Sony | STR-DB2000 | Sony STR-DB2000 Käyttöohjeet

filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK01COV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
4-247-242-21(4)
FM Stereo
FM/AM Receiver
Betjningsvejledning __________________________ DK
Käyttöohjeet _______________________________ FI
STR-DA2000ES
STR-DB2000
©2003 Sony Corporation
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK02REG_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke udsættes
for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
2DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK02REG_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA2000ES og STR-DB2000. Bekræft
din models nummer, som findes i nederste højre
hjørne på frontpanelet. I denne manual er
STR-DB2000 (områdekode CEL) anvendt til
illustrationsformål, med mindre andet er angivet.
Enhver forskel med hensyn til betjening er tydeligt
angivet i teksten, for eksempel "kun
STR-DA2000ES".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
kontroller på receiveren. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på receiveren. Vi henviser til
den medfølgende særskilte brugsvejledning for
fjernbetjeningen angående detaljer om betjeninger
med din fjernbetjening.
– STR-DA2000ES
RM-LG112
– STR-DB2000
RM-PP412
DK
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, findes
nederst på apparatets bagside (se illustrationen
herunder).
A
L
B
L
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
SPEAKERS
4-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel med hensyn til betjening grundet
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro
Logic Surround- samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS", "DTS-ES Extended Surround", og "Neo:6"
er varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
3DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DKCOV_STR-DA2000ESCELTOC.fm]
masterpage:Left
Indholdsfortegnelse
Til at begynde med
1: Kontroller, hvordan komponenterne
sættes sammen .................................. 6
1a: Tilslutning af komponenter med
digitale lydudgangsjackstik ........ 8
1b: Tilslutning af komponenter med
multikanal-udgangsjackstik...... 11
1c: Tilslutning af komponenter, der
kun har analoge lydjackstik...... 13
2: Tilslutning af antennerne .................. 15
3: Tilslutning af højttalerne................... 16
4: Tilslutning af netledningen ............... 19
5: Klargøring af højttalerne................... 20
6: Indstilling af højttalerniveauerne og
balancen .......................................... 23
— TEST TONE
Forstærkerbetjening
Valg af komponent................................ 24
Lytning til multikanallyd ...................... 25
— MULTI CH IN
Lytning til FM/AM radio ...................... 25
Automatisk indprogrammering af FMstationer .......................................... 26
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Hvordan faste stationer
programmeres ................................. 27
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS).............................................. 28
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Ændring af displayet ............................. 30
Om indikeringerne på displayet ............ 31
Avancerede justeringer og
indstillinger
Tildeling af lydudgang ......................... 38
— DIGITAL ASSIGN
Ændring af lydindgangsindstillingen for
digitale komponenter...................... 39
— INPUT MODE
Brugertilpasning af lydfelter................. 39
Indstilling af equalizeren ...................... 41
Avancerede indstillinger....................... 41
Brugerdefineret
installeringsindstilling .................... 45
(Gælder kun modeller med
områdekode U, CA)
Andre betjeninger
Navngivning af faste stationer og
indgangsfunktioner......................... 47
Anvendelse af afbryderautomatikken... 48
Valg af højttalersystem......................... 48
Optagelse .............................................. 49
Lytning til lyden i en anden zone ......... 50
(Gælder kun modeller med
områdekode U, CA)
CONTROL A1II Kontrolsystem.......... 51
Anden information
Regler for anvendelse ........................... 53
Fejlfinding ............................................ 54
Specifikationer...................................... 57
Liste over knappernes placering og
henvisningssider ............................. 60
Indeks ................................................... 62
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse kun af fronthøjttalerne....... 33
Nyd lyd med højere troværdighed ........ 33
— AUTO FORMAT DIRECT
Valg af et lydfelt ................................... 34
Valg af dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal............................ 36
— SURR BACK DECODING
4DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DKCOV_STR-DA2000ESCELTOC.fm]
masterpage:Right
5DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Til at begynde med
1: Kontroller, hvordan komponenterne sættes sammen
Punkt 1a til og med 1c, som begynder på side 8, beskriver hvordan du skal forbinde dine apparater til
denne receiver. Inden du begynder, bedes du se afsnittet "Komponenter som kan tilsluttes" herunder,
som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hvert enkelt apparat skal tilsluttes.
Gå videre til "2: Tilslutning af antennerne" (side 15), når du har tilsluttet alle dine komponenter.
Komponenter som kan tilsluttes
Komponenter som skal tilsluttes
Side
DVD-afspiller
Med digital lydudganga)
8–9
Med multikanal-lydudgangb)
11–12
Kun med analog lydudgangc)
8–9
TV monitor
Med komponentvideoindgangd)
9 eller 12
Kun med S-video- eller komposit-videoindgang
14
Satellit-tuner
Med digital lydudganga)
8–9
Kun med analog lydudgangc)
8–9
CD/Super Audio CD-afspiller
Med multikanal-lydudgangb)
11
Kun med analog lydudgangc)
13
MD/DAT-deck
Med digital lydudganga)
10
Kun med analog lydudgangc)
13
Kassettebåndoptager, analog pladespiller
13
Multikanal-dekoder
11
Videobåndoptager, videokamera, videospil, osv.
14
a)
b)
c)
d)
Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT- eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-jackstik, osv.
Model med MULTI CH OUTPUT-jackstik, osv. Denne tilslutning anvendes til at sende den lyd, som er dekodet
af apparatets indbyggede multikanal-dekoder, gennem denne receiver.
Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-jackstik, osv.
Model med videokomponents (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) indgangsjackstik.
6DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Nødvendige ledninger
A Lydkabel
Hvid (V)
Rød (H)
B Lyd/video-kabel
Gul (video)
Hvid (V/lyd)
Rød (H/lyd)
C Videokabel
F Koaksialt digitalkabel
G Monofonisk lydkabel
Sort
Et tip
Til at begynde med
Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende
forbindelsesledninger som ekstraudstyr (A til H) (medfølger ikke).
Lydkablet A kan skilles ad til to monofoniske
lydkabler G.
Gul
H Komponent-videokabel
D S-videokabel
Grøn
Blå
Rød
E Digitalt lyslederkabel
Bemærkninger
• Sluk for samtlige komponenter, inden du udfører nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brum og støj undgås.
• Kontroller, når du sætter et lyd/videokabel i forbindelse, at de farvekodede stikpropper sættes i de modsvarende
jackstik på komponenterne: gul (video) til gul, hvid (venstre lyd) til hvid og rød (højre lyd) til rød.
• Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du sætter digitale lyslederkabler i forbindelse.
• Lad være med at bøje eller sammenbinde digitale lyslederkabler.
Hvis du har Sony-komponenter med CONTROL A1II/CONTROL Sjackstik
Se "CONTROL A1II Kontrolsystem" på side 51.
7DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
.
1a: Tilslutning af komponenter med digitale
lydudgangsjackstik
Tilslutning af en DVD-afspiller, et fjernsyn eller en satellit-tuner
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
1 Forbind lydjackstikkene.
DVD-afspiller
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL
OPTICAL
L
R
F*
E*
A
ANTENNA
FM
AM
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
L
CONTROL
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
IN
OUT
MD/DAT
IN
TAPE
ANALOG
ASSIGNABLE
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
OUT
IN
PHONO
R
SURR BACK SPEAKER
E
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satellit-tuner
* Forbind til enten COAXIAL DVD IN eller OPTICAL DVD IN-jackstikket. Vi anbefaler, at du udfører tilslutning
til COAXIAL DVD IN-jackstikket.
Bemærk
Du kan høre lyden fra dit fjernsyn, hvis du forbinder fjernsynets lydudgangsjackstik til TV/SAT AUDIO INjackstikkene på receiveren. I dette tilfælde må fjernsynets videoudgangsjackstik ikke forbindes til TV/SAT VIDEO
IN-jackstikket på receiveren.
8DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
2 Forbind videojackstikkene.
Bemærk
På denne receiver kan standardvideosignaler ændres til S-videosignaler (kun STR-DA2000ES).
Satellit-tuner
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
TV monitor
OUTPUT
OUTPUT
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
S VIDEO
INPUT
R-Y
H
C
D
C
ANTENNA
FM
AM
COMPONENT VIDEO
MONITOR
75
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
Y
H
D
U
CONTROL
COMPONENT
B-Y
Til at begynde med
Den følgende illustration viser, hvordan man forbinder et fjernsyn eller en satellit-tuner og en DVDafspiller med COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y)-udgangsjackstik. Tilslutning af et
fjernsyn med komponent-videoindgangsjackstik giver dig videobilleder af højere kvalitet.
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
ANALOG
ASSIGNABLE
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
PHONO
R
SURR BACK SPEAKER
L
SURROUND SPEAKERS
D
R
CENTER SPEAKER
C
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
H
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
DVD-afspiller
fortsættes
9DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Tilslutning af en MD/DAT-deck
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
MD/DAT-deck
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
OUT
IN
R
E
A
l
l
A
OUT
l
OUT
l
IN
E
ANTENNA
FM
AM
IN
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
CONTROL
L
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
ANALOG
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
PHONO
ASSIGNABLE
OUT
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
R
SURR BACK SPEAKER
IN
VIDEO 2
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
Hvis du vil tilslutte flere digitale apparater, men ikke kan finde en ledig
indgang
Se "Tildeling af lydudgang" (side 38).
Et par tips
• Alle de digitale lydjackstik er kompatible med samplingfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
• Det er også muligt at tilslutte en LD-afspiller med et DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstik via en RF-demodulator
(Det er ikke muligt at forbinde en LD-afspillers DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstik direkte til dette apparats
digitale indgangsjackstik). Vi henviser til brugsvejledningen for RF-demodulatoren.
Bemærk
Det er ikke muligt at udføre digitale optagelser af digitale multikanal-surroundsignaler.
10DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
1 Forbind lydjackstikkene.
Hvis din DVD eller Super Audio CD-afspiller er forsynet med multikanal-udgangsjackstik, kan du
tilslutte den til denne receivers MULTI CHANNEL INPUT-jackstik for at få fornøjelse af
multikanallyd. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern
multikanal-dekoder.
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
MULTI
CHANNEL
INPUT 2
MULTI
CHANNEL
INPUT 1
ANTENNA
FM
AM
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
CONTROL
IN
S-VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
FRONT
DVD
IN
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
Til at begynde med
1b: Tilslutning af komponenter med multikanaludgangsjackstik
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
MD/
DAT
OUT
OUT
IN
TAPE
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
MD/DAT
ANALOG
SIGNAL GND
A A
FRONT
OUT
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
R
SURR BACK SPEAKER
ASSIGNABLE
IN
VIDEO 2
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
G G
SURROUND CENTER
L
R
MULTI CH OUT
SUB
WOOFER
DVD-afspiller,
Super Audio CD-afspiller,
Multikanal-dekoder, osv.
Et par tips
• Denne tilslutning giver dig også mulighed for at afspille software med multikanalslyd, som er optaget i andre
formater end Dolby Digital, og DTS.
• Forbind til enten MULTI CHANNEL INPUT 1- eller MULTI CHANNEL INPUT 2-jackstik, alt efter antallet af
lydudgangsjackstikkene på apparatet.
Bemærk
DVD- og Super Audio CD-afspillere er ikke udstyret med SURR BACK-terminaler.
fortsættes
11DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
2 Forbind videojackstikkene.
Den følgende illustration viser, hvordan man skal forbinde en DVD-afspiller med COMPONENT
VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y)-udgangsjackstik. Tilslutning af et fjernsyn med komponentvideoindgangsjackstik giver dig videobilleder af højere kvalitet.
Bemærk
På denne receiver kan standardvideosignaler ændres til S-videosignaler (kun STR-DA2000ES).
TV monitor
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
INPUT
R-Y
C
ANTENNA
FM
AM
COMPONENT VIDEO
MONITOR
75
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
IN
S-VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
Y
H
D
U
CONTROL
COMPONENT
B-Y
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
ANALOG
ASSIGNABLE
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
PHONO
R
SURR BACK SPEAKER
L
SURROUND SPEAKERS
D
R
CENTER SPEAKER
C
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
H
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
DVD-afspiller
12DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Til at begynde med
1c: Tilslutning af komponenter, der kun har analoge
lydjackstik
Tilslutning af lydudstyr
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
MD/DAT-deck
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
L
Pladespiller
R
A
A
l
l
A
OUT
ANTENNA
FM
AM
IN
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CONTROL
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
MD/
DAT
OUT
OUT
IN
TAPE
R
SURR BACK SPEAKER
l
OUT
A
A
OUTPUT
IN
VIDEO 1
R
L
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
IN
A
INPUT OUTPUT
LINE
CD/Super Audio
CD-afspiller
OUT
SURROUND SPEAKERS
l
ASSIGNABLE
IN
VIDEO 2
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
MD/DAT
ANALOG
SIGNAL GND
LINE
LINE
L
L
R
R
Kassette-deck
Bemærk
Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den tilsluttes U SIGNAL GND-terminalen.
fortsættes
13DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Tilslutning af videoapparater
Hvis du tilslutter dit TV til MONITOR jackstikkene, kan du se video fra den valgte indgang (side 24).
Du kan også få vist SP. SET UP, LEVEL, EQUALIZER, CUSTOMIZE og TUNER menuindstilllinger
og lydfelter på dit fjernsyn ved at trykke på ON SCREEN på fjernbetjeningen.
Angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H), se side 7.
Videobåndoptager
TV monitor
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
INPUT
INPUT
S VIDEO
VIDEO
R
B
B
L
L
OUT
D
OUT
C D
IN
L
L
ANTENNA
FM
AM
D
IN
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CONTROL
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
FRONT
DVD
IN
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
AUDIO
R
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
ANALOG
ASSIGNABLE
B, D
OUT
IN
VIDEO 1
R
R
SURR BACK SPEAKER
L
SURROUND SPEAKERS
OUT
L
Til VIDEO 3
INPUTjackstikkene
(Frontpanel)
IN
VIDEO 2
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
PHONO
L
TV/
SAT
IN
B
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
IN
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
R
Videokamera
eller TV-spil
Videobåndoptager
14DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
2: Tilslutning af antennerne
Til at begynde med
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
AM-rammeantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
*
ANTENNA
FM
AM
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CONTROL
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
IN
S-VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
FRONT
DVD
IN
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
IN
IN
PHONO
CD/SACD
MD/
DAT
OUT
IN
OUT
MD/DAT
IN
TAPE
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
OUT
ANALOG
SIGNAL GND
OUT
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
R
SURR BACK SPEAKER
ASSIGNABLE
IN
VIDEO 2
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
* Stikkets form afhænger af områdekoden.
Bemærkninger
•
•
•
•
•
For at forhindre støj skal AM-rammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater.
Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er sat i forbindelse.
Anvend ikke U SIGNAL GND-terminalen til at jordforbinde receiveren.
Når du tilslutter den medfølgende AM-antenne til apparatet, tilslut den sorte kabel (B) til U-jackstick og den hvide
kabel (A) til andet jackstick.
AM
U
A
B
15DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
3: Tilslutning af højttalerne
Tilslut dine højttalere til receiveren. Denne receiver giver dig mulighed for at anvende et 7.1-kanal
system (STR-DA2000ES) eller et 6.1-kanal system (STR-DB2000).
For at skabe en autentisk, biograflignende multikanal-surroundlyd, kræves der fem højttalere (to
fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5.1-kanal).
Du kan få fornøjelse af high fidelity gengivelse af DVD-software, der er optaget i Surround EX-format,
hvis du tilslutter en ekstra surroundbaghøjttaler (6.1-kanal) eller to surroundbaghøjttaler (7.1-kanal,
kun STR-DA2000ES) (se "Valg af dekodningsindstilling for bagsurroundkanal" på side 36).
Eksempel på konfiguration af 7.1-kanals højttalersystem
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (H)
Surroundhøjttaler (H)
Fronthøjttaler (V)
Subwoofer
Surroundhøjttaler (V)
Surroundbaghøjttaler (H)
Surroundbaghøjttaler (V)
Et par tips
• Når du tilslutter et 6.1-kanals højttalersystem, skal du anbringe surroundbaghøjttaleren lige bag lyttepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor som helst det
ønskes.
16DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Nødvendige ledninger
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
(+)
(–)
Sort
STR-DA2000ES
Surroundbaghøjttaler
(H)*
Surroundbaghøjttaler
(V)*
E
E
e
Fronthøjttaler (H)
e
A
E
Fronthøjttaler (V)
e
A
E
Til at begynde med
A Højttalerledninger (medfølger ikke)
e
A
A
CONTROL
ANTENNA
FM
AM
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
CONTROL S
U
OUT
Y
COAXIAL
L
IN
L
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
OUT
IN
IN
OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
TRIGGER
AUDIO
OUT
OUT
IN
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
MD/
DAT
OUT
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
IN
OUT
MD/DAT
IN
TAPE
IN
IN
TV/SAT
DVD
OUT
ANALOG
SIGNAL GND
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
VIDEO
OUT
FRONT
2ND
ZONE
PRE OUT
R
A
SUB
WOOFER
L
AUDIO
OUT
IMPEDANCE
OPTICAL USE 4 - 16
DIGITAL
ASSIGNABLE
R
L
R
SURROUND BACK SPEAKERS
L
R
SURROUND SPEAKERS
CENTER SPEAKER
B
L
FRONT SPEAKERS
FRONT
SPEAKERS B**
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Surroundhøjttaler
(H)
e
Surroundhøjttaler
(V)
E
e
Centerhøjttaler
AUDIO
IN
Subwoofer
* Hvis du kun tilslutter en surroundbaghøjttaler, tilslutter du den til SURROUND BACK SPEAKERS Lterminalen.
** Det er muligt at vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS. For detaljer henvises til se
"Valg af højttalersystem" (side 48).
Et tip
For at tilslutte visse højttalere til en anden effektforstærker, anvendes PRE OUT-jackstikkene. Den samme signal
kan komme fra både SPEAKERS-jackstikkene og PRE OUT-jackstikkene (kun fronthøjttalere).
fortsættes
17DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
STR-DB2000
Fronthøjttaler (H)
Surroundbaghøjttaler
E
e
E
e
A
E
MONITOR
A
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
CONTROL
L
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
IN
S-VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
e
A
ANTENNA
FM
AM
Fronthøjttaler (V)
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
IN
OUT
MD/DAT
IN
TAPE
ANALOG
SIGNAL GND
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
A
SUB
WOOFER
L
AUDIO
OUT
MD/
DAT
OUT
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
R
SURR BACK SPEAKER
ASSIGNABLE
L
R
SURROUND SPEAKERS
CENTER SPEAKER
B
L
FRONT SPEAKERS
FRONT
SPEAKERS B**
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Surroundhøjttaler
(H)
e
Surroundhøjttaler
(V)
E
e
Centerhøjttaler
AUDIO
IN
Subwoofer
* Det er muligt at vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS. For detaljer henvises til se "Valg
af højttalersystem" (side 48).
18DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.
• Alle indstillinger i menuerne SP. SET
UP, LEVEL, EQUALIZER,
CUSTOMIZE, TUNER og CIS (kun for
modeler med områdekode U, CA).
• Lydfelt programmeret for hver indgang
og faste station.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne på indgange og faste
stationer.
Bemærk
Til at begynde med
4: Tilslutning af
netledningen
masterpage:Right
Hvis "2nd zone on" vises på displayet, kan den
indledende klargøring ikke udføres. Sluk for angivelse
ved at følge det første tip fra "Lytning til lyden i en
anden zone" (side 50).
A
L
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
B
L
SPEAKERS
Netledning
b
Til en stikkontakt i
væggen
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Initialiser receiveren ved at udføre nedenstående
procedure, inden du tager den i brug for første
gang.
Nedenstående fremgangsmåde kan også
anvendes til at nulstille de udførte indstillinger
til fabrikindstillingerne.
1
2
3
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
Hold nede på ?/1 på receiveren i 5
sekunder.
Imedens "ENTER to Clear" vises på
displayet, tryk på MEMORY/ENTER på
receiveren.
Efter at "MEMORY CLEARING" er blevet
vist på displayet i et stykke tid, vil
"MEMORY CLEARED!" komme frem.
Følgende nulstilles til
fabriksindstillingerne.
19DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
5: Klargøring af
højttalerne
Du kan anvende menuen SP. SET UP til at
indstille størrelsen på højttalerne tilsluttet til
systemet, samt disses afstand fra systemet.
1
2
3
Tryk på ?/1 for at tænde for systemet.
Tryk på MAIN MENU for at vælge "SP.
SET UP".
Drej MENU for at vælge det ønskede
menuemne.
For at få mere information, se
"Højttaleropsætningsparametre".
Bemærkninger
• Visse opsætningsparametre kan være
nedblændede på displayet. Dette betyder, at den
valgte parameter enten ikke kan anvendes, eller
at den er fastsat og ikke kan ændres på grund af
lydfeltet (side 34–35) eller andre indstillinger.
• Nogle højttalerindstillingspunkter kan være
nedblændede på displayet. Dette betyder, at de
automatisk er blevet justeret på grund af andre
højttalerindstillinger. Afhængigt af
indstillingerne kan det ske, at du enten er i stand
til, eller ude af stand til, at justere bestemte
højttalere.
4
5
Drej –/+ for at vælge parametret.
Gentag punkterne 3 og 4, indtil alle de
følgende punkter er indstillet.
Højttaleropsætningsparametre
De oprindelige standardindstillinger er
understregede.
x EASY SET UP (Nem højttaleropsætning)
• YES
Du kan indstille dine højttalere automatisk
ved at vælge et prædefineret højttalermønster
(se den medfølgede "Hurtig
opsætningsvejledning").
• NO
Vælg manuel indstilling af hver højttaler.
masterpage:Left
x SP PATTERN
(Højttaleropsætningsmønster)
Når "EASY SET UP" er indstillet til "YES", skal
du vælge højttaleropsætningsmønstret. Drej –/+
for at vælge højttaleropsætningsmønstret, og
tryk på MEMORY/ENTER for bekræfte valget.
Kontroler dit højttalermønster ved at anvende
den medfølgende "Hurtig
opsætningsvejledning".
x SUB WOOFER (Subwoofer)
• YES
Vælg "YES", hvis du tilslutter en subwoofer.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke tilslutter en
subwoofer. Dette aktiverer
basomdirigeringskredsløbet og sender LFEsignalerne ud fra andre højttalere.
x FRONT SP (Fronthøjttalere)
• LARGE
Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE".
Når subwooferen er indstillet til "NO",
indstilles fronthøjttalerne automatisk til
"LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen.
Når fronthøjttalerne er indstillet til
"SMALL", vil center-, surround- og
surroundbaghøjttalerne også automatisk blive
indstillet til "SMALL" (med mindre de
allerede er indstillet til "NO").
x CTR SP (Centerhøjttaler)
• LARGE
Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mangle lydeffekter, når der anvendes
20DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
x SURR SP
(Surroundhøjttalere)
Surround baghøjttalerne er sat til den samme
indstilling.
• LARGE
Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mange lydeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
surroundkanalens basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE"højttalere.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundhøjttalere.
x SB SP
(Surroundbaghøjttalere)
Når surroundhøjttalerne er indstillet til "NO",
bliver surroundbaghøjttalerne også automatisk
indstillet til "NO", og denne indstilling kan ikke
ændres.
STR-DA2000ES
• DUAL
Hvis du tilslutter to surroundbaghøjttalere,
skal du vælge "DUAL". Lyden bliver udsendt
til maksimalt 7.1 kanaler.
• SINGLE
Hvis du kun tilslutter en
surroundbaghøjttaler, skal du vælge
"SINGLE". Lyden bliver udsendt til
maksimalt 6.1 kanaler.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundbaghøjttalere.
STR-DB2000
• YES
Hvis du tilslutter en surroundbaghøjttaler,
skal du vælge "YES".
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundbaghøjttalere.
Til at begynde med
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
centerhøjttalerens basfrekvenser ud fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til "LARGE")
eller subwooferen.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke tilslutter nogen
centerhøjttaler. Lyden fra center kanal vil
komme fra fronthøjttalerne.
Når multikanalindgangen er valgt, udføres
analog downmiksning.
masterpage:Right
Et tip
"LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler er bestemmende for, hvorvidt den indbyggede
lydprocessor afskærer bassen fra den kanal. Hvis
bassen afskæres fra en kanal, vil
basomdirigeringskredsløbet sende de tilsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre "LARGE"
højttalere.
Det er imidlertid bedst ikke at afskære bassen, hvis
dette kan undgås. Derfor kan du, selv hvis du anvender
små højttalere, indstille dem til "LARGE", hvis du vil
sende basfrekvenserne ud fra den pågældende
højttaler. På den anden side kan du, hvis du anvender
en stor højttaler, men foretrækker ikke at lade
basfrekvenserne komme fra den pågældende højttaler,
indstille den til "SMALL".
Indstil alle højttalerne til "LARGE", hvis det generelle
lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der ikke er
tilstrækkelig bas, kan du anvende equalizeren til at
forstærke basniveauerne. Se side 41 angående
indstilling af equalizeren.
x FRONT X.X meter*
(Fronthøjttaler afstand)
Indledende indstilling: 3.0 meter (10 feet)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til fronthøjttalerne (A). Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis
afstanden fra de to fronthøjttalere til din lytteposition
ikke er ens.
fortsættes
21DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
Når der kun anvendes en surroundbaghøjttaler
A
30˚
30˚
100˚-120˚
masterpage:Left
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis du
tilslutter to surroundbaghøjttalere, og afstanden fra de
to surroundbaghøjttalere til din lytteposition (kun
STR-DA2000ES) ikke er ens.
A
100˚-120˚
* Modeller hvis områdekode er U, CA, "X feet" vises
på displayet.
Et tip
Når der anvendes to surroundbaghøjttalere
(Vinklen B skal være den samme)
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
B
B
B
x CTR X.X meter*
(Centerhøjttaler afstand)
Indledende indstilling: 3.0 meter (10 feet)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til centerhøjttaleren. Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
x SURR X.X meter*
(Surroundhøjttaler afstand)
Indledende indstilling: 3.0 meter (10 feet)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til surroundhøjttalerne. Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis
afstanden fra de to surroundhøjttalere til din
lytteposition ikke er ens.
x SB X.X meter*
(Surroundbaghøjttaler afstand)
Receiveren giver dig mulighed for at indprogrammere
højttalerpositionen udtrykt i afstand. Det er dog ikke
muligt at indstille centerhøjttaleren til at være længere
væk end fronthøjttalerne. Ligeledes kan
centerhøjttaleren ikke indstilles til at være mere end
1,5 meter (5 fod) nærmere end fronthøjttalerne.
Ligeledes kan surroundhøjttalerne ikke indstilles til at
være længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere
end 4,5 meter (15 fod).
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for en god surroundlyd.
Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til
nærmere end den virkelige placering af højttalerne vil
forårsage en forsinkelse af lyden fra den pågældende
højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om
den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden
til 1–2 meter (3–6 fod) nærmere end den faktiske
højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af, at man er "indeni" skærmen. Hvis en
tilfredsstillende surroundeffekt ikke kan opnås, fordi
surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af en
kortere højttalerafstand end den virkelige afstand
skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden,
vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv
selv!
Avancerede
højttaleropsætninger
Anvend CUSTOMIZE-menuen og indstil
"MENU EXP." til "ON". Dette muliggør
advancerede opsætninger, inklusive
indstillinger af højderne på surroundhøjttalerne.
Se side 41 angående detaljer om "MENU
EXP.". Se side 42 angående detaljer om,
hvordan elementerne indstilles.
Indledende indstilling: 3.0 meter (10 feet)
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til surroundbaghøjttaleren. Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter (3 til 23 fod) i trin
på 0,1 meter (1 fod).
22DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
— TEST TONE
Indstil højttalerniveauerne og balancen, mens du
lytter til testtonen fra din lytteposition. Udfør
betjeningerne med fjernbetjeningen.
Se brugsvejledningen til den medfølgende
fjernbetjeningen angående detaljer om
fjernbetjening funktioner.
Mere nøjagtig indstilling
Det er muligt at udsende testtonen eller
lydkilden fra to nabohøjttalere for at indstille
deres balance og niveau.
Sæt "MENU EXP." i menuen CUSTOMIZE til
"ON" (side 41). Vælg derefter de to højttalere,
du vil justere, ved hjælp af "PHASE NOISE"
eller "PHASE AUDIO" i menuen LEVEL
(side 44).
Til at begynde med
6: Indstilling af
højttalerniveauerne og
balancen
masterpage:Right
Et tip
Receiveren betjener sig af en testtone med en frekvens
centreret ved 800 Hz.
1
2
Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at
tænde for receiveren.
Tryk på TEST TONE på
fjernbetjeningen.
"TEST TONE" på menuen LEVEL
kommer frem på displayet, og testtonen
sendes fra hver enkelt højttaler i
rækkefølge.
3
Reguler højttalerniveauet og –
balancen med menuen LEVEL, således
at testtonens niveau lyder ens fra hver
højttaler.
Se side 39 angående detaljer om
indstillinger på menuen LEVEL.
Et par tips
• For at regulere niveauet for alle højttalerne
samtidigt, skal du trykke på MASTER VOL +/–
på fjernbetjeningen eller dreje MASTER
VOLUME –/+ på receiveren.
• Det er også muligt at anvende –/+ på receiveren
til reguleringen.
4
Tryk på TEST TONE igen.
Testtonen afbrydes.
Hvordan man får testtonen til at
komme fra en bestemt højttaler
Sæt "TEST TONE" i menuen LEVEL til "FIX"
(side 39). Testtonen vil nu udelukkende komme
fra den valgte højttaler.
23DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Bemærk angående anvendelse af
hovedtelefoner
Forstærkerbetjening
Valg af komponent
1
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
indgangen.
Den valgte indgang vises på displayet.
2
3
For at vælge
Visning
Videobåndoptager
VIDEO 1 eller
VIDEO 2
Videokamera eller
TV-spil
VIDEO 3
DVD-afspiller
DVD
Satellit-tuner
TV/SAT
MD- eller DAT-deck
MD/DAT
CD- eller Super Audio
CD-afspiller
CD/SACD
Kassettedeck
TAPE
Indbygget tuner (FM)
Tuner (FM)
Indbygget tuner (AM)
Tuner (AM)
Pladespiller
PHONO
• Når hovedtelefonerne er sat i forbindelse, kan kun de
følgende lydfelter vælges (side 35).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE (DIRECT)
– HEADPHONE (MULTI 1)
– HEADPHONE (MULTI 2)
– HEADPHONE THEATER
• Når hovedtelefoner er tilsluttet, og du anvender
funktionen MULTI CH DIRECT (side 25), kan det
afhængigt af højttalerindstillingerne, ske at lyden fra
alle kanaler ikke bliver udsendt.
Tænd for komponenten og start
afspilningen.
Drej MASTER VOLUME –/+ for at
regulere lydstyrken.
Afbrydelse af lyden
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen. For at
annulere trykkes igen på MUTING på
fjernbetjeningen eller der drejes på MASTER
VOLUME –/+ med uret for hæve lydstyrken.
Selv om man slukker for receiveren, virker
muting-funktion, når man tænder for receiveren
igen.
24DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
Lytning til multikanallyd
— MULTI CH IN
Lytning til FM/AM radio
Du kan modtage FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og
AM-antennen er tilsluttet receiveren (se
side 15), inden du begynder at anvende tuneren.
