Sony | STR-DG710 | Sony STR-DG710 Käyttöohjeet

2-898-638-11(2)
Multi Channel AV
Receiver
DK
Betjeningsvejledning ____________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
STR-DG710
©2007 Sony Corporation
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække
apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring desuden ikke tæedte lys
ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende
væsker, såsom vaser eller lignende, oven på
apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
Installer dette system, så netledningen straks kan
trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der
skulle opstå problemer.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
2DK
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DG710. Bekræft dit modelnummer,
som findes i nederste højre hjørne af forpladen. I
denne brugsvejledning anvendes modellen med
områdekode CEL til illustrationsformål, med
mindre andet er angivet. Enhver forskel i
anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
SP".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på fjernbetjeningen.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, vises
på den øverste, højre del af bagsiden (se
illustrationen herunder).
L
NT A
RS
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
Områdekode
Enhver forskel i anvendelse, alt efter
områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" og det
dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS-ES Neo:6" er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc. "96/24" er et
varemærke tilhørende DTS, Inc.
Denne receiver anvender HDMI™-teknologi (HighDefinition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Beskrivelse af delene og deres placering ...... 4
1 : Installation af højttalerne ....................... 13
2 : Tilslutning af højttalere.......................... 14
3a : Tilslutning af lydudstyret ..................... 15
3b : Tilslutning af videoapparaterne ........... 16
4 : Tilslutning af antennerne ....................... 24
5 : Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen ..................................... 25
6 : Valg af højttalersystemet........................ 26
7 : Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger (AUTO CALIBRATION)... 27
8 : Indstilling af højttalerniveauerne og
-balancen (TEST TONE) ....................... 30
Kun anvendelse af fronthøjttalerne
(2CH STEREO)......................................54
Lytning til lyden uden justeringer
(ANALOG DIRECT) .............................54
Genindstilling af lydfelter til
startindstillingerne ..................................55
Betjening af tuneren
Lytning til FM-/AM-radio ...........................55
Programmering af faste radiostationer ........57
Anvendelse af Radio Data System (RDS) ...59
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL, CEK)
DK
Andre anvendelser
Afspilning
Hvordan man vælger et apparat .................. 31
Lytning til/Visning af et apparat.................. 33
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem menuerne .................... 35
Justering af lydniveauet (LEVEL-menu) .... 39
Justering af equalizeren (EQ-menu) ........... 40
Indstillinger til surround sound
(SUR-menu) ........................................... 40
Indstillinger af tuneren (TUNER-menu)..... 42
Indstillinger for lyden (AUDIO-menu) ....... 43
Indstillinger af videoen (VIDEO-menu) ..... 44
Indstillinger af systemet
(SYSTEM-menu) ................................... 45
Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger (A. CAL-menu) ................. 49
Opnå surround sound
Opnå Dolby Digital- og DTS surround sound
(AUTO FORMAT DIRECT) ................. 49
Valg af et forudprogrammeret lydfelt.......... 51
Skift mellem digital og analog lyd
(INPUT MODE).....................................61
Brug af DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT).............................................62
Lytte til digital lyd fra andre indgange
(DIGITAL ASSIGN) ..............................65
Navngivning af indgange.............................66
Ændring af displayet ...................................67
Anvendelse af den automatiske
slukningsfunktion ...................................67
Optagelse med receiveren............................68
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Ændring af knapfunktionerne......................68
Supplerende oplysninger
Ordliste ........................................................69
Sikkerhedsforanstaltninger ..........................71
Fejlfinding ...................................................72
Specifikationer.............................................76
Stikordsregister............................................78
3DK
Introduktion
Beskrivelse af delene og deres placering
Frontpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
q;
9
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
qk qj
Navn
L AUDIO R
qh
qg qf qd
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde og slukke
(tændt/standby) for receiveren (side 25, 33,
34, 55).
B SPEAKERS
(OFF/A/B)
MEMORY/
ENTER
Det valgte apparats
nuværende status eller en
liste over valgbare poster
kommer frem her (side 6).
E Fjernbetjenings Modtager signaler fra
sensor
fjernbetjeningen.
F DISPLAY
4DK
Tryk for at vælge de
oplysninger, der vises på
displayet (side 60, 67).
qa
Navn
Funktion
G INPUT MODE
Tryk for at vælge
indgangen, når de samme
apparater er tilsluttet både
til digitale og analoge
jackstik (side 61).
H MASTER
VOLUME
Drej for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne på samme tid
(side 31, 32, 33, 34).
I DIRECT
Tryk for at lytte til analog
lyd med høj kvalitet
(side 54).
J AUTO CAL
Tryk for at aktivere den
automatiske
kalibreringsfunktion
(side 28).
K INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge
indgangskilden for
afspilning (side 31, 33, 34,
54, 56, 58, 61, 66, 68).
Tryk for at vælge
højttalersystemet (side 26).
C TUNING MODE Tryk for at betjene tuneren
(FM/AM) (side 55).
TUNING +/–
D Display
qs
Funktion
Tryk for at vælge et lydfelt
(side 49).
A.F.D.
Introduktion
Navn
L 2CH
MOVIE
MUSIC
M SUR BACK
DECODING
Tryk for at vælge surround
bag-dekodningsfunktionen
(side 41).
N SLEEP
Tryk for at aktivere den
automatiske
slukningsfunktion og
varighed, som receiveren
automatisk slukker (side 67).
O DIMMER
Tryk for at justere lysstyrken
på displayet (side 48).
P VIDEO 3 IN/
Tilsluttes til et transportabelt
PORTABLE AV lyd-/videoapparat, f.eks. et
IN-stik
videokamera eller videospil.
(side 23, 32).
Q AUTO CAL
MIC-stik
Tilsluttes den medfølgende
optimizermikrofon for den
automatiske
kalibreringsfunktion
(side 27).
R PHONES-stik
Tilslutning til
hovedtelefoner (side 72).
5DK
Om indikatorerne på displayet
1
2
3
SW
LFE
SP A ; D EX
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
5
; PL IIx
6
; PL
HDMI
7
OPT DTS -ES 9 6 / 2 4
COAX
NEO:6
8
9
MEMORY
D.RANGE
RDS ST
MONO
SB
qg
qf
qd
qs
qa
q;
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A SW
Lyser, når valg af subwoofer er
sat til "YES" (side 45) og
lydsignalet udsendes fra SUB
WOOFER-jackstikket.
E ; PL/
; PLII
; PLIIx
B LFE
Lyser, når den disc, der
afspilles, indeholder en LFE
(Low Frequency Effect) kanal
og LFE-kanalsignalet faktisk
gengives.
C SP A/SP B
Lyser svarende til det anvendte
højttalersystem. Disse
indikatorer lyser imidlertid
ikke, hvis højttalerudgangen er
slået fra, eller hvis der er
tilsluttet hovedtelefoner.
D ; D/
; D EX
"; D" tændes, når receiveren
dekoder Dolby Digital-signaler.
"; D EX" tændes, når
receiveren dekoder Dolby
Digital Surround EX-signaler.
Bemærk!
Ved afspilning af en Dolby
Digital-format disc, skal du
sørge for, at du har foretaget
digitale forbindelser, og at
INPUT MODE ikke er sat til
"ANALOG" (side 61).
"; PL" lyser, når receiveren
anvender Pro Logic-behandling
af 2-kanals signaler for at kunne
udsende center- og surroundkanalsignaler.
"; PLII" lyser, når Pro Logic
II Movie/Music/Gamedekoderen aktiveres.
"; PLIIx" lyser, når Pro Logic
IIx Movie/Music/Gamedekoderen aktiveres.
Disse indikatorer lyser
imidlertid ikke, hvis både
center- og surround-højttalerne
er sat til "NO" (side 38), og du
vælger et lydfelt ved hjælp af
A.F.D.-knappen.
Bemærk!
Dolby Pro Logic IIx-dekodning
fungerer ikke for DTSformatsignaler eller signaler
med en samplingfrekvens over
48 kHz.
F OPT
Lyser, når INPUT MODE er sat
til "AUTO IN" og kildesignalet
er et digitalt signal, der indgår
via OPTICAL-jackstikket, eller
når INPUT MODE er sat til
"OPT IN" (side 61).
6DK
Funktion
Navn
Funktion
"DTS" tændes, når receiveren
dekoder DTS-signaler. "DTSES" lyser, når receiveren
dekoder DTS-ES-signaler.
"DTS 96/24" tændes, når
receiveren dekoder DTS 96/24signaler (96 kHz/ 24 bit).
Bemærk!
Ved afspilning af en DTSformat disc skal du sørge for, at
du har foretaget digitale
forbindelser, og at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 61).
O Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R osv.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise, hvordan
receiveren nedmikser
kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne).
Venstre front
Højre front
Center (monofonisk)
Venstre surround
Højre surround
Surround (monofonisk eller
surroundkomponenterne opnået
gennem Pro Logic-behandling)
Bagerste surround (de
surround-baghøjttalere, der er
opnået gennem 6.1-kanals
dekodning)
Eksempel:
Optageformat (Front/
Surround): 3/2.1
Udgangskanal: Når
surroundhøjttalerne er sat til
"NO" (side 38)
Lydfelt: A.F.D. AUTO
H MEMORY
I Tunerindikatorer
Lyser, når en
hukommelsesfunktion, såsom
Preset Memory (side 57) osv.
aktiveres.
Lyser, når du bruger receiveren
til at stille ind på radiostationer
(side 55) osv.
Bemærk!
"RDS" vises gælder kun på
modeller med områdekode CEL
og CEK.
J Indikatorer Lyser, når du bruger receiveren
for forvalgte til at stille ind på radiostationer,
stationer
du har forvalgt. Oplysninger om
forvalg af radiostationer, se side
57.
K D.RANGE
Lyser, når dynamisk
områdekomprimering er
aktiveret (side 36).
L NEO:6
Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/
Music-dekodning er aktiveret
(side 50).
M COAX
Lyser, når INPUT MODE er sat
til "AUTO IN", og kildesignalet
er et digitalt signal, der indgår
via COAXIAL-jackstikket,
eller når INPUT MODE er sat
til "COAX IN" (side 61).
N HDMI
Tændes, når receiveren
genkender et apparat, som er
tilsluttet via et HDMI IN-stik
(side 17).
L
R
C
SL
SR
S
SB
SW
L
SL
C
R
SR
7DK
Introduktion
Navn
G DTS/
DTS-ES/
DTS 96/24
Bagpanel
1
DIGITAL
DVD IN
2
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
AM
VIDEO 1
IN
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
6 5
SUB
WOOFER
FRONT B
4
3
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion
OPTICAL
IN-jackstik
COAXIAL
IN-jackstik
Tilsluttes til
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
(side 63).
B COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-sektion
Grøn (Y)
Blå
(PB/CB)
Rød
(PR/CR)
8DK
C SPEAKERS-sektion
Tilsluttes til DVDafspiller osv.
COAXIALjackstikket
frembringer en
bedre kvalitet af
høj lyd (side 20,
22).
HDMI IN/
Tilsluttes til DVDOUT-jackstik* afspiller osv. Et
billede og lyden
udsendes til TV'et
eller en projektor
(side 17).
DMPORTjackstik
R
FRONT A
SPEAKERS
COMPONENT Tilsluttes til DVDVIDEO INPUT/ afspiller, et TV
OUTPUTeller en
jackstik*
satellittuner. Du
kan få billeder i høj
kvalitet (side 19 –
22).
Tilsluttes højttalere
(side 14).
Tilsluttes
subwoofer (side
14).
D VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTsektion
AUDIO IN/
Tilsluttes til
OUT-jackstik videobåndoptager,
DVD-afspiller osv.
Rød (R)
(side 19 – 23).
Hvid (L)
Gul
VIDEO IN/
OUT-jackstik*
E AUDIO INPUT-sektion
Hvid (L)
Rød (R)
AUDIO
IN-jackstik
Tilsluttes til CDafspiller osv. (side
15).
F ANTENNA-sektion
Fjernbetjening
Tilsluttes den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 24).
AM
ANTENNAterminaler
Tilsluttes den AMrammeantenne,
som følger med
denne receiver
(side 24).
Du kan bruge den medfølgende fjernbetjening
RM-AAU015 til betjening af receiveren og til
at styre de Sony lyd-/videoapparater, som
fjernbetjeningen er programmeret til at betjene
(side 68).
1
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
wa
* Du kan se det valgte billede, når du tilslutter
MONITOR OUT- eller HDMI OUT-stikket til et
TV eller en projektor (side 19).
2
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
AMP MENU
1
2
3
AUTO CAL
w;
4
7
ql
qk
qj
qh
6
5
9
8
D.TUNING
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
3
4
5
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
G
g
qa
qg
qf
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qs
TV
qd
fortsættes
9DK
Introduktion
FM
ANTENNAjackstik
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A TV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk på TV ?/1 og TV (M)
samtidigt for at tænde eller
slukke for TV'et.
C Indgangsknapperne
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af indgangsknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksindstillede til at styre
Sony-apparater som følger.
Det er muligt at ændre
knaptildelingerne ved at gå
frem efter trinnene i "Ændring
af knapfunktionerne" på side
68.
AV ?/1
(tændt/
standby)
B ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for de Sony lyd-/
videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 68).
Hvis du trykker på ?/1 (B)
samtidigt, slukker receiveren
og andre apparater (SYSTEM
STANDBY).
Bemærk!
Funktionen af AV ?/1knappen skifter automatisk,
hver gang der trykkes på
indgangsknapperne (C).
Tryk for at tænde eller slukke
for receiveren.
For at slukke for alle
apparaterne, tryk på ?/1 og
AV ?/1 (A) samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
Knap
Tildelt Sonyapparat
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
VIDEO 1
VCR (VTR tilstand
3)
VIDEO 2
VCR (VTR tilstand
2)
VIDEO 3
Ikke tilknyttet
DVD
DVD-afspiller
SAT
Digital
satellitmodtager
TV
TV
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD-afspiller
TUNER
D 2CH
Indbygget tuner
Tryk for at vælge et lydfelt.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
E AMP MENU
Tryk for at få vist menuen til
receiveren. Brug derefter
V, v, B, b og
(P) til at
udføre menufunktionerne.
F AUTO CAL
Tryk for at aktivere den
automatiske
kalibreringsfunktion.
G D.TUNING
Tryk for at angive direkte
tuning-indstilling.
D.SKIP
10DK
Tryk for at springe en disc
over ved brug af en multi-disc
changer.
Funktion
Tryk for at få vist menuen for
DVD-afspilleren på TVskærmen. Brug derefter V, v,
B, b og
(P) til at udføre
menufunktionerne.
FM MODE
I ENTER
MEMORY
Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse.
Tryk for at indtaste værdien
efter valg af en kanal, en disc
eller et spor ved hjælp at
nummertasterne på TV'et,
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
Tryk for at gemme en station i
hukommelsen.
J MUTING
Tryk for at aktivere lyden.
Tryk på MUTING og TV
(M) samtidig for at afbryde
lyden fra TV'et.
K TV VOL
+a)/–
Tryk på TV VOL +/– og TV
(M) samtidigt for at justere
lydstyrkeniveauet for TV'et.
MASTER
VOL +a)/–
L ./>b)
Navn
Tryk for at holde pause i
afspilning eller optagelse med
videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren
eller blu-ray disc-afspilleren.
(Starter også optagelse med
apparater i optage-standby).
xb)
Tryk for at stoppe afspilning
med videobåndoptageren,
CD-afspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray discafspilleren.
TV CH +/–
Tryk på TV CH +/– og TV
(M) samtidigt for at vælge
forvalgte TV-kanaler.
PRESET +/–
Tryk for at
– forvælge stationer.
– forvælge kanaler for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
TUNING +/–
Tryk for at søge efter en
station.
M TV
Tryk samtidigt på TV og den
knap, som du ønsker, for at
aktivere knapperne med
orange skrift.
N MENU
Tryk for at få vist menuen i
videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren
eller blu-ray disc-afspilleren
på TV-skærmen.
Tryk på MENU og TV (M)
samtidig for at få vist TV'ets
menu.
Brug derefter V, v, B, b og
(P) til at udføre
menufunktionerne.
O RETURN/
EXIT O
Tryk for at
– vende tilbage til den forrige
menu.
– afslutte menuen, mens
menuen eller on-screenguiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren
eller blu-ray disc-afspilleren
vises på TV-skærmen.
Tryk på RETURN/EXIT og
TV (M) samtidig for at gå
tilbage til den forrige menu
eller afslutte TV'ets menu,
mens menuen vises på TVskærmen.
Tryk for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne samtidigt.
Tryk for at springe et spor
over i CD-afspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray discafspilleren.
REPLAY < / Tryk for at afspille den forrige
ADVANCE < sekvens igen eller for at gå
hurtigt frem i den aktuelle
sekvens med
videobåndoptager, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren.
m/Mb)
Tryk for at
– søge efter spor i
fremadgående/
tilbagegående retning på
DVD-afspilleren.
– starte hurtig fremadspoling/
tilbagespoling af
videobåndoptageren, CDafspilleren eller blu-ray
disc-afspilleren.
Ha)b)
Tryk for at starte afspilning
med videobåndoptageren,
CD-afspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray discafspilleren.
Funktion
Xb)
fortsættes
11DK
Introduktion
Navn
H DVD MENU
Navn
Funktion
Navn
P
Når du har trykket på AMP
MENU (E), DVD MENU
(H) eller MENU (N), tryk
på V, v, B eller b for at vælge
indstillingerne. Tryk derefter
på
for at angive valget i
DVD MENU eller MENU.
Tryk på
for at angive valg
af receiveren,
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren
eller Blu-ray disc-afspilleren.
T Numeriske
Tryk for at
knapperne
– forvælge/stille ind til
(nummer 5a))
forvalgte stationer.
– vælge spornumre i CDafspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray
disc-afspilleren. Tryk på
0/10 for at vælge
spornummer 10.
– vælge kanalnumre for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
Tryk på de numeriske knapper
og TV (M) samtidigt for at
vælge TV-kanalerne.
V/v/B/b
Q DISPLAY
R TOOLS
S -/--
>10/
Tryk for at få vist
indstillinger, der gælder for
hele disken (f.eks.
diskbeskyttelse), optager
(f.eks. lydindstillinger under
optagelse) eller flere
elementer i en listemenu
(f.eks. sletning af flere titler).
Tryk på TOOLS og TV (M)
samtidig for at få vist de
relevante muligheder for
TV'et.
Tryk på -/-- og TV (M)
samtidigt for at vælge
kanalindgangsindstillingen,
enten en eller to cifre på
TV'et.
x
CLEAR
12DK
Tryk for at vælge oplysninger,
der vises på TV-skærmen for
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren
eller blu-ray disc-afspilleren.
Tryk på DISPLAY og TV
(M) samtidig for at vælge de
TV-informationer, som vises
på TV-skærmen.
Tryk for at vælge
– spornumre over 10 for
videobåndoptageren,
satellittuneren eller CDafspilleren.
– kanalnumre for Digital
CATV-stikket.
Tryk for at slette en fejl, når
du trykker på den forkerte
numeriske tast.
U TV INPUT
SLEEP
Funktion
Tryk på TV INPUT og TV
(M) samtidigt for at vælge
indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang).
Tryk for at aktivere den
automatiske
slukningsfunktion og
varighed, som receiveren
automatisk slukker.
a)
Knapperne nummer 5, MASTER VOL +, TV
VOL + og H har et berøringspunkt. Brug
berøringspunkterne som referencer, når du
betjener receiveren.
b)
Denne knap er også tilgængelig til betjening af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Se i den
brugsanvisning, der følger med DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, for at få oplysninger om
knappens funktion.
Bemærk!
• Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit
virker muligvis ikke, afhængigt af modellen.
• Overstående forklaring er kun beregnet som
eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt,
ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
1 : Installation af højttalerne
Anvendelse af et 5.1/6.1-kanals
system
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd,
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surround-højttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals).
Der kan opnås high fidelity-gengivelse af
DVD-software-optaget lyd i Surround EXformat, hvis en ekstra surround-baghøjttaler
(6.1-kanals) tilsluttes (se "Anvendelse af
bagerste surround-dekoding indstilling (SB
DEC)" på side 41).
Eksempel på en 6.1-kanals
højttalersystem-konfiguration
Eksempel på en 5.1-kanals
højttalersystem-konfiguration
AFronthøjttaler (venstre)
BFronthøjttaler (hojre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (venstre)
ESurround-højttaler (hojre)
GSubwoofer
AFronthøjttaler (venstre)
BFronthøjttaler (hojre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (venstre)
ESurround-højttaler (hojre)
FSurround-baghøjttaler
GSubwoofer
Tip!
Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor
som helst det ønskes.
13DK
Introduktion
Denne receiver muliggør anvendelse af et 6.1kanals system (6 højttalere og én subwoofer).
2 : Tilslutning af højttalere
A
G
A
DVD IN
F
D
B
VIDEO 2/BD IN
OUT
HDMI
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO IN
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
SPEAKERS FRONT B-terminalera)
B
B
E
C
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (venstre)
BFronthøjttaler A (hojre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (venstre)
ESurround-højttaler (hojre)
FSurround-baghøjttaler
GSubwooferb)
14DK
a)
Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem, kan du
tilslutte det til SPEAKERS FRONT B-terminaler.
Fronthøjttalerne kan vælges efter ønske ved hjælp
af SPEAKERS (OFF/A/B) på receiveren (side 26).
b)
Ved tilslutning af en subwoofer med en automatisk
standby-funktion, skal funktionen slås fra ved
visning af film. Hvis den automatiske standbyfunktion er sat til ON, går den automatisk tilbage
til standby-indstilling, afhængigt af niveauet for
indgangssignalet til en subwoofer, og lyden høres
muligvis ikke.
3a : Tilslutning af lydudstyret
Introduktion
Tilslutning af Super Audio CD/
CD-afspiller
Den følgende illustration viser, hvordan en
Super Audio CD/CD-afspiller tilsluttes.
Efter tilslutning af din Super Audio CD/CDafspiller skal du fortsætte til "3b : Tilslutning
af videoapparaterne" (side 16).
Super Audio
CD-afspiller/
CD-afspiller
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Lydkabel (medfølger ikke)
15DK
3b : Tilslutning af videoapparaterne
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan video
apparaterne sluttes til denne receiver. Se
"Apparater, der skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "4 : Tilslutning af antennerne"
(side 24), når alle dine apparater er tilsluttet.
Videoindgangs/
udgangsjackstik, der skal
tilsluttes
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
TV osv.
INPUT-jackstik
Apparater, der skal tilsluttes
Apparat
Side
Med HDMI-jackstik
17
TV
19
DVD-afspiller/DVD-optager
20
Satellittuner/Set-top-boks
22
Videobåndoptager
23
Videokamera, videospil osv.
23
HDMI
MONITOR OUT,
HDMI OUTjackstik på
receiver
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
Hvis du ønsker at tilslutte flere
digitale apparater, men ikke kan
finde en ubrugt indgang
Se "Lytte til digital lyd fra andre indgange
(DIGITAL ASSIGN)" (side 65).
L AUDIO R
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
INPUT-jackstik på
receiver
OUTPUT-jackstik
på videoapparat
Højkvalitets billede
16DK
HDMI-funktion
Et digitalt lydsignal, der sendes fra HDMI kan
høres i højttalerne til denne receiver. Dette
signal understøtter Dolby Digital, DTS og
lineær PCM.
HDMI er en forkortelse High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som sender video- og lydsignaler i digitalt
format.
DVD-afspiller
Blu-ray disc-afspiller
TV, projektor osv.
Lyd/
videosignaler
Lyd/
videosignaler
Lyd/
videosignaler
A
A
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel.
fortsættes
17DK
Introduktion
Tilslutning af apparater med
HDMI-jackstik
Bemærkninger om HDMIforbindelser
• Check indstillingen for den tilsluttede
enhed, hvis et billede er dårligt, eller der
ikke kommer lyd fra en enhed, som er
tilsluttet via HDMI-kablet.
• Et lydsignal, der sendes ind i HDMI INstikket, kommer ud af højttalerudgangen og
HDMI OUT-stikket. Hvis det ikke kommer
ud af andre lydstik.
• Videosignaler til HDMI IN-stikket kan kun
fås fra HDMI OUT-stikket.
Videoindgangssignalerne kan ikke fås fra
VIDEO OUT-stik eller MONITOR OUTstik.
• Hvis du ønsker at lytte til lyd fra TVhøjttaleren, skal du indstille "AUDIO" til
"TV+AMP" i menuen VIDEO (side 44).
Hvis den er indstillet til "AMP", kommer
lyden ikke ud af TV-højttaleren.
• Multi/stereolydområdesignaler fra en Super
Audio CD udsendes ikke.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bit-længde
osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Check indstillingen for det tilsluttede
apparat, hvis billedet er dårligt, eller der ikke
kommer lyd fra et apparat, som er tilsluttet
via HDMI-kablet.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen eller antallet af
lydudgangskanaler fra afspilningsapparatet
ændres.
• Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyrightbeskyttelsesteknologien (HDCP), kan
billedet og/eller lyden fra HDMI OUTstikket blive forvrænget eller slet ikke blive
udsendt.
I dette tilfælde skal du kontrollere
specifikationen for det tilsluttede apparat.
• Indstil opløsningen for billedet i
afspilningsapparatet til 720p eller 1080i ved
output af 96 kHz flerkanals lyd via en
HDMI-tilslutning.
18DK
• Se betjeningsvejledningen til hvert tilsluttet
apparat for at få yderligere oplysninger.
• Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel
anbefales ikke. Når du tilslutter et HDMIDVI-konverteringskabel til et DVI-Dapparat, kan lyden og/eller billedet muligvis
ikke udsendes.
Bemærk!
• Sørg for at tænde for receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et
TV via receiveren. Medmindre der er tændt,
udsendes hverken video- eller lydsignaler.
• Sørg for at ændre fabriksindstillingen for VIDEO
2- indtastningsknappe på fjernbetjeningen, så du
kan bruge knappen til at styre Bu-ray discafspilleren. Yderligere oplysninger findes under
"Ændring af knapfunktionerne" (side 68).
• Det er også muligt at omdøbe VIDEO 2indgangen, så den kan vises på receiverens display.
Yderligere oplysninger findes under "Navngivning
af indgange" (side 66).
Bemærk!
Tilslutning af en TV
Billedet fra et videoapparat, som tilsluttes
denne receiver, kan vises på en TV-skærm.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Tip!
• Du kan se det valgte billede, når du tilslutter
MONITOR OUT-stikket til et TV eller en
projektor.
• Lyden fra TV'et udsendes fra de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren, hvis du tilslutter
lydudgangsstikket til TV'et og TV IN-stikkene på
receiveren.
TV
Lydsignaler
Videosignaler
A
DIGITAL
DVD IN
B
VIDEO 2/BD IN
C
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
C Komponentvideokabel (medfølger ikke)
19DK
Introduktion
Sørg for at tænde for receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et
TV via receiveren. Medmindre der er tændt,
udsendes hverken video- eller lydsignaler.
Bemærk!
Tilslutning af DVD-afspiller/
DVD-optager
Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren kan
anvendes som input ved at indstille den digitale
lydudgang på DVD-afspilleren. Se den
betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren.
Den følgende illustration viser, hvordan en
DVD-afspiller/DVD-optager tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Tip!
Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samlingsfrekvenser.
Tilslutning af DVD-afspiller
DVD-afspiller
Lydsignaler
Videosignaler
A
B
DIGITAL
DVD IN
C
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
C Komponentvideokabel (medfølger ikke)
20DK
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
Tilslutning af DVD-optager
Lydsignaler
A
Introduktion
DVD-optager
Videosignaler
B
C
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
D
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
FRONT B
SUB
WOOFER
R
FRONT A
SPEAKERS
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
D Komponentvideokabel (medfølger ikke)
Bemærk!
• Sørg for at ændre fabriksindstillingen for VIDEO
1-indtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det
er muligt at bruge knappen til styring af DVDoptageren. Yderligere oplysninger findes under
"Ændring af knapfunktionerne" (side 68).
• Det er også muligt at omdøbe VIDEO 1indgangen, så den kan vises på receiverens display.
Yderligere oplysninger findes under "Navngivning
af indgange" (side 66).
• Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene
sættes lige i, indtil de klikker på plads.
• Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale
kabler.
Tip!
Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samlingsfrekvenser.
21DK
Bemærk!
Tilslutning af en satellittuner/
set-top-boks
• Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene
sættes lige i, indtil de klikker på plads.
• Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale
kabler.
Den følgende illustration viser, hvordan en
satellittuner eller en set-top-boks tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Tip!
Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samlingsfrekvenser.
Satellittuner/set-top-boks
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
DIGITAL
DVD IN
D
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
D Komponentvideokabel (medfølger ikke)
22DK
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
Introduktion
Tilslutning af apparater med
analogt video- og lydjackstik
Nedenstående illustration viser, hvordan man
tilslutter et apparat, som f.eks. en
videobåndoptager osv. med analoge jackstik.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Videobåndoptager
Lydsignaler
Videosignaler
A
B
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
Til VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN-jackstikkene
(Frontpanel)
Videokamera/
videospil
C
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
C Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
23DK
4 : Tilslutning af antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
* Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af
denne receivers områdekode.
Bemærk!
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
24DK
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
Tilslutning af netledningen
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Netledning
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L
L AUDIO R
SURROUND BACK
3
R
SURROUND
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
CENTER
"PUSH" og "ENTER" vises skiftevis på
displayet.
Til stikkontakten i væggen
3
Tryk på MEMORY/ENTER.
Når "CLEARING" har stået på displayet i
et stykke tid, vil "CLEARED" komme
frem.
De følgende poster indstilles igen til deres
fabriksindstillinger.
• Alle indstillinger på LEVEL-, EQ-,
SUR-, TUNER-, AUDIO-, VIDEO- og
SYSTEM-menuerne.
• Lydfeltet, som er gemt i hukommelsen,
for hver indgang og forvalgt station.
• Alle lydfeltparametre.
• Alle forvalgte stationer.
• Alle indeksnavne på indgange og
forvalgte stationer.
• MASTER VOLUME er indstillet til
"VOL MIN".
• Indgang er indstillet til "DVD".
25DK
Introduktion
5 : Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
RM-AAU015 fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
6 : Valg af
højttalersystemet
Du kan vælge de fronthøjttalere, der skal
anvendes.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
SPEAKERS (OFF/A/B)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
Bemærk!
• Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor
der er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke alkalibatterier og andre slags batterier
sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
elle andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så
risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når du udskifter batterierne, kan knapperne på
fjernbetjeningen blive nulstillet til
fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte
knapperne igen (side 68).
Tip!
Under normale brugsforhold bør batterierne kunne
holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke
længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle
batterierne skiftes ud med nye.
26DK
L AUDIO R
Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B)
gentagne gange for at vælge det
fronthøjttalersystem, der skal
anvendes.
