Sony | STR-DA5200ES | Sony STR-DA5200ES Käyttöohjeet

C:\00COV-STRDA5200ESCEL\010COV.fm
masterpage: Right
010COV.fm Page 1 Tuesday, September 26, 2006 2:50 PM
2-687-418-51(1)
Multi Channel
AV Receiver
Brugsanvisning
DK
FR
Käyttöohjeet
FIES
STR-DA5200ES
Sony Corporation
©2006 Sony Corporation
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\020REG.fm2-687-418-51(1)
masterpage: Left
020REG.fm Page 2 Wednesday, September 27, 2006 9:04 AM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages
ud af vægstikket, hvis der opstår problemer.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
2DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA5200ES. Bekræft dit
modelnummer, som findes i nederste højre hjørne
af forpladen.
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Du kan også anvende kontrollerne på receiveren,
hvis de har de samme eller lignende betegnelser
som dem på fjernbetjeningen.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og deres logoer er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
SonicStage og SonicStage-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" og det
dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems,
Inc. U.S. Pat.
Numrene 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535 og andre U.S.
og verdensomspændende, udstedte og uafgjorte
patenter. "DTS", "DTS-ES", "Neo:6", og "DTS
96/24" er varemærker tilhørende Digital Theater
Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital
Theater Systems, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
DK
Denne receiver er udstyret med High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Den i denne receiver installerede fonttype (Shin Go
R) er leveret af MORISAWA & COMPANY LTD.
Disse navne er varemærker tilhørende MORISAWA
& COMPANY LTD., og ophavsretten til fonten
tilhører ligeledes MORISAWA & COMPANY LTD.
3DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Indholdsfortegnelse
Klargøring
Anvendelse af surroundlyd
Beskrivelse af delene og deres placering ......6
1: Installation af højttalerne ........................15
2: Tilslutning af højttalere ..........................17
3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer ...................................................19
4a: Tilslutning af lydudstyr .........................21
4b: Tilslutning af videoapparaterne ............26
5: Tilslutning af antennerne ........................35
6: Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen .....................................36
7: Navigering gennem menuerne ................38
8: Klargøring af højttalerne ........................40
9: Automatisk kalibrering af de rigtige
indstillinger
(AUTO CALIBRATION) ......................42
Anvendelse af et forprogrammeret
lydfelt .................................................... 58
Indstilling af lydeffekten ............................ 63
Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen ........................ 65
Anvendelse af surroundeffekten ved lave
lydstyrkeniveauer (NIGHT MODE) ..... 68
Opsætning af avancerede
højttalere
Manuel justering af
højttalerindstillingerne .......................... 69
Indstilling af equalizeren ........................... 75
Tunerbetjeninger
Afspilning
Valg af et apparat ........................................48
Afspilning af en Super Audio CD/CD ........50
Hvordan man ser en DVD ..........................51
Anvendelse af videospil ..............................52
Hvordan man ser video ...............................53
Lytning til FM/AM-radio ........................... 78
Automatisk lagring af FM-stationer
(AUTOBETICAL) ................................ 80
Programmering af faste radiostationer ....... 81
Anvendelse af Radio Data System
(RDS) .................................................... 83
Anvendelse af forstærkeren
Oversigt over menuerne ..............................54
Indstillinger af lyden
(Audio settings menu) ...........................55
Indstillinger af videoen
(Video settings menu) ............................56
Indstillinger af systemet
(System settings menu) .........................57
4DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Anden anvendelse
Supplerende information
Ændring af analoge
videoindgangssignaler ........................... 85
Lytning til musik fra et USB-apparat ......... 87
Navngivning af indgange ........................... 89
Skift mellem digital og analog lyd
(INPUT MODE) ................................... 90
Anvendelse af lyd/billeder fra andre
indgange ................................................ 91
Ændring af displayet .................................. 94
Anvendelse af afbryderautomatikken ......... 98
Optagelse med brug af receiveren .............. 98
Lytning til lyden i en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3 betjeninger) ............ 99
Anvendelse af en to-forstærkers
tilslutning ............................................ 104
Avendelse af
CONTROL S-styresystemet ................ 105
Betjening uden en GUI
(Graphical User Interface =
Grafisk brugergrænseflade) ................. 106
Ordforklaring ............................................122
Forsigtighedsregler ...................................124
Fejlfinding ................................................125
Tekniske data ............................................129
Stikordsregister .........................................132
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt apparat ved
hjælp af fjernbetjeningen .................... 111
Programmering af fjernbetjeningen ......... 113
Automatisk udførelse af flere
kommandoer i rækkefølge
(Makroafspilning) ............................... 116
Indstilling af fjernbetjeningskoder,
som ikke er indprogrammeret i
fjernbetjeningen .................................. 118
Sletning af hele indholdet i
fjernbetjeningens hukommelse ........... 120
Ændring af knapfunktionerne
(gælder kun RM-AAU009) ................. 120
5DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Klargøring
Beskrivelse af delene og deres placering
Forplade
Aftagning af dækslet
Tryk på PUSH.
Hold dækslet borte fra børn, efter at det er
taget af.
Navn
Funktion
A POWER
Tryk for at tænde og
slukke for receiveren
(side 36, 50, 51, 52,
53).
B AUTO CAL
MIC-jackstik
Sluttes til den
medfølgende
optimeringsmikrofon
for Digital Cinema
Auto Calibrationfunktionen (side 42).
6DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Funktion
Navn
Funktion
C TONE MODE
Indstiller FRONT
BASS og FRONT
TREBLE. Tryk
gentagne gange på
TONE MODE for at
vælge BASS eller
TREBLE, og drej
derefter TONE for at
indstille niveauet
(side 75).
L MULTI CH IN
Tryk for at vælge
lydindgangssignalet fra
det apparat, som er
sluttet til MULTI
CHANNEL INPUTjackstikket (side 48).
M HDMI
Tryk for at vælge
indgangskilde fra det
apparat, som er sluttet
til HDMI INjackstikket (side 27).
N PHONESjackstik
Sluttes til
hovedtelefoner
(side 62).
TONE
D Fjernbetjeningssensor
Modtager signalerne
fra fjernbetjeningen.
E MEMORY/
ENTER
Tryk for at anvende en
tuner (FM/AM)
TUNING MODE (side 78).
TUNING
F DIMMER
Tryk for at justere
displayets lysstyrke
(side 57).
O SPEAKERS
Skift til OFF, A, B,
(OFF/A/B/A+B) A+B for
fronthøjttalerne
(side 41).
G DISPLAY
Tryk for at vælge
information, som vises
på displayet.
P VIDEO 3 IN/
Sluttes til et bærbart
PORTABLE AV audio/videoapparat
IN-jackstik
som for eksempel et
videokamera eller et
videospil (side 32, 52).
H SUR BACK
DECODING
Tryk for at aktivere SB
Decoding (side 66).
Q USB (AUDIO)jackstik
I Display
Den aktuelle status for
det valgte apparat eller
en liste over valgbare
poster vises her
(side 95).
Sluttes til bærbart
lydudstyr med et USBjackstik (side 87).
R MULTI
CHANNEL
DECODINGindikator
Lyser, når multikanallydsignaler dekodes
(side 51).
Tryk for at vælge
lydfelt (side 58).
S INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge den
indgangskilde, der skal
afspilles (side 48, 50,
51, 52, 53, 89, 90).
T MASTER
VOLUME
Drej for at regulere
lydstyrken for alle
højttalere samtidigt
(side 48, 50, 51, 52,
53).
J 2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
K POWER
SELECT
Tryk gentagne gange
på SELECT for at
vælge zone 2 eller zone
3, og tryk derefter på
POWER for at sende
signaler til den valgte
zone (side 99).
7DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Navn
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bagside
A AUDIO INPUT/OUTPUT-sektion
AUDIO IN/
OUT-jackstik
Slut til en
kassettebåndoptager,
en MD-afspiller eller
en DAT-båndoptager
etc. (side 21, 25).
MULTI
Slut til en Super
CHANNEL
Audio CD-afspiller
INPUT-jackstik eller en DVDafspiller, som har et
analogt lydjackstik
til 7.1-kanals eller
5.1-kanals lyd (side
21, 24).
PRE OUTjackstik
Slut til en ekstern
effektforstærker.
B DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion
OPTICAL IN/ Sluttes til en DVDOUT-jackstik afspiller, en Super
Audio CD-afspiller
COAXIAL IN- etc. COAXIALjackstikket giver en
jackstik
lyd af bedre kvalitet
(side 21, 22, 29).
HDMI IN/OUT- Sluttes til en DVDjackstik
afspiller eller en
satellit-tuner. Et
billede og lyden
sendes ud til
fjernsynet eller en
projektor (side 27).
C ANTENNA-sektion
FM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 35).
AM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den AMrammeantenne, som
følger med denne
receiver (side 35).
8DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
D COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-sektion
Slut til en DVDafspiller, et fjernsyn
eller en satellit-tuner.
(side 19, 31, 86).
VIDEO IN/
OUT-jackstik*
Anvendes til
vedligeholdelse og
servicering.
F Kontroljackstik til Sony-udstyr og
andre eksterne apparater
TRIGGER
OUT-jackstik
IR REMOTE
IN/OUTjackstik
Sluttes til en
videobåndoptager
eller en DVDafspiller etc.
(side 29, 30, 31, 32,
86).
S VIDEO IN/
OUT-jackstik*
E RS-232C-jackstik
CTRL S IN/
OUT-jackstik
AUDIO IN/
OUT-jackstik
Sluttes til Sonyfjernsyn, DVDafspiller eller
videobåndoptager
med CONTROL Sjackstik (side 105).
Sluttes til
sammenkoblet til/fra
af strømforsyning på
andre 12V
TRIGGERkompatible apparater
eller forstærkeren/
receiveren i zone 2
eller zone 3
(side 102).
Sluttes til en IRrepeater (side 100,
101).
AUDIO IN/
OUT-jackstik
VIDEO IN/
OUT-jackstik
Sluttes til apparatet i
zone 2 eller zone 3
(side 99).
VIDEO IN jackstik
Sluttes til apparatet,
når du vil se i PIP
(Picture in Picture)
vinduet.
H SPEAKERS-sektion
Sluttes til højttalerne
(side 17).
* Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du
forbinder MONITOR OUT-jackstikket til et
fjernsyn (side 19). Denne receiver kan betjenes
ved hjælp af en GUI (Graphical User Interface =
grafisk brugergrænseflade) (side 38).
9DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
COMPONENT
VIDEO (Y, PB/
CB, PR/CR)
INPUT/
OUTPUTjackstik*
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTsektion
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Fjernbetjening
Du kan anvende den medfølgende
fjernbetjening RM-AAL006 til at betjene
receiveren og styre de Sony-lyd/
videoapparater, som fjernbetjeningen er
programmeret til at styre (side 113).
Navn
Funktion
A AV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde og slukke for
de lyd/videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 113).
Hvis du trykker på ?/1 (B)
samtidigt, vil receiveren og
andre Sony-apparater slukke
(SYSTEM STANDBY).
Bemærk
AV ?/1 knappens funktion
skifter automatisk, hver gang
der trykkes på
indgangsknappen (C).
B ?/1 (tændt/
standby)
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren.
Hvis ZONE 2 eller ZONE 3
vælges, tændes og slukkes der
kun for receiveren med denne
knap. For at slukke for alle
apparaterne, inklusive en
forstærker i zone 2 eller zone 3,
skal du trykke på ?/1 og AV
?/1 (A) samtidigt (SYSTEM
STANDBY).
C Indgangsknapper
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Tryk på knappen med
lyserød etikette, efter at du har
trykket på SHIFT (wj). Når du
trykker på en af
indgangsknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er på
fabrikken programmerede til at
styre Sony-apparater (side 48).
Du kan programmere
fjernbetjeningen til at styre
apparater af andet fabrikat end
Sony ved at følge trinene i
"Programmering af
fjernbetjeningen" (side 113).
D RECEIVER
Tryk for at aktivere
receiverbetjening (side 38).
E ZONE 2
ZONE 3
Tryk for at muliggøre zone 2/
zone 3-betjening (side 99).
RM-AAL006
10DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Funktion
Navn
Funktion
F PIP
Tryk på SHIFT (wj), og tryk
derefter på PIP for at ændre
billedet i PIP (Picture in
Picture) vinduet. Billedet vil
blive ændret som beskrevet
herunder. EXT VIDEO t
ZONE 2 VIDEO t OFF. Det
er også muligt at ændre
størrelsen af PIP-vinduet ved at
trykke på V/v.
Bemærk
HDMI-videosignaler sendes
ikke ud, mens PIP-vinduet
vises.
J DISPLAY
Tryk for at vælge information,
som vises på displayet,
fjernsynsskærmen eller
videobåndoptageren, satellittuneren, CD-afspilleren, DVDafspilleren eller MD-afspilleren
(side 94).
K
Tryk, efter at du har trykket på
MENU (qd) eller TOP MENU
(qk), på V/v, B eller b for at
vælge indstillingerne. Tryk
derefter på
for at indtaste
valget (side 38).
MUSIC
Tryk for at vælge lydfelt
(side 62).
G RESOLUTION Tryk på SHIFT (wj), og tryk
derefter gentagne gange på
RESOLUTION for at ændre
opløsningen af signaler fra
HDMI OUT- eller
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikket
(side 85).
MOVIE
H Talknapper
I ENTER
MEMORY
Tryk for at vælge lydfelt
(side 62).
Tryk for at
– forindstille/stille ind på faste
stationer.
– vælge spornumre i CDafspilleren, DVD-afspilleren
eller MD-afspilleren. Tryk på
0/10 for at vælge
spornummer 10.
– vælge kanalnumre på
videobåndoptageren eller
satellit-tuneren.
– Tryk, efter at du har trykket
på TV (wk), på talknapperne
for at vælge
fjernsynskanaler.
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
V/v/B/b
L OPTIONS
Tryk for at vise og vælge poster
fra mulighedsmenuerne for
receiver og DVD-afspiller.
TOOLS
Tryk for at vise og vælge poster
fra mulighedsmenuerne for
DVD-afspiller etc.
M MENU
Tryk for at vise menuerne for
receiveren eller en DVDafspiller, et fjernsyn etc.
N ALBUM +/–
Tryk for at afspille den
foregående scene eller
fremspole den aktuelle scene fra
videobåndoptageren eller
DVD-afspilleren.
O m/M a)
x a)
X a)
H b)
./> a)
Tryk for at betjene DVDafspilleren, CD-afspilleren,
MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren etc.
TUNING +/– Tryk for at vælge stationer
(side 78).
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Tryk for at registrere FM/AMradiostationer eller vælge faste
stationer.
Tryk på TV (wk) og tryk
derefter på TV CH+/– for at
betjene fjernsynet, satellittuneren, videobåndoptageren
etc.
Tryk for at gemme en station
under anvendelse af tuneren.
fortsættes
11DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Navn
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
Q F1/F2
Tryk på TV (wk) og tryk
derefter på F1 eller F2 for at
vælge et apparat, der skal
betjenes.
• HDD-optager
F1: HDD
F2: DVD
• DVD/VHS combo-afspiller
F1: DVD
F2: VHS
T MASTER
VOL + b) /–
Tryk for at regulere lydstyrken
for alle højttalerne samtidigt
(side 48).
TV/VIDEO
Tryk samtidigt på TV/VIDEO
og TV (wk) for at vælge
indgangssignalet
(fjernsynsindgang eller
videoindgang).
WIDE
Tryk for at vælge bredformat
billedindstillingen.
MACRO1,
MACRO2
Tryk på RECEIVER (4) og
tryk derefter på MACRO 1 eller
MACRO 2 for at klargøre
makrofunktionen (side 116).
R TOP MENU
Tryk for at vise menuen eller
on-screen-guiden for DVDafspilleren på
fjernsynsskærmen. Anvend
derefter V/v/B/b og
til at
udføre betjeninger på menuen.
MENU
Tryk for at vise menuerne for
DVD-afspilleren på
fjernsynsskærmen. Anvend
derefter V/v/B/b og
til at
udføre betjeninger på menuen
(side 112).
NIGHT
MODE
Tryk på RECEIVER (4) og
tryk derefter på NIGHT MODE
for at aktivere NIGHT MODEfunktionen (side 68).
INPUT
MODE
Tryk på RECEIVER (4) og
tryk derefter på INPUT MODE
for at vælge
indgangsindstillingen, når de
samme apparater er sluttet til
både de digitale og analoge
jackstik (side 90).
S MUTING
TV VOL +/–
Tryk på TV (wk) og tryk
derefter på TV VOL +/– for at
regulere fjernsynets
lydstyrkeniveau.
U DISC SKIP
Tryk for at springe en disk over,
når en multidisk-skifter
anvendes.
V RETURN/
EXIT O
Tryk for at gå tilbage til den
foregående menu eller afslutte
menuen, mens menuen eller
on-screen-guiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellit-tuneren
vises på fjernsynsskærmen
(side 112).
W ON SCREEN Tryk for at aktivere eller
deaktivere GUIdisplayindstilling. Tryk på
MENU (qd) for at vise menuen,
når "GUI ON" kommer frem på
displayet.
X CLEAR
Tryk for at
– slette en fejl, hvis du har
trykket på den forkerte
talknap.
– gå tilbage til kontinuerlig
afspilning etc. på satellittuneren eller DVDafspilleren.
>10
Tryk for at vælge
– spornumre over 10 på
videobåndoptageren, satellittuneren, CD-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– kanalnumre for den digitale
CATV-tilslutning.
D.TUNING
Tryk for at indtaste den direkte
stationsindstillingsfunktion
(side 79).
Y A.DIRECT
Tryk for at koble lyden ud
(side 49).
2CH
Tryk på SHIFT (wj), og tryk
derefter på A.DIRECT for at
skifte den valgte indgangs lyd
til analogt signal uden at
foretage nogen indstilling
(side 108).
Tryk for at vælge lydfelt
(side 59).
12DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Funktion
Z SLEEP
Tryk på SHIFT (wj), og tryk
derefter på SLEEP for at
aktivere
afbryderautomatikfunktionen
og det tidsrum, efter hvilket
receiveren slukker automatisk
(side 98).
A.F.D
RM-AAU009
Denne fjernbetjening er kun beregnet til
zone 2/zone 3-betjeninger (side 99). Det er
ikke muligt at styre hovedreceiveren direkte
med denne fjernbetjening.
Tryk for at vælge lydfelt
(side 60).
wj SHIFT
Tryk for at tænde knappen. Den
ændrer
fjernbetjeningsknappens
funktion, så knapperne med
lyserøde betegnelser aktiveres.
wk TV
Tryk for at muliggøre
fjernsynsbetjening.
wl RM SET UP
Tryk for at klargøre
fjernbetjeningen.
a) Se
oversigten på side 112 angående information
om de knapper, der kan anvendes til at styre hvert
enkelt apparat.
b) Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(H, PRESET+). Anvendes som et mærke for
betjening.
Bemærk
• Nogle af de i denne sektion forklarede funktioner
vil muligvis ikke fungere. Dette afhænger af den
anvendte model.
• Ovenstående forklaring skal kun tjene som et
eksempel. Derfor kan ovenstående betjening være
umulig eller kan fungere anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
Betjening af hovedreceiveren fra
zone 2
Navn
Funktion
A ?/1 (tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for en receiver i zone 2 eller
zone 3.
B Kommando- Tryk for at vælge
indstillings- fjernbetjeningens
knapper
kommandoindstilling.
fortsættes
13DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Navn
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Navn
Funktion
C Indgangsknapper
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af indgangsknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksindstillede til at styre
Sony-apparater som følger. Du
kan ændre knaptildelingerne
ved at gå frem efter trinene i
"Ændring af knapfunktionerne
(gælder kun RM-AAU009)" på
side 120.
Betjening af de apparater, som er
sluttet til hovedreceiveren fra
zone 2 eller zone 3
Navn
Funktion
H Betjenings- Den følgende oversigt viser
knapper*
knappernes funktioner.
Knap(per) Funktion
N
Begynder afspilning.
(Begynder afspilning
på forsiden af
kassettebåndet.)
n
Begynder afspilning på
bagsiden af
kassettebåndet.
X
Pausestopper
afspilningen eller
optagelsen og
begynder optagelsen,
når apparatet er i
standby til optagelse.
Knap
Tildelt Sonyapparat
VIDEO 1
Videobåndoptager
(VTR-indstilling 3)
VIDEO 2
Videobåndoptager
(VTR-indstilling 1)
VIDEO 3
Videobåndoptager
(VTR-indstilling 2)
x
Stopper afspilning.
DVD
DVD-afspiller
./>
Springer spor over.
TV/SAT
Fjernsynstuner
m/M
Gå tilbage/frem.
TAPE/
CD-R
Kassettebåndoptager B
MD/DAT
MD-afspiller
SA-CD/CD Super Audio CD/CDafspiller
TUNER*
Indbygget tuner
SOURCE
Den aktuelle indgang,
som er valgt til
hovedreceiveren
* Indstillingen kan ikke ændres.
D MUTING
Tryk for at koble lyden ud.
E MASTER
VOL +/–
Tryk for at regulere
lydstyrkeniveauet for multi
zone-udgang.
F RM SET UP
Tryk for at ændre knappernes
kategori.
I CH/
PRESET/
D.SKIP
+/–*
Tryk gentagne gange for at
vælge en fast station eller en
kanal. Tryk for at springe en
disk over, når en multi-diskskifter anvendes.
* Disse knappers funktion skifter automatisk, hver
gang du trykker på indtastningsknapperne C.
Ovenstående forklaring skal kun tjene som et
eksempel. Derfor kan ovenstående betjening
være umulig eller kan fungere anderledes end
beskrevet, afhængigt af apparatet.
G RM SET UP- Lyser, når data sendes eller når
indikator
fjernbetjeningsknappens
tildeling er under forindstilling.
14DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
1: Installation af højttalerne
Anvendelse af et 5.1/7.1kanalsystem
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd,
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanalsystem).
Der kan opnås high fidelity-gengivelse af
DVD-software-optaget lyd i Surround EX
format, hvis en ekstra bagsurroundhøjttaler
(6.1-kanalsystem) eller to
bagsurroundhøjttalere (7.1-kanalsystem)
tilsluttes. Se "Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen" (side 65).
Eksempel på opstilling af et 7.1kanals højttalersystem
Eksempel på opstilling af et 5.1kanals højttalersystem
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
HSubwoofer
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
FVenstre bagsurroundhøjttaler
GHøjre bagsurroundhøjttaler
HSubwoofer
fortsættes
15DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Denne receiver muliggør anvendelse af et 7.1kanalsystem (7 højttalere og en subwoofer).
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Vinklen A bør være den samme
Tips
• Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal
bagsurroundhøjttaleren anbringes bag
lyttepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor
som helst det ønskes.
16DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
2: Tilslutning af højttalere
A
E
D
G
Klargøring
H
F
FRONT SPEAKERS
B-terminaler a)
B
C
B
A
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (L)
BFronthøjttaler A (R)
CCenterhøjttaler
DSurroundhøjttaler (L)
ESurroundhøjttaler (R)
FBagsurroundhøjttaler (L)b)
GBagsurroundhøjttaler (R)b)
HSubwooferc)
a)
Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem,
skal det sluttes til FRONT SPEAKERS B
terminalerne. Du kan vælge det
fronthøjttalersystem, du vil anvende, med
SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) på
forpladen (side 41).
b)
Hvis du kun tilslutter en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS Lterminalerne.
fortsættes
17DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
c) Hvis
du tilslutter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, skal du
deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis
den automatiske standbyfunktion er
aktiveret, indkobles standbyindstillingen
automatisk, baseret på niveauet på
indgangssignalet til en subwoofer, hvorefter
det ikke er sikkert, at lyden høres.
Bemærk
Når du tilslutter alle højttalerne med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere, skal du sætte
"Speaker Impedance" i System settings menuen til
"8 Ω". Med andre tilslutninger skal den sættes til
"4 Ω". Vi henviser til "8: Klargøring af højttalerne"
(side 40) angående detaljer.
Tip
Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil slutte
visse højttalere til en anden effektforstærker. Det
samme signal sendes ud fra både SPEAKERSterminalerne og PRE OUT-jackstikkene. Hvis du for
eksempel kun vil slutte fronthøjttalerne til en anden
forstærker, skal denne forstærker sluttes til PRE
OUT FRONT L- og R-jackstikkene.
ZONE 2-tilslutning
Du kan tildele SURROUND BACK
SPEAKER-terminalerne F og G til
højttalerne i ZONE 2. Sæt
bagsurroundhøjttaler-indstillingerne (side 74)
til "ZONE 2".
Se "Lytning til lyden i en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3 betjeninger)" (side 99) for
detaljer om tilslutning og betjening i zone 2.
18DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
3: Tilslutning af skærmen for at vise menuer
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i
forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Fjernsynsskærm
Videosignaler
A
B
C
A Komponentvideoledning (medfølger ikke)
B S videoledning (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
fortsættes
19DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du
forbinder MONITOR OUT-jackstikket til et
fjernsyn. Denne receiver kan betjenes ved
hjælp af en GUI (Graphical User Interface =
grafisk brugergrænseflade) (side 38).
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
• Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en
fjernsynsskærm eller en projektor, til MONITOR
OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert,
at du kan optage, selv hvis du tilslutter
optageapparater.
• Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et
afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn via
receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren,
vil hverken billede eller lyd blive transmitteret.
• Afhængigt af status af tilslutningen mellem
fjernsynet og antennen, kan billedet på
fjernsynsskærmen blive forvrænget. Anbring i
dette tilfælde antennen længere væk fra receiveren.
Tips
• Receiveren er udstyret med en funktion for
ændring af videosignaler. Vi henviser til
"Angående ændring af videosignaler" (side 34)
angående detaljer.
• Lyden fra fjernsynet kommer fra de højttalere, som
er sluttet til receiveren, hvis du forbinder
lydudgangsjackstikket på fjernsynet og TV/SAT
AUDIO IN-jackstikkene på receiveren. Sæt i denne
konfiguration lydudgangsjackstikket på fjernsynet
til "Fixed", hvis det kan skiftes mellem enten
"Fixed" eller "Variable".
• GUI-displayet slukker, hvis der ikke har været
nogen betjening i 15 minutter.
20DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
4a: Tilslutning af lydudstyr
I dette afsnit beskrives det, hvordan
apparaterne sluttes til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "5: Tilslutning af antennerne"
(side 35), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Super Audio CDafspiller/CD-afspiller
MD/DAT
Lydindgangs/udgangsjackstik,
der skal tilsluttes
Lydkvaliteten afhænger af, hvilket jackstik,
der anvendes. Vi henviser til den følgende
illustration. Vælg tilslutningskonfigurationen i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Side
Med digital lydudgang
22
Med multikanallydudgang
24
Kun med analog
lydudgang
25
Med digital lydudgang
22
Kun med analog
lydudgang
25
Kassettebåndoptager, analog pladespiller
25
Digital
Analog
Lyd af høj kvalitet
Bemærk
• Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse,
skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på
plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
Tip
Alle de digitale lydjackstik er kompatible med
samplingfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
og 96 kHz.
21DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Tilslutning af apparaterne
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Tilslutning af apparater med
digitale lydindgangs/
udgangsjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan en
Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller og en
MD/DAT-afspiller tilsluttes.
Super Audio CD-afspiller,
CD-afspiller
MD-afspiller,
DAT-afspiller
C
A
B
A
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
C Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
22DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Klargøring
Angående afspilning af en
Super Audio CD på en Super
Audio CD-afspiller
• Der vil ikke være nogen lyd ved afspilning af
en Super Audio CD på en Super Audio CDafspiller, som kun er sluttet til COAXIAL
SA-CD/CD IN-jackstikket på denne
receiver. For at en Super Audio CD-disk
skal kunne afspilles, skal afspilleren sluttes
til MULTI CHANNEL INPUT- eller SACD/CD IN-jackstikkene. Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger med Super
Audio CD-afspilleren.
• Det er ikke muligt at udføre digitale
optagelser af en Super Audio CD-disk.
Anvend i dette tilfælde det analoge jackstik
til optagelse.
• Når digitale lyslederkabler sættes i
forbindelse, skal deres stik sættes lige ind,
indtil de klikker på plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
Hvis du vil tilslutte flere digitale
apparater, men ikke kan finde
en ledig indgang
Se "Anvendelse af lyd/billeder fra andre
indgange" (side 91).
Tip
Det er ikke muligt at slutte en LD-afspillers DOLBY
DIGITAL RF OUT-jackstik direkte til denne
receivers digitale indgangsjackstik. En RFdemodulator skal anvendes til denne konfiguration.
23DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Tilslutning af apparater med
multikanal-udgangsjackstik
Hvis din DVD- eller Super Audio CD-afspiller
er udstyret med multikanal-udgangsjackstik,
kan du slutte den til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene på denne receiver og
dermed opnå multikanallyd. Alternativt kan
multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til
tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
DVD-afspiller, Super Audio
CD-afspiller etc.
A
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• DVD- og Super Audio CD-afspillere har ingen
SURROUND BACK-jackstik.
• Når "Sur Back Assign" er sat til "ZONE 2" i Auto
Calibration settings menuen, vil indgangen til SUR
BACK-jackstikkene være ugyldig (side 74).
24DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Den følgende illustration viser, hvordan et
apparat med analoge jackstik, som for
eksempel en kassettebåndoptager, en
pladespiller etc. tilsluttes.
Super Audio
CD-afspiller,
CD-afspiller
Kassettebåndoptager
A
A
Klargøring
Tilslutning af apparater med
analoge lydjackstik
A
A
MD-afspiller,
DAT-afspiller
Pladespiller
A Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den
sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen.
25DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
4b: Tilslutning af videoapparaterne
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan
apparaterne sluttes til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "5: Tilslutning af antennerne"
(side 35), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Fjernsynsskærm
Med HDMI-jackstik
DVD-afspiller, DVD-optager
Videoindgangs/
udgangsjackstik, der skal
tilsluttes
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Side
19, 31
27
29-30
Satellit-tuner
31
Videobåndoptager
32
Videokamera, videospil etc.
32
Digital
Analog
Billede af høj kvalitet
26DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
HDMI er en forkortelse for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som transmitterer video- og lydsignaler i
digitalt format.
HDMI-egenskaber
• Et digitalt lydsignal, der sendes af HDMI,
kan sendes fra højttalerne og PRE OUTjackstikkene på receiveren. Dette signal
DVD-afspiller
understøtter Dolby Digital, DTS, og lineær
PCM.
• Lineær PCM (samplingfrekvens under
192 kHz) med digitale lydsignaler på op til
8 kanaler kan modtages med denne receiver
gennem HDMI-jackstikket.
• Analoge videosignaler, som indgår til
VIDEO-jackstikket, S VIDEO-jackstikket,
eller COMPONENT VIDEO-jackstikket,
kan sendes ud som HDMI-signaler.
Lydsignaler sendes ikke ud fra et HDMI
OUT-jackstik, hvis billedet er ændret.
Satellit-tuner
Lyd/
videosignaler
Blu-ray diskafspiller,
hard disk-optager
Lyd/
videosignaler
A
Lyd/
videosignaler
A
A
Lyd/
videosignaler
Fjernsynsskærm, projektor etc.
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler anvendelse af et Sony HDMI-kabel.
fortsættes
27DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Tilslutning af apparater med
HDMI-jackstik
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Angående HDMI-tilslutninger
• Anvend et HDMI-kabel med HDMI-logoet
(fremstillet af Sony).
• Bekræft klargøringen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
• Et lydsignal, som indgår til HDMI INjackstikket, sendes ud fra
højttalerudgangsjackstikkene, HDMI OUTjackstikket og PRE OUT-jackstikkene. Det
sendes ikke ud fra nogen andre lydjackstik.
• Videosignal, som indgår til HDMI INjackstikket, kan kun sendes ud fra HDMI
OUT-jackstikket. Videoindgang kan ikke
sendes ud fra VIDEO OUT-jackstikkene, S
VIDEO OUT-jackstikkene, eller MONITOR
OUT-jackstikkene.
• Lyd- og videosignaler i HDMI-indgang
sendes ikke ud fra HDMI OUT-jackstikket,
mens receivermenuen vises.
• Når du vil lytte til lyden fra
fjernsynshøjttaleren, skal du sætte "HDMI
Audio" til "TV+AMP" i Audio settings
menuen (side 55). Hvis den sættes til
"AMP", vil der ikke komme nogen lyd fra
fjernsynshøjttaleren eller det vil ikke være
muligt at afspille multikanal-software.
• Multi/stereoområde-lydsignaler fra en Super
Audio CD sendes ikke ud.
• Sørg for at tænde receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat sendes
ud til et fjernsyn gennem denne receiver.
Med mindre der er tændt for receiveren, vil
hverken video- eller lydsignaler blive
transmitteret.
• Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde
etc.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Bekræft klargøringen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
• Lyden kan blive afbrudt, hvis
samplingfrekvensen eller antallet af kanaler
med lydudgangssignaler fra
afspilningsapparatet ændres.
• Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyright-beskyttet
teknologi (HDCP), kan billedet og/eller
lyden fra HDMI OUT-jackstikket blive
forvrænget eller måske ikke blive udsendt.
Bekræft i dette tilfælde specifikationen for
det tilsluttede apparat.
• Vi henviser til brugsvejledningen for hvert
tilsluttet apparat angående detaljer.
• Vi anbefaler ikke anvendelse af et HDMIDVI konversionskabel. Hvis du slutter et
HDMI-DVI konversionskabel til et DVI-Dapparat, er det ikke sikkert, at lyden og/eller
billedet vil blive udsendt. Tilslut andre
lydkabler eller digitale tilslutningsledninger,
og sæt derefter "Input Assign" i Input
menuen (side 91), hvis lyden ikke udsendes
korrekt.
28DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Den følgende illustration viser, hvordan en
DVD-afspiller/DVD-optager tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i
forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Bemærk
For at udsende multikanal-digitallyd, skal den
digitale lydudgangsindstilling på DVD-afspilleren
udføres. Vi henviser til den brugsvejledning, som
følger med DVD-afspilleren.
Tilslutning af en DVD-afspiller
DVD-afspiller
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Komponentvideoledning (medfølger ikke)
D S videoledning (medfølger ikke)
E Videoledning (medfølger ikke)
fortsættes
29DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Tilslutning af en DVD-afspiller/
DVD-optager
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Tilslutning af en DVD-optager
DVD-optager
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D S videoledning (medfølger ikke)
30DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Klargøring
Tilslutning af en
fjernsynsskærm/satellit-tuner
De følgende illustrationer viser, hvordan man
tilslutter en fjernsynsskærm/satellit-tuner.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i
forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Fjernsynsskærm/Satellit-tuner
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Komponentvideoledning (medfølger ikke)
D S videoledning (medfølger ikke)
E Videoledning (medfølger ikke)
31DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i
forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Tilslutning af apparater med
analogt video- og lydjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan man
tilslutter et apparat, som har analoge jackstik,
som for eksempel en videobåndoptager etc.
Videobåndoptager
Lydsignaler
Videosignaler
A
B
C
Til VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN-jackstikkene (på forpladen)
Videokamera,
videospil
B
D
A Lydkabel (medfølger ikke)
B S videoledning (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Lyd/videokabel (medfølger ikke)
32DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Denne receiver er udstyret med en funktion til
ændring af videosignaler. Det er muligt at
udsende videosignalerne, når denne receiver er
tilsluttet via MONITOR OUT-jackstikket som
vist på illustrationen.
• Videosignaler kan udsendes som HDMI
video-, komponentvideo- og S
videosignaler.
• S videosignaler kan sendes ud som HDMI
video-, komponentvideo- og videosignaler.
• Komponentvideosignaler kan sendes ud som
HDMI video-, S video- og videosignaler.
For detaljer om videoændringsfunktionen, se
"Ændring af analoge videoindgangssignaler"
(side 85).
I receiverens ændringsoversigt for videoindgange/udgange
Indgangssignaler
Udgangssignaler
BCD
BCD
ABCD
OUTPUT-jackstik
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
S VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
HDMI IN 1/2/3 A
f
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
a
f
S VIDEO IN C
a
a
a/f*
a
VIDEO IN D
a
a
a
a/f*
INPUT-jackstik
a
a
(Understøtter 480i og (Understøtter 480i og
576i indgangssignaler.) 576i indgangssignaler.)
a : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
f : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke.
X : Videosignaler sendes ikke ud.
* Videosignaler sendes ud, når "Video Convert" er sat til "OFF" i Video settings menuen.
fortsættes
33DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Funktion for ændring af
videosignaler
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Angående ændring af videosignaler
• Når video- eller S videosignaler fra en
videobåndoptager etc. ændres på denne
receiver og derefter sendes til dit fjernsyn,
kan billedet på fjernsynsskærmen,
afhængigt af status af det udsendte
videosignal, blive forvrænget i vandret
retning eller der vil måske slet ikke komme
noget billede frem.
• HDMI-videosignaler kan ikke ændres til
komponent-videosignaler, S videosignal og
videosignaler.
• De ændrede videosignaler sendes kun fra
MONITOR OUT-jackstikkene. De sendes
ikke ud fra VIDEO OUT-jackstikkene,
S VIDEO OUT-jackstikkene, eller ZONE 2
VIDEO OUT-jacktikket.
• Når du anvender en videobåndoptager med
et billedforbedringskredsløb, som for
eksempel TBC, kan billederne blive
forvrængede eller måske ikke komme frem.
Deaktiver i et sådant tilfælde funktionen for
billedforbedringskredsløbet.
• Opløsningen af signaludgangen til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene ændres op til 1080i.
Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
HDMI OUT-jackstikkene, ændres op til
1080p.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene har restriktioner mht.
opløsning, når opløsningen for
videosignaler, som er beskyttet af copyrightteknologi, ændres. Opløsning på op til 480p
kan sendes ud til COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikkene. HDMI
OUT-jackstikkene har ingen restriktioner
mht. opløsning.
• Videosignaler for hvilke opløsningen er
blevet ændret, kan hverken sendes ud fra
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene eller HDMI OUT-jackstikkene.
Sluttes til VIDEO/S VIDEO/
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTeller HDMI OUT-jackstikket, når det
ønskes. Videosignalerne sendes ud fra
HDMI OUT-jackstikket, når begge er
tilsluttet.
Sæt "Video Convert" til OFF i Video
indstillingsmenuen for at udsende
videosignalerne fra VIDEO/S VIDEO/
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikket, når begge er tilsluttet.
• SECAM-videosignaler ændres til PALsignaler og sendes ud, når "Video Convert"
er aktiveret. Sæt "Video Convert" til "OFF",
når du sender signaler ud i SECAMsystemet.
Closed Caption (undertekster
for hørehæmmede) display
Sæt "Video Convert" til "OFF" i Video settings
menuen, når et signal, der understøtter Closed
Captions (undertekst for hørehæmmede)
modtages. Hvis "Video Convert" er aktiveret,
kan du ikke vise undertekst for hørehæmmede.
Tilslutning af et optageapparat
For at optage skal du slutte optageapparatet til
VIDEO OUT-jackstikkene eller S VIDEO
OUT-jackstikkene på receiveren. Slut
ledninger til indgangs- og udgangssignaler til
den samme type jackstik, da VIDEO OUTjackstik og S VIDEO OUT-jackstik ikke har
nogen opkonverteringsfunktion.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at signaler fra MONITOR OUTjackstikkene vil blive korrekt optaget.
34DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
5: Tilslutning af antennerne
Klargøring
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne (medfølger)
* Stikkets form varierer alt efter området.
Bemærk
• For at forhindre opsamling af støj skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
• Anvend ikke U SIGNAL GND-tilslutningen til
jording af receiveren.
35DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
6: Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Sæt den medfølgende netledning i AC INtilslutningen på receiveren, og sæt derefter
netledningen i en stikkontakt i væggen.
AC OUTLET*
AC IN-tilslutning
• AC OUTLET på bagsiden af receiveren er udtag
med afbryder, som kun strømforsyner det
tilsluttede apparat, mens der er tændt for
receiveren.
• Sørg for, at det samlede effektforbug for det
apparat, som er sluttet til receiverens AC OUTLET
ikke overstiger det wattforbrug, som er angivet på
bagsiden. Undlad at slutte elektriske
husholdningsapparater med et stort wattforbrug,
som for eksempel elektriske strygejern,
ventilatorer eller fjernsyn, til dette udtag. Det kan
medføre fejlfunktion.
Udførelse af indledende
klargøring
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
1,2 2,3
2,3
Til en stikkontakt i væggen
* Konfigurationen, formen, antallet af
vekselstrømsudtag, og informationen, som er
beskrevet på etiketten, varierer afhængigt af
området.
Netledning
(medfølger)
**
1
Tryk på POWER for at slukke for
receiveren.
2
Hold POWER nede og tryk
samtidigt på TONE MODE og
MULTI CH IN for at tænde for
receiveren.
** Der vil være et mellemrum på flere millimeter
mellem stikket og bagsiden, selv når
netledningen sættes helt ind. Ledningen skal
sættes i forbindelse på denne måde. Dette er ikke
nogen fejlfunktion.
36DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
3
Slip TONE MODE og MULTI CH
IN efter et par sekunders forløb.
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RMAAL006 fjernbetjeningen.
Sæt to R6 (størrelse-AA) batterier i RMAAU009 fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
RM-AAL006
RM-AAU009
Bemærk
Tip
Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med
nye.
Om kommandoindstillingen
Receiveren og fjernbetjeningen betjener sig af
den samme kommandoindstilling.
Hvis receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger er forskellige, kan
fjernbetjeningen ikke anvendes til at styre
receiveren.
Hvis kommandoindstillingerne for både
receiveren og fjernbetjeningen er i den
indledende indstilling (AV SYSTEM 2), er det
ikke nødvendigt at genindstille dem.
Det er muligt at skifte receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstilling (AV
SYSTEM 1 eller AV SYSTEM 2). Hvis både
receiveren og det andet Sony-apparat reagerer
på den samme fjernbetjeningskommando, skal
du ændre kommandoindstillingen for enten
apparatet eller receiveren til en anden
kommandoindstilling, således at apparatet
ikke længere reagerer på den samme
kommandoindstilling som receiveren.
Ændring af receiverens
kommandoindstilling
2CH
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der
er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke manganbatterier og andre slags
batterier sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således
at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
fortsættes
37DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Når "MEMORY CLEARING..." har stået
på displayet i et stykke tid, vises
"MEMORY CLEARED!".
De følgende poster indstilles igen til deres
fabriksindstillinger.
• Alle indstillinger i Auto Calibration
settings, Surround settings, Multi Zone
settings, Audio settings, Video settings,
System settings menuerne.
• Det lydfelt, som er gemt i hukommelsen
for hver indgang og fast station.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne på indgange og
forindstillinger.
• Når batterierne skiftes ud, kan de programmerede
fjernbetjeningskoder blive slettet. Hvis dette sker,
skal du programmere fjernbetjeningskoderne igen
(side 113).
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Tænd for receiveren, mens du
trykker på 2CH.
Når kommandoindstillingen er sat til "AV2",
vises "COMMAND MODE [AV2]" på
displayet.
Når kommandoindstillingen er sat til "AV1",
vises "COMMAND MODE [AV1]" på
displayet.
Ændring af receiverens
kommandoindstilling
1
1
7: Navigering gennem
menuerne
Tryk på MENU, og vis derefter en menu på
den fjernsynsskærm, som er sluttet til denne
receiver. Det er nemt at klargøre menuerne.
Ved at anvende forstærkermenuerne kan du
udføre forskellige justeringer med det formål
at brugertilpasse receiveren.
Se "Betjening uden en GUI (Graphical User
Interface = Grafisk brugergrænseflade)"
(side 106), hvis du betjener receiveren uden at
vise menuen på fjernsynsskærmen.
2
2
3
3
1
Tryk på ?/1 mens du trykker på
RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinker.
2
Når du trykker på 1, indstilles
kommandoindstillingen til AV
SYSTEM 1. Når du trykker på 2,
indstilles kommandoindstillingen til AV
SYSTEM 2.
3
4
Tryk på 1 eller 2, mens RM SET
UP-knappen blinker.
5-8
RETURN/
EXIT O
1
Tryk på ENTER, når RM SET
UP-knappen lyser.
RM SET UP-knappen blinker to gange,
og processen med indstilling af
kommandoindstillingen er nu fuldført.
MENU
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
Tip
Når du trykker på RM SET UP, skal du anvende en
tynd ståltråd, for eksempel et papirclips.
38DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
4
Tryk på ON SCREEN.
8
Tryk på
eller b for at indtaste
menuposten.
9
Gentag trin 7 til 8 for at vælge
det ønskede parameter.
Klargøring
3
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke kommer frem på
fjernsynsskærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede menu.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
6
Tryk på
menuen.
eller b for at indtaste
Tryk på MENU.
Listen med menuposter kommer frem på
fjernsynsskærmen.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menupost, du vil
indstille.
39DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "System", og tryk
derefter på
eller b.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker Impedance",
og tryk derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "4 Ω" eller "8 Ω"
afhængigt af de anvendte
højttalere, og tryk derefter på
.
8: Klargøring af
højttalerne
Indstilling af
højttalerimpedansen
Indstil den rigtige højttalerimpedans til de
højttalere, der anvendes.
2-4
5
1
Vælg indstillingsmenuen
(Settings) (side 38).
Settings menulisten kommer frem på
fjernsynsskærmen.
Bemærk
• Hvis du ikke er sikker på, hvilken impedans
højttalerne har, bedes du se efter i den
brugsvejledning, som følger med højttalerne.
(Denne information findes ofte på bagsiden af
højttaleren.)
40DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 41 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Valg af fronthøjttaleren
Klargøring
• Hvis du tilslutter alle højttalere med en normal
impedans på 8 ohm eller mere, skal du sætte
"Speaker Impedance" til "8 Ω". Hvis du tilslutter
andre typer højttalere, skal du sætte den til "4 Ω".
• Hvis du tilslutter fronthøjttalere til både
SPEAKER A- og B-tilslutningerne, skal du
tilslutte højttalere med en normale impedans på
8 ohm eller mere.
– Hvis du tilslutter højttalere med en impedans på
16 ohm eller mere i både "A" og "B"
konfiguration:
Indstil "Speaker Impedance" til "8 Ω" i System
settings menuen.
– For andre typer højttalere i andre
konfigurationer:
Indstil "Speaker Impedance" til "4 Ω" i System
settings menuen.
Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil
anvende.
SPEAKERS-knap
Indstil SPEAKERS-knappen for at
vælge det fronthøjttalersystem, du
vil anvende.
Bemærk
Denne indstilling er ikke til rådighed, når der er
tilsluttet hovedtelefoner.
Sæt til
For at vælge
A
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Atilslutningerne.
B
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Btilslutningerne.
A+B
De højttalere, som er sluttet til
både FRONT SPEAKERS A- og
B-tilslutningerne (parallel
tilslutning).
OFF
Der kommer ingen lydsignaler fra
nogen højttalerterminaler eller
PRE OUT-tilslutningen.
41DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 42 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
9: Automatisk kalibrering
af de rigtige indstillinger
(AUTO CALIBRATION)
Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) gør det muligt at udføre
automatisk kalibrering, som for eksempel
automatisk kontrol af tilslutningen mellem
hver højttaler og receiveren, regulering af
højttalerniveauet, og måling af afstanden
mellem hver højttaler og din lytteposition. Se
også "Guide til hurtig klargøring", som følger
med receiveren.
• Funktionen for automatisk kalibrering fungerer
ikke i de følgende tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug (side 108).
– Hovedtelefonerne er tilsluttede.
• Annuller lyddæmpningen (muting), hvis MUTING
er aktiveret.
Optimeringsmikrofon
Før du udfører automatisk
kalibrering
Inden du udfører automatisk kalibrering, skal
du klargøre og tilslutte højttalerne
(side 15-18).
• AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun
til den medfølgende optimeringsmikrofon.
Tilslut ikke andre mikrofoner. Dette kan
bevirke, at receiveren og mikrofonen lider
skade.
• Under kalibreringen vil lyden fra højttalerne
være meget høj. Vær opmærksom på
tilstedeværelsen af børn og tag hensyn til
naboerne.
• Udfør den automatiske kalibrering på et
stille sted, så du undgår støjvirkninger og
opnår en mere præcis måling.
• Hvis der er nogen forhindringer i banen
mellem optimeringsmikrofonen og
højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres
på korrekt vis. Fjern alle forhindringer fra
det område, hvor målingen udføres, for at
undgå målefejl.
• Når du anvender en tilslutning med to
forstærkere, skal du sætte "Sur Back Assign"
til "BI-AMP" i Auto Calibration settings
menuen, inden du udfører automatisk
kalibrering (side 74).
1
Slut den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
2
Klargør
optimeringsmikrofonen.
Anbring optimeringsmikrofonen ved din
lytteposition. Anvend en skammel eller
en trefod, så optimeringsmikrofonen
forbliver i samme højde som dine ører.
Angående klargøring af den
aktive subwoofer
• Når en subwoofer er tilsluttet, skal du tænde
for den og på forhånd øge lydstyrken. Drej
VOLUME-knappen til lige før midtpunktet.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal værdien
indstilles til den maksimale værdi.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal denne
funktion kobles fra (deaktiveret).
42DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 43 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
Afhængigt af egenskaberne ved den subwoofer, du
anvender, kan værdien for placeringsafstanden være
længere væk fra den faktiske position.
Anvendelse af receiveren som
forforstærker
Det er muligt at anvende den automatiske
kalibreringsfunktion, når receiveren anvendes
som forforstærker.
I dette tilfælde kan den på displayet viste
afstandsværdi afvige fra den faktiske
afstandsværdi. Der vil dog ikke være nogen
problemer, selv hvis du fortsætter med at
anvende receiveren med den værdi.
Udførelse af automatisk
kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion giver
dig mulighed for at måle følgende:
• Hvorvidt højttalerne er tilsluttet eller eja)
• Højttalernes polaritet
• Afstand fra hver højttaler til din
lyttepositionb)
• Højttalervinkelb)
• Højttalerstørrelseb)
• Højttalerniveau
• Frekvenskarakteristikc)
a) Denne receiver korrigerer kun signaler med
analog nedmiksningsbehandling for
centerhøjttaleren og subwooferen, når MULTI
IN er valgt. Korrektionen er ugyldig for andre
højttalere.
b) Måleresultatet anvendes ikke, når MULTI IN er
valgt.
c) • DTS 96/24-signaler afspilles altid som 48 kHz,
når du korrigerer signaler.
• Måleresultatet anvendes ikke i følgende
tilfælde.
–MULTI IN er valgt.
2-6
1
Vælg indstillingsmenuen
(Settings) (side 38).
Settings menulisten kommer frem på
fjernsynsskærmen.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto Calibration", og
tryk derefter på
.
fortsættes
43DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
–"2ch Analog Direct" er i brug (side 108).
–Indgangssignaler, hvis samplingfrekvens er
mere end 96 kHz, modtages.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
3
4
Tryk gentagne gange på
V/v/B/b for at vælge "Auto
Calibration Start", og tryk
derefter på
.
6
Tryk på
7
Målingen starter i løbet af fem
sekunder.
8
Målingen starter.
for at vælge "Start".
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge Position, og tryk
derefter på
eller b.
Du kan registrere tre mønstre som
position 1, 2 og 3, afhængigt af
lyttepositionen, lytteomgivelserne og
måleforholdene.
Du kan omdøbe positionsnummeret, se
"Navngivning af indgange" (side 89).
Måleprocessen tager omkring
30 sekunder. Vent til måleprocessen er
fuldført.
5
Tryk på b.
Tryk gentagne gange på V/v og
for at
fjerne afkrydsningen for de poster, du
ikke vil måle.
• Speaker Distance
• Speaker Level
• Frequency Characteristic
44DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 45 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
Tip
Den angivne afstandsenhed for modeller til
USA og Canada er fod (feet). Afstandsenheden
for modeller til andre lande/områder end USA
og Canada er meter. Det er muligt at ændre
brugen af afstandsenheden i "Distance Unit" i
Auto Calibration settings menuen.
Tips
• Andre betjeninger end at tænde og slukke for
receiveren er deaktiverede under automatisk
kaliberering.
• I de følgende situationer er målingerne ikke blevet
udført korrekt, eller den automatiske kalibrering
kan ikke udføres.
– hvis der tilsluttes specielle højttalere, som for
eksempel dipolhøjttalere.
– når zone 2/zone 3 funktionen i zone 2/zone 3
anvendes.
2
Tryk på
for at vælge "Next".
Når "Auto calibration (auto speaker
setup) complete but an issue occurred.
Confirm Issue?" vises på
fjernsynsskærmen, kan du vælge, om du
vil bekræfte advarslen ("Yes") eller ej
("No").
Følg anvisningerne på fjernsynsskærmen,
når du vælger "Yes".
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 46) angående
detaljer om advarsels- og fejlkoder.
Annullering af den automatiske
kalibrering
Den automatiske kalibrering annulleres, når
du ændrer lydstyrke, skifter funktioner, ændrer
receiverens højttalerindstillinger eller tilslutter
hovedtelefoner.
Tip
Bekræftelse/lagring af
måleresultaterne
1
Tryk på
på fjernbetjeningen, når "Please
Press ENTER" vises på fjernsynsskærmen.
3
Tryk gentagne gange på B/b for
at vælge "Yes", og tryk derefter
på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto EQ" indstilling,
og tryk derefter på
.
Bekræft måleresultatet.
Når målingen er slut, lyder der et bip, og
måleresultatet kommer frem på
fjernsynsskærmen.
Bemærk
Når højttaleren (højttalerne) er i modfase, vises
"Out Phase" på fjernsynsskærmen. "+" og "–"
tilslutningerne på højttaleren kan være tilsluttet
modsat. Afhængigt af højttalerne, vil "OUTOF-PHASE" imidlertid komme frem på
fjernsynsskærmen, selv om højttalerne er
korrekt tilsluttet.
