Sony | STR-DH100 | Sony STR-DH100 Käyttöohjeet

4-129-741-61(1)
FM Stereo
FM/AM Receiver
STR-DH100
©2009 Sony Corporation
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække
apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring desuden ikke kilder til åben
ild, f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der ikke anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, ovenpå apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal du koble
enheden til en stikkontakt med nem adgang. Hvis du
opdager noget mærkeligt ved apparatet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller batterier, der er installeret i apparatet,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Enheden er ikke koblet fra lysnettet, så længe den er
tilsluttet til vekselstrømsstikket, selvom selve
enheden er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
2DK
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver,
at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til brugerne: De følgende
oplysninger er kun tilgængelige for
udstyr, der sælges i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DH100. Bekræft dit modelnummer,
som findes i nederste højre hjørne af forpladen. I
denne brugsvejledning anvendes modellen med
områdekode U til illustrationsformål, med mindre
andet er angivet. Enhver forskel i anvendelsen er
tydeligt angivet i teksten. For eksempel "Gælder
kun modeller med områdekode U".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på fjernbetjeningen.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, vises
på den nederste, højre del af bagsiden (se
illustrationen herunder).
R
L
R
L
A
B
DK
RS
Områdekode
Enhver forskel i anvendelse, alt efter
områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
3DK
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af delene og deres placering.......5
Introduktion
1 : Installation af højttalerne........................12
2 : Tilslutning af højttalere ..........................12
3 : Tilslutning af lyd/videoapparater ...........13
4 : Tilslutning af antennerne ........................15
5: Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen......................................16
6: Valg af højttalersystemet .........................17
Afspilning
Nyd lyden fra den komponent, der er
tilsluttet til receiveren .............................18
Nyd lyden fra de komponenter, der er
tilsluttet til DIGITAL MEDIA
PORT ......................................................19
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem menuerne.....................20
Justering af tonen.........................................21
Betjening af tuneren
Lytning til FM-/AM-radio ...........................21
Programmering af faste radiostationer ........23
Anvendelse af Radio Data System
(RDS)......................................................25
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL, CEK)
Andre anvendelser
Ændring af displayet....................................27
Anvendelse af den automatiske
slukningsfunktion ...................................27
Optagelse med receiveren............................28
4DK
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Ændring af knapfunktionerne ..................... 28
Supplerende oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger ......................... 29
Fejlfinding................................................... 30
Specifikationer ............................................ 33
Stikordsregister ........................................... 35
Beskrivelse af delene og deres placering
Frontpanel
2
1
3
4
6
5
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
qs
qa
0
9
8
7
PHONES
qg
qf
qd
Om indikatorerne på displayet
qj
qh
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qk
fortsættes
5DK
Navn
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde og slukke
(tændt/standby) for receiveren (side 16).
B SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Skifter til OFF, A, B, A+B
for højttalerne (side 17).
C INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge
indgangskilden for
afspilning (side 18, 19, 22,
24, 28).
D Display
Det valgte apparats
nuværende status eller en
liste over valgbare poster
kommer frem her (side 5).
Navn
Funktion
P SP A/SP B
Lyser svarende til det
anvendte højttalersystem
(side 17). Disse indikatorer
lyser imidlertid ikke, hvis
højttalerudgangen er slået
fra, eller hvis der er
tilsluttet hovedtelefoner.
Q SLEEP
Lyser, når sleep timeren er
aktiveret (side 27).
R Tunerindikatorer
Lyser, når du bruger
receiveren til at stille ind på
radiostationer (side 21)
osv.
E Fjernbetjenings Modtager signaler fra
sensor
fjernbetjeningen.
MEMORY
F MASTER
VOLUME
Drej for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne på samme tid
(side 18).
RDS
G MUTING
Tryk for at slå lyden fra
midlertidigt.
Tryk på MUTING igen for
at aktivere lyden (side 18).
H DIMMER
Tryk gentagne gange for at
justere displayets
lysstyrke.
I DISPLAY
Tryk gentagne gange for at
vælge de oplysninger, der
vises på displayet (side 26,
27).
J TREBLE +/–
Tryk gentagne gange for at
justere højttalernes
diskantniveau (side 21).
K BASS +/–
Tryk gentagne gange for at
justere højttalernes
basniveau (side 21).
L MEMORY/
ENTER
Tryk for lagre en station at
indføre valget ved valg af
indstillinger (side 22, 24).
M TUNING
MODE
Tryk for at betjene tuneren
(FM/AM) (side 21).
TUNING +/–
N FM MODE
Tryk for at vælge FM
mono- eller
stereomodtagelse (side 22).
O PHONES-stik
Tilslutning til
hovedtelefoner (side 31).
6DK
MONO
ST
En hukommelsesfunktion
såsom Preset Memory
(side 24) osv. aktiveres.
Der stilles ind på en station
med RDS-service.
Bemærk!
"RDS" lyser kun på
modeller med områdekode
CEL, CEK.
Udsendelse i mono
Udsendelse i stereo
Der vises nummeret på en
fast station, når den faste
station vælges.
Bemærk!
Den faste stations nummer
skifter svarende til den
faste station, du vælger.
Hvis du vil have yderligere
oplysninger om
indstilling af faste
stationer, se side 23.
Bagpanel
1
2
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
L
R
IN
OUT
L
IN
IN
L
R
IN
L
R
R
OUT
IN
A
A
L
R
B
B
L
R
SA-CD/CD
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
4
SPEAKERS
3
D AUDIO INPUT/OUTPUT-sektion
A DMPORT
DMPORTjackstik
Tilsluttes til
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
(side 13).
Hvid (L)
Rød (R)
AUDIO
IN/OUTjackstik
Tilsluttes til en
Super Audio CDafspiller, CDafspiller, osv.
(side 13).
B ANTENNA-sektion
FM
ANTENNA
-jackstik
Tilsluttes den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 15).
AM
ANTENNA
-terminalen
Tilsluttes den AMrammeantenne,
som følger med
denne receiver
(side 15).
C SPEAKERS-sektion
Tilsluttes
højttalere
(side 12).
7DK
Fjernbetjening
Du kan bruge den medfølgende fjernbetjening
til betjening af receiveren og til at styre de
Sony lyd-/videoapparater, som
fjernbetjeningen er programmeret til at betjene
(side 28).
Navn
Funktion
A TV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk på TV ?/1 og TV (O)
samtidigt for at tænde eller
slukke for TV'et.
AV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for de Sony lyd-/
videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 28).
Hvis du trykker på ?/1 (B)
samtidigt, slukker receiveren
og andre apparater (SYSTEM
STANDBY).
Bemærk!
Funktionen af AV ?/1knappen skifter automatisk,
hver gang der trykkes på
indgangsknapperne (C).
B ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for receiveren.
For at slukke for alle
apparaterne, tryk på ?/1 og
AV ?/1 (A) samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
C Indgangsknapperne
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af indgangsknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er fra
fabrikken tilknyttet til styring
af Sony-apparater.
Det er muligt at ændre
knaptildelingerne ved at gå
frem efter trinnene i "Ændring
af knapfunktionerne" på side
28.
D TREBLE +/–
Tryk gentagne gange for at
justere højttalernes
diskantniveau.
E BD/DVD
MENU
Tryk for at få vist menuen på
DVD'en eller Blu-ray disc'en
på TVskærmen. Brug derefter
V, v, B, b og
(Q) til at
udføre menufunktionerne.
F DISC SKIP
Tryk for at springe en disc
over ved brug af en multi-disc
changer.
G D.TUNING
Tryk for at angive direkte
tuning-indstilling.
RM-AAU055
1
wd
TV ?/1
SLEEP TV INPUT AV ?/1
?/1
2
ws
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD/DVD
SAT
MD/TAPE
SA-CD/CD TUNER DMPORT
TREBLE
BASS
wa
4
BD/DVD
MENU
1
2
3
DISC SKIP
w;
ql
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
TV VOL
MASTER VOL
5
6
7
8
9
q;
qa
qj
qs
qh
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
8DK
M
qf
FM MODE
TV
qg
qd
X
x
Navn
Funktion
Navn
Funktion
H MEMORY
Tryk for at lagre en station
under indstilling.
N ./>b)
Tryk for at springe et spor
over på CD-afspilleren, DVDafspilleren, DVD-optageren,
MD-afspilleren,
kassettebåndoptager eller
Blu-ray disc-afspiller.
ENTER
I AMP MENU
Tryk for at angive værdien
efter valg af en kanal, disk
eller spor ved brug af de
numeriske taster på TV,
videobåndoptager, CDafspiller, DVD-optager,
DVD-afspiller eller
satellittuner.
Tryk for at få vist menuen til
receiveren. Brug derefter
V, v, B, b og
(Q) til at
udføre menufunktionerne.
J TOOLS/
OPTIONS
Tryk for at få vist og vælge
punkter fra
indstillingsmenuen til DVDafspiller eller Blu-ray discafspiller.
Tryk på TOOLS/OPTIONS
og TV (O) samtidig for at få
vist de relevante muligheder
for Sony TV'et.
K MUTING
Tryk for at slå lyden fra
midlertidigt.
Tryk på MUTING igen for at
aktivere
lyden.
Tryk på MUTING og TV
(O) samtidig for at afbryde
lyden fra TV'et.
L TV VOL
+a)/–
MASTER
VOL +a)/–
REPLAY < / Tryk for at afspille den forrige
ADVANCE < sekvens igen eller for at gå
hurtigt frem i den aktuelle
sekvens med
videobåndoptager, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren.
m/Mb)
Tryk for at
– søge efter spor i
fremadgående/
tilbagegående retning på
DVD-afspilleren.
– start hurtig frem/tilbage på
kassettebåndoptageren, CDafspilleren, DVDoptageren, MD-afspilleren,
kassettebåndoptageren eller
Blu-ray disc-afspilleren.
Ha)b)
Tryk for at starte afspilning på
videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren,
DVD-optager, MDafspilleren eller Blu-ray- discafspilleren.
Xb)
Tryk for at holde pause eller
optage med
kassettebåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren,
DVD-optageren, MD afspilleren,
kassettebåndoptageren eller
Blu-ray disc-afspilleren.
(Starter også optagelse med
apparater i optage-standby).
xb)
Tryk for at stoppe afspilning
på videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren,
DVD-optageren, MDafspilleren,
kassettebåndoptageren
eller Blu-ray disc-afspilleren.
FM MODE
Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse.
TV CH +/–
Tryk på TV CH +/– og TV
(O) samtidigt for at vælge
forvalgte TV-kanaler.
Tryk på TV VOL +/– og TV
(O) samtidigt for at justere
lydstyrkeniveauet for TV'et.
Tryk for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne samtidigt.
M MENU/HOME Tryk for at få vist den menu,
der bruges til at betjene lyd/
video-komponenter.
Tryk på MENU/HOME og
TV (O) samtidig for at få vist
TV'ets menu.
Brug derefter V, v, B, b og
(Q) til at udføre
menufunktionerne.
fortsættes
9DK
Navn
Funktion
Navn
Funktion
PRESET +/–
Tryk for at
– forvælge stationer.
– forvælge kanaler for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
R DISPLAY
TUNING +/–
Tryk for at søge efter en
station.
Tryk for at vælge oplysninger,
som vises på TV-skærmen på
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren,
DVD-optageren, MDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren.
Tryk på DISPLAY og TV
(O) samtidig for at vælge de
TV-informationer, som vises
på TV'et.
S -/--
Tryk for at vælge
kanalangivelse, enten et eller
to cifre for videobåndtageren.
Tryk på -/-- og TV (O)
samtidigt for at vælge
kanalindgangsindstillingen,
enten en eller to cifre på
TV'et.
O TV
Tryk på TV og på knapperne
med orange skrift samtidigt
for at aktivere TV.
P RETURN/
EXIT O
Tryk for at
– vende tilbage til den forrige
menu.
– afslutter menuen, mens
menuen eller guiden på
skærmen DVD-optageren,
DVD-afspilleren,
satelittuneren eller Blu-ray
disc-afspilleren vises på
TV-skærmen.
Tryk på RETURN/EXIT O
og TV (O) samtidig for at gå
tilbage til den forrige menu
eller afslutte TV'ets menu,
mens menuen vises på TVskærmen.
Q
,
V/v/B/b
10DK
Når du har trykket på BD/
DVD (E), AMP MENU
(I) eller MENU/HOME
(M), tryk på V, v, B eller b
for at vælge indstillingerne.
Tryk derefter på
for at
angive valget, hvis du
tidligere har trykket på
BD/DVD MENU eller
MENU/HOME.
