Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Käyttöohjeet

4-282-218-11(1) (FI)
Monikanavainen
AV-viritinvahvistin
Käyttöohjeet
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
Yhdysvalloissa asuvia asiakkaita
koskeva ilmoitus
VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä aseta laitteen päälle palavia kynttilöitä tai
muita avotulen lähteitä.
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista
laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Omistajan merkinnät
Tuotteen malli ja sarjanumerot on merkitty laitteen
taustapuolelle. Kirjoita nämä numerot alla varattuun
tilaan. Tarvitset nämä tiedot, kun otat yhteyttä
Sonyn jälleenmyyjään tuotetta koskevissa asioissa.
Mallinro _________________________________
Sarjanro __________________________________
Tämä merkki varoittaa käyttäjää
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä tuotteen kotelon sisällä,
joka saattaa olla riittävän suuri
aiheuttamaan sähköiskun ihmiselle.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä
helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston
sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa
kuuloa.
Tämä merkki varoittaa käyttäjää
kuumasta pinnasta. Pinta saattaa
olla kuuma, jos sitä kosketetaan
normaalin käytön aikana.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMCdirektiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä on
enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
2FI
Tämä merkki ilmoittaa käyttäjälle
tärkeistä käyttöön ja ylläpitoon
(huoltoon) liittyvistä ohjeista
laitteen mukana toimitetuissa
asiakirjoissa.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8) Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten
lämpöpattereita, lämmittimiä tai muita lämpöä
tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
9) Älä poista virtajohdon suuntaispistoketta tai
maadoitettua pistoketta. Suuntaispistokkeessa
on kaksi nastaa, joista toinen on leveämpi.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi nastaa
ja maadoitusnasta. Näiden pistokkeiden
tarkoituksena on varmistaa käyttäjän
turvallisuus. Jos mukana toimitettu pistoke
ei sovi käytettävään pistorasiaan, ota yhteyttä
sähköasentajaan vanhentuneen pistorasian
vaihtoa varten.
10) Suojaa virtajohtoa päälle astumiselta tai
taittumiselta, erityisesti pistokkeiden, liitinten
ja laitteesta ulos tulevien kohtien osalta.
11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita/
lisävarusteita.
12) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
tai laitteen mukana hankittua kärryä, jalustaa,
kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää. Kun käytät
kärryä, liikuta kärryn ja laitteen yhdistelmää
varovasti, jotta vältyt kaatumisen aiheuttamilta
loukkaantumisilta.
13) Irrota laite virtalähteestä ukkosmyrskyjen ajaksi
ja silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14) Anna vain koulutetun huoltohenkilön huoltaa
laite. Huolto on tarpeen, kun laite on
vahingoittunut (esimerkiksi virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut), laitteen sisään on
päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on
altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi
normaalisti tai se on pudonnut.
Seuraava FCC-ilmoitus koskee vain
laitteen Yhdysvaltojen markkinoille
valmistettua mallia. Muut versiot
eivät välttämättä noudata FCC:n
teknisiä säännöksiä.
HUOMAUTUS:
Laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC:n
säännösten osan 15 luokan B digitaalisille laitteille
asetetut vaatimukset. Näiden rajoitusten tarkoitus
on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä
vastaan, kun laitetta käytetään asuintiloissa. Tämä
laite aiheuttaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä
radioliikenteelle. Tietyn asennustavan
häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos laite
aiheuttaa häiriötä radio- tai televisiolähetyksen
vastaanottoa, mikä voidaan todeta katkaisemalla
virta laitteesta ja kytkemällä virta sitten uudelleen,
käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön seuraavien
toimenpiteiden avulla:
– Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai
siirrä sitä.
– Sijoita laite ja viritinvahvistin kauemmaksi
toisistaan.
– Kytke laite sellaiseen pistorasiaan, joka on eri
piirissä kuin mihin viritinvahvistin on kytketty.
– Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen
radio- tai televisioasentajaan.
HUOMIO
Muutokset tai modifikaatiot, joita ei nimenomaisesti
ole hyväksytty tässä käyttöoppaassa, saattavat
kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Sähköiskujen välttämiseksi kaiutinjohto on liitettävä
laitteeseen ja kaiuttimiin seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
1) Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.
2) Kuori 10–15 mm kaiuitinjohdon eristyskuorta.
3) Liitä kaiutinjohto laitteeseen ja kaiuttimiin
varovasti niin, ettet kosketa kaiutinjohdon
sisäosaa kädellä. Irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta myös ennen kaiutinjohdon
irrottamista laitteesta ja kaiuttimista.
Euroopassa asuvia asiakkaita
koskeva ilmoitus
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Käytöstä poistettujen akkujen
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä
yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg)
tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
0,004 % lyijyä.
jatkuu
3FI
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
Voit varmistaa akun asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta,
jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU-direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Australiassa asuvia asiakkaita
koskeva ilmoitus
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tietoja tästä käyttöoppaasta
• Tämän käyttöoppaan ohjeet on tarkoitettu mallille
STR-DN1020. Mallinumero on merkitty
viritinvahvistimen etupaneelin oikeaan
alakulmaan. Tässä oppaassa käytetyt kuvat ovat
Yhdysvalloissa myytävästä mallista ja ne saattavat
poiketa käytössäsi olevasta mallista. Toiminnalliset
eroavaisuudet on merkitty tässä oppaassa tekstillä
”vain Euroopan malli”.
• Tämän käyttöoppaan ohjeet esittelevät myös
viritinvahvistimen käytön mukana toimitetun
kaukosäätimen avulla. Voit käyttää myös
viritinvahvistimen ohjauspainikkeita, jos niillä
on sama tai vastaava nimi kuin kaukosäätimen
painikkeilla.
Tietoja tekijänoikeuksista
Tämä viritinvahvistin käyttää Dolby* Digital-,
Pro Logic Surround- ja DTS** Digital Surround
-järjestelmiä.
* Dolby Laboratoriesin lisenssin alaisena
valmistettu. Dolby, Pro Logic ja kaksoisD-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu seuraavien Yhdysvaltojen
patenttinumeroiden lisenssien alaisena: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567. Lisäksi muita patentteja on annettu ja
haetaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.
DTS- ja DTS-symboli ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD Master
Audio ja DTS-logot ovat DTS, Inc:n
tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä viritinvahvistin käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI ) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
™
Sirius-tilaukset ovat hankittavissa erikseen ja niihin
sovelletaan Siriusin käyttöehtoja (katso
www.sirius.com). Tutustu sopimusehtoihin ennen
tilauksen hankkimista. Sirius, XM ja kaikki niihin
liittyvät merkit ja logot ovat Sirius XM Radio Inc:n
ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet
pidätetään.
4FI
Viritinvahvistimeen asennetun fonttityypin
(Shin Go R) on toimittanut MORISAWA &
COMPANY LTD. Nämä nimet ovat MORISAWA
& COMPANY LTD:n tavaramerkkejä ja fontin
tekijänoikeudet ovat myös MORISAWA &
COMPANY LTD:n omaisuutta.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ja .
™ ®
PlayStation on Sony Computer Entertainment
Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
WALKMAN on Sony Corporationin rekisteröity
tavaramerkki.
MICROVAULT on Sony Corporationin
tavaramerkki.
VAIO ja VAIO Media ovat Sony Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
PARTY STREAMING ja PARTY STREAMING
-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa,
että laite on Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä,
että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien mukainen Huomaa, että
tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen
kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living
Network Alliancen tavaramerkkejä ja/tai
palvelumerkkejä.
Wake-on-LAN on International Business Machines
Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa.
™
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7
ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden käyttö ja
jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
myöntämää lupaa.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
x.v.Color (x.v.Colour)- ja x.v.Color (x.v.Colour)
-logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
BRAVIA on Sony Corporationin tavaramerkki.
5FI
Sisällys
Tietoja tästä käyttöoppaasta ............................. 4
Vakiovarusteet ................................................... 8
Osien kuvaus ja sijainti ..................................... 9
Alkutoimet ....................................................... 18
Liitännät
1: Kaiuttimien asentaminen ........................... 19
2: Kaiuttimien kytkeminen ............................ 21
3: Television kytkeminen................................ 23
4a: Videolaitteiden kytkeminen..................... 24
4b: Äänilaitteiden kytkeminen ...................... 32
5: Antennien kytkeminen............................... 33
6: Verkkoyhteyden muodostaminen............. 33
7: Verkkovirtajohdon kytkeminen ................ 36
Viritinvahvistimen
valmisteleminen
Virittimen toiminnot
FM-/AM-radion kuunteleminen...................55
FM-/AM-radioasemien esiasettaminen
(Preset Tuning) ...........................................56
RDS-lähetysten vastaanottaminen ................57
(vain Euroopan ja Australian mallit)
Satelliittiradion kuunteleminen .....................58
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Satelliittiradiovirittimen kytkeminen............58
Satelliittiradion kuuntelun
valmisteleminen .........................................59
Satelliittiradion kanavan valitseminen..........59
Satelliittiradion kanavien esiasettaminen .....60
Tiettyjen kanavien käytön rajoittaminen
(Parental Lock) ...........................................61
Surround-äänestä nauttiminen
Viritinvahvistin alustaminen.......................... 36
Kaiuttimien sijoittaminen .............................. 37
AUTO CALIBRATION
-toiminnon käyttäminen........................... 38
Viritinvahvistimen verkkoasetusten
määrittäminen............................................ 43
Kuvaruutunäytön käyttöohjeet ...................... 44
Äänikentän valitseminen ................................64
SOUND OPTIMIZER -toiminnon
käyttäminen ................................................68
Äänikenttien palauttaminen
oletusasetuksiksi.........................................68
Perustoiminnot
Tietoja viritinvahvistimen
verkkotoiminnoista ....................................69
Palvelimen asentaminen .................................69
Palvelimeen tallennetusta äänisisällöstä
nauttiminen.................................................73
Musiikkipalvelujen kuunteleminen...............75
PARTY STREAMING -toiminnon
käyttäminen ................................................77
Ohjelmiston päivittäminen.............................78
Kohteiden hakeminen hakusanalla ...............80
Tulolähdelaitteen toistaminen ....................... 46
iPhone-/iPod-laitteen toistaminen................ 49
USB-laitteen toistaminen ............................... 52
Tallentaminen viritinvahvistimen avulla...... 54
6FI
Verkko-ominaisuuksien
käyttäminen
BRAVIA Sync -ominaisuudet
Kaukosäätimen käyttäminen
Mikä on BRAVIA Sync? ................................. 81
BRAVIA Sync -toiminnon
valmisteleminen......................................... 82
Laitteiden toisto yhdellä painalluksella
(Toisto yhdellä painalluksella) ................. 83
TV-äänestä nauttiminen viritinvahvistimeen
liitettyjen kaiuttimien kautta
(Järjestelmän äänenhallinta) .................... 83
Viritinvahvistimen virran katkaiseminen TV:n
kanssa (Järjestelmän virrankatkaisu) ...... 84
Elokuvista nauttiminen ihanteellisella
äänikentällä (Teatteritilan
synkronointi).............................................. 84
Valitun kohtauksen nauttiminen ihanteellisella
äänikentällä (Kohtauksen valinta)........... 84
Kaukosäätimen ohjelmoiminen...................108
Kaukosäätimen nollaaminen .......................112
Lisätietoja
Varotoimet......................................................113
Vianmääritys ..................................................114
Tekniset tiedot................................................124
Hakemisto.......................................................127
Muut toiminnot
Automaattisen äänenvoimakkuustoiminnon
käyttäminen................................................ 85
Digitaalisen ja analogisen äänen vaihtaminen
(INPUT MODE)........................................ 85
Muiden tulojen äänen/kuvan käyttäminen
(Input Assign) ............................................ 86
Kaksoisvahvistinliitännän käyttö .................. 88
Monialueominaisuuksien käyttäminen........ 88
Asetusten säätäminen
Settings-valikon käyttäminen........................ 91
Speaker Settings -valikko ............................... 92
Surround Settings -valikko ............................ 94
EQ Settings -valikko ....................................... 95
Audio Settings -valikko .................................. 95
Video Settings -valikko................................... 96
HDMI Settings -valikko ................................. 97
Network Settings -valikko.............................. 98
System Settings -valikko............................... 101
Käyttäminen ilman television
liittämistä .................................................. 101
7FI
Vakiovarusteet
•
•
•
•
Käyttöohjeet (tämä käyttöopas)
Pika-asetusopas
Graafisen käyttöliittymän valikkoluettelo
FM-lanka-antenni (1)
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (AA-koko) -paristoa (sisältyy
toimitukseen) kaukosäätimen paristolokeroon
siten, että paristojen 3- ja #-navat vastaavat
kotelon sisäpuolella olevia merkintöjä.
• AM-kehäantenni (1)
• Kaukosäädin (1)
– RM-AAP063 (vain Yhdysvaltojen ja
Kanadan mallit)
– RM-AAP064 (muut mallit)
Huomautuksia
• R6-paristot (AA-koko) (2)
• Mittausmikrofoni (ECM-AC2) (1)
8FI
• Älä jätä kaukosäädintä erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uusia paristoja vanhojen kanssa.
• Älä sekoita mangaaniparistoja ja muita paristoja.
• Älä altista kaukosäätimen anturia suoralle
auringonvalolle tai valaistuslaitteille. Seurauksena
voi olla virhetoiminto.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta välttyisit mahdollisen
paristojen vuodon ja korroosion aiheuttamilta
vahingoilta.
• Kun vaihdat paristot, ohjelmoidut
kaukosäädinkoodit saatetaan tyhjentää.
Jos näin tapahtuu, ohjelmoi kaukosäädin
uudelleen (sivu 108).
• Kun viritinvahvistin ei enää vastaa kaukosäätimen
signaaleihin, vaihda kaikki paristot uusiin.
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
1
3 4
2
w; ql
5
qk
6
qj
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
A ?/1 (virta/valmiustila) (sivu 36, 56, 68)
O DISPLAY (sivu 107)
B TONE, TONE MODE
Valitse BASS tai TREBLE painamalla TONE
MODE -painikkeita toistuvasti. Säädä sitten
asetuksen tasoa kääntämällä TONE-säädintä.
P DIMMER
Säätää näytön kirkkautta kolmella eri tasolla.
C SOUND OPTIMIZER (sivu 68)
D AUTO VOL (sivu 85)
E MULTI CHANNEL DECODING -ilmaisin
Syttyy, kun monikanavaisia äänisignaaleja
puretaan (sivu 116).
F Näyttö (sivu 10)
G Kaukosäätimen anturi
Vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (sivut 64, 66)
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Käytä viritintä (FM/AM) ja satelliittiradiota
(SIRIUS) (vain Yhdysvaltojen ja Kanadan
mallit) painamalla tätä painiketta. Hae asemaa
kääntämällä TUNING-säädintä.
S SPEAKERS (sivu 38)
T PHONES-liitin (sivu 114)
H INPUT SELECTOR (sivut 47, 54, 85)
I INPUT MODE (sivu 85)
J MASTER VOLUME (sivu 47)
K VIDEO 2 IN -liittimet (sivu 30)
L iPhone/iPod-liitännät (sivu 29)
Yhdistää
(USB-)portin ja videoliittimen
iPhone/iPod-laitteen audio-/videoliitäntään.
M
(USB) -portti (sivu 32)
N AUTO CAL MIC -liitin (sivu 39)
9FI
Näytön osoittimet
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
A SW
Syttyy, kun audiosignaali viedään
SUBWOOFER-liittimestä.
B USB
Syttyy, kun iPhone/iPod tai USB-laite havaitaan.
C D.L.L.
Syttyy, kun D.L.L. (Digital Legato Linear)
-toiminto aktivoidaan.
D Tuloilmaisin
Syttyy osoittamaan nykyisen tulosignaalin.
ANALOG
– Digitaalista signaalia ei vastaanoteta.
– INPUT MODE -asetuksena on ANALOG.
– A. DIRECT -asetus on valittuna.
HDMI
Viritinvahvistin tunnistaa laitteen, joka on
liitetty HDMI IN -liittimeen.
COAX
Digitaalinen signaali tuodaan COAXIALliittimeen (sivu 85).
OPT
Digitaalinen signaali tuodaan OPTICALliittimeen (sivu 85).
ARC
TV-tulo on valittu ja audiopaluukanavan (ARC)
signaalit tunnistetaan.
E Dolby Digital Surround -ilmaisin*
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
purkaa vastaavaa Dolby Digital -muotoista
signaalia.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Syttyy, kun DTS Neo:6 Cinema/Music -purkaja
on aktivoitu (sivu 65).
10FI
qf
qd
qs
qa
0
G DTS-HD-ilmaisin*
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
purkaa vastaavaa DTS-HD-muotoista signaalia.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Syttyy, kun PARTY STREAMING -toiminto
aktivoidaan (sivu 77).
I ZONE 2
Syttyy, kun alueen 2 toiminta otetaan käyttöön.
J SP A/SP B/SP A B (sivu 38)
K BI-AMP
Syttyy, kun takakeskikaiuttimien valinnaksi on
asetettu ”BI-AMP” (sivu 88).
L SLEEP
Syttyy, kun uniajastin on aktivoitu.
M LPCM
Syttyy, kun viritinvahvistin purkaa Linear
PCM -signaalia.
N DTS(-ES)-ilmaisin*
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
purkaa vastaavaa DTS-muotoista signaalia.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24-bittinen
O Viritysilmaisimet
Syttyy, kun viritinvahvistin virittyy
radioasemalle tai satelliittiradioasemalle.
RDS (vain Euroopan ja Australian mallit)
Viritetty asemalle, joka toimittaa RDS-palveluja.
CAT (vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Kategoriatila valitaan satelliittiradiotoiminnon
aikana.
MEM
Muistitoiminto, kuten esiasetettu muisti,
(sivu 56), aktivoidaan.
SIRIUS (vain Yhdysvaltojen ja Kanadan
mallit)
SiriusConnect Home -viritin on liitetty ja SR on
valittuna.
ST
Stereolähetys
P EQ
Syttyy, kun taajuuskorjain on aktivoitu.
Q D.RANGE
Syttyy, kun dynamiikka-alueen pakkaus on
aktivoitu (sivu 94).
R A.P.M.
Syttyy, kun A.P.M. (Automatic Phase Matching)
-toiminto aktivoidaan.
A.P.M. (Automatic Phase Matching) -toiminto
on valittavissa ainoastaan DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) -toiminnossa
(sivu 38).
S Dolby Pro Logic -ilmaisin
Vastaava ilmaisin syttyy, kun viritinvahvistin
suorittaa Dolby Pro Logic -prosessointia.
Tämä surround-matriisikoodaustekniikka
voi parantaa tulosignaaleja.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
U Toistokanavan ilmaisimet
Kirjaimet (L, C, R jne.) ilmaisevat toistettavia
kanavia. Kaiutinasetusten mukaan kirjainten
ympärillä olevat laatikot osoittavat, kuinka
viritinvahvistin miksaa lähtöäänen.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Vasen etuyläkanava
Oikea etuyläkanava
Vasen etukanava
Oikea etukanava
Keskikanava
(monauraalinen)
Vasen takakanava
Oikea takakanava
Surround (monauraalinen
tai Pro Logic prosessoinnin saamat
surround-laitteet)
Vasen takakeskikanava
Oikea takakeskikanava
Takakeskikanava
(6.1-kanavaisen
purkamisen saama
takakeskikanavan laite)
Esimerkki:
Kaiutinsijoittelu: 3/0.1
Tallennusmuoto: 3/2.1
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
* Kun toistat Dolby Digital- tai DTS-muotoista
levyä, varmista, että olet liittänyt kaikki digitaaliset
liitännät. Varmista myös, ettei INPUT MODE
-asetuksena ole ANALOG (sivu 85) eikä
A. DIRECT ole valittuna.
Huomautus
Nämä ilmaisimet eivät välttämättä syty
kaiutinsijoitteluasetuksesta riippuen.
T
Syttyy, kun toistettava levy sisältää LFE
(Low Frequency Effect) -kanavan ja LFEkanavasignaali todellisuudessa toistetaan.
11FI
Takapaneeli
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A DIGITAL INPUT/OUTPUT -osio
5
E SPEAKERS-osio (sivu 21)
HDMI IN/OUT* -liittimet
(sivut 23, 27, 28, 29, 30)
OPTICAL IN -liittimet
(sivut 23, 27, 28)
COAXIAL IN -liitin (sivu 27)
B ANTENNA-osio
FM ANTENNA -liitin (sivu 33)
AM ANTENNA -liittimet
(sivu 33)
SIRIUS-liitin (vain Yhdysvaltojen
ja Kanadan mallit) (sivu 58)
C VERKKO-osio
LAN-liitäntä (sivu 35)
D Sony-laitteiden ja muiden ulkoisten
laitteiden ohjainliittimet
IR REMOTE IN/OUT -liittimet
(sivu 89)
12FI
F AUDIO INPUT/OUTPUT -osio
Valkoinen (L)
Punainen (R)
Musta
AUDIO IN/OUT -liittimet
(sivut 23, 32)
AUDIO OUT -liittimet
(sivu 21)
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT -osio
(sivut 23, 27, 28, 30)
Valkoinen (L)
AUDIO IN/OUT -liittimet
Punainen (R)
Keltainen
VIDEO IN/OUT* -liittimet
AUDIO OUT -liittimet
VIDEO OUT -liitin (sivu 89)
Kaukosäädin
Käytä viritinvahvistinta ja muita laitteita
viritinvahvistimen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä. Kaukosäädin on
esiohjelmoitu ohjaamaan Sonyn äänen- ja
kuvantoistolaitteita. Voit myös ohjelmoida
kaukosäätimen ohjaamaan muita kuin
Sony-laitteita. Lisätietoja on kohdassa
Kaukosäätimen ohjelmoiminen (sivu 108).
• RM-AAP063 (vain Yhdysvaltojen
ja Kanadan mallit)
• RM-AAP064 (muut mallit)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
H COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
-osio (sivu 23, 27, 28)
4
Vihreä
(Y)
Sininen
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT* -liittimet
Punainen
(PR)
* HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liitin on
liitettävä TV:hen, jotta voit katsella valitun tulon
kuvaa (sivu 23).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
jatkuu
13FI
A ?/1 (virta/valmiustila)
Kytkee virran viritinvahvistimeen tai asettaa
sen valmiustilaan.
Jos vaihdat kaukosäätimen alue 2 -tilaan
painamalla ZONE-painiketta (C), voit kytkeä
tai katkaista alueen 2 virran ?/1-painikkeen
avulla.
Virran säästäminen valmiustilassa
Kun Ctrl for HDMI -asetuksena on OFF
(sivu 82).
B AV ?/11) (virta/valmiustila)
Kytkee tai katkaisee virran äänen- ja
kuvantoistolaitteesta, jota kaukosäädin
on ohjelmoitu ohjaamaan.
Kytke tai katkaise TV:n virta painamalla
TV-painiketta (W) ja painamalla sitten
AV ?/1 -painiketta.
Jos painat ?/1 (A) -painiketta samanaikaisesti,
viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden
(mukaan lukien alueen 2 vahvistimen) virta
katkaistaan (SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto muuttuu aina,
kun tulopainikkeita painetaan (D).
C ZONE (sivu 90)
D Tulopainikkeet2)
Valitsee laitteen, jota haluat käyttää. Kun painat
mitä tahansa tulopainiketta, viritinvahvistin
kytketään päälle. Nämä painikkeet on
määritetty ohjaamaan Sony-laitteita. Voit
ohjelmoida kaukosäätimen ohjaamaan muita
kuin Sony-laitteita noudattamalla ohjeita
kohdassa Kaukosäätimen ohjelmoiminen
(sivu 108).
Numero-/tekstipainikkeet1)2)
Paina SHIFT-painiketta (V) ja paina sitten
numero-/tekstipainikkeita, kun haluat
– esiasettaa tai virittää esiasetetun aseman
(sivu 56)
– valita raitojen numeroita (Valitse raita
10 painamalla 0/10-painiketta.)
– valita kanavien numeroita
– valita kirjaimia (ABC, EFG jne.), välimerkkejä
(!, ? jne.) tai muita symboleja (#, % jne.),
kirjoitat merkkejä verkko-ominaisuuksien
käytön aikana.
Paina TV-painiketta (W) ja valitse sitten
TV-kanava painamalla numeropainikkeita.
-/--1)
Vaihda kanavan syöttötilaksi yhden tai kahden
numeron asetus painamalla SHIFT-painiketta
(V) ja painamalla sitten -/-- -painiketta.
Paina TV-painiketta (W) ja valitse sitten TVkanavan syöttötila painamalla -/-- -painiketta.
>101)
Valitse raidan 10 jälkeisiä raitoja painamalla
SHIFT-painiketta (V) ja painamalla
sitten >10-painiketta.
ENT/MEM1)
Paina SHIFT-painiketta (V) ja paina sitten
ENT/MEM-painiketta, kun haluat
– lisätä arvon, kun olet valinnut kanavan,
levyn tai raidan numeropainikkeilla.
– tallentaa aseman virittimen käytön aikana.
CLEAR1)
Paina SHIFT-painiketta (V) ja paina sitten
CLEAR-painiketta, kun haluat
– poistaa kirjaimen verkko-ominaisuuksien
käytön aikana
– poistaa virheen, jos olet painanut väärää
numero-/tekstipainiketta.
/1) (teksti)
Voit näyttää tekstitiedot painamalla
TV-painiketta (W) ja painamalla sitten
/-painiketta.
CHARACTER
Valitse merkin tyyppi verkko-ominaisuuksien
käytön aikana painamalla SHIFT (V)
-painiketta ja painamalla sitten
CHARACTER-painiketta.
Aina kun painat CHARACTER-painiketta,
merkin tyyppi vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
abc (pienet kirjaimet) t ABC (isot kirjaimet)
t 123 (numerot)
ALPHABET SEARCH
Voit hakea kohdetta hakusanalla painamalla
SHIFT (V) -painiketta ja painamalla sitten
ALPHABET SEARCH -painiketta (sivu 80).
E SOUND FIELD +/–
Valitsee äänikentän (sivu 64).
F Väripainikkeet1)
Näyttää käyttöohjeen TV-ruudulla, kun
väripainikkeet ovat käytettävissä. Noudata
käyttöohjetta valitun toiminnon
suorittamiseen.
G GUI MODE
Näyttää graafisen käyttöliittymän valikon
TV-ruudussa.
14FI
H TOOLS/OPTIONS1)
Näyttää ja valitsee kohteita asetusvalikoista.
Voit näyttää TV-toimintoasetukset painamalla
TV-painiketta (W) ja painamalla sitten
TOOLS/OPTIONS-painiketta.
I MENU, HOME1)
Näyttää valikon äänen- ja kuvantoistolaitteen
käyttöä varten.
Voit näyttää Sony TV:n valikot painamalla
TV-painiketta (W) ja painamalla sitten
HOME-painiketta.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Ohita, hae taaksepäin/eteenpäin, toista, tauko,
pysäytä.
1)
< / <
Paina, kun haluat
– toistaa edellisen kohtauksen tai kelata
nykyistä kohtausta eteenpäin
– siirtyä edelliseen tai seuraavaan albumiin,
kun käytössä on iPhone/iPod.
REPEAT1)
Toista raita tai kansio toistuvasti painamalla
SHIFT-painiketta (V) ja painamalla sitten
REPEAT-painiketta.
SHUFFLE1)
Toista raita tai kansio satunnaisessa
järjestyksessä painamalla SHIFT-painiketta
(V) ja painamalla sitten SHUFFLE-painiketta.
FOLDER +/–1)
Valitsee kansion.
TUNING +/–1)
Hakee aseman.
PARTY
Käytä PARTY STREAMING -toimintoa
painamalla SHIFT (V) -painiketta ja
painamalla sitten PARTY-painiketta.
Aloita tai sulje PARTY (sivu 77) pitämällä
painiketta painettuna.
D.TUNING
Siirtyy suoraviritystilaan.
K TV CH +/–1)2) tai PROG +/–1)2)
Paina TV (W) ja paina sitten TV CH +/– tai
PROG +/–, kun haluat hakea esiasetettuja
TV-kanavia.
PRESET +/–1)2)
Valitsee esiasetettuja asemia tai kanavia.
c2)/C
L F1/F21)
Valitse laite painamalla BD/DVD-painiketta
(D) ja painamalla sitten F1- tai F2-painiketta.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: Videonauhuri
AUTO VOL
Aktivoi automaattinen
äänenvoimakkuustoiminto (sivu 85)
painamalla AMP (X) -painiketta ja painamalla
sitten AUTO VOL -painiketta.
SLEEP
Aseta viritinvahvistimen uniajastin
katkaisemaan laitteen virta automaattisesti
tiettyyn aikaan painamalla AMP-painiketta
(X) ja painamalla sitten SLEEP-painiketta.
Aina kun painat SLEEP, näyttö siirtyy
seuraavaan tilaan seuraavasti:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF
Vihjeitä
• Voit tarkistaa viritinvahvistimen virran
katkaisemiseen jäljellä olevan ajan painamalla
SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä.
• Voit peruuttaa uniajastimen tekemällä jonkin
seuraavista toimista.
– Paina SLEEP uudelleen.
– Päivitä virittimen ohjelmisto.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Näyttää valikon tai kuvaruutuoppaan TVruudussa. Valitse valikkotoimintoja V/v/B/b
(R)- ja
(R) -painikkeiden avulla.
1) (tulovalinta)
TV INPUT1) tai
Valitse tulosignaali (TV- tai videosignaali)
painamalla TV-painiketta (W) ja painamalla
sitten TV INPUT- tai
-painiketta.
1) (tekstin pysäytys)
Pysäytä nykyinen sivu tekstitilassa painamalla
TV-painiketta (W) ja painamalla sitten
-painiketta.
1) (laajakuvatila)
WIDE1) tai
Valitse laajakuvatila painamalla TV-painiketta
(W) ja painamalla sitten WIDE- tai
-painiketta toistuvasti.
Valitse seuraava tai edellinen sivu tekstitilassa
painamalla TV-painiketta (W) ja painamalla
sitten c/C-painiketta.
jatkuu
15FI
1)
N MUTING1) tai
Kytke ääni pois väliaikaisesti. Palauta ääni
painamalla painiketta uudelleen.
Aktivoi TV:n mykistystoiminto painamalla
TV-painiketta (W) ja painamalla sitten
MUTING- tai
-painiketta.
O
TV VOL +/–1) tai
+/–1)
Paina TV (W) ja paina sitten TV VOL +/– tai
+/–, kun haluat säätää TV:n
äänenvoimakkuutta.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) tai
Säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden tasoa samanaikaisesti.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Paina, kun haluat
– ohittaa levyn, kun käytössä on
monilevyvaihtaja
– siirtyä iPhone/iPod-ohjaustilaan, kun
käytössä on iPhone/iPod.
Q RETURN/EXIT O1)
Palaa edelliseen valikkoon tai poistuu valikosta,
kun valikko tai kuvaruutuopas näkyy
TV-ruudussa.
Voit palata Sony TV:n edelliseen valikkoon
painamalla TV-painiketta (W) ja painamalla
sitten RETURN/EXIT O -painiketta.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Valitse valikkokohteita V/v/B/b-painikkeilla ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
1)
S GUIDE1) tai
Voit avata ohjelmaoppaan painamalla
TV-painiketta (W) ja painamalla sitten
GUIDE- tai
-painiketta.
T AUTO CAL
Suorita automaattinen kalibrointi painamalla
SHIFT-painiketta (V) ja painamalla sitten
AUTO CAL -painiketta.
Huomautus
Tämä painike ei ole käytettävissä, kun
viritinvahvistin on GUI MODE -tilassa.
DISPLAY1)
Näyttää tiedot näytössä.
(vain RM-AAP063) Näytä TV:n tiedot
painamalla TV-painiketta (W) ja painamalla
sitten DISPLAY-painiketta.
,
(tiedot, tekstin paljastus)
Painamalla TV-painiketta (W) ja painamalla
sitten -painiketta saat näkyviin tietoja, kuten
nykyisen kanavanumeron ja ruututilan.
Painamalla TV-painiketta (W) ja painamalla
sitten -painiketta saat näkyviin piilotettua
tietoa (esim. visailun vastaukset) tekstitilassa.
U SOUND OPTIMIZER
Aktivoi äänen optimointitoiminnon (sivu 68).
V SHIFT
Vaihtaa kaukosäätimen painikkeen toiminnon
vaaleanpunaisella merkittyyn toimintoon.
W TV
Vaihtaa kaukosäätimen painikkeen toiminnon
keltaisella merkittyyn toimintoon.
X AMP
Aktivoi viritinvahvistimen käytön pääalueella
(sivu 102).
Y RM SET UP
Ohjelmoi kaukosäätimen (sivu 108).
1) Lisätietoja painikkeista, joita voit käyttää eri
laitteiden hallintaan on jäljempänä olevassa
taulukossa (sivu 17).
2) 5/JKL/VIDEO 2-, N/PARTY- ja TV CH +/
PROG +/PRESET +/c -painikkeissa on
kohoumat. Käytä kohoumia viitteenä
viritinvahvistimen käytössä.
Huomautuksia
• Edellä olevat selitykset on tarkoitettu vain
esimerkeiksi.
• Liitetyn laitteen mallin mukaan jotkin tässä osiossa
selitetyt toiminnot eivät välttämättä toimi mukana
toimitetun kaukosäätimen avulla.
16FI
Muiden Sony-laitteiden hallinta
TV Video- DVD-soitin, Blu-ray HDDPSX Video CD - Digitaalinen DSSa) Digitaalinen Kasetti- DATnauhuri DVD/VCR- Disc - tallennin
soitin,
CATVsatelliitti-/ nauhuri nauhuri
yhdistelmä soitin
LD-soitin liitäntäa)
antennivas- A/B
taanotinb)
Nimi
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Numeropainikkeet z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
CLEAR
(teksti)
z
z
zc)
z
H TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
I MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
/ <,
FOLDER +/–
<
z
REPEAT
z
z
z
z
z
z
z
z
F Väripainikkeet
z
z
z
z
z
z
z
z
ze)
ze)
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP MENU,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
K PRESET +/–,
CD- iPhone/
soitin, iPod,
MD- USB-laite
soitin
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
BD/DVD MENU
TV INPUT,
(tulovalinta),
(tekstin pysäytys),
WIDE,
(laajakuvatila)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/iPhone
zf)
CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a)
Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit.
b) Muut mallit.
c)
Vain DVD-soitin.
d)
Vain LD-soitin.
z
z
z
z
z
z
e)
Vain B-nauhuri.
f) Vain video CD -soitin.
g)
Vain m/M.
h)
Vain iPhone/iPod.
17FI
Alkutoimet
Seuraavien yksinkertaisten vaiheiden avulla voit nauttia viritinvahvistimeen liitetystä äänen- ja
kuvantoistolaitteesta.
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Kaiuttimien asentaminen ja
kytkeminen (sivu 19, 21)
Lisätietoja on kohdissa 7: Verkkovirtajohdon
kytkeminen (sivu 36) ja Viritinvahvistin alustaminen
(sivu 36).
Laitteeseen sopivan liitännän
tarkistaminen
Kaiuttimien sijoittaminen
Television ja videolaitteiden
kytkeminen (sivu 23, 24)
Valitse kaiutinsijoittelu (sivu 37) ennen automaattisen
kalibroinnin tekemistä (sivu 38).
