Sony | STR-DE698 | Sony STR-DE698 Käyttöohjeet

lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK01COV_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 1 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
2-560-572-13(1)
FM Stereo
FM/AM Receiver
DK
Betjeningsvejledning _________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
STR-DE698
©2005 Sony Corporation
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK02REG_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 2 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke udsættes
for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
2DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK02REG_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 3 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
model STR-DE698. Bekræft din models nummer,
som findes i nederste højre hjørne på forpladen. I
denne vejledning bruges områdekode U til
illustrationsformål, medmindre andet er angivet.
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på receiveren. Angående
detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen, se
side 46–54.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, findes
nederst på apparatets bagside (se illustrationen
herunder).
ND BACK L
–
L
+
DK
+
R
FRONT B
CENTER
EAKERS
NT A
–
L
–
OUND
+
L
AC OUTLET
2-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel med hensyn til betjening grundet
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro
Logic Surround- samt DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS", "DTS-ES", "Neo:6", og "DTS 96/24" er
varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
Bemærkning om den
medfølgende fjernbetjening
RM-AAP001
12-knappen på fjernbetjeningen er ikke
tilgængelig i forbindelse med betjening af
receiveren.
3DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK01COV_STRDE698-CELTOC.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 4 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Indholdsfortegnelse
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes
tilslutning .......................................... 5
1a: Tilslutning af komponenter
med digitale lydudgangsstik....... 7
1b: Tilslutning af komponenter med
multikanallydudgangsstik......... 10
1c: Tilslutning af komponenter,
der kun har analoge lydstik ...... 12
2: Tilslutning af antennerne .................. 14
3: Tilslutning af højttalerne................... 15
4: Tilslutning af netledningen ............... 17
5: Indstilling af højttalerne.................... 18
6: Justering af højttalerniveauerne
og -balancen.................................... 22
— TEST TONE
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten............................ 24
Sådan lytter du til multikanallyd........... 25
— MULTI CH IN
Sådan lytter du til FM/AM-radio .......... 25
Automatisk lagring af FM-stationer...... 26
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Lagring af faste radiostationer .............. 27
Brug af RDS (Radio Data System)
(RDS).............................................. 28
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Ændring af displayet ............................. 29
Om angivelserne på displayet ............... 30
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne alene ............... 32
Sådan opnår du hifi-lyd......................... 32
— AUTO FORMAT DIRECT
Valg af et lydfelt ................................... 34
Valg af dekodningstilstand for
surroundbagkanalen........................ 36
— SURR BACK DECODING
Avancerede justeringer og
indstillinger
Tilknytning af
komponentvideoindgangssignaler ... 38
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Ændring af lydindgangstilstanden for
digitale komponenter...................... 38
— INPUT MODE
Brugertilpasning af lydfelter................. 39
Justering af equalizeren ....................... 40
Avancerede indstillinger....................... 41
Andre betjeningsmuligheder
Navngivning af faste stationer og
indgange ......................................... 43
Brug af afbryderautomatikken.............. 44
Valg af højttalersystem......................... 44
Optagelse .............................................. 45
Fjernbetjeningens funktioner
RM-AAP001
Før du bruger fjernbetjeningen ............. 46
Beskrivelse af fjernbetjeningens
knapper ........................................... 46
Valg af fjernbetjeningens
kommandotilstand .......................... 51
Programmering af fjernbetjeningen...... 51
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 55
Fejlfinding ............................................ 56
Specifikationer...................................... 59
Liste over knappernes placering og
referencesider ................................. 62
Indeks ................................................... 63
4DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 5 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Introduktion
I punkt 1a til og med 1c, som begynder på side 7, beskrives det, hvordan du skal tilslutte
komponenterne til denne receiver. Inden du begynder, bedes du læse afsnittet "Komponenter, som kan
tilsluttes" herunder, som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hver enkel komponent skal
tilsluttes.
Når du har tilsluttet alle komponenterne, skal du gå videre til "2: Tilslutning af antennerne" (side 14).
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes tilslutning
Komponenter, som kan tilsluttes
Komponenter, som skal tilsluttes
Side
Dvd-afspiller
Med digital lydudganga)
7–8
Med multikanallydudgangb)
10–11
Kun med analog lydudgangc)
7–8
Tv
Med komponentvideoindgangd)
8 ou 11
Kun med S video- eller kompositvideoindgang
13
Satellittuner
Med digital lydudganga)
7–8
Kun med analog lydudgangc)
7–8
Super Audio CD/cd-afspiller
Med digital lydudganga)
9
Med multikanallydudgangb)
10
Kun med analog lydudgangc)
12
MD-enhed/kassettebåndoptager
Med digital lydudganga)
9
Kun med analog lydudgangc)
12
Multikanaldekoder
10
Videobåndoptager, camcorder, videospil osv.
13
a)
b)
c)
d)
Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-stik osv.
Model med et MULTI CH OUTPUT-stik osv. Denne tilslutning bruges til at sende lyd, der dekodes af
komponentens interne multi kanaldekoder med flere kanaler via denne receiver.
Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-stik osv.
Model med komponentvideo-indgangsstik (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
fortsat
5DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 6 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Nødvendige kabler
Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende
tilslutningskabler som ekstraudstyr (A til H) (medfølger ikke).
A Lydkabel
Hvid (V)
Rød (H)
B Lyd-/videokabel
F Koaksialt kabel
G Monofonisk lydkabel
Sort
Gul (video)
Hvid (V/lyd)
Rød (H/lyd)
Tip!
C Videokabel
H Komponentvideokabel
Gul
Grøn
Blå
Rød
D S video-kabel
Lydkabel A kan deles i to monofoniske lydkabler G.
E Optisk digitalt kabel
Bemærk!
• Afbryd strømtilførslen til alle komponenter, før der foretages nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brummen og anden støj undgås.
• Når du tilslutter et lyd-/videokabel, skal du kontrollere, at de farvekodede stikpropper sættes i de tilsvarende stik
på komponenterne: gul (video) til gul; hvid (venstre, lyd) til hvid og rød (højre, lyd) til rød.
• Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du tilslutter optiske digitale kabler.
• Undgå at bøje eller fastgøre optiske digitale kabler.
6DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 7 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
.
Introduktion
1a: Tilslutning af komponenter med digitale
lydudgangsstik
Tilslutning af en dvd-afspiller, en tv eller en satellittuner
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
1 Tilslut lydstikkene.
Dvd-afspiller
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
R
F
A
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
E
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satellittuner
Bemærk!
Voit kuunnella myös television ääntä liittämällä television audiolähtöliitännät tämän vastaanottimen VIDEO 2
AUDIO IN -liitäntöihin. I dette tilfælde må tv'ets videoudgangsstik ikke tilsluttes VIDEO 2 VIDEO IN-stikket på
receiveren.
fortsat
7DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 8 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
2 Tilslut videostikkene.
Følgende illustration viser, hvordan en tv eller en satellittuner og en DVD-afspiller med
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) -udgangsstik tilsluttes. Tilslutning til et tv med
komponentvideo-indgangsstik er ensbetydende med højere billedkvalitet.
Satellittuner
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
Tv
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
L
L
L
L
R
R
R
R
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
C
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
H
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
Dvd-afspiller
Tip!
• Når du bruger S video-stikkene i stedet for videostikkene, skal skærmen også være tilsluttet via et S video-stik.
S video-signaler er på en separat bus fra videosignalerne og udsendes ikke via videostikkene.
• På denne receiver kan standard videosignaler konverteres til S-videosignaler, og dette konverterede videosignal
udsendes kun fra MONITOR S-VIDEO OUT-stikket.
8DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 9 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Tilslutning af en MD-enhed/kassettebåndoptager eller en Super
Audio CD/cd-afspiller
Introduktion
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
MD-enhed/
kassettebåndoptager
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
OUT
IN
R
E
OUT
A
l
l
l
A
IN
l
E
OUT
IN
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
E
F
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
DIGITAL
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
OUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD/
cd-afspiller
Tip!
Alle de digitale lydstik er kompatible med samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
Bemærk!
• Det er ikke muligt at optage analoge signaler til komponenter, der er tilsluttet til MD/TAPE OUT- eller VIDEO 1
AUDIO OUT-stik, hvis du kun foretager digitale tilslutninger. Du kan ikke optage digitale lydsignaler, hvis du kun
foretager analoge tilslutninger. Du skal bruge analoge tilslutninger, hvis du vil optage analoge signaler. Hvis du vil
optage digitale signaler, skal du bruge digitale tilslutninger.
• Det er ikke muligt at høre lyden, når du afspiller en Super Audio CD på Super Audio CD-afspilleren, der er tilsluttet
SA-CD/CD OPTICAL IN eller SA-CD/CD COAXIAL IN-stikket på denne receiver. Tilslut til de analoge
indgangsstik (SA-CD/CD IN-stik). Se betjeningsvejledningen, der følger med Super Audio CD-afspilleren.
9DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 10 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
1b: Tilslutning af komponenter med
multikanallydudgangsstik
1 Tilslut lydstikkene.
Hvis din dvd eller Super Audio CD-afspiller er forsynet med udgangsstik til multikanal, kan du tilslutte
den til denne receivers MULTI CH IN-stik, så du kan nyde multikanallyden. Alternativt kan
multikanal-indgangsstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanaldekoder.
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A A G G
L
CENTER
R
FRONT
SUB
SURROUND WOOFER
MULTI CH OUT
Dvd-afspiller,
Super Audio CD-afspiller,
Multikanaldekoder osv.
Tip!
Denne tilslutning giver dig også mulighed for at afspille software med multikanallyd, som er optaget i andre formater
end Dolby Digital og DTS.
Bemærk!
Når du laver tilslutninger til MULTI CH IN-stikkene, er du nødt til at justere niveauet på højttalerne og subwooferen
ved hjælp af betjeningsenhederne på den tilsluttede komponent.
10DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 11 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
2 Tilslut videostikkene.
Dvd-afspiller
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
Tv
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
INPUT
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
C
Introduktion
Følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller med COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y,
PR/CR/R-Y)-udgangsstik tilsluttes. Tilslutning til et TV med komponentvideo-indgangsstik er
ensbetydende med højere billedkvalitet.
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
Tip!
• Når du bruger S video-stikkene i stedet for videostikkene, skal skærmen også være tilsluttet via et S video-stik.
S video-signaler er på en separat bus fra videosignalerne og udsendes ikke via videostikkene.
• På denne receiver kan standard videosignaler konverteres til S-videosignaler, og dette konverterede videosignal
udsendes kun fra MONITOR S-VIDEO OUT-stikket.
11DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 12 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
1c: Tilslutning af komponenter, der kun har analoge
lydstik
Tilslutning af lydudstyr
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
AUDIO
OUT
CENTER
R
IN
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
OUTPUT
A
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
LINE
LINE
L
L
L
R
R
R
Cd-afspiller, MD-enhed/
kassettebåndoptager
osv.
SUB
WOOFER
l
A
MULTI CH IN
A
OUT
A
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
AUDIO OUT AUDIO IN
l
IN
AUX SA-CD/CD
Super Audio CD/
cd-afspiller
MD-enhed/
kassettebåndoptager
Bemærk!
Hvis du har en individuel lydkomponent (undtagen PHONO), skal du tilslutte LINE OUT-stikkene på cd-afspilleren,
kassettebåndoptageren eller MD-enheden til AUX IN-stikkene på receiveren, så du kan lytte til stereokilder i
surroundlyd.
12DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 13 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Tilslutning af videokomponenter
Satellittuner
OUTPUT
VIDEO
OUT
Tv
Introduktion
Hvis du tilslutter tv'et til MONITOR-stikkene, kan du se billedet fra den valgte indgang (side 24).
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
AUDIO
OUT
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
R
B
C
D
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
L
L
L
L
R
R
R
R
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
L
L
OUT
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
IN
IN
B
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
L
OUT
B, E
AUDIO
OUT
L
Til VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN-stikkene
(Frontpanel)
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
L
R
Camcorder eller
videospil
Videobåndoptager
Tip!
• Når du bruger S video-stikkene i stedet for videostikkene, skal skærmen også være tilsluttet via et S video-stik.
S video-signaler er på en separat bus fra videosignalerne og udsendes ikke via videostikkene.
• På denne receiver kan standard videosignaler konverteres til S-videosignaler, og dette konverterede videosignal
udsendes kun fra MONITOR S-VIDEO OUT-stikket.
13DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 14 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
2: Tilslutning af antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
AM-rammeantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
L
L
L
L
R
R
R
R
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
AUDIO IN
MD/TAPE
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
*
* Stikkets form afhænger af dit din områdekode.
Bemærk!
• Hold afstand mellem AM-rammeantennen og receiveren eller de øvrige komponenter for at undgå at opfange støj.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er tilsluttet.
14DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 15 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
3: Tilslutning af højttalerne
Introduktion
Tilslut højttalerne til receiveren. Med denne receiver kan du anvende et 7.1-kanalshøjttalersystem.
For at skabe en autentisk, biograflignende multikanalssurroundlyd, kræves der fem højttalere
(to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5.1-kanal).
Du kan nyde HiFi-gengivelse af dvd-software, der er optaget i Surround EX-formatet, hvis du tilslutter
en ekstra surroundbaghøjttaler (6.1 kanal) eller to surroundbaghøjttalere (7.1 kanal) (se "Valg af
dekodningstilstand for surroundbagkanalen" på side 36).
Eksempel på konfiguration af 7.1-kanalhøjttalersystem
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (Højre)
Surroundhøjttaler (Højre)
Fronthøjttaler (Venstre)
Subwoofer
Surroundhøjttaler (Venstre)
Surroundbaghøjttaler (Højre)
Surroundbaghøjttaler (Venstre)
Tip!
• Når du tilslutter et 6.1-kanals højttalersystem, skal du placere surroundbaghøjttaleren bag lyttepositionen (se
illustrationen "Placering af en enkelt surroundbaghøjttaler" på side 20).
• Da subwooferen ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor som helst efter ønske.
fortsat
15DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 16 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Nødvendige kabler
A Højttalerkabler (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
(+)
(–)
Sort
Surroundbaghøjttaler
(Højre)**
Fronthøjttaler
(Højre)
E
e
E
e
A
Surroundbaghøjttaler
(Venstre)**
Centerhøjttaler
E
e
A
E
e
A
A
SPEAKERS
FRONT B*
NT VIDEO
R SURROUND BACK L
L
Y
PB/CB
/B–Y
+
–
–
+
–
PR/CR
/R–Y
R
FRONT B
CENTER
SPEAKERS
MONITOR
OUT
FRONT A
R
+
–
+
L
+
–
AUDIO
OUT
R
SURROUND
SPEAKERS
SUB
WOOFER
L
AC OUTLET
A
B
A
A
INPUT
AUDIO
IN
Subwoofer
E
e
Surroundhøjttaler
(Højre)
E
e
Surroundhøjttaler
(Venstre)
E
e
Fronthøjttaler
(Venstre)
* Hvis du ønsker at have endnu et fronthøjttalersystem, skal det tilsluttes til SPEAKERS FRONT B-terminalerne.
Du kan vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-knappen. Ønsker du
yderligere oplysninger, se "Valg af højttalersystem" (side 44).
** Hvis du kun tilslutter en enkelt surroundbaghøjttaler, skal den tilsluttes til SPEAKERS SURROUND
BACK L-stikket.
16DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 17 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Tilslutning af
vekselstrømsnetledningen
Introduktion
4: Tilslutning af
netledningen
Tilslut vekselstrømsnetledningen til en
stikkontakt i væggen.
Indstilling af
spændingsvælgeren
Hvis receiveren har en spændingsvælger på
bagpanelet, skal du kontrollere, at
spændingsvælgeren er indstillet til den lokale
netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du
sætte vælgeren i den korrekte position vha. en
skruetrækker, før vekselstrømsnetledningen
tilsluttes en stikkontakt i væggen.
120V
220V
L
–
b
+
Til en
stikkontakt i
væggen
R
FRONT B
240V
AC OUTLET
VOLTAGE SELECTOR
AC OUTLET*
Vekselstrømsnetledning
* Undtagen modeller med områdekode AR.
Konfigurationen, formen og antallet af
vekselstrømskontakter varierer afhængigt af
områdekoden.
Bemærk!
• AC OUTLET på receiverens bagside er en
stikkontakt, som kun leverer strøm til den tilsluttede
komponent, når receiveren er tændt.
• Kontroller, at det samlede strømforbrug for den eller
de komponenter, der er tilsluttet til AC OUTLET på
receiveren, ikke overstiger watt-tallet på bagpanelet.
Tilslut ikke strømslugende husholdningsapparater
som strygejern, ventilatorer eller tv-apparater til
denne kontakt. Dette kan medføre en fejlfunktion.
fortsat
17DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 18 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Indledende
indstillingsprocedurer
Inden receiveren anvendes første gang, skal
receiveren initialiseres ved at følge denne
procedure.
Denne procedure kan også bruges til at nulstille
de ændringer, du har foretaget i forhold til
fabriksstandarderne. Brug knapperne på
receiveren til betjeningen.
1
2
5: Indstilling af højttalerne
Du kan bruge menuen SET UP til at indstille
størrelsen på samt afstanden og placeringen af
de højttalere, der er tilsluttet denne receiver.
1
2
3
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Bemærk!
Nogle højttalerindstillingspunkter vises muligvis
nedtonede på displayet. Det betyder, at de er
blevet indstillet automatisk pga. andre
højttalerindstillinger, eller at de ikke kan justeres.
Tryk på ENTER.
"CLEARING" vises på displayet i et stykke
tid, og derefter vises "CLEARED".
Følgende nulstilles til
fabriksindstillingerne.
• Alle indstillinger i menuerne SET UP,
LEVEL, EQ og CUSTOMIZE.
• Det lydfelt, der er programmeret for hver
indgang og hver fast station.
• Alle lydfeltsparametre.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne for indgange og faste
stationer.
• MASTER VOLUME –/+ er indstillet til
"VOL MIN".
• Indgangen indstilles til DVD.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " SET UP ".
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Højttalerindstillingsparametre" nedenfor.
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"PUSH" og "ENTER" vises skiftevist på
displayet.
3
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
4
Drej på drejeknappen –/+ for at vælge
den ønskede indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
Bemærk!
Tryk på ENTER på receiveren, hvis du vælger
indstillingen for "SP. PAT. X –X".
5
Gentag punkt 3 og 4, indtil du har
indstillet alle de efterfølgende punkter.
Højttalerindstillingsparametre
De oprindelige indstillinger er streget under.
x XXXX SET
(Nem højttalerindstilling)
• EASY
Hvis du vil indstille højttalerne automatisk,
skal du vælge "EASY SET". Du kan vælge et
foruddefineret højttalermønster (se den
medfølgende "Hurtig
opsætningsvejledning").
• NORM
Hvis du vil justere indstillingerne for den
enkelte højttaler manuelt, skal du vælge
"NORM SET".
18DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 19 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
x SP. PAT. X –X
(Højttalerindstillingsmønster)
x
Når du vælger "EASY SET", skal du vælge
højttalerindstillingsmønsteret. Drej på
drejeknappen –/+ for at vælge
højttaleropsætningsmodellen, og tryk på
ENTER for at bekræfte valget. Kontroller
højttalermønsteret ved hjælp af den
medfølgende "Hurtig opsætningsvejledning".
• LARGE
Hvis du tilslutter en stor højttaler, som
gengiver basfrekvenserne effektivt, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjttalerne er indstillet til
"SMALL", kan du ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanalssurroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
frontkanalens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til "LARGE")
eller subwooferen.a)
• NO
Hvis du ikke tilslutter en centerhøjttaler, skal
du vælge "NO". Lyden fra centerkanalen
udsendes via fronthøjttalerne.b)
SW
S.W. XXX
(Valg af subwoofer)
• YES
Hvis du tilslutter en subwoofer, skal du vælge
"YES".
• NO
Hvis du ikke tilslutter en subwoofer, skal du
vælge "NO". Fronthøjttalerne indstilles
automatisk til "LARGE", og du kan ikke
ændre denne indstilling. Derved aktiveres
basomdirigeringskredsløbet og udsender
LFE-signaler fra andre højttalere.
• For at få det fulde udbytte af Dolby Digitalbasomdirigeringskredsløbet, anbefales det, at
du indstiller delefrekvensen på subwooferen
så højt som muligt.
x
XXXXX
(Fronthøjttalerens størrelse)
L
R
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som
gengiver basfrekvenserne effektivt, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanalssurroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen.
Når fronthøjttalerne indstilles til "SMALL",
indstilles center-, surround- og
surroundbaghøjttalere også automatisk til
"SMALL" (medmindre de allerede er
indstillet til "NO").
x
Introduktion
x
C
XXXXX
(Centerhøjttalerens størrelse)
SR
SL
XXXXX
(Surroundhøjttalerens størrelse)
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som
gengiver basfrekvenserne effektivt, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjttalerne er indstillet til
"SMALL", kan du ikke indstille
surroundhøjttalerne til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanalssurroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
surroundkanalernes basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE"højttalere.
• NO
Hvis du ikke tilslutter surroundhøjttalere, skal
du vælge "NO".c)
fortsat
19DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 20 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
x
SBL
SBR / SB
XXXXXX
(Valg af surroundbaghøjttaler)
• DUAL
Hvis du tilslutter to surroundbaghøjttalere,
skal du vælge "DUAL". Lyden udsendes til
maksimalt 7.1 kanaler.
• SINGLE
Hvis du tilslutter en enkelt
surroundbaghøjttaler, skal du vælge
"SINGLE". Lyden udsendes til maksimalt 6.1
kanaler.
• NO
Hvis du ikke tilslutter en
surroundbaghøjttaler, skal du vælge "NO"
Tip!
• a) – c) svarer til følgende Dolby Pro Logic-tilstande
a) NORMAL
b) PHANTOM
c) 3 STEREO
• Indstillingerne "LARGE" og "SMALL" for hver
højttaler bestemmer, om den interne lydprocessor
afbryder bassignalet fra denne kanal. Når bassen
afbrydes fra en kanal, kan basomdirigeringskredsløbet
sende de tilsvarende basfrekvenser til subwooferen
eller andre "LARGE"-højttalere.
Det er dog så vidt muligt bedst ikke at dele
basfrekvensen, da baslyde altid er retningsbestemte i
en vis grad. Selvom du anvender små højttalere, kan
du derfor indstille dem til "LARGE", hvis du vil
udsende basfrekvenserne fra den højttaler. Hvis du
på den anden side anvender en stor højttaler, men
foretrækker ikke at lade basfrekvenserne komme fra
den pågældende højttaler, skal den indstilles til
"SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end ønsket,
skal du indstille alle højttalere til "LARGE". Hvis der
ikke er nok bas, kan du bruge BASS-parametret i
menuen EQ for at forstærke basniveauerne. For at få
yderligere oplysninger om basjustering, se side 40.
x
L
R
DIST. X.X m
(Fronthøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til fronthøjttalerne (A). Afstanden kan indstilles fra
1,0 meter til 7,0 meter i intervaller på 0,1 meter.
Hvis afstanden fra de to fronthøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
Placering af en enkelt surroundbaghøjttaler
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
Ved placering af to surroundbaghøjttalere
(skal vinklen E være den samme)
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
E
D
x
D
C
DIST. X.X m
(Centerhøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til centerhøjttaleren. Centerhøjttaleren bør indstilles fra
en afstand, der svarer til fronthøjttalerens afstand (A),
til en afstand, der er 1,5 meter tættere på
lyttepositionen (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Surroundhøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til surroundhøjttalerne. Surroundhøjttaleren bør
indstilles fra en afstand, der svarer til fronthøjttalerens
afstand (A), til en afstand, der er 4,5 meter tættere på
lyttepositionen (C).
Hvis afstanden fra de to surroundhøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
20DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 21 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
x
SBL
SBR / SB
DIST. X.X m
(Surroundbaghøjttalerens afstand)
SR
SL
XXXX/XX
(Surroundhøjttalerens position)*
Gør det muligt at angive placeringen for
surroundhøjttalerne for at sikre korrekt
implementering af surroundeffekterne for Cinema
Studio EX-tilstandene (side 34).
100˚
Introduktion
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til surroundbaghøjttaleren. Surroundbaghøjttalerens
afstand skal indstilles fra en værdi svarende til
fronthøjttalerafstanden (A på side 20) til en afstand
4,5 meter nærmere på lyttepositionen (D på side 20).
Hvis du tilslutter to surroundbaghøjttalere med
forskellig afstand til lyttepositionen, skal afstanden til
den nærmeste højttaler angives.
x
120˚
Tip!
Receiveren gør det muligt at angive højttalerpositionen
i form af afstand. Det er dog ikke muligt at indstille
centerhøjttaleren til at være længere væk end
fronthøjttalerne. Ligeledes kan centerhøjttaleren kan
ikke indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere
end fronthøjttalerne.
Surroundhøjttalerne kan heller ikke indstilles til at
være længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere
end 4,5 meter.
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for god surroundlyd.
Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til
nærmere end den faktiske placering af højttalerne vil
medføre en forsinkelse af lyden fra den pågældende
højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om
den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden
til 1-2 meter nærmere end den faktiske
højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af, at man er "inde i" skærmen. Hvis det
ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende surroundeffekt,
fordi surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af
en kortere højttalerafstand end den faktiske afstand
skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden, vil
ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv selv!
A
A
B
B
D
D
60
C
C
30
• SIDE/LO
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
placering svarer til afsnit A og C.
• SIDE/HI
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
placering svarer til afsnit A og D.
• BEHD/LO
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
placering svarer til afsnit B og C.
• BEHD/HI
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
placering svarer til afsnit B og D.
* Dette indstillingspunkt er ikke tilgængeligt, når
parametret til surroundhøjttalerstørrelse er indstillet
til "NO".
fortsat
21DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 22 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Tip!
Surroundhøjttalerpositionen er udviklet særligt til
implementering af Cinema Studio EX-tilstandene. I
forbindelse med andre lydfelter er højttalerplaceringen
ikke så kritisk. Disse lydfelter blev udviklet under
forudsætning af, at surroundhøjttalerne blev placeret
bag lyttepositionen, men gengivelsen er rimeligt
konsistent selv når surroundhøjttalerne er placeret i en
bred vinkel. Men hvis højttalerne peger mod lytteren
direkte fra venstre og højre for lyttepositionen, bliver
surroundeffekterne uklare medmindre de er indstillet
til "SIDE/LO" eller "SIDE/HI".
Alle lyttemiljøer har dog mange variabler, som f.eks.
vægreflektioner, og du kan opnå et bedre resultat med
indstillingen "BEHD/HI", hvis højttalerne er placeret
højt over lyttepositionen, selv hvis de er placeret
direkte til venstre og højre.
Derfor anbefaler vi, at du (selvom det kan resultere i en
anden indstilling end i ovenstående forklaring)
afspiller software kodet med multikanalssurround med
en indstilling, der giver en god fornemmelse af
rumlighed og har det mest sammenhængende
lydbillede mellem surroundlyden fra
surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis
du ikke er sikker på, hvad der lyder bedst, skal du
vælge "BEHD/LO" eller "BEHD/HI" og derefter bruge
parameteret til højttalerafstand samt
højttalerniveaujusteringer til at opnå den korrekte
balance.
6: Justering af
højttalerniveauerne og balancen
— TEST TONE
Juster højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition. Brug
fjernbetjeningen til justeringerne.
Tip!
Receiveren anvender en testtone med en frekvens, der
er centreret ved 800 Hz.
1
2
Tryk på TEST TONE.
"T. TONE" vises på displayet, og testtonen
udsendes fra højttalerne i rækkefølge.
