Sony | STR-DH510 | Sony STR-DH510 STR-DH510 Home cinema AV receiver Käyttöohjeet

4-168-043-62(1)
Multi Channel AV
Receiver
STR-DH510
©2010 Sony Corporation
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
ADVARSEL
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må denne enhed ikke udsættes for
regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække enhedens
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner osv.
Anbring desuden ikke kilder til åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, oven på enheden.
Anbring ikke enheden i et trangt rum, som f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
Du må ikke udsætte enheden for dryp eller sprøjt og
anbringe genstande med væske, f.eks. en vase, på
enheden, da dette kan medføre brand eller elektrisk
stød.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
enheden fra strømforsyningsnettet, skal du koble
enheden til en stikkontakt med nem adgang. Hvis du
opdager noget mærkeligt ved enheden, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller batterier, der er installeret i enheden,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Enheden er ikke koblet fra lysnettet, så længe den er
tilsluttet til stikkontakten, selvom selve enheden er
slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Dette symbol betyder, at brugeren
skal være opmærksom på den
varme overflade. Ved berøring
under normal betjening kan
overfladen være meget varm.
2DK
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver,
at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske
Union samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunderne: De følgende
oplysninger er kun tilgængelige for
udstyr, der sælges i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
DK
3DK
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning er til
model STR-DH510. Kontroller modelnavnet ved
at se i nederste højre hjørne af frontpanelet.
• I denne betjeningsvejledning bruges modeller med
områdekode ECE til illustrationsformål,
medmindre andet er angivet. Alle forskelle i
betjening og drift er tydeligt markeret i teksten,
f.eks. "Kun modeller med områdekode ECE".
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning
beskriver knapperne på den medfølgende
fjernbetjening. Du kan også anvende knapperne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
navne som dem på fjernbetjeningen.
Om områdekoder
Receiverens områdekode vises nederst til højre på
bagsiden (se illustrationen nedenfor).
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
R
SPEAKERS
4-XXX-XXX-XX (X) AA
Områdekode
Alle forskelle i betjening, svarende til
områdekoden, er tydeligt markeret i teksten, f.eks.
"Kun modeller med områdekode AA".
4DK
Om ophavsret
Denne receiver indeholder Dolby* Digital, Pro
Logic Surround og DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i overensstemmelse med
amerikanske patentnumre: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 og andre
udstedte og anmeldte patenter i USA og andre
lande. DTS og DTS Digital Surround er
registrerede varemærker, og DTS- logoerne og
symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Denne receiver anvender HDMITM-teknologi (HighDefinition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
"x.v.Colour (x.v.Color)"- og "x.v.Colour
(x.v.Color)"-logoerne er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"PLAYSTATION" er et varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
Indholdsfortegnelse
Om denne betjeningsvejledning ....................4
Medfølgende tilbehør ....................................6
Beskrivelse og placering af dele ....................7
Tilslutninger
1: Installation af højttalerne.........................16
2: Tilslutning af højttalerne .........................18
3: Tilslutning af TV'et..................................19
4a: Tilslutning af lydapparaterne .................21
4b: Tilslutning af videoapparater.................22
5: Tilslutning af antennerne .........................28
6: Tilslutning af netledningen......................28
Forberedelse af receiveren
Initialisering af receiveren ...........................29
Automatisk kalibrering af de relevante
højttalerindstillinger
(AUTO CALIBRATION) .......................29
(Kun modeller med områdekode ECE,
CEK, AU1)
Indstilling af højttalerniveauerne
(TEST TONE) ........................................33
Grundlæggende betjening
Afspilning ....................................................34
Visning af oplysninger på displayet ............35
Brug af sleep timer ......................................36
Optagelse .....................................................36
Tunerbetjening
Lytning til FM/AM-radio ............................37
(kun modeller med områdekode U2,
CA2) .......................................................38
Forudindstilling af FM-/AMradiostationer ..........................................39
Brug af Radio Data System (RDS)..............41
(Kun modeller med områdekode ECE,
CEK, AU1)
Lytte til surround sound
Valg af lydfeltet........................................... 41
Hør surround-effekt ved lav lydstyrke
(NIGHT MODE).................................... 45
Nulstilling af lydfelter til
startindstillingerne ................................. 45
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync? .......................... 46
Forberedelse til “BRAVIA” Sync ............... 46
Afspilning af apparater med
ettryksbetjening (Ettryksafspilning) ...... 47
Hør TV-lyd fra de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren (Kontrol af
systemlyd).............................................. 48
Slukning af receiveren med TV'et
(Slukning af systemet) ........................... 49
Få fuldt udbytte af film med det
optimale lydfelt
(Tilstanden Theater/Theatre Sync) ........ 50
Få fuldt udbytte af TV-lyden via et
HDMI-kabel
(Audio Return Kanal) ............................ 50
Avanceret betjening
Skift mellem digital og analog lyd
(INPUT MODE) .................................... 51
Få fuldt udbytte af lyden fra andre
indgange................................................. 52
Få fuldt udbytte af lyd/billeder fra
apparater, der er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT ....................................... 54
Brug af indstillingsmenuen ......................... 54
fortsættes
5DK
Brug af fjernbetjeningen
Ændring af tilknytninger af
indgangsknapper.....................................65
Sletning af alt indhold i fjernbetjeningens
hukommelse............................................66
Yderligere oplysninger
Ordliste ........................................................66
Forholdsregler..............................................68
Fejlfinding ...................................................69
Specifikationer.............................................75
Stikordsregister............................................77
Medfølgende tilbehør
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
• Hurtig installationsvejledning
• FM-ledningsantenne (1)
• AM-rammeantenne (1)
• Fjernbetjening (1)
– RM-AAU071 (Kun modeller med
områdekode U2, CA2)
– RM-AAU074 (Kun modeller med
områdekode ECE, CEK, AU1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
• Optimeringsmikrofon (ECM-AC2)
(Kun modeller med områdekode ECE, CEK,
AU1) (1)
6DK
Beskrivelse og placering af dele
Frontpanel
1
2
3
4
5
MASTER VOLUME
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
8
7
6
PHONES
qs
qa
q;
9
A ?/1 (tændt/standby) (side 29, 38, 45, 66)
B INPUT SELECTOR (side 34)
C Display (side 8)
D Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
E MASTER VOLUME (side 33, 34)
F MUTING (side 34)
G DIMMER (side 64)
H DISPLAY (side 35)
I 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(side 41)
J TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (side 37)
K INPUT MODE (side 51)
L PHONES-stik (side 70)
7DK
Indikatorer på displayet
1
SW
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
LFE
COAX
HDMI
OPT
DTS
5
PL II
D
ST
RDS
LPCM
q;
6
9
SLEEP
D.RANGE
8
7
Indikator og forklaring
Indikator og forklaring
A Indikatorer på afspilning af kanal
Bogstaverne (L, C, R osv.) angiver de kanaler,
der afspilles. Rammerne omkring bogstaverne
varierer for at vise, hvordan receiveren
henholdsvis mikser kildelyden ned eller op (på
basis af højttalerindstillingerne).
C Indgangsindikatorer
Tændes for at indikere den aktuelle indgang.
SW
L
R
C
SL
SR
S
Subwoofer
Front venstre
Front højre
Center (mono)
Surround venstre
Surround højre
Surround (mono eller
surround-enheder opnået
ved Pro Logic-behandling)
Eksempel:
Højttalermønster: 3/0.1
Optageformat: 3/2.1
Lydfelt: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
B
C
LFE
R
SR
LFE
Tændes, når den disk, der afspilles, indeholder
en LFE-kanal (Low Frequency Effect), og LFEkanalsignalet faktisk bliver gengivet.
HDMI
Lyser, når
– INPUT MODE indstilles til AUTO, og
receiveren genkender et apparat, som er
tilsluttet via et HDMI IN-stik (side 22, 51).
– TV-indgang registrerer Audio Return Kanalsignaler (ARC) (side 50).
COAX
Lyser, når input-tilstanden indstilles til "AUTO"
eller "COAX", og kildesignalerne er et digitalt
signal, der sendes ind via COAXIAL-stikket
(side 51).
OPT
Lyser, når input-tilstanden indstilles til "AUTO"
eller "OPT", og kildesignalerne er et digitalt
signal, der sendes ind via OPTICAL-stikket
(side 51).
D DTS
Lyser, når receiveren dekoder DTS-signaler.
Bemærk
Ved afspilning af en DTS-format disk, skal du
sørge for, at du har foretaget digitale
tilslutninger, og at INPUT MODE er indstillet til
"AUTO" (side 51).
E Dolby Pro Logic indikatorer
Tænder en af de respektive indikatorer, når
receiveren udfører Dolby Pro Logic behandling.
Denne matrix surround-dekodningsteknologi
kan forbedre indgangssignalerne.
PL
PL II
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Bemærk
Disse indikatorer lyser ikke, når center- og
surround-højttaleren ikke er valgt.
8DK
Indikator og forklaring
F SLEEP
Lyser, når automatisk slukning aktiveres (side
36, 64).
G D.RANGE
Tændes, hvis komprimering af dynamikområde
er aktiveret (side 58).
H Tunerindikatorer
Tændes, når receiveren stiller radiostationer ind.
ST
Stereo-udsendelse
RDS (Kun modeller med områdekode
ECE, CEK, AU1)
Der indstilles på en station, som har RDStjenester.
Forudindstillet stationsnummer
Bemærk
Det forudindstillede stationsnummer skifter
svarende til den forudindstillede station, du
vælger.
Se se side 39 for at få yderligere oplysninger om
forudindstillede radiostationer.
I
D
Lyser, når receiveren dekoder Dolby Digitalsignaler.
Bemærk
Ved afspilning af en Dolby Digital-format disk,
skal du sørge for, at du har foretaget digitale
forbindelser, og at INPUT MODE ikke er
indstillet til "ANALOG" (side 51).
J LPCM
Lyser, når der registreres Lineære PCMsignaler.
9DK
Bagpanel
1
3
2
1, 2
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
ARC
Y
IN
TV
PB /
CB
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
VIDEO
SAT/CATV
6 5
SUBWOOFER
SPEAKERS
1
A Lydsignal-sektion
DIGITAL INPUT/OUTPUT-stik (side 19,
22, 25, 26)
4
B Videosignal-sektion*
Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsstikket.
DIGITAL INPUT/OUTPUT-stik (side 19,
22)
HDMI IN/ OUT
HDMI IN/ OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
ANALOG INPUT/OUTPUT-stik (side 18,
19, 21, 26)
Hvid (L)
Rød (R)
Sort
COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT-stik (side
19, 25, 26)
(Grøn)
Y
Blå
(PB/CB)
AUDIO
IN/OUT
AUDIO OUT
Rød
(PR/CR)
COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT-stik (side 19, 25,
26, 27)
Gul
10DK
Y, PB/CB, PR/CR
IN/OUT
VIDEO IN/OUT
Billede i
høj
kvalitet
C ANTENNA-sektion (side 28)
FM ANTENNA-stik
AM ANTENNAterminaler
D SPEAKERS-sektion (side 18)
Fjernbetjening
Du kan bruge den medfølgende fjernbetjening
til at betjene receiveren og styre de Sony lyd/
video-apparater, som fjernbetjeningen er
tilknyttet til at betjene.
RM-AAU071 (Kun modeller med
områdekode U2, CA2)
RM-AAU074 (Kun modeller med
områdekode ECE, CEK, AU1)
wk
1
wj
2
E AUTO CAL MIC-sektion (side 30)
(Kun modeller med områdekode
ECE, CEK, AU1)
AUTO CAL MIC-stik
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
DMPORT-stik
4
5
6
7
8
9
wh
F DMPORT-sektion (side 21)
3
wg
wf
wd
0
* Du kan se det valgte indputbillede, når du tilslutter
HDMI TV OUT- eller MONITOR OUT-stikket til
et TV (side 19, 22).
ws
qa
qs
wa
qd
O
qf
MENU
m
M
qg
.
X
x
>
w;
ql
qh
qk
qj
fortsættes
11DK
Brug af knappen SHIFT (Q) og
TV (R)
Knappen SHIFT (Q)
Tryk på knappen SHIFT (Q), og hold den
nede, tryk derefter på knappen med lyserødt
påtryk, som du vil bruge.
Eksempel: Tryk på knappen SHIFT (Q), og
hold den nede, tryk derefter på ENTER (E).
Knappen TV (R)
Tryk på knappen TV (R), og hold den nede,
tryk derefter på knappen med gult påtryk for at
styre TV'et.
Eksempel: Tryk på knappen TV (R), og hold
den nede, tryk derefter på TV CH + (kun
RM-AAU071) eller PROG + (kun
RM-AAU074) (P).
.
DMPORT
X
x
>
TV CH/PROG
TUNER
ENTER
TV
O
Til regulering af receiveren
MENU
m
.
Navn og funktion
M
X
x
B ?/1b) (tændt/standby)
Tænder receiveren eller sætter den på standby.
>
SHIFT
Sparer strøm i standby
Når "CTRL.HDMI" er indstillet til "CTRL
OFF" (side 57).
C Indgang-knapper (VIDEOa))
Vælg det apparat, som du vil bruge. Når du
trykker på en vilkårlig af indgang-knapperne,
tændes receiveren. Knapperne er fra starten
tilknyttet til styring af Sony-apparater.
D Numeriske knapperc) (nummer 5a))
Forudindstiller eller indstiller på
forudindstillede stationer.
E ENTERc)
Angiver valget.
F MEMORY
Gemmer en station.
G D.TUNING
Angiver direkte tuning-tilstand.
I DISPLAY
Viser oplysninger på displayet.
K AMP MENU
Viser menuen til betjening af receiveren.
12DK
Navn og funktion
Betjening af et Sony TV
L
Tryk på knappen TV (R), og tryk derefter på
knappen med gult påtryk for at vælge den
ønskede funktion.
, V/v/B/b
Tryk på V/v/B /b for at vælge indstillingerne,
og tryk derefter på
for at angive valget.
N MENU/HOMEd)
Viser menuen til betjening af receiveren.
O TUNING +/–
Scanner efter en station.
PRESET +/–
Vælger forudindstillede stationer.
P SOUND FIELD +a)/–
Vælger et lydfelt (side 41).
S MUTING (kun RM-AAU071)
(kun RM-AAU074)
Slår midlertidigt lyden fra.
Tryk på MUTING/
igen for at aktivere
lyden.
T MASTER VOL +/– (kun RM-AAU071)
+/– (kun RM-AAU074)
Indstiller lydstyrken for alle højttalerne
samtidigt.
U RETURN/EXIT O
Vender tilbage til den forrige menu.
a) Følgende
knapper har blindfingermarkeringer:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO, N og
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO,
, N og
PROG +/SOUND FIELD +/c
Brug blindfingermarkeringerne som reference
under betjening af receiveren.
b)
Hvis du trykker på AV ?/1 (A) og ?/1 (B)
samtidigt, slukkes receiveren og de tilsluttede
apparater (SYSTEM STANDBY).
c)
Tryk på knappen SHIFT (Q), og hold den nede,
tryk derefter på denne knap.
d) Tryk på AMP MENU (K) for at aktivere denne
knap.
Navn og funktion
A TV ?/1 (tænd/standby)
Tænder og slukker TV-apparatet.
D Numeriske knapper (nummer 5a))
Vælger TV-kanalerne.
E ENTER (kun RM-AAU071)
Angiver valgene.
(Forrige kanal) (kun RM-AAU074)
Skifter til den kanal, der blev set sidst (i over
fem sekunder).
I DISPLAY (kun RM-AAU071)
Viser oplysninger til TV.
/
(Oplysninger/Vis skjult tekst)
(kun RM-AAU074)
I digital tilstand: Viser korte oplysninger om det
program, der ses i øjeblikket.
I analog tilstand: Viser oplysninger som det
aktuelle kanalnummer og skærmformat.
I tekst-TV-tilstand: Viser skjulte oplysninger
(f.eks. svar på en quiz).
J Farveknapper
Viser en betjeningsvejledning på TV-skærmen,
når farveknapperne er tilgængelige. Følg
betjeningsvejledningen for at udføre en valgt
handling.
M TOOLS/OPTIONS
Viser TV-indstillingerne.
N MENU/HOME
Viser TV-menuerne.
P TV CH +a)/– (kun RM-AAU071)
Vælger næste (+) eller foregående (–) kanal.
PROG +a)/–, ca)/C (kun RM-AAU074)
I tilstanden TV: Vælger den næste (+) eller
forrige (–) kanal.
I tekst-tilstand: Vælger næste (c) eller
foregående (C) kanal.
S MUTING (kun RM-AAU071)
(kun RM-AAU074)
Aktiverer TV’ets afbrydelse af lyden.
T TV VOL +/– (kun RM-AAU071)
(kun RM-AAU074)
Justerer lydstyrken.
U RETURN/EXIT O
Vender tilbage til den forrige TV-menu.
fortsættes
13DK
Navn og funktion
V GUIDE (kun RM-AAU071)
(kun RM-AAU074)
Viser oversigten, når du ser analog eller digital
kanal.
W AUDIOa) (kun RM-AAU071)
a) (kun RM-AAU074)
Vælger det ønskede lydsignal.
Y DIGITAL (kun RM-AAU074)
Skifter til digital tilstand.
ANALOG (kun RM-AAU074)
Skifter til analog tilstand.
Z / (Tekst) (kun RM-AAU074)
Viser tekst.
wj THEATER (kun RM-AAU071)
THEATRE (kun RM-AAU074)
Indstiller de optimale billedindstillinger
automatisk ved visning af film, når du tilslutter
et Sony TV, der er kompatibelt med
knapfunktionen THEATER/THEATRE (side
50).
wk INPUT (kun RM-AAU071)
Vælger indgangssignalet (TV eller video).
/
(Indgangsvælger/Stop på side)
(kun RM-AAU074)
I TV-tilstand: Vælger indgangssignalet (TV
eller video).
I analog-tilstand: Stopper på den aktuelle side.
a) Følgende
knapper har blindfingermarkeringer:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO, N og
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO,
, N og
PROG +/SOUND FIELD +/c
Brug blindfingermarkeringerne som reference
under betjening af receiveren.
14DK
Kontrol af andre Sony-apparater
Navn
Blu-ray disc,
DVD-afspiller
Satellittuner,
kabel-tv-tuner
Videobåndoptager CD-afspiller
A AV ?/1b)
Strøm
Strøm
Strøm
Strøm
D Numeriske knapperc)
(nummer 5a))
Spor
Kanal
Kanal
Spor
E ENTERc)
Enter
Enterd)
Enter
Enter
H ANGLEd)
Vælg vinkel
–
–
–
I DISPLAY
Display
Display
Display
Display
J Farveknapper
Menu, oversigt
Menu, oversigte)
–
–
L
Enter
Enter
Enter
–
Vælg
Vælg
Vælg
–
M TOOLS/OPTIONS
Valg menu
Valg menud)
–
–
N MENU/HOME
Menu
Menu
Menu
–
O m/Mf)
Søg fremad, tilbage –
Hurtig fremad,
tilbagespoling
Hurtig fremad,
tilbagespoling
e)
V/v/B/b
Na)f)
Afspil
–
Afspil
Afspil
./>f)
Spring spor over
–
Spring spor over
Spring spor over
Xf)
Pause
–
Pause
Pause
xf)
Stop
–
Stop
Stop
U RETURN/EXIT O
Afslut menu
Afslut menu,
Live TVd)
–
–
V GUIDEd)
Programplan
Vis
oversigtsmenu
–
–
W AUDIOa)d)
Vælg lyd
–
–
–
X SUBTITLEd)
Vælg undertekst
–
–
–
Y TOP MENU
Vejledning på
skærmen
–
–
–
POP UP/MENU
Menu
–
–
–
CLEARc)
Fjern
Fjern
–
–
e)
e)
e)
Z
a)
Følgende knapper har blindfingermarkeringer:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO, N og
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO,
, N og PROG +/
SOUND FIELD +/c
Brug blindfingermarkeringerne som reference
under betjening af receiveren.
b) Hvis du trykker på AV ?/1 (A) og ?/1 (B)
samtidigt, slukkes receiveren og de tilsluttede
apparater (SYSTEM STANDBY). Funktionen af
AV ?/1 (A) skifter automatisk, hver gang du
trykker på indgang-knapperne (C).
c)
Tryk på knappen SHIFT (Q), og hold den nede,
tryk derefter på denne knap.
d)
Kun RM-AAU071.
e)
Kun RM-AAU074.
f) Denne knap er også
tilgængelig til betjening af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren, for at få oplysninger om
knappens funktion.
Bemærkninger
• Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette
afsnit, fungerer muligvis ikke afhængigt af
modellen.
• Ovenstående forklaring er kun beregnet som et
eksempel. Derfor er ovennævnte betjening måske
ikke mulig eller kan fungere anderledes end
beskrevet, afhængigt af apparatet.
fortsættes
15DK
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Isæt to R6 (AA-størrelse) batterier i
RM-AAU071 (Kun modeller med
områdekode U2, CA2) eller RM-AAU074
(Kun modeller med områdekode ECE, CEK,
AU1) Fjernbetjening.
Vær opmærksom på den korrekte polaritet ved
installation af batterierne.
Tilslutninger
1: Installation af
højttalerne
Denne receiver giver dig mulighed for at bruge
et 5.1 kanals system (5 højttalere og en
subwoofer).
Fuld fornøjelse af biograflignende flerkanals
surround sound kræver 5 højttalere (to
fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to
surround-højttalere) og en subwoofer (5.1kanal).
Bemærkninger
Eksempel på en 5.1-kanals
højttalersystemkonfiguration
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt
eller fugtigt sted.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Bland ikke mangan-batterier og andre slags
batterier.
• Udsæt ikke sensoren i fjernbetjeningen for direkte
sollys eller kraftige lamper. Hvis du gør det, kan
det medføre fejl.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid,
skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
• Når du udskifter batterierne, kan knapperne på
fjernbetjeningen blive nulstillet til deres
startindstillinger. I så fald du skal tilknytte
knapperne igen (side 65).
• Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene
receiveren, skal alle batterierne udskiftes med nye.
AVenstre fronthøjttaler (Venstre)
BHøjre fronthøjttaler (Højre)
CCenterhøjttaler
DVenstre surround-højttaler (Venstre)
EHøjre surround-højttaler (Højre)
FSubwoofer
16DK
Tip
Hvis du vil opleve bedre surround sound kan
afstanden mellem centerhøjttaleren og
lyttepositionen B højst være 1,5 meter (5 fod)
mindre end afstanden mellem lyttepositionen og
fronthøjttaleren A. Anbring højttalerne, så
forskellen i længden af B i det følgende diagram
højst er 1,5 meter (5 fod) mindre end længden af A.
Eksempel: Justér afstanden B til 4,5 meter (15 fod)
eller mere, når afstanden A er 6 meter (20 fod).
Hertil kommer, at afstanden mellem surroundhøjttalerne og lyttepositionen C højst kan være
4,5 meter (15 fod) mindre end afstanden mellem
lyttepositionen og fronthøjttalerne A. Anbring
højttalerne, så forskellen i længden af C i det
ovenstående diagram højst er 4,5 meter (15 fod)
mindre end længden af A.
Eksempel: Justér afstanden C til 1,5 meter (5 fod)
eller mere, når afstanden A er 6 meter (20 fod).
Dette er vigtigt, fordi forkert placering af højttalerne
ikke fremmer fornøjelsen ved surround sound.
Bemærk venligst, at placering af højttalerne
nærmere end nødvendigt vil bevirke en forsinkelse i
udsendelse af lyden fra den pågældende højttaler.
Med andre ord vil højttaleren lyde, som om den er
længere væk. Justering af denne parameter under
lytning til lyden vil ofte resultere i en meget bedre
surround sound.
• Vinklen A bør være den samme.
A
30˚
100˚-120˚
30˚
Tilslutninger
Bemærk!
A
100˚-120˚
• Da subwooferen ikke udsender meget
retningsorienterede signaler, kan du placere den,
hvor du ønsker.
17DK
2: Tilslutning af højttalerne
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen.
Fronthøjttaler
Centerhøjttaler
Venstre
Højre
B
AM
B
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TENNA
TV OUT
ARC
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
FRONT
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
NENT VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
B
Højre
Subwoofer*
10 mm
Venstre
Surround-højttaler
A Monolydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerledning (medfølger ikke)
* Når du tilslutter en subwoofer med en automatisk
standby-funktion, skal du slå funktionen fra, når
du ser film. Hvis den automatiske standbyfunktion er sat til ON, går den automatisk tilbage
til standby-indstilling, afhængigt af niveauet for
indgangssignalet til en subwoofer, og lyden høres
muligvis ikke.
18DK
Bemærkninger
• Før du tilslutter netledningen, skal du kontrollere,
at de afisolerede ender af højttalerledningerne ikke
berører hinanden mellem SPEAKERSterminalerne.
• Når du har installeret og tilsluttet højttaleren, skal
du sørge for at vælge højttalermønstret i menuen
SPEAKER (side 59).
3: Tilslutning af TV'et
Tilslutninger
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble netledningen.
TV
Lydsignaler
Videosignaler
Ba)
A
Lyd-/videosignaler
C
Ea)
D
b)
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
C Komponentvideokabel (medfølger
ikke)
D Videokabel (medfølger ikke)
E HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMIkabel.
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
SUBWOOFER
SPEAKERS
a)
Hvis du ønsker at anvende TV-flerkanals surround
sound fra de højttalere, der er tilsluttet til
receiveren, skal enten B eller E tilsluttes.
Sørg for at slukke for lyden fra TV’et, eller
aktivere TV’ets lydafbrydelsesfunktion.
b) Hvis TV'et er kompatibelt med Audio Return
Kanal-signaler (ARC), udsendes lyden fra TV'et
fra de højttalere, der er tilsluttet til receiveren via
HDMI TV OUT-tilslutningen. I dette tilfælde
indstilles "ARC" til "ARC ON" i menuen HDMI
(side 50).
19DK
Bemærkninger
• Sørg for at tænde for receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et
TV via receiveren. Medmindre der er tændt,
udsendes hverken video- eller lydsignaler.
• Tilslut billedvisningsapparater, f.eks. et TV eller
en projektor til HDMI TV OUT- eller MONITOR
OUT-stikket i receiveren. Du kan muligvis ikke
optage, selvom du tilslutter optageapparater.
• Afhængigt af status for tilslutningen mellem TV'et
og antennen kan billedet på TV'et blive forvrænget.
I dette tilfælde, skal du placere antennen længere
fra receiveren.
• Når du tilslutter optiske digitalekabler, skal du
sætte stikkene lige i, indtil de klikker på plads.
• Undgå at bøje eller stramme optiske digitalekabler.
Tip
Alle digitale lydstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samplingsfrekvenser.
20DK
4a: Tilslutning af
lydapparaterne
Den følgende illustration viser, hvordan en
Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller og
DIGITAL MEDIA PORT-adapter tilsluttes.
Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at
frakoble netledningen.
Super Audio
CD-afspiller,
CD-afspiller
TV
B
A
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
• Tilslut eller frakobl ikke DIGITAL MEDIA
PORT-adapter, mens receiveren er tændt.
• Ved tilslutning af DIGITAL MEDIA PORTadapter skal du kontrollere, at stikket er sat i
med pilen mod pilen på DMPORT-stikket.
• Sørg for, at DMPORT-tilslutningerne sidder
godt, og sæt stikket lige i.
• Da stikket i DIGITAL MEDIA PORTadapter er skrøbeligt, skal du behandle det
forsigtigt, når du placerer eller flytter
receiveren.
Tag DIGITAL MEDIA PORTadapter ud af DMPORT-stikket
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
2
ANTENNA
IN
DC5V
1
0.7A MAX
DMPORT
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
Tryk på begge sider af stikket, og træk ud i det.
PR/
CR
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
MONITOR
AUDIO
OUT
L
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
VIDEO
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
21DK
Tilslutninger
Bemærkninger om tilslutning af
en DIGITAL MEDIA PORTadapter
4b: Tilslutning af videoapparater
Apparater, der skal tilsluttes
Tilslut videoapparaterne i henhold til
nedenstående skema.
Apparat
Side
Blu-ray afspiller*
23
"PlayStation 3"*
23
DVD-afspiller*
23, 25
DVD-optager*
23, 25, 27
Satellittuner*, kabel-tv-tuner*
23, 26
Videobåndoptager
27
* Vi anbefaler, at du tilslutter dine videoapparater
via HDMI-tilslutning, hvis de har HDMI-stik.
Du kan se det valgte inputbillede, når du
tilslutter til HDMI TV OUT- eller MONITOR
OUT-stikket på et TV (side 19).
Hvis du ønsker at tilslutte flere
digitale apparater, men ikke kan
finde en ubrugt indgang
Se "Få fuldt udbytte af lyden fra andre
indgange" (side 52).
Bemærkninger
• Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at tage
stikket ud af stikkontakten.
• Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne.
Tilslut i overensstemmelse med de tilgængelige
stik på de tilsluttede apparater.
• Sørg for at tænde for receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et
TV via receiveren. Medmindre der er tændt,
udsendes hverken video- eller lydsignaler.
• Når du tilslutter optiske digitalekabler, skal du
sætte stikkene lige i, indtil de klikker på plads.
• Undgå at bøje eller stramme optiske digitalekabler.
Tip
Alle digitale lydstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samplingsfrekvenser.
Tilslutning af apparater med
HDMI-stik
HDMI er en forkortelse for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som sender video- og lydsignaler i digitalt
format.
HDMI-funktioner
• Et digitalt lydsignal, der sendes fra HDMI,
kan høres i højttalerne tilsluttet til
receiveren. Dette signal understøtter Dolby
Digital, DTS og lineær PCM.
• Denne receiver kan modtage flerkanals
lineær PCM med en samplingsfrekvens på
192 kHz eller mindre med en HDMItilslutning.
• Denne receiver understøtter Deep Colour
(Deep Color) og x.v.Colour (x.v.Color).
• Receiveren understøtter funktionen Kontrol
til HDMI. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se ""BRAVIA" Syncfunktioner" (side 46).
22DK
Blu-ray afspiller, "PlayStation 3"
Satellittuner, kabel-tv-tuner
Lyd-/videosignaler
Lyd-/
videosignaler
Lyd-/
videosignaler
A
A
AM
A
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
Tilslutninger
DVD-afspiller, DVD-optager
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
Lyd-/
videosignaler
TV osv*
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel.
* Se side 19 angående lydtilslutninger af TV'et til
receiveren.
Bemærkninger
• Startindstillingen for DVD-indgangsknappen er
følgende:
– RM-AAU071: DVD-afspiller
– RM-AAU074: DVD-optager
Sørg for at ændre startindstillingen for DVDindgangsknappen på fjernbetjeningen, så du kan
bruge knappen til at styre DVD-afspilleren/
optageren.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, se
"Ændring af tilknytninger af indgangsknapper"
(side 65).
• Du kan også omdøbe DVD-indgangen, så den kan
blive vist på receiverens display. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se "Navngive indgange"
(side 35).
23DK
Bemærkninger om
tilslutningskabler
• Brug et High Speed HDMI Cabel. Hvis du
bruger et Standard HDMI Cabel, 1080p eller
Deep Colour-billeder (Deep Color) vises
billeder muligvis ikke korrekt.
• Sony anbefaler, at du bruger et godkendt
HDMI-kabel eller et Sony HDMI-kabel.
• Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel
anbefales ikke. Når du tilslutter et HDMIDVI-konverteringskabel til et DVI-Dapparat, kan lyden og/eller billedet muligvis
ikke udsendes. Tilslut andre lydkabler eller
digitale tilslutningskabler, og indstil
"A. ASSIGN" i menuen AUDIO (side 62),
hvis lyden ikke er korrekt.
Bemærkninger om HDMItilslutninger
• Et lydsignal, der sendes ind i HDMI INstikket, kommer ud af SPEAKERS-stikkene
og HDMI TV OUT-stikket. Hvis det ikke
kommer ud af andre lydstik.
• Videoindgangssignaler til HDMI IN-stikket
kan kun fås fra HDMI TV OUT-stikket.
Videoindgangssignalerne udsendes ikke fra
VIDEO OUT-stikkene eller MONITOR
OUT-stikkene.
• Hvis du ønsker at høre lyd fra TVhøjttaleren, skal du indstille "AUDIO.OUT"
til "TV+AMP" i menuen HDMI (side 63).
Hvis du ikke kan afspille flerkanalssoftware,
skal du indstille til "AMP". Lyden udsendes
imidlertid ikke fra TV-højttaleren.
• Sørg for at tænde for receiveren, når videoog lydsignaler fra et afspilningsapparat
udsendes til et TV via denne receiver. Hvis
du indstiller "PASS.TRHU" til "OFF",
sendes video- og lydsignaler ikke, når der
slukkes for strømmen.
• DSD-signaler fra Super Audio CD indføres
og udsendes ikke.
• Multi/stereolydområdesignaler fra en Super
Audio CD udsendes ikke.
24DK
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bit-længde
osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Kontroller indstillingen for det tilsluttede
apparat, hvis billedet er dårligt, eller der ikke
kommer lyd fra et apparat, som er tilsluttet
via HDMI-kablet.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen, antallet af kanaler
eller lydformatet for de udsendte
lydudgangssignaler fra afspilningsapparatet
ændres.
• Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyrightbeskyttelsesteknologien (HDCP), kan
billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUTstikket blive forvrænget eller slet ikke blive
udsendt.
I dette tilfælde skal du kontrollere
specifikationen for det tilsluttede apparat.
• Det kan være nødvendigt at foretage visse
indstillinger for billedopløsningen i
afspilleren, før du kan få flerkanals lineær
PCM. Se betjeningsvejledningen til
afspilleren.
• Ikke alle HDMI-apparater understøtter alle
funktioner, som er defineret for den angivne
HDMI-version. F.eks. understøtter
apparater, som understøtter HDMI version
1.4, muligvis ikke Audio Return Kanalsignaler (ARC).
• Se betjeningsvejledningen til alle tilsluttede
apparater for at få yderligere oplysninger.
Tilslutning af en DVD-afspiller, DVD-optager
Tilslutninger
Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller eller DVD-optager tilsluttes.
DVD-afspiller, DVD-optager
Lydsignaler
A
Videosignaler
B*
C
D
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
A Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
B Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
C Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
D Videokabel (medfølger ikke)
SUBWOOFER
SPEAKERS
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
* Når du tilslutter et apparat med et OPTICAL-stik,
skal du indstille "A. ASSIGN" i menuen AUDIO
(side 62).
Bemærkninger
• Startindstillingen for DVD-indgangsknapper er
følgende:
– RM-AAU071: DVD-afspiller
– RM-AAU074: DVD-optager
Sørg for at ændre startindstillingen for DVDindgangsknapper på fjernbetjeningen, så du kan
bruge knappen til at styre DVD-afspilleren eller
DVD-optageren. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Ændring af tilknytninger af
indgangsknapper" (side 65).
• Du kan også omdøbe DVD-indgangen, så den kan
blive vist på receiverens display. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se "Navngive indgange"
(side 35).
• Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren eller
DVD-optageren kan anvendes som input ved at
indstille den digitale lydudgang på DVDafspilleren eller DVD-optageren. Se
betjeningsvejledningen, der fulgte med DVDafspilleren eller DVD-optageren.
25DK
Tilslutning af en satellittuner, kabel-tv-tuner
Den følgende illustration viser, hvordan en satellittuner eller en kabel-tv-tuner tilsluttes.
Satellittuner, kabel-tv-tuner
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
C Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
D Videokabel (medfølger ikke)
26DK
SUBWOOFER
SPEAKERS
Anbefalet tilslutning
Alternativ tilslutning
Bemærkninger
• Sørg for at ændre startindstillingen for VIDEO-indgangsknapper på fjernbetjeningen, så du kan
bruge knappen til at styre DVD-optageren. Hvis du
vil have yderligere oplysninger, se "Ændring af
tilknytninger af indgangsknapper" (side 65).
• Du kan også omdøbe VIDEO-indgangen, så den
kan blive vist på receiverens display. Hvis du vil
have yderligere oplysninger, se "Navngive
indgange" (side 35).
Den følgende illustration viser, hvordan et
apparat med analoge stik tilsluttes, f.eks. en
videobåndoptager, DVD-optager osv.
Videobåndoptager, DVD-optager
Lydsignaler
Videosignaler
B
A
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Videokabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
27DK
Tilslutninger
Tilslutning af apparater med
analoge video- og lydstik
5: Tilslutning af
antennerne
6: Tilslutning af
netledningen
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
Før tilslutning af antennerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
Bemærkninger
• Før du tilslutter netledningen, skal du kontrollere,
at de afisolerede ender af højttalerledningerne ikke
berører hinanden mellem SPEAKERSterminalerne.
• Tilslut netledningen, så den sidder godt fast.
Netledning
AM
DVD IN
BD IN
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PR/
CR
SAT/CATV IN
DVD
IN
FRONT
L
SURROUND
OPTICAL
DVD IN
R
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
AUDIO
OUT
R
AUDIO
IN
L
SPEAKERS
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
VIDEO
Bemærkninger
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for at trække FM-ledningsantenne helt ud.
• Når FM-ledningsantenne er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
28DK
Til stikkontakten i væggen
Forberedelse af receiveren
Før receiveren anvendes første gang, skal den
initialiseres ved udførelse af den følgende
procedure. Denne procedure kan også bruges
til at sætte indstillinger, du har foretaget,
tilbage til startindstillingerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
?/1
?/1
1
Tryk på ?/1 for at slukke
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
Når "CLEARING" vises på displayet i et
stykke tid, vises "CLEARED".
Alle de indstillinger, du har ændret eller
justeret, stilles tilbage til
startindstillingerne.
(AUTO CALIBRATION)
(Kun modeller med områdekode
ECE, CEK, AU1)
Denne receiver er udstyret med DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), som gør
det muligt at foretage automatisk kalibrering
på følgende måde:
• Kontroller tilslutningen mellem hver
højttaler og receiveren.
• Indstil højttalerens lydstyrke.
• Mål afstanden fra hver højttaler til din
lytteposition.
DCAC er designet til at opnå korrekt
lydbalance i dit lokale. Du kan imidlertid også
ændre højttalerniveauerne manuelt efter eget
ønske. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Indstilling af
højttalerniveauerne (TEST TONE)" (side 33)
for at få flere oplysninger.
Før du udfører Automatisk
kalibrering
Før du udfører Automatisk kalibrering, skal du
kontrollere følgende:
• opsæt og tilslut højttalerne (side 16, 18).
• tilslut kun den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO CAL MICstikket. Tilslut ikke andre mikrofoner til
dette stik.
• deaktiverer lyden.
• frakobl hovedtelefonerne.
• fjern eventuelle forhindringer på vejen
mellem optimeringsmikrofonen og
højttalerne for at undgå målefejl.
• sørg for, at omgivelserne er stille for at
undgå virkningen af støj og for at få en mere
præcis måling.
fortsættes
29DK
Forberedelse af receiveren
Initialisering af
receiveren
Automatisk kalibrering af
de relevante
højttalerindstillinger
Bemærk
Under kalibreringen er lyden fra højttalerne meget
høj. Lydstyrken kan ikke indstilles. Pas på børn og
ulemperne for omgivelserne.
Udførelse af Automatisk
kalibrering
Tip
Når du vender højttaleren mod
optimeringsmikrofonen, får du en mere præcis
måling.
?/1
Opsætning af Automatisk
kalibrering
AM
TV OUT
OPTICAL
Y
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Indgangknapper
Optimeringsmikrofon
HDMI
ANTENNA
IN
TV
SAT/
CATV
IN
DVD
BD
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
AMP
MENU
,
V/v/B/b
AUTO CAL
MIC
O
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
Tilslut den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO
CAL MIC-stikket.
2
Opsæt optimeringsmikrofonen.
Anbring optimeringsmikrofonen i din
lytteposition. Brug en stol eller et stativ,
så optimeringsmikrofonen er i samme
højde som dine ører.
30DK
1
2
Tryk på AMP MENU.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "A. CAL", og tryk
derefter på
eller b.
"START" vises på displayet.
3
Tryk på
.
Målingen starter om 5 sekunder.
Der vises en nedtælling.
Målingen tager nogle få minutter at
udføre.
Oversigten nedenfor viser displayet, når
målingen starter.
Måling for
Display
Baggrundsstøjniveau NOISE.CHK
MEASURE og SP
DET. vises skiftevis*
Højttalerniveau
MEASURE og GAIN
vises skiftevis*
Højttalerafstand
MEASURE og
DISTANCE vises
skiftevis*
* Den tilsvarende højttalerindikator tændes på
displayet under målingen.
Når målingen afsluttes, vises "COMPLETE"
på displayet, og indstillingerne registreres.
Tip
• Anden betjening end at slukke eller tænde for
receiveren er deaktiveret under målingen.
• Målingerne kan ikke udføres korrekt, eller der kan
ikke udføres Automatisk kalibrering, når der
anvendes specielle højttalere, såsom
dipolhøjttalere.
Sådan annulleres Automatisk
kalibrering
Funktionen Automatisk kalibrering vil blive
annulleret, når du foretager følgende under
målingen:
– Trykker på ?/1
– Trykker på MUTING (kun RM-AAU071)
eller
(kun RM-AAU074)
– Trykker på indgang-knapperne, eller drejer
på INPUT SELECTOR på receiveren.
– Ændrer lydstyrken.
– Tilslutter hovedtelefonerne.
Fejl- og advarselskoder
Når der vises fejlkoder
Når der registreres en fejl under den
Automatiske kalibrering, vises en fejlkode
cyklisk på displayet efter hver måling som
følger:
Fejlkode t tomt display t (fejlkode t
tomt display)a) t PUSH t tomt display t
ENTER
a) Vises,
når der er mere end én fejlkode.
Korrektion af fejlkoden
1 Notér fejlkoden.
2 Tryk på .
3 Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
4 Korriger fejlen.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, se
"Fejlkoder og løsninger" nedenfor.
5 Tænd receiveren, og udfør Automatisk
kalibrering igen (side 30).
Når du er færdig
Frakobl optimizermikrofonen fra AUTO CAL
MIC-stikket.
31DK
Forberedelse af receiveren
Højttalertilslutning
Bemærkninger
• Automatisk kalibrering kan ikke registrere
subwooferen. Derfor bevares alle subwooferindstillingerne.
• Hvis du har ændret placeringen af højttalerne,
anbefales det, at du udfører Automatisk kalibrering
for at få det fulde udbytte af surround sound.
Fejlkoder og løsninger
Advarselskoder og løsninger
Fejlkode
Advarsels Forklaring og løsning
kode
Årsag og løsning
ERROR 10 Baggrundsstøjniveauet er for højt.
Sørg for, at der er stille under den
Automatiske kalibrering.
WARN. 40 Baggrundsstøjniveauet er højt. Sørg
for, at der er stille under den
Automatiske kalibrering.
ERROR 11 Højttalerne er anbragt for tæt på
optimeringsmikrofonen. Anbring
højttalerne længere fra
optimeringsmikrofonen.
WARN. 60 Fronthøjttalerniveauet er uden for
området. Flyt fronthøjttalerne.c)
ERROR 12 Ingen af højttalerne registreres.
Kontroller, at optimeringsmikrofonen
er tilsluttet korrekt, og foretag
Automatisk kalibrering igen.
WARN. 63 Venstre surround-højttalers lydstyrke
er uden for området. Flyt venstre
surround-højttaler.c)
ERROR 20 Fronthøjttalerne er ikke registreret,
eller kun den ene fronthøjttaler er
registreret. Kontroller tilslutningen til
fronthøjttalerne.
ERROR 21 Der er kun registreret én surroundhøjttaler. Kontroller tilslutningen til
surround-højttalerne.
Når der vises advarselskoder
Under den Automatiske kalibrering giver
advarselskoden oplysninger om
måleresultatet. Advarselskoden vises cyklisk
på displayet som følger:
Advarselskode t tomt display t
(advarselskode t tomt display)b) t PUSH
t tomt display t ENTER
b)
Vises, når der er mere end én advarselskode.
Du kan vælge at ignorere advarselskoden, da
den Automatiske kalibrering automatisk
justerer indstillingerne. Du kan også ændre
indstillingerne manuelt.
Ændring af indstillingerne
manuelt
1 Notér advarselskoden.
2 Tryk på .
3 Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
4 Følg løsningen, der er angivet i
"Advarselskoder og løsninger" nedenfor.
5 Tænd receiveren, og udfør Automatisk
kalibrering igen (side 30).
32DK
WARN. 62 Centerhøjttalerniveauet er uden for
området. Flyt centerhøjttaleren.c)
WARN. 64 Højre surround-højttalers lydstyrke er
uden for området. Flyt højre surroundhøjttaler.c)
WARN. 70 Fronthøjttalerafstanden er uden for
området. Flyt fronthøjttalerne.c)
WARN. 72 Afstanden til centerhøjttaleren er uden
for området. Flyt centerhøjttaleren.c)
WARN. 73 Afstanden til venstre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt
venstre surround-højttaler.c)
WARN. 74 Afstanden til højre surround-højttaler
er uden for området. Flyt højre
surround-højttaler.c)
c) Se
"Bemærk" og "Tip" på side 17 angående
oplysninger.
4
Indstilling af
højttalerniveauerne
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "AUTO xxx*".
(TEST TONE)
Du kan indstille højttalernes lydstyrke, mens
du lytter til testtonen fra lyttepositionen.
*xxx repræsenterer en højttalerkanal.
Bemærk
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Afhængigt af indstillingen til
højttalermønsteret, udsendes testtonen
muligvis ikke fra alle højttalere, selvom du
valgte "AUTO xxx".
Indgangknapper
5
AMP
MENU
Oplysninger, se menuen LEVEL (side
58).
,
V/v/B/b
Tip
O
• Hvis du vil justere niveauet for alle
højttalerne samtidig, skal du trykke på
MASTER VOL +/– (kun RM-AAU071) eller
2 +/– (kun RM-AAU074). Du kan også
bruge MASTER VOLUME på receiveren.
• Den indstillede værdi vises på displayet under
justeringen.
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
2
3
Indstil højttalerniveauet vha.
menuen LEVEL, så niveauet for
testtonen lyder ens fra hver
højttaler.
Tryk på AMP MENU.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "LEVEL", tryk derefter
på
eller b.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "T. TONE", tryk
derefter på
.
6
Gentag trin 1 til 4 for at vælge
"OFF".
Du kan også trykke på en vilkårlig af
indgang-knapperne.
Testtonen slås fra.
Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne.
• Højttalerledningerne er ikke sat rigtigt i.
• Højttalerledningerne kan være kortsluttet.
Når en testtone udsendes fra en
anden højttaler end den, der
svarer til den viste indikator på
displayet
Højttalermønstret for den tilsluttede højttaler
er ikke opsat korrekt. Sørg for, at
højttalertilslutningen og højttalermønstret
stemmer overens.
33DK
Forberedelse af receiveren
Testtonen udsendes fra hver højttaler i
sekvens på følgende måde:
Front venstre t Center t Front højre
t Surround højre t Surround venstre
t subwoofer
Grundlæggende betjening
5
Afspilning
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Indgangknapper
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MENU
m
.
M
X
x
>
MUTING/
1
2
3
SOUND
FIELD +/–
Tænd det tilsluttede apparat.
Tænd receiveren.
Tryk på en af indgangknapperne for at vælge det
apparat, du ønsker.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
Det valgte indgang vises på displayet.
4
34DK
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
6
Tryk på SOUND FIELD +/– for at
få det fulde udbytte af surround
sound.
Du kan også bruge 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE eller MUSIC på
receiveren.
Hvis du vil have yderligere oplysninger,
se side 41.
Sådan afbrydes lyden
O
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Tryk på MASTER VOL +/–
(kun RM-AAU071) eller 2 +/–
(kun RM-AAU074) for at
indstille lyden.
Afspil kilden.
Tryk på MUTING (kun RM-AAU071) eller
(kun RM-AAU074) på fjernbetjeningen.
Funktionen til afbrydelse af lyden annulleres,
når du gør følgende:
• Trykker på MUTING (kun RM-AAU071)
eller
(kun RM-AAU074) igen.
• Forøger lydstyrken.
• Slukker for receiveren.
• Udfører Automatisk kalibrering.
Sådan undgår du at ødelægge
dine højttalere
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at
skrue ned for lyden.
Navngive indgange
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til
indgange (undtagen TUNER) og få det vist på
receiverens display.
Dette er praktisk til mærkning af stik med
navne på de tilsluttede apparater.
1
Visning af oplysninger på
displayet
Du kan kontrollere lydfeltet osv. ved at ændre
oplysningerne på displayet.
Tryk på en af indgangknapperne for at vælge den
indgang, du vil oprette et
indeksnavn for.
DISPLAY
2
3
4
O
Tryk på AMP MENU.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "SYSTEM", tryk
derefter på
eller b.
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NAME IN", tryk
derefter på
eller b.
Alle indgange undtagen FM- og
AM-båndet
Markøren blinker, og du kan vælge et
tegn.
5
Tryk på V/v for at vælge et tegn,
og tryk derefter på B/b for at
flytte markøren til næste
position.
Hvis du laver en fejl
Tryk på B/b, indtil det ønskede tegn
blinker, og tryk derefter på V/v for at
vælge det korrekte tegn.
Tip
• Du kan vælge tegntype på følgende måde ved
at trykke på V/v. Alfabet (små bogstaver) t
Tal t Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på b uden at vælge et tegn.
6
Tryk på
.
Det indtastede navn registreres.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
displayet cyklisk på følgende måde:
Indeksnavn for indganga) t Valgt indgang
t Det aktuelt anvendte lydfelt t Lydstyrke
t Stream-info
FM- og AM-bånd
Program Service-navnb) eller forudindstillet
stationsnavna) t Frekvens t
Programtypeindikationb) t
Radiotekstindikationb) t Aktuel
tidsangivelse (i 24-timer-systemet)b) t Det
aktuelt anvendte lydfelt t Lydstyrke
a)
Indeksnavnet vises kun, når du har tilknyttet ét til
indgangen eller den forudindstillede station (side
35, 40). Indeksnavnet vises ikke, når der kun er
indtastet mellemrum, eller det er det samme som
indgangsnavnet.
b) Kun under RDS-modtagelse (Kun modeller med
områdekode ECE, CEK, AU1) (side 41).
Bemærk
Tegn eller mærker i visse sprog vises muligvis ikke.
35DK
Grundlæggende betjening
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
Brug af sleep timer
Optagelse
Du kan indstille receiveren til automatisk at
slukke på et bestemt tidspunkt.
Du kan optage fra et video/lydapparat ved
hjælp af receiveren. Yderligere oplysninger
findes i den betjeningsvejledning, der følger
med dit optageapparat.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Optagelse på et optagemedie
1
O
MENU
1
2
Tryk på AMP MENU.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "SLEEP", tryk derefter
på
eller b.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "SYSTEM", tryk
derefter på
eller b.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
forudindstillede tid, tryk
derefter på
.
Displayet ændres som følger:
OFF y 0-30-00 y 1-00-00 y
1-30-00 y 2-00-00
Når sleep timer anvendes, lyser indikatoren
"SLEEP" på displayet.
Bemærk
Der vises en nedtælling 1 minut før receiveren
slukker.
Tip
Hvis du vil kontrollere den resterende tid, før
receiveren slukker, skal du gentage ovenstående trin
1 til 3. Den resterende tid vises på displayet.
36DK
Tryk på en af indgangknapperne for at vælge
afspilningsapparatet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Klargør afspilningsapparatet til
afspilning.
Sæt f.eks. det videobånd, du ønsker at
kopiere, i videobåndoptageren.
3
Klargør optageapparatet.
Isæt et tomt videobånd osv. i
optageapparatet (VIDEO) til optagelse.
4
Start optagelsen på
optageapparatet, og start
derefter afspilningen på
afspilningsapparatet
Bemærkninger
• Nogle kilder er forsynet med kopibeskyttelse for at
forhindre optagelse. I dette tilfælde er du muligvis
ikke i stand til at optage fra kilden.
• Kun analoge signaler udsendes fra det analoge
udgangsstik (til optagelse).
• HDMI-lyd kan ikke optages.
Automatisk indstilling på en
station (Automatisk tuning)
Tunerbetjening
Lytning til FM/AM-radio
1
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Før du bruger den, skal
du sørge for at have tilsluttet FM- og AMantennerne til receiveren (side 28).
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
2
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Tip
Områdekode
FM
AM
U2, CA2
100 kHz
10 kHz*
ECE, CEK, AU1
50 kHz
9 kHz
* AM-tuningsskalaen kan ændres (side 38).
Tryk på TUNING + for at scanne fra lav
til høj. Tryk på TUNING - for at scanne
fra høj til lav.
Receiveren indstiller scanningen, så snart
den modtager en station.
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-bånd.
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
TUNER
for at vælge "AUTO".
Numeriske
knapper
3 Tryk på TUNING + eller TUNING –.
ENTER
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
D. TUNING
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
TUNING
+/–
m
.
M
X
x
>
Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og "ST"
blinker på displayet, skal du vælge monolyd,
så lyden bliver mindre forvrænget.
1 Tryk på AMP MENU.
2 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge
"TUNER", tryk derefter på
eller b.
3 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge
"FM MODE", tryk derefter på
eller b.
4 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge
"MONO", tryk derefter på .
5 Hvis du vil tilbage til stereo, skal du gentage
trinnene 1 til 4 og vælge "STEREO" i trin 4.
SHIFT
37DK
Tunerbetjening
Tuningsskalaen til direkte tuning er forskellig
afhængigt af områdekoden, som vist i den følgende
oversigt. For oplysninger om områdekoder, se side
4.
Direkte indstilling på en station
(Direkte tuning)
Du kan indtaste en stations frekvens direkte
ved hjælp af de numeriske knapper.
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Ændring af AM-tuningsskalaen
(kun modeller med områdekode
U2, CA2)
Du kan ændre AM-tuningsskalaen til enten
9 kHz eller 10 kHz ved hjælp af knapperne på
receiveren.
?/1
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
3
Tryk på D.TUNING.
Tryk på knappen SHIFT og hold
den nede, tryk derefter på
numeriske knapper for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
• Modeller med områdekode U2 og CA2:
Vælg 1 b 0 b 2 b 5
• Modeller med områdekode ECE, CEK
og AU1:
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
4
Tryk på knappen SHIFT, og
hold den nede, tryk derefter på
ENTER.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Tip
Hvis du har stillet ind på en AM-station, skal du
indstille retningen af AM-rammeantennen til
optimal modtagelse.
Hvis du ikke kan indstille på en
station
Kontroller, at du har angivet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 2 til
4. Hvis du ikke kan indstille på en station,
anvendes frekvensen ikke i området.
38DK
?/1
TUNING MODE
1
Tryk på ?/1 for at slukke
receiveren.
2
Hold TUNING MODE nede, og
tryk samtidigt på ?/1.
3
Ændr den aktuelle AMtuningsskala til 9 kHz (eller
10 kHz).
Hvis du vil nulstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz), skal du gentage
ovenstående procedure.
Bemærk
Alle forudindstillede stationer slettes, når du ændrer
tuningsskalaen.
3
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
4
Du kan forudindstille op til 30 FM- og 30 AMstationer. Derefter kan du nemt stille ind på de
stationer, du ofte lytter til.
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
TUNER
5
AMP
MENU
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Stationen er lagret med det
forudindstillede nummer.
6
O
MENU
Gentag trin 1 til 5 for at vælge
en anden forudindstillet
station.
M
X
x
>
PRESET
+/–
SHIFT
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Stil ind på den station, du
ønsker at forudindstille ved
hjælp af Automatisk tuning
(side 37) eller Direkte tuning
(side 38).
Skift FM-modtagelsestilstand, hvis det er
nødvendigt (side 37).
39DK
Tunerbetjening
MEMORY
Tryk på knappen SHIFT, og
hold den nede, tryk derefter på
ENTER.
,
V/v/B/b
.
Tryk på knappen SHIFT, og
hold den nede, tryk derefter på
numeriske knapper for at vælge
et forudindstillet nummer.
Du kan også trykke på PRESET + eller
PRESET – for at vælge et forudindstillet
nummer.
Numeriske
knapper
ENTER
m
Tryk på MEMORY.
2
Stil ind på den forudindstillede
station, som du vil oprette et
indeksnavn for (side 40).
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
3
4
Tryk på AMP MENU.
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den ønskede
forudindstillede station.
5
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NAME IN", tryk
derefter på
eller b.
Stille ind på forudindstillede
stationer
1
2
Hver gang du trykker på knappen, kan du
vælge en forudindstillet station på
følgende måde:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Markøren blinker, og du kan vælge et
tegn.
6
Du kan også trykke på SHIFT og holde
den nede, og derefter trykke på numeriske
knapper for at vælge den ønskede
forudindstillede station. Tryk på knappen
SHIFT, og hold den nede, tryk derefter på
ENTER for at indtaste valget.
Tip
• Du kan vælge tegntype på følgende måde ved
at trykke på V/v.
Alfabet (små bogstaver) t Tal t Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på b uden at vælge et tegn.
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-båndet.
for at vælge "PRESET".
3 Tryk på TUNING + eller TUNING – for at
vælge den ønskede forudindstillede station.
Navngivning af forudindstillede
stationer
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
40DK
Tryk på V/v for at vælge et tegn,
og tryk derefter på B/b for at
flytte markøren til næste
position.
Hvis du laver en fejl
Tryk på B/b, indtil det ønskede tegn
blinker, og tryk derefter på V/v for at
vælge det korrekte tegn.
Anvendelse af knapperne på
receiveren
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "TUNER", tryk derefter
på
eller b.
7
Tryk på
.
Det indtastede navn registreres.
Bemærk (Kun modeller med
områdekode ECE, CEK, AU1)
Når du navngiver en RDS-station og stiller ind på
denne station, vises navnet Program Service i stedet
for det navn, du har angivet. (Du kan ikke ændre
navnet Program Service. Det navn, du har angivet,
overskrives med navnet Program Service.)
Brug af Radio Data
System (RDS)
(Kun modeller med områdekode
ECE, CEK, AU1)
Denne receiver giver dig mulighed for at
anvende Radio Data System (RDS), så
radiostationer kan sende yderligere
informationer sammen med det almindelige
programsignal. Denne modtager har praktiske
RDS-funktioner, såsom
programtjenestenavnedisplay.
Lytte til surround sound
Valg af lydfeltet
Denne receiver kan oprette flerkanals
surround sound Du kan vælge én af de
optimerede lydfelter fra receiverens
forudprogrammerede lydfelter.
.
X
x
>
SOUND
FIELD +/–
Bemærkninger
Modtagelse af RDS-udsendelser
Vælg blot en station på FM-båndet
ved hjælp af Direkte tuning (side
38), Automatisk tuning (side 37)
eller Forudindstillet tuning (side
40).
Når du stiller ind på en station, der yder RDStjenester, lyser "RDS", og
programtjenestenavnet vises på displayet.
Bemærk
RDS kan ikke fungere korrekt, hvis den station, du
har stillet ind på, ikke sender RDS-signalet korrekt,
eller hvis signalstyrken er svag.
Tip
Tryk på SOUND FIELD +/–
gentagne gange for at vælge det
ønskede lydfelt.
Du kan også bruge 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE eller MUSIC på receiveren.
2-kanals lydtilstand
Du kan skifte lyden til 2-kanals lyd, uanset
optageformaterne for den anvendte software,
det tilsluttede afspilningsapparat eller
lydfeltindstillingerne på receiveren.
x 2CH ST. (2-kanals stereo)
Receiveren udsender kun lyden fra venstre/
højre fronthøjttaler. Der kommer ingen lyd fra
subwooferen.
Standard 2-kanals stereokilder omgår
fuldstændig behandlingen af lydfeltet, og
flerkanals surround-formaterne mikses ned til
2 kanaler, undtagen LFE-signalet.
Når et programtjenestenavn vises, kan du
kontrollere frekvensen ved at trykke på DISPLAY
gentagne gange (side 35).
fortsættes
41DK
Lytte til surround sound
• RDS er kun anvendelig for FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer har en RDS-service,
ligesom de heller ikke giver den samme type
service. Hvis du ikke er bekendt med RDStjenesterne i dit område, skal du kontakte dine
lokale radiostationer for at få oplysninger.
x A.DIRECT (Analog direct)
Du kan skifte til lyden for den valgte indgang
til 2-kanals analog indgang. Denne funktion
giver dig mulighed for at nyde analoge kilder
med høj kvalitet uden nogen form for
indstilling.
Når du anvender denne funktion, kan kun
lyden og niveauet i den fronthøjttaleren
indstilles.
Bemærkninger
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, vises "HP DIR"
på displayet.
• Du kan ikke vælge Analog Direct, når du vælger
BD, DVD og DMPORT som input.
Auto Format Direct-tilstand
(A.F.D.)
Auto Format Direct-tilstanden (A.F.D.) giver
dig mulighed for at lytte til HiFi-lyd og vælge
dekodningstilstanden for lytning til 2-kanals
stereolyd og flerkanals lyd.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Forudindstiller lyden, som den blev optaget/
kodet uden tilføjelse af surround-effekter.
x MULTI ST. (Multi-stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler fra
alle højttalere.
Imidlertid udsendes lyden muligvis ikke fra
bestemte højttalere afhængigt af
højttalerindstillingerne.
Filmtilstand
Du kan få glæde af surround sound blot ved at
vælge en af receiverens forudprogrammerede
lydfelter. De bringer den spændende og stærke
lyd fra biografer ind i dit hjem.
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX
DCS)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater"
filmstudiet. Dette er en standardtilstand, der er
fremragende til næsten enhver type film.
42DK
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX
DCS)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater"
filmstudiet. Denne tilstand er ideel til sciencefiction- eller action-film med mange
lydeffekter.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX
DCS)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment musikscene. Denne tilstand er
ideel til musicals eller film, hvor lydsporet
indeholder orkestermusik.
x V. M. DIM (V. Multi Dimension
DCS)
Skaber mange virtuelle højttalere ud fra et
enkelt par faktiske surround-højttalere.
x PLII MV (Pro Logic II Movie)
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-dekodning.
Denne indstilling er ideel til film, der kodet i
Dolby Surround. Denne tilstand kan
yderligere gengive lyd i 5.1-kanal til at se
videoer af overspillede eller gamle film.
Musik-tilstand
Du kan få glæde af surround sound blot ved at
vælge en af receiverens forudprogrammerede
lydfelter. De bringer den spændende og stærke
lyd fra biografer og koncertsale ind i dit hjem.
x HALL (Hal)
Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal.
x JAZZ (Jazzklub)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x CONCERT (Koncert)
Gengiver akustikken i en live koncertsal med
300 pladser.
x STADIUM (Stadium)
Giver fornemmelsen af et stort friluftsstadion.
Bemærkninger om lydfelter
Giver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
• Afhængigt af indstillingerne af
højttalermønstret kan nogle lydfelter være
utilgængelige.
• De effekter, som de virtuelle højttalere
giver, kan bevirke øget støj i det afspillede
signal.
• Når du lytter med lydfelter, som anvender
virtuelle højttalere, vil du ikke kunne høre
lyd direkte fra surround-højttalerne.
• Lydfelterne til musik og film fungerer ikke i
følgende tilfælde.
– signaler med en samplingsfrekvens på
mere end 48 kHz anvendes som input.
– Analog Direct er valgt.
• Når flerkanals Linear PCM-signaler
modtages via et HDMI IN-stik, vælges
"A.F.D. AUTO" automatisk.
• Når et af lydfelterne til musik er valgt,
udsender subwooferen ingen lyd, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE" i
menuen SPEAKER. Imidlertid udsender
subwooferen lyden, hvis
– det digitale indgangssignal indeholder
LFE-signaler.
– front- og surround-højttalerne er indstillet
til "SMALL".
– lydfeltet til film er valgt.
– transportabel lyd er valgt.
x PORTABLE (Bærbar
lydforbedringsenhed)
Gengiver et tydeligt forbedret lydbillede fra
dit transportable lydapparat. Denne funktion
er ideel til MP3 og anden form for
komprimeret musik.
x PLII MS (Pro Logic II Music)
Udfører Dolby Pro Logic II Musictilstandsdekodning. Denne indstilling er ideel
til normale stereokilder, såsom CD'er.
Når der tilsluttes
hovedtelefoner
Du kan kun vælge dette lydfelt, hvis
hovedtelefonerne er tilsluttet til receiveren.
x HP 2CH (Hovedtelefoner 2CH)
Denne tilstand vælge automatisk, hvis du
anvender hovedtelefoner (undtagen Analog
Direct). Standard 2-kanals stereokilder omgår
fuldstændig behandlingen af lydfeltet, og
flerkanals surround-formaterne mikses ned til
2 kanaler, undtagen LFE-signaler.
x HP DIR (hovedtelefoner direkte)
Udsender de analoge signaler uden equalizerbehandling, lydfeltbehandling osv.
Hvis du tilslutter en subwoofer
Denne receiver generer et lavfrekvenssignal
som output til subwooferen, når der ikke er
noget LFE-signal, hvilket er en lavpas
lydeffekt udsendt fra en subwoofer som et
2-kanals signal.
Tip
• Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftwaren osv. ved at se på logoet på pakningen.
• Lydfelter med DCS -mærker anvender DCSteknologi. For oplysninger om Digital Cinema
Sound (DCS), se "Ordliste" (side 66).
Deaktivering af surround-effekt
for film/musik
Tryk på SOUND FIELD +/– gentagne gange
for at vælge "2CH ST." eller "A.F.D. AUTO".
Du kan også trykke på 2CH/A.DIRECT
gentagne gange på receiveren for at vælge
"2CH ST." eller trykke på A.F.D. gentagne
gange på receiveren for at vælge "A.F.D.
AUTO".
43DK
Lytte til surround sound
x SPORTS (Sport)
Ved tilslutning af Blu-ray-afspillere og andre næste generations HDafspillere
Digitale lydformater, som denne receiver kan dekode, afhænger af digitale lydindgangsstik for det
tilsluttede apparat. Denne receiver understøtter de følgende lydformater.
Maksimalt antal
kanaler
Lydformat
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
DTS
5.1
a
a
7.1b)
×
a
Flerkanals lineær PCM
a) Lydsignaler
a)
udsendes i et andet format, hvis afspilningsapparatet ikke svarer til formatet. Se
betjeningsvejledningen til afspilningsapparatet angående oplysninger.
b) Signalet mikses ned til 5.1 kanal.
44DK
Hør surround-effekt ved
lav lydstyrke
(NIGHT MODE)
Denne funktion giver dig mulighed for at
bevare biografmiljøet ved lav lydstyrke.
Denne funktion kan bruges sammen med
andre lydfelter.
Når du ser en film sent om natten, kan du høre
dialogen tydeligt, selv ved lav lydstyrke.
Nulstilling af lydfelter til
startindstillingerne
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
?/1
?/1
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MENU
1
2
Tryk på AMP MENU.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NIGHT M.", tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NIGHT. ON", tryk
derefter på
.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "AUDIO", tryk derefter
på
eller b.
1
Tryk på ?/1 for at slukke
receiveren.
2
Hold MUSIC nede, mens du
trykker på ?/1.
"S.F. CLEAR" vises på displayet, og alle
lydfelterne nulstilles til deres
startindstilling.
Bemærk
Denne funktion virker ikke i de følgende tilfælde:
–der modtages signaler med en samplingsfrekvens
på mere end 48 kHz.
–Analog Direct er valgt.
Tip
Når NIGHT MODE er aktiveret, indstilles
"D. RANGE" automatisk til "COMP. MAX".
45DK
Lytte til surround sound
O
MUSIC
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync er kompatibel med Sony TV,
Blu-ray/DVD-afspiller, AV-forstærker osv.,
der er udstyret med funktionen Kontrol til
HDMI.
Ved tilslutning af Sony-apparater, der er
kompatible med funktionen "BRAVIA" Sync
med et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen på følgende måde:
• Ettryksafspilning (side 47)
• Kontrol af systemlyd (side 48)
• Slukning af systemet (side 49)
• Tilstanden Theater/Theatre Sync (side 50)
• Audio Return Kanal-signaler (ARC) (side
50)
Kontrol til HDMI er en fælles standard for den
kontrolfunktion, der anvendes af HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Vi anbefaler, at du tilslutter receiveren til
apparater med "BRAVIA" Sync.
Bemærk
Afhængigt af det tilsluttede apparat fungerer
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke. Se
betjeningsvejledningen til apparatet.
Forberedelse til
“BRAVIA” Sync
Receiveren er kompatibel med funktionen
"Kontrol til HDMI-Nem indstilling".
• Hvis dit TV er kompatibelt med funktionen
"Kontrol til HDMI-Nem indstilling", kan du
indstille receiverens og
afspilningsapparatets funktion Kontrol til
HDMI automatisk ved at indstille TV'et
(side 46).
• Hvis dit TV ikke er kompatibelt med
funktionen "Kontrol til HDMI-Nem
indstilling", kan du indstille funktionen
Kontrol til HDMI for receiveren,
afspilningsapparater og TV'et individuelt
(side 47).
Hvis dit TV er kompatibelt med
funktionen "Kontrol til HDMINem indstilling"
Funktionen Kontrol til HDMI til receiveren
kan aktiveres samtidigt med, at du aktiverer
funktionen Kontrol til HDMI for TV'et.
1 Tilslut receiveren, TV'et og
afspilningsapparaterne via HDMItilslutninger (side 22).
(De respektive apparater skal være
kompatible med funktionen Kontrol til
HDMI).
2 Tænd receiveren, TV'et og
afspilningsapparaterne.
3 Aktiver funktionen Kontrol til HDMI for
TV'et.
Receiverens funktionen Kontrol til HDMI
og alle de tilsluttede apparater aktiveres
samtidigt. Når "COMPLETE" vises, er
opsætningen fuldført.
Se betjeningsvejledningen, der fulgte med
TV'et, angående oplysninger om indstilling af
det.
