Sony | XDR-S60DBP | Sony XDR-S60DBP Kannettava digitaalinen DAB/DAB+ -radio Käyttöohjeet

4-463-181-12(1) (FI)
DIGITAALINEN
DAB-/FM-RADIO
Käytön aloittaminen
1
Käyttöohjeet FI
2
Liitä radio pistorasiaan ja vedä antenni ulos.
Kytke radioon virta.
Jos radioon kytketään virta ensimmäisen kerran, automaattinen viritys suoritetaan
automaattisesti.
3
Suorita automaattinen viritys valitsemalla
”Now” tai ”Later”.
Suorita valinta
kiertämällä
säätökiekkoa () ja
paina sitten kiekkoa ().
Voit valita, haluatko
vastaanottaa FM-asemien
nimet nyt tai myöhemmin.
Vihjeitä
©2013 Sony Corporation
Verkkolaite
(vakiovaruste)
Voit peruuttaa käynnissä olevan
automaattisen viritysprosessin
painamalla BACK.
DC IN
-liitäntään
XDR-S60DBP
Radion kuunteleminen
1
2
Kytke radioon virta.
• Jos haluat suorittaa automaattisen virityksen uudelleen, katso ”Uuden asemaluettelon
tekeminen” alla.
• Voit halutessasi ladata FM-asemien nimet myöhemmin, sillä prosessi voi kestää pitkään
asemien määrän mukaan. Lisätietoja FM-asemien nimien vastaanottamisesta on
kohdassa ”Asetusvalikon asetukset”.
[MENU]  Edit FM Station List  Get FM Station Name
Lisätietoja manuaalisesta virityksestä on kohdassa ”Asetusvalikon asetukset”.
Valitse kaista (DAB tai FM).
3
Valitse haluttu asema tai palvelu.
Näyttöön tulee ”SC”,
kun toissijainen
palvelu
vastaanotetaan.
Suorita valinta kiertämällä säätökiekkoa
ja paina sitten kiekkoa.
Juuri vastaanotettava
asema
Toissijainen
palvelu
(merkin ”L”
perässä)
Valittu
asema
Poistu
asemaluettelosta
painamalla BACK.
Asemien esiasettaminen
1
3
Paina haluttua esiasetuspainiketta (1–5), kunnes
näyttöön tulee ”Stored to [PRESET x].”.
Toimi yllä olevan kohdan ”Radion
kuunteleminen” vaiheissa 1–3 annettujen
ohjeiden mukaan.
Esimerkki: DAB-aseman esiasettaminen
esiasetuspainikkeeseen ”1”
Valittu
asema
Voit esiasettaa toisen aseman
toistamalla vaiheet 1–2.
Radio vastaanottaa
uuden asemaluettelon
ensimmäisen aseman.
Esiasetetun aseman lähetyksen kuunteleminen
1
Valitse kaista (DAB tai FM).
2
Paina haluttua esiasetuspainiketta (1–5).
Esiasetetun aseman
vaihtaminen
Vihjeitä FM-asemien nimien vastaanottamiseen
• FM-asemien nimet vastaanotetaan ja tallennetaan radion muistiin, kun kuuntelet
lähetyksiä, vaikka et ole vastaanottanut niitä automaattisen viritysprosessin aikana.
• Kaikki asemat eivät ehkä lähetä FM-aseman nimeä.
esiasetuspainiketta, kunnes näyttöön
tulee ”Stored to [PRESET x].”.
Valittuun painikkeeseen liittyvä
esiasetettu asema vaihdetaan uuteen.
Huomautuksia
Vihje
Esiasetetut asemat jäävät radion muistiin
myös automaattisen virityksen
suorittamisen jälkeen.
Huomautus
Älä pidä
esiasetuspainiketta
painettuna, jotta
esiasetusta ei
muuteta vahingossa.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Äänen kuunteleminen ulkoisesta laitteesta
1
2
Kannettava
digitaalinen
musiikkisoitin
jne.
Äänijohto
(lisävaruste)
Kytke radioon virta.
3
Valitse AUDIO IN.
Radio vastaanottaa
uuden asemaluettelon
ensimmäisen aseman.