Et tip
Stationsindstillingsskalaen for direkte
stationsindstilling varierer, alt efter områdekoden som
vist i nedenstående oversigt. Vi henviser til se side 3
angående detaljer om områdekoder.
STR-DA2000ES
Områdekode
FM
AM
Flyt rul-nemt-knappen på fjernbetjeningen
for at vælge "MULTI", og tryk derefter på
knappen for at bekræfte valget.
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, SP
50 kHz
9 kHz
STR-DB2000
Forstærkerbetjening
Det er muligt at vælge lyden direkte fra de
komponenter, som er tilsluttet MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene. Dette giver
dig mulighed for at nyde analoge lydkilder af høj
kvalitet som for eksempel DVD eller Super
Audio CD.
Surroundeffekter aktiveres ikke, når denne
indgang anvendes.
masterpage:Right
* Det er muligt at ændre AM
stationsindstillingsskalaen (se side 58).
Tryk på MULTI CH på fjernbetjeningen.
Den valgte lydkilde sendes ud.
Når en centerhøjttaler eller
subwoofer ikke er tilsluttet
Hvis du har indstillet centerhøjttaleren til "NO",
eller har indstillet subwooferen til "NO" i
menuen SP. SET UP (side 20), og du aktiverer
funktionen MULTI CH IN, vil lyden fra den
analoge centerhøjttaler eller subwoofer blive
udsendt fra venstre og højre fronthøjttalere.
Automatisk
stationsindstilling
1
2
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
"FM" eller "AM".
Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING +, hvis du vil søge fra
lave til høje frekvenser, og tryk på
TUNING –, hvis du vil søge fra høje til lave
frekvenser.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Hvis FM-stereomodtagelse er
dårlig
Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig og
"STEREO" blinker på displayet, skal du vælge
monofonisk modtagelse, så lyden bliver mindre
forvrænget.
1 Tryk på MAIN MENU for at vælge "TUNER".
2 Drej MENU for at vælge "FM MODE".
3 Drej –/+ for at vælge "MONO".
FM-modtagelsen skifter til monofonisk.
fortsættes
25DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
Direkte stationsindstilling
Indtast en stationsfrekvens direkte med
talknapperne på fjernbetjeningen.
Se brugsvejledningen til den medfølgende
fjernbetjeningen angående detaljer om den
medfølgende fjernbetjening.
1
STR-DA2000ES:
Flyt rul-nemt-knappen for at vælge
"TUNER", og tryk derefter gentagne
gange på knappen for at vælge "FM"
eller "AM".
STR-DB2000:
Tryk gentagne gange på TUNER på
fjernbetjeningen for at vælge FM eller
AM.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
3
Automatisk
indprogrammering af FMstationer
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Med denne funktion har du mulighed for at
indprogrammere op til 30 FM- og FM RDSstationer i hukommelsen i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer flere
gange. Desuden vil kun stationerne med det
tydeligste signal blive gemt.
Se "Hvordan faste stationer programmeres",
hvis du vil indprogrammere FM- eller AMstationer en ad gangen.
Tryk på ALT, og tryk derefter på
D.TUNING på fjernbetjeningen.
1
Tryk på taltasterne for at indtaste
frekvensen.
2
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Tryk 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Tryk 1 b 3 b 5 b 0
(Det er ikke nødvendigt at indtaste det
sidste "0", når stationsindstillingsskalaen er
indstillet til 10 kHz.)
Hvis du har stillet ind på en AM-station,
retningsindstilles AM-rammeantennen, så
den bedste modtagelse opnås.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station og de
indtastede cifre blinker
Forvis dig om, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet, gentag
punkt 3. Hvis de indtastede cifre stadig blinker,
betyder det, at frekvensen ikke anvendes i dit
område.
masterpage:Left
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
Hold MEMORY/ENTER inde, og tryk på
?/1 for at tænde for receiveren igen.
"Autobetical" vises på displayet, og
receiveren afsøger og indprogrammerer alle
FM- og FM RDS-stationer i
modtageområdet.
Med hensyn til RDS-stationer vil tuneren
først søge efter stationer, som sender den
samme udsendelse og derefter kun
indprogrammere stationen med det
tydeligste signal. De valgte RDS-stationer
sorteres alfabetisk efter deres programnavn,
hvorefter de forsynes med en forvalgskode
på 2 tegn. Se side 28 angående yderligere
detaljer om RDS.
Almindelige FM-stationer forsynes med
forvalgskoder på 2 tegn og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationen.
Når dette er sket, vises "Finished" kort på
displayet, og receiveren indstilles igen til
normal betjening.
Bemærkninger
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening med undtagelse af
?/1 under ovenstående autobetical-procedure.
• Gentag ovenstående procedure for at
indprogrammere stationer i dit nye område, hvis du
flytter til et nyt område.
26DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
Hvordan faste stationer
programmeres
Det er muligt at programmere op til 30 FM- eller
AM-stationer som faste stationer. Der kan
derefter nemt stilles ind på de stationer, du vil
lytte til.
Hvordan faste stationer
programmeres
1
2
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
"FM" eller "AM".
Forstærkerbetjening
• Vi henviser til se "Indstilling på faste stationer"
angående detaljer om indstilling på de
indprogrammerede stationer.
• Hvis du flytter antennen efter at have
indprogrammeret stationer ifølge denne procedure,
er det ikke sikkert, at de indprogrammerede
indstillinger længere er gyldige. Hvis dette sker, skal
du gentage denne procedure for at indprogrammere
stationerne i hukommelsen igen.
masterpage:Right
Stil ind på den station, som skal
programmeres som fast station, ved
hjælp af automatisk stationsindstilling
(side 25) eller direkte
stationsindstilling (side 26).
Skift FM modtagelsesmåde, om nødvendigt
(side 25).
3
Tryk på MEMORY/ENTER.
"MEMORY" lyser på displayet i et par
sekunder. Udfør punkt 4 til 5, før displayet
slukkes.
4
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – for at vælge et
forvalgsnummer.
Hvis du ønsker at skifte hukommelsessiden,
trykker du på SHIFT på fjernbetjeningen.
Begynd forfra fra punkt 3, hvis
"MEMORY" slukkes, inden du har valgt et
forvalgsnummer.
5
Tryk på MEMORY/ENTER igen.
Stationen programmeres som fast station på
forvalgsnummeret.
Begynd forfra fra punkt 3, hvis
"MEMORY" slukkes, inden du får trykket
på MEMORY/ENTER.
6
Gentag punkt 2 til og med 5, hvis du vil
programmere endnu en fast station.
Indstilling på faste stationer
1
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
"FM" eller "AM".
fortsættes
27DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
2
Tryk gentagne gange på PRESET
TUNING + eller PRESET TUNING – for
at vælge den ønskede forvalgte
station.
Hver gang du trykker på knappen, kan du
vælge en fast station som vist herunder:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Brug af fjernbetjeningen
1 STR-DA2000ES:
Flyt rul-nemt-knappen for at vælge
"TUNER", og tryk derefter gentagne gange
på knappen for at vælge "FM" eller "AM".
STR-DB2000:
Tryk gentagne gange på TUNER for at
vælge FM eller AM.
2 Tryk gentagne gange på D.SKIP/CH/
PRESET +/– for at vælge den ønskede faste
station.
masterpage:Left
Anvendelse af Radio Data
Systemet (RDS)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Denne receiver muliggør også anvendelse af
RDS (Radio Data System), som gør det muligt
for radiostationer at sende ekstra information
sammen med det ordinære programsignal. Du
kan også få vist RDS-information.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station på FM-båndet ved hjælp af
direkte stationsindstilling (side 26),
automatisk stationsindstilling (side 25),
eller indstilling på faste stationer (side 27).
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, tændes RDS-indikatoren, og
programservicenavnet kommer frem på
displayet.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS virker korrekt, hvis den
station, der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet
på korrekt vis, eller hvis signalstyrken er svag.
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY under modtagelse af en
RDS-station.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
PS (programnavn)a) t Frekvensa) t PTY
(programtype) indikeringb) t RT (radiotekst)
indikeringc) t CT (klokkeslæt) indikering
(i 24-timers system) t Det anvendte lydfelt t
Lydstyrke
a)
b)
c)
Denne information vises også for ikke-RDS FMstationer.
Programtype, som udsendes.
Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
Bemærkninger
• "ALARM" begynder at blinke på displayet, hvis der
er en vigtig meddelelse fra myndighederne.
28DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
Beskrivelse af
programtyperne
Programtypeindikering
Beskrivelse
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter pr. telefon eller i et
offentligt forum
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som findes ved hjælp
af TP/TA.
LEISURE
Programmer om fritidsaktiviteter
som for eksempel havebrug,
fiskeri, madlavning, etc.
Programtypeindikering
Beskrivelse
JAZZ
Programmer om jazz
NEWS
Nyhedsprogrammer
COUNTRY
Programmer med country-musik
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
NATION M
Programmer med populær
national eller regional musik
INFO
Programmer med information om
et bredt spektrum af emner,
inklusive forbrugerråd og helseråd
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer som
for eksempel "gør-det-selv"
programmer
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om national eller
regional kultur, som for eksempel
sprog og sociale forhold
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
VARIED
Andre typer programmer som for
eksempel interviews med kendte
personer, spørgelege og komedier
POP M
Programmer med populær musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let underholdningsmusik
LIGHT M
Instrumentalmusik, vokal- og
kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera, etc.
OTHER M
Musik, som ikke falder i nogen af
de ovennævnte kategorier, som for
eksempel rhythm & blues musik
og reggae
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter og handel,
etc.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og de
ting, der angår dem
RELIGION
Programmer af religiøst indhold
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Dokumentar-programmer
NONE
Programmer, som er udenfor de
ovennævnte katagorier
Forstærkerbetjening
• Hvis en station ikke yder en bestemt RDS-service, vil
"NO XX" (som for eksempel "NO CT") komme frem
på displayet.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed, som den sendes fra stationen.
Enhver ændring i denne hastighed vil afspejle sig i
dataens visningshastighed.
masterpage:Right
29DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Ændring af displayet
Ændring af informationen på
displayet
Det er muligt at kontrollere information om
lydfeltet, etc. ved at ændre informationen på
displayet.
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Hver gang du vælger DISPLAY, skifter
displayet som vist herunder.
Alle indgange undtagen "FM" og "AM"
Indeksnavn* t Indgangsnavnt Lydfeltsnavn
t Lydstyrkeniveau
"FM" og "AM"
Fast stationsnavn* t Indgangsnavn t
Lydfeltsnavn t Lydstyrkeniveau
*
Indeksnavn vises kun, når du har tildelt et til
indgangen eller den faste station (side 47).
Indeksnavn vises ikke, når der kun er indtastet
tomme mellemrum, eller det er det samme som
indgangsnavnet.
Visning af information om
indgangsstrømmen
Du kan checke information om
indgangsstrømmen (om format, kanal, osv.) for
digitalindgangssignaler. Information om
indgangsstrømmen vises også i 4 sekunder, når
receiveren registrerer enhver ændring i
digitalindgangssignal.
1
2
Tryk påMAIN MENU for at vælge
"STREAM INFO".
Drej MENU.
Information om indgangsstrøm vises.
3
Drej –/+ for mere information.
30DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Om indikeringerne på displayet
1 2
3
4
SW
L.F.E.
qk
L
C
R
SL
S
SR
SBL
SB
SBR
6
7
8
9
q;
; DIGITAL EX ; PRO LOGIC II
MULTI CH IN 1 2
qj
A SW: Lyser, når subwoofer-valget er indstillet
til "YES" (side 20). Når denne indikator lyser,
udsender receiveren LFE-signalet, der er
optaget på disken, eller frembringer et
lavfrekvent signal for udsendelse til
subwooferen. Denne indikator lyser ikke
under 2CH STEREO indstilling.
B SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken er
aktiveret.
C SPA/SPB: Lyser i henhold til det anvendte
højttalersystem (A eller B). Slukkes, hvis
hovedtelefoner er tilsluttet.
D MULTI CH IN 1/2: Lyser når "MULTI 1
DIRECT" eller "MULTI 2 DIRECT" er valgt.
E ; DIGITAL (EX): Lyser, når der sendes
Dolby Digital-signaler ind. "EX" lyser, når der
sendes Dolby Digital EX-signaler ind. Under
afspilning af Dolby Digital EX diskformat,
kontrolleres det, om du har lavet de digitale
tilslutninger, og at INPUT MODE IKKE er
indstillet til "ANALOG FIXED" (side 39).
F ; PRO LOGIC (II): Lyser, når receiveren
anvender Pro Logic behandling på 2-kanals
signaler for at udsende center- og
surroundkanalsignalerne. Denne indikator
lyser også, når Pro Logic II Movie/Musicdekoderen er aktiveret. Denne indikator lyser
ikke, hvis både center- og surroundhøjttalerne
er indstillet til "NO".
G DTS (-ES): Lyser, når der sendes DTSsignaler ind. "-ES" lyser, når der sendes DTSES-signaler ind. Under afspilning af DTS
diskformat, kontrolleres det, om du har lavet
de digitale tilslutninger, og at INPUT MODE
IKKE er indstillet til "ANALOG FIXED"
(side 39).
DTS -ES 96/24 MONO MEMORY
RDS STEREO
D.RANGE EQ NEO:6
OPT
COAX
D.ASSIGN
qh
qg
qf
qdqs
qa
H 96/24: Lyser, når receiveren dekoder DTS
96 kHz/24 bit signaler.
Forstærkerbetjening
SLEEP SP.A SP.B
5
I Tuner indikeringer: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer, osv.
Se siderne 25–29 angående betjening af
tuneren.
J MEMORY: Lyser, når stationer,
programmeres, faste stationer og indgange
navngives osv.
K D.ASSIGN: Lyser, når den digitale
tilskrivningsfunktion er anvendt til den valgte
indgangsfunktion.
L COAX: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem COAXIALterminal eller når INPUT MODE er stillet til
"COAXIAL FIXED" (side 39).
M OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem OPTICALterminal, eller når INPUT MODE er stillet til
"OPTICAL FIXED" (side 39).
N NEO:6: Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/
Musicdekodning er aktiveret. Denne indikator
lyser ikke, hvis både center- og
surroundhøjttalerne er indstillet til "NO".
O EQ: Lyser, når equalizeren er aktiveret.
P D.RANGE: Lyser, når komprimering af det
dynamiske område er aktiveret (side 44).
Q Afspilningskanalindikatorer:
Bogstaverne (L, C, R, etc.) angiver de kanaler,
der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er
forskellige og angiver dermed, hvordan
receiveren nedmikser kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne).
L (venstre front), R (højre front), C (center
(monofonisk)), SL (venstre surround), SR
fortsættes
31DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
(højre surround), S (surround (monofonisk
eller surround-komponenterne nået via Pro
Logic behandling)), SBL (venstre
bagsurround), SBR (højre bagsurround), SB
(bagsurround (bagsurroundkomponenter nået
via 6.1-kanal-dekodning))
Eksempel:
Optageformat (front/surround): 3/2
Udgangskanal: Surroundhøjttalere fraværende
Lydfelt: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
R L.F.E.: Lyser, når den plade, der afspilles,
indeholder en LFE (lavfrekvenseffekt) kanal.
Når lyden fra LFE-kanalssignalet gengives, vil
bjælkerne under bogstaverne lyse som
indikering af niveauet. Eftersom LFE-signalet
ikke optages i alle dele af indgangssignalet, vil
bjælke-indikatoren fluktuere (og kan endog
slukke) under afspilning.
32DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse kun af
fronthøjttalerne
Lytning til 2-kanals
stereokilder (2CH STEREO)
Standard 2-kanals stereokilder går helt uden om
lydfeltbehandling, og multikanalsurroundformater nedmikses til 2 kanaler.
Tryk på 2CH.
"2CH STEREO" vises på displayet og
receiveren indstilles til 2CH STEREOindstilling.
Bemærk
Der sendes ingen lyd ud fra subwooferen i 2CH
STEREO-indstilling. Indstil til A.F.D.-indstilling, hvis
du vil lytte til 2-kanals stereokilder med brug af
venstre/højre fronthøjttalere og en subwoofer.
Nyd lyd med højere
troværdighed
— AUTO FORMAT DIRECT
Auto Format Direct (A.F.D.) indstillingen giver
dig mulighed for at vælge den dekodningsmåde,
som du ønsker anvendt med lydkilden
A.F.D. indstilling
(Visning)
Dekodningsmåde
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Som kodet
PRO LOGIC
(PRO LOGIC)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MOVIE)
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MUSIC)
Neo:6 Cinema
(Neo:6 Cinema)
Neo:6 Music
(Neo:6 Music)
Dolby Pro Logic II
Anvendelse af surroundlyd
I denne indstilling sender receiveren kun lyden
ud fra venstre og højre fronthøjttaler. Der er
ingen lyd fra subwooferen.
masterpage:Right
DTS Neo:6
Automatisk dekodning af det
indsendte lydsignal
I denne indstilling registrerer receiveren
automatisk typen af det lydsignal, der sendes ind
(Dolby Digital, DTS, standard 2-kanals stereo
etc.) og udfører om nødvendigt den korrekte
dekodning. Denne indstilling får lyden til at
lyde, som den var, da den blev optaget/kodet, og
uden tilføjelse af nogen surroundeffekter. Hvis
der imidlertid ikke er nogen lavfrekvenssignaler
(Dolby Digital LFE, etc.), vil indstillingen
fremstille et lavfrekvenssignal for udsendelse til
subwooferen.
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge
"A.F.D. AUTO".
Receiveren detekterer automatisk den type
lydsignal, der sendes ind, og udfører den korrekt
dekodning, hvis dette er nødvendigt.
Et tip
I de fleste tilfælde vil "A.F.D. AUTO" give den mest
velegnede dekodning. Det kan ske, at du ønsker at
anvende SURR BACK DECODING (side 36) for at
fortsættes
33DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
afpasse indgangsstrømmen med den indstilling, som
du foretrækker.
Stereolyd i multikanal
(2-kanals dekodningsmåde)
Denne funktion giver dig mulighed for at
specificere dekodningstypen for 2-kanals
lydkilder. Denne receiver kan gengive 2-kanals
lyd som 5 kanaler via Dolby Pro Logic II, 6
kanaler via DTS Neo:6 eller 4 kanaler via Dolby
Pro Logic. Dog vil DTS 2CH-kilder ikke blive
dekodet af DTS Neo:6, men blive sendt i 2
kanaler.
masterpage:Left
Valg af et lydfelt
Du kan høre surroundlyd ved ganske enkelt at
vælge et af receiverens forprogrammerede
lydfelter. Disse lydfelter bringer en spændende
og kraftig lyd, som den i biografen eller
koncertsalen, ind i din stue.
Valg af lydfelt for film
Tryk gentagne gange på MOVIE for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt angives på displayet.
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge
2-kanals dekodningsmåde.
Lydfelt
Visning
C.STUDIO EX A
x PRO LOGIC
CINEMA STUDIO EX A
DCS
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Den i 2 kanaler
optagne kilde dekodes til 4.1 kanaler.
CINEMA STUDIO EX B
DCS
C.STUDIO EX B
x PRO LOGIC II MOVIE
CINEMA STUDIO EX C
DCS
C.STUDIO EX C
V.MULTI DIMENSION
DCS
V.M.DIMENSION
Udfører dekodning med Dolby Pro Logic II Movieindstilling. Denne indstilling er ideel til film, som er
kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne
indstilling gengive lyd i 5.1 kanal, hvis du vil se video
med overspillede eller gamle film.
Om DCS (digital biograflyd)
Udfører dekodning med DTS Neo:6 Music-indstilling.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
som for eksempel CD'er.
Lydfelter med DCS -mærket betjener sig af
DCS-teknologi.
DCS er konceptbetegnelsen for
surroundteknologi til hjemmebiografer, som er
udviklet af Sony. DCS betjener sig af DSP
(Digital Signal Processor) teknologien til at
reproducere de lydkarakteristika, der findes i et
rigtigt filmstudie i Hollywood.
Ved afspilning hjemme vil DCS skabe en
overbevisende biografeffekt, som modsvarer
den kunstneriske kombination af lyd og
handling som filminstruktøren har tænkt sig det.
Hvis du anvender en subwoofer
x CINEMA STUDIO EX A DCS
Når kildesignalet ikke indeholder et LFE-signal,
vil receiveren frembringe et lavfrekvenssignal
til at sende ud til subwooferen.
Lavfrekvenssignalet frembringes dog ikke, for
"Neo:6 Cinema" eller "Neo:6 Music", når alle
højttalere er stillet til "LARGE".
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" filmstudiet. Dette
er en standardindstilling, som er meget velegnet til at
de fleste slags film.
x PRO LOGIC II MUSIC
Udfører dekodning med Dolby Pro Logic II Musicindstilling. Denne indstilling er ideel til almindelige
stereokilder, som for eksempel CD'er.
x Neo:6 Cinema
Udfører dekodning med DTS Neo:6 Cinemaindstilling.
x Neo:6 Music
x CINEMA STUDIO EX B DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" filmstudiet.
Denne indstilling er ideel til science-fiction- eller
handlingsfilm med masser af lydeffekter.
34DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
x CINEMA STUDIO EX C DCS
Gengiver lydkarakteristika, svarende til Sony Pictures
Entertainment musikstudiet. Denne indstilling er ideel
til musicals eller film med orkestermusik på lydsporet.
Lydfelt
Visning
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
x V.MULTI DIMENSION DCS
LIVE CONCERT
LIVE CONCERT
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt par fysiske
surroundhøjttalere.
x HALL
Om CINEMA STUDIO EXindstillinger
x JAZZ CLUB
CINEMA STUDIO EX-indstillinger er
velegnede, hvis du vil se DVD'er med spillefilm
(osv.) med multikanal-surroundeffekt. Du kan
således genskabe de lydkarakteristika, der
findes i Sony Pictures Entertainment's
dubbingstudie, hjemme hos dig selv.
CINEMA STUDIO EX-indstillinger består af de
følgende tre elementer.
• Virtuel multi-dimension
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt
par fysiske surroundhøjttalere.
• Skærmdybdetilpasning
Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer
indefra skærmen som i en biograf.
• Biografstudieefterklang
Gengiver den type efterklang, som
forekommer i en biograf.
CINEMA STUDIO EX-indstillingerne
integrerer disse tre elementer samtidigt.
x LIVE CONCERT
Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal.
Gengiver akustikken i et live house med plads til 300
mennesker.
Når hovedtelefonerne er tilsluttet
Der kan kun vælges mellem de følgende
lydfelter.
x HEADPHONE (2CH)
Anvendelse af surroundlyd
Gengiver akustikken i en jazzklub.
Sender lyden ud som 2-kanals lyd (stereo). Standard 2kanals stereo-lydkilder går helt udenom
lydfeltbehandlingen, og multikanal-surroundformater
nedmikses til 2 kanaler.
x HEADPHONE (DIRECT)
Sender signalerne ud uden lydbehandling af equalizer,
lydfelt osv.
x HEADPHONE (MULTI 1/MULTI 2)
Sender de analoge signaler, som sendes ind til MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Et tip
x HEADPHONE THEATER DCS
Kodningsformatet for DVD-software, etc., kan findes
ved at se på logoet på emballagen.
–
: Dolby Digital-plader
–
: Dolby Surround-kodede
programmer
–
: DTS Digital Surround-kodede programmer
Giver dig mulighed for at opleve en biograflignende
atmosfære gennem et par hovedtelefoner.
Udkobling af surroundeffekten
Tryk på 2CH, eller tryk på A.F.D. for at vælge
"A.F.D. AUTO".
Bemærkninger
• De effekter, som skabes af de virtuelle højttalere, kan
give øget støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, som betjener sig af
virtuelle højttalere, vil du ikke kunne høre lyd direkte
fra surroundhøjttalerne.
Lytning til lyden uden
justering af nogen art
Du kan lytte til lyden uden at justere equalizer
og surroundeffekt.
Tryk på DIRECT på fjernbetjeningen.
Valg af lydfelt for musik
Tryk gentagne gange på MUSIC for at
vælge det ønskede lydfelt.
"DIRECT" angives på displayet, og equalizeren
og lydfelter bliver annulleret.
Det valgte lydfelt angives på displayet.
35DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Valg af
dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal
— SURR BACK DECODING
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge
dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalerne i
multikanalindgangsstrømmen.
Ved at dekode bagsurroundsignalet for DVDsoftware (etc.), som er optaget i formaterne
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, etc., kan du opnå surroundlyd som
den, filmskaberme har villet skabe.
Tryk gentagne gange på SURR BACK
DECODING for at vælge
dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet.
For detaljer henvises til se "Hvordan man vælger
dekodningsindstilling for bagsurroundsignaler"
på side 37.
Et tip
Det er muligt at vælge dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet med brug af "SB DEC" i menuen
CUSTOMIZE (side 42).
Bemærk
Du kan kun vælge dekodningsindstillingen for
bagsurroundsignalet, når A.F.D. indstillingen er valgt
(side 33).
36DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Hvordan man vælger dekodningsindstilling for
bagsurroundsignaler
Du kan vælge den bagsurroundindstilling, du ønsker, alt efter indgangsstrømmen.
Når du vælger "AUTO"
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Anvendt bagsurround-dekoder
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix-dekoder
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete-dekoder
Når du vælger "MATRIX"
Dolby Digital EX anvendes til dekodning af bagsurroundsignalet, uanset 6.1-kanal
dekodningsmærketa) i indgangsstrømmen. Denne dekoder er i overenstemmelse med Dolby Digital EX
og fungerer på samme måde som de dekoderef), som anvendes i biograferne.
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Anvendt bagsurround-dekoder
Dolby Digital 5.1
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix-dekoder er i overensstemmelse med Dolby Digital
EX
Anvendelse af surroundlyd
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6.1-kanals dekodningsmærketa), vil den rigtige dekoder blive
aktiveret til dekodning af bagsurroundsignalet.
Når du vælger "OFF"
Dekodning af bagsurroundsignalet finder ikke sted.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6.1-kanal dekodningsmærket er den information, som er optaget på software som for eksempel DVD'er.
Dolby Digital DVD, som indeholder et Surround EX-mærke. Dolby Corporations webside kan hjælpe dig med at
identificere Surround EX-film.
Software, som er kodet med et mærke til at betegne den, har både Surround EX- og 5.1-kanal signaler.
Software, som er kodet med både 5.1 kanal-signaler og en forlængelsesstrøm, som er lavet til at returnere disse
signaler til 6.1 diskrete signaler. Diskrete 6.1 signaler er specifikke DVD-signaler, som ikke anvendes i
biograferne.
Når to surroundbaghøjttalere er tilsluttede, vil udgangskanalen være 7.1 kanaler (kun STR-DA2000ES).
Denne dekoder kan anvendes til alle 6.1-formater (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1).
Bemærk
Det kan ske, at der ikke er nogen lyd fra surroundbaghøjttalerne i Dolby Digital EX-indstilling. Nogle disks har intet
Dolby Digital EX mærke, selv om emballagen er forsynet med Dolby Digital EX logo. Vælg i dette tilfælde
"MATRIX".
37DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
Avancerede justeringer og
indstillinger
Tildeling af lydudgang
— DIGITAL ASSIGN
Det er muligt at tildele digital lydindgang for
andre indgange. Denne funktion er praktisk i de
følgende tilfælde.
(Eksempel) Hvis du har to DVD-afspillere
og der ikke er noget digitalt
lydindgangsjackstik til rådighed for den
anden DVD-afspiller.
Tilslut den ene DVD-afspiller til DVD
COAXIAL IN-jackstikket og tilslut den anden
DVD-afspiller til DVD OPTICAL INjackstikket. Forbind desuden de analoge lyd/
videoudgangsjackstik på den anden DVDafspiller til VIDEO 2 INPUT-jackstikkene på
receiveren.
Tildel "DVD COAX" til DVD, og tildel "DVD
OPT" til VIDEO 2.
1
2
3
4
5
masterpage:Left
Valgbare lydindgange til hver
indgang
VIDEO 3 OPT
VIDEO 3, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
DVD COAX, DVD OPT
DVD, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
MD/DAT OPT
MD/DAT, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
Bemærkninger
• Det er ikke muligt at tildele flere lydindgange til
samme indgang.
• Lydindgangen for den oprindelige indgang kan ikke
anvendes, når den er tildelt til en anden indgang.
• Når du tildeler lydindgang, kan indstilling INPUT
MODE skifte automatisk (side 39).
• Du kan ikke tildele til TUNER.
Tryk på MAIN MENU for at vælge
"CUSTOMIZE".
Drej MENU for at vælge "DIGITAL
ASSIGN ?".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Drej MENU for at vælge den digitale
lydindgang, du vil tildele.
Drej –/+ for at vælge den indgang, som
du vil tildele det digitale
lydindgangjackstik, der blev valgt på
trin 4.
Den indgang, du kan tildele, er forskellig
for hver lydindgang. For detaljer henvises
til se "Valgbare lydindgange til hver
indgang".
38DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
Ændring af
lydindgangsindstillingen
for digitale komponenter
masterpage:Right
Brugertilpasning af
lydfelter
Du har mulighed for at brugertilpasse
lydfelterne, så de modsvarer din særlige
lyttesituation, ved at justere LEVEL-menuen.
Det er muligt at ændre lydindgangsindstilling
for komponenter, som denne receiver har
digitale lydindgangsjackstik til.
Bemærk vedrørende de viste
punkter
1
De opsætningspunkter, du kan indstille i hver
menu, er forskellige, alt efter lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedblændede på
displayet. Dette betyder, at det valgte parameter
enten ikke er disponibel eller er fastsat og ikke
kan ændres.
2
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
indgangen.
Tryk gentagne gange på INPUT MODE
for at vælge lydindgangsindstillingen.
Den valgte lydindgangsindstilling angives
på displayet.
Lydindgangsindstillinger
Indstilling af menuen LEVEL
• AUTO 2CH
Giver forrang til de analoge lydsignaler, der
sendes til AUDIO IN (L/R) jackstikkene, hvis
der ikke er nogen digitale lydsignaler.
• COAXIAL FIXED
Specificerer de digitale lydsignalindgange,
der sendes til DIGITAL COAXIALindgangsjackstikket.
• OPTICAL FIXED
Specificerer de digitale lydsignalindgange,
der sendes til DIGITAL OPTICALindgangsjackstikkene.
• ANALOG FIXED
Specificerer de analoge lydsignalindgange,
som sendes til AUDIO IN (L/R)indgangsjackstikkene.
Det er muligt at indstille balancen og niveauet
for hver højttaler. Disse indstillinger anvendes
ved alle lydfelter.
1
2
3
Begynd afspilning af en kilde, som er
kodet med multikanal-surroundeffekter
(DVD, osv.).
Avancerede justeringer og indstillinger
— INPUT MODE
Tryk på MAIN MENU for at vælge
"LEVEL".
Drej MENU for at vælge parametret.
Se "LEVEL-menuparametre" herunder
angående detaljer.
4
5
Drej –/+, mens du lytter til lyden, for at
indstille det valgte parameter.
Gentag punkt 3 og 4 for at indstille de
andre parametre.
Bemærkninger
• Der kan ikke vælges den digitale lydindgang, der er
tildelt til en anden funktion af DIGITAL ASSIGNfunktion (side 38).