Kuvanlaatuun vaikuttaa liitettävä liitin. Tutustu alla
olevaan kuvaan. Valitse liitäntä laitteessa olevien
liittimien mukaan.
Suosittelemme, että liität videolaitteet HDMIliitännällä, jos laitteissa on HDMI-liittimet.
Huomautus
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitaaline
Analoginen
Laadukas kuva
Äänilaitteiden kytkeminen (sivu 32)
Liitetyn laitteen äänilähtöasetusten
määrittäminen
Jos haluat toistaa monikanavaista digitaaliääntä, tarkista
liitetyn laitteen digitaalinen äänilähtöasetus.
Tarkista, että Blu-ray Disc -soittimen Audio (HDMI)-,
Dolby Digital (Coaxial/Optical)- ja DTS (Coaxial/
Optical) -asetuksiksi on määritetty Auto, Dolby Digital
ja DTS tässä järjestyksessä (syyskuusta 2010 lähtien).
Tarkista, että PlayStation 3 -laitteen BD/DVD Audio
Output Format (HDMI) -asetukseksi on valittu
Bitstream (järjestelmäohjelmiston versiossa 3.5).
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
18FI
Voit tarkistaa kaiutinliitännät Test Tone (sivu 93)
-toiminnon avulla. Jos ääni ei kuulu oikein, tarkista
kaiuttimen liitäntä ja tee yllä kuvatut asetustoimet
uudelleen.
Liitännät
Liitännät
1: Kaiuttimien asentaminen
Tämän viritinvahvistimen avulla voit käyttää
7.2-kanavaista järjestelmää (7 kaiutinta ja 2
bassokaiutinta).
Esimerkki kaiutinjärjestelmän
asettelusta
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Jotta voisit täysin nauttia teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta surround-äänestä,
tarvitset viisi kaiutinta (kaksi etukaiutinta,
keskikaiuttimen ja kaksi takakaiutinta) sekä
bassokaiuttimen.
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
takakeskikaiuttimilla
Voit nauttia DVD- tai Blu-ray Disc -levylle
tallennetun 6.1-kanavaisen tai 7.1-kanavaisen
äänen korkealaatuisesta toistosta liittämällä
järjestelmään yhden ylimääräisen
takakeskikaiuttimen (6.1-kanavainen) tai
kaksi takakeskikaiutinta (7.1-kanavainen).
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
etuyläkaiuttimilla
Voit nauttia pystysuuntaisista äänitehosteista
liittämällä järjestelmään kaksi ylimääräistä
etuyläkaiutinta PLIIz-tilassa (sivu 65).
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FTakakeskikaiutin (vasen)*
GTakakeskikaiutin (oikea)*
HEtuyläkaiutin (vasen)*
IEtuyläkaiutin (oikea)*
JBassokaiutin
* Et voi käyttää samanaikaisesti takakeskikaiuttimia
ja etuyläkaiuttimia.
jatkuu
19FI
Vihjeitä
• Kun kytket 7.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
jossa on kaksi takakeskikaiutinta, kaikkien
A-kulmien tulisi olla samoja.
• Kun kytket 7.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
jossa on kaksi etuyläkaiutinta, aseta
etuyläkaiuttimet
– 22° ja 45° väliseen kulmaan.
– vähintään 1 metri etukaiuttimien yläpuolelle.
• Kun kytket 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
aseta takakeskikaiutin kuuntelusijainnin taakse.
• Koska bassokaiutin ei lähetä kovinkaan
suunnattuja signaaleja, voit asettaa sen mihin
tahansa.
20FI
2: Kaiuttimien kytkeminen
Vasen
4
3
B
B
A
Liitännät
Oikea
10 mm
(13/32")
2
Takakaiutin
Keskikaiutin
1
A
B
Oikea
Bassokaiutin*
B
Vasen
Takakeski-/etuylä-/
kaksoisvahvistin-/
Etu-B- kaiutin**
Oikea
Vasen
Etu-A-kaiutin
A Monoaudiojohto (lisävaruste)
B Kaiutinjohto (lisävaruste)
jatkuu
21FI
* Kun liität bassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto, kytke
toiminto pois käytöstä elokuvia katsellessa. Jos
automaattinen valmiustilatoiminto on kytketty
päälle, bassokaiutin kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan bassokaiuttimen tulosignaalin tason
mukaisesti, jolloin ääntä ei välttämättä kuulu.
** Huomautuksia SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B-liitäntöjen
liittämisestä.
– Jos liität vain yhden takakeskikaiuttimen, liitä
se näiden liitäntöjen vasempaan liitäntään (L).
– Jos liität ylimääräisen etukaiutinjärjestelmän,
liitä se näihin liitäntöihin.
Määritä Speaker Settings -valikon SB Assign asetukseksi Speaker B (sivu 37).
Voit valita käytettävän etukaiutinjärjestelmän
painamalla viritinvahvistimen SPEAKERSpainiketta (sivu 38).
– Voit liittää etukaiuttimet näihin liitäntöihin
kaksoisvahvistinliitännän avulla (sivu 22).
Määritä Speaker Settings -valikon SB Assign asetukseksi BI-AMP (sivu 37).
Kaksoisvahvistinliitäntä
Jos käytössä ei ole takakeskikaiuttimia eikä
etuyläkaiuttimia, voit liittää etukaiuttimet
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B -liitäntään
kaksoisvahvistinliitännän avulla.
Etukaiutin
(oikea)
Etukaiutin
(vasen)
Hi
Hi
Lo
Lo
Huomautuksia
• Varmista ennen johtojen liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
• Ennen kuin liität verkkovirtajohdon, varmista,
että kaiutinjohtojen metalliset langat eivät
kosketa toisiaan SPEAKERS-liitäntöjen välillä.
• Kun olet asentanut ja liittänyt kaiuttimen, valitse
kaiutinsijoittelu Speaker Settings -valikosta
(sivu 37).
22FI
Liitä etukaiuttimien Lo-puolella
(tai Hi-puolella) olevat liittimet
SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin ja
etukaiuttimien Hi-puolella (tai Lo-puolella)
olevat liittimet SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
-liitäntöihin.
Varmista, että kaiuttimiin liitettyjen
Hi/Lo-liitäntöjen metalliosat on poistettu
kaiuttimista, jotta vältyt viritinvahvistimen
toimintavirheiltä.
Kun olet tehnyt kaksoisvahvistinliitännän,
määritä Speaker Settings -valikon SB Assign
-asetukseksi BI-AMP (sivu 88).
3: Television kytkeminen
Liitännät
Voit katsella valitun tulon kuvaa, kun liität HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liittimen
televisioon. Voit käyttää viritinvahvistinta graafisen käyttöliittymän avulla.
TV
Äänisignaalit
Videosignaalit
tai
A*
B
Ääni-/videosignaalit
tai
C
ARC
D
A Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
B Äänijohto (lisävaruste)
C Komponenttivideojohto (lisävaruste)
D Videojohto (lisävaruste)
E HDMI-kaapeli (lisävaruste)
E*
**
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
jatkuu
23FI
* Jotta voit nauttia TV-lähetysten
monikanavaisesta surround-äänestä
viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista,
kytke A tai E.
Varmista, että TV:n äänenvoimakkuus on
nollassa, tai ota käyttöön TV:n mykistystoiminto.
** Jos liität viritinvahvistimen
audiopaluukanavatoimintoa (ARC) tukevaan
televisioon, television ääni toistetaan HDMI TV
OUT -liitännän kautta viritinvahvistimeen
liitetyistä kaiuttimista. Varmista, että HDMI
Settings -valikon Ctrl for HDMI -asetuksena
on ON (sivu 82). Jos haluat valita äänisignaalin
muulla kuin HDMI-kaapelilla (esimerkiksi
optisen digitaalijohdon tai äänijohdon kautta),
vaihda äänitulotilaa INPUT MODE -toiminnon
avulla (sivu 85).
Huomautuksia
• Varmista ennen johtojen liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
• Muista kytkeä virta viritinvahvistimeen,
kun toistolaitteen video- ja äänisignaaleja
lähetetään televisioon viritinvahvistimen kautta.
Jos viritinvahvistimeen ei ole kytketty virtaa,
video- ja äänisignaaleja ei lähetetä.
• Liitä TV-näyttö tai projektori viritinvahvistimen
HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liittimeen.
Et välttämättä pysty tallentamaan, vaikka liität
tallennuslaitteen.
• TV:n ja antennin välisen liitännän tilan mukaan
TV-ruudun kuva voi olla vääristynyt. Sijoita tässä
tilanteessa antenni kauemmas viritinvahvistimesta.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihjeitä
• Kaikki digitaaliset ääniliittimet tukevat
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytetaajuuksia.
• Viritinvahvistimessa on videomuunnostoiminto.
Lisätietoja on kohdassa Videosignaalien
muunnostoiminto (sivu 31).
• Kun liität television äänilähtöliittimen
viritinvahvistimen TV IN -liittimeen ja haluat
toistaa television ääntä viritinvahvistimeen
kytketyistä kaiuttimista, määritä television
äänilähtöliitin Fixed-tilaan, jos sen tilaa
voi vaihtaa Fixed- ja Variable-tilan välillä.
24FI
4a: Videolaitteiden kytkeminen
HDMI-liitännän käyttäminen
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) on rajapinta, joka lähettää video- ja
äänisignaaleja digitaalisessa muodossa.
Sony BRAVIA Sync -yhteensopivien laitteiden
käyttäminen on entistä helpompaa, kun liität ne
HDMI-kaapelin avulla. Lisätietoja on kohdassa
BRAVIA Sync -ominaisuudet (sivu 81).
HDMI-ominaisuudet
• HDMI:n kautta siirretyt digitaaliset dignaalit
voidaan toistaa viritinvahvistimeen liitetyistä
kaiuttimista. Tämä signaali tukee muotoja
Dolby Digital, DTS ja Linear PCM.
Lisätietoja on kohdassa Viritinvahvistimen
tukemat digitaaliset äänimuodot (sivu 67).
• HDMI-liitännän avulla viritinvahvistin voi
vastaanottaa monikanavaisia lineaarisia
PCM-signaalia (jopa 8 kanavaa) korkeintaan
192 kHz:n näytetaajuudella.
• Viritinvahvistimen VIDEO-liittimeen tai
COMPONENT VIDEO -liittimiin lähetetyt
analogiset videosignaalit voidaan toistaa
HDMI-signaaleina (sivu 31). Äänisignaaleja
ei toisteta HDMI TV OUT -liitännästä, kun
kuvaa muunnetaan.
• Tämä viritinvahvistin tukee High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD)-, Deep Color (Deep Colour)-,
x.v.Color (x.v.Colour)- ja 3D-signaaleja.
Huomautus HDMI-liitännöistä
• HDMI IN -liittimen vastaanottama
äänisignaali toistetaan SPEAKERSliitännöistä, HDMI TV OUT -liittimestä
ja PHONES-liittimestä. Sitä ei toisteta
muista ääniliittimistä.
• HDMI IN -liittimen vastaanottamat
videosignaalit voidaan toistaa ainoastaan
HDMI TV OUT -liittimen kautta.
Videotulosignaaleja ei voi toistaa VIDEO
OUT- tai MONITORI OUT -liittimien kautta.
• Jotta voit nauttia 3D-kuvista, kytke
3D-yhteensopiva televisio ja videolaite
(kuten Blu-ray Disc -soitin, Blu-ray Disc
-tallennin, PlayStation 3) viritinvahvistimeen
High Speed HDMI -kaapelilla, ota käyttöön
3D-lasit ja toista 3D-sisältöä.
• Käytössä olevan television tai videolaitteen
mukaan 3D-kuvia ei välttämättä näytetä.
Tarkista viritinvahvistimen tukemat
3D-kuvamuodot (sivu 125).
• Kaikki HDMI-laitteet eivät tue kaikkia
toimintoja, jotka tietty HDMI-versio
määrittää. Esimerkiksi HDMI:n versiota 1.4
tukevat laitteet eivät välttämättä tue
audiopaluukanavaa (ARC).
• Lisätietoja on kunkin liitetyn laitteen
käyttöohjeessa.
Johtojen kytkeminen
• Varmista ennen johtojen liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
• Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää.
Tee liitännät sen mukaan, miten liitetyissä
laitteissa on liittimiä käytettävissä.
• Käytä High Speed HDMI -kaapelia.
Jos käytössä on Standard HDMI -kaapeli,
1080p-, Deep Color (Deep Colour)- tai
3D-kuvat eivät välttämättä näy oikein.
• Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä. Kun liität
HDMI-DVI-muunnoskaapelin DVI-Dlaitteeseen, ääni ja/tai kuva ei välttämättä
toimi. Liitä erilliset audiojohdot tai
digitaaliset liitäntäjohdot ja määritä sitten
Input Option -valikon Input Assign -asetus,
jos ääni ei toistu oikein.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä
liittimiä suoraan, kunnes ne napsahtavat
paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihje
Kaikki digitaaliset ääniliittimet tukevat
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytetaajuuksia.
jatkuu
25FI
Liitännät
• HDMI-tulon ääni- ja videosignaaleja
ei toisteta HDMI TV OUT -liitännästä,
kun graafinen käyttöliittymä on näkyvissä.
• Jos haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimesta, määritä HDMI Settings
-valikon Audio Out -asetukseksi TV+AMP
(sivu 97). Jos et voi toistaa monikanavaista
äänilähdettä, määritä asetukseksi AMP.
Ääntä ei tällöin kuitenkaan toisteta
television kaiuttimesta.
• Super Audio CD -levyjen DSD-signaaleja
ei vastaanottaa eikä lähettää.
• Muista kytkeä virta viritinvahvistimeen,
kun toistolaitteen video- ja äänisignaaleja
lähetetään televisioon viritinvahvistimen
kautta. Jos valitset Pass Through
-asetukseksi OFF, video- ja äänisignaaleja
ei lähetetä, kun virta on katkaistu.
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMIliittimestä lähetettyjä äänisignaaleja
(näytetaajuus, bittipituus jne.). Tarkista
liitetyn laitteen asetukset, jos kuva on huono
tai ääntä ei kuulu HDMI-kaapelilla liitetystä
laitteesta.
• Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta
muutetaan näytetaajuutta, kanavien määrää
tai audiolähtösignaalin audiomuotoa.
• Kun liitetty laite ei ole yhteensopiva
kopiosuojaustekniikan (HDCP) kanssa,
HDMI TV OUT -liittimen kuva ja/tai
ääni voi olla vääristynyt tai ei se puuttuu.
Tarkista tässä tilanteessa liitetyn laitteen
tekniset tiedot.
• Voit nauttia High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD) -signaaleista
ja monikanavaisista lineaarisista PCMsignaaleista vain yhden HDMI-liitännän
avulla.
• Aseta toistolaitteen kuvaresoluutioksi
enemmän kuin 720p/1080i, jos haluat
nauttia High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) -äänestä.
• Toistolaitteen kuvaresoluutio saattaa
vaatia tiettyjä asetuksia, jotta voit nauttia
monikanavaisesta lineaarisesta PCM
-äänestä. Lisätietoja on toistolaitteen
käyttöohjeissa.
Jos haluat liittää useita
digitaalilaitteita, mutta vapaata
tuloa ei ole käytettävissä
Lisätietoja on kohdassa Muiden tulojen
äänen/kuvan käyttäminen (Input Assign)
(sivu 86).
Videosignaalien muuntaminen
Tämä viritinvahvistin sisältää videosignaalien
muunnostoiminnon. Lisätietoja on kohdassa
Videosignaalien muunnostoiminto (sivu 31).
26FI
Blu-ray Disc -soittimen ja DVD-soittimen kytkeminen
Liitännät
Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin
Ääni-/
videosignaalit
Videosignaalit
Äänisignaalit
tai
tai
A
B
C
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
B Komponenttivideojohto (lisävaruste)
C Videojohto (lisävaruste)
D Koaksiaalinen digitaalijohto
(lisävaruste)
E Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
F Äänijohto (lisävaruste)
D
tai
E*
F
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
* Kun liität laitteen, jossa on OPTICAL-liitin,
määritä Input Option -valikon Input Assign
-asetus (sivu 86).
Huomautus
Varmista, että muutat kaukosäätimen
BD/DVD-tulopainikkeen oletusasetuksen, jotta voit
käyttää painikkeita DVD-soittimen ohjaamiseen.
Lisätietoja on kohdassa Kaukosäätimen
ohjelmoiminen (sivu 108).
27FI
Satelliittivirittimen, kaapelitelevisiovirittimen kytkeminen
Satelliittiviritin, kaapelitelevisioviritin
Ääni-/videosignaalit
Videosignaalit
Äänisignaalit
tai
A
B
C
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
B Komponenttivideojohto (lisävaruste)
C Videojohto (lisävaruste)
D Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
E Äänijohto (lisävaruste)
28FI
tai
D
E
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
PlayStation 3 -laitteen kytkeminen
Liitännät
iPhone- tai iPod-laitteen
kytkeminen videosisältöä varten
PlayStation 3
Ääni-/videosignaalit
A
A
A Applen komposiitti-AV-kaapeli
(lisävaruste)
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
29FI
Muiden laitteiden kytkeminen
DVD-tallennin, videonauhuri
Äänisignaalit
*
Video
signaalit
A *
Ääni-/videosignaalit
B
C
D
Videokamera,
videopelikonsoli
A Äänijohto (lisävaruste)
B Videojohto (lisävaruste)
C HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
D Ääni-/videojohto (lisävaruste)
* Jos haluat tallentaa, tämä kytkentä on tehtävä
(sivu 54).
Huomautus
Muuta kaukosäätimen VIDEO 1 -tulopainikkeen
oletusasetus, jotta voit käyttää painiketta DVDtallentimen ohjaamiseen. Lisätietoja on kohdassa
”Kaukosäätimen ohjelmoiminen”.
(sivu 108).
30FI
Videosignaalien muunnostoiminto
OUTPUT-liitin
INPUT-liitin
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignaalit lähetetään.
– : Videosignaaleja ei lähetetä.
* HDMI-videosignaaleja ei voi muuntaa komponenttivideosignaaleiksi eikä komposiittivideosignaaleiksi.
Oletusasetuksena on, että liitetyn laitteen videosignaalitulo lähetetään edellä olevan taulukon
mukaisesti. Suosittelemme, että asetat videomuunnostoiminnon vastaamaan käyttämäsi näytön
resoluutiota. Lisätietoja on kohdassa Video Settings -valikko (sivu 96).
Huomautuksia videosignaalien
muunnoksesta
• Kun esimerkiksi videonauhurin
videosignaalit muunnetaan tässä
viritinvahvistimessa ja toistetaan
televisiossa, videosignaalilähdön tilan
mukaan TV-ruudun kuva voi olla
vääristynyt tai se voi olla näkymättä.
• Jos videonauhurissa on käytössä
kuvanparannuspiiri, se voi vaikuttaa
videosignaalin muuntamiseen. Tämä
toiminto kannattaa poistaa käytöstä
videonauhurista.
• Muunnettu HDMI-kuvalähtö ei tue
tiloja x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) ja 3D.
• Muunnetut videosignaalit viedään HDMI
TV OUT -liittimen kautta.
• HDMI TV OUT -liittimeen vietävien
signaalien resoluutio muunnetaan
muotoon 1080p.
• Määritä Video Settings -valikon
Resolution-asetukseksi AUTO(CVBS)
tai 480/576i, kun haluat toistaa
videosignaaleja MONITOR VIDEO OUTja COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
-liittimistä, kun molemmat on kytketty.
Tallennuslaitteen kytkeminen
Kytke tallennuslaite tallennusta varten
viritinvahvistimen VIDEO 1 VIDEO OUT
-liittimiin. Liitä tulo- ja lähtösignaalien
johdot samantyyppisiin liittimiin, koska
VIDEO OUT -liittimissä ei ole
skaalausmuunnostoimintoa.
Huomautus
HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT -liittimistä
viedyt signaalit eivät välttämättä tallennu oikein.
31FI
Liitännät
Viritinvahvistin sisältää videosignaalien muunnostoiminnon.
• Komposiittivideosignaalit voidaan viedä HDMI-videosignaalina ja komposiittivideosignaalina.
• Komponenttivideosignaalit voidaan viedä HDMI-videosignaalina ja komposiittivideosignaalina.
4b: Äänilaitteiden
kytkeminen
iPhone-, iPod- tai USB-laitteen
kytkeminen
Super Audio CD -soittimen,
CD-soittimen, MD-soittimen tai
kasettinauhurin kytkeminen
Super Audio
CD -soitin,
CD-soitin
A
A
iPhone, iPod,
USB-laite
A USB-kaapeli (lisävaruste)
A
MD-soitin,
kasettinauhuri
A Äänijohto (lisävaruste)
32FI
5: Antennien kytkeminen
FM-lanka-antenni (vakiovaruste)
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
Liitännät
Varmista ennen antennien kytkemistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
6: Verkkoyhteyden
muodostaminen
Kotiverkon määrittäminen, kun käytössä
on DLNA-yhteensopivia laitteita.
Jos palvelin (kuten tietokone) on yhdistetty
Internetiin, voit yhdistää myös
viritinvahvistimen Internetiin kiinteän
lähiverkkoyhteyden avulla.
Huomautus
Palvelimen (kuten tietokoneen) Internet-yhteyden
muodostamistapa vaihtelee käytössä olevien
laitteiden, palveluntarjoajan, palvelimen ja
reitittimen mukaan.
Järjestelmävaatimukset
Viritinvahvistimen Home Network-, Music
Services- ja PARTY STREAMING -toiminnot
edellyttävät seuraavia järjestelmävaatimuksia.
Huomautuksia
• Voit välttää häiriötä pitämällä AM-kehäantennin
etäällä viritinvahvistimesta ja muista laitteista.
• Varmista, että FM-lanka-antenni on kokonaan
laajennettu.
• Kun olet liittänyt FM-lanka-antennin, pidä
se mahdollisimman vaakasuorassa.
Laajakaistayhteys
Internet-laajakaistayhteys vaaditaan
musiikkipalvelujen kuuntelemiseen
ja viritinvahvistimen ohjelmiston
päivittämiseen.
Modeemi
Tämän laitteen avulla muodostetaan yhteys
laajakaistaan ja Internetiin. Laite saattaa
olla integroitu reitittimeen.
Reititin
• Käytä reititintä, jonka lähetysnopeus on
vähintään 100 Mb/s, jotta voit nauttia
kotiverkon sisällöstä.
• Suosittelemme reitintiä, jossa on sisäinen
DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) -palvelin.
Tämä toiminto määrittää lähiverkon
IP-osoitteet automaattisesti.
jatkuu
33FI
LAN-kaapeli (CAT5)
• Suosittelemme, että käytät tämäntyyppistä
kaapelia kiinteää lähiverkkoa varten.
Jotkin litteät LAN-kaapelit ovat herkkiä
kohinahäiriölle. Suosittelemme, että käytät
tavanomaisia kaapeleita.
• Jos viritinvahvistinta käytetään ruuhkaisessa
verkkoympäristössä tai ympäristössä,
jossa sähköiset laitteet aiheuttavat
virtalähdehäiriötä, käytä suojattua
LAN-kaapelia.
Palvelin
Palvelin on laite, joka jakaa sisältöä
(musiikkia, valokuvia ja videoita) kotiverkon
DLNA-laitteille. Palvelimena käytettävä laite
(kuten tietokone) on yhdistettävä kodin
kiinteään lähiverkkoon*.
* Lisätietoja palvelinlaitteista, jotka ovat
yhteensopivia tämän viritinvahvistimen kanssa,
on kohdassa sivu 69.
34FI
Esimerkkikokoonpano
LAN-kaapeli
(lisävaruste)
Internet
Modeemi
Palvelin
LAN-kaapeli
(lisävaruste)
Reititin
Huomautus
Palvelimen (kuten tietokoneen) äänentoisto saattaa
ajoittain katketa, jos käytössä on langaton yhteys.
35FI
Liitännät
Seuraavassa kuvassa on esimerkkikokoonpano kotiverkosta, jossa on viritinvahvistin ja palvelin.
Suosittelemme, että käytät kiinteää yhteyttä.
7: Verkkovirtajohdon
kytkeminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Verkkovirtajohto
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Viritinvahvistin alustaminen
Ennen kuin käytät viritinvahvistinta
ensimmäistä kertaa, alusta viritinvahvistin
seuraavasti. Tätä toimenpidettä voidaan
käyttää myös palauttamaan laitteen
oletusasetukset.
Käytä viritinvahvistimen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
?/1
Pistorasiaan
Huomautus
Muista kytkeä virta viritinvahvistimeen,
kun toistolaitteen video- ja äänisignaaleja
lähetetään televisioon viritinvahvistimen
kautta. Jos viritinvahvistimeen ei ole kytketty
virtaa, video- ja äänisignaaleja ei lähetetä.
36FI
1
Katkaise viritinvahvistimen
virta painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekunnin ajan.
CLEARING tulee näkyviin hetkeksi,
minkä jälkeen CLEARED ! tulee näyttöön.
Kaikki muutetut tai säädetyt asetukset
palautetaan oletusasetuksiksi.
Kaiuttimien sijoittaminen
4
Valitse SP Pattern painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
5
Valitse haluamasi kaiutinsijoittelu
painamalla V/v-painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
.
6
Paina RETURN/EXIT O.
Kaiutinsijoittelun valitseminen
1
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Takakeskikaiuttimien sijoittaminen
Valitse
Settings painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
Voit vaihtaa SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
-liitäntöihin liitettyjen kaiuttimien käyttöä
käyttötarkoituksen mukaan.
Huomautuksia
• Tämä asetus on käytettävissä vain, jos SP Pattern
-asetuksena on asetus, jossa ei ole takakeski- ja
etuyläkaiuttimia.
• Määritä SB Assign -asetus, ennen kuin suoritat
automaattisen kalibroinnin.
3
1
Valitse Speaker painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Settings painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
3
Valitse Speaker painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
jatkuu
37FI
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Valitse kaiutinsijoittelu käytössä olevan
kaiutinjärjestelmän mukaan.
4
5
Valitse SB Assign painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
.
• Speaker B: Jos liität ylimääräisen
etukaiutinjärjestelmän SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B -liitäntöihin,
valitse Speaker B.
• BI-AMP: Jos liität etukaiuttimet
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
-liitäntöihin kaksoisvahvistinliitännällä,
valitse BI-AMP.
• OFF: Jos kytket takakeski- tai
etuyläkaiuttimet SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B -liitäntöihin,
valitse OFF.
6
Paina RETURN/EXIT O.
Etukaiuttimen valitseminen
Voit valita etukaiuttimet, joita haluat käyttää.
Käytä viritinvahvistimen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
SPEAKERS
Ilmaisimet
Valitut kaiuttimet
SP A
SPEAKER FRONT A -liitäntöihin
liitetty kaiutin.
SP B*
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
-liitäntöhin liitetty kaiutin.
SP A B*
SPEAKER FRONT A- ja SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
-liitäntöihin liitetty kaiutin
(rinnakkaiskytkentä).
Näytössä näkyy SPK OFF.
Äänisignaaleja ei lähetetä
kaiutinliitännöistä.
* Jos haluat valita SP B- tai SP A B -liitännän,
määritä Speaker Settings -valikon SB Assign
-asetukseksi Speaker B. (sivu 37).
Huomautus
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet
on liitetty.
AUTO CALIBRATION
-toiminnon käyttäminen
Tämä viritinvahvistin käyttää DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration)
-toimintoa, jonka avulla voit suorittaa
automaattisen kalibroinnin seuraavasti:
• Tarkista jokaisen kaiuttimen ja
viritinvahvistimen välinen liitäntä.
• Säädä kaiuttimien tasoa.
• Mittaa jokaisen kaiuttimen etäisyys
kuuntelusijainnista.1)
• Mittaa kaiuttimen koko.1)
• Mittaa taajuusominaisuudet (EQ).1)
• Mittaa taajuusominaisuudet (vaihe).1)2)
1) Mittaustuloksia ei käytetä, kun A. DIRECT
Valitse käytettävä
etukaiutinjärjestelmä painamalla
SPEAKERS-painiketta toistuvasti.
Voit tarkistaa valitut kaiutinliitännät
näytössä näkyvästä ilmaisimesta.
38FI
2)
on valittuna.
Mittaustuloksia ei käytetä, kun vastaanotetaan
Dolby TrueHD- tai DTS-HD-signaaleja,
joiden näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
DCAC on suunniteltu luomaan huoneeseen
sopiva äänitasapaino. Voit kuitenkin
säätää kaiuttimien tasoja manuaalisesti
mieltymyksiesi mukaan. Lisätietoja
on kohdassa Test Tone (sivu 93).
Automaattisen kalibroinnin
määrittäminen
Mittausmikrofoni
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Ennen automaattisen kalibroinnin
suorittamista
Ennen kuin suoritat automaattisen
kalibroinnin, tarkista seuraavat asiat.
• Asenna ja liitä kaiuttimet (sivu 19, 21).
• Liitä vain mukana toimitettu
mittausmikrofoni AUTO CAL MIC
-liittimeen. Älä liitä muita mikrofoneja
tämän liittimeen.
• Määritä Speaker Settings -valikon SB Assign
-asetukseksi BI-AMP, jos käytössä on
kaksoisvahvistinliitäntä(sivu 88).
• Aseta Speaker Settings -valikon SB Assign
-asetukseksi Speaker B, jos käytät
kaiuttimien etu-B-liitäntää (sivu 37).
• Varmista, ettei kaiutinlähdön tilaksi ole
asetettu SPK OFF (sivu 38).
• Varmista, ettei PARTY STREAMING
-toiminto ole käytössä (sivu 77).
• Irrota kuulokkeet.
• Poista mahdolliset esteet mittausmikrofonin
ja kaiuttimien tieltä, jotta välttyisit
mittausvirheiltä.
• Varmista, että ympäristö on hiljainen ja
meluton, jotta saisit tarkemman mittauksen.
Huomautuksia
• Kalibroinnin aikana kaiuttimista tuleva ääni on
erittäin voimakas eikä voimakkuutta voi säätää.
Ota lapset ja naapurusto huomioon.
• Jos mykistystoiminto on aktivoitu ennen
automaattisen kalibroinnin suorittamista,
mykistystoiminto kytketään pois päältä
automaattisesti.
• Oikeita mittauksia ei välttämättä voi suorittaa
tai automaattista kalibrointia ei voi tehdä,
kun käytössä on erityiskaiuttimet, kuten
dipolikaiuttimet.
Esimerkki takakeskikaiuttimien
käytöstä
1
Valitse kaiutinsijoittelu (sivu 37).
Jos kytket etuyläkaiuttimet, valitse
kaiutinsijoittelu, jossa on etuyläkaiuttimet
(5/x.x tai 4/x.x) aina, kun teet
automaattisen kalibroinnin. Muutoin
etuyläkaiuttimien ominaisuuksia ei
voi mitata.
2
Liitä mukana toimitettu
mittausmikrofoni AUTO CAL MIC
-liittimeen.
3
Asenna mittausmikrofoni.
Aseta mittausmikrofoni
kuuntelupaikkaasi. Käytä tuolia tai
jalustaa niin, että mittausmikrofoni
on samalla korkeudella kuin korvasi.
jatkuu
39FI
Aktiivisen bassokaiuttimen
asetuksen vahvistaminen
• Kun bassokaiutin on liitetty, kytke
bassokaiuttimeen virta ja lisää
äänenvoimakkuutta ennen bassokaiuttimen
aktivoimista. Käännä LEVEL -säädin
hieman alle keskipisteeseen.
• Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
jakosuodintoiminto, aseta arvo maksimiin.
• Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto,
ota tämä toiminto pois käytöstä.
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
?/1
Tulopaini
kkeet
Huomautus
Käytössä olevan bassokaiuttimen ominaisuuksien
mukaan asetuksen etäisyysarvo voi olla kauempi
kuin todellinen sijainti.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Settings painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
40FI
3
Valitse Standard painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
Kalibrointityypiksi asetetaan
automaattisesti Engineer.
7
Valitse haluamasi kohde
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja paina sitten
.
• Retry: Suorittaa automaattisen
kalibroinnin uudelleen.
• Save: Tallentaa mittaustulokset ja
lopettaa asetustoimenpiteen.
• Warning: Näyttää mittaustuloksiin
liittyvän varoituksen. Lisätietoja on
kohdassa Automaattisen kalibroinnin
jälkeisten viestien luettelo (sivu 42).
• Exit: Lopettaa asetustoimenpiteen
tallentamatta mittaustuloksia.
8
Tallenna mittaustulokset.
Valitse Save vaiheessa 7.
Huomautuksia
5
Valitse START painamalla
-painiketta.
6
Mittaus alkaa viiden sekunnin
kuluttua.
Mittaus ja testiääni kestävät noin
30 sekuntia.
Kun mittaus on suoritettu, merkkiääni
kuuluu ja näyttö vaihtuu.
• Voit valita kalibrointityypin käyttämällä
automaattisen kalibroinnin Customtoimintoa. (sivu 43).
• A.P.M. (Automatic Phase Matching)
-toiminto aktivoidaan mittaustuloksen
tallentamisen jälkeen.
• A.P.M. (Automatic Phase Matching)
-toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
– kalibrointityypiksi on valittu Off
käyttämällä automaattisen kalibroinnin
Custom-toimintoa (sivu 43).
– kun vastaanotetaan Dolby TrueHDtai DTS-HD-signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
9
Irrota mittausmikrofoni
viritinvahvistimesta.
Huomautus
Jos kaiutin on asetettava uudelleen, automaattinen
kalibrointi kannattaa tehdä uudelleen, jotta voit
nauttia surround-äänestä.
Vihjeitä
Huomautus
Jos näytössä näkyy virhekoodi, katso kohta
Automaattisen kalibroinnin jälkeisten viestien
luettelo (sivu 42).
• Voit vaihtaa etäisyyden yksikköä Speaker settings
-valikon kohdasta Distance Unit (sivu 94).
• Kaiuttimen koon (Large/Small) määrittää matalien
taajuuksien ominaisuudet. Mittaustulokset
voivat muuttua mittausmikrofonin ja kaiuttimien
sijainnin sekä huoneen muodon mukaan.
On suositeltavaa, että noudatat mittaustuloksia.
Voit kuitenkin muuttaa kyseisiä asetuksia Speaker
Settings -valikosta. Tallenna mittaustulokset ensin
ja yritä sitten muuttaa asetuksia.
jatkuu
41FI
Viritinvahvistimen valmisteleminen
4
Valitse Auto Cal. painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Automaattisen kalibroinnin
peruuttaminen
Automaattinen kalibrointitoiminto
peruutetaan, kun teet jonkin seuraavista
mittaustoimenpiteen aikana:
– Paina ?/1.
– Paina kaukosäätimen tulopainikkeita
tai käännä viritinvahvistimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
– Paina MUTING tai .
– Paina viritinvahvistimen SPEAKERSpainiketta.
– Säädä äänenvoimakkuutta.
– Liitä kuulokkeet.
– Paina SHIFT ja sitten AUTO CAL.
Automaattisen kalibroinnin
tulosten tarkistaminen
Voit tarkistaa kohdassa Automaattisen
kalibroinnin suorittaminen (sivu 40) saadun
virhekoodin tai varoitusviestin noudattamalla
seuraavia vaiheita.