Tryk også på
for at angive
valget af receiveren,
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren,
DVD-optageren eller Blu-ray
disc-afspilleren.
>10/
x
CLEAR
Tryk for at vælge
– spornumre over 10 på
videobåndoptageren,
satellittuneren, MDafspilleren eller CDafspilleren.
– kanalnumre for Digital
CATV-stikket.
Tryk for at slette en fejl, når
du trykker på den forkerte
numeriske tast.
Tryk for at
T Numeriske
– forvælge/stille ind til
knapperne
forvalgte stationer.
(nummer 5a))
– vælge spornumre i
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren,
DVD-optageren,
kassetteafspilleren eller
Blu-ray disc-afspilleren.
Tryk på 0/10 for at vælge
spornummeret 10.
– vælg kanalnumre på
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
Tryk på de numeriske knapper
og TV (O) samtidigt for at
vælge TV-kanalerne.
Navn
Funktion
U BASS +/–
Tryk gentagne gange for at
justere højttalernes basniveau.
V SLEEP
Tryk for at aktivere den
automatiske
slukningsfunktion og
varighed, som receiveren
automatisk slukker.
W TV INPUT
Tryk på TV INPUT og TV
(O) samtidigt for at vælge
indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang).
a)
Knapperne nummer 5, MASTER VOL +, TV
VOL + og H har et berøringspunkt. Brug
berøringspunkterne som referencer, når du
betjener receiveren.
b)
Denne knap er også tilgængelig til betjening af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Se i den
brugsanvisning, der følger med DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, for at få oplysninger om
knappens funktion.
Bemærk!
• Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit
virker muligvis ikke, afhængigt af modellen.
• Overstående forklaring er kun beregnet som
eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt,
ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
11DK
Introduktion
1 : Installation af
højttalerne
2 : Tilslutning af
højttalere
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
Denne receiver muliggør anvendelse af et 2.0kanals system.
Venstre højttaler
Eksempel på konfiguration af
højttalersystemet
Venstre højttaler
A
Højre højttaler
NTENNA
AM
R
OUT
IN
L
A
A
L
B
R
B
R
L
SPEAKERS
VIDEO
A
SPEAKERSBterminaler*
10 mm
Højre højttaler
A Højttalerkabler (medfølger ikke)
* Hvis du har et ekstra højttalersystem, skal du
tilslutte det til SPEAKERS B-terminalerne. Du
kan vælge de højttalere, du ønsker at bruge, med
knappen SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) på
receiveren (side 17).
12DK
INPUT
MD-afspiller,
kassettebåndoptager
Introduktion
3 : Tilslutning af lyd/
videoapparater
Tilslutning af apparaterne
A
Dette afsnit beskriver, hvordan dine
komponenter sluttes til denne receiver. Før du
begynder, skal du se i "Komponenter, der skal
tilsluttes" herunder efter de sider, som
beskriver, hvordan du tilslutter lyd/videokomponenter.
Gå videre til "4 : Tilslutning af antennerne"
(side 15), når alle dine apparater er tilsluttet.
DMPORT
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
L
SA-CD/CD
side 13
Videokomponenter
• DVD-afspiller, Blu-ray discafspiller
• Satellittuner, Set-top-boks
• DVD-optager, videobåndoptager
side 14
OUT
IN
L
R
Komponenter, der skal tilsluttes Se
Lydkomponenter
• Super Audio CD-afspiller, CDafspiller
• MD-afspiller, kassettebåndoptager
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter
ANTENNA
IN
IN
OUT
L
IN
L
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
A
Super Audio
CD-afspiller,
CD-afspiller
Tilslutning af lydkomponenter
Den følgende illustration viser tilslutning af en
Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller,
MD-afspiller, kassettebåndoptager og
DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
Du kan også få vist billeder på TV-skærmen
ved at tilslutte videoudgangen på DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til videoindgangen i
TV'et. Afhængigt af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren udsendes der muligvis ikke
noget videosignal.
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
DIGITAL
MEDIA PORTadapter
TV
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
* Typen af stik varierer afhængigt af DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
For yderligere oplysninger henvises til den
brugsanvisning, der fulgte med DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
fortsættes
13DK
Bemærkninger om tilslutning af
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
• Ved tilslutning til DIGITAL MEDIA
PORT-adapten skal du kontrollere, at stikket
er sat i med pilen mod pilen på DMPORTstikket.
• Sørg for, at DMPORT-tilslutningerne sidder
godt, og sæt stikket lige i.
• Da stikket i DIGITAL MEDIA PORTadapteren er skrøbeligt, skal du behandle det
forsigtigt, når du placerer eller flytter
receiveren.
• Hvis du vil frakoble DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, skal du klemme sammen
på siderne af stikket, da stikket er låst fast.
Tilslutning af videokomponenter
Den følgende illustration viser, hvordan
videokomponenter tilsluttes, f.eks. DVDafspiller, Blu-ray disc-afspiller, satellittuner,
Set-top-boks, DVD-optager og
videobåndoptager.
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
DVD-afspiller,
Blu-ray discafspiller
A
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
L
OUT
IN
R
SA-CD/CD
IN
IN
L
L
OUT
IN
L
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
A
Satellittuner,
Set-top-boks
A
DVD-optager,
videobåndoptager
A Lydkabel (medfølger ikke)
14DK
Hvis du tilslutter en DVDafspiller
4 : Tilslutning af
antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
Før tilslutning af antennerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
Hvis du tilslutter en DVDoptager
• Sørg for at ændre fabriksindstillingen for
VIDEO indgangsknappen på
fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge
knappen til styring af DVD-optageren.
Yderligere oplysninger findes under
"Ændring af knapfunktionerne" (side 28).
• Det er også muligt at omdøbe VIDEO indgangen, så den kan vises på receiverens
display. Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af indgange" (side 19).
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
L
OUT
IN
L
R
SA-CD/CD
IN
IN
L
OUT
IN
L
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
Bemærk!
• Du kan kun optage lydsignaler fra de komponenter,
der er tilsluttet til denne receiver. Eksempel tilslut
en optagekomponent, f.eks. en
kassettebåndoptager, VIDEO AUDIO OUTstikket, og tryk på inputknapperne (DMPORT,
BD/DVD, SAT, SA-CD/CD, MD/TAPE, TUNER)
for at vælge den komponent, der skal optages på.
• Sørg for at tilslutte videoudgangen på
videokomponenten til TV-apparatet, så billedet
vises på TV-apparatet. Du kan imidlertid ikke
foretage videooptagelser via denne receiver. Se
betjeningsvejledningen til hver komponent for
yderligere oplysninger.
* Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af
denne receivers områdekode.
Bemærk!
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
Tip!
Hvis du vil udsende TV-lyden via de
højttalere, der er sluttet til receiveren, skal du
sørge for at slå TV-apparatets lyd fra eller
aktivere funktionen til afbrydelse af lyden fra
TV-apparatet.
15DK
Introduktion
• Sørg for at ændre fabriksindstillingen for
BD/DVD-inputknappen på
fjernbetjeningen, så du kan bruge knappen
til at styre din DVD-afspiller. Yderligere
oplysninger finder du i "Ændring af
knapfunktionerne" (side 28).
• Det er også muligt at omdøbe BD/DVD indgangen, så den kan vises på receiverens
display. Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af indgange" (side 19).
5: Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Bemærk!
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
?/1
• Før du tilslutter vekselstrømsledningen
(netledningen), skal du kontrollere, at metaltrådene
i højttalerledningerne ikke berører hinanden
mellem SPEAKERS-terminalerne.
• Tilslut netledningen godt.
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
Netledning
MEMORY/ENTER
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"PUSH" og "ENTER" vises skiftevis på
displayet.
3
Tryk på MEMORY/ENTER.
Når "CLEARING" har stået på displayet i
et stykke tid, vil "CLEARED" komme
frem.
Alle de indstillinger, du har ændret eller
justeret, stilles tilbage til
startindstillingerne.
Til stikkontakten i væggen
16DK
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
RM-AAU055 fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
6: Valg af
højttalersystemet
Du kan vælge de højttalere, du ønsker at bruge,
hvis du har tilsluttet højttalerne til
SPEAKERS A - og B-terminalerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
Bemærk!
• Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor
der er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Bland ikke mangan-batterier og andre slags
batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren på receiveren
for direkte sol elle andre lyskilder. Dette kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så
risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når du udskifter batterierne, kan knapperne på
fjernbetjeningen blive nulstillet til
fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte
knapperne igen (side 28).
• Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud
med nye.
Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gentagne gange for at vælge det
højttalersystem, du ønsker at
bruge.
For at vælge
Lyser
De højttalere, der er tilsluttet
terminalerne SPEAKERS A
SP A
De højttalere, der er tilsluttet
terminalerne SPEAKERS B
SP B
De højttalere, der både er tilsluttet
terminalerne SPEAKERS A og B
(parallel tilslutning)
SP A
SP B
Sådan afbrydes
udgangssignalet til højttalerne
Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gentagne gange, indtil "SP A"- og "SP B"indikatorerne på displayet ikke er tændt.
Bemærk!
Du kan ikke skifte højttalersystem ved at trykke på
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), når
hovedtelefonerne er tilsluttet.
17DK
Introduktion
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Valgtindgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
Afspilning
Nyd lyden fra den
komponent, der er
tilsluttet til receiveren
TV ?/1
SLEEP TV INPUT AV ?/1
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD-afspiller,
kassettebåndoptager osv.,
tilsluttet til MD/TAPE-stikket
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD, CDafspiller osv., tilsluttet til SACD/CD-stikket
TUNER
Indbygget radiotuner
[FM- eller AMbånd]
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD/DVD
SAT
SA-CD/CD TUNER DMPORT
Indgangsknapper
TREBLE
BASS
BD/DVD
MENU
1
2
3
4
5
6
DISC SKIP
7
8
>10/
-
0/10
9
MEMORY AMP MENU
ENTER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Tryk på indgangsknappen for
at vælge et apparat.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
Det valgte kommer frem på displayet.
Valgtindgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
18DK
Tænd apparatet, og begynd
afspilningen.
3
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
VIDEO
[VIDEO]
Videobåndoptager osv., der
er tilsluttet VIDEOjackstikket
BD/DVD
[BD/DVD]
Blu-ray disc-afspiller osv.,
der er tilsluttet BD/DVDjackstikket
SAT
[SAT]
Satellittuner, osv., der er
tilsluttet SAT-jackstikket
DIGITAL MEDIA PORTadapter tilsluttet til
DMPORT-jackstikket
2
D.TUNING
CLEAR
DISPLAY
DMPORT
[DMPORT]
MD/TAPE
Tip!
• Du kan ændre på lydstyrken afhængigt af den
hastighed, hvormed du drejer på MASTER
VOLUME på receiveren.
Sådan skruer du op eller ned hurtigt: drej knappen
hurtigt.
Sådan foretager du finjustering: drej knappen langsomt.
• Du kan ændre på lydstyrken afhængigt af det
tidsrum, hvor du trykker på knappen MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen og holder den nede.
Sådan skruer du op eller ned hurtigt: tryk på og
hold knappen nede.
Sådan foretager du en finjustering: Tryk på
knappen, og slip den straks.
Hvordan man undgår at
ødelægge højttalerne
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at
skrue ned for lydstyrkeniveauet.
Sådan afbrydes lyden
Tryk på MUTING.
Muting-funktionen annulleres, når du gør
følgende.
• Tryk på MUTING igen.
• Øg lydstyrken.
• Sluk for receiveren.
Navngivning af indgange
1
Tryk på indgangsknappen for
at vælge en indgang, for
hvilken du vil oprette et
indeksnavn.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk på AMP MENU.
"BALANCE" kommer frem på displayet.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NAME IN", og tryk
derefter på
eller b.
Markøren blinker, og du kan vælge et tegn.
4
Tryk på V/v for at vælge et tegn,
og tryk derefter på B/b for at
flytte markøren til den næste
position.
Hvis du laver en fejl
Tryk på B/b, indtil det tegn, du vil ændre,
blinker, og tryk derefter på V/v for at
vælge det rigtige tegn.
Tip!
• Du kan vælge følgende type af tegn ved at
trykke på V/v.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på b uden at vælge et tegn.
5
Tryk på
.
Det navn, du har angivet, er registreret.
Nyd lyden fra de
komponenter, der er
tilsluttet til DIGITAL
MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) giver
dig mulighed for at nyde lyden fra en
transportabel lydkilde eller computer ved
tilslutning af en DIGITAL MEDIA PORTadapter.
