge kanaler i hovedtelefonerne,
er det ikke sikkert, at fronthøjttaleren er korrekt
tilsluttet receiveren. Kontroller tilslutningen af
den fronthøjttaler, som ikke har nogen lyd.
Der er ingen lyd eller lyden er meget svag.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
ordentligt tilsluttede.
• Kontroller, at den rigtige komponent er valgt på
receiveren.
• Kontroller, at SPEAKERS-vælgeren ikke er sat
ikke er sat til (side 44).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttede.
• Tryk på MUTING for at annullere mutingfunktionen.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
aktiveret på grund af kortslutning. Sluk for
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICAL- indgangsjackstik).
• Kontroller, at INPUT MODE-vælgeren ikke er sat
ikke er sat til "ANALOG" (side 37). Kontroller, at
INPUT MODE ikke er sat til "COAX IN" for kilderne
fra OPTICAL-indgangsjackstik, eller sat til "OPT IN"
for kilderne fra COAXIAL indgangsjackstik.
• Kontroller, at MULTI CH IN-funktionen er valgt.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller er
byttet rundt.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
korrekt og ordentligt tilsluttede.
• Reguler balanceparametrene i LEVEL-menuen.
Der er kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
ordentligt tilsluttede.
• Kontroller, at forbindelsesledningerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et fjernsyn eller lysstofrør.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Forvis dig om, at U SIGNAL GND-terminalen er
jordforbundet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er snavsede. Tør
dem af med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Anden information
Der er ingen lyd, uanset hvilken komponent
der er valgt.
• Kontroller, at der er tændt for både receiveren og
de andre komponenter.
• Kontroller, at MASTER VOLUME –/+kontrollen ikke er sat i stilling –∞ dB.
• Kontroller, at SPEAKERS-vælgeren ikke er sat
ikke er sat til (side 44).
• Kontroller, at højttalerledningerne er korrekt
tilsluttede.
• Tryk på MUTING for at annullere mutingfunktionen.
• Kontroller, at INPUT MODE-vælgeren ikke er sat
ikke er sat til "COAX IN" eller "OPT IN" (side 37).
• Kontroller, at MULTI CH IN-funktionen er valgt.
Der er ingen lyd fra centerhøjttaleren.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret (tryk
på A.F.D., MOVIE eller MUSIC).
• Vælg CINEMA STUDIO EX-indstillingen
(side 33).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 24).
• Kontroller, at centerhøjttalerstørrelsen er sat til
enten "SMALL" eller "LARGE" (side 21).
Der er ingen lyd fra surroundbaghøjttalerne.
• Nogle disks har intet Dolby Digital EX mærke,
selv om emballagen er forsynet med Dolby
Digital EX logo. Vælg i dette tilfælde "SB
MTRX" (side 40).
Der er ingen lyd eller kun meget svag lyd fra
surround-/surroundbaghøjttalerne.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret (tryk
på A.F.D., MOVIE eller MUSIC).
• Vælg CINEMA STUDIO EX-indstillingen
(side 33).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 24).
fortsættes
49DK
• Kontroller, at surroundhøjttalerne er sat til enten
"SMALL" eller "LARGE" (side 22).
• Kontroller, at centerhøjttalerne er sat til enten
"DUAL" eller "SINGLE" (STR-DA1000ES),
eller "YES" (STR-DB790) (side 22).
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret (tryk
på A.F.D., MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelterne fungerer ikke for signaler med en
samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
Dolby Digital- eller DTS-multikanallyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD, der afspilles, er optaget i
Dolby Digital- eller DTS-format.
• Når DVD-afspilleren, etc., forbindes til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver, skal
lydindstillingen (indstillinger for lydudgangen) på
den tilsluttede komponent kontrolleres.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at komponenterne er korrekt
tilsluttede.
• Vælg kildekomponenten med INPUT
SELECTOR-kontrollen.
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms kabel (medfølger ikke) til at
forbinde receiveren til en udendørs FM-antenne
som vist herunder. Jordforbind receiveren for at
forhindre lynnedslag, hvis du forbinder den til en
udendørs antenne. Jordledningen må ikke
forbindes til et gasrør, da dette kan føre til
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
AM
U
COAXIAL
FM
75
Jordledning
(medfølger ikke)
ANTENNA
Til jord
Det er ikke muligt at stille ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er korrekt tilsluttede.
Flyt om på antennerne og anvend om nødvendigt
en ekstern antenne.
50DK
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk stationsindstilling).
Anvend direkte stationsindstilling.
• Kontroller, at afstemningsintervallet er korrekt
indstillet (ved indstilling af AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste stationer
eller de faste stationer er blevet slettet (ved
stationsindstilling med søgning efter faste
stationer). Programmer stationerne igen (side 28).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen vises på
displayet.
RDS virker ikke.*
• Forvis dig om, at du har stillet ind på en FM RDSstation.
• Vælg en FM-station med et stærkere signal.
Den ønskede RDS-information kommer ikke
frem.*
• Kontakt radiostationen for at finde ud af, om den
yder den pågældende service. Hvis den gør det,
kan det tænkes, at den pågældende service er
midlertidigt suspenderet.
Der er intet billede eller et uklart billede
kommer frem på fjernsynsskærmen eller
monitoren.
• Vælg det rigtige indgangssignal på receiveren.
• Indstil fjernsynet til den rigtige indgang.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren
på receiveren.
• Fjern alle forhindringer i banen mellem
fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud med nye,
hvis de er udtjente.
• Kontroller, om kommandomåderne for receiveren
og fjernbetjeningen er det samme. Hvis
kommandomåderne for receiveren og
fjernbetjeningen er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. For at
ændres fjernbetjeningens kommandmåde trykker
du på ?/1, mens INPUT MODE holdes inde.
Hver gang du trykker på ?/1, skifter
kommandomåden mellem "C.MODE. AV2" og
"C.MODE. AV1". (Den indledende indstilling er
"C.MODE. AV2".)
• Forvis dig om, at du har valgt den rigtige indgang
på fjernbetjeningen.
* Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK.
Specifikationer
Fejlmeddelelser
Hvis der forekommer en fejlfunktion, viser
displayet en kode, bestående af to cifre og en
meddelelse. Du kan kontrollere systemets
tilstand ved hjælp af meddelelsen. Se følgende
tabel for at løse problemet. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
ikke kan løses.
DEC. EROR
Vises, når signalet ikke kan dekodes af receiveren
(eks. DTS-CD) sendes ind, mens "DEC." er sat til
"DEC. PCM". Sæt til "DEC. AUTO".
Referenceafsnit for sletning af
hukommelsen
For at slette
Se
Alle indprogrammerede indstillinger
side 20
Brugertilpassede lydfelter
side 38
UDGANGSEFFEKT
STR-DA1000ES:
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,09%) 100 W + 100 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,09%) 80 W + 80 W
Reference-udgangseffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,09%)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1): 100 W + 100 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,09%)
FRONT1): 80 W + 80 W
CENTER1): 80 W
SURR1): 80 W + 80 W
SURR BACK1): 80 W + 80 W
STR-DB790:
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
100 W + 100 W2)
90 W + 90 W3)
(4 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
90 W + 90 W2)
80 W + 80 W3)
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1): 100 W
(4 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
FRONT1): 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,09%)
FRONT1): 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,09%)
FRONT1): 80 W + 80 W
CENTER1): 80 W
SURR1): 80 W + 80 W
Anden information
PROTECT
Irregulær spænding udsendes fra højttalerne. Sluk
for receiveren, kontroller højttalertilslutningerne,
og tænd derefter for strømmen igen. Hvis dette
problem fortsætter, skal du slukke for receiveren og
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Forstærker
fortsættes
51DK
SURR BACK1): 80 W
1) Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden, er det
ikke sikkert, at der høres nogen lyd.
2) Målt under følgende forhold:
EQ
Områdekode
Strømforsyning
SP, CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
Modtageområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
Følsomhed
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
Signal/støjforhold
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
3) Målt under følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyning
KR
220 V AC, 60 Hz
CN
220 V AC, 50 Hz
Frekvensgang
PHONO
RIAA equalizerkurve
±0,5 dB
MULTI CH IN, CD/
SACD, MD/TAPE,
DVD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (når ANALOG
DIRECT er valgt)
±10 dB, 1 dB trin
FM-tuner
AM-tuner
Modtageområde
STR-DA1000ES:
Indgange (analoge)
PHONO
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kiloohm
Signal/støjforhold4): 86 dB
(A, 2,5 mV5))
MULTI CH IN, CD/
SACD, MD/TAPE,
DVD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kiloohm
Signal/støjforhold4): 96 dB
(A, 150 mV5))
4) INPUT SHORT.
5) Vejet kredsløb, indgangsniveau.
Indgange (digitale)
DVD (Coaxial)
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold: 100
dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT, MD,
VIDEO3 (Optisk)
Signal/støjforhold: 100
dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
52DK
Gain-niveauer
MD/TAPE (REC
OUT), VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Spænding: 150 mV
Impedans: 2,2 kiloohm
SUB WOOFER
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
530 – 1.710 kHz6)
(Med 10-kHz
afstemningsskala)
531 – 1.710 kHz6)
(Med 9-kHz
afstemningsskala)
STR-DB790:
531 -1.602 kHz
(Med 9-kHz
afstemningsskala)
Antenne
Rammeantenne
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 1.000 kHz
eller 999 kHz)
Signal/støjforhold
54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvrængning 0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz:
35 dB
Ved 10 kHz:
40 dB
6) Det er muligt at ændre AM-afstemningsskalaen til 9
kHz eller 10 kHz. Sluk for receiveren, når du har
stillet ind på en hvilken som helst AM-station. Hold
PRESET TUNING + eller TUNING + inde, og tryk
samtidigt på ?/1. Alle faste stationer vil blive
slettet, når afstemningsskalaen ændres. Gentag
ovenstående, hvis du vil ændre skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz).
Video
Indgange/udgange
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 ohms
Y: 1 Vp-p, 75 ohms
C: 0,286 Vp-p, 75 ohms
CONPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohms
B-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohms
R-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohms
80 MHz HD gennemgang
Vi forbeholder os ret til at ændre design og
specifikationer uden varsel.
Generelt
Strømforsyning
Områdekode
Strømforsyning
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
SP
220 – 230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
KR
220 V AC, 60 Hz
CN
220 V AC, 50 Hz
Områdekode
Effektforbrug
U
290 W
CA
340 VA
CEL, CEK, AU
290 W
SP, KR, CN
290 W
TW
290 W
Anden information
Effektforbrug
Effektforbrug (i standbyindstilling)
1W
Vekselstrømsudtag
Områdekode
Vekselstrømsudtag
U, CA
1 med omskifter, 120 W/1A
MAX
SP
1 med omskifter, 100 W MAX
Mål
Vægt (ca.)
430 × 161 × 400 mm
inklusive fremspringende
dele og kontroller
14,5 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
STR-DA1000ES:
Fjernbetjening RM-LG112 (1)
R6 (størrelse AA) batterier (2)
STR-DB790:
Fjernbetjening RM-PP412 (1)
R6 (størrelse AA) batterier (2)
Se se side 3 angående detaljer om områdekoden for
det apparat, du anvender.
53DK
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Hvordan denne side anvendes
På denne side vises det, hvor knapperne og andre dele
af systemet, som nævnes i teksten, findes.
Hovedapparat
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
A.F.D. qd (32, 33, 34, 39)
DISPLAY 7 (30)
Display 5 (31)
INPUT MODE 8 (37)
INPUT SELECTOR 0 (25, 26,
28, 32, 37, 40, 43)
IR-modtager 1
MAIN MENU 3 (21, 37, 39, 43)
MASTER VOLUME –/+ 9 (24,
25)
MEMORY/ENTER 4 (21, 28,
43)
MENU w; (21, 23, 37, 39, 43)
MOVIE qs (33, 34)
MULTI CHANNEL
DECODING-indikator 6
MUSIC qa (34, 38)
PHONES-jackstik wa
PRESET TUNING –/+ qj (28)
SPEAKERS ws (44)
SURR BACK DECODING qg
(35)
TUNING –/+ qh (26, 52)
VIDEO 3 INPUT-jackstik ql
(14)
54DK
TAL OG SYMBOLER
2CH qf (32, 34)
–/+ qk (21, 37, 39, 43)
?/1 (strøm) 2
Illustrationsnummer
r
DISPLAY 7 (30)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
2
ws
waw;
3
4
5
6
7
8
9
Anden information
1
ql
qk qj
qh
qg qf qd qs qa
q;
Sådan fjernes dækslet
PUSH
Tryk på PUSH for at fjerne dækslet. Efter aftagning af
dækslet skal det holdes udenfor børns rækkevidde.
55DK
Indeks
A
Ændring
display 30
Afbryderautomatik 44
Automatisk stationsindstilling
26
C
CUSTOMIZE-menu 39
D
Delefrekvens 42
Digital biograflyd 33
Direkte stationsindstilling 26
Dubbing. Se Optagelse
E
SP SETUP parametre 21,
40
L
LEVEL-menu 37, 42
Lydfelt
brugertilpasning 37
forprogrammeret 33–34
nulstilling 38
valg af 33–34
M
Medfølgende tilbehør 53
N
Navngivning 43
Navngivning. Se Navngivning
EQ-menu 39
O
F
Faste stationer
hvordan 28
hvordan du indstiller på 28
H
Højttalere
impedans 16
justering af højttalerstyrke
24
placering 16
tilslutning 16
I
Indeksering. Se Navngivning
Optagelse
på et kassettebånd eller en
MD 45
på et videobånd 45
R
RDS 29
Redigering. Se Optagelse
S
Sletning af receiverens
hukommelse 20
SP SETUP menu 21, 40
Stationsindstilling
automatisk 26
direkte 26
faste stationer 28
J
Justering
CUSTOMIZE-parametre
39
EQ-parameter 39
højttalerstyrke 24
LEVEL-parameter 37, 42
56DK
T
Testtone 24
V
Valg af
fronthøjttalersystem 44
komponent 25
lydfelt 33–34
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Laitetta ei saa sijoittaa suljettuun paikkaan kuten
kirjahyllyyn tai kaapistoon.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
2FI
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille STRDA1000ES ja STR-DB790. Mallinumero on
merkitty etuseinän oikeaan alakulmaan. Tässä
käyttöohjeessa malli STR-DA1000ES on
kaavakuvissa käytetty malli ellei toisin ole mainittu.
Käyttöerot on merkitty tekstiin selvästi, esim. ”Vain
aluekoodin STR-DA1000ES mallit”.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset
nimet kuin vastaanottimen säätimillä. Tarkemmat
tiedot kauko-ohjaimen käytöstä:
– STR-DA1000ES:
RM-LG112
– STR-DB790:
RM-PP412
Katso erillistä kauko-ohjaimen varusteisiin kuuluvaa
käyttöohjetta.
Aluekoodeista
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
R
FI
L
+
–
SURROUND BACK
CENTER
AC OUTLET
SUB WOOFER
4-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
aluekoodin AA mallit”.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital, Pro Logic
Surround ja DTS** Digital Surround järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratories’in lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D tunnus ovat
Dolby Laboratories’in tavaramerkkejä.
** ”DTS”, ”DTS-ES Digital Surround” ja ”Neo:6”
ovat Digital Theater Systems, Inc.’in
tavaramerkkejä.