Esimerkki: kun esiasetuspainiketta ”1”
painetaan
1 Viritä uusi asema.
2 Paina muutettavaa
Liitä ulkoinen laite radioon.
Käynnistä
automaattinen
viritysprosessi
valitsemalla ”OK”.
* Näkyy vain silloin, kun RDS-tietoja on vastaanotettu.
Esiaseta suosikkiasemat viiteen esiasetuspainikkeeseen. Voit esiasettaa kuhunkin viiteen
painikkeeseen sekä DAB- että FM-aseman.
2
Viritä halutulle asemalle.
Jos olet muuttanut toiselle alueelle tai olet palauttanut radion asetukset, suorita
automaattinen viritys uudelleen.
Valitse DAB tai FM* ja paina sitten AUTO TUNE.
* Vain silloin, kun viritystilaksi on asetettu ”By Station List”. Kun ”Manual Tune” -tilassa painetaan
AUTO TUNE, radio käynnistää hakuvirityksen. Lisätietoja on kappaleen ”Asetusvalikon asetukset”
kohdassa ”FM Tune Mode”.
Vierivä teksti
(RT: radioteksti, enintään 64 merkkiä)*
Aseman
nimi*
Uuden asemaluettelon tekeminen
Vierivä teksti
(DLS: dynaaminen selitesegmentti,
enintään 128 merkkiä)
Aseman nimi*
Juuri vastaanotettava
asema
4
• Tallennettuna oleva asemaluettelo poistetaan, kun automaattinen viritysprosessi
käynnistetään.
• Kun asetusvalikko on näytössä, automaattista viritystä ei suoriteta, vaikka AUTO TUNE
-painiketta painetaan.
Kuunteleminen kuulokkeilla
Radion käyttäminen paristoilla
Liitä kuulokkeet, joissa on stereo- tai
monominiliitin* (lisävaruste).
Paina paristolokeron kantta
kohdassa  ja työnnä sitä
nuolen osoittamaan
suuntaan .
Aloita yhdistetystä laitteesta
valitun sisällön toisto.
Aseta laitteeseen pariston
-puoli ensin.
Kolme (koon C)
LR14-paristoa
(lisävaruste)
Huomautuksia
• Kun AUDIO IN on valittuna, radio sammuu
automaattisesti noin 20 minuutin kuluttua,
jos äänitulosignaalia ei ole.
• Kun AUDIO IN -liitännän kautta toistettava
äänisisältö on alun perin stereomuodossa,
vasen ja oikea stereokanava yhdistetään
ja ääni toistetaan kaiuttimesta
monomuodossa.
 (kuulokkeet)
* Kun kuuntelet stereoääntä monokuulokkeilla,
kuulet äänen vain vasemmasta kanavasta.
AUDIO IN -liitäntään
Kun automaattinen
viritys on suoritettu,
radio vastaanottaa
automaattisen virityksen
aikana tallennetun
DAB-asemaluettelon
ensimmäisen aseman.
Sulje kansi työntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan ,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Vihje
Näytössä näkyy ”
”, kun radiota käytetään paristoilla.
Asetusvalikon asetukset
Tietoja RDS-toiminnoista
Esimerkki: kun DAB-kaista valitaan
Siirry asetusvalikkoon painamalla MENU.
Mikä on RDS?
Varotoimet
Huomautuksia
Euroopan yleisradiounionin (EBU) vuonna
1987 esittelemä Radio Data System (RDS)
-järjestelmä mahdollistaa erilaisten tietojen,
kuten asemien nimien, vastaanottamisen
FM-lähetysten 57 kHz:n
apukantoaaltosignaalin kautta. RDS-tietojen
saatavuus vaihtelee kuitenkin aluekohtaisesti.
RDS-tietojen vastaanottaminen ei siksi aina
ehkä ole mahdollista.
• RDS-toimintoja ei oteta käyttöön, jos
vastaanotettava FM-asema ei lähetä RDStietoja. Ne eivät ehkä myöskään toimi oikein
sellaisilla alueilla, joilla RDS-lähetykset ovat
kokeiluvaiheessa.
• Jos vastaanotettava radiosignaali on heikko,
RDS-tietojen vastaanottaminen voi kestää
jonkin aikaa.