• Visse lydindgangsinstillinger vises ikke, alt efter
hvilken indgang der er tale om.
LEVEL-menuparametre
x TEST TONE (Testtone)
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af testtonen fra hver højttaler i
rækkefølge. Når det er stillet til "AUTO", kommer
testtonen automatisk fra hver højttaler. I "FIX"indstilling kan man vælge, fra hvilken højttaler
testtonen skal lyde.
x BAL. L_I_R (Fronthøjttalerbalance)
Indledende indstilling: 0 (BALANCE)
fortsættes
39DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
Muliggør indstilling af balancen mellem venstre og
højre fronthøjttaler. Der kan justeres fra –8 dB til
+8 dB i intervaller på 0,5 dB.
x CENTER XXX.X dB
(Centerhøjttalerniveau)
x SURR L XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (V) niveau)
masterpage:Left
højttalerne er indstillet til "LARGE" i menuen SP. SET
UP. Lyden vil dog blive udsendt fra subwooferen, hvis
det digitale indgangssignal indeholder LFE (Lav
frekvensefekt) signaler, eller hvis front- eller
surroundhøjttalerne er indstillet til "SMALL".
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
x SURR R XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (H) niveau)
Avancerede LEVEL-menu
indstillinger
x SB XXX.X dB
(Surroundbaghøjttalerniveau)*
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt "MENU
EXP." til "ON" for at muliggøre avancerede
indstillinger.
Se side 41 angående detaljer om "MENU
EXP.". Se side 44 angående detaljer om,
hvordan elementerne indstilles.
x SB LEFT XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (V) niveau)**
x SB RIGHT XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (H) niveau)**
x SW XXX.X dB
(Subwooferniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Der kan indstilles fra –20 dB til +10 dB i intervaller på
0,5 dB.
x MULTI 1 SW XXX dB
(Multikanal 1 subwooferniveau)
x MULTI 2 SW XXX dB
(Multikanal 2 subwooferniveau)
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke for apparatet.
Hold MUSIC inde og tryk samtidigt på
?/1.
"S.F. Initialize" vises på displayet, og alle
lydfelter indstilles til de oprindelige
indstillinger.
Indledende indstilling: 0 dB
Muliggør øgning af niveauet for MULTI CHANNEL
INPUT 1/MULTI CHANNEL INPUT 2
subwooferkanalen med +10 dB. Denne indstilling kan
være nødvendig, hvis du tilslutter en DVD-afspiller til
MULTI CHANNEL INPUT 1/MULTI CHANNEL
INPUT 2-jackstikkene. Subwooferniveauet fra DVDafspillere er 10 dB lavere end det fra Super Audio CDafspillere.
x EFFECT LEVEL XXX%
(Effekt-niveau)
Indledende indstilling: 100%
Højere indstillinger giver mere surroundeffekt. Der
kan indstilles fra 20 % til 120 % i intervaller på 10 %.
* Kun når surroundbaghøjttaleren er indstillet til
"SINGLE" eller "YES" ind i SP. SET UP-menuen
(side 21).
** Kun når surroundbaghøjttaleren er indstillet til
"DUAL" i menuen SP. SET UP (kun
STR-DA2000ES) (side 21).
Bemærk
Når et af de følgende lydfelter er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
40DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
Indstilling af equalizeren
EQUALIZER-menuen giver dig mulighed for at
indstille tonekvaliteten (bas-, diskantniveau) for
hver højttaler.
Bas
Diskant
Niveau
(dB)
2
3
5
Anvendelse af CUSTOMIZEmenuen til at indstille
receiveren
Det er muligt at regulere forskellige receiverindstillinger ved hjælp af CUSTOMIZEmenuen.
1
Start afspilning af en kilde, som er
kodet med multikanal-surroundeffekter
(DVD, osv.).
Tryk på MAIN MENU for at vælge
"EQUALIZER".
Drej MENU for at vælge parametret.
Se "EQUALIZER-menuparametre"
herunder angående detaljer.
4
Avancerede indstillinger
2
Tryk på MAIN MENU for at vælge
"CUSTOMIZE".
Drej MENU for at vælge parametret.
Se "CUSTOMIZE-menuparametre"
herunder angående detaljer.
3
4
Drej –/+ for at vælge parametret.
Gentag punkt 2 og 3 for at indstille de
andre punkter.
Drej –/+, mens du lytter til lyden, for at
indstille det valgte parameter.
CUSTOMIZE-menuparametre
Gentag punkt 3 og 4 for at indstille de
andre punkter.
x MENU EXP. (Menu-udvidelse)
Bemærk
Du kan ikke justere equalizeren, når system er ved at
dekode PCM 96 kHz signaler, eller når DTS 96/24,
DTS-ES Matrix eller DTS Neo:6 dekodning anvendes.
EQUALIZER-menuparametre
Den indledende indstilling er understreget.
• ON
De avancerede parametre for menuerne SP. SET UP
og LEVEL vises og kan indstilles.
Se side 20, 39 og de efterfølgende sider angående
detaljer om hvert opsætningspunktt.
• OFF
De avancerede parametre vises ikke.
x EQ
x DTS 96/24 (DTS 96/24 dekodningsmåde)
Indledende indstilling: OFF
Vælg "ON" for at aktivere equalizeren.
• AUTO
Når etDTS 96/24-signal sendes ind, bliver det
afspillet med samplingfrekvenser på 96 kHz.
• OFF
Selv hvis et DTS 96/24-signal sendes ind, vil det
blive afspillet med samplingfrekvenser på 48 kHz.
x BASS XXX.X dB
(Fronthøjttalerbasniveau)
x TREBLE XXX.X dB
(Fronthøjttalerdiskantniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Der kan indstilles fra –10 dB til +10 dB i intervaller på
1 dB.
Avancerede justeringer og indstillinger
1
masterpage:Right
Bemærkninger
• Dette parameter er kun gyldig i A.F.D.-indstilling
(side 33). I andre lydfelter indstilles dette parameter
altid til "OFF".
• DTS 96/24 dekodning er kun disponibel i A.F.D.indstillingen (side 33). Når systemet er indstillet til
andre lydfelter, anvendes standard 48 kHz
dekodning.
Selv når et DTS 96/24 signal sendes ind, anvendes
standard 48 kHz dekodning, hvis nogen af de andre
fortsættes
41DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
højttalere er indstillet til "SMALL", eller hvis
subwooferen er indstillet til "NO".
x SB DEC
(Bagsurround-dekodningsmåde)
Det er muligt at anvende CUSTOMIZE-menuen til at
indstille bagsurround-dekodningsmåden. Se side 36.
• OFF
• AUTO
• MATRIX
Bemærk
Dette parameter er kun gyldig i A.F.D.-måde (side 33).
x DC LINEAR (Fase linearisering)
Giver dig mulighed for at ændre fasepolariteten på
lavfrekvenssignaler og forbedre bassen.
• OFF
Bassen er ikke forbedret.
• STD
• MID
• HI
Fasekorrektionens båndbreddeområde øges i
rækkefølgen "STD", "MID", "HI".
x SF LINK (Lydfelt-link)
• ON
Muliggør indkobling af det sidst valgte lydfelt til en
indgang, når som helst den vælges. Hvis du
eksempelvis vælger HALL for CD/SACD
indgangssignalet, og derefter skifter til et andet
indgangssignal for derefter at vende tilbage til CD/
SACD, vil HALL automatisk blive anvendt igen.
• OFF
Lydfelt-link aktiveres ikke.
x DEC. PRI.
(Digital
lydindgangsdekodningsindstilling)
Gør det muligt at specificere indgangsindstillingen for
den digitale signalindgang til DIGITAL INjackstikkene. Den indledende indstilling er "PCM" for
DVD og MD/DAT, og "AUTO" for andre indgange.
• AUTO
Skifter automatisk indgangsindstillingen mellem
DTS, Dolby Digital, eller PCM.
• PCM
PCM signaler har forrang (for at forebygge
afbrydelsen, når afspilning starter). Selv når andre
signaler sendes ind, udsendes lyden. Denne receiver
kan imidlertid ikke dekode DTS-CD, når der er
indstillet til "DEC. PCM". Når der er indstillet til
"AUTO", og hvis lyden fra de digitale lydjackstik
(for MD/DAT, osv.) afbrydes, når afspilning starter,
indstilles der til "PCM".
masterpage:Left
x OSD COLOR
(OSD farvesystem)
(Kun modeller med områdekode CEL,
SP)
Gør det muligt at vælge farvesystem.
• NTSC
• PAL
x OSD H.POSI
(OSD vandret position)
Indledende indstilling: 4
Gør det muligt at regulere positionen af on-screen
displayet i horisontal retning. Det er muligt at regulere
fra 0 til 64.
x OSD V.POSI
(OSD vertikal position)
Indledende indstilling: 4
Gør det muligt at regulere positionen af on-screen
displayet i vertikal retning. Det er muligt at regulere fra
0 til 32.
x DIGITAL ASSIGN ?
(Digital lydindgangstildeling)
Giver dig mulighed for at tildele digital lydindgang for
andre indgange. For detaljer henvises til se "Tildeling
af lydudgang" på side 38.
x DIMMER (Displayets lysstyrke)
Lader dig justere lysstyrken på displayet i 3 trin.
• 0%
• 40 %
• 70 %
x NAME?
(Navn indgange)
Lader dig indstille navnet på indgange, der er valgt
med INPUT SELECTOR. For detaljer henvises til se
"Navngivning af faste stationer og
indgangsfunktioner" på side 47.
Avancerede SP. SET UPmenuparametre
Når "MENU EXP." er sat til "ON", vises alle de
følgende parametre, som derefter kan indstilles.
Se side 20 angående SP. SET UP-menu
indstillingerne. De oprindelige
standardindstillinger er understregede.
42DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Alle SP. SET UP-menuparametre
EASY SET UP
SP PATTERN
SUB WOOFERa)
100˚
FRONT SPa)
120˚
CTR SPa)
SURR SPa)
A
A
SB SPa)
B
B
FRONT X.X meter (feet)b)
SURR X.X meter (feet)b)
SB X.X meter (feet)b)
SW X.X meter (feet)b)
D
D.UNITc)
POSIc)
C
b)
c)
Kan kun indstilles, hvis "EASY SET UP" er sat til
"NO".
Standard enheden er "feet" for STR-DA2000ES.
Standard enheden er "meter" for STR-DB2000.
Kan kun indstilles, hvis "MENU EXP." er sat til
"ON".
x D.UNIT (Afstandsenhed)
Giver dig mulighed for at vælge afstandsenheden ved
indstilling af afstanden.
• feet (standard for STR-DA2000ES)
Afstanden vises i fod.
• meter (standard for STR-DB2000)
Afstanden vises i meter.
x POSI
(Surroundhøjttalerplacering)*
Giver dig mulighed for at specificere placeringen af
dine surroundhøjttalere, så du opnår de rigtige
surroundeffekter i Cinema Studio EX-indstillingerne
(side 34).
C
30
CROSS > XXX Hzc)
a)
D
60
• SIDE/LOW
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit A og C.
• SIDE/HIGH
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit A og D.
• BEHD/LOW
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit B og C.
• BEHD/HIGH
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit B og D.
Avancerede justeringer og indstillinger
CTR X.X meter (feet)b)
* Dette opsætningspunkt kan ikke anvendes, hvis
surroundhøjttalerparametret er sat til "NO" (side 21).
Et tip
Surroundhøjttalerposition er konstrueret specielt med
henblik på udførelsen af Cinema Studio EX
indstillingerne.
Med andre lydfelter er højttalerplaceringen ikke så
vigtig. Disse lydfelter er lavet under den forudsætning,
at surroundhøjttalerne placeres bagved lyttepositionen,
men gengivelsen forbliver relativt ensartet, selv hvis
surroundhøjttalerne placeres i en temmelig vid vinkel.
Hvis højttalerne derimod vender mod den lyttende
person fra den umiddelbare venstre og højre side af
lyttepositionen, vil surroundeffekterne blive uklare,
med mindre der er indstillet til "SIDE".
Ikke desto mindre indeholder ethvert lyttemiljø mange
variabler, som for eksempel lydreflektion fra vægge,
og der kan muligvis opnås bedre resultater med
fortsættes
43DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
anvendelse af "BEHD", hvis højttalerne er placeret
højt over lyttepositionen, selv hvis de befinder sig lige
til venstre eller højre for denne.
Derfor anbefaler vi, selv om det kan resultere i en
opsætning i modstrid med ovenstående forklaring, at
du afspiller multikanal-surroundkodet software og
vælger den indstilling, som giver en god fornemmelse
af rumlighed, og som er bedst egnet til at frembringe et
sammenhængende rum mellem surroundlyden fra
surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis
du ikke er sikker på, hvilken en af dem, der lyder bedst,
skal du vælge "BEHD" og derefter indstille den rigtige
balance med højttalerafstandsparameteren og
højttalerlydstyrkejusteringer.
Alle LEVEL-menuparametre
x CROSS > XXX Hz
(Delefrekvens for højttaleren)
SW XXX.X dB
Indledende indstilling: 100 Hz
Lader dig indstille basdelefrekvensen på højttalere
indstillet til "SMALL" i menuen SP. SET UP.
Basdelefrekvensen kan justeres i tre trin (60 Hz,
100 Hz og 150 Hz).
MULTI 2 SW XXX dB
Avancerede LEVELmenuparametre
b)
Når "MENU EXP." er sat til "ON", vises alle de
følgende parametre, som derefter kan indstilles.
Se side 39 angående LEVEL-menu
indstillingerne. De oprindelige
standardindstillinger er understregede.
TEST TONE
PHASE NOISEa)
PHASE AUDIOa)
BAL. L_I_R
CENTER XXX.X dB
SURR L XXX.X dB
SURR R XXX.X dB
SB XXX.X dBb)
SB LEFT XXX.X dBc)
SB RIGHT XXX.X dBc)
MULTI 1 SW XXX dB
D. COMP.a)
EFFECT LEVEL XXX%
a)
c)
Kan kun indstilles, hvis "MENU EXP." er sat til
"ON".
Når surroundbaghøjttaler er sat til "SINGLE" eller
"YES"(side 21).
Når surroundbaghøjttaler er sat til "DUAL" (kun
STR-DA2000ES) (side 21).
x PHASE NOISE (Fasestøj)
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af testtonen fra nabohøjttalere i
rækkefølge.
x PHASE AUDIO (Faselyd)
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af front 2-kanalskildelyden (i
stedet for testtonen) fra nabohøjttalere i rækkefølge.
x D. COMP.
(Komprimering af det dynamiske
område)
Giver dig mulighed for at komprimere lydsporets
dynamiske område. Dette kan være praktisk, hvis du
vil se film ved lav lydstyrke sent om aftenen.
• OFF
Det dynamiske område komprimeres ikke.
• STD
Det dynamiske område komprimeres som tilsigtet af
optageteknikeren.
• MAX
Det dynamiske område komprimeres i stor
udstrækning.
44DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Et tip
Bemærk
Komprimering af det dynamiske område er kun muligt
med Dolby Digital-lydkilder.
Brugerdefineret
installeringsindstilling
(Gælder kun modeller med
områdekode U, CA)
Denne receiver har funktioner for de
brugerdefinerede installeringsindstillinger, der
er beskrevet nedenfor. Afhængig af hvordan du
har til hensigt at benytte disse funktioner, så kan
brug af dem kræve yderligere udstyr (kan købes
separat) eller ændring af dine lytteomgivelser.
Henvend dig til forhandleren,hvor du købte
denne receiver for at få mere information.
1
2
Tryk på MAIN MENU for at vælge "CIS".
Drej MENU for at vælge parametret.
Se "CIS-menuparametre" herunder
angående detaljer.
3
4
Drej –/+ for at vælge det ønskede
indstilling.
Gentag punkt 2 og 3 for at indstille de
andre punkter.
CIS-menuparametre
Avancerede justeringer og indstillinger
Komprimering af det dynamiske område giver dig
mulighed for at komprimere lydsporets dynamiske
område baseret på den information om det dynamiske
område, som indeholdes i Dolby Digital-signalet.
"STD" er standardindstillingen, men den udfører kun
lettere komprimering.
Vi anbefaler derfor, at du anvender "MAX"indstillingen. Denne indstilling komprimerer det
dynamiske område kraftigt, så du kan se film sent om
aftenen ved lav lydstyrke. I modsætning til analoge
begrænsere, er niveauerne forudbestemte og giver en
meget naturlig komprimering.
De oprindelige standardindstillinger er
understregede.
x ZONE (2. zone kilde)
Gør de muligt at vælge kildesignaler (analoge
lydsignaler) som du ønsker udsendes i 2nden zone
(lydindgange undtagen PHONO). Når du vælger
"SOURCE", udsendes signalerne for den aktuelle
indgang.
Et par tips
• Kun signaler fra apparater, som er tilsluttet de
analoge indgangsjackstik, sendes ud via 2ND
ZONE-jackstikkene. Der kommer ikke nogen
signaler fra apparater, som kun er tilsluttet de digitale
indgangsjackstik.
• Når "SOURCE" er valgt, vil de signaler, der sendes
ind til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene ikke
blive sendt ud fra 2ND ZONE-jackstikkene, selv
hvis funktionen MULTI CH IN anvendes. De 2kanals analoge lydsignaler for den aktuelle indgang
sendes ud.
x INST. MODE (RS232C styring)
• ON
fortsættes
45DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Modtageren kan modtage kommandoer fra porten
RS232C også selv om der er slukket for strømen
(standby).
• OFF
Modtageren modtager ikke kommandoer fra porten
RS232C også selv om der er slukket for strømen
(standby).
x 12V TRIG (12 V trigger)
Muliggør at tænde eller slukke externe apparater ved at
udsende 12 V trigger når receiveren tændes eller
slukkes. For eksempel kan du automatisk udrulle din
videoskærm, når du tænder receiveren.
• OFF
Giver dig mulighed for at slukke udgang på 12V
triggers, selv når hovedreceiveren er tændt.
• ZONE
Giver dig mulighed for at tænde udgang på 12 V
triggere når hovedreceiveren tændes.
• CTRL
Giver dig mulighed for at tænde eller slukke
udgangen på 12 V triggere manuelt ved brug af
kommandoen CIS for IR-fjernbetjeningen eller
RS232C styringen.
• INPUT
Giver dig mulighed for at tænde udgang på 12 V
triggere, selv når hovedreceiveren er tændt, afhængig
at indstillingen for hver indgang. Se "Indstilling af
12V triggerindstillingen for hver udgang".
Indstilling af 12V
triggerindstillingen for hver
udgang
Den indledende indstilling er "ON" for VIDEO
1, VIDEO 2, VIDEO 3, DVD og TV/SAT, og
"OFF" for andre indgange. For at indstille denne
indstilling kan du kun bruge betjeningerne på
frontpanelet.
1
2
3
4
Vælg "INPUT" i "12V TRIG".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Drej MENU for at vælge indgangen.
Drej –/+ for at vælge "ON" for at aktivere
12V trigger eller vælge "OFF" for at
deaktivere.
5 Tryk på MEMORY/ENTER.
46DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Et par tips
• Du kan vælge tegntypen som følger ved at dreje
–/+.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• For at indtaste et blankt mellemrum, skal du
dreje –/+, indtil et blankt mellemrum kommer
frem på displayet.
• Hvis du laver en fejl, skal du dreje MENU, indtil
det ønskede tegn blinker, og derefter dreje –/+
for at vælge det korrekte tegn.
Andre betjeninger
Navngivning af faste
stationer og
indgangsfunktioner
Du kan indtaste et navn bestående af op til 8 tegn
for faste stationer og indgangssignaler, der
vælges med INPUT SELECTOR og vise det på
receiverens display.
2
Indeksering af en fast station
Når du forsyner en RDS-station med et navn og stiller
ind på stationen, vil programnavnet (PS) komme frem
i stedet for det indtastede navn. (Det er ikke muligt at
ændre programnavnet (PS). Det indtastede navn vil
blive overskrevet af programnavnet (PS).)
2
3
4
5
Drej INPUT SELECTOR for at vælge
"FM" eller "AM".
Stil ind på den faste station, for hvilken
du ønsker at oprette et indeksnavn
(side 27).
Det indtastede navn registreres.
Bemærk (Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Andre betjeninger
1
Tryk på MEMORY/ENTER.
Tryk på MAIN MENU for at vælge
"TUNER".
Drej MENU for at vælge "IN?".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Markøren blinker, og du kan nu vælge et
tegn. Følg fremgangsmåden i "Oprettelse af
et indeksnavn".
Indeksering af et indgangssignal
1
2
3
4
Drej INPUT SELECTOR for at vælge det
indgangssignal, som skal forsynes
med et indeksnavn.
Tryk gentagne gange på MAIN MENU
for at vælge "CUSTOMIZE".
Drej MENU for at vælge "NAME?".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Markøren blinker, og du kan nu vælge et
tegn. Følg fremgangsmåden i "Oprettelse af
et indeksnavn".
Oprettelse af et indeksnavn
1
Anvend MENU og –/+ til at oprette et
indeksnavn.
Drej –/+ for at vælge et tegn, og drej
derefter MENU for at flytte markøren til
den næste position.
47DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Receiveren kan indstilles med fjernbetjeningen
til at slukke automatisk på et valgt tidspunkt.
Se brugsvejledningen for fjernbetjeningen
angående detaljer.
Tryk på ALT, og tryk derefter gentagne
gangepå SLEEP, mens apparatet er tændt.
Hver gang du vælger eller trykker på SLEEP,
skifter displayet cyklisk som vist herunder:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00 t
OFF
Mens afbryderautomatikken anvendes, lyser
"SLEEP" på displayet.
Et tip
For at kontrollere den tilbageværende tid, før
receiveren slukker, skal du trykke på ALT, og derefter
trykke på SLEEP på fjernbetjeningen. Den
tilbageværende tid vises på displayet.
masterpage:Left
Valg af højttalersystem
Det er muligt at vælge det fronthøjttalersystem,
du ønsker at anvende.
Tryk gentagne gange på SPEAKERS for at
vælge det fronthøjttalersystem, du ønsker
at anvende.
Det valgte højttalersystem angives på displayet.
For at afbryde højttalerlyden skal du trykke
gentagne gange på SPEAKERS, indtil SP.A og
SP.B visningen slukkes.
Højttalersystemet
• SP.A
De til FRONT SPEAKERS A-terminalerne
tilsluttede højttalere.
• SP.B
De til FRONT SPEAKERS B-terminalerne
tilsluttede højttalere.
• SP.A SP.B
De til både FRONT SPEAKERS A- og Bterminalerne tilsluttede højttalere (parallel
tilslutning).
48DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
Optagelse
Kontroller, at samtlige apparater er korrekt
tilsluttet, inden du begynder at optage.
Optagelse på et kassettebånd
eller en MiniDisc
Det er muligt at optage på en MD eller et
kasseettebånd med brug af receiveren. Se
brugsvejledningen for din kassettedeck eller
MD-optager, hvis du har brug for hjælp.
2
Vælg den komponent, fra hvilket der
skal optages.
Gør komponenten klar til afspilning.
Sæt for eksempel en CD i CD-afspilleren.
3
4
Sæt et blankt bånd eller en MD-disk i
optageapparatet, og indstil om
nødvendigt optageniveauet.
Begynd optagelsen på
optageapparatet, og begynd derefter
afspilning på afspilningsapparatet.
Bemærkninger
• Det er ikke muligt at optage et digitalt lydsignal med
brug af en komponent, som er tilsluttet de analoge
TAPE OUT eller MD/DAT OUT-jackstik. For at
optage et digitalt lydsignal, skal du forbinde en
digital komponent til OPTICAL MD/DAT OUTjackstikkene.
• Lydindstillinger har ingen indflydelse på
signaludgangen fra TAPE OUT- eller MD/DAT
OUT-jackstikkene.
• De analoge lydsignaler fra den aktuelle indgang
udsendes fra TAPE OUT eller MD/DAT OUTjackstikkene.
• De signaler, der sendes til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene, sendes ikke ud fra TAPE OUT
eller MD/DAT OUT-jackstikkene, heller ikke hvis
MULTI CH IN er i brug. De analoge lydsignaler fra
den aktuelle eller tidligere anvendte indgang sendes
ud.
videobånd. Se brugsvejledningen til
videobåndoptageren, hvis du har brug for hjælp.
1
2
Vælg den programkilde, der skal
optages.
Gør komponenten klar til afspilning.
Sæt for eksempel den laserplade, der skal
optages, i LD-afspilleren.
3
4
Sæt et uindspillet videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1 eller
VIDEO 2) til optagelse.
Begynd optagelsen på optagevideobåndoptageren, og begynd
derefter at afspille det videobånd eller
den laserplade, der skal optages.
Bemærkninger
• Det er ikke muligt at optage et digitalt lydsignal med
brug af en komponent, som er tilsluttet de analoge
VIDEO 1 OUT eller VIDEO 2 OUT-jackstik.
• Sørg for at udføre både digitale og analoge
tilslutninger til TV/SAT- eller DVD-indgangene.
Analog optagelse er ikke mulig, hvis der kun udføres
digitale tilslutninger.
• Nogle videokilder indeholder kopispærring, som
forhindrer optagelse. I dette tilfælde er det ikke
sikkert, at der kan optages fra kilderne.
• De analoge lydsignaler fra den aktuelle indgang
udsendes fra VIDEO 1 OUT eller VIDEO 2 OUTjackstikkene.
• De signaler, der sendes til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene, sendes ikke ud fra VIDEO 1
OUT eller VIDEO 2 OUT-jackstikkene, selv hvis
MULTI CH IN er i brug. De analoge lydsignaler fra
den aktuelle eller tidligere anvendte indgang sendes
ud.
Andre betjeninger
1
masterpage:Right
Optagelse på et videobånd
Det er muligt at optage fra en videobåndoptager,
et fjernsyn eller en LD-afspiller med brug af
receiveren. Det er også muligt at tilføje lyd fra
forskellige lydkilder, når du redigerer et
49DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
trykkes på ?/1 og AV ?/1 på fjernbetjeningen på
samme tid (SYSTEM STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er tilsluttet de
analoge indgangsjackstik, sendes ud via 2ND ZONE
OUT-jackstikkene. Der kommer ikke nogen signaler
fra apparater, som kun er tilsluttet de digitale
indgangsjackstik.
• Når "SOURCE" er valgt, vil de signaler, der sendes
ind til MULTI CH INPUT (1, 2)-jackstikkene ikke
sendes ud fra 2ND ZONE OUT-jackstikkene, selv
hvis MULTI CH INPUT (1, 2) er valgt. Den aktuelle
lydfunktions analoge lydsignaler sendes ud.
Lytning til lyden i en
anden zone
(Gælder kun modeller med
områdekode U, CA)
MONITOR
COMPONENT VIDEO
Y
IN
DEO
OUT
S-VIDEO
masterpage:Left
PB/CB
/B-Y
VIDEO
2nden zone forbindelser
PR/CR
/R-Y
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
TRIGGER
IR REMOTE
OUT
OUT
RS232C
Hovedmodtager
IN
AC
IN
EO 1
OUT
FRONT
2ND
ZONE
PRE OUT
R
A
L
Audio/video komponenter
SUB
WOOFER
STR-DA2000ES
STR-DB2000
AUDIO
OUT
R
CENTER SPEAKER
B
L
FRONT SPEAKERS
2ND ZONE
Det er muligt at vælge analoge lydsignaler til
output 2nden zone.
1
2
Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen, mens
du trykker USE MODE inde.
Tryk på v/V på fjernbetjeningen for at
vælge "2ND".
Fjernbetjeningen skiftes til 2nden zoneindstilling. Se brugsvejledningen til den
medfølgende fjernbetjeningen angående
detaljer om den medfølgende
fjernbetjening.
3
4
5
Tænd for hovedreceiveren (denne
receiver).
Tryk ?/1 på fjernbetjeningen.
IR-repeater
(medfølger ikke)
2nden zone
Højttaler
Højttaler
Forstærker/Receiver
IR-repeater
(medfølger ikke)
Tryk på en af indgangsknapperne på
fjernbetjeningen for at vælge de
kildesignaler, du vil høre.
Analog-lydsignalerne udsendes. Når du
vælger "SOURCE", udsendes signalerne
for den aktuelle indgang.
6
2ND
ZONE
OUT
Tænd for forstærkeren i 2nden zone og
juster lydstyrken.
.
>
m
M
-
X
N
x
F
G
g
f
O
Fjernbetjening
Et par tips
• Selv når denne receiver slukkes, forbliver receiveren
i 2nden zone tændt. For at slukke alle receivere
50DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
CONTROL A1II
Kontrolsystem
Hvis du imidlertid har en Sony CD-skifter med
VIDEO OUT-jackstik, skal du indstille
kommandofunktionen til "CD 2" og forbinde
skifteren til VIDEO 2-jackstikkene på
forstærkeren (receiveren).
Tilslutninger
Det er muligt at tilslutte op til 10 CONTROL
A1II-kompatible komponenter i en hvilken som
helst rækkefølge. Dog kan der kun tilsluttes en
komponent af samme type (dvs. 1 CD-afspiller,
1 MD-deck, 1 kassettedeck og 1 receiver).
(Det er dog ofte muligt at tilslutte mere end én
CD-afspiller eller en MD-deck, alt afhængigt af
hvilken model der anvendes. Se
betjeningsvejledningerne for de respektive
apparater angående detaljer).
Eksempel
Bemærk
Anvend ikke en 2-vejs fjernbetjening, hvis CONTROL
A1II-jackstikkene er forbundet via et PC-interface sæt
til en personlig computer, som kører "MD-Editor" eller
et lignende program. Betjen heller ikke det tilsluttede
apparat på en måde, der er i modstrid med
programmets funktion, eftersom dette kan bevirke, at
programmet ikke fungerer efter hensigten.
CONTROL A1II og CONTROL A1
kompabilitet
CONTROL A1 kontrolsystemet er opdateret til
CONTROL A1II, som er standardsystem i Sony 300pladers CD-pladeskifter og i andre nyere Sonyapparater. Apparater med CONTROL A1-jackstik er
kompatible med apparater med CONTROL A1II og
kan tilsluttes indbyrdes. Generelt kan hovedparten af
de funktioner, som er disponible med CONTROL A1kontrolsystemet også anvendes med CONTROL A1IIkontrolsystemet.
Når der imidlertid laves tilslutninger mellem apparater
med CONTROL A1-jackstik og apparater med
CONTROL A1II-jackstik, kan antallet af brugbare
funktioner være begrænset, afhængigt af apparatet. Se
de enkelte apparaters betjeningsvejledninger angående
yderligere detaljer om dette.
Hvis du har en Sony CD-skifter med
COMMAND MODE-vælger
Hvis COMMAND MODE-vælgeren på din CDskifter kan sættes i stilling CD 1, CD 2 eller CD
3, skal du sørge for at indstille
kommandofunktionen til "CD 1" og forbinde
CD-skifteren til CD-jackstikkene på
forstærkeren (receiveren).
Forstærker
(Receiver)
CDafspiller
MDdeck
Andre betjeninger
CONTROL A1II kontrolsystemet er beregnet til
at simplificere anvendelsen af lydsystemer, der
består af separate Sony komponenter.