3FI
Sisältö
Aloittaminen
1: Katso miten laitteet liitetään ...............6
1a: Digitaalisilla äänilähdön liittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen................................... 8
1b: Monikanavaisilla lähtöliittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen................................. 11
1c: Vain analogisilla ääniliittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen................................. 13
2: Antennien liittäminen ....................... 15
3: Kaiuttimien liittäminen ..................... 16
4: Virtajohdon liittäminen..................... 19
5: Kaiuttimien säädöt ............................ 20
6: Kaiuttimen tason ja
tasapainon säätö .............................. 23
— TEST TONE
Vahvistimen käyttö
Laitteen valinta...................................... 24
Monikanavaäänen kuuntelu .................. 24
— MULTI CH IN
FM/AM-radion kuuntelu....................... 25
FM-asemien tallennus
automaattisesti ................................ 26
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL, CEK
mallit)
Radioasemien esiviritys ........................ 27
Radiotietojärjestelmän (RDS) käyttö.... 28
(Vain aluekoodien CEL, CEK
mallit)
Näytön muuttaminen............................. 29
Näytössä näkyvistä merkkivaloista....... 30
Ympäristötilaäänen
käyttäminen
Vain etukaiuttimien käyttö.................... 31
Todentuntuisen äänen saaminen ........... 32
— AUTO FORMAT DIRECT
Äänikentän valinta ................................ 33
Ympäristötilan takasignaalin
4FI
dekoodausmuodon valinta.............. 34
— SURR BACK DECODING
Edistyneemmät säädöt ja
asetukset
Digitaalilaitteiden äänitulomuodon
kytkeminen..................................... 36
— INPUT MODE
Äänikenttien muokkaus ........................ 36
Taajuuskorjaimen säätö ........................ 38
Edistyneemmät säädöt .......................... 38
Muut toiminnot
Nimen antaminen esiviritysasemille ja
tuloille............................................. 42
Uniajastimen käyttö.............................. 43
Kaiutinjärjestelmän valinta................... 43
Nauhoitus.............................................. 44
CONTROL A1II Säätöjärjestelmä....... 45
Lisätietoja
Huomautuksia....................................... 46
Vianetsintä ............................................ 47
Tekniset tiedot ...................................... 49
Luettelo painikkeiden sijainnista ja
viitesivuista..................................... 52
Hakemisto............................................. 54
5FI
Aloittaminen
1: Katso miten laitteet liitetään
Sivu 8 alkavissa vaiheissa 1a-1c kuvataan laitteiden liittäminen tähän vastaanottimeen. Ennen kuin
aloitat liitännät, katso alla olevasta kohdasta ”Liitettävät laitteet” sen sivun numero, jolla on kuvattu
kyseisen laitteen liitäntätapa.
Kun kaikki laitteet on liitetty, siirry kohtaan ”2: Antennien liittäminen” (sivu 15).
Liitettävät laitteet
Liitettävä laite
Sivu
DVD-soitin
Jossa on digitaalinen äänilähtöa)
8–9
Jossa on monikanavainen äänilähtöb)
11–12
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
8–9
TV-näyttöpääte
Joissa on komponenttikuvatulod)
9 tai 12
Jossa on vain S-kuva tai yhdistetty kuvatulo
14
Satelliittiviritin
Jossa on digitaalinen äänilähtöa)
8–9
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
8–9
CD/Super Audio CD-soitin
Jossa on monikanavainen äänilähtöb)
11
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
13
MD/kasetti dekki
Jossa on digitaalinen äänilähtöa)
10
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
13
Analoginen levysoitin
13
Monikanavainen dekooderi
11
Kuvanauhuri, videokamera, videopeli jne.
14
a)
Malli, jossa on DIGITAL OPTICAL OUTPUT tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT liitin jne.
Malli, jossa on MULTI CH OUTPUT liittimet jne. Tätä liitäntää käytetään laitteen sisäisen
monikanavadekooderin koodaaman äänen antoon tämän vastaanottimen kautta.
c) Malli, jossa on vain AUDIO OUT L/R liittimet jne.
d) Malli, jossa on yhdistetyn kuvatulon liittimet (Y, B-Y, R-Y).
b)
6FI
Tarvittavat johdot
A Äänijohto
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
B Ääni/kuvajohto
F Koaksiaalinen digitaalijohto
G Monofoninen äänijohto
Musta
Keltainen (kuva)
Valkoinen (vasen/ääni)
Punainen (oikea/ääni)
Vihje
Äänijohto A voidaan erottaa kahdeksi
monofoniseksi äänijohdoksi G.
C Kuvajohto
Keltainen
Aloittaminen
Seuraavilla sivuilla esitetyissä liitäntäkaavioissa oletetaan, että käytössä on seuraavat erilliset
liitäntäjohdot (A-H) (eivät kuulu varusteisiin).
H Laitekuvajohto
D S-kuvajohto
Vihreä
Sininen
Punainen
E Optinen digitaalijohto
Huomautuksia
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen liitäntöjen tekemistä.
• Liitä johdot lujasti, jotta saadaan vältetyksi humina ja kohina.
• Kun liität ääni/kuvajohdon, liitä eri väreillä merkityt pistokkeet vastaavanvärisiin liittimiin laitteessa: keltainen
(kuva) keltaiseen, valkoinen (vasen ääni) valkoiseen ja punainen (oikea ääni) punaiseen.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, pane johtojen pistokkeet suoraan paikalleen niin, että ne napsahtavat kiinni.
• Älä taita tai sido optista johtoa.
Jos omistat Sony-laitteita, joissa on CONTROL A1II liittimet
Katso ”CONTROL A1II Säätöjärjestelmä” sivulta 45.
7FI
.
1a: Digitaalisilla äänilähdön liittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
DVD-soittimen TV-vastaanottimen tai satelliittivirittimen
liittäminen
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
1 Liitä ääniliittimet.
DVD soitin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
L
R
E*
DIGITAL
F*
A
COMPONENT VIDEO
Y
OPTICAL
R
PB/CB
/B-Y
PR/CR
/R-Y
TV/
SAT
IN
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
OUT
IN
MD
OUT
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
SURR
DVD
FM
CD/SACD
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
R
MULTI CH IN
CONTROL
A1
ANTENNA
L
AUDIO
ANALOG
E
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satelliittiviritin
* Liitä joko liittimeen ASSIGNABLE COAXIAL IN (DVD CD/SACD) tai OPTICAL DVD IN. Suosittelemme
liittämistä liittimeen ASSIGNABLE COAXIAL IN (DVD CD/SACD).
8FI
Huomautus
2 Liitä kuvaliittimet.
Seuraavassa kuvassa näytetään miten liitetään TV-vastaanotin tai satelliittiviritin ja DVD-soitin, joissa
on lähtöliittimet COMPONENT VIDEO (Y, B-Y, R-Y). Kun liitetään TV-vastaanotin, jossa on
laitekuvan tuloliittimet, voidaan nauttia parempilaatuisesta kuvasta.
Aloittaminen
On mahdollista kuunnella TV-vastaanottimen ääntä liittämällä TV-vastaanottimen äänen lähtöliittimet
vastaanottimen liittimiin TV/SAT AUDIO IN. Älä liitä tässä tapauksessa TV-vastaanottimen kuvan lähtöliitintä
vastaanottimen liittimeen TV/SAT VIDEO IN.
Huomautus
Tässä vastaanottimessa laitekuvasignaaleja ei voi muuntaa S-kuvasignaaleiksi tai standardeiksi kuvasignaaleiksi (tai
päinvastoin).
TV-näyttöpääte
Satelliittiviritin
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
H
DIGITAL
OPTICAL
C
D
H
Y
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
D
COMPONENT VIDEO
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
COMPONENT
B-Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
R-Y
OUT
IN
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
IN
CD/
SACD
U
AM
SIGNAL
GND
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
R
L
AUDIO
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
H
VIDEO
C
OUTPUT
COMPONENT
B-Y
R-Y
Y
S-VIDEO
VIDEO
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
DVD soitin
jatkuu
9FI
MD/kasettidekin liittäminen
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
MD/kasetti dekki
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
IN
OUT
l
DIGITAL
OPTICAL
A
IN
A
l
E
OUT
OUT
l
E
l
R
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
IN
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
MULTI CH IN
ANTENNA
ANALOG
R
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
Vihje
Kaikki digitaaliset ääniliittimet ovat yhteensopivia näytteenottotaajuuksille 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz.
Huomautus
Ei ole mahdollista tehdä digitaaliäänitystä digitaalisesta monikanavaisesta ympäristötilasignaalista.
10FI
1 Liitä ääniliittimet.
Jos DVD tai Super Audio CD-soitin on varustettu monikanavaisilla lähtöliittimillä, voit liittääsen
tämän vastaanottimen MULTI CH IN liittimiin monikanavaisen äänen kuuntelua varten.
Vaihtoehtoisesti monikanavaisia tuloliittimiävoidaan käyttää ulkoisen monikanavadekooderin
liittämiseen.
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
Aloittaminen
1b: Monikanavaisilla lähtöliittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
OUT
IN
U
AM
SIGNAL
GND
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
MULTI CH IN
ANTENNA
R
L
AUDIO
ANALOG
A A
FRONT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
G G
SURROUND CENTER
L
R
MULTI CH OUT
SUB
WOOFER
DVD soitin
Super Audio CD-soitin,
Moni kanavadekooderi tms.
Vihje
Tällä liitännällä voidaan käyttää myös ohjelmia, joilla monikanavaääni on nauhoitettu muilla kuin Dolby Digital ja
DTS formaateilla.
jatkuu
11FI
2 Liitä kuvaliittimet.
Seuraavassa kuvassa näytetään miten liitetään DVD-soitin, joissa on lähtöliittimet COMPONENT
VIDEO (Y, B-Y, R-Y). Kun liitetään TV-vastaanotin, jossa on laitekuvan tuloliittimet, voidaan nauttia
parempilaatuisesta kuvasta.
Huomautus
Tässä vastaanottimessa laitekuvasignaaleja ei voi muuntaa S-kuvasignaaleiksi tai standardeiksi kuvasignaaleiksi (tai
päinvastoin).
DVD soitin
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
H
DIGITAL
OPTICAL
C
INPUT
R-Y
D
H
COMPONENT VIDEO
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
COMPONENT
B-Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
TV-näyttöpääte
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
12FI
MULTI CH IN
ANTENNA
ANALOG
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
Y
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
D
Aloittaminen
1c: Vain analogisilla ääniliittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
Audiolaitteiden liitännät
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
Levysoitin
A
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
TV/
SAT
IN
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
L
AUDIO
MULTI CH IN
VIDEO
ANALOG
ANTENNA
A
A
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
CD/Super Audio
CD-soitin
l
OUT
A
S-VIDEO
VIDEO
l
CONTROL
A1
R
LINE
L
L
R
R
MD/kasetti dekki
Huomautus
Jos levysoittimessa on maajohto, liitä se liittimeen U SIGNAL GND.
jatkuu
13FI
Videolaitteiden liitännät
Jos liität TV-vastaanottimen liittimiin MONITOR, voit katsoa kuvaa valitusta tulosta (sivu 24). Katso
tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
Kuvanauhuri
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
TV-näyttöpääte
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
B
B
L
R
L
OUT
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
R
PB/CB
/B-Y
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
VIDEO 3
INPUTliittimeen
MD
IN
MD
OUT
D
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
C
IN
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
ANALOG
R
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
L
OUT
B, D
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
L
Kamera-nauhuri tai
TV-peli
R
R
Kuvanauhuri
14FI
IN
IN
B
VIDEO
IN
L
CONTROL
A1
L
CD/SACD
L
DVD
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
2: Antennien liittäminen
Aloittaminen
Liitä varusteisiin kuuluva AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
Y
R
PB/CB
/B-Y
TV/
SAT
IN
L
IN
MONITOR
OUT
PHONO
DVD
IN
PR/CR
/R-Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
MD
IN
MD
OUT
OUT
IN
U
AM
U
COAXIAL IN
ASSIGNABLE
SIGNAL
GND
IN
CD/
SACD
R
L
VIDEO
2
OUT
FRONT
COAXIAL
SURR
DVD
CD/SACD
FM
DVD
IN
75
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
CONTROL
A1
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
R
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
*
*
Liittimen muoto on erilainen eri aluekoodien malleissa.
Huomautuksia
•
•
•
•
Jotta laite ei poimi kohinaa, pidä AM-kehäantenni poissa vastaanottimen ja muiden laitteiden läheisyydestä.
Suorista FM-johtoantenni aivan suoraksi.
Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se mahdollisimman suorana.
Älä käytä U SIGNAL GND-liitintä vastaanottimen maadoitukseen.
15FI
3: Kaiuttimien liittäminen
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Tässä vastaanottimessa onlmahdollista käyttää 7,1
kanavajärjestelmää (STR-DA1000ES) tai 6,1 kanavan kaiutinjärjestelmää (STR-DB790).
Teatterimaisen monikanavaympäristöäänen kuuntelua varten tarvitaan viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi ympäristötilakaiutinta) ja apubassokaiutin (5,1 kanava).
Voit nauttia Surround EX formaatilla nauhoitetun DVD-ohjelman hifi-äänestä, jos liität yhden erillisen
ympäristötilan takakaiuttimen (6,1 kanava) tai kaksi ympäristötilan takakaiutinta (7,1 kanava, vain
STR-DA1000ES) (katso ”Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta” sivulta 34).
Esimerkki 7,1 kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Keskikaiutin
Etukaiutin (oikea)
Ympäristötilan kaiutin
(oikea)
Etukaiutin (vasen)
Apubassokaiutin
Ympäristötilan kaiutin
(vasen)
Ympäristötilan takakaiutin (oikea)
Ympäristötilan takakaiutin (vasen)
Vihjeitä
• Kun liität 6,1 kanavan kaiutinjärjestelmän, sijoita ympäristötilan takakaiutin oikealle kuuntelupaikan taakse.
• Koska aktiivinen apubassokaiutin ei välitä suunnan omaavia signaaleita, se voidaan sijoittaa mihin tahansa.
Kaiuttimien impedanssi
Jotta voitaisiin nauttia parhaasta mahdollisesta monikanavaisesta ympäristötilaäänestä, liitä kaiuttimet,
joiden nimellisimpedanssi on 8 ohmia tai suurempi liittimiin FRONT, CENTER, SURROUND ja
SURROUND BACK ja aseta IMPEDANCE SELECTOR asentoon ”8Ω”. Katso kaiutinten varusteisiin
kuuluvista käyttöohjeista kaiuttimien impedanssi, jos et ole varma siitä. (Se on yleensä merkitty
kaiuttimen taakse.)
Mihin tahansa tai kaikkiin kaiutinliittimiin on mahdollista liittää myös kaiuttimet, joiden
nimellisimpedanssi on 4–8 ohmia. Jos liitetään yksikin nimellisimpedanssiltaan 4–8 ohmin kaiutin,
aseta IMPEDANCE SELECTOR asentoon ”4Ω”.
Huomautus
Muista katkaista virta, ennen kuin säädät IMPEDANCE SELECTOR -valitsimen asennon.
16
FI
Tarvittavat johdot
B Monofoniset äänijohdot
(eivät kuulu varusteisiin)
(+)
(–)
Musta
Aloittaminen
A Kaiutinjohdot
(eivät kuulu varusteisiin)
STR-DA1000ES
Ympäristötilankaiutin
(vasen)
E
Ympäristötilan
takakaiutin (oikea)*
e E
Ympäristötilan
takakaiutin (vasen)*
e E
A
e
A
Keskikaiutin
E
e
A
A
IMPEDANCE
SELECTOR
R
+
L
R
L
+
SURR
BACK
SURR
–
R
+
4
–
L
FRONT
B
IMPEDANCE SELECTOR
8
+
AC OUTLET
CENTER
–
R
+
–
L
FRONT
A
–
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B**
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Ympäristötilan
kaiutin (oikea)
e E
Etukaiutin (oikea)
e
Etukaiutin (vasen)
AUDIO
IN
Apubassokaiutin
* On mahdollista valita käytettävät etukaiuttimet SPEAKERS-kytkimellä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta katso
”Kaiutinjärjestelmän valinta” (sivu 43).
**Jos liität vain yhden ympäristötilan takakaiuttimen, liitä se liittimeen SPEAKRS SURR BACK L.
jatkuu
17FI
STR-DB790
Ympäristötilankaiu
tin (vasen)
E
Ympäristötilan
takakaiutin
e E
Keskikaiutin
e E
A
e
A
A
IMPEDANCE
SELECTOR
R
+
L
R
L
SURROUND BACK
L
+
IMPEDANCE SELECTOR
SURR
–
–
R
+
CENTER
AC OUTLET
FRONT
B
–
+
FRONT
A
–
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B*
A
A
A
B
INPUT
E
Ympäristötilan
kaiutin (oikea)
e E
e E
Etukaiutin (oikea)
e
Etukaiutin (vasen)
AUDIO
IN
Apubassokaiutin
* On mahdollista valita käytettävät etukaiuttimet SPEAKERS-kytkimellä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta katso
”Kaiutinjärjestelmän valinta” (sivu 43).