DIGITAL MEDIA PORT-adaptere kan købes
afhængigt af området.
Yderligere oplysninger om tilslutning af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren findes i
"Tilslutning af lydkomponenter" (side 13).
Bemærk!
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
• Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at
frakoble netledningen.
• Undgå at tilslutte eller frakoble DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, mens receiveren er tændt.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
udsendes der muligvis ikke noget videosignal.
• Afhængig af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du betjene det tilsluttede apparat ved
hjælp af fjernbetjeningen. Du finder flere
oplysninger om brug af fjernbetjeningen se side 8.
• Kontroller, at du har foretaget videotilslutningen
fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til TV'et
(side 13).
1
Tryk på DMPORT.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren til at vælge "DMPORT".
2
Start afspilning på det
tilsluttede apparat.
Lyden afspilles på receiveren, og billedet vises
på TV'et. For yderligere oplysninger henvises
til den brugsanvisning, der fulgte med
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
19DK
Afspilning
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til
indgange og vise det på receiverens display.
Dette er bekvemt til at mærke jackstikkene
med navnene på de tilsluttede apparater.
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem
menuerne
x BALANCE (Højttalerbalance)
Ved at anvende forstærkerens menuer kan
man foretage forskellige justeringer for at
tilpasse receiveren.
7
8
9
>10/
-
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på AMP MENU.
"BALANCE" kommer frem på displayet.
2
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
Indstillingen indsættes automatisk.
Sådan kommer du tilbage til
forrige display
Tryk på B.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på AMP MENU.
Bemærk!
Nogle parametre og indstillinger er muligvis
gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke
er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres.
20DK
Giver mulighed for at justere balancen mellem
højre og venstre højtaler.
Du kan justere lydbalancen fra BAL. L+10 til
BAL. R+10 i 1 trin.
Startindstillingen er BAL. 0.
x NAME IN (Navngivning)
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
0/10
Oversigt over
opsætningsparametrene
Gør det muligt at navngive indgange og faste
stationer. Yderligere oplysninger finder du i
"Navngivning af indgange" (side 19) og
"Navngivning af faste stationer" (side 24).
x DIMMER (Displayets lysstyrke)
Gør det muligt at justere lysstyrken i 3 trin:
0% nedtonet, 40% nedtonet, 70% nedtonet
Startindstillingen er 0% nedtonet.
Tip!
Du kan også trykke på DIMMER på receiveren
gentagne gange for at justere displayets lysstyrke.
Justering af tonen
Betjening af tuneren
Du kan indstille højttalernes lydkvalitet.
VIDEO
BD/DVD
SAT
MD/TAPE
SA-CD/CD TUNER DMPORT
BASS
TREBLE
BD/DVD
MENU
1
2
TREBLE
+/–
3
Tryk gentagne gange på TREBLE +
eller TREBLE – for at justere
diskantniveauet.
Tryk gentagne gange på BASS +
eller BASS – for at justere
basniveauet.
Du kan justere fra –10 dB til +10 dB i trin af
1 dB.
Startindstillingen er 0 dB.
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Sørg for, før betjening,
at du har tilsluttet FM- og AM-antennerne til
receiveren (side 15).
Tip!
Afstemningsskalaen for direkte indstilling er
forskellig, afhængigt af områdekoden, som vist i
følgende oversigt. Der henvises til yderligere
oplysninger om områdekoder, se side 3.
Områdekode
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
* AM-indstillingsskalaen kan ændres (side 23).
SA-CD/CD TUNER DMPORT
TUNER
BASS
TREBLE
BD/DVD
MENU
1
2
3
DISC SKIP
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Numeriske
knapper
TOOLS/
OPTIONS MUTING
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
TUNING +/–
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
21DK
Anvendelse af forstærkeren/Betjening af tuneren
BASS
+/–
Lytning til FM-/AM-radio
Indstilling af en station
automatisk (Automatisk
indstilling)
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
2
Indstilling af en station direkte
(Direkte indstilling)
Du kan angive frekvensen for en station
direkte ved brug af de numeriske knapper.
1
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra lav til
høj; tryk på TUNING – for at søge fra høj
til lav.
Receiveren standser søgningen, når den
modtager en station.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
3
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-båndet.
for at vælge "AUTO T.".
3 Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper
for at angive frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
Anvendelse af knapperne på
receiveren
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
4
Tryk på ENTER.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Tip!
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og "ST"
blinker på displayet, skal du vælge
monofonisk lyd, så lyden bliver mindre
forvrænget.
Tryk på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren lyser på displayet.
Tryk på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren ikke mere lyser på
displayet for at gå tilbage til stereo.
22DK
Hvis du har indstillet en AM-station, skal du
justere AM-rammeantennens retning for at
optimere modtagelsen.
Hvis du ikke kan indstille på en
station
Sørg for, at du har angivet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 2 to 4.
Hvis du ikke kan indstille på en station,
anvendes frekvensen ikke i området.
Ændring af AMindstillingsskalaen
Programmering af faste
radiostationer
(Gælder kun modeller med
områdekode U, CA)
Du kan ændre AM-indstillingsskalaen til enten
9 kHz eller 10 kHz ved brug af knapperne på
receiveren.
Det er muligt af programmere op til 30 FMstationer og 30 AM-stationer. Når dette der
gjort, kan du nemt stille ind på de
radiostationer, du ofte lytter til.
SA-CD/CD TUNER DMPORT
?/1
TUNER
BASS
TREBLE
MASTER VOLUME
BD/DVD
MENU
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
Numeriske
knapper
2
3
4
5
6
DISC SKIP
7
TUNING MODE
8
>10/
-
0/10
9
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
1
2
3
DISPLAY
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Tryk på ?/1, mens TUNING
MODE holdes nede.
Skift den nuværende AMindstillingsskala til 9 kHz (eller
10 kHz).
Hvis du vil genindstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz), skal du gentage proceduren
ovenfor.
Bemærk!
Alle faste stationer slettes, når du skifter
indstillingsskala.
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP
MENU
MEMORY,
ENTER
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
fortsættes
23DK
Betjening af tuneren
FM MODE
PHONES
1
2
3
Indstil på den station, som du
vil indstille ved brug af
Automatisk indstilling (side 22)
eller Direkte indstilling (side
22).
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Ændr, om nødvendigt, FMmodtageindstillingen (side 22).
2
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste
station.
Indstilling på faste stationer
Tryk på MEMORY.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
"MEMORY" lyser på displayet i få
sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden
"MEMORY" forsvinder.
4
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Du kan også trykke på de numeriske
knapper for at vælge den ønskede faste
station. Tryk derefter på ENTER for at
angive det valgte.
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-båndet.
Tryk på ENTER.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Stationen gemmes i hukommelsen med
det valgte forvalgsnummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har trykket på ENTER, skal du begynde
igen fra trin 3.
6
01
Tryk på nummerknapperne for
at vælge et forvalgsnummer.
Du kan også trykke på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge et forvalgt nummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har valgt forvalgsnummeret, skal du
begynde igen fra trin 3.
5
Ved hvert tryk på knappen kan du vælge
en fast station som vist herunder:
Gentag trin 1 til 5 for at
programmere endnu en station
som fast station.
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
for at vælge "PRESET T.".
3 Tryk på TUNING + eller TUNING –
gentagne gange for at vælge den ønskede
faste station.
Navngivning af faste stationer
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Indstil den faste station, som
du vil oprette et indeksnavn for
(side 24).
3
Tryk på AMP MENU.
"BALANCE" kommer frem på displayet.
24DK
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NAME IN", og tryk
derefter på
eller b.
Markøren blinker, og du kan vælge et
tegn.
5
Tryk på V/v for at vælge et tegn,
og tryk derefter på B/b for at
flytte markøren til den næste
position.
Tip!
• Du kan vælge følgende type af tegn ved at
trykke på V/v.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på b uden at vælge et tegn.
6
Tryk på
.
Det navn, du har angivet, er registreret.
Bemærk! (Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Når du forsyner en RDS-station med et navn og
stiller ind på den station, vil programservicenavnet
komme frem i stedet for det navn, du har indtastet.
(Det er ikke muligt at ændre programservicenavnet.
Det indtastede navn vil blive overskrevet af
programservicenavnet).
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Denne receiver gør det muligt at anvende RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationer
kan sende ekstra informationer samme med
det ordinære programsignal. Det er muligt af
vise RDS-information.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer giver RDS-service, og de
giver heller ikke samme type service. Hvis du ikke
kender til RDS-serviceydelserne i dit område, kan
du få hjælp hos de lokale radiostationer.
Modtagning af RDS-udsendelser
Vælg blot en station på FM-båndet
ved brug af direkte indstilling (side
22), automatisk indstilling (side 22)
eller indstilling af faste stationer
(side 24).
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, lyser indikatoren "RDS", og
programservicenavnet vises på displayet.
Bemærk!
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis
den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller, hvis signalstyrken er
svag.
25DK
Betjening af tuneren
Hvis du laver en fejl
Tryk på B/b, indtil det tegn, du vil ændre,
blinker, og tryk derefter på V/v for at
vælge det rigtige tegn.
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY gentagne gange
på receiveren, mens en RDSstation modtages.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeindikeringa) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers systemindstilling)
t Lydstyrke
Programtype- Beskrivelse
indikering
VARIED
Andre typer programmer, såsom
interviews med kendte personer,
panelspil og komedier
POP M
Programmer med populær musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let musik
LIGHT M
Instrumental, vokal og kormusik
CLASSICS
Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, såsom rhythm & blues
og reggae
Bemærk!
WEATHER
Vejrudsigten
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"ALARM" blinke på displayet.
• Når en meddelelse indeholder 9 tegn eller mere,
ruller meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "NO XXXX" (såsom "NO TEXT")
komme frem på displayet.
FINANCE
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
RELIGION
Programmer med religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA
LEISURE
Programmer om rekreative
aktiviteter, såsom haven, fiskeri,
madlavning osv.
JAZZ
Programmer med jazz
a)
Type program, der sendes.
som sendes af RDS-stationen.
b) Tekstmeddelelser,
Beskrivelse af programtyperne
Programtype- Beskrivelse
indikering
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inkl.
forbrugeranliggender og helseråd
SPORT
EDUCATE
Sportsprogrammer
Undervisningsprogrammer,
såsom "gør det selv"-programmer
og gode råd
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populær musik
fra lande eller steder
OLDIES
Programmer med gamle hitnumre
DRAMA
Radiospil og føljetoner
FOLK M
Programmer med folkemusik
CULTURE
Programmer om national eller
regional kultur, såsom sprog og
sociale anliggender
DOCUMENT
Undersøgende funktioner
NONE
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
SCIENCE
26DK
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
Andre anvendelser
Ændring af displayet
Anvendelse af den
automatiske
slukningsfunktion
Du kan kontrollere lydstyrken osv. ved at
ændre oplysningerne på displayet.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
Det er muligt at indstille receiveren til
automatisk at slukke på et bestemt angivet
tidspunkt.
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Tryk på SLEEP gentagne gange,
mens der er tændt for strømmen.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
cyklisk, som vist herunder.
Alle indgange med undtagelse
af FM- og AM-båndet.
t Lydstyrke
FM- og AM-bånd
Programservicenavnb) eller fast stationsnavna)
t Frekvens t Programtypeindikeringb) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers indstilling)b) t
Lydstyrke
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Når Automatisk slukning anvendes, lyser
"SLEEP" på displayet.
Tip!
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid,
før receiveren slukker. Den resterende tid kommer
frem på displayet. Hvis du igen trykker på SLEEP,
vil den automatiske slukning blive annulleret.
a)
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du har tildelt
et til indgangen eller den faste station (side 19, 24).
Indeksnavnet kommer ikke frem, hvis der kun er
indtastet blanke mellemrum, eller det er det
samme som det indgange navn.
b)
Kun under RDS-modtagelse (gælder kun modeller
med områdekode CEL, CEK) (side 25).
Bemærk!
Tegn eller mærker i visse sprog vises muligvis ikke.
27DK
Andre anvendelser
Indeksnavn for indgangena) t Valgt indgang
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
cyklisk, som vist herunder:
Optagelse med
receiveren
Du kan optage på en MiniDisc, lydbånd,
videobånd osv. ved brug af receiveren. Du kan
også tilføje lyd fra forskellige lydkilder, når du
redigerer et videobånd.
Vi henviser til den betjeningsvejledning, som
følger med dit optageapparat.
1
2
Tryk på én af indgangsknapperne for at vælge
afspilningsapparatet.