CONTROL A1II tilslutninger skaber en
signalvej til transmission af kontrolsignaler, der
muliggør automatiske betjenings- og
kontrolegenskaber, der er typiske for
integrerede systemer.
For tiden giver CONTROL A1II tilslutninger
mellem en Sony CD-afspiller, forstærker
(receiver), MD-deck og et kassettedeck
automatisk funktionsvalg og synkroniseret
optagelse.
masterpage:Right
Kassette- Andre
deck
komponenter
I CONTROL A1II-systemet sendes
kontrolsignalerne i begge retninger, så der er
ingen forskel mellem IN- og OUT-jackstikkene.
Hvis et apparat har mere end et CONTROL
A1II-jackstik, kan de begge anvendes, eller der
kan tilsluttes forskellige apparater til hvert
jackstik.
Nogle CONTROL A1-kompatible apparater er
udstyrede med et forbindelseskabel som
ekstraudstyr. Brug i sådanne tilfælde disse
forbindelseskabler til tilslutningen.
Hvis du anvender et kabel, der kan fås i
handelen, skal dette være et monofonisk (2P)
mini-stik kabel, der er kortere end 2 meter og
uden modstand.
Grundlæggende funktioner
Indgangssignalvælgeren på receiveren skifter
automatisk til det korrekte indgangssignal, når
du trykker på afspilningsknappen på en af de
tilsluttede komponenter (Automatisk
indgangssignalvalg).
CONTROL A1II-funktionerne virker, så længe
der er tændt for den komponent, du vil anvende,
selv hvis der ikke er tændt for nogen af de andre
komponenter.
fortsættes
51DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
Bemærk
Når der optages, må du ikke foretage afspilning på
nogen anden komponent end optagekilden. Det vil få
funktion til automatisk indgangssignalvalg til at virke.
Hvis du tilslutter jackstikket CONTROL S IN
på en anden komponent til jackstikket
CONTROL S OUT på denne enhed
Eksempel
IN OUT
Brug af CONTROL S
kontrolsystem
TV
(Gælder kun modeller med
områdekode U, CA)
Hvis du har et CONTROL S-kompatibel Sony
TV, satellit-tuner, monitor, DVD-afspiller eller
videobåndoptager, bruges en Sforbindelsesledning (medfølger ikke) til at
forbinde til jackstik CONTROL S IN (for TV,
satellit-tuner, eller monitor) eller CONTROL S
OUT (for videobåndoptager, osv.) på receiveren
til det passende CONTROL S-jackstik på den
respektive komponent. Se nærmere detaljer i
betjeningsvejledningen som følger med dit
fjernsyn, satellit tuner, monitor,
videobåndoptager, osv.
Hvis du tilslutter jackstikket CONTROL S
OUT på en anden komponent til jackstikket
CONTROL S IN på denne enhed
masterpage:Left
IN OUT
IN
Tuner
Videobåndoptager
OUT
Receiver
.
>
m
M
-
X
N
x
F
G
g
f
O
Fjernbetjening
Fjernbetjeningsføleren på denne enhed
modtager fjernbetjeningskoder på samme måde
som føleren på komponenten CONTROL S IN.
Dette er nyttigt, hvis du placerer andre
komponenter i afstand fra denne enhed.
Eksempel
TV,
videobåndoptager,
tuner, monitor,
osv.
OUT
IN
Receiver
.
>
m
M
-
X
N
x
F
G
g
f
O
Fjernbetjening
Fjernbetjeningsføleren på komponentet
CONTROL S OUT modtager
fjernbetjeningskoder på samme måde som
føleren på denne enhed. Dette er nyttigt, hvis du
har placeret denne enhed på en hylde, osv.
52DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Om rengøring
Anden information
Regler for anvendelse
Rengør kabinet, panel og kontroller med en blød klud,
som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen former for ridsende klude,
skurepulver eller opløsningsmidler som for eksempel
alkohol eller rensebenzin.
Om sikkerheden
Hvis et fremmedlegeme eller væske skulle komme ind
i receiveren, skal den tages ud af forbindelse og
undersøges af en fagmand, inden den tages i brug igen.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med din receiver.
Om strømforsyningen
Anden information
• Kontroller, at receiverens driftsspænding er identisk
med den lokale lysnetspænding, før du begynder at
bruge receiveren. Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Receiveren vil stadig være tilsluttet lysnettet,
sålænge dens netledning sidder i en tændt stikkontakt
i væggen, uanset om der er slukket på selve
receiveren.
• Tag receiverens netledning ud af stikkontakten i
væggen, hvis receiveren ikke skal anvendes i
længere tid. Tag fat i selve stikket, når du tager
netledningen ud af forbindelse. Træk aldrig i
ledningen.
• (Gælder kun modeller med områdekode U, CA)
Det ene stikben på stikket er af sikkerhedsårsager
bredere end det andet og kan kun sættes i
stikkontakten på én måde. Ret henvendelse til din
forhandler, hvis stikket ikke kan sættes helt ind.
• Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
fagmand.
Om varmedannelse
Enheden bliver varm under brug, men dette er normalt.
Hvis enheden anvendes uafbrudt i længere tid med stor
lydstyrke, vil dens overside, sider og underside bliv
meget varme. Rør ikke ved kabinet, da du kan brænde
dig.
Om placeringen
• Anbring receiveren på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af dens
indre og forlænge dens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke noget ovenpå kabinettet, som kan
blokere ventilationsåbningerne og forårsage
fejlfunktion.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud af
forbindelse, inden du tilslutter andre apparater.
53DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogen af de følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
Der er ingen lyd, uanset hvilken komponent
der er valgt.
• Kontroller, at der er tændt for både receiveren og
de andre komponenter.
• Kontroller, at MASTER VOLUME –/+ kontrollen ikke er sat i stilling –∞ dB.
• Kontroller, at SPEAKERS er ikke sat til "OFF"
(side 48).
• Kontroller, at højttalerledningerne er korrekt
tilsluttede.
• Tryk på MUTING for at annullere mutingfunktionen.
Der er ingen lyd fra en bestemt komponent.
• Kontroller, at komponenten er korrekt forbundet
til lydindgangsjackstikkene svarende til den
pågældende komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og komponenten.
Der er ingen lyd fra den ene af fronthøjttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at verificere, at lyden kommer fra
hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene
kanal i hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenten er korrekt tilsluttet receiveren.
Kontroller, at alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og komponenten.
Hvis der er lyd i begge kanaler i hovedtelefonerne,
er det ikke sikkert, at fronthøjttaleren er korrekt
tilsluttet receiveren. Kontroller tilslutningen af
den fronthøjttaler, som ikke har nogen lyd.
• Kontroller, at du ikke kun har tilsluttet V- eller Hjackstikket til en monofonisk komponent. Brug et
monofonisk-stereo kabel (medfølger ikke), og slut
den til både V- og H -jackstikkene. Der vil
imidlertid ikke komme lyd fra centerhøjttaleren,
når et lydfelt (PRO LOGIC, osv.) er valgt. Når
centerhøjttaleren er sat til "NO", udsendes lyd
alene fra front V/H-højttalerne.
Der er ingen lyd eller lyden er meget svag.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
ordentligt tilsluttede.
masterpage:Left
• Kontroller, at den rigtige komponent er valgt med
INPUT SELECTOR.
• Kontroller, at SPEAKERS er ikke sat til "OFF"
(side 48).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttede.
• Tryk på MUTING for at annullere mutingfunktionen.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er blevet
aktiveret. Sluk for receiveren, eliminer
kortslutningsproblemet og tænd for receiveren
igen.
Der er ingen lyd fra analoge 2-kanalskilder.
• Kontroller, at DIGITAL ASSIGN-function ikke
er brugt til at tildele lydindgang for en anden
indgang til den valgte indgang (side 38).
• Kontroller, at INPUT MODE hverken er sat til
"COAXIAL FIXED" ikke "OPTICAL FIXED"
for den valgt indgang (side 39).
• Kontroller, at MULTI CH IN-funktionen er valgt.
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICAL-indgangsjackstik).
• Kontroller, at DIGITAL ASSIGN-function ikke
er brugt til at tildele lydindgang for en anden
indgang til den valgte indgang (side 38).
• Kontroller, at INPUT MODE er ikke sat til
"ANALOG 2CH FIXED" (side 39). Kontroller, at
INPUT MODE ikke er sat til "COAXIAL
FIXED" for kilderne fra OPTICALindgangsjackstik, eller sat til "OPTICAL FIXED"
for kilderne fra COAXIAL indgangsjackstik.
• Kontroller, at MULTI CH IN-funktionen er valgt.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller er
byttet rundt.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
korrekt og ordentligt tilsluttede.
• Reguler balanceparametrene i LEVEL-menuen.
Der er kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
ordentligt tilsluttede.
• Kontroller, at forbindelsesledningerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et fjernsyn eller lysstofrør.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Forvis dig om, at U SIGNAL GND-terminalen er
jordforbundet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er snavsede. Tør
dem af med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Der er ingen lyd fra centerhøjttaleren.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret (tryk
på A.F.D., MOVIE eller MUSIC).
54DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
• Vælg CINEMA STUDIO EX-indstillingen
(side 34).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 39).
• Kontroller, at centerhøjttalerstørrelsen er sat til
enten "SMALL" eller "LARGE" (side 20).
Der er ingen lyd fra surroundbaghøjttalerne.
• Nogle disks har intet Dolby Digital EX mærke,
selv om emballagen er forsynet med Dolby
Digital EX logo. Vælg i dette tilfælde "MATRIX"
(side 37).
Der er ingen lyd fra subwooferen.
• Når alle højttalere er sat til "LARGE" og "Neo:6
Cinema" eller "Neo:6 Music" er valgt, er der ingen
lyd fra subwooferen.
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret (tryk
på A.F.D., MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelterne fungerer ikke for signaler med en
samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
Dolby Digital- eller DTS-multikanallyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD, der afspilles, er optaget i
Dolby Digital- eller DTS-format.
• Når DVD-afspilleren, etc., forbindes til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver, skal
lydindstillingen (indstillinger for lydudgangen) på
den tilsluttede komponent kontrolleres.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at komponenterne er korrekt
tilsluttede.
• Vælg kildekomponenten med INPUT
SELECTOR-kontrollen.
forbindes til et gasrør, da dette kan føre til
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
FM
AM
75
U
COAXIAL
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
Det er ikke muligt at stille ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er korrekt tilsluttede.
Flyt om på antennerne og anvend om nødvendigt
en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk stationsindstilling).
Anvend direkte stationsindstilling.
• Kontroller, at afstemningsintervallet er korrekt
indstillet (ved indstilling af AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste stationer
eller de faste stationer er blevet slettet (ved
stationsindstilling med søgning efter faste
stationer). Programmer stationerne igen (side 27).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen vises på
displayet.
Anden information
Der er ingen lyd eller kun meget svag lyd fra
surround-/surroundbaghøjttalerne.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret (tryk
på A.F.D., MOVIE eller MUSIC).
• Vælg CINEMA STUDIO EX-indstillingen
(side 34).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 23).
• Kontroller, at surroundhøjttalerne er sat til enten
"SMALL" eller "LARGE" (side 21).
• Forvis dig om, at bagsurroundhøjttaleren er sat til
enten "DUAL" eller "SINGLE"
(STR-DA2000ES), eller "YES" (STR-DB2000).
masterpage:Right
RDS virker ikke.*
• Forvis dig om, at du har stillet ind på en FM RDSstation.
• Vælg en FM-station med et stærkere signal.
Den ønskede RDS-information kommer ikke
frem.*
• Kontakt radiostationen for at finde ud af, om den
yder den pågældende service. Hvis den gør det,
kan det tænkes, at den pågældende service er
midlertidigt suspenderet.
Der er intet billede eller et uklart billede
kommer frem på fjernsynsskærmen eller
monitoren.
• Vælg det rigtige indgangssignal på receiveren.
• Indstil fjernsynet til den rigtige indgang.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms kabel (medfølger ikke) til at
forbinde receiveren til en udendørs FM-antenne
som vist herunder. Jordforbind receiveren for at
forhindre lynnedslag, hvis du forbinder den til en
udendørs antenne. Jordledningen må ikke
fortsættes
55DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren
på receiveren.
• Fjern alle forhindringer i banen mellem
fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud med nye,
hvis de er udtjente.
• Kontroller, om kommandoindstillingerne for
receiveren og fjernbetjeningen er det samme. Hvis
kommandoindstillingerne for receiveren og
fjernbetjeningen er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. Se
brugsvejledningen til den medfølgende
fjernbetjeningen angående fjernbetjeningens
kommandoindstilling.
For at skifte fjernbetjeningens
kommandoindstilling trykkes på ?/1, mens
INPUT MODE holdes inde. Hver gang du trykker
på ?/1, skifter kommandoindstillingen mellem
"C.MODE [AV2]" og "C.MODE [AV1]". (Den
indledende indstilling er "C.MODE [AV2]".)
• Forvis dig om, at du har valgt den rigtige indgang
på fjernbetjeningen.
masterpage:Left
PROTECTOR/CHECK CODE 13
Strømforsyningsafsnittet er overophedet. Sluk for
receiveren og kontroller, at ventilationshullet ikke
er overdækket. Lad receiveren være et stykke tid, og
tænd derefter for strømmen igen.
PROTECTOR/CHECK CODE 21
Sluk for receiveren og kontakt den nærmeste Sonyforhandler.
PROTECTOR/CHECK CODE 22
Der er et problem med strømkredsløbet. Sluk for
receiveren og kontroller højttalerforbindelsen.
Derefter slås strømmen til igen.
Referenceafsnit for sletning af
hukommelsen
For at slette
Se
Alle indprogrammerede indstillinger
side 19
Brugertilpassede lydfelter
side 40
* Gælder kun modeller med områdekode CEL.
Fejlmeddelelser
Hvis der forekommer en fejlfunktion, viser
displayet en kode, bestående af to cifre og en
meddelelse. Du kan kontrollere systemets
tilstand ved hjælp af meddelelsen. Se følgende
tabel for at løse problemet. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
ikke kan løses.
DECODE ERROR/CHECK CODE 01
Vises, når signalet som ikke kan dekodes af
receiveren (eks. DTS-CD) sendes ind, når "DEC.
PRI." i CUSTOMIZE-menu er sat til "PCM". Sæt til
"AUTO".
PROTECTOR/CHECK CODE 11
Irregulær spænding udsendes til højttalerne. Sluk
for receiveren og kontroller højttalerforbindelsen.
Derefter slås strømmen til igen.
PROTECTOR/CHECK CODE 12
Forstærkerenafsnittet er overophedet. Sluk for
receiveren og kontroller, at ventilationshullet ikke
er overdækket. Lad receiveren være et stykke tid, og
tænd derefter for strømmen igen.
56DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
Specifikationer
Forstærker
MULTI CHANNEL
Signal/støjforhold: 96 dB
INPUT 1, 2, CD/
SACD, TAPE, MD/
DAT, DVD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Indgange (digitale)
DVD (Koaksial)
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT, MD/
DAT, VIDEO3
(Optisk)
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
TAPE, MD/DAT
(AUDIO OUT),
VIDEO 1, 2 (AUDIO
OUT)
Spænding: 150 mV
Impedans: 2,2 kiloohm
FRONT L/R (kun
STR-DA2000ES),
SUB WOOFER
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
EQUALIZER
Gain-niveauer
±10 dB, 1 dB trin
FM-tuner
MULTI CHANNEL
10 Hz – 40 kHz
INPUT 1, 2, CD/
±3 dB (8 ohm)
SACD, TAPE, MD/
DAT, DVD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Modtageområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
Følsomhed
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
Signal/støjforhold
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
Indgange (analoge)
AM-tuner
1) Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden, er det
ikke sikkert, at der høres nogen lyd.
2) Gælder kun modeller med områdekode U, CA.
3) Kun modeller med områdekode SP, CEK, CEL.
Frekvensgang
PHONO
PHONO
RIAA equalizerkurve
±0,5 dB
Signal/støjforhold: 86 dB
Anden information
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,6%)
120 W +120 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,6%)
100 W + 100 W
Reference-udgangseffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,6%)
FRONT1): 120 W + 120 W
CENTER1): 120 W
SURR1): 120 W + 120 W
SURR BACK1)2): 120 W +
120 W
SURR BACK1)3): 120 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk forvrængning
0,6%)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1)2): 100 W +
100 W
SURR BACK1)3): 100 W
Faktisk nominel maksimalt udgangseffekt i stereoindstilling3)
(8 ohm, JEITA)
180 W + 180 W
Faktisk nominel maksimalt udgangseffekt i surroundindstilling
(8 ohm, JEITA)
FRONT1)3): 180 W + 180 W
CENTER1)3): 180 W
SURR1)3): 180 W + 180 W
SURR BACK1)3): 180 W
masterpage:Right
Modtageområde
STR-DA2000ES:
530 – 1.710 kHz4)
(Med 10-kHz
afstemningsskala)
fortsættes
57DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
531 – 1.710 kHz4)
(Med 9-kHz
afstemningsskala)
STR-DB2000:
531 – 1.602 kHz
(Med 9-kHz
afstemningsskala)
Antenne
Rammeantenne
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 1.000 kHz eller
999 kHz)
Signal/støjforhold
54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvrængning
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz:
35 dB
Ved 10 kHz:
40 dB
4) Det er muligt at ændre AM-afstemningsskalaen til
9 kHz eller 10 kHz. Sluk for receiveren, når du har
stillet ind på en hvilken som helst AM-station. Hold
PRESET TUNING + eller TUNING + inde, og tryk
samtidigt på ?/1. Alle faste stationer vil blive
slettet, når afstemningsskalaen ændres. Gentag
ovenstående, hvis du vil ændre skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz).
Vægt (ca.)
masterpage:Left
inklusive fremspringende
dele og kontroller
10 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
STR-DA2000ES:
Fjernbetjening RM-LG112 (1)
R6 (størrelse AA) batterier (2)
STR-DB2000:
Fjernbetjening RM-PP412 (1)
R6 (størrelse AA) batterier (2)
Se side 3 angående detaljer om områdekoden for
det apparat, du anvender.
Vi forbeholder os ret til at ændre design og
specifikationer uden varsel.
Video
Indgange/udgange
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p, 75
ohm
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p, 75
ohm
80 MHz HD gennemgang
Generelt
Strømforsyning
Områdekode
Strømforsyning
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
SP
220 -230 V AC, 50/60 Hz
Effektforbrug
Områdekode
Effektforbrug
U, CEL, CEK, SP
170 W
CA
300 VA
Effektforbrug (i standbyindstilling)
1W
Mål
430 × 161 × 400 mm
58DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Anden information
59DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Hvordan denne side anvendes
På denne side vises det, hvor knapperne og andre
dele af systemet, som nævnes i teksten, findes.
Illustrationsnummer
r
DISPLAY 7 (30)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
Hovedapparat
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
A.F.D. qd (33, 34, 35, 42)
DISPLAY 7 (30)
Display 5 (31)
INPUT MODE 8 (39)
INPUT SELECTOR 0 (24, 25,
27, 39, 42, 47)
IR-modtager 1
MAIN MENU 3 (20, 39, 47)
MASTER VOLUME –/+ 9 (23,
24)
MEMORY/ENTER 4 (20, 27,
47)
MENU w; (20, 39, 41, 47)
MOVIE qs (34)
MULTI CHANNEL
DECODING-indikator 6
MUSIC qa (35, 40)
PHONES-jackstik wa
PRESET TUNING –/+ qj (27)
SPEAKERS ws (48)
SURR BACK DECODING qg
(36)
TUNING –/+ qh (25, 58)
VIDEO 3 INPUT-jackstik ql
(14)
TAL OG SYMBOLER
2CH qf (33, 35)
–/+ qk (20, 39, 41, 47)
?/1 (strøm) 2
60DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DK08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
2
3
ws
waw;
4
ql
5
qk qj
6
qh
7
qg qf qd qs qa
8
9
q;
Anden information
1
masterpage:Right
Sådan fjernes dækslet
PUSH
Tryk på PUSH for at fjerne dækslet. Efter aftagning af
dækslet skal det holdes udenfor børns rækkevidde.
61DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DKCOV_STR-DA2000ESCELIX.fm]
masterpage:Left
Indeks
A
J
T
Afbryderautomatik 48
Automatisk stationsindstilling
25
Justering
CIS-parametre 45
EQUALIZER-parameter
41
højttalerstyrke 23
LEVEL-parameter 39, 44
Parametre for CUSTOMIZE 41
SP. SET UP-parametre 20,
42
Testtone 23
TUNER-menu 25, 47
Tuning
automatisk 25
direkte 26
faste stationer 27
C
CIS 45
CIS-menu 45
CUSTOMIZE-menu 41
D
Delefrekvens 44
Digital biograflyd 34
Direkte stationsindstilling 26
Dubbing. Se Optagelse
E
Effekt-niveau 40
EQUALIZER-menu 41
L
LEVEL-menu 44
Lydfelt
brugertilpasning 39
forprogrammeret 34–35
nulstilling 40
valg af 34–35
V
Valg af
fronthøjttalersystem 48
komponent 24
lydfelt 34–35
Æ
Ændring
display 30
effekt-niveau 40
M
F
Faste stationer
hvordan 27
hvordan du indstiller på 27
H
Højttalere
justering af højttalerstyrke
23
placering 16
tilslutning 16
Medfølgende tilbehør 58
Menu for SP. SET UP 20, 42
N
Navngivning 47
Navngivning. Se Navngivning
O
Optagelse
på et kassettebånd eller en
MD 49
på et videobånd 49
I
Indeksering. Se Navngivning
R
RDS 28
Redigering. Se Optagelse
S
Sletning af receiverens hukommelse 19
62DK
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\01DKCOV_STR-DA2000ESCELIX.fm]
masterpage:Right
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI02REG_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
2FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI02REG_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille STRDA2000ES ja STR-DB2000. Mallinumero on
merkitty etuseinän oikeaan alakulmaan. Tässä
käyttöohjeessa malli STR-DB2000 (aluekoodi CEL)
on kaavakuvissa käytetty malli ellei toisin ole
mainittu. Käyttöerot on merkitty tekstiin selvästi,
esim. ”Vain STR-DA2000ES”.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset
nimet kuin vastaanottimen säätimillä. Katso
tarkemmat ohjeet kauko-ohjaimen käytöstä sen
varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.
– STR-DA2000ES
RM-LG112
– STR-DB2000
RM-PP412
Aluekoodeista
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
FI
A
L
B
L
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
SPEAKERS
4-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
aluekoodin AA mallit”.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital, Pro Logic
Surround ja DTS** Digital Surround järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
**”DTS”, ”DTS-ES Extended Surround” ja ”Neo:6”
ovat Digital Theater Systems, Inc. in
tavaramerkkejä.
3FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI01COV_STR-DA2000ESCELTOC.fm]
masterpage:Left
Sisältö
Aloittaminen
1: Katso miten laitteet liitetään ............... 6
1a: Digitaalisilla äänilähdön
liittimillä varustettujen laitteiden
liittäminen................................... 8
1b: Monikanavaisilla lähtöliittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen................................. 11
1c: Vain analogisilla ääniliittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen................................. 13
2: Antennien liittäminen ....................... 15
3: Kaiuttimien liittäminen ..................... 16
4: Virtajohdon liittäminen..................... 19
5: Kaiuttimien säädöt ............................ 20
6: Kaiuttimen tason ja tasapainon
säätö ................................................ 23
— TEST TONE
Vahvistimen käyttö
Laitteen valinta...................................... 24
Monikanavaäänen kuuntelu .................. 25
— MULTI CH IN
FM/AM-radion kuuntelu....................... 25
FM-asemien tallennus
automaattisesti ................................ 26
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL mallit)
Radioasemien esiviritys ........................ 27
Radiotietojärjestelmän (RDS) käyttö.... 28
(Vain aluekoodien CEL mallit)
Näytön muuttaminen............................. 30
Näytössä näkyvistä merkkivaloista....... 31
Edistyneemmät säädöt ja
asetukset
Äänitulon määritys ............................... 38
— DIGITAL ASSIGN
Digitaalilaitteiden äänitulomuodon
kytkeminen ..................................... 39
— INPUT MODE
Äänikenttien muokkaus ........................ 39
Taajuuskorjaimen säätö ........................ 41
Edistyneemmät säädöt .......................... 41
Muokattu asennusmuoto....................... 45
(Vain aluekoodien U, CA mallit)
Muut toiminnot
Nimen antaminen esiviritysasemille ja
tuloille............................................. 47
Uniajastimen käyttö.............................. 48
Kaiutinjärjestelmän valinta................... 48
Nauhoitus.............................................. 49
Äänen kuunteleminen toisella
alueella ........................................... 50
(Vain aluekoodien U, CA mallit)
CONTROL A1II Säätöjärjestelmä....... 51
Lisätietoja
Huomautuksia....................................... 53
Vianetsintä ............................................ 54
Tekniset tiedot ...................................... 57
Luettelo painikkeiden sijainnista ja
viitesivuista..................................... 60
Hakemisto.................................. takakansi
Ympäristötilaäänen
käyttäminen
Vain etukaiuttimien käyttö.................... 33
Todentuntuisen äänen saaminen ........... 33
— AUTO FORMAT DIRECT
Äänikentän valinta ................................ 34
Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodon valinta .............. 36
— SURR BACK DECODING
4FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI01COV_STR-DA2000ESCELTOC.fm]
masterpage:Right
5FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Aloittaminen
1: Katso miten laitteet liitetään
Sivu 8 alkavissa vaiheissa 1a-1c kuvataan laitteiden liittäminen tähän vastaanottimeen. Ennen kuin
aloitat liitännät, katso alla olevasta kohdasta ”Liitettävät laitteet” sen sivun numero, jolla on kuvattu
kyseisen laitteen liitäntätapa.
Kun kaikki laitteet on liitetty, siirry kohtaan ”2: Antennien liittäminen” (sivu 15).
Liitettävät laitteet
Liitettävä laite
Sivu
DVD-soitin
Jossa on digitaalinen äänilähtöa)
8–9
Jossa on monikanavainen äänilähtöb)
11–12
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
8–9
TV-näyttöpääte
Joissa on komponenttikuvatulod)
9 tai 12
Jossa on vain S-kuva tai yhdistetty kuvatulo
14
Satelliittiviritin
Jossa on digitaalinen äänilähtöa)
8–9
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
8–9
CD/Super Audio CD-soitin
Jossa on monikanavainen äänilähtöb)
11
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
13
MD/DAT dekki
Jossa on digitaalinen äänilähtöa)
Jossa on vain analoginen äänilähtöc)
10
13
Kasettidekki, analoginen levysoitin
13
Monikanavainen dekooderi
11
Kuvanauhuri, videokamera, videopeli jne.
14
a)
b)
c)
d)
Malli, jossa on DIGITAL OPTICAL OUTPUT tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT liitin jne.
Malli, jossa on MULTI CH OUTPUT liittimet jne. Tätä liitäntää käytetään laitteen sisäisen
monikanavadekooderin koodaaman äänen antoon tämän vastaanottimen kautta.
Malli, jossa on vain AUDIO OUT L/R liittimet jne.
Malli, jossa on yhdistetyn kuvatulon liittimet (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
6FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Tarvittavat johdot
A Äänijohto
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
B Ääni/kuvajohto
Keltainen (kuva)
Valkoinen (vasen/ääni)
Punainen (oikea/ääni)
C Kuvajohto
F Koaksiaalinen digitaalijohto
G Monofoninen äänijohto
Aloittaminen
Seuraavilla sivuilla esitetyissä liitäntäkaavioissa oletetaan, että käytössä on seuraavat erilliset
liitäntäjohdot (A–H) (eivät kuulu varusteisiin).
Musta
Vihje
Äänijohto A voidaan erottaa kahdeksi monofoniseksi
äänijohdoksi G.
Keltainen
H Laitekuvajohto
D S-kuvajohto
Vihreä
Sininen
Punainen
E Optinen digitaalijohto
Huomautuksia
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen liitäntöjen tekemistä.
• Liitä johdot lujasti, jotta saadaan vältetyksi humina ja kohina.
• Kun liität ääni/kuvajohdon, liitä eri väreillä merkityt pistokkeet vastaavanvärisiin liittimiin laitteessa: keltainen
(kuva) keltaiseen, valkoinen (vasen ääni) valkoiseen ja punainen (oikea ääni) punaiseen.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, pane johtojen pistokkeet suoraan paikalleen niin, että ne napsahtavat kiinni.
• Älä taita tai sido optista digitaalijohtoja.
Jos omistat Sony-laitteita, joissa on CONTROL A1II/CONTROL S
liittimet
Katso ”CONTROL A1II Säätöjärjestelmä” sivulta 51.
7FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
.
1a: Digitaalisilla äänilähdön liittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
DVD-soittimen, TV-näyttöpäätteen tai satelliittivirittimen
liittäminen
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
1 Liitä ääniliittimet.
DVD soitin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL
OPTICAL
L
R
F*
E*
A
ANTENNA
FM
AM
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
L
CONTROL
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
IN
OUT
MD/DAT
IN
TAPE
ANALOG
ASSIGNABLE
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
OUT
IN
PHONO
R
SURR BACK SPEAKER
E
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satelliittiviritin
* Liitä joko liittimeen COAXIAL DVD IN tai OPTICAL DVD IN. Suosittelemme liittämistä liittimeen COAXIAL
DVD IN.
8FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Huomautus
2 Liitä kuvaliittimet.
Seuraavassa kuvassa näytetään miten liitetään TV-vastaanotin tai satelliittiviritin ja DVD-soitin, joissa
on lähtöliittimet COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Kun liitetään TV-vastaanotin,
jossa on laitekuvan tuloliittimet, voidaan nauttia parempilaatuisesta kuvasta.
Aloittaminen
On mahdollista kuunnella TV-vastaanottimen ääntä liittämällä TV-vastaanottimen äänen lähtöliittimet
vastaanottimen liittimiin TV/SAT AUDIO IN. Älä liitä tässä tapauksessa TV-vastaanottimen kuvan lähtöliitintä
vastaanottimen liittimeen TV/SAT VIDEO IN.
Huomautus
Tässä vastaanottimessa tavalliset kuvasignaalit voidaan muuttaa S-kuvasignaaleiksi (vain STR-DA2000ES).
Satelliittiviritin
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
TV-näyttöpääte
OUTPUT
OUTPUT
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
S VIDEO
INPUT
R-Y
H
C
D
C
ANTENNA
FM
AM
COMPONENT VIDEO
MONITOR
75
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
OUT
S-VIDEO
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
Y
H
D
U
CONTROL
COMPONENT
B-Y
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
ANALOG
ASSIGNABLE
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
PHONO
R
SURR BACK SPEAKER
L
R
SURROUND SPEAKERS
D
CENTER SPEAKER
C
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
H
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
DVD soitin
jatkuu
9FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
MD/DAT-dekin liittäminen
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
MD/DAT-dekki
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
OUT
IN
R
l
A
A
OUT
OUT
l
l
IN
E
l
E
ANTENNA
FM
AM
IN
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
CONTROL
L
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
ANALOG
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
PHONO
ASSIGNABLE
OUT
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
R
SURR BACK SPEAKER
IN
VIDEO 2
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
Jos haluat liittää useamman digitaalilaitteen, mutta et löydä käyttämättömänä
olevaa tuloa
Katso ”Äänitulon määritys” (sivu 38).