Front (venstre) t Center t Front (højre)
t Surround (højre) t Surroundbag
(højre)* t Surroundbag (venstre)* t
Surround (venstre) t Subwoofer
* Du hører kun testtonen fra
– de venstre og højre surroundbaghøjttalere,
når parameteren til valg af
surroundbaghøjttaler er indstillet til
"DUAL".
– venstre surroundbaghøjttaler, når
indstillingen for surroundbaghøjttaler er
angivet til "SINGLE".
x SP > XXX Hz
(Højttaler-crossover-frekvens)*
Oprindelig indstilling: 100 Hz
Giver mulighed for at justere højttalernes bascrossover-frekvens i SET UP-menuen. Du kan justere
bas-crossover-frekvensen fra 40 Hz til 160 Hz i 9 trin.
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
3
* Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når mindst én
højttaler er indstillet til "SMALL", og det tilsvarende
højttalersegment blinker på displayet.
Juster højttalerniveauerne og balancen
ved hjælp af menuen LEVEL, således at
testtonens niveau lyder ens fra de
forskellige højttalere.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
LEVEL-menuindstillingerne, se side 39.
Tip!
• Hvis du vil justere niveauet for alle højttalere
på samme tid, skal du trykke på MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen eller dreje
MASTER VOLUME –/+ på receiveren.
• Den justerede værdi vises på displayet under
justeringen.
4
Tryk på TEST TONE igen efter
justeringen.
Testtonen slås fra.
22DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK03CON_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 23 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Bemærk!
Introduktion
• Testtonen kan ikke bruges, når funktionen MULTI
CH IN anvendes.
• Selvom disse justeringer også kan foretages ved
hjælp af frontpanelet og menuen LEVEL (når
testtonen udsendes, skifter receiveren automatisk til
menuen LEVEL), anbefales det at følge proceduren
ovenfor og justere højttalerniveauerne fra
lyttepositionen ved hjælp af fjernbetjeningen.
23DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 24 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Brug af hovedtelefoner
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten
1
Tryk på indgangsknapperne for at
vælge indgangen.
For at vælge
Tryk på
Videobåndoptager
VIDEO 1
Satellittuner
VIDEO 2
Camcorder eller videospil
VIDEO 3
Dvd-afspiller
DVD
MD-enhed eller
kassettebåndoptager
MD/TAPE
Super Audio CD eller
cd-afspiller
SA-CD/CD
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket.
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, udsendes
lyden ikke gennem højttalerne, og "SP A" og
"SP B" lyser ikke på displayet.
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, kan du kun
vælge følgende lydfelter (side 35).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Indbygget tuner (FM/AM) TUNER FM/AM
En lydkomponent
AUX
Den valgte indgang vises på displayet.
2
Tænd for apparatet, og start
afspilningen.
Bemærk!
Hvis du vælger en vilkårlig videokomponent, skal
du indstille TV'ets videoindgang, så den svarer til
den valgte komponent.
3
Drej MASTER VOLUME –/+ for at
regulere lydstyrken.
Bemærk!
Sørg for at skrue ned for lydstyrken, før du
slukker receiveren for derved at undgå at
beskadige højttalerne.
Afbrydelse af lyden
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen.
Afbrydelsen annulleres, når du gør følgende.
• Tryk igen på MUTING på fjernbetjeningen.
• Afbryd strømtilførslen.
• Øg lydstyrken.
24DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 25 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Sådan lytter du til
multikanallyd
— MULTI CH IN
Tryk på MULTI CH IN.
Tryk igen for at annullere funktionen MULTI
CH IN.
Når indikatoren MULTI
CHANNEL DECODING lyser
Indikatoren MULTI CHANNEL DECODING
lyser, når receiveren dekoder
multikanalkilderne.
Indikatoren lyser dog ikke, hvis du vælger
tilstanden 2CH STEREO.
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den
indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og AMantennerne er tilsluttet receiveren (se side 14),
før du begynder at anvende tuneren.
Tip!
Stationsindstillingsskalaen varierer afhængigt af
områdekoden, som vist i tabellen nedenfor. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om områdekoder, se
side 3.
Områdekode
FM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, AU
50 kHz
9 kHz
Forstærkerbetjening
Du kan vælge lyden direkte fra de komponenter,
der er tilsluttet til MULTI CH IN-stikkene.
Derved får du mulighed for at nyde lyden fra de
analoge indgange af høj kvalitet, f.eks. dvd eller
Super Audio CD. Når du vælger MULTI CH IN,
kan equalizeren og lydfeltet ikke bruges.
Sådan lytter du til FM/AMradio
AM
E2/E3
50 kHz
9 kHz*
AR
50 kHz
10 kHz
* AM-stationsindstillingsskalaen kan ændres (se side
61).
Automatisk
stationsindstilling
Hvis du ikke kender frekvensen for den ønskede
station, kan du lade receiveren scanne alle de
tilgængelige stationer i området.
1
Tryk på TUNER FM/AM gentagne gange
for at vælge FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra den
nederste del af båndet til den øverste del;
tryk på TUNING – for at søge fra den
øverste del af båndet til den nederste del.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Tip!
Hvis "STEREO" blinker på displayet, og modtagelsen
af FM i stereo er ringe, skal du trykke på FM MODE
for at skifte til monofonisk modtagelse (MONO). Du
vil ikke kunne nyde stereoeffekten, men lyden
forvrænges mindre. Hvis du vil tilbage til
stereotilstanden, skal du trykke på FM MODE igen.
fortsat
25DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 26 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Direkte stationsindstilling
Du kan angive frekvensen for den ønskede
station direkte. Brug fjernbetjeningen til
justeringerne.
1
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
Tip!
Du kan også bruge TUNER FM/AM på
receiveren.
2
3
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Tryk på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Tryk på 1 b 3 b 5 b 0
(Det er ikke nødvendigt at indtaste det
sidste "0", når stationsindstillingsskalaen er
indstillet til 10 kHz.)
Når du har stillet ind på en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning for
at opnå den optimale modtagelse.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station, og de
indtastede cifre blinker
Kontroller, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du
gentage punkt 2 og 3. Hvis de indtastede tal
stadigvæk blinker, bruges frekvensen ikke i dit
område.
Automatisk lagring af FMstationer
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Med denne funktion kan du gemme op til 30
FM- og FM-RDS-stationer i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer flere
gange. Derudover vil kun stationerne med det
tydeligste signal blive gemt.
Hvis du vil gemme FM- eller AM-stationer en
efter en, se "Lagring af faste radiostationer"
(side 27).
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold MEMORY nede, og tryk på ?/1 for
at tænde receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises på
displayet, og receiveren scanner og gemmer
alle FM- og FM-RDS-stationer i
modtageområdet.
Med hensyn til RDS-stationer søger tuneren
først efter stationer, der sender det samme
program og gemmer derefter kun stationen
med det klareste signal. De valgte RDSstationer sorteres alfabetisk efter
programnavn, hvorefter de forsynes med en
to-cifret forvalgskode. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, RDS, se side 28.
Regulære FM-stationer tildeles en to-cifret
forvalgskode og gemmes efter RDSstationen.
Derefter vises "FINISH" kort på displayet,
og receiveren indstilles igen til normal drift.
Bemærk!
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under autobeticalproceduren med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et nyt område, skal du gentage
ovenstående procedure for at gemme stationerne i det
nye område.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling
på de gemte stationer, se "Indstilling på faste
stationer" (side 27).
• Hvis du flytter antennen efter at have gemt
stationerne med denne procedure, er de gemte
indstillinger måske ikke længere gyldige. Hvis dette
er tilfældet, skal du gentage denne procedure for at
gemme stationerne igen.
26DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 27 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Lagring af faste
radiostationer
1
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Lagring af faste radiostationer
1
2
3
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge den faste station på følgende måde:
Tryk på TUNER FM/AM gentagne gange
for at vælge FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Stil ind på den station, som du vil
gemme som fast station ved hjælp af
automatisk stationsindstilling (side 25)
eller direkte stationsindstilling
(side 26).
tC0y...yC2yC1T
Brug af fjernbetjeningen
1
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Tryk på MEMORY.
2
Tryk på PRESET/CH/D.SKIP +/– gentagne
gange for at vælge den ønskede faste
station.
"MEMORY" vises på displayet i nogle få
sekunder. Udfør punkt 4 til 5, før displayet
slukker.
4
Tryk på TUNER FM/AM gentagne gange
for at vælge FM- eller AM-båndet.
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge nummeret for en fast station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge nummeret for den faste station på
følgende måde:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Forstærkerbetjening
Du kan gemme op til 30 faste FM- eller AMstationer. Du kan derefter nemt stille ind på de
stationer, du vil lytte til.
Indstilling på faste stationer
Sådan vælger du den faste
station direkte
Tryk på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Der stilles ind på den faste station med det valgte
nummer på den aktuelle hukommelsesside. Tryk
på SHIFT på fjernbetjeningen gentagne gange
for at skifte hukommelsesside.
tC0y...yC2yC1T
Hvis "MEMORY" slukker, inden du får
valgt nummeret for den faste station, skal
du begynde igen fra punkt 3.
Tip!
Du kan også vælge nummeret for en fast station
ved hjælp af fjernbetjeningen. Tryk på SHIFT
gentagne gange for at vælge en hukommelsesside
(A, B eller C) og tryk derefter på de numeriske
knapper for at vælge nummeret for en fast station.
5
Tryk på MEMORY igen.
Stationen gemmes med nummeret for den
valgte faste station.
Hvis "MEMORY" slukkes, før du får
trykket på MEMORY, skal du starte igen
fra punkt 3.
6
Gentag punkt 2 til 5 for at vælge en
anden fast station.
27DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 28 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Bemærk!
Brug af RDS (Radio Data
System) (RDS)
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Med denne receiver kan du også bruge RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationerne
kan sende ekstra information sammen med det
almindelige programsignal. Du kan også vise
RDS-oplysningerne.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer kan tilbyde RDS-tjenester,
ligesom tjenesternes karakter varierer. Hvis du ikke
er bekendt med RDS-tjenesterne i dit område, skal du
kontakte de lokale radiostationer for at få yderligere
oplysninger.
Modtagelse af RDSudsendelser
• Hvis myndighederne har en vigtig meddelelse,
blinker "ALARM" på displayet.
• Når meddelelsen består af 9 tegn eller mere, ruller
meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke udbyder en bestemt RDStjeneste, vises "NO XXXX" (f.eks. "NO TEXT") på
displayet.
Beskrivelse af programtyper
Programtypeangivelse
Beskrivelse
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer med information om
et bredt spektrum af emner,
inklusive information om
forbrugerforhold og sundhed
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer, f.eks.
"gør-det-selv"-programmer
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om kultur på
nationalt eller regionalt plan,
f.eks. sprog og samfundsforhold
SCIENCE
Når du stiller ind på en station, der tilbyder
RDS-tjenester, lyser RDS-indikatoren, og
programservicenavnet vises på displayet.
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
VARIED
Andre typer programmer, f.eks.
interviews med kendte personer,
quizzer og komedieserier
Bemærk!
POP M
Programmer med populærmusik
ROCK M
Programmer med rockmusik
Du skal blot vælge en station på FM-båndet
ved hjælp af automatisk indstilling
(side 25), direkte indstilling (side 26), eller
indstilling ved hjælp af en forvalgt station
(side 27).
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, du
stillede ind på, ikke sender RDS-signalet korrekt, eller
hvis signalet er svagt.
EASY M
Let underholdningsmusik
LIGHT M
Instrumental-, vokal- og kormusik
Visning af RDS-oplysninger
CLASSICS
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera osv.
Tryk på DISPLAY flere gange, mens du
modtager en RDS-station.
OTHER M
Musik, der ikke tilhører nogen af
ovennævnte kategorier, f.eks.
rhythm & blues og reggae
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter, handel
osv.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og de
ting, der angår dem
RELIGION
Programmer med et religiøst
indhold
Hver gang du trykker på knappen, ændres RDSoplysningerne på displayet cyklisk på følgende
måde:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeangivelsea) t
Radiotekstangivelseb) t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format) t Aktuelt anvendt lydfelt
a)
b)
Programtype (se side 28).
Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
28DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 29 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Programtypeangivelse
Beskrivelse
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter via telefonen eller i et
offentligt forum
Ændring af oplysningerne på
displayet
TRAVEL
Rejseprogrammer. Ikke til
meddelelser, der findes ved hjælp
af TP/TA
Du kan kontrollere lydfeltet osv. ved at ændre
oplysningerne på displayet.
LEISURE
Programmer om fritidsaktiviteter,
f.eks. havebrug, lystfiskeri,
madlavning osv.
Programmer med jazzmusik
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populærmusik
på nationalt eller regionalt plan
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Dokumentarprogrammer
NONE
Programmer, der er uden for
ovennævnte kategorier
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet cyklisk på følgende måde.
Indgangens indeksnavn* t Valgt indgang t
Aktuelt anvendt lydfelt
Forstærkerbetjening
JAZZ
Ændring af displayet
Når tuneren er valgt
Programservicenavn** eller navn på fast station*
t Frekvens t Programtypeangivelse** t
Radiotekstangivelse** t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format)** t Aktuelt anvendt
lydfelt
* Indeksnavn vises kun, når du har tildelt et navn til
indgangen eller den faste station (side 43).
Indeksnavnet vises ikke, når der kun er indtastet
mellemrum, eller hvis det er det samme som
indgangsnavnet.
** Kun under RDS-modtagelse. (Gælder kun modeller
med områdekoden CEL, CEK. Se side 28.)
Justering af displayets
lysstyrke
Tryk på DIMMER gentagne gange.
Displayets lysstyrke ændres i tre trin.
29DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 30 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Om angivelserne på displayet
1
2
3
SW
LFE
SP A ; DIGITAL EX ;PRO LOGIC IIx DTS-ES NEO:6
RDS MEMORY
SP B SLEEP OPT COAX
96/24 D.RANGE EQ STEREO MONO
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
4
qd
5
qs qa
6
7
q;
9
8
qf
A SW: Lyser, når subwoofer-valget er indstillet
til "YES" (side 19), og lydsignalet udsendes
fra SUB WOOFER-stikket.
B LFE: Lyser, når den disk, der afspilles,
indeholder en LFE-kanal (Low Frequency
Effect), og LFE-kanalsignalet rent faktisk
gengives.
C SP A/SP B: Lyser i overensstemmelse med
det anvendte højttalersystem (A eller B).
Slukker, når højttalerlyden slås fra, eller når
hovedtelefonerne tilsluttes.
D ; DIGITAL EX: "; DIGITAL" lyser, når
receiveren dekoder signaler, der er optaget i
Dolby Digital-formatet. "; DIGITAL EX"
lyser, når receiveren dekoder signaler, der er
optaget i Dolby Digital EX-formatet.
E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC"
lyser, når receiveren anvender Pro Logicbehandling til 2-kanalssignaler for at udsende
center- og surroundkanalsignalerne. "; PRO
LOGIC II" lyser, når Pro Logic II Movie/
Music/Game-dekoderen er aktiveret.
"; PRO LOGIC IIx" lyser, når Pro Logic IIx
Movie/Music/Game-dekoderen er aktiveret.
Disse indikatorer lyser imidlertid ikke op, hvis
både center- og surroundhøjttalerne er
indstillet til "NO", og du vælger et lydfelt ved
hjælp af A.F.D.-knappen.
F DTS-ES 96/24: "DTS" lyser, når receiveren
modtager DTS-signaler. "DTS-ES" lyser, når
receiveren modtager DTS-ES-signaler. "DTS
96/24" lyser, når receiveren dekoder DTS 96
kHz/24 bit-signaler.
Bemærk!
Kontroller ved afspilning af en disk i DTSformat, at der er foretaget digitale tilslutninger, og
at INPUT MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 38).
G NEO:6: Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/
Music-tilstandsdekodning er aktiveret.
H Tunerangivelser: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer osv.
Se side 25–29 vedrørende betjening af
tuneren.
Bemærk!
"RDS" vises kun for modeller med områdekoden
CEL, CEK.
I EQ: Lyser, når equalizeren er aktiveret.
J D.RANGE: Lyser, når komprimeringen af det
dynamiske område er aktiveret (side 39).
K COAX: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem COAXIALterminalen.
Bemærk!
L OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem OPTICALterminalen.
Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for
DTS-formatsignaler eller signaler med en
samplingfrekvens over 48 kHz.
M SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken
aktiveres.
30DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK04BSC_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 31 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Forstærkerbetjening
N Afspilningskanalangivelser:
Bogstaverne (L, C, R osv.) angiver de kanaler,
der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er
forskellige og angiver dermed, hvordan
receiveren nedmixer kildelyden (på baggrund
af højttalerindstillingerne).
L (Venstre front), R (Højre front), C (Center
(monofonisk)), SL (Venstre surround), SR
(Højre surround), S (Surround (monofonisk
eller surroundkomponenter frembragt ved Pro
Logic-behandling)), SB (Surroundbag (de
surroundbagkomponenter, der anvendes til
6.1-kanals dekodning)), SBL (Venstre
surroundbag), SBR (Højre surroundbag)
Eksempel:
Optageformat (Front/Surround): 3/2
Udgangskanal: Når surroundhøjttalernes
størrelsesparameter er indstillet til "NO"
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
31DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK05SND_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 32 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne
alene
I denne tilstand udsender receiveren kun lyden
fra højre/venstre fronthøjttalere. Der kommer
ingen lyd fra subwooferen.
Sådan opnår du hifi-lyd
— AUTO FORMAT DIRECT
Tilstanden Auto Format Direct (A.F.D.) gør det
muligt at vælge den dekodningstilstand, som du
ønsker at anvende til lyden.
Tilstanden A.F.D.
(Display)
Dekodningstilstand
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Som kodet
Sådan lytter du til
2-kanalsstereokilder
(2CH STEREO)
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Standard-2-kanalsstereokilder går helt uden om
lydfeltsbehandlingen, og
multikanalssurroundformaterne nedmixes til 2
kanaler.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Tryk på 2CH.
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
"2CH ST." vises på displayet, og receiveren
skifter til tilstanden 2CH STEREO.
Bemærk!
Der kommer ingen lyd fra subwooferen i tilstanden
2CH STEREO. Hvis du vil lytte til 2kanalsstereokilder ved hjælp af højre/venstre
fronthøjttalere og en subwoofer, skal du anvende
tilstanden A.F.D.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
32DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK05SND_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 33 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Automatisk dekodning af det
modtagne lydsignal
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO".
Receiveren registrerer automatisk den type
lydsignal, der modtages, og udfører den korrekte
dekodning om nødvendigt.
Udfører Dolby Pro Logic II Music-tilstandsdekodning.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
f.eks. cd'er.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Udfører Dolby Pro Logic II Game. Denne indstilling er
ideel til videospilprogrammer.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Movie. Denne indstilling
udvider Dolby Pro Logic II Movie eller Dolby Digital
5.1 til særskilte 7.1 filmkanaler.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Music. Denne indstilling
fordeler hårde "baggrundseffekter" til alle
surroundhøjttalere.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Game. Denne indstilling
leverer signaler til fuldt virkende specialeffekter rundt
til surroundhøjttalerne.
Sådan opnår du surroundlyd
I denne tilstand registrerer receiveren
automatisk typen af det lydsignal, der sendes ind
(Dolby Digital, DTS, standard-2-kanalsstereo
osv.) og udfører om nødvendigt den korrekt
dekodning. Denne tilstand får lyden til at lyde,
som den gjorde, da den blev optaget/kodet, dvs.
uden tilføjelse af nogen surroundeffekter. Hvis
der imidlertid ikke er nogen lavfrekvenssignaler
(Dolby Digital LFE osv.), genereres der et
lavfrekvenssignal til udsendelse til
subwooferen.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Bemærk!
Sådan opnår du stereolyd i
multikanalstilstand
(2-kanalsdekodningstilstand)
Denne tilstand gør det muligt at angive
dekodningstypen for 2-kanalslydkilder. Denne
receiver kan gengive 2-kanalslyd i 5 kanaler via
Dolby Pro Logic II; 7 kanaler via Dolby Pro
Logic IIx; 6 kanaler via DTS Neo:6 eller 4
kanaler via Dolby Pro Logic. DTS 2CH-kilder
dekodes dog ikke af DTS Neo:6; de udsendes i 2
kanaler.
Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for DTSformatsignaler eller signaler med en samplingfrekvens
over 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Udfører DTS Neo:6 Cinema-tilstandsdekodning.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Udfører DTS Neo:6 Music-tilstandsdekodning. Denne
indstilling er ideel til almindelige stereokilder, f.eks.
cd'er.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
2-kanalsdekodningstilstanden.
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler fra alle
højttalere. Lyden fra højttalerne udsendes muligvis
ikke afhængigt af højttalerindstillingerne.
Den valgte dekodningstype vises på displayet.
Tilslutning af en subwoofer
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Hvis lydsignalet er i 2-kanalsstereo, eller hvis
kildesignalet ikke omfatter et LFE-signal,
genererer receiveren et lavfrekvenssignal, der
sendes til subwooferen. Lavfrekvenssignalet
genereres imidlertid ikke for "NEO6 CIN" eller
"NEO6 MUS", når alle højttalerne er indstillet
til "LARGE".
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Kilden, der blev
optaget i 2 kanaler, dekodes nu til 4.1 kanaler.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-tilstandsdekodning.
Denne tilstand er ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne tilstand gengive lyden
i 5.1 kanaler, hvis du vil se video med overspillede
eller gamle film.
33DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK05SND_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 34 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Om CINEMA STUDIO EXtilstandene
Valg af et lydfelt
Du kan høre surroundlyd ved blot at vælge en af
receiverens forprogrammerede lydfelter.
Derved opnår du den spændende og kraftige lyd,
du kender fra biografen og koncertsalen, ind i dit
hjem.
Valg af lydfelt til film
Tryk på MOVIE gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Lydfelt
Display
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Lydfelter med mærkerne DCS benytter DCSteknologi.
DCS er konceptbetegnelsen for den
surroundteknologi til hjemmebiografer, som
Sony har udviklet. DCS bruger DSPteknologien (Digital Signal Processor) til at
gengive de lydkarakteristika, der findes i et
rigtigt filmstudie i Hollywood.
Ved afspilning i hjemmet skaber DCS en
overbevisende biografeffekt, som svarer til den
kunstneriske kombination af lyd og handling,
som instruktøren har ønsket.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater"-filmstudiet. Dette
er standardtilstanden, som er meget velegnet til de
fleste typer film.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater"-filmstudiet.
Denne tilstand er ideel til science fiction-film med
mange lydeffekter.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment-musikstudiet. Denne tilstand er ideel til
musicals eller film med orkestermusik på lydsporet.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene er velegnet
til spillefilm på dvd (osv.) med
multikanalssurroundeffekter. Du kan således
genskabe de lydkarakteristika, der findes i Sony
Pictures Entertainments dubbingstudie, i dit
hjem.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene består af
følgende tre elementer.
• Virtuel multidimension
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt
par fysiske surroundhøjttalere.
• Skærmdybdetilpasning
Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer
inde fra skærmen som i en biograf.
• Biografstudieefterklang
Gengiver den type efterklang, du hører i
biograferne.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene integrerer
disse tre elementer samtidigt.
Bemærk!
• De effekter, der skabes af de virtuelle højttalere, kan
give mere støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, der bruger virtuelle
højttalere, kan du ikke høre lyd direkte fra
surroundhøjttalerne.
Valg af lydfelt til musik
Tryk på MUSIC gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Lydfelt
Display
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Gengiver akustikken i en koncertsal til klassisk musik.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Gengiver akustikken i et spillested med 300
siddepladser.
34DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK05SND_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 35 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Når hovedtelefonerne er tilsluttet
Du kan kun vælge mellem følgende lydfelter.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Udsender lyden i 2 kanaler (stereo). Almindelige
2-kanalsstereokilder går helt uden om
lydfeltsbehandlingen, og
multikanalssurroundformaterne nedmixes til 2 kanaler.
Udsender det analoge frontsignal fra MULTI CH INstik.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
• Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
• Når et af følgende lydfelter vælges, kommer der
ingen lyd ud af subwooferen, hvis alle højttalerne er
indstillet til "LARGE" i menuen SET UP. Lyden
sendes dog ud gennem subwooferen, hvis det digitale
indgangssignal indeholder LFE-signaler (Low
Frequency Effect), eller hvis front-, center- eller
surroundhøjttalerne er indstillet til "SMALL".
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
DCS
Gør det muligt at opleve et biograflignende lydbillede
via hovedtelefoner.
Bemærk!
Hvis du tilslutter hovedtelefoner, mens et lydfelt er
aktiveret, skifter systemet automatisk til
HEADPHONE 2CH, hvis der anvendes et lydfelt der
er valgt med knappen 2CH eller A.F.D., eller til
HEADPHONE THEATER, hvis der anvendes et
lydfelt der er valgt med knappen MOVIE eller MUSIC.
Sådan opnår du surroundlyd
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Bemærk!
Sådan slår du surroundeffekten
fra
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST.", eller tryk
på A.F.D. gentagne gange for at vælge "A.F.D.
AUTO".
Tip!
• Receiveren gør det muligt at anvende det sidst valgte
lydfelt på en indgang, når som helst den vælges
(lydfeltslink). Hvis du f.eks. vælger HALL for
indgangen SA-CD/CD, skal du skifte til en anden
indgang og derefter vende tilbage til SA-CD/CD,
hvorefter HALL automatisk anvendes igen.
• Du kan identificere kodeformatet for dvd-softwaren
osv. ved at se på logoet på pakken.
–
: Dolby Digital-diske
–
: Dolby Surround-kodede
programmer
–
: DTS Digital Surround-kodede programmer
35DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK05SND_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 36 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Valg af
dekodningstilstand for
surroundbagkanalen
— SURR BACK DECODING
Med denne funktion kan du vælge
dekodningstilstanden for multikanalssignalet til
surroundbagkanalen.
Ved at dekode surroundbagsignalet for (f.eks.)
DVD-software, der er optaget i Dolby Digital
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 osv.,
kan du nyde filmskabernes tilsigtede
surroundlyd.
Tryk på SURR BACK DECODING flere
gange for at vælge dekodningstilstand for
surroundbagkanalen.
"SB XXXX" vises på displayet.
Yderligere oplysninger findes i "Sådan vælges
surroundbag-dekodningstilstanden" på side 37.
Tip!
Du kan vælge dekodningstilstand for
surroundbagkanalen med "SB XXXX" i menuen
CUSTOMIZE (side 41).
Bemærk!
Du kan kun vælge dekodning af surround bag, når
A.F.D. er valgt, bortset fra Dolby Pro Logic IIx
(side 32).
36DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK05SND_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 37 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Sådan vælges surroundbag-dekodningstilstanden
Du kan vælge den ønskede surroundbagtilstand afhængigt af indgangssignalet.
Når du vælger "SB AUTO"
Når indgangssignalet indeholder 6.1-kanals dekodningsmærkningena), anvendes den korrekte dekoder
til at dekode surroundbagsignalet.
Udgangskanal
Anvendt surroundbagdekoder
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
—
6.1e)
DTS Matrix-dekoder
6.1e)
DTS Discrete-dekoder
7.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Matrix 6.1c)
DTS-ES Discrete
6.1d)
Dolby Digital EXb)
Når du vælger "SB ON"
Hvis du vil dekode surround bag-signalet uden hensyntagen til 6.1 kanal-dekodningsflagea), skal Dolby
Digital EX anvendes, når udgangskanalen er 6.1 og Dolby Digital EX eller Dolby Pro Logic IIx
anvendes, når udgangskanalen er 7.1.
Indgangssignal
Udgangskanal
Anvendt surroundbagdekoder
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Discrete
6.1d)
Sådan opnår du surroundlyd
Indgangssignal
Når du vælger "SB OFF"
Surroundbagdekodning udføres ikke.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanals dekodningsmærkning er den information, der er optaget i software som f.eks. DVD'er.