Anvendelse af fjernbetjeningen
Ændring af
knapfunktionerne
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne
af indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en DVD-optager til VIDEOjackstikkene på receiveren, kan du
programmere VIDEO-knappen på denne
fjernbetjening til at styre DVD-optager.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
Bemærk!
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
1
Du kan ikke ændre indstillingerne for knapperne
TUNER og DMPORT.
Indsæt f.eks. en CD i CD-afspilleren.
3
Gør optageapparatet klart.
Indsæt en tom MD eller tape i
optagekomponenten.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk!
• Lydjusteringer påvirker ikke udgangssignalet fra
MD/TAPE OUT-stikkene.
• Nogle kilder er forsynet med kopibeskyttelse for at
forhindre optagelse. I dette tilfælde er du muligvis
ikke i stand til at optage fra kildere.
Tip!
Du kan optage lyden fra enhver lydkilde på et
videobånd under kopiering fra et videobånd. Find
det sted, hvor du ønsker at starte optagelsen fra en
anden lydkilde, vælg programkildenog start derefter
afspilningen. Lyden fra denne kilde optages på
lydsporet på videobåndet i stedet for lyden fra det
originale medie. Hvis du vil genoptage
lydoptagelse fra det originale medie, skal du vælge
videokilden igen.
28DK
Hold den indgangsknap, hvis
funktion du vil ændre.
Eksempel: Hold VIDEO nede.
2
Tryk på indtastningsknappen
for den ønskede kategori, idet
du refererer til nedenstående
oversigt.
Eksempel: Tryk på 3.
Nu kan du bruge VIDEO-knappen til at
styre DVD-optager.
Kategorier og de tilsvarende
knapper
Kategorier
Tryk på
Videobåndoptager
(kommandoindstilling VTR 3)
1
2
DVD-afspiller/DVD-optager
(kommandoindstilling DVD1)a)
DVD-optager
3
(kommandoindstilling DVD3)a)
CD-afspiller
4
Euro digital satellitmodtager
5
DVR (Digital CATV-stik)
6
DSS (Digital Satellite Receiver) 7
8
Blu-ray disc-optager
(kommandoindstilling BD3)b)
9
MD-afspiller
0/10
Kassettebåndoptager
-/--
a)
Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller
DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning,
der følger med DVD-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
b)
Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluray disc-afspilleren eller Blu-ray disc-optageren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger om BD1eller BD3-indstillingen.
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Hold MASTER VOL – nede, og tryk på ?/1
og TV INPUT.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
Sikkerhedsforanstaltninger
Om sikkerheden
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal strømmen afbrydes, og
du skal derefter få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyningen
• Kontroller, inden betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som for den
lokale strømforsyning.
Driftspændingen er angivet på fabriksskiltet
på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke frakoblet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet stikkontakten i væggen, selv hvis
der er tilslukket på selve apparatet.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
• (Gælder kun modeller med områdekode U,
CA)
Det ene ben på stikket er bredere end det
andet af hensyn til sikkerheden og passer
kun på én måde i stikket i væggen. Hvis du
ikke kan sætte stikket helt ind i stikket i
væggen, skal du kontakte forhandleren.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis receiveren anvendes
uafbrudt ved høj lydstyrke, kan apparatets
overside, sider og underside blive meget
varme. Lad være med at røre ved apparatet, så
du undgår at brænde dig.
fortsættes
29DK
Anvendelse af fjernbetjeningen/Supplerende oplysninger
Blu-ray disc-afspiller
(kommandoindstilling BD1)b)
Supplerende oplysninger
Om placering
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og forlænge receiverens
levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningene og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, såsom et TV, en videobåndoptager
eller en kassettebåndoptager. Hvis
receiveren anvendes i kombination med et
TV, en videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
især sandsynligt, når der anvendes en
indendørs antenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørs antenne.
• Vær forsigtig med at anbringe receiveren på
overflader, der har fået en speciel behandling
(med voks, olie, polish osv.), da det kan
resultere i, at der kommer pletter på
overfladen, eller at den misfarves.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den
ud af stikket, inden den tilsluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontroltasterne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med din receiver.
30DK
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt,
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af følgende problemer skulle opstå under
brug af receiveren.
Audio
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat, der vælges, eller der høres
kun en meget svag lyd.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet rigtigt og sikkert.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUME ikke
er sat til "VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) ikke er sat til "OFF".
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Tryk på MUTING for at annullere
afbrydefunktionen.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat med indgangsknapperne.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren, fjern
årsagen til kortslutningen, og tænd for
strømmen igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt
til lydindgangsjackstikkene til det
pågældende apparat.
• Kontroller, at ledningen (erne) er sat helt
ind i jackstikkene på både receiveren og
apparatet.
Der er ingen lyd fra en af højttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at verificere, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres én kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er tilsluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontroller, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler sendes ud i
hovedtelefonerne, er højttaleren muligvis
ikke tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller tilslutningen til den højttaler,
som ikke udsender nogen lyd.
• Sørg for, at du ikke kun har tilsluttet det
venstre (L)- og højre (H)-jackstik til et
monofonisk apparat, og ikke kun til enten
L- eller R-stikket. Anvend et lydkabel
(medfølger ikke).
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Juster højttalerbalancen (side 20).
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er tilsluttet til DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Juster denne receivers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet er ikke tilsluttet korrekt.
Sluk for receiveren, og tilslut derefter
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet igen.
• Check DIGITAL MEDIA PORTadapteren og/eller apparatet for at sikre, at
den understøtter denne receiver.
Video
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på TV.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORTadapteren udsendes der muligvis ikke
noget videosignal.
Supplerende oplysninger
Der er kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand fra transformere eller motorer
og mindst 3 m fra et TV eller lysstofrør.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
fugtet med sprit.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet
rigtigt.
• Vælg kildekomponenten med
indgangsknapperne (side 18).
31DK
Tuner
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
til en udendørs FM-antenne, som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
tilsluttes til en udendørs antenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke tilsluttes til et
gasrør, da dette kan medføre
gaseksplosion
RDS fungerer ikke.*
• Sørg for, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende service elle ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
.
Udendørs FM-antenne
* Gælder kun modeller med områdekode CEL,
CEK.
Fjernbetjening
Receiver
ANTENNA
AM
Jordforbindelse
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk indstilling).
Anvend direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forvalg af stationerne (side 24).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange på
receiveren, så frekvensen kommer frem på
displayet.
32DK
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer på
vejen mellem fjernbetjeningen og
receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er udtjente.
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, viser
displayet en meddelelse. Via meddelelsen kan
man kontrollere systemets tilstand. Vi
henviser til den følgende oversigt angående,
hvordan problemet løses. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
PROTECT
Der sendes uregelmæssig strøm til
højttalerne. Receiveren slukker automatisk
efter nogle få sekunder. Kontroller
højttalertilslutningen, og tænd for strømmen
igen.
Hvis problemet fortsætter med
at opstå
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter
visse dele under reparation, kan disse blive
bevaret.
Henvisninger angående sletning
af receiverens hukommelse
For at slette
Alle indprogrammerede
indstillinger
Specifikationer
Forstærkerl
Modeller med områdekode U, CA, CEL, CEK1)
Minimum RMS udgangseffekt (8 ohm, 20 Hz –
20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Stereoudgangseffekt (8 ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
1)
Målt under de følgende forhold:
Se
Områdekode
Strømforsyningskrav
side 16
U, CA
120 V verkrestrøm, 60 Hz
CEL, CEK
230 V verkrestrøm, 50 Hz
2)
INPUT SHORT (med BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB).
3)
Vægtet netværk, indgangsniveau.
FM-tuner
Modtageområde
Antenne
Antennetilslutninger
Mellemfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
fortsættes
33DK
Supplerende oplysninger
Frekvensrespons (Analoge)
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (med BASS =
0 dB, TREBLE = 0 dB)
Indgange (Analoge) Følsomhed: 500 mV/
50 kohm
S/N2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Udgange (Analoge)
AUDIO OUT
Spænding: 500 mV/
10 kohm
Tone
Fortærkningsniveauer
±10 dB, 1 dB trin
AM-tuner
Medfølgende tilbehør
Modtageområde
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
Hurtig installation (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening (RM-AAU055) (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Områdekode
Tuningsskala
10 kHz trin
9 kHz trin
U, CA
530 –
1.710 kHz
531 –
1.710 kHz
CEL, CEK
–
531 –
1.602 kHz
Antenne
Mellemfrekvens
Rammeantenne
450 kHz
Generelt
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
Strømforsyningskrav
Områdekode
Strømforsyningskrav
U, CA
120 V verkrestrøm, 60 Hz
CEL, CEK
230 V verkrestrøm,
50/60 Hz
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
U, CA, CEL, CEK
200 W
Mål (b/h/d) (ca.)
430 × 132,5 × 279 mm
inkl. fremspringende dele
og kontroller
6,6 kg
Vægt (ca.)
34DK
Vi henviser til se side 3 angående
oplysninger om områdekoden for det
apparat, du anvender.
• Standby strømforbrug: 0,3 W
• Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i
visse printkort
Stikordsregister
A
M
Automatisk slukning 27
Muting 18
B
N
BALANCE 20
Bas 21
Blu-ray disc-afspilleren
tilslutte 14
Navngive 19, 24
Navngivning
faste stationer 24
indgange 19
C
O
CD-afspiller
tilsluttes 14
Optagelse 28
D
RDS 25
S
Satellittuner
tilslutte 14
Set-top-boks
tilslutte 14
Super Audio CD-afspiller
tilsluttes 13
T
F
Tuner
tilslutte 15
Fejlmeddelelser 32
Fjernbetjening 8
V
H
Højttalere
tilslutte 12
Supplerende oplysninger
DIGITAL MEDIA PORT
indgang 18
nyde 19
tilsluttes 13
DIMMER 20
Diskant 21
DVD-afspiller
tilslutte 14
DVD-optager
tilslutte 14
R
Valg af komponent 18
Videobåndoptager
tilsluttes 14
I
Indledende klargøring 16
Indstille
automatisk 22
direkte 22
til faste stationer 24
35DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla. Älä aseta laitteen päälle
avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä
laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita
nesteellä täytettyjä esineitä.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Koska laite sammutetaan pääkytkimestä, kytke se
helposti saatavilla olevaan pistorasiaan. Jos
huomaat laitteen toiminnassa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke heti pistorasiasta.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta
kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai
tulelle.
Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, laite on
kytkettynä pistorasian kautta sähköverkkoon,
vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla
virtakytkimellä.
Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa
vahingoittaa kuuloa.
Euroopassa olevat asiakkaat
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
2FI
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005% elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004% lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja
paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Ilmoitus asiakkaille: seuraava koskee
ainoastaan EU-direktiivejä
soveltavissa maissa myytäviä laitteita.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Tästä käyttöohjeesta
• Tämän käyttöohjeen ohjeet ovat mallille
STR-DH100. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta. Tämän käyttöohjeen kuvissa
käytetään aluekoodin U mallia, ellei toisin
mainita. Kaikki erot toiminnallisuudessa on
merkitty tekstissä selvästi esimerkiksi seuraavasti:
”Vain aluekoodin U malli”.
• Tämän käyttöohjeen ohjeissa kuvataan
varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen
ohjaustoiminnot. Myös vastaanottimen
ohjaustoimintoja voidaan käyttää, jos niillä on
samat tai samantapaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
Aluekoodeista
Ostamasi vastaanottimen aluekoodi näkyy
takapaneelin oikeassa alosassa (katso alla olevaa
kuvaa).
R
L
R
L
A
B
RS
Aluekoodi
FI
Kaikki aluekoodista riippuvat erot
toiminnallisuudessa on merkitty tekstissä selvästi
esimerkiksi seuraavasti: ”Vain aluekoodin AA
mallit”.
3FI
Sisällysluettelo
Osien kuvaus ja sijainti..................................5
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen .........................12
2: Kaiuttimien liittäminen............................12
3: Audio-/videolaitteiden liittäminen ..........13
4: Antennien liittäminen ..............................15
5: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmistelu ...............................................16
6: Kaiuttimien valitseminen.........................17
Toisto
Vastaanottimeen liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen ........................................18
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimeen
liitettyjen laitteiden äänen
kuunteleminen ........................................20
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa .................................21
Äänensävyn säätäminen ..............................22
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion kuunteleminen ...................22
Radioasemien esivirittäminen......................24
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttäminen ............................................26
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Muut toiminnot
Näyttötilan vaihtaminen ..............................28
Uniajastimen käyttäminen ...........................28
Tallentaminen vastaanottimen kautta ..........29
Kaukosäätimen käyttäminen
Painikemääritysten muuttaminen ................29
4FI
Lisätietoja
Varotoimet................................................... 30
Vianetsintä .................................................. 31
Tekniset tiedot............................................. 34
Hakemisto ................................................... 35
9
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
2
1
3
4
6
5
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
qs
qa
0
9
8
7
PHONES
qg
qf
qd
Näytön ilmaisimet
qj
qh
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qk
jatkuu
5FI
Nimi
Toiminto
A ?/1
Painamalla tätä voit
(virta/valmiustila) kytkeä tai katkaista
vastaanottimeen virran
(sivu 16).
