Sony | STR-DE197 | Sony STR-DE197 Käyttöohjeet

lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK01COV_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 1 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
4-253-437-32(1)
FM Stereo
FM/AM Receiver
DK
Betjeningsvejledning _________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
STR-DE197
©2004 Sony Corporation
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK02REG_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 2 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke udsættes
for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
2DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK02REG_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 3 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Om denne
betjeningsvejledning
Bemærkning om den
medfølgende fjernbetjening
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
model STR-DE197. Bekræft din models nummer,
som findes i nederste højre hjørne på forpladen.
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på receiveren. Angående
detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen, se
side 19–22.
RM-U185
DVD-knappen på fjernbetjeningen er ikke
tilgængelig i forbindelse med betjening af
receiveren.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, findes
nederst på apparatets bagside (se illustrationen
herunder).
AC OUTLET
DK
4-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel med hensyn til betjening grundet
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
3DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK01COV_STR-DE197-CELTOC.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 4 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Indholdsfortegnelse
Introduktion
1: Tilslutning af komponenterne............. 5
2: Tilslutning af antennerne .................... 7
3: Tilslutning af højttalerne..................... 8
4: Tilslutning af netledningen ................. 9
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten............................ 10
Sådan lytter du til FM/AM-radio .......... 10
Automatisk lagring af FM-stationer...... 11
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Lagring af faste radiostationer .............. 12
Brug af RDS (Radio Data System)
(RDS).............................................. 13
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Ændring af displayet ............................. 15
Justering af lyden .................................. 15
Fjernbetjeningens funktioner
RM-U185
Før du bruger fjernbetjeningen ............. 19
Beskrivelse af fjernbetjeningens
knapper........................................... 19
Ændring af fabriksindstillingen for en
indgangsknap.................................. 22
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 23
Fejlfinding ............................................ 24
Specifikationer...................................... 26
Liste over knappernes placering og
referencesider ................................. 28
Andre betjeningsmuligheder
Navngivning af faste stationer og
indgange.......................................... 16
Brug af afbryderautomatikken .............. 17
Valg af højttalersystem ......................... 17
Optagelse............................................... 18
4DK
modelname1[STR-DE497]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 5 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Introduktion
Introduktion
1: Tilslutning af komponenterne
Nødvendige kabler
Følgende tilslutningsdiagrammer forudsætter anvendelse af tilslutningskabel A (medfølger ikke).
A Lydkabel
Hvid (L)
Rød (R)
Bemærk!
• Afbryd strømtilførslen til alle komponenter, før der foretages nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brummen og anden støj undgås.
• Når du tilslutter et lydkabel, skal du kontrollere, at de farvekodede stikpropper sættes i de tilsvarende stik på
komponenterne: hvid (venstre, lyd) til hvid og rød (højre, lyd) til rød.
Tilslutning af lydudstyr
ANTENNA
AM
SPEAKERS
CD
MD/TAPE
VIDEO 2
OUT
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
IN
IN
+ R
VIDEO 1
L
+
A
A
B
B
L
l
R
l
A
A
OUT
A
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Cd-afspiller
IN
LINE
L
L
R
R
MD-enhed/
kassettebåndoptager
fortsat
5DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 6 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Tilslutning af videokomponenter
ANTENNA
AM
SPEAKERS
CD
IN
MD/TAPE
VIDEO 2
OUT
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
IN
+ R
VIDEO 1
L
+
A
A
B
B
L
l
R
l
A
A
OUT
A
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Videobåndoptager
IN
LINE
L
L
R
R
Videobåndoptager
Bemærk!
Du kan optage lydsignaler fra de komponenter, der er tilsluttet denne modtager. Tilslut f.eks. en optagekomponent,
som en kassettebåndoptager, til VIDEO 1 AUDIO OUT-stikkene, og tryk på inputknapperne (VIDEO 2, MD/TAPE,
CD, TUNER) for at vælge den komponent, der skal optages.
6DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 7 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
2: Tilslutning af antennerne
Introduktion
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
AM-rammeantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
ANTENNA
AM
SPEAKERS
CD
IN
MD/TAPE
VIDEO 2
OUT
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
IN
+ R
VIDEO 1
L
+
A
A
B
B
L
R
*
*
Stikkets form afhænger af dit din områdekode.
Bemærk!
• Hold afstand mellem AM-rammeantennen og receiveren eller de øvrige komponenter for at undgå at opfange støj.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er tilsluttet.
7DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 8 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
3: Tilslutning af højttalerne
Nødvendige kabler
A Højttalerkabler (medfølger ikke)
(+)
(–)
A højttaler (Højre)
E
e
A højttaler (Venstre)
E
A
e
A
AC OUTLET
SPEAKERS
+ R
L
+
A
A
B
B
A
E
A
e
B højttaler (Højre)
E
e
B højttaler (Venstre)
* Hvis du har et ekstra højttalersystem, skal du tilslutte det til SPEAKERS B-terminalerne. Du kan vælge de
højttalere, du vil bruge, med knapperne SPEAKER A og SPEAKER B. Ønsker du yderligere oplysninger, se "Valg
af højttalersystem" (side 17).
8DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 9 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Tilslutning af
vekselstrømsnetledningen
Tilslut vekselstrømsnetledningen til en
stikkontakt i væggen.
AC OUTLET *
Vekselstrømsnetledning
AC OUTLET
Indledende
indstillingsprocedurer
Inden receiveren anvendes første gang, skal
receiveren initialiseres ved at følge denne
procedure.
Denne procedure kan også bruges til at nulstille
de ændringer, du har foretaget i forhold til
fabriksstandarderne. Brug knapperne på
receiveren til betjeningen.
1
2
Introduktion
4: Tilslutning af
netledningen
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"INITIAL" vises på displayet.
Følgende nulstilles til
fabriksindstillingerne.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne for indgange og faste
stationer.
• Alle indstillinger for højttalersystemet og
lydjusteringer.
• MASTER VOLUME –/+ er indstillet til
"VOL MIN".
Til en stikkontakt i væggen
* Konfigurationen, formen og antallet af
vekselstrømsstik varierer afhængigt af modellen og
områdekoden
Bemærk!
• Installer dette system, så netledningen straks kan
trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der skulle
opstå problemer.
• AC OUTLET på receiverens bagside er en
stikkontakt, som kun leverer strøm til den tilsluttede
komponent, så længe receiveren er tændt.
• Kontroller, at det samlede strømforbrug for
komponenten, der er tilsluttet til receiverens AC
OUTLET-stik, ikke overstiger watt-tallet på
bagpanelet. Tilslut ikke strømslugende elektriske
husholdningsapparater som f.eks. elstrygejern,
blæsere eller tv-apparater til dette stik. Dette kan
medføre en fejlfunktion.
9DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 10 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten
1
2
Tryk på indgangsknapperne for at
vælge indgangen.
For at vælge
Tryk på
Videobåndoptager
VIDEO 1 eller
VIDEO 2
MD-enhed eller
kassettebåndoptager
MD/TAPE
Cd-afspiller
CD
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den
indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og AMantennerne er tilsluttet receiveren (se side 7), før
du begynder at anvende tuneren.
Tip!
Stationsindstillingsskalaen varierer afhængigt af
områdekoden, som vist i tabellen nedenfor. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om områdekoder, se
side 3.
Indbygget tuner (FM/AM) TUNER
Områdekode
FM
AM
Den valgte indgang vises på displayet.
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Tænd for apparatet, og start
afspilningen.
Bemærk!
Hvis du vælger videobåndoptageren, skal tv'ets
videoindgang indstilles til det valgte apparat.
3
Sådan lytter du til FM/AMradio
Drej MASTER VOLUME –/+ for at
regulere lydstyrken.
Bemærk!
Sørg for at skrue ned for lydstyrken, før du
slukker receiveren for derved at undgå at
beskadige højttalerne.
* AM-stationsindstillingsskalaen kan ændres (se
side 26).
Automatisk
stationsindstilling
Hvis du ikke kender frekvensen for den ønskede
station, kan du lade receiveren scanne alle de
tilgængelige stationer i området.
1
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
Afbrydelse af lyden
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen.
Afbrydelsen annulleres, når du gør følgende.
• Tryk igen på MUTING på fjernbetjeningen.
• Afbryd strømtilførslen.
• Drej MASTER VOLUME –/+ for at øge
volumen.
Tryk på TUNER.
2
3
Tryk på FM eller AM for at vælge FMeller AM-båndet.
Tryk på TUNING/CHAR + eller TUNING/
CHAR –.
Tryk på TUNING/CHAR + for at søge fra
den nederste del af båndet til den øverste
del; tryk på TUNING/CHAR – for at søge
fra den øverste del af båndet til den nederste
del.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Brug af hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket og
deaktiver knapperne SPEAKER A og
SPEAKER B.
Tip!
Hvis "STEREO" blinker på displayet, og modtagelsen
af FM i stereo er ringe, skal du trykke på FM MODE
for at skifte til monofonisk modtagelse (MONO). Du
vil ikke kunne nyde stereoeffekten, men lyden
forvrænges mindre. Hvis du vil tilbage til
stereotilstanden, skal du trykke på FM MODE igen.
10DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 11 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Direkte stationsindstilling
Du kan angive frekvensen for den ønskede
station direkte.
2
3
4
Tryk på TUNER.
— AUTOBETICAL
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Tryk på FM eller AM for at vælge FMeller AM-båndet.
Tryk på DIRECT.
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Tryk på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Det er ikke nødvendigt at indtaste det sidste
"0", når stationsindstillingsskalaen er
indstillet til 10 kHz.
Tryk på 1 b 3 b 5 b 0
Når du har stillet ind på en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning for
at opnå den optimale modtagelse.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station, og de
indtastede cifre blinker
Kontroller, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du
gentage punkt 3 og 4. Hvis de indtastede tal
stadigvæk blinker, bruges frekvensen ikke i dit
område.