46DK
Hvis dit TV ikke er kompatibelt
med funktionen "Kontrol til
HDMI-Nem indstilling"
AMP
MENU
(Ettryksafspilning)
Ved en enkel betjening (et tryk) starter
apparater, der er tilsluttet receiveren med
HDMI-tilslutninger automatisk.
Du kan nyde lyden/billedet fra de tilsluttede
apparater.
,
V/v/B/b
O
MENU
1 Udfør trinnene i "Hvis dit TV er
kompatibelt med funktionen "Kontrol til
HDMI-Nem indstilling"" (side 46).
2 Tryk på AMP MENU.
3 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "HDMI", tryk derefter på
b.
Afspilning af apparater
med ettryksbetjening
eller
4 Tryk på V/v gentagne gange for at
5 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "CTRL ON", tryk derefter på
.
Funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret.
6 Slå Kontrol til HDMI-funktionen for det
tilsluttede apparat til.
Hvis funktionen Kontrol til HDMI for det
tilsluttede apparat allerede er aktiveret,
behøver du ikke at ændre indstillingen.
Se betjeningsvejledningen til de forskellige
apparater angående oplysninger om indstilling
af TV'et og de tilsluttede apparater.
Bemærkninger
Når du starter afspilning af et tilsluttet apparat,
forenkles betjeningen af receiveren og TV'et
på følgende måde:
Receiver og TV
Tænder (kun i standby-tilstand)
r
Skifter til den relevante HDMI-indgang
Bemærkninger
• Afhængigt af TV'et vises begyndelsen af indholdet
muligvis ikke.
• Afhængigt af indstillingerne, tænder receiveren
muligvis ikke, når "PASS.THRU" er indstillet til
"AUTO" eller "ON".
Tip
Du kan også vælge et tilsluttet apparat, f.eks. en
DVD/Blu-ray afspiller, ved hjælp af TV-menuen.
Receiveren og TV'et skifter automatisk til den
relevante HDMI-indgang.
• Før du udfører "Kontrol til HDMI-Nem
indstilling" fra TV-apparatet, skal du sørge for at
tænde TV'et, de tilsluttede apparater og receiveren.
• Hvis afspilningsapparaterne ikke fungerer, efter at
du har foretaget indstillingerne for "Kontrol til
HDMI-Nem indstilling", skal du kontrollere
Kontrol til HDMI-indstillingen på dit TV.
• Hvis de tilsluttede apparater ikke understøtter
"Kontrol til HDMI-Nem indstilling", skal du
indstille funktionen Kontrol til HDMI for de
tilsluttede apparater til ON, før du udfører "Kontrol
til HDMI-Nem indstilling" fra TV'et.
47DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
vælge "CTRL.HDMI", tryk derefter på
eller b.
Når du angiver "PASS.THRU" til "AUTO" eller
"ON", kan lyd og billede kun udsendes fra
TV'et, mens receiveren forbliver i
standbytilstand.
Bemærkninger
Hør TV-lyd fra de
højttalere, der er
tilsluttet til receiveren
(Kontrol af systemlyd)
Du kan nyde TV-lyden fra de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren ved en enkel betjening.
Du kan anvende funktionen Kontrol af
systemlyd ved hjælp af TV-menuen. Se
betjeningsvejledningen til TV'et angående
oplysninger.
TV
Slår Kontrol af
systemlyd til
Receiver
•
•
Minimerer tv'ets
lydstyrke
Tændes (ved
standby)
Skifter til den
relevante
HDMI-indgang
Udsender tv'ets
lyd
Du kan også bruge funktionen Kontrol af
systemlyd på følgende måde.
• Hvis du tænder modtageren, mens TV'et er
tændt, slås funktionen Kontrol af systemlyd
automatisk til, og lyden fra TV'et udsendes
fra de højttalere, der er tilsluttet til
modtageren. Hvis du imidlertid slukker
modtageren, udsendes lyden fra TVhøjttalerne.
• Når du indstiller TV'ets lydstyrke, indstilles
receiverens lydstyrke samtidigt.
48DK
• Hvis Kontrol af systemlyd ikke virker i
overensstemmelse med din TV-indstilling, skal du
se i betjeningsvejledningen til TV'et.
• Når "CTRL.HDMI" indstilles til "CTRL ON",
angives indstillingerne for "AUDIO.OUT" i
menuen HDMI automatisk afhængigt af
indstillingen af Kontrol af systemlyd.
• Når du tilslutter et TV, som ikke er forsynet med
funktionen Kontrol af systemlyd, fungerer
funktionen Kontrol af systemlyd ikke.
• Hvis TV'et tændes før modtageren, udsendes TVlyden ikke et kort øjeblik.
Bemærkninger
Slukning af receiveren
med TV'et
(Slukning af systemet)
Når du slukker TV'et ved hjælp af POWERknappen på fjernbetjeningen til TV'et, slukkes
receiveren og de tilsluttede apparater
automatisk.
Du kan også bruge receiverens fjernbetjening
til at slukke for TV'et.
• Indstil TV Standby Synchro til ON, før du bruger
funktionen Slukning af systemet. Se
betjeningsvejledningen til TV'et angående
oplysninger.
• Afhængigt af status slukkes de tilsluttede apparater
muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til de
tilsluttede apparater angående oplysninger.
TV ?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
"BRAVIA" Sync-funktioner
O
MENU
m
.
M
X
x
>
TV
Tryk på knappen TV, og hold den
nede, tryk derefter på TV ?/1.
TV'et, receiveren og de apparater, der er
tilsluttet via HDMI, slukkes.
49DK
Få fuldt udbytte af film
med det optimale lydfelt
Få fuldt udbytte af TVlyden via et HDMI-kabel
(Tilstanden Theater/Theatre Sync)
(Audio Return Kanal)
Tryk på knappen THEATER eller
THEATRE på receiverens
fjernbetjening, TV'et eller Blu-ray
afspilleren, mens du peger med
fjernbetjeningen mod TV'et.
Audio Return Kanal-funktionen (ARC) sætter
TV'et i stand til at udsende lydsignalerne til
receiveren via et HDMI-kabel, der er tilsluttet
HDMI TV OUT-stikket.
Du kan nyde TV-lyden fra de højttalere, der er
tilsluttet receiveren, uden tilslutning af TV
OPTICAL IN- eller TV AUDIO IN-stikket.
Lydfeltet skifter til "C.ST.EX B".
Tryk på knappen THEATER eller THEATRE
igen for at vende tilbage til det tidligere
lydfelt.
Bemærk
Lydfeltet skifter muligvis ikke, afhængigt af TV'et.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
Tip
Lydfeltet går muligvis tilbage til det tidligere, når du
skifter TV'ets input.
MENU
1
2
Tryk på AMP MENU.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "ARC", tryk derefter
på
eller b.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "ARC ON", tryk
derefter på
.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "HDMI", tryk derefter
på
eller b.
Bemærkninger
• Denne funktion virker ikke, når du indstiller
"CTRL.HDMI" til "CTRL OFF" i menuen HDMI.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når
– dit TV er kompatibelt med Audio Return Kanalfunktionen (ARC).
– INPUT MODE er indstillet til "AUTO".
50DK
x ANALOG
Avanceret betjening
Skift mellem digital og
analog lyd
(INPUT MODE)
Angiver de analoge lydsignaler, der sendes til
AUDIO IN-stik (L/R).
Bemærkninger
• Nogle lydindgangsfunktioner er muligvis
indstillede, afhængigt af indgangssignalet.
• Når funktionen Analog Direct vælges, indstilles
lydindgangen automatisk til "ANALOG", og du
kan ikke vælge andre tilstande.
Når du tilslutter apparater til både digitale og
analoge lydudgange på receiveren, kan du låse
lydindgangstilstanden til enhver af dem eller
skifte fra den ene til den anden, afhængigt af
den type materiale, du vil se.
1
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge
indgangen.
Du kan også anvende indgangsknapperne
på fjernbetjeningen.
2
Tryk på INPUT MODE gentagne
gange på receiveren for at
vælge lydindgangstilstanden.
Avanceret betjening
Den valgte lydindgangstilstand vises på
displayet.
Lydindgangstilstande
x AUTO
Giver digitale lydsignaler fortrinsret, når der er
tilsluttet både digitale og analoge signaler.
Hvis der er mere end én digital tilslutning, har
HDMI-lydsignaler forrang i forhold til
COAXIAL- og OPTICAL-lydsignaler. Hvis
der ikke er digitale lydsignaler, vælges de
analoge lydsignaler.
x COAX
Angiver de digitale lydsignaler, der sendes til
DIGITAL COAXIAL-stikket.
x OPT
Angiver de digitale lydsignaler, der sendes til
DIGITAL OPTICAL-stikket.
51DK
Få fuldt udbytte af lyden
fra andre indgange
Du kan tilknytte lydsignaler igen til en anden
indgang, når den ikke er i brug.
Hvis du f.eks. ønsker at udsende lydkilden fra
DVD-afspilleren ved hjælp af OPTICAL INstikket på receiveren, skal du:
DVD-afspiller
Tilslut til
OPTICAL
SAT/CATV
IN-stikket
(lydsignal)
?/1
Receiver
Tildel til DVD-indgangsstik
– ved hjælp af "A. ASSIGN"
i menuen AUDIO
1
2
Trykke på AMP MENU.
3
Trykke på V/v gentagne gange
for at vælge "A. ASSIGN",
derefter trykke på
eller b.
4
Trykke på V/v gentagne gange
for at vælge indgangsnavnet,
som du vil tildele (f.eks. "DVD"),
derefter trykke på
eller b for
at angive dit valg.
5
Trykke på V/v gentagne gange
for at vælge det ønskede
indgangsstik, du vil den
indgang, som du valgte i trin 4.
Trykke på V/v gentagne gange
for at vælge "AUDIO", derefter
trykke på
eller b.
Sådan vender du tilbage til det
forrige display
Tryk på B.
52DK
Tilknytning af indgangsstik
Lydindgangsstik, der
kan tildeles
Lyd
Indgangsnavn
VIDEO
BD
DVD
SAT
SA-CD
DVD COAX
a
a
a*
a
a
SAT OPT
a
a
a
a*
a
ANALOG
a*
–
–
a
a*
INGEN
–
a*
–
–
–
* Startindstilling
Bemærkninger
• Når du tilknytter den digitale lydindgang, ændres
indstillingen INPUT MODE muligvis automatisk
(side 51).
• Du kan ikke tilknytte mere end én digital
lydindgang til den samme indgang igen.
Avanceret betjening
53DK
Få fuldt udbytte af lyd/
billeder fra apparater,
der er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) giver
dig mulighed for at få fuldt udbytte af lyd/
billeder fra en bærbar lydkilde eller computer
ved tilslutning af en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter.
DIGITAL MEDIA PORT-adaptere kan købes
afhængigt af området.
Flere oplysninger om tilslutning af DIGITAL
MEDIA PORT-adapter, se "4a: Tilslutning af
lydapparaterne" (side 21).
Bemærkninger
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adapter er
videoudgang måske ikke mulig.
• Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du betjene det tilsluttede apparat ved
hjælp af fjernbetjeningen. Oplysninger om brug af
fjernbetjeningen, se side 15.
1
Ved brug af forstærkermenuerne kan du
foretage forskellige justeringer for at tilpasse
receiveren.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
Start afspilning på det
tilsluttede apparat.
Lyden afspilles på modtageren, og
billedet vises på TV'et.
Se den betjeningsvejledning, der følger
med DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Tip
Når du lytter til MP3 eller anden komprimeret musik
ved hjælp af en transportabel lydkilde, kan du
forbedre lyden. Tryk på SOUND FIELD +/– (eller
tryk på MUSIC på receiveren) gentagne gange for at
vælge "PORTABLE" (side 42).
O
MENU
1
2
Tryk på AMP MENU.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
parameter, tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
Tryk på DMPORT.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren til at vælge "DMPORT".
2
Brug af
indstillingsmenuen
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede menu,
tryk derefter på
eller b.
Indstillingen angives automatisk.
Sådan vender du tilbage til det
forrige display
Tryk på B eller RETURN/EXIT O.
Sådan afsluttes menuen
Trykke på AMP MENU.
Bemærk
Nogle parametre og indstillinger kan blive vist
nedtonet på displayet. Dette betyder, at de enten er
utilgængelige eller faste og ikke kan ændres.
54DK
Oversigt over menuerne
De følgende funktioner er tilgængelige i hver menu. Se siderne angivet i parentes, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
AUTO CALa)
[A. CAL]
(side 58)
Starter Automatisk kalibrering
[START]
LEVEL
[LEVEL]
(side 58)
Testtonec)
[T. TONE]
Startindstilling
OFF, AUTO xxxb)
OFF
Venstre fronthøjttalers lydstyrke FL –10.0 dB til FL +10.0 dB
[FL LVL]
(trin af 0,5 dB)
FL 0 dB
Højre fronthøjttalers lydstyrke
[FR LVL]
FL –10.0 dB til FR +10.0 dB
(trin af 0,5 dB)
FR 0 dB
Centerhøjttalerens lydstyrkec)
[CNT LVL]
CNT –20.0 dB til CNT +10.0 dB
(trin af 0,5 dB)
CNT 0 dB
Surround venstre højttalers
lydstyrkec)
[SL LVL]
SL –20.0 dB til SL +10.0 dB
(trin af 0,5 dB)
SL 0 dB
Surround højre højttalers
lydstyrkec)
[SR LVL]
SR –20.0 dB til SR +10.0 dB
(trin af 0,5 dB)
SR 0 dB
Subwoofer-lydstyrkec)
[SW LVL]
SW –20.0 dB til SW +10.0 dB
(trin af 0,5 dB)
SW 0 dB
Dynamisk områdekomprimering COMP. MAX, COMP. STD,
[D. RANGE]
COMP. OFF
COMP. OFF
Højttalermønster
[PATTERN]
Yderligere oplysninger, se side 59
3/2.1
Fronthøjttalernes størrelsec)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Centerhøjttalerens størrelsec)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Surround-højtalernes størrelsec)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Venstre fronthøjttalers afstandc) FL 1.0 m til FL 7.0 m
[FL DIST.]
(FL 3 fod til FL 22 fod)
(trin af 0,1 m (1 fod))
FL 3,0 m
(FL 9 fod)
Højre fronthøjttalers afstandc)
[FR DIST.]
FL 1.0 m til FR 7.0 m
(FR 3 fod til FR 22 fod)
(trin af 0,1 m (1 fod))
FR 3,0 m
(FR 9 fod)
Centerhøjttalerens afstandc)
[CNT DIST.]
CNT 1.0 m til CNT 7.0 m
(CNT 3 fod til CNT 22 fod)
(trin af 0,1 m (1 fod))
CNT 3,0 m
(CNT 9 fod)
fortsættes
55DK
Avanceret betjening
SPEAKER
[SPKR]
(side 59)
Indstillinger
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
Venstre surround-højttalers
afstandc)
[SL DIST.]
SL 1.0 m til SL 7.0 m
(SL 3 fod til SL 22 fod)
(trin af 0,1 m (1 fod))
SL 3.0 m
(SL 9 fod)
Højre surround-højttalers
afstandc)
[SR DIST.]
SR 1.0 m til SR 7.0 m
(SR 3 fod til SR 22 fod)
(trin af 0,1 m (1 fod))
SR 3.0 m
(SR 9 fod)
Subwooferens afstandc)
[SW DIST.]
SW 1.0 m til SW 7.0 m
(SW 3 fod til SW 22 fod)
(trin af 0,1 m (1 fod))
SW 3.0 m
(SW 9 fod)
Afstandsenhed
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERf)
Fronthøjttalerens crossoverfrekvensd)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz til CRS. 200 Hz
(trin af 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Centerhøjttalerens crossoverfrekvensd)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz til CRS. 200 Hz
(trin af 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Surround-højttalerens crossover- CRS. 40 Hz til CRS. 200 Hz
frekvensd)
(trin af 10 Hz)
[SUR CRS.]
CRS. 120 Hz
Valg af lydfelt
[S.F. SELCT]
Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Lytte til surround
sound" (side 41).
A.F.D. AUTO
Effektniveau
[EFFECT]
EFCT. MAX, EFCT. STD,
EFCT. MIN
EFCT. STD
EQ
[EQ]
(side 61)
Fronthøjttalerens basniveau
[BASS]
BASS –10 dB til BASS +10 dB
(trin af 1 dB)
BASS 0 dB
Fronthøjttalernes diskantniveau
[TREBLE]
TRE –10 dB til TRE +10 dB
(trin af 1 dB)
TRE 0 dB
TUNER
[TUNER]
(side 62)
FM-stationsmodtagetilstand
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Navngivning af forudstillede
stationer
[NAME IN]
Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Navngivning af
forudindstillede stationer" (side 40).
SURROUND
[SURR]
(side 61)
56DK
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
AUDIO
[AUDIO]
(side 62)
Synkroniserer lyd med
videoudgangen
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Valg af sprog til digital
udsendelse
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dekodningsprioritet for digital
lydinpute)
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
Tilknytning af digital lydinput
[A. ASSIGN]
Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Få fuldt udbytte af
lyden fra andre indgange" (side 52).
Natfunktion
[NIGHT M.]
NIGHT.OFF, NIGHT. ON
NIGHT.OFF
Kontrol til HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
HDMI signalgennemgang
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
HDMI
[HDMI]
(side 63)
AMP
Subwoofer-niveau for HDMIe)
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW AUTO
Subwoofer lavpas-filter
for HDMIe)
[SW L.P.F.]
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
L.P.F. ON
Audio Return Kanal
[ARC]
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
Displayets lysstyrke
[DIMMER]
DIM MAX, DIM MID, DIM OFF
DIM OFF
Sleep timer-tilstand
[SLEEP]
OFF, 0-30-00, 1-00-00, 1-30-00,
2-00-00
OFF
Automatisk standbytilstand
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Navngive input
[NAME IN]
Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Navngive indgange"
(side 35).
Avanceret betjening
SYSTEM
[SYSTEM]
(side 64)
Indstilling af HDMI-lydindgang AMP, TV+AMP
[AUDIO.OUT]
a) Kun
modeller med områdekode ECE, CEK, AU1
repræsenterer en højttalerkanal (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
c)
Afhængigt at indstillingen af højttalermønstret kan nogle parametre være utilgængelige.
d) Du kan ikke vælge denne indstilling, hvis dine højttalere er indstillet til "LARGE".
e) Denne parameter er kun tilgængelig, når HDMI-indgangsignaler registreres.
f)
"FEET" for modeller med områdekode U2, CA2.
b) xxx
57DK
Menuen AUTO CAL
(kun modeller med områdekode
ECE, CEK, AU1)
Du kan udføre automatisk kalibrering for at få
ordentlig lydbalance i dit lokale.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, se
"Automatisk kalibrering af de relevante
højttalerindstillinger (AUTO
CALIBRATION)" (side 29).
Menuen LEVEL
Du kan indstille lydstyrken for hver højttaler.
Disse indstillinger anvendes til alle lydfelter.
x T. TONE
Du kan indstille højttalernes lydstyrke, mens
du lytter til testtonen fra lyttepositionen.
• OFF
Testtonen er slået fra.
• AUTO xxx*
Testtonen udsendes fra hver højttaler i
sekvens.
* xxx repræsenterer en højttalerkanal.
Indstilling af højttalerens
lydstyrke
Du kan indstille hver højttalers lydstyrke med
følgende parametre.
For venstre/højre fronthøjttalere kan du
indstille lydstyrken fra –10 dB til +10 dB i trin
af 0,5 dB. For andre højttalere kan du indstille
lydstyrken fra –20 dB til +10 dB i trin af
0,5 dB.
x FL LVL
x FR LVL
x CNT LVL
x SL LVL
x SR LVL
x SW LVL
58DK
Bemærk
Afhængigt af indstillingen af højttalermønstret kan
nogle parametre være utilgængelige.
x D. RANGE
Giver dig mulighed for at komprimere
dynamikområdet for lydsporet. Dette kan være
nyttigt, når du ønsker at se film ved lav
lydstyrke sent om natten. Komprimering af
dynamikområde er kun muligt med Dolby
Digital-lydkilder.
• COMP. MAX
Dynamikområdet komprimeres voldsomt.
• COMP. STD
Komprimering af dynamikområdet er
beregnet til optagelsesteknikeren.
• COMP. OFF
Dynamikområdet komprimeres ikke.
Tip
Komprimeringen af dynamikområdet giver dig
mulighed for at komprimere dynamikområdet for et
lydspor på basis af dynamikområdeinformation i
Dolby Digital-signalet.
"COMP. STD" er standardindstillingen, men den
giver kun let komprimering. Derfor anbefaler vi
brug af indstillingen "COMP. MAX". Denne
komprimerer dynamikområdet kraftigt og giver dig
mulighed for at se film sent om natten ved lav
lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere er
niveauerne forudindstillede og giver en meget
naturlig komprimering.
Menuen SPEAKER
Du kan indstille størrelsen og afstanden af de højttalere, der er tilsluttet til denne receiver.
x PATTERN
Giver dig mulighed for at indstille det antal højttalere, der er tilsluttet til denne receiver. Dette bør
synkroniseres med højttalerindstillingerne.
Eksempel:
3 / 2. 1
2 front +
center
Højttalermønster
3/2.1
2 surround
subwoofer
Front venstre/
højre
Center
Surround
venstre/højre
Subwoofer
a
a
a
a
a
a
a
–
a
–
a
a
2/2
a
–
a
–
3/0.1
a
a
–
a
3/0
a
a
–
–
2/0.1
a
–
–
a
2/0
a
–
–
–
Avanceret betjening
3/2
2/2.1
fortsættes
59DK
x FRT SIZE
x SUR SIZE
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som
effektivt gengiver basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Normalt, vælg "LARGE".
Hvis du imidlertid har valgt et
højttalermønster uden subwoofer, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller mangler
surround-effekter, når du hører flerkanals
surround sound, skal du vælge "SMALL"
for at aktivere kredsløbet til at omdirigere
bassen og udsende
frontkanalbasfrekvenserne fra subwooferen.
Når fronthøjttalerne er indstillet til
"SMALL", indstilles center- og surroundhøjttalerne også automatisk til "SMALL".
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som
effektivt gengiver basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Normalt, vælg "LARGE".
Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet
til "SMALL", kan du ikke indstille
surround-højttalerne til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller mangler
surround-effekter, når du hører flerkanals
surround sound, skal du vælge "SMALL"
for at aktivere kredsløbet til at omdirigere
bassen og udsende surroundkanalbasfrekvenserne fra subwooferen eller
anden højttaler, der er indstillet til
"LARGE".
x CNT SIZE
Indstillingerne for "LARGE" og "SMALL" for hver
højttaler bestemmer, hvorvidt den interne
lydprocessor afskærer bassignalet fra den
pågældende kanal.
Når bassen fra en kanal afskæres, sender kredsløbet
til omdirigering af bassen de tilsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre "LARGE"
højttalere.
Da bassen imidlertid har en vis retningsbestemthed,
er det bedst ikke at afskære den, hvis det er muligt.
Derfor kan du, selv ved brug af små højttalere,
indstille dem til "LARGE", hvis du ønsker at
udsende basfrekvenserne til den pågældende
højttaler. Hvis du på den anden side bruger en stor
højttaler, men foretrækker ikke at udsende
basfrekvenserne fra denne højttaler, skal du indstille
den til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end du
foretrækker, skal du indstille alle højttalerne til
"LARGE". Hvis der ikke er nok bas, kan du anvende
equalizeren til at fremhæve basniveauerne. Hvis du
vil have yderligere oplysninger, se side 56.
• LARGE
Hvis du tilslutter en stor højttaler, som
effektivt gengiver basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Normalt, vælg "LARGE".
Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet
til "SMALL", kan du ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller mangler
surround-effekter, når du hører flerkanals
surround sound, skal du vælge "SMALL"
for at aktivere kredsløbet til at omdirigere
bassen og udsende
centerkanalbasfrekvenserne fra
fronthøjttalerne (hvis indstillingen er
"LARGE") eller subwooferen.
Tip
x FL DIST.
x FR DIST.
Giver dig mulighed for at angive afstanden fra
din lytteposition til fronthøjttalerne.
Hvis begge fronthøjttalere ikke placeres i lige
stor afstand fra lyttepositionen, skal du
indstille afstanden til den nærmeste højttaler.
60DK
x CNT DIST.
Giver dig mulighed for at angive afstanden fra
din lytteposition til centerhøjttaleren.
x SL DIST.
x SR DIST.
Giver dig mulighed for at angive afstanden fra
din lytteposition til surround-højttalerne.
x SW DIST.
Giver dig mulighed for at angive afstanden fra
din lytteposition til subwooferen.
Bemærkninger
• Afhængigt af indstillingen af højttalermønstret kan
nogle parametre være utilgængelige.
• Denne funktion virker ikke i de følgende tilfælde.
– Der modtages signaler med en
samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
– flerkanals Linear PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-stik.
– Analog Direct er valgt.
Menuen SURROUND
Du kan vælge det lydfelt, som du ønsker at
lytte til.
x S.F. SELCT
Giver dig mulighed for at vælge det lydfelt, du
ønsker. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Lytte til surround sound"
(side 41).
Bemærk
Receiveren giver dig mulighed for at anvende det
senest valgte lydfelt for en indgang, hver gang den
vælges (Lyd-felt-link). Hvis du f.eks. har valgt
"HALL" for DVD-indgangen, kan du derefter skifte
til en anden indgang og så gå tilbage til DVD,
hvorefter "HALL" automatisk anvendes igen.
x EFFEKT
Giver dig mulighed for at justere
"tilstedeværelsen" af surround-effekten for
Cinema Studio EX A/B/C lydfelterne.
x DIST.UNIT
Giver dig mulighed for at vælge måleenheden
til indstilling af afstande.
• METER
Afstanden vises i meter.
• FEET
Afstanden vises i fod.
Du kan indstille tonekvaliteten (bas/diskantniveau) for fronthøjttalerne.
x FRT CRS.
x TREBLE
x CNT CRS.
Giver dig mulighed for at indstille
centerhøjttalerens bas-crossover-frekvens,
som er indstillet til "SMALL" i menuen
SPEAKER.
x BASS
Bemærk
Denne funktion virker ikke i de følgende tilfælde:
– der modtages signaler med en samplingsfrekvens
på mere end 48 kHz.
– flerkanals Linear PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-stik.
– Analog Direct er valgt.
x SUR CRS.
Giver dig mulighed for at indstille surroundhøjttalernes bas-crossover-frekvens, som er
indstillet til "SMALL" i menuen SPEAKER.
61DK
Avanceret betjening
Giver dig mulighed for at indstille
fronthøjttalernes bas-crossover-frekvens, som
er indstillet til "SMALL" i menuen
SPEAKER.
Menuen EQ
Menuen TUNER
x DUAL
• STEREO
Denne receiver dekoder signalet som et
stereosignal, når radiostationen udsender i
stereo.
• MONO
Denne receiver dekoder signalet som et
monosignal uanset det udsendte signal.
Giver dig mulighed for at vælge det sprog, du
ønsker at høre under digitale udsendelser.
Denne funktion virker kun for Dolby Digitalkilder.
• MAIN/SUB
Lyden på hovedsproget udsendes gennem
den venstre fronthøjttaler, og lyden på
undersproget udsendes gennem den højre
fronthøjttaler samtidigt.
• MAIN
Lyden på hovedsproget udsendes.
• SUB
Lyden på undersproget udsendes.
x NAME IN
x DEC. PRIO
Du kan indstille FMstationsmodtagetilstanden og navngive
forudindstillede stationer.
x FM MODE
Giver dig mulighed for at navngive
forudindstillede stationer. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se "Navngivning af
forudindstillede stationer" (side 40).
Menuen AUDIO
Du kan foretage indstillinger for den lyd, du
foretrækker.
x A/V SYNC
Giver dig mulighed for at forsinke lyden for at
minimere tidsforskydningen mellem lyd og
video.
• SYNC ON (Forsinkelse: 60 ms)
Lyden forsinkes, så tidsforskellen mellem
lyden og billedet minimeres.
• SYNC OFF (Forsinkelse: 0 ms)
Lyden forsinkes ikke.
Bemærkninger
• Denne parameter er nyttig, når du bruger en stort
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med 2CH - eller A.F.D.knapperne.
• Denne funktion virker ikke i de følgende tilfælde:
– signaler med en samplingsfrekvens på mere end
48 kHz anvendes som input.
– flerkanals Linear PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-stik.
– Analog Direct er valgt (side 41).
62DK
Giver dig mulighed for at angive indgangtilstanden for det digitale signal, som sendes
ind i DIGITAL IN- eller HDMI IN-stikkene.
• DEC. AUTO
Skifter automatisk indgang-tilstanden
mellem DTS, Dolby Digital eller PCM.
• DEC. PCM
Når du vælger signaler fra DIGITAL INstikket, får PCM-signaler forrang (for at
undgå afbrydelse, når afspilningen starter).
Imidlertid kommer der muligvis ingen lyd
ved input af andre signaler afhængigt af
formatet. I så fald skal du indstille dette
menupunkt til "DEC. AUTO".
Når du har valgt signaler fra HDMI INstikket, udsendes der kun PCM-signaler fra
den tilsluttede afspiller. Når der modtages
signaler i ethvert andet format, skal du
indstille til "DEC. AUTO".
Bemærkninger
• Selv når "DEC. PRIO" er indstillet til "DEC.
PCM", kan lyden blive afbrudt helt i starten af
det første spor afhængigt af den CD, der
afspilles.
• Ved afspilning af DTS CD, indstilles "DEC.
PRIO" til "DEC. AUTO".
x A. ASSIGN
Gør det muligt at tilknytte den digitale
lydindgang til en anden indgang. Hvis du vil
have yderligere oplysninger, se "Få fuldt
udbytte af lyden fra andre indgange" (side 52).
x NIGHT M.
Bemærkninger
Giver dig mulighed for at bevare
biografmiljøet ved lav lydstyrke. Hvis du vil
have yderligere oplysninger, se "Hør
surround-effekt ved lav lydstyrke (NIGHT
MODE)" (side 45).
• NIGHT.OFF
• NIGHT. ON
• Denne parameter er ikke tilgængelig, når
"CTRL.HDMI" er indstillet til "CTRL OFF".
• Når "AUTO" vælges, kan det tage lidt længere tid
for billedet og lyden at komme fra TV'et end, når
"ON" vælges.
• Når receiveren er i standbytilstand, lyser "HDMI"indikatoren, hvis "PASS.THRU" er indstillet til
"AUTO" eller "ON". Imidlertid vil denne indikator
slukkes, hvis der ikke registreres signaler, når
"PASS.THRU" er indstillet til "AUTO".
Menuen HDMI
Du kan foretage forskellige indstillinger for
HDMI-indstillinger.
x CTRL.HDMI
Giver dig mulighed for at slå funktionen
Kontrol til HDMI til eller fra. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se ""BRAVIA" Syncfunktioner" (side 46).
x PASS.THRU
Gør det muligt at indstille HDMI-lydudgangen
fra det afspilningsapparat, der er tilsluttet til
receiveren via en HDMI-tilslutning.
• AMP
HDMI-lydsignalerne fra
afspilningsapparatet udsendes kun til de
højttalere, der er tilsluttet til receiveren.
Flerkanals lyd afspilles uforandret.
Bemærk
Der udsendes ikke lydsignaler fra TV'ets
højttalere, når "AUDIO.OUT" er indstillet til
"AMP".
• TV+AMP
Lyden udsendes fra TV'ets højttaler og fra de
højttalere, der er tilsluttet til receiveren.
Bemærkninger
• Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af
TV'ets lydkvalitet, f.eks. antallet af kanaler,
samplingsfrekvensen osv. Når TV'et er forsynet
med stereohøjttalere, er lyden fra receiveren
også i stereo som fra TV'et, selvom du afspiller
flerkanals software.
• Når du tilslutter receiveren til et videoapparat
(projektor, osv.), udsendes lyden muligvis ikke
fra receiveren. I dette tilfælde, skal du vælge
"AMP".
fortsættes
63DK
Avanceret betjening
Giver dig mulighed for at udsende HDMIsignaler til TV'et, når receiveren er i
standbytilstand.
• ON
Når receiveren er i standbytilstand, udsender
den konstant HDMI-signaler fra receiverens
HDMI TV OUT-stik.
• AUTO
Når TV'et tændes, mens receiveren er i
standbytilstand, udsender receiveren HDMIsignaler fra receiverens HDMI TV OUTstik. Sony anbefaler denne indstilling, hvis
du anvender et TV, der er kompatibelt med
"BRAVIA" Sync. Denne indstilling sparer
strøm i standbytilstanden sammenlignet med
"ON"-indstillingen.
• OFF
Receiveren udsender ikke HDMI-signaler,
når den er standbytilstand. Tænd receiveren
for at anvende det tilsluttede apparats kilde
på TV'et. Denne indstilling sparer strøm i
standbytilstanden sammenlignet med "ON"indstillingen.
x AUDIO.OUT
x SW LEVEL
Giver dig mulighed for at indstille niveauet for
subwooferen til 0 dB eller +10 dB, når
flerkanals lineære PCM-signaler sendes ind
via en HDMI-tilslutning. Du kan indstille
niveauet for hver HDMI-indgang uafhængigt.
• SW AUTO
Indstiller automatisk niveauet til 0 dB eller
+10 dB afhængigt af frekvensen.
• SW +10 dB
• SW 0 dB
Bemærk
Denne parameter er kun tilgængelig, når HDMIindgangsignaler registreres.
x SW L.P.F.
Giver dig mulighed for at indstille
subwooferens lavpas-filter, når flerkanals
lineære PCM-signaler sendes ind via en
HDMI-tilslutning. Indstiller "SW L.P.F.", hvis
den tilsluttede subwooferens crossoverfrekvens ikke har lavpas-filter.
• L.P.F. ON
Lavpas-filteret til subwooferens
afskæringsfrekvens indstilles til 120 Hz.
• L.P.F. OFF
Lavpas-filteret til subwooferen slukkes.
Bemærk
Denne parameter er kun tilgængelig, når HDMIindgangsignaler registreres.
x ARC
Giver dig mulighed for at nyde TV-lyden fra
de højttalere, der er tilsluttet til receiveren via
et HDMI-kabel. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Få fuldt udbytte af TV-lyden
via et HDMI-kabel" (side 50).
• ARC ON
Lydsignal sendes til HDMI TV OUT-stikket.
• ARC OFF
Lydsignal udsendes via TV OPTICAL INeller TV AUDIO IN-stikket.
Bemærk
Denne parameter er ikke tilgængelig, når
"CTRL.HDMI" er indstillet til "CTRL OFF".
64DK
Menuen SYSTEM
Du kan tilpasse indstillingerne til receiveren.
x DIMMER
Du kan justere lysstyrken på displayet i 3
niveauer.
x SLEEP
Du kan indstille sleep timeren på receiveren til
automatisk at slukke på et bestemt tidspunkt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, se
"Brug af sleep timer" (side 36).
x AUTO.STBY
Du kan indstille receiveren til at skifte til
standbytilstand automatisk efter 30 minutter,
når du ikke betjener receiveren, eller når der
ikke er nogen indgang signaler til receiveren.