18FI
4: Virtajohdon liittäminen
AC OUTLET*
AC OUTLET
Virtajohto
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1 .
Paina painiketta ?/1 5 sekuntia.
”INITIAL” tulee näkyviin näyttöön.
Seuraavat säädöt ovat palautuneet
tehdassäädöille.
• Kaikki valikoiden SP SETUP, LEVEL,
EQ, CUSTOMIZE ja TUNER säädöt.
• Kullekin tulolle ja esiviritetylle asemalle
tallennettu äänikenttä.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki tulojen ja esiviritettyjen asemien
indeksinimet.
Aloittaminen
Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
1
b
Seinäpistorasiaan
* Vain aluekoodin U, CA, SP mallit.
Verkkoulosottojen rakenne, muoto ja lukumäärä
ovat erilaiset eri maiden malleissa.
Huomautuksia
• Vastaanottimen takana oleva verkkoulosotto (AC
OUTLET) on kytkimeen liitetty ulosotto, joka antaa
virtaa liitetylle laitteelle vain silloin, kun
vastaanottimen virta on kytketty.
• Varmista, että vastaanottimen AC OUTLETliittimeen (liittimiin) liitettyjen laitteiden
yhteenlaskettu virrankulutus ei ylitä takaseinässä
mainittua wattimäärää. Älä liitä tähän liittimeen
sellaisia kodin koneita, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kuten esim. silitysrautoja, tuulettimia tai TVvastaanottimia. Yhdessä käyttö saattaa aiheuttaa
laitteen menemisen epäkuntoon.
Alkusäätöjen suorittaminen
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa, alusta se noudattamalla seuraavat
toimenpiteet.
Näiden toimenpiteiden avulla voidaan myös
palauttaa tehdyt säädöt tehdassäädöille.
19FI
x
5: Kaiuttimien säädöt
Voit käyttää valikkoa SP SETUP tähän
järjestelmään liitettyjen kaiuttimien koon ja
etäisyyden säätöön.
1
2
3
Kytke järjestelmän virta painamalla
painiketta ?/1.
Valitse painiketta MAIN MENU
toistuvasti painamalla ”SP SETUP”.
Pyöritä MENU halutun valikkokohdan
valintaa varten.
Lisätietoja, katso ”Kaiuttimien
säätöominaisuudet”.
Huomautus
Jotkut kaiutinasetuskohdat saattavat näkyä
himmeinä näytössä. Se tarkoittaa, että ne on
säädetty automaattisesti johtuen toisen
kaiuttimien säädöistä. Asetuksista riippuen
tiettyjä kaiuttimia ei kenties voi säätää.
4
5
Valitse ominaisuus pyörittämällä –/+säädintä.
Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes olet
säätänyt kaikki kohdat.
Kaiuttimien
säätöominaisuudet
Alkusäädöt on alleviivattu.
x XXXX SET (Kaiuttimien helppo säätö)
• EASY SET
Kaiuttimet voidaan säätää automaattisesti
valitsemalla ennalta määritetty kaiutinmalli
(katso varusteisiin kuuluvaa ”Helpon säädön
opasta”).
• NORM. SET
Valitse, kun haluat säätää kunkin kaiuttimen
asetukset manuaalisesti.
x SP PAT. XXX (Kaiuttimien säätömalli)
Kun valitset EASY SET, valitse kaiuttimen
säätömalli. Pyöritä –/+ kaiuttimen säätömallin
valintaa varten ja paina painiketta MEMORY/
ENTER valinnan asettamiseksi voimaan.
Varmista kaiuttimen säätömalli varusteisiin
kuuluvasta ”Helpon säädön oppaasta”.
20FI
SW
(SUB WOOFER) (Apubassokaiutin)
• YES
Jos liität apubassokaiuttimen, valitse ”YES”.
• NO
Jos et liitä apubassokaiutinta, valitse ”NO”.
Etukaiuttimet säätyvät automaattisesti
asetukselle ”LARGE”. Tämä käynnistää
basson uudelleensuuntauspiirin ja lähettää
LFE-signaalit muista kaiuttimista.
x
L
R
(FRONT) (Etukaiuttimet)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai
ympäristötilatehosteet tuntuvat puuttuvan
käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
etukanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta. Kun etukaiuttimille on
valittu asento ”SMALL”, keski-,
ympäristötila- ja ympäristötilan takakaiutin
säätyvät myös automaattisesti säädölle
”SMALL” (ellei aiemmin ole valittu asentoa
”NO”).
x
C
(CENTER) (Keskikaiutin)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”. Jos
etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, keskikaiuttimelle ei voi valita
säätöä ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai
ympäristötilatehosteet tuntuvat puuttuvan
käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
keskikanavan bassotaajuudet lähtevät
etukaiuttimista (jos on valittu säätö
”LARGE”) tai apubassokaiuttimesta.
• NO tai MIX
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, valitse ”NO”
tai ”MIX”. Keskikanavan ääni lähtee
etukaiuttimista.
x
SR
SL
(SURROUND)
(Ympäristötilakaiuttimet)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”. Jos
etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, ympäristötilakaiuttimille ei voi
valita säätöä ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai
ympäristötilatehosteet tuntuvat puuttuvan
käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
ympäristötilakanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta tai muista ”LARGE”
kaiuttimista.
• NO
Jos ei liitetä ympäristötilakaiuttimia, valitse
”NO”.
x
(SURR BACK)
(Ympäristötilan takakaiuttimet)
SB
• NO
Jos ei liitetä ympäristötilan takakaiutinta,
valitse ”NO”.
Vihje
Kunkin kaiuttimen ”LARGE” ja ”SMALL” säädöllä
päätetään katkaiseeko sisäinen äänenkäsittelijä
bassosignaalit kyseisestä kanavasta. Kun basso
katkaistaan kanavasta, basson uudelleensuuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet apubassokaiuttimeen
tai muihin ”LARGE” kaiuttimiin.
Niitä ei kuitenkaan ole hyvä katkaista, jos mahdollista.
Siksi vaikka käytetään pieniä kaiuttimia, ne voidaan
säätää säädölle ”LARGE”, jos bassoäänien halutaan
lähtevän kyseisestä kaiuttimesta. Toisaalta jos
käytetään suurta kaiutinta, mutta bassoäänien ei haluta
kuuluvan siitä, se voidaan säätää säädölle ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluttua alhaisempi, säädä
kaikki kaiuttimet asentoon ”LARGE”. Jos bassoa ei
ole tarpeeksi, sitä voidaan korostaa taajuuskorjaimella.
Katso ohjeet taajuuskorjaimen säätämisestä katso
sivu 38.
x
Aloittaminen
Kun valitset ”MIX”, keskikanavan ääni lähtee
etukaiuttimista analogisella käsittelyllä
(analoginen alasmiksaus), jos etukaiuttimet
on säädetty asentoon ”LARGE”. Tämä antaa
paremman äänen kuin digitaalinen käsittely.
Kun on valittu monikanavainen tulo,
analoginen alaskäsittely suoritetaan olipa
asetuksena ”NO” tai ”MIX”.
L
R
DIST. X.X m
(Etukaiuttimien etäisyys)
Alkusäätö: 3,0 m (10 ft)
Tällä voidaan säätää etäisyys kuuntelupaikasta
etukaiuttimiin (A). Säätöala on 1,0 m – 7,0 m (3 jalkaa
– 23 jalkaa) 0,1 m (1 jalka) vaiheissa.
Jos kumpaakin etukaiutinta ei ole asetettu samalle
etäisyydelle kuunteluasennosta, säädä etäisyys
lähimpään kaiuttimeen.
Kun sijoitetaan vain yksi ympäristötilan takakaiutin
STR-DA1000ES
• DUAL
Jos liität kaksi ympäristötilan takakaiutinta,
valitse ”DUAL”. Ääni lähtee enimpään
mahdolliseen 7,1 kanavaan.
• SINGLE
Jos liität vain yhden ympäristötilan
takakaiuttimen, valitse ”SINGLE”. Ääni
lähtee enimpään mahdolliseen 6,1 kanavaan.
• NO
Jos ei liitetä ympäristötilan takakaiuttimia,
valitse ”NO”.
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
Kun sijoitetaan kaksi ympäristötilan takakaiutinta
STR-DB790
• YES
Jos liität ympäristötilan takakaiuttimen,
valitse ”YES”.
jatkuu
21FI
(Kulman B tulee olla sama)
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
B
B
B
x C DIST. X.X m
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 3,0 m (10 ft)
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta keskikaiuttimeen. Säätöala on 1,0 m
– 7,0 m (3 jalkaa – 23 jalkaa) 0,1 m (1 jalka) vaiheissa.
x SL SR DIST. X.X m
(Ympäristötilakaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 3,0 m (10 ft)
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta ympäristötilan kaiuttimiin. Säätöala
on 1,0 m – 7,0 m (3 jalkaa – 23 jalkaa) 0,1 m (1 jalka)
vaiheissa.
Jos kumpaakin ympäristötilakaiutinta ei ole asetettu
samalle etäisyydelle kuunteluasennosta, säädä etäisyys
lähimpään kaiuttimeen.
x SB DIST. X.X m
(Ympäristötilan takakaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 3,0 m (10 ft)
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta ympäristötilan takakaiuttimeen.
Säätöala on 1,0 m – 7,0 m (3 jalkaa – 23 jalkaa) 0,1 m
(1 jalka) vaiheissa.
Jos liitetään kaksi ympäristötilan takakaiutinta ja
kumpaakin ympäristötilan takakaiutinta ei ole asetettu
samalle etäisyydelle kuunteluasennosta (vain STRDA1000ES), säädä etäisyys lähimpään kaiuttimeen.
Vihje
Vastaanottimella on mahdollista ilmoittaa kaiuttimien
paikka etäisyyden avulla. Ei kuitenkaan ole
mahdollista säätää keskikaiutinta kauemmas kuin
etukaiuttimet. Keskikaiutinta ei myöskään voi säätää
yli 1,5 m (5 jalkaa) lähemmäs kuin etukaiuttimet.
Samoin ympäristötilakaiuttimia ei voi säätää
etukaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta. Eikä niitä
myöskään voi säätää enempää kuin 4,5 m (15 jalkaa)
lähemmäs.
Tämä siksi, että virheellinen kaiuttimien sijoitus
heikentää ympäristötilaäänestä nauttimista.
22FI
Pyydämme huomaamaan, että kaiuttimien etäisyyden
säätäminen lähemmäksi kuin kaiuttimien tosiasiallinen
sijainti viivästyttää äänen lähtöä kaiuttimesta. Toisin
sanoen kuulostaa siltä kuin kaiutin sijaitsisi
kauempana.
Esimerkiksi keskikaiuttimen etäisyyden säätäminen 1–
2 m (3–6 jalkaa) lähemmäs kuin kaiuttimen oikea
sijainti antaa erittäin todentuntuisen ”läsnäolon”
tunteen. Jos tyydyttävää ympäristöäänitehostetta ei
saada siksi, että ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat
liian lähellä, ympäristötilakaiuttimen etäisyyden
säätäminen lähemmäksi (lyhemmäksi) kuin niiden
tosiasiallinen sijainti antaa suuremman äänikentän.
Nämä ominaisuudet on paras säätää kuuntelemalla
ääntä. Kokeile!
Edistyneemmät kaiutinsäädöt
Käytä valikkoa CUSTOMIZE ja aseta ”MENU”
asentoon ”MENU EXP.”. Tämä mahdollistaa
edistyneemmät säädöt kuten esimerkiksi
ympäristötilan korkeuden säädön.
Katso tarkemmat tiedot valikosta ”MENU”,
katso sivu 38. Tarkemmat tiedot kohtien
säätämisestä, katso sivu 39.
— TEST TONE
Aseta ”MENU” valikosta CUSTOMIZE
asentoon ”MENU EXP.” (sivu 38). Valitse
sitten ne kaksi kaiutinta, jotka halutaan säätää
käyttämällä ominaisuutta ”P.NOISE” tai
”P.AUDIO” valikosta LEVEL (sivu 41).
Huomautus
Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
kuuntelemalla testiääntä kuuntelupaikasta käsin.
Käytä toimenpiteissä kauko-ohjainta.
Testiääntä ei voi käyttää, kun ANALOG DIRECT tai
MULTI CH IN toimintoa käytetään.
Aloittaminen
6: Kaiuttimen tason ja
tasapainon säätö
Vihje
Vastaanottimessa on testiääni, jonka keskitaajuus on
800 Hz.
1
2
Kytke vastaanottimen virta painamalla
painiketta ?/1.
Paina painiketta TEST TONE kaukoohjaimesta.
”T.TONE” tulee näkyviin näyttöön ja
testiääni kuuluu perätysten kustakin
kaiuttimesta.
3
Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
LEVEL -valikon avulla niin, että
kustakin kaiuttimesta kuuluva testiääni
kuulostaa samalta kuuntelupaikassa
kuunneltaessa.
Katso tarkemmat tiedot LEVEL-valikon
säädöistä katso sivu 36.
Vihjeitä
• Kaikkien kaiuttimien taso voidaan säätää
kerralla painamalla painiketta MASTER VOL
+/– kauko-ohjaimesta tai kääntämällä MASTER
VOLUME –/+ vastaanottimesta.
• Säätöön voidaan käyttää myös vastaanottimen
hakupyörää –/+.
4
Paina TEST TONE uudelleen säädön
jälkeen.
Testiääni katkeaa pois toiminnasta.
Testiäänen antaminen vain
halutusta kaiuttimesta
Aseta ”T.TONE” valikosta LEVEL asentoon
”FIX” (sivu 36). Testiääni kuuluu vain valitusta
kaiuttimesta.
Tarkempaa säätöä varten
Testiääni tai äänilähde saadaan kuulumaan
kahdesta vierekkäisestä kaiuttimesta, jotta
niiden tasapaino ja taso voidaan säätää.
23FI
Monikanavaäänen
kuuntelu
Vahvistimen käyttö
Laitteen valinta
1
— MULTI CH IN
Valitse tulo kääntämällä INPUT
SELECTOR-säädintä.
Valittu tulo tulee näkyviin näyttöön.
2
3
Kun halutaan valita
Näyttö
Kuvanauhuri
VIDEO 1 tai
VIDEO 2
Kameranauhuri tai TVpeli
VIDEO 3
DVD-soitin
DVD
Satelliittiviritin
TV/SAT
MD tai kasettidekki
MD/TAPE
CD tai Super Audio CDsoitin
CD/SACD
Yhdysrakenteinen viritin
(FM)
Tuner (FM)
Yhdysrakenteinen viritin
(AM)
Tuner (AM)
Levysoitin
PHONO
Kytke laitteen virta ja aloita soitto.
Säädä äänenvoimakkuus pyörittämällä
säädintä MASTER VOLUME –/+.
Äänen vaimentaminen
Paina painiketta MUTING kauko-ohjaimesta.
Huomautuksia kuulokkeiden käytöstä
• Kun kuulokkeet on liitetty, voidaan valita vain
seuraavat äänikentät (sivu 34).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE THEATER
• Kun kuulokkeet on liitetty ja käytetään MULTI CH
IN toimintoa (katso ”Monikanavaäänen kuuntelu”),
ääni ei kenties lähde mistään kanavasta riippuen
kaiuttimien säädöstä.
24FI
On mahdollista valita ääni suoraan liittimiin
MULTI CH IN liitetyistä laitteista. Tämän
toiminnon avulla on mahdollista nauttia
korkealaatuisista analogisista lähteistä kuten
DVD-levyistä tai Super Audio CD-levyistä.
Katso myös ”D.PWR.” (sivu 39).
Ympäristötilatehosteet eivät käynnisty
käytettäessä tätä tuloa.
STR-DA1000ES
Siirrä kauko-ohjaimen helpon vierityksen
näppäintä ja valitse ”MULTI CH” ja paina
sitten näppäintä valinnan asettamiseksi
voimaan.
STR-DB790
Paina painiketta MULTI CH kaukoohjaimesta.