Måleresultaterne gemmes.
fortsættes
45DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Dette skyldes højttalernes specifikationer. I
dette tilfælde kan du fortsætte med at anvende
receiveren.
Det er ikke muligt at måle højttalerhøjden på
surroundhøjttalerne og bagsurroundhøjttalerne.
Indstil denne værdi fra
surroundpositionsindstillingerne i Auto Calibration
settings menuen (side 72).
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 46 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Tip
Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL)
bestemmes af den lave karakteristik.
Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af
optimeringsmikrofonens og højttalernes position
samt rummets form. Det anbefales, at du følger
måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse
indstillinger i Auto Calibration indstillingsmenuen
(side 71). Gem måleresultaterne først, og prøv
derefter at ændre resultaterne, hvis du ønsker det.
Parameter
Forklaring
Full Flat
Gør målingen af frekvensen
fra hver højttaler flad.
Engineer
Indstiller frekvensen til en,
der modsvarer den i et
standard Sony-lytterum.
Front Reference Indstiller karakteristikken
for alle højttalerne, så de
modsvarer fronthøjttalerens
karakteristik.
OFF
5
Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling
Display
Forklaring
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) er
sat til OFF. Sæt den til noget
andet, og udfør den automatiske
kalibrering igen.
CODE 32
Ingen af højttalerne blev
registreret. Kontroller, at
optimeringsmikrofonen er
korrekt tilsluttet og udfør den
automatiske kalibrering igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er
korrekt tilsluttet, men fejlkoden
alligevel kommer frem, kan det
skyldes, at kablet til
optimeringsmikrofonen er
beskadiget eller forkert tilsluttet.
CODE 33
• Ingen af fronthøjttalerne er
tilsluttet, eller kun en
fronthøjttaler er tilsluttet.
• Optimeringsmikrofonen er ikke
tilsluttet.
• Enten den venstre eller højre
surroundhøjttaler er ikke
tilsluttet.
• Bagsurroundhøjttalere er
tilsluttede, selv om der ikke er
tilsluttet nogen
surroundhøjttalere. Slut
surroundhøjttaleren
(-højttalerne) til SURROUND terminalerne.
• Bagsurroundhøjttaleren sluttes
kun til SURROUND BACK
SPEAKERS R-terminalerne.
Hvis du kun tilslutter en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal den
sluttes til SURROUND BACK
SPEAKERS L-terminalerne.
Deaktiverer den
automatiske kalibrerings
EQ.
Tryk på RETURN/EXIT O.
Startskærmen for den automatiske
kalibrering kommer frem.
Bemærk
• DTS 96/24-signaler afspilles som 48 kHz signaler,
hvis frekvensgangens måleresultat udnyttes.
• Frekvensgangens måleresultat anvendes ikke i
følgende tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug (side 108).
– Indgangssignaler, hvis samplingfrekvens er
mere end 96 Hz, modtages.
46DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 47 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Forklaring
CODE 34
Højttaleren er ikke anbragt i den
rigtige position. Højttalerne eller
en optimeringsmikrofon til højre
eller venstre kan være forkert
anbragt. Se "1: Installation af
højttalerne" (side 15) og bekræft
højttalerpositionen.
WARNING 40
Den automatiske kalibrering er
fuldført. Støjniveauet er
imidlertid højt. Du kan muligvis
udføre den automatiske
kalibrering på korrekt vis, hvis du
forsøger igen, selv om målingen
ikke kan udføres i alle
omgivelser. Prøv at udføre den
automatiske kalibrering i stille
omgivelser.
WARNING 41
Lydindgangen fra
optimeringsmikrofonen er uden
for det acceptable område. Den er
højere end den højeste lyd, der
kan måles. Prøv at udføre den
automatiske kalibrering, når
omgivelserne er stille nok til at en
pålidelig måling kan udføres.
WARNING 42
Receiverens lydstyrke er uden for
det acceptable område. Prøv at
udføre den automatiske
kalibrering, når omgivelserne er
stille nok til at en pålidelig måling
kan udføres.
WARNING 43
Subwooferens afstand og position
kan ikke detekteres. Eller
højttalerpositionens vinkel kan
ikke detekteres. Dette kan skyldes
støj. Prøv at udføre den
automatiske kalibrering i stille
omgivelser.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at vælge
forvalgsnummer til at gemme faste indstillinger,
og tryk derefter på
.
Når du vælger "WRN CHECK"
Hvis en advarsel om måleresultatet vises, vil
detaljeret information blive vist.
Tryk på
for at gå tilbage til trin 1 i
"Bekræftelse/lagring af måleresultaterne".
Tip
Afhængigt af subwooferens position kan
måleresultaterne for polariteten variere. Der vil dog
ikke være nogen problemer, selv hvis du fortsætter
med at anvende receiveren med den værdi.
NO WARNING Der er ingen
advarselsinformation.
----------
Ingen højttalere er tilsluttet.
•CODE 31
1 Tryk på
, og følg derefter instruktionerne fra
trin 1 i "Udførelse af automatisk kalibrering".
•CODE 32, 33, 34
1 Når du trykker på , vises "RETRY?".
2 Tryk på V/v for at vælge "YES", og tryk derefter
på
.
3 Følg instruktionerne fra trin 2 i "Udførelse af
automatisk kalibrering".
47DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Klargøring
Display
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 48 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren. Tryk på
MULTI CH IN, hvis du vil vælge et
apparat, som er sluttet til MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Afspilning
Valg af et apparat
1
3
MUTING
1
Tryk på en af
indgangsknapperne.
Hvis du vil vælge et apparat,
som er sluttet til PHONO-,
MULTI CHANNEL INPUT- eller
MD/DAT-jackstikket, skal du
trykke på SHIFT og derefter
trykke på PHONO, MULTI IN
eller MD/DAT.
Valgt
indgang
Apparater, som kan
afspilles
VIDEO 1, 2
Videobåndoptager etc., som
er sluttet til VIDEO 1- eller
VIDEO 2-jackstikkene
VIDEO 3
Videokamera og TV-spil etc.,
som er sluttet til VIDEO 3jackstikket
DVD
DVD-afspiller etc., som er
sluttet til DVD-jackstikket
TV/SAT
Satellit-tuner etc., som er
sluttet til TV/SAT-jackstikket
TAPE/CD-R
Kassettebåndoptager etc.,
som er sluttet til TAPEjackstikket
MD/DAT
MD- eller DAT-afspillere etc.,
som er sluttet til MD/DATjackstikket
SA-CD/CD
Super Audio CD- eller CDafspiller etc., som er sluttet til
SA-CD/CD-jackstikket
TUNER
Indbygget radiotuner
PHONO
Pladespiller etc., som er
sluttet til PHONO-jackstikket
MULTI IN
Apparat, som er sluttet til
MULTI CHANNEL INPUTjackstikket
USB
Bærbar lyd etc., som er sluttet
til USB-jackstikket
HDMI 1, 2, 3 HDMI-apparater, som er
sluttet til HDMI 1-, HDMI 2or HDMI 3-jackstikket
2
Tænd for apparatet og begynd
afspilningen.
3
Tryk på MASTER VOL +/– for at
regulere lydstyrken.
Det er også muligt at anvende MASTER
VOLUME på receiveren.
Det indledende lydstyrkeniveau er sat til
minimum (lydudkobling).
48DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 49 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Aktivering af
lydudkoblingsfunktionen
Afspilning
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen. For at
annullere, trykkes på MUTING på
fjernbetjeningen igen, eller MASTER
VOLUME drejes med uret for at hæve
lydstyrken. Selv hvis der slukkes for
receiveren, vil lydudkoblingsfunktionen
fungere, når du tænder for receiveren næste
gang.
Hvordan man undgår at
højttalerne lider skade
Sørg for, inden du slukker for receiveren, at
sænke lydstyrkeniveauet.
49DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: L-2
010COV.book Page 50 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Afspilning af en Super Audio CD/CD
2
3
5
3
5
• Betjeningen er beskrevet for en
Sony Super Audio CD-afspiller.
• Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger
med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren.
1
Tænd for Super Audio CD-afspilleren eller
CD-afspilleren, og læg derefter en disk i
skuffen.
2
3
Tænd for receiveren.
z
Tryk på SA-CD/CD.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge "SA-CD/CD".
Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til musikken. Se
side 62 angående detaljer.
Anbefalede lydfelter:
Klassisk: Hall
Jazz: Jazz Club
Live koncert: Live Concert,
Stadium
Et display-eksempel
4
5
6
Afspil disken.
Indstil en passende lydstyrke.
Når du er færdig med at lytte til en Super
Audio CD eller en CD, skal du tage disken ud
og slukke for receiveren og Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren.
50DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: R-2
010COV.book Page 51 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Hvordan man ser en DVD
Afspilning
2
3
7
3
MULTI CHANNEL DECODING-indikator
7
• Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger
med fjernsynet og DVDafspilleren.
1
2
3
Tænd for fjernsynet og DVD-afspilleren.
Tænd for receiveren.
Tryk på DVD.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
denne receiver til at vælge "DVD".
z
Vælg lydformatet for den disk,
som skal afspilles, hvis det er
nødvendigt.
Et display-eksempel
z
Det er muligt at vælge et lydfelt,
som passer til filmen eller
musikken. Se side 62 angående
detaljer.
Anbefalede lydfelter:
Film: Cinema Studio EX
Live billede: Live Concert
Sport: Sports
4
Skift fjernsynets indgang, således at et
billede fra DVD'en bliver vist.
5
Gør DVD-afspilleren klar.
Vi henviser til "Guide til hurtig klargøring", som følger
med receiveren.
Kontroller følgende, hvis du ikke
kan lytte til multikanallyd.
• Bekræft, at lydkilden svarer til
multikanalformatet (MULTI
CHANNEL DECODINGindikatoren lyser på forpladen
under afspilning).
• Bekræft, at denne receiver er
sluttet til DVD-afspilleren via en
digital tilslutning.
• Bekræft, at DVD-afspillerens
digitale lydudgang er korrekt
klargjort.
6
7
8
Afspil disken.
Indstil en passende lydstyrke.
Når du er færdig med at se en DVD, skal du
tage disken ud og slukke for receiveren,
fjernsynet og DVD-afspilleren.
51DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: L-2
010COV.book Page 52 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Anvendelse af videospil
2
3
7
3
7
• Vi henviser til
brugsvejledningerne, som følger
med fjernsynet og videospillet.
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
1
2
3
Tænd for fjernsynet og videospillet.
Tænd for receiveren.
Tryk på VIDEO 3*.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge "VIDEO 3*".
* Når du slutter et TV-spil til VIDEO 3 IN/PORTABLE AV INjackstikket på forpladen.
Et display-eksempel
4
Skift fjernsynets indgang således, at et
videospilbillede vises.
5
6
Klargør videospillet.
7
8
Indstil en passende lydstyrke.
Læg disken i skuffen og afspil den på
videospillet.
Når du er færdig med at spille et spil, skal du
tage disken ud og slukke for receiveren,
fjernsynet og videospillet.
52DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: R-2
010COV.book Page 53 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Hvordan man ser video
Afspilning
2
3
6
3
6
• Vi henviser til de
brugsvejledninger, som følger
med fjernsynet og
videobåndoptageren.
1
2
3
Tænd for videobåndoptageren.
Tænd for receiveren.
Tryk på VIDEO 1*.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge "VIDEO 1*".
* Når videobåndoptageren er sluttet til VIDEO 1-jackstikket.
Et display-eksempel
4
Skift fjernsynets indgang, således at et
billede fra videobåndoptageren vises.
5
6
7
Afspil båndet på videobåndoptageren.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag båndet ud og sluk for receiveren,
fjernsynet og videobåndoptageren, når du er
færdig med at se en video.
53DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 54 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Anvendelse af forstærkeren
Oversigt over menuerne
De følgende menuposter er til råighed i hver
indstillingsmenu.
Surround
Du kan anvende Surround settings menuen
til at vælge det lydfelt, du vil anvende, når du
lytter. Vælg Surround indstillingerne i
indstillingsmenuerne. Se side 58 angående
detaljer om indstilling af parametrene.
Multi Zone
Du kan anvende Multi Zone settings menuen
til at betjene apparater i multizonen. Se
side 99 angående detaljer om indstilling af
parametrene.
Input
Vælger indgangen til receiveren.
For detaljer om hver indgang henvises til "Valg
af et apparat" (side 48).
Music
Du kan lytte til musikken fra lydudstyr, som er
sluttet til USB-jackstikket.
Se "Lytning til musik fra et USB-apparat"
(side 87) angående detaljer om
musikfunktionen.
FM/AM
Audio
Se "Indstillinger af lyden (Audio settings
menu)" (side 55) angående detaljer om
indstilling af lyden ved hjælp af Audio
settings menuen.
Video
Se "Indstillinger af videoen (Video settings
menu)" (side 56) angående detaljer om
indstilling af videoen ved hjælp af Video
settings menuen.
System
Se "Indstillinger af systemet (System
settings menu)" (side 57) angående detaljer
om indstilling af systemet ved hjælp af
System settings menuen.
Du kan høre radio ved hjælp af en receiver.
Se "Tunerbetjeninger" (side 78) angående
detaljer om tunerbetjening.
Settings
Du kan anvende Settings menuerne til at
klargøre og indstille denne receiver.
Auto Calibration (side 69)
Du kan anvende Auto Calibration settings
menuen til at indstille højttalerne
(automatisk/manuel).
Se "9: Automatisk kalibrering af de rigtige
indstillinger (AUTO CALIBRATION)"
(side 42) eller "Manuel justering af
højttalerindstillingerne" (side 69) angående
detaljer.
54DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 55 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
Indstillinger af lyden
(Audio settings menu)
Audio settings menu-parametre
x Decode Priority
(Dekodningsprioritet for digital
lydindgang)
Gør det muligt at specificere
indgangsindstillingen for den digitale
signalindgang til DIGITAL IN- og HDMI INjackstikkene.
• AUTO
Skifter automatisk indgangsindstilling
mellem DTS, Dolby Digital eller PCM.
• PCM
Når signaler fra DIGITAL IN-jackstikket er
valgt, har PCM-signaler forrang (for at
forebygge afbrydelse, når afspilningen
begynder).
Hvis der imidlertid indgår andre signaler,
afhænger det af formatet, om der vil være
nogen lyd.
Sæt i dette tilfælde denne post til "AUTO".
Når signaler fra HDMI IN-jackstikket er
valgt, udsendes der kun PCM-signaler fra
det tilsluttede apparat. Sæt denne post til
"AUTO", når signaler i et andet format
modtages.
x Dual Mono
(Valg af sprog til en digital
udsendelse)
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
anvendes, i en digital udsendelse. Denne
egenskab fungerer kun for Dolby Digitalkilder.
• MAIN/SUB
Hovedsprogets lyd vil komme fra den
venstre fronthøjttaler, og undersprogets lyd
vil samtidigt komme fra den højre
fronthøjttaler.
• MAIN
Lyden med hovedsproget vil blive sendt ud.
• SUB
Lyden med undersproget vil blive sendt ud.
• MAIN+SUB
Blandet lyd med både hoved- og undersprog
vil blive sendt ud.
x A/V Sync
(Synkroniserer lyd- og
videoudgang)
Gør det muligt at forsinke udgangen af lyden
for at minimere tidsforskellen mellem
lydudgang og visuel visning. Du kan indstille
forsinkelsen fra 0 ms til 300 ms i trin på 10 ms.
Bemærk
• Denne funktion er nyttig, når du anvender en stor
LCD eller plasmaskærm eller en projektor.
• Det er muligt at indstille forsinkelsen til op til
300 ms
– Samplingfrekvensen er mindre end 48 kHz.
– 2-kanals analoge signaler.
• Det er muligt at indstille forsinkelsen til op til
150 ms
– Samplingfrekvensen er 88,2 kHz eller 96 kHz.
Selv om parameteren synes at være op til 300 ms
på dette tidspunkt, kan du ikke indstille
forsinkelsen med mere end 150 ms.
fortsættes
55DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anvendelse af forstærkeren
Du kan anvende Audio settings menuen til at
udføre indstillinger for lyden, så den opfylder
dine ønsker. Vælg "Audio" i Settings
menuerne. Se "7: Navigering gennem
menuerne" (side 38) angående detaljer om
indstilling af parametrene.
Når sat til "AUTO" og lyden fra de digitale
lydjackstik (til en CD etc.) afbrydes, når
afspilningen begynder, skal "PCM"-indstillingen
vælges.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 56 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– Indgangssignaler, hvis samplingfrekvens er
mere end 96 kHz, modtages.
– Multikanals PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-jackstik.
– "2ch Analog Direct" er i brug (side 108).
x HDMI Audio
(Indstilling af HDMI-lydindgang)
Gør det muligt at indstille HDMI-lydudgangen
fra afspilningsapparatet til receiveren via en
HDMI-tilslutning.
• TV+AMP
Lyden sendes ud fra fjernsynets højttalere og
de højttalere, som er sluttet til receiveren.
Bemærk
• Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af
fjernsynets lydkvalitet, som for eksempel
antallet af kanaler, og samplingfrekvensen etc.
Hvis fjernsynet er udstyret med stereohøjttalere,
vil lyden fra receiveren også være i stereo som
fjernsynslyden, selv hvis du afspiller multikanals
software.
• Hvis receiveren sluttes til et videoapparat
(projektor etc.), er det ikke sikkert, at der
kommer lyd fra receiveren. Vælg i dette tilfælde
"AMP".
• AMP
HDMI-lydsignalerne fra
afspilningsapparatet sendes kun ud til de
højttalere, som er sluttet til receiveren.
Multikanallyd kan afspilles som den er.
Bemærk
Der kommer ingen lydsignaler fra fjernsynets
højttalere, når HDMI Audio er sat til "AMP".
Indstillinger af videoen
(Video settings menu)
Du kan anvende Video settings menuen til at
gentildele komponentvideoindgangen til en
anden indgang og til at navngive indgange.
Vælg "Video" i Settings menuerne. Se "7:
Navigering gennem menuerne" (side 38)
angående detaljer om indstilling af
parametrene.
Video settings menu-parametre
x Video Convert
(Ændring af videosignaler)
Gør det muligt at ændre de analoge
videoindgangssignalers opløsning.
• OFF
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Vi henviser til "Ændring af analoge
videoindgangssignaler" (side 85) angående
detaljer.
56DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 57 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Indstillinger af systemet
(System settings menu)
Anvendelse af forstærkeren
Du kan anvende System settings menuen til at
brugertilpasse indstillingerne for receiveren.
Vælg "System" i Settings menuerne. Se "7:
Navigering gennem menuerne" (side 38)
angående detaljer om indstilling af
parametrene.
System settings menuparametre
x Dimmer
(Displayets lysstyrke)
Gør det muligt at indstille displayets lysstyrke.
Når du vælger en indstilling, så displayet
slukker helt, vil MULTI CHANNEL
DECODING-indikatoren også slukke.
• 100% (ned)
• 60% (ned)
• 0% (ned)
x Speaker Impedance
(Højttalerimpedans)
• 8Ω
• 4Ω
Vi henviser til "8: Klargøring af højttalerne"
(side 40) angående detaljer.
57DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 58 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
5
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke kommer frem på
fjernsynsskærmen.
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse af et
forprogrammeret lydfelt
Tryk på ON SCREEN.
6
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings menulisten kommer frem på
fjernsynsskærmen.
4
5
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Surround", og tryk
derefter på
.
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
surroundlyd.
6-8
MENU
1
Begynd afspilning af en kilde,
som er kodet med multikanalsurroundeffekter (DVD, etc.).
2
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
3
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
4
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
58DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 59 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Parameter, som muliggør
brugertilpasning, frembringer en
"Custom Settings" menu, som kan
anvendes til at udføre avancerede
indstillinger. Vi henviser til "Indstilling af
lydeffekten" (side 63) angående detaljer.
Typer 2-kanals indstilling
x 2ch Stereo
Anvendelse af surroundlyd
Receiveren sender kun lyden fra de venstre/
højre fronthøjttalere. Der er ingen lyd fra
subwooferen.
Standard 2-kanalstereokilder går helt uden om
lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformater nedmikses til
2-kanalsformat.
Bemærk
Der kommer ingen lyd fra subwooferen i 2CH
STEREO-indstilling. For at lytte til 2-kanals
stereokilder med brug af venstre/højre fronthøjttaler
og en subwoofer, skal du vælge "A.F.D. AUTO".
Receiveren frembringer et lavfrekvenssignal til
udsendelse til subwooferen, hvis der ikke er noget
L.F.E.-signal, som er en lavpas-lydeffekt sendt fra en
subwoofer til et 2-kanals signal.
x 2ch Analog Direct
Du kan skifte den valgte indgangs lyd til
2-kanals analog indgang. Denne funktion gør
det muligt at lytte til højkvalitets analoge
kilder.
Når denne funktion anvendes, kan kun
lydstyrken og fronthøjttalerbalancen
indstilles.
59DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 60 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Typer A.F.D. indstilling
Auto Format Direct (A.F.D.) indstillingen gør
det muligt at lytte til high fidelity-lyd og vælge
dekodningsindstillingen for lytning til en
2-kanals stereolyd som multikanallyd.
A.F.D.-indstilling
Multikanallyd Effekt
efter dekodning
A.F.D. AUTO
(Automatisk
detektering)
Forindstiller lyden som den blev optaget/kodet uden at
tilføje nogen surroundeffekter.
PRO LOGIC
4-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic dekodning. Den i 2-kanals
format optagne kilde dekodes til 4.1-kanaler.
PRO LOGIC II MOVIE
5-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic II Movie
indstillingsdekodning. Denne indstilling er ideel til film,
som er kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne
indstilling gengive lyd i 5.1-kanalsystem for at man kan
se videoer med overspillede eller gamle film.
PRO LOGIC II MUSIC
5-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic II Music
indstillingsdekodning. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder, som for eksempel CD'er.
PRO LOGIC II GAME
5-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic II Game
indstillingsdekodning.
PRO LOGIC IIx MOVIE*
7-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic IIx Movie
indstillingsdekodning. Denne indstilling er ideel til film,
som er kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne
indstilling gengive lyd i 7.1-kanalsystem for at man kan
se videoer med overspillede eller gamle film.
PRO LOGIC IIx MUSIC*
7-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic IIx Music
indstillingsdekodning. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder, som for eksempel CD'er.
PRO LOGIC IIx GAME*
7-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic IIx Game
indstillingsdekodning.
Neo:6 Cinema
6-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Cinema indstillingsdekodning.
Neo:6 Music
6-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Music indstillingsdekodning.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
som for eksempel CD'er.
MULTI STEREO
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler fra alle
højttalere.
* Du kan ikke vælge denne dekodningsindstilling, hvis der ikke er sluttet nogen bagsurroundhøjttalere til
receiveren.
60DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 61 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– Indgangssignaler, hvis samplingfrekvens er
mere end 48 kHz, modtages.
– Multikanals PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-jackstik.
• Hvis du klargør lydfeltet under DTS 96/
24-signalmodtagning, vil signalet kun blive
afspillet ved 48 kHz.
Tips
Anvendelse af surroundlyd
• Vi anbefaler normalt "A.F.D. AUTO", men af og til
kan det være bedre at anvende SB Decoding
(side 66) for at indgangsstrømmen kan modsvare
din foretrukne indstilling.
• Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware etc. ved at se på logoet på emballagen.
–
: Dolby Digital disks
–
: Dolby
Surround kodede programmer
–
: DTS Digital Surround kodede
programmer
• Kun Dolby Pro Logic IIx-dekodning er effektiv,
når et multikanal-signal indgår.
På dette tidspunkt bliver opsætningen af
"SB Decoding" og "SB Dec Mode" i Auto
Calibration settings menuen ugyldig. Hvis der
vælges andre dekodningsindstillinger end Dolby
Pro Logic IIx, vil multikanallyd (under dekodning)
blive sendt ud.
Hvis en subwoofer tilsluttes
Receiveren frembringer et lavfrekvenssignal
til udsendelse til subwooferen, hvis der ikke er
noget L.F.E.-signal, som er en lavpas-lydeffekt
sendt fra en subwoofer til et 2-kanals signal.
Det lavfrekvente signal frembringes imidlertid
ikke for "Neo:6 Cinema" eller "Neo:6 Music",
hvis alle højttalere er sat til "LARGE". For at
Dolby Digital basomdirigeringskredsløbet kan
udnyttes til fulde, anbefaler vi, at
subwooferens afskæringsfrekvens sættes så
højt som muligt.
61DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 62 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Typer musik/film-indstilling
Du kan drage fordel af surroundlyden ved
ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne
bringer en spændende og kraftig lyd som i en
biograf og en koncertsal lige ind i din stue.
Lydfelt til
Lydfelt
Effekt
Film
Cinema Studio EX A
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en
standardindstilling, som er glimrende til næsten enhver type
film.
Cinema Studio EX B
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater" filmproduktionsstudiet. Denne
indstilling er ideel til science-fiction eller action-film med
masser af lydeffekter.
Cinema Studio EX C
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
ledsagemusik-scene. Denne indstilling er ideel til musicals
eller film, hvor der er orkestermusik på lydsporet.
V.Multi Dimension
DCS
Skaber mange virtuelle højttalere fra en enkelt par faktiske
surroundhøjttalere.
Musik
Hovedtelefon*
Hall
Gengiver akustikken i en koncertsal til klassisk musik.
Jazz Club
Gengiver akustikken i en jazzklub.
Live Concert
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Stadium
Gengiver fornemmelsen af et friluftsstadion.
Sports
Gengiver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
Portable Audio
Gengiver et klart, fremhævet lydbillede fra dit bærbare
lydapparat. Denne indstilling er ideel til MP3 og anden
komprimeret musik.
Headphone (2ch)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender
hovedtelefoner, når 2CH STEREO indstilling (side 59)/A.F.D.
indstilling (side 60) er valgt. Standard 2-kanal-stereokilder går
helt uden om lydfeltbehandlingen, og multikanals
surroundindformater nedmikses til 2-kanaler.
Headphone Theater DCS Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender
hovedtelefoner, når lydfeltet er valgt til film/musik. Det gør det
muligt at opleve en biograflignende atmosfære, mens du lytter
gennem et par hovedtelefoner.
Headphone (Direct)
Udsender de analoge signaler uden behandling af tonen,
lydfeltet etc.
Headphone (Multi)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender
hovedtelefoner, når MULTI IN er valgt. Udsender front
analogsignalerne fra MULTI CHANNEL INPUTjackstikkene.
* Du kan vælge denne lydfeltindstilling, hvis hovedtelefonerne er sluttet til receiveren.
62DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 63 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
Indstilling af lydeffekten
Parameter, som muliggør brugertilpasning,
frembringer en "Custom Settings" menu, som
kan anvendes til at udføre avancerede
indstillinger.
2-3
Tips
• Lydfelter med DCS mærker betjener sig af
DCS-teknologi. Se "Ordforklaring" (side 122).
• Når lydfeltets DCS mærke er valgt, vil Digital
Cinema Sound lampen begynde at lyse på
displayet.
1
Vælg lydfeltet (side 58).
2
Tryk på b for at vælge "Custom
Settings", og tryk derefter på
.
Deaktivering af
surroundeffekten for MOVIE/
MUSIC
Vælg "2CH STEREO" eller "AUTO" i
Surround settings menuen.
fortsættes
63DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anvendelse af surroundlyd
• Lydfelterne for musik og film fungerer ikke i de
følgende tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– Indgangssignaler, hvis samplingfrekvens er
mere end 48 kHz, modtages.
– Multikanals PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-jackstik.
• Hvis du klargør lydfeltet under DTS 96/24signalmodtagning, vil signalet kun blive afspillet
ved 48 kHz.
• De effekter, som frembringes af de virtuelle
højttalere, kan medføre øget støj i
afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, som betjener sig af de
virtuelle højttalere, vil du ikke være i stand til at
høre nogen lyd direkte fra surroundhøjttalerne.
• Når et af lydfelterne for musik er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er sat til "LARGE" i Auto Calibration
settings menuen. Lyden vil imidlertid blive sendt
ud fra subwooferen, hvis det digitale
indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler, eller
hvis front- eller surroundhøjttalerne er sat til
"SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
• Bagsurround-dekodningsindstillingen fungerer
ikke, mens et lydfelt til musik er valgt (side 67).
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 64 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
x Dimension Control
3
Indstil, mens du hører lyden,
den valgte parameter ved hjælp
af V/v/B/b og
.
Se følgende menu-parametre angående
detaljer.
Bemærk
De indstillingsposter, du kan indstille på hver menu,
varierer, alt efter lydfeltet.
Regulering af effektniveauet
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge effektniveauet, og tryk derefter
på
i trin 2.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
indstille niveauet.
Højere indstillinger giver mere
surroundeffekt.
Det er muligt at indstille niveauet fra 20%
til 120% i trin på 5%.
Custom Settings menuparameter
x Center Width Control
Gør det muligt at udføre yderligere
indstillinger af Dolby Pro Logic II og IIx
Music indstillingsdekodning. Det er kun
muligt at indstille denne parameter, når
A.F.D.-indstillingen er sat til "PRO LOGIC II
MUSIC" eller "PRO LOGIC IIx MUSIC"
(side 60).
Du kan indstille fordelingen af det
centerkanalsignal, som frembringes gennem
Dolby Pro Logic II dekodningen, til den
venstre/højre højttaler.
Gør det muligt at udføre yderligere
indstillinger af Dolby Pro Logic II og IIx
Music indstillingsdekodning. Det er kun
muligt at indstille denne parameter, når
A.F.D.-indstillingen er sat til "PRO LOGIC II
MUSIC" eller "PRO LOGIC IIx MUSIC"
(side 60).
Du kan indstille forskellen mellem
frontkanalerne og surroundkanalerne.
x Panorama Mode
Gør det muligt at udføre yderligere
indstillinger af Dolby Pro Logic II og IIx
Music indstillingsdekodning. Det er kun
muligt at indstille denne parameter, når
A.F.D.-indstillingen er sat til "PRO LOGIC II
MUSIC" eller "PRO LOGIC IIx MUSIC"
(side 60).
• ON
Gør det muligt at anvende surroundlyd ved
at sprede fronthøjttalernes lydfelt til venstre
og højre for lyttepositionen (panoramaindstilling).
• OFF
Panorama-indstillingen aktiveres ikke.
x Screen Depth
Denne parameter er lavet specielt til Cinema
Studio EX-indstillinger (side 62).
Gør det muligt at frembringe en fornemmelse
af, at lyden fra fronthøjttalerne kommer inde
fra skærmen i lytterummet lige som i en
biograf.
• ON
Gør det muligt at skabe lydomgivelser, hvor
det føles som om lyden kommer direkte ud
af en stor skærm foran dig.
• OFF
Denne funktion aktiveres ikke.
x Virtual Speakers
Denne parameter er lavet specielt til Cinema
Studio EX-indstillinger (side 62).
• ON
Virtuelle højttalere frembringes.
• OFF
Der frembringes ikke virtuelle højttalere.
64DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 65 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Mulighedsmenuliste for
Surround indstillinger
Se "Indstilling af lydeffekten" (side 63)
angående detaljer om indstilling af
parametrene.
x SB Decoding
(Bagsurround-dekodning)
Ved at dekode bagsurroundsignalet fra DVDsoftware (etc.), som er optaget i Dolby Digital
Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, etc., format, kan du opnå en
surroundlyd, som den er tænkt af
filmskaberne.
2
x SB Dec Mode
(Bagsurrounddekodningsindstilling)
Gør det muligt at vælge funktionen for
bagsurround-dekodning.
• DDEX
• PLIIx MV
• PLIIx MS
Vi henviser til "Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen (SB Decoding)"
(side 66) angående detaljer.
Anvendelse af surroundlyd
Gør det muligt at vælge funktionen for
bagsurround-dekodning.
• OFF
• AUTO
• ON
Vi henviser til "Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen (SB Decoding)"
(side 66) angående detaljer.
Anvendelse af
bagsurrounddekodningsindstillingen
3
5-6,
8-9
7
4
MENU
1
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
fortsættes
65DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 66 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
4
Tryk på ON SCREEN.
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke kommer frem på
fjernsynsskærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings menulisten kommer frem på
fjernsynsskærmen.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Surround", og tryk
derefter på
eller b.
7
Tryk på OPTIONS.
Mulighedsmenulisten kommer frem på
fjernsynsskærmen.
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "SB Dec Mode", og
tryk derefter på
.
Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen
(SB Decoding)
Ved at dekode bagsurroundsignalet fra DVDsoftware etc., som er optaget i Dolby Digital
Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, etc., format, kan du opnå en
surroundlyd, som den er tænkt af
filmskaberen.
x SB Decoding
• AUTO
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6.1kanaldekodningsmærketa), udføres den
rigtige dekodning af bagsurroundsignalet.
Indgangsstrøm Udgangs- Bagsurroundkanaler dekodning
Dolby Digital 5.1 5.1e)
e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Matrixdekoder, som
er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX (side 67)
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES Matrix
6.1c)
6.1e)
DTS Matrix
dekodning
DTS-ES Discrete 6.1e)
6.1d)
DTS Discrete
dekodning
a) Et
9
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge indstillingen
bagsurrounddekodning, og
tryk derefter på
.
Tip
Du kan vælge indstillingen bagsurrounddekodning
ved hjælp af "SB Decoding" på Auto Calibration
settings menuen (side 66).
6.1-kanaldekodningsmærke er information,
som er optaget på software, som for eksempel
DVD.
b)
A Dolby Digital DVD, som indeholder et
Surround EX mærke. Dolby Corporations webside
kan hjælpe dig med at bestemme Surround EXfilm.
c)
Software, som er kodet med et mærke til
betegnelse af den, har både DTS-ES Matrix- og
5.1-kanals signaler.
d)
Software, som er kodet med både 5.1-kanals
signaler og en udvidelsesstrøm, som er designet til
at returnere de signaler til Discrete 6.1-kanaler.
Discrete 6.1-kanals signaler er DVD-specifikke
signaler, som ikke anvendes i biografer.
e)
Når der anvendes to bagsurroundhøjttalere, vil
udgangskanalen være 7.1-kanals signaler.
66DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 67 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
• ON
SB Dec Mode-indstillingen gælder for 5.1kanals og 6.1-kanals dekodning i
indgangsstrømmen.
• OFF
Bagsurround-dekodning udføres ikke.
Bemærk
• Matrix-dekodning, som er i overensstemmelse med
Dolby Digital EX, anvendes uanset bagsurrounddekoderindstillingen, når et lydfelt for en film er
valgt.
• Matrixdekodning, som kan anvendes med Dolby
Digital EX aktiveres, hvis højttalerindstillingen er
6.1-kanalsystem og filmdekodning, som kan
anvendes med Pro Logic IIx, aktiveres, hvis
højttalerindstillingen er 7.1-kanalsystem, når du
vælger Dolby PLIIx MS under de følgende
forhold:
– et Dolby Digital Surround EX-signal indgår
– "SB Decoding" er sat til "AUTO"
Anvendelse af surroundlyd
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– Lydfeltet for musik eller film er valgt.
– DTS 96/24-signaler modtages.
– Multikanals PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-jackstik.
• Det er ikke sikkert, at der er nogen lyd fra
bagsurroundhøjttaleren i Dolby Digital EX
indstilling. Nogle disks har ikke noget Dolby
Digital Surround EX-mærke, selv om emballagen
har Dolby Digital EX logoer. Vælg i dette tilfælde
"ON".
• Når "PLIIx" er valgt, vil SB Decoding blive
dekodet i PLIIx indstillingen.
Bemærk
x SB Dec Mode
Det er kun muligt at vælge bagsurrounddekodningsindstilling, når "SB Decoding" er
sat til "ON" eller "AUTO" og
indgangsstrømmen indeholder Dolby Digital
Surround EX-mærket.
Parameter Højttaler- Bagsurroundindstilling dekodning
DDEX
7.1-kanaler Matrixdekoder, som kan
anvendes med Dolby
Digital EX
6.1-kanaler Matrixdekoder, som kan
anvendes med Dolby
Digital EX
PLIIx MV 7.1-kanaler Film-dekoder, som kan
anvendes med Dolby Pro
Logic IIx
6.1-kanaler Matrixdekoder, som kan
anvendes med Dolby
Digital EX
PLIIx MS 7.1-kanaler Musik-dekoder, som kan
anvendes med Dolby Pro
Logic IIx
6.1-kanaler Musik-dekoder, som kan
anvendes med Dolby Pro
Logic IIx
67DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 68 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
1
Anvendelse af
surroundeffekten ved
lave lydstyrkeniveauer
Receiveren kan nu anvendes.
2
Tryk på NIGHT MODE.
NIGHT MODE-funktionen aktiveres.
NIGHT MODE aktiveres og deaktiveres,
når du trykker på NIGHT MODE.
(NIGHT MODE)
Denne funktion gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter.
Hvis du ser en film sent om aftenen, vil du med
denne funktion kunne høre dialogen tydeligt,
selv ved lav lydstyrke.
Tryk på RECEIVER.
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– Indgangssignaler, hvis samplingfrekvens er
mere end 96 kHz, modtages.
• Hvis du sætter NIGHT MODE til ON under DTS
96/24-signalmodtagning, vil signalet kun blive
afspillet ved 48 kHz.
Tip
Når denne funktion er aktiveret, vil BASS-,
TREBLE- og EFFECT-niveauerne øges, og
"D.Range Comp." vil automatisk blive sat til
"MAX" (side 74).
1
2
68DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 69 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Opsætning af avancerede
højttalere
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
4
Tryk på ON SCREEN.
Manuel justering af
højttalerindstillingerne
Hver højttaler kan indstilles manuelt.
Det er også muligt at indstille
højttalerniveauerne, når den automatiske
kalibrering er fuldført.
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke kommer frem på
fjernsynsskærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings menulisten kommer frem på
fjernsynsskærmen.
2
4
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto Calibration", og
tryk derefter på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge "Position", og
tryk derefter på
.
5-9,
11,
13-15
10,12
MENU
1
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
fortsættes
69DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Opsætning af avancerede højttalere
3
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 70 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge positionsnummeret,
og tryk derfter på
eller b.
Du kan omdøbe positionsnummeret, se
"Navngivning af indgange" (side 89).
12 Tryk på OPTIONS.
13 Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Test Tone", og tryk
derefter på
.
Testtonen sendes ud fra hver enkelt
højttaler i rækkefølge.
Du kan vælge testtonetypen. Vi henviser
til "Mulighedsmenuparametrene for Auto
Calibration indstillinger" (side 73)
angående detaljer.
14 Vælg den højttaler, du vil
9
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Manual Setup", og
tryk derefter på
eller b.
indstille, og indstil derefter
parameteren ved hjælp af V/v.
Tips
• Tryk på MASTER VOL +/– for at indstille
alle højttalernes niveau samtidigt.
• Den indstillede værdi vises på displayet under
indstillingen.
15 Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "OFF", og tryk derefter
på
.
Testtonen kobles ud.
10 Tryk på OPTIONS, og vælg
derefter "Speaker Pattern".
Når der ikke lyder en testtone
fra højttalerne
• Højttalerledningerne er muligvis ikke
tilsluttet ordentligt. Kontroller, om de er sat
ordentligt i forbindelse og ikke kan tages ud
af forbindelse ved at man trækker let i dem.
• Højttalerledningerne kan have et
kortslutningsproblem.
Hvis en testtone kommer fra en
anden højttaler end den, der
vises på skærmen
Vælg "Speaker Pattern" i
overensstemmelse med det
højttalersystem, du anvender. Det er ikke
nødvendigt at vælge højttalermønsteret
efter automatisk kalibrering.
Højttalermønsteret for den tilsluttede højttaler
er ikke klargjort på korrekt vis. Sørg for, at
højttalertilslutningen og højttalermønsteret
stemmer overens.
11 Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede
højttalermønster.
70DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 71 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Hvis en mere præcis indstilling
ønskes
Det er muligt at udsende testtonen eller
lydkilden fra to tilstødende højttalere for at
indstille deres balance og niveau.
Vælg derefter de to højttalere, du vil indstille,
ved hjælp af "Phase Audio" eller "Phase
Noise" i Auto Calibration settings menuen
(side 73).
x Højttalerafstand
(Afstand fra lyttepositionen til
hver højttaler)
Du kan indstille afstanden fra lyttepositionen
til hver højttaler (venstre/højre front, center,
venstre/højre surround, venstre/højre
bagsurround, subwoofer).
Du kan indstille afstanden fra 1,0 m til 7,0 m i
trin på 1 cm.
Højttaler manuel
indstillingsmenu-parameter
x Højttalerniveau
(Højttalerniveau)
Bemærk
Når et af lydfelterne for musik vælges, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE". Lyden vil
imidlertid blive sendt ud fra subwooferen, hvis det
digitale indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler,
eller hvis front- eller surroundhøjttalerne er sat til
"SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller "Portable
Audio" er valgt.
Tips
• Hvis den venstre fronthøjttaler og højre
fronthøjttaler ikke anbringes i samme afstand fra
din lytteposition, skal afstanden indstilles til den
nærmeste højttaler.
• Hvis den venstre surroundhøjttaler, den højre
surroundhøjttaler, den venstre
bagsurroundhøjttaler og den højre
bagsurroundhøjttaler ikke anbringes i samme
afstand fra din lytteposition, skal afstanden
indstilles til den nærmeste højttaler.
• Hvis du forbereder højttalerne med brug af den
automatiske kalibreringsfunktion, kan du indstille
højttalerafstanden i trin på 1 cm.
• Afstanden mellem centerhøjttaleren og
lyttepositionen B kan ikke være større end 1,5
meter nærmere end den mellem lyttepositionen og
fronthøjttaleren A. Anbring højttalerne således, at
forskellen i længden på B i den følgende
illustration ikke er i mere end 1,5 meter nærmere
end længden af A.
Eksempel: Indstil afstanden B til 4,5 meter eller
mere, hvis afstanden A er 6 meter.
Desuden kan afstanden mellem
surroundhøjttalere/bagsurroundhøjttalere og
lyttepositionen C ikke være mere end 4,5 meter
nærmere end afstanden mellem lyttepositionen og
fronthøjttalerne A. Anbring højttalerne således,
at forskellen i længden på C i den følgende
illustration ikke er mere end 4,5 meter nærmere
end længden af A.
Eksempel: Indstil afstanden C til 1,5 meter eller
mere, når afstanden A er 6 meter.
fortsættes
71DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Opsætning af avancerede højttalere
Du kan indstille hver højttalers niveau (center,
surround venstre/højre, bagsurround venstre/
højre, subwoofer). Det er muligt at indstille
niveauet fra –20 dB til +10 dB i trin på 0,5 dB.
Mht. venstre/højre fronthøjttalere, kan du
indstille balancen på hver side. Du kan
indstille fronthøjttalernes venstre niveau fra
FL–10,0 dB til FL+10,0 dB i trin på 0,5 dB.
Du kan også indstille fronthøjttalernes højre
niveau fra FR–10,0 dB til FR+10,0 dB i trin på
0,5 dB.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 72 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Dette er vigtigt, fordi en forkert højttalerplacering
ikke fremmer anvendelsen af surroundlyd.
Bemærk, at placering af højttalerne nærmere end
påkrævet vil forårsage en forsinkelse i
udsendelsen af lyden fra den pågældende højttaler.
Med andre ord vil det lyde som om højttaleren er
længere væk.
x Højttalerstørrelse
(Hver højttalers størrelse)
Du kan indstille hver højttalers (venstre/højre
front, center, venstre/højre surround, venstre/
højre bagsurround) størrelse.
Når bassen elimineres fra en kanal, sender
basomdirigeringskredsløbet de modsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Men da baslyden indeholder en vis mængde
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære
dem, hvis det er muligt. Det er derfor muligt, selv
når der anvendes små højttalere, at indstille dem til
"LARGE", hvis du vil sende basfrekvenserne ud
fra den højttaler. Hvis du på den anden side
anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at
få basfrekvenserne sendt ud fra den højttaler, skal
den indstilles til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end det, du
foretrækker, skal alle højttalerne indstilles til
"LARGE". Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan
equalizeren anvendes til at forstærke
basniveauerne (side 75).
• Bagsurroundhøjttalerne vil blive indstillet til den
samme indstilling.
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "SMALL", vil
center-, surround- og bagsurroundhøjttalerne også
automatisk blive indstillet til "SMALL".
• Hvis subwooferen ikke anvendes, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "LARGE".
x Surroundposition
(Surroundhøjttaler position)
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis, skal
du vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller du
fornemmer en mangel på surroundeffekter,
når multikanal-surroundlyd anvendes, skal
du vælge "SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
basfrekvenserne for hver kanal fra
subwooferen eller andre "LARGE"
højttalere.
Gør det muligt at specificere placeringen af
dine surroundhøjttalere, så surroundeffekterne
i Cinema Studio EX-indstillingerne kan
iværksættes på korrekt vis (side 62). Denne
opsætningspost er ikke til rådighed, hvis der
ikke er nogen surroundhøjttalere.
Tips
• "LARGE" og "SMALL" indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, om den indbyggede
lydprocessor skal afskære bassignalet fra den
kanal.
72DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 73 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
På trods af, at resultatet kan blive en indstilling i
modstrid med ovenstående forklaring, anbefaler vi
derfor, at du afspiller multikanal-surroundkodet
software og vælger den indstilling, som giver en god
fornemmelse af rumlighed og som bedst danner et
sammenhængende rum mellem surroundhøjttalerne
og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis du ikke er sikker
på, hvilken der lyder bedst, skal du vælge "BEHD"
og derefter anvende indstillingerne til
højttalerafstandsparameteren og højttalerniveauet
for at opnå en korrekt balance.
Tip
Surroundhøjttaler-positionen er specielt designet til
iværksættelse af Cinema Studio EX-indstillingerne.
Hvad andre lydfelter angår, er højttalerpositionen
ikke så vigtig.
Disse lydfelter blev designet under forudsætning af,
at surroundhøjttalerne ville blive placeret bag
lyttepositionen, men præsentationen bliver relativt
ensartet, selv hvis surroundhøjttalerne placeres i en
temmelig stor vinkel. Hvis højttalerne imidlertid
peger mod den lyttende person fra den umiddelbare
venstre og højre side af lyttepositionen, vil
surroundeffekterne blive uklare, med mindre de
sættes til "SIDE".
Ikke desto mindre har alle lytteomgivelser mange
variabler, som for eksempel vægreflektioner, og du
kan sandsynligvis opnå bedre resultater, hvis du
anvender "BEHD", hvis dine højttalere er placeret
højt over lyttepositionen, selv hvis de er placeret
umiddelbart til venstre og højre.
Mulighedsmenuparametrene for
Auto Calibration indstillinger
x Speaker Pattern
(Mønster for højttalerklargøring)
Vælger mønsternummeret i overensstemmelse
med antallet af de anvendte højttalere.
x Test Tone
(Testtone)
Gør det muligt at udsende testtonen i sekvens
fra hver højttaler.
• OFF
• AUTO
Testtonen sendes fra hver højttaler.
• FIX
Du kan vælge fra hvilke højttalere, testtonen
skal lyde.
Tip
Receiveren har en testtone med en frekvens, som er
centreret ved 800 Hz.
x Phase Audio
(Faselyd)
• OFF
• ON
Gør det muligt at udsende front 2-kanals
kildelyd (i stedet for testtonen) i sekvens fra
tilstødende højttalere.
x Phase Noise
(Fasestøj)
• OFF
• ON
Gør det muligt at udsende testtonen i
sekvens fra tilstødende højttalere.
fortsættes
73DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Opsætning af avancerede højttalere
• SIDE/LOW
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
A og C.
• SIDE/HIGH
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
A og D.
• BEHD/LOW
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
B og C.
• BEHD/HIGH
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
B og D.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 74 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
x Center Mix
(Ind-/udkobling af indstillingerne
af analog nedmiksning)
• OFF
Hvis der ikke er tilsluttet nogen
centerhøjttaler, sættes denne indstilling
automatisk til "OFF".
• ON
Vi anbefaler, at du sætter "Center Mix" til
"ON", hvis du vil opnå digital lyd af høj
kvalitet, når der ikke er tilsluttet nogen
centerhøjttaler. Analog nedmiksning
fungerer, når du sætter "Center Mix" til
"ON". Denne indstilling er også effektiv til
indsendelse af signaler fra MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene.
x Sur Back Assign
(Indstillinger på
bagsurroundhøjttaleren
(-højttalerne))
• OFF
Hvis du ikke har tilsluttet nogen
bagsurroundhøjttalere, skal du vælge
"OFF".
• BI-AMP
Hvis du anvender fronthøjttalere i en toforstærkers konfiguration, skal du vælge
"BI-AMP" (side 104).
• ZONE 2
Hvis du anvender bagsurroundhøjttaler i
zone 2, skal du vælge "ZONE 2". Hvis du
vælger "ZONE 2", vil indgangen til SUR
BACK-jackstikkene i MULTI CHANNEL
INPUT være ugyldig (side 24).
Bemærk
• Når "Sur Back Assign" er sat til "BI-AMP", vil
indstillingen blive ignoreret, selv hvis "Center
Mix" er sat til "ON", så sæt "Center Mix" til
"OFF".
• Sæt "Sur Back Assign" til "OFF", og slut derefter
bagsurroundhøjttalerne til denne receiver, hvis du
vil ændre tilslutningen fra en toforstærkers
tilslutning eller en zone 2-tilslutning til en
bagsurroundhøjttaler-tilslutning. Klargør
højttalerne igen, når du har tilsluttet
bagsurroundhøjttalerne. Se "Auto Calibration"
(side 42) eller "Manual Setup" (side 69).
x Multi Ch SW Level
(Multikanal-subwooferniveau)
Gør det muligt at øge niveauet på MULTI
CHANNEL INPUT subwooferkanalsignalet
med +10 dB. Denne indstilling kan være
nødvendig, når en DVD-afspiller sluttes til
MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Subwoofer-niveauet fra DVD-afspillere er
10 dB lavere end det fra Super Audio CDafspillere.
x D.Range Comp.
(Dynamikområde-kompressor)
Gør det muligt at komprimere
dynamikområdet på lydsporet. Dette kan være
nyttigt, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Komprimering af
dynamikområdet er kun muligt med Dolby
Digital-kilder.
• OFF
Dynamikområdet komprimeres ikke.
• STD
Dynamikområdet komprimeres som
indspilningsteknikeren har tænkt sig det.
• MAX
Dynamikområdet komprimeres dramatisk.
Tips
• Dynamikområde-kompressoren gør det muligt at
komprimere lydsporets dynamikområde, baseret
på den information om dynamikområdet, som er
indeholdt i Dolby Digital-signalet.
• "STD" er standardindstillingen, men den
frembringer kun en let komprimering. Vi anbefaler
derfor anvendelse af "MAX"-indstillingen. Denne
indstilling komprimerer dynamikområdet og åbner
mulighed for, at du kan se film sent om aftenen ved
lav lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere
er niveauerne forhåndsbestemte og giver en meget
naturlig komprimering.
x Crossover Freq
(Højttaler-delefrekvens)
Gør det muligt at indstille basdelefrekvensen
for højttalere, som er indstillet til "SMALL" i
System settings menuen. Den målte
højttalerdelefrekvens indstilles for hver
højttaler efter automatisk kalibrering.
Den indstillede værdi indstilles for hver
højttaler, når du indstiller højttalerens
74DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 75 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
delefrekvens ved hjælp af "Crossover Freq"
efter automatisk kalibrering.
x Distance Unit (Afstandsenhed)
Gør det muligt at vælge måleenhed til
indstilling af afstande.
• feet
Afstanden vises i fod.
• meter
Afstanden vises i meter.
Indstilling af equalizeren
Du kan anvende følgende parametre til at
indstille klangfarvekvaliteten (bas/diskantniveau) for fronthøjttalerne og til at gemme op
til 5 forskellige equalizer-indstillinger og
anvende dem. Disse indstillinger gives til alle
lydfelter og for hver højttaler.
Bas
Diskant
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
Bemærk
2
3
4
5-13
MENU
fortsættes
75DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Opsætning af avancerede højttalere
• PCM 96 kHz signaler kan ikke indstille
equalizeren.
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI IN er valgt.
– Indgangssignaler, hvis samplingfrekvens er
mere end 96 kHz, modtages.
• Hvis du indstiller equalizeren under DTS 96/24modtagning, vil signalet kun blive afspillet ved
48 kHz.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 76 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
1
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
4
Tryk på ON SCREEN.
11 Vælg den højttaler, du vil
indstille, ved hjælp af V/v/B/b,
og tryk derefter på
.
Denne receivers menuliste vises på
fjernsynsskærmen. Tryk på MENU, hvis
menulisten ikke vises på
fjernsynsskærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings menulisten kommer frem på
fjernsynsskærmen.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto Calibration", og
derefter på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "User EQ", og tryk
derefter på
.
8
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge det
forvalgsnummer, som du vil
registrere som det nummer,
hvorunder
equalizerindstillingen skal
gemmes.
9 Tryk på eller b.
10 Tryk gentagne gange på V/v for
12 Tryk gentagne gange på B/b for
at vælge "BASS" eller
"TREBLE", og tryk derefter på
V/v for at indstille parameteren.
Tip
Du kan indstille fronthøjttalernes bas- og
diskantniveau med TONE MODE og TONE på
receiveren.
13 Tryk på
for at indtaste
parameteren.
Sletning af de gemte equalizerindstillinger
1 Udfør trin 1 til 9 i "Indstilling af
equalizeren" (side 75).
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Clear", og tryk derefter på
.
at vælge "Edit", og tryk derefter
på
.
Skærmen til indstilling af equalizeren
kommer frem på fjernsynsskærmen.
76DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 77 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Mulighedsmenuparametre for
equalizerindstillinger
x Select
x Edit
x Clear
Opsætning af avancerede højttalere
77DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 78 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
1
Tunerbetjeninger
Lytning til FM/AM-radio
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser
gennem den indbyggede tuner. Inden du
begynder at lytte, skal du forvisse dig om, at du
har sluttet FM- og AM-antennerne til
receiveren (side 35).
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
Tip
4
Tryk på ON SCREEN.
Stationsindstillingsskalaen til direkte
stationsindstilling vises herunder.
• FM bånd 50 kHz
• AM bånd 9 kHz
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke kommer frem på
fjernsynsskærmen.
Automatisk stationsindstilling
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "FM" eller "AM", og
tryk derefter på
eller b.
6
Tryk på V/v for at vælge "Auto
Tuning", og tryk derefter på
.
7
Tryk på V/v.
2
3
4
5-7
MENU
Tryk på V for at scanne fra lav til høj, og
tryk på v for at scanne fra høj til lav.
Receiveren stopper stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Hvis FM-stereomodtagningen
er dårlig
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på V/v for at vælge "FM Mode", og
tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at vælge "MONO", og
tryk derefter på
.
78DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 79 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Direkte stationsindstilling
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "FM" eller "AM", og
tryk derefter på
eller b.
6
7
Tryk på OPTIONS.
8
Tryk på talknapperne for at
indtaste frekvensen, og tryk
derefter på
for at indtaste.
Indtast frekvensen på en station direkte med
talknapperne.
2
3
8
5
MENU
1
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
4
Tryk på ON SCREEN.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
9
Tryk på
.
Tip
Indstil retningen på AM-rammeantennen,
så den optimale modtagning opnås, hvis
du lytter til en AM-station.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station og de
indtastede tal blinker
Bekræft, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, gentages trin 8 til 9. Hvis
det stadig ikke er muligt at stille ind på en
station, er det fordi frekvensen ikke anvendes i
dit område.
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke vises på
fjernsynsskærmen.
79DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Tunerbetjeninger
5,
7-9
6
4
Tryk på V/v for at vælge "Direct
Tuning", og tryk derefter på
.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 80 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Automatisk lagring af
FM-stationer (AUTOBETICAL)
Denne funktion gør det muligt at gemme op til
30 FM- og FM RDS-stationer uden at de
samme stationer forekommer.
Derudover gemmes der kun stationer med de
klareste signaler.
Se "Programmering af faste radiostationer"
(side 81), hvis du vil gemme FM- eller AMstationer en ad gangen.
1,2
2
1
Tryk på POWER for at slukke for
receiveren.
2
Hold MEMORY/ENTER nede og
tryk på POWER for at tænde for
receiveren igen.
Når denne proces er færdig, vises
"Autobetical finished" på displayet i et
kort øjeblik, hvorefter receiveren igen
indstilles til almindelig funktionsmåde.
Bemærk
• Tryk ikke på nogen knapper på receiveren eller den
medfølgende fjernbetjening under "autobetical"
anvendelse, med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage
denne procedure for at gemme stationer i dit nye
område.
• For detaljer om indstilling på de gemte stationer,
henviser vi til "Indstilling på faste stationer"
(side 82).
• Hvis du flytter antennen, efter at du har gemt
stationer i hukommelsen ved hjælp af ovennævnte
fremgangsmåde, vil de gemte indstillinger ikke
længere være gyldige. Hvis denne situation opstår,
skal du gentage denne procedure for at
programmere stationerne i hukommelsen igen.
"Autobetical select" kommer frem på
displayet, og receiveren udfører
stationssøgning og gemmer alle FM- og
FM-stationer med RDS i sendeområdet.
Med hensyn til RDS-stationer, søger
tuneren først efter stationer, som sender
det samme program, og gemmer derefter
kun dem med det klareste signal. De
valgte RDS-stationer forsynes med en
forindstillingskode på 2 tegn. For
yderligere detaljer om RDS, henviser vi
til "Anvendelse af Radio Data System
(RDS)" (side 83).
Ordinære FM-stationer forsynes med
forindstillingskoder på 2 tegn og gemmes
i hukommelsen efter RDS-stationerne.
80DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 81 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
4
Programmering af faste
radiostationer
Det er muligt at programmere 30 FM- og 30
AM-stationer som faste stationer i
hukommelsen. Når dette er gjort, kan du nemt
stille ind på de radiostationer, du ofte lytter til.
Programmering af faste
radiostationer
Tryk på ON SCREEN.
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke kommer frem på
fjernsynsskærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "FM" eller "AM", og
tryk derefter på
eller b.
6
Stil ind på den station, der skal
programmeres som fast
station, ved hjælp af
automatisk stationsindstilling
(side 78) eller direkte
stationsindstilling (side 79).
2
Ændr, om nødvendigt, FMmodtageindstillingen (side 78).
3
Tryk på
9
Tryk på
.
Tryk på V/v for at vælge et
forvalgsnummer.
.
Stationen gemmes som det valgte
forvalgsnummer.
4
5,
7-9
10 Gentag trin 7 til og med 9, hvis
du vil programmere endnu en
station som fast station.
MENU
1
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
81DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Tunerbetjeninger
7
8
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 82 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Indstilling på faste stationer
2
3
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "FM" eller "AM", og
tryk derefter på
eller b.
6
Tryk på V/v for at vælge den
ønskede faste station.
En fast station kan vælges som følger:
• AM-bånd AM1 til AM30
• FM-bånd FM1 til FM30
Navngivning af faste stationer
1 Vælg en fast station, som du vil forsyne
med et navn.
2 Tryk på OPTIONS, og vælg derefter
"Name Input".
4
5-6
Se "Navngivning af indgange" (side 89)
angående detaljer.
MENU
1
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
4
Tryk på ON SCREEN.
Denne receivers menuliste vises på
fjernsynsskærmen. Tryk på MENU, hvis
menulisten ikke vises på
fjernsynsskærmen.
82DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 83 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Denne receiver giver dig også mulighed for at
anvende RDS (Radio Data System), hvormed
radiostationer kan sende ekstra informationer
sammen med det ordinære programsignal. Det
er muligt at få vist RDS-information.
Beskrivelse af programtyperne
Programtype- Beskrivelse
indikering
Nyhedsprogrammer
Current Affairs
Aktualitets programmer, som går
i dybden med aktuelle nyheder
Information
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inklusive
forbrugeranliggender og helseråd
Sport
Sportsprogrammer
Education
Undervisningsprogrammer, som
for eksempel "how-to", og
rådgivningsprogrammer
Drama
Radiospil og føljetoner
Cultures
Programmer om national og
regional kultur, som for eksempel
sprog og sociale anliggender
Vælg ganske enkelt en station på
FM-båndet med brug af direkte
stationsindstilling (side 79),
automatisk stationsindstilling
(side 78) eller indstilling på faste
stationer (side 82).
Science
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
Varied Speech
Andre typer programmer, som for
eksempel interviews med kendte
personer, panelspil og komedier
Pop Music
Programmer med populær musik
Når du stiller ind på en station, som sender
RDS-service, vil "RDS" begynde at lyse, og
programservicenavnet kommer frem på
displayet.
Rock Music
Programmer med rockmusik
Easy Listening
Let musik
Bemærk
• RDS kan kun bruges med FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer sender RDS-service, og de
sender heller ikke den samme type service. Forhør
dig hos de lokale radiostationer, hvis du ikke er
bekendt med, hvilke RDS-servicer, der sendes i dit
område.
Modtagning af RDS-udsendelser
Bemærk
• Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet på korrekt vis eller hvis
signalstyrken er svag.
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"Alarm-Alarm!" blinke på displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "No XX" (som for eksempel "No Clock
Time") vises på displayet.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed, med hvilken den sendes fra
stationen. Enhver ændring i denne hastighed
afspejles i dataens visningshastighed.
• RDS-informationen vises kun på denne receivers
display.
Når et GUI-system anvendes, vil kun PS (Program
Service navnet) blive vist på fjernsynsskærmen.
Light Classics M Instrumental, vokal og kor-musik
Serious Classics Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera etc.
Other Music
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, som for eksempel
rhythm & blues og reggae
Weather & Metr Vejrudsigten
Finance
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter etc.
Children’s Progs Programmer for børn
Social Affairs
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
Religion
Programmer med religiøst
indhold
fortsættes
83DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Tunerbetjeninger
News
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 84 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Programtype- Beskrivelse
indikering
Phone In
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
Travel & Touring Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programmer om rekreative
aktiviteter, som for eksempel
havebrug, fiskeri, madlavning etc.
Jazz Music
Programmer med jazz
Country Music
Programmer med countrymusik
National Music Programmer med populær musik
fra lande eller regioner
Oldies Music
Programmer med gamle hitnumre
Folk Music
Programmer med folkemusik
Documentary
Undersøgende programmer
None
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
84DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 85 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Anden anvendelse
Ændring af analoge
videoindgangssignaler
Denne receiver giver dig mulighed for at
ændre opløsningen af analoge
videoindgangssignaler.
SHIFT
RESOLUTION
Anden anvendelse
Tryk på SHIFT, og tryk derefter
gentagne gange på RESOLUTION.
Ved hvert tryk på knappen vil opløsningen af
udgangssignalerne blive ændret.
Du kan også anvende "Video Convert" i Video
settings menuen.
fortsættes
85DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 86 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
I oversigten over videoindgangs/udgangskonvertering klassificeret
af menuindstillingerne
Udgang fra
"Video
Convert"
menuindstilling
HDMI OUTjackstikket
Indgangssignaler
OFF
480i/576i
(indledende
indstilling)
Komponentvideo
1080i, 720p
1080p
f
X
X
S video
X
X
f
X
Video
X
X
X
f
Komponentvideo
aa)
a
a
a
S video
aa)
a
a
a
a)
a
a
a
a
X
X
Video
480p/576p
X
COMPONENT
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
MONITOR
MONITOR
MONITOR OUT- OUT-jackstikket OUT-jackstikket
jackstikkene
Komponentvideo
a
a
S video
a
a
f
X
Video
a
a
X
f
Komponentvideo
a
ab)
X
X
S video
a
ab)
f
X
Video
a
ab)
X
f
Komponentvideo
a
f
X
X
S video
a
X
f
X
Video
a
X
X
f
a : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
f : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke.
X : Videosignaler sendes ikke ud.
a)480p/576p signaler sendes ud, selv om 480i/576i er indstillet.
b)Videosignaler uden copyright-beskyttelse sendes ud baseret på indstillingsmenuen. Videosignaler med
copyright-beskyttelse sendes ud som 480p.
Bemærk
Videosignaler sendes ikke ud fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-, S VIDEO MONITOR OUT- eller
VIDEO MONITOR OUT-jackstikkene, når skærmen etc. er sluttet til HDMI OUT-jackstikket.
86DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 87 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Lytning til musik fra et
USB-apparat
Du kan slutte et USB-apparat (Digital
musikafspiller eller USB-lagermedia,
medfølger ikke) til USB-jackstikket på
forpladen af denne receiver og lytte til den
musik, som er indeholdt i USB-apparaterne.
Bemærk
3
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
4
Tryk på ON SCREEN.
Denne receivers menuliste kommer frem
på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU,
hvis menulisten ikke kommer frem på
fjernsynsskærmen.
5
• Se "Liste over anvendelige USB-apparater", som
følger med denne receiver, angående detaljer om
det understøttede USB-apparat.
• De lydformater, som kan afspilles med denne
receiver, er som følger: ATRAC/MP3/WMA. Filer
med copyrightbeskyttelse (Digital Rights
Management) kan ikke afspilles med dette system.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Music", og tryk
derefter på
eller b.
Kategorien af det tilsluttede USB-apparat
vises på skærmen.
2
6
Vælg det spor, du vil høre, med
V/v/B/b.
Du kan afspille spor i det valgte katalog.
4
5-6
MENU
1
Slut en fjernsynsskærm til
denne receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen for at vise
menuer" (side 19).
2
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
fortsættes
87DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
3
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 88 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Betjening af det bærbare
lydudstyr
Det bærbare lydudstyr kan betjenes med den
fjernbetjening, som følger med denne receiver.
For at
Gør følgende
Afspille
Tryk på H.
Pausestoppe
Tryk på X. Tryk på
denne knap igen, når du
vil fortsætte
afspilningen.
Stoppe
Tryk på x.
Finde begyndelsen af
Tryk på ..
sporet under afspilning,
eller find begyndelsen af
det foregående spor
Finde begyndelsen af det Tryk på >.
næste spor
Gå direkte til det
foregående album i det
valgte katalog
USB-meddelelsesliste
Vist meddelelse
Forklaring
Reading
Læser data fra media.
No Media
Der er ikke sat media i.
No Audio
Der er ikke nogen
kompatibel data på mediet.
Blank Media
Der er ikke optaget data på
mediet.
No Support
Denne receiver understøtter
ikke den isatte media.
No HUB Support
Denne receiver understøtter
ikke en HUB.
Play Limit
Det er ikke muligt at afspille
spor med en tidsbegrænset
afspilningstid eller spor med
et begrænset
afspilningsantal.
Cannot Play
Dataformatet på mediet kan
ikke afspilles med denne
receiver.
Data Error
Den kan ikke afspilles med
denne receiver.
Tryk på ALBUM –.
Gå direkte til det næste Tryk på ALBUM +.
album i det valgte katalog
Gå tilbage/frem
• Indstillingerne på afspillerens USB-indstilling er
muligvis ikke kompatibel med denne receiver, når
en Sony digital musikafspiller ikke genkendes. Sæt
afspillerens USB-indstilling til
masselagerklasseindstillingen og overfør musik til
afspilleren fra SonicStage. Slut derefter afspilleren
til denne receiver. Se den brugsanvisning, som
følger med den digitale musikafspiller fra Sony.
• Den digitale musikafspillerfunktion i en Walkman
®, etc., kan ikke anvendes, hvis du slutter et sådant
apparat til denne receiver.
Tryk på m/M.*
* Gå hurtigt tilbage/frem, mens du holder m/M
knappen nede.
Bemærk
• Når du sætter et USB-lagermedia i lydudstyret, vil
"Reading" begynde at lyse. Sluk altid for systemet,
inden du tager USB-lagermediet ud. Fjernelse af
media, mens der er tændt for systemet, kan
ødelægge dataene og beskadige selve USB-mediet.
Lad være med at sætte USB-lagermediet ind med
magt, da dette kan bevirke, at den lider skade.
• Lad være med at sætte anden media eller genstande
end USB-lagermediet i.
• Det er ikke muligt at afspille indhold, som er
underkastet restriktioner med hensyn til
afspilningstidsrummet eller det antal gange,
kontakten kan afspilles.
• Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men
nogle USB-lagermedia understøtter muligvis ikke
alle disse FAT-formater. Se brugsanvisningen for
hver anvendt USB-lagermedia eller kontakt
fabrikanten.
88DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 89 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Musikmenutræet
Det viste menutræ afhænger af det tilsluttede,
bærbare lydudstyr.
Navngivning af indgange
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn for
indtastninger og vise det.
Dette er bekvemt, når man vil navngive
jackstikkene med de tilsluttede apparaters
navne.
Bemærk
Kun "ALL" og "GROUP" vises, når der tilsluttes et
andet USB-apparat end en digital musikafspiller fra
Sony. Data-hierakiet kan skifte, afhængigt af USBapparatet.
3-4
1
Vælg den post, du vil navngive.
Du kan navngive de følgende poster.
• Autokalibreringsposition (side 42)
• Indgang (side 48)
• Faste stationer (side 81)
2
3
Tryk på OPTIONS.
Vælg "Name Input", og tryk
derefter på
.
Det brugerdefinerede tastatur kommer
frem på skærmen.
fortsættes
89DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
2
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 90 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Skift mellem digital og
analog lyd
(INPUT MODE)
4
Tryk på V/v/B/b for at vælge et
tegn, og tryk derefter på
.
5
Tryk på [Finish] for at indtaste
navnet.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af
navneindtastning
Tryk på [Cancel].
Når du slutter apparater til både de digitale og
analoge lydindgangsjackstik på receiveren,
kan du fastsætte lydindgangsindstillingen til
en af dem, eller skifte fra den ene til den anden,
afhængigt af den type materiale, du agter at se.
1
2
Bemærk
Når du navngiver en RDS-station og stiller ind på
den station, vil Program Service navnet (PS) komme
frem i stedet for det navn, du indtastede. (Det er ikke
muligt at ændre Program Service navnet (PS). Det
navn, du har indtastet, vil blive overskrevet af
Program Service navnet (PS)).
3
90DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 91 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
1
Tryk på indgangsknappen.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
3
Tryk på RECEIVER.
Tryk gentagne gange på INPUT
MODE for at vælge
lydindgangsindstillingen.
Den valgte lydindgangsindstilling
kommer frem på displayet.
Lydindgangsindstillinger
• AUTO
Giver prioritet til digitale lydsignaler, når der
er både digitale og analoge tilslutninger.
Hvis der ikke er nogen digitale lydsignaler,
vil analoge lydsignaler blive valgt.
• ANALOG
Specificerer de analoge lydsignaler, som
sendes til AUDIO IN (L/R)-jackstikkene.
Anvendelse af lyd/
billeder fra andre
indgange
Det er muligt at gentildele video- og/eller
lydsignaler til en anden indgang.
Eksempel) Forbind OPTICAL OUTjackstikket på DVD-afspilleren til OPTICAL
VIDEO 2 IN-jackstikket på denne receiver,
hvis du kun vil sende digitale, optiske signaler
ind fra DVD-afspilleren.
Forbind komponentvideojackstikket på DVDafspilleren til COMPONENT VIDEO DVD
IN-jackstikket på denne receiver, hvis du vil
sende videosignaler fra DVD-afspilleren ind.
Tildel video- og/eller lydsignaler til DVDindgangsjackstikket ved hjælp af "Input
Assign" i Input menuen.
Bemærk
• Nogle lydindgangsindstillinger kan måske ikke
indstilles, afhængigt af indgangen.
• Når enten HDMI-indgang eller USB er valgt, vil
"------" komme frem på displayet, og du kan ikke
vælge andre indstillinger. Vælg en anden
indgangsindstilling end HDMI, og indstil derefter
lydindgangsindstillingen.
• Når "2ch Analog Direct" anvendes, eller MULTI
CH er valgt som indgang (side 108), vil
lydindgangen blive indstillet til "ANALOG". Der
kan ikke vælges andre indstillinger.
1
Anden anvendelse
2,4
3
1
Vælg "Input" fra menuerne.
Det er også muligt at anvende
indgangsknapperne.
fortsættes
91DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 92 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
2
Tryk på V/v for at vælge det
indgangsnavn, du vil tildele.
3
Tryk på OPTIONS, og vælg
derefter "Input Assign".
4
Vælg de lyd- og/eller
videosignaler, du vil tildele den
indgang, du valgte i trin 2, med
V/v/B/b, og tryk derefter på
.
92DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 93 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 DVD
Indgangsnavn
Tildelelige
videoindgangsjackstik
a
a
a
–
–
a
MD/
DAT
SA-CD/
CD
a
a
Video1 S
a
–
–
–
–
–
–
–
Video1 Composite
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2 S
–
a
–
–
–
–
–
–
Video2 Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
Video3 S
–
–
a
–
–
–
–
–
Video3 Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD Component
–
a
a
a
–
a
a
a
DVD S
–
–
–
a
–
–
–
–
DVD Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
TV/SAT
Component
–
a
a
–
a
a
a
a
TV/SAT S
–
–
–
–
a
–
–
–
TV/SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
Video1 OPT
a
–
–
a
–
a
–
a
Video2 OPT
–
a
–
–
–
–
–
–
Video3 OPT
–
–
a
–
–
–
–
–
TV/SAT OPT
–
–
–
a
a
a
–
a
MD/DAT OPT
–
–
–
a
–
a
a
a
DVD COAX
a
a
a
a
a
–
a
–
TAPE/CD-R
COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
SA-CD/CD
a
a
a
–
a
–
a
a
Bemærk
• Du kan ikke gentildele mere end en digital
lydindgang til den samme indgang.
• Du kan ikke tildele optiske signaler fra en
indgangskilde til de optiske indgangsjackstik på
receiveren, og du kan ikke tildele koaksiale
signaler fra indgangskilden til de koaksiale
indgangsjackstik på receiveren.
• Når du tildeler den digitale lydindgang, skifter
INPUT MODE-indstillingen muligvis automatisk
(side 90).
• Det er ikke muligt at gentildele mere end en
HDMI-indgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end en komponent
videoindgang til den samme indgang.
93DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
Tildelelige
lydindgangsjackstik
Video1 Component
TV/SAT TAPE/
CD-R
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 94 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
RDS-information
Ændring af displayet
Du kan bekræfte lydfelterne etc. ved at ændre
informationen på displayet.
PS (Program Service navnet) t PTY
(Program Type) t RT (Radio Text) t CT
(Current Time) t Lydfelttype t
Lydstyrke…
USB-apparat
Sportitel t Albumtitel t (Kunstnernavn)
t (Genretitel) t Lydfelttype t
Lydstyrke…
ON
SCREEN
DISPLAY
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Ved hvert tryk på DISPLAY skifter displayet
som vist herunder.
Indgangsnavn du har valgt t Oprindeligt
indgangsnavn t Lydfelttype t Lydstyrke...
Tip
Du kan ikke skifte display, mens "GUI ON" vises på
displayet. Tryk på ON SCREEN for at annullere
GUI-displayindstillingen.
FM- og AM-bånd
Stationsnavn t Frekvens t Lydfelttype t
Lydstyrke…
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du har
tildelt et til indgangen eller den faste station
(side 89). Indeksnavn kommer ikke frem, når
der kun er indtastet blanke mellemrum.
94DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 95 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Om indikatorerne på displayet
Funktion
Navn
Funktion
A SW
Lyser, når subwoofer-valget
er sat til "YES" og
lydsignalet sendes ud fra
SUB WOOFER-jackstikket
(side 71). Når denne
indikator lyser, frembringer
receiveren et
subwoofersignal, som er
baseret på L.F.E.-signalet
på den disk, som afspilles
eller frontkanalernes
lavfrekvente komponenter.
B Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R etc.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise,
hvordan receiveren
nedmikser kildelyden
(baseret på
højttalerindstillingerne).
Venstre front
Højre front
Center (monofonisk)
Venstre surround
Højre surround
Surround (monofoniske
eller surroundapparater
opnået gennem Pro Logic
behandling)
Venstre bagsurround
Højre bagsurround
Bagsurround
(bagsurroundapparater
opnået gennem
6.1-kanaldekodning)
Eksempel:
Optageformat (Front/
Surround): 3/2.1
Udgangskanal:
Surroundhøjttalerne er sat
til "NO".
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
SW
L
SL
C
R
SR
fortsættes
95DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
Navn
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 96 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Navn
Funktion
C ;DIGITAL Lyser, når receiveren
(EX)
dekoder Dolby Digital
Surround-signaler. Når
receiveren dekoder Dolby
Digital Surround EX
signaler, lyser
";DIGITAL EX" også.
Når en disk i Dolby Digitalformat afspilles, skal man
sørge for at der er foretaget
digitale tilslutninger samt at
INPUT MODE ikke er sat
til "ANALOG" (side 90).
D INPUT
E AUTO
Lyser konstant. En af
indgangsindikatorerne lyser
også i overensstemmelse
med den aktuelle indgang.
Lyser, når INPUT MODE er
sat til "AUTO" (side 91).
F HDMI 1 2 3 Lyser, når receiveren
genkender et apparat, som
er tilsluttet via et HDMI INjackstik (side 28).
G DTS (-ES)
Lyser, når DTS-signaler
indgår. "DTS-ES" lyser, når
DTS-ES-signaler dekodes.
Når en disk i DTS-format
afspilles, skal man sørge for
at der er foretaget digitale
tilslutninger samt at INPUT
MODE ikke er sat til
"ANALOG" (side 91).
H 96/24
Lyser, når receiveren
dekoder DTS96/24
(96 kHz/24 bit).
I COAX
Lyser, når INPUT MODE er
sat til "AUTO" og
kildesignalet er et digitalt
signal, som indgår via
COAXIAL-jackstikket.
Navn
Funktion
J OPT
Lyser, når INPUT MODE er
sat til "AUTO" og
kildesignalet er et digitalt
signal, som indgår via
OPTICAL-jackstikket.
K ANALOG
Lyser, når INPUT MODE er
sat til "AUTO" og der ikke
indgår noget signal via
COAXIAL- eller
OPTICAL-jackstikkene,
eller når INPUT MODE er
sat til "ANALOG", eller når
"2ch Analog Direct"
anvendes (side 91, 108).
L MULTI IN
Lyser, når MULTI IN er
valgt (side 48).
M BI-AMP
Lyser, når indstillingen på
bagsurroundhøjttalerne er
sat til "BI-AMP".
N D.RANGE
Lyser, når komprimeringen
af det dynamiske område er
aktiveret (side 74).
O EQ
Lyser, når equalizeren er
aktiveret (side 75).
P RDS
Lyser, når RDS-information
modtages (side 83).
Q ZONE 2/
ZONE 3
Lyser, mens betjening i
zone 2/zone 3 er ved at blive
muliggjort.
R SLEEP
Lyser, når
afbryderautomatikken er
aktiveret (side 98).
96DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 97 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
S L.F.E.
Lyser, når den disk, der
afspilles, indeholder en
L.F.E. (Low Frequency
Effect) kanal og
L.F.E.-kanalen gengives,
bjælkerne under
bogstaverne lyser som
indikering af niveauet.
Eftersom L.F.E.-signalet
ikke optages i alle dele af
indgangssignalet, vil
bjælkeindikeringen variere
(og muligvis slukke) under
afspilningen.
X SB DEC
Lyser, når dekodning af
bagsurroundlyd er aktiveret
(side 66).
T ;PRO
LOGIC (II/
IIx)
Z PRESET
Lyser, når TUNING MODE
er "PRESET".
wj Tunerindikatorer
Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på
radiostationer (side 78–83)
etc.
wk MEMORY
Lyser, når en
hukommelsesfunktion, som
for eksempel Name Input
(side 89) etc. er aktiveret.
wl VOLUME
Viser den aktuelle
lydstyrke.
Anden anvendelse
Lyser, når receiveren føjer
Pro Logic-behandling til
2-kanals signaler for at
kunne udsende center- og
surroundkanalsignaler.
";PRO LOGIC II" lyser
også, når Pro Logic IIx
MOVIE/MUSIC/GAMEdekoderen er aktiveret.
";PRO LOGIC IIx" lyser
også, når Pro Logic IIx
MOVIE/MUSIC/GAMEdekoderen er aktiveret
(side 60).
Y SP-A/SP-B/ Lyser alt efter det anvendte
SP-OFF
højttalersystem (side 72).
"SP-OFF" lyser, når
"SP-OFF" er valgt, eller
hovedtelefonerne er
tilsluttet.
Bemærk
Denne indikator lyser ikke, når
centerhøjttaleren og
surroundhøjttalren ikke er
tilsluttet (side 71).
U NEO:6
Lyser, når DTS
Neo:6 Cinema/Music
dekodning er aktiveret
(side 60).
V DISCRETE Lyser, når DTS-ES Discrete
dekodning er aktiveret
(side 66).
W MATRIX
Lyser, når DTS-ES Matrix
dekodning er aktiveret
(side 66).
97DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 98 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Optagelse med brug af
receiveren
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et specificeret tidspunkt.
Du kan optage fra et video/lydapparat med
brug af receiveren. Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger med dit
optageapparat.
1
SHIFT
SLEEP
Tryk på SHIFT, og tryk derefter
gentagne gange på SLEEP.
Ved hvert tryk på SLEEP skifter displayet
cyklisk som vist herunder:
Når afbryderautomatikken anvendes, lyser
"SLEEP".
Optagelse til en MiniDisc eller
et lydbånd
Du kan optage til en MiniDisc eller et lydbånd
med brug af receiveren. Se den
brugsvejledning, som følger med din MDafspiller eller kassettebåndoptager.
1
Tryk på indgangsknappen på
afspilningsapparatet.
2
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Tip
Tryk på SLEEP, hvis du vil bekræfte den
tilbageværende tid, inden receiveren slukker. Den
tilbageværende tid kommer frem på displayet. Hvis
du trykker på SLEEP igen, vil
afbryderautomatikken blive ændret.
Læg for eksempel en CD i CDafspilleren.
3
Gør optageapparatet klart.
Sæt en blank MD eller et bånd i
optageapparatet og indstil
optageniveauet.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
98DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 99 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
• Lydindstillinger påvirker ikke signalet fra TAPE/
CDR OUT- eller MD/DAT OUT-jackstikkene.
• De lydsignaler, som indgår til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene, udsendes kun fra de venstre/
højre frontkanaler.
Optagelse af digital lyd
Slut et apparat til afspilning til et af de digitale
lydindgangsjackstik (OPTICAL IN) og slut
optageapparatet til OPTICAL MD/DAT OUTjackstikket.
Optagelse på optagemedie
1
Tryk på indgangsknappen på
afspilningsapparatet.
2
Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel det videobånd, du vil
kopiere, i videobåndoptageren.
3
Gør optageapparatet klart.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
betjeninger)
Du kan se billeder og høre lyd fra et apparat,
som er sluttet til receiveren i en anden zone
(zone 2 eller zone 3) end hovedzonen. Du kan
for eksempel se DVD i hovedzonen og lytte til
CD i zone 2 eller zone 3.
Hvis du anvender en IR-repeater (medfølger
ikke), kan du betjene både et apparat i
hovedzonen og en Sony-receiver i zone 2 eller
zone 3 fra zone 2 (eller 3). Anvend RMAAU009 fjernbetjeningen til at udføre dette.
• Skift af udgangskilden for ZONE 2 eller
ZONE 3 OUT-jackstikkene.
• Hvordan man tænder/slukker for Sonyreceiveren i zone 2 eller zone 3.
Inden zone 2/zone 3 tages i brug
Det er nødvendigt at udføre tilslutnings- og
menuindstillinger.
For detaljer om indstillingerne henvises til den
følgende illustration eller "2: Tilslutning af
højttalere" (side 17).
Sæt "Sur Back Assign" til "ZONE 2" i Auto
Calibration settings menuen (side 74).
Bemærk
• Nogle kilder indeholder kopispærring, så optagelse
ikke er mulig. I dette tilfælde er det ikke sikkert, at
du kan optage fra kilderne.
• De lydsignaler, som indgår til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene, udsendes kun fra de venstre/
højre frontkanaler.
fortsættes
99DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
Sæt et uindspillet videobånd etc. i
optageapparatet (VIDEO 1 eller VIDEO
2) til optagelse.
Lytning til lyden i en
anden zone (ZONE 2/ZONE 3
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 100 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
1:Zone 2-tilslutninger
1 Udsender lyden fra højttalerne i zone 2 ved hjælp af SURROUND BACK
SPEAKERS-terminalerne på receiveren.
Hovedzone
A
Zone 2
STR-DA5200ES
C
Fjernsynsskærm
B
ZONE 2
VIDEO OUT
SURROUND BACK
SPEAKERS
D
D
RM-AAU009
A Lydapparat
B Videoapparat
C IR-repeater (medfølger ikke)
D Højttalere
100DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 101 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
2 Udsender lyden fra højttalerne i zone 2 ved hjælp af receiveren og en
anden forstærker.
Hovedzone
Zone 2
STR-DA5200ES
A
C
E
E
Fjernsynsskærm
B
D
C
ZONE 2
VIDEO OUT
ZONE 2
AUDIO OUT
RM-AAU009
A Lydapparat
B Videoapparat
C IR-repeater (medfølger ikke)
D Sony-forstærker/receiver
E Højttalere
2:Zone 3-tilslutninger
A
Zone 3
STR-DA5200ES
C
E
Anden anvendelse
Hovedrum
E
B
D
C
ZONE 3
AUDIO OUT
C
RM-AAU009
A Lydapparat
B Videoapparat
C IR-repeater (medfølger ikke)
D Sony-forstærker/receiver
E Højttalere
101DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 102 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Indstilling af lyd-/
videoudgangssignaler til zone 2/
zone 3
3
Tryk på V/v for at vælge "ON"
eller "OFF", og tryk derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på
V/v/B/b for at vælge post og
parameter, og tryk derefter på
.
Multi Zone menu-parametre
2-4
x Power
(gælder kun ZONE 2/ZONE 3)
Gør det muligt at aktivere zonebetjening.
• ON
• OFF
1
Vælg i "Multi Zone" i Settings
menuen (side 54).
2
Tryk på V/v for at vælge den
zone, til hvilken du vil udsende
lyd-/videosignaler, og tryk
derefter på
.
Main (denne receiver) er altid valgt. Gå
videre til trin 4, hvis du ikke ændrer
indstillingen.
x Input
Gør det muligt at vælge den kilde, som sendes
ud til zonen. Lyd- og videosignaler sendes ud
til zone 2, mens kun lydsignaler sendes ud til
zone 3.
x Volume
Gør det muligt at regulere lydstyrken i
zonerne.
x 12V Trigger
Det er muligt at tænde/slukke for receiveren i
en anden zone eller vælge forskellige
muligheder til brug af 12V-udløser funktionen,
som forklaret herunder.
• OFF
Gør det muligt at udkoble udgang fra 12Vudløsere, selv når der er tændt for
hovedreceiveren.
102DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 103 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
• ZONE
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen på 12V-udløsere, baseret på
hvorvidt den valgte zone er aktiveret eller
deaktiveret.
• CTRL
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere manuelt ved
hjælp af CIS-kommandoer fra IRfjernbetjeningen.
• INPUT (gælder kun "Main")
Gør det muligt at aktivere udgangen på 12Vudløsere, når den forindstillede indgang er
valgt.
Hvis du vælger "Input", vil det
indstillingsdisplay, på hvilket hver
indgangsudløser indstilles til aktiveret/
deaktiveret, komme frem. Tryk på V/v for at
vælge indgangen, og tryk derefter på
for
at afkrydse boksen.
• MAIN (gælder kun "Zone 2" og "Zone 3")
Gør det muligt at lænke betjeningen af
trigger i zone 2 eller zone 3 til
hovedreceiveren.
Tips
Mulighedsmenuparameter for
zone 2/zone 3-betjeninger
x Installer Mode
(RS232C-kontrol)
Sæt normalt denne til OFF.
• ON
Receiveren kan modtage kommandoer fra
RS232C-porten.
• OFF
Receiveren modtager ikke kommandoer fra
RS232C-porten.
Om IR REMOTE-jackstikket
Det er muligt at betjene receiveren uden at
rette fjernbetjeningen mod receiverens IRrepeater, hvis du sætter en IR-repeater
(medfølger ikke) til IR REMOTE-jackstikket.
Anvend en IR-repeater, når du installerer
receiveren på et sted, hvor signaler fra
fjernbetjeningen ikke kan nå frem.
STR-DA5200ES
IR-repeater
(medfølger ikke)
RM-AAL006
103DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
• Selv hvis denne receiver er i standbyindstilling
(tryk på ?/1 fjernbetjeningen for at slukke for
receiveren), vil receiveren i zone 2 og zone 3 fortsat
være tændt. For at slukke for samtlige receivere,
skal du trykke på ?/1 og AV ?/1 på RM-AAL006
fjernbetjeningen samtidigt (SYSTEM
STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2/ZONE 3 OUT-jackstikkene. Der sendes
ingen signaler ud fra apparater, som kun er sluttet
til de digitale indgangsjackstik.
• Når du vælger "SOURCE", vil de signaler, som
indgår til MULTI CHANNEL INPUTjackstikkene, ikke blive sendt ud fra ZONE 2 OUTeller ZONE 3 OUT-jackstikkene, selv hvis MULTI
IN er valgt. De analoge lydsignaler fra den aktuelle
funktion sendes ud.
• Tryk på SOURCE på RM-AAU009 efter at du har
valgt USB i hovedzonen, hvis du vil vælge USB
som indgangskilde.
• Når "TUNER" er valgt, vil den samme type
radiostation (FM/AM), som er valgt i hovedzonen,
blive valgt i zone 2 og 3. Når receiveren i
hovedzonen slukkes, eller en anden indgangskilde
end "TUNER" vælges, kan du vælge en udsendelse
fra FM/AM i zone 2. Den samme type radiostation
(FM/AM), som er valgt i zone 2, vil blive valgt i
zone 3.
Hvis to af receiverne i hovedzonen, zone 2 eller
zone 3 er slukkede, kan du vælge en udsendelse fra
FM/AM i den zone, hvor receiveren er tændt.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 104 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Bemærk
Anvendelse af en toforstærkers tilslutning
Hvis du ikke anvender bagsurroundhøjttallere,
kan du anvende SURROUND BACK
SPEAKERS-terminalerne til fronthøjttalerne
til toforstærkers tilslutning.
Tilslutning af højttalere
Fronthøjttaler
(R)
Fronthøjttaler
(L)
Hi
(høj)
Hi
(høj)
Lo
(lav)
Lo
(lav)
• Det er ikke muligt at anvende FRONT SPEAKERS
B-jackstikkene til en to-forstærkers tilslutning.
• Når du anvender den automatiske
kalibreringsfunktion, skal du udføre to-forstærkers
indstillingerne, inden du udfører den automatiske
kalibrering.
• Hvis du udfører to-forstærkers indstillingerne, vil
højttalerniveau-, balance- og
equalizerindstillingerne for
bagsurroundhøjttalerne blive ugyldige, og
indstillingerne for fronthøjttalerne vil blive
anvendt.
• Signaler, som udsendes fra PRE OUTjackstikkene, anvendes med de samme indstillinger
som dem for SPEAKERS-terminalerne.
• Lydsignalet fra centerhøjttaleren, som er sluttet til
MULTI CHANNEL INPUT-jackstikket, sendes
ikke ud fra de venstre/højre fronthøjttalere, når du
sætter "Sur Back Assign" til "BI-AMP" i Auto
Calibration settings menuen.
Forbind jackstikkene på Lo (eller Hi) siden på
fronthøjttalerne til FRONT SPEAKERS Ajackstikkene, og forbind jackstikkene på Hi
(eller Lo) siden på fronthøjttalerne til
SURROUND BACK SPEAKERSterminalerne. Sørg for, at metalbeslagene på
Hi/Lo, som er monteret på højttalerne, er
fjernet fra højttalerne. Forsømmelse af dette
kan medføre, at receiveren ikke fungerer som
den skal.
Klargøring af højttalere
Sæt "Sur Back Assign" til "BI-AMP" i Auto
Calibration settings menuen (side 73). De
samme signaler, som sendes ud fra FRONT
SPEAKERS A-jackstikkene, kan sendes ud
fra SURROUND BACK SPEAKERSterminalerne ved at man sætter "Sur Back
Assign" til "BI-AMP".
104DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 105 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Avendelse af CONTROL
S-styresystemet
Hvis du har et CONTROL S-kompatibelt
fjernsyn, satellit-tuner, monitor, DVDafspiller eller videobåndoptager fra Sony, skal
du anvende en CONTROL Stilslutningsledning (medfølger ikke) til at
slutte CTRL S IN (til fjernsyn, satellit-tuner
eller monitor) eller CTRL S OUT (til
videobåndoptager etc.) til det rigtige
CONTROL S-jackstik på det respektive
apparat. Vi henviser til de brugsvejledninger,
som følger med fjernsynet, satellit-tuneren,
monitoren, videobåndoptageren etc. angående
detaljer.
Hvis du forbinder CTRL S OUTjackstikket på et andet apparat
til CTRL S IN-jackstikket på
denne receiver
Eksempel
Eksempel
Fjernsynsskærm
Videobåndoptager
Tuner
Receiver
Fjernbetjening
Fjernbetjeningssensoren på denne receiver
modtager fjernbetjeningskoder på samme
måde som fjernbetjeningssensoren på CTRL S
IN-apparatet. Dette er praktisk, hvis du har
anbragt det andet apparat på afstand af
receiveren.
Receiver
Fjernbetjening
Fjernbetjeningssensoren på CTRL S OUTapparatet modtager fjernbetjeningskoder på
samme måde som fjernbetjeningssensoren på
denne receiver. Dette er praktisk, hvis du har
anbragt denne receiver i et rack etc.
105DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
Fjernsyn,
videobåndoptager, tuner,
monitor etc.
Hvis du forbinder CTRL S INjackstikket på et andet apparat
til CTRL S OUT-jackstikket på
denne receiver
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 106 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
6 Tryk gentagne gange på V/v for at
Betjening uden en GUI
(Graphical User Interface
= Grafisk
brugergrænseflade)
Du kan betjene denne receiver ved hjælp af
displayet, selv hvis du ikke anvender en GUI,
når fjernsynsskærmen ikke er tilsluttet.
Tryk på ON SCREEN for at skifte til
"GUI OFF", når "GUI ON" er
kommet frem på displayet.
Udførelse af automatisk
kalibrering
For detaljer om den automatiske kalibrering
henvises til "9: Automatisk kalibrering af de
rigtige indstillinger (AUTO
CALIBRATION)" (side 42).
Se "Før du udfører automatisk kalibrering"
(side 42) , inden du udfører automatisk
kalibrering.
Betjening af receiveren
1 Tryk på ON SCREEN for at deaktivere
GUI-displayindstillingen.
Menuen kommer frem på
fjernsynsskærmen, når "GUI ON" er
kommet frem på displayet.
2 Tryk på RECEIVER.
vælge "AUTO CAL START?", og tryk
derefter på
for at starte målingen.
Målingen starter i løbet af fem sekunder. En
nedtælling kommer frem på
fjernsynsskærmen.
Bemærk
Gå væk fra måleområdet, mens tiden tæller ned,
for at undgå fejlagtig måling.
7 Målingen starter.
Måleprocessen tager omkring 30 sekunder.
Vent til måleprocessen er fuldført.
For at annullere den automatiske kalibrering,
skal man skifte indgangsvælgerens (INPUT
SELECTOR) stilling, ændre receiverens
højttalerindstilling, tilslutte hovedtelefoner,
aktivere mutingfunktionen eller trykke på ON
SCREEN.
Bemærk
Det er ikke muligt at måle højttalerhøjden på
surroundhøjttalerne og bagsurroundhøjttalerne.
Indstil denne værdi fra "Surround position."
indstillingerne i Auto Calibration settings menuen
(side 72).
Tips
• Andre betjeninger end at tænde og slukke for
receiveren er deaktiverede under automatisk
kaliberering.
• I de følgende situationer er det ikke sikkert, at
målingerne vil blive udført korrekt, eller den
automatiske kalibrering kan ikke udføres.
– hvis der anvendes specielle højttalere, som for
eksempel dipolhøjttalere.
– hvis multizonefunktionen anvendes i zone 2.
Receiveren kan nu anvendes.
3 Tryk på MENU.
"Auto Calibration" vises.
4 Tryk på
.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge et positionsnummer, der skal
anvendes, og tryk derefter på
.
106DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 107 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Hvordan man bekræfter/
gemmer den automatiske
kalibrering, når GUI-funktionen
er deaktiveret
1 Bekræft måleresultatet.
Når målingen er færdig, lyder der et bip, og
måleresultatet kommer frem på displayet.
Måleresultat Display
Forklaring
AUTO EQ-type Forklaring
ENGINEER
Indstiller
frekvenskarakteristikken til
en indstilling, som modsvarer
den i et standard Sonylytterum.
FULL FLAT
Gør målingen af frekvensen
fra hver højttaler flad.
FRONT REF
Indstiller karakteristikken for
alle højttalerne, så de
modsvarer fronthøjttalerens
karakteristik.
OFF
Deaktiver den automatiske
kalibreringstype.
COMPLETE Gå videre til trin 2.
Hvis
måleprocessen
lykkes
Se "Meddelelsesliste
Hvis
ERROR
måleprocessen CODE XX efter automatisk
kalibreringsmåling"
mislykkes
(side 46).
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge posten, og tryk derefter på
.
Forklaring
RETRY
Udfører den automatiske
kalibrering igen.
SAVE EXIT
Gemmer måleresultaterne og
afslutter
indstillingsprocessen.
WRN CHECK
Viser en advarsel angående
måleresultaterne. Se "Når du
vælger "WRN CHECK""
(side 47).
PHASE INFO
Viser fasen for hver højttaler
(i fase/ikke i fase). Se "Når du
vælger "PHASE INFO"".
DIST.INFO
Viser måleresultaterne for
højttalerafstanden.
LEVEL INFO
Viser måleresultaterne for
højttalerniveauet.
EXIT
Afslutter
indstillingsprocessen uden at
gemme måleresultaterne.
Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL)
bestemmes af den lave karakteristik.
Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af
optimeringsmikrofonens og højttalernes position
samt rummets form. Det anbefales, at du følger
måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse
indstillinger i Auto Calibration indstillingsmenuen
(side 71). Gem måleresultaterne først, og prøv
derefter at ændre resultaterne, hvis du ønsker det.
Når du vælger "PHASE INFO"
Du kan kontrollere fasen for hver højttaler
(i fase/ikke i fase).
Tryk gentagne gange på V/v for at vælge
en højttaler, og tryk derefter på
for at gå
tilbage til trin 1 i "Bekræftelse/lagring af
måleresultaterne".
Display
Forklaring
IN-PHASE
Højttaleren er i fase.
OUT-OFPHASE
Højttaleren er ikke i fase. "+" og
"–" tilslutningerne på højttaleren
kan være tilsluttet modsat.
Afhængigt af højttalerne, vil
"OUT-OF-PHASE" imidlertid
komme frem på displayet, selv
hvis højttalerne er tilsluttet på
korrekt vis. Dette skyldes
højttalernes specifikationer. I
dette tilfælde kan du fortsætte
med at anvende receiveren.
----------
Ingen højttalere er tilsluttet.
3 Tryk på
.
Måleresultaterne gemmes.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "AUTO EQ", og tryk derefter på
.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge parameteren, og tryk derefter på
.
fortsættes
107DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
Post
Tip
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 108 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Tip
Afhængigt af subwooferens position, kan
måleresultaterne for polariteten variere. Der vil dog
ikke være nogen problemer, selv hvis du fortsætter
med at anvende receiveren med den værdi.
Direkte valg af en frekvens
(Direkte stationsindstilling)
1 Tryk på D.TUNING, efter at du har valgt
FM- eller AM-båndet.
2 Tryk på talknapperne for at indtaste
frekvenserne, og tryk derefter på
at indtaste.
Valg af en lydfelttype
For detaljer om hver lydfelttype henvises til
"Anvendelse af et forprogrammeret lydfelt"
(side 58).
Tryk gentagne gange på 2CH,
A.F.D., MOVIE eller MUSIC.
Den valgte lydfelttype vises på displayet.
Det er også muligt at anvende knapperne 2CH,
A.F.D., MOVIE eller MUSIC på receiveren.
Lytning til lyden uden nogen
justering (2CH ANALOG DIRECT)
Tryk på SHIFT efterfulgt af
A.DIRECT.
Lytning til FM/AM-radio
3 Tryk på ENTER for at indtaste valget.
Programmering af faste
radiostationer
1
2
Tryk på MEMORY.
"MEMORY" vises på displayet i et par
sekunder. Udfør trin 3 og 4, inden
displayet skifter.
3
Tryk på PRESET + eller
PRESET – for at vælge et
forvalgsnummer.
Der er 30 FM og 30 AM forvalgsnumre til
rådighed. Hvis "MEMORY" forsvinder,
inden du har valgt forvalgsnummeret,
skal du begynde igen fra trin 2.
Indstilling på radiostationer
1 Tryk gentagne gange på TUNER for at
4
Tryk på ENTER.
Stationen gemmes som det valgte
forvalgsnummer. Hvis "MEMORY"
forsvinder, inden du har valgt
forvalgsnummeret, skal du begynde igen
fra trin 2.
2 Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING + for at scanne fra lave til
høje frekvenser, og tryk på TUNING – for
at scanne fra høje til lave frekvenser.
Receiveren stopper stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Du kan også trykke på TUNING MODE på
receiveren for at vælge "AUTO", og
derefter dreje TUNING for at vælge
stationer.
Stil ind på den station, der skal
programmeres som fast
station.
For detaljer om betjeningen henvises til
"Indstilling på radiostationer".
For detaljer om tunerfunktionen henvises til
"Tunerbetjeninger" (side 78).
vælge FM- eller AM-båndet.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
for
5
Gentag trin 1 til og med 4, hvis
du vil programmere endnu en
station som fast station.
108DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 109 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Valg af en fast station
1 Tryk gentagne gange på TUNER for at
1
vælge FM- eller AM-båndet.
Det er ikke nødvendigt at trykke på
RECEIVER, hvis de andre indgangstaster
ikke lyser.
2 Tryk gentagne gange på PRESET +
eller PRESET – for at vælge den
ønskede faste station.
Du kan også trykke på talknapperne for at
vælge den ønskede, faste station. Tryk
derefter på ENTER for at indtaste valget.
Du kan også trykke gentagne gange på
TUNING MODE på receiveren for at
vælge "PRESET", og derefter anvende
TUNING til at vælge de ønskede faste
stationer.
Tryk på RECEIVER for at
muliggøre betjening af
receiveren.
2
Tryk gentagne gange på USB
for at vælge den digitale Sonymusikafspiller.
Andre betjeninger
For at
Gør følgende
Afspille
Tryk på H.
Pausestoppe
Tryk på X. Tryk på denne knap
igen, når du vil fortsætte
afspilningen.
Tryk gentagne gange på DISPLAY
under modtagning af en RDSstation.
Stoppe
Tryk på x.
Ved hvert tryk på knappen, skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
PS (Programservicenavn)a) t PTY
(Programtype) indikeringb) t RT
(Radiotekst) indikeringc) t CT (Tid)
indikering (i 24-timers systemindstilling) t
Lydfelttype t Lydstyrke
Vælge et spor
Visning af RDS-information
information kommer også frem for FMstationer uden RDS.
b)
Type program, der sendes.
c) Tekstmeddelelser, som sendes af RDS-stationen.
Tryk på TRACK + eller TRACK
–.
Finde et punkt på Hold m eller M nede under
et spor
afspilning og slip knappen på det
ønskede punkt.
Ændre af en
displaytekst
Tryk gentagne gange på
DISPLAY. Displayet skifter som
følger. Sportitel t Albumtitel
t Kunstnertitel t Genretitel
t Lydfelttype t Lydstyrke…
Lytning til en digital Sonymusikafspiller
For detaljer om, hvordan en digital Sonymusikafspiller sluttes til denne receiver,
henvises til "Lytning til musik fra et USBapparat" (side 87).
109DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anden anvendelse
a) Denne
Vælge en mappe Tryk på ALBUM + eller ALBUM
–.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 110 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Betjening af udgang til zone 2/
zone 3
For detaljer om tilslutninger og indstillinger af
zone 2/zone 3, henvises til "Lytning til lyden i
en anden zone (ZONE 2/ZONE 3
betjeninger)" (side 99). Anvend RM-AAU009
fjernbetjeningen til at udføre dette.
Den følgende betjeninger er beskrevet for
tilslutning af en IR-repeater og betjening af
receiveren i zone 2 eller zone 3. Anvend denne
receiver i hovedzonen, hvis en IR-repeater
ikke er tilsluttet.
4
Tryk på en af
indgangsknapperne på
fjernbetjeningen for at vælge
de kildesignaler, der skal
sendes ud.
Mht. zone 2 udsendes der analoge videoog lydsignaler. For zone 3 vil kun analog
lyd blive sendt ud. Når du vælger
"SOURCE", vil signalerne fra den
aktuelle indgang blive sendt ud.
5
Indstil en passende lydstyrke.
• I tilfælde af illustration 1-1 eller 2
(side 101), kan du kun regulere
bagsurroundhøjttalerens lydstyrken i
zone 2 eller zone 3.
1 Indstil "Sur Back Assign" til "ZONE
2
4
2" i Auto Calibration settings
menuen (side 73).
2 Indstil lydstyrken med MASTER
VOL+/– på fjernbetjeningen.
• Som vist på illustrationen 1-2
(side 101), reguleres lydstyrken ved
hjælp af receiveren i zone 2.
Tips
5
1
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver).
2
Tryk på ZONE 2 eller ZONE 3.
Fjernbetjeningen skifter til zone 2indstilling eller zone 3.
3
• Selv hvis denne receiver er i standbyindstilling
(tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at slukke for
receiveren), vil receiveren i zone 2 og zone 3 fortsat
være tændt. For at slukke for samtlige receivere,
skal du trykke på ?/1 og AV ?/1 på RM-AAL006
fjernbetjeningen samtidigt (SYSTEM
STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2- eller ZONE 3-jackstikkene. Der sendes
ingen signaler ud fra apparater, som kun er sluttet
til de digitale indgangsjackstik.
• Når du vælger "SOURCE", vil de signaler, som
indgår til MULTI CHANNEL INPUTjackstikkene, ikke blive sendt ud fra ZONE 2 OUTeller ZONE 3 OUT-jackstikkene, selv hvis MULTI
IN er valgt. De analoge lydsignaler fra den aktuelle
funktion sendes ud.
Tænd for forstærkeren i zone 2
eller zone 3.
110DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 111 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Anvendelse af fjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
fjernbetjeningen
Hvis du programmerer fjernbetjeningen til at
styre de følgende Sony-apparater eller ikkeSony-apparater, kan du anvende de knapper på
fjernbetjeningen, som er markeret med cirkler.
Bemærk dog, at dit apparat måske ikke kan
betjenes med nogle af knapperne.
Hvis du vil ændre indholdet på indgangslisten,
så det modsvarer dine bestemte apparater,
henviser vi til "Programmering af
fjernbetjeningen" (side 113).
