Sony | STR-DA5400ES | Sony STR-DA5400ES Käyttöohjeet

3-875-810-51(1)
Multi Channel
AV Receiver
STR-DA5400ES
©2008 Sony Corporation
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
apparatets ventilationsåbning med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben
ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved apparatet, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten.
Undlad at udsætte batterier eller apparater med
batterier isat for kraftig varme som f.eks. direkte
sollys, ild eller lignende.
Afspilleren er ikke frakoblet den faste elinstallation, så længe den er forbundet til en
stikkontakt, selv om der er slukket for selve
afspilleren.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner
kan medføre tab af hørelsen.
2DK
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder:
nedenstående oplysninger gælder kun
udstyr, der er solgt i lande, hvor EUdirektiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA5400ES. Bekræft dit
modelnummer, som findes i nederste højre hjørne
af forpladen.
• I denne brugsanvisning bruges USA/Canadamodellen kun som illustrationseksempel,
medmindre andet angives. Enhver forskel i
betjeningen er tydeligt angivet i teksten, f.eks.
"kun europæisk model".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Du kan også anvende kontrollerne på receiveren,
hvis de har de samme eller lignende betegnelser
som dem på fjernbetjeningen.
Om copyright
• "Neural-THX" og "neural THX" introduceret i
brugsanvisningen og vist på displayet og på GUI
skærmmenuen betyderNeural-THX Surround.
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** Fremstillet under licens under amerikanske
patentnumre: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.226.616, 6.487.535 og andre
amerikanske og verdensomspændende patenter
er udstedt og anmeldt. DTS er et registreret
varemærke, og DTS-logoerne, -symbolet, DTSHD og DTS-HD Master Audio er varemærker
tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.
Denne receiver er udstyret med High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
XM Ready® er et registreret varemærke tilhørende
XM Satellite Radio Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
fortsættes
3DK
©2008 SIRIUS Satellite Radio Inc. "SIRIUS" og
SIRIUS-hundelogoet er registrerede varemærker
tilhørende SIRIUS Satellite Radio Inc.
Dette produkt, som bruger Neural-THX® Surround,
er fremstillet under licens fra Neural Audio
Corporation og THX Ltd. Sony Corporation og giver
hermed brugeren en ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig, begrænset brugsret til dette produkt
under patent i USA og andre lande, anmeldte
patenter og anden teknologi eller varemærker
tilhørende Neural Audio Corporation og THX Ltd.
"Neural Surround", "Neural Audio", "Neural" og
"NRL" er varemærker og logoer tilhørende Neural
Audio Corporation, THX er et varemærke tilhørende
THX Ltd., som muligvis er registreret i nogle
jurisdiktioner. Alle rettigheder forbeholdes.
Den i denne receiver installerede fonttype (Shin Go
R) er leveret af MORISAWA & COMPANY LTD.
Disse navne er varemærker tilhørende MORISAWA
& COMPANY LTD., og ophavsretten til fonten
tilhører ligeledes MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive indehavere. I denne
vejledning er ™- og ®-symbolerne ikke angivet.
Mærket Bluetooth og Bluetoothlogoerne tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporation’s brug af
disse sker under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
"M-crew Server" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
4DK
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
Anvendelse af surroundlyd
1: Installering af højttalere ......................... 23
2: Tilslutning af højttalere .......................... 25
3: Tilslutning af skærmen ........................... 27
4a: Tilslutning af lydudstyr ........................ 29
4b: Tilslutning af videoapparaterne ........... 34
5: Tilslutning af -antennerne ...................... 43
6: Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen .................................... 44
7: Visning af GUI -menuen på
tv-skærmen ............................................ 45
8: Indstilling af højttalerne ......................... 46
9: Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger
(Auto Calibration) ................................. 48
Guide til direkte betjening på skærmen ..... 55
Afspilning med 2-kanals lyd ......................79
Afspilning med multikanal-surroundlyd ....80
Anvendelse af surroundeffekt til musik ......83
Anvendelse af surroundeffekt til film .........85
Afspilning
Sådan anvendes andre
funktioner
Anvendelse af lyd/billeder fra apparatet, som
er tilsluttet receiveren ............................ 58
Anvendelse af lyd/billeder fra apparater, som
er tilsluttet DIGITAL MEDIA PORT ... 60
Betjening af TDM-iP1/iP50/TDM-NC1 via
receiverens GUI-menu .......................... 62
Tuning
Lytning til FM/AM-radio ........................... 65
Forudindstilling af
FM-/AM-radiostationer ......................... 68
Lytning til satellitradio
(Kun USA/Canada-model) .................... 69
Sådan tilsluttes en satellitradiotuner .......... 71
Forberedelse til at lytte til satellitradio ...... 71
Sådan vælges en satellitradiokanal ............ 73
Forudindstilling af satellitradiokanaler ...... 74
Spærring af adgang til bestemt kanaler
(Parental Lock) (Kun SIRIUS) ............. 75
Brug af Multi-zone-funktioner
Hvad kan Multi-zone-funktionen
bruges til? ..............................................89
Sådan laves en multi-zone-tilslutning ........90
Indstilling af højttalerne i zone 2 ................94
Ændring af fjernbetjeningens zoneindstillinger ............................................95
Betjening af receiveren fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening) ................96
Sådan anvendes "BRAVIA"
Sync-funktioner .....................................98
Skift mellem skærmene, som udsender
HDMI-videosignalerne ........................101
Skift mellem digital og analog lyd ...........102
Anvendelse af lyd/billeder fra andre indgange
(Input Assign) ......................................103
Anvendelse af afbryderautomatikken .......105
Anvendelse af surroundeffekten ved lave
lydstyrkeniveauer ................................106
Optagelse med brug af receiveren ............107
Skift mellem receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger ........................108
Anvendelse af en tilslutning med to
forstærkere ...........................................109
fortsættes
5DK
Justering af Indstillinger
Anvendelse af indstillings -menuen ..........110
Auto Calibration .......................................111
Speaker-indstillinger .................................113
Surround-indstillinger ...............................117
EQ-indstillinger ........................................118
Multi Zone-indstillinger ...........................119
Audio-indstillinger ...................................121
Video-indstillinger ....................................122
HDMI-indstillinger ...................................125
System-indstillinger ..................................126
Betjening uden tilslutning af et tv ............127
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af
fjernbetjeningen ...................................132
Programmering af fjernbetjeningen ..........135
Automatisk udførelse af flere kommandoer i
rækkefølge (Makroafspilning) .............139
Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke
er indprogrammeret i
fjernbetjeningen ...................................141
Sletning af hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse .........................................142
Supplerende oplysninger
Ordforklaring ............................................143
Forsigtighedsregler ...................................146
Fejlfinding ................................................147
Tekniske specifikationer ...........................153
Stikordsregister .........................................155
6DK
Beskrivelse af delene og deres placering
Forside
Aftagning af dækslet
Tryk på PUSH.
Hold dækslet uden for børns
rækkevidde, efter at det er taget af.
Status af POWER-knappen
Fra
Receiveren er slået fra (oprindelig
indstilling).
Tryk på POWER for at tænde for
receiveren. Du kan ikke tænde for
receiveren på fjernbetjeningen.
Tændt/standby
Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at
tænde for receiveren eller stille den i
standbyindstilling.
Når du trykker på POWER på
receiveren, slukkes receiveren.
fortsættes
7DK
Funktion
Navn
A POWER
Tryk for at slukke og
tænde for receiveren.
B AUTO CAL
MIC-jackstik
Tilslutter den
medfølgende
optimeringsmikrofon
for Digital Cinema
Auto Calibrationfunktionen (side 49).
I Display-vindue Den aktuelle status for
det valgte apparat eller
en liste over valgbare
poster vises her
(side 10).
Navn
C TONE MODE
TONE
Justerer FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS og TREBLE.
Tryk gentagne gange
på TONE MODE for at
vælge BASS eller
TREBLE, og drej
dernæst på TONE for at
justere niveauet.
Funktion
J 2CH/A.DIRECT Tryk for at vælge
lydfelt (side 79, 80, 83,
A.F.D.
85).
MOVIE
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Tryk gentagne gange
på SELECT for at
vælge zone 2, zone 3
eller hovedzone. Hver
gang du trykker på
POWER, bliver
udgangssignalerne for
den valgte zone tændt
eller slukket (side 89).
D MEMORY/
ENTER
L HDMI IN
Tryk for at vælge
indgangssignal fra det
apparat, som er
tilsluttet HDMI INjackstikkene (side 35).
E Fjernbetjenings- Modtager signaler fra
sensor
fjernbetjeningen.
M HDMI OUT
Tryk for at vælge
udgangssignal fra det
apparat, som er
tilsluttet HDMI OUTjackstikkene (side 35).
N PHONESjackstik
Tilslutter
hovedtelefoner.
Tryk for at betjene en
tuner (FM/AM) og
TUNING MODE satellitradio (XM/
SIRIUS) (kun USA/
TUNING
Canada-model).
F DIMMER
Tryk gentagne gange
for at justere displayets
lysstyrke.
G DISPLAY
Tryk gentagne gange
for at vælge
information, som vises
på displayet.
H INPUT MODE
8DK
Tryk for at vælge
inputtilstanden, når de
samme apparater er
tilsluttet både digitale
og analoge jackstik
(side 102).
O SPEAKERS
Skift til OFF, A, B,
(OFF/A/B/A+B) A+B for
fronthøjttalerne
(side 48).
P VIDEO 2 IN/
Sluttes til et bærbart
PORTABLE AV audio/videoapparat
IN-jackstik
som for eksempel et
videokamera eller et
videospil.
Navn
Funktion
Q MULTI
CHANNEL
DECODINGindikator
Lyser, når multikanallydsignaler dekodes.
R INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge den
indgangskilde, der skal
afspilles.
For at vælge
indgangskilde for zone
2 eller zone 3 skal du
trykke på ZONE/
SELECT (qa) for at
vælge zone 2 eller zone
3 først ("ZONE 2
INPUT" eller "ZONE 3
INPUT" vises på
displayet) og derefter
dreje INPUT
SELECTOR for at
vælge indgangskilden.
S MASTER
VOLUME
Drej for at regulere
lydstyrken for alle
højttalerne samtidigt.
9DK
Indikatorer på displayet
Navn
Funktion
A SW
Lyser, når subwooferen er
tilsluttet, og lydsignalet
sendes ud fra
SUBWOOFER-jackstikket.
Når denne indikator lyser,
frembringer receiveren et
subwoofersignal, som er
baseret på L.F.E.-signalet
på den disk, som afspilles,
eller frontkanalernes
lavfrekvente komponenter.
10DK
Navn
Funktion
Navn
Funktion
B Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R etc.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise,
hvordan receiveren
nedmikser kildelyden
(baseret på
højttalerindstillingerne).
C Indgangsindikatorer
Lyser for at angive den
aktuelle indgang.
L
Venstre front
R
Højre front
C
Center (monofonisk)
SL
Venstre surround
SR
Højre surround
S
Surround (monofoniske
eller surroundapparater
opnået gennem Pro Logic
behandling)
SBL
Venstre bagsurround
SBR
Højre bagsurround
SB
Bagsurround
(bagsurroundapparater
opnået gennem 6.1-kanals
dekodning)
Eksempel:
Optageformat (front/
surround): 3/2.1
Udgangskanal:
Surroundhøjttalerne er
indstillet til "NO".
Lydfelt: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
INPUT
Lyser konstant i
overensstemmelse med de
tilsvarende indikatorer, som
angiver den aktuelle
indgangstilstand.
HDMI
Receiveren genkender et
apparat, som er tilsluttet via
et HDMI IN-jackstik.
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORTadapteren er tilsluttet, og
"DMPORT" er valgt.
MULTI IN
Multikanal-indgangen er
valgt.
AUTO
Lyser sammen med de
tilsvarende indikatorer, som
angiver den aktuelle
indgang, når INPUT
MODE er indstillet til
"Auto".
COAX
Digitalt signal sendes ind
via et COAXIAL-jackstik.
OPT
Digitalt signal modtages via
et OPTICAL-jackstik.
ANALOG
Der modtages ikke noget
digitalt signal. Den lyser
også, når INPUT MODE er
indstillet til "Analog", eller
når "2ch Analog Direct"
vælges.
D EQ
Lyser, når equalizeren er
aktiveret.
E HDMI A B
Lyser, når signalerne
udsendes fra HDMI OUT A
eller B-jackstikket.
F D.C.A.C.
Lyser, når den automatiske
kalibrering er aktiveret.
G ZONE 2/
ZONE 3
Lyser, mens betjening i
zone 2/zone 3 er ved at blive
muliggjort.
SR
fortsættes
11DK
Navn
Funktion
Navn
Funktion
H SLEEP
Lyser, når
afbryderautomatikken er
aktiveret.
K Tunerindikatorer
Lyser, når receiveren stiller
ind på radiostationer eller
satellitradiostationer.
I L.F.E.
Lyser, når den disk, der
afspilles, indeholder en
L.F.E. (Low Frequency
Effects)-kanal, og L.F.E.kanal-signalet faktisk
gengives. Bjælkerne under
bogstaverne lyser for at
angive niveauet. Eftersom
L.F.E.-signalet ikke optages
i alle dele af
indgangssignalet, vil
bjælkeindikeringen variere
(og muligvis slukke) under
afspilningen.
J DSD
12DK
Lyser, når receiveren
modtager DSD (Direct
Stream Digital)-signaler
(side 35).
STEREO
Stereoudsendelse
MONO
Monoudsendelse
XM
(Kun USA/
Canadamodel)
XM Mini Tuner og Home
Dock er tilsluttet, og "XM"
er valgt.
SIRIUS
(Kun USA/
Canadamodel)
SiriusConnect Home tuner
er tilsluttet, og "SIRIUS" er
valgt.
CAT
(Kun USA/
Canadamodel)
Kategori-tilstanden er valgt
under betjening af
satellitradio.
RDS (Kun
europæisk
model)
RDS-oplysninger
modtages.
PRESET
Tuningindstillingen er
indstillet til
forudindstillingen.
MEMORY
Der aktiveres en
hukommelsesfunktion som
f.eks. Name Input etc.
L H.A.T.S.
(Kun
europæisk
model)
Lyser, når H.A.T.S. (High
quality digital Audio
Transmission System)funktionen er aktiveret.
M BI-AMP
Lyser, når valget for
bagsurroundhøjttalerne er
indstillet til "BI-AMP".
N D.RANGE
Lyser, når komprimeringen
af det dynamiske område er
aktiveret.
O VOLUME
Viser den aktuelle
lydstyrke.
Navn
Funktion
Navn
Funktion
P Dolby
Digital
Surroundindikatorer
En af de respektive
indikatorer lyser op, når
receiveren dekoder de
tilsvarende Dolby Digitalformatsignaler.
U DTS(-ES)indikatorer
Lyser, når der modtages
DTS eller DTS-ES-signaler.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Bemærk
Når en disk i Dolby Digitalformat afspilles, skal man sørge
for, at der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"Analog".
Q DTS-HDindikatorer
DTS
Lyser, når receiveren
dekoder DTS-signaler.
Enten 96/24 eller NEO:6
lyser også, afhængigt af
formatet af
indgangssignalet eller
dekodningsformatet.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)dekodning
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
DTS-ES
Lyser med en af følgende
indikatorer, afhængigt af
indgangssignalets
dekodningsformat.
Lyser, når receiveren
dekoder DTS-HD.
DTS-HD
Lyser konstant med en af
følgende indikatorer.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution
Audio
R ;TrueHD
Lyser, når receiveren
dekoder Dolby TrueHD.
S L-PCM
Lyser, når der modtages
PCM (Pulse Code
Modulation)-signaler.
T Dolby
Pro Logicindikatorer
Lyser, når receiveren
anvender Dolby Pro Logicbehandling på 2-kanals
signaler for at kunne
udsende center- og
surroundkanalsignaler.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Bemærk
Når en disk i DTS-format
afspilles, skal man sørge for, at
der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"Analog".
V Neural-THX Lyser, når receiveren
anvender Neural-THXbehandling på
indgangssignaler.
Bemærk
Denne indikator lyser ikke, når
centerhøjttaleren og
surroundhøjttaleren ikke er
tilsluttet.
13DK
Bagside
A DIGITAL INDGANGS-/UDGANGSsektion
OPTICAL IN/ Tilslut til en DVDOUT-jackstik afspiller, Super
Audio CD-afspiller
COAXIAL IN- osv. Med
COAXIALjackstik
jackstikket får du
bedre lydkvalitet
(side 27, 30, 35, 38,
39).
HDMI IN/
Tilslut til en DVDOUT*-jackstik afspiller, Blu-ray
Disc-afspiller eller
en satellittuner. Et
billede og lyden
sendes ud til et tv
eller en projektor
(side 27, 35).
B Kontroljackstik til Sony-udstyr og
andre eksterne apparater
IR REMOTE
IN/OUTjackstik
Tilslut en IRrepeater (side 89).
TRIGGER
OUT-jackstik
Sluttes til
sammenkobling til/
fra på
strømforsyningen på
andre 12V
TRIGGERkompatible apparater
eller forstærkeren/
receiveren i zone 2
eller zone 3
(side 119).
C DMPORT
Sluttes til en Sony
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
(side 30).
14DK
D ANTENNA-sektion
FM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 43).
AM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den AMrammeantenne, som
følger med denne
receiver (side 43).
XM-jackstik
(Kun USA/Canada-model)
SIRIUSjackstik
(Kun USA/Canada-model)
Sluttes til XM Mini
Tuner og Home
Dock (medfølger
ikke) (side 71).
AUDIO IN/
OUT-jackstik
VIDEO IN/
OUT*-jackstik
AUDIO OUT- Slut til apparatet i
jackstik
zone 2 eller zone 3
VIDEO OUT- (side 89).
jackstik
Sluttes til en DVDafspiller, et tv eller
en satellittuner (side
27, 38, 39).
ZONE 2
VIDEO OUTjackstik
(Kun USA/Canada-model)
F RS-232C-port
Anvendes til
vedligeholdelse og
servicering.
G AUDIO INDGANGS-/UDGANGSsektion
AUDIO IN/
OUT-jackstik
Sluttes til en
kasettebåndoptager,
MD-afspiller osv.
(side 30, 33).
MULTI
Sluttes til en Super
CHANNEL
Audio CD-afspiller
INPUT-jackstik eller en DVDafspiller, som har et
analogt lydjackstik
til 7.1-kanals eller
5.1-kanals lyd
(side 32).
PRE OUTjackstik
Sluttes til en
videobåndoptager
eller en DVDafspiller etc. (side
27, 38, 39, 40).
Sluttes til en
SiriusConnect Home
tuner (medfølger
ikke) (side 71).
E COMPONENT VIDEO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT*jackstik
H VIDEO/AUDIO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion
Slut til en ekstern
effektforstærker.
EXT VIDEO
IN-jackstik
Et RJ-45-jackstik
bruges til at sende et
videosignal til
apparatet i zone 2.
Brug et CAT5-kabel
til forbindelsen.
Bruges til
brugersdefineret
installation. Kontakt
din forhandler for at
få oplysninger om
anvendelsen af dette
jackstik.
Bemærk
Anvend ikke dette
jackstik til en
Ethernet-LANforbindelse. Dette
kan medføre
fejlfunktion.
Tilsluttes apparatet,
når du vil se i PIP
(Picture in Picture)vinduet.
I SPEAKERS-sektion
Tilsluttes højttalerne
(side 25).
* Du kan se det valgte indgangsbillede, når du
forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstik til et tv (side 27). Du kan betjene denne
receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User
Interface) (side 45).
15DK
Fjernbetjening
Du kan anvende den medfølgende
fjernbetjening Sony til at betjene receiveren og
styre de lyd/videoapparater, som
fjernbetjeningen er programmeret til at
betjene.
16DK
Hovedfjernbetjening
(RM-AAL013/RM-AAL014)
RM-AAL013-fjernbetjeningen leveres kun
sammen med USA/Canada-modellen, og RMAAL014-fjernbetjeningen leveres kun
sammen med den europæiske model. RMAAL013-fjernbetjeningen bruges som
eksempel. Enhver forskel i betjeningen er
tydeligt angivet i teksten, f.eks. "kun
europæisk model".
Navn
A AV ?/1
(tændt/
standby)
B ?/1 (tændt/
standby)
Funktion
Navn
Funktion
Tryk for at tænde eller slukke
for de lyd-/videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 135).
Hvis du trykker på ?/1 (2)knappen samtidig, slukkes både
receiveren og de andre Sonyapparater (SYSTEM
STANDBY).
Bemærk
AV ?/1-knappens funktion
skifter automatisk, hver gang
der trykkes på inputknappen
(5).
F TV INPUT
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV INPUT for at
vælge indgangssignalet for et
tv.
G WIDE
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter gentagne gange på
WIDE for at vælge bredformatbilledindstillingen.
H D.TUNING
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at åbne den direkte
stationsindstillingsfunktion
(side 66, 73).
I CLEAR
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at
– slette en fejl, hvis du har
trykket på den forkerte
talknap.
– gå tilbage til kontinuerlig
afspilning etc. på
satellittuneren eller DVDafspilleren.
J ENT/MEM
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter på ENT/MEM for at
indtaste værdien, efter at du har
valgt en kanal, disk eller et
nummer/lydspor med
talknapperne, eller for at
gemme en station under
anvendelse af tuneren.
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren.
Hvis zone 2 eller zone 3 vælges,
tændes og slukkes der kun for
receiveren med denne knap.
Tryk på ?/1 og AV ?/1 (1)
samtidig for at slukke for alle
apparaterne, inklusive en
forstærker i zone 2 eller zone 3
(SYSTEM STANDBY).
Besparelse af strøm i
standbytilstand.
Når "Control for HDMI"
(side 125) og "RS-232C
Control" (side 126) er indstillet
til "OFF".
C ZONE
D AMP
K MOVIE
Tryk for at skifte mellem zone
2- eller zone 3-betjening
(side 89).
Tryk for at vælge lydfelt til film
(side 85).
L MUSIC
Tryk for at vælge lydfelt til
musik (side 83).
Tryk for at aktivere
receiverbetjeningen (side 45).
M NIGHT
MODE
Tryk på AMP (4), og tryk
dernæst på NIGHT MODE for
at aktivere NIGHT MODEfunktionen (side 106).
N HDMI
OUTPUT
Tryk for at vælge udgangssignal
fra det apparat, som er tilsluttet
HDMI OUT-jackstikkene
(side 35).
O GUI MODE
Tryk for at skifte
displayindstillingen for menuen
mellem GUI MODE (for at få
vist menuen på tv-skærmen) og
DISPLAY MODE (for at få vist
menuen på displayet).
P
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter
på
for at indtaste valget.
E Inputknapper Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af inputknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksprogrammerede til at
styre Sony-apparater (side 58).
Du kan programmere
fjernbetjeningen til at styre
apparater af andet fabrikat end
Sony ved at følge trinnene i
"Programmering af
fjernbetjeningen" (side 135).
V/v/B/b
fortsættes
17DK
Navn
Funktion
Navn
Funktion
Q OPTIONS
TOOLS
Tryk for at få vist og vælge
poster fra valgmenuerne for
receiveren, DVD-afspilleren,
tv'et eller Blu-ray Discafspilleren.
U F1/F2
R MENU
HOME
Tryk for at få vist menuen til
betjeningen af lyd-/
videoapparater eller et tv.
S m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Tryk for at betjene DVDafspilleren, Blu-ray Discafspilleren, CD-afspilleren,
MD-afspilleren,
kassettebåndoptageren eller det
apparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren osv.
Tryk på BD eller DVD (5), og
tryk derefter på F1 eller F2 for
at vælge det apparat, der skal
betjenes.
• HDD/DISC-combo
F1: HDD
F2: DVD-disk, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-combo
F1: DVD-disk, Blu-ray Disc
F2: VHS
CATEGORY Tryk for at vælge kategoriMODE
tilstanden for satellittuneren.
(Kun USA/
Canadamodel)
INPUT
MODE
Tryk på AMP (4), og tryk
derefter på INPUT MODE for
at vælge indgangsindstillingen,
når de samme apparater er
sluttet til både de digitale og
analoge jackstik (side 102).
SLEEP
Tryk på AMP (4), og tryk
derefter på SLEEP for at
aktivere
afbryderautomatikfunktionen
og det tidsrum, hvorefter
receiveren slukker automatisk
(side 105).
TUNING +/– Tryk for at vælge station.
T PRESET
+ b)/–
Tryk for at registrere FM/AM/
satellit-radiostation eller vælge
faste stationer.
V RM SET UP
Tryk for at konfigurere
fjernbetjeningen (side 108).
W THEATER
Tryk for at aktivere eller
deaktivere Theater-tilstand, når
receiveren forbindes til
produkter med "BRAVIA"
Sync.
X TV
Tryk for at muliggøre tvbetjening.
Y SHIFT
Tryk for at tænde knappen. Den
ændrer
fjernbetjeningsknappens
funktion, så knapperne med
lyserøde betegnelser aktiveres.
Z Talknapper
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at
– forudindstille/stille ind på
faste stationer.
– vælge spornumre i CDafspilleren, DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren. Tryk på -/-(wj) for at vælge spor
nummer 10.
– vælge kanalnumre på
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
– Tryk på talknapperne for at
vælge fjernsynskanaler, efter
at du har trykket på TV (wf).
TV CH + b)/– Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV CH + /– for at
betjene tv'et, satellittuneren,
videobåndoptageren osv.
18DK
Navn
Funktion
Navn
wj -/--
Tryk for at vælge
– spornumre over 10 på
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren eller MDafspilleren.
– kanalnumre for den digitale
CATV-tilslutning.
ef CATEGORY Tryk for at vælge kategori+/–
tilstanden for satellittuneren.
(Kun USA/
Canadamodel)
wk A.F.D.
Tryk for at vælge lydfelt
(side 80).
wl 2CH/
A.DIRECT
Tryk for at vælge lydfelt, eller
for at ændre den valgte
indgangslyd til analogt signal
uden nogen justering (side 79).
e; RESOLUTION Tryk gentagne gange på
RESOLUTION for at ændre
opløsningen for
udgangssignaler fra HDMI
OUT eller COMPONENT
VIDEO MONITOR OUTjackstikket.
ea PIP
es DISPLAY
ed RETURN/
EXIT O
Tryk på PIP for at ændre
billedet i PIP (Picture in
Picture)-vinduet. Billedet i PIPvinduet er billedet fra EXT
VIDEO IN-jackstikket. Du kan
bytte om på hovedskærmens og
PIP-vinduets placering ved at
trykke på
(qh).
Bemærk
Når HDMI-indgangen er valgt
på hovedskærmen, kan du ikke
bytte om på placeringen af
hovedskærmen og PIP-vinduet.
Tryk for at vælge information,
som vises på displayet, tvskærmen eller
videobåndoptageren,
satellittuneren, CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray Discafspilleren eller MDafspilleren.
Bemærk
Tryk på knappen i GUI MODE
for at få vist menuen på tvskærmen.
B·/·b
Funktion
Tryk for at vælge et album.
eg DISC SKIP
Tryk for at springe en disk over,
når en multidisk-skifter
anvendes.
eh MASTER
VOL +/–
Tryk for at regulere lydstyrken
for alle højttalerne samtidigt.
TV VOL +/–
ej MUTING
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV VOL +/– for at
justere tv'ets lydstyrke.
Tryk for at slukke midlertidigt
for lyden. Tryk på knappen igen
for at få lyden tilbage.
ek BD/DVD/
Tryk for at få vist menuerne for
TOP MENU, DVD-afspilleren på tvMENU
skærmen. Brug dernæst V/v/B/
b og
for at udføre
betjeninger på menuen.
MACRO1,
MACRO2
Tryk på AMP (4), og tryk
derefter på MACRO 1 eller
MACRO 2 for at konfigurere
makrofunktionen (side 139).
a)
Se oversigten på side 133 angående information
om de knapper, der kan anvendes til at betjene
hvert enkelt apparat.
b)
Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(TV/5, N, PRESET +/TV CH +). Anvendes som
et mærke for betjening.
Bemærk
• Nogle af de i denne sektion forklarede funktioner
vil muligvis ikke fungere.
• Ovenstående forklaring skal kun tjene som et
eksempel. Derfor kan ovenstående betjening være
umulig eller kan fungere anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
Tryk for at gå tilbage til den
foregående menu eller afslutte
menuen, mens menuen eller
on-screen-guiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellittuneren
vises på tv-skærmen.
fortsættes
19DK
Zone 2/zone 3-fjernbetjening
(RM-AAP027)
Denne fjernbetjening er beregnet til zone 2/
zone 3-betjening (side 89).
Navn
Funktion
A AV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for de lyd-/videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 135).
Tryk på ?/1 (2) samtidig for
at slukke for receiverne i
hovedzonen, zone 2 og zone 3
og for andre Sony-apparater
(SYSTEM STANDBY).
Bemærk
AV ?/1-knappens funktion
skifter automatisk, hver gang
der trykkes på inputknappen
(4).
B ?/1 (tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for receiveren i zone 2 eller
zone 3.
Tryk på AV ?/1 (1) samtidig
for at slukke for receiverne i
hovedzonen, zone 2 og zone 3
og for andre Sony-apparater
(SYSTEM STANDBY).
C ZONE
Tryk for at muliggøre zone 2eller zone 3-betjeningen
(side 89).
D Inputknapper Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Tryk på knappen med
lyserød etikette, efter at du har
trykket på SHIFT (qk). Når du
trykker på en af
inputknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksprogrammerede til at
styre Sony-apparater (side 96).
Du kan programmere
fjernbetjeningen til at styre
apparater af andet fabrikat end
Sony ved at følge trinnene i
"Programmering af
fjernbetjeningen" (side 135).
E ENTER
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
F PICTURE
Tryk gentagne gange for at
bladre igennem de mulige
billedtilstande for tv'et.
G FAVORITES Tryk én gang for at få vist den
gemte liste med favorit-tvkanaler.
20DK
Navn
Funktion
Navn
Funktion
H F1/F2
Tryk på BD eller DVD (4), og
tryk derefter på F1 eller F2 for
at vælge det apparat, der skal
betjenes.
• HDD/DISC-combo
F1: HDD
F2: DVD-disk, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-combo-afspiller
F1: DVD-disk, Blu-ray Disc
F2: VHS
Bemærk
F1/F2-funktionen virker ikke
med videoapparater, som ikke
har nogen optagefunktion.
Q TV
Tryk for at muliggøre tvbetjening.
R SHIFT
Tryk for at tænde knappen. Den
ændrer
fjernbetjeningsknappens
funktion, så knapperne med
lyserøde betegnelser aktiveres.
S WIDE
Tryk gentagne gange for at
vælge bredformat-indstillingen.
T TV INPUT
Tryk på TV (qj), og tryk
derefter på TV INPUT for at
vælge indgangssignalet for et
tv.
I GUIDE
Tryk for at få vist en guide-list
for DVD-afspilleren eller
satellittuneren på tv-skærmen.
J
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne for zone 2/
zone 3. Tryk derefter på
for
at indtaste valget.
V/v/B/b
K OPTIONS
TOOLS
Tryk for at få vist og vælge
poster fra valgmenuerne for
receiveren, DVD-afspilleren,
tv'et eller Blu-ray Discafspilleren.
L MENU
HOME
Tryk for at få vist menuen til
betjeningen af lyd-/
videoapparater eller et tv.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Tryk for at betjene DVDafspilleren, Blu-ray Discafspilleren, CD-afspilleren,
MD-afspilleren,
kassettebåndoptageren eller det
apparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren osv.
N PRESET
+ b)/–
Tryk for at registrere FM/AM/
satellit-radiostation eller vælge
faste stationer.
TV CH + b)/– Tryk på TV (qj), og tryk
derefter på TV CH + /– for at
betjene tv'et, satellittuneren,
videobåndoptageren osv.
O RM SET UP
Tryk for at konfigurere
fjernbetjeningen.
P TV ?/1
Tryk for at slukke eller tænde
for tv'et.
U BD/DVD
Tryk for at få vist menuerne for
TOP MENU, DVD-afspilleren på tvMENU
skærmen. Brug dernæst V/v/B/
b og
for at udføre
betjeninger i menuen.
V DISPLAY
Tryk for at vælge information,
som vises på displayet, tvskærmen eller
videobåndoptageren,
satellittuneren, CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray Discafspilleren eller MDafspilleren.
Bemærk
Tryk på knappen for at få vist
menuen på tv-skærmen i GUIindstillingen.
W RETURN/
EXIT O
Tryk for at gå tilbage til den
foregående menu eller afslutte
menuen, mens menuen eller påskærm-guiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellittuneren
vises på tv-skærmen.
X B·/·b
Tryk for at vælge et album.
Y DISC SKIP
Tryk for at springe en disk over,
når en multidisk-skifter
anvendes.
Z MASTER
VOL +/–
Tryk for at regulere lydstyrken
for alle højttalerne i zone 2/
zone 3 samtidig.
TV VOL +/–
Tryk på TV (qj), og tryk
derefter på TV VOL +/– for at
justere lydstyrken for tv'et i
zone 2/zone 3.
fortsættes
21DK
Navn
Funktion
wj MUTING
Tryk for at slukke midlertidigt
for lyden. Tryk på knappen igen
for at få lyden tilbage.
a) Se
oversigten på side 134 angående information
om de knapper, der kan anvendes til at betjene
hvert enkelt apparat.
b) Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(SAT/5, N, PRESET +/TV CH +). Anvendes
som et mærke for betjening.
22DK
1: Installering af højttalere
Denne receiver muliggør anvendelse af et 7.1-kanals system (7 højttalere og en subwoofer).
Anvendelse af et 5.1/7.1-kanals
system
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals system).
Der kan opnås high fidelity-gengivelse af
DVD- eller Blu-ray Disc-software-optaget lyd
i Surround EX-format, hvis en ekstra
bagsurroundhøjttaler (6.1-kanalsystem) eller
to bagsurroundhøjttalere (7.1-kanalsystem)
tilsluttes.
Eksempel på opstilling af et 7.1kanals højttalersystem
Eksempel på opstilling af et 5.1kanals højttalersystem
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
HSubwoofer
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
FVenstre bagsurroundhøjttaler
GHøjre bagsurroundhøjttaler
HSubwoofer
fortsættes
23DK
Kom godt i gang
Kom godt i gang
Tips
• Vinklen A bør være den samme.
• Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal
bagsurroundhøjttaleren anbringes bag
siddepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor
som helst, det ønskes.
24DK
2: Tilslutning af højttalere
Kom godt i gang
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne.
H
G
F
B
A
D
E
FRONT SPEAKERS
B-tilslutninger a)
B
B
B
C
B
A
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (L)
BFronthøjttaler A (R)
CCenterhøjttaler
DSubwooferb)
EBagsurroundhøjttaler (L)c)
FBagsurroundhøjttaler (R)c)
GSurroundhøjttaler (L)
HSurroundhøjttaler (R)
a) Hvis
du har et ekstra fronthøjttalersystem,
skal det sluttes til FRONT SPEAKERS Btilslutninger. Du kan vælge det
fronthøjttalersystem, du vil anvende, med
SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) på
forsiden (side 48).
fortsættes
25DK
b)
Hvis du tilslutter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, skal du
deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis
den automatiske standbyfunktion er
aktiveret, indkobles standbyindstillingen
automatisk, baseret på niveauet af
indgangssignalet til en subwoofer, hvorefter
det ikke er sikkert, at lyden høres.
c) Hvis du kun tilslutter en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS Ltilslutningerne.
Bemærk
• Når du tilslutter alle højttalerne med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" i Speaker indstillingsmenuen til
"8 Ω". Med andre tilslutninger skal den angives til
"4 Ω". Se "8: Indstilling af højttalerne" (side 46)
for at få detaljer.
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
Tip
Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil slutte
visse højttalere til en anden effektforstærker. Det
samme signal kommer ud fra både SPEAKERStilslutningerne og PRE OUT-jackstikkene. Hvis du
for eksempel kun vil slutte fronthøjttalerne til en
anden forstærker, skal denne forstærker tilsluttes
PRE OUT FRONT L og R-jackstikkene.
ZONE 2-tilslutning
Du kan programmere SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne E og F til
højttalerne i zone 2. Indstil "Sur Back Assign"
til "ZONE2" i Speaker indstillingsmenuen.
Se "Brug af Multi-zone-funktioner" (side 89)
for at få detaljer om tilslutning og betjening i
zone 2.
26DK
3: Tilslutning af skærmen
Tv-skærm
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Komponentvideoledning (medfølger ikke)
E HDMI-kabel (medfølger ikke)
fortsættes
27DK
Kom godt i gang
Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstikkene til et tv. Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User Interface).
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
Bemærk
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en
tv-skærm eller en projektor, til MONITOR VIDEO
OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert,
at du kan optage, selv hvis du tilslutter
optageapparater.
• Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et
afspilningsapparat sendes ud til et tv via
receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren,
vil hverken billede eller lyd blive transmitteret.
• Afhængigt af status på tilslutningen mellem tv'et
og antennen, kan billedet på tv-skærmen blive
forvrænget. Anbring i dette tilfælde antennen
længere væk fra receiveren.
Tips
• Receiveren er udstyret med en funktion til ændring
af videosignaler. Se "Angående ændring af
videosignaler" (side 42) for at få detaljer.
• Lyden fra fjernsynet kommer fra de højttalere, som
er sluttet til receiveren, hvis du forbinder
lydudgangsjackstikket på fjernsynet og TV INjackstikkene på receiveren. Indstil i denne
konfiguration lydudgangsjackstikket på fjernsynet
til "Fixed", hvis det kan skiftes mellem enten
"Fixed" eller "Variable".
• Pauseskærmen aktiveres, når GUI-menuen vises på
tv-skærmen, og der ikke har været nogen aktivitet i
15 minutter.
28DK
4a: Tilslutning af lydudstyr
Kom godt i gang
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan du slutter
dine apparater til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "5: Tilslutning af -antennerne"
(side 43), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Super Audio CDMed digital lydudgang
afspiller/ CD-afspiller
Med multikanallydudgang
Kun med analog
lydudgang
MD-afspiller
Side
30
32
33
Med digital lydudgang
30
Kun med analog
lydudgang
33
Kassettebåndoptager, analog pladespiller
33
29DK
Tilslutning af apparater med digitale lydindgangs-/udgangsjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan en Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller, en MDafspiller og en DIGITAL MEDIA PORT-adapter tilsluttes.
DIGITAL MEDIA PORTadapter
MD-afspiller
A
Super Audio CDafspiller, CDafspiller
B
B
C
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse,
skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på
plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Overhold de følgende forsigtighedsregler, når du
afbryder DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
30DK
– Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, efter
at du har fjernet ledningen, når ledninger er
tilsluttet COMPONENT VIDEO-jackstikket.
– Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren ved
at klemme på siderne af stikket, eftersom stikket
sidder fastlåst.
Tip
Alle de digitale lydjackstik er kompatible med
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz og 96 kHzsamplingfrekvenser.
Kom godt i gang
Bemærkning til afspilning af en
Super Audio CD på en Super
Audio CD-afspiller
• Der kommer ingen lyd, når der afspilles en
Super Audio CD på en Super Audio CDafspiller, der kun er tilsluttet COAXIAL SACD/CD IN-jackstikket på denne receiver.
Når du afspiller en Super Audio CD, skal
afspilleren tilsluttes MULTI CHANNEL
INPUT eller SA-CD/CD IN-jackstik. Vi
henviser til den brugsanvisning, som følger
med Super Audio CD-afspilleren.
• Tilslut en afspiller, der kan udsende DSDsignaler fra HDMI-jackstikket til receiveren
ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Du kan ikke lave digitale afspilninger af en
Super Audio CD.
• Når digitale lyslederkabler sættes i
forbindelse, skal deres stik sættes lige ind,
indtil de klikker på plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
Hvis du vil tilslutte flere digitale
apparater, men ikke kan finde
en ledig indgang
Se "Anvendelse af lyd/billeder fra andre
indgange (Input Assign)" (side 103).
31DK
Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik
Hvis din DVD- eller Blu-ray Disc-afspiller eller Super Audio CD-afspiller er udstyret med
multikanal-udgangsjackstik, kan du slutte den til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene på
denne receiver og dermed opnå multikanallyd. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene
anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
DVD-afspiller,
Blu-ray Disc-afspiller,
Super Audio CD-afspiller
osv.
A
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller og Super
Audio CD-afspillere har muligvis ikke
SURROUND BACK-jackstikkene.
• Når "Sur Back Assign" er indstillet til "BI-AMP"
eller "ZONE2" i Speaker indstillingsmenuen, vil
indgangen til SUR BACK-jackstikkene være
ugyldig.
32DK
• Lydindgangssignaler fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstik sendes ikke ud til nogen
lydudgangsjackstik. Signalerne kan ikke optages.
Tilslutning af apparater med analoge lydjackstik
Super
Audio CDafspiller,
CD-afspiller
MD-afspiller
A
Kassettebåndoptager
A
A
A
Pladespiller
A Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den
sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
33DK
Kom godt i gang
Den følgende illustration viser, hvordan et apparat med analoge jackstik, som for eksempel en
kassettebåndoptager, en pladespiller osv., tilsluttes.
4b: Tilslutning af videoapparaterne
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan du slutter
dine apparater til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "5: Tilslutning af -antennerne"
(side 43), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Videoindgangs-/
udgangsjackstik, der skal
tilsluttes
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Side
Tv-skærm
27
Med HDMI-jackstik
35
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
38
Satellittuner, selector
39
DVD-optager, videobåndoptager
40
Videokamera, videospil osv.
40
Digital
Analog
Billede af høj kvalitet
34DK
Kom godt i gang
Tilslutning af apparater med
HDMI-jackstik
HDMI er en forkortelse for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som transmitterer video- og lydsignaler i
digitalt format.
HDMI-egenskaber
• Et digitalt lydsignal, der sendes af HDMI,
kan sendes fra højttalerne og PRE OUTjackstikkene på receiveren. Dette signal
understøtter Dolby Digital, DTS, DSD og
lineær PCM.
• Lineær PCM (samplingfrekvens under 192
kHz) med digitale lydsignaler på op til 8
kanaler kan modtages med denne receiver
gennem HDMI IN-jackstikket.
• Analoge videosignaler, som indgår til
VIDEO-jackstikket eller COMPONENT
VIDEO-jackstikkene, kan udsendes som
HDMI-signaler. Lydsignaler sendes ikke ud
fra et HDMI OUT-jackstik, hvis billedet
ændres.
• Denne receiver understøtter DSDtransmission (Super Audio CD), udvidet
med HDMI ver1.2.
• Denne receiver understøtter High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color og xvYCCtransmission, udvidet med HDMI ver1.3.
• HDMI-jackstikkene på denne receiver
understøtter Kontrol til HDMI-funktionen.
Dog understøtter HDMI OUT B-jackstikket
på denne receiver ikke Kontrol til HDMIfunktionen.
• HDMI IN 5 er input, som betragtes som
lydkvalitet. Tilfør IN 5, når du har brug for
højere lydkvalitet. Du kan også bruge IN 5jackstik på samme måde som HDMI IN 1 til
IN 4 og HDMI IN 6-jackstik.
fortsættes
35DK
DVD-afspiller
Satellittuner, selector
Lyd/videosignaler
Blu-ray Disc-afspiller, PS3™,
harddiskoptager
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
A
A
A
Til TV OPTICAL
IN-jackstik
B
C
Lydsignaler
A
Lyd/
videosignaler
Fjernsynsskærm, projektor osv.
A
Lyd/
videosignaler
Projektor osv.
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler at anvende et Sony HDMI-kabel.
B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
C Lydkabel (medfølger ikke)
Sådan opnår du multikanalsurroundlyd med dit tv
Du kan opnå multikanal-surroundlyd fra dit tv
med højttalerne, som er tilsluttet receiveren.
Tilslut OPTICAL-udgangsjackstikket fra tv'et
til OPTICAL IN-jackstikket på receiveren.
36DK
Tip
Tilslut til mindst ét af lydkablerne (B eller C).
Bemærkning til tilslutning af
kabler
Angående HDMI-tilslutninger
• Bekræft installationen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
• Et lydsignal, som indgår til HDMI INjackstikket, udsendes fra
højttalerudgangsjackstikkene, HDMI OUTjackstikket og PRE OUT-jackstikkene. Det
sendes ikke ud fra nogen andre lydjackstik.
• Et videosignal, som indgår til HDMI INjackstikket, kan kun udsendes fra HDMI
OUT-jackstikket. Videoinputtet kan ikke
udsendes fra VIDEO OUT-jackstikkene
eller MONITOR VIDEO OUTjackstikkene.
• Lyd- og videosignaler i HDMI-input sendes
ikke ud fra HDMI OUT-jackstikket, mens
receivermenuen vises.
• Når du vil lytte til lyden fra tv-højttaleren,
skal du angive "Audio Out" til "TV+AMP" i
HDMI-indstillingsmenuen. Hvis den
angives til "AMP", sendes lyden ikke ud fra
fjernsynshøjttaleren.
37DK
Kom godt i gang
• Vi anbefaler anvendelse af et HDMI-kabel
med HDMI-logoet (fremstillet af Sony) til
HDMI-jackstikket, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a, kategori 2kabel), når du ser billeder eller lytter til lyd
under en Deep Color-transmission, eller når
du ser et videobillede på 1080p eller højere.
• Vi anbefaler ikke anvendelse af et HDMIDVI-konversionskabel. Hvis du slutter et
HDMI-DVI-konversionskabel til et DVI-Dapparat, er det ikke sikkert, at lyden og/eller
billedet vil blive udsendt. Tilslut andre
lydkabler eller digitale tilslutningsledninger,
og angiv derefter "Input Assign" i Inputindstillingsmenuen, hvis lyden ikke
udsendes korrekt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du
tilslutter ledningerne.
• Sørg for at tænde receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat sendes
ud til et tv gennem denne receiver.
Medmindre der er tændt for receiveren, vil
hverken video- eller lydsignaler blive
transmitteret.
• Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde
osv.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Bekræft installationen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
• Lyden kan blive afbrudt, hvis
samplingfrekvensen, antallet af kanaler med
lydudgangssignaler eller lydformatet af
lydudgangssignalerne fra
afspilningsapparatet ændres.
• Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyright-beskyttet
teknologi (HDCP), kan billedet og/eller
lyden fra HDMI OUT-jackstikket blive
forvrænget eller måske ikke blive udsendt.
Bekræft i dette tilfælde specifikationen for
det tilsluttede apparat.
• Vi henviser til brugsanvisningen for hvert
tilsluttet apparat angående detaljer.
• Du kan kun anvende High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD, multikanals lineær PCM med en
HDMI-tilslutning.
• Angiv billedopløsningen for afspilleren til
over 720p/1080i for at kunne anvende High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Der skal foretages bestemte indstillinger af
afspillerens billedopløsning, før du kan
anvende DSD og multikanals lineær PCM.
Vi henviser til afspillerens brugsanvisning.
• Ikke alle HDMI-apparater understøtter alle
funktionerne, der er defineret af den
specifikke HDMI-version. For eksempel vil
apparater, der understøtter HDMI, ver. 1.3a,
muligvis ikke understøtte Deep Color.
Tilslutning af en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
A Digitalt lyslederkabel (medfølger
ikke)
B Koaksialt digitalkabel (medfølger
ikke)
* Når du tilslutter et apparat, der er udstyret med et
OPTICAL-jackstik, skal du angive "Input Assign"
i Inputmenuen.
38DK
D
E
C Lydkabel (medfølger ikke)
D Videoledning (medfølger ikke)
E Komponentvideoledning (medfølger
ikke)
Bemærk
• For at udsende multikanal-digitallyd skal den
digitale lydudgangsindstilling på DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren udføres. Vi henviser til
den brugsanvisning, som følger med DVDafspilleren, Blu-ray Disc-afspilleren.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
Tilslutning af en satellittuner, selector
Kom godt i gang
Den følgende illustration viser, hvordan en satellittuner, selector tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
Satellittuner, selector
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Komponentvideoledning (medfølger ikke)
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
39DK
Tilslutning af apparater med analogt video- og lydjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som har analoge jackstik som for
eksempel en DVD-afspiller eller en videobåndoptager osv.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
DVD-optager, videobåndoptager
Lydsignaler
Videosignaler
A
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videoledning (medfølger ikke)
40DK
B
Kom godt i gang
Til VIDEO 2 IN/PORTABLE
AV IN-jackstik
Fjern dækslet.
C
C Lyd/videokabel (medfølger ikke)
Videokamera,
videospil
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
Funktion til ændring af videosignaler
Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler.
• Kompositvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og videosignaler.
Som standardindstilling udsendes videosignaler, fra det tilsluttede apparat til HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene som vist i tabellen nedenfor.
Vi anbefaler at indstille videokonverteringsfunktionen, så den passer med opløsningen på den
skærm, du benytter.
Se "
Video-indstillinger" (side 122) for at få detaljer om videokonverteringsfunktionen.
INDGANGSjackstik
UDGANGSjackstik
HDMI OUT A B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignaler sendes ud.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
fortsættes
41DK
Angående ændring af
videosignaler
• Når videosignaler fra en videobåndoptager
etc. konverteres på denne receiver og
derefter sendes til dit tv, kan billedet på tvskærmen, afhængigt af status af det udsendte
videosignal, blive forvrænget i vandret
retning, eller der vil måske slet ikke komme
noget billede frem.
• HDMI-videosignaler kan ikke ændres til
komponent-videosignaler og videosignaler.
• De ændrede videosignaler sendes ikke fra
VIDEO OUT 1-jackstikket.
• Når du anvender en videobåndoptager med
et billedforbedringskredsløb, som for
eksempel TBC, kan billederne blive
forvrængede eller måske ikke komme frem.
Deaktiver i et sådant tilfælde funktionen for
billedforbedringskredsløbet.
• Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene, ændres op til 1080i.
Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
HDMI OUT-jackstikket, ændres op til
1080p.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene har restriktioner mht.
opløsning, når opløsningen for
videosignaler, som er beskyttet af copyrightteknologi, ændres. Der kan sendes en
opløsning på op til 480p ud til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene. HDMI OUT-jackstikket har
ingen restriktioner mht. opløsning.
• Videosignaler, for hvilke opløsningen er
blevet ændret, kan hverken sendes ud fra
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene eller HDMI OUT-jackstikkene.
Videosignalerne sendes ud fra HDMI OUTjackstikket, når begge er tilsluttet.
• Angiv "Resolution" til "AUTO" eller "480i/
576i" i Video-indstillingsmenuen for at
udsende videosignalerne fra MONITOR
VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikkene, når begge er
forbundne.
42DK
Sådan vises undertekster for
hørehæmmede (kun USA/
Canada-model)
Angiv "Resolution" til "DIRECT" i Videoindstillingsmenuen ved modtagelse af et
signal, som understøtter undertekster for
hørehæmmede.
Benyt samme type kabel til indgangs-/
udgangssignaler.
Bemærk
Undertekster for hørehæmmede vises ikke i zone 2.
Tilslutning af et optageapparat
Slut optageapparatet til receiverens VIDEO
OUT-jackstik ved optagelse. Tilslut ledninger
til indgangs- og udgangssignaler til den
samme type jackstik, da VIDEO OUT-jackstik
ikke har nogen opkonverteringsfunktion.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at signaler fra HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene bliver optaget
korrekt.
5: Tilslutning af -antennerne
Kom godt i gang
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
* Stikkets form varierer alt efter området.
Bemærk
• For at forhindre opsamling af støj skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
43DK
Bemærk (kun USA/Canada-model)
6: Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Sæt den medfølgende netledning i AC INtilslutningen på receiveren, og sæt derefter
netledningen i en stikkontakt i væggen.
Bemærk
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
• Sæt stikket til netledningen helt ind i kontakten.
AC IN-tilslutning
• AC OUTLET på bagsiden af receiveren er en
omskiftelig udgang, som kun udsender strøm til det
tilsluttede apparat, når receiveren er tændt.
• Kontrollér, at det samlede strømforbrug for de
apparater, der er tilsluttet AC OUTLET, ikke
overstiger effekten, som står skrevet på bagpanelet.
Tilslut ikke elektronisk udstyr med høj effekt som
f.eks. strygejern, ventillatorer eller tv til denne
udgang. Dette kan medføre fejl.
Udførelse af indledende
klargøring
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved hjælp af
nedenstående fremgangsmåde. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at
nulstille de indstillinger, du har foretaget, og få
fabriksindstillingerne tilbage.
POWER
TONE MODE
HDMI IN
Til en stikkontakt i
væggen
AC OUTLET
(Kun USA/
Canada-model)
Netledning
(medfølger)
Der vil være et større mellemrum mellem
stikket og bagsiden, selv når netledningen
sættes helt ind. Ledningen skal sættes i
forbindelse på denne måde. Dette er ikke
nogen fejlfunktion.
44DK
1
Tryk på POWER for at slukke for
receiveren.
2
Hold POWER nede, mens du
trykker på TONE MODE og
HDMI IN for at tænde for
receiveren.
3
Giv slip på TONE MODE og
HDMI IN efter nogle få
sekunder.
Når "MEMORY CLEARING..." er blevet
vist på displayet i et stykke tid, vises
"MEMORY CLEARED.".
Alle de indstillinger, du har ændret eller
indstillet, bliver nulstillet til de
oprindelige indstillinger.
Indsæt to R6 (størrelse-AA)-batterier i hovedog zone 2/zone 3-fjernbetjeningerne.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
7: Visning af GUI menuen på tv-skærmen
Du kan vælge funktioner eller ændre
receiverens indstillinger via GUI-menuen på
tv-skærmen. Følg nedenstående procedure for
at ændre indstillingerne, således at GUImenuen vises på tv-skærmen.
Tip
Se "Betjening uden tilslutning af et tv" (side 127),
hvis du vil betjene receiveren uden tilslutning til et
tv.
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der
er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke manganbatterier og andre slags
batterier sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således
at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når batterierne skiftes ud, kan de programmerede
fjernbetjeningskoder blive slettet. Hvis dette sker,
skal du programmere fjernbetjeningskoderne igen
(side 135).
?/1
AMP
GUI
MODE
Tip
MENU
Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med
nye.
1
Slut en tv-skærm til denne
receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen" (side 27).
2
3
Tænd for receiveren og tv'et.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
fortsættes
45DK
Kom godt i gang
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
4
Tryk på GUI MODE.
Efter "GUI MODE ON" er kommet frem
i receiverens display-vindue, vises "GUI
MODE".
8: Indstilling af
højttalerne
Indstilling af
højttalerimpedansen
Indstil den rigtige højttalerimpedans til de
højttalere, der anvendes.
Receivermenuen vises på tv-skærmen.
AMP
Tip
Du kan vælge, om meddelelserne i GUI-menuen på
skærmen skal vises på engelsk, spansk, fransk eller
tysk. Se "
System-indstillinger" (side 126) for
at få detaljer.
V/v/b,
For at afslutte menuen
MENU
Tryk på MENU.
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
46DK
3
Settings-menulisten vises på tv-skærmen.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "4 Ω" eller "8 Ω",
afhængigt af de anvendte
højttalere, og tryk derefter på
.
Den parameter, du har valgt, indtastes.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Bemærk
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Impedance", og tryk
derefter på
.
• Hvis du ikke er sikker på, hvilken impedans
højttalerne har, bedes du se efter i den
brugsanvisning, som følger med højttalerne.
(Denne oplysning findes ofte på bagsiden af
højttaleren.)
• Hvis du tilslutter alle højttalere med en normal
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" til "8 Ω". Hvis du tilslutter andre
typer højttalere, skal du angive den til "4 Ω".
• Hvis du tilslutter fronthøjttalere til både
SPEAKERS A og B-tilslutningerne, skal du
tilslutte højttalere med en normal impedans på 8
ohm eller mere.
– Hvis du tilslutter højttalere med en impedans på
16 ohm eller mere i både "A" og "B"konfiguration:
Angiv "Impedance" til "8 Ω" i Speakerindstillingsmenuen.
– For andre typer højttalere i andre
konfigurationer:
Angiv "Impedance" til "4 Ω" i Speakerindstillingsmenuen.
47DK
Kom godt i gang
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Valg af fronthøjttalerne
Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil
anvende.
SPEAKERS-knap
9: Automatisk kalibrering
af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto
Calibration)
Stil på SPEAKERS-knappen for at
vælge det fronthøjttalersystem, du
vil anvende.
Bemærk
Denne indstilling er ikke til rådighed, når der er
tilsluttet hovedtelefoner.
Indstil til For at vælge
A
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Atilslutningerne.
B
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Btilslutningerne.
A+B
De højttalere, som er sluttet til
både FRONT SPEAKERS A og Btilslutningerne (parallel
tilslutning).
OFF
Der kommer ingen lydsignaler fra
nogen af højttalertilslutningerne
eller PRE OUT-jackstikkene.
48DK
Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) gør det muligt at udføre
automatisk kalibrering, som for eksempel
automatisk kontrol af tilslutningen mellem
hver højttaler og receiveren, regulering af
højttalerniveauet og måling af afstanden
mellem hver højttaler og din siddeposition.
Før du udfører automatisk
kalibrering
Inden du udfører automatisk kalibrering, skal
du klargøre og tilslutte højttalerne (side 2326).
• AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun
til den medfølgende optimeringsmikrofon.
Tilslut ikke andre mikrofoner. Dette kan
bevirke, at receiveren og mikrofonen lider
skade.
• Under målingen vil lyden fra højttalerne
være meget høj. Lydstyrken kan ikke
justeres. Vær opmærksom på
tilstedeværelsen af børn og tag hensyn til
naboerne.
• Udfør den automatiske måling på et stille
sted, så du undgår støjpåvirkninger og opnår
en mere præcis måling.
• Hvis der er forhindringer i banen mellem
optimeringsmikrofonen og højttalerne, kan
kalibreringen ikke udføres på korrekt vis.
Fjern alle forhindringer fra det område, hvor
målingen udføres, for at undgå målefejl.
• Når du anvender en tilslutning med to
forstærkere, skal du sætte "Sur Back Assign"
til "BI-AMP" i Speaker-indstillingsmenuen,
inden du udfører automatisk kalibrering.
Bemærk
Optimeringsmikrofon
Sådan konfigureres den aktive
subwoofer
• Når en subwoofer er tilsluttet, skal du tænde
for den og på forhånd øge lydstyrken. Drej
MASTER VOLUME-knappen til lige før
midtpunktet.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal værdien
indstilles til den maksimale værdi.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal denne
funktion kobles fra (deaktiveret).
Bemærk
Afhængigt af egenskaberne for den subwoofer, du
anvender, kan værdien for placeringsafstanden være
længere væk fra den faktiske position.
1
2
Slut den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
Klargør
optimeringsmikrofonen.
Anbring optimeringsmikrofonen ved din
siddeposition. Anvend en skammel eller
en trefod, så optimeringsmikrofonen
forbliver i samme højde som dine ører.
Vend L-enden af optimeringsmikrofonen
mod den venstre fronthøjttaler og Renden af optimeringsmikrofonen mod
den højre fronthøjttaler.
Bemærk
Når du anbringer optimeringsmikrofonen
imellem de to højttalere, kan
optimeringsmikrofonen ikke måle den venstre
og højre højttaler korrekt, hvis vinklen mellem
de to højttalere er for snæver.
Sådan anvendes receiveren
som forforstærker
Det er muligt at anvende den automatiske
kalibreringsfunktion, når receiveren anvendes
som forforstærker.
I dette tilfælde kan den på displayet viste
afstandsværdi afvige fra den faktiske
afstandsværdi. Der vil dog ikke være nogen
problemer, selv hvis du fortsætter med at
anvende receiveren med den værdi.
Udførelse af automatisk
kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion giver
dig mulighed for at måle følgende:
• Højttaler-tilslutningera)
• Højttalernes polaritet
• Højttalerafstandb)
• Højttalervinkelb)
• Højttalerstørrelseb)
• Højttalerniveau
• Frekvenskarakteristikc)
fortsættes
49DK
Kom godt i gang
• Autokalibreringsfunktionen virker ikke, hvis der er
tilsluttet hovedtelefoner.
• Annuller MUTING, hvis den er slået til.
a) Denne receiver korrigerer kun signaler med
analog nedmiksningsbehandling for
centerhøjttaleren og subwooferen, når
multikanal-indgangen er valgt. Korrektionen er
ugyldig for andre højttalere.
b) Måleresultatet anvendes ikke, når multikanalindgangen er valgt.
c) • Signaler med en samplingfrekvens på over
96 kHz bliver altid afspillet ved enten 44,1 kHz
eller 48 kHz.
• Måleresultatet anvendes ikke i følgende
tilfælde.
–Multikanal-indgangen er valgt.
–"2ch Analog Direct" er i brug.
• Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 96 kHz.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings-menulisten vises på tv-skærmen.
AMP
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto Calibration", og
tryk derefter på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Setup", og tryk
derefter på
.
V/v/B/b,
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
50DK
Du får vist skærmen, hvorpå du kan vælge
enheden, som skal måles.
8
Tryk på
for at vælge "Next".
6
Tryk gentagne gange på V/v og
på
for at fjerne markeringen
for de enheder, du ikke vil måle,
og tryk derefter på b.
Du får vist bekræftelsesskærmen, som
spørger, om du er klar til at påbegynde
målingen.