For at vælge
Lyser
De højttalere, der er tilsluttet
SPEAKERS FRONT
A-tilslutningerne
SP A
De højttalere, der er tilsluttet
SPEAKERS FRONT
B-tilslutningerne
SP B
For at afbryde udgangssignalet til højttalerne
tryk gentagne gange på SPEAKERS
(OFF/A/B), indtil indikatorerne "SP A" og
"SP B" på displayet ikke lyser.
Bemærk!
Du kan ikke skifte fronthøjttalersystem ved at trykke
på SPEAKERS (OFF/A/B), når der er tilsluttet
hovedtelefoner til receiveren.
Bemærk!
?/1
MASTER VOLUME
(AUTO CALIBRATION)
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
Optimizermikrofon
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) gør det muligt at foretage
automatisk kalibrering såsom:
• Kontrol af tilslutningen mellem hver
højttaler og receiveren.
• Justering af højttalerens lydstyrke.
• Måling af afstanden fra hver højttaler til din
lytteposition.
Du kan også ændre højttalerniveauerne og
balancen manuelt. Yderligere oplysninger
findes under "8 : Indstilling af
højttalerniveauerne og -balancen (TEST
TONE)" (side 30).
Før udførelse af automatisk
kalibrering
Før du foretager Automatisk kalibrering, skal
du installere og tilslutte højttalerne (side 13,
14).
• AUTO CAL MIC-stikket anvendes kun til
den medfølgende optimizermikrofon. Tilslut
ikke andre mikrofoner til dette stik. Dette
kan medføre beskadigelse af receiveren og
mikrofonen.
• Under kalibrering er lyden fra højttalerne
meget høj. Pas på børn og ulemperne for
omgivelserne.
• Foretag Automatisk kalibrering i stille
omgivelser for at undgå virkningen af støj og
for at få en mere præcis måling.
• Hvis der er nogen forhindringer på vejen
mellem optimizermikrofonen og højttalerne,
kan kalibreringen ikke udføres korrekt.
Fjern eventuelle forhindringer fra
måleområdet for at undgå målefejl.
1
Tilslut den medfølgende
optimizermikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
2
Opsæt optimizermikrofonen.
Anbring optimizermikrofonen i din
lytteposition. Du kan også anvende en
stol eller et stativ, så
optimizermikrofonen er i samme højde
som dine ører.
27DK
Introduktion
7 : Automatisk kalibrering
af de relevante
indstillinger
• Automatisk kalibrering fungerer ikke, når
hovedtelefonerne er tilsluttet.
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B) ikke er sat
til OFF.
3
Udførelse af automatisk
kalibrering
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Målingsprocessen vil stå på i nogle få
minutter.
Oversigten nedenfor viser displayet, når
målingen starter.
?/1
Måling af
?/1 knap
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
AUTO CAL
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
CLEAR
G
MEASURE og SP
DET. vises skiftevis*
Højttalerniveau
MEASURE og GAIN
vises skiftevis*
Højttalerafstand
MEASURE og
DISTANCE vises
skiftevis*
* Den tilsvarende højttalerindikator lyser på
displayet under målingen.
MUTING
4
g
MASTER
VOL +/–
5
MENU
Tryk på AMP MENU.
Tryk på AUTO CAL.
Målingerne starter efter 5 sekunder, og
displayet skifter sådan:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Hold dig væk fra måleområdet for at
undgå målefejl, mens tiden tælles ned.
Målingen slutter.
"COMPLETE" vises på displayet, og
indstillingerne registreres.
TV VOL
MASTER VOL
f
28DK
Højttalertilslutning
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
1
2
1
2
TOOLS MUTING
DISPLAY
RETURN/EXIT
Indgangs
knapper
MUSIC
AMP MENU
Display
Baggrundsstøjniveau NOISE.CHK
DVD
SA-CD/CD TUNER
4
Målingen starter.
Tag optimizermikrofonen ud af
AUTO CAL MIC-stikket.
Bemærk!
Automatisk kalibrering kan ikke registrere
subwooferen. Derfor vil alle subwooferindstillingerne blive bevaret.
Tip!
Under målingen annulleres Automatisk kalibrering,
når du gør følgende.
– Trykker på ?/1, indgangsknapperne eller
MUTING.
– Ændrer lydstyrkeniveauet.
– Tryk på AUTO CAL igen.
Fejl- og advarselskoder
Når der registreres en fejl under den
automatiske kalibrering, vises en fejlkode
cyklisk på displayet efter hver måling som
følger:
Fejlkoder t tomt display t (fejlkode t
tomt display)a) t PUSH t tomt display t
ENTER
a)
Vises, når der er mere end én fejlkode.
Korrektion af fejlkoden
1 Notér fejlkoden ned.
2 Tryk på .
3 Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
4 Korriger fejlen.
Under den automatiske kalibrering giver
advarselskoden oplysninger om
måleresultatet. Advarselskoden vises cyklisk
på displayet som følger:
Advarsels Beskrivelse kode t tomt display
t (Advarsels Beskrivelse kode t tomt
display)b) t PUSH t tomt display t
ENTER
b)
Vises, når der er mere end én advarselskode.
Du kan vælge at ignorere advarselskoden, da
den automatiske kalibrering automatisk
justerer indstillingerne. Du kan også ændre
indstillingerne manuelt.
Ændring af indstillingerne
manuelt
Yderligere oplysninger findes under
"Fejlkoder og løsning" nedenfor.
5 Tænd receiveren, og udfør automatisk
kalibrering igen (side 28).
1 Notér advarselskoden ned.
2 Tryk på .
3 Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
4 Følg den løsning, der er angivet under
Fejlkoder og løsning
5 Tænd receiveren, og udfør automatisk
"Advarselskode og løsning" nedenfor.
Fejlkode
Årsag og løsning
ERROR 10
Baggrundsstøjni- veauet er for højt.
Sørg for, at der er stille under den
automatiske kalibrering.
ERROR 11
Højttalerne er anbragt for tæt på
optimizermikrofonen. Anbring
højttalerne længere fra
optimizermikrofonen.
ERROR 12
Ingen af højttalerne registreres.
Kontroller, at optimizermikrofonen
er tilsluttet korrekt, og foretag
Automatisk kalibrering igen.
ERROR 20
Fronthøjttalerne er ikke registreret,
eller kun den ene fronthøjttaler er
registreret. Kontroller tilslutningen
til fronthøjtalerne.
ERROR 21
Der er kun registreret én surroundhøjttaler. Kontroller tilslutningen
til surround-højtalerne.
ERROR 23
Surround-baghøjttaleren er
registreret, men surroundhøjtalerne er ikke tilsluttet. Sørg for
at tilslutte surround-højttalerne.
kalibrering igen (side 28).
fortsættes
29DK
Introduktion
Når der vises fejlkoder
Når der vises advarselskoder
Advarselskode og løsning
Advarsels Beskrivelse og Løsning
kode
WARN. 40 Baggrundsstøjniv- eauet er højt. Sørg
for, at der er stille under den
automatiske kalibrering.
WARN. 60 Balancen mellem de to fronthøjttaler er
uden for området. Flyt
fronthøjttalerne.c)
WARN. 62 Lydniveauet i centerhøjttaleren er uden
for området. Flyt centerhøjttaleren.d)
WARN. 63 Lydniveauet i den venstre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt
venstre surround-højttaler.e)
8 : Indstilling af
højttalerniveauerne og
-balancen
(TEST TONE)
Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
Tip!
Receiveren har en testtone med en frekvens, som er
centreret ved 800 Hz.
WARN. 64 Lydniveauet i den højre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt
højre surround-højttaler.f)
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
WARN. 65 Lydniveauet i surround-baghøjttaleren
er uden for området. Flyt surroundbaghøjttalerer.g)
WARN. 70 Fronthøjttalerafstanden er uden for
området. Flyt fronthøjttalerne.c)
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
WARN. 72 Centerhøjttalerafstanden er uden for
området. Flyt centerhøjttaleren.d)
5
6
7
8
9
-
0/10
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
2-5
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
c)
30DK
4
>10/
WARN. 74 Højre surround højttalerafstanden er
uden for området. Flyt højre surroundhøjttaler.f)
Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
fronthøjttaler" (side 47).
d) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
centerhøjttaler" (side 47).
e)
Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
venstre surround-højttaler" (side 47).
f)
Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
højre surround-højttaler" (side 47).
g) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
surround-baghøjttaler" (side 47).
1
AUTO CAL
WARN. 73 Venstre surround højttalerafstanden er
uden for området. Flyt venstre
surround-højttaler.e)
WARN. 75 Surround-baghøjttaler afstanden er
uden for området. Flyt surroundbaghøjttaler.g)
Indgangs
knapper
1
MASTER
VOL +/–
MENU
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "T. TONE".
4
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
5
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "T. TONE Y".
6
Hvordan man vælger et
apparat
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Juster højttalerlydstyrken og
balance ved hjælp af LEVELmenuen, så niveauet for
testtonen høres ens fra hver
højttaler.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Yderligere oplysninger findes under
"Justering af lydniveauet (LEVELmenu)" (side 39).
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
CLEAR
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
Gentag trin 1 til 5 for at vælge
"T. TONE N".
Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne.
TV
AUTO CAL
• Tryk på MASTER VOL +/– for at justere
niveauet for alle højttalere samtidigt. Du kan
også bruge MASTER VOLUME på
receiveren.
• Den justerede værdi kommer frem på
displayet under justering.
Du kan også trykke på en vilkårlig af
indgangsknapperne.
Testtonen slukker.
SAT
DVD
AMP MENU
Tip!
7
?/1
g
f
RETURN/EXIT
1
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
3
MENU
Tryk på indgangsknappen for
at vælge et apparat.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
• Højttalerledningerne er ikke sat rigtigt i.
• Højttalerledningerne kan være kortsluttet.
Bemærk!
Testtonen virker ikke, når ANALOG DIRECT er
valgt.
fortsættes
31DK
Afspilning
Testtonen udsendes fra hver højttaler i
følgende rækkefølge:
Venstre front t Center t Højre front
t Højre surround t Bagerste surround
t Venstre surround t Subwoofer
Afspilning
Det valgte kommer frem på displayet.
Valgtindgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORTadapter tilsluttet til
DMPORT-jackstikket
VIDEO 1
[VIDEO 1]
Videobåndoptager osv., der
er tilsluttet VIDEO 1jackstikket
VIDEO 2
[VIDEO 2/
BD]*
Blu-ray disc-afspiller osv.,
der er tilsluttet VIDEO 2/BDjackstikket
VIDEO 3
[VIDEO 3/
PORTABLE
AV]*
Videokamera, videospil osv.,
der er tilsluttet VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV INjackstikket
DVD
[DVD]
DVD-afspiller osv., der er
tilsluttet DVD-jackstikket
SAT
[SAT]
Satellittuner, osv., der er
tilsluttet SAT-jackstikket
TV
[TV]
TV, osv., der er tilsluttet TVjackstikket
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CDafspiller osv., der er tilsluttet
SA-CD/CD-jackstikket
TUNER
Indbygget radiotuner
[FM- eller AMbånd]
* "VIDEO 2/BD" og "VIDEO 3/PORTABLE
AV" ruller over displayet, og derefter vises
henholdsvis "VIDEO 2" og "VIDEO 3".
2
Tænd apparatet, og start
afspilningen.
3
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
Sådan afbrydes lyden
Tryk på MUTING.
Muting-funktionen annulleres, når du gør
følgende.
• Tryk på MUTING igen.
• Øg lydstyrken.
• Sluk for receiveren.
32DK
Hvordan man undgår at
ødelægge højttalerne
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at
skrue ned for lydstyrkeniveauet.
Lytning til/Visning af et apparat
Lytning til en Super Audio CD/CD
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
Afspilning
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
2
3
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
DISPLAY
TUNING MODE
7
9
8
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING
5
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TV VOL
MASTER VOL
G
INPUT MODE
D.TUNING
5
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
3
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Bemærk!
• Den beskrevne betjening gælder
for Sony Super Audio CDafspilleren.
• Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som
følger med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren.
1
Tænd for Super Audio CD-afspilleren/CDafspilleren, og læg derefter en disc i bakken.
2
3
Tænd for receiveren.
Du kan også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge "SA-CD/CD".
Tip!
Du kan muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til musikken. Vi
henviser til side 51 angående
oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Klassisk: HALL
Jazz: JAZZ
Live koncert: CONCERT
Tryk på SA-CD/CD.
4
5
6
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disc'en ud, og sluk for receiveren og
Super Audio CD-afspilleren/CD-afspilleren,
når du er færdig med at lytte til Super Audio
CD'en/CD'en.
33DK
Hvordan man ser en DVD
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
2
3
AMP MENU
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
DISPLAY
TUNING MODE
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING
7
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TV VOL
MASTER VOL
G
INPUT MODE
D.TUNING
7
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
3
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Bemærk!
• Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som
følger med TV'et og DVDafspilleren.
• Kontroller følgende, hvis du
ikke kan lytte til multikanallyd.
– Sørg for, at denne receiver er
tilsluttet DVD-afspilleren via
en digital tilslutning.
– Sørg for, at DVD-afspillerens
digitale lydudgang er korrekt
klargjort.
1
2
3
34DK
Tænd for receiveren.
Tryk på DVD.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
denne receiver til at vælge "DVD".
4
Skift TV'ets indgang, således at et billede fra
DVD'en bliver vist.
5
Gør DVD-afspilleren klar.
Vi henviser til "Hurtigopsætningsguide, som følger med
receiveren.
Tip!
• Vælg lydformatet for den disc,
som skal afspilles, hvis det er
nødvendigt.
• Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til filmen/
musikken. Vi henviser til side 51
angående oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Film: C.ST.EX
Musik: CONCERT
Tænd for TV'et og DVD-afspilleren.
6
7
8
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disc'en ud, og sluk for receiveren, TV'et
og DVD-afspilleren, når du er færdig med at
se DVD'en.
6
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem
menuerne
Indstillingen indsættes automatisk.
A.F.D.
MOVIE
Sådan kommer du tilbage til
forrige display
Tryk på B.
Sådan afsluttes menuen
MUSIC
Tryk på AMP MENU.
AMP MENU
1
2
3
1
AUTO CAL
4
7
5
8
>10/
-
0/10
CLEAR
6
9
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
Nogle parametre og indstillinger er muligvis
gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke
er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres.
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
D.TUNING
Bemærk!
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MENU
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede menu.
3
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den parameter, der
skal justeres.
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
35DK
Anvendelse af forstærkeren
Ved at anvende forstærkerens menuer kan
man foretage forskellige justeringer for at
tilpasse receiveren.
2CH
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
Oversigt over menuerne
Følgende muligheder er tilgængelige i hver
menu. Angående oplysninger om navigering
gennem menuerne, se side 35.
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
LEVEL
[1-LEVEL]
(side 39)
EQ
[2-EQ]
(side 40)
SUR
[3-SUR]
(side 40)
36DK
Indstillinger
Startindstilling
Testtonea) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Balancen mellem
fronthøjttalernea) [FRT BAL]
BAL. L +1 til BAL. L +8,
BALANCE
BALANCE, BAL. R +1 til BAL. R +8
Lydniveauet i centerhøjttaleren CNT –10 dB til CNT +10 dB
[CNT LVL]
(i trin af 1 dB)
CNT 0 dB
Lydniveauet i den venstre
surround-højttaler
[SL LVL]
SUR L –10 dB til SUR L +10 dB
(i trin af 1 dB)
SUR L 0 dB
Lydniveauet i den højre
surround-højttaler
[SR LVL]
SUR R –10 dB til SUR R +10 dB
(i trin af 1 dB)
SUR R 0 dB
Lydniveauet i surroundbaghøjttaleren
[SB LVL]
SB –10 dB til SB +10 dB
(i trin af 1 dB)
SB 0 dB
Lydniveauet i subwooferen
[SW LVL]
SW –10 dB til SW +10 dB
(i trin af 1 dB)
SW 0 dB
Dynamisk
områdekomprimeringa)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Equalizera) [EQ]
EQ ON, EQ OFF
EQ OFF
Basniveauet i fronthøjttalerne
[BASS LVL]
BASS –6 dB til BASS +6 dB
(i trin af 1 dB)
BASS 0 dB
Diskantniveauet i
fronthøjttalerne [TRE LVL]
TRE –6 dB til TRE +6 dB
(i trin af 1 dB)
TRE 0 dB
Valg af lydfelta)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY
PL, PLII MV, PLII MS, PLII GM,
PLIIX MV, PLIIX MS, PLIIX GM,
NEO6 CIN, NEO6 MUS, MULTI
ST., C.ST.EX A, C.ST.EX B,
C.ST.EX C, PORTABLE, HALL,
JAZZ, CONCERT
2CH ST. til:
TUNER,
SA-CD/CD,
TV, DMPORT;
A.F.D. AUTO
til:
DVD, SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Bagerste surround-dekodning
indstillinga) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Effektniveaua) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
TUNER
[4-TUNER]
(side 42)
Modtagefunktion for FMstationa) [FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
AUDIO
[5-AUDIO]
(side 43)
Dekodningsprioritet af digital
lydindganga) [DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
til:
SAT, DVD,
TV,
VIDEO 1, 2, 3;
DEC. PCM til:
SA-CD/CD
Valg af sprog til digital
udsendelsea) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Synkroniserer lyd med
videoudgangena)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V. SYNC. N
Tilknytning af digital
lydindganga)
[D. ASSIGN]
VD1– VD1, VD1– VD2, VD1– VD3,
VD1– DVD, VD1– TV, VD1– CD,
DVD– VD1, DVD– VD2,
DVD– VD3, DVD– DVD,
DVD– SAT, DVD– TV, DVD– CD,
SAT– VD2, SAT– VD3, SAT– DVD,
SAT– SAT, SAT– TV, SAT– CD
VD1– VD1 til:
VIDEO 1;
DVD– DVD
til: DVD;
SAT– SAT til:
SAT
DIGITAL MEDIA PORTvideoindgangstilknytninga)
[DMPORT V.]
–NONE, –VIDEO 1, –VIDEO 3,
–DVD, –SAT
–NONE
HDMI AUDIOa)
[AUDIO]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI CONTROLa)
[CONTROL]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
Navngivning af forvalgte
stationera) [NAME IN]
VIDEO
[6-VIDEO]
(side 44)
Navngivning af indgangea)
[NAME IN]
fortsættes
37DK
Anvendelse af forstærkeren
Navngivning af indgangea)
[NAME IN]
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(side 45)
Subwoofera)
[SW SPK]
YES, NO
YES
Fronthøjttalerea)
[FRT SPK]
LARGE, SMALL
LARGE
Centerhøjttalera)
[CNT SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Surround-højttalerea)
[SUR SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Surround-baghøjttalera)
[SB SPK]
YES, NO
YES
Afstand til fronthøjttalera)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til centerhøjttalera)
[CNT DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3.0 m
mellem afstanden til fronthøjttaleren
og 1,5 m (i trin af 0,1 m)
Afstand til venstre surroundhøjttalera)
[SL DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3.0 m
mellem afstanden til fronthøjttaleren
og 4,5 m (i trin af 0,1 m)
Afstand til højre surroundhøjttalera)
[SR DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3.0 m
mellem afstanden til fronthøjttaleren
og 4,5 m (i trin af 0,1 m)
Afstand til surroundbaghøjttalera)
[SB DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3.0 m
mellem afstanden til fronthøjttaleren
og 4,5 m (i trin af 0,1 m)
Surround-højttalerpositiona)
[SUR POS.]
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO,
BEHD/HI
SIDE/LO
Højttaler-crossover-frekvensa)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz til CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Displayets lysstyrkea)
[DIMMER]
0% gråtone, 40% gråtone, 70%
gråtone
0% gråtone
Automatisk kalibreringa)
[AUTO CAL]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
A. CAL
[8-A. CAL]
(side 49)
a)
Se den side, der er angivet i parentes, angående oplysninger.
38DK
Justering af lydniveauet
(LEVEL-menu)
LEVEL-menuparametre
Der er mulighed for at komprimere det
dynamiske område for lydsporet. Det kan være
nyttigt, når du vil se film med lav lydstyrke
sent om aftenen. Dynamisk
områdekomprimering er kun mulig med
Dolby Digital-kilder.
• COMP. OFF
Det dynamiske område er ikke komprimeret.
• COMP. STD
Det dynamiske område er komprimeret, som
beregnet af lydteknikkeren.
• COMP. MAX
Det dynamiske område er kraftigt
komprimeret.
x T. TONE (Testtone)
Tip!
Giver mulighed for at justere
højttalerniveauerne og -balancen, mens du
lytter til testtonen fra din lytteposition.
Yderligere oplysninger findes under
"8 : Indstilling af højttalerniveauerne og
-balancen (TEST TONE)" (side 30).
Med dynamisk områdekomprimering er det muligt
at komprimere det dynamiske område for lydsporet,
baseret på oplysningerne om det dynamiske område,
som følger med Dolby Digital-signalet.
"COMP. STD" er standardindstillingen, men den
giver kun let komprimering. Derfor anbefaler vi
brug af indstillingen "COMP. MAX". Dette
komprimerer i høj grad det dynamiske område og
giver mulighed for at se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analogbegrænsninger, er
niveauerne forudbestemte og giver en meget neutral
komprimering.
x FRT BAL (Balancen i den
fronthøjttaler)
Giver mulighed for at justere balancen mellem
venstre og højre fronthøjtaler.
x CNT LVL (Lydniveauet i
centerhøjttaleren)
x SL LVL (Lydniveauet i den
venstre surround-højttaler)
x SR LVL (Lydniveauet i den højre
surround-højttaler)
x SB LVL (Lydniveauet i surroundbaghøjttaleren)
x SW LVL (Lydniveauet i
subwooferen)
39DK
Anvendelse af forstærkeren
LEVEL-menuen kan anvendes til at tilpasse
balancen og niveauet for hver højttaler. Disse
indstillinger anvendes til alle lydfelter.
Vælg "1-LEVEL" i forstærkerens menuer.Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 35) og "Oversigt over
menuerne" (side 36).
x D. RANGE (Dynamisk
områdekomprimering)
Justering af equalizeren
(EQ-menu)
Du kan anvende EQ-menuen til at justere den
tonemæssige kvalitet (bas-/diskantniveauet)
for fronthøjttalerne.
Vælg "2-EQ" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 35) og "Oversigt over
menuerne" (side 36).
EQ menuparametre
x EQ (Equalizer)
Gør det muligt at slå equalizeren til eller fra.
• EQ ON
Equalizeren er slået til.
• EQ OFF
Equalizeren er slået fra.
x BASS LVL (Basniveauet i
fronthøjttaleren)
x TRE LVL (Diskantniveauet i
fronthøjttaleren)
Indstillinger til surround
sound
(SUR-menu)
SUR-menuen kan anvendes til valg af det
ønskede lydfelt til lytning.
Vælg "3-SUR" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 35) og "Oversigt over
menuerne" (side 36).
SUR-menuparametre
x S.F. SELCT (Valg af lydfelt)
Gør det muligt at vælge den ønskede lyd.
Yderligere oplysninger findes under, "Opnå
surround sound" (side 49).
Bemærk!
Receiveren giver dig mulighed for at anvende det
sidst valgte lydfelt til en indgang, når det er valgt
(Sound Field Link). F.eks. hvis du vælger "HALL"
til SA-CD/CD-indgang, derefter skifter til en anden
indgang, og derefter går tilbage til SA-CD/CD,
anvendes "HALL" automatisk igen.
x SB DEC (Bagerste surrounddekoding indstilling)
Gør det muligt at vælge bagerste surrounddekoding indstilling. Yderligere oplysninger
findes under "Anvendelse af bagerste
surround-dekoding indstilling (SB DEC)"
(side 41).
x EFFECT (Effektniveau)
Gør det muligt at justere "gengivelsen" af
surround-effekten for lydfelter, der er valgt
med knapperne MOVIE eller MUSIC
(undtagen lydfeltet "PORTABLE") og for
"HP THEA"-lydfelter.
• EFCT. MIN
Surround-effekten er sat til minimum.
• EFCT. STD
Surround-effekten er sat til standard.
• EFCT. MAX
Surround-effekten er sat til maksimum.
40DK
Anvendelse af bagerste
surround-dekoding indstilling
(SB DEC)
Typer bagerste surrounddekoding indstilling
Ved at dekode bagerste surround-signalet
uanset 6.1-kanals dekodeflageta) anvendes
Dolby Digital EX, når udgangskanalen er 6.1.
Indgangsstrøm
Udgangs Bagerste
kanal
surrounddekodning
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS 5.1
6.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
x SB AUTO
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6.1kanaldekodningsflageta), udføres den rigtige
dekodning af det bagerste surround-signal.
Indgangsstrøm
Udgangs Bagerste
kanal
surrounddekodning
Dolby Digital 5.1
5.1
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrixdekoding
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
DTS Discretedekoding
x SB OFF
Bagerste surround-dekodning udføres ikke.
a) 6.1-kanals
dekodningsflag er information, som er
optaget i software som f.eks. DVD'er.
b)
En Dolby Digital DVD, som indeholder et
Surround EX-flag. Dolby Corporations webside
kan hjælpe dig med at bestemme Surround EXfilm.
c) Software, der er kodet med et flag til angivelse af,
at den har både DTS-ES Matrix- og 5.1-kanals
signaler.
d) Software, som er kodet med både 5.1-kanals
signaler og en forlængelsesstrøm, som er beregnet
til at returnere disse signaler til 6.1 diskrete
kanaler. Diskrete 6.1-kanal signaler er DVDspecifikke signaler, som ikke anvendes i biografer.
fortsættes
41DK
Anvendelse af forstærkeren
Ved at dekode det bagerste surround-signal fra
DVD-softwaren (osv.), som er optaget i
formaterne Dolby Digital Surround EX, DTSES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 osv., kan du
opnå den surroundlyd, som filmselskaberne
har tænkt sig.
Vælg bagerste surround-dekoding indstilling
ved hjælp af "SB DEC" på SUR-menuen
(side 40).
Du kan også bruge SUR BACK DECODING
på receiveren.
x SB ON
Bemærk!
• Det er ikke sikkert, at der kommer nogen lyd fra
surround-baghøjttaleren i Dolby Digital EXindstilling. Nogle disc'e har ikke noget Dolby
Digital Surround EX-flag, selvom emballagen har
Dolby Digital EX-logoer. Vælg i dette tilfælde
"SB ON".
• Der kan kun vælges bagerste surround-dekoding
indstilling, når A.F.D.-indstillingen er valgt.
Imidlertid annulleres denne funktion, når Dolby
Pro Logic IIx er valgt.
Indstillinger af tuneren
(TUNER-menu)
TUNER-menuen kan anvendes til indstilling
af FM-stationernes modtagefunktion og til
navngivning af forvalgte stationer.
Vælg "4-TUNER" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 35) og "Oversigt over
menuerne" (side 36).
TUNER menuparametre
x FM MODE (FM-stations
modtagefunktion)
• FM AUTO
Denne receiver dekoder signalet som
stereosignal, når radiostationen udsender i
stereo.
• FM MONO
Denne receiver dekoder signalet som
monosignal uanset sendesignalet.
x NAME IN (Navngivning af
forvalgte stationer)
Gør det muligt at navngive forvalgte stationer.
Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af faste stationer" (side 58).
42DK
Indstillinger for lyden
(AUDIO-menu)
AUDIO-menuparametre
x DEC. PRI. (Dekodningsprioritet
af digital lydindgang)
Gør det muligt at specificere funktionen for
den digitale signalindgang til DIGITAL IN og
HDMI IN-jackstikkene.
• DEC. AUTO
Skifter automatisk indgangen mellem DTS,
Dolby Digital eller PCM.
• DEC. PCM
Når du vælger signaler fra DIGITAL INstikket, får PCM-signaler forrang (for at
undgå afbrydelse, når afspilningen starter).
Imidlertid kommer der muligvis ingen lyd
ved input af andre signaler afhængigt af
formatet.
I så fald skal du indstille til "DEC AUTO".
Når du har valgt signaler fra HDMI INstikket, udsendes der kun PCM-signaler fra
den tilsluttede afspiller. Når der modtages
signaler i ethvert andet format, skal du
indstille til "DEC AUTO".
Bemærk!
Når funktionen er sat til "DEC. AUTO", og lyden fra
de digitale lydjackstik (for en CD osv.) afbrydes, når
afspilningen begynder, skal "DEC. PCM" vælges.
Gør det muligt at vælge det sprog, du ønsker,
under den digitale udsendelse. Denne funktion
virker kun for Dolby Digital-kilder.
• DUAL M/S (Hoved/Under)
Lyden på hovedsproget vil blive udsendt
gennem den venstre fronthøjttaler, og
samtidigt vil lyden på undersproget blive
udsendt gennem den højre fronthøjttaler.
• DUAL M (Hoved)
Lyden på hovedsproget vil blive sendt ud.
• DUAL S (Under)
Lyden på undersproget vil blive sendt ud.
• DUAL M+S (Hoved + Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprog
vil blive sendt ud.
x A.V. SYNC. (Synkroniserer lyd
med videoudgangen)
• A.V. SYNC. Y (Ja) (Forsinket tid: 68 ms)
Lydudgangen forsinkes, så tidsforskellen
mellem lydudgangen og billedet minimeres.
• A.V. SYNC. N (Nej) (Forsinket tid: 0 ms)
Lydudgangen forsinkes ikke.
Bemærk!
• Denne parameter er nyttig, når du bruger et stort
LCD- eller plasma-TV eller en projektor.
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med knapperne 2CH eller
A.F.D.
• Denne parameter er ikke gyldig, når
– PCM 96 kHz-, DTS 96/24 eller DTS 2048signaler indgår.
– receiveren udfører DTS-ES Matrix 6.1dekodning.
– ANALOG DIRECT funktionen er valgt.
x D. ASSIGN (Tilknytning af digital
lydindgang)
Gør det muligt at tilknytte den digitale
lydindgang til en anden indgang. Yderligere
oplysninger findes under "Lytte til digital lyd
fra andre indgange (DIGITAL ASSIGN)"
(side 65).
fortsættes
43DK
Anvendelse af forstærkeren
Du kan anvende AUDIO-menuen for at
foretage indstillinger til den lyd, der passer dig
bedst.
Vælg "5-AUDIO" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 35) og "Oversigt over
menuerne" (side 36).
x DUAL (Valg af sprog til digital
udsendelse)
x NAME IN (Navngivning af
indgange)
Gør det muligt at navngive indgange.
Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af indgange" (side 66).
Indstillinger af videoen
(VIDEO-menu)
Du kan bruge VIDEO-menuen til at tilknytte
composite video input til DMPORTindgangen og til at navngive indgange.
Vælg "6-VIDEO" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til oplysninger angående justering af
parametrene, se "Navigering gennem
menuerne" (side 35) og "Oversigt over
menuerne" (side 36).