Valitse Warning kohdan
”Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen” (sivu 41) vaiheessa
7 painamalla V/v-painiketta ja
paina sitten
.
Jos varoitusviesti tulee näkyviin, tarkista
viesti ja käytä viritinvahvistinta tekemättä
muutoksia.
Voit tarvittaessa suorittaa automaattisen
kalibroinnin uudelleen.
Kun Error Code tulee näkyviin
Tarkista virhe ja suorita automaattinen
kalibrointi uudelleen.
1 Valitse ENTER painamalla
.
TV-ruudussa näkyy RETRY ?.
2 Valitse YES painamalla B/b ja paina
sitten
.
3 Toista vaiheet 6-9 kohdassa
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen (sivu 40).
42FI
Automaattisen kalibroinnin
jälkeisten viestien luettelo
Näyttö ja selitys
Error Code 31
SPEAKERS-toiminto on poistettu käytöstä. Määritä
toiset kaiutinasetukset ja suorita automaattinen
kalibrointi uudelleen.
Error Code 32
Yhtään kaiutinta ei tunnistettu. Varmista, että
mittausmikrofoni on liitetty oikein, ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen.
Jos mittausmikrofoni on liitetty oikein,
mutta virhekoodi tulee edelleen näkyviin,
mittausmikrofonin johto voi olla vahingoittunut
tai väärin liitetty.
Error Code 33
• Yhtään etukaiutinta ei ole liitetty tai vain yksi
etukaiutin on liitetty.
• Mittausmikrofonia ei ole liitetty.
• Joko vasenta tai oikeaa takakaiutinta ei ole liitetty.
• Takakeskikaiuttimet tai etuyläkaiuttimet on
liitetty, vaikka takakaiuttimia ei ole liitetty.
Liitä takakaiuttimet SPEAKERS SURROUND
-liitäntöihin.
• Takakeskikaiutin on liitetty vain SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B R -liitäntöihin. Kun liität vain yhden
takakeskikaiuttimen, liitä se SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B L -liitäntöihin.
• Joko vasen tai oikea etuyläkaiutin ei ole liitetty.
Warning 40
Mittauksen aikana havaittiin voimakasta melua.
Voit saada paremmat tulokset, jos suoritat
kalibroinnin uudelleen hiljaisessa ympäristössä.
Warning 41
Warning 42
Mikrofonin tulosignaali on liian voimakas.
• Kaiuttimen ja mikrofonin etäisyys on liian lyhyt.
Aseta laitteet kauemmaksi toisistaan ja suorita
mittaus uudelleen.
Warning 43
Bassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voi
tunnistaa. Tämä voi johtua melusta. Kokeile
suorittaa mittaus hiljaisessa ympäristössä.
No Warning
Varoitustietoja ei ole.
Vihje
Bassokaiuttimen sijainnin mukaan mittaustulokset
voivat vaihdella. Ongelmia ei kuitenkaan ole, vaikka
jatkaisi viritinvahvistimen käyttöä kyseisellä arvolla.
Automaattisen kalibroinnin
mukauttaminen
Voit mukauttaa automaattisen kalibroinnin
valitsemalla haluamasi kalibrointityypin.
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Settings painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
3
Valitse Auto Cal. painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
4
Valitse Custom painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
5
Valitse haluamasi
kalibrointityyppi painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
• Full Flat: Tekee jokaisen kaiuttimen
taajuuden mittauksesta tasaisen.
• Engineer: Asettaa taajuusominaisuudet
sellaisiksi, jotka vastaavat Sonyn
kuunteluhuonestandardia.
• Front Reference: Säätää kaikkien
kaiuttimien ominaisuuksia vastaamaan
etukaiuttimen ominaisuuksia.
• Off: Poistaa käytöstä automaattisen
kalibroinnin taajuuskorjaimen ja
A.P.M. (Automatic Phase Matching)
-toiminnon.
Viritinvahvistimen verkkoasetukset
on määritettävä oikein, jotta laitteen
verkkotoimintoja voidaan käyttää.
Seuraavassa on kuvattu toimenpide, joka
määrittää IP-osoitteen automaattisesti
(DHCP).
Tässä tapauksessa viritinvahvistimeen
kytketyn reitittimen tai Internetpalveluntarjoajan on tuettava DHCPprotokollaa.
HOME
NETWORK
V/v/b,
MENU
1
Valitse Home Network -toiminto
painamalla HOME NETWORK.
2
Paina MENU.
Huomautus
Määritä kalibrointityypin asetukseksi Off,
jos haluat purkaa DTS 96/24 -äänimuotoa.
6
Vahvista valittu kalibrointityyppi
painamalla
.
7
Toista vaiheet 5-9 kohdassa
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen (sivu 40).
Viritinvahvistimen valmisteleminen
1
Viritinvahvistimen
verkkoasetusten
määrittäminen
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
3
Valitse
Settings painamalla
V/v-painiketta toistuvasti ja
paina sitten
- tai b-painiketta.
4
Valitse Network painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
.
jatkuu
43FI
5
6
7
Valitse Settings painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
.
Valitse Auto painamalla
V/v-painiketta toistuvasti
ja paina sitten
.
Valitse Do Not Use painamalla
V/v-painiketta toistuvasti ja
paina sitten
.
Vahvistusnäyttö tulee näkyviin
TV-ruutuun.
8
Voit näyttää viritinvahvistimen valikon
TV-ruudussa ja valita käytettävän toiminnon
TV-ruudusta painamalla kaukosäätimen
V/v/B/b- ja -painikkeita.
Kun haluat avata viritinvahvistimen valikon
TV-ruutuun, varmista, että viritinvahvistin on
GUI MODE -tilassa noudattamalla kohdassa
GUI MODE -toiminnon käyttöönotto ja
käytöstä poisto (sivu 45) kuvattuja vaiheita.
Valitse OK painamalla V/vpainiketta toistuvasti ja paina
sitten
.
Viesti Connecting tulee näkyviin TVruutuun. Viesti Complete! tulee näkyviin,
kun verkkoasetukset on märitetty.
Paina sitten
. Näyttö palaa Network
Settings -valikkoon. (Verkkoympäristön
mukaan verkkoasetusten määrittäminen
voi kestää jonkin aikaa.)
Jos No Connection -viesti tulee näkyviin,
tee toimet kohdassa Network Settings valikko (sivu 98).
9
Kuvaruutunäytön
käyttöohjeet
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Valikon käyttäminen
Määritä palvelimen asetukset.
1
Jotta voit kuunnella palvelimeen
tallennettua äänisisältöä, palvelimen
asetukset on määritettävä (sivu 69).
Vaihda television tuloa niin, että
valikon kuva näkyy näytössä.
2
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
Verkkoasetusten määrittäminen
manuaalisesti
Lisätietoja on kohdassa ”IP-osoitteen
määrittäminen manuaalisesti” (sivu 98)
tai Välityspalvelimen määrittäminen
manuaalisesti (sivu 98).
Vihje
Jos haluat tarkistaa verkkoasetukset, katso kohta
Verkkotietojen tarkistaminen (sivu 98).
44FI
3
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v-painikkeita
toistuvasti ja avaa valikko
painamalla
tai b.
Päävalikkojen yleiskatsaus
Valikkokuvake
Input
Music
Video
4
Valitse säädettävä valikkokohde
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti ja vahvista sitten
valikkokohde painamalla
.
5
Valitse haluamasi parametrit
toistamalla vaiheet 3–4.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina RETURN/EXIT O.
Valikosta poistuminen
Paina MENU.
Valitsee musiikin
palvelimesta lähteestä
Home Network (sivu 73),
Music Services (sivu 75),
iPhone/iPod (sivu 50) tai
USB-laite (sivu 52).
Valitsee videon iPhone-/
iPod-laitteesta (sivu 50).
FM/AM/SR
Valitsee sisäänrakennetun
FM/AM-radion (sivu 55) tai
liitetyn satelliittivirittimen
(sivu 58).
Settings
Voit säätää kaiuttimien
asetuksia, surroundtehostetta, taajuuskorjainta,
ääntä, videota ja HDMIliittimiin kytkettyjä muita
tuloja (sivu 91).
Asetusvalikon käyttäminen
Kun painat TOOLS/OPTIONS, valitun
päävalikon asetusvalikko tulee näkyviin.
Voit valita liittyvän toiminnon valitsematta
valikkoa uudelleen.
1
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
GUI MODE -toiminnon
käyttöönotto ja käytöstä poisto
Paina GUI MODE -painiketta. Valitun tilan
mukaan näytössä näkyy GUI ON tai GUI OFF.
jatkuu
45FI
Viritinvahvistimen valmisteleminen
Valikkokohde tulee näkyviin
TV-ruutuun.
Input.
Esimerkki: Kun valitset
Kuvaus
Valitsee tulolähteeksi
vahvistimeen kytketyn
laitteen (sivu 46).
2
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v-painikkeita
toistuvasti ja avaa valikko
painamalla
tai b.
Valikkokohde tulee näkyviin TV-ruutuun.
Esimerkki: Kun valitset
Input.
Perustoiminnot
Tulolähdelaitteen toistaminen
?/1
Tulopaini
kkeet
3
Paina TOOLS/OPTIONS, kun
valikkokohteiden luettelo
on näkyvissä.
SOUND
FIELD +/–
Asetusvalikko tulee näkyviin.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Valitse haluamasi asetusvalikon
kohde painamalla V/v toistuvasti
ja paina sitten
tai b.
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
.
Asetusvalikosta poistuminen
Paina MENU.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Input ja paina sitten
tai b.
Valikkokohde tulee näkyviin TV-ruutuun.
46FI
3
Valitse haluamasi laite ja paina
sitten
.
4
Kytke virta laitteeseen ja
käynnistä toisto.
5
Paina MASTER VOL +/– tai
2 +/–, kun haluat säätää
äänenvoimakkuutta.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
MASTER VOLUME -säädintä.
6
• Voit valita haluamasi laitteen kääntämällä
viritinvahvistimen INPUT SELECTOR -säädintä
tai painamalla kaukosäätimen tulopainikkeita.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta eri tavalla
sen mukaan, kuinka nopeasti käännät
viritinvahvistimen MASTER VOLUME -säädintä.
Säädä äänenvoimakkuutta ylös tai alas nopeasti:
käännä säädintä nopeasti.
Tee hienosäätöjä: käännä säädintä hitaasti.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta eri tavalla
sen mukaan kuinka pitkään painat MASTER
VOL +/– tai 2 +/– kaukosäätimestä.
Säädä äänenvoimakkuutta ylös tai alas nopeasti:
pidä painike painettuna.
Tee hienosäätöjä: paina painiketta ja vapauta
se välittömästi.
Mykistystoiminnon aktivoiminen
Paina MUTING tai .
Voit peruuttaa mykistystoiminnon tekemällä
jonkin seuraavista toiminnoista.
• Paina MUTING tai
uudelleen.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Kytke viritinvahvistin pois päältä.
• Suorita automaattinen kalibrointi.
Jotta välttyisit kaiuttimien
vahingoittumiselta
Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen
kuin katkaiset viritinvahvistimen virran.
Voit nauttia surround-äänestä
painamalla SOUND FIELD +/–.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
painikkeita 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) tai MUSIC.
Lisätietoja on kohdassa sivu 64.
47FI
Perustoiminnot
Valikkonäyttö katoaa ja ulkoisen
tulon toistonäyttö tulee näkyviin.
Valittavissa olevat tulot:
• BD/DVD: Blu-ray Disc -soitin tai
DVD-soitin, joka on liitetty BD/
DVD-liittimeen.
• GAME: PlayStation 3 tms., joka
on liitetty GAME-liittimeen.
• SAT/CATV: Satelliittiviritin, joka
on liitetty SAT/CATV-liittimeen.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videonauhuri
tms., joka on liitetty VIDEO 1- tai
VIDEO 2 -liittimeen.
• TV: Televisio, joka on liitetty
TV-liittimeen.
• MD/TAPE: MD-soitin, kasettinauhuri,
tms., joka on liitetty MD/TAPEliittimeen.
• SA-CD/CD: Super Audio CD- tai
CD-soitin tms., joka on liitetty SA-CD/
CD-liittimeen.
Vihjeitä
Tulon nimeäminen (Name Input)
Voit antaa korkeintaan 8-merkkisen nimen
tuloille ja näyttää sen näytössä.
Laite on helposti tunnistaa näytössä näkyvästä
nimestä kuin liittimistä.
1
Valitse määritettävän tulo nimi
j
Input -näytöstä.
2
Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse Name Input ja paina
sitten
tai b.
4
Valitse merkki painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten b.
Voit siirtää merkin syöttökohtaa
taakse- ja eteenpäin painamalla B/b.
5
Kirjoita merkit yksitellen
toistamalla vaihe 4 ja paina
sitten
.
Annettu nimi rekisteröidään.
48FI
iPhone-/iPod-laitteen toistaminen
Voit nauttia iPhone-/iPod-laitteen musiikki-/videosisällöstä liittämällä laitteen viritinvahvistimen
iPhone-/iPod-liitäntöihin.
Lisätietoja iPhone-/iPod-laitteen kytkemisestä on sivuilla 29, 32.
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit
iPod touch
4. sukupolvi
iPod touch
3. sukupolvi
iPod touch
2. sukupolvi
iPod touch
1. sukupolvi
iPod nano
6. sukupolvi
iPod nano
5. sukupolvi
(videokamera)
iPod nano
4. sukupolvi
(video)
iPod nano
3. sukupolvi
(video)
iPod nano
2. sukupolvi
(alumiini)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Huomautuksia
• Sony ei vastaa iPod-/iPhone-laitteeseen tallennettujen tietojen mahdollisesta häviämisestä tai
vahingoittumisesta, kun iPod-/iPhone-laite on kytketty tähän viritinvahvistimeen.
• Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod-/iPhone-laitteen kanssa, ja sen taataan olevan
Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen.
49FI
Perustoiminnot
Voit käyttää viritinvahvistimessa seuraavia iPod-/iPhone-malleja. Päivitä iPod-/iPhone-laitteeseen
uusin ohjelmisto ennen laitteen käyttämistä.
iPhone-/iPod-ohjaustilan
valitseminen
iPhone-/iPod-laitteen käyttäminen
System GUI -tilassa
Voit valita iPhone-/iPod-ohjaustilan
GUI-valikon avulla tai kaukosäätimen
iPhone CTRL -toiminnon avulla.
Voit käyttää GUI-valikkoa iPod-/iPhonelaitteen sisällön selaamiseen.
Voit myös ohjata kaikkia toimintoja
katselemalla tietoja viritinvahvistimen
näytöstä, kun GUI MODE on poistettu
käytöstä.
1
Varmista, että System GUI on
valittu kohdan iPhone-/iPodohjaustilan valitseminen (sivu 50)
vaiheessa 4.
2
Valitse iPhone/iPod ja paina
sitten
.
3
Valitse sisältöluettelosta haluamasi
sisältö ja paina sitten
.
Valitun sisällön toisto käynnistyy ja
musiikki-/videosisällön tiedot näkyvät
TV-ruudussa.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Huomautus
iPhone-/iPod-laitteen videosignaalit
ylösmuunnetaan viritinvahvistimessa ja
lähetetään televisioon videosignaalin lähdön
tilan mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Videosignaalien
muunnostoiminto (sivu 31).
MENU
iPhone
CTRL
1
2
Paina MENU.
Toistotilan valitseminen
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
Voit vaihtaa toistotilaa kaukosäätimen
TOOLS/OPTIONS-painikkeen avulla.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Valitse
Music tai
Video
ja paina sitten
tai b.
Kun iPhone tai iPod on liitetty,
TV-ruudussa lukee iPhone/iPod.
3
Valitse iPhone/iPod ja paina
sitten TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
4
iPhone-/iPod-laitteen käyttäminen
iPod-tilassa
1
Varmista, että iPod on valittu
kohdan iPhone-/iPod-ohjaustilan
valitseminen (sivu 50) vaiheessa 4.
2
Valitse iPhone/iPod ja paina
sitten
.
3
Valitse haluamasi sisältö iPod-/
iPhone-laitteen valikon avulla.
Valitse System GUI tai iPod
ja paina sitten
.
Lisätietoja iPhone-/iPod-laitteen käytöstä
on iPhone-/iPod-laitteen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
50FI
iPhone-/iPod-laitteen käyttäminen
kaukosäätimen avulla
Painike
Toiminta
Voit ohjata iPhone-/iPod-laitetta käyttämällä
seuraavia viritinvahvistimen kaukosäätimen
painikkeita.
MENU,
RETURN, B
Palaa edelliseen näyttöön/
kansiotasoon.
V/v
Valitsee edellisen/seuraavan kohteen.
REPEAT*
Siirtyy jatkuvan toiston tilaan.
SHUFFLE*
Siirtyy satunnaistoistotilaan.
* Paina SHIFT-painiketta ja sitten tätä painiketta.
SHIFT
• iPhone/iPod ladataan, kun se liitetään
viritinvahvistimeen ja viritinvahvistimeen
on kytketty virta.
• Kappaleita ei voi siirtää iPhone-/
iPod-laitteeseen.
• Älä irrota iPhone-/iPod-laitetta käytön
aikana. Vältä tietojen vioittuminen tai
iPhone-/iPod-laitteen vaurioituminen
katkaisemalla viritinvahvistimen virta,
kun iPhone/iPod kytketään tai irrotetaan.
USB
V/v/B/b,
iPhone/iPod-viestiluettelo
RETURN
Viesti ja selitys
MENU
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
B•/•b
N
x
X
Paina USB-painiketta ennen seuraavien
painikkeiden käyttämistä.
Painike
Toiminta
N
Aloittaa toiston.
X, x
Keskeyttää toiston.
m/M
Siirtää taaksepäin tai eteenpäin.
./>
Siirtyy edelliseen/seuraavaan
tiedostoon.
B•/•b
Ohittaa edellisen/seuraavan albumin.
,b
Reading
Viritinvahvistin tunnistaa ja lukee tietoja
iPhone- tai iPod-laitteesta.
Loading
Viritinvahvistin lataa tietoja iPhone- tai
iPod-laitteesta.
No Support
Yhteensopimaton iPhone/iPod on liitetty.
No Device
iPhone- tai iPod-laitetta ei ole liitetty.
No Music/No Video
Musiikkia tai videoita ei löydy.
HP No Support
Ääntä ei lähetetä kuulokkeista, kun iPhone tai iPod
on liitetty.
Vahvistaa valitun kohteen.
51FI
Perustoiminnot
Huomautuksia iPhone-/
iPod-laitteista
Tuotenimi
USB-laitteen toistaminen
Mallinimi
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
Voit nauttia USB-laitteen musiikista
liittämällä laitteen viritinvahvistimen
(USB) -porttiin.
Lisätietoja USB-laitteen liittämisestä on
kohdassa iPhone-, iPod- tai USB-laitteen
kytkeminen (sivu 32).
Tässä viritinvahvistimessa voi toistaa
seuraavia musiikkitiedostojen muotoja:
Tiedostomuoto
Laajennus
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*
“.m4a”, “.3gp”, “.mp4”
WMA9 Standard*
“.wma”
* Viritinvahvistin ei toista DRM-koodattuja
tiedostoja.
Yhteensopivat USB-laitteet
Voit käyttää viritinvahvistimessa seuraavia
Sonyn USB-laitteita. Muita USB-laitteita
ei voi käyttää tässä viritinvahvistimessa.
Hyväksytty Sonyn USB-laite
Tuotenimi
Walkman
®
Mallinimi
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Huomautuksia
• Viritinvahvistin ei voi lukea NTFS-muotoista
tietoa.
• Viritinvahvistin ei voi lukea tietoja, jotka on
tallennettu muille kuin kiintolevyn ensisijaiselle
osiolle.
• Älä käytä muita kuin tässä mainittuja USBlaitteita. Muiden mallien toimintaa ei voi taata.
• Toimintaa ei välttämättä voi aina taata, vaikka
käytössä olisi tässä mainittu USB-laite.
• Kaikkia mainittuja USB-laitteita ei välttämättä
ole saatavilla kaikilla alueilla.
• Kun yllä mainittuja malleja alustetaan, tee
alustus käyttämällä itse laitetta tai mallia varten
tarkoitettua alustusohjelmistoa.
• Kun USB-laite liitetään viritinvahvistimeen,
kytke laite vasta sitten, kun Creating Librarytai Creating Database-viesti on kadonnut
USB-laitteesta.
USB-laitteen käyttäminen
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
V/v/B/b,
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
52FI
MENU
1
Paina USB- tai AMP-painiketta ennen
seuraavien painikkeiden käyttämistä.
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
3
Toiminta
N
Aloittaa toiston.
X
Keskeyttää toiston.
Kun USB-laite on liitetty, TV-ruudussa
lukee USB.
x
Lopettaa toiston.
m/M
Siirtää taaksepäin tai eteenpäin.
Valitse USB ja paina sitten
./>
Siirtyy edelliseen/seuraavaan
tiedostoon.
FOLDER +/–
Siirtyy edelliseen/seuraavaan
kansioon.
REPEAT*
Siirtyy jatkuvan toiston tilaan.
Valitse
Music ja paina sitten
- tai b-painiketta.
.
Voit käyttää USB-laitetta viritinvahvistimen
kaukosäätimen avulla.
Musiikkisisällön tiedot näkyvät
TV-ruudussa.
* Paina SHIFT-painiketta ja sitten tätä painiketta.
Toistotilan valitseminen
Voit vaihtaa toistotilaa kaukosäätimen
TOOLS/OPTIONS-painikkeen avulla.
• Repeat: Off / One / All / Folder
USB-laitteen käyttäminen
kaukosäätimen avulla
Voit ohjata USB-laitetta käyttämällä
seuraavia viritinvahvistimen kaukosäätimen
painikkeita.
AMP
SHIFT
USB
FOLDER +/
–
N
./>,
REPEAT
m/M
x
X
USB-laitteeseen liittyviä
huomautuksia
• Kun USB-kaapeliyhteys tehdään, kytke
liitettävän USB-laitteen mukana toimitettu
USB-kaapeli. Lisätietoja käyttömenetelmästä
on liitettävän USB-laitteen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
• Älä kytke viritinvahvistinta ja USB-laitetta
USB-keskittimen kautta.
• Kun USB-laite on liitetty, TV-ruudussa
lukee Reading.
• Liitetyn USB-laitteen mallin mukaan
Reading-viesti voi näkyä näytössä noin
10 sekunnin ajan.
• Kun USB-laite on liitetty, viritinvahvistin
lukee kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot.
Jos USB-laitteessa on useita kansioita tai
tiedostoja, USB-laitteen tietojen lukemisessa
voi kestää pitkään.
• Viritinvahvistin tunnistaa enintään
– 100 kansiota (sisältäen ROOT-kansion)
– 100 äänitiedostoa kussakin kansiossa
– 8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne
mukaan lukien ROOT-kansion).
Äänitiedostojen ja kansioiden
enimmäismäärä vaihtelee tiedosto- ja
kansiorakenteen mukaan.
Älä tallenna muuntyyppisiä tiedostoja
tai tarpeettomia kansioita USB-laitteeseen.
jatkuu
53FI
Perustoiminnot
Painike
• Yhteensopivuutta kaikkien koodaus-/
kirjoitusohjelmistojen, tallennuslaitteiden
ja tallennusvälineiden kanssa ei voi taata.
Yhteensopimaton USB-laite voi tuottaa
melua tai vääristynyttä ääntä tai sen sisältöä
ei toisteta ollenkaan.
• Toiston käynnistyminen voi kestää hetken
seuraavissa tilanteissa:
– kansiorakenne on erittäin monimutkainen
– muistikapasiteetti on liian suuri.
• Tämä viritinvahvistin ei välttämättä tue
kaikkia liitetyn USB-laitteen toimintoja.
• Viritinvahvistimen toistojärjestys voi
poiketa liitetyn USB-laitteen
toistojärjestyksestä.
• Kansiota, joissa ei ole äänitiedostoja,
ohitetaan.
• Kun toistetaan erittäin pitkää raitaa, jotkin
toiminnot saattavat aiheuttaa viivettä toistoon.
1
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
No Support
Yhteensopimaton USB-laite on liitetty, tuntematon
laite on liitetty tai
USB-laite on liitetty USB-keskittimen kautta (sivu 52).
No Device
USB-laitetta ei ole liitetty.
No Track
Raitoja ei löydy.
Tallentaminen
viritinvahvistimen avulla
Voit tallentaa sisältöä äänilaitteesta
(kuten CD-tallentimesta) tai videolaitteesta
(kuten videonauhurista tai DVD-tallentimesta)
viritinvahvistimen avulla. Lisätietoja on
tallennuslaitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
54FI
Valmistele tallennuslaite.
Esimerkki 1 (äänitallennus):
Aseta tyhjä MD-levy tai kasetti
tallennusnauhuriin ja säädä
tallennustasoa.
Esimerkki 2 (videotallennus):
Aseta tyhjä videonauha
tallennuslaitteeseen (liitetty VIDEO 1
OUT -liittimiin) tallentamista varten.
Viesti ja selitys
Device Error
USB-laitteen muistia ei tunnistettu (sivu 52).
Valmistele toistolaite toistoa
varten.
Esimerkki 1 (äänitallennus):
Viritä radioasema, jota haluat tallentaa.
Esimerkki 2 (videotallennus):
Aseta videonauhuriin videonauha,
jonka haluat kopioida.
USB-viestiluettelo
Reading
Viritinvahvistin tunnistaa ja lukee tietoja
USB-laitteesta.
Valitse tallennettava toistolaite
painamalla vastaavaa
tulopainiketta.
4
Aloita tallennus
tallennuslaitteessa ja aloita
sitten toisto toistolaitteessa.
Huomautuksia
• Joissakin lähteissä on tekijänoikeussuojauksia
tallentamisen estämiseksi. Siinä tapauksessa
et välttämättä pysty tallentamaan lähteestä.
• Vain analogiset tulosignaalit viedään analogisesta
lähtöliittimestä (tallentamista varten).
• HDMI-ääntä ei voida tallentaa.
• Jos ainoastaan komposiittivideosignaaleja
tallennetaan, viritinvahvistimen automaattinen
virrankatkaisutoiminto voi aktivoitua ja keskeyttää
tallennuksen. Tässä tapauksessa aseta Auto
Standby -asetukseksi OFF (sivu 101).
2
Virittimen toiminnot
Voit kuunnella FM- ja AM-lähetyksiä
sisäisellä virittimellä. Varmista ennen käyttöä,
että olet liittänyt FM- ja AM-antennit
viritinvahvistimeen (sivu 33).
Vihje
Suoravirityksen viritysasteikko on kuvattu alla.
AM
Aseman virittäminen
automaattisesti (Auto Tuning)
1
Valitse Auto Tuning ja paina
sitten
tai b.
2
Paina V/v.
Skannaa pienimmästä suurimpaan
painamalla V. Skannaa suurimmasta
pienimpään painamalla v.
Viritinvahvistin lopettaa skannaamisen
aina, kun asema vastaanotetaan.
AM
Yhdysvallat, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Eurooppa, Australia
50 kHz
9 kHz
* AM-viritysskaala on muutettavissa (sivu 56).
Jos FM-stereovastaanotto on
heikko
1 Viritä haluamasi kanava Auto Tuning- tai
SHIFT
Numeropainikkeet
Direct Tuning -toiminnon avulla
(sivu 55) tai valitse haluamasi esiasetettu
asema (sivu 56).
2 Paina TOOLS/OPTIONS.
3 Valitse FM Mode ja paina sitten tai b.
4 Valitse MONO ja paina sitten .
Aseman virittäminen suoraan
(Direct Tuning)
Voit antaa aseman taajuuden suoraan
käyttämällä numeropainikkeita.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
1
Valitse Direct Tuning ja paina
sitten
tai b.
2
Paina SHIFT ja syötä sitten
taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
* Paina 0 vain Euroopan ja Australian malleissa.
jatkuu
55FI
Virittimen toiminnot
FM
AM
FM- tai AM-valikko tulee näkyviin
TV-ruutuun.
FM-/AM-radion
kuunteleminen
Alue
Valitse valikosta FM FM tai
ja paina sitten
tai b.
Vihje
3
Kun olet virittänyt AM-aseman, säädä
AM-kehäantennin suuntaa ihanteellista
vastaanottoa varten.
FM-/AM-radioasemien
esiasettaminen
Paina
(Preset Tuning)
.
Jos et voi virittää asemaa
“– – – .– – MHz” tulee näkyviin ja näyttö palaa
nykyiseen taajuuteen.
Varmista, että olet syöttänyt oikean taajuuden.
Jos taajuus on väärä, toista vaihe 2. Jos et
vieläkään voi virittää asemaa, taajuus ei ehkä
ole käytössä alueellasi.
Voit tallentaa enintään 30 FM-asemaa ja
30 AM-asemaa suosikkiasemiksi.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
AM-viritysasteikon muuttaminen
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Voit muuttaa AM-viritysasteikkoa 9 kHz:iin
tai 10 kHz:iin viritinvahvistimen painikkeilla.
1
Viritä esiasetettava kanava Auto
Tuning -toiminnolla (sivu 55)
tai Direct Tuning -toiminnolla
(sivu 55).
2
Paina TOOLS/OPTIONS.
?/1
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse Memory ja paina sitten
tai b.
4
Voit valita esiasetuksen numeron
myös painamalla
.
TUNING MODE
1
Katkaise viritinvahvistimen
virta painamalla ?/1.
2
Kun viritinvahvistimen TUNING
MODE -painike painettuna ja
paina sitten ?/1.
Nykyinen AM-viritysasteikko muutetaan
9 kHz:iin (tai 10 kHz:iin).
Voit palauttaa asteikon 10 kHz:iin
(tai 9 kHz:iin) toistamalla edellä
olevan toimenpiteen.
Huomautuksia
• Viritinvahvistimen asetusten mukaan
AM-viritysasteikon muuttaminen voi
kestää jonkin aikaa.
• Kaikki esiasetetut asemat tyhjennetään,
jos muutat viritysasteikkoa.
56FI
Asema on tallennettu valittuun
esiasetuksen numeroon.
5
Voit esiasettaa toisen aseman
toistamalla vaiheet 1–4.
Voit tallentaa seuraavat asemat:
• AM-kaista: AM 1 – AM 30
• FM-kaista: FM 1 – FM 30
Esiasetetuille asemille viritys
1
Valitse valikosta FM FM tai
ja paina sitten
tai b.
2
Valitse haluamasi esiasetettu
asema.
AM
AM
Käytettävissä on pikavalintanumerot 1–30.
Esiasetettujen asemien
nimeäminen (Name Input)
Valitse FM FM- tai AM AM -näytöstä
esiasetettu numero, jonka haluat
nimetä.
2
Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse Name Input ja paina sitten
tai b.
4
Valitse merkki painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten b.
Voit siirtää merkin syöttökohtaa taakseja eteenpäin painamalla B/b.
5
Kirjoita merkit yksitellen
toistamalla vaihe 4 ja paina
sitten
.
Annettu nimi rekisteröidään.
(vain Euroopan ja Australian mallit)
Tämä viritinvahvistin tukee RDS-järjestelmää
(radiotietojärjestelmää), jonka avulla voit
radioasemat voivat lähettää lisätietoja
tavallisen ohjelmointisignaalin ohessa.
Tämä viritinvahvistin tarjoaa käteviä
RDS-toimintoja, kuten ohjelmapalvelunimen
näytön. RDS toimii vain FM-asemilla.*
* Kaikki FM-asemat eivät toimita RDS-palvelua
tai muita vastaavantyyppisiä palveluita. Jos
et tunne alueesi RDS-palveluita, ota yhteyttä
paikalliseen radioasemaan lisätietoja varten.
Valitse asema FM-kaistalta.
Kun virität aseman, joka tukee RDSpalveluita, RDS syttyy ja ohjelmapalvelunimi*
näkyy TV-näytössä ja viritinvahvistimen
näytössä.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta,
ohjelmapalvelunimi ei tule näkyviin.
Huomautuksia
• RDS ei välttämättä toimi oikein, jos viritetty asema
ei lähetä RDS-signaalia tai jos signaali on heikko.
• Jotkin kirjaimet, jotka voidaan näyttää TVruudussa, ei voi näyttää viritinvahvistimen
näytössä.
Vihje
Kun ohjelmapalvelunimi on näkyvissä, voit
tarkistaa taajuuden painamalla toistuvasti
DISPLAY-painiketta (sivu 107).
57FI
Virittimen toiminnot
1
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Satelliittiradion
kuunteleminen
Satelliittiradiovirittimen
kytkeminen
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan
mallit)
Kytke SiriusConnect Home -viritin. Kun
käytät SiriusConnect Home -viritintä tämän
viritinvahvistimen kanssa, varmista, että
kytket virittimen verkkosovittimen seinässä
olevaan pistorasiaan.
Jotta voit kuunnella satelliittiradiota SiriusReady®-viritinvahvistimella, tarvitset lisäksi
Sirius-satelliittiradiovirittimen (myydään
erikseen). Sirius-satelliittiradio on saatavilla
Yhdysvaltojen (paitsi Alaska ja Havaiji),
Puerto Ricon ja Kanadan asukkaille.
SIRIUS-liitin
Satelliittiradio tarjoaa valtavan määrän
musiikkia (kuten pop, rock, country,
R&B, hiphop, jazz ja klassinen) ilman
mainoskatkoja sekä kattavan valikoiman
ammattilais- ja yliopistotason
urheilulähetyksiä selostuksella ja
ammattilaisten kommentoimina. Saatavilla
on myös ainutlaatuista viihdettä,
ajankohtaisohjelmia, komediaa,
perheohjelmia, paikallisia liikenne- ja
säätietoja sekä uutisia luotettavimmista
lähteistä.
Kun olet hankkinut Sirius-virittimen, palvelu
on tilattava ja aktivoitava, jotta voit kuunnella
satelliittiradiota. Satelliittivirittimien mukana
toimitetaan helpot asennus- ja käyttöönottoohjeet. Sirius-virittimiin on saatavilla useita
ohjelmapaketteja, kuten The Best of XM
-lisäpaketit, joiden ansiosta voit kuunnella
molempien palvelujen suosituimpia ohjelmia.
Best of XM -paketti ei tällä hetkellä ole
saatavissa Sirius Canadan tilaajille.
Saatavilla on myös perheystävällisiä paketteja,
jotka rajoittavat aikuisohjelmia sisältävien
kanavien käyttöä.
Voit tilata Sirius-palvelun Yhdysvalloissa
osoitteesta www.sirius.com tai soittamalla
numeroon 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474).
Kanadassa palvelun voi tilata osoitteesta
www.siriuscanada.ca.
58FI
Huomautus
Voit välttää kohinahäiriötä pitämällä SiriusConnect
Home -viritintä, antennia ja verkkosovitinta etäällä
kaiutinjohdoista ja virtajohdosta.
Satelliittiradion kuuntelun
valmisteleminen
Vastaanotto-olosuhteiden
tarkistaminen (Antenna Aiming)
1
Valitse asetusvalikosta Antenna
Aiming ja paina sitten
.
2
Säädä antennin suuntaa
vastaanoton laadun tarkistuksen
aikana, jotta saat parhaan
vastaanoton.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Valikosta poistuminen
1
Virittimen toiminnot
Paina MENU.
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
tai b.
3
Paina TOOLS/OPTIONS.