Dolby Digital-DVD, der indeholder en Surround EX-mærkning. På Dolby Corporation hjemmeside kan du se en
oversigt over Surround EX-film.
Software, der er kodet med en mærkning for at angive, at den indeholder både Surround EX- og
5.1-kanalssignaler.
Software, der er kodet med både 5.1-kanalssignaler og et ekstra signal, der er udviklet til at udvide disse signaler
til 6.1 diskrete kanaler. Diskrete 6.1-kanalssignaler er DVD-specifikke signaler, der ikke anvendes i biografer.
Når to surroundbaghøjttalere er tilsluttet, udsendes lyden i 7.1 kanaler.
Bemærk!
Der kommer muligvis ikke lyd fra surroundbaghøjttaleren i Dolby Digital EX-tilstanden. Nogle discs indeholder ikke
en Dolby Digital EX-mærkning, selvom indpakningen har et Dolby Digital EX-logo. Hvis det er tilfældet, skal du
vælge "SB ON".
37DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK06ADV_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 38 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Avancerede justeringer og indstillinger
Tilknytning af
komponentvideoindgangs
signaler
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
Du kan tilknytte et
komponentvideoindgangssignal til en anden
visuel indgang.
1
2
3
4
5
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " CUSTOM ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge "COMP. V. A.".
Tryk på ENTER.
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge de
komponentvideoindgangssignaler, du
vil tilknytte.
Drej drejeknappen –/+ for at vælge den
indgang, du vil knytte til det
komponentvideoindgangsstik, du
valgte i trin 4.
Den indgang, du kan tilknytte, varierer for
hver komponentvideoindgang. Hvis du vil
have yderligere oplysninger, se
"Komponentvideoindgangssignaler, der
kan vælges for hver indgang".
6
Tryk på ENTER.
Komponentvideoindgangssignaler,
der kan vælges for hver indgang
De oprindelige indstillinger er streget under.
Ændring af
lydindgangstilstanden for
digitale komponenter
— INPUT MODE
Du kan ændre lydindgangstilstanden for
komponenter, der har digitale lydindgangsjack.
1
2
Tryk på indgangsknapperne for at
vælge indgangen.
Tryk på INPUT MODE gentagne gange
for at vælge lydindgangstilstanden.
Den valgte lydindgangstilstand vises på
displayet.
Lydindgangstilstande
• AUTO IN
Giver forrang til digitale signaler, når der
både er digitale og analoge forbindelser. Hvis
der ikke er nogen digitale signaler, vælges de
analoge signaler.
• COAX IN
Angiver de digitale lydsignalindgange for
DIGITAL COAXIAL-indgangsstikket.
• OPT IN
Angiver de digitale lydsignalindgange for
DIGITAL OPTICAL-indgangsstikkene.
• ANALOG
Angiver de analoge lydsignalindgange for
AUDIO IN (L/R)-indgangsstikkene.
Bemærk!
• Når signaler med en samplingsfrekvens på mere end
48 kHz modtages, kan equalizeren og lydfeltet ikke
bruges.
• Nogle lydindgangsfunktioner er muligvis gråtonede,
afhængig af indgangssignalet. Dette betyder, at den
valgte indgang ikke er tilgængelig.
VIDEO 2
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
DVD
VIDEO 1, VIDEO 3, DVD
Bemærk!
Du kan tilknytte en visuel indgang til mere end ét
komponentvideoindgangssignal.
38DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK06ADV_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 39 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Brugertilpasning af
lydfelter
Ved at justere menuen LEVEL, kan du tilpasse
lydfelterne, så de passer til den pågældende
lyttesituation.
Bemærkning vedrørende de viste punkter
Justering af menuen LEVEL
Du kan justere balancen og niveauet for hver
højttaler. Disse indstillinger anvendes til alle
lydfelter undtagen effektniveauparametret.
Indstillingerne for effektniveauparametrene
gemmes individuelt for hvert lydfelt.
1
2
3
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " LEVEL ".
Drej på drejeknappen –/+ for at vælge
den ønskede lydindstilling, mens du
hører lyden.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
parametre.
Menuparametrene LEVEL
De oprindelige indstillinger er streget under.
x
x SUR.R. XXX dB
(Surroundhøjttalerens (højre) niveau)
x SB XXX dB
(Surroundbaghøjttalerens niveau)*
x SBL XXX dB
(Surroundbaghøjttalerens (venstre)
niveau)**
x SBR XXX dB
(Surroundbaghøjttalerens (højre)
niveau)**
x S.W. XXX dB
(Valg af subwooferniveau)
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –10 dB til +10 dB i
intervaller på 1 dB.
* Kun når parameteren til valg af
surroundbaghøjttaler er indstillet til "SINGLE" i
SET UP-menuen (side 20).
** Kun når parameteren til valg af
surroundbaghøjttaler er indstillet til "DUAL" i
menuen SET UP (side 20).
x
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene LEVEL" nedenfor.
4
x SUR.L. XXX dB
(Surroundhøjttalerens (venstre) niveau)
L
R
BAL. L/R XX
(Fronthøjttalernes balance)
Oprindelig indstilling: BALANCE (0)
Gør det muligt at justere balancen mellem den venstre
og højre fronthøjttaler. Du kan justere området for
BAL. L (+1 til +8), BALANCE (0), BAL. R (+1 til +8)
i 17 trin.
Avancerede justeringer og indstillinger
De opsætningspunkter, du kan justere i hver menu,
varierer afhængigt af lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedtonede på displayet.
Det betyder, at det valgte parameter enten er
utilgængeligt eller fast og derfor ikke kan ændres.
x CTR XXX dB
(Centerhøjttalerens niveau)
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamisk områdekompressor)
Gør det muligt at komprimere lydsporets dynamiske
område. Dette kan været nyttigt, når du vil se film ved
lav lydstyrke sent om aftenen.
• OFF
Det dynamiske område komprimeres ikke.
• STD
Det dynamiske område komprimeres på den måde,
lydteknikeren har forestillet sig.
• MAX
Det dynamiske område komprimeres meget.
Tip!
Med den dynamiske områdekomprimering kan du
komprimere lydsporets dynamiske område i henhold
til de dynamiske områdeoplysninger i Dolby Digitalsignalet. Vi anbefaler, at du bruger indstillingen
"MAX". Denne indstilling komprimerer det
dynamiske område kraftigt og gør det muligt for dig at
se film sent om aftenen ved lav lydstyrke. I
modsætning til de analoge begrænsere er niveauerne
foruddefinerede og giver en meget naturlig
komprimering.
fortsat
39DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK06ADV_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 40 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Bemærk!
Den dynamiske områdekomprimering er kun mulig
med Dolby Digital-kilder.
x EFCT. XXX (Effektniveau)
Oprindelig indstilling: STD
Gør det muligt at justere "tilstedeværelsen" af
surroundeffekten i 3 niveauer - MIN (minimum
effekt), STD (standard effekt) og MAX (maksimum
effekt).
Bemærk!
Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med MOVIE- eller MUSICknapperne.
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
Justering af equalizeren
Du kan justere tonekvaliteten (bas,
diskantniveau) på fronthøjttalerne ved hjælp af
menuen EQ.
1
2
3
"SF. CLR." vises på displayet, og alle
lydfelter nulstilles til de oprindelige
indstillinger.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " EQ ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene EQ" nedenfor.
4
Tryk på ?/1 for at afbryde
strømtilførslen.
Hold 2CH nede og tryk samtidig på
?/1.
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Drej på drejeknappen –/+ for at vælge
den ønskede lydindstilling, mens du
hører lyden.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
punkter.
Bemærk!
Du kan ikke justere equalizeren, når receiveren
dekoder signaler med en samplingsfrekvens på mere
end 48 kHz, eller når DTS 96/24, DTS-ES Matrix- eller
DTS Neo:6-dekodning anvendes.
Menuparametrene EQ
x EQ XXX
(Equalizer til/fra)
Oprindelig indstilling: OFF
Vælg "ON" for at aktivere equalizeren.
Bemærk!
EQ-indikatoren i displayet lyser, når equalizeren
tændes. Når du justerer equalizeren med EQ-menu
parametrene, anvendes indstillingerne på alle lydfelter
og kan gengives, når du tænder for equalizeren.
x BASS XX dB
(Fronthøjttalerens basniveau)
x TREB. XX dB
(Fronthøjttalerens diskantniveau)
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –6 dB til +6 dB i
intervaller på 1 dB.
40DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK06ADV_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 41 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Avancerede indstillinger
Brug af menuen CUSTOMIZE
til justering af receiveren
Du kan justere forskellige receiverindstillinger
ved hjælp af menuen CUSTOMIZE.
1
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene CUSTOMIZE"
nedenfor.
3
Drej på drejeknappen –/+ for at vælge
den ønskede indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
4
Gentag punkt 2 og 3 for at justere andre
punkter.
Menuparametrene CUSTOMIZE
De oprindelige indstillinger er streget under.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(Dekodningstilstanden DTS 96/24)
• AUTO
Når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
afspilles dette ved en samplingsfrekvens på 96 kHz.
• OFF
Selv når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
afspilles dette ved en samplingsfrekvens på 48 kHz.
Bemærk!
• Dette parameter er kun tilgængeligt i tilstanden
A.F.D. (side 32). I andre lydfelter er dette parameter
altid indstillet til "96 OFF".
• DTS 96/24-dekodning er kun tilgængelig i tilstanden
A.F.D. (side 32). Når systemet er indstillet til andre
lydfelter, anvendes der almindelig 48 kHzdekodning.
• Selv når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
anvendes der almindelig 48 kHz-dekodning, hvis en
højttaler er indstillet til "SMALL" eller subwooferen
er indstillet til "NO".
Du kan også trykke på SURR BACK DECODING for
at indstille dekodningen af surround-baghøjttalerne
(side 36).
Yderligere oplysninger om hver dekodningstilstand
findes se side 37.
• OFF
• AUTO
• ON
Bemærk!
Denne parameter er kun gyldig i A.F.D., undtagen i
Dolby Pro Logic IIx-tilstand (side 32).
x A.V.SYNC. X
(Tidsjustering )
• Y (Yes) (Ja)
Lyden forsinkes, så tidsforskellen mellem lyden og
billedet minimeres.
• N (No) (Nej)
Lyden forsinkes ikke.
Bemærk!
• Denne parameter er nyttig, når du bruger et stort
LCD-, plasma- eller projektions-TV.
• Denne parameter er ikke gyldig, når MULTI CH INfunktionen er valgt.
Avancerede justeringer og indstillinger
2
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " CUSTOM ".
x SB XXXX
(Dekodningstilstand for
surroundbagkanalen)
x DEC. XXXX
(Dekodningsforrang for digital
lydindgang)
Gør det muligt at specificere indgangstilstanden for
den digitale signalindgang for DIGITAL IN-jackkene.
Den oprindelige indstilling er "DEC. AUTO" for
VIDEO 2, 3 og "DEC. PCM" for DVD, MD/TAPE og
SA-CD/CD.
• AUTO
Skifter automatisk indgangstilstanden fra DTS til
Dolby Digital eller PCM.
• PCM
PCM-signaler har forrang (for at forhindre
afbrydelse, når afspilningen starter). Lyden
udsendes, selvom andre signaler modtages.
Receiveren kan imidlertid ikke dekode DTS-CD, når
den er indstillet til "DEC. PCM".
Bemærk!
Når den er indstillet til "DEC. AUTO", og lyden fra de
digitale lydjack (til cd'er osv.) afbrydes, når
afspilningen starter, skal du indstille receiveren til
"DEC. PCM".
fortsat
41DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK06ADV_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 42 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
x COL. XXXX
(Farvesystem)
(Gælder kun modeller med E2/E3, AR)
Gør det muligt at vælge farvesystemet. Afhængigt af
det TV, der skal tilsluttes, skal du muligvis vælge enten
PAL eller NTSC på receiveren.
• PAL
• NTSC
x DUAL XXX
(Sprogvalg for digital udsendelse)
Her kan du vælge det sprog, du vil lytte til under en
digital udsendelse. Denne funktion virker kun for
Dolby Digital-kilder.
• M/S (Hoved/Under)
Lyd på hovedsproget sendes ud gennem den venstre
fronthøjttaler og lyd på undersproget sendes ud
gennem den højre fronthøjttaler samtidigt.
• M (Hoved)
Lyd på hovedsproget sendes ud.
• S (Under)
Lyd på undersproget sendes ud.
• M+S (Hoved+Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprogene sendes
ud.
x COMP. V. A.
(Tilknytning af komponentvideoindgang)
Gør det muligt at tilknytte komponentvideoindgangen
til en anden visuel indgang. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Tilknytning af
komponentvideoindgangssignaler" på side 38.
x NAME IN
(Navngivning af faste stationer og
indgange)
Gør det muligt at angive navnet på de faste stationer og
indgange, du har valgt med indgangsknapperne.
Ønsker du yderligere oplysninger, se "Navngivning af
faste stationer og indgange" på side 43.
42DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK070TH_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 43 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
6
Andre betjeningsmuligheder
Navngivning af faste
stationer og indgange
Du kan indtaste et navn bestående af op til 8 tegn
for faste stationer og indgange valgt med
indgangsknapperne og vise det på receiverens
display. Brug knapperne på receiveren til
betjeningen.
Bemærk! (Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Når du navngiver en RDS-station og stiller ind på
stationen, vises programservicenavnet i stedet for det
indtastede navn. (Du kan ikke ændre navnet på et
programservicenavn. Det indtastede navn overskrives
af programservicenavnet.)
Indeksering af en fast station
Andre betjeningsmuligheder
1
Tryk på ENTER for at gemme
indeksnavnet.
Tryk på TUNER FM/AM gentagne gange
for at vælge FM eller AM-båndet, og stil
derefter ind på den faste station, du vil
oprette et indeksnavn for (side 27).
Indeksering af en indgang
Tryk på indgangsknappen for at vælge
den indgang, som du vil oprette et
indeksnavn for.
2
3
4
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " CUSTOM ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge "NAME IN".
Tryk på ENTER.
Markøren blinker, og du kan nu vælge et
tegn.
5
Brug
eller og drejeknappen –/+ til
at oprette et indeksnavn.
Drej på drejeknappen –/+ for at vælge et
tegn, og tryk på > for at flytte markøren til
næste position.
Tip!
• Du kan vælge tegntypen ved at dreje på
drejeknappen –/+.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du dreje
på drejeknappen –/+, indtil et mellemrum vises
i displayet.
• Hvis du laver en fejl, skal du trykke på < eller >
gentagne gange, indtil det ønskede tegn blinker.
Drej på drejeknappen –/+ for at vælge det
korrekte tegn.
43DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK070TH_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 44 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Brug af
afbryderautomatikken
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et bestemt tidspunkt. Brug
fjernbetjeningen til justeringerne.
1
2
Tryk på ALT for at oplyse knappen.
Tryk på SLEEP, mens receiveren er
tændt.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
displayet cyklisk på følgende måde:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Når du bruger afbryderautomatikken, lyser
"SLEEP" på displayet.
Tip!
Hvis du vil kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før
receiveren slukker, skal du trykke på ALT for at oplyse
knappen (side 47) og derefter trykke på SLEEP. Den
resterende tid vises på displayet. Hvis du igen trykker
på SLEEP, annulleres afbryderautomatikken.
Valg af højttalersystem
Du kan vælge det fronthøjttalersystem, du vil
bruge.
Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gentagne gange for at vælge det
fronthøjttalersystem, du vil bruge.
Det valgte højttalersystem vises på displayet.
Hvis du vil slukke for højttaleren, skal du trykke
på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) gentagne
gange, indtil angivelsen "SP A" og "SP B"
forsvinder.
Højttalersystemet
• SP A
Højttalerne er tilsluttet til SPEAKERS
FRONT A-terminalerne.
• SP B
Højttalerne er tilsluttet til SPEAKERS
FRONT B-terminalerne.
• SP A og SP B
Højttalerne er tilsluttet til både SPEAKERS
FRONT A og B-terminalerne
(paralleltilslutning).
44DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK070TH_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 45 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Optagelse
Kontroller, at samtlige komponenter er korrekt
tilsluttet, inden du begynder at optage.
Optagelse på et kassettebånd
eller en minidisk
Du kan optage på et kassettebånd eller en
minidisk ved hjælp af receiveren. Se
brugervejledningen til kassettebåndoptageren
eller MD-enheden, hvis du har brug for hjælp.
2
Vælg den komponent, der skal
optages.
4
1
2
3
4
Indsæt et tomt kassettebånd eller en
tom MD i den enhed, hvorpå der skal
optages, og juster optagelsesniveauet
om nødvendigt.
Start optagelsen i optageenheden, og
start derefter afspilningen på
afspilningskomponenten.
Bemærk!
• Du kan ikke optage et digitalt lydsignal med en
komponent, der er tilsluttet til analoge MD/TAPE
OUT-stik. Hvis du vil optage et digitalt lydsignal,
skal du tilslutte en digital komponent til DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT-stikkene.
• Justeringer af lyden påvirker ikke udgangssignalet
fra MD/TAPE OUT-stikkene.
• De analoge lydsignaler for den aktuelle indgang
udsendes fra MD/TAPE OUT-stikkene.
• Indgangssignalet til MULTI CH IN-stikkene sendes
ikke fra MD/TAPE OUT-stikkene, selvom MULTI
CH IN anvendes. De analoge lydsignaler for den
aktuelle eller tidligere anvendte indgang udsendes.
• Nogle kilder er beskyttet mod optagelse. I disse
tilfælde kan du muligvis ikke optage fra kilderne.
Vælg den programkilde, der skal
optages.
Forbered komponenten til afspilning.
Sæt f.eks. det videobånd, du vil optage fra,
ind i videobåndoptageren.
Forbered komponenten til afspilning.
Indsæt f.eks. en cd i cd-afspilleren.
3
Du kan optage fra en videobåndoptager, et tv
eller en dvd-afspilleren ved hjælp af receiveren.
Du kan også tilføje lyd fra en lang række
lydkilder ved redigering af et videobånd. Se
brugervejledningen til videobåndoptageren eller
dvd-afspilleren, hvis du har brug for hjælp.
Sæt et tomt videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1), så du
kan optage.
Start optagelsen på den
videobåndoptager, der optager, og
start derefter afspilningen af det
videobånd eller den dvd, som du vil
optage fra.
Tip!
Du kan optage lyden fra en hvilken som helst lydkilde
på et videobånd ved kopiering af et videobånd eller en
dvd. Find det sted, hvor du vil begynde optagelsen fra
den anden lydkilde, vælg programkilden, og start
afspilningen. Lyden fra kilden optages på
videobåndets lydspor i stedet for lyden fra det originale
medie. Vælg videokilden igen, hvis du vil genoptage
optagelsen af lyden fra det originale medie.
Andre betjeningsmuligheder
1
Optagelse på et videobånd
Bemærk!
• Du kan ikke optage et digitalt lydsignal ved hjælp af
en komponent, der er tilsluttet til de analoge VIDEO
1 AUDIO OUT-stik.
• Sørg for tilslutte både de digitale og de analoge
forbindelser til VIDEO 2- og DVD-indgangene.
Analog optagelse er ikke mulig, hvis du kun
foretager digitale tilslutninger.
• De analoge lydsignaler for den aktuelle indgang
udsendes fra VIDEO 1 AUDIO OUT-stikkene.
• Indgangssignalerne til MULTI CH IN-stikkene
udsendes ikke fra VIDEO 1 AUDIO OUT-stikkene ,
selvom MULTI CH IN anvendes. De analoge
lydsignaler for den aktuelle eller tidligere anvendte
indgang udsendes.
45DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 46 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Du kan bruge fjernbetjeningen RM-AAP001 til
at betjene komponenterne i systemet.
Før du bruger
fjernbetjeningen
Indsættelse af batterier i
fjernbetjeningen
Indsæt R6-batterier (størrelse AA), og
kontroller, at plus- og minuspolen vender rigtigt
i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen,
skal du rette den mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
Beskrivelse af
fjernbetjeningens knapper
1
2
3
4
5
6
TV ?/1
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
AUX
VIDEO2
MULTI CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
4
5
AUDIO
8
SHIFT
9
8
m
-
CLEAR SEARCH MODE
X
H
qa
Bemærk!
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på ekstremt varme
eller fugtige steder.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt
batteri.
• Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller
kunstigt lys. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere
periode, skal du fjerne batterierne for at undgå mulig
beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.
AV MENU
B
DISPLAY
TV VOL
*qd
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
wf
wd
ws
wa
w;
ql
MASTER
VOL
V
b
qk*
v
*qs
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
ENTER
9
ENTER
>
M
ef
PRESET/
CH/D.SKIP
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
ANT
*q;
JUMP/
TIME
SUBTITLE
.
SB
DECODING
6
ANGLE
7
Under normale forhold bør batterierne vare i ca. 6
måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan
bruges til betjening af receiveren, skal alle batterierne
udskiftes med nye.
MUSIC
3
DUAL
MONO
7
Tip!
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qj
qh
qg
qf
* Knapperne H, TV VOL +, TV CH + og MASTER
VOL + har et berøringspunkt. Brug berøringspunktet
som reference, når du betjener receiveren og andre
lyd-/videokomponenter.
46DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 47 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Skemaerne nedenfor viser indstillingerne for
hver knap.
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
A.F.D. 7
Receiver
Vælger dekodningstilstanden til lyden.
ALT wd
Fjernbetjening
Når ALT-knappen
lyser, ændres
fjernbetjeningens
tastfunktion til at
aktivere knapperne
med orange tekst.
Dvd-afspillerr/
Blu-ray discoptager
ANT 9
Videobåndoptager/ Vælger
satellittuner
udgangssignalet fra
antenneterminalen:
tv-signalet eller
videobåndoptagerprogrammet.
AUDIO 7
Tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Ændrer lyden til
multipleks,
tosproget eller
multikanals tv-lyd.
Receiver
Lytte til lydudstyr.
AUX e;
Vælger
kameravinkel eller
skifter vinkel.
AV MENU
qa
Videobåndoptager/ Viser menu.
satellittuner/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
AV1 3 og
AV2 4
Fjernbetjening
AV ?/1 ed
Tænder eller slukker
Tv/
videobåndoptager/ lyd- og videosatellittuner/
komponenterne
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
CLEAR 9
Satellittuner/
cd-afspiller/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Rydder en fejl, når
du trykker på de
forkerte numeriske
knapper, eller
vender tilbage til
kontinuerlig
afspilning osv.
DISC ws
Cd-afspiller/
vcd-afspiller
Vælger en disk
direkte (kun skifter
til flere diske).
DISPLAY
qa
Receiver/tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
cd-afspiller/
MD deck/Blu-ray
disc-optager/
harddiskoptager/
PSX
Vælger
oplysninger, der
vises på tvskærmen.
D.TUNING
9
Receiver
Går direkte til
stationsindstillingst
ilstanden.
DUAL
MONO 7
Receiver
Vælger det ønskede
sprog under digital
udsendelse.
For at se dvd.
DVD es
Receiver
ENTER wf
Tryk for at indtaste
Tv/
videobåndoptager/ værdien, når du har
satellittuner/
valgt en kanal, en
laserdisc-afspiller/ disk eller et spor
MD deck/
ved hjælp af de
DAT deck/
numeriske knapper.
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
ENTER qa
Angiver valget.
Receiver/
videobåndoptager/
satellittuner/
dvd-afspiller
Vælger
fjernbetjeningens
kommandotilstand.
JUMP/TIME Tv/satellittuner/
7
Blu-ray discoptager
Cd-afspiller/
MD deck/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
ANGLE 7
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Skifter mellem de
forrige og aktuelle
kanaler.
Viser klokkeslættet
eller
afspilningstiden for
en disk osv.
fortsat
47DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 48 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
MAIN MENU Receiver
qh
Vælger receiverens
menu.
SEARCH
MODE ws
Dvd-afspiller
MASTER
Receiver
VOL +/– qk
Justerer receiverens
masterlydstyrke.
MD/TAPE
5
Receiver
For at lytte til
minidisk eller
lydbånd.
Vælger
søgetilstanden. Tryk
for at vælge
søgeenhed (spor,
indeks osv.).
SHIFT 9
Receiver
MOVIE 7
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til film.
Vælger en
hukommelsesside til
lagring af faste
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
MULTI CH
wk
Receiver
Vælger MULTI CH
IN-kilden.
SLEEP ef
Receiver
MUSIC wj
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til musik.
MUTING ql Receiver
Afbryder lyden fra
receiveren.
Aktiverer
afbryderfunktionen
og angiver den
periode, hvori
receiveren slår fra
automatisk.
Vælger
forudindstillede
stationer.
SUBTITLE
8
Dvd-afspiller
PRESET/
CH/
D.SKIP
+/– wg
Ændrer
underteksterne.
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1 ed
og ?/1 ef
samtidigt)
Receiver/tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck
Slukker receiveren
og andre Sony-lyd-/
og
videokomponenter.
TEST
TONE qg
Receiver
Udsender testtonen.
Receiver
Vælger en fast
Tv/
videobåndoptager/ kanal.
satellittuner/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager
Cd-afspiller/
Springer diske over
vcd-afspiller/
(kun skifter til flere
laserdisc-afspiller/ diske).
dvd-afspiller/
MD deck
RETURN/
EXIT qa
TOP MENU/ Dvd-afspiller
Satellittuner/
Viser
Blu-ray discvejledningsmenuen.
optager/
harddiskoptager/
PSX
TUNER wl
Receiver
For at lytte til
radioprogrammer.
TV CH +/–
qd
Tv
Vælger faste tvkanaler.
TV/VIDEO
qj
Tv
Vælger
indgangssignalet:
Tv-indgang eller
videoindgang.
Vcd-afspiller/
Vender tilbage til
laserdisc-afspiller/ den forrige menu.
dvd-afspiller
satellittuner
Afslutter menuen.
RM SET UP Fjernbetjening
2
Indstiller
fjernbetjeningen.
SA-CD/CD
6
Sådan lytter dutil
Super Audio CD
eller compact disc.
Receiver
SB
Receiver
DECODING
wh
Vælger
dekodningstilstanden
for
surroundbagkanalen.
Viser dvd-titlen.
GUIDE qa
TV VOL +/– Tv
qs
Justerer tv'ets
lydstyrke.
TV ?/1 1
Tænder eller slukker
tv'et.
Tv
48DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 49 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
VIDEO1 3 Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 3)
./>
8
VIDEO2 4 Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 1)
VIDEO3 ea Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 2)
WIDE qf
Tv
Vælger
bredformatet.
1-9 7 og
0/10 8
Receiver
Bruges sammen
med SHIFT til at
lagre faste
radiostationer og
med D.TUNING til
direkte
stationsindstilling.
Videobåndoptager/ Springer spor over.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
m/M
9
Cd-afspiller/
Søger efter spor
længere fremme
vcd-afspiller/
eller tilbage.
dvd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD deck/Blu-ray
disc-optager/
harddiskoptager/
PSX
Cd-afspiller/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager
Vælger
spornumrene.
Med 0/10 vælges
spor 10.
Videobåndoptager/ Hurtig fremspoling
eller tilbagespoling.
DAT deck/
kassettebåndoptager
Tv/
Vælger
videobåndoptager/ kanalnumrene.
satellittuner/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
2CH 7
Receiver
>10/11 8
Vælger spornumre
Tv/
videobåndoptager/ over 10.
satellittuner/
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD deck/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
N q;
Videobåndoptager/ Starter
afspilningen.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
X w;
Videobåndoptager/ Afbryder
afspilningen eller
cd-afspiller/
optagelsen. (Starter
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/ også optagelsen,
mens
dvd-afspiller/
komponenterne er
MD deck/
på standby for
DAT deck/
kassettebåndoptager/ optagelse).