RDS-toimintojen käyttäminen
Viestit
• Käytä laitetta vain kohdassa ”Tekniset tiedot”
määritetyillä virtalähteillä. Jos haluat käyttää
laitetta paristoilla, käytä kolmea (koon C)
LR14-alkaliparistoa. Jos haluat käyttää laitetta
verkkovirralla, käytä vain laitteen mukana
toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä minkään
muun tyyppistä verkkolaitetta.
• Jos käytät muuta kuin laitteen mukana
toimitettua verkkolaitetta, seurauksena saattaa
olla toimintahäiriö, sillä muiden valmistajien
liittimien napaisuus voi olla erilainen.
Radio tukee seuraavia RDS-toimintoja.
BACK
Valitse haluttu valikkokohde tai asetus
kiertämällä säätökiekkoa.
Vahvista valinta painamalla säätökiekkoa.
Palaaminen ylemmälle valikkotasolle
Paina BACK.
RDS-toiminto
Kuvaus
Aseman nimen
näyttö
PTY
(ohjelmatyyppi)
RT (radioteksti)
• Näyttää kuunneltavan
aseman nimen.
• Näyttää vastaanotetun
ohjelman ohjelmatyypin.
• Näyttää vapaamuotoiset
tekstitiedot.
Poistuminen asetusvalikosta
Paina MENU uudelleen.
Sleep
Radio sammuu automaattisesti tietyn
ajan kuluttua.
Valitse haluttu ajastinasetus (minuutteina)
seuraavista vaihtoehdoista:
Off (poistettu käytöstä)/15 min./30 min./
45 min./60 min.
Kun uniajastin on asetettu, näyttöön
tulee ”SLEEP”.
DAB Manual Tune
Jos DAB-vastaanotto on automaattista
viritystä käytettäessä heikko, kokeile
manuaalista viritystä.
1 Valitse haluttu DAB-kanava kiertämällä
Add FM Station: Kun kuuntelet
manuaalisesti viritettyä asemaa, voit lisätä
aseman FM-asemien luetteloon. Lisää asema
luetteloon valitsemalla ”OK”.
Information
Näyttää kuunneltavan aseman tiedot.
Kiertämällä säätökiekkoa voit vierittää
seuraavia tietoja:
Channel: kanava ja taajuus (Katso DAB-
taajuustaulukko kohdasta ”Tekniset tiedot”.)
Multiplex Name: kanavanipun tunnus
(enintään 16 merkkiä pitkä)
Service Name: aseman nimi
PTY: PTY-tunnus (Katso ”Tekniset tiedot”
säätökiekkoa ja paina sitten kiekkoa.
kappaleesta ”PTY (ohjelmatyyppi)”.)
Laite alkaa hakea vastaanotettavissa
olevia asemia valitulta kanavalta.
Bit Rate: bittinopeus
2 Valitse kuunneltava asema kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitten kiekkoa.
Vihje
Manuaalisella virityksellä vastaanotettu uusi
asema tallennetaan DAB-asemaluetteloon.
Signal Level
Näyttää kuunneltavan DAB-aseman
signaalitason välillä 0 (ei signaalia) ja
100 (voimakkain mahdollinen signaali).
FM Tune Mode
Valitse FM-kaistan viritystila.
By Station List: Voit valita halutun aseman
automaattisen virityksen aikana tallennettujen
FM-asemien luettelosta.
Manual Tune: Voit virittää halutun FMtaajuuden manuaalisesti 0,05 MHz:n askelin.
Valitse taajuus kiertämällä säätökiekkoa.
Hakuviritys Manual Tune -tilassa
1 Aloita FM-asemien haku painamalla
AUTO TUNE (SCAN).
• Voit muuttaa hakusuuntaa kiertämällä
säätökiekkoa myötä- tai vastapäivään.
• Kun asema on vastaanotettu, haku
keskeytyy 3 sekunnin ajaksi.
2 Lopeta haku painamalla säätökiekkoa
tai AUTO TUNE -painiketta, jos näytössä
näkyy haluttu taajuus.
Edit FM Station List
Voit muokata FM-asemien luetteloa.
Get FM Station Name: Suorita tämä
toiminto, jos haluat vastaanottaa RDS-tietoja,
kuten asemien nimiä. Aloita RDS-tietojen
haku valitsemalla ”OK”.