Anvendelse af fjernbetjeningen
111DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 112 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Oversigt over knapper, som anvendes til at styre hvert apparat
Knap
Apparat Fjern- Video- DVDBlu-ray
syns- bånd- afspiller,
diskskærm optager DVD/VHS- afspiller
combo
Tuner
PSX Video CD- Digital CATV- Digital satellit/ DSS, Kassettebånd- DAT- CDafspiller, terminal (UC) terrestrisk BST
optager afspiller afspiller,
MDLDreceiver
A/B
afspiller
afspiller
(EURO)
z
z
z
z
Talknapper
z
z
z
z
MEMORY/ENTER
z
z
z
z
CLEAR/D.TUNING/
>10/-/--
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
V/v/B/b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ALBUM +/–, B·/·b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
USBapparat
AV ?/1,
z
?/1 (efter tryk på TV)
MENU
z
Receiver
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
H, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE, DVD
MENU/INPUT MODE
F1/TV/VIDEO/
MACRO 1
z
z
z
F2/WIDE/MACRO 2
z
z
z
z
z
z
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
DISK SKIP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
* Kun LD-afspiller.
** Kun DSS.
*** Kun kassettebåndoptager B.
112DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 113 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
1
Programmering af
fjernbetjeningen
Tryk på AV ?/1, mens du trykker
på RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinker.
2
Det er muligt at brugertilpasse fjernbetjeningen,
så den kan bruges med de apparater, der er
sluttet til receiveren. Det er endog muligt at
programmere fjernbetjeningen til at styre
apparater af et andet mærke end Sony og også
Sony-apparater, som fjernbetjeningen normalt
ikke er i stand til at styre.
Nedenstående fremgangsmåde betjener sig
som et eksempel af et tilfælde, hvor en
videobåndoptager af et andet mærke end Sony
er sluttet til VIDEO 2 IN-jackstikkene på
receiveren.
Husk, inden du begynder, at:
– Du ikke kan ændre indstillingerne på PHONO.
– Fjernbetjeningen kun kan styre apparater, som
accepterer infrarøde, trådløse styresignaler.
Tryk, mens RM SET UPknappen blinker, på
indgangsknappen (inklusive
TV) for det apparat, du vil styre.
Hvis du for eksempel vil styre en
videobåndoptager, som er sluttet til
VIDEO 2, skal du trykke på VIDEO 2.
RM SET UP og indgangsknappen
begynder at lyse.
3
Sørg for at tænde for receiveren og
rette fjernbetjeningen mod
receiveren, når du udfører den
følgende procedure.
Tryk på talknapperne for at
indtaste den numeriske kode
(eller en af koderne, hvis der er
mere end en kode), som
modsvarer apparatet og
fabrikanten af det apparat, du
vil styre.
RM SET UP og indgangsknappen
begynder at lyse.
Bemærk
Det er kun tallene inden for 500, der er gyldige
som værdi for en fjernbetjeningskode til
fjernsyn.
1
2
Tryk på ENTER.
Når talkoderne er verificeret, vil RM SET
UP-knappen blinke to gange, og
fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringsindstillingen.
Indgangsknappen slukker også.
Annullering af programmering
3
4
Tryk på RM SET UP på et hvilket som
helst trin.
fortsættes
113DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anvendelse af fjernbetjeningen
4
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 114 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
De talkoder, der modsvarer
apparatet og fabrikanten af
apparatet
Styring af en MD-afspiller
Anvend talkoderne i nedenstående oversigt til
at styre apparater af andet fabrikat end Sony og
også Sony-apparater, som fjernbetjeningen
normalt ikke kan styre. Da det
fjernbetjeningssignal, som et apparat
accepterer, er forskelligt, afhængigt af
modellen og apparatets alder, kan der tildeles
mere end en talkode til et apparat. Hvis du ikke
kan programmere din fjernbetjening ved hjælp
af en af koderne, så prøv at anvende andre
koder.
SONY
301
DENON
302
Fabrikant
Kode(r)
JVC
303
KENWOOD
304
Styring af en
kassettebåndoptager
Fabrikant
Kode(r)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
Bemærk
KENWOOD
206, 207, 208, 209
• De numeriske koder er baseret på den sidste nye
information, som er til rådighed for hvert fabrikat.
Der er imidlertid en risiko for, at dit apparat ikke vil
reagere på nogle eller alle koderne.
• Det er ikke sikkert, at alle indgangsknapperne på
denne fjernbetjening er til rådighed, når den
anvendes med dit bestemte apparat.
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
Styring af en CD-afspiller
Fabrikant
Kode(r)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Styring af en LD-afspiller
Fabrikant
Kode(r)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Fabrikant
Kode(r)
ONKYO
112, 113, 114
SONY
605
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Styring af en video CD-afspiller
Styring af en DAT-afspiller
Fabrikant
Kode(r)
SONY
203
PIONEER
219
114DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 115 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Styring af en videobåndoptager
Styring af en video DVDafspiller
Fabrikant
Kode(r)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
Fabrikant
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
AIWA*
710, 750, 757, 758
PANASONIC
406, 408
AKAI
707, 708, 709, 759
PHILIPS
407
BLAUPUNKT
740
PIONEER
409
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
TOSHIBA
404
DENON
405
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
Fabrikant
Kode(r)
HITACHI
722, 725, 729, 741
SONY
403
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
* Hvis en AIWA-videobåndoptager ikke fungerer, selv
hvis du indtaster koden for AIWA, skal du indtaste
koden for Sony i stedet.
Styring af et fjernsyn
Fabrikant
Kode(r)
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
fortsættes
115DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anvendelse af fjernbetjeningen
SAMSUNG
Styring af en DVD-optager
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 116 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Styring af en satellit-tuner eller
en kabelboks
Fabrikant
Kode(r)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Styring af en tuner
Fabrikant
Kode(r)
SONY
002, 003, 004, 005
Styring af en harddisk-optager
Fabrikant
Kode(r)
SONY
307, 308, 309
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge
(Makroafspilning)
Makroafspilningsfunktionen gør det muligt at
sammenkoble flere kommandoer i en
rækkefølge som en enkelt kommando.
Fjernbetjeningen har 2 makrolister
(MACRO 1 og MACRO 2). Du kan
specificere op til 20 kommandoer for hver
makroliste.
Bemærk
Når du forbereder makroafspilning, skal du skifte
batterierne ud med nye.
Styring af en Blu-ray
diskafspiller
Fabrikant
Kode(r)
SONY
310, 311, 312
Styring af en PSX
Fabrikant
Kode(r)
SONY
313, 314, 315
116DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 117 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
3
Programmering af
betjeningsrækkefølgen
1,5
2,3
Tryk på knappen for den
betjening, du vil udføre, for at
udføre indlæring af funktionen
som følger.
Tryk på
Betjeninger, som
skal programmeres
H, x, X,
M, m,
., >
Udfører betjeningen for
knappen.
Indgangsknap- Skifter indgange.
pen i mere end
1 sekund
MACRO 1 eller Lav et interval på et
MACRO 2
sekund. Tryk gentagne
gange på MACRO 1
eller MACRO 2, hvis du
vil lave et længere
interval.
Den indgangsknap, som er valgt i trin 2,
blinker to gange, og lyser derefter igen.
Gentag trin 2 og 3. Gentag trin
3, hvis du vil tildele en anden
kommando til det samme
apparat.
5
Tryk på RM SET UP-knappen
for at afslutte
programmeringen.
3
1,3
1
Tryk på MACRO 1 eller MACRO
2 i mere end 1 sekund, mens du
trykker på RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinker.
2
Tryk på indgangsknappen for
det apparat, som skal forsynes
med en af de følgende
betjeninger.
Tip
Hvis RM SET UP-knappen blinker fem gange
i trin 1, og makroprogrammeringen ikke
begynder, skal batterierne skiftes ud med nye.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
De tidligere kommandoer forbliver gyldige.
Den valgte indgangsknap lyser.
fortsættes
117DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anvendelse af fjernbetjeningen
4
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 118 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Hvordan makroafspilning
startes
1 Tryk på RECEIVER.
RECEIVER-knappen lyser, og slukker
derefter.
2 Tryk på MACRO 1 eller MACRO 2 for at
starte makroen.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, hvori de
er blevet tildelt. Mens kommandoerne
sendes, blinker RM SET UP-knappen, og
RECEIVER-knappen lyser. Når
kommandoerne er blevet sendt, slukker RM
SET UP- og RECEIVER-knapperne.
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i
fjernbetjeningen
Selv hvis en fjernbetjeningskode ikke er en af
de forindstillinger, som er gemt i
fjernbetjeningen, er det muligt for
fjernbetjeningen at lære koden ved hjælp af
lærefunktionen.
Bemærk
Sletning af en programmeret
makro
1 Tryk på MACRO 1 eller MACRO 2 i
mere end 1 sekund, mens du trykker på
RM SET UP-knappen, for at slette den
gemte makro.
RM SET UP-knappen blinker gentagne
gange.
Når du forbereder receiveren til at lære
fjernbetjeningsindstillingerne, skal du skifte
batterierne ud med nye.
1,6
1
2
2 Tryk på RM SET UP.
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
Eksempel på tildeling af knap 1 til VIDEO
1 på fjernbetjeningen:
1
Tryk på TV, mens du trykker på
RM SET UP-knappen.
RM SET UP-knappen begynder at lyse.
2
Tryk på den indgangsknap
(VIDEO 1 i eksemplet) for
hvilken du vil anvende
læreindgangsfunktionen.
Indgangstasten blinker. (RM SET UPknappen forbliver tændt.)
118DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 119 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
3
Tryk på den knap (knap 1 i
eksemplet), som du vil anvende
som VIDEO 1-knap.
Den indgangsknap, du har valgt i trin 2,
lyser. (RM SET UP-knappen forbliver
tændt.)
4
Ret fjernbetjenings-kodemodtagerdelen for
fjernbetjeningen mod
receiveren/senderen på den
fjernbetjening, der skal læres
fra.
Mens den anden fjernbetjening modtager
signalet, slukker den indgangsknap, som
er valgt i trin 2.
Anvendelse af en kommando,
som er indlært
Når du vælger en indlært indkodning, skal du
trykke på den knap, som anvendes til at
indlære den funktion.
Sletning af den indlærte kode
1 Tryk på TV, mens du trykker på RM
SET UP-knappen.
2 Tryk på den indgangsknap (VIDEO 1 i
eksemplet) for hvilken du vil slette
indstillingen.
Indgangstasten blinker. (RM SET UPknappen forbliver tændt.)
3 Tryk på ?/1 i mere end 1 sekund.
Indgangsknappen blinker to gange
gentagelsesvis.
Omkring 5 cm – 10 cm
5
RM SET UP-knappen blinker to
gange, og læreprocessen er nu
færdig.
6
den gemte indstilling.
RM SET UP-knappen blinker to gange, og
sletteprocessen er nu fuldført.
Hvis sletteprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv
at udføre processen igen fra trin 2.
Anvendelse af fjernbetjeningen
Hvis læreprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv
at udføre processen igen fra trin 2.
4 Tryk på indgangsknappen for at slette
Tryk på RM SET UP-knappen
for at afslutte
lærefunktionsprocessen.
Tips
• Når hukommelseskapaciteten for lagring af
fjernbetjeningskoder når en vis grænse, vil RM
SET UP-knappen blinke 10 gange, hvorefter
læreprocessen slutter.
• Hvis RM SET UP-knappen blinker fem gange i trin
1, og læreprocessen ikke begynder, skal batterierne
skiftes ud med nye.
Annullering af indlæringen
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
119DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 120 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Sletning af hele indholdet
i fjernbetjeningens
hukommelse
AV ?/1
?/1
Ændring af
knapfunktionerne
(gælder kun RM-AAU009)
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne i
indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du for eksempel
slutter en DVD-afspiller til VIDEO 2 INjackstikkene på receiveren, kan du indstille
VIDEO 2-knappen på denne fjernbetjening til
at styre DVD-afspilleren.
Bemærk dog, at indstillingerne i TUNERknappen ikke kan ændres.
1
2,3
4
1
MASTER
VOL –
1
Tryk på og hold MASTER VOL –
inde først, og tryk derefter på
?/1 og derefter på AV ?/1.
RM SET UP-knappen blinker tre gange.
2
Slip MASTER VOL –.
Tryk på RM SET UP i mere end
2 sekunder.
Indikatoren begynder at lyse.
2
Tryk på den indgangsknap, hvis
funktion du vil ændre.
Indikatoren slukker en gang og tændes
igen, når der trykkes på en gyldig knap.
Kun den første indgangsknap, der trykkes
på, vil blive registreret.
Eksempel: Tryk på VIDEO 2.
Hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse (f.eks. alle de
programmerede data) slettes.
120DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 121 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
3
Tryk på indgangsknappen for
den ønskede kategori, idet du
refererer til nedenstående
oversigt.
Indikatoren slukker, når der trykkes på en
gyldig knap.
Eksempel: Tryk en gang på DVD.
4
Gyldige knapper og tilsvarende
kategorier
Tilsvarende
kategorier
Tryk på
VTR-1
VIDEO 1 en gang
VTR-2
VIDEO 2 en gang
VIDEO 3 en gang
VTR-4
VIDEO 1 to gange
VTR-5
VIDEO 2 to gange
VTR-6
VIDEO 3 to gange
DVD-afspiller
DVD en gang
Tryk på RM SET UP på et hvilket som helst
trin.
LD-afspiller
DVD to gange
TV
TV/SAT en gang
Tip
SAT
TV/SAT to gange
Hvis operationen ikke lykkes, vil indikatoren blinke
fire gange og fjernbetjeningen vil automatisk
afslutte funktionen for knapprogrammering. I dette
tilfælde vil den nye funktion ikke blive registreret,
og den gamle indstilling vil blive bibeholdt.
Kassettebåndoptager-A
TAPE en gang
Kassettebåndoptager-B
TAPE to gange
Bemærk
MD-afspiller
MD/DAT en gang
• Hvis du ikke trykker på en knap i trin 2 til og med
4 inden for 60 sekunder, vil fjernbetjeningen
automatisk afslutte funktionen for
knapprogrammering. Begynd forfra fra trin 1.
• Hvis du i trin 3 trykker på den samme knap flere
gange end det mulige antal kategorier, som kan
vælges, vil kun den sidste kategori blive registreret
til den nye programmering.
DAT-afspiller
MD/DAT to gange
CD-afspiller-1
SA-CD/CD en gang
CD-afspiller-2
SA-CD/CD to gange
Den nye funktion registreres.
Indikatoren tændes langsomt to gange og
slukker derefter.
Annullering
CD-afspiller-3
SA-CD/CD tre gange
VIDEO CDafspiller
VIDEO 1 efterfulgt af
SA-CD/CD
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Hold RM SET UP nede, og tryk derefter på
?/1.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
121DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Anvendelse af fjernbetjeningen
VTR-3
Tryk på SOURCE.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 122 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
x Dolby Digital
Supplerende information
Ordforklaring
x Cinema Studio EX
En surroundlydsindstilling, som kan betragtes
som en sammensætning af Digital Cinema
Sound teknologi, frembringer lyden af en
dubbing-biograf med anvendelse af tre
teknologier: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching", og "Cinema Studio
Reverberation".
"Virtual Multi Dimensions", den virtuelle
højttalerteknologi, skaber virtuelle,
multisurround-omgivelser med faktiske
højttalere op til 7.1-kanals, og bringer
biografens surroundlydsoplevelse med de
nyeste faciliteter ind i dit hjem.
"Screen Depth Matching" gengiver
diskantsvækkelse, fyldighed og lyddybde,
som normalt skabes i en biograf, hvor lyden
kommer fra et punkt bag skærmen. Dette føjes
derefter til front- og centerkanalerne.
"Cinema Studio Reverberation" gengiver
lydkarakteristikken i state-of-the-art dubbingbiografer og optagestudier, inklusive Sony
Pictures Entertainment's dubbing-studier. Der
er tre indstillinger, A/B/C, som er til rådighed
i overensstemmelse med studietypen.
x Delefrekvens
Den frekvens ved hvilken to højttaleres
frekvenser skærer hinanden.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Enestående lydgengivelsesteknologi til
hjemmebiografen, som er udviklet af Sony, i
samarbejde med Sony Pictures Entertainment,
så der opnås en spændende og kraftig lyd som
i biografen hjemme i din stue. Med denne
"Digital Cinema Sound", som er udviklet
gennem integrering af en DSP (Digital signal
processor) og målt data, kan du opleve det
ideelle lydfelt, som filmskaberne har tænkt sig
det, hjemme i din stue.
Digital lydkodnings/dekodningsteknologi,
som er udviklet af Dolby Laboratories, Inc.
Består af front (venstre/højre)-, center-,
surround (venstre/højre)- og
subwooferkanaler. Den er en designeret
lydstandard for DVD-video og er også kendt
som 5.1-kanals surround.
x Dolby Digital Surround EX
Akustisk teknologi, som er udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Bagsurroundinformationen
matrixbehandles til almindelige venstre og
højre surroundkanaler, så lyden kan gengives i
6.1 kanaler. Specielt aktive scener genskabes
med et mere dynamisk og realistisk lydfelt.
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi ændrer 2-kanals stereooptaget lyd til 5.1-kanals afspilning. Der er en
MOVIE-indstilling til film og en MUSICindstilling til stereokilder, som for eksempel
musik. Gamle film, som er kodet i det
traditionelle stereoformat, kan fremhæves med
5.1-kanals surroundlyd.
GAME-indstilling er velegnet til videospil.
x Dolby Pro Logic IIx
Teknologi til 7.1-kanals (eller 6.1-kanals-)
afspilning. Sammen med lyd, som er kodet i
Dolby Digital Surround EX, 5.1-kanals Dolby
Digital kodet lyd, kan gengives i 7.1-kanals
lyd (eller 6.1-kanals). Desuden kan
eksisterende stereo-optaget materiale også
gengives som 7.1-kanals lyd (eller 6.1-kanals).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurroundinformation matrixbehandles til
to stereokanaler. Når lyden gengives, dekodes
den og udsendes i 4-kanals surroundlyd. Dette
er den mest almindelige metode til
lydbehandling for DVD-video.
122DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 123 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
x DTS 96/24
Et digitalt signalformat med høj lydkvalitet.
Optager lyd ved en samplingfrekvens og
bithastighed på 96 kHz/24 bit, som er den højst
mulige for DVD-video. Antallet af
afspilningskanaler varierer, afhængigt af
sofwaren.
x DTS Neo:6
Denne teknologi ændrer 2-kanals stereooptaget lyd til 6.1-kanals afspilning. Der er to
indstillinger at vælge imellem, alt efter
afspilningskilden eller din præference, nemlig
CINEMA til film og MUSIC til stereokilder,
som for eksempel musik.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings/lyddekodningsteknologi
til biografer, som er udviklet af Digital Theater
Systems, Inc. Komprimerer ikke lyd helt så
meget som Dolby Digital, hvilket giver en
lydgengivelse af en højere kvalitet.
x DTS-ES
Format til 6.1-kanals afspilning med
bagsurroundinformation. Der er to
indstillinger, "Discrete 6.1", som optager alle
kanaler uafhængigt, og "Matrix 6.1", som
matrixbehandler bagsurroundkanalen til
venstre og højre surroundlydkanaler. Er ideel
til afspilning af lydspor i spillefilm.
x Dynamikområde
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI er en grænseflade, som understøtter
både video og lyd på en enkelt digital
tilslutning. HDMI-tilslutning fører standard til
højdefinitionsvideosignaler og multikanals
lydsignaler til lyd/videoapparater, som for
eksempel HDMI-udstyrede fjernsyn, i digital
form og uden forringelse. HDMI-specifikation
x Indgangsstrøm
Et digitalt indgangssignal, som indeholder
supplerende information om formatet eller
kanalen, som for eksempel Dolby Digital 5.1
eller DTS 5.1 data etc.
x Komponentvideo
Et format til transmission af
videosignalinformation, som består af tre
separate signaler: luminans Y, krominans Pb
og krominans Pr. Højkvalitets billeder, som for
eksempel DVD-video eller HDTV-billeder
transmitteres mere autentisk. De tre jackstik er
farvekodede, grønt, blåt og rødt.
x Komposit video
Et standardformat for overførsel af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
overføres sammen.
x Linjespring
En scanningmetode, som kompletterer et
billede ved at vise halvdelen af linjerne på en
rørflade på et fjernsyn eller en monitor hvert
1/60 sekund. Først trækkes alle linjerne med
ulige numre, efterladende mellemrum mellem
hver linje, og derefter trækkes alle linjerne
med lige numre, så mellemrummene udfyldes.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Lydeffekter med lave frekvenser, som sendes
ud fra en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
etc. Ved at tilføje en dyb bas med en frekvens
mellem 20 og 120 Hz, opnår man en kraftigere
lyd.
x Nedmiksning
En metode til udsendelse af multikanals lyd,
som for eksempel 5.1-kanals lyd, kodet til to
kanaler.
fortsættes
123DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Supplerende information
Lydsignalers reproduktive kapacitet.
Forskellen mellem den mindste (svageste) og
den største (kraftigste) lyd, som kan gengives,
udtrykkes i en dB-talværdi. En større talværdi
betyder, at en større grad af svaghed eller
lydstyrke kan gengives.
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), en
kopieringsbeskyttelsesteknologi, som
indeholder kodningsteknologi til digitale
videosignaler.
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 124 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til ændring af analog lyd til digital
lyd, så det bliver nemt at nyde digital lyd.
Forsigtighedsregler
x Progressiv
Om sikkerhed
En metode til scanning, som trækker alle
scanninglinjerne i sekvens, i modsætning til
scanning med linjespring, hvor alle de ulige og
derefter alle de lige linjer trækkes.
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal du tage den ud af
forbindelse og få den efterset af en kvalificeret
fagmand, inden du begynder at bruge den igen.
x Samplingfrekvens
For at ændre analog lyd til digital lyd bør
analog data kvantitetsbestemmes. Denne
proces kaldes sampling (udmåling), og det
antal gange i sekundet den analoge data
kvantitetsbestemmes kaldes
samplingfrekvensen. En almindelig musik-CD
rummer data, som er kvantitetsbestemt ved
44.100 gange i sekundet, hvilket udtrykkes
som en samplingfrekvens på 44,1 kHz.
Generelt sagt betyder en højere
samplingfrekvens en bedre lydkvalitet.
x S videosignal
Et format til overførsel af
videosignalinformation. S-video anvender et
enkelt kabel og to kanaler, en til
luminanssignalet Y og en til
krominanssignalet C. Derved opnås der en
bedre billedkvalitet til optagelse og afspilning
end den fra kompositsignalet.
x TSP (Time Stretched Pulse)
Et TSP-signal er et yderst præcist målesignal,
som betjener sig af impulsenergi, og som
måler et bredbånd fra lavt til højt, i et kort
tidsrum.
Den mængde energi, som anvendes til at måle
signaler, er vigtig for at sikre en præcis måling
i almindelige indendørs omgivelser.
Anvendelse af TSP-signaler gør det muligt at
måle signaler på effektiv vis.
Om strømforsyning
• Kontroller, inden du begynder at anvende
receiveren, at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
fabriksskiltet på bagsiden af receiveren.
• Apparatet vil stadig være tilsluttet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe det
er sluttet til en stikkontakt i væggen, selv
hvis der er slukket på selve apparatet.
• Husk at tage receiveren ud af forbindelse
med stikkontakten i væggen, hvis du ikke
agter at anvende den i et længere tidsrum.
Netledningen tages ud af forbindelse ved at
man tager fat i stikket. Træk aldrig i
ledningen.
• Netledningen må kun skiftes ud af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis du anvender denne
receiver med høj lydstyrke i længere tid ad
gangen, vil dens overside, sider og underside
blive meget varme. Lad være med at røre ved
kabinettet, så du undgår at brænde dig.
Om placering
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og for at forlænge
receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den kan
blive udsat for direkte sol, meget støv eller
mekaniske stød.
124DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 125 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningerne og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr såsom et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager, og den anbringes for
tæt på dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
særlig sandsynligt, når der anvendes en
indendørsantenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørsantenne.)
Om anvendelse
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af forbindelse, inden den sluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en
blød klud, som er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke af nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler, som for eksempel alkohol
eller rensebenzin.
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af de følgende problemer skulle opstå
under brug af receiveren. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem
ikke kan løses.
Lyd
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat der er valgt, eller kun en meget
svag lyd høres.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at alle højttalerledningerne er
sat i forbindelse på korrekt vis.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUMEkontrollen ikke er sat til –∞ dB.
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) ikke er sat til "OFF" (side 41).
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for
at annullere lydudkoblingsfunktionen.
• Kontroller, at det rigtige apparat er valgt
med INPUT SELECTOR.
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Kontroller, hvis lyden er meget svag, om
NIGHT MODE er aktiveret (side 68).
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren,
eliminer årsagen til kortslutningen og tænd
for receiveren igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er sluttet korrekt til
lydindgangsjackstikkene til det apparat.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne) er
sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
fortsættes
125DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Supplerende information
Henvend dig gerne til nærmeste Sonyforhandler, hvis du har nogen spørgsmål om
eller problemer med din receiver.
Fejlfinding
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 126 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Slut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at verificere, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres en kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontroller, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler høres fra
hovedtelefonen, kan det betyde, at
fronthøjttaleren ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, fra
hvilken der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du har forbundet både L- og Rjackstikket til et analogt apparat og ikke
blot til L- eller R-jackstikket. Anvend et
mono-stereokabel (medfølger ikke). Der
vil imidlertid ikke komme nogen lyd fra
centerhøjttaleren, når et lydfelt (PRO
LOGIC etc.) er valgt. Når
centerhøjttaleren er sat til "NO", kommer
lyden kun fra den venstre/højre
fronthøjttaler.
Der er ingen lyd fra analoge 2-kanals
kilder.
• Kontroller, at MULTI IN ikke er valgt.
• Kontroller, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input menuen
(side 91).
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICALindgangsjacktikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
"ANALOG" (side 91).
• Kontroller, at MULTI IN ikke er valgt.
• Kontroller, at "2ch Analog Direct" ikke
anvendes.
• Kontroller, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input menuen
(side 91).
Kildelyden fra HDMI-jackstikket sendes
ikke ud fra en forstærker eller den
fjernsynshøjttaler, som er sluttet til
receiveren.
• Kontroller, at apparatet er korrekt sluttet til
HDMI-jackstikket for det apparat.
• Der er ingen lyd, når receiverens menu
vises på fjernsynsskærmen. Tryk på ON
SCREEN for at slukke for displayet.
• Det er ikke muligt at lytte til en Super
Audio CD ved at tilslutte HDMI.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsvejledningen for hvert
enkelt apparat.
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
og i modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved hjælp af
Auto Calibration settings menuen.
Der er kraftig brum og støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand af transformere eller motorer
og mindst 3 m fra et fjernsyn og lysstofrør.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Bekræft, at U SIGNAL GND-tilslutningen
er jordet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
let fugtet med alkohol.
Der er ingen lyd, eller kun en meget
svag lyd høres fra center-/surround-/
bagsurroundhøjttalerne.
• Vælg en Cinema Studio EX indstilling
(side 62).
• Indstil højttalerniveauet (side 69).
• Sørg for, at center-/surroundhøjttaleren
(højttalerne) er sat til enten "SMALL"
eller "LARGE" (side 71).
126DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 127 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Der er ingen lyd fra
bagsurroundhøjttalerne.
• Nogle disks har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-mærke, selv om emballagen
har Dolby Digital Surround EX logoer.
Vælg i dette tilfælde "ON" i "SB Dec
Mode" (side 66).
Der er ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er korrekt og
ordentligt tilsluttet.
• Sørg for, at der er tændt for højttalerne.
• Hvis alle højttalerne er sat til "LARGE" og
"Neo:6 Cinema" eller "Neo:6 Music" er
valgt, vil der ikke være nogen lyd fra
subwooferen.
Der kan ikke opnås nogen
surroundeffekt.
• Kontroller, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 17).
• Vælg kildeapparatet med INPUT
SELECTOR (side 48).
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er sluttet til USB-jackstikket.
• Regulerer denne receivers lydstyrke.
• USB-apparatet er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for receiveren, og tilslut derefter
USB-apparatet igen.
• Kontroller, at USB-apparatet understøtter
denne receiver. For detaljer om
understøttet, bærbart lydudstyr, henvises
til "Liste over afspillelige USB-apparater",
som følger med denne receiver. Eller få
information om understøttet, bærbart
lydudstyr hos din Sony-forhandler.
Video
Der er ikke noget billede eller der
kommer et uklart billede frem på
fjernsynsskærmen eller monitoren.
• Vælg den rigtige indgang på receiveren
(side 48).
• Indstil fjernsynet til den rigtige
indgangsindstilling.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Tildel komponentvideo-indgangen på
korrekt vis.
• Indgangssignalet bør være det samme som
det, der indgår, når du op-konverterer et
indgangssignal med denne receiver
(side 33).
fortsættes
127DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Supplerende information
Dolby Digital- eller DTS-multikanallyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD etc., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Når DVD-afspilleren etc. sluttes til de
digitale indgangsjackstik på denne
receiver, skal du forvisse dig om, at
indstillingen for den digitale lydudgang på
det tilsluttede apparat er til rådighed.
MULTI CHANNEL DECODING-lampen
lyser ikke blåt.
• Kontroller, at afspilningsapparatet er
sluttet til et digitalt jackstik og at
indgangen er korrekt valgt på denne
receiver.
• Kontroller, om indgangskilden fra den
software, som afspilles, svarer til
multikanal-formatet.
• Kontroller, om indstillingen på
afspilningsapparatet er sat til
multikanallyd.
• Kontroller, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input menuen
(side 91).
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 128 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Billedet fra COMPONENT VIDEO OUT
er beskadiget.
• Andre videoindgangssignaler end 480p
komponent modtages ikke, når signaler
udsendes fra S VIDEO-jackstikket eller
VIDEO-jackstikket. Indtast 480i
komponent-videosignaler.
• Når andre komponent indgangssignaler
end 480p sendes ud, skal du anvende
COMPONENT VIDEO OUT-jackstikket
og sætte "Video Convert" til "OFF".
Det kildebillede, som kommer fra
HDMI-jackstikket, udsendes ikke fra
receiveren eller den fjernsynshøjttaler,
som er sluttet til receiveren.
• Sørg for, at kablerne er korrekt og
ordentligt sluttet til apparaterne.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsvejledningen for hvert
enkelt apparat.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 26).
• Vælg kildeapparatet med INPUT
SELECTOR (side 48).
GUI kommer ikke frem på
fjernsynsskærmen.
• Tryk på ON SCREEN for at vise "GUI
ON" på displayet.
• Kontroller, at fjernsynet er korrekt
tilsluttet.
Tuner
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at slutte receiveren til
en udendørs FM-antenne som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
sluttes til en udendørsantenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke sluttes til et gasrør,
da dette kan medføre gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstilling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forindstil stationerne (side 82).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen kommer
frem på displayet.
RDS fungerer ikke.
• Bekræft, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.
• Kontakt radiostationen og find ud af, om
den yder den pågældende service eller ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
128DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 129 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer i banen
mellem fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er svage.
• Sørg for, at receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstilling er
den samme. Hvis receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstillinger
er forskellige, kan du ikke styre receiveren
med fjernbetjeningen (side 37).
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
• Når du anvender et programmeret apparat,
som ikke er fra Sony, er det ikke sikkert, at
fjernbetjeningen fungerer ordentligt. Dette
afhænger af modellen og fabrikatet af
apparatet.
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, vil en kode
på to cifre samt en meddelelse blive vist på
displayet. Via meddelelsen kan man
kontrollere systemets tilstand. Vi henviser til
den følgende oversigt angående, hvordan
problemet løses. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis det ikke er
muligt at løse et problem.
Henvisninger angående
sletning af hukommelsen
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 36
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling1) 2)
(8 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
0,7%):
125 W + 125 W
Referenceudgangseffekt i stereo-indstilling2)
(4 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
0,7%):
125 W + 125 W
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
total harmonisk
forvrængning 0,09%):
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
total harmonisk
forvrængning 0,15%):
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
10%):
150 W + 150 W
Referenceudgangseffekt i stereo-indstilling
(4 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
10%):
150 W + 150 W
fortsættes
129DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Supplerende information
PROTECTOR
Uregelmæssig strøm udgår fra højttalerne
eller USB-apparatet, eller receiverens
øverste panel er dækket af et eller andet.
Receiveren slukker automatisk efter et par
sekunders forløb. Kontroller højttalerne
eller tilslutningen af USB-apparatet og tænd
for strømmen igen.
Tekniske data
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 130 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
10%):
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
10%):
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE/CD-R, MD/DAT,
DVD, TV/SAT,
VIDEO1/2/3
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
100 dB (A, 20 kHz LPF)
Indgange (digitale)
DVD, TAPE/CD-R, SA- Impedans: 75 ohm
CD/CD (koaksial)
Signal/støjforhold:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1/2/3, TV/SAT,
MD/DAT (optisk)
Signal/støjforhold:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
TAPE/CD-R, MD/DAT,
Spænding:150 mV
VIDEO1/2 (AUDIO OUT) Impedans: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER,
Spænding: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohm
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EQUALIZER
1)
Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden er
det ikke sikkert, at der er nogen lyd.
2)
Målt under de følgende forhold:
Strømforsyning:
230 V AC, 50/60 Hz
(i lande/områder i Europa,
undtagen Storbritannien)
240 V AC, 50/60 Hz
(i Storbritannien og
generelle områder)
Frekvensgang
PHONO
RIAAequalisationskurve
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE/CD-R,
MD/DAT, DVD,
VIDEO 1/2/3
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Indgange (analoge)
PHONO
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
Forstærkningsniveauer ±10 dB, 1 dB trin
FM-tuner
Modtageområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennetilslutninger
75 ohm, ubalanceret
Følsomhed
Mono:
18,3 dBf, 2,2 μV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 μV/75 ohm
Brugbar følsomhed
11,2 dBf, 1 μV/75 ohm
Signal/støjforhold
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
130DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 131 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
AM-tuner
531 – 1.602 kHz (Med
9-kHz afstemningsskala)
Antenne
Rammeantenne
Brugbar følsomhed 50 dB μ/m (ved 999 kHz)
Signal/støjforhold 54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvængning
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
35 dB
Vekselstrømsudtag
Modtageområde
USB
Bithastighed
ATRAC:
48 – 352 kbps (ATRAC3
plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
8 – 320 kbps, VBR
WMA:
48 – 192 kbps, VBR
Samplingfrekvenser
ATRAC:
44,1 kHz
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
Mål
Vægt (cirka)
1 stk. med afbryder, 100 W
MAX
(Modeller til lande/
områder i Europa,
undtagen Storbritannien)
430 × 175 × 430 mm
(bredde/højde/dybde)
inklusive fremspringende
dele og kontroller
15,5 kg
Medfølgende tilbehør
Brugsanvisning (denne manual)
Guide til hurtig klargøring (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Netledning (1)
Fjernbetjening RM-AAL006 (1)
Fjernbetjening RM-AAU009 (1)
R6 (AA-størrelse) batterier (4)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Video
Indgange/udgange
Video:
S video:
Supplerende information
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD gennemgang
Generelt
Strømforsyning
230 V AC, 50/60 Hz
(i lande/områder i Europa,
undtagen Storbritannien)
240 V AC, 50/60 Hz
(i Storbritannien og
generelle områder)
Effektforbrug
480 W
Effektforbrug (i standbyindstilling)
1W
131DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 132 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
Stikordsregister
Symboler
F
U SIGNAL GND-tilslutning 25, 35
Fejlmeddelelser 129
Fjernbetjening
Betjening af hvert apparat 111
Før brugen 37
Indlæring 118
Makroafspilning 116
Programmering 113
RM-AAL006 10
RM-AAU009 13
Slet alt 120
Fjernsyn
Tilslutning 19, 31
Tal
2 ch Analog Direct 59, 108
2 ch Stereo 59
2 kanal 59
5.1 kanal 15
7.1 kanal 15
A
A.F.D. 60
Afbryderautomatik 98
AUTOBETICAL 80
Automatisk kalibrering 42
B
Bagsurround-dekodningsindstilling 65
BI-AMP 104
C
CD-afspiller
afspilning 50
Tilslutning 22
Custom Settings 64
D
DAT-afspiller 22
DCS 62
Display 95
Dolby 60, 66
DTS 60, 66
DVD-afspiller/DVD-optager
afspilning 51
Tilslutning 29–30
G
GUI 19
H
HDMI
Tilslutning 27
Højttalere
Tilslutning 17
Højttalermønster 73
I
Impedans 40
Indledende klargøring 36
Indstilling
lyd 55
lydeffekt 69
System 57
Video 56
Indstillinger
indstilling 71
klargøring 40
niveauer og balance 69–75
INPUT MODE 90
INPUT SELECTOR 48
L
L.F.E. 97
Lydudkobling 49
132DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\01DK-STRDA5200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 133 Tuesday, September 26, 2006 3:07 PM
M
T
MD-afspiller 22
Menu
Indgang 54
Lydindstillinger 55
Multizone-indstillinger 99
Musik 87
Surroundindstillinger 63
Systemindstillinger 57
Videoindstillinger 56
Tuner
AM 78
antenner 35
FM 78
N
Videobåndoptager
afspilning 53
Tilslutning 32
Videospil 52
Videoændringsfunktion 85
Navngivning 89
Nedmiksning 59
Netledning 36
NIGHT MODE 68
Nulstilling 129
O
ON SCREEN 39
Optagelse
på et videobånd 99
til en MiniDisc eller et lydbånd 98
U
USB 7
V
Z
Zone 2 99
Zone 3 99
Æ
Ændring 33
Ændring af displayet 94
P
PIP (Picture in Picture, billede-i-billede)
9, 11
R
RDS 83
Supplerende information
S
Satellit-tuner 31
SB Dec indstilling 67
SB-decodning 66
SPEAKERS-knap 41
Stationsindstilling
automatisk 78
direkte 79
faste stationer 81
Super Audio CD-afspiller
afspilning 50
Tilslutning 22, 24
Surroundlyd 58
133DK
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\020REG.fm2-687-418-51(1)
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon.
Älä sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, laitteen päälle tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on
helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
Euroopassa oleville
asiakkaille
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
2FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Tästä ohjekirjasta
• Tämän ohjekirjan ohjeet ovat mallille STRDA5200ES. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta.
• Tämän ohjekirjan ohjeissa kuvataan varusteisiin
kuuluvan kaukosäätimen ohjaustoiminnot. Myös
vastaanottimen painikkeita voidaan käyttää, jos
niillä on samat tai samankaltaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
Tässä vastaanottimessa käytetään Dolby* Digital ja
Pro Logic Surround ja DTS** Digital Surround –
järjestelmää.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic”, ”Surround EX” ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu Digital Theater Systems, Inc:n
USA:n patenttiin perustuvan lisenssin nojalla.
N:rot 5451942, 5956674, 5974380, 5978762,
6226616, 6487535 sekä muut USA:n ja
maailmanlaajuiset myönnetyt ja haetut patentit.
”DTS”, ”DTS-ES”, ”Neo:6”, ja ”DTS 96/24”
Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems,
Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
FI
Tässä vastaanottimessa käytetään High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Vastaanottimeen asennetun kirjasinlajin (Shin Go R)
on toimittanut MORISAWA & COMPANY LTD.
Nämä nimet ovat MORISAWA & COMPANY
LTD.:n tavaramerkkejä. MORISAWA &
COMPANY LTD.:llä on myös tekijänoikeus
kirjasimeen.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja niiden logot
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
3FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Osien kuvaus ja sijainti .................................6
1: Kaiuttimien asentaminen ........................15
2: Kaiuttimien kytkeminen .........................17
3: Näytön liittäminen valikkojen näyttämistä
varten .....................................................19
4a: Audiolaitteiden liittäminen ...................21
4b: Videolaitteisiin liittäminen ...................26
5: Antennien liittäminen .............................35
6: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmisteleminen .....................................36
7: Valikkojen selaaminen ............................38
8: Kaiuttimien asetusten valitseminen ........40
9: Asetusten kalibroiminen automaattisesti
(AUTO CALIBRATION) ......................42
Surround-äänen
kuunteleminen
Esiohjelmoidun äänikentän käyttäminen ... 58
Äänitehosteen säätäminen .......................... 63
Taka-surround-dekoodaus-muodon
käyttäminen ........................................... 65
Surround-tehosteiden kuunteleminen pienellä
äänenvoimakkuudella
(NIGHT MODE) ................................... 68
Kaiuttimien edistynyt
asennus
Kaiutinasetusten säätäminen käsin ............ 69
Taajuuskorjaimen säätäminen .................... 75
Soittaminen
Virittimen käyttäminen
Valitse laite .................................................48
Super Audio CD/CD:n kuunteleminen .......50
DVD:n katseleminen ..................................51
Televisiopelien pelaaminen ........................52
Videon katseleminen ..................................53
FM/AM-radion kuunteleminen .................. 78
FM-asemien automaattinen tallentaminen
(AUTOBETICAL) ................................ 80
Radioasemien esivalinta ............................. 81
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen ............................... 83
Vahvistimen käyttäminen
Valikkojen yleiskuvaus ...............................54
Audioasetukset (Audio -asetusvalikko) ......55
Videoasetukset (Video -asetusvalikko) .......56
Järjestelmäasetukset
(System -asetusvalikko) .........................57
4FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Muut toiminnot
Analogisen videotulosignaalin
muuntaminen ......................................... 85
Musiikin kuunteleminen USB-laitteelta ..... 87
Tulojen nimeäminen ................................... 89
Digitaalisen tai analogisen äänen valitseminen
(INPUT MODE) ................................... 90
Äänen/kuvien toistaminen
muista lähteistä ...................................... 91
Näytön vaihtaminen ................................... 94
Uniajastimen käyttäminen .......................... 98
Tallentaminen vastaanottimen avulla ......... 98
Äänen kuunteleminen muulta vyöhykkeeltä
(ZONE2/ZONE 3 -toiminnot) ............... 99
Kahden vahvistimen kokoonpanon
käyttäminen ......................................... 104
CONTROL S -ohjausjärjestelmän
käyttäminen ......................................... 105
Käyttäminen ilman GUI:ta (graafista
käyttöliittymää) ................................... 106
Kaukosäätimen käyttäminen
Kunkin laitteen ohjaaminen
kaukosäätimellä ................................... 111
Kaukosäätimen ohjelmoiminen ................ 113
Useiden komentojen suorittaminen
automaattisesti peräkkäin
(makrotoisto) ....................................... 116
Sellaisten kaukosäätökoodien asettaminen,
joita ei ole tallennettu säätimeen ......... 118
Kaukosäätimen muistin koko sisällön
tyhjentäminen ...................................... 120
Painikkeiden kohdistusten muuttaminen
(vain RM-AAU009) ............................ 120
Lisätietoja
Sanasto ..................................................... 122
Varotoimet ................................................ 124
Vianetsintä ................................................ 125
Tekniset tiedot .......................................... 129
Hakemisto ................................................ 132
5FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Aloittaminen
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
Kannen irrottaminen
Paina PUSH.
Kun olet irrottanut kannen, pidä se lasten
ulottumattomissa.
Nimi
Toiminto
A POWER
Paina kytkeäksesi
vastaanottimen päälle
tai pois päältä (sivu 36,
50, 51, 52, 53).
B AUTO CAL MIC Tähän kytketään
-liitin
toimitukseen kuuluva
optimointimikrofoni
digitaalisen
elokuvateatterin
automaattista
kalibrointia varten
(sivu 42).
6FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Toiminto
Nimi
Toiminto
C TONE MODE
Säätää FRONT
BASSIN ja FRONT
TREBLEN. Valitse
TONE MODE painikkeella BASS tai
TREBLE ja säädä
sitten tasoa TONEsäätimellä (sivu 75).
L MULTI CH IN
Paina valitaksesi
audiotulosignaalin
laitteesta, joka on
kytketty MULTI
CHANNEL INPUT liittimeen (sivu 48).
M HDMI
Paina valitaksesi
lähteen laitteesta, joka
on kytketty HDMI IN liittimeen (sivu 27).
N PHONES-liitin
Tähän kytketään
kuulokkeet (sivu 62).
TONE
D Kaukosäätimen tunnistin
Vastaanottaa
kaukosäätimen
signaaleja.
E MEMORY/
ENTER
Paina käyttääksesi
viritintä (FM/AM)
TUNING MODE (sivu 78).
TUNING
F DIMMER
Paina säätääksesi
näytön kirkkautta
(sivu 57).
G DISPLAY
Paina valitaksesi
näyttöikkunassa
näkyviä tietoja.
H SUR BACK
DECODING
Paina aktivoidaksesi
SB Decoding (sivu 66).
I Näyttöikkuna
Tässä näkyy valitun
laitteen tämänhetkinen
tila tai valittavissa
olevien vaihtoehtojen
luettelo (sivu 95).
J 2CH
A.F.D.
Paina valitaksesi
äänikentän (sivu 58).
MOVIE
MUSIC
K POWER
SELECT
Valitse vyöhykkeen 2
tai vyöhykkeen 3
painelemalla SELECT.
Paina sitten POWER
saadaksesi valitun
vyöhykkeen signaalin
ulos (sivu 99).
O SPEAKERS
Kytke etukaiuttimet
(OFF/A/B/A+B) asentoon OFF, A, B tai
A+B (sivu 41).
P VIDEO 3 IN/
Tähän kytketään
PORTABLE AV kannettava av-laite,
IN -liittimet
kuten videokamera tai
televisiopeli (sivu 32,
52).
Q USB (AUDIO) - Liitetään kannettavaan
liittimeen
audiolaitteeseen, jossa
on USB-liitin (sivu 87).
R MULTI
CHANNEL
DECODING valo
Syttyy, kun
monikanavaisia
audiosignaaleja
dekoodataan (sivu 51).
S INPUT
SELECTOR
Käännä valitaksesi
soiton lähteen (sivu 48,
50, 51, 52, 53, 89, 90).
T MASTER
VOLUME
Käännä säätääksesi
kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti (sivu
48, 50, 51, 52, 53).
7FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Nimi
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Takapaneeli
A AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
AUDIO IN/
Liitetään
OUT -liittimet kasettinauhuriin,
MD-tallentimeen,
DAT-soittimeen tms.
(sivu 21, 25).
MULTI
CHANNEL
INPUT liittimet
PRE OUT liittimet
Näihin kytketään
Super Audio CD soitin tai DVDsoitin, jossa on
analoginen liitin 7.1kanavaista tai 5.1kanavaista ääntä
varten (sivu 21, 24).
Liitetään ulkoiseen
vahvistimeen.
B DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
OPTICAL IN/ Näihin kytketään
OUT -liittimet DVD-soitin, Super
Audio CD -soitin
COAXIAL IN - tms. COAXIALliittimen kautta
liittimet
saadaan
parempilaatuinen
ääni (sivu 21, 22,
29).
HDMI IN/OUT Näihin kytketään
-liittimet
DVD-soitin tai
satelliittiviritin.
Kuva ja ääni
annetaan televisiolle
tai projektorille
(sivu 27).
C ANTENNA-osa
FM ANTENNA Liitetään tämän
-liitin
vastaanottimen
mukana toimitettuun
FM-johtoantenniin
(sivu 35).
AM
ANTENNA liitin
Liitetään tämän
vastaanottimen
mukana toimitettuun
AM-kehäantenniin
(sivu 35).
8FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
D COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT -osa
Näihin kytketään
DVD-soitin,
televisio tai
satelliittiviritin. (sivu
19, 31, 86).
AUDIO IN/
Näihin kytketään
OUT -liittimet videonauhuri, DVDsoitin tms. (sivu 29,
30, 31, 32, 86).
VIDEO IN/
OUT -liitimet*
S VIDEO IN/
OUT -liitimet*
E RS-232C-liitin
Käytetään
ylläpidossa ja
huollossa.
AUDIO IN/
OUT -liitin
VIDEO IN/
OUT -liittimet
Liitetään
vyöhykkeen 2 tai
vyöhykkeen 3
laitteeseen (sivu 99).
VIDEO INliitin
Liitetään laitteeseen,
kun haluat katsoa
PIP (Picture in
Picture) -ikkunasta.
F Sony-laitteiden ja muiden ulkoisten
laitteiden ohjausliitin
CTRL S IN/
Liitetään Sonyn
OUT -liittimet televisioon, DVDsoittimeen tai
videonauhuriin,
jossa on CONTROL
S -liitin (sivu 105).
TRIGGER
Liitetään toisten 12V
OUT -liittimet TRIGGER yhteensopivien
laitteiden tai
vyöhykkeen 2 tai
vyöhykkeen 3
vahvistimen/
vastaanottimen
virran kytkemisen ja
katkaisun
lukitsemiseksi
(sivu 102).
IR REMOTE
IN/OUT liittimet
H SPEAKERS-osa
Liitetään kaiuttimiin
(sivu 17).
* Voit katsella valitun tulon kuvaa, kun MONITOR
OUT -liitin on liitetty televisioon (sivu 19). Tätä
vastaanotinta voidaan käyttää GUI:n (graafisen
käyttöliittymän) avulla (sivu 38).
Liitetään IRtoistimeen (sivu 100,
101).
9FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
COMPONENT
VIDEO (Y, PB/
CB, PR/CR)
INPUT/
OUTPUT liittimet*
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kaukosäädin
Voit käyttää toimitukseen kuuluvaa
kaukosäädintä RM-AAL006 ohjatessasi
vastaanotinta ja Sonyn audio- tai
videolaitteita, joita varten kaukosäädin on
suunniteltu (sivu 113).
RM-AAL006
Nimi
Toiminto
A AV ?/1
Paina kytkeäksesi tai
(päällä/
katkaistaksesi niiden audio- tai
valmiustila) videolaitteiden virran, joita
varten kaukosäädin on
suunniteltu (sivu 113).
Jos painat ?/1 (B)
samanaikaisesti,
vastaanottimen ja muiden Sonylaitteiden virta katkeaa
(SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -kytkimen toiminta
vaihtuu automaattisesti joka
kerta, kun painat
syöttöpainiketta (C).
B ?/1 (päällä/ Paina kytkeäksesi tai
valmiustila) katkaistaksesi vastaanottimen
virran.
Jos ZONE 2 tai ZONE 3 on
valittuna, vain päävastaanotin
käynnistyy tai sammuu tällä
painikkeella. Kun haluat kytkeä
virran kaikista laitteista mukaan
lukien vyöhykkeen 2 ja
vyöhykkeen 3 vahvistimen,
paina ?/1 ja AV ?/1 (A)
samanaikaisesti (SYSTEM
STANDBY).
C Syöttöpainikkeet
Paina jotain painiketta
valitaksesi käytettävän laitteen.
Paina vaaleanpunaisella
merkillä varustettua painiketta
painettuasi ensin SHIFT (wj).
Vastaanotin käynnistyy, kun
jotain syöttöpainiketta
painetaan. Painikkeet on
tehtaalla määritetty ohjaamaan
Sony-laitteita (sivu 48). Voit
ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muiden valmistajien
kuin Sonyn laitteita. Katso
ohjeet kohdasta ”Valittu tulo”
(sivu 48).
D RECEIVER
Paina ottaaksesi vastaanottimen
käyttöön (sivu 38).
E ZONE 2
ZONE 3
Paina ottaaksesi vyöhykkeen 2/
vyöhykkeen 3 toiminnon
käyttöön (sivu 99).
10FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Toiminto
Nimi
Toiminto
F PIP
Paina SHIFT (wj). Paina sitten
PIP vaihtaaksesi kuvan PIP
(Picture in Picture) -ikkunaan.
Kuva muuttuu seuraavasti. EXT
VIDEO t ZONE 2 VIDEO
t OFF. Voit muuttaa PIPikkunan kokoa myös
painamalla V/v.
Huomautus
HDMI-videosignaalia ei anneta
ulos, kun PIP-ikkuna näkyy.
L OPTIONS
Paina tuodaksesi näyttöön ja
valitaksesi vastaanottimen ja
DVD-soittimen
vaihtoehtovalikon kohtia.
TOOLS
Paina näyttääksesi DVDsoittimen tai muun laitteen
asetusvalikkoja ja valitaksesi
niistä vaihtoehtoja.
MUSIC
Paina valitaksesi äänikentän
(sivu 62).
G RESOLUTION Paina SHIFT (wj). Painele
sitten RESOLUTION
vaihtaaksesi HDMI OUT tai
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT -liittimestä
annettavan signaalin
resoluutiota (sivu 85).
MOVIE
H Numeropainikkeet
I ENTER
Paina valitaksesi äänikentän
(sivu 62).
Paina näitä, kun haluat
– määrittää tai valita
esivalittuja asemia.
– valita CD-soittimen, DVDsoittimen tai MD-tallentimen
raitanumeroita. Valitse raita
numero 10 painamalla 0/10.
– valita videonauhurin tai
satelliittivirittimen
kanavanumeroita.
– Kun olet painanut TV (wk),
valitse tv-kanavat painamalla
numeropainikkeita.
M MENU
Paina tuodaksesi näyttöön
DVD-soittimen, television tms.
vastaanottimen valikon.
N ALBUM +/–
Paina näyttääksesi uudelleen
edellisen kohtauksen tai
pikakelataksesi nykyistä
kohtausta eteenpäin
videonauhuria tai DVD-soitinta
käyttäessäsi.
O m/M a)
x a)
X a)
H b)
./> a)
Paina käyttääksesi DVDsoitinta, CD-soitinta tai MDtallenninta, kasettinauhuria tms.
TUNING +/– Paina valitaksesi asemia
(sivu 78).
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Q F1/F2
Paina vahvistaaksesi
numeropainikkeilla tekemäsi
kanavan, levyn tai raidan
valinnan.
Paina tallentaaksesi FM- tai
AM-radioasemia tai valitaksesi
esivalittuja asemia.
Paina TV (wk) ja sitten TV
CH+/– käyttääksesi televisiota,
satelliittiviritintä,
videonauhuria tms.
Paina TV (wk) ja sitten F1 tai
F2 valitaksesi käytettävän
laitteen.