Vihjeitä
• Kaikki digitaaliset ääniliittimet ovat yhteensopivia näytteenottotaajuuksille 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz.
• Voit liittää myös LD-soittimen, jossa on DOLBY DIGITAL RF OUT-liitin RF-demodulaattorin kautta (Ei ole
mahdollista liittää LD-soittimen DOLBY DIGITAL RF OUT-liitintä suoraan tämän laitteen digitaalitulon
liittimiin). Katso RF-demodulaattorin käyttöohjeita.
Huomautus
Ei ole mahdollista tehdä digitaaliäänitystä digitaalisesta monikanavaisesta ympäristötilasignaalista.
10FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
1 Liitä ääniliittimet.
Jos DVD tai Super Audio CD-soitin on varustettu monikanavaisilla lähtöliittimillä, voit liittää sen
tämän vastaanottimen MULTI CHANNEL INPUT liittimiin monikanavaisen äänen kuuntelua varten.
Vaihtoehtoisesti monikanavaisia tuloliittimiä voidaan käyttää ulkoisen monikanavadekooderin
liittämiseen.
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
MULTI
CHANNEL
INPUT 2
MULTI
CHANNEL
INPUT 1
ANTENNA
FM
AM
COMPONENT VIDEO
MONITOR
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
CONTROL
IN
S-VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
FRONT
DVD
IN
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
Aloittaminen
1b: Monikanavaisilla lähtöliittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
OUT
VIDEO
IN
TV-SAT
IN
OUT
VIDEO
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
MD/
DAT
OUT
OUT
IN
TAPE
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
MD/DAT
ANALOG
SIGNAL GND
A A
FRONT
OUT
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
R
SURR BACK SPEAKER
ASSIGNABLE
IN
VIDEO 2
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
G G
SURROUND CENTER
L
R
MULTI CH OUT
SUB
WOOFER
DVD soitin,
Super Audio CD-soitin,
Monikanavadekooderi tms.
Vihjeitä
• Tällä liitännällä voidaan käyttää myös ohjelmia, joilla monikanavaääni on nauhoitettu muilla kuin Dolby Digital
ja DTS formaateilla.
• Liitä joko liittimeen MULTI CHANNEL INPUT 1 tai MULTI CHANNEL INPUT 2 laitteen äänituloliittimien
lukumäärän mukaisesti.
Huomautus
DVD-soittimessa ja Super Audio CD-soittimessa ei ole liittimiä SURR BACK.
jatkuu
11FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
2 Liitä kuvaliittimet.
Seuraavassa kuvassa näytetään miten liitetään DVD-soitin, joissa on lähtöliittimet COMPONENT
VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Kun liitetään TV-vastaanotin, jossa on laitekuvan tuloliittimet,
voidaan nauttia parempilaatuisesta kuvasta.
Huomautus
Tässä vastaanottimessa tavalliset kuvasignaalit voidaan muuttaa S-kuvasignaaleiksi (vain STR-DA2000ES).
TV-näyttöpääte
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
INPUT
R-Y
C
ANTENNA
FM
AM
COMPONENT VIDEO
MONITOR
75
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
IN
S-VIDEO
OUT
IN
OUT
S-VIDEO
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
Y
H
D
U
CONTROL
COMPONENT
B-Y
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
SIGNAL GND
MD/
DAT
OUT
IN
CD/SACD
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
ANALOG
ASSIGNABLE
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
PHONO
R
SURR BACK SPEAKER
L
R
SURROUND SPEAKERS
D
CENTER SPEAKER
C
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
H
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
DVD soitin
12FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Aloittaminen
1c: Vain analogisilla ääniliittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
Audiolaitteiden liitännät
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
MD/DAT-dekki
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
L
Levysoitin
R
A
l
OUT
A
l
A
ANTENNA
FM
AM
IN
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CONTROL
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
MD/
DAT
OUT
OUT
IN
TAPE
R
SURR BACK SPEAKER
ASSIGNABLE
A
OUTPUT
IN
VIDEO 1
R
L
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
IN
A
INPUT OUTPUT
LINE
CD/Super Audio
CD-soitin
OUT
SURROUND SPEAKERS
l
OUT
A
IN
VIDEO 2
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
MD/DAT
ANALOG
SIGNAL GND
l
MD/
DAT
IN
LINE
LINE
L
L
R
R
Kasettidekki
Huomautus
Jos levysoittimessa on maajohto, liitä se liittimeen U SIGNAL GND.
jatkuu
13FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Videolaitteiden liitännät
Jos liität TV-vastaanottimen liittimiin MONITOR, voit katsoa kuvaa valitusta tulosta (sivu 24). On
myös mahdollista saada SP. SET UP, LEVEL, EQUALIZER, CUSTOMIZE ja TUNER valikkosäädöt
ja äänikentät näkyviin TV-ruutuun painamalla kauko-ohjaimen painiketta ON SCREEN.
Katso tarkemmat tiedot tarvittavista johdoista (A–H), katso sivu 7.
Kuvanauhuri
TV-näyttöpääte
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
INPUT
INPUT
S VIDEO
VIDEO
R
B
B
L
L
OUT
D
OUT
C D
IN
L
L
ANTENNA
FM
AM
D
IN
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CONTROL
CENTER
L
L
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
DVD
IN
SURROUND
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
IN
IN
PHONO
CD/SACD
OUT
MD/
DAT
OUT
OUT
IN
TAPE
ASSIGNABLE
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
IN
MD/DAT
ANALOG
SIGNAL GND
R
SURR BACK SPEAKER
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
L
OUT
B, D
L
VIDEO 3 INPUT-liittimiin
(Etupaneeli)
B
IN
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
R
Kameranauh
uri tai TV-peli
Kuvanauhuri
14FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
2: Antennien liittäminen
Aloittaminen
Liitä varusteisiin kuuluva AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
*
ANTENNA
FM
AM
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CONTROL
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
IN
S-VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
FRONT
DVD
IN
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
IN
IN
PHONO
CD/SACD
MD/
DAT
OUT
IN
MD/DAT
OUT
IN
TAPE
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
OUT
ANALOG
SIGNAL GND
OUT
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
R
SURR BACK SPEAKER
ASSIGNABLE
IN
VIDEO 2
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
A
L
B
L
FRONT SPEAKERS
* Liittimen muoto on erilainen eri aluekoodien malleissa.
Huomautuksia
•
•
•
•
•
Jotta laite ei poimi kohinaa, pidä AM-kehäantenni poissa vastaanottimen ja muiden laitteiden läheisyydestä.
Suorista FM-johtoantenni aivan suoraksi.
Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se mahdollisimman suorana.
Älä käytä U SIGNAL GND-liitintä vastaanottimen maadoitukseen.
Kun liität varusteisiin kuuluvan AM-antennin laitteeseen, liitä musta johto (B) liittimeen U ja valkoinen johto (A)
toiseen liittimeen.
AM
U
A
B
15FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
3: Kaiuttimien liittäminen
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Tässä vastaanottimessa on mahdollista käyttää 7.1
kanavajärjestelmää (STR-DA2000ES) tai 6.1 kanavajärjestelmää (STR-DB2000).
Teatterimaisen monikanavaympäristöäänen kuuntelua varten tarvitaan viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi ympäristötilakaiutinta) ja apubassokaiutin (5.1 kanava).
Voit nauttia Surround EX formaatilla nauhoitetun DVD-ohjelman hifi-äänestä, jos liität yhden erillisen
ympäristötilan takakaiuttimen (6.1 kanava) tai kaksi ympäristötilan takakaiutinta (7.1 kanava, vain
STR-DA2000ES) (katso ”Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta” sivulta 36).
Esimerkki 7.1 kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Keskikaiutin
Etukaiutin (oikea)
Ympäristötilan kaiutin
(oikea)
Etukaiutin (vasen)
Apubassokaiutin
Ympäristötilan kaiutin
(vasen)
Ympäristötilan takakaiutin (oikea)
Ympäristötilan takakaiutin (vasen)
Vihjeitä
• Kun liität 6.1 kanavan kaiutinjärjestelmän, sijoita ympäristötilan takakaiutin kuuntelupaikan taakse.
• Koska apubassokaiutin ei välitä suunnan omaavia signaaleita, se voidaan sijoittaa mihin tahansa.
16FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Tarvittavat johdot
A Kaiutinjohdot (eivät kuulu varusteisiin)
Aloittaminen
B Monofoniset äänijohdot
(eivät kuulu varusteisiin)
(+)
(–)
Musta
STR-DA2000ES
Ympäristötilan
takakaiutin (oikea)*
Ympäristötilan
takakaiutin (vasen)*
E
E
e
Etukaiutin (oikea)
e
A
E
Etukaiutin (vasen)
e
A
E
e
A
A
CONTROL
ANTENNA
FM
AM
MONITOR
COMPONENT VIDEO
75
CONTROL S
U
OUT
Y
COAXIAL
L
IN
L
CENTER
L
IN
S-VIDEO
L
IN
S-VIDEO
OUT
IN
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
OUT
S-VIDEO
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
TRIGGER
AUDIO
OUT
OUT
IN
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
MD/
DAT
OUT
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
IN
OUT
MD/DAT
IN
TAPE
IN
IN
TV/SAT
DVD
OUT
ANALOG
SIGNAL GND
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
VIDEO
OUT
FRONT
2ND
ZONE
PRE OUT
R
A
SUB
WOOFER
L
AUDIO
OUT
IMPEDANCE
OPTICAL USE 4 - 16
DIGITAL
ASSIGNABLE
R
L
R
SURROUND BACK SPEAKERS
L
R
SURROUND SPEAKERS
CENTER SPEAKER
B
L
FRONT SPEAKERS
FRONT
SPEAKERS B**
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Ympäristötilan
kaiutin (oikea)
e
Ympäristötilan
kaiutin (vasen)
e
E
Keskikaiutin
AUDIO
IN
Apubassokaiutin
* Jos liität vain yhden ympäristötilan takakaiuttimen, liitä se liittimeen SURROUND BACK SPEAKERS L.
**On mahdollista valita käytettävät etukaiuttimet SPEAKERS-kytkimellä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta katso
”Kaiutinjärjestelmän valinta” (sivu 48).
Vihje
Kun tietyt kaiuttimet halutaan liittää toiseen tehovahvistimeen, käytä liittimiä PRE OUT. Sama signaali tulee sekä
liittimistä SPEAKERS että liittimistä PRE OUT (vain etukaiuttimet).
jatkuu
17FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
STR-DB2000
Etukaiutin (oikea)
Ympäristötilan
takakaiutin
E
e
E
e
A
E
MONITOR
A
COMPONENT VIDEO
75
U
Y
COAXIAL
L
L
CENTER
L
L
CONTROL
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
IN
OUT
TV/SAT
DVD
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
PB/CB
/B-Y
VIDEO
CENTER
CTRL
A1
PR/CR
/R-Y
R
R
DVD
IN
FRONT
SURROUND
MULTI CH INPUT 2
COAXIAL
e
A
ANTENNA
FM
AM
Etukaiutin (vasen)
SUB
WOOFER
FRONT
R
R
SURROUND
MULTI CH INPUT 1
SURR
BACK
SUB
WOOFER
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IR REMOTE
RS232C
L
DVD
IN
AUDIO
R
TV/
SAT
IN
MD/
DAT
IN
OUT
IN
IN
PHONO
CD/SACD
IN
OUT
MD/DAT
IN
TAPE
ANALOG
SIGNAL GND
IN
OUT
VIDEO 2
IN
VIDEO 1
R
VIDEO
A
SUB
WOOFER
L
AUDIO
OUT
MD/
DAT
OUT
IMPEDANCE
USE 4 - 16
OPTICAL
DIGITAL
R
SURR BACK SPEAKER
ASSIGNABLE
L
R
SURROUND SPEAKERS
CENTER SPEAKER
B
L
FRONT SPEAKERS
FRONT
SPEAKERS B**
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Ympäristötilan
kaiutin (oikea)
e
Ympäristötilan
kaiutin (vasen)
e
E
Keskikaiutin
AUDIO
IN
Apubassokaiutin
* On mahdollista valita käytettävät etukaiuttimet SPEAKERS-kytkimellä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta katso
”Kaiutinjärjestelmän valinta” (sivu 48).
18FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
4: Virtajohdon liittäminen
• Kullekin tulolle ja esiviritetylle asemalle
tallennettu äänikenttä.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki tulojen ja esiviritettyjen asemien
indeksinimet.
Huomautus
Jos ”2nd zone on” näkyy näytössä,
alkusäätötoimenpiteitä ei voi suorittaa. Sammuta
merkintä noudattamalla kohdan ”Äänen
kuunteleminen toisella alueella” (sivu 50)
ensimmäisen vihjeen ohjeita.
A
L
Aloittaminen
Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
masterpage:Right
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
B
L
SPEAKERS
Virtajohto
b
Seinäpistorasiaan
Alkusäätöjen suorittaminen
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa, alusta se noudattamalla seuraavat
toimenpiteet.
Näiden toimenpiteiden avulla voidaan myös
palauttaa tehdyt säädöt tehdassäädöille.
1
2
3
Katkaise vastaanottimen virta
painamalla sen painiketta ?/1.
Paina vastaanottimen painiketta ?/1 5
sekuntia.
Kun ”ENTER to Clear” näkyy näytössä,
paina vastaanottimen painiketta
MEMORY/ENTER.
Kun ”MEMORY CLEARING” on näkynyt
näytössä hetken aikaa, ”MEMORY
CLEARED!” tulee näkyviin.
Seuraavat säädöt ovat palautuneet
tehdassäädöille.
• Kaikki valikkojen SP. SET UP, LEVEL,
EQUALIZER, CUSTOMIZE, TUNER
ja CIS säädöt (vain aluekoodin U, CA
mallit).
19FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
5: Kaiuttimien säädöt
Voit käyttää valikkoa SP. SET UP tähän
järjestelmään liitettyjen kaiuttimien koon ja
etäisyyden säätöön.
1
2
3
Kytke järjestelmän virta painamalla
painiketta ?/1.
Paina MAIN MENU ja valitse ”SP. SET
UP”.
Pyöritä MENU halutun valikkokohdan
valintaa varten.
Lisätietoja, katso ”Kaiuttimien
säätöominaisuudet”.
Huomautuksia
• Tietyt säätöominaisuudet saattavat näkyä
himmentyneinä näytössä. Tämä tarkoittaa, että
valittua ominaisuutta ei joko ole käytettävissä
tai se on kiinteä eikä sitä voi muuttaa johtuen
äänikentästä tai jostakin muusta säädöstä (sivut
34–35).
• Jotkut kaiutinasetuskohdat saattavat näkyä
himmeinä näytössä. Se tarkoittaa, että ne on
säädetty automaattisesti johtuen toisen
kaiuttimien säädöistä. Asetuksista riippuen
tiettyjä kaiuttimia ei kenties voi säätää.
4
5
Valitse ominaisuus pyörittämällä –/+säädintä.
Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes olet
säätänyt kaikki kohdat.
Kaiuttimien
säätöominaisuudet
masterpage:Left
–/+ kaiuttimen säätömallin valintaa varten ja
paina painiketta MEMORY/ENTER valinnan
asettamiseksi voimaan. Varmista kaiuttimen
säätömalli varusteisiin kuuluvasta ”Helpon
asennuksen opas”.
x SUB WOOFER (Apubassokaiutin)
• YES
Jos liität apubassokaiuttimen, valitse ”YES”.
• NO
Jos et liitä apubassokaiutinta, valitse ”NO”.
Tämä käynnistää basson
uudelleensuuntauspiirin ja lähettää LFEsignaalit muista kaiuttimista.
x FRONT SP (Etukaiuttimet)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Kun apubassokaiutin on säädetty kohtaan
”NO”, etukaiuttimet säätyvät automaattisesti
asentoon ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai
ympäristötilatehosteet tuntuvat puuttuvan
käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
etukanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta. Kun etukaiuttimille on
valittu asento ”SMALL”, keski-,
ympäristötila- ja ympäristötilan takakaiutin
säätyvät myös automaattisesti säädölle
”SMALL” (ellei aiemmin ole valittu asentoa
”NO”).
Alkusäädöt on alleviivattu.
x CTR SP (Keskikaiutin)
x EASY SET UP (Kaiuttimien helppo säätö)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”. Jos
etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, keskikaiuttimelle ei voi valita
säätöä ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai
ympäristötilatehosteet tuntuvat puuttuvan
käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
• YES
Kaiuttimet voidaan säätää automaattisesti
valitsemalla ennalta määritetty kaiutinmalli
(katso varusteisiin kuuluvaa ”Helpon
asennuksen opas”).
• NO
Valitse, kun haluat säätää kunkin kaiuttimen
asetukset manuaalisesti.
x SP PATTERN (Kaiuttimien säätömalli)
Kun ”EASY SET UP” on säädetty kohtaan
”YES”, valitse kaiuttimen säätömalli. Pyöritä
20FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
x SURR SP (Ympäristötilakaiuttimet)
Ympäristötilan takakaiuttimet on säädetty
samalla säädölle.
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”. Jos
etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, ympäristötilakaiuttimille ei voi
valita säätöä ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai
ympäristötilatehosteet tuntuvat puuttuvan
käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
ympäristötilakanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta tai muista ”LARGE”
kaiuttimista.
• NO
Jos ei liitetä ympäristötilakaiuttimia, valitse
”NO”.
x SB SP
(Ympäristötilan takakaiuttimet)
Kun ympäristötilakaiuttimille on valittu säätö
”NO”, ympäristötilan takakaiuttimet säätyvät
myös automaattisesti säädölle ”NO” eikä tätä
säätöä voi muuttaa.
Jos ei liitetä ympäristötilan takakaiuttimia,
valitse ”NO”.
STR-DB2000
• YES
Jos liität ympäristötilan takakaiuttimen,
valitse ”YES”.
• NO
Jos ei liitetä ympäristötilan takakaiutinta,
valitse ”NO”.
Aloittaminen
keskikanavan bassotaajuudet lähtevät
etukaiuttimista (jos on valittu säätö
”LARGE”) tai apubassokaiuttimesta.
• NO
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, valitse ”NO”.
Keskikanavan ääni lähtee etukaiuttimista.
Kun on valittu monikanavainen tulo,
suoritetaan analoginen käsittely.
masterpage:Right
Vihje
Kunkin kaiuttimen ”LARGE” ja ”SMALL” säädöllä
päätetään katkaiseeko sisäinen äänenkäsittelijä
bassosignaalit kyseisestä kanavasta. Kun basso
katkaistaan kanavasta, basson uudelleensuuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet apubassokaiuttimeen
tai muihin ”LARGE” kaiuttimiin.
Niitä ei kuitenkaan ole hyvä katkaista, jos mahdollista.
Siksi vaikka käytetään pieniä kaiuttimia, ne voidaan
säätää säädölle ”LARGE”, jos bassoäänien halutaan
lähtevän kyseisestä kaiuttimesta. Toisaalta jos
käytetään suurta kaiutinta, mutta bassoäänien ei haluta
kuuluvan siitä, se voidaan säätää säädölle ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluttua alhaisempi, säädä
kaikki kaiuttimet asentoon ”LARGE”. Jos bassoa ei
ole tarpeeksi, sitä voidaan korostaa taajuuskorjaimella.
Katso ohjeet taajuuskorjaimen säätämisestä katso
sivu 41.
x FRONT X.X meter*
(Etukaiuttimien etäisyys)
Alkusäätö: 3.0 meter (10 feet)
Tällä voidaan säätää etäisyys kuuntelupaikasta
etukaiuttimiin (A). Säätöala on 1,0 m – 7,0 m (3 – 23
jalkaa) 0,1 m (1 jalka) vaiheissa.
Jos kumpaakin etukaiutinta ei ole asetettu samalle
etäisyydelle kuunteluasennosta, säädä etäisyys
lähimpään kaiuttimeen.
Kun sijoitetaan vain yksi ympäristötilan takakaiutin
STR-DA2000ES
• DUAL
Jos liität kaksi ympäristötilan takakaiutinta,
valitse ”DUAL”. Ääni lähtee enimpään
mahdolliseen 7.1 kanavaan.
• SINGLE
Jos liität vain yhden ympäristötilan
takakaiuttimen, valitse ”SINGLE”. Ääni
lähtee enimpään mahdolliseen 6.1 kanavaan.
• NO
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
jatkuu
21FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
Kun sijoitetaan kaksi ympäristötilan takakaiutinta
(Kulman B tulee olla sama)
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
B
B
B
x CTR X.X meter*
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 3.0 meter (10 feet)
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta keskikaiuttimeen. Säätöala on 1,0 m
– 7,0 m (3 – 23 jalkaa) 0,1 m (1 jalka) vaiheissa.
x SURR X.X meter*
(Ympäristötilakaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 3.0 meter (10 feet)
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta ympäristötilan kaiuttimiin. Säätöala
on 1,0 m – 7,0 m (3 – 23 jalkaa) 0,1 m (1 jalka)
vaiheissa.
Jos kumpaakin ympäristötilakaiutinta ei ole asetettu
samalle etäisyydelle kuunteluasennosta, säädä etäisyys
lähimpään kaiuttimeen.
x SB X.X meter*
(Ympäristötilan takakaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 3.0 meter (10 feet)
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta ympäristötilan takakaiuttimeen.
Säätöala on 1,0 m – 7,0 m (3 – 23 jalkaa) 0,1 m (1
jalka) vaiheissa.
Jos liitetään kaksi ympäristötilan takakaiutinta ja
kumpaakin ympäristötilan takakaiutinta ei ole asetettu
samalle etäisyydelle kuunteluasennosta (vain STRDA2000ES), säädä etäisyys lähimpään kaiuttimeen.
masterpage:Left
Vihje
Vastaanottimella on mahdollista ilmoittaa kaiuttimien
paikka etäisyyden avulla. Ei kuitenkaan ole
mahdollista säätää keskikaiutinta kauemmas kuin
etukaiuttimet. Keskikaiutinta ei myöskään voi säätää
yli 1,5 m (5 jalkaa) lähemmäs kuin etukaiuttimet.
Samoin ympäristötilakaiuttimia ei voi säätää
etukaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta. Eikä niitä
myöskään voi säätää enempää kuin 4,5 m (15 jalkaa)
lähemmäs.
Tämä siksi, että virheellinen kaiuttimien sijoitus
heikentää ympäristötilaäänestä nauttimista.
Pyydämme huomaamaan, että kaiuttimien etäisyyden
säätäminen lähemmäksi kuin kaiuttimien tosiasiallinen
sijainti viivästyttää äänen lähtöä kaiuttimesta. Toisin
sanoen kuulostaa siltä kuin kaiutin sijaitsisi
kauempana.
Esimerkiksi keskikaiuttimen etäisyyden säätäminen 1–
2 m (3–6 jalkaa) lähemmäs kuin kaiuttimen oikea
sijainti antaa erittäin todentuntuisen ”läsnäolon”
tunteen. Jos tyydyttävää ympäristöäänitehostetta ei
saada siksi, että ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat
liian lähellä, ympäristötilakaiuttimen etäisyyden
säätäminen lähemmäksi (lyhemmäksi) kuin niiden
tosiasiallinen sijainti antaa suuremman äänikentän.
Nämä ominaisuudet on paras säätää kuuntelemalla
ääntä. Kokeile!
Edistyneemmät kaiutinsäädöt
Käytä valikkoa CUSTOMIZE ja aseta ”MENU
EXP.” asentoon ”ON”. Tämä mahdollistaa
edistyneemmät säädöt kuten esimerkiksi
ympäristötilakaiuttimien korkeuden säädön.
Katso tarkemmat tiedot valikosta ”MENU
EXP.”, katso sivu 41. Tarkemmat tiedot kohtien
säätämisestä, katso sivu 42.
* Aluekoodien U, CA malleilla näkyy ”X feet”.
22FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI03CON_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Tarkempaa säätöä varten
— TEST TONE
Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
kuuntelemalla testiääntä kuuntelupaikasta käsin.
Käytä toimenpiteissä kauko-ohjainta.
Katso tarkemmat tiedot kauko-ohjaimen
käytöstä sen varusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista.
Testiääni tai äänilähde saadaan kuulumaan
kahdesta vierekkäisestä kaiuttimesta, jotta
niiden tasapaino ja taso voidaan säätää.
Aseta ”MENU EXP.” valikosta CUSTOMIZE
asentoon ”ON” (sivu 41). Valitse sitten ne kaksi
kaiutinta, jotka halutaan säätää käyttämällä
ominaisuutta ”PHASE NOISE” tai ”PHASE
AUDIO” valikosta LEVEL (sivu 44).
Aloittaminen
6: Kaiuttimen tason ja
tasapainon säätö
Vihje
Vastaanottimessa on testiääni, jonka keskitaajuus on
800 Hz.
1
2
Kytke vastaanottimen virta painamalla
painiketta ?/1.
Paina painiketta TEST TONE kaukoohjaimesta.
”TEST TONE” valikosta LEVEL tulee
näkyviin näyttöön ja testiääni kuuluu
kustakin kaiuttimesta perätysten.
3
Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
LEVEL-valikon avulla niin, että
kustakin kaiuttimesta kuuluva testiääni
kuulostaa samalta kuuntelupaikassa
kuunneltaessa.
Katso tarkemmat tiedot LEVEL-valikon
säädöistä katso sivu 39.
Vihjeitä
• Kaikkien kaiuttimien taso voidaan säätää
kerralla painamalla painiketta MASTER VOL
+/– kauko-ohjaimesta tai kääntämällä MASTER
VOLUME –/+ vastaanottimesta.
• Säätöön voidaan käyttää myös vastaanottimen
hakupyörää –/+.
4
Paina TEST TONE uudelleen.
Testiääni katkeaa pois toiminnasta.
Testiäänen antaminen vain halutusta
kaiuttimesta
Aseta ”TEST TONE” valikosta LEVEL
asentoon ”FIX” (sivu 39). Testiääni kuuluu vain
valitusta kaiuttimesta.
23FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Huomautuksia kuulokkeiden käytöstä
Vahvistimen käyttö
Laitteen valinta
1
Valitse tulo kääntämällä INPUT
SELECTOR-säädintä.
Valittu tulo tulee näkyviin näyttöön.
Kun halutaan valita
Näyttö
Kuvanauhuri
VIDEO 1 tai VIDEO
2
• Kun kuulokkeet on liitetty, voidaan valita vain
seuraavat äänikentät (sivu 35).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE (DIRECT)
– HEADPHONE (MULTI 1)
– HEADPHONE (MULTI 2)
– HEADPHONE THEATER
• Kun kuulokkeet on liitetty ja käytetään MULTI CH
DIRECT toimintoa (sivu 25), ääni ei kenties lähde
mistään kanavasta riippuen kaiuttimien säädöstä.
Kameranauhuri tai TV- VIDEO 3
peli
DVD-soitin
DVD
Satelliittiviritin
TV/SAT
MD tai DAT-dekki
MD/DAT
CD tai Super Audio CD- CD/SACD
soitin
2
3
Kasettidekki
TAPE
Yhdysrakenteinen
viritin (FM)
Viritin (FM)
Yhdysrakenteinen
viritin (AM)
Viritin (AM)
Levysoitin
PHONO
Kytke laitteen virta ja aloita soitto.
Säädä äänenvoimakkuus pyörittämällä
säädintä MASTER VOLUME –/+.
Äänen vaimentaminen
Paina painiketta MUTING kauko-ohjaimesta.
Lopeta painamalla painiketta MUTING kaukoohjaimesta uudelleen tai kääntämällä MASTER
VOLUME –/+ myötäpäivään
äänenvoimakkuuden suurentamiseksi. Vaikka
vastaanottimen virta katkaistaan, vaimennus
toimii, kun vastaanottimen virta kytketään
uudelleen.
24FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
Monikanavaäänen
kuuntelu
— MULTI CH IN
STR-DA2000ES
FM/AM-radion kuuntelu
FM ja AM-lähetyksiä voidaan kuunnella
yhdysrakenteisesta virittimestä. Varmista ennen
käyttöä, että FM- ja AM-antenni on liitetty
vastaanottimeen (katso sivu 15).
Vihje
Suoran virityksen viritysjakso on erilainen eri
aluekoodeilla seuraavan taulukon mukaisesti. Katso
tarkemmat tiedot aluekoodeista katso sivu 3.
Aluekoodi
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, SP
50 kHz
9 kHz
Siirrä kauko-ohjaimen helpon vierityksen
näppäintä ja valitse ”MULTI” ja paina sitten
näppäintä valinnan asettamiseksi voimaan.
* AM-viritysjaksoa voidaan muuttaa (katso sivu 58).
STR-DB2000
Automaattiviritys
Paina painiketta MULTI CH kaukoohjaimesta.
1
Valittu äänilähde kuuluu.
2
Kun keskikaiutinta tai
apubassokaiutinta ei ole liitetty
Jos keskikaiutin on säädetty asentoon ”NO” tai
apubassokaiutin on säädetty asentoon ”NO”
valikosta SP. SET UP (sivu 20) ja käynnistetään
MULTI CH IN toiminto, analoginen keski- tai
apubassoääni lähtee vasemmasta ja oikeasta
etukaiuttimesta.
Vahvistimen käyttö
On mahdollista valita ääni suoraan liittimiin
MULTI CHANNEL INPUT liitetyistä laitteista.
Tämän toiminnon avulla on mahdollista nauttia
korkealaatuisista analogisista tuloista kuten
DVD-levyistä tai Super Audio CD-levyistä.
Ympäristötilatehosteet eivät käynnisty
käytettäessä tätä tuloa.
masterpage:Right
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
”FM” tai ”AM”.
Paina TUNING + tai TUNING –.
Paina painiketta TUNING +, kun haluat
selata matalilta korkeille taajuuksille ja
painiketta TUNING –, kun haluat selata
korkeilta matalille taajuuksille.
Vastaanotin lopettaa selauksen, kun asema
virittyy kohdalle.
Jos FM-stereovastaanotto on
heikkolaatuinen
Jos FM-stereovastaanotto on heikkolaatuinen ja
”STEREO” vilkkuu näytössä, valitse
monofoninen ääni, jolloin säröytyminen on
vähäisempää.
1 Paina MAIN MENU ja valitse ”TUNER”.
2 Pyöritä MENU valitaksesi ”FM MODE”.
3 Pyöritä –/+ valitaksesi ”MONO”.
FM-vastaanotto muuttuu monofoniseksi.
jatkuu
25FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
Suora viritys
Näppäile aseman taajuus suoraan käyttämällä
kauko-ohjaimen numeropainikkeita.
Katso tarkemmat tiedot varusteisiin kuuluvasta
kauko-ohjaimesta sen käyttöohjeista.
1
STR-DA2000ES:
Siirrä helpon vierityksen näppäintä ja
valitse ”TUNER” ja paina näppäintä
sitten toistuvasti valitaksesi ”FM” tai
”AM”.
STR-DB2000:
Paina toistuvasti näppäintä TUNER
kauko-ohjaimesta valitaksesi FM tai
AM.
On mahdollista käyttää myös
vastaanottimen painiketta INPUT
SELECTOR.
2
3
Paina ALT ja paina sitten D.TUNING
kauko-ohjaimesta.