Huomautuksia
• Valitse ”FM Tune Mode” -asetukseksi
”By Station List” ennen tämän toiminnon
suorittamista.
• Tallennettuna olevat RDS-tiedot poistetaan,
kun haku käynnistetään.
• Kaikkien saatavilla olevien RDS-tietojen
vastaanottaminen voi kestää pitkän aikaa.
Delete FM Station: Voit poistaa ei-toivotut
asemat FM-asemien luettelosta.
1 Valitse poistettava asema kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitten kiekkoa.
2 Valitse ”OK” kiertämällä säätökiekkoa
ja paina sitten kiekkoa.
Näyttää kuunneltavan aseman PTY-tunnuksen
(katso ”Tekniset tiedot” kappaleesta ”PTY
(ohjelmatyyppi)”).
Huomautus
Jos kanavanipun tunnusta tai aseman nimeä ei
ole, tunnukselle tai nimelle varattu tila on tyhjä.
Time
Set Time: Oletusasetus on ”Auto (DAB)”.
Tämä mahdollistaa kellon synkronoinnin
vastaanotettavien DAB-tietojen kanssa.
Valitse ”Manual”, jos haluat asettaa kellon
manuaalisesti säätökiekon avulla.
VAROITUS
Pienennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa
suojaamalla laite sateelta ja kosteudelta.
Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä
altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta
laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakkoja.
Verkkolaite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla verkkolaitteen pistoke pistorasiasta.
Verkkolaite tulee siksi kytkeä helposti
käsiteltävään pistorasiaan. Jos verkkolaite
toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota
se pistorasiasta välittömästi.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu laitteesta.
Nimilaatta ja tärkeät turvallisuustiedot ovat
päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen
yläpinnassa.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi
vaurioittaa kuuloa.
Paristoja tai paristoja sisältävää laitetta ei saa
altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle,
tulelle tai muulle vastaavalle.
Paristovuotoa koskevat varotoimet
Jos paristosta on vuotanut happoa, älä kosketa
happoa paljain käsin.
Laitteeseen voi jäädä paristohappoa.
Kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Jos paristohappoa joutuu silmiisi, älä hiero
silmiäsi, sillä voit sokeutua. Pese silmäsi nopeasti
runsaalla vedellä ja käänny välittömästi lääkärin
puoleen.
Jos paristohappoa joutuu ihollesi tai vaatteisiisi,
seurauksena voi olla palovammoja tai haavoja.
Pese happo nopeasti puhtaalla vedellä pois
ja käänny ihosi tulehtuessa tai haavoittuessa
lääkärin puoleen.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku, Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa
pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huoltoja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa,
joissa se pannaan oikeudellisesti täytäntöön,
lähinnä Euroopan talousalueen (ETA) maissa.
• Kun käytät laitetta paristoilla, suosittelemme,
että irrotat verkkolaitteen pistorasiasta ja
DC IN 5V -liitännästä. Irrota ulkoisen
virtalähteen pistoke ennen laitteen käyttöä.
• Käytä laitetta 0–40 °C:n lämpötilassa. Jos sitä
käytetään tätä suuremmassa lämpötilassa,
näyttö voi muuttua asteittain mustaksi. Jos sitä
käytetään tätä pienemmässä lämpötilassa,
näyttö voi muuttua erittäin hitaasti. (Nämä
ongelmat poistuvat, eikä laitteelle aiheudu
vahinkoja, kun laitetta käytetään taas
suositellulla lämpötila-alueella.)
• Kun liität laitteeseen kuulokkeet tai ulkoisen
laitteen, käytä kuuloke- tai äänijohtoa, jossa
on (kolminapainen) stereominiliitin tai
(kaksinapainen) monominiliitin. Ääntä ei ehkä
kuulu, jos käytät muun tyyppisiä liittimiä.
Monominiliitin*
Yhteensopivat
liitintyypit
1 rengas
Stereominiliitin
Muun tyyppisiä
liittimiä ei voi
käyttää.
2 rengasta
Vähintään 3 rengasta
* Kun kuuntelet stereoääntä monokuulokkeilla,
kuulet äänen vain vasemmasta kanavasta.