VIDEO menuparametre
x DMPORT V. (DIGITAL MEDIA
PORT-videoindgangstilknytning)
Gør det muligt at tilknytte composite video
input til DMPORT-indgangen, så du kan få
vist billedet på TV-skærmen. Yderligere
oplysninger findes under "Se billeder fra et
tilsluttet apparat via DMPORT-tilslutningen"
(side 64).
x AUDIO (HDMI AUDIO)
Gør det muligt at indstille HDMI-lydudgangen
fra det afspilningsapparat, der er tilsluttet til
receiveren via en HDMI-tilslutning.
• AMP
HDMI-lydsignalerne fra
afspilningsapparatet udsendes kun til de
højttalere, der er tilsluttet til receiveren.
Flerkanals lyd afspilles uforandret.
Bemærk!
Der udsendes ikke lydsignaler fra TV'ets
højttalere.
44DK
• TV+AMP
Lyden udsendes fra TV'ets højttaler og fra de
højttalere, der er tilsluttet til receiveren.
Bemærk!
x CONTROL (HDMI CONTROL)
Gør det muligt at slå funktionen HDMI
CONTROL til eller fra. Se den HDMI
CONTROL-betjeningsvejledning, der følger
med receiveren, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
x NAME IN (Navngivning af
indgange)
Gør det muligt at navngive indgange.
Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af indgange" (side 66).
(SYSTEM-menu)
Med SYSTEM-menuen kan du indstille
størrelsen og afstanden af de højttalere, der er
tilsluttet dette system.
Vælg "7-SYSTEM" i forstærkerens menuer.
Oplysninger om justering af parametrene, se
"Navigering gennem menuerne" (side 35) og
"Oversigt over menuerne" (side 36).
SYSTEM-menuparametre
x SW SPK (Subwoofer)
• YES
Hvis der er tilsluttet en subwoofer, skal du
vælge "YES".
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet en subwoofer, skal
du vælge "NO". Dette aktiverer bassens
omdirigeringskredsløb og udsender LFEsignaler fra andre højttalere.
Tip!
For at få det fulde udbytte af Dolby Digital bassens
omdirigeringskredsløb anbefaler vi at sætte
subwooferens grænsefrekvens så højt som muligt.
x FRT SPK (Fronthøjttalere)
• LARGE
Hvis der er tilsluttet store højttalere til, som
effektivt vil gengive basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Når subwooferen er sat til "NO", sættes
fronthøjttaleren automatisk til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller der mangler
surround-effekter, når flerkanalssurroundlyden anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere bassens
omdirigeringskredsløb og udsende den
forreste kanals basfrekvenser fra
subwooferen. Når fronthøjttalerne er sat til
"SMALL", sættes center- og surroundhøjttalerne også automatisk til "SMALL"
(medmindre de tidligere er sat til "NO").
fortsættes
45DK
Anvendelse af forstærkeren
• Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af
TV'ets lydkvalitet, f.eks. antallet af kanaler og
samplingsfrekvensen osv. Når TV'et er forsynet
med stereohøjttalere, er lyden fra receiveren
også i stereo som fra TV'et, selvom du afspiller
fra en flerkanals kilde.
• Når du tilslutter receiveren til et videoapparat
(projektor, osv.), udsendes lyden muligvis ikke
fra receiveren. I dette tilfælde, skal du vælge
"AMP".
Indstillinger af systemet
x CNT SPK (Centerhøjttaler)
x SB SPK (Surround-baghøjttaler)
• LARGE
Hvis der er tilsluttet store højttalere til, som
effektivt vil gengive basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjtalerne imidlertid er sat til
"SMALL", kan du ikke sætte
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller der mangler
surround-effekter, når flerkanalssurroundlyden anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere bassens
omdirigeringskredsløb og udsende
centerkanalens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis den er sat til
"LARGE") eller subwooferen.
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet en centerhøjttaler,
skal du vælge "NO". Centerkanalens lyd
sendes fra fronthøjttalerne.
Når surround-højttalerne er sat til "NO",
sættes surround-baghøjttalerne også
automatisk til "NO", og indstillingen kan ikke
ændres.
• YES
Hvis der er tilsluttet en surroundbaghøjttaler, skal du vælge "YES".
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet en surroundbaghøjttaler, skal du vælge "NO".
x SUR SPK (Surround-højttalere)
Surround-baghøjttaleren sættes til den samme
indstilling.
• LARGE
Hvis der er tilsluttet store højttalere til, som
effektivt vil gengive basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjtalerne imidlertid er sat til
"SMALL", kan du ikke sætte surroundhøjttalerne til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller der mangler
surround-effekter, når flerkanalssurroundlyden anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere bassens
omdirigeringskredsløb og udsende
surroundkanalens basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE"
højttalere.
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet surroundhøjttalere, skal du vælge "NO".
46DK
Tip!
"LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, om den interne lydprocessor
vil afbryde bassignalet fra denne kanal.
Når bassen afbrydes fra en kanal, sender bassens
omdirigeringskredsløb de tilsvarende basfrekvenser
til subwooferen eller andre "LARGE"-højtalere.
Da baslyde imidlertid har en vis del
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afbryde
dem, hvis det er muligt. Selvom du anvender små
højttalere, kan du derfor sætte dem til "LARGE",
hvis der skal udsendes basfrekvenser fra denne
højttaler. Hvis du imidlertid anvender en stor
højttaler, men foretrækker ikke at udsende
basfrekvenser fra denne højttaler, skal den indstilles
til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere, end du
foretrækker, indstilles alle højttalerne til "LARGE".
Hvis der ikke er nok bas, kan du anvende
equalizeren til at fremhæve basniveauerne.
Yderligere oplysninger findes under side 36.
x FRT DIST. (Afstand til
fronthøjttaler)
x SB DIST. (Afstand til surroundbaghøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til fronthøjttaler (A). Hvis
begge fronthøjttalere ikke placeres i lige stor
afstand fra lyttepositionen, skal du indstille
afstanden som den gennemsnitlige afstand
mellem fronthøjttalerne.
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til surround-baghøjttaleren.
Surround-baghøjttalerens afstand bør være
indstillet fra en afstand, der er lig med
fronthøjttalerens afstand (A) til en afstand på
4,5 meter tættere på din lytteposition (E).
Tip!
B
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
D
E
x CNT DIST. (Afstand til
centerhøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til centerhøjttaleren.
Centerhøjttalerens afstand bør være indstillet
fra en afstand, der er lig med fronthøjttalerens
afstand (A) til en afstand på 1,5 meter tættere
på din lytteposition (B).
x SL DIST. (Afstand til venstre
surround-højttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til venstre surround-højttaler.
Venstre surround-højttalers afstand bør være
indstillet fra en afstand, der er lig med
fronthøjttalerens afstand (A) til en afstand på
4,5 meter tættere på din lytteposition (C).
x SR DIST. (Afstand til højre
surround-højttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til højre surround-højttaler.
Højre surround-højttalers afstand bør være
indstillet fra en afstand, der er lig med
fronthøjttalerens afstand (A) til en afstand på
4,5 meter tættere på din lytteposition (D).
fortsættes
47DK
Anvendelse af forstærkeren
A
Receiveren giver dig mulighed for at angive
højttalerens position hvad angår afstand. Det er
imidlertid ikke muligt at indstille centerhøjttaleren
nærmere end fronthøjttalerne. Centerhøjttaleren kan
ligeledes ikke indstilles til mere end 1,5 meter
tættere fra fronthøjttalerne.
Ligeledes kan surround-højttalerne og surroundbaghøjttalerne heller ikke indstilles til en større
afstand fra lytteposition end fronthøjttalerne. Og de
kan ikke indstilles tættere end 4,5 meter. Det
skyldes, at forkert placering af højttalerne ikke
bidrager til nydelsen af surround sound.
Bemærk, ved at indstille højttalerens afstand tættere
på end den aktuelle placering kan der ske en
forsinkelse af lyden fra denne højttaler. Med andre
ord vil højttaleren lyde, som om den er placeret
længere væk.
Ved f.eks. at indstille centerhøjttalerens afstand til
1-2 meter tættere på end den aktuelle
højttalerposition, frembringes en temmelig realistisk
fornemmelse af at være "inde i" skærmen. Hvis der
ikke kan opnås en tilfredsstillende surround-effekt,
fordi surround-højttalerne er placeret for tæt, vil
indstillingen af surround-højtalerens afstand tættere
(kortere) end den aktuelle afstand frembringe et
større lydområde.
Der opnås en meget bedre surround sound ved at
justere disse parametre, mens du lytter til lyden.
Prøv det!
x SUR POS.
(Surround-højttalerens position)
Du kan angive placeringen af dine surroundhøjttalere til korrekt implementering af
surround-effekter i Cinema Studio EXfunktionerne (side 52). Dette menupunkt er
ikke tilgængeligt, når surround-højttaleren er
sat til "NO" (side 38).
Tip!
Surround-højttalerpositionen er specielt designet til
iværksættelse af Cinema Studio EX-funktionerne.
Hvad andre lydfelter angår, er højttalerpositionen
ikke så vigtig.
Disse lydfelter blev designet under forudsætning af,
at surround-højttalerne ville blive placeret bagved
lyttepositionen, men præsentationen bliver relativt
ensartet, selv hvis surround-højttalerne og surroundbaghøjttalerne placeres i en temmelig stor vinkel.
Hvis højttalerne imidlertid peger mod den lyttende
person fra den umiddelbare venstre og højre side af
lyttepositionen, vil surround-effekterne blive uklare,
medmindre de indstilles til "SIDE/LO" eller "SIDE/
HI".
Ikke desto mindre har alle lytteomgivelser mange
variable, som f.eks. refleksion fra vægge, og der kan
muligvis opnås bedre resultater ved anvendelse af
"BEHD/HI", hvis dine højttalere er placeret højt
over lyttepositionen, selv hvis de er placeret
umiddelbart til venstre og højre.
På trods af, at resultatet kan blive en indstilling i
modstrid med ovenstående forklaring, anbefaler vi
derfor, at du afspiller flerkanals-surroundkodet
software og vælger den indstilling, som giver en god
fornemmelse af rummelighed og som bedst danner
et sammenhængende rum mellem surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis du
ikke er sikker på, hvilken der lyder bedst, skal du
vælge "BEHD/LO" eller "BEHD/HI", og derefter
anvende indstillinger af
højttalerafstandsparameteren og højtalerniveauet til
at opnå en korrekt balance.
x CRS. FREQ (Højttaler-crossoverfrekvens)
• SIDE/LO
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion A og C.
• SIDE/HI
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion A og D.
• BEHD/LO
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion B og C.
• BEHD/HI
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion B og D.
48DK
Gør det muligt at indstille bas-crossoverfrekvensen for højttalere, som er sat til
"SMALL" på SYSTEM-menuen. Dette
menupunkt er kun tilgængeligt, når mindst én
højttaler er indstillet til "SMALL", og den
tilsvarende højttalerindikator blinker på
displayet.
x DIMMER (Displayets lysstyrke)
Gør det muligt at justere lysstyrken i 3 trin.
Du kan også bruge DIMMER på receiveren.
Automatisk kalibrering af
de relevante indstillinger
(A. CAL-menu)
Yderligere oplysninger findes under
"7 : Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger (AUTO CALIBRATION)"
(side 27).
Opnå surround sound
Opnå Dolby Digital- og
DTS surround sound
(AUTO FORMAT DIRECT)
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
AMP MENU
Tryk på A.F.D. gentagne gange for
at vælge det ønskede lydfelt.
Yderligere oplysninger findes under "Typer af
A.F.D.-indstilling" (side 50).
fortsættes
49DK
Opnå surround sound
Indstillingen Auto Format Direct (A.F.D.)funktion giver mulighed for at lytte til en
højere lydkvalitet og vælge
dekodningsfunktionen for at lytte til en 2kanals stereolyd som flerkanals-lyd.
Typer af A.F.D.-indstilling
Dekodnings
funktion
A.F.D.-indstilling
[Display]
Multikanallyd
efter dekodning
Effekt
(Automatisk
registrering)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatisk
registrering)
Forudindstiller lyden som den blev
optaget/kodet uden tilføjelse af surroundeffekter. Receiveren vil imidlertid generere
et lavfrekvenssignal, der udsendes til
subwooferen, hvis der ikke er LFEsignaler.
4-kanal
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning.
Kilden, der er optaget i 2-kanalsformat
dekodes til 4.1-kanals.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC
[DOLBY PL]
Dolby Pro Logic PRO LOGIC II MOVIE 5-kanal
II
[PLII MV]
Udfører Dolby Pro Logic II Moviedekodning. Denne indstilling er ideel til
film, der er kodet i Dolby Surround.
Desuden kan denne funktion fremstille lyd
i 5.1-kanals til visning af
eftersynkroniserede videoer eller gamle
film.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5-kanal
Udfører Dolby Pro Logic II Musicdekodning. Denne indstilling er ideel til
normale stereokilder, såsom CD'er.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5-kanal
Udfører Dolby Pro Logic II Gamedekodning. Denne indstilling er ideel til
spilprogrammer.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC IIx MOVIE 6-kanal
IIx*
[PLIIX MV]
Udfører Dolby Pro Logic IIx Moviedekodning. Denne indstilling udvider
Dolby Pro Logic II Movie eller Dolby
Digital 5.1 til særskilte 6.1 filmkanaler.
PRO LOGIC IIx MUSIC 6-kanal
[PLIIX MS]
Udfører Dolby Pro Logic IIx Musicdekodning. Denne indstilling er ideel til
normale stereokilder, såsom CD'er.
PRO LOGIC IIx GAME 6-kanal
[PLIIX GM]
Udfører Dolby Pro Logic IIx Gamedekodning.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6-kanal
Udfører DTS Neo:6 Cinema-dekodning.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6-kanal
Udfører DTS Neo:6 Music-dekodning.
Denne indstilling er ideel til normale
stereokilder, såsom CD'er.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler
fra alle højttalere. Imidlertid udsendes
lyden muligvis ikke fra visse højttalere,
afhængigt af højttalerindstillingerne.
Neo:6
(Multi Stereo)
* Du kan ikke vælge denne dekodningstilstand, hvis der ikke er tilsluttet en surroundbaghøjttaler til receiveren.
50DK
Hvis en subwoofer tilsluttes
Receiveren frembringer et lavfrekvenssignal
til udsendelse til subwooferen, hvis der ikke er
noget LFE-signal, som er en lavpas-lydeffekt
sendt fra en subwoofer til et 2-kanals signal.
Lavfrekvenssignalet frembringes imidlertid
ikke for "NEO6 CIN" eller "NEO6 MUS",
hvis alle højttalerne er indstillet til "LARGE".
Bemærk!
Tip!
Kun Dolby Pro Logic IIx-dekodning er effektiv, når
et multikanal-signal indgår. Hvis du vælger andre
dekodningsfunktioner end Dolby Pro Logic IIx,
udsendes multikanallyd (der kodes).
Du kan have fordel af surround sound ved blot
at vælge én af receiverens
forudprogrammerede lydfelter. Disse giver
rummet de samme spændende og kraftige lyde
som i biografer og koncertsale.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
2CH
AMP MENU
1
2
3
4
5
6
A.F.D.
AUTO CAL
MOVIE
Tryk på MOVIE gentagne gange for
at vælge et lydfelt for film, eller tryk
på MUSIC gentagne gange for at
vælge et lydfelt for musik.
Yderligere oplysninger findes under "Typer
lydfelter, som er til rådighed" (side 52).
fortsættes
51DK
Opnå surround sound
• Denne funktion fungerer ikke, hvis ANALOG
DIRECT er valgt.
• DTS Neo:6 fungerer ikke sammen med DTS 2CHlyd - lyden afspilles som 2-kanals.
• Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for
DTS-formatsignaler eller signaler med en
samplingfrekvens over 48 kHz.
Valg af et
forudprogrammeret
lydfelt
Typer lydfelter, som er til rådighed
Lydfelt til
Lydfelt
[Display]
Effekt
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en
standardindstilling, som er glimrende til næsten enhver type
film.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater" filmproduktionsstudiet. Denne
indstilling er ideel til science-fiction- eller action-film med
masser af lydeffekter.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
ledsagemusik-scene. Denne indstilling er ideel til musicals
eller film, hvor der er orkestermusik på lydsporet.
PORTABLE AUDIO
[PORTABLE]
Gengiver et tydeligt forbedret lydbillede fra dit transportable
lydapparat. Denne indstilling er ideel til MP3 og anden form
for komprimeret musik.
Musik
HALL [HALL]
Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Gengiver akustikken i en jazzklub.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Hovedtelefoner* HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender
hovedtelefoner og 2-kanals indstillingen (side 54)/A.F.D.indstilling (side 50) er valgt. Standard 2-kanals stereokilder
går helt udenom lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformatet nedmikses til 2 kanaler.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Udsender de analoge signaler uden tonebehandling, lydfelt
osv.
HEADPHONE THEATER
DCS [HP THEA]
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender
hovedtelefoner, når der er valgt et lydfelt til film/musik. Det
gør det muligt at opleve en biograflignende atmosfære, mens
du lytter gennem et par hovedtelefoner.
* Du kan kun vælge dette lydfelt, hvis hovedtelefonerne er tilsluttet til receiveren.
52DK
Bemærk!
Lydfelter med DCS-mærker anvender DCSteknologi.
DCS er en enestående
lydgengivelsesteknologi til hjemmebiografen,
der er udviklet af Sony i samarbejde Sony
Pictures Entertainment, så det er muligt at
nyde den spændende og fyldige biograflyd
hjemme. Med denne "Digital Cinema Sound",
der er udviklet ved at integrere en DSP (Digital
signal processor) og målte data, kan det
lydfelt, som filmproducenterne har ønsket,
opleves hjemme.
• De effekter, som de virtuelle højttalere udsender,
kan forårsage øget støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter til lydfelter, der anvender de virtuelle
højttalere, vil du ikke være i stand til at høre lyde,
der kommer direkte fra surround-højttalerne.
• Denne funktion virker ikke når
– ANALOG DIRECT er valgt.
– der anvendes indgangssignaler med en
samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
• Når et af lydfelterne til musik er valgt, udsender
subwooferen ingen lyd, hvis alle højttalerne er
indstillet til "LARGE" i menuen SYSTEM.
Imidlertid udsender subwooferen lyden, hvis
– det digitale indgangssignal indeholder LFEsignaler.
– front- og surround-højttalerne er indstillet til
"SMALL".
– lydfeltet til film er valgt.
Om CINEMA STUDIO EXindstillinger
CINEMA STUDIO EX-indstillinger er
passende, når du ser DVD-film (osv.), med
multikanal surround-effekter. Du kan gengive
lydegenskaberne i Sony Pictures
Entertainments underlægningsstudio
derhjemme.
CINEMA STUDIO EX-indstillingerne
indeholder følgende tre elementer.
• Virtuel multidimension
Skaber 5 sæt af virtuelle højttalere ud fra et
enkelt par virkelige surround-højttalere.
• Skærmdybdematch
Skaber den fornemmelse af, at lyden
kommer indefra skærmen som i biografer.
• Biografekko
Gengiver den type ekko, der findes i
biografer.
CINEMA STUDIO EX-indstillingerne
integrerer disse tre elementer samtidigt.
Tip!
Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware osv. ved at se på logoet på emballagen.
•
: Dolby Digital disc'e
•
: Dolby Surroundkodede programmer
•
: DTS Digital Surround-kodede
programmer
Hvordan der slukkes for
surround-effekten for film/
musik
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST." eller tryk
på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO".
53DK
Opnå surround sound
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Kun anvendelse af
fronthøjttalerne
Lytning til lyden uden
justeringer
(2CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
I denne indstilling udsender receiveren kun
lyden fra venstre/højre fronthøjtalere. Der
kommer ingen lyd fra subwooferen.
Standard 2-kanals stereokilder går helt
udenom lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformatet nedmikses til 2 kanaler.
Du kan skifte til lyden for den valgte indgang
til to-kanals analog indgang. Denne funktion
giver dig mulighed for at nyde analoge kilder
med høj kvalitet.
Når du anvender denne funktion, kan kun
lyden og balancen i den fronthøjttaler justeres.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
?/1
MASTER VOLUME
MOVIE
MUSIC
TUNING MODE
2CH
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AMP MENU
1
2
3
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
AUTO CAL
4
5
VIDEO
L AUDIO R
6
Lydfelt-knapper
Tryk på 2CH.
Bemærk!
1
Der udsendes ikke lyd fra subwooferen i 2CH
STEREO-indstillingen. Hvis du vil lytte til 2-kanals
stereokilder ved brug af venstre/højre fronthøjttaler
og en subwoofer, skal du vælge "A.F.D. AUTO"
(side 50).
1
2
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge den
ønskede indgang for at lytte til
analog lyd.
Du kan også anvende indgangsknapperne på fjernbetjeningen.
2
Tryk på DIRECT på receiveren.
Den analoge lyd udsendes.
Annullering af ANALOG
DIRECT
Tryk på DIRECT på receiveren igen.
Du kan også trykke på en vilkårlig af lydfeltknapperne.
Bemærk!
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, vises "HP DIR"
på displayet.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når input via
DMPORT er valgt.
54DK
Genindstilling af lydfelter
til startindstillingerne
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
1
Tryk på ?/1 for at afbryde
strømmen.
2
Tryk på ?/1, mens 2CH holdes
nede.
Lytning til FM-/AM-radio
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Sørg for, før betjening,
at du har tilsluttet FM- og AM-antennerne til
receiveren (side 24).
Tip!
Afstemningsskalaen for direkte indstilling er
forskellig, afhængigt af områdekoden, som vist i
følgende oversigt. Der henvises til yderligere
oplysninger om områdekoder, se side 2.
Områdekode
FM
AM
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
Automatisk stationsindstilling
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
"S.F. CLR." kommer frem på displayet,
og alle fydfelter genindstilles til deres
startindstilling.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
2
TV
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
fortsættes
55DK
Betjening af tuneren
2
Betjening af tuneren
2
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra lav til
høj; tryk på TUNING – for at søge fra høj
til lav.
Receiveren standser søgningen, når den
modtager en station.
Direkte stationsindstilling
Angiv frekvensen på en station direkte ved at
anvende de numeriske knapper.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1
2
3
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
4
5
6
7
8
9
Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og "ST"
blinker på displayet, skal du vælge
monofonisk lyd, så lyden bliver mindre
forvrænget.
Tryk på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren lyser på displayet.
Tryk på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren ikke mere lyser på
displayet for at gå tilbage til stereo.
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL
3
FM- eller AM-båndet.
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
for at vælge "AUTO T.".
3 Drej på TUNING +/–.
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
DVD
>10/
-
CLEAR
1
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
2
4
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
3
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper
for at angive frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
Hvis du har indstillet en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning
for at optimere modtagelsen.
4
Tryk på ENTER.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Hvis du ikke kan indstille på en
station
Sørg for, at du har angivet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 2 til
4. Hvis du ikke kan indstille på en station,
anvendes frekvensen ikke i området.
56DK
2
Programmering af faste
radiostationer
Det er muligt af programmere op til 30 FMstationer og 30 AM-stationer. Når dette der
gjort, kan du nemt stille ind på de
radiostationer, du ofte lytter til.
Ændr, om nødvendigt, FMmodtageindstillingen (side 56).
3
Programmering af faste
radiostationer
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
4
MUSIC
Du kan også trykke på PRESET + eller
PRESET – for at vælge et forvalgt
nummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har valgt forvalgsnummeret, skal du
begynde igen fra trin 3.
AMP MENU
AUTO CAL
4
>10/
-
0/10
CLEAR
9
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3,5
TV VOL
MASTER VOL
G
5
f
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Tryk på ENTER.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Stationen gemmes i hukommelsen med
det valgte forvalgsnummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har trykket på ENTER, skal du begynde
igen fra trin 3.
g
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
Tryk på nummerknapperne for
at vælge et forvalgsnummer.
6
Gentag trin 1 til 5 for at
programmere endnu en station
som fast station.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
57DK
Betjening af tuneren
SAT
Tryk på MEMORY.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
"MEMORY" lyser på displayet i få
sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden
"MEMORY" forsvinder.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Stil ind på den station, der skal
progremmeres som fast
station, ved hjælp af
automatisk stationsindstilling
(side 55) eller direkte
stationsindstilling (side 56).
Indstilling på faste stationer
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FM- eller AM-båndet.
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
for at vælge "PRESET T.".
3 Drej på TUNING +/– for at vælge den
ønskede faste station.
AMP MENU
AUTO CAL
Numeriske
knapper
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
Navngivning af faste stationer
D.TUNING
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
G
g
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
SA-CD/CD TUNER
7
8
9
AMP MENU
TUNING –
2
M
>10/
-
1
2
0/10
CLEAR
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste
station.
Ved hvert tryk på knappen kan du vælge
en fast station som vist herunder:
01
02
03
30
04
29
05
...
Du kan også trykke på de numeriske
knapper for at vælge den ønskede faste
station. Tryk derefter på ENTER for at
angive det valgte.
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
4-7
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
27
28
3
AUTO CAL
TUNING +
H
1
MUSIC
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
m
DVD
MENU
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Indstil den faste station, som
du vil oprette et indeksnavn for
(side 58).
3
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
4
58DK
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "4-TUNER".
5
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NAME IN".
7
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Markøren blinker, og du kan vælge et
tegn. Følg proceduren i afsnittet
"Hvordan man opretter et indeksnavn".
Hvordan man opretter et
indeksnavn
1 Brug V/v/B/b til at oprette et indeksnavn.
Hvis du laver en fejl
Tryk på B/b, indtil det tegn, du vil ændre,
blinker, og tryk derefter på V/v for at vælge
det rigtige tegn.
Tip!
Du kan vælge følgende type af tegn ved at trykke
på V/v.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
2 Tryk på
.
Det indtastede navn registreres.
Bemærk! (Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Når du forsyner en RDS-station med et navn og
stiller ind på den station, vil programservicenavnet
komme frem i stedet for det navn, du har indtastet.
(Det er ikke muligt at ændre programservicenavnet.
Det indtastede navn vil blive overskrevet af
programservicenavnet).
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Denne receiver gør det muligt at anvende RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationer
kan sende ekstra informationer samme med
det ordinære programsignal. Det er muligt af
vise RDS-information.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer giver RDS-service, og de
giver heller ikke samme type service. Hvis du ikke
kender til RDS-serviceydelserne i dit område, kan
du få hjælp hos de lokale radiostationer.
Modtagning af RDS-udsendelser
Vælg ganske enkelt en station på
FM-båndet ved brug af direkte
stationsindstilling (side 56),
automatisk stationsindstilling (side
55) eller indstilling på faste
stationer (side 58).
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, lyser indikatoren "RDS", og
programservicenavnet vises på displayet.
Bemærk!
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis
den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller, hvis signalstyrken er
svag.
59DK
Betjening af tuneren
Tryk på V/v for at vælge et tegn, og tryk
derefter på B/b for at flytte markøren til den
næste position.
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY gentagne gange
på receiveren, mens en RDSstation modtages.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeindikeringa) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers systemindstilling)
t Aktuelt anvendt lydfeldt
Programtype- Beskrivelse
indikering
VARIED
Andre typer programmer, såsom
interviews med kendte personer,
panelspil og komedier
POP M
Programmer med populær musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let musik
LIGHT M
Instrumental, vokal og kormusik
CLASSICS
Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, såsom rhythm & blues
og reggae
Bemærk!
WEATHER
Vejrudsigten
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"ALARM" blinke på displayet.
• Når en meddelelse indeholder 9 tegn eller mere,
ruller meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "NO XXXX" (såsom "NO TEXT")
komme frem på displayet.
FINANCE
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
RELIGION
Programmer med religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA
LEISURE
Programmer om rekreative
aktiviteter, såsom haven, fiskeri,
madlavning osv.
a)
Type program, der sendes.
som sendes af RDS-stationen.
b) Tekstmeddelelser,
Beskrivelse af programtyperne
Programtype- Beskrivelse
indikering
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inkl.
forbrugeranliggender og helseråd
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer,
såsom "gør det selv"-programmer
og gode råd
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
60DK
Radiospil og føljetoner
Programmer om national eller
regional kultur, såsom sprog og
sociale anliggender
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
JAZZ
Programmer med jazz
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populær musik
fra lande eller steder
OLDIES
Programmer med gamle hitnumre
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Undersøgende funktioner
NONE
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
Lydindgangsindstillinger
Andre anvendelser
Skift mellem digital og
analog lyd
(INPUT MODE)
Når du tilslutter apparater til stikkene (SAT) til
både digital og analog lyd på receiveren, kan
du anvende lydindstillingen.
1
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge
indgangen.
Du kan også anvende indgangsknapperne
på fjernbetjeningen.
2
Den valgte lydindgangsindstilling
kommer frem på displayet.
Bemærk!
• Nogle lydindgangsfunktioner indstilles muligvis
ikke, afhængig af indgangs.
• Når funktionen ANALOG DIRECT anvendes,
indstilles lydindstillingen automatisk til
"ANALOG". Du kan ikke vælge andre
indstillinger.
61DK
Andre anvendelser
Tryk på INPUT MODE gentagne
gange på receiveren for at
vælge
lydindgangsindstillingen.
• AUTO IN
Giver forrang til digitale
lydsignalerindgange, hvor der er både
digitale og analoge tilslutninger. Hvis ingen
digitale lydsignaler findes, vælges analoge
lydsignaler.
• HDMI IN
Specificerer de digitale
lydsignalerindgange, som sendes til HDMIjackstikket.
• COAX IN
Specificerer de digitale
lydsignalerindgange, som sendes til
DIGITAL COAXIAL-jackstikket.
• OPT IN
Specificerer de digitale
lydsignalerindgange, som sendes til
DIGITAL OPTICAL-jackstikket.
• ANALOG
Specificerer de analoge
lydsignalerindgange, som sendes til AUDIO
IN (L/R)-jackstikkene.
Brug af DIGITAL MEDIA
PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) giver
dig mulighed for at nyde lyden fra et
netværkssystem, f.eks. en transportabel
lydkilde eller PC.
Ved tilslutning af en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter (medfølger ikke) kan du nyde
lyden fra det tilsluttede apparat på receiveren.
For yderligere oplysninger henvises til den
brugsanvisning, der fulgte med DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
Bemærk!
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
• Undgå at tilslutte eller frakoble DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, mens receiveren er tændt.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
udsendes der muligvis ikke noget videosignal.
• DIGITAL MEDIA PORT-adaptere kan købes
afhængigt af området.
62DK
Tilslutning af DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Du kan få lyd fra det apparat, der er tilsluttet
via DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til
DMPORT-stikket på receiveren.
Du kan også få vist billeder på TV-skærmen
ved at tilslutte videoudgangen på DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til receiveren.
Hvis du vil se billederne, skal du fortsætte til
"Se billeder fra et tilsluttet apparat via
DMPORT-tilslutningen" på side 64.
TV
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
VIDEO 1
IN
A
AM
COAXIAL
DVD
IN
VIDEO IN
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFE
Til et af VIDEO INstikkene
Andre anvendelser
A
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
Frontpanel
* Typen af stik varierer afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsanvisning, der fulgte med DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
A Videokabel (medfølger ikke)
Sådan kobles DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren fra DMPORTstikket
DMPORT
2
1
Bemærk!