Med denne funktion kan du gemme op til 30
AM- og FM-RDS-stationer i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer flere
gange. Derudover vil kun stationerne med det
tydeligste signal blive gemt.
Hvis du vil gemme FM- eller AM-stationer en
efter en, se "Lagring af faste radiostationer".
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
Forstærkerbetjening
1
Automatisk lagring af FMstationer
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold MEMORY/ENTER nede, og tryk på
?/1 for at tænde receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises på
displayet, og receiveren scanner og gemmer
alle AM- og FM-RDS-stationer i
modtageområdet.
Med hensyn til RDS-stationer søger tuneren
først efter stationer, der sender det samme
program og gemmer derefter kun stationen
med det klareste signal. De valgte RDSstationer sorteres alfabetisk efter
programnavn, hvorefter de forsynes med en
to-cifret forvalgskode. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, RDS, se side 13.
Regulære FM-stationer tildeles en to-cifret
forvalgskode og gemmes efter RDSstationen.
Derefter vises "FINISH" kort på displayet,
og receiveren indstilles igen til normal drift.
Bemærk!
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under autobeticalproceduren med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et nyt område, skal du gentage
ovenstående procedure for at gemme stationerne i det
nye område.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling på
de gemte stationer, se "Indstilling på faste stationer".
• Hvis du flytter antennen efter at have gemt
stationerne med denne procedure, er de gemte
indstillinger måske ikke længere gyldige. Hvis dette
er tilfældet, skal du gentage denne procedure for at
gemme stationerne igen.
11DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 12 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Lagring af faste
radiostationer
Du kan gemme op til 30 faste FM- eller AMstationer. Du kan derefter nemt stille ind på de
stationer, du vil lytte til.
Indstilling på faste stationer
1
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Tryk på TUNER.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
3
Stil ind på den station, som du vil
gemme som fast station ved hjælp af
automatisk stationsindstilling (side 10)
eller direkte stationsindstilling
(side 11).
Tryk på MEMORY/ENTER.
"MEMORY" vises på displayet i nogle få
sekunder. Udfør punkt 4 til 5, før displayet
slukker.
4
Tryk på SHIFT gentagne gange for at
vælge en hukommelsesside (A, B eller
C).
Hver gang, du trykker på SHIFT, vises
bogstavet "A", "B", eller "C" på displayet.
5
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge den faste station på følgende måde:
Lagring af faste radiostationer
1
Tryk på TUNER.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Brug af fjernbetjeningen
1
2
Tryk på TUNER.
Tryk på CH/PRESET –/+ gentagne gange
for at vælge den ønskede faste station.
Sådan vælger du den faste
station direkte
Tryk på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Der stilles ind på den faste station med det valgte
nummer på den aktuelle hukommelsesside. Tryk
på SHIFT på fjernbetjeningen gentagne gange
for at skifte hukommelsesside.
Tryk på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen for at vælge
nummeret for en fast station.
Hvis "MEMORY" slukker, inden du får
valgt nummeret for den faste station, skal
du begynde igen fra punkt 3.
6
Gentag punkt 2 til 5 for at vælge en
anden fast station.
Bemærk!
Hvis vekselstrømsledningen er taget ud af
stikkontakten i en uge, slettes de faste stationer
fra receiverens hukommelse. Du skal indstille
stationerne igen.
12DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 13 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Brug af RDS (Radio Data
System) (RDS)
Med denne receiver kan du også bruge RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationerne
kan sende ekstra information sammen med det
almindelige programsignal. Du kan også vise
RDS-oplysningerne.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer kan tilbyde RDS-tjenester,
ligesom tjenesternes karakter varierer. Hvis du ikke
er bekendt med RDS-tjenesterne i dit område, skal du
kontakte de lokale radiostationer for at få yderligere
oplysninger.
Modtagelse af RDSudsendelser
Tryk på DISPLAY flere gange, mens du
modtager en RDS-station.
Hver gang du trykker på knappen, ændres RDSoplysningerne på displayet cyklisk på følgende
måde:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeangivelsea) t
Radiotekstangivelseb) t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format)
a)
b)
Programtype (se side 14).
Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
Forstærkerbetjening
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Visning af RDS-oplysninger
Bemærk!
• Hvis myndighederne har en vigtig meddelelse,
blinker "ALARM" på displayet.
• Når meddelelsen består af 9 tegn eller mere, ruller
meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke udbyder en bestemt RDStjeneste, vises "NO XXXX" (f.eks. "NO TEXT") på
displayet.
Du skal blot vælge en station på FM-båndet
ved hjælp af automatisk indstilling
(side 10), direkte indstilling (side 11), eller
indstilling ved hjælp af en forvalgt station
(side 12).
Når du stiller ind på en station, der tilbyder
RDS-tjenester, vises navnet på den pågældende
programtjeneste på displayet.
Bemærk!
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, du
stillede ind på, ikke sender RDS-signalet korrekt, eller
hvis signalet er svagt.
fortsat
13DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 14 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Beskrivelse af programtyper
Programtypeangivelse
Beskrivelse
Programtypeangivelse
LEISURE
Programmer om fritidsaktiviteter,
f.eks. havebrug, lystfiskeri,
madlavning osv.
Beskrivelse
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
JAZZ
Programmer med jazzmusik
COUNTRY
Programmer med countrymusik
Programmer med information om
et bredt spektrum af emner,
inklusive information om
forbrugerforhold og sundhed
NATION M
Programmer med populærmusik
på nationalt eller regionalt plan
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
SPORT
Sportsprogrammer
FOLK M
Programmer med folkemusik
EDUCATE
Undervisningsprogrammer, f.eks.
"gør-det-selv"-programmer
DOCUMENT
Dokumentarprogrammer
NONE
DRAMA
Hørespil og føljetoner
Programmer, der er uden for
ovennævnte kategorier
CULTURE
Programmer om kultur på
nationalt eller regionalt plan,
f.eks. sprog og samfundsforhold
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
VARIED
Andre typer programmer, f.eks.
interviews med kendte personer,
quizzer og komedieserier
INFO
POP M
Programmer med populærmusik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let underholdningsmusik
LIGHT M
Instrumental-, vokal- og kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, der ikke tilhører nogen af
ovennævnte kategorier, f.eks.
rhythm & blues og reggae
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter, handel
osv.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og de
ting, der angår dem
RELIGION
Programmer med et religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter via telefonen eller i et
offentligt forum
TRAVEL
Rejseprogrammer. Ikke til
meddelelser, der findes ved hjælp
af TP/TA
14DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 15 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Ændring af displayet
Justering af lyden
Justering af
højttalerbalancen
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Du kan justere højttalerbalancen fra BAL L+8 til
BAL R+8 med et trin ad gangen. Den
oprindelige indstilling er BALANCE.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet cyklisk på følgende måde.
Indgangens indeksnavn* t Valgt indgang
Når tuneren er valgt
**
Programservicenavn eller navn på fast station*
t Frekvens t Programtypeangivelse** t
Radiotekstangivelse** t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format)**
* Indeksnavn vises kun, når du har tildelt et navn til
indgangen eller den faste station (side 16).
Indeksnavnet vises ikke, når der kun er indtastet
mellemrum, eller hvis det er det samme som
indgangsnavnet.
** Kun under RDS-modtagelse. (Gælder kun modeller
med områdekoden CEL, CEK. Se side 13).
Tryk på BALANCE L eller BALANCE R
gentagne gange.
Hver gang, du trykker på knappen, skifter
displayet som følger:
BAL L+8 ... y BAL L+1 ... y BALANCE
y BAL R+1 ... y BAL R+8
Forstærkerbetjening
Ændring af oplysningerne på
displayet
Justering af tone
Du kan indstille tonekvaliteten (diskant, bas) for
højttalerne med knapperne TREBLE –/+ og
BASS –/+. Den oprindelige indstilling er 0 dB.
Tryk på TREBLE + eller TREBLE – gentagne
gange for at justere diskantniveauet, og
BASS + eller BASS – gentagne gange for at
justere basniveauet.
Du kan indstille niveauet fra –10 dB til +10 dB i
intervaller på 2 dB.
Forstærkning af bassen
Tryk på BASS BOOST for at forstærke
bassen.
Indikatoren BASS BOOST lyser.
15DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK050TH_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 16 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Tip!
• Du kan vælge typen af tegn på følgende måde
ved at trykke på TUNING/CHAR + eller
TUNING/CHAR – gentagne gange.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på TUNING/CHAR + eller TUNING/
CHAR – gentagne gange, indtil der vises et
mellemrum på displayet.
• Hvis du laver en fejl, skal du trykke på NAME
gentagne gange, indtil det ønskede tegn blinker,
hvorefter du skal trykke på TUNING/CHAR +
eller TUNING/CHAR – gentagne gange for at
vælge det korrekte tegn.
Andre betjeningsmuligheder
Navngivning af faste
stationer og indgange
Du kan indtaste et navn bestående af op til 8 tegn
for faste stationer og indgange valgt med
indgangsknapperne og vise det på receiverens
display. Brug knapperne på receiveren til
betjeningen.
1
Indeksering af en fast station
4
Tryk på TUNER og stil ind på den faste
station, du vil oprette et indeksnavn for.
(side 12).
Bemærk! (Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Indeksering af en indgang
Tryk på indgangsknappen for at vælge
den indgang, som du vil oprette et
indeksnavn for.
2
3
Tryk på MEMORY/ENTER for at gemme
indeksnavnet.
Når du navngiver en RDS-station og stiller ind på
stationen, vises programservicenavnet i stedet for det
indtastede navn. (Du kan ikke ændre navnet på et
programservicenavn. Det indtastede navn overskrives
af programservicenavnet.)
Tryk på NAME.
Brug NAME og TUNING/CHAR + eller
TUNING/CHAR – til at oprette et
indeksnavn.
Tryk på TUNING/CHAR + eller TUNING/
CHAR – gentagne gange for at vælge et
tegn, og tryk derefter på NAME for at flytte
markøren til næste position.
16DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK050TH_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 17 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Brug af
afbryderautomatikken
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et bestemt tidspunkt. Brug
fjernbetjeningen til justeringerne.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
displayet cyklisk på følgende måde:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t
OFF
Displayet dæmpes, når du har angivet tiden.
Tip!
Hvis du vil kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før
receiveren slukker, skal du trykke på SLEEP. Den
resterende tid vises på displayet. Hvis du igen trykker
på SLEEP, annulleres afbryderautomatikken.
Du kan vælge det højttalersystem, du vil bruge.
Hvis du vil vælge højttalerne,
der er tilsluttet til
Tryk på
SPEAKERS A-terminalerne
SPEAKER A
SPEAKERS B-terminalerne
SPEAKER B
både SPEAKERS A- og
SPEAKERS B-terminalerne
(paralleltilslutning)
SPEAKER A
eller SPEAKER
B
Indikatoren lyser op.
Tip!
• Den oprindelige indstilling er SPEAKER A.
• Tryk på SPEAKER A eller SPEAKER B for at
slukke indikatoren, hvis du ikke vil vælge
højttalersystemet.
Andre betjeningsmuligheder
Tryk på SLEEP flere gange, mens der er
tændt for strømmen.
Valg af højttalersystem
17DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK050TH_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 18 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Optagelse
Kontroller, at samtlige komponenter er korrekt
tilsluttet, inden du begynder at optage.
Optagelse på et kassettebånd
eller en minidisk
Optagelse på et videobånd
Du kan optage fra en videobåndoptager, et tv
ved hjælp af receiveren. Du kan også tilføje lyd
fra en lang række lydkilder ved redigering af et
videobånd. Se brugervejledningen til
videobåndoptageren, hvis du har brug for hjælp.
1
Du kan optage på et kassettebånd eller en
minidisk ved hjælp af receiveren. Se
brugervejledningen til kassettebåndoptageren
eller MD-enheden, hvis du har brug for hjælp.
2
1
3
2
Vælg den komponent, der skal
optages.
Forbered komponenten til afspilning.
Indsæt f.eks. en cd i cd-afspilleren.
3
4
Indsæt et tomt kassettebånd eller en
tom MD i den enhed, hvorpå der skal
optages, og juster optagelsesniveauet
om nødvendigt.
Start optagelsen i optageenheden, og
start derefter afspilningen på
afspilningskomponenten.
Bemærk!
Nogle kilder er beskyttet mod optagelse. I disse
tilfælde kan du muligvis ikke optage fra kilderne.
Vælg den programkilde, der skal
optages.
Forbered komponenten til afspilning.
Sæt f.eks. det videobånd, du vil optage fra,
ind i videobåndoptageren.
4
Sæt et tomt videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1), så du
kan optage.
Start optagelsen på den
videobåndoptager, der optager, og
start derefter afspilningen af det
videobånd, som du vil optage fra.
Tip!
Du kan optage lyden fra en hvilken som helst lydkilde
på et videobånd ved kopiering af et videobånd. Find
det sted, hvor du vil begynde optagelsen fra den anden
lydkilde, vælg programkilden, og start afspilningen.
Lyden fra kilden optages på videobåndets lydspor i
stedet for lyden fra det originale medie. Vælg
videokilden igen, hvis du vil genoptage optagelsen af
lyden fra det originale medie.
18DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 19 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Fjernbetjeningens funktioner RM-U185
Du kan bruge fjernbetjeningen RM-U185 til at
betjene komponenterne i systemet.
Før du bruger
fjernbetjeningen
Indsæt R6-batterier (størrelse AA), og
kontroller, at plus- og minuspolen vender rigtigt
i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen,
skal du rette den mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
1
2
3
4
5
AV
?/1
SLEEP
?/1
wj
SYSTEM
STANDBY
VIDEO 2
DVD •
MD/TAPE
CD
TUNER
wg
wf
TOP MENU
1
2
G
F
4
5
7
8
6
>10
7
– CH/PRESET +
>
.
0
g
6
9
ENTER
wa
m
M
9
q;
N
X
x
L BALANCE R
BASS BOOST
– TREBLE +
MUTING
+
MASTER
VOL
qa
qd
qf
ws
RETURN
TV/VIDEO
8
qs
wd
O
ANT
TV/VTR
D.SKIP
w;
ql
qk
Bemærk!
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på ekstremt varme
eller fugtige steder.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt
batteri.
• Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller
kunstigt lys. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere
periode, skal du fjerne batterierne for at undgå mulig
beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.
3
D. TUNING
SHIFT
– /– –
Under normale forhold bør batterierne vare i ca. 6
måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan
bruges til betjening af receiveren, skal alle batterierne
udskiftes med nye.
DVD MENU
ENTER
f
Tip!
wh
VIDEO 1
Fjernbetjeningens funktioner RM-U185
Indsættelse af batterier i
fjernbetjeningen
Beskrivelse af
fjernbetjeningens knapper
–
BASS
+
+
TV VOL
TV CH
–
–
qj
qh
qg
Skemaerne nedenfor viser indstillingerne for
hver knap.
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
ANT
TV/VTR w;
Videobåndoptager Vælger
udgangssignalet fra
antenneterminalen:
tv-signalet eller
videobåndoptagerprogrammet.
fortsat
19DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 20 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
AV ?/1 2
Tænder eller slukker
Tv/
videobåndoptager/ lyd- og videokomponenterne.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed
RETURN ws Vcd-afspiller
Vender tilbage til
den forrige menu.
SHIFT 6
Receiver
Vælger en
hukommelsesside
til lagring af faste
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
Receiver
SLEEP 1
Receiver
Aktiverer
afbryderfunktionen
og angiver den
periode, hvori
receiveren slår fra
automatisk.
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1 2
og ?/1 wj
samtidigt)
Receiver/tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed
Slukker receiveren
og andre Sony-lyd-/
og
videokomponenter.
TOP MENU
wd
Dvd-afspiller
Viser dvd-titlen.
TREBLE
–/+ qs
Receiver
Justerer
diskantniveauet.
TUNER wf
Receiver
For at lytte til
radioprogrammer.
TV CH
+/– qg
Tv
Vælger faste tvkanaler.
TV/VIDEO
wa
Tv
Vælger
indgangssignalet:
Tv-indgang eller
videoindgang.
TV VOL
+/– qf
Tv
Justerer tv'ets
lydstyrke.
BALANCE
L/R qa
Justerer
højttalerbalancen.
BASS –/+ qd Receiver
Justerer basniveauet.
BASS
BOOST qk
Receiver
Forstærker bassen.
CD 4
Receiver
Sådan lytter du til
compact disc.
CH/PRESET Receiver
–/+ 7
Vælger
forudindstillede
stationer.
Vælger en fast kanal.
Tv/
videobåndoptager/
satellittuner
D.SKIP w;
D.TUNING
ws
DVD wg
Cd-afspiller/
Springer diske over
videobåndoptager/ (kun skifter til flere
dvd-afspiller/
diske).
MD-enhed
Receiver
Receiver
DVD MENU Dvd-afspiller
wd
ENTER ws
ENTER wd
Går direkte til
stationsindstillingsti
lstanden.
For at se dvd.
Viser dvd-menuen.
Tryk for at indtaste
Tv/
videobåndoptager/ værdien, når du har
satellittuner/
valgt en kanal, en
laserdisc-afspiller/ disk eller et spor ved
MD-enhed/
hjælp af de
DAT-enhed/
numeriske knapper.
kassettebåndoptager
Dvd-afspiller
MASTER
Receiver
VOL +/– qh
Justerer receiverens
masterlydstyrke.
MD/TAPE
5
For at lytte til
minidisk eller
lydbånd.
Receiver
MUTING qj Receiver
VIDEO 1 3 Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 3)
VIDEO 2 wh Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 1)
Angiver valget.
Afbryder lyden fra
receiveren.
20DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:højre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 21 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
0-9 wd
X q;
Videobåndoptager/ Afbryder
cd-afspiller/
afspilningen eller
vcd-afspiller/
optagelsen. (Starter
laserdisc-afspiller/ også optagelsen,
dvd-afspiller/
mens
MD-enhed/
komponenterne er
DAT-enhed/
på standby for
kassettebåndoptager optagelse.)
x ql
Videobåndoptager/ Standser
cd-afspiller/
afspilningen.
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
kassettebåndoptager
Receiver
Bruges sammen
med SHIFT til at
lagre faste
radiostationer og
med D.TUNING til
direkte
stationsindstilling.
Cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed
Vælger
spornumrene.
Med 0 vælges spor
10.
Vælger
Tv/
videobåndoptager/ kanalnumrene.
satellittuner
>10 6
Vælger spornumre
Cd-afspiller/
over 10.
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD-enhed
O wd
Dvd-afspiller
Vender tilbage til
den forrige menu
eller forlader
menuen.
-/-- 6
Tv
Vælger
kanalangivelsestilstanden, enten ét
eller to cifre.
V/v/B/b
wd
Dvd-afspiller
Vælger et
menupunkt.
?/1 wj
Receiver
Tænder eller
slukker receiveren.
• DVD-knappen på fjernbetjeningen er ikke
tilgængelig i forbindelse med betjening af
receiveren.
• Når du trykker på indgangsknapperne (VIDEO 1,
VIDEO 2), skifter tv'ets indgangstilstand muligvis
ikke til den ønskede indgangstilstand. Hvis dette er
tilfældet, skal du trykke på knappen TV/VIDEO for
at skifte til tv'ets indgangstilstand.
• Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette afsnit,
virker muligvis ikke afhængigt af modellen.
• Beskrivelsen ovenfor er kun ment som et eksempel.
Afhængigt af komponenten er det derfor muligt, at
fjernbetjeningen ikke kan anvendes som beskrevet
ovenfor, eller at den virker på en anden måde.
./> 7 Videobåndoptager/ Springer spor over.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
kassettebåndoptager
m/M 8 Cd-afspiller/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller
Søger efter spor
længere fremme
eller tilbage.