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Vælger tilstanden
2CH STEREO.
-/-- ws
Tv/satellittuner/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Vælger
kanalangivelsestilstanden, enten ét
eller to cifre.
?/1 ef
Receiver
Tænder eller
slukker receiveren.
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
fortsat
49DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 50 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
x wa
Videobåndoptager/ Standser
afspilningen.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
O qa
Satellittuner/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Vender tilbage til
den forrige menu
eller forlader
menuen.
V/v qa
Receiver
Vælger et
manupunkt
B/b qa
Receiver
Justerer eller
ændrer
indstillingen.
Bemærk!
• 12-knappen på fjernbetjeningen er ikke tilgængelig i
forbindelse med betjening af receiveren.
• Nogle af de funktioner, som forklares i dette afsnit,
virker muligvis ikke afhængigt af modellen.
• Beskrivelsen ovenfor er kun ment som et eksempel.
Afhængigt af komponenten er det derfor muligt, at
fjernbetjeningen ikke kan anvendes som beskrevet
ovenfor, eller at den virker på en anden måde.
• Når du trykker på inputknapperne (VIDEO1,
VIDEO2, VIDEO3 eller DVD), skifter TV'ets
inputtilstand til den tilsvarende inputtilstand, du
ønsker. I dette tilfælde skal du trykke på knappen
TV/VIDEO for at skifte TV'ets inputtilstand.
V/v/B/b qa Videobåndoptager/ Vælger et
satellittuner/
manupunkt
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Tip!
• Du skal knytte en funktion til AUX og MULTI CH,
før du kan bruge knapperne til at styre dit lyd-/
videoudstyr. Hvis du vil have yderligere oplysninger,
se “Programmering af fjernbetjeningen” på side 51.
• Hvis du vil aktivere knapperne med orange tekst skal
du trykke på ALT først, inden du trykker på
knapperne.
• Inden du bruger knappen V/v/B/b til betjening af
receiveren, skal du trykke på MAIN MENU. Hvis du
vil betjene andre komponenter, skal du trykke på
TOP MENU/GUIDE eller AV MENU, når du har
trykket på funktionsknappen.
50DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 51 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Valg af fjernbetjeningens
kommandotilstand
Indstil fjernbetjeningens kommandotilstand
med knappen RM SET UP og
kommandotilstandsknapperne.
Valg af kommandotilstanden
Du kan programmere fjernbetjeningen til at
betjene komponenter fra andre producenter end
Sony ved at ændre koden. Du kan bruge disse
komponenter som del af systemet, når
kontrolsignalerne er blevet gemt.
Endvidere kan du også programmere
fjernbetjeningen til Sony-komponenter, som
fjernbetjeningen ikke kan betjene. Bemærk, at
fjernbetjeningen kun kan betjene komponenter,
der accepterer infrarøde, trådløse
kontrolsignaler.
1
Tryk på AV1 (eller AV2) mens du holder RM
SET UP nede.
Indikatoren blinker én gang (to gange for AV2),
og kommandotilstanden skifter.
Indikatoren lyser.
2
Kontrol af fjernbetjeningens
kommandotilstand
Tryk på RM SET UP. Du kan kontrollere
fjernbetjeningen via indikatoren.
Tilstand
én gang
AV2
to gange
3
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste den numeriske kode (eller en
af koderne, hvis der er flere), der svarer
til komponenten og producentnavnet
for den komponent, du vil betjene.
Se skemaerne på side 52–54 for at få
oplysninger om den numeriske kode, der
svarer til komponenten og producentnavnet
(det første ciffer og de to sidste cifre i den
numeriske kode henviser til hhv. kategorien
og producentkoden).
Sådan nulstilles fjernbetjeningen
til fabriksindstillingerne
Tryk på ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidigt.
Indikatoren blinker tre gange og slukkes.
Tryk på indgangsknappen (inkl. TV
?/1) for den komponent, du vil betjene.
Hvis du f.eks. vil betjene en cd-afspiller,
skal du trykke på SA-CD/CD.
Indikator blinker
AV1
Tryk på AV ?/1 mens du holder RM
SET UP nede.
4
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Du kan skifte fjernbetjeningens
kommandotilstand (AV1 og AV2). Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. Se side
58, hvis du vil ændre receiverens
kommandotilstand.
Programmering af
fjernbetjeningen
Tryk på ENTER
Når den numeriske kode er blevet
bekræftet, blinker indikatoren langsomt to
gange, og fjernbetjeningen afslutter
automatisk programmeringstilstanden.
5
Gentag trin 1-4 for at kontrollere andre
komponenter.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP under processen.
Fjernbetjeningen afslutter automatisk
programmeringstilstanden.
fortsat
51DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 52 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Aktivering af indgangskilden
efter programmering
De numeriske koder svarer til
komponenten og producentnavnet
Tryk på den programmerede knap for at aktivere
den ønskede indgangskilde.
Brug de numeriske koder i skemaerne herunder
for at betjene komponenter fra andre
producenter end Sony samt Sony-komponenter,
som fjernbetjeningen normalt ikke kan betjene.
Da fjernbetjeningssignalet, som en komponent
accepterer, kan være en smule anderledes
afhængigt af komponentens model og årgang,
kan der være tildelt mere end én kode til
komponenten. Hvis du ikke kan programmere
fjernbetjeningen med en af koderne, skal du
prøve nogle af de andre.
Hvis programmeringen ikke
gennemføres, skal du kontrollere
følgende:
• Batterierne er svage, hvis indikatoren ikke
lyser i trin 1. Udskift begge batterier.
• Hvis indikatoren blinker 4 gange i hurtig
rækkefølge, mens den numeriske kode
indtastes, er der opstået en fejl. Start igen fra
trin 1.
Bemærk!
• Indikatoren slukkes, mens der trykkes på en gyldig
knap.
• Hvis du trykker på flere knapper til indgangsvalg i
trin 2, er kun den sidst trykkede knap gyldig.
• Hvis du trykker på TV ?/1 i trin 2 er det kun
knapperne TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO og
WIDE, der omprogrammeres.
• Hvis du trykker på en indgangsknap i trin 3, vælges
den nye indgangskilde, og programmeringsprocessen
vender tilbage til starten af trin 3.
• Kun de tre første tal af den numeriske kode er
gyldige.
Bemærk!
• De numeriske koder er baseret på de senest
tilgængelige oplysninger for hvert mærke. Det kan
dog forekomme, at komponenten ikke reagerer på
nogle eller alle koder.
• Alle indgangsknapperne på denne fjernbetjening er
muligvis ikke tilgængelige med din komponent.
Betjening af en cd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
Sletning af fjernbetjeningens
hukommelse
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Gør følgende for at nulstille fjernbetjeningen til
fabriksindstillinger og slette alt det
programmerede.
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
Tryk på ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidigt.
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Indikatoren blinker tre gange og slukkes.
YAMAHA
120, 121, 122
52DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 53 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Betjening af en DAT-enhed
Kode(r)
Betjening af en
videobåndoptager
SONY
203
Producent
Kode(r)
PIONEER
219
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
Producent
Betjening af en MD-enhed
AIWA*
710, 750, 757, 758
Producent
Kode(r)
AKAI
707, 708, 709, 759
SONY
301
BLAUPUNKT
740
DENON
302
EMERSON
JVC
303
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
KENWOOD
304
Betjening af en
kassettebåndoptager
Kode(r)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
Betjening af en laserdiscafspiller
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
Producent
Kode(r)
SHARP
748, 749
SONY
601, 602, 603
TELEFUNKEN
751, 752
PIONEER
606
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Betjening af en video cd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
605
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Producent
FISHER
* Hvis en videobåndoptager fra AIWA ikke virker,
selvom du indtaster koden for AIWA, skal du i stedet
indtaste koden for Sony.
Betjening af en dvd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
fortsat
53DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK08REM_STRDE698-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 54 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Betjening af et tv-apparat
Styring af en harddiskoptager
Producent
Kode(r)
Producent
Kode(r)
SONY
501, 502
SONY
307, 308, 309
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
Styring af en blu-ray disc-optager
FISHER
508
Producent
Kode(r)
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
SONY
310, 311, 312
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Styring af en PSX
Producent
Kode(r)
SONY
313, 314, 315
Betjening af en satellittuner eller
kabel-tv-dekoder
Producent
Kode(r)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Betjening af en tuner
Producent
Kode(r)
SONY
002, 003, 004, 005
54DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 55 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Om betjeningen
Yderligere oplysninger
Sørg for at slukke receiveren og taget dets stik ud, før
du tilslutter andre komponenter.
Forholdsregler
Om rengøring
Om sikkerheden
Hvis en solid genstand eller væske kommer ind i
kabinettet, skal stikket til receiveren tages ud af
stikkontakten, og receiveren skal efterses af en
fagmand, før den tages i brug igen.
Om strømtilførslen
Rengør kabinettet, panelet og betjeningsenhederne
med en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen former for
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler som
alkohol eller rensebenzin.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med receiveren.
Yderligere oplysninger
• Kontroller, før du tager receiveren i brug, at
driftsspændingen svarer til den lokale netspænding.
Driftsspændingen er angivet på navnepladen bag på
receiveren.
• Receiveren er stadigvæk tilsluttet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe
netledningen sidder i stikkontakten, også selvom
selve receiveren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge receiveren i længere tid, skal
du sørge for at afbryde receiveren fra stikkontakten i
væggen. Tag fat i selve stikket, når du frakobler
vekselstrømskablet. Træk aldrig i kablet.
• (Gaelder kun modeller med områdekoden U, CA)
Det ene ben i stikket er bredere end det andet af
sikkerhedshensyn og kan kun sættes i stikkontakten
på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i
stikkontakten, skal du kontakte forhandleren.
• Vekselstrømskablet må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Det er normalt, at receiveren bliver varm. Hvis
receiveren anvendes uafbrudt ved høj lydstyrke, bliver
kabinettets overside, sider og bund meget varme. Rør
ikke kabinettet, da du kan brænde dig.
Om placering
• Sæt receiveren på en placering med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre overophedning og
forlænge dens levetid.
• Placer ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke genstande oven på kabinettet, der kan
blokere ventilationshullerne og medføre fejlfunktion.
• Vær forsigtig, når du placerer receiveren på
overflader der er blevet specialbehandlet (med voks,
olie, polermiddel osv.), da placeringen kan medføre
pletdannelse eller misfarvning.
55DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 56 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogle af følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren.
Der er ingen eller kun meget svag lyd uanset
hvilken komponent, der vælges.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at både receiveren og alle
komponenter er tændt.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
• Kontroller, at MASTER VOLUME –/+ ikke er
indstillet til "VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) ikke
er slået fra (side 44).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere afbryderfunktionen.
Der er ingen lyd fra en bestemt komponent.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til
lydindgangsstikkene til den pågældende
komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene
på både receiveren og komponenten.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
Der er ingen lyd fra den ene fronthøjttaler.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONES-stikket
for at bekræfte, at lyden kommer ud via
hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene
kanal i hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller, at alle ledninger er sat helt ind i
stikkene på både receiveren og komponenten.
Hvis der er lyd i begge kanaler på
hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller tilslutningen af den fronthøjttaler, der
ikke udsender nogen lyd.
Der er ingen lyd fra de analoge 2-kanalskilder.
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er indstillet til
"COAX IN" eller "OPT IN" (side 38).
• Kontroller, at du ikke har valgt MULTI CH INfunktionen.
Der er ingen lyd fra de digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICAL-indgangsstikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 38). Kontroller, at INPUT
MODE ikke er indstillet til "COAX IN" for kilder
fra OPTICAL-indgangsstikket eller er indstillet til
"OPT IN" for kilderne fra COAXIALindgangsstikket.
• Kontroller, at du ikke har valgt MULTI CH INfunktionen.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller
byttet rundt.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Juster balanceparametrene i menuen LEVEL.
Der er en kraftig brummen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et tv eller fluorescerende
lys.
• Hold lydkomponenterne væk fra TV'et.
• Stikpropperne og stikkene er snavsede. Tør dem
med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Der kommer ingen lyd fra
surroundbaghøjttalerne.
• Nogle discs indeholder ikke en Dolby Digital EXmærkning, selvom indpakningen har et Dolby
Digital EX-logo. Hvis det er tilfældet, skal du
vælge "SB ON" (side 41).
Der er ingen lyd, eller lyden er meget svag fra
center-/surround-/surroundbaghøjttalerne.
• Vælg tilstanden CINEMA STUDIO EX (side 34).
• Juster højttalerniveauet (side 22).
• Sørg for, at center- /surroundhøjttalerens
størrelsesparameter er indstillet til enten
"SMALL" eller "LARGE" (side 19).
• Kontroller, at parameteren til valg af
surroundbaghøjttaler er indstillet til enten
"DUAL" eller "SINGLE" (side 20).
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontrollér, at du har tændt for sub wooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at subwooferens parameter er indstillet
til "YES" (side 19).
• Der er ingen lyd fra subwooferen afhængigt af
lydfeltet.
56DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 57 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Surroundeffekt er ikke mulig.
• Sørg for, at lydfeltfunktionen er slået til (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS multikanallyd gengives
ikke.
• Kontroller, at den dvd osv., der afspilles, er
optaget i formatet Dolby Digital eller DTS.
• Ved tilslutning af dvd-afspilleren osv. til de
digitale indgangsstik på denne receiver skal du
kontrollere lydindstillingen (lydudgangens
indstillinger) for den tilsluttede komponent.
FM-modtagelsen er ringe.
• Brug et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke)
til at tilslutte receiveren til en udendørs FMantenne som vist nedenfor. Hvis du tilslutter
receiveren til en udendørs antenne, skal der
anvendes en jordledning som sikring mod
lynnedslag. Jordledningen må ikke forbindes til et
gasrør, da dette kan føre til en gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
RDS virker ikke.*
• Kontroller, at du har stillet ind på en FM-RDSstation.
• Vælg en FM-station med et kraftigere signal.
De ønskede RDS-oplysninger vises ikke.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om de
udbyder den pågældende tjeneste. Hvis de gør,
kan tjenesten være midlertidigt ude af drift.
Der er intet billede, eller der vises et uklart
billede på tv-skærmen eller monitoren.
• Vælg den pågældende indgang på receiveren.
• Indstil tv'et til den pågældende indgangstilstand.
• Hold lydkomponenterne væk fra TV'et.
• Tilslut dit TV til denne receiver ved hjælp af den
samme type ledning, som du bruger til tilslutning
af receiveren og videokomponenten (side 8 og
11).
Yderligere oplysninger
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at komponenterne er tilsluttet korrekt.
• Vælg kildekomponenten med
indgangsknapperne.
• Sørg for, at INPUT MODE er indstillet til
"ANALOG " (side 38) inden optagelse fra en
digital komponent, der er tilsluttet til de analoge
MD/TAPE-stik.
• Kontroller, at INPUT MODE er indstillet til
"COAX IN" eller "OPT IN" (side 38), inden der
optages fra en digital komponent tilsluttet til
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT-stikket.
Det er ikke muligt at stille ind på nogen
radiostation.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt.
Juster antennerne, og tilslut en ekstern antenne om
nødvendigt.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk stationsindstilling).
Brug direkte stationsindstilling.
• Kontroller, at indstillingsintervallet er indstillet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke valgt faste stationer, eller de faste
stationer er blevet slettet (ved stationsindstilling
med scanning efter faste stationer). Vælg de faste
stationer (side 27).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange, indtil
frekvensen vises på displayet.
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT-stikket
blinker rødt.
• Stikket blinker rødt, når "AUTO IN" er valgt for
INPUT MODE og det ikke modtager et digitalt
lydsignal. Dette afhænger af funktionen INPUT
MODE og er ikke en fejl.
Receiver
ANTENNA
AM
Jordledning
(medfølger
ikke)
* Gælder kun modeller med områdekoden CEL, CEK.
Til jord
fortsat
57DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 58 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Fjernbetjeningen
Fejlmeddelelser
Fjernbetjeningen virker ikke.
• 12-knappen på fjernbetjeningen er ikke
tilgængelig i forbindelse med betjening af
receiveren.
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
• Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen med nye
batterier, hvis de er udtjente.
• Kontroller, om kommandotilstandene for
receiveren og fjernbetjeningen er de samme. Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. Hvis du
vil ændre receiverens kommandotilstand, skal du
trykke på ?/1 for at slå strømtilførslen fra. Try
derefter på ?/1, mens du trykker på ENTER.
Hver gang du trykker på ?/1, skifter
kommandotilstanden mellem "C.MODE.AV2" og
"C.MODE.AV1". (Den oprindelige indstilling er
"C.MODE.AV2".)
• Sørg for at vælge den korrekte indgang på
fjernbetjeningen.
• Du skal knytte en funktion til AUX og MULTI
CH, før du kan bruge knapperne til at styre dit lyd/videoudstyr. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Programmering af
fjernbetjeningen" på side 51.
• Hvis du vil aktivere knapperne med orange tekst
skal du trykke på ALT først, inden du trykker på
knapperne.
• Inden du bruger knappen V/v/B/b til betjening af
receiveren, skal du trykke på MAIN MENU. Hvis
du vil betjene andre komponenter, skal du trykke
på TOP MENU/GUIDE eller AV MENU, når du
har trykket på indgangsknappen.
Hvis der er en fejlfunktion, viser displayet en
meddelelse. Du kan kontrollere receiverens
tilstand via beskeden. Se følgende skema for at
løse problemet.
DEC. EROR
Vises, når et signal, som receiveren ikke kan dekode
(f.eks. DTS-CD) modtages, når "DEC. XXXX" i
menuen CUSTOMIZE er indstillet til "DEC. PCM".
Indstil til "DEC. AUTO".
PROTECT
Der udsendes irregulær spænding fra højttalerne.
Receiveren slukkes automatisk efter nogle få
sekunder. Kontroller højttalerforbindelsen, og
tilslut strømtilførslen igen. Kontakt venligst den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke er
løst.
Hvis du ikke kan afhjælpe
problemet ved hjælp af
fejlfindingsoversigten
Sletning af receiverens hukommelse kan
afhjælpe problemet (side 18). Bemærk, at alle
gemte indstillinger nulstilles til
fabriksindstillingerne, og du skal indstille alle
indstillinger på receiveren på ny.
Hvis problemet ikke er løst
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Referenceafsnit for sletning af
receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle gemte indstillinger
side 18
Brugertilpassede lydfelter
side 40
58DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 59 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Specifikationer
Forstærker
Kun modeller med områdekoden CEL, CEK
Nominel udgangseffekt i stereotilstand
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
125 W + 125 W1)
Referenceudgangseffekt1)
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
110 W/ch
CENTER2):
110 W
SURR2):
110 W/ch
110 W/ch
SURR BACK2):
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
120 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
120 W
SURR2):
120 W/ch
SURR BACK2):
120 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W/ch
CENTER2):
150 W
150 W/ch
SURR2):
SURR BACK2):
150 W/ch
Yderligere oplysninger
Udgangseffekt
Kun modeller med områdekoden U, CA
Nominel udgangseffekt i stereotilstand
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
125 W + 125 W1)
Referenceudgangseffekt1)
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W/ch
FRONT2):
90 W
CENTER2):
SURR2):
90 W/ch
SURR BACK2):
90 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
100 W/ch
CENTER2):
100 W
100 W/ch
SURR2):
SURR BACK2):
100 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
125 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
125 W
SURR2):
125 W/ch
125 W/ch
SURR BACK2):
Kun modeller med områdekoden E2/E3, AU
Nominel udgangseffekt i stereotilstand
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
80 W + 80 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
120 W + 120 W1)
Referenceudgangseffekt1)
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
110 W/ch
CENTER2):
110 W
110 W/ch
SURR2):
SURR BACK2):
110 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
120 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
120 W
120 W/ch
SURR2):
SURR BACK2):
120 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W/ch
150 W
CENTER2):
SURR2):
150 W/ch
SURR BACK2):
150 W/ch
Kun modeller med områdekoden AR
Nominel udgangseffekt i stereotilstand
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
80 W + 80 W1)
70 W + 70 W3)
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
90 W + 90 W3)
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
120 W + 120 W1)
110 W + 110 W3)
Referenceudgangseffekt1)
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
110 W/ch
110 W
CENTER2):
SURR2):
110 W/ch
SURR BACK2):
110 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
120 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
120 W
SURR2):
120 W/ch
SURR BACK2):
120 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W/ch
CENTER2):
150 W
SURR2):
150 W/ch
SURR BACK2):
150 W/ch
fortsat
59DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 60 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
1) Målt under følgende forhold:
Udgange (Analoge)
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1 (AUDIO OUT)
Spænding: 500 mV
Impedans: 10 kiloohm
U, CA
120 V vekselstrøm, 60 Hz
SUB WOOFER
CEL, CEK, AR
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
E2/E3, AU
240 V vekselstrøm, 50 Hz
Udgange (Digitale)
2) Afhængigt af lydfeltets indstillinger og kilden er der
muligvis ingen lyd.
3) Målt under følgende forhold:
MD/TAPE (optisk)
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
Gain-niveauer
AR
220 V vekselstrøm, 50 Hz
FM-tuner
Frekvensgang
MULTI CH IN,
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, AUX, VIDEO 1,
2, 3
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (med lydfelt
og equalizer forbigået)
Indgange (Analoge)
MULTI CH IN,
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, AUX, VIDEO 1,
2, 3
Følsomhed: 500 mV
Impedans: 50 kiloohm
S/N4): 96 dB
(A, 500 mV5))
4) INPUT SHORT (med lydfelt og equalizer
forbigået).
5) Vægtet kredsløb, indgangsniveau.
Følsomhed: –
Equalizer
±6 dB, 1 dB trin
Indstillingsområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalancerede
Mellemfrekvens
10,7 MHz
Følsomhed
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed:
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
Indgange (Digitale)
DVD, SA-CD/CD
(koaksial)
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 2, VIDEO 3,
MD/TAPE, SA-CD/CD
(optisk)
Følsomhed: –
Impedans: –
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
60DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 61 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
AM-tuner
Generelt
Indstillingsområde
Kun modeller med områdekoden U, CA
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.710 kHz6)
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.710 kHz6)
Kun modeller med områdekoden E2/E3
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.610 kHz6)
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz6)
Kun modeller med områdekoden CEL, CEK, AU
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz
Kun modeller med områdekoden AR
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.610 kHz
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 1.000 kHz
eller 999 kHz)
S/N
54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvrængning 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz:
35 dB
Ved 10 kHz:
40 dB
Krav til strøm- og spændingsforhold
Områdekode
Vekselstrømskontakter
6) Du kan ændre AM-indstillingsskalaen til 9 kHz eller
10 kHz. Sluk receiveren, når du har stillet ind på en
vilkårlig AM-station. Mens du holder PRESET
TUNING + eller TUNING + nede, skal du trykke på
?/1. Alle faste stationer slettes, når du skifter
indstillingsskala. Gentag proceduren, hvis du vil
ændre skalaen til 10 kHz (eller 9 kHz).
U, CA
1 stikkontakt, 120 W/1A
MAX
CEL, CEK, E2/E3, AU
1 stikkontakt, 100 W
MAX
Indgange/udgange
Video:
S-video
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohm
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohm
80 MHz HD Pass Through
Krav til strøm- og
spændingsforhold
U, CA
120 V vekselstrøm, 60 Hz
CEL, CEK
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
AU
240 V vekselstrøm, 50 Hz
AR
220 – 230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
E2/E3
120/220/240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
U, CEL, CEK, AU,
E2/E3, AR
230 W
CA
310 VA
Strømforbrug (i standby-tilstand)
0,2 W
Vekselstrømskontakter
Undtagen modeller med områdekode AR
Yderligere oplysninger
Video
Områdekode
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 430 × 157,5 × 370 mm
inkl. fremspringende dele
og betjeningsenheder
Vægt (ca.)
9,0 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening RM-AAP001 (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
områdekoden for den komponent, du anvender, se
side 3.
Vi forbeholder os retten til at ændre designet og
specifikationerne uden varsel.
61DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK09ADD_STRDE698-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 62 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Liste over knappernes placering og referencesider
Sådan bruger du denne side
Brug denne side til at finde placeringen af de knapper,
der er nævnt i teksten.
Illustrationsnummer
r
DISPLAY 3 (28, 29, 57)
R
R
Navn på knap/del Referenceside
Hovedkomponent
IR (modtager) 5 (46, 58)
MAIN MENU 8 (18, 39, 40, 43)
MASTER VOLUME –/+ qh (18,
22, 24, 56)
MD/TAPE wf (24)
MEMORY ef (27)
MOVIE (knap/indikator) qs (34,
35, 57)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikator) 6 (25)
MULTI CH IN 9 (25)
MUSIC (knap/indikator) qd (34,
57)
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
A-H
A.F.D. (knap/indikator) qa (33,
35)
AUX wa (24)
DIMMER 4 (29)
DISPLAY 3 (28, 29, 57)
Display 7 (30)
DVD wg (24)
ENTER qg (18, 43, 58)
FM MODE es (25)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 2
(16, 44, 56)
SURR BACK DECODING qf
(36)
TUNER FM/AM ws (24, 25, 26,
27, 43)
TUNING –/+ e; (25, 61)
VIDEO 1 wk (24)
VIDEO 2 wj (24)
VIDEO 3 wh (24)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(stik) ea (13)
TAL OG SYMBOLER
P-Z
I-O
PHONES (stik) ed (24, 56)
PRESET TUNING –/+ wl (27,
61)
SA-CD/CD wd (24)
Indgangsknapper w; (24, 38, 42,
43, 57)
INPUT MODE qj (38)
1
2 3 4
5
6
7
2CH (knap/indikator) q; (32, 35,
40)
?/1 (strøm) 1 (18, 26, 40, 58,
61)
</> ql (18, 39, 40, 43)
–/+ drejeknap qk (18, 39, 40, 43)
8 9 q; qa qs qd qf qg
wk wj wh wg wf wd ws wa
ef ed es
ea
e;
wl
w; ql qk
qj
qh
62DK
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\01DK01COV_STRDE698-CELIX.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DE698-CEL.book Page 63 Monday, February 21, 2005 10:29 AM
Indeks
A
L
Ændre
display 29
Afbryderautomatik 44
Automatisk stationsindstilling 25
Lydfelt
forprogrammeret 34–35
nulstille 40
tilpasse 39
vælge 34–35
D
Digital Cinema Sound 34
Direkte stationsindstilling 26
Dual mono 42
F
Mærkning. Se Navngivning
Medfølgende tilbehør 61
Menuen CUSTOMIZE 41
Menuen EQ 40
Menuen LEVEL 39
Menuen SET UP 18
N
Navngivning 43
H
Højttaler-crossover-frekvens 22
Højttalere
justerer højttalerniveauer og -balance 22
Højttalere,
placering 15
tilslutning 15
I
Indeksering. Se Navngivning
Indstilling
automatisk 25
J
Justering
højttalerniveauer og -balance 22
parametrene CUSTOMIZE 41
parametrene EQ 40
parametrene LEVEL 39
parametrene SET UP 18
O
Optagelse
på et kassettebånd eller en MD 45
på et videobånd 45
Yderligere oplysninger
Faste stationer
sådan gemmer du 27
sådan indstiller du 27
Fjernbetjeningen 46–54
M
R
RDS 28
Redigering. Se Optagelse
Rydde receiverens hukommelse 18
S
Stationsindstilling
direkte 26
indstilling på faste stationer 27
T
Testtone 22
V
K
Kopiering. Se Optagelse
Vælge
højttalersystem 44
komponent 24
lydfelt 34–35
63DK
modelname1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI02REG_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 2 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
2FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI02REG_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 3 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille STR-DE698.