Bemærk
Når højttaleren (højttalerne) er i modfase, vises "Out
Phase" på tv-skærmen. "+" og "–"-tilslutningerne på
højttaleren kan være tilsluttet modsat. Afhængigt af
højttalerne vil "Out Phase" imidlertid komme frem
på fjernsynsskærmen, selv om højttalerne er korrekt
tilsluttet. Dette skyldes højttalernes specifikationer. I
dette tilfælde kan du fortsætte med at anvende
receiveren.
7
Tryk på
for at vælge "Start".
Målingen starter i løbet af fem sekunder.
Når målingen er slut, lyder der et bip, og
måleresultatet vises på tv-skærmen.
Tips
• Andre betjeninger end at tænde og slukke for
receiveren er deaktiverede under målingen.
• I de følgende situationer er målingerne ikke blevet
udført korrekt, eller den automatiske kalibrering
kan ikke udføres.
– hvis der tilsluttes specielle højttalere som for
eksempel dipolhøjttalere.
– når zone 2/zone 3-funktionen i zone 2/zone 3
anvendes.
• Den angivne afstandsenhed for modeller til USA
og Canada er fod (feet). Afstandsenheden for
modeller til andre lande/områder end USA og
Canada er meter. Det er muligt at ændre brugen af
afstandsenheden i "Distance Unit" i Speakerindstillingsmenuen.
Annullering af målingen
Målingen annulleres, når du ændrer lydstyrke,
skifter funktioner, ændrer
højttalerindstillingerne for SPEAKERSkontakten eller tilslutter hovedtelefoner.
51DK
Kom godt i gang
"Save auto calibration (auto speaker
setup)?" vises. Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 52) for at gemme
måleresultaterne.
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 54), hvis en
advarsel eller fejlkode vises på skærmen.
Lagring af måleresultaterne
Følg nedenstående trin for at gemme
måleresultaterne fra "Udførelse af automatisk
kalibrering" (side 49).
1
2
Tryk på B/b for at vælge "Yes"
på trin 8 i "Udførelse af
automatisk kalibrering", og tryk
derefter på
.
4
Valgskærmen for kalibreingstypen vises.
Bemærk
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den automatiske
kalibreringstype, og tryk
derefter på
.
Parameter
Forklaring
Full Flat
Gør målingen af frekvensen
fra hver højttaler flad.
Engineer
Indstiller frekvensen til en,
der modsvarer den i et
standard Sony-lytterum.
Front Reference Indstiller karakteristikken
for alle højttalerne, så de
modsvarer fronthøjttalerens
karakteristik.
OFF
Deaktiverer den
automatiske
kalibreringsequalizer.
Måleresultaterne gemmes.
3
Tryk på b.
Afslutningsskærmen vises.
52DK
Tryk på
.
• Efter at have afspejlet resultaterne af en
kompensation for en frekvenskarakteristik bliver
signaler med en samplingfrekvens på over 96 kHz
altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Frekvenssvarets måleresultat anvendes ikke i
følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
• Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
Tip
Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL)
bestemmes af den lave karakteristik.
Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af
optimeringsmikrofonens og højttalernes position
samt rummets form. Det anbefales, at du følger
måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse
indstillinger i Speaker-indstillingsmenuen. Gem
måleresultaterne først, og prøv derefter at ændre
resultaterne, hvis du ønsker det.
Kom godt i gang
Kontrollering af resultaterne af
den automatiske kalibrering
Hvis der vises en advarsel eller en fejlkode på
trin 8 i "Udførelse af automatisk kalibrering"
(side 49), skal du kontrollere problemet og
udføre den automatiske kalibrering igen.
1
Tryk på B/b for at vælge "Yes",
og tryk derefter på
, når
"Error occurred during
calibration, press to
investigate." vises på
skærmen.
Bekræft detaljerne i måleresultaterne, og
fortsæt med en passende metode til
udbedring.
2
3
Tryk på B/b for at vælge
"Retry", og tryk derefter på
.
Gentag trin 6 til 8 i "Udførelse af
automatisk kalibrering"
(side 49).
Sådan gemmes måleresultater,
som forårsagede en fejl uden
udbedring
1 Tryk på B/b for at vælge "No", og tryk
derefter på
når "Error occurred
during calibration, press to investigate."
vises på skærmen.
2 Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 52) for at
gemme måleresultaterne.
fortsættes
53DK
Meddelelsesliste efter automatisk kalibreringsmåling
Display
Forklaring
Code 30
Hovedtelefoner er tilsluttet. Fjern hovedtelefonerne og udfør autokalibreringen igen.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) er indstillet til OFF. Indstil den til noget andet, og udfør
målingen igen.
Code 32
Ingen af højttalerne blev registreret. Kontrollér, at optimeringsmikrofonen er korrekt
tilsluttet, og udfør målingen igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er korrekt tilsluttet, men fejlkoden alligevel vises, kan det
skyldes, at kablet til optimeringsmikrofonen er beskadiget eller forkert tilsluttet.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Højttaleren er ikke anbragt i den rigtige position. Højttalerne eller en optimeringsmikrofon
til højre eller venstre kan være forkert anbragt. Se "1: Installering af højttalere" (side 23), og
bekræft højttalerpositionen.
Warning 40
Målingen er færdig. Alligevel er støjniveauet højt. Du kan muligvis udføre målingen på
korrekt vis, hvis du forsøger igen, selv om målingen ikke kan udføres i alle omgivelser. Prøv
at udføre målingen i stille omgivelser.
Warning 41
Warning 42
Inputtet fra mikrofonen er for stort.
• Afstanden mellem højttaler og mikrofon er muligvis for lille.
Gentag målingen efter at have øget afstanden mellem dem.
• Lydstyrken er muligvis for høj, når du anvender receiveren som forforstærker.
Warning 43
Subwooferens afstand og position kan ikke registreres. Eller højttalerpositionens vinkel kan
ikke registreres. Dette kan skyldes støj. Prøv at udføre målingen i stille omgivelser.
Warning 44
Målingen er fuldført. Højttalerne er imidlertid ikke anbragt i korrekt position i forhold til
hinanden. Se "1: Installering af højttalere" (side 23), og kontrollér højttalernes position i
forhold til hinanden.
Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
Enten den venstre eller højre surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
Bagsurroundhøjttalere er tilsluttede, selv om der ikke er tilsluttet nogen surroundhøjttalere.
Slut surroundhøjttaleren (højttalerne) til SURROUND-tilslutningerne.
• Den bageste surroundhøjttaler er kun sluttet til SURROUND BACK SPEAKERS Rtilslutningerne. Hvis du kun tilslutter en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS L-tilslutningerne.
NO WARNING Der er ingen advarselsinformation.
----------
Ingen højttalere er tilsluttet.
Tip
Afhængigt af subwooferens position kan
måleresultaterne for polariteten variere. Der vil dog
ikke være nogen problemer, selv hvis du fortsætter
med at anvende receiveren med den værdi.
54DK
Du kan få vist receivermenuen på tv-skærmen
og vælge den funktion, som du vil bruge på
tv'et ved at trykke på V/v/B/b og
på
fjernbetjeningen.
For at få vist receivermenuen på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnene i "7: Visning af
GUI -menuen på tv-skærmen" (side 45).
Kom godt i gang
Guide til direkte
betjening på skærmen
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
Listen med menupunkter vises på tvskærmen.
AMP
GUI
MODE
Eksempel: Når du vælger "
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det menupunkt, du vil
justere, og tryk derefter på
for at indtaste menupunktet.
5
Gentag trin 3 til 4 for at vælge
det ønskede parameter.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
Brug af -menuen
1
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Input"
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
fortsættes
55DK
For at afslutte "GUI MODE"
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Tryk på GUI MODE. "GUI MODE OFF"
vises, og du kan betjene receiveren via
menuen i receiverens display-vindue.
Oversigt over hovedmenuerne
Menuikon
Beskrivelse
Input
Vælger
indgangskildeapparatet, som
er tilsluttet receiveren
(side 58).
Music
Vælger musikken fra
lydapparatet, som er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren (side 60).
Video
Vælger billederne fra
videoapparatet, som er
tilsluttet DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren (side 60).
3
Listen med menupunkterr vises på tvskærmen.
Eksempel: Når du vælger "
FM/AM/XM/ Vælger den indbyggede FM/
SIRIUS
AM-radio eller satellittuner,
som er tilsluttet (side 65, 69).
Settings
Du kan justere
indstillingerne for
højttalerne,
surroundeffekten, equalizer,
lyd, video og andre
indgange, som er forbundet
til HDMI-jackstikkene
(side 110).
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
4
Brug af valgmenuer
Input"
Tryk på OPTIONS, mens listen
med menupunkter vises.
Valgmenuen vises.
Når du trykker på OPTIONS, vises
valgmenuerne for den valgte hovedmenu. Du
kan vælge en lignende funktion uden at
genvælge menuen.
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
5
56DK
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den valgmenu, du
ønsker, og tryk derefter på
.
6
Kom godt i gang
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
57DK
3
Afspilning
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparatet,
som er tilsluttet
receiveren
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
Menuskærmen forsvinder, og
afspilningsskærmen fra den eksterne
indgang vises.
Valgt indgang
AMP
Video1,
Video2
VIDEO 1, 2
videobåndoptager, som
er tilsluttet VIDEO 1
eller VIDEO 2jackstikket.
BD
Blu-ray Disc-afspiller
etc., som er tilsluttet
BD-jackstikket.
DVD
DVD-afspiller etc., som
er tilsluttet DVDjackstikket.
SAT
Satellittuner etc., som
er sluttet til SATjackstikket.
TV
Tv, som er tilsluttet TVjackstikket.
TAPE
Kassettebåndoptager
etc., som er tilsluttet
TAPE-jackstikket.
MD
MD-afspiller etc., som
er tilsluttet MDjackstikket.
SA-CD/CD
Super Audio CD eller
CD-afspiller etc., som
er sluttet til SA-CD/
CD-jackstikket.
Phono
Pladespiller etc., som er
tilsluttet PHONOjackstikket.
MULTI IN
Apparater, som er
tilsluttet MULTI
CHANNEL INPUTjackstikket.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
MASTER
VOL
MUTING
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
58DK
Apparater, som kan
anvendes
Valgt indgang
Apparater, som kan
anvendes
5
Tænd for apparatet og begynd
afspilningen.
6
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Tryk gentagne gange på V/v på
" Input"-skærmen for at
vælge den indgang, du vil
navngive.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
Tips
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den hastighed du drejer MASTER VOLUMEknappen med.
For at skrue hurtigt op eller ned for lydstyrken: drej
knappen hurtigt.
For at finindstille: drej knappen langsomt.
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den tid du trykker på og holder MASTER VOL
+/–-knappen på fjernbetjeningen nede.
For at skrue hurtigt op eller ned for lydstyrken: tryk
på og hold knappen nede.
For at finindstille: tryk på knappen og giv straks
slip på den.
Aktivering af
lydudkoblingsfunktionen
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen. Tryk
igen på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere, eller tryk på MASTER VOL + for at
hæve lydstyrken.
Hvordan man undgår, at
højttalerne lider skade
Sørg for at sænke lydstyrkeniveauet, inden du
slukker for receiveren.
Navngivning af indgangene
(Name Input)
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn for
indgange og vise det.
Dette er bekvemt, når man vil navngive
jackstikkene med de tilsluttede apparaters
navne.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Name Input", og tryk
derefter på
.
4
Tryk på V/v/B/b for at vælge ét
tegn ad gangen, og tryk
dernæst på
.
5
Tryk på V/v/B/b for at vælge
"Finish", og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af
navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Ændring af display-poster (List
Mode)
Når du vælger "
Input", kan du vælge de
poster, som skal vises.
1
Tryk gentagne gange på V/v på
" Input"-skærmen for at
vælge den ønskede indgang.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "List Mode", og tryk
derefter på
.
fortsættes
59DK
Afspilning
HDMI1, 2, 3, HDMI apparater, som er
4, 5, 6
tilsluttet HDMI1,
HDMI2, HDMI3,
HDMI4, HDMI5, eller
HDMI6-jackstikket.
1
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den post, som du vil
have vist, og tryk dernæst på
.
• Input Assign
Indgangsnavn og indgangens
tilknyttede lyd/video-jackstik vises på
en liste.
• Sound Field
Indgangsnavn og det valgte lydfelt til
indgangen vises på en liste.
• A/V Sync
Indgangsnavn og forsinkelsen, som er
indstillet for indgangen i "A/V Sync"menuen vises på en liste.
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparater,
som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT
Med DIGITAL MEDIA PORT kan du få lyd/
billeder fra en bærbar lydkilde eller computer
ved at tilslutte en DIGITAL MEDIA PORTadapter.
Tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere varierer for hvert område.
Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om
tilslutning af DIGITAL MEDIA PORTadapteren, kan du se "Tilslutning af apparater
med digitale lydindgangs-/udgangsjackstik"
(side 30).
Sony tilbyder de følgende DIGITAL MEDIA
PORT-adaptere:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
• TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren er
ekstraudstyr.
Bemærk
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
• Før du kobler DIGITAL MEDIA PORT-adapter
fra, skal du sørge for, at receiveren er slået fra ved
hjælp af fjernbetjeningen.
• Du bør hverken tilslutte eller frakoble DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til/fra receiveren, mens
der er tændt for systemet.
• Billederne bliver også udsendt, afhængigt af
DIGITAL MEDIA PORT-adaptertypen.
60DK
AMP
Ikon
Apparat, som er tilsluttet
DMPORT Der er tilsluttet et andet
apparat end et af følgende.
iPod
Den genkendte iPod-model
er tilsluttet.
Walkman Den genkendte Network
Walkman-model er tilsluttet.
V/v/b,
Network Den genkendte
Client
netværksklient er tilsluttet.
Bluetooth Det genkendte Bluetoothdrev er tilsluttet.
MENU
Mobile
Phone
5
Vælg et nummer, du vil afspille
på apparatet, som er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
6
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
MASTER
VOL
1
Den genkendte mobiltelefon
er tilsluttet.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Music" eller
"
Video", og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "DMPORT1",
"DMPORT2" eller et apparat,
som er tilsluttet DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, og tryk
derefter på
.
61DK
Afspilning
Apparatet, som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren genkendes, og
"DMPORT1" og "DMPORT2" på
skærmen ændres til et ikon med
apparatets navn. Hvis den tilsluttede
adapter ikke kan genkendes, vises
"DMPORT1" eller "DMPORT2" på tvskærmen.
4
Betjening af TDM-iP1/
iP50/TDM-NC1 via
receiverens GUI-menu
Sørg for at "System GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT" (side 64).
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge apparatet, som er
tilsluttet DIGITAL MEDIA PORTadapteren, som du vil bruge til
afspilning, og tryk derefter på
.
Listen over indhold vises.
5
Tryk på V/v/B/b og
for at
vælge nummer eller indhold fra
listen over indhold.
De følgende lister over indhold er kun
eksempler. De kan variere, afhængigt af
hvilke apparater der er tilsluttet
receiveren.
AMP
Ved iPod
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
V/v/b,
OPTIONS
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
MENU
Video Podcast > Episode > Content
1
2
Ved Netværksklient
Tryk på AMP.
Music
Playlista) > Playlist > Track
Tryk på MENU.
Music Libraryb) > Album > Track
Web Radioa) > Station > Program
Menuen vises på tv-skærmen.
3
62DK
Surfin’a) > Albumc) > Track
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Music" eller
"
Video", og tryk derefter på
eller b.
a)
Vises kun, når M-crew Server er tilsluttet.
Vises kun når en anden DLNA-server end
M-crew Server er tilsluttet.
c)
Vises som "Genre", "Artist" eller "Album",
afhængigt af indstillingen af "List Mode".
b)
6
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Sådan vælges
afspilningstilstand
Afspil de numre, du vil lytte til
ved at følge trinnene, beskrevet
i "Betjening af TDM-iP1/iP50/
TDM-NC1 via receiverens GUImenu" (side 62).
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den
afspilningstilstand, du ønsker
fra følgende.
x Shuffle (Kun TDM-iP1/iP50)
Afspiller alle numrene i tilfældig rækkefølge.
• Off
Deaktiverer shuffle-funktionen.
• Albums
Afspiller alle numrene på et album i tilfældig
rækkefølge.
• Songs
Afspiller alle numrene i "Songs" i tilfældig
rækkefølge.
Vælger en række numre til afspilning.
• Genre
Afspiller numre i den valgte genre.
• Artist
Afspiller numre af den valgte kunstner.
• Album
Afspiller numre på det valgte album.
DIGITAL MEDIA PORTmeddelelsesliste
Meddelelse vises Forklaring
No Adapter
Adapteren er ikke tilsluttet.
No Device
Ingen enhed er sluttet til
adapteren.
No Audio
Der blev ikke fundet nogen
lydfil.
Loading
Dataene bliver indlæst.
No Server*
Der er ingen tilsluttet server.
No Track*
Der blev ikke fundet noget
lydspor/nummer.
No Item
Der blev ikke fundet nogen
post.
Connecting*
Forbinder til serveren.
Configuring*
Netværket bliver klargjort.
Warning*
Kontrollér DIGITAL
MEDIA PORT-adapterens
display.
Party Mode*
Enheden er p.t. i partyindstilling "Guest".
Searching*
Søger i serveren.
x Repeat (Kun TDM-iP1/iP50)
Gentager afspilningen af ét eller alle numre.
• Off
Deaktiverer repeat-funktionen.
• One
Gentager afspilningen af ét nummer.
• All
Gentager afspilningen af alle numrene.
Afspilning
1
x List Mode (Kun TDM-NC1)
* kun TDM-NC1.
x Audiobook Speed (Kun TDMiP50)
Vælger visningshastigheden for Audiobook.
• Low
Sænker visningshastigheden.
• Normal
Indstiller visningshastigheden til standard.
• High
Øger visningshastigheden.
63DK
Sådan ændres
betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT
Du kan ændre betjeningsskærmen via GUImenuen. DMPORT Control-tilstanden
understøttes af DIGITAL MEDIA PORTadaptere ligesom TDM-iP1/iP50, TDM-NC1.
Denne tilstand understøttes ikke af andre
adaptere.
1
2
Tryk gentagne gange på V/v på
" Music" eller "
Video"skærmen for at vælge den
DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
du ønsker, og tryk derefter på
eller b.
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"DMPORT Control", og tryk
derefter på
.
Hvis "DMPORT Control" ikke bliver vist,
bedes du se brugsanvisningen, der fulgte
med apparatet, for at få oplysninger om
betjeningen af dette apparat.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den tilstand, du
ønsker, og tryk derefter på
.
Du kan vælge følgende tilstande i denne
menu:
• System GUI
Denne tilstand er beregnet til TDM-iP1/
iP50 og TDM-NC1. Sporlisten vil blive
vist på receiverens GUI-skærm. Du kan
vælge et ønsket nummer og afspille det
på hver GUI-skærm.
• Adapter GUI
Denne tilstand er beregnet til TDM-iP1/
iP50 og TDM-NC1. Adaptermenuen vil
blive vist på tv-skærmen.
• iPod
Denne tilstand kan kun vælges, når
TDM-iP1/iP50 er tilsluttet.
64DK
Sådan betjenes TDM-iP1/iP50
eller TDM-NC1 ved hjælp af
adapter-menuen
Sørg for, at "Adapter GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT".
Få detaljerede oplysninger om betjeningen af
adapteren i adapter-GUI-menuen i
brugsanvisningen, der fulgte med den adapter,
du anvender.
Sådan betjenes TDM-iP1/iP50
ved hjælp af iPod-menuen
Sørg for at "iPod" er valgt i trin 4 i "Sådan
ændres betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT".
For at få oplysninger om betjening af iPod skal
du se brugsanvisningen, der fulgte med din
iPod.
Sådan stiller du automatisk ind
på en station (Auto Tuning)
Tuning
Lytning til FM/AM-radio
Tip
Tuningskalaen til direkte tuning vises herunder.
• FM-bånd 100 kHz (USA/Canada-model)
50 kHz (europæisk model)
• AM-bånd 10 kHz* (USA/Canada-model)
9 kHz (europæisk model)
* AM-tuningskalaen kan ændres (side 67).
SHIFT
AMP
Talknapper
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
FM eller AM-menulisten kommer frem
på tv-skærmen.
4
Tryk på V/v for at vælge "Auto
Tuning", og tryk derefter på
.
5
Tryk på V/v.
Tryk på V for at søge fra lav til høj, og
tryk på v for at søge fra høj til lav.
Receiveren stopper stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Hvis FM-stereomodtagningen
er dårlig
1 Stil ind på den station, som du ønsker,
V/v/B/b,
at lytte til via Auto Tuning, Direct Tuning
(side 66), eller vælg den
forudindstillede station, du ønsker
(side 68).
2 Tryk på OPTIONS.
OPTIONS
Valgmenuen vises.
3 Tryk på V/v for at vælge "FM Mode", og
MENU
tryk derefter på
.
4 Tryk på V/v for at vælge "MONO", og
tryk derefter på
.
65DK
Tuning
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser med
den indbyggede tuner. Inden du begynder at
lytte, skal du forvisse dig om, at du har sluttet
FM- og AM-antennerne til receiveren
(side 43).
1
Sådan stiller du direkte ind på
en station (Direct Tuning)
Indtast frekvensen på en station direkte med
talknapperne.
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Sådan modtager du RDSudsendelser (kun europæisk
model)
Denne receiver giver dig også mulighed for at
anvende RDS (Radio Data System), hvormed
radiostationer kan sende ekstra informationer
sammen med det ordinære programsignal. Det
er muligt at få vist RDS-information.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Vælg en station, du vil lytte til på
FM-båndet via Auto Tuning
(side 65) eller Direct Tuning.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
Når du stiller ind på en station, som udbyder
RDS-tjenester, vises Program Service Name
og Program Type på tv-skærmen.
4
Tryk på V/v for at vælge "Direct
Tuning", og tryk derefter på
.
Programtype- Beskrivelse
indikering
5
Tryk på SHIFT, indtast
frekvensen via talknapperne,
og tryk derefter på
.
Tryk på MENU.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
*Tryk på talknappen 0, hvis du bruger den
europæiske model.
Tip
Indstil retningen på AM-rammeantennen, hvis
du lytter til en AM-station, så den optimale
modtagelse opnås.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station
"– – – .– – MHz" vises, og displayet vender
dermed tilbage til den aktuelle frekvens.
Bekræft, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, gentages trin 5. Hvis det
stadig ikke er muligt at stille ind på en station,
er det, fordi frekvensen ikke anvendes i dit
område.
News
Nyhedsprogrammer
Current Affairs
Aktualitetsprogrammer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
Information
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inklusive
forbrugeranliggender og helseråd
Sport
Sportsprogrammer
Education
Undervisningsprogrammer som
for eksempel "how-to" og
rådgivningsprogrammer
Drama
Radiospil og føljetoner
Cultures
Programmer om national og
regional kultur som for eksempel
sprog og sociale anliggender
Science
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
Varied Speech
Andre typer programmer, som for
eksempel interviews med kendte
personer, panelspil og komedier
Pop Music
Programmer med popmusik
Rock Music
Programmer med rockmusik
Easy Listening
Easy listening
Light Classics M Instrumental, vokal og kormusik
Serious Classics Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
66DK
Programtype- Beskrivelse
indikering
Other Music
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, for eksempel rhythm
& blues og reggae
Weather & Metr Vejrudsigt
Finance
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
Social Affairs
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
Religion
Programmer med religiøst
indhold
Phone In
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
Sådan ændres AMtuningskalaen
(Kun USA/Canada-model)
Du kan ændre AM-tuningskalaen til enten
9 kHz eller 10 kHz på receiveren.
POWER
TUNING MODE
Travel & Touring Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programmer om rekreative
aktiviteter, som for eksempel
havebrug, fiskeri, madlavning
osv.
Jazz Music
Jazz-programmer
Country Music
Countrymusik-programmer
National Music Programmer med popmusik fra et
bestemt land/område
Oldies Music
Programmer med gamle hitnumre
Folk Music
Programmer med folkemusik
Documentary
Undersøgende programmer
None
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
Bemærk
• RDS kan kun bruges med FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer sender RDS-tjenesten, og de
sender heller ikke den samme type tjeneste. Forhør
dig hos de lokale radiostationer, hvis du ikke er
bekendt med, hvilke RDS-tjenester, der sendes i dit
område.
• Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet på korrekt vis, eller hvis
signalstyrken er svag.
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"Alarm-Alarm!" blinke på displayet.
Tuning
Children’s Progs Programmer for børn
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDStjeneste, vil "No XX" (som for eksempel "No
Clock Time") vises på displayet.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed, med hvilken den sendes fra
stationen. Enhver ændring i denne hastighed
afspejles i dataenes visningshastighed.
• RDS-informationen vises kun på denne receivers
display.
1
Tryk på POWER for at slukke for
receiveren.
2
Tryk på POWER på receiveren,
mens du holder TUNING MODE
nede.
3
Ændr den aktuelle AMtuningskala til 9 kHz (eller
10 kHz).
Gentag ovenstående handling for at skifte
tilbage til 10 kHz (eller 9 kHz).
Bemærk
Alle forudindstillede stationer slettes, når du ændrer
tuningskalaen.
67DK
4
Forudindstilling af FM-/
AM-radiostationer
Det er muligt at programmere 30 FM- og 30
AM-stationer som faste stationer i
hukommelsen. Når dette er gjort, kan du nemt
stille ind på de radiostationer, du ofte lytter til.
Tryk på V/v for at vælge et
forvalgsnummer, og tryk
derefter på
.
Stationen gemmes som det valgte
forvalgsnummer.
5
Gentag trin 1 til og med 4, hvis
du vil programmere endnu en
station som fast station.
Du kan gemme stationer som følger:
• AM-bånd: AM1 til AM30
• FM-bånd: FM1 til FM30
AMP
Sådan stilles der ind på
forudindstillede stationer
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
V/v/B/b,
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v for at vælge
nummeret på den ønskede
forudindstillede station.
OPTIONS
MENU
1
Numrene fra 1 til 30 kan benyttes.
Stil ind på den station, der skal
programmeres som fast station
via Auto Tuning (side 65) eller
Direct Tuning (side 66).
Skift FM-modtageindstillingen, hvis FMstereomodtagningen er dårlig (side 65).
2
Navngivning af forudindstillede
stationer (Name Input)
1
På "
FM" eller "
AM"skærmen skal du trykke på V/v
for at vælge nummeret, som du
har gemt stationen på, og som
du vil navngive.
2
Tryk på OPTIONS.
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
68DK
Tryk på V/v for at vælge
"Memory", og tryk derefter på
.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Name Input", og tryk
derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
Tryk på V/v/B/b for at vælge ét
tegn ad gangen, og tryk
dernæst på
.
5
Tryk på V/v/B/b for at vælge
"Finish", og tryk derefter på
(Kun USA/Canada-model)
Du kan lytte til XM-radio og SIRIUSsatellitradio ved at tilslutte en satellittuner,
som ikke medfølger receiveren.
XM Radiotjeneste
Tuning
4
Lytning til satellitradio
.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af
navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Om XM-radio
XM er Nordamerikas satellitradioselskab
nummer 1, som tilbyder et ekstraordinært
udvalg af reklamefri musik plus det bedste
inden for professionel sport, nyheder,
talkshows, komik, børne- og
underholdningsprogrammer, som udsendes i
usædvanlig god digitallydkvalitet fra kyst til
kyst. Kunder i USA kan besøge xmradio.com
eller ringe til XM Listener Care på 1-800XMRADIO (1-800-967-2346). Kunder i
Canada kan besøge xmradio.ca eller ringe til
XM Listener Care på 1-877-GETXMSR (1877-438-9677).
XM Ready® Juridisk
Månedligt XM -serviceabonnement sælges
separat. XM Mini-Tuner og Home Dock
kræves (begge sælges separat) for at modtage
XM-tjenesten. Det er forbudt at kopiere,
ændre, adskille, plagiere, hacke, manipulere
eller på anden vis gøre nogen teknologi eller
software tilgængelig, som findes i receivere,
som er kompatible med XMsatelliradiosystemet. Der kan pålægges
installationsomkostninger og andre afgifter og
skatter, deriblandt et engangsbeløb i
forbindelse med aktivering. Alle afgifter og al
programmering kan ændres. Kanaler med høj
forekomst af grov sprogbrug er mærket med
XL. Kanalblokering er mulig med XMradiomodtagere. Ring på 1-800-XMRADIO
(indbyggere i USA) og 1-877-GETXMSR
(indbyggere i Canada). Kun tilgængelig i de 48
tilstødende Forenede Stater og Canada. ©2008
fortsættes
69DK
XM Satellite Radio Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
XM Ready® Abonnement
Når først du har installeret XM Mini-Tuner
Home Dock, indsat XM-minituneren, sluttet
XM-Minit-Tuner Home Dock til dit XM
Ready®-lydsystem og installeret antennen, er
du klar til at tegne abonnement og begynde at
modtage XM-programmer. Du kan finde dit 8tegns XM-radio-id tre steder: På XMminituneren, på indpakningen til XMMiniTuner og på XM-kanal 0. Gem nedenstående
radio-id til senere brug.
ssssssss
Bemærk
XM-radio-id'et benytter ikke tegnene "I", "O", "S"
eller "F".
Aktivér din XM-satellitradiotjeneste i USA
online på http://activate.xmradio.com, eller
ring på 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346).
Aktivér din XM-satelliteradiotjeneste i
Canada online på http://activate.xmradio.ca,
eller ring på 1-877-GETXMSR (1-877-4389677). Du skal bruge et kreditkort. XM sender
et signal fra satellitterne for at aktivere hele
rækken af kanaler. Aktiveringen tager normalt
10-15 minutter, men i travle perioder kan du
være nødsaget til at holde dit XM Readylydsystem kørende i op til en time. Du er
færdig, når du har adgang til hele rækken af
kanaler på dit XM Ready-lydsystem.
70DK
SIRIUS-satellitradiotjeneste
SIRIUS Satellitradio: The Best
Radio On Radio
SIRIUS giver dig al din
yndlingsunderholdning, inklusive 100 %
reklamefri musik, uovertruffen sportsdækning,
ucensureret tale og komik,
verdensklasseunderholdning, nyheder,
vejrudsigt m.m. i din bil, dit hjem eller på
kontoret. Sirius er tilgængeligt i USA for
abonnenter med adresse i det kontinentale
USA, og i Canada for abonnenter med adresse i
Canada. Der kræves abonnement og en
kompatibel SiriusConnect-Home Tuner med
antenne, som sælges separat. SIRIUSprogrammering kan blive ændret. Besøg
sirius.com eller siriuscanada.ca for at få de mest
opdaterede kanaler og produktoplysninger.
"
SIRIUS" og SIRIUS-hundelogoet og
relaterede mærker er varemærker tilhørende
SIRIUS Satellite Radio Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Sådan tegner du abonnement
på SIRIUS-satellitradio
Køb og tilslut en SiriusConnect-Home Tuner
til dit Sirius Ready-lydsystem.
Så er du klar til at aktivere og abonnere på
Sirius ved enten at ringe på 1.888.539.SIRIUS
(7474) eller ved at logge på sirius.com (USA),
siriuscanada.ca (Canada). Så nemt er det.
Sådan tilsluttes en
satellitradiotuner
SIRIUS-jackstik
Forberedelse til at lytte til
satellitradio
XM-jackstik
AMP
Tuning
V/v/b,
OPTIONS
Sådan tilsluttes der til XMjackstikket
MENU
Slut XM Mini-Tuner og Home Dock til
XMjackstikket, før systemet betjenes.
Bemærk
Flyt din antenne rundt til flere forskellige
vinduesplaceringer i dit hjem for at finde ud af, hvor
modtagelsen er bedst. Så er du sikret den bedste
modtagelse af XMs satellitsignal. De fleste XMkunder placerer antennen i et sydvendt vindue med
fri udsigt til himlen.
Sådan tilsluttes der til SIRIUSjackstikket
Tilslut SiriusConnect Home tuner. Når du
anvender SiriusConnect Home tuner sammen
med denne receiver, skal du sørge for at
tilslutte vekselstrømsadapteren, som leveres
med tuneren til en stikkontakt i væggen.
Hold SiriusConnect Home tuner, antenne og
vekselstrømsadapteren på god afstand af
højttalerledningerne og netledningen for at
undgå opsamling af støj.
Kontrol af id-nummer
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
fortsættes
71DK
4
Tryk på V/v for at vælge "ALL",
og tryk derefter på
eller b.
Når Preset Mode-skærmen vises, skal du
ændre tuningindstillingen til "Category
Mode", vælg derefter "ALL". Tryk på
OPTIONS, og tryk derefter gentagne
gange på V/v for at vælge "Category
Mode".
5
Tryk på V/v for at vælge kanal 0,
og tryk derefter på
.
6
Kontrollér XM Radio ID eller
Sirius ID på tv-skærmen, og
skriv det på linjen herunder.
XM Radio ID:_____________________
Sirius ID:_________________________
Du kan også kontrollere XM Radio ID og
Sirius ID via receiverens display.
Kontrol af modtageforhold
(Antenna Aiming)
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Antenna Aiming", og
tryk derefter på
.
Skærmen Antenna Aiming vises.
72DK
6
Juster antenneretningen, mens
du kontrollerer kvaliteten af
modtagelsen for at opnå den
bedste modtagelse.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
4
Sådan vælges en
satellitradiokanal
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge kategorien, og tryk
derefter på
.
AMP
6
Tryk på V/v for at vælge kanal,
og tryk derefter på
.
Den valgte kanal modtages.
Kanaloplysningerne vises på tv-skærmen.
V/v/b,
Bemærk
OPTIONS
Når du vælger en kanal i "Category Mode" er den
kanal, du vælger muligvis ikke fra den kategori, du
ønsker. Det skyldes, at en kanal kan høre under mere
end én kategori.
MENU
Sådan vælges en kanal efter
kategori (Category Mode)
Valg af en kanal ved at indtaste
kanalnummeret direkte (Direct
Tuning)
1
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
2
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på OPTIONS.
Tryk på MENU.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
Du kan vælge en kanal fra én kategori eller fra
alle kategorierne.
Valgmenuen vises.
5
Tryk på V/v for at vælge "Direct
Tuning", og tryk derefter på
.
fortsættes
73DK
Tuning
• ALL: Du kan vælge en kanal fra alle
kategorierne.
• (navn på kategori): Du kan vælge en
kanal fra én kategori.
Tryk på OPTIONS, og tryk dernæst
gentagne gange på V/v når "Preset
Mode"-skærmen vises for at vælge
"Category Mode".
6
7
Brug talknapperne til at
indtaste kanalnummeret.
Tryk på
.
Forudindstilling af
satellitradiokanaler
Den valgte kanal indstilles.
Du kan vælge de kanaler, du ønsker, direkte
ved at forudindstille dem via forvalgsnumrene.
Du kan forudindstille op til 30 XM
radiokanaler og 30 SIRIUS
satellitradiokanaler.
AMP
V/v/b,
OPTIONS
MENU
1
Vælg en kanal via Category
Mode (side 73) eller Direct
Tuning (side 73).
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"Memory", og tryk derefter på
.
Skærmen med forvalgsnumre vises.
74DK
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det forvalgsnummer,
du vil benytte til den
forudindstillede kanal, og tryk
derefter på
.
5
Gentag trin 1 til og med 4, hvis
du vil forudindstille endnu en
kanal.
(Parental Lock) (Kun SIRIUS)
Du kan spærre adgangen til bestemte kanaler
via din egen låsekode. Låsekoden er som
standard indstillet til "0000".
Ændr låsekoden, før du benytter denne
funktion for første gang. Se "Sådan ændres
låsekoden (Lock Code)" (side 76).
Du kan gemme kanaler fra 1 til 30.
Sådan vælges forudindstillede
kanaler
1
Talknapper
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
4
V/v/b,
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
XM" eller
"
SIRIUS", og tryk derefter på
eller b.
RETURN/
EXIT O
Tryk på V/v for at vælge
forvalgsnummeret på
forvalgslisten, og tryk derefter
på
.
1
Vælg en kanal, du vil låse via
Category Mode (side 73) eller
Direct Tuning (side 73).
2
Tryk på OPTIONS.
Du kan vælge gemte kanaler fra 1 til 30.
Bemærk
• De kanaloplysninger, som du har indstillet, kan
muligvis blive ændret, hvis XM Satellite Radio
Inc. eller SIRIUS Satellite Radio Inc. ændrer deres
kanal-programmering.
• Tryk på OPTIONS, og tryk dernæst på V/v når
"Category Mode"-skærmen vises for at vælge
"Preset Mode".
OPTIONS
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"Parental Lock", og tryk
derefter på
eller b.
fortsættes
75DK
Tuning
Forudindstillede kanaler fra 1 til 30 er
tilgængelige, og der er indstillet en
standardkanal på alle de forudindstillede
kanaler, når du køber receiveren.
Den valgte kanal registreres som den
forudindstillede kanal, du valgt på trin 1.
Spærring af adgang til
bestemt kanaler
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "ON", og tryk derefter
på
.
2 Brug talknapperne til at indtaste din
firecifrede låsekode.
Kanalen indstilles.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
5
Brug talknapperne til at
indtaste din firecifrede
låsekode.
"The channel has been locked." vises, og
Parental Lock indstilles.
Gå tilbage til trin 2 ved at trykke på
RETURN/EXIT O, og gentag
proceduren ovenfor fra trin 2 for at slette
de tal, du har indtastet.
Sådan ændres låsekoden (Lock
Code)
1 Vælg den kanal, du vil ændre
låsekoden for, via Category Mode
(side 73) eller Direct Tuning (side 73).
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk på V/v for at vælge "Lock Code",
og tryk derefter på
.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
4 Brug talknapperne til at indtaste din
firecifrede låsekode.
"Enter a new lock code." vises.
5 Brug talknapperne til at indtaste en ny
firecifret låsekode.
"To confirm, enter your new lock code
again." vises.
6 Brug talknapperne til at indtaste den
nye låsekode igen.
"The lock code has been changed." vises.
Sådan lytter du til de låste
kanaler
1 Vælg den låste kanal, som du vil lytte
til, via Category Mode (side 73) eller
Direct Tuning (side 73).
"The channel is locked. Enter your 4-digit
lock code." vises.
76DK
Sådan annulleres Parental Lock
1 Vælg den kanal, du vil låse op, via
Category Mode (side 73) eller Direct
Tuning (side 73).
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk på V/v for at vælge "Parental
Lock", og tryk derefter på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "OFF", og tryk derefter på
"Enter your 4-digit lock code." vises.
.
5 Brug talknapperne til at indtaste din
firecifrede låsekode.
"The channel has been unlocked." vises, og
kanalen er blevet låst op.
Bemærk
• Når du vælger en kanal via Category Mode,
springes låste kanaler over.
• Når receiveren nulstilles til fabriksindstillingerne,
nulstilles låsekoden til standard (0000), men
Parental Lock-indstillingerne fjernes ikke.
• Du kan ikke forudindstille låste kanaler. Hvis du
indstiller Parental Lock for en forudindstillet kanal,
nulstilles forvalgsoplysningerne for den kanal til
standard.
• Du kan ikke indstille Parental Lock for kanal 0
eller kanal 184.
Meddelelsesliste
SIRIUS Meddelelsesliste for satellitradio
Meddelelse
vises
Forklaring
Udbedring
Antenna Error
Antennen er ikke tilsluttet ordentligt.
Kontrollér forbindelsen mellem SiriusConnect
Home tuner og antennen.
Acquiring Signal Modtagerforholdet er ikke godt.
Call 888-539SIRI
Du abonnerer ikke på den valgte kanal. —
Check Sirius
Tuner
SiriusConnect Home tuner er ikke
tilsluttet ordentligt.
Kontrollér alle tilslutningerne, og tænd for
systemet igen. Kontrollér også at
vekselstrømsadapteren, som leveres sammen med
SiriusConnect Home tuner, er tilsluttet en
stikkontakt i væggen.
Invalid Channel
Du har indtastet et ugyldigt
kanalnummer.
Den kanal, som skal indstilles, er blevet annulleret
grundet ændringer i radiotjenesten, eller
modtageforholdet er ikke godt.
Locked
Channel
Den valgte kanal er låst.
—
Subscription
Updated
Abonnementsoplysningerne er blevet
opdateret.
—
Updating
Channels
xx%
Completed
(xx står for
heltal)
Kanaloplysningerne opdateres.
—
Firmware
Updating
SiriusConnect Home tuner-firmwaren
opdateres.
—
–––––
Der er ingen tekstoplysninger på
kanalen.
Dette er ikke en fejl. Tekstoplysningerne vises
muligvis ikke, afhængigt af systemets tilstand,
f.eks. lige efter systemet har modtaget en kanal.
XM-radiomeddelelsesliste
Meddelelse
vises
Forklaring
Udbedring
Check Antenna
XM-antennen er ikke tilsluttet XM
Mini-Tuner Dock, eller XMantennekablet er beskadiget.
Kontrollér, at XM-antennen er korrekt forbundet
til XM Mini-Tuner Dock, og kontrollér
antennekablet for skader.
Udskift XM-antennen, hvis kablet er beskadiget.
fortsættes
77DK
Tuning
Prøv at flytte antennen til en anden placering. Se
instruktionerne, som leveres sammen med
SiriusConnect Home tuner for at få detaljer om
antenneplacering.
Meddelelse
vises
Forklaring
Udbedring
CH Unauthorized Du vælger en XM-kanal, som er
blokeret, eller som ikke kan modtages
med din XM-abonnementspakke.
Se den nyeste kanalguide på www.xmradio.com
for at se den aktuelle liste over kanaler.
Besøg www.xmradio.com, eller kontakt XM
Satellite Radio på 1-800-967-2346 for at få
oplysninger om modtagelse af denne kanal.
No Signal
XM Mini-Tuner modtager ikke XMsatellitsignalet. Der er muligvis noget,
der blokerer XM-antennens bane til
satellitterne, eller antennen peger ikke i
den rigtige retning.
Kontrollér for forhindringer, og flyt XM-antennen
for at opnå bedre signalmodtagelse. Brug Antenna
Aiming-funktionen til at optimere
antenneplaceringen (side 72).
Se oplysningerne, som leveres sammen med XM
Mini-Tuner og Home Dock, for at få oplysninger
om installation af antennen.
Loading
XM Mini-Tuner modtager lyd- eller
programinformation fra XMsatellitsignalet. Denne besked kan også
forekomme under dårlige XMsignalforhold.
Bemærk, at receiveren muligvis ikke
reagerer på visse knapper, når denne
meddelelse vises.
Denne meddelelse bør forsvinde efter få sekunder
under gode signalforhold.
Flyt XM-antennen for at opnå bedre
signalmodtagelse, hvis du ofte får vist denne
meddelelse.
Brug Antenna Aiming-funktionen til at optimere
antenneplaceringen (side 72).
Off Air
Du har valgt en XM-kanal, som ikke
sender i øjeblikket.
Prøv igen senere. Vælg en anden kanal i
mellemtiden.
(mellemrum)––– Der er ikke noget kunstnernavn eller
–
sangtitel tilgængelig for dette valg.
Der kræves ikke nogen handling.
CH Unavailable
Se den nyeste kanalguide på www.xmradio.com
for at se den aktuelle liste over kanaler. Lad nye
radioer og radioer, som ikke har modtaget XM’s
signal i en længere periode, modtage XMsatellitsignalet i mindst 5 minutter, og prøv
derefter at vælge kanalen igen.
Den valgte kanal er ikke tilgængelig.
Kanalen er muligvis blevet flyttet til et
andet kanalnummer.
Denne meddelelse vil muligvis blive vist
på en ny radio eller en radio, som ikke
har modtaget XM's signaler i en længere
periode.
Check XM Tuner XM Mini-Tuner er ikke installeret eller Bekræft, at XM Mini-Tuner sidder ordentligt fast i
sidder ikke ordentligt fast i XM Mini- docken, og kontrollér, at XM Mini-Tuner dockTuner Dock, eller XM Mini-Tuner dock kablet er tilsluttet receiveren.
er ikke tilsluttet receiveren.
78DK
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning med 2-kanals lyd
Du kan ændre udgangslyden til 2-kanals lyd uanset den anvendte softwares optageformater, det
tilsluttede afspilningsapparat eller receiverens lydfeltindstillinger.
Anvendelse af surroundlyd
2CH/
A.DIRECT
Tryk gentagne gange på 2CH/A.DIRECT for at vælge 2-kanals
lydindstillingen for den udgangslyd, du ønsker.
2-kanalstilstand
Effekt
2ch Stereo
Receiveren sender kun lyden fra de venstre/højre fronthøjttalere. Der kommer
ingen lyd fra subwooferen.
2-kanals standardstereokilder går helt uden om lydfeltbehandlingen, og
multikanals surroundformater nedmikses til 2-kanals.
2ch Analog Direct
Du kan skifte den valgte indgangs lyd til 2-kanals analog indgang. Denne
funktion gør det muligt at lytte til højkvalitets analoge kilder.
Når denne funktion anvendes, kan kun lydstyrken og fronthøjttalerbalancen
indstilles.
Bemærk
Der kommer ingen lyd fra subwooferen i 2-kanals
stereoindstilling. For at lytte til 2-kanals stereokilder
med brug af venstre/højre fronthøjttaler og en
subwoofer skal du vælge "A.F.D. Auto".
Når du vælger "A.F.D. Auto" genererer receiveren et
lavfrekvent signal til udsendelse til subwooferen fra
et 2-kanals signal, selv hvis der ikke er noget L.F.E.signal.
79DK
Afspilning med multikanal-surroundlyd
Auto Format Direct (A.F.D.)-indstillingen gør det muligt at lytte til high fidelity-lyd og vælge
dekodningsindstillingen for lytning til en 2-kanals stereolyd som multikanallyd.
AMP
A.F.D.
V/v/b,
MENU
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge den A.F.D.-indstilling, du
ønsker.
A.F.D.-indstilling
Multikanallyd Effekt
efter dekodning
A.F.D. Auto
(Automatisk
detektering)
Forindstiller lyden som den blev optaget/kodet uden at
tilføje nogen surroundeffekter.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre-signaler fra alle
højttalere.
Enhanced Surround
–
Du kan vælge den surroundeffekt, du ønsker. Se "Sådan
indstilles en multikanal-surroundlydeffekt" (side 81) for
at få detaljer angående tilgængelige surroundlydeffekter,
og hvordan de indstilles.
80DK
Sådan indstilles en multikanalsurroundlydeffekt
1
2
Start med at afspille en
lydkilde, du ønsker at lytte til
(CD, DVD osv.).
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings-menulisten kommer frem på tvskærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Surround", og tryk
derefter på
eller b.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Enhanced Sur
Mode", og tryk derefter på
.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
3
4
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den A.F.D. indstilling,
du ønsker, og tryk derefter på
eller b.
A.F.D.-indstilling
Multikanallyd
Effekt
efter dekodning
PLII*
5-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic II-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 5.1 kanaler.
Denne indstilling er ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne indstilling gengive lyd i
5.1-kanals system, for at man kan se videoer med
overspillede eller gamle film.
PLIIx*
7-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic IIx-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2- eller 5.1-kanals format, dekodes til 7.1
kanaler. Denne indstilling er ideel til film, som er kodet i
Dolby Surround. Derudover kan denne indstilling
gengive lyd i 7.1-kanals system, for at man kan se
videoer med overspillede eller gamle film.
Neo:6 Cinema
7-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Cinema-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanalsformat, dekodes til 7 kanaler.
Neo:6 Music
7-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Music-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanalsformat, dekodes til 7 kanaler.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder
som for eksempel CD'er.
Neural-THX
7-kanals signaler
Den næste generation af Neural-THX® Surround. Ud
over stereoforbedringsbehandling og ren 5.1
surroundlyd kan den nu afspille fuldt 360° 7.1
surroundlydbillede fra Neural-THX® Surround-kodet
indhold.
* Du kan vælge "PLII", når der ikke er nogen bagsurroundhøjttaler i Speaker Pattern-menuen, eller du kan
vælge "PLIIx" når der er en bagsurroundhøjttaler. Du kan ikke vælge begge indstillinger samtidig.
fortsættes
81DK
Anvendelse af surroundlyd
Menuen for surroundlydeffekter vises.
Bemærk
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
mere end 48 kHz.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på over 48 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under DTS 96/24signalmodtagning, vil signalet kun blive afspillet
ved 48 kHz.
• Starten af lydstrømmen vil muligvis falde ud, når
Neural-THX-behandlingen slås til eller fra.
Tips
• Vi anbefaler normalvis "A.F.D. Auto".
• Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware osv. ved at se på logoet på emballagen.
• Dolby Pro Logic IIx-dekodning kan anvendes, når
2 kanal- eller 5.1 kanal-signaler modtages.
• Neural-THX kan anvendes, når 2 kanals eller
5.1 kanals signaler modtages.
82DK
Anvendelse af surroundeffekt til musik
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne bringer en spændende og kraftig lyd som i en koncertsal
lige ind i din stue.
Tryk gentagne gange på MUSIC for at vælge den surroundeffekt, du vil have
til musik.
Lydfelt
Effekt
D.Concert Hall A
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en stor lydscene, der bliver skabt af reflektering.
D.Concert Hall B
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en resonansgivende og unik genlydende klang.
Jazz Club
Gengiver akustikken for en jazzklub.
Live Concert
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Stadium
Gengiver fornemmelsen af et friluftsstadion.
Sports
Gengiver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
Portable Audio
Gengiver et klart, fremhævet lydbillede fra dit bærbare lydapparat. Denne
indstilling er ideel til MP3 og anden komprimeret musik.
fortsættes
83DK
Anvendelse af surroundlyd
MUSIC
Sådan lytter du til musik gennem hovedtelefoner, tilsluttet
receiveren
Lydfelt
Effekt
Headphone (2ch)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når der
er valgt "2ch Stereo"-indstilling eller A.F.D.-indstilling. 2-kanals
standardstereokilder går helt uden om lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformater nedmikses til 2 kanaler.
Headphone Theater DCS
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når
lydfeltet er valgt til film/musik. Det gør det muligt at opleve en biograflignende
atmosfære, mens du lytter gennem et par hovedtelefoner.
Headphone (Direct)
Udsender de analoge signaler uden behandling af tonen, lydfeltet osv.
Headphone (Multi)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når
multikanal-indgangen er valgt. Udsender front-analogsignalerne fra MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MUSIC
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
Bemærk
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når
multikanal-indgangen er valgt.
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når der
modtages DTS-HD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når der
modtages Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 96 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under DTS 96/24signalmodtagning, vil signalet kun blive afspillet
ved 48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på over 48 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Når et af lydfelterne for musik er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE" i Speakerindstillingsmenuen. Lyden vil imidlertid blive
sendt ud fra subwooferen, hvis det digitale
indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler, eller
hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet til
"SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
84DK
Anvendelse af surroundeffekt til film
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne bringer en spændende og kraftig lyd som i en biograf lige
ind i din stue.
Tryk gentagne gange på MOVIE for at vælge den surroundeffekt, du vil have
for film.
Lydfelt
Effekt
Cinema Studio EX A
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment "Cary Grant
Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en standardindstilling, som er
glimrende til næsten enhver type film.
Cinema Studio EX B
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment "Kim Novak
Theater" filmproduktionsstudiet. Denne indstilling er ideel til science-fiction
eller action-film med masser af lydeffekter.
Cinema Studio EX C
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment-ledsagemusikscene. Denne indstilling er ideel til musicals eller film, hvor der er
orkestermusik på lydsporet.
V.Multi Dimension
DCS
Skaber mange virtuelle højttalere fra et enkelt par faktiske surroundhøjttalere.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MOVIE
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
fortsættes
85DK
Anvendelse af surroundlyd
MOVIE
Bemærk
• Lydfelterne for film fungerer ikke når multikanalindgangen er valgt.
• Lydfelterne for film fungerer ikke, når der
modtages DTS-HD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
• Lydfelterne for film fungerer ikke, når der
modtages Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 96 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under DTS 96/24signalmodtagning, vil signalet kun blive afspillet
ved 48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på over 48 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• De effekter, som frembringes af de virtuelle
højttalere, kan medføre øget støj i
afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, som benytter sig af de
virtuelle højttalere, vil du ikke være i stand til at
høre nogen lyd direkte fra surroundhøjttalerne.
Tips
• Lydfelter med DCS-mærker anvender DCSteknologi. Se "Ordforklaring" (side 143).
• Når lydfeltets DCS-mærke er valgt, vil Digital
Cinema Sound-indikatoren begynde at lyse på
displayet.
86DK
Digitale lydformater, som understøttes af receiveren
De digitale lydformater, som denne receiver kan dekode, afhænger af de tilsluttede apparaters
digitale indgangsjackstik.
Denne receiver understøtter de følgende lydformater.
Lydformat
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
5.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
Dolby Digital
Anvendelse af surroundlyd
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
fortsættes
87DK
Lydformat
DSD
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
a)
Multikanals lineær PCM a)
a)Lydsignaler bliver udsendt i et andet format, hvis afspilningsapparater ikke svarer til formatet. Vi henviser til
afspilningsapparatets brugsanvisning for detaljer.
b)Signaler med en samplingfrekvens på over 96 kHz bliver altid afspillet ved enten 96 kHz eller 88,2 kHz.
88DK
Brug af Multi-zone-funktioner
Hvad kan Multi-zonefunktionen bruges til?
Du kan se billeder og høre lyd fra et apparat,
som er sluttet til receiveren i en anden zone
(zone 2 eller zone 3) end hovedzonen. Du kan
for eksempel se DVD i hovedzonen og lytte til
CD i zone 2 eller zone 3.
Hvis du anvender en IR-repeater (medfølger
ikke), kan du betjene både et apparat i
hovedzonen og en Sony-receiver i zone 2 eller
zone 3 fra zone 2 eller zone 3.
Brug af Multi-zone-funktioner
Sådan betjenes receiveren fra
zone 2 eller 3
Det er muligt at betjene receiveren uden at
rette fjernbetjeningen mod receiverens IRrepeater, hvis du sætter en IR-repeater
(medfølger ikke) til IR REMOTE-jackstikket.
Anvend en IR-repeater, når du installerer
receiveren på et sted, hvor signaler fra
fjernbetjeningen ikke kan nå frem.
89DK
Sådan laves en multi-zone-tilslutning
1:Zone 2-tilslutninger
1 Udsender lyd fra højttalere i zone 2 via SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne på receiveren.
Hovedzone
Zone 2
STR-DA5400ES
tv
skærm
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
RM-AAP027
SURROUND BACK
SPEAKERS
2 Udsender lyden fra højttalerne i zone 2 ved hjælp af receiveren og
en anden forstærker.
Hovedzone
Zone 2
B
tv
skærm
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP027
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
* Du kan også forbinde til COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT-jackstikket.
90DK
2:Zone 3-tilslutninger
Hovedrum
Zone 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
RM-AAP027
Brug af Multi-zone-funktioner
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
91DK
Sådan laves en zone 2-konfiguration via ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45jackstikket)
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45-jackstikket) bruges kun til brugerdefineret installation af en
kvalificeret person.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45-jackstikket) er et jackstik, der sender et kildevideosignal til
komponentvideoindgangen for zone 2. Henvend dig til din forhandler for at få detaljer.
Bemærk
Dette jackstik er ikke beregnet til en Ethernet-LAN-forbindelse.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45-jackstik) tilslutning
RJ45 benene i hanstikket benytter T568B-standarden.
Se illustrationen nedenfor.
Zone 2
Component Video Balun
CAV-CVB1
Tvskærm
CAT5-kabel
Komponentvideokabel
ZONE 2 VIDEO OUT
(RJ45-jackstik)
Bemærk
CAV-CVB1 (Component Video Balun) skal anvendes. Andre typer medfører problemer og kan annullere
garantien.
92DK
RJ45 Videoben
RJ45 benene i hanstikket benytter T568B-standarden.
Se illustrationen nedenfor.
Ben
Farve på ledning
A Ben 1
BLUE/Pb (R)
Hvid/orange
B Ben 2
BLUE/Pb (T)
Orange
C Ben 3
GREEN/Y (R)
Hvid/grøn
D Ben 4
GND
Blå
E Ben 5
+11V
Hvid/blå
F Ben 6
GREEN/Y (T)
Grøn
G Ben 7
RED/Pr (R)
Hvid/brun
H Ben 8
RED/Pr (T)
Brun
Brug af Multi-zone-funktioner
CAT5-kabel
Kontrollér, at CAT5-ledningstilslutningen er korrekt.
Anvend Category 5e eller Category 6-kabel.
RJ45-stik
CAT5-kabel
RJ45-stik
Farve på ledning
Ben nr.
Hvid/orange
Orange
Hvid/grøn
Blå
Hvid/blå
Grøn
Hvid/brun
Brun
1
2
3
4
5
6
7
8
Hvid/orange
Orange
Hvid/grøn
Blå
Hvid/blå
Grøn
Hvid/brun
Brun
1
2
3
4
5
6
7
8
93DK
Indstilling af højttalerne i
zone 2
Når højttalerne i zone 2 er forbundet til
receiverens SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutninger (side 90), skal du
indstille den valgte lyd i zone 2 til at blive
udsendt fra højttalerne, som er forbundet til
SURROUND BACK SPEAKERStilslutningerne.
AMP
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
5
Tryk på V/v for at vælge
"Speaker Pattern" for at vælge
det mønster, der ikke har nogen
bagsurroundhøjttalere.
6
7
Tryk på RETURN/EXIT O.
8
Tryk på V/v for at vælge
"ZONE2", og tryk derefter på
.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Sur Back Assign", og
tryk derefter på
.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
94DK
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
2 Tryk på ZONE.
Ændring af
fjernbetjeningens zoneindstillinger
Fjernbetjeningerne er som standard indstillet
til at blive brugt i zone 2. Hvis du vil bruge
dem i zone 3, skal du ændre fjernbetjeningens
zone-indstilling.
Hovedfjernbetjening
AMP-knappen slukkes, ZONE-knappen
bliver ved med at blinke og SHIFTknappen lyser.
3 Tryk på talknappen 2 for at vælge
zone 2, eller tryk på 3 for at vælge
zone 3, mens ZONE-knappen blinker.
ZONE-knappen begynder at lyse.
4 Tryk på ENT/MEM.
ZONE-knappen blinker to gange, og
fjernbetjeningen skifter til zone 2 eller
zone 3-tilstand.
?/1
RM SET
UP
SHIFT
AMP
ZONE
SET UP.
RM SET UP-knappen blinker, og SHIFTknappen lyser.
2 Tryk på talknappen 2 for at vælge zone
ENT/
MEM
2, eller tryk på 3 for at vælge zone 3,
mens RM SET UP-knappen blinker.
RM SET UP-knappen begynder at lyse.
3 Tryk på ENTER.
Zone 2/Zone 3-fjernbetjening
RM SET
UP
RM SET UP-knappen blinker to gange, og
fjernbetjeningen skifter til zone 2 eller
zone 3-tilstand.
?/1
SHIFT
2, 3
ENTER
På hovedfjernbetjeningen
1 Tryk på ?/1, mens du trykker på RM
SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen blinker.
95DK
Brug af Multi-zone-funktioner
2, 3
På zone 2/zone 3fjernbetjeningen
1 Tryk på ?/1, mens du trykker på RM
Betjening af receiveren
fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening)
De følgende betjeninger er beskrevet for
tilslutning af en IR-repeater og betjening af
receiveren i zone 2 eller zone 3. Anvend denne
receiver i hovedzonen, hvis en IR-repeater
ikke er tilsluttet.
Betjening af receiveren fra
zone 2
1
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver).
2
I tilfælde af illustration 1-2
(side 90) skal du tænde for
forstærkeren i zone 2.
3
Tryk på ZONE.
Fjernbetjeningen skifter til zone 2.
?/1
4
Zone-funktionen aktiveres.
ZONE
5
Inputknapper
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
6
Tryk på V/v for at vælge
" Input", og tryk derefter på
eller b.
7
Tryk på V/v for at vælge den
indgangskilde, du ønsker, og
tryk derefter på
.
For zone 2 udsendes der analoge videoog lydsignaler. Når du vælger SOURCE,
udsendes signalerne fra den aktuelle
indgang i hovedzonen til ZONE 2 OUTjackstikket.
V/v/b,
MENU
8
MASTER
VOL
Tryk på ?/1.
Indstil en passende lydstyrke.
• I tilfælde af illustration 1-1 (side 90)
skal du justere lydstyrken via MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen.
• I tilfælde af illustration 1-2 (side 90)
skal du justere lydstyrken på receiveren
i zone 2.
Sådan afsluttes zone 2betjeningen
Tryk på ?/1 efter at have trykket på ZONE.
96DK
Betjening af receiveren fra
zone 3
1
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver) og
forstærkeren i zone 3.
2
Tryk på ZONE.
• Når der vælges SOURCE, bliver signalindgangene
til MULTI CHANNEL INPUT-jacksstikkene ikke
udsendt fra ZONE 2 OUT eller ZONE 3 OUTjackstikkene, selv når multikanal-indgangen bliver
valgt. De analoge lydsignaler fra den aktuelle
funktion sendes ud.
Fjernbetjeningen skifter til zone 3. Skift
fjernbetjeningens zone-indstilling til
zone 3 på forhånd (side 95).
3
Tryk på ?/1.
Zone-funktionen aktiveres.
4
Brug af Multi-zone-funktioner
Tryk på en af inputknapperne
på fjernbetjeningen for at
vælge de kildesignaler, du vil
udsende.
For zone 3 vil kun analoge lydsignaler
blive sendt ud. Når du vælger SOURCE,
vil signalerne fra den aktuelle indgang
blive sendt ud.
5
Juster til en passende lydstyrke
via receiveren i zone 3.