SR
SR ja paina sitten
Satelliittiradion kanavan
valitseminen
SHIFT
Asetusvalikko tulee näkyviin.
Numeropainikkeet
ID-numeron tarkistaminen
1
Valitse asetusvalikosta Sirius ID
ja paina sitten
.
2
Tarkista Sirius ID TV-ruudusta
ja kirjoita se alla olevalle riville.
Sirius ID:_________________________
V/v/b,
Voit tarkistaa Sirius ID:n myös
viritinvahvistimen näytöstä.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse SR SR ja paina sitten
tai b.
59FI
Kanavan valitseminen kategorian
mukaan (Category Mode)
Satelliittiradion kanavien
esiasettaminen
Voit valita kanavan yhdestä kategoriasta
tai kaikista kategorioista.
1
Voit tallentaa enintään 30 SIRIUSsatelliittiradiokanavaa suosikkiasemiksi.
Valitse kategoria ja paina
sitten
.
• All: Voit valita kanavan kaikista
kategorioista.
• (kategorian nimi): Voit valita kanavan
yhdestä kategoriasta.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Huomautus
Kun Preset Mode -näyttö on näkyvissä,
valitse Category Mode painamalla TOOLS/
OPTIONS-painiketta ja painamalla sitten
V/v-painiketta toistuvasti.
2
Valitse kanava ja paina sitten
.
1
Valitse esiasetettava kanava
Category Mode- (sivu 60) tai
Direct Tuning -toiminnolla
(sivu 60).
2
Paina TOOLS/OPTIONS.
Valittu kanava vastaanotetaan. Kanavan
tiedot näkyvät TV-ruudussa.
Huomautus
Kun valitset kanavan Category Mode -tilassa, valittu
kanava ei välttämättä ole siitä kategoriasta, josta
halusit kanavan valita. Tämä johtuu siitä, että
kanava voi kuulua useisiin kategorioihin.
Kanavan valitseminen syöttämällä
kanavan numeron suoraan
(Direct Tuning)
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Esiasetuksen numeron valintanäyttö
tulee näkyviin.
4
Voit antaa kanavan numeron suoraan
numeropainikkeiden avulla.
1
Asetusvalikko tulee näkyviin.
Valitse Direct Tuning ja paina
sitten
.
3
Paina SHIFT ja anna sitten
kanavan numero painamalla
numeropainikkeita.
4
Paina
.
Valittu kanava viritetään.
60FI
Valitse esiasetusnumero,
jonka haluat antaa esiasetetulle
kanavalle, ja paina sitten
.
Käytettävissä on esiasetuskanavat 1–30.
Kaikkiin esiasetuskanaviin on
määritetty oletuskanava, kun hankit
viritinvahvistimen.
Vaiheessa 1 valittu kanava rekisteröidään
esiasetetuksi kanavaksi.
Paina TOOLS/OPTIONS.
2
Valitse Memory ja paina
sitten
.
5
Voit esiasettaa toisen kanavan
toistamalla vaiheet 1–4.
Esiasetettujen kanavien
valitseminen
1
Valitse valikosta SR SR ja paina
sitten
- tai b-painiketta.
2
Valitse haluamasi esivalintanumero
esivalintaluettelosta ja paina
sitten
.
Voit valita tallennetun esiasetetun
kanavan väliltä 1–30.
Huomautuksia
Tiettyjen kanavien käytön
rajoittaminen
(Parental Lock)
Voit estää tiettyjen kanavien käytön
itsemääritettävän lukituskoodin avulla.
Oletuslukituskoodi on 0000.
Vaihda lukituskoodia, ennen kuin käytät tätä
toimintoa ensimmäisen kerran. Lisätietoja
on kohdassa Lukituskoodin vaihtaminen
(Lock Code) (sivu 62).
SHIFT
Numerop
ainikkeet
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
RETURN/
EXIT O
1
Valitse lukittava kanava Category
Mode- (sivu 60) tai Direct Tuning
-toiminnolla (sivu 60).
2
Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse Parental Lock ja paina
sitten
tai b.
4
Valitse ON ja paina sitten
.
Näyttöön tulee viesti Enter your 4-digit
lock code.
jatkuu
61FI
Virittimen toiminnot
• Esiasetetut kanavatiedot voivat muuttua, jos Sirius
XM Radio Inc. muuttaa kanavaohjelmointiaan.
• Kun Category Mode -näyttö on näkyvissä, valitse
Preset Mode painamalla TOOLS/OPTIONSpainiketta ja painamalla sitten V/v-painiketta
toistuvasti.
5
Paina SHIFT ja anna sitten
4-numeroinen lukituskoodi
painamalla numeropainikkeita.
Näyttöön tulee The channel has been
locked. -viesti ja käytönesto otetaan
käyttöön.
Jos haluat poistaa syötettyjä numeroita,
palaa vaiheeseen 2 painamalla RETURN/
EXIT O-painiketta ja toistamalla toimet
alkaen vaiheesta 2.
Lukituskoodin vaihtaminen
(Lock Code)
1 Valitse kanava, jonka lukituskoodia
haluat vaihtaa, käyttämällä Category
Mode- (sivu 60) tai Direct Tuning
-toimintoa (sivu 60).
2 Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3 Valitse Lock Code ja paina sitten
.
Näyttöön tulee viesti Enter your 4-digit
lock code.
4 Paina SHIFT ja anna sitten 4-numeroinen
lukituskoodi painamalla numeropainikkeita.
Näyttöön tulee viesti Enter a new lock code.
5 Syötä uusi 4-numeroinen lukituskoodi
numeropainikkeilla.
Näyttöön tulee viesti To confirm, enter
your new lock code again.
6 Anna uusi lukituskoodi uudelleen
painamalla numeropainikkeita.
Näyttöön tulee viesti The lock code
has been changed.
Lukittujen kanavien kuunteleminen
1 Valitse lukittu kanava, jota haluat
kuunnella, käyttämällä Direct Tuning
-toimintoa (sivu 60).
Näyttöön tulee viesti Enter your 4-digit
lock code.
2 Paina SHIFT ja anna sitten 4-numeroinen
lukituskoodi painamalla numeropainikkeita.
Valittu kanava viritetään.
62FI
Käytöneston peruuttaminen
1 Valitse kanava, jonka lukituksen haluat
poistaa, käyttämällä Direct Tuning
-toimintoa (sivu 60).
2 Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3 Valitse Parental Lock ja paina sitten
or b.
4 Valitse OFF ja paina sitten
.
Näyttöön tulee viesti Enter your 4-digit
lock code.
5 Paina SHIFT ja anna sitten 4-numeroinen
lukituskoodi painamalla
numeropainikkeita.
Näyttöön tulee The channel has been
unlocked. -viesti ja kanavan lukitus
poistetaan.
Huomautuksia
• Kun valitset kanavan Category Mode -toiminnolla,
lukitut kanavat ohitetaan.
• Kun viritinvahvistin palautetaan oletusasetuksiin,
lukituskoodi palautetaan oletusarvoksi (0000),
mutta käytöneston asetuksia ei poisteta.
• Et voi esiasettaa lukittuja kanavia. Jos asetat
käytöneston esiasetettuun kanavaan, kyseisen
kanavan esiasetustiedot palautetaan oletuksiksi.
• Et voi asettaa käytönestoa kanavalle 0 ja
kanavalle 184.
• Voit asettaa vain yhden lukituskoodin
viritinvahvistimeen. Et voi asettaa yksilöllisiä
lukituskoodeja kullekin kanavalle.
Satelliittiradion viestiluettelo
Selitys
Ohjeet
Antenna
[ANTENNA]
Antennia ei ole liitetty oikein.
Tarkista SiriusConnect Home -virittimen ja antennin
välinen liitäntä.
Acquiring
[ACQUIRING]
Vastaanotto-olosuhteet ovat
heikot.
Yritä siirtää antenni toiseen paikkaan.
Lisätietoja antennin paikasta on SiriusConnect Home
-virittimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Et ole tilannut valittua kanavaa.
—
SR Tuner
[SR TUNER]
SiriusConnect Home -viritintä ei
ole liitetty oikein.
Tarkista kaikki liitännät ja kytke järjestelmään virta
uudelleen. Varmista myös, että SiriusConnect Home
-virittimen mukana toimitettu verkkosovitin on
kytketty seinässä olevaan pistorasiaan.
Invalid
[INVALID]
Olet antanut virheellisen
kanavanumeron.
Viritettävä kanava tyhjä lähetyspalvelussa
tapahtuneen muutoksen tai heikkojen vastaanottoolosuhteiden vuoksi.
Locked CH
[LOCKED CH]
Valittu kanava on lukittu.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Tilaustiedot on päivitetty.
—
Updating
[UPDATING]
Kanavatietoja päivitetään.
—
FW UPDT
[FW UPDT]
SiriusConnect Home -virittimen
laiteohjelmistoa päivitetään.
—
––––
Valitussa kanavassa ei ole
tekstitietoja.
Tämä ei ole virhe. Tekstitietoja ei ehkä näytetä
järjestelmän tilan vuoksi, esimerkiksi heti sen jälkeen,
kun järjestelmä on vastaanottanut kanavan.
63FI
Virittimen toiminnot
Viestin
näyttökohde:
TV-ruutu
[Display]
Huomautus
Surround-äänestä nauttiminen
Äänikentän valitseminen
Tämä viritinvahvistin voi luoda
monikanavaista surround-ääntä. Voit valita
jonkin viritinvahvistimen esiohjelmoiduista,
optimoiduista äänikentistä.
SOUND
FIELD +/–
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla toistuvasti SOUND
FIELD +/–.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
painikkeita 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) tai MUSIC.
2-kanavainen äänitila
Voit vaihtaa äänilähdön 2-kanavaiseksi
ääneksi riippumatta käyttämäsi ohjelmiston
tallennusmuodoista, liitetystä toistolaitteesta
tai viritinvahvistimen äänikenttäasetuksista.
x 2CH ST. (2-kanavainen stereo)
Viritinvahvistin toistaa äänen vain
vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta.
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
kokonaan äänikentän prosessoinnin ja
monikanavaiset surround-muodot miksataan
2-kanavaisiksi.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Voit kytkeä valitun tulon audio 2-kanavaiseksi
analogiseksi tuloksi. Tämän toiminnon avulla
voit nauttia laadukkaista analogisista lähteistä.
Kun käytät tätä toimintoa, vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimen tasoa
voidaan säätää.
64FI
Et voi valita A. DIRECT -vaihtoehtoa, kun tuloksi
on valittu GAME ja USB.
Auto Format Direct (A.F.D.) -tila
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
kuunnella laadukasta ääntä ja valita purkutilan
2-kanavaisen stereoäänen kuuntelemiseksi
monikanavaisena äänenä.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Esiasettaa äänen sellaiseksi, kuin se oli
tallennettu/koodattu lisäämättä mitään
surround-tehosteita.
Yhdysvaltojen ja Kanadan mallin
viritinvahvistin luo kuitenkin matalataajuisen
signaalin lähetettäväksi bassokaiuttimeen,
kun LFE-signaalia ei ole.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Toistaa 2-kanavaisen vasemman/oikean
signaalin kaikista kaiuttimista. Ääntä ei
kuitenkaan välttämättä toisteta kaikista
kaiuttimista kaiutinasetuksista riippuen.
Elokuvatila
Voit ottaa surround-äänen käyttöön kätevästi
valitsemalla jonkin viritinvahvistimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat
elokuvateattereiden jännittävän ja voimakkaan
äänen kotiisi.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
on Sonyn uusi innovatiivinen
kotiteatteritekniikka, joka hyödyntää uusimpia
akustisen ja digitaalisen signaalin
käsittelytekniikoita. Tekniikka perustuu
äänitysstudioiden tarkkoihin vastemittausten
tietoihin.
HD-D.C.S.-toiminnon avulla voit nauttia
Blu-ray- ja DVD-elokuvien laadukkaasta
äänestä ja ainutlaatuisesta äänimaailmasta
juuri niin kuin elokuvan ääniteknikko on
ne suunnitellut masteroinnin aikana.
Voit valita HD-D.C.S.-tilan tehostetyypin.
Lisätietoja on kohdassa
”Surround Settings -valikko” (sivu 94).
Musiikkitila
Voit ottaa surround-äänen käyttöön kätevästi
valitsemalla jonkin viritinvahvistimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat
konserttisalien jännittävän ja voimakkaan
äänen kotiisi.
x HALL (Sali)
Toistaa klassisen konserttisalin akustiikan.
x JAZZ (Jazzklubi)
Toistaa jazzklubin akustiikan.
x CONCERT (Livekonsertti)
Toistaa 300 hengelle tarkoitetun livehuoneen
akustiikan.
x PLII MV (PLII Movie)
x STADIUM (Stadion)
Toistaa suuren, avoimen stadionin tunnun.
x SPORTS (Urheilu)
Toistaa urheilulähetyksen tunnun.
x P. AUDIO (Portable Audio)
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Movie -tilan
purkamisen. Tämä asetus laajentaa Dolby
Pro Logic II Movie- tai Dolby Digital 5.1
-tilan erillisille 7.1 elokuvakanavalle.
Toistaa selkeästi parannetun äänen
kannettavasta audiolaitteesta. Tämä tila
on ihanteellinen MP3-tiedostoille ja muulle
pakatulle musiikille.
x PLII MS (PLII Music)
x PLIIz (PLIIz Height)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIz -tilan
purkamisen. Tämä asetus lisää joustavuutta
5.1-kanavaisesta 7.1-kanavaiseen
järjestelmään laajennettaessa. Sen
pystysuuntaiset osat antavat ulottuvuutta
läsnäoloon ja syvyyteen.
Suorittaa Dolby Pro Logic II Music -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Music -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -tilan
purkamisen. 2-kanavaisessa muodossa
tallennettu lähde puretaan 7 kanavaan.
x PLIIz (PLIIz Height)
Suorittaa Dolby Pro Logic IIz -tilan
purkamisen. Tämä asetus lisää joustavuutta
5.1-kanavaisesta 7.1-kanavaiseen
järjestelmään laajennettaessa. Sen
pystysuuntaiset osat antavat ulottuvuutta
läsnäoloon ja syvyyteen.
65FI
Surround-äänestä nauttiminen
Suorittaa Dolby Pro Logic II Movie -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
Dolby Surround -koodatuille elokuville.
Lisäksi tämä tila voi toistaa äänen 5.1kanavaisena dubattujen tai vanhojen
elokuvien katsomista varten.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Suorittaa DTS Neo:6 Music -tilan purkamisen.
2-kanavaisessa muodossa tallennettu lähde
puretaan 7 kanavaan. Tämä asetus on
ihanteellinen tavalliselle stereolähteelle,
kuten CD-levyille.
Kun kuulokkeet on liitetty
Voit valita tämän äänikentän vain, jos
kuulokkeet on liitetty viritinvahvistimeen.
x HP 2CH (HP (2CH))
Tämä tila valitaan automaattisesti, jos käytät
kuulokkeita (lukuun ottamatta A. DIRECT).
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
kokonaan äänikentän prosessoinnin ja
monikanavaiset surround-muodot
miksataan 2-kanavaisiksi lukuun
ottamatta LFE-signaaleja.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Tämä tila valitaan automaattisesti, jos käytät
kuulokkeita, A. DIRECT on valittuna.
Toistaa analogiset signaalit prosessoimatta
niitä taajuuskorjaimessa, äänikentässä jne.
Jos liität bassokaiuttimen
Tämä viritinvahvistin luo matalataajuisen
signaalin lähetettäväksi bassokaiuttimeen, kun
LFE-signaalia ei ole. Kyseessä on
alipäästötehoste, joka lähetetään
bassokaiuttimesta 2-kanavaiseen signaaliin.
Matalia signaaleja ei kuitenkaan luoda NEO6
CIN- tai NEO6 MUS-tilassa, jos kaikkien
kaiuttimien asetus on Large.
Jotta saisit kaiken hyödyn Dolby Digital
-bassonsuuntauspiiristä, bassokaiuttimen
katkaisutaajuus kannattaa asettaa
mahdollisimman korkealle.
Huomautuksia äänikentistä
• Kaiutinsijoittelun asetuksista riippuen
kaikki äänikentät eivät välttämättä ole
käytettävissä.
• PLIIx ja PLIIz eivät voi olla yhtä aikaa
valittuna.
66FI
– PLIIx on käytettävissä vain, kun
kaiutinsijoittelu on asetuksessa,
jossa on takakeskikaiuttimet.
– PLIIz on käytettävissä vain, kun
kaiutinsijoittelu on asetuksessa,
jossa on etuyläkaiuttimet.
• Musiikin ja elokuvien äänikentät eivät
toimi seuraavissa tilanteissa.
– DTS-HD Master Audio-, DTS-HD High
Resolution Audio- tai Dolby TrueHD
-signaaleja, joiden näytteenottotaajuus
on yli 48 kHz.
– A.DIRECT on valittuna.
• PLII MV-, PLIIx MV-, PLII MS-, PLIIx MS-,
PLIIz-, NEO6 CIN- ja NEO6 MUS -tilat
eivät toimi, kun kaiutinsijoitteluna on 2/0
tai 2/0.1.
• Kun jokin musiikin äänikentistä on valittu,
ääntä ei kuulu bassokaiuttimesta, jos kaikki
kaiuttimet on asetettu Speaker Settings
-valikossa Large-tilaan. Ääni kuitenkin
toistetaan bassokaiuttimesta, jos
– digitaalinen tulosignaali sisältää LFEsignaaleja.
– etu- tai takakaiuttimet on asetettu
Small-tilaan.
– MULTI ST.-, PLII MV-, PLII MS-, PLIIx
MV-, PLIIx MS-, HD-D.C.S.- tai P.
AUDIO on valittuna.
Elokuvan/musiikin surroundtehosteiden kytkeminen
pois päältä
Valitse 2CH ST. tai A.F.D. AUTO painamalla
toistuvasti SOUND FIELD +/–.
Voit myös valita 2CH ST. -tilan painamalla
toistuvasti viritinvahvistimen 2CH/
A.DIRECT-painiketta tai A.F.D. AUTO -tilan
painamalla toistuvasti A.F.D.-painiketta.
Viritinvahvistimen tukemat digitaaliset äänimuodot
Digitaaliset äänimuodot, joita tämä viritinvahvistin voi purkaa, vaihtelevat liitettyjen laitteiden
digitaalisten äänilähtöliittimien mukaan. Tämä viritinvahvistin tukee seuraavia äänimuotoja.
Äänimuoto
Kanavien
enimmäismäärä
Toistolaitteen ja viritinvahvistimen välinen
etäisyys
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
5.1
a
a
×
a
×
a
×
a
Dolby Digital Plus
a)
Dolby TrueHDa)
DTS 96/24
c)
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
Monikanavainen lineaarinen PCMa)
7.1
Surround-äänestä nauttiminen
Dolby Digital
a) Äänisignaalit viedään toisessa muodossa, jos toistolaite ei hyväksy kyseistä muotoa. Lisätietoja
on toistolaitteen käyttöohjeessa.
Signaalit, joiden näytteenottotaajuus on yli 96 kHz, toistetaan taajuudella 96 kHz tai 88,2 kHz.
c) DTS 96/24 puretaan DTS-muodossa, kun A.P.M. (Automatic Phase Matching) -toiminto aktivoidaan.
b)
67FI
SOUND OPTIMIZER -toiminnon
käyttäminen
Äänikenttien palauttaminen
oletusasetuksiksi
Sound Optimizer -toiminnon avulla voit
nauttia kirkkaasta ja dynaamisesta äänestä
matalilla äänenvoimakkuuksilla. Toiminto
kalibroi automaattisesti äänen, joka ei kuulu
hyvin, kun äänenvoimakkuuden asetusta
pienennetään. Automaattisen kalibroinnin
jälkeen äänenvoimakkuuden taso on
optimoitu käyttöympäristöön.
Käytä viritinvahvistimen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
Valitse S. OPT. ON painamalla SOUND
OPTIMIZER -painiketta.
Sound Optimizer -toiminto aktivoituu. Sound
Optimizer -toiminto otetaan käyttöön ja
poistetaan käytöstä painamalla SOUND
OPTIMIZER -painiketta.
Huomautus
Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT.
68FI
1
Katkaise viritinvahvistimen virta
painamalla ?/1.
2
Pidä MUSIC-painike painettuna
ja paina ?/1.
S.F. CLEAR tulee näyttöön ja kaikki
äänikentät palautuvat oletusasetuksiksi.
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen
Tietoja viritinvahvistimen
verkkotoiminnoista
™
Tietoja DLNA-standardista
DLNA (Digital Living Network Alliance) on
standardisointijärjestö, johon kuuluu useita
sisältöä (musiikkia, valokuvia ja videoita)
vaihtavien tuotteiden valmistajia, kuten
palvelimien (tietokoneiden ym.), viihdeelektroniikkalaitteiden ja matkapuhelinten
tuottajia. DLNA päättää alan standardeista
ja myöntää virallisen merkinnän laitteille,
jotka tukevat DLNA-standardeja.
Palvelin on asennettava, ennen kuin voit
kuunnella palvelimeen tallennettua
äänisisältöä viritinvahvistimen kautta.
Seuraavat palvelinlaitteet ovat yhteensopivia
tämän viritinvahvistimen kanssa.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 ja 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV -viritinvahvistin
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
asennettuna Windows 7 käyttöjärjestelmään (sivu 70)
• Microsoft Windows Media Player 11
asennettuna Windows Vista-/Windows XP
-käyttöjärjestelmään (sivu 71)
* Ei saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.
Jos palvelimessa on toiminto, joka rajoittaa
muiden laitteiden käyttöä, muuta toiminnon
asetusta niin, että se sallii viritinvahvistimen
käyttää palvelinta.
Tässä osiossa kuvataan, miten Windows
Media Player määritetään, kun sitä
käytetään palvelimena.
Lisätietoja muiden palvelinlaitteiden
asetuksista on kyseisten laitteiden tai
ohjelmistojen käyttöoppaissa tai ohjeissa.
Huomautus
Tietokoneen näyttämät kohteet voivat poiketa tässä
näytetyistä käytössä olevan käyttöjärjestelmän
version tai tietokoneen mukaan. Lisätietoja on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
69FI
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen
• Voit toistaa DLNA-yhteensopivaan
laitteeseen (DLNA CERTIFIED -tuotteet)
tallennettua äänisisältöä, jos laitteessa on
virallinen DLNA-logo (sivu 73).
• Voit käyttää viritinvahvistinta
UPnP-mediamuunninta vastaavana
laitteena kotiverkossa.
• Internet-yhteyden avulla voit kuunnella
musiikkipalveluja (sivu 75) ja päivittää
viritinvahvistimen ohjelmiston.
• Voit kuunnellaa samaa musiikkia eri
huoneissa samanaikaisesti PARTY
STREAMING -toiminnon avulla.
• Voit ohjelmoida Media Remote -laitteita
viritinvahvistimen hallintaa varten.
Palvelimen asentaminen
Kun käytössä on Windows 7
Tässä osiossa kuvataan, miten valmistajan
asentama Windows 7:n Windows Media Player
12 määritetään.
Lisätietoja Windows Media Player 12 -ohjelman
käytöstä on Windows Media Player 12 -ohjeessa.
1
2
5
Noudata näyttöön tulevia ohjeita
viritinvahvistimen
käyttöympäristön mukaan.
Kun asetukset on määritetty, varmista,
että [Verkko- ja jakamiskeskus] -ikkunan
[Näytä aktiiviset verkot] -osiossa näkyvä
kohde on nyt [Kotiverkko] tai
[Työpaikan verkko].
6
Valitse [Muuta jakamisen
lisäasetuksia].
7
Valitse [Valitse
mediavirtautusasetukset]
kohdasta [Median virtautus].
Valitse [Näytä verkon tila ja
tehtävät] kohdasta [Verkko ja
Internet].
Vihje
Jos haluamaasi kohdetta ei näy näytössä, kokeile
vaihtaa Ohjauspaneelin näkymätyyppiä.
Valitse [Julkinen verkko]
kohdasta [Näytä aktiiviset
verkot]. Jos näytössä näkyy jokin
muu kuin [Julkinen verkko], siirry
vaiheeseen 6.
Näyttöön tulee [Määritä verkkosijainti]
-ikkuna.
70FI
Valitse [Kotiverkko] tai
[Työpaikan verkko]
viritinvahvistimen
käyttöympäristön mukaan.
Valitse [Käynnistä] –
[Ohjauspaneeli].
Näyttöön tulee [Verkko- ja
jakamiskeskus] -ikkuna.
3
4
8
Jos [Median virtautus ei ole
käytössä] näkyy
[Mediavirtautusasetukset]ikkunassa, valitse [Ota median
virtautus käyttöön].
9
Valitse [Salli kaikki].
1
Valitse [Käynnistä] – [Kaikki
ohjelmat].
2
Valitse [Windows Media Player].
Näyttöön tulee [Salli kaikki medialaitteet]
-ikkuna. Jos kaikki lähiverkon laitteet
on [Sallittu]-tilassa, valitse [OK] ja
sulje ikkuna.
Windows Media Player 11 käynnistyy.
3
Valitse [Kirjasto]-valikosta
[Median jakaminen...].
Jos käytössä on Windows XP, siirry
vaiheeseen 9.
4
medialaitteet].
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen
10 Valitse [Salli kaikki tietokoneet ja
Kun
tulee näyttöön, valitse
[Verkko…].
11 Sulje ikkuna valitsemalla [OK].
12 Päivitä palvelinluettelo.
Kun olet määrittänyt Windows Media Player
12 -ohjelman, päivitä viritinvahvistimen
palvelinluettelo ja valitse tämä palvelin
palvelinluettelosta. Lisätietoja palvelimen
valitsemisesta on kohdassa Palvelinluettelon
päivittäminen (sivu 72).
Kun käytössä on Windows Vista/XP
Näyttöön tulee [Verkko- ja
jakamiskeskus] -ikkuna.
5
Valitse [Mukauta].
Tässä osiossa kuvataan, miten Windows Media
Player 11 määritetään Windows Vista/XP*
-käyttöjärjestelmissä.
Lisätietoja Windows Media Player 11
-ohjelman käytöstä on Windows Media
Player 11 -ohjeessa.
* Windows Media Player 11 ei ole valmistajan
asentama ohjelma Windows XP käyttöjärjestelmässä. Avaa Microsoft-sivusto, lataa
asennusohjelma ja asenna sitten Windows Media
Player 11 tietokoneeseen.
Näyttöön tulee [Määritä verkkosijainti]
-ikkuna.
jatkuu
71FI
6
Valitse [Yksityinen] ja valitse
sitten [Seuraava].
12 Päivitä palvelinluettelo.
Kun olet määrittänyt Windows Media
Player 11 -ohjelman, päivitä
viritinvahvistimen palvelinluettelo ja
valitse tämä palvelin palvelinluettelosta.
Lisätietoja palvelimen valitsemisesta on
kohdassa Palvelinluettelon päivittäminen
(sivu 72).
Palvelinluettelon päivittäminen
7
8
9
Varmista, että [Sijainnin tyyppi]
-asetuksena on nyt [Yksityinen] ja
valitse sitten [Sulje].
Varmista, että [(Yksityinen
verkko)] näkyy [Verkko- ja
jakamiskeskus] -ikkunassa,
ja sulje sitten ikkuna.
Jos [Jaa media] -kohtaa ei
ole valittu [Median jakaminen]
-ikkunassa vaiheessa 3, valitse
[Jaa media] ja valitse sitten [OK].
Luettelo yhdistettävistä laitteista tulee
näkyviin.
Kun lisäät uuden palvelimen kotiverkkoon
tai jos haluttua palvelinta ei löydy
palvelinluettelosta, päivitä palvelinluettelo.
1 Kun palvelinluettelo on näkyvissä, paina
TOOLS/OPTIONS.
2 Valitse Refresh ja paina sitten
.
Päivitetty palvelinluettelo tulee näkyviin.
Vihje
Viritinvahvistin säilyttää historian viidestä
viimeisimmäksi yhdistetystä palvelimesta ja nämä
palvelimet näkyvät palvelinluettelon yläosassa.
Palvelinluettelossa voidaan näyttää enintään 20
palvelinta.
Palvelimen poistaminen
palvelinluettelosta.
1 Kun palvelinluettelo on näkyvissä, valitse
poistettava palvelin ja paina TOOLS/
OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse Delete ja paina sitten
10 Valitse [Jaa media seuraaville:] kohdan vierestä [Asetukset...].
11 Valitse [Salli uudet laitteet ja
tietokoneet automaattisesti] ja
valitse [OK].
Huomautus
Poista valinta tästä kohteesta, kun olet
varmistanut, että viritinvahvistin voi
muodostaa yhteyden palvelimeen ja toistaa
palvelimeen tallennettua äänisisältöä.
72FI
.
Vahvistusnäyttö tulee näkyviin TVruutuun.
3 Valitse OK ja paina sitten
.
Complete! tulee näkyviin ja valittu palvelin
poistetaan.
Huomautus
Vaikka palvelin poistetaan palvelinluettelosta,
palvelin tulee näkyviin luetteloon uudelleen, jos
viritinvahvistin löytää sen verkosta (esimerkiksi kun
palvelinluettelo päivitetään).
Palvelimeen tallennetusta
äänisisällöstä nauttiminen
3
Valitse HOME NETWORK ja paina
sitten
.
Palvelinluettelo tulee näkyviin
TV-ruutuun.
Jos viimeiseksi valittu kohde (soittolista,
albumi, kansio jne.) tulee näkyviin
TV-ruutuun, paina RETURN/EXIT
O -painiketta toistuvasti, kunnes
palvelinluettelo tulee näkyviin.
Kun näkyviin tulee No Server tai kun
luettelossa oleva palvelin ei ole saatavilla,
paina TOOLS/OPTIONS. Valitse Refresh
ja paina sitten
. Näkyviin tulee
päivitetty palvelinluettelo.
Voit toistaa palvelimeen tallennettua
äänisisältöä viritinvahvistimen avulla MP3-,
Linear PCM-, WMA- ja AAC*-muodoissa.
DRM (Digital Rights Management –
digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta)
-tekijänoikeussuojattua äänisisältöä ei voi
toistaa tässä viritinvahvistimessa.
* Viritinvahvistin voi toistaa vain niitä
AAC-tiedostoja, joiden tiedostotunniste
on .m4a, .mp4 tai .3gp.
Vihje
Palvelin
Voit myös valita Home Network -toiminnon
suoraan käyttämällä kaukosäätimen HOME
NETWORK -painiketta.
Viritinvahvistin
4
Valitse palvelin, johon toistettava
sisältö on tallennettu.
Huomautus
Jos palvelinlaite tukee Wake-on-LANstandardia, viritinvahvistin käynnistää
palvelimen automaattisesti. Jos palvelinlaite
ei tue Wake-on-LAN-standardia, käynnistä
palvelin etukäteen. Lisätietoja palvelimen
Wake-on-LAN-toiminnoista tai -asetukssista
on palvelimen käyttöohjeissa tai
ohjetiedostossa.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Music ja paina sitten
- tai b-painiketta.
5
Valitse haluamasi kohde (kuten
soittolista, albumi tai kansio) ja
paina sitten
.
Jos muita kohteita tulee näkyviin, rajaa
hakua toistamalla vaihe 5, kunnes vain
haluamasi kohde on näkyvissä. Näytetyt
kohteet vaihtelevat liitetyn palvelimen
mukaan.
jatkuu
73FI
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen
Sisältöluettelo tulee näkyviin
TV-ruutuun.
HOME
NETWORK
6
Valitse haluamasi raita ja
paina sitten
.
Toisto käynnistyy.
Varmista, että ääni toistetaan
viritinvahvistimen kaiuttimista.
Vihjeitä
• Jos valitset kansion (kuten artisti kansion
tai musiikkityylikansion) ja painat sitten
N-painiketta, viritinvahvistin toistaa kaikki
valitussa kansiossa olevat kohteet.
• Viritinvahvistin jatkaa viimeiseksi valitusta
kohteesta, kun toiminto vaihdetaan Home
Network -toiminnoksi, kunnes viritinvahvistimen
virta katkaistaan. Kun Network Standbay
-asetukseksi valitaan On, toisto jatkuu viimeiseksi
valitusta kohteesta, vaikka viritinvahvistimen virta
katkaistaisiin.
Home Network -toiminnon
käyttäminen kaukosäätimen
avulla
Jos haluat
Keskeyttää toiston* Paina X toiston aikana.
Jatka toistoa painamalla
N-painiketta.
Lopettaa toiston
Paina x.
Siirtyä nykyisen
raidan alkuun tai
edelliseen/
seuraavaan raitaan
Paina ./>-painiketta
toistuvasti.
Valitse toistettavan
kohteen uudelleen
Paina RETURN/EXIT O
-painiketta toistuvasti, kunnes
haluamasi hakemisto tulee
näkyviin.
Vaihtoehtoisesti paina
TOOLS/OPTIONS, valitse
Server List ja valitse sitten
haluamasi kohde.
Voit palata toistonäkymään
painamalla TOOLS/
OPTIONS ja valitsemalla
Now Playing.
Huomautuksia
• Raidat, joita viritinvahvistin ei voi toistaa, näkyvät
myös TV-ruudussa. Et voi lajitella toistettavien
raitojen luetteloa.
• Jos raitaa ei voi toistaa viritinvahvistimessa, raidan
nimen yläpuolella näkyy !-merkki ja raita ohitetaan
toiston aikana.
• Toistoa ei jatketa viimeiseksi valitusta kohteesta,
jos irrotat virtajohdon pistorasiasta.
• Kohteiden näkymisessä saattaa kestää hetki, kun
selataan kansiota, joka sisältää suuria määriä
äänisisältöä. Tässä tapauksessa käytä
avainsanahakua (sivu 80).
Hakea haluttua
Kun valitset sisältöä
kohdetta avainsanan palvelimesta, paina SHIFT,
avulla
paina sitten ALPHABET
SEARCH ja anna sitten
hakusana (sivu 80).
Palvelimen
vaihtaminen
Kun toisto on pysäytetty,
paina TOOLS/OPTIONSpainiketta. Valitse Server List
ja paina sitten . Valitse
haluamasi palvelin ja paina
sitten .
Valita toistuvan
toiston
Paina SHIFT ja paina sitten
REPEAT toistuvasti, kunnes
tai
näkyy TVruudussa.
Valita
satunnistoiston
Paina SHIFT ja paina sitten
SHUFFLE toistuvasti, kunnes
SHUF näkyy TV-ruudussa.
Tekijänoikeussuojauksen
tarkistaminen
Tämä viritinvahvistin ei voi toistaa WMAmuotoisia tiedostoja, joissa on DRMtekijänoikeussuojaus.
Jos WMA-tiedostoa ei voi toistaa tässä
viritinvahvistimessa, selvitä, onko tiedosto
DRM-suojattu, tarkistamalla tiedoston
ominaisuudet tietokoneen avulla.
Avaa kansio tai osio, johon WMA-tiedosto
on tallennettu ja napsauta tiedostoa hiiren
kakkospainikkeella, jotta voit avata
[Ominaisuudet]-ikkunan. Jos ikkunassa on
[Käyttöoikeus]-välilehti, tiedosto on DRMtekijänoikeussuojattu, eikä sitä voi toistaa
tässä viritinvahvistimessa.