Mallinumero on merkitty etuseinän oikeaan
alakulmaan. Tämän käyttöohjeen kuvissa on
aluekoodin U mukainen malli, ellei muuta ole
mainittu.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset
nimet kuin vastaanottimen säätimillä. Tarkemmat
tiedot kauko-ohjaimen käytöstä, katso sivu 46–54.
Aluekoodeista
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
ND BACK L
–
L
+
+
R
FRONT B
CENTER
EAKERS
NT A
–
L
–
OUND
+
L
AC OUTLET
2-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
FI
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
aluekoodien AA mallit”.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- ja DTS** Digital Surround -järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby-”, ”Pro Logic-” ja kaksois-D -tunnus ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS”, ”DTS-ES”, ”Neo:6” ja ”DTS 96/24” ovat
Digital Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä.
Huomautus vakiovarusteisiin
sisältyvästä kaukosäätimestä
RM-AAP001
Kaukosäätimen 12-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
3FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI02COV_STR-DE698CELTOC.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 4 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Sisältö
Käyttöönotto
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan........5
1a: Laitteiden liittäminen
digitaalisten audiolähtöliitäntöjen
kautta .......................................... 7
1b: Laitteiden liittäminen
monikanavaisten lähtöliitäntöjen
kautta ........................................ 10
1c: Laitteiden liittäminen vain
analogisten audioliitäntöjen
kautta ........................................ 12
2: Antennien liittäminen ....................... 14
3: Kaiuttimien liittäminen ..................... 15
4: Verkkojohdon liittäminen ................. 17
5: Kaiutinasetusten määrittäminen........ 18
6: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden
ja tasapainon säätäminen ................ 22
— TEST TONE
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta............................. 24
Monikanavaäänen kuunteleminen ........ 25
— MULTI CH IN
FM/AM-radion kuunteleminen ............. 25
FM-asemien automaattinen tallennus
muistiin ........................................... 26
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Radioasemien esivirittäminen............... 27
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttö .............................................. 28
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Näytön muuttaminen............................. 29
Näytön ilmaisimet................................. 30
Tilaäänen käyttäminen
Pelkkien etukaiuttimien käyttäminen ... 32
Tilaäänentoiston tehostaminen ............. 32
— AUTO FORMAT DIRECT
Äänikentän valitseminen ...................... 34
Takatilaäänikanavan dekoodaustilan
valitseminen ................................... 36
— SURR BACK DECODING
Lisäsäädöt ja -asetukset
Komponenttivideotulon
määrittäminen................................. 38
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Audiotulotilan vaihtaminen digitaalisia
laitteita varten................................. 38
— INPUT MODE
Äänikenttien mukauttaminen................ 39
Taajuuskorjaimen säätäminen .............. 40
Lisäasetukset......................................... 41
Muut toiminnot
Esiviritettyjen asemien ja tuloliitäntöjen
nimeäminen .................................... 43
Uniajastimen käyttäminen .................... 44
Kaiuttimien valitseminen...................... 44
Äänittäminen ........................................ 45
Käyttö kauko-ohjaimella
RM-AAP001
Ennen kauko-ohjaimen käyttöä ............ 46
Kauko-ohjaimen osien kuvaus ............. 46
Kauko-ohjaimen komentotilan
valinta ............................................. 51
Kauko-ohjaimen ohjelmointi................ 51
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 55
Vianetsintä ............................................ 56
Tekniset tiedot ...................................... 59
Painikkeiden sijainti ja viitesivut.......... 62
Hakemisto............................................. 63
4FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 5 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan
Vaiheissa 1a – 1c (sivu 7) on selostettu, miten muut laitteet liitetään tähän vastaanottimeen. Katso
ennen aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävissä olevat laitteet”. Siinä on mainittu, millä sivulla
kunkin laitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan ”2: Antennien liittäminen” (sivu 14).
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Liitettävissä olevat laitteet
Liitettävät laitteet
Sivu
DVD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7–8
Monikanavaisen audiolähtöliitännän kauttab)
10–11
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
7–8
Komponenttivideotuloliitännän kauttad)
8 tai 11
S-video- tai komposiittivideotuloliitännän kautta
13
Televisio
Satelliittiviritin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7–8
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
7–8
Super Audio CD-/CD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
9
Monikanavaisen audiolähtöliitännän kauttab)
10
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
12
MD-/kasettidekki
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
9
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
12
Monikanavadekooderi
10
Kuvanauhuri, videokamera, videopeli jne.
13
a)
Malli, jossa on esimerkiksi DIGITAL OPTICAL OUTPUT- tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT -liitäntä.
Malli, jossa on esimerkiksi MULTI CH OUTPUT -liitännät. Tätä liitäntätapaa käytetään, kun halutaan kuunnella
liitettävän laitteen sisäisen monikanavadekooderin purkamaa äänisignaalia tämän vastaanottimen kautta.
c) Malli, jossa on vain esimerkiksi AUDIO OUT L/R -liitännät.
d) Malli, jossa on komponenttivideotuloliitännät (Y, P /C /B-Y, P /C /R-Y).
B B
R R
b)
jatkuu
5FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 6 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Tarvittavat johdot
Seuraavilla sivuilla olevissa liitäntäkaavioissa on oletuksena, että seuraavat lisävarusteina saatavat
liitäntäjohdot ovat käytettävissä (A–H) (eivät sisälly vakiovarusteisiin).
A Audiojohto
E Optinen digitaalinen johto
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
F Koaksiaalinen digitaalinen johto
B Audio/videojohto
G Monoääninen audiojohto
Keltainen (video)
Valkoinen
(vasen, audio)
Punainen
(oikea, audio)
Musta
C Videojohto
Keltainen
D S-videojohto
Vihje
Audiojohdon A voi erottaa kahdeksi monoääniseksi
audiojohdoksi G.
H Komponenttivideojohto
Vihreä
Sininen
Punainen
Huomautuksia
• Katkaise jokaisesta laitteesta virta, ennen kuin liität mitään johtoja.
• Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
• Kun liität audio/videojohdon, liitä värikoodatut johdot laitteiden vastaaviin liitäntöihin: keltainen (video)
keltaiseen, punainen (oikea, audio) punaiseen ja valkoinen (vasen, audio) valkoiseen.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä johdon liitin liitäntään suoraan, kunnes liitin napsahtaa paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen solmua.
6FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 7 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
.
Käyttöönotto
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta
DVD-soittimen, televisio tai satelliittivirittimen liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
1 Liitä audioliitännät.
DVD-soitin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
R
F
A
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
R
AUDIO IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
E
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satelliittiviritin
Huomautus
Voit kuunnella myös television ääntä liittämällä television audiolähtöliitännät tämän vastaanottimen VIDEO 2
AUDIO IN -liitäntöihin. Älä tällöin liitä television videolähtöliitäntää tämän vastaanottimen VIDEO 2 VIDEO IN
-liitäntään.
jatkuu
7FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 8 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
2 Liitä videoliitännät.
Seuraavassa kuvassa on esitetty COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) -liitännöillä
varustetun televisio tai satelliittivirittimen ja DVD-soittimen liittäminen. Komponenttivideoliitännöillä
varustetulla televisiolla saadaan tavallista parempi kuva.
Televisio
Satelliittiviritin
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
L
L
L
R
R
R
R
R
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
C
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
H
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
DVD-soitin
Vihjeitä
• Jos videoliitäntöjen sijasta käytetään S-videoliitäntöjä, myös televisio on liitettävä S-videoliitännän kautta.
S-videosignaalit kulkevat eri väylää kuin videosignaalit, eikä niitä saada videoliitännöistä.
• Tämä vastaanotin pystyy muuntamaan tavallisen videosignaalin S-videosignaaliksi. Muunnettu signaali saadaan
vain MONITOR S-VIDEO OUT -liitännästä.
8FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 9 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
MD-/kasettidekin tai Super Audio CD-/CD-soittimen liittäminen
Käyttöönotto
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
MD-/kasettidekki
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
OUT
IN
R
l
A
IN
OUT
A
l
l
OUT
E
l
E
IN
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
E
F
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
DIGITAL
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
OUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD-/
CD-soitin
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia 32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n näytetaajuuksien
kanssa.
Huomautuksia
• MD/TAPE OUT- tai VIDEO 1 AUDIO OUT -liitäntöihin liitetyillä laitteilla ei voi äänittää analogisia signaaleja,
jos laitteet on liitetty vain digitaalisten liitäntöjen kautta. Samoin digitaalisten signaalien äänitys ei ole mahdollista,
jos laitteet on liitetty vain analogisten liitäntöjen kautta. Jos haluat äänittää analogisia signaaleja, liitä laitteet
analogisten liitäntöjen kautta. Jos haluat äänittää digitaalisia signaaleja, liitä laitteet digitaalisten liitäntöjen kautta.
• Ääntä ei kuulu, kun toistat Super Audio CD -levyä tämän vastaanottimen SA-CD/CD OPTICAL IN tai SA-CD/
CD COAXIAL IN-liitäntään liitetyllä Super Audio CD -soittimella. Liitä soitin analogisiin tuloliitäntöihin
(SA-CD/CD IN -liitäntöihin). Katso lisätietoja Super Audio CD -soittimen käyttöohjeista.
9FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 10 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
1b: Laitteiden liittäminen monikanavaisten
lähtöliitäntöjen kautta
1 Liitä audioliitännät.
Jos DVD- tai Super Audio CD -soittimessa on monikanavaiset lähtöliitännät, voit liittää laitteen tämän
vastaanottimen MULTI CH IN -liitäntöihin ja kuunnella monikanavaista äänentoistoa.
Vaihtoehtoisesti monikanavaisiin tuloliitäntöihin voi liittää ulkoisen monikanavadekooderin.
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A A G G
L
CENTER
R
FRONT
SUB
SURROUND WOOFER
MULTI CH OUT
DVD-soitin,
Super Audio CD -soitin,
monikanavadekooderi ym.
Vihje
Tämän liitäntätavan avulla voit nauttia myös niistä monikanavaisista ohjelmista, joiden ääni on muussa kuin Dolby
Digital- tai DTS-muodossa.
Huomautus
Jos liität laitteen MULTI CH IN -liitäntöihin, säädä kaiuttimien ja apubassokaiuttimen äänenvoimakkuus liitetystä
laitteesta.
10FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 11 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
2 Liitä videoliitännät.
Televisio
DVD-soitin
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
INPUT
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
C
Käyttöönotto
Seuraavassa kuvassa on esitetty COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) -liitännöillä
varustetun DVD-soittimen liittäminen. Komponenttivideoliitännöillä varustetulla televisiolla saadaan
tavallista parempi kuva.
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
Vihjeitä
• Jos videoliitäntöjen sijasta käytetään S-videoliitäntöjä, myös televisio on liitettävä S-videoliitännän kautta.
S-videosignaalit kulkevat eri väylää kuin videosignaalit, eikä niitä saada videoliitännöistä.
• Tämä vastaanotin pystyy muuntamaan tavallisen videosignaalin S-videosignaaliksi. Muunnettu signaali saadaan
vain MONITOR S-VIDEO OUT -liitännästä.
11FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 12 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
1c: Laitteiden liittäminen vain analogisten
audioliitäntöjen kautta
Äänilaitteiden liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
L
L
L
R
R
R
R
R
COAXIAL
AUDIO
OUT
CENTER
IN
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
OUTPUT
A
CD-soitin, MD-/
kasettidekki ym.
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
SUB
WOOFER
l
A
MULTI CH IN
A
OUT
A
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
l
IN
AUX SA-CD/CD
LINE
LINE
LINE
L
L
L
R
R
R
Super Audio CD-/
CD-soitin
MD-/kasettidekki
Huomautus
Jos sinulla on erillinen audiolaite, kuten CD-soitin, kasettidekki tai MD-dekki (ei koske levysoitinta (PHONO)), liitä
laitteen LINE OUT -liitännät vastaanottimen AUX IN -liitäntöihin, niin saat halutessasi stereolähteisiin
tilaäänivaikutelman.
12FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 13 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Videolaitteiden liittäminen
Satelliittiviritin
OUTPUT
VIDEO
OUT
Käyttöönotto
Jos liität television MONITOR-liitäntöihin, voit katsella kuvaa valitun videotulon kautta (sivu 24). Jos
haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
Televisio
AUDIO
OUT
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
R
B
C
D
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
L
L
OUT
B
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
IN
IN
B
INPUT OUTPUT
SUB
WOOFER
L
OUT
B, E
AUDIO
OUT
L
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN -liitäntöihin
(etupaneeli)
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
L
R
Videokamera tai
videopeli
Kuvanauhuri
Vihjeitä
• Jos videoliitäntöjen sijasta käytetään S-videoliitäntöjä, myös televisio on liitettävä S-videoliitännän kautta.
S-videosignaalit kulkevat eri väylää kuin videosignaalit, eikä niitä saada videoliitännöistä.
• Tämä vastaanotin pystyy muuntamaan tavallisen videosignaalin S-videosignaaliksi. Muunnettu signaali saadaan
vain MONITOR S-VIDEO OUT -liitännästä.
13FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 14 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
2: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
AM-kehäantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
FM-johtoantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
R
IN
AUDIO IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
*
* Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
14FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 15 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
3: Kaiuttimien liittäminen
Käyttöönotto
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 7.1-kanavaista
kaiutinjärjestelmää. Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi takakaiutinta) sekä apubassokaiuttimen (5.1-kanavajärjestelmä).
Voit kuunnella DVD-levyjen Surround EX -ääntä lisäämällä järjestelmään yhden
takatilaäänikaiuttimen (6.1-kanavatoisto) tai kaksi takatilaäänikaiutinta (7.1-kanavatoisto) (katso
”Takatilaäänikanavan dekoodaustilan valitseminen” sivulla 36).
Esimerkki 7.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Keskikaiutin
Etukaiutin (Oikea)
Takakaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
Apubassokaiutin
Takakaiutin (Vasen)
Takatilaäänikaiutin
(Oikea)
Takatilaäänikaiutin
(Vasen)
Vihjeitä
• Jos liität 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän, sijoita takatilaäänikaiutin kuuntelupaikan taakse (katso ”Käytettäessä
vain yhtä takatilaäänikaiutinta” -kuvaa sivulla 20).
• Koska apubassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen haluamaasi
paikkaan.
jatkuu
15FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 16 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Tarvittavat johdot
A Kaiutinjohdot (eivät sisälly
vakiovarusteisiin)
B Monoääninen audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
(+)
(–)
Musta
Etukaiutin (Oikea)
E
Takatilaäänikaiutin
(Oikea)**
e E
Keskikaiutin
e E
A
Takatilaäänikaiutin
(Vasen)**
e
A
E
e
A
A
SPEAKERS
FRONT B*
NT VIDEO
R SURROUND BACK L
L
Y
PB/CB
/B–Y
+
–
–
+
PR/CR
/R–Y
FRONT A
R
+
–
+
R
FRONT B
CENTER
SPEAKERS
MONITOR
OUT
–
L
+
–
AUDIO
OUT
R
SURROUND
SPEAKERS
SUB
WOOFER
L
AC OUTLET
A
B
A
A
INPUT
AUDIO
IN
Apubassokaiutin
E
e
Takakaiutin
(Oikea)
E
e
Takakaiutin
(Vasen)
E
e
Etukaiutin (Vasen)
* Jos käytössäsi on toinen etukaiutinpari, liitä kyseiset kaiuttimet SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin. Voit valita
käytettävät etukaiuttimet painikkeella SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Jos haluat lisätietoja, katso ”Kaiuttimien
valitseminen” (sivu 44).
** Jos liität vain yhden takatilaäänikaiuttimen, liitä se SPEAKERS SURROUND BACK L -liitäntään.
16FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 17 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Verkkojohdon liittäminen
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
L
Jännitteenvalitsimen
asettaminen
–
Jos vastaanottimesi takapaneelissa on
jännitteenvalitsin, varmista, että se on
paikallisen verkkojännitteen mukaisessa
asennossa. Jos ei ole, aseta se oikeaan asentoon
ruuvitaltan avulla, ennen kuin liität
verkkojohdon pistorasiaan.
b
+
Käyttöönotto
4: Verkkojohdon
liittäminen
Pistorasi
aan
R
FRONT B
AC OUTLET
120V
220V
240V
VOLTAGE SELECTOR
AC OUTLET*
Verkkojohto
* Ei koske aluekoodien AR mukaisia malleja.
Virtaliitäntöjen malli, muoto ja määrä vaihtelevat
aluekoodin mukaan.
Huomautus
• Vastaanottimen takapaneelissa oleva AC OUTLET liitäntä on virtakytkimellä ohjattava, eli siitä saadaan
virtaa vain, kun vastaanottimeen on virta kytkettynä.
• Varmista, ettei vastaanottimen AC OUTLET liitäntään liitettyjen laitteiden tehonkulutus ylitä
takapaneeliin merkittyä wattiarvoa. Tähän liitäntään
ei saa kytkeä paljon tehoa kuluttavia kodinkoneita,
kuten silitysrautaa tai televisiota. Muutoin
vastaanotin voi vioittua.
jatkuu
17FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 18 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Alkuasetustoimien
suorittaminen
Suorita seuraavassa kuvatut alkuasetustoimet,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran.
Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä. Käytä
tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
5: Kaiutinasetusten
määrittäminen
Voit määrittää vastaanottimeen liitettyjen
kaiuttimien koon, etäisyyden ja sijainnin
asetukset SET UP -valikon avulla.
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 alas painettuna 5
sekuntia.
3
”PUSH” ja ”ENTER” vuorottelevat
näytössä.
3
Valitse ” SET UP ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”Kaiutinasetukset”
alla.
Paina ENTER-painiketta.
Ilmoitus ”CLEARING” tulee näyttöön
hetkeksi. Sen jälkeen näyttöön tulee
ilmoitus ”CLEARED”.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki valikkojen SET UP, LEVEL, EQ
ja CUSTOMIZE asetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäasetukset.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki ohjelmalähteiden ja
esiviritettyjen asemien indeksinimet.
• MASTER VOLUME –/+ -asetukseksi
tulee ”VOL MIN”.
• Ohjelmalähteeksi vaihtuu DVD.
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Huomautus
Jotkin kaiutinasetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, että ne ovat
muuttuneet automaattisesti muiden
kaiutinasetusten takia tai että niitä ei voi muuttaa.
4
Valitse –/+ -hakupyörää kääntämällä
haluamasi asetus.
Asetus tallentuu automaattisesti.
Huomautus
Jos valitset ”SP. PAT. X –X” -asetuksen, paina
vastaanottimen ENTER-painiketta.
5
Määritä seuraavassa mainitut
asetukset toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Kaiutinasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x XXXX SET
(Helpot kaiutinasetukset)
• EASY
Jos haluat määrittää kaiutinasetukset
automaattisesti, valitse ”EASY SET”. Voit
valita valmiin kaiutinasetuskokonaisuuden
(katso vakiovarusteisiin sisältyvää
”Asennusopasta” -opasta).
• NORM
Jos haluat määrittää kunkin kaiuttimen
asetukset manuaalisesti, valitse ”NORM
SET”.
18FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 19 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
x SP. PAT. X –X
(Kaiutinasetuskokonaisuus)
x
Jos valitset vaihtoehdon ”EASY SET”, valitse
kaiutinasetuskokonaisuus. Valitse
kaiutinasennuskokonaisuus kääntämällä –/+hakupyörää ja vahvista valinta painamalla
ENTER-painiketta. Valitse
kaiutinasetuskokonaisuus vakiovarusteisiin
sisältyvän ”Asennusoppaan” avulla.
• LARGE
Jos liität suuren kaiuttimen, joka tuottaa
hyvän matalien taajuuksien toiston, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
keskikaiuttimen asetukseksi ei kuitenkaan voi
valita vaihtoehtoa ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksin
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
keskikanavan matalat taajuudet ohjautuvat
etukaiuttimiin (jos niiden asetuksena on
”LARGE”) tai apubassokaiuttimeen.a)
• NO
Jos et liitä keskikaiutinta, valitse ”NO”.
Tällöin etukaiuttimet toistavat
keskikaiuttimen äänen.b)
SW
S.W. XXX
(Apubassokaiuttimen valinta)
• YES
Jos liität apubassokaiuttimen, valitse ”YES”.
• NO
Jos et liitä apubassokaiutinta, valitse ”NO”.
Etukaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”LARGE”. Et voi muuttaa
tätä asetusta. Asetus aktivoi matalien
taajuuksien uudelleenohjauspiirin, joka ohjaa
LFE-signaalit muihin kaiuttimiin.
• Saadaksesi täyden hyödyn matalien
taajuuksien Dolby Digital
-uudelleenohjauspiiristä sinun kannattaa
asettaa apubassokaiuttimen rajataajuus
mahdollisimman korkeaksi.
x
L
R
XXXXX
(Etukaiuttimien koko)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka tuottavat
hyvän matalien taajuuksien toiston, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksin
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
etukanavien matalat taajuudet ohjautuvat
apubassokaiuttimeen. Jos valitset
etukaiuttimien asetukseksi vaihtoehdon
”SMALL”, myös keski-, taka- ja
takatilaäänikaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”SMALL” (ellei niitä varten
ole aiemmin valittu asetusta ”NO”).
x
Käyttöönotto
x
C
XXXXX
(Keskikaiuttimen koko)
SL
SR
XXXXX
(Takakaiuttimien koko)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka tuottavat
hyvän matalien taajuuksien toiston, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
takakaiuttimien asetukseksi ei kuitenkaan voi
valita vaihtoehtoa ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksin
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
takakanavien matalat taajuudet ohjautuvat
apubassokaiuttimeen tai muihin kaiuttimiin,
joiden asetuksena on ”LARGE”.
• NO
Jos et liitä takakaiuttimia, valitse ”NO”.c)
jatkuu
19FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 20 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
x
SBL
SBR / SB
XXXXXX
(Takatilaäänikaiuttimien valinta)
Käytettäessä vain yhtä takatilaäänikaiutinta
• DUAL
Jos liität kaksi takatilaäänikaiutinta, valitse
”DUAL”. Ääni ohjautuu enintään 7.1kanavaiseen järjestelmään.
• SINGLE
Jos liität vain yhden takatilaäänikaiuttimen,
valitse ”SINGLE”. Ääni ohjautuu enintään
6.1-kanavaiseen järjestelmään.
• NO
Jos et liitä takatilaäänikaiutinta, valitse ”NO”.
Vihjeitä
• a)–c) vastaavat seuraavia Dolby Pro Logic -tiloja:
a) NORMAL
b) PHANTOM
c) 3 STEREO
• Kunkin kaiuttimen asetukset ”LARGE” ja
”SMALL” määräävät, rajoittaako laitteen sisäinen
ääniprosessori kyseisten kanavien bassotoistoa. Kun
bassotoistoa rajoitetaan, matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiiri ohjaa näiden kaiuttimien
bassotaajuudet apubassokaiuttimeen tai muihin
kaiuttimiin, joiden asetuksena on ”LARGE”.
Koska matalilla taajuuksilla on tietty suuntavaikutus,
niitä ei yleensä kannata rajoittaa. Vaikka käyttäisit
pieniä kaiuttimia, voit silti valita niiden asetukseksi
vaihtoehdon ”LARGE”, jos haluat niiden toistavan
bassotaajuuksia. Jos taas käytät suuria kaiuttimia,
mutta et halua niiden toistavan bassotaajuuksia, voit
valita niiden asetukseksi vaihtoehdon ”SMALL”.
Jos yleinen äänitaso on liian matala, valitse kaikkien
kaiuttimien asetukseksi ”LARGE”. Jos bassotoisto ei
ole tarpeeksi täyteläinen, voit korostaa matalia
taajuuksia EQ-valikon BASS-asetuksella. Jos haluat
korostaa matalia taajuuksia, katso sivua 40.
x
DIST. X.X m
(Etukaiuttimien etäisyys)
L
R
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimien välistä
etäisyyttä (A). Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin
askelin välillä 1,0–7,0 metriä.
Jos etukaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
Käytettäessä kahta takatilaäänikaiutinta
(Kulman E pitäisi olla sama)
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
E
D
x
D
C
DIST. X.X m
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen välistä
etäisyyttä. Keskikaiuttimen etäisyysasetus pitäisi
valita niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta
kuin etukaiuttimet (A) tai enintään 1,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Takakaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja takakaiuttimien välistä
etäisyyttä. Takakaiuttimien etäisyysasetus pitäisi valita
niin, että ne ovat yhtä kaukana kuuntelupaikasta kuin
etukaiuttimet (A) tai enintään 4,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (C).
Jos takakaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
20FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 21 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
x
SBL
SBR / SB
DIST. X.X m
(Takatilaäänikaiuttimen etäisyys)
Vihje
Vastaanotin mahdollistaa kaiuttimien sijainnin
määrityksen niiden etäisyyden perusteella.
Keskikaiutinta ei kuitenkaan voi asettaa etukaiuttimia
kauemmas. Keskikaiutinta ei myöskään voi asettaa 1,5
metriä etukaiuttimia lähemmäs.
Takakaiuttimia ei voi asettaa kuuntelupaikkaan nähden
etukaiuttimia kauemmas. Lisäksi ne voivat olla
enintään 4,5 metriä etukaiuttimia lähempänä.
Tämä johtuu siitä, että kaiuttimien oikea sijoittaminen
on hyvin tärkeää tilaäänentoiston nautittavuuden
kannalta.
Huomaa, että jos valitset kaiuttimen etäisyyden
asetukseksi etäisyyden, joka on kaiuttimen todellista
etäisyyttä lähempänä, kyseisen kaiuttimen toistossa
ilmenee viivettä. Kaiutin toisin sanoen kuulostaa
olevan todellista kauempana.
Jos esimerkiksi valitset keskikaiuttimen asetukseksi
etäisyyden, joka on 1–2 metriä todellista etäisyyttä
lähempänä, saat vaikutelman kuin olisit kuvan
”sisällä”. Jos et saa tyydyttävää tilaäänentoistoa siksi,
että kaiuttimet ovat liian lähellä, voit laajentaa
äänikuvaa valitsemalla takakaiuttimien asetukseksi
etäisyyden, joka on todellista etäisyyttä lähempänä
(lyhyempi).
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla!
SR
SL
XXXX/XX
(Takakaiuttimien sijainti)*
Voit määrittää takakaiuttimien sijainnin Cinema
Studio EX -tilojen tilaäänen oikeaa toistoa varten
(sivu 34).
100˚
Käyttöönotto
Alkuasetus: 3.0 m
Voit asettaa kuuntelupaikan ja takatilaäänikaiuttimen
välisen etäisyyden. Takatilaäänikaiuttimen etäisyys
pitäisi asettaa niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet (A sivu 20) tai
enintään 4,5 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (D sivu 20).
Jos liität kaksi takatilaäänikaiutinta ja sijoitat ne eri
etäisyydelle kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus
lähemmän kaiuttimen mukaan.
x
120˚
A
A
B
B
D
D
60
C
C
30
• SIDE/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien A ja C mukainen.
• SIDE/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien A ja D mukainen.
• BEHD/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien B ja C mukainen.
• BEHD/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien B ja D mukainen.
* Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos takakaiuttimien
koon asetuksena on ”NO”.
jatkuu
21FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 22 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Vihje
Tilaäänikaiuttimien sijainnin asetus on tarkoitettu
erityisesti Cinema Studio EX -tilojen käyttöön.
Muita äänikenttiä käytettäessä kaiuttimien sijainnilla
ei ole yhtä suurta merkitystä. Muut äänikentät on
suunniteltu olettaen, että tilaäänikaiuttimet sijaitsevat
kuuntelupaikan takana. Äänikenttä säilyy kuitenkin
melko yhtenäisenä, vaikka tilaäänikaiuttimet
sijoitettaisiin hyvinkin laajaan kulmaan. Jos kaiuttimet
sijaitsevat välittömästi kuuntelupaikan vasemmalla ja
oikealla puolella ja ne on suunnattu kuuntelijaa kohti,
tilaäänitehosteet kuuluvat epäselvinä, ellei niiden
asetukseksi valita vaihtoehtoa ”SIDE/LO” tai ”SIDE/
HI”.