• STBY ON
Skifter til standbytilstand efter ca. 30
minutter.
• STBY OFF
Skifter ikke til standbytilstand.
Bemærkninger
• Denne funktion virker ikke, når TUNER-indgang
er valgt.
• Hvis du anvender den automatiske standbytilstand
og sleep timeren samtidigt, har sleep timeren
højere prioritet.
x NAME IN
Giver dig mulighed for at navngive indgange.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, se
"Navngive indgange" (side 35).
3
Brug af fjernbetjeningen
Ændring af tilknytninger
af indgangsknapper
Du kan ændre startindstillingerne for
indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en Blu-ray afspiller til DVD-stikket
på receiveren, kan du indstille DVD-knappen
på fjernbetjeningen til at styre Blu-ray
afspilleren.
Bemærk
Du kan ikke ændre fjernbetjeningens tilknytning for
indgangsknapperne DMPORT, TUNER og TV
AV ?/1
Numeriske
knapper
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Indgangsknapper,
der kan
tilknyttes
Tryk på knappen svarende til
den ønskede kategori, som vist
i følgende tabel, og slip derefter
knappen AV ?/1.
Eksempel: Tryk på 1, slip derefter
AV ?/1.
Nu kan du bruge knappen DVD til at styre
Blu-ray afspilleren.
Kategorier og tilsvarende
knapper for BD, DVD, SAT/
CATV, VIDEO og SA-CD/CD
Kategorier
Tryk på
Blu-ray afspiller
(kommandofunktion BD1)a)
1
Blu-ray optager
(kommandofunktion BD3)a)
2
DVD-afspiller
(kommandofunktion DVD1)
3
DVD-optager
(kommandofunktion DVD3)b)
4
VCR (kommandofunktion VTR3)c) 5
CD-afspiller
Mens du holder den
indgangsknap nede, som du vil
ændre tilknytningen for, skal
du holde AV ?/1 nede.
Eksempel: mens du holder knappen DVD
nede, skal du holde AV ?/1 nede.
2
Med knappen AV ?/1 holdt
nede, skal du slippe
indgangsknappen, som du
valgte i trin 1.
Eksempel: Med knappen AV ?/1 holdt
nede, skal du slippe knappen DVD.
7
a)
Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluray afspilleren eller Blu-ray optageren, hvis du
ønsker yderligere oplysninger om BD1- eller
BD3-indstillingen.
b) Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller
DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med DVD-optagerne, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
c)
Sony videobåndoptagere betjenes med
indstillingen VTR 2 eller VTR 3, som svarer til
henholdsvis 8 mm og VHS.
d) Kun RM-AAU071.
e)
Kun RM-AAU074.
65DK
Brug af fjernbetjeningen
1
DSS (Digital satellitmodtager)
Euro digital satellitmodtager e)
6
d)/
Sletning af alt indhold i
fjernbetjeningens
hukommelse
Ordliste
x Cinema Studio EX
INPUT/
?/1
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
BD
O
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL –/
2–
Kun RM-AAU071
Hold MASTER VOL – nede, og tryk på ?/1
og INPUT.
Kun RM-AAU074
Hold 2 – nede, og tryk på ?/1 og
/ .
Fjernbetjeningen nulstilles til
startindstillingerne.
66DK
Yderligere oplysninger
En surround sound-tilstand, der kan betragtes
som en sammenfatning af Digital Cinema
Sound-teknologi, leverer lyden fra et dubbingstudie ved hjælp af tre teknologier: "Virtual
Multi Dimensions," "Screen Depth
Matching," og "Cinema Studio
Reverberation."
"Virtual Multi Dimensions," den virtuelle
højttalerteknologi, skaber et virtuelt multisurround miljø med virkelige højttalere op til
7.1 kanaler og giver oplevelsen af surround
sound i en biograf med de nyeste faciliteter i
dit hjem.
"Screen Depth Matching" gengiver
diskantdæmpning, fuldkommenhed og lydens
dybde, som normalt skabes i en biograf ved
hjælp af udsendelse af lyd bag lærredet. Dette
føjes derefter til front- og centerkanalerne.
"Cinema Studio Reverberation" gengiver
lydens egenskaber fra de moderne dubbingstudier og optagestudier, inkl. Sony Pictures
Entertainment’'s dubbing-studier. Der er tre
tilgængelige tilstande, A/B/C, svarende til
studietypen.
x Composite-video
Et standardformat til overførsel af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
overføres sammen.
x Deep Colour (Deep Color)
Videosignaler, hvor farvedybden for signaler,
som sendes gennem et HDMI-stik, er blevet
hævet.
Det antal farver, der kunne udtrykkes med 1
pixel, var 24 bit (16.777.216 farver) med det
nuværende HDMI-stik. Imidlertid vil det antal
farver, der kan udtrykkes med 1 pixel, være 36
bit osv., når receiveren svarer til Deep Colour
(Deep Color).
Da gradueringen af dybden af en farve, kan
udtrykkes mere præcist med flere bit, kan
kontinuerte farveskift gengives mere jævnt.
x Digital Cinema Sound (DCS)
En enestående lydgengivelsesteknologi til
hjemmebiografen, der er udviklet af Sony i
samarbejde Sony Pictures Entertainment, så
det er muligt at nyde den spændende og
fyldige biograflyd hjemme. Med denne
"Digital Cinema Sound", der er udviklet ved at
integrere en DSP (Digital Signal Processor) og
målte data, kan det lydfelt, som
filmproducenterne har ønsket, opleves
hjemme.
x Dolby Digital
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi konverterer 2-kanals
stereolyd til 5.1 kanal til afspilning. Der er en
MOVIE-tilstand for film og en MUSICtilstand for stereokilder, f.eks. musik. Gamle
film, der er kodet i traditionelt stereoformat,
kan forbedres med 5.1 kanal surround sound.
Lydbehandlingsteknologi udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Center- og mono surroundinformation mikses til to stereokanaler. Når
den gengives, dekodes lyden og udsendes som
4-kanals surround sound. Dette er den mest
almindelige lydbehandlingsmetode til DVDvideo.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings-/dekodningsteknologi til
biografer udviklet af DTS, Inc. Den
komprimere lyd mindre end Dolby Digital,
hvorved der opnås en lydgengivelse i højere
kvalitet.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er en grænseflade, der understøtter
både video og lyd på en enkelt digital
tilslutning, så du kan nyde digitalt billede og
lyd i høj kvalitet. HDMI-specifikationen
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), en
kopibeskyttelsesteknologi, som anvender
kodningsteknologi til digitale videosignaler.
x Komponentvideo
Et format til overførsel af
videosignalinformation, der består at tre
separate signaler: luminans Y, krominans Pb
og krominans Pr. Billeder i høj kvalitet, f.eks.
DVD-video eller HDTV-billeder, gengives
bedre. De tre stik er farvede - kodet grøn, blå
og rød.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Lydeffekter ved lav frekvens, der udsendes fra
en subwoofer i Dolby Digital eller DTS osv.
Ved tilføjelse af en dyb bas med en frekvens
mellem 20 og 120 Hz bliver lyden kraftigere.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til konvertering af analog lyd til
digital lyd, så det er nemt at nyde digital lyd.
fortsættes
67DK
Yderligere oplysninger
Digital lydkodnings-/dekodningsteknologi
udviklet af Dolby Laboratories, Inc. Den
består af front (venstre/højre), center, surround
(venstre/højre) og subwoofer-kanaler. Det er
en lydstandard beregnet til DVD-video og
også kendt som 5.1 kanals surround. Da
surround-information optages og gengives i
stereo, fås mere realistisk og fyldig lyd end
med Dolby surround.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
x Samplingsfrekvens
For konvertering af analog lyd til digital skal
analoge data kvantificeres. Denne proces
kaldes sampling, og det antal gange pr. sekund
som de analoge data kvantificeres, kaldes
samplingsfrekvensen. En standard musik-CD
lagrer data, der er kvantificeret 44.100 gange
pr. sekund, hvilket udtrykkes som en
samplingsfrekvens på 44,1 kHz. Generelt
betyder en højere samplingsfrekvens en bedre
lydkvalitet.
Forholdsregler
x x.v.Colour (x.v.Color)
• Før du betjener receiveren, skal du
kontrollere, at driftsspændingen er den
samme som den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på navnepladen
på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), når den er
tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom
selve enheden er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække i
selve stikket, aldrig i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
• (Kun modeller med områdekode U2, CA2)
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og kan
kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du
ikke kan sætte stikket helt ind i
stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
x.v.Colour (x.v.Color) er et mere almindeligt
udtryk for xvYCC standarden, som er foreslået
af Sony, og som er et varemærke tilhørende
Sony. xvYCC er en international standard for
farverum for video. Denne standard kan
udtrykke et bredere farveområde end den
aktuelt anvendte transmissionsstandard.
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes væske
i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og
receiveren skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
Opvarmning
Selvom receiveren bliver varm under drift, er
dette ikke en fejl. Hvis du anvender denne
receiver ved høj lydstyrke, kan
kabinettemperaturen på toppen, siderne og
bunden stige betragteligt. Lad være med at
berøre kabinettet, så du ikke brænder dig.
68DK
Placering
• Anbring receiveren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning og
forlænge receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren på et sted i
nærheden af varmekilder eller på et sted med
direkte sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
• Læg ikke noget ovenpå kabinettet, som kan
blokere ventilationsåbningerne og forårsage
fejl.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, som f.eks. et TV, en
videobåndoptager eller en båndoptager.
(Hvis receiveren anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
båndoptager og anbringes for tæt på dette
udstyr, kan der opstå støj, og billedkvaliteten
kan blive forringet. Dette er specielt
sandsynligt ved brug af en indendørs
antenne. Derfor anbefaler vi brug af en
udendørs antenne.)
• Vær forsigtig ved placering af receiveren på
overflader, der er specialbehandlet (med
voks, olie, polish osv.), da der kan opstå
pletter eller misfarvning af overfladen.
Betjening
Sørg for at slukke receiveren og tage stikket
ud, før du tilslutter andre apparater.
Rengøring
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med receiveren.
Hvis et eller flere af følgende problemer opstår
ved anvendelse af receiveren, kan du anvende
denne fejlfindingsvejledning til at afhjælpe
problemet. Hvis problemet ikke løses, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Lyd
Der er ingen lyd, uanset hvilket apparat
der vælges, eller der høres meget lav
lyd.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet rigtigt.
• Kontroller, at alle højttalerledningerne er
tilsluttet rigtigt.
• Kontroller, at både receiveren og alle
apparater er tændt.
• Kontroller, at MASTER VOLUME ikke
er indstillet til "VOL MIN".
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Tryk på MUTING (kun RM-AAU071)
eller
(kun RM-AAU074) på
fjernbetjeningen for at annullere
afbrydelse af lyden.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat med indgangsknapperne.
• Beskyttelsesmekanismen på receiveren er
aktiveret. Sluk receiveren, løs
kortslutningsproblemet, og tænd den igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt
til lydindgangsstikkene for det
pågældende apparat.
• Kontroller, at den eller de kabler, der
bruges til tilslutningen er sat helt ind i
stikkene i både receiveren og apparatet.
fortsættes
69DK
Yderligere oplysninger
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Fejlfinding
Der kommer ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONESstikket for at kontrollere, at lyden sendes
ud i hovedtelefonerne. Hvis der kun
sendes én kanal ud i hovedtelefonerne, er
apparatet måske ikke tilsluttet korrekt til
receiveren. Kontroller, at alle kablerne er
sat helt ind i stikkene i både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler sendes ud i
hovedtelefonerne, er fronthøjttaleren
måske ikke tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller tilslutningen til den
fronthøjttaler, som ikke udsender lyd.
• Kontroller, at du har tilsluttet både L- og
R-stikkene på et analogt apparat, og ikke
kun L- eller R-stikket. Brug et lydkabel
(medfølger ikke).
Der kommer ingen lyd fra analoge 2kanals kilder.
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "AUTO" (side 51), og at
DIGITAL-tilslutningen ikke er foretaget
for den valgte indgang.
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "AUTO" (side 51), og at
funktionen "A. ASSIGN" ikke er anvendt
til at ændre lydindgangens tilknytning til
en anden kilde for den valgte indgang (side
52).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "COAX" eller "OPT".
Der kommer ingen lyd fra digitale kilder
(fra COAXIAL- eller OPTICALindgangsstikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "ANALOG" (side 51).
• Kontroller, at funktionen Analog Direct
ikke anvendes.
• Kontroller, at funktionen "A. ASSIGN"
ikke er brugt til at ændre lydindgangens
tilknytning til en anden kilde for den
valgte indgang (side 52).
• Indstil "ARC" til "ARC OFF", når der
ingen lyd kommer fra TV OPTICAL INstikket under TV-indgang (side 57).
70DK
Lydkilden til HDMI-stikket udsendes
ikke fra receiveren eller TV-højttaleren.
• Kontroller HDMI-tilslutningen (side 22).
• Du kan ikke lytte til en Super Audio CD
ved tilslutning til HDMI.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at opsætte dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med hvert
apparat.
• Sørg for at bruge et High Speed HDMI
Cabel, når du ser billeder eller lytter til lyd
under Deep Colour (Deep color)
transmissionen.
Den venstre og højre lyd er ikke i
balance eller er reverseret.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet rigtigt.
• Indstil lydstyrkeparametrene ved hjælp af
menuen LEVEL (side 55).
"- - - - - -" vises på displayet.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet
COAXIAL- eller OPTICAL-stikket. Hvis
der ikke er input via COAXIAL- eller
OPTICAL-stikket, vises "- - - - - -" på
displayet, og dette er ikke en fejl.
Der er kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet rigtigt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i
nærheden af en transformer eller motor og
mindst 3 meter fra et TV-apparat eller
fluorescerende lys.
• Hold lydkomponenterne væk fra TV'et.
• Stikkene er snavsede. Tør dem af med en
klud fugtet med lidt sprit.
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra center-/surroundhøjttalerne.
• Vælg en CINEMA STUDIO EX-tilstand
(side 42).
• Kontroller, at højttalerindstillingerne er
relevante ved hjælp af menuen AUTO
CAL eller "PATTERN" i menuen
SPEAKER. Kontroller derefter, at lyden
sendes korrekt ud ved hjælp af "T. TONE"
i menuen LEVEL.
• Indstil højttalerlydstyrken (side 33).
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
rigtigt og sikkert.
• Kontroller, at du har tændt for
subwooferen.
• Afhængigt af det valgte lydfelt høres der
ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller "PATTERN" i menuen
SPEAKER (side 59).
Surround-effekten kan ikke opnås.
• Sørg for, at du har valgt lydfeltet til filmeller musik-tilstand (side 42).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingsfrekvens over 48 kHz.
Der kommer ikke lyd fra det apparat,
der et tilsluttet til DIGITAL MEDIA
PORT-adapter.
• Indstil denne receivers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter og/eller
apparatet er ikke tilsluttet rigtigt. Sluk for
receiveren, og tilslut derefter DIGITAL
MEDIA PORT-adapter og/eller apparatet
igen.
• Kontroller DIGITAL MEDIA PORTadapter og/eller apparatet for at sikre, at
denne receiver understøttes.
Video
Der er intet billede eller et utydeligt
billede på TV-skærmen eller monitoren.
• Vælg den relevante indgang med indgangknapperne.
• Indstil dit TV til den relevante inputtilstand.
• Hold lydkomponenterne væk fra TV'et.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORTadapter er videoudgang måske ikke mulig.
Billedkilden til VIDEO IN- eller
COMPONENT VIDEO IN-stikket
udsendes ikke fra TV'et.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet
MONITOR OUT-stikket (side 19).
• Sørg for, at "CTRL.HDMI" er indstillet til
"CTRL OFF" i menuen HDMI (side 57).
fortsættes
71DK
Yderligere oplysninger
Dolby Digital eller DTS flerkanals lyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Når du tilslutter DVD-afspilleren osv. til
de digital indgangsstik på denne receiver,
skal du kontrollere lydindstillingen
(indstillingerne for lydudgangen) på det
tilsluttede apparat. Indstil f.eks. BD/DVDlydudgangsformatet til "Bitstream" på
"PlayStation 3", når du tilslutter en
"PlayStation 3".
• Indstil "AUDIO.OUT" til "AMP" i
menuen HDMI.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet
rigtigt.
• Vælg kildekomponenten med
indgangsknapperne.
Billedkilden til HDMI-stikket på
receiveren udsendes ikke fra TV'et.
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 22).
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at opsætte dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med hvert
apparat.
• Sørg for at bruge et High Speed HDMI
Cabel, når du ser billeder eller lytter til lyd
under Deep Colour (Deep color)
transmissionen.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet
rigtigt.
• Vælg kildekomponenten med indgangknapperne (side 34).
RDS fungerer ikke.*
• Sørg for at indstille en FM RDS-station.
• Vælg en kraftigere FM-station.
Tuner
FM-modtagelse er dårlig.
• Brug et 75-ohm koaksialkabel (medfølger
ikke) til at tilslutte receiveren til en
udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
Hvis du tilslutter receiveren til en
udendørs antenne, skal du jordforbinde
den mod lynnedslag. Forbind ikke
jordledningen til et gasrør for at undgå en
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
AM
ANTENNA
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
72DK
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet
rigtigt. Indstil antennerne, og tilslut en
ekstern antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(ved indstilling med automatisk tuning).
Brug direkte tuning.
• Kontroller, at du har indstillet
tuningsintervallet rigtigt (ved indstilling
på AM-stationer med direkte tuning).
• Der er ingen forudindstillede stationer,
eller de forudindstillede stationer er blevet
slettet (ved indstilling ved scanning efter
forudindstillede stationer). Forudindstil
stationerne (side 39).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange, så
frekvensen vises på displayet.
Den ønskede RDS-information vises
ikke.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
de faktisk leverer den pågældende
tjeneste. Hvis det er tilfældet, kan
tjenesten være midlertidigt i uorden.
* Kun modeller med områdekode ECE, CEK, AU1.
Kontrol til HDMI
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
• Kontroller HDMI-tilslutningen (side 22).
• Sørg for, at "CTRL.HDMI" er indstillet til
"CTRL ON" i menuen HDMI (side 57).
• Kontroller, at det tilsluttede apparat er
kompatibelt med funktionen Kontrol til
HDMI.
• Kontroller Kontrol til HDMIindstillingerne på det tilsluttede apparat.
Se betjeningsvejledningen til det
tilsluttede apparat.
• Hvis du skifter HDMI-tilslutning,
tilslutter/frakobler netledningen, eller der
forekommer et strømsvigt (side 46), skal
du gentage procedurerne i "Forberedelse
til “BRAVIA” Sync".
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og receiveren.
• Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er svage.
• Kontroller, at du vælger de rigtige inputknapper på fjernbetjeningen.
Andet
Receiveren er slukket automatisk.
• Funktionen "AUTO.STBY" virker (side
57).
73DK
Yderligere oplysninger
Der kommer ingen lyd fra receiveren og
TV-højttaleren, når du bruger
funktionen Kontrol af systemlyd.
• Kontroller, at TV'et er kompatibelt med
funktionen Kontrol af systemlyd.
• Hvis TV'et ikke har funktionen Kontrol af
systemlyd, skal du angive indstillingerne
for "AUDIO.OUT" i menuen HDMI til
– "TV+AMP", hvis du ønsker at lytte til
lyden fra TV-højttaleren og receiveren.
– "AMP", hvis du ønsker at lytte til lyden
fra receiveren.
• Når du tilslutter receiveren til et
videoapparat (projektor, osv.), udsendes
lyden muligvis ikke fra receiveren. I dette
tilfælde, skal du vælge "AMP".
• Hvis du ikke kan høre lyden fra et apparat,
der er tilsluttet til receiveren
– Vælg den rigtige indgang (BD, DVD,
SAT/CATV), når du ønsker at se et
program på et apparat, som er tilsluttet
via HDMI-tilslutningen til receiveren.
– Skift TV-kanalen, når du ønsker at se en
TV-udsendelse.
– Vælg det apparat eller den indgang, du
ønsker at se, når du ser et program på det
apparat, der er tilsluttet til TV'et. Se
brugervejledningen til TV'et angående
denne betjening.
Når receiveren er i standbytilstand,
kommer der ikke billede eller lyd fra
TV'et.
• Når receiveren er i standbytilstand,
kommer der billede og lyd fra den HDMIkomponent, som blev valgt sidste gang, du
slukkede for receiveren. Hvis du anvender
et apparat, skal du afspille apparatet og
udføre Ettryksbetjeningen, eller tænde
receiveren for at vælge det HDMI-apparat,
som du vil anvende.
• Sørg for, at "PASS.THRU" er indstillet til
"ON" i menuen HDMI, hvis du tilslutter
apparater, der ikke er kompatible med
"BRAVIA" Sync, til receiveren (side 63).
Fejlmeddelelser
Hvis der opstår en fejl, viser displayet en
meddelelse. Du kan kontrollere systemets
tilstand ved at læse meddelelsen. Se i det
følgende skema for at løse problemet. Kontakt
den nærmeste Sony-forhandler, hvis der
fortsat opstår problemer.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, mens du
udfører Automatisk kalibrering, se "Når der
vises fejlkoder" (side 31) for at løse problemet.
PROTECTOR
Der sendes uregelmæssigt output til
højttalerne, eller receiverens øverste panel
er dækket med noget. Receiveren slukkes
automatisk efter nogle få sekunder.
Kontroller højttalertilslutningen, og tænd
for strømmen igen.
Hvis du ikke kan løse problemet
ved hjælp af
fejlfindingsvejledningen
Sletning af receiverens hukommelse kan
muligvis løse problemet (side 29). Bemærk
imidlertid, at alle de lagrede indstillinger
nulstilles til deres startindstillinger, og du skal
foretage alle indstillingerne på receiveren
igen.
Hvis problemet fortsat opstår
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter
visse dele under reparation, kan disse blive
bevaret.
74DK
Referenceafsnit for sletning af
receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle lagrede indstillinger
side 29
Tilpassede lydfelter
side 45
Digital (optisk)
Specifikationer
Forstærkerafsnit
U21)
Modeller med områdekode
Minimum RMS-udgangseffekt
(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Stereoudgangseffekt
(8 ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surroundudgangseffekt2)
(8 ohm, 1 kHz, THD 10%)
130 W pr. kanal
Modeller med områdekode CA2, ECE, CEK,
AU11)
Minimum RMS-udgangseffekt
(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereoudgangseffekt
(8 ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surroundudgangseffekt2)
(8 ohm, 1 kHz, THD 10%)
130 W pr. kanal
1) Målt
Udgang (analog)
AUDIO OUT
SUBWOOFER
Equalizer
Forstærkning
Strømkrav
U2, CA2
120 V vekselstrøm, 60 Hz
ECE, CEK, AU1
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Spænding: 500 mV/
10 kohm
Spænding: 2 V/1 kohm
±6 dB, i trin af 1 dB
3)
INPUT SHORT (med lydfelt og equalizer
omgået).
4) Vægtet netværk, indgangsniveau.
FM-tunerafsnit
Tuningsområde
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenne-terminaler
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM-tunerafsnit
Tuningsområde
Områdekode
Tuningsskala
i trin af
10 kHz
i trin af
9 kHz
U2, CA2
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
ECE, CEK, AU1
–
531 kHz –
1.602 kHz
Antenne
Mellemfrekvens
Rammeantenne
450 kHz
under følgende forhold:
Områdekode
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
2) Nominel
Frekvensrespons
Analog
Yderligere oplysninger
udgangseffekt fra front-, center- og
surround-højttalerne. Afhængigt af indstillingerne
af lydfeltet og kilden, høres der muligvis ingen
lyd.
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (med lydfelt og
equalizer omgået)
Indgang
Analog
Følsomhed: 500 mV/
50 kohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digital (koaksial) Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
fortsættes
75DK
Videoafsnit
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD gennemgang
Generelt
Strømkrav
Områdekode
Strømkrav
U2, CA2
120 V vekselstrøm, 60 Hz
ECE, CEK
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
AU1
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5V, 0,7A MAX.
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
U2, CA2, ECE, CEK, 230 W
AU1
Mål (bredde/højde/dybde) (ca.)
430 mm × 157,5 mm ×
322 mm, inklusive
fremstikkende dele og
kontroller
Voloume (ca.)
7,4 kg
For oplysninger om områdekode for det
apparat, du bruger, se side 4.
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
• Standby strømforbrug: 0,3 W
• Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse printkort.
76DK
Stikordsregister
Tal
H
P
2-kanal 41
5.1-kanal 16
HDMI
tilslutte 22
HDMI signalgennemgang
63
Højttalere
installere 16
tilslutte 18
Højttalermønster 55, 59
"PlayStation 3"
tilslutte 23
A
A.F.D.-tilstand 42
Afbrydelse af lyd 34
Analog Direct 42
Audio Return Channel
(ARC) 50, 57
AUTO CALIBRATION 29
I
INPUT MODE 51
B
Blu-ray afspiller
tilslutte 23
K
C
Kabel-tv-tuner
tilslutte 23, 26
Kontrol af systemlyd 48
CD-afspiller
tilslutte 21
L
D
Lydfelter
nulstille 45
vælge 41
DIGITAL MEDIA PORT
nyde 54
tilslutte 21
Dolby Digital 67
DTS 67
DVD-afspiller
tilslutte 23, 25
DVD-optager
tilslutte 23, 25
Ettryksafspilning 47
F
Fejlmeddelelser 74
Filmtilstand 42
Fjern
fjernbetjening 66
hukommelse 29
Fjernbetjening 11
Første opsætning 29
Menu
AUDIO 62
AUTO CAL 58
EQ 61
HDMI 63
LEVEL 58
SPEAKER 59
SURROUND 61
SYSTEM 64
TUNER 62
Musik-tilstand 42
RDS 41
S
Satellittuner
tilslutte 23, 26
Sleep timer 36
Slukning af systemet 49
Super Audio CD-afspiller
tilslutte 21
T
Testtone 33, 58
Tilstanden Theater/Theatre
Sync 50
Tuner
tilslutte 28
Tuning
automatisk 37
direkte 38
på forudindstillede
stationer 40
TV
tilslutte 19
V
Yderligere oplysninger
E
M
R
Videobåndoptager
tilslutte 27
N
Navngive 35, 40
NIGHT MODE 45
O
Optagelse
på et optagemedie 36
77DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla. Älä aseta laitteen päälle
avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä
laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita
nesteellä täytettyjä esineitä.
Koska laite sammutetaan pääkytkimestä, kytke se
helposti saatavilla olevaan pistorasiaan. Jos
huomaat laitteen toiminnassa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke heti pistorasiasta.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta
kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai
tulelle.
Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, laite on
kytkettynä pistorasian kautta sähköverkkoon,
vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla
virtakytkimellä.
Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa
vahingoittaa kuuloa.
Tällä merkillä varoitetaan
pinnasta, joka saattaa olla kuuma,
jos pintaa kosketetaan käytön
aikana.
2FI
Euroopassa olevat asiakkaat
Käytöstä poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan yhteisön ja
muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Ilmoitus asiakkaille: seuraava koskee
ainoastaan EU-direktiivejä
soveltavissa maissa myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
FI
3FI
Tietoja tekijänoikeuksista
Tietoja tästä
käyttöoppaasta
• Tämän käyttöoppaan ohjeet on tarkoitettu mallille
STR-DH510. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta.
• Tässä käyttöoppaassa käytetään ECE-aluekoodin
malleja kuvitustarkoitukseen, ellei muuta ole
mainittu. Mahdolliset käytössä olevat erot on
selkeästi osoitettu tekstissä, esimerkiksi ”Vain
ECE-aluekoodin mallit”.
• Tämän käyttöoppaan ohjeet esittelevät myös
mukana toimitetun kaukosäätimen ohjaimet. Voit
käyttää myös vastaanottimen ohjaimia, jos niillä
on sama tai vastaava nimi kuin kaukosäätimen
ohjaimilla.
Tietoja aluekoodeista
Ostamasi vastaanottimen aluekoodi näkyy
takapaneelin oikeassa alakulmassa (katso
seuraava kuva).
Tämä vastaanotin käyttää Dolby* Digital-, Pro
Logic Surround- ja DTS** Digital Surround järjestelmiä.
* Dolby Laboratoriesin lisenssin alaisena
valmistettu. Dolby, Pro Logic ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu seuraavien Yhdysvaltojen
patenttinumeroiden lisenssien alaisena:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535. Lisäksi muita patentteja on annettu ja
haetaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.
DTS ja DTS Digital Surround ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja DTS-logot ja -symboli ovat
tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Tämä vastaanotin käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM) -teknologiaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
R
SPEAKERS
4-XXX-XXX-XX (X) AA
Aluekoodi
Mahdolliset käytössä esiintyvät aluekoodin
mukaiset erot on selkeästi osoitettu tekstissä,
esimerkiksi ”Vain AA-aluekoodin mallit”.
4FI
”x.v.Colour (x.v.Color)”- ja ”x.v.Colour
(x.v.Color)” -logot ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki.
”PLAYSTATION” on Sony Computer
Entertainment Inc:n tavaramerkki.
Sisällysluettelo
Tietoja tästä käyttöoppaasta...........................4
Vakiovarusteet ...............................................6
Osien kuvaus ja sijainti..................................7
Liitännät
1: Kaiuttimien asentaminen.........................16
2: Kaiuttimien liittäminen............................18
3: TV:n liittäminen.......................................19
4a: Audiolaitteiden liittäminen ....................21
4b: Videolaitteiden liittäminen ....................22
5: Antennien liittäminen ..............................28
6: Verkkovirtajohdon liittäminen.................28
Vastaanottimen käyttöönotto
Vastaanottimen alustaminen ........................29
Sopivien kaiutinasetusten kalibroiminen
automaattisesti
(AUTO CALIBRATION) .......................29
(Vain ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin
mallit)
Kaiuttimien tason säätäminen
(TEST TONE) ........................................33
Perustoiminnot
Toisto ...........................................................34
Tietojen näyttäminen näytössä ....................35
Uniajastimen käyttö.....................................36
Tallentaminen ..............................................36
Virittimen toiminnot
FM-/AM-radion kuunteleminen ..................37
FM-/AM-radioasemien esiasettaminen .......39
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttäminen ............................................41
(Vain ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin
mallit)
Surround-äänestä
nauttiminen
Äänikentän valitseminen............................. 41
Surround-tehosteista nauttiminen pienellä
äänenvoimakkuudella
(NIGHT MODE).................................... 45
Äänikenttien palauttaminen
alkuasetuksiin......................................... 45
”BRAVIA” Sync ominaisuudet
Mikä on ”BRAVIA” Sync? ......................... 46
“BRAVIA” Sync -toiminnon valmistelu..... 46
Laitteiden toisto yhdellä painalluksella
(Toisto yhdellä painalluksella)............... 47
TV-äänestä nauttiminen vastaanottimeen
liitettyjen kaiuttimien kautta
(Järjestelmän äänenhallinta) .................. 48
Vastaanottimen sammuttaminen TV:n
kanssa (Järjestelmän virrankatkaisu) ..... 49
Elokuvista nauttiminen ihanteellisella
äänikentällä (Teatteritilan
synkronointi).......................................... 50
TV-äänestä nauttiminen HDMI-kaapelin
kautta (Audiopaluukanava) .................... 50
Edistynyt käyttö
Digitaalisen ja analogisen audio välillä
vaihtaminen (INPUT MODE)................ 51
Muiden tulojen äänestä nauttiminen ........... 52
DIGITAL MEDIA PORT -liittimeen
liitettyjen laitteiden äänestä/kuvasta
nauttiminen ............................................ 54
Asetusvalikon käyttäminen ......................... 54
jatkuu
5FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Tulopainikkeiden määrityksien
muuttaminen ...........................................65
Kaukosäätimen koko muistin
tyhjentäminen .........................................66
Lisätietoja
Sanasto.........................................................66
Varotoimet ...................................................68
Vianmääritys................................................69
Tekniset tiedot .............................................74
Sisällysluettelo.................................Takakansi
Vakiovarusteet
• Käyttöohje (tämä käyttöopas)
• Pika-asetusopas
• FM-lanka-antenni (1)
• AM-kehäantenni (1)
• Kaukosäädin (1)
– RM-AAU071 (Vain U2-, CA2-aluekoodin
mallit)
– RM-AAU074 (Vain ECE-, CEK- ja AU1aluekoodin mallit)
• R6 (AA-koko) -paristot (2)
• Mittausmikrofoni (ECM-AC2)
(Vain ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin
mallit) (1)
6FI
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
1
2
3
4
5
MASTER VOLUME
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
8
7
6
PHONES
qs
qa
q;
9
A ?/1 (virta/valmiustila) (sivu 29, 38, 45, 66)
B INPUT SELECTOR (sivu 34)
C Näyttö (sivu 8)
D Kaukosäätimen anturi
Vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.
E MASTER VOLUME (sivu 33, 34)
F MUTING (sivu 34)
G DIMMER (sivu 64)
H DISPLAY (sivu 35)
I 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(sivu 41)
J TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (sivu 37)
K INPUT MODE (sivu 51)
L PHONES -liitin (sivu 70)
7FI
Näytön osoittimet
1
SW
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
LFE
COAX
HDMI
OPT
DTS
5
LPCM
q;
6
PL II
D
ST
RDS
9
SLEEP
D.RANGE
8
Ilmaisin ja selitys
Ilmaisin ja selitys
A Toistokanavan ilmaisimet
Kirjaimet (L, C, R jne.) ilmaisevat toistettavia
kanavia. Kirjainten ympärillä olevat laatikot
osoittavat, kuinka vastaanotin miksaa
lähtöäänen (kaiutinasetusten mukaisesti).
C Tuloilmaisimet
Syttyvät ilmaisemaan nykyisen tulon.
SW
L
R
C
SL
SR
S
Subwoofer
Vasen etukanava
Oikea etukanava
Keskikanava
(monauraalinen)
Vasen takakanava
Oikea takakanava
Surround (monauraalinen
tai Pro Logic -prosessoinnin
saamat surroundkomponentit)
Esimerkki:
Kaiutinsijoittelu: 3/0.1
Tallennusmuoto: 3/2.1
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
B
C
LFE
R
SR
LFE
Syttyy, kun toistettava levy sisältää LFE (Low
Frequency Effect) -kanavan ja LFEkanavasignaali todellisuudessa toistetaan.
7
HDMI
Syttyy, kun
– INPUT MODE on asetettu tilaan AUTO ja
vastaanotin tunnistaa laitteen, joka on liitetty
HDMI IN -liittimeen (sivu 22, 51).
– TV-tulo tunnistaa äänen paluukanavan (ARC)
signaalit (sivu 50).
COAX
Syttyy, kun tulotilaksi on asetettu ”AUTO” tai
”COAX” ja lähtösignaali on digitaalinen
signaali, joka tulee COAXIAL-liittimen kautta
(sivu 51).
OPT
Syttyy, kun tulotilaksi on asetettu ”AUTO” tai
”OPT” ja lähtösignaali on digitaalinen signaali,
joka tulee OPTICAL-liittimen kautta (sivu 51).
D DTS
Syttyy, kun vastaanotin purkaa DTS-signaalia.