Nimi
Toiminto
L MEMORY/
ENTER
Painamalla tätä voit
tallentaa aseman muistiin
tai asetusten määrityksen
aikana ottaa asetuksen
käyttöön (sivu 23, 25).
B SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Painamalla tätä voit valita
kaiuttimien asetukset
OFF, A, B ja A+B (sivu
17).
C INPUT
SELECTOR
Kääntämällä tätä voit
valita toistettavan
ohjelmalähteen (sivu 18,
19, 23, 25, 29).
N FM MODE
D Näyttö
Näyttää valitun laitteen
nykyisen tilan tai
valittavissa olevien
vaihtoehtojen luettelon
(sivu 5).
O PHONES-liitäntä Voit liittää kuulokkeet
(sivu 32).
M TUNING MODE Painamalla tätä voi ohjata
viritintä (FM/AM)
TUNING +/–
(sivu 22).
P SP A/SP B
Palaa käytettävän
kaiutinjärjestelmän
mukaisesti (sivu 17). Nämä
ilmaisimet eivät
kuitenkaan pala, jos
kaiuttimien lähtösignaali
on katkaistu tai kuulokkeet
liitetty.
Q SLEEP
Palaa, kun uniajastin on
käytössä (sivu 28).
R Virittimen
ilmaisimet
Palaa, kun vastaanottimella
esimerkiksi viritetään
radioasemia (sivu 22).
E Kaukosäädinsig- Vastaanottaa
naalin tunnistin kaukosäätimen signaalit.
F MASTER
VOLUME
G MUTING
H DIMMER
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samalla kertaa (sivu 18).
Painamalla tätä voit
katkaista virran
tilapäisesti.
Palauta ääni painamalla
MUTING uudelleen (sivu
19).
Painamalla tätä toistuvasti
voit säätää näytön
kirkkautta.
I DISPLAY
Painamalla tätä toistuvasti
voit valita näytössä
näkyvät tiedot (sivu 27,
28).
J TREBLE +/–
Säädä kaiuttimien
diskanttitasoa painamalla
tätä toistuvasti (sivu 22).
K BASS +/–
Säädä kaiuttimien
bassotasoa painamalla
tätä toistuvasti (sivu 22).
6FI
Painamalla tätä voit valita
FM-stereo- tai
-monovastaanoton (sivu
23).
MEMORY
RDS
MONO
ST
Ilmoittaa esim.
esivirityksen (sivu 24) tai
muun muistitoiminnon
olevan käytössä.
Valittuna on RDS-palvelua
tukeva asema.
Huomautus
”RDS” näkyy vain
malleissa, joiden aluekoodi
on CEL ja CEK.
Monauraalinen lähetys
Stereolähetys
Esiviritetyn aseman
numero näytetään, jos
valitaan esiviritetty
radioasema.
Huomautus
Aseman numero vaihtuu
valittuna olevan
esiviritetyn aseman
mukaan. Lisätietoja
radioasemien
esivirittämisestä on sivulla
24.
Takapaneeli
1
2
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
L
R
IN
OUT
L
IN
IN
L
R
IN
L
R
R
OUT
IN
A
A
L
R
B
B
L
R
SA-CD/CD
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
SPEAKERS
4
3
A DMPORT
D AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
DMPORT
-liitäntä
DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen
liittämiseen (sivu
13).
B ANTENNA-osa
FM
ANTENNA
-liitäntä
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän FMjohtoantennin
liittämiseen
(sivu 15).
AM
ANTENNA
-liitännät
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän AMkehäantennin
liittämiseen (sivu
15).
AUDIO IN/
Esimerkiksi Super
Valkoinen
OUT -liitännät Audio CD(L)
Punainen
(R)
soittimen tai
tavallisen CDsoittimen
liittämiseen
(sivu 13).
C SPEAKERS-osa
Kaiuttimien
liittämiseen
(sivu 12).
7FI
Kaukosäädin
Vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä
voi ohjata tätä vastaanotinta ja niitä Sony
audio-/videolaitteita, joita kaukosäädin on
määritetty ohjaamaan (sivu 29).
RM-AAU055
Nimi
Toiminto
A TV ?/1 (virta/
valmiustila)
Voit kytkeä tai katkaista
television virran
painamalla painikkeita TV
?/1 ja TV (O)
samanaikaisesti.
AV ?/1 (virta/
valmiustila)
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista niiden Sony
audio-/videolaitteiden
virran, joita kaukosäädin
on määritetty ohjaamaan
(sivu 29).
Jos painat samanaikaisesti
painiketta ?/1 (B),
vastaanottimesta ja muista
laitteista katkeaa virta
(SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen
toiminto vaihtuu
automaattisesti joka kerta,
kun painat lähdelaitteiden
valintapainikkeita (C).
1
wd
TV ?/1
SLEEP TV INPUT AV ?/1
?/1
2
ws
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD/DVD
SAT
MD/TAPE
SA-CD/CD TUNER DMPORT
TREBLE
BASS
wa
4
BD/DVD
MENU
1
2
3
DISC SKIP
w;
4
7
ql
9
8
>10/
-
6
5
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
TV VOL
MASTER VOL
5
6
7
8
9
q;
qa
qj
qs
qh
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
8FI
M
FM MODE
TV
qg
qd
X
x
qf
B ?/1 (virta/
valmiustila)
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista
vastaanottimen virran.
Voit katkaista kaikkien
laitteiden virran painamalla
painikkeita ?/1 ja AV ?/1
(A) samanaikaisesti
(SYSTEM STANDBY).
C Lähdelaitteiden Valitse haluamasi laite
valintapainikkeet painamalla vastaavaa
valintapainiketta. Voit
kytkeä vastaanottimeen
virran painamalla jotain
lähdelaitteen
valintapainiketta.
Painikkeet on tehtaassa
määritetty ohjaamaan
Sony-laitteita.
Voit muuttaa
painikemäärityksiä
noudattamalla ohjeita,
jotka ovat kohdassa
”Painikemääritysten
muuttaminen” sivulla 29.
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
D TREBLE +/–
Säädä kaiuttimien
diskanttitasoa painamalla
tätä toistuvasti.
K MUTING
Painamalla tätä voit katkaista
virran tilapäisesti.
Palauta ääni painamalla
MUTING uudelleen.
Voit aktivoida television
mykistystoiminnon
painamalla painikkeita
MUTING ja TV (O)
samanaikaisesti.
L TV VOL
+a)/–
Voit säätää television
äänenvoimakkuutta
painamalla painikkeita TV
VOL +/– ja TV (O)
samanaikaisesti.
E BD/DVD MENU Painamalla tätä voit tuoda
DVD- tai Blu-raylevysoittimen valikon
television kuvaruutuun. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
painikkeilla V, v, B, b ja
(Q).
F DISC SKIP
Painamalla tätä voit ohittaa
levyn monilevyistä
vaihtajaa käyttäessäsi.
G D.TUNING
Painamalla tätä voit siirtyä
suoraviritystilaan.
H MEMORY
Painamalla tätä voit
tallentaa aseman muistiin
virittimen käytön aikana.
ENTER
Painamalla tätä voit
vahvistaa valinnan, kun olet
valinnut kanavan, levyn tai
raidan television,
videonauhuri, CDsoittimen, DVDtallentimen, DVDsoittimen tai
satelliittivirittimen
numeropainikkeilla.
I AMP MENU
Painamalla tätä saat
näkyviin vastaanottimen
valikon. Sen jälkeen voit
käyttää valikkotoimintoja
painikkeilla V, v, B, b ja
(Q).
J TOOLS/
OPTIONS
Näytä ja valitse DVDsoittimen tai Blu-raylevysoittimen
valikkoasetukset
painamalla tätä.
Saat Sony-televisiota
koskevat asetukset näkyviin
painamalla painikkeita
TOOLS/OPTIONS ja TV
(O) samanaikaisesti.
MASTER
VOL +a)/–
Painamalla tätä voit säätää
kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti.
M MENU/HOME Painamalla tätä voit tuoda
esiin audio-/videolaitteiden
käyttämiseen tarvittavan
valikon.
Voit tuoda television valikon
näkyviin painamalla MENU/
HOME ja TV (O)
samanaikaisesti.
Sen jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja painikkeilla
V, v, B, b ja
(Q).
N ./>b)
Painamalla tätä voit ohittaa
raidan CD- tai DVDsoittimen, DVD-tallentimen,
MD-dekin, kasettidekin tai
Blu-ray-levysoittimen toiston
aikana.
REPLAY < / Painamalla tätä voit toistaa
ADVANCE < uudelleen edellisen
kohtauksen tai siirtyä nopeasti
eteenpäin nykyisessä
kohtauksessa kuvanauhurin,
DVD-soittimen tai Blu-raylevysoittimen toiston aikana.
m/Mb)
Painamalla tätä voit
– hakea raitoja DVDsoittimessa eteen- tai
taaksepäin.
– aloita kelaaminen eteen- tai
taaksepäin videonauhurissa,
CD-soittimessa, DVDtallentimessa, MD-dekissä,
kasettidekissä tai Blu-raylevysoittimessa.
jatkuu
9FI
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
Ha)b)
Painamalla tätä voit aloittaa
toiston videonauhurissa, CDsoittimessa, DVD-soittimessa,
DVD-tallentimessa, MDdekissä tai Blu-raylevysoittimessa.
P RETURN/
EXIT O
Xb)
Painamalla tätä voit asettaa
toiston taukotilaan
videonauhurissa, CDsoittimessa, DVD-soittimessa,
DVD-tallentimessa, MDdekissä, kasettidekissä tai
Blu-ray-levysoittimessa.
(Aloittaa myös äänityksen,
kun laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa.)
Painamalla tätä voit
– palata edelliseen valikkoon.
– poistu television
kuvaruudussa näkyvästä
DVD-tallentimen, DVDsoittimen,
satelliittivirittimen tai Bluray-levysoittimen valikosta
tai kuvaruutuohjeesta.
Voit palata edelliseen
valikkoon tai poistua
television valikosta sen
näkyessä television
kuvaruudussa painamalla
painikkeita RETURN/EXIT
O ja TV (O)
samanaikaisesti.
xb)
Painamalla tätä voit pysäyttää
toiston videonauhurissa,
CD-soittimessa, DVDsoittimessa, DVDtallentimessa, MD-dekissä,
kasettidekissä tai Blu-raylevysoittimessa.
Q
Paina BD/DVD MENU (E),
AMP MENU (I) tai MENU/
HOME (M) ja valitse sitten
asetukset painamalla V, v, B
tai b. Vahvista valinta sitten
painamalla
, jos painoit
aiemmin BD/DVD MENU tai
MENU/HOME.
Painamalla
voit tehdä
valinnan vastaanottimessa,
videonauhurissa,
satelliittivirittimessä, CDsoittimessa, DVDsoittimesssa, DVDtallentimessa tai Blu-raylevysoittimessa.
FM MODE
Painamalla tätä voit valita
FM-stereo- tai
-monovastaanoton.
TV CH +/–
Voit valita esiviritetyt TVkanavat painamalla
painikkeita TV CH +/– ja TV
(O) samanaikaisesti.
PRESET +/–
Painamalla tätä voit valita
– esiviritetyt asemat.
– kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
esiviritetyt kanavat.
TUNING +/–
O TV
10FI
Painamalla tätä voit hakea
aseman selaamalla.
Painamalla samanaikaisesti
TV-painiketta ja painikkeita,
joissa on oranssi teksti, voit
ohjata television toimintoja.
,
V/v/B/b
R DISPLAY
Painamalla tätä voit valita
videonauhurin,
satelliittivirittimen, CDsoittimen, DVD-soittimen,
DVD-tallentimen, MD-dekin
tai Blu-ray-levysoittimen
kuvaruutunäytön tiedot
näkyviin television
kuvaruutuun.
Painamalla DISPLAY ja TV
(O) samanaikaisesti voit
valita television tiedot
näkyviin television
kuvaruutuun.