Jokaisen kuunteluympäristön seinäheijastukset ja muut
ominaisuudet kuitenkin poikkeavat muiden
ympäristöjen ominaisuuksista. Siksi ”BEHD/HI”asetuksella voidaan parantaa äänentoistoa, jos
kaiuttimet ovat korkealla kuuntelupaikan yläpuolella,
vaikka ne olisivatkin välittömästi kuuntelupaikan
vasemmalla ja oikealla puolella.
Tämän vuoksi sinun kannattaa edellä olevasta
selostuksesta huolimatta toistaa monikanavaista
ohjelmaa ja valita kokeilemalla asetus, joka tuottaa
selkeän tilavaikutelman ja mahdollisimman
yhteneväisen äänikentän taka- ja etukaiuttimien välille.
Jos et ole varma parhaasta asetuksesta, valitse
asetukseksi ”BEHD/LO” tai ”BEHD/HI” ja säädä
tasapaino sopivaksi kaiuttimien etäisyyden ja tason
asetuksilla.
6: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
— TEST TONE
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi. Käytä tätä toimintoa kaukoohjaimella.
Vihje
Tässä vastaanottimessa testiäänen keskitaajuus on
800 Hz.
1
2
Paina painiketta TEST TONE.
”T. TONE” tulee näyttöön, ja testiääni
alkaa kuulua vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
Etu (vasen) t Keski t Etu (oikea) t
Taka (oikea) t Takatilaääni (oikea)* t
Takatilaääni (vasen)* t Taka (vasen) t
Apubassokaiutin
* Testiääni kuuluu vain
– vasemmasta ja oikeasta
takatilaäänikaiuttimesta, kun
takatilaäänikaiuttimien asetuksena on
”DUAL”.
– vasemmasta ja oikeasta
takatilaäänikaiuttimesta, kun
takatilaäänikaiuttimien asetuksena on
”SINGLE”.
x SP > XXX Hz
(Kaiuttimien jakotaajuus)*
Alkuasetus: 100 Hz
Voit valita kaiuttimien bassojakotaajuuden SET UP valikossa. Bassojakotaajuuden voi valita 9
vaihtoehdosta välillä 40-160 Hz.
* Tämä asetus on käytettävissä vain, kun vähintään
yhden kaiuttimen asetuksena on ”SMALL” ja
vastaavan kaiuttimen segmentti vilkkuu näytössä.
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
3
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino LEVEL-valikon avulla niin,
että testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Jos haluat lisätietoja LEVEL-valikon
asetuksista, katso sivua 39.
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta samanaikaisesti, paina
kauko-ohjaimen painiketta MASTER VOL +/–
tai käännä vastaanottimen säädintä MASTER
VOLUME –/+.
• Säädettävä arvo näkyy etupaneelin näytössä
säädön aikana.
22FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI03CON_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 23 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
4
Paina säädön jälkeen TEST TONE
-painiketta uudelleen.
Käyttöönotto
Testiääni katkeaa.
Huomautuksia
• Testiääntä ei voi käyttää, kun MULTI CH IN
-toiminto on käytössä.
• Vaikka nämä asetukset voi määrittää myös
etupaneelista LEVEL-valikon avulla (kun testiääni
on käytössä, vastaanotin siirtyy LEVEL-valikkoon
automaattisesti), sinun kannattaa noudattaa edellä
kuvattua menettelyä ja säätää kaiuttimien taso
kuuntelupaikaltasi kauko-ohjaimella.
23FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 24 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Kuulokkeiden käyttäminen
Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään.
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta
1
Valitse ohjelmalähde painamalla
vastaavaa toimintopainiketta.
Ohjelmalähde
Paina
Kuvanauhuri
VIDEO 1
Satelliittiviritin
VIDEO 2
• Kun liität kuulokkeet, kaiuttimet mykistyvät
automaattisesti eivätkä ilmaisimet ”SP A” ja
”SP B” näy näytössä.
• Kun kuulokkeet ovat liitettyinä, voit valita
vain seuraavat äänikentät (sivu 35):
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Videokamera tai videopeli VIDEO 3
DVD-soitin
DVD
MD- tai kasettidekki
MD/TAPE
Super Audio CD- tai
CD-soitin
SA-CD/CD
Sisäinen viritin (FM/AM) TUNER FM/AM
Audiolaite
AUX
Valitun ohjelmalähteen ilmaisin näkyy
näytössä.
2
Kytke ohjelmalähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
Huomautus
Jos valitset jonkin videolaitteen, valitse
televisiosta vastaava tulokanava.
3
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
MASTER VOLUME –/+ -säädintä.
Huomautus
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua.
Äänen mykistäminen
Paina kauko-ohjaimen MUTING-painiketta.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat kauko-ohjaimen MUTING-painiketta
uudelleen.
• katkaiset virran.
• lisäät äänenvoimakkuutta.
24FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 25 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Monikanavaäänen
kuunteleminen
— MULTI CH IN
Paina painiketta MULTI CH IN.
Paina uudelleen, kun haluat poistaa MULTI CH
IN -toiminnon käytöstä.
Kun MULTI CHANNEL
DECODING -ilmaisin näkyy
näytössä
MULTI CHANNEL DECODING -ilmaisin
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa
monikanavaista ohjelmalähdettä.
Ilmaisin ei kuitenkaan ole näkyvissä, kun 2CH
STEREO -tila on valittuna.
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla. Liitä
ennen radion käyttämistä FM- ja AM-antennit
(katso sivua 14).
Vihje
Viritysaskel vaihtelee aluekoodin mukaan seuraavassa
taulukossa esitetyllä tavalla. Jos haluat lisätietoja
aluekoodeista, katso sivua 3.
Aluekoodi
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, AU
50 kHz
9 kHz
E2/E3
50 kHz
9 kHz*
AR
50 kHz
10 kHz
Vahvistimen käyttö
Voit valita suoraan MULTI CH IN -liitäntöihin
liitetyistä laitteista tulevan äänen. Näin voit
kuunnella erittäin puhdasta analogista
tulosignaalia, kuten DVD- tai Super Audio CD
-soittimen ääntä. Kun MULTI CH IN on
valittuna, taajuuskorjain- ja
äänikenttätoimintoja ei voi käyttää.
FM/AM-radion
kuunteleminen
* AM-alueen viritysaskelta voi muuttaa (katso
sivua 61).
Automaattinen viritys
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen etsiä kaikki
vastaanottokelpoiset asemat.
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER FM/AM toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
Paina painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat etsiä kanavat
matalista taajuuksista ylöspäin; paina
TUNING –, jos haluat etsiä korkeista
taajuuksista alaspäin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Vihje
Jos ”STEREO” vilkkuu näytössä ja FMstereovastaanotto on huonolaatuista, vaihda
monoääniseen (MONO) vastaanottoon painamalla FM
MODE -painiketta. Sen jälkeen äänessä ei ole
stereovaikutelmaa, mutta siinä on vähemmän häiriöitä.
Voit palata stereotilaan painamalla FM MODEpainiketta uudelleen.
jatkuu
25FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 26 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Suora viritys
Voit antaa haluamasi aseman taajuuden suoraan.
Käytä tätä toimintoa kauko-ohjaimella.
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Vihje
Voit myös painaa painiketta TUNER FM/AM
vastaanottimesta.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Paina 1 b 3 b 5 b 0
(Jos viritysaskel on 10 kHz, viimeistä
numeroa ”0” ei tarvitse antaa.)
Jos virität AM-aseman, muuta tarvittaessa
AM-kehäantennin suuntausta niin, että
vastaanotettava ääni kuuluu hyvin.
Jos aseman viritys ei onnistu, ja
antamasi numerot vilkkuvat
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden. Jos
näin ei ole, toista vaiheet 2 ja 3. Jos numerot
vilkkuvat yhä, taajuus ei ole käytössä
sijaintialueellasi.
FM-asemien automaattinen
tallennus muistiin
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin enintään 30
eri FM- ja FM RDS -asemaa aakkosjärjestykseen.
Toiminto tallentaa vain parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso “Radioasemien
esivirittäminen” (sivua 27).
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Kytke vastaanottimeen uudelleen virta
pitämällä MEMORY-painiketta
painettuna ja painamalla painiketta ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
kaikki sijaintialueellasi vastaanotettavissa
olevat FM- ja FM RDS -asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin tarkistaa
ensin samaa ohjelmaa lähettävät asemat ja
tallentaa niistä vain sen, jonka signaali on
voimakkain. Vastaanotin asettaa RDSasemat aakkosjärjestykseen ohjelmapalvelun
nimen mukaan ja antaa niille 2-numeroisen
esiviritysnumeron. Jos haluat lisätietoja
RDS-asemista, katso sivua 28.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin antaa
2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat RDS-asemien jälkeen.
Kun etsintä ja tallennus on suoritettu,
”FINISH” tulee näyttöön ja vastaanotin
palaa normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai kauko-ohjaimen
painiketta tämän toiminnon suorituksen aikana.
Painiketta ?/1 voit kuitenkin painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso “Esiviritettyjen asemien
virittäminen” (sivua 27).
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
26FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 27 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Radioasemien
esivirittäminen
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
Radioasemien esivirittäminen
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER FM/AM toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
3
4
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER FM/AM toistuvasti.
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET TUNING + tai
PRESET TUNING – toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu 25) tai
suoran virityksen (sivu 26) avulla.
Kauko-ohjaimen käyttö
Paina MEMORY.
1
”MEMORY”-ilmaisin tulee näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4–5 mukaisesti, ennen kuin ilmaisin katoaa.
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
2
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painamalla painiketta PRESET TUNING
+ tai PRESET TUNING – toistuvasti.
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET/CH/D.SKIP +/–
toistuvasti.
Esiviritetyn aseman suora valinta
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Vahvistimen käyttö
Voit esivirittää enintään 30 asemaa FM- tai AMasemaa. Sen jälkeen voit virittää kuunneltavat
asemat helposti.
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
Paina kauko-ohjaimen numeropainikkeita.
Vastaanotin virittää antamasi numeron
mukaisen esiviritetyn aseman nykyiseltä
muistisivulta. Voit vaihtaa muistisivua
painamalla kauko-ohjaimen painiketta SHIFT
toistuvasti.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut esiviritysnumeron, aloita
uudelleen 3.
Vihje
Voit valita esiviritysnumeron myös kaukoohjaimella. Valitse muistisivu (A, B tai C)
painamalla SHIFT-painiketta toistuvasti. Valitse
sitten esiviritysnumero painamalla
numeropainikkeita.
5
Paina MEMORY-painiketta uudelleen.
Asema tallentuu valitsemaasi
esiviritysnumeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin paina MEMORY-painiketta, aloita
uudelleen 3.
6
Esiviritä seuraava asema toistamalla
vaiheet 2–5.
27FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 28 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Huomautuksia
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttö
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää tavallisen ohjelmasignaalin
mukana lisätietoja. RDS-tiedot voi myös tuoda
näkyviin.
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma vierii
näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kuvaus
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
NEWS
Uutisia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita tai lääketieteellistä
neuvontaa.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATE
Koulutusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
POP M
Pop-musiikkia.
Huomautuksia
Valitse FM-alueelta asema automaattisella
virityksellä (sivu 25), suoralla virityksellä
(sivu 26) tai virittämällä esiviritetty asema
(sivu 27).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
RDS-ilmaisin ja ohjelmapalvelun nimi tulevat
näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi, jos virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on liian
heikko.
RDS-tietojen tuominen
näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton aikana
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t Nykyinen
aika (24-tuntinen) t Käytössä oleva äänikenttä
a)
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi (katso sivua 28).
RDS-aseman lähettämä tekstisanoma.
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä musiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä ja
esimerkiksi kamarimusiikkia sekä
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
WEATHER
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia solmituista kaupoista.
CHILDREN
Lastenohjelmia.
28FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 29 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Kuvaus
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat ihmisten
elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja esittää mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
Näytön muuttaminen
Näytön tietojen muuttaminen
Saat näkyviin esimerkiksi tiedot äänikentästä
muuttamalla näytössä näkyviä tietoja.
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta
näyttö muuttuu seuraavasti:
Ohjelmalähteen indeksinimi* t Valittu
ohjelmalähde t Käytössä oleva äänikenttä
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
JAZZ
Jazz-musiikkia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista.
Radioteksti** t Nykyinen aika (24-tuntinen)**
t Käytössä oleva äänikenttä.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
FOLK M
Folk-musiikkia.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
* Indeksinimi tulee näkyviin vain, jos olet määrittänyt
sen ohjelmalähteelle tai esiviritetylle asemalle
(sivu 43). Indeksinimi ei tule näkyviin, jos se
sisältää vain tyhjiä välejä tai on sama kuin
ohjelmalähteen nimi.
** Vain RDS-vastaanoton aikana. (Vain aluekoodien
CEL ja CEK mallit. Katso sivua 28.)
Vahvistimen käyttö
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kun viritin on valittuna
Ohjelmapalvelun nimi** tai esiviritetyn aseman
nimi* t Taajuus t Ohjelmatyyppi** t
Näytön kirkkauden
säätäminen
Paina DIMMER-painiketta toistuvasti.
Näytön kirkkaus muuttuu. Kirkkausvaihtoehtoja
on kolme.
29FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 30 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Näytön ilmaisimet
1
2
3
SW
LFE
SP A ; DIGITAL EX ;PRO LOGIC IIx DTS-ES NEO:6
RDS MEMORY
SP B SLEEP OPT COAX
96/24 D.RANGE EQ STEREO MONO
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
4
qd
5
qs qa
6
7
q;
9
8
qf
A SW: Näkyvissä, apubassokaiuttimen
asetuksena on ”YES” (sivu 19) ja vastaanotin
lähettää äänisignaalia SUB WOOFER
-liitännästä.
B LFE: Näkyvissä, jos soitettava levy sisältää
LFE (Low Frequency Effect) -kanavan ja kun
laite toistaa LFE-kanavan ääntä.
C SP A/SP B: Näkyy sen mukaan, mitkä
etukaiuttimet ovat käytössä (A tai B). Katoaa
näkyvistä, kun kaiuttimiin lähtevä signaali
katkaistaan tai kuulokkeet liitetään.
D ; DIGITAL EX: ”; DIGITAL” ilmaisin
on näkyvissä, kun laite purkaa Dolby Digital muotoon tallennettua signaalia.
”; DIGITAL EX” -ilmaisin on näkyvissä,
kun laite purkaa Dolby Digital EX -muotoon
tallennettuja signaaleja.
E ; PRO LOGIC IIx: ”; PRO LOGIC”
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa keskija tilaäänikanavien signaaleja 2-kanavaisesta
äänilähteestä Pro Logic -prosessoinnin avulla.
”; PRO LOGIC II” näkyy näytössä, kun Pro
Logic II Movie/Music/Game -dekooderi on
toiminnassa. ”; PRO LOGIC IIx” näkyy
näytössä, kun Pro Logic IIx Movie/Music/
Game -dekooderi on toiminnassa. Nämä
ilmaisimet eivät kuitenkaan ole näkyvissä, jos
keskikaiuttimelle ja takakaiuttimille on valittu
asetus ”NO” ja valitset äänikentän painamalla
A.F.D.-painiketta.
Huomautus
Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä signaaleilla, joiden
näytetaajuus on yli 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: ”DTS” ilmaisin on
näkyvissä, kun laite vastaanottaa DTSsignaaleja. ”DTS-ES”-ilmaisin on näkyvissä,
kun laite vastaanottaa DTS-ES-signaaleja.
”DTS 96/24” -ilmaisin on näkyvissä, kun laite
vastaanottaa 96 kHz:n 24-bittisiä DTSsignaaleja.
Huomautus
Varmista DTS-äänellä varustettua levyä
soittaessasi, että olet tehnyt digitaaliset liitännät
ja että valittu INPUT MODE -asetus ei ole
”ANALOG” (sivu 38).
G NEO:6: Näkyvissä, kun DTS Neo:6 Cinema-/
Music-tilan dekooderi on toiminnassa.
H Virittimen ilmaisimet: Näkyvissä, kun
vastaanottimella kuunnellaan radioasemia.
Katso sivuja 25–29, jos haluat tietoja
virittimen toiminnoista.
Huomautus
”RDS” tulee näkyviin vain aluekoodien CEL ja
CEK malleissa.
I EQ: Näkyvissä, kun taajuuskorjain on
käytössä.
J D.RANGE: Näkyvissä, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 39).
K COAX: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia COAXIALliitännän kautta.
L OPT: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia OPTICALliitännän kautta.
M SLEEP: Näkyvissä, kun uniajastin on
toiminnassa.
30FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI04BSC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 31 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Vahvistimen käyttö
N Soitettavien kanavien ilmaisimet:
Kirjaimet (esimerkiksi L, C, R) ilmaisevat
soitettavat kanavat. Kirjainten ympärillä
olevat kehykset vaihtuvat sen mukaan, miten
vastaanotin yhdistää lähdeäänen
(kaiutinasetusten perusteella).
L (Vasen Etu), R (Oikea Etu), C (Keski
(mono)), SL (Vasen Taka), SR (Oikea Taka),
S (Taka (mono tai Pro Logic -käsittelyllä
saadut tilaäänisignaalit)), SB (Takatilaääni
(6.1-kanavadekooderin tuottamat
takatilaäänikomponentit)), SBL (Vasen
Takatilaääni), SBR (Oikea Takatilaääni)
Esimerkki:
Äänitysmuoto (Etu/Taka): 3/2
Lähtökanava: Kun takakaiuttimien
kokoasetuksena on ”NO”
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
31FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI05SND_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 32 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Tilaäänen käyttäminen
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen.
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
2-kanavaisten
stereolähteiden
kuunteleminen (2CH STEREO)
Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan, ja
monikanavaiset tilaäänimuodot yhdistetään
kahdeksi kanavaksi.
Paina 2CH.
”2CH ST.” tulee näyttöön, ja vastaanotin siirtyy
2CH STEREO -tilaan.
Huomautus
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2CH STEREO
-tilassa. Jos haluat kuunnella 2-kanavaisia
stereolähteitä vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta
sekä apubassokaiuttimesta, valitse A.F.D.-tila.
Tilaäänentoiston
tehostaminen
— AUTO FORMAT DIRECT
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
valita äänen dekoodaustavan.
A.F.D.-tila
(Näyttö)
Dekoodaustapa
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Koodauksen mukaan
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
32FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI05SND_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 33 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Audiotulosignaalin
automaattinen dekoodaus
Valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla
painiketta A.F.D. toistuvasti.
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti siihen
tulevan audiosignaalin tyypin ja purkaa
koodauksen tarvittaessa.
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (2kanavainen dekoodaustila)
Tässä tilassa voit määrittää 2-kanavaisten
äänilähteiden dekoodaustavan. Tämä
vastaanotin toistaa 2-kanavaisen äänen 5kanavaisena Dolby Pro Logic II -dekooderin
avulla, 7-kanavaisena Dolby Pro Logic IIx, 6kanavaisena DTS Neo:6 -dekooderin avulla tai
4-kanavaisena Dolby Pro Logic -dekooderin
avulla. 2-kanavaisia DTS-lähteitä vastaanotin ei
kuitenkaan pura DTS Neo:6 -dekooderilla, vaan
toistaa ne 2-kanavaisina.
Valitse 2-kanavainen dekoodaustapa
painamalla painiketta A.F.D. toistuvasti.
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Music
-tilassa. Tämä asetus sopii normaaleihin
stereoäänilähteisiin, esimerkiksi CD-levyihin.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Game
-tilassa. Tämä asetus sopii videopeleihin.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Movie
-tilassa. Tämä asetus laajentaa Dolby Pro Logic II
Movie -tilan ja Dolby Digital 5.1 -tilan 7.1kanavaiseksi järjestelmäksi.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Music
-tilassa. Tämä asetus jakaa takakanavien tehosteet
kaikkiin tilaäänikaiuttimiin.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Game
-tilassa. Tämä asetus panoroi voimakkaat
erikoistehosteäänet tilaäänikaiuttimiin.
Huomautus
Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä signaaleilla, joiden näytetaajuus
on yli 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Cinema -tilassa.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Music -tilassa.
Tämä asetus sopii CD-levyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
2-kanavaisen signaalin vasemman ja oikean kanavan
toisto kaikista kaiuttimista. Kaiutinasetukset voivat
aiheuttaa sen, ettei ääni kuulu kaikista kaiuttimista.
Valittu dekoodaustapa tulee näyttöön.
Jos liität apubassokaiuttimen
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Jos äänisignaali on 2-kanavainen stereosignaali
tai ei sisällä LFE-signaalia, vastaanotin luo
matalataajuisen signaalin apubassokaiutinta
varten. Vastaanotin ei kuitenkaan luo matalien
tehosteäänten signaalia, kun ”NEO6 CIN” tai
”NEO6 MUS” on valittuna ja kaikkien
kaiuttimien asetuksena on ”LARGE”.
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic -tilassa.
Laite purkaa 2-kanavaisena tallennetun äänen 4.1kanavaääneksi.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Movie
-tilassa. Tämä asetus sopii Dolby Surround -koodatulla
äänellä varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa ääni
lisäksi toistuu 5.1-kanavaisena katsottaessa vanhoja
elokuvia tai elokuvia, joiden alkuperäinen ääni on
korvattu muunkielisellä äänellä.
Tilaäänen käyttäminen
Tässä tilassa vastaanotin tunnistaa
automaattisesti siihen tulevan audiosignaalin
tyypin (Dolby Digital, DTS, tavallinen
2-kanavastereo jne.) ja purkaa koodauksen
tarvittaessa. Tässä toimintatilassa laite toistaa
äänen mitään tehosteita lisäämättä sellaisena
kuin ääni on tallennettu ja koodattu. Jos
matalataajuisia signaaleja (Dolby Digital LFE
jne.) ei ole, laite kuitenkin luo matalataajuisen
signaalin apubassokaiutinta varten.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
33FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI05SND_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 34 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä valitsemalla jonkin
vastaanottimeen esiohjelmoiduista äänikentistä.
Voit nauttia elokuvateatterien ja konserttisalien
äänentoistosta kotonasi.
Äänikentän valitseminen
elokuvia varten
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MOVIE toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Tietoja DCS (Digital Cinema
Sound) -äänestä
DCS-merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on tilaäänitekniikka, jonka Sony on
kehittänyt kotiteatteria varten. DCS-järjestelmä
luo DSP (Digital Signal Processor)
-signaalinkäsittelytekniikan avulla Hollywoodin
elokuvaäänitysstudioiden äänentoiston.
DCS luo kotiteatteriin vaikuttavan
elokuvateatteritehosteen, joka jäljittelee
elokuvan ohjaajan tarkoittamaa äänentoistoa.
Tietoja CINEMA STUDIO EX
-tiloista
CINEMA STUDIO EX -tilat sopivat
monikanavaisella tilaäänellä varustettujen
DVD-elokuvien katseluun. Voit toistaa Sony
Pictures Entertainment -yhtiön
jälkiäänitysstudion äänikentän.
CINEMA STUDIO EX -tilat koostuvat
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5
paria virtuaalikaiuttimia.
• Screen Depth Matching
Luo elokuvateatterimaisen vaikutelman siitä,
että ääni kuuluu kuvan sisältä.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterimaisen kaiunnan.
CINEMA STUDIO EX -tilat käyttävät näitä
kolmea osaa samanaikaisesti.
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet voivat
aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Cary
Grant Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä on standarditila, joka sopii lähes kaikkien
elokuvien katseluun.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii erityisen hyvin paljon
erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän. Tämä
toimintatila sopii musikaalien tai paljon
orkesterimusiikkia sisältävien elokuvien katseluun.
34FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI05SND_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 35 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Äänikentän valitseminen
musiikkia varten
Tilaäänitoiminnon poistaminen
käytöstä
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MUSIC toistuvasti.
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH-painiketta
tai valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.painiketta toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Vihjeitä
Äänikenttä
Näyttö
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Luo jazz-klubin akustiikan.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
Kun kuulokkeet ovat liitettyinä
Voit valita vain seuraavat äänikentät.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Toistaa äänen 2-kanavaisena (stereo). Tavallisten 2kanavaisten stereolähteiden ääni ohittaa
äänikenttäprosessorin kokonaan, ja monikanavaiset
tilaäänisignaalit yhdistetään kahdeksi kanavaksi.
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Toistaa etukanavien analogisen signaalin MULTI CH
IN -liitännöistä.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Tilaäänen käyttäminen
HALL
• Vastaanotin tallentaa viimeksi valitun äänikentän
kutakin ohjelmalähdettä varten (Sound Field Link) ja
ottaa äänikentän käyttöön, kun valitset
ohjelmalähteen uudelleen. Jos esimerkiksi valitset
SA-CD/CD-ohjelmalähdettä varten HALLäänikentän, vaihdat sitten ohjelmalähdettä ja palaat
takaisin SA-CD/CD-levyn kuunteluun, HALLäänikenttä tulee uudelleen käyttöön.
• Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
–
: Dolby Digital -levyt
–
: Dolby Surround -koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
Huomautuksia
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus on
yli 48 kHz.
• Kun jokin alla mainituista äänikentistä on käytössä ja
kaikkien kaiuttimien asetuksena SET UP-valikossa
on ”LARGE”, apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Jos digitaalinen tulosignaali sisältää LFE (Low
Frequency Effect) -signaalin tai etu-, keski- tai
takakaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
apubassokaiuttimesta kuitenkin kuuluu ääni.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
DCS
Tuottaa elokuvateatterimaisen ääniympäristön
kuulokkeilla kuunneltaessa.
Huomautus
Jos liität kuulokkeet jonkin äänikentän ollessa
käytössä, järjestelmä siirtyy automaattisesti
HEADPHONE 2CH -tilan käyttöön, jos käytössä
oleva äänikenttä on valittu 2CH- tai A.F.D.painikkeella. Jos käytössä oleva äänikenttä on valittu
MOVIE- tai MUSIC-painikkeella, järjestelmä siirtyy
automaattisesti HEADPHONE THEATER -tilan
käyttöön.
35FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI05SND_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 36 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Takatilaäänikanavan
dekoodaustilan
valitseminen
— SURR BACK DECODING
Tällä toiminnolla voit valita monikanavaisen
tulosignaalin takatilaäänikanavan purkutilan.
Voit nauttia tilaäänestä elokuvantekijöiden
tarkoittamalla tavalla, kun vastaanotin purkaa
esimerkiksi DVD-levyjen Dolby Digital EX-,
DTS-ES Matrix- tai DTS-ES Discrete 6.1 äänen takatilaäänisignaalin.
Valitse takatilaäänikanavan
dekoodaustapa painamalla painiketta
SURR BACK DECODING toistuvasti.
”SB XXXX” tulee näyttöön.
Katso lisätietoja kohdasta ”Takatilaäänikanavan
dekoodaustilan valitseminen” sivulta 37.
Vihje
Voit valita takatilaäänikanavan dekoodaustilan
CUSTOMIZE-valikon ”SB XXXX” -asetuksella
(sivu 41).
Huomautus
Takatilaäänen dekoodaustilan voi valita vain, kun
A.F.D.-tila on valittuna (paitsi Dolby Pro Logic IIx tilaa käytettäessä) (sivu 32).
36FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI05SND_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 37 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Takatilaäänikanavan dekoodaustilan valitseminen
Voit valita takatilaäänen dekoodaustilan tulosignaalin mukaan.