Sådan afsluttes zone 3betjeningen
Tryk på ?/1 efter at have trykket på ZONE.
Tips
• Selv når denne receiver er i standbytilstand (tryk på
?/1 på fjernbetjeningen for at slukke for denne
receiver), forbliver receiveren i zone 2 eller zone 3
tændt. Tryk på ?/1 og AV ?/1 på
hovedfjernbetjeningen samtidig for at slukke for
samtlige receivere (SYSTEM STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2 eller ZONE 3-jackstikkene. Der sendes
ingen signaler ud fra apparater, som kun er tilsluttet
de digitale indgangsjackstik.
97DK
Sådan anvendes andre
funktioner
Sådan anvendes
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync er kompatibelt med et Sony
tv, Blu-ray Disc/DVD-afspiller, AVforstærker etc., som er udstyret med Kontrol til
HDMI-funktionen.
Ved at tilslutte Sony-apparater, som er
kompatible med "BRAVIA" Sync med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), gøres
betjeningen lettere som nedenfor:
• One-Touch-afspilning: Når du benytter et
apparat til afspilning såsom en DVD/Blu-ray
Disc-afspiller, tændes receiveren og tv'et
automatisk, og der skiftes til det passende
HDMI-input.
• System Audio Control: Når du ser tv, kan du
vælge at udsende lyden fra tv-højttalerne
eller fra højttalerne, som er tilsluttet
receiveren.
• System Power Off: Når du slukker for tv'et,
slukkes der samtidig for receiveren og
tilsluttede apparater.
Kontrol til HDMI er en gensidig
standardkontrolfunktion, som benyttes af
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
til HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Kontrol til HDMI-funktionen
fungerer ikke i følgende
tilfælde:
• Når du tilslutter receiveren til et apparat,
som ikke stemmer overens med Sonys
Kontrol til HDMI-funktion.
• Når du forbinder receiveren og apparater
med andet end en HDMI-forbindelse.
98DK
Vi anbefaler, at du forbinder receiveren til
produkter med "BRAVIA" Sync.
Bemærk
Afhængigt af det tilsluttede apparat virker Kontrol
til HDMI-funktionen muligvis ikke. Se
brugsanvisningen for det tilsluttede apparat.
Forberedelse til "BRAVIA" Sync
For at anvende "BRAVIA" Sync skal du slå
Kontrol til HDMI-funktionen til på både
receiveren og det tilsluttede apparat.
Receiveren understøtter "Kontrol til HDMIEasy Setting"-funktionen.
Når dit tv understøtter "Kontrol
til HDMI-Easy Setting"funktionen
Når du tilslutter et Sony-tv med "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"-funktionen, kan Kontrol
til HDMI-funktionen på receiveren slås til
samtidig ved at slå Kontrol til HDMIfunktionen på tv'et til.
1 Kontrollér, at receiveren, tv'et og
afspilningsapparater er forbundne med
et HDMI-kabel (medfølger ikke). (De
respektive apparater skal være
kompatible med Kontrol til HDMIfunktionen.)
2 Tænd for receiveren, tv'et og
afspilningsapparaterne.
3 Slå Kontrol til HDMI-funktionen på tv'et
til.
Kontrol til HDMI-funktionen på receiveren
og alle de tilsluttede apparater slås til
samtidig. Under konfigurationen vises
"SCANNING" i receiverens displayvindue, og når konfigurationen er afsluttet,
vises "COMPLETE". Vent indtil
konfigurationen er afsluttet.
Se brugsanvisningen til dit tv for at få
oplysninger om konfiguration af tv'et.
Bemærk
• Når du trækker HDMI-kablet ud eller ændrer
forbindelsen, skal du udføre trinnene i "Når dit tv
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy Setting"funktionen" (side 98) eller "Når dit tv ikke
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy Setting"funktionen".
• Når du tildeler apparatets video-input til HDMIinputtet via Input Assign-funktionen, kan du ikke
indstille "Control for HDMI" til "ON".
• Mens "Kontrol til HDMI-Easy Setting" indstilles,
kan du ikke benytte funktioner såsom One-Touchafspilning eller System Audio Control.
• Når du konfigurerer receiveren via "Kontrol til
HDMI-Easy Setting" fra et tv, skal du først tænde
for tv'et, receiveren og afspilningsapparaterne.
• Når du konfigurerer receiveren via "Kontrol til
HDMI-Easy Setting" fra et tv, før du slår "Kontrol
til HDMI-Easy Setting"-funktionen til, skal du slå
Kontrol til HDMI-funktionen til på de apparater,
som ikke er kompatible med "Kontrol til HDMIEasy Setting"-funktionen.
Når dit tv ikke understøtter
"Kontrol til HDMI-Easy Setting"funktionen
Slå Kontrol til HDMI-funktionen på
receiveren og på det tilsluttede apparat til
enkeltvis.
?/1
AMP
HDMI
inputknapper
GUI
MODE
MENU
1 Udfør trinnene, som står i "Når dit tv
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy
Setting"-funktionen" (side 98).
2 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
3 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "HDMI", og tryk derefter på
eller b.
6 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Control for HDMI", og tryk
derefter på
eller b.
fortsættes
99DK
Sådan anvendes andre funktioner
V/v/b,
7 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "ON", og tryk derefter på
.
Receiverens Kontrol til HDMI-funktion er
slået til.
8 Tryk på GUI MODE for at forlade GUImenuen.
Hvis GUI-menuen vises, virker Kontrol til
HDMI-funktionen på
afspilningsapparaterne ikke korrekt.
9 Tryk på en af HDMI-inputknapperne for
at få vist billedet af de
afspilningsapparater, som du vil
indstille Kontrol til HDMI-funktionen for.
10Slå Kontrol til HDMI-funktionen på det
tilsluttede apparat til.
Se brugsanvisningen for det pågældende
apparat for at få oplysninger om
indstillingen af dette.
11Gentag trinnene 9 og 10 for at indstille
Kontrol til HDMI-funktionen og for at få
vist billedet af alle de
afspilningsapparater, du vil anvende.
Afspilning på apparater via onetouch-betjening (One-Touchafspilning)
Ved en enkel handling (one-touch) starter
apparater, som er tilsluttet receiveren via en
HDMI-forbindelse automatisk.
Du kan få lyd/billeder fra tilsluttede apparater.
Afspil på et tilsluttet apparat.
Receiveren og tv'et tændes samtidig, og lyd og
billede udsendes fra receiveren og tv'et.
Bemærk
Afhængigt af tv'et udsendes starten af indholdet
muligvis ikke.
100DK
Udsendelse af tv-lyd fra
højttalerne, som er tilsluttet
receiveren (System Audio
Control)
Du kan få udsendt tv-lyd fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren via en enkel handling.
Afhængigt af indstillingerne for tv'et tændes
og skifter receiveren automatisk til tvfunktionen, når du ser tv.
Tv-lyden udsendes fra højttalerne, som er
tilsluttet receiveren, og lydstyrken for tv'et
sænkes samtidig.
Du kan benytte System Audio Controlfunktionen som følger.
• Lyden fra tv'et udsendes fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren, når du tænder for
receiveren, mens lyden udsendes fra tvhøjttaleren, når receiveren er slukket.
• Du kan justere receiverens lydstyrke, når du
justerer tv'ets lydstyrke.
Du kan også anvende denne funktion via tvmenuen. Se brugsanvisningen til tv'et for
detaljer.
Bemærk
• Når "Control for HDMI" er angivet til "ON", vil
"Audio Out" indstillingerne i HDMIindstillingsmenuen automatisk indstilles afhængigt
af System Audio Control-indstillingerne.
• Når du tilslutter et tv, som ikke har System Audio
Control-funktionen, virker System Audio Controlfunktionen ikke.
• Hvis tv'et tændes, før der tændes for receiveren, går
der et øjeblik, hvor tv-lyden ikke bliver udsendt.
Sådan slukkes receiveren via
tv'et (System Power Off)
Når du slukker for tv'et via power-knappen på
tv'ets fjernbetjening, slukkes receiveren og de
tilsluttede apparater automatisk.
Du kan også bruge receiverens fjernbetjening
til at slukke for tv'et.
AV ?/1
Skift mellem skærmene,
som udsender HDMIvideosignalerne
Når du har to skærme, som er tilsluttet HDMI
OUT A og HDMI OUT B-jackstikkene, kan
du skifte outputtet for disse to skærme via
HDMI OUTPUT-knappen.
TV
?/1
Tv'et, receiveren og de tilsluttede apparater
slukkes.
HDMI
OUTPUT
Bemærk
• Slå sammenkoblingsfunktionen på tv'ets
strømforsyning til, før du anvender System Power
Off-funktionen. Se brugsanvisningen til tv'et for
detaljer.
• Afhængigt af tilstanden slukkes de tilsluttede
apparater muligvis ikke. Se brugsanvisningen til de
tilsluttede apparater for detaljer.
1
Tænd for receiveren og de to
skærme.
2
Tryk på HDMI OUTPUT.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
outputtet som følger:
HDMI A t HDMI B t HDMI A…
Du kan også bruge HDMI OUT-knappen
på receiveren.
101DK
Sådan anvendes andre funktioner
Tryk på TV, og tryk dernæst på
AV ?/1.
Skift mellem digital og
analog lyd
Når du slutter apparater til både de digitale og
analoge lydindgangsjackstik på receiveren,
kan du fastsætte lydindgangsindstillingen til
en af dem eller skifte fra den ene til den anden,
afhængigt af den type materiale du agter at se.
AMP
Inputknapper
2
3
Tryk på AMP.
Tryk gentagne gange på INPUT
MODE for at vælge
lydindgangsindstillingen.
Den valgte lydindgangsindstilling
kommer frem på tv-skærmen.
• Auto
Giver prioritet til digitale lydsignaler,
når der er både digitale og analoge
tilslutninger.
Hvis der ikke er nogen digitale
lydsignaler, vil analoge lydsignaler
blive valgt.
• Analog
Specificerer de analoge lydsignaler,
som sendes til AUDIO IN (L/R)jackstikkene.
Bemærk
• Nogle lydindgangsindstillinger kan måske ikke
indstilles, afhængigt af indgangen.
• Når der er valgt HDMI-input, satellittuner eller
DIGITAL MEDIA PORT-adapter, vil "------"
komme frem på displayet, og du kan ikke vælge
andre indstillinger. Vælg en anden inputtilstand
end HDMI-input, satellittuneren og DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren, og angiv dernæst
lydindgangsindstillingen.
• Når "2ch Analog Direct" anvendes, eller
multikanal er valgt som input, vil lydindgangen
blive indstillet til "Analog". Der kan ikke vælges
andre indstillinger.
INPUT
MODE
1
Tryk på inputknappen.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
102DK
1
Anvendelse af lyd/
billeder fra andre
indgange (Input Assign)
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v for at vælge det
indgangsnavn, du vil tildele.
5
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
6
Tryk på V/v for at vælge "Input
Assign", og tryk derefter på
.
7
Tryk på V/v/B/b for at vælge de
lyd- og/eller videosignaler, som
du vil tildele den indgang, som
du valgte på trin 4, og tryk
derefter på
.
AMP
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
fortsættes
103DK
Sådan anvendes andre funktioner
Det er muligt at gentildele video- og/eller
lydsignaler til en anden indgang.
Eksempel) Forbind OPTICAL OUTjackstikket på DVD-afspilleren til OPTICAL
VIDEO 1 IN-jackstikket på denne receiver,
hvis du kun vil sende digitale, optiske signaler
ind fra DVD-afspilleren.
Forbind komponentvideojackstikket på DVDafspilleren til COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2 eller
COMPONENT VIDEO IN 3-jackstikket på
denne receiver, hvis du vil sende
videosignalerne fra DVD-afspilleren. Tildel
video- og/eller lydsignaler til DVD-/BDindgangsjackstikket ved hjælp af "Input
Assign" i Input-menuen.
Indgangsnavn
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BD
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1
a
a
aa) a
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
b)
b)
b)
b)
b)
ab)
Tildelelige
Video1
videoindgangs- Composite
jackstik
Video2
Composite
Component2
Component3
a
a
a
a
a
a
aa)
a
a
a
a
a)
a
a
a
a
a
a
a)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
a)
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT OPT
–
–
a
a
aa)
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
–
a
–
–
–
–
–
–
–
MD OPT
–
–
a
a
–
–
aa)
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
Tildelelige
Video1
lydindgangs- OPT
jackstik
Video2
OPT
a)
BD COAX
a
a
a
DVD
COAX
a
a
–
aa)
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/
CD COAX
a
a
–
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
a)
Oprindelig
b)
indstilling
Når du tildeler et apparats videoinput til HDMI-inputtet via Input Assign-menuen, konverteres apparatets
videosignaler ikke til HDMI-videosignaler, og de udsendes ikke fra HDMI OUT-jackstikket.
Komponentvideosignaler udsendes fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-jackstikket. I dette tilfælde
er opløsningen for GUI-outputtet angivet til "480p" både for komponentvideoindgang og HDMIvideoindgang.
Bemærk
• Du kan ikke tildele optiske signaler fra en
indgangskilde til de optiske indgangsjackstik på
receiveren, og du kan ikke tildele koaksiale
signaler fra indgangskilden til de koaksiale
indgangsjackstik på receiveren.
• Når du tildeler den digitale lydindgang, skifter
INPUT MODE-indstillingen muligvis automatisk.
104DK
• Det er ikke muligt at gentildele mere end én
HDMI-indgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én digital
lydindgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én
komponentvideoindgang til den samme indgang.
• Når du tildeler en komponentvideoindgang til
HDMI-indgangen, skal du indstille "Control for
HDMI" til "OFF".
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et specificeret tidspunkt.
AMP
Når afbryderautomatikfunktionen er i
brug, lyser "SLEEP" op i receiverens
display-vindue.
Tip
Tryk på SLEEP, hvis du vil bekræfte den
tilbageværende tid, inden receiveren slukker. Den
tilbageværende tid kommer frem på displayet. Hvis
du trykker på SLEEP igen, vil
afbryderautomatikken blive ændret.
Sådan anvendes andre funktioner
SLEEP
1
2
Tryk på AMP.
Tryk gentagne gange på
SLEEP.
Ved hvert tryk på SLEEP skifter displayet
cyklisk som vist herunder:
105DK
Anvendelse af
surroundeffekten ved
lave lydstyrkeniveauer
Denne funktion gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter.
Hvis du ser en film sent om aftenen, vil du med
denne funktion kunne høre dialogen tydeligt,
selv ved lav lydstyrke.
AMP
NIGHT
MODE
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på NIGHT MODE.
NIGHT MODE-funktionen bliver
aktiveret. NIGHT MODE slås til eller fra,
når du trykker på NIGHT MODE.
Bemærk
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
106DK
• Hvis NIGHT MODE-funktionen er tændt, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingfrekvens på over 96 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
Tip
Når denne funktion er aktiveret, vil Bass, Treble og
Effect Levels øges, og "D. Range Comp" indstilles
automatisk til "MAX".
Bemærk
Optagelse med brug af
receiveren
Du kan optage fra et video/lydapparat med
brug af receiveren. Vi henviser til den
brugsanvisning, som følger med dit
optageapparat.
• Lydindstillinger påvirker ikke signaludgangen fra
MD OUT-jackstikkene.
• Lydindgangssignalerne fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene udsendes ikke.
Optagelse af digital lyd
Slut et afspilningsapparat til et af de digitale
lydindgangsjackstik (OPTICAL IN), og slut
optageapparatet til OPTICAL MD OUTjackstikket.
Optagelse på optagemedie
Inputknapper
1
Tryk på inputknappen på
afspilningsapparatet.
2
Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel det videobånd, du vil
kopiere, i videobåndoptageren.
Sæt et tomt videobånd etc. i
optageapparatet (VIDEO 1) til at optage
på.
Optagelse på en MiniDisc eller
et lydbånd
Du kan optage på en MiniDisc eller et lydbånd
med brug af receiveren. Se den
brugsanvisning, som følger med din MDafspiller eller kassettebåndoptager.
1
2
Tryk på inputknappen på
afspilningsapparatet.
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Læg for eksempel en CD i CDafspilleren.
3
Gør optageapparatet klart.
Sæt en blank MD eller et bånd i
optageapparatet, og indstil
optageniveauet.
4
Gør optageapparatet klart.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk
• Nogle kilder indeholder kopispærring, så optagelse
ikke er mulig. I dette tilfælde er det ikke sikkert, at
du kan optage fra kilderne.
• Lydindgangssignalerne fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene udsendes ikke.
• Kun analoge indgangssignaler bliver udsendt fra
det analoge udgangsjackstik (til optagelse).
• Kun digitale indgangssignaler bliver udsendt fra
det digitale udgangsjackstik (til optagelse).
• HDMI-lyd kan ikke optages.
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
107DK
Sådan anvendes andre funktioner
3
Skift mellem receiverens
og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger
Du kan ændre kommandoindstillingen
(COMMAND MODE AV 1 eller
COMMAND MODE AV 2) for receiveren og
fjernbetjeningen.
Skift kommandoindstillingen fra den
oprindelige indstilling til den passende
indstilling, hvis et andet Sony-apparat
utilsigtet påvirkes af den samme
fjernbetjening, når du betjener receiveren med
fjernbetjeningen, som blev leveret med
receiveren.
Kommandoindstillingerne for både receiveren
og fjernbetjeningen er de samme som de
oprindelige indstillinger (COMMAND
MODE AV 2).
Receiveren og fjernbetjeningen skal derimod
benytte den samme kommandoindstilling.
Hvis receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger er forskellige, kan
fjernbetjeningen ikke anvendes til at betjene
receiveren.
Når kommandoindstillingen er indstillet til
"AV1", vises "COMMAND MODE [AV1]" på
displayet.
Ændring af
kommandoindstillingen for
hovedfjernbetjeningen
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
AMP
ZONE
ENT/
MEM
1
Tryk på ?/1, mens du trykker på
RM SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen
blinker.
2
Ændring af receiverens
kommandoindstilling
2CH/A.DIRECT
?/1
Tryk på AMP.
ZONE-knappen slukkes, AMP-knappen
bliver ved med at blinke og SHIFTknappen lyser.
3
Tryk på talknappen 1 eller 2,
mens AMP-knappen blinker.
Når du trykker på 1, indstilles
kommandoindstillingen til AV SYSTEM
1. Når du trykker på 2, indstilles
kommandoindstillingen til AV SYSTEM
2.
Knappen AMP begynder at lyse.
Tænd for receiveren, mens du
trykker på 2CH/A.DIRECT.
Når kommandoindstillingen er indstillet til
"AV2", vises "COMMAND MODE [AV2]" på
displayet.
108DK
4
Tryk på ENT/MEM.
AMP-knappen blinker to gange, og
processen med indstilling af
kommandoindstillingen er nu fuldført.
Såadan konfigureres højttalere
1 Tryk på AMP.
Anvendelse af en
tilslutning med to
forstærkere
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2 Tryk på MENU.
Hvis du ikke anvender bagsurroundhøjttallere,
kan du anvende SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne til
fronthøjttalerne til en tilslutning med to
forstærkere.
3 Tryk på V/v for at vælge "
og tryk derefter på
Settings",
eller b.
4 Tryk på V/v for at vælge "Speaker", og
tryk derefter på
eller b.
5 Tryk på V/v for at vælge "Speaker
Tilslutning af højttalere
Fronthøjttaler
(R)
Menuen vises på tv-skærmen.
Pattern", og tryk derefter på
Fronthøjttaler
(L)
.
6 Tryk på V/v for at vælge det passende
højttalermønster, så der ikke er nogen
bagsurroundhøjttalere.
7 Tryk på RETURN/EXIT O.
Hi
Lo
Lo
8 Tryk på V/v for at vælge "Sur Back
Assign", og tryk derefter på
.
9 Tryk på V/v for at vælge "BI-AMP", og
tryk derefter på
.
De samme signaler, som udsendes fra
FRONT SPEAKERS A-tilslutningerne,
kan udsendes fra SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne.
Bemærk
Forbind jackstikkene på Lo (eller Hi)-siden af
fronthøjttalerne til FRONT SPEAKERS Atilslutningerne, og forbind jackstikkene på Hi
(eller Lo)-siden af fronthøjttalerne til
SURROUND BACK SPEAKERStilslutningerne. Sørg for, at metalbeslagene på
Hi/Lo, som er monteret på højttalerne, er
fjernet fra højttalerne. Forsømmelse af dette
kan medføre, at receiveren ikke fungerer som
den skal.
• Du kan ikke anvende FRONT SPEAKERS Btilslutningerne i en forbindelse med to forstærkere.
• Når du anvender den automatiske
kalibreringsfunktion, skal du foretage toforstærker-indstillingerne, inden du udfører den
automatiske kalibrering.
• Hvis du udfører to-forstærkers-indstillingerne, vil
højttalerniveau-, balance- og
equalizerindstillingerne for
bagsurroundhøjttalerne blive ugyldige, og
indstillingerne for fronthøjttalerne anvendes.
• Signaler, som udsendes fra PRE OUTjackstikkene, anvendes med de samme indstillinger
som dem for SPEAKERS-tilslutningerne.
• Hvis Speaker Pattern er indstillet til, at der er
bagsurroundhøjttalere, kan du ikke foretage toforstærker-indstillingerne.
109DK
Sådan anvendes andre funktioner
Hi
Justering af Indstillinger
Anvendelse af
indstillings -menuen
Du kan justere de forskellige indstillinger for
højttalere, surroundeffekter, Multi Zone osv.
via indstillingsmenuen.
For at få vist receiverens menu på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnene i "7: Visning af
GUI -menuen på tv-skærmen" (side 45).
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", tryk
dernæst på
eller b for at
åbne menutilstanden.
Indstillingsmenulisten vises på tvskærmen.
AMP
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede
menupunkt, og tryk derefter på
for at åbne.
V/v/B/b,
Eksempel: Når du vælger "Auto Calibration"
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
110DK
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
for at åbne.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Indstillingsmenuliste
Menuikon
Beskrivelse
Auto
Calibration
Indstiller højttalerniveauet
eller afstanden og udfører
målingen automatisk.
Speaker
Indstiller
højttalerplaceringen og
impedansen manuelt
(side 113).
Justerer det lydfelt (surround
effekt), du vælger (side 117).
EQ
Justerer equalizeren (bas/
diskant) (side 118).
Multi Zone
Laver indstillingerne til
Multi Zone (side 119).
Audio
Indstiller forskellige lyddele
(side 121).
Video
Justerer opløsningen af
analoge videosignaler
(side 122).
HDMI
Laver indstillinger for lyd/
billede på apparater, som er
tilsluttet HDMI-jackstikkene
(side 125).
System
Vælger pauseskærmen eller
sproget i menuguidedisplayet (side 126).
Quick Setup
Udfører Auto Calibration. Vi henviser til "9:
Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto Calibration)"
(side 48) angående detaljer.
Bemærk
Måleresultaterne overskrives og gemmes på
Position 1 i menuen Enhanced Setup.
Enhanced Setup
Du kan registrere tre mønstre til "Seating
Position" afhængigt af siddepositionen,
lytteomgivelserne og måleforholdene.
Du kan også vælge en kalibreringstype til at
korrigere hver højttaler.
Sådan registrerer du mere end
ét sæt indstillinger for
lytteomgivelserne
Du kan vælge den siddeposition, du ønsker, og
registrere måleresultaterne af den automatiske
kalibrering for denne siddeposition.
1 Tryk gentagne gange på V/v på
skærmen Enhanced Setup for at vælge
den "Seating Position", som du vil
registrere resultaterne for.
• Pos. (Position) 1
• Pos. (Position) 2
• Pos. (Position) 3
2 Tryk på b for at udføre automatisk
kalibrering.
Sådan indstiller du en
kompensationstype for
højttalerne
Du kan vælge den kompensationstype, der
skal anvendes for højttalerne for hver enkelt
Seating Position.
fortsættes
111DK
Justering af Indstillinger
Surround
Auto Calibration
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil indstille
højttalerkompensationstypen for, og
tryk derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Calibration Type", du vil
have, og tryk derefter på
.
• Full Flat
Gør målingen af frekvensen fra hver
højttaler flad.
• Engineer
Indstiller frekvensen til at passe til Sonylytterum-standarden.
• Front Reference
Indstiller karakteristikken for alle
højttalerne, så de modsvarer
fronthøjttalerens karakteristik.
• OFF
Deaktiverer den automatiske
kalibreringsequalizer.
Bemærk
Du kan ikke indstille "Calibration Type" for en
"Seating Position", der ikke er registreret
måleresultater for.
Sådan bekræftes
equalizerindstillingen for
Seating Position
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil bekræfte equalizerindstillingen for.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "EQ Curve", og tryk derefter på
.
4 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil bekræfte equalizerindstillingen
for.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
112DK
Sådan navngiver du Seating
Position
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil navngive.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Name Input", og tryk derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
4 Tryk på V/v/B/b/
for at vælge et
tegn ad gangen, og tryk derefter på
.
Speaker-indstillinger
Hver højttaler kan indstilles manuelt. Det er
også muligt at indstille højttalerniveauerne,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Bemærk
Speaker-indstillingerne gælder kun for den aktuelle
"Seating Position."
Impedance
Du kan indstille højttalerimpedansen. Vi
henviser til "8: Indstilling af højttalerne"
(side 46) angående detaljer.
x4Ω
x8Ω
Speaker Pattern
Indstillingerne for analog nedmiksning kan
aktiveres eller deaktiveres.
x OFF
Hvis der er tilsluttet en centerhøjttaler, angives
denne indstilling automatisk til "OFF".
x ON
Vi anbefaler, at du angiver "Center Mix" til
"ON", hvis du vil opnå digital lyd af høj
kvalitet, når der ikke er tilsluttet nogen
centerhøjttaler. Analog nedmiksning fungerer,
når du indstiller "Center Mix" til "ON". Denne
indstilling er også effektiv til indgangssignaler
fra MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Sur Back Assign
Du kan foretage indstillinger for
bagsurroundhøjttaleren/-højttalerne.
x OFF
Hvis du ikke har tilsluttet nogen
bagsurroundhøjttalere, skal du vælge "OFF".
x BI-AMP
Sådan vælges
højttalermønsteret
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Speaker Pattern", og tryk
derefter på
.
Skærmen Speaker Pattern vises.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det højttalermønster, du vil have,
og tryk derefter på
.
3 Tryk på RETURN/EXIT O.
Hvis du anvender fronthøjttalere i en
konfiguration med to forstærkere, skal du
vælge "BI-AMP" (side 109).
x ZONE2
Hvis du anvender bagsurroundhøjttaler i zone
2, skal du vælge "ZONE2". Når du vælger
"ZONE2," vil indgangen til SUR BACKjackstikkene MULTI CHANNEL INPUT
være ugyldig (side 94).
Bemærk
Indstil "Sur Back Assign" til "OFF", og slut derefter
bagsurroundhøjttalerne til denne receiver, hvis du vil
ændre tilslutningen fra en to-forstærkers-tilslutning
eller en zone 2-tilslutning til en
bagsurroundhøjttaler-tilslutning. Klargør højttalerne
igen, når du har tilsluttet bagsurroundhøjttalerne. Se
"Auto Calibration" (side 48) eller "Manual Setup"
(side 114).
113DK
Justering af Indstillinger
Vælg "Speaker Pattern" i overensstemmelse
med det højttalersystem, du anvender. Det er
ikke nødvendigt at vælge højttalermønsteret
efter automatisk kalibrering.
Center Mix
Manual Setup
Hver højttaler kan indstilles manuelt på
skærmen Manual Setup. Det er også muligt at
indstille højttalerniveauerne, når den
automatiske kalibrering er fuldført.
Du kan indstille hver højttalers niveau (center,
surround venstre/højre, bagsurround venstre/
højre, subwoofer).
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil indstille niveauet for, og tryk
derefter på
.
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil justere afstanden fra
siddepositionen for, og tryk derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Distance:", og tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at indstille afstanden for
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
.
3 Tryk på V/v for at indstille niveauet for
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
Det er muligt at indstille niveauet fra 20 dB til +10 dB i trin på 0,5 dB.
Du kan indstille balancen på hver side af de
venstre/højre fronthøjttalere. Du kan
indstille fronthøjttalernes venstre niveau
fra FL -10,0 dB til FL +10,0 dB i trin på
0,5 dB. Du kan også indstille
fronthøjttalernes højre niveau fra
FR -10,0 dB til FR +10,0 dB i trin på
0,5 dB.
Bemærk
Når et af lydfelterne for musik vælges, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE". Lyden vil
imidlertid blive sendt ud fra subwooferen, hvis det
digitale indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler,
eller hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet
til "SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
114DK
Du kan indstille afstanden fra siddepositionen
til hver højttaler (venstre/højre front, center,
venstre/højre surround, venstre/højre
bagsurround, subwoofer).
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
Sådan indstilles
højttalerniveauet
vælge "Level:", og tryk derefter på
Sådan justeres afstanden fra
siddepositionen til hver
højttaler
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere afstanden fra 1,0 til 10,0
meter i trin på 1 cm.
Sådan indstilles størrelsen på
hver højttaler
Du kan indstille hver højttalers (venstre/højre
front, center, venstre/højre surround, venstre/
højre bagsurround) størrelse.
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil indstille størrelsen på, og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Size:", og tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at indstille størrelsen på
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis,
skal du vælge "LARGE." Vælg normalt
"LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller du
fornemmer en mangel på
surroundeffekter, når multikanalsurroundlyd anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
basfrekvenserne for hver kanal fra
subwooferen eller andre "LARGE"højttalere.
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Gør det muligt at indstille basdelefrekvensen
for højttalere, som er indstillet til "SMALL" i
Speaker-menuen. Den målte
højttalerdelefrekvens indstilles for hver
højttaler efter automatisk kalibrering.
1
Tryk på B/b for at vælge den
højttaler på skærmen, som du
vil justere.
2
Tryk på V/v for at justere
værdien, og tryk derefter på b.
Tips
Test Tone
Du kan vælge testtonetypen på skærmen Test
Tone.
Tips
• Tryk på MASTER VOL +/– for at indstille alle
højttalernes niveau samtidigt.
• Den indstillede værdi vises på displayet under
indstillingen.
Sådan sendes en testtone ud fra
hver højttaler
Du kan sende en testtone ud fra højttalerne i
rækkefølge.
1 Tryk på B/b for at vælge "Test Tone", og
tryk derefter på
.
Skærmen Test Tone vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
• OFF
• AUTO
Testtonen sendes ud fra hver enkelt
højttaler i rækkefølge.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Du kan vælge fra, hvilke højttalere
testtonen skal lyde.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
fortsættes
115DK
Justering af Indstillinger
• LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, om den indbyggede
lydprocessor skal afskære bassignalet fra denne
kanal.
Når bassen elimineres fra en kanal, sender
basomdirigeringskredsløbet de modsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Men da baslyden indeholder en vis mængde
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære
dem, hvis det er muligt. Selv når der anvendes små
højttalere, er det derfor muligt at indstille dem til
"LARGE", hvis du vil sende basfrekvenserne ud
fra denne højttaler. Hvis du på den anden side
anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at
få basfrekvenserne sendt ud fra denne højttaler,
skal den indstilles til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end det, du
foretrækker, skal alle højttalerne indstilles til
"LARGE". Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan
equalizeren anvendes til at forstærke
basniveauerne.
• Bagsurroundhøjttalerne vil have den samme
indstilling som surroundhøjttalerne.
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "SMALL",
indstilles center-, surround- og
bagsurroundhøjttalerne også automatisk til
"SMALL".
• Hvis subwooferen ikke anvendes, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "LARGE".
Sådan sendes en testtone ud fra
tilstødende højttalere
Når der ikke lyder en testtone
fra højttalerne
Du kan udsende en testtone fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
• Højttalerledningerne er muligvis ikke
tilsluttet ordentligt. Kontrollér, at de er
forbundet korrekt og ikke kan tages ud af
stikket, ved at man trækker let i dem.
• Højttalerledningerne kan have et
kortslutningsproblem.
1 Tryk på B/b for at vælge "Phase Noise",
og tryk derefter på
.
Skærmen Phase Noise vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Gør det muligt at udsende testtonen
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
Sådan udsendes kildelyden fra
tilstødende højttalere
Du kan udsende kildelyden fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
1 Tryk på B/b for at vælge "Phase Audio",
og tryk derefter på
.
Skærmen Phase Audio vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Gør det muligt at udsende 2-kanals
frontkildelyd (i stedet for testtonen)
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
116DK
.
Hvis en testtone kommer fra en
anden højttaler end den, der
vises på skærmen
Højttalermønsteret for den tilsluttede højttaler
er ikke konfigureret korrekt. Sørg for, at
højttalertilslutningen og højttalermønsteret
stemmer overens.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Gør det muligt at komprimere
dynamikområdet på lydsporet. Dette kan være
nyttigt, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Komprimering af
dynamikområdet er kun mulig med Dolby
Digital-kilder.
x OFF
Dynamikområdet komprimeres ikke.
x AUTO
Dynamikområdet komprimeres automatisk.
x STD
Dynamikområdet komprimeres, som
indspilningsteknikeren har tænkt sig det.
x MAX
Dynamikområdet komprimeres meget.
Tips
• Dynamikområde-komprimeringsfunktionen gør
det muligt at komprimere lydsporets
dynamikområde, baseret på den information om
dynamikområdet, som er indeholdt i Dolby
Digital-signalet.
• "STD" er standardindstillingen, men den
frembringer kun en let komprimering. Vi anbefaler
derfor anvendelse af "MAX"-indstillingen. Denne
indstilling komprimerer dynamikområdet og gør
det muligt se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere er
niveauerne forhåndsbestemte og giver en meget
naturlig komprimering.
Surround-indstillinger
Du kan indstille lydeffekten på skærmen
Sound Field Setup.
Bemærk
De indstillingselementer, du kan indstille på hver
menu, varierer alt efter lydfeltet.
Distance Unit (Afstandsenhed)
Gør det muligt at vælge måleenhed til
indstilling af afstande.
x meter
Afstanden vises i meter.
Sound Field Setup
Du kan vælge surround-lydfeltet og justere
effektniveauet på skærmen Sound Field Setup.
Se "Anvendelse af surroundlyd" (side 79) for
at få detaljer om lydfeltet.
x feet
Afstanden vises i fod.
Sådan vælges surroundlydfeltet
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Sound Field Select", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
Regulering af effektniveauet
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Sound Field Select", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den ønskede surroundlyd, og
tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at vælge "Effect Level".
•
•
•
•
50%
80%
100%
150%
Bemærk
Effect Level justeringen gælder kun, når "Cinema
Studio EX DCS " er valgt.
117DK
Justering af Indstillinger
vælge den ønskede surroundlyd, og
tryk derefter på
.
Enhanced Sur Mode
Du kan vælge dekodningsfunktionen for
lydfeltet.
Se "Sådan indstilles en multikanalsurroundlydeffekt" (side 81) for at få detaljer
om mulige dekodningsfunktioner.
EQ-indstillinger
Du kan anvende følgende parametre til at
justere tonekvaliteten (bas-/diskantniveau) for
front-, center- og bagsurroundhøjttalerne.
Bas
Diskant
x PLII
Udfører Dolby Pro Logic II-dekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 5.1
kanaler.
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
x PLIIx
Udfører Dolby Pro Logic IIx-dekodning. En
kilde, optaget i 2- eller 5.1-kanals format,
dekodes til 7.1 kanaler.
x Neo:6 Cinema
Udfører DTS Neo:6 Cinemaindstillingsdekodning. En kilde, optaget i 2kanals format, dekodes til 7 kanaler.
x Neo:6 Music
Udfører DTS Neo:6 Musicindstillingsdekodning. En kilde, optaget i 2kanals format, dekodes til 7 kanaler. Denne
indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
som for eksempel CD'er.
x NEURAL-THX
Den næste generation af Neural-THX®
Surround. Ud over
stereoforbedringsbehandling og ren 5.1
surroundlyd er den nu anvendelig til fuldt 360°
7.1 surroundlydbillede fra Neural-THX®surround-kodet indhold.
Bemærk
Du kan vælge "PLII", når der ikke er nogen
bagsurroundhøjttaler i menuen Speaker Pattern,
eller du kan vælge "PLIIx", når der er en
bagsurroundhøjttaler. Du kan ikke vælge begge
indstillinger samtidig.
118DK
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– Lydfelt er indstillet til "2ch Analog Direct".
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
• Hvis equalizeren justeres, mens receiveren
modtager signaler med en samplingfrekvens på
over 96 kHz, bliver signalerne altid afspillet ved
enten 44,1 kHz eller 48 kHz.
Sådan justeres equalizeren på
EQ-skærmen
1 Tryk på B/b for at vælge den højttaler
på skærmen, som du vil justere, og tryk
derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge "Bass" eller
"Treble."
3 Tryk på V/v for at justere
forstærkningsniveauet, og tryk derefter
på
.
Multi Zoneindstillinger
Du kan foretage indstillinger for hovedzonen,
zone 2 eller zone 3.
Sådan tænder og slukker du for
zone 2/zone 3
Du kan tænde eller slukke for brugen af zone 2
eller zone 3. "Main" (denne receiver) er altid
valgt. Du kan ikke fravælge den.
1
2
Tryk på V/v for at vælge den
zone, som du vil tænde eller
slukke for, og tryk derefter på
.
Tryk på V/v for at vælge, "ON"
eller "OFF", og tryk dernæst på
.
x ON
Sådan vælges udgangskilden for
hver zone
Du kan vælge den kilde, som sendes ud til
zonen. Lyd- og videosignaler sendes ud til
zone 2, mens kun lydsignaler sendes ud til
zone 3.
1
Tryk på V/v for at vælge den
zone, som du vil udsende lyd-/
videosignaler til, og tryk
derefter på
.
2
Tryk på B/b for at vælge "Input",
og tryk derefter på
.
3
Tryk på V/v for at vælge
indgangen, og tryk dernæst på
.
Du kan justere lydstyrken i hovedzonen.
Hvis "Sur Back Assign" er indstillet til
"ZONE2" i højttalerindstillings-menuen, kan
du også justere lydstyrken for zone 2.
1
Tryk på V/v for at vælge den
zone på skærmen, som du vil
justere, og tryk derefter på
.
2
Tryk på B/b for at vælge
"Volume", og tryk derefter på
.
3
Tryk på V/v for at justere
lydstyrken, og tryk derefter på
.
Sådan vælges kriterierne for
udgangssignaler til at
kontrollere hver zone
Du kan tænde eller slukke for receiveren i en
anden zone eller vælge forskellige muligheder
til brug af 12 V Trigger-funktionen.
1
Tryk på V/v for at vælge den
ønskede zone, og tryk derefter
på
.
2
Tryk på B/b for at vælge "12V
Trigger", og tryk derefter på
.
3
Tryk på V/v for at vælge
parameteren, og tryk derefter
på
.
x OFF
Gør det muligt at udkoble udgang fra 12Vudløsere, selv når der er tændt for
hovedreceiveren.
fortsættes
119DK
Justering af Indstillinger
x OFF
Justering af lydstyrken for
zone 2/zone 3
x CTRL
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere manuelt ved hjælp
af CIS-kommandoer fra IR-fjernbetjeningen.
x ZONE
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen på 12V-udløsere, baseret på
hvorvidt den valgte zone er aktiveret eller
deaktiveret.
x INPUT (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere udgangen på 12Vudløsere, når den forudindstillede indgang er
valgt.
Når du vælger "Input," vil det
indstillingsdisplay, hvorpå hver
indgangsudløser indstilles til aktiveret/
deaktiveret, komme frem. Tryk på V/v for at
vælge indgangen, og tryk derefter på
for at
markere feltet.
x MAIN (kun "Zone2" og "Zone3")
Gør det muligt at forbinde betjeningen af
udløseren i zone 2 eller zone 3 til
hovedreceiveren.
Tips
• Selv når denne receiver er i standbytilstand (tryk på
?/1 på fjernbetjeningen for at slukke for denne
receiver), forbliver receiveren i zone 2 eller zone 3
tændt. For at slukke for samtlige receivere skal du
trykke på ?/1 og AV ?/1 på RM-AAL014fjernbetjeningen samtidigt (SYSTEM
STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT-jackstikkene. Der
sendes ingen signaler ud fra apparater, som kun er
sluttet til de digitale indgangsjackstik.
• Når der vælges SOURCE, bliver signalindgangene
til MULTI CHANNEL INPUT-jacksstikkene ikke
udsendt fra ZONE 2 OUT eller ZONE 3 OUTjackstikkene, selv når multikanal-indgangen bliver
valgt. De analoge lydsignaler fra den aktuelle
funktion sendes ud.
• Når der vælges "Tuner"; den samme type
radiostation (FM/AM), som er valgt i hovedzonen,
bliver indstillet i zone 2 og zone 3. Du kan dog
vælge en anden indgang end "Tuner" i zone 2 og
zone 3.
120DK
• Når der er slukket for receiveren i hovedzonen,
eller der er valgt end anden indgangskilde end
"Tuner", kan du vælge en radiostation fra AM eller
FM i zone 2. Når receiveren i hovedzonen og zone
2 er slukket, kan du vælge en radiostation fra AM
eller FM i zone 3.
Hvis to af receiverne i hovedzonen, zone 2 eller
zone 3 er slukkede, kan du vælge en udsendelse fra
FM/AM/XM/SIRIUS i en zone, hvor receiveren er
tændt.
Audio-indstillinger
Du kan indstille lyden efter dine præferencer.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Når du angiver denne indstilling til "AUTO",
afspiller receiveren den optagne lyd via
komprimering med tab og med lyd af høj
kvalitet. Selv CD-lyden lineariseres, så CDlydkvaliteten øges.
x OFF
x AUTO
Dual Mono (Valg af sprog til en
digital udsendelse)
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
anvendes, i en digital udsendelse. Denne
egenskab fungerer kun for Dolby Digitalkilder.
x MAIN/SUB
Hovedsprogets lyd vil komme fra den venstre
fronthøjttaler, og undersprogets lyd vil
samtidigt komme fra den højre fronthøjttaler.
x MAIN
Lyden med hovedsproget vil blive sendt ud.
x SUB
Lyden med undersproget vil blive sendt ud.
A/V Sync (Synkroniserer lyd- og
videoudgang)
Gør det muligt at forsinke udgangen af lyden
for at minimere tidsforskellen mellem
lydudgang og visuel visning.
Tidsforskellen mellem lydudgang og visuel
visning på en skærm, forbundet via HDMIforbindelse, justeres automatisk på baggrund
af informationerne til tv'et. Denne funktion er
kun tilgængelig, hvis skærmen understøtter A/
V Sync-funktionen.
x 0 ms – 300 ms
Du kan indstille forsinkelsen fra 0 ms til
300 ms i 10 ms trin.
Bemærk
• Denne funktion er nyttig, når du anvender en stor
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
Gør det muligt at specificere
indgangsindstillingen for den digitale
signalindgang til DIGITAL IN-jackstikkene
eller HDMI IN-jackstikkene.
x PCM
Når signaler fra DIGITAL IN-jackstikket er
valgt, har PCM-signaler forrang (for at
forebygge afbrydelse, når afspilningen
begynder).
Hvis der imidlertid indgår andre signaler,
afhænger det af formatet, om der vil være
nogen lyd.
Angiv i dette tilfælde dette element til
"AUTO".
Når signaler fra HDMI IN-jackstikket er valgt,
udsendes der kun PCM-signaler fra det
tilsluttede apparat. Indstil dette element til
"AUTO", når signaler i et andet format
modtages.
fortsættes
121DK
Justering af Indstillinger
x HDMI AUTO
Decode Priority
(Dekodningsprioritet for digital
lydindgang)
x AUTO
Skifter automatisk indgangsindstilling mellem
Dolby Digital, DTS, DSD eller PCM.
Bemærk
Selv når "Decode Priority" er indstillet til "PCM",
kan lyden blive afbrudt, når afspilningen begynder,
på grund af signaler på den CD, der afspilles.
Video-indstillinger
Laver indstillinger for video.
Resolution (Ændring af
videosignaler)
Gør det muligt at ændre de analoge
videoindgangssignalers opløsning.
Se figur 1 på side 123 for at få detaljer om
konvertering af videoindgang/-udgang, som er
klassificeret efter Resolutionmenuindstillingerne.
x AUTO
x DIRECT
Gør det muligt at udsende analoge
videoindgangssignaler uden konvertering.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
x 1080p
Zone Resolution
Gør det muligt at ændre analoge
videoindgangssignaler i zone 2.
Se figur 2 på side 124 for at få detaljer om
konvertering af videoindgang/-udgang, som er
klassificeret efter Zone Resolutionmenuindstillingerne.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
122DK
Figur 1
"Resolution"menuindstilling
Udgang fra
HDMI OUTjackstik
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTjackstik
MONITOR VIDEO
OUT-jackstik
Komponentvideo
–
a
–
Kompositvideo
–
Indgangssignaler
DIRECT
AUTO
(oprindelig
indstilling)
480i/576i
Komponentvideo
Kompositvideo
za)
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Komponentvideo
zc)
z
z
Kompositvideo
zc)
z
z
z
–
480p/576p
Komponentvideo
z
Kompositvideo
z
z
a
720p, 1080i
Komponentvideo
z
zd)
–
Kompositvideo
z
d)
a
Komponentvideo
z
a
–
Kompositvideo
z
–
a
1080p
z
z : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
a : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
Bemærk
• Videosignaler udsendes ikke fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT eller MONITOR VIDEO OUTjackstikket, når skærmen osv. er forbundet til HDMI OUT-jackstikket.
• Hvis du vælger en opløsning, som det tilsluttede tv ikke understøtter, i "Resolution"-menuen, kan billederne
fra tv'et ikke udsendes korrekt.
• Konverterede HDMI billedudgangssignaler understøtter ikke "x.v.Color (x.v.Colour)".
• Konverterede HDMI billedudgangssignaler understøtter ikke Deep Color.
fortsættes
123DK
Justering af Indstillinger
a)Opløsningen indstilles automatisk, afhængigt af den tilsluttede skærm.
b)Når fjernsynet er tilsluttet andre jackstik end HDMI-jackstikkene, bliver der udsendt 480i/576i-signaler, når
"Resolution" er indstillet til "AUTO".
c)480p/576p-signaler sendes ud, selv om 480i/576i er indstillet.
d)Videosignaler uden copyright-beskyttelse sendes ud baseret på indstillings-menuen. Videosignaler med
copyright-beskyttelse sendes ud som 480p.
Figur 2
"Zone
Resolution"menuindstilling
Udgang fra
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTjackstik
ZONE 2 VIDEO
OUT-jackstik
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
(CAT5 RJ45)jackstik
Indgangssignaler
480i/576i
(oprindelig
indstilling)
Komponentvideo
z
z
z
Kompositvideo
z
z
z
480p/576p
Komponentvideo
z
–
z
720p, 1080i
Kompositvideo
z
–
z
Komponentvideo
z
–
z
Kompositvideo
z
–
z
z : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
124DK
x AMP
HDMI-indstillinger
Foretager de nødvendige indstillinger for
apparater, tilsluttet HDMI-jackstikkene.
HDMI-lydsignalerne fra afspilningsapparatet
sendes kun ud til de højttalere, som er tilsluttet
receiveren. Multikanallyden kan afspilles, som
den er.
Bemærk
Control for HDMI
Gør det muligt at tænde eller slukke for de
apparater, der er tilsluttet HDMI-jackstikket
ved hjælp af et HDMI-kabel.
Der kommer ingen lydsignaler fra fjernsynets
højttalere, når Audio Out er indstillet til "AMP".
Subwoofer Level
Bemærk
Gør det muligt at indstille subwoofer-niveauet
til 0 dB eller +10 dB, når der indgår PCMsignaler via en HDMI-forbindelse. Du kan
sætte niveauet for hver HDMI-indgang
uafhængigt af hinanden.
Når du indstiller "Control for HDMI" til "ON",
ændres "Audio Out" muligvis automatisk.
x 0 dB
x OFF
x ON
x AUTO
Audio Out (Indstilling af HDMIlydindgang)
x TV+AMP
Lyden sendes ud fra fjernsynets højttalere og
de højttalere, som er tilsluttet receiveren.
Bemærk
• Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af
tv'ets lydkvalitet, som for eksempel antallet af
kanaler og samplingfrekvensen osv. Hvis tv'et er
udstyret med stereohøjttalere, vil lyden fra
receiveren også være i stereo som tv-lyden, selv
hvis du afspiller en multikanal-kilde.
• Hvis receiveren tilsluttes et videoapparat
(projektor etc.), er det ikke sikkert, at der kommer
lyd fra receiveren. Vælg i dette tilfælde "AMP".
• Når du vælger den indgang, som du har tildelt
HDMI-indgangen, sendes der ikke lyd ud fra
fjernsynet.
x +10 dB
H.A.T.S.
Gør det muligt at tænde eller slukke for
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System)-funktionen. Når
H.A.T.S.-funktionen er aktiveret, forbedres
lydkvaliteten, fordi der ikke er
overførselsflimmer (tidsforskydninger ved
læsning af signaler) ved udsendelse af digitale
lydsignaler.
For at aktivere H.A.T.S.-funktionen skal du
vælge "ON" for "CTRL FOR HDMI".
x OFF
x ON
fortsættes
125DK
Justering af Indstillinger
Gør det muligt at indstille HDMIlydudgangssignaler fra afspilningsapparatet,
som er tilsluttet receiveren via en HDMIforbindelse.
Indstiller automatisk niveauet til 0 dB eller
+10 dB, afhængigt af frekvensen.
Bemærk
• Det tager et stykke tid at udsende lyden, efter der er
blevet udført en afspilningsfunktion på det
tilsluttede apparat (f.eks. ved tryk på PLAYknappen, STOP-knappen, PAUSE-knappen),
hvilket skyldes begrænsninger i H.A.T.S.systemet. Tidsforskydningen afhænger af
lydkilden. Denne funktion har muligvis ingen
virkning afhængigt af apparatet og lydkilden, selv
hvis du indstiller det til ON.
• Apparaterne, som er forbundet til HDMIjackstikket, skal understøtte H.A.T.S.-funktionen.
• Når "Audio Out" er indstillet til "TV+AMP",
virker H.A.T.S.-funktionen muligvis ikke,
afhængigt af det tilsluttede apparat eller apparatets
tilstand. Vælg i dette tilfælde "AMP" for "Audio
Out".
• Denne receivers H.A.T.S.-funktion fungerer, når
der er tilsluttet en Sony SCD-XA5400ES til
receiveren.
Funktion til streaming af
oplysninger om H.A.T.S. er
tilgængelig
Lydindgangssignal Samplingfrekvens
System-indstillinger
Brugertilpasser receiverens indstillinger.
Screen Saver
Gør det muligt at aktivere
pauseskærmsfunktionen for GUI-menuen på
det tv, der er tilsluttet receiveren.
x OFF
Pauseskærmsfunktionen bliver deaktiveret.
x ON
Når der ikke har været noget forsøg på
betjening i 15 minutter, bliver
pauseskærmsfunktionen automatisk aktiveret.
RS-232C Control
Gør det muligt at anvende denne menu til
betjening af zone 2/zone3.
Lineær PCM 2 kanaler 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
x OFF
Lineær PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
x ON
DSD
2,8224 MHz
Language
Vælger sproget for meddelelserne på
skærmen.
Video Direct
Gør det muligt at udsende
videoindgangssignaler fra HDMI INjackstikket direkte til HDMI OUT-jackstikket.
x OFF
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes gennem en videoprocessor.
x ON
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes direkte.
126DK
x English
x Español
x Français
x Deutsch
3
Betjening uden
tilslutning af et tv
Tryk på MENU.
Menuen vises i receiverens displayvindue.
Eksempel: Når du vælger "Level Settings"
Du kan betjene receiveren via receiverens
display-vindue, selv hvis tv'et ikke er tilsluttet
receiveren.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge menuen, og tryk
dernæst på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge et menupunkt, og tryk
dernæst på
.
AMP
Parameteren vises i klammer.
6
V/v/b,
Parameteren indtastes, og klammerne
forsvinder fra displayet.
MENU
Sådan bruges menuen i displayvinduet
Tip
Tryk på RETURN/EXIT O for at vende tilbage til
den foregående skærm.
Hvis "GUI MODE" vises i receiverens
display-vindue, skal du trykke på GUI MODE
for at skifte menuens visningstilstand til
"DISPLAY MODE".
1
2
Tænd for receiveren.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
127DK
Justering af Indstillinger
RETURN/
EXIT O
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
Menuliste (i display-vinduet)
De følgende muligheder er tilgængelige i hver menu.
"xx…" i tabellen står for parameteren for hvert element.
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT,
FRONT REF, OFF
FULL
FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
128DK
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L til SW (AUTO), L til SW (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
-10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
FRONT R [xxx.xdB]
-10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
CENTER [xxx.xdB]
-20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SURROUND L [xxx.xdB]
-20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SURROUND R [xxx.xdB]
-20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUR BACK [xxx.xdB]
-20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
-20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
-20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUB WOOFER [xxx.xdB]
-20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
Menu
Element
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
Parameter
Oprindelig
indstilling
2/0 til 3/4,1 (16 mønstre)
3/4,1
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
1,0 til 10,0 (m) (0,1 m trin)
3m
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
meter, feet
feet*
120
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
40 til 200 (10 Hz trin)
120
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 til 200 (10 Hz trin)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
4ohm, 8ohm
8ohm
Justering af Indstillinger
DISTANCE UNIT [xxxxx]
FR CROSSOVER** [xxxxx] 40 til 200 (10 Hz trin)
* meter for europæisk model
**Du kan ikke vælge denne indstilling, når højttaleren er indstillet til "LARGE".
fortsættes
129DK
Element
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
Sound Filed
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
[xxxxxxxxxxxxxxx Music, NEURAL-THX
xxx]
PLIIx
EFFECT LEVEL [xxx%]
100%
EQ Settings
Tuner Settings
Parameter
Oprindelig
indstilling
Menu
50, 80, 100, 150%
FRONT BASS [xxxdB]
-10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
FRONT TREBLE [xxxdB]
-10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
CENTER BASS [xxxdB]
-10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
CENTER TREBLE [xxxdB]
-10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
SUR/SB BASS [xxxdB]
-10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxxdB]
-10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
YES, NO
NO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
XM ANTENNA AIMING*
XM RADIO ID DISPLAY*
PARENTAL LOCK* [xxx]
LOCK CODE EDIT ?*
0000
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY*
Audio Settings
D.L.L. [xxxx]
OFF, AUTO
AUTO
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0 til 300 ms (10 ms trin)
0ms
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
VIDEO ASSIGN ?
* USA/Canada-model
130DK
480/576i
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
HDMI Settings
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
System Settings
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10dB, 0dB
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
NAME IN ? [xxxxxxxx]
* Kun europæisk model
For at aktivere H.A.T.S.-funktionen skal du vælge "ON" for "CTRL FOR HDMI".
Sådan ændres displayet
Du kan bekræfte lydfelterne etc. ved at ændre
informationen på displayet.
1 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
informationer fra.
3 Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Ved hvert tryk på DISPLAY skifter
displayet som vist herunder.
Valgte input t Lydfelttype t
Streamingoplysninger t Inputnavn...
Når du lytter til FM- og AM-radio
Stationsnavn t Frekvens t Lydfelttype
t Lydstyrke...
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du
har tildelt et til indgangen eller den faste
station. Indeksnavnet kommer ikke frem,
når der kun er indtastet tomme mellemrum.
Når du modtager RDS-udsendelser (kun
europæisk model)
PS (Program Service-navn)a),
Forvalgsnavn, Bånd eller Forvalgsnummer
t Frekvens, bånd og forvalgsnummer t
PTY (Program Type) indikationb) t RT
(Radio Text) indikationc) t Lydfelttype
a)Disse oplysninger vises også på andre stationer
end RDS FM-stationer.
b)Type program, der sendes
c)Tekstmeddelelser, som sendes af RDSstationen.
131DK
Justering af Indstillinger
2 Vælg det input, som du vil kontrollere
Når du stiller ind på en kanal fra en
satellittuner (kun USA/Canada-model)
Kanalnavn t Kanalnummer t Kategori
t Kunstnernavn t Sangtitel t
Komponistnavn (kun SIRIUS) t
Signalstyrke t Lydfelttype
Anvendelse af fjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
fjernbetjeningen
Du kan betjene Sony-apparater eller apparater
af et andet mærke end Sony med
fjernbetjeningen, som leveres sammen med
receiveren.
Fjernbetjeningen er fra fabrikken indstillet til
at betjene Sony-apparater.
Når du ændrer indstillingerne for
fjernbetjeningen i henhold til de apparater, du
anvender, kan du betjene apparater af et andet
mærke end Sony og andre Sony-apparater,
som fjernbetjeningen før ikke kunne betjene
(side 135).
Betjening af apparaterne, som
er tilsluttet receiveren
1
Tryk på den inputknap, som
tilsvarer det tilsluttede apparat,
som du vil betjene.
2
Tryk på de relevante knapper
for at anvende funktionen, som
står i tabellen nedenfor.
Bemærk
Du kan muligvis ikke anvende visse funktioner på de
apparater, du bruger.
132DK
Oversigt over knapper, som anvendes til at betjene hvert apparat
(hovedfjernbetjening)
Knap
Apparat tv Video DVD- Blu-ray Harddisk- PSX Video CD- Digital DSS Digital
Kassette- DATCD- DIGITAL
afspiller, Disc- optager
afspiller, CATV- (UC) satellit/
bånd- afspiller afspiller, MEDIA
DVD/ afspiller
LD- terminal
jordbaseret optager
MD- PORTVHSafspiller (UC)
receiver
A/B
afspiller apparat
combo
(EURO)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Talknapper
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Anvendelse af fjernbetjeningen
z
z
z
z*4
z
*1
*2
*3
*4
z
z
z*3
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
z
z
Kun LD-afspiller.
Kun kassettebåndoptager B.
Kun DVD.
Kun video-CD.
fortsættes
133DK
Oversigt over knapper, som anvendes til at betjene hvert apparat
(Zone 2/Zone 3-fjernbetjening)
Knap
Apparat tv Video DVD- Blu-ray Harddisk- PSX Video CD- Digital DSS Digital
Kassette- DATCD- DIGITAL
afspiller, Disc- optager
afspiller, CATV- (UC) satellit/
bånd- afspiller afspiller, MEDIA
DVD/ afspiller
LD- terminal
jordbaseret optager
MD- PORTVHSafspiller (UC)
receiver
A/B
afspiller apparat
combo
(EURO)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Talknapper
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE,
BILLEDE,
FAVORITTER
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
GUIDE
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z*3
DISC SKIP
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
*1
*2
*3
*4
134DK
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z*4
z
Kun LD-afspiller.
Kun kassettebåndoptager B.
Kun DVD.
Kun video-CD.
z
z
z
z
z
z
z
1
Programmering af
fjernbetjeningen
RM SET UP-knappen blinker.
2
Det er muligt at brugertilpasse
fjernbetjeningen, så den kan bruges med de
apparater, der er sluttet til receiveren. Det er
endog muligt at programmere
fjernbetjeningen til at betjene apparater af et
andet mærke end Sony og også Sonyapparater, som fjernbetjeningen normalt ikke
er i stand til at betjene.
Nedenstående fremgangsmåde er et eksempel,
hvor en videobåndoptager af et andet mærke
end Sony er sluttet til VIDEO 2 INjackstikkene på receiveren.
AV ?/1
3
SHIFT
Talknapper
Mens RM SET UP-knappen
blinker, skal du trykke på
inputknappen (inklusive tv) for
det apparat, du vil betjene.
Hvis du for eksempel vil betjene en
videobåndoptager, som er sluttet til
VIDEO 2 IN-jackstikket, skal du trykke
på VIDEO 2.
RM SET UP og inputknappen lyser.
Hvis du trykker på knappen til et apparat,
som du ikke kan programmere
fjernbetjeningen til, for eksempel
TUNER, PHONO, DMPORT eller
SOURCE etc., bliver knappen RM SET
UP ved med at blinke.
Hovedfjernbetjening
RM SET
UP
Tryk på AV ?/1, mens du trykker
på RM SET UP.
Inputknapper
Tryk på talknapperne for at
indtaste den numeriske kode
(eller en af koderne, hvis der er
mere end én kode), som
modsvarer apparatet og
fabrikanten af det apparat, du
vil betjene.
Inputknappen begynder at lyse.
Bemærk
Det er kun tallene inden for 500, der er gyldige
som værdi for en fjernbetjeningskode til tv.
Zone 2/Zone 3-fjernbetjening
RM SET
UP
AV ?/1
SHIFT
Talknapper
4
Tryk på ENT/MEM eller ENTER.
Når talkoderne er blevet bekræftet, vil
RM SET UP-knappen blinke to gange, og
fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringsindstillingen.
Inputknappen slukker også.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP under et hvilket som
helst trin.
ENTER
135DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
ENT/
MEM
De talkoder, der modsvarer
apparatet og fabrikanten af
apparatet
Anvend talkoderne i nedenstående oversigt til
at betjene apparater af andet fabrikat end Sony
og også Sony-apparater, som fjernbetjeningen
normalt ikke kan betjene. Da det
fjernbetjeningssignal, som et apparat
accepterer, er forskelligt, afhængigt af
modellen og apparatets alder, kan der tildeles
mere end en talkode til et apparat. Hvis du ikke
kan programmere din fjernbetjening ved hjælp
af en af koderne, så prøv at anvende andre
koder.
Bemærk
• De numeriske koder er baseret på den sidste nye
information, som er til rådighed for hvert fabrikat.