Näppäile taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Paina 1 b 3 b 5 b 0
(Ei ole tarpeen näppäillä viimeistä numeroa
”0”, kun viritysasteikko on säädetty 10
kHz:iin.)
Jos on viritetty AM-asemalle, säädä AMkehäantennin suunta niin, että kuuluvuus on
paras mahdollinen.
Jos aseman viritys ei onnistu ja
näppäillyt numerot vilkkuvat
Varmista, että olet näppäillyt oikean taajuuden.
Jos oikeaa taajuutta ei ole näppäilty, toista vaihe
3. Jos näppäillyt numerot vilkkuvat yhä, tätä
taajuutta ei käytetä asuinalueellasi.
masterpage:Left
FM-asemien tallennus
automaattisesti
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL mallit)
Tämän toiminnon avulla on mahdollista
tallentaa 30 FM ja FM RDS-asemaa
aakkosjärjestyksessä. Toiminto tallentaa vain
asemat, joilla on selkeimmät signaalit.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemat yksi
kerrallaan, katso ”Radioasemien esiviritys”.
1
2
Katkaise vastaanottimen virta
painamalla painiketta ?/1.
Pidä painike MEMORY/ENTER
painettuna ja kytke vastaanottimen
virta uudelleen painamalla painiketta
?/1.
”Autobetical” näkyy näytössä ja
vastaanotin selaa ja tallentaa kaikki
lähetysalueen FM- ja FM RDS-asemat.
RDS-asemilla viritin tarkastaa ensin samaa
ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa vain
sen aseman, jonka signaali on selkein.
Valitut RDS-asemat lajitellaan
aakkosjärjestykseen ohjelman
palvelunimen mukaisesti ja sitten niille
annetaan 2-merkkinen esivirityskoodi.
Katso tarkemmat tiedot RDS-asemista
katso sivu 28.
Tavallisille FM-asemille annetaan 2merkkiset esivirityskoodit ja ne
tallennetaan RDS-asemien jälkeen.
Lopuksi ”Finished” tulee näkyviin näyttöön
hetkeksi ja vastaanotin palautuu tavalliselle
toiminnolle.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai varusteisiin
kuuluvan kauko-ohjaimen painiketta aakkosellisen
tallennuksen aikana painiketta ?/1 lukuun
ottamatta.
• Jos muutat toiselle alueelle, tallenna uuden
paikkakunnan asemat toistamalla nämä toimenpiteet.
• Katso tarkemmat ohjeet tallennettujen asemien
kuuntelemisesta katso ”Esiviritettyjen asemien
kuuntelu”.
• Jos antennia siirretään sen jälkeen, kun asemat on
tallennettu tällä toiminnolla, tallennetut säädöt eivät
26FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
kenties ole enää voimassa. Jos näin käy, tallenna
asemat uudelleen toistamalla tallennustoimenpiteet.
masterpage:Right
Radioasemien esiviritys
Radioasemien esiviritys
1
2
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
”FM” tai ”AM”.
Viritä automaattisella virityksellä
(sivu 25) tai suoralla virityksellä
(sivu 26) asemalle, joka halutaan
esivirittää.
Vahvistimen käyttö
On mahdollista esivirittää 30 FM tai AMasemaa. Usein kuunnelluille asemille voidaan
sitten virittää helposti.
Muuta tarpeen ollen FMvastaanottomuotoa (sivu 25).
3
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
”MEMORY” tulee näkyviin näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Suorita vaiheet 4 –
5 ennen kuin näyttö sammuu.
4
Valitse painiketta PRESET TUNING +
tai PRESET TUNING – painamalla
esiviritysnumero.
Jos haluat muuttaa muistisivua, paina
SHIFT kauko-ohjaimesta.
Jos ”MEMORY” sammuu ennen kuin
valitset esiviritysnumeron, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
5
Paina painiketta MEMORY/ENTER
uudelleen.
Asema on tallennettu valitulle
esiviritysnumerolle.
Jos ”MEMORY” sammuu ennen kuin
painat painiketta MEMORY/ENTER,
aloita uudelleen vaiheesta 3.
6
Esiviritä muut asemat toistamalla
vaiheita 2–5.
Esiviritettyjen asemien
kuuntelu
1
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
”FM” tai ”AM”.
jatkuu
27FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
2
Valitse painiketta PRESET TUNING +
tai PRESET TUNING – toistuvasti
painamalla haluttu esiviritysasema.
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttö
Joka kerta, kun painat painiketta, voit valita
esiviritetyn aseman seuraavalla tavalla:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Kauko-ohjaimen käyttäminen
1 STR-DA2000ES:
Siirrä helpon vierityksen näppäintä ja valitse
”TUNER” ja paina näppäintä sitten
toistuvasti valitaksesi ”FM” tai ”AM”.
STR-DB2000:
Valitse painiketta TUNER toistuvasti
painamalla FM tai AM.
2 Valitse painiketta D.SKIP/CH/PRESET +/–
toistuvasti painamalla haluttu
esiviritysasema.
masterpage:Left
(Vain aluekoodien CEL mallit)
Tällä vastaanottimella on mahdollista käyttää
RDS-järjestelmää (radiotietojärjestelmä), jonka
avulla radioasemat pystyvät lähettämään
lisätietoja tavallisen ohjelmasignaalin ohessa.
On mahdollista saada näkyviin myös RDS tieto.
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse asema FM-kaistalta suoralla
virityksellä (sivu 26), automaattisella
virityksellä (sivu 25) tai esivirityksellä
(sivu 27).
Kun viritetään sellaiselle asemalle, jolla on
RDS-palvelu, RDS-merkkivalo syttyy ja
ohjelman asemanimi tulee näkyviin näyttöön.
Huomautus
RDS ei toimi kunnolla, jos viritetty asema ei välitä
RDS-signaalia oikein tai jos signaalin voimakkuus on
heikko.
RDS-tietojen näyttö
Kun vastaanotetaan RDS-asemaa, paina
painiketta DISPLAY.
Joka kerta, kun painat painiketta, näytön RDStiedot muuttuvat seuraavalla tavalla:
PS (Ohjelman palvelunimi)a) t Taajuusa) t
PTY (Ohjelmatyyppi) merkintäb) t RT
(Radioteksti) merkintäc) t CT (Oikea aika)
merkintä (24-tunnin järjestelmällä) t
Parhaillaan voimassaoleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuustaso
a)
b)
c)
Tämä tieto näkyy myös muilla kuin RDS FMasemilla.
Lähetettävän ohjelman tyyppi.
RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos asemalla ei ole tiettyä RDS-palvelumuotoa, ”NO
XX” (esim. ”NO CT”) näkyy näytössä.
• Kun asema lähettää radiotekstitietoja, se näkyy
samalla nopeudella kuin millä se lähtee asemalta.
28FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
Kaikki nopeuden muutokset heijastuvat tiedon
näyttötavassa.
Kuvaus
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta,
ruoanlaitosta ym.
Kuvaus
JAZZ
Jazz-ohjelmaa
NEWS
Uutisia
AFFAIRS
Ajankohtaista ohjelmaa
laajemmin päivän uutisista
INFO
Tieto-ohjelmaa eri aiheista mm.
kuluttajia koskevista asioista,
lääkärin neuvoja jne.
SPORT
Urheiluohjelmaa
EDUCATE
Koulutusohjelmaa, ”tee se itse”ohjelmia, vinkkejä ja neuvoja
DRAMA
Radiokuunnelmia ja-sarjoja
CULTURE
Ohjelmaa kansallisesta tai alueen
kulttuurista, kielestä,
yhteiskunnallisista asioista
SCIENCE
Ohjelmaa luonnontieteistä ja
teknologiasta
VARIED
Muun tyyppistä ohjelmaa kuten
kuuluisuuksien haastatteluja,
pelejä ja komedioita
POP M
Pop-musiikkia
ROCK M
Rock-musiikkia
EASY M
Kevyttä kuunneltavaa
LIGHT M
Instrumentaali, vokaali ja
kuoroteoksia
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä,
kamarimusiikkia, oopperoita jne.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi em.
luokkiin kuten esim. rhythm &
blues ja reggae-musiikkia
WEATHER
Säätiedotuksia
FINANCE
Pörssitiedotuksia, uutisia kaupasta
jne.
CHILDREN
Ohjelmaa lapsille
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
ihmisiin vaikuttavista asioista
RELIGION
Uskonnollista ohjelmaa
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja ilmaista mielipiteensä eri
asioista
TRAVEL
Ohjelmaa matkustamisesta. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA:n avulla.
COUNTRY
Ohjelmia Country-musiikista
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista
OLDIES
Ikivihreitä
FOLK M
Folk-musiikkia
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia
NONE
Sellaista ohjelmaa, joka ei sovi
em. luokkiin
Vahvistimen käyttö
Ohjelmatyypin
merkkivalo
Ohjelmatyyppien kuvaus
Ohjelmatyypin
merkkivalo
masterpage:Right
29FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Näytön muuttaminen
Näytön tietojen muuttaminen
On mahdollista nähdä äänikenttä jne.
muuttamalla näytössä näkyviä tietoja.
Paina painiketta DISPLAY toistuvasti.
Joka kerta, kun valitset DISPLAY, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla.
Kaikki tulot paitsi ”FM” ja ”AM”
Indeksinimi* t Tulon nimi t Äänikentän
nimi t Äänenvoimakkuustaso
”FM” ja ”AM”
Esiviritetyn aseman nimi* t Tulon nimi t
Äänikentän nimii t Äänenvoimakkuustaso
* Indeksinimi näkyy vain silloin, kun se on annettu
tulolle tai esiviritysasemalle (sivu 47). Indeksinimi ei
näy, kun on näppäilty vain tyhjiä välilyöntejä tai jos
se on sama kuin tulon nimi.
Tulovirran tietojen näyttö
On mahdollista tarkistaa digitaalisten
tulosignaalien tulovirran tiedot (formaatti,
kanava jne.). Tulovirran tiedot näkyvät myös 4
sekunnin ajan, kun vastaanotin havaitsee
muutoksia digitaalisessa tulosignaalissa.
1
2
Paina MAIN MENU ja valitse ”STREAM
INFO”.
Pyöritä MENU.
Tulovirran tiedot tulevat näkyviin.
3
Lisätietoja saadaan pyörittämällä –/+.
30FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Näytössä näkyvistä merkkivaloista
1 2
3
4
SW
L.F.E.
qk
L
C
R
SL
S
SR
SBL
SB
SBR
6
7
8
9
q;
; DIGITAL EX ; PRO LOGIC II
MULTI CH IN 1 2
qj
A SW: Palaa, kun apubassokaiuttimen valita on
säädetty asentoon ”YES” (sivu 20). Kun tämä
merkkivalo palaa, vastaanotin antaa levylle
äänitetyn LFE-signaalin tai luo
matalataajuisen signaalin
apubassokaiuttimeen lähtöä varten. Tämä
merkkivalo ei pala 2CH STEREO muodolla.
B SLEEP: Palaa kun uniajastin on käynnistetty.
C SPA/SPB: Palaa käytössä olevan
kaiutinjärjestelmän mukaisesti (A tai B).
Katkeaa, kun liitetään kuulokkeet.
D MULTI CH IN 1/2: Palaa kun ”MULTI 1
DIRECT” tai ”MULTI 2 DIRECT” on valittu.
E ; DIGITAL (EX): Palaa Dolby Digital
signaalien tulon aikana. ”EX” palaa Dolby
Digital EX signaalien tulon aikana. Kun
toistetaan Dolby Digital EX-formaatin
mukaista levyä, varmista, että on tehty
digitaaliliitännät ja että INPUT MODE EI ole
asennossa ”ANALOG FIXED” (sivu 39).
F ; PRO LOGIC (II): Palaa, kun vastaanotin
antaa Pro Logic-käsittelyn 2-kanavaisiin
signaaleihin keski- ja ympäristötilakanavan
signaalien lähtöä varten. Tämä merkkivalo
palaa myös, kun Pro Logic II Movie/Music
dekooderi on kytketty. Tämä merkkivalo ei
kuitenkaan pala, jos sekä keski-että
ympäristötilakaiuttimet on säädetty asentoon
”NO”.
G DTS (-ES): Palaa DTS-signaalien tulon
aikana. ”-ES” palaa DTS-ES-signaalien tulon
aikana. Kun soitetaan DTS-formaatin
mukaista levyä, varmista, että
digitaaliliitännät on tehty ja että INPUT
MODE EI OLE asennossa ”ANALOG
FIXED” (sivu 39).
DTS -ES 96/24 MONO MEMORY
RDS STEREO
D.RANGE EQ NEO:6
OPT
COAX
D.ASSIGN
qh
qg
qf
qdqs
qa
H 96/24: Palaa, kun vastaanotin dekoodaa DTS
96 kHz/24 bitin signaaleita.
Vahvistimen käyttö
SLEEP SP.A SP.B
5
I Virittimen merkkivalot: Palaa käytettäessä
vastaanotinta radioasemien viritykseen jne.
Katso sivuilta 25–29 ohjeet virittimen
toiminnoista.
J MEMORY: Palaa asemien esivirityksen
aikana, annettaessa nimeä esiviritetyille
asemille ja tuloille jne.
K D.ASSIGN: Palaa, kun digitaalista
määritystoimintoa käytetään valitulle tulolle.
L COAX: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee COAXIALliittimen kautta tai kun INPUT MODE on
asetettu asentoon ”COAXIAL FIXED”
(sivu 39).
M OPT: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee OPTICALliittimen kautta tai kun INPUT MODE on
asetettu asentoon ”OPTICAL FIXED”
(sivu 39).
N NEO:6: Palaa kun DTS Neo:6 Cinema/Music
dekoodaus on käynnistetty. Tämä merkkivalo
ei kuitenkaan pala, jos sekä keski-että
ympäristötilakaiuttimet on säädetty asentoon
”NO”.
O EQ: Palaa kun taajuuskorjain on käynnistetty.
P D.RANGE: Palaa, kun on käynnistetty
dynaamisen alan puristus (sivu 44).
Q Toistuvan kanavan merkkivalot:
Kirjaimet (L, C, R jne.) osoittavat toistuvia
kanavia. Kirjainten ympärillä olevat viivat
muuttuvat ja näyttävät miten laite käsittelee
lähteen ääntä (kaiutinsäätöjen mukaan).
L (Etu vasen), R (Etu oikea), C (Keski
jatkuu
31FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI04BSC_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
(monofoninen)), SL (Ympäristötila vasen), SR
(Ympäristötila oikea), S (Ympäristötila
(monofoninen tai Pro Logic-käsittelyllä saadut
ympäristötilakomponentit)), SBL
(Ympäristötilan taka vasen), SBR
(Ympäristötilan taka oikea), SB
(ympäristötilan taka (6.1 kanavan
koodauksella saadut ympäristötilan
takakomponentit))
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/ympäristötila): 3/2
Lähtökanava: Ympäristötilakaiuttimet poissa
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
R L.F.E.: Palaa, kun toistettava levy sisältää
LFE-kanavan (matalataajuinen tehoste). Kun
LFE-kanavan signaali toistuu, kirjainten alla
olevat viivat syttyvät osoittamaan tasoa.
Koska LFE-signaalia ei ole nauhoitettu
tulosignaalin joka kohtaan, viivamerkintä
vaihtelee (ja saattaa sammua) toiston aikana.
32FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Vain etukaiuttimien
käyttö
Todentuntuisen äänen
saaminen
— AUTO FORMAT DIRECT
Auto Format Direct (A.F.D.)-muodon avulla on
mahdollista valita äänelle haluttu
dekoodausmuoto.
A.F.D.-muoto
(Näyttö)
Dekoodausmuoto
2-kanavaisten
stereolähteiden kuuntelu
(2CH STEREO)
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
kuten koodattu
PRO LOGIC
(PRO LOGIC)
Dolby Pro Logic
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
kokonaan äänikenttäkäsittelyn ja
monikanavaiset ympäristötilaformaatit
käsitellään 2-kanavaisiksi.
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MOVIE)
Paina painiketta 2CH.
Neo:6 Cinema
(Neo:6 Cinema)
”2CH STEREO” tulee näkyviin näyttöön ja
vastaanotin kytkeytyy 2CH STEREO-muodolle.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MUSIC)
Neo:6 Music
(Neo:6 Music)
Dolby Pro Logic II
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Tällä muodolla vastaanotin antaa äänen vain
vasemmasta/oikeasta etukaiuttimesta.
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
masterpage:Right
DTS Neo:6
Huomautus
Ääntä ei kuulu apubassokaiuttimesta 2CH STEREOmuodolla. Kun haluat kuunnella 2-kanavaista
stereolähdettä käyttämällä vasenta/oikeaa etukaiutinta
ja apubassokaiutinta, kytke A.F.D.-muoto.
Tuloäänisignaalin
automaattinen dekoodaus
Tällä muodolla vastaanotin tunnistaa
automaattisesti tulevan äänen tyypin (Dolby
Digital, DTS, tavallinen 2-kanavainen stereo
jne.) ja suorittaa sopivan dekoodauksen, jos
sellainen on tarpeen. Tämä muoto antaa äänen
sellaisena kuin se on äänitetty/koodattu
lisäämättä mitään ympäristötilatehosteita. Jos
matalataajuisia signaaleita (Dolby Digital LFE
tms.) ei ole, se luo matalataajuisen signaalin
apubassokaiuttimeen tapahtuvaa lähtöä varten.
Valitse painiketta A.F.D. toistuvasti
painamalla ”A.F.D. AUTO”.
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti tulevan
äänisignaalin tyypin ja suorittaa tarpeen ollen
tarvittavan dekoodauksen.
Vihje
Useimmissa tapauksissa (”A.F.D. AUTO”) antaa
sopivimman dekoodauksen. On kenties hyvä käyttää
SURR BACK DECODING (sivu 36) tulovirran
sovittamiseen halutulle muodolle.
jatkuu
33FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (2kanavainen
dekoodausmuoto)
Tällä muodolla voidaan määrittää 2-kanavaisten
äänilähteiden dekoodaustapa. Tämä vastaanotin
voi toistaa 2-kanavaisen äänen 5-kanavaisena
toiminnolla Dolby Pro Logic II; 6-kanavaisena
toiminnolla DTS Neo:6 tai 4-kanavaisena
toiminnolla Dolby Pro Logic. Lähteitä DTS
2CH ei kuitenkaan dekoodata toiminnolla DTS
Neo:6; ne kuuluvat 2-kanavaisina.
masterpage:Left
Äänikentän valinta
Ympäristötilaääntä voidaan käyttää hyväksi
valitsemalla jokin vastaanottimeen jo ennalta
tallennetuista äänikentistä. Näin saat
voimakkaan ja jännittävän elokuvateatterin ja
konserttisalin äänen kotiisi.
Äänikentän valinta elokuvia
varten
Valitse painiketta MOVIE toistuvasti
painamalla haluttu äänikenttä.
Paina painiketta A.F.D. toistuvasti ja valitse
2-kanavainen dekoodausmuoto.
Valittu äänikenttä tulee näkyviin näyttöön.
x PRO LOGIC
Äänikenttä
Näyttö
CINEMA STUDIO EX A
DCS
C.STUDIO EX A
CINEMA STUDIO EX B
DCS
C.STUDIO EX B
CINEMA STUDIO EX C
DCS
C.STUDIO EX C
V.MULTI DIMENSION
DCS
V.M.DIMENSION
Suorittaa Dolby Pro Logic dekoodauksen. 2kanavaisena äänitetty lähde dekoodataan 4.1
kanavaiseksi.
x PRO LOGIC II MOVIE
Suorittaa Dolby Pro Logic II Movie-muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen Dolby
Surround-muodolla koodatuille elokuville. Tämä
muoto pystyy lisäksi toistamaan äänen 5.1 kanavaisena
katsottaessa päälleäänitettyjä videoita tai vanhoja
elokuvia.
x PRO LOGIC II MUSIC
Suorittaa Dolby Pro Logic II Music-muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
tavallisille stereolähteille kuten CD-levyille.
x Neo:6 Cinema
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema-muodon dekoodauksen.
x Neo:6 Music
Suorittaa DTS Neo:6 Music-muodon dekoodauksen.
Tämä asento on ihanteellinen tavallisille stereolähteille
kuten CD-levyille.
Jos liität apubassokaiuttimen
Jos lähdesignaalissa ei ole LFE-signaalia,
vastaanotin luo matalataajuisen signaalin
apubassokaiuttimeen tapahtuvaa lähtöä varten.
Matalataajuista signaalia ei kuitenkaan tehdä
muodoille ”Neo:6 Cinema” tai ”Neo:6 Music”,
kun kaikki kaiuttimet on asetettu asentoon
”LARGE”.
DCS-äänestä (Digital Cinema Sound)
Äänikentissä, joissa on merkki DCS , on
käytetty DCS-teknologiaa.
DCS on nimi ympäristötilateknologialle, jonka
Sony on kehittänyt kotiteatteria varten. DCS
käyttää DSP-teknologiaa (Digital Signal
Processor) Hollywood-elokuvien
leikkausstudion ääniominaisuuksien toistoon.
Kotona toistettaessa DCS antaa voimakkaan
tehosteen, joka jäljittelee äänen ja toiminnan
taiteellista yhdistelmää elokuvan ohjaajan
suunnittelemalla tavalla.
x CINEMA STUDIO EX A DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment ”Cary Grant
Theater” elokuvastudion ääniominaisuudet. Tämä on
standardimuoto, joka sopii useimpien elokuvien
katsomiseen.
x CINEMA STUDIO EX B DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment ”Kim Novak
Theater” elokuvastudion ääniominaisuudet. Tämä
muoto on ihanteellinen paljon äänitehosteita
sisältävien toimintaelokuvien ja
tieteisseikkailuelokuvien katsomiseen.
34FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
x CINEMA STUDIO EX C DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment esityslavan
ääniominaisuudet. Tämä muoto on ihanteellinen
musikaalien ja sellaisten elokuvien katsomiseen,
joiden ääniraidoilla on orkesterimusiikkia.
x V.MULTI DIMENSION DCS
Luo 5 virtuaalikaiutinta yhdestä oikeasta
ympäristötilakaiutinparista.
CINEMA STUDIO EX muodot sopivat
elokuvien katseluun DVD-levyiltä (jne.), joilla
on monikanavaiset ympäristötilatehosteet. Saat
toistetuksi kotioloissa Sony Pictures
Entertainment äänitysstudion ääniominaisuudet.
CINEMA STUDIO EX-muodot koostuvat
seuraavista kolmesta elementistä.
• Virtuaalinen moniulotteisuus
Luo 5 virtuaalikaiutinta yhdestä oikeasta
ympäristötilakaiutinparista.
• Ruutusyvyyden sovitus
Luo tunteen, että ääni tulee ruudun sisältä niin
kuin teattereissa.
• Elokuvastudiomainen jälkikaiutinta
Toistaa elokuvateatterin jälkikaiunnan.
CINEMA STUDIO EX-muodoissa yhdistyvät
nämä kolme elementtiä.
Näyttö
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
LIVE CONCERT
x HALL
Toistaa klassisen konserttisalin akustiikan.
x JAZZ CLUB
Toistaa Jazz-klubin akustiikan.
x LIVE CONCERT
Toistaa 300 paikkaisen klubin akustiikan.
Kun kuulokkeet on liitetty
Voidaan valita vain seuraavat äänikentät.
x HEADPHONE (2CH)
Antaa äänen 2-kanavaisena (stereo). Standardit 2kanavaiset stereolähteet ohittavat kokonaan
äänikenttäkäsittelyn ja monikanavaiset
ympäristötilamuodot käsitellään 2-kanavaisiksi.
x HEADPHONE (DIRECT)
Antaa signaalit ilman taajuuskorjaimen, äänikentän
jne. käsittelyä.
x HEADPHONE (MULTI 1/MULTI 2)
Antaa MULTI CHANNEL INPUT-liittimeen tulevat
analogisignaalit.
Vihje
x HEADPHONE THEATER DCS
On mahdollista tunnistaa DVD-levyn tms.
koodausmuoto katsomalla pakkauksessa olevaa
merkintää.
–
: Dolby Digital-levyt
–
: Dolby Surround-koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround-koodatut ohjelmat
Antaa teatterimaisen tunteen kuulokkeilla
kuunneltaessa.
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien luomat tehosteet saattavat
aiheuttaa kohinaa toistosignaalissa.
• Kun kuunnellaan sellaisella äänikentällä, joka
käyttää virtuaalikaiuttimia, ääni ei kuulu suoraan
ympäristötilakaiuttimista.
Äänikentän valinta musiikkia
varten
Valitse painiketta MUSIC toistuvasti
painamalla haluttu äänikenttä.
Ympäristötilaäänen käyttäminen
CINEMA STUDIO EX-muodoista
Äänikenttä
Ympäristötilatehosteen
katkaiseminen
Pyöritä 2CH tai paina A.F.D. valitaksesi
”A.F.D. AUTO”.
Äänen kuuntelu ilman säätöjä
Ääntä voidaan kuunnella säätämättä
taajuuskorjainta ja ympäristötilatehostetta.
Paina painiketta DIRECT kaukoohjaimesta.
”DIRECT” syttyy näyttöön ja taajuuskorjain ja
äänikentät on peruutettu.
Valittu äänikenttä tulee näkyviin näyttöön.
35FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Ympäristötilan
takasignaalin
dekoodausmuodon valinta
— SURR BACK DECODING
Tämän toiminnon avulla on mahdollista valita
dekoodausmuoto monikanavaisen tulovirran
ympäristötilan takasignaaleille.
Kun Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTSES Discrete 6.1 tms. muodolla äänitetyn DVDohjelman (tms.) ympäristötilan takasignaalit
dekoodataan, voidaan nauttia elokuvan
tekijöiden suunnittelemasta
ympäristötilaäänestä.
Valitse painiketta SURR BACK DECODING
toistuvasti painamalla ympäristötilan
takasignaalien dekoodausmuoto.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta katso
”Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodon valinta” sivulta 37.
Vihje
On mahdollista valita ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuoto käyttämällä ominaisuutta ”SB DEC”
valikosta CUSTOMIZE (sivu 42).
Huomautus
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuoto
voidaan valita vain kun A.F.D.-muoto on valittu
(sivu 33).
36FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI05SND_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta
Voit valita ympäristötilan takasignaalin muodon haluamallasi tavalla tulovirran mukaisesti.
Kun valitaan ”AUTO”
Kun tulovirrassa on 6.1 kanavan dekoodauslippua), sopiva dekooderi dekoodaa ympäristötilan
takasignaalin.
Lähtökanava
Käytetty ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EXjärjestelmän kanssa
DTS 5.1
5.1e)
—
6.1e)
DTS Matrix-dekooderi
6.1e)
DTS Discrete-dekooderi
DTS-ES Matrix
6.1c)
DTS-ES Discrete 6.1d)
Kun valitaan ”MATRIX”
Dolby Digital EX käynnistetään dekoodaamaan ympäristötilan takasignaali riippumatta tulovirran 6.1
kanavan dekoodauslipustaa). Tämä dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX-järjestelmän kanssa
ja toimii samalla tavalla kuin elokuvateattereissa käytetyt dekooderitf).
Tulovirta
Lähtökanava
Käytetty ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Dolby Digital 5.1
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EXjärjestelmän kanssa
Dolby Digital EXb)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EXjärjestelmän kanssa
DTS 5.1
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EXjärjestelmän kanssa
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EXjärjestelmän kanssa
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EXjärjestelmän kanssa
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Tulovirta
Kun valitaan ”OFF”
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausta ei suoriteta.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6.1 kanavan dekoodauslippu on ohjelmiin kuten DVD-levyille nauhoitettu tieto.
Dolby Digital DVD, joka näyttää Surround EX-lipun. Dolby Corporationin verkkosivun avulla voit erottaa
Surround EX filmit.
Lipulla koodattu ohjelma, jotta voidaan ilmoittaa sillä olevan sekä Surround EX että 5.1 kanavan signaalit.
Ohjelma, joka on koodattu sekä 5.1 kanavan signaalein että jatkevirralla, joka on tarkoitettu näiden signaalien
palauttamiseen 6.1 discrete kanaviksi. Discrete 6.1 kanavan signaalit ovat erityisiä DVD-signaaleja, joita ei
käytetä elokuvateattereissa.
Kun on liitetty kaksi ympäristötilan takakaiutinta, lähtökanava on 7.1 kanavainen (vain STR-DA2000ES).
Tätä dekooderia voidaan käyttää kaikille 6.1-muodoille (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete
6.1).
Huomautus
Dolby Digital EX-muodolla ympäristötilan takakaiuttimesta ei kenties kuulu ääntä. Joillakin levyillä ei ole Dolby
Digital EX lippua vaikka pakkauksessa on merkintä Dolby Digital EX. Valitse tässä tapauksessa ”MATRIX”.
37FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Kullekin tulolle valittavat äänitulot
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Äänitulon määritys
VIDEO 3 OPT
VIDEO 3, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
DVD COAX, DVD OPT
DVD, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
— DIGITAL ASSIGN
On mahdollista määrittää digitaalinen äänitulo
toiselle tulolle. Tämä toiminto on kätevä
seuraavissa tapauksissa.
(Esimerkki) Kun omistat kaksi DVD-soitinta
eikä yhtään digitaalista äänituloliitintä ole
vapaana toista DVD-soitinta varten.
Liitä ensimmäinen DVD-soitin liittimeen DVD
COAXIAL IN ja toinen DVD-soitin liittimeen
DVD OPTICAL IN. Liitä myös toisen DVDsoittimen analogiset äänen/kuvan lähtöliittimet
vastaanottimen liittimeen VIDEO 2 INPUT.
Määritä ”DVD COAX” toiminnolle DVD ja
”DVD OPT” toiminnolle VIDEO 2.
1
2
3
4
5
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
MD/DAT OPT
MD/DAT, VIDEO 1, VIDEO 2, TAPE, CD/SACD
Huomautuksia
• Samalle tulolle ei voi määrittää useaa äänituloa.
• Äänituloa ei voi käyttää alkuperäiselle tulolle, kun
sille on määritetty toinen tulo.
• Kun määritetään äänitulo, INPUT MODE-asetus
saattaa muuttua automaattisesti (sivu 39).
• Ei ole mahdollista määrittää tulolle TUNER.
Paina MAIN MENU ja valitse
”CUSTOMIZE”.
Pyöritä MENU valitaksesi ”DIGITAL
ASSIGN ?”.
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
Valitse MENU-säädintä kääntämällä
digitaalinen äänitulo, joka halutaan
määrittää.
Pyöritä –/+ ja valitse tulo, jolle halutaan
määrittää vaiheessa 4 valittu
digitaalinen äänitulo.
Tulo, joka voidaan määrittää, on erilainen
kullakin äänitulolla. Katso tarkemmat
tiedot kohdasta katso ”Kullekin tulolle
valittavat äänitulot”.
38FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
Digitaalilaitteiden
äänitulomuodon
kytkeminen
masterpage:Right
Äänikenttien muokkaus
LEVEL-valikkoa säätämällä äänikentät voidaan
säätää kuuntelutilanteeseen sopiviksi.
Huomautus näkyvistä merkinnöistä
On mahdollista muuttaa äänen tulomuoto
laitteilla, joilla on digitaaliset äänitulon liittimet
tässä vastaanottimessa.