Kun keskikaiutinta tai
apubassokaiutinta ei ole liitetty
Jos keskikaiutin on säädetty asentoon ”NO” tai
”MIX” tai apubassokaiutin on säädetty asentoon
”NO” valikosta SP SETUP (sivu 20) ja
käynnistetään MULTI CH IN toiminto,
analoginen keski- tai apubassoääni lähtee
vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta.
FM/AM-radion kuuntelu
1
Vihje
Suoran virityksen viritysjakso on erilainen eri
malleissa.
Malli
FM
AM
STR-DA1000ES
100 kHz
10 kHz*
STR-DB790
50 kHz
9 kHz
* AM-viritysjaksoa voidaan muuttaa (katso sivu 50).
Automaattiviritys
1
2
On mahdollista käyttää myös
vastaanottimen painiketta INPUT
SELECTOR.
2
3
Paina ALT ja paina sitten D.TUNING
kauko-ohjaimesta.
Vahvistimen käyttö
FM ja AM-lähetyksiä voidaan kuunnella
yhdysrakenteisesta virittimestä. Varmista ennen
käyttöä, että FM- ja AM-antenni on liitetty
vastaanottimeen (katso sivu 15).
STR-DA1000ES:
Siirrä kauko-ohjaimen helpon
vierityksen näppäintä ja valitse
”TUNER” ja paina sitten näppäintä
toistuvasti valitaksesi FM tai AM.
STR-DB790:
Paina toistuvasti näppäintä TUNER
kauko-ohjaimesta valitaksesi FM tai
AM.
Paina numeropainikkeita kaukoohjaimesta näppäilläksesi taajuuden.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
1 b 0 b 2 b 5 b 0
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
FM tai AM.
Paina TUNING + tai TUNING –.
Paina painiketta TUNING +, kun haluat
selata matalilta korkeille taajuuksille ja
painiketta TUNING –, kun haluat selata
korkeilta matalille taajuuksille.
Vastaanotin lopettaa selauksen, kun asema
virittyy kohdalle.
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
(Ei ole tarpeen näppäillä viimeistä numeroa
”0”, kun viritysjakso on säädetty 10
kHz:iin.)
1 b 3 b 5 b 0
Jos on viritetty AM-asemalle, säädä AMkehäantennin suunta niin, että kuuluvuus on
paras mahdollinen.
Suora viritys
Jos aseman viritys ei onnistu ja
näppäillyt numerot vilkkuvat
Näppäile aseman taajuus suoraan kaukoohjaimen numeropainikkeilla.
Katso tarkemmat tiedot varusteisiin kuuluvasta
kauko-ohjaimesta sen käyttöohjeista.
Varmista, että olet näppäillyt oikean taajuuden.
Jos näin ei ole, toista vaihe 3. Jos näppäillyt
numerot vilkkuvat yhä, taajuutta ei käytetä
asuinalueellasi.
25FI
FM-asemien tallennus
automaattisesti
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL, CEK mallit)
Tämän toiminnon avulla on mahdollista
tallentaa 30 FM ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestyksessä. Toiminto tallentaa vain
asemat, joilla on selkeimmät signaalit.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemat yksi
kerrallaan, katso ”Radioasemien esiviritys”.
1
2
Katkaise vastaanottimen virta
painamalla painiketta ?/1.
Pidä painike MEMORY/ENTER
painettuna ja kytke vastaanottimen
virta uudelleen painamalla painiketta
?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” näkyy
näytössä ja vastaanotin selaa ja tallentaa
kaikki lähetysalueen FM- ja FM RDS asemat.
RDS-asemilla viritin tarkastaa ensin samaa
ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa vain
sen aseman, jonka signaali on selkein.
Valitut RDS-asemat lajitellaan
aakkosjärjestykseen ohjelman
palvelunimen mukaisesti ja sitten niille
annetaan 2-merkkinen esivirityskoodi.
Katso tarkemmat tiedot RDS-asemista
katso sivu 28.
Tavallisille FM-asemille annetaan 2merkkiset esivirityskoodit ja ne
tallennetaan RDS-asemien jälkeen.
Lopuksi ”FINISH” tulee näkyviin näyttöön
hetkeksi ja vastaanotin palautuu tavalliselle
toiminnolle.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai varusteisiin
kuuluvan kauko-ohjaimen painiketta aakkosellisen
tallennuksen aikana painiketta ?/1 lukuun
ottamatta.
• Jos muutat toiselle alueelle, tallenna uuden
paikkakunnan asemat toistamalla nämä toimenpiteet.
• Katso tarkemmat ohjeet tallennettujen asemien
kuuntelemisesta katso ”Esiviritettyjen asemien
kuuntelu”.
26FI
• Jos antennia siirretään sen jälkeen, kun asemat on
tallennettu tällä toiminnolla, tallennetut säädöt eivät
kenties ole enää voimassa. Jos näin käy, tallenna
asemat uudelleen toistamalla tallennustoimenpiteet.
Joka kerta, kun painat painiketta, voit valita
esiviritetyn aseman seuraavalla tavalla:
Radioasemien esiviritys
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
On mahdollista esivirittää 30 FM tai AMasemaa. Usein kuunnelluille asemille voidaan
sitten virittää helposti.
tC0y...yC2yC1T
Radioasemien esiviritys
1
2
3
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
FM tai AM.
Viritä automaattisella virityksellä
(sivu 25) tai suoralla virityksellä
(sivu 25) asemalle, joka halutaan
esivirittää.
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
”MEMORY” tulee näkyviin näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Suorita vaiheet
4–5 ennen kuin näyttö sammuu.
4
Valitse painiketta PRESET TUNING +
tai PRESET TUNING – painamalla
esiviritysnumero.
Jos haluat muuttaa muistisivua, paina
SHIFT kauko-ohjaimesta.
Jos ”MEMORY” sammuu ennen kuin
valitset esiviritysnumeron, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
5
1
STR-DA1000ES:
Siirrä helpon vierityksen näppäintä ja valitse
”TUNER” ja paina näppäintä sitten
toistuvasti valitaksesi FM tai AM.
STR-DB790:
Valitse painiketta TUNER toistuvasti
painamalla FM tai AM.
2
Vahvistimen käyttö
Kauko-ohjaimen käyttäminen
Valitse painiketta D.SKIP/CH/PRESET +/–
toistuvasti painamalla haluttu
esiviritysasema.
Esiviritysaseman valinta suoraan
Paina ja paina sitten numeropainikkeita
kauko-ohjaimesta.
Senhetkisen muistisivun valitun numeron
esiviritysasema virittyy kohdalle. Paina SHIFT
kauko-ohjaimesta muistisivun muuttamista
varten.
Paina painiketta MEMORY/ENTER
uudelleen.
Asema on tallennettu valitulle
esiviritysnumerolle.
Jos ”MEMORY” sammuu ennen kuin
painat painiketta MEMORY/ENTER,
aloita uudelleen vaiheesta 3.
6
Esiviritä muut asemat toistamalla
vaiheita 2–5.
Esiviritettyjen asemien
kuuntelu
1
2
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
FM tai AM.
Valitse painiketta PRESET TUNING +
tai PRESET TUNING – toistuvasti
painamalla haluttu esiviritysasema.
27FI
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttö
(Vain aluekoodien CEL, CEK mallit)
Tällä vastaanottimella on mahdollista käyttää
RDS-järjestelmää (radiotietojärjestelmä), jonka
avulla radioasemat pystyvät lähettämään
lisätietoja tavallisen ohjelmasignaalin ohessa.
On mahdollista saada näkyviin myös RDS tieto.
• Kun asema lähettää radiotekstitietoja, se näkyy
samalla nopeudella kuin millä se lähtee asemalta.
Kaikki nopeuden muutokset heijastuvat tiedon
näyttötavassa.
Ohjelmatyyppien kuvaus
Ohjelmatyypin
merkkivalo
NEWS
Uutisia
AFFAIRS
Ajankohtaista ohjelmaa
laajemmin päivän uutisista
INFO
Tieto-ohjelmaa eri aiheista mm.
kuluttajia koskevista asioista,
lääkärin neuvoja jne.
SPORT
Urheiluohjelmaa
EDUCATE
Koulutusohjelmaa, ”tee se itse” ohjelmia, vinkkejä ja neuvoja
DRAMA
Radiokuunnelmia ja -sarjoja
CULTURE
Ohjelmaa kansallisesta tai alueen
kulttuurista, kielestä,
yhteiskunnallisista asioista
RDS ei toimi kunnolla, jos viritetty asema ei välitä
RDS-signaalia oikein tai jos signaalin voimakkuus on
SCIENCE
Ohjelmaa luonnontieteistä ja
teknologiasta
heikko.
VARIED
Muun tyyppistä ohjelmaa kuten
kuuluisuuksien haastatteluja,
pelejä ja komedioita
POP M
Pop-musiikkia
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse asema FM-kaistalta suoralla
virityksellä (sivu 25), automaattisella
virityksellä (sivu 25) tai esivirityksellä
(sivu 27).
Kun viritetään sellaiselle asemalle, jolla on
RDS-palvelu, RDS-merkkivalo syttyy ja
ohjelman asemanimi tulee näkyviin näyttöön.
Huomautus
RDS-tietojen näyttö
Kun vastaanotetaan RDS-asemaa, paina
painiketta DISPLAY.
ROCK M
Rock-musiikkia
EASY M
Kevyttä kuunneltavaa
Joka kerta, kun painat painiketta, näytön RDStiedot muuttuvat seuraavalla tavalla:
PS (Ohjelman palvelunimi) tai esiviritysaseman
nimia) t Taajuusb) t PTY (Ohjelmatyyppi)
tietoc) t RT (Radioteksti) merkintäd) t CT
(Oikean ajan) merkintä (24-tunnin
järjestelmällä) t Parhaillaan voimassa oleva
äänikenttä t Äänenvoimakkuustaso
LIGHT M
Instrumentaali, vokaali ja
kuoroteoksia
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä,
kamarimusiikkia, oopperoita jne.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi em.
luokkiin kuten esim. rhythm &
blues ja reggae- musiikkia
a)
Tämä tieto näkyy vain vain kun PS otetaan vastaan
tai esiviritysasema on indeksoitu.
b) Tämä tieto näkyy myös muilla kuin RDS FMasemilla.
c) Lähetettävän ohjelman tyyppi (katso sivu 28).
d) RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos asemalla ei ole tiettyä RDS-palvelumuotoa, ”NO
XX” (esim. ”NO CT”) näkyy näytössä.
28FI
Kuvaus
WEATHER
Säätiedotuksia
FINANCE
Pörssitiedotuksia, uutisia kaupasta
jne.
CHILDREN
Ohjelmaa lapsille
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
ihmisiin vaikuttavista asioista
RELIGION
Uskonnollista ohjelmaa
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja ilmaista mielipiteensä eri
asioista
Ohjelmatyypin
merkkivalo
Kuvaus
TRAVEL
Ohjelmaa matkustamisesta. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA:n avulla
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta,
ruoanlaitosta ym.
On mahdollista nähdä äänikenttä jne.
muuttamalla näytössä näkyviä tietoja.
JAZZ
Jazz-ohjelmaa
Paina painiketta DISPLAY toistuvasti.
COUNTRY
Ohjelmia Country-musiikista
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista
Joka kerta, kun valitset DISPLAY, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
Indeksinimi* t Tulon nimi t Äänikentän
nimit Äänenvoimakkuustaso
Ikivihreitä
FOLK M
Folk-musiikkia
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia
NONE
Sellaista ohjelmaa, joka ei sovi
em. luokkiin
Näytön tietojen muuttaminen
Vahvistimen käyttö
OLDIES
Näytön muuttaminen
* Indeksinimi näkyy vain silloin, kun se on annettu
tulolle tai esiviritysasemalle (sivu 42). Indeksinimi ei
näy, kun on näppäilty vain tyhjiä välilyöntejä tai jos
se on sama kuin tulon nimi.
29FI
Näytössä näkyvistä merkkivaloista
1
2
3
4
5
6
SLEEP SP A SP B ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC II DTS-ES NEO:6
MEMORY
OPT COAX MULTI CH IN
D.RANGE EQ STEREO MONO RDS
DIRECT
L C R
SW L F E
SL SB SR
qh qg
qf qd qs
qa
A SLEEP: Palaa kun uniajastin on käynnistetty.
B SPA/SPB: Palaa käytössä olevan
kaiutinjärjestelmän mukaisesti (A tai B).
Sammuu, kun kaiutinlähtö katkaistaan tai
liitetään kuulokkeet.
C ; DIGITAL (EX): Palaa, kun vastaanotin
dekoodaa Dolby Digital -muodolla äänitettyjä
signaaleita.
D ; PRO LOGIC (II): Palaa, kun vastaanotin
antaa Pro Logic -käsittelyn kaksikanavaisiin
signaaleihin keski- ja ympäristötilakanavan
signaalien lähtöä varten. Tämä merkkivalo
palaa myös, kun Pro Logic II elokuva/
musiikkidekooderi on kytketty. Tämä
merkkivalo ei kuitenkaan pala, jos keski- ja
ympäristötilakaiuttimet on säädetty asentoon
”NO”.
E DTS (-ES): Palaa DTS-signaalien tulon
aikana.
F NEO:6: Palaa kun DTS Neo:6 elokuva/
musiikkimuodon dekoodaus on käynnistetty.
G DIRECT: Palaa kun ANALOG DIRECT
toiminto on käynnistetty.
H Virittimen merkkivalot: Palaa käytettäessä
vastaanotinta radioasemien viritykseen jne.
Katso sivuilta 25–28 ohjeet virittimen
toiminnoista.
I EQ: Palaa kun taajuuskorjain on käynnistetty.
J D.RANGE: Palaa, kun on käynnistetty
dynaamisen alan puristus (sivu 41).
K MULTI CH IN: Palaa säädettäessä
monikanavaisen apubassokaiuttimen tasoa.
30FI
0
9
8
7
L COAX: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee COAXIAL liittimen kautta.
M OPT: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee OPTICAL liittimen kautta.
N LFE: Palaa, kun toistettava levy sisältää LFEkanavan (matalataajuinen tehoste) ja LFEkanavan signaali todella toistuu.
O Toistuvan kanavan merkkivalot:
Kirjaimet (L, C, R jne.) osoittavat toistuvia
kanavia. Kirjainten ympärillä olevat viivat
muuttuvat ja näyttävät miten laite käsittelee
lähteen ääntä (kaiutinsäätöjen mukaan).
L (Etu vasen), R (Etu oikea), C (Keski
(monofoninen)), SL (Ympäristötila vasen),
SR (Ympäristötila oikea), S (Ympäristötila
(monofoninen tai Pro Logic -käsittelyllä
saadut takakomponentit)), SB
(Ympäristötilan taka (6,1
matriisidekoodauksella saadut
ympäristötilan takakomponentit))
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/ympäristötila): 3/2
Lähtökanava: Ympäristötilakaiuttimet poissa
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L
SW
SL
C
R
SR
P SW: Palaa, kun apubassokaiuttimen valita on
säädetty asentoon ”YES” (sivu 20). Kun tämä
merkkivalo palaa, vastaanotin antaa levylle
äänitetyn LFE-signaalin tai luo
matalataajuisen signaalin
apubassokaiuttimeen lähtöä varten. Tämä
merkkivalo ei pala 2CH STEREO muodolla.
Huomautuksia
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Vain etukaiuttimien
käyttö
2-kanavaisten
stereolähteiden kuuntelu
(2CH STEREO)
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
kokonaan äänikenttäkäsittelyn ja
monikanavaiset ympäristötilaformaatit
käsitellään 2-kanavaisiksi.
Paina painiketta 2CH.
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Tällä muodolla vastaanotin antaa äänen vain
vasemmasta/oikeasta etukaiuttimesta.
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Tämä toiminto peruuntuu, kun äänikenttä muutetaan
(sivut 31–34).
• Kun tätä toimintoa käytetään, testiääntä ei voi
käyttää.
”2CH ST.” tulee näkyviin näyttöön ja
vastaanotin kytkeytyy 2CH STEREO-muodolle.
Huomautus
Ääntä ei kuulu apubassokaiuttimesta 2CH STEREOmuodolla. Kun haluat kuunnella 2-kanavaista
stereolähdettä käyttämällä vasenta/oikeaa etukaiutinta
ja apubassokaiutinta, kytke A.F.D.-muoto.