• HDD-tallennin
F1: HDD
F2: DVD
• DVD/VHS-yhdistelmälaite
F1: DVD
F2: VHS
MEMORY
Paina tallentaaksesi virittimellä
valitsemasi kanavan.
J DISPLAY
Paina valitaksesi tietoja, jotka
näkyvät näyttöikkunassa,
videonauhurin tv-näytössä,
satelliittivirittimessä, CDsoittimessa, DVD-soittimessa
tai MD-tallentimessa (sivu 94).
TV/VIDEO
Paina TV/VIDEO ja TV (wk)
samanaikaisesti valitaksesi
tulosignaalin (tv- tai
videosignaali).
WIDE
Paina valitaksesi laajakuvatilan.
Kun olet painanut MENU (qd)
tai TOP MENU (qk), valitse
asetuksia painamalla V/v, B tai
b. Vahvista sitten valinta
painamalla
(sivu 38).
MACRO1,
MACRO2
Paina RECEIVER (4) ja sitten
MACRO 1 tai MACRO 2
käyttääksesi makrotoimintoa
(sivu 116).
K
V/v/B/b
jatkuu
11FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Nimi
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
R TOP MENU
Paina näyttääksesi DVDsoittimen valikon tai
kuvaruutuoppaan televisiossa.
Käytä sitten valikkoja
painamalla V/v/B/b ja
.
X CLEAR
Paina näitä, kun haluat
– korjata virheen painettuasi
väärää numeropainiketta.
– palata satelliittivirittimen tai
DVD-soittimen jatkuvaan
toistoon tms.
>10
Paina, kun haluat valita
– videonauhurin,
satelliittivirittimen, CDsoittimen tai MD-tallentimen
raidan, jonka numero on
suurempi kuin 10.
– digitaalisen CATV-liittimen
kanavanumeroita.
D.TUNING
Paina valitaksesi
suoraviritystilan (sivu 79).
MENU
Paina tuodaksesi DVDsoittimen valikot television
kuvaruutuun. Käytä sitten
valikkoja painamalla V/v/B/b
ja
(sivu 112).
NIGHT
MODE
Paina RECEIVER (4) ja sitten
NIGHT MODE aktivoidaksesi
NIGHT MODE -toiminnon
(sivu 68).
INPUT
MODE
Paina RECEIVER (4) ja sitten
INPUT MODE valitaksesi
tulomuodon, kun samat laitteet
on kytketty sekä digitaalisiin
että analogisiin liittimiin
(sivu 90).
S MUTING
Paina mykistääksesi äänen
(sivu 49).
T MASTER
VOL + b) /–
Paina säätääksesi kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuuden tasoa
samanaikaisesti (sivu 48).
TV VOL +/–
U DISC SKIP
V RETURN/
EXIT O
Y A.DIRECT
2CH
Z SLEEP
Paina TV (wk) ja sitten TV
VOL +/– säätääksesi television
äänenvoimakkuutta.
A.F.D
Paina SHIFT (wj). Paina sitten
A.DIRECT vaihtaaksesi valitun
tulon audion analogiseksi
signaaliksi ilman mitään säätöä
(sivu 108).
Paina valitaksesi äänikentän
(sivu 59).
Paina SHIFT (wj). Paina sitten
SLEEP aktivoidaksesi
uniajastimen ja ajan, jonka
jälkeen vastaanotin sammuu
automaattisesti (sivu 98).
Paina valitaksesi äänikentän
(sivu 60).
Paina ohittaaksesi levyn
käyttäessäsi levyä vaihtavaa
soitinta.
wj SHIFT
Paina palataksesi edelliseen
valikkoon tai poistuaksesi
valikosta, kun valikko tai
videonauhurin, DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen
kuvaruutuohje näkyy
televisioruudulla (sivu 112).
Paina sytyttääksesi painikkeen
merkkivalon. Tämän jälkeen
voit käyttää toimintoja, jotka on
merkitty kaukosäätimen
painikkeisiin vaaleanpunaisella.
wk TV
Paina käyttääksesi televisiota.
wl RM SET UP
Paina määrittääksesi
kaukosäätimen asetukset.
W ON SCREEN Paina kytkeäksesi GUInäyttötilan päälle tai pois. Paina
MENU (qd) tuodaksesi
näyttöön valikon, kun ”GUI
ON” näkyy näytöllä.
a)
Kunkin laitteen ohjaamiseen käytettäviä
painikkeita koskevat tiedot on esitetty taulukossa
sivulla 112.
b)
Näihin painikkeisiin on kiinnitetty nysty: (H,
PRESET+). Käytä navigointiapuna.
Huomautuksia
• Eräissä malleissa ei ole kaikkia tässä kuvattuja
toimintoja.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Tämän vuoksi laitteesta riippuen
edellä kuvattu toiminto ei ehkä ole mahdollinen tai
se voi toimia kuvatusta poikkeavalla tavalla.
12FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
RM-AAU009
Nimi
Toiminto
C Syöttöpainikkeet
Paina jotain painiketta
valitaksesi käytettävän laitteen.
Vastaanotin käynnistyy, kun
jotain syöttöpainiketta
painetaan. Painikkeet on
tehtaalla kohdistettu Sonylaitteiden ohjaamiseen
seuraavalla tavalla. Voit
muuttaa painikkeiden
kohdistuksia tekemällä kohdan
”Painikkeiden kohdistusten
muuttaminen (vain RMAAU009)” vaiheet sivu 120.
Painike
Kohdistettu Sonylaite
VIDEO 1
Videonauhuri (VTRmuoto 3)
VIDEO 2
Videonauhuri (VTRmuoto 1)
VIDEO 3
Videonauhuri (VTRmuoto 2)
DVD
DVD-soitin
TV/SAT
Televisioviritin
TAPE/
CD-R
Kasettidekki B
MD/DAT
MD-soitin
SA-CD/CD Super Audio CD/CD soitin
TUNER*
Sisäänrakennettu
viritin
SOURCE
Päävastaanottimelle
valittuna oleva tulo
* Asetusta ei voi muuttaa.
Päävastaanottimen ohjaaminen 2.
vyöhykkeeltä
Nimi
Toiminto
A ?/1 (päällä/
valmiustila)
Paina kytkeäksesi vyöhykkeen
2 tai vyöhykkeen 3
vastaanottimen päälle tai pois.
B Komentomuotopainikkeet
Paina valitaksesi
kaukosäätimen
komentomuodon.
D MUTING
Paina mykistääksesi äänen.
E MASTER
VOL +/–
Paina säätääksesi
monivyöhykelähdön
äänenvoimakkuutta.
F RM SET UP
Paina vaihtaaksesi painikkeiden
luokitusta.
G RM SET UP - Syttyy, kun tietoja lähetetään tai
merkkivalo kun kaukosäätimen painikkeen
toimintoa määritetään.
jatkuu
13FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Tämä kaukosäädin on vain vyöhykkeen 2/
vyöhykkeen 3 toimintoja varten (sivu 99).
Tällä kaukosäätimellä ei voi ohjata
päävastaanotinta suoraan.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Päävastaanottimeen vyöhykkeeltä
2 tai vyöhykkeeltä 3 liitettyjen
laitteiden käyttäminen
Nimi
Toiminto
H KäyttöSeuraavassa taulukossa
painikkeet* kuvataan painikkeiden
toiminnot.
Painikkeet Toiminto
I CH/
PRESET/
D.SKIP
+/–*
N
Käynnistää soiton.
(Käynnistää kasetin
etupuolen soiton.)
n
Käynnistää kasetin
kääntöpuolen soiton.
X
Asettaa soiton tai
äänityksen tauolle ja
käynnistää äänityksen,
kun laite on äänityksen
valmiustilassa.
x
Lopettaa soiton.
./>
Ohittaa kappaleita.
m/M
Siirry taakse/eteen.
Painele valitaksesi esivalintaaseman tai kanavan. Kun
monilevynvaihtaja on käytössä,
paina ohittaaksesi levyn.
* Näiden painikkeiden toiminto vaihtuu
automaattisesti jokaisella syöttöpainikkeen
painalluksella C. Edellä oleva kuvaus on
tarkoitettu vain esimerkiksi. Tämän vuoksi
laitteesta riippuen edellä kuvattu toiminto ei
ehkä ole mahdollinen tai se voi toimia kuvatusta
poikkeavalla tavalla.
14FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
1: Kaiuttimien asentaminen
5.1/7.1-kanavaisen
järjestelmän käyttäminen
Jotta saisit kaiken irti teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta surround-äänestä, käytä
viittä kaiutinta (kahta etukaiutinta,
keskikaiutinta ja kahta surround-kaiutinta) ja
lisäbassokaiutinta (5.1-kanavainen
järjestelmä).
Pääset nauttimaan hifi-tasoisesta DVD-levylle
tallennetusta Surround EX -äänestä
kytkemällä yhden ylimääräisen surroundtakakaiuttimen (6.1-kanavainen järjestelmä)
tai kaksi surround-takakaiutinta (7.1kanavainen järjestelmä). Katso ”Takasurround-dekoodaus-muodon käyttäminen”
(sivu 65).
Esimerkki 7.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
Esimerkki 5.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen surround-kaiutin
EOikea surround-kaiutin
HLisäbassokaiutin
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen surround-kaiutin
EOikea surround-kaiutin
FVasen surround-takakaiutin
GOikea surround-takakaiutin
HLisäbassokaiutin
jatkuu
15FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Tällä vastaanottimella voidaan käyttää 7.1kanavaista järjestelmää (7 kaiutinta ja yksi
lisäbassokaiutin).
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kulman A tulee olla sama
Vihjeitä
• Kun kytket 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
sijoita surround-takakaiutin kuuntelupaikan
taakse.
• Koska lisäbassokaiutin ei anna suuntaavaa
signaalia, sen voi sijoittaa haluamaansa paikkaan.
16FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
2: Kaiuttimien kytkeminen
A
E
D
G
Aloittaminen
H
F
FRONT SPEAKERS
B -liittimet a)
B
C
B
A
A Monofoninen audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Kaiutinjohdot (eivät kuulu varusteisiin)
AEtukaiutin A (L)
BEtukaiutin A (R)
CKeskikaiutin
DSurround-kaiutin (L)
ESurround-kaiutin (R)
FSurround-takakaiutin (L) b)
GSurround-takakaiutin (R)b)
HLisäbassokaiutinc)
a)
Jos sinulla on toinenkin
etukaiutinjärjestelmä, kytke se FRONT
SPEAKERS B -liittimiin. Voit valita
käytettävän etukaiutinjärjestelmän
etupaneelin SPEAKERS-kytkimen (OFF/A/
B/A+B) avulla (sivu 41).
b)
Jos käytät vain yhtä surround-takakaiutinta,
kytke se SURROUND BACK SPEAKERS
L -liittimiin.
jatkuu
17FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
c) Kun
liität automaattisella
valmiustoiminnolla varustetun
lisäbassokaiuttimen, kytke toiminto pois
päältä elokuvien katselun ajaksi. Jos
automaattinen valmiustoiminto on käytössä,
vastaanotin siirtyy automaattisesti
valmiustilaan lisäbassokaiuttimeen tulevan
signaalin tason perusteella, jolloin ääni voi
lakata kuulumasta.
Huomautus
Jos liität nimellisimpedanssiltaan 8 ohmin tai
suuremmat kaiuttimet, aseta System -asetusvalikon
”Speaker Impedance” -kohdan asetukseksi ”8 Ω”.
Muussa tilanteessa valitse arvoksi ”4 Ω”. Katso
tarkemmat tiedot kohdasta ”8: Kaiuttimien asetusten
valitseminen” (sivu 40).
Vihje
Jos haluat liittää tietyt kaiuttimet toiseen
vahvistimeen, käytä PRE OUT -liittimiä.
SPEAKERS-liittimistä ja PRE OUT -liittimistä
tulee sama signaali. Jos haluat esimerkiksi liittää
vain etukaiuttimet toiseen vahvistimeen, liitä
kyseinen vahvistin PRE OUT FRONT L ja R liittimiin.
ZONE 2 -kytkentä
Voit kohdistaa SURROUND BACK
SPEAKER -liittimet F ja G ZONE 2 kaiuttimiin. Aseta surroundtakakaiutinasetukseksi (sivu 74) ”ZONE 2”.
Lisätietoja 2. vyöhykkeen liitännöistä ja
toiminnasta on kohdassa ”Äänen
kuunteleminen muulta vyöhykkeeltä (ZONE2/
ZONE 3 -toiminnot)” (sivu 99).
18FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
3: Näytön liittäminen valikkojen näyttämistä varten
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä
audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien
mukaan.
Televisio
Videosignaalit
A
B
C
A Komponenttivideokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B S video -kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
jatkuu
19FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Voit katsella valitun tulon kuvaa, kun
MONITOR OUT -liitin on liitetty televisioon.
Tätä vastaanotinta voidaan käyttää GUI:n
(graafisen käyttöliittymän) avulla (sivu 38).
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautuksia
• Liitä näyttölaitteet kuten televisio tai projektori
vastaanottimen MONITOR OUT -liittimeen.
Äänitys ei ehkä onnistu, vaikka äänityslaitteet on
liitetty.
• Käynnistä vastaanotin, kun toistolaitteen video ja
audio annetaan televisiolle vastaanottimen kautta.
Jos vastaanottimen virtalähde ei ole kytkettynä
päälle, video ja audio eivät välity.
• Television ja antennin välinen kytkentä voi eräissä
tilanteissa aiheuttaa sen, että televisiokuva
vääristyy. Jos näin käy, siirrä antenni kauemmas
vastaanottimesta.
Vihjeitä
• Vastaanottimessa on videomuunnostoiminto.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Huomautuksia
videosignaalin muuntamisesta” (sivu 34).
• Television ääni kuuluu vastaanottimeen kytketyistä
kaiuttimista, jos television audiolähtö kytketään
vastaanottimen TV/SAT AUDIO IN -liittimiin. Jos
televisiossa voidaan valita ulostuloksi ”Fixed” tai
”Variable”, valitse ”Fixed”.
• GUI-näyttö kytkeytyy pois päältä, kun mitään
toimintoa ei tehdä 15 minuuttiin.
20FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
4a: Audiolaitteiden liittäminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevan kohdan ”Kytkettävä
laite” sivuja, joilla kuvataan, kuinka kukin
laite liitetään.
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”5: Antennien liittäminen” (sivu 35).
Kytkettävä laite
Super Audio CD soitin/ CD-soitin
MD/DAT
Kytkettävät äänen tulo- ja
lähtöliittimet
Äänenlaatu riippuu käytettävästä liittimestä.
Katso seuraavaa kuvaa. Valitse liitäntätapa
laitteissa olevien liittimien mukaan.
Sivu
Digitaalisella
audiolähdöllä
22
Monikanavaisella
audiolähdöllä
24
Vain analogisella
audiolähdöllä
25
Digitaalisella
audiolähdöllä
22
Vain analogisella
audiolähdöllä
25
Kasettinauhuri, analoginen levysoitin
Digitaalinen
Analoginen
Korkealaatuinen ääni
25
Huomautuksia
• Kun liität digitaaliset valokaapelit, työnnä liittimet
suoraan sisään, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taita äläkä kierrä digitaalisia valokaapeleita
solmulle.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz
näytteenottotaajuuden kanssa.
21FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Laitteiden asentaminen
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Laitteet, joissa on digitaaliset
äänen tulo-/lähtöliittimet
Seuraavassa kuvassa esitetään Super Audio
CD -soittimen, CD-soittimen ja MD/DAT soittimen liittäminen.
Super Audio CD soitin, CD-soitin
MD-soitin,
DAT-soitin
C
A
B
A
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Digitaalinen koaksiaalikaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Digitaalinen valokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
22FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Aloittaminen
Huomautuksia Super Audio CD
-levyn soittamisesta Super
Audio CD -soittimella
• Ääntä ei kuulu, kun toistetaan Super Audio
CD:tä vain vastaanottimen COAXIAL SACD/CD IN -liittimeen liitetyllä Super Audio
CD -soittimella. Kun toistat Super Audio
CD -levyä, kytke soitin MULTI CHANNEL
INPUT- tai SA-CD/CD IN -liittimiin. Katso
Super Audio CD -soittimen mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
• Super Audio CD -levyä ei voi nauhoittaa
digitaalisesti. Käytä äänittämiseen tällöin
analogista liitintä.
• Kun liität digitaaliset valokaapelit, työnnä
liittimet suoraan sisään, kunnes ne
napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta digitaalisia valokaapeleita äläkä
vedä niitä solmuun.
Jos haluat liittää useita
digitaalisia laitteita, mutta
vapaata tuloliitintä ei löydy
Katso ”Äänen/kuvien toistaminen muista
lähteistä” (sivu 91).
Vihje
LD-soittimen DOLBY DIGITAL RF OUT -liitintä
ei voi kytkeä suoraan tämän vastaanottimen
digitaalisiin tuloliittimiin. Tässä tilanteessa on
käytettävä RF-demodulaattoria.
23FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Osien liittäminen
monikanavaisilla lähtöliittimillä
Jos DVD tai Super Audio CD -soitin on
varustettu monikanavaisilla lähtöliittimillä,
sen voi liittää tämän vastaanottimen MULTI
CHANNEL INPUT -liittimiin ja näin nauttia
monikanavaisesta äänestä. Monikanavaisia
tuloliittimiä voi käyttää vaihtoehtoisesti myös
ulkoisen monikanavadekooderin liittämiseen.
DVD-soitin, Super Audio
CD -soitin tms.
A
B
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Monofoninen audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
Huomautuksia
• DVD ja Super Audio CD -soittimissa ei ole
SURROUND BACK -liittimiä.
• Kun Auto Calibration -asetusvalikon ”Sur Back
Assign” -kohdan asetuksena on ”ZONE 2”, SUR
BACK -liittimien tulo ei ole käytettävissä
(sivu 74).
24FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Seuraavassa kuvassa on esitetty
kasettinauhurin, levysoittimen tai muun
analogisilla liittimillä varustetun laitteen
kytkeminen.
Super Audio
CD -soitin,
CD-soitin
Kasettinauhuri
A
A
Aloittaminen
Laitteet, joissa on analogiset
audioliittimet
A
A
MD-soitin,
DAT-soitin
Levysoitin
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
Huomautus
Jos levysoittimessa on maadoitusjohto, liitä se (U)
SIGNAL GND -liittimeen.
25FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
4b: Videolaitteisiin liittäminen
Laitteiden asentaminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevan kohdan ”Kytkettävä
laite” sivuja, joilla kuvataan, kuinka kukin
laite liitetään.
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”5: Antennien liittäminen” (sivu 35).
Kytkettävä laite
Televisio
HDMI-liittimellä
DVD-soitin, DVD-tallennin
Kytkettävät videon tulo-/
lähtöliittimet
Kuvan laatu riippuu liittimestä. Katso
seuraavaa kuvaa. Valitse liitäntä laitteen
liittimien mukaan.
Sivu
19, 31
27
29-30
Satelliittiviritin
31
Videonauhuri
32
Videokamera, televisiopeli tms.
32
Digitaalinen
Analoginen
Korkealaatuinen kuva
26FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Kyseessä on video- ja
audiosignaalia digitaalisessa muodossa
välittävä rajapinta.
HDMI-ominaisuudet
• HDMI-liitännän kautta siirretty digitaalinen
audiosignaali ohjautuu tämän
vastaanottimen kaiutinliittimiin ja PRE
OUT -liittimiin. Tämän signaalin
DVD-soitin
ominaisuuksia ovat Dolby Digital, DTS ja
lineaarinen PCM.
• Tämän vastaanottimen HDMI-liittimen
kautta voidaan vastaanottaa lineaarista
PCM:ää (näytteenottotaajuus alle 192 kHz)
enintään 8-kanavaisella digitaalisella
audiosignaalilla.
• VIDEO-liittimeen, S VIDEO -liittimeen tai
COMPONENT VIDEO -liittimiin tuotu
analoginen videosignaali voidaan antaa ulos
HDMI-signaalina. Audiosignaalia ei saada
HDMI OUT -liittimestä, kun kuva
muunnetaan.
Satelliittiviritin
Audio/
videosignaalit
Blu-ray Disc-soitin,
Kiintolevytallennin
Audio/
videosignaalit
A
Audio/
videosignaalit
A
A
Audio/
videosignaalit
Televisio, projektori tms.
A HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
Suosittelemme Sonyn HDMI-kaapelin käyttöä.
jatkuu
27FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
HDMI-liittimillä varustettujen
laitteiden kytkeminen
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautuksia HDMIliitännöistä
• Käytä (Sonyn valmistamaa) HDMIkaapelia, jossa on HDMI-logo.
• Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
kehno tai jos ääntä ei kuulu HDMI-kaapelin
kautta kytketystä laitteesta.
• HDMI IN -liittimeen tullut audiosignaali
ohjautuu kaiutinliittimiin, HDMI OUT liittimeen ja PRE OUT -liittimiin. Sitä ei
saada mistään muista audioliittimistä.
• HDMI IN -liittimen kautta tulevat
videosignaalit saadaan vain HDMI OUT liittimestä. Videotuloa ei voida antaa ulos
VIDEO OUT -liittimistä, S VIDEO OUT liittimistä eikä MONITOR OUT -liittimistä.
• HDMI-tulon audio- ja videosignaalia ei
anneta ulos HDMI OUT -liittimestä, kun
vastaanottimen valikko näkyy.
• Kun haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimesta, aseta Audio -asetusvalikon
”HDMI Audio” -valinnaksi ”TV+AMP”
(sivu 55). Jos asetus on ”AMP”, ääni ei
kuulu television kaiuttimesta tai et voi
toistaa monikanavaisen ohjelmiston ääntä.
• Super Audio CD:n moni-/stereoalueen
audiosignaalia ei anneta ulos.
• Muista kytkeä vastaanottimeen virta, kun
ohjaat toistavan laitteen video- ja
audiosignaalit televisioon vastaanottimen
kautta. Jos virta ei ole päällä, video- ja
audiosignaalia ei välitetä.
• Kytketty laite voi häiritä HDMI-liittimen
kautta välitettyä audiosignaalia
(näytteenottotaajuus, bittipituus ym.).
Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
kehno tai jos ääntä ei kuulu HDMI-kaapelin
kautta kytketystä laitteesta.
• Ääni voi katkeilla, kun toistavan laitteen
näytteenottotaajuus tai audiosignaalin
kanavien määrä vaihdetaan.
• Kun kytketty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan
(HDCP) kanssa, HDMI OUT -liittimestä
saatava kuva tai ääni voi vääristyä tai
puuttua kokonaan.
Tarkista kytketyn laitteen tekniset tiedot.
• Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen
käyttöohjeista.
• HDMI-DVI-muunnoskaapelin käyttämistä
ei suositella. Kun kytket HDMI-DVImuunnoskaapelin DVI-D-laitteeseen, ääni
tai kuva voi kadota. Jos ääni ei kuulu
moitteettomasti, käytä toisenlaisia
audiokaapeleita tai digitaalisia kaapeleita ja
valitse sitten Input -valikosta ”Input Assign”
-asetus (sivu 91).
28FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautus
Kun haluat antaa ulos monikanavaista digitaalista
audiota, aseta DVD-soittimen digitaalisen lähdön
asetus. Katso DVD-soittimen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
Seuraava kuva esittää, kuinka DVD-soitin tai tallennin kytketään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä
audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien
mukaan.
DVD-soittimen kytkeminen
DVD-soitin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
D
E
A Digitaalinen koaksiaalikaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Komponenttivideokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
D S video -kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
E Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
jatkuu
29FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
DVD-soittimen tai -tallentimen
kytkeminen
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
DVD-tallentimen kytkeminen
DVD-tallennin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
D
A Digitaalinen valokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
D S video -kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
30FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Aloittaminen
Televisionäytön/
satelliittivirittimen liittäminen
Seuraava kuva näyttää liitännän television
näyttöön/satelliittivirittimeen.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä
audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien
mukaan.
Televisio/Satelliittiviritin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
D
E
A Digitaalinen valokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Komponenttivideokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
D S video -kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
E Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
31FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Analogisella video- ja
audioliittimellä varustetut laitteet
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä
audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien
mukaan.
Seuraava kuva osoittaa, kuinka liitetään
analogisilla liittimillä varustetut laitteet kuten
videonauhuri.
Videonauhuri
Audiosignaalit
Videosignaalit
A
B
C
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
-liittimiin (etupaneeli)
Videokamera,
videopeli
B
D
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B S video -kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
D Audio-/videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
32FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Videosignaalin muuntotoiminto
Katso videon muuntamista koskevat
tarkemmat tiedot kohdasta ”Analogisen
videotulosignaalin muuntaminen” (sivu 85).
Vastaanottimen videosignaalien muunnostaulukko
Tulosignaalit
Lähtösignaalit
BCD
BCD
ABCD
OUTPUT-liitin
INPUT-liitin
HDMI IN 1/2/3 A
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
S VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
f
X
X
X
a
(Tukee 480i ja 576itulosignaalia.)
COMPONENT
VIDEO IN B
a
f
a
(Tukee 480i ja 576itulosignaalia.)
S VIDEO IN C
a
a
a/f*
a
VIDEO IN D
a
a
a
a/f*
a : Videomuunnin käsittelee videosignaalit, ja ne saadaan muuntimen lähtöliittimistä.
f : Lähtösignaali on samantyyppinen kuin tulosignaali. Videosignaaleja ei muunneta.
X : Videosignaalia ei anneta ulos.
* Videosignaali annetaan ulos, kun Video -asetusvalikon ”Video Convert” -asetukseksi on valittu ”OFF”.
jatkuu
33FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Tämä vastaanotin on varustettu videosignaalin
muuntotoiminnolla. Videosignaali voidaan
antaa ulos, kun tämä vastaanotin on liitetty
MONITOR OUT -liittimen kautta kuvan
osoittamalla tavalla.
• Videosignaali voidaan antaa ulos HDMIvideona, komponenttivideona tai
S-videosignaalina.
• S-videosignaali voidaan antaa ulos HDMIvideona, komponenttivideona tai
videosignaalina.
• Komponenttivideosignaali voidaan antaa
ulos HDMI-videona, S-videona tai
videosignaalina.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautuksia videosignaalin
muuntamisesta
• Kun videonauhurin tms. video- tai S-video
signaali muunnetaan tällä vastaanottimella
ja annetaan sitten ulos televisiolle,
televisioruudulla näkyvä kuva voi ulos
annettavan videosignaalin tilasta riippuen
näyttää vääristyneeltä sivusuunnassa tai
kuvaa ei näy lainkaan.
• HDMI-videosignaaleja ei voi muuntaa
komponenttivideosignaaleiksi, Svideosignaaleiksi eikä videosignaaleiksi.
• Muunnetut videosignaalit saadaan vain
MONITOR OUT -liittimistä. Niitä ei saada
VIDEO OUT -liittimistä, S VIDEO OUT liittimistä eikä ZONE 2 VIDEO OUT liittimestä.
• Kun käytät videonauhuria, jossa on
kuvanparannuspiiri, esimerkiksi TBC, kuva
voi vääristyä tai ei näy lainkaan. Poista
kuvanparannuspiiri käytöstä tässä
tapauksessa.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liittimiin annettavan signaalin resoluutio
muunnetaan enintään 1080i:ksi. HDMI
OUT -liittimiin annettavan signaalin
resoluutio muunnetaan enintään 1080p:ksi.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liittimissä on resoluutiorajoitus, kun
muunnetaan tekijänoikeuksien suojauksella
varustetun videosignaalin resoluutiota.
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liittimiin voidaan antaa enintään 480p
resoluutiota. HDMI OUT -liittimissä ei ole
resoluutiorajoitusta.
• Videosignaalia, jonka resoluutiota on
muutettu, ei voi antaa ulos COMPONET
VIDEO MONITOR OUT -liittimistä eikä
HDMI OUT -liittimistä. Liitä VIDEO/S
VIDEO/COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT tai HDMI OUT -liittimeen
sen mukaan kuin haluat. Videosignaali
annetaan ulos HDMI OUT -liittimestä, kun
molemmat on liitetty.
Aseta Video -asetusvalikon ”Video Convert”
-valinnaksi OFF halutessasi antaa
videosignaalin ulos VIDEO/S VIDEO/
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liittimestä, kun molemmat on liitetty.
• SECAM-videosignaali muunetaan PALsignaaliksi ja annetaan ulos, kun ”Video
Convert” -valinta on päällä. Valitse ”Video
Convert” -asetukseksi ”OFF”, kun annat
ulos SECAM-järjestelmän signaalia.
Closed Caption -näyttö
Aseta Video -asetusvalikon ”Video Convert” asetukseksi ”OFF”, kun vastaanotetaan
upotettua tekstitystä tukevaa signaalia. Jos
”Video Convert” -valinta on päällä, upotettua
tekstitystä ei voi esittää.
Tallennuslaitteen kytkeminen
Kun aiot tallentaa, kytke tallennuslaite
vastaanottimen VIDEO OUT -liittimiin tai S
VIDEO OUT -liittimiin. Kytke tulo- ja
lähtösignaalien kaapelit samantyyppisiin
liittimiin, koska VIDEO OUT -liittimissä ja S
VIDEO OUT -liittimissä ei ole
muunnostoimintoa.
Huomautus
MONITOR OUT -liittimistä saadut signaalit eivät
ehkä tallennu moitteettomasti.
34FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
5: Antennien liittäminen
Aloittaminen
Liitä varusteisiin kuuluva AM-kehäantenni ja
FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni (kuuluu varusteisiin)
AM-kehäantenni (kuuluu varusteisiin)
* Liittimen muoto vaihtelee sen mukaan, mistä
maasta laite on ostettu.
Huomautuksia
• Pidä antenni loitolla vastaanottimesta ja muista
laitteista estääksesi kohinan vastaanottamisen.
• Vedä FM-johtoantenni kokonaan suoraksi.
• Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se
mahdollisimman vaakasuorana.
• Älä maadoita vastaanotinta U SIGNAL GND liittimen avulla.
35FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautuksia
6: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmisteleminen
Virtajohdon liittäminen
Liitä varusteisiin kuuluva virtajohto
vastaanottimen AC IN -liittimeen. Liitä sitten
virtajohto pistorasiaan.
AC OUTLET*
AC IN -liitin
• Vastaanottimen takapaneelissa olevat AC
OUTLET -liittimet ovat kytkintyyppisiä, joten ne
antavat virtaa liitetyille laitteille vain kun
vastaanotin on kytketty päälle.
• Varmista, että vastaanottimen AC OUTLET liittimiin liitettyjen laitteiden
kokonaisvirrankulutus ei ylitä takapaneelissa
ilmoitettua wattimäärää. Älä liitä suuritehoisia
kodinkoneita kuten silitysrautaa, tuulettimia tai
televisiota tähän pistokkeeseen. Tämä voi aiheuttaa
vian.
Valmisteleminen
toimintakuntoon
Valmistele vastaanotin ennen ensimmäistä
käyttöä tekemällä seuraavat toimet. Näillä
toimilla voidaan myös palauttaa asetukset
tehdasoletuksiin.
1,2 2,3
2,3
Pistorasiaan
* Pistokkeiden järjestys, muoto ja määrä sekä
takapaneelin tekstit vaihtelevat ostomaan mukaan.
Virtajohto (kuuluu
varusteisiin)
1
Sammuta vastaanotin
painamalla POWER -painiketta.
2
Kytke vastaanotin päälle
pitämällä POWER painettuna
samalla kun painat TONE
MODE ja MULTI CH IN.
3
Vapauta TONE MODE- ja MULTI
CH IN -painikkeet muutaman
sekunnin kuluttua.
**
** Pistotulpan ja takapaneelin väliin jää muutaman
millimetrin rako, vaikka virtajohto on tukevasti
kiinnitetty paikalleen. Johto tulee liittää tällä
tavalla. Kyseessä ei ole vika.
Kun ”MEMORY CLEARING...” on
näkynyt näytössä jonkin aikaa,
”MEMORY CLEARED!” näkyy.
Seuraavat valinnat palautetaan
tehdasasetuksiin.
36FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta RM-AAL006 -kaukosäätimeen kaksi
R6 (AA-kokoista) paristoa.
Aseta RM-AAU009 -kaukosäätimeen kaksi
R6 (AA-kokoista) paristoa.
Asenna paristot oikein päin.
Komentomuodosta
Vastaanotin ja kaukosäädin käyttävät samaa
komentomuotoa.
Jos vastaanotin ja kaukosäädin käyttävät eri
komentomuotoa, vastaanotinta ei voi ohjata
kaukosäätimellä.
Jos sekä vastaanottimen että kaukosäätimen
komentomuoto on alkuasetuksen mukainen
(AV SYSTEM 2), sitä ei tarvitse vaihtaa.
Vastaanottimen ja kaukosäätimen
komentomuotoa (AV SYSTEM 1 tai AV
SYSTEM 2) voi vaihtaa. Jos sekä vastaanotin
että toinen Sony-laite reagoivat samaan
kaukosäätimen komentoon, vaihda joko
laitteen tai vastaanottimen komentomuoto,
jotta laite ei reagoisi samaan kaukosäätimen
komentoon kuin vastaanotin.
Vastaanottimen
komentomuodon vaihtaminen
RM-AAL006
RM-AAU009
2CH
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä erityisen kuumaan tai
kosteaan tilaan.
• Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä mangaaniparistoja ja muuntyyppisiä
paristoja sekaisin.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Tämä voi aiheuttaa
vian.
• Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan,
irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja
korroosion mahdollisesti aiheuttamilta vaurioilta.
• Kaukosäätimeen ohjelmoidut koodit voivat kadota,
kun paristot vaihdetaan. Jos näin tapahtuu,
ohjelmoi koodit uudelleen (sivu 113).
Käynnistä vastaanotin samalla kun
painat 2CH-painiketta.
Kun komentomuodoksi on valittu ”AV2”,
näytössä lukee ”COMMAND MODE [AV2]”.
Kun komentomuodoksi on valittu ”AV1”,
näytössä lukee ”COMMAND MODE [AV1]”.
Vihje
Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
jatkuu
37FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
• Kaikki Auto Calibration, Surround,
Multi Zone, Audio, Video ja System asetusvalikon asetukset.
• Kullekin tulolle ja esivalinta-asemalle
muistiin tallennettu äänikenttä.
• Kaikki esivalinta-asemat.
• Kaikki tulon ja esivalinnan hakunimet.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kaukosäätimen
komentomuodon vaihtaminen
1
1
2
7: Valikkojen selaaminen
Paina MENU -painiketta. Tuo sitten tähän
vastaanottimeen liitetylle televisioruudulle
valikko. Asetukset on helppo tehdä ruudun
valikoiden avulla.
Voit muuttaa vastaanottimen monenlaisia
toimintoja vahvistimen valikkojen avulla.
Katso kohtaa ”Käyttäminen ilman GUI:ta
(graafista käyttöliittymää)” (sivu 106), kun
vastaanotinta käytetään näyttämättä valikkoa
televisioruudulla.
3
1
2
Paina ?/1 samalla, kun pidät RM
SET UP -painiketta painettuna.
RM SET UP -painikkeen valo vilkkuu.
2
3
Paina 1 tai 2, kun RM SET UP painikkeen valo vilkkuu.
Kun painetaan 1, komentomuodoksi tulee
AV SYSTEM 1. Kun painetaan 2,
komentomuodoksi tulee AV SYSTEM 2.
3
Paina ENTER, kun RM SET UP painikkeen valo syttyy.
4
5-8
RM SET UP -painikkeen valo välähtää
kahdesti. Komentomuoto on nyt valittu.
Vihje
RETURN/
EXIT O
MENU
Paina RM SET UP -painiketta ohuella rautalangalla,
esimerkiksi paperiliittimellä.
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten” (sivu 19).
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
38FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
4
Paina ON SCREEN.
5
Aloittaminen
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
Valitse haluamasi valikko
painamalla toistuvasti V/v.
9
Valitse haluamasi parametri
toistamalla vaiheet 7 – 8.
Palaaminen edelliseen ruutuun
Paina RETURN/EXIT O.
6
Paina
tai b päästäksesi
valikkoon.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
Valikon vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudulla.
7
Valitse säädettävä valikon
vaihtoehto painelemalla V/v.
8
Paina
tai b päästäksesi
valikon vaihtoehtoon.
39FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
2
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”System”. Paina sitten
tai b.
3
Valitse ”Speaker Impedance”
painamalla toistuvasti V/v ja
paina sitten
.
4
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”4 Ω” tai ”8 Ω”
riippuen käytettävistä
kaiuttimista. Paina sitten
8: Kaiuttimien asetusten
valitseminen
Kaiuttimien impedanssin
asettaminen
Valitse impedanssiasetus sen mukaan,
millaisia kaiuttimia käytät.
2-4
.
5
1
Valitse asetusvalikko (sivu 38).
Settings -valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla.
Huomautuksia
• Jos et ole varma impedanssista, katso kaiuttimien
käyttöohjetta. (Tämä tieto löytyy usein kaiuttimen
takaa.)
• Jos kaikkien kytkemiesi kaiuttimien
nimellisimpedanssi on 8 ohmia tai suurempi,
valitse ”Speaker Impedance” -asetuksen arvoksi ”8
Ω”. Jos käytät muuntyyppisiä kaiuttimia, valitse
arvoksi ”4 Ω”.
40FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 41 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Etukaiuttimien valitseminen
Aloittaminen
• Jos kytket etukaiuttimet SPEAKER-liittimiin A ja
B, niiden nimellisimpedanssin on oltava vähintään
8 ohmia.
– Jos kytket liittimiin ”A”- ja ”B”-kaiuttimet,
joiden impedanssi on 16 ohmia tai enemmän,
toimi seuraavasti:
Aseta System -asetusvalikon ”Speaker
Impedance” -valinnaksi ”8 Ω”.
– Muuntyyppiset kaiuttimet muissa
kokoonpanoissa:
Aseta System -asetusvalikon ”Speaker
Impedance” -valinnaksi ”4 Ω”.
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
SPEAKERS-kytkin
Aseta SPEAKERS-kytkin
valitaksesi käytettävän
etukaiutinjärjestelmän.
Huomautus
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet on
liitetty.
Tee
asetus
Kun haluat valita
A
FRONT SPEAKERS A -liittimiin
liitetyt kaiuttimet.
B
FRONT SPEAKERS B -liittimiin
liitetyt kaiuttimet.
A+B
Sekä FRONT SPEAKERS A- että
B -liittimiin (rinnakkaisliitäntä)
liitetyt kaiuttimet.
OFF
Audiosignaaleja ei tule mistään
kaiutinliittimestä eikä PRE OUT liittimestä.
41FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 42 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
• Poista mykistys, jos MUTING-asetus on päällä.
9: Asetusten
kalibroiminen
automaattisesti (AUTO
Optimointimikrofoni
CALIBRATION)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) toiminnolla voit suorittaa automaattisen
kalibroinnin, esimerkiksi tarkistaa, että
jokainen kaiutin on kytketty vastaanottimeen,
säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
mitata kunkin kaiuttimen etäisyyden
kuuntelupaikasta. Katso myös vastaanottimen
mukana toimitettua ”Pika-asennusopas”.
Ennen automaattisen
kalibroinnin suorittamista
Ennen kuin aloitat automaattisen kalibroinnin,
asenna ja kytke kaiuttimet (sivu 15-18).
• AUTO CAL MIC -liitin on tarkoitettu vain
toimitukseen kuuluvaa
optimointimikrofonia varten. Älä liitä muuta
mikrofonia. Vastaanotin ja mikrofoni voivat
vahingoittua.
• Kaiuttimista tulee hyvin voimakkaita ääniä
kalibroinnin aikana. Ne voivat häiritä
lapsiasi tai naapureitasi.
• Suorita automaattinen kalibrointi hiljaisessa
ympäristössä, jotta kohina ei heikennä
mittausten tarkkuutta.
• Kalibroiminen ei onnistu, jos
optimointimikrofonin ja kaiuttimien välissä
on esteitä. Poista esteet mittausalueelta
mittausvirheiden välttämiseksi.
• Kun käytät kahden virittimen liitäntää, aseta
ennen automaattisen kalibroinnin tekemistä
Auto Calibration -asetusvalikon ”Sur Back
Assign” -valinnaksi ”BI-AMP” (sivu 74).
Huomautuksia
• Automaattinen kalibrointi ei toimi seuraavissa
tilanteissa.
– MULTI IN on valittuna.
– ”2ch Analog Direct” on käytössä (sivu 108).
– Kuulokkeet on kytketty.
1
Liitä varusteisiin kuuluva
optimointimikrofoni AUTO CAL
MIC -liittimeen.
2
Aseta optimointimikrofoni
paikalleen.
Sijoita optimointimikrofoni
kuuntelupaikalle. Aseta
optimointimikrofoni jakkaralle tai
jalustalle, jotta se sijoittuu samalle
korkeudelle kuin korvasi.
Aktiivisen lisäbassokaiuttimen
asetusten valitseminen
• Jos järjestelmään kuuluu lisäbassokaiutin,
kytke siihen virta ja suurenna sen
äänenvoimakkuutta etukäteen. Käännä
VOLUME-nuppia siten, että se jää hieman
alle keskipisteen.
• Jos lisäbassokaiuttimessa on säädettävä
ylärajataajuus, säädä sen arvo
mahdollisimman suureksi.
• Jos lisäbassokaiuttimessa on automaattinen
valmiustilatoiminto, poista se käytöstä
(deaktivoi se).
42FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 43 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
–Vastaanotettavien tulosignaalien
näytteenottotaajuus on yli 96 kHz.
Aloittaminen
Huomautus
Lisäbassokaiuttimen ominaisuudet voivat olla
sellaiset, että etäisyysarvo on suurempi kuin
todellinen etäisyys.
Vastaanottimen käyttäminen
esivahvistimena
Voit käyttää automaattista kalibrointia myös
silloin, kun vastaanotin toimii
esivahvistimena.
Tässä tapauksessa näyttöön tuleva
etäisyysarvo voi poiketa todellisesta
etäisyysarvosta. Ongelmia ei kuitenkaan
ilmene, vaikka vastaanottimessa käytetään tätä
arvoa.
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
2-6
1
a) Tämä vastaanotin korjaa vain keskikaiuttimen ja
lisäbassokaiuttimen signaalit analogista
miksausta käyttämällä, kun MULTI IN on
valittu. Korjaus ei koske muita kaiuttimia.
b) Mittaustulosta ei käytetä, jos MULTI IN on
valittu.
c) • DTS 96/24 -signaalit toistetaan aina 48 kHz:n
signaaleina, kun käytetään signaalinkorjausta.
• Mittaustulosta ei käytetä seuraavassa
tilanteessa.
–MULTI IN on valittuna.
–”2ch Analog Direct” on käytössä (sivu 108).
Valitse asetusvalikko (sivu 38).
Settings -valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla.
Automaattisella kalibrointitoiminnolla
saadaan selville seuraavat ominaisuudet:
• Onko kaiuttimet kytkettya)
• Kaiuttimien napaisuus
• Kunkin kaiuttimen etäisyys
kuuntelupaikastab)
• Kaiuttimen kulmab)
• Kaiuttimien kokob)
• Kaiuttimien äänitaso
• Taajuusominaisuudetc)
2
Valitse ”Auto Calibration”
painamalla toistuvasti V/v ja
paina sitten
.
jatkuu
43FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
3
Valitse ”Auto Calibration Start”
painamalla toistuvasti V/v/B/b
ja paina sitten
.
4
Painele V/v valitaksesi paikan.
Paina sitten
tai b.
6
Paina
”Start”.
7
Mittaus alkaa viiden sekunnin
kuluttua.
8
Mittaus alkaa.
tehdäksesi valinnan
Voit rekisteröidä kolme eri asettelua
paikaksi 1, 2 ja 3 riippuen
kuuntelupaikasta, kuunteluympäristöstä
ja mittausoloista.
Paikkanumeron voi nimetä. Katso
”Tulojen nimeäminen” (sivu 89).
Mittausprosessi kestää noin 30 sekuntia.
Odota, kunnes mittaus on suoritettu.
5
Paina b.
Painele V/v ja
poistaaksesi
merkinnän vaihtoehdoilta, joita et halua
mitata.
• Speaker Distance
• Speaker Level
• Frequency Characteristic
44FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 45 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautus
tapauksessa voit jatkaa vastaanottimen
käyttöä.
Vihje
USA:n ja Kanadan malleissa
etäisyysyksikkönä käytetään jalkaa. Muiden
maiden kuin USA:n ja Kanadan malleissa
etäisyysyksikkönä käytetään metriä.
Etäisyysyksikköä voidaan vaihtaa Auto
Calibration -asetusvalikon kohdassa ”Distance
Unit”.
Vihjeitä
• Muut toiminnot kuin vastaanottimen kytkeminen
päälle ja pois ovat pois käytöstä automaattisen
kalibroinnin aikana.
• Seuraavissa tilanteissa mittaustulokset ovat ehkä
virheelliset tai automaattinen kalibrointi ei ole
mahdollinen:
– vastaanottimeen on kytketty erikoiskaiuttimet,
esimerkiksi dipolikaiuttimet.
– kun käytetään vyöhykkeen 2/vyöhykkeen 3
toimintoa vyöhykkeellä 2/vyöhykkeellä 3.
2
Automaattinen kalibrointi keskeytyy, jos
muutat äänenvoimakkuutta, valitset toisen
toiminnon, muutat vastaanottimen
kaiutinasetusta tai kytket kuulokkeet.
Vihje
Mittaustulosten tarkistaminen
ja tallentaminen
Tarkista mittaustulos.
Kun mittaus on valmis, kuuluu piippaus ja
mittaustulos näkyy televisioruudulla.
tehdäksesi valinnan
Kun ”Auto calibration (auto speaker
setup) complete but an issue occurred.
Confirm Issue?” näkyy televisioruudulla,
voit joko vahvistaa varoituksen (”Yes”)
tai et (”No”).
Noudata televisioruudun ohjeita, kun
valitset ”Yes”.
Katso varoituksia ja virhekoodeja
koskevat tarkemmat tiedot kohdasta
”Ilmoitusluettelo automaattisen
kalibrointimittauksen jälkeen” (sivu 46).
Automaattisen kalibroinnin
keskeyttäminen
1
Paina
”Next”.
Paina kaukosäätimen
, kun
televisioruudulla näkyy ”Please Press
ENTER”.
3
Valitse ”Yes” painamalla
toistuvasti B/b ja paina sitten
.
4
Painele V/v valitaksesi ”Auto
EQ” -muodon. Paina sitten
.
Huomautus
Kun kaiuttimet eivät ole oikeassa tahdissa,
televisioruudulla näkyy ”Out Phase”.
Kaiuttimen ”+”- ja ”–”-liittimet on ehkä
kytketty väärinpäin. Kaiuttimista riippuen
”OUT-OF-PHASE” näkyy televisioruudulla,
vaikka kaiuttimet olisi liitetty oikein. Tämä
johtuu kaiuttimien rakenteesta. Tässä
Mittaustulokset tallentuvat.
jatkuu
45FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Et voi mitata surround-kaiuttimien ja surroundtakakaiuttimien korkeutta. Aseta tämä arvo Auto
Calibration -asetusvalikon surround-paikan
asetuksista (sivu 72).
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 46 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Vihje
Vastaanotin päättelee kaiuttimen koon (LARGE/
SMALL) sen bassotoiston perusteella.
Mittaustulokset voivat vaihdella
optimointimikrofonin ja kaiuttimien sijainnin sekä
huoneen muodon mukaan. Mittaustulosten
noudattaminen on suositeltavaa. Näitä asetuksia voi
kuitenkin muuttaa Auto Calibration -asetusvalikossa
(sivu 71). Tallenna mittaustulokset ensin ja kokeile
sitten asetusten muuttamista, jos haluat.
Parametri
Selitys
Full Flat
Säätää kunkin kaiuttimen
taajuusvasteen tasaiseksi.
Engineer
Valitsee taajuuden, joka
vastaa Sonyn
kuunteluhuoneen
standardia.
Front Reference Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuudet etukaiuttimen
ominaisuuksien mukaisiksi.
OFF
5
Ilmoitusluettelo automaattisen
kalibrointimittauksen jälkeen
Näyttö
Selitys
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) painike on OFF-asennossa.
Muuta asetusta ja toista
automaattinen kalibrointi.
CODE 32
Vastaanotin ei havainnut yhtään
kaiutinta. Varmista, että
optimointimikrofoni on kytketty
oikein, ja toista automaattinen
kalibrointi.
Jos optimointimikrofoni on
kytketty oikein ja virhe toistuu,
mikrofonin kaapeli on ehkä
vahingoittunut tai sen johtimet on
kytketty väärin.
CODE 33
• Etukaiuttimia on kytketty vain
yksi tai ei yhtään.
• Optimointimikrofonia ei ole
kytketty.
• Vasenta tai oikeaa surroundkaiutinta ei ole kytketty.
• Surround-takakaiuttimet on
kytketty, mutta surroundkaiuttimia ei. Liitä surroundkaiuttimet SURROUNDliittimiin.
• Surround-takakaiutin on liitetty
vain SURROUND BACK
SPEAKERS R -liittimiin. Kun
liität vain yhden surroundtakakaiuttimen, liitä se
SURROUND BACK
SPEAKERS L -liittimiin.
CODE 34
Kaiuttimia ei ole asetettu oikeaan
paikkaan. Kaiuttimet tai oikea tai
vasen optimointimikrofoni on
ehkä sijoitettu väärin. Katso
kohtaa ”1: Kaiuttimien
asentaminen” (sivu 15) ja tarkista
kaiuttimen sijainti.
Asettaa automaattisen
kalibroinnin EQ-asetuksen
pois päältä.
Paina RETURN/EXIT O.
Automaattisen kalibroinnin
käynnistysruutu näkyy.
Huomautuksia
• DTS 96/24 -signaali toistetaan 48 kHz:n
signaalina, jos taajuusvasteen mittaustulosta
käytetään.
• Taajuusvastemittauksen tulosta ei käytetä
seuraavassa tilanteessa:
– MULTI IN on valittuna.
– ”2ch Analog Direct” on käytössä (sivu 108).
– Vastaanotettavien tulosignaalien
näytteenottotaajuus on yli 96 kHz.
46FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 47 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Selitys
WARNING 40
Automaattinen kalibrointi on
suoritettu. Kohinataso on
kuitenkin korkea. Onnistut ehkä
suorittamaan automaattisen
kalibroinnin, jos yrität uudelleen.
Mittaus ei ole mahdollinen
kaikissa ympäristöissä. Yritä
suorittaa automaattinen
kalibrointi hiljaisessa
ympäristössä.
WARNING 41
Optimointimikrofonin mittaaman
äänen voimakkuus on sallitun
alueen ulkopuolella. Ääni on
voimakkaampi kuin laite pystyy
mittaamaan. Yritä suorittaa
automaattinen kalibrointi silloin,
kun ympäristö on riittävän
hiljainen mittausta varten.
WARNING 42
Vastaanottimen
äänenvoimakkuus on sallitun
alueen ulkopuolella. Yritä
suorittaa automaattinen
kalibrointi silloin, kun ympäristö
on riittävän hiljainen mittausta
varten.
WARNING 43
Lisäbassokaiuttimen etäisyyttä ja
sijaintia ei voitu mitata. Tai
kaiuttimen kulmaa ei voitu
mitata. Virheen syynä voi olla
kohina. Yritä suorittaa
automaattinen kalibrointi
hiljaisessa ympäristössä.
Kun ”WRN CHECK” on valittu
Jos mittauksesta aiheutui varoitus, sen tarkat
tiedot tulevat näyttöön.
Paina
palataksesi kohdan
”Mittaustulosten tarkistaminen ja
tallentaminen” vaiheeseen 1.
Vihje
Vaihemittauksen tulokset voivat vaihdella
lisäbassokaiuttimen sijainnin mukaan. Ongelmia ei
kuitenkaan ilmene, vaikka vastaanottimessa
käytetään tätä arvoa.
NO WARNING Varoitustietoja ei ole.
----------
Kaiuttimia ei ole kytketty.
•CODE 31
1 Paina ja noudata sitten ohjeita, jotka alkavat
kohdan ”Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen” vaiheesta 1.
•CODE 32, 33, 34
1 Kun painat , ”RETRY?” tulee näyttöön.
2 Valitse ”YES” painamalla V/v ja paina sitten
.
3 Noudata ohjeita, jotka alkavat kohdan
4
”Automaattisen kalibroinnin suorittaminen”
vaiheesta 2.
Valitse sen esivalinnan numero, johon asetukset
tallennetaan, painamalla toistuvasti V/v ja paina
sitten
.
47FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Aloittaminen
Näyttö
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 48 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Valittu tulo
Toistettavissa olevat
laitteet
VIDEO 1, 2
VIDEO 1- tai VIDEO 2 liittimeen liitetty
videonauhuri tms.
VIDEO 3
VIDEO 3 -liittimeen liitetty
videokamera, televisiopeli
tms.
DVD
DVD-liittimeen liitetty DVDsoitin tms.
TV/SAT
TV/SAT-liittimeen liitetty
satelliittiviritin tms.
TAPE/CD-R
TAPE-liittimeen liitetty
kasettisoitin tms.
MD/DAT
MD/DAT-liittimeen kytketty
MD-tallennin, DAT-nauhuri
tms.
SA-CD/CD
SA-CD/CD-liittimeen liitetty
Super Audio CD -soitin, CDsoitin tms.
TUNER
Sisäänrakennettu radioviritin
PHONO
PHONO-liittimeen liitetty
levysoitin tms.
MULTI IN
MULTI CHANNEL INPUT liittimeen liitetty laite
USB
USB-liittimeen liitetty
kannettava audiolaite tms.
Soittaminen
Valitse laite
1
HDMI 1, 2, 3 HDMI 1, HDMI 2 tai HDMI 3
-liittimeen liitetyt laitteet
3
2
Kytke laitteeseen virta ja
käynnistä soitto.