Nimi
Toiminto
S -/--
Painamalla tätä voit valita
kuvanauhurin
kanavanumeroiden
syöttötavan (yksi tai kaksi
numeroa).
Voit valita television
kanavanumeroiden
syöttötavan (yksi tai kaksi
numeroa) painamalla
painikkeita -/-- ja TV (O)
samanaikaisesti.
>10/
Painamalla tätä voit valita
– videonauhurin,
satelliittivirittimen, MDdekin tai CD-soittimen
raitanumerot, jotka ovat
suurempia kuin 10.
– digitaalisen kaapeli-tvpäätteen kanavanumerot.
CLEAR
Painamalla tätä voit korjata
virheen painettuasi väärää
numeropainiketta.
x
a)
Numeropainikkeessa 5 ja painikkeissa MASTER
VOL +, TV VOL + ja H on kohopiste. Käytä
kohopistettä apunasi kiintopisteenä, kun käytät
vastaanotinta.
b)
Tätä painiketta käytetään myös DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen ohjaamiseen. Lisätietoja
painikkeen toiminnasta on DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvässä
käyttöohjeessa.
Huomautuksia
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Kaikissa laitteissa yllä kuvattu
toimenpide ei välttämättä ole mahdollinen, tai
laitteen toiminta voi poiketa kuvatusta.
T Numeropainik Painamalla tätä voit
– esivirittää kanavat ja sen
-keet
jälkeen virittää ne.
(numero 5a))
– valita raitanumeron CDsoittimessa, DVDsoittimessa, DVDtallentimessa, MD-dekissä
tai Blu-ray-levysoittimessa.
Raita numero 10 painamalla
0/10.
– valita kanavanumeron
videonauhurissa tai
satelliittivirittimessä.
Voit valita TV-kanavat
painamalla
numeropainikkeita ja
painiketta TV (O)
samanaikaisesti.
U BASS +/–
Säädä kaiuttimien bassotasoa
painamalla tätä toistuvasti.
V SLEEP
Painamalla tätä voit aktivoida
uniajastintoiminnon ja ajan,
jonka kuluttua vastaanottimen
virta katkeaa automaattisesti.
W TV INPUT
Voit valita tulosignaalin
(televisio tai videolaite)
painamalla painikkeita TV
INPUT ja TV (O)
samanaikaisesti.
11FI
2: Kaiuttimien liittäminen
Aloittaminen
1: Kaiuttimien
asentaminen
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
Vasen kaiutin
Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 2.0kanavaista kaiutinjärjestelmää.
Esimerkki kaiutinjärjestelmästä
Vasen kaiutin
A
Oikea kaiutin
NTENNA
AM
R
OUT
IN
L
A
A
L
B
R
B
R
L
SPEAKERS
VIDEO
A
SPEAKERS
B-liitännät*
10 mm
Oikea kaiutin
A Kaiutinjohdot (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
* Jos käytössäsi on toinen kaiutinpari, liitä kyseiset
kaiuttimet SPEAKERS B -liitäntöihin. Voit
valita käyttöön haluamasi kaiuttimet painamalla
vastaanottimen painiketta SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) (sivu 17).
12FI
3: Audio-/videolaitteiden
liittäminen
INPUT
Aloittaminen
MD-dekki,
kasettidekki
Laitteiden liittämistapa
Tässä osassa on kuvattu, miten laitteet liitetään
tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävä
laite”. Siinä on mainittu, millä sivulla kunkin
audio-/videolaitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan
”4: Antennien liittäminen” (sivu 15).
A
DMPORT
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
L
Liitettävä laite
Katso
Audiolaitteet
• Super Audio CD-soitin, CD-soitin
• MD-dekki, kasettidekki
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
sivu 13
Videolaitteet
• DVD-soitin, Blu-ray-levysoitin
• Satelliittiviritin, digiboksi
• DVD-tallennin, videonauhuri
sivu 14
OUT
IN
IN
L
R
SA-CD/CD
IN
OUT
L
IN
L
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
A
Audiolaitteiden liittäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten voit
liittää Super Audio CD -soittimen, CDsoittimen, MD-dekin, kasettidekin ja
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen.
Voit katsella kuvaa television kuvaruudussa
myös liittämällä DIGITAL MEDIA PORT sovittimen videolähtöliitännän television
videotuloliitäntään. DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin voi kuitenkin aiheuttaa sen, ettei
videokuvan toisto ole mahdollista.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
ANTENNA
Super Audio CD-/
CD-soitin
DIGITAL
MEDIA PORT sovitin
Televisio
B
A Audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
* Liittimen tyyppi määräytyy DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen mukaan.
Katso lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvistä
käyttöohjeista.
jatkuu
13FI
Huomautuksia DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen liittämisestä
• Kun liität DIGITAL MEDIA PORT sovittimen, varmista, että liittimessä oleva
nuolimerkki on DMPORT-liitännässä
olevan nuolimerkin puolella.
• Liitä liitin DMPORT-liitäntään pitävästi ja
paina liitin liitäntään suoraan.
• Koska DIGITAL MEDIA PORT sovittimen liitin on herkkä, ole varovainen
sijoittaessasi tai siirtäessäsi vastaanotinta.
• Irrota DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
puristamalla liittimen sivuista, sillä liitin on
lukittu paikoilleen.
Videolaitteiden liittäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty
videolaitteiden, kuten DVD-soittimen,
Blu-ray-levysoittimen, satelliittivirittimen,
digiboksin, DVD-tallentimen tai
videonauhurin, liittäminen.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
DVD-soitin,
Blu-ray-levysoitin
A
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
OUT
IN
IN
IN
OUT
L
L
L
R
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
SA-CD/CD
A
Satelliittiviritin,
digiboksi
A Audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
14FI
IN
L
A
DVD-tallennin,
videonauhuri
Jos liität DVD-soittimen
4: Antennien liittäminen
Aloittaminen
• Muista vaihtaa kaukosäätimen BD/DVDvalintapainikkeen tehdasasetusta niin, että
voit ohjata painikkeella DVD-soitinta.
Lisätietoja on kohdassa ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 29).
• Voit myös vaihtaa BD/DVD ohjelmalähteen nimeä niin, että oikea nimi
näkyy vastaanottimen näytössä. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Tuloliitäntöjen
nimeäminen” (sivu 19).
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AMkehäantenni ja FM-johtoantenni.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
antennien liittämistä.
FM-johtoantenni (sisältyy vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni (sisältyy
vakiovarusteisiin)
Jos liität DVD-tallentimen
• Vaihda kaukosäätimen VIDEO valintapainikkeen tehdasasetusta niin, että
voit ohjata painikkeella DVD-tallenninta.
Lisätietoja on kohdassa ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 29).
• Voit myös vaihtaa VIDEO -ohjelmalähteen
nimeä niin, että oikea nimi näkyy
vastaanottimen näytössä. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Tuloliitäntöjen
nimeäminen” (sivu 19).
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
L
OUT
IN
L
R
SA-CD/CD
IN
IN
L
OUT
IN
L
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
Huomautuksia
• Voit tallentaa vastaanottimeen liitettyjen laitteiden
äänisignaaleja. Esimerkki: liitä tallennuslaite,
kuten kasettidekki, VIDEO AUDIO OUT liitäntöihin ja valitse tallennettava ohjelmalähde
painamalla valintapainikkeita (DMPORT, BD/
DVD, SAT, SA-CD/CD, MD/TAPE, TUNER).
• Muista liittää videolaitteen videolähtöliitäntä
televisioon, jotta kuva näkyy televisiossa. Videota
ei kuitenkaan voi tallentaa tämän vastaanottimen
kautta. Katso lisätietoja kunkin liitetyn laitteen
käyttöohjeesta.
* Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen
aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja
muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
Vihje
Jos haluat kuulla television äänen
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista, muista
hiljentää television ääni tai ottaa vaimennus
käyttöön televisiossa.
15FI
5: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmistelu
Verkkovirtajohdon liittäminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Alkuasetusten määrittäminen
Määritä seuraavassa kuvatut alkuasetukset,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran. Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
?/1
Huomautuksia
MASTER VOLUME
• Varmista ennen verkkovirtajohdon liittämistä,
etteivät kaiutinjohtojen metalliset johdot pääse
koskettamaan toisiaan SPEAKERS-liitäntöjen
välissä.
• Liitä verkkovirtajohto pitävästi.
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
MEMORY/ENTER
Verkkovirtajohto
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekuntia.
”PUSH” ja ”ENTER” vuorottelevat
näytössä.
3
Paina MEMORY/ENTER.
Når ”CLEARING” har stået på displayet
i et stykke tid, vil ”CLEARED” komme
frem.
Kaikki asetukset, joita olet muuttanut tai
säätänyt, palautuvat alkuasetusten
mukaisiksi.
Pistorasiaan
16FI
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
RM-AAU055-kaukosäätimeen.
Varmista, että asetat paristot oikein päin.
6: Kaiuttimien
valitseminen
Aloittaminen
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Voit valita käytettävät kaiuttimet, jos olet
liittänyt kaiuttimet SPEAKERS A- ja
SPEAKERS B -liitäntöihin.
Käytä näissä toimissa vastaanottimen
painikkeita.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä mangaaniparistoja yhdessä muun
tyyppisten paristojen kanssa.
• Älä altista kaukosäädinsignaalin tunnistinta
suoralle auringonvalolle tai valaisimien valolle.
Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
• Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot voivat
palautua tehdasasetusten mukaisiksi, kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Jos näin käy, määritä
painikkeiden toiminnot uudelleen (sivu 29).
• Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
Valitse haluamasi kaiuttimet
painamalla painiketta SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) toistuvasti.
Valinta
Ilmaisin
SPEAKERS A -liitäntöihin liitetyt
kaiuttimet.
SP A
SPEAKERS B -liitäntöihin liitetyt
kaiuttimet.
SP B
Sekä SPEAKERS A og Bliitäntöihin liitetyt kaiuttimet
(rinnankytkentä).
SP A
SP B
Kaiuttimien äänen
mykistäminen
Paina SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) painiketta toistuvasti, kunnes näytön
ilmaisimet ”SP A” ja ”SP B” eivät enää pala.
Huomautus
Käytettävää kaiutinjärjestelmää ei voi vaihtaa
painamalla painiketta SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B), kun kuulokkeet on liitetty.
17FI
Toisto
Vastaanottimeen liitetyn
laitteen äänen
kuunteleminen
TV ?/1
SLEEP TV INPUT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD/DVD
SAT
MD/TAPE
SA-CD/CD TUNER DMPORT
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
TREBLE
BASS
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
Toistettavat lähdelaitteet
VIDEO
[VIDEO]
VIDEO -liitäntään liitetty
kuvanauhuri tai muu laite
BD/DVD
[BD/DVD]
BD/DVD -liitäntään liitetty
Blu-ray-levysoitin tai muu
laite
SAT
[SAT]
SAT-liitäntään liitetty
satelliittivirittimen tai muu
laite
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD/TAPE-liitäntään liitetty
MD-dekki, kasettidekki tai
muu laite
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
SA-CD/CD-liitäntään liitetty
Super Audio CD-soitin, CDsoitin tai muu laite
TUNER
[FM- tai AMtaajuusalue]
Sisäinen radioviritin
DMPORT
[DMPORT]
DMPORT-liitäntään liitetty
DIGITAL MEDIA PORT sovitin
BD/DVD
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC SKIP
>10/
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MUTING
2
Kytke lähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
MASTER
VOL +/–
3
Säädä äänenvoimakkuus
painamalla MASTER VOL +/–.
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
RETURN/EXIT
1
AMP
MENU
MENU/HOME
Valitse ohjelmalähde
painamalla vastaavaa
ohjelmalähteen
valintapainiketta.
Voit painaa myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta.
Valitun tuloliitännän ilmaisin näkyy
näytössä.
18FI
Voit myös painaa MASTER VOLUME
vastaanottimesta.
Vihje
• Voit säätää äänenvoimakkuutta eri tavoin sen
mukaan, miten nopeasti käännät vastaanottimen
MASTER VOLUME -säädintä.
Äänenvoimakkuuden suurentaminen tai
pienentäminen nopeasti: käännä säädintä nopeasti.
Hienosäätö: käännä säädintä hitaasti.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta eri tavoin sen
mukaan, miten pitkään painat kaukosäätimen
MASTER VOL +/– -painiketta.
Äänenvoimakkuuden suurentaminen tai
pienentäminen nopeasti: paina painiketta ja pidä se
painettuna.
Hienosäätö: paina painiketta ja vapauta se heti.