Huomautus
DTS-muotoista levyä toistettaessa varmista, että
olet tehnyt digitaaliset liitännät ja että INPUT
MODE on asetettu tilaan ”AUTO” (sivu 51).
E Dolby Pro Logic -ilmaisimet
Yksi vastaavista ilmaisimista syttyy, kun
vastaanotin suorittaa Dolby Pro Logic prosessointia. Tämä surroundmatriisikoodaustekniikka voi parantaa
tulosignaaleja.
PL
PL II
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Huomautus
Nämä ilmaisimet eivät syty, kun keskikaiutinta
ja takakaiutinta ei ole valittu.
8FI
Ilmaisin ja selitys
F SLEEP
Syttyy, kun uniajastin on aktivoitu (sivu 36, 64).
G D.RANGE
Syttyy, kun dynamiikka-alueen pakkaus on
aktivoitu (sivu 58).
H Viritysilmaisimet
Syttyvät, kun vastaanotin virittyy radioasemille.
ST
Stereolähetys
RDS (Vain ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin
mallit)
Viritettynä on asema, joka toimittaa RDSpalveluita.
Esiasetetun aseman numero
Huomautus
Esiasetetun aseman numero muuttuu
valitsemasi esiasetetun aseman mukaisesti.
Jos haluat lisätietoja radioasemien
esiasettamisesta, katso sivu 39.
I
D
Syttyy, kun vastaanotin purkaa Dolby Digital signaalia.
Huomautus
Dolby Digital -muotoista levyä toistettaessa
varmista, että olet tehnyt digitaaliset liitännät ja
että INPUT MODE ei ole asetettu tilaan
”ANALOG” (sivu 51).
J LPCM
Syttyy, kun Linear PCM -signaali tunnistetaan.
9FI
Takapaneeli
1
3
2
1, 2
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
ARC
Y
IN
TV
PB /
CB
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
VIDEO
SAT/CATV
6 5
SUBWOOFER
1
A Audiosignaaliosio
DIGITAL INPUT/OUTPUT -liittimet (sivu
19, 22, 25, 26)
SPEAKERS
4
B Videosignaaliosio*
Kuvanlaatuun vaikuttaa liitettävä liitin.
DIGITAL INPUT/OUTPUT -liittimet (sivu
19, 22)
HDMI IN/OUT
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
ANALOG INPUT/OUTPUT -liittimet (sivu
18, 19, 21, 26)
Valkoinen
AUDIO
(L)
Punainen
(R)
Musta
IN/OUT
AUDIO OUT
COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT-liittimet
(sivu 19, 25, 26)
Vihreä
(Y)
Sininen
(PB/CB)
Y, PB/CB, PR/CR
IN/OUT
Punainen
(PR/CR)
COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT -liittimet (sivu 19,
25, 26, 27)
Keltainen VIDEO IN/OUT
10FI
Laadukas
kuva
C ANTENNA-osio (sivu 28)
FM ANTENNA -liitin
AM ANTENNA -liittimet
D SPEAKERS-osio (sivu 18)
E AUTO CAL MIC -osio (sivu 30)
(Vain ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin
mallit)
Kaukosäädin
Voit käyttää kaukosäädintä (vakiovaruste)
vastaanottimen käyttämiseen ja niiden Sonyn
audio-/videolaitteiden ohjaamiseen, joita
kaukosäädin on määritetty käyttämään.
RM-AAU071 (Vain U2- ja CA2aluekoodin mallit)
RM-AAU074 (Vain ECE-, CEK- ja
AU1-aluekoodin mallit)
wk
1
wj
2
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
AUTO CAL MIC -liitin
F DMPORT-osio (sivu 21)
DMPORT-liitin
* Voit katsella valitun tulon kuvaa, kun liität HDMI
TV OUT- tai MONITOR OUT -liittimen TV:hen
(sivu 19, 22).
3
4
5
6
7
8
9
wh
wg
wf
wd
0
ws
qa
qs
wa
qd
O
qf
MENU
m
M
qg
.
X
x
>
w;
ql
qh
qk
qj
jatkuu
11FI
Painikkeiden SHIFT (Q) ja TV
(R) käyttäminen
SHIFT (Q) -painike
Paina ja pidä painettuna SHIFT (Q), ja paina
sitten vaaleanpunaisella tulostettua painiketta,
jota haluat käyttää.
Esimerkki: Paina ja pidä painettuna SHIFT
(Q), ja paina sitten ENTER (E).
TV (R) -painike
Paina ja pidä painettuna TV (R), ja paina
sitten keltaisella tulostettua painiketta TV:n
hallintaa varten.
Esimerkki: Paina ja pidä painettuna TV (R),
ja paina sitten TV CH + (vain RM-AAU071)
tai PROG + (vain RM-AAU074) (P).
.
X
x
>
TV CH/PROG
DMPORT
TUNER
ENTER
TV
Vastaanottimen ohjaaminen
O
MENU
Nimi ja toiminto
m
.
M
X
x
B ?/1b) (virta/valmiustila)
Kytkee vastaanottimen päälle tai asettaa sen
valmiustilaan.
>
Virran säästäminen valmiustilassa
Kun ”CTRL.HDMI” on asetettu tilaan ”CTRL
OFF” (sivu 57).
SHIFT
C Tulopainikkeet (VIDEOa))
Valitsee laitteen, jota haluat käyttää. Kun painat
mitä tahansa tulopainiketta, vastaanotin
kytketään päälle. Nämä painikkeet on aluksi
määritetty ohjaamaan Sony-laitteita.
D Numeropainikkeetc) (numero 5a))
Esiasettaa tai virittää esiasetetun aseman.
E ENTERc)
Syöttää valinnan.
F MEMORY
Tallentaa aseman.
G D.TUNING
Siirtyy suoraviritystilaan.
I DISPLAY
Näyttää tiedot näytössä.
K AMP MENU
Näyttää valikon vastaanottimen käyttöä varten.
L
12FI
, V/v/B/b
Valitse asetukset painamalla V/v/B /b ja siirry
sitten valintaan painamalla
.
Nimi ja toiminto
N
MENU/HOMEd)
Näyttää valikon vastaanottimen käyttöä varten.
O TUNING +/–
Hakee aseman.
PRESET +/–
Valitsee esiasetetun aseman.
Sony TV:n ohjaaminen
Paina ja pidä painettuna TV (R), ja paina
sitten keltaisella tulostettua painiketta
valitsemaan haluttu toiminto.
Nimi ja toiminto
A TV ?/1 (virta/valmiustila)
Kytkee TV:n päälle tai pois.
P SOUND FIELD +a)/–
Valitsee äänikentän (sivu 41).
D Numeropainikkeet (numero 5a))
Valitsee TV-kanavat.
S MUTING (vain RM-AAU071)
(vain RM-AAU074)
Kytke ääni pois väliaikaisesti.
Palauta ääni painamalla uudelleen MUTING/
.
E ENTER (vain RM-AAU071)
Syöttää valinnat.
T MASTER VOL +/– (vain RM-AAU071)
+/– (vain RM-AAU074)
Säädä kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden tasoa samanaikaisesti.
U RETURN/EXIT O
Palaa edelliseen valikkoon.
a) Seuraavissa
painikkeissa on kohoumat:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO, N ja
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO,
, N ja
PROG +/SOUND FIELD +/c
Käytä kohoumia viitteinä vastaanottimen
käytössä.
b)
Jos painat samanaikaisesti AV ?/1 (A) ja ?/1
(B), vastaanotin ja liitetyt laitteet kytkeytyvät
pois päältä (SYSTEM STANDBY).
c)
Paina ja pidä painettuna SHIFT (Q) ja paina
sitten tätä painiketta.
d)
Aktivoi tämä painike painamalla AMP MENU
(K).
(Edellinen kanava) (vain
RM-AAU074)
Palaa edelliselle kanavalle, jota on katsottu (yli
viisi sekuntia).
I DISPLAY (vain RM-AAU071)
Näyttää tietoja TV:stä.
/
(tiedot/tekstin paljastus) (vain
RM-AAU074)
Digitaalisessa tilassa: Näyttää lyhyet tiedot
ohjelmasta, jota katsotaan.
Analogisessa tilassa: Näyttää tietoja, kuten
nykyisen kanavanumeron ja ruudun muodon.
Tekstitilassa: Paljastaa piilotettua tietoa (esim.
visailun vastaukset).
J Väripainikkeet
Näyttää käyttöohjeen TV-ruudulla, kun
väripainikkeet ovat käytettävissä. Noudata
käyttöohjetta valitun toiminnon suorittamiseen.
M TOOLS/OPTIONS
Näyttää TV-asetukset.
N MENU/HOME
Näyttää TV-valikot.
P TV CH +a)/– (vain RM-AAU071)
Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (–) kanavan.
PROG +a)/–, ca)/C (vain RM-AAU074)
TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen
(–) kanavan.
Tekstitilassa: Valitsee seuraavan (c) tai
edellisen (C) kanavan.
S MUTING (vain RM-AAU071)
(vain RM-AAU074)
Aktivoi TV:n mykistystoiminnon.
T TV VOL +/– (vain RM-AAU071)
(vain RM-AAU074)
Säätää äänenvoimakkuutta.
U RETURN/EXIT O
Palaa edelliseen TV-valikkoon.
jatkuu
13FI
Nimi ja toiminto
V GUIDE (vain RM-AAU071)
(vain RM-AAU074)
Näyttää oppaan ruudulla, kun katselet
analogista tai digitaalista kanavaa.
W AUDIOa) (vain RM-AAU071)
a) (vain RM-AAU074)
Valitsee halutun audiosignaalin.
Y DIGITAL (vain RM-AAU074)
Vaihtaa digitaaliseen tilaan.
ANALOG (vain RM-AAU074)
Vaihtaa analogiseen tilaan.
Z / (teksti) (vain RM-AAU074)
Näyttää tekstin.
wj THEATER (vain RM-AAU071)
THEATRE (vain RM-AAU074)
Asettaa ihanteelliset kuva-asetukset
automaattisesti elokuvien katsomista varten,
kun liität Sony TV:n, joka on yhteensopiva
THEATER-/THEATRE-painikkeen toiminnan
kanssa (sivu 50).
wk INPUT (vain RM-AAU071).
Valitsee tulosignaalin (TV tai video).
/
(tulovalinta/tekstin
pysäyttäminen) (vain RM-AAU074)
TV-tilassa: Valitsee tulosignaalin (TV tai
video).
Analogisessa tekstitilassa: Pysäyttää nykyisen
sivun.
a) Seuraavissa
painikkeissa on kohoumat:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO, N ja
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO,
, N ja
PROG +/SOUND FIELD +/c
Käytä kohoumia viitteinä vastaanottimen
käytössä.
14FI
Muiden Sony-laitteiden hallinta
Nimi
Blu-ray-soitin,
DVD-soitin
Satelliittiviritin,
kaapelitelevisioviritin
Videonauhuri
CD-soitin
A AV ?/1b)
Virta
Virta
Virta
Virta
D Numeropainikkeetc)
(numero 5a))
Raita
Kanava
Kanava
Raita
E ENTERc)
Siirry
Siirryd)
Siirry
Siirry
H ANGLEd)
Valitse kulma
–
–
–
I DISPLAY
Näyttö
Näyttö
Näyttö
Näyttö
J Väripainikkeet
Valikko, opas
Valikko, opase)
–
–
L
Siirry
Siirry
Siirry
–
Valitse
Valitse
Valitse
–
M TOOLS/OPTIONS
Asetusvalikko
Asetusvalikkod)
–
–
N MENU/HOME
e)
V/v/B/b
O
Valikko
Valikko
Valikko
–
m/Mf)
Hae eteen, taakse
–
Kelaa eteenpäin,
taaksepäin
Kelaa eteenpäin,
taaksepäin
Na)f)
Toista
–
Toista
Toista
./>f)
Ohita raita
–
Ohita raita
Ohita raita
Xf)
Tauko
–
Tauko
Tauko
xf)
Pysäytä
–
Pysäytä
Pysäytä
U RETURN/EXIT O
Poistu valikosta
Poistu valikosta,
Live TVd)
–
–
V GUIDEd)
Ohjelmaaikataulu
Näytön
opasvalikko
–
–
W AUDIOa)d)
Valitse audio
–
–
–
X SUBTITLEd)
Valitse tekstitys
–
–
–
Y TOP MENU
e)
e)
e)
Z
Ruutuopas
–
–
–
POP UP/MENU
Valikko
–
–
–
CLEARc)
Tyhjennä
Tyhjennä
–
–
a) Seuraavissa
painikkeissa on kohoumat:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO, N ja
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO,
, N ja
PROG +/SOUND FIELD +/c
Käytä kohoumia viitteinä vastaanottimen
käytössä.
b) Jos painat samanaikaisesti AV ?/1 (A) ja ?/1
(B), vastaanotin ja liitetyt laitteet kytkeytyvät
pois päältä (SYSTEM STANDBY). AV ?/1 (A)
-painikkeen toiminto muuttuu aina, kun painat
tulopainikkeita (C).
c)
Paina ja pidä painettuna SHIFT (Q) ja paina
sitten tätä painiketta.
d) Vain RM-AAU071.
e) Vain
f)
RM-AAU074.
Tämä painike on käytettävissä myös DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimen käyttöön. Lisätietoja
painikkeen toimmiasta voit katsoa DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
Huomautuksia
• Mallista riippuen kaikki tässä osiossa selitetyt
toiminnot eivät välttämättä toimi.
• Edellä oleva selitys on tarkoitettu vain esimerkiksi.
Sen vuoksi laitteesta riippuen edellä oleva käyttö ei
välttämättä ole mahdollista tai voi toimia eri tavalla
kuin kuvattu.
15FI
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6-paristoa (AA-koko)
RM-AAU071- (Vain U2- ja CA2-aluekoodin
mallit) tai RM-AAU074-laitteen (Vain ECE-,
CEK- ja AU1-aluekoodin mallit)
kaukosäätimeen.
Huomioi polariteetti, kun asennat paristot.
Liitännät
1: Kaiuttimien
asentaminen
Tämän vastaanottimen avulla voit käyttää
5.1-kanavaista järjestelmää (5 kaiutinta ja yksi
subwoofer).
Jotta voisit täysin nauttia teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta surround-äänestä, tarvitset
viisi kaiutinta (kaksi etukaiutinta,
keskikaiuttimen ja kaksi takakaiutinta) sekä
subwooferin (5.1-kanavaääni).
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uusia paristoja vanhojen kanssa.
• Älä sekoita mangaaniparistoja ja muita paristoja.
• Älä altista kaukosäätimen anturia suoralle
auringonvalolle tai valaistuslaitteille. Seurauksena
voi olla virhetoiminto.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta välttyisit mahdollisen
paristojen vuodon ja korroosion aiheuttamilta
vahingoilta.
• Kun vaihdat paristot, kaukosäätimen painikkeet
saattavat nollautua alkuasetuksiinsa. Jos näin
tapahtuu, määritä painikkeet uudelleen (sivu 65).
• Kun vastaanotin ei enää toimi kaukosäätimellä,
vaihda kaikki paristot uusiin.
Esimerkki 5.1-kanavaisesta
kaiutinjärjestelmästä
AEtukaiutin (Vasen)
BEtukaiutin (Oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (Vasen)
ETakakaiutin (Oikea)
FSubwoofer
16FI
Vihjeitä
Jotta voisit nauttia paremmasta äänestä,
keskikaiuttimen ja kuuntelusijainnin B etäisyyden
ei tule olla yli 1,5 metrin (5 jalkaa) lähempänä kuin
kuuntelusijainnin ja etukaiuttimien etäisyys A.
Aseta kaiuttimet niin, että seuraavassa kuvassa oleva
etäisyys B ei ole yli 1,5 metrin (5 jalkaa) lyhyempi
kuin etäisyys A.
Esimerkki: Säädä etäisyys B 4,5 metrin (15 jalkaa)
tai pidemmäksi, kun etäisyys A on 6 metrin
(20 jalkaa).
Myöskään takakaiuttimien ja kuuntelusijainnin C
etäisyyden ei tule olla yli 4,5 metrin (15 jalkaa)
lähempänä kuin kuuntelusijainnin ja etukaiuttimien
etäisyys A. Aseta kaiuttimet niin, että edellisessä
kuvassa oleva etäisyys C ei ole yli 4,5 metrin
(15 jalkaa) lyhyempi kuin etäisyys A.
Esimerkki: Säädä etäisyys C 1,5 metrin (5 jalkaa)
tai pidemmäksi, kun etäisyys A on 6 metrin
(20 jalkaa).
Tämä on tärkeää, koska virheellinen kaiuttimien
asettelu haittaa surround-äänestä nauttimista.
Huomaa, että kaiuttimien asettaminen lähemmäksi
vaatii sen, että kaiuttimen äänilähtöön asetetaan
viive. Toisin sanoen kaiutin kuulostaa siltä, että se
olisi kauempana kuin se onkaan. Näiden
parametrien säätäminen ääntä kuunnellessa johtaa
usein paljon parempaan surround-ääneen.
• Kulmien A tulisi olla sama.
A
30˚
100˚-120˚
30˚
Liitännät
Huomautus
A
100˚-120˚
• Koska subwoofer ei lähetä kovinkaan suunnattuja
signaaleja, voit asettaa sen mihin tahansa.
17FI
2: Kaiuttimien liittäminen
Varmista ennen johtojen liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
Etukaiutin
Keskikaiutin
Vasen
Oikea
B
AM
B
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TENNA
TV OUT
ARC
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
FRONT
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
NENT VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
B
Oikea
Subwoofer*
10 mm
Vasen
Takakaiutin
A Monoaudiojohto (ei sisälly toimitukseen)
B Kaiutinjohto (ei sisälly toimitukseen)
* Kun liität subwooferin, jossa on automaattinen
valmiustilatoiminto, kytke toiminto pois käytöstä
elokuvia katsellessa. Jos automaattinen
valmiustilatoiminto on kytketty päälle, subwoofer
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan
subwooferin tulosignaalin tason mukaisesti,
jolloin ääntä ei välttämättä kuulu.
18FI
Huomautuksia
• Ennen kuin liität verkkovirtajohdon, varmista, että
kaiutinjohtojen metalliset langat eivät kosketa
toisiaan SPEAKERS-terminaalien välissä.
• Kun olet asentanut ja liittänyt kaiuttimen, valitse
kaiutinsijoittelu SPEAKER-valikosta (sivu 59).
3: TV:n liittäminen
Liitännät
Varmista ennen johtojen liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
TV
Audiosignaalit
Videosignaalit
Ba)
A
Audio/Videosignaalit
C
Ea)
D
b)
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
A Audiojohto (ei sisälly toimitukseen)
B Optinen digitaalijohto (ei sisälly
toimitukseen)
C Komponenttivideojohto (ei sisälly
toimitukseen)
D Videojohto (ei sisälly toimitukseen)
E HDMI-kaapeli (ei sisälly
toimitukseen)
Suosittelemme, että käytät Sonyn HDMIkaapelia.
SUBWOOFER
SPEAKERS
Suositeltu liitäntä
Vaihtoehtoinen liitäntä
a)
Jotta voit nauttia TV:n monikanavaisesta
surround-äänestä vastaanottimeen liitetyistä
kaiuttimista, liitä joko B tai E.
Varmista, että TV:n äänenvoimakkuus on nollassa,
tai aktivoi TV:n mykistystoiminto.
b) Jos TV on yhteensopiva äänen paluukanava (ARC)
-toiminnon kanssa, TV-ääni toistetaan HDMI TV
OUT -liitännän kautta vastaanottimeen liitetyistä
kaiuttimista. Aseta tässä tilanteessa asetus ”ARC”
tilaan ”ARC ON” HDMI-valikosta (sivu 50).
jatkuu
19FI
Huomautuksia
• Varmista, että kytket vastaanottimen päälle, kun
toistolaitteen video- ja audiosignaalit viedään
TV:hen vastaanottimen kautta. Jos virtaa ei ole
kytketty päälle, video- ja audiosignaaleja ei
lähetetä.
• Liitä näyttölaitteet, kuten TV-näyttö tai projektori,
vastaanottimen HDMI TV OUT- tai MONITOR
OUT -liittimeen. Et välttämättä pysty tallentamaan
edes silloin, kun liität tallennuslaitteen.
• TV:n ja antennin välisen liitännän tilan mukaan
TV-ruudun kuva voi olla vääristynyt. Aseta tässä
tilanteessa antenni kauemmas vastaanottimesta.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia
näytetaajuuksien 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja
96 kHz kanssa.
20FI
Huomautuksia DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen liittämisestä
Seuraava kuva osoittaa, kuinka Super Audio
CD -soitin, CD-soitin ja DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin liitetään. Varmista ennen
johtojen liittämistä, että verkkovirtajohto on
irrotettu.
Super Audio
CD -soitin,
CD-soitin
TV
B
A
AM
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
voidaan irrottaa DMPORTliittimestä seuraavasti
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
2
ANTENNA
IN
• Älä liitä muuta sovitinta kuin DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimen.
• Älä liitä tai irrota DIGITAL MEDIA PORT
-sovitina, kun vastaanotin on kytketty päälle.
• Kun DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
liitetään, varmista, että liittimen nuolimerkki
on asetettu kohti DMPORT-liittimen
nuolimerkkiä.
• Tee DMPORT-liitännät tukevasti ja aseta
liittimet suoraan paikalleen.
• Koska DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
liitin on herkästi särkyvä, käsittele sitä
varoen, kun asetat tai siirrät vastaanottimen.
DC5V
1
0.7A MAX
DMPORT
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
Paina ja pidä painettuna liittimen molempia
puolia ja vedä liitin sitten ulos.
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
MONITOR
AUDIO
OUT
L
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
VIDEO
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
A Audiojohto (ei sisälly toimitukseen)
B Videojohto (ei sisälly toimitukseen)
21FI
Liitännät
4a: Audiolaitteiden
liittäminen
4b: Videolaitteiden liittäminen
Huomautuksia
Liitettävät laitteet
Liitä videolaitteet seuraavan taulukon
mukaisesti.
Laite
Sivu
Blu-ray-soitin*
23
”PlayStation 3”*
23
DVD-soitin*
23, 25
DVD-tallennin*
23, 25, 27
Satelliittiviritin*,
kaapelitelevisioviritin*
23, 26
Videonauhuri
27
* Suosittelemme, että liität videolaitteet HDMIliitännällä, jos niissä on HDMI-liittimet.
Voit katsella valitun tulon kuvaa, kun liität
HDMI TV OUT- tai MONITOR OUT liittimen TV:hen (sivu 19).
Jos haluat liittää useita
digitaalilaitteita, mutta ei löydä
käyttämätöntä tuloa
Katso ”Muiden tulojen äänestä nauttiminen”
(sivu 52).
• Varmista ennen johtojen liittämistä, että
verkkovirtajohto on irrotettu.
• Kaikkia johtoja ei ole tarpeenliittää. Tee liitännät
sen mukaan, miten liitetyissä laitteissa on liittimiä
käytettävissä.
• Varmista, että kytket vastaanottimen päälle, kun
toistolaitteen video- ja audiosignaalit viedään
TV:hen vastaanottimen kautta. Jos virtaa ei ole
kytketty päälle, video- ja audiosignaaleja ei
lähetetä.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia
näytetaajuuksien 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja
96 kHz kanssa.
HDMI-liittimillä
varustettujenlaitteiden
liittäminen
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Se on rajapinta, joka
lähettää video- ja audiosignaaleja
digitaalisessa muodossa.
HDMI-ominaisuudet
• HDMI:n kautta siirretyt digitaaliset dignaalit
voidaan toistaa vastaanottimeen liitetyistä
kaiuttimista. Tämä signaali tukee muotoja
Dolby Digital, DTS ja Linear PCM.
• Tämä vastaanotin voi vastaanottaa HDMIliitännällä usean kanavan Linear PCM signaalia korkeintaan 192 kHz:n
näytetaajuudella.
• Tämä vastaanotin tukee toimintoja Deep
Colour (Deep Color) ja x.v.Colour
(x.v.Color).
• Tämä vastaanotin tukee HDMI-Ohjaustoimintoa. Lisätietoja varten katso
””BRAVIA” Sync -ominaisuudet” (sivu
46).
22FI
Audio-/
videosignaalit
Audio-/
videosignaalit
A
A
AM
Liitännät
Audio-/
videosignaalit
A
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
Satelliittiviritin,
kaapelitelevisioviritin
Blu-ray-soitin, ”PlayStation 3”
DVD-soitin, DVD-tallennin
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
Audio-/
videosignaalit
TV jne.*
A HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen)
Suosittelemme, että käytät Sonyn HDMI-kaapelia.
* Katso sivu 19, jos haluat tietoja TV:n ja
vastaanottimen välisistä audioliitännöistä.
Huomautuksia
• DVD-tulopainikkeen alkuasetus on seuraava:
– RM-AAU071: DVD-soitin
– RM-AAU074: DVD-tallennin
Muuta kaukosäätimen DVD-tulopainikkeen
alkuasetus, jotta voit käyttää painiketta DVDsoittimen/-tallentimen hallintaan.
Lisätietoja varten katso ”Tulopainikkeiden
määrityksien muuttaminen” (sivu 65).
• Voit myös nimetä DVD-tulon uudelleen, jolloin se
voidaan näyttää vastaanottimen näytössä.
Lisätietoja varten katso ”Tulojen nimeäminen”
(sivu 35).
jatkuu
23FI
Huomautuksia johtojen
liittämisestä
• Käytä High Speed HDMI Cable. Jos käytät
tavallista Standard HDMI Cable, 1080p- tai
Deep Colour (Deep Color) -kuvat eivät
välttämättä näy oikein.
• Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
• Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä. Kun liität HDMIDVI-muunnoskaapelin DVI-D-laitteeseen,
ääni ja/tai kuva ei välttämättä toimi. Liitä
muut audiojohdot tai digitaaliset
liitäntäjohdot ja aseta sitten asetus
”A. ASSIGN” AUDIO-valikosta (sivu 62),
kun ääni ei toistu oikein.
Huomautuksia HDMIliitännöistä
• HDMI IN -liittimen audiosignaalitulo
viedään lähtönä SPEAKERS -liittimistä ja
HDMI TV OUT -liittimestä. Sitä ei viedä
mistään muista audioliittimistä.
• HDMI IN -liittimen videosignaalitulot
voidaan viedä lähtönä vain HDMI TV OUT
-liittimestä. Videotulosignaaleja ei voida
viedä VIDEO OUT -liittimistä tai
MONITOR OUT -liittimistä.
• Jos haluat kuunnella ääntä TV-kaiuttimista,
aseta asetus ”AUDIO OUT” tilaan
”TV+AMP” HDMI-valikosta (sivu 63). Jos
et voi toistaa monikanavaista ohjelmistoa,
aseta ”AMP”. Ääntä ei silloin toisteta TVkaiuttimista.
• Varmista, että kytket vastaanottimen päälle,
kun toistolaitteen video- ja audiosignaalit
viedään TV:hen vastaanottimen kautta. Jos
asetat asetuksen ”PASS THRU” tilaan
”OFF”, video- ja audiosignaaleja ei lähetetä,
kun virta on kytketty pois päältä.
• Super Audio CD -levyjen DSD-signaaleja ei
tuoda eikä viedä.
• Super Audio CD:n monikanava-/
stereoalueaudiosignaaleja ei viedä.
24FI
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMIliittimestä lähetettyjä audiosignaaleja
(näytetaajuus, bittipituus jne.). Tarkista
liitetyn laitteen asetukset, jos kuva on huona
tai ääntä ei kuulu HDMI-kaapelilla liitetystä
laitteesta.
• Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta
muutetaan näytetaajuutta, kanavien määrää
tai audiolähtösignaalin audiomuotoa.
• Kun liitetty laite ei ole yhteensopiva
kopiosuojaustekniikan (HDCP) kanssa,
HDMI TV OUT -liittimen kuva ja/tai ääni
voi olla vääristynyt tai ei toimi.
Siinä tapauksessa tarkista liitetyn laitteen
määritykset.
• Soittimen kuvaresoluutio saattaa vaatia
tiettyjä asetuksia, jotta voit nauttia
monikanavaisesta Linear PCM -äänestä.
Katso lisätietoja soittimen käyttöohjeesta.
• Kaikki HDMI-laitteet eivät tue kaikkia
toimintoja, jotka tietty HDMI-versio
määrittää. Esimerkiksi HDMI-versiota 1.4
tukevat laitteet eivät välttämättä tue äänen
paluukanavaa (ARC).
• Katso lisätietoja liitettyjen laitteiden
käyttöohjeista.
DVD-soittimen, DVD-tallentimen liittäminen
Liitännät
Seuraava kuva osoittaa, kuinka DVD-soitin tai DVD-tallennin liitetään.
DVD-soitin, DVD-tallennin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B*
C
D
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
A Koaksiaalinen digitaalijohto
(ei sisälly toimitukseen)
B Optinen digitaalijohto (ei sisälly
toimitukseen)
C Komponenttivideojohto (ei sisälly
toimitukseen)
D Videojohto (ei sisälly toimitukseen)
SUBWOOFER
SPEAKERS
Suositeltu liitäntä
Vaihtoehtoinen liitäntä
* Kun liität laitteen, jossa on OPTICAL-liitin, aseta
asetus ”A. ASSIGN” AUDIO-valikosta (sivu 62).
Huomautuksia
• DVD-tulopainikkeen alkuasetus on seuraava:
– RM-AAU071: DVD-soitin
– RM-AAU074: DVD-tallennin
Muuta kaukosäätimen DVD-tulopainikkeen
alkuasetus, jotta voit käyttää painiketta DVDsoittimen tai DVD-tallentimen hallintaan.
Lisätietoja varten katso ”Tulopainikkeiden
määrityksien muuttaminen” (sivu 65).
• Voit myös nimetä DVD-tulon uudelleen, jolloin se
voidaan näyttää vastaanottimen näytössä.
Lisätietoja varten katso ”Tulojen nimeäminen”
(sivu 35).
• Jos haluat tuoda monikanavaisen digitaaliaudion
DVD-soittimesta tai DVD-tallentimesta, aseta
digitaalisen audiolähtöasetus DVD-soittimesta tai
DVD-tallentimesta. Katso DVD-soittimen tai
DVD-tallentimen mukana toimitettua
käyttöohjetta.
25FI
Satelliittivirittimen, kaapelitelevisiovirittimen liittäminen
Seuraava kuva osoittaa, kuinka satelliittiviritin tai kaapelitelevisioviritin liitetään.
Satelliittiviritin, kaapelitelevisioviritin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
D
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
A Audiojohto (ei sisälly toimitukseen)
B Optinen digitaalijohto (ei sisälly
toimitukseen)
C Komponenttivideojohto (ei sisälly
toimitukseen)
D Videojohto (ei sisälly toimitukseen)
26FI
SUBWOOFER
SPEAKERS
Suositeltu liitäntä
Vaihtoehtoinen liitäntä
Huomautuksia
Seuraava kuva osoittaa, kuinka analogisilla
liittimillä varustettu laite, kuten videonauhuri,
DVD-tallennin jne., liitetään.
• Muuta kaukosäätimen VIDEO-tulopainikkeen
alkuasetus, jotta voit käyttää painiketta DVDtallentimen hallintaan. Lisätietoja varten katso
”Tulopainikkeiden määrityksien muuttaminen”
(sivu 65).
• Voit myös nimetä VIDEO-tulon uudelleen, jolloin
se voidaan näyttää vastaanottimen näytössä.
Lisätietoja varten katso ”Tulojen nimeäminen”
(sivu 35).
Videonauhuri, DVD-tallennin
Audiosignaalit
Videosignaalit
B
A
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Videojohto (ei sisälly toimitukseen)
B Audiojohto (ei sisälly toimitukseen)
27FI
Liitännät
Analogisella video- ja
audioliittimellä varustettujen
laitteiden liittäminen
5: Antennien liittäminen
Liitä mukana toimitettu AM-kehäantenni ja
FM-lanka-antenni.
Varmista ennen antennien liittämistä, että
verkkovirtajohto on irrotettu.
6: Verkkovirtajohdon
liittäminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Huomautuksia
• Ennen kuin liität verkkovirtajohdon, varmista, että
kaiutinjohtojen metalliset langat eivät kosketa
toisiaan SPEAKERS-terminaalien välissä.
• Liitä verkkovirtajohto tiukasti.
FM-lanka-antenni (vakiovaruste)
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
Verkkovirtajohto
AM
DVD IN
BD IN
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
FRONT
L
PR/
CR
SURROUND
R
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
L
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
R
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
SPEAKERS
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
VIDEO
Pistorasiaan
Huomautuksia
• Voit välttää häiriötä pitämällä AM-kehäantennin
etäällä vastaanottimesta ja muista laitteista.
• Varmista, että FM-lanka-antenni on kokonaan
laajennettu.
• Kun olet liittänyt FM-lanka-antennin, pidä se
mahdollisimman vaakasuorassa.
28FI
Vastaanottimen käyttöönotto
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa, alusta vastaanotin seuraavasti. Tätä
toimenpidettä voidaan käyttää myös
palauttamaan alkuasetukset muutosten
jälkeen.
Käytä vastaanottimen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
?/1
?/1
1
Sammuta vastaanotin
painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna 5
sekunnin ajan.
Kun ”CLEARING” on näkynyt näytössä
jonkin aikaa, ”CLEARED” tulee
näkyviin.
Kaikki muuttamasi tai säätämäsi
asetukset palautetaan alkuasetuksiksi.
(AUTO CALIBRATION)
(Vain ECE-, CEK- ja AU1aluekoodin mallit)
Tämä vastaanotin käyttää DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) -tekniikkaa, jonka
avulla voit suorittaa automaattisen
kalibroinnin seuraavasti:
• Tarkista jokaisen kaiuttimen ja
vastaanottimen välinen liitäntä.
• Säädä kaiuttimien tasoa.
• Mittaa jokaisen kaiuttimen etäisyys
kuuntelusijainnistasi.
DCAC on suunniteltu saamaan oikea
äänitasapaino huoneessasi. Voit kuitenkin
säätää kaiuttimien tasoja manuaalisesti
mieltymyksiesi mukaan. Lisätietoja varten
katso ”Kaiuttimien tason säätäminen (TEST
TONE)” (sivu 33).
Ennen Automaattisen
kalibroinnin suorittamista
Ennen kuin suoritat Automaattisen
kalibroinnin, tarkista seuraavat asiat:
• Asenna ja liitä kaiuttimet (sivu 16, 18).
• Liitä vain mukana toimitettu
mittausmikrofoni AUTO CAL MIC liittimeen. Älä liitä muita mikrofoneja tämän
liittimeen.
• Kytke mykistystoiminto pois päältä.
• Irrota kuulokkeet.
• Poista mahdolliset esteet mittausmikrofonin
ja kaiuttimien tieltä, jotta välttyisit
mittausvirheiltä.
• Varmista, että ympäristö on hiljainen, jotta
välttyisit melun vaikutukselta ja saisit
tarkemman mittauksen.
jatkuu
29FI
Vastaanottimen käyttöönotto
Vastaanottimen
alustaminen
Sopivien
kaiutinasetusten
kalibroiminen
automaattisesti
Huomautus
Kalibroinnin aikana kaiuttimista tuleva ääni on
erittäin voimakas. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää.