Videobåndoptager/ Hurtig fremspoling
laserdisc-afspiller/ eller
MD-enhed/
tilbagespoling.
DAT-enhed/
kassettebåndoptager
N9
Bemærk!
Fjernbetjeningens funktioner RM-U185
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Videobåndoptager/ Starter
cd-afspiller/
afspilningen.
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
kassettebåndoptager
21DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lnavn[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterside:venstre
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 22 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Ændring af
fabriksindstillingen for en
indgangsknap
Hvis fabriksindstillingerne for
indgangsknapperne ikke svarer til
systemkomponenterne, kan du ændre dem. Hvis
du f.eks. har en kassettebåndoptager og du ikke
har en MD-enhed, kan du tildele knappen MD/
TAPE til kassettebåndoptageren.
Bemærk, at indstillingerne for knappen TUNER
ikke kan ændres.
1
2
Sådan nulstiller du en knap til
fabriksindstillingen
Gentag ovennævnte procedure.
Hvis du vil nulstille alle
indgangsknapperne til
fabriksindstillingerne
Tryk på ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidigt.
Hold den indgangsknap nede, hvis
indgang du vil ændre (f.eks. MD/TAPE).
Tryk på den tilsvarende knap for den
komponent, som du vil tildele
indgangsknappen (f.eks. 4 –
kassettebåndoptager).
Følgende knapper tildeles ved valg af
indgangen:
Betjening af
Tryk på
Cd-afspiller
1
DAT-enhed
2
MD-enhed
3
Kassettebåndoptager A
4
Kassettebåndoptager B
5
Laserdisc-afspiller
6
Videobåndoptager
(kommandotilstand VTR 1*)
7
Videobåndoptager
(kommandotilstand VTR 2*)
8
Videobåndoptager
(kommandotilstand VTR 3*)
9
Tv
DSS (Digital Satellite Receiver)
0
>10
Dvd-afspiller
ENTER
Vcd-afspiller
.
*Sonys videobåndoptagere betjenes med en VTR
1-, 2- eller 3-indstilling. De svarer til hhv. Beta,
8 mm og VHS.
Du kan nu bruge knappen MD/TAPE til at
styre kassettebåndoptageren.
22DK
modelname1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 23 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Om betjeningen
Yderligere oplysninger
Sørg for at slukke receiveren og taget dets stik ud, før
du tilslutter andre komponenter.
Forholdsregler
Om rengøring
Om sikkerheden
Hvis en solid genstand eller væske kommer ind i
kabinettet, skal stikket til receiveren tages ud af
stikkontakten, og receiveren skal efterses af en
fagmand, før den tages i brug igen.
Rengør kabinettet, panelet og betjeningsenhederne
med en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen former for
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler som
alkohol eller rensebenzin.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med receiveren.
Om strømtilførslen
Yderligere oplysninger
• Kontroller, før du tager receiveren i brug, at
driftsspændingen svarer til den lokale netspænding.
Driftsspændingen er angivet på navnepladen bag på
receiveren.
• Receiveren er stadigvæk tilsluttet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe
netledningen sidder i stikkontakten, også selvom
selve receiveren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge receiveren i længere tid, skal
du sørge for at afbryde receiveren fra stikkontakten i
væggen. Tag fat i selve stikket, når du frakobler
vekselstrømskablet. Træk aldrig i kablet.
• (Gælder kun modeller med områdekoden U, CA)
Det ene ben i stikket er bredere end det andet af
sikkerhedshensyn og kan kun sættes i stikkontakten
på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i
stikkontakten, skal du kontakte forhandleren.
• Vekselstrømskablet må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Det er normalt, at receiveren bliver varm. Hvis
receiveren anvendes uafbrudt ved høj lydstyrke, bliver
kabinettets overside, sider og bund meget varme. Rør
ikke kabinettet, da du kan brænde dig.
Om placering
• Sæt receiveren på en placering med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre overophedning og
forlænge dens levetid.
• Placer ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke genstande oven på kabinettet, der kan
blokere ventilationshullerne og medføre fejlfunktion.
• Vær forsigtig, når du placerer receiveren på
overflader der er blevet specialbehandlet (med voks,
olie, polermiddel osv.), da placeringen kan medføre
pletdannelse eller misfarvning.
23DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 24 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogle af følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren.
Der er ingen eller kun meget svag lyd uanset
hvilken komponent, der vælges.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at både receiveren og alle
komponenter er tændt.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
• Kontroller, at MASTER VOLUME –/+ ikke er
indstillet til "VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKER A eller SPEAKER B
ikke er slået fra (side 17).
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere afbryderfunktionen.
Der er ingen lyd fra en bestemt komponent.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til
lydindgangsstikkene til den pågældende
komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene
på både receiveren og komponenten.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
Der er ingen lyd fra den ene fronthøjttaler.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONES-stikket
for at bekræfte, at lyden kommer ud via
hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene
kanal i hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller, at alle ledninger er sat helt ind i
stikkene på både receiveren og komponenten.
Hvis der er lyd i begge kanaler på
hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller tilslutningen af den fronthøjttaler, der
ikke udsender nogen lyd.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller
byttet rundt.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Justerer balancen (side 15).
Der er en kraftig brummen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et tv eller fluorescerende
lys.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Stikpropperne og stikkene er snavsede. Tør dem
med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at komponenterne er tilsluttet korrekt.
• Vælg kildekomponenten med
indgangsknapperne.
FM-modtagelsen er ringe.
• Brug et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke)
til at tilslutte receiveren til en udendørs FMantenne som vist nedenfor. Hvis du tilslutter
receiveren til en udendørs antenne, skal der
anvendes en jordledning som sikring mod
lynnedslag. Jordledningen må ikke forbindes til et
gasrør, da dette kan føre til en gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
AM
Jordledning
(medfølger
ikke)
Til jord
24DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 25 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
RDS virker ikke.*
• Kontroller, at du har stillet ind på en FM-RDSstation.
• Vælg en FM-station med et kraftigere signal.
De ønskede RDS-oplysninger vises ikke.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om de
udbyder den pågældende tjeneste. Hvis de gør,
kan tjenesten være midlertidigt ude af drift.
* Gælder kun modeller med områdekoden CEL, CEK.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
• DVD-knappen på fjernbetjeningen er ikke
tilgængelig i forbindelse med betjening af
receiveren.
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
• Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen med nye
batterier, hvis de er udtjente.
• Sørg for at vælge den korrekte indgang på
fjernbetjeningen.
Fejlmeddelelser
Hvis der er en fejlfunktion, viser displayet en
meddelelse.
PROTECT
Der udsendes irregulær spænding fra højttalerne.
Sluk receiveren, kontroller højttalerforbindelser, og
tænd receiveren igen. Hvis problemet ikke er løst,
skal du slukke receiveren og kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Yderligere oplysninger
Det er ikke muligt at stille ind på nogen
radiostation.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster
antennerne, og tilslut en ekstern antenne om
nødvendigt.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved indstilling
med automatisk stationsindstilling). Brug direkte
stationsindstilling.
• Kontroller, at indstillingsintervallet er indstillet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke valgt faste stationer, eller de faste
stationer er blevet slettet (ved stationsindstilling med
scanning efter faste stationer). Vælg de faste
stationer (side 12).
Hvis du ikke kan afhjælpe
problemet ved hjælp af
fejlfindingsoversigten
Sletning af receiverens hukommelse kan
afhjælpe problemet (side 9). Bemærk, at alle
gemte indstillinger nulstilles til
fabriksindstillingerne, og du skal indstille alle
indstillinger på receiveren på ny.
Hvis problemet ikke er løst
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
25DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 26 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Udgange (analoge)
Specifikationer
MD/TAPE (OUT),
Spænding: 500 mV
VIDEO 1 (AUDIO OUT) Impedans: 10 kiloohm
Forstærker
Udgangseffekt
Kun modeller med områdekoden U, CA
Udgangseffekt i stereotilstand
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
125 W + 125 W1)
Kun modeller med områdekoden CEL, CEK
Udgangseffekt i stereotilstand
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
1) Målt under følgende forhold:
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
U, CA
120 V vekselstrøm, 60 Hz
CEL, CEK
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Frekvensgang
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1, 2
20 Hz – 50 kHz
+0/–0,5 dB (med
omgåelse af
basfremhævelse og tone)
Indgange (analoge)
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1, 2
Følsomhed: 500 mV
Impedans: 50 kiloohm
S/N2): 85 dB
(A, 500 mV3))
2) INPUT SHORT (med omgåelse af basfremhævelse
og tone).
3) Vægtet kredsløb, indgangsniveau.
Basforstærkning:
Tone:
+8 dB ved 70 Hz
±10 dB ved 100 Hz eller
10 kHz
FM-tuner
Indstillingsområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalancerede
Mellemfrekvens
10,7 MHz
Følsomhed
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed:
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
AM-tuner
Indstillingsområde
Gælder kun modeller med områdekoden U, CA
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.710 kHz4)
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.710 kHz4)
Gælder kun modeller med områdekoden CEL, CEK
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 1.000 kHz
eller 999 kHz)
S/N
54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvrængning 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz:
35 dB
Ved 10 kHz:
40 dB
4) Du kan ændre AM-indstillingsskalaen til 9 kHz eller
10 kHz. Sluk receiveren, når du har stillet ind på en
vilkårlig AM-station. Mens du holder PRESET
TUNING + nede, skal du trykke på ?/1. Alle faste
stationer slettes, når du skifter indstillingsskala.
Gentag proceduren, hvis du vil ændre skalaen til 10
kHz (eller 9 kHz).
26DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 27 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Generelt
Krav til strøm- og spændingsforhold
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
U, CA
120 V vekselstrøm, 60 Hz
CEL, CEK
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
U
190 W
CA
270 VA
CEL, CEK
210 W
Yderligere oplysninger
Strømforbrug (i standby-tilstand)
0,5 W
Vekselstrømsstik
Områdekode
Vekselstrømsstik
U, CA
1 stikkontakt, 120 W/1A
MAKS.