Kunkin valikon säädettävät kohdat riippuvat
äänikentästä. Tietyt säätöominaisuudet saattavat
näkyä himmentyneinä näytössä. Tämä tarkoittaa
sitä, että kyseistä ominaisuutta joko ei ole
käytettävissä tai että se on kiinteä eikä sitä voi
muuttaa.
1
2
Valitse tulo kääntämällä INPUT
SELECTOR-säädintä.
Valitse äänitulomuoto painamalla
toistuvasti painiketta INPUT MODE.
Valittu äänitulomuoto tulee näkyviin
näyttöön.
Äänitulomuodot
• AUTO 2CH
Antaa etusijan AUDIO IN (L/R)-liittimiin
tuleville analogisille äänisignaaleille, kun
digitaalisia äänisignaaleja ei ole.
• COAXIAL FIXED
Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon
DIGITAL COAXIAL-tuloliittimeen.
• OPTICAL FIXED
Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon
DIGITAL OPTICAL-tuloliittimiin.
• ANALOG FIXED
Määrittää analogisten äänisignaalien tulon
AUDIO IN (L/R)-liittimiin.
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista valita digitaalista äänituloa, joka
on määritetty toiselle toiminnolle DIGITAL
ASSIGN-toiminnolla (sivu 38).
• Jotkut äänitulomuodoista eivät tule näkyviin tulosta
riippuen.
LEVEL-valikon säätö
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainon ja
tason. Nämä säädöt tulevat voimaan kaikille
äänikentille.
1
2
3
Aloita monikanavaisella
ympäristötilaäänitehosteilla koodatun
äänilähteen toisto (DVD jne.).
Paina MAIN MENU ja valitse ”LEVEL”.
Valitse ominaisuus pyörittämällä
MENU-säädintä.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
— INPUT MODE
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta katso
”LEVEL-valikon ominaisuudet”.
4
5
Tarkkaile ääntä ja säädä hakupyörää
–/+ kääntämällä valittu ominaisuus.
Säädä muut ominaisuudet toistamalla
vaiheita 3 ja 4.
LEVEL-valikon ominaisuudet
x TEST TONE (Testiääni)
Alkusäätö: OFF
Tämän avulla saadaan kuulumaan testiääni vuorotellen
kustakin kaiuttimesta. Kun valitaan asento ”AUTO”,
testiääni kuuluu kustakin kaiuttimesta automaattisesti.
Kun valitaan asento ”FIX”, voidaan valita mistä
kaiuttimesta testiääni kuuluu.
x BAL. L_I_R (Etukaiuttimien tasapaino)
Alkusäätö: 0 (BALANCE)
Tämän avulla voidaan säätää vasemman ja oikean
etukaiuttimen välinen tasapaino. Säätö on mahdollista
alalla –8 dB – +8 dB 0,5 dB vaiheissa.
jatkuu
39FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
x CENTER XXX.X dB
(Keskikaiuttimen taso)
masterpage:Left
x SURR R XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (oikea) taso)
digitaalinen tulosignaali sisältää LFE (Low Frequency
Effect)-signaaleja tai jos etu- tai
ympäristötilakaiuttimet on säädetty asentoon
”SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
x SB XXX.X dB
(Ympäristötilan takakaiuttimen taso)*
Edistyneemmät LEVEL-valikon
säädöt
x SB LEFT XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (vasen) taso)**
Käytä valikkoa CUSTOMIZE ja aseta ”MENU
EXP.” asentoon ”ON”, jotta edistyneemmät
säädöt ovat mahdolliset.
Katso tarkemmat tiedot valikosta ”MENU
EXP.”, katso sivu 41. Tarkemmat tiedot kohtien
säätämisestä, katso sivu 44.
x SURR L XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (vasen) taso)
x SB RIGHT XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (oikea) taso)**
x SW XXX.X dB
(Apubassokaiuttimen taso)
Alkusäätö: 0 dB
Säätö on mahdollista alalla –20 dB – +10 dB 0,5 dB
vaiheissa.
x MULTI 1 SW XXX dB
(Monikanavan 1 apubassokaiuttimen
taso)
x MULTI 2 SW XXX dB
(Monikanavan 2 apubassokaiuttimen
taso)
Alkusäätö: 0 dB
Tämän avulla on mahdollista lisätä MULTI
CHANNEL INPUT 1/MULTI CHANNEL INPUT 2
apubassokaiutinkanavan tasoa +10 dB:llä. Tämä säätö
saattaa olla tarpeen, kun liitetään DVD-soitin liittimiin
MULTI CHANNEL INPUT 1/MULTI CHANNEL
INPUT 2. DVD-soittimen apubassokaiuttimen taso on
10 dB matalampi kuin Super Audio CD-soittimissa.
Äänikenttien palautus
alkusäädöille
1
2
Katkaise virta painamalla painiketta
?/1.
Samalla kun painat painiketta MUSIC,
paina ?/1.
”S.F. Initialize” tulee näkyviin näyttöön ja
kaikki äänikentät ovat palautuneet
oletussäädöille.
x EFFECT LEVEL XXX% (Tehostetaso)
Alkusäätö: 100%
Korkeampi säätö antaa suuremman
ympäristötilatehosteen. Säätö on mahdollista alalla
20 % – 120 % 10 % vaiheissa.
* Vain kun ympäristötilan takakaiutin on säädetty
asentoon ”SINGLE” tai ”YES” valikosta SP. SET
UP (sivu 21).
**Vain kun ympäristötilan takakaiutin on säädetty
asentoon ”DUAL” valikossa SP. SET UP (vain STRDA2000ES) (sivu 21).
Huomautus
Kun on valittu jokin seuraavista äänikentistä, ääntä ei
kuulu apubassokaiuttimesta, jos kaikki kaiuttimet on
säädetty asentoon ”LARGE” valikosta SP. SET UP.
Ääni lähtee kuitenkin apubassokaiuttimesta, jos
40FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
Taajuuskorjaimen säätö
EQUALIZER-valikkoa käyttämällä voidaan
säätää kunkin kaiuttimen äänenlaatu (basson,
diskantin taso).
Basso
Diska
Taso
(dB)
2
3
4
5
Aloita monikanavaisilla
ympäristötilaäänitehosteilla koodatun
äänilähteen toisto (DVD jne.).
Edistyneemmät säädöt
Valikon CUSTOMIZE käyttö
vastaanottimen säätämiseen
CUSTOMIZE-valikon avulla on mahdollista
säätää useita vastaanottimen asetuksia.
1
2
Paina MAIN MENU ja valitse
”CUSTOMIZE”.
Valitse ominaisuus pyörittämällä
MENU-säädintä.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta katso
”CUSTOMIZE-valikon ominaisuudet”.
Paina MAIN MENU ja valitse
”EQUALIZER”.
3
Valitse ominaisuus pyörittämällä
MENU-säädintä.
4
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta katso
”EQUALIZER-valikon ominaisuudet”.
CUSTOMIZE-valikon ominaisuudet
Säädä valittu ominaisuus pyörittämällä
–/+-säädintä.
Säädä muut kohdat toistamalla
vaiheita 2 ja 3.
Tarkkaile ääntä ja säädä hakupyörää
–/+ kääntämällä valittu ominaisuus.
Alkusäätö on alleviivattu.
Säädä muut kohdat toistamalla
vaiheita 3 ja 4.
• ON
Valikoiden SP. SET UP ja LEVEL edistyneemmät
ominaisuudet näkyvät ja ne voidaan säätää.
Katso tarkemmat tiedot kustakin säätökohdasta
sivuilta 20, 39 ja seuraavilta sivuilta.
• OFF
Edistyneemmät ominaisuudet eivät ole näkyvissä.
Huomautus
Taajuuskorjainta ei voi säätää, kun järjestelmä
dekoodaa PCM 96 kHz signaaleita tai kun DTS 96/24,
DTS-ES Matrix tai DTS Neo:6 dekoodaus on käytössä.
EQUALIZER-valikon ominaisuudet
x EQ
Alkusäätö: OFF
Valitse ”ON” taajuuskorjaimen käynnistämiseksi.
x BASS XXX.X dB
(Etukaiuttimen bassotaso)
x TREBLE XXX.X dB
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
Alkusäätö: 0 dB
Säätö on mahdollista alalla –10 dB – +10 dB 1 dB
vaiheissa.
x MENU EXP. (Valikon laajennus)
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
1
masterpage:Right
x DTS 96/24 (DTS 96/24 dekoodausmuoto)
• AUTO
DTS 96/24 signaalitulon aikana signaali toistuu 96
kHz näytteenottotaajuudella.
• OFF
DTS 96/24 signaalikin toistuu 48 kHz
näytteenottotaajuudella.
Huomautuksia
• Tämä ominaisuus toimii ainoastaan muodolla A.F.D.
(sivu 33). Muilla äänikentillä tämä ominaisuus on
aina asennossa ”OFF”.
• DTS 96/24 dekoodaus toimii vain A.F.D. muodolla
(sivu 33). Kun tämä järjestelmä on säädetty muille
äänikentille, käytössä on standardi 48 kHz
dekoodaus.
Myös DTS 96/24 signaalitulon aikana on käytössä
standardi 48 kHz dekoodaus, jos jokin kaiuttimista
on säädetty asentoon ”SMALL” tai jos
apubassokaiutin on säädetty asentoon ”NO”.
jatkuu
41FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
x SB DEC
(Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuoto)
x OSD COLOR
(OSD värijärjestelmä)
(Vain aluekoodien CEL, SP mallit)
CUSTOMIZE-valikkoa voidaan käyttää
ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon
säätöön. Katso sivu 36.
• OFF
• AUTO
• MATRIX
Tällä voidaan valita värijärjestelmä.
• NTSC
• PAL
Huomautus
Tämä ominaisuus toimii ainoastaan muodolla A.F.D.
(sivu 33).
x DC LINEAR (Vaiheen lineaarisointi)
x OSD H.POSI
(Ruutunäytön vaaka-asento)
Alkusäätö: 4
Tämän avulla voidaan säätää ruutunäyttö vaakaasentoon. Säätö on mahdollista alalla 0–64.
x OSD V.POSI
(Ruutunäytön pystyasento)
Tämän avulla voidaan muuttaa matalatasoisten
signaalien vaiheen napaisuus ja korostaa bassoa.
• OFF
Bassoa ei ole korostettu.
• STD
• MID
• HI
Vaihekorjauksen kaistanleveysala suurenee
järjestyksessä ”STD”, ”MID”, ”HI”.
Alkusäätö: 4
Tämän avulla voidaan säätää ruutunäyttö
pystyasentoon. Säätö on mahdollista alalla 0–32.
x SF LINK (Äänikentän liitos)
x DIMMER (Näytön kirkkaus)
• ON
Tällä voidaan säätää viimeksi valittu äänikenttä
tuloon aina, kun se valitaan. Kun esimerkiksi
valitaan HALL tulolle CD/SACD, sitten muutetaan
toiselle tulolle ja palataan tulolle CD/SACD, HALL
tulee automaattisesti taas voimaan.
• OFF
Äänikentän liitos ei toimi.
Tällä voidaan säätää näytön kirkkaus 3 vaiheessa.
• 0%
• 40 %
• 70 %
x DEC. PRI.
(Digitaalisen äänitulon dekoodauksen
etuisuus)
Tällä toiminnolla on mahdollista määrittää DIGITAL
IN-liittimeen tulevan digitaalisignaalin tulomuoto.
Oletussäätö on ”PCM” toiminnolle DVD ja MD/DAT,
ja ”AUTO” muille toiminnolle.
• AUTO
Kytkee automaattisesti tulomuodon välillä DTS,
Dolby Digital tai PCM.
• PCM
PCM-signaaleille annetaan etusija (jotta keskeytystä
ei tapahdu soitto aloitettaessa). Ääni kuuluu myös
muiden signaalien tulon aikana. Tämä vastaanotin ei
kuitenkaan pysty tekemään DTS-CD dekoodausta,
kun se on säädetty asentoon ”DEC. PCM”. Kun
kytketään asento ”AUTO” ja digitaalisen
ääniliittimien (MD/DAT jne.) ääni katkeaa toiston
alkaessa, säädä asento ”PCM”.
x DIGITAL ASSIGN ?
(Digitaalisen äänitulon määritys)
On mahdollista määrittää digitaalinen äänitulo toiselle
tulolle. Katso tarkemmat tiedot kohdasta katso
”Äänitulon määritys” sivulta 38.
x NAME?
(Tulojen nimeäminen)
Tällä voidaan säätää näppäimellä INPUT SELECTOR
valittujen tulojen nimi. Katso tarkemmat tiedot
kohdasta katso ”Nimen antaminen esiviritysasemille ja
tuloille” sivulta 47.
Edistyneemmät SP. SET UPvalikon ominaisuudet
Kun ”MENU EXP.” on säädetty asentoon
”ON”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät ja
ne voidaan säätää.
Katso sivu 20 tiedot SP. SET UP-valikon
säätämisestä. Alkusäädöt on alleviivattu.
42FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Kaikki SP. SET UP-valikon
ominaisuudet
EASY SET UP
SP PATTERN
100˚
SUB WOOFERa)
120˚
FRONT SPa)
CTR SPa)
A
SURR SPa)
A
B
B
SB SPa)
CTR X.X meter (feet)b)
SURR X.X meter (feet)b)
SB X.X meter (feet)b)
SW X.X meter (feet)b)
D
D.UNITc)
D
60
C
POSIc)
C
30
CROSS > XXX Hzc)
a)
b)
c)
Säädettävissä vain kun ”EASY SET UP” on asetettu
asentoon ”NO”.
Oletusyksikkö on ”feet” mallille STR-DA2000ES.
Oletusyksikkö on ”meter” mallille STR-DB2000.
Säädettävissä vain kun ”MENU EXP.” on asetettu
asentoon ”ON”.
x D.UNIT (Etäisyysyksikkö)
Tämän avulla voidaan valita etäisyyden säädössä
käytettävä yksikkö.
• feet (oletusyksikkö mallille STR-DA2000ES)
Etäisyys näkyy jaloissa.
• meter (oletusyksikkö mallille STR-DB2000)
Etäisyys näkyy metreissä.
x POSI
(Ympäristötilakaiuttimen asento)*
Tällä ominaisuudella voidaan määrittää
ympäristötilakaiuttimien sijainti, jotta Cinema Studio
EX-muotojen ympäristötilatehosteet toimivat oikein
(sivu 34).
• SIDE/LOW
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa A ja C.
• SIDE/HIGH
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa A ja D.
• BEHD/LOW
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa B ja C.
• BEHD/HIGH
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa B ja D.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
FRONT X.X meter (feet)b)
* Tämä säätöominaisuus ei ole käytettävissä, kun
ympäristötilakaiuttimen ominaisuus on säädetty
asentoon ”NO” (sivu 21).
Vihje
Ympäristötilakaiuttimen sijainti on suunniteltu
erityisesti Cinema Studio EX-muotojen
toteuttamiseen.
Muilla äänikentillä kaiuttimien sijainti ei ole niin
tärkeä. Nämä äänikentät on suunniteltu olettaen, että
ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat kuuntelupaikan
takana, mutta äänentoisto pysyy suhteellisen hyvänä,
vaikka ympäristötilakaiuttimet sijoitetaan aika laajalle
alueelle. Kuitenkin jos kaiuttimet kohdistuvat
kuuntelijaan suoraan kuuntelupaikan oikealta ja
vasemmalta puolelta, ympäristötilatehosteet ovat
epäselvät ellei ole säädetty asentoa ”SIDE”.
Kussakin kuuntelupaikassa on kuitenkin paljon
vaihtelevia tekijöitä, kuten heijastus seinästä, ja on
jatkuu
43FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
mahdollista, että parempi tulos saavutetaan
käyttämällä asentoa ”BEHD”, jos kaiuttimet sijaitsevat
kuuntelupaikan yläpuolella, vaikka ne olisivatkin
suoraan vasemmalla ja oikealla.
Suosittelemme siis, että monikanavaisella
ympäristötilatehosteella nauhoitettua ohjelmaa
toistetaan, kokeillaan eri säätöjä ja tällä tavalla etsitään
asento, josta saadaan paras äänentoisto omassa
kuunteluympäristössä, vaikka tuloksena sitten olisikin
toisenlainen sijoitustapa kuin edellä suositellaan.
Valitse sellainen säätö, josta saadaan avaruuden tuntu
ja paras mahdollinen tila ympäristötilakaiuttimien
ympäristötilaäänen ja etukaiuttimien äänen välille. Jos
et ole varma mikä olisi paras säätö, valitse ”BEHD” ja
säädä sitten sopiva tasapaino kaiuttimien etäisyyden
ominaisuudella ja kaiuttimen tasosäädöllä.
Kaikki LEVEL-valikon ominaisuudet
x CROSS > XXX Hz
(Kaiuttimen rajataajuus)
MULTI 2 SW XXX dB
Alkusäätö: 100 Hz
Tällä voidaan säätää valikosta SP. SET UP asentoon
”SMALL” säädettyjen kaiuttimien basson rajataajuus.
Basson rajataajuus voidaan säätää kolmessa vaiheessa
(60 Hz, 100 Hz ja 150 Hz).
EFFECT LEVEL XXX%
Edistyneemmät LEVELvalikon ominaisuudet
c)
Kun ”MENU EXP.” on säädetty asentoon
”ON”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät ja
ne voidaan säätää.
Katso sivu 39 tiedot LEVEL-valikon
säätämisestä. Alkusäädöt on alleviivattu.
TEST TONE
PHASE NOISEa)
PHASE AUDIOa)
BAL. L_I_R
CENTER XXX.X dB
SURR L XXX.X dB
SURR R XXX.X dB
SB XXX.X dBb)
SB LEFT XXX.X dBc)
SB RIGHT XXX.X dBc)
SW XXX.X dB
MULTI 1 SW XXX dB
D. COMP.a)
a)
b)
Säädettävissä vain kun ”MENU EXP.” on asetettu
asentoon ”ON”.
Kun ympäristötilan takakaiutin on säädetty
asentoon ”SINGLE” tai ”YES” (sivu 21).
Kun ympäristötilan takakaiutin on säädetty
asentoon ”DUAL” (tai STR-DA2000ES) (sivu 21).
x PHASE NOISE (Vaihekohina)
Alkusäätö: OFF
Testiääni voidaan antaa perätysten vierekkäisistä
kaiuttimista.
x PHASE AUDIO (Vaiheääni)
Alkusäätö: OFF
2 etukanavan lähdeääni (testiäänen asemesta) voidaan
antaa perätysten vierekkäisistä kaiuttimista.
x D. COMP.
(Dynaamisen alan puristus)
Tällä voidaan puristaa ääniraidan dynaaminen ala.
Tämä on kätevää esimerkiksi katsottaessa elokuvia
myöhäiseen aikaan.
• OFF
Dynaamista alaa ei puristeta.
• STD
Dynaaminen ala puristetaan äänitysinsinöörin
tarkoittamalla tavalla.
• MAX
Puristaa dynaamista alaa huomattavasti.
Vihje
Dynaamisen alan puristus mahdollistaa ääniraidan
dynaamisen alan puristuksen Dolby Digital-signaalissa
olevan dynaamisen alan tiedon mukaisesti. ”STD” on
44FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
tavallinen säätö, mutta se antaa vain pienen
puristuksen.
Suosittelemme siis ”MAX” säädön käyttämistä. Tämä
puristaa dynaamista alaa huomattavasti ja sen avulla
voidaan katsoa elokuvia yöaikaan pienellä
äänenvoimakkuudella. Toisin kuin analogiset
rajoittimet, tasot on ennalta määritetty ja saadaan hyvin
luonnollinen puristus.
Huomautus
Dynaamisen alan puristus on mahdollista vain Dolby
Digital-lähteillä.
masterpage:Right
Muokattu asennusmuoto
(Vain aluekoodien U, CA mallit)
1
2
Paina MAIN MENU ja valitse ”CIS”.
Valitse ominaisuus pyörittämällä
MENU-säädintä.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta katso
”CIS-valikon ominaisuudet”.
3
4
Pyöritä –/+ halutun asetuksen valintaa
varten.
Säädä muut kohdat toistamalla
vaiheita 2 ja 3.
CIS-valikon ominaisuudet
Alkusäädöt on alleviivattu.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Tässä vastaanottimessa on alla kuvatut
muokatut asennusmuodot. Riippuen siitä miten
näitä toimintoja aiotaan käyttää, käyttöön
saatetaan tarvita lisälaitteita (saatavana
erillistarvikkeina) tai kuunteluympäristön
muuttamista. Pyydämme kysymään tarkemmat
tiedot laitteen ostoliikkeestä.
x ZONE (2. alueen lähde)
Tällä voidaan valita lähdesignaalit (analogiset
äänisignaalit), jotka halutaan antaa 2. alueelle
(äänitulot lukuun ottamatta tuloa PHONO). Kun
valitaan ”SOURCE”, annetaan senhetkisen tulon
signaalit.
Vihjeitä
• Vain analogisiin tuloliittimiin liitettyjen laitteiden
signaalit voidaan antaa 2ND ZONE-liittimien kautta.
Signaalia ei lähde laitteista, jotka on liitetty
ainoastaan digitaalisiin tuloliittimiin.
• Kun on valittu ”SOURCE”, MULTI CHANNEL
INPUT-liittimiin tulevat signaalit lähtevät 2ND
ZONE-liittimestä vaikka MULTI CH IN-toiminto on
valittu. Parhaillaan valitun tulon 2-kanavaiset
analogiset äänisignaalit lähtevät.
x INST. MODE (RS232C säätö)
• ON
Vastaanotin pystyy ottamaan komentoja RS232Cportista, vaikka virta on katkaistu (valmiustila).
• OFF
Vastaanotin ei ota komentoja RS232C-portista, kun
virta on katkaistu (valmiustila).
jatkuu
45FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI06ADV_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
x 12V TRIG (12 V laukaisin)
Tämän avulla on mahdollista kytkeä tai katkaista
ulkoisen laitteen virta antamalla 12 V laukaisin, kun
vastaanottimen virta kytketään tai katkaistaan.
Esimerkiksi on mahdollista automaattisesti kelata
videoruutu kytkettäessä vastaanottimen virta.
• OFF
Tällä voidaan katkaista 12 V laukaisimien lähtö
vaikka päävastaanotin kytketään.
• ZONE
Tällä voidaan kytkeä 12 V laukaisimien lähtö, kun
päävastaanotin kytketään.
• CTRL
Tällä voidaan kytkeä tai katkaista 12V laukaisimien
lähtö manuaalisesti IR-kauko-ohjaimen CISkomennolla tai RS232C-säätimellä.
• INPUT
Tämän avulla on mahdollista kytkeä 12V
laukaisimet, kun päävastaanotin on kytketään
riippuen kunkin tulon säädöstä. Katso ”12V
laukaisinsäädön säätäminen kullekin tulolle”.
12V laukaisinsäädön säätäminen
kullekin tulolle
Oletussäätö on ”ON” toiminnolle VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3, DVD ja TV/SAT ja ”OFF”
muille toiminnolle. Tämän säädön säätöön
voidaan käyttää vain etupaneelin säätimiä.
1
2
3
4
Valitse ”INPUT” kohdasta ”12V TRIG”.
Paina MEMORY/ENTER.
Valitse tulo kääntämällä MENU-säädintä.
Valitse säädintä –/+ pyörittämällä ”ON” 12V
laukaisimen käynnistämiseksi tai valitse
”OFF” sen katkaisemiseksi.
5 Paina MEMORY/ENTER.
46FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Vihjeitä
• Merkkityyppi voidaan valita seuraavasti
pyörittämällä –/+.
Kirjain (iso) t Numerot t Tunnukset
• Välilyönti näppäillään kääntämällä hakupyörää
–/+, kunnes tyhjä välilyönti tulee näkyviin
näyttöön.
• Jos teet virheen, pyöritä MENU kunnes haluttu
merkki vilkkuu, sitten pyöritä –/+ oikean merkin
valintaa varten.
Muut toiminnot
Nimen antaminen
esiviritysasemille ja
tuloille
On mahdollista antaa korkeintaan 8 merkistä
koostuva nimi esiviritetyille asemille ja tuloille
näppäimellä INPUT SELECTOR, ja ottaa se
sitten näkyviin vastaanottimen näyttöön.
1
2
3
4
5
Pyöritä INPUT SELECTOR valitaksesi
”FM” tai ”AM”.
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
Näppäilty nimi tallentuu muistiin.
Huomautus (Vain aluekoodien CEL mallit)
Kun RDS-asemalle annetaan nimi ja sille viritetään,
ohjelman palvelunimi (PS) näkyy annetun nimen
asemesta. (Ohjelman palvelunimeä (PS) ei voi
muuttaa. Ohjelman palvelunimi (PS) kirjoittuu
annetun nimen tilalle.)
Viritä sille esiviritysasemalle, jolle
haluat antaa indeksinimen (sivu 27).
Muut toiminnot
Esiviritetyn aseman indeksointi
2
Paina MAIN MENU ja valitse ”TUNER”.
Pyöritä MENU valitaksesi ”IN?”.
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
Kohdistin vilkkuu ja voit valita merkin.
Suorita toimenpiteet luvusta ”Indeksinimen
teko”.
Nimen antaminen tulolle
1
2
3
4
Valitse säädintä INPUT SELECTOR
pyörittämällä tulo, jolle halutaan antaa
indeksinimi.
Valitse painiketta MAIN MENU
toistuvasti painamalla ”CUSTOMIZE”.
Pyöritä MENU valitaksesi ”NAME?”.
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
Kohdistin vilkkuu ja voit valita merkin.
Suorita toimenpiteet luvusta ”Indeksinimen
teko”.
Indeksinimen teko
1
Tee indeksinimi painikkeilla MENU ja
–/+.
Valitse merkki pyörittämällä –/+ ja siirrä
kohdistin sitten seuraavaan asentoon
pyörittämällä MENU.
47FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
Uniajastimen käyttö
Vastaanottimen virta voidaan kauko-ohjaimella
säätää katkeamaan automaattisesti tiettynä
aikana.
Katso tarkemmat tiedot kauko-ohjaimen
varusteisiin kuuluvasta käyttöohjeesta.
Paina ALT, paina sitten SLEEP toistuvasti
virran ollessa kytketty.
masterpage:Left
Kaiutinjärjestelmän
valinta
On mahdollista valita etukaiutin järjestelmä,
jota halutaan käyttää.
Paina SPEAKERS toistuvasti ja valitse
etukaiutinjärjestelmä, jota halutaan
käyttää.
Joka kerta, kun valitset tai painat SLEEP, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00 t
OFF
Kun uniajastin toimii, ”SLEEP” palaa näytössä.
Valittu kaiutinjärjestelmä tulee näkyviin
näyttöön. Kun haluat katkaista kaiutinlähdön,
paina SPEAKERS toistuvasti, kunnes SP.A ja
SP.B merkintä sammuu.
Vihje
• SP.A
Kaiuttimet, jotka on liitetty FRONT
SPEAKERS A liittimiin.
• SP.B
Kaiuttimet, jotka on liitetty FRONT
SPEAKERS B-liittimiin.
• SP.A SP.B
Kaiuttimet, jotka on liitetty kumpaankin
FRONT SPEAKERS A ja B liittimeen
(rinnakkaisliitäntä).
Kun haluat tarkistaa vastaanottimen virran
katkeamiseen jäljellä olevan ajan paina ALT, sitten
paina SLEEP kauko-ohjaimesta. Jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
Kaiutinjärjestelmä
48FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
Aseta esimerkiksi LD-soittimeen laserlevy,
joka halutaan nauhoittaa.
Nauhoitus
Ennen kuin aloitat, varmista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
Nauhoitus ääninauhalle tai
minilevylle
Vastaanotinta käyttämällä voidaan nauhoittaa
kasettinauhalle tai minilevylle. Jos tarvitset
apua, katso kasettidekin tai MD-dekin
käyttöohjeita.
Valitse laite, jolta halutaan nauhoittaa.
Valmistele toistolaite käyttökuntoon.
Esimerkiksi aseta CD-levy CD-soittimeen.
3
4
Aseta tyhjä nauha tai MD-levy
nauhoittavaan dekkiin ja säädä tarpeen
ollen äänitystaso.
Aloita nauhoitus nauhoitusdekillä ja
sitten toisto toistolaitteella.
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista nauhoittaa digitaalista
äänisignaalia laitteella, joka on liitetty analogisiin
TAPE OUT tai MD/DAT OUT liittimiin. Jos
halutaan nauhoittaa digitaalinen äänisignaali, liitä
digitaalilaite liittimiin OPTICAL MD/DAT OUT.
• Äänisäädöt eivät vaikuta ääneen, joka lähtee
liittimistä TAPE OUT tai MD/DAT OUT.
• Parhaillaan valitun tulon analogiset äänisignaalit
lähtevät liittimistä TAPE OUT tai MD/DAT OUT.
• MULTI CHANNEL INPUT-liittimiin tulevat
signaalit eivät lähde liittimistä TAPE OUT tai MD/
DAT OUT, vaikka käytetään MULTI CH IN.
Parhaillaan valitun tai aiemmin käytetyn tulon
analogiset äänisignaalit kuuluvat.
3
4
Aseta tyhjä videonauha kuvanauhuriin
(VIDEO 1 tai VIDEO 2) nauhoitusta
varten.
Aloita nauhoittaminen nauhoittavalla
kuvanauhurilla ja sitten nauhoitettavan
videonauhan tai laserlevyn toisto.
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista nauhoittaa digitaalista
äänisignaalia laitteella, joka on liitetty analogisiin
VIDEO 1 OUT tai VIDEO 2 OUT liittimiin.
• Tee sekä digitaaliset että analogiset liitännät tuloihin
TV/SAT tai DVD. Analoginen nauhoitus ei ole
mahdollista, jos tehdään vain digitaaliset liitännät.
• Joissakin lähteissä on kopiointisuoja nauhoituksen
estämiseksi. Tässä tapauksessa nauhoitus ei onnistu.
• Parhaillaan valitun tulon analogiset äänisignaalit
lähtevät liittimistä VIDEO 1 OUT tai VIDEO 2
OUT.
• MULTI CHANNEL INPUT-liittimiin tulevat
signaalit eivät lähde liittimistä VIDEO 1 OUT tai
VIDEO 2 OUT, vaikka käytetään MULTI CH IN.
Parhaillaan valitun tai aiemmin käytetyn tulon
analogiset äänisignaalit kuuluvat.
Muut toiminnot
1
2
masterpage:Right
Nauhoitus videonauhalle
Vastaanottimella on mahdollista nauhoittaa
kuvanauhurilta, TV-vastaanottimesta tai LDsoittimelta. On myös mahdollista lisätä ääni eri
äänilähteistä videonauhaa editoitaessa. Jos
tarvitset apua, katso kuvanauhurin varusteisiin
kuuluva käyttöohjeita.
1
2
Valitse nauhoitettava ohjelmalähde.
Valmistele toistolaite käyttökuntoon.
49FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
vastaanottimista, paina ?/1 ja AV ?/1 kaukoohjaimesta yhtäaikaa (SYSTEM STANDBY).
• Vain analogisiin tuloliittimiin liitettyjen laitteiden
signaalit voidaan antaa 2ND ZONE OUT-liittimien
kautta. Signaalia ei lähde liittimistä, jotka on liitetty
ainoastaan digitaalisiin tuloliittimiin.