Ota lapset ja naapurusto huomioon.
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
Vihje
Kun kaiutin osoittaa mittausmikrofonia kohti, saat
tarkemman mittauksen.
?/1
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
BD
Automaattisen kalibroinnin
asettaminen
AM
Tulopainikkeet
Mittausmikrofoni
HDMI
TV OUT
ANTENNA
Y
IN
TV
PB/
CB
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
AMP
MENU
AUTO CAL
MIC
,
V/v/B/b
O
MENU
m
M
X
.
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
Liitä mukana toimitettu
mittausmikrofoni AUTO CAL
MIC -liittimeen.
2
Asenna mittausmikrofoni.
Aseta mittausmikrofoni
kuuntelupaikkaasi. Käytä tuolia tai
jalustaa niin, että mittausmikrofoni on
samalla korkeudella kuin korvasi.
30FI
1
2
Paina AMP MENU.
Valitse ”A. CAL” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
”START” tulee näkyviin.
3
Paina
.
Mittaus alkaa 5 sekunnissa.
Laskuri tulee näkyviin.
Mittauksen valmistumisessa kestää noin
muutama minuutti.
Seuraava taulukko näkyy näytössä, kun
mittaus alkaa.
Näyttö
Ympäristön
melutaso
NOISE.CHK
Kaiutinliitäntä
MEASURE ja SP DET.
tulevat vuorotellen
näkyviin*
Kaiuttimen taso
MEASURE ja GAIN
tulevat vuorotellen
näkyviin*
Kaiuttimen etäisyys MEASURE ja
DISTANCE tulevat
vuorotellen näkyviin*
* Vastaavien kaiuttimien osoittimet syttyvät
näyttöön mittauksen aikana.
Kun mittaus päättyy, ”COMPLETE” tulee
näkyviin ja asetukset rekisteröidään.
Vihjeitä
• Muut toiminnot kuin vastaanottimen kytkeminen
päälle tai pois päältä on deaktivoitu mittauksen
aikana.
• Mittauksia ei välttämättä voida suorittaa oikein tai
Automaattista kalibrointia ei voida suorittaa, kun
käytössä on erityiskaiuttimet, kuten
dipolikaiuttimet.
Automaattisen kalibroinnin
peruuttaminen
Automaattinen kalibrointitoiminto
peruutetaan, kun teet jonkin seuraavista
mittaustoimenpiteen aikana:
– Paina ?/1
– Paina MUTING (vain RM-AAU071) tai
(vain RM-AAU074)
– Paina tulopainikkeita tai käännä INPUT
SELECTOR -säädintä vastaanottimesta.
– Säädä äänenvoimakkuutta.
– Liitä kuulokkeet.
Virhe- ja varoituskoodit
Kun virhekoodi tulee näkyviin
Kun virhe huomataan Automaattisen
kalibroinnin aikana, virhekoodi tulee näkyviin
jaksoittain kunkin mittauksen jälkeen
seuraavasti:
Virhekoodi t tyhjä näyttö t (virhekoodi t
tyhjä näyttö)a) t PUSH t tyhjä näyttö t
ENTER
a) Tulee näkyviin, kun virhekoodeja on useampi kuin
yksi.
Virheen korjaaminen
1 Kirjoita virhekoodi muistiin.
2 Paina .
3 Sammuta vastaanotin painamalla ?/1.
4 Korjaa virhe.
Lisätietoja varten katso ”Virhekoodit ja
korjaukset” seuraavasta osiosta.
5 Kytke vastaanotin päälle ja suorita
Automaattinen kalibrointi uudelleen (sivu
30).
Kun olet valmis
Irrota mittausmikrofoni AUTO CAL MIC liittimestä.
31FI
Vastaanottimen käyttöönotto
Mittaus
Huomautuksia
• Automaattinen kalibrointi ei tunnista subwooferia.
Sen vuoksi kaikki subwoofer-asetukset säilytetään.
• Jos sinun on asetettava kaiutin uudelleen,
suosittelemme, että suoritat Automaattisen
kalibroinnin uudelleen, jotta voit nauttia surroundäänestä.
Virhekoodit ja korjaukset
Varoituskoodit ja ratkaisut
Virhekoodi
Varoitusk Selitys ja ratkaisu
oodi
Syy ja korjaus
ERROR 10 Ympäristö on liian meluinen.
Varmista, että ympäristö on hiljainen
Automaattisen kalibroinnin aikana.
WARN. 40 Ympäristö on liian meluinen.
Varmista, että ympäristö on hiljainen
Automaattisen kalibroinnin aikana.
ERROR 11 Kaiuttimet on asetettu liian lähelle
mittausmikrofonia. Aseta kaiuttimet
kauemmas mittausmikrofonista.
WARN. 60 Etukaiuttimen taso on alan
ulkopuolella. Asettele etukaiuttimet
uudelleen.c)
ERROR 12 Yhtään kaiutinta ei ole tunnistettu.
Varmista, että mittausmikrofoni on
liitetty oikein, ja suorita
Automaattinen kalibrointi uudelleen.
WARN. 62 Keskikaiuttimen taso on alan
ulkopuolella. Asettele keskikaiutin
uudelleen.c)
ERROR 20 Etukaiuttimia ei ole tunnistettu tai
vain yksi etukaiutin on tunnistettu.
Tarkista etukaiuttimien liitännät.
ERROR 21 Vain yksi takakaiutin on tunnistettu.
Tarkista takakaiuttimien liitännät.
Kun varoituskoodi tulee
näkyviin
Automaattisen kalibroinnin aikana
varoituskoodi kertoo tietoja mittaustuloksista.
Varoituskoodi tulee näkyviin jaksoittain
seuraavasti:
Varoituskoodi t tyhjä näyttö t
(varoituskoodi t tyhjä näyttö)b) t PUSH
t tyhjä näyttö t ENTER
b)
Tulee näkyviin, kun varoituskoodeja on useampi
kuin yksi.
Voit valita hylkääväsi varoituskoodin, koska
Automaattinen kalibrointi säätää asetuksia
automaattisesti. Voit myös muuttaa asetuksia
manuaalisesti.
Asetusten muuttaminen
manuaalisesti
1 Kirjoita varoituskoodi muistiin.
2 Paina .
3 Sammuta vastaanotin painamalla ?/1.
4 Noudata seuraavassa osiossa
”Varoituskoodit ja ratkaisut” olevaa
ratkaisua.
5 Kytke vastaanotin päälle ja suorita
Automaattinen kalibrointi uudelleen (sivu
30).
32FI
WARN. 63 Vasemman takakaiuttimen taso on
alan ulkopuolella. Asettele vasen
takakaiutin uudelleen.c)
WARN. 64 Oikean takakaiuttimen taso on alan
ulkopuolella. Asettele oikea
takakaiutin uudelleen.c)
WARN. 70 Etukaiuttimen etäisyys on alan
ulkopuolella. Asettele etukaiuttimet
uudelleen.c)
WARN. 72 Keskikaiuttimen etäisyys on alan
ulkopuolella. Asettele keskikaiutin
uudelleen.c)
WARN. 73 Vasemman takakaiuttimen etäisyys on
alan ulkopuolella. Asettele vasen
takakaiutin uudelleen.c)
WARN. 74 Oikean takakaiuttimen etäisyys on
alan ulkopuolella. Asettele oikea
takakaiutin uudelleen.c)
c) Lisätietoja
sivulla 17.
varten katso ”Huomautus” ja ”Vihje”
4
Kaiuttimien tason
säätäminen
Voit säätää kaiuttimien tasoja, kun kuuntelet
testiääntä kuuntelusijainnistasi.
BD
DVD
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
*xxx esittää kaiutinkanavaa.
Huomautus
Kaiuttimien sijaintiasetuksista riippuen
testiääni ei välttämättä kuulu kaikista
kaiuttimista, vaikka valitsisit kohdan
”AUTO xxx”.
Tulopainikkeet
5
Katso lisätietoja varten LEVEL-valikko
(sivu 58).
AMP
MENU
Vihjeitä
,
V/v/B/b
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien tasoa
samanaikaisesti, paina MASTER VOL +/–
(vain RM-AAU071) tai 2 +/–
(vain RM-AAU074). Voit myös käyttää
vastaanottimen MASTER VOLUME säädintä.
• Säädetty arvo näkyy näytössä säädön aikana.
O
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
2
3
Säädä kaiuttimien tasoja
LEVEL-valikon avulla niin, että
testiääni kuulostaa samalta
jokaisesta kaiuttimesta.
Paina AMP MENU.
Valitse ”LEVEL” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina
sitten
tai b.
Valitse ”T. TONE” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
.
6
Toista vaiheet 1-4 valitaksesi
kohdan ”OFF”.
Voit myös painaa mitä tahansa
tulopainiketta.
Testiääni sammuu.
Kun testiääntä ei kuulu
kaiuttimista
• Kaiutinjohdot eivät ehkä ole tiukasti kiinni.
• Kaiutinjohdoissa voi olla
oikosulkuongelma.
Kun testiääni kuuluu muusta
kaiuttimesta kuin näytössä
osoitetusta kaiuttimesta
Liitettyjen kaiuttimien kaiutinsijoittelua ei ole
asetettu oikein. Varmista, että kaiutinliitännät
ja kaiutinsijoittelu vastaavat toisiaan.
33FI
Vastaanottimen käyttöönotto
Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta
seuraavassa järjestyksessä:
Etuvasen t Keski t Etuoikea t
Takaoikea t Takavasen t Subwoofer
(TEST TONE)
SAT/
CATV
Valitse ”AUTO xxx*”
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti.
6
Perustoiminnot
Voit myös käyttää vastaanottimen
painikkeita 2CH/A. DIRECT, A.F.D.,
MOVIE tai MUSIC.
Lisätietoja varten katso sivu 41.
Toisto
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Voit nauttia surround-äänestä
painamalla SOUND FIELD +/–.
Tulopainikkeet
Mykistystoiminnon
aktivoiminen
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
Paina kaukosäätimestä MUTING (vain
RM-AAU071) tai
(vain RM-AAU074).
Voit peruuttaa mykistystoiminnon tekemällä
jonkin seuraavista toiminnoista.
• Paina uudelleen MUTING (vain
RM-AAU071) tai
(vain RM-AAU074).
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Kytke vastaanotin pois päältä.
• Suorita Automaattinen kalibrointi
MENU
m
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
.
X
x
>
MUTING/
1
2
3
Jotta välttyisit kaiuttimien
vahingoittumiselta
M
Vähennä äänenvoimakkuutta ennen kuin
sammutat vastaanottimen.
SOUND
FIELD +/–
Kytke liitetty laite päälle.
Kytke vastaanotin päälle.
Valitse haluamasi laite
painamalla jotakin
tulopainikkeista.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
Valittu tulo näkyy näytössä.
4
5
Aloita toisto lähteestä.
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–
(vain RM-AAU071) tai 2 +/–
(vain RM-AAU074).
Voit myös käyttää vastaanottimen
MASTER VOLUME -säädintä.
34FI
Tulojen nimeäminen
Voit antaa korkeintaan 8-merkkisen nimen
tuloille (lukuun ottamatta tuloa TUNER) ja
näyttää sen vastaanottimen näytössä.
Tällä tavalla voi kätevästi nimetä liittimet
liitettyjen laitteiden mukaan.
1
Tietojen näyttäminen
näytössä
Voit tarkistaa äänikentän jne. vaihtamalla
näytön tietoja.
Valitse tulo, jolle haluat luoda
indeksinimen, painamalla
tulopainiketta.
DISPLAY
Perustoiminnot
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
4
Paina AMP MENU.
Valitse ”SYSTEM” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Valitse ”NAME IN” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Osoitin välähtää ja voit valita merkin.
5
Valitse merkki painamalla
V/v ja siirrä osoitin sitten
seuraavaan sijaintiin
painamalla B/b.
Jos teet virheen
Paina painikkeita B/b, kunnes merkki,
jota haluat muuttaa, alkaa vilkkua. Valitse
sitten oikea merkki painamalla V/v.
Vihjeitä
• Voit valita hahmotyypin seuraavasti
painamalla V/v.
Aakkoset (iso kirjain) t Numerot t
Symbolit
• Jos haluat syöttää tyhjän välin, paina b
valitsematta merkkiä.
6
Paina
.
Antamasi nimi rekisteröidään.
O
Paina toistuvasti DISPLAY.
Aina kun painat painiketta, näyttö siirtyy
seuraavaan tilaan seuraavasti:
Kaikki tulot, lukuun ottamatta
FM- ja AM-kaistoja.
Tulon indeksinimia) t Valittu tulo t
Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuuden taso t
Suoratoistotiedot
FM- ja AM-kaista
Ohjelmapalvelunimib) tai esiasetetun aseman
nimia) t Taajuus t Ohjelmatyypin
ilmaisinb) t Radioteksti-ilmaisinb) t
Nykyisen ajan ilmaisin (24 tunnin
järjestelmätila)b) t Käytössä oleva
äänikenttä t Äänenvoimakkuuden taso
a)
Indeksinimi näkyy vain, kun olet määrittänyt
sellaisen tulolle tai esiasetetulle asemalle (sivu 35,
40). Indeksinimi ei näy, jos vain tyhjiä
välilyöntejä on kirjoitettu tai se on sama kuin
tulonimi.
b) Vain RDS-vastaanoton aikana (Vain ECE-, CEK- ja
AU1-aluekoodien mallit) (sivu 41).
Huomautus
Kaikkien kielten merkkejä ei välttämättä näytetä.
35FI
Uniajastimen käyttö
Tallentaminen
Voit asettaa vastaanottimen sammumaan
automaattisesti tiettyyn aikaan.
Voit tallentaa video-/audiolaitteen signaalia
vastaanottimen avulla. Katso lisätietoja
tallennuslaitteen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Tallennusmedialle
tallentaminen
O
MENU
1
2
3
4
Paina AMP MENU.
Valitse ”SYSTEM” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Valitse ”SLEEP” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Valitse haluamasi esiasetettu
aika painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
.
Näyttö vaihtuu seuraavasti:
OFF y 0-30-00 y 1-00-00 y
1-30-00 y 2-00-00
Kun uniajastin on käytössä, ”SLEEP”-osoitin
syttyy näytössä.
Huomautus
Laskuri näkyy tulee näkyviin 1 minuuttia ennen
kuin vastaanotin sammuu.
Vihje
Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan toistamalla edellä
olevat vaiheet 1–3. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä.
36FI
1
Valitse toistolaite painamalla
jotakin tulopainikkeista.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Valmistele toistolaite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi videonauhuriin
videonauha, jonka haluat kopioida.
3
Valmistele tallennuslaite.
Aseta tyhjä videonauha tms.
tallennuslaitteeseen (VIDEO)
tallentamista varten.
4
Aloita tallennus
tallennuslaitteessa ja aloita
sitten toisto toistolaitteessa.
Huomautuksia
• Joissakin lähteissä on kopiosuojauksia
tallentamisen estämiseksi. Siinä tapauksessa et
välttämättä pysty tallentamaan lähteestä.
• Vain analogiset signaalit viedään analogisesta
lähtöliittimestä (tallentamista varten).
• HDMI-ääntä ei voida tallentaa.
Aseman virittäminen
automaattisesti (Automaattinen
viritys)
Virittimen toiminnot
FM-/AM-radion
kuunteleminen
Voit kuunnella FM- ja AM-lähetyksiä
sisäisellä virittimellä. Ennen käyttöä varmista,
että olet liittänyt FM- ja AM-antennit
vastaanottimeen (sivu 28).
Vihje
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
2
Paina TUNING + tai TUNING –.
Skannaa pienimmästä suurimpaan
painamalla TUNING + tai skannaa
suurimmasta pienimpään painamalla
TUNING –.
Vastaanotin lopettaa skannaamisen aina,
kun asema vastaanotetaan.
Aluekoodi
FM
AM
U2, CA2
100 kHz
10 kHz*
Vastaanottimen ohjainten
käyttäminen
ECE, CEK, AU1
50 kHz
9 kHz
1 Valitse FM- tai AM-kaista kääntämällä
* AM-viritysskaalaa voidaan muuttaa (sivu 38).
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
TUNER
TUNING MODE.
Numeropainikkeet
ENTER
D. TUNING
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
TUNING
+/–
m
.
M
X
x
INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”AUTO” painamalla toistuvasti
>
3 Paina TUNING + tai TUNING –.
Jos FM-stereovastaanotto on
heikko
Jos FM-stereovastaanotto on heikko ja
näytössä vilkkuu ”ST”, valitse monauraalinen
audio, jotta ääni ei vääristy niin paljoa.
1 Paina AMP MENU.
2 Valitse ”TUNER” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina sitten
tai b.
3 Valitse ”FM MODE” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina sitten
tai b.
4 Valitse ”MONO” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina sitten .
5 Voit palata stereotilaan toistamalla vaiheet
1–4 ja valitsemalla kohdan ”STEREO”
vaiheessa 4.
SHIFT
37FI
Virittimen toiminnot
Aluekoodi vaikuttaa suoranvirityksen skaalaan
seuraavan taulukon mukaan. Jos haluat lisätietoja
aluekoodeista, katso sivu 4.
1
Aseman virittäminen suoraan
(Suoraviritys)
Voit antaa aseman taajuuden suoraan
käyttämällä numeropainikkeita.
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
AM-viritysasteikon
muuttaminen
(Vain U2- ja CA2-aluekoodin mallit)
Voit muuttaa AM-viritysasteikkoa 9 kHz:iin
tai 10 kHz:iin vastaanottimen painikkeilla.
?/1
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
?/1
2
3
Paina D.TUNING.
Paina ja pidä painettuna SHIFT,
ja syötä sitten taajuus
painamalla numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
• U2- ja CA2-aluekoodin mallit:
Valitse 1 b 0 b 2 b 5
• ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin:
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
4
Paina ja pidä painettuna SHIFT,
ja paina sitten ENTER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Vihje
Jos olet virittänyt AM-aseman, säädä AMkehäantennin suuntaa ihanteellista vastaanottoa
varten.
Jos et voi virittää asemaa
Varmista, että olet syöttänyt oikean taajuuden.
Jos et, toista vaiheet 2-4. Jos et vieläkään voi
virittää asemaa, taajuus ei ole käytössä
alueellasi.
38FI
TUNING MODE
1
Sammuta vastaanotin
painamalla ?/1.
2
Kun pidät painiketta TUNING
MODE painettuna, paina ?/1.
3
Muuta nykyinen AMviritysasteikko 9 kHz:iin (tai
10 kHz:iin).
Voit palauttaa asteikon 10 kHz:iin (tai
9 kHz:iin) toistamalla edellä olevan
toimenpiteen.
Huomautus
Kaikki esiasetetut asemat tyhjennetään, jos muutat
viritysasteikkoa.
4
FM-/AM-radioasemien
esiasettaminen
Voit esiasettaa jopa 30 FM-asemaa ja 30 AMasemaa. Sen jälkeen voit helposti virittää
aseman, jota kuuntelet usein.
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
BD
TUNER
Voit valita esiasetuksen numeron myös
painamalla PRESET + tai PRESET –.
5
Paina ja pidä painettuna SHIFT,
ja paina sitten ENTER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Asema on tallennettu valittuun
esiasetuksen numeroon.
Numeropainikkeet
ENTER
6
Voit esiasettaa toisen aseman
toistamalla vaiheet 1-5.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
m
.
M
X
x
>
PRESET
+/–
SHIFT
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiasetettava kanava
Automaattisella virityksellä
(sivu 37) tai Suoraviritystä (sivu
38).
Valitse tarvittaessa FM-vastaanottotila
(sivu 37).
3
Paina MEMORY.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
39FI
Virittimen toiminnot
MEMORY
Paina ja pidä painettuna SHIFT,
ja valitse sitten esiasetuksen
numero painamalla
numeropainikkeita.
Esiasetetuille asemille viritys
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
2
4
Valitse ”TUNER” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
5
Valitse ”NAME IN” painamalla
V/v -painikkeita toistuvastija
paina sitten
tai b.
Valitse haluamasi esiasetettu
asema painamalla toistuvasti
PRESET + tai PRESET –.
Aina kun painat painiketta, voit valita
esiasetetun aseman seuraavasti:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
Osoitin välähtää ja voit valita merkin.
6
27
Jos teet virheen
Paina painikkeita B/b, kunnes merkki,
jota haluat muuttaa, alkaa vilkkua. Valitse
sitten oikea merkki painamalla V/v.
Voit valita haluamasi esiasetetun aseman
myös painamalla ja pitämällä painettuna
SHIFT-painikkeen, ja painamalla sitten
numeropainikkeita. Voit syöttää valinnan
painamalla ja pitämällä painettuna
SHIFT-painikkeen, ja painamalla sitten
ENTER.
Vastaanottimen ohjainten
käyttäminen
1 Valitse FM- tai AM-kaista kääntämällä
säädintä INPUT SELECTOR.
2 Valitse ”PRESET” painamalla toistuvasti
TUNING MODE.
3 Valitse haluamasi esiasetettu asema
painamalla TUNING + tai TUNING –.
Esiasetettujen asemien
nimeäminen
1
Valitse FM- tai AM-kaista
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiasetetulle kanavalle,
jolle haluat luoda indeksinimen
(sivu 40).
3
Paina AMP MENU.
40FI
Valitse merkki painamalla V/v ja
siirrä osoitin sitten seuraavaan
sijaintiin painamalla B/b.
Vihjeitä
• Voit valita hahmotyypin seuraavasti
painamalla V/v.
Aakkoset (iso kirjain) t Numerot t
Symbolit
• Jos haluat syöttää tyhjän välin, paina b
valitsematta merkkiä.
7
Paina
.
Antamasi nimi rekisteröidään.
Huomautus (Vain ECE-, CEK- ja AU1aluekoodin mallit)
Kun nimeät RDS-aseman ja virität kyseiselle
asemalle, ohjelmapalvelunimi näkyy antamasi
nimen sijaan. (Et voi muuttaa ohjelmapalvelunimeä.
Ohjelmapalvelunimi korvaa antamasi nimen.)
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
(Vain ECE-, CEK- ja AU1aluekoodin mallit)
Tämä vastaanotin tukee radiotietojärjestelmää
(RDS), jonka avulla voit radioasemat voivat
lähettää lisätietoja tavallisen ohjelmasignaalin
ohessa. Tämä vastaanotin tarjoaa käteviä
RDS-toimintoja, kuten ohjelmapalvelunimen
näytön.
Surround-äänestä nauttiminen
Äänikentän valitseminen
Tämä vastaanotin voi luoda monikanavaista
surround-ääntä. Voit valita jonkin
vastaanottimen esiohjelmoiduista,
optimoiduista äänikentistä.
.
X
x
>
SOUND
FIELD +/–
Huomautuksia
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse vain FM-kaistan asema
Suoravirityksellä (sivu 38),
Automaattisella virityksellä (sivu
37) tai Esiasetetulla virityksellä
(sivu 40).
Kun virität aseman, joka tukee RDSpalveluita, ”RDS” syttyy ja
ohjelmapalvelunimi näkyy näytössä.
Huomautus
RDS ei välttämättä toimi oikein, jos viritetty asema
ei lähetä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
Vihje
Kun ohjelmapalvelunimi näkyy, voit tarkistaa
taajuuden painamalla toistuvasti DISPLAY (sivu
35).
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla toistuvasti SOUND
FIELD +/–.
Voit myös painaa vastaanottimen painikkeita
2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE tai MUSIC.
2-kanavainen äänitila
Voit vaihtaa äänilähdön 2-kanavaiseksi
ääneksi riippumatta käyttämäsi ohjelmiston
tallennusmuodoista, liitetystä toistolaitteesta
tai vastaanottimen äänikenttäasetuksista.
x 2CH ST. (2-kanavainen stereo)
Vastaanotin vie äänen vain vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta. Subwooferista ei
kuulu ääntä.
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
kokonaan äänikentän prosessoinnin ja
monikanavaiset surround-muodot miksataan
2-kanavaisiksi, lukuun ottamatta LFEsignaalia.
jatkuu
41FI
Surround-äänestä nauttiminen
• RDS toimii vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät toimita RDS-palvelua tai
muita vastaavantyyppisiä palveluita. Jos et tiedä
alueesi RDS-palveluita, ota yhteyttä paikalliseen
radioasemaan lisätietoja varten.
x A.DIRECT (Analog direct)
Voit kytkeä valitun tulon audio 2-kanavaiseksi
analogiseksi tuloksi. Tämän toiminnon avulla
voit nauttia laadukkaista analogisista lähteistä
ilman mitään säätöjä.
Kun käytät tätä toimintoa, vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimen tasoa
voidaan säätää.
Huomautuksia
• Kun kuulokkeet on liitetty, ”HP DIR” tulee
näkyviin.
• Et voi valita Analog Direct -asetusta, kun tuloksi
on valittu BD, DVD tai DMPORT.
Auto Format Direct (A.F.D.) -tila
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
kuunnella laadukasta ääntä ja valita purkutilan
2-kanavaisen stereoäänen kuuntelemiseksi
monikanavaisena.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Esiasettaa äänen sellaiseksi, kuin se oli
tallennettu/koodattu lisäämättä mitään
surround-tehosteita.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Toistaa 2 -kanavaisen vasemman/oikean
signaalin kaikista kaiuttimista.
Ääntä ei kuitenkaan välttämättä toisteta
kaikista kaiuttimista kaiutinasetuksista
riippuen.
Elokuvatila
Voit hyötyä surround-äänestä yksinkertaisesti
valitsemalla jonkin vastaanottimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat
elokuvateattereiden jännittävän ja voimakkaan
äänen kotiisi.
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX
DCS)
Toistaa Sony Pictures Entertainment ”Cary
Grant Theater” -elokuvatuotantostudion
ääniominaisuudet. Tämä on tavallinen tila,
joka sopii lähes kaikkien elokuvatyyppien
kanssa.
42FI
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX
DCS)
Toistaa Sony Pictures Entertainment ”Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion
ääniominaisuudet. Tämä tila on ihanteellinen
paljon äänitehosteita sisältävien scifi- ja
toimintaelokuvien katsomiseen.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX
DCS)
Toistaa Sony Pictures Entertainment musiikkistudion ääniominaisuudet. Tämä tila
on ihanteellinen musikaalien tai
orkesterimusiikkia sisältävien elokuvien
katsomiseen.
x V. M. DIM (V. Multi Dimension
DCS)
Luo useita virtuaalikaiuttimia yhdestä
todellisten taka-kaiuttimien parista.
x PLII MV (Pro Logic II Movie)
Suorittaa Dolby Pro Logic II Movie -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
Dolby Surround -koodatuille elokuville.
Lisäksi tämä tila voi toistaa äänen 5.1kanavaisena dubattujen tai vanhojen
elokuvien katsomista varten.
Musiikkitila
Voit hyötyä surround-äänestä yksinkertaisesti
valitsemalla jonkin vastaanottimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat
konserttisalien jännittävän ja voimakkaan
äänen kotiisi.
x HALL (Sali)
Toistaa klassisen konserttisalin akustiikan.
x JAZZ (Jazzklubi)
Toistaa jazzklubin akustiikan.
x CONCERT (Konsertti)
Toistaa 300 hengelle tarkoitetun livehuoneen
akustiikan.
Huomautuksia äänikentistä
Toistaa suuren, avoimen stadionin tunnun.
• Kaiutinsijoittelun asetuksista riippuen
kaikki äänikentät eivät välttämättä ole
käytettävissä.
• Virtuaalikaiuttimia tuottamat tehosteet
voivat lisätä häiriötä toistosignaalissa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka käyttävät
virtuaalikaiuttimia, et voi kuulla mitään
ääntä, joka tulee suoraan takakaiuttimista.
• Musiikin ja elokuvien äänikentät eivät toimi
seuraavissa tilanteissa.
– Signaaleja, joiden näytetaajuus on yli
48 kHz, vastaanotetaan.
– Analog Direct on valittuna.
• Kun monikanavaisia Linear PCM signaaleja vastaanotetaan HDMI IN liittimen kautta, ”A.F.D. AUTO” valitaan
automaattisesti.
• Kun jokin musiikin äänikentistä on valittu,
ääntä ei kuulu subwooferista, jos kaikki
kaiuttimet on asetettu tilaan ”LARGE”
SPEAKER-valikosta. Ääni kuitenkin
toistetaan subwooferista, jos
– digitaalinen tulosignaali sisältää LFEsignaaleja.
– etu- ja takakaiuttimet on asetettu tilaan
”SMALL”.
– elokuvan äänikenttä on valittu.
– kannettava audio on valittu.
x SPORTS (Urheilu)
Toistaa urheilulähetyksen tunnun.
x PORTABLE (Kannettavan audion
parantaja)
Toistaa selkeästi parannetun äänen
kannettavasta audiolaitteesta. Tämä tila on
ihanteellinen MP3-tiedostoille ja muulle
pakatulle musiikille.
x PLII MS (Pro Logic II Music)
Suorittaa Dolby Pro Logic II Music -tilan
purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
Kun kuulokkeet on liitetty
Voit valita tämän äänikentän vain, jos
kuulokkeet on liitetty vastaanottimeen.
x HP 2CH (2-kanavaiset
kuulokkeet)
Tämä tila valitaan automaattisesti, jos käytät
kuulokkeita (lukuun ottamatta tilaa Analog
Direct). Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet
ohittavat kokonaan äänikentän prosessoinnin
ja monikanavaiset surround-muodot
miksataan 2-kanavaisiksi, lukuun ottamatta
LFE-signaaleja.
x HP DIR (Kuulokkeet suoraan)
Vie analogiset signaalit prosessoimatta niitä
taajuuskorjaimessa, äänikentässä jne.
Jos liität subwooferin
Tämä vastaanotin luo matalataajuisen
signaalin subwooferille vietäväksi, kun LFEsignaalia ei ole. Se on alipäästötehoste, joka
viedään subwooferista 2-kanavaiseen
signaaliin.
Vihjeitä
• Voit tunnistaa DVD-ohjelmiston jne.
koodausmuodon katsomalla pakkauksen logoa.
• Äänikentät, joissa on DCS -merkki, käyttävät
DCS-tekniikkaa. Jos haluat lisätietoja Digital
Cinema Sound (DCS) -tilasta, katso ”Sanasto”
(sivu 66).
Elokuvan/musiikin surroundtehosteiden kytkeminen pois
päältä
Valitse ”2CH ST.” tai ”A.F.D. AUTO”
painamalla toistuvasti SOUND FIELD +/–.
Voit myös valita tilan ”2CH ST.” painamalla
vastaanottimesta toistuvasti 2CH/A.DIRECT
tai tilan ”A.F.D. AUTO”painamalla
vastaanottimesta toistuvasti A.F.D.
43FI
Surround-äänestä nauttiminen
x STADIUM (Stadion)
Kun liität Blu-ray-soittimen tai muun uuden sukupolven HD-soittimen
Digitaaliset audiomuodot, joita tämä vastaanotin voi purkaa, riippuvat liitetyn laitteen digitaalisista
audiotuloliittimistä. Tämä vastaanotin tukee seuraavia audiomuotoja.
Audiomuoto
Kanavien
maksimimäärä
Toistolaitteen ja vastaanottimen liittäminen
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
DTS
5.1
a
a
Monikanavainen Linear PCM a)
7.1b)
×
a
a) Audiosignaalit viedään toisessa muodossa, jos toistolaite ei hyväksy kyseistä muotoa. Lisätietoja voit katsoa
b)
liitetyn toistolaitteen käyttöohjeesta.
Signaali miksataan 5.1-kanavaiseksi.
44FI
Surround-tehosteista
nauttiminen pienellä
äänenvoimakkuudella
(NIGHT MODE)
Tämän toiminnon avulla voit säilyttää
teatterinkaltaisen ympäristön pienillä
äänenvoimakkuuksilla. Tätä toimintoa
voidaan käyttää yhdessä muiden äänikenttien
kanssa.
Kun katselet elokuvaa myöhään yöllä, voit
kuulla dialogin selkeästi pienelläkin
äänenvoimakkuudella.
Äänikenttien
palauttaminen
alkuasetuksiin
Käytä vastaanottimen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
?/1
?/1
MUSIC
,
V/v/B/b
O
MENU
1
2
Paina AMP MENU.
3
Valitse ”NIGHT M.” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Valitse ”NIGHT. ON”
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
.
1
Sammuta vastaanotin
painamalla ?/1.
2
Kun pidät painiketta MUSIC
painettuna, paina ?/1.
”S.F. CLEAR” tulee näkyviin ja kaikki
äänikentät palautetaan alkuasetuksiin.
Valitse ”AUDIO” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina
sitten
tai b.
Huomautus
Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:
–Signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz,
vastaanotetaan.
–Analog Direct on valittuna.
Vihje
Kun NIGHT MODE on kytketty päälle,
”D. RANGE” asetetaan automaattisesti tilaan
”COMP. MAX”.
45FI
Surround-äänestä nauttiminen
AMP
MENU
”BRAVIA” Sync -ominaisuudet
Mikä on ”BRAVIA” Sync?
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva sellaisten
Sonyn TV:iden, Blu-ray-/DVD-soittimien,
AV-vahvistimien jne. kanssa, joissa on
HDMI-Ohjaus-toiminto.
Kun liität HDMI-kaapelilla (ei sisälly
toimitukseen) Sonyn laitteita, jotka ovat
yhteensopivia ”BRAVIA” Sync -toiminnon
kanssa, käyttäminen on entistä helpompaa
seuraavasti:
• Toisto yhdellä painalluksella (sivu 47)
• Järjestelmän äänenhallinta (sivu 48)
• Järjestelmän virrankatkaisu (sivu 49)
• Teatteritilan synkronointi (sivu 50)
• Äänen paluukanava (sivu 50)
HDMI-Ohjaus on vastavuoroinen
ohjaustoimintostandardi, jota HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) käyttää
HDMI-liitännälle (High-Definition
Multimedia Interface).
Suosittelemme, että liität vastaanottimen
tuotteisiin, jotka tukevat ”BRAVIA” Sync toimintoa.
Huomautus
Liitetyn laitteen mukaan HDMI-Ohjaus ei
välttämättä toimi. Katso lisätietoja laitteen
käyttöohjeesta.
“BRAVIA” Sync toiminnon valmistelu
Vastaanotin on yhteensopiva ”HDMI-ohjaus Pika-asetus” -toiminnon kanssa.
• Jos TV on yhteensopiva ”HDMI-ohjaus Pika-asetus” -toiminnon kanssa, voit asettaa
vastaanottimen ja toistolaitteen HDMIOhjaus-toiminnon automaattisesti
asettamalla TV:n (sivu 46).
• Jos TV ei ole yhteensopiva ”HDMI-ohjaus Pika-asetus” -toiminnon kanssa, aseta
vastaanottimen ja toistolaitteen ja TV:n
HDMI-Ohjaus-toiminto erikseen (sivu 47).