3
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/– painiketta.
MUTING
1
Paina yhtä tulopainikkeista.
Kun haluat valita PHONO,
MULTI CHANNEL INPUT tai MD/
DAT -liittimeen liitetyn laitteen,
paina SHIFT ja paina sitten
PHONO, MULTI IN tai MD/DAT.
Myös vastaanottimen MASTER
VOLUME -säädintä voidaan käyttää.
Äänenvoimakkuuden alkuasetus on
hiljaisin mahdollinen (mykistys).
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta voidaan käyttää.
Kun haluat valita MULTI CHANNEL
INPUT -liittimiin liitetyn laitteen, paina
MULTI CH IN.
48FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 49 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Mykistystoiminnon
valitseminen
Soittaminen
Paina kaukosäätimen MUTING-painiketta.
Jos haluat peruuttaa toiminnon, paina
kaukosäätimen MUTING-painiketta
uudelleen tai lisää äänenvoimakkuutta
kääntämällä MASTER VOLUME -säädintä
myötäpäivään. Vaikka vastaanotin
sammutettaisiin, mykistys toimii, kun
vastaanottimeen kytketään jälleen virta.
Kaiuttimien vaurioitumisen
estäminen
Muista pienentää äänenvoimakkuutta, ennen
kuin katkaiset vastaanottimesta virran.
49FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: L-2
010COV.book Page 50 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Super Audio CD/CD:n kuunteleminen
2
3
5
3
5
• Tässä kuvataan Sonyn Super
Audio CD -soittimen toimintaa.
• Katso Super Audio CD soittimen tai CD-soittimen
mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
1
Kytke virta Super Audio CD -soittimeen tai
CD-soittimeen ja aseta levy kelkkaan.
2
3
Kytke virta vastaanottimeen.
”SA-CD/CD” voidaan valita myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painikkeen avulla.
z
Äänikenttä voidaan valita
musiikille sopivaksi. Tarkemmat
tiedot, katso sivulla 62.
Suositellut äänikentät:
Klassinen: Hall
Jazz: Jazz Club
Elävä konsertti: Live Concert,
Stadium
Paina SA-CD/CD -painiketta.
Esimerkki näytöstä
4
5
6
Soita levy.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun lopetat Super Audio CD- tai CD-levyn
kuuntelemisen, poista levy ja katkaise virta
vastaanottimesta sekä Super Audio CD soittimesta tai CD-soittimesta.
50FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: R-2
010COV.book Page 51 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
DVD:n katseleminen
Soittaminen
2
3
7
3
MULTI CHANNEL DECODING -valo
7
• Katso television ja DVDsoittimen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
z
1
2
3
z
Tarkista seuraavat seikat, jos et
kuule monikanavaääntä.
• Varmista, että äänilähde on
monikanavaformaatin mukainen
(etupaneelin MULTI
CHANNEL DECODING merkkivalo palaa toiston
aikana).
• Varmista, että tämä vastaanotin
on liitetty DVD-soittimeen
digitaalisella liitännällä.
• Varmista, että DVD-soittimen
digitaalinen äänilähtö on
asetettu oikein.
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina DVD-painiketta.
”DVD”:n voi valita myös tämän vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painikkeen avulla.
Valitse tarvittaessa toistettavan
levyn ääniformaatti.
Voit valita elokuvaan tai
musiikkiin sopivan äänikentän.
Tarkemmat tiedot, katso sivulla
62.
Suositellut äänikentät:
Elokuva: Cinema Studio EX
Elävä kuva: Live Concert
Urheilu: Sports
Kytke virta televisioon ja DVD-soittimeen.
Esimerkki näytöstä
4
Vaihda television tulo siten, että DVD:n kuva
näkyy.
5
Valmistele DVD-soitin.
Katso vastaanottimen mukana toimitettua ”Pikaasennusopasta”.
6
7
8
Soita levy.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun olet lopettanut DVD-levyn katselemisen,
poista levy ja katkaise virta
vastaanottimesta, televisiosta ja DVDsoittimesta.
51FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: L-2
010COV.book Page 52 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Televisiopelien pelaaminen
2
3
7
3
7
• Katso television ja televisiopelin
mukana toimitettuja ohjeita.
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
1
2
3
Kytke virta televisioon ja televisiopeliin.
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina VIDEO 3*.
”VIDEO 3*” voidaan valita myös tämän vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painikkeella.
* Kun liität televisiopelin etupaneelin VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN -liittimeen.
Esimerkki näytöstä
4
Vaihda television tuloliitäntä siten, että
televisiopelin kuva näkyy.
5
6
Valmistele televisiopeli.
7
8
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Aseta levy kelkkaan ja aloita sen toistaminen
televisiopelillä.
Kun lopetat pelin pelaamisen, poista levy ja
katkaise virta vastaanottimesta, televisiosta
ja televisiopelistä.
52FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: R-2
010COV.book Page 53 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Videon katseleminen
Soittaminen
2
3
6
3
6
• Katso television ja
videonauhurin mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
1
2
3
Kytke virta videonauhuriin.
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina VIDEO 1*.
”VIDEO 1*” voidaan valita myös tämän vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painikkeella.
* Kun liität videonauhurin VIDEO 1 -liittimeen.
Esimerkki näytöstä
4
Vaihda television tulo siten, että
videonauhurin kuva näkyy.
5
6
7
Toista kasettia videonauhurilla.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun olet lopettanut videon katselemisen,
poista kasetti ja katkaise virta
vastaanottimesta, televisiosta ja
videonauhurista.
53FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 54 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Vahvistimen käyttäminen
Valikkojen yleiskuvaus
Seuraavat valikon vaihtoehdot ovat
käytettävissä kaikissa asetusvalikoissa.
Auto Calibration (sivu 69)
Kaiuttimia (automaattinen/manuaalinen)
voidaan säätää Auto Calibration asetusvalikon avulla.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”9:
Asetusten kalibroiminen automaattisesti
(AUTO CALIBRATION)” (sivu 42) tai
”Kaiutinasetusten säätäminen käsin”
(sivu 69).
Surround
Voit valita itsellesi mieluisimman
äänikentän Surround -asetusvalikon avulla.
Valitse asetusvalikosta Surround -asetukset.
Tarkemmat tiedot parametrien
muuttamisesta, sivulla 58.
Input
Valitsee vastaanottimen tulon.
Katso kutakin tuloa koskevat tarkemmat tiedot
kohdasta ”Valitse laite” (sivu 48).
Music
Voit kuunnella musiikkia USB-liittimeen
liitetyltä audiolaitteelta.
Katso musiikkitoimintoa koskevat tarkemmat
tiedot kohdasta ”Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta” (sivu 87).
FM/AM
Voit kuunnella radiota vastaanottimella.
Katso viritintoimintoa koskevat tarkemmat
tiedot kohdasta ”Virittimen käyttäminen”
(sivu 78).
Settings
Vastaanottimen asetuksia ja säätöjä voidaan
tehdä Settings -valikkojen avulla.
Multi Zone
Monivyöhykkeellä olevia laitteita voi ohjata
Multi Zone -asetusvalikon avulla.
Tarkemmat tiedot parametrien
muuttamisesta, sivulla 99.
Audio
Katso tarkemmat äänen Audio asetusvalikon avulla tapahtuvaa säätämistä
koskevat ohjeet kohdasta ”Audioasetukset
(Audio -asetusvalikko)” (sivu 55).
Video
Katso tarkemmat kuvan Video asetusvalikon avulla tapahtuvaa säätämistä
koskevat ohjeet kohdasta ”Videoasetukset
(Video -asetusvalikko)” (sivu 56).
System
Katso tarkemmat järjestelmän System asetusvalikon avulla tapahtuvaa säätämistä
koskevat ohjeet kohdasta
”Järjestelmäasetukset (System asetusvalikko)” (sivu 57).
54FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 55 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautus
Audioasetukset (Audio asetusvalikko)
Voit tehdä audioasetuksia tarpeidesi mukaan
Audio -asetusvalikon avulla. Valitse Settings valikosta ”Audio”. Tarkemmat tiedot
parametrien muuttamisesta, katso ”7:
Valikkojen selaaminen” (sivu 38).
x Decode Priority
(Digitaalisen audiotulon
dekoodauksen prioriteetti)
Mahdollistaa DIGITAL IN- ja HDMI IN liittimiin tulevan digitaalisen signaalin
tulomuodon määrittämisen.
• AUTO
Vaihtaa automaattisesti tulomuotoa DTS,
Dolby Digital ja PCM välillä.
• PCM
Kun DIGITAL IN -liittimen signaali on
valittu, PCM-signaalilla on etusija (jotta
estetään keskeytykset toiston alkaessa).
Ääntä ei ehkä kuitenkaan kuulu formaatista
johtuen, kun syötetään muita signaaleja.
Valitse tässä tapauksessa asetuksen arvoksi
”AUTO”.
Kun HDMI IN -liittimen signaali on valittu,
kytketystä soittimesta saadaan vain PCMsignaali. Kun vastaanotetaan mikä tahansa
muu signaali, valitse tämän asetuksen
arvoksi ”AUTO”.
x Dual Mono
(Digitaalisen lähetyksen kielen
valitseminen)
Mahdollistaa digitaalisen lähetyksen
kuuntelukielen valitsemisen. Tätä toimintoa
voi käyttää vain Dolby Digital -lähteiden
kanssa.
• MAIN/SUB
Ensisijaisen kielen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja toissijaisen kielen ääni
oikeasta etukaiuttimesta samaan aikaan.
• MAIN
Pääkielen ääni kuuluu.
• SUB
Lisäkielen ääni kuuluu.
• MAIN+SUB
Sekä pää- että lisäkielen ääni kuuluu
miksattuna.
x A/V Sync
(Audio- ja videotulojen
synkronointi)
Voit viivästää ääntä, jotta kuva ja ääni ovat
samassa tahdissa. Viivettä voidaan säätää 0ms
ja 300 ms välillä 10 ms askelin.
Huomautuksia
• Tästä toiminnosta on hyötyä, kun käytetään suurta
nestekide- tai plasmatelevisiota tai videotykkiä.
• Voit säätää viiveeksi enintään 300 ms, kun
– Näytteenottotaajuus on alle 48 kHz.
– Analoginen signaali on kaksikanavainen.
• Voit säätää viiveeksi enintään 150 ms, kun
– Näytteenottotaajuus on 88,2 kHz tai 96 kHz.
Vaikka parametrin arvona saattaa näkyä tässä
tilanteessa jopa 300 ms, viive voi olla enintään 150
ms.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI IN on valittuna.
– Vastaanotettavien tulosignaalien
näytteenottotaajuus on yli 96 kHz.
– Monikanavainen PCM-signaali saadaan HDMI
IN -liittimestä.
– ”2ch Analog Direct” on käytössä (sivu 108).
jatkuu
55FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Vahvistimen käyttäminen
Audio -asetusvalikon parametrit
Kun ”AUTO” on valittuna ja kun digitaalisista
audioliittimistä tuleva ääni (CD:lle tms.) keskeytyy
soiton alkaessa, valitse ”PCM”.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 56 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x HDMI Audio
(HDMI-audiotulon valitseminen)
Voit valita HDMI-audiotulon toistavasta
laitteesta, joka on kytketty vastaanottimen
HDMI-liittimeen.
• TV+AMP
Ääni kuuluu television kaiuttimesta ja
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatu riippuu television
äänenlaadusta kuten kanavien määrästä,
näytteenottotaajuudesta jne. Jos televisiossa on
stereokaiuttimet, vastaanottimesta annettava
ääni on niin ikään stereofoninen, vaikka
toistettaisiin monikanavaista ohjelmaa.
• Kun kytket vastaanottimen videolaitteeseen
(videotykkiin tms.), ääni ei ehkä kuulu
vastaanottimesta. Valitse tällöin ”AMP”.
• AMP
Toistavan laitteen HDMI-audiosignaali
ohjautuu vain vastaanottimeen kytkettyihin
kaiuttimiin. Monikanavainen ääni voidaan
toistaa sellaisenaan.
Huomautus
Audiosignaali ei anneta ulos television
kaiuttimista, kun HDMI Audio -asetukseksi on
valittu ”AMP”.
Videoasetukset (Video asetusvalikko)
Komponenttivideon tulon kohdistus voidaan
vaihtaa toiselle tulolle ja nimetä tulot Video asetusvalikon avulla. Valitse Settings valikosta ”Video”. Tarkemmat tiedot
parametrien muuttamisesta, katso ”7:
Valikkojen selaaminen” (sivu 38).
Video -asetusvalikon parametrit
x Video Convert
(Videosignaalin muuntaminen)
Mahdollistaa analogisen videotulosignaalin
resoluution muuntamisen.
• OFF
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Analogisen
videotulosignaalin muuntaminen” (sivu 85).
56FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 57 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Järjestelmäasetukset
(System -asetusvalikko)
Vastaanottimen asetuksia voidaan muokata
System -asetusvalikon avulla. Valitse Settings
-valikosta ”System”. Tarkemmat tiedot
parametrien muuttamisesta, katso ”7:
Valikkojen selaaminen” (sivu 38).
Vahvistimen käyttäminen
System -asetusvalikon
parametrit
x Dimmer
(Näytön kirkkaus)
Voit säätää näytön kirkkautta. Jos valitaan
sellainen asetus, että näyttö sammuu
kokonaan, myös MULTI CHANNEL
DECODING -merkkivalo sammuu.
• 100% (alas)
• 60% (alas)
• 0% (alas)
x Speaker Impedance
(Kaiuttimien impedanssi)
• 8Ω
• 4Ω
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”8:
Kaiuttimien asetusten valitseminen” (sivu 40).
57FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 58 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
5
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
Surround-äänen kuunteleminen
Esiohjelmoidun
äänikentän käyttäminen
Paina ON SCREEN.
6
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”Settings”. Paina
sitten
tai b.
Settings -valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla.
3
4
7
5
Valitse ”Surround” painamalla
toistuvasti V/v ja paina sitten
.
6-8
MENU
1
Aloita monikanavaisilla
surround-tehosteilla koodatun
lähteen (DVD tms.) toistaminen.
2
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten” (sivu 19).
3
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
4
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
58FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 59 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
8
Valitse haluamasi surroundääni painelemalla V/v.
2CH-muodon tyypit
x 2ch Stereo
Vastaanotin antaa äänen ulos vain vasemman-/
oikeanpuoleisista etukaiuttimista.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavanomaiset kaksikanavaiset stereolähteet
ohittavat äänikenttäprosessoinnin kokonaan,
ja monikanavaiset surround-muodot
yhdistetään kaksikanavaisiksi.
Huomautus
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2CH STEREO
-muodolla. Jos haluat kuunnella kaksikanavaista
stereolähdettä käyttäen vasenta ja oikeaa
etukaiutinta ja lisäbassokaiutinta, valitse ”A.F.D.
AUTO”.
Tämä vastaanotin tuottaa matalataajuisen signaalin
annettavaksi lisäbassokaiuttimelle, kun L.F.E.signaalia ei ole. Tämä on alipäästöinen äänitehoste,
joka annetaan lisäbassokaiuttimelta
kaksikanavaiselle signaalille.
x 2ch Analog Direct
Voit muuttaa valitun audiotulon
kaksikanavaiseksi analogiseksi tuloksi. Sitten
voit nauttia hyvälaatuisen analogisen lähteen
kuuntelusta.
Tätä toimintoa käytettäessä on mahdollista
säätää vain etukanavien äänenvoimakkuutta ja
tasapainoa.
59FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Surround-äänen kuunteleminen
Mukautetut asetukset mahdollistava
parametri tuottaa ”Custom Settings” valikon, jonka avulla voidaan tehdä
edistyneitä säätöjä. Katso tarkemmat
tiedot kohdasta ”Äänitehosteen
säätäminen” (sivu 63).
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
060SUR.fm Page 60 Wednesday, September 27, 2006 5:01 PM
A.F.D. -muodon tyypit
A.F.D. (Auto Format Direct) -toiminnolla voit
parantaa äänenlaatua ja valita
dekoodausmuodon, kun kuuntelet
kaksikanavaista stereoääntä
monikanavaäänenä.
A.F.D. -muoto
MonikanavaTehoste
audio
dekoodauksen
jälkeen
A.F.D. AUTO
(Havaitseminen
automaattisesti)
Säätää äänen kuin se olisi tallennettu tai koodattu
lisäämättä mitään surround-tehosteita.
PRO LOGIC
4-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 4.1 kanavalle.
PRO LOGIC II MOVIE
5-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic II Movie -dekoodauksen.
Tämä asetus on ihanteellinen Dolby Surround koodatuille elokuville. Tämä toiminto voi myös toistaa
äänen 5.1-kanavaisena, kun katsellaan päälleäänitettyjä
tai vanhoja elokuvia videoina.
PRO LOGIC II MUSIC
5-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic II Music -dekoodauksen.
Tämä asetus on ihanteellinen normaaleille stereolähteille
kuten CD:ille.
PRO LOGIC II GAME
5-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic II Game -dekoodauksen.
PRO LOGIC IIx MOVIE*
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Movie -dekoodauksen.
Tämä asetus on ihanteellinen Dolby Surround koodatuille elokuville. Tämä toiminto voi myös toistaa
äänen 7.1-kanavaisena, kun katsellaan päälleäänitettyjä
tai vanhoja elokuvia videoina.
PRO LOGIC IIx MUSIC*
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Music -dekoodauksen.
Tämä asetus on ihanteellinen normaaleille stereolähteille
kuten CD:ille.
PRO LOGIC IIx GAME*
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Game -dekoodauksen.
Neo:6 Cinema
6-kanavaiset
signaalit
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -dekoodauksen.
Neo:6 Music
6-kanavaiset
signaalit
Suorittaa DTS Neo:6 Music -dekoodauksen. Tämä
asetus on ihanteellinen normaaleille stereolähteille kuten
CD:ille.
MULTI STEREO
(Moni-Stereo)
Soittaa kaksikanavaiset vasemmat ja oikeat signaalit
kaikista kaiuttimista.
* Et voi valita tätä dekoodausta, jos vastaanottimeen ei ole kytketty surround-takakaiuttimia.
60FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 61 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI IN on valittuna.
– Vastaanotettavien tulosignaalien
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
– Monikanavainen PCM-signaali saadaan HDMI
IN -liittimestä.
• Jos äänikenttä asetetaan DTS 96/24-signaalin
vastaanoton aikana, signaali toistetaan vain 48 kHz
taajuudella.
Vihjeitä
Surround-äänen kuunteleminen
• ”A.F.D. AUTO” on yleensä suositeltava, mutta
toisinaan on ehkä parempi valita SB Decoding
(sivu 66) ja valita haluttua muotoa vastaava
tulovirta.
• DVD-ohjelman tms. koodausformaatin voi
tarkistaa pakkauksen logosta.
–
: Dolby Digital -levyt
–
: Dolby
Surround -koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
• Vain Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus on
toiminnassa, kun syötetään monikanavaista
signaalia.
Auto Calibration -asetusvalikon ”SB Decoding” ja
”SB Dec Mode” -kohtien asetukset eivät tällöin ole
käytettävissä. Jos valitaan muu dekoodausmuoto
kuin Dolby Pro Logic IIx, ulos annetaan
monikanavainen ääni (koodattuna).
Jos lisäbassokaiutin on
liitettynä
Tämä vastaanotin tuottaa matalataajuisen
signaalin annettavaksi lisäbassokaiuttimelle,
kun L.F.E.-signaalia ei ole. Tämä on
alipäästöinen äänitehoste, joka annetaan
lisäbassokaiuttimelta kaksikanavaiselle
signaalille. Matalataajuista signaalia ei
kuitenkaan muodosteta, kun on valittu asetus
”Neo:6 Cinema” tai ”Neo:6 Music” ja
jokaisen kaiuttimen kokoasetus on ”LARGE”.
Jotta Dolby Digital basson ohjauspiiristä
saataisiin täysi hyöty, suosittelemme
asettamaan lisäbassokaiuttimen rajataajuuden
mahdollisimman korkeaksi.
61FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 62 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Musiikki-/elokuvamuodon tyypit
Surround-ääntä voidaan käyttää
yksinkertaisesti valitsemalla jokin
vastaanottimen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Ne tuovat elokuvateatterien ja
konserttihallien elähdyttävän ja voimallisen
äänen kotiisi.
Käyttötarkoitus
Äänikenttä
Tehoste
Elokuva
Cinema Studio EX A
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Cary Grant Theater” elokuvastudion ääniominaisuudet. Tämä vakiomuoto sopii
upeasti lähes kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
Cinema Studio EX B
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Kim Novak Theater” elokuvastudion ääniominaisuudet. Tämä muoto on
ihanteellinen paljon äänitehosteita sisältävien tieteiselokuvien
ja toimintaelokuvien katseluun.
Cinema Studio EX C
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment arviontinäyttämön
ääniominaisuudet. Tämä muoto on ihanteellinen musikaalien
ja orkesterimusiikin katseluun, joissa musiikki on ääniraidalla.
V.Multi Dimension
DCS
Luo useita virtuaalisia kaiuttimia yhdestä todellisesta
surround-kaiuttimien parista.
Hall
Jäljittelee klassisen konserttisalin akustiikkaa.
Jazz Club
Tuottaa jazz-klubin akustiikan.
Live Concert
Tuottaa 300-paikkaisen esiintymishallin akustiikan.
Musiikki
Kuulokkeet*
Stadium
Tuottaa suuren ulkoilmastadionin tunteen.
Sports
Tuottaa urheilulähetyksen tunteen.
Portable Audio
Parantaa ja selventää kannettavasta audiolaitteesta tulevaa
ääntä. Tämä vaihtoehto on ihanteellinen MP3-muotoiselle ja
muulle pakatulle musiikille.
Headphone (2ch)
Tämä muoto valitaan automaattisesti, kun käytetään
kuulokkeita ja kun 2CH STEREO -muoto (sivu 59) tai A.F.D.muoto (sivu 60) on valittu. Tavallista kaksikanavaista
stereolähdettä käytettäessä äänikentän käsittely ohitetaan
kokonaan ja monikanavaiset surround-muodot yhdistetään
kaksikanavaisiksi.
Headphone Theater DCS Tämä muoto valitaan automaattisesti, kun käytetään
kuulokkeita ja elokuvalle tai musiikille sopiva äänikenttä on
valittu. Tämä mahdollistaa teatterinkaltaisen ympäristön
kokemisen kuunneltaessa kuulokkeilla.
Headphone (Direct)
Analogiset signaalit toistetaan käsittelemättä sävyä,
äänikenttää tms.
Headphone (Multi)
Tämä muoto valitaan automaattisesti, kun käytetään
kuulokkeita ja MULTI IN on valittu. Toistaa MULTI
CHANNEL INPUT -liittimistä saadut etukanavien analogiset
signaalit.
* Voit valita tämän äänikentän, jos kuulokkeet on kytketty vastaanottimeen.
62FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 63 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautuksia
Äänitehosteen
säätäminen
Mukautetut asetukset mahdollistava parametri
tuottaa ”Custom Settings” -valikon, jonka
avulla voidaan tehdä edistyneitä säätöjä.
2-3
Vihjeitä
• DCS -merkillä varustetut äänikentät käyttävät
DCS-tekniikkaa. Katso ”Sanasto” (sivu 122).
• Kun äänikentän DCS -merkki on valittu,
näytössä syttyy Digital Cinema Sound merkkivalo.
MOVIE/MUSIC-surroundtehosteen kytkeminen pois
käytöstä
1
Valitse äänikenttä (sivu 58).
2
Valitse ”Custom Settings”
painamalla b ja paina sitten
Valitse Surround -asetusvalikosta ”2CH
STEREO” tai ”AUTO”.
.
jatkuu
63FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Surround-äänen kuunteleminen
• Musiikin ja elokuvan äänikentät eivät toimi
seuraavissa tapauksissa.
– MULTI IN on valittuna.
– Vastaanotettavien tulosignaalien
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
– Monikanavainen PCM-signaali saadaan HDMI
IN -liittimestä.
• Jos äänikenttä asetetaan DTS 96/24-signaalin
vastaanoton aikana, signaali toistetaan vain 48 kHz
taajuudella.
• Virtuaalikaiuttimien tarjoamat tehosteet voivat
lisätä toistosignaalin kohinaa.
• Kun kuunnellaan virtuaalikaiuttimia hyödyntäviä
äänikenttiä, surround-kaiuttimista ei kuulu suoraan
mitään ääntä.
• Kun valittuna on jokin musiikin äänikentistä,
lisäbassokaiuttimesta ei anneta ääntä, jos kaikille
kaiuttimille on Auto Calibration -asetusvalikossa
valittu ”LARGE”. Ääni annetaan kuitenkin ulos
lisäbassokaiuttimesta, jos digitaalisessa
tulosignaalissa on L.F.E. -signaali tai jos surroundetu- tai takakaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
valittuna on elokuvan äänikenttä tai jos ”Portable
Audio” on valittuna.
• Taka-surround-dekoodaus ei toimi, jos musiikin
äänikenttä on valittuna (sivu 67).
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 64 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x Dimension Control
Voit muilla tavoin säätää Dolby Pro Logic IIja IIx Music -muodon dekoodausta. Tämä
parametri voidaan asettaa vain, kun A.F.D. muodoksi on asetettu ”PRO LOGIC II
MUSIC” tai ”PRO LOGIC IIx MUSIC”
(sivu 60).
Etukanavien ja surround-kanavien eroa
voidaan säätää.
3
Tarkkaile ääntä ja säädä valittu
parametri V/v/B/b ja
avulla.
Katso tarkemmat tiedot seuraavista
valikkoparametreista.
Huomautus
Kussakin valikossa säädettävissä olevat asetukset
riippuvat äänikentästä.
Tehostetason säätäminen
1 Valitse tehostetaso painelemalla V/v.
Paina sitten
vaiheessa 2.
2 Säädä tasoa painelemalla V/v.
Korkeampi asetus merkitsee surroundtehosteen lisääntymistä.
Tasoa voidaan säätää 20% ja 120% välillä
5% askelin.
Custom Settings valikkoparametri
x Center Width Control
Voit muilla tavoin säätää Dolby Pro Logic IIja IIx Music -muodon dekoodausta. Tämä
parametri voidaan asettaa vain, kun A.F.D. muodoksi on asetettu ”PRO LOGIC II
MUSIC” tai ”PRO LOGIC IIx MUSIC”
(sivu 60).
Voit säätää Dolby Pro Logic II -dekoodauksen
tuottaman keskikanavasignaalin jakaumaa
vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen.
x Panorama Mode
Voit muilla tavoin säätää Dolby Pro Logic IIja IIx Music -muodon dekoodausta. Tämä
parametri voidaan asettaa vain, kun A.F.D. muodoksi on asetettu ”PRO LOGIC II
MUSIC” tai ”PRO LOGIC IIx MUSIC”
(sivu 60).
• ON
Voit levittää surround-etukaiuttimien
äänikentän kuuntelupaikasta vasemmalle ja
oikealle (panoraamamuoto).
• OFF
Panorama-muoto ei ole aktivoituna.
x Screen Depth
Tämä parametri on tarkoitettu erityisesti
Cinema Studio EX -muodoille (sivu 62).
Mahdollistaa elokuvateatterista tutun
tuntemuksen, että etukaiuttimien ääni tulee
kuuntelutilan kankaan sisältä.
• ON
Voit luoda ääniympäristön, jossa tunnet
äänen tulevan suoraan sinua kohti suurelta
edessäsi olevalta valkokankaalta.
• OFF
Tämä toiminto ei ole aktiivinen.
x Virtual Speakers
Tämä parametri on tarkoitettu erityisesti
Cinema Studio EX -muodoille (sivu 62).
• ON
Virtuaalikaiuttimet luodaan.
• OFF
Virtuaalikaiuttimia ei luoda.
64FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 65 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Surround -asetusten
vaihtoehtovalikon parametri
Tarkemmat tiedot parametrien muuttamisesta,
katso ”Äänitehosteen säätäminen” (sivu 63).
x SB Decoding
(Taka-surroundin dekoodaus)
Kun DVD-ohjelmiston tms. surroundtakasignaali, joka on tallennettu Dolby Digital
Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 - tai muussa muodossa,
dekoodataan, voit nauttia elokuvan tekijöiden
tavoittelemasta surround-äänestä.
2
x SB Dec Mode
(Taka-surroundin
dekoodausmuoto)
Voit valita taka-surroundin
dekoodausmuodon.
• DDEX
• PLIIx MV
• PLIIx MS
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Takasurround-dekoodaus-muodon käyttäminen
(SB Decoding)” (sivu 66).
Surround-äänen kuunteleminen
Voit valita taka-surroundin
dekoodaustoiminnon.
• OFF
• AUTO
• ON
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Takasurround-dekoodaus-muodon käyttäminen
(SB Decoding)” (sivu 66).
Taka-surrounddekoodaus-muodon
käyttäminen
3
5-6,
8-9
7
4
MENU
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten” (sivu 19).
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
jatkuu
65FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 66 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
4
Paina ON SCREEN.
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
5
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”Settings”. Paina
sitten
tai b.
Settings -valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla.
6
7
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”Surround”. Paina
sitten
tai b.
Paina OPTIONS.
Televisioruudulla näkyy
vaihtoehtovalikon luettelo.
8
Valitse ”SB Dec Mode”
painamalla toistuvasti V/v ja
paina sitten
.
Taka-surround-dekoodausmuodon käyttäminen (SB
Decoding)
Kun DVD-ohjelmiston tms. surroundtakasignaali, joka on tallennettu Dolby Digital
Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 - tai muussa muodossa,
dekoodataan, voit nauttia elokuvan tekijöiden
tavoittelemasta surround-äänestä.
x SB Decoding
• AUTO
Jos tulovirrassa on 6.1 kanavan
dekoodaustunnusa), surround-takasignaalille
tehdään sopiva dekoodaus.
Tulovirta
TuloTaka-surroundin
kanavat dekoodaus
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Dolby Digital EX standardin mukainen
matriisidekooderi
(sivu 67)
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES Matrix
6.1c)
6.1e)
DTS Matrix -koodaus
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete koodaus
a) 6.1-kanavainen
9
Valitse surroundtakakoodausmuoto
painelemalla V/v. Paina sitten
.
Vihje
Surround-takakoodausmuodon voi valita Auto
Calibration -asetusvalikon ”SB Decoding” -kohdan
avulla (sivu 66).
dekoodauslippu on tieto, joka on
tallennettu ohjelmallisesti esimerkiksi DVDlevylle.
b) Dolby Digital-DVD, joka sisältää Surround EX lipun. Dolby Corporationin kotisivu tarjoaa apua
Surround EX -elokuvien tunnistamiseen.
c) Tunnuksella koodattu ohjelma, joka ilmaisee sillä
olevan sekä DTS-ES Matrix että 5.1 kanavan
signaali.
d) Ohjelmisto, johon on koodattu sekä 5.1-kanavaiset
signaalit että laajennusvirta signaalien
palauttamiseksi diskreettiin 6.1-kanavaiseen
muotoon. Discrete 6.1 -kanavan signaalit ovat
DVD-kohtaisia signaaleja, joita ei käytetä
elokuvateattereissa.
e)
Kun kaksi surround-takakaiutinta on kytketty,
lähtökanava sisältää 7.1-kanavaiset signaalit.
66FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 67 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
• ON
SB Dec Mode -asetusta sovelletaan 5.1
kanavan ja 6.1 kanavan dekoodaukseen
tulovirrassa.
• OFF
Taka-surround-dekoodausta ei tehdä.
Huomautuksia
• Dolby Digital EX -määrityksiä vastaavaa Matrixdekoodausta sovelletaan riippumatta takasurround-dekooderimuodon asetuksesta, kun
elokuvan äänikenttä on valittuna.
• Dolby Digital EX -matriisidekoodausta käytetään,
jos kaiutinasetus on 6.1-kanavainen järjestelmä, ja
Pro Logic IIx -elokuvadekoodausta käytetään, jos
kaiutinasetus on 7.1-kanavainen järjestelmä, kun
valitaan Dolby PLIIx MS seuraavissa tilanteissa:
– Dolby Digital Surround EX-signaali otetaan
– ”SB Decoding” -asetuksena on AUTO
Surround-äänen kuunteleminen
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI IN on valittuna.
– Musiikille tai elokuvalle sopiva äänikenttä on
valittu.
– DTS 96/24 -signaaleja vastaanotetaan.
– Monikanavainen PCM-signaali saadaan HDMI
IN -liittimestä.
• Surround-takakaiuttimesta ei ehkä tule ääntä, kun
Dolby Digital EX -muoto on valittu. Eräillä
levyillä ei ole Dolby Digital Surround EX -lippua,
vaikka pakkauksessa olisi Dolby Digital EX -logo.
Valitse tällöin ”ON”.
• Kun ”PLIIx” on valittuna, SB Decoding koodataan
PLIIx -muodolla.
Huomautuksia
x SB Dec Mode
Taka-surround-dekoodausmuodon voi valita
vain, kun ”SB Decoding” -asetuksena on
”ON” tai ”AUTO” ja kun tulovirta sisältää
Dolby Digital Surround EX -tunnuksen.
Parametri
Kaiutin- Taka-surroundin
asetus dekoodaus
DDEX
7.1
kanavaa
Matrix-dekooderi vastaa
Dolby Digital EX määrityksiä
6.1
kanavaa
Matrix-dekooderi vastaa
Dolby Digital EX määrityksiä
7.1
kanavaa
Movie-dekooderi vastaa
Dolby Pro Logic IIx määrityksiä
6.1
kanavaa
Matrix-dekooderi vastaa
Dolby Digital EX määrityksiä
7.1
kanavaa
Music-dekooderi vastaa
Dolby Pro Logic IIx määrityksiä
6.1
kanavaa
Music-dekooderi vastaa
Dolby Pro Logic IIx määrityksiä
PLIIx MV
PLIIx MS
67FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 68 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
1
Surround-tehosteiden
kuunteleminen pienellä
äänenvoimakkuudella
(NIGHT MODE)
Tämä toiminto mahdollistaa teatterinkaltaisen
ympäristön säilyttämisen pienellä
äänenvoimakkuudella. Tätä toimintoa voi
käyttää muiden äänikenttien kanssa.
Kun katsellaan elokuvaa myöhään yöllä, puhe
kuuluu selvästi pienellä
äänenvoimakkuudella.
Paina RECEIVER.
Vastaanotin aktivoituu.
2
Paina NIGHT MODE.
NIGHT MODE -toiminto on aktivoitu.
NIGHT MODE asetetaan päälle ja pois,
kun painetaan NIGHT MODE.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI IN on valittuna.
– Vastaanotettavien tulosignaalien
näytteenottotaajuus on yli 96 kHz.
• Jos NIGHT MODE -asetukseksi valitaan ON
vastaanotettaessa DTS 96/24 -signaalia, signaali
toistetaan vain 48 kHz taajuudella.
Vihje
Kun tämä toiminto on käytössä, BASS, TREBLE ja
EFFECT-tasot nousevat, ja ”D.Range Comp.”
asetukseksi tulee automaattisesti ”MAX” (sivu 74).
1
2
68FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 69 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
4
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
Kaiuttimien edistynyt asennus
Kaiutinasetusten
säätäminen käsin
Paina ON SCREEN.
5
Kutakin kaiutinta voidaan säätää käsin.
Kaiutintasoja voidaan säätää myös
automaattisen kalibroinnin valmistuttua.
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”Settings”. Paina
sitten
tai b.
Settings -valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla.
2
4
6
Valitse ”Auto Calibration”
painamalla toistuvasti V/v ja
paina sitten
.
7
Valitse ”Position” painamalla
toistuvasti V/v/B/b ja paina
sitten
.
5-9,
11,
13-15
10,12
MENU
1
Kaiuttimien edistynyt asennus
3
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten” (sivu 19).
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
jatkuu
69FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 70 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
8
Valitse paikkanumero
painelemalla V/v. Paina sitten
tai b.
Paikkanumeron voi nimetä. Katso
”Tulojen nimeäminen” (sivu 89).
12 Paina OPTIONS.
13 Valitse ”Test Tone” painamalla
toistuvasti V/v ja paina sitten
.
Testiääni kuuluu vuorotellen kustakin
kaiuttimesta.
Voit valita testiäänityypin. Katso
tarkemmat tiedot kohdasta ”Auto
Calibration -asetusten vaihtoehtovalikon
parametrit” (sivu 73).
14 Valitse säädettävä kaiutin ja
9
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”Manual Setup”. Paina
sitten
tai b.
säädä sitten parametria V/v
avulla.
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien tasoa
samanaikaisesti, paina MASTER VOL +/–.
• Valittu arvo on näytössä säätämisen aikana.
15 Valitse ”OFF” painamalla
toistuvasti V/v ja paina sitten
.
Testiääni sammuu.
Kun testiääni ei kuulu
kaiuttimista
10 Paina OPTIONS ja valitse sitten
”Speaker Pattern”.
• Kaiutinjohtoja ei ehkä ole kytketty
huolellisesti. Tarkista, että johdot ovat
kunnolla kiinni ja että ne eivät irtoa, jos niitä
vedetään varovasti.
• Kaiutinjohdoissa on ehkä oikosulku.
Kun testiääni kuuluu eri
kaiuttimesta kuin mikä näkyy
ruudulla
Liitetyn kaiuttimen kaiutinasettelua ei ole
tehty oikein. Varmista, että kaiuttimen liitäntä
ja kaiutinasettelu sopivat yhteen.
Valitse ”Speaker Pattern” käytettävän
kaiutinjärjestelmän mukaan.
Kaiutinasettelua ei tarvitse valita
automaattisen kalibroinnin jälkeen.
11 Valitse haluamasi
kaiutinasettelu painelemalla V/
v.
Tarkempi säätö
Testiääni tai äänilähde voidaan antaa kahdelle
vierekkäiselle kaiuttimelle näiden tasapainon
ja tason säätämiseksi.
Valitse sitten Auto Calibration -asetusvalikon
”Phase Audio” tai ”Phase Noise” -kohdan
avulla kaksi kaiutinta, joita haluat säätää
(sivu 73).
70FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 71 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kaiuttimen manuaalisen
asetusvalikon parametri
x Kaiuttimien äänitaso
(Kaiuttimen taso)
Kunkin kaiuttimen tasoa (keski, oikea/vasen
surround, takavasen/-oikea surround,
lisäbasso) voidaan säätää. Tasoa voidaan
säätää -20 dB ja +10 dB välillä 0,5 dB välein.
Tasapainon voi säätää etuvasemmalle/oikealle kaiuttimelle. Etuvasen taso voidaan
säätää FL–10,0 dB ja FL+10,0 dB välillä 0,5
dB askelin. Myös etuoikea taso voidaan säätää
FR–10,0 dB ja FR+10,0 dB välillä 0,5 dB
askelin.
Kun valittuna on jokin musiikin äänikenttä,
lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, jos kaikkien
kaiutinten asetuksena on ”LARGE”. Ääni annetaan
kuitenkin ulos lisäbassokaiuttimesta, jos
digitaalisessa tulosignaalissa on L.F.E. -signaali tai
jos surround-etu- tai takakaiuttimien asetuksena on
”SMALL”, valittuna on elokuvan äänikenttä tai jos
”Portable Audio” on valittuna.
x Kaiuttimien etäisyys
(Kunkin kaiuttimen etäisyys
kuuntelupaikasta)
Kunkin kaiuttimen (etuvasen/-oikea, keski,
vasen/oikea surround, takavasen/-oikea
surround, lisäbasso) etäisyyttä
kuuntelupaikasta voidaan säätää.
Etäisyyttä voidaan säätää 1,0 – 7,0 metrin
välillä 1 cm:n askelin.
• Jos vasen etukaiutin ja oikea etukaiutin eivät ole
sijoitetut samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta,
aseta etäisyys lähimmän kaiuttimen mukaan.
• Jos vasen surround-kaiutin, oikea surroundkaiutin, takavasen surround-kaiutin ja takaoikea
surround-kaiutin eivät ole sijoitetut samalle
etäisyydelle kuuntelupaikasta, aseta etäisyys
lähimmän kaiuttimen mukaan.
• Jos määrität kaiuttimien asetukset käyttämällä
automaattista kalibrointia, voit säätää kaiuttimen
etäisyyden 1 cm:n tarkkuudella.
• Keskikaiuttimen ja kuuntelupaikan välinen
etäisyys B saa olla enintään 1,5 metriä lyhyempi
kuin etukaiuttimen ja kuuntelupaikan välinen
etäisyys A. Sijoita kaiuttimet niin, että
seuraavassa kuvassa näkyvä etäisyys B on
enintään 1,5 metriä lyhyempi kuin etäisyys A.
Esimerkki: Valitse etäisyydeksi B vähintään 4,5
metriä, kun etäisyys A on 6 metriä.
Lisäksi surround-kaiuttimien/surroundtakakaiuttimien ja kuuntelupaikan välinen etäisyys
C saa olla enintään 4,5 metriä lyhyempi kuin
etukaiuttimien ja kuuntelupaikan välinen etäisyys
A. Sijoita kaiuttimet niin, että seuraavassa
kuvassa näkyvä etäisyys C on enintään 4,5 metriä
lyhyempi kuin etäisyys A.
Esimerkki: Valitse etäisyydeksi C vähintään 1,5
metriä, kun etäisyys A on 6 metriä.
Tämä on tärkeää, koska virheellinen kaiuttimien
sijoittelu heikentää surround-äänen laatua. Jos
kaiutin sijoitetaan liian lähelle, vastaanotin
viivästää siitä tulevaa ääntä. Toisin sanoen kaiutin
vaikuttaa olevan kauempana kuin se on.
jatkuu
71FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Kaiuttimien edistynyt asennus
Huomautus
Vihjeitä
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 72 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x Kaiuttimien koko
(Kunkin kaiuttimen koko)
Kunkin kaiuttimen (etuvasen/-oikea, keski,
vasen/oikea surround, takavasen/-oikea
surround) kokoa voidaan säätää.
”LARGE”, jos haluat antaa bassotaajuudet
kyseiseltä kaiuttimelta. Toisaalta, jos käytössäsi on
suuri kaiutin, mutta haluat mieluummin olla
kuulematta bassotaajuuksia kyseiseltä
kaiuttimelta, aseta valinnaksi ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluamaasi alempi,
aseta kaikkien kaiuttimien valinnaksi ”LARGE”.
Jos basso ei riitä, voidaan bassotasoja voimistaa
taajuuskorjaimella (sivu 75).
• Surround-takakaiuttimissa käytetään samaa
asetusta.
• Kun etukaiuttimien asetukseksi on valittu
”SMALL”, myös keski-, surround- ja surroundtakakaiuttimien asetukseksi valitaan
automaattisesti ”SMALL”.
• Jos lisäbassokaiutinta ei käytetä, etukaiuttimien
asetuksena on automaattisesti ”LARGE”.
x Surround-paikka
(Surround-kaiuttimen sijainti)
Mahdollistaa surround-kaiuttimien sijainnin
määrittämisen, jotta Cinema Studio EX muotojen surround-tehosteet saadaan
toimimaan oikein (sivu 62). Tämä asetuksen
vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos surroundkaiuttimia ei käytetä.
• LARGE
Jos liität suurikokoiset, bassotaajuuksia
tehokkaasti tuottavat kaiuttimet, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni vääristyy tai jos surround-tehoste
tuntuu heikolta käytettäessä monikanavaista
surround-ääntä, valitse ”SMALL”. Tämä
aktivoi basson uudelleenohjauspiirin ja
antaa kunkin kanavan bassotaajuudet ulos
lisäbassokaiuttimesta tai muista ”LARGE”kaiuttimista.
Vihjeitä
• Kunkin kaiuttimen ”LARGE”- ja ”SMALL”asetukset määrittävät, poistaako sisäinen
ääniprosessori bassosignaalin kyseisestä
kanavasta.
Kun basso katkaistaan kanavalta, basson
ohjauspiiri lähettää vastaavan bassotaajuuden
lisäbassokaiuttimeen tai toisiin ”LARGE”kaiuttimiin.
Koska bassoäänessä on tietty määrä suuntaavuutta,
sitä ei kannata poistaa. Tämän vuoksi voit myös
pieniä kaiuttimia käyttäessäsi tehdä asetuksen
72FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
070SET.fm Page 73 Wednesday, September 27, 2006 5:06 PM
selostuksen vastaiseen asetukseen. Jos et ole varma,
mikä kuulostaa parhaalta, valitse ”BEHD” ja hae
sitten sopiva tasapaino kaiuttimien
etäisyysparametrin ja kaiuttimien tasosäätöjen
avulla.
Auto Calibration -asetusten
vaihtoehtovalikon parametrit
x Speaker Pattern
(Kaiuttimien kokoonpano)
Vihje
Surround-kaiuttimien sijainti on suunniteltu
erityisesti Cinema Studio EX -muotojen käyttöä
varten. Muilla äänikentillä kaiuttimien sijainti ei ole
yhtä kriittistä.
Nämä äänikentät on suunniteltu olettaen, että
surround-kaiuttimet sijoitetaan kuuntelupaikan
taakse, mutta esitys pysyy melko samanlaisena,
vaikka surround-kaiuttimet sijoitettaisiin laajahkoon
kulmaan. Surround-tehosteet muuttuvat kuitenkin
epäselviksi, jos kaiuttimet osoittavat kuuntelijaa
kohti välittömästi kuuntelupaikan vasemmalta ja
oikealta puolelta, ellei asetukseksi valita ”SIDE”.
Jokaisessa kuunteluympäristössä on kuitenkin
monia muuttujia, esimerkiksi seinien aiheuttamia
heijastuksia. Saat ehkä paremmat tulokset
valitsemalla asetuksen ”BEHD”, jos kaiuttimet ovat
suoraan vasemmalla ja oikealla, mutta korkealla
kuuntelupaikan yläpuolella.
Tämän vuoksi suosittelemme, että toistat
monikanavaista surround-dekoodattua ohjelmaa ja
valitset asetuksen, joka tuottaa hyvän tilantunteen ja
joka muodostaa parhaan yhtenäisen tilan surroundkaiuttimista ja etukaiuttimista kuuluvan äänen
väliin, vaikka tämä johtaisi edellä olevan
Valitsee asettelunumeron kaiuttimien
lukumäärän perusteella.
x Testiääni
(Testiääni)
Mahdollistaa testiäänen antamisen ulos
vuorotellen kustakin kaiuttimesta.
• OFF
• AUTO
Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta.
• FIX
Voit valita, mistä kaiuttimesta testiääni
kuuluu.
Vihje
Vastaanotin käyttää testiääntä, joka on keskitetty
800 Hz:iin.
x Phase Audio
(Vaiheaudio)
• OFF
• ON
Mahdollistaa kaksikanavaisen
etulähdeäänen (testiäänen sijaan) antamista
vuorotellen vierekkäisistä kanavista.
x Phase Noise
(Vaihekohina)
• OFF
• ON
Mahdollistaa testiäänen antamisen ulos
vuorotellen vierekkäisistä kaiuttimista.
jatkuu
73FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Kaiuttimien edistynyt asennus
• SIDE/LOW
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja A ja C.
• SIDE/HIGH
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja A ja D.
• BEHD/LOW
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja B ja C.
• BEHD/HIGH
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja B ja D.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 74 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x Center Mix
(Analogisen alasmiksauksen
asetus päälle/pois)
x Multi Ch SW Level
(Monikanavaisen
lisäbassokaiuttimen taso)
• OFF
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, tämä asetus
on automaattisesti ”OFF”.
• ON
Suosittelemme valitsemaan ”Center Mix” asetukseksi ”ON”, kun haluat nauttia
korkealuokkaisesta digitaalisesta audiosta
ilman keskikaiutinta. Analoginen
alasmiksaus toimii, kun ”Center Mix” asetukseksi valitaan ”ON”. Tämä asetus
vaikuttaa myös MULTI CHANNEL INPUT
-liittimien kautta tulevaan signaliin.
Mahdollistaa MULTI CHANNEL INPUT lisäbassokanavan signaalin tason nostamisen
+10 dB. Tämä säätö voi olla tarpeen, kun
DVD-soitin liitetään MULTI CHANNEL
INPUT -liittimiin.
DVD-soittimelta tulevan lisäbassokaiuttimen
taso on 10 dB Super Audio CD -soittimilta
tulevaa alempi.
x Sur Back Assign
(Surround-takakaiuttimien
asetukset)
• OFF
Jos surround-takakaiuttimia ei liitetä, valitse
”OFF”.
• BI-AMP
Jos kytket etukaiuttimet kahden vahvistimen
kokoonpanoon, valitse ”BI-AMP”
(sivu 104).
• ZONE 2
Jos käytät surround-takakaiutinta 2.
vyöhykkeellä, valitse ”ZONE 2”. Kun teet
valinnan ”ZONE 2”, MULTI CHANNEL
INPUT -syöttö SUR BACK -liittimiin ei
toimi (sivu 24).
Huomautuksia
• Kun ”Sur Back Assign” -asetukseksi on valittu
”BI-AMP”, asetusta ei huomioida, vaikka ”Center
Mix” -asetukseksi olisi valittu ”ON”. Valitse siis
”Center Mix” -asetukseksi ”OFF”.
• Aseta ”Sur Back Assign” -valinnaksi ”OFF”. Liitä
sitten surround-takakaiuttimet vastaanottimeen,
kun haluat vaihtaa liitännän kahden vahvistimen
liitännästä tai vyöhykkeen 2 liitännästä surroundtakakaiuttimien liitäntään. Aseta kaiuttimet
uudelleen, kun liität surround-takakaiuttimet.
Katso kohtaa ”Auto Calibration” (sivu 42) tai
”Manual Setup” (sivu 69).
x D.Range Comp.
(Dynaamisen alan pakkaaminen)
Mahdollistaa ääniraidan dynaamisen alan
pakkaamisen. Tämä voi olla hyödyksi
katsottaessa elokuvia pienellä
äänenvoimakkuudella myöhään yöllä.
Dynaamisen alan pakkaaminen on mahdollista
vain Dolby Digital -lähteille.
• OFF
Dynaamista alaa ei pakata.
• STD
Dynaaminen ala pakataan äänitysinsinöörin
tarkoittamalla tavalla.
• MAX
Dynaaminen ala pakataan tuntuvasti.
Vihjeitä
• Dynaamisen alan pakkaaminen mahdollistaa
ääniraidan dynaamisen alan pakkaamisen Dolby
Digital -signaaliin sisältyvien dynaamista alaa
koskevien tietojen perusteella.
• Vakioasetus on ”STD”, mutta se aikaansaa vain
kevyen pakkaamisen. Tämän vuoksi
suosittelemme ”MAX” -asetusta. Tämä pakkaa
dynaamista alaa tuntuvasti ja mahdollistaa
elokuvien katselun myöhään yöllä pienellä
äänenvoimakkuudella. Analogisista rajoittimista
poiketen tasot on määritetty ennalta ja ne tarjoavat
erittäin luonnollisen pakkaamisen.
74FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 75 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x Crossover Freq
(Kaiuttimien jakotaajuus)
Mahdollistaa basson jakotaajuuden
asettamisen System -asetusvalikossa
kaiuttimille, joiden asetuksena on ”SMALL”.
Mitattu kaiuttimen jakotaajuus asetetaan
kullekin kaiuttimelle automaattisen
kalibroinnin jälkeen.
Säädetty arvo asetetaan kullekin kaiuttimelle,
kun olet säätänyt kaiuttimen jakotaajuuden
”Crossover Freq”:in avulla automaattisen
kalibroinnin jälkeen.
x Distance Unit (Etäisyyden
yksikkö)
Etukaiuttimien soinnin laatua (basson/
diskantin tasoa) voidaan säätää seuraavilla
parametreilla ja tallentaa käyttöä varten
enintään 5 eri taajuuskorjaimen asetusta.
Nämä asetukset koskevat kaikkia äänikenttiä
ja jokaista kaiutinta.
Basso
Diskantti
Taso
(dB)
Taajuus
(Hz)
Huomautuksia
• PCM 96 kHz signaali ei voi säätää
taajuuskorjainta.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI IN on valittuna.
– Vastaanotettavien tulosignaalien
näytteenottotaajuus on yli 96 kHz.
• Jos taajuuskorjainta säädetään DTS 96/24
signaalin vastaanoton aikana, signaali toistetaan
vain 48 kHz taajuudella.
jatkuu
75FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Kaiuttimien edistynyt asennus
Mahdollistaa etäisyyksien asettamisessa
käytettävän mittayksikön.
• feet
Etäisyys näytetään jalkoina.
• meter
Etäisyys näytetään metreinä.
Taajuuskorjaimen
säätäminen
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 76 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
6
Valitse ”Auto Calibration”
painamalla toistuvasti V/v ja
paina sitten
.
7
Valitse ”User EQ” painamalla
toistuvasti V/v ja paina sitten
.
8
Painele V/v/B/b valitaksesi
esivalintanumeron, jonka
haluat rekisteröidä
taajuuskorjaimen säädön
numeroksi.
2
3
4
5-13
9 Paina tai b.
10 Valitse ”Edit” painamalla
toistuvasti V/v ja paina sitten
.
MENU
1
Televisioruudulla näkyy
taajuuskorjaimen säätöruutu.
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten” (sivu 19).
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
4
11 Valitse säädettävä kaiutin V/v/
B/b avulla. Paina sitten
.
Paina ON SCREEN.
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
5
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”Settings”. Paina
sitten
tai b.
Settings -valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla.
76FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\070SET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 77 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
12 Valitse ”BASS” tai ”TREBLE”
painelemalla B/b. Säädä sitten
parametria painamalla V/v.
Vihje
Voit säätää etukaiuttimien basson ja diskantin
tasoa vastaanottimen TONE MODE- ja
TONE-painikkeilla.
13 Aseta parametrin arvo
painamalla
.