• Ved tilslutning til DIGITAL MEDIA PORTadapten skal du kontrollere, at stikket er sat i med
pilen mod pilen på DMPORT-stikket.
• Sørg for, at DMPORT-tilslutningerne sidder godt,
og sæt stikket lige i.
• Da stikket i DIGITAL MEDIA PORT-adapteren er
skrøbeligt, skal du behandle det forsigtigt, når du
placerer eller flytter receiveren.
Tryk på begge sider af stikket, og træk ud i det.
63DK
Lytte til et tilsluttet apparat via
DMPORT-tilslutningen
1
6
Tryk på DMPORT.
Startindstilling: –NONE
De composite videoindgange, der kan
tilknyttes, er indgangene VIDEO 1,
VIDEO 3, DVD og SAT.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren til at vælge "DMPORT".
2
Start afspilning på det
tilsluttede apparat.
Vælg f.eks. "-VIDEO 1".
Når du trykker på DMPORT, vises
billederne fra det apparat, som er tilsluttet
til VIDEO 1 VIDEO IN-stikket via
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, på
TV-skærmen.
Lyden afspilles på receiveren.
For yderligere oplysninger henvises til
den brugsanvisning, der fulgte med
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Se billeder fra et tilsluttet
apparat via DMPORTtilslutningen
Du skal tilknytte composite videoinput til
DMPORT-indgangen, så du kan få vist
billedet på TV'et.
1
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "6-VIDEO".
3
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "DMPORT V.".
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
64DK
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den composite
videoindgang, du vil tilknytte til
DMPORT-indgangen.
Sådan kommer du tilbage til
forrige display
Tryk på B.
Bemærk!
• Afhængig af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du betjene det tilsluttede apparat ved
hjælp af fjernbetjeningen. Du finder flere
oplysninger om brug af fjernbetjeningen på side 9.
• Kontroller, at du har foretaget videotilslutningen
fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til
receiveren (side 63).
• Kontroller, at du har tilsluttet MONITOR OUTstikket på receiveren til TV'et (side 63).
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
udsendes der muligvis ikke noget videosignal.
Tip!
Når du lytter til MP3 eller anden komprimeret musik
ved hjælp af en transportabel lydkilde, kan du
forbedre lyden. Tryk på MUSIC gentagne gange for
at vælge "PORTABLE" (side 51).
8
Lytte til digital lyd fra
andre indgange
(DIGITAL ASSIGN)
Du kan ændre tilknytningen af digital lyd via
OPTICAL eller COAXIAL (SAT IN, VIDEO
1 IN, DVD IN) til andre indgange, når de ikke
er i brug.
F.eks. lyd til DVD-afspilleren ved hjælp af
OPTICAL IN-stikket på receiveren:
• Tilslut det optiske udgangsstik på DVDafspilleren til OPTICAL VIDEO 1 INstikket på receiveren.
• Tilknyt "VD1" til "DVD" i indstillingen
"D. ASSIGN".
1
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
3
4
5
6
7
Når "DVD"-indgangen er valgt, bliver
lyden fra DVD-afspilleren en digital lyd
via stikket OPTICAL VIDEO 1 IN.
Den indgang, du kan tilknytte, varierer
for hver lydindgang. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se "Indgange, der
kan tilknyttes til digital lyd".
Indgange, der kan tilknyttes til
digital lyd
Startindstillingen er understreget.
Digital
lydindgang
Tildelelige
indgange
Display
VIDEO 1
OPTICAL
VIDEO 1
VD1– VD1
VIDEO 2
VD1– VD2
VIDEO 3
VD1– VD3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "5-AUDIO".
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "D. ASSIGN".
DVD
COAXIAL
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge en ledig digital
lydindgang ("VD1" i
eksemplet).
Tryk på
dit valg.
eller b for at angive
SAT
OPTICAL
DVD
VD1– DVD
TV
VD1– TV
SA-CD/CD
VD1– CD
VIDEO 1
DVD– VD1
VIDEO 2
DVD– VD2
VIDEO 3
DVD– VD3
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
TV
DVD– TV
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 2
SAT– VD2
VIDEO 3
SAT– VD3
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT–SAT
TV
SAT– TV
SA-CD/CD
SAT– CD
fortsættes
65DK
Andre anvendelser
2
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den indgang ("DVD" i
eksemplet), du ønsker at knytte
til det digitale lydindgangsstik,
du valgte i trin 6.
Bemærk!
• Du kan ikke tilknytte mere end én digital
lydindgang til det samme input.
• Du kan ikke bruge den digitale lydindgang som
oprindelig indgang, når den er knyttet til en anden
indgang.
• Når du tilknytter den digitale lydindgang, ændres
indstillingen INPUT MODE muligvis automatisk
(side 61).
Navngivning af indgange
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til
indgange og vise det på receiverens display.
Dette er bekvemt til at mærke jackstikkene
med navnene på de tilsluttede apparater.
1
Tryk på indgangsknappen for
at vælge en indgang, for
hvilken du vil oprette et
indeksnavn.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "5-AUDIO" eller
"6-VIDEO".
4
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
5
Tryk på V/v for at vælge "NAME
IN".
6
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Markøren blinker, og du kan vælge et
tegn. Følg fremgangsmåden, som er
beskrevet i "Hvordan man opretter et
indeksnavn" (side 59).
66DK
Ændring af displayet
Du kan bekræfte lydfelterne osv. ved at ændre
informationen på displayet.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
cyklisk, som vist herunder.
Alle indgange med undtagelse
af FM- og AM-båndet.
Indeksnavn for indgangena) t Valgt indgang
t Aktuelt valgt lydfelt
FM- og AM-bånd
a)
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du har tildelt
et til indgangen eller den faste station (side 58, 66).
Indeksnavnet kommer ikke frem, hvis der kun er
indtastet blanke mellemrum, eller det er det
samme som det indgange navn.
b) Kun under RDS-modtagelse (gælder kun modeller
med områdekode CEL, CEK) (side 59).
Det er muligt at indstille receiveren til
automatisk at slukke på et bestemt angivet
tidspunkt.
Tryk på SLEEP gentagne gange,
mens der er tændt for strømmen.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
cyklisk, som vist herunder:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Når sleep timeren er aktiveret, bliver displayet
svagt.
Bemærk!
Hvis du trykker på knapper på fjernbetjeningen eller
receiveren, efter at displayet er blevet svagt, lyser
det op. Efter et stykke tid bliver det svagt, hvis der
ikke trykkes på nogen knapper.
Tip!
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid,
før receiveren slukker. Den resterende tid kommer
frem på displayet. Hvis du igen trykker på SLEEP,
vil den automatiske slukning blive annulleret.
Bemærk!
Tegn eller mærker i visse sprog vises muligvis ikke.
67DK
Andre anvendelser
Programservicenavnb) eller fast stationsnavna)
t Frekvens t Programtypeindikeringb) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers indstilling)b) t
Aktuelt valgt lydfelt
Anvendelse af den
automatiske
slukningsfunktion
Optagelse med
receiveren
Optagelse på et optagemedie
Det er muligt at optage fra et videoapparat ved
brug af receiveren. Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som følger med dit
optageapparat.
1
Tryk på én af indgangsknapperne for at vælge
afspilningsapparatet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Sæt f.eks. det videobånd, du ønsker at
kopiere, i videobåndoptageren.
3
Gør optageapparatet klart.
Sæt et uindspillet videobånd osv. i
optageapparatet (VIDEO 1) for optagelse.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk!
• Nogle kilder er forsynet med kopibeskyttelse for at
forhindre optagelse. I dette tilfælde er du muligvis
ikke i stand til at optage fra kildere.
• Når DMPORT-indgangen vælges, og du har
tilknyttet VIDEO 1 til DMPORT-indgangen,
kommer der ingen videosignaler fra VIDEO 1
VIDEO OUT-stikket.
68DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
Ændring af
knapfunktionerne
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne
af indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en DVD-optager til VIDEO 1jackstikkene på receiveren, kan du
programmere VIDEO 1-knappen på denne
fjernbetjening til at styre DVD-optager.
1
Hold den indgangsknap, hvis
funktion du vil ændre.
Eksempel: Hold VIDEO 1 nede.
2
Tryk på indtastningsknappen
for den ønskede kategori, idet
du refererer til nedenstående
oversigt.
Eksempel: Tryk på 4.
Nu kan du bruge VIDEO 1-knappen til at
styre DVD-optager.
Kategorier og de tilsvarende
knapper
Kategorier
Supplerende oplysninger
Tryk på
1
Videobåndoptager
(kommandoindstilling VTR 3)a)
Videobåndoptager
2
(kommandoindstilling VTR 2)a)
Ordliste
x Composite video
DVD-afspiller/DVD-optager
3
(kommandoindstilling DVD1)b)
Et standardformat til transmission af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
transmitteres samtidigt.
DVD-optager
4
(kommandoindstilling DVD3)b)
x Dolby Digital
5
Euro digital satellitmodtager
6
DVR (Digital CATV-stik)
7
DSS (Digital satellitmodtager)
8
Blu-ray disc-afspiller
(kommandoindstilling BD1)c)
9
Blu-ray disc-optager
(kommandoindstilling BD3)c)
0/10
TV
-/--
Ikke tilknyttet
ENTER/
MEMORY
a)
Sony videobåndoptagere betjenes med en VTR 2eller VTR 3-indstilling, som svarer til henholdsvis
8 mm og VHS.
b)
Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller
DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning,
der følger med DVD-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
c) Se den betjeningsvejledning, der følger med bluray disc-afspilleren eller blu-ray disc-optageren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger om BD1eller BD3-indstillingen.
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Digital lydkodning/dekodingsteknologi er
udviklet af Dolby Laboratories, Inc. Det består
af front- (venstre/højre), center-, surround(venstre/højre) og subwooferkanaler. Det er en
anerkendt lydstandard til DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround. Da surroundinformation optages og gengives i stereo,
leveres mere realistisk lyd med fyldigere
gengivelse, end med Dolby surround.
x Dolby Digital Surround EX
Akustisk teknologi, som er udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Bagerste surroundinformationen matrixbehandles til almindelige
venstre og højre surroundkanaler, så lyden kan
gengives i 6.1 kanal. Specielt aktive scener
genskabes med et mere dynamisk og realistisk
lydfelt.
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd til 5.1-kanals til afspilning.
Der er en MOVIE-indstilling til film og en
MUSIC-indstilling til stereokilder, såsom
musik. Gamle film, som er kodet i det
traditionelle stereoformat, kan forbedres med
5.1-kanals surroundlyd.
Tryk på ?/1, DMPORT og MASTER
VOL – samtidigt.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
fortsættes
69DK
Anvendelse af fjernbetjeningen/Supplerende oplysninger
CD-afspiller
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS Neo:6
Teknologi til 7.1-kanals (eller 6.1-kanals)
afspilning. Sammen med lyd, som er kodet i
Dolby Digital Surround EX, kan 5.1-kanals
Dolby Digital-kodet lyd gengives i 7.1-kanal
(eller 6.1-kanal). Derudover kan eksisterende
stereooptaget indhold også gengives i 7.1kanal (eller 6.1-kanal).
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd til 6.1-kanals til afspilning.
Der er to indstillinger at vælge imellem, alt
efter afspilningskilden eller din præference,
CINEMA til film og MUSIC til stereokilder,
såsom musik.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurround-information matrixbehandles
til to stereokanaler. Når lyden gengiver,
dekodes den og udsendes som 4-kanals
surroundlyd. Dette er den mest almindelige
metode til lydbehandling for DVD-video.
x DTS 96/24
Et digitalt signalformat med høj lydkvalitet.
Optager lyd ved en samplingsfrekvens og
bithastighed på 96kHz/24bit, som er den
højest mulige for DVD-video. Antallet af
afspilningskanaler varierer, afhængigt af
softwaren.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings/dekodningsteknologi til
biografer, som er udviklet af DTS, Inc.
komprimerer ikke lyd helt så meget som
Dolby Digital, hvilket giver en lydgengivelse
af en højere kvalitet.
x DTS-ES
Format til 6.1-kanals afspilning med bagerste
surround-information. Der er to indstillinger,
"Discrete 6.1", som optager alle kanaler
uafhængigt, og "Matrix 6.1", som blander
surround-bagkanalen med LS- (venstre
surround) og RS-kanalerne (højre surround).
Er ideel til afspilning af lydspor i spillefilm.
70DK
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI er et interface, der understøtter både
video og lyd på en enkelt digital forbindelse.
HDMI-tilslutningen har standard til high
definition-videosignaler og
flerkanalslydsignaler til lyd-/videoapparater,
som f.eks. HDMI-udstyrede TV'er, i digital
format uden forringelse. HDMIspecifikationen understøtter HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection), en
kopibeskyttelsesteknologi, som anvender
kodningsteknologi til digitale videosignaler.
x Komponentvideo
Et format til transmission af
videosignalinformation, der består af tre
separate signaler: luminans Y, krominans Pb
og krominans Pr. Billeder i høj kvalitet, såsom
DVD-video eller HDTV-billeder,
transmitteres mere realistisk. De tre jackstik er
farvekodet med grøn, blå og rød.
x Samplingsfrekvens
For at ændre analog lyd til digital lyd bør
analoge data kvantitetsbestemmes. Denne
proces kaldes sampling, og det antal gange i
sekundet den analoge data kvantificeres kaldes
samplingsfrekvensen. En almindelig musikCD gemmer data, som er kvantificeret ved
44.100 gange i sekundet, hvilket udtrykkes
som en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
Generelt sagt betyder en højere
samplingsfrekvens en bedre lydkvalitet.
Om placering
Sikkerhedsforanstaltninger
Om varmedannelse
Om anvendelsen
Om sikkerheden
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal strømmen afbrydes, og
du skal derefter få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyningen
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis receiveren anvendes
uafbrudt ved høj lydstyrke, kan apparatets
overside, sider og underside blive meget
varme. Lad være med at røre ved kabinettet, så
du undgår at brænde dig.
Sørg for at slukke for receiveren og tage den
ud af stikket, inden den tilsluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontroltasterne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med din receiver.
71DK
Supplerende oplysninger
• Kontroller, inden betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som for den
lokale strømforsyning.
Driftspændingen er angivet på fabriksskiltet
på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke frakoblet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet stikkontakten i væggen, selv hvis
der er tilslukket på selve apparatet.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og forlænge receiverens
levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningene og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, såsom et TV, en videobåndoptager
eller en kassettebåndoptager. Hvis
receiveren anvendes i kombination med et
TV, en videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
især sandsynligt, når der anvendes en
indendørs antenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørs antenne.
• Vær forsigtig med at anbringe receiveren på
overflader, der har fået en speciel behandling
(med voks, olie, polish osv.), da det kan
resultere i, at der kommer pletter på
overfladen, eller at den misfarves.
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt,
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af følgende problemer skulle opstå under
brug af receiveren.
Lyd
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat, der vælges, eller der høres
kun en meget svag lyd.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
forbundet på korrekt vis.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUME ikke
er sat til "VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B)
ikke er sat til "OFF".
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Tryk på MUTING for at annullere
afbrydefunktionen.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat med indgangsknapperne.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren, fjern
årsagen til kortslutningen, og tænd for
strømmen igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt
til lydindgangsjackstikkene til det
pågældende apparat.
• Kontroller, at ledningen (erne) er sat helt
ind i jackstikkene på både receiveren og
apparatet.
72DK
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONEjackstikket for at verificere, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres én kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er tilsluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontroller, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler høres fra
hovedtelefonerne, kan det betyde, at
fronthøjttaleren ikke er tilsluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, fra
hvilken der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du ikke kun har tilsluttet det
venstre (L)- og højre (H)-jackstik til et
analogt apparat, og ikke kun til enten Leller R-stikket. Anvend et lydkabel
(medfølger ikke).
Der er ingen lyd fra analoge 2-kanals
kilder.
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
"COAX IN" eller "OPT IN" for den valgte
indgang (side 61).
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICALindgangsjackstikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
"ANALOG". Kontroller, at INPUT
MODE ikke er sat til "COAX IN" for
kilderne fra OPTICALindgangsjackstikket, eller til "OPT IN" for
kilderne fra COAXIALindgangsjackstikket (side 61).
• Kontroller, at ANALOG DIRECT ikke er
slået til.
Lyden fra HDMI-jackstikket udsendes
ikke fra receiveren eller TV-højttaleren.
• Kontroller HDMI-forbindelsen.
• Du kan ikke lytte til en Super Audio CD
ved tilslutning til HDMI.
• Afhængig af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at indstille dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med hvert
apparat.
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved brug af
LEVEL-menuen.
Der er kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand fra transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et TV eller
lysstofrør.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
fugtet med sprit.
Der kommer ingen lyd fra surroundbaghøjttaleren.
• Nogle disc'e har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-flag, selvom emballagen har
Dolby Digital Surround EX-logoer. Vælg i
dette tilfælde "SB ON" (side 36).
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Sørg for, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Kontroller lydindstillingen
(indstillingerne for lydudgangen) på de
tilsluttede apparater, når du tilslutter
DVD-afspilleren osv. til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver.
Video
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på TV.
• Vælg den rigtige indgang med
indgangsknapperne.
• Indstil TV'et til den rigtige
indgangsindstilling.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Tilknyt composite-videoindgangen
korrekt til DMPORT-indgangen.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORTadapteren udsendes der muligvis ikke
noget videosignal.
fortsættes
73DK
Supplerende oplysninger
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra center-/surround-/
surround-baghøjttalerne.
• Vælg en CINEMA STUDIO EX-funktion
(side 52).
• Juster højttalerniveauet (side 30).
• Sørg for, at center-/surround-højttalerne er
sat til enten "SMALL" eller "LARGE"
(side 38).
• Sørg for, at surround-baghøjttaleren er sat
til "YES" (side 38).
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
ordentligt og på korrekt vis.
• Sørg for, at du har tændt for subwooferen.
• Sørg for, at subwooferen er sat til "YES"
(side 38).
• Der er ingen lyd fra subwooferen,
afhængigt af lydfeltet.
Billedkilden til HDMI-jackstikket på
receiveren udsendes ikke fra TV'et.
• Kontroller HDMI-forbindelsen.
• Afhængig af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at indstille dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med hvert
apparat.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis.
• Vælg kildeapparatet ved hjælp af
indgangsknapperne.
Tuner
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
til en udendørs FM-antenne, som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
tilsluttes til en udendørs antenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke tilsluttes til et
gasrør, da dette kan medføre
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstillling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forvalg af stationerne (side 57).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange på
receiveren, så frekvensen kommer frem på
displayet.
RDS fungerer ikke.*
• Sørg for, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende service elle ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
Receiver
ANTENNA
* Gælder kun modeller med områdekode CEL,
CEK.
AM
Jordforbindelse
(medfølger ikke)
Til jord
74DK
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer på
vejen mellem fjernbetjeningen og
receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er udtjente.
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, viser
displayet en meddelelse. Via meddelelsen kan
man kontrollere systemets tilstand. Vi
henviser til den følgende oversigt angående,
hvordan problemet løses. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du
udfører automatisk kalibrering, se "Fejl- og
advarselskoder" (side 29) for at løse
problemet.
Hvis du ikke er i stand til at løse
problemet ved hjælp af
fejlfindingsvejledningen
Det kan muligvis løse problemet at slette
receiverens hukommelse (side 25). Bemærk
imidlertid, at indprogrammerede indstillinger
nulstilles til fabriksindstillingerne, og du vil
være nødt til at rejustere alle indstillingerne i
receiveren.
Hvis problemet fortsætter med
at opstå
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter
visse dele under reparation, kan disse blive
bevaret.
Henvisninger angående
sletning af receiverens
hukommelse
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 25
Brugertilpassede lydfelter
side 55
Supplerende oplysninger
DEC. EROR
Vises, når et signal, som receiveren ikke kan
dekode (f.eks. DTS-CD) indgår, når
"DEC. PRI." i menuen AUDIO er sat til
"DEC. PCM". Sæt den til "DEC. AUTO"
(side 37).
PROTECT
Uregelmæssig strøm udsendes fra
højttalerne. Receiveren slukker automatisk
efter nogle få sekunder. Kontroller
højttalertilslutningen, og tænd for strømmen
igen.
75DK
Specifikationer
Indgange
Analoge
Forstærker
Modeller med områdekode CEL, CEK, AU1)
Minimum RMS udgangseffekt (8 ohm, 20 Hz –
20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereoudgangseffekt (8 ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround-udgangseffekt2) (8 ohm, 1 kHz,
THD 10%)
140 W/kanal
Modeller med områdekode SP1)
Minimum RMS udgangseffekt (8 ohm, 20 Hz –
20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Stereoudgangseffekt (8 ohm, 1 kHz, THD 1%)
80 W + 80 W
Surround-udgangseffekt2) (8 ohm, 1 kHz,
THD 10%)
120 W/kanal
1) Målt
under de følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK, SP
230 V verkrestrøm, 50 Hz
AU
240 V verkrestrøm, 50 Hz
Følsomhed: 500 mV/
50 kohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitale (Koaksial)
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitale (Optisk) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange (Analoge)
AUDIO OUT
Spænding: 500 mV/
10 kohm
SUB WOOFER Spænding: 2 V/1 kohm
Equalizer
Fortærkningsniveauer
±6 dB, 1 dB trin
3) INPUT
SHORT (med lydfelt og equalizer
omgået).
4)
Vægtet netværk, indgangsniveau.
FM-tuner
Modtageområde
Antenne
Antennetilslutninger
Mellemfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
AM-tuner
Modtageområde
2) Nominel
udgangseffekt fra front-, center-,
surround- og surround-baghøjttalere. Afhængigt
af lydindstillingerne og kilden, er det ikke sikkert,
at der er nogen lyd.
Frekvensrespons
Analoge
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (med lydfelt og
equalizer omgået)
Områdekode
Tuningsskala
10 kHz trin
9 kHz trin
CEL, CEK, AU, SP
–
531 –
1.602 kHz
Antenne
Mellemfrekvens
AM-rammeantenne
450 kHz
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p/75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
80 MHz HD gennemgang
76DK
Generelt
Strømforsyningskrav
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK
230 V verkrestrøm,
50/60 Hz
AU
240 V verkrestrøm, 50 Hz
SP
230 – 240 V verkrestrøm,
50/60 Hz
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT
5 V, 700 mA
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
CEL, CEK, AU
220 W
SP
210 W
Strømforbrug (under standby-indstilling)
0,3 W (når "CONTROL" i
menuen VIDEO er
indstillet til "CTRL OFF")
Mål (b/h/d) (ca.)
430 × 157,5 × 310 mm
inkl. fremspringende dele
og kontroller
Vægt (ca.)
7,8 kg
Medfølgende tilbehør
Supplerende oplysninger
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening RM-AAU015 (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Optimizermikrofon (ECM-AC2 eller
ECM-AC2a) (1)
Vi henviser til se side 2 angående
oplysninger om områdekoden for det
apparat, du anvender.
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
77DK
Stikordsregister
Tal
H
S
2CH STEREO 54
2-kanal 54
5.1-kanals 13
6.1-kanals 13
HDMI
tilslutte 17
Højttalere
tilslutte 14
A
I
AUTO CALIBRATION 27
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 49
Automatisk slukning 67
B
Indledende klargøring 25
Indstille
automatisk 55
direkte 56
til faste stationer 58
INPUT MODE 61
Satellittuner
tilslutte 22
SB DEC 41
Set-top-boks
tilslutte 22
Super Audio-CD-afspiller
afspille 33
tilslutte 15
Blu-ray disc-afspiller
tilslutte 17
L
C
Lydfelter
genindstille 55
vælge 51
CD-afspiller
afspille 33
tilslutte 15
D
DIGITAL ASSIGN 65
Digital Cinema Sound
(DCS) 53
DIGITAL MEDIA PORT
indgang 31
tilslutte 63
videotilknytning 64
Dolby Digital 69
DTS 70
DVD-afspiller
afspille 34
tilslutte 20
DVD-optager
tilslutte 20
F
Fejlmeddelelser 75
M
Menu
A. CAL 49
AUDIO 43
EQ 40
LEVEL 39
SUR 40
SYSTEM 45
TUNER 42
VIDEO 44
Muting 32
N
Navngive 58, 66
O
Optage på et optagemedie
68
R
RDS 59
78DK
T
TEST TONE 30
Tuner
tilslutte 24
TV
tilslutte 19
V
Vælge
apparat 31
højttalersystem 26
lydfeldt 51
Videobåndoptager
tilslutte 23
Videokamera
tilslutte 23
Videospil
tilslutte 23
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä
aseta nesteillä täytettyjä esineitä, kuten
kukkavaaseja, laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Asenna tämä laite niin, että verkkovirtajohdon voi
irrottaa pistorasiasta heti, jos laitteessa ilmenee
jokin ongelma.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Euroopassa olevat asiakkaat
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät).
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
2FI
Tästä käyttöohjeesta
• Tämän käyttöohjeen ohjeet ovat mallille
STR-DG710. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta. Tämän käyttöohjeen kuvissa
käytetään aluekoodin CEL mallia, ellei toisin
mainita. Kaikki erot toiminnallisuudessa on
merkitty tekstissä selvästi esimerkiksi seuraavasti:
”Vain aluekoodin SP mallit”.
• Tämän käyttöohjeen ohjeissa kuvataan
varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen
ohjaustoiminnot. Myös vastaanottimen
ohjaustoimintoja voidaan käyttää, jos niillä on
samat tai samantapaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
Aluekoodeista
Ostamasi vastaanottimen aluekoodi näkyy
takapaneelin oikeassa alosassa (katso alla olevaa
kuvaa).
L
NT A
RS
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
Aluekoodi
Kaikki aluekoodista riippuvat erot
toiminnallisuudessa on merkitty tekstissä selvästi
esimerkiksi seuraavasti: ”Vain aluekoodin AA
mallit”.
Tässä vastaanottimessa käytetään Dolby* Digital ja
Pro Logic Surround ja DTS** Digital Surround SYSTEM.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic”, ”Surround EX” ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS-ES Neo:6” ovat DTS, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. ”96/24” on DTS,
Inc:n tavaramerkki.
Tämä vastaanotin sisältää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Tilaäänen käyttäminen
Osien kuvaus ja sijainti ................................. 4
1: Kaiuttimien asentaminen ........................ 14
2: Kaiuttimien liittäminen ........................... 15
3a: Audiolaitteiden liittäminen.................... 16
3b: Videolaitteiden liittäminen.................... 17
4: Antennien liittäminen.............................. 25
5: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmistelu ............................................... 26
6: Kaiuttimien valitseminen ........................ 27
7: Sopivien asetusten automaattinen
kalibrointi (AUTO CALIBRATION)..... 28
8: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
(TEST TONE)........................................ 31
Dolby Digital- ja DTS-tilaäänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT)..................50
Esiohjelmoidun äänikentän valitseminen ....52
Pelkkien etukaiuttimien käyttäminen
(2CH STEREO)......................................55
Muuttamattoman äänen kuunteleminen
(ANALOG DIRECT) .............................55
Äänikenttien palauttaminen tehdasasetusten
mukaisiksi...............................................56
Toisto
Lähdelaitteen valitseminen.......................... 32
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen /
kuvan katseleminen................................ 34
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa................................. 36
Äänenvoimakkuustason säätäminen
(LEVEL-valikko) ................................... 40
Taajuuskorjaimen säätäminen
(EQ-valikko) .......................................... 41
Tilaääniasetukset (SUR-valikko) ................ 41
Virittimen asetukset (TUNER-valikko) ...... 43
Audioasetukset (AUDIO-valikko) .............. 43
Videoasetukset (VIDEO-valikko) ............... 45
Järjestelmän asetukset
(SYSTEM-valikko) ................................ 46
Sopivien asetusten automaattinen
kalibrointi (A. CAL-valikko) ................. 49
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion kuunteleminen ...................56
Radioasemien esivirittäminen .....................58
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttäminen ............................................60
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Muut toiminnot
Digitaaliseen tai analogisen äänen valinta
(INPUT MODE).....................................62
DIGITAL MEDIA PORT -liitännän
käyttäminen (DMPORT) ........................63
Digitaaliäänen kuunteleminen muista
tuloliitännöistä (DIGITAL ASSIGN) .....66
Tuloliitäntöjen nimeäminen.........................67
Näyttötilan vaihtaminen ..............................68
Uniajastimen käyttäminen...........................68
Tallentaminen vastaanottimen kautta ..........69
Kaukosäätimen käyttäminen
Painikemääritysten muuttaminen ................69
Lisätietoja
Sanasto.........................................................70
Varotoimet ...................................................72
Vianetsintä ...................................................73
Tekniset tiedot .............................................77
Hakemisto....................................................79
3FI
FI
Aloittaminen
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
1
2
3
4
5
6
7
8
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
q;
9
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
qk qj
L AUDIO R
qh
qg qf qd
qs
qa
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A ?/1 (virta/
valmiustila)
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista
vastaanottimeen virran
(sivu 26, 34, 35, 56).
F DISPLAY
Painamalla tätä voit valita
näytössä näkyvät tiedot
(sivu 61, 68).
G INPUT MODE
B SPEAKERS
(OFF/A/B)
Painamalla tätä voit valita
käytettävät etukaiuttimet
(sivu 27).
C TUNING MODE
Painamalla tai kiertämällä
tätä voit ohjata viritintä
(FM/AM) (sivu 56).
Painamalla tätä voit valita
tulosignaalin tyypin, kun
laitteet on liitetty sekä
digitaalisten että
analogisten liitäntöjen
kautta (sivu 62).
H MASTER
VOLUME
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samalla kertaa (sivu 32, 33,
34, 35).
I DIRECT
Painamalla tätä voit
kuunnella laadukasta,
muuttamatonta analogista
ääntä (sivu 55).
TUNING +/–
MEMORY/
ENTER
D Näyttö
Näyttää valitun laitteen
nykyisen tilan tai
valittavissa olevien
vaihtoehtojen luettelon
(sivu 6).
E Kaukosäädinsig Vastaanottaa
-naalin tunnistin kaukosäätimen signaalit.
4FI
Toiminto
Painamalla tätä voit
aktivoida automaattisen
kalibrointitoiminnon
(sivu 29).
K INPUT
SELECTOR
Kääntämällä tätä voit valita
toistettavan ohjelmalähteen
(sivu 32, 34, 35, 55, 57, 59,
62, 67, 69).
L 2CH
Painamalla tätä voit valita
äänikentän (sivu 50).
A.F.D.
Aloittaminen
Nimi
J AUTO CAL
MOVIE
MUSIC
M SUR BACK
DECODING
Painamalla tätä voit valita
takakeskikanavan
dekoodaustilan (sivu 42).
N SLEEP
Painamalla tätä voit
aktivoida
uniajastintoiminnon ja ajan,
jonka kuluttua
vastaanottimen virta
katkeaa automaattisesti
(sivu 68).