74FI
Toimi seuraavasti
* Palvelimen tai raidan mukaan, toiston
keskeyttäminen ei ehkä toimi, kun Home Network
-toiminto on valittuna.
Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten vTuner
valitaan Internetin
esimerkkimusiikkipalveluksi.
Musiikkipalvelujen
kuunteleminen
1
Voit kuunnella Internetin musiikkipalveluja
tämän viritinvahvistimen avulla
(Music Service -toiminto).
Jotta voit käyttää tätä toimintoa,
viritinvahvistin on yhdistettävä verkkoon ja
verkossa on oltava aktiivinen Internet-yhteys.
Lisätietoja on kohdassa ”6: Verkkoyhteyden
muodostaminen” (sivu 33).
Lisätietoja musiikkipalveluista on seuraavassa
verkkosivustossa:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Music ja paina sitten
- tai b-painiketta.
3
Valitse MUSIC SERVICES ja paina
sitten
.
Palveluntarjoajaluettelo tulee näkyviin
TV-ruutuun. Jos viritinvahvistin näyttää
automaattisesti viimeiseksi valitun
palvelun tai aseman, paina RETURN/
EXIT O -painiketta toistuvasti, kunnes
palveluntarjoajaluettelo tulee näkyviin.
Vihje
Musiikkipalvelut
4
Valitse vTuner ja paina sitten
-painiketta.
5
Valitse haluamasi kansio tai
asema ja paina sitten
.
Viritinvahvistin
Huomautus
Viritinvahvistin on ehkä rekisteröitävä ennen
musiikkipalvelujen käyttöä palveluntarjoajan
mukaan. Lisätietoja rekisteröinnistä on
palveluntarjoajan asiakastukisivustossa.
MUSIC
SERVICES
• Valitse kohde painamalla V/
v-painiketta.
• Siirry seuraavaan hakemistoon tai
kuuntele asemaa painamalla
-painiketta.
• Siirry edelliseen hakemistoon
painamalla RETURN/EXIT O
-painiketta.
Vihje
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Viritinvahvistin näyttää viimeiseksi valitun palvelun
tai aseman, kun toiminto vaihdetaan Music Service
-toiminnoksi, kunnes viritinvahvistimen virta
katkaistaan. Kun Network Standby -asetukseksi
valitaan On, viimeiseksi valittu palvelu tai asema
näytetään, vaikka viritinvahvistimen virta
katkaistaisiin.
Huomautus
Jos No Service tulee näkyviin eikä
palveluntarjoajaluetteloa voi hakea, paina
TOOLS/OPTIONS ja valitse Refresh.
jatkuu
75FI
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen
Voit myös valita Music Services -toiminnon
suoraan käyttämällä kaukosäätimen MUSIC
SERVICES -painiketta.
Music Services -toiminnon
käyttäminen kaukosäätimen
avulla
Jos haluat
Toimi seuraavasti
Vaihtaa asemaa tai
palvelua
Palaa
palveluntarjoajaluetteloon
painamalla RETURN/EXIT
O -painiketta ja valitse
palvelu uudelleen.
Voit palata toistonäkymään
painamalla TOOLS/
OPTIONS ja valitsemalla
Now Playing.
Käyttää eri
toimintoja, kun
viritinvahvistin
valitsee tai toistaa
asemaa tai palvelua
Paina TOOLS/OPTIONS.
Näytetty kohde saattaa
vaihdella valitun kohteen tai
hakemiston mukaan.
Valita
palveluvalinnat
Paina TOOLS/OPTIONS
palvelun sisällön valinnan tai
toiston aikana. Valitse Service
Options ja paina sitten .
Palveluvalintojen sisältö
vaihtelee valittujen palvelujen
mukaan.
Hakea haluttua
Kun valitset sisältöä
kohdetta avainsanan palvelimesta, paina SHIFT,
avulla
paina sitten ALPHABET
SEARCH ja anna sitten
hakusana (sivu 80).
Näyttää saatavilla
olevat tiedot
Voit tarkastella esimerkiksi
artistin nimeä, albumin nimeä
tai kellonaikaa painamalla
DISPLAY-painiketta
toistuvasti.
Asemien esiasettaminen
Voit tallentaa enintään 20 asemaa
suosikkiasemiksi.
1
2
Valitse asema, jonka haluat
esiasettaa.
Paina vastaanoton aikana
SHIFT-painiketta ja paina sitten
ENT/MEM.
Esiasetettu muistiluettelo tulee näkyviin.
76FI
3
Voit valita esiasetuksen numeron
myös painamalla
.
4
Voit esiasettaa toisen aseman
toistamalla vaiheet 1–3.
Esiasetetun aseman
kuunteleminen
1 Valitse valikosta Music ja paina sitten
- tai b-painiketta.
2 Valitse MUSIC SERVICES ja paina
sitten
.
Palveluntarjoajaluettelo tulee näkyviin
TV-ruutuun. Jos viritinvahvistin näyttää
automaattisesti viimeiseksi valitun aseman,
paina RETURN/EXIT O -painiketta
toistuvasti, kunnes palveluntarjoajaluettelo
tulee näkyviin.
3 Valitse Preset ja paina sitten
.
Preset tulee näkyviin
palveluntarjoajaluettelon yläosaan.
4 Valitse haluamasi esiasetettu asema ja
paina sitten
.
Vihje
Voit valita esiasetetun aseman numeropainikkeiden
avulla. Kun haluat valita esiasetetun aseman
suoraan, paina esiasetuksen numeroa vastaavaa
numeropainiketta ja paina sitten .
Huomautus
Palveluntarjoajan mukaan joitakin asemia ei
välttämättä voi esiasettaa. Jos yrität esiasettaa
tällaista asemaa, näyttöön tulee viesti Not Available.
Musiikkipalveluvalikoimasta
nauttiminen
Voit kuunnella useiden Internetmusiikkipalvelujen sisältöä.
Seuraavassa verkkosivustossa on lisätietoja
musiikkipalveluista, palvelujen käyttämisestä
ja viritinvahvistimen rekisteröintikoodista.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Rekisteröintikoodin
tarkistaminen
Viritinvahvistimen rekisteröintikoodi on
ehkä annettava, jotta voit nauttia uudesta
musiikkipalvelusta.
SHIFT
1 Valitse valikosta
sitten
Music ja paina
- tai b-painiketta.
2 Valitse MUSIC SERVICES ja paina
sitten
.
Palveluntarjoajaluettelo tulee näkyviin
TV-ruutuun. Jos viritinvahvistin näyttää
automaattisesti viimeiseksi valitun
palvelun tai aseman, paina RETURN/EXIT
O -painiketta toistuvasti, kunnes
palveluntarjoajaluettelo tulee näkyviin.
PARTY
Voit käyttää PARTY STREAMING
-toimintoa kaikissa laitteissa*, joissa on
seuraava PARTY STREAMING -logo.
3 Valitse Registration Code ja paina
sitten
.
Viritinvahvistimen rekisteröintikoodi tulee
näkyviin.
Viritinvahvistimen toistamaa äänisisältöä voi
toistaa samanaikaisesti kaikissa kotiverkon
laitteissa, jotka tukevat PARTY STREAMING
-toimintoa.
Kun PARTY-toisto on käynnissä, PARTYisännäksi kutsuttu laite käynnistää PARTYtoiston ja virtauttaa musiikkia, jolloin PARTYvieraaksi kutsuttu laite liittyy PARTY-toistoon
ja vastaanottaa musiikin PARTY-isännältä.
Ennen PARTY STREAMING -toiminnon
käyttämistä varmista, että PARTY
STREAMING -asetukseksi on valittu On
(sivu 99).
PARTY-vieras
PARTY-toiston käynnistäminen
Voit käynnistää PARTY-toiston, jotta muut
PARTY STREAMING -toimintoa tukevat
laitteet voivat toistaa samaa musiikkia, vaikka
olisivat eri huoneissa.
1
Varmista, että PARTYvieraslaitteisiin on kytketty virta
ja että ne ovat valmiita liittymään
PARTY-toistoon.
2
Toista haluamaasi äänilähdettä.
Viritinvahvistimen kaikkien
äänilähteiden äänisisältö voidaan
virtauttaa.
PARTY-vieras
PARTY-isäntä
PARTY-vieras
jatkuu
77FI
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen
PARTY STREAMING -toiminnon
käyttäminen
* Saatavilla olevat PARTY STREAMING
-yhteensopivat laitteet voivat vaihdella maan tai
alueen mukaan. Listätietoja saatavilla olevista
laitteista saat lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
3
Huomautuksia
Vihje
• Tällä viritinvahvistimella voi virtauttaa
ainoastaan äänisisältöä. Kun laite toimii
PARTY-isäntänä, videosignaaleja ei lähetetä
televisioon ja viritinvahvistimen ääni
lähetetään 2-kanavaäänenä.
• Kun käynnistät PARTY-toiston PARTYisäntänä, äänen ja kuvan välillä voi olla
viivettä seuraavissa tapauksissa.
– Äänipaluukanava (ARC) -toiminto on
käytössä.
– Laitteen videolähtö on kytketty televisioon
ja äänilähtö on kytketty viritinvahvistimen
digitaaliseen tai analogiseen
äänituloliittimeen.
• Kopiosuojattuja lähteitä ei välttämättä
voi virtauttaa.
Jos Network Standby -asetuksena on On,
viritinvahvistin käynnistyy ja liittyy PARTYtoistoon automaattisesti, kun PARTY-isäntälaite
käynnistää PARTY-toiston.
Paina SHIFT-painiketta ja
pidä sitten PARTY-painiketta
painettuna, kunnes START PARTY
tulee näkyviin.
Viritinvahvistin käynnistää PARTYtoiston PARTY-isäntänä.
PARTY-toiston sulkeminen
Paina SHIFT-painiketta ja pidä sitten PARTYpainiketta painettuna, kunnes CLOSE PARTY
tulee näkyviin.
PARTY-toistoon liittyminen
Viritinvahvistin voi liittyä muun laitteen
käynnistämään PARTY-toistoon, jotta voit
nauttia samasta äänisisällöstä eri huoneissa.
Kun PARTY-isäntälaite on PARTYtilassa, paina SHIFT ja paina
sitten PARTY.
JOIN PARTY tulee näkyviin ja viritinvahvistin
liittyy PARTY-toistoon PARTY-vieraana.
PARTY-toistosta poistuminen
Paina SHIFT ja paina sitten PARTY.
LEAVE PARTY tulee näkyviin ja
viritinvahvistin poistuu PARTY-toistosta.
78FI
Huomautuksia
• Et voi liittyä PARTY-toistoon seuraavissa
tilanteissa:
– viritinvahvistin isännöi PARTY-toistoa
– olet jo liittynyt toiseen PARTY-toistoon.
• Jos painat PARTY-painiketta, kun PARTY-toistoa
ei ole käynnistetty mutta PARTY STREAMING
-yhteensopiva laite toistaa sisältöä, kyseisestä
laitteesta tulee PARTY-isäntä ja viritinvahvistin
liittyy PARTY-toistoon PARTY-vieraana.
• PARTY-vieraslaitetoiminto siirtyy automaattisesti
HOME NETWORK -tilaan, kun laite liittyy
PARTY-toistoon. Vaikka PARTY-vieraslaite
poistuu PARTY-toistosta, toiminnon asetuksena
pysyy HOME NETWORK.
Ohjelmiston päivittäminen
Lataamalla ohjelmiston uusimman version,
voit nauttia uusimmista toiminnoista.
Viritinvahvistin päivittää ohjelmiston
muodostamalla yhteyden Sony-palvelimeen.
Jos Internet-yhteys on muodostettu, Home
Network- tai Music Services -toiminto on
käytössä ja uusi päivitys on saatavilla,
TV-ruutuun tulee viesti [New Software]
Perform Software Update.
Varmista, että viritinvahvistimeen liitetyt
laitteet pysäytetään ennen ohjelmiston
päivittämistä.
Lisätietoja saatavilla olevista
ohjelmistopäivityksistä on
asiakastukisivustossa (sivu 123).
Huomautuksia
• Älä katkaise viritinvahvistimen virtaa, irrota
verkkokaapelia tai käytä mitään viritinvahvistimen
toimintoa, kun päivitys on meneillään.
• Jos yrität päivittää ohjelmistoa, kun uniajastin
on käytössä, uniajastin poistuu käytöstä
automaattisesti.
1
2
Toiminnon peruuttaminen
Valitse Home Network -toiminto
painamalla HOME NETWORK.
Valitse Cancel vaiheessa 8.
Paina MENU.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
3
Valitse
Settings ja paina sitten
- tai b-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin
TV-ruutuun.
4
5
6
7
.
Valitse Software Update ja paina
sitten
.
Valitse Update ja paina sitten
Verkkoasetukset
.
Viesti ja selitys
Viritinvahvistin alkaa hakea saatavilla
olevia ohjelmistpäivityksiä.
Connection Fail
Viritinvahvistin ei voinut muodostaa yhteyttä
verkkoon.
Kun Found latest update. -viesti
tulee näkyviin, paina
.
Input Error!
Annetuissa arvoissa on virheitä tai ne eivät kelpaa.
Jos päivityksiä ei ole saatavilla, näkyviin
tulee No update required. -viesti.
Not in Use
Toimintoa, joka ei ole käytettävissä, yritetään
käyttää.
Valitse OK ja paina sitten
Kotiverkko
.
Näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään
hyväksymään ohjelmistopäivityksen
ehdot. Vahvista viesti ja lue ”SONYOHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS” (sivu 129).
Paina sitten
.
9
Verkko-ominaisuuksien
viestiluettelo
Valitse Agree ja paina sitten
.
Viritinvahvistin alkaa päivittää
ohjelmistoa. Viritinvahvistimella voi
kestää jonkin aikaa (pisimmillään
20 minuuttia), että päivitys on valmis.
Päivitykseen vaadittu aika vaihtelee
muun muassa päivityksen laajuuden,
verkkojohdon tyypin ja verkkoyhteyden
ominaisuuksien mukaan.
Kun ohjelmiston päivitys on valmis,
näkyviin tulee Complete! -viesti.
Katkaise viritinvahvistimen virta
painamalla ?/1-painiketta. Uusi versio
on nyt päivitetty viritinvahvistimeen.
Viesti ja selitys
Cannot Connect
Viritinvahvistin ei voi muodostaa yhteyttä valittuun
palvelimeen.
Cannot Get Info
Viritinvahvistin ei voi hakea tietoja palvelimesta
tai sisällöstä.
Cannot JOIN
Viritinvahvistin ei voinut liittyä PARTY-toistoon.
Cannot Play
Viritinvahvistin ei voi toistaa äänitiedostoja
tukemattoman äänimuodon tai toistorajoitusten
vuoksi.
Cannot START
Viritinvahvistin ei voinut käynnistää PARTY-toistoa.
Data Error
Yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa.
Device Full!
Et voi rekisteröidä enempää laitteita laiteluetteloon.
Initialize
Viritinvahvistin alustaa verkkotoiminnon
oletusasetuksia.
jatkuu
79FI
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen
8
Valitse Verkko ja paina sitten
Paina RETURN/EXIT O, ennen kuin
viritinvahvistin laoittaa ohjelmiston
päivityksen.
Et voi palata edelliseen näyttöön, kun päivitys
on aloitettu.
Viesti ja selitys
No Server
Verkkossa ei ole palvelimia, joihin viritinvahvistin
voisi muodostaa yhteyden. Kokeile päivittää
palvelinluettelo (sivu 72).
No Track
Palvelimen valitussa kansiossa ei ole toistettavia
tiedostoja.
Not Found
Palvelimella ei ole yhtään hakusanaa vastaavaa
kohdetta.
Not in Use
Toimintoa, joka ei ole käytettävissä, yritetään
käyttää.
Musiikkipalvelut
Viesti ja selitys
Ohjelmiston päivitys
Viesti ja selitys
Cannot connect
Viritinvahvistin ei voi muodostaa yhteyttä
palvelimeen uusimman ohjelmistoversion
lataamista varten. Avaa asetusvalikko ja päivitä
ohjelmisto uudelleen (sivu 78).
Can’t download
Viritinvahvistin ei onnistunut lataamaan
päivitystietoja ohjelmiston päivityksen aikana.
Avaa asetusvalikko ja päivitä ohjelmisto uudelleen
(sivu 78).
Update Error
Viritinvahvisin ei voi päivittää ohjelmistoa. Katkaise
viritinvahvistimen virta ja kytke virta sitten
uudelleen. Viritinvahvistin yrittää päivittää
ohjelmiston. Jos sama viesti tulee näkyviin, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Cannot Connect
Viritinvahvistin ei voi muodostaa yhteyttä
palvelimeen.
Cannot Get Data
Viritinvahvistin ei voi hakea sisältöä palvelimesta.
Cannot Play
Viritinvahvistin ei voi toistaa palvelua tai asemaa
tukemattoman äänimuodon tai toistorajoitusten
vuoksi.
Data Error
• Yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa.
• Viritinvahvistin ei tunnista palvelimen tietoja.
Need Software update
Palvelu ei ole käytettävissä viritinvahvistimen
nykyisessä ohjelmistoversiossa.
Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä on seuraavassa
verkkosivustossa:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Viritinvahvistimesta valittuun esiasetusnumeroon
ei ole tallennettu asemaa.
No Service
Palveluntarjoajaa ei löydy.
Kohteiden hakeminen
hakusanalla
Kun TV-ruudussa näkyy jokin luettelo (kuten
artistiluettelo tai raitaluettelo), voit hakea
haluttua kohdetta hakusanan avulla.
Hakusanahaku on käytettävissä vain, kun
Home Network- tai Music Service -toiminto
on valittuna.
SHIFT
Numero-/
tekstipainik
keet
ALPHABET
SEARCH
No Station
Valitussa palvelussa ei ole asemia.
Not Available
• Valittu palvelu ei ole käytettävissä.
• Toimintoa, joka ei ole saatavilla, yritetään käyttää.
Not in Use
Toimintoa, joka ei ole käytettävissä, yritetään
käyttää.
80FI
V/v/B/b,
1
Paina SHIFT ja paina sitten
ALPHABET SEARCH, kun
kohdeluettelo (kuten
artistiluettelo tai raitaluettelo)
näkyy TV-ruudussa.
Hakusanan syöttönäyttö tulee näkyviin
TV-ruutuun.
2
Paina SHIFT ja kirjoita sitten
hakusana painamalla numero-/
tekstipainikkeita.
Hakusana voi sisältää enintään
15 merkkiä.
Huomautus
Anna hakusana, joka vastaa haetun kohteen
nimen alkukirjaimia tai ensimmäistä sanaa.
Kun viritinvahvistin hakee kohdetta, se ohittaa
nimien edessä olevan The-sanan ja sitä
seuraavan välilyönnin.
3
Paina
BRAVIA Sync -ominaisuudet
Mikä on BRAVIA Sync?
BRAVIA Sync -toiminnon avulla HDMIohjaustoimintoa tukevat Sony-laitteet, kuten
esimerkiksi yhteensopivat televisiot, Blu-ray-/
DVD-soittimet, AV-vahvistimet, voivat olla
yhteydessä toisiinsa.
Kun liität HDMI-kaapelilla (ei sisälly
toimitukseen) Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia BRAVIA Sync -toiminnon
kanssa, laitteiden käyttäminen on entistä
helpompaa seuraavasti:
• Toisto yhdellä painalluksella (sivu 83)
• Järjestelmän äänenhallinta (sivu 83)
• Järjestelmän virrankatkaisu (sivu 84)
• Teatteritilan synkronointi (sivu 84)
• Kohtauksen valinta (sivu 84)
.
4
Toista vaiheet 1–3, kunnes
löydät haluamasi kohteen.
Paina sitten
.
5
Valitse haluamasi raita ja paina
sitten
.
Toisto käynnistyy.
HDMI-ohjaus on vastavuoroinen
ohjaustoimintostandardi, jota HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) käyttää
HDMI-liitännälle (High-Definition
Multimedia Interface).
Suosittelemme, että liität viritinvahvistimen
tuotteisiin, jotka tukevat BRAVIA Sync
-toimintoa.
Huomautus
Liitetyn laitteen mukaan HDMI-ohjaus ei
välttämättä toimi. Katso lisätietoja liitetyn
laitteen käyttöohjeesta.
81FI
BRAVIA Sync -ominaisuudet
Hakusanaa vastaava kohde tulee
näkyviin. Jos kohde ei vastaa hakemaasi,
näytä edellinen/seuraava kohde
painamalla B/b.
BRAVIA Sync -toiminnon
valmisteleminen
Viritinvahvistin on yhteensopiva HDMIohjaus - Pika-asetus -toiminnon kanssa.
• Jos TV on yhteensopiva HDMI-ohjaus Pika-asetus -toiminnon kanssa, voit
määrittää viritinvahvistimen ja toistolaitteen
HDMI-ohjaustoiminnon automaattisesti
määrittämällä TV:n HDMIohjaustoiminnon (sivu 82).
• Jos TV ei ole yhteensopiva HDMI-ohjaus Pika-asetus -toiminnon kanssa, määritä
viritinvahvistimen, toistolaitteen ja TV:n
HDMI-ohjaustoiminto erikseen (sivu 82).
Jos TV on yhteensopiva HDMIohjaus - Pika-asetus -toiminnon
kanssa
Jos TV ei ole yhteensopiva HDMIohjaus - Pika-asetus -toiminnon
kanssa
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2 Valitse valikosta
Settings ja paina
sitten
- tai b -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
3 Valitse HDMI ja paina sitten
or
b-painiketta.
Viritinvahvistimen HDMI-ohjaustoiminto
voidaan kytkeä päälle samalla, kun TV:n
HDMI-ohjaustoiminto kytketään päälle.
4 Valitse Ctrl for HDMI ja paina sitten
1 Liitä viritinvahvistin, TV ja toistolaitteet
5 Valitse ON ja paina sitten
HDMI-liitännällä (sivu 23, 24).
(Vastaavien laitteiden on oltava HDMIohjaustoiminnon kanssa yhteensopivia.)
2 Kytke virta viritinvahvistimeen,
televisioon ja toistolaitteisiin.
3 Kytke TV:n HDMI-ohjaustoiminto päälle.
Viritinvahvistimen ja kaikkien liitettyjen
laitteiden HDMI-ohjaustoiminto
kytketään samalla päälle. Kun asetus on
valmis, näytössä näkyy viesti COMPLETE.
Lisätietoja television asetuksen määrityksestä
on television käyttöohjeessa.
82FI
or
b-painiketta.
.
HDMI-ohjaustoiminto otetaan käyttöön.
6 Poistu GUI-valikosta painamalla GUI
MODE -painiketta.
Jos GUI-valikko on näkyvissä,
toistolaitteen HDMI-ohjaustoiminto
ei toimi oikein.
7 Ota liitetyn laitteen HDMI-ohjaustoiminto
käyttöön.
Jos liitetyn laitteen HDMI-ohjaustoiminto
on jo käytössä, asetusta ei tarvitse muuttaa.
Lisätietoja TV:n ja liitettyjen laitteiden
asettamisesta on laitteiden mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Huomautuksia
Vihje
• Ennen kuin suoritat HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toiminnon TV:stä, varmista ensin, että
televisioon, liitettyihin laitteisiin ja
viritinvahvistimeen on kytketty virta.
• Jos toistolaite ei toimi HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toiminnon asettamisen jälkeen, tarkista TV:n
HDMI-ohjausasetus.
• Jos liitetty laite ei tue HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toimintoa, mutta tukee HDMI-ohjaustoimintoa,
HDMI-ohjaustoiminto on asetettava liitettyyn
ennen television HDMI-ohjaus - Pika-asetus
-toiminnon suorittamista.
• Jos olet määrittänyt HDMI-tulon jollekin toiselle
tulolle HDMI-valikon HDMI Assign -toiminnon
avulla, toisto yhdellä painalluksella -toiminto ei ole
käytettävissä.
Voit myös valita liitetyn laitteen, kuten Blu-ray
Disc- tai DVD-soittimen, TV-valikosta.
Viritinvahvistin ja TV kytkeytyvät automaattisesti
sopivaan HDMI-tuloon.
Laitteiden toisto yhdellä
painalluksella
(Toisto yhdellä painalluksella)
Kun aloitat liitettyjen laitteiden toiston,
viritinvahvistimen ja TV:n toimintoja
yksinkertaistetaan seuraavasti:
Viritinvahvistin ja TV
Kytkeytyy päälle (jos valmiustilassa)
Vaihtaa sopivaan HDMI-tuloon
Huomautuksia
• Varmista, että Järjestelmän äänenhallinta -toiminto
on otettu käyttöön TV-valikosta.
• TV:stä riippuen sisällön alkua ei välttämättä näytetä.
• Asetuksista riippuen viritinvahvistin ei välttämättä
kytkeydy päälle, kun Pass Through -asetuksena on
AUTO tai ON.
(Järjestelmän äänenhallinta)
Voit helposti nauttia TV-äänestä
viritinvahvistimeen liitettyjen kaiuttimien
kautta.
Voit käyttää Järjestelmän äänenhallinta
-toimintoa TV-valikon avulla. Lisätietoja
on television käyttöohjeessa.
TV
Ottaa
Järjestelmän
äänenhallinnan
käyttöön
Minimoi TV:n
äänenvoimakkuuden
Viritinvahvistin
• Kytkeytyy päälle
(jos
valmiustilassa)
• Vaihtaa sopivaan
HDMI-tuloon
Toistaa TV:n
ääntä
Voit myös käyttää Järjestelmän äänenhallinta
-toimintoa seuraavasti.
• Jos kytket viritinvahvistimen päälle, kun
TV on kytketty päälle, Järjestelmän
äänenhallinta -toiminto kytkeytyy
automaattisesti päälle ja TV-ääni toistetaan
viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista.
Jos kuitenkin kytket viritinvahvistimen pois
päältä, ääni toistetaan TV-kaiuttimista.
• Kun lisäät TV:n äänenvoimakkuutta,
Järjestelmän äänenhallintatoiminto säätää
viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta
samalla tavalla.
jatkuu
83FI
BRAVIA Sync -ominaisuudet
Voit käynnistää viritinvahvistimeen Bravia Sync
-toiminnolla liitetyt laitteet yksinkertaisella
toiminnolla (yksi painallus). Voit nauttia
liitettyjen laitteiden äänestä/kuvasta.
Kun määrität Pass Through -asetukseksi AUTO
tai ON, ääni ja kuva voidaan toistaa vain TV:stä,
kun viritinvahvistin on valmiustilassa.
TV-äänestä nauttiminen
viritinvahvistimeen
liitettyjen kaiuttimien kautta
Huomautuksia
• Jos Järjestelmän äänenhallinta ei toimi
TV-asetusten mukaisesti, katso lisätietoja TV:n
käyttöohjeesta.
• Kun Ctrl for HDMI -asetukseksi on valittu ON,
HDMI Settings -valikon Audio Out -asetukset
asetetaan automaattisesti Järjestelmän
äänenhallinta-asetusten mukaisesti.
• Jos TV kytketään päälle ennen viritinvahvistinta,
TV-ääntä ei kuulu heti.
Elokuvista nauttiminen
ihanteellisella äänikentällä
Viritinvahvistimen virran
katkaiseminen TV:n kanssa
Äänikentäksi vaihtuu HD-D.C.S.
Voit palata edelliseen äänikenttään painamalla
uudelleen THEATER tai THEATRE.
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Huomautus
Kun katkaiset TV:n virran TV:n
kaukosäätimen POWER-painikkeella,
viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden
virta katkeaa automaattisesti.
Voit myös katkaista virran viritinvahvistimen
kaukosäätimellä.
Vihje
Paina television tai Blu-ray Disc soittimen kaukosäätimen THEATERtai THEATRE-painiketta ja osoita
kaukosäädin TV:tä kohti.
TV:n mukaan äänikenttä ei välttämättä vaihdu.
AV ?/1
TV
Paina TV ja paina sitten AV ?/1.
Television, viritinvahvistimen ja HDMIliitännällä liitettyjen laitteiden virta
katkaistaan.
Huomautuksia
• Määritä TV:n virtalähteen lukitustoiminnon
asetukseksi ON, ennen kuin käytät Järjestelmän
virrankatkaisu -toimintoa. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
• Kaikkien liitettyjen laitteiden virta ei välttämättä
katkea. Lisätietoja on liitetyn laitteen
käyttöohjeessa.
84FI
(Teatteritilan synkronointi)
Äänikenttä voi muuttua takaisin edelliseen
kenttään, kun vaihdat TV:n tuloa.
Valitun kohtauksen
nauttiminen ihanteellisella
äänikentällä
(Kohtauksen valinta)
Kohtauksen valintatoiminnon avulla voit
nauttia ihanteellisesta kuvanlaadusta ja
vaihtaa äänikenttää televisiosta valitun
kohtauksen mukaan.
Lisätietoja toiminnosta on television
käyttöohjeessa.
Huomautus
TV:n mukaan äänikenttä ei välttämättä vaihdu.
Muut toiminnot
Automaattisen
äänenvoimakkuustoiminnon
käyttäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta
automaattisesti tulosignaalin tai liitetyn
laitteen sisällön mukaan (ADVANCED
AUTO VOLUME -toiminto).
Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin,
kun mainosten äänenvoimakkuus on
suurempi kuin TV-ohjelmien.
AMP
– Kun vastaanotetaan lineaarisia PCM-signaaleja,
joiden näytetaajuus on yli 48 kHz.
– Kun vastaanotetaan Dolby Digital Plus-, Dolby
TrueHD-, DTS 96/24-, DTS-HD Master Audiotai DTS-HD High Resolution Audio -signaaleja.
Digitaalisen ja analogisen
äänen vaihtaminen
(INPUT MODE)
Kun liität laitteita viritinvahvistimen digitaalisiin
ja analogisiin tuloliittimiin, voit asettaa
äänitulotilan kiinteästi kumpaan tahansa
tulotilaan tai vaihtaa niiden välillä sen mukaan,
minkä tyyppistä materiaalia aiot katsoa.
1
Valitse tulo kääntämällä
viritinvahvistimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
Voit myös käyttää kaukosäätimen
tulopainikkeita.
2
AUTO
VOL
Automaattinen äänenvoimakkuustoiminto
otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä
painamalla AUTO VOL -painiketta.
Huomautuksia
• Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin poistat
toiminnon käytöstä.
• Koska toiminto on käytettävissä ainoastaan silloin,
kun tulosignaali on Dolby Digital-, DTS- tai
lineaarinen PCM-signaali, äänenvoimakkuus
saattaa kasvaa äkillisesti, kun signaali vaihdetaan
muun muotoiseksi signaaliksi.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
Valittu äänitulotila näkyy näytössä.
• AUTO: Priorisoi digitaaliset äänisignaalit.
Jos käytössä on useampia digitaalisia
liitäntöjä, HDMI-äänisignaalit
priorisoidaan. Jos digitaalisia
äänisignaaleja ei ole, analogiset
äänisignaalit valitaan. Kun TV-tulo
valitaan, etusijalla ovat äänipaluukanavan
(ARC) signaalit. Jos televisio ei ole
yhteensopiva audiopaluukanava (ARC)
-toiminnon kanssa, digitaaliset optiset
äänisignaalit valitaan.
• COAX: Määrittää digitaalisten
äänisignaalien tulon DIGITAL
COAXIAL -liittimeen.
• OPT: Määrittää digitaalisten
äänisignaalien tulon DIGITAL
OPTICAL -liittimeen.
• ANALOG: Määrittää analogisten
äänisignaalien tulon AUDIO IN (L/R)
-liittimiin.
jatkuu
85FI
Muut toiminnot
Paina AMP ja paina sitten AUTO VOL.
Valitse äänitulotila painamalla
viritinvahvistimen INPUT MODE
-painiketta toistuvasti.
Huomautuksia
• Tulosta riippuen kaikkia äänitulotiloja ei
välttämättä voi asettaa.
• Kun USB-tulo, HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES tai SIRIUS valitaan, näytössä näkyy
”------”, eikä muita tiloja voi valita.
• Kun käytössä on A. DIRECT, äänitulotilaksi
valitaan ANALOG. Et voi valita muita tiloja.
• Äänipaluukanavatoiminto (ARC) ei toimi
seuraavissa tilanteissa.
– TV ei ole yhteensopiva
audiopaluukanavatoiminnon (ARC) kanssa.
– Ctrl for HDMI -asetuksena on OFF.
– Kun viritinvahvistinta ei kytketä ARCyhteensopivan television HDMI-liittimeen
HDMI-kaapelin avulla.
Muiden tulojen äänen/kuvan
käyttäminen
(Input Assign)
Voit määrittää ääni- ja/tai videosignaalit
toiseen tuloon, kun ne eivät ole käytössä.
Kun olet määrittänyt tuloliittimet uudelleen,
voit valita liitetyn laitteen tulopainikkeiden
(tai viritinvahvistimen INPUT SELECTOR
-säätimen) avulla.
Komponenttivideo- ja
digitaaliäänitulon määritys
Voit määrittää COMPONENT VIDEO- ja
DIGITAL-tuloliittimet muiksi tuloiksi, jos
liittimien oletusasetukset eivät vastaa liitettyjä
laitteita.
Esimerkki:
Kun haluat liittää DVD-soittimen OPTICAL
SAT/CATV IN- ja COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) -liittimiin.
– Määritä OPTICAL SAT/CATV IN -liitin
BD/DVD-liittimeksi.
– Määritä COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) -liittimet BD/DVD-liittimeksi.
1
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Input ja paina sitten
tai b.
3
4
Valitse määritettävän tulo nimi.
Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
5
Valitse Input Assign ja paina
sitten
- tai b-painiketta.
Input Assign -näyttö tulee näkyviin.
86FI
6
Valitse ääni- ja/tai videosignaalit,
jotka haluat määrittää
tuloliittimeen, jonka valitsit
vaiheessa 3, käyttämällä V/v/B/
b-painikkeita.
7
Paina
.
Tulonimi
BD/DVD GAME SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
a*
Määritettävät
COMP.1
videotuloliittimet
COMP.2
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
CVBS
a
–
a
a*
a*
–
–
NONE
–
a*
–
–
–
a*
a*
a*
a
a
a
a
a
a
Määritettävät
BD COAX
äänitulo-liittimet
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
a
ANALOG
a
–
a
a*
a*
a*
a*
NONE
–
a*
–
–
–
–
–
* Oletusasetus
Huomautuksia
• Et voi määrittää muita optisia tuloja tuloihin, joihin optiset tuloliittimet on alun perin määritetty.
• Kun määrität digitaalisen äänitulon, INPUT MODE -asetus voi muuttua automaattisesti.
• Jokaisen tulon voi määrittää kerran uudelleen.
HDMI-tulon määritys
Voit määrittää HDMI-tuloliittimet muiksi
tuloiksi, jos liittimien oletusasetukset eivät
vastaa liitettyjä laitteita.
Esimerkki:
Kun haluat liittää CD-soittimen HDMI SAT/
CATV (IN 3) -liittimeen, määritä HDMI
3 -liitin SA-CD/CD -liittimeksi.
2
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
Määritettävät HDMI 1
HDMI-tuloHDMI 2
liittimet
HDMI 3
HDMI 4
3
Valitse HDMI ja paina sitten
- tai b-painiketta.
4
Valitse HDMI Assign ja paina
sitten
- tai b-painiketta.
5
Valitse määritettävä HDMI-liitin
ja paina sitten
tai b.