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin seuraavasti
painamalla V/v.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin painamalla
b-painiketta valitsematta merkkiä.
Laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran.
Äänen mykistäminen
5
Paina
.
Antamasi nimi on tallennettu muistiin.
Tuloliitäntöjen nimeäminen
Voit antaa tuloliitännöille enintään 8 merkin
pituisen nimen, joka näkyy vastaanottimen
näytössä.
Näin voit kätevästi nimetä tuloliitännän sen
laitteen mukaan, joka kyseiseen liitäntään on
liitetty.
1
Paina sen lähdelaitteen
valintapainiketta, jota varten
haluat luoda indeksinimen.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Paina AMP MENU.
”BALANCE” tulee näyttöön.
3
Valitse ”NAME IN” painamalla
painiketta V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin.
4
Valitse merkki painamalla V/v ja
siirrä kohdistin sitten
seuraavaan merkkipaikkaan
painamalla B/b.
Jos teet virheen
Paina B/b, kunnes muutettava merkki
vilkkuu. Valitse sitten oikea merkki
painamalla V/v.
19FI
Toisto
Paina MUTING.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat MUTING uudelleen.
• lisäät äänenvoimakkuutta.
• katkaiset vastaanottimesta virran.
1
DIGITAL MEDIA PORT sovittimeen liitettyjen
laitteiden äänen
kuunteleminen
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) liitännän avulla voit nauttia esimerkiksi
kannettavasta audiosoittimesta tai
tietokoneesta tulevasta äänestä liittämällä
laitteen DIGITAL MEDIA PORT sovittimeen.
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimia ei ole
saatavilla kaikilla alueilla.
Lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT sovittimen liittämisestä on kohdassa katso
”Audiolaitteiden liittäminen” (sivu 13).
Huomautuksia
• Liitä vain DIGITAL MEDIA PORT -sovitin, älä
mitään muuta sovitinta.
• Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen muiden
johtojen liittämistä.
• Älä liitä tai irrota DIGITAL MEDIA PORT sovitinta, kun vastaanottimeen on kytketty virta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi aiheuttaa sen,
ettei videokuvan toisto ole mahdollista.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen tyyppi määrää
sen, voitko ohjata laitetta kaukosäätimellä. Lisätietoja
kaukosäätimen painikkeesta on sivulla 8.
• Varmista, että olet liittänyt videosignaalin DIGITAL
MEDIA PORT-sovittimesta televisioon (sivu 13).
20FI
Paina DMPORT.
Voit valita ”DMPORT”-ohjelmalähteen
myös painamalla vastaanottimessa
INPUT SELECTOR -painiketta.
2
Aloita toisto liitetyssä
laitteessa.
Ääni toistetaan vastaanottimen kautta, ja
kuva näkyy televisiossa. Katso lisätietoja
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
vakiovarusteisiin sisältyvistä
käyttöohjeista.
Yleiskuvaus
asetusparametreista
Vahvistimen käyttäminen
x BALANCE (Kaiuttimien
tasapaino)
Vastaanottimen asetuksia voi muuttaa sen
kuvaruutuvalikkojen avulla.
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
voimakkuustasapainoa.
Voit säätää kaiutintasapainon arvosta BAL.
L+10 (vasen) arvoon BAL. R+10 (oikea)
yhdellä vaiheella.
Oletusasetus on BAL. 0.
7
8
>10/
-
0/10
9
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
x NAME IN (Nimeäminen)
Voit asettaa tuloliitäntöjen ja esiviritettyjen
asemien nimen. Lisätietoja on kohdissa
”Tuloliitäntöjen nimeäminen” (sivu 19) ja
”Esiviritettyjen asemien nimeäminen” (sivu
25).
x DIMMER (Näytön kirkkaus)
1
Paina AMP MENU.
”BALANCE” tulee näyttöön.
2
3
Siirry asetuksen syöttöön
painamalla
tai b.
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v.
Voit valita kirkkauden 3 vaihtoehdosta:
0% dim, 40% dim, 70% dim
Oletusasetus on 0% dim.
Vihje
Voit myös säätää näytön kirkkautta
painamalla toistuvasti vastaanottimen
DIMMER-painiketta.
Asetus tallentuu automaattisesti.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B.
Poistuminen valikosta
Paina AMP MENU.
Huomautus
Jotkin parametrit ja asetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, etteivät ne ole
käytettävissä tai niitä ei voi muuttaa.
21FI
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa
Äänensävyn säätäminen
Voit säätää kaiuttimien äänensävyä.
VIDEO
BD/DVD
SAT
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion
kuunteleminen
MD/TAPE
SA-CD/CD TUNER DMPORT
BASS
+/–
TREBLE
BASS
BD/DVD
MENU
1
2
TREBLE
+/–
3
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla.
Liitä FM- ja AM-antennit vastaanottimeen
ennen radion käyttämistä (sivu 15).
Säädä diskanttitasoa painamalla
TREBLE +- tai TREBLE –
-painiketta toistuvasti.
Säädä bassotasoa painamalla
BASS +- tai BASS – -painiketta
toistuvasti.
Vihje
Voit valita asetuksen 1 dB:n askelin väliltä
–10 dB–+10 dB.
Oletusasetus on 0 dB.
Suoran virityksen viritysaskel määräytyy
aluekoodin mukaan seuraavan taulukon mukaisesti.
Jos haluat lisätietoja aluekoodeista, katso sivua 3.
Aluekoodi
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
* AM-alueen viritysaskelta voi muuttaa (sivu 24).
SA-CD/CD TUNER DMPORT
TUNER
BASS
TREBLE
BD/DVD
MENU
1
2
3
DISC SKIP
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Numero
painikkeet
TOOLS/
OPTIONS MUTING
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
X
22FI
M
TUNING +/–
FM MODE
TV
x
FM MODE
Aseman automaattinen
valitseminen (automaattinen
viritys)
1
2
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
Aseman valitseminen suoraan
(suora viritys)
Voit syöttää aseman taajuuden suoraan
numeropainikkeilla.
1
Paina TUNING + tai TUNING –.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
MODE toistuvasti.
3 Paina TUNING + tai TUNING –.
Jos FM-stereoäänen laatu on
huono
Jos FM-stereoaseman äänenlaatu on huono ja
”ST” vilkkuu näytössä, valitse monoääni, niin
äänen häiriöt vähenevät.
Paina FM MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes ”MONO”-ilmaisin näkyy näytössä.
Voit palata stereovastaanottoon painamalla
FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
”MONO”-ilmaisin katoaa näytöstä.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
2 Valitse ”AUTO T.” painamalla TUNING
Paina D.TUNING.
4
Paina ENTER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Vihje
Jos virität AM-aseman, muuta tarvittaessa
AM-kehäantennin suuntausta niin, että
vastaanotettava ääni kuuluu hyvin.
Jos aseman virittäminen ei
onnistu
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden.
Jos näin ei ole, toista vaiheet 2–4. Jos aseman
virittäminen ei onnistu vieläkään, taajuus ei
ole käytössä sijaintialueellasi.
23FI
Virittimen käyttäminen
Paina TUNING +, jos haluat hakea
matalista korkeisiin taajuuksiin; paina
TUNING –, jos haluat hakea korkeista
mataliin taajuuksiin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
AM-viritysaskeleen
muuttaminen
(Vain aluekoodien U ja CA mallit)
Radioasemien
esivirittäminen
Voit valita AM-viritysaskeleeksi
vastaanottimen painikkeilla joko 9 kHz tai
10 kHz.
Voit esivirittää enintään 30 FM-asemaa ja 30
AM-asemaa. Sen jälkeen voit virittää
kuunneltavat asemat helposti.
SA-CD/CD TUNER DMPORT
TUNER
?/1
BASS
TREBLE
BD/DVD
MENU
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
Numero
painikkeet
1
2
3
4
5
6
DISC SKIP
7
8
>10/
-
TUNING MODE
0/10
D.TUNING
9
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
2
Pidä TUNING MODE painettuna
ja paina painiketta ?/1.
3
Vaihda nykyinen AMviritysaskel 9 kHz:ksi (tai
10 kHz:ksi).
Kun haluat palauttaa viritysaskeleen
asetukseksi vaihtoehdon 10 kHz (tai
9 kHz), toimi uudelleen edellä kuvatulla
tavalla.
Huomautus
Kaikki esiviritetyt asemat katoavat muistista,
kun muutat viritysaskelta.
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP
MENU
MEMORY,
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu
23) tai suoran virityksen (sivu
23) avulla.
Vaihda FM-vastaanottotilaa tarvittaessa
(sivu 23).
3
Paina MEMORY.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
”MEMORY”-ilmaisin syttyy näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4 ja 5 mukaan, ennen kuin ”MEMORY”
katoaa näytöstä.
24FI
4
Valitse esiviritetyn aseman
numero painamalla
numeropainikkeita.
Voit valita esiviritysnumeron myös
painamalla PRESET + tai PRESET –
toistuvasti.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut esiviritetyn aseman
numeron, aloita uudelleen vaiheesta 3.
5
Paina ENTER.
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”PRESET T.” painamalla TUNING
MODE toistuvasti.
3 Valitse haluamasi esiviritetty asema
painamalla TUNING + tai TUNING –
toistuvasti.
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritetty asema, jolle
haluat luoda indeksinimen
(sivu 25).
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
3
Paina AMP MENU.
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
4
2
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai
PRESET –.
6
Esiviritä seuraava asema
toistamalla vaiheet 1 – 5.
”BALANCE” tulee näyttöön.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritetyn aseman numero vaihtuu
seuraavasti:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita. Hyväksy
sitten valinta painamalla ENTER.
Valitse ”NAME IN” painamalla
painiketta V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin.
5
Valitse merkki painamalla V/v ja
siirrä kohdistin sitten
seuraavaan merkkipaikkaan
painamalla B/b.
Jos teet virheen
Paina B/b, kunnes muutettava merkki
vilkkuu. Valitse sitten oikea merkki
painamalla V/v.
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin seuraavasti
painamalla V/v.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin painamalla
b-painiketta valitsematta merkkiä.
jatkuu
25FI
Virittimen käyttäminen
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Asema tallentuu valitsemaasi esiviritetyn
aseman numeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin painat ENTER-painiketta, aloita
uudelleen vaiheesta 3.
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
6
Paina
.
Antamasi nimi on tallennettu muistiin.
Huomautus (Vain aluekoodien CEL ja
CEK mallit)
Jos annat nimen RDS-asemalle ja sitten virität
aseman, aseman lähettämä ohjelmapalvelun nimi
tulee näyttöön antamasi nimen sijaan. (Et voi
muuttaa ohjelmapalvelun nimeä. Ohjelmapalvelun
nimi korvaa antamasi nimen.)
RDS-järjestelmän (Radio
Data System)
käyttäminen
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka kautta
radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. RDStiedot voi tuoda näkyviin.
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse FM-alueelta asema suoralla
virityksellä (sivu 23),
automaattisella virityksellä (sivu
23) tai esiviritetyn aseman
virityksellä (sivu 25).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
”RDS”-ilmaisin syttyy ja ohjelmapalvelun
nimi tulee näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
26FI
RDS-tietojen tuominen näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton
aikana vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti.
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
POP M
Pop-musiikkia.
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä kuuntelumusiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Esimerkiksi suurten orkesterien
esityksiä, kamarimusiikkia ja
oopperaa.
a)
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
WEATHER
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia tehdyistä kaupoista.
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi.
RDS-aseman lähettämä tekstiviesti.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma
vierii näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
CHILDREN
Lastenohjelmia.
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat
ihmisten elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat
voivat soittaa tai esittää
mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
NEWS
Uutisohjelmia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita ja lääketieteellistä
neuvontaa.
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
JAZZ
Jazz-musiikkia.
SPORT
Urheiluohjelmia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
EDUCATE
Opetusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
NATION M
Ohjelmia, jotka sisältävät maan
tai alueen populaarimusiikkia.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
FOLK M
Folk-musiikkia.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
27FI
Virittimen käyttäminen
ROCK M
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen) t
Äänenvoimakkuus
Muut toiminnot
Näyttötilan vaihtaminen
Saat näkyviin esimerkiksi tiedot
äänenvoimakkuudesta vaihtamalla näytössä
näkyviä tietoja.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
Uniajastimen
käyttäminen
Voit asettaa vastaanottimen virran
katkeamaan haluamanasi ajankohtana
automaattisesti.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta toistuvasti.
Paina DISPLAY toistuvasti.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavasti:
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavassa kuvatulla
tavalla.
t OFF
Muut tulosignaalit paitsi FM- ja
AM-taajuusalue
Kun uniajastin on käytössä, ”SLEEP” palaa
näytössä.