O DIMMER
Painamalla tätä voit säätää
näytön kirkkautta (sivu 49).
P VIDEO 3 IN/
PORTABLE
AV IN-liitäntä
Liitäntä kannettavaan
audio- tai videolaitteeseen,
kuten videokameraan tai
pelilaitteeseen (sivu 24,
33).
Q AUTO CAL MIC Tähän voit liittää
-liitäntä
vakiovarusteisiin sisältyvän
optimointimikrofonin
automaattisen
kalibrointitoiminnon
käyttöä varten (sivu 28).
R PHONES-liitäntä Voit liittää kuulokkeet
(sivu 73).
5FI
Näytön ilmaisimet
1
2
3
SW
LFE
SP A ; D EX
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
5
; PL IIx
6
; PL
HDMI
7
OPT DTS -ES 9 6 / 2 4
COAX
NEO:6
8
9
MEMORY
D.RANGE
RDS ST
MONO
SB
qg
qf
qd
qs
qa
q;
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A SW
Palaa, kun lisäbassokaiuttimen
asetuksena on ”YES” (sivu 46)
ja vastaanotin lähettää
äänisignaalia SUB WOOFER
-liitännästä.
E ; PL/
; PLII/
; PLIIx
B LFE
Palaa, jos soitettava levy
sisältää LFE (Low Frequency
Effect) -kanavan ja laite toistaa
LFE-kanavan ääntä.
C SP A/SP B
Palaa käytettävän
kaiutinjärjestelmän mukaan.
Nämä ilmaisimet eivät
kuitenkaan pala, jos kaiuttimien
lähtösignaali on katkaistu tai
kuulokkeet liitetty.
D ; D/
; D EX
”; D” palaa, kun vastaanotin
purkaa Dolby Digital signaaleja. ”; D EX” palaa,
kun vastaanotin purkaa Dolby
Digital Surround EX signaaleja.
Huomautus
Varmista Dolby Digital -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että levyn toistoon käytettävä
soitin on liitetty digitaalisen
liitännän kautta ja että INPUT
MODE -asetuksena ei ole
”ANALOG” (sivu 62).
”; PL” palaa, kun vastaanotin
purkaa Pro Logic -prosessoinnin
avulla 2-kanavaisesta
äänilähteestä keski- ja
takakanavien signaaleja.
”; PLII” palaa, kun Pro Logic
II Movie-/Music-/Game
-dekooderi on toiminnassa.
”; PLIIx” palaa, kun Pro Logic
IIx Movie-/Music-/Game
-dekooderi on toiminnassa.
Nämä ilmaisimet eivät
kuitenkaan pala, jos
keskikaiuttimelle ja
takakaiuttimille on valittu asetus
”NO” (sivu 39) ja valitset
äänikentän painamalla A.F.D.painiketta.
Huomautus
Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus
ei toimi DTS-signaaleilla tai
niillä signaaleilla, joiden
näytteenottotaajuus on yli
48 kHz.
F OPT
Palaa, kun INPUT MODE
-asetuksena on ”AUTO IN” ja
lähdesignaali on OPTICALliitännän kautta tuleva
digitaalinen signaali tai kun
INPUT MODE -asetuksena on
”OPT IN” (sivu 62).
6FI
Toiminto
Nimi
”DTS” palaa, kun vastaanotin
purkaa DTS-signaaleja.
”DTS-ES” palaa, kun
vastaanotin purkaa DTS-ESsignaaleja. ”DTS 96/24” palaa,
kun laite purkaa 96 kHz:n 24bittisiä DTS 96/24 -signaalien
koodausta.
Huomautus
Varmista DTS-äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että levyn toistoon käytettävä
soitin on liitetty digitaalisen
liitännän kautta ja että INPUT
MODE -asetuksena ei ole
”ANALOG” (sivu 62).
H MEMORY
Palaa, kun asemien esiviritys
(sivu 58) tai muu muistitoiminto
on käytössä.
I Virittimen
ilmaisimet
Palaa, kun vastaanottimella
esimerkiksi viritetään
radioasemia (sivu 56).
Huomautus
”RDS” näkyy vain malleissa,
joiden aluekoodi on CEL ja
CEK.
O Toistettavien Kirjaimet (esimerkiksi L, C ja
kanavien
R) ilmaisevat toistettavat
ilmaisimet
kanavat. Kirjainten ympärillä
olevat kehykset vaihtuvat sen
mukaan, miten vastaanotin
yhdistää lähdeäänen
(kaiutinasetusten perusteella).
L
Vasen etukanava
R
Oikea etukanava
C
Keskikanava (monoääninen)
SL
Vasen takakanava
SR
Oikea takakanava
S
Takakanava (mono tai Pro
Logic -prosessoinnilla erotetut
takakanavasignaalit)
SB
Takakeskikanava (6.1kanavadekooderin erottamat
takakeskikanavakomponentit)
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/taka): 3/2.1
Lähtökanava: kun
takakaiuttimien asetuksena on
”NO” (sivu 39)
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
J Esiviritettyjen Palaa, kun vastaanottimella
asemien
kuunnellaan esiviritettyjä
ilmaisimet
radioasemia. Jos haluat
lisätietoja esivirittämisestä,
katso sivua 58.
K D.RANGE
Palaa, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 37).
L NEO:6
Palaa, kun DTS Neo:6 Cinema-/
Music -dekooderi on käytössä
(sivu 51).
M COAX
Palaa, kun INPUT MODE
-asetuksena on ”AUTO IN” ja
lähdesignaali on COAXIALliitännän kautta tuleva
digitaalinen signaali tai kun
INPUT MODE -asetuksena on
”COAX IN” (sivu 62).
N HDMI
Palaa, kun vastaanotin tunnistaa
HDMI IN -liitäntään kytketyn
laitteen (sivu 18).
Toiminto
SW
L
SL
C
R
SR
7FI
Aloittaminen
Nimi
G DTS/
DTS-ES/
DTS 96/24
Takapaneeli
1
DIGITAL
2
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
AM
VIDEO 1
IN
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
DMPORT
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
6 5
SUB
WOOFER
FRONT B
4
R
FRONT A
SPEAKERS
3
A DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
C SPEAKERS-osa
OPTICAL IN Esimerkiksi DVD-liitännät
soittimen
liittämiseen.
COAXIAL-liitäntä
COAXIAL IN tarjoaa saman
-liitäntä
laadukkaan äänen
(sivu 21, 23).
HDMI IN/
Esimerkiksi DVDOUT-liitännät* soittimen
liittämiseen. Kuva
ja ääni toistetaan
television tai
projektorin kautta
(sivu 18).
DMPORT
-liitäntä
DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen
liittämiseen
(sivu 64).
B COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT -osa
COMPONENT DVD-soittimen,
VIDEO
television tai
INPUT/
satelliittivirittimen
Sininen
OUTPUT
liittämiseen.
(PB/CB)
-liitännät*
Tarjoaa
laadukkaan kuvan
Punainen
(sivu 20 – 23).
(PR/CR)
Vihreä (Y)
8FI
Kaiuttimien
liittämiseen
(sivu 15).
Lisäbassokaiuttimen liittämiseen
(sivu 15).
D VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
AUDIO IN/
Kuvanauhurin,
Valkoinen
OUT -liitännät DVD-soittimen
(L)
liittämiseen, jne.
(sivu 20 – 24).
Punainen
(R)
VIDEO IN/
Keltainen OUT
-liitännät*
E AUDIO INPUT -osa
Punainen
(R)
Kaukosäädin
Esimerkiksi CDsoittimen
liittämiseen
(sivu 16).
F ANTENNA-osa
FM
ANTENNA
-liitäntä
AM
ANTENNA
-liitännät
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän FMjohtoantennin
liittämiseen
(sivu 25).
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän AMkehäantennin
liittämiseen (sivu
25).
* Voit katsella valitun videotuloliitännän kautta
tulevaa kuvaa, jos liität MONITOR OUT- tai
HDMI OUT -liitännän televisioon tai projektoriin
(sivu 20).
Vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä
RM-AAU015 voi ohjata tätä vastaanotinta ja
niitä Sony audio-/videolaitteita, joita
kaukosäädin on määritetty ohjaamaan
(sivu 69).
1
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
wa
2
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
DVD
3
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
4
AMP MENU
1
2
3
AUTO CAL
w;
4
7
ql
qk
qj
qh
6
5
9
8
D.TUNING
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
5
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
G
g
qa
qg
qf
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qs
TV
qd
jatkuu
9FI
Aloittaminen
AUDIO IN
Valkoinen
-liitännät
(L)
Nimi
Toiminto
A TV ?/1 (virta/ Voit kytkeä tai katkaista
valmiustila)
television virran painamalla
painikkeita TV ?/1 ja TV
(M) samanaikaisesti.
AV ?/1 (virta/ Painamalla tätä voit kytkeä tai
valmiustila)
katkaista niiden Sony audio-/
videolaitteiden virran, joita
kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan (sivu 69).
Jos painat samanaikaisesti
painiketta ?/1 (B),
vastaanottimesta ja muista
laitteista katkeaa virta
(SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
vaihtuu automaattisesti joka
kerta, kun painat
lähdelaitteiden
valintapainikkeita (C).
B ?/1 (virta/
valmiustila)
Nimi
Toiminto
C Lähdelaitteiden Valitse haluamasi laite
valintapainikkeet painamalla vastaavaa
valintapainiketta. Voit
kytkeä vastaanottimeen
virran painamalla jotain
lähdelaitteen
valintapainiketta.
Painikkeet on tehtaassa
määritetty ohjaamaan
Sony-laitteita seuraavasti.
Voit muuttaa
painikemäärityksiä
noudattamalla ohjeita, jotka
ovat kohdassa
”Painikemääritysten
muuttaminen” sivulla 69.
Painamalla tätä voit kytkeä tai
katkaista vastaanottimen
virran.
Voit katkaista kaikkien
laitteiden virran painamalla
painikkeita ?/1 ja AV ?/1
(A) samanaikaisesti
(SYSTEM STANDBY).
Painike
Määritetty
Sony-laite
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
VIDEO 1
Kuvanauhuri
(VTR-tila 3)
VIDEO 2
Kuvanauhuri
(VTR-tila 2)
VIDEO 3
Ei määritetty
DVD
DVD-soitin
SAT
Digitaalinen
satelliittiviritin
TV
Televisio
SA-CD/CD Super Audio CD-/
CD-soitin
TUNER
D 2CH
A.F.D.
Sisäinen viritin
Painamalla tätä voit valita
äänikentän.
MOVIE
MUSIC
10FI
E AMP MENU
Painamalla tätä saat
näkyviin vastaanottimen
valikon. Sen jälkeen voit
käyttää valikkotoimintoja
painikkeilla V, v, B, b ja
(P).
F AUTO CAL
Painamalla tätä voit
aktivoida automaattisen
kalibrointitoiminnon.
Toiminto
Painamalla tätä voit siirtyä
suoraviritystilaan.
D.SKIP
Painamalla tätä voit ohittaa
levyn monilevyistä vaihtajaa
käyttäessäsi.
H DVD MENU
Painamalla tätä voit tuoda
DVD-soittimen valikon
television kuvaruutuun. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja painikkeilla
V, v, B, b ja
(P).
FM MODE
I ENTER
MEMORY
J MUTING
K TV VOL
+a)/–
MASTER
VOL +a)/–
L ./>b)
Painamalla tätä voit valita
FM-stereo- tai
-monovastaanoton.
Painamalla tätä voit vahvistaa
valinnan, kun olet valinnut
kanavan, levyn tai raidan
numeropainikkeilla
televisiossa, kuvanauhurissa
tai satelliittivirittimessä.
Nimi
Painamalla tätä voit
– hakea raitoja DVDsoittimessa eteen- tai
taaksepäin.
– aloittaa pikasiirron eteen- tai
taaksepäin kuvanauhurissa,
CD-soittimessa tai blu-raylevysoittimessa.
Ha)b)
Painamalla tätä voit aloittaa
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai bluray-levysoittimessa.
Xb)
Painamalla tätä voit asettaa
toiston tai tallennuksen
taukotilaan kuvanauhurissa,
CD- tai DVD-soittimessa tai
blu-ray-levysoittimessa.
(Aloittaa myös äänityksen,
kun laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa.)
xb)
Painamalla tätä voit pysäyttää
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai blu
ray-levysoittimessa.
TV CH +/–
Voit valita esiviritetyt TVkanavat painamalla
painikkeita TV CH +/– ja TV
(M) samanaikaisesti.
PRESET +/–
Painamalla tätä voit valita
– esiviritetyt kanavat.
– kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
esiviritetyt kanavat.
TUNING +/–
Painamalla tätä voit hakea
aseman selaamalla.
Painamalla tätä voit tallentaa
aseman muistiin.
Painamalla tätä voit mykistää
äänen.
Voit aktivoida television
mykistystoiminnon
painamalla painikkeita
MUTING ja TV (M)
samanaikaisesti.
Voit säätää television
äänenvoimakkuutta
painamalla painikkeita TV
VOL +/– ja TV (M)
samanaikaisesti.
Painamalla tätä voit säätää
kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti.
Painamalla tätä voit ohittaa
raidan CD- tai DVD-soittimen
tai blu-ray-levysoittimen
toiston aikana.
Toiminto
m/Mb)
M TV
Voit ottaa oranssilla tekstillä
merkityt painikkeet käyttöön
painamalla TV-painiketta ja
haluamaasi painiketta
samanaikaisesti.
REPLAY < / Painamalla tätä voit toistaa
ADVANCE < uudelleen edellisen
kohtauksen tai siirtyä nopeasti
eteenpäin nykyisessä
kohtauksessa kuvanauhurin,
DVD-soittimen tai blu-raylevysoittimen toiston aikana.
jatkuu
11FI
Aloittaminen
Nimi
G D.TUNING
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
N MENU
Painamalla tätä voit tuoda
kuvanauhurin, DVDsoittimen, satelliittivirittimen
tai blu-ray-levysoittimen
valikon television
kuvaruutuun.
Voit tuoda television valikon
näkyviin painamalla MENU ja
TV (M) samanaikaisesti.
Sen jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja painikkeilla
V, v, B, b ja
(P).
R TOOLS
O RETURN/
EXIT O
Painamalla tätä voit
– palata edelliseen valikkoon.
– poistua television
kuvaruudussa näkyvästä
kuvanauhurin, DVDsoittimen,
satelliittivirittimen tai bluray-levysoittimen valikosta
tai kuvaruutuohjeesta.
Voit palata edelliseen
valikkoon tai poistua
television valikosta sen
näkyessä television
kuvaruudussa painamalla
painikkeita RETURN/EXIT ja
TV (M) samanaikaisesti.
Painamalla tätä saat näkyviin
asetukset, jotka koskevat
koko levyä (kuten levyn
suojaus), tallenninta (kuten
ääniasetukset tallennuksen
aikana) tai useita
luettelovalikon kohteita
(kuten usean nimikkeen
poisto).
Saat televisiota koskevat
asetukset näkyviin painamalla
painikkeita TOOLS ja TV
(M) samanaikaisesti.
S -/--
Voit valita television
kanavanumeroiden
syöttötavan (yksi tai kaksi
numeroa) painamalla
painikkeita -/-- ja TV (M)
samanaikaisesti.
P
V/v/B/b
Q DISPLAY
12FI
Paina AMP MENU (E),
DVD MENU (H) tai MENU
(N) ja valitse sitten asetukset
painamalla V, v, B tai b.
Vahvista sitten DVD MENUtai MENU-valikon valinnat
painamalla
.
Vahvista myös
vastaanottimen, kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CD- tai
DVD-soittimen tai blu-raylevysoittimen valinta
painamalla
.
Painamalla tätä voit valita
kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CD- tai
DVD-soittimen tai blu-raylevysoittimen tiedot näkyviin
television kuvaruutuun.
Painamalla DISPLAY ja TV
(M) samanaikaisesti voit
valita television tiedot
näkyviin television
kuvaruutuun.
>10/
x
CLEAR
Painamalla tätä voit valita
– kuvanauhurin,
satelliittivirittimen tai CDsoittimen ne raitanumerot,
jotka ovat suurempia kuin
10.
– digitaalisen kaapeli-tvpäätteen kanavanumerot.
Painamalla tätä voit korjata
virheen painettuasi väärää
numeropainiketta.
T Numeropainik Painamalla tätä voit
– esivirittää kanavat ja sen
-keet
jälkeen virittää ne.
(numero 5a))
– valita raitanumerot CD- tai
DVD-soittimessa tai bluray-levysoittimessa;
raitanumeron 10 voi valita
painamalla 0/10.
– valita kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
kanavanumerot.
Voit valita TV-kanavat
painamalla
numeropainikkeita ja
painiketta TV (M)
samanaikaisesti.
Toiminto
Voit valita tulosignaalin
(televisio tai videolaite)
painamalla painikkeita TV
INPUT ja TV (M)
samanaikaisesti.
SLEEP
Aloittaminen
Nimi
U TV INPUT
Painamalla tätä voit aktivoida
uniajastintoiminnon ja ajan,
jonka kuluttua vastaanottimen
virta katkeaa automaattisesti.
a)
Numeropainikkeessa 5 ja painikkeissa MASTER
VOL +, TV VOL + ja H on kohopiste. Käytä
kohopistettä apunasi kiintopisteenä, kun käytät
vastaanotinta.
b) Tätä painiketta käytetään myös DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen ohjaamiseen. Lisätietoja
painikkeen toiminnasta on DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvässä
käyttöohjeessa.
Huomautuksia
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Kaikissa laitteissa yllä kuvattu
toimenpide ei välttämättä ole mahdollinen, tai
laitteen toiminta voi poiketa kuvatusta.
13FI
1: Kaiuttimien asentaminen
Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 6.1kanavaista kaiutinjärjestelmää (6 kaiutinta ja
yksi lisäbassokaiutin).
5.1-/6.1-kanavaisen
järjestelmän käyttäminen
Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston
saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi
takakaiutinta) sekä lisäbassokaiuttimen
(5.1-kanavajärjestelmä).
Voit kuunnella DVD-levyjen Surround EX -ääntä
lisäämällä järjestelmään yhden
takakeskikaiuttimen (6.1-kanavatoisto) (katso
”Takakeskikanavan dekoodaustilan käyttäminen
(SB DEC)” sivulla 42) .
Esimerkki 6.1-kanavaisesta
kaiutinjärjestelmästä
Esimerkki 5.1-kanavaisesta
kaiutinjärjestelmästä
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
GLisäbassokaiutin
14FI
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FTakakeskikaiutin
GLisäbassokaiutin
Vihje
Koska lisäbassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole
suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen
haluamaasi paikkaan.
2: Kaiuttimien liittäminen
DVD IN
F
D
A
Aloittaminen
A
G
B
VIDEO 2/BD IN
OUT
HDMI
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO IN
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
SPEAKERS FRONT B -liitännäta)
B
B
E
C
A Monoääninen audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Kaiutinjohdot (ei sisälly vakiovarusteisiin)
AEtukaiutin A (vasen)
BEtukaiutin A (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FTakakeskikaiutin
GLisäbassokaiutinb)
a)
Jos käytössäsi on toinen etukaiutinpari, liitä
kyseiset kaiuttimet SPEAKERS FRONT B liitännät. Voit valita käyttöön haluamasi
etukaiuttimet painamalla painiketta SPEAKERS
(OFF/A/B) vastaanottimessa (sivu 27).
b) Jos liität lisäbassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto, poista
toiminto käytöstä elokuvien katselun ajaksi. Jos
automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä, se
kytkee automaattisesti lisäbassokaiuttimen
valmiustilaan tulosignaalin voimakkuuden
mukaan, joten kaiuttimen ääni voi katketa.
15FI
3a: Audiolaitteiden liittäminen
Super Audio CD-/CD-soitin
liittäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty Super Audio
CD-/CD-soitin liittäminen.
Kun olet liittänyt Super Audio CD- tai CDsoittimen, siirry kohtaan ”3b: Videolaitteiden
liittäminen” (sivu 17).
Super Audio CD-/
CD-soitin
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
16FI
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
3b: Videolaitteiden liittäminen
Tässä osassa on kuvattu, miten videolaitteiden
liitetään tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävä
laite”. Siinä on mainittu, millä sivulla kunkin
laitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan
”4: Antennien liittäminen” (sivu 25).
Käytettävät videotulo-/
lähtöliitännät
Kuvanlaatu määräytyy käytettävän liitännän
mukaan. Katso seuraavaa kuvaa. Valitse
käytettävät liitännät sen mukaan, mitä
liitäntöjä laitteissa on.
Esim. televisio
INPUT-liitäntä
HDMI
Liitettävä laite
Laite
Sivu
HDMI-liitännän kautta
18
Televisio
20
DVD-soitin/-tallennin
21
Satelliittiviritin/digiboksi
23
Kuvanauhuri
24
Vastaanottimen
MONITOR OUT,
HDMI OUT liitäntä
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
Esim. videokamera ja videopelit
24
Jos haluat liittää useita
digitaalisia laitteita, mutta et
löydä vapaata liitäntää
Katso ”Digitaaliäänen kuunteleminen muista
tuloliitännöistä (DIGITAL ASSIGN)”
(sivu 66).
VIDEO
L AUDIO R
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
Vastaanottimen
INPUT-liitäntä
Videolaitteen
OUTPUT-liitäntä
Laadukas kuva
17FI
Aloittaminen
Laitteiden liittämistapa
HDMI-toiminto
HDMI-liitännällä varustettujen
laitteiden liittäminen
HDMI-toiminnon lähettämä digitaalinen
äänisignaali on saatavissa vastaanottimen
kaiuttimista. Signaalin tukemat muodot ovat
Dolby Digital, DTS ja Linear PCM.
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Se on liitäntä, jonka
kautta siirretään digitaalista audio- ja
videosignaalia.
DVD-soitin
Blu-ray-levysoitin
Televisio,
projektori tms.
Audio-/videosignaalit
Audio-/videosignaalit
Audio-/videosignaalit
A
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
A
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A HDMI-kaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin)
On suositeltavaa käyttää Sonyn HDMI-kaapelia.
18FI
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
Huomautuksia
• Jos kuva on huono tai ääntä ei kuulu, tarkista
HDMI-kaapelin kautta liitetyn laitteen
asetukset.
• HDMI IN -liitännän äänisignaalitulo
saadaan kaiuttimien lähtöliitännästä sekä
HDMI OUT -liitännästä. Signaalia ei saada
muista ääniliitännöistä.
• HDMI IN -liitäntään tulevat videosignaalit
ovat saatavissa vain HDMI OUT-liitännästä.
Videon tulosignaaleja ei saada VIDEO OUT
-liitännöistä tai MONITOR OUT liitännöistä.
• Kun haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimien kautta, aseta VIDEO-valikon
”AUDIO”-asetukseksi ”TV+AMP” (sivu
45). Jos asetuksena on ”AMP”, ääni ei kuulu
television kaiuttimista.
• Super Audio CD -levyn monikanava-/
stereoalueen audiosignaaleja ei toisteta.
• Liitettävä laite voi rajoittaa HDMIliitännästä lähteviä äänisignaaleja
(esimerkiksi näytteenottotaajuutta ja
bittipituutta). Jos kuva on huono tai ääntä ei
kuulu, tarkista HDMI-kaapelin kautta
liitetyn laitteen asetukset.
• Äänessä voi olla katkoja, kun
näytteenottotaajuutta tai toistolaitteen
äänilähtösignaalien kanavien lukumäärää
muokataan.
• Jos liitetty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan
(HDCP) kanssa, HDMI OUT -liitännän
kuvassa ja/tai äänessä voi olla häiriöitä tai
niitä ei voida lähettää.
Tarkista tässä tapauksessa liitetyn laitteen
tekniset tiedot.
• Aseta toistolaitteen kuvan resoluutioksi
720p tai 1080i, jos lähetät 96 kHz:n
monikanavaääntä HDMI-liitännän avulla.
• Katso lisätietoja kunkin laitteen
käyttöohjeesta.
• HDMI-DVI-kaapelin käyttäminen ei ole
suositeltavaa. Jos kytket HDMI-DVIkaapelin DVI-D-laitteeseen, ääntä ja/tai
kuvaa ei ehkä voida lähettää.
• Kytke vastaanottimeen virta, kun toistavan laitteen
video- ja audiosignaalit on liitetty televisioon
vastaanottimen kautta. Jos vastaanottimeen ei ole
kytketty virtaa, video- ja audiosignaalit eivät siirry
televisioon.
• Vaihda kaukosäätimen VIDEO 2 valintapainikkeen tehdasasetusta niin, että voit
ohjata painikkeella Blu-ray-levysoitinta. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 69).
• Voit myös vaihtaa VIDEO 2 -ohjelmalähteen
nimeä niin, että oikea nimi näkyy vastaanottimen
näytössä. Jos haluat lisätietoja, katso
”Tuloliitäntöjen nimeäminen” (sivu 67).
19FI
Aloittaminen
Huomautuksia HDMI-liitännästä
Huomautus
Television liittäminen
Kytke vastaanottimeen virta, kun toistavan laitteen
video- ja audiosignaalit on liitetty televisioon
vastaanottimen kautta. Jos vastaanottimeen ei ole
kytketty virtaa, video- ja audiosignaalit eivät siirry
televisioon.
Tähän vastaanottimeen liitetystä
videolaitteesta tulevaa kuvaa voi katsella
televisiosta.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää. Liitä ne
audio- ja videojohdot, joita vastaavat liitännät
liitettävässä laitteessa on.
Vihjeitä
• Voit katsella valitun videotuloliitännän kautta
tulevaa kuvaa, jos liität MONITOR OUT -liitännän
televisioon tai projektoriin.
• Ääni kuuluu television vastaanottimeen liitetyistä
kaiuttimista, jos kytket television äänilähdön
liitännän vastaanottimen TV IN -liitäntään.
Televisio
Audiosignaalit
Videosignaalit
A
DIGITAL
DVD IN
B
VIDEO 2/BD IN
C
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
A Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
20FI
R
FRONT A
SPEAKERS
Huomautus
Jos haluat kuunnella DVD-soittimesta tulevaa
monikanavaista digitaalista ääntä, valitse
digitaalisen audiolähtösignaalin asetus DVDsoittimessa. Katso lisätietoja DVD-soittimen
käyttöohjeista.
Seuraavassa kuvassa on esitetty DVDsoittimen/-tallentimen liittäminen.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää. Liitä ne
audio- ja videojohdot, joita vastaavat liitännät
liitettävässä laitteessa on.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
DVD-soittimen liittäminen
DVD-soitin
Audiosignaalit
Videosignaalit
A
B
DIGITAL
DVD IN
C
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Koaksiaalinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
jatkuu
21FI
Aloittaminen
DVD-soittimen/-tallentimen
liittäminen
DVD-tallentimen liittäminen
DVD-tallennin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
D
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Optinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
D Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
Huomautuksia
• Vaihda kaukosäätimen VIDEO 1
-valintapainikkeen tehdasasetusta niin, että voit
ohjata painikkeella DVD-tallenninta. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 69).
• Voit myös vaihtaa VIDEO 1 -ohjelmalähteen
nimeä niin, että oikea nimi näkyy vastaanottimen
näytössä. Jos haluat lisätietoja, katso
”Tuloliitäntöjen nimeäminen” (sivu 67).
22FI
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
Huomautuksia
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
Seuraavassa kuvassa on esitetty
satelliittivirittimen tai digiboksin liittäminen.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää. Liitä ne
audio- ja videojohdot, joita vastaavat liitännät
liitettävässä laitteessa on.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
Satelliittiviritin/digiboksi
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
DIGITAL
DVD IN
D
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Optinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
D Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
23FI
Aloittaminen
Satelliittivirittimen/digiboksi
liittäminen
Laitteiden liittäminen
analogisten video- ja
audioliitäntöjen kautta
Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten voit
liittää kuvanauhurin tai muun laitteen, jossa on
analogiset lähtöliitännät.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää. Liitä ne
audio- ja videojohdot, joita vastaavat liitännät
liitettävässä laitteessa on.
Kuvanauhuri
Audiosignaalit
Videosignaalit
A
B
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN -liitäntöihin
(Etupaneeli)
Videokamera/
videopeli
A Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Audio/videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
24FI
C
L AUDIO R
4: Antennien liittäminen
Aloittaminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AMkehäantenni ja FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni (sisältyy vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni (sisältyy
vakiovarusteisiin)
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
* Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen
aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja
muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
25FI
5: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmistelu
Verkkovirtajohdon liittäminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Verkkovirtajohto
Alkuasetusten määrittäminen
Määritä seuraavassa kuvatut alkuasetukset,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran. Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L
R
SURROUND
L AUDIO R
3
SURROUND BACK
CENTER
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekuntia.
”PUSH” ja ”ENTER” vuorottelevat
näytössä.
Pistorasiaan
3
Paina MEMORY/ENTER.
Näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus
”CLEARING” ja sitten ”CLEARED”.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki valikkojen LEVEL, EQ, SUR,
TUNER, AUDIO, VIDEO ja SYSTEM
asetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäparametrit.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki ohjelmalähteiden ja
esiviritettyjen asemien nimet.
• MASTER VOLUME -asetukseksi tulee
”VOL MIN”.
• Lähdelaitteeksi vaihtuu ”DVD”.
26FI
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
RM-AAU015-kaukosäätimeen.
Varmista, että asetat paristot oikein päin.
6: Kaiuttimien
valitseminen
Aloittaminen
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
SPEAKERS (OFF/A/B)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä alkaliparistoja yhdessä muuntyyppisten
paristojen kanssa.
• Älä altista kaukosäädinsignaalin tunnistinta
suoralle auringonvalolle tai valaisimien valolle.
Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
• Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot voivat
palautua tehdasasetusten mukaisiksi, kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Jos näin käy, määritä
painikkeiden toiminnot uudelleen (sivu 69).
Vihje
Paristot kestävät tavallisesti noin 3 kuukautta. Kun
kaukosäätimellä ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda kaikki paristot uusiin.
L AUDIO R
Valitse haluamasi kaiuttimet
painamalla painiketta SPEAKERS
(OFF/A/B) toistuvasti.
Valinta
Ilmaisin
SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin
liitetyt kaiuttimet
SP A
SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin
liitetyt kaiuttimet
SP B
Jos haluat mykistää kaiuttimet, paina
SPEAKERS (OFF/A/B) -painiketta
toistuvasti, kunnes ilmaisimet ”SP A” ja
”SP B” katoavat näytöstä.
Huomautus
Käytettäviä etukaiuttimia ei voi vaihtaa painamalla
painiketta SPEAKERS (OFF/A/B), kun
vastaanottimeen on liitetty kuulokkeet.
27FI
Huomautuksia
7: Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi
• Automaattinen kalibrointitoiminto ei toimi, kun
kuulokkeet ovat liitettyinä.
• Varmista, ettei kaiuttimia ole poistettu käytöstä
SPEAKERS (OFF/A/B) -painikkeella.