Der er imidlertid en risiko for, at dit apparat ikke vil
reagere på nogle eller alle koderne.
• Det er ikke sikkert, at alle inputknapperne på denne
fjernbetjening er til rådighed, når den anvendes
med netop dit apparat.
Betjening af en CD-afspiller
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode(r)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Betjening af en DAT-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
136DK
Kode(r)
203
219
Betjening af en
kassettebåndoptager
Fabrikant
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode(r)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Betjening af en MD-afspiller
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kode(r)
301
302
303
304
Betjening af en HDD-optager
Fabrikant
SONY
Kode(r)
307, 308, 309
Betjening af en Blu-ray Discafspiller
Fabrikant
SONY
Kode(r)
310, 311, 312
Betjening af en PSX
Fabrikant
SONY
Kode(r)
313, 314, 315
Betjening af en DVD-afspiller
Fabrikant
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
Kode(r)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
Fabrikant
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kode(r)
416, 422
404, 421
418, 420
Betjening af en DVD/VIDEO
COMBO (optager)
Fabrikant
SONY
Kode(r)
411
Betjening af en HDD/DVD
COMBO (optager)
Fabrikant
SONY
Kode(r)
401, 402, 403
Betjening af et tv
Fabrikant
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kode(r)
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Betjening af en LD-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
Kode(r)
601, 602, 603
606
Betjening af en video-CDafspiller
Fabrikant
SONY
Kode(r)
605
Betjening af en
videobåndoptager
Fabrikant
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
Kode(r)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
fortsættes
137DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Kode(r)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
Fabrikant
PHILCO
PIONEER
Fabrikant
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kode(r)
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Hvis en AIWA-videobåndoptager ikke fungerer, selv
hvis du indtaster koden for AIWA, skal du indtaste
koden for Sony i stedet.
Betjening af en satellit-tuner
(boks)
Fabrikant
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
138DK
Kode(r)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
Fabrikant
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kode(r)
872
875
869, 870
Betjening af en kabelboks
Fabrikant
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kode(r)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge
Programmering af
betjeningsrækkefølgen
RM SET
UP
(Makroafspilning)
Makroafspilningsfunktionen gør det muligt at
sammenkoble flere kommandoer i rækkefølge
som en enkelt kommando.
Fjernbetjeningen har 2 makrolister (MACRO
1 og MACRO 2). Du kan specificere op til 20
kommandoer for hver makroliste.
Inputknapper
Bemærk
Når du forbereder makroafspilning, skal du skifte
batterierne ud med nye.
N, x, X,
M, m,
., >
1
Tryk på MACRO 1 eller MACRO
2 i mere end 1 sekund, mens du
trykker på RM SET UP.
Knappen RM SET UP blinker, og en af
inputknapperne lyser (som
standardindstilling lyser knappen
VIDEO1).
2
Tryk på inputknappen for det
apparat, som du vil
programmere en række
handlinger på.
fortsættes
139DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
MACRO 1
MACRO 2
3
Tryk på de knapper, du vil
programmere, i den samme
rækkefølge, som du vil have
handlingerne udført.
Tryk på
Handlinger, som
skal programmeres
N, x, X,
M, m,
., >
Udfører handlingen for
knappen.
Inputknappen i Skifter input.
mere end 1
sekund
MACRO 1 eller Lav et interval på et
MACRO 2
sekund. Tryk gentagne
gange på MACRO 1
eller MACRO 2, hvis du
vil lave et længere
interval.
Den inputknap, som er valgt i trin 2,
blinker to gange, og lyser derefter igen.
4
5
Gentag trin 2 og 3, når du vil
programmere handlinger for
andre apparater.
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
programmeringsprocessen.
Tip
Hvis RM SET UP-knappen blinker fem gange
i trin 1, og makroprogrammeringen ikke
begynder, skal batterierne skiftes ud med nye.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
De tidligere kommandoer forbliver gyldige.
140DK
Start af makroafspilning
1
Tryk på AMP.
Knappen AMP lyser og slukker derefter.
2
Tryk på MACRO 1 eller MACRO
2 for at starte makroen.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, de er
blevet tildelt. Mens kommandoerne
sendes, blinker knappen AMP, og
knappen RM SET UP lyser. Når
kommandoerne er blevet sendt, slukkes
knapperne RM SET UP og AMP.
Sletning af en programmeret
makro
1 Tryk på MACRO 1 eller MACRO 2 i
mere end 1 sekund, mens du trykker på
RM SET UP for at fjerne den gemte
makro.
Knappen RM SET UP blinker.
2 Tryk på RM SET UP.
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
3
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i
fjernbetjeningen
Tryk på SHIFT, tryk dernæst på
talknapperne (knappen 1 i
eksemplet), hvor du vil lagre
den nye kommando.
Den inputknap, du har valgt i trin 2, lyser.
(Knappen RM SET UP forbliver tændt.)
4
Selv hvis en fjernbetjeningskode ikke er en af
de forudindstillinger, som er gemt i
fjernbetjeningen, er det muligt for
fjernbetjeningen at lære koden ved hjælp af
læringsfunktionen.
Ret fjernbetjeningens kodemodtagerdel mod receiveren/
senderen på den
fjernbetjening, der skal læres
fra.
Mens den anden fjernbetjening modtager
signalet, slukker den inputknap, som er
valgt i trin 2.
Bemærk
Når du forbereder receiveren til at lære
fjernbetjeningsindstillingerne, skal du skifte
batterierne ud med nye.
THEATER
Omkring 5 cm - 10 cm
RM SET
UP
Knappen RM SET UP blinker to gange,
og læringsprocessen er nu fuldført.
Hvis læringsprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv
at udføre processen igen fra trin 2.
SHIFT
Talknapper
Inputknapper
5
Tips
Eksempel på lagring af en ny
fjernbetjeningskode for talknappen 1, når
inputtet VIDEO2 er valgt.
1
Tryk på THEATER, mens du
trykker på RM SET UP.
• Når hukommelseskapaciteten for lagring af
fjernbetjeningskoder når en vis grænse, vil
knappen RM SET UP blinke 10 gange, hvorefter
læringsprocessen slutter.
• Hvis knappen RM SET UP blinker fem gange i trin
1, og læringsprocessen ikke begynder, skal
batterierne skiftes ud med nye.
Knappen RM SET UP begynder at lyse.
2
Tryk på inputknappen (VIDEO2 i
eksemplet) for det apparat, du
vil betjene med den nye
kommando.
Annullering af indlæringen
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
141DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
læringsfunktionsprocessen.
Anvendelse af en kommando,
som er indlært
Når du vælger en indlært
indkodning, skal du trykke på den
knap, som anvendes til at indlære
den funktion.
Sletning af hele indholdet
i fjernbetjeningens
hukommelse
AV ?/1
?/1
Sletning af den indlærte kode
1 Tryk på THEATER, mens du trykker på
RM SET UP.
2 Tryk på den inputknap (VIDEO2 1 i
eksemplet), som du vil slette
indstillingen for.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
3 Tryk på ?/1 i mere end 1 sekund.
Inputknappen blinker to gange efter
hinanden.
4 Tryk på SHIFT, tryk derefter på
talknapperne (knappen 1 i eksemplet)
for at slette den lagrede indstilling.
Knappen RM SET UP blinker to gange, og
sletteprocessen er nu fuldført.
Hvis sletteprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv at
udføre processen igen fra trin 2.
MASTER
VOL
1
Tryk på og hold MASTER VOL –
nede, tryk dernæst på ?/1, tryk
dernæst på AV ?/1.
Knappen RM SET UP blinker tre gange.
2
Ryd alle knapper.
Hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse (f.eks. alle de
programmerede data) slettes.
142DK
x Delfrekvensfunktion
Supplerende oplysninger
Ordforklaring
x Cinema Studio EX
En surroundlydsindstilling, som kan betragtes
som en sammensætning af Digital Cinema
Sound-teknologi, frembringer lyden af en
dubbing-biograf med anvendelse af tre
teknologier: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" og "Cinema Studio
Reverberation".
"Virtual Multi Dimensions", den virtuelle
højttalerteknologi skaber virtuelle,
multisurround-omgivelser med faktiske
højttalere på op til 7.1 kanaler og bringer
biografens surroundlydoplevelse med de
nyeste faciliteter ind i dit hjem.
"Screen Depth Matching" gengiver
diskantsvækkelse, fyldighed og lyddybde,
som normalt skabes i en biograf, hvor lyden
kommer fra et punkt bag skærmen. Dette føjes
derefter til front- og centerkanalerne.
"Cinema Studio Reverberation" gengiver
lydkarakteristikken i de allernyeste dubbingbiografer og lydstudier, inklusive Sony
Pictures Entertainments dubbing-studier. Der
er tre indstillinger, A/B/C, til rådighed i
overensstemmelse med studietypen.
x Deep Color
x Digital Cinema Sound (DCS)
Enestående lydgengivelsesteknologi til
hjemmebiografen, som er udviklet af Sony i
samarbejde med Sony Pictures Entertainment,
så der opnås en spændende og kraftig lyd som
i biografen hjemme i din stue. Med denne
"Digital Cinema Sound", som er udviklet ved
at integrere en DSP (Digital Signal Processor)
og målte data, kan du opleve det ideelle
lydfelt, som filmskaberne har tænkt sig det,
hjemme i din stue.
x Digital Concert Hall
"Digital Concert Hall" giver 2-kanals
stereokilder såsom CD'er osv. en mere fyldig
lyd. Ved hjælp af 5.1-kanals eller 7.1-kanals
højttalere og virtuel højttalerteknologi bliver
stereoskopisk efterklang og reflekteret lyd
gengivet, og man kan anvende musiksoftware
med en mere fyldig lyd og tilstedeværelse.
Lydfeltet i en koncertsal bliver genskabt
gennem en geometrisk analyse af koncertsalen
og en præcis modellering af de reflekterede og
tilbagekastede lyde ud fra faktiske målte data.
Der bliver taget hensyn til tonekvaliteter som
for eksempel styrke og frekvenssvar, og de
bliver beregnet i DSP (Digital Signal
Processor) for at skabe efterklang. Lyden
udsendes med en naturlig og behagelig
efterklang, lige som hvis man lytter til musik i
en koncertsal.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Dette er Sonys teknologi, som gør det muligt
at afspille digitale lydsignaler af lav kvalitet
med lyd af høj kvalitet. Gamle optagelser eller
komprimeret lyd har ofte støj i waveform og
forvrængning uden for frekvensområdet, lige
som der skabes harmonisk forvrængning i
lydfrekvensen. Derfor forekommer der
interferens og oversving, hvilket forringer
lydkvaliteten. D.L.L.-funktionen eliminerer
disse problemer og giver dig fyldig lyd til
musik og film.
fortsættes
143DK
Supplerende oplysninger
Videosignaler, hvor farvedybden af signalerne,
der går gennem et HDMI-jackstik, er blevet
øget.
Antallet af farver, der kan udtrykkes med 1
pixel, var 24 bit (16.777.216 farver) med det
aktuelle HDMI-jackstik. Antallet af farver, der
kan udtrykkes med 1 pixel, vil dog være 36,
osv. bit, når receiveren svarer til Deep Color.
Eftersom gradationen af en farves dybde kan
udtrykkes mere fint med flere bit, kan
kontinuerlige farveændringer blive udtrykt
mere jævnt.
Frekvensen, hvor to højttaleres frekvenser
krydser hinanden.
x Dolby Digital
Digital lydkodnings-/lyddekodningsteknologi,
som er udviklet af Dolby Laboratories, Inc.
Det består af kanalerne front (venstre/højre),
center, surround (venstre/højre) og subwoofer.
Dette er lydstandarden for DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus giver fleksibilitet og
effektivitet, som gør det muligt at få flere
kanaler af overbevisende surroundlyd til
videomedier med høj opløsning. Dens
overlegne kodningseffekter gør det muligt at
have op til 7.1-kanals multikanallyd af høj
kvalitet uden at påvirke de bitmængder, der er
allokerede til videoydelse og andre
funktionssæt, på en negativ måde.
x Dolby Digital Surround EX
Akustisk teknologi, som er udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Bagsurroundinformationen
matrixbehandles til almindelige venstre- og
højre-surroundkanaler, så lyden kan gengives i
6.1 kanaler. Ikke mindst aktive scener bliver
genskabt med et mere dynamisk og realistisk
lydfelt.
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi ændrer lyd optaget i 2-kanals
stereo til 5.1-kanals surround ved afspilning.
Gamle film, som er kodet i det traditionelle
stereoformat, kan forbedres med 5.1-kanals
surroundlyd.
x Dolby Pro Logic IIx
Teknologi til 7.1-kanals (eller 6.1-kanals)
afspilning. Sammen med lyd, som er kodet i
Dolby Digital Surround EX, kan 5.1-kanals
Dolby Digital-kodet lyd gengives i 7.1-kanals
lyd (eller 6.1-kanals). Desuden kan
eksisterende stereooptaget materiale også
gengives som 7.1-kanals lyd (eller 6.1-kanals).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurroundinformation matrixbehandles til
144DK
to stereokanaler. Når lyden gengives, dekodes
den og udsendes i 4-kanals surroundlyd. Dette
er den mest almindelige metode til
lydbehandling for DVD-video.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD er Dolbys tabsfri lydteknologi,
der er udviklet til optiske diske med høj
opløsning. Dolby TrueHD-lyd er identisk med
de originale studio masters for hvert bit og
giver suveræn lydkvalitet på op til 8 kanaler
ved 96 kHz/24 bit og op til 6 kanaler ved
192 kHz/24 bit. Sammen med video med høj
opløsning giver den en helt enestående
oplevelse i hjemmebiografen.
x DSD
Lydformat, der bruges til en Super Audio CD.
DSD, konverterer analoge signaler til digitale
og optager dem direkte uden nogen form for
behandling, så der ikke mistes nogen
information. Der opnås optagelse og
afspilning af lydtro kvalitetslyd.
x DTS 96/24
Et digitalt signalformat med høj lydkvalitet.
Optager lyd ved en samplingfrekvens og
bithastighed på 96 kHz/24 bit, som er den højst
mulige for DVD-video. Antallet af
afspilningskanaler varierer, afhængigt af
sofwaren.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings/lyddekodningsteknologi
til biografer, som er udviklet af DTS, Inc. Den
komprimerer ikke lyd helt så meget som Dolby
Digital, hvilket giver en lydgengivelse af en
højere kvalitet.
x DTS Neo:6
Denne teknologi ændrer lyd, der er optaget i 2kanals stereo, til 7-kanals lyd ved afspilning.
Der er to indstillinger at vælge imellem, alt
efter afspilningskilden eller din præference,
nemlig CINEMA til film og MUSIC til
stereokilder som for eksempel musik.
x DTS-ES
Format til 6.1-kanals afspilning med
bagsurroundinformation. Der er to
indstillinger, "Discrete 6.1", som optager alle
kanaler uafhængigt, og "Matrix 6.1", som
matrixbehandler bagsurroundkanalen til
venstre og højre surroundlydkanaler. Er ideel
til afspilning af lydspor i spillefilm.
x DTS-HD
Lydformat, der udvider det konventionelle
DTS Digital Surround-format.
Dette format består af en kerne og en
udvidelse, og kernedelen har DTS Digital
Surround-kompatibilitet. Der er to slags DTSHD, DTS-HD High Resolution Audio og
DTS-HD Master Audio. DTS-HD High
Resolution Audio har en maksimal
overførselsfrekvens på 6 Mbps, der bruger
komprimering med tab (Lossy) og DTS-HD
High Resolution Audio svarer til en maksimal
samplingfrekvens på 96 kHz og maksimalt 7.1
kanaler. DTS-HD Master Audio har en
maksimal overførselsfrekvens på 24,5 Mbps,
og bruger tabsfri komprimering (Lossless) og
DTS-HD Master Audio svarer til en maksimal
samplingfrekvens på 192 kHz og maksimalt
7.1 kanaler.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
x High Bitrate Audio
Den henviser til lydformater af
kompressionsmetoden (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD, osv.), som er et format
med høj bitfrekvens, der hovedsageligt
optages på Blu-ray Disc osv.
H.A.T.S. til HDMI er et flowkontrolafspilningssystem til HDMI-overførsel.
Et master-ur, som er vigtigt for lydkvaliteten,
udgøres af en krystalsender ved siden af
receiverens DA-konverter, og dette master-ur
styrer afspilningshastigheden for de apparater,
som er tilsluttet receiveren via HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface) for at
modsvare afspilningshastigheden. Det giver
dig højkvalitetslyd med exceptionel klarhed,
da der næsten ingen overførselsflimmer er ved
overførsel fra uret.
x Komponentvideo
Et format til udsendelse af videosignaler, som
består af tre separate signaler: luminans Y,
krominans Pb og krominans Pr. Billeder af høj
kvalitet som for eksempel DVD-video eller
HDTV-billeder bliver overført mere korrekt.
De tre jackstik er kodede med grøn, blå og rød
farve.
x Kompositvideo
Et standardformat til overførsel af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
overføres sammen.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Lydeffekter med lav frekvens, som udsendes
fra en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
osv. Ved at tilføje en dyb bas med en frekvens
mellem 20 og 120 Hz opnår man en kraftigere
lyd.
x Linjespring
En scanningmetode, som kompletterer et
billede ved at vise hver anden linje på en
rørflade på et fjernsyn eller en skærm hvert 1/
60 sekund. Først tegnes alle linjerne med ulige
numre, som efterlader mellemrum mellem
hver linje, og derefter tegnes alle linjerne med
lige numre, så mellemrummene udfyldes.
"i" i "480i" står for "Interlace".
fortsættes
145DK
Supplerende oplysninger
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er en grænseflade, som understøtter
både video og lyd i en enkelt digital
forbindelse, og som giver dig mulighed for at
anvende digitale billeder og lyd af høj kvalitet.
HDMI-specifikationen understøtter HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopibeskyttelsesteknologi, der
indeholder kodningsteknologi til digitale
videosignaler.
x High quality digital Audio
Transmission System (H.A.T.S.)
til HDMI
x Neural THX
Neural Surround™, THX®-teknologierne er
blevet valgt som det officielle
udsendelsesformat til surroundlyd for XM
Satellite Radios "XM HD Surround" og andre
førende FM/HD-radiostationer i USA og
resten af verden. Neural Surround, THX
Technologies giver den fantastiske
indkredsning og diskrete billeddetalje for
surroundlyd i et format, der er 100 %
kompatibelt med stereo.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til ændring af analog lyd til digital
lyd, så det bliver nemt at nyde digital lyd.
x Progressiv
En metode til scanning, som tegner alle
scanningslinjerne sekventielt, i modsætning til
scanning med linjespring, hvor alle de ulige og
derefter alle de lige linjer tegnes.
"p" i "480p" står for "Progressive".
x x.v.Color (x.v.Colour)
"x.v.Color (x.v.Colour)" giver en mere
naturtro gengivelse af forskellige farver såsom
blomsters glansfulde farver og de sydlige
haves turkis-blå farve.
Forsigtighedsregler
Om sikkerhed
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal du tage stikket til
receiveren ud og få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyning
• Kontrollér, inden du begynder at anvende
receiveren, at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
fabriksskiltet på bagsiden af receiveren.
• Apparatet vil stadig være tilsluttet
vekselstrømskilden, så længe det er sluttet til
en stikkontakt i væggen, selv hvis der er
slukket på selve apparatet.
• Husk at tage receiveren ud af stikkontakten i
væggen, hvis du ikke agter at anvende den i
et længere tidsrum. Netledningen tages ud af
stikket, ved at man tager fat i selve stikket.
Træk aldrig i ledningen.
• Stikkets ene ben er af sikkerhedshensyn
bredere end det andet og kan kun indføres i
stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan
få stikket helt ind i stikkontakten, skal du
kontakte forhandleren.
• Netledningen må kun skiftes ud af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis du anvender denne
receiver med høj lydstyrke i længere tid ad
gangen, vil dens overside, sider og underside
blive meget varme. Lad være med at røre ved
kabinettet, så du undgår at brænde dig.
146DK
Om placering
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og for at forlænge
receiverens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den kan
blive udsat for direkte sol, meget støv eller
mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget oven på
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningerne og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr såsom et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
særlig sandsynligt, når der anvendes en
indendørsantenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørsantenne.)
Om anvendelse
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af stikkontakten, inden den sluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Henvend dig gerne til nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål om eller
problemer med din receiver.
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af de følgende problemer skulle opstå
under brug af receiveren. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem
ikke kan løses.
Lyd
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat der er valgt, eller kun en meget
svag lyd høres.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at alle højttalerledningerne er
tilsluttet på korrekt vis.
• Kontrollér, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontrollér, at MASTER VOLUMEkontrollen ikke er indstillet til -∞ dB. Prøv
at indstille den til omkring -40 dB.
• Kontrollér, at SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) ikke er indstillet til OFF (side 48).
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for
at annullere lydudkoblingsfunktionen.
• Kontrollér, at det rigtige apparat er valgt
med INPUT SELECTOR.
• Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Kontrollér, om NIGHT MODE er aktiveret
(side 106), hvis lyden er meget svag.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren,
eliminer årsagen til kortslutningen, og
tænd for receiveren igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontrollér, at apparatet er sluttet korrekt til
lydindgangsjackstikkene til det apparat.
• Kontrollér, at ledningen (ledningerne) er
sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
fortsættes
147DK
Supplerende oplysninger
Rengør kabinet, panel og kontroller med en
blød klud, som er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler som for eksempel alkohol
eller rensebenzin.
Fejlfinding
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Slut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at bekræfte, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres én kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontrollér, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler høres fra
hovedtelefonen, kan det betyde, at
fronthøjttaleren ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, hvorfra
der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du har forbundet både L- og Rjackstikket til et analogt apparat og ikke
blot til L- eller R-jackstikket. Anvend et
mono-stereokabel (medfølger ikke). Der
vil dog ikke komme nogen lyd fra
centerhøjttaleren, når et lydfelt (Pro Logic,
etc.) er valgt. Når centerhøjttaleren ikke er
tilsluttet, kommer lyden kun fra den
venstre/højre fronthøjttaler.
Kildelyden fra HDMI IN-jackstikket
sendes ikke ud fra en forstærker eller
den tv-højttaler, som er sluttet til
receiveren.
• Kontrollér, at apparatet er korrekt sluttet til
HDMI IN-jackstikket for det apparat.
• Der er ingen lyd, når receiverens menu
vises på tv-skærmen. Tryk på MENU for
at slukke for displayet.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a, kategori
2-kabel), når du ser billeder eller lytter til
lyd under en Deep Color-transmission.
Der er ingen lyd fra analoge 2kanalskilder.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 103).
Der er kraftig brummen og støj.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at tilslutningsledningerne er på
god afstand af transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et tv og lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Bekræft, at U SIGNAL GND-tilslutningen
er jordet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
let fugtet med sprit.
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICALindgangsjacktikket).
• Kontrollér, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "Analog".
• Kontrollér, at "2ch Analog Direct" ikke
anvendes.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 103).
148DK
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved hjælp af
Auto Calibration-indstillingsmenuen.
Der er ingen lyd, eller kun en meget
svag lyd høres fra center-/surround-/
bagsurroundhøjttalerne.
• Vælg en "Cinema Studio EX"-indstilling
(side 85).
• Indstil højttalerniveauet (side 114).
• Sørg for, at center-/surroundhøjttaleren
(højttalerne) er indstillet til enten
"SMALL" eller "LARGE."
Der er ingen lyd fra
bagsurroundhøjttalerne.
• Nogle disks har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-mærke, selv om emballagen
har Dolby Digital Surround EX-logoer.
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontrollér, at subwooferen er korrekt og
ordentligt tilsluttet.
• Sørg for, at der er tændt for højttalerne.
• Hvis alle højttalerne er indstillet til
"LARGE" og "Neo:6 Cinema", eller
"Neo:6 Music" er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen.
Der kan ikke opnås nogen
surroundeffekt.
• Kontrollér, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 29).
• Vælg kildeapparatet med (side 58).
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er sluttet til DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
• Reguler denne receivers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for receiveren, og tilslut dernæst
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet igen.
• Kontrollér DIGITAL MEDIA PORTadapteren og/eller apparatet for at sikre, at
den understøtter denne receiver.
Video
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på tvskærmen eller skærmen.
• Vælg den rigtige indgang på receiveren
(side 58).
• Indstil tv'et til den rigtige
indgangsindstilling.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Tildel komponentvideo-indgangen på
korrekt vis.
• Indgangssignalet bør være det samme som
det, der indgår, når du opkonverterer et
indgangssignal med denne receiver
(side 41).
fortsættes
149DK
Supplerende oplysninger
Dolby Digital- eller DTS-multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontrollér, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTS format.
• Når DVD-afspilleren osv. sluttes til de
digitale indgangsjackstik på denne
receiver, skal du sikre dig, at indstillingen
for den digitale lydudgang på det
tilsluttede apparat er til rådighed.
MULTI CHANNEL DECODINGindikatoren lyser ikke blåt.
• Kontrollér, at afspilningsapparatet er
sluttet til et digitalt jackstik, og at
indgangen er korrekt valgt på denne
receiver.
• Kontrollér, om indgangskilden fra den
software, som afspilles, svarer til
multikanals-formatet.
• Kontrollér, om indstillingen på
afspilningsapparatet er indstillet til
multikanalslyd.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 103).
Billedet fra COMPONENT VIDEO OUT
er beskadiget.
• Andre videoindgangssignaler end 480pkomponent modtages ikke, når signaler
udsendes fra VIDEO-jackstikket. Tilfør
480i-komponent-videosignaler.
• Når der udsendes andre
komponentindgangssignaler end 480p,
skal COMPONENT VIDEO OUTjackstikket anvendes, og "Resolution"
indstilles til "DIRECT".
Billeder vises, efter den tilhørende lyd
afspilles, når HDMI-indgangen er valgt.
• Afhængigt af apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket eller den afspillede
kilde, kan billeder blive vist senere end
den tilhørende lyd. I så fald skal du
indstille "Video Direct" til "ON" i HDMIindstillingsmenuen.
Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, udsendes ikke til
tv'et, er forvrængede eller
beskadigede.
• Sørg for, at kablerne er korrekt og
ordentligt tilsluttet apparaterne.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a, kategori
2-kabel), når du ser billeder eller lytter til
lyd under en Deep Color-transmission.
• Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, kan være forvrængede.
I så fald skal du indstille "Video Direct" til
"ON" i HDMI-indstillingsmenuen.
• Billeder eller lyd fra apparatet, som er
tilsluttet HDMI-jackstikket kan blive
afbrudt, når der skiftes mellem
videosignaler. I så fald skal du indstille
"Video Direct" til "ON" i HDMIindstillingsmenuen.
FM-modtagelsen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
en udendørs FM-antenne som vist. Hvis
receiveren sluttes til en udendørsantenne,
skal den jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke sluttes til et gasrør,
da dette kan medføre en gaseksplosion.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 34).
• Vælg kildeapparatet med (side 58).
GUI kommer ikke frem på tv-skærmen.
• Tryk på GUI MODE for at få vist "GUI
MODE" på displayet.
• Kontrollér, at tv'et er korrekt tilsluttet.
150DK
Tuner
Udendørs FM-antenne
Receiver
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontrollér, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Hold satellitradioantennen på god afstand
af højttalerledningerne og netledningen
for at undgå opsamling af støj.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstilling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer, eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forudindstil stationerne (side 68).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen kommer
frem på displayet.
Systemet kan overhovedet ikke
modtage satellitkanaler. (Kun USA/
Canada-model)
• Modtagerforholdet er ikke godt. Flyt
antennen til en placering, hvor
modtagerforholdet er godt.
• Kontrollér, at du abonnerer på den ønskede
satellitradiotjeneste (se side 69).
RDS fungerer ikke. (Kun europæisk
model)
• Bekræft, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem. (Kun europæisk model)
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende tjeneste eller ej.
Hvis den gør det, kan tjenesten være
midlertidigt ude af kraft.
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
• Kontrollér HDMI-forbindelsen (side 35).
• Kontrollér, at "Control for HDMI" er
indstillet til "ON" i HDMIindstillingsmenuen.
• Kontrollér, at det tilsluttede apparat
understøtter funktionen Kontrol til HDMI.
• Kontrollér indstillingerne for Kontrol til
HDMI på det tilsluttede apparat. Se
brugsanvisningen for det tilsluttede
apparat.
Der udsendes ingen lyd fra receiveren
og tv-højttaleren, når funktionen
System Audio Control anvendes.
• Kontrollér, at tv'et understøtter funktionen
System Audio Control.
• Hvis tv'et ikke har funktionen System
Audio Control, skal du stille
indstillingerne for "Audio Out" i HDMIindstillingsmenuen til
– "TV+AMP", hvis du vil have lyd fra tvhøjttaleren og receiveren.
– "AMP", hvis du vil have lyd fra
receiveren.
• Du kan ikke lytte til lyd fra et apparat, som
er tilsluttet receiveren, mens tv er valgt
som indgangssignal på receiveren.
– Når du vil se et program på et apparat,
som er tilsluttet receiveren, skal du
ændre indgangssignalet på receiveren til
HDMI.
– Skift tv-kanal, når du vil se en tvudsendelse.
– Vælg det apparat eller indgangssignal,
du vil se, når du ser et program på
apparatet, som er tilsluttet tv'et.
Se brugsanvisningen til tv'et for at få
oplysninger om denne handling.
fortsættes
151DK
Supplerende oplysninger
Kontrol til HDMI
• Hvis du ændrer HDMI-forbindelsen,
tilslutter/frakobler netledningen, eller der
er strømsvigt, skal du gentage forløbet i
"Forberedelse til "BRAVIA" Sync"
(side 98).
• Hvis du vælger HDMI B med knappen
HDMI OUTPUT, efter du har valgt HDMI
A, virker funktionen Kontrol til HDMI
muligvis ikke korrekt i et stykke tid. Dette
skyldes, at apparatet, som er tilsluttet
HDMI A-jackstikket, igen skal genkende
receiveren, som er udstyret med
funktionen Kontrol til HDMI. Hvis
funktionen Kontrol til HDMI ikke virker
korrekt i længere tid, skal du udføre
trinnene, som står i "Forberedelse til
"BRAVIA" Sync" (side 98).
• Når HDMI B er valgt, virker funktionen
Kontrol til HDMI ikke.
• Når du anvender funktionen Kontrol til
HDMI, kan du ikke betjene det tilsluttede
apparat via tv'ets fjernbetjening.
– Afhængigt af det tilsluttede apparat og
tv kan det være nødvendigt at foretage
en opsætning af apparatet og tv'et. Vi
henviser til de brugsanvisninger, som
følger med hvert apparat og tv.
– Ændr indgangssignalet på receiveren til
det HDMI-indgangssignal, som er
tilsluttet apparatet.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer i banen
mellem fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er svage.
• Sørg for, at receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstilling er
den samme. Hvis receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstillinger
er forskellige, kan du ikke styre receiveren
med fjernbetjeningen (side 108).
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
• Når du anvender et programmeret apparat,
som ikke er fra Sony, er det ikke sikkert, at
fjernbetjeningen fungerer ordentligt. Dette
afhænger af modellen og fabrikatet af
apparatet.
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, vil en kode
på to cifre samt en meddelelse blive vist på
displayet. Via meddelelsen kan man
kontrollere systemets tilstand. Vi henviser til
den følgende oversigt angående, hvordan
problemet løses. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis det ikke er
muligt at løse et problem.
152DK
PROTECTOR
Uregelmæssig strøm udsendes til
højttalerne, eller receiverens øverste panel
er dækket af et eller andet. Receiveren
slukker automatisk efter et par sekunders
forløb. Kontrollér højttalernes tilslutning,
og tænd for strømmen igen.
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 54), "XMradiomeddelelsesliste" (side 77), "SIRIUS
Meddelelsesliste for satellitradio" (side 77) og
"DIGITAL MEDIA PORT-meddelelsesliste"
(side 63) for andre meddelelser.
Henvisninger angående sletning
af hukommelsen
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 44
Indgange (analoge)
Tekniske specifikationer
PHONO
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling1) 2)
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt i stereo-indstilling
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
BAGSURROUND2):
130 W + 130 W
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
BAGSURROUND2):
120 W + 120 W
1)
BD, DVD,
SA-CD/CD (koaksial)
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1, TV, SAT,
TAPE, MD (optisk)
Signal/støjforhold:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
TAPE (REC OUT),
Spænding: 150 mV
MD (REC OUT),
Impedans: 1 kohm
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Spænding: 2 V
Impedans: 1 kohm
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
SUBWOOFER
FM-tuner
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennetilslutninger
75 ohm, ubalanceret
AM-tuner
Modtageområde
Område
Frekvensgang
PHONO
RIAAequalisationskurve
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Tuningskala
10 kHztrin
9 kHztrin
USA, Canada
530 –
1.710 kHz
531 –
1.710 kHz
Europa
–
531 –
1.602 kHz
Mellemfrekvens
Antenne
450 kHz
Rammeantenne
fortsættes
153DK
Supplerende oplysninger
Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden er
det ikke sikkert, at der er nogen lyd.
2)
Målt under følgende forhold:
Strømforsyning: 120 V AC, 60 Hz (i USA og
Canada), 230 V AC, 50/60 Hz (i Europa og
generelle områder)
Indgange (digitale)
Video
Mål
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD gennemgang
Vægt (cirka)
HDMI Video
Indgang/udgang (HDMI-mellemforstærker)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Generelt
Strømforsyning
120 V AC, 60 Hz
(i USA og Canada)
230 V AC, 50/60 Hz
(i Europa og generelle
områder)
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:5 V, 700 mA
Udgangseffekt (ZONE 2 VIDEO OUT)
DC OUT:11 V, 30 mA
Strømforbrug
Område
USA
480 W
Canada
580 VA
Europa
480 W
Effektforbrug (i standbytilstand)
0,9 W (når "Control for
HDMI" og "RS-232C
Control" er indstillet til
"OFF")
154DK
430 × 175 × 430 mm
(bredde/højde/dybde)
inklusive fremspringende
dele og kontroller
16,5 kg
Medfølgende tilbehør
Brugsanvisning (denne manual)
Guide til hurtig klargøring (1)
GUI Menuliste (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Netledning (1)
Hoved-fjernbetjening (1)
Zone 2/ Zone 3-fjernbetjening (1)
R6 (størrelse-AA) batterier (4)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Stikordsregister
Symboler
U SIGNAL GND-tilslutning 33
Tal
2 kanaler 79
2ch Analog Direct 79
2ch Stereo Mode 79
4 Ω 47
5.1-kanal 23
7.1-kanal 23
8 Ω 47
A
A.F.D. (-indstilling) 80
A/V Sync 60, 121, 130
Ændring af displayet 131
Afbryderautomatik 105
AM 65
Antenna Aiming 72
Audio 121
AUDIO OUT 131
Audio Out 125
Auto Calibration 48, 111, 128
Auto Tuning 65
Decode Priority 121, 130
DIGITAL MEDIA PORT 14, 30, 60
Direct Tuning 66, 73
Display 10
Distance Unit 117, 129
DMPORT Control 64
Dolby Digital EX 87
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 81
Dual Mono 121, 130
DVD-afspiller 36, 38
DVD-optager 40
E
Effect Level 117, 130
EQ 118
F
Film 85
Fjernbetjening 16–22, 45, 132–142
FM 65
FM Mode 65, 130
Forudindstillede kanaler 74
Forudindstillede stationer 68
G
B
C
Category Mode 73
CD-afspiller 30, 33
Center Mix 113, 129
Cinema Studio EX (mode) 85
Crossover Freq 115, 129
D
D.Range Comp (Dynamikområdekompressor) 116, 128
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 48
DCS 85
GUI (Graphical User Interface) 27, 45
H
HDMI 125
HDMI IN-knap 8, 44
HDMI OUT-knap 8, 101
HDMI-jackstik 14, 35
Højttaler 113
Højttalerimpedans 46, 129
Supplerende oplysninger
Bass 8, 118, 130
BI-AMP 113, 129
Blu-ray Disc-afspiller 36, 38, 58
I
Indstillinger 110
Indstillingsmenu 110
Input 58
Input Assign 60, 103
INPUT MODE 102
iPod 62, 64
fortsættes
155DK
K
PROTECTOR 152
Kontrol til HDMI 125
Q
L
L.F.E. (Low Frequency Effects) 12
LARGE 114
Level 118
List Mode 63
Lock Code 76, 130
Lydudkobling 59
M
MASTER VOLUME 9
Meddelelser
Automatisk kalibrering 54
DIGITAL MEDIA PORT 63
Fejl 152
SIRIUS 77
XM 77
Menu 45, 55, 110
Multi Zone 89, 119
Musik 61, 83
N
Name Input 59, 68, 112
Netledning 44
Netværksklient 62
Neural-THX 81
NIGHT MODE 106
Nulstilling 44
O
Opkonvertering 41
Optagelse 107
P
Parental Lock 75, 130
Pauseskærm 126
Phase Audio 116, 128
Phase Noise 116, 128
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 19
PLII 81
PLIIx 81
Position (Auto Calibration) 111, 128
Preset Mode 75
156DK
Quick Setup 50
R
Radio ID 72
Repeat 63
Resolution 122, 130
RS-232C Control 126, 131
Ryd
fjernbetjening 142
hukommelse 44
S
Satellitradio 69
Shuffle 63
SIRIUS 69
SIRIUS-satellitradio 70
SMALL 115
Sound Field 60
Speaker Pattern 113, 129
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 8, 48
Subwoofer-niveau 125, 131
Super Audio CD-afspiller 30, 32, 33
Sur Settings 130
Surround 81, 117
System 126
T
Test Tone 115, 128
Tilslutning med to forstærkere 109
Tilslutninger
antenner 43
højttalere 25
lydudstyr 29
skærm 27
videoapparater 34
TONE 8
TONE MODE 8, 44
Treble 8, 118, 130
Tuner 65
Tuning 65, 66, 68
V
Valg af kalibreringstype 52, 128
Valgmenu 56
Video 61, 122
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN-jackstik 41
Videobåndoptager 40
X
XM 69
XM-radio 69
Z
Zone 12V udløser 119, 131
ZONE 2 113
Supplerende oplysninger
157DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla tai muulla vastaavalla, sillä
ne voivat aiheuttaa palovaaran. Älä aseta palavia
kynttilöitä tai muita esineitä, joissa on avoliekki,
laitteen päälle.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä
esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palotai sähköiskuvaaran.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla
verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee
helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin
epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke
pistorasiasta.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta
liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle,
tulelle tai muulle vastaavalle.
Laite on kytketty verkovirtaan niin kauan kuin
verkkojohto on kiinni pistorasiassa, vaikka laitteesta
olisi katkaistu virta.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi
aiheuttaa huonokuuloisuutta.
2FI
Euroopassa oleville
asiakkaille
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen
väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli
tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan,
että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat vain laitteita,
joita myydään EU-direktiivejä
toteuttavissa maissa
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Tästä ohjekirjasta
• Tämän ohjekirjan ohjeet ovat mallille
STR-DA5400ES. Tarkista mallinumero
etupaneelin oikeasta alakulmasta.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa näkyy
Yhdysvalloissa ja Kanadassa myytävä malli, ellei
toisin ole ilmoitettu. Eri maissa myytävien
versioiden toimintojen väliset erot on ilmaistu
selkeästi tekstissä esimerkiksi maininnalla ”vain
eurooppalaiset mallit”.
• Tämän ohjekirjan ohjeissa kuvataan varusteisiin
kuuluvan kaukosäätimen ohjaustoiminnot. Myös
vastaanottimen painikkeita voidaan käyttää, jos
niillä on samat tai samankaltaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
Tietoja tekijänoikeuksista
• ”Neural-THX” ja ”neural THX”, jotka esiintyvät
käyttöohjeissa ja näkyvät näyttöikkunassa ja GUIvalikkonäytössä, tarkoittavat samaa kuin NeuralTHX Surround.
Tässä vastaanottimessa käytetään Dolby* Digital ja
Pro Logic Surround ja DTS** Digital Surround –
järjestelmää.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic, Surround EX ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä seuraavien Yhdysvaltain
patenttien mukaan: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535.
Muita patenttihakemuksia on tehty ja
odottamassa käsittelyä Yhdysvalloissa ja
maailmanlaajuisesti. DTS on rekisteröity
tavaramerkki, ja DTS-logot, -symboli, DTS-HD
ja DTS-HD Master Audio ovat DTS, Inc.:n
tavaramerkkejä, © 1996–2007 DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
Tässä vastaanottimessa käytetään High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
XM Ready® on XM Satellite Radio Inc.:n
rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet
pidätetään.
jatkuu
3FI
©2008 SIRIUS Satellite Radio Inc. ”SIRIUS” ja
SIRIUS-koiralogo ovat SIRIUS Satellite Radio
Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tämä Neural-THX® Surround -ominaisuutta
käyttävä tuote on valmistettu lisenssillä, jonka ovat
myöntäneet Neural Audio Corporation ja THX Ltd.
Sony Corporation myöntää käyttäjälle tuotteeseen
Neural Audio Corporation- ja THX Ltd. -yritysten
omistamien patenttien, käsittelyssä olevien
patenttien ja muiden teknologioiden
käyttöoikeuden. Tätä käyttöoikeutta ei myönnetä
yksinoikeudella eikä sitä voi siirtää muille. ”Neural
Surround”, ”Neural Audio”, ”Neural” ja ”NRL”
ovat tavaramerkkejä ja logoja, jotka omistaa Neural
Audio Corporation, THX on tavaramerkki, jonka
omistaa THX Ltd. ja joka saattaa olla rekisteröity
joillakin alueilla. Kaikki oikeudet pidätetään.
Vastaanottimeen asennetun kirjasinlajin (Shin Go R)
on toimittanut MORISAWA & COMPANY LTD.
Nämä nimet ovat MORISAWA & COMPANY
LTD.:n tavaramerkkejä. MORISAWA &
COMPANY LTD.:llä on myös tekijänoikeus
kirjasimeen.
iPod on Apple Inc.:in tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Tässä
käyttöoppaassa ei ole käytetty merkkejä ™ ja ®.
Bluetooth-sanamerkin ja –logot omistaa Bluetooth
SIG, Inc., ja Sony Corporation käyttää näitä
merkkejä lisenssillä.
Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
vastaavien omistajiensa omaisuutta.
”M-crew Server” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”BRAVIA” on tavaramerkki, jonka omistaa Sony
Corporation.
4FI
Sisällysluettelo
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen ....................... 24
2: Kaiuttimien kytkeminen ......................... 26
3: Television kytkeminen ........................... 28
4a: Audiolaitteiden kytkeminen ................. 30
4b: Videolaitteiden kytkeminen ................. 35
5: Antennien kytkeminen ........................... 44
6: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmisteleminen .................................... 45
7: GUI -valikon näyttäminen
televisioruudussa ................................... 46
8: Kaiuttimien määrittäminen .................... 47
9: Kaiuttimien asetusten automaattinen
kalibrointi (Auto Calibration) ............... 49
Kuvaruutunäytön käyttäminen ................... 56
Toistaminen
Äänen kuunteleminen ja kuvien katseleminen
vastaanottimeen liitetystä laitteesta ....... 59
Äänen kuunteleminen ja kuvien katseleminen
DIGITAL MEDIA PORT ...................... 61
TDM-iP1/iP50/TDM-NC1-laitteen
käyttäminen vastaanottimen GUI-valikon
avulla ..................................................... 63
Virittäminen
FM/AM-radion kuunteleminen .................. 66
FM/AM-radioasemien tallentaminen ......... 69
Satelliittiradion kuunteleminen
(Vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa
myytävä malli) ...................................... 70
Satelliittiradiovirittimen kytkeminen ......... 72
Satelliittiradion kuuntelemisen
valmisteleminen .................................... 72
Satelliittiradion kanavan valitseminen ....... 74
Satelliittiradiokanavien tallentaminen ........ 75
Tiettyjen kanavien käytön rajoittaminen
(Parental Lock) (Vain SIRIUS) ............. 76
Surround-äänen
kuunteleminen
Kaksikanavaisen äänen toistaminen ...........81
Monikanavaisen surround-äänen
toistaminen ............................................82
Surround-tehosteen käyttäminen musiikin
kuuntelemiseen ......................................85
Surround-tehosteen käyttäminen elokuvien
katselemiseen .........................................87
Monivyöhykeominaisuuksien
käyttäminen
Monivyöhyketoiminnon edut .....................91
Monivyöhykekytkentöjen tekeminen .........92
Vyöhykkeen 2 kaiuttimien
määrittäminen ........................................96
Kaukosäätimen vyöhykeasetuksen
vaihtaminen ...........................................97
Vastaanottimen käyttäminen toisesta
vyöhykkeestä
(VYÖHYKKEEN 2 JA 3 toiminnot) .....98
Muiden ominaisuuksien
käyttäminen
”BRAVIA” Sync -ominaisuuksien
käyttäminen .........................................100
HDMI-videosignaaleja toistavien näyttöjen
vaihtaminen .........................................103
Digitaalisen tai analogisen äänen
valitseminen .........................................104
Äänen/kuvien toistaminen muista tuloista
(Input Assign) ......................................105
Uniajastimen käyttäminen ........................107
Surround-tehosteiden kuunteleminen pienellä
äänenvoimakkuudella ..........................108
Tallentaminen vastaanottimen avulla .......109
Vastaanottimen ja kaukosäätimen
komentotilan vaihtaminen ...................110
Kahden vahvistimen kokoonpano ............111
jatkuu
5FI
Asetusten säätäminen
Asetusvalikon käyttäminen .......................112
Auto Calibration .......................................113
Speaker-asetukset .....................................115
Surround-asetukset ...................................119
EQ-asetukset .............................................120
Multi Zone -asetukset ...............................120
Audio -asetukset .......................................122
Video -asetukset ........................................123
HDMI -asetukset ......................................126
System -asetukset .....................................127
Vastaanottimen käyttäminen ilman siihen
liitettyä televisiota ...............................128
Kaukosäätimen käyttäminen
Kunkin laitteen ohjaaminen
kaukosäätimellä ...................................133
Kaukosäätimen ohjelmoiminen ................136
Useiden komentojen suorittaminen
automaattisesti peräkkäin
(makrotoisto) .......................................140
Sellaisten kaukosäätökoodien määrittäminen,
joita ei ole tallennettu
kaukosäätimeen ...................................142
Kaukosäätimen muistin tyhjentäminen ....143
Lisätietoja
Sanasto ......................................................144
Varotoimet ................................................147
Ongelmanratkaisu .....................................148
Tekniset tiedot ..........................................154
Hakemisto .................................................156
6FI
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
Kannen irrottaminen
Paina PUSH.
Kun olet irrottanut kannen, pidä se
lasten ulottumattomissa.
POWER-painikkeen tila
Pois käytöstä
Vastaanotin on pois käytöstä
(alkuasetus).
Kytke vastaanottimeen virta painamalla
POWER. Vastaanottimeen ei voi
kytkeä virtaa kaukosäätimellä.
Käytössä/valmiustilassa
Kytke vastaanottimeen virta tai aseta
vastaanotin valmiustilaan painamalla
kaukosäätimessä ?/1.
Kun painat vastaanottimen POWERpainiketta, vastaanottimen virta
katkaistaan.
jatkuu
7FI
Nimi
A POWER
Toiminto
Nimi
Toiminto
Kytke tai katkaise
vastaanottimen virta.
H INPUT MODE
Painamalla tätä voit
valita tulotilan, jos
sama laite on liitetty
sekä digitaaliseen että
analogiseen liitäntään
(sivu 104).
I Näyttöikkuna
Tässä näkyy valitun
laitteen tämänhetkinen
tila tai valittavissa
olevien vaihtoehtojen
luettelo (sivu 10).
B AUTO CAL MIC Tähän kytketään
-liitäntä
laitteen mukana
toimitettu
optimointimikrofoni,
jota tarvitaan Digital
Cinema Auto
Calibration toiminnossa (sivu 50).
C TONE MODE
TONE
Säätää asetuksia
FRONT/CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS ja TREBLE.
Painamalla TONE
MODE toistuvasti voit
valita joko asetuksen
BASS tai TREBLE, ja
kiertämällä TONEsäädintä voit säätää
asetuksen tason.
J 2CH/A.DIRECT Valitse äänikenttä
painamalla tätä
A.F.D.
(sivu 81, 82, 85, 87).
MOVIE
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Valitse vyöhyke 2 tai 3
tai päävyöhyke
painamalla SELECT
toistuvasti. POWERpainikkeen painallus
ottaa käyttöön valitun
vyöhykkeen
lähtösignaalin tai
poistaa sen käytöstä
(sivu 91).
L HDMI IN
Painamalla tätä voit
valita HDMI IN liitäntöihin kytketyn
laitteen tulosignaalin
(sivu 36).
M HDMI OUT
Painamalla tätä voit
valita HDMI OUT liitäntöihin kytketyn
laitteen lähtösignaalin
(sivu 36).
N PHONES liitäntä
Tähän kytketään
kuulokkeet.
D MEMORY/
ENTER
Näillä painikkeilla voit
käyttää viritintä (FM/
TUNING MODE AM) ja satelliittiradiota
(XM/SIRIUS) (vain
TUNING
Yhdysvalloissa ja
Kanadassa myytävä
malli).
E Kaukosäätimen tunnistin
Vastaanottaa
kaukosäätimen
signaaleja.
F DIMMER
Säädä näytön
kirkkautta painamalla
tätä toistuvasti.
G DISPLAY
Valitse näyttöikkunassa
näkyvä kohde
painamalla tätä
toistuvasti.
8FI
O SPEAKERS
Muuta etukaiuttimien
(OFF/A/B/A+B) asetukseksi OFF, A, B
tai A+B (sivu 49).
Nimi
Toiminto
P VIDEO 2 IN/
Tähän kytketään
PORTABLE AV kannettava av-laite,
IN -liitännät
kuten videokamera tai
videopeli.
Q MULTI
CHANNEL
DECODING merkkivalo
Syttyy, kun
monikanavaisia
audiosignaaleja
dekoodataan.
R INPUT
SELECTOR
Kääntämällä tätä voit
valita toistettavan
lähteen.
Valitse vyöhykkeen 2
tai 3 tulolähde
valitsemalla ensin
jompikumpi vyöhyke
painamalla ZONE/
SELECT (qa)
(näytössä näkyy
”ZONE 2 INPUT” tai
”ZONE 3 INPUT”) ja
valitsemalla sitten
tulolähde INPUT
SELECTOR valitsimella.
S MASTER
VOLUME
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samaan aikaan.
9FI
Näytön merkkivalot
Nimi
Toiminto
A SW
Palaa, kun lisäbassokaiutin
on liitetty ja SUBWOOFER
-liitännästä lähetetään
audiosignaalia. Kun tämä
merkkivalo palaa,
vastaanotin tuottaa
lisäbassosignaalia
toistettavalla levyllä olevan
L.F.E.-signaalin tai
etukanavien matalien
taajuuksien perusteella.
10FI
Nimi
Toiminto
Nimi
B Toistettavan Kirjaimet (esimerkiksi L, C,
kanavan
R) osoittavat toistettavaa
merkkivalot kanavaa. Kirjainten
ympärillä olevat muuttuvat
laatikot osoittavat, kuinka
vastaanotin alasmiksaa
lähdeäänen
(kaiutinasetusten
perusteella).
Toiminto
C Tulon
Palavat nykyisen tulon
merkkivalot merkiksi.
INPUT
Palaa jatkuvasti jonkin
seuraavista nykyisen
tulotilan ilmaisevan
merkkivalon kanssa.
HDMI
Vastaanotin tunnistaa
HDMI IN -liittimien kautta
kytketyn laitteen.
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORT sovitin on kytketty ja
”DMPORT” on valittu.
MULTI IN
Monikanavainen tuloasetus
on valittuna.
L
Etuvasen
R
Etuoikea
C
Keski (monofoninen)
SL
Vasen surround
SR
Oikea surround
S
Surround (monoääni tai
surround-komponentit,
jotka Pro Logic -käsittely
tuottaa)
AUTO
Syttyy oikean tulon
ilmaisevien merkkivalojen
kanssa, kun INPUT MODE
-tilaksi määritetään ”Auto”.
SBL
Surroundin vasen
takakanava
COAX
SBR
Surroundin oikea
takakanava
Digitaalinen signaali
syötetään COAXIALliitännän kautta.
OPT
SB
Surroundin takakanava
(surroundin
takakomponentit, jotka 6.1kanavadekoodaus tuottaa)
Esimerkki:
Äänitysformaatti (etu/
surround): 3/2.1
Lähtökanava: Surroundkaiuttimien asetus on
”NO”.
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
Digitaalinen signaali
syötetään OPTICALliitännän kautta.
ANALOG
Digitaalista signaalia ei
syötetä. Tämä palaa myös,
kun INPUT MODE -asetus
on ”Analog” tai kun ”2ch
Analog Direct” on valittu.
SW
L
SL
C
D EQ
Palaa, kun taajuuskorjain
on käytössä.
E HDMI A B
Palaa, kun signaali
toistetaan liitännästä HDMI
OUT A tai B.
F D.C.A.C.
Palaa, kun automaattinen
kalibrointi on käytössä.
G ZONE 2/
ZONE 3
Palaa, kun vyöhykkeen 2 tai
3 toiminto on käytössä.
H SLEEP
Palaa, kun uniajastin on
käytössä.
R
SR
jatkuu
11FI
Nimi
Toiminto
Nimi
I L.F.E.
Palaa, kun toistettava levy
sisältää L.F.E. (Low
Frequency Effects) kanavan ja L.F.E.-kanavan
signaali toistetaan, jolloin
kirjainten alla näkyvät
palkit ilmaisevat tason.
Koska L.F.E.-signaalia ei
tallenneta koko
tulosignaalista, palkin taso
voi vaihdella tai hävitä
kokonaan toiston aikana.
L H.A.T.S.
Palaa, kun H.A.T.S. (High
(vain
quality digital Audio
eurooppalaiset Transmission System) mallit)
toiminto on käytössä.
J DSD
Palaa, kun vastaanotin
vastaanottaa DSD (Direct
Stream Digital) -signaalia
(sivu 36).
K Virityksen
Palavat, kun vastaanotin
merkkivalot virittää radiokanavia tai
satelliittiradiokanavia.
M BI-AMP
Palaa, kun surroundtakakaiuttimien asetus on
”BI-AMP”.
N D.RANGE
Palaa, kun dynaaminen
taajuusalueen pakkaus on
käytössä.
O VOLUME
Näyttää valitun
äänenvoimakkuuden.
P Dolby
Digital
Surround merkkivalot
Signaalia vastaava
merkkivalo palaa, kun
vastaanotin dekoodaa
kyseistä Dolby Digital muotoista signaalia.
;D
Dolby Digital
STEREO
Stereolähetys
;D+
Dolby Digital Plus
MONO
Mono-lähetys
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Huomautus
Kun toistat Dolby Digital levyä, varmista, että digitaaliset
liitännät on tehty ja että INPUT
MODE -asetus on muu kuin
”Analog”.
XM Mini Tuner ja Home
XM
(Vain
Dock on kytketty ja ”XM”
Yhdysvalloissa on valittu.
ja Kanadassa
myytävä malli)
SiriusConnect Home-viritin
SIRIUS
(Vain
on kytketty ja ”SIRIUS” on
Yhdysvalloissa valittu.
ja Kanadassa
myytävä malli)
Luokkatila on valittu
CAT
satelliittiradion käytön
(Vain
Yhdysvalloissa aikana.
ja Kanadassa
myytävä malli)
RDS
RDS-tietoja vastaanotetaan.
(Vain
eurooppalaiset
mallit)
12FI
Toiminto
PRESET
Viritystilaksi on valittu
tallennustila.
MEMORY
Muistitoiminto, kuten
Name Input, on käytössä.
Q DTS-HDPalavat, kun vastaanotin
merkkivalot dekoodaa DTS-HDsignaalia.
DTS-HD
Palaa jatkuvasti yhdessä
jonkin seuraavan
merkkivalon kanssa.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution
Audio
R ;TrueHD
Palaa, kun vastaanotin
dekoodaa Dolby TrueHD signaalia.
Nimi
Toiminto
Nimi
S L-PCM
Palaa, kun lineaarista PCM
(Pulse Code Modulation)signaalia vastaanotetaan.
U DTS(-ES)- Palavat, kun DTS- tai DTSmerkkivalot ES-signaalia
vastaanotetaan.
T Dolby
Palavat vastaavan
Pro Logic - käytettävän toiminnon
merkkivalot merkkivalon kanssa, kun
vastaanotin käyttää Dolby
Pro Logic -käsittelyä
kaksikanavaiseen signaaliin
ja lähettää sen keski- ja
surround-kanaville.
Toiminto
DTS
Palaa, kun vastaanotin
dekoodaa DTS-signaaleja.
Myös merkkivalo 96/24 tai
NEO:6 palaa
vastaanotettavasta
signaalista tai
dekoodausmuodosta
riippuen.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz /
24-bittinen) dekoodaus
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
Huomautus
Tämä merkkivalo ei pala, jos
vastaanottimeen ei ole liitetty
joko keskikaiutinta tai
surround-kaiutinta.
DTS-ES
Palaa yhdessä jonkin
seuraavan merkkivalon
kanssa tulosignaalin
dekoodausmuodosta
riippuen.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Huomautus
Kun toistat DTS-levyä,
varmista, että digitaaliset
liitännät on tehty ja että INPUT
MODE -asetus on muu kuin
”Analog”.
V Neural-THX Palaa, kun vastaanotin
käyttää tulosignaaliin
Neural-THX-käsittelyä.
13FI
Takapaneeli
A DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
OPTICAL IN/ Tähän voidaan liittää
OUT -liitännät esimerkiksi DVDsoitin tai Super
COAXIAL IN - Audio CD -soitin.
COAXIAL -liitäntä
liitännät
mahdollistaa
paremman
äänenlaadun (sivut
28, 31, 36, 39, 40).
HDMI IN/
Tähän kytketään
OUT* -liitännät DVD-soitin, Blu-ray
Disc -soitin tai
satelliittiviritin.
Kuva ja ääni
lähetetään
televisioon tai
videotykkiin (sivut
28, 36).
B Sony-laitteiden ja muiden ulkoisten
laitteiden ohjausliitännät
IR REMOTE
IN/OUT liitännät
Tähän liitetään IRtoistin (sivu 91).
TRIGGER
Tähän liitetään toiset
OUT -liitännät 12V TRIGGER yhteensopivat
laitteet tai
vyöhykkeen 2 tai 3
vahvistin/
vastaanotin, jolloin
niiden virran
kytkeminen ja
katkaiseminen
voidaan kytkeä
toisiinsa (sivu 121).
C DMPORT
Tähän liitetään Sony
DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
(sivu 31).
14FI
D ANTENNA-osa
G AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
FM ANTENNA Tähän liitetään
-liitäntä
tämän
vastaanottimen
mukana toimitettu
FM-johtoantenni
(sivu 44).
AM
ANTENNA liitäntä
Tähän liitetään
tämän
vastaanottimen
mukana toimitettu
AM-kehäantenni
(sivu 44).
XM -liitäntä
Tähän liitetään XM
Mini Tuner ja Home
Dock (lisävaruste)
(sivu 72).
(Vain Yhdysvalloissa ja
Kanadassa myytävä malli)
AUDIO IN/
Tähän liitetään
OUT -liitännät esimerkiksi
kasettinauhuri tai
minidisc-soitin
(sivut 31, 34).
MULTI
CHANNEL
INPUT liitännät
Näihin liitetään
Super Audio CD soitin tai DVDsoitin, jossa on
analoginen liitäntä
7.1-kanavaista tai
5.1-kanavaista ääntä
varten (sivu 33).
PRE OUT liitännät
Näihin liitetään
ulkoinen vahvistin.
SIRIUS-liitäntä Tähän liitetään
SiriusConnect Home
-viritin (lisävaruste)
(sivu 72).
(Vain Yhdysvalloissa ja
Kanadassa myytävä malli)
E COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT -osa
Y, PB/CB, PR/ Näihin liitetään
CR IN/OUT* - DVD-soitin,
liitännät
televisio tai
satelliittiviritin (sivut
28, 39, 40).
F RS-232C-portti
Käytetään
ylläpidossa ja
huollossa.
jatkuu
15FI
H VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
AUDIO IN/
Näihin liitetään
OUT -liitännät esimerkiksi
videonauhuri tai
DVD-soitin (sivut
28, 39, 40, 41).
VIDEO IN/
OUT* -liitännät
AUDIO OUT - Näihin liitetään
liitännät
vyöhykkeen 2 tai 3
VIDEO OUT - laite (sivu 91).
liitäntä
ZONE 2
RJ-45-liitäntää
VIDEO OUT - käytetään
liitäntä
videosignaalin
välittämiseen
vyöhykkeen 2
(Vain Yhdysvalloissa ja
laitteelle. Käytä
Kanadassa myytävä malli)
CAT5-kaapelia tässä
liitännässä.
Käytetään
erityisasennuksissa.
Ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jos
tarvitset ohjeita
tämän liitännän
käyttämiseen.
Huomautus
Älä käytä tätä
liitäntää Ethernetlähiverkkoyhteyksiä
varten. Tämä voi
aiheuttaa vian.
EXT VIDEO IN Kytketään
-liitäntä
laitteeseen, kun
haluat katsoa kuvaa
PIP (Picture in
Picture) -ikkunassa.
16FI
I SPEAKERS-osa
Näihin liitetään
kaiuttimet (sivu 26).