Tallennettujen
taajuuskorjaimen asetusten
pyyhkiminen
1 Suorita kohdan ”Taajuuskorjaimen
säätäminen” (sivu 75) vaiheet 1 – 9.
v ja paina sitten
Kaiuttimien edistynyt asennus
2 Valitse ”Clear” painamalla toistuvasti V/
.
Taajuuskorjaimen asetuksen
vaihtoehtovalikon parametrit
x Select
x Edit
x Clear
77FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 78 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
1
Virittimen käyttäminen
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten”(sivu 19).
FM/AM-radion
kuunteleminen
FM- ja AM-lähetyksiä voi kuunnella
sisäänrakennetun virittimen kautta. Varmista
ennen käyttöä, että FM ja AM-antennit on
liitetty vastaanottimeen (sivu 35).
Vihje
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
4
Paina ON SCREEN.
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
Suoran virityksen viritysalue on esitetty alla.
• FM-alue 50 kHz
• AM-alue 9 kHz
Automaattinen virittäminen
5
Painele V/v valitaksesi ”FM” tai
”AM”. Paina sitten
tai b.
6
Valitse ”Auto Tuning”
painamalla V/v ja paina sitten
.
7
Paina V/v.
2
3
4
5-7
MENU
Paina V hakeaksesi asemaa alhaalta ylös
tai v hakeaksesi ylhäältä alas.
Vastaanotin lopettaa haun heti, kun jokin
asema löytyy.
Jos FM-stereovastaanotto on
huono
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse ”FM Mode” painamalla V/v ja
paina sitten
.
3 Valitse ”MONO” painamalla V/v ja
paina sitten
.
78FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 79 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Suora virittäminen
Anna aseman taajuus suoraan
numeropainikkeilla.
2
Paina OPTIONS.
3
6
7
8
8
Syötä taajuus painamalla
numeropainikkeita. Syötä
sitten painamalla
.
5
4
MENU
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
9
Paina
.
Vihje
Jos AM-asema on viritettynä, säädä AMkehäantennin suuntaa parhaan
mahdollisen kuuluvuuden saamiseksi.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten”(sivu 19).
Jos asemaa ei voi virittää ja
syötetyt numerot vilkkuvat
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
Varmista, että syötetty taajuus on oikea. Toista
muussa tapauksessa vaiheet 8 – 9. Jos et
vieläkään saa asemaa kuuluviin, kyseinen
taajuus ei ole käytössä alueellasi.
4
Paina ON SCREEN.
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
5
Painele V/v valitaksesi ”FM” tai
”AM”. Paina sitten
tai b.
79FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Virittimen käyttäminen
5,
7-9
6
Valitse ”Direct Tuning”
painamalla V/v ja paina sitten
.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 80 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
FM-asemien
automaattinen
tallentaminen
(AUTOBETICAL)
Tällä toiminnolla voidaan tallentaa jopa 30
FM- ja FM RDS -asemaa ilman, että yksikään
niistä toistuu. Lisäksi se tallentaa vain
selvimmän signaalin antavat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemat
yksitellen, katso kohtaa ”Radioasemien
esivalinta”(sivu 81)).
1,2
2
1
Sammuta vastaanotin
painamalla POWER -painiketta.
2
Pidä MEMORY/ENTERpainiketta painettuna ja kytke
vastaanottimeen virta
painamalla POWER-painiketta.
Kun tämä toimenpide on valmis,
”Autobetical finished” näkyy näytössä
hetken ajan ja vastaanotin palautuu
normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
• Älä paina autobetical-toiminnon aikana mitään
vastaanottimen äläkä kaukosäätimen muuta
painiketta kuin ?/1.
• Jos siirryt toiselle alueelle, toista tämä toimenpide
tallentaaksesi uuden alueen asemat.
• Lisätietoja tallennettujen asemien valitsemisesta
on kohdassa ”Esivalinta-asemien
virittäminen”(sivu 82).
• Jos siirrät antennia asemien tallentamisen jälkeen,
tällä menettelyllä tallennetut asetukset eivät ehkä
enää päde. Tallenna asemat tässä tapauksessa
uudelleen tällä menettelyllä.
”Autobetical select” näkyy näytössä ja
vastaanotin hakee ja tallentaa
lähetysalueen FM ja FM RDS -asemat.
Viritin tarkistaa RDS-asemien osalta
ensin samaa asemaa lähettävät asemat ja
tallentaa sitten vain ne, joilla on
selvimmät signaalit. Valituille RDSasemille annetaan esivalittu
kaksimerkkinen koodi. Katso tarkemmat
RDS:ää koskevat tiedot sivulta
”Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttäminen”(sivu 83).
Tavallisille FM-asemille kohdistetaan
kaksimerkkiset esivalintakoodit ja ne
tallennetaan RDS-asemien perään.
80FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 81 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
4
Radioasemien esivalinta
Enintään 30 FM tai 30 AM-asemaa voidaan
esivalita. Tämän jälkeen voit helposti virittää
usein kuuntelemasi asemat.
Radioasemien esivalinta
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
5
Painele V/v valitaksesi ”FM” tai
”AM”. Paina sitten
tai b.
6
Viritä esivalittava asema
automaattisen virittämisen
(sivu 78) tai suoran virittämisen
(sivu 79) avulla.
2
3
Paina ON SCREEN.
Vaihda tarvittaessa FMvastaanottomuotoa (sivu 78).
7
8
Paina
9
Paina
.
Valitse esivalintanumero
painamalla V/v.
.
4
5,
7-9
10 Toista vaiheet 7 – 9, jos haluat
esimäärittää toisen aseman.
MENU
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten”(sivu 19).
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
81FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Virittimen käyttäminen
Asema on tallennettu valitulle
esivalintanumerolle.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 82 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Esivalinta-asemien virittäminen
2
6
Valitse haluamasi esivalintaasema painamalla V/v.
Esivalinta-aseman voi valita seuraavasti:
• AM-alue AM1 – AM30
• FM-alue FM1 – FM30
Esivalinta-asemien nimeäminen
1 Valitse nimettävä esivalinta-asema.
3
2 Paina OPTIONS ja valitse sitten ”Name
Input”.
Katso nimeämistä koskevat tarkemmat tiedot
kohdasta ”Tulojen nimeäminen”(sivu 89).
4
5-6
MENU
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten”(sivu 19).
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
4
Paina ON SCREEN.
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
5
Painele V/v valitaksesi ”FM” tai
”AM”. Paina sitten
tai b.
82FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 83 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
Tämä vastaanotin tukee RDS (Radio Data
System) -järjestelmää, jonka ansiosta
radioasemat voivat lähettää lisätietoja
tavallisen ohjelmasignaalin mukana. RDStiedot voidaan näyttää.
Ohjelmatyyppien kuvaus
Ohjelmatyypin merkintä
Kuvaus
News
Uutisohjelma
Current Affairs
Uutisia laajemmin käsittelevät
ajankohtaisohjelmat
Information
Eri aihepiireistä tietoa tarjoavat
ohjelmat kuten kuluttajatieto ja
terveystieto
Sport
Urheiluohjelmat
Education
Opetusohjelmat, kuten ”how-to”
ja neuvontaohjelmat
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä toimii vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos et tunne alueesi
RDS-palveluita, kysy lisätietoja paikallisilta
radioasemilta.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Kun valitset aseman, joka tarjoaa RDSpalveluita, ”RDS”-merkkivalo syttyy ja
ohjelmapalvelun nimi tulee näyttöön.
Huomautuksia
• RDS ei ehkä toimi oikein, jos viritetty asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanomaa, ”AlarmAlarm!” vilkkuu näytössä.
• Jos asema ei tarjoa mitään tiettyä RDS-palvelua,
”No XX” (kuten ”No Clock Time”) näkyy
näytöllä.
• Kun asema lähettää radiotekstitietoja, ne näkyvät
samassa tahdissa kuin ne lähetetään asemalta.
Kaikki nopeuden muutokset heijastuvat tietojen
näyttönopeuteen.
• RDS-tiedot näkyvät vain vastaanottimen näytöllä.
Kun GUI-järjestelmä on käytössä,
televisioruudulla näkyy vain PS (Program Service
-nimi).
Radiokuunnelmat ja sarjat
Cultures
Kansallista ja paikallista
kulttuuria käsittelevät ohjelmat
kuten kieli- ja sosiaalikysymykset
Science
Luonnontieteitä ja tekniikkaa
koskevat ohjelmat
Varied Speech
Muun tyyppiset ohjelmat kuten
julkkisten haastattelut, visailut ja
komedia
Pop Music
Pop-musiikkiohjelmat
Rock Music
Rock-musiikkiohjelmat
Easy Listening
Kevyttä kuunneltavaa
Light Classics M Instrumentaali, laulu ja
kuoromusiikki
Serious Classics Tunnettujen orkesterien esitykset,
kamarimusiikki, ooppera jne.
Other Music
Musiikki, joka ei sovi mihinkään
edellisistä kategorioista kuten
rhythm & blues ja reggae
Weather & Metr Säätiedotteet
Finance
Rahoitusmarkkinainformaatio
tms.
Children’s Progs Lastenohjelmat
Social Affairs
Ihmisiä ja heitä koskevia asioita
käsittelevät ohjelmat
Religion
Uskonnolliset ohjelmat
Phone In
Ohjelmat, joissa yleisö voi
ilmaista mielipiteensä puhelimen
välityksellä tai julkisuudessa
Travel & Touring Matkailuohjelmat. Ei koske
ilmoituksia, jotka TP/TA
paikantaa.
jatkuu
83FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Virittimen käyttäminen
Valitse yksinkertaisesti FMtaajuusalueella oleva asema
suoran virittämisen (sivu 79),
automaattisen virittämisen
(sivu 78) tai esivalintavirittämisen
(sivu 82). avulla.
Drama
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\080TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 84 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Ohjelmatyypin merkintä
Kuvaus
Leisure & Hobby Virkistystoimintaa kuten
puutarhanhoitoa, kalastusta,
ruoanlaittoa yms. koskevat
ohjelmat
Jazz Music
Jazz-ohjelmat
Country Music
Country-musiikkiohjelmat
National Music Ohjelmat, joissa esitetään maan
tai alueen pop-musiikkia
Oldies Music
Vanhoja suosikkeja esittelevät
ohjelmat
Folk Music
Folk-musiikkiohjelmat
Documentary
Tutkimukselliset ohjelmat
None
Mikä tahansa edellä
määrittämätön ohjelma
84FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 85 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Muut toiminnot
Analogisen
videotulosignaalin
muuntaminen
Tämä vastaanotin mahdollistaa analogisen
videotulosignaalin resoluution muuntamisen.
SHIFT
RESOLUTION
Muut toiminnot
Paina SHIFT ja painele sitten
RESOLUTION.
Lähtösignaalin resoluution vaihtuu jokaisella
painikkeen painalluksella.
Voit käyttää myös Video -asetusvalikon
”Video Convert”.
jatkuu
85FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 86 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Valikkoasetusten mukaan luokiteltu videolähtöjen ja -tulojen
muunnostaulukko
Lähtö
”Video
Convert”
valikkoasetus
HDMI OUTliitin
COMPONENT
VIDEO/
MONITOR
OUT -liittimet
S VIDEO
MONITOR
OUT -liitin
VIDEO
MONITOR
OUT –liitin
Komponenttivideo
X
f
X
X
S-video
X
X
f
X
Video
X
X
X
f
Komponenttivideo
aa)
a
a
a
S-video
aa)
a
a
a
a)
a
a
a
a
X
X
Tulosignaali
OFF
480i/576i
(alkuasetus)
Video
480p/576p
1080i, 720p
1080p
Komponenttivideo
a
a
S-video
a
a
f
X
Video
a
a
X
f
Komponenttivideo
a
ab)
X
X
S-video
a
ab)
f
X
Video
a
ab)
X
f
Komponenttivideo
a
f
X
X
S-video
a
X
f
X
Video
a
X
X
f
a : Videomuunnin käsittelee videosignaalit, ja ne saadaan muuntimen lähtöliittimistä.
f : Lähtösignaali on samantyyppinen kuin tulosignaali. Videosignaaleja ei muunneta.
X : Videosignaalia ei anneta ulos.
a)Ulos annetaan 480p/576p, vaikka 480i/576i olisi asetettuna.
b)Ilman kopiosuojausta oleva videosignaali annetaan ulos asetusvalikon perusteella. Kopiosuojauksella
varustettu videosignaali annetaan ulos muodossa 480p.
Huomautus
Videosignaalia ei anneta ulos COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, S VIDEO MONITOR OUT eikä
VIDEO MONITOR OUT -liittimistä, kun näyttö tms. on liitetty HDMI OUT -liittimeen.
86FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 87 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta
Voit liittää USB-laitteen (Digitaalisen
musiikkisoittimen tai USB-tallennusvälineen,
ei kuulu varusteisiin) vastaanottimen
etupaneelin USB-liittimeen ja kuunnella USBlaitteille tallennettua musiikkia.
2
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
3
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
4
Paina ON SCREEN.
Vastaanottimen valikkoluettelo näkyy
televisioruudulla. Paina MENU, jos
valikkoluettelo ei näy televisioruudulla.
Huomautuksia
• Katso tuettuja USB-laitteita koskevat tarkemmat
tiedot vastaanottimen mukana toimitetusta ”A list
of Playable USB Devices” -ohjeesta.
• Vastaanottimella toistettavissa olevat
audioformaatit ovat: ATRAC/MP3/WMA.
Järjestelmällä ei voi toistaa kopioinnin
suojauksella (digitaalisten oikeuksien hallinta)
varustettuja tiedostoja.
5
Painele V/v tehdäksesi
valinnan ”Music”. Paina sitten
tai b.
Ruudulla näkyy liitetyn USB-laitteen
luokitus.
2
6
Valitse kuunneltava kappale V/
v/B/b avulla.
Voit toistaa valitun hakemiston kappaleet.
4
5-6
MENU
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Näytön liittäminen
valikkojen näyttämistä varten” (sivu 19).
jatkuu
87FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Muut toiminnot
3
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 88 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kannettavan audiolaitteen
käyttäminen
Vastaanottimen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä voi ohjata kannettavaa
audiolaitetta.
Kun haluat
Toimi seuraavasti
Toistaa
Paina H.
Asettaa tauolle
Paina X. Paina painiketta
uudelleen, kun haluat
jatkaa toistamista.
Pysäyttää
Paina x.
Hakea kappaleen alun
Paina ..
toiston aikana tai hakea
edellisen kappaleen alun
Hakea seuraavan
kappaleen alun
Paina >.
Hypätä valitussa
Paina ALBUM –.
hakemistossa edelliseen
albumiin
Hypätä valitussa
Paina ALBUM +.
hakemistossa seuraavaan
albumiin
Siirtyä taakse/eteen
Paina m/M.*
* Pikakelaa taakse/eteen samalla kun pidät m/M
-painikkeen painettuna.
• Soittimen USB-muodon asetukset eivät ehkä ole
yhteensopivat soittimen kanssa, jos Sonyn
digitaalista musiikkisoitinta ei tunnisteta. Aseta
soittimen USB-muodoksi massatallennusmuoto ja
välitä musiikki soittimelta SonicStagen kautta.
Liitä sitten soitin vastaanottimeen. Katso Sonyn
digitaalisen musiikkisoittimen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
• Walkman ® tms. laitteen digitaalista
musiikkisoitintoimintoa ei voi käyttää, kun
liitetään tällainen laite vastaanottimeen.
USB-ilmoitusten luettelo
Ilmoitus näkyy
Selitys
Reading
Lukee tietoja välineeltä.
No Media
Välinettä ei ole asetettu
paikalleen.
No Audio
Välineellä ei ole
yhteensopivia tietoja.
Blank Media
Välineelle ei ole tallennettu
tietoja.
No Support
Vastaanotin ei tue paikalleen
asetettua välinettä.
No HUB Support
Vastaanotin ei tue HUB:tä.
Play Limit
Sellaisia kappaleita ei voi
toistaa, joiden toistoaika tai
toistokertojen määrä on
rajoitettu.
Cannot Play
Välineellä olevien tietojen
formaattia ei voi toistaa
vastaanottimella.
Data Error
Sitä ei voi toistaa
vastaanottimella.
Huomautuksia
• ”Reading” syttyy, kun audiolaitteeseen asetetaan
USB-tallennusväline. Käynnistä järjestelmä aina
ennen USB-tallennusvälineen irrottamista.
Välineen irrottaminen järjestelmän ollessa päällä
voi tuhota tiedot tai itse USB-välineen. Älä työnnä
USB-tallennusvälinettä väkisin paikalleen, koska
se voi vioittua tästä.
• Älä työnnä paikalleen mitään muuta laitetta tai
esinettä kuin USB-tallennusvälinettä.
• Sellaista sisältöä ei voi toistaa, jonka toistoaika tai
toistokertojen määrä on rajoitettu.
• FAT16 ja FAT32 ovat järjestelmän tukemia, mutta
joillekin USB-tallennusvälineille ei ehkä ole
kaikkien FAT-formaattien tukea. Katso tarkemmat
tiedot kunkin käytettävän USB-tallennusvälineen
ohjekirjasta tai ota yhteys valmistajaan.
88FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 89 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Musiikin valikkopuu
Näkyvä valikkopuu riippuu liitetystä
kannettavasta audiolaitteesta.
Tulojen nimeäminen
Tuloille voidaan syöttää enintään 8-merkkiset
nimet, jotka näytetään.
Tämä on kätevä tapa antaa liittimille niihin
kytkettyjä laitteita vastaavat nimet.
Huomautus
Vain ”ALL” ja ”GROUP” näkyvät, kun liitetään
muu USB-laite kuin Sonyn digitaalinen
musiikkisoitin. Tietohierarkia voi muuttua riippuen
USB-laitteesta.
3-4
Muut toiminnot
2
1
Valitse nimettävä kohta.
Seuraavat kohdat ovat nimettävissä.
• Automaattisen kalibroinnin sijainti
(sivu 42)
• Tulot (sivu 48)
• Esivalitut asemat (sivu 81)
2
3
Paina OPTIONS.
Valitse ”Name Input”. Paina
sitten
.
Ruudulla esitetään näppäimistö.
jatkuu
89FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 90 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Digitaalisen tai
analogisen äänen
valitseminen
(INPUT MODE)
4
Valitse merkki painamalla V/v/
B/b. Paina sitten
.
5
Tallenna nimi painamalla
[Finish].
Kun kytket laitteita vastaanottimen
digitaalisiin ja analogisiin tuloliittimiin, voit
valita pysyvästi jommankumman audiotulon
tai vaihtaa tuloa sen mukaan, millaista
ohjelmaa aiot katsella.
Syötetty nimi on rekisteröity.
Nimisyötteen peruuttaminen
Paina [Cancel].
Huomautus
Kun RDS-asema nimetään ja tämä asema viritetään,
Program Service -nimi (PS) näkyy syötetyn nimen
asemesta. (Program Service -nimeä (PS) ei voi
muuttaa. Program Service -nimi (PS) korvaa
syötetyn nimen.)
1
2
3
90FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 91 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
1
Paina tulopainiketta.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta voidaan käyttää.
2
3
Paina RECEIVER.
Valitse audiotulo painamalla
toistuvasti INPUT MODE.
Valittu audiotulo ilmenee näytöstä.
Audion tulomuodot
• AUTO
Digitaalinen audiosignaali on etusijalla, kun
digitaalinen ja analoginen signaali ovat
käytettävissä.
Jos digitaalisia audiosignaaleja ei ole,
vastaanotin valitsee analogisen
audiosignaalin.
• ANALOG
Määrittää AUDIO IN (L/R) -liittimiin
annetun analogisen audiosignaalin.
Äänen/kuvien
toistaminen muista
lähteistä
Video- ja/tai audiosignaalin voi kohdistaa
muuhun tuloon.
Esimerkki) Liitä DVD-soittimen OPTICAL
OUT -liitin vastaanottimen OPTICAL VIDEO
2 IN -liittimeen, kun haluat tuoda DVDsoittimelta vain digitaalisen optisen
audiosignaalin.
Liitä DVD-soittimen komponenttivideoliitin
vastaanottimen COMPONENT VIDEO DVD
IN -liittimeen, kun haluat tuoda videosignaalin
DVD-soittimelta. Kohdista video- ja/tai
audiosignaali DVD-tuloliittimeen Input valikon ”Input Assign” -kohdan avulla.
Huomautuksia
1
Muut toiminnot
• Tulosta riippuen joitain audion tulomuotoja ei ole
otettu käyttöön.
• Kun valittuna on joko HDMI-tulo tai USB,
näytössä näkyy ”------” ja muuta muotoa ei voi
valita. Valitse jokin muu tulo kuin HDMI-tulo ja
valitse sitten audiotulomuoto.
• Kun ”2ch Analog Direct” on käytössä (sivu 108)
tai kun tuloksi valittuna on MULTI CH,
audiotuloksi asetetaan ”ANALOG”. Et voi valita
muita tuloja.
2,4
3
1
Valitse valikoista ”Input”.
Myös tulopainikkeita voi käyttää.
jatkuu
91FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 92 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
2
Valitse kohdistettavan tulon
nimi painamalla V/v.
3
Paina OPTIONS ja valitse sitten
”Input Assign”.
4
Valitse vaiheessa 2 valittuun
tuloon kohdistettava audio- ja/
tai videosignaali V/v/B/b avulla.
Paina sitten
.
92FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 93 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Tulon nimi
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 DVD
Kohdistettavissa Video1 Component
olevat
Video1 S
videotuloliittimet
Video1 Composite
a
a
a
–
TV/SAT TAPE/
CD-R
–
a
MD/
DAT
SA-CD/
CD
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2 S
–
a
–
–
–
–
–
–
Video2 Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
Video3 S
–
–
a
–
–
–
–
–
Video3 Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD Component
–
a
a
a
–
a
a
a
DVD S
–
–
–
a
–
–
–
–
DVD Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
TV/SAT
Component
–
a
a
–
a
a
a
a
TV/SAT S
–
–
–
–
a
–
–
–
TV/SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
TV/SAT OPT
a
–
–
a
–
a
–
a
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
–
a
MD/DAT OPT
–
–
–
a
–
a
a
a
DVD COAX
a
a
a
a
a
–
a
–
TAPE/CD-R
COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
SA-CD/CD
a
a
a
–
a
–
a
a
Huomautuksia
• Et voi kohdistaa samaan tuloon useampia kuin
yhden komponenttivideotulon.
• Et voi kohdistaa samaan tuloon useampia kuin
yhden digitaalisen audiotulon.
• Et voi kohdistaa lähteen optisia signaaleja
vastaanottimen optisiin tuloliittimiin etkä lähteen
koaksiaalisia signaaleja vastaanottimen
koaksiaalisiin tuloliittimiin.
• Kun digitaalinen audiotulo kohdistetaan, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti
(sivu 90).
• Et voi kohdistaa samaan tuloon useampia kuin
yhden HDMI-tulon.
93FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Muut toiminnot
Kohdistettavissa Video1 OPT
olevat
audiotuloliittimet Video2 OPT
Video3 OPT
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 94 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
RDS-tiedot
Näytön vaihtaminen
Äänikenttä yms. voidaan tarkistaa vaihtamalla
näytön tietoja.
PS (Program Service -nimi) t PTY (Program
Type) t RT (Radio Text) t CT (Current
Time) t Äänikentän tyyppit
Äänenvoimakkuus...
USB-laite
Kappaleen nimi t Albumin nimi t
(Esiintyjän nimi) t (Tyylilajin nimi) t
Äänikentän tyyppi t Äänenvoimakkuus…
ON
SCREEN
DISPLAY
Painele DISPLAY-painiketta.
Näyttö vaihtuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella seuraavasti.
Valittu tulon nimi t Alkuperäinen tulon nimi
t Äänikentän tyyppi t
Äänenvoimakkuus…
Vihje
Näyttöä ei voi vaihtaa, kun näytöllä näkyy ”GUI
ON”. Lopeta GUI-näyttömuoto painamalla ON
SCREEN.
FM- ja AM-alue
Aseman nimi t Taajuus t Äänikentän
tyyppi t Äänenvoimakkuus…
Hakunimi näkyy vain, jos sellainen on
kohdistettu tuloon tai esivalinta-asemaan
(sivu 89). Hakemistonimi ei näy, jos on
syötetty pelkkiä välilyöntejä.
94FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 95 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Näytön merkkivaloista
Nimi
Toiminto
Nimi
A SW
Syttyy, kun
lisäbassokaiuttimen
valitsimen arvo on ”YES”
ja audiosignaali tulee SUB
WOOFER -liittimestä
(sivu 71). Kun tämä
merkkivalo syttyy,
vastaanotin tuottaa
lisäbassosignaalia
soitettavalla levyllä olevan
L.F.E. -signaalin tai
etukanavien matalien
taajuuksien perusteella.
B Soittokanavan Kirjaimet (L, C, R jne.)
merkkivalot osoittavat soitettavat
kanavat. Kirjainten
ympärillä olevat muuttuvat
laatikot osoittavat, kuinka
vastaanotin alasmiksaa
lähdeäänen
(kaiutinasetusten
perusteella).
L
Etuvasen
R
Etuoikea
C
Keski (monofoninen)
SL
Vasen surround
SR
Oikea surround
S
Surround (monoääni tai
surround-komponentit,
jotka Pro Logic -käsittely
tuottaa)
SBL
Surroundin vasen
takakanava
SBR
Surroundin oikea
takakanava
SB
Surroundin takakanava
(surroundin
takakomponentit, jotka 6.1kanavadekoodaus tuottaa)
Esimerkki:
Äänitysformaatti (Etu/
surround): 3/2.1
Lähtökanava: Surroundkaiuttimien asetus on ”NO”.
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
Toiminto
L
SL
C
R
SR
jatkuu
95FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Muut toiminnot
SW
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 96 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Nimi
Toiminto
C ;DIGITAL Syttyy, kun vastaanotin
(EX)
dekoodaa Dolby Digital
Surround -signaaleja. Kun
vastaanotin dekoodaa
Dolby Digital Surround EX
-signaalia, myös
”;DIGITAL EX” syttyy.
Kun soitat Dolby Digitalformaatin levyä, varmista
että digitaaliset liitännät on
tehty ja että INPUT MODE
-asetukseksi ei ole valittu
”ANALOG” (sivu 90).
D INPUT
Palaa jatkuvasti. Jokin tulon
merkkivaloista syttyy myös
riippuen valitusta tulosta.
E AUTO
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”AUTO” (sivu 91).
F HDMI 1 2 3 Syttyy, kun vastaanotin on
tunnistanut HDMI IN liittimeen kytketyn laitteen
(sivu 28).
G DTS (-ES)
Syttyy, kun syötetään DTSsignaalia. ”DTS-ES” syttyy
myös, kun koodataan DTSES-signaalia. Kun soitat
DTS-formaatin levyä,
varmista että digitaaliset
liitännät on tehty ja että
INPUT MODE asetukseksi ei ole valittu
”ANALOG” (sivu 91).
H 96/24
Syttyy, kun vastaanotin
dekoodaa DTS96/24signaaleja (96 kHz/24
bittiä).
I COAX
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetuksena on ”AUTO” ja
kun lähdesignaali on
digitaalinen signaali, joka
annetaan COAXIALliittimen kautta.
Nimi
Toiminto
J OPT
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetuksena on ”AUTO” ja
kun lähdesignaali on
digitaalinen signaali, joka
annetaan OPTICALliittimen kautta.
K ANALOG
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetuksena on ”AUTO” ja
kun COAXIAL-liittimen ja
OPTICAL-liittimen kautta
ei anneta digitaalista
signaalia tai kun INPUT
MODE -asetuksena on
”ANALOG” tai kun ”2ch
Analog Direct” on käytössä
(sivu 91, 108).
L MULTI IN
Syttyy, kun MULTI IN on
valittuna (sivu 48).
M BI-AMP
Syttyy, kun surroundtakakaiuttimien valintana
on ”BI-AMP”.
N D.RANGE
Syttyy, kun dynaaminen
taajuusalueen pakkaus on
aktivoituna (sivu 74).
O EQ
Syttyy, kun taajuuskorjain
on aktivoituna (sivu 75).
P RDS
Syttyy, kun viritin
vastaanottaa RDS-tietoja
(sivu 83).
Q ZONE 2/
ZONE 3
Syttyy, kun vyöhykkeen 2/
vyöhykkeen 3 toiminto on
käytössä.
R SLEEP
Syttyy, kun uniajastin on
aktivoituna (sivu 98).
96FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 97 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
S L.F.E.
Syttyy, kun soitettava levy
sisältää L.F.E. (Low
Frequency Effect) -kanavan
ja L.F.E.-kanavan signaali
toistetaan. Kirjainten alla
näkyvät palkit ilmaisevat
tason. Koska L.F.E. signaalia ei äänitetä
tulosignaalin kaikille
kohdille, palkin taso
vaihtelee (ja voi sammua)
soiton aikana.
Y SP-A/SP-B/ Syttyy sen mukaan,
SP-OFF
millainen kaiutinjärjestelmä
on käytössä (sivu 72).
”SP-OFF” syttyy, kun ”SPOFF” on valittu tai
kuulokkeet on kytketty.
T ;PRO
LOGIC (II/
IIx)
Syttyy, kun TUNING
MODE -asetus on
”PRESET”.
wj Virittimen
Syttyy, kun vastaanotinta
merkkivalot käytetään radioasemien
virittämiseen (sivu 78–83)
tms.
wk MEMORY
Syttyy, kun muistitoiminto
kuten Name Input (sivu 89)
on aktivoituna.
wl VOLUME
Näyttää valitun
äänenvoimakkuuden.
Muut toiminnot
Syttyy, kun vastaanotin
käyttää Pro Logicprosessointia
kaksikanavaiseen signaaliin
antaakseen keski- ja
surround-kanavien
signaalin. Myös ”;PRO
LOGIC II” syttyy, kun Pro
Logic IIx MOVIE/MUSIC/
GAME-dekooderi on
käytössä. Myös ”;PRO
LOGIC IIx” syttyy, kun Pro
Logic IIx MOVIE/MUSIC/
GAME-dekooderi on
käytössä (sivu 60).
Z PRESET
Toiminto
Huomautus
Tämä merkkivalo ei syty, kun
joko keskikaiutin tai surroundkaiutin on liitettynä (sivu 71).
U NEO:6
Syttyy, kun DTS Neo:6
Cinema/Music -dekoodaus
on käytössä (sivu 60).
V DISCRETE Syttyy, kun DTS-ES
Discrete -dekoodaus on
käytössä (sivu 66).
W MATRIX
Syttyy, kun DTS-ES Matrix
-dekoodaus on käytössä
(sivu 66).
X SB DEC
Syttyy, kun surroundtakaäänen dekoodaus on
aktivoituna (sivu 66).
97FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 98 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Uniajastimen
käyttäminen
Tallentaminen
vastaanottimen avulla
Voit määrittää vastaanottimen katkaisemaan
virran automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Voit tallentaa video- tai audiolaitteen
signaaleja vastaanottimen avulla. Katso
tallennuslaitteen käyttöohjetta.
1
SHIFT
SLEEP
Tallentaminen MiniDisc-levylle
tai ääninauhalle
Paina SHIFT. Painele sitten SLEEP.
Joka kerta, kun painat SLEEP-painiketta,
näytön sisältö vaihtuu seuraavasti:
Voit tallentaa MiniDisc-levylle tai
ääninauhalle ääntä vastaanottimen avulla.
Katso MD-tallentimen tai kasettinauhurin
käyttöohjetta.
1
Paina toistolaitteen
tulopainiketta.
2
Valmistele soittolaite soittoa
varten.
”SLEEP” syttyy, kun uniajastin on käytössä.
Vihje
Jos haluat tarkistaa, kuinka pitkän ajan kuluttua virta
katkeaa, paina SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva aika
näkyy näytössä. Jos painat uudelleen SLEEPpainiketta, uniajastimen asetus muuttuu.
Esimerkiksi aseta CD-levy CDsoittimeen.
3
Valmistele äänityslaite.
Pane tyhjä MD-levy tai kasettinauha
laitteeseen ja säädä äänitystaso.
4
Aloita äänitys äänityslaitteella
ja käynnistä sitten
soittolaitteen soitto.
98FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 99 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautuksia
• Ääniasetukset eivät vaikuta TAPE/CDR OUT
eivätkä MD/DAT OUT -liittimien signaalin
lähtöön.
• MULTI CHANNEL INPUT -liittimiin ohjatut
audiosignaalit kuuluvat vain vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta.
Digitaalisen äänen äänittäminen
Liitä soittolaite digitaaliseen audiotulo
(OPTICAL IN) -liittimeen. Liitä äänityslaite
OPTICAL MD/DAT OUT -liittimeen.
Tallennusvälineelle
tallentaminen
1
Paina toistolaitteen
tulopainiketta.
2
Valmistele laite toistoa varten.
Esimerkiksi aseta kopioitava videokasetti
videonauhuriin.
3
Valmistele äänityslaite.
4
Aloita tallennus
tallennuslaitteella ja aloita
sitten toisto toistolaitteella.
Huomautuksia
• Jotkut lähteet sisältävät tallennuksen estävän
kopiointisuojauksen. Tässä tapauksessa et voi
nauhoittaa kyseisestä lähteestä.
• MULTI CHANNEL INPUT -liittimiin ohjatut
audiosignaalit kuuluvat vain vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta.
(ZONE2/ZONE 3 -toiminnot)
Voit nauttia kuvista ja äänestä vastaanottimen
liitetyllä laitteella muualla kuin
päävyöhykkeellä (vyöhykkeellä 2 tai
vyöhykkeellä 3). Voit esimerkiksi katsella
DVD:tä päävyöhykkeeltä ja kuunnella CD:tä
vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3.
Kun käytetään IR-toistinta (ei kuulu
varusteisiin), sekä päävyöhykkeen laitetta että
vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen 3 Sonyvastaanotinta voidaan ohjata vyöhykkeeltä 2
(tai 3). Tee toiminto RM-AAU009
kaukosäätimellä.
• ZONE 2 tai ZONE 3 OUT -liittimien lähdön
vaihtaminen.
• Sony-vastaanottimen virran kytkeminen
päälle tai pois vyöhykkeellä 2 tai
vyöhykkeellä 3.
Ennen vyöhykkeen 2/
vyöhykkeen 3 toiminnon
käyttämistä
Liitäntä ja valikkoasetukset on tehtävä.
Katso tarkemmat asetuksia koskevat tiedot
seuraavasta kuvasta tai kohdasta ”2:
Kaiuttimien kytkeminen” (sivu 17).
Valitse Auto Calibration -asetusvalikon ”Sur
Back Assign” -asetukseksi ”ZONE 2”
(sivu 74).
jatkuu
99FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Muut toiminnot
Aseta tyhjä videokasetti tms.
tallennuslaitteeseen (VIDEO 1 tai
VIDEO 2) äänitystä varten.
Äänen kuunteleminen
muulta vyöhykkeeltä
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 100 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
1:Vyöhykkeen 2 liitännät
1 2. vyöhykkeen kaiuttimien ääni ohjautuu vastaanottimen SURROUND
BACK SPEAKERS -liittimiin.
Päävyöhyke
A
2. vyöhyke
STR-DA5200ES
C
Television
näyttö
B
ZONE 2
VIDEO OUT
SURROUND BACK
SPEAKERS
D
D
RM-AAU009
A Audiolaite
B Videolaite
C IR-toistin (ei kuulu varusteisiin)
D Kaiuttimet
100FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 101 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
2 2. vyöhykkeen kaiuttimien ääni ohjautuu vastaanottimeen ja toiseen
vahvistimeen.
Päävyöhyke
2. vyöhyke
STR-DA5200ES
A
C
E
E
Television
näyttö
B
D
C
ZONE 2
VIDEO OUT
ZONE 2
AUDIO OUT
RM-AAU009
A Audiolaite
B Videolaite
C IR-toistin (ei kuulu varusteisiin)
D Sony vahvistin/vastaanotin
E Kaiuttimet
2:Vyöhykkeen 3 liitännät
A
3. vyöhyke
STR-DA5200ES
C
E
Muut toiminnot
Päähuone
E
B
D
C
ZONE 3
AUDIO OUT
C
RM-AAU009
A Audiolaite
B Videolaite
C IR-toistin (ei kuulu varusteisiin)
D Sony vahvistin/vastaanotin
E Kaiuttimet
101FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 102 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Audio-/videolähtösignaalin
asettaminen vyöhykkeelle 2/
vyöhykkeelle 3
3
Valitse ”ON” tai ”OFF”
painamalla V/v ja paina sitten
.
4
Valitse kohta ja paremetri
painelemalla V/v/B/b. Paina
sitten
.
Multi Zone -valikon parametrit
2-4
1
Valitse Settings -valikosta
”Multi Zone” (sivu 54).
2
Paina V/v valitaksesi
vyöhykkeen, jolle haluat antaa
audio-/videosignaalin. Paina
sitten
.
Valittuna on aina pääyksikkö (tämä
vastaanotin). Jos et muuta asetusta, siirry
vaiheeseen 4.
x Power
(vain ZONE 2/ZONE 3)
Mahdollistaa vyöhyketoiminnon kytkemisen
päälle.
• ON
• OFF
x Input
Mahdollistaa lähteen valitsemisen, joka
annetaan vyöhykkeelle. Vyöhykkeelle 2
annetaan audio- ja videosignaali.
Vyöhykkeelle 3 annetaan vain audiosignaali.
x Volume
Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen
vyöhykkeillä.
x 12V Trigger
Voit kytkeä vastaanottimen päälle/pois toisella
vyöhykkeellä tai valita erilaisia vaihtoehtoja
12V Trigger -toiminnolla käytettäviksi alla
kuvatulla tavalla.
• OFF
Mahdollistaa 12V herätteen katkaisemisen,
kun päävastaanottimen virta kytketään.
• ZONE
Mahdollistaa 12V liipaisimien annon
102FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 103 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
kytkemisen päälle tai pois riippuen siitä,
onko valittu vyöhyke päällä vai pois.
• CTRL
Mahdollistaa 12V liipaisimien kytkemisen
päälle tai pois manuaalisesti IRkaukosäätimen CIS-komennon avulla.
• INPUT (vain ”Main”)
Mahdollistaa 12V herätteen kytkemisen,
kun esimääritetty tulo valitaan.
Kun valitaan ”Input”, näkyy asetusnäyttö,
jolla asetetaan kunkin tuloliipaisimen päälle/
pois. Valitse tulo painamalla V/v. Merkitse
sitten kohta painamalla
.
• MAIN (vain ”Zone 2” ja ”Zone 3”)
Mahdollistaa vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen
3 liipaisintoiminnon kytkemisen
päävastaanottimeen.
Vihjeitä
x Installer Mode
(RS232C-ohjaus)
Normaalisti tämän asetuksen pitää olla OFF.
• ON
Vastaanotin voi vastaanottaa komentoja
RS232C-portista.
• OFF
Vastaanotin ei vastaanota käskyjä RS232Cportista.
Tietoja IR REMOTE -liittimestä
Vastaanotinta voi ohjata osoittamatta
kaukosäätimellä vastaanottimen IRtoistimeen, jos IR-toistin (ei kuulu
varusteisiin) on liitetty IR REMOTE liittimeen.
Käytä IR-toistinta, kun sijoitat vastaanottimen
paikkaan, johon kaukosäätimen signaalit eivät
ulotu.
STR-DA5200ES
IR-toistin
(ei kuulu varusteisiin)
RM-AAL006
103FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Muut toiminnot
• Vaikka tämä vastaanotin olisi valmiustilassa
(sammuta vastaanotin painamalla kaukosäätimen ?/
1), vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen 3 vastaanotin
kytkeytyy päälle. Jos haluat katkaista virran
kaikista vastaanottimista, paina RM-AAL006 kaukosäätimen ?/1 ja AV ?/1 samanaikaisesti
(SYSTEM STANDBY).
• Vain analogisiin tuloihin kytkettyjen laitteiden
signaalit saadaan ZONE 2/ZONE 3 OUT liittimistä. Pelkästään digitaalisiin tuloliittimiin
liitetyistä laitteista ei tule mitään signaalia.
• Kun ”SOURCE” on valittu, MULTI CHANNEL
INPUT -liittimiin ohjattua signaalia ei saada
ZONE 2 OUT tai ZONE 3 OUT -liittimistä, vaikka
MULTI IN on valittu. Valittuna olevan toiminnon
analoginen signaali annetaan ulos.
• Paina SOURCE mallissa RM-AAU009 valittuasi
ensin päävyöhykkeen USB:n, kun haluat valita
USB:n tulolähteeksi.
• Kun ”TUNER” on valittu, 2 ja 3. vyöhykkeellä
valitaan samantyyppinen radioasema (FM/AM)
kuin päävyöhykkeellä. Kun päävyöhykkeen
vastaanottimesta katkaistaan virta tai valitaan jokin
muu lähde kuin ”TUNER”, voit valita 2.
vyöhykkeellä FM/AM-aseman. Vyöhykkeellä 3
valitaan saman tyyppinen radioasema (FM/AM)
kuin on valittuna vyöhykkeellä 2.
Jos päävyöhykkeen, vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen
3 vastaanottimista 2 on kytkettynä pois päältä, voit
valita lähetyksen FM/AM yhdellä vyöhykkeellä,
jolla vastaanotin on päällä.
Vyöhykkeen 2/vyöhykkeen 3
toimintojen vaihtoehtovalikon
parametri
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 104 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kaiuttimien asetusten
määrittäminen
Kahden vahvistimen
kokoonpanon
käyttäminen
Jos et käytä surround-takakaiuttimia, voit
kytkeä etukaiuttimet SURROUND BACK
SPEAKERS -liittimiin, jolloin syntyy kahden
vahvistimen kokoonpano.
Kaiuttimien kytkeminen
Etukaiutin (R)
Etukaiutin (L)
Korkea
Korkea
Matala
Matala
Aseta Auto Calibration -asetusvalikon ”Sur
Back Assign” -valinnaksi ”BI-AMP”
(sivu 73). Sama signaali mikä lähtee FRONT
SPEAKERS A -liittimistä voidaan antaa ulos
myös SURROUND BACK SPEAKERS liittimistä asettamalla ”Sur Back Assign” valinnaksi ”BI-AMP”.
Huomautuksia
• FRONT SPEAKERS B -liittimiä ei voi käyttää
kahden vahvistimen kokoonpanossa.
• Määritä kahden vahvistimen asetukset ennen kuin
suoritat automaattisen kalibroinnin.
• Jos määrität kahden vahvistimen asetukset,
surround-takakaiuttimien taso-, tasapaino- ja
taajuuskorjainasetukset eivät ole enää voimassa.
Niiden sijasta käytetään etukaiuttimien asetuksia.
• PRE OUT -liittimistä saadussa signaalissa
käytetään samoja asetuksia kuin SPEAKERSliittimistä saadussa.
• Keskikaiuttimen MULTI CHANNEL INPUT liittimen audiosignaalia ei anneta ulos
vasemmasta/oikeasta etukaiuttimesta, kun Auto
Calibration -asetusvalikon ”Sur Back Assign” asetukseksi valitaan ”BI-AMP”.
Liitä etukaiuttimien korkea (tai matala) puolen liittimet FRONT SPEAKERS A liittimiin ja liitä korkea (tai matala) -puolen
liittimet SURROUND BACK SPEAKERS liittimiin. Varmista, että kaiuttimiin kiinnitetyt
Hi/Lo-metalliliuskat on irrotettu. Muuten
vastaanotin ei ehkä toimi oikein.
104FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 105 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
CONTROL S ohjausjärjestelmän
käyttäminen
Jos käytössä on CONTROL S -yhteensopiva
Sonyn televisio, satelliittiviritin, näyttö, DVDsoitin tai videonauhuri, liitä vastaanottimen
CTRL S IN (televisio, satelliittiviritin ja
näyttö) tai CTRL S OUT (videonauhuri yms.)
-liitin CONTROL S -liitäntäkaapelilla (ei
kuulu varusteisiin) vastaavan laitteen sopivaan
CONTROL S -liittimeen. Katso tarkemmat
tiedot television, satelliittivirittimen, näytön,
videonauhurin tms. mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
Jos kytket toisen laitteen CTRL
S OUT -liittimen tämän
vastaanottimen CTRL S IN liittimeen
Esimerkki
Jos kytket toisen laitteen CTRL
S IN -liittimen tämän
vastaanottimen CTRL S OUT liittimeen
Esimerkki
Televisio
Videonauhuri
Viritin
Vastaanotin
Kaukosäädin
Tämän vastaanottimen tunnistin vastaanottaa
samat kaukosäätimen koodit kuin CTRL S IN
-laitteen tunnistin. Tästä on hyötyä, jos sijoitat
toisen laitteen kauas vastaanottimesta.
Muut toiminnot
Televisio,
videonauhuri,
viritin, näyttö
tms.
Vastaanotin
Kaukosäädin
CTRL S OUT -laitteen kaukosäätimen
tunnistin vastaanottaa samat kaukosäätimen
koodit kuin tämän vastanottimen tunnistin.
Tästä on hyötyä, jos sijoitat tämän
vastaanottimen telineeseen tai vastaavaan.
105FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 106 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Huomautus
Käyttäminen ilman
GUI:ta (graafista
käyttöliittymää)
Siirry pois mittausalueelta mittausvirheiden
välttämiseksi mittauksen aikana.
7 Mittaus alkaa.
Mittausprosessi kestää noin 30 sekuntia.
Odota, kunnes mittaus on suoritettu.
Vastaanotinta voidaan käyttää näytön avulla
myös ilman GUI:ta, kun television näyttöä ei
ole liitetty.
Paina ON SCREEN tehdäksesi
valinnan ”GUI OFF”, kun ”GUI ON”
näkyy näytöllä.
Katso automaattista kalibrointia koskevat
tarkemmat tiedot kohdasta ”9: Asetusten
kalibroiminen automaattisesti (AUTO
CALIBRATION)” (sivu 42).
Katso kohtaa ”Ennen automaattisen
kalibroinnin suorittamista” (sivu 42) ennen
automaattisen kalibroinnin tekemistä.
Käyttäminen vastaanottimella
1 Paina ON SCREEN asettaaksesi GUInäytön pois päältä.
Televisioruudulla näkyy valikko, kun ”GUI
ON” näkyy näytöllä.
2 Paina RECEIVER.
Vastaanotin aktivoituu.
Vihjeitä
• Muut toiminnot kuin vastaanottimen kytkeminen
päälle ja pois ovat pois käytöstä automaattisen
kalibroinnin aikana.
• Seuraavissa tilanteissa mittaustulokset ovat ehkä
virheelliset tai automaattinen kalibrointi ei ole
mahdollinen.
– vastaanottimeen on kytketty erikoiskaiuttimet,
esimerkiksi dipolikaiuttimet.
– monivyöhyketoimintoa käytetään 2.
vyöhykkeellä.
Automaattisen kalibroinnin
vahvistaminen/tallentaminen,
kun GUI-toiminto on pois päältä
1 Tarkista mittaustulos.
Kun mittaus on päättynyt, vastaanotin antaa
äänimerkin ja mittaustulos tulee näyttöön.
3 Paina MENU.
”Auto Calibration” näkyy.
Mittaustulos Näyttö
.
5 Valitse käytettävä paikkanumero
painelemalla V/v. Paina sitten
Huomautus
Et voi mitata surround-kaiuttimien ja surroundtakakaiuttimien korkeutta.
Aseta tämä arvo Auto Calibration -asetusvalikon
”Surround-paikka” asetuksissa (sivu 72).
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
4 Paina
Jos haluat lopettaa automaattisen kalibroinnin,
muuta äänenvoimakkuutta, käännä INPUT
SELECTOR -säädintä, vaihda vastaanottimen
kaiutinasetusta, liitä kuulokkeet, kytke
mykistys päälle tai paina ON SCREEN.
.
6 Valitse ”AUTO CAL START?”
painamalla toistuvasti V/v ja aloita
mittaus painamalla
.
Mittaus alkaa viiden sekunnin kuluttua.
Television kuvaruudussa näkyy
aikalaskuri.
Selitys
Mittaus
onnistui
COMPLETE Siirry vaiheeseen 2.
Mittaus
epäonnistui
ERROR
Katso
CODE XX ”Ilmoitusluettelo
automaattisen
kalibrointimittauksen
jälkeen” (sivu 46).
106FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 107 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
2 Valitse vaihtoehto painamalla
toistuvasti V/v ja paina sitten
Vihje
.
Kohta
Selitys
RETRY
Toistaa automaattisen
kalibroinnin.
SAVE EXIT
Tallentaa mittaustulokset ja
lopettaa asetusten
määrittämisen.
WRN CHECK
Näyttää mittaustuloksia
koskevan varoituksen. Katso
”Kun ”WRN CHECK” on
valittu” (sivu 47).
PHASE INFO
Näyttää kunkin kaiuttimen
vaiheen (oikea vaihe/
käänteinen vaihe). Katso
”Kun valitset ”PHASE
INFO””.
DIST.INFO
Näyttää kaiuttimen mitatun
etäisyyden.
LEVEL INFO
Näyttää kaiuttimen mitatun
äänitason.
EXIT
Lopettaa mittauksen
tallentamatta tuloksia.
Vastaanotin päättelee kaiuttimen koon (LARGE/
SMALL) sen bassotoiston perusteella.
Mittaustulokset voivat vaihdella
optimointimikrofonin ja kaiuttimien sijainnin sekä
huoneen muodon mukaan. Mittaustulosten
noudattaminen on suositeltavaa. Näitä asetuksia voi
kuitenkin muuttaa Auto Calibration -asetusvalikossa
(sivu 71). Tallenna mittaustulokset ensin ja kokeile
sitten asetusten muuttamista, jos haluat.
Kun valitset ”PHASE INFO”
Voit tarkistaa kunkin kaiuttimen vaiheen
(oikea vaihe/käänteinen vaihe).
Valitse kaiutin painamalla toistuvasti V/v
ja paina sitten
. Näin palaat kohdan
”Mittaustulosten tarkistaminen ja
tallentaminen” vaiheeseen 1.
Selitys
IN-PHASE
Kaiuttimen vaihe on oikea.
OUT-OFPHASE
Kaiuttimen vaihe on käänteinen.
Kaiuttimen ”+”- ja ”–”-liittimet
on ehkä kytketty väärinpäin.
Eräitä kaiuttimia käytettäessä
näytössä lukee ”OUT-OFPHASE”, vaikka kaiuttimet on
kytketty oikein. Tämä johtuu
kaiuttimien rakenteesta. Tässä
tapauksessa voit jatkaa
vastaanottimen käyttöä.
----------
Kaiuttimia ei ole kytketty.
3 Paina
.
Mittaustulokset tallentuvat.
4 Valitse ”AUTO EQ” painamalla
toistuvasti V/v ja paina sitten
.
5 Valitse parametri painelemalla V/v.
Paina sitten
.
AUTO EQ tyyppi
Selitys
ENGINEER
Määrittää
taajuusominaisuudet, jotka
vastaavat Sonyn
kuunteluhuoneessa käytettyä
standardia.
FULL FLAT
Säätää kunkin kaiuttimen
taajuusvasteen tasaiseksi.
FRONT REF
Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuudet etukaiuttimen
ominaisuuksien mukaisiksi.
OFF
Aseta kalibrointityyppi pois
päältä.
Vihje
Vaihemittauksen tulokset voivat vaihdella
lisäbassokaiuttimen sijainnin mukaan. Ongelmia ei
kuitenkaan ilmene, vaikka vastaanottimessa
käytetään tätä arvoa.
Äänikentän tyypin valitseminen
Katso kutakin äänikenttää koskevat tarkemmat
tiedot kohdasta ”Esiohjelmoidun äänikentän
käyttäminen” (sivu 58).
Painele 2CH, A.F.D., MOVIE tai
MUSIC.
Valittu äänikentän tyyppi näkyy näytöllä.
Myös vastaanottimen 2CH, A.F.D., MOVIE
tai MUSIC -painiketta voidaan käyttää.
107FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Muut toiminnot
Näyttö
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 108 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Käsittelemättömän äänen
kuunteleminen (2CH ANALOG
DIRECT)
Radioasemien esivalinta
1
Paina SHIFT ja paina sitten
A.DIRECT.
Katso toiminnon tarkemmat tiedot
kohdasta ”Radioasemien virittäminen”.
2
FM/AM-radion kuunteleminen
Katso viritintoimintoja koskevat tarkemmat
tiedot kohdasta ”Virittimen käyttäminen”
(sivu 78).
3
Taajuuden valitseminen
suoraan (Suora viritys)
1 Paina D.TUNING valittuasi ensin FMtai AM-alueen.
2 Syötä taajuudet painamalla
numeropainikkeita. Syötä sitten
painamalla
.
3 Syötä valinta painamalla ENTER.
Valitse esivalinnan numero
painamalla PRESET + tai
PRESET –.
Käytettävissä on 30 FM- ja 30 AMesivalintanumeroa. Jos ”MEMORY”
sammuu ennen esivalintanumeron
valitsemista, aloita uudelleen vaiheesta 2.
TUNER-painiketta toistuvasti.
Myös vastaanottimen INPUT SELECTOR
-painiketta voidaan käyttää.
painiketta.
Paina TUNING +, kun haluat hakea
matalista taajuuksista korkeisiin. Paina
TUNING – , kun haluat hakea korkeista
taajuuksista mataliin. Vastaanotin lopettaa
haun heti, kun jokin asema löytyy.
Voit myös painaa vastaanottimen TUNING
MODE tehdäksesi valinnan ”AUTO” ja
kääntää sitten TUNING-säädintä
valitaksesi asemat.
Paina MEMORY.
”MEMORY” näkyy näytössä muutaman
sekunnin ajan. Tee vaiheet 3 ja 4 ennen
kuin näyttö vaihtuu.