(AUTO CALIBRATION)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
Optimointimikrofoni
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) toiminnon avulla voi määrittää automaattisesti
esimerkiksi seuraavat kalibrointiasetukset:
• Kaiuttimien ja vastaanottimen välisen
kytkennän toimivuus.
• Kaiuttimien äänenvoimakkuustason
säätäminen.
• Kunkin kaiuttimen ja kuuntelupaikan
välisen etäisyyden mittaaminen.
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta ja
tasapainoa myös käsin. Jos haluat lisätietoja
katso ”8: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE)”
(sivu 31).
Ennen automaattisen
kalibroinnin käyttöä
Asenna ja liitä kaiuttimet ennen automaattisen
kalibroinnin käyttöä (sivu 14, 15).
• AUTO CAL MIC -liitäntä on tarkoitettu
vain vakiovarusteisiin sisältyvää
optimointimikrofonia varten. Älä liitä tähän
liitäntään muita mikrofoneja. Muutoin
vastaanotin ja mikrofoni voivat
vahingoittua.
• Kaiuttimista kuuluu hyvin voimakas ääni
kalibroinnin aikana. Ota lapset ja naapurit
huomioon kalibrointia käyttäessäsi.
• Suorita automaattinen kalibrointi hiljaisessa
ympäristössä, jotta taustamelu ei heikennä
mittauksen tarkkuutta.
• Jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien
välissä on esteitä, kalibrointia ei voida
suorittaa oikein. Poista kaikki esteet
mittausalueelta mittausvirheiden
estämiseksi.
28FI
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
1
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä
optimointimikrofoni AUTO CAL
MIC -liitäntään.
2
Valmistele optimointimikrofoni.
Sijoita optimointimikrofoni
kuuntelupaikkaan. Voit myös käyttää
tuolia tai jalustaa apuna niin, että
optimointimikrofoni on korvien
korkeudella.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AUTO CAL
7
8
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
9
F
G
g
1
2
Näyttö
Ympäristön melutaso NOISE.CHK
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
Yhteys kaiuttimiin
MEASURE ja SP
DET. näkyvät
vuorotellen*
Kaiuttimien
MEASURE ja GAIN
äänenvoimakkuustaso näkyvät vuorotellen*
1
2
Kaiuttimien etäisyys MEASURE ja
DISTANCE näkyvät
vuorotellen*
* Vastaavan kaiuttimen ilmaisin palaa
näytössä mittauksen aikana.
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
f
RETURN/EXIT
Mittauskohde
?/1
-painike
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
Mittausprosessi kestää muutamia
minuutteja.
Alla olevassa taulukossa on esitetty
näyttö, kun mittaus alkaa.
DVD
AMP MENU
>10/
Mittaus alkaa.
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
3
Aloittaminen
Automaattisen kalibroinnin
käyttäminen
4
”COMPLETE” tulee näyttöön, ja
asetukset tallentuvat muistiin.
MASTER
VOL +/–
MENU
Paina AMP MENU.
Paina AUTO CAL.
Mittaus alkaa 5 sekunnin kuluttua, ja
näyttö muuttuu seuraavasti:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Kun aikalaskenta alkaa, siirry pois
mittausalueelta mittausvirheiden
estämiseksi.
Mittaus päättyy.
5
Irrota optimointimikrofoni
AUTO CAL MIC -liitännästä.
Huomautus
Automaattinen kalibrointi ei tunnista
lisäbassokaiutinta. Lisäbassokaiuttimen asetukset
eivät täten muutu.
Vihje
Automaattinen kalibrointi peruuntuu mittauksen
aikana, jos
– Painat painiketta ?/1, lähdelaitteiden
valintapainikkeita tai MUTING-painiketta.
– Muutat äänenvoimakkuutta.
– Painat AUTO CAL uudelleen.
29FI
Virhe- ja varoituskoodit
Virhekoodi
Syy ja korjaustoimi
ERROR 23
Takakeskikaiutin on tunnistettu,
mutta takakaiuttimia ei ole liitetty.
Liitä takakaiuttimet.
Jos näyttöön tulee virhekoodi
Jos automaattisen kalibroinnin aikana ilmenee
virhe, näyttöön tulee virhekoodi kunkin
mittausprosessin jälkeen vuorotellen
seuraavasti:
Virhekoodit t tyhjä näyttö t (virhekoodit
t tyhjä näyttö)a) t PUSH t tyhjä näyttö
t ENTER
a)
Näkyy, kun virhekoodeja on vähintään kaksi.
Virheen korjaaminen
1 Kirjoita virhekoodi muistiin.
2 Paina .
3 Katkaise vastaanottimesta virta painamalla
?/1.
4 Korjaa virhe.
Katso lisätietoja kohdasta ”Virhekoodit ja
korjaustoimet” alla.
5 Kytke vastaanottimeen virta ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen
(sivu 29).
Virhekoodit ja korjaustoimet
Virhekoodi
Syy ja korjaustoimi
ERROR 10
Ympäristö on liian meluisa.
Varmista ympäristön hiljaisuus
automaattisen kalibroinnin aikana.
ERROR 11
Kaiuttimet ovat liian lähellä
optimointimikrofonia. Siirrä
kaiuttimet kauemmas
optimointimikrofonista.
ERROR 12
Mitään kaiuttimia ei tunnistettu.
Varmista, että optimointimikrofoni
on liitetty oikein, ja suorita
automaattinen kalibrointi
uudelleen.
ERROR 20
Etukaiuttimia ei ole tunnistettu, tai
vain yksi etukaiutin on tunnistettu.
Tarkista etukaiuttimen liitäntä.
ERROR 21
Vain yksi takakaiutin on
tunnistettu. Tarkista takakaiuttimen
liitäntä.
30FI
Jos näyttöön tulee
varoituskoodi
Varoituskoodit antavat tietoja
mittaustuloksesta automaattisen kalibroinnin
aikana. Varoituskoodit näkyvät näytössä
vuorotellen seuraavasti:
Varoituskoodit t tyhjä näyttö t
(varoituskoodit t tyhjä näyttö)b) t PUSH
t tyhjä näyttö t ENTER
b)
Näkyy, kun varoituskoodeja on vähintään kaksi.
Voit ohittaa varoituskoodin, koska
automaattinen kalibrointitoiminto muuttaa
asetuksia automaattisesti. Voit muuttaa
asetuksia myös manuaalisesti.
Asetusten manuaalinen
muuttaminen
1 Kirjoita varoituskoodi muistiin.
2 Paina .
3 Katkaise vastaanottimesta virta painamalla
?/1.
4 Noudata kohdassa ”Varoituskoodit ja
ratkaisut” olevaa ratkaisua.
5 Kytke vastaanottimeen virta ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen
(sivu 29).
Varoituskoodit ja ratkaisut
Kuvaus ja ratkaisu
WARN. 40
Ympäristö on meluisa. Varmista
ympäristön hiljaisuus
automaattisen kalibroinnin aikana.
WARN. 60
Etukaiuttimien tasapaino ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
etukaiuttimet uudelleen.c)
WARN. 62
Keskikaiuttimen äänenvoimakkuus
taso ei ole sallitulla välillä. Sijoita
keskikaiutin uudelleen.d)
WARN. 63
Vasen takakanava
äänenvoimakkuus taso ei ole
sallitulla välillä. Sijoita vasen
takakanava uudelleen.e)
WARN. 64
Oikea takakanava
äänenvoimakkuus taso ei ole
sallitulla välillä. Sijoita oikea
takakanava uudelleen.f)
WARN. 65
WARN. 70
WARN. 72
WARN. 73
WARN. 74
WARN. 75
8: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
(TEST TONE)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden
ja tasapainon kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi.
Vihje
Tässä vastaanottimessa on testiääni, jonka
keskitaajuus on 800 Hz.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
Etukaiuttimien etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
etukaiuttimet uudelleen.c)
1
2
3
4
5
6
Keskikaiuttimen etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
keskikaiutin uudelleen.d)
7
8
9
Takakeskikanava
äänenvoimakkuus taso ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
takakeskikanava uudelleen.g)
Oikea takakanava etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita oikea
takakanava uudelleen.f)
Takakeskikanava etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
takakeskikanava uudelleen.g)
DVD
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
1
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
2-5
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
G
TV VOL
MASTER VOL
g
MASTER
VOL +/–
f
RETURN/EXIT
1
MENU
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
c)
Jos haluat lisätietoja, katso ”Etukaiuttimen
etäisyys” (sivu 47).
d) Jos haluat lisätietoja, katso ”Keskikaiuttimen
etäisyys” (sivu 47).
e)
Jos haluat lisätietoja, katso ”Vasemman
takakaiuttimen etäisyys” (sivu 47).
f)
Jos haluat lisätietoja, katso ”Oikean
takakaiuttimen etäisyys” (sivu 47).
g) Jos haluat lisätietoja, katso ”Takakeskikaiuttimen
etäisyys” (sivu 48).
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
Vasen takakanava etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita vasen
takakanava uudelleen.e)
Aloittaminen
Varoituskoodit
2
Avaa valikko painamalla
b.
3
Valitse ”T. TONE” painamalla
toistuvasti V/v.
4
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
tai
jatkuu
31FI
5
Valitse ”T. TONE Y” painamalla
toistuvasti V/v.
Testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta seuraavasti:
Vasen etu t Keski t Oikea etu t
Oikea taka t Takakeski t Vasen taka
t Lisäbasso
6
Toisto
Lähdelaitteen
valitseminen
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Säädä kaiuttimien
äänenvoimakkuus ja tasapaino
LEVEL-valikon avulla niin, että
testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Jos haluat lisätietoja, katso
”Äänenvoimakkuustason säätäminen
(LEVEL-valikko)” (sivu 40).
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISPLAY
Valitse ”T. TONE N” toistamalla
vaiheet 1-5.
RETURN/EXIT
Jos testiääntä ei kuulu
kaiuttimista
• Kaiutinjohtoja ei ehkä ole liitetty pitävästi.
• Kaiutinjohdot voivat olla oikosulussa.
Huomautus
Testiääni ei toimi, kun ANALOG DIRECT on
valittuna.
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AUTO CAL
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa samanaikaisesti
painamalla MASTER VOL +/–. Voit myös
painaa vastaanottimen painiketta MASTER
VOLUME.
• Säädettävä arvo näkyy näytössä säädön
aikana.
Voit myös painaa jotakin lähdelaitteen
valintapainiketta.
Testiääni katkeaa.
32FI
SAT
DVD
AMP MENU
Vihjeitä
7
?/1
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
F
G
g
f
1
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
3
MENU
Valitse ohjelmalähde
painamalla vastaavaa
ohjelmalähteen
valintapainiketta.
Voit painaa myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta.
Valitun tuloliitännän ilmaisin näkyy
näytössä.
Toistettavat lähdelaitteet
DMPORT
[DMPORT]
DMPORT-liitäntään liitetty
DIGITAL MEDIA PORT sovitin
VIDEO 1
[VIDEO 1]
VIDEO 1 -liitäntään liitetty
kuvanauhuri tai muu laite
VIDEO 2
[VIDEO 2/
BD]*
VIDEO 2/BD -liitäntään
liitetty Blu-ray-levysoitin tai
muu laite
VIDEO 3
[VIDEO 3/
PORTABLE
AV]*
VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN -liitäntään liitetty
videokamera, videopeli tai
muu laite
DVD
[DVD]
DVD-liitäntään liitetty
DVD-soitin tai muu laite
SAT
[SAT]
SAT-liitäntään liitetty
satelliittivirittimen tai muu
laite
TV
[TV]
TV-liitäntään liitetty
televisio tai muu laite
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
SA-CD/CD-liitäntään liitetty
Super Audio CD- tai CDsoitin tai muu laite
TUNER
[FM- tai AMtaajuusalue]
Sisäinen radioviritin
Laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran.
Toisto
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
* ”VIDEO 2/BD” ja ”VIDEO 3/PORTABLE
AV” vierivät näytössä, ja sitten ”VIDEO 2”
ja ”VIDEO 3” tulevat vastaavasti näkyviin.
2
Kytke lähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
3
Säädä äänenvoimakkuus
painamalla MASTER VOL +/–.
Voit painaa myös vastaanottimen
MASTER VOLUME -painiketta.
Äänen mykistäminen
Paina MUTING.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat MUTING uudelleen
• lisäät äänenvoimakkuutta
• katkaiset vastaanottimesta virran.
33FI
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen / kuvan
katseleminen
Super Audio CD- tai CD-soittimen kuunteleminen
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
2
3
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
DISPLAY
TUNING MODE
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING
5
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TV VOL
MASTER VOL
G
INPUT MODE
D.TUNING
5
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
3
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Huomautuksia
• Kuvattu toimintatapa koskee
Sony Super Audio CD -soitinta.
• Katso lisätietoja Super Audio
CD- tai CD-soittimen
käyttöohjeista.
1
Kytke virta Super Audio CD- tai CDsoittimeen ja aseta sitten levy levylokeroon.
2
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Vihje
Voit valita musiikkiin sopivan
äänikentän. Jos haluat lisätietoja,
katso sivu 52.
Suositeltavat äänikentät:
Klassinen: HALL
Jazz: JAZZ
Elävä konsertti: CONCERT
34FI
Paina SA-CD/CD.
Voit valita ”SA-CD/CD”-ohjelmalähteen myös painamalla
vastaanottimesta INPUT SELECTOR.
4
5
6
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa Super Audio CD- tai CDlevyn toiston, poista levy soittimesta ja
katkaise virta vastaanottimesta ja Super
Audio CD- tai CD-soittimesta.
DVD-levyn katseleminen
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
2
3
AMP MENU
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
DISPLAY
TUNING MODE
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING
7
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TV VOL
MASTER VOL
G
INPUT MODE
D.TUNING
7
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
3
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Huomautuksia
• Katso lisätietoja television ja
DVD-soittimen käyttöohjeista.
• Jos monikanavaääntä ei voi
kuunnella, tarkista seuraavat
asiat:
– Varmista, että tämä
vastaanotin on liitetty DVDsoittimeen digitaalisen
liitännän kautta.
– Varmista, että DVD-soittimen
digitaalinen äänilähtö on
määritetty oikein.
1
2
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Paina DVD.
Voit valita ”DVD”-soittimen myös painamalla
vastaanottimessa INPUT SELECTOR.
4
Valitse televisiosta se tulokanava, jonka
kautta DVD-soittimesta tuleva kuva näkyy.
5
Valmistele DVD-soitin toistoa varten.
Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin
sisältyvästä ”Pika-asetusopas”-oppaasta.
Vihjeitä
• Valitse toistettavan levyn
äänimuoto tarvittaessa.
• Voit valita elokuvaan tai
musiikkiin sopivan äänikentän.
Jos haluat lisätietoja, katso sivu
52.
Suositeltavat äänikentät:
Elokuva: C.ST.EX
Musiikki: CONCERT
Kytke virta televisioon ja DVD-soittimeen.
6
7
8
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa DVD-levyn toiston,
poista levy soittimesta ja katkaise virta
vastaanottimesta, televisiosta ja DVDsoittimesta.
35FI
Toisto
SAT
DVD
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B.
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa
Poistuminen valikosta
Voit muuttaa vastaanottimen asetuksia
vahvistimen valikkojen avulla.
Huomautus
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Paina AMP MENU.
Jotkin parametrit ja asetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, etteivät ne ole
käytettävissä tai niitä ei voi muuttaa.
MUSIC
AMP MENU
1
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
D.TUNING
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MENU
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Valitse haluamasi valikko
painamalla toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
b.
4
Valitse muutettava parametri
painamalla toistuvasti
ohjauspainiketta V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v.
Asetus tallentuu automaattisesti.
36FI
tai
Valikkojen yleiskuvaus
Seuraavassa on lueteltu valikkojen sisältämät
asetukset. Jos haluat lisätietoja siirtymisestä
valikoissa, katso sivua 36.
Parametrit
[Näyttö]
LEVEL
[1-LEVEL]
(sivu 40)
EQ
[2-EQ]
(sivu 41)
SUR
[3-SUR]
(sivu 41)
TUNER
[4-TUNER]
(sivu 43)
Asetukset
Alkuasetus
Testiäänia) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Etukaiuttimien tasapainoa)
[FRT BAL]
BAL. L +1 – BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 – BAL. R +8
Keskikaiuttimen taso
[CNT LVL]
CNT –10 dB – CNT +10 dB
(1 dB askelin)
Vahvistimen käyttäminen
Valikko
[Näyttö]
CNT 0 dB
Vasemman takakaiuttimen taso SUR L –10 dB – SUR L +10 dB
[SL LVL]
(1 dB askelin)
SUR L 0 dB
Oikean takakaiuttimen taso
[SR LVL]
SUR R –10 dB – SUR R +10 dB
(1 dB askelin)
SUR R 0 dB
Takakeskikaiuttimen taso
[SB LVL]
SB –10 dB – SB +10 dB
(1 dB askelin)
SB 0 dB
Lisäbassokaiuttimen taso
[SW LVL]
SW –10 dB – SW +10 dB
(1 dB askelin)
SW 0 dB
Dynamiikan kavennusa)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Taajuuskorjaina)
[EQ]
EQ ON, EQ OFF
EQ OFF
Etukaiuttimien bassotaso
[BASS LVL]
BASS –6 dB – BASS +6 dB
(1 dB askelin)
BASS 0 dB
Etukaiuttimien diskanttitaso
[TRE LVL]
TRE –6 dB – TRE +6 dB
(1 dB askelin)
TRE 0 dB
Äänikentän valintaa)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL,
PLII MV, PLII MS, PLII GM, PLIIX
MV, PLIIX MS, PLIIX GM, NEO6
CIN, NEO6 MUS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
PORTABLE, HALL, JAZZ,
CONCERT
2CH ST.
laitteille:
TUNER,
SA-CD/CD,
TV, DMPORT;
A.F.D. AUTO
laitteille:
DVD, SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Takakeskikanavan dekoodaustapaa) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Tehosteen tasoa) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
FM-asemien vastaanottotilaa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Esiviritettyjen asemien
nimeäminena) [NAME IN]
jatkuu
37FI
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
AUDIO
[5-AUDIO]
(sivu 43)
Digitaalisen audiotulon
ensisijainen dekoodausa)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
laitteille:
SAT, DVD, TV,
VIDEO 1, 2, 3;
DEC. PCM
laitteille:
SA-CD/CD
Digitaalisen lähetyksen kielen
valintaa) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Audio- ja videolähtösignaalin
tahdistusa) [A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V. SYNC. N
Digitaalisen äänitulosignaalin
asetusa) [D. ASSIGN]
VD1– VD1, VD1– VD2, VD1– VD3,
VD1– DVD, VD1– TV, VD1– CD,
DVD– VD1, DVD– VD2, DVD–
VD3, DVD– DVD, DVD– SAT,
DVD– TV, DVD– CD, SAT– VD2,
SAT– VD3, SAT– DVD, SAT– SAT,
SAT– TV, SAT– CD
VD1– VD1
laitteille:
VIDEO 1;
DVD– DVD
laitteille:
DVD;
SAT– SAT
laitteille:
SAT
DIGITAL MEDIA PORT videotulosignaalin asetusa)
[DMPORT V.]
–NONE, –VIDEO 1, –VIDEO 3,
–DVD, –SAT
–NONE
HDMI AUDIOa)
[AUDIO]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI CONTROLa)
[CONTROL]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
Tuloliitäntöjen nimeäminena)
[NAME IN]
VIDEO
[6-VIDEO]
(sivu 45)
Tuloliitäntöjen nimeäminena)
[NAME IN]
38FI
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(sivu 46)
Lisäbassokaiutina)
[SW SPK]
YES, NO
YES
Etukaiuttimeta)
[FRT SPK]
LARGE, SMALL
LARGE
Keskikaiuttimeta)
[CNT SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Takakaiuttimeta)
[SUR SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Takakeskikaiutina)
[SB SPK]
YES, NO
YES
Etukaiuttimen etäisyysa)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Keskikaiuttimen etäisyysa)
[CNT DIST.]
DIST. xx m
etukaiuttimen etäisyys – 1,5 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Vasemman takakaiuttimen
etäisyysa)
[SL DIST.]
DIST. xx m
etukaiuttimen etäisyys – 4,5 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Oikean takakaiuttimen
etäisyysa)
[SR DIST.]
DIST. xx m
etukaiuttimen etäisyys – 4,5 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Takakeskikaiuttimen etäisyysa) DIST. xx m
[SB DIST.]
etukaiuttimen etäisyys – 4,5 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Takakaiuttimien sijaintia)
[SUR POS.]
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO,
BEHD/HI
SIDE/LO
Kaiuttimien jakotaajuusa)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz – CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Näytön kirkkausa)
[DIMMER]
Himmennys 0%, Himmennys 40%,
Himmennys 70%
Himmennys
0%
Automaattinen kalibrointia)
[AUTO CAL]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
A. CAL
[8-A. CAL]
(sivu 49)
a)
Vahvistimen käyttäminen
Valikko
[Näyttö]
Lisätietoja on sulkeissa mainituilla sivuilla.
39FI
Äänenvoimakkuustason
säätäminen
(LEVEL-valikko)
LEVEL-valikon asetuksilla voit säätää
kaiuttimien tasapainon ja
äänenvoimakkuuden. Nämä asetukset
koskevat kaikkia äänikenttiä.
Valitse vahvistimen valikossa ”1-LEVEL”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 36) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 37).
x D. RANGE (Dynamiikan
kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen
dynamiikkaa. Tämä on kätevää, kun katselet
elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella
esimerkiksi yöllä. Dynamiikan kavennus
vaikuttaa vain Dolby Digital -lähteisiin.
• COMP. OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• COMP. STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
• COMP. MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
LEVEL-valikon parametrit
x T. TONE (Testiääni)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden
ja tasapainon kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi. Jos haluat lisätietoja,
katso ”8: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE)”
(sivu 31).
x FRT BAL (Etukaiuttimien
tasapaino)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
voimakkuustasapainoa.
x CNT LVL (Keskikaiuttimen taso)
x SL LVL (Vasemman
takakaiuttimen taso)
x SR LVL (Oikean takakaiuttimen
taso)
x SB LVL (Takakeskikaiuttimen
taso)
x SW LVL (Lisäbassokaiuttimen
taso)
40FI
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa
äänen dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin
sisältämän dynamiikka-informaation perusteella.
”COMP. STD” on vakioasetus, mutta se tuottaa vain
kevyen kompression. Siksi on suositeltavaa käyttää
”COMP. MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
Taajuuskorjaimen
säätäminen
(EQ-valikko)
(SUR-valikko)
SUR-valikon asetuksilla voit valita mukauttaa
äänikentän kuuntelutarpeitasi vastaavaksi.
Valitse vahvistimen valikossa ”3-SUR”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 36) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 37).
SUR-valikon parametrit
EQ-valikon parametrit
x S.F. SELCT (Äänikentän valinta)
x EQ (Taajuuskorjain)
Voit valita haluamasi äänikentän. Jos haluat
lisätietoja äänikentistä, katso ”Tilaäänen
käyttäminen” (sivu 50).
Voit ottaa taajuuskorjaimen käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
• EQ ON
Taajuuskorjain on käytössä.
• EQ OFF
Taajuuskorjain ei ole käytössä.
x BASS LVL (Etukaiuttimien
bassotaso)
x TRE LVL (Etukaiuttimien
diskanttitaso)
Huomautus
Vastaanotin ottaa tietylle lähdelaitteelle viimeksi
valitun äänikentän (Sound Field Link) käyttöön, kun
valitset lähdelaitteen uudelleen. Jos esimerkiksi
valitset ”HALL”-äänikentän SA-CD/CDlähdelaitetta varten, vaihdat sitten lähdelaitetta ja
palaat takaisin SA-CD/CD-levyn kuunteluun,
”HALL”-äänikenttä tulee automaattisesti uudelleen
käyttöön.
x SB DEC (Takakeskikanavan
dekoodaustapa)
Voit valita takakeskikanavan dekoodaustilan.
Jos haluat lisätietoja takakeskikanavan
dekoodaustilasta, katso ”Takakeskikanavan
dekoodaustilan käyttäminen (SB DEC)”
(sivu 42).
x EFFECT (Tehosteen taso)
Voit valita tilaäänitehosteen voimakkuuden
MOVIE- tai MUSIC-painikkeilla valittavia
äänikenttiä (poikkeuksena ”PORTABLE”äänikenttä) ja ”HP THEA” -äänikenttää
varten.
• EFCT. MIN
Tilaäänitehoste on heikko.
• EFCT. STD
Tilaäänitehoste on normaali.
• EFCT. MAX
Tilaäänitehoste on voimakas.
41FI
Vahvistimen käyttäminen
Voit säätää etukaiuttimien äänensävyä (bassoa
ja diskanttia) EQ-valikon avulla.
Valitse vahvistimen valikossa ”2-EQ”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 36) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 37).
Tilaääniasetukset
Takakeskikanavan
dekoodaustilan käyttäminen
(SB DEC)
Voit nauttia tilaäänestä elokuvantekijöiden
tarkoittamalla tavalla, kun vastaanotin purkaa
esimerkiksi DVD-levyjen Dolby Digital
Surround EX-, DTS-ES Matrix- tai DTS-ES
Discrete 6.1 -äänen takakeskikanavan
signaalin. Voit valita takakeskikanavan
dekoodaustilan SUR-valikon ”SB DEC”
-asetuksella (sivu 37).
Voit painaa myös vastaanottimen SUR BACK
DECODING -painiketta.
Takakeskikanavan
dekoodaustilatyypit
x SB AUTO
Kun tulosignaali sisältää 6.1kanavadekoodauksen lipuna),
takakeskikanavan signaali puretaan
asianmukaisella dekooderilla.
Tulosignaali
LähtöTakakeskikanavan
kanavat dekoodaus
Dolby Digital
5.1
5.1
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrix
-dekooderi
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
DTS Discrete
-dekooderi
x SB ON
Kun lähtösignaali on 6.1-kanavainen,
takakeskikanavan signaali puretaan Dolby
Digital EX -dekooderilla riippumatta siitä,
sisältääkö signaali 6.1-kanavadekoodauksen
lipuna).
Tulosignaali
LähtöTakakeskikanavan
kanavat dekoodaus
Dolby Digital
5.1
6.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
DTS 5.1
6.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
x SB OFF
Takakeskikanavan dekoodausta ei pureta.
a)
6.1-kanavadekoodauksen lippu on informaatiota,
joka on tallennettu esimerkiksi DVD-levyille.
b) Dolby Digital -äänellä varustettu DVD-levy, joka
sisältää Surround EX -lipun. Dolby Corporationin
Web-sivulla on tietoja Surround EX -äänellä
varustettujen elokuvien tunnistamiseksi.
c)
Ohjelma on koodattu käyttämällä lippua, joka
ilmaisee ohjelman sisältävän sekä DTS-ES
Matrix- että 5.1-kanavasignaalit.
d)
Ohjelma on koodattu käyttämällä sekä 5.1kanavasignaaleja että laajennussignaalia, joka on
tarkoitettu palauttamaan signaalit 6.1erilliskanaviksi. 6.1-erilliskanavasignaalit ovat
DVD-levyihin liittyviä signaaleja, joita ei käytetä
elokuvateattereissa.
Huomautuksia
• Takakeskikaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä Dolby
Digital EX -tilassa. Joissakin levyissä ei ole Dolby
Digital Surround EX -lippua, vaikka niiden
pakkauksessa olisi Dolby Digital EX -tunnus.
Valitse tällöin asetukseksi ”SB ON”.
• Voit valita takakeskikanavan dekoodaustilan vain,
kun A.F.D.-tila on valittuna. Tämä toiminto
kuitenkin poistuu käytöstä, kun Dolby Pro Logic
IIx valitaan käyttöön.
42FI
Audioasetukset
(TUNER-valikko)
(AUDIO-valikko)
TUNER-valikon avulla voit asettaa FMasemien vastaanottotilan ja antaa
esiviritetyille asemille nimen.
Valitse vahvistimen valikossa ”4-TUNER”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 36) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 37).
AUDIO-valikon avulla voit määrittää
audioasetukset mieltymystesi mukaisiksi.
Valitse vahvistimen valikossa ”5-AUDIO”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 36) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 37).
AUDIO-valikon parametrit
TUNER-valikon parametrit
x FM MODE (FM-asemien
vastaanottotila)
• FM AUTO
Tämä vastaanotin toistaa stereosignaalia, jos
radioaseman ohjelma on stereofoninen.
• FM MONO
Tämä vastaanotin toistaa monosignaalia
radioaseman signaalista riippumatta.
x NAME IN (Esiviritettyjen
asemien nimeäminen)
Voit asettaa esiviritettyjen asemien nimen. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Esiviritettyjen
asemien nimeäminen” (sivu 59).
x DEC. PRI. (Digitaalisen
audiotulon ensisijainen
dekoodaus)
Voit määrittää DIGITAL IN ja HDMI IN
-liitäntöihin tulevan digitaalisen signaalin
tulomuodon.
• DEC. AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi
vaihtoehdon DTS, Dolby Digital tai PCM.
• DEC. PCM
Kun DIGITAL IN -liitännän signaalit
valitaan, PCM-signaalit ovat etusijalla
(toiston jälkeisen keskeytyksen
estämiseksi). Jos tulosignaalin muoto on
jokin muu, ääntä ei ehkä kuulu. Valitse tässä
tapauksessa asetukseksi ”DEC AUTO”.
Kun HDMI IN -liitännän signaalit valitaan,
liitettyyn soittimeen lähetetään vain PCMsignaalit. Kun vastaanotetaan muita
signaalimuotoja, asetukseksi valitaan
”DEC AUTO”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (CD) keskeytyy toiston
alkaessa, valitse asetukseksi ”DEC. PCM”.
jatkuu
43FI
Vahvistimen käyttäminen
Virittimen asetukset
x DUAL (Digitaalisen lähetyksen
kielen valinta)
x NAME IN (Tuloliitäntöjen
nimeäminen)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisen lähetyksen aikana. Tämä toiminto
toimii vain Dolby Digital -lähteiden
yhteydessä.
• DUAL M/S (Pää-/Kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu
vasemmasta etukaiuttimesta ja kakkoskielen
mukainen ääni samanaikaisesti oikeasta
etukaiuttimesta.
• DUAL M (Pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL S (Kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL M+S (Pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet
kuuluvat yhdistettyinä.
Voit asettaa tuloliitäntöjen nimen. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Tuloliitäntöjen
nimeäminen” (sivu 67).
x A.V. SYNC. (Audio- ja
videolähtösignaalin tahdistus)
• A.V.SYNC. Y (Kyllä) (Viiveaika: 68 ms)
Ääntä viivästetään niin, että ääni tahdistuu
kuvaan mahdollisimman hyvin.
• A.V.SYNC. N (Ei) (Viiveaika: 0 ms)
Äänessä ei ole viivettä.
Huomautuksia
• Tämä parametri on kätevä, jos käytössä on suuri
LCD- tai plasmatelevisio tai projektori.
