Sony | STR-DE695 | Sony STR-DE695 Käyttöohjeet

4-244-964-11(1)
FM Stereo
FM-AM Receiver
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
STR-DE695
© 2003 Sony Corporation
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
ADVARSEL
For at forhindre risiko for brand eller
stød, må dette apparat ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke tildække
ventilationsåbningerne med aviser, duge, gardiner etc.
Der må ikke anbringes tændte lys på apparatet.
Stil ikke nogen form for beholdere med væske, som
for eksempel vaser, på apparatet, da dette kan
resultere i brand eller stød.
Smid ikke batteriet væk sammen
med almindeligt
husholdningsaffald, men bortskaf
det i henhold til reglerne om
bortskaffelse af kemisk affald.
Installer ikke receiveren på et indelukket sted, som
for eksempel i en bogreol eller et indbygget skab.
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Pro
Logic Surround- og DTS** Digital Surround-system.
* Fremstillet på licens af Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
**"DTS", "DTS-ES Extended Surround" og "Neo:6"
er varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
2DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Indholdsfortegnelse
Faste stationer ...................................... 35
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS)1) .......................................... 37
Liste over knapplaceringer
og henvisningssider
Hovedenhed ........................................... 5
Anden anvendelse
Tilslutning af apparaterne
Navngivning af faste stationer og
programkilder ................................ 39
Optagelse ............................................. 39
Anvendelse af afbryderautomatikken .. 40
Justeringer ved hjælp af menuen
CUSTOM ...................................... 41
Ændring af kommandotilstanden for
receiveren ...................................... 41
CONTROL A1II kontrolsystem .......... 42
Nødvendige ledninger ........................... 6
Antennetilslutninger .............................. 7
Tilslutning af lydudstyr ......................... 8
Tilslutning af videoudstyr ..................... 9
Tilslutning af digitalt udstyr ................ 10
Multikanal-indgangstilslutning ........... 12
Andre tilslutninger ............................... 13
Tilslutning og klargøring af
højttalersystemet
Betjening ved hjælp af
fjernbetjeningen RM-PP4122)
Tilslutning af højttalersystemet ........... 15
Indledende klargøring .......................... 17
Opsætning af multikanalsurroundlyd ................................... 17
Kontrol af tilslutningerne .................... 22
Før du benytter fjernbetjeningen ......... 44
Beskrivelse af knapperne på
fjernbetjeningen ............................. 44
Valg af kommandotilstanden for
fjernbetjeningen ............................. 48
Programmering af fjernbetjeningen ..... 48
Grundlæggende anvendelse
Valg af apparat .................................... 23
Ændring af displayet ........................... 24
Betjening ved hjælp af
fjernbetjeningen RM-U3073)
Før du benytter fjernbetjeningen ......... 52
Beskrivelse af knapperne på
fjernbetjeningen ............................. 52
Ændring af fabriksindstillingen for en
INPUT SELECTOR-knap ............. 55
Anvendelse af surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne alene
(2-kanals stereo) ............................ 25
Bedre gengivelsesnøjagtighed ............. 25
Valg af et lydfelt .................................. 26
Valg af dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal (SURR BACK
DECODING) ................................ 28
Beskrivelse af multikanalsurrounddisplayene ....................... 30
Brugertilpasning aflydfelter ................ 31
Anden information
Regler for anvendelse .......................... 56
Fejlfinding ........................................... 56
Specifikationer ..................................... 59
Oversigt over indstillinger med brug af
MAIN MENU knappen ................. 62
Justerbare parametre for hvert
lydfelt ............................................ 63
Radiomodtagelse
Automatisk indprogrammering af FMstationer (AUTOBETICAL)1) ....... 34
Direkte stationsindstilling .................... 34
Automatisk stationsindstilling ............. 35
DK
1)
Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK.
Gælder kun modeller med områdekode E2/E3, MX,
AR.
3)
Modeller med anden områdekode.
2)
3DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Om denne
betjeningsvejledning
Bemærkninger til den
medfølgende fjernbetjening
Om områdekoder
Områdekoden for denne receiver står anført
nederst på reciverens bagside (se illustrationen
herunder).
R
For RM-PP412 (Gælder kun modeller
med områdekode E2/E3, MX, AR)
TV/SAT, PHONO, SOURCE, DIRECT, AAC
BI-LING, 12 og ON SCREEN-knappen kan
ikke anvendes.