Kun valitset ”SB AUTO”
Kun tulosignaali sisältää 6.1-kanavadekoodauksen lipuna), takatilaäänikanavan signaali puretaan
asianmukaisella dekooderilla.
Lähtökanavat
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS 5.1
5.1e)
—
6.1e)
DTS Matrix -dekooderi
DTS-ES
Matrix 6.1c)
Käytettävä takatilaäänikanavan dekooderi
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete -dekooderi
Dolby Digital EXb)
7.1
Dolby Pro Logic IIx -matriisidekooderi
Kun valitset ”SB ON”
Tilaäänen käyttäminen
Tulosignaali
Kun lähtösignaalina käytetään 6.1-kanavaista signaalia, takakeskikanavan signaali puretaan Dolby
Digital EX -dekooderilla, vaikka tulosignaali ei sisältäisi lippua 6.1-kanavaista dekoodausta vartena).
Kun lähtösignaali on 7.1-kanavainen, takakeskikanavan signaali puretaan Dolby Digital EX- tai Dolby
Pro Logic IIx -dekooderilla.
Tulosignaali
Lähtökanavat
Käytettävä takatilaäänikanavan dekooderi
Dolby Digital 5.1
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
Dolby Digital EXb)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS 5.1
6.1e)
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
Dolby Digital 5.1
7.1
Dolby Pro Logic IIx -matriisidekooderi
Dolby Digital EXb)
7.1
Dolby Pro Logic IIx -matriisidekooderi
Kun valitset ”SB OFF”
Takatilaäänikanavan signaalia ei pureta.
a)
6.1-kanavadekoodauksen lippu on informaatiota, joka on tallennettu esimerkiksi DVD-levyille.
Dolby Digital -äänellä varustettu DVD-levy, joka sisältää Surround EX -lipun. Dolby Corporation Web-sivulla
on tietoja Surround EX -äänellä varustettujen elokuvien tunnistamiseksi.
c)
Ohjelma on koodattu käyttämällä lippua, joka ilmaisee ohjelman sisältävän sekä Surround EX- että
5.1-kanavasignaalit.
d) Ohjelma on koodattu käyttämällä sekä 5.1-kanavasignaaleja että laajennussignaalia, joka on tarkoitettu
palauttamaan signaalit 6.1-erilliskanaviksi. 6.1-erilliskanavasignaalit ovat DVD-levyihin liittyviä signaaleja, joita
ei käytetä elokuvateattereissa.
e) Kun kaksi takatilaäänikaiutinta on liitetty, ääni ohjautuu 7.1-kanavaiseen järjestelmään.
b)
Huomautus
Takatilaäänikaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä Dolby Digital EX -tilassa. Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital EX lippua, vaikka niiden pakkauksessa olisi Dolby Digital EX -tunnus. Jos näin on, valitse asetukseksi ”SB ON”.
37FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI06ADV_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 38 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Lisäsäädöt ja -asetukset
Komponenttivideotulon
määrittäminen
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
Audiotulotilan
vaihtaminen digitaalisia
laitteita varten
— INPUT MODE
Voit vaihtaa digitaalisella audiotuloliitännällä
varustettujen laitteiden audiotulotilan.
Komponenttivideotuloliitäntää varten voi
määrittää komponenttivideotulosignaalin.
1
1
2
2
3
4
5
Valitse ” CUSTOM ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse ”COMP. V. A.” painamalla
painiketta
tai .
Paina ENTER.
Valitse haluamasi
komponenttivideotuloliitäntä
painamalla painiketta
tai
toistuvasti.
Valitse painiketta –/+ kääntämällä
tulosignaali, jonka haluat ohjata
vaiheessa 4 valitsemaasi
komponenttivideotuloliitäntään.
Valittavissa olevat tulosignaalit riippuvat
valitusta komponenttivideotuloliitännästä.
Katso lisätietoja kohdasta ”Tuloliitäntöihin
valittavissa olevat
komponenttivideotulosignaalit”.
6
Paina ENTER.
Tuloliitäntöihin valittavissa
olevat
komponenttivideotulosignaalit
Oletusasetukset on alleviivattu.
VIDEO 2
Valitse ohjelmalähde painamalla
vastaavaa toimintopainiketta.
Valitse audiotulotila painamalla
painiketta INPUT MODE toistuvasti.
Valittu audiotulotila näkyy näytössä.
Audiotulotilat
• AUTO IN
Digitaalisilla signaaleilla on etusija, kun sekä
digitaalinen että analoginen liitäntä ovat
käytössä. Jos digitaalisia signaaleja ei ole,
laite valitsee analogisen signaalin.
• COAX IN
Valitsee DIGITAL COAXIAL -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• OPT IN
Valitsee DIGITAL OPTICAL -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANALOG
Valitsee AUDIO IN (L/R) -tuloliitäntöihin
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
Huomautuksia
• Jos tulosignaalin näytetaajuus on yli 48 kHz,
taajuuskorjainta ja äänikenttätoimintoja ei voi
käyttää.
• Tulosignaalin mukaan voi olla, että jotkin
audiotulotilat näkyvät himmeinä. Tämä ilmaisee,
ettei valittu tulosignaali ole käytettävissä.
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
DVD
VIDEO 1, VIDEO 3, DVD
Huomautus
Videotulosignaalin voi valita vain yhtä
komponenttivideotuloliitäntää varten.
38FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI06ADV_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 39 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Äänikenttien
mukauttaminen
x CTR XXX dB
(Keskikaiuttimen taso)
x SUR.L. XXX dB
(Takakaiuttimen (vasen) taso)
LEVEL-valikon asetuksilla voit mukauttaa
äänikentät omia kuuntelutarpeitasi vastaaviksi.
x SUR.R. XXX dB
(Takakaiuttimen (oikea) taso)
Näytössä näkyviä asetuksia koskeva
huomautus
x SB XXX dB
(Takatilaäänikaiuttimen taso)*
LEVEL-valikon asetusten
muuttaminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainoa ja
äänenvoimakkuutta. Asetukset koskevat kaikkia
äänikenttiä tehosteen tason asetusta lukuun
ottamatta. Tehosteen tason asetukset tallentuvat
erikseen kutakin äänikenttää varten.
1
2
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Valitse ” LEVEL ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”LEVELvalikon asetukset” alla.
4
Kuuntele ääntä ja valitse –/+hakupyörää kääntämällä haluamasi
asetus.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
LEVEL-valikon asetukset
Alkuasetus näkyy alleviivattuna.
x
L
R
BAL. L/R XX
(Etukaiuttimien tasapaino)
Alkuasetus: BALANCE (0)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
tasapainoa. Voit säätää tasapainoa 17 askelen avulla
välillä BAL. L (+1– +8), BALANCE (0), BAL. R (+1–
+8).
x SBL XXX dB
(Takatilaäänikaiuttimen (vasen) taso)**
x SBR XXX dB
(Takatilaäänikaiuttimen (oikea) taso)**
x S.W. XXX dB
(Apubassokaiuttimen taso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin -10 dB:n ja +10 dB:n
välillä.
* Vain, kun SET UP -valikon
takatilaäänikaiutinasetuksena on ”SINGLE”
(sivu 20).
** Vain, kun SET UP -valikon
takatilaäänikaiutinasetuksena on ”DUAL”
(sivu 20).
x
Lisäsäädöt ja -asetukset
Kunkin valikon säädettävät asetukset vaihtelevat eri
äänikentissä. Jotkin asetukset voivat näkyä himmeinä.
Se merkitsee, ettei valittu asetus ole käytettävissä tai
sitä ei voi muuttaa.
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamiikan kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen dynamiikkaa.
Tämä on kätevää, kun katselet elokuvia hiljaisella
äänenvoimakkuudella esimerkiksi yöllä.
• OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän tarkoittamalla
tavalla.
• MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa äänen
dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin sisältämän
dynamiikka-informaation perusteella. On suositeltavaa
käyttää ”MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
Huomautus
Dynamiikan kavennus vaikuttaa vain Dolby Digital
-lähteisiin.
jatkuu
39FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI06ADV_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 40 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
x EFCT. XXX (Tehosteen taso)
Alkuasetus: STD
Voit säätää tilaäänitehosteen tuottamaa
”läsnäolovaikutelmaa”. Vaihtoehtoja on kolme: MIN
(pienin vaikutus), STD (normaali vaikutus) ja MAX
(suurin vaikutus).
Huomautus
Taajuuskorjaimen
säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänen sävyä
(bassoa ja diskanttia) EQ-valikon avulla.
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
MOVIE- tai MUSIC-painikkeella valittu äänikenttä.
1
Äänikenttien palauttaminen
tehdasasetusten mukaisiksi
2
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen
painikkeilla.
1
2
Katkaise virta painamalla painiketta
?/1.
Pidä painiketta 2CH painettuna ja paina
?/1.
”SF. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät on palautettu alkuasetuksiin.
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Valitse ” EQ ” painamalla painiketta
MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”EQ-valikon
asetukset” alla.
4
Kuuntele ääntä ja valitse –/+hakupyörää kääntämällä haluamasi
asetus.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Huomautus
Taajuuskorjainta ei voi käyttää, kun vastaanotin
purkaa signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz,
tai kun DTS 96/24-, DTS-ES Matrix- tai DTS Neo:6 dekooderi on käytössä.
EQ-valikon asetukset
x EQ XXX
(Taajuuskorjain käytössä / ei käytössä)
Alkuasetus: OFF
Valitse "ON", jos haluat taajuuskorjaimen olevan
käytettävissä.
Huomautus
EQ-ilmaisin näkyy näytössä, kun taajuuskorjain on
käytössä. Kun säädät taajuuskorjausta EQ-valikon
asetukset, asetukset vaikuttavat kaikkiin äänikenttiin ja
ovat käytettävissä uudelleen aina, kun otat
taajuuskorjaimen käyttöön.
x BASS XX dB
(Etukaiuttimien bassotaso)
x TREB. XX dB
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin -6 dB:n ja +6 dB:n
välillä.
40FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI06ADV_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 41 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Lisäasetukset
Vastaanottimen asetusten
muuttaminen CUSTOMIZEvalikon avulla
Voit muuttaa monia vastaanottimen asetuksia
CUSTOMIZE-valikon avulla.
2
3
4
Huomautus
Valitse ” CUSTOM ” painamalla
MAIN MENU toistuvasti.
Tämä asetus on käytössä vain A.F.D.-tilassa (paitsi
Dolby Pro Logic IIx -tilaa käytettäessä) (sivu 32).
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
x A.V.SYNC. X
(Aikaviiveen säätö)
Jos haluat lisätietoja, katso ”CUSTOMIZEvalikon asetukset” alla.
Valitse –/+-hakupyörää kääntämällä
haluamasi asetus.
• Y (Yes) (Kyllä)
Ääntä viivästytetään niin, että ääni tahdistuu kuvaan
mahdollisimman hyvin.
• N (No) (Ei)
Äänisignaalissa ei ole viivettä.
Asetus tallentuu automaattisesti.
Huomautuksia
Muuta muita haluamiasi asetuksia
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
CUSTOMIZE-valikon asetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x
Voit valita takatilaäänikanavan dekoodaustavan myös
painamalla painiketta SURR BACK DECODING
(sivu 36).
Lisätietoja dekoodaustiloista on sivulla 37.
• OFF
• AUTO
• ON
96 XXXX
(DTS 96/24 -dekoodaustila)
DTS 96/24
• AUTO
Kun tulosignaali on DTS 96/24-signaali, se
toistetaan käyttämällä 96 kHz:n näytetaajuutta.
• OFF
Vaikka tulosignaali olisi DTS 96/24-signaali, se
toistetaan käyttämällä 48 kHz:n näytetaajuutta.
Huomautuksia
• Tämä asetus on käytössä vain A.F.D.-tilassa
(sivu 32). Muissa äänikentissä tämän asetuksen
arvona on aina ”96 OFF”.
• DTS 96/24 -dekoodaus on käytössä vain A.F.D.tilassa (sivu 32). Kun järjestelmä on asetettu
käyttämään muita äänikenttiä, käytössä on aina
tavallinen 48 kHz:n dekoodaus.
• Vaikka tulosignaali olisi DTS 96/24-signaali,
käytössä on tavallinen 48 kHz:n dekoodaus, jos
jonkin kaiuttimen asetuksena on ”SMALL” tai
apubassokaiuttimen asetuksena ”NO”.
Lisäsäädöt ja -asetukset
1
x SB XXXX
(Takatilaäänen dekoodaustapa)
• Tämä asetus on kätevä, jos käytössä on suuri LCDtai plasmanäyttö tai projektiotelevisio.
• Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MULTI CH IN
-toiminto on valittuna.
x DEC. XXXX
(Digitaalisen äänen ensisijainen
dekoodaus)
Voit määrittää DIGITAL IN -liitäntöihin tulevan
digitaalisen signaalin tulomuodon.
Alkuasetus on ”DEC. AUTO” VIDEO 2, 3 -laitetta
varten ja ”DEC. PCM” DVD-, MD/TAPE- ja SA-CD/
CD-soitinta varten.
• AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi vaihtoehdon
DTS, Dolby Digital tai PCM.
• PCM
PCM-signaalit ovat etusijalla (soiton alkamisen
jälkeisen keskeytyksen estämiseksi). Ääni kuuluu,
vaikka muita tulosignaaleja olisi. Tämä vastaanotin
ei kuitenkaan pura DTS-CD-levyä, kun asetuksena
on ”DEC. PCM”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (esimerkiksi CD) keskeytyy
soiton alkaessa, valitse asetukseksi ”DEC. PCM”.
jatkuu
41FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI06ADV_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 42 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
x COL. XXXX
(Värijärjestelmä)
(Vain aluekoodien E2/E3 ja AR mallit)
Voit valita värijärjestelmän. Liitettävä televisio voi
edellyttää PAL- tai NTSC-järjestelmän valintaa
vastaanottimesta.
• PAL
• NTSC
x DUAL XXX
(Digitaalisen lähetyksen kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella digitaalisen
lähetyksen aikana. Tämä toiminto toimii vain Dolby
Digital -lähteiden yhteydessä.
• M/S (pää-/kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja kakkoskielen mukainen ääni
samanaikaisesti oikeasta etukaiuttimesta.
• M (pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• S (kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• M+S (pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet kuuluvat
yhdistettyinä.
x COMP. V. A.
(Komponenttivideotulosignaalin asetus)
Voit määrittää komponenttivideotulosignaalin
komponenttivideotuloliitäntää varten. Katso lisätietoja
kohdasta ”Komponenttivideotulon määrittäminen”
sivulla 38.
x NAME IN
(Esiviritettyjen asemien ja
ohjelmalähteiden nimeäminen)
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille ja
toimintopainikkeilla valittaville ohjelmalähteille. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen nimeäminen” sivulla 43.
42FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI070TH_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 43 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin kääntämällä –/+hakupyörää seuraavasti.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin kääntämällä –/+hakupyörää, kunnes tyhjä väli näkyy näytössä.
• Jos syötät väärän merkin, paina painiketta < tai
> toistuvasti, kunnes muutettava merkki
vilkkuu. Valitse sitten oikea merkki kääntämällä
–/+-hakupyörää.
Muut toiminnot
Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen
nimeäminen
1
Esiviritetyn aseman
indeksoiminen
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla painiketta TUNER FM/AM
toistuvasti. Viritä sitten se esiviritetty
asema, jota varten haluat luoda
indeksinimen (sivu 27).
6
Tallenna indeksinimi painamalla
ENTER-painiketta.
Huomautus (vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Jos annat nimen RDS-asemalle ja virität aseman,
aseman lähettämä ohjelmapalvelun nimi tulee
näyttöön antamasi nimen sijaan. (Et voi muuttaa
ohjelmapalvelun nimeä. Ohjelmapalvelun nimi korvaa
antamasi nimen.)
Muut toiminnot
Esiviritetyille asemille ja valintapainikkeilla
valittaville ohjelmalähteille voi antaa enintään 8
merkin pituisen nimen. Nimet näkyvät
vastaanottimen näytössä. Käytä tätä toimintoa
vastaanottimen painikkeilla.
Ohjelmalähteen
indeksoiminen
Paina sen ohjelmalähteen
valintapainiketta, jota varten haluat
luoda indeksinimen.
2
3
4
Valitse ” CUSTOM ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse ”NAME IN” painamalla
painiketta
tai
toistuvasti.
Paina ENTER.
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin.
5
Luo indeksinimi painikkeella
ja –/+-hakupyörällä.
tai
Valitse merkki kääntämällä –/+hakupyörää ja siirrä sitten kohdistin
seuraavaan merkkipaikkaan painamalla >painiketta.
43FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI070TH_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 44 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana. Käytä tätä toimintoa
kauko-ohjaimella.
1
2
Paina ALT-painiketta niin, että
painikkeen merkkivalo syttyy.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta SLEEP,
näyttö muuttuu seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Kun uniajastin on käytössä, ”SLEEP” näkyy
näytössä.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina ALT-painiketta
niin, että painikkeen merkkivalo syttyy (sivu 47).
Paina sitten SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva aika tulee
näyttöön. Jos painat SLEEP-painiketta uudelleen,
uniajastin poistuu käytöstä.
Kaiuttimien valitseminen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Valitse haluamasi etukaiuttimet painamalla
painiketta SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
toistuvasti.
Valittujen kaiuttimien ilmaisin näkyy näytössä.
Jos haluat mykistää kaiuttimien äänen, paina
painiketta SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
toistuvasti, kunnes ”SP A” ja ”SP B” katoavat
näytöstä.
Etukaiuttimet
• SP A
SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin liitetyt
kaiuttimet.
• SP B
SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin liitetyt
kaiuttimet.
• SP A ja SP B
Liitäntöihin SPEAKERS FRONT A ja B
liitetyt kaiuttimet (rinnankytkentä).
44FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI070TH_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 45 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Äänittäminen
Varmista ennen aloittamista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
Äänittäminen ääninauhalle tai
minilevylle
Voit äänittää vastaanottimen avulla kasetille tai
minilevylle. Jos tarvitset lisätietoja, katso niitä
kasettidekin tai MD-dekin käyttöohjeesta.
Valitse laite, josta äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi CD-soittimeen CD-levy.
3
4
Aseta äänittävään dekkiin tyhjä kasetti
tai minilevy ja säädä äänitystasoa
tarvittaessa.
Aloita äänitys äänittävässä dekissä ja
aloita sitten soitto soittavassa
laitteessa.
Huomautuksia
• Et voi äänittää digitaalisia äänisignaaleja laitteella,
joka on liitetty analogisiin MD/TAPE OUT liitäntöihin. Jos haluat äänittää digitaalista
äänisignaalia, liitä digitaalinen laite DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT -liitäntään.
• Äänen säädöt eivät vaikuta MD/TAPE OUT
-liitännöistä lähtevään signaaliin.
• Nykyisen ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa MD/TAPE OUT -liitännöistä.
• MULTI CH IN -liitäntöihin tulevia signaaleja ei
saada MD/TAPE OUT -liitännöistä, vaikka MULTI
CH IN -tila olisi käytössä. Liitännöistä saadaan
nykyisen tai sitä ennen käytetyn ohjelmalähteen
analoginen äänisignaali.
• Joissakain ohjelmalähteissä on
kopioinninestosignaali. Näitä ohjelmalähteitä ei voi
äänittaä.
Voit äänittää vastaanottimen avulla
kuvanauhurista, televisiosta tai DVDsoittimesta. Voit lisäksi äänittää eri äänilähteitä
videokasetin editoinnin aikana. Jos tarvitset
lisätietoja, katso niitä kuvanauhurin tai DVDsoittimen käyttöohjeesta.
1
2
Valitse ohjelmalähde, jota äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi kuvanauhuriin kasetti,
jolta haluat äänittää.
3
4
Aseta tyhjä videokasetti kuvanauhuriin
(VIDEO 1), jolla äänitetään.
Aloita äänitys äänittävässä
kuvanauhurissa ja aloita sitten sen
videokasetin tai DVD-levyn soitto, jota
äänitetään.
Muut toiminnot
1
2
Äänittäminen videokasetille
Vihje
Voit äänittää äänen videonauhalle mistä tahansa
äänilähteestä kopioidessasi kuvaa videonauhalta tai
DVD-levyltä. Etsi kohta, jossa haluat aloittaa toisen
äänilähteen äänityksen, valitse ohjelmalähde ja aloita
sitten soitto. Valitsemasi ohjelmalähteen ääni
nauhoitetaan videokasetin ääniraidalle alkuperäisen
tallenteen äänen sijaan. Voit palata alkuperäisen
tallenteen äänen nauhoitukseen valitsemalla
kuvalähteen uudelleen.
Huomautuksia
• Et voi äänittää digitaalisia äänisignaaleja laitteella,
joka on liitetty analogisiin VIDEO 1 AUDIO OUT
-liitäntöihin.
• Tee sekä digitaaliset että analogiset liitännät VIDEO
2- ja DVD -tuloliitäntöihin. Analoginen äänitys ei
ole mahdollista, jos teet vain digitaaliset liitännät.
• Nykyisen ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa VIDEO 1 AUDIO OUT -liitännöistä.
• MULTI CH IN -liitäntöihin tulevia signaaleja ei
saada VIDEO 1 AUDIO OUT -liitännöistä, vaikka
MULTI CH IN -tila olisi käytössä. Liitännöistä
saadaan nykyisen tai sitä ennen käytetyn
ohjelmalähteen analoginen äänisignaali.
45FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 46 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Voit käyttää järjestelmässäsi olevia laitteita
kauko-ohjaimella RM-AAP001.
Ennen kauko-ohjaimen
käyttöä
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Aseta paristolokeroon kaksi R6 (koko AA)
-paristoa niin, että navat + ja – tulevat oikeille
puolille. Kun käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
soittimessa olevaan kauko-ohjainsignaalin
tunnistimeen .
Kauko-ohjaimen osien
kuvaus
1
2
3
4
5
6
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
AUX
MULTI CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
MUSIC
3
DUAL
MONO
7
4
5
AUDIO
JUMP/
TIME
ANGLE
7
8
SB
DECODING
6
8
ENTER
>
0/10
>10/11
12
SHIFT D.TUNING DISC
ALT
9
m
*q;
-
M
ANT
CLEAR SEARCH MODE
X
H
qa
Vihje
ENTER
Paristot kestävät tavallisesti noin 6 kuukautta. Kun
kauko-ohjaimella ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
B
qk*
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä altista kauko-ohjainsignaalin tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen
ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukoohjainta.
*qs
*qd
wg
wf
wd
ws
wa
w;
ql
b
v
TV VOL
wh
MASTER
VOL
V
DISPLAY
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
.
ef
qj
qh
qg
qf
* Painikkeissa H, TV VOL +, TV CH + ja MASTER
VOL + on kohopiste. Käytä kohopistettä apunasi
kiintopisteenä käyttäessäsi vastaanotinta ja muita
audio-/videolaitteita.
46FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 47 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Seuraavassa taulukossa on mainittu kunkin
painikkeen asetukset.
KaukoKäyttökohde
ohjaimen
painike
Toiminto
A.F.D. 7 Vastaanotin
Valitsee äänen
dekoodaustavan.
ALT wd
Kun ALT-painikkeen
merkkivalo palaa,
kauko-ohjaimen
oranssilla tekstillä
merkityt painikkeet
ovat käytössä.
Kauko-ohjain
DVD-soitin/
Kuvakulman valinta
Blu-ray-tallennin tai vaihtaminen.
ANT 9
Kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee
antenniliitännästä
lähtevän signaalin:
television tai
kuvanauhurin
ohjelman.
AUDIO
7
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Valitsee television
äänen multiplexääneksi,
kaksikieliseksi tai
monikanavaiseksi.
Vastaanotin
Audiolaitteen
kuuntelu.
AUX e;
Het menu weergeven.
AV MENU Kuvanauhuri/
qa
satelliittiviritin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
AV1 3 ja Kauko-ohjain
AV2 4
Kauko-ohjaimen
komentotilan valinta.
AV ?/1
ed
Kytkee ja katkaisee
audio- ja
videolaitteiden
virran.
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Käyttökohde
Toiminto
CLEAR
9
Satelliittiviritin/
CD-soitin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
PSX-laite
Virheen korjaus
väärien
numeropainikkeiden
painamisen jälkeen
tai paluu normaaliin
toistoon.
DISC ws
CD-soitin/
VCD-soitin
Levyjen valinta
suoraan (vain
monilevyinen
vaihtaja).
DISPLAY
qa
Valitsee television
Vastaanotin/
kuvaruudussa
televisio/
näkyvät tiedot.
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
CD-soitin/
MD-dekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
D.TUNING Vastaanotin
9
Aktivoi suoran
viritystilan.
DUAL
Vastaanotin
MONO 7
Kielen valinta
digitaalisen
lähetyksen
vastaanoton aikana.
DVD es
DVD-soittimen
katselu.
Vastaanotin
ENTER wf Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kun olet valinnut
kanavan, levyn tai
raidan
numeropainikkeilla,
syötä arvo
painamalla tätä
painiketta.
ENTER qa Vastaanotin/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
DVD-soitin
Vahvistaa valinnan.
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
ANGLE
7
Kaukoohjaimen
painike
jatkuu
47FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 48 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
JUMP/
TIME 7
Televisio/
Schakelen tussen het
satelliittiviritin/ vorige en het huidige
Blu-ray-tallennin kanaal.
Toiminto
CD-soitin/
MD-dekki/
VCD-soitin/
DVD-soitin
Esimerkiksi
kellonajan tai levyn
toistoajan näyttö.
MAIN
MENU qh
Vastaanotin
Avaa vastaanottimen
valikon.
MASTER
VOL +/–
qk
Vastaanotin
Säätää
vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
MD/TAPE
5
Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät elokuvia
varten.
MULTI CH Vastaanotin
wk
Valitsee MULTI CH
IN-ohjelmalähteen.
MUSIC wj Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät musiikkia
varten.
Vastaanotin
PRESET/
Vastaanotin
CH/D.SKIP
+/– wg
RETURN/
EXIT qa
Mykistää
vastaanottimen
äänen.
Valitsee esiviritetyt
asemat.
Televisio/
Valitsee esiviritetyn
kuvanauhuri/
kanavan.
satelliittiviritin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki
Ohittaa levyt (vain
monilevyinen
vaihtaja).
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin
Palauttaa edelliseen
valikkoon.
Satelliittiviritin
Poistuminen
valikosta.
RM SET UP Kauko-ohjain
2
Käyttökohde
Toiminto
SA-CD/CD Vastaanotin
6
Super Audio CD-tai
CD-levyn kuuntelu.
SB
Vastaanotin
DECODING
wh
De decodeerstanden
voor surround-achter
selecteren
SEARCH
MODE ws
DVD-soitin
Valitsee hakutilan.
Paina, kun haluat
valita hakukohteen
(esimerkiksi raita tai
indeksi).
SHIFT 9
Vastaanotin
Valitsee muistisivun
radioasemien
esiviritystä tai valita
esiviritetyn aseman
valintaa varten.
SLEEP ef
Vastaanotin
Aktivoi
uniajastintoiminnon
ja ajan, jonka
kuluttua
vastaanottimen virta
katkeaa
automaattisesti.
Minilevyn tai
audionauhan
kuuntelu.
MOVIE 7 Vastaanotin
MUTING
ql
Kaukoohjaimen
painike
SUBTITLE DVD-soitin
8
Tekstityksen
vaihtaminen.
SYSTEM
STANDBY
(Paina AV
?/1 ed
ja ?/1 ef
samanaikai
sesti)
Vastaanotin/
televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
TEST
TONE qg
Vastaanotin
Aktivoi testiäänen.
TOP
MENU/
DVD-soitin
Näyttää DVDnimikkeen.