* Voit katsella valitun tulolähteen kuvaa, kun HDMI
OUT- tai MONITOR OUT -liitäntä on kytketty
televisioon (sivu 28). Tätä vastaanotinta voi
käyttää GUI (Graphical User Interface) -liittymän
eli graafisen käyttöliittymän avulla (sivu 46).
Kaukosäädin
Voit käyttää laitteen mukana toimitettua
kaukosäädintä ohjatessasi vastaanotinta ja
Sonyn ääni- tai videolaitteita, joita varten
kaukosäädin on suunniteltu.
Pääkaukosäädin
(RM-AAL013/RM-AAL014)
RM-AAL013-kaukosäädin toimitetaan vain
Yhdysvalloissa ja Kanadassa myytävän mallin
ja RM-AAL014 -kaukosäädin vain
Euroopassa myytävän mallin kanssa. Näissä
kuvissa on RM-AAL013-kaukosäädin. Eri
maissa myytävien versioiden toimintojen
väliset erot on ilmaistu selkeästi tekstissä
esimerkiksi maininnalla ”vain eurooppalaiset
mallit”.
jatkuu
17FI
Nimi
Toiminto
A AV ?/1
Kytke tai katkaise sellaisen
(käytössä/
ääni- tai videolaitteen virta, jota
valmiustila) kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan (sivu 136).
Jos painat painiketta ?/1 (2)
samaan aikaan, vastaanottimen
ja muiden Sony-laitteiden virta
sammutetaan (SYSTEM
STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
muuttuu automaattisesti
jokaisella tulopainikkeen (5)
painalluksella.
B ?/1
Kytke tai katkaise
(käytössä/
vastaanottimen virta.
valmiustila) Jos vyöhyke 2 tai vyöhyke 3 on
valittuna, vain päävastaanotin
käynnistyy tai sammuu tämän
painikkeen painalluksella. Jos
haluat kytkeä virran kaikista
laitteista, mukaan lukien
vyöhykkeen 2 tai 3 vahvistin,
paina samanaikaisesti ?/1 ja
AV ?/1 (1) (SYSTEM
STANDBY).
Virran säästäminen
valmiustilassa
Määritä ”Control for HDMI”
(sivu 126) ja ”RS-232C
Control” (sivu 127)”OFFtilaan”.
C ZONE
Ota vyöhyke 2 tai 3 käyttöön
painamalla tätä (sivu 91).
D AMP
Ota vastaanotin käyttöön
painamalla tätä (sivu 46).
E Tulopainikkeet
Valitse käytettävä laite
painamalla jotakin
tulopainiketta. Vastaanottimeen
kytketään virta, kun jotain
tulopainiketta painetaan.
Painikkeet on valmiiksi
määritetty ohjaamaan Sonylaitteita (sivu 59). Voit
ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muiden valmistajien
kuin Sonyn laitteita
noudattamalla kohdan
”Kaukosäätimen
ohjelmoiminen” (sivu 136)
ohjeita.
18FI
Nimi
Toiminto
F TV INPUT
Paina TV (wf) ja valitse sitten
television tulosignaali
painamalla TV INPUT.
G WIDE
Valitse laajakuvatila painamalla
TV (wf) ja painamalla sitten
WIDE toistuvasti.
H D.TUNING
Paina SHIFT (wg) ja siirry
sitten suoraviritystilaan
painamalla (sivu 67, 74).
I CLEAR
Paina SHIFT (wg) ja paina
sitten
– virheen korjaamiseksi
painettuasi väärää
numeropainiketta.
– palauttaaksesi
satelliittivirittimen tai DVDsoittimen jatkuvaan toistoon
tai muuhun toimintoon.
J ENT/MEM
Paina SHIFT (wg) ja paina
sitten ENT/MEM, jos haluat
antaa arvon kanavan, levyn tai
raidan valitsemisen jälkeen
numeropainikkeilla tai tallentaa
aseman viritintä käytettäessä.
K MOVIE
Paina tätä, jos haluat valita
elokuvien äänikentän (sivu 87).
L MUSIC
Paina tätä, jos haluat valita
musiikin äänikentän (sivu 85).
M NIGHT
MODE
Ota NIGHT MODE -toiminto
(sivu 108) käyttöön painamalla
ensin AMP (4) ja sitten
NIGHT MODE.
N HDMI
OUTPUT
Painamalla tätä voit valita
HDMI OUT -liitäntöihin
kytketyn laitteen lähtösignaalin
(sivu 36).
O GUI MODE
Painamalla tätä voit vaihtaa
valikon näyttötilaksi GUI
MODE (näyttää valikon
television kuvaruudussa) tai
DISPLAY MODE (näyttää
valikon näyttöikkunassa).
P
Valitse valikon kohteita
painamalla V/v/B/b. Vahvista
valinta painamalla
.
V/v/B/b
Q OPTIONS
TOOLS
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön ja valita esimerkiksi
vastaanottimen, DVDsoittimen, television tai Blu-ray
Disc -soittimen valikon kohtia.
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
R MENU
HOME
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön valikon, jonka avulla
ääni- ja videolaitteita tai
televisiota käytetään.
W THEATER
S m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Painamalla näitä voit ohjata
esimerkiksi DVD-, Blu-ray
Disc-, CD- tai minidisc-soitinta,
kasettinauhuria tai DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
liitettyä laitetta.
Paina tätä painiketta, jos haluat
ottaa teatteritilan käyttöön tai
poistaa sen käytöstä, kun
yhdistät vastaanottimen
tuotteisiin, jotka tukevat
”BRAVIA” Sync -toimintoa.
X TV
Tätä painiketta painamalla voit
käyttää television toimintoja.
Y SHIFT
Sytytä painikkeen merkkivalo.
Tämän jälkeen voit käyttää
toimintoja, jotka on merkitty
kaukosäätimen painikkeisiin
vaaleanpunaisella.
Z Numeropainikkeet
Paina SHIFT (wg) ja paina
sitten painikkeita, niin voit
– määrittää tai valita
tallennettuja asemia.
– valita CD-, DVD-, Blu-ray
Disc- tai MD-soittimen
raitoja. Valitse raita numero
10 painamalla -/-- (wj).
– valita videonauhurin tai
satelliittivirittimen
kanavanumeroita.
– valita televisiokanavia
painamalla ensin TV (wf) ja
sitten numeropainikkeita.
wj -/--
Paina tätä, kun haluat valita
– videonauhurin,
satelliittivirittimen, CDsoittimen tai MD-soittimen
raidan, jonka numero on
suurempi kuin 10.
– digitaalisen CATV-liittimen
kanavanumeroita.
wk A.F.D.
Valitse äänikenttä painamalla
tätä (sivu 82).
wl 2CH/
A.DIRECT
Painamalla tätä voit valita
äänikentän tai muuttaa valitun
tulolähteen äänen analogiseksi
ilman asetusta (sivu 81).
CATEGORY Painamalla tätä voit valita
satelliittivirittimen luokkatilan.
MODE
(Vain
Yhdysvalloissa
ja Kanadassa
myytävä malli)
TUNING +/– Painamalla tätä voit valita
aseman.
T PRESET
+ b)/–
Tallenna FM/AM- tai
satelliittiradioasema tai valitse
tallennettu asema painamalla
näitä.
TV CH + b)/– Painamalla TV (wf) ja sitten
TV CH + /– voit ohjata
esimerkiksi televisiota,
satelliittiviritintä ja
videonauhuria.
U F1/F2
Valitse ohjattava laite
painamalla BD tai DVD (5) ja
sitten F1 tai F2.
• HDD/DISC-yhdistelmälaite
F1: HDD-laite
F2: DVD-levy, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-yhdistelmälaite
F1: DVD-levy, Blu-ray Disc
F2: VHS
INPUT
MODE
Jos sama laite on liitetty sekä
digitaaliseen että analogiseen
liitäntään (sivu 104), voit valita
tulotilan painamalla ensin AMP
(4) ja sitten INPUT MODE.
SLEEP
Ota uniajastin käyttöön ja
määritä, milloin vastaanottimen
virta sammuu automaattisesti
(sivu 107), painamalla ensin
AMP (4) ja sitten SLEEP.
V RM SET UP
e; RESOLUTION Paina RESOLUTION
toistuvasti, jos haluat vaihtaa
HDMI OUT- tai
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT -liittimestä
tulevan signaalin resoluutiota.
Määritä kaukosäätimen
asetukset tällä painikkeella
(sivu 110).
jatkuu
19FI
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
ea PIP
Siirrä kuva PIP (Picture in
Picture) -ikkunaan painamalla
PIP. PIP-ikkunan kuva tulee
EXT VIDEO IN -liitännästä.
Voit vaihtaa päänäytön ja PIPikkunan paikkaa painamalla
(qh).
Huomautus
Kun HDMI-tulo on valittu
päänäytöllä, et voi vaihtaa
päänäytön ja PIP -ikkunan
paikkaa.
ej MUTING
Mykistä ääni painamalla tätä.
Painamalla painiketta
uudestaan saat äänet takaisin
käyttöön.
es DISPLAY
ed RETURN/
EXIT O
Painamalla tätä painiketta voit
valita näyttöikkunassa tai
videonauhurin,
satelliittivirittimen, tai CD-,
DVD-, Blu-ray Disc- tai
minidisc-soittimen
televisionäkymässä näkyviä
kohteita.
Huomautus
Jos laite on GUI MODE-tilassa,
voit näyttää valikon
televisioruudussa painamalla
tätä painiketta.
Tällä painikkeella voit palata
edelliseen valikkoon tai poistua
valikosta, jos valikko tai
videonauhurin, DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen
kuvaruutuopas näkyy television
kuvaruudussa.
ef CATEGORY Painamalla tätä voit valita
satelliittivirittimen luokan.
+/–
(Vain
Yhdysvalloissa
ja Kanadassa
myytävä malli)
B·/·b
Valitse albumi painamalla näitä.
eg DISC SKIP
Jos käytät levyjä vaihtavaa
soitinta, tällä painikkeella voit
ohittaa levyn.
eh MASTER
VOL +/–
Säädä kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti tällä
painikkeella.
TV VOL +/–
20FI
Säädä television
äänenvoimakkuutta painamalla
ensin TV (wf) ja sitten TV
VOL +/–.
ek BD/DVD/
Tuo DVD-soittimen valikot
TOP MENU, television kuvaruutuun
MENU
painamalla näitä. Voit valita
valikon toimintoja painikkeilla
V/v/B/b ja
.
MACRO1,
MACRO2
Ota makrofunktio käyttöön
painamalla ensin AMP (4) ja
sitten MACRO 1 tai MACRO 2
(sivu 140).
a)
Lisätietoja kunkin laitteen ohjaamiseen
käytettävistä painikkeista on taulukossa, sivu 134.
b) Näissä painikkeissa on kosketuspiste (TV/5, N,
PRESET +/TV CH +). Se helpottaa painikkeen
käyttöä.
Huomautuksia
• Eräissä malleissa ei ole kaikkia tässä kuvattuja
toimintoja.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Tämän vuoksi laitteesta riippuen
edellä kuvattu toiminto ei ehkä ole mahdollinen tai
se voi toimia kuvatusta poikkeavalla tavalla.
Vyöhyke 2 / Vyöhyke 3 kaukosäädin (RM-AAP027)
Tämä kaukosäädin on vyöhykkeiden 2 ja 3
toimintoja varten (sivu 91).
Nimi
Toiminto
A AV ?/1
Kytke tai katkaise sellaisen
(käytössä/
ääni- tai videolaitteen virta, jota
valmiustila) kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan (sivu 136).
Paina ?/1 (2)
samanaikaisesti, jos haluat
sammuttaa päävyöhykkeen,
vyöhykkeen 2 ja vyöhykkeen 3
vastaanottimet ja kaikki muut
Sony-laitteet (SYSTEM
STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
muuttuu automaattisesti
jokaisella tulopainikkeen (4)
painalluksella.
B ?/1
Paina tätä, jos haluat kytkeä
(käytössä/
vastaanottimeen virran tai
valmiustila) katkaista sen vyöhykkeessä 2
tai vyöhykkeessä 3.
Paina AV ?/1 (1)
samanaikaisesti, jos haluat
sammuttaa päävyöhykkeen,
vyöhykkeen 2 ja vyöhykkeen 3
vastaanottimet ja kaikki muut
Sony-laitteet (SYSTEM
STANDBY).
C ZONE
Ota vyöhyke 2 tai 3 käyttöön
painamalla tätä (sivu 91).
D Tulopainikkeet
Valitse käytettävä laite
painamalla jotakin
tulopainiketta. Paina SHIFT
(qk) ja sitten vaaleanpunaisella
merkillä varustettua painiketta.
Vastaanottimeen kytketään
virta, kun jotain tulopainiketta
painetaan. Painikkeet on
valmiiksi määritetty ohjaamaan
Sony-laitteita (sivu 98). Voit
ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muiden valmistajien
kuin Sonyn laitteita
noudattamalla kohdan
”Kaukosäätimen
ohjelmoiminen” (sivu 136)
ohjeita.
E ENTER
Vahvista numeropainikkeilla
tekemäsi kanavan, levyn tai
raidan valinta painamalla tätä.
F PICTURE
Selaa käytettävissä olevia
television kuvatiloja painamalla
tätä toistuvasti.
jatkuu
21FI
Nimi
Toiminto
G FAVORITES Painamalla tätä painiketta
kerran voit tuoda näyttöön
television tallennetun
suosikkikanavien luettelon.
H F1/F2
I GUIDE
J
V/v/B/b
Valitse ohjattava laite
painamalla BD tai DVD (4) ja
sitten F1 tai F2.
• HDD/DISC-yhdistelmälaite
F1: HDD-laite
F2: DVD-levy, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-yhdistelmälaite
F1: DVD-levy, Blu-ray Disc
F2: VHS
Huomautus
F1/F2-toimintoa ei voi käyttää
videolaitteissa, jotka eivät tue
tallentamista.
Painamalla tätä voit tuoda
television näyttöön DVDsoittimen tai satelliittivirittimen
ohjelmaoppaan luettelon.
Paina V/v/B/b valitaksesi
valikon vaihtoehtoja
vyöhykettä 2 ja vyöhykettä 3
varten. Paina sitten
valinnan vahvistamiseksi.
K OPTIONS
TOOLS
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön ja valita esimerkiksi
vastaanottimen, DVDsoittimen, television tai Blu-ray
Disc -soittimen valikon kohtia.
L MENU
HOME
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön valikon, jonka avulla
ääni- ja videolaitteita tai
televisiota käytetään.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Painamalla näitä voit ohjata
esimerkiksi DVD-, Blu-ray
Disc-, CD- tai minidisc-soitinta,
kasettinauhuria tai DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
liitettyä laitetta.
N PRESET
+ b)/–
Tallenna FM/AM- tai
satelliittiradioasema tai valitse
tallennettu asema painamalla
näitä.
TV CH + b)/– Painamalla TV (qj) ja sitten
TV CH + /– voit ohjata
esimerkiksi televisiota,
satelliittiviritintä ja
videonauhuria.
22FI
Nimi
Toiminto
O RM SET UP
Määritä kaukosäätimen
asetukset tällä painikkeella.
P TV ?/1
Kytke tai katkaise television
virta.
Q TV
Tätä painiketta painamalla voit
käyttää television toimintoja.
R SHIFT
Sytytä painikkeen merkkivalo.
Tämän jälkeen voit käyttää
toimintoja, jotka on merkitty
kaukosäätimen painikkeisiin
vaaleanpunaisella.
S WIDE
Valitse laajakuvatila painamalla
tätä toistuvasti.
T TV INPUT
Paina TV (qj) ja valitse sitten
television tulosignaali
painamalla TV INPUT.
U BD/DVD
Tuo DVD-soittimen valikot
TOP MENU, television kuvaruutuun
MENU
painamalla näitä. Voit valita
valikon toimintoja painikkeilla
V/v/B/b ja
.
V DISPLAY
Painamalla tätä painiketta voit
valita näyttöikkunassa tai
videonauhurin,
satelliittivirittimen, tai CD-,
DVD-, Blu-ray Disc- tai
minidisc-soittimen
televisionäkymässä näkyviä
kohteita.
Huomautus
Jos laite on GUI-tilassa, voit
näyttää valikon
televisioruudussa painamalla
tätä painiketta.
W RETURN/
EXIT O
Tällä painikkeella voit palata
edelliseen valikkoon tai poistua
valikosta, jos valikko tai
videonauhurin, DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen
kuvaruutuopas näkyy television
kuvaruudussa.
X B·/·b
Valitse albumi painamalla näitä.
Y DISC SKIP
Jos käytät levyjä vaihtavaa
soitinta, tällä painikkeella voit
ohittaa levyn.
Nimi
Toiminto
Z MASTER
VOL +/–
Säädä kaikkien vyöhykkeen 2
ja vyöhykkeen 3 kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti tällä
painikkeella.
TV VOL +/–
wj MUTING
Säädä television
äänenvoimakkuutta
vyöhykkeessä 2 ja
vyöhykkeessä 3 painamalla TV
(qj) ja painamalla sitten TV
VOL +/–.
Mykistä ääni painamalla tätä.
Painamalla painiketta
uudestaan saat äänet takaisin
käyttöön.
a)
Lisätietoja kunkin laitteen ohjaamiseen
käytettävistä painikkeista on taulukossa, sivu 135.
b) Näissä painikkeissa on kosketuspiste (SAT/5, N,
PRESET +/TV CH +). Se helpottaa painikkeen
käyttöä.
23FI
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen
Tällä vastaanottimella voidaan käyttää 7.1-kanavaista järjestelmää (7 kaiutinta ja yksi
lisäbassokaiutin).
5.1/7.1-kanavaisen
järjestelmän käyttäminen
Jotta saisit kaiken irti teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta surround-äänestä, käytä
viittä kaiutinta (kahta etukaiutinta,
keskikaiutinta ja kahta surround-kaiutinta) ja
lisäbassokaiutinta (5.1-kanavainen
järjestelmä).
Pääset nauttimaan hifi-tasoisesta DVD-levylle
tai Blu-ray Disc -medialle tallennetusta
Surround EX -äänestä kytkemällä yhden
ylimääräisen surround-takakaiuttimen (6.1kanavainen järjestelmä) tai kaksi surroundtakakaiutinta (7.1-kanavainen järjestelmä).
Esimerkki 7.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
Esimerkki 5.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen surround-kaiutin
EOikea surround-kaiutin
HLisäbassokaiutin
24FI
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen surround-kaiutin
EOikea surround-kaiutin
FVasen surround-takakaiutin
GOikea surround-takakaiutin
HLisäbassokaiutin
Vihjeitä
• Kulman A pitää olla kaikkialla sama.
Aloittaminen
• Kun kytket 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
sijoita surround-takakaiutin kuuntelupaikan
taakse.
• Koska lisäbassokaiutin ei anna suuntaavaa
signaalia, sen voi sijoittaa haluamaansa paikkaan.
25FI
2: Kaiuttimien kytkeminen
Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet kytkentöjä.
H
G
F
B
A
D
E
FRONT SPEAKERS
B-liitännät a)
B
B
B
C
B
A
A Monofoninen audiokaapeli (lisävaruste)
B Kaiutinkaapelit (lisävaruste)
AEtukaiutin A (V)
BEtukaiutin A (O)
CKeskikaiutin
DLisäbassokaiutinb)
ESurround-takakaiutin (V)c)
FSurround-takakaiutin (O)c)
GSurround-kaiutin (V)
HSurround-kaiutin (O)
26FI
a) Jos
sinulla on toinenkin
etukaiutinjärjestelmä, kytke se FRONT
SPEAKERS B -liitäntöihin. Valitse
käytettävä etukaiutinjärjestelmä etupaneelin
SPEAKERS-kytkimen avulla (OFF/A/B/
A+B) (sivu 49).
b)
Aloittaminen
Jos kytket automaattisella
valmiustoiminnolla varustetun
lisäbassokaiuttimen, poista toiminto
käytöstä elokuvien katselun ajaksi. Jos
automaattinen valmiustoiminto on käytössä,
vastaanotin siirtyy automaattisesti
valmiustilaan lisäbassokaiuttimeen tulevan
signaalin tason perusteella, jolloin ääni voi
lakata kuulumasta.
c)
Jos käytät vain yhtä surround-takakaiutinta,
kytke se SURROUND BACK SPEAKERS
L -liitäntöihin.
Huomautuksia
• Jos liität järjestelmään kaiuttimet, joiden
nimellisimpedanssi on yli 8 ohmia, valitse
Speaker-asetusvalikossa ”Impedance”-asetukseksi
”8 Ω”. Muussa tilanteessa valitse arvoksi ”4 Ω”.
Lisätietoja on kohdassa ”8: Kaiuttimien
määrittäminen” (sivu 47).
• Ennen kuin kytket laitteeseen virtajohdon,
varmista, että kaiutinkaapelien metallilangat eivät
kosketa toisiaan SPEAKERS-liitännöissä.
Vihje
Jos haluat liittää tietyt kaiuttimet toiseen
vahvistimeen, käytä PRE OUT -liitäntöjä.
SPEAKERS- ja PRE OUT -liitännöistä lähetetään
samaa signaalia. Jos haluat esimerkiksi liittää vain
etukaiuttimet toiseen vahvistimeen, liitä kyseinen
vahvistin PRE OUT FRONT L- ja R-liitäntöihin.
ZONE 2 -liitäntä
Voit määrittää SURROUND BACK
SPEAKERS -liitännät E ja F vyöhykkeen 2
kaiuttimille. Aseta ”Sur Back Assign” asetukseksi ”ZONE2” Speaker asetusvalikossa.
Lisätietoja liitännästä ja vyöhykkeen 2
toiminnasta on kohdassa
”Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen”
(sivu 91).
27FI
3: Television kytkeminen
Voit katsella valitun tulolähteen kuvaa, kun HDMI OUT- tai MONITOR OUT -liitin on kytketty
televisioon. Tätä vastaanotinta voi käyttää GUI (Graphical User Interface) - graafisen
näyttöliittymän avulla.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
Televisio
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
A Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
B Audiokaapeli (lisävaruste)
C Videokaapeli (lisävaruste)
D Komponenttivideokaapeli (lisävaruste)
E HDMI-kaapeli (lisävaruste)
28FI
D
E
Huomautuksia
Aloittaminen
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
• Liitä näyttölaitteet, kuten televisio tai videotykki,
vastaanottimen MONITOR VIDEO OUT liitäntään. Tallennus ei ehkä onnistu, vaikka
tallennuslaitteet on liitetty.
• Käynnistä vastaanotin, jos toistolaitteen kuva ja
ääni lähetetään televisioon vastaanottimen kautta.
Jos vastaanottimen virtalähde ei ole kytkettynä
päälle, kuva ja ääni eivät välity.
• Television ja antennin välinen kytkentä voi eräissä
tilanteissa aiheuttaa sen, että televisiokuva
vääristyy. Jos näin käy, siirrä antenni kauemmas
vastaanottimesta.
Vihjeitä
• Vastaanottimessa on videomuunnostoiminto.
Lisätietoja on kohdassa ”Huomautuksia
videosignaalin muuntamisesta” (sivu 43).
• Television ääni kuuluu vastaanottimeen kytketyistä
kaiuttimista, jos television audiolähtöliitäntä
kytketään vastaanottimen TV IN -liitäntöihin. Jos
television äänen ulostuloliitännän asetukseksi
voidaan valita joko ”Fixed” tai ”Variable”, valitse
”Fixed”.
• Näytönsäästäjä otetaan käyttöön, jos
televisioruudussa on graafisen käyttöliittymän
(GUI) valikko, jota ei ole käytetty 15 minuuttiin.
29FI
4a: Audiolaitteiden kytkeminen
Laitteiden asentaminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Ennen kuin
aloitat, katso taulukosta ”Kytkettävä laite”,
miltä sivuilta löytyy lisätietoja kunkin laitteen
kytkemisestä.
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”5: Antennien kytkeminen” (sivu 44).
Kytkettävä laite
Super Audio CD soitin / CD-soitin
Minidisc-soitin
Sivu
Digitaalinen
audiolähtö
31
Monikanavainen
audiolähtö
33
Vain analoginen
audiolähtö
34
Digitaalinen
audiolähtö
31
Vain analoginen
audiolähtö
34
Kasettinauhuri, analoginen levysoitin
30FI
34
Laitteet, joissa on digitaaliset äänen tulo- ja lähtöliitännät
DIGITAL MEDIA PORT sovitin
Minidisc-soitin
A
Aloittaminen
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka Super Audio CD -soitin, CD-soitin, minidisc-soitin ja
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin liitetään.
Super Audio CD soitin, CD-soitin
B
B
C
A Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
B Audiokaapeli (lisävaruste)
C Digitaalinen koaksiaalikaapeli (lisävaruste)
Huomautuksia
• Kun liität digitaalisia valokaapeleita, työnnä
liittimet suoraan sisään, kunnes ne napsahtavat
paikalleen.
• Älä taita digitaalisia valokaapeleita tai kierrä niitä
solmulle.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
• Jos irrotat DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen,
toimi seuraavasti:
– Jos kaapelit on kytketty COMPONENT VIDEO
-liitäntään, irrota ensin kaapelit ja sitten
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin.
– Poista DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
puristamalla liittimen sivuja ja vetämällä se irti,
koska liitin on kiinnitetty paikalleen.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n, 88,2 kHz:n ja
96 kHz:n näytteenottotaajuuksien kanssa.
jatkuu
31FI
Huomautuksia Super Audio CD
-levyn toistamisesta Super
Audio CD -soittimessa
• Ääntä ei kuulu, jos Super Audio CD -levyä
toistetaan Super Audio CD -soittimessa,
joka on liitetty pelkästään tämän
vastaanottimen COAXIAL SA-CD/CD IN liitäntään. Jos toistat Super Audio CD-levyä,
kytke soitin MULTI CHANNEL INPUT- tai
SA-CD/CD IN -liitäntään. Lisäohjeita on
Super Audio CD -soittimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
• Jos soitin lähettää HDMI-liitännästä DSDsignaalia, kytke se vastaanottimeen HDMIkaapelilla.
• Super Audio CD -levyä ei voi tallentaa
digitaalisesti.
• Kun liität digitaalisia valokaapeleita, työnnä
liittimet suoraan sisään, kunnes ne
napsahtavat paikalleen.
• Älä taita digitaalisia valokaapeleita tai kierrä
niitä solmulle.
Jos haluat liittää useita
digitaalisia laitteita, mutta
vapaata tuloliitäntää ei löydy
Lisätietoja on kohdassa ”Äänen/kuvien
toistaminen muista tuloista (Input Assign)”
(sivu 105).
32FI
Laitteiden kytkeminen monikanavaisilla lähtöliittimillä
DVD-soitin,
Blu-ray Disc -soitin,
Super Audio CD -soitin
tms.
A
B
A Audiokaapeli (lisävaruste)
B Monofoninen audiokaapeli (lisävaruste)
Huomautuksia
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
• DVD-soittimessa, Blu-ray Disc -soittimessa ja
Super Audio CD -soittimissa ei ehkä ole
SURROUND BACK -liittimiä.
• Jos ”Sur Back Assign” -asetuksen arvoksi on
määritetty Speaker-asetusvalikossa ”BI-AMP” tai
”ZONE2”, SUR BACK -liitäntöihin tuleva signaali
ei ole oikea.
• MULTI CHANNEL INPUT -liitäntöjen kautta
lähetettävää äänen tulosignaalia ei voi lähettää
äänen lähtöliitäntöihin. Signaaleja ei voi tallentaa.
33FI
Aloittaminen
Jos DVD-, Blu-ray Disc- tai Super Audio CD -soittimessa on monikanavaisia lähtöliittimiä, voit
kuunnella monikanavaista ääntä kytkemällä soittimen tämän vastaanottimen MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöihin. Monikanavaisia tuloliittimiä voi käyttää vaihtoehtoisesti myös ulkoisen
monikanavadekooderin liittämiseen.
Laitteet, joissa on analogiset audioliittimet
Seuraavassa kuvassa on esitetty kasettinauhurin, levysoittimen tai muun analogisilla liittimillä
varustetun laitteen kytkeminen.
Super
Audio CD soitin, CDsoitin
Minidisc-soitin
A
A
A
Levysoitin
A Audiokaapeli (lisävaruste)
Huomautuksia
• Jos levysoittimessa on maadoitusjohto, kytke se
(U) SIGNAL GND -liitäntään.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
34FI
Kasettinauhuri
A
4b: Videolaitteiden kytkeminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Ennen kuin
aloitat, katso taulukosta ”Kytkettävä laite”,
miltä sivuilta löytyy lisätietoja kunkin laitteen
kytkemisestä.
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”5: Antennien kytkeminen” (sivu 44).
Kytkettävä laite
Televisio
Kytkettävät videon tulo- ja
lähtöliittimet
Kuvan laatu vaihtelee liitännän mukaan. Katso
seuraavaa kuvaa. Valitse liitäntä laitteen
liittimien mukaan.
Sivu
28
HDMI-liitin
36
DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin
39
Satelliittiviritin, digiboksi
40
DVD-tallennin, videonauhuri
41
Videokamera, videopeli tms.
41
Digitaalinen
Analoginen
Korkealaatuinen kuva
35FI
Aloittaminen
Laitteiden asentaminen
HDMI-liitännöillä varustettujen
laitteiden kytkeminen
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Kyseessä on video- ja
audiosignaalia digitaalisessa muodossa
välittävä liittymä.
HDMI-ominaisuudet
• HDMI-liitännän kautta siirretty digitaalinen
audiosignaali ohjautuu tämän
vastaanottimen kaiutinliittimiin ja PRE
OUT -liittimiin. Tämä signaali tukee
seuraavia muotoja: Dolby Digital, DTS,
DSD ja lineaarinen PCM.
• Tämän vastaanottimen HDMI IN-liittimen
kautta voidaan vastaanottaa lineaarista
PCM-signaalia (näytteenottotaajuus alle 192
kHz), jossa on enintään 8 kanavaa
digitaalisia audiosignaaleja.
• VIDEO-liitäntään tai COMPONENT
VIDEO -liitäntöihin lähetetty analoginen
videosignaali voidaan lähettää HDMIsignaalina. Audiosignaalia ei voi lähettää
HDMI OUT -liitännästä, jos kuva
muunnetaan.
• Tämä vastaanotin tukee DSD-siirtoa (Super
Audio CD) yhdessä HDMI-version 1.2
kanssa.
• Tämä vastaanotin tukee High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)-,
Deep Color- ja xvYCC-siirtoa yhdessä
HDMI-version 1.3 kanssa.
• Tämän vastaanottimen HDMI-liitännät
tukevat HDMI-Ohjaus-toimintoa. HDMI
OUT B -liitäntä ei kuitenkaan tue HDMIOhjaus-toimintoa.
• HDMI IN 5 -signaalia vastaanotetaan,
jolloin äänen laatu on kelvollinen. Jos haluat
parempaa äänenlaatua, määritä
tuloasetukseksi IN 5. Voit myös käyttää
IN 5-liitäntöjä samoin kuin HDMI IN 1IN 4- ja HDMI IN 6 -liitäntöjä.
36FI
DVD-soitin
Satelliittiviritin/digiboksi
Audio- ja
videosignaalit
A
A
Aloittaminen
Audio- ja
videosignaalit
Blu-ray Disc -soitin, PS3™,
kiintolevytallennin
Audio- ja
videosignaalit
A
TV OPTICAL IN
-liitäntöihin
B
C
Audiosignaalit
A
Audio- ja
videosignaalit
A
Audio- ja
videosignaalit
Videotykki tms.
Televisio, videotykki tms.
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Suosittelemme Sony HDMI -kaapelin käyttämistä.
B Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
C Audiokaapeli (lisävaruste)
Television monikanavaisen
surround-äänen kuunteleminen
Vihje
Yhdistä ainakin yksi audiokaapeleista (B tai C).
Voit kuunnella television monikanavaista
surround-ääntä vastaanottimeen kiinnitetyistä
kaiuttimista.
Kytke television OPTICAL-lähtöliitäntä
vastaanottimen OPTICAL IN -liitäntään.
jatkuu
37FI
Huomautuksia kaapelien
kytkemisestä
• Suosittelemme HDMI-logolla varustetun
(Sonyn valmistaman) HDMI-kaapelin
käyttämistä HDMI-liitännässä, sillä se
soveltuu nopeaan tiedonsiirtoon (HDMIversio 1.3a, luokan 2 kaapeli) ja on siten
tarpeen kuvien katselussa, Deep Colorsiirron aikaisessa äänen kuuntelussa tai
resoluutioltaan vähintään 1080p olevan
videokuvan katselussa.
• HDMI-DVI-muunnoskaapelin käyttämistä
ei suositella. Jos kytket HDMI-DVImuunnoskaapelin DVI-D-laitteeseen, ääni ei
ehkä kuulu tai kuva näy. Jos ääni ei kuulu
oikein, käytä toisenlaisia audiokaapeleita tai
digitaalisia kaapeleita ja valitse sitten Inputvalikosta ”Input Assign” -asetus.
• Ennen kuin teet kytkentöjä, irrota virtajohto
pistorasiasta.
Huomautuksia HDMIliitännöistä
• Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
kehno tai jos ääntä ei kuulu HDMIkaapelilla kytketystä laitteesta.
• HDMI IN -liitäntään lähetetty audiosignaali
lähetetään kaiuttimen lähtöliitäntöihin,
HDMI OUT -liitäntään ja PRE OUT liitäntöihin. Sitä ei lähetetä muihin
audioliitäntöihin.
• HDMI IN -liitännän kautta tuleva
videosignaali voidaan lähettää vain HDMI
OUT -liitännästä. Videon lähtösignaalia ei
voida lähettää VIDEO OUT- tai MONITOR
VIDEO OUT -liitännöistä.
• HDMI-tulon audio- ja videosignaalia ei
lähetetä HDMI OUT -liitännästä, jos
vastaanottimen valikko on näkyvissä.
• Jos haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimesta, aseta HDMI-asetusvalikon
”Audio Out” -asetukseksi ”TV+AMP”. Jos
valitset asetukseksi ”AMP”, ääni ei kuulu
television kaiuttimista.
38FI
• Muista kytkeä vastaanottimeen virta, kun
ohjaat toistavan laitteen video- ja
audiosignaalit televisioon vastaanottimen
kautta. Jos virta ei ole päällä, video- ja
audiosignaalia ei välitetä.
• Kytketty laite voi häiritä HDMI-liitännän
kautta välitetty audiosignaalia (esimerkiksi
näytteenottotaajuutta ja bittipituutta).
Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
kehno tai jos ääntä ei kuulu HDMIkaapelilla kytketystä laitteesta.
• Ääneen voi tulla häiriöitä, jos toistavan
laitteen näytteenottotaajuutta, kanavien
määrää tai audiosignaalin muotoa
muutetaan.
• Jos kytketty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan
(HDCP) kanssa, HDMI OUT -liitännästä
lähetettävä kuva ja/tai ääni voi vääristyä tai
puuttua kokonaan.
Tarkista tällöin kytketyn laitteen tekniset
tiedot.
• Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen
käyttöohjeista.
• Voit käyttää High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD)-, DSD- ja
monikanavaisen lineaarisen PCM:n
ominaisuuksia vain HDMI-liitännän kautta.
• Määritä soittimen kuvan resoluutioksi
parempi kuin 720p/1080i, jotta saat High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) -ominaisuudet käyttöön.
• Soittimen kuvan resoluutioon täytyy tehdä
ehkä muitakin asetusmuutoksia, ennen kuin
DSD- ja monikanavaisen lineaarisen PCM:n
ominaisuudet saa käyttöön. Lisätietoja on
soittimen käyttöohjeessa.
• Kaikki HDMI-laitteet eivät tue määritetyn
HDMI-version ominaisuuksia. Esimerkiksi
HDMI -version 1.3a kanssa yhteensopivat
laitteet eivät välttämättä tue Deep Color ominaisuutta.
DVD-soittimen ja Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen
DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
A Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
B Digitaalinen koaksiaalikaapeli
(lisävaruste)
C Audiokaapeli (lisävaruste)
* Jos kytket laitteen, jossa on OPTICAL-liitäntä,
määritä tuloasetuksissa ”Input Assign”.
D
E
D Videokaapeli (lisävaruste)
E Komponenttivideokaapeli
(lisävaruste)
Huomautuksia
• Jos haluat lähettää monikanavaista digitaalista
ääntä, määritä DVD-soittimen ja Blu-ray Disc soittimen digitaalisen audiolähdön asetukset.
Lisätietoja on DVD-soittimen tai Blu-ray Disc soittimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
39FI
Aloittaminen
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka DVD-soitin ja Blu-ray Disc -soitin kytketään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
Satelliittivirittimen tai digiboksin kytkeminen
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka satelliittiviritin ja digiboksi kytketään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
Satelliittiviritin, digiboksi
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
A Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
B Audiokaapeli (lisävaruste)
C Videokaapeli (lisävaruste)
D Komponenttivideokaapeli (lisävaruste)
Huomautus
Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
40FI
D
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka analogisilla liitännöillä varustetut laitteet, kuten DVDtallennin ja videonauhuri, kytketään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
DVD-tallennin, videonauhuri
Audiosignaalit
Videosignaalit
A
B
A Audiokaapeli (lisävaruste)
B Videokaapeli (lisävaruste)
jatkuu
41FI
Aloittaminen
Analogisella video- ja audioliitännällä varustettujen laitteiden
kytkeminen
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV
IN -liitäntöihin
Irrota kansi.
C
C Audio-/videokaapeli (lisävaruste)
Videokamera,
videopeli
Huomautus
Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
Videosignaalien muuntotoiminto
Tässä vastaanottimessa on videosignaalin muuntotoiminto.
• Komposiittivideosignaali voidaan lähettää HDMI video- ja komponenttivideosignaalina.
• Komponenttivideosignaali voidaan lähettää HDMI video- ja videosignaalina.
Perusasetusten mukaan kytketyn laitteen videosignaalit lähetetään HDMI OUT- tai MONITOR
OUT -liitäntöihin alla olevan taulukon mukaisella tavalla.
Suosittelemme, että määrität videomuuntotoiminnon käytössä olevan näytön mukaisesti.
Lisätietoja videosignaalin muuntotoiminnosta on kohdassa ”
Video -asetukset” (sivu 123).
INPUT-liitäntä
OUTPUTliitäntä
HDMI OUT A B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignaalit lähetetään.
–: Videosignaalia ei lähetetä.
42FI
Huomautuksia videosignaalin
muuntamisesta
Määritä kuvaruututekstitystä tukevan
signaalin Video-asetusvalikon ”Resolution”arvoksi ”DIRECT”.
Käytä samanlaista kaapelia tulo- ja
lähtösignaaleille.
Huomautus
Kuvaruututekstityksiä ei näytetä vyöhykkeessä 2.
Tallennuslaitteen kytkeminen
Kytke tallentamisen ajaksi tallennuslaite
vastaanottimen VIDEO OUT -liitäntöihin.
Kytke tulo- ja lähtösignaalien kaapelit
samantyyppisiin liittimiin, sillä VIDEO OUT liitännöissä ei ole muuntotoimintoa.
Huomautus
HDMI OUT- tai MONITOR OUT -liitännöistä
lähetettyjä signaaleja ei ehkä tallenneta oikein.
43FI
Aloittaminen
• Kun esimerkiksi videonauhurin tai muun
vastaavan laitteen videosignaali muunnetaan
tällä vastaanottimella ja lähetetään sitten
televisioon, televisioruudussa näkyvä kuva
voi lähetettävän videosignaalin tilasta
riippuen näyttää vääristyneeltä
sivusuunnassa tai puuttua kokonaan.
• HDMI-videosignaalia ei voi muuntaa
komponenttivideosignaaliksi tai
videosignaaliksi.
• Muunnettuja videosignaaleja ei lähetetä
VIDEO OUT 1 -liitännästä.
• Kun käytät videonauhuria, jossa on
kuvanparannuspiiri, kuten TBC, kuva voi
vääristyä tai puuttua kokonaan. Poista tällöin
kuvanparannuspiiri käytöstä.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liitäntöihin lähetettävän signaalin resoluutio
muunnetaan enintään 1080i:ksi. HDMI
OUT -liitäntään lähetettävän signaalin
resoluutio muunnetaan enintään 1080p:ksi.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liitännöissä on tekijänoikeuksien
suojauksilla varustettua videosignaalia
muunnettaessa resoluutiorajoitus.
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liitäntöihin voi lähettää resoluutioltaan
enintään 480p olevaa signaalia. HDMI OUT
-liitännässä ei ole resoluutiorajoituksia.
• Videosignaalia, jonka resoluutio on
muunnettu, ei voi lähettää COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT- tai HDMI OUT liitännöistä. Videosignaali lähetetään HDMI
OUT -liitännästä, kun molemmat on
kytketty.
• Jotta voit lähettää videosignaalia
MONITOR VIDEO OUT- ja
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liitännöistä, kun molemmat on kytketty,
määritä Video-asetusten ”Resolution”arvoksi ”AUTO” tai ”480i/576i”.
Kuvaruututekstityksen
näyttäminen (vain
Yhdysvalloissa ja Kanadassa
myytävä malli)
5: Antennien kytkeminen
Kytke vastaanottimen mukana toimitetut AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni (mukana)
* Liittimen muoto vaihtelee sen mukaan, mistä
maasta laite on ostettu.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni loitolla vastaanottimesta ja
muista laitteista estääksesi häiriöiden
vastaanottamisen.
• Vedä FM-johtoantenni kokonaan suoraksi.
• Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se
mahdollisimman vaakasuorana.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
44FI
AM-kehäantenni (mukana)
Virtajohdon liittäminen
Liitä vastaanottimen mukana toimitettu
virtajohto vastaanottimen AC IN -liitäntään ja
liitä sitten virtajohto pistorasiaan.
Huomautuksia
• Ennen kuin kytket laitteeseen virtajohdon,
varmista, että kaiutinkaapelien metallilangat eivät
kosketa toisiaan SPEAKERS-liitännöissä.
• Kytke virtajohto tukevasti.
AC IN -liitäntä
• AC OUTLET -liitännät vastaanottimen takana
voivat välittää virtaa liitetyille laitteille vain, kun
vastaanotin on päällä.
• Varmista, että vastaanottimen AC OUTLET liitäntöihin kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu
teho ei ylitä takapaneelissa ilmoitettua suurinta
sallittua tehoa. Älä kytke paljon tehoa vaativia
sähkölaitteita, kuten silitysrautoja, tuulettimia tai
televisioita tähän liitäntään. Tällainen käyttö voi
aiheuttaa vian.
Valmisteleminen
toimintakuntoon
Valmistele vastaanotin ennen ensimmäistä
käyttöä tekemällä seuraavat toimet. Näillä
toimilla voidaan myös palauttaa asetukset
oletusasetusten mukaisiksi.
POWER
TONE MODE
HDMI IN
Pistorasiaan
AC OUTLET
(Vain
Yhdysvalloissa ja
Kanadassa
myytävä malli)
Virtajohto
(mukana)
Pistotulpan ja takapaneelin väliin jää pieni
rako, vaikka virtajohto on kiinnitetty
paikalleen tukevasti. Johto tulee liittää tällä
tavalla. Kyseessä ei ole vika.
1
Sammuta vastaanotin
painamalla POWER.
2
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla samanaikaisesti
seuraavia painikkeita: POWER,
TONE MODE ja HDMI IN.
3
Vapauta muutaman sekunnin
kuluttua TONE MODE- ja HDMI
IN-painikkeet.
Näytössä näkyy ensin ”MEMORY
CLEARING...” ja hetken kuluttua
”MEMORY CLEARED.”.
Kaikki muuttamasi asetukset palautuvat
oletusarvoihinsa.
45FI
Aloittaminen
6: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmisteleminen
Huomautuksia (vain Yhdysvalloissa ja
Kanadassa myytävä malli)
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (AA-koko) paristoa tavalliseen
ja vyöhykkeen 2 ja vyöhykkeen 3
kaukosäätimeen.
Asenna paristot oikein päin.
7: GUI -valikon
näyttäminen
televisioruudussa
Voit valita toimintoja tai muuttaa
vastaanottimen asetuksia käyttämällä
graafisen käyttöliittymän (GUI) valikkoa
televisioruudussa. Toimi alla olevien ohjeiden
mukaan saadaksesi GUI-valikon näkymään
televisioruudussa.
Vihje
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä erityisen kuumaan tai
kosteaan tilaan.
• Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä mangaaniparistoja ja muuntyyppisiä
paristoja sekaisin.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai keinovalolle. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan,
irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja
korroosion mahdollisesti aiheuttamilta vaurioilta.
• Kaukosäätimeen ohjelmoidut koodit voivat kadota,
kun paristot vaihdetaan. Jos näin tapahtuu,
ohjelmoi koodit uudelleen (sivu 136).
Ohjeita vastaanottimen käyttämiseen ilman
televisiota on kohdassa ”Vastaanottimen
käyttäminen ilman siihen liitettyä televisiota”
(sivu 128).
?/1
AMP
Vihje
Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
GUI
MODE
MENU
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Television kytkeminen”
(sivu 28).
2
46FI
Kytke vastaanottimeen ja
televisioon virta.
3
Paina AMP.
4
8: Kaiuttimien
määrittäminen
Aloittaminen
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
Paina GUI MODE.
Kun vastaanottimen näytössä on näkynyt
teksti ”GUI MODE ON”, ”GUI MODE”
tulee näyttöön.
Kaiuttimien impedanssin
määrittäminen
Valitse impedanssiasetus sen mukaan,
millaisia kaiuttimia käytät.
AMP
Vastaanottimen valikko näkyy
televisioruudussa.
V/v/b,
Vihje
Voit valita ilmoitusten näyttökielen televisioruudun
GUI-valikosta. Vaihtoehtoja ovat englanti, espanja,
ranska ja saksa. Lisätietoja on kohdassa
”
System -asetukset” (sivu 127).
Valikon sulkeminen
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
Paina MENU.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
jatkuu
47FI
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Settings-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
4
Valitse ”Speaker” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
tai b.
6
Valitse ”4 Ω” ”8 Ω” käyttämiesi
kaiuttimien mukaan painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
Valitsemasi parametri määritetään.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
Huomautuksia
5
48FI
Valitse ”Impedance”,
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
• Jos et ole varma kaiuttimien impedanssista, katso
lisätietoja kaiuttimien käyttöohjeesta. (Tämä tieto
löytyy usein myös kaiuttimen takaa.)
• Jos kaikkien kytkemiesi kaiuttimien normaali
impedanssi on vähintään 8 ohmia, määritä
”Impedance”-arvoksi ”8 Ω”. Jos kytket
muuntyyppisiä kaiuttimia, valitse arvoksi ”4 Ω”.
• Jos kytket etukaiuttimet SPEAKERS A- ja Bliitäntöihin, niiden normaali-impedanssin on oltava
vähintään 8 ohmia.
– Jos kytket sekä ”A”- että ”B”-liitäntään
kaiuttimet, joiden impedanssi on yli 16 ohmia:
Valitse Speaker-asetusvalikossa ”Impedance”asetukseksi ”8 Ω”
– Muuntyyppiset kaiuttimet muissa
kokoonpanoissa:
Valitse Speaker-asetusvalikossa ”Impedance”asetukseksi ”4 Ω”
Etukaiuttimien valitseminen
SPEAKERS-kytkin
Valitse käytettävä
etukaiutinjärjestelmä SPEAKERSkytkimellä.
Huomautus
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet on
liitetty.
Tee
asetus
Kun haluat valita
A
FRONT SPEAKERS A liitäntöihin kytketyt kaiuttimet.
B
FRONT SPEAKERS B liitäntöihin kytketyt kaiuttimet.
A+B
FRONT SPEAKERS A- ja Bliitäntöihin kytketyt kaiuttimet
(rinnakkaisliitäntä).
OFF
Audiosignaaleja ei lähetetä
mistään kaiutinliitännästä tai PRE
OUT -liitännöistä.
9: Kaiuttimien asetusten
automaattinen kalibrointi
(Auto Calibration)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) toiminnolla voit suorittaa automaattisen
kalibroinnin, esimerkiksi tarkistaa, että
jokainen kaiutin on kytketty vastaanottimeen,
säätää kaiuttimen äänenvoimakkuuden ja
mitata kunkin kaiuttimen etäisyyden
kuuntelupaikasta automaattisesti.
Ennen automaattisen
kalibroinnin suorittamista
Ennen kuin aloitat automaattisen kalibroinnin,
asenna ja kytke kaiuttimet (sivut 24-27).
• AUTO CAL MIC -liitäntä on tarkoitettu vain
vastaanottimen mukana toimitetulle
optimointimikrofonille. Älä liitä muuta
mikrofonia. Vastaanotin ja mikrofoni voivat
vahingoittua.
• Kaiuttimista tulee hyvin voimakkaita ääniä
mittaamisen aikana. Äänenvoimakkuutta ei
voi säätää. Äänet voivat häiritä lapsiasi tai
naapureitasi.
• Suorita mittaus hiljaisessa ympäristössä,
jotta kohina ei heikennä mittauksen
tarkkuutta.
• Kalibroiminen ei onnistu, jos
optimointimikrofonin ja kaiuttimien välissä
on esteitä. Poista esteet mittausalueelta
mittausvirheen välttämiseksi.
• Jos käytät kahden vahvistimen liitäntää,
aseta ennen automaattisen kalibroinnin
aloittamista Speaker-asetusvalikon ”Sur
Back Assign” -arvoksi ”BI-AMP”.
Huomautuksia
• Automaattinen kalibrointi ei toimi, jos
vastaanottimeen on kytketty kuulokkeet.
• Poista MUTING käytöstä, jos se on valittuna.
jatkuu
49FI
Aloittaminen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Optimointimikrofoni
• Jos lisäbassokaiuttimessa on säädettävä
ylärajataajuus, säädä sen arvo
mahdollisimman suureksi.
• Jos lisäbassokaiuttimessa on automaattinen
valmiustilatoiminto, poista se käytöstä.
Huomautus
Lisäbassokaiuttimen ominaisuudet voivat olla
sellaiset, että etäisyysarvo on suurempi kuin
todellinen etäisyys.
Vastaanottimen käyttäminen
esivahvistimena
1
Liitä vastaanottimen mukana
toimitettu optimointimikrofoni
AUTO CAL MIC -liitäntään.
2
Aseta optimointimikrofoni
paikalleen.
Sijoita optimointimikrofoni
kuuntelupaikalle. Aseta
optimointimikrofoni jakkaralle tai
jalustalle, jotta se sijoittuu samalle
korkeudelle kuin korvasi. Suuntaa
optimointimikrofonin L-merkintä kohti
vasenta etukaiutinta ja R-merkintä kohti
oikeata etukaiutinta.
Huomautus
Kun sijoitat optimointimikrofonin kahden
kaiuttimen välille ja kaiuttimien välinen kulma
on liian pieni, optimointimikrofoni ei voi
mitata vasenta ja oikeata kaiutinta oikein.
Aktiivisen lisäbassokaiuttimen
asetusten valitseminen
• Jos järjestelmään kuuluu lisäbassokaiutin,
kytke siihen virta ja suurenna sen
äänenvoimakkuutta etukäteen. Käännä
MASTER VOLUME -säädintä siten, että se
jää hieman alle keskipisteen.
50FI
Voit käyttää automaattista kalibrointia myös
silloin, kun vastaanotin toimii
esivahvistimena.
Tässä tapauksessa näyttöön tuleva
etäisyysarvo voi poiketa todellisesta
etäisyysarvosta. Ongelmia ei kuitenkaan
ilmene, vaikka vastaanottimessa käytetään tätä
arvoa.
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
Automaattisella kalibrointitoiminnolla
saadaan selville seuraavat ominaisuudet:
• kaiutinten kytkennäta)
• kaiuttimien napaisuus
• kaiuttimien etäisyysb)
• kaiuttimien kulmab)
• kaiuttimien kokob)
• kaiuttimien äänitaso
• taajuusominaisuudetc)
a) Tämä vastaanotin korjaa vain keskikaiuttimen ja
lisäbassokaiuttimen signaalit analogista
miksausta käyttämällä, kun monikanavainen
tuloasetus on valittu. Korjaus ei koske muita
kaiuttimia.
b) Mittaustulosta ei käytetä, jos monikanavainen
tuloasetus on valittu.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Aloittaminen
c) • Signaalit, joiden näytteenottotaajuus on
vähintään 96 kHz, toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Mittaustulosta ei käytetä seuraavissa
tilanteissa:
–Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
–”2ch Analog Direct” on käytössä.
• Mittaustulosta ei käytetä vastaanotettaessa
Dolby TrueHD -signaalia, jonka
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
Settings-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
AMP
4
Valitse ”Auto Calibration”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
5
Valitse ”Quick Setup”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
V/v/B/b,
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Näkyviin tulee näyttö, jossa voit valita
mitattavan kohteen.
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
jatkuu
51FI
6
Poista valinnat niistä kohdista,
joita et halua mitata, painamalla
V/v
toistuvasti ja paina
sitten b.
Näyttöön tulee vahvistusnäyttö, jossa
varmistetaan, että haluat aloittaa
mittauksen.
Huomautus
Kun kaiuttimet eivät ole oikeassa vaiheessa,
televisioruudussa näkyy ”Out Phase”. Kaiuttimen
liittimet ”+” ja ”–” on ehkä kytketty väärinpäin.
Joitakin kaiuttimia käytettäessä ”Out Phase” näkyy
televisioruudussa, vaikka kaiuttimet olisi liitetty
oikein. Tämä johtuu kaiuttimien rakenteesta. Tässä
tapauksessa voit jatkaa vastaanottimen käyttöä.
7
Valitse ”Start” painamalla
.
Mittaus alkaa viiden sekunnin kuluttua.
Kun mittaus on valmis, kuuluu piippaus ja
mittaustulos näkyy televisioruudussa.
8
Valitse ”Next” painamalla
.
”Save auto calibration (auto speaker
setup)?” tulee näkyviin. Voit tallentaa
mittaustulokset noudattamalla kohdassa
”Mittaustulosten tallentaminen” (sivu 53)
olevia ohjeita.
Jos näyttöön tulee varoitus tai virhekoodi,
katso lisätietoja kohdasta
”Ilmoitusluettelo automaattisen
kalibrointimittauksen jälkeen” (sivu 54).
52FI
Vihjeitä
• Muut toiminnot kuin vastaanottimen kytkeminen
päälle ja pois ovat pois käytöstä automaattisen
kalibroinnin aikana.
• Seuraavissa tilanteissa mittaustulokset ovat ehkä
virheelliset tai automaattinen kalibrointi ei ole
mahdollinen:
– vastaanottimeen on kytketty erikoiskaiuttimet,
esimerkiksi dipolikaiuttimet.
– käytetään vyöhykkeen 2 tai 3 toimintoa
vyöhykkeellä 2 tai 3.
• Yhdysvalloissa ja Kanadassa myytävissä malleissa
etäisyysyksikkönä käytetään jalkaa. Muiden
maiden kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan malleissa
etäisyysyksikkönä käytetään metriä.
Mittayksikköä voi vaihtaa Speaker-asetusvalikon
kohdassa ”Distance Unit”.
Mittauksen peruuttaminen
Mittaaminen keskeytyy, jos muutat
äänenvoimakkuutta, valitset toisen toiminnon,
muutat SPEAKERS-kytkimen asentoa tai
kytket kuulokkeet.
Mittaustulosten tallentaminen
Aloittaminen
Voit tallentaa vaiheen ”Automaattisen
kalibroinnin suorittaminen” (sivu 50) avulla
saadut mittaustulokset toimimalla seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
1
Valitse Automaattisen
kalibroinnin suorittaminen kohdan vaiheessa 8 ”Yes”
painamalla B/b ja paina sitten
.
Näyttöön tulee kalibrointityypin
valintanäyttö.
4
Paina
.
Huomautuksia
• Signaalit, joiden näytteenottotaajuus on vähintään
96 kHz, toistetaan aina joko 44,1 kHz:n tai
48 kHz:n taajuudella.
• Taajuusvastemittauksen tulosta ei käytetä
seuraavissa tilanteissa:
– Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
– ”2ch Analog Direct” on käytössä.
• Mittaustulosta ei käytetä vastaanotettaessa Dolby
TrueHD -signaalia, jonka näytteenottotaajuus on
suurempi kuin 96 kHz.
Vihje
2
Valitse automaattinen
kalibrointi painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
Parametri
Selitys
Full Flat
Säätää kunkin kaiuttimen
taajuusvasteen tasaiseksi.
Engineer
Valitsee taajuuden, joka
vastaa Sonyn
kuunteluhuoneen
standardia.
Kaiuttimen koko (LARGE/SMALL) arvioidaan sen
bassotoiston perusteella. Mittaustulokset voivat
vaihdella optimointimikrofonin ja kaiuttimien
sijainnin sekä huoneen muodon mukaan.
Mittaustulosten noudattaminen on suositeltavaa.
Näitä asetuksia voi kuitenkin muuttaa Speakerasetusvalikossa. Tallenna mittaustulokset ensin ja
kokeile sitten asetusten muuttamista, jos haluat.
Front Reference Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuudet etukaiuttimen
ominaisuuksien mukaisiksi.
OFF
Poistaa automaattisen
kalibroinnin EQ-asetuksen
käytöstä.
Mittaustulokset tallentuvat.
3
Paina b.
Näyttöön tulee poistumisnäkymä.
53FI
Automaattisen kalibraation
tulosten tarkistaminen
Jos näyttöön tulee varoitus tai virhekoodi
toiminnon ”Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen” (sivu 50) vaiheen 8 aikana,
tarkista virhe ja tee kalibrointi uudelleen.
1
Valitse ”Yes” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
,
kun näytössä näkyy ”Error
occurred during calibration,
press to investigate.”.
Vahvista mittaustulokset ja jatka sopivalla
tavalla.
2
Valitse ”Retry” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
3
Toista vaiheet 6 - 8 ohjeista
”Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen” (sivu 50).
Virheen aiheuttaneiden
mittaustulosten tallentaminen
ryhtymättä toimiin
1 Valitse ”No” painamalla B/b ja paina
sitten
, kun näytöllä näkyy ”Error
occurred during calibration, press to
investigate.”.
2 Tallenna mittaustulokset noudattamalla
ohjeita ”Mittaustulosten tallentaminen”
(sivu 53).
Ilmoitusluettelo automaattisen kalibrointimittauksen jälkeen
Näyttö
Selitys
Code 30
Kuulokkeet on kytketty. Irrota kuulokkeet ja suorita automaattinen kalibrointi uudelleen.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -asetuksena on OFF. Muuta asetusta ja toista mittaus.
Code 32
Vastaanotin ei havainnut yhtään kaiutinta. Varmista, että optimointimikrofoni on kytketty
oikein, ja toista mittaus.
Jos optimointimikrofoni on kytketty oikein ja virhe toistuu, mikrofonin kaapeli on ehkä
vahingoittunut tai sen johtimet on kytketty väärin.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Kaiuttimia ei ole asetettu oikeaan paikkaan. Kaiuttimet tai oikea tai vasen
optimointimikrofoni on ehkä sijoitettu väärin. Katso lisätietoja kohdasta ”1: Kaiuttimien
asentaminen” (sivu 24) ja tarkista kaiuttimen sijainti.
Warning 40
Mittaus on valmis. Kohinataso on kuitenkin korkea. Onnistut ehkä suorittamaan mittauksen,
jos yrität uudelleen, mutta mittaus ei ole mahdollinen kaikissa ympäristöissä. Yritä suorittaa
mittaus hiljaisessa ympäristössä.
Warning 41
Warning 42
Mikrofonin tallentama äänenvoimakkuus on liian suuri.
• Kaiutin saattaa olla liian lähellä mikrofonia.
Yritä suorittaa mittaus uudelleen, kun kaiutin on kauempana mikrofonista.
• Äänenvoimakkuus voi olla liian suuri, kun käytät vastaanotinta esivahvistimena.
Warning 43
Lisäbassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voitu mitata. Tai kaiuttimen kulmaa ei voitu
mitata. Virheen syynä voi olla kohina. Yritä suorittaa mittaus hiljaisessa ympäristössä.
54FI
Etukaiuttimia on kytketty vain yksi tai ei yhtään.
Optimointimikrofonia ei ole kytketty.
Vasenta tai oikeaa surround-kaiutinta ei ole kytketty.
Surround-takakaiuttimet on kytketty, mutta surround-kaiuttimia ei. Kytke surroundkaiuttimet SURROUND-liitäntöihin.
• Surround-takakaiutin kytketään ainoastaan SURROUND BACK SPEAKERS R liitäntään. Jos kytket vain yhden surround-takakaiuttimen, kytke se SURROUND BACK
SPEAKERS L -liitäntöihin.
Selitys
Warning 44
Mittaus on valmis. Kaiuttimia ei ole sijoitettu oikein toisiinsa nähden. Katso lisätietoja
kohdasta ”1: Kaiuttimien asentaminen” (sivu 24) ja tarkista kaiuttimien sijainnit.
Aloittaminen
Näyttö
NO WARNING Varoitustietoja ei ole.
----------
Kaiuttimia ei ole kytketty.
Vihje
Napaisuusmittauksen tulokset voivat vaihdella
lisäbassokaiuttimen sijainnin mukaan. Ongelmia ei
kuitenkaan ilmene, vaikka vastaanottimessa
käytetään tätä arvoa.
55FI
Kuvaruutunäytön
käyttäminen
Voit tuoda vastaanottimen valikon näkyviin
televisioruutuun ja valita haluamasi toiminnon
televisiosta painamalla kaukosäätimen
painikkeita V/v/B/b ja
.