6
Valitse määritettävän tulo nimi
ja paina sitten
.
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Oletusasetus
87FI
Muut toiminnot
Ennen kuin määrität HDMI-tuloliittimet uudelleen,
varmista, että Ctrl for HDMI -asetuksena on OFF.
Tulonimi
Settings ja paina
- tai b-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin
TV-ruutuun.
Huomautus
1
Valitse
sitten
Kaksoisvahvistinliitännän
käyttö
1 Paina MENU.
Monialueominaisuuksien
käyttäminen
Asetusvalikko tulee näkyviin
TV-ruutuun.
Voit nauttia viritinvahvistimeen liitettyjen
laitteiden äänestä ja kuvasta alueella 2, joka ei
ole pääalue. Voit esimerkiksi katsoa DVD:tä
pääalueella ja kuunnella CD:tä alueella 2.
Kun käytössä on IR-toistin (lisävaruste), voit
käyttää molempia laitteita pääalueella ja alueen
2 Sony-viritinvahvistinta alueella 2.
3
Valitse Speaker ja paina sitten
- tai b-painiketta.
Viritinvahvistimen käyttäminen
alueesta 2
4
Valitse SP Pattern ja paina sitten
- tai b-painiketta.
5
Valitse sopiva kaiutinsijoittelu,
jossa ei ole takakeskikaiuttimia
tai etuyläkaiuttimia, ja paina
sitten
.
6
Valitse SB Assign ja paina sitten
- tai b-painiketta.
7
Valitse BI-AMP ja paina sitten
-painiketta.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2
Valitse
Settings ja paina sitten
- tai b-painiketta.
Samat signaalit, jotka viedään SPEAKERS
FRONT A -liitännöistä, voidaan viedä
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B -liitännöistä.
Valikosta poistuminen
Paina MENU.
Huomautuksia
• Määritä SB Assign -asetukseksi BI-AMP, ennen
kuin suoritat automaattisen kalibroinnin.
• Jos määrität SB Assign -asetukseksi BI-AMP,
takakeskikaiuttimien ja etuyläkaiuttimien
kaiutintaso- ja etäisyysasetukset eivät enää kelpaa,
ja etukaiuttimien asetuksia käytetään.
88FI
Voit käyttää viritinvahvistinta osoittamatta
kaukosäädintä kohti viritinvahvistinta, jos
kytket IR-toistimen (lisävaruste) IR REMOTEliittimeen.
Käytä IR-toistinta, kun asennat
viritinvahvistimen paikkaan, johon
kaukosäätimen signaalit eivät kanna.
Alueen 2 liitännän tekeminen
Toistaa ääntä kaiuttimista alueella 2 viritinvahvistimen ja toisen vahvistimen
avulla.
Pääalue
Alue 2
STR-DN1020
A
B
D
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO OUT
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Äänilaite
B Videolaite
C IR-toistin (lisävaruste)
D Kaiuttimet
E Sony-vahvistin/-viritinvahvistin
Muut toiminnot
89FI
Viritinvahvistimen käyttäminen
alueesta 2
Alueen 2 käytön lopettaminen
Paina ZONE ja paina sitten ?/1.
Vihjeitä
Seuraavissa vaiheissa kuvataan IR-toistimen
kytkeminen ja viritinvahvistimen käyttäminen
alueella 2. Jos IR-toistinta ei ole kytketty, käytä
viritinvahvistinta pääalueella.
?/1
ZONE
Tulopainikkeet
SOURCE
1
Kytke virta
pääviritinvahvistimeen
(tämä viritinvahvistin).
2
Kytke virta alueen 2
viritinvahvistimeen.
3
Paina ZONE.
Kaukosäädin vaihtaa alueeseen 2.
4
Paina ?/1.
Aluetoiminto aktivoituu.
5
Valitse ohjattava lähde
tulopainikkeiden avulla.
Alueella 2 toistetaan analogisia videoja äänisignaaleja.
Kun valitset SOURCE, pääalueen
nykyisen tulon signaalit toistetaan.
6
90FI
Säädä sopiva äänenvoimakkuus
alueen 2 viritinvahvistimen
avulla.
• Vaikka tämä viritinvahvistin on valmiustilassa
(paina ?/1 kaukosäätimestä, kun haluat katkaista
viritinvahvistimesta virran), alueen 2
viritinvahvistin pysyy käytössä. Voit katkaista
kaikkien viritinvahvistimien virran painamalla
kaukosäätimen ?/1- ja AV ?/1-painikkeita
samanaikaisesti (SYSTEM STANDBY).
• Ainoastaan analogiseen tuloliittimeen liitetyn
laitteen signaalit toistetaan ZONE 2 OUT
-liittimien kautta. Ainoastaan digitaalisiin
tuloliittimiin liitetyn laitteen signaaleja ei toisteta.
• TV-, GAME-, USB-, HOME NETWORK- ja
MUSIC SERVICES -tulot voidaan valita
ainoastaan pääalueella.
• Kun SOURCE valitaan, HDMI IN -liittimiin,
DIGITAL IN -liittimiin ja USB-porttiin lähetettyjä
signaaleja ei toisteta ZONE 2 OUT -liittimistä.
• Kun SOURCE valitaan, Home Network- ja
Music Services -lähteistä lähetettyjä äänisignaaleja
ei toisteta ZONE 2 OUT -liittimistä.
• Voit valita pääalueella ja alueella 2 joko FM tai AM.
Etusijalla on alueen viimeisin valinta, vaikka eri
vaihtoehto olisi jo valittu toisella alueella.
• Voit valita ainoastaan saman SIRIUS-kanavan,
kun haluat kuunnella sekä pääalueella ja alueella
2 samanaikaisesti. Etusijalla on alueen viimeisin
kanava, vaikka eri kanava olisi jo valittu toisella
alueella.
3
Asetusten säätäminen
Valitse haluamasi valikkokohde
ja paina sitten
.
Esimerkki: Kun valitset Auto Cal.
Settings-valikon käyttäminen
Settings-valikon avulla voit säätää esimerkiksi
kaiuttimiin ja surround-tehosteisiin liittyviä
asetuksia.
Kun haluat avata viritinvahvistimen valikon
TV-ruutuun, varmista, että viritinvahvistin on
GUI MODE -tilassa noudattamalla kohdassa
GUI MODE -toiminnon käyttöönotto ja
käytöstä poisto (sivu 45) kuvattuja vaiheita.
4
GUI MODE
V/v/b,
Valitse haluamasi parametri ja
paina sitten
.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
Valikosta poistuminen
Paina MENU.
Settings-valikkoluettelo
Settings-valikko Kuvaus
Siirry valikkotilaan valitsemalla
valikosta
Settings ja
painamalla sitten
- tai
b-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin
TV-ruutuun.
Asettaa kaiuttimien tason tai
etäisyyden ja tekee mittauksen
automaattisesti (sivu 38).
Speaker
Asettaa kaiuttimen sijainnin
manuaalisesti (sivu 92).
Surround
Valitsee äänikentän ja säätää
haluamaasi surround-tehostetta
(sivu 94).
EQ
Säätää taajuuskorjainta
(basso-/diskanttiääni) (sivu 95).
Audio
Määrittää useita äänikohteita
(sivu 95).
Video
Säätää analogisten
videosignaalien tarkkuutta
(sivu 96).
HDMI
HDMI-liittimeen liitettyjen
laitteiden ääni-/kuva-asetusten
määrittäminen (sivu 97).
Verkko
Määrittää verkon asetuksia
(sivu 98).
System
Viritinvahvistimen
järjestelmäasetusten
määrittäminen (sivu 101).
91FI
Asetusten säätäminen
2
Auto Cal.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka tasoa
Speaker Settings -valikko
haluat säätää, ja paina sitten
.
2 Valitse Lvl.
Voit säätää jokaista kaiutinta manuaalisesti.
Voit myös säätää kaiuttimien tasoa
automaattisen kalibroinnin jälkeen.
Huomautus
Kaiutinasetukset liittyvät vain nykyiseen
kaiutinsijoitteluun.
x SP Pattern (Kaiutinsijoittelu)
Valitse SP Pattern käytössä olevan
kaiutinjärjestelmän mukaan. Valitse
kaiutinsijoittelu ennen automaattisen
kalibroinnin tekemistä.
x SB Assign (Takakeskikaiuttimen
määritys)
Voit määrittää SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B -liitännät kaksoisvahvistinta tai kaiuttimien
etu-B-liitäntää varten.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Huomautus
Kun muutat liitännän kaksoisvahvistimesta tai
etukaiutin-B:stä takakeskikaiuttimiin tai
etuyläkaiuttimiin, määritä SB Assign -asetukseksi
OFF ja määritä kaiuttimet sitten uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa ”AUTO CALIBRATION toiminnon käyttäminen” (sivu 38) tai Manual Setup
(sivu 92).
x Manual Setup
Voit säätää jokaisen kaiuttimen manuaalisesti
Manual Setup -näytön avulla. Voit myös
säätää kaiuttimien tasoa automaattisen
kalibroinnin jälkeen.
Kaiuttimen tason säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasoa (vasen/
oikea etu-, vasen/oikea etuylä-, keski-, vasen/
oikea taka-, vasen/oikea takakeski-,
bassokaiutin).
92FI
3 Määritä valitun kaiuttimen taso ja paina
sitten
.
Voit säätää tasoa –10,0 dB ja +10,0 dB
välillä 0,5 dB:n välein.
Huomautus
Kun jokin musiikin äänikentistä on valittu, ääntä
ei kuulu bassokaiuttimesta, jos kaikki kaiuttimet on
asetettu Large-tilaan. Ääni kuitenkin toistetaan
bassokaiuttimesta, jos
– digitaalinen tulosignaali sisältää LFE-signaaleja.
– etu- tai takakaiuttimet on asetettu Small-tilaan.
– MULTI ST., PLII MV, PLII MS, PLIIx MV, PLIIx
MS, HD-D.C.S. tai P. AUDIO on valittuna.
Kaiuttimien etäisyyden
mittaaminen kuuntelusijainnista
Voit säätää kunkin kaiuttimen etäisyyttä
kuuntelusijainnista (vasen/oikea etu-, vasen/
oikea etuylä-, keski-, vasen/oikea taka-, vasen/
oikea takakeski-, bassokaiutin).
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka etäisyyttä
kuuntelusijainnista haluat säätää, ja paina
sitten
.
2 Valitse Dist.
3 Määritä valitun kaiuttimen etäisyys ja
paina sitten
.
Voit säätää etäisyyttä 1 m 0 cm - 10 m 0 cm
alueella 10 cm:n välein.
Vihje
Voit säätää etäisyyttä 1 cm:n välein, kun olet
tehnyt automaattisen kalibroinnin ja tallentanut
mittaustulokset.
Huomautuksia
• Kaiutinsijoittelun asetuksista riippuen kaikki
parametrit eivät välttämättä ole käytettävissä.
• Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT.
Voit säätää jokaisen
kaiuttimen kokoa.
Voit säätää kunkin kaiuttimen (vasen/oikea
etu-, vasen/oikea etuylä-, keski-, vasen/oikea
taka-, vasen/oikea takakeskikaiutin) kokoa.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka kokoa
haluat säätää, ja paina sitten
.
2 Valitse Size.
3 Määritä valitun kaiuttimen koko ja paina
sitten
.
• Large: Jos liität suuret kaiuttimet, jotka
toistavat tehokkaasti bassotaajuuksia,
valitse Large. Valitse tavallisesti Large.
• Small: Jos ääni on vääristynyt tai
surround-tehosteita tuntuu puuttuvan
monikanavaista surround-ääntä
käytettäessä, valitsemalla Small voit
aktivoida basson suuntauspiirin ja toistaa
kunkin kanavan bassotaajuudet
bassokaiuttimesta tai muista Largekaiuttimista.
Huomautus
Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT.
Vihjeitä
x Crossover Freq (Kaiuttimen
jakotaajuus)
Voit asettaa basson jakotaajuuden kaiuttimiin,
jotka on asetettu Speaker Settings -valikosta
Small-tilaan. Mitattu kaiuttimen jakotaajuus
asetetaan kullekin kaiuttimella automaattisen
kalibroinnin jälkeen.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jota haluat
säätää, ja paina sitten
.
2 Säädä arvoa ja paina sitten
.
x Test Tone
Valitse Test Tone -näytöstä testiäänen tyyppi.
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien tasoa
samanaikaisesti, paina MASTER VOL +/– tai
2 +/–. Voit myös käyttää viritinvahvistimen
MASTER VOLUME -säädintä.
• Säädetty arvo näkyy TV-ruudussa säädön aikana.
Testiäänen toistaminen
jokaisesta kaiuttimesta
Voit toistaa testiäänen kaiuttimista
järjestyksessä.
1 Valitse Test Tone ja paina sitten
tai b.
2 Säädä parametria ja paina sitten
.
• OFF
• AUTO: Testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta järjestyksessä.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Voit valita, mistä kaiuttimista
testiääni toistetaan.
* SB on näkyvissä, jos vain yksi
takakeskikaiutin on kytketty.
3 Säädä kaiuttimien tasoa ja paina
sitten
.
jatkuu
93FI
Asetusten säätäminen
• Jokaisen kaiuttimen Large- ja Small-asetukset
määrittävät, leikkaako sisäinen ääniprosessori
kyseisen kanavan bassosignaalin.
Kun kanavan basso leikataan, basson suuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet
bassokaiuttimeen tai muihin Large-asetusta
käyttäviin kaiuttimiin.
Koska bassoäänessä on kuitenkin tietty määrä
suuntautuneisuutta, sitä ei kannata leikata, jos
mahdollista. Sen vuoksi myös pieniä kaiuttimia
käyttäessä voit asettaa ne Large-tilaan, jos haluat
toistaa niistä bassotaajuudet. Toisaalta jos käytät
suurta kaiutinta, mutta et halua toistaa
bassotaajuuksia siitä, voit asettaa sen Small-tilaan.
Jos kokonaisäänentaso on matalampi kuin
haluaisit, aseta kaikki kaiuttimet Large-tilaan.
Jos bassoa ei ole riittävästi, voit käyttää
taajuuskorjainta bassotasojen korostamiseen.
• Takakeskikaiuttimet määritetään samaan
asetukseen kuin takakaiuttimet.
• Kun etukaiuttimien tilaksi on asetettu Small,
keski-, taka- ja etuyläkaiuttimet asetetaan myös
automaattisesti Small-tilaan.
• Jos et käytä bassokaiutinta, etukaiuttimet asetetaan
automaattisesti Large-tilaan.
Kun testiääntä ei kuulu
kaiuttimista
• Kaiutinjohdot eivät ehkä ole tiukasti kiinni.
Tarkista, onko johdot kiinni tiukasti siten,
ettei ne irtoa kun niitä vetää kevyesti.
• Kaiutinjohdoissa voi olla
oikosulkuongelma.
• Varmista, ettei PARTY STREAMING
-toiminto ole käytössä (sivu 77).
Kun testiääni kuuluu muusta
kaiuttimesta kuin TV-ruudussa
näytetystä kaiuttimesta
Kaiutinsijoittelun asetus on virheellinen.
Varmista, että kaiutinliitännät ja
kaiutinsijoittelu vastaavat toisiaan.
x D.Range Comp (Dynamiikkaalueen pakkaus)
Voit pakata ääniraidan dynamiikka-alueen.
Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat katsoa
elokuvia hiljaa iltamyöhällä. Dynamiikkaalueen pakkaaminen on mahdollista vain
Dolby Digital -lähteistä.
• MAX: Dynamiikka-aluetta pakataan
dramaattisesti.
• STD: Dynamiikka-alue pakataan niin kuin
nauhoitusteknikko on tarkoittanut.
• AUTO: Dynamiikka-alue pakataan
automaattisesti.
• OFF: Dynamiikka-aluetta ei pakata.
Vihjeitä
• Dynamiikka-alueen pakkauksen avulla voit pakata
ääniraidan dynamiikka-alueen sen mukaan, mitä
dynamiikka-alueen tietoja Dolby Digital -signaali
sisältää.
• STD on standardiasetus, ja se tekee vain kevyen
pakkauksen. Sen vuoksi suosittelemme asetusta
MAX-asetusta. Tämä pakkaa dynamiikka-aluetta
paljon ja antaa sinun kuunnella elokuvia yöllä
hiljaisella äänenvoimakkuudella. Toisin kuin
analogiset rajoittimet, tasot on esimääritetty ja ne
tarjoavat erittäin luonnollisen pakkauksen.
x Etäisyyden yksikkö
Voit valita asetusetäisyyksien mittayksikön.
• FEET: Etäisyys näytetään jalkoina.
• METER: Etäisyys näytetään metreinä.
94FI
Surround Settings -valikko
Voit valita äänikentän ja säätää tehosteen tasoa
Sound Field Setup -näytössä.
Lisätietoja äänikentästä on kohdassa
”Surround-äänestä nauttiminen” (sivu 64).
Huomautus
Kunkin valikon säädettävät asetuskohteet
vaihtelevat valitun äänikentän mukaan.
Tehostetason säätäminen
HD-D.C.S.-tilassa
1 Valitse HD-D.C.S. ja paina sitten
tai b.
2 Valitse haluamasi tehostetyyppi ja paina
sitten .
Saatavilla on kolme HD-D.C.S.-tyyppiä:
Theater, Dynamic ja Studio. Jokaisessa
tyypissä on erilaiset heijastuman ja kaiun
äänimiksauksen tasot ja ne optimoidaan
kuuntelijan huoneen, maun ja tunnelman
mukaan.
• Dynamic: Haluatko nauttia äänitehosteista
niiden täydessä laajuudessa aivan kuten
elokuvateattereissa?
Dynamic-tyyppi korostaa äänen
heijastumista. Ilman HD-D.C.S.-toimintoa
huoneet ovat usein kaikuisia, mutta niistä
puuttuu tilan tunne.
Tämä tilatyyppi avaa tällaiset huoneet
akustisesti ja tuo tilavan ja dynaamisen
tunnelman, joka vastaa
masterointistudiota.
• Theater: Theater-tyyppi (oletusasetus)
miksaa äänen heijastuman ja kaiun ja luo
masterointistudiota muistuttavan
äänimaailman. Lisäksi tämä tyyppi miksaa
äänen taajuusominaisuuksilla, jotka ovat
peräisin ammattimaisista studioista ja
elokuvateattereista. Tämä tyyppi on
ihanteellinen elokuvien katselemiseen
huoneissa, jossa on vähemmän kaikua.
• Studio: Studio-tyypissä tehosteiden taso on
matalampi, mutta loistava teatterielämys on
silti säilytetty. Tämä tyyppi tuottaa
alkuperäisen tallennuksen tarkkuuden.
Huomautus
EQ Settings -valikko
Voit säätää etukaiuttimien tonaalista laatua
(basson/diskantin taso) seuraavien
parametrien avulla.
• Bass
• Treble
Bass
Toiminto toimii kun valittuna on 2CH ST., A.F.D.
AUTO, MULTI ST. tai HP 2CH. Tämä toiminto ei
kuitenkaan toimi seuraavissa tilanteissa.
– Kun vastaanotetaan lineaarisia PCM-signaaleja,
joiden näytetaajuus on muu kuin 44.1 kHz.
– Kun vastaanotetaan Dolby Digital Plus-, Dolby
Digital EX-, Dolby TrueHD-, DTS 96/24-, DTSHD Master Audio- tai DTS-HD High Resolution
Audio -signaaleja.
Treble
x A/V Sync (Synkronoi audio
videolähdön kanssa)
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Huomautus
Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT.
Audio Settings -valikko
Voit säätää mieltymyksiisi sopivat
ääniasetukset.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Huomautuksia
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun käytät suurta
LCD- tai plasmanäyttöä tai projektoria.
• Toiminto ei toimi, kun käytössä on A. DIRECT.
x Dual Mono (Digitaalisen
lähetyksen kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisten lähetysten kaksoisäänilähetysten
aikana. Tämä toiminto toimii vain Dolby
Digital -lähteillä.
• MAIN/SUB: Pääkielen ääni toistetaan
vasemmasta etukaiuttimesta ja alikielen ääni
toistetaan oikeasta etukaiuttimesta
samanaikaisesti.
• MAIN: Pääkielen ääni toistetaan.
• SUB: Alikielen ääni toistetaan.
jatkuu
95FI
Asetusten säätäminen
D.L.L.-toiminto on Sonyn omistama
tekniikka, joka mahdollistaa matalalaatuisten
digitaalisten ja analogisten äänisignaalien
toistamisen korkealaatuisena.
• AUTO 1: Tämä toiminto on saatavissa
häviöllisesti pakatuille äänimuodoille ja
analogisille äänisignaaleille.
• AUTO 2: Tämä toiminto on saatavissa
lineaarisille PCM-signaaleille sekä
häviöllisesti pakatuille äänimuodoille ja
analogisille äänisignaaleille.
• OFF
Voit asettaa audiolähtöön viivettä, jolla voit
minimoida äänilähdön ja kuvan välisen
aikaeron.
• HDMI AUTO: Äänilähdön ja HDMIliitännän kautta kytketyn näytön kuvan
välinen aikaero säädetään automaattisesti
television antamien tietojen mukaan.
Toiminto on käytettävissä vain, kun näyttö
tukee A/V Sync -toimintoa.
• 0 ms – 300 ms: Voit säätää viivettä 0 ms:n ja
300 ms:n välillä 10 ms:n välein.
Video Settings -valikko
Voit määrittää videoasetuksia.
x Resoluutio (videosignaalien muuntaminen)
Voit muuttaa analogisten videosignaalien tarkkuutta.
Resolutionparametri
Tulolähde
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
(oletusasetus)
Ulostulo HDMI TV OUT COMPONENT MONITOR VIDEO
liitin
VIDEO MONITOR
OUT -liitin
OUT -liittimet
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
za)
a
–
VIDEO IN -liittimet
za)
–
a
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
za)
zb)
zb)
zb)
zb)
VIDEO IN -liittimet
• 480/576i
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
zc)
z
z
VIDEO IN -liittimet
zc)
z
z
• 480/576p
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
z
z
–
VIDEO IN -liittimet
z
z
a
• 720p
• 1080i
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
z
zd)
–
VIDEO IN -liittimet
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
z
a
–
VIDEO IN -liittimet
z
–
a
• 1080p
z : Videosignaalit muunnetaan ja lähetetään videomuuntimen kautta.
a : Lähtösignaalin tyyppi on sama kuin tulosignaalin. Videosignaaleja ei muunneta.
– : Videosignaaleja ei lähetetä.
a) Resoluutio asetetaan automaattisesti liitetyn
Huomautuksia
näyttimen mukaan.
b)
Jos TV kytketään muuhun kuin HDMI-liittimeen,
signaalit lähetetään 480i/576i-muodossa.
c) Signaalit lähetetään muodossa 480p/576p, vaikka
valittuna olisi 480i/576i.
d)Tekijänoikeudella suojaamattomat videosignaalit
lähetään asetusvalikon asetusten mukaan.
Tekijänoikeudella ruoajtut videosignaalit
lähetetään muodossa 480p/576p.
• Videosignaaleja ei viedä COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT- tai MONITOR VIDEO OUT
-liittimistä, kun näyttö (tai muu vastaava)
kytketään HDMI TV OUT -liittimeen.
• Jos valitset Resolution-parametrin asetukseksi
resoluution, jota liitetty TV ei tue, TV:n kuvaa
ei voida toistaa oikein.
• Muunnettu HDMI-kuvalähtö ei tue tiloja
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour)
ja 3D-kuva.
96FI
Huomautuksia
HDMI Settings -valikko
Voit tehdä HDMI-liittimeen liitetyn laitteen
tarpeelliset asetukset.
x Ctrl for HDMI (HDMI-ohjaus)
Voit kytkeä HDMI-ohjaustoiminnon päälle
tai pois. Lisätietoja on kohdassa ”BRAVIA
Sync -toiminnon valmisteleminen” (sivu 82).
• ON
• OFF
Huomautus
Kun määrität Ctrl for HDMI -asetukseksi ON,
Audio Out -asetus voi muuttua automaattisesti.
x Pass Through
x Audio Out
Voit asettaa viritinvahvistimeen liitetyn
toistolaitteen HDMI-äänilähdön HDMIliitännän kautta.
• AMP: Toistolaitteen HDMI-äänisignaalit
viedään vain viritinvahvistimeen liitettyihin
kaiuttimiin. Monikanavainen ääni voidaan
toistaa sellaisenaan.
Huomautus
Audiosignaaleja ei toisteta TV:n kaiuttimista, kun
Audio Out -asetukseksi on valittu AMP.
• TV+AMP: Ääni toistetaan TV:n
kaiuttimista ja viritinvahvistimeen liitetyistä
kaiuttimista.
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatu vaihtelee television
äänenlaadun (kuten kanavien määrän,
näytteenottotaajuuden) mukaan. Jos televisiossa
on stereokaiuttimet, viritinvahvistin toistaa
äänen myös stereona kuten televisio, vaikka
toistettaisiin monikanavaista lähdettä.
• Kun liität viritinvahvistimen
kuvanäyttölaitteeseen (kuten projektoriin),
ääntä ei välttämättä kuulu viritinvahvistimesta.
Valitse tässä tapauksessa AMP.
• Kun valitset HDMI-tuloon määritetyn tulon,
ääni ei kuulu televisiosta.
x HDMI Assign
Voit määrittää HDMI-tuloliittimet uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa ”HDMI-tulon
määritys” (sivu 87).
97FI
Asetusten säätäminen
Voit viedä HDMI-signaalit TV:hen silloinkin,
kun viritinvahvistin on valmiustilassa.
• ON: Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
viritinvahvistin vie HDMI-signaalit
jatkuvasti viritinvahvistimen HDMI TV
OUT -liittimestä.
• AUTO: Kun TV on kytketty päälle
viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa,
viritinvahvistin vie HDMI-signaalit
jatkuvasti viritinvahvistimen HDMI TV
OUT -liittimestä. Sony suosittelee tätä
asetusta, jos käytät BRAVIA Sync yhteensopivaa Sony TV:tä. Tämä asetus
kuluttaa valmiustilassa vähemmän virtaa
kuin ON-asetus.
• OFF: Viritinvahvistin ei toista HDMIsignaaleja valmiustilassa. Kytke
viritinvahvistin päälle, jos haluat nauttia
TV:seen liitetyn laitteen lähteestä. Tämä
asetus kuluttaa valmiustilassa vähemmän
virtaa kuin ON-asetus.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun Ctrl for
HDMI -asetuksena on OFF.
• Kun AUTO on valittu, kuvan ja äänen viemisessä
TV:hen voi kestää hieman pidempään kuin silloin,
kun ON-asetus on valittu.
• Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
A. STANDBY näkyy näytössä, jos Pass Through asetuksena on AUTO tai ON. A. STANDBY -viesti
kuitenkin katoaa, kun Pass Through -asetuksena
on AUTO eikä signaaleja havaita.
Välityspalvelimen määrittäminen
manuaalisesti
Network Settings -valikko
Voit määrittää verkon asetuksia. Network
Settings -valikko on käytettävissä vain, kun
Home Network- tai Music Services -toiminto
on valittuna.
x Settings
Voit määrittää verkkoasetuksia.
Verkkoasetusten määrittäminen
automaattisesti
Voit määrittää verkkoasetukset
automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa
”Viritinvahvistimen verkkoasetusten
määrittäminen” (sivu 43).
Proxy Address painamalla numero-/
tekstipainikkeita.
.
toistamalla vaiheet 2–3.
Vahvistusnäyttö tulee näkyviin
TV-ruutuun.
5 Valitse OK ja paina sitten
.
IP-osoitteen syöttönäyttö tulee näkyviin
TV-ruutuun.
3 Paina SHIFT ja syötä sitten arvo kohtaan
IP Address painamalla numeropainikkeita.
.
x Information
Voit tarkistaa verkon verkkotiedot.
Verkkotietojen tarkistaminen
1 Valitse Information ja paina sitten
.
2 Valitse asetuskohde, jonka haluat
.
5 Syötä arvot kohtiin Subnet Mask, Default
Gateway, Primary DNS ja Secondary DNS
toistamalla vaiheet 3–4.
Välityspalvelimen asetusnäyttö tulee
näkyviin TV-ruutuun.
6 Valitse Do Not Use ja paina sitten
Vahvistusnäyttö tulee näkyviin TVruutuun.
98FI
2 Paina SHIFT ja syötä arvo sitten kohtaan
4 Syötä arvo kohtaan Port Number
2 Valitse Manual ja paina sitten
7 Valitse OK ja paina sitten
määrittäminen manuaalisesti” (sivu 98)
vaiheessa 6 tai kohdan
”Viritinvahvistimen verkkoasetusten
määrittäminen” (sivu 43) vaiheessa
7 ja paina sitten
.
Välityspalvelimen osoitteen syöttönäyttö
tulee näkyviin TV-ruutuun.
3 Paina
IP-osoitteen määrittäminen
manuaalisesti
1 Valitse Settings ja paina sitten .
4 Paina
1 Valitse Use kohdan ”IP-osoitteen
.
.
tarkistaa, ja paina sitten
.
Nykyisen asetuksen tiedot tulevat näkyviin
TV-ruutuun.
Voit tarkistaa asetukset kohdista
Connection, IP Settings, IP Address,
Subnet Mask, Default Gateway, DNS
Settings, Primary DNS, Secondary DNS,
Proxy Settings, Proxy Address, Port
Number ja MAC Address.
* Määrityksen aikana näkyvät asetuskohteet
vaihtelevat verkkoympäristön mukaan.
x PARTY STREAMING
Voit asettaa viritinvahvistimen käyttämään
PARTY STREAMING -toimintoa.
1 Valitse PARTY STREAMING ja paina
sitten
.
2 Valitse Control Device ja paina sitten
.
.
Laiteluettelo tulee näkyviin TV-ruutuun.
2 Valitse On tai Off ja paina sitten
.
• On: Muut kotiverkon laitteet voivat
havaita viritinvahvistimen.
Viritinvahvistin voi käynnistää tai
sulkea PARTY-toiston ja liittyä
PARTY-toistoon tai poistua siitä.
• Off: Muut kotiverkon laitteet voivat
havaita viritinvahvistimen.
Viritinvahvistin ei kuitenkaan voi
käynnistää tai sulkea PARTY-toistoa eikä
liittyä PARTY-toistoon tai poistua siitä.
x Access Settings
Voit määrittää käyttörajoituksia tai -oikeuksia
laiteluettelossa oleville laitteille.
Automaattisen käyttöoikeuden
määrittäminen
1 Valitse Access Settings ja paina sitten .
2 Valitse Auto Access ja paina sitten
Laitteiden lisääminen
laiteluetteloon
1 Valitse Access Settings ja paina sitten
.
3 Valitse Allow tai Not Allow ja paina
.
4 Valitse haluamasi laite ja paina sitten
.
Valittu laite lisätään laiteluetteloon.
Lisätietoja käyttöoikeuden määrittämisestä
on kohdassa ”Laitteiden käyttöoikeuden
määrittäminen” (sivu 99).
Laitteiden käyttöoikeuden
määrittäminen
Voit määrittää käyttöoikeuden laiteluettelossa
olevalle laitteelle. Ainoastaan Allow-tilassa
olevat laitteet tunnistetaan kotiverkossa.
1 Valitse Access Settings ja paina sitten
2 Valitse Control Device ja paina sitten
.
.
Rekisteröityjen laitteiden luettelo tulee
näkyviin TV-ruutuun.
3 Valitse haluamasi laite ja paina sitten
4 Valitse Access ja paina sitten
.
.
5 Valitse Allow tai Not Allow ja paina
sitten
.
Laitteen poistaminen luettelosta
Valitse Delete kohdassa 4 ja paina sitten
. Valitse
vahvistusnäytössä OK ja paina sitten
.
x Media Remote Device Registration
Voit rekisteröidä Media Remote -laitteita.
Huomautus
Enintään 20 laitetta voidaan lisätä laiteluetteloon.
Jos 20 laitetta on jo rekisteröity, näkyviin tulee viesti
Device Full eikä uutta laitetta voida lisätä luetteloon.
Tässä tapauksessa poista tarpeettomat laitteet
luettelosta (sivu 99).
jatkuu
99FI
Asetusten säätäminen
sitten
.
• Allow: Kaikki kotiverkon laitteet voivat
käyttää viritinvahvistinta.
Viritinvahvistin voi käynnistää PARTYtoiston isäntälaitteena ja liittyä PARTYtoistoon vieraslaitteena pyydettäessä.
• Not Allow: Viritinvahvistin estää uusia
laitteita käyttämästä sitä.
Kun liität uuden laitteen kotiverkkoon,
lisä laite laiteluetteloon ja määritä
käyttöoikeus (sivu 99).
3 Valitse Add Device ja paina sitten
Media Remote -laitteiden
rekisteröiminen
1 Valitse Media Remote Device Registration
ja paina sitten
.
2 Valitse Start Registration ja paina sitten
.
Viritinvahvistin alkaa hakea Media Remote
-laitteita, jotka ovat valmiita rekisteröintiä
varten.
Viritinvahvistin kuitenkin poistuu
rekisteröintitilasta, jos laitteita ei havaita
30 sekunnin kuluessa.
Connecting tulee näkyviin TV-ruutuun,
kun Media Remote -laite havaitaan.
3 Valitse Finish ja paina sitten
.
Rekisteröinnin peruuttaminen
Valitse Cancel kohdassa 2 ja paina sitten
3 Paina SHIFT ja syötä sitten laitenimi
painamalla numero-/tekstipainikkeita.
4 Paina
.
Vihje
Oletuslaitenmi on STR-DN1020.
x Network Standby
Kun Network Standby -asetuksena on On,
viritinvahvistimeen voi aina muodostaa
yhteyden ja sitä voi hallita verkon kautta.
.
.
• Off: Verkkotoiminto poistetaan
käytöstä, kun viritinvahvistin on
valmiustilassa. Viritinvahvistimen
käytön jatkaminen kestää kauemmin,
kun siihen kytketään virta uudelleen.
• On: Verkkotoiminto on käytettävissä,
vaikka viritinvahvistin on valmiustilassa,
ja sen toimintoja voidaan hallita verkon
kautta.
x Registered Media Remote Devices
Voit tarkistaa rekisteröityjen Media Remote
-laitteiden luettelon. Viritinvahvistinta voi
hallita vain rekisteröidyillä laitteilla.
Rekisteröityjen Media Remote laitteiden poistaminen
laiteluettelosta
1 Valitse Registered Media Remote Devices
ja paina sitten
.
Rekisteröityjen Media Remote -laitteiden
luettelo tulee näkyviin TV-ruutuun.
Huomautus
Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
A. STANDBY tulee näyttöön, jos Network Standby
-asetuksena on On.
x Software Update
.
Voit päivittää viritinvahvistimen ohjelmiston
uusimman version.
Lisätietoja on kohdassa Ohjelmiston
päivittäminen. (sivu 78).
.
4 Valitse OK ja paina sitten
.
Valittu laite poistetaan laiteluettelosta.
x Device Name
Voit määrittää viritinvahvistimelle enintään
30 merkkiä pitkän laitenimen, jotta muut
kotiverkon laitteet voivat tunnistaa sen
helpommin.
.