• Vältä altistamasta laitetta äärilämpötiloille,
suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle,
pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä koskaan
jätä laitetta aurinkoon pysäköityyn autoon.
• Jos laitteen sisään pääsee kiinteitä esineitä
tai nestettä, irrota verkkolaite, poista paristot
ja toimita järjestelmä huoltoon.
• Koska kaiuttimissa käytetään voimakasta
magneettia, pidä magneettisesti koodatut
luottokortit tai jousella toimivat vedettävät
kellot kaukana laitteesta, jotta niille ei aiheudu
magneettisuudesta johtuvia vahinkoja.
• Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä käytä liuottimia, kuten alkoholia tai
bentseeniä, jotka voivat vahingoittaa
laitteen pintaa.
• Älä käytä laitetta märin käsin, sillä tämä voi
aiheuttaa oikosulun.
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on
toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Vain Eurooppa
Käytöstä poistettujen akkujen
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua
akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä
yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen
merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa
akun asianmukaisen käsittelyn toimittamalla
sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja
kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun
turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun
kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
12H/24H: Valitse kellon näyttötilaksi
12 tunnin kello tai 24 tunnin kello.
Huomautus
Valitse ”On”, jos haluat ottaa äänimerkin
käyttöön, kun käytät radiota.
Light
On: Taustavalo palaa aina, kun radiota
käytetään verkkolaitteella. Kun käytät
radiota paristoilla, taustavalo sammutetaan
automaattisesti, jos mitään toimintoa
ei suoriteta 30 sekuntiin.
Auto: Taustavalo sammuu automaattisesti,
jos mitään toimintoa ei suoriteta 30 sekuntiin.
Vianmääritys
Jos ongelmat eivät ratkea seuraavien
tarkistusten suorittamisen jälkeen, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Näyttö on himmeä tai siinä ei näy mitään.
• Radiota käytetään erittäin kuumassa, kylmässä
tai kosteassa paikassa.
Ääni on hyvin heikko tai se katkeilee,
tai vastaanotto on huono.
• Jos olet rakennuksessa, kuuntele lähellä
ikkunaa.
• Vedä antenni ulos ja säädä sen pituutta ja
kulmaa parhaan mahdollisen vastaanoton
varmistamiseksi.
Initialize
Valitse ”OK”, jos haluat alustaa radion ja
palauttaa sen tehdasasetukset. Kaikki
asetukset, DAB- ja FM-asemien luettelot
sekä esiasetukset poistetaan.
• FM-asemien luetteloon ei ole tallennettu
asemia.
No preset
Station full
• Yhtäkään valitulla kaistalla (DAB tai FM)
olevaa asemaa ei ole esiasetettu painettuun
painikkeeseen.
• Radion muistiin tallennettu DAB-asemien
luettelo on täynnä.
No signal
• Valittu asema tai palvelu ei tällä hetkellä
lähetä sisältöä.
• Alueellasi ei ole tuettuja DAB-lähetyksiä.
• Valitun DAB-lähetyksen vastaanotto on
katkennut.
Paristot ehtyvät hyvin nopeasti.
• Muista sammuttaa radio, kun se ei ole
käytössä. Paristojen arvioitu käyttöikä
on 20–23 tuntia.
Lisätietoja on kohdassa ”Tekniset tiedot”.
Haluttua asemaa ei vastaanoteta
esiasetuspainiketta painettaessa.
• Varmista, että olet valinnut halutun kaistan
(DAB tai FM), ennen kuin painat
esiasetuspainiketta. Voit asettaa kuhunkin
painikkeeseen yhden aseman kaistaa kohti.
• Olet ehkä painanut pitkään
esiasetuspainiketta, johon asema on
esiasetettu, jolloin asema on korvattu uudella.
Esiaseta haluttu asema uudelleen.
• Esiasetuspainikkeita ei voi käyttää, kun
asetusvalikko on näytössä.
Station off air
Tekniset tiedot
Taajuusalue
PTY (ohjelmatyyppi)
Välitaajuus
Tämä toiminto osoittaa DAB- tai RDS-tietoina
lähetettävät ohjelmatyypin palvelut tai RDStiedot, kuten Uutiset tai Urheilu.