CEL, CEK
1 stikkontakt, 100 W MAKS.
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 430 × 132,5 × 302 mm
inkl. fremspringende dele
og betjeningsenheder
Vægt (ca.)
7 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening RM-U185 (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
områdekoden for den komponent, du anvender, se
side 3.
Vi forbeholder os retten til at ændre designet og
specifikationerne uden varsel.
27DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 28 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
Liste over knappernes placering og referencesider
Sådan bruger du side 28 og 29
Brug denne side til at finde placeringen af de knapper,
der er nævnt i teksten.
Illustrationsnummer
r
DISPLAY 6 (13, 15)
R
R
Navn på knap/del Referenceside
Hovedkomponent
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
A-L
AM 7 (10, 11)
BALANCE L/R q; (15)
BASS –/+ ql (15)
BASS BOOST (knap/indikator)
5 (15)
CD qg (6, 10)
DIRECT wa (11)
DISPLAY 6 (13, 15)
Display 9 (13, 15)
FM 4 (10, 11)
FM MODE 3 (10)
Indgangsknapper qa (6, 10, 16)
IR (modtager) 8 (19, 25)
M-Z
MASTER VOLUME –/+ qj (9,
10, 24)
MD/TAPE qf (6, 10)
MEMORY/ENTER wg (11, 12,
16)
NAME wh (16)
Numeriske knapper ws (11, 12)
PHONES (stik) wk (10, 24)
PRESET TUNING –/+ wd (12,
26)
SHIFT w; (12)
SPEAKER A (knap/indikator) 2
(8, 10, 17, 24)
SPEAKER B (knap/indikator) wj
(8, 10, 17, 24)
TREBLE –/+ qk (15)
TUNER qh (6, 10, 11, 12, 16)
TUNING/CHAR –/+ wf (10, 16)
VIDEO 1 qs (10)
VIDEO 2 qd (6, 10)
TAL OG SYMBOLER
?/1 (strøm) 1 (9, 11, 26)
28DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\DK07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
DK01COV_STR-DE197-CEL.book Page 29 Thursday, May 25, 2006 8:25 AM
qs
1
2 34 5 6 7 8
9
qd
q;
qf
qg
qh
qa
Yderligere oplysninger
wk wj wh wg
wf
wd
ws
wa w;
ql
qk
qj
29DK
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI02REG_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 2 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
2FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI02REG_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 3 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille STR-DE197.
Mallinumero on merkitty etuseinän oikeaan
alakulmaan.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset
nimet kuin vastaanottimen säätimillä. Tarkemmat
tiedot kauko-ohjaimen käytöstä, katso sivu 19–22.
Huomautus vakiovarusteisiin
sisältyvästä kaukosäätimestä
RM-U185
Kaukosäätimen DVD-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
Aluekoodeista
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
AC OUTLET
4-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
aluekoodien AA mallit”.
FI
3FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI01COV_STR-DE197-CELTOC.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 4 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Sisältö
Käyttöönotto
1: Laitteiden liittäminen..........................5
2: Antennien liittäminen ......................... 7
3: Kaiuttimien liittäminen ....................... 8
4: Verkkojohdon liittäminen ...................9
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta............................. 10
FM/AM-radion kuunteleminen ............. 10
FM-asemien automaattinen tallennus
muistiin ........................................... 11
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Radioasemien esivirittäminen............... 12
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttö .............................................. 13
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Näytön muuttaminen............................. 15
Äänen säätö........................................... 15
Käyttö kauko-ohjaimella
RM-U185
Ennen kauko-ohjaimen käyttöä ............ 19
Kauko-ohjaimen osien kuvaus ............. 19
Toimintopainikkeen tehdasasetuksen
muuttaminen................................... 22
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 23
Vianetsintä ............................................ 24
Tekniset tiedot ...................................... 26
Painikkeiden sijainti ja viitesivut.......... 28
Muut toiminnot
Esiviritettyjen asemien ja tuloliitäntöjen
nimeäminen .................................... 16
Uniajastimen käyttäminen .................... 17
Etukaiuttimien valitseminen ................. 17
Äänittäminen......................................... 18
4FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 5 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Käyttöönotto
Käyttöönotto
1: Laitteiden liittäminen
Tarvittavat johdot
Seuraavissa liitäntäkaavioissa on oletuksena, että lisävarusteena saatava liitäntäjohto A on
käytettävissä (eivät sisälly vakiovarusteisiin).
A Audiojohto
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
Huomautuksia
• Katkaise jokaisesta laitteesta virta, ennen kuin liität mitään johtoja.
• Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
• Kun liität audiojohdon, liitä värikoodatut johdot laitteiden vastaaviin liitäntöihin: punainen (oikea, audio)
punaiseen ja valkoinen (vasen, audio) valkoiseen.
Äänilaitteiden liittäminen
ANTENNA
AM
SPEAKERS
CD
MD/TAPE
VIDEO 2
OUT
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
IN
IN
+ R
VIDEO 1
L
+
A
A
B
B
L
l
R
l
A
A
OUT
A
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
CD-soitin
IN
LINE
L
L
R
R
MD-/kasettidekki
jatkuu
5FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 6 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Videolaitteiden liittäminen
ANTENNA
AM
SPEAKERS
CD
IN
MD/TAPE
VIDEO 2
OUT
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
IN
+ R
VIDEO 1
L
+
A
A
B
B
L
l
R
l
A
A
OUT
A
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Kuvanauhuri
IN
LINE
L
L
R
R
Kuvanauhuri
Huomautus
Voit äänittää tähän vastaanottimeen liitetyistä laitteista tulevat äänisignaalit. Liitä esimerkiksi kasettidekki tai muu
äänittävä laite VIDEO 1 AUDIO OUT -liitäntöihin. Valitse sitten se laite, josta nauhoitetaan, painamalla vastaavaa
ohjelmalähdepainiketta (VIDEO 2, MD/TAPE, CD, TUNER).
6FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 7 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
2: Antennien liittäminen
Käyttöönotto
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
AM-kehäantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
FM-johtoantenni
(sisältyy vakiovarusteisiin)
ANTENNA
AM
SPEAKERS
CD
IN
MD/TAPE
VIDEO 2
OUT
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
IN
+ R
VIDEO 1
L
+
A
A
B
B
L
R
*
*
Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
7FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 8 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
3: Kaiuttimien liittäminen
Tarvittavat johdot
A Kaiutinjohdot (eivät sisälly vakiovarusteisiin)
(+)
(–)
A kaiutin (Oikea)
E
e
A kaiutin (Vasen)
E
A
e
A
AC OUTLET
SPEAKERS
+ R
L
+
A
A
B
B
A
E
A
e
B kaiutin (Oikea)
E
e
B kaiutin (Vasen)
* Jos käytössäsi on toiset kaiuttimet, liitä ne SPEAKERS B -liitäntöihin. Voit valita käytettävät kaiuttimet
painikkeilla SPEAKER A ja SPEAKER B. Jos haluat lisätietoja, katso ”Etukaiuttimien valitseminen” (sivu 17).
8FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI03CON_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 9 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Verkkojohdon liittäminen
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
AC OUTLET *
Verkkojohto
Suorita seuraavassa kuvatut alkuasetustoimet,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran.
Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä. Käytä
tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
AC OUTLET
Käyttöönotto
Alkuasetustoimien
suorittaminen
4: Verkkojohdon
liittäminen
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Pidä painiketta ?/1 alas painettuna 5
sekuntia.
”INITIAL” tulee näyttöön.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki ohjelmalähteiden ja
esiviritettyjen asemien indeksinimet.
• Kaikki kaiutinjärjestelmän asetukset ja
ääniasetukset.
• MASTER VOLUME –/+ -asetukseksi
tulee ”VOL MIN”.
Pistorasiaan
* Virtaliitäntöjen malli, muoto ja määrä vaihtelevat
laitemallin ja aluekoodin mukaan.
Huomautus
• Asenna tämä laite niin, että verkkovirtajohdon voi
irrottaa pistorasiasta heti, jos laitteessa ilmenee jokin
ongelma.
• Vastaanottimen takapaneelissa oleva AC OUTLET liitäntä on virtakytkimellä ohjattava, eli siitä saadaan
virtaa vain, kun vastaanottimeen on virta kytkettynä.
• Varmista, ettei vastaanottimen AC OUTLET liitäntään liitetyn laitteen tehonkulutus ylitä
takapaneeliin merkittyä wattiarvoa. Tähän liitäntään
ei saa kytkeä paljon tehoa kuluttavia kodinkoneita,
kuten silitysrautaa tai televisiota. Muutoin
vastaanotin voi vioittua.
9FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 10 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta
1
2
Valitse ohjelmalähde painamalla
vastaavaa toimintopainiketta.
Ohjelmalähde
Paina
Kuvanauhuri
VIDEO 1 tai
VIDEO 2
MD- tai kasettidekki
MD/TAPE
CD-soitin
CD
FM/AM-radion
kuunteleminen
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla. Liitä
ennen radion käyttämistä FM- ja AM-antennit
(katso sivua 7).
Vihje
Viritysaskel vaihtelee aluekoodin mukaan seuraavassa
taulukossa esitetyllä tavalla. Jos haluat lisätietoja
aluekoodeista, katso sivua 3.
Sisäinen viritin (FM/AM) TUNER
Aluekoodi
FM
AM
Valitun ohjelmalähteen ilmaisin näkyy
näytössä.
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Kytke ohjelmalähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
* AM-alueen viritysaskelta voi muuttaa (katso
sivua 26).
Huomautus
3
Jos valitset kuvanauhurin valitse televisiosta
vastaava tulokanava.
Automaattinen viritys
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
MASTER VOLUME –/+ -säädintä.
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen etsiä kaikki
vastaanottokelpoiset asemat.