2 Valitse Off tai On ja paina sitten
Enintään 5 Media Remote -laitetta voidaan lisätä
laiteluetteloon. Jos 5 laitetta on jo rekisteröity,
näkyviin tulee viesti Device Full eikä uutta laitetta
voida lisätä luetteloon. Tässä tapauksessa poista
tarpeettomat laitteet luettelosta (sivu 99).
100FI
2 Valitse nykyinen laitenimi painamalla
sitten
Huomautus
3 Valitse Delete ja paina sitten
.
1 Valitse Network Standby ja paina
.
2 Valitse poistettava laite ja paina sitten
Laitenimen määrittäminen
1 Valitse Device Name ja paina sitten
Ohjelmistoversion tarkistaminen
1 Valitse Software Update ja paina
sitten
.
2 Valitse Version ja paina sitten
Ohjelmistoversio tulee näkyviin
TV-ruutuun.
.
System Settings -valikko
Voit muokata viritinvahvistimen asetuksia.
x Auto Standby
Voit asettaa viritinvahvistimen siirtymään
valmiustilaan automaattisesti, kun et käytä
viritinvahvistinta tai kun viritinvahvistimeen
ei tule signaaleja.
• ON: Siirtyy valmiustilaan noin 30 minuutin
jälkeen.
• OFF: Ei siirry valmiustilaan.
Käyttäminen ilman television
liittämistä
Voit käyttää tätä viritinvahvistinta näytön
avulla, vaikka televisiota ei olisi kytketty
viritinvahvistimeen.
AMP
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
– FM TUNER-, AM TUNER-, SIRIUS-, HOME
NETWORK- tai MUSIC SERVICES -tulolähde
on valittuna.
– PARTY STREAMING -toiminto on käytössä.
– Viritinvahvistimen ohjelmistoa päivitetään.
• Jos käytät automaattista valmiustilaa ja
uniajastinta samanaikaisesti, uniajastin
on ensisijainen.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Asetusten säätäminen
101FI
Näytön valikon käyttäminen
Valitse GUI OFF painamalla GUI
MODE -painiketta toistuvasti.
Viritinvahvistin siirtyy etupaneelin
näyttötilaan.
1
2
3
Paina AMP.
4
Valitse parametri, jota haluat
säätää, painamalla V/vpainikkeita toistuvasti, ja paina
sitten
tai b.
5
Valitse haluamasi asetus
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
.
Paina MENU.
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v-painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B tai RETURN/EXIT O.
Valikosta poistuminen
Paina MENU.
Huomautus
Jotkin parametrit ja asetukset voivat näkyä
himmeinä näytössä. Tämä tarkoittaa, että
ne eivät ole saatavilla tai ne ovat kiinteitä
ja muuttumattomia.
102FI
Valikkojen yleiskatsaus
Seuraavat asetukset ovat saatavilla eri valikoissa. Lisätietoja valikkojen selaamisesta on
kohdassa sivu 102.
Valikko
[Display]
Parametrit
[Display]
Asetukset
Oletusasetus
Automaattisen Automaattinen kalibrointi (vakio)
[STANDARD]
kalibroinnin
asetukset
Automaattinen kalibrointi
FULL FLAT, ENGINEER,
[<AUTO CAL>]
(mukautettu)
FRONT REF, OFF
[CUSTOM]
ENGINEER
Tason asetukset Test toneb)
[<LEVEL>]
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Vasemman etukaiuttimen tasob)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB – FL +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
FL 0 dB
Oikean etukaiuttimen tasob)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB – FR +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
FR 0 dB
Keskikaiuttimen tasob)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB – CNT +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
CNT 0 dB
FULL FLAT
SL 0 dB
Oikean takakaiuttimen tasob)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB – SR +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SR 0 dB
Takakeskikaiuttimen tasob)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SB 0 dB
Vasemman takakeskikaiuttimen
tasob)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB – SBL +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SBL 0 dB
Oikean takakeskikaiuttimen tasob) SBR –10,0 dB – SBR +10,0 dB
[SBR LEVEL]
(0,5 dB:n välein)
SBR 0 dB
Vasemman etuyläkaiuttimen
tasob)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
LH 0 dB
Oikean etuyläkaiuttimen tasob)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
RH 0 dB
Bassokaiuttimen tasob)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB – SW +10,0 dB
(0,5 dB:n välein)
SW 0 dB
Dynamiikka-alueen pakkaus
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
5/2.1 – 2/0
(20 vaihtoehtoa)
3/4.1
Etukaiuttimien kokob)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Keskikaiuttimen kokob)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Kaiutinasetukset Kaiutinsijoittelu
[<SPEAKER>] [SP PATTERN]
103FI
Asetusten säätäminen
Vasemman takakaiuttimen tasob) SL –10,0 dB – SL +10,0 dB
[SL LEVEL]
(0,5 dB:n välein)
Valikko
[Display]
104FI
Parametrit
[Display]
Asetukset
Oletusasetus
Takakaiuttimien kokob)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Etuyläkaiuttimien kokob)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Takakeskikaiuttimen määritysd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Vasemman etukaiuttimen
etäisyysb)
[FL DIST.]
FL 1,00 m – FL 10,00 m
(FL 3’ 3” – FL 32’ 9”)
(0,1 metrin välein)e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Oikean etukaiuttimen etäisyysb)
[FR DIST.]
FR 1,00 m – FR 10,00 m
(FR 3’3” – FR 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Keskikaiuttimen etäisyysb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m – CNT 10,00 m
(CNT 3’3” – CNT 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Vasemman takakaiuttimen
etäisyysb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m – SL 10,00 m
(SL 3’3” – SL 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Oikean takakaiuttimen etäisyysb) SR 1,00 m – SR 10,00 m
[SR DIST.]
(SR 3’3” – SR 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Takakeskikaiuttimen etäisyysb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m – SB 10,00 m
(SB 3’3” – SB 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Vasemman takakeskikaiuttimen
etäisyysb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m – SBL 10,00 m
(SBL 3’3” – SBL 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Oikean takakeskikaiuttimen
etäisyysb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m – SBR 10,00 m
(SBR 3’3” – SBR 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Vasemman etuyläkaiuttimen
etäisyysb)
[LH DIST.]
LH 1,00 m – LH 10,00 m
(LH 3’3” – LH 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Oikean etuyläkaiuttimen
etäisyysb)
[RH DIST.]
RH 1,00 m – RH 10,00 m
(RH 3’3” – RH 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Bassokaiuttimen etäisyysb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m – SW 10,00 m
(SW 3’3” – SW 32’9”)
(0,1 metrin välein)e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Etäisyyden yksikkö
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Etukaiuttimen jakotaajuusg)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CROSS 120 Hz
Keskikaiuttimen jakotaajuusg)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CROSS 120 Hz
Takakaiuttimien jakotaajuusg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CROSS 120 Hz
Valikko
[Display]
Parametrit
[Display]
Asetukset
Oletusasetus
Etuyläkaiuttimien jakotaajuusg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CROSS 120 Hz
SurroundTehostetasoh)
asetukset
[EFFECT]
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ-asetukset
[<EQ>]
Etukaiuttimien bassotaso
[BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB:n välein)
BASS 0 dB
Etukaiuttimien diskanttitaso
[TREBLE]
TREBLE –10 dB – TREBLE +10 dB
(1 dB:n välein)
TREBLE 0 dB
STEREO, MONO
STEREO
Viritinasetukset FM-aseman vastaanottotila
[<TUNER>]
[FM MODE]
Ääniasetukset
[<AUDIO>]
Lisätietoja on kohdassa
”Esiasetettujen asemien nimeäminen
(Name Input)” (sivu 57).
Sirius-käytönvalvontai)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
LOCK OFF
Sirius-lukituskoodin muokkausi)
[CODE EDIT]
Lisätietoja on kohdassa ”Tiettyjen
kanavien käytön rajoittaminen
(Parental Lock)” (sivu 61).
0000
Sirius-antennin suuntausi)
[SR ANT AIM]
Lisätietoja on kohdassa Vastaanottoolosuhteiden tarkistaminen (Antenna
Aiming). (sivu 59).
Sirius-radiotunnusi)
[SIRIUS ID]
Lisätietoja on kohdassa ”ID-numeron
tarkistaminen” (sivu 59).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Synkronoi äänen videolähdön
kanssa
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms – 300 ms
(10 ms:n välein)
0 ms
Digitaalisen lähetyksen kielen
valinta
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Digitaalisen audiotulon määritys
[A. ASSIGN]
Lisätietoja on kohdassa Muiden
tulojen äänen/kuvan käyttäminen
(Input Assign) (sivu 86).
Resoluutio
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Videotulomääritys
[V. ASSIGN]
Lisätietoja on kohdassa Muiden
tulojen äänen/kuvan käyttäminen
(Input Assign) (sivu 86).
Asetusten säätäminen
Videoasetukset
[<VIDEO>]
Esiasetettujen asemien
nimeäminen
[NAME IN]
AUTO
jatkuu
105FI
Valikko
[Display]
Parametrit
[Display]
Asetukset
Oletusasetus
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Äänilähtö
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI-tulon määritys
[H. ASSIGN]
Lisätietoja on kohdassa HDMI-tulon
määritys (sivu 87).
Automaattinen valmiustila
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Tulojen nimeäminen
[NAME IN]
Lisätietoja on kohdassa ”Tulon
nimeäminen (Name Input)” (sivu 48).
HDMI-asetukset HDMI-ohjaus
[<HDMI>]
[CTRL: HDMI]
Järjestelmäasetukset
[<SYSTEM>]
STBY ON
a) Voit valita tämän parametrin vain, jos olet suorittanut automaattisen kalibroinnin.
b)
Kaiutinsijoittelun asetuksista riippuen kaikki parametrit tai asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä.
esittää kaiutinkanavaa (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)Voit valita tämän parametrin vain, jos asetusta SP PATTERN ei ole asetettu asetukseen, jossa on keskitakatai etuyläkaiuttimia (sivu 37).
e) Voit säätää etäisyyttä 0,01 metrin välein ainoastaan, kun olet tehnyt automaattisen kalibroinnin ja tallentanut
mittaustulokset.
f)
FEET Yhdysvaltojen ja Kanadan malleja varten.
g) Voit valita tämän parametrin vain, jos kaiutin on asetettu SMALL-tilaan.
h)Voit valita tämän parametrin vain, jos äänikentäksi on valittu HD-D.C.S.
i)
Tämä parametri on käytettävissä vain Yhdysvaltojen ja Kanadan malleissa. Voit valita tämän parametrin vain,
jos SiriusConnect Home -viritin on kytketty viritinvahvistimen SIRIUS-liittimeen.
c) xxx
106FI
Tietojen näyttäminen näytössä
Näytössä näkyy useita viritinvahvistimen
tilaan liittyviä tietoja, kuten äänikenttä.
1 Valitse tulo, jonka tietoja haluat
tarkastella.
2 Paina AMP-painiketta ja paina sitten
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Aina kun painat DISPLAY-painiketta,
näyttö siirtyy seuraavaan tilaan seuraavasti.
Tulon indeksinimi* t Valittu tulo t
Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuuden taso t
Suoratoistotiedot**
FM-/AM-radion kuuntelemisen aikana
Esiasetetun aseman nimi* t Taajuus t
Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuuden taso
SIRIUS-kanavan virittämisen aikana
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Kanavan nimi t Kanavan numero t
Kategorian nimi t Artistin nimi/
Toiminto t Kappaleen/ohjelman nimi t
Säveltäjän nimi t Signaalin vahvuus t
Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuuden taso
Asetusten säätäminen
RDS-lähetysten vastaanoton aikana
(vain Euroopan ja Australian mallit)
Ohjelmapalvelun nimi tai esiasetetun
aseman nimi* t Taajuus, taajuusalue ja
esiasetettu numero t Käytössä oleva
äänikenttä t Äänenvoimakkuuden taso
* Indeksinimi näkyy vain, se on määritetty tulolle
tai esiasetetulle asemalle.
Indeksinimi ei näy, jos vain tyhjiä välilyöntejä on
kirjoitettu tai se on sama kuin tulonimi.
** Suoratoiston tietoja ei välttämättä näytetä.
Huomautus
Kaikkien kielten merkkejä ei välttämättä näytetä.
Vihje
Näytön tilaa ei voi vaihtaa, kun GUI MODE näkyy
näytössä. Valitse GUI OFF painamalla GUI MODE
-painiketta toistuvasti.
jatkuu
107FI
3
Kaukosäätimen käyttäminen
Jos saatavilla on useita koodeja, kokeile
mikä koodi vastaa käytössä olevaa laitetta
tai televisiota.
Tarkista laitetta vastaava(t) koodi(t)
seuraavilla sivuilla olevista taulukoista
(sivu 109–112).
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen
Voit mukauttaa kaukosäätimen vastaamaan
viritinvahvistimeen liitettyjä laitteita. Voit
myös ohjelmoida kaukosäätimen ohjaamaan
muita kuin Sonyn laitteita sekä sellaisia
Sony-laitteita, joita ei kaukosäädin ei
tavallisesti pysty ohjaamaan.
Ennen kuin aloita, ota huomioon
seuraavat asiat:
– Et voi muuttaa TUNER-, USB-, HOME
NETWORK- ja MUSIC SERVICES
-tulopainikkeiden asetuksia.
– Kaukosäädin voi ohjata vain laitteita,
jotka hyväksyvät langattomia
infrapunaohjaussignaaleita.
Anna numerokoodi painamalla
numeropainikkeita.
Huomautus
TV-painikkeen arvoksi kelpaavat vain koodit
alueella 500-599.
4
Paina ENT/MEM-painiketta.
Kun numerokoodi on vahvistettu, RM
SET UP -ilmaisin vilkkuu hitaasti
kahdesti ja kaukosäädin poistuu
automaattisesti ohjelmointitilasta.
5
Toista vaiheet 1–4 muiden
laitteiden ohjelmointia varten.
Huomautus
RM SET
UP
SHIFT
Tulopain
ikkeet
AV ?/1
TV
Numerop
ainikkeet
ENT/MEM
RM SET UP -ilmaisin sammuu, kun
numeropainiketta painetaan.
Ohjelmoinnin peruuttaminen
Paina RM SET UP -painiketta minkä tahansa
vaiheen aikana. Kaukosäädin poistuu
automaattisesti ohjelmointitilasta.
Tulon aktivoiminen
ohjelmoinnin jälkeen
Aktivoi haluamasi tulo painamalla
ohjelmoitua painiketta.
1
Pidä RM SET UP -painiketta
painettuja ja paina sitten
AV ?/1-painiketta.
RM SET UP -ilmaisin vilkkuu hitaasti.
2
Paina ohjelmoitavan laitteen
tulopainiketta.
Jos esimerkiksi aiot ohjelmoida
VIDEO 1 -liittimiin liitetyn videonauhurin,
paina VIDEO 1 -painiketta.
RM SET UP- ja SHIFT-ilmaisin syttyvät.
108FI
Jos ohjelmointi ei ole onnistunut,
tarkista seuraavat kohdat:
• Jos RM SET UP -ilmaisin ei syty vaiheessa 1,
paristojen virta on vähissä. Vaihda
molemmat paristot.
• Jos RM SET UP -ilmaisin vilkkuu 5 kertaa
nopeasti, kun numerokoodia annetaan,
ohjelmoinnissa on tapahtunut virhe.
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Laitetta ja laitteen valmistajaa
vastaavat numerokoodit
Käytä seuraavien taulukoiden
numerokoodeja, kun haluat ohjelmoida muita
kuin Sonyn laitteita tai sellaisia Sony-laitteita,
joita kaukosäädin ei tavallisesti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen vastaanottaman
kaukosäädinsignaaliin vaikuttaa laitteen malli
ja vuosi, laitteelle voi olla määritetty useampi
kuin yksi numerokoodi. Jos et onnistu
ohjelmoimaan kaukosäädintä yhdellä näistä
koodeista, kokeile muita koodeja.
Kasettinauhurin ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
MD-soittimen ohjaaminen
Huomautuksia
• Numerokoodit perustuvat viimeisimpiin jokaiselta
merkiltä saatuihin tietoihin. On kuitenkin
mahdollista, että laite ei vastaa joihinkin
koodeihin tai mihinkään koodiin.
• Kaikki tämän kaukosäätimen tulopainikkeet eivät
välttämättä ole käytettävissä, kun kaukosäädintä
käytetään tietyn laitteen kanssa.
CD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
101, 102, 103
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Kiintolevytallentimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
307, 308, 309
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
Blu-ray Disc -soittimen/tallentimen ohjaaminen
MAGNAVOX
111, 116
Valmistaja
Koodi(t)
MARANTZ
116
SONY
310, 311, 312
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
335
PANASONIC
115
SAMSUNG
336
PHILIPS
116
LG
337
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
203
PIONEER
219
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
313, 314, 315
Kaukosäätimen käyttäminen
DAT-nauhurin ohjaaminen
PSX-laitteen ohjaaminen
109FI
DVD-soittimen ohjaaminen
TV:n ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
SONY
501, 502
BROKSONIC
424
AIWA
501, 536, 539
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
JVC
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
PANASONIC
406, 408, 425
DAYTRON
517, 566
PHILIPS
407
DAEWOO
PIONEER
409, 410
504, 505, 506, 507,
515, 544
RCA
414
FISHER
508, 545
416, 422
FUNAI
548
TOSHIBA
404, 421
FUJITSU
528
ZENITH
418, 420
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA
521, 522
SAMSUNG
DVD-tallentimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
J.C.PENNY
503, 510, 566
DVD/VCR COMBO -laitteen
ohjaaminen
JVC
516, 552
KMC
517
Valmistaja
Koodi(t)
MAGNAVOX
SONY
411
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
jatkuu
DVD/HDD COMBO -laitteen
ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
110FI
Valmistaja
Koodi(t)
VCR-laitteen ohjaaminen
SAMPO
566
Valmistaja
Koodi(t)
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
710, 750, 757, 758
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
AIWA*
503, 508, 510, 517,
518, 551
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
FISHER
717, 720
SYLVANIA
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
THOMSON
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
GOLDSTAR/LG
723, 753
530, 537, 538, 547,
549, 558
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
TEKNIKA
517, 518, 567
JVC
726, 727, 728, 736
WARDS
503, 517, 566
MAGNAVOX
730, 731, 738
YORK
566
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
ZENITH
542, 543, 567
NEC
736
GE
503, 509, 510, 544
PANASONIC
LOEWE
515, 534, 556
729, 730, 737, 738,
739, 740
VIZIO
576, 577
SEARS
TELEFUNKEN
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
LD-soittimen ohjaaminen
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
Valmistaja
Koodi(t)
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SONY
601, 602, 603
SANYO
717, 720, 746
PIONEER
606
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
Video CD -soittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
605
* Jos AIWA-videonauhuri ei toimi, vaikka syötät
AIWA-laitteen koodin, kokeile Sony-laitteen
koodia.
Kaukosäätimen käyttäminen
111FI
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Kaukosäätimen nollaaminen
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
Kaapelivirittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
112FI
Pidä painettuna painiketta
MASTER VOL –, tai 2 – ja paina
?/1-painike alas ja paina sitten
AV ?/1-painiketta.
RM SET UP -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
2
Vapauta kaikki painikkeet.
Kaukosäätimen muistin sisältö (eli kaikki
ohjelmoidut tiedot) tyhjennetään.
Sijoittamisesta
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuudesta
Jos nestettä tai jokin kiinteä esine
joutuu koteloon, irrota viritinvahvistin
verkkovirrasta ja anna pätevän
huoltohenkilön tarkistaa se ennen
käytön jatkamista.
Virtalähteistä
• Ennen viritinvahvistimen käyttöä tarkista,
että käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa.
Käyttöjännite osoitetaan viritinvahvistimen
takana olevassa nimikilvessä.
• Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin
kauan kuin se on kytketty pistorasiaan,
vaikka laite itsessään olisi kytketty pois
päältä.
• Jos et käytä viritinvahvistinta pitkään
aikaan, irrota viritinvahvistin pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten pidä
kiinni pistokkeesta äläkä koskaan vedä
johdosta.
• (Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi
kytkeä pistoketta kokonaan pistorasiaan,
ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Lämmön kertymisestä
Käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
viritinvahvistimen virta ja irrota virtajohto.
Puhdistamisesta
Puhdista kotelo, paneeli ja ohjaimet pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu
miedossa pesuaineliuoksessa. Älä käytä
mitään hankaavia tyynyjä, pesujauheita tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä.
Jos sinulla on mitään kysymyksiä tai ongelmia
viritinvahvistimen kanssa, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
113FI
Lisätietoja
Vaikka viritinvahvistin lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
viritinvahvistinta jatkuvasti suurella teholla,
kotelo lämpötila nousee huomattavasti päällä,
sivuilla ja alla. Jotta et polttaisi itseäsi, älä
kosketa koteloa.
• Sijoita viritinvahvistin paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry
ja jotta viritinvahvistimen käyttöikä on
pidempi.
• Älä sijoita viritinvahvistinta
lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
missä on suoraa auringonvaloa, paljon
pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
• Älä sijoita kotelon päälle mitään, mikä
voi tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
• Älä aseta viritinvahvistinta lähelle
laitteita, kuten TV:tä, videonauhuria tai
kasettinauhuria. (Jos tätä laitetta käytetään
yhdessä TV:n, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa ja se sijoitetaan liian
lähelle kyseistä laitetta, seurauksena voi
olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä. Tämä
on erityisen todennäköistä sisäantennia
käytettäessä. Sen vuoksi ulkoantennin käyttö
on suositeltavaa.)
• Ole varovainen, jos sijoitat
viritinvahvistimen erityisesti käsitellylle
(vaha, öljy, kiillotus jne.) pinnalle, koska
pinta voi tahraantua tai menettää väriään.
Vianmääritys
Jos koet mitään seuraavista vaikeuksista
viritinvahvistinta käytettäessä, korjaa ongelma
tämän vianmääritysoppaan avulla. Jos
ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään. Huomaa, että jos
huoltohenkilökunta vaihtaa joitakin osia
korjauksen aikana, nämä osat saatetaan säilyttää.
Virta
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti.
• Auto Standby -asetuksena on ON
(sivu 101).
• Uniajastintoiminto on käytössä (sivu 15).
Ääni
Dolby Digital-, DTS- tai DTS 96/24
-monikanavaääntä ei toisteta.
• Tarkista, että toistettu DVD-levy tms.
on tallennettu Dolby Digital- tai
DTS-muodossa.
• Kun liität DVD-soittimen tms.
tämän viritinvahvistimen digitaalisiin
tuloliittimiin, varmista, että liitetyn
laitteen äänilähtöasetus on käytettävissä.
• Määritä HDMI Settings -valikon Audio Out
-asetukseksi AMP.
• Jos laite ei toista DTS 96/24 -äänimuotoa,
valitse kalibrointityypiksi Off ja tee
automaattinen kalibrointi uudelleen
(sivu 43).
Surround-tehoste ei toimi.
• Varmista, että olet valinnut äänikentän
elokuvia tai musiikkia varten (sivu 64 tai 65).
• Äänikentät eivät toimi, kun vastaanotetaan
DTS-HD Master Audio-, DTS-HD High
Resolution Audio- tai Dolby TrueHD
-signaaleja, joiden näytteenottotaajuus
on yli 48 kHz.
Ääntä ei kuulu tai vain hyvin hiljainen ääni
kuuluu tietyistä kaiuttimista.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja
varmista, että ääni kuuluu kuulokkeista.
Jos vain yksi kanava kuuluu kuulokkeista,
laitetta ei välttämättä ole liitetty
viritinvahvistimeen oikein. Tarkista, että
kaikki johdot on asetettu kunnolla liittimiin
sekä viritinvahvistimessa että laitteessa. Jos
molemmat kanavat kuuluvat kuulokkeista,
etukaiutinta ei välttämättä ole liitetty
viritinvahvistimeen oikein. Tarkista
liitännät siitä etukaiuttimesta, josta ei
kuulu ääntä.
• Varmista, että olet liittänyt analogisesta
laitteesta sekä L- että R-liittimet.
Analoginen laite edellyttää L- ja R-liittimien
liittämistä. Käytä äänijohtoa (ei sisälly
toimitukseen).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 92).
• Varmista, että keski-/takakaiuttimet on
asetettu Small- tai Large-tilaan.
• Tarkista Auto Calibration -valikon tai
Speaker Settings -valikon SP Pattern
-toiminnon avulla, että kaiutinasetukset
on määritetty oikein. Tarkista, että ääni
kuuluu jokaisesta kaiuttimesta oikein
käyttämällä Speaker Settings -valikon Test
Tone -toimintoa.
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital
Surround EX -merkintää, vaikka niiden
pakkauksissa on Dolby Digital Surround
EX -logot.
• Tarkista, että bassokaiutin on liitetty oikein
ja hyvin.
• Varmista, että olet kytkenyt virran
bassokaiuttimeen.
• Valitun äänikentän mukaan
bassokaiuttimesta ei välttämättä
toisteta ääntä.
• Kun kaikki kaiuttimet on asetettu
Large-tilaan ja NEO6 CIN tai NEO6 MUS
on valittu, bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
jatkuu
114FI
Tietystä laitteesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
äänituloliittimiin.
• Tarkista, että liittämiseen käytetyt johdot
on asetettu kokonaan liittimiin sekä
viritinvahvistimessa että laitteessa.
• Tarkista INPUT MODE -tila (sivu 85).
• Tarkista HDMI Settings -valikon Audio
Out -asetus (sivu 97).
• Tarkista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuun
HDMI-liittimeen.
• Et voi kuunnella Super Audio CD -levyjä
HDMI-liitännän kautta.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen HDMI-asetus on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin
laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI
-kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet
ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color
(Deep Colour)- tai 3D-lähetyksen aikana.
• Ääntä ei välttämättä toisteta
viritinvahvistimesta, kun GUI näkyy
television kuvaruudussa. Valitse GUI OFF
painamalla GUI MODE -painiketta.
• Tarkista, ettei valittua digitaalista
äänituloliitintä ole määritetty muille
tuloille (sivu 86).
• Tarkista, ettei A. DIRECT ole käytössä.
Vakava humina tai melu.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty hyvin.
• Tarkista, että liitetyt johdot eivät ole
muuntajan tai moottorin lähellä ja
vähintään 3 metrin päässä TV:stä tai
loisteputkilampusta.
• Siirrä äänilaitteet kauemmas TV:stä.
• Liitännät ja liittimet ovat likaisia. Pyyhi ne
kevyesti alkoholilla kostutetulla kankaalla.
Vasen ja oikea ääni ovat epätasapainossa
tai käänteiset.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein ja hyvin.
• Säädä äänenvoimakkuuden parametreja
Speaker Settings -valikon avulla.
Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
television ääntä ei toisteta.
• Kun viritinvahvistin siirtyy valmiustilaan,
äänilähteenä käytetään HDMI-laitetta,
joka oli valittuna, ennen kuin katkaisit
viritinvahvistimen virran. Jos käytät
toista laitetta, toista laite ja suorita Toisto
yhdellä painalluksella -toiminto tai kytke
viritinvahvistimeen virta, jotta voit valita
haluamasi HDMI-laitteen.
• Varmista, että HDMI Settings -valikon
Pass Through -asetus on asetettu tilaan
ON, kun liität viritinvahvistimeen
laitteita, jotka eivät ole BRAVIA Sync
-yhteensopivia (sivu 97).
115FI
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu, oli mikä tahansa laite
valittuna, tai vain erittäin heikko ääni
kuuluu.
• Tarkista, että kaikki liitetyt johdot on
kytketty kunnolla viritinvahvistimen,
kaiuttimien ja laitteen tulo-/lähtöliittimiin.
• Tarkista, että viritinvahvistimeen ja
kaikkiin laitteisiin on kytketty virta.
• Tarkista, ettei MASTER VOLUME
-asetusta ole asetettu VOL MIN -tilaan.
• Tarkista, ettei SPEAKERS-asetusta ole
asetettu SPK OFF -tilaan (sivu 38).
• Tarkista, ettei viritinvahvistimeen ole
liitetty kuulokkeita.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
kaukosäätimen MUTING- tai
-painiketta.
• Valitse haluamasi laite painamalla
kaukosäätimen vastaavaa tulopainiketta
tai kääntämällä viritinvahvistimen INPUT
SELECTOR -säädintä (sivu 46).
• Viritinvahvistimen suojaava laite on
aktivoitu. Katkaise viritinvahvistimen
virta, eliminoi oikosulkuongelma ja
kytke virta uudelleen.
Ääntä ei toisteta viritinvahvistimesta
eikä television kaiuttimesta.
• Tarkista HDMI Settings -valikon Audio
Out -asetus (sivu 97).
• Tarkista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuun
HDMI-liittimeen.
• Et voi kuunnella Super Audio CD -levyjä
HDMI-liitännän kautta.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen HDMI-asetus on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin
laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI
-kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet
ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color
(Deep Colour)- tai 3D-lähetyksen aikana.
• Ääntä ei välttämättä toisteta
viritinvahvistimesta, kun GUI näkyy
television kuvaruudussa. Valitse GUI OFF
painamalla GUI MODE -painiketta.
• Varmista, että TV on yhteensopiva
järjestelmän äänenhallintatoiminnon
kanssa.
• Jos TV:ssä ei ole järjestelmän
äänenhallintatoimintoa, määritä HDMI
Settings -valikon Audio Out -asetukseksi
– TV+AMP, jos haluat kuunnella ääntä
TV-kaiuttimista ja viritinvahvistimesta.
– AMP, jos haluat kuunnella ääntä
viritinvahvistimesta.
• Kun liität viritinvahvistimen
videolaitteeseen (kuten projektoriin),
ääntä ei välttämättä kuulu
viritinvahvistimesta. Valitse tässä
tapauksessa AMP.
116FI
• Jos et kuule viritinvahvistimeen liitetyn
laitteen ääntä, kun televisiotulo on valittu
viritinvahvistimesta
– muuta viritinvahvistimen
tuloksi HDMI, kun haluat katsoa
ohjelmaa laitteesta, joka on liitetty
viritinvahvistimeen HDMI-liitännällä
– vaihda TV-kanavaa, jos haluat katsoa
TV-lähetystä
– valitse oikea laite tai tulo, jota haluat
katsoa, kun katsot ohjelmaa televisioon
liitetystä laitteesta. Lisätietoja tästä
toiminnosta on television
käyttöohjeessa.
Tallennus ei toimi.
• Tarkista, että laite on liitetty oikein.
• Valitse lähtölaite tulopainikkeiden avulla
(sivu 46).
MULTI CHANNEL DECODING -ilmaisin
ei pala sinisenä.
• Tarkista, että toistolaite on liitetty
digitaaliseen liittimeen ja että tulo on
valittu oikein viritinvahvistimesta.
• Tarkista, vastaako toistettavan
ohjelmiston tulolähde
monikanavamuotoa.
• Tarkista, onko toistolaite määritetty
monikanavaääntä varten.
• Varmista, ettei valittua digitaalista
äänituloliitintä ole määritetty muille
tuloille Input Option -valikon kohdassa
Input Assign (sivu 86).
Äänilähdön ja visuaalisen näytön välillä
on aikaviive.
• Tarkista, ettei PARTY STREAMING
-toiminto ole käytössä. Sulje PARTY
painamalla SHIFT-painiketta ja pitämällä
sitten PARTY-painiketta painettuna,
kunnes CLOSE PARTY tulee näkyviin.
Lisätietoja on kohdassa sivu 77.
Kuva
Televisiossa ei näy kuvaa.
• Valitse oikea tulo tulopainikkeilla.
• Aseta TV sopivaan tulotilaan.
• Siirrä äänilaitteet kauemmas TV:stä.
• Määritä laitteen videotulo oikein.
• Tulosignaalin tulee olla sama kuin
tulotoiminnon, kun tulosignaalia
ylösmuunnetaan viritinvahvistimen
avulla (sivu 31).
• Kun käytät kytkentään
HDMI-DVI-muunnoskaapelia,
kuva ei välttämättä näy oikein.
• Varmista, että kaapelit on liitetty
laitteeseen oikein ja hyvin.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen asetukset on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin
laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI
-kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet
ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color
(Deep Colour)- tai 3D-lähetyksen aikana.
Televisiossa ei näy 3D-kuvaa.
• Käytössä olevan television tai
videolaitteen mukaan 3D-kuvia
ei välttämättä näytetä. Tarkista
viritinvahvistimen tukemat
3D-kuvamuodot (sivu 125).
Tallennus ei toimi.
• Tarkista, että laite on liitetty oikein.
• Valitse lähtölaite tulopainikkeiden avulla
(sivu 46).
GUI-valikko ei näy television
kuvaruudussa.
• Valitse GUI ON painamalla GUI MODE
-painiketta toistuvasti. Jos GUI-valikko ei
edelleenkään näy television kuvaruudussa,
paina MENU-painiketta.
• Tarkista, että televisio on liitetty oikein.
• Televisio ei välttämättä tue videoliittimien
lähtösignaalien tarkkuutta. Valitse tässä
tapauksessa sopiva tarkkuusasetus
viritinvahvistimesta (sivu 96).
Viritin
FM-vastaanotto on heikko.
• Liitä viritinvahvistin FM-ulkoantenniin
75 ohmin koaksiaalikaapelin avulla
(ei sisälly toimitukseen) seuraavasti.
FM-ulkoantenni
Viritinvahvistin
Lisätietoja
Kun viritinvahvistin on valmiustilassa,
television kuvaa ei toisteta.
• Kun viritinvahvistin siirtyy valmiustilaan,
kuvalähteenä käytetään HDMI-laitetta,
joka oli valittuna, ennen kuin katkaisit
viritinvahvistimen virran. Jos käytät
toista laitetta, toista laite ja suorita Toisto
yhdellä painalluksella -toiminto tai kytke
viritinvahvistimeen virta, jotta voit valita
haluamasi HDMI-laitteen.
• Varmista, että HDMI Settings -valikon
Pass Through -asetus on asetettu tilaan
ON, kun liität viritinvahvistimeen
laitteita, jotka eivät ole BRAVIA Sync
-yhteensopivia (sivu 97).
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
-liittimen kuva on vääristynyt.
• Televisio ei välttämättä tue
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
-liittimien lähtösignaalien tarkkuutta.
Valitse tässä tapauksessa sopiva
tarkkuusasetus viritinvahvistimesta
(sivu 96).
117FI
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty hyvin.
Säädä antenneja ja liitä ulkoinen antenni,
jos tarpeen.
• Voit välttää kohinahäiriötä pitämällä
satelliittiradion antennia etäällä
kaiutinjohdoista ja virtajohdosta.*
• Asemien signaalivahvuus on liian heikko
automaattisessa virityksessä. Käytä
suoraviritystä.
• Varmista, että asetat viritysasteikon oikein
(kun virität AM-asemia suoravirityksellä)
(sivu 56).
• Asemia ei ole esiasetettu tai esiasetetut
asemat on tyhjennetty (kun virität
skannaamalla esiasetettuja asemia).
Esiaseta asemat (sivu 56).
• Paina AMP-painiketta ja paina
sitten toistuvasti kaukosäätimen
DISPLAY-painiketta, kunnes taajuus
näkyy näytössä.
Viritinvahvistin ei vastaanota yhtään
satelliittikanavaa.*
• Vastaanotto-olosuhteet ovat heikot.
Siirrä antenni paikkaan, jossa vastaanotto
on hyvä.
• Tarkista, että olet tilannut haluamasi
satelliittiradiopalvelun (sivu 58).