Jotta vastaanottimen valikon voi tuoda
näkyviin televisioruudulle, varmista, että
vastaanotin on graafisen käyttöliittymän
käyttämisen edellyttävässä GUI-tilassa
noudattamalla ohjeita kohdassa ”7: GUI valikon näyttäminen televisioruudussa”
(sivu 46).
3
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v toistuvasti ja
siirry sitten valikkotilaan
painamalla
tai b.
Valikon vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
Esimerkki: Kun valitset ”
Input”
AMP
4
Valitse haluamasi valikon
vaihtoehto painamalla V/v
toistuvasti ja siirry sitten
valikkotilaan painamalla
.
5
Valitse haluamasi parametri
toistamalla vaiheet 3 ja 4.
GUI
MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
Palaaminen edelliseen
näkymään
Paina RETURN/EXIT O.
Valikon käyttäminen
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
56FI
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
”GUI MODE” -tilan lopettaminen
Aloittaminen
Paina GUI MODE. ”GUI MODE OFF” tulee
näyttöön. Voit käyttää vastaanotinta
käyttämällä vastaanottimen
näyttöikkunassa näkyvää valikkoa.
Päävalikkojen yleiskuvaus
Valikon kuvake
Kuvaus
Input
Valitsee vastaanottimeen
liitetyn tulolaitteen (sivu 59).
Music
Valitsee musiikin DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä audiolaitteesta
(sivu 61).
Video
3
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v toistuvasti ja
siirry sitten valikkotilaan
painamalla
tai b.
Valikon vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
Valitse DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimeen
yhdistetyn videolaitteen
kuvan (sivu 61).
Esimerkki: Kun valitset ”
Input”
FM/AM/XM/ Valitsee yhdistetyn
SIRIUS
sisäänrakennetun FM/AMradio- tai satelliittivirittimen
(sivu 66, 70).
Settings
Voit säätää kaiuttimien,
surround-tehosteen,
taajuuskorjaimen, äänen,
videon ja muiden HDMIliittimiin yhdistettyjen
tulojen asetuksia (sivu 112).
4
Asetusvaihtoehtojen
käyttäminen
Paina OPTIONS, kun valikon
vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
Kun painat OPTIONS, valitun päävalikon
asetusvalikot tulevat näyttöön. Voit valita
toiminnon valitsematta valikkoa uudelleen.
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
5
Valitse muutettava valikon
asetus painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
jatkuu
57FI
6
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
58FI
3
Toistaminen
Valikon vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
4
Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Valikkonäyttö poistuu näytöstä ja
ulkoisen tulon toistonäyttö tulee
näkyviin.
Valittu tulo
AMP
Video1,
Video2
VIDEO 1, 2
Videonauhuri tai
vastaava kytkettynä
VIDEO 1- tai VIDEO
2-liitäntään.
BD
Blu-ray Disc -soitin tai
vastaava kytkettynä
BD-liitäntään.
DVD
DVD-soitin tai
vastaava kytkettynä
DVD-liitäntään.
SAT
SAT-liitäntään kytketty
satelliittiviritin tms.
TV
TV-liitäntään kytketty
televisio.
TAPE
TAPE-liitäntään
kytketty kasettisoitin
tms.
MD
MD-liitäntään kytketty
MD-soitin tms.
SA-CD/CD
SA-CD/CD-liitäntään
kytketty Super Audio
CD- tai CD-soitin tms.
Phono
PHONO-liitäntään
kytketty levysoitin tms.
MULTI IN
MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntään
kytketty laite.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
MASTER
VOL
MUTING
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
Käytettävissä
olevat laitteet
HDMI1, 2, 3, HDMI -laitteet
kytkettyinä HDMI1-,
4, 5, 6
HDMI2-, HDMI3-,
HDMI4-, HDMI5- tai
HDMI6-liitäntään.
jatkuu
59FI
Toistaminen
Äänen kuunteleminen ja
kuvien katseleminen
vastaanottimeen
liitetystä laitteesta
Valitse ” Input” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
tai b.
5
Kytke laitteeseen virta ja
käynnistä toisto.
6
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–.
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuuden säätö vaihtelee MASTER
VOLUME -säätimen kääntönopeuden mukaan.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
nopeasti: käännä säädintä nopeasti.
Hienosäätö: käännä säädintä hitaasti.
• Äänenvoimakkuuden säätö vaihtelee
kaukosäätimen MASTER VOL +/– -painikkeen
painalluksen keston mukaan.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
nopeasti: pidä painiketta painettuna.
Hienosäätö: paina painiketta nopeasti.
Mykistystoiminnon
käyttöönotto
Paina kaukosäätimen MUTING-painiketta.
Jos haluat poistaa mykistyksen käytöstä, paina
kaukosäätimen MUTING-painiketta
uudelleen tai paina MASTER VOL +
äänenvoimakkuuden kasvattamiseksi.
Kaiuttimien vaurioitumisen
estäminen
Muista pienentää äänenvoimakkuutta, ennen
kuin katkaiset vastaanottimesta virran.
Syötteen nimeäminen(Name
Input)
Tuloille voidaan syöttää enintään 8-merkkiset
nimet, jotka näytetään.
Tämä on kätevä tapa antaa liitännöille niihin
kytkettyjä laitteita vastaavat nimet.
1
2
Paina ” Input”-näytössä V/v
toistuvasti ja valitse tulo, jonka
haluat nimetä.
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
60FI
3
Valitse ”Name Input”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Näyttöön tulee näppäimistö.
4
Valitse merkki yksi kerrallaan
painamalla V/v/B/b ja paina
sitten
.
5
Valitse ”Finish” painamalla
V/v/B/b toistuvasti ja paina
sitten
.
Syötetty nimi tallennetaan.
Nimisyötteen peruuttaminen
Valitse ”Cancel” painamalla V/v/B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
Näytön vaihtoehtojen
muuttaminen (List Mode)
Kun valitset ”
Input”, voit muuttaa
näytettäviä kohteita.
1
Paina ” Input”-näytössä V/v
toistuvasti ja valitse haluamasi
tulo.
2
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Valitse ”List Mode” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
4
Valitse näytettävä vaihtoehto
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
• Input Assign
Luettelossa näkyy tuloon määritetty
tulon nimi ja audio/video-tuloliitäntä.
• Sound Field
Luettelossa näkyy tulon nimi ja tulolle
valittu äänikenttä.
• A/V Sync
Luettelossa näkyy tulon nimi ja tulolle
”A/V Sync” -valikossa määritetty viive.
Äänen kuunteleminen ja
kuvien katseleminen
DIGITAL MEDIA PORT
Sony-mallistoon kuuluvat seuraavat DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimet:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
• TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin on erikseen
hankittava lisävaruste.
Huomautuksia
• Älä liitä vastaanottimeen muita sovittimia kuin
DIGITAL MEDIA PORT.
• Ennen kuin irrotat DIGITAL MEDIA PORT sovittimen, sammuta vastaanottimen virta
kaukosäätimellä.
• Älä liitä tai irrota DIGITAL MEDIA PORT sovitinta, jos vastaanottimeen on kytketty virta.
• Myös kuvaa on mahdollista toistaa joidenkin
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimien kautta.
jatkuu
61FI
Toistaminen
DIGITAL MEDIA PORT on tarkoitettu
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen avulla
kytketyn siirrettävän äänilaitteen tai
tietokoneen äänentoistoon.
Käytettävissä olevat DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet vaihtelevat alueittain.
Lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT sovittimen liittämisestä on kohdassa ”Laitteet,
joissa on digitaaliset äänen tulo- ja
lähtöliitännät” (sivu 31).
4
AMP
Valitse ”DMPORT1”,
”DMPORT2” tai DIGITAL MEDIA
PORT -liitäntään kytketty laite
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Vastaanotin tunnistaa DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimeen liitetyn laitteen ja
näytössä näkyvät ”DMPORT1” ja
”DMPORT2” vaihtuvat kyseisen laitteen
nimeksi ja kuvakkeeksi. Jos liitettyä
sovitinta ei tunnisteta, televisioruudussa
näkyy ”DMPORT1” tai ”DMPORT2”.
Kuvake
Kytketty laite
DMPORT Kytketty laite ei ole jokin
seuraavista.
V/v/b,
iPod
Tunnistettu iPod-malli on
kytketty.
Walkman Tunnistettu Network
Walkman on kytketty.
MENU
Network Tunnistettu verkkolaite on
Client
kytketty.
Bluetooth Tunnistettu Bluetooth-asema
on kytketty.
MASTER
VOL
1
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
62FI
Valitse ” Music” tai
”
Video” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
Tunnistettu matkapuhelin on
kytketty.
5
Valitse toistettava raita DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
kytketyllä laitteella.
6
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–.
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Mobile
Phone
4
Näyttöön tulee sisältöluettelo.
5
Varmista, että ”System GUI” valitaan ohjeiden
”Käyttönäytön muuttaminen: DIGITAL
MEDIA PORT” (sivu 65) vaiheessa 4.
Valitse sisältöluettelosta raita
tai sisältö painamalla V/v/B/b ja
.
Seuraava sisältöluettelo on vain
esimerkki. Luettelon sisältö voi vaihdella
vastaanottimeen liitettyjen laitteiden
mukaan.
iPod
AMP
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
V/v/b,
Music Videos > Artist > Content
Video Podcast > Episode > Content
OPTIONS
Verkkolaite
MENU
Music
Surfin’a) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
1
Music Libraryb) > Album > Track
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
a)
Näkyy vain, kun M-crew Server on kytketty.
Näkyy vain, jos jokin muu DLNA-palvelin
kuin M-crew Server on liitetty.
c)
Näkyy kohdassa ”Genre”, ”Artist” tai
”Album” ”List Mode” -asetuksen mukaan.
b)
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Music” tai
”
Video” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
6
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–.
63FI
Toistaminen
TDM-iP1/iP50/TDM-NC1laitteen käyttäminen
vastaanottimen GUIvalikon avulla
Valitse DIGITAL MEDIA PORT sovittimeen kytketty laite, jota
haluat toistaa, painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
Toistotilan valitseminen
1
2
Toista raita, jonka haluat
kuunnella, noudattamalla
kohdassa ”TDM-iP1/iP50/TDMNC1-laitteen käyttäminen
vastaanottimen GUI-valikon
avulla” (sivu 63) olevia ohjeita.
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Valitse haluamasi toistotila
seuraavista vaihtoehdoista
painamalla V/v toistuvasti.
• High
Nostaa näyttönopeutta.
x List Mode (Vain TDM-NC1)
Valitsee toistettavat raidat.
• Genre
Toistaa valitun tyylilajin raidat.
• Artist
Toistaa valitun artistin raidat.
• Album
Toistaa valitun albumin raidat.
DIGITAL MEDIA PORT ilmoitusluettelo
Ilmoitus
Selitys
No Adapter
Sovitinta ei ole liitetty.
No Device
Sovittimeen ei ole liitetty
laitteita.
No Audio
Audiotiedostoa ei löydy.
Loading
Tietoja luetaan.
No Server*
Palvelinta ei ole liitetty.
x Shuffle (Vain TDM-iP1/iP50)
Toistaa kaikki raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
• Off
Poistaa satunnaistoistotilan käytöstä.
• Albums
Toistaa kaikki albumin raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
• Songs
Toistaa kaikki ”Songs”-luokan raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
x Repeat (Vain TDM-iP1/iP50)
Toistaa yhtä raitaa tai kaikkia raitoja
toistuvasti.
• Off
Poistaa toistuvan toiston käytöstä.
• One
Toistaa yhtä raitaa toistuvasti.
• All
Toistaa kaikkia raitoja toistuvasti.
x Audiobook Speed (Vain TDMiP50)
Valitsee Audiobook-kirjan näyttönopeuden.
• Low
Hidastaa näyttönopeutta.
• Normal
Asettaa näyttönopeuden tavalliseksi.
64FI
No Track*
Raitaa ei löydy.
No Item
Kohdetta ei löydy.
Connecting*
Yhdistetään palvelimeen.
Configuring*
Verkkoa määritellään.
Warning*
Tarkista DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen näyttö.
Party Mode*
Laite on Party Mode -tilassa
”Guest”.
Searching*
Palvelinta etsitään.
* Vain TDM-NC1.
TDM-iP1/iP50- tai TDM-NC1laitteen käyttäminen
sovitinvalikon avulla
Käyttönäytön muuttaminen:
DIGITAL MEDIA PORT
1
2
Valitse haluamasi DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin
painamalla ” Music”- tai
”
Video”-näytössä V/v
toistuvasti ja paina sitten
b.
TDM-iP1/iP50-laitteen
käyttäminen iPod-valikon avulla
tai
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Varmista, että ”Adapter GUI” valitaan
ohjeiden ”Käyttönäytön muuttaminen:
DIGITAL MEDIA PORT” vaiheessa 4.
Lisätietoja sovittimen käyttämisestä GUIvalikon kanssa on käytettävän sovittimen
mukana tulleissa ohjeissa.
Varmista, että ”iPod” valitaan ohjeiden
”Käyttönäytön muuttaminen: DIGITAL
MEDIA PORT” vaiheessa 4.
Lisätietoja iPod-laitteen käyttämisestä on
iPod-laitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
Valitse ”DMPORT Control”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Jos näytössä ei näy ”DMPORT Control”,
katso lisätietoja laitteen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
4
Valitse haluamasi tila
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Seuraavat tilat ovat valittavissa tässä
valikossa:
• System GUI
Tätä tilaa käytetään TDM-iP1/iP50- ja
TDM-NC1-laitteissa. Raitaluettelo
näkyy vastaanottimen GUI-näytössä.
Voit valita haluamasi raidan ja toistaa
sen kussakin GUI-näkymässä.
• Adapter GUI
Tätä tilaa käytetään TDM-iP1/iP50- ja
TDM-NC1-laitteissa. Sovitinvalikko
näkyy televisioruudussa.
• iPod
Tämä tila voidaan valita vain, kun
TDM-iP1/iP50 on kytketty.
65FI
Toistaminen
Voit muuttaa käyttönäyttöä käyttämällä GUIvalikkoa. DMPORT Control -tilaa tukevat
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimet, kuten
TDM-iP1/iP50 ja TDM-NC1. Muut sovittimet
eivät tue tätä tilaa.
Aseman virittäminen
automaattisesti (Auto Tuning)
Virittäminen
FM/AM-radion
kuunteleminen
1
FM- ja AM-lähetyksiä voi kuunnella
sisäänrakennetun virittimen kautta. Varmista
ennen käyttöä, että FM ja AM-antennit on
liitetty vastaanottimeen (sivu 44).
2
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
Suoran virityksen viritysasteikko on esitetty alla.
• FM-alue 100 kHz (Yhdysvaltojen ja Kanadan
malli)
50 kHz (Euroopan malli)
• AM-alue 10 kHz* (Yhdysvaltojen ja kanavan
malli)
9 kHz (Euroopan malli)
* AM-viritysasteikkoa on mahdollista muuttaa
(sivu 68).
AMP
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Vihje
SHIFT
Paina AMP.
Valitse ” FM” tai ” AM”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
FM- tai AM-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
4
Valitse ”Auto Tuning”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
5
Paina V/v.
Hae suurempaa taajuutta painamalla V ja
pienempää taajuutta painamalla v.
Vastaanotin lopettaa haun heti, kun jokin
asema löytyy.
FM-stereovastaanotto on huono
1 Viritä kuunneltava asema kuuluviin
Numeropainikkeet
käyttämällä toimintoja Auto Tuning,
Direct Tuning (sivu 67) tai valitse
haluamasi tallennettu asema (sivu 69).
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
V/v/B/b,
3 Valitse ”FM Mode” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
OPTIONS
4 Valitse ”MONO” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
MENU
66FI
.
.
Aseman virittäminen suoraan
(Direct Tuning)
Anna aseman taajuus suoraan
numeropainikkeilla.
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ”
FM” tai ”
AM”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Valitse ”Direct Tuning”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
5
Paina SHIFT ja syötä sitten
taajuus numeropainikkeilla.
Paina lopuksi
.
Tämä vastaanotin tukee RDS (Radio Data
System) -järjestelmää, jonka ansiosta
radioasemat voivat lähettää lisätietoja
tavallisen ohjelmasignaalin mukana. Voit
tarkastella RDS-tietoja.
Valitse FM-taajuusalueelta kanava,
jota haluat kuunnella, käyttämällä
Auto Tuning (sivu 66)- tai Direct
Tuning -toimintoa.
Kun virität kuuluviin aseman, joka välittää
RDS-palveluita, Program Service Name ja
Program Type näkyvät televisioruudulla.
Ohjelmatyypin Kuvaus
merkintä
News
Uutisohjelmat
Current Affairs
Uutisia laajemmin käsittelevät
ajankohtaisohjelmat
Information
Eri aihepiireistä, kuten
kuluttaminen ja lääketiede, tietoa
tarjoavat ohjelmat
Sport
Urheiluohjelmat
Education
*Paina numeropainiketta 0, jos käytössä on
Euroopassa myytävä malli.
Opetusohjelmat, kuten ”how-to”,
ja neuvontaohjelmat
Drama
Radiokuunnelmat ja -sarjat
Vihje
Cultures
Kansallista ja paikallista
kulttuuria, kuten kieli- ja
yhteiskunnallisia kysymyksiä,
käsittelevät ohjelmat
Science
Luonnontieteitä ja tekniikkaa
koskevat ohjelmat
Varied Speech
Muun tyyppiset ohjelmat kuten
julkkisten haastattelut, visailut ja
komedia
Pop Music
Pop-musiikkiohjelmat
Rock Music
Rock-musiikkiohjelmat
Easy Listening
Kevyttä kuunneltavaa
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Jos olet virittänyt AM-kanavan, säädä AMkehäantennin suuntaa parasta mahdollista
vastaanottoa varten.
Asemaa ei voi virittää
Näytössä näkyy ”– – – .– – MHz”, minkä
jälkeen näyttöön palaa edellinen taajuus.
Varmista, että syötetty taajuus on oikea. Toista
muussa tapauksessa vaihe 5. Jos et vieläkään
saa asemaa kuuluviin, kyseinen taajuus ei
kuulu alueellasi.
Light Classics M Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikki
Serious Classics Tunnettujen orkesterien esitykset,
kamarimusiikki, ooppera jne.
jatkuu
67FI
Virittäminen
2
RDS-lähetysten
vastaanottaminen (vain
Euroopassa myytävä malli)
Ohjelmatyypin Kuvaus
merkintä
Other Music
Musiikki, joka ei sovi mihinkään
edellisistä kategorioista, kuten
rhythm & blues ja reggae
• Kun asema lähettää radiotekstitietoja, ne näkyvät
samassa tahdissa kuin ne lähetetään asemalta.
Kaikki nopeuden muutokset heijastuvat tietojen
näyttönopeuteen.
• RDS-tiedot näkyvät vain vastaanottimen näytössä.
Weather & Metr Säätiedotteet
Finance
Pörssitiedot yms.
Children’s Progs Lastenohjelmat
Social Affairs
Ihmisiä ja heitä koskevia asioita
käsittelevät ohjelmat
Religion
Uskonnolliset ohjelmat
Phone In
Ohjelmat, joissa yleisö voi
ilmaista mielipiteensä puhelimen
välityksellä tai julkisuudessa
Travel &
Touring
Matkailuohjelmat. Ei koske
ilmoituksia, jotka TP/TA
paikantaa.
Leisure &
Hobby
Harrastuksia, kuten
puutarhanhoitoa, kalastusta ja
ruoanlaittoa, koskevat ohjelmat
Jazz Music
Jazz-ohjelmat
Country Music
Country-musiikkiohjelmat
National Music Ohjelmat, joissa esitetään maan
tai alueen pop-musiikkia
Oldies Music
Vanhoja suosikkeja soittavat
ohjelmat
Folk Music
Folk-musiikkiohjelmat
Documentary
Tutkimukselliset ohjelmat
None
Mitkä tahansa edellä
määrittämättömät ohjelmat
Huomautuksia
• RDS toimii vain FM-asemilla.
• Kaikilla FM-asemilla ei ole RDS-palvelua tai
samantyyppisiä palveluita. Jos et tunne alueesi
RDS-palveluita, kysy lisätietoja paikallisilta
radioasemilta.
• RDS ei ehkä toimi oikein, jos viritetty asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanomaa, näytössä
vilkkuu ”Alarm-Alarm!”.
• Jos asema ei tarjoa mitään tiettyä RDS-palvelua,
näytössä näkyy ”No XX” (kuten ”No Clock
Time”).
68FI
AM-viritysasteikon
muuttaminen
(Vain Yhdysvalloissa ja
Kanadassa myytävä malli)
Voit valita vastaanottimen AMviritysasteikoksi joko 9 kHz tai 10 kHz.
POWER
TUNING MODE
1
Sammuta vastaanotin
painamalla POWER.
2
Paina TUNING MODE alas ja
paina vastaanottimesta
POWER.
3
Vaihda nykyiseksi AMviritysasteikoksi 9 kHz (tai
10 kHz).
Jos haluat palauttaa asteikoksi 10 kHz (tai
9 kHz), toista yllä olevat vaiheet.
Huomautus
Kaikki tallennetut asemat tyhjennetään, kun vaihdat
viritysasteikkoa.
4
FM/AM-radioasemien
tallentaminen
Enintään 30 FM- ja 30 AM-asemaa voidaan
tallentaa. Tallennuksen jälkeen voit helposti
kuunnella näitä asemia.
Valitse tallennuspaikka
painamalla V/v ja paina sitten
.
Asema on tallennettu valittua numeroa
vastaavalle tallennuspaikalle.
5
Voit tallentaa lisää asemia
toistamalla vaiheita 1–4.
Virittäminen
Voit tallentaa asemia seuraavasti:
• AM-alue: AM1–AM30
• FM-alue: FM1–FM30
AMP
Tallennettujen asemien
kuunteleminen
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
V/v/B/b,
3
Valitse ”
FM” tai ”
AM”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi tallennetun
aseman tallennuspaikka
painamalla V/v.
OPTIONS
MENU
Käytettävissä on tallennuspaikat 1–30.
1
Viritä asema, jonka haluat
tallentaa käyttämällä toimintoa
Auto Tuning (sivu 66) tai Direct
Tuning (sivu 67).
Jos FM-stereovastaanotto on huono,
vaihda FM-vastaanottotilaa (sivu 66).
2
1
Valitse ”
FM”- tai ”
AM”näytöstä sen aseman
tallennuspaikka, jonka haluat
nimetä, painamalla V/v.
2
Paina OPTIONS.
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Tallennettujen asemien
nimeäminen (Name Input)
Valitse ”Memory” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
jatkuu
69FI
3
Valitse ”Name Input”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Näyttöön tulee näppäimistö.
4
Valitse merkki yksi kerrallaan
painamalla V/v/B/b ja paina
sitten
.
5
Valitse ”Finish” painamalla
V/v/B/b toistuvasti ja paina
sitten
.
Syötetty nimi tallennetaan.
Nimisyötteen peruuttaminen
Valitse ”Cancel” painamalla V/v/B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
Satelliittiradion
kuunteleminen
(Vain Yhdysvalloissa ja
Kanadassa myytävä malli)
Voit kuunnella XM-radiota ja SIRIUSsatelliittiradiota yhdistämällä vastaanottimeen
satelliittivirittimen (lisälaite).
XM-radiopalvelu
Tietoja XM-radiosta
XM on Pohjois-Amerikan johtava
satelliittiradiopalveluita tarjoava yritys. Sen
kanavat tarjoavat suuren määrän
mainoksettomia musiikkikanavia sekä
parhaan valikoiman urheilua, uutisia, puhetta,
komediaa, lastenohjelmia ja viihdeohjelmia.
Kaikki lähetykset välitetään erinomaisella
digitaalisella äänenlaadulla koko mantereella.
Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat voivat saada
lisätietoja XM-radiopalveluista tai tilata niitä
osoitteesta xmradio.com tai soittamalla XMkuuntelijapalvelun numeroon 1-800XMRADIO (1-800-967-2346). Kanadassa
asuvat asiakkaat saavat lisätietoja osoitteesta
xmradio.ca tai soittamalla XMkuuntelijapalvelun numeroon 1-877GETXMSR (1-877-438-9677).
XM Ready®:
lakiasiainhuomautus
XM on kuukausittain myytävä tilauspalvelu.
XM Mini-Tuner ja Home Dock ovat tarpeen
(molemmat myydään erikseen) XM-palvelun
vastaanottamista varten. XMsatelliittiradiojärjestelmän teknologian tai
vastaanottimiin kuuluvan ohjelmiston
kopioiminen, purkaminen, suojauksen
murtaminen, käsitteleminen, sen luontitavan
selvittäminen tai muu luvaton käyttö on
kiellettyä. Palvelusta voidaan veloittaa
asennuskulut sekä muita kuluja ja veroja,
70FI
XM Ready® -tilaus
Kun olet asentanut XM Mini-Tuner Home
Dock -laitteen, asettanut XM Mini-Tuner
laitteen paikalleen, kytkenyt XM Mini-Tuner
Home Dock -laitteen XM Ready® äänijärjestelmääsi ja yhdistänyt siihen
antennin, voit tilata XM-palvelun ja aloittaa
kanavien kuuntelemisen.
Kahdeksankirjaiminen XM Radio ID -tunnus
on seuraavissa kolmessa paikassa: XM MiniTuner -laitteessa, XM Mini-Tuner pakkauksessa ja XM-kanavalla 0. Kirjoita
Radio ID -tunnus muistiin seuraavalle riville.
ssssssss
Huomautus
XM Radio ID -tunnuksessa ei käytetä kirjaimia ”I”,
”O”, ”S” tai ”F”.
Voit aktivoida XM-satelliittiradiopalvelun
Yhdysvalloissa Internetin kautta osoitteessa
http://activate.xmradio.com tai soittamalla
numeroon 1-800-XMRADIO (1-800-9672346). Voit aktivoida XMsatelliittiradiopalvelun Kanadassa Internetin
kautta osoitteessa http://activate.xmradio.ca
tai soittamalla numeroon 1-877-GETXMSR
(1-877-438-9677). Aktivoimiseen tarvitaan
hyväksytty luottokortti. XM lähettää kaikkien
kanavien aktivoimissignaalin satelliitista.
Aktivointi kestää tavallisesti 10–15 minuuttia,
mutta kiireisinä aikoina XM Ready äänijärjestelmä on ehkä pidettävä päällä jopa
tunnin verran. Kun laitteella voi kuunnella
kaikkia XM Ready -äänikanavia, aktivointi on
valmis.
SIRIUS-satelliittiradiopalvelu
SIRIUS-satelliittiradio: Parasta
radiotarjontaa
SIRIUS tarjoaa kuuntelijoilleen täysin
mainoksettomia musiikkikanavia sekä
erinomaisia urheilua, uutisia, sensuroimatonta
keskustelua, komediaa, viihdettä ja auto-,
kotitalous- ja toimistoasioita käsitteleviä
kanavia. Sirius on saatavana mannerYhdysvalloissa tai Kanadassa asuville tilaajille.
Palvelu edellyttää tilausta sekä yhteensopivaa
SiriusConnect Home Tuner -viritintä ja
antennia (laitteet myydään erikseen). SIRIUSohjelmatarjonta saattaa muuttua ajan myötä.
Lisätietoja tuotteesta ja täysin ajan tasalla oleva
kanavavalikoima on osoitteessa sirius.com tai
siriuscanada.ca. ”
SIRIUS” ja SIRIUSkoiralogo ja muut logot ovat tavaramerkkejä,
jotka omistaa SIRIUS Satellite Radio Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
SIRIUS-satelliittiradion
tilaaminen
Osta SiriusConnect Home Tuner -laite Sirius
Ready -äänijärjestelmääsi varten ja kytke se
siihen.
Tämän jälkeen voit aktivoida ja tilata Siriuspalvelun soittamalla numeroon 1-888-539SIRIUS (7474) tai kirjautumalla sivustoon
sirius.com (Yhdysvalloissa) tai
siriuscanada.ca (Kanadassa). Palvelun
hankkiminen on todellakin näin
yksinkertaista.
71FI
Virittäminen
kuten kerran veloitettava aktivointimaksu.
Kaikkia maksuja ja ohjelmatarjontaa voidaan
muuttaa. Kanavat, joissa käytetään usein
voimakkaita ilmaisuja, on ilmaistu merkillä
XL. Kanavien torjumispalvelut ovat saatavissa
XM-radiovastaanottimiin soittamalla
numeroon 1-800-XMRADIO
(Yhdysvalloissa) tai 1-877-GETXMSR
(Kanadassa). Palvelu on saatavana vain 48
Yhdysvaltojen mantereen osavaltiossa ja
Kanadassa. ©2008 XM Satellite Radio Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Satelliittiradiovirittimen
kytkeminen
SIRIUS-liitäntä
XM-liitäntä
Satelliittiradion
kuuntelemisen
valmisteleminen
AMP
V/v/b,
OPTIONS
Kytkeminen XM-liitäntään
Yhdistä XM Mini-Tuner ja Home Dock XMliitäntään ennen järjestelmän käyttöä.
MENU
Huomautus
Selvitä paras mahdollinen sijainti XMsatelliittisignaalin vastaanottamista varten
siirtämällä antennia eri paikkoihin kotona ja
tarkistamalla, missä saat vastaanotettua parhaan
signaalin. Useimmat XM-asiakkaat sijoittavat
antennin etelään päin katsovaan ikkunaan, josta on
esteetön näkymä taivaalle.
Kytkeminen SIRIUS-liitäntään
Kytkeminen SiriusConnect Home Tuner virittimeen. Kun käytät SiriusConnect Home
Tuner -viritintä tämän vastaanottimen kanssa,
muista kytkeä virittimen mukana toimitettu
virtalähde sähköpistokkeeseen.
Pidä SiriusConnect Home Tuner, antenni ja
virtalähde kuitenkin etäällä kaiutinjohdoista ja
laitteen virtajohdosta häiriöiden välttämiseksi.
72FI
ID-tunnusnumeron
tarkistaminen
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ”
XM” tai ”
SIRIUS”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Valitse ”ALL” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
Kun Preset Mode -näyttö tulee näkyviin,
vaihda viritystilaksi ”Category Mode” ja
valitse sitten ”ALL”. Valitse ”Category
Mode” painamalla OPTIONS ja
painamalla sitten V/v toistuvasti.
Valitse kanava 0 painamalla V/v
ja paina sitten
.
6
Katso televisioruudusta XM
Radio ID tai Sirius ID ja kirjoita
se seuraavalle riville.
Kun tarkistat signaalin
vastaanotto-olosuhteita, säädä
antennia vastaanoton
parantamiseksi.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
Virittäminen
5
6
XM Radio ID:_____________________
Sirius ID:_________________________
Voit myös tarkistaa XM Radio ID- ja
Sirius ID -tunnuksen käyttämällä
vastaanottimen näyttöä.
Vastaanotto-olosuhteiden
tarkistaminen (Antenna Aiming)
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ”
XM” tai ”
SIRIUS”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
5
Valitse ”Antenna Aiming”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Antenna Aiming -näyttö tulee näkyviin.
73FI
4
Satelliittiradion kanavan
valitseminen
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
5
Valitse jokin luokka painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
• ALL: Voit valita kanavan kaikista
luokista.
• (luokan nimi): Voit valita kanavan
yhdestä luokasta.
Kun ”Preset Mode” -näyttö tulee
näkyviin, paina OPTIONS ja valitse sitten
”Category Mode” painamalla V/v
toistuvasti.
AMP
6
Valitse kanava painamalla V/v
ja paina sitten
.
Valittu kanava vastaanotetaan. Kanavan
tiedot näytetään televisioruudussa.
V/v/b,
Huomautus
OPTIONS
MENU
Kanavan valitseminen luokan
mukaan (Category Mode)
Voit valita kanavan yhdestä luokasta tai
kaikista luokista.
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Kun valitset kanavan ”Category Mode” -tilassa,
valitsemasi kanava ei ehkä ole haluamassasi
luokassa. Tämä johtuu siitä, että kanavat voivat
kuulua useisiin eri luokkiin.
Kanavan valitseminen
kirjoittamalla kanavan numero
suoraan (Direct Tuning)
1
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
74FI
Valitse ”
XM” tai ”
SIRIUS”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ”
XM” tai ”
SIRIUS”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Paina OPTIONS.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Paina AMP.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
5
6
7
Valitse ”Direct Tuning”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Kirjoita kanavan numero
painamalla numeropainikkeita.
Paina
.
Valittu kanava viritetään.
Satelliittiradiokanavien
tallentaminen
Voit valita haluamasi kanavat suoraan
tallentamalla ne tallennuspaikkoihin.
Voit tallentaa korkeintaan 30 XMradiokanavaa ja 30 SIRIUSsatelliittiradiokanavaa.
Virittäminen
AMP
V/v/b,
OPTIONS
MENU
1
Valitse tallennettava kanava
käyttämällä toimintoa Category
Mode (sivu 74) tai Direct Tuning
(sivu 74).
2
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Valitse ”Memory” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
Tallennuspaikan numeron valintanäyttö
tulee näkyviin.
jatkuu
75FI
4
Valitse tallennuspaikan
numero, jota haluat käyttää,
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Käytettävissä on kanavapaikat 1–30.
Kuhunkin kanavapaikkaan on tallennettu
valmiiksi jokin kanava, kun vastaanotin
ostetaan.
Valittu kanava tallennetaan
kanavapaikkaan, jonka valitsit vaiheessa
1.
5
Voit tallentaa lisää asemia
toistamalla vaiheita 1–4.
Tiettyjen kanavien käytön
rajoittaminen
(Parental Lock) (Vain SIRIUS)
Voit rajoittaa tiettyjen kanavien käyttöä
käyttämällä omaa lukituskoodia.
Oletusarvoinen lukituskoodi on ”0000”.
Vaihda lukituskoodi, ennen kuin käytät tätä
toimintoa ensimmäistä kertaa. Lisätietoja on
kohdassa ”Lukituskoodin muuttaminen (Lock
Code)” (sivu 77).
Voit tallentaa kanavia paikkoihin 1–30.
Tallennettujen kanavien
valitseminen
1
Paina AMP.
Numeropainikkeet
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
4
Valitse ”
XM” tai ”
SIRIUS”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
V/v/b,
Valitse tallennuspaikka
tallennettujen kanavien
luettelosta painamalla V/v ja
paina sitten
.
RETURN/
EXIT O
Voit valita kanavia kanavapaikoista 1–30.
1
Valitse lukittava kanava
käyttämällä toimintoa Category
Mode (sivu 74) tai Direct Tuning
(sivu 74).
2
Paina OPTIONS.
Huomautuksia
• Tallennetut kanavatiedot voivat muuttua, jos XM
Satellite Radio Inc. tai SIRIUS Satellite Radio Inc.
muuttavat kanavaohjelmistoaan.
• Kun ”Category Mode” -näyttö tulee näkyviin,
paina OPTIONS ja valitse sitten ”Preset Mode”
painamalla V/v.
76FI
OPTIONS
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
4
Valitse ”Parental Lock”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Valitse ”ON” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
”Enter your 4-digit lock code.” tulee
näkyviin.
5
”The channel has been locked.” tulee
näkyviin sen merkiksi, että Parental Lock
on määritetty.
Voit poistaa määrittämiäsi numeroita
siirtymällä takaisin vaiheeseen 2
painamalla RETURN/EXIT O ja
toistamalla sitten yllä mainitun
toimenpiteen vaiheesta 2 alkaen.
Lukituskoodin muuttaminen
(Lock Code)
1 Valitse kanava, jonka lukituskoodia
haluat muuttaa, käyttämällä toimintoa
Category Mode (sivu 74) tai Direct
Tuning (sivu 74).
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3 Valitse ”Lock Code” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
”Enter your 4-digit lock code.” tulee
näkyviin.
4 Syötä nelinumeroinen lukituskoodi
numeropainikkeiden avulla.
”Enter a new lock code.” tulee näkyviin.
5 Syötä uusi nelinumeroinen lukituskoodi
numeropainikkeiden avulla.
”To confirm, enter your new lock code
again.” tulee näkyviin.
numeropainikkeilla.
”The lock code has been changed.” tulee
näkyviin.
Lukittujen kanavien
kuunteleminen
1 Valitse lukittu kanava, jota haluat
kuunnella, käyttämällä toimintoa
Category Mode (sivu 74) tai Direct
Tuning (sivu 74).
”The channel is locked. Enter your 4-digit
lock code.” tulee näkyviin.
2 Syötä nelinumeroinen lukituskoodi
numeropainikkeiden avulla.
Kanava viritetään kuuluviin.
Parental Lock -lukituksen
purkaminen
1 Valitse kanava, jonka lukituksen haluat
purkaa, käyttämällä toimintoa Category
Mode (sivu 74) tai Direct Tuning
(sivu 74).
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3 Valitse ”Parental Lock” painamalla V/v
tai b.
toistuvasti ja paina sitten
4 Valitse ”OFF” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
”Enter your 4-digit lock code.” tulee
näkyviin.
5 Syötä nelinumeroinen lukituskoodi
numeropainikkeiden avulla.
”The channel has been unlocked.” tulee
näkyviin sen merkiksi, että kanavan lukitus
on purettu.
Huomautuksia
• Kun valitset kanavan Category Mode -tilaa
käyttämällä, lukitut kanavat ohitetaan.
• Kun vastaanottimen tehdasasetukset palautetaan,
oletusarvoinen lukituskoodi palautetaan (0000),
mutta Parental Lock -asetuksia ei poisteta.
jatkuu
77FI
Virittäminen
Syötä nelinumeroinen
lukituskoodi
numeropainikkeiden avulla.
6 Syötä uusi lukituskoodi uudelleen
• Lukittuja kanavia ei voi tallentaa
tallennuspaikkoihin. Jos määrität Parental Lock lukituksen tallennettua kanavaa varten, kyseisen
kanavan tallennustiedot palautetaan
oletusasetuksiin.
• Et voi määrittää Parental Lock -lukitusta kanavalle
0 tai kanavalle 184.
78FI
Ilmoitusluettelo
SIRIUS-satelliittiradion ilmoitusluettelo
Ilmoitus
Selitys
Ratkaisut
Antenna Error
Antennia ei ole yhdistetty oikein.
Tarkista SiriusConnect Home Tuner -virittimen ja
antennin kytkentä.
Call 888-539SIRI
Et ole tilannut valittua kanavaa.
—
Check Sirius
Tuner
SiriusConnect Home Tuner -viritintä ei Tarkista kaikki yhteydet ja käynnistä sitten
ole kytketty oikein.
järjestelmä uudelleen. Varmista myös, että
SiriusConnect Home Tuner -virittimen virtajohto
on kytketty pistorasiaan.
Invalid Channel
Olet määrittänyt virheellisen kanavan
numeron.
Viritettävä kanava ei ole kelvollinen
lähetyspalvelun muutosten johdosta tai
vastaanotto-olosuhteet eivät ole hyvät.
Locked
Channel
Valittu kanava on lukittu.
—
Subscription
Updated
Tilaustiedot on päivitetty.
—
Updating
Kanavatietoja päivitetään.
Channels
xx%
Completed
(xx-numerot
ovat
kokonaislukuja)
—
Firmware
Updating
SiriusConnect Home Tuner -virittimen —
laiteohjelmistoa päivitetään.
–––––
Kanavassa ei ole tekstitietoja.
Tämä ei ole virhe. Tekstitietoja ei ehkä näytetä
järjestelmän tilasta riippuen esimerkiksi
tilanteissa, joissa järjestelmä on juuri
vastaanottanut kanavan.
XM-radion ilmoitusluettelo
Ilmoitus
Selitys
Ratkaisut
Check Antenna
XM-antennia ei ole kytketty XM Mini- Tarkista, että XM-antenni on kytketty tiukasti XM
Tuner Dock -laitteeseen tai XMMini-Tuner Dock -laitteeseen ja tarkista, ettei
antennikaapeli on vaurioitunut.
antennikaapeli ole vaurioitunut.
Vaihda XM-antenni, jos kaapeli on
vahingoittunut.
jatkuu
79FI
Virittäminen
Acquiring Signal Vastaanotto-olosuhteet eivät ole hyvät. Yritä siirtää antenni johonkin toiseen paikkaan.
Lisätietoja sopivasta antennin sijoituspaikasta on
SiriusConnect Home Tuner -virittimen mukana
toimitetuissa ohjeissa.
Ilmoitus
Selitys
Ratkaisut
CH Unauthorized Olet valinnut XM-kanavan, joka on
torjuttu tai jota ei voida vastaanottaa
XM-tilauspaketin kautta.
Tarkista nykyinen kanavaluettelo kanavaoppaan
osoitteesta www.xmradio.com.
Jos haluat tietoja tämän kanavan
vastaanottamisesta, käy osoitteessa
www.xmradio.com tai ota yhteys XMsatelliittiradioon soittamalla numeroon 1-800967-2346.
No Signal
XM Mini-Tuner -laite ei vastaanota
XM-satelliittisignaalia. Jotain saattaa
olla esteenä XM-antennin ja satelliittien
näkyvyyden välillä, tai antenni saattaa
olla suunnattu väärin.
Tarkista, ettei mitään ole antennin tiellä, ja
kohdista XM-antenni uudelleen
paremmanlaatuisen signaalin vastaanottamiseksi.
Antenna Aiming on toiminto, jonka avulla voit
varmistaa parhaan mahdollisen antennin sijainnin
(sivu 73).
Lisätietoja antennin asentamisesta on XM MiniTuner- ja Home Dock -laitteen mukana tulleissa
ohjeissa.
Loading
XM Mini-Tuner hankkii ääni- tai
kanavatietoja XM-satelliittisignaalista.
Tämä ilmoitus saattaa tulla näyttöön
myös, jos XM-signaalin vastaanotto on
heikko.
Vastaanotin ei ehkä vastaa joidenkin
painikkeiden painalluksiin tämän
ilmoituksen näkyessä näytössä.
Tämän ilmoituksen tulisi poistua näkyvistä
muutamassa sekunnissa
signaalin vastaanotto-olosuhteiden ollessa hyviä.
Jos ilmoitus näkyy usein, kohdista XM-antenni
uudelleen paremmanlaatuisen signaalin
vastaanottoa varten.
Antenna Aiming on toiminto, jonka avulla voit
varmistaa parhaan mahdollisen antennin sijainnin
(sivu 73).
Off Air
Valitsit XM-kanavan, joka ei tällä
hetkellä lähetä ohjelmaa.
Tarkista kanavan tarjonta uudelleen myöhemmin
ja valitse nyt jokin toinen kanava.
(tyhjä)––––
Valinnalle ei ole käytettävissä artistin tai Mitään toimintoja ei tarvitse tehdä.
kappaleen nimeä.
CH Unavailable
Valittu kanava ei ole käytettävissä.
Kanava on ehkä määritetty jollekin
toiselle kanavanumerolle.
Tämä ilmoitus saattaa tulla näyttöön
ensiksi uuden radion käytön yhteydessä
tai sellaisen radion yhteydessä, jolla ei
ole vastaanotettu XM-signaalia pitkään
aikaan.
Tarkista nykyinen kanavaluettelo kanavaoppaan
osoitteesta www.xmradio.com. Jos kysymyksessä
on uusi radio tai radio, joka ei ole vastaanottanut
XM-signaalia pitkään aikaan, anna radion
vastaanottaa XM-satelliittisignaalia ainakin 5
minuutin ajan ja yritä sitten valita kanava
uudelleen.
Check XM Tuner XM Mini-Tuner -laitetta ei ole asennettu Vahvista, että XM Mini-Tuner on asetettu Docktai asetettu oikein XM Mini-Tuner Dock telakkalaitteeseen täysin ja tarkista, että XM Mini-laitteeseen tai XM Mini-Tuner Dock - Tuner Dock -kaapeli on kytketty vastaanottimeen.
laitetta ei ole kytketty vastaanottimeen.
80FI
Surround-äänen kuunteleminen
Kaksikanavaisen äänen toistaminen
Voit vaihtaa äänentoiston kaksikanavaiseksi riippumatta käytettävän ohjelmiston
tallennusmuodoista, liitetystä toistokomponentista tai vastaanottimen äänikentän asetuksista.
Surround-äänen kuunteleminen
2CH/
A.DIRECT
Paina 2CH/A.DIRECT toistuvasti valitaksesi haluamasi äänen ulostulon
kaksikanavaisen äänitilan.
Kaksikanavainen tila
Tehoste
2ch Stereo
Vastaanotin lähettää ääntä vain vasemman- ja oikeanpuoleisista
etukaiuttimista. Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavallista kaksikanavaista stereolähdettä käytettäessä äänikentän käsittely
ohitetaan kokonaan ja monikanavaiset surround-muodot yhdistetään
kaksikanavaisiksi.
2ch Analog Direct
Voit muuttaa valitun audiotulon kaksikanavaiseksi analogiseksi tuloksi. Sitten
voit nauttia hyvälaatuisen analogisen lähteen kuuntelusta.
Tätä toimintoa käytettäessä on mahdollista säätää vain etukanavien
äänenvoimakkuutta ja tasapainoa.
Huomautus
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2ch Stereo tilassa. Jos haluat kuunnella kaksikanavaista
stereolähdettä käyttäen vasenta ja oikeaa
etukaiutinta sekä lisäbassokaiutinta, valitse ”A.F.D.
Auto”.
Kun valitset ”A.F.D. Auto”, vastaanotin luo
kaksikanavaisesta signaalista matalataajuuksisen
signaalin lisäbassokaiuttimesta toistettavaksi,
vaikka L.F.E.-signaalia ei olisi.
81FI
Monikanavaisen surround-äänen toistaminen
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit parantaa äänenlaatua ja valita dekoodausmuodon,
kun kuuntelet kaksikanavaista stereoääntä monikanavaisena äänenä.
AMP
A.F.D.
V/v/b,
MENU
Valitse haluamasi A.F.D.-tila painamalla A.F.D. toistuvasti.
A.F.D.-tila
Monikanavainen Tehoste
ääni
dekoodauksen
jälkeen
A.F.D. Auto
(havaitseminen
automaattisesti)
Säätää äänen sellaiseksi kuin se on tallennettu tai
koodattu lisäämättä mitään surround-tehosteita.
Multi Stereo
(monistereo)
Toistaa kaksikanavaista vasenta ja oikeaa signaalia
kaikista kaiuttimista.
Enhanced Surround
–
Voit valita haluamasi surround-äänitehosteen. Tietoja
käytettävissä olevista surround-äänitehosteista ja niiden
määrittämisestä on kohdassa ”Monikanavaisen
surround-äänitehosteen valitseminen” (sivu 83).
82FI
Monikanavaisen surroundäänitehosteen valitseminen
1
Aloita äänilähteen (esimerkiksi
CD- tai DVD-levyn) toistaminen.
2
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
3
Paina MENU.
5
Valitse ”Surround” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
tai b.
6
Valitse ”Enhanced Sur Mode”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Surround-äänitehosteen valikko tulee
näkyviin.
7
Valikko näkyy televisioruudussa.
Valitse ” Settings”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Settings-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
A.F.D.-tila
Monikanavainen Tehoste
ääni
dekoodauksen
jälkeen
PLII*
5-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic II -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 5.1-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen Dolby Surround -koodatuille elokuville.
Tämä toiminto voi myös toistaa äänen 5.1-kanavaisena,
kun katsellaan jälkiäänitettyjä tai vanhoja elokuvia.
PLIIx*
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa tai 5.1-kanavaformaatissa äänitetty
lähde dekoodataan 7.1-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen Dolby Surround -koodatuille elokuville.
Tämä toiminto voi myös toistaa äänen 7.1-kanavaisena,
kun katsellaan jälkiäänitettyjä tai vanhoja elokuvia.
Neo:6 Cinema
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi.
Neo:6 Music
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa DTS Neo:6 Music -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille stereolähteille, kuten CD:ille.
Neural-THX
7-kanavaiset
signaalit
Neural-THX® Surround -äänen seuraava sukupolvi. Ne
mahdollistavat stereoäänen parantelun ja aidon 5.1kanavaisen surround-äänen sekä Neural-THX®
Surround -koodatun sisällön täyden 360 asteen 7.1kanavaisen surround-äänentoiston.
* Voit valita asetuksen ”PLII”, kun Speaker Pattern -valikossa ei ole surround-takakaiutinta, tai voit valita
”PLIIx”, kun surround-takakaiutin on järjestelmässä. Et voi valita molempia asetuksia samaan aikaan.
jatkuu
83FI
Surround-äänen kuunteleminen
4
Valitse haluamasi A.F.D.-tila
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi, kun monikanavatulo on
valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
DTS-HD-signaaleja, joiden näytteenottotaajuus on
suurempi kuin 48 kHz.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD-signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos määrität äänikenttätehosteen ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 48 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Jos äänikenttä valitaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanottamisen aikana, signaali toistetaan
ainoastaan 48 kHz:n taajuudella.
• Ääniraidan alussa saattaa olla katkoksia, kun
Neural-THX-käsittely otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä.
Vihjeitä
• Suosittelemme, että yleensä käytetään ”A.F.D.
Auto”-tilaa.
• DVD-ohjelman tms. koodausformaatin voi
tarkistaa pakkauksen logosta.
• Dolby Pro Logic IIx -koodaus on tehokasta, kun
signaali on 2-kanavainen tai 5.1-kanavainen.
• Neural-THX-koodaus on tehokasta, kun signaali
on 2-kanavainen tai 5.1-kanavainen.
84FI
Surround-tehosteen käyttäminen musiikin
kuuntelemiseen
Surround-ääntä voidaan käyttää yksinkertaisesti valitsemalla jokin vastaanottimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat konserttihallien elähdyttävän ja voimallisen äänen
kotiisi.
Paina MUSIC toistuvasti ja valitse haluamasi surround-tehoste musiikkia
varten.
Äänikenttä
Tehoste
D.Concert Hall A
Tuottaa kolmiulotteisen äänen, joka jäljittelee konserttisalin ääni- ja
heijastusominaisuuksia.
D.Concert Hall B
Tuottaa kolmiulotteisen äänen, joka jäljittelee konserttisalin ääniominaisuuksia
ja kaikua.
Jazz Club
Tuottaa jazz-klubin äänimaiseman.
Live Concert
Tuottaa 300-paikkaisen esiintymistilan äänimaiseman.
Stadium
Tuottaa suuren ulkoilmastadionin äänimaiseman.
Sports
Tuottaa urheilulähetyksen äänimaiseman.
Portable Audio
Parantaa ja selventää kannettavasta audiolaitteesta tulevaa ääntä. Tämä tila on
ihanteellinen MP3- ja muulle pakatulle musiikille.
jatkuu
85FI
Surround-äänen kuunteleminen
MUSIC
Musiikin kuunteleminen vastaanottimeen yhdistetyillä kuulokkeilla
Äänikenttä
Tehoste
Headphone (2ch)
Tämä muoto valitaan automaattisesti, kun käytetään kuulokkeita ja kun ”2ch
Stereo”- tai A.F.D.-tila on valittu. Tavallista kaksikanavaista stereolähdettä
käytettäessä äänikentän käsittely ohitetaan kokonaan ja monikanavaiset
surround-muodot yhdistetään kaksikanavaisiksi.
Headphone Theater DCS
Tämä muoto valitaan automaattisesti, kun käytetään kuulokkeita ja elokuvalle
tai musiikille sopiva äänikenttä on valittu. Tämä mahdollistaa teatterin
kaltaisen ympäristön kokemisen kuunneltaessa kuulokkeilla.
Headphone (Direct)
Analogiset signaalit toistetaan käsittelemättä sävyä, äänikenttää tms.
Headphone (Multi)
Tämä tila valitaan automaattisesti, kun käytetään kuulokkeita ja
monikanavainen tulo on valittu. Toistaa MULTI CHANNEL INPUT liitäntöihin tulevat etukanavien analogiset signaalit.
MUSIC-surround-tehosteiden poistaminen käytöstä
Paina 2CH/A.DIRECT tai A.F.D..
Huomautuksia
• Musiikin äänikentät eivät toimi, kun
monikanavatulo on valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
DTS-HD-signaaleja, joiden näytteenottotaajuus on
suurempi kuin 48 kHz.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD-signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos äänikenttä valitaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanottamisen aikana, signaali toistetaan
ainoastaan 48 kHz:n taajuudella.
• Jos määrität äänikenttätehosteen ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 48 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Kun valittuna on jokin musiikin äänikentistä,
lisäbassokaiuttimesta ei lähetetä ääntä, jos kaikille
kaiuttimille on Speaker-asetusvalikossa valittu
”LARGE”. Ääni lähetetään kuitenkin
lisäbassokaiuttimesta, jos digitaalisessa
tulosignaalissa on L.F.E.-signaali tai jos etu- tai
surround-kaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
valittuna on elokuvan äänikenttä tai ”Portable
Audio” on valittu.
86FI
Surround-tehosteen käyttäminen elokuvien
katselemiseen
Surround-ääntä voidaan käyttää yksinkertaisesti valitsemalla jokin vastaanottimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat elokuvateatterien elähdyttävän ja voimallisen äänen
kotiisi.
Surround-äänen kuunteleminen
MOVIE
Paina MOVIE toistuvasti ja valitse haluamasi surround-tehoste elokuvia
varten.
Äänikenttä
Tehoste
Cinema Studio EX A
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Cary Grant Theater” -elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä vakiomuoto sopii lähes kaikentyyppisten elokuvien
katseluun.
Cinema Studio EX B
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Kim Novak Theater” -elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä muoto on ihanteellinen paljon äänitehosteita
sisältävien tieteiselokuvien ja toimintaelokuvien katseluun.
Cinema Studio EX C
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment -näyttämön ääniominaisuudet. Tämä
muoto on ihanteellinen sellaisten musikaalien ja sellaisen elokuvien katseluun,
joissa on orkesterimusiikkia ääniraidalla.
V.Multi Dimension
DCS
Luo useita virtuaalisia kaiuttimia yhdestä todellisesta surround-kaiuttimien
parista.
MOVIE-surround-tehosteiden poistaminen käytöstä
Paina 2CH/A.DIRECT tai A.F.D..
jatkuu
87FI
Huomautuksia
• Elokuvien äänikentät eivät toimi, kun
monikanavatulo on valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
DTS-HD-signaaleja, joiden näytteenottotaajuus on
suurempi kuin 48 kHz.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD-signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos äänikenttä valitaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanottamisen aikana, signaali toistetaan
ainoastaan 48 kHz:n taajuudella.
• Jos määrität äänikenttätehosteen ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 48 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Virtuaalikaiuttimien tarjoamat tehosteet voivat
lisätä toistosignaalin kohinaa.
• Kun kuunnellaan virtuaalikaiuttimia hyödyntäviä
äänikenttiä, surround-kaiuttimista ei kuulu suoraan
mitään ääntä.
Vihjeitä
• DCS -merkillä varustetuissa äänikentissä
käytetään DCS-tekniikkaa. Lisätietoja on kohdassa
”Sanasto” (sivu 144).
• Kun äänikentän DCS-merkki on valittu,
näytössä palaa Digital Cinema Sound -merkkivalo.
88FI
Vastaanottimen tukemat digitaaliset audioformaatit
Digitaaliset audioformaatit, joita tällä vastaanottimella voi dekoodata, riippuvat kytkettyjen
laitteiden digitaalisista audiotuloliitännöistä.
Tämä vastaanotin tukee seuraavia audioformaatteja:
Audioformaatti
Kanavien
enimmäismäärä
Toistavan laitteen ja vastaanottimen välinen
liitäntä
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanavaa
a
a
6.1 kanavaa
a
a
7.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
5.1 kanavaa
a
a
6.1 kanavaa
a
a
5.1 kanavaa
a
a
7.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
Dolby Digital
Surround-äänen kuunteleminen
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
jatkuu
89FI
Audioformaatti
DSD
Kanavien
enimmäismäärä
Toistavan laitteen ja vastaanottimen välinen
liitäntä
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
a)
Monikanavainen lineaarinen
PCM a)
a)Audiosignaali lähetetään toisessa formaatissa, jos toistava laite ei ole formaatin kanssa yhteensopiva.
Lisätietoja on toistavan laitteen käyttöohjeissa.
b)Signaalit, joiden näytteenottotaajuus on vähintään 96 kHz, toistetaan aina joko 96 kHz:n tai 88,2 kHz:n
taajuudella.
90FI
Monivyöhykeominaisuuksien
käyttäminen
Monivyöhyketoiminnon
edut
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
Voit nauttia kuvista ja äänestä vastaanottimen
liitetyllä laitteella myös muilla vyöhykkeillä
(vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3) kuin
päävyöhykkeellä. Voit esimerkiksi katsella
DVD-levyä päävyöhykkeellä ja kuunnella
CD-levyä vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3.
Jos käytössä on IR-toistin (lisävaruste), voit
ohjata sekä päävyöhykkeen laitetta että
vyöhykkeen 2 tai 3 Sony-vastaanotinta
vyöhykkeeltä 2 tai 3.
Vastaanottimen ohjaaminen
vyöhykkeeltä 2 tai 3
Vastaanotinta voi ohjata osoittamatta
kaukosäätimellä vastaanottimen IRtoistimeen, jos IR-toistin (lisävaruste) on
liitetty IR REMOTE -liitäntään.
Käytä IR-toistinta, kun sijoitat vastaanottimen
paikkaan, johon kaukosäätimen signaalit eivät
ulotu.
91FI
Monivyöhykekytkentöjen tekeminen
1: Vyöhykkeen 2 liitännät
1 Ääni toistetaan vyöhykkeen 2 kaiuttimista vastaanottimen
SURROUND BACK SPEAKERS -liitäntöjen kautta.
Päävyöhyke
Vyöhyke 2
STR-DA5400ES
Painike
näyttö
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
RM-AAP027
SURROUND BACK
SPEAKERS
2 Ääni toistetaan vyöhykkeen 2 kaiuttimista vastaanottimen ja
toisen vahvistimen kautta.
Päävyöhyke
Vyöhyke 2
B
Painike
näyttö
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP027
A IR-toistin (lisävaruste)
B Kaiuttimet
C Sony-vahvistin tai -vastaanotin
* Voit myös tehdä kytkennän COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT -liitäntään.
92FI
2: Vyöhykkeen 3 liitännät
Päähuone
Vyöhyke 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
RM-AAP027
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
A IR-toistin (lisävaruste)
B Kaiuttimet
C Sony-vahvistin tai -vastaanotin
93FI
Vyöhykkeen 2 määritysten tekeminen ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45) liitännän avulla
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45) -liitäntää käytetään yleensä asiantuntijan tekemissä mukautetuissa
kokoonpanoissa.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45) -liitäntä lähettää videosignaalin vyöhykkeen 2
komponenttivideotuloon. Saat lisätietoja jälleenmyyjältä.
Huomautus
Tämä liitäntä ei ole Ethernet-lähiverkkoliitäntä.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45) -liitäntä
RJ45-nastat ovat T568B-standardin mukaiset.
Katso lisätietoja seuraavasta kuvasta.
Vyöhyke 2
Component Video Balun
CAV-CVB1
Painike
näyttö
CAT5-kaapeli
Komponenttivideokaapeli
ZONE 2 VIDEO OUT
(RJ45) -liitäntä
Huomautus
CAV-CVB1 (Component Video Balun) -kaapelia on käytettävä. Muuntyyppisten kaapelien käyttäminen
aiheuttaa ongelmia ja johtaa takuun purkautumiseen.
94FI
RJ45-videonastat
RJ45-nastat ovat T568B-standardin mukaiset.
Katso lisätietoja seuraavasta kuvasta.
Nasta
Johdon väri
A Nasta 1
BLUE/Pb (R)
Valkoinen/oranssi
B Nasta 2
BLUE/Pb (T)
Oranssi
C Nasta 3
GREEN/Y (R)
Valkoinen/vihreä
D Nasta 4
GND
Sininen
E Nasta 5
+11V
Valkoinen/sininen
F Nasta 6
GREEN/Y (T)
Vihreä
G Nasta 7
RED/Pr (R)
Valkoinen/ruskea
H Nasta 8
RED/Pr (T)
Ruskea
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
CAT5-kaapeli
Varmista, että CAT5-johdotus on tehty oikein.
Käytä Category 5e- tai Category 6-kaapelia.
RJ45-liitin
CAT5-kaapeli
RJ45-liitin
Johdon väri
Nastan nro
Valkoinen/oranssi
Oranssi
Valkoinen/vihreä
Sininen
Valkoinen/sininen
Vihreä
Valkoinen/ruskea
Ruskea
1
2
3
4
5
6
7
8
Valkoinen/oranssi
Oranssi
Valkoinen/vihreä
Sininen
Valkoinen/sininen
Vihreä
Valkoinen/ruskea
Ruskea
1
2
3
4
5
6
7
8
95FI
Vyöhykkeen 2 kaiuttimien
määrittäminen
Kun vyöhykkeen 2 kaiuttimet on liitetty
vastaanottimen SURROUND BACK
SPEAKERS -liittimiin (sivu 92), määritä
asetukset siten, että vyöhykkeestä 2 valittu
ääni toistetaan SURROUND BACK
SPEAKERS -liittimiin kytketyistä
kaiuttimista.
AMP
4
Valitse ”Speaker” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
tai b.
5
Valitse ”Speaker Pattern” ja
muoto, jossa ei ole surroundtakakaiuttimia, painamalla V/v.
6
7
Paina RETURN/EXIT O.
8
Valitse ”ZONE2” painamalla
toistuvasti V/v, ja paina sitten
.