Jos TV on yhteensopiva ”HDMIohjaus - Pika-asetus” toiminnon kanssa
Vastaanottimen HDMI-Ohjaus-toiminto
voidaan kytkeä päälle samalla, kun TV:n
HDMI-ohjaustoiminto kytketään päälle.
1 Liitä vastaanotin, TV ja toistolaitteet
HDMI-liitännällä (sivu 22).
(Vastaavien laitteiden on oltava
yhteensopivia HDMI-Ohjaus-toiminnon
kanssa.)
2 Kytke vastaanotin, TV ja toistolaitteet
päälle.
3 Kytke TV:n HDMI-Ohjaus-toiminto
päälle.
Vastaanottimen ja kaikkien liitettyjen
laitteiden HDMI-Ohjaus-toiminto
kytketään samalla päälle. Kun asetus on
valmis, näkyviin tulee ”COMPLETE”.
Lisätietoja TV:n asettamisesta voit katsoa
TV:n mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
46FI
Jos TV ei ole yhteensopiva
”HDMI-ohjaus - Pika-asetus” toiminnon kanssa
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
1 Suorita vaiheet, jotka on kuvattu
kohdassa ”Jos TV on yhteensopiva
”HDMI-ohjaus - Pika-asetus” toiminnon kanssa” (sivu 46).
2 Paina AMP MENU.
3 Valitse ”HDMI” painamalla V/v painikkeita toistuvasti ja paina sitten
tai b.
4 Valitse ”CTRL.HDMI” painamalla V/v
5 Valitse ”CTRL ON” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina sitten
.
HDMI-Ohjaus-toiminto aktivoidaan.
6 Aseta liitetyn laitteen HDMI-Ohjaus-toiminto päälle.
Jos liitetyn laitteen HDMI-Ohjaus-toiminto
on jo päällä, asetusta ei tarvitse muuttaa.
Lisätietoja TV:n ja liitettyjen laitteiden
asettamisesta voit katsoa laitteiden mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
Huomautuksia
(Toisto yhdellä painalluksella)
Voit käynnistää vastaanottimeen HDMIliitännällä liitetyt laitteet yksinkertaisella
toiminnolla (yksi painallus).
Voit nauttia liitettyjen laitteiden äänestä/
kuvasta.
Kun asetat asetuksen ”PASS THRU” tilaan
”AUTO” tai ”ON”, ääni ja kuva voidaan viedä
vain TV:stä, kun vastaanotin on
valmiustilassa.
Kun aloitat liitettyjen laitteiden toiston,
vastaanottimen ja TV:n toimintoja
yksinkertaistetaan seuraavasti:
Vastaanotin ja TV
Kytkeytyy päälle (jos valmiustilassa)
r
Vaihtaa sopivaan HDMI-tuloon
Huomautuksia
• TV:stä riippuen sisällön alkua ei välttämättä
näytetä.
• Asetuksista riippuen vastaanotin ei välttämättä
kytkeydy päälle, kun ”PASS.THRU” on asetettu
tilaan ”AUTO” tai ”ON”.
Vihje
Voit myös valita liitetyn laitteen, kuten DVD-/Bluray-soittimen käyttämällä TV-valikkoa. Vastaanotin
ja TV kytkeytyvät automaattisesti sopivaan HDMItuloon.
• Ennen kuin suoritat ”HDMI-ohjaus - Pika-asetus”
-toiminnon TV:stä, varmista, että TV, liitetyt
laitteet ja vastaanotin ovat päällä.
• Jos toistolaitteet eivät toimi ”HDMI-Ohjaus- Pika-asetus” -toiminnon asettamisen jälkeen,
tarkista TV:n HDMI-Ohjaus-asetukset.
• Jos liitetyt laitteet eivät tue ”HDMI-ohjaus - Pikaasetus” -toimintoa, HDMI-Ohjaus-toiminto on
asetettava liitettyihin laitteisiin ennen kuin suoritat
television ”HDMI-ohjaus - Pika-asetus” toiminnon.
47FI
”BRAVIA” Sync -ominaisuudet
-painikkeita toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Laitteiden toisto yhdellä
painalluksella
Huomautuksia
TV-äänestä nauttiminen
vastaanottimeen
liitettyjen kaiuttimien
kautta
(Järjestelmän äänenhallinta)
Voit helposti nauttia TV-äänestä
vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien kautta.
Voit käyttää Järjestelmän äänenhallinta toimintoa TV-valikon avulla. Lisätietoja voit
katsoa TV:n käyttöohjeesta.
TV
Asettaa
Järjestelmän
äänenhallinta päälle
Minimoi TV:n
äänenvoimakkuuden
Vastaanotin
•
Kytkeytyy
päälle (jos
standby-tilassa)
• Vaihtaa
sopivaan
HDMI-tuloon
Vie
TV-ääntä
Voit käyttää myös Järjestelmän äänenhallinta toimintoa seuraavasti:
• Jos kytket vastaanottimen päälle, kun TV on
kytketty päälle, Järjestelmän äänenhallinta toiminto kytketään automaattisesti päälle ja
TV-ääni toistetaan vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista. Jos kuitenkin kytket
vastaanottimen pois päältä, ääni toistetaan
TV-kaiuttimista.
• Kun lisäät TV:n äänenvoimakkuutta,
vastaanottimen äänenvoimakkuutta lisätään
samalla.
48FI
• Jos Järjestelmän äänenhallinta ei toimi TVasetusten mukaisesti, katso TV:n käyttöohjeesta
lisätietoja.
• Kun asetus ”CTRL.HDMI” on asetettu tilaan
”CTRL ON”, HDMI-valikon ”AUDIO.OUT”asetukset asetetaan automaattisesti Järjestelmän
äänenhallinta-asetusten mukaisesti.
• Kun liität TV:n, jossa ei ole Järjestelmän
äänenhallinta -toimintoa, Järjestelmän
äänenhallinta -toiminto ei toimi.
• Jos TV kytketään päälle ennen vastaanotinta, TVääntä ei kuulu heti.
Huomautuksia
Vastaanottimen
sammuttaminen TV:n
kanssa
(Järjestelmän virrankatkaisu)
• Aseta TV:n asetus Standby Synchro päälle ennen
kuin käytät Järjestelmän virrankatkaisu -toimintoa.
Lisätietoja voit katsoa TV:n käyttöohjeesta.
• Tilasta riippuen liitetyt laitteet eivät välttämättä
sammu. Lisätietoja voit katsoa liitettyjen laitteiden
käyttöohjeista.
Kun kytket TV:n pois päältä TV:n
kaukosäätimen POWER-painikkeella,
vastaanotin ja liitetyt laitteet sammuvat
automaattisesti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
kaukosäädintä TV:n sammuttamiseen.
TV ?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
”BRAVIA” Sync -ominaisuudet
O
MENU
m
.
M
X
x
>
TV
Paina ja pidä painettuna TV, ja
paina sitten TV ?/1.
HDMI-liitännällä liitetyt TV, vastaanotin ja
laitteet sammutetaan.
49FI
Elokuvista nauttiminen
ihanteellisella
äänikentällä
(Teatteritilan synkronointi)
Paina vastaanottimen, TV:n tai Bluray-soittimen kaukosäätimestä
THEATER tai THEATRE samalla,
kun osoitat kaukosäätimellä TV:tä
kohti.
Äänikentäksi vaihtuu ”C.ST.EX B”.
Voit palata edelliseen äänikenttään painamalla
uudelleen THEATER tai THEATRE.
Huomautus
TV:stä riippuen äänikenttä ei välttämättä vaihdu.
TV-äänestä nauttiminen
HDMI-kaapelin kautta
(Äänen paluukanava)
Äänen paluukanava (ARC) -toiminnon avulla
TV voi viedä audiosignaalit HDMI TV OUT liittimeen liitetyn HDMI-kaapelin kautta
vastaanottimeen.
Voit nauttia TV-äänestä vastaanottimeen
liitettyjen kaiuttimien kautta, ilman että liität
TV OPTICAL IN- tai TV AUDIO IN liittimiä.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Vihje
O
Äänikenttä voi muuttua takaisin edelliseen, kun
vaihdat TV:n tuloa.
MENU
1
2
Paina AMP MENU.
3
Valitse ”ARC” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina
sitten
tai b.
4
Valitse ”ARC ON” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
.
Valitse ”HDMI” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina
sitten
tai b.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi, kun asetus ”CTRL.HDMI”
on asetettu tilaan ”CTRL OFF” HDMI-valikosta.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun
– TV on yhteensopiva Äänen paluukanava (ARC)
-toiminnon kanssa.
– Asetus INPUT MODE on asetettu tilaan
”AUTO”.
50FI
x ANALOG
Edistynyt käyttö
Digitaalisen ja
analogisen audio välillä
vaihtaminen
Määrittää analogisten audiosignaalien tulon
AUDIO IN (L/R) -liittimiin.
Huomautuksia
• Tulosta riippuen kaikkia audiotulotiloja ei
välttämättä voi asettaa.
• Kun Analog Direct -toiminto on valittu, audiotulo
asetetaan tilaan ”ANALOG” automaattisesti etkä
voi valita muita tiloja.
(INPUT MODE)
Kun liität laitteita sekä digitaalisiin että
analogisiin tuloliittimiin vastaanottimessa,
voit asettaa audiotulotilan kiinteästi kumpaan
vain niistä tai vaihtaa niiden välillä sen
mukaan, minkätyyppistä materiaalia aiot
katsoa.
1
Valitse tulo kääntämällä
vastaanottimen säädintä INPUT
SELECTOR.
Voit myös käyttää kaukosäätimen
tulopainikkeita.
2
Edistynyt käyttö
Valitse audiotulotila painamalla
vastaanottimesta toistuvasti
INPUT MODE.
Valittu audiotulotila näkyy näytössä.
Audiotulotilat
x AUTO
Antaa prioriteetin digitaalisille
audiosignaaleille, kun käytössä on sekä
digitaalisia että analogisia liitäntöjä.
Jos digitaalisia liitäntöjä on enemmän kuin
yksi, HDMI-audiosignaalit saavat prioriteetin
COAXIAL- ja OPTICAL-audiosignaaleihin
verrattuna. Jos digitaalisia audiosignaaleja ei
ole, analogiset audiosignaalit valitaan.
x COAX
Määrittää digitaalisten audiosignaalien tulon
DIGITAL COAXIAL -liittimeen.
x OPT
Määrittää digitaalisten audiosignaalien tulon
DIGITAL OPTICAL -liittimeen.
51FI
Muiden tulojen äänestä
nauttiminen
Voit määrittää audiosignaalit toiseen tuloon,
kun ne eivät ole käytössä.
Kun esimerkiksi haluat viedä DVD-soittimen
äänilähteen käyttämällä vastaanottimen
OPTICAL IN -liitintä:
DVD-soitin
Liitä OPTICAL
SAT/CATV IN liitin
(audiosignaali)
?/1
Vastaanotin
Määritä DVDtuloliittimeen
– käyttämällä asetusta
”A. ASSIGN” AUDIOaudiovalikosta
1
2
Paina AMP MENU.
3
Valitse ”A. ASSIGN” painamalla
V/v -painikkeita toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Valitse tulonimi, jonka haluat
määrittää (esimerkiksi ”DVD”),
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
5
Valitse tuloliitin, jonka haluat
määrittää vaiheessa 4
valitsemallesi tulolle,
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti.
Valitse ”AUDIO” painamalla V/v
-painikkeita toistuvasti ja paina
sitten
tai b.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina B.
52FI
Tuloliitinten määrittäminen
Määritettävät audiotuloliittimet
Audio
Tulonimi
VIDEO
BD
DVD
SAT
SA-CD
DVD COAX
a
a
a*
a
a
SAT OPT
a
a
a
a*
a
ANALOG
a*
–
–
a
a*
NONE
–
a*
–
–
–
* Alkuasetukset
Huomautuksia
• Kun määrität digitaalisen audiotulon, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti (sivu
51).
• Et voi uudelleenmäärittää useampaa kuin yhden
digitaalisen audiotulon samaan tuloon.
Edistynyt käyttö
53FI
DIGITAL MEDIA PORT liittimeen liitettyjen
laitteiden äänestä/
kuvasta nauttiminen
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) liitännän avulla voit nauttia kannettavan
audiolähteen tai tietokoneen äänestä/kuvasta,
kun DIGITAL MEDIA PORT -sovitin on
liitettynä.
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin on
ostettavissa joillakin alueilla.
Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin liitetään, katso ”4a:
Audiolaitteiden liittäminen” (sivu 21).
Huomautuksia
• Riippuen siitä, minkätyyppinen DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin on käytössä, videolähtö ei
välttämättä ole mahdollinen.
• Riippuen siitä, minkätyyppinen DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin on käytössä, voit mahdollisesti
käyttää liitettyä laitetta kaukosäätimellä. Jos haluat
lisätietoja kaukosäätimen käytöstä, katso sivu 15.
1
Käyttämällä vahvistinvalikoita voit tehdä
erilaisia säätöjä vastaanottimen muokkaamista
varten.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
Aloita toisto liitetystä laitteesta.
Ääni toistetaan vastaanottimesta ja kuva
näkyy TV-ruudulla.
Lisätietoja voit katsoa DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin -laitteen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
O
MENU
1
2
Paina AMP MENU.
3
Valitse parametri, jota haluat
säätää, painamalla V/v painikkeita toistuvasti, ja paina
sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi asetus
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti.
Paina DMPORT.
Voit myös valita kohdan ”DMPORT”
käyttämällä vastaanottimen säädintä
INPUT SELECTOR.
2
Asetusvalikon
käyttäminen
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v -painikkeita
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
Asetus annetaan automaattisesti.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina B tai RETURN/EXIT O.
Vihje
Kun kuuntelet MP3-tiedostoja tai muuta pakattua
musiikkia kannettavasta audiolähteestä, voit
parantaa ääntä. Paina SOUND FIELD +/– (tai paina
vastaanottimesta MUSIC) toistuvasti valitaksesi
kohteen ”PORTABLE” (sivu 42).
54FI
Valikosta poistuminen
Paina AMP MENU.
Huomautus
Jotkin parametrit ja asetukset voivat näkyä
himmeinä näytössä. Tämä tarkoittaa, että ne eivät
ole saatavilla tai ne ovat kiinteitä ja
muuttumattomia.
Valikkojen yleiskatsaus
Seuraavat asetukset ovat saatavilla eri valikoissa. Lisätietoja voit katsoa suluissa olevalta sivulta.
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
AUTO CALa)
[A. CAL]
(sivu 58)
Aloittaa automaattisen
kalibroinnin
[START]
LEVEL
[LEVEL]
(sivu 58)
Alkuasetukset
Testiäänic)
[T. TONE]
OFF, AUTO xxxb)
OFF
Vasemman etukaiuttimen taso
[FL LVL]
FL –10.0 dB – FL +10.0 dB
(0,5 dB:n välein)
FL 0 dB
Oikean etukaiuttimen taso
[FR LVL]
FR –10.0 dB – FR +10.0 dB
(0,5 dB:n välein)
FR 0 dB
Keskikaiuttimen tasoc)
[CNT LVL]
CNT –20.0 dB – CNT +10.0 dB
(0,5 dB:n välein)
CNT 0 dB
Vasemman takakaiuttimen tasoc) SL –20.0 dB – SL +10.0 dB
[SL LVL]
(0,5 dB:n välein)
SL 0 dB
Oikean takakaiuttimen tasoc)
[SR LVL]
SR –20.0 dB – SR +10.0 dB
(0,5 dB:n välein)
SR 0 dB
Subwooferin tasoc)
[SW LVL]
SW –20.0 dB – SW +10.0 dB
(0,5 dB:n välein)
SW 0 dB
Dynamiikka-alueen pakkaaja
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. OFF
COMP. OFF
Kaiutinsijoittelu
[PATTERN]
Lisätietoja varten katso sivu 59
3/2.1
Etukaiuttimien kokoc)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Keskikaiuttimen kokoc)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Takakaiuttimien kokoc)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Vasemman etukaiuttimen
etäisyysc)
[DL DIST.]
FL 1.0 m – FL 7.0 m
(FL 3 jalkaa – FL 22 jalkaa)
(0,1 m (1 jalkaa):n välein)
FL 3.0 m
(FL 9 jalkaa)
Oikean etukaiuttimen etäisyysc)
[FR DIST.]
FR 1.0 m – FR 7.0 m
(FR 3 jalkaa – FR 22 jalkaa)
(0,1 m (1 jalkaa):n välein)
FR 3.0 m
(FR 9 jalkaa)
Keskikaiuttimen etäisyysc)
[CNT DIST.]
CNT 1.0 m – CNT 7.0 m
(CNT 3 jalkaa – CNT 22 jalkaa)
(0,1 m (1 jalkaa):n välein)
CNT 3.0 m
(CNT 9 jalkaa)
Vasemman takakaiuttimen
etäisyysc)
[SL DIST.]
SL 1.0 m – SL 7.0 m
(SL 3 jalkaa – SL 22 jalkaa)
(0,1 m (1 jalkaa):n välein)
SL 3.0 m
(SL 9 jalkaa)
Edistynyt käyttö
SPEAKER
[SPKR]
(sivu 59)
Asetukset
jatkuu
55FI
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetukset
Oikean takakaiuttimen etäisyysc) SR 1.0 m – SR 7.0 m
[SR DIST.]
(SR 3 jalkaa – SR 22 jalkaa)
(0,1 m (1 jalkaa):n välein)
SR 3.0 m
(SR 9 jalkaa)
Subwooferin tasoc)
[SW DIST.]
SW 1.0 m – SW 7.0 m
(SW 3 jalkaa – SW 22 jalkaa)
(0,1 m (1 jalkaa):n välein)
SW 3.0 m
(SW 9 jalkaa)
Etäisyysyksikkö
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERf)
Etukaiuttimen jakotaajuusd)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CRS. 120 Hz
Keskikaiuttimen jakotaajuusd)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CRS. 120 Hz
Takakaiuttimen jakotaajuusd)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz:n välein)
CRS. 120 Hz
SURROUND
[SURR]
(sivu 61)
Äänikentän valinta
[S.F. SELCT]
Lisätietoja varten katso ”Surroundäänestä nauttiminen” (sivu 41).
A.F.D. AUTO
Tehostetaso
[EFFECT]
EFCT. MAX, EFCT. STD,
EFCT. MIN
EFCT. STD
EQ
[EQ]
(sivu 61)
Etukaiuttimien bassotaso
[BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB:n välein)
BASS 0 dB
Etukaiuttimien diskanttitaso
[TREBLE]
TRE –10 dB – TRE +10 dB
(1 dB:n välein)
TRE 0 dB
TUNER
[TUNER]
(sivu 62)
FM-aseman vastaanottotila
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Esiasetettujen asemien
nimeäminen
[NAME IN]
Lisätietoja varten katso
”Esiasetettujen asemien nimeäminen”
(sivu 40).
AUDIO
[AUDIO]
(sivu 62)
Synkronoi audio videolähdön
kanssa
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Digitaalisen lähetyksen kielen
valinta
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Digitaalisen audiotulon
purkamisen ensisijaisuuse)
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
Digitaalisen audiotulon määritys Lisätietoja varten katso ”Muiden
[A. ASSIGN]
tulojen äänestä nauttiminen” (sivu
52).
Yötila
[NIGHT M.]
56FI
NIGHT.OFF, NIGHT. ON
NIGHT.OFF
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetukset
HDMI
[HDMI]
(sivu 63)
HDMI-ohjaus
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
HDMI-signaalin läpivienti
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
HDMI-audiotulon asettaminen
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Subwooferin taso HDMI:lläe)
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW AUTO
Subwooferin alipäästösuodatin
HDMI:lläe)
[SW L.P.F.]
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
L.P.F. ON
Äänen paluukanava
[ARC]
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
Näytön kirkkaus
[DIMMER]
DIM MAX, DIM MID, DIM OFF
DIM OFF
Uniajastintila
[SLEEP]
OFF, 0-30-00, 1-00-00, 1-30-00,
2-00-00
OFF
Automaattinen valmiustila
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Tulojen nimeäminen
[NAME IN]
Lisätietoja varten katso ”Tulojen
nimeäminen” (sivu 35).
SYSTEM
[SYSTEM]
(sivu 64)
a)
Vain ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin mallit.
esittää kaiutinkanavaa (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
c) Kaiutinsijoittelun asetuksista riippuen kaikki parametrit eivät välttämättä ole käytettävissä.
d)
Et voi valita tätä asetusta, jos kaiutin on asetettu tilaan ”LARGE”.
e) Tämä parametri on käytettävissä vain kun HDMI-tulosignaaleja on tunnistettu.
f)
”FEET” U2- ja CA2-aluekoodin malleille.
Edistynyt käyttö
b) xxx
57FI
AUTO CAL -valikko
(Vain ECE-, CEK- ja AU1aluekoodin mallit)
Voit suorittaa automaattisen kalibroinnin, jotta
saat oikean äänitasapainon huoneeseesi.
Lisätietoja varten katso ”Sopivien
kaiutinasetusten kalibroiminen automaattisesti
(AUTO CALIBRATION)” (sivu 29).
LEVEL-valikko
Voit säätää jokaisen kaiuttimen tasoa. Näitä
asetuksia käytetään kaikkiin äänikenttiin.
x T. TONE
Voit säätää kaiuttimien tasoja, kun kuuntelet
testiääntä kuuntelusijainnistasi.
• OFF
Testiääni sammuu.
• AUTO xxx*
Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta
järjestyksessä.
* xxx esittää kaiutinkanavaa.
Kaiuttimien tason säätäminen
Voit säätää jokaisen kaiuttimen tasoa
käyttämällä seuraavia parametreja.
Voit säätää oikean/vasemman etukaiuttimen
tasoa asetusten –10,0 dB ja +10,0 dB välillä
0,5 dB:n välein. Voit säätää muiden
kaiuttimien tasoa asetusten –20,0 dB ja
+10,0 dB välillä 0,5 dB:n välein.
x FL LVL
x FR LVL
x CNT LVL
x SL LVL
x SR LVL
x SW LVL
Huomautus
Kaiutinsijoittelun asetuksista riippuen kaikki
parametrit eivät välttämättä ole käytettävissä.
58FI
x D. RANGE
Voit pakata ääniraidan dynamiikka-alueen.
Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat katsoa
elokuvia hiljaa iltamyöhällä. Dynamiikkaalueen pakkaaminen on mahdollista vain
Dolby Digital -lähteistä.
• COMP. MAX
Dynamiikka-aluetta pakataan
dramaattisesti.
• COMP. STD
Dynamiikka-alue pakataan niin kuin
nauhoitusteknikko on tarkoittanut.
• COMP. OFF
Dynamiikka-aluetta ei pakata.
Vihje
Dynamiikka-alueen pakkauksen avulla voit pakata
ääniraidan dynamiikka-alueen sen mukaan, mitä
dynamiikka-alueen tietoja Dolby Digital -signaali
sisältää.
”COMP. STD” on standardiasetus, mutta se tekee
vain kevyen pakkauksen. Sen vuoksi suosittelemme,
että käytä asetusta ”COMP. MAX”. Tämä pakkaa
dynamiikka-aluetta paljon ja antaa sinun kuunnella
elokuvia yöllä hiljaisella äänenvoimakkuudella.
Toisin kuin analogiset rajoittimet, tasot on
esimääritetty ja ne tarjoavat erittäin luonnollisen
pakkauksen.
SPEAKER-valikko
Voit asettaa tähän vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien koon ja etäisyyden.
x PATTERN
Voit asettaa tähän vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien määrän. Se tulisi synkronoida
kaiutinasetusten kanssa.
Esimerkki:
3 / 2. 1
2 etukaiutinta
+ keskikaiutin
Kaiutinsijoittelu
3/2.1
2
subwoofer
takakaiutinta
Etuvasen/oikea
Keski
Takavasen
/-oikea
Subwoofer
a
a
a
a
a
a
a
–
a
–
a
a
2/2
a
–
a
–
3/0.1
a
a
–
a
3/0
a
a
–
–
2/0.1
a
–
–
a
2/0
a
–
–
–
Edistynyt käyttö
3/2
2/2.1
jatkuu
59FI
x FRT SIZE
x SUR SIZE
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuuksia, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos olet valinnut kaiutinsijoittelun ilman
subwooferia, etukaiuttimet asetetaan
automaattisesti tilaan ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on vääristynyt tai surroundtehosteita tuntuu puuttuvan monikanavaista
surround-ääntä käytettäessä, valitsemalla
”SMALL” voit aktivoida basson
suuntauspiirin ja viedä etukanavien
bassotaajuudet subwooferiin. Kun
etukaiuttimien tilaksi on asetettu ”SMALL”,
keski- ja takakaiuttimet asetetaan myös
automaattisesti tilaan ”SMALL”.
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuuksia, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimet on kuitenkin asetettu tilaan
”SMALL”, et voi asettaa takakaiuttimia
tilaan ”LARGE”
• SMALL
Jos ääni on vääristynyt tai surroundtehosteita tuntuu puuttuvan monikanavaista
surround-ääntä käytettäessä, valitsemalla
”SMALL” voit aktivoida basson
suuntauspiirin ja viedä takakanavan
bassotaajuudet subwooferiin tai muihin
kaiuttimiin, jotka on asetettu tilaan
”LARGE”.
x CNT SIZE
Jokaisen kaiuttimen asetukset ”LARGE” ja
”SMALL” määrittävät, leikkaako sisäinen
ääniprosessori kyseisen kanavan bassosignaalin.
Kun kanavan basso leikataan, basson suuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet subwooferiin tai
muihin asetusta ”LARGE” käyttäviin kaiuttimiin.
Koska bassoäänissä on kuitenkin tietty määrä
suuntautuneisuutta, niitä ei kannata leikata, jos
mahdollista. Sen vuoksi myös pieniä kaiuttimia
käyttäessä voit asettaa ne tilaan ”LARGE”, jos
haluat toistaa niistä bassotaajuudet. Toisaalta jos
käytät suurta kaiutinta, mutta et halua toistaa
bassotaajuuksia siitä, voit asettaa sen tilaan
”SMALL”.
Jos kokonaisäänentaso on matalampi kuin haluaisit,
aseta kaikki kaiuttimet tilaan ”LARGE”. Jos bassoa
ei ole riittävästi, voit käyttää taajuuskorjainta
bassotasojen korostamiseen. Lisätietoja varten katso
sivu 56.
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuuksia, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimet on kuitenkin asetettu tilaan
”SMALL”, et voi asettaa keskikaiutinta
tilaan ”LARGE”
• SMALL
Jos ääni on vääristynyt tai surroundtehosteita tuntuu puuttuvan monikanavaista
surround-ääntä käytettäessä, valitsemalla
”SMALL” voit aktivoida basson
suuntauspiirin ja viedä keskikanavan
bassotaajuudet etukaiuttimiin (jos asetettu
tilaan ”LARGE”) tai subwooferiin.
Vihje
x FL DIST.
x FR DIST.
Voit asettaa etäisyyden kuuntelusijainnistasi
etukaiuttimiin.
Jos molempia etukaiuttimia ei ole asetettu yhtä
etäälle kuuntelusijainnistasi, aseta etäisyys
lähimpään kaiuttimeen.
x CNT DIST.
Voit asettaa etäisyyden kuuntelusijainnistasi
keskikaiuttimeen.
60FI
x SL DIST.
x SR DIST.
Voit asettaa etäisyyden kuuntelusijainnistasi
takakaiuttimiin.
x SW DIST.
Voit asettaa etäisyyden kuuntelusijainnistasi
subwooferiin.
Huomautuksia
• Kaiutinsijoittelun asetuksista riippuen kaikki
parametrit eivät välttämättä ole käytettävissä.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
– Signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz,
vastaanotetaan.
– Monikanavaista Linear PCM -signaalia
vastaanotetaan HDMI IN -liittimestä.
– Analog Direct on valittuna.
x DIST.UNIT
Voit valita etäisyyden mittayksikön.
• METER
Etäisyys näytetään metreinä.
• FEET
Etäisyys näytetään jalkoina.
SURROUND-valikko
Voit valita haluamasi äänikentän
kuuntelunautintoa varten.
x S.F. SELCT
Voit valita haluamasi äänikentän. Lisätietoja
varten katso ”Surround-äänestä nauttiminen”
(sivu 41).
Huomautus
Vastaanottimen avulla voit käyttää viimeksi valittua
äänikenttää tuloon, aina kun se valitaan (Sound
Field Link). Jos esimerkiksi valitset ”HALL”
DVD-tuloa varten, vaihdat toiseen tuloon ja palaat
sitten DVD-tuloon, ”HALL” otetaan taas
automaattisesti käyttöön.
x EFFECT
Voit säätää surround-tehosteen ”läsnäoloa”
Cinema Studio EX A/B/C -äänikentissä.
EQ-valikko
Voit säätää etukaiuttimien tonaalista laatua
(basson/diskantin taso).
Voit asettaa basson jakotaajuuden
etukaiuttimille, jotka on asetettu tilaan
”SMALL” SPEAKER-valikosta.
x CNT CRS.
Voit asettaa basson jakotaajuuden
keskikaiuttimille, jotka on asetettu tilaan
”SMALL” SPEAKER-valikosta.
x SUR CRS.
Edistynyt käyttö
x FRT CRS.
x BASS
x TREBLE
Huomautus
Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:
– Signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz,
vastaanotetaan.
– Monikanavaista Linear PCM -signaalia
vastaanotetaan HDMI IN -liittimestä.
– Analog Direct on valittuna.
Voit asettaa basson jakotaajuuden
takakaiuttimille, jotka on asetettu tilaan
”SMALL” SPEAKER-valikosta.
61FI
TUNER-valikko
Voit asettaa vastaanottamaan FM-asemia ja
nimetä asemat.
x FM MODE
• STEREO
Tämä vastaanotin purkaa signaalin
stereosignaalina, kun radioasema lähetetään
stereona.
• MONO
Tämä vastaanotin purkaa signaalin
monosignaalina riippumatta lähetetystä
signaalista.
x NAME IN
Voit nimetä esiasetetut asemat. Lisätietoja
varten katso ”Esiasetettujen asemien
nimeäminen” (sivu 40).
AUDIO-valikko
Voit tehdä mieltymyksiisi sopivat
audioasetukset.
x A/V SYNC
Voit asettaa audiolähtöön viivettä, jolla voit
minimoida audiolähdön ja kuvan välisen
aikaeron.
• SYNC ON (Viiveaika: 60 ms)
Audiolähtöä viivästytetään niin, että
audiolähdön ja visuaalisen näytön aikaväli
minimoidaan.
• SYNC OFF (Viiveaika: 0 ms)
Audiolähtöä ei viivästytetä.
Huomautuksia
• Tämä parametri on hyödyllinen, kun käytät suurta
LCD- tai plasmanäyttöä tai projektoria.
• Tämä parametri on kelvollinen vain, kun käytät
2CH- tai A.F.D.-painikkeilla valittua äänikenttää.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:
– Signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz,
vastaanotetaan.
– Monikanavaista Linear PCM -signaalia
vastaanotetaan HDMI IN -liittimestä.
– Analog Direct on valittuna (sivu 41).
62FI
x DUAL
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisten lähetysten aikana. Tämä toiminto
toimii vain Dolby Digital -lähteillä.
• MAIN/SUB
Pääkielen ääni toistetaan vasemmasta
etukaiuttimesta ja alikielen ääni toistetaan
oikeasta etukaiuttimesta samanaikaisesti.
• MAIN
Pääkielen ääni toistetaan.
• SUB
Alikielen ääni toistetaan.
x DEC. PRIO
Voit määrittää digitaalisen signaalitulon
tulotilan DIGITAL IN- tai HDMI IN liittimiin.
• DEC. AUTO
Automaattisesti vaihtaa tulotilaa asetusten
DTS, Dolby Digital ja PCM välillä.
• DEC. PCM
Kun DIGITAL IN -liittimen signaalit on
valittu, PCM-signaaleille annetaan
prioriteetti (jotta keskeytyksiltä vältytään
toiston alkaessa). Muodosta riippuen
muiden signaalitulojen aikana ääni ei
kuitenkaan välttämättä kuulu. Aseta siinä
tapauksessa tämän kohteen asetukseksi
”DEC. AUTO”. Kun HDMI IN -liittimen
signaalit on valittu, vain PCM-signaalit
viedään liitetystä soittimesta. Kun muita
signaaleja kuin PCM-signaaleja
vastaanotetaan, aseta tämän kohteen
asetukseksi ”DEC. AUTO”.
Huomautuksia
• Vaikka asetus ”DEC. PRIO” on asetettu tilaan
”DEC. PCM”, ääni voi keskeytyä ensimmäisen
raidan alussa riippuen toistettavasta CD-levystä.
• DTS CD -levyä toistettaessa aseta asetus ”DEC.
PRIO” tilaan ”DEC. AUTO”.
x A. ASSIGN
Voit määrittää digitaalisen audiotulon toiseen
tulolähteeseen. Lisätietoja varten katso
”Muiden tulojen äänestä nauttiminen” (sivu
52).
x NIGHT M.
Huomautuksia
Voit säilyttää teatterinkaltaisen ympäristön
pienillä äänenvoimakkuuksilla. Lisätietoja
varten katso ”Surround-tehosteista
nauttiminen pienellä äänenvoimakkuudella
(NIGHT MODE)” (sivu 45).
• NIGHT.OFF
• NIGHT. ON
• Tämä parametri ei ole käytettävissä, kun asetus
”CTRL.HDMI” on asetettu tilaan ”CTRL OFF”.
• Kun ”AUTO” on valittu, kuvan ja äänen
viemisessä TV:hen voi kestää hieman pidempään
kuin silloin, kun ”ON” on valittu.
• Kun vastaanotin on valmiustilassa, ”HDMI”osoitin syttyy, jos ”PASS.THRU” on asetettu
tilaan ”AUTO” tai ”ON”. Kun ”PASS THRU” on
asetettu tilaan ”AUTO”, tämä ilmaisin kuitenkin
sammuu, jos signaalia ei tunnisteta.
HDMI-valikko
Voit tehdä erilaisia säätöjä HDMI-asetuksiin.
x CTRL.HDMI
Voit kytkeä HDMI-Ohjaus-toiminnon päälle
tai pois. Lisätietoja varten katso ””BRAVIA”
Sync -ominaisuudet” (sivu 46).
x PASS.THRU
Voit asettaa vastaanottimeen liitetyn
toistolaitteen HDMI-audiolähdön HDMIliitännän kautta.
• AMP
Toistolaitteen HDMI-audiosignaalit viedään
vain vastaanottimeen liitettyihin kaiuttimiin.
Monikanavainen ääni voidaan toistaa
sellaisenaan.
Huomautus
Audiosignaaleja ei toisteta TV:n kaiuttimista, kun
asetus ”AUDIO OUT” on asetettu tilaan ”AMP”.
• TV+AMP
Ääni toistetaan TV:n kaiuttimista ja
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatuun vaikuttaa TV:n
äänenlaatu, kuten kanavien määrä, näytetaajuus
jne. Kun TV:ssä on stereokaiuttimet, myös
vastaanottimen äänilähtö on stereo, vaikka
toistaisit monikanavaista ohjelmaa.