Huomautus
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua.
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
Äänen mykistäminen
Paina kauko-ohjaimen MUTING-painiketta.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat kauko-ohjaimen MUTING-painiketta
uudelleen.
• katkaiset virran.
• lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä
MASTER VOLUME –/+ -säädintä.
Kuulokkeiden käyttäminen
Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja poista
kaiuttimet käytöstä painikkeilla SPEAKER A ja
SPEAKER B.
Paina TUNER.
3
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla FM- tai AM-painiketta.
Paina painiketta TUNING/CHAR + tai
TUNING/CHAR –.
Paina TUNING/CHAR +, jos haluat etsiä
kanavat matalista taajuuksista ylöspäin;
paina TUNING/CHAR –, jos haluat etsiä
korkeista taajuuksista alaspäin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Vihje
Jos ”STEREO” vilkkuu näytössä ja FMstereovastaanotto on huonolaatuista, vaihda
monoääniseen (MONO) vastaanottoon painamalla FM
MODE -painiketta. Sen jälkeen äänessä ei ole
stereovaikutelmaa, mutta siinä on vähemmän häiriöitä.
Voit palata stereotilaan painamalla FM MODEpainiketta uudelleen.
10FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 11 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Suora viritys
Voit antaa haluamasi aseman taajuuden suoraan.
1
Paina TUNER.
2
3
4
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla FM- tai AM-painiketta.
Paina DIRECT.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
(Jos viritysaskel on 10 kHz, viimeistä
numeroa ”0” ei tarvitse antaa.)
Paina 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta tarvittaessa
AM-kehäantennin suuntausta niin, että
vastaanotettava ääni kuuluu hyvin.
Jos aseman viritys ei onnistu, ja
antamasi numerot vilkkuvat
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden. Jos
näin ei ole, toista vaiheet 3 ja 4. Jos numerot
vilkkuvat yhä, taajuus ei ole käytössä
sijaintialueellasi.
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin
enintään 30 eri FM- ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestykseen. Toiminto tallentaa vain
parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso ”Radioasemien
esivirittäminen”.
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Vahvistimen käyttö
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
FM-asemien automaattinen
tallennus muistiin
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Kytke vastaanottimeen uudelleen virta
pitämällä MEMORY/ENTER-painiketta
painettuna ja painamalla painiketta
?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
kaikki sijaintialueellasi vastaanotettavissa
olevat FM- ja FM RDS -asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin
tarkistaa ensin samaa ohjelmaa lähettävät
asemat ja tallentaa niistä vain sen, jonka
signaali on voimakkain. Vastaanotin asettaa
RDS-asemat aakkosjärjestykseen
ohjelmapalvelun nimen mukaan ja antaa
niille 2-numeroisen esiviritysnumeron. Jos
haluat lisätietoja RDS-asemista, katso
sivua 13.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin antaa
2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat RDS-asemien jälkeen.
Kun etsintä ja tallennus on suoritettu,
”FINISH” tulee näyttöön ja vastaanotin
palaa normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai kauko-ohjaimen
painiketta tämän toiminnon suorituksen aikana.
Painiketta ?/1 voit kuitenkin painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso katso ”Esiviritettyjen asemien
virittäminen”.
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
11FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 12 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää enintään 30 asemaa FM- tai AMasemaa. Sen jälkeen voit virittää kuunneltavat
asemat helposti.
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
Paina TUNER.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
3
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu 10) tai
suoran virityksen (sivu 11) avulla.
Paina MEMORY/ENTER.
”MEMORY”-ilmaisin tulee näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4–5 mukaisesti, ennen kuin ilmaisin katoaa.
4
Paina SHIFT-painiketta toistuvasti ja
valitse haluamasi muistisivu (A, B tai
C).
Joka kerta kun painat SHIFT-painiketta,
kirjain ”A”, ”B” tai ”C” tulee näyttöön.
5
Valitse esiviritysnumero painamalla
numeropainikkeita.
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET TUNING + tai
PRESET TUNING – toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
Radioasemien esivirittäminen
1
Paina TUNER.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Kauko-ohjaimen käyttö
1
2
Paina TUNER.
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta CH/PRESET –/+ toistuvasti.
Esiviritetyn aseman suora valinta
Paina kauko-ohjaimen numeropainikkeita.
Vastaanotin virittää antamasi numeron
mukaisen esiviritetyn aseman nykyiseltä
muistisivulta. Voit vaihtaa muistisivua
painamalla kauko-ohjaimen painiketta SHIFT
toistuvasti.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet tallentanut esiviritetyn aseman
numeron, aloita uudelleen vaiheesta 3.
6
Esiviritä seuraava asema toistamalla
vaiheet 2–5.
Huomautus
Jos verkkojohto on irrotettuna pistorasiasta noin
viikon ajan, esiviritetyt asemat katoavat
vastaanottimen muistista, ja ne on esiviritettävä
uudelleen.
12FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 13 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttö
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää tavallisen ohjelmasignaalin
mukana lisätietoja. RDS-tiedot voi myös tuoda
näkyviin.
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Paina RDS-aseman vastaanoton aikana
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t Nykyinen
aika (24-tuntinen)
a)
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi (katso sivua 14).
RDS-aseman lähettämä tekstisanoma.
Huomautuksia
Vahvistimen käyttö
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
RDS-tietojen tuominen
näkyviin
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma vierii
näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Valitse FM-alueelta asema automaattisella
virityksellä (sivu 10), suoralla virityksellä
(sivu 11) tai virittämällä esiviritetty asema
(sivu 12).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
ohjelmapalvelun nimi tulee näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi, jos virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on liian
heikko.
jatkuu
13FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 14 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kuvaus
Ohjelmatyypin
ilmaisin
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
Kuvaus
NEWS
Uutisia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
JAZZ
Jazz-musiikkia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita tai lääketieteellistä
neuvontaa.
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
FOLK M
Folk-musiikkia.
INFO
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATE
Koulutusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
POP M
Pop-musiikkia.
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä musiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä ja
esimerkiksi kamarimusiikkia sekä
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
WEATHER
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia solmituista kaupoista.
CHILDREN
Lastenohjelmia.
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat ihmisten
elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja esittää mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
14FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI04BSC_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 15 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Näytön muuttaminen
Näytön tietojen muuttaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta
näyttö muuttuu seuraavasti:
Ohjelmalähteen indeksinimi* t Valittu
ohjelmalähde
Kun viritin on valittuna
Ohjelmapalvelun nimi** tai esiviritetyn aseman
**
nimi*
t Taajuus t Ohjelmatyyppi t
Radioteksti** t Nykyinen aika (24-tuntinen)**
* Indeksinimi tulee näkyviin vain, jos olet määrittänyt
sen ohjelmalähteelle tai esiviritetylle asemalle
(sivu 16). Indeksinimi ei tule näkyviin, jos se
sisältää vain tyhjiä välejä tai on sama kuin
ohjelmalähteen nimi.
** Vain RDS-vastaanoton aikana. (Vain aluekoodien
CEL ja CEK mallit. Katso sivua 13).
Kaiuttimien
äänenvoimakkuustasapainon
säätäminen
Voit säätää kaiuttimien tasapainoa 1 askelen
välein välillä BAL L+8 - BAL R+8. Alkuasetus
on BALANCE.
Paina painiketta BALANCE L tai BALANCE
R toistuvasti.
Vahvistimen käyttö
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Äänen säätö
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
BAL L+8 ... y BAL L+1 ... y BALANCE
y BAL R+1 ... y BAL R+8
Äänensävyn säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänen sävyä
painikkeiden TREBLE –/+ ja BASS –/+ avulla.
Alkuasetus on 0 dB.
Säädä diskanttiääniä painamalla painiketta
TREBLE + tai TREBLE – toistuvasti. Säädä
bassoääniä painamalla painiketta BASS +
tai BASS – toistuvasti.
Voit säätää tasoa 2 dB:n askelin –10 dB:n ja
+10 dB:n välillä.
Bassoäänien korostaminen
Korosta bassoääniä painamalla BASS
BOOST -painiketta.
BASS BOOST -ilmaisin syttyy.
15FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI050TH_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 16 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin seuraavasti
painamalla painiketta TUNING/CHAR + tai
TUNING/CHAR – toistuvasti.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin painamalla painiketta
TUNING/CHAR + tai TUNING/CHAR –
toistuvasti, kunnes tyhjä väli näkyy näytössä.
• Jos syötät väärän merkin, paina painiketta
NAME toistuvasti, kunnes väärä merkki
vilkkuu. Valitse sitten oikea merkki painamalla
painiketta TUNING/CHAR + tai TUNING/
CHAR – toistuvasti.
Muut toiminnot
Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen
nimeäminen
Esiviritetyille asemille ja valintapainikkeilla
valittaville ohjelmalähteille voi antaa enintään 8
merkin pituisen nimen. Nimet näkyvät
vastaanottimen näytössä. Käytä tätä toimintoa
vastaanottimen painikkeilla.
1
Esiviritetyn aseman
indeksoiminen:
Paina TUNER-painiketta ja valitse
esiviritetty asema, jolle haluat luoda
indeksinimen (sivu 12).
Ohjelmalähteen
indeksoiminen
4
Tallenna indeksinimi painamalla
MEMORY/ENTER-painiketta.
Huomautus (vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Jos annat nimen RDS-asemalle ja virität aseman,
aseman lähettämä ohjelmapalvelun nimi tulee
näyttöön antamasi nimen sijaan. (Et voi muuttaa
ohjelmapalvelun nimeä. Ohjelmapalvelun nimi korvaa
antamasi nimen.)
Paina sen ohjelmalähteen
valintapainiketta, jota varten haluat
luoda indeksinimen.
2
3
Paina NAME.
Luo indeksinimi painikkeilla NAME ja
TUNING/CHAR + tai TUNING/CHAR –.