RDS ei toimi.**
• Varmista, että olet virittäytynyt
FM RDS -asemalle.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.**
• Palvelu voi olla väliaikaisesti poissa
käytöstä. Ota yhteyttä radioasemaan ja
selvitä, toimittavatko he kyseistä palvelua.
* Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit.
** Vain Euroopan ja Australian mallit.
iPhone/iPod
Äänessä on häiriöitä.
• Paina MASTER VOL – tai 2 –
kaukosäätimestä toistuvasti.
• Valitse iPhone-/iPod-laitteen
EQ-asetukseksi Off tai Flat.
iPhone-/iPod-laitetta ei voi ladata.
• Tarkista, että viritinvahvistimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että iPhone-/iPod-laite on
kytketty kunnolla.
iPhone-/iPod-laitetta ei voi ohjata.
• Tarkista, että iPhone-/iPod-laitteen suojus
on poistettu.
• iPhone-/iPod-laitteen sisällön mukaan
toiston aloittaminen saattaa kestää hetken.
• Irrota iPhone/iPod ja kytke iPhone/iPod
sitten uudelleen.
• Käytössä on yhteensopimaton iPhone/
iPod. Tuettujen laitetyyppien luettelo
on kohdassa ”Yhteensopivat iPod-/
iPhone-mallit” (sivu 49).
iPhonen soiton äänenvoimakkuus
ei muutu.
• Säädä soiton äänenvoimakkuutta
iPhonen ohjaimien avulla.
USB-laite
Onko käytössä yhteensopiva USB-laite?
• Jos liität yhteensopimattoman
USB-laitteen, seuraavia ongelmia saattaa
esiintyä. Tuettujen laitetyyppien luettelo
on kohdassa ”Yhteensopivat USB-laitteet”
(sivu 52).
– USB-laitetta ei tunnisteta.
– Tiedostojen ja kansioiden nimiä ei
näytetä viritinvahvistimessa.
– Toisto ei onnistu.
– Ääni hyppii.
– Toistossa on melua.
– Toistossa on häiriöitä.
jatkuu
118FI
Toistossa on melua, hyppimistä tai
häiriöääniä.
• Katkaise viritinvahvistimen virta ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke sitten virta
viritinvahvistimeen.
• Musiikkitiedoissa on melua tai äänessä
on häiriöitä.
USB-laitetta ei voi liittää
(USB)
-porttiin.
• USB-laitetta yritetään liittää ylösalaisin.
Kytke USB-laite oikeassa suunnassa.
Reading-viesti näkyy näytössä pitkän
ajan tai toiston käynnistyminen kestää
pitkään.
• Joissakin tapauksissa tietojen lukeminen
voi kestää pitkään.
– USB-laitteessa on useita kansioita ja
tiedostoja.
– Tiedostorakenne on erittäin
monimutkainen.
– Muistikapasiteetti on liian suuri.
– Sisäinen muisti on pirstoutunut.
Suosittelemme noudattamaan seuraavia
rajoituksia.
– Kansioiden määrä USB-laitteessa:
enintään 100 (sisältäen ROOT-kansion)
– Tiedostoja kansiota kohti: enintään 100.
Virheellinen näyttö.
• USB-laitteen tiedot saattavat olla
vioittuneet.
• Viritinvahvistin voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
– isot kirjaimet (A–Z)
– pienet kirjaimet (a–z)
– numerot (0–9)
– symbolit (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Muita merkkejä ei välttämättä näytetä
oikein.
USB-laitetta ei tunnisteta.
• Katkaise viritinvahvistimen virta ja
irrota USB-laite. Kytke sitten virta
viritinvahvistimeen ja liitä USB-laite
uudelleen.
• Liitä yhteensopiva USB-laite (sivu 52).
• USB-laite ei toimi oikein. Lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemiseen on
USB-laitteen käyttöohjeessa.
Toisto ei käynnisty.
• Katkaise viritinvahvistimen virta ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke sitten virta
viritinvahvistimeen.
• Liitä yhteensopiva USB-laite (sivu 52).
• Käynnistä toisto painamalla
N-painiketta.
* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmiä,
mutta kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue
näitä FAT-järjestelmiä.
Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöohjeesta tai
ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
119FI
Lisätietoja
Äänitiedostoja ei voi toistaa.
• MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei
voi toistaa.
• Äänitiedosto on moniraitainen
äänitiedosto.
• Joitakin AAC-tiedostoja ei välttämättä
toisteta oikein.
• Windows Media Audio Lossless- ja
Professional-muotoisia WMA-tiedostoja
ei voi toistaa.
• Muilla kuin FAT16- tai
FAT32-tiedostojärjestelmillä alustetut
USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
• Jos käytössä on osioitu USB-laite,
ainoastaan ensisijaisessa osiossa olevia
äänitiedostoja voi toistaa.
• Toisto on mahdollista 8. tasoon asti
(mukaan lukien ROOT-kansion).
• Kansioiden määrä ylittää 100 (mukaan
lukien ROOT-kansion).
• Kansiossa olevien tiedostojen määrä
ylittää 100.
• Salattuja tai salasanalla suojattuja
tiedostoja ei voi toistaa.
Verkkoyhteys
Virheviesti tulee näkyviin.
• Tarkista virheen tyyppi. Lisätietoja on
kohdassa Verkko-ominaisuuksien
viestiluettelo. (sivu 79).
Viritinvahvistin ei voi muodostaa
yhteyttä verkkoon.
• Tarkista verkon tila. Katso kohta
”Verkkotietojen tarkistaminen” (sivu 98)
ja valitse sitten Connection vaiheessa 2.
Jos näyttöön tulee No Connection,
määritä verkkoyhteys uudelleen (sivu 69).
• Varmista, että reitittimeen on
kytketty virta.
Viritinvahvistimen ohjaaminen Media
Remote -laitteen avulla ei onnistu.
• Verkkoyhteyden muodostaminen voi
kestää kauemmin, jos viritinvahvistimeen
on juuri kytketty virta. Odota hetki ja yritä
sitten käyttää Media Remote -laitetta
uudelleen.
• Varmista, että Network Settings -valikon
Network Standby -asetukseksi on valittu
On, jotta voit käyttää Media Remote
-laitetta heti viritinvahvistimen
käynnistämisen jälkeen.
Network Settings -valikkoa ei voi valita.
• Varmista, että Home Network- tai Music
Services -toiminto on valittuna.
• Odota hetki viritinvahvistimen
käynnistämisen jälkeen ja valitse sitten
Network Settings -valikko uudelleen.
Kotiverkko
Viritinvahvistin ei voi muodostaa
yhteyttä verkkoon.
• Varmista, että reitittimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että palvelimeen on
kytketty virta.
• Viritinvahvistimen verkkoasetukset
saattavat olla virheelliset. Tarkista
verkon tila. Katso kohta ”Verkkotietojen
tarkistaminen” (sivu 98) ja valitse sitten
Connection vaiheessa 2.
Jos näyttöön tulee No Connection,
määritä verkkoyhteys uudelleen (sivu 69).
• Palvelin saattaa olla epävakaa. Käynnistä
se uudelleen.
• Varmista, että viritinvahvistin ja palvelin
on kytketty oikein reitittimeen.
• Varmista, että palvelin on määritetty
oikein (sivu 69). Varmista, että
viritinvahvistin on rekisteröity
palvelimeen ja että viritinvahvistin sallii
musiikin suoratoiston palvelimesta.
• Jos ICF (Internet Connection Firewall)
-toiminto on käytössä tietokoneessa,
se saattaa estää viritinvahvistinta
muodostamasta yhteyttä tietokoneeseen
(vain jos tietokonetta käytetään
palvelimena). Palomuuriasetuksia on
ehkä muutettava, jotta viritinvahvistin
voi muodostaa yhteyden. (Lisätietoja
palomuuriasetusten muuttamisesta on
tietokoneen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.)
• Jos olet alustanut viritinvahvistimen
tai tehnyt järjestelmän palautuksen
palvelimessa, määritä verkkoasetukset
uudelleen (sivu 69).
Palvelin (kuten tietokone) ei näy
palvelinluettelossa. (No Server näkyy
TV-ruudussa.)
• Kytkit ehkä virran viritinvahvistimeen,
ennen kuin käynnistit palvelimeen.
Päivitä palvelinluettelo (sivu 72).
• Varmista, että reitittimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että palvelimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että palvelin on määritetty
oikein (sivu 69). Varmista, että
viritinvahvistin on rekisteröity
palvelimeen ja että viritinvahvistin sallii
musiikin suoratoiston palvelimesta.
• Varmista, että viritinvahvistin ja palvelin
on kytketty oikein reitittimeen. Tarkista
verkkoasetustiedot (sivu 98).
jatkuu
120FI
Ääntä ei voi toistaa normaalisti.
• Satunnaistoisto on valittu. Pidä
SHIFT-painiketta painettuna ja paina
sitten SHUFFLE-painiketta toistuvasti,
kunnes SHUF katoaa.
Toisto ei käynnisty tai vaihdu seuraavaan
raitaan tai tiedostoon automaattisesti.
• Varmista, että viritinvahvistin tukee
soitettavan äänitiedoston muotoa
(sivu 73).
• WMA-tiedostoja, joissa on
DRM-tekijänoikeussuojaus, ei voi toistaa.
Lisätietoja WMA-tiedoston
tekijänoikeussuojauksen tarkistamisesta
on kohdassa sivu 74.
Ääni hyppii toiston aikana.
• Kun tietokonetta käytetään palvelimena,
tietokoneessa saattaa olla käynnissä useita
sovelluksia. Jos virustentorjuntaohjelmisto
on käytössä tietokoneessa, poista se
väliaikaisesti käytöstä, koska se vie paljon
järjestelmäresursseja.
• Verkkoympäristön mukaan raitojen
toistaminen useista laitteista
samanaikaisesti ei välttämättä ole
mahdollista. Poista toinen laite käytöstä,
jotta viritinvahvistin voi toistaa raitoja.
No Track tulee näkyviin.
• Jos valitussa kansiossa ei ole raitoja tai
kansioita, et voi laajentaa kansiota ja
tarkastella sen sisältöä.
Tekijänoikeussuojattuja WMA-muotoisia
raitoja ei voi toistaa.
• Lisätietoja WMA-tiedoston
tekijänoikeussuojauksen tarkistamisesta
on kohdassa sivu 74.
Aiemmin valittua raitaa ei voi valita.
• Raidan tietoja on ehkä muutettu
palvelimessa. Valitse palvelin uudelleen
palvelinluettelosta (sivu 72).
Kotiverkon laitteita ei voi yhdistää
viritinvahvistimeen.
• Network Standby -asetukseksi on valittu
Off. Kytke viritinvahvistimeen virta tai
määritä Network Standby -asetukseksi
On (sivu 100).
• Varmista, että verkko on määritetty
oikein. Jos näin ei ole, yhteyttä ei voi
muodostaa (sivu 98).
• Laiteluettelossa olevan laitteen asetukseksi
on valittu Not Allow (sivu 99) tai laitetta ei
ole lisätty laiteluetteloon (sivu 99).
• Yhdistettävien laitteiden enimmäismäärä
on 20 laitetta. Poista tarpeettomat laitteet
laiteluettelosta ja valitse sitten Auto Access
-asetukseksi Allow (sivu 99).
• Viritinvahvistimen palvelintoiminto
poistetaan käytöstä, jos viritinvahvistin
tekee jotakin seuraavista toiminnoista.
– Palvelimeen tallennettua raitaa
toistetaan (viritinvahvistin toimii
soittimena).
– Ohjelmistoa päivitetään.
121FI
Lisätietoja
Cannot Play tulee näkyviin.
• Et voi toistaa muita tiedostoja kuin
äänitiedostoja.
• Varmista, että palvelin on määritetty
oikein (sivu 69). Varmista, että
viritinvahvistin on rekisteröity
palvelimeen ja että viritinvahvistin sallii
musiikin suoratoiston palvelimesta.
• Tarkista, ettei palvelimessa oleva
äänitiedosto ole vaurioitunut tai ettei sitä
ole poistettu. Lisätietoja on palvelimen
mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
• Et voi toistaa seuraavia raitoja:
– toistorajoitusten vastaiset raidat
– sääntöjenvastaisia tekijänoikeustietoja
sisältävät raidat
– raidat, jotka on ostettu
musiikkiverkkokaupasta, joka ei salli
kotiverkon suoratoistoa
– raidat, joiden muotoa viritinvahvistin
ei tue (sivu 73).
• Varmista, ettei valittua raitaa ole poistettu
palvelimesta. Jos raita on poistettu, valitse
toinen raita.
• Varmista, että reitittimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että palvelimeen on
kytketty virta.
• Palvelin saattaa olla epävakaa. Käynnistä
se uudelleen.
• Varmista, että viritinvahvistin ja palvelin
on kytketty oikein reitittimeen.
Viritinvahvistimen virta ei kytkeydy
automaattisesti, kun jokin verkossa oleva
laite yrittää käyttää sitä.
• Viritinvahvistin ei tue Wake-on-Lanstandardia. Tästä syystä viritinvahvistimen
virtaa ei voi kytkeä automaattisesti Wakeon-LAN-toiminnon avulla, jos Network
Standby -asetuksena on Off. Määritä
Network Standby -asetukseksi On,
jotta viritinvahvistin voi reagoida
muiden laitteiden toimintoihin verkon
kautta (sivu 100).
Verkossa olevat laitteet eivät voi kytkeä
virtaa viritinvahvistimeen.
• Muut verkossa olevat laitteet eivät voi
käynnistää viritinvahvistinta Wake-onLAN-toiminnon avulla.
Viritinvahvistin ei voi toistaa nykyistä
PARTY-isäntälaitteen toistamaa raitaa.
• PARTY-isäntälaite toistaa raitaa,
jonka äänimuotoa ei voi toistaa
viritinvahvistimessa.
• Toiston aloittaminen saattaa kestää
jonkin aikaa.
Viritinvahvistin liittyy väärään
PARTY-toistoon.
• Jos useampia PARTY-toistoja on
käynnissä, kun viritinvahvistin on
liittymässä, se ei välttämättä pysty
liittymään haluamaasi PARTY-toistoon.
Sulje toinen PARTY ja liity sitten
haluttuun PARTY-toistoon.
Musiikkipalvelut
Viritinvahvistinta ei voi yhdistää
palveluun.
• Varmista, että reitittimeen on
kytketty virta.
• Tarkista verkon tila. Katso ”Verkkotietojen
tarkistaminen” (sivu 98) ja valitse sitten
Connection vaiheessa 2. Jos näyttöön tulee
No Connection, määritä verkkoyhteys
uudelleen (sivu 69).
• Jos sopimuksesi
Internet-palveluntarjoajan kanssa
rajoittaa Internet-yhteyden käytön yhteen
laitteeseen kerrallaan, laite ei voi käyttää
Internetiä, jos toinen laite on jo yhdistetty
Internetiin. Ota yhteyttä operaattoriin tai
palveluntarjoajaan.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä
viritinvahvistimessa olevaa
kaukosäätimen anturia.
• Poista mahdolliset esteet kaukosäätimen
ja viritinvahvistimen väliltä.
• Vaihda kaikki kaukosäätimen paristot
uusiin, jos niiden virta on vähissä.
• Varmista, että olet valinnut oikean tulon
kaukosäätimestä.
• Kun käytät ohjelmoitua muun valmistajan
laitetta, kaukosäädin ei välttämättä toimi
oikein riippuen laitteen mallista ja
valmistajasta.
Muut
HDMI-ohjaustoiminto ei toimi.
• Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 23, 24).
• Varmista, että HDMI Settings -valikon
Ctrl for HDMI -asetuksena on ON.
• Varmista, että liitetty laite on yhteensopiva
HDMI-ohjaustoiminnon kanssa.
• Tarkista liitetyn laitteen
HDMI-ohjausasetukset. Katso lisätietoja
liitetyn laitteen käyttöohjeesta.
• Kun Ctrl for HDMI -asetuksena on OFF,
BRAVIA Sync -toiminto ei toimi oikein,
vaikka laite olisi liitetty HDMI IN
-liittimeen.
jatkuu
122FI
• BRAVIA Sync -toiminnon avulla
ohjattavien laitteiden tyypit ja määrä
on rajoitettu HDMI CEC -standardissa
seuraavasti.
– Tallennuslaite (esim. Blu-ray Disc
-tallennin, DVD-tallennin): enintään 3
laitetta
– Toistolaite (esim. Blu-ray Disc -soitin,
DVD-soitin): enintään 3 laitetta
– Virittimeen liittyvät laitteet: enintään 4
laitetta
– AV-vastaanotin (äänijärjestelmä):
enintään 1 laite
Television kaukosäädintä ei voi käyttää
liitettyjen laitteiden ohjaamiseen, kun
HDMI-ohjaustoiminto on käytössä.
• Liitettyjen laitteiden ja television mukaan
laitteiden ja television asetukset on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on laitteiden
ja television mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
• Vaihda viritinvahvistimen tuloksi
laitteeseen liitetty HDMI-tulo.
Virheviestit
Virhetilanteen sattuessa näytössä näkyy viesti.
Voit tarkistaa järjestelmän tilan viestistä. Jos
ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
PROTECTOR
Epäsäännöllistä jännitettä lähetetään
kaiuttimiin tai viritinvahvistimen päällä
on jotakin ja tuuletusaukot on tukossa.
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Tarkista kaiutinliitäntä ja kytke
virta uudelleen.
USB FAIL
Ylivirta havaittiin
(USB) -portista.
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Tarkista iPhone/iPod tai USB-laite,
irrota laite ja kytke virta sitten uudelleen.
Lisätietoja muista viesteistä on kohdissa
”Automaattisen kalibroinnin jälkeisten
viestien luettelo” (sivu 42), ”iPhone/iPodviestiluettelo” (sivu 51), ”USB-viestiluettelo”
(sivu 54), ”Satelliittiradion viestiluettelo”
(sivu 63) ja ”Verkko-ominaisuuksien
viestiluettelo” (sivu 79).
Muistin tyhjentäminen
Katso seuraavat kohdat
Tyhjennä
Katso
Kaikki muistiasetukset
sivu 36
Muokatut äänikentät
sivu 68
Tukitietoja
Lisätietoja viritinvahvistimen uusimmista
tiedoista on seuraavissa verkkosivustoissa.
Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat:
http://www.esupport.sony.com/
Kanadassa asuvat asiakkaat:
[englanti]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[ranska]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Lisätietoja
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Australiassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
123FI
1)
Tekniset tiedot
ÄÄNITEHON TIEDOT
LÄHTÖTEHO JA HARMONINEN
KOKONAISVÄÄRISTYMÄ:
Alue
Tehontarve
Yhdysvallat, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Eurooppa, Australia
230 V AC, 50 Hz
2) Viitteellinen lähtöteho etu-, keski-, taka-,
takakeski- ja etuyläkaiuttimille. Äänikentän
asetuksista ja lähteestä riippuen äänilähtöä ei
välttämättä ole.
(vain Yhdysvaltojen malli)
8 ohmin kuormalla, molemmilla kanavilla
20 – 20 000 Hz; nimellinen RMS-lähtöteho
vähintään 100 wattia per kanava, korkeintaan
0,09 % harmonista säröä yhteensä
250 milliwatista nimelliseen lähtöön.
Vahvistinosio
Yhdysvaltojen malli1)
Vähimmäislähtöteho (RMS)
(8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, harm. kok.särö 0,09 %)
100 W + 100 W
Stereotilan lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Surround-lähtöteho2)
(8 ohmia, 1 kHz, THD 10 %)
150 W/kanava
Kanadan malli1)
Vähimmäislähtöteho (RMS)
(8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, harm. kok.särö 0,09 %)
95 W + 95 W
Stereotilan lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Surround-lähtöteho2)
(8 ohmia, 1 kHz, THD 10 %)
150 W/kanava
Euroopan ja Australian mallit1)
Stereotilan lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Surround-lähtöteho2)
(8 ohmia, 1 kHz, THD 10 %)
140 W/kanava
Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Taajuusvaste
Analoginen
Tulo
Analoginen
Digitaalinen
(koaksiaalinen)
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB
(äänikenttä ja
taajuuskorjain ohitettuna)
herkkyys: 500 mV/
50 kilo-ohmia
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Impedanssi: 75 ohmia
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitaalinen
(optinen)
Lähtö (analoginen)
AUDIO OUT
Jännite: 500 mV/1
kilo-ohmia
SUBWOOFER
Jännite: 2 V/1 kilo-ohmia
Taajuuskorjain
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB:n välein
3) INPUT SHORT (äänikenttä ja taajuuskorjain
4)
ohitettuna).
Painotettu verkko, tulotaso.
FM-viritinosio
Virityskaista
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenni
FM-lanka-antenni
Antenniterminaalit
75 ohmia, balansoimaton
Välitaajuus
10,7 MHz
jatkuu
124FI
AM-viritinosio
Virityskaista
Alue
Viritysasteikko
10 kHz:n
välein
9 kHz:n
välein
Yhdysvallat, Kanada
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Eurooppa, Australia
–
531 kHz –
1 602 kHz
Antenni
Välitaajuus
Kehäantenni
450 kHz
Video-osio
Tulot/lähdöt
Video:
1 Vp-p, 75 ohmia
KOMPONENTTIVIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz:n HD-läpivienti
HDMI-video
Tulo/lähtö (HDMI-toistin)
3D
Muoto
2D
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
Over-Under
(ylä- ja alaosa)
a
–
a
a
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Lisätietoja
Frame packing
Side-by-Side
(puolet)
125FI
iPhone/iPod-osio
DC 5V 1,0 A MAX
USB-osio
Tuettu bittinopeus* MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Yhteensopivuutta
kaikkien koodaus-/
kirjoitusohjelmistojen,
tallennuslaitteiden ja
tallennusvälineiden
kanssa ei voi taata.
Siirtonopeus
Täysi nopeus
Yhteensopiva USB-laite
Massamuistiluokka
Enimmäisvirta
500 mA
VERKKO-osio
10BASE-T/100BASE-TX
Yleistä
Tehontarve
Alue
Tehontarve
Yhdysvallat, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Eurooppa, Australia
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
240 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W (kun Ctrl for HDMI
-asetuksena on OFF)
Mitat (leveys/korkeus/syvyys) (noin)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 tuumaa ×
6 1/4 tuumaa ×
12 3/4 tuumaa) mukaan
lukien ulos työntyvät osat
ja ohjaimet
Paino (noin)
8,8 kg
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Halogenoituja palonsuoja-aineita ei käytetä
tietyissä piirilevyissä.
126FI
Hakemisto
Numerolla alkavat
2-kanavaääni 64
5.1-kanavaääni 19
7.1-kanavaääni 19
A
A.F.D.-tila 64
A/V Sync 95, 105
Aakkosellinen haku 14
Alue 2 88
AM 55
Antenna Aiming 59
Asetusvalikko 45
Audio Out 97
Audio Settings 95, 105
Auto Standby 101
Auto Tuning 55
Automaattinen
valmiustila 106
Automaattisen kalibroinnin
asetukset 103
B
Bass 95, 105
BI-AMP 38, 88
Blu-ray Disc -soitin 27
BRAVIA Sync
valmistelu 82
C
Category Mode 60
CD-soitin 32
D
E
Elokuvatila 64
EQ Settings 95
EQ-asetukset 105
Esiasetetut asemat 56
Esiasetetut kanavat 60
Etäisyyden yksikkö 94, 104
F
FM 55
FM Mode 55, 105
G
GUI (graafinen
käyttöliittymä) 44
H
HD-D.C.S. 65
HDMI-asetukset 97, 106
HDMI-ohjaus 97
I
iPhone/iPod 118
Input Assign 86
INPUT MODE 85
J
Jakotaajuus 93, 104
Järjestelmäasetukset 101, 106
Järjestelmän
virrankatkaisu 84
Järjestelmän
äänenhallinta 83
K
Kaapelitelevisioviritin 28
Kaiutinasetukset 103
Kaiutinsijoittelu 92, 103
Kaksoisvahvistinliitäntä 88
Kalibrointityyppi 103
Kaukosäädin 13, 108
Kohtauksen valinta 84
Kotiverkko 73
L
LFE (Low Frequency
Effect) 11
Liitännät
antennit 33
iPhone/iPod 29
kaiuttimet 21
TV 23
USB-laite 32
Verkko 33
videolaite 24
äänilaite 32
Lock Code 62
M
Manual Setup 92
Monialue 88
Musiikkipalvelut 75
Musiikkitila 65
Mykistys 47
N
Name Input 48, 57
Network Standby 100
Näyttö 10
P
Palauttaminen 36
Palvelin 69
Palvelinluettelo 72
Parental Lock 61
PARTY STREAMING 77
Pass Through 97, 106
PlayStation 3 29
Preset Mode 60
PROTECTOR 123
127FI
Lisätietoja
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 38
Device Name 100
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 95
Direct Tuning 55
DLNA 69
Dolby Digital EX 67
Dual Mono 95, 105
DVD-soitin 27
DVD-tallennin 30
Dynamiikka-alueen
pakkaus 94, 103
R
V
RDS 57
Resoluutio 96
SB Assign 92
Settings-valikko 91
Sirius ID 59
SIRIUS-satelliittiradio 58
Software Update 100
SOUND OPTIMIZER 68
Speaker Settings 92
SPEAKERS 38
Super Audio CD -soitin 32
Surround Settings 94
Surround-asetukset 105
Valikko 91, 103
Verkkoasetukset 98
Videoasetukset 96, 105
Videokamera 30
Videonauhuri 30
Viesti
Automaattinen
kalibrointi 42
iPhone/iPod 51
SIRIUS 63
USB 54
Verkko-ominaisuudet 79
Virhe 123
Viritin 55
Viritinasetukset 105
T
W
Tallentaminen 54
Tason asetukset 103
Teatteritilan synkronointi 84
Tehostetaso 94
Testiääni 93, 103
Tietojen näyttäminen
näytössä 107
Toisto yhdellä
painalluksella 83
Treble 95, 105
Tulo 46
TV 23
Tyhjennä
kaukosäädin 112
muisti 36
äänikenttä 68
Wake-on-LAN 73
S
U
Uniajastin 15
USB-laite 52
128FI
Y
Ylösmuuntaminen 31
Ä
Äänikenttä 64
Äänilähtö 106
SONY-OHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Lue seuraava sopimus huolellisesti ennen SONY-OHJELMISTON (määritelty jäljempänä) käyttöä. Käyttämällä
SONY-OHJELMISTOA ilmaiset hyväksyväsi tämän sopimuksen. Jos et hyväksy tätä sopimusta, et ole oikeutettu
käyttämään SONY-OHJELMISTOA.
TÄRKEÄÄ - LUE HUOLELLISESTI: Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (End-User License Agreement, ”EULA”)
on sinun ja Sony-laitteen (”TUOTE”) valmistajan ja SONY-OHJELMISTON käyttöoikeuden myöntäjän, Sony Corporationin
(”SONY”), välinen oikeudellinen sopimus. Kaikkiin TUOTTEEN mukana toimitetuista Sony-ohjelmistoista ja kolmansien
osapuolten toimittamista ohjelmistoista (pois lukien erillisen käyttöoikeuden alaiset ohjelmistot) ja niiden mahdollisista
päivityksistä käytetään tässä sopimuksessa nimitystä ”SONY-OHJELMISTO”. Voit käyttää SONY-OHJELMISTOA
ainoastaan TUOTTEEN yhteydessä.
Käyttämällä SONY-OHJELMISTOA sitoudut noudattamaan tämän EULA:n ehtoja. Jos et hyväksy tämän EULA:n ehtoja,
SONY ei myönnä sinulle SONY-OHJELMISTON käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa et saa käyttää SONY-OHJELMISTOA.
SONY-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS
SONY-OHJELMISTO on tekijänoikeuslainsäädännön ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muun
immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön ja sopimusten suojaama. SONY-OHJELMISTOON myönnetään
käyttöoikeus, sitä ei myydä.
KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN
Kaikki omistusoikeudet, tekijänoikeudet ja muut oikeudet SONY-OHJELMISTOON ovat SONYn ja sen lisenssinantajien
omaisuutta. Tämä EULA antaa sinulle oikeuden käyttää SONY-OHJELMISTOA ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi.
VAATIMUSTEN, RAJOITUSTEN, OIKEUKSIEN JA RAJOITTEIDEN SELOSTUKSET
Rajoitukset. Et saa kopioida, muokata, takaisinmallintaa, purkaa tai hajottaa SONY-OHJELMISTOA kokonaan tai osittain.
Komponenttien erottaminen toisistaan. SONY-OHJELMISTOON myönnetään käyttöoikeus yhtenä tuotteena. Sen
komponentteja ei saa erottaa toisistaan.
Käyttö vain yhdessä TUOTTEESSA. SONY-OHJELMISTOA saa käyttää vain yhdessä TUOTTEESSA.
Vuokraaminen. Et saa vuokrata tai liisata SONY-OHJELMISTOA.
Ohjelmiston siirto. Voit siirtää kaikki tämän EULA:n mukaiset oikeutesi pysyvästi vain, jos SONY-OHJELMISTO
siirretään yhdessä TUOTTEEN kanssa ja osana sitä ja edellyttäen, että et säilytä itsellesi yhtään kopiota, siirrät koko
SONY-OHJELMISTON (mukaan lukien rajoituksetta kaikki kopiot, komponentit, tietovälineet, käyttöohjeet, muun kirjallisen
materiaalin, sähköiset asiakirjat, palautustietolevyt ja tämän EULA:n) ja että vastaanottaja hyväksyy tämän EULA:n ehdot.
Päättäminen. Rajoittamatta muita oikeuksia SONY voi päättää tämän EULA:n, jos et noudata tämän EULA:n ehtoja.
Tällaisessa tapauksessa sinun on SONYN pyynnöstä lähetettävä TUOTE SONYn ilmoittamaan osoitteeseen, jonka jälkeen
SONY lähettää TUOTTEEN takaisin sinulle niin nopeasti kuin käytännöllistä sen jälkeen, kun SONY-OHJELMISTO on
poistettu TUOTTEESTA.
Luottamuksellisuus. Suostut pitämään luottamuksellisena sellaiset SONY-OHJELMISTON sisältämät tiedot, jotka eivät ole
yleisessä tiedossa, etkä luovuta tällaisia tietoja muille ilman SONYn etukäteistä kirjallista hyväksyntää.
KORKEAN RISKIN TOIMINNOT
SONY-OHJELMISTO ei ole vikasietoinen, eikä sitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi tai myytäväksi
verkossa tapahtuvaa ohjausta varten vaarallisissa ympäristöissä, joissa edellytetään vikaturvallista toimintaa, kuten
ydinlaitoksissa, lentokoneiden navigointi- tai viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa, elintoimintoja ylläpitävissä laitteissa
tai asejärjestelmissä, joissa SONY-OHJELMISTON häiriö saattaisi aiheuttaa kuoleman, henkilövahingon tai vakavan fyysisen
tai ympäristöllisen vahingon (”Korkean riskin toiminnot”). SONY ja sen toimittajat nimenomaisesti poissulkevat suoran tai
epäsuoran takuun ohjelmiston soveltuvuudesta Korkean riskin toimintoihin.
129FI
SONY-OHJELMISTON TAKUUN RAJOITUS
Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät SONY-OHJELMISTOA omalla vastuullasi. SONY-OHJELMISTO toimitetaan
”SELLAISENAAN” ilman minkäänlaisia takuita, eivätkä SONY, sen toimittajat ja SONYn lisenssinantajat (vain TÄSSÄ osiossa
yhteisesti ”SONY”) MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SONY EI TAKAA, ETTÄ SONY-OHJELMISTON TOIMINNOT
OLISIVAT HÄIRIÖVAPAITA TAI ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT NIILLE ASETETUT VAATIMUKSET EIKÄ SONY ANNA
MITÄÄN TAKUUTA SONY-OHJELMISTON TOIMINNAN KORJAAMISESTA LISÄKSI SONY EI MYÖNNÄ MITÄÄN
TAKUITA SONY-OHJELMISTON KÄYTTÖÖN LIITTYEN SEN OIKEUDELLISUUDESTA, TARKKUUDESTA,
LUOTETTAVUUDESTA TAI MUILTA OSIN. MIKÄÄN SONYN TAI SEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN SUULLINEN
TAI KIRJALLINEN LAUSUMA TAI OHJE EI LUO TAKUUTA TAI LAAJENNA TÄMÄN TAKUUN KATTAVUUTTA
MILLÄÄN TAVALLA. JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA,
JOTEN EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.
Tämä rajoittamatta mitään edellä mainittua todetaan nimenomaisesti, että SONY-OHJELMISTOA ei ole suunniteltu tai
tarkoitettu käytettäväksi missään muussa tuotteessa kuin TUOTTEESSA. SONY ei anna mitään takuita siitä, että kolmannen
osapuolen valmistama tuote, ohjelmisto, sisältö tai data ei vaurioidu SONY-OHJELMISTON käytöstä.
VASTUUNRAJOITUS
SONY, SEN TOIMITTAJAT JA SONYN LISENSSINANTAJAT (VAIN TÄSSÄ OSIOSSA yhteisesti ”SONY”) EIVÄT
MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA MISTÄÄN SATUNNAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA,
JOTKA LIITTYVÄT SONY-OHJELMISTOON JA JOTKA AIHEUTUVAT TAKUUN RIKKOMISESTA,
SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, ANKARASTA VASTUUSTA TAI MUUSTA
OIKEUSPERUSTEESTA. TÄLLAISET VAHINGOT SISÄLTÄVÄT MUUN MUASSA VOITON MENETYKSEN,
LIIKEVAIHDON MENETYKSEN, TIETOJEN MENETYKSEN, TUOTTEEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN LAITTEEN
KÄYTÖN ESTYMISEN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SONYLLE TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN TILANTEESSA SONYN KOKONAISKORVAUSVASTUU SINULLE TÄMÄN
EULAN PERUSTEELLA EI YLITÄ SONY-OHJELMISTOSTA MAKSAMAASI SUMMAA.
VIENTI
Jos käytät SONY-OHJELMISTON muualla kuin asuinmaassasi tai viet sen ulkomaille, sinun on noudatettava kaikkia vientiä,
tuontia ja tullia koskevia lakeja ja säädöksiä.
SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Tämä EULA on laadittu ja sitä on hallinnoitava, tulkittava ja sovellettava Japanin lakien mukaisesti lainvalintasääntöjen tähän
vaikuttamatta. Tämän EULA:n soveltamisesta koskevat riita-asiat käsitellään Tokion oikeusistuimissa Japanissa, ja sinä ja
SONY annatte täten suostumuksen oikeuspaikan valinnalle ja näiden tuomioistuinten toimivallalle asiassa. SINÄ JA SONY
LUOVUTTE OIKEUDESTA VALAMIEHISTÖÖN TÄTÄ EULA:A KOSKEVIEN RIITATILANTEIDEN OSALTA.
OSITTAMINEN
Jos jokin tämän EULA:n osa katsotaan pätemättömäksi tai sellaiseksi, ettei sen voida katsoa olevan voimassa, muut osat ovat
edelleen voimassa.
Jos sinulla on kysyttävää tämän EULA:n tai tässä annetun rajoitetun takuun osalta, voit ottaa yhteyttä SONYyn kirjallisesti
tuotepakkauksessa olevassa takuukortissa ilmoitettuun osoitteeseen.
130FI
Sony Corporation
Download PDF

advertising