Valitse ”Sur Back Assign”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
96FI
Valitse ” Settings”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
2 Paina ZONE.
Kaukosäätimen
vyöhykeasetuksen
vaihtaminen
AMP-painike sammuu, ZONE-painike
vilkkuu ja SHIFT-painike syttyy palamaan.
3 Paina ZONE-painikkeen vilkkuessa
Kaukosäätimet on aluksi määritetty
vyöhykkeessä 2 käyttöä varten. Jos haluat
käyttää niitä vyöhykkeessä 3, muuta
kaukosäätimen vyöhykeasetusta.
Pääkaukosäädin
numeropainiketta 2, jos haluat ottaa
käyttöön vyöhykkeen 2, tai painiketta 3,
jos haluat ottaa käyttöön vyöhykkeen 3.
ZONE -painikkeen merkkivalo syttyy.
4 Paina ENT/MEM.
ZONE-painike vilkkuu kahdesti ja
kaukosäädin siirtyy vyöhykkeen 2 tai 3
tilaan.
?/1
RM SET
UP
SHIFT
AMP
ZONE
UP.
RM SET UP-painike vilkkuu ja SHIFTpainike syttyy palamaan.
2 Paina RM SET UP-painikkeen
ENT/
MEM
Vyöhykkeen 2/3 kaukosäädin
RM SET
UP
?/1
vilkkuessa numeropainiketta 2, jos
haluat valita vyöhykkeen 2, tai
numeropainiketta 3, jos haluat valita
vyöhykkeen 3.
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
syttyy.
3 Paina ENTER.
RM SET UP-painike vilkkuu kahdesti ja
kaukosäädin siirtyy vyöhykkeen 2 tai 3
tilaan.
SHIFT
2, 3
ENTER
Pääkaukosäädin
1 Paina samanaikaisesti ?/1 ja RM SET
UP.
AMP- ja ZONE-painikkeet vilkkuvat.
97FI
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
2, 3
Vyöhykkeen 2 tai 3 kaukosäädin
1 Paina samanaikaisesti ?/1 ja RM SET
Vastaanottimen
käyttäminen toisesta
vyöhykkeestä
(VYÖHYKKEEN 2 JA 3 toiminnot)
Seuraavat toiminnot on kuvattu IR-toistimen
liitännälle ja vastaanottimen käyttämiselle
vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3. Jos IRtoistinta ei ole liitetty, käytä tätä vastaanotinta
päävyöhykkeellä.
Vastaanottimen käyttäminen
vyöhykkeestä 2
1
Kytke virta päävastaanottimeen
(tähän vastaanottimeen).
2
Järjestelmän ollessa kuvan
1-2 (sivu 92) mukainen, kytke
vyöhykkeen 2 vahvistimeen
virta.
3
Paina ZONE.
Kaukosäädin siirtyy vyöhykkeelle 2.
?/1
4
Paina ?/1.
Vyöhyketoiminto otetaan käyttöön.
ZONE
Tulopainikkeet
5
Valikko näkyy televisioruudussa.
6
Valitse ” Input” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
tai b.
7
Valitse haluamasi tulolähde
painamalla V/v ja paina sitten
.
Vyöhykkeelle 2 lähetetään analogiset
video- ja audiosignaalit. Kun valitset
SOURCE, päävyöhykkeen nykyisen
tulon signaali välitetään ZONE 2 OUT liitäntään.
V/v/b,
MENU
8
MASTER
VOL
98FI
Paina MENU.
Säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi.
• Kuvan 1-1 (sivu 92) tapauksessa voit
säätää äänenvoimakkuutta
kaukosäätimen painikkeiden MASTER
VOL +/– avulla.
• Kuvan 1-2 (sivu 92) tapauksessa voit
säätää äänenvoimakkuutta vyöhykkeen
2 vastaanottimen avulla.
Vyöhykkeen 2 käytön
lopettaminen
Vyöhykkeen 3 käytön
lopettaminen
Paina ?/1 sen jälkeen, kun olet painanut
ZONE.
Paina ?/1 sen jälkeen, kun olet painanut
ZONE.
Vihjeitä
Vastaanottimen käyttäminen
vyöhykkeestä 3
1
Kytke päävastaanottimeen
(tähän vastaanottimeen) ja
vyöhykkeen 3 vahvistimeen
virta.
2
Paina ZONE.
3
Paina ?/1.
Vyöhyketoiminto otetaan käyttöön.
4
Valitse toistettava tulosignaali
painamalla jotakin
kaukosäätimen
tulopainikkeista.
Vyöhykkeelle 3 välitetään vain
analoginen audiosignaali. Jos valitset
SOURCE, nykyisen tulon signaali
lähetetään.
5
Säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi käyttämällä
vyöhykkeen 3 vastaanotinta.
99FI
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
Kaukosäädin siirtyy vyöhykkeelle 3.
Vaihda kaukosäätimen
vyöhykeasetukseksi vyöhyke 3 etukäteen
(sivu 97).
• Vaikka tämä vastaanotin on valmiustilassa (siirry
valmiustilaan painamalla vastaanottimen
?/1-painiketta), vyöhykkeen 2 tai 3
vastaanottimen virta on edelleen kytkettynä. Jos
haluat katkaista virran kaikista vastaanottimista,
paina pääkaukosäätimen painikkeita ?/1 ja AV ?/
1 samaan aikaan (SYSTEM STANDBY).
• Vain analogisiin tuloliitäntöihin kytkettyjen
laitteiden signaalit lähetetään ZONE 2- tai ZONE 3
-liitäntöihin. Pelkästään digitaalisiin tuloliittimiin
liitetyistä laitteista ei lähetetä mitään signaalia.
• Kun SOURCE on valittu, MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöihin ohjattuja signaaleja ei lähetetä
ZONE 2 OUT- tai ZONE 3 OUT -liitännöistä,
vaikka monikanavainen tulo olisi valittu. Valittuna
olevan toiminnon analoginen signaali lähetetään.
Muiden ominaisuuksien
käyttäminen
”BRAVIA” Sync ominaisuuksien
käyttäminen
HDMI-Ohjaus-toiminto ei toimi
seuraavissa tapauksissa:
• Vastaanottimeen kytketään laite, joka ei tue
Sonyn HDMI-Ohjaus-toimintoa.
• Laitteet kytketään vastaanottimeen jollakin
muulla tavalla kuin HDMI-liitännän avulla.
Suosittelemme vastaanottimen liittämistä
tuotteisiin, joissa on ”BRAVIA” Sync-tuki.
Huomautus
Tietoa ”BRAVIA” Sync ominaisuuksista
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva HDMIOhjaus-toimintoa tukevien Sonyn
televisioiden, Blu-ray Disc / DVD -soittimien,
AV-vahvistimien ja muiden vastaavien
laitteiden kanssa.
Kun yhdistät ”BRAVIA” Sync -toimintoa
tukevat Sony-laitteet HDMI-kaapelilla
(lisävaruste), laitteiden käyttö helpottuu
seuraavalla tavalla:
• Toisto yhdellä kosketuksella: Kun käytät
toistoon DVD- tai Blu-ray Disc -soittimen
kaltaista laitetta, vastaanotin ja televisio
käynnistyvät automaattisesti ja käyttöön
tulee oikea HDMI-tulo.
• Järjestelmän äänenhallinta: Kun katsot
televisiota, voit valita äänen toistettavaksi
television kaiuttimista tai vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista.
• Järjestelmän virrankatkaisu: Kun katkaiset
televisiosta virran, vastaanotin ja yhdistetyt
laitteet sammutetaan samaan aikaan.
HDMI-Ohjaus on yhdistetyn hallinnon
toiminto, jota käytetään HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) -liitäntöjä
hyödyntävissä HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) -laitteissa.
HDMI-Ohjaus-toiminto ei ehkä toimi kaikissa
kytketyissä laitteissa. Lisätietoja on laitteen
käyttöoppaassa.
”BRAVIA” Sync -toiminnon
käytön valmisteleminen
Jos haluat käyttää ”BRAVIA” Sync toimintoa, ota HDMI-Ohjaus-toiminto
käyttöön sekä vastaanottimessa että
kytketyssä laitteessa. Vastaanotin on
yhteensopiva ”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” toiminnon kanssa.
Kun televisio on yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” toiminnon kanssa
Kun kytket Sony-television ”HDMI-Ohjaus pika-asetus” -toiminnon avulla,
vastaanottimen HDMI-Ohjaus-toiminto
voidaan ottaa käyttöön samaan aikaan
ottamalla television HDMI-Ohjaus-toiminto
käyttöön.
1 Varmista, että vastaanotin, televisio ja
toistokomponentit on yhdistetty HDMIkaapelilla (lisävaruste). (Vastaavien
laitteiden on oltava yhteensopivia
HDMI-Ohjaus-toiminnon kanssa.)
2 Kytke vastaanottimeen, televisioon ja
toistolaitteisiin virta.
3 Ota television HDMI-Ohjaus-toiminto
käyttöön.
Vastaanottimen ja kaikkien kytkettyjen
laitteiden HDMI-Ohjaus-toiminnot
kytketään käyttöön samanaikaisesti.
100FI
Vastaanottimen näyttöikkunassa näkyy
”SCANNING”. Määrityksen päätyttyä
näytössä näkyy ”COMPLETE” will
appear. Odota, kunnes asetustoiminto on
päättynyt.
Kun televisio ei ole
yhteensopiva ”HDMI-Ohjaus pika-asetus” -toiminnon kanssa
Ota vastaanottimen ja yhdistetyn laitteen
HDMI-Ohjaus-toiminto käyttöön erikseen.
Lisätietoja television asetusten
määrittämisestä on television
käyttöohjeissa.
?/1
AMP
Huomautuksia
HDMITulopainikkeet
GUI
MODE
V/v/b,
MENU
1 Tee toimet, jotka on annettu ohjeissa
”Kun televisio on yhteensopiva ”HDMIOhjaus - pika-asetus” -toiminnon
kanssa” (sivu 100).
2 Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
3 Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
4 Valitse ”
Settings” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
5 Valitse ”HDMI” painamalla V/v
tai b.
toistuvasti ja paina sitten
6 Valitse ”Control for HDMI” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
tai b.
jatkuu
101FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
• Kun irrotat HDMI-kaapelin tai muutat kytkentää,
tee kohdassa ”Kun televisio on yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toiminnon kanssa”
(sivu 100) tai ”Kun televisio ei ole yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toiminnon kanssa”
ilmoitetut toimet.
• Kun määrität komponenttivideotulon HDMItuloon käyttämällä Input Assign -toimintoa, et voi
määrittää ”Control for HDMI” -toimintoa käyttöön
”ON”.
• Kun ”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa
määritetään, et voi käyttää yhden kosketuksen
toiston tai järjestelmän äänihallinnan kaltaisia
ominaisuuksia.
• Kun määrität vastaanottimen asetukset käyttämällä
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa
televisiosta, kytke televisio, vastaanotin ja
toistolaitteet päälle etukäteen.
• Kun määrität vastaanottimen asetukset käyttämällä
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa
televisiosta, ota ensin käyttöön HDMI-Ohjaustoiminto sellaisissa laitteissa, jotka eivät tue
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa.
7 Valitse ”ON” painamalla V/v toistuvasti
ja paina sitten
.
Vastaanottimen HDMI-Ohjaus-toiminto
otetaan käyttöön.
8 Poistu GUI-valikosta painamalla GUI
MODE.
Jos GUI-valikko tulee näyttöön,
toistolaitteiden HDMI-Ohjaus-toiminto ei
toimi oikein.
9 Paina jotakin HDMI-tulopainikkeista,
jotta näyttöön tulee niiden
toistolaitteiden kuvat, joiden HDMIOhjaus-toiminnon haluat määrittää.
10Ota valitun laitteen HDMI-Ohjaustoiminto käyttöön.
Lisätietoja kytketyn laitteen asetusten
määrittämisestä on käyttöohjeissa.
11Määritä HDMI-Ohjaus-toiminnon
asetukset ja tuo näyttöön kaikkien
käytettävien toistolaitteiden kuvat
toistamalla vaiheet 9 ja 10.
Laitteiden käyttäminen yhdellä
kosketuksella (toisto yhdellä
kosketuksella)
Voit käynnistää vastaanottimeen HDMIliitännöillä kytketyt laitteet helposti yhdellä
kosketuksella.
Näin voit nauttia yhdistettyjen laitteiden
tuottamasta äänestä ja kuvasta vaivatta.
Toistaminen kytketyllä laitteella.
Vastaanotin ja televisio käynnistetään
samanaikaisesti, ja ääni ja kuva tuotetaan
vastaanottimesta ja televisiosta.
Huomautus
Sisällön alkua ei ehkä toisteta televisiosta riippuen.
102FI
Television äänen kuunteleminen
vastaanottimeen kytketyistä
kaiuttimista (järjestelmän
äänenhallinta)
Voit helposti kuunnella television ääntä
vastaanottimeen kytketyistä kaiuttimista.
Television asetuksista riippuen vastaanotin
käynnistyy ja siirtyy televisiotoimintoon
automaattisesti television katsomisen aikana.
Television ääni toistetaan vastaanottimeen
kytketyistä kaiuttimista samanaikaisesti kun
television äänenvoimakkuutta pienennetään.
Voit käyttää järjestelmän
äänenhallintatoimintoa seuraavalla tavalla.
• Television ääni toistetaan vastaanottimeen
kytketyistä kaiuttimista, kun käynnistät
vastaanottimen tilanteessa, jossa ääntä
toistettaessa television kaiuttimista.
• Voit säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta television
äänenvoimakkuutta säätäessäsi.
Voit myös käyttää tätä toimintoa television
valikon kautta. Lisätietoja on television
käyttöohjeissa.
Huomautuksia
• Kun ”Control for HDMI” -asetukseksi on
määritetty ”ON”, HDMI-asetusvalikon ”Audio
Out” -asetukset määritetään automaattisesti
järjestelmän äänenhallinta-asetuksista riippuen.
• Jos liität laitteen televisioon, jossa ei ole
järjestelmän äänenhallintatoimintoa, järjestelmän
äänenhallintaa ei voi käyttää.
• Jos televisio on päällä ennen vastaanottimen
käynnistämistä, television ääntä ei kuulu hetken
aikaa.
Vastaanottimen sammuttaminen
television kanssa (järjestelmän
virrankatkaisu)
Kun sammutat television sen kaukosäätimen
virtapainikkeella, vastaanotin ja siihen liitetyt
laitteet sammutetaan automaattisesti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
kaukosäädintä television sammuttamiseen.
HDMI-videosignaaleja
toistavien näyttöjen
vaihtaminen
Jos olet yhdistänyt näytöt HDMI OUT A- ja
HDMI OUT B -liitäntöihin, voit siirtyä
näyttöjen välillä HDMI OUTPUT painikkeella.
AV ?/1
TV
?/1
Televisio, vastaanotin ja kytketyt laitteet
sammutetaan.
HDMI
OUTPUT
Huomautuksia
• Ota television virtalähteen yhteiskäyttötoiminto
käyttöön ennen järjestelmän
virrankatkaisutoiminnon käyttämistä. Lisätietoja
on television käyttöohjeissa.
• Kytkettyä laitetta ei ehkä voi sammuttaa laitteen
tilasta riippuen. Lisätietoja on kytkettyjen
laitteiden käyttöohjeissa.
1
Kytke vastaanottimeen ja
molempiin näyttöihin virta.
2
Paina HDMI OUTPUT.
Aina kun painat painiketta, näyttöä
vaihdetaan seuraavalla tavalla:
HDMI A t HDMI B t HDMI A…
Voit myös käyttää vastaanottimen HDMI
OUT -painiketta.
103FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Paina ensin TV ja sitten AV ?/1.
1
Digitaalisen tai
analogisen äänen
valitseminen
Paina tulopainiketta.
Voit käyttää tähän myös vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painiketta.
Kun kytket laitteita vastaanottimen
digitaalisiin ja analogisiin tuloliittimiin, voit
valita pysyvästi jommankumman audiotulon
tai vaihtaa tuloa sen mukaan, millaista
ohjelmaa aiot katsella.
AMP
Tulopainikkeet
2
3
Paina AMP.
Valitse audiotulo painamalla
INPUT MODE toistuvasti.
Valittu audiotulo näkyy
televisioruudussa.
• Auto
Digitaalinen audiosignaali on etusijalla,
kun sekä digitaalinen että analoginen
signaali ovat käytettävissä.
Jos digitaalisia audiosignaaleja ei ole,
vastaanotin valitsee analogisen
audiosignaalin.
• Analog
Määrittää AUDIO IN (L/R) -liitäntöihin
tulevan analogisen audiosignaalin.
Huomautuksia
• Tulosta riippuen joitain audion tulotiloja ei voida
ottaa käyttöön.
• Kun HDMI-tulo, satelliittiviritin tai DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin on valittu, näytössä näkyy
”------” eikä muita tiloja voi valita. Valitse jokin
muu kuin HDMI-tulo, satelliittiviritin tai
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin, ja valitse sitten
audiotulo.
• Kun ”2ch Analog Direct” on käytössä tai
monikanavainen tulo on valittu, audiotuloasetus on
”Analog”. Et voi valita muita tiloja.
INPUT
MODE
104FI
1
Äänen/kuvien
toistaminen muista
tuloista (Input Assign)
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Input” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
tai b.
4
Valitse määritettävän tulon nimi
painamalla V/v.
5
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
6
Valitse ”Input Assign”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
7
Valitse vaiheessa 4 valittuun
tuloon liitetty audio- ja/tai
videosignaali painamalla
V/v/B/b ja paina sitten
.
AMP
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
jatkuu
105FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Video- ja/tai audiosignaalin voi vastaanottaa
muusta tulosta.
Esimerkki: Jos haluat vastaanottaa ainoastaan
DVD-soittimen digitaalista ääntä, liitä DVDsoittimen OPTICAL OUT -liitäntä tämän
vastaanottimeen OPTICAL VIDEO 1 IN liitäntään.
Jos haluat vastaanottaa DVD-soittimen
videosignaalia, liitä DVD-soittimen
komponenttivideoliitäntä tämän
vastaanottimen COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2- tai
COMPONENT VIDEO IN 3 -liitäntään.
Ohjaa video- ja/tai audiosignaali DVDtuloliitäntään Input-valikon ”Input Assign” asetuksen avulla.
Tulon nimi
Määritettävissä
olevat
videotuloliitännät
Video1
Composite
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Video2
Composite
–
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BD
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1
a
a
aa) a
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
b)
b)
b)
b)
b)
ab)
Component2
Component3
Määritettävissä
olevat
audiotuloliitännät
a)
b)
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
a
a
a
a
a
a
aa)
a
a
a
a)
a
a
a
a
a
a
a
a)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
a)
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
Video1
OPT
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2
OPT
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT OPT
–
–
a
a
aa)
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
–
a
–
–
–
–
–
–
–
MD OPT
–
–
a
a
–
–
aa)
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a)
BD COAX
a
a
a
DVD
COAX
a
a
–
aa)
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/CD
COAX
a
a
–
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
Alkuasetus
Kun määrität komponenttivideotulon HDMI-tuloon Input Assign -valikon avulla,
komponenttivideosignaaleja ei muunneta HDMI-videosignaaleiksi eikä niitä tuoteta HDMI OUT -liitännän
kautta. Komponenttivideosignaalit toistetaan COMPONENT VIDEO MONITOR OUT -liitännästä. Tässä
tapauksessa GUI-lähdöksi määritetään ”480p” sekä komponenttivideotulolle että HDMI-videotulolle.
Huomautuksia
• Et voi kohdistaa tulolähteen optisia signaaleja
vastaanottimen optisiin tuloliittimiin etkä
tulolähteen koaksiaalisia signaaleja
vastaanottimen koaksiaalisiin tuloliittimiin.
• Kun digitaalinen audiotulo määritetään, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti.
• Voit määrittää samaan tuloon vain yhden HDMItulon.
106FI
• Voit määrittää samaan tuloon vain yhden
digitaalisen audiotulon.
• Voit määrittää samaan tuloon vain yhden
komponenttivideotulon.
• Kun määrität komponenttivideotulon HDMItuloon, aseta ”Control for HDMI” -asetukseksi
”OFF”.
Uniajastimen
käyttäminen
Voit määrittää vastaanottimen katkaisemaan
virran automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
AMP
Kun uniajastinta käytetään,
vastaanottimen näyttöikkunassa näkyy
”SLEEP”.
Vihje
Painamalla SLEEP voit tarkistaa, kuinka pitkän ajan
kuluttua virta sammuu. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä. Jos painat SLEEP-painiketta uudelleen,
uniajastimen asetus muuttuu.
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
SLEEP
1
2
Paina AMP.
Paina SLEEP toistuvasti.
Jokaisella SLEEP-painikkeen
painalluksella näkymä muuttuu
seuraavasti:
107FI
Huomautuksia
Surround-tehosteiden
kuunteleminen pienellä
äänenvoimakkuudella
Tämä toiminto mahdollistaa teatterinkaltaisen
äänimaiseman säilyttämisen pientä
äänenvoimakkuutta käytettäessä. Tätä
toimintoa voi käyttää muiden äänikenttien
kanssa. Kun katselet elokuvaa myöhään yöllä,
puhe kuuluu selvästi pienellä
äänenvoimakkuudella.
AMP
NIGHT
MODE
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina NIGHT MODE.
NIGHT MODE -toiminto otetaan
käyttöön. NIGHT MODE -asetuksen voi
ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
painamalla NIGHT MODE.
108FI
• Tämä toiminto ei toimi, kun monikanavatulo on
valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD-signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos NIGHT MODE -toiminto on käytössä ja
vastaanotin vastaanottaa signaalia, jonka
näytteenottotaajuus on vähintään 96 kHz, signaali
toistetaan aina joko 44,1 kHz:n tai 48 kHz:n
taajuudella.
Vihje
Kun tämä toiminto on käytössä, Bass-, Treble- ja
Effect Levels -asetuksia kasvatetaan ja ”D. Range
Comp” -asetukseksi määritetään automaattisesti
”MAX”.
Huomautuksia
Tallentaminen
vastaanottimen avulla
Voit tallentaa video- tai audiolaitteen
signaaleja vastaanottimen avulla. Lisätietoja
on tallennuslaitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
• Ääniasetukset eivät vaikuta MD OUT -liitäntöjen
kautta lähetettyyn signaaliin.
• MULTI CHANNEL INPUT -liitännöistä ei
lähetetä audiotulosignaalia.
Digitaalisen äänen äänittäminen
Liitä toistolaite digitaaliseen
audiotuloliitäntään (OPTICAL IN), ja liitä
tallennuslaite OPTICAL MD OUT -liitäntään.
Tallennusvälineelle
tallentaminen
Tulopainikkeet
1
Paina toistolaitteen
tulopainiketta.
2
Valmistele laite toistoa varten.
Aseta esimerkiksi kopioitava videokasetti
videonauhuriin.
Valmistele tallennuslaite.
Aseta esimerkiksi tyhjä videokasetti
tallennuslaitteeseen (VIDEO 1)
tallennusta varten.
Tallentaminen MiniDisc-levylle
tai ääninauhalle
Voit tallentaa MiniDisc-levylle tai
ääninauhalle ääntä vastaanottimen avulla.
Lisätietoja on minidisc-soittimen tai
kasettinauhurin käyttöohjeessa.
4
1
Paina toistolaitteen
tulopainiketta.
Huomautuksia
2
Valmistele toistolaite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi CD-levy CDsoittimeen.
3
Valmistele tallennuslaite.
Aseta tyhjä minidisc-levy tai kasettinauha
laitteeseen ja säädä äänitystaso.
4
Aloita tallennus
tallennuslaitteella ja aloita
sitten toisto toistolaitteella.
• Jotkut lähteet sisältävät tallennuksen estävän
kopiointisuojauksen. Tässä tapauksessa et voi
tallentaa kyseisestä lähteestä.
• MULTI CHANNEL INPUT -liitännöistä ei
lähetetä audiotulosignaalia.
• Analogisista lähtöliitännöistä lähetetään vain
analogista tulosignaalia (tallentamista varten).
• Digitaalisista lähtöliitännöistä lähetetään vain
digitaalista tulosignaalia (tallentamista varten).
• HDMI-ääntä ei voi tallentaa.
Aloita äänitys äänityslaitteella
ja käynnistä sitten
toistolaitteen toisto.
109FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
3
Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
komentotilan
vaihtaminen
Pääkaukosäätimen
komentomuodon vaihtaminen
RM SET
UP
SHIFT
Voit vaihtaa komentomuodon (COMMAND
MODE AV 1 tai COMMAND MODE AV 2)
sekä vastaanottimeen että kaukosäätimeen.
Vaihda komentomuoto alkuasetuksesta
sopivaan asetukseen, jos jokin Sonyn laite
reagoi vahingossa kaukosäätimen
komentoihin, kun käytät vastaanotinta sen
mukana toimitetulla kaukosäätimellä.
Sekä vastaanottimen että kaukosäätimen
komentomuodot ovat alkuasetuksen mukaiset
(COMMAND MODE AV 2).
Vastaanottimen ja kaukosäätimen tulisi
käyttää samaa komentomuotoa. Jos
vastaanotin ja kaukosäädin käyttävät eri
komentomuotoa, vastaanotinta ei voi ohjata
kaukosäätimellä.
Vastaanottimen
komentomuodon vaihtaminen
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/
MEM
1
Paina samanaikaisesti ?/1 ja
RM SET UP.
AMP- ja ZONE-painikkeet vilkkuvat.
2
Paina AMP.
ZONE-painike sammuu, AMP-painike
vilkkuu ja SHIFT-painike syttyy.
3
Paina numeropainiketta 1 tai 2,
kun AMP-painike vilkkuu.
Jos painat 1, komentomuodoksi
määritetään AV SYSTEM 1. Jos painat 2,
komentomuodoksi määritetään AV
SYSTEM 2.
AMP-painikkeen merkkivalo syttyy.
2CH/A.DIRECT
4
Paina ENT/MEM.
AMP-painikkeen valo välähtää kahdesti,
ja komentomuoto on asetettu.
Kytke vastaanottimeen virta ja
paina samalla 2CH/A.DIRECT.
Jos komentomuoto on ”AV2”, näytössä näkyy
”COMMAND MODE [AV2]”.
Jos komentomuoto on ”AV1”, näytössä näkyy
”COMMAND MODE [AV1]”.
110FI
Kaiuttimien asetusten
määrittäminen
1 Paina AMP.
Kahden vahvistimen
kokoonpano
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
Jos et käytä surround-takakaiuttimia, voit
kytkeä etukaiuttimet SURROUND BACK
SPEAKERS -liitäntöihin, jolloin syntyy
kahden vahvistimen kokoonpano.
2 Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3 Valitse ”
Settings” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
Kaiuttimien kytkeminen
Etukaiutin (O)
4 Valitse ”Speaker” painamalla V/v
Etukaiutin (V)
toistuvasti ja paina sitten
tai b.
5 Valitse ”Speaker Pattern” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
6 Valitse sopiva kaiutinasettelu, jossa ei
Hi
Hi
Lo
Lo
ole surround-takakaiuttimia,
painamalla V/v.
7 Paina RETURN/EXIT O.
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
9 Valitse ”BI-AMP” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
FRONT SPEAKERS A -liitännöistä
toistettava signaali voidaan toistaa myös
SURROUND BACK SPEAKERS liitännöistä.
Liitä etukaiuttimien Lo-puolen (tai Hi-puolen)
liitännät FRONT SPEAKERS A-liitäntöihin
ja liitä etukaiuttimien Hi-puolen (tai Lopuolen) liitännät SURROUND BACK
SPEAKERS-liitäntöihin. Varmista, että
kaiuttimiin kiinnitetyt Hi/Lo-metalliliuskat on
irrotettu kaiuttimista. Muuten vastaanotin ei
ehkä toimi oikein.
Huomautuksia
• Et voi käyttää FRONT SPEAKERS B -liitäntöjä
kahden vahvistimen kokoonpanossa.
• Määritä kahden vahvistimen asetukset, ennen kuin
suoritat automaattisen kalibroinnin.
• Jos määrität kahden vahvistimen asetukset,
surround-takakaiuttimien taso-, tasapaino- ja
taajuuskorjainasetukset eivät ole enää voimassa,
jolloin niiden sijasta käytetään etukaiuttimien
asetuksia.
• PRE OUT -liitännöistä lähetetyssä signaalissa on
usein samat asetukset kuin SPEAKERSliitännöistä lähetetyssä.
• Jos Speaker Pattern on määritetty asetukseen, jossa
käytetään surround-takakaiuttimia, et voi käyttää
kahden vahvistimen asetuksia.
111FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
8 Valitse ”Sur Back Assign” painamalla
Asetusten säätäminen
Asetusvalikon
käyttäminen
Voit säätää kaiuttimien, surround-tehosteiden,
monivyöhykeasetusten ja vastaavien eri
asetuksia asetusvalikon avulla.
Jotta vastaanottimen valikon voi tuoda
näkyviin televisioruudulle, varmista, että
vastaanotin on graafisen käyttöliittymän ”GUI
MODE” -tilassa noudattamalla ohjeita
kohdassa ”7: GUI -valikon näyttäminen
televisioruudussa” (sivu 46).
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v toistuvasti ja
siirry sitten valikkotilaan
painamalla
tai b.
Asetusvalikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
AMP
4
Valitse haluamasi valikon
asetus painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
Esimerkki: Kun valitset ”Auto Calibration”
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
112FI
5
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
.
Palaaminen edelliseen
näkymään
Paina RETURN/EXIT O.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
Asetusvalikon luettelo
Valikon kuvake
Kuvaus
Auto
Calibration
Määrittää kaiuttimien tason
tai etäisyyden ja tekee
mittaukset automaattisesti.
Speaker
Määrittää kaiuttimien
sijainnin ja impedanssin
manuaalisesti (sivu 115).
Säätää valitsemaasi
äänikenttää (surroundtehostetta) (sivu 119).
EQ
Säätää taajuuskorjaimen
asetuksia (basso/diskanttiäänet) (sivu 120).
Multi Zone
Määrittää monivyöhykeasetukset (sivu 120).
Audio
Määrittää eri ääniasetuksia
(sivu 122).
Video
Määrittää analogisten
videosignaalien resoluution
(sivu 123).
HDMI
Määrittää HDMI-liitäntöihin
liitettyjen laitteiden kuvan ja
äänen asetuksia (sivu 126).
System
Määrittää valikko-oppaan
näytön näytönsäästäjän tai
kielen (sivu 127).
Quick Setup
Suorittaa Auto Calibration -toiminnon.
Lisätietoja on kohdassa ”9: Kaiuttimien
asetusten automaattinen kalibrointi (Auto
Calibration)” (sivu 49).
Huomautus
Mittaustulokset korvataan ja tallennetaan Enhanced
Setup -valikkoon, Position 1.
Enhanced Setup
Voit rekisteröidä kolme ”Seating Position” asettelua kuuntelupaikkojen,
kuunteluympäristön ja mittausolosuhteiden
mukaan.
Voit myös valita kalibraatiotyypin kunkin
kaiuttimen asetusten kompensoimiseksi.
Useiden asetusjoukkojen
rekisteröiminen
kuunteluympäristöä varten
Voit valita haluamasi kuuntelupaikat ja
rekisteröidä kyseisen kuuntelupaikan
automaattisen kalibraation mittaustulokset.
1 Paina Enhanced Setup -näytössä V/v
toistuvasti ja valitse ”Seating Position”,
jonka mittaustulokset haluat
rekisteröidä.
• Pos. (Sijainti) 1
• Pos. (Sijainti) 2
• Pos. (Sijainti) 3
2 Suorita automaattinen kalibrointi
painamalla b.
jatkuu
113FI
Asetusten säätäminen
Surround
Auto Calibration
4 Valitse näytöltä kaiutin, jonka
Kaiuttimien
kompensaatiotyypin
määrittäminen
Voit valita kaiuttimille käytettävän
kompensaatiotyypin kussakin Seating Position
-paikassa.
1 Valitse ”Seating Position”, jonka
kaiuttimien kompensaatiotyypin haluat
valita, painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
2 Valitse haluamasi ”Calibration Type”
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
• Full Flat
Säätää kunkin kaiuttimen taajuusvasteen
tasaiseksi.
• Engineer
Määrittää taajuuden vastaamaan Sonykuunteluhuoneen standardia.
• Front Reference
Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuudet etukaiuttimen
ominaisuuksien mukaisiksi.
• OFF
Poistaa automaattisen kalibroinnin EQasetuksen käytöstä.
Huomautus
Et voi määrittää sellaisen ”Seating Position” -paikan
”Calibration Type” -asetusta, jonka mittaustuloksia
ei ole rekisteröity.
Seating Position taajuuskorjaimen asetusten
vahvistaminen
1 Valitse ”Seating Position”, jonka
taajuuskorjaimen asetukset haluat
vahvistaa, painamalla V/v toistuvasti.
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3 Valitse ”EQ Curve” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
114FI
.
taajuuskorjaimen asetukset haluat
vahvistaa, painamalla B/b toistuvasti.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
Seating Position -paikan
nimeäminen
1 Valitse ”Seating Position”, jonka haluat
nimetä, painamalla V/v toistuvasti.
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3 Valitse ”Name Input” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
Näyttöön tulee näppäimistö.
.
4 Valitse yksi merkki kerrallaan
painamalla V/v/B/b/
.
ja paina sitten
Center Mix
Speaker-asetukset
Kutakin kaiutinta voidaan säätää
manuaalisesti. Kaiutintasoja voidaan säätää
myös automaattisen kalibroinnin valmistuttua.
Huomautus
Speaker-asetukset koskevat ainoastaan nykyistä
”Seating Position” -järjestelyä.
Voit ottaa analogisen alasmiksausasetuksen
päälle tai pois päältä.
x OFF
Jos keskikaiutin on liitetty, tämä asetus on
automaattisesti ”OFF”.
x ON
Jos haluat kuunnella korkealaatuista
digitaalista ääntä, vaikka keskikaiutinta ei ole,
kannattaa valita ”Center Mix” -asetukseksi
”ON”. Analoginen alasmiksaus on käytössä,
jos ”Center Mix” -asetus on ”ON”. Tämä
asetus vaikuttaa myös MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöjen kautta vastaanotettaviin
signaaleihin.
Impedance
Voit määrittää kaiuttimen impendanssin.
Lisätietoja on kohdassa ”8: Kaiuttimien
määrittäminen” (sivu 47).
x4Ω
x8Ω
Sur Back Assign
Speaker Pattern
Kaiutinasettelun valitseminen
1 Valitse ”Speaker Pattern” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
Speaker Pattern -näyttö tulee näkyviin.
2 Valitse haluamasi kaiutinasettelu
painamalla V/v ja paina sitten
3 Paina RETURN/EXIT O.
.
x OFF
Jos surround-takakaiuttimia ei ole, valitse
”OFF”.
x BI-AMP
Jos kytket etukaiuttimen kahden vahvistimen
kokoonpanoon, valitse ”BI-AMP” (sivu 111).
x ZONE2
Jos käytät surround-takakaiuttimia
vyöhykkeellä 2, valitse ”ZONE2”. Jos valitset
”ZONE2”, MULTI CHANNEL INPUT liitäntöjen SUR BACK -liitäntöihin tuleva
signaali ei ole oikea (sivu 96).
Huomautus
Jos haluat vaihtaa kahden vahvistimen kokoonpanon
liitännän tai vyöhykkeen 2 liitännän takaisin
surround-takakaiuttimien liitäntään, määritä ”Sur
Back Assign” -asetukseksi ”OFF” ja liitä surroundtakakaiuttimet vastaanottimeen. Aseta kaiuttimet
uudelleen, kun liität surround-takakaiuttimet.
Lisätietoja on kohdissa ”Auto Calibration” (sivu 49)
ja ”Manual Setup” (sivu 116).
115FI
Asetusten säätäminen
Valitse ”Speaker Pattern” käytettävän
kaiutinjärjestelmän mukaan. Kaiutinasettelua
ei tarvitse valita automaattisen kalibroinnin
jälkeen.
Voit määrittää surround-takakaiuttimien
asetuksia.
Manual Setup
Voit säätää kutakin kaiutinta manuaalisesti
Manual Setup -näytössä. Kaiutintasoja
voidaan säätää myös automaattisen
kalibroinnin valmistuttua.
Kaiutintasojen säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen (keski, vasen/
oikea surround, takavasen/takaoikea surround,
lisäbassokaiutin) tasoa.
Kunkin kaiuttimen ja
kuuntelupaikan etäisyyden
säätäminen
Kunkin kaiuttimen (etuvasen/-oikea, keski,
vasen/oikea surround, takavasen/-oikea
surround, lisäbasso) etäisyyttä
kuuntelupaikasta voidaan säätää.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka
etäisyyttä kuuntelupaikasta haluat
säätää, painamalla V/v/B/b toistuvasti
ja paina sitten
.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka tasoja
2 Valitse ”Distance:” painamalla B/b
haluat säätää, painamalla V/v/B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
3 Valitse valitun kaiuttimen etäisyys
2 Valitse ”Level:” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
3 Valitse valitun kaiuttimen taso
painamalla V/v ja paina sitten
.
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB
välillä 0,5 dB:n välein.
Tasapainon voi säätää vasemmalle tai
oikealle etukaiuttimelle. Vasemman
etukaiuttimen taso voidaan säätää
FL–10,0 dB ja FL+10,0 dB välillä 0,5 dB:n
välein. Oikean etukaiuttimen taso voidaan
myös säätää FR–10,0 dB ja FR+10,0 dB
välillä 0,5 dB:n välein.
Huomautus
Jos jokin musiikin äänikentistä on valittu ja kaikkien
kaiutinten asetuksena on ”LARGE”,
lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä. Ääni
lähetetään kuitenkin lisäbassokaiuttimesta, jos
digitaalisessa tulosignaalissa on L.F.E.-signaali tai
jos etu- tai surround-kaiuttimien asetuksena on
”SMALL” , valittuna on elokuvan äänikenttä tai
”Portable Audio” on valittu.
116FI
toistuvasti ja paina sitten
.
painamalla V/v ja paina sitten
.
Voit määrittää etäisyyden 1,0 ja 10,0 metrin
välillä 1 cm:n välein.
Kunkin kaiuttimen koon
säätäminen
Kunkin kaiuttimen (etuvasen/-oikea, keski,
vasen/oikea surround, takavasen/-oikea
surround) koko voidaan määrittää.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka kokoa
haluat säätää, painamalla V/v/B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
2 Valitse ”Size:” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
3 Määritä valitun kaiuttimen koko
painamalla V/v ja paina sitten
.
• LARGE
Jos liität vastaanottimeen suurikokoiset,
bassotaajuuksia tehokkaasti tuottavat
kaiuttimet, valitse ”LARGE”. Valitse
normaalitilanteessa ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni vääristyy tai jos surround-tehoste
tuntuu heikolta käytettäessä
monikanavaista surround-ääntä, valitse
”SMALL”. Tämä ottaa käyttöön basson
uudelleenohjauspiirin ja lähettää kunkin
kanavan bassotaajuudet
lisäbassokaiuttimesta tai muusta
”LARGE”-kaiuttimesta.
Vihjeitä
• Kunkin kaiuttimen ”LARGE”- ja ”SMALL”asetukset määrittävät, poistaako sisäinen
ääniprosessori bassosignaalin kyseisestä
kanavasta.
Jos bassosignaali poistetaan kanavasta, basson
uudelleenohjauspiiri lähettää vastaavan
bassotaajuuden lisäbassokaiuttimeen ja muihin
”LARGE”-asetuksen kaiuttimiin.
Koska bassoäänessä on tietty määrä suuntaavuutta,
sitä ei kannata leikata. Tämän vuoksi voit myös
pieniä kaiuttimia käyttäessäsi valita ”LARGE”, jos
haluat lähettää bassotaajuudet kyseisestä
kaiuttimesta. Toisaalta jos käytössäsi on suuri
kaiutin, mutta et halua lähettää bassotaajuuksia
kyseisestä kaiuttimesta, valitse ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluamaasi matalampi,
aseta kaikkien kaiuttimien asetukseksi ”LARGE.”
Jos basso ei riitä, voidaan bassotasoja voimistaa
taajuuskorjaimella.
• Surround-takakaiuttimien asetus on sama kuin
surround-kaiuttimien.
• Kun etukaiuttimien asetus on ”SMALL”, keski-,
surround- ja surround-takakaiuttimien asetus on
myös ”SMALL”.
• Jos lisäbassokaiutinta ei käytetä, etukaiuttimien
asetuksena on automaattisesti ”LARGE”.
Mahdollistaa basson jakotaajuuden
asettamisen Speaker-valikossa kaiuttimille,
joiden asetuksena on ”SMALL”. Mitattu
kaiuttimen jakotaajuus asetetaan kullekin
kaiuttimelle automaattisen kalibroinnin
jälkeen.
1
Valitse näytöstä kaiutin, jota
haluat säätää, painamalla B/b
toistuvasti.
2
Säädä arvoa painamalla V/v ja
paina sitten b.
Voit valita testiäänityypin Test Tone -näytöstä.
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien äänentasoa
samanaikaisesti, paina MASTER VOL +/–.
• Valittu arvo on näytössä säätämisen aikana.
Testiäänen toistaminen
kustakin kaiuttimesta
Voit toistaa testiäänen kaiuttimista
järjestyksessä.
1 Valitse ”Test Tone” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
Test Tone -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria painamalla V/v ja
paina sitten
.
• OFF
• AUTO
Testiääni kuuluu vuorotellen kustakin
kaiuttimesta.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Voit valita, mistä kaiuttimesta testiääni
kuuluu.
3 Säädä ”Level:”-asetusta painamalla
V/v ja paina sitten
.
Testiäänen toistaminen
vierekkäisistä kaiuttimista
Voit toistaa testiäänen vierekkäisistä
kaiuttimista kaiuttimien välisen tasapainon
säätämiseksi.
1 Valitse ”Phase Noise” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
Phase Noise -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria painamalla V/v ja
paina sitten
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Mahdollistaa testiäänen lähettämisen
vuorotellen vierekkäisistä kaiuttimista.
jatkuu
117FI
Asetusten säätäminen
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Test Tone
Jotkin kohteet eivät ehkä näy näytössä
kaiutinasettelusta riippuen.
3 Säädä ”Level:”-asetusta painamalla
V/v ja paina sitten
.
Lähdeäänen toistaminen
vierekkäisistä kaiuttimista
Voit toistaa lähdeäänen vierekkäisistä
kaiuttimista kaiuttimien välisen tasapainon
säätämiseksi.
1 Valitse ”Phase Audio” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
Phase Audio -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria painamalla V/v ja
paina sitten
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Mahdollistaa kaksikanavaisen
etulähdeäänen lähettämisen (testiäänen
sijaan) vuorotellen vierekkäisistä
kanavista.
Jotkin kohteet eivät ehkä näy näytössä
kaiutinasettelusta riippuen.
3 Säädä ”Level:”-asetusta painamalla
V/v ja paina sitten
.
Testiääni ei kuulu kaiuttimista
• Kaiutinjohtoja ei ehkä ole kytketty
huolellisesti. Tarkista, että johdot ovat
kunnolla kiinni ja että ne eivät irtoa, jos niitä
vedetään varovasti.
• Kaiutinjohdoissa on ehkä oikosulku.
Testiääni kuuluu eri
kaiuttimesta kuin mikä näkyy
ruudulla
Liitetyn kaiuttimen kaiutinasettelua ei ole
tehty oikein. Varmista, että kaiuttimen liitäntä
ja kaiutinasettelu sopivat yhteen.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Mahdollistaa ääniraidan dynaamisen alan
pakkaamisen. Tämä voi olla hyödyksi
katsottaessa elokuvia pienellä
äänenvoimakkuudella myöhään yöllä.
Dynaamisen alan pakkaaminen on mahdollista
vain Dolby Digital -lähteille.
x OFF
Dynaamista alaa ei pakata.
x AUTO
Dynaaminen ala pakataan automaattisesti.
x STD
Dynaaminen ala pakataan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
x MAX
Dynaaminen ala pakataan tuntuvasti.
Vihjeitä
• Dynaamisen alan pakkaaminen mahdollistaa
ääniraidan dynaamisen alan pakkaamisen Dolby
Digital -signaaliin sisältyvien dynaamista alaa
koskevien tietojen perusteella.
• ”STD” on vakioasetus, mutta se mahdollistaa vain
pienimittaisen pakkaamisen. Tämän vuoksi
”MAX”-asetus on suositeltava. Tämä pakkaa
dynaamista alaa tuntuvasti ja mahdollistaa
elokuvien katselun myöhään yöllä pienellä
äänenvoimakkuudella. Analogisista rajoittimista
poiketen tasot on määritetty ennalta, ja ne tarjoavat
erittäin luonnollisen pakkauksen.
Distance Unit (etäisyyden
yksikkö)
Voit valita etäisyyksien asettamisessa
käytettävän mittayksikön.
x meter
Etäisyydet mitataan metreissä.
x feet
Etäisyydet mitataan jaloissa.
118FI
Surround-asetukset
Voit säätää äänitehostetta Sound Field Setup näytössä.
Huomautus
Kussakin valikossa säädettävissä olevat asetukset
vaihtelevat äänikentän mukaan.
Voit valita surround-äänikentän ja säätää
tehostetasoa Sound Field Setup -näytössä.
Lisätietoja äänikentästä on kohdassa
”Surround-äänen kuunteleminen” (sivu 81).
Surround-äänikentän
valitseminen
1 Valitse ”Sound Field Select” painamalla
.
2 Valitse haluamasi surround-ääni
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
.
2 Valitse haluamasi surround-ääni
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
3 Valitse ”Effect Level”painamalla V/v.
•
•
•
•
x PLII
50%
80%
100%
150%
Huomautus
Effect Level -säätö on voimassa vain, kun ”Cinema
Studio EX DCS ” on valittu.
x PLIIx
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa tai 5.1-kanavaformaatissa
äänitetty lähde dekoodataan 7.1-kanavaiseksi.
x Neo:6 Cinema
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi.
x Neo:6 Music
Suorittaa DTS Neo:6 Music -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille stereolähteille,
kuten CD:ille.
x NEURAL-THX
Neural-THX® Surround -äänen seuraava
sukupolvi. Mahdollistaa stereoäänen
parantelun ja aidon 5.1-kanavaisen surroundäänen sekä Neural-THX® -koodatun sisällön
täyden 360 asteen 7.1-kanavaisen surroundäänen.
Huomautus
Voit valita asetuksen ”PLII”, kun Speaker Pattern valikossa ei ole surround-takakaiutinta tai voit valita
”PLIIx”, kun surround-takakaiutin on
järjestelmässä. Et voi valita molempia asetuksia
samaan aikaan.
119FI
Asetusten säätäminen
Tehostetason säätäminen
1 Valitse ”Sound Field Select” painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
Voit valita äänikentän dekoodaustilan.
Lisätietoja käytettävissä olevista
dekoodaustiloista on kohdassa
”Monikanavaisen surround-äänitehosteen
valitseminen” (sivu 83).
Suorittaa Dolby Pro Logic II -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 5.1-kanavaiseksi.
Sound Field Setup
V/v toistuvasti ja paina sitten
Enhanced Sur Mode
EQ-asetukset
Multi Zone -asetukset
Voit käytätä seuraavia parametreja etu-, keskija surround-takakaiuttimien sointilaadun
säätämiseen (basso- ja diskanttitaso).
Basso
Diskantti
Taso
(dB)
Taajuus
(Hz)
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
– Äänikentän asetuksena on ”2ch Analog Direct”.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD -signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos taajuuskorjainta säädetään ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 96 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
Voit määrittää asetuksia päävyöhykkeelle,
vyöhykkeelle 2 tai vyöhykkeelle 3.
Virran kytkeminen tai
sammuttaminen vyöhykkeelle 2
tai 3
Voit ottaa vyöhykkeen 2 tai 3 toiminnot
käyttöön tai poistaa ne käytöstä. ”Main” (tämä
vastaanotin) on aina valittuna. Sitä ei voi
sammuttaa.
1
Valitse käyttöönotettava tai
sammutettava vyöhyke
painamalla V/v ja paina sitten
.
2
Valitse ”ON” tai ”OFF”
painamalla V/v ja paina sitten
.
x ON
Taajuuskorjaimen asetusten
säätäminen taajuuskorjaimen
näytössä
1 Valitse näytöstä kaiutin, jota haluat
säätää, painamalla B/b ja paina sitten
.
2 Valitse ”Bass” tai ”Treble” painamalla
B/b.
3 Säädä vahvistusta painamalla V/v ja
paina sitten
120FI
.
x OFF
Kunkin vyöhykkeen toiston
lähteen valitseminen
Voit valita lähteen, joka toistetaan
vyöhykkeeseen. Vyöhykkeelle 2 lähetetään
audio- ja videosignaali. Vyöhykkeelle 3
lähetetään vain audiosignaali.
1
Valitse vyöhyke, jolle haluat
lähettää audio- tai
videosignaalin, painamalla V/v,
ja paina sitten
.
2
Valitse ”Input” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
3
Valitse tulo painamalla V/v ja
paina sitten
.
Vyöhykkeen 2 ja 3
äänenvoimakkuuden
säätäminen
x CTRL
Mahdollistaa 12V-liipaisimien kytkemisen
päälle tai pois manuaalisesti IRkaukosäätimen CIS-komennon avulla.
Voit säätää päävyöhykkeen
äänenvoimakkuutta.
Jos kaiuttimen asetusvalikon ”Sur Back
Assign” -asetus on ”ZONE2”, voit säätää
myös vyöhykkeen 2 äänenvoimakkuutta.
x ZONE
1
Valitse vyöhyke, jonka
äänenvoimakkuutta haluat
säätää, painamalla V/v ja paina
sitten
.
x INPUT (vain ”Main”)
2
Valitse ”Volume” painamalla
B/b toistuvasti ja paina sitten
.
3
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla V/v ja paina sitten
.
Mahdollistaa 12V-liipaisimien lähdön
kytkemisen päälle tai pois riippuen siitä, onko
valittu vyöhyke käytössä vai ei.
Mahdollistaa 12V-liipaisimen kytkemisen,
kun esimääritetty tulo valitaan.
Kun valitset ”Input”, näkyviin tulee
asetusnäyttö, jolla voi määrittää kunkin
tuloliipaisimen käyttöön tai pois käytöstä.
Valitse tulo painamalla V/v ja valitse sitten
kohta painamalla
.
x MAIN (vain ”Zone2” ja ”Zone3”)
Mahdollistaa vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen 3
liipaisintoiminnon kytkemisen
päävastaanottimeen.
Vihjeitä
Voit kytkeä vastaanottimen päälle/pois toisella
vyöhykkeellä tai valita erilaisia vaihtoehtoja
12V-liipaisintoiminnon käyttöä varten.
1
Valitse haluamasi vyöhyke
painamalla V/v ja paina sitten
.
2
Valitse ”12V Trigger”
painamalla B/b toistuvasti ja
paina sitten
.
3
Valitse parametri painamalla
V/v ja paina sitten
.
x OFF
• Vaikka tämä vastaanotin on valmiustilassa (siirry
valmiustilaan painamalla vastaanottimen
?/1-painiketta), vyöhykkeen 2 tai 3
vastaanottimen virta on edelleen kytkettynä. Jos
haluat katkaista virran kaikista vastaanottimista,
paina RM-AAL014-kaukosäätimen ?/1- ja AV ?/1
painikkeita samaan aikaan (SYSTEM
STANDBY).
• Vain analogisiin tuloliittimiin liitettyjen laitteiden
signaali lähetetään ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT liitäntöihin. Pelkästään digitaalisiin tuloliittimiin
liitetyistä laitteista ei lähetetä mitään signaalia.
• Kun SOURCE on valittu, MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöihin ohjattuja signaaleja ei lähetetä
ZONE 2 OUT- tai ZONE 3 OUT -liitännöistä,
vaikka monikanavainen tulo olisi valittu. Valittuna
olevan toiminnon analoginen signaali lähetetään.
• Kun ”Tuner” on valittu, päävyöhykkeen valinnan
(FM/AM) mukainen asetus tehdään myös
vyöhykkeillä 2 ja 3. Vyöhykkeillä 2 ja 3 voi
kuitenkaan valita muun tulon kuin ”Tuner”.
Mahdollistaa 12V-liipaisimen katkaisemisen,
kun päävastaanottimen virta kytketään.
jatkuu
121FI
Asetusten säätäminen
Kunkin vyöhykkeen signaalin
toiston ehtojen valitseminen
• Kun päävyöhykkeen vastaanotin on sammutettu tai
valittuna on jokin muu tulolähde kuin ”Tuner”, voit
valita AM- tai FM-radiokanavan vyöhykkeessä 2.
Kun päävyöhykkeen ja vyöhykkeen 2 vastaanotin
on sammutettu, voit valita AM- tai FMradiokanavan vyöhykkeessä 3.
Jos päävyöhykkeen, vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen
3 vastaanottimista kaksi sammutetaan, FM/AM/
XM/SIRIUS-lähetyksen voi valita sillä
vyöhykkeellä, jolla vastaanotin on päällä.
Audio -asetukset
Voit määrittää audioasetuksia mieleisiksesi.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Jos määrität tämän asetuksen arvoksi
”AUTO”, vastaanotin toistaa hävikillistä
pakkausta käyttävän äänen korkealaatuisena
äänenä. Jopa CD-ääni toistetaan aiempaa
korkealaatuisempana.
x OFF
x AUTO
A/V Sync (audio- ja
videolähtöjen synkronointi)
Voit viivästää ääntä, jotta kuva ja ääni ovat
samassa tahdissa.
x HDMI AUTO
Äänen toiston ja HDMI-liitännällä kytketyn
näytön kuvan välistä taukoa säädetään
automaattisesti television antamien tietojen
mukaan. Tämä ominaisuus on käytettävissä
vain, jos näyttö tukee A/V Sync -toimintoa.
x 0 ms – 300 ms
Viive voi olla 0 ms - 300 ms ja sen voi
määrittää 10 ms:n välein.
Huomautuksia
• Tästä toiminnosta on hyötyä, kun käytetään suurta
nestekide- tai plasmatelevisiota tai videotykkiä.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa:
– Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
– ”2ch Analog Direct” on käytössä.
122FI
Dual Mono (digitaalisen
lähetyksen kielen valitseminen)
Mahdollistaa digitaalisen lähetyksen
kuuntelukielen valitsemisen. Tätä toimintoa
voi käyttää vain Dolby Digital -lähteiden
kanssa.
x MAIN/SUB
Ensisijaisen kielen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja toissijaisen kielen ääni
oikeasta etukaiuttimesta samaan aikaan.
x MAIN
Ensisijaisen kielen ääni kuuluu.
x SUB
Toissijaisen kielen ääni kuuluu.
Decode Priority (digitaalisen
audiotulon dekoodauksen
ensisijaisuus)
Video -asetukset
Voit määrittää videoasetuksia.
Resolution (videosignaalin
muuntaminen)
Mahdollistaa analogisen videotulosignaalin
resoluution muuntamisen.
Lisätietoja videotulon tai -lähdön
muuntamisesta Resolution-valikon asetusten
mukaan on kuvassa 1 (sivu 124).
x AUTO
x DIRECT
Toistaa analogisia videotulosignaaleja ilman
muuntoa.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x PCM
x 1080p
Kun DIGITAL IN -liitännän signaali on
valittu, PCM-signaali on ensisijainen (jotta
estetään keskeytykset toiston alkaessa).
Tulomuodosta riippuen ääntä ei ehkä kuulu
muita signaaleja vastaanotettaessa.
Valitse tällöin ”AUTO”.
Kun HDMI IN -liitännän signaalit on valittu,
vain PCM -signaalit toistetaan kytketystä
soittimesta. Jos vastaanotat muun muotoisia
signaaleja, valitse ”AUTO”.
x 1080i
Zone Resolution
Mahdollistaa analogisen videotulosignaalin
resoluution muuntamisen vyöhykkeelle 2.
Lisätietoja videotulon tai -lähdön
muuntamisesta Zone Resolution-valikon
asetusten mukaan on kuvassa 2 (sivu 125).
x 480i/576i
x AUTO
x 480p/576p
Valitsee tulomuodoksi automaattisesti jonkin
seuraavista: Dolby Digital, DTS, DSD tai
PCM.
x 720p
Huomautus
x 1080i
Vaikka ”Decode Priority” -asetuksena on ”PCM”,
äänentoisto saattaa keskeytyä ensimmäisen raidan
alussa, koska CD-levyn signaaleja toistetaan.
jatkuu
123FI
Asetusten säätäminen
Mahdollistaa DIGITAL IN- ja HDMI IN liitäntöihin tulevan digitaalisen signaalin
tulomuodon määrittämisen.
Kuva 1
Lähtö
”Resolution”valikkoasetus
HDMI OUT liitäntä
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT liitännät
MONITOR VIDEO
OUT -liitäntä
Komponenttivideo
–
a
–
Komposiittivideo
–
Tulosignaali
DIRECT
AUTO
(alkuasetus)
480i/576i
Komponenttivideo
Komponenttivideo
720p, 1080i
1080p
a
zb)
zb)
zb)
zc)
z
z
c)
z
z
z
–
Komposiittivideo
Komposiittivideo
480p/576p
za)
–
zb)
z
Komponenttivideo
z
Komposiittivideo
z
z
a
Komponenttivideo
z
zd)
–
Komposiittivideo
z
d)
a
Komponenttivideo
z
a
–
Komposiittivideo
z
–
a
z
z : Videomuunnin käsittelee videosignaalit, ja ne lähetetään muuntimen kautta.
a : Lähtösignaali on samantyyppinen kuin tulosignaali. Videosignaaleja ei muunneta.
– : Videosignaalia ei lähetetä.
a)Resoluutio määritetään automaattisesti vastaanottimeen kytketyn television perusteella.
b)Jos televisio on kytketty muihin kuin HDMI-liitäntöihin, 480i/576i-signaaleja lähetetään, kun ”Resolution”asetus on ”AUTO”.
c)480p/576p-signaaleja lähetetään, vaikka asetus olisi 480i/576i.
d)Videosignaalit, jossa ei ole tekijänoikeussuojaa, lähetetään asetusvalikon asetusten mukaisesti.
Tekijänoikeussuojattu videosignaali lähetetään muodossa 480p.
Huomautuksia
• Videosignaalia ei lähetetä COMPONENT VIDEO MONITOR OUT- tai MONITOR VIDEO OUT liitännöistä, jos näyttö tai vastaava on kytketty HDMI OUT -liitäntään.
• Jos valitset ”Resolution”-valikosta resoluution, jota kytketty televisio ei tue, television kuva ei näy oikein.
• Muunnetun HDMI-kuvan lähtösignaali ei tue ”x.v.Color (x.v.Colour)”-asetusta.
• Muunnetun HDMI-kuvan lähtösignaali ei tue Deep Color-asetusta.
124FI
Kuva 2
Lähtö
Vyöhykkeen
”Resolution”valikon asetus
Tulosignaali
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT liitäntä
ZONE 2 VIDEO
OUT -liitännät
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
(CAT5 RJ45) liitäntä
480i/576i
(alkuasetus)
Komponenttivideo
z
z
z
Komposiittivideo
z
z
z
480p/576p
Komponenttivideo
z
–
z
Komposiittivideo
z
–
z
Komponenttivideo
z
–
z
Komposiittivideo
z
–
z
720p, 1080i
z : Videomuunnin käsittelee videosignaalit, ja ne lähetetään muuntimen kautta.
– : Videosignaalia ei lähetetä.
Asetusten säätäminen
125FI
x AMP
HDMI -asetukset
Määrittää HDMI-liitäntöihin kytkettyjen
laitteiden oikeat asetukset.
Toistavan laitteen HDMI-audiosignaali
ohjautuu vain vastaanottimeen kytkettyihin
kaiuttimiin. Monikanavainen ääni voidaan
toistaa sellaisenaan.
Huomautus
Control for HDMI
Voit ottaa HDMI-liitäntään HDMI-kaapelilla
kytkettyjen laitteiden virran kytkemisen ja
sammuttamisen mahdollistavan toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
x OFF
x ON
Audiosignaalia ei lähetetä television kaiuttimista,
kun Audio Out -asetus on ”AMP”.
Subwoofer Level
Voit määrittää lisäbassokaiuttimen tasoksi 0
dB tai +10 dB, kun PCM-signaalit toistetaan
HDMI-liitännän kautta. Voit määrittää
jokaisen HDMI-tulon tason erikseen.
Huomautus
x 0 dB
Jos ”Control for HDMI” -asetus on ”ON”, ”Audio
Out” voi muuttua automaattisesti.
x AUTO
Audio Out (HDMI -audiotulon
määrittäminen)
Voit määrittää vastaanottimeen HDMIliitännän avulla kytketyn toistolaitteen HDMIaudiosignaalien toiston asetuksia.
x TV+AMP
Ääni kuuluu television kaiuttimista ja
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatu riippuu television
äänenlaadusta, kuten kanavien määrästä ja
näytteenottotaajuudesta. Jos televisiossa on
stereokaiuttimet, vastaanottimen toistama ääni on
myös stereoääntä television tavoin, vaikka
toistettava lähde olisi monikanavainen.
• Kun kytket vastaanottimen videolaitteeseen
(videotykkiin tms.), ääni ei ehkä kuulu
vastaanottimesta. Valitse tällöin ”AMP”.
• Jos valitset saman tuloasetuksen kuin HDMI-tulo,
ääni ei kuulu televisiosta.