• Tämä parametri on käytettävissä vain, kun
käytössä on 2CH- tai A.F.D.-painikkeella valittu
äänikenttä.
• Tämä parametri ei ole käytettävissä, kun
– tulosignaali on PCM 96 kHz-, DTS 96/24- tai
DTS 2048 -signaali
– vastaanotin suorittaa DTS-ES Matrix 6.1 dekoodausta
– ANALOG DIRECT -toiminto on valittuna.
x D. ASSIGN (Digitaalisen
äänitulosignaalin asetus)
Voit määrittää digitaalisen äänitulosignaalin
toiseen ohjelmalähteeseen. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Digitaaliäänen
kuunteleminen muista tuloliitännöistä
(DIGITAL ASSIGN)” (sivu 66).
44FI
Videoasetukset
(VIDEO-valikko)
VIDEO-valikon parametrit
x DMPORT V. (DIGITAL MEDIA
PORT -videotulosignaalin
asetus)
Voit määrittää komposiittivideotuloliitännän
DMPORT-tuloliitäntään niin, että voit katsella
kuvaa television kuvaruudussa. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Liitetystä laitteesta tulevan
kuvan katseleminen DMPORT-liitännän
kautta” (sivu 65).
x AUDIO (HDMI AUDIO)
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatu riippuu television
äänenlaadusta, kuten esimerkiksi kanavien
lukumäärästä ja näytteenottotaajuudesta. Jos
televisiossa on stereokaiuttimet, vastaanotin
lähettää vastaavan stereoäänen jopa
monikanavalähdettä toistettaessa.
• Kun liität vastaanottimen videolaitteeseen
(esimerkiksi projektori), ääni ei ole saatavissa
vastaanottimen kautta. Valitse tässä tapauksessa
”AMP”.
x CONTROL (HDMI CONTROL)
Voit ottaa HDMI CONTROL -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Lisätietoja
on vastaanottimen mukana toimitetussa
HDMI CONTROL -ohjeessa.
x NAME IN (Tuloliitäntöjen
nimeäminen)
Voit asettaa tuloliitäntöjen nimen. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Tuloliitäntöjen
nimeäminen” (sivu 67).
Voit asettaa HDMI-äänilähdön
vastaanottimeen liitetystä toistolaitteesta
HDMI-liitännän kautta.
• AMP
Toistolaitteen HDMI-äänisignaalit ovat
saatavissa vain vastaanottimeen liitetyistä
kaiuttimista. Monikanavaääni voidaan
toistaa alkuperäisenä.
Huomautus
Äänisignaalit eivät ole saatavissa television
kaiuttimien kautta.
45FI
Vahvistimen käyttäminen
VIDEO-valikon avulla voit määrittää
komposiittivideotuloliitännän DMPORTtuloliitäntään ja antaa tuloliitännöille nimet.
Valitse vahvistimen valikossa ”6-VIDEO”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 36) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 37).
• TV+AMP
Ääni on saatavissa television kaiuttimista ja
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
x CNT SPK (Keskikaiutin)
Järjestelmän asetukset
(SYSTEM-valikko)
SYSTEM-valikon avulla voit määrittää
vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien koon,
etäisyyden ja sijainnin.
Valitse vahvistimen valikossa ”7-SYSTEM”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 36) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 37).
SYSTEM - valikon parametrit
x SW SPK (Lisäbassokaiutin)
• YES
Jos olet liittänyt lisäbassokaiuttimen, valitse
”YES”.
• NO
Jos et ole liittänyt lisäbassokaiutinta, valitse
”NO”. Asetus aktivoi matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiirin, joka ohjaa LFEsignaalit muihin kaiuttimiin.
Vihje
Jotta saat täyden hyödyn Dolby Digital -bassoohjauspiiristä, aseta lisäbassokaiuttimen rajataajuus
mahdollisimman korkeaksi.
x FRT SPK (Etukaiuttimet)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
matalat taajuudet tehokkaasti, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos lisäbassokaiuttimen asetuksena on
”NO”, etukaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin bassotaajuuksien
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
etukanavien matalat taajuudet ohjautuvat
lisäbassokaiuttimeen. Jos valitset
etukaiuttimien asetukseksi vaihtoehdon
”SMALL”, myös keski- ja takakaiuttimien
asetukseksi tulee automaattisesti ”SMALL”
(ellei niitä varten ole aiemmin valittu
asetusta ”NO”).
46FI
• LARGE
Jos liität suuren kaiuttimen, joka toistaa
matalat taajuudet tehokkaasti, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on
”SMALL”, keskikaiuttimelle ei kuitenkaan
voi valita asetusta ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
keskikanavan matalat taajuudet ohjautuvat
etukaiuttimiin (jos niiden asetuksena on
”LARGE”) tai lisäbassokaiuttimeen.
• NO
Jos et ole liittänyt keskikaiutinta, valitse
”NO”. Tällöin etukaiuttimet toistavat
keskikaiuttimen äänen.
x SUR SPK (Takakaiuttimet)
Takakeskikaiuttimen asetukseksi tulee sama
asetus.
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
matalat taajuudet tehokkaasti, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on
”SMALL”, takakaiuttimille ei kuitenkaan
voi valita asetusta ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
takakanavien matalat taajuudet ohjautuvat
lisäbassokaiuttimeen tai muihin kaiuttimiin,
joiden asetuksena on ”LARGE”.
• NO
Jos et ole liittänyt takakaiuttimia, valitse
”NO”.
x SB SPK (Takakeskikaiutin)
x FRT DIST. (Etukaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimen
välistä etäisyyttä (A). Jos kummatkin
etukaiuttimet eivät ole yhtä kaukana
kuuntelupaikasta, aseta etäisyydeksi
etukaiuttimien etäisyyksien keskiarvo.
B
A
100˚-120˚
Vihje
Kunkin kaiuttimen asetukset ”LARGE” ja
”SMALL” määräävät, rajoittaako laitteen sisäinen
ääniprosessori kyseisten kanavien bassosignaalia.
Kun bassotoistoa rajoitetaan, matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiiri ohjaa näiden kaiuttimien
bassotaajuudet lisäbassokaiuttimeen tai muihin
kaiuttimiin, joiden asetuksena on ”LARGE”.
Koska matalilla taajuuksilla on tiettyä
suuntavaikutelmaa, niitä ei yleensä kannata
rajoittaa. Vaikka käyttäisit pieniä kaiuttimia, voit
siksi valita niiden asetukseksi vaihtoehdon
”LARGE”, jos haluat niiden toistavan
bassotaajuuksia. Jos taas käytät suuria kaiuttimia,
mutta et halua niiden toistavan bassotaajuuksia, voit
valita niiden asetukseksi vaihtoehdon ”SMALL”.
Jos yleinen äänenvoimakkuustaso on liian matala,
valitse kaikkien kaiuttimien asetukseksi ”LARGE”.
Jos bassoa ei ole tarpeeksi, voit korostaa matalia
taajuuksia taajuuskorjaimen avulla. Jos haluat
lisätietoja, katso sivua 37.
30˚
30˚
A
Vahvistimen käyttäminen
Jos valitset takakaiuttimien asetukseksi
vaihtoehdon ”NO”, myös takakeskikaiuttimen
asetukseksi tulee automaattisesti ”NO”, eikä
tätä asetusta voi muuttaa.
• YES
Jos olet liittänyt takakeskikaiuttimen, valitse
”YES”.
• NO
Jos et ole liittänyt takakeskikaiutinta, valitse
”NO”.
100˚-120˚
C
D
E
x CNT DIST. (Keskikaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen
välistä etäisyyttä. Keskikaiuttimen
etäisyysasetus pitäisi valita niin, että se on yhtä
kaukana kuuntelupaikasta kuin (lähempänä
oleva) etukaiutin (A) tai enintään 1,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (B).
x SL DIST. (Vasemman
takakaiuttimen etäisyys)
Voit asettaa kuuntelupaikan ja vasemman
takakaiuttimien välisen etäisyyden.
Vasemman takakaiuttimen etäisyysasetus
pitäisi valita niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin (lähempänä oleva)
etukaiutin (A) tai enintään 4,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (C).
x SR DIST. (Oikean takakaiuttimen
etäisyys)
Voit asettaa kuuntelupaikan ja oikean
takakaiuttimen välisen etäisyyden. Oikean
takakaiuttimen etäisyysasetus pitäisi valita
niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta
kuin (lähempänä oleva) etukaiutin (A) tai
enintään 4,5 metriä lähempänä
kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (D).
jatkuu
47FI
x SB DIST. (Takakeskikaiuttimen
etäisyys)
x SUR POS.
(Takakaiuttimien sijainti)
Voit asettaa kuuntelupaikan ja
takakeskikaiuttimen välisen etäisyyden.
Takakeskikaiuttimen etäisyysasetus pitäisi
valita niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin (lähempänä oleva)
etukaiutin (A) tai enintään 4,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (E).
Voit määrittää takakaiuttimien sijainnin
Cinema Studio EX -tilojen tilaäänen
asianmukaista toistoa varten (sivu 53). Tämä
asetus ei ole käytettävissä, jos takakaiuttimien
asetuksena on ”NO” (sivu 39).
Vihje
Vastaanotin mahdollistaa kaiuttimien sijainnin
määrityksen niiden etäisyyden perusteella.
Keskikaiutinta ei kuitenkaan voi asettaa
etukaiuttimia kauemmas. Keskikaiutinta ei
myöskään voi asettaa 1,5 metriä etukaiuttimia
lähemmäs.
Tilaäänikaiuttimia ja takakeskikaiuttimia ei
myöskään voi asettaa kuuntelupaikkaan nähden
etukaiuttimia kauemmas. Lisäksi ne voivat olla
enintään 4,5 metriä etukaiuttimia lähempänä. Tämä
johtuu siitä, että kaiuttimien oikea sijoittaminen on
hyvin tärkeää tilaäänentoiston nautittavuuden
kannalta.
Huomaa, että jos valitset kaiuttimen etäisyyden
asetukseksi etäisyyden, joka on kaiuttimen todellista
etäisyyttä lähempänä, kyseisen kaiuttimen toistossa
ilmenee viivettä. Kaiutin toisin sanoen kuulostaa
olevan todellista kauempana.
Jos esimerkiksi valitset keskikaiuttimen asetukseksi
etäisyyden, joka on 1–2 metriä todellista etäisyyttä
lähempänä, saat vaikutelman kuin olisit kuvan
”sisällä”. Jos et saa tyydyttävää tilaäänentoistoa
siksi, että kaiuttimet ovat liian lähellä, voit laajentaa
äänikuvaa valitsemalla takakaiuttimien asetukseksi
etäisyyden, joka on todellista etäisyyttä lähempänä
(lyhyempi).
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla.
48FI
• SIDE/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien A ja C mukainen.
• SIDE/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien A ja D mukainen.
• BEHD/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien B ja C mukainen.
• BEHD/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien B ja D mukainen.
Vihje
Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi
(A. CAL-valikko)
Jos haluat lisätietoja, katso ”7: Sopivien
asetusten automaattinen kalibrointi (AUTO
CALIBRATION)” (sivu 28).
Vahvistimen käyttäminen
Takakaiuttimien sijainnin asetus on tarkoitettu
erityisesti Cinema Studio EX -tilojen käyttöön.
Muita äänikenttiä käytettäessä kaiuttimien
sijainnilla ei ole yhtä suurta merkitystä.
Muut äänikentät on suunniteltu olettaen, että
takakaiuttimet sijaitsevat kuuntelupaikan takana.
Äänikenttä säilyy kuitenkin melko yhtenäisenä,
vaikka takakaiuttimet sijoitettaisiin hyvinkin laajaan
kulmaan. Jos kaiuttimet sijaitsevat välittömästi
kuuntelupaikan vasemmalla ja oikealla puolella ja
ne on suunnattu kuuntelijaa kohti, tilaäänitehosteet
kuuluvat epäselvinä, ellei niiden asetukseksi valita
vaihtoehtoa ”SIDE/LO” tai ”SIDE/HI”.
Jokaisen kuunteluympäristön seinäheijastukset ja
muut ominaisuudet kuitenkin poikkeavat muiden
ympäristöjen ominaisuuksista. Siksi ”BEHD/HI”asetuksella voidaan parantaa äänentoistoa, jos
kaiuttimet ovat korkealla kuuntelupaikan
yläpuolella, vaikka ne olisivatkin välittömästi
kuuntelupaikan vasemmalla ja oikealla puolella.
Tämän vuoksi sinun kannattaa edellä olevasta
selostuksesta huolimatta toistaa monikanavaista
ohjelmaa ja valita kokeilemalla asetus, joka tuottaa
selkeän tilavaikutelman ja mahdollisimman
yhteneväisen äänikentän taka- ja etukaiuttimien
välille. Jos et ole varma parhaasta asetuksesta,
valitse asetukseksi ”BEHD/LO” tai ”BEHD/HI” ja
säädä tasapaino sopivaksi kaiuttimien etäisyyden ja
äänenvoimakkuustason asetuksilla.
x CRS. FREQ (Kaiuttimien
jakotaajuus)
Voit valita kaiuttimien bassojakotaajuuden,
jos kaiuttimien asetuksena SYSTEMvalikossa on ”SMALL”. Tämä asetus on
käytettävissä vain, kun vähintään yhden
kaiuttimen asetuksena on ”SMALL” ja
vastaavan kaiuttimen ilmaisin vilkkuu
näytössä.
x DIMMER (Näytön kirkkaus)
Voit valita kirkkauden 3 vaihtoehdosta.
Voit painaa myös vastaanottimen DIMMER painiketta.
49FI
Tilaäänen käyttäminen
Dolby Digital- ja DTStilaäänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT)
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
kuunnella laadukasta ääntä ja valita
dekoodaustilan, jota käytetään kuunneltaessa
2-kanavaista stereoääntä monikanavaisena.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
AMP MENU
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla A.F.D.-painiketta
toistuvasti.
Jos haluat lisätietoja, katso ”A.F.D.-tilatyypit”
(sivu 51).
50FI
A.F.D.-tilatyypit
Dekoodaustapa A.F.D.-tila
[Näyttö]
Dekoodauksen
jälkeinen
monikanavaääni
Tehoste
(Automaattinen
tunnistus)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automaattinen
tunnistus)
Ääni toistetaan tehosteita lisäämättä
sellaisena kuin ääni on tallennettu ja
koodattu. Tämä vastaanotin kuitenkin
luo matalataajuussignaalin
lisäbassokaiutinta varten, jos LFEsignaaleja ei ole.
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic
-tilassa. 2-kanavaisena tallennettu ääni
puretaan 4.1-kanavaääneksi.
Dolby Pro Logic
IIx*
Neo:6
(Multi-stereo)
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II
Movie -tilassa. Tämä asetus sopii Dolby
Surround -koodatulla äänellä
varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa
ääni lisäksi toistetaan 5.1-kanavaisena
katsottaessa vanhoja elokuvia tai
elokuvia, joiden alkuperäinen ääni on
korvattu muunkielisellä äänellä.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II
Music -tilassa. Tämä asetus sopii CDlevyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II
Game -tilassa. Tämä asetus sopii
peleihin.
PRO LOGIC IIx MOVIE 6-kanavainen
[PLIIX MV]
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic IIx
Movie -tilassa. Tämä asetus laajentaa
Dolby Pro Logic II Movie -äänen tai
Dolby Digital 5.1 -äänen 6.1kanavaiseksi ääneksi.
PRO LOGIC IIx MUSIC 6-kanavainen
[PLIIX MS]
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic IIx
Music -tilassa. Tämä asetus sopii CDlevyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
PRO LOGIC IIx GAME 6-kanavainen
[PLIIX GM]
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic IIx
Game -tilassa.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6-kanavainen
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6
Cinema -tilassa.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6-kanavainen
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6
Music -tilassa. Tämä asetus sopii CDlevyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi-stereo)
2-kanavaisen signaalin vasemman ja
oikean kanavan toisto kaikista
kaiuttimista. Kaiutinasetukset voivat
kuitenkin aiheuttaa sen, ettei ääni kuulu
kaikista kaiuttimista.
* Et voi valita dekoodaustilaa, jos vastaanottimeen ei ole liitetty takakeskikaiutinta.
jatkuu
51FI
Tilaäänen käyttäminen
Dolby Pro Logic II PRO LOGIC II MOVIE 5-kanavainen
[PLII MV]
Jos liität lisäbassokaiuttimen
Jos LFE-signaalia ei ole, tämän vastaanotin
luo lisäbassokaiutinta varten
matalataajuussignaalin. Se on
alipäästötehostesignaali, joka lisäbassokaiutin
toistaa 2-kanavasignaalia toistettaessa.
Vastaanotin ei kuitenkaan luo
matalataajuussignaalia, kun ”NEO6 CIN” tai
”NEO6 MUS” on valittuna ja kaikkien
kaiuttimien asetuksena on ”LARGE”.
Esiohjelmoidun
äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä helposti valitsemalla
jonkin vastaanottimeen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Voit nauttia elokuvateatterien ja
konserttisalien äänentoistosta kotonasi.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi, kun ANALOG DIRECT
on valittuna.
• DTS Neo:6 ei toimi DTS 2CH -äänen yhteydessä,
vaan ääni toistetaan 2-kanavaisena.
• Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä signaaleilla, joiden
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
Vihje
Kun tulosignaali on monikanavainen, vain Dolby
Pro Logic IIx -dekoodaus on käytettävissä. Jos
valitse muun kuin Dolby Pro Logic IIx
-dekoodaustilan, vastaanotin toistaa (dekoodattavaa)
monikanavaääntä.
52FI
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
2CH
AMP MENU
1
2
3
4
5
6
A.F.D.
AUTO CAL
MOVIE
Valitse äänikenttä elokuvia varten
painamalla MOVIE-painiketta
toistuvasti; musiikkia varten
painamalla MUSIC-painiketta
toistuvasti.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Valittavissa
olevat äänikenttätyypit” (sivu 53).
Valittavissa olevat äänikenttätyypit
Äänikenttä
[Näyttö]
Tehoste
Elokuva
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Cary Grant Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on standarditila,
joka sopii lähes kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Kim Novak Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä toimintatila sopii
erityisen hyvin paljon erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin elokuvamusiikin
äänitysnäyttämön äänikentän. Tämä toimintatila sopii
musikaalien tai paljon orkesterimusiikkia sisältävien
elokuvien katseluun.
PORTABLE AUDIO
[PORTABLE]
Toistaa kannettavan soittimen äänikentän selkeänä. Tämä tila
sopii erityisesti MP3-tiedostojen ja muiden pakattujen
musiikkimuotojen toistoon.
Musiikki
Kuulokkeet*
HALL [HALL]
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Luo jazz-klubin akustiikan.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tämä asetus valitaan automaattisesti kuulokkeita käytettäessä,
kun 2-kanavatila (sivu 55) tai A.F.D.-tila (sivu 51) on
valittuna. Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan, ja monikanavaiset
tilaäänisignaalit yhdistetään kahdeksi kanavaksi.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Toistaa analogiset signaalit ilman esimerkiksi äänensävyn
säätöjen tai äänikenttäprosessorin tekemää käsittelyä.
HEADPHONE THEATER
DCS [HP THEA]
Tämä asetus valitaan automaattisesti kuulokkeita käytettäessä,
kun elokuville tai musiikille tarkoitettu äänikenttä on
valittuna. Asetus tuottaa elokuvateatterimaisen
ääniympäristön kuulokkeilla kuunneltaessa.
* Tämän äänikentän voi valita vain, kun kuulokkeet on liitetty vastaanottimeen.
jatkuu
53FI
Tilaäänen käyttäminen
Äänikentän
käyttökohde
DCS (Digital Cinema Sound)
Huomautuksia
DCS -merkinnällä varustetut äänikentät
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet
voivat aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
• Tämä toiminto ei toimi, kun
– ANALOG DIRECT on valittuna.
– tulosignaalin näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
• Kun jokin musiikille tarkoitetuista äänikentistä on
käytössä ja kaikkien kaiuttimien asetuksena
SYSTEM-valikossa on ”LARGE”,
lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Lisäbassokaiuttimesta kuitenkin kuuluu ääntä, jos
– digitaalinen tulosignaali sisältää LFE-signaaleja.
– etu- ja takakaiuttimien asetuksena on ”SMALL”.
– elokuvia varten tarkoitettu äänikenttä on
valittuna.
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on ainutlaatuinen kotiteattereiden
äänentoistotekniikka, jonka Sony on
kehittänyt yhdessä Sony Pictures
Entertainment -yhtiön kanssa. Se tuo
elokuvateattereiden vaikuttavan ja
voimakkaan äänentoiston kotiteatteriin. Tämä
”Digital Cinema Sound” -järjestelmä yhdistää
DSP (Digital Signal Processor, digitaalinen
signaalinkäsittely) -tekniikan mittaustietoihin
ja tuottaa elokuvantekijöiden tarkoittaman
äänikentän kotiolosuhteissa.
Tietoja CINEMA STUDIO EX
-tiloista
CINEMA STUDIO EX -tilat sopivat
monikanavaisella tilaäänellä varustettujen
DVD-elokuvien katseluun. Voit toistaa Sony
Pictures Entertainment -yhtiön
jälkiäänitysstudion äänikentän.
CINEMA STUDIO EX -tilat koostuvat
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista
5 paria virtuaalikaiuttimia.
• Screen Depth Matching
Luo elokuvateatterimaisen vaikutelman
siitä, että ääni kuuluu kuvan sisältä.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterimaisen kaiunnan.
CINEMA STUDIO EX -tilat käyttävät näitä
kolmea osaa samanaikaisesti.
54FI
Vihje
Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
•
: Dolby Digital -levyt
•
: Dolby Surround
-koodatut ohjelmat
•
: DTS Digital Surround -koodatut
ohjelmat
Elokuva- tai
musiikkitilaäänitehosteen
poistaminen käytöstä
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH-tai valitse
”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.-painiketta
toistuvasti.
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen
Muuttamattoman äänen
kuunteleminen
(2CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan, ja
monikanavaiset tilaäänimuodot yhdistetään
kahdeksi kanavaksi.
Voit kytkeä valitun ohjelmalähteen äänen
2-kanavaiseen analogiseen tuloon. Tämän
toiminnon avulla voit kuunnella laadukkaita
analogisia lähteitä.
Tätä toimintoa käytettäessä vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimien
voimakkuustasapainoa voi säätää.
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
?/1
MASTER VOLUME
MOVIE
MUSIC
TUNING MODE
2CH
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AMP MENU
1
2
3
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
AUTO CAL
4
5
VIDEO
L AUDIO R
6
Äänikenttäpainikkeet
Paina 2CH.
Huomautus
1
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2CH STEREO
-tilassa. Jos haluat kuunnella 2-kanavaisia
stereolähteitä vasemmasta ja oikeasta
etukaiuttimesta ja lisäbassokaiuttimesta, valitse
”A.F.D. AUTO” (sivu 51).
1
2
Valitse vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä
kääntämällä lähdelaite, jonka
analogista ääntä haluat
kuunnella.
Voit käyttää myös lähdelaitteiden
valintapainikkeita kaukosäätimessä.
2
Paina vastaanottimesta
DIRECT.
Vastaanotin toistaa analogista ääntä.
ANALOG DIRECT -tilan
poistaminen käytöstä
Paina vastaanottimesta DIRECT uudelleen.
Voit myös painaa jotakin äänikenttäpainiketta.
Huomautuksia
• Kun kuulokkeet on liitetty, näytössä näkyy
ilmaisin ”HP DIR”.
• Tämä toiminto ei toimi, kun DMPORT-tulo on
valittuna.
55FI
Tilaäänen käyttäminen
SAT
Äänikenttien
palauttaminen
tehdasasetusten
mukaisiksi
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion
kuunteleminen
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla.
Liitä FM- ja AM-antennit vastaanottimeen
ennen radion käyttämistä (sivu 25).
Vihje
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
Suoran virityksen viritysaskel määräytyy
aluekoodin mukaan seuraavan taulukon mukaisesti.
Jos haluat lisätietoja aluekoodeista, katso sivua 2.
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
Aluekoodi
FM
AM
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
1
2
L AUDIO R
2
Automaattinen viritys
Katkaise virta painamalla ?/1.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Pidä 2CH painettuna ja paina
painiketta ?/1.
”S.F. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät palautuvat alkuasetuksiinsa.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
2
TV
1
56FI
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
2
Paina TUNING + tai TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat hakea
matalista korkeisiin taajuuksiin; paina
TUNING –, jos haluat hakea korkeista
mataliin taajuuksiin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Suora viritys
Voit kirjoittaa aseman taajuuden suoraan
numeropainikkeilla.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
1
2
3
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
4
5
6
7
8
9
AUTO CAL
3
>10/
-
CLEAR
1
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
2
4
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta
tarvittaessa AM-kehäantennin suuntausta
niin, että vastaanotettava ääni kuuluu
hyvin.
4
Paina ENTER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Jos aseman virittäminen ei
onnistu
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden.
Jos näin ei ole, toista vaiheet 2–4. Jos aseman
virittäminen ei onnistu vieläkään, taajuus ei
ole käytössä sijaintialueellasi.
57FI
Virittimen käyttäminen
Jos FM-stereoaseman äänenlaatu on huono ja
”ST” vilkkuu näytössä, valitse monoääni, niin
äänen häiriöt vähenevät.
Paina FM MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes ”MONO”-ilmaisin näkyy näytössä.
Voit palata stereovastaanottoon painamalla
FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
”MONO”-ilmaisin katoaa näytöstä.
1
MUSIC
AMP MENU
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”AUTO T.” painamalla TUNING
MODE toistuvasti.
3 Käännä TUNING +/–.
Jos FM-stereoäänen laatu on
huono
DVD
3
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää enintään 30 FM-asemaa ja 30
AM-asemaa. Sen jälkeen voit virittää
kuunneltavat asemat helposti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
”MEMORY”-ilmaisin syttyy näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4 ja 5 mukaan, ennen kuin ”MEMORY”
katoaa näytöstä.
4
Radioasemien esivirittäminen
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
5
AMP MENU
AUTO CAL
4
7
8
>10/
-
0/10
CLEAR
9
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3,5
TV VOL
MASTER VOL
G
g
6
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu
56) tai suoran virityksen (sivu
57) avulla.
Vaihda FM-vastaanottotilaa tarvittaessa
(sivu 57).
58FI
Paina ENTER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Asema tallentuu valitsemaasi
pikavalintanumeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin painat ENTER-painiketta, aloita
uudelleen vaiheesta 3.
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
Valitse haluamasi
pikavalintanumero painamalla
numeropainikkeita.
Voit valita pikavalintanumeron myös
painamalla PRESET + tai PRESET –.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut pikavalintanumeron,
aloita uudelleen vaiheesta 3.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Paina MEMORY.
Esiviritä seuraava asema
toistamalla vaiheet 1–5.
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”PRESET T.” painamalla TUNING
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
MODE toistuvasti.
SAT
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3 Valitse haluamasi esiviritetty asema
kääntämällä TUNING +/–.
MUSIC
AMP MENU
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
AUTO CAL
Numero
painikkeet
D.TUNING
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
ENTER
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
AMP MENU
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
2
M
>10/
-
1
2
02
03
30
04
29
05
...
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita. Hyväksy
sitten valinta painamalla ENTER.
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
27
28
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
4-7
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai
PRESET –.
01
0/10
CLEAR
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
pikavalintanumero vaihtuu seuraavasti:
3
AUTO CAL
TUNING +
H
1
MUSIC
Virittimen käyttäminen
SAT
DVD
MENU
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritetty asema, jolle
haluat luoda indeksinimen
(sivu 59).
3
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
4
Valitse ”4-TUNER” painamalla
toistuvasti V/v.
jatkuu
59FI
5
Avaa valikko painamalla
b.
tai
6
Valitse ”NAME IN” painamalla
toistuvasti V/v.
7
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin. Toimi seuraavassa olevan
kohdan ”Indeksinimen luominen”
ohjeiden mukaan.
Indeksinimen luominen
1 Luo indeksinimi painamalla painikkeita
V/v/B/b.
Valitse merkki painamalla V/v ja siirrä
kohdistin sitten seuraavaan merkkipaikkaan
painamalla B/b.
Jos teet virheen
Paina B/b, kunnes muutettava merkki
vilkkuu. Valitse sitten oikea merkki
painamalla V/v.
Vihje
RDS-järjestelmän (Radio
Data System)
käyttäminen
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka kautta
radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. RDStiedot voi tuoda näkyviin.
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten vastaanotto
2 Paina
Valitse FM-alueelta asema suoralla
virityksellä (sivu 57),
automaattisella virityksellä (sivu
56) tai esiviritetun aseman
virityksellä (sivu 59).
Huomautus (Vain aluekoodien CEL ja
CEK mallit)
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
”RDS”-ilmaisin syttyy ja ohjelmapalvelun
nimi tulee näyttöön.
Voit valita merkin tyypin seuraavasti painamalla
V/v.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
.
Antamasi nimi tallentuu muistiin.
Jos annat nimen RDS-asemalle ja sitten virität
aseman, aseman lähettämä ohjelmapalvelun nimi
tulee näyttöön antamasi nimen sijaan. (Et voi
muuttaa ohjelmapalvelun nimeä. Ohjelmapalvelun
nimi korvaa antamasi nimen.)
60FI
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
RDS-tietojen tuominen näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton
aikana vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen) t Käytössä
oleva äänikenttä
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
POP M
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä kuuntelumusiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Esimerkiksi suurten orkesterien
esityksiä, kamarimusiikkia ja
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
WEATHER
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia tehdyistä kaupoista.
a)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi.
b)
RDS-aseman lähettämä tekstiviesti.
Huomautuksia
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
Virittimen käyttäminen
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma
vierii näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Pop-musiikkia.
CHILDREN
Lastenohjelmia.
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat
ihmisten elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat
voivat soittaa tai esittää
mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
NEWS
Uutisohjelmia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
LEISURE
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita ja lääketieteellistä
neuvontaa.
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
JAZZ
Jazz-musiikkia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION M
Ohjelmia, jotka sisältävät maan
tai alueen populaarimusiikkia.
INFO
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATE
Opetusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
FOLK M
Folk-musiikkia.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
61FI
Huomautuksia
Muut toiminnot
Digitaaliseen tai
analogisen äänen valinta
(INPUT MODE)
Voit valita audiotulosignaalin tyypin, kun
vastaanottimen digitaalisiin ja analogisiin
tuloliitäntöihin (SAT) on liitetty laitteita.
1
Valitse lähdelaite kääntämällä
vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
Voit käyttää myös lähdelaitteiden
valintapainikkeita kaukosäätimessä.
2
Valitse audiotulotila painamalla
vastaanottimen INPUT MODE
toistuvasti.
Valittu audiotulotila näkyy näytössä.