• Kun liität vastaanottimen kuvanäyttölaitteeseen
(projektori jne.), ääntä ei välttämättä kuulu
vastaanottimesta. Valitse tässä tilanteessa
”AMP”.
jatkuu
63FI
Edistynyt käyttö
Voit viedä HDMI-signaalit TV:hen silloinkin,
kun vastaanotin on valmiustilassa.
• ON
Kun vastaanotin on valmiustilassa,
vastaanotin vie HDMI-signaalit jatkuvasti
vastaanottimen HDMI TV OUT -liittimestä.
• AUTO
Kun TV on kytketty päälle vastaanottimen
ollessa valmiustilassa, vastaanotin vie
HDMI-signaalit jatkuvasti vastaanottimen
HDMI TV OUT -liittimestä. Sony
suosittelee tätä asetusta, jos käytät
”BRAVIA” Sync. -yhteensopivaa TV:tä.
Tämä asetus kuluttaa valmiustilassa
vähemmän virtaa kuin asetus ”ON”.
• OFF
Vastaanotin ei vie HDMI-signaaleja
valmiustilassa. Kytke vastaanotin päälle, jos
haluat nauttia TV:seen liitetyn laitteen
lähteestä. Tämä asetus kuluttaa
valmiustilassa vähemmän virtaa kuin asetus
”ON”.
x AUDIO.OUT
x SW LEVEL
Voit asettaa subwooferin tasoksi 0 dB tai
+10 dB, kun tulona on monikanavainen Linear
PCM -signaali HDMI-liitännän kautta. Voit
asettaa tason jokaiselle HDMI-tulolle
erikseen.
• SW AUTO
Asettaa tasoksi automaattisesti 0 dB tai
+10 dB taajuuden mukaisesti.
• SW +10 dB
• SW 0 dB
SYSTEM-valikko
Voit muokata vastaanottimen asetuksia.
x DIMMER
Voit säätää näytön kirkkautta 3 eri tasolla.
x SLEEP
Huomautus
Voit asettaa vastaanottimen uniajastimen
sammuttamaan laitteen automaattisesti
tiettyyn aikaan. Lisätietoja varten katso
”Uniajastimen käyttö” (sivu 36).
Tämä parametri on käytettävissä vain kun HDMItulosignaaleja on tunnistettu.
x AUTO.STBY
x SW L.P.F.
Voit asettaa subwooferin
alipäästösuodattimen, kun tulona on
monikanavainen Linear PCM -signaali
HDMI-liitännän kautta. Aseta asetus ”SW
L.P.F.”, jos liitetyn subwooferin
jakotaajuudessa ei ole alipäästösuodatinta.
• L.P.F. ON
Subwooferin katkaisutaajuuden
alipäästösuodatin asetetaan 120 Hz:iin.
• L.P.F. OFF
Subwooferin alipäästösuodatin kytketään
pois käytöstä.
Huomautus
Tämä parametri on käytettävissä vain kun HDMItulosignaaleja on tunnistettu.
x ARC
Voit helposti nauttia TV-äänestä
vastaanottimeen HDMI-kaapelilla liitettyjen
kaiuttimien kautta. Katso lisätietoja kohdasta
”TV-äänestä nauttiminen HDMI-kaapelin
kautta” (sivu 50).
• ARC ON
Audiosignaali tuodaan HDMI TV OUT liittimeen.
• ARC OFF
Audiosignaali viedään TV OPTICAL IN- tai
TV AUDIO IN -liittimistä.
Huomautus
Tämä parametri ei ole käytettävissä, kun asetus
”CTRL.HDMI” on asetettu tilaan ”CTRL OFF”.
64FI
Voit asettaa vastaanottimen siirtymään
valmiustilaan automaattisesti 30 minuutin
kuluttua, kun et käytä vastaanotinta tai kun
vastaanottimeen ei tule signaaleja.
• STBY ON
Siirtyy valmiustilaan noin 30 minuutin
jälkeen.
• STBY OFF
Ei siirry valmiustilaan.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi, kun TUNER-tulo on
valittu.
• Jos käytät automaattista valmiustilaa ja
uniajastinta samanaikaisesti, uniajastin on
ensisijainen.
x NAME IN
Voit nimetä tulot. Lisätietoja varten katso
”Tulojen nimeäminen” (sivu 35).
Kaukosäätimen käyttäminen
3
Tulopainikkeiden
määrityksien
muuttaminen
Paina haluamasi kategorian
painiketta seuraavan taulukon
mukaisesti ja vapauta sitten
AV ?/1.
Esimerkki: Paina 1 ja vapauta sitten
AV ?/1.
Nyt voit käyttää DVD-painiketta Blu-raysoittimen ohjaamiseen.
Voit muuttaa tulopainikkeiden alkuasetuksia
vastaamaan järjestelmäsi laitteita. Jos
esimerkiksi liität Blu-ray-soittimen
vastaanottimen DVD-liittimeen, voit asettaa
tämän kaukosäätimen DVD-painikkeen
ohjaamaan Blu-ray-soitinta.
Kategoriat ja vastaavat
painikkeet laitteille BD, DVD,
SAT/CATV, VIDEO ja SA-CD/CD
Kategoriat
Paina
Huomautus
Blu-ray-soitin
(komentotila BD1)a)
1
Blu-ray-tallennin
(komentotila BD3)a)
2
DVD-soitin
(komentotila DVD1)
3
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)b)
4
Et voi muuttaa kaukosäätimen määrityksiä
DMPORT-, TUNER- ja TV-tulopainikkeille.
AV ?/1
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
BD
Numeropainikkeet
Määritettävät
tulopainikkeet
Videonauhuri (komentotila VTR3)c) 5
CD-soitin
Kun pidät painettuna
tulopainiketta, jonka määritystä
haluat muuttaa, pidä painettuna
myös AV ?/1.
Esimerkki: Kun pidät painettuna DVDpainikkeen, pidä painettuna AV ?/1.
2
Kun AV ?/1 -painike pidetään
painettuna, vapauta
tulopainike, jonka valitsit
vaiheessa 1.
7
DSS (digitaalinen
satelliittivastaanotin)d)/Digitaalinen
eurosatelliittivastaanotinr e)
a)
Lisätietoja BD1- ja BD3-asetuksista voit katsoa
Blu-ray-soittimen tai Blu-ray-tallentimen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
b)
Sony-DVD-tallentimet toimivat DVD1- tai
DVD3-asetuksella. Lisätietoja voit katsoa DVDtallentimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
c)
Sony-videonauhurit toimivat VTR 2- tai VTR 3 asetuksella, jotka vastaavat 8 mm:n nauhoja ja
VHS-nauhoja.
d)
Vain RM-AAU071.
e)
Vain RM-AAU074.
Esimerkki: Kun AV ?/1 -painike on
painettuna, vapauta DVD-painike.
65FI
Kaukosäätimen käyttäminen
1
6
Kaukosäätimen koko
muistin tyhjentäminen
Lisätietoja
Sanasto
INPUT/
?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
O
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL –/
2–
x Cinema Studio EX
Surround-äänitila, jota voidaan pitää Digital
Cinema Sound -tekniikan yhdistelmänä,
tuottaa äänistudion äänen kolmella tekniikalla:
”Virtual Multi Dimensions”, ”Screen Depth
Matching” ja ”Cinema Studio Reverberation”.
”Virtual Multi Dimensions”,
virtuaalikaiutintekniikka, joka luo virtuaalisen
monikanavaympäristön, jossa voi olla
todellisia kaiuttimia jopa 7.1-kanavaisena. Se
tuo teatterinkaltaisen surround-äänielämyksen
kotiisi.
”Screen Depth Matching” toistaa diskantin
vaimennusta, täyteläisyyttä ja äänen syvyyttä,
jotka luodaan yleensä teatterissa
ruuduntakaisella äänentuotolla. Tämä lisätään
sitten etu- ja keskikanaviin.
”Cinema Studio Reverberation” toistaa
uusimpien teatterien ja tallennusstudioiden
ääniominaisuudet, mukaan lukien Sony
Pictures Entertainment -äänitysstudiot. Tiloja
on käytettävissä kolme, A/B/C, studiotyypin
mukaan.
x Deep Colour (Deep Color)
Vain RM-AAU071
Kun pidät painettuna painikkeen MASTER
VOL –, paina ?/1 ja INPUT.
Vain RM-AAU074
Kun pidät painiketta 2 – painettuna, paina
?/1 ja
/ .
Kaukosäädin nollaa alkuasetukset.
66FI
Videosignaaleja, joissa HDMI-liitinten läpi
kulkevien signaalien värisyvyyttä on lisätty.
Nykyisillä HDMI-liittimillä 1 pikselissä
näytettävien värien määrä oli 24 bittiä
(16 777 216 väriä). 1 pikselissä näytettävien
värien määrä on 36 bittiä, kun
vastaanottimessa on Deep Colour (Deep
Color) -tuki.
Koska värisyvyyden vaihtelu voidaan ilmaista
tarkemmin suuremmalla bittimäärällä,
jatkuvat väriliu'ut voidaan näyttää
sulavammin.
x Digital Cinema Sound (DCS)
x DTS Digital Surround
Ainutlaatuinen kotiteatterien
äänentoistotekniikka, jonka on kehittänyt
yhteistyössä Sony ja Sony Pictures
Entertainment, jotta elokuvateatterin
jännittävästä ja voimakkaasta äänestä voi
nauttia kotona. Koska tämä ”Digital Cinema
Sound” on kehitetty yhdistämällä DSP
(Digital Signal Processor) ja mittaustietoja,
elokuvantekijöiden tarkoittama ihanteellinen
äänikenttä voidaan kokea kotona.
Teattereiden digitaalinen audion koodaus- ja
purkutekniikka, jonka on kehittänyt DTS, Inc.
Se pakkaa audiota vähemmän kuin Dolby
Digital ja siten toistaa äänen laadukkaammin.
x Dolby Digital
Digitaalinen audion koodaus- ja
purkutekniikka, jonka on kehittänyt Dolby
Laboratories, Inc. Se koostuu etukanavista
(vasen/oikea), keskikanavasta, takakanavista
(vasen/oikea) ja subwoofer-kanavista. Se on
DVD-videolle määritetty audiostandardi ja se
tunnetaan myös 5.1-kanavaisena surroundäänenä. Koska surround-tiedot on tallennettu
ja toistetaan stereona, toistettu ääni on
realistisempi ja täyteläisemmin läsnä kuin
Dolby Surround.
x Dolby Pro Logic II
Tämä tekniikka muuntaa 2-kanavaisena
stereona tallennetun audion 5.1-kanavaiseksi
toistoa varten. Elokuville on MOVIE-tila ja
stereolähteille, kuten musiikille, on MUSICtila. Tavalliseen stereomuotoon koodatut
elokuvat voidaan parantaa 5.1-kanavaiseen
surround-ääneen.
Audioprosessointitekniikka, jonka on
kehittänyt Dolby Laboratories, Inc. Keski- ja
monosurround-tiedot on yhdistetty kahteen
stereokanavaan. Kun audio toistetaan, se
puretaan ja viedään 4-kanavaisena surroundäänenä. Tämä on yleisin audioprosessointitapa
DVD-videolle.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) on rajapinta, joka tukee sekä videota
että audiota yhdellä digitaalisella liitännällä,
jotta voit nauttia laadukkaasta digitaalisesta
kuvasta ja äänestä. HDMI tukee HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection) kopiosuojausta, joka yhdistää
koodaustekniikkaa digitaaliseen
videosignaaliin.
x Komponenttivideo
Muoto, jolla videosignaali lähetetään kolmesta
eri signaalista koostuvana
videosignaalitietona: luminanssi Y,
krominanssi Pb ja krominanssi Pr. Laadukkaat
kuvat, kuten DVD-video tai HDTV-kuvat,
lähetetään uskollisemmin. Liittimiä on kolmea
väriä – vihreä, sininen ja punainen.
x Komposiittivideo
Tavallinen muoto videosignaalitietojen
lähettämiseen. Luminanssisignaali Y ja
krominanssisignaali C yhdistetään ja
lähetetään yhdessä.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Matalien taajuuksien äänitehosteet, jotka
tuodaan subwooferista tekniikoissa Dolby
Digital tai DTS jne. Lisäämällä syvän
bassotaajuuden, jonka taajuus on 20-120 Hz,
äänestä tulee voimakkaampi.
jatkuu
67FI
Lisätietoja
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
x Näytetaajuus
Jotta analoginen audio voidaan muuttaa
digitaaliseksi, analogisen tiedot tulisi olla
määritetty. Tämä prosessia kutsutaan
näytteenotoksi, ja sitä määrää, kuinka monta
kertaa sekunnissa analogiset tiedot
määritetään, kutsutaan näytetaajuudeksi.
Tavallisen musiikki-CD-levyn tiedot
määritetään 44 100 kertaa sekunnissa, mikä
osoitetaan näytetaajuudella 44,1 kHz.
Yleisesti ottaen suurempi näytetaajuus
tarkoittaa parempaa äänenlaatua.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Tapa, jolla analoginen audio muutetaan
digitaaliseksi audioks, jotta digitaalisesta
äänestä voi nauttia helposti.
x x.v.Colour (x.v.Color)
x.v.Colour (x.v.Color) on tutumpi termi
xvYCC-standardille, jota Sony on ehdottanut,
ja jonka tavaramerkin omistaa Sony. xvYCC
on kansainvälinen videoiden väriavaruuden
standardi. Tämä standardi ilmaisee laajemman
värialuen kuin mitä tällä hetkellä käytetään
lähetysstandardissa.
Varotoimet
Turvallisuudesta
Jos nestettä tai jokin kiinteä esine joutuu
koteloon, irrota vastaanotin verkkovirrasta ja
anna pätevän huoltohenkilön tarkistaa se
ennen käytön jatkamista.
Virtalähteistä
• Ennen vastaanottimen käyttöä tarkista, että
käyttöjännite vastaa paikallista verkkovirtaa.
Käyttöjännite osoitetaan vastaanottimen
takana olevassa nimikilvessä.
• Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin
kauan kuin se on kytketty pistorasiaan,
vaikka laite itsessään olisi kytketty pois
päältä.
• Jos et käytä vastaanotinta pitkään aikaan,
irrota vastaanotin pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten pidä
kiinni pistokkeestä äläkä koskaan vedä
johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huollossa.
• (Vain U2- ja CA2-aluekoodin mallit)
Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi
kytkeä pistoketta kokonaan pistorasiaan, ota
yhteyttä jälleenmyyjään.
Lämmön kertymisestä
Vaikka vastaanotin lämpenee käytön aikana,
se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
vastaanotinta jatkuvasti suurella teholla,
kotelo lämpötila nousee huomattavasti päällä,
sivuilla ja alla. Jotta et polttaisi itseäsi, älä
kosketa koteloa.
68FI
Sijoittamisesta
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry ja
jotta vastaanottimen käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, missä on suoraa
auringonvaloa, paljon pölyä tai mekaanisia
tärähdyksiä.
• Älä sijoita kotelon päälle mitään, mikä voi
tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
• Älä aseta vastaanotinta lähelle laitteita,
kuten TV:tä, videonauhuria tai
kasettidekkiä. (Jos tätä laitetta käytetään
yhdessä TV:n, videonauhurin tai
kasettidekin kanssa ja se sijoitetaan liian
lähelle kyseistä laitetta, seurauksena voi olla
häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä. Tämä on
erityisen todennäköistä sisäantennia
käytettäessä. Sen vuoksi suosittelemme
ulkoantennin käyttöä.)
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua tai
menettää väriään.
Käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, sammuta ja
irrota vastaanotin verkkovirrasta.
Puhdistamisesta
Jos sinulla on mitään kysymyksiä tai ongelmia
vastaanottimen kanssa, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Jos koet mitään seuraavista vaikeuksista
vastaanotinta käytettäessä, korjaa ongelma
tämän vianmääritysoppaan avulla. Jos
ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Audio
Ääntä ei kuulu, oli mikä tahansa laite
valittuna, tai vain erittäin heikko ääni
kuuluu.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein ja hyvin.
• Tarkista, että kaikki kaiutinjohdot on
liitetty oikein.
• Tarkista, että sekä vastaanotin että kaikki
laitteet on kytketty päälle.
• Tarkista, että asetusta MASTER
VOLUME ei ole asetettu tilaan
”VOL MIN”.
• Tarkista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
kaukosäätimestä MUTING (vain
RM-AAU071) tai
(vain
RM-AAU074).
• Tarkista, että olet valinnut oikean laitteen
tulopainikkeilla.
• Vastaanottimen suojaava laite on
aktivoitu. Kytke vastaanotin pois päältä,
eliminoi oikosulkuongelma ja kytke virta
takaisin päälle.
Tietystä laitteesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
audiotuloliittimiin.
• Tarkista, että liittämiseen käytetyt johdot
on asetettu kokonaan liittimiin sekä
vastaanottimessa että laitteessa.
jatkuu
69FI
Lisätietoja
Puhdista kotelo, paneeli ja ohjaimet pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu miedossa
pesuaineliuoksessa. Älä käytä
minkääntyyppisiä hankaavia tyynyjä,
pesujauheita tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bentseeniä.
Vianmääritys
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Liitä kuulokepari PHONES-liittimeen ja
varmista, että ääni kuuluu kuulokkeista.
Jos vain yksi kanava kuuluu kuulokkeista,
laitetta ei ehkä ole liitetty vastaanottimeen
oikein. Tarkista, että kaikki johdot ovat
asetettu kokonaan liittimiin sekä
vastaanottimessa että laitteessa. Jos
molemmat kanavat kuuluvat kuulokkeista,
etukaiutinta ei ehkä ole liitetty
vastaanottimeen oikein. Tarkista liitännät
siitä etukaiuttimesta, josta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että olet liittänyt analogisesta
laitteesta sekä L- että R-liittimet etkä vain
joko L- tai R-liitintä. Käytä audiojohtoa
(ei sisälly toimitukseen).
Analogisista 2-kanavaisista lähteistä ei
kuulu ääntä.
• Tarkista, että asetusta INPUT MODE ei
ole asetettu tilaan ”AUTO” (sivu 51) ja
että DIGITAL-liitäntöjä ei ole tehty
valitulle tulolle.
• Tarkista, että asetusta INPUT MODE ei
ole asetettu tilaan ”AUTO” (sivu 51) ja
että ”A. ASSIGN” -toimintoa ei käytetä
uudelleenmäärittämään toisen laitteen
audiotuloa valittuun tuloon (sivu 52).
• Tarkista, että asetusta INPUT MODE ei
ole asetettu tilaan ”COAX” tai ”OPT”.
Digitaalisista lähteistä ei kuulu ääntä
(COAXIAL- tai OPTICAL-tuloliittimistä)
• Tarkista, että asetusta INPUT MODE ei
ole asetettu tilaan ”ANALOG” (sivu 51).
• Tarkista, että Analog Direct ei ole
käytössä.
• Tarkista, että ”A. ASSIGN” -toimintoa ei
käytetä uudelleenmäärittämään toisen
lähteen audiotuloa valittuun tuloon (sivu
52).
• Aseta asetus ”ARC” tilaan ”ARC OFF”,
kun TV-tulon aikana ääntä ei kuulu TV
OPTICAL IN -liittimistä (sivu 57).
70FI
HDMI-liittimeen liitettyä äänituloa ei
kuulu vastaanottimesta tai TVkaiuttimista.
• Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 22).
• Et voi kuunnella Super Audio CD -levyjä
HDMI-liitännällä.
• Toistolaitteesta riippuen sinun ei
välttämättä tarvitse asettaa laitetta. Katso
lisätietoja kunkin laitteen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI
Cable, kun katsot kuvia tai kuuntelet ääntä
Deep Colour (Deep Color) -lähetyksen
aikana.
Vasen ja oikea ääni ovat
balansoimattomat tai vaihtuneet.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein ja hyvin.
• Säädä tasoparametrejä LEVEL-valikon
avulla (sivu 55).
”- - - - - -” tulee näkyviin.
• Tarkista, että laite on liitetty COAXIALtai OPTICAL-liittimeen. Jos signaalia ei
tule COAXIAL- tai OPTICAL-liittimestä,
”- - - - - -” näkyy näytössä, eikä tämä ole
toimintavirhe.
Vakava humina tai melu.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty hyvin.
• Tarkista, että liitäntäjohdot eivät ole
muuntajan tai moottorin lähellä ja
vähintään 3 metrin päässä TV:stä tai
loisteputkilampusta.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas TV:stä.
• Liitännät ja liittimet ovat likaisia. Pyyhi ne
kevyesti alkoholilla kostutetulla
kankaalla.
Ääntä ei kuulu, tai vain hyvin hiljainen
ääni kuuluu keski-/takakaiuttimista.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila (sivu
42).
• Tarkista, että kaiutinasetukset ovat
sopivat, käyttämällä AUTO CAL valikkoa tai asetusta ”SP PATTERN”
SPEAKER-valikosta. Tarkista, että ääni
kuuluu jokaisesta kaiuttimesta oikein
käyttämällä LEVEL-valikon toimintoa
”TEST TONE”.
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 33).
Subwooferista ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että subwoofer on liitetty oikein
ja hyvin.
• Varmista, että olet kytkenyt subwooferin
päälle.
• Valitusta äänikentästä riippuen
subwooferista ei välttämättä lähde ääntä.
• Tarkista ”PATTERN” SPEAKERvalikosta (sivu 59).
Surround-tehostetta ei saada.
• Varmista, että olet valinnut äänikentän
elokuvia tai musiikkia varten (sivu 42).
• Äänikentät eivät toimi signaaleilla, joiden
näytetaajuus on korkeampi kuin 48 kHz.
Tallennusta ei voida suorittaa.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähtölaite tulopainikkeilla.
Video
TV-ruudussa tai näytössä ei ole kuvaa
tai kuva on epäselvä.
• Valitse oikea tulo tulopainikkeilla.
• Aseta TV sopivaan tulotilaan.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas TV:stä.
• Riippuen siitä, minkätyyppinen DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin on käytössä,
videolähtö ei välttämättä ole mahdollinen.
Lähdekuvan tuloa VIDEO IN- tai
COMPONENT VIDEO IN -liittimistä ei
viedä TV:hen.
• Tarkista, että laite on liitetty MONITOR
OUT -liittimeen (sivu 19).
• Kun ”CTRL.HDMI” on asetettu tilaan
”CTRL OFF” HDMI-valikosta (sivu 57).
HDMI-liittimeen liitettyä kuvatuloa ei
näy TV:stä.
• Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 22).
• Toistolaitteesta riippuen sinun ei
välttämättä tarvitse asettaa laitetta. Katso
lisätietoja kunkin laitteen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
• Varmista, että käytät High Speed HDMI Cable, kun katsot kuvia tai kuuntelet ääntä
Deep Colour (Deep Color) -lähetyksen
aikana.
jatkuu
71FI
Lisätietoja
Dolby Digital- tai DTSmonikanavaääntä ei toisteta.
• Tarkista, että toistamasi DVD tms. on
tallennettu Dolby Digital- tai DTSmuodossa.
• Kun liität DVD-soittimen tms. tämän
vastaanottimen digitaalisiin tuloliittimiin,
tarkista liitetyn laitteen audioasetukset
(audiolähdön asetukset). Jos esimerkiksi
liität ”PlayStation 3”-laitteen, aseta
BD/ DVD-audiolähtömuodoksi
”Bitstream” PlayStation 3” -laitteella.
• Aseta asetus ”AUDIO.OUT” tilaan
”AMP” HDMI-valikosta.
Ääntä ei kuulu laitteista, jotka on liitetty
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin laitteeseen.
• Säädä tämän vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai
laite ei ole liitetty oikein. Kytke
vastaanotin pois päältä ja liitä sitten
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai
laite uudelleen.
• Tarkista, että DIGITAL MEDIA PORT sovitin ja/tai laite tukee tätä vastaanotinta.
Tallennusta ei voida suorittaa.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähtölaite tulopainikkeilla (sivu
34).
Viritin
FM-vastaanotto on heikko.
• Käytä 75-ohmin koaksiaalista johtoa (ei
sisälly toimitukseen) liittämään
vastaanotin FM-ulkoantenniin
seuraavasti. Jos liität vastaanottimen
ulkoantenniin, maadoita se
salamaniskuilta. Jotta välttyisit
kaasuräjähdyksiltä, älä liitä
maadoituslankaa kaasuputkeen.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
AM
ANTENNA
Maadoituslanka
(ei sisälly
toimitukseen)
Maahan
Radioasemia ei voida virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty hyvin.
Säädä antenneja ja liitä ulkoinen antenni,
jos tarpeen.
• Asemien signaalivahvuus on liian heikko
(automaattisella virityksellä virittäessä).
Käytä suoraviritystä.
• Varmista, että asetat viritysvälin oikein
(kun virität AM-asemia suoravirityksellä).
• Asemia ei ole esiasetettu tai esiasetetut
asemat on tyhjennetty (kun virität
skannaamalla esiasetettuja asemia).
Esiaseta asemat (sivu 39).
• Paina DISPLAY toistuvasti niin, että
taajuus tulee näkyviin.
72FI
RDS ei toimi.*
• Varmista, että olet virittäytynyt FM RDS asemalle.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.*
• Ota yhteyttä radioasemaan ja selvitä,
toimittavatko he kyseistä palvelua. Jos
toimittavat, palvelu voi olla väliaikaisesti
poissa käytöstä.
* Vain ECE-, CEK- ja AU1-aluekoodin mallit.
HDMI-Ohjaus
HDMI-Ohjaus-toiminto ei toimi.
• Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 22).
• Kun ”CTRL.HDMI” on asetettu tilaan
”CTRL OFF” HDMI-valikosta (sivu 57).
• Varmista, että liitetty laite on
yhteensopiva HDMI-Ohjaus-toiminnon
kanssa.
• Tarkista liitetyn laitteen HDMIOhjausase-tukset. Katso lisätietoja liitetyn
laitteen käyttöohjeesta.
• Toista toimenpiteet kohdasta ”“BRAVIA”
Sync -toiminnon valmistelu”, jos muutat
HDMI-liitäntää, irrotat verkkovirtajohdon
tai sähkökatkoksen sattuessa (sivu 46).
Ääntä ei kuulu vastaanottimesta ja TVkaiuttimista, kun Järjestelmän
äänenhallintatoiminto on käytössä.
• Varmista, että TV on yhteensopiva
Järjestelmän äänenhallintatoiminnon
kanssa.
• Jos TV:ssä ei ole Järjestelmän
äänenhallintatoimintoa, aseta asetus
”AUDIO OUT” HDMI-valikosta tilaan
– ”TV+AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
TV-kaiuttimista ja vastaanottimesta.
– ”AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
vastaanottimesta.
• Kun liität vastaanottimen videolaitteeseen
(projektori jne.), ääntä ei välttämättä kuulu
vastaanottimesta. Valitse tässä tilanteessa
”AMP”.
• Jos et voi kuulla ääntä vastaanottimeen
liitetystä laitteesta
– Valitse sopiva tulo (BD, DVD, SAT/
CATV), kun haluat katsoa ohjelmaa
laitteesta, joka on liitetty vastaanottimen
HDMI-liitäntään.
– Vaihda TV-kanavaa, jos haluat katsoa
TV-lähetystä.
– Valitse laite tai tulo, jota haluat katsoa,
kun katsot ohjelmaa TV:hen liitetystä
laitteesta. Katso tätä toimintoa varten
TV:n käyttöohjetta.
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä vastaanottimessa
olevaa kaukosäätimen anturia.
• Poista mahdolliset esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen väliltä.
• Vaihda kaikki kaukosäätimen paristot
uusiin, jos niiden virta on vähissä.
• Varmista, että olet valinnut oikean tulon
kaukosäätimestä.
Others (Muut)
Vastaanotin kytketään automaattisesti
pois päältä.
• ”AUTO.STBY”-toiminto on käytössä
(sivu 57).
Virheilmoitukset
Virhetilanteen sattuessa näytössä näkyy viesti.
Voit tarkistaa järjestelmän tilan viestistä.
Katso seuraavasta taulukosta ratkaisu
ongelmaan. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos virheviesti tulee näkyviin, kun olet
suorittamassa Automaattista kalibrointia,
katso ”Kun virhekoodi tulee näkyviin” (sivu
31) ongelman ratkaisemista varten.
PROTECTOR
Epäsäännöllinen jännite viedään kaiuttimiin
tai vastaanottimen yläpaneelin päällä on
jotakin. Vastaanotin kytkeytyy
automaattisesti pois päältä muutaman
sekunnin kuluttua. Tarkista kaiutinliitäntä ja
kytke virta takaisin päälle.
73FI
Lisätietoja
Kun vastaanotin on valmiustilassa,
TV:ssä ei ole kuvaa tai ääntä.
• Kun vastaanotin on valmiustilassa, kuva ja
ääni viedään HDMI-laitteesta, joka oli
valittuna kun viimeksi kytkit
vastaanottimen pois päältä. Jos käytät
toista laitetta, toista laite ja suorita Toisto
yhdellä painalluksella -toiminto tai kytke
vastaanotin päälle, jotta voit valita
haluamasi HDMI-laitteen.
• Varmista, että asetus ”PASS.THRU” on
asetettu tilaan ”ON” HDMI-valikosta, kun
liität vastaanottimeen laitteita, jotka eivät
ole ”BRAVIA” Sync -yhteensopivia (sivu
63).
Kaukosäädin
Jos et pysty korvaamaan
ongelmaa vianmääritysoppaan
avulla
Kaukosäätimen muistin tyhjentäminen voi
korjata ongelman (sivu 29). Huomaa, että
kaikki muistissa olevat asetukset nollataan
alkuasetuksiinsa ja joudut säätämään kaikki
vastaanottimen asetukset uudelleen.
Jos ongelma jatkuu
Kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä. Huomaa, että jos
huoltohenkilökunta vaihtaa joitakin osia
korjauksen aikana, nämä osat saatetaan
säilyttää.
Viiteosat vastaanottimen
muistin tyhjentämistä varten
Tyhjennä
Katso
Kaikki muistiasetukset
sivu 29
Muokatut äänikentät
sivu 45
Tekniset tiedot
AUDIOTEHON TIEDOT
Vahvistinosio
Aluekoodin U2 mukaiset mallit1)
Vähimmäislähtöteho (RMS)
(8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, Harm. kok.särö
0,09%)
90 W + 90 W
Stereotilan lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, Harm. kok.särö 1%)
100 W + 100 W
Surround-lähtöteho2)
(8 ohmia, 1 kHz, Harm. kok.särö 10%)
130 W/kanava
Aluekoodien CA2, ECE, CEK ja AU1 mukaiset
mallit1)
Vähimmäislähtöteho (RMS)
(8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, Harm. kok.särö
0,09%)
85 W + 85 W
Stereotilan lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, Harm. kok.särö 1%)
100 W + 100 W
Surround-lähtöteho2)
(8 ohmia, 1 kHz, Harm. kok.särö 10%)
130 W/kanava
1) Mitattu
seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Tehontarve
U2, CA2
120 V AC, 60 Hz
ECE, CEK, AU1
230 V AC, 50 Hz
2) Viitteellinen
lähtöteho etu-, keski- ja
takakaiuttimille. Äänikentän asetuksista ja
lähteestä riippuen äänilähtöä ei välttämättä ole.
74FI
Taajuusvaste
Analoginen
Video-osio
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (äänikenttä ja
taajuuskorjain ohitettuna)
Tulo
Analoginen
Herkkyys: 500 mV/
50 kilo-ohmia
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitaalinen (Koaksiaalinen)
Impedanssi: 75 ohmia
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitaalinen (Optinen)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Lähtö (analoginen)
AUDIO OUT
Jännite: 500 mV/
10 kilo-ohmia
SUBWOOFER
Jännite: 2 V/1 kilo-ohmi
Taajuuskorjain
Vahvistustasot
±6 dB, 1 dB:n välein
3) INPUT
SHORT (äänikenttä ja taajuuskorjain
ohitettuna).
4) Painotettu verkko, tulotaso.
FM-viritinosio
Virityskaista
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM-lanka-antenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
Yleinen
Tehontarve
Aluekoodi
Tehontarve
U2, CA2
120 V AC, 60 Hz
ECE, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU1
230 V AC, 50 Hz
Lähtöteho (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5V, 0,7A MAX
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
U2, CA2, ECE, CEK, 230 W
AU1
Mitat (leveys/korkeus/syvyys) (noin)
430 mm × 157,5 mm ×
322 mm mukaan lukien
ulos työntyvät osat ja
ohjaimet
Paino (noin.)
7,4 kg
Jos haluat lisätietoja käyttämäsi laitteen
aluekoodista, katso sivu 4.
AM-viritinosio
Viritysasteikko
10 kHz:n
väli
9 kHz:n
väli
U2, CA2
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
ECE, CEK, AU1
–
531 kHz –
1 602 kHz
Antenni
Välitaajuus
Kehäantenni
450 kHz
Lisätietoja
Virityskaista
Aluekoodi
Tulot/lähdöt
Video:
1 Vp-p, 75 ohmia
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz HD -läpivienti
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
• Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty
halogenoituja palonestoaineita.
75FI
Sisällysluettelo
Numerot
H
S
2-kanavainen 41
5.1-kanavainen 16
HDMI
liittäminen 22
HDMI-signaalin läpivienti
63
Satelliittiviritin
liittäminen 23, 26
Super Audio CD -soitin
liittäminen 21
I
T
INPUT MODE 51
Tallentaminen
tallennusmedialle 36
Teatteritilan synkronointi 50
Testiääni 33, 58
Toisto yhdellä painalluksella
47
TV
liittäminen 19
Tyhjennä
kaukosäädin 66
muisti 29
Ä
Äänen paluukanava (ARC)
50, 57
Äänikentät
palauttaminen 45
valitseminen 41
A
A.F.D.-tila 42
Alkuasetukset 29
Analog Direct 42
AUTO CALIBRATION 29
B
Blu-ray-soitin
liittäminen 23
C
CD-soitin
liittäminen 21
D
DIGITAL MEDIA PORT
liittäminen 21
nauttiminen 54
Dolby Digital 67
DTS 67
DVD-soitin
liittäminen 23, 25
DVD-tallennin
liittäminen 23, 25
J
Järjestelmän äänenhallinta
48
Järjestelmän virrankatkaisu
49
K
Kaapelitelevisioviritin
liittäminen 23, 26
Kaiutinsijoittelu 55, 59
Kaiuttimet
asentaminen 16
liittäminen 18
Kaukosäädin 11
M
Musiikkitila 42
Mykistys 34
N
NIGHT MODE 45
Nimeäminen 35, 40
P
”PlayStation 3”
liittäminen 23
E
R
Elokuvatila 42
RDS 41
(1)
Sony Corporation
U
Uniajastin 36
V
Valikko
AUDIO 62
AUTO CAL 58
EQ 61
HDMI 63
LEVEL 58
SPEAKER 59
SURROUND 61
SYSTEM 64
TUNER 62
Videonauhuri
liittäminen 27
Virheilmoitukset 73
Viritin
liittäminen 28
Viritys
automaattinen 37
esiasetetuille asemille
40
suoraan 38
Download PDF

advertising