126FI
Määrittää tasoksi taajuuden mukaan
automaattisesti joko 0 dB tai +10 dB.
x +10 dB
H.A.T.S.
Voit ottaaa H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System) -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun
H.A.T.S.-toiminto on käytössä, äänenlaatu on
aiempaa parempi, koska digitaalisten
audiosignaalien lähettämisen välissä ei ole
signaalien lukemiseen liittyviä ajoitustaukoja.
Voit ottaa H.A.T.S.-toiminnon käyttöön
valitsemalla ”CTRL FOR HDMI” asetukseksi ”ON”.
x OFF
x ON
Huomautuksia
• Äänen toisto alkaa hetken kuluttua sen jälkeen, kun
toisto aloitetaan kytketyssä laitteessa (esimerkiksi
painamalla PLAY-painiketta tai STOP- tai
PAUSE-painiketta) H.A.T.S.-järjestelmän
rajoitusten vuoksi. Aikaviive määräytyy
äänenlähteen mukaan. Tämä toiminto ei ehkä toimi
laitteesta ja äänilähteestä riippuen, vaikka määrität
asetukseksi ON.
• HDMI-liitäntään liitettyjen laitteiden on tuettava
H.A.T.S.-ominaisuutta.
• Kun ”Audio Out” -asetus on ”TV+AMP”,
H.A.T.S.-toiminto ei ehkä toimi kytketystä
laitteesta tai kyseisen laitteen tilasta riippuen.
Tässä tapauksessa valitse ”Audio Out”-asetukseksi
”AMP”.
• Tämän vastaanottimen H.A.T.S.-toiminto toimii,
kun Sony SCD-XA5400ES on liitetty
vastaanottimeen.
Käytettävissä olevat H.A.T.S.toiminnon virtatiedot
Audiosignaalin tulo Näytteenottotaajuus
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Lineaarinen PCMmonikan.
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Voit mukauttaa vastaanottimen asetuksia.
Screen Saver
Voit ottaa käyttöön GUI-valikon
näytönsäästäjätoiminnon vastaanottimeen
liitetyssä televisiossa.
x OFF
Näytönsäästäjätoiminto ei ole käytössä.
x ON
Jos valikkoa ei ole käytetty 15 minuuttiin,
näytönsäästäjä otetaan automaattisesti
käyttöön.
RS-232C Control
Voit käyttää tätä valikkoa vyöhykkeiden 2 tai 3
ohjaamiseen.
x OFF
Asetusten säätäminen
Lineaarinen PCM 2
kan.
System -asetukset
x ON
Language
Video Direct
Voit toistaa videosignaaleja HDMI IN liittimestä suoraan HDMI OUT -liittimeen.
Voit määrittää näytön ilmoitusten kielen.
x English
x Español
x OFF
HDMI IN -liitännän signaalit toistetaan
videoprosessorin käsittelyn kautta.
x Français
x Deutsch
x ON
HDMI IN -liitännän signaalit toistetaan
suoraan.
127FI
3
Vastaanottimen
käyttäminen ilman siihen
liitettyä televisiota
Voit käyttää vastaanotinta sen näyttöikkunan
avulla, vaikka vastaanottimeen ei olisi kytketty
televisiota.
AMP
Paina MENU.
Valikko näytetään vastaanottimen
näyttöikkunassa.
Esimerkki: Kun valitset ”Level Settings”
4
Valitse valikko painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
5
Valitse jokin valikon vaihtoehto
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Parametri näkyy hakasulkeissa.
6
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Parametri syötetään ja hakasulkeet
poistuvat näytöstä.
MENU
Vihje
Voit palata edelliseen vaiheeseen painamalla
RETURN/EXIT O.
Näyttöikkunan valikon
käyttäminen
Jos vastaanottimen näyttönikkunassa näkyy
”GUI MODE”, vaihda valikon näyttötilaksi
”DISPLAY MODE” painamalla GUI MODE.
1
2
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
128FI
Valikkoluettelo (näyttöikkunassa)
Seuraavat valikkovaihtoehdot ovat valittavissa.
”xx…” taulukossa ilmaisee kunkin kohteen parametrin.
Valikko
Kohta
Parametri
Alkuasetus
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT,
FRONT REF, OFF
FULL
FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1
POS.1, POS.2, POS.3
Asetusten säätäminen
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L - SW (AUTO), L - SW (FIX)
OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
-10,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
FRONT R [xxx.xdB]
-10,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
CENTER [xxx.xdB]
-20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SURROUND L [xxx.xdB]
-20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SURROUND R [xxx.xdB]
-20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUR BACK [xxx.xdB]
-20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
-20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
-20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUB WOOFER [xxx.xdB]
-20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
jatkuu
129FI
Valikko
Kohta
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
Parametri
Alkuasetus
2/0 - 3/4.1 (16 asettelua)
3/4.1
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
1,0 - 10,0 (m) (0,1 m:n välein)
3m
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
120
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
40 - 200 (10 Hz:n välein)
120
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 - 200 (10 Hz:n välein)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
4ohm, 8ohm
8ohm
* metriä Euroopan mallissa
**Tätä asetusta ei voi valita, jos kaiuttimen asetus on ”LARGE”.
130FI
feet*
FR CROSSOVER** [xxxxx] 40 - 200 (10 Hz:n välein)
Kohta
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
Sound Filed
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
[xxxxxxxxxxxxxxx Music, NEURAL-THX
xxx]
PLIIx
EQ Settings
Tuner Settings
Parametri
Alkuasetus
Valikko
EFFECT LEVEL [xxx%]
50, 80, 100, 150%
100%
FRONT BASS [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
FRONT TREBLE [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
CENTER BASS [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
CENTER TREBLE [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
SUR/SB BASS [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
YES, NO
NO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
XM ANTENNA AIMING*
XM RADIO ID DISPLAY*
PARENTAL LOCK* [xxx]
0000
Asetusten säätäminen
LOCK CODE EDIT ?*
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY*
Audio Settings
D.L.L. [xxxx]
OFF, AUTO
AUTO
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0 ms - 300 ms (10 ms:n välein)
0 ms
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
480/576i
VIDEO ASSIGN ?
* Vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa myytävä malli
jatkuu
131FI
Valikko
HDMI Settings
System Settings
Kohta
Parametri
Alkuasetus
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10dB, 0dB
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
* Vain Euroopassa myytävä malli
Voit ottaa H.A.T.S.-toiminnon käyttöön valitsemalla ”CTRL FOR HDMI” -asetukseksi ”ON”.
Näytön tietojen vaihtaminen
Äänikenttä yms. voidaan tarkistaa vaihtamalla
näytön tietoja.
1 Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2 Valitse tulo, jonka tiedot haluat
tarkistaa.
3 Paina toistuvasti DISPLAY.
Näyttö vaihtuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella seuraavasti:
Valitsemasi tulo t Äänikentän tyyppi t
Virtatiedot t Tulon nimi...
FM- ja AM-radiota kuunneltaessa
Aseman nimi t taajuus t äänikentän
tyyppi t äänenvoimakkuus...
Hakemistonimi näkyy vain, jos sellainen
on määritetty tulolle tai tallennetulle
asemalle. Hakemistonimi ei näy, jos on
syötetty pelkkiä välilyöntejä.
132FI
Satelliittivirittimen kanavaa viritettäessä
(vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa
myytävä malli)
Kanavan nimi t Kanavan numero t
Luokka t Artistin nimi t Kappaleen
nimi t Säveltäjän nimi (vain SIRIUS) t
Signaalin voimakkuus t Äänikentän
tyyppi
RDS-lähetyksiä vastaanotettaessa (vain
Euroopassa myytävä malli)
PS (Program Service -nimi)a),
Tallennuspaikan nimi, alue tai numerot
Taajuus, alue ja tallennuspaikan numero
t PTY (Program Type) -tietob) t RT
(Radio Text) -tietoc) t Äänikentän tyyppi
a)Nämä tiedot näkyvät myös niiden FM-asemien
kohdalla, joilla ei ole RDS-palvelua.
b)Lähetettävän ohjelman tyyppi.
c)RDS-aseman lähettämät tekstimuotoiset
sanomat.
Kaukosäätimen käyttäminen
Kunkin laitteen
ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit hallita Sonyn tai muiden valmistajien
kuin Sonyn laitteita vastaanottimen mukana
toimitetulla kaukosäätimellä.
Kaukosäädin on määritetty alkuasetusten
mukaan hallitsemaan Sonyn laitteita.
Kun muutat kaukosäätimen asetuksia
vastaamaan käyttämiäsi laitteita, voit hallita
muiden kuin Sonyn valmistamia laitteita sekä
muita Sony-laitteita, joita kaukosäätimellä ei
alun perin pysty hallitsemaan (sivu 136).
Vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden ohjaaminen
Paina sen vastaanottimeen
kytketyn laitteen tulopainiketta,
jota haluat kaukosäätimellä
hallita.
2
Paina seuraavan taulukon
mukaisesti sopivaa painiketta
toiminnon käyttämiseksi.
Kaukosäätimen käyttäminen
1
Huomautus
Et ehkä voi hallita kaikkia käyttämiesi laitteiden
toimintoja.
jatkuu
133FI
Kunkin laitteen ohjaamiseen käytettävien painikkeiden taulukko
(pääkaukosäädin)
Laite TV
Painike
Video- DVD- Blu-ray HDD- PSX Video Digitaa- DSS Digitaalinen Kasettinauhuri soitin, Disc - tallennin
CD linen (UC) satelliitti- nauhuri
DVD/ soitin
soitin, CATVtai antenni- A/B
VHSLD- liitin (UC)
vastaanotin
yhdissoitin
(EURO)
telmä
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Numeropainikkeet
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z*3
DISC SKIP
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
F1, F2
z
z
Vain LD-soitin.
Vain dekki B.
Vain DVD.
Vain Video CD.
134FI
z
z
CD- DIGITAL
soitin, MEDIA
MD- PORT tallen- laite
nin
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z*4
z
*1
*2
*3
*4
z
DATsoitin
z
z
z
z
z
Kunkin laitteen ohjaamiseen käytettävien painikkeiden taulukko
(vyöhykkeen 2 tai 3 kaukosäädin)
Laite TV
Painike
Video- DVD- Blu-ray HDD- PSX Video Digitaa- DSS Digitaalinen Kasettinauhuri soitin, Disc - tallennin
CD linen (UC) satelliitti- nauhuri
DVD/ soitin
soitin, CATVtai antenni- A/B
VHSLD- liitin (UC)
vastaanotin
yhdissoitin
(EURO)
telmä
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Numeropainikkeet
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE,
PICTURE,
FAVORITES
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
GUIDE
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*3
DISC SKIP
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z*4
z
CD- DIGITAL
soitin, MEDIA
MD- PORT tallen- laite
nin
z
z
z
z
Kaukosäätimen käyttäminen
N, X, x
*1
*2
*3
*4
z*3
z
DATsoitin
z
z
Vain LD-soitin.
Vain dekki B.
Vain DVD.
Vain Video CD.
135FI
1
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen
RM SET UP -painike vilkkuu.
2
Kaukosäädin voidaan mukauttaa vastaamaan
vastaanottimeen liitettyjä laitteita.
Kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan
myös muita kuin Sony-laitteita ja sellaisia
Sony-laitteita, joita kaukosäätimellä ei
normaalisti voi käyttää.
Alla käytetään esimerkkinä tapausta, jossa
muun valmistajan kuin Sonyn videonauhuri on
liitetty vastaanottimen VIDEO 2 IN liitäntöihin.
AV ?/1
3
SHIFT
Numeropainikkeet
Kun RM SET UP -painikkeen
merkkivalo vilkkuu, paina
ohjattavaa laitetta (esimerkiksi
televisiota) vastaavaa
tulopainiketta.
Jos haluat esimerkiksi ohjata VIDEO 2
IN -liitäntään kytkettyä videonauhuria,
paina VIDEO 2.
RM SET UP -painikkeen ja valitun
tulopainikkeen merkkivalo palaa.
Jos painat sellaisen laitteen painiketta,
jota ei voi ohjata tällä kaukosäätimellä,
kuten TUNER, PHONO, DMPORT tai
SOURCE, RM SET UP -painikkeen
merkkivalo jakaa vilkkumista.
Pääkaukosäädin
RM SET
UP
Paina samanaikaisesti AV ?/1 ja
RM SET UP.
Tulopainikkeet
ENT/
MEM
Anna numeropainikkeilla
numerokoodi (tai yksi useasta
mahdollisesta
numerokoodista), joka vastaa
ohjattavan laitteen merkkiä ja
mallia.
Tulopainikkeen merkkivalo syttyy.
Huomautus
Television kaukosäädinten numerokoodit ovat
suurempia kuin 500.
Vyöhykkeen 2/3 kaukosäädin
RM SET
UP
AV ?/1
SHIFT
Numeropainikkeet
Paina ENT/MEM tai ENTER.
Kun numerokoodi on tarkistettu, RM SET
UP -painikkeen merkkivalo välähtää
kahdesti ja kaukosäädin poistuu
ohjelmointitilasta automaattisesti. Myös
tulopainikkeen merkkivalo sammuu.
Ohjelmoinnin lopettaminen
ENTER
136FI
4
Paina missä tahansa vaiheessa RM SET
UP.
Laitetta ja sen valmistajaa
vastaavat numerokoodit
Käytä seuraavissa taulukoissa mainittuja
numerokoodeja ohjatessasi joko muuta kuin
Sony-laitetta tai sellaista Sony-laitetta, jota
kaukosäätimellä ei normaalisti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen signaalit
vaihtelevat mallin ja valmistusvuoden
mukaan, laitteella voi olla useita
numerokoodeja. Jos et onnistu ohjelmoimaan
kaukosäädintä yhdellä koodilla, kokeile muita
koodeja.
Valmistaja
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Koodi(t)
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Minidisc-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Koodi(t)
301
302
303
304
Huomautuksia
• Numerokoodit perustuvat uusimpiin saatavissa
oleviin tietoihin. On kuitenkin mahdollista, että
laite ei reagoi eräisiin koodeihin tai mihinkään
niistä.
• Tämän kaukosäätimen kaikki tulopainikkeet eivät
ehkä toimi tiettyä laitetta käytettäessä.
CD-soittimen ohjaaminen
Koodi(t)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
DAT-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PIONEER
Koodi(t)
203
219
Kasettinauhurin ohjaaminen
Valmistaja
SONY
DENON
KENWOOD
Koodi(t)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
307, 308, 309
Blu-ray Disc -soittimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
310, 311, 312
PSX-laitteen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
313, 314, 315
Kaukosäätimen käyttäminen
Valmistaja
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
HDD-tallentimen ohjaaminen
Video DVD -soittimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Koodi(t)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
jatkuu
137FI
DVD/VIDEO-yhdistelmälaitteen
(tallentimen) ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
411
HDD/DVD-yhdistelmälaitteen
(tallentimen) ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
401, 402, 403
Television ohjaaminen
Valmistaja
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
138FI
Koodi(t)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
Valmistaja
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Koodi(t)
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
LD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PIONEER
Koodi(t)
601, 602, 603
606
Video CD -soittimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
605
Videonauhurin ohjaaminen
Valmistaja
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
Koodi(t)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
Valmistaja
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Koodi(t)
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
Valmistaja
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Koodi(t)
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
* Jos AIWA-videonauhuri ei toimi, vaikka käytät
AIWA-koodia, kokeile Sony-koodin käyttämistä.
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC / Echostar / Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
Kaukosäätimen käyttäminen
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
Koodi(t)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
872
875
869, 870
Kaapelisovittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
821, 822, 823
139FI
Useiden komentojen
suorittaminen
automaattisesti
peräkkäin
(makrotoisto)
Toimintoketjun ohjelmoiminen
RM SET
UP
Tulopainikkeet
Makrotoistotoiminnolla yhdistetään useita
peräkkäisiä komentoja yhdeksi komennoksi.
Kaukosäätimessä on kaksi makroluetteloa
(MACRO 1 ja MACRO 2). Kussakin
makroluettelossa voi olla jopa 20 komentoa.
Huomautus
Ennen kuin määrität makrotoiston, vaihda
kaukosäätimeen uudet paristot.
N, x, X,
M, m,
., >
MACRO 1
MACRO 2
1
Paina samanaikaisesti MACRO
1 tai MACRO 2 ja RM SET UP yli
sekunnin ajan.
RM SET UP -painike vilkkuu ja jokin
tulopainikkeista syttyy (alkuasetuksen
mukaan VIDEO1 -painike syttyy).
2
140FI
Paina sen laitteen
tulopainiketta, jonka
toimintoketjun haluat
ohjelmoida.
3
Paina painikkeita, jotka haluat
ohjelmoida, samassa
järjestyksessä kuin missä
haluat toiminnot suoritettavan.
Paina
Ohjelmoitavat
toiminnot
N, x, X,
M, m,
., >
Suorittaa painikkeeseen
merkityn toiminnon.
Tulopainiketta Vaihtaa tulon.
yli 1 sekunnin
ajan
MACRO 1 tai
MACRO 2
Lisää yhden sekunnin
pituisen viiveen. Jos
haluat pidemmän
viiveen, paina
toistuvasti MACRO 1
tai MACRO 2.
Vaiheessa 2 valitun tulopainikkeen
merkkivalo välähtää kahdesti ja jää sitten
palamaan.
4
5
Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat
ohjelmoida muiden laitteiden
toimintoja.
Makrotoiston aloittaminen
1
Paina AMP.
AMP-painikkeen merkkivalo syttyy ja
sammuu.
2
Aloita makron toisto painamalla
MACRO 1 tai MACRO 2.
Makro käynnistyy ja suorittaa komennot
ohjelmoidussa järjestyksessä.
Komentojen lähettämisen aikana AMP painikeen merkkivalo vilkkuu ja RM SET
UP -painikkeen merkkivalo palaa. Kun
komennot on lähetetty, RM SET UP- ja
AMP-painikkeiden merkkivalot
sammuvat.
Ohjelmoidun makron
poistaminen
1 Poista tallennettu makro painamalla
samanaikaisesti MACRO 1 tai MACRO
2 ja RM SET UP yli sekunnin ajan.
RM SET UP -painike vilkkuu.
2 Paina RM SET UP.
Makroksi tallennetut asetukset katoavat.
Kaukosäätimen käyttäminen
Lopeta ohjelmointi painamalla
RM SET UP.
Vihje
Jos RM SET UP -painikkeen merkkivalo
välähtää viidesti vaiheessa 1 eikä makron
ohjelmoiminen onnistu, vaihda paristot uusiin.
Ohjelmoinnin lopettaminen
Paina RM SET UP. Asetukset peruuntuvat
myös silloin, kun mitään painiketta ei paineta
60 sekunnin aikana.
Edellinen komento jää voimaan.
141FI
3
Sellaisten
kaukosäätökoodien
määrittäminen, joita ei
ole tallennettu
kaukosäätimeen
Vaiheessa 2 valitsemasi tulopainikkeen
merkkivalo syttyy. (RM SET UP painikkeen merkkivalo palaa edelleen.)
4
Opetustoiminnolla voidaan opettaa
kaukosäätimelle ohjauskoodeja, joita se ei
ennestään tunne, vaikka kaukosäätimen
koodia ei olisi aiemmin tallennettu
kaukosäätimeen.
Kohdista kaukosäätimen
vastaanotinosa sen
vastaanottimen/lähettimen
kaukosäätimen lähetinosaa
päin, josta haluat opettaa
koodin.
Kun signaali on vastaanotettu toisesta
kaukosäätimestä, vaiheessa 2 valitun
tulopainikkeen merkkivalo sammuu.
Huomautus
Ennen kuin ryhdyt opettamaan kaukosäätimelle
uusia komentoja, vaihda sen paristot uusiin.
THEATER
Paina SHIFT ja paina sitten
numeropainiketta (esimerkissä
numeroa 1), johon haluat
tallentaa uuden komennon.
RM SET
UP
Noin 5 cm - 10 cm
SHIFT
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
välähtää kahdesti, ja opetusprosessi on
valmis.
Jos opettaminen ei onnistu, RM SET UP painike välähtää viisi kertaa. Yritä
uudelleen alkaen vaiheesta 2.
Numeropainikkeet
Tulopainikkeet
5
Esimerkki uuden kaukosäätimen koodin
tallentamisesta numeropainikkeelle 1, kun
VIDEO2-tulo on valittu.
1
Paina samanaikaisesti
THEATER ja RM SET UP.
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
syttyy.
2
Paina sen laitteen
tulopainiketta (esimerkissä
painiketta VIDEO2), jota haluat
ohjata uuden komennon avulla.
Tulopainikkeen merkkivalo alkaa
vilkkua. (RM SET UP -painikkeen
merkkivalo palaa edelleen.)
142FI
Lopeta opetusprosessi
painamalla RM SET UP.
Vihjeitä
• Kun kaukosäätimen ohjauskoodeille varattu muisti
täytyy, RM SET UP -painikkeen merkkivalo
välähtää kymmenen kertaa ja opettaminen päättyy.
• Jos RM SET UP -painikkeen merkkivalo välähtää
viidesti vaiheessa 1 eikä opettaminen onnistu,
vaihda paristot uusiin.
Opettamisen lopettaminen
Paina RM SET UP. Asetukset peruuntuvat
myös silloin, kun mitään painiketta ei paineta
60 sekunnin aikana.
Opetetun komennon
käyttäminen
Kun valitset opetettua syötettä,
paina kyseisen toiminnon
opettamisessa käytettyä
painiketta.
Kaukosäätimen muistin
tyhjentäminen
AV ?/1
?/1
Opetetun koodin poistaminen
1 Paina samanaikaisesti THEATER ja
RM SET UP.
2 Paina sitä tulopainiketta (esimerkissä
VIDEO2), josta haluat poistaa
asetuksen.
Tulopainikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
(RM SET UP -painikkeen merkkivalo
palaa edelleen.)
3 Paina ?/1 yli 1 sekunnin ajan.
Tulopainikkeen merkkivalo välähtää
kahdesti.
4 Paina SHIFT ja paina sitten
MASTER
VOL
1
Paina ensin MASTER VOL – ja
pidä sitä painettuna, paina sitten
?/1 ja paina lopuksi AV ?/1.
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
välähtää kolmesti.
2
Vapauta kaikki painikkeet.
Kaukosäätimen muistin koko sisältö (eli
kaikki ohjelmoidut tiedot) tyhjennetään.
143FI
Kaukosäätimen käyttäminen
numeropainikkeita (esimerkissä
painiketta 1) tallennetun asetuksen
tyhjentämiseksi.
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
välähtää kahdesti, ja poisto on valmis.
Jos poistaminen ei onnistu, RM SET UP painikkeen merkkivalo välähtää viidesti.
Yritä uudelleen alkaen vaiheesta 2.
Lisätietoja
Sanasto
x Cinema Studio EX
Surround-äänimuoto, jota voi pitää Digital
Cinema Sound -tekniikan koosteena. Tuottaa
teatteritasoisen äänen kolmea tekniikkaa
käyttäen: ”Virtual Multi Dimensions”,
”Screen Depth Matching” ja ”Cinema Studio
Reverberation”.
”Virtual Multi Dimensions”, eli virtuaalinen
kaiutintekniikka muodostaa virtuaalisen monisurround-äänisen äänimaiseman käyttäen
enintään 7.1-kanavaista järjestelmää ja tuo
käyttöösi elokuvateatteritasoisen surroundäänen.
”Screen Depth Matching” tuottaa diskantin
vaimennuksen sekä täyteläisen ja syvän äänen,
jollainen tuotetaan yleensä teatterissa kankaan
takana olevilla kaiuttimilla. Tämä lisätään
sitten etu- ja keskikanaviin.
”Cinema Studio Reverberation” tuottaa
parhaille tallennusteattereille tai
äänitysstudioille, kuten Sony Pictures
Entertainment’ -studiolle, ominaisen äänen.
Käytettävissä on kolme muotoa studion
tyypistä riippuen: A/B/C.
x Deep Color
Videosignaalit, joiden HDMI-liitännän kautta
kulkevan signaalin värisyvyyttä on parannettu.
Nykyisen HDMI-liitännän kautta kulkevan
signaalin yhdessä kuvapisteessä voi olla 24
bittiä (16 777 216 väriä). Kun vastaanotin on
Deep Color -yhteensopiva, yhdessä
kuvapisteessä voi olla 36 bittiä.
Koska suurempi bittimäärä tarkoittaa
tarkempaa värierottelua, sillä voidaan myös
esittää paremmin jatkuvat värimuutokset.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Sonyn yhteistyössä Sony Pictures
Entertainment -yrityksen kanssa kehittämä
ainutlaatuinen kotiteatterikäyttöön tarkoitettu
äänentuottamisen tekniikka, jolla voidaan
144FI
nauttia jännittävästä ja voimallisesta
elokuvateatterimaisesta äänestä. Tämän DSP
(Digital Signal Processor) -käsittelyn ja
mitattujen tietojen integrointiin perustuva
”Digital Cinema Sound” -tekniikka
mahdollistaa äänen kuuntelemisen sellaisena
kuin se on alun perin luotu.
x Digital Concert Hall
”Digital Concert Hall” tuottaa jykevämmän
äänen kaksikanavaisille stereoäänilähteille,
kuten CD-levyille. 5.1- tai 7.1-kanavaisten
kaiuttimien ja virtuaalisen kaiutintekniikan,
stereokaiun ja heijastetun äänen ansiosta
musiikkiin saa värikkäämmän äänimaiseman
ja läsnäolon tunnun. Konserttisalimainen
äänikenttä on konserttitilojen geometrisen
analyysin ja todellisiin mitattuihin tietoihin
perustuvan kaiun ja äänen heijastumisen
mallintamisen tulosta. Kaikua lisätään
laskemalla sointiominaisuudet, kuten äänen
vahvuus ja taajuusvaste DSP (Digital Signal
Processor) -tekniikan avulla. Äänessä on
luonnollinen resonanssi, joka muistuttaa
konserttisalin äänimaisemaa.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Tämä on Sonyn omistamaa tekniikkaa, jonka
avulla heikkolaatuisia äänisignaaleja voidaan
toistaa korkealaatuisella äänellä. Vanhoissa
nauhoituksissa tai pakatussa äänessä on usein
aaltomuotoisia häiriöitä, taajuuden
vääristymiä, sekä harmonista säröä käytetyllä
taajuudella. Nämä aiheuttavat häiriöitä ja
melua, joka heikentää äänenlaatua. D.L.L.ominaisuus poistaa tällaiset ongelmat ja tekee
musiikin ja elokuvien äänestä jykevämmän.
x Dolby Digital
Digitaalisen äänen koodaus- ja
dekoodausteknologia, jonka on kehittänyt
Dolby Laboratories, Inc. Ääni koostuu etu
(vasen/oikea)-, keski-, surround (vasen/oikea)ja lisäbassokanavista. Kyseessä on DVDvideoille kehitetty audiostandardi, josta
käytetään myös nimeä 5.1-kanavainen
surround-ääni.
x Dolby Digital Plus
x Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus -tekniikan avulla
teräväpiirtokuvaan liitettyyn surround-ääneen
saa lisää kanavia. Sen laadukkaat
koodausominaisuudet mahdollistavat jopa
korkealaatuisen 7.1-kanavaisen äänen
toistamisen, mutta eivät vaikuta kuvan
toistoon tai muihin ominaisuuksiin viemällä
liikaa bittejä.
Dolby TrueHD on Dolbyn optisille
teräväpiirtolevyille kehittämä hävikitön
äänitekniikka. Dolby TrueHD -ääni on
jokaista bittiä myöten alkuperäisen ääniraidan
kaltainen, ja sen avulla ääni voidaan toistaa 8kanavaisena 96 kHz:n taajuudella /
24 bittisenä ja 6-kanavaisena 192 kHz:n
taajuudella / 24 bittisenä. Yhdistettynä
teräväpiirtotekniikkaan tämä äänitekniikka
tekee kotiteatterielämyksistä
ennekokemattomia.
x Dolby Digital Surround EX
Akustinen teknologia, jonka on kehittänyt
Dolby Laboratories, Inc. Surroundtakakanavien tiedot jaetaan tavalliselle
vasemmalle ja oikealle surround-kanavalle
siten, että ääni voidaan toistaa 6.1kanavaisena. Erityisesti toiminnallisten
kohtausten äänikenttä on dynaamisempi ja
realistisempi.
x DSD
Super Audio CD -levyillä käytetty
ääniformaatti. DSD muuntaa analogisen
signaalin digitaaliseksi ja tallentaa sen suoraan
siten, ettei mitään tietoa häviä. Tämä tekniikka
mahdollistaa korkealaatuisen äänen
tallentamisen ja toistamisen.
x Dolby Pro Logic II
Tämä tekniikka muuntaa kaksikanavaisen
stereoäänen 5.1-kanavaiseksi toistoa varten.
Vanhoja stereoäänellä varustettuja elokuvia
voidaan parannella lisäämällä niihin 5.1kanavainen surround-ääni.
x Dolby Pro Logic IIx
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Audiokäsittelyteknologia, jonka on kehittänyt
Dolby Laboratories, Inc. Keski- ja monosurround-tiedot jaetaan kahdelle
stereokanavalle. Toistettaessa ääni
dekoodataan ja toistetaan 4-kanavaisena
surround-äänenä. Tämä on yleisin DVDvideolla käytettävä äänen käsittelytapa.
Korkealaatuinen äänen digitaalinen
signaaliformaatti. Tämä tallentaa äänen 96
kHz/24 bit -näytteenottotaajuudella ja
bittinopeudella, mikä on DVD-videolle
korkein mahdollinen. Toistokanavien määrä
vaihtelee ohjelmasta riippuen.
x DTS Digital Surround
DTS, Inc.:n elokuvateattereita varten
kehittämä digitaalinen äänen koodaus- ja
dekoodausteknologia, joka pakkaa ääntä
vähemmän kuin Dolby Digital ja tuottaa
laadukkaamman äänentoiston.
x DTS Neo:6
Tämä tekniikka muuntaa kaksikanavaisen
stereoäänen 7-kanavaiseksi toistoa varten. Voit
valita kahdesta eri toistotilasta toistolähteen tai
mielipiteesi mukaan: CINEMA on tarkoitettu
elokuville ja MUSIC stereolähteille, kuten
musiikille.
jatkuu
145FI
Lisätietoja
Tekniikka 7.1-kanavaista (tai 6.1-kanavaista)
toistoa varten. Sen avulla voidaan kuunnella
Dolby Digital Surround EX -koodattua ääntä
sekä 5.1-kanavaista Dolby Digital -koodattua
ääntä 7.1-kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena).
Lisäksi stereoääntä voidaan kuunnella 7.1kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena).
x DTS 96/24
x DTS-ES
6.1-kanavainen järjestelmä, jossa on surroundtakakanavat. Muotoja on kaksi: ”Discrete 6.1”
tallentaa kaikki kanavat erikseen ja ”Matrix
6.1” jakaa surround-takakanavan vasempaan
ja oikeaan surround-takakanavaan. Tämä on
ihanteellinen elokuvien soundtrackien
toistamiseen.
x DTS-HD
Perinteistä DTS Digital Surround -formaattia
laajempi ääniformaatti.
Formaatissa on kaksi osaa, ja toinen on DTS
Digital Surround -yhteensopiva. DTS-HD ääniformaatteja on kaksi: DTS-HD High
Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio.
DTS-HD High Resolution Audio -formaatin
enimmäissiirtonopeus on 6 Mbps, ja sen
pakkaus ei ole hävikitön (Lossy). DTS-HD
High Resolution Audio -formaatin
enimmäisnäytteenottotaajuus on 96 kHz, ja
sen kanavia on korkeintaan 7.1. DTS-HD
Master Audio -formaatin
enimmäissiirtonopeus on 24,5 Mbps, ja sen
pakkaus on hävikitön (Lossless). DTS-HD
Master Audio -formaatin
enimmäisnäytteenottotaajuus on 192 kHz, ja
sen kanavia on enintään 7.1.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface
on standardi, joka tukee sekä video- että
audiosignaalia samassa liitännässä ja jonka
avulla voi nauttia samaan aikaan sekä
korkealaatuisesta digitaalisesta kuvasta että
äänestä. HDMI tukee HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection) kopiointisuojaustekniikkaa, joka koodaa
digitaalista videosignaalia.
x High Bitrate Audio
Kyseessä on audioformaatti, jota käytetään
esimerkiksi Blu-ray Disc -levyille
tallennettavassa, bittinopeudeltaan suuressa
pakkausmenetelmässä (esimerkiksi DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
146FI
x High quality digital Audio
Transmission System (H.A.T.S.) HDMI
H.A.T.S. HDMI-liitännöille on
virranhallinnan toistojärjestelmä HDMIliitäntää käyttäville siirroille.
Äänenlaadun kannalta tärkeä pääkello on
vastaanottimen DA-muuntimen vieressä
olevassa kristallilähettimessä. Tällä
pääkellolla ohjataan vastaanottimeen
liitettyjen laitteiden toistonopeutta
hyödyntämällä HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -liitäntöjen HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) -hallinnan
toistonopeustietoja. Se tarjoaa korkealaatuisen
ja kirkkaan äänen, koska kellotietojen
lähetyksessä ei ole juurikaan huojuntaa.
x Jakotaajuus
Taajuus, jolla kahden eri kaiuttimien taajuudet
kohtaavat.
x Komponenttivideo
Videosignaalin siirtämiseen käytetty muoto,
joka koostuu kolmesta eri signaalista:
luminanssi Y, krominanssi Pb ja krominanssi
Pr. Sen avulla voi toistaa korkealaatuista
kuvaa, kuten DVD-videokuvaa tai HDTVkuvaa. Liittimet ovat väreiltään vihreä, sininen
ja punainen.
x Komposiittivideo
Videosignaalin tietojen siirtämiseen
käytettävä perusformaatti. Luminanssisignaali
Y ja krominanssisignaali C yhdistetään ja ne
lähetetään yhdessä.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Matalataajuiset äänitehosteet, jotka lähetetään
lisäbassokaiuttimesta esimerkiksi Dolby
Digital- tai DTS-muodossa. Äänestä tulee
voimakkaampi, kun taajuudeltaan matalaa 20 120 Hz:n bassoa lisätään.
x Lomitus
Pyyhkäisymenetelmä, jossa kuva tuotetaan
näyttämällä puolet juovista television tai
näytön putkella kerran 1/60 sekunnissa. Ensin
piirretään kaikki parittomat juovat ja juovien
väliin jätetään tyhjää. Sitten aukot täytetään
piirtämällä kaikki parilliset juovat.
”i” merkinnässä ”480i” tulee sanasta
”Interlace”.
x Neural THX
Neural Surround™, THX® Technologies tekniikat ovat XM-satelliittiradion ”XM HD
Surround” -ääniformaatin ja muiden
Yhdysvaltojen ja muiden maiden johtavien
FM/HD-radioasemien virallinen surroundlähetysformaatti. Neural Surround, THX
Technologies tuottaa täysin stereoäänen
kanssa yhteensopivan, monipuolisen ja
yksityiskohtaisen surround-äänen.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos koteloon putoaa jokin esine tai koteloon
kaatuu nestettä, irrota vastaanotin pistorasiasta
ja toimita laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tarkistettavaksi ennen käytön jatkamista.
Virtalähteet
x x.v.Color (x.v.Colour)
Kuumeneminen
x PCM (Pulse Code Modulation)
Menetelmä, jolla analoginen audiosignaali
muunnetaan digitaaliseksi audiosignaaliksi.
x Progressiivinen menetelmä
”x.v.Color (x.v.Colour)” mahdollistaa eri
värien, kuten kukkien ja meren sinisen värin,
aiempaa luonnollisemman toiston.
Vastaanottimen kuumeneminen käytön aikana
ei ole merkki viasta. Jos vastaanotinta
käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon kannen,
sivujen ja pohjan lämpötila nousee
huomattavasti. Älä kosketa koteloa, jotta et
polttaisi itseäsi.
jatkuu
147FI
Lisätietoja
Pyyhkäisymenetelmä, joka muodostaa juovat
asteittain, toisin kuin lomitusmenetelmä, jossa
parittomat ja parilliset juovat muodostetaan
vuorotellen.
”p” merkinnässä ”480p” tarkoittaa
”Progressive”.
• Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön,
tarkista, että sen käyttöjännite on sama kuin
paikallisessa sähköverkossa.
Käyttöjännite on ilmoitettu vastaanottimen
takaosassa olevassa kilvessä.
• Vastaanottimen irrottaminen virtalähteestä
tarkoittaa virtajohdon irrottamista
pistorasiasta: jos laite on kytketty
verkkovirtaan, siihen tulee vielä virtaa,
vaikka sen virta olisi sammutettu.
• Jos et käytä vastaanotinta pitkään aikaan,
irrota se pistorasiasta. Irrota virtajohto
vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
• Pistokkeen liittimet on rakennettu
turvallisuussyistä siten, että pistokkeen voi
liittää pistorasiaan vain oikein päin. Jos et
saa asetettua pistoketta kokonaan
pistorasiaan, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Sijoittaminen
• Estä kuumeneminen ja lisää vastaanottimen
käyttöikää sijoittamalla vastaanotin
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Älä sijoita vastaanotinta lämpölähteiden
lähelle äläkä suoraan auringonvaloon tai
paikkaan, jossa se on alttiina pölylle tai
iskuille.
• Älä laita kotelon päälle mitään, mikä voi
tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa vian.
• Älä sijoita vastaanotinta television,
videonauhurin tai kasettinauhurin tai muun
laitteen lähelle. (Jos vastaanotinta käytetään
samaan aikaan kuin televisiota,
videonauhuria tai kasettinauhuria ja laitteet
ovat liian lähellä toisiaan, kohina voi
lisääntyä ja kuvanlaatu heiketä. Tämä on
erityisen todennäköistä käytettäessä
sisäantennia. Suosittelemme tämän vuoksi
ulkoantennin käyttöä.)
Käyttö
Muista sammuttaa laite ja irrottaa virtajohto
pistorasiasta ennen muiden laitteiden
liittämistä.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä,
laimeaan puhdistusnesteeseen kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hankaustyynyä,
hankaavaa jauhetta tai liuotinta, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos vastaanottimen suhteen esiintyy ongelmia
tai kysyttävää, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Ongelmanratkaisu
Jos vastaanottimen käytössä esiintyy jokin
seuraavista ongelmista, käytä tätä
ongelmanratkaisuopasta apuna ongelman
korjaamisessa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääni
Ääntä ei kuulu, vaikka valittaisiin mikä
laite tahansa, tai ääni on hyvin vaimea.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että kaikki kaiutinjohdot on
liitetty oikein.
• Tarkista, että sekä vastaanottimeen että
kaikkiin laitteisiin on kytketty virta.
• Tarkista, että MASTER VOLUME -asetus
ei ole –∞ dB. Muuta sen asetukseksi noin
–40 dB.
• Varmista, että SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) -asetus ei ole OFF (sivu 49).
• Poista mykistystoiminto käytöstä
painamalla kaukosäätimen MUTINGpainiketta.
• Tarkista, että INPUT SELECTOR painikkeella on valittu oikea laite.
• Tarkista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Jos ääni on erittäin vaimea, tarkista, onko
NIGHT MODE käytössä (sivu 108).
• Vastaanottimen suojalaite on aktivoitunut.
Sammuta vastaanotin, poista oikosulun
aiheuttanut ongelma ja kytke virta takaisin
päälle.
Ääntä ei kuulu tietystä laitteesta.
• Tarkista, että kyseinen laite on liitetty
oikein audion tuloliittimeen.
• Tarkista, että liitännässä käytettävät
kaapelit on työnnetty kokonaan sekä
vastaanottimen että laitteen liittimiin.
148FI
Etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Liitä kuulokkeet vastaanottimen
PHONES-liitäntään ja varmista, että ääni
kuuluu kuulokkeista. Jos kuulokkeista
kuuluu vain toinen kanava, laitetta ei ehkä
ole liitetty vastaanottimeen oikein.
Tarkista, että kaikki kaapelit on työnnetty
kokonaan sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin. Jos molemmat kanavat kuuluvat
kuulokkeista, etukaiutinta ei ehkä ole
liitetty oikein vastaanottimeen. Tarkista
sen etukaiuttimen liitäntä, joka ei tuota
ääntä.
• Varmista, että olet kytkenyt analogisen
laitteen L- ja R-kaapelit etkä vain
jompaakumpaa. Käytä monostereokaapelia (lisävaruste). Ääntä ei
kuulu keskikaiuttimesta, jos jokin
äänikenttä (kuten Pro Logic) on valittu.
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, ääni
toistetaan ainoastaan vasemmasta ja
oikeasta keskikaiuttimesta.
Ääntä ei kuulu kaksikanavaisista
analogisista lähteistä.
• Varmista, että valittua äänen (digitaalista)
tuloliitäntää ei ole Input-valikon kohdassa
”Input Assign” määritetty muulle tulolle
(sivu 105).
Vasen ja oikea ääni ovat
epätasapainossa tai kumoavat
toisensa.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein ja tukevasti.
• Säädä tasapainon parametrit Auto
Calibration -asetusvalikon avulla.
Kaiuttimista kuuluu huomattavaa
surinaa tai kohinaa.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että liitäntäkaapelit ovat loitolla
muuntajista ja moottoreista ja vähintään
3 metrin päässä televisiosta ja
loisteputkista.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Varmista, että U SIGNAL GND -liitäntä
on maadoitettu (vain jos levysoitin on
liitetty vastaanottimeen).
• Pistotulpat ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi
ne kevyesti alkoholiin kostutetulla liinalla.
jatkuu
149FI
Lisätietoja
Digitaalisten lähteiden ääni ei kuulu
(COAXIAL- tai OPTICALtuloliitännästä).
• Varmista, että INPUT MODE -asetus ei
ole ”Analog”.
• Varmista, että ”2ch Analog Direct” ei ole
käytössä.
• Varmista, että valittua äänen (digitaalista)
tuloliitäntää ei ole Input-valikon kohdassa
”Input Assign” määritetty muulle tulolle
(sivu 105).
HDMI IN-liitännästä lähetettävää
lähdeääntä ei toisteta vastaanottimeen
liitetystä vahvistimesta tai television
kaiuttimista.
• Tarkista, että laite on kytketty oikein
kyseisen laitteen HDMI IN-liitäntään.
• Ääntä ei kuulu, kun vastaanottimen
valikko näytetään televisioruudussa.
Sammuta näyttö painamalla MENU.
• Toistavan laitteen asetukset pitää ehkä
määrittää. Lisätietoja on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Jos katselet kuvia tai kuuntelet ääntä Deep
Color-siirron aikana, varmista, että
HDMI-liitännässä on käytetty suuren
nopeuden kanssa yhteensopivaa
liitäntäkaapelia (HDMI versio 1.3a,
luokan 2 kaapeli).
Keski-, surround- tai surroundtakakaiuttimista kuuluu vain hyvin
vaimea ääni tai ei lainkaan ääntä.
• Valitse ”Cinema Studio EX” -tila
(sivu 87).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 116).
• Tarkista, että keski- ja surround-kaiutinten
asetus on joko ”SMALL” tai ”LARGE”.
Surround-takakaiuttimista ei kuulu
ääntä.
• Eräillä levyillä ei ole Dolby Digital
Surround EX -tunnusta, vaikka
pakkauksessa on Dolby Digital Surround
EX -logo.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että lisäbassokaiutin on kytketty
oikein ja huolellisesti.
• Tarkista, että olet kytkenyt kaiuttimeen
virran.
• Jos kaikkien kaiuttimien asetus on
”LARGE” ja ”Neo:6 Cinema” tai ”Neo:6
Music” on valittu, lisäbassokaiuttimesta ei
kuulu ääntä.
Surround-tehoste ei ole saatavilla.
• Tarkista, että äänikenttätoiminto on
käytössä (paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi ainoastaan
signaaleille, joiden näytteenottotaajuus on
suurempi kuin 48 kHz.
Dolby Digital- tai monikanavaista DTSääntä ei tuoteta.
• Tarkista, että toistettava DVD-levy tai
vastaava on tallennettu Dolby Digital- tai
DTS-formaatissa.
• Kun kytket DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliittimiin, tarkista, että kytketyn
laitteen digitaalinen audiolähtöasetus on
käytettävissä.
Tallentaminen ei onnistu.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 30).
• Valitse lähdelaite (sivu 59).
150FI
MULTI CHANNEL DECODING merkkivalo ei pala sinisenä.
• Tarkista, että toistolaite on liitetty
digitaaliseen liittimeen ja että tulo on
valittu oikein tässä vastaanottimessa.
• Tarkista, vastaako toistettavan ohjelman
tulolähde monikanavaformaatin
määrityksiä.
• Tarkista, että toistolaitteen asetuksena on
monikanavaääni.
• Varmista, että valittua äänen (digitaalista)
tuloliitäntää ei ole Input-valikon kohdassa
”Input Assign” määritetty muulle tulolle
(sivu 105).
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä laitteesta ei kuulu ääntä.
• Säädä tämän vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta ja/tai
laitetta ei ole liitetty oikein. Sammuta
vastaanottimen virta ja liitä sitten
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai
laite uudelleen.
• Varmista, että DIGITAL MEDIA PORT sovitin ja/tai laite tukevat tätä
vastaanotinta.
Video
Televisioruudussa tai näytössä ei ole
kuvaa tai kuva on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea tulo
(sivu 59).
• Valitse televisiossa oikea tulotila.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Määritä laitteen videotulo oikein.
• Tulosignaalin tulee olla sama kuin silloin,
kun ylösmuunnetaan tulosignaalia tällä
vastaanottimella (sivu 42).
COMPONENT VIDEO OUT -kuvassa on
häiriöitä.
• Kun signaaleja lähetetään VIDEO liitännästä, muita videotulosignaaleja kuin
480p ei voida vastaanottaa. Käytä
tulosignaalina 480ikomponenttivideosignaalia.
• Jos muuta komponenttitulosignaalia kuin
480p lähetetään, käytä COMPONENT
VIDEO OUT -liitäntää ja määritä
”Resolution”-asetukseksi ”DIRECT”.
Tallentaminen ei onnistu.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 35).
• Valitse lähdelaite (sivu 59).
GUI ei näy televisioruudussa.
• Tuo ”GUI MODE” -tila näyttöön
painamalla GUI MODE.
• Tarkista, että televisio on liitetty oikein.
Viritin
FM-vastaanotto on huono.
• Liitä vastaanotin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (lisävaruste)
ulkoiseen FM-antenniin kuvan
osoittamalla tavalla. Jos liität
vastaanottimen ulkoiseen antenniin,
maadoita se salaman varalta. Välttääksesi
kaasuräjähdyksen älä liitä
maadoitusjohtoa kaasuputkeen.
Ulkoinen FM-antenni
Vastaanotin
Maadoitusjohto
(lisävaruste)
Maadoitukseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty tukevasti.
Säädä antenneja ja liitä tarvittaessa
ulkoinen antenni.
• Pidä satelliittiradion antenni pois
kaiutinjohtojen ja virtajohdon
läheisyydestä häiriöiden välttämiseksi.
• Asemien signaalit ovat liian heikkoja
(automaattista viritystä käytettäessä).
Käytä suoraa viritystä.
jatkuu
151FI
Lisätietoja
HDMI-liitäntään kytketyn laitteen
toistamia kuvia ei näy televisiossa,
niissä on häiriöitä tai niiden toistossa
on taukoja.
• Tarkista, että kaapelit on kytketty
laitteisiin oikein ja huolellisesti.
• Toistavan laitteen asetukset pitää ehkä
määrittää. Lisätietoja on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Jos katselet kuvia tai kuuntelet ääntä Deep
Color-siirron aikana, varmista, että
HDMI-liitännässä on käytetty suuren
nopeuden kanssa yhteensopivaa
liitäntäkaapelia (HDMI versio 1.3a,
luokan 2 kaapeli).
• HDMI-liitäntään kytketyn laitteen kuvat
voivat olla vääristyneitä. Määritä tässä
tapauksessa HDMI-asetusvalikon ”Video
Direct” -asetukseksi ”ON”.
• HDMI-liitäntään kytketyn laitteen kuva tai
ääni saattaa keskeytyä, kun
videosignaaleja vaihdetaan. Määritä tässä
tapauksessa HDMI-asetusvalikon ”Video
Direct” -asetukseksi ”ON”.
Kuvat näkyvät myöhemmin kuin niihin
liittyvät äänet toistetaan, kun HDMI-tulo
on valittu.
• HDMI-liitäntään liitetystä laitteesta tai
toistettavasta lähteestä riippuen kuvat
saattavat tulla näkyviin myöhemmin kuin
niihin liittyvät äänet. Määritä tässä
tapauksessa HDMI-asetusvalikon ”Video
Direct” -asetukseksi ”ON”.
• Varmista, että viritysväli on asetettu oikein
(viritettäessä AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Yhtään asemaa ei ole tallennettu tai
tallennetut asemat on poistettu
(viritettäessä tallennettuja asemia).
Tallenna asemia (sivu 69).
• Paina DISPLAY, jolloin taajuus näkyy
näytössä.
Järjestelmä ei vastaanota lainkaan
satelliittikanavia. (Vain Yhdysvalloissa
ja Kanadassa myytävä malli)
• Vastaanotto-olosuhteet eivät ole hyvät.
Siirrä antenni paikkaan, jossa signaalin
vastaanotto on hyvä.
• Tarkista, että olet tilannut haluamasi
satelliittiradiopalvelun (lisätietoja:
sivu 70).
RDS ei toimi. (Vain eurooppalaiset
mallit)
• Varmista, että olet virittänyt FM-RDSaseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät näy. (Vain
eurooppalaiset mallit)
• Ota yhteys radioasemaan selvittääksesi,
mitä palveluja kyseinen asema itse asiassa
tarjoaa. Jos asema tarjoaa kyseisiä
palveluja, palvelu voi olla tilapäisesti
epäkunnossa.
HDMI-ohjaus
HDMI-ohjaus-toiminto ei toimi.
• Tarkista HDMI-yhteys (sivu 36).
• Varmista, että HDMI-asetusvalikon
”Control for HDMI” -asetus on ”ON”.
• Varmista, että kytketty laite on
yhteensopiva HDMI-ohjaus-toiminnon
kanssa.
• Tarkista kytketyn laitteen HDMI-ohjausasetukset. Katso lisätietoja kytketyn
laitteen käyttöohjeista.
152FI
• Jos muutat HDMI-liitäntää, liität tai irrota
virtajohdon tai jos laitteen virransaanti
katkeaa, tee uudelleen toimet, jotka on
ilmoitettu kohdassa ””BRAVIA” Sync toiminnon käytön valmisteleminen”
(sivu 100).
• Jos valitset HDMI B -vaihtoehdon HDMI
OUTPUT -painikkeen avulla HDMI A vaihtoehdon valitsemisen jälkeen, HDMIohjaus-toiminto ei ehkä toimi oikein
vähään aikaan. Tämä johtuu siitä, että
HDMI A -liitäntään kytketyn laitteen on
tunnistettava uudelleen vastaanotin, joka
on varustettu HDMI-ohjaus-toiminnolla.
Jos HDMI-ohjaus-toiminto ei toimi oikein
pitkään aikaan, tee toimet, jotka on
kuvattu kohdassa ””BRAVIA” Sync toiminnon käytön valmisteleminen”
(sivu 100).
• Kun HDMI B on valittu, HDMI-ohjaustoiminto ei toimi.
Vastaanottimesta ja television
kaiuttimista ei toisteta ääntä, kun
järjestelmän äänenhallintatoimintoa
käytetään.
• Varmista, että televisio on yhteensopiva
järjestelmän äänenhallintatoiminnon
kanssa.
• Jos televisiossa ei ole järjestelmän
äänenhallintatoimintoa, määritä in HDMIasetusvalikon ”Audio Out” -asetukseksi
– ”TV+AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
television kaiuttimesta ja
vastaanottimesta.
– ”AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
vastaanottimesta.
• Et voi kuunnella vastaanottimeen kytketyn
laitteen ääntä, jos televisio on valittu
vastaanottimen tuloksi.
– Vaihda vastaanottimen tuloksi HDMI,
kun haluat katsoa ohjelmaa
vastaanottimeen kytketystä laitteesta.
– Vaihda television kanavaa, kun haluat
katsoa televisiolähetystä.
– Valitse laite tai tulo, jota haluat katsoa,
kun katsot televisioon kytketyn laitteen
ohjelmaa.
Lisätietoja tästä toiminnosta on
television käyttöohjeissa.
• Kun käytät HDMI-ohjaus-toimintoa, et
voi ohjata liitettyä laittetta television
kaukosäätimen avulla.
– Liitetystä laitteesta ja televisiosta
riippuen, sinun on ehkä määritettävä
laitteen ja television asetukset.
Lisätietoja on kunkin laitteen ja
television mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
– Vaihda vastaanottimen tuloksi
laitteeseen liitetty HDMI-tulo.
Kaukosäädin
Jos tapahtuu virhe, näytössä näkyy
kaksinumeroinen koodi ja ilmoitus.
Järjestelmän tilan voi tarkistaa ilmoituksesta.
Ratkaise ongelma seuraavan taulukon avulla.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
PROTECTOR
Kaiuttimista tulee epäsäännöllinen virta tai
vastaanottimen yläpaneelin päällä on jotain.
Vastaanottimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Tarkista kaiuttimien liitännät ja
kytke vastaanottimeen uudelleen virta.
Lisätietoja muista ilmoituksista on kohdissa
”Ilmoitusluettelo automaattisen
kalibrointimittauksen jälkeen” (sivu 54),
”XM-radion ilmoitusluettelo” (sivu 79),
”SIRIUS-satelliittiradion ilmoitusluettelo”
(sivu 79) ja ”DIGITAL MEDIA PORT ilmoitusluettelo” (sivu 64).
Muistin tyhjentäminen
Kun haluat tyhjentää
Katso
Kaikki muistiin tallennetut
asetukset
sivu 45
Lisätietoja
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä vastaanottimen
kaukosäätimen tunnistimeen.
• Poista esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Vaihda kaukosäätimen kaikki paristot
uusiin, jos ne ovat kuluneet.
• Tarkista, että vastaanottimen
komentomuoto on sama kuin
kaukosäätimen. Jos vastaanottimen ja
kaukosäätimen komentomuoto on eri,
vastaanotinta ei voi käyttää
kaukosäätimellä (sivu 110).
• Varmista, että valitset kaukosäätimellä
oikean tulon.
• Kun käytät ohjelmoitua, muuta kuin Sonylaitetta, kaukosäädin ei ehkä toimi
kunnolla riippuen laitteen mallista ja
valmistajasta.
Virheilmoitukset
153FI
Tulot (analogiset)
Tekniset tiedot
PHONO
Herkkyys: 2,5 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
S/N: 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
S/N: 100 dB (A,
20 kHz LPF)
Vahvistinosa
LÄHTÖTEHO
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla1) 2)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
Harm.särö 0,09 %):
120 W + 120 W
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
Harm.särö 0,15%):
120 W + 120 W
Lähtötehon vertailuarvo
(8 ohmia 1 kHz, Harm.särö
0,7 %)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Lähtötehon vertailuarvo
(4 ohmia 1 kHz, Harm.särö
0,7 %)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Tulot (digitaaliset)
BD, DVD,
Impedanssi: 75 ohmia
SA-CD/CD (Koaksiaali) S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
VIDEO 1, TV, SAT,
TAPE, MD (Optinen)
Lähdöt
TAPE (REC OUT),
Jännite:150 mV
MD (REC OUT),
Impedanssi: 1 kiloVIDEO 1, ZONE 2,
ohmia
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kiloSURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R, ohmia
SUBWOOFER
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliittimet
1)
Joitakin äänikenttäasetuksia tai lähteitä
käytettäessä ääntä ei ehkä toisteta.
2) Mitattu seuraavissa oloissa:
Virtalähdevaatimukset: 120 V AC, 60 Hz
(Yhdysvalloissa ja Kanadassa), 230 V AC, 50/60
Hz (Euroopassa ja muilla alueilla)
Taajuusvaste
PHONO
RIAA korjauskäyrä
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
154FI
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
AM-viritinosa
Viritysalue
Alue
Viritysasteikko
10 kHz:n
välein
9 kHz:n
välein
Yhdysvallat, Kanada 530 –
1.710 kHz
531 –
1.710 kHz
Eurooppa
–
531 –
1.602 kHz
Välitaajuus
Antenni
450 kHz
Kehäantenni
Video-osa
Mitat
Tulot/lähdöt
Video:
1 Vp-p, 75 ohmia
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz HD-läpisyöttö
Massa (noin)
HDMI Video
Tulo/lähtö (HDMI-toistimen esto)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
430 × 175 × 430 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
16,5 kg
Vakiovarusteet
Käyttöohje (tämä kirja)
Pika-asennusopas (1)
GUI-valikkoluettelo (1)
Optimointimikrofoni ECM-AC1 (1)
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Virtajohto (1)
Kaukosäädin (1)
Vyöhyke 2 / Vyöhyke 3 -kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot (4)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja
teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Yleistä
Lisätietoja
Virtalähdevaatimukset
120 V AC, 60 Hz
(Yhdysvalloissa ja
Kanadassa)
230 V AC, 50/60 Hz
(Euroopassa ja muilla
alueilla)
Lähtöteho (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:5 V, 700 mA
Lähtöteho (ZONE 2 VIDEO OUT)
DC OUT:11 V, 30 mA
Virrankulutus
Alue
Yhdysvallat
480 W
Kanada
580 VA
Eurooppa
480 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
0,9 W (kun ”Control for
HDMI”- ja ”RS-232C
Control” -asetuksina on
”OFF”)
155FI
Hakemisto
Symbolit
U SIGNAL GND -liitäntä 34
Numerot
2 kanavaa 81
2ch Analog Direct 81
2ch Stereo Mode 81
4 Ω 48
5.1-kanavainen 24
7.1-kanavainen 24
8 Ω 48
A
A.F.D. (tila) 82
A/V Sync 61, 122, 131
AM 66
Antenna Aiming 73
Asetukset 112
Asetusvaihtoehtojen 57
Asetusvalikko 112
Audio 122
AUDIO OUT 132
Audiolähtö 126
Auto Calibration 49, 113, 129
Automaattinen virittäminen 66
DCS 87
Decode Priority 123, 131
DIGITAL MEDIA PORT 14, 31, 61
Direct Tuning 67, 74
Distance Unit 118, 130
DMPORT Control 65
Dolby Digital EX 89
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 83
Dual Mono 123, 131
DVD-soitin 37, 39
DVD-tallennin 41
E
Effect Level 119, 131
Elokuva 87
EQ 120
F
FM 66
FM Mode 66, 131
G
GUI (Graphical User Interface) 28, 46
H
Bass 8, 120, 131
BI-AMP 115, 130
Blu-ray Disc -soitin 37, 39, 59
HDMI 126
HDMI IN -painike 8, 45
HDMI OUT -painike 8, 103
HDMI-liitännät 14, 36
HDMI-ohjaus 126
C
I
Category Mode 74
CD-soitin 31, 34
Center Mix 115, 130
Cinema Studio EX (tila) 87
Crossover Freq 117, 130
Ilmoitukset
Auto Calibration 54
DIGITAL MEDIA PORT 64
SIRIUS 79
Virhe 153
XM 79
Input 59
Input Assign 60, 105
INPUT MODE 104
iPod 63, 65
B
D
D.Range Comp (dynaamisen alueen pakkaus)
118, 129
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 49
156FI
K
Q
Kahden vahvistimen kokoonpano 111
Kaiutin 115
Kaiuttimien impedanssi 47, 130
Kalibrointityypin valitseminen 53, 129
Kaukosäädin 17–23, 46, 133–143
Kytkennät
antennit 44
audiolaitteet 30
kaiuttimet 26
näyttö 28
videolaitteet 35
Quick Setup 51
L
L.F.E. (Low Frequency Effects) 12
LARGE 116
Level 120
List Mode 64
Lock Code 77, 131
M
MASTER VOLUME 9
Monivyöhyke 91, 120
Music 62, 85
Muunto 42
Mykistäminen 60
N
P
Parental Lock 76, 131
Phase Audio 118, 129
Phase Noise 117, 129
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 20
PLII 83
PLIIx 83
Position (Auto Calibration) 113, 129
Preset Mode 76
PROTECTOR 153
Radio ID 73
Repeat 64
Resolution 123, 131
RS-232C Control 127, 132
S
Satelliittiradio 70
Screen Saver 127
Shuffle 64
SIRIUS 70
SIRIUS-satelliittiradio 71
SMALL 116
Sound Field 60
Speaker Pattern 115, 130
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 8, 49
Subwoofer Level 126, 132
Super Audio CD-soitin 31, 33, 34
Sur Settings 131
Surround 83, 119
System 127
T
Tallennetut asemat 69
Tallennetut kanavat 75
Tallentaminen 109
Test Tone 117, 129
TONE 8
TONE MODE 8, 45
Treble 8, 120, 131
Tyhjennä
kaukosäädin 143
muisti 45
Tyhjentäminen 45
Lisätietoja
Name Input 60, 69, 114
Näytön vaihtaminen 132
Näyttö 10
Neural-THX 83
NIGHT MODE 108
R
U
Uniajastin 107
V
Valikko 46, 56, 112
Verkkolaite-esimerkki 63
Video 62, 123
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN -liitännät 42
jatkuu
157FI
Videonauhuri 41
Viritin 66
Virittäminen 66, 67, 69
Virtajohto 45
X
XM 70
XM-radio 70
Z
Zone 12V Trigger 121, 132
ZONE 2 115
158FI
Download PDF

advertising