Audiotulotilat
• AUTO IN
Digitaalisilla audiosignaaleilla on etusija,
kun sekä digitaalinen että analoginen liitäntä
on käytössä. Jos digitaalista audiosignaalia
ei ole, laite valitsee analogisen
audiosignaalin.
• HDMI IN
Valitsee HDMI -liitäntään tulevan
digitaalisen audiosignaalin.
• COAX IN
Valitsee DIGITAL COAXIAL -liitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• OPT IN
Valitsee DIGITAL OPTICAL -liitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANALOG
Valitsee AUDIO IN (L/R) -liitäntöihin
tulevat analogiset äänisignaalit.
62FI
• Jotkin audiotulotilat eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikilla tulosignaaleilla.
• Kun ANALOG DIRECT -toiminto on käytössä,
audiotulosignaalin tyyppinä on automaattisesti
”ANALOG”. Muuta vaihtoehtoa ei voi valita.
DIGITAL MEDIA PORT
-liitännän käyttäminen
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) liitännän avulla voit kuunnella esimerkiksi
kannettavan soittimen tai tietokoneen ääntä.
Liittämällä DIGITAL MEDIA PORT sovittimen (ei sisälly vakiovarusteisiin) voit
kuunnella liitetystä laitteesta tulevaa ääntä
vastaanottimen kautta.
Katso lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvistä
käyttöohjeista.
Huomautuksia
Muut toiminnot
• Liitä vain DIGITAL MEDIA PORT -sovitin, älä
mitään muuta sovitinta.
• Älä liitä tai irrota DIGITAL MEDIA PORT sovitinta, kun vastaanottimeen on kytketty virta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi aiheuttaa
sen, ettei videokuvan toisto ole mahdollista.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovittimia ei ole
saatavilla kaikilla alueilla.
63FI
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
käyttäminen
Voit kuunnella DIGITAL MEDIA PORT sovittimen kautta vastaanottimen DMPORTliitäntään liitetystä laitteesta tulevaa ääntä.
Voit katsella kuvaa television kuvaruudussa
myös liittämällä DIGITAL MEDIA PORT sovittimen lähtösignaalin vastaanottimeen.
Katso lisätietoja kohdasta ”Liitetystä laitteesta
tulevan kuvan katseleminen DMPORTliitännän kautta” sivulla 65.
Televisio
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
VIDEO 1
IN
A
AM
COAXIAL
DVD
IN
VIDEO IN
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFE
A
Johonkin VIDEO IN
-liitännöistä
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
Etupaneeli
* Liittimen tyyppi määräytyy DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen mukaan.
Katso lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvistä käyttöohjeista.
A Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen irrottaminen
DMPORT-liitännästä
DMPORT
2
1
Tartu liittimen kummallekin puolelle ja vedä
liitin ulos.
64FI
Huomautuksia
• Kun liität DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen,
varmista, että liittimessä oleva nuolimerkki on
DMPORT-liitännässä olevan nuolimerkin
puolella.
• Liitä liitin DMPORT-liitäntään pitävästi ja paina
liitin liitäntään suoraan.
• Koska DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen liitin
on herkkä, ole varovainen sijoittaessasi tai
siirtäessäsi vastaanotinta.
6
Liitetystä laitteesta tulevan
ääneen kuunteleminen
DMPORT-liitännän kautta
1
Paina DMPORT.
Voit valita ”DMPORT”-ohjelmalähteen
myös painamalla vastaanottimessa
INPUT SELECTOR -painiketta.
2
Aloita toisto liitetyssä
laitteessa.
Ääni toistetaan vastaanottimen kautta.
Katso lisätietoja DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen vakiovarusteisiin
sisältyvistä käyttöohjeista.
Liitetystä laitteesta tulevan
kuvan katseleminen DMPORTliitännän kautta
Alkuasetus: –NONE
Määritettävissä olevat
komposiittivideotuloliitännät VIDEO 1-,
VIDEO 3-, DVD- ja SAT-tuloliitännät.
Valitse esimerkiksi ”-VIDEO 1”.
Kun painat DMPORT-painiketta,
television kuvaruutuun tulee siitä
laitteesta tuleva kuva, joka on liitetty
VIDEO 1 VIDEO IN -liitäntään
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
kautta.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B.
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Valitse ”6-VIDEO” painamalla
toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
b.
tai
4
Valitse ”DMPORT V.”
painamalla toistuvasti V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
Huomautuksia
• DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen tyyppi
määrää sen, voitko ohjata laitetta kaukosäätimellä.
Lisätietoja kaukosäätimen painikkeesta on
sivulla 9.
• Varmista, että olet liittänyt videosignaalin
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimesta
vastaanottimeen (sivu 64).
• Varmista, että olet liittänyt vastaanottimen
MONITOR OUT -liitännän televisioon (sivu 64).
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi aiheuttaa
sen, ettei videokuvan toisto ole mahdollista.
Vihje
Kun kuuntelet MP3-tiedostoa tai muuta pakattua
musiikkilähdettä kannettavalla soittimella, voit
parantaa äänentoistoa. Valitse ”PORTABLE”
painamalla MUSIC-painiketta toistuvasti (sivu 52).
65FI
Muut toiminnot
Komposiittivideotuloliitäntä on määritettävä
DMPORT-tuloliitäntään niin, että voit katsella
kuvaa television kuvaruudussa.
1
Valitse painiketta V/v
toistuvasti painamalla se
komposiittivideotuloliitäntä,
jonka haluat määrittää
DMPORT-tuloliitäntään.
8
Digitaaliäänen
kuunteleminen muista
tuloliitännöistä
(DIGITAL ASSIGN)
Voit määrittää OPTICAL- tai COAXIALliitännällä (SAT IN, VIDEO 1 IN, DVD IN)
varustetun digitaalisen äänitulon toiseksi
lähteeksi, jos liitäntöjä ei käytetä.
Voit esimerkiksi siirtää DVD-soittimen
äänilähteen vastaanottimen OPTICAL IN liitännän avulla:
• Liitä DVD-soittimen optinen lähtöliitäntä
vastaanottimen OPTICAL VIDEO 1 IN liitäntään.
• Määritä ”VD1”-asetukseksi ”DVD”
”D.ASSIGN”-asetuksissa.
1
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
3
4
Avaa valikko painamalla
b.
Digitaaliäänituloa varten
määritettävät tuloliitännät
Alkuperäinen asetus on alleviivattu.
Digitaalinen
äänitulo
Määritettävät
tuloliitännät
Näyttö
VIDEO 1
OPTICAL
VIDEO 1
VD1– VD1
VIDEO 2
VD1– VD2
VIDEO 3
VD1– VD3
tai
Valitse ”D. ASSIGN” painamalla
toistuvasti V/v.
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6
Valitse digitaalinen äänitulo
painamalla toistuvasti V/v
(esimerkiksi ”VD1”).
66FI
Kun ”DVD”-tuloliitäntä on valittuna,
DVD-soittimen äänestä tulee
digitaaliääni OPTICAL VIDEO 1 IN liitännän kautta.
Valittavissa olevat tulosignaalit riippuvat
valitusta äänituloliitännästä. Katso
lisätietoja kohdasta ”Digitaaliäänituloa
varten määritettävät tuloliitännät”.
Valitse ”5-AUDIO” painamalla
toistuvasti V/v.
5
7
Paina toistuvasti V/v
valitaksesi tuloliitännän
(esimerkiksi ”DVD”), jonka
haluat määrittää kohdassa 6
valitulle digitaaliselle
äänituloliitännälle.
Vahvista valintasi painamalla
tai b.
DVD
COAXIAL
SAT
OPTICAL
DVD
VD1– DVD
TV
VD1– TV
SA-CD/CD
VD1– CD
VIDEO 1
DVD– VD1
VIDEO 2
DVD– VD2
VIDEO 3
DVD– VD3
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
TV
DVD– TV
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 2
SAT– VD2
VIDEO 3
SAT– VD3
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT–SAT
TV
SAT– TV
SA-CD/CD
SAT– CD
Huomautuksia
• Yhteen liitäntään voi määrittää vain yhden
digitaaliäänen tulosignaalin.
• Digitaaliäänen tuloa ei saada alkuperäisen
tuloliitännän kautta, jos signaali on määritetty
toiseen tuloliitäntään.
• Kun määrität digitaaliäänen tuloliitännän, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti
(sivu 62).
Tuloliitäntöjen
nimeäminen
Voit antaa tuloliitännöille enintään 8 merkin
pituisen nimen, joka näkyy vastaanottimen
näytössä.
Näin voit kätevästi nimetä tuloliitännän sen
laitteen mukaan, joka kyseiseen liitäntään on
liitetty.
1
Paina sen lähdelaitteen
valintapainiketta, jota varten
haluat luoda indeksinimen.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
Valitse ”5-AUDIO” tai
”6-VIDEO” painamalla
toistuvasti V/v.
4
Avaa valikko painamalla
b.
5
Valitse ”NAME IN” painamalla
V/v.
6
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
tai
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin. Toimi kohdan ”Indeksinimen
luominen” (sivu 60) ohjeiden mukaan.
67FI
Muut toiminnot
3
Näyttötilan vaihtaminen
Saat näkyviin esimerkiksi tiedot äänikentästä
vaihtamalla näytössä näkyviä tietoja.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
Paina DISPLAY toistuvasti.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavassa kuvatulla
tavalla.
Uniajastimen
käyttäminen
Voit asettaa vastaanottimen virran
katkeamaan haluamanasi ajankohtana
automaattisesti.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta toistuvasti.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
Muut tulosignaalit paitsi FM- ja
AM-taajuusalue
t OFF
Lähdelaitteen indeksinimia) t Valittu
tuloliitäntä t Käytössä oleva äänikenttä
Kun uniajastin otetaan käyttöön, näyttö
himmenee.
FM- ja AM-taajuusalue
Ohjelmapalvelun nimib) tai esiviritetyn
aseman nimia) t Taajuus t
Ohjelmatyyppib) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen)b) t Käytössä
oleva äänikenttä
a) Indeksinimi
tulee näkyviin vain, jos olet
määrittänyt sen lähdelaitteelle tai esiviritetylle
asemalle (sivu 59, 67). Indeksinimi ei tule
näkyviin, jos se sisältää vain tyhjiä välejä tai on
sama kuin tuloliitännän nimi.
b)
Vain RDS-vastaanoton aikana (vain aluekoodien
CEL ja CEK mukaiset mallit) (sivu 60).
Huomautus
Joidenkin kielten merkit eivät ehkä näy oikein.
68FI
Huomautus
Jos painat näytön himmenemisen jälkeen jotain
kaukosäätimen tai vastaanottimen painiketta, näyttö
kirkastuu. Hetken kuluttua näyttö himmenee
uudelleen, jos mitään painiketta ei paineta.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina SLEEPpainiketta. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Jos
painat SLEEP-painiketta uudelleen, uniajastin
poistuu käytöstä.
Tallentaminen
vastaanottimen kautta
Tallentaminen videolaitteeseen
Voit tallentaa videolaitteesta tulevan signaalin
vastaanottimen avulla. Katso lisätietoja
tallennukseen käytettävän laitteen
käyttöohjeesta.
1
Valitse toistava laite painamalla
vastaavaa lähdelaitteen
valintapainiketta.
Voit käyttää myös vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Valmistele tallentava laite.
Voit muuttaa lähdelaitteiden
valintapainikkeiden asetuksia järjestelmäsi
laitteille sopiviksi. Jos olet esimerkiksi
liittänyt vastaanottimen VIDEO 1 -liitäntöihin
DVD-tallentimen, voit määrittää tämän
kaukosäätimen VIDEO 1 -painikkeen
ohjaamaan DVD-tallenninta.
1
Aloita tallennus tallentavassa
laitteessa ja aloita sitten toisto
toistavassa laitteessa.
Pidä painettuna sitä
lähdelaitteen valintapainiketta,
jonka määritystä haluat
muuttaa.
Esimerkki: Pidä VIDEO 1 -painiketta
painettuna.
2
Paina seuraavan taulukon
mukaisesti haluamasi luokan
mukaista painiketta.
Esimerkki: Paina 4.
Nyt voit ohjata DVD-tallenninta VIDEO
1 -painikkeella.
Huomautuksia
• Joissakin ohjelmalähteissä on
kopioinninestosignaali. Näitä ohjelmalähteitä ei
voi kopioida.
• Kun DMPORT-tulo on valittuna ja olet määrittänyt
DMPORT-tulon VIDEO 1 -tuloon, VIDEO 1
VIDEO OUT -liitännästä ei saada signaalia.
jatkuu
69FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Aseta esimerkiksi tyhjä videokasetti
kuvanauhuriin (VIDEO 1), jolla
tallennetaan.
4
Painikemääritysten
muuttaminen
Valmistele toistava laite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi kuvanauhuriin kasetti,
jolta haluat kopioida.
3
Kaukosäätimen käyttäminen
Luokat ja vastaavat painikkeet
Lisätietoja
Luokat
Paina
Kuvanauhuri (komentotila
VTR 3)a)
1
Kuvanauhuri (komentotila
VTR 2)a)
2
DVD-soitin/-tallennin
(komentotila DVD1)b)
3
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)b)
4
CD-soitin
5
Digitaalinen
satelliittivastaanotin
6
DVR (digitaalinen kaapelitv-pääte)
7
DSS (digitaalinen
satelliittiviritin)
8
Blu-ray-levysoitin
(komentotila BD1)c)
9
Blu-ray-levytallennin
(komentotila BD3)c)
0/10
Televisio
-/--
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
akustinen tekniikka. Takakeskikanavan
informaatio jaetaan matriisin avulla
vasempaan ja oikeaan takakanavaan siten, että
ääni voidaan toistaa 6.1-kanavaisena.
Erityisesti toimintakohtausten äänikenttä on
dynaaminen ja luonnollinen.
Ei määritetty
ENTER/
MEMORY
x Dolby Pro Logic II
a) Sony-kuvanauhureita käytetään asetuksella VTR 2
tai VTR 3, jotka vastaavat 8 mm:n nauhuria ja
VHS-nauhuria.
b) Sonyn DVD-tallentimia käytetään asetuksella
DVD1 tai DVD3. Katso lisätietoja DVDtallentimen käyttöohjeesta.
c) Jos haluat lisätietoja BD1- tai BD3-asetuksesta,
katso niitä Blu-ray-levysoittimen tai -tallentimen
käyttöohjeista.
Kaikkien kaukosäätimen
painikemääritysten
poistaminen
Paina painikkeita ?/1, DMPORT ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
Kaukosäätimen tehdasasetukset palautuvat
käyttöön.
70FI
Sanasto
x Dolby Digital
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Se koostuu etukanavista
(vasen/oikea), keskikanavasta, takakanavista
(vasen/oikea) ja lisäbassokanavasta. Se on
nimenomaan DVD-levyille tarkoitettu
audiostandardi, jota kutsutaan myös 5.1kanavaiseksi tilaääneksi. Koska tilaääniinformaatio tallennetaan ja esitetään
stereofonisena, ääni on luonnollisempi kuin
Dolby Surround -tekniikkaa käytettäessä.
x Dolby Digital Surround EX
Tämä tekniikka muuntaa tallennetun 2kanavaisen stereoäänen 5.1-kanavaiseksi
toistoksi. MOVIE-muoto on tarkoitettu
elokuville ja MUSIC musiikille ja muille
stereolähteille. Perinteiseen stereomuotoon
koodatut vanhat elokuvat saavat lisätehoa
5.1-kanavaisen tilaäänen ansiosta.
x Dolby Pro Logic IIx
7.1-kanavaisessa (tai 6.1-kanavaisessa)
toistossa käytettävä tekniikka. Dolby Digital
Surround EX -muotoon koodatun
audiosignaalin lisäksi myös 5.1-kanavainen
Dolby Digital -koodattu ääni voidaan toistaa
7.1-kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena). Myös
stereotallenteet voidaan toistaa 7.1kanavaisina (tai 6.1-kanavaisina).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
äänenkäsittelytekniikka. Keskikanavan ja
monofonisen tilaäänen informaatio jaetaan
matriisin avulla kahdelle stereokanavalle.
Toiston aikana ääni dekoodataan ja toistetaan
4-kanavaisena tilaäänenä. Tämä on yleisin
DVD-levyille käytetty äänen käsittelytapa.
HDMI on digitaalinen liitäntä, jonka kautta
voi siirtää sekä ääni- että videosignaalia.
HDMI-liitännän kautta voi siirtää tavallisen
videosignaalin tai teräväpiirtoisen HDMIvideosignaalin ja monikanavaisen
äänisignaalin esimerkiksi HDMI-liitännällä
varustettuun televisioon tai muuhun audio-/
videolaitteeseen signaalien laadun
heikkenemättä. HDMI-määrittely tukee
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection) -kopiointisuojausta, joka
hyödyntää digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa.
x DTS 96/24
Laadukas digitaalinen äänisignaalimuoto.
Ääni tallennetaan 96 kHz:n / 24 bitin
näytteenottotaajuudella ja siirtonopeudella.
Tämä on DVD-levyille suurin mahdollinen
arvo. Toistokanavien määrä vaihtelee eri
ohjelmissa.
x DTS Digital Surround
DTS, Inc. -yhtiön elokuvateatterikäyttöön
kehittämä digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Siinä ääntä pakataan
vähemmän kuin Dolby Digital -tekniikassa, ja
siksi se tarjoaa tätä laadukkaamman
äänentoiston.
x Komponenttivideo
Kolmesta eri signaalista koostuvan
videoinformaation välittämiseen käytettävä
muoto. Signaalit ovat luminanssi Y,
krominanssi Pb ja krominanssi Pr. Laadukas
kuva, kuten DVD- ja HDTV-kuva siirtyy
tavallista tarkemmin. Kolme liitintä on
värikoodattu vihreällä, sinisellä ja punaisella.
x Komposiittivideo
x DTS-ES
x DTS Neo:6
Tämä tekniikka muuntaa tallennetun
2-kanavaisen stereoäänen 6.1-kanavaiseksi
toistoksi. Valittavissa on kaksi muotoa
ohjelmalähteen ja mieltymysten mukaan:
CINEMA elokuville ja MUSIC musiikille ja
muille stereolähteille.
Videoinformaation välittämiseen käytettävä
vakiomuoto. Luminanssisignaali Y ja
krominanssisignaali C yhdistetään ja siirretään
yhdessä.
x Näytteenottotaajuus
Analogisen äänen muuntaminen digitaaliseksi
edellyttää analogisten tietojen kvantifiointia.
Tätä menettelyä kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan, montako
kertaa sekunnissa analogisesta signaalista
otetaan näyte. Tavallisen CD-levyn
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz, eli
näytteiden määrä sekunnissa on 44 100.
Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi
näytteenottotaajuus, sitä parempi äänenlaatu.
71FI
Lisätietoja
6.1-kanavaiseen tilaäänentoistoon tarkoitettu
äänisignaalimuoto, joka sisältää
takakeskikanava-informaation. ”Discrete 6.1”
muotoa käytettäessä kaikki kanavat
tallennetaan erikseen, kun taas ”Matrix 6.1”
muotoa käytettäessä takakeskikanavan
informaatio jaetaan matriisin avulla
vasempaan ja oikeaan takakanavaan. Tämä
signaalimuoto sopii erityisesti elokuvaäänen
toistoon.
Laitteen sijoittaminen
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
kotelon sisään, irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä,
että käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Kun laite on kytkettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä
olisikin virta katkaistuna.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto
pistorasiasta, jos et aio käyttää vastaanotinta
pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta.
Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana,
kyse ei ole viasta. Jos käytät vastaanotinta
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat kuumenevat.
Älä kosketa koteloa, jotta et saa palovammoja.
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen
sisäosat eivät kuumene liikaa, ja laitteen
käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se
on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä,
jotka voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja
siten aiheuttaa vikoja.
• Älä sijoita vastaanotinta esimerkiksi
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
lähelle. Jos vastaanotinta käytetään yhdessä
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
kanssa ja vastaanotin sijoitetaan liian lähelle
tätä toista laitetta, voi syntyä kuvanlaatua
huonontavaa kohinaa. Tämä on erityisen
todennäköistä käytettäessä sisäantennia.
Siksi ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska
muutoin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Laitteen käyttäminen
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
ennen kuin liität vastaanottimeen muita
laitteita.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
72FI
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla.
Audio
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä
ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on
työnnetty liitäntöjen pohjaan asti sekä
vastaanottimessa että kyseisessä laitteessa.
Analogisista 2-kanavaisista
ohjelmalähteistä ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei valittuna olevalle
lähdelaitteelle ole valittu INPUT MODE
-tilaa ”COAX IN” tai ”OPT IN” (sivu 62).
Digitaalisesta (COAXIAL- tai OPTICALtuloliitäntään liitetystä) lähdelaitteesta
ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei valittu INPUT MODE -tila
ole ”ANALOG”. Varmista, ettei
OPTICAL-tuloliitäntään liitetylle
lähdelaitteelle ole valittu INPUT MODE
-tilaa ”COAX IN” eikä COAXIALtuloliitäntään liitetylle lähdelaitteelle
INPUT MODE -tilaa ”OPT IN” (sivu 62).
• Varmista, ettei ANALOG DIRECT toiminto ole käytössä.
jatkuu
73FI
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen riippumatta siitä, mikä
lähdelaite on valittuna.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että
muihin laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME
-säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei SPEAKERS (OFF/A/B)
-kytkin ole asennossa ”OFF”.
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Voit palauttaa äänen painamalla
MUTING-painiketta uudelleen.
• Varmista, että lähdelaitteiden
valintapainikkeilla on valittu oikea
lähdelaite.
• Vastaanottimen suojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise
vastaanottimesta virta, poista oikosulun
syy ja kytke vastaanottimeen uudelleen
virta.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja
kuuntele, kuuluuko ääni kuulokkeista. Jos
kuulokkeista kuuluu vain toisen kanavan
ääni, lähdelaite on ehkä liitetty väärin
vastaanottimeen. Varmista, että kaikki
liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa. Jos kuulokkeista
kuuluu kummankin kanavan ääni,
etukaiutin on ehkä liitetty väärin
vastaanottimeen. Varmista, että se
etukaiutin on liitetty oikein, josta ei kuulu
ääntä.
• Varmista, että analogiseen laitteeseen on
liitetty sekä vasemman (L) että oikean (R)
kanavan liitin. Käytä liittämisessä
audiojohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Vastaanottimen HDMI-liitännän
äänilähde ei kuulu vastaanottimesta tai
television kaiuttimista.
• Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty
oikein.
• Super Audio CD -soitinta ei voi kuunnella
HDMI-liitännän kautta.
• Toistavan laitteen asetuksia voi olla
tarpeen muuttaa. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkista, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty oikein ja kunnolla.
• Säädä tasapainon parametreja LEVELvalikossa.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa kunnolla.
• Tarkista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista tai moottoreista sekä
vähintään 3 metrin päässä televisiosta tai
loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet.
Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholilla
kostutetulla liinalla.
Keskikaiuttimesta, takakaiuttimista tai
takakeskikaiuttimesta ei kuulu ääntä
tai niistä kuuluu vain hiljainen ääni.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila
(sivu 53).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 31).
• Varmista, että keskikaiuttimen/
takakaiuttimien koon asetuksena on
”SMALL” tai ”LARGE” (sivu 39).
• Varmista, että takakeskikaiuttimen
asetuksena on ”YES” (sivu 39).
74FI
Takakeskikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital
Surround EX -lippua, vaikka niiden
pakkauksessa olisi Dolby Digital
Surround EX -tunnus. Jos näin on, valitse
asetukseksi ”SB ON” (sivu 37).
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että lisäbassokaiutin on liitetty
oikein ja kunnolla.
• Varmista, että lisäbassokaiuttimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että lisäbassokaiuttimen
asetuksena on ”YES” (sivu 39).
• Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä
kaikissa äänikentissä.
Tilaäänivaikutelmaa ei ole.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on
käytössä (paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
Dolby Digital- tai DTSmonikanavatoisto ei toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai
muu lähde on äänitetty Dolby Digital- tai
DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliitäntöihin, tarkista liitettävän laitteen
ääniasetus (äänilähdön asetukset).
Video
Viritin
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa
tai kuvassa on häiriöitä.
• Valitse oikea tuloliitäntä lähdelaitteiden
valintapainikkeilla.
• Valitse televisiosta oikea tulokanava.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Määritä komposiittivideotuloliitäntä
DMPORT-tuloliitäntään oikein.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi
aiheuttaa sen, ettei videokuvan toisto ole
mahdollista.
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita
antenni ukonilman varalta. Älä liitä
maajohdinta kaasuputkeen, jotta ei synny
kaasuräjähdyksen vaaraa.
Vastaanottimen HDMI-liitäntään
liitetystä laitteesta tuleva kuva ei näy
televisiossa.
• Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty
oikein.
• Toistavan laitteen asetuksia voi olla
tarpeen muuttaa. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
Äänitys ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse laite lähdelaitteiden
valintapainikkeilla.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
AM
Maadoitusjohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
RDS-toiminto ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
jatkuu
75FI
Lisätietoja
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty kunnolla.
Muuta antennin suuntausta ja liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on
valittuna (jos virität AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista
(valittaessa esiviritettyjä asemia
selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 58).
• Paina vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti niin, että taajuus
näkyy näytössä.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.*
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja
tiedustele, lähettääkö asema haluamaasi
tietoa. Jos lähettää, palvelu voi olla
tilapäisesti poissa käytöstä.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista.
Vastaanottimesta katkeaa automaattisesti
virta muutaman sekunnin kuluttua.
Varmista, että kaiuttimet on liitetty oikein ja
kytke virta uudelleen.
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mukaiset mallit.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Suuntaa kaukosäädin vastaanottimessa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo järjestelmän
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma
seuraavan taulukon avulla. Jos ongelma ei
katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos automaattisen kalibroinnin aikana
näkyviin tulee virheilmoitus, yritä ratkaista
ongelma kohdan ”Virhe- ja varoituskoodit”
(sivu 30) avulla.
DEC. EROR
Näkyvissä, kun vastaanottimeen tulee
signaali, jota se ei voi purkaa (kuten DTSCD) ja AUDIO-valikon ”DEC. PRI.”
-asetuksena on ”DEC. PCM”. Valitse
asetukseksi ”DEC. AUTO” (sivu 38).
76FI
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 26). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos joitakin osia vaihdetaan
huollon aikana, kyseisiä osia ei ehkä palauteta.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 26
Mukautetut äänikentät
sivu 56
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Aluekoodien CEL, CEK, AU mallit1)
Vähimmäislähtöteho (RMS) (8 ohmia, 20 Hz –
20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,09%)
85 W + 85 W
Stereotilan lähtöteho (8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 1%)
100 W + 100 W
Tilaäänitilan lähtöteho2) (8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 10%)
140 W/kan
Aluekoodien SP mallit1)
Vähimmäislähtöteho (RMS) (8 ohmia, 20 Hz –
20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,09%)
70 W + 70 W
Stereotilan lähtöteho (8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 1%)
80 W + 80 W
Tilaäänitilan lähtöteho2) (8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 10%)
120 W/kan
1)
Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Käyttöjännite
CEL, CEK, SP
230 V AC, 50 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
Herkkyys: 500 mV/
50 kilo-ohmia
Häiriöetäisyys3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitaaliset (Koaksial)
Impedanssi: 75 ohmia
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Digitaaliset (Optisk)
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Lähtöliitännät (Analogiset)
AUDIO OUT
Jännite: 500 mV/
10 kilo-ohmia
SUB WOOFER Jännite: 2 V/1 kilo-ohmia
Taajuuskorjain
Vahvistustasot
±6 dB, 1 dB askelin
3)
INPUT SHORT (äänikenttä ja taajuuskorjain
ohitettuina)
4) Painotettu mittauskytkentä, tulotaso.
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
2)
Etu-, keski-, taka- ja takakeskikaiuttimien
vertailuteho. Äänikentän asetukset ja
ohjelmalähde voivat aiheuttaa sen, ettei ääntä
kuulu.
Taajuusvaste
Analogiset
Viritysalue
Aluekoodi
10 kHz:n askel 9 kHz:n askel
CEL, CEK, AU,
SP
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (äänikenttä ja
taajuuskorjain ohitettuina)
Viritysaskel
Antenni
Välitaajuus
–
531 –
1 602 kHz
Kehäantenni
450 kHz
jatkuu
77FI
Lisätietoja
Aluekoodi
Tuloliitännät
Analogiset
Video-osa
Toimitetut vakiovarusteet
Tulo-/lähtöliitännät
Video:
1 Vp-p/75 ohmia
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohmia
PB/CB: 0,7 Vp-p/75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohmia
80 MHz:n HD-läpiohjaus
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaukosäädin RM-AAU015 (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Optimointimikrofoni (ECM-AC2 tai
ECM-AC2a) (1)
Yleistä
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista,
katso sivua 2.
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
SP
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöteho (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT
5 V, 700 mA
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
CEL, CEK, AU
220 W
SP
210 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W (VIDEO-valikon
”CONTROL”-asetuksena
on ”CTRL OFF”)
Mitat (l/k/s) (noin) 430 × 157,5 × 310 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Paino (noin)
7,8 kg
78FI
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Hakemisto
Numerot
H
V
2CH STEREO 55
2-kanavainen 55
5.1-kanavainen 14
6.1-kanavainen 14
HDMI
liittäminen 18
Valikko
A.CAL 49
AUDIO 43
EQ 41
LEVEL 40
SUR 41
SYSTEM 46
TUNER 43
VIDEO 45
Valitseminen
äänikenttä 52
kaiuttimet 27
lähdelaite 32
Videokamera
liittäminen 24
Videopeli
liittäminen 24
Virheilmoitukset 76
Viritin
liittäminen 25
Virittäminen
automaattisesti 56
esiviritetyt asemat 59
suoraan 57
Ä
I
INPUT MODE 62
Äänikentät
tehdasasetusten
palauttaminen 56
valitseminen 52
Alkuasetukset 26
AUTO CALIBRATION 28
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 50
K
B
N
Blu-ray-levysoitin
liittäminen 18
C
CD-soitin
liittäminen 16
toisto 34
Digiboksi
liittäminen 23
DIGITAL ASSIGN 66
Digital Cinema Sound
(DCS) 54
DIGITAL MEDIA PORT
liittäminen 64
tuloliitäntä 32
videosignaalin
määrittäminen 65
Dolby Digital 70
DTS 71
DVD-soitin
liittäminen 21
toisto 35
DVD-tallenin
liittäminen 21
M
Mykistys 33
Nimeäminen 59, 67
R
RDS 60
S
Satelliittiviritin
liittäminen 23
SB DEC 42
Super Audio CD -soitin
liittäminen 16
toisto 34
Lisätietoja
D
Kaiuttimet
liittäminen 15
Kuvanauhuri
liittäminen 24
T
Tallentaminen
videolaitteeseen 69
Televisio
liittäminen 20
TEST TONE 31
U
Uniajastin 68
79FI
(2)
Sony Corporation
Download PDF