Radioasemien virittäminen
1 Valitse FM- tai AM-alue painamalla
2 Paina TUNING + tai TUNING – -
Viritä asema, jolle haluat
asettaa esivalinnan.
4
Paina ENTER.
Asema on tallennettu valitulle
esivalintanumerolle. Jos ”MEMORY”
sammuu ennen esivalintanumeron
valitsemista, aloita uudelleen vaiheesta 2.
5
Toista vaiheet 1 – 4
esivalitaksesi muita asemia.
Esivalinta-aseman valinta
1 Valitse FM- tai AM-alue painamalla
TUNER-painiketta toistuvasti.
2 Valitse haluamasi esivalinta-asema
painelemalla PRESET + tai PRESET –
-painiketta.
Voit valita haluamasi esivalitun aseman
myös numeropainikkeilla. Vahvista sitten
valinta painamalla ENTER.
Voit tehdä valinnan ”PRESET”
painelemalla vastaanottimen TUNING
MODE. Valitse sitten haluamasi esivalintaasemat TUNING-painikkeen avulla.
108FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 109 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
RDS-tietojen näyttäminen
Kun kuuntelet RDS-asemaa, paina
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
RDS-tiedot vaihtuvat näytöllä seuraavasti
jokaisella painikkeen painalluksella:
PS (ohjelmapalvelun nimi)a) t PTY
(ohjelman tyyppi) b) t RT (radioteksti)c) t
CT (aika) (24-tuntisen kellon mukaan) t
Äänikentän tyyppit Äänenvoimakkuus
Kun haluat
Toimi seuraavasti
Valita kappaleen Paina TRACK + tai TRACK –.
Hakea kappaleen Pidä m tai M painettuna
kohdan
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
Muuttaa
näyttötekstin
Painele DISPLAY-painiketta.
Näyttö muuttuu seuraavasti.
Kappaleen nimi t Albumin
nimi t Esiintyjän nimi t
Tyylilajin nimi t Äänikentän
tyyppi t Äänenvoimakkuus…
a)
Nämä tiedot näkyvät myös RDS:ää
käyttämättömille FM-asemille.
b)
Lähetettävän ohjelman tyyppi.
c)
RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
Sonyn digitaalisen
musiikkisoittimen
kuunteleminen
Kun haluat liittää Sonyn digitaalisen
musiikkisoittimen tähän vastaanottimeen,
katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Musiikin
kuunteleminen USB-laitteelta” (sivu 87).
Ota vastaanottimen toiminto
käyttöön painamalla
RECEIVER.
Katso vyöhykkeen 2/vyöhykkeen 3 liitäntöjä
ja asetuksia koskevat tarkemmat tiedot
kohdasta ”Äänen kuunteleminen muulta
vyöhykkeeltä (ZONE2/ZONE 3 -toiminnot)”
(sivu 99). Tee toiminto RM-AAU009
kaukosäätimellä.
Seuraavat toiminnot on kuvattu IR-toistimen
liitännälle ja vastaanottimen käyttämiselle
vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3. Jos IRtoistinta ei ole liitetty, käytä tätä vastaanotinta
päävyöhykkeellä.
RECEIVER-painikkeen painaminen ei
ole tarpeen, jos muut tulopainikkeet eivät
pala.
2
Valitse Sonyn digitaalinen
musiikkisoitin painelemalla
USB.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi seuraavasti
Toistaa
Paina H.
Asettaa tauolle
Paina X. Paina painiketta
uudelleen, kun haluat jatkaa
toistamista.
Pysäyttää
Paina x.
Valita kansion
Paina ALBUM + tai ALBUM –.
jatkuu
109FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Muut toiminnot
1
Vyöhykkeelle 2/vyöhykkeelle 3
lähdön ohjaaminen
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
090OTH.fm Page 110 Wednesday, September 27, 2006 5:07 PM
5
2
Säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi.
• Kuvassa 1-1 ja 2 (sivu 101) vain
surround-takakaiutinta voidaan säätää
vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3.
1 Aseta Auto Calibration -
4
asetusvalikon ”Sur Back Assign” valinnaksi ”ZONE 2” (sivu 73).
2 Säädä äänenvoimakkuutta
kaukosäätimen MASTER VOL+/– painiketta käyttäen.
• Kuvan 1-2 (sivu 101) tapauksessa voit
säätää äänenvoimakkuutta 2.
vyöhykkeen vastaanottimella.
Vihjeitä
5
1
Kytke virta päävastaanottimeen
(tähän vastaanottimeen).
2
Paina ZONE 2 tai ZONE 3.
Kaukosäädin vaihtaa vyöhykkeen 2 tai
vyöhykkeen 3 muodolle.
3
Kytke vahvistin päälle
vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä
3.
4
Paina jotain kaukosäätimen
tulopainiketta valitaksesi ulos
annettavan lähdesignaalin.
• Vaikka tämä vastaanotin olisi valmiustilassa
(sammuta vastaanotin painamalla kaukosäätimen ?/
1), vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen 3 vastaanotin
kytkeytyy päälle. Jos haluat katkaista virran
kaikista vastaanottimista, paina RM-AAL006 kaukosäätimen ?/1 ja AV ?/1 samanaikaisesti
(SYSTEM STANDBY).
• Vain analogisiin tuloliittimiin liitettyjen laitteiden
signaali annetaan ZONE 2 ja ZONE 3 -liittimien
kautta. Pelkästään digitaalisiin tuloliittimiin
liitetyistä laitteista ei tule mitään signaalia.
• Kun ”SOURCE” on valittu, MULTI CHANNEL
INPUT -liittimiin ohjattua signaalia ei saada
ZONE 2 OUT tai ZONE 3 OUT -liittimistä, vaikka
MULTI IN on valittu. Valittuna olevan toiminnon
analoginen signaali annetaan ulos.
2. vyöhykkeellä analogiset video- ja
audiosignaalit annetaan ulos.
Vyöhykkeellä 3 ulos annetaan vain
analoginen audiosignaali. Kun valitaan
”SOURCE”, valittuna olevan tulon
signaali annetaan ulos.
110FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 111 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kaukosäätimen käyttäminen
Kunkin laitteen
ohjaaminen
kaukosäätimellä
Kun kaukosäädin ohjelmoidaan ohjaamaan
seuraavia Sonyn tai muiden valmistajien
laitteita, voidaan käyttää kaukosäätimen
ympyrällä merkittyjä painikkeita. Huomaa,
että jotkut painikkeet eivät ehkä toimi laitteen
kanssa.
Jos haluat muuttaa tuloluettelon sisällön
käyttämiesi laitteiden mukaiseksi, katso
kohtaa ”Kaukosäätimen ohjelmoiminen”
(sivu 113).
Kaukosäätimen käyttäminen
111FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 112 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kunkin laitteen ohjaamiseen käytettävien painikkeiden taulukko
Painike
Laite Tele- Video DVD- Blu-ray PSX Video Digitaa- Digitaa- DSS, Kasett- DAT- CD-soi- Viritin Vastaan- USBvisio nau- soitin, DiscCD linen linen satel- BST inauhuri soitin tin,
otin
laite
huri DVD/ soitin
soitin, CATV-liiliitti/
A/B
MDVHSLD- tin (UC) antennitallenyhdissoitin
vastaannin
telmä
otin
(EURO)
AV ?/1,
?/1 (kun on painettu
TV)
z
z
z
z
z
z
z
z
Numeropainikkeet
z
z
z
z
MEMORY/ENTER
z
z
z
z
CLEAR/D.TUNING/
>10/-/--
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
V/v/B/b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MENU
z
./>
ALBUM +/–, B·/·b
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
H, X, x
z
DISK SKIP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE, DVD
MENU/INPUT MODE
F1/TV/VIDEO/
MACRO 1
z
z
z
F2/WIDE/MACRO 2
z
z
z
z
z
z
z
z
***
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
* Vain LD-soitin.
** Vain DSS.
*** Vain dekki B.
112FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 113 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
1
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen
Paina AV ?/1 -näppäintä
samalla, kun pidät RM SET UP näppäintä painettuna.
RM SET UP -painikkeen valo vilkkuu.
Kaukosäädin voidaan mukauttaa vastaamaan
vastaanottimeen liitettyjä laitteita.
Kaukosäädin voidaan ohjelmoida käyttämään
myös muita kuin Sonyn laitteita ja sellaisia
Sonyn laitteita, joita kaukosäädin ei
normaalisti kykene ohjaamaan.
Alla kuvatussa toimenpiteessä käytetään
esimerkkinä tapausta, jossa muun yrityksen
kuin Sonyn valmistama videonauhuri liitetään
vastaanottimen VIDEO 2 IN -liittimiin.
Huomaa ennen aloittamista, että:
– PHONO-asetuksia ei voi muuttaa.
– Kaukosäätimellä voidaan ohjata vain
sellaisia laitteita, jotka hyväksyvät
langattoman infrapuna-ohjaussignaalin.
2
Kun RM SET UP -painikkeen
merkkivalo vilkkuu, paina
ohjattavaa laitetta (esimerkiksi
televisiota) vastaavaa
tulopainiketta.
Jos aiot esimerkiksi ohjata VIDEO 2 liittimeen liitettyä videonauhuria, paina
VIDEO 2.
RM SET UP ja tulon painike syttyvät.
3
Varmista, että vastaanottimessa on
virta ja osoita kaukosäätimellä
vastaanottimeen samalla kun teet
seuraavat toimet.
Anna numeropainikkeilla
numerokoodi (tai yksi useasta
mahdollisesta
numerokoodista), joka vastaa
ohjattavan laitteen merkkiä ja
mallia.
RM SET UP ja tulon painike syttyvät.
Huomautus
Television kaukosäädinten numerokoodit ovat
suurempia kuin 500.
1
4
Paina ENTER.
Ohjelmoinnin lopettaminen
3
Paina RM SET UP -painiketta missä
tahansa vaiheessa.
4
Laitetta ja sen valmistajaa
vastaavat numerokoodit
Käytä seuraavissa taulukoissa mainittuja
numerokoodeja ohjatessasi joko muun
valmistajan kuin Sonyn laitetta tai Sonyn
laitetta, jota kaukosäädin ei normaalisti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen signaalit
vaihtelevat mallin ja valmistusvuoden
jatkuu
113FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
Kun numerokoodi on tarkistettu, RM SET
UP -painikkeen merkkivalo välähtää
kahdesti ja kaukosäädin poistuu
automaattisesti ohjelmointitilasta. Myös
tulopainikkeen merkkivalo sammuu.
2
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 114 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
mukaan, laitteella voi olla useita
numerokoodeja. Jos et onnistu ohjelmoimaan
kaukosäädintä yhdellä koodilla, kokeile muita
koodeja.
Kasettinauhurin ohjaaminen
Valmistaja
Koodit
SONY
201, 202
Huomautuksia
DENON
204, 205
• Numerokoodit perustuvat uusimpiin saatavissa
oleviin tietoihin. On kuitenkin mahdollista, että
laite ei reagoi eräisiin koodeihin tai mihinkään
niistä.
• Tämän kaukosäätimen kaikki tulopainikkeet eivät
ehkä toimi tiettyä laitetta käytettäessä.
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
CD-soittimen ohjaaminen
YAMAHA
217, 218
Valmistaja
Koodit
LD-soittimen ohjaaminen
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
Valmistaja
Koodit
JVC
105, 106, 107
SONY
601, 602, 603
KENWOOD
108, 109, 110
PIONEER
606
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
Video CD -soittimen
ohjaaminen
PANASONIC
115
Valmistaja
Koodit
PHILIPS
116
SONY
605
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Videonauhurin ohjaaminen
Valmistaja
Koodit
DAT-dekin ohjaaminen
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
Valmistaja
Koodit
AIWA*
710, 750, 757, 758
SONY
203
AKAI
707, 708, 709, 759
PIONEER
219
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
MD-dekin ohjaaminen
FISHER
717, 718, 719, 720
Valmistaja
Koodit
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
SONY
301
GOLDSTAR/LG
723, 753
DENON
302
GRUNDIG
724
JVC
303
HITACHI
722, 725, 729, 741
KENWOOD
304
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
114FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 115 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Valmistaja
Koodit
Valmistaja
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
PHILIPS
729, 730, 731
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
PIONEER
729
NEC
503, 520, 544
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
PANASONIC
509, 524
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
PHILIPS
515, 518
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
* Jos AIWA-videonauhuri ei toimi, vaikka valitset
AIWA-koodin, kokeile Sony-koodia.
Koodit
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
530, 537, 539
Video DVD -soittimen
ohjaaminen
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Valmistaja
Koodit
SONY
401, 402, 403
Satelliittivirittimen tai
kaapelisovittimen ohjaaminen
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
Valmistaja
Koodit
PIONEER
409
SONY
801, 802, 803, 804
TOSHIBA
404
JERROLD/G.I.
DENON
405
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
PANASONIC
818
DVD-tallentimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodit
SONY
403
Television ohjaaminen
Valmistaja
Koodit
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Virittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodit
SONY
002, 003, 004, 005
Kiintolevytallentimen
ohjaaminen
Valmistaja
Koodit
SONY
307, 308, 309
jatkuu
115FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
THOMSON
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 116 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Blu-rayDisc-soittimen
ohjaaminen
PSX-laitteen ohjaaminen
Useiden komentojen
suorittaminen
automaattisesti
peräkkäin
Valmistaja
Koodit
(makrotoisto)
SONY
313, 314, 315
Valmistaja
Koodit
SONY
310, 311, 312
Makrotoistotoiminnolla yhdistetään useita
peräkkäisiä komentoja yhdeksi komennoksi.
Kaukosäätimessä on 2 makroluetteloa
(MACRO 1 ja MACRO 2). Kussakin
makroluettelossa voi olla jopa 20 komentoa.
Huomautus
Ennen kuin määrität makrotoiston, vaihda
kaukosäätimeen uudet paristot.
116FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 117 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
3
Ohjelmoi toimintoketju
1,5
2,3
Ohjelmoi kaukosäädin
painamalla suoritettavaa
toimintoa vastaavaa näppäintä.
Paina
Ohjelmoitavat
toiminnot
H, x, X,
M, m,
., >
Suorittaa näppäimeen
merkityn toiminnon.
Tulonäppäintä Vaihtaa tulon.
yli 1 sekunnin
ajan
MACRO 1 tai
MACRO 2
Lisää yhden sekunnin
pituisen viiveen. Kun
haluat pitemmän
viiveen, paina MACRO
1- tai MACRO 2 näppäintä toistuvasti.
Vaiheessa 2 valittu tulonäppäin välähtää
kahdesti ja jää sitten palamaan.
4
Toista vaiheet 2 ja 3. Jos haluat
kohdistaa toisen komennon
samalle laitteelle, toista vaihe 3.
5
Lopeta ohjelmoiminen
painamalla RM SET UP näppäintä.
3
1
Paina MACRO 1- tai MACRO 2 näppäintä pitempään kuin 1
sekunnin ajan samalla, kun
pidät RM SET UP -näppäintä
painettuna.
RM SET UP -painikkeen valo vilkkuu.
2
Vihje
Jos RM SET UP -näppäin välähtää viidesti
vaiheessa 1 eikä makron ohjelmoiminen
onnistu, vaihda paristot uusiin.
Ohjelmoinnin lopettaminen
Paina RM SET UP -painiketta. Asetukset
peruuntuvat myös silloin, kun mitään
näppäintä ei paineta 60 sekunnin aikana.
Edellinen komento jää voimaan.
Paina sen laitteen
tulonäppäintä, jolle haluat
määrittää yhden seuraavista
toiminnoista.
Valittu tulonäppäin syttyy.
jatkuu
117FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
1,3
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 118 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Makrotoiston aloittaminen
1 Paina RECEIVER.
RECEIVER-näppäin syttyy ja sitten
sammuu.
2 Käynnistä makro painamalla MACRO
1- tai MACRO 2 -näppäintä.
Makro käynnistyy ja suorittaa komennot
ohjelmoidussa järjestyksessä. Komentojen
lähettämisen aikana RM SET UP -näppäin
vilkkuu ja RECEIVER-näppäin palaa. Kun
komennot on lähetetty, RM SET UP- ja
RECEIVER -näppäimet sammuvat.
Ohjelmoidun makron
poistaminen
1 Voit poistaa tallennetun makron
painamalla MACRO 1- tai MACRO 2 näppäintä pitempään kuin 1 sekunnin
samalla, kun pidät RM SET UP näppäintä painettuna.
RM SET UP -painike vilkkuu toistuvasti.
Sellaisten
kaukosäätökoodien
asettaminen, joita ei ole
tallennettu säätimeen
Opetustoiminnolla voidaan opettaa
kaukosäätimelle ohjauskoodeja, joita se ei
ennestään tunne.
Huomautus
Ennen kuin ryhdyt opettamaan kaukosäätimelle
uusia komentoja, vaihda sen paristot uusiin.
1,6
1
2
2 Paina RM SET UP -painiketta.
Makroksi tallennetut asetukset katoavat.
Esimerkki kaukosäätimen näppäimen 1
määrittämisestä VIDEO 1 -näppäimeksi:
1
Paina TV-näppäintä samalla,
kun pidät RM SET UP näppäintä painettuna.
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
syttyy.
2
Paina sitä tulonäppäintä
(esimerkissä VIDEO 1), jota
haluat käyttää
opetustoiminnossa.
Tulonäppäin alkaa vilkkua. (RM SET UP
-näppäin palaa edelleen.)
3
Paina näppäintä (esimerkissä
näppäintä 1), jota haluat
käyttää VIDEO 1 -näppäimenä.
Vaiheessa 2 valitsemasi tulonäppäin
syttyy. (RM SET UP -näppäin palaa
edelleen.)
118FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 119 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
4
Suuntaa kaukosäätimen
vastaanotinosa sen
kaukosäätimen lähetintä kohti,
jota käytät opettamiseen.
Kun signaali on vastaanotettu toisesta
kaukosäätimestä, vaiheessa 2 valittu
tulonäppäin sammuu.
Opetetun komennon
käyttäminen
Kun valitset opetettua syötettä, paina kyseisen
toiminnon opettamisessa käytettyä painiketta.
Opetetun koodin pyyhkiminen
1 Paina TV-näppäintä samalla, kun pidät
RM SET UP -näppäintä painettuna.
Noin 5 cm – 10 cm
5
RM SET UP -näppäin välähtää
kahdesti, ja opettaminen on
suoritettu.
Jos opettaminen ei onnistu, RM SET UP näppäin välähtää viisi kertaa. Yritä
uudelleen alkaen vaiheesta 2.
6
Lopeta opettaminen painamalla
RM SET UP -näppäintä.
Vihjeitä
VIDEO 1), josta haluat poistaa
asetuksen.
Tulonäppäin alkaa vilkkua. (RM SET UP näppäin palaa edelleen.)
3 Paina ?/1 pitempään kuin 1 sekunnin
ajan.
Tulonäppäin välähtää kahdesti.
4 Poista tallennettu asetus painamalla
tulonäppäintä.
RM SET UP -näppäin välähtää kahdesti, ja
poistaminen on suoritettu.
Ellei poistaminen onnistu, RM SET UP näppäin välähtää viisi kertaa. Yritä
uudelleen alkaen vaiheesta 2.
Kaukosäätimen käyttäminen
• Kun kaukosäätimen ohjauskoodeille varattu muisti
täyttyy, RM SET UP -näppäin välähtää kymmenen
kertaa ja opettaminen päättyy.
• Jos RM SET UP -näppäin välähtää viisi kertaa
vaiheessa 1 eikä opettaminen onnistu, vaihda
paristot uusiin.
2 Paina sitä tulonäppäintä (esimerkissä
Opettamisen lopettaminen
Paina RM SET UP -painiketta. Asetukset
peruuntuvat myös silloin, kun mitään
näppäintä ei paineta 60 sekunnin aikana.
119FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 120 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kaukosäätimen muistin
koko sisällön
tyhjentäminen
Painikkeiden
kohdistusten
muuttaminen (vain RMAAU009)
AV ?/1
?/1
Tulopainikkeiden tehdasasetuksia voidaan
muuttaa järjestelmän laitteiden mukaan. Jos
esimerkiksi kytket vastaanottimen VIDEO 2
IN -liittimiin DVD-soittimen, voit määrittää
kaukosäätimen VIDEO 2 -näppäimen
ohjaamaan DVD-soitinta.
Huomaa, että TUNER-painikkeen asetuksia ei
kuitenkaan voi muuttaa.
1
2,3
4
MASTER
VOL –
1
Paina RM SET UP –painiketta
yli 2 sekunnin ajan.
Merkkivalo syttyy.
1
Pidä MASTER VOL – -painiketta
painettuna ja paina ?/1 ja sitten
AV ?/1.
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
välähtää kolme kertaa.
2
Vapauta MASTER VOL – painike.
2
Paina tulopainiketta, jonka
kohdistusta haluat muuttaa.
Merkkivalo sammuu kertaalleen ja syttyy
jälleen, kun painetaan kelpaavaa
painiketta. Vain ensin painettu
tulopainike rekisteröityy.
Esimerkki: Paina VIDEO 2 –painiketta.
Kaukosäätimen muistin koko sisältö (eli
kaikki ohjelmoidut tiedot) pyyhkiytyvät.
120FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\100REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 121 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
3
Katso alla olevaa taulukkoa ja
paina haluamasi kategorian
mukaista tulopainiketta.
Merkkivalo sammuu, kun painetaan
kelpaavaa painiketta.
Esimerkki: Paina DVD-näppäintä kerran.
4
Paina SOURCE-painiketta.
Uusi kohdistus on rekisteröity.
Merkkivalo syttyy hitaasti kaksi kertaa ja
sammuu sitten.
Kun haluat lopettaa
Paina RM SET UP -painiketta missä tahansa
vaiheessa.
Vastaavat
kategoriat
Paina
VTR-6
VIDEO 3 –painiketta
kaksi kertaa
DVD-soitin
DVD–painiketta kerran
LD-soitin
DVD–painiketta kaksi
kertaa
Televisio
TV/SAT –painiketta
kerran
SAT
TV/SAT–painiketta
kaksi kertaa
Kasettidekki A
TAPE–painiketta kerran
Kasettidekki B
TAPE–painiketta kaksi
kertaa
MD-soitin
MD/DAT–painiketta
kerran
DAT-soitin
MD/DAT–painiketta
kaksi kertaa
CD-soitin -1
SA-CD/CD –painiketta
kerran
CD-soitin -2
SA-CD/CD–painiketta
kaksi kertaa
CD-soitin -3
SA-CD/CD –painiketta
kolme kertaa
Vihje
Jos toiminto ei onnistunut, merkkivalo vilkkuu neljä
kertaa ja kaukosäädin poistuu automaattisesti
painikkeen kohdistusmuodosta. Uutta kohdistusta ei
tällöin rekisteröidä ja aiempi asetus säilyy.
Huomautuksia
Kelpaavat painikkeet ja
vastaavat kategoriat
Vastaavat
kategoriat
Paina
VTR-1
VIDEO 1 –painiketta
kerran
VTR-2
VIDEO 2 –painiketta
kerran
VTR-3
VIDEO 3 –painiketta
kerran
VTR-4
VIDEO 1 –painiketta
kaksi kertaa
VTR-5
VIDEO 2 –painiketta
kaksi kertaa
VIDEO CD -soitin VIDEO 1, sitten SACD/CD
Kaukosäätimen kaikkien
painikkeiden kohdistusten
poistaminen
Pidä RM SET UP –painike alhaalla. Paina
sitten ?/1 -painiketta.
Kaukosäädin on palautettu tehdasasetuksiin.
121FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
• Jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin
vaiheissa 2 – 4, kaukosäädin poistuu
automaattisesti painikkeen kohdistusmuodosta.
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Jos vaiheessa 3 painetaan samaa painiketta
useammin kuin kategorioita on valittavissa, vain
viimeinen kategoria rekisteröityy uudelle
kohdistukselle.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 122 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x Dolby Digital
Lisätietoja
Sanasto
x Cinema Studio EX
Surround-äänimuoto, jota voi pitää Digital
Cinema Sound -tekniikan koosteena. Tuottaa
tallennukseen käytettävän teatterin tasoisen
äänen kolmea tekniikkaa käyttäen: ”Virtual
Multi Dimensions”, ”Screen Depth Matching”
ja ”Cinema Studio Reverberation”.
”Virtual Multi Dimensions” eli virtuaalinen
kaiutintekniikka muodostaa virtuaalisen
multi-surround-ympäristön käyttäen jopa 7.1kaiutinjärjestelmää. Se tuo kotiisi
elokuvateatteritasoisen surround-äänen, joka
sisältää uusimmat ominaisuudet.
”Screen Depth Matching” tuottaa diskantin
vaimennuksen sekä täyteliään ja syvän äänen,
jollainen tuotetaan teatterissa yleensä kankaan
takaa tulevalla äänellä. Tämä lisätään sitten
etu- ja keskikanaviin.
”Cinema Studio Reverberation” tuottaa
parhaille tallennusteattereille tai
äänitysstudioille kuten Sony Pictures
Entertainment studiolle ominaisen äänen.
Käytössä on kolme muotoa studion tyypistä
riippuen: A/B/C.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Sonyn yhteistyössä Sony Pictures
Entertainment kanssa kehittämä
ainutlaatuinen äänentuottamisen tekniikka
kotiteatterikäyttöön, jolla voidaan nauttia
jännittävästä ja voimallisesta elokuvateatterin
äänestä kotona. Tämä ”Digital Cinema
Sound” kehitetään integroimalla DSP
(digitaalisen signaalin prosessori) ja
mittaamalla tiedot. Sen ansiosta kotona
voidaan nauttia ihanteellisesta elokuvan
tekijöiden tarkoittamasta äänikentästä.
Dolby Laboratories, Inc:n kehittämä
digitaalisen audion koodaus/
dekoodaustekniikka. Se koostuu etu- (vasen/
oikea), keski-, surround- (vasen/oikea) ja
lisäbassokanavista. Se on DVD-videoille
kehitetty audiostandardi, josta käytetään myös
nimeä 5.1-kanavainen surround-ääni.
x Dolby Digital Surround EX
Dolby Laboratories, Incin kehittämä akustinen
tekniikka. Taka-surroundin tiedot jaetaan
tavalliselle vasemmalle ja oikealle surroundkanavalle siten, että ääni voidaan esittää 6.1
kanavalla. Erityisesti toiminnallisten
kohtausten äänikenttä on dynaamisempi ja
realistisempi.
x Dolby Pro Logic II
Tämä tekniikka muuntaa kaksikanavaisen
stereoäänen 5.1-kanavaiseksi toistoa varten.
MOVIE-muoto on elokuville ja MUSICmuoto musiikille ja muille stereolähteille.
Vanhoja stereoäänellä varustettuja elokuvia
voidaan parannella lisäämällä niihin 5.1kanavainen surround-ääni.
GAME-muoto sopii televisiopeleille.
x Dolby Pro Logic IIx
Tekniikka 7.1-kanavaista (tai 6.1-kanavaista)
toistoa varten. Sen avulla voidaan kuunnella
Dolby Digital Surround EX -koodattua ääntä
sekä 5.1-kanavaista Dolby Digital -koodattua
ääntä 7.1-kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena).
Lisäksi stereoääntä voidaan kuunnella 7.1kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Dolby Laboratories, Incin kehittämä äänen
käsittelytekniikka. Mono-surround- ja
keskitiedot jaetaan kahdelle stereokanavalle.
Toistettaessa ääni dekoodataan ja soitetaan 4kanavaisena surround-äänenä. Tämä on yleisin
DVD-videolla käytettävä äänen käsittelytapa.
122FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 123 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x Downmix
Menetelmä, jolla toistetaan monikanavaista,
esimerkiksi 5.1-kanavaista ääntä, kahdesta
kanavasta.
x DTS 96/24
Korkealaatuinen äänen digitaalinen
signaaliformaatti. Tämä tallentaa äänen 96
kHz/24 bit näytteenottotaajuudella ja
bittinopeudella, mikä on DVD-videolle
korkein mahdollinen. Toistokanavien määrä
vaihtelee ohjelmasta riippuen.
x DTS Neo:6
Tämä tekniikka muuntaa kaksikanavaisen
stereoäänen 6.1-kanavaiseksi toistoa varten.
Voit valita kahdesta eri muodosta toistolähteen
tai mielipiteesi mukaan: elokuville CINEMA
ja musiikille ja muille stereolähteille MUSIC.
x DTS Digital Surround
Digital Theater Systems, Inc:n
teatterikäyttöön kehittämä digitaalinen äänen
koodaus/dekoodaustekniikka. Se pakkaa ääntä
vähemmän kuin Dolby Digital toistaen äänen
parempilaatuisena.
x DTS-ES
x Dynaaminen ala
Audiosignaalin esityskapasiteetti.
Esitettävissä olevan pienimmän
(hiljaisimman) ja suurimman
(voimakkaimman) äänen ero ilmaistaan dBnumeroarvona. Mitä suurempi arvo, sitä
hiljaisempia ja voimakkaampia ääniä voidaan
esittää.
HDMI on standardi, joka tukee sekä kuvan että
äänen siirtämistä saman digitaalisen liitännän
kautta. HDMI-liitäntä siirtää normaaleja tai
teräväpiirtovideosignaaleja ja monikanavaisia
audiosignaaleja audio- ja videolaitteisiin,
esimerkiksi HDMI-liitännällä varustettuihin
televisioihin, digitaalisessa muodossa laadun
heikkenemättä. HDMI-standardi tukee
HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents
Protection) eli digitaalisille videosignaaleille
tarkoitettua kopiointisuojaustekniikkaa.
x Komponenttivideo
Kolmesta eri signaalista koostuvan
videosignaalitiedon välittämiseen käytetty
formaatti: luminanssi Y, värikkyys Pb ja
värikkyys Pr. Korkealaatuiset kuvat kuten
DVD-video ja HDTV-kuvat välitetään
tarkemmin. Kolme liitintä on värikoodattu
vihreänä, sinisenä ja punaisena.
x Komposiittivideo
Videosignaalitiedon välittämiseen käytettävä
vakioformaatti. Luminanssisignaali Y ja
värikkyyssignaali C yhdistetään ja lähetetään
yhdessä.
x Jakotaajuus
Taajuus, jossa kahden kaiuttimen taajuudet
leikkaavat toisensa.
x Lomitus
Pyyhkäisymenetelmä, jossa kuva tuotetaan
näyttämällä puolet juovista television tai
näytön putkella kerran 1/60 sekunnissa. Ensin
piirretään kaikki parittomat juovat ja juovien
väliin jätetään tyhjää. Sitten aukot täytetään
piirtämällä kaikki parilliset juovat.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Matalataajuiset äänitehosteet, jotka annetaan
ulos lisäbassokaiuttimelta Dolby Digital tai
DTS tms. muodossa. Äänestä tulee
voimakkaampi, kun taajuudeltaan 20 – 120 Hz
matalaa bassoa lisätään.
jatkuu
123FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Lisätietoja
6.1-kanavainen järjestelmä, jossa on surroundtakakanavat. Muotoja on kaksi: ”Discrete 6.1”
tallentaa kaikki kanavat erikseen ja ”Matrix
6.1” jakaa surround-takakanavan vasempaan
ja oikeaan surround-takakanavaan. Tämä on
ihanteellinen elokuvien soundtrackien
toistamiseen.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 124 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
x Näytteenottotaajuus
Analogiset tiedot on mitattava, jotta ne
voidaan muuntaa digitaaliseen muotoon. Tätä
menettelyä kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan, montako
kertaa sekunnissa analogisia tietoja mitataan.
Standardi musiikki-CD tallennetaan käyttäen
tietoja, jotka on mitattu 44 100 kertaa
sekunnissa, mikä ilmaistaan 44,1 kHz
näytteenottotaajuutena. Yleisesti ottaen
suurempi näytteenottotaajuus merkitsee
parempaa äänenlaatua.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Menetelmä, jolla muunnetaan analoginen ääni
digitaaliseksi ääneksi. Tämä helpottaa
digitaalisen äänen käyttöä.
x Progressiivinen
Pyyhkäisymenetelmä, jossa kaikki juovat
piirretään peräkkäin toisin kuin lomituksessa,
jossa parittomat ja parilliset piirretään
erikseen.
x S-videosignaali
Videosignaalin tietojen välittämiseen
käytettävä formaatti. S-video käyttää yhtä
kaapelia ja kahta kanavaa, joista toinen on
luminanssisignaalille Y ja toinen
värikkyyssignaalille C. Tuottaa paremman
tallennus- ja toistolaadun kuvalle kuin
komposiittisignaali.
x TSP (Time Stretched Pulse)
TSP-signaali on hyvin tarkka mittaussignaali,
joka hyödyntää impulssienergiaa. Sillä
voidaan mitata laaja taajuuskaista alhaalta ylös
lyhyessä ajassa.
Signaalien mittaamiseen käytettävän energian
määrä on tärkeä, kun halutaan varmistaa
mittausten tarkkuus normaalissa
huoneympäristössä. TSP-tekniikan ansiosta
signaalit voidaan mitata täsmällisesti.
x Tulovirta
Digitaalinen tulosignaali, joka sisältää
lisätietoja formaatista tai kanavasta kuten
Dolby Digital 5.1 tai DTS 5.1 –tiedot.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos kotelon sisään joutuu kiinteä esine tai
nestettä, irrota vastaanotin pistorasiasta ja
tarkistuta laite valtuutetussa liikkeessä ennen
käytön jatkamista.
Virtalähteistä
• Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön,
varmista, että sen käyttöjännite on sama kuin
paikallinen verkkojännite.
Käyttöjännite on ilmaistu vastaanottimen
takana olevassa nimikilvessä.
• Laite ei irtoa virtalähteestä niin kauan kuin
se on kiinni pistorasiassa, vaikka itse laite
sammutettaisiinkin.
• Jos vastaanotinta ei käytetä pitkään aikaan,
muista irrottaa vastaanotin pistorasiasta.
Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä
pistokkeesta eikä johdosta.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Lämmön kertyminen
Vastaanottimen kuumeneminen käytön aikana
ei ole merkki viasta. Jos vastaanotinta
käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon kannen,
sivujen ja pohjan lämpötila nousee
huomattavasti. Älä kosketa koteloa, jotta et
polttaisi itseäsi.
Sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto estääksesi lämmön
kertymisen ja lisätäksesi vastaanottimen
käyttöikää.
• Älä sijoita vastaanotinta lämpölähteiden
lähelle äläkä suoraan auringonvaloon,
pölylle tai iskuille alttiiksi.
• Älä laita kotelon päälle mitään, mikä voi
tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa vian.
• Älä sijoita vastaanotinta television,
videonauhurin tai kasettinauhurin tai muun
124FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 125 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
laitteen lähelle. (Jos vastaanotinta käytetään
samaan aikaan kuin televisiota,
videonauhuria tai kasettinauhuria ja laitteet
ovat liian lähellä toisiaan, kohina voi
lisääntyä ja kuvanlaatu heiketä. Tämä on
erityisen todennäköistä käytettäessä
sisäantennia. Suosittelemme tämän vuoksi
ulkoantennin käyttöä.)
Käyttö
Muista sammuttaa laite ja irrottaa virtajohto
pistorasiasta ennen muiden laitteiden
liittämistä.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä,
laimeaan puhdistusnesteeseen kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos vastaanottimen suhteen esiintyy ongelmia
tai kysyttävää, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Vianetsintä
Jos vastaanottimen käytössä esiintyy jokin
seuraavista ongelmista, käytä tätä
vianetsintäopasta apuna ongelman
korjaamisessa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Audio
Ääntä ei kuulu tietystä laitteesta.
• Tarkista, että kyseinen laite on liitetty
oikein audion tuloliittimeen.
• Tarkista, että liitännässä käytettävät
kaapelit on työnnetty kokonaan sekä
vastaanottimen että laitteen liittimiin.
jatkuu
125FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu, vaikka valittaisiin mikä
laite tahansa, tai ääni on hyvin vaimea.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että kaikki kaiutinjohdot on
liitetty oikein.
• Tarkista, että sekä vastaanottimessa että
kaikissa laitteissa on virta.
• Tarkista, että MASTER VOLUME säätimen asetuksena ei ole –∞ dB.
• Tarkista, että SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B)-asetuksena ei ole ”OFF” (sivu 41).
• Lopeta mykistystoiminto painamalla
kaukosäätimen MUTING-painiketta.
• Tarkista, että INPUT SELECTOR säätimellä on valittu oikea laite.
• Tarkista, että kuulokkeet eivät ole liitetyt.
• Jos kuuluu vain erittäin vaimea ääni,
tarkista onko NIGHT MODE aktivoituna
(sivu 68).
• Vastaanottimen suojalaite on aktivoitunut.
Sammuta vastaanotin, poista oikosulun
aiheuttanut ongelma ja kytke virta takaisin
päälle.
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
110ADD.fm Page 126 Wednesday, September 27, 2006 5:08 PM
Ääntä ei kuulu etukaiuttimista.
• Liitä PHONES-liittimeen kuulokkeet
varmistaaksesi, että kuulokkeista kuuluu
ääni. Jos kuulokkeista kuuluu vain toinen
kanava, laitetta ei ehkä ole liitetty
vastaanottimeen oikein. Tarkista, että
kaikki kaapelit on työnnetty kokonaan
sekä vastaanottimen että laitteen liittimiin.
Jos molemmat kanavat kuuluvat
kuulokkeista, etukaiutinta ei ehkä ole
liitetty oikein vastaanottimeen. Tarkista
sen etukaiuttimen liitäntä, joka ei tuota
ääntä.
• Varmista, että olet kytkenyt analogisen
laitteen L- ja R-kaapelit etkä vain
jompaakumpaa. Käytä monostereokaapelia (ei vakiovarusteena).
Keskikaiuttimesta ei kuitenkaan kuulu
ääntä, kun äänikenttä (PRO LOGIC tms.)
on valittuna. Kun keskikaiuttimen asetus
on ”NO”, ääni kuuluu vain vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta.
Ääntä ei kuulu kaksikanavisista
analogisista lähteistä.
• Tarkista, että MULTI IN -asetusta ei ole
valittu.
• Varmista, että valittua audio (digitaalista)
tuloliitintä ei ole Input -valikossa
kohdistettu muuhun tuloon kuin ”Input
Assign” (sivu 91).
Ääntä ei kuulu digitaalisista lähteistä
(COAXIAL tai OPTICAL-tuloliittimestä).
• Tarkista, että INPUT MODE -asetuksena
ei ole ”ANALOG” (sivu 91).
• Tarkista, että MULTI IN -asetusta ei ole
valittu.
• Varmista, että ”2ch Analog Direct” ei ole
käytössä.
• Varmista, että valittua audio (digitaalista)
tuloliitintä ei ole Input -valikossa
kohdistettu muuhun tuloon kuin ”Input
Assign” (sivu 91).
HDMI-liittimestä annettu lähdeääni ei
tule ulos vastaanottimeen liitetystä
vahvistimesta tai television
kaiuttimesta.
• Tarkista, että laite on kytketty oikein
kyseisen laitteen HDMI-liitäntään.
• Ääntä ei kuulu, kun vastaanottimen
valikko näytetään televisioruudulla.
Sammuta näyttö painamalla ON SCREEN
-painiketta.
• Super Audio CD:tä ei voi kuunnella
HDMI-liitännällä.
• Toistavan laitteen asetukset pitää ehkä
määrittää. Katso kunkin laitteen mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Vasen ja oikea ääni ovat
epätasapainossa tai kumoavat
toisensa.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein ja tukevasti.
• Säädä tasapainon parametrit Auto
Calibration -asetusvalikon avulla.
Huomattava surina tai kohina.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että liitäntäkaapelit ovat loitolla
muuntajista ja moottoreista, ja vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loisteputkista.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Varmista, että U SIGNAL GND -liitin on
maadoitettu (vain jos levysoitin on
liitettynä).
• Pistotulpat ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi
ne kevyesti alkoholiin kostutetulla liinalla.
Keski-, surround- tai surroundtakakaiuttimista kuuluu vain hyvin
vaimea ääni tai ei lainkaan ääntä.
• Valitse Cinema Studio EX -muoto
(sivu 62).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 69).
• Tarkista, että keski- tai surroundkaiuttimien asetus on joko ”SMALL” tai
”LARGE” (sivu 71).
126FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 127 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Surround-takakaiuttimista ei kuulu
ääntä.
• Eräillä levyillä ei ole Dolby Digital
Surround EX -lippua, vaikka
pakkauksessa olisi Dolby Digital
Surround EX -logo. Valitse tällöin ”SB
Dec Mode” -kohdasta ”ON” (sivu 66).
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että lisäbassokaiutin on kytketty
oikein ja huolellisesti.
• Tarkista, että olet kytkenyt kaiuttimeen
virran.
• Jos kaikkien kaiuttimien asetuksena on
”LARGE” ja ”Neo:6 Cinema” tai ”Neo:6
Music” on valittuna, lisäbassokaiuttimesta
ei kuulu ääntä.
Surround-tehoste ei ole saatavilla.
• Tarkista, että äänikenttätoiminto on päällä
(paina MOVIE- tai MUSIC-painiketta).
• Äänikentät eivät toimi signaaleille, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48
kHz.
Ei voi tallentaa.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 17).
• Valitse lähdelaite INPUT SELECTOR säätimen avulla (sivu 48).
USB-liittimeen liitetystä laitteesta ei
kuulu ääntä.
• Säädä tämän vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
• USB-laite on liitetty väärin. Sammuta
vastaanotin ja liitä USB-laite uudelleen.
• Varmista, että USB-laite tukee tätä
vastaanotinta. Katso tuettuja kannettavia
audiolaitteita koskevat tarkemmat tiedot
tämän vastaanottimen mukana
toimitetusta ”Luettelo toistettavissa
olevista USB-laitteista” -ohjeesta. Tai
kysy Sonyn jälleenmyyjältä tietoja
tuetuista kannettavista audiolaitteista.
Video
Televisioruudulla tai näytöllä ei ole
kuvaa tai kuva on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea tulo
(sivu 48).
• Aseta televisio oikealle tulomuodolle.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Kohdista laite oikein videotuloon.
• Tulosignaalin tulee olla sama kuin silloin,
kun ylösmuunnetaan tulosignaalia tällä
vastaanottimella (sivu 33).
jatkuu
127FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Lisätietoja
Dolby Digital- tai DTSmonikanavaääntä ei tuoteta.
• Tarkista, että toistettava DVD tms. on
tallennettu Dolby Digital- tai DTS formaatissa.
• Kun kytket DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliittimiin, tarkista, että kytketyn
laitteen digitaalinen audiolähtöasetus on
käytettävissä.
MULTI CHANNEL DECODING -valo ei
syty sinisenä.
• Tarkista, että toistolaite on liitetty
digitaaliseen liittimeen ja että tulo on
valittu oikein tässä vastaanottimessa.
• Tarkista, vastaako toistettavan ohjelman
tulolähde monikanavaformaatin
määrityksiä.
• Tarkista, että toistolaitteen asetuksena on
monikanavaääni.
• Varmista, että valittua audio (digitaalista)
tuloliitintä ei ole Input -valikossa
kohdistettu muuhun tuloon kuin ”Input
Assign” (sivu 91).
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 128 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
COMPONENT VIDEO OUT –liittimen
kuva on korruptoitunut.
• Muita videosignaaleja kuin 480pkomponenttisignaali ei vastaanoteta, kun
signaali otetaan ulos S VIDEO- tai
VIDEO -liittimestä. Käytä tulosignaalina
480i-komponenttivideosignaalia.
• Kun vastaanottimesta otetaan jokin muu
kuin 480p-komponenttitulosignaali, käytä
COMPONENT VIDEO OUT -liitintä ja
valitse ”Video Convert” -asetukseksi
”OFF”.
HDMI-liitännästä tulevaa lähdekuvaa ei
saada vastaanottimesta tai
vastaanottimeen kytketystä
televisiosta.
• Tarkista, että kaapelit on kytketty
laitteisiin oikein ja huolellisesti.
• Toistavan laitteen asetukset pitää ehkä
määrittää. Katso kunkin laitteen mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Ei voi tallentaa.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 26).
• Valitse lähdelaite INPUT SELECTOR säätimen avulla (sivu 48).
GUI ei näy televisioruudulla.
• Tuo ”GUI ON” näytölle painamalla ON
SCREEN.
• Tarkista, että televisio on liitetty oikein.
Viritin
FM-vastaanotto on huono.
• Liitä vastaanotin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei kuulu varusteisiin)
ulkoiseen FM-antenniin kuvan
osoittamalla tavalla. Jos liität
vastaanottimen ulkoiseen antenniin,
maadoita se salaman varalta. Välttääksesi
kaasuräjähdyksen älä liitä
maadoitusjohtoa kaasuputkeen.
Ulkoinen FM-antenni
Vastaanotin
Maadoitusjohto (ei
kuulu varusteisiin)
Maadoitukseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty tukevasti.
Säädä antenneja ja liitä tarvittaessa
ulkoinen antenni.
• Asemien signaalit ovat liian heikkoja
(automaattista viritystä käytettäessä).
Käytä suoraa viritystä.
• Varmista, että viritysväli on asetettu oikein
(viritettäessä AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Yhtään asemaa ei ole esivalittu tai
esivalinta-asemat on poistettu
(viritettäessä esivalinta-asemia). Esivalitse
asemat (sivu 82).
• Paina DISPLAY-painiketta siten, että
taajuus näkyy näytöllä.
RDS ei toimi.
• Varmista, että olet virittänyt FM RDS aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät näy.
• Ota yhteys radioasemaan selvittääksesi,
mitä jos mitään palveluja kyseinen asema
itse asiassa tarjoaa. Tässä tapauksessa
palvelu voi olla tilapäisesti epäkunnossa.
128FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 129 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä vastaanottimen
kaukosäätimen tunnistimeen.
• Poista esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Vaihda kaukosäätimen kaikki paristot
uusiin, jos ne ovat kuluneet.
• Tarkista, että vastaanottimen
komentomuoto on sama kuin
kaukosäätimen. Jos vastaanottimen ja
kaukosäätimen komentomuoto on eri,
vastaanotinta ei voi käyttää
kaukosäätimellä (sivu 37).
• Varmista, että valitset kaukosäätimellä
oikean tulon.
• Kun käytät ohjelmoitua, muun valmistajan
kuin Sonyn laitetta, kaukosäädin ei ehkä
toimi kunnolla.
Virheilmoitukset
Jos tapahtuu virhe, näytössä näkyy
kaksinumeroinen koodi ja ilmoitus.
Järjestelmän tilan voi tarkistaa ilmoituksesta.
Ratkaise ongelma seuraavan taulukon avulla.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Muistin tyhjentämisen
tarkistusosa
Kun haluat tyhjentää
Katso
Kaikki muistiin tallennetut
asetukset
sivu 36
Vahvistinosa
POWER OUTPUT
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla1) 2)
(8 ohmia 1 kHz, THD
0,7%):
125 W + 125 W
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla2)
(4 ohmia 1 kHz, THD
0,7%):
125 W + 125 W
Lähtötehon vertailuarvo
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Lähtötehon vertailuarvo
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, THD
10%):
150 W + 150 W
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla
(4 ohmia 1 kHz, THD
10%):
150 W + 150 W
jatkuu
129FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Lisätietoja
PROTECTOR
Kaiuttimista tai USB-laitteesta tulee
epäsäännöllinen virta tai vastaanottimen
yläpaneelin päällä on jotain. Vastaanottimen
virta katkeaa automaattisesti muutaman
sekunnin kuluttua. Tarkista kaiuttimien ja
USB-laitteen liitäntä ja kytke virta takaisin
päälle.
Tekniset tiedot
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 130 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Lähtötehon vertailuarvo
(8 ohmia 1 kHz, THD
10%)
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
Lähtötehon vertailuarvo
(4 ohmia 1 kHz, THD
10%)
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
1) Ääntä
ei ehkä anneta ulos riippuen äänikentän
asetuksista ja lähteestä.
2)
Mitattu seuraavissa oloissa:
Virtalähdevaatimukset:230 V AC, 50/60 Hz
(muualla Euroopassa paitsi
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa)
240 V AC, 50/60 Hz
(Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja
yleisesti)
Taajuusvaste
PHONO
RIAA korjauskäyrä
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE/CD-R,
MD/DAT, DVD,
VIDEO 1/2/3
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Tulot (analogiset)
PHONO
Herkkyys: 2,5mV
Impedanssi: 50kiloohmia
S/N: 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE/CD-R, MD/DAT,
DVD, TV/SAT,
VIDEO1/2/3
Herkkyys: 150mV
Impedanssi: 50kiloohmia
S/N: 100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Tulot (digitaaliset)
DVD, TAPE/CD-R, SA- Impedanssi: 75ohmia
CD/CD (koaksiaali)
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
VIDEO 1/2/3, TV/SAT,
MD/DAT (optinen)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Lähdöt
TAPE/CD-R, MD/DAT,
Jännite: 150mV
VIDEO1/2 (AUDIO OUT) Impedanssi: 1kohmia
FRONT L/R, CENTER,
Jännite: 2V
SURROUND L/R,
Impedanssi: 1kohmia
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EQUALIZER
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB askelin
FM-viritinosa
Viritysalue
87,5 - 108,0 MHz
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliittimet
75 ohmia, tasapainottamaton
Herkkyys
Mono:
18,3 dBf, 2,2 μV/75 ohmia
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 μV/75
ohmia
Käytettävissä oleva herkkyys
11,2 dBf, 1 μV/75 ohmia
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen kokonaissärö 1 kHz:llä
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Erottelu
45 dB 1 kHz:llä
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Viritysterävyys
60 dB 400 kHz:llä
130FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\110ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 131 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
AM-viritinosa
Yleistä
Viritysalue
Virtalähdevaatimukset
230 V AC, 50/60 Hz
(muualla Euroopassa paitsi
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa)
240 V AC, 50/60 Hz
(Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja
yleisesti)
Virrankulutus
480 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
1W
Virtapistokkeet
1 kytketty, 100 W MAX
(Mallit muualla
Euroopassa paitsi
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.)
Mitat
430 × 175 × 430 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Paino (noin)
15,5 kg
531 – 1 602 kHz (9 kHz:n
viritysalueella)
Antenni
Kehäantenni
Käytettävissä oleva herkkyys
50 dB μ/m (999 kHz:llä)
S/N
54 dB (50 mV/m)
Harmoninen särö
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Viritysterävyys
35 dB
USB-osa
Bittinopeus
ATRAC:
48 – 352 kbps (ATRAC3
plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
8 – 320 kbps, VBR
WMA:
48 – 192 kbps, VBR
Näytteenottotaajuus
ATRAC:
44,1 kHz
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
Vakiovarusteet
Video-osa
Tulot/lähdöt
Video:
S-video:
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja
teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
131FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Lisätietoja
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz HD-läpisyöttö
Käyttöohje (tämä kirja)
Pika-asennusopas (1)
Optimointimikrofoni ECM-AC1 (1)
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Virtajohto (1)
Kaukosäädin RM-AAL006 (1)
Kaukosäädin RM-AAU009 (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot (4)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 132 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
Hakemisto
Symbolit
H
U SIGNAL GND -liitin 25, 35
HDMI
Liittäminen 27
Numerot
2 kanavaa 59
2ch Analog Direct 59, 108
2ch Stereo 59
5.1 kanavaa 15
7.1 kanavaa 15
A
A.F.D. 60
Alkuasennus 36
Asetukset
asennus 40, 71
tasot ja tasapaino 69–75
AUTOBETICAL 80
Automaattinen kalibrointi 42
B
BI-AMP 104
C
CD-soitin
Liittäminen 22
soittaminen 50
D
DAT-soitin 22
DCS 62
Dolby 60, 66
Downmix 59
DTS 60, 66
DVD-soitin/DVD-tallennin
Liittäminen 29–30
soittaminen 51
G
GUI 19
I
Impedanssi 40
INPUT MODE 90
INPUT SELECTOR 48
K
Kaiutinasettelu 73
Kaiuttimet
Liittäminen 17
Kaukosäädin
Ennen käyttöä 37
Kunkin laitteen käyttäminen 111
Macro play 116
Ohjelmoiminen 113
Opettaminen 118
RM-AAL006 10
RM-AAU009 13
Tyhjentäminen 120
L
L.F.E. 97
M
MD-soitin 22
Mukautetut asetukset 64
Muuntaminen 33
Mykistäminen 49
N
NIGHT MODE 68
Nimeäminen 89
Näyttö 95
Näytön vaihtaminen 94
O
ON SCREEN 39
132FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 133 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
P
V
PIP (Picture in Picture) 9, 11
Valikko
Audioasetukset 55
Järjestelmäasetukset 57
Monivyöhykeasetukset 99
Musiikki 87
Surround-asetukset 63
Tulot 54
Videoasetukset 56
Videon muuntaminen 85
Videonauhuri
Liittäminen 32
soittaminen 53
Virheilmoitukset 129
Viritin
AM 78
antennit 35
FM 78
Virittäminen
automaattisesti 78
Esivalitut asemat 81
suora 79
Virtajohto 36
R
RDS 83
S
Satelliittiviritin 31
SB Dec -muoto 67
SB-dekoodaus 66
SPEAKERS-kytkin 41
Super Audio CD -soitin
Liittäminen 22, 24
soittaminen 50
Surround-ääni 58
Säätäminen
audio 55
järjestelmä 57
video 56
äänitehoste 69
T
Taka-surroundin dekoodausmuoto 65
Tallentaminen
MiniDisc-levylle tai ääninauhalle 98
Videonauhalle 99
Televisio
Liittäminen 19, 31
Televisiopeli 52
Tyhjentäminen 129
Z
ZONE 2 99
ZONE 3 99
Lisätietoja
U
Uniajastin 98
USB 7
133FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
C:\02FI-STRDA5200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 134 Wednesday, September 27, 2006 3:16 PM
134FI
STR-DA5200ES
2-687-418-51(1)
Download PDF

advertising