GUIDE qz
Satelliittiviritin/ Avaa opasvalikon.
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
TUNER
wl
Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuuntelu.
TV CH
+/– qd
Televisio
Valitsee television
esiviritetyt kanavat.
Kauko-ohjaimen
tilan valinta.
48FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 49 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Kaukoohjaimen
painike
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
TV/VIDEO Televisio
qj
Valitsee
tulosignaalin:
televisio- tai
kuvanauhuritulo.
TV VOL
+/– qs
Televisio
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
TV ?/1
1
Televisio
Television virran
kytkentä tai katkaisu.
VIDEO1
3
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 3)
>10/11 8 Televisio/
Valitsee raidan
kuvanauhuri/
numeron, joka on
satelliittiviritin/
suurempi kuin 10.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
VIDEO2
4
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 1)
VIDEO3
ea
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 2)
WIDE qf
Televisio
Valitsee
laajakuvatilan.
1-9 7 ja
0/10 8
Vastaanotin
Käytä yhdessä
SHIFT-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
valitessasi
esiviritetyn aseman.
Käytä yhdessä
D.TUNINGpainikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Valitsee raidan
numeron.
0/10 valitsee raidan
10.
Käyttökohde
2CH 7
Vastaanotin
Toiminto
-/-- ws
Televisio/
satelliittiviritin
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Valitsee
kanavanvalintatilan:
joko yksi- tai
kaksinumeroinen
kanava.
?/1 ef
Vastaanotin
Kytkee
vastaanottimeen
virran ja katkaisee
siitä virran.
Ohittaa raidat.
./> Kuvanauhuri/
8
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
m/M
9
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Valitsee kanavan
Televisio/
numeron.
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Käyttökohde
CD-soitin/
Etsii raidat eteen- tai
VCD-soitin/
taaksepäin.
DVD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kuvanauhuri/
DAT-dekki/
kasettidekki
Siirtää eteen- tai
taaksepäin.
Valitsee 2CH
STEREO -tilan.
jatkuu
49FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 50 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
N q;
Kuvanauhuri/
Aloittaa soiton.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
X w;
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
x wa
Pysäyttää soiton.
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
O qa
Satelliittiviritin/
Palauttaa edelliseen
VCD-soitin/
valikkoon tai
LD-soitin/
poistaa valikosta.
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
V/v qa
Vastaanotin
Valitsee
valikkotoiminnon
B/b qa
Vastaanotin
Säätää tai muuttaa
asetusta.
V/v/B/b
qa
Kuvanauhuri/
Valitsee
satelliittiviritin/
valikkotoiminnon.
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Toiminto
Kytkee soiton tai
äänityksen
taukotilaan.
(Aloittaa myös
äänityksen, kun
laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa).
Vihjeitä
• Painikkeisiin AUX ja MULTI CH on ensin
määritettävä toiminto, jotta painikkeilla voi ohjata
audio-/videolaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta
”Kauko-ohjaimen ohjelmointi” sivulla 51.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
• Paina MAIN MENU -painiketta, ennen kuin ohjaat
vastaanotinta painikkeilla V/v/B/b. Kun haluat
ohjata muita laitteita, paina ensin haluamaasi
toimintopainiketta ja sitten painiketta TOP MENU/
GUIDE tai AV MENU.
Huomautuksia
• Kaukosäätimen 12-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain esimerkiksi.
Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei yllä kuvattu
toimenpide ole mahdollinen tai laitteen toiminta voi
poiketa kuvatusta.
• Kun painat toimintopainikkeita (VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3 tai DVD), television tulosignaali ei
välttämättä vaihdu oikeaksi automaattisesti. Jos näin
käy, valitse television tulosignaali painamalla
TV/VIDEO-painiketta.
50FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 51 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Kauko-ohjaimen
komentotilan valinta
Aseta kauko-ohjaimen komentotila painamalla
RM SET UP -painiketta ja komentotilapainikkeita.
Komentotilan valinta
Voit vaihtaa kauko-ohjaimen komentotilaa
(AV1 ja AV2). Jos vastaanottimen ja kaukoohjaimen komentotilat eivät ole samat,
vastaanotinta ei voi ohjata kauko-ohjaimella.
Jos haluat vaihtaa vastaanottimen komentotilaa,
katso sivua 58.
Voit ohjelmoida kauko-ohjaimen ohjaamaan
muiden valmistajien kuin Sonyn laitteita
vaihtamalla koodin. Kun olet tallentanut
ohjaussignaalit muistiin, voit käyttää kyseisiä
laitteita laitteistosi osana.
Voit myös ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muita Sonyn laitteita, joita se ei
tavallisesti pysty ohjaamaan. Huomaa, että
kaukosäädin pystyy ohjaamaan vain sellaisia
laitteita, jotka vastaanottavat
infrapunasignaaleja.
1
Merkkivalo vilkahtaa kerran (kaksi kertaa, jos
painoit AV2-painiketta), ja komentotila vaihtuu.
Kauko-ohjaimen komentotilan
tarkistaminen
Merkkivalo syttyy.
2
Paina RM SET UP -painiketta. Merkkivalo
ilmaisee kaukosäätimen tilan.
Tila
Merkkivalo vilkkuu
AV1
kerran
AV2
kaksi kertaa
Paina sitä toimintopainiketta (mukaan
lukien TV ?/1), jota vastaavaa laitetta
haluat ohjata.
Jos esimerkiksi haluat ohjata CD-soitinta,
paina SA-CD/CD-painiketta.
3
Kauko-ohjaimen
tehdasasetusten palauttaminen
Anna numeropainikkeita painamalla
numerokoodi (tai jokin koodeista, jos
koodeja on useita), joka vastaa
haluamaasi laitetta ja sen valmistajaa.
Katso laitteita ja laitevalmistajia vastaavat
numerokoodit sivuilla 52 ja 54 olevista
taulukoista (numerokoodin ensimmäinen ja
kaksi viimeistä numeroa vastaavat
laiteluokkaa ja valmistajaa).
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
Pidä RM SET UP -painiketta painettuna
ja paina AV ?/1 -painiketta.
4
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Pidä RM SET UP -painiketta painettuna ja
paina AV1- (tai AV2)-painiketta.
Kauko-ohjaimen
ohjelmointi
Paina ENTER-painiketta.
Kun numerokoodi on vahvistettu,
merkkivalo vilkkuu hitaasti kaksi kertaa ja
kauko-ohjain poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
5
Määritä koodit muita haluamiasi
laitteita varten toistamalla vaiheita 1-4.
Poistuminen ohjelmoinnista
Paina RM SET UP -painiketta milloin haluat.
Kauko-ohjain poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
jatkuu
51FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 52 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Ohjelmalähteen ottaminen
käyttöön ohjelmoinnin jälkeen
Laitteiden ja valmistajien
numerokoodit
Voit aktivoida ohjelmalähteen painamalla
ohjelmoitua painiketta.
• Jos merkkivalo ei syty vaiheessa 1, paristot
ovat heikot. Vaihda molemmat paristot.
• Jos merkkivalo vilkkuu 4 kertaa nopeasti
peräkkäin, kun annat numerokoodia, on
ilmennyt virhe. Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Alla olevissa taulukoissa mainittujen koodien
avulla voit ohjata muiden valmistajien kuin
Sonyn laitteita ja myös sellaisia Sonyn laitteita,
joita kauko-ohjain ei tavallisesti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen hyväksymä kaukoohjainsignaali vaihtelee laitteen mallin ja
valmistusvuoden mukaan, yhden laitteen
kohdalla voi olla mainittu useita
numerokoodeja. Jos et onnistu ohjelmoimaan
kauko-ohjainta jollakin koodilla, kokeile muita.
Huomautuksia
Huomautuksia
• Merkkivalo sammuu, kun painat sallittua painiketta.
• Jos painat useaa ohjelmalähteen valintapainiketta
vaiheessa 2, vain viimeinen painike otetaan
huomioon.
• Jos painat vaiheessa 2 painiketta TV ?/1, vain
painikkeet TV VOL +/– , TV CH +/– , TV/VIDEO ja
WIDE ohjelmoidaan uudelleen.
• Jos painat ohjelmalähteen valintapainiketta
vaiheessa 3, uusi ohjelmalähde valitaan ja
ohjelmointi palautuu vaiheen 3 alkuun.
• Numerokoodeissa vain kolme ensimmäistä numeroa
ovat sallittuja.
• Numerokoodit perustuvat viimeisimpiin kutakin
laitemerkkiä koskeviin tietoihin. On kuitenkin
mahdollista, ettei jokin laite reagoi johonkin tai
mihinkään koodeista.
• Tämän kauko-ohjaimen kaikki toimintopainikkeet
eivät välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa.
Jos ohjelmointi ei onnistunut,
tarkista seuraavat asiat:
CD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
Kauko-ohjaimen muistin
tyhjentäminen
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
Jos haluat tyhjentää kaikki ohjelmoidut
ohjaussignaalit, palauta kaukosäätimeen
tehdasasetukset seuraavassa kuvatulla tavalla.
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
PHILIPS
116
PIONEER
117
Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
DAT-dekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
203
PIONEER
219
52FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 53 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
MD-dekin ohjaus
Kuvanauhurin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
301
SONY
DENON
302
701, 702, 703, 704, 705,
706
JVC
303
AIWA*
710, 750, 757, 758
KENWOOD
304
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
Kasettidekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
LD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Video-CD-soittimen ohjaus
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
Valmistaja
Koodi(t)
SANYO
717, 720, 746
SONY
605
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
PHILIPS
FISHER
* Jos AIWA-merkkinen kuvanauhuri ei toimi AIWAn
omalla koodilla, käytä sen sijaan Sonyn koodia.
DVD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
jatkuu
53FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI08REM_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 54 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Television ohjaus
Kiintolevytallentimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
501, 502
SONY
307, 308, 309
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
Blu-ray-tallentimen ohjaus
FISHER
508
Valmistaja
Koodi(t)
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
SONY
310, 311, 312
GRUNDIG
517, 534
PSX-laitteen ohjaus
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
313, 314, 315
Satelliittivirittimen tai kaapeli-tvpäätteen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Virittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
002, 003, 004, 005
54FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 55 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Käyttö
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon sisään,
irrota verkkovirtajohto pistorasiasta. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta, ennen
kuin liität vastaanottimeen muita laitteita.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virtalähteet
Lisätietoja
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä, että
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Vastaanotin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu vastaanottimen virtakytkimellä.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää vastaanotinta pitkään aikaan. Tartu
aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkovirtajohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
• (Vain aluekoodien U ja CA mallit.)
Verkkopistokkeen yksi kosketin on
turvallisuussyistä muita leveämpi, ja pistoke sopii
pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos et voi
kytkeä pistoketta pistorasiaan, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana, kyse ei
ole viasta. Jos käytät vastaanotinta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat
kuumenevat. Älä kosketa koteloa, jotta et saa
palovammoja.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen sisäosat eivät
kuumene liikaa, ja laitteen käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä, jotka
voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja siten aiheuttaa
vikoja.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi
syntyä tahroja tai värjäytymiä.
55FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 56 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että muihin
laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME –/+ -säädin
ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
-kytkin ole asennossa OFF (sivu 44).
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Poista äänen mykistys painamalla kaukoohjaimen MUTING-painiketta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja kuuntele,
kuuluuko ääni niistä. Jos kuulokkeista kuuluu
vain toisen kanavan ääni, ohjelmalähdelaite on
ehkä liitetty väärin vastaanottimeen. Varmista,
että kaikki liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että kyseisessä
laitteessa. Jos kuulokkeista kuuluu kummankin
kanavan ääni, etukaiutin on ehkä liitetty väärin
Varmista, että se etukaiutin, josta ei kuulu ääntä,
on liitetty oikein.
Analogisista 2-kanavaisista ohjelmalähteistä
ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei INPUT MODE -painikkeella ole
valittu tilaa ”COAX IN” tai ”OPT IN” (sivu 38).
• Varmista, ettei MULTI CH IN -toiminto ole
valittuna.
Digitaalisesta (COAXIAL- tai OPTICALtuloliitäntään liitetystä) ohjelmalähteestä ei
kuulu ääntä.
• Varmista, ettei INPUT MODE -painikkeella ole
valittu tilaa ”ANALOG” (sivu 38). Varmista, ettei
INPUT MODE -painikkeella ole valittu tilaa
”COAX IN” OPTICAL -tuloliitäntään liitetyille
laitteille tai ”OPT IN” COAXIAL -tuloliitäntään
liitetyille laitteille.
• Varmista, ettei MULTI CH IN -toiminto ole
valittuna.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
oikein.
• Säädä tasapainoa LEVEL-valikossa.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla liinalla.
Takatilaäänikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital EX -lippua,
vaikka niiden pakkauksessa olisi Dolby Digital
EX -tunnus. Jos näin on, valitse asetukseksi ”SB
ON” (sivu 41).
Keskikaiuttimesta, takakaiuttimista tai
tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä
kuuluu vain heikko ääni.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila (sivu 34).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 22).
• Varmista, että keskikaiuttimen/takakaiuttimien
koon asetuksena on ”SMALL” tai ”LARGE”
(sivu 19).
• Varmista, että takatilaäänikaiutinasetuksena on
”DUAL” tai ”SINGLE” (sivu 20).
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että apubassokaiuttimeen on kytketty
virta.
• Varmista, että apubassokaiutin on liitetty oikein.
• Varmista, että apubassokaiuttimen asetuksena on
”YES” (sivu 19).
• Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä kaikissa
äänikentissä.
56FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 57 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Tilaäänivaikutelmaa ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus
on yli 48 kHz.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavatoisto ei
toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai muu lähde
on äänitetty Dolby Digital- tai DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun laitteen tämän
vastaanottimen digitaalisiin tuloliitäntöihin,
tarkista liitettävän laitteen ääniasetus (äänilähdön
asetukset).
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei
sisälly vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita antenni
ukonilman varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen
vaaraa.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
RDS -toiminto ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule näkyviin.*
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja tiedustele,
lähettääkö asema haluamaasi tietoa. Jos lähettää,
palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä.
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa tai kuva
on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea ohjelmalähde.
• Valitse televisiosta oikea tulokanava.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liitä televisio tähän vastaanottimeen
samantyyppisellä liitäntäjohdolla kuin
vastaanotin ja videolaite on liitetty (sivut 8 ja 11).
Lisätietoja
Äänittäminen ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite toimintopainikkeilla.
• Varmista, että INPUT MODE -asetuksena on
”ANALOG” (sivu 38), ennen kuin äänität
analogisiin MD/TAPE-liitäntöihin liitetystä
digitaalisesta laitteesta.
• Varmista, että INPUT MODE -asetuksena on
”COAX IN” tai ”OPT IN” (sivu 38), ennen kuin
äänität DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT liitäntöihin liitetystä digitaalisesta laitteesta.
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein. Muuta
antennin suuntausta ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on valittuna (jos
virität AM-asemia suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on
tyhjennetty muistista (valittaessa esiviritettyjä
asemia selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 27).
• Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti niin, että
taajuus näkyy näytössä.
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT -liitännän
ilmaisin vilkkuu punaisena.
• Kun INPUT MODE -asetuksena on ”AUTO IN”
eikä digitaalista audiotulosignaalia ole, liitännän
ilmaisin vilkkuu punaisena. Tämä johtuu INPUT
MODE -asetuksesta eikä ole merkki viasta.
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit.
AM
Maajohdin (ei
sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
jatkuu
57FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 58 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Kauko-ohjain
Virheilmoitukset
Kauko-ohjain ei toimi.
• Kaukosäätimen 12-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimessa olevaan
kauko-ohjainsignaalin tunnistimeen .
• Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin. Jos vastaanottimessa on eri komentotila
kuin kaukosäätimessä, et voi hallita vastaanotinta
kaukosäätimellä. Jos haluat vaihtaa
vastaanottimen komentotilaa, katkaise virta
painamalla painiketta ?/1. Pidä sitten ENTERpainiketta painettuna ja paina painiketta ?/1.
Joka kerta kun painat painiketta ?/1, komentotila
muuttuu tilaksi ”C.MODE.AV2” tai
”C.MODE.AV1”. (Tehdasasetus on
”C.MODE.AV2”.)
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
• Painikkeisiin AUX ja MULTI CH on ensin
määritettävä toiminto, jotta painikkeilla voi ohjata
audio-/videolaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta
”Kauko-ohjaimen ohjelmointi” sivulla 51.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
• Paina MAIN MENU -painiketta, ennen kuin
ohjaat vastaanotinta painikkeilla V/v/B/b. Kun
haluat ohjata muita laitteita, paina ensin
haluamaasi toimintopainiketta ja sitten painiketta
TOP MENU/GUIDE tai AV MENU.
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo vastaanottimen
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma seuraavan
taulukon avulla.
DEC. EROR
Näkyvissä, kun vastaanottimeen tulee signaali, jota
se ei voi purkaa (kuten DTS-CD), ja CUSTOMIZEvalikon ”DEC. XXXX”-asetuksena on ”DEC.
PCM”. Valitse asetukseksi ”DEC. AUTO”.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista.
Vastaanottimesta katkeaa automaattisesti virta
muutaman sekunnin kuluttua. Varmista, että
kaiuttimet on liitetty oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 18). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 18
Mukautetut äänikentät
sivu 40
58FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 59 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Aluekoodien CEL, CEK mallit
Nimellislähtöteho stereotilassa
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
90 W + 90 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W + 100 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
125 W + 125 W1)
Vertailulähtöteho1)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
110 W / kan.
FRONT2):
110 W
CENTER2):
110 W / kan.
SURR2):
SURR BACK2):
110 W / kan.
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
120 W / kan.
FRONT2):
120 W
CENTER2):
120 W / kan.
SURR2):
120 W / kan.
SURR BACK2):
Aluekoodien E2/E3, AU mallit
Nimellislähtöteho stereotilassa
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
80 W + 80 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W + 100 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
120 W + 120 W1)
Vertailulähtöteho1)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
110 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
110 W
SURR2):
110 W / kan.
110 W / kan.
SURR BACK2):
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT2):
120 W / kan.
120 W
CENTER2):
SURR2):
120 W / kan.
SURR BACK2):
120 W / kan.
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
150 W / kan.
FRONT2):
150 W
CENTER2):
150 W / kan.
SURR2):
SURR BACK2):
150 W / kan.
Lisätietoja
Lähtöteho
Aluekoodien U, CA mallit
Nimellislähtöteho stereotilassa
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
90 W + 90 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W + 100 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
125 W + 125 W1)
Vertailulähtöteho1)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
90 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
90 W
90 W / kan.
SURR2):
SURR BACK2):
90 W / kan.
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
100 W
SURR2):
100 W / kan.
100 W / kan.
SURR BACK2):
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT2):
125 W / kan.
125 W
CENTER2):
SURR2):
125 W / kan.
SURR BACK2):
125 W / kan.
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
150 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
150 W
150 W / kan.
SURR2):
SURR BACK2):
150 W / kan.
Aluekoodien AR mallit
Nimellislähtöteho stereotilassa
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
80 W + 80 W1)
70 W + 70 W3)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W + 100 W1)
90 W + 90 W3)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
120 W + 120 W1)
110 W + 110 W3)
jatkuu
59FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 60 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Vertailulähtöteho1)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
FRONT2):
110 W / kan.
CENTER2):
110 W
110 W / kan.
SURR2):
110 W / kan.
SURR BACK2):
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT2):
120 W / kan.
120 W
CENTER2):
SURR2):
120 W / kan.
120 W / kan.
SURR BACK2):
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
150 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
150 W
150 W / kan.
SURR2):
150 W / kan.
SURR BACK2):
1) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Tuloliitännät (Digitaaliset)
DVD, SA-CD/CD
(koaksiaalinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
VIDEO 2, 3, MD/TAPE, Herkkyys: –
SA-CD/CD (optinen)
Impedanssi: –
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Lähtöliitännät (Analogiset)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1 (AUDIO OUT)
Jännite: 500 mV
Impedanssi:
10 kilo-ohmia
SUB WOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmia
Aluekoodi
Käyttöjännite
U, CA
120 V AC, 60 Hz
Lähtöliitännät (Digitaaliset)
CEL, CEK, AR
230 V AC, 50 Hz
MD/TAPE (optinen)
E2/E3, AU
240 V AC, 50 Hz
Herkkyys: –
Taajuuskorjain
2) Äänikentän asetukset ja ohjelmalähde voivat
aiheuttaa sen, ettei ääntä kuulu.
Vahvistustasot
3) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
FM-viritinosa
Aluekoodi
Käyttöjännite
AR
220 V AC, 50 Hz
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Herkkyys
Mono:
Taajuusvaste
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
AUX, VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (äänikenttä ja
taajuuskorjain
ohitettuina)
Tuloliitännät (Analogiset)
MULTI CH IN,
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, AUX, VIDEO 1, 2,
3
Herkkyys: 500 mV
Impedanssi:
50 kilo-ohmia
Häiriöetäisyys4): 96 dB
(A, 500 mV5))
4) INPUT SHORT (tulot oikosuljettu) (äänikenttä ja
taajuuskorjain ohitettuina)
5) Painotettu mittauskytkentä, tulotaso.
±6 dB, 1 dB askelin
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
18,3 dBf, 2,2 µV / 75
ohmia
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV / 75
ohmia
Käyttökelpoinen herkkyys 11,2 dBf, 1 µV / 75 ohmia
Häiriöetäisyys
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:n taajuudella
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Erottelu
45 dB 1 kHz:n taajuudella
Taajuusvaste
30 Hz–15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektiivisyys
60 dB 400 kHz:n
taajuudella
60FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 61 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
AM-viritinosa
Yleistä
Viritysalue
Aluekoodin U, CA mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 710 kHz6)
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 710 kHz6)
Aluekoodin E2/E3 mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 610 kHz6)
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 602 kHz6)
Aluekoodien CEL, CEK, AU mallit
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 602 kHz
Aluekoodin AR mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 610 kHz
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Käyttökelpoinen herkkyys 50 dB/m (1 000 kHz tai
999 kHz)
Häiriöetäisyys
54 dB (50 mV / m)
Harmoninen särö
0,5 % (50 mV / m, 400 Hz)
Selektiivisyys
9 kHz:n viritysaskelella: 35 dB
10 kHz:n viritysaskelella: 40 dB
Käyttöjännite
Käyttöjännite
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
AR
220–230 V AC, 50/60 Hz
E2/E3
120/220/240 V AC,
50/60 Hz
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
U, CEL, CEK, AU,
E2/E3, AR
230 W
CA
310 VA
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,2 W
Virtaliitännät
Ei koske aluekoodien AR mukaisia malleja
Aluekoodi
Virtaliitännät
U, CA
1 virtakytkimellä
ohjattava, enint.
120 W / 1 A
CEL, CEK, E2/E3, AU
1 virtakytkimellä
ohjattava, enint. 100 W
Mitat (l/k/s) (noin)
430 × 157,5 × 370 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan luettuina
9,0 kg
Video-osa
Tulo-/lähtöliitännät
Video:
S-video
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohmia
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohmia
80 MHz:n HD-läpiohjaus
Paino (noin)
Lisätietoja
6) Voit valita AM-viritysaskeleksi vaihtoehdot 9 kHz
tai 10 kHz. Kun olet virittänyt jonkin AM-aseman,
katkaise vastaanottimesta virta. Pidä painiketta
PRESET TUNING + tai TUNING + painettuna ja
paina painiketta ?/1. Kaikki esiviritetyt asemat
katoavat muistista, kun muutat viritysaskelta. Kun
haluat palauttaa viritysaskelen asetukseksi
vaihtoehdon 10 kHz (9 kHz), toimi uudelleen
samalla tavalla.
Aluekoodi
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kauko-ohjain RM-AAP001 (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista, katso
sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tuotteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
61FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI09ADD_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 62 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Tämän sivun käyttäminen
Kuvan numero
r
Tämän sivun avulla löydät painikkeet, jotka on
mainittu tekstissä.
DISPLAY 3 (28, 29, 57)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Päälaite
MD/TAPE wf (24)
MEMORY ef (27)
MOVIE (painike/ilmaisin) qs
(34, 35, 57)
MULTI CHANNEL DECODING
(ilmaisin) 6 (25)
MULTI CH IN 9 (25)
MUSIC (painike/ilmaisin) qd
(35, 57)
Näyttö 7 (30)
Ohjelmalähteiden
valintapainikkeet w; (24, 38,
42, 43, 57)
AAKKOSJÄRJESTYS
A-H
A.F.D. (painike/ilmaisin) qa (33,
35)
AUX wa (24)
DIMMER 4 (29)
DISPLAY 3 (28, 29, 57)
DVD wg (24)
ENTER qg (18, 43, 58)
FM MODE es (25)
I-O
NUMEROT JA SYMBOLIT
P-Z
INPUT MODE qj (38)
IR (vastaanotin) 5 (46, 58)
MAIN MENU 8 (18, 39, 40, 43)
MASTER VOLUME –/+ qh (18,
22, 24, 56)
1
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 2
(16, 44, 56)
SURR BACK DECODING qf
(36)
TUNER FM/AM ws (24, 25, 26,
27, 43)
TUNING –/+ e; (25, 61)
VIDEO 1 wk (24)
VIDEO 2 wj (24)
VIDEO 3 wh (24)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(liitäntä) ea (13)
2 3 4
PHONES (liitäntä) ed (24, 56)
PRESET TUNING –/+ wl (27,
61)
SA-CD/CD wd (24)
5
6
7
2CH (ainike/ilmaisin) q; (32, 35,
40)
?/1 (virta) 1 (18, 26, 40, 58, 61)
</> ql (18, 39, 40, 43)
–/+ -hakupyörä qk (18, 39, 40,
43)
8 9 q; qa qs qd qf qg
wk wj wh wg wf wd ws wa
ef ed es
ea
e;
wl
w; ql qk
qj
qh
62FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI02REG_STR-DE698CELIX.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 63 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Hakemisto
Å
M
Äänikenttä
esiohjelmoidut 34–35
mukauttaminen 39
tehdasasetusten palauttaminen 40
valitseminen 34–35
Äänittäminen
ääninauhalle tai minilevylle 45
videokasetille 45
Automaattinen viritys 25
Muuttaminen
näyttö 29
C
CUSTOMIZE-valikko 41
Digital Cinema Sound 34
Nimeäminen 43
Ö
Otsikointi. Katso nimeäminen
R
RDS 28
S
Editointi. Katso äänittäminen
EQ-valikko 40
Esiviritetyt asemat
esivirittäminen 27
virittäminen 27
Säätäminen
CUSTOMIZE-asetukset 41
EQ-asetukset 40
kaiuttimien äänenvoimakkuus ja tasapaino 22
LEVEL -asetukset 39
SET UP -asetukset 18
SET UP -valikko 18
Suora viritys 26
I
T
Indeksointi. Katso nimeäminen
Testiääni 22
K
U
Kaiuttimet
kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja tasapainon
säätö 22
liittäminen 15
sijoittaminen 15
Kaiuttimien jakotaajuus 22
Kaksoismono 42
Kauko-ohjain 46–54
Kopiointi. Katso äänittäminen
Uniajastin 44
E
L
LEVEL-valikko 39
Lisätietoja
D
N
V
Vakiovarusteet 61
Valitseminen
äänikenttä 34–35
kaiuttimet 44
lähdelaite 24
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen 18
Virittäminen
automaattisesti 25
esiviritetyt asemat 27
suoraan 26
63FI
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 64 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 65 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_STRDE698_Revision3\J9050217_2560572131DE698_DKFI\2560572131\02FI10BKC_STR-DE698CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DE698-CEL.book Page 66 Thursday, February 17, 2005 2:52 PM
Sony Corporation
model name1[STR-DE698]
[2-560-572-13(1)]
Download PDF