Jos vastaanotettu palvelu tai asema ei lähetä
ohjelmatyyppiä, näytössä näkyy ”No PTY”.
DAB (Band-III): 174,928239,200 MHz
FM: 87,5108 MHz (0,05 MHz:n välein)
DAB (Band-III): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz
DAB (Band-III) -taajuustaulukko (MHz)
Ohjelmatyyppi
Näyttö
Kanava
Taajuus
Kanava
Taajuus
Ei ohjelmatyyppiä
None
5A
174,928
10N
210,096
Uutiset
News
5B
176,640
10B
211,648
Ajankohtaisohjelmat
Current Affairs
5C
178,352
10C
213,360
Tiedot
Information
5D
180,064
10D
215,072
Urheilu
Sport
6A
181,936
11A
216,928
Koulutus
Education
6B
183,648
11N
217,088
Draama
Drama
6C
185,360
11B
218,640
Kulttuuri
Arts
6D
187,072
11C
220,352
Tiede
Science
7A
188,928
11D
222,064
Sekalainen
Talk
7B
190,640
12A
223,936
Pop
Pop Music
7C
192,352
12N
224,096
7D
194,064
12B
225,648
8A
195,936
12C
227,360
8B
197,648
12D
229,072
8C
199,360
13A
230,784
8D
201,072
13B
232,496
9A
202,928
13C
234,208
9B
204,640
13D
235,776
9C
206,352
13E
237,488
9D
208,064
13F
239,200
10A
209,936
Kaiutin: halkaisija noin 10,2 cm, 4 Ω, mono
Äänilähtöteho: 1 W
Lähtö:  (kuulokkeet) -liitäntä (ø 3,5 mm:n
stereominiliitin)
Tulo: AUDIO IN -liitäntä (ø 3,5 mm:n
stereominiliitin)
Tehontarve: 4,5 V DC, kolme (koon C) LR14alkaliparistoa (Ladattavia akkuja ei tueta.)
Ulkoinen virtalähde: DC IN 5 V
Paristojen käyttöikä (JEITA)*1, *2
Noin 16 tuntia (DAB-vastaanotto)
Noin 14 tuntia (FM-vastaanotto)
Noin 24 tuntia (AUDIO IN -liitäntä)
Mitat: noin 240 mm × 135 mm × 85 mm (L/K/S)
Esiasetetut asemat voidaan alustaa, jos laitetta
huolletaan.
Kirjoita asetukset muistiin siltä varalta, että
joudut esiasettamaan ne uudelleen.
• Vaihda kaikki paristot uusiin, jos niiden virta
on ehtynyt.
• Jos radion lähelle asetetaan matkapuhelin,
radiosta voi kuulua voimakas ääni. Pidä
puhelin kaukana radiosta.
No station list
• Paristojen virta on ehtynyt. Vaihda kaikki
paristot uusiin.
*1Mitattu JEITA:n (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) standardien
mukaan. Paristojen todellinen käyttöikä voi
vaihdella käyttötapojen ja -olosuhteiden mukaan.
*2Sonyn alkaliparistoilla (LR14SG) kaiuttimen kautta
kuunneltaessa
Kun kello asetetaan manuaalisesti, se nollataan,
jos verkkolaite irrotetaan pistorasiasta ja paristot
poistetaan yli 1 minuutin ajaksi.
Beep
Low Battery (vilkkuu, ja virta katkaistaan)
ilman ulkonevia osia ja säätimiä
Paino: noin 1,3 kg paristoineen
Vakiovarusteet: verkkolaite (5 V, 2 A)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Rock
Rock Music
Helposti kuunneltava musiikki
Easy Listening
Kevyt klassinen
Light Classical
Vakava klassinen
Classical Music
Muu musiikki
Other Music
Sää
Weather
Talous
Finance
Lastenohjelmat
Children’s
Sosiaaliasiat
Factual
Uskonto
Religion
Puheluohjelmat
Phone In
Matkailu
Travel
Vapaa-aika
Leisure
Jazz
Jazz and Blues
Country
Country Music
Kansallinen musiikki
National Music
Oldies
Oldies Music
Folk
Folk Music
Dokumentti
Documentary
Hälytystesti
Alarm Test
Hälytys
Alarm – Alarm !
Download PDF

advertising