Analogisen äänen kuuntelu
(ANALOG DIRECT)
Valitun tulon ääni voidaan kytkeä
kaksikanavaiselle analogitulolle. Tätä toimintoa
käytettäessä analogilähteiden ääni kuuluu
korkealaatuisena. Katso myös kohtaa ”D.PWR.”
sivu 39.
Kun käytetään tätä toimintoa, vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimien tasapainoa
voidaan säätää.
1
2
Valitse säädintä INPUT SELECTOR
pyörittämällä se toiminto, jota halutaan
kuunnella analogisella äänellä.
Paina painiketta DIRECT kaukoohjaimesta.
”A.DIRECT” tulee näkyviin näyttöön ja
analoginen ääni kuuluu.
31FI
Todentuntuisen äänen
saaminen
— AUTO FORMAT DIRECT
Auto Format Direct (A.F.D.) -muodon avulla on
mahdollista valita äänelle haluttu
dekoodausmuoto.
A.F.D. -muoto
(Näyttö)
Dekoodausmuoto
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
kuten koodattu
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MOV)
Dolby Pro Logic II
Paina painiketta A.F.D. toistuvasti ja valitse
2-kanavainen dekoodausmuoto.
Suorittaa Dolby Pro Logic dekoodauksen. 2kanavaisena äänitetty lähde dekoodataan 4,1
kanavaiseksi.
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
Tulosignaalin automaattinen
dekoodaus
Tällä muodolla vastaanotin tunnistaa
automaattisesti tulevan äänen tyypin (Dolby
Digital, DTS, tavallinen 2-kanavainen stereo
jne.) ja suorittaa sopivan dekoodauksen, jos
sellainen on tarpeen. Tämä muoto antaa äänen
sellaisena kuin se on äänitetty/koodattu
lisäämättä mitään ympäristötilatehosteita. Jos
matalataajuisia signaaleita (Dolby Digital LFE
tms.) ei ole, se luo matalataajuisen signaalin
apubassokaiuttimeen tapahtuvaa lähtöä varten.
Valitse painiketta A.F.D. toistuvasti
painamalla ”A.F.D. AUTO”.
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti tulevan
äänisignaalin tyypin ja suorittaa tarpeen ollen
tarvittavan dekoodauksen.
Vihje
Useimmissa tapauksissa (”A.F.D. AUTO”) antaa
sopivimman dekoodauksen. On kenties hyvä käyttää
SURR BACK DECODING (sivu 34) tulovirran
sovittamiseen halutulle muodolle.
32FI
Tällä muodolla voidaan määrittää 2-kanavaisten
äänilähteiden dekoodaustapa. Tämä vastaanotin
voi toistaa 2-kanavaisen äänen 5-kanavaisena
toiminnolla Dolby Pro Logic II; 6-kanavaisena
toiminnolla DTS Neo:6 tai 4-kanavaisena
toiminnolla Dolby Pro Logic. Lähteitä DTS
2CH ei kuitenkaan dekoodata toiminnolla DTS
Neo:6; ne kuuluvat 2-kanavaisina.
x PRO LOGIC
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MUS)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (2kanavainen
dekoodausmuoto)
x PRO LOGIC II MOVIE
Suorittaa Dolby Pro Logic II Movie -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen Dolby
Surround -muodolla koodatuille elokuville. Tämä
muoto pystyy lisäksi toistamaan äänen 5,1 kanavaisena
katsottaessa päälleäänitettyjä videoita tai vanhoja
elokuvia.
x PRO LOGIC II MUSIC
Suorittaa Dolby Pro Logic II Music -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
tavallisille stereolähteille kuten CD-levyille.
x Neo:6 Cinema
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -muodon dekoodauksen.
x Neo:6 Music
Suorittaa DTS Neo:6 Music -muodon dekoodauksen.
Tämä asento on ihanteellinen tavallisille stereolähteille
kuten CD-levyille.
Jos liität apubassokaiuttimen
Jos äänsignaalina on 2-kanavainen stereo tai jos
lähdesignaalissa ei ole LFE -signaalia,
vastaanotin luo matalataajuisen signaalin
apubassokaiuttimiin. Matalataajuista signaalia
ei kuitenkaan luoda, kun ”Neo:6 Cinema” tai
”Neo:6 Music” valitaan.
Äänikentän valinta
Ympäristötilaääntä voidaan käyttää hyväksi
valitsemalla jokin vastaanottimeen jo ennalta
tallennetuista äänikentistä. Näin saat
voimakkaan ja jännittävän elokuvateatterin ja
konserttisalin äänen kotiisi.
Valitse painiketta MOVIE toistuvasti
painamalla haluttu äänikenttä
Valittu äänikenttä tulee näkyviin näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V.M.DIM
DCS-äänestä (Digital Cinema
Sound)
Äänikentissä, joissa on merkki DCS , on
käytetty DCS-teknologiaa.
DCS on nimi ympäristötilateknologialle, jonka
Sony on kehittänyt kotiteatteria varten. DCS
käyttää DSP-teknologiaa (Digital Signal
Processor) Hollywood-elokuvien
leikkausstudion ääniominaisuuksien toistoon.
Kotona toistettaessa DCS antaa voimakkaan
tehosteen, joka jäljittelee äänen ja toiminnan
taiteellista yhdistelmää elokuvan ohjaajan
suunnittelemalla tavalla.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment ”Cary Grant
Theater” elokuvastudion ääniominaisuudet. Tämä on
standardimuoto, joka sopii useimpien elokuvien
katsomiseen.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment ”Kim Novak
Theater” elokuvastudion ääniominaisuudet. Tämä
muoto on ihanteellinen paljon äänitehosteita
sisältävien toimintaelokuvien ja
tieteisseikkailuelokuvien katsomiseen.
x V.M.DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DCS
Luo 5 virtuaalikaiutinta yhdestä oikeasta
ympäristökaiutinparista.
CINEMA STUDIO EX -muodoista
CINEMA STUDIO EX muodot sopivat
elokuvien katseluun DVD-levyiltä (jne.), joilla
on monikanavaiset ympäristötilatehosteet. Saat
toistetuksi kotioloissa Sony Pictures
Entertainment äänitysstudion ääniominaisuudet.
CINEMA STUDIO EX-muodot koostuvat
seuraavista kolmesta elementistä.
• Virtuaalinen moniulotteisuus
Luo 5 virtuaalikaiutinta yhdestä oikeasta
ympäristötilakaiutinparista.
• Ruutusyvyyden sovitus
Luo tunteen, että ääni tulee ruudun sisältä niin
kuin teattereissa.
• Elokuvastudiomainen jälkikaiutinta
Toistaa elokuvateatterin jälkikaiunnan.
CINEMA STUDIO EX-muodoissa yhdistyvät
nämä kolme elementtiä.
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Äänikentän valinta elokuvia
varten
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment esityslavan
ääniominaisuudet. Tämä muoto on ihanteellinen
musikaalien ja sellaisten elokuvien katsomiseen,
joiden ääniraidoilla on orkesterimusiikkia.
Vihje
On mahdollista tunnistaa DVD-levyn tms.
koodausmuoto katsomalla pakkauksessa olevaa
merkintää.
–
: Dolby Digital -levyt
–
: Dolby Surround -koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien luomat tehosteet saattavat
aiheuttaa kohinaa toistosignaalissa.
• Kun kuunnellaan sellaisella äänikentällä, joka
käyttää virtuaalikaiuttimia, ääni ei kuulu suoraan
ympäristötilakaiuttimista.
Äänikentän valinta musiikkia
varten
Valitse painiketta MUSIC toistuvasti
painamalla haluttu äänikenttä.
Valittu äänikenttä tulee näkyviin näyttöön.
jatkuu
33FI
Äänikenttä
Näyttö
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Toistaa klassisen konserttisalin akustiikan.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Toistaa Jazz-klubin akustiikan.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Toistaa 300 paikkaisen klubin akustiikan.
Kun kuulokkeet on liitetty
Voidaan valita vain seuraavat äänikentät.
x HEADPHONE (2CH)
Antaa äänen 2-kanavaisena (stereo). Standardit 2kanavaiset stereolähteet ohittavat kokonaan
äänikenttäkäsittelyn ja monikanavaiset
ympäristötilamuodot käsitellään 2 -kanavaisiksi.
x HEADPHONE THEATER DCS
— SURR BACK DECODING
Tämän toiminnon avulla on mahdollista valita
dekoodausmuoto monikanavaisen tulovirran
ympäristötilan takasignaaleille.
Kun Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTSES Discrete 6.1 tms.muodolla äänitetyn DVD ohjelman (tms.) ympäristötilan takasignaalit
dekoodataan, voidaan nauttia elokuvan
tekijöiden suunnittelemasta
ympäristötilaäänestä.
Valitse painiketta SURR BACK DECODING
toistuvasti painamalla ympäristötilan
takasignaalien dekoodausmuoto.
Antaa teatterimaisen tunteen kuulokkeilla
kuunneltaessa.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta katso
”Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodon valinta” sivulta 35.
Huomautus
Vihje
Jos kuulokkeet liitetään äänikentän toimiessa,
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti toiminnolle
HEADPHONE (2CH), jos käytössä on sellainen
äänikenttä, joka on valittu painikkeella 2CH tai A.F.D.
tai toiminnolle HEADPHONE THEATER, jos
käytössä on äänikenttä, joka on valittu painikkeella
MOVIE tai MUSIC.
On mahdollista valita ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuoto käyttämällä ominaisuutta ”SB
XXXX” valikosta CUSTOMIZE (sivu 39).
Ympäristötilatehosteen
katkaiseminen
Paina 2CH tai A.F.D.
Huomautus
Äänikentät eivät toimi PCM 96 kHz signaaleille.
34FI
Ympäristötilan
takasignaalin
dekoodausmuodon valinta
Huomautus
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuoto
voidaan valita vain kun A.F.D. -muoto on valittu.
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta
Voit valita ympäristötilan takasignaalin muodon haluamallasi tavalla tulovirran mukaisesti.
Kun valitaan ”SB AUTO”
Kun tulovirrassa on 6,1 kanavan dekoodauslippua), sopiva dekooderi dekoodaa ympäristötilan
takasignaalin.
Lähtökanava
Ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX järjestelmän kanssa
DTS 5.1
5.1e)
—
6.1e)
DTS Matrix -dekooderi
6.1e)
DTS Discrete -dekooderi
DTS-ES
Matrix 6.1c)
DTS-ES Discrete 6.1d)
Kun valitaan ”SB MTRX”
Dolby Digital EX käynnistetään dekoodaamaan ympäristötilan takasignaali riippumatta tulovirran 6,1
kanavan dekoodauslipustaa). Tämä dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX-järjestelmän kanssa
ja toimii samalla tavalla kuin elokuvateattereissa käytetyt dekooderitf).
Tulovirta
Lähtökanava
Ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Dolby Digital 5.1
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX järjestelmän kanssa
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX järjestelmän kanssa
DTS 5.1
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX järjestelmän kanssa
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX järjestelmän kanssa
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX järjestelmän kanssa
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Tulovirta
Kun valitaan ”SB OFF”
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausta ei suoriteta.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6,1 kanavan dekoodauslippu on ohjelmiin kuten DVD-levyille nauhoitettu tieto.
Dolby Digital DVD, joka näyttää Surround EX -lipun. Dolby Corporationin verkkosivun avulla voit erottaa
Surround EX filmit.
Lipulla koodattu ohjelma, jotta voidaan ilmoittaa sillä olevan sekä Surround EX että 5,1 kanavan signaalit.
Ohjelma, joka on koodattu sekä 5,1 kanavan signaalein että jatkevirralla, joka on tarkoitettu näiden signaalien
palauttamiseen 6,1 discrete kanaviksi. Discrete 6,1 kanavan signaalit ovat erityisiä DVD-signaaleja, joita ei
käytetä elokuvateattereissa.
Kun on liitetty kaksi ympäristötilan takakaiutinta, lähtökanava on 7,1 kanavainen (vain STR-DA1000ES).
Tätä dekooderia voidaan käyttää kaikille 6,1-muodoille (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete
6.1).
Huomautus
Dolby Digital EX -muodolla ympäristötilan takakaiuttimesta ei kenties kuulu ääntä. Joillakin levyillä ei ole Dolby
Digital EX lippua vaikka pakkauksessa on merkintä Dolby Digital EX. Valitse tässä tapauksessa ”SB MTRX”.
35FI
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Digitaalilaitteiden
äänitulomuodon
kytkeminen
— INPUT MODE
On mahdollista muuttaa äänen tulomuoto
laitteille, joilla on digitaaliset äänitulon liittimet.
1
2
Valitse tulo kääntämällä INPUT
SELECTOR-säädintä.
Valitse äänitulomuoto painamalla
toistuvasti painiketta INPUT MODE.
Valittu äänitulomuoto tulee näkyviin
näyttöön.
Äänitulomuodot
• AUTO IN
Antaa etusijan AUDIO IN (L/R) -liittimiin
tuleville analogisille äänisignaaleille, kun
digitaalisia äänisignaaleja ei ole.
• COAX IN
Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon
DIGITAL COAXIAL -tuloliittimeen.
• OPT IN
Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon
DIGITAL OPTICAL -tuloliittimiin.
• ANALOG
Määrittää analogisten äänisignaalien tulon
AUDIO IN (L/R) -liittimiin.
Äänikenttien muokkaus
LEVEL-valikkoa säätämällä äänikentät voidaan
säätää kuuntelutilanteeseen sopiviksi.
Huomautus näkyvistä merkinnöistä
Kunkin valikon säädettävät kohdat riippuvat
äänikentästä. Tietyt säätöominaisuudet saattavat näkyä
himmentyneinä näytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että
kyseistä ominaisuutta joko ei ole käytettävissä tai että
se on kiinteä eikä sitä voi muuttaa.
LEVEL-valikon säätö
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainon ja
tason. Nämä säädöt tulevat voimaan kaikille
äänikentille.
1
2
3
Aloita monikanavaisella
ympäristötilaäänitehosteilla koodatun
äänilähteen toisto (DVD jne.).
Valitse painiketta MAIN MENU
toistuvasti painamalla ”LEVEL”.
Valitse ominaisuus pyörittämällä
MENU-säädintä.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta katso
”LEVEL-valikon ominaisuudet”.
4
5
Tarkkaile ääntä ja säädä hakupyörää –/
+ kääntämällä valittu ominaisuus.
Säädä muut ominaisuudet toistamalla
vaiheita 3 ja 4.
LEVEL-valikon ominaisuudet
x T.TONE (testiääni)
Alkusäätö: OFF
Tämän avulla saadaan kuulumaan testiääni vuorotellen
kustakin kaiuttimesta. Kun valitaan asento ”AUTO”,
testiääni kuuluu kustakin kaiuttimesta automaattisesti.
Kun valitaan asento ”FIX”, voidaan valita mistä
kaiuttimesta testiääni kuuluu.
x BAL. XXXX (etukaiuttimien tasapaino)
Alkusäätö: 0 (BALANCE)
Tämän avulla voidaan säätää vasemman ja oikean
etukaiuttimen välinen tasapaino. Vasen voidaan säätää
L (+1 - +16), 0, R (+1 - +16) 33 vaiheessa.
36FI
x CTR XXX.X dB
(Keskikaiuttimen taso)
x SUR.L. XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (vasen) taso)
x SUR.R. XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (oikea) taso)
x SB XXX.X dB
(Ympäristötilan takakaiuttimen taso)*
x SBL XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (vasen) taso)**
Edistyneemmät LEVEL-valikon
säädöt
Käytä valikkoa CUSTOMIZE ja aseta ”MENU”
asentoon ”MENU EXP.”, jotta edistyneemmät
säädöt ovat mahdolliset.
Katso tarkemmat tiedot valikosta ”MENU”,
katso sivu 38. Tarkemmat tiedot kohtien
säätämisestä, katso sivu 41.
Äänikenttien palautus
alkusäädöille
x S.W. XXX dB
(Apubassokaiuttimen taso)
1
Alkusäätö: 0 dB
Säätö on mahdollista alalla –20 dB – +10 dB 0,5 dB
vaiheissa.