• Kun on valittu ”SOURCE”, MULTI CH INPUT (1,
2)-liittimiin tulevat signaalit lähtevät 2ND ZONE
OUT-liittimestä vaikka MULTI CH INPUT (1, 2) on
valittu. Parhaillaan valitun toiminnon analogiset
signaalit lähtevät.
Äänen kuunteleminen
toisella alueella
(Vain aluekoodien U, CA mallit)
MONITOR
COMPONENT VIDEO
Y
IN
DEO
OUT
S-VIDEO
masterpage:Left
PB/CB
/B-Y
VIDEO
2. alueen liitännät
PR/CR
/R-Y
IN
VIDEO
OUT
TV-SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
TRIGGER
IR REMOTE
OUT
OUT
RS232C
Päävastaanotin
IN
AC
IN
EO 1
OUT
FRONT
2ND
ZONE
PRE OUT
R
A
L
Ääni/kuvalaitteet
SUB
WOOFER
STR-DA2000ES
STR-DB2000
AUDIO
OUT
R
CENTER SPEAKER
B
L
FRONT SPEAKERS
2ND ZONE
Analogiset äänisignaalit voidaan säätää
kuulumaan toisessa huoneessa.
1
2
Paina kauko-ohjaimesta painiketta ?/1
samalla, kun painat painiketta USE
MODE.
Paina painiketta v/V kaukoohjaimesta ja valitse ”2ND”.
Kauko-ohjain kytkeytyy toisen huoneen
muodolle. Katso tarkemmat tiedot
varusteisiin kuuluvasta kauko-ohjaimesta
sen käyttöohjeista.
3
4
5
Kytke virta päävastaanottimeen (tämä
vastaanotin).
Paina ?/1 kauko-ohjaimesta.
IR-toistaja
(ei kuulu
varusteisiin)
2. alue
Kaiutin
Kaiutin
Vahvistin/vastaanotin
IR-toistaja
(ei kuulu varusteisiin)
Valitse jotakin kauko-ohjaimen
tulopainikkeista painamalla ne
lähdesignaalit, jotka halutaan lähettää.
Analogiset äänisignaalit lähtevät. Kun
valitaan ”SOURCE”, annetaan senhetkisen
tulon signaalit.
6
2ND
ZONE
OUT
Kytke 2. alueella olevan vahvistimen
virta ja säädä äänenvoimakkuus.
.
>
m
M
-
X
N
x
F
G
g
f
O
Kauko-ohjain
Vihjeitä
• Vaikka virta olisi katkaistu tästä vastaanottimesta, 2.
alueella olevan vastaanottimen virta pysyy
kytkettynä. Kun haluat katkaista virran kaikista
50FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
CONTROL A1II
Säätöjärjestelmä
Huomautus
Älä käytä 2-teistä kauko-ohjainta, kun CONTROL
A1II-liittimet on liitetty PC-liitäntätarvikkeilla
tietokoneeseen, jossa on ”MD Editor” tai
vastaavanlainen ohjelma. Älä myöskään käytä liitettyä
laitetta muulla tavalla kuin niillä, jotka vastaavat
ohjelman toimintoja, sillä muuten ohjelma saattaa
toimia virheellisesti.
CONTROL A1II ja CONTROL A1
järjestelmien yhteensopivuus
CONTROL A1 säätöjärjestelmä on päivitetty
järjestelmäksi CONTROL A1II, joka on standardi
järjestelmä Sony 300 levyn CD-vaihtajassa ja muissa
uusimmissa Sony-laitteissa. Laitteet, joissa on
CONTROL A1-liittimet, ovat yhteensopivia laitteiden
kanssa, joissa on CONTROL A1II-liittimet, ja tällaiset
laitteet voidaan liittää helposti toisiinsa. Periaatteessa
suurin osa toimin noista, jotka ovat käytettävissä
CONTROL A1-säätöjärjestelmällä, on käytettävissä
myös CONTROL A1II järjestelmällä.
Kuitenkin kun liität laitteita, joissa on CONTROL A1liittimet ja laitteita, joissa on CONTROL A1IIliittimet, säädettävien toimintojen määrä saattaa olla
rajoitettu laitteesta riippuen. Katso tarkemmat tiedot
laitteen (laitteiden) varusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista.
Jos omistat Sony CD-vaihtajan, jossa on
COMMAND MODE-valitsin
Jos CD-vaihtajan COMMAND MODE-valitsin
voidaan asettaa asentoon CD 1, CD 2 tai CD 3,
aseta se asentoon ”CD 1” ja liitä vaihtaja
vahvistimen (vastaanottimen) CD-liittimiin.
Jos kuitenkin omistat Sony CD-vaihtajan, jossa
on VIDEO OUT-liittimet, aseta komentomuoto
asentoon ”CD 2” ja liitä vaihtaja liittimiin
VIDEO 2 vahvistimessa (vastaanottimessa).
Liitännät
On mahdollista liittää jopa 10 CONTROL A1IIjärjestelmän kanssa yhteensopivaa laitetta
halutussa järjestyksessä. Kutakin laitetta
voidaan kuitenkin liittää vain yksi (esim. 1 CDsoitin, 1 MD-dekki, 1 kasettidekki ja 1
vastaanotin).
(Mallista riippuen saattaa olla mahdollista liittää
useampi kuin yksi CD-soitin tai MD-dekki.
Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen
varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.)
Esimerkki
Vahvistin
CD-soitin MD-dekki Kasettidekki Muut laitteet
(vastaanotin)
Muut toiminnot
CONTROL A1II-säätöjärjestelmä on
suunniteltu yksinkertaistamaan erillisistä Sonylaitteista koostuvien audiojärjestelmien käyttöä.
CONTROL A1II-liitännät antavat tien
säätösignaalien kululle, jotka mahdollistavat
automaattisen käytön ja ominaisuudet, jotka
tavallisesti ovat ominaisia integroidulle
järjestelmälle.
Parhaillaan CONTROL A1II-liitännöillä SonyCD-soittimen, vahvistimen (vastaanottimen),
MD-dekin ja kasettidekin välillä on mahdollista
automaattinen toiminnon valinta.
masterpage:Right
CONTROL A1II-järjestelmässä säätösignaalit
virtaavat kumpaankin suuntaan, joten tulo- (IN)
ja lähtöliittimien (OUT) välillä ei ole eroa. Jos
laitteessa on useampi kuin yksi CONTROL
A1II-liitin, voit käyttää kumpaa tahansa tai
liittää liittimiin eri laitteet.
Joissakin CONTROL A1-järjestelmän kanssa
yhteensopivissa laitteissa on liitäntäjohto
vakiovarusteena. Käytä tällöin tätä johtoa
liitäntään.
Kun käytetään erikseen hankittavaa johtoa,
käytä alle 2 m pituista monofonista (2P)
minipistokejohtoa, jossa ei ole vastustusta.
Perustoiminnot
Vastaanottimen tulon valitsin kytkee
automaattisesti oikealle tulolle, kun painetaan
toistopainiketta jostakin liitetystä laitteesta
(automaattinen tulon valinta).
CONTROL A1II-toiminnot toimivat, kun
käytettävän laitteen virta on kytketty, vaikka
kaikkien muiden liitettyjen laitteiden virtaa ei
olisikaan kytketty.
Huomautus
Älä toista nauhoituksen aikana muilla laitteilla kuin
nauhoituslähteellä. Se käynnistää automaattisen
tulonvalinnan.
jatkuu
51FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI070TH_STR-DA2000ESCEL.fm]
CONTROL S
Säätöjärjestelmän käyttö
(Vain aluekoodien U, CA mallit)
Jos omistat CONTROL S-yhteensopivan Sony
TV-vastaanottimen, satelliittivirittimen,
näyttöpäätteen, DVD-soittimen tai
kuvanauhurin, käytä säädön S-johtoa (ei kuulu
varusteisiin) vastaanottimen CONTROL S IN
(TV-vastaanottimelle, satelliittivirittimelle tai
näyttöpäätteelle) tai CONTROL S OUT
(kuvanauhurille jne.) liittimen liittämiseen
sopivaan CONTROL S liittimeen vastaavassa
laitteessa. Katso tarkemmat tiedot TVvastaanottimen, satelliittivirittimen,
näyttöpäätteen, kuvanauhurin tms.
käyttöohjeista.
Jos liität toisen laitteen CONTROL S OUTliittimen tämän laitteen CONTROL S INliittimeen
Esimerkki
TV,
kuvanauhuri,
viritin,
näyttöpääte
tms.
OUT
IN
masterpage:Left
Jos liität toisen laitteen CONTROL S INliittimen tämän laitteen CONTROL S OUTliittimeen
Esimerkki
IN OUT
TV
IN OUT
IN
Kuvanauhuri Viritin
OUT
Vastaanotin
.
>
m
M
-
X
N
x
F
G
g
f
O
Kauko-ohjain
Tämän laitteen kauko-ohjaimen tunnistin ottaa
vastaan kauko-ohjauskoodit samalla tavalla
kuin CONTROL S IN-laitteen kauko-ohjaimen
tunnistin. Tämä on kätevää, jos toinen laite on
sijoitettu kauemmas tästä laitteesta.
Vastaanotin
.
>
m
M
-
X
N
x
F
G
g
f
O
Kauko-ohjain
CONTROL S OUT-laitteen kauko-ohjaimen
tunnistin ottaa vastaan kauko-ohjauskoodit
samalla tavalla kuin tämän laitteen kaukoohjaimen tunnistin. Tämä on kätevää, jos tämä
laite on sijoitettu telineeseen tms.
52FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Puhdistuksesta
Lisätietoja
Huomautuksia
Puhdista pinnat, seinämät ja säätimet pehmeällä
kankaalla, joka on kostutettu mietoon
pesuaineliuokseen. Älä käytä hankaavia
puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Turvallisuudesta
Jos vastaanottimen sisään putoaa jokin esine tai kaatuu
jotakin nestettä, kytke laite irti virtalähteestä ja
tarkastuta se ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
käyttöä.
Jos vastaanottimen suhteen ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Virtalähteistä
Lisätietoja
• Ennen kuin alat käyttää laitetta, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen
verkkojännite. Käyttöjännite on merkitty
vastaanottimen takana olevaan arvokylttiin.
• Laite ei ole katkennut vaihtovirtalähteestä (verkosta)
niin kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan,
vaikka itse laitteesta olisi katkaistu virta.
• Kytke vastaanotin irti seinäpistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkähköön aikaan. Kun irrotat
verkkojohdon, ota aina kiinni pistokkeesta. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
• (Vain aluekoodien U, CA mallit)
Pistokkeen toinen terä on toista leveämpi
turvallisuuden vuoksi eikä pistoke mene paikalleen
seinäpistorasiaan muuten kuin oikein päin
asetettuna. Jos pistoke ei mene paikalleen
pistorasiaan, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Vaihtovirtajohto on vaihdatutettava vain
asiantuntevassa huoltamossa.
Kuumuuden kertymisestä
Vaikka laite kuumenee käytön aikana, se ei ole oire
viasta. Jos laitetta käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, laitteen pinta, sivut ja pohja
kuumenevat huomattavasti. Älä kosketa pintoja, jotta
et polta itseäsi.
Sijoituksesta
• Sijoita vastaanotin sellaiseen paikkaan, jossa ilma
pääsee vaihtumaan riittävästi, jotta saadaan estettyä
kuumuuden kertyminen vastaanottimen sisään.
• Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen tai
paikkoihin, joihin aurinko paistaa suoraan, joissa on
paljon pölyä tai mekaanista tärinää.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sellaista, joka saattaa
tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa epäkuntoon
menemisen.
Käytöstä
Ennen kuin liität muut laitteet, katkaise virta ja irrota
vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta.
53FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
Vianetsintä
Jos laitteen toiminnassa esiintyy seuraavanlaisia
ongelmia, käytä vian määrityksessä apuna
seuraavaa vianmääritystaulukkoa. Jos ongelmaa
ei saada korjattua, ota yhteys lähimpään Sonyedustajaan.
Ei ääntä valittiinpa mikä laite tahansa.
• Varmista, että virta on kytketty sekä
vastaanottimeen että kaikkiin muihin laitteisiin.
• Varmista, että MASTER VOLUME –/+-säädin ei
ole asennossa –∞ dB.
• Varmista, että SPEAKERS-valitsinta ei ole
asetettu asentoon ”OFF” (sivu 48).
• Varmista, että kaikki kaiutinjohdot on liitetty
oikein.
• Lopeta vaimennus painamalla kauko-ohjaimen
painiketta MUTING.
Ei ääntä jostakin tietystä laitteesta.
• Varmista, että laite on liitetty oikein äänen
tuloliittimiin.
• Varmista, että liitännässä käytetyt johdot on
asetettu lujasti sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin.
Ei ääntä toisesta etukaiuttimesta.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja tarkasta
kuuluuko ääntä kuulokkeista. Jos kuulokkeista
kuuluu vain yhden kanavan ääni, laitetta ei kenties
ole liitetty oikein vastaanottimeen. Varmista, että
kaikki johdot on liitetty lujasti sekä
vastaanottimen että itse laitteen liittimiin. Jos
kuulokkeista kuuluu kummankin kanavan ääni,
etukaiutinta ei kenties ole liitetty oikein
vastaanottimeen. Tarkasta sen etukaiuttimen
liitäntä, josta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että et ole liittänyt vain vasenta tai
oikeaa liitintä monofoniseen laitteeseen. Käytä
mono-stereojohtoa (ei kuulu varusteisiin) ja liitä
se sekä vasempaan (L) että oikeaan (R) liittimeen.
Ääntä ei kuitenkaan kuulu keskikaiuttimesta, kun
äänikenttä (PRO LOGIC tms.) on valittu. Kun
keskikaiutin on säädetty asentoon ”NO”, ääni
kuuluu vain vasemmasta/oikeasta
etukaiuttimesta.
Ei ääntä tai vain hyvin matalatasoinen ääni.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
• Varmista, että INPUT SELECTOR-säätimellä on
valittu oikea laite.
masterpage:Left
• Varmista, että SPEAKERS-valitsinta ei ole
asetettu asentoon ”OFF” (sivu 48).
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Lopeta vaimennus painamalla kauko-ohjaimen
painiketta MUTING.
• Vastaanottimen suojalaite on käynnistynyt.
Katkaise virta vastaanottimesta, poista oikosulun
aiheuttaja ja kytke virta uudelleen.
Ei ääntä analogisista 2-kanavaisista lähteistä.
• Varmista, että DIGITAL ASSIGN-toimintoa ei
ole käytetty määrittämään muun tulon äänituloa
valitulle tulolle (sivu 38).
• Varmista, että INPUT MODE-valitsinta ei ole
asetettu asentoon ”COAXIAL FIXED” eikä
”OPTICAL FIXED” valitulle tulolle (sivu 39).
• Varmista, että MULTI CH IN-toiminto on valittu.
Ei ääntä digitaalilähteistä (tuloliittimestä
COAXIAL tai OPTICAL).
• Varmista, että DIGITAL ASSIGN-toimintoa ei
ole käytetty määrittämään muun tulon äänituloa
valitulle tulolle (sivu 38).
• Varmista, että INPUT MODE-valitsinta ei ole
asetettu asentoon ”ANALOG 2CH FIXED”
(sivu 39). Varmista, että INPUT MODE ei ole
asetettu asentoon ”COAXIAL FIXED”
OPTICAL tuloliittimen lähteille eikä asentoon
”OPTICAL FIXED” COAXIAL-tuloliittimen
lähteille.
• Varmista, että MULTI CH IN-toiminto on valittu.
Vasen ja oikea ääni epätasapainossa tai
käänteiset.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja lujasti.
• Säädä tasapainon ominaisuudet LEVELvalikosta.
Huomattava kohina tai humina.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat poissa
muuntimien ja moottorien läheisyydestä ja
ainakin 3 m päässä TV-vastaanottimesta ja
fluoresoivista valaisimista.
• Siirrä TV pois audiolaitteiden läheisyydestä.
• Varmista, että U SIGNAL GND-liitin on
maadoitettu (vain silloin kun on liitetty
levysoitin).
• Pistokkeet ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi ne
kankaalla, joka on kostutettu alkoholiin.
Ei ääntä keskikaiuttimesta.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta A.F.D., MOVIE tai MUSIC).
• Valitse CINEMA STUDIO EX-muoto (sivu 34).
54FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
• Säädä kaiutintaso (sivu 39).
• Varmista, että keskikaiutin on säädetty joko
asentoon ”SMALL” tai ”LARGE” (sivu 20).
Ei ääntä ympäristötilan takakaiuttimista.
• Joillakin levyillä ei ole Dolby Digital EX lippua
vaikka pakkauksessa on merkintä Dolby Digital
EX. Valitse tässä tapauksessa ”MATRIX”
(sivu 37).
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Kun kaikki kaiuttimet on säädetty asentoon
”LARGE” ja ”Neo:6 Cinema” tai ”Neo:6 Music”
on valittu, apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Ympäristötilatehostetta ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta A.F.D., MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi signaaleille, joiden
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
Dolby Digital tai DTS-monikanavaääni ei
toistu.
• Varmista, että soitettu DVD tms. on nauhoitettu
Dolby Digital tai DTS-muodolla.
• Kun liitetään DVD-soitin tms. tämän
vastaanottimen digitaalitulon liittimeen, tarkasta
liitetyn laitteen äänisäätö (äänilähdön säätö).
Nauhoitus ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite INPUT SELECTORvalitsimella.
FM-vastaanotto on heikko.
• Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu
varusteisiin) vastaanottimen liittämiseen FMulkoantenniin alla kuvatulla tavalla. Jos
vastaanotin liitetään ulkoantenniin, maadoita se
salaman varalta. Kaasuräjähdyksen välttämiseksi
maajohtoa ei saa liittää kaasuputkeen.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
FM
AM
75
U
COAXIAL
Maajohto
(ei kuulu varusteisiin)
Maahan
Radioasemien viritys ei onnistu.
• Varmista, että antennit on liitetty lujasti. Säädä
antenneja ja liitä tarpeen ollen ulkoantenni.
• Asemien signaalivoimakkuus on liian heikko
(viritettäessä automaattivirityksellä). Käytä
suoraa viritystä.
• Säädä viritysjakso oikein (kun virität AM-asemia
suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat
ovat pyyhkiytyneet pois (viritettäessä selaamalla
esiviritettyjä asemia). Esiviritä asemat (sivu 27).
• Paina painiketta DISPLAY niin, että taajuus tulee
näkyviin näyttöön.
Lisätietoja
Ei ääntä tai vain hyvin matalatasoinen ääni
ympäristötilan/ympäristötilan
takakaiuttimista.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta A.F.D., MOVIE tai MUSIC).
• Valitse CINEMA STUDIO EX-muoto (sivu 34).
• Säädä kaiutintaso (sivu 23).
• Varmista, että ympäristötilakaiuttimet on säädetty
joko asentoon ”SMALL” tai ”LARGE” (sivu 21).
• Varmista, että ympäristötilan takakaiutin on
säädetty joko asentoon ”DUAL” tai ”SINGLE”
(STR-DA2000ES) tai ”YES” (STR-DB2000).
masterpage:Right
RDS ei toimi.*
• Varmista, että on viritetty FM RDS-asemalle.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluttu RDS-tieto ei tule näkyviin.*
• Ota yhteys radioasemaan ja varmista onko
asemalla kyseistä palvelua. Palvelu saattaa olla
tilapäisesti epäkunnossa.
Ei kuvaa tai epäselvä kuva TV-ruudussa tai
näyttöpäätteessä.
• Valitse oikea tulo vastaanottimesta.
• Säädä TV sopivalle tulomuodolle.
• Siirrä TV pois audiolaitteiden läheisyydestä.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimen kaukoohjaimen tunnistimeen.
• Poista kaikki mahdolliset esteet kauko-ohjaimen
ja vastaanottimen välistä.
• Vaihda kauko-ohjaimen kaikki paristot, jos
paristot ovat heikot.
• Tarkasta ovatko vastaanottimen ja kaukoohjaimen komentomuodot samat. Jos
vastaanottimen ja kauko-ohjaimen
komentomuoto ei ole sama, vastaanotinta ei voi
käyttää kauko-ohjaimella. Katso tarkat tiedot
jatkuu
55FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
kauko-ohjaimen komentomuodosta sen
varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.
Vastaanottimen komentomuoto muutetaan
painamalla painiketta ?/1 samalla, kun painetaan
painiketta INPUT MODE. Joka kerta, kun painat
painiketta ?/1, komentomuoto muuttuu välillä
”C.MODE [AV2]” ja ”C.MODE [AV1]”.
(Alkusäätö on ”C.MODE [AV2]”.)
• Varmista, että olet valinnut oikean tulon kaukoohjaimesta.
masterpage:Left
Viiteosat muistin tyhjentämiseen
Kun halutaan tyhjentää
Katso
Kaikki tallennetut säädöt
sivu 19
Käyttäjän säätämät äänikentät
sivu 40
* Vain aluekoodin CEL mallit.
Virheviestit
Virheen kohdalla näyttö näyttää koodin, joka
koostuu kahdesta numerosta ja viestistä. Tämän
viestin avulla on mahdollista tarkistaa
järjestelmän tila. Katso seuraavasta luettelosta
ohjeita ongelman ratkaisuun. Jos ongelmaa ei
saada korjattua, ota yhteys lähimpään Sonyedustajaan.
DECODE ERROR/CHECK CODE 01
Näkyy, kun vastaanotin ei voi dekoodata signaalia
(esim. DTS-CD) tulo, kun valikon CUSTOMIZE
asetus ”DEC. PRI.” on säädetty asentoon ”PCM”.
Säädä asento ”AUTO”.
PROTECTOR/CHECK CODE 11
Epätavallinen virta kaiuttimiin. Katkaise virta
vastaanottimesta ja tarkasta kaiuttimien liitäntä.
Kytke sitten virta uudelleen.
PROTECTOR/CHECK CODE 12
Vahvistin on ylikuumentunut. Katkaise
vastaanottimesta virta ja varmista, että
ilmanvaihtoaukkoa ei ole tukittu. Anna
vastaanottimen olla hetki ja kytke sitten virta
uudelleen.
PROTECTOR/CHECK CODE 13
Teho-osa on ylikuumentunut. Katkaise
vastaanottimesta virta ja varmista, että
ilmanvaihtoaukkoa ei ole tukittu. Anna
vastaanottimen olla hetki ja kytke sitten virta
uudelleen.
PROTECTOR/CHECK CODE 21
Katkaise vastaanottimesta virta ja ota yhteys
lähimpään Sony-edustajaan.
PROTECTOR/CHECK CODE 22
Ongelma virtapiirissä. Katkaise virta
vastaanottimesta ja tarkasta kaiuttimien liitäntä.
Kytke sitten virta uudelleen.
56FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
MULTI CHANNEL
Signaali/kohinasuhde: 96 dB
INPUT 1, 2, CD/
SACD, TAPE, MD/
DAT, DVD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Tulot (digitaaliset)
DVD (Koaksiaalinen)
Impedanssi: 75 ohmia
Signaali/kohinasuhde: 100
dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT, MD/
DAT, VIDEO3
(Optinen)
Signaali/kohinasuhde: 100
dB
(A, 20 kHz LPF)
Lähdöt
TAPE, MD/DAT
(AUDIO OUT),
VIDEO 1, 2 (AUDIO
OUT)
Jännite: 150 mV
Impedanssi: 2,2 kilo-ohmia
FRONT L/R (vain
STR-DA2000ES),
SUB WOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
EQUALIZER
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB vaihe
FM-viritinosa
Viritysala
Antenni
Antenniliittimet
87,5 – 108,0 MHz
FM-lanka-antenni
75 ohmia,
epätasapainottamaton
1) Riippuen äänikentän ja lähteen säädöistä ääntä ei
kenties kuulu.
2) Vain aluekoodien U, CA mallit.
3) Vain aluekoodien SP, CEK, CEL mallit.
Herkkyys
Mono:
Stereo:
Taajuusvaste
Käyttökelpoinen herkkyys
PHONO
RIAA taajuuskorjauskäyrä
±0,5 dB
MULTI CHANNEL
10 Hz – 40 kHz
INPUT 1, 2, CD/
±3 dB (8 ohmia)
SACD, TAPE, MD/
DAT, DVD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Tulot (analogiset)
PHONO
Signaali/kohinasuhde: 86 dB
Lisätietoja
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,6%) 120 W + 120 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,6%) 100 W + 100 W
Viiteteholähtö
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,6%)
FRONT1): 120 W + 120 W
CENTER1): 120 W
SURR1): 120 W + 120 W
SURR BACK1)2): 120 W +
120 W
SURR BACK1)3): 120 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,6%)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1)2): 100 W +
100 W
SURR BACK1)3): 100 W
Nimellinen suurin lähtö stereomuodolla3)
(8 ohmia, JEITA)
180 W + 180 W
Nimellinen suurin lähtö ympäristötilamuodolla
(8 ohmia, JEITA)
FRONT1)3): 180 W + 180
W
CENTER1)3): 180 W
SURR1)3): 180 W + 180 W
SURR BACK1)3): 180 W
masterpage:Right
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohmia
38,3 dBf, 22,5 µV/75
ohmia
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmia
Signaali/kohinasuhde
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:llä
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Erotuskyky
45 dB 1 kHz:llä
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Valintatarkkuus
60 dB 400 kHz:llä
AM-viritinosa
jatkuu
57FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Mitat
Viritysala
STR-DA2000ES:
STR-DB2000:
Antenni
Käyttökelpoinen herkkyys
530 – 1 710 kHz4)
(10-kHz viritysjakso)
531 – 1 710 kHz4)
(9-kHz viritysjakso)
531 – 1 602 kHz
(9-kHz viritysjakso)
Kehäantenni
50 dB/m (1 000 kHz:llä tai
999 kHz:llä)
54 dB (50 mV/m)
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Signaali/kohinasuhde
Harmoninen särö
Valintatarkkuus
9 kHz:llä:
10 kHz:llä:
35 dB
40 dB
4) AM-viritysjakso voidaan muuttaa 9 kHz:iin tai 10
kHz:iin. Kun on viritetty jollekin AM-asemalle,
katkaise vastaanottimen virta. Samalla, kun pidät
painettuna painiketta PRESET TUNING + tai
TUNING +, paina ?/1. Kaikki esiviritysasemat
pyyhkiytyvät pois, kun viritysjakso muutetaan.
Jakso voidaan palauttaa 10 kHz:iin (tai 9 kHz:iin)
toistamalla toimenpiteet.
430 × 161 × 400 mm
mukaan lukien
esiintyöntyvät osat ja
säätimet
10 kg
Paino (likim.)
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
STR-DA2000ES:
Kauko-ohjain RM-LG112 (1)
R6 (koko AA) paristot (2)
STR-DB2000:
Kauko-ohjain RM-PP412 (1)
R6 (koko AA) paristot (2)
Katso tarkemmat tiedot käyttämäsi laitteen
aluekoodista katso sivu 3.
Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
Video-osa
Tulot/lähdöt
Kuva:
S-kuva:
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p, 75
ohmia
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p, 75
ohmia
80 MHz HD läpikulku
Yleistä
Virtavaatimukset
Aluekoodi
Virtavaatimukset
U, CA
120 V vaihtovirta, 60 Hz
CEL, CEK
230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
SP
220 – 230 V vaihtovirta, 50/
60 Hz
Virrankulutus
Aluekoodi
Virrankulutus
U, CEL, CEK, SP
170 W
CA
300 VA
Virrankulutus (valmiustilassa)
1W
58FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Right
Lisätietoja
59FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
masterpage:Left
Luettelo painikkeiden sijainnista ja viitesivuista
Tämän sivun käyttö
Käytä tätä sivua hyväksesi, kun haluat löytää
painikkeiden ja muiden tekstissä mainittujen laitteen
osien sijainnin.
Kuvanumero
r
DISPLAY 7 (30)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Päälaite
AAKKOSELLINEN
JÄRJESTYS
A.F.D. qd (33, 34, 35, 42)
DISPLAY 7 (30)
INPUT MODE 8 (39)
INPUT SELECTOR 0 (24, 25,
27, 39, 42, 47)
IR-vastaanotin 1
MAIN MENU 3 (20, 39, 47)
MASTER VOLUME –/+ 9 (23,
24)
MEMORY/ENTER 4 (20, 27,
47)
MENU w; (20, 39, 41, 47)
MOVIE qs (34)
MULTI CHANNEL
DECODING-merkkivalo 6
MUSIC qa (35, 40)
Näyttö 5 (31)
PHONES-liitin wa
PRESET TUNING –/+ qj (27)
SPEAKERS ws (48)
SURR BACK DECODING qg
(36)
TUNING –/+ qh (25, 58)
VIDEO 3 INPUT-liittimet ql
(14)
NUMEROT JA SYMBOLIT
2CH qf (33, 35)
–/+ qk (20, 39, 41, 47)
?/1 (virta) 2
60FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI08ADD_STR-DA2000ESCEL.fm]
2
3
ws
waw;
4
ql
5
qk qj
6
qh
7
qg qf qd qs qa
8
9
q;
Lisätietoja
1
masterpage:Right
Kannen irrotus
PUSH
Kansi irrotetaan painamalla painiketta PUSH. Kun kansi
irrotetaan, pidä se poissa lasten ulottuvilta.
61FI
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY STR-DA2000ESDB2000\DTP\4247242214\424724221STRDA2000ESCEL\02FI01COV_STR-DA2000ESCELIX.fm]
masterpage:Left
Hakemisto
A
M
U
Äänikenttä
ennalta tallennettu 34–35
muokkaus 39
palautus 40
valinta 34–35
Äänikopiointi Katso Nauhoitus
Automaattinen viritys 25
Muutto
näyttö 30
tehostetaso 40
Uniajastin 48
N
CIS 45
CIS-valikko 45
CUSTOMIZE-valikko 41
Nauhoitus
audionauhalle tai MDlevylle 49
videonauhalle 49
Nimeäminen Katso Nimen
antaminen
Nimen antaminen 47
D
R
Digital Cinema Sound 34
Rajataajuus 44
RDS 28
C
E
Editointi Katso Nauhoitus
EQUALIZER-valikko 41
Esiviritysasemat
kuinka 27
kuinka viritetään 27
I
Indeksointi Katso Nimen
antaminen
K
Kaiuttimet
kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö 23
liitäntä 16
sijoitus 16
L
V
Vakiovarusteet 58
Valinta
Äänikenttä 34–35
etukaiutinjärjestelmä 48
laite 24
Vastaanottimen muistin poisto
19
Viritys
automaattisesti 25
esiviritysasemat. 27
suoraan 26
S
Säätö
CIS-ominaisuudet 45
CUSTOMIZE-ominaisuudet 41
EQUALIZER-ominaisuus
41
kaiuttimen äänenvoimakkuus 23
LEVEL-ominaisuus 39, 44
SP SET UP-ominaisuudet
20, 42
SP SET UP-valikko 20, 42
Suora viritys 26
T
Tehostetaso 40
Testiääni 23
TUNER-valikko 25, 47
LEVEL-valikko 44
Sony Corporation
model name1[STR-DA2000ES]
[4-247-242-21(4)]
Download PDF

advertising