Valitse merkki painamalla painiketta
TUNING/CHAR + tai TUNING/CHAR –
toistuvasti ja siirrä kohdistin sitten
seuraavaan merkkipaikkaan painamalla
painiketta NAME.
16FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI050TH_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 17 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Uniajastimen käyttäminen
Etukaiuttimien
valitseminen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä, paina
SLEEP-painiketta toistuvasti.
Liitännät, joihin kaiuttimet on
liitetty
Paina
Joka kerta kun painat painiketta SLEEP, näyttö
muuttuu seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t
OFF
Kun olet määrittänyt ajan, näyttö himmenee.
SPEAKERS A -liitännät
SPEAKER A
SPEAKERS B -liitännät
SPEAKER B
sekä SPEAKERS A- että
SPEAKERS B -liitännät
(rinnankytkentä)
SPEAKER A ja
SPEAKER B
Vihje
Merkkivalo syttyy.
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina SLEEPpainiketta. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Jos painat
SLEEP-painiketta uudelleen, uniajastin poistuu
käytöstä.
Muut toiminnot
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana. Käytä tätä toimintoa
kauko-ohjaimella.
Vihje
• Alkuasetus on SPEAKER A.
• Jos et halua valita kaiuttimia, paina SPEAKER A tai
SPEAKER B niin, että merkkivalo sammuu.
17FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI050TH_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 18 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Äänittäminen
Varmista ennen aloittamista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
Äänittäminen ääninauhalle tai
minilevylle
Voit äänittää vastaanottimen avulla kasetille tai
minilevylle. Jos tarvitset lisätietoja, katso niitä
kasettidekin tai MD-dekin käyttöohjeesta.
1
2
Valitse laite, josta äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi CD-soittimeen CD-levy.
3
4
Aseta äänittävään dekkiin tyhjä kasetti
tai minilevy ja säädä äänitystasoa
tarvittaessa.
Aloita äänitys äänittävässä dekissä ja
aloita sitten soitto soittavassa
laitteessa.
Huomautus
Joissakin ohjelmalähteissä on kopioinninestosignaali.
Näitä ohjelmalähteitä ei voi äänittää.
Äänittäminen videokasetille
Voit äänittää vastaanottimen avulla
kuvanauhurista tai televisiosta. Voit lisäksi
äänittää eri äänilähteitä videokasetin editoinnin
aikana. Jos tarvitset lisätietoja, katso niitä
kuvanauhurin käyttöohjeesta.
1
2
Valitse ohjelmalähde, jota äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi kuvanauhuriin kasetti,
jolta haluat äänittää.
3
4
Aseta tyhjä videokasetti kuvanauhuriin
(VIDEO 1), jolla äänitetään.
Aloita äänitys äänittävässä
kuvanauhurissa ja aloita sitten sen
videokasetin, jota äänitetään.
Vihje
Voit äänittää äänen videonauhalle mistä tahansa
äänilähteestä kopioidessasi kuvaa videonauhalta. Etsi
kohta, jossa haluat aloittaa toisen äänilähteen
äänityksen, valitse ohjelmalähde ja aloita sitten soitto.
Valitsemasi ohjelmalähteen ääni nauhoitetaan
videokasetin ääniraidalle alkuperäisen tallenteen äänen
sijaan. Voit palata alkuperäisen tallenteen äänen
nauhoitukseen valitsemalla kuvalähteen uudelleen.
18FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 19 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Käyttö kauko-ohjaimella RM-U185
Voit käyttää järjestelmässäsi olevia laitteita
kauko-ohjaimella RM-U185.
Ennen kauko-ohjaimen
käyttöä
1
2
3
4
5
Aseta paristolokeroon kaksi R6 (koko AA)
-paristoa niin, että navat + ja – tulevat oikeille
puolille. Kun käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
soittimessa olevaan kauko-ohjainsignaalin
tunnistimeen .
AV
?/1
SLEEP
?/1
wj
SYSTEM
STANDBY
wh
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD •
MD/TAPE
CD
TUNER
wg
wf
TOP MENU
1
2
G
4
F
3
g
ENTER
5
6
f
7
DVD MENU
8
9
D. TUNING
SHIFT
6
>10
7
– CH/PRESET +
>
.
0
– /– –
wd
O
ENTER
ws
RETURN
TV/VIDEO
wa
8
m
M
ANT
TV/VTR
D.SKIP
9
q;
N
X
x
w;
ql
Käyttö kauko-ohjaimella RM-U185
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Kauko-ohjaimen osien kuvaus
Vihje
Paristot kestävät tavallisesti noin 6 kuukautta. Kun
kauko-ohjaimella ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
qs
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä altista kauko-ohjainsignaalin tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen
ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukoohjainta.
L BALANCE R
BASS BOOST
– TREBLE +
MUTING
+
MASTER
VOL
qa
qd
qf
qk
–
BASS
+
+
TV VOL
TV CH
–
–
qj
qh
qg
Seuraavassa taulukossa on mainittu kunkin
painikkeen asetukset.
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
ANT
TV/VTR
w;
Kuvanauhuri
Valitsee
antenniliitännästä
lähtevän signaalin:
television tai
kuvanauhurin
ohjelman.
jatkuu
19FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 20 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
AV ?/1
2
Televisio/
kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
Kytkee ja katkaisee
audio- ja
videolaitteiden virran.
RETURN
ws
VCD-soitin
Palauttaa edelliseen
valikkoon.
SHIFT 6 Vastaanotin
Valitsee muistisivun
radioasemien
esiviritystä tai valita
esiviritetyn aseman
valintaa varten.
SLEEP 1
Vastaanotin
Aktivoi
uniajastintoiminnon ja
ajan, jonka kuluttua
vastaanottimen virta
katkeaa
automaattisesti.
SYSTEM
STANDBY
(Paina AV
?/1 2 ja
?/1 wj
samanaikai
sesti)
Vastaanotin/
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
TOP
MENU wd
DVD-soitin
Näyttää DVDnimikkeen.
TREBLE
–/+ qs
Vastaanotin
Säätää diskanttiäänien
tasoa.
BALANCE Vastaanotin
L/R qa
Säätää kaiuttimien
äänenvoimakkuustasa
painoa.
BASS –/+
qd
Säätää basson
äänenvoimakkuutta.
Vastaanotin
BASS
Vastaanotin
BOOST qk
Korostaa bassoääniä.
CD 4
Vastaanotin
CD-levyn kuuntelu.
CH/
PRESET
Vastaanotin
Valitsee esiviritetyt
asemat.
–/+ 7
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee esiviritetyn
kanavan.
D.SKIP w; CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki
Ohittaa levyt (vain
monilevyinen
vaihtaja).
D.TUNING Vastaanotin
ws
Aktivoi suoran
viritystilan.
DVD wg
Vastaanotin
DVD-soittimen
katselu.
DVD
MENU wd
DVD-soitin
Näyttää DVDvalikon.
ENTER ws Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Kun olet valinnut
kanavan, levyn tai
raidan
numeropainikkeilla,
syötä arvo painamalla
tätä painiketta.
ENTER wd DVD-soitin
Vahvistaa valinnan.
MASTER
VOL +/–
qh
Vastaanotin
Säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
MD/TAPE
5
Vastaanotin
Minilevyn tai
audionauhan
kuuntelu.
MUTING
qj
Vastaanotin
Mykistää
vastaanottimen äänen.
TUNER wf Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuuntelu.
TV CH
+/– qg
Valitsee television
esiviritetyt kanavat.
Televisio
TV/VIDEO Televisio
wa
Valitsee tulosignaalin:
televisio- tai
kuvanauhuritulo.
TV VOL
+/– qf
Televisio
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
VIDEO 1
3
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 3)
VIDEO 2
wh
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 1)
20FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 21 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Käyttökohde
Toiminto
0–9 wd
Vastaanotin
Käytä yhdessä
SHIFT-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
valitessasi esiviritetyn
aseman. Käytä
yhdessä D.TUNINGpainikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
Valitsee raidan
numeron.
0 valitsee raidan 10.
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee kanavan
numeron.
>10 6
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki
Valitsee raidan
numeron, joka on
suurempi kuin 10.
-/-- 6
Televisio
Valitsee
kanavanvalintatilan:
joko yksi- tai
kaksinumeroinen
kanava.
?/1 wj
Vastaanotin
Kytkee
vastaanottimeen
virran ja katkaisee
siitä virran.
./> Kuvanauhuri/
7
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Ohittaa raidat.
m/M
8
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin
Etsii raidat eteen- tai
taaksepäin.
Kuvanauhuri/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Siirtää eteen- tai
taaksepäin.
N9
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Aloittaa soiton.
X q;
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Kytkee soiton tai
äänityksen
taukotilaan. (Aloittaa
myös äänityksen, kun
laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa.)
x ql
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Pysäyttää soiton.
O wd
DVD-soitin
Palauttaa edelliseen
valikkoon tai poistaa
valikosta.
V/v/B/b
wd
DVD-soitin
Valitsee
valikkotoiminnon.
Käyttö kauko-ohjaimella RM-U185
Kaukoohjaimen
painike
Huomautuksia
• Kaukosäätimen DVD-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
• Kun painat toimintopainikkeita (VIDEO 1, VIDEO
2), television tulosignaali ei välttämättä vaihdu
oikeaksi automaattisesti. Valitse tällöin television
tulosignaali painamalla TV/VIDEO-painiketta.
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain esimerkiksi.
Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei yllä kuvattu
toimenpide ole mahdollinen tai laitteen toiminta voi
poiketa kuvatusta.
21FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI06REM_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 22 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Painikkeen tehdasasetuksen
palauttaminen
Toimintopainikkeen
tehdasasetuksen
muuttaminen
Toimi edellä kuvatulla tavalla.
Kaikkien toimintopainikkeiden
tehdasasetusten palauttaminen
Jos toimintopainikkeiden tehdasasetukset eivät
vastaa laitteistosi laitteita, voit muuttaa
asetuksia. Jos sinulla on esimerkiksi
kasettidekki, mutta ei MD-dekkiä, voit määrittää
MD/TAPE-painikkeen ohjaamaan
kasettidekkiä.