2
x MULTI CH IN SW. XXX dB
(Monikanavan apubassokaiuttimen taso)
Alkusäätö: 0 dB
Tämän avulla on mahdollista lisätä MULTI CH IN
apubassokaiutinkanavan tasoa +10 dB:llä. Tämä säätö
saattaa olla tarpeen, kun liitetään DVD-soitin liittimiin
MULTI CH IN. DVD-soittimen apubassokaiuttimen
taso on 10 dB matalampi kuin Super Audio CDsoittimissa.
* Vain kun ympäristötilan takakaiutin on säädetty
asentoon ”SINGLE” (STR-DA1000ES) tai ”YES”
(STR-DB790) valikossa SP SETUP.
** Vain kun ympäristötilan takakaiutin on säädetty
asentoon ”DUAL” valikossa SP SETUP (vain STRDA1000ES).
Katkaise virta painamalla painiketta
?/1.
Samalla kun painat painiketta MUSIC,
paina ?/1.
”S.F CLR.” tulee näkyviin näyttöön ja
kaikki äänikentät ovat palautuneet
oletussäädöille.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
x SBR XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (oikea) taso)**
x EFCT. XXX (Tehostetaso)
Alkusäätö: STD
Tällä voidaan säätää ympäristötilatehosteen koko.
Huomautus
Kun on valittu jokin seuraavista äänikentistä, ääntä ei
kuulu apubassokaiuttimesta, jos kaikki kaiuttimet on
säädetty asentoon ”LARGE” valikosta SP SETUP.
Ääni lähtee kuitenkin apubassokaiuttimesta, jos
digitaalinen tulosignaali sisältää LFE (Low Frequency
Effect) -signaaleja tai jos etu-, keski- tai
ympäristötilakaiuttimet on säädetty asentoon
”SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
37FI
Taajuuskorjaimen säätö
EQ-valikkoa käyttämällä voidaan säätää kunkin
kaiuttimen äänenlaatu (basson, diskantin taso).
Basso
Diskantti
Taajuus
(Hz)
2
3
Taajuus
(Hz)
5
2
3
Valitse ominaisuus pyörittämällä
MENU-säädintä.
4
Tarkkaile ääntä ja säädä hakupyörää –/
+ kääntämällä valittu ominaisuus.
Säädä muut kohdat toistamalla vaiheet
3 ja 4.
Taajuuskorjainta ei voi säätää, kun järjestelmä
dekoodaa PCM 96 kHz signaaleita tai kun DTS 96/24,
DTS-ES Matrix tai DTS Neo:6 dekoodaus on käytössä.
EQ-valikon ominaisuudet
x EQ
Alkusäätö: OFF
Valitse ”ON” taajuuskorjaimen käynnistämiseksi.
R
x L
BASS XXX.X dB
(Etukaiuttimen bassotaso)
R
TREB. XXX.X dB
x L
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
Alkusäätö: 0 dB
Säätö on mahdollista alalla –10 dB – +10 dB 1 dB
vaiheissa.
Valitse painiketta MAIN MENU
toistuvasti painamalla ”CUSTOM”.
Valitse ominaisuus pyörittämällä
MENU-säädintä.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta katso
”CUSTOMIZE-valikon ominaisuudet”.
Valitse painiketta MAIN MENU
toistuvasti painamalla ”EQ”.
Huomautus
38FI
1
Aloita monikanavaisilla
ympäristötilaäänitehosteilla koodatun
äänilähteen toisto (DVD jne.).
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta katso
”EQ-valikon ominaisuudet”.
4
Valikon CUSTOMIZE käyttö
vastaanottimen säätämiseen
CUSTOMIZE-valikon avulla on mahdollista
säätää useita vastaanottimen asetuksia.
Taso
(dB)
1
Edistyneemmät säädöt
Säädä valittu ominaisuus pyörittämällä
–/+-säädintä.
Säädä muut kohdat toistamalla
vaiheita 2 ja 3.
CUSTOMIZE-valikon
ominaisuudet
Alkusäätö on alleviivattu.
x MENU (Valikon laajennus)
• MENU EXP.
Valikoiden SP SETUP ja LEVEL edistyneemmät
ominaisuudet näkyvät ja ne voidaan säätää.
Katso tarkemmat tiedot kustakin säätökohdasta
sivuilta 20, 36 ja seuraavilta sivuilta.
• MENU STD
Edistyneemmät ominaisuudet eivät ole näkyvissä.
x 96 XXXX DTS
(DTS 96/24 dekoodausmuoto)
• 96 AUTO
DTS 96/24 signaalitulon aikana signaali toistuu 96
kHz näytteenottotaajuudella.
• 96 OFF
DTS 96/24 signaalikin toistuu 48 kHz
näytteenottotaajuudella.
Huomautuksia
• Tämä ominaisuus toimii ainoastaan muodolla A.F.D.
(sivu 32). Muilla äänikentillä tämä ominaisuus on
aina asennossa ”96 OFF”.
• DTS 96/24 dekoodaus toimii vain A.F.D. muodolla
(sivu 32). Kun tämä järjestelmä on säädetty muille
äänikentille, käytössä on standardi 48 kHz
dekoodaus.
• Myös DTS 96/24 signaalitulon aikana on käytössä
standardi 48 kHz dekoodaus, jos jokin kaiuttimista
on säädetty asentoon ”SMALL” tai jos
apubassokaiutin on säädetty asentoon ”NO”.
x SB XXXX
(Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuoto)
Huomautus
Tämä ominaisuus toimii ainoastaan muodolla A.F.D.
(sivu 32).
x S.F XXXX (Äänikentän liitos)
• S.F LINK
Tällä voidaan säätää viimeksi valittu äänikenttä
tuloon aina, kun se valitaan. Kun esimerkiksi
valitaan HALL tulolle CD/SACD, sitten muutetaan
toiselle tulolle ja palataan tulolle CD/SACD, HALL
tulee automaattisesti taas voimaan.
• S.F FIX
Äänikentän liitos ei toimi.
x PWR.S. XXX
(CONTROL A1: Virtaliitos)
• PWR.S. ON
Virtaliitos ei ole käynnistetty, mutta vastaanottimen
virrankulutusta voidaan vähentää valmiustilassa.
• PWR.S. OFF
Järjestelmä voidaan kytkeä automaattisesti, kun
CONTROL A1 -johtojen (sivu 45) kautta liitetty
laite kytketään.
x COAX-XXX
(Koaksiaalisen tulon määritys)
• DVD
Tällä voidaan määrittää COAXIAL tuloliitin tulolle
DVD.
• CD
Tällä voidaan määrittää COAXIAL tuloliitin tulolle
CD/SACD.
x [DIMMER]
Tällä voidaan säätää näytön kirkkaus.
x DEC. XXXX
(Digitaalisen äänitulon dekoodauksen
etuisuus)
x NAME IN
(Nimen antaminen esiviritetyille asemille
ja tuloille)
Tällä toiminnolla on mahdollista määrittää DIGITAL
IN -liittimeen tulevan digitaalisignaalin tulomuoto.
Oletussäätö on ”DEC. AUTO” toiminnolle VIDEO 3
ja TV/SAT, ja ”DEC. PCM” toiminnolle DVD ja MD/
TAPE.
• DEC. AUTO
Kytkee automaattisesti tulomuodon välillä DTS,
Dolby Digital tai PCM.
• DEC. PCM
PCM-signaaleille annetaan etusija (jotta keskeytystä
ei tapahdu soitto aloitettaessa). Ääni kuuluu myös
muiden signaalien tulon aikana. Tämä vastaanotin ei
kuitenkaan pysty tekemään DTS-CD dekoodausta,
kun se on säädetty asentoon ”DEC. PCM”. Kun
kytketään asento ”DEC. AUTO” ja digitaalisen
ääniliittimien (CD jne.) ääni katkeaa toiston
alkaessa, säädä asento ”DEC. PCM”.
Tällä voidaan säätää näppäimellä INPUT SELECTOR
valittujen esiviritysasemien ja tulojen nimi. Katso
tarkemmat tiedot kohdasta katso ”Nimen antaminen
esiviritysasemille ja tuloille” sivulta 42.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
CUSTOMIZE-valikkoa voidaan käyttää
ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon
säätöön (sivu 34).
Tarkemmat tiedot kustakin dekoodausmuodosta, katso
sivu 35.
• SB AUTO
• SB MTRX
• SB OFF
toiminnolla. Saadaan korkealaatuinen analoginen
ääni ilman digitaalipiirien vaikutusta.
• D.PWR. ON
Pitää digitaalipiirin virran aina kytkettynä. Valitse,
jos et halua aikaviivettä, joka tapahtuu asetuksella
”D.PWR. OFF”.
Edistyneemmät SP SETUPvalikon ominaisuudet
Kun ”MENU” on säädetty asentoon ”MENU
EXP.”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät
ja ne voidaan säätää.
Katso sivu 20 tiedot SP SETUP-valikon
säätämisestä. Alkusäädöt on alleviivattu.
x D.PWR. XXXX
(Digitaalivirran hallinta)
• D.PWR. OFF
Katkaisee virran tarpeettomista digitaalipiireistä
automaattisesti, kun analogiset äänisignaalit
annetaan ANALOG DIRECT tai MULTI CH IN -
jatkuu
39FI
Kaikki SP SETUP–valikon
ominaisuudet
XXXX SET
SP PAT. XXX
SW
L
C
SL
SB
L
C
SL
SB
(SUB WOOFER)
R
(FRONT)
Vihje
(CENTER)
SR
(SURROUND)
(SURR BACK)
R
DIST. X.X m (FRONT)*
DIST. X.X m (CENTER)*
SR
• SIDE
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa A.
• BEHD
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa B.
DIST. X.X m (SURROUND)*
DIST. X.X m (SURR BACK)*
DISTANCE**
PL. XXXX**
HGT. XXXX**
SP > XXX Hz**
* Oletusyksikkö on ”ft.” (jalka) mallille STRDA1000ES. Oletusyksikkö on ”m” (metri) mallille
STR-DB790.
** Säädettävissä vain kun ”MENU” on asetettu
asentoon ”MENU EXP.”.
x DISTANCE (Etäisyysyksikkö)
Tämän avulla voidaan valita etäisyyden säädössä
käytettävä yksikkö.
• ft. (oletusyksikkö mallille STR-DA1000ES)
Etäisyys näkyy jaloissa.
• m (oletusyksikkö mallille STR-DB790)
Etäisyys näkyy metreissä.
x PL. XXXX
(Ympäristötilakaiuttimen asento)*
Tällä ominaisuudella voidaan määrittää
ympäristötilakaiuttimien sijainti, jotta Cinema Studio
EX-muodot toimivat oikein (sivu 33).
100˚
Ympäristötilakaiuttimen sijainti on suunniteltu
erityisesti Cinema Studio EX -muotojen
toteuttamiseen.
Muilla äänikentillä kaiuttimien sijainti ei ole niin
tärkeä. Nämä äänikentät on suunniteltu olettaen, että
ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat kuuntelupaikan
takana, mutta äänentoisto pysyy suhteellisen hyvänä,
vaikka ympäristötilakaiuttimet sijoitetaan aika laajalle
alueelle. Kuitenkin jos kaiuttimet kohdistuvat
kuuntelijaan suoraan kuuntelupaikan oikealta ja
vasemmalta puolelta, ympäristötilatehosteet ovat
epäselvät ellei ole säädetty asentoa ”SIDE”.
Kussakin kuuntelupaikassa on kuitenkin paljon
vaihtelevia tekijöitä, kuten heijastus seinästä, ja on
mahdollista, että parempi tulos saavutetaan
käyttämällä asentoa ”BEHD”, jos kaiuttimet sijaitsevat
kuuntelupaikan yläpuolella, vaikka ne olisivatkin
suoraan vasemmalla ja oikealla.
Suosittelemme siis, että monikanavaisella
ympäristötilatehosteella nauhoitettua ohjelmaa
toistetaan, kokeillaan eri säätöjä ja tällä tavalla etsitään
asento, josta saadaan paras äänentoisto omassa
kuunteluympäristössä, vaikka tuloksena sitten olisikin
toisenlainen sijoitustapa kuin edellä suositellaan.
Valitse sellainen säätö, josta saadaan avaruuden tuntu
ja paras mahdollinen tila ympäristötilakaiuttimien
ympäristötilaäänen ja etukaiuttimien äänen välille. Jos
et ole varma mikä olisi paras säätö, valitse ”BEHD” ja
säädä sitten sopiva tasapaino kaiuttimien etäisyyden
ominaisuudella ja kaiuttimen tasosäädöllä.
x HGT. XXXX
(Ympäristötilakaiuttimen korkeus)*
Tällä ominaisuudella voidaan määrittää
ympäristötilakaiuttimien korkeus, jotta Cinema Studio
EX-muodot toimivat oikein (sivu 33).
120˚
B
A
A
B
40FI
B
B
60
A
A
30
• LOW
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien korkeus vastaa
alaa A.
• HIGH
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien korkeus vastaa
alaa B.
* Tämä säätöominaisuus ei ole käytettävissä, kun
ympäristötilakaiuttimen ominaisuus on säädetty
asentoon ”NO”.
Alkusäätö: 100 Hz
Tällä voidaan säätää valikosta SP SETUP asentoon
”SMALL” säädettyjen kaiuttimien basson rajataajuus.
Basson rajataajuus voidaan säätää kolmessa vaiheessa.
(60 Hz, 100 Hz ja 150 Hz).
Edistyneemmät LEVELvalikon ominaisuudet
Kun ”MENU” on säädetty asentoon ”MENU
EXP.”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät
ja ne voidaan säätää.
Katso sivu 36 tiedot LEVEL-valikon
säätämisestä. Alkusäädöt on alleviivattu.
Alkusäätö: OFF
Testiääni voidaan antaa perätysten kahdesta
vierekkäisestä kaiuttimesta.
x P.AUDIO (vaiheääni)
Alkusäätö: OFF
2 etukanavan lähdeääni (testiäänen asemesta) voidaan
antaa perätysten kahdesta vierekkäisestä kaiuttimesta.
x D.RANGE COMP.
(Dynaamisen alan puristus)
Tällä voidaan puristaa ääniraidan dynaaminen ala.
Tämä on kätevää esimerkiksi katsottaessa elokuvia
myöhäiseen aikaan.
• OFF
Dynaamista alaa ei puristeta.
• STD
Dynaaminen ala puristetaan äänitysinsinöörin
tarkoittamalla tavalla.
• MAX
Puristaa dynaamista alaa huomattavasti.
Vihje
T.TONE
Dynaamisen alan puristus mahdollistaa ääniraidan
dynaamisen alan puristuksen Dolby Digital-signaalissa
olevan dynaamisen alan tiedon mukaisesti.
Suosittelemme siis ”MAX” säädön käyttämistä. Tämä
puristaa dynaamista alaa huomattavasti ja sen avulla
voidaan katsoa elokuvia yöaikaan pienellä
äänenvoimakkuudella. Toisin kuin analogiset
rajoittimet, tasot on ennalta määritetty ja saadaan hyvin
luonnollinen puristus.
P.NOISE*
Huomautus
P.AUDIO*
Dynaamisen alan puristus on mahdollista vain Dolby
Digital -lähteillä.
Kaikki LEVEL–valikon
ominaisuudet
BAL. XXXX
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
x SP > XXX Hz
(Kaiuttimen rajataajuus)
x P.NOISE (vaihekohina)
CTR XXX.X dB
SUR.L. XXX.X dB
SUR.R. XXX.X dB
SB XXX.X dB
SBL XXX.X dB**
SBR XXX.X dB**
S.W. XXX dB
MULTI CH IN
D.RANGE
S.W. XXX dB
COMP.*
EFCT. XXX
* Säädettävissä vain kun ”MENU” on asetettu
asentoon ”MENU EXP.”
** Säädettävissä vain kun ympäristötilan takakaiuitin
on säädetty asentoon ”DUAL” (sivu 21) (vain STRDA1000ES).
41FI
Vihjeitä
• Merkkityyppi voidaan valita seuraavasti
pyörittämällä –/+.
Kirjain (iso) t Numerot t Tunnukset
• Välilyönti näppäillään kääntämällä hakupyörää
–/+, kunnes tyhjä välilyönti tulee näkyviin
näyttöön.