Lähdelaitteen indeksinimia) t Valittu
tuloliitäntä t Äänenvoimakkuus
Vihje
FM- ja AM-taajuusalue
Ohjelmapalvelun nimib) tai esiviritetyn
aseman nimia) t Taajuus t
Ohjelmatyyppib) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen)b) t
Äänenvoimakkuus
a) Indeksinimi
tulee näkyviin vain, jos olet
määrittänyt sen lähdelaitteelle tai esiviritetylle
asemalle (sivu 19, 25). Indeksinimi ei tule
näkyviin, jos se sisältää vain tyhjiä välejä tai on
sama kuin tuloliitännän nimi.
b)
Vain RDS-vastaanoton aikana (vain aluekoodien
CEL ja CEK mukaiset mallit) (sivu 26).
Huomautus
Joidenkin kielten merkit eivät ehkä näy oikein.
28FI
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina SLEEPpainiketta. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Jos
painat SLEEP-painiketta uudelleen, uniajastin
poistuu käytöstä.
Tallentaminen
vastaanottimen kautta
Voit äänittää vastaanottimen avulla muun
muassa MiniDisc-levylle, ääninauhalle tai
videonauhalle. Voit myös lisätä ääntä monista
äänilähteistä videonauhaa editoidessasi.
Katso lisätietoja tallennukseen käytettävän
laitteen käyttöohjeesta.
1
Painikemääritysten
muuttaminen
Voit muuttaa lähdelaitteiden
valintapainikkeiden asetuksia järjestelmäsi
laitteille sopiviksi. Jos olet esimerkiksi
liittänyt vastaanottimen VIDEO -liitäntöihin
DVD-tallentimen, voit määrittää tämän
kaukosäätimen VIDEO -painikkeen
ohjaamaan DVD-tallenninta.
Voit käyttää myös vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
Huomautus
TUNER- ja DMPORT-painikkeiden asetuksia
ei voi muuttaa.
Valmistele toistava laite toistoa
varten.
1
Aseta esimerkiksi CD-soittimeen CDlevy.
3
Valmistele tallentava laite.
Aseta äänittävään laitteeseen tyhjä MDlevy tai nauha.
4
Aloita tallennus tallentavassa
laitteessa ja aloita sitten toisto
toistavassa laitteessa.
Huomautuksia
• Äänen säädöt eivät vaikuta MD/TAPE OUT liitännöistä lähtevään signaaliin.
• Joissakin ohjelmalähteissä on
kopioinninestosignaali. Näitä ohjelmalähteitä ei
voi kopioida.
Pidä painettuna sitä
lähdelaitteen valintapainiketta,
jonka määritystä haluat
muuttaa.
Esimerkki: Pidä VIDEO -painiketta
painettuna.
2
Paina seuraavan taulukon
mukaisesti haluamasi luokan
mukaista painiketta.
Esimerkki: Paina 3.
Nyt voit ohjata DVD-tallenninta VIDEO
-painikkeella.
Vihje
Voit nauhoittaa ääntä mistä tahansa äänilähteestä
videonauhalle videonauhaa kopioidessasi. Etsi
toisessa äänilähteessä kohta, josta haluat aloittaa
nauhoituksen, valitse ohjelmalähde ja aloita sitten
toisto. Kyseisen äänilähteen ääni nauhoitetaan
videonauhan ääniraidaksi alkuperäisen äänilähteen
äänen sijasta. Voit palata nauhoittamaan
alkuperäisen äänilähteen ääntä valitsemalla
videolähteen uudelleen.
jatkuu
29FI
Muut toiminnot/Kaukosäätimen käyttäminen
2
Valitse toistava laite painamalla
vastaavaa lähdelaitteen
valintapainiketta.
Kaukosäätimen käyttäminen
Luokat ja vastaavat painikkeet
Lisätietoja
Luokat
Paina
Kuvanauhuri (komentotila
VTR 3)
1
DVD-soitin/-tallennin
(komentotila DVD1)a)
2
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)a)
3
CD-soitin
4
Digitaalinen
satelliittivastaanotin
5
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
kotelon sisään, irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
DVR (digitaalinen kaapelitv-pääte)
6
Virtalähteet
DSS (digitaalinen
satelliittiviritin)
7
Blu-ray-levysoitin
(komentotila BD1)b)
8
Blu-ray-levytallennin
(komentotila BD3)b)
9
MD-dekki
0/10
Kasettidekki
-/--
Turvallisuus
a)
Sonyn DVD-tallentimia käytetään asetuksella
DVD1 tai DVD3. Katso lisätietoja DVDtallentimen käyttöohjeesta.
b)
Jos haluat lisätietoja BD1- tai BD3-asetuksesta,
katso niitä Blu-ray-levysoittimen tai -tallentimen
käyttöohjeista.
Kaikkien kaukosäätimen
painikemääritysten
poistaminen
Pidä painiketta MASTER VOL – painettuna ja
paina painikkeita ?/1 ja TV INPUT.
Kaukosäätimen tehdasasetukset palautuvat
käyttöön.
30FI
Varotoimet
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä,
että käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Kun laite on kytkettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä
olisikin virta katkaistuna.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto
pistorasiasta, jos et aio käyttää vastaanotinta
pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta.
Älä koskaan vedä johdosta.
• (Vain aluekoodien U ja CA mallit)
Pistokkeen yksi piikki on turvallisuussyistä
leveämpi kuin muut, ja pistoke sopii
pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä
kauppiaaseen.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana,
kyse ei ole viasta. Jos käytät vastaanotinta
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat kuumenevat.
Älä kosketa koteloa, jotta et saa palovammoja.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen
sisäosat eivät kuumene liikaa, ja laitteen
käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se
on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä,
jotka voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja
siten aiheuttaa vikoja.
• Älä sijoita vastaanotinta esimerkiksi
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
lähelle. Jos vastaanotinta käytetään yhdessä
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
kanssa ja vastaanotin sijoitetaan liian lähelle
tätä toista laitetta, voi syntyä kuvanlaatua
huonontavaa kohinaa. Tämä on erityisen
todennäköistä käytettäessä sisäantennia.
Siksi ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska
muutoin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
ennen kuin liität vastaanottimeen muita
laitteita.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla.
Audio
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen riippumatta siitä, mikä
lähdelaite on valittuna.
• Tarkista, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että
muihin laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME
-säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) -kytkin ole asennossa ”OFF”.
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Voit palauttaa äänen painamalla
MUTING-painiketta uudelleen.
• Varmista, että lähdelaitteiden
valintapainikkeilla on valittu oikea
lähdelaite.
• Vastaanottimen suojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise
vastaanottimesta virta, poista oikosulun
syy ja kytke vastaanottimeen uudelleen
virta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä
ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on
työnnetty liitäntöjen pohjaan asti sekä
vastaanottimessa että kyseisessä laitteessa.
jatkuu
31FI
Lisätietoja
Laitteen käyttäminen
Vianetsintä
Yhdestä kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja
kuuntele, kuuluuko ääni kuulokkeista. Jos
kuulokkeista kuuluu vain toisen kanavan
ääni, lähdelaite on ehkä liitetty väärin
vastaanottimeen. Varmista, että kaikki
liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa. Jos kuulokkeista
kuuluu kummankin kanavan ääni, kaiutin
on ehkä liitetty väärin vastaanottimeen.
Varmista, että se kaiutin on liitetty oikein,
josta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että analogiseen laitteeseen on
liitetty sekä vasemman (L) että oikean (R)
kanavan liitin. Käytä liittämisessä
audiojohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkista, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty oikein.
• Säädä kaiutintasapainoa (sivu 21).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Tarkista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista tai moottoreista sekä
vähintään 3 metriä päässä televisiosta tai
loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet.
Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholilla
kostutetulla liinalla.
Äänitys ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite lähdelaitteiden
valintapainikkeilla (sivu 18).
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä laitteesta tulevaa ääntä ei
kuulu.
• Säädä äänenvoimakkuutta tästä
vastaanottimesta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai laite
on liitetty väärin. Katkaise vastaanottimesta
virta ja liitä DIGITAL MEDIA PORT sovitin ja/tai laite uudelleen.
• Tarkista DIGITAL MEDIA PORT sovittimen ja/tai liitetyn laitteen tiedoista,
että ne tukevat tätä vastaanotinta.
Video
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa
tai kuvassa on häiriöitä.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi
aiheuttaa sen, ettei videokuvan toisto ole
mahdollista.
Viritin
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita
antenni ukonilman varalta. Älä liitä
maajohdinta kaasuputkeen, jotta ei synny
kaasuräjähdyksen vaaraa.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
AM
Maadoitusjohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
32FI
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein.
Muuta antennin suuntausta ja liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on
valittuna (jos virität AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista
(valittaessa esiviritettyjä asemia
selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 24).
• Paina vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti niin, että taajuus
näkyy näytössä.
RDS-toiminto ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo järjestelmän
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma
seuraavan taulukon avulla. Jos ongelma ei
katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista tai
vastaanottimen yläpaneelin päällä on
tavaraa. Vastaanottimesta katkeaa
automaattisesti virta muutaman sekunnin
kuluttua. Varmista, että kaiuttimet on liitetty
oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos joitakin osia vaihdetaan
huollon aikana, kyseisiä osia ei ehkä palauteta.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 16
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mukaiset mallit.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Suuntaa kaukosäädin vastaanottimessa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
33FI
Lisätietoja
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.*
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja
tiedustele, lähettääkö asema haluamaasi
tietoa. Jos lähettää, palvelu voi olla
tilapäisesti poissa käytöstä.
Virheilmoitukset
AM-viritinosa
Tekniset tiedot
Viritysalue
Aluekoodi
Aluekoodien U, CA, CEL, CEK mallit1)
Vähimmäislähtöteho (RMS) (8 ohmia, 20 Hz –
20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,09%)
90 W + 90 W
Stereotilan lähtöteho (8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 1%)
100 W + 100 W
1) Mitattu
Viritysasteikko
10 kHz:n askel 9 kHz:n askel
Vahvistinosa
seuraavissa olosuhteissa:
U, CA
530 –
1 710 kHz
531 –
1 710 kHz
CEL, CEK
–
531 –
1 602 kHz
Antenni
Välitaajuus
Kehäantenni
450 kHz
Yleistä
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
Aluekoodi
U, CA
120 V AC, 60 Hz
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Taajuusvaste (Analogiset)
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (kun BASS =
0 dB, TREBLE = 0 dB)
Tuloliitännät (Analogiset)
Herkkyys: 500 mV/
50 kilo-ohmia
Häiriöetäisyys2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Lähtöliitännät (Analogiset)
AUDIO OUT
Jännite: 500 mV/
10 kilo-ohmia
Äänen sävy
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB askelin
2) INPUT
3)
SHORT (kun BASS = 0 dB, TREBLE =
0 dB)
Painotettu mittauskytkentä, tulotaso.
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
Käyttöjännite
Lähtöteho (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
U, CA, CEL, CEK
200 W
Mitat (l/k/s) (noin)
430 × 132,5 × 279 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
6,6 kg
Paino (noin)
Toimitetut vakiovarusteet
Käyttöohje (tämä käyttöohje)
Pika-asetusopas (1)
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaukosäädin (RM-AAU055) (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista,
katso sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
• Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
34FI
Hakemisto
A
N
Alkuasetukset 16
Nauhoitus 29
Nimeäminen
esiviritetyt asemat 25
tuloliitännät 19
B
BALANCE 21
Basso 22
Blu-ray-levysoitin
liittäminen 14
R
RDS 26
C
S
CD-soitin
liittäminen 13
Satelliittiviritin
liittäminen 14
Super Audio CD-soitin
liittäminen 13
D
K
U
Uniajastin 28
V
Videonauhuri
liittäminen 14
Virheilmoitukset 33
Viritin
liittäminen 15
Virittäminen
automaattisesti 23
esiviritetyt asemat 25
suoraan 23
Lisätietoja
Digiboksi
liittäminen 14
DIGITAL MEDIA PORT
kuunteleminen 20
liittäminen 13
tuloliitäntä 18
DIMMER 21
Diskantti 22
DVD-soitin
liittäminen 14
DVD-tallennin
liittäminen 14
Kaiuttimet
liittäminen 12
Kaukosäädin 8
L
Lähdelaitteen valitseminen
18
M
Mykistys 19
35FI
(1)
Sony Corporation
Download PDF

advertising