Huomaa, että et voi muuttaa TUNERpainikkeen asetuksia.
1
2
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
Pidä painettuna sitä toimintopainiketta,
jota vastaavaa laitetta haluat muuttaa
(esimerkiksi MD/TAPE).
Paina sitä laitetta vastaavaa painiketta,
jonka haluat ohjelmoida
toimintopainikkeeseen (esimerkiksi 4 kasettidekki).
Seuraavat painikkeet on ohjelmoitu
valitsemaan seuraavat laitteet:
Käytettävä laite
Paina
CD-soitin
1
DAT-dekki
2
MD-dekki
3
Kasettidekki A
4
Kasettidekki B
5
LD-soitin
6
Kuvanauhuri (komentotila VTR
1*)
7
Kuvanauhuri (komentotila VTR
2*)
8
Kuvanauhuri (komentotila VTR
3*)
9
Televisio
Digitaalinen satelliittiviritin
0
>10
DVD-soitin
ENTER
VCD-soitin
.
*Sonyn kuvanauhureita käytetään asetuksella
VTR 1, 2 tai 3. Nämä vastaavat Beta-, 8mm- ja
VHS-nauhureita.
Nyt voit ohjata kasettidekkiä MD/TAPEpainikkeella.
22FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 23 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Käyttö
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon sisään,
irrota verkkovirtajohto pistorasiasta. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta, ennen
kuin liität vastaanottimeen muita laitteita.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virtalähteet
Lisätietoja
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä, että
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Vastaanotin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu vastaanottimen virtakytkimellä.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää vastaanotinta pitkään aikaan. Tartu
aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkovirtajohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
• (Vain aluekoodien U, CA mallit)
Verkkopistokkeen yksi kosketin on
turvallisuussyistä muita leveämpi, ja pistoke sopii
pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos et voi
kytkeä pistoketta pistorasiaan, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana, kyse ei
ole viasta. Jos käytät vastaanotinta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat
kuumenevat. Älä kosketa koteloa, jotta et saa
palovammoja.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen sisäosat eivät
kuumene liikaa, ja laitteen käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä, jotka
voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja siten aiheuttaa
vikoja.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi
syntyä tahroja tai värjäytymiä.
23FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 24 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että muihin
laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME –/+ -säädin
ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei SPEAKER A tai SPEAKER B
-kytkin ole asennossa OFF (sivu 17).
• Poista äänen mykistys painamalla kaukoohjaimen MUTING-painiketta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja kuuntele,
kuuluuko ääni niistä. Jos kuulokkeista kuuluu
vain toisen kanavan ääni, ohjelmalähdelaite on
ehkä liitetty väärin vastaanottimeen. Varmista,
että kaikki liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että kyseisessä
laitteessa. Jos kuulokkeista kuuluu kummankin
kanavan ääni, etukaiutin on ehkä liitetty väärin
Varmista, että se etukaiutin, josta ei kuulu ääntä,
on liitetty oikein.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
oikein.
• Säätää äänenvoimakkuustasapainoa (sivu 15).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla liinalla.
Äänittäminen ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite toimintopainikkeilla.
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei
sisälly vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita antenni
ukonilman varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen
vaaraa.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
AM
Maajohdin (ei
sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
24FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 25 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein. Muuta
antennin suuntausta ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on valittuna (jos
virität AM-asemia suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on
tyhjennetty muistista (valittaessa esiviritettyjä
asemia selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 12).
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule näkyviin.*
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja tiedustele,
lähettääkö asema haluamaasi tietoa. Jos lähettää,
palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä.
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit.
Kauko-ohjain ei toimi.
• Kaukosäätimen DVD-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimessa olevaan
kauko-ohjainsignaalin tunnistimeen .
• Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus.
Lisätietoja
RDS -toiminto ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Kauko-ohjain
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista. Katkaise
vastaanottimesta virta, varmista, että kaiuttimet on
liitetty oikein ja kytke vastaanottimeen uudelleen
virta. Jos tämä ongelma ei katoa, katkaise
vastaanottimesta virta ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 9). Huomaa kuitenkin,
että kaikki muistiin tallennetut asetukset
palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi, ja sinun
on tallennettava kaikki asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
25FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 26 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
FM-viritinosa
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Lähtöteho
Aluekoodien U ja CA mallit
Lähtöteho stereotilassa
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
125 W + 125 W1)
Aluekoodien CEL ja CEK mallit
Lähtöteho stereotilassa
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W + 100 W1)
1) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Käyttöjännite
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
Taajuusvaste
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1, 2
20 Hz – 50 kHz
+0/–0,5 dB
(bassokorostus ja
sävynsäätö ohitettuina)
Tuloliitännät (analogiset)
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1, 2
Herkkyys: 500 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
Häiriöetäisyys2): 85 dB
(A, 500 mV3))
2) INPUT SHORT (TULOT OIKOSULJETTU)
(bassokorostus ja sävynsäätö ohitettuina)
3) Painotettu mittauskytkentä, tulotaso.
Lähtöliitännät (analogiset)
MD/TAPE (OUT),
Jännite: 500 mV
VIDEO 1 (AUDIO OUT) Impedanssi: 10 kilo-ohmia
Bassokorostus:
Äänen sävy:
+8 dB 70 Hz:n taajuudella
±10 dB 100 Hz:n ja 10
kHz:n taajuudella
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Herkkyys
Mono:
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
18,3 dBf, 2,2 µV / 75
ohmia
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV / 75
ohmia
Käyttökelpoinen herkkyys: 11,2 dBf, 1 µV / 75 ohmia
Häiriöetäisyys
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:n taajuudella
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Erottelu
45 dB 1 kHz:n taajuudella
Taajuusvaste
30 Hz–15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektiivisyys
60 dB 400 kHz:n
taajuudella
AM-viritinosa
Viritysalue
Aluekoodin U ja CA mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 710 kHz4)
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 710 kHz4)
Aluekoodien CEL ja CEK mallit
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 602 kHz
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Käyttökelpoinen herkkyys 50 dB/m (1 000 kHz tai
999 kHz)
Häiriöetäisyys
54 dB (50 mV / m)
Harmoninen särö
0,5 % (50 mV / m, 400 Hz)
Selektiivisyys
9 kHz:n viritysaskelella: 35 dB
10 kHz:n viritysaskelella: 40 dB
4) Voit valita AM-viritysaskeleksi vaihtoehdot 9 kHz
tai 10 kHz. Kun olet virittänyt jonkin AM-aseman,
katkaise vastaanottimesta virta. Pidä painiketta
PRESET TUNING + painettuna ja paina painiketta
?/1. Kaikki esiviritetyt asemat katoavat muistista,
kun muutat viritysaskelta. Kun haluat palauttaa
viritysaskelen asetukseksi vaihtoehdon 10 kHz
(9 kHz), toimi uudelleen samalla tavalla.
26FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 27 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Yleistä
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
U
190 W
CA
270 VA
CEL, CEK
210 W
Aluekoodi
Virtaliitännät
U, CA
1 virtakytkimellä ohjattava,
120 W / enint. 1 A
CEL, CEK
1 virtakytkimellä ohjattava,
100 W / enint.
Mitat (l/k/s) (noin)
Paino (noin)
Lisätietoja
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,5 W
Virtaliitännät
430 × 132,5 × 302 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan luettuina
7 kg
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kauko-ohjain RM-U185 (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista, katso
sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tuotteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
27FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 28 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Käyttö: sivu 28 ja 29
Tämän sivun avulla löydät painikkeet, jotka on
mainittu tekstissä.
Kuvan numero
r
DISPLAY 6 (13, 15)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Päälaite
AAKKOSJÄRJESTYS
A–L
AM 7 (10, 11)
BALANCE L/R q; (15)
BASS –/+ ql (15)
BASS BOOST (painike/ilmaisin)
5 (15)
CD qg (6, 10)
DIRECT wa (11)
DISPLAY 6 (13, 15)
FM 4 (10, 11)
FM MODE 3 (10)
IR (vastaanotin) 8 (19, 25)
M–Z
MASTER VOLUME –/+ qj (9,
10, 24)
MD/TAPE qf (6, 10)
MEMORY/ENTER wg (11, 12,
16)
NAME wh (16)
Näyttö 9 (13, 15)
Numeropainikkeet ws (11, 12)
Ohjelmalähteiden
valintapainikkeet qa (6, 10,
16)
PHONES (liitäntä) wk (10, 24)
PRESET TUNING –/+ wd (12,
26)
SHIFT w; (12)
SPEAKER A (painike/ilmaisin)
2 (8, 10, 17, 24)
SPEAKER B (painike/ilmaisin)
wj (8, 10, 17, 24)
TREBLE –/+ qk (15)
TUNER qh (6, 10, 11, 12, 16)
TUNING/CHAR –/+ wf (10, 16)
VIDEO 1 qs (10)
VIDEO 2 qd (6, 10)
NUMEROT JA SYMBOLIT
?/1 (virta) 1 (9, 11, 26)
28FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI07ADD_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Right
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 29 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
qs
1
2 34 5 6 7 8
9
qd
q;
qf
qg
qh
qa
Lisätietoja
wk wj wh wg
wf
wd
ws
wa w;
ql
qk
qj
29FI
model name1[STR-DE197]
[4-253-437-32(1)]
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 30 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 31 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
lename[C:\Documents and Settings\pc13\Desktop\Revision1_STRDE197\JC060000_4253437321DE197_DKFI\4253437321\FI08BKC_STR-DE197-CEL.fm]
masterpage:Left
FI01COV_STR-DE197-CEL.book Page 32 Thursday, May 25, 2006 8:26 AM
Sony Corporation
model name1[STR-DE497]
[4-253-437-32(1)]
Download PDF

advertising