• Jos teet virheen, pyöritä MENU kunnes haluttu
merkki vilkkuu, sitten pyöritä –/+ oikean merkin
valintaa varten.
Muut toiminnot
Nimen antaminen
esiviritysasemille ja
tuloille
On mahdollista antaa korkeintaan 8 merkistä
koostuva nimi esiviritetyille asemille ja tuloille
näppäimellä INPUT SELECTOR, ja ottaa se
sitten näkyviin vastaanottimen näyttöön.
2
Esiviritetyn aseman indeksointi
Kun RDS-asemalle annetaan nimi ja sille viritetään,
ohjelman palvelunimi (PS) näkyy annetun nimen
asemesta. (Ohjelman palvelunimeä (PS) ei voi
muuttaa. Ohjelman palvelunimi (PS) kirjoittuu
annetun nimen tilalle.)
1
2
3
4
5
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
FM tai AM.
Viritä sille esiviritysasemalle, jolle
haluat antaa indeksinimen (sivu 27).
Valitse painiketta MAIN MENU
toistuvasti painamalla ”TUNER”.
Pyöritä MENU valitaksesi ”NAME IN”.
Paina MEMORY/ENTER.
Kohdistin vilkkuu ja voit valita merkin.
Suorita toimenpiteet luvusta ”Indeksinimen
teko”.
Nimen antaminentulolle
1
2
3
4
Valitse säädintä INPUT SELECTOR
pyörittämällä tulo, jolle halutaan antaa
indeksinimi.
Valitse painiketta MAIN MENU
toistuvasti painamalla ”CUSTOM”.
Pyöritä MENU valitaksesi ”NAME IN”.
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
Kohdistin vilkkuu ja voit valita merkin.
Suorita toimenpiteet luvusta ”Indeksinimen
teko”.
Indeksinimen teko
1
Tee indeksinimi painikkeilla MENU ja
–/+.
Valitse merkki pyörittämällä –/+ ja siirrä
kohdistin sitten seuraavaan asentoon
pyörittämällä MENU.
42FI
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
Näppäilty nimi tallentuu muistiin.
Huomautus (Vain aluekoodien CEL, CEK
mallit)
Uniajastimen käyttö
Vastaanottimen virta voidaan kauko-ohjaimella
säätää katkeamaan automaattisesti tiettynä
aikana.
Katso tarkemmat tiedot kauko-ohjaimen
varusteisiin kuuluvasta käyttöohjeesta.
Paina ALT, paina sitten SLEEP kaukoohjaimesta virran ollessa kytketty.
Vihje
Kun haluat tarkistaa vastaanottimen virran
katkeamiseen jäljellä olevan ajan paina ALT, sitten
paina SLEEP kauko-ohjaimesta. Jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
On mahdollista valita etukaiutin järjestelmä,
jota halutaan käyttää.
Paina SPEAKERS toistuvasti ja valitse
etukaiutinjärjestelmä, jota halutaan
käyttää.
Valittu kaiutinjärjestelmä tulee näkyviin
näyttöön. Kun haluat katkaista kaiutinlähdön,
paina SPEAKERS toistuvasti, kunnes SP A ja
SP B merkintä sammuu.
Kaiutinjärjestelmä
• SP A
Kaiuttimet, jotka on liitetty FRONT
SPEAKERS A liittimiin.
• SP B
Kaiuttimet, jotka on liitetty FRONT
SPEAKERS B liittimiin.
• SP A SP B
Kaiuttimet, jotka on liitetty kumpaankin
FRONT SPEAKERS A ja B liittimeen
(rinnakkaisliitäntä). Tässä tapauksessaon
liitettävä nimellisimpedanssiltaan 8 ohmin tai
suuremmat etukaiuttimetja säädä
IMPEDANCE SELECTOR asentoon ”4Ω”.
Muut toiminnot
Joka kerta, kun painat SLEEP, näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00 t
OFF
Kun uniajastin toimii, ”SLEEP” palaa näytössä.
Kaiutinjärjestelmän
valinta
43FI
Nauhoitus
Ennen kuin aloitat, varmista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
Nauhoitus ääninauhalle tai
minilevylle
Vastaanotinta käyttämällä voidaan nauhoittaa
kasettinauhalle tai minilevylle. Jos tarvitset
apua, katso kasettidekin tai MD-dekin
käyttöohjeita.
1
2
Valitse laite, jolta halutaan nauhoittaa.
Valmistele toistolaite käyttökuntoon.
Esimerkiksi aseta CD-levy CD-soittimeen.
3
4
Aseta tyhjä nauha tai MD-levy
nauhoittavaan dekkiin ja säädä tarpeen
ollen äänitystaso.
Aloita nauhoitus nauhoitusdekillä ja
sitten toisto toistolaitteella.
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista nauhoittaa digitaalista
äänisignaalia laitteella, joka on liitetty analogisiin
MD/TAPE OUT liittimiin. Jos halutaan nauhoittaa
digitaalinen äänisignaali, liitä digitaalilaite liittimiin
DIGITAL OPTICAL MD OUT.
• Äänisäädöt eivät vaikuta ääneen, joka lähtee
liittimistä MD/TAPE OUT .
• Parhaillaan valitun tulon analogiset äänisignaalit
lähtevät liittimistä MD/TAPE OUT.
• MULTI CH IN -liittimiin tulevat signaalit eivät lähde
liittimistä MD/TAPE OUT vaikka valitaan MULTI
CH IN. Parhaillaan valitun tai aiemmin käytetyn
tulon analogiset äänisignaalit kuuluvat.
• Signaaleja ei lähde liittimistä DIGITAL OPTICAL
MD OUT, kun ANALOG DIRECT valitaan.
Digitaalinen piirivirta leikataan pois hyvän
äänenlaadun varmistamiseksi, kun ”D.PWR.” on
asetettu asentoon ”D.PWR. OFF”.
Nauhoitus videonauhalle
Vastaanotinta käyttämällä voidaan nauhoittaa
kasettinauhalle tai minilevylle. On myös
mahdollista lisätä ääni eri äänilähteistä
videonauhaa editoitaessa. Jos tarvitset apua,
katso kuvanauhurin varusteisiin kuuluva
käyttöohjeita.
44FI
1
2
Valitse nauhoitettava ohjelmalähde.
Valmistele toistolaite käyttökuntoon.
Aseta esimerkiksi videonauhuriin
videonauha, joka halutaan nauhoittaa.
3
4
Aseta tyhjä videonauha kuvanauhuriin
(VIDEO 1 tai VIDEO 2) nauhoitusta
varten.
Aloita nauhoittaminen nauhoittavalla
kuvanauhurilla ja sitten nauhoitettavan
videonauhan tai laserlevyn toisto.
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista nauhoittaa digitaalista
äänisignaalia laitteella, joka on liitetty analogisiin
VIDEO 1 OUT tai VIDEO 2 OUT liittimiin.
• Tee sekä digitaaliset että analogiset liitännät tuloihin
TV/SAT ja DVD. Analoginen nauhoitus ei ole
mahdollista, jos tehdään vain digitaaliset liitännät.
• Joissakin lähteissä on kopiointisuoja nauhoituksen
estämiseksi. Tässä tapauksessa nauhoitus ei onnistu.
• Parhaillaan valitun tulon analogiset äänisignaalit
lähtevät liittimistä VIDEO 1 OUT tai VIDEO 2
OUT.
• MULTI CH IN -liittimiin tulevat signaalit eivät lähde
VIDEO 1 OUT tai VIDEO 2 OUT liittimistä vaikka
valitaan MULTI CH IN. Parhaillaan valitun tai
aiemmin käytetyn tulon analogiset äänisignaalit
kuuluvat.
CONTROL A1II
Säätöjärjestelmä
On mahdollista liittää jopa kymmenen
CONTROL A1II -järjestelmän kanssa
yhteensopivaa laitetta halutussa järjestyksessä.
Kutakin laitetta voidaan kuitenkin liittää vain
yksi (esim. 1 CD-soitin, 1 MD-dekki, 1
kasettidekki ja 1 vastaanotin).
(Mallista riippuen saattaa olla mahdollista liittää
useampi kuin yksi CD-soitin tai MD-dekki.
Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen
varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.)
Esimerkki
Vahvistin
CD-soitin MD-dekki Kasettidekki Muu laite
(vastaanotin)
Huomautus
Älä käytä 2-teistä kauko-ohjainta, kun CONTROL
A1II -liittimet on liitetty PC-liitäntätarvikkeilla
tietokoneeseen, jossa on ”MD Editor” tai
vastaavanlainen ohjelma. Älä myöskään käytä liitettyä
laitetta muulla tavalla kuin niillä, jotka vastaavat
ohjelman toimintoja, sillä muuten ohjelma saattaa
toimia virheellisesti.
CONTROL A1II ja CONTROL A1
järjestelmien yhteensopivuus
CONTROL A1 säätöjärjestelmä on päivitetty
järjestelmäksi CONTROL A1II, joka on standardi
järjestelmä Sony 300 levyn CD-vaihtajassa ja muissa
uusimmissa Sony-laitteissa. Laitteet, joissa on
CONTROL A1 -liittimet ovat yhteensopivia laitteiden
kanssa, joissa on CONTROL A1II liittimet ja tällaiset
laitteet voidaan liittää helposti toisiinsa. Periaatteessa
suurin osa toimin noista, jotka ovat käytettävissä
CONTROL A1 -säätöjärjestelmällä, on käytettävissä
myös CONTROL A1II järjestelmällä.
Kuitenkin kun liität laitteita, joissa on CONTROL A1
-liittimet ja laitteita, joissa on CONTROL A1II liittimet, säädettävien toimintojen määrä saattaa olla
rajoitettu laitteesta riippuen. Katso tarkemmat tiedot
laitteen (laitteiden) varusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista.
Jos omistat Sony CD-vaihtajan, jossa on
COMMAND MODE -valitsin
Jos CD-vaihtajan COMMAND MODE-valitsin
voidaan asettaa asentoon CD 1, CD 2 tai CD 3,
aseta se asentoon ”CD 1” ja liitä vaihtaja
liittimiin CD vahvistimessa (vastaanottimessa).
Jos kuitenkin omistat Sony CD-vaihtajan, jossa
on VIDEO OUT -liittimet, aseta komentomuoto
asentoon ”CD 2” ja liitä vaihtaja liittimiin
VIDEO 2 vastaanottimessa (vastaanottimessa).
CONTROL A1II -järjestelmässä säätösignaalit
virtaavat kumpaankin suuntaan, joten tulo- (IN)
ja lähtöliittimien (OUT) välillä ei ole eroa. Jos
laitteessa on useampi kuin yksi CONTROL
A1II -liitin, voit käyttää kumpaa tahansa tai
liittää liittimiin eri laitteet.
Joissakin CONTROL A1-järjestelmän kanssa
yhteensopivissa laitteissa on liitäntäjohto
vakiovarusteena. Käytä tällöin tätä johtoa
liitäntään.
Kun käytetään erikseen hankittavaa johtoa,
käytä alle 2 m pituista monofonista (2P)
minipistokejohtoa, jossa ei ole vastustusta.
Muut toiminnot
CONTROL A1II -säätöjärjestelmä on
suunniteltu yksinkertaistamaan erillisistä Sonylaitteista koostuvien audiojärjestelmien käyttöä.
CONTROL A1II -liitännät antavat tien
säätösignaalien kululle, jotka mahdollistavat
automaattisen käytön ja ominaisuudet, jotka
tavallisesti ovat ominaisia integroidulle
järjestelmälle.
Parhaillaan CONTROL A1II -liitännöillä SonyCD-soittimen, vahvistimen (vastaanottimen),
MD-dekin ja kasettidekin välillä on mahdollista
automaattinen toiminnon valinta.
Liitännät
Perustoiminnot
Vastaanottimen tulon kytkee automaattisesti
oikealle tulolle, kun painetaan toistopainiketta
jostakin liitetystä laitteesta (automaattinen tulon
valinta).
CONTROL A1II -toiminnot toimivat, kun
käytettävän laitteen virta on kytketty, vaikka
kaikkien muiden liitettyjen laitteiden virtaa ei
olisikaan kytketty.
Huomautus
Älä toista nauhoituksen aikana muilla laitteilla kuin
nauhoituslähteellä. Se käynnistää automaattisen
tulonvalinnan.
45FI
Puhdistuksesta
Lisätietoja
Huomautuksia
Turvallisuudesta
Jos vastaanottimen sisään putoaa jokin esine tai kaatuu
jotakin nestettä, kytke laite irti virtalähteestä ja
tarkastuta se ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
käyttöä.
Virtalähteistä
• Ennen kuin alat käyttää laitetta, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen
verkkojännite. Käyttöjännite on merkitty
vastaanottimen takana olevaan arvokylttiin.
• Laite ei ole katkennut vaihtovirtalähteestä (verkosta)
niin kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan,
vaikka itse laitteesta olisi katkaistu virta.
• Kytke vastaanotin irti seinäpistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkähköön aikaan. Kun irrotat
verkkojohdon, ota aina kiinni pistokkeesta. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
• (Vain aluekoodien U, CA mallit)
Pistokkeen toinen terä on toista leveämpi
turvallisuuden vuoksi eikä pistoke mene paikalleen
seinäpistorasiaan muuten kuin oikein päin
asetettuna. Jos pistoke ei mene paikalleen
pistorasiaan, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Vaihtovirtajohto on vaihdatutettava vain
asiantuntevassa huoltamossa.
Kuumuuden kertymisestä
Vaikka laite kuumenee käytön aikana, se ei ole oire
viasta. Jos laitetta käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, laitteen pinta, sivut ja pohja
kuumenevat huomattavasti. Älä kosketa pintoja, jotta
et polta itseäsi.
Sijoituksesta
• Sijoita vastaanotin sellaiseen paikkaan, jossa ilma
pääsee vaihtumaan riittävästi, jotta saadaan estettyä
kuumuuden kertyminen vastaanottimen sisään.
• Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen tai
paikkoihin, joihin aurinko paistaa suoraan, joissa on
paljon pölyä tai mekaanista tärinää.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sellaista, joka saattaa
tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa epäkuntoon
menemisen.
Käytöstä
Ennen kuin liität muut laitteet, katkaise virta ja irrota
vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta.
46FI
Puhdista pinnat, seinämät ja säätimet pehmeällä
kankaalla, joka on kostutettu mietoon
pesuaineliuokseen. Älä käytä hankaavia
puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos vastaanottimen suhteen ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Vianetsintä
Jos laitteen toiminnassa esiintyy seuraavanlaisia
ongelmia, käytä vian määrityksessä apuna
seuraavaa vianmääritystaulukkoa. Jos ongelmaa
ei saada korjattua, ota yhteys lähimpään Sonyedustajaan.
Ei ääntä jostakin tietystä laitteesta.
• Varmista, että laite on liitetty oikein äänen
tuloliittimiin.
• Varmista, että liitännässä käytetyt johdot on
asetettu lujasti sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin.
Ei ääntä toisesta etukaiuttimesta.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja tarkasta
kuuluuko ääntä kuulokkeista. Jos kuulokkeista
kuuluu vain yhden kanavan ääni, laitetta ei kenties
ole liitetty oikein vastaanottimeen. Varmista, että
kaikki johdot on liitetty lujasti sekä
vastaanottimen että itse laitteen liittimiin. Jos
kuulokkeista kuuluu kummankin kanavan ääni,
etukaiutinta ei kenties ole liitetty oikein
vastaanottimeen. Tarkasta sen etukaiuttimen
liitäntä, josta ei kuulu ääntä.
Ei ääntä tai vain hyvin matalatasoinen ääni.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
• Varmista, että vastaanottimella on valittu oikea
laite.
• Varmista, että SPEAKERS-valitsinta ei ole
asetettu katkaistuun asentoon (sivu 43).
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Lopeta vaimennus painamalla kauko-ohjaimen
painiketta MUTING.
• Vastaanottimen suojalaite on käynnistynyt
oikosulun vuoksi. Katkaise virta vastaanottimesta,
poista oikosulun aiheuttaja ja kytke virta
uudelleen.
asetettu katkaistuun asentoon ”COAX IN” eikä ”OPT
IN” (sivu 36).
• Varmista, että MULTI CH IN toiminto on valittu.
Ei ääntä digitaalilähteistä (tuloliittimestä
COAXIAL tai OPTICAL).
• Varmista, että INPUT MODE-valitsinta ei ole
asetettu asentoon ”ANALOG” (sivu 36). Varmista,
että INPUT MODE ei ole asetettu asentoon ”COAX
IN” OPTICAL tuloliittimen lähteille eikä asentoon
”OPT IN” COAXIAL tuloliittimen lähteille.
• Varmista, että MULTI CH IN toiminto on valittu.
Vasen ja oikea ääni epätasapainossa tai
käänteiset.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja lujasti.
• Säädä tasapainon ominaisuudet LEVELvalikosta.
Huomattava kohina tai humina.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat poissa
muuntimien ja moottorien läheisyydestä ja
ainakin 3 m päässä TV-vastaanottimesta ja
fluoresoivista valaisimista.
• Siirrä TV pois audiolaitteiden läheisyydestä.
• Varmista, että U SIGNAL GND -liitin on
maadoitettu (vain silloin kun on liitetty
levysoitin).
• Pistokkeet ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi ne
kankaalla, joka on kostutettu alkoholiin.
Lisätietoja
Ei ääntä valittiinpa mikä laite tahansa.
• Varmista, että virta on kytketty sekä
vastaanottimeen että kaikkiin muihin laitteisiin.
• Varmista, että MASTER VOLUME –/+ -säädin ei
ole asennossa –∞ dB.
• Varmista, että SPEAKERS-valitsinta ei ole
asetettu katkaistuun asentoon (sivu 43).
• Varmista, että kaikki kaiutinjohdot on liitetty
oikein.
• Lopeta vaimennus painamalla kauko-ohjaimen
painiketta MUTING.
Ei ääntä analogisista 2-kanavaisista lähteistä.
• Varmista, että INPUT MODE-valitsinta ei ole
Ei ääntä keskikaiuttimesta.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta A.F.D., MOVIE tai MUSIC).
• Valitse CINEMA STUDIO EX -muoto (sivu 33).
• Säädä kaiutintaso (sivu 23).
• Varmista, että keskikaiutin on säädetty joko
asentoon ”SMALL” tai ”LARGE” (sivu 20).
Ei ääntä ympäristötilan takakaiuttimista.
• Joillakin levyillä ei ole Dolby Digital EX lippua
vaikka pakkauksessa on merkintä Dolby Digital
EX. Valitse tässä tapauksessa ”SB MTRX”
(sivu 39).
Ei ääntä tai vain hyvin matalatasoinen ääni
ympäristötilan/ympäristötilan
takakaiuttimista.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta A.F.D., MOVIE tai MUSIC).
• Valitse CINEMA STUDIO EX -muoto (sivu 33).
jatkuu
47FI
• Säädä kaiutintaso (sivu 23).
• Varmista, että ympäristötilakaiuttimet on säädetty
joko asentoon ”SMALL” tai ”LARGE” (sivu 21).
• Varmista, että ympäristötilan takakaiutin on
säädetty joko asentoon ”DUAL” tai ”SINGLE”
(STR-DA1000ES) tai ”YES” (STR-DB790)
(sivu 21).
Ympäristötilatehostetta ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta A.F.D., MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi signaaleille, joiden
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
Dolby Digital tai DTS-monikanavaääni ei
toistu.
• Varmista, että soitettu DVD tms. on nauhoitettu
Dolby Digital tai DTS-muodolla.
• Kun liitetään DVD-soitin tms. tämän
vastaanottimen digitaalitulon liittimeen, tarkasta
liitetyn laitteen äänisäätö (äänilähdön säätö).
Nauhoitus ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite INPUT SELECTORsäätimellä.
FM-vastaanotto on heikko.
• Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu
varusteisiin) vastaanottimen liittämiseen FM ulkoantenniin alla kuvatulla tavalla. Jos
vastaanotin liitetään ulkoantenniin, maadoita se
salaman varalta. Kaasuräjähdyksen välttämiseksi
maajohtoa ei saa liittää kaasuputkeen.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
AM
U
COAXIAL
FM
75
Maajohto
(ei kuulu
varusteisiin)
ANTENNA
Maahan
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat
ovat pyyhkiytyneet pois (viritettäessä selaamalla
esiviritettyjä asemia). Esiviritä asemat (sivu 27).
• Paina painiketta DISPLAY niin, että taajuus tulee
näkyviin näyttöön.
RDS ei toimi.*
• Varmista, että on viritetty FM RDS -asemalle.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluttu RDS-tieto ei tule näkyviin.*
• Ota yhteys radioasemaan ja varmista onko
asemalla kyseistä palvelua. Palvelu saattaa olla
tilapäisesti epäkunnossa.
Ei kuvaa tai epäselvä kuva TV-ruudussa tai
näyttöpäätteessä.
• Valitse oikea toiminto vastaanottimesta.
• Säädä TV sopivalle tulomuodolle.
• Siirrä TV pois audiolaitteiden läheisyydestä.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimen kaukoohjaimen tunnistimeen.
• Poista kaikki mahdolliset esteet kauko-ohjaimen
ja vastaanottimen välistä.
• Vaihda kauko-ohjaimen kaikki paristot, jos
paristot ovat heikot.
• Tarkasta ovatko vastaanottimen ja kaukoohjaimen komentomuodot samat. Jos
vastaanottimen ja kauko-ohjaimen
komentomuoto ei ole sama, vastaanotinta ei voi
käyttää kauko-ohjaimella. Kauko-ohjaimen
komentomuoto muutetaan painamalla painiketta
?/1 samalla, kun painetaan painiketta INPUT
MODE. Joka kerta, kun painat painiketta ?/1,
komentomuoto muuttuu välillä ”C.MODE. AV2”
ja ”C.MODE. AV1”. (Alkusäätö on ”C.MODE.
AV2”).
• Varmista, että olet valinnut oikean tulon kaukoohjaimesta.
* Vain aluekoodien CEL, CEK mallit.
Virheviestit
Radioasemien viritys ei onnistu.
• Varmista, että antennit on liitetty lujasti. Säädä
antenneja ja liitä tarpeen ollen ulkoantenni.
• Asemien signaalivoimakkuus on liian heikko
(viritettäessä automaattivirityksellä). Käytä
suoraa viritystä.
• Säädä viritysjakso oikein (kun virität AM-asemia
suoralla virityksellä).
48FI
Virheen kohdalla näyttö näyttää koodin, joka
koostuu kahdesta numerosta ja viestistä. Tämän
viestin avulla on mahdollista tarkistaa
järjestelmän tila. Katso seuraavasta luettelosta
ohjeita ongelman ratkaisuun. Jos ongelmaa ei
saada korjattua, ota yhteys lähimpään Sonyedustajaan.
DEC. EROR
Näkyy, kun vastaanotin ei voi dekoodata signaalia
(esim.. DTS-CD) tulo, kun ”DEC.” on säädetty
asentoon ”DEC. PCM”. Säädä asento ”DEC.
AUTO”.
PROTECT
Epätavallinen virta kaiuttimista. Katkaise virta
vastaanottimesta, tarkasta kaiuttimen tila ja kytke
virta uudelleen. Jos tätä ongelmaa ei saada
ratkaistua, katkaise vastaanottimen virta ja ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Viite vastaanottimen muistin
tyhjentämiseen
Kun halutaan tyhjentää
Katso
sivu 19
Käyttäjän säätämät äänikentät
sivu 37
Vahvistinosa
POWER OUTPUT
STR-DA1000ES:
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09 %)
100 W + 100 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09 %)
80 W + 80 W
Viiteteholähtö
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09 %)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1):
100 W + 100 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09 %)
FRONT1): 80 W + 80 W
CENTER1): 80 W
SURR1): 80 W + 80 W
SURR BACK1):
80 W + 80 W
STR-DB790:
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7%)
100 W + 100 W2)
90 W + 90 W3)
(4 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7%)
90 W + 90 W2)
80 W + 80 W3)
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1): 100 W
(4 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT1): 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09 %)
FRONT1): 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09 %)
FRONT1): 80 W + 80 W
CENTER1): 80 W
SURR1): 80 W + 80 W
SURR BACK1): 80 W
Lisätietoja
Kaikki tallennetut säädöt
Tekniset tiedot
jatkuu
49FI
1) Riippuen äänikentän ja lähteen säädöistä ääntä ei
kenties kuulu.
2) Mitattu seuraavanlaisissa olosuhteissa:
EQ
Aluekoodi
Virtavaatimukset
FM-viritinosa
SP, CEL, CEK
230 V vaihtovirta, 50 Hz
AU
240 V vaihtovirta, 50 Hz
TW
110 V vaihtovirta, 60 Hz
Viritysala
Antenni
Antenniliittimet
3) Mitattu seuraavanlaisissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Virtavaatimukset
KR
220 V vaihtovirta, 60 Hz
CN
220 V vaihtovirta, 50 Hz
Taajuusvaste
PHONO
RIAA
taajuuskorjauskäyrä
±0,5 dB
MULTI CH IN, CD/
10 Hz – 100 kHz
SACD, MD/TAPE, DVD, +0,5/–2 dB (kun
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3 ANALOG DIRECT on
valittu)
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB vaihe
87,5 – 108,0 MHz
FM-lanka-antenni
75 ohmia,
epätasapainottamaton
Herkkyys
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohmia
38,3 dBf, 22,5 µV/75
ohmia
Käyttökelpoinen herkkyys 11,2 dBf, 1 µV/75 ohmia
Signaali/kohinasuhde
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:llä
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Erotuskyky
45 dB 1 kHz:llä
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Valintatarkkuus
60 dB 400 kHz:llä
AM-viritinosa
Tulot (analogiset)
PHONO
Herkkyys: 2,5 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
Signaali/kohinasuhde4): 86
dB (A, 2,5 mV5))
MULTI CH IN, CD/
SACD, MD/TAPE,
DVD, TV/SAT, VIDEO
1, 2, 3
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
Signaali/kohinasuhde4): 96
dB
(A, 150 mV5))
4) INPUT SHORT.
5) Painotettu verkko, tulotaso.
Tulot (digitaaliset)
DVD (Koaksiaalinen)
Impedanssi: 75 ohmia
Signaali/kohinasuhde:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT, MD,
VIDEO3 (optinen)
Signaali/kohinasuhde:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
530 – 1 710 kHz6)
(10-kHz viritysjakso)
531 – 1 710 kHz6)
(9-kHz viritysjakso)
STR-DB790:
531 – 1 602 kHz
(9-kHz viritysjakso)
Antenni
Kehäantenni
Käyttökelpoinen herkkyys 50 dB/m (1 000 kHz:llä tai
999 kHz:llä)
Signaali/kohinasuhde
54 dB (50 mV/m)
Harmoninen särö
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Valintatarkkuus
9 kHz:llä:
35 dB
10 kHz:llä:
40 dB
6) AM-viritysjakso voidaan muuttaa 9 kHz:iin tai 10
kHz:iin. Kun on viritetty jollekin AM-asemalle,
katkaise vastaanottimen virta. Samalla, kun pidät
painettuna painiketta PRESET TUNING + tai
TUNING +, paina ?/1. Kaikki esiviritysasemat
pyyhkiytyvät pois, kun viritysjakso muutetaan.
Jakso voidaan palauttaa 10 kHz:iin (tai 9 kHz:iin)
toistamalla toimenpiteet.
Video-osa
Lähdöt
50FI
Viritysala
STR-DA1000ES:
MD/TAPE (REC OUT),
VIDEO 1, 2 (AUDIO
OUT)
Jännite: 150 mV
Impedanssi: 2,2 kiloohmia
SUB WOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
Tulot/lähdöt
Kuva:
S-kuva:
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
B-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
R-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz HD läpikulku
Yleistä
Virtavaatimukset
Aluekoodi
Virtavaatimukset
U, CA
120 V vaihtovirta, 60 Hz
CEL, CEK
230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
AU
240 V vaihtovirta, 50 Hz
SP
220 – 230 V vaihtovirta, 50/60
Hz
TW
110 V vaihtovirta, 60 Hz
KR
220 V vaihtovirta, 60 Hz
CN
220 V vaihtovirta, 50 Hz
Virrankulutus
Virrankulutus
U
290 W
CA
340 VA
CEL, CEK, AU
290 W
SP, KR, CN
290 W
TW
290 W
Lisätietoja
Aluekoodi
Virrankulutus (valmiustilassa)
1W
Verkkoulosotot
Aluekoodi
Verkkoulosotot
U, CA
1 kytketty, 120 W/1A MAX
SP
1 kytketty, 100 W MAX
Mitat
Paino (likim.)
430 × 161 × 400 mm
mukaan lukien
esiintyöntyvät osat ja
säätimet
14,5 kg
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
STR-DA1000ES:
Kauko-ohjain RM-LG112 (1)
R6 (koko AA) paristot (2)
STR-DB790:
Kauko-ohjain RM-PP412 (1)
R6 (koko AA) paristot (2)
Katso tarkemmat tiedot käyttämäsi laitteen
aluekoodista katso sivu 3.
Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
51FI
Luettelo painikkeiden sijainnista ja viitesivuista
Tämän sivun käyttö
Käytä tätä sivua hyväksesi, kun haluat löytää
painikkeiden ja muiden tekstissä mainittujen laitteen
osien sijainnin.
Päälaite
Aakkosellinen järjestys
A.F.D. qd (31, 32, 34, 38)
DISPLAY 7 (29)
INPUT MODE 8 (36)
INPUT SELECTOR 0 (24, 25,
27, 31, 36, 39, 42)
IR-vastaanotin 1
MAIN MENU 3 (20, 36, 38, 42)
MASTER VOLUME –/+ 9 (23,
24)
MEMORY/ENTER 4 (20, 27,
42)
MENU w; (20, 22, 36, 38, 42)
MOVIE qs (33, 34)
MULTI CHANNEL DECODING
-merkkivalo 6
MUSIC qa (33, 37)
Näyttö 5 (30)
PHONES liitin wa
PRESET TUNING –/+ qj (27)
SPEAKERS ws (43)
SURR BACK DECODING qg
(34)
TUNING –/+ qh (25, 50)
VIDEO 3 INPUT liittimet ql (14)
52FI
Numerot ja symbolit
2CH qf (31, 34)
–/+ qk (20, 36, 38, 42)
?/1 (virta) 2
Kuvanumero
r
DISPLAY 7 (29)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
2
ws
waw;
3
4
5
6
7
8
9
Lisätietoja
1
ql
qk qj
qh
qg qf qd qs qa
q;
Kannen irrotus
PUSH
Kansi irrotetaan painamalla painiketta PUSH. Kun kansi
irrotetaan, pidä se poissa lasten ulottuvilta.
53FI
Hakemisto
A
N
Äänikenttä
ennalta tallennettu 33
muokkaus 36
palautus 37
valinta 33
Äänikopiointi Katso Nauhoitus
Automaattinen viritys 25
Nauhoitus
audionauhalle tai MDlevylle 44
videonauhalle 44
Nimeäminen Katso Nimen
antaminen
Nimen antaminen 42
C
R
CUSTOMIZE-valikko 38
Rajataajuus 41
RDS 28
D
Digital Cinema Sound 33
E
Editointi Katso Nauhoitus
EQ-valikko 38
Esiviritysasemat
kuinka 27
kuinka viritetään 27
I
Indeksointi Katso Nimen
antaminen
S
Säätö
CUSTOMIZEominaisuudet 38
EQ-ominaisuus 38
kaiuttimen
äänenvoimakkuus 23
LEVEL-ominaisuus 36, 41
SP SETUP -ominaisuudet
20, 39
SP SETUP -valikko 20, 39
Suora viritys 25
T
K
Kaiuttimet
impedanssi 16
kaiuttimen
äänenvoimakkuuden säätö
23
liitäntä 16
sijoitus 16
L
LEVEL-valikko 36, 41
M
Muutto
näyttö 29
54FI
Testiääni 23
U
Uniajastin 43
V
Vakiovarusteet 51
Valinta
Äänikenttä 33
etukaiutinjärjestelmä 43
laite 24
Vastaanottimen muistin poisto
19
Viritys
automaattisesti 25
esiviritysasemat. 27
suoraan 25
Sony Corporation
Download PDF