L
R
R
L
FRONT B
FRONT A
L
AC OUTET
L
SURROUND
KERS IMPEDANCE USE 8-16Ω
4-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel i anvendelsen med hensyn til
områdekoden er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Et tip
I forklaringerne i denne betjeningsvejledning
beskriver kontrollerne på receiveren. Det er også
muligt at anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis disse har de samme eller lignende
navne som dem på selve receiveren. For yderligere
information om brugen af fjernbetjeningen, se
• side 44–51 for at få information om RM-PP412
(Gælder kun modeller med områdekode E2/E3,
MX, AR).
• side 52–55 for at få information om RM-U307
(Modeller med anden områdekode).
4DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
Illustrationsnummer
Brug denne side til at finde placeringen af de knapper,
der omtales i teksten.
3 (24, 37, 58)
DISPLAY
R
R
Navn på knap/del
Henvisningsside
Hovedenhed
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
A–H
A.F.D. (knappen/indikator) wh
(25–27)
AUX qf (23)
CD/SACD qa (23)
DIMMER 4 (24)
DISPLAY 3 (24, 37, 58)
Display qd (24)
DVD 9 (23)
ENTER ql (17, 39, 41)
FM MODE es (35)
I–O
INPUT MODE qj (23)
IR (modtager) 5 (44, 52, 58)
Jog-drejeknap w; (18, 32, 33, 39,
41, 62)
MAIN MENU qk (18, 32, 33, 39,
41, 62)
MASTER VOLUME qh (22, 24,
56)
123 45
MD/TAPE q; (23)
MEMORY ea (34, 36)
MOVIE (knappen/indikator) wg
(26, 57)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikator) ws (23)
MULTI CH IN wd (23)
MUSIC (knappen/indikator) wf
(26, 27, 57)
V–Z
VIDEO 1 6 (23)
VIDEO 2 7 (23)
VIDEO 3 8 (23)
VIDEO 3 INPUT (jackstik) ed (9)
TAL OG SYMBOLER
2CH (knappen/indikator) wj
(25, 27, 33)
?/1 (afbryder) 1 (17, 22, 33, 34,
41, 60)
</> wa (18, 32, 33, 39, 41, 62)
P–U
PHONES (jackstik) ef (24, 30,
57)
PRESET TUNING +/– wl
(36, 60)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 2
(15, 24, 56)
SURR BACK DECODING wk
(28, 41)
SURR BACK DECODING
(indikator) qg (28)
TUNER FM/AM qs (23, 35, 36,
39)
TUNING +/– e; (35)
6 7 8 9 0 qa qsqd qf
qg
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
r
Sådan bruges denne side
qh
?/1
g
ef
ed
es ea e;
wl wk wj wh wg wf wdws wa
w; ql qk qj
5DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tilslutning af apparaterne
Nødvendige ledninger
Følgende ekstra tilslutningsledninger A – I er påkrævede, når du tilslutter komponenterne
(side 8–14).
A Lydkabel (medfølger ikke)
G Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
Sort
Hvid (venstre)
Rød (højre)
B Lyd/video-kabel (medfølger ikke)
Gul (video)
Hvid (venstre/lyd)
Rød (højre/lyd)
C Videokabel (medfølger ikke)
Gul
D S-videokabel (medfølger ikke)
E Lyslederkabel (medfølger ikke)
Et tip
Lydkablet A kan skilles til to monofoniske lydkabler
G.
H Komponent-videokabel
(medfølger ikke)
(Undtagen modeller med områdekode CEL,
CEK)
Grøn
Blå
Rød
I Ministik i mono (medfølger ikke)
(Undtagen modeller med områdekode CEL,
CEK)
F Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
Inden du begynder
• Sluk for samtlige apparater, inden du begynder at udføre nogen tilslutninger.
• Sæt ikke netledningen i forbindelse, før alle andre tilslutninger er udført.
• Tryk kablernes stikpropper helt ind, så brummen og støj undgås.
• Sørg for, når du tilslutter et lyd-/videokabel, at farven på stikkene svarer til farven på de tilsvarende
jackstik på apparaterne: Gul (video) til gul, hvid (venstre audio) til hvid og rød (højre audio) til rød.
• Når du tilslutter lyslederkabler, skal stikkene sættes lige ind, indtil de klikker på plads.
• Lyslederkablet må ikke bøjes eller presses sammen.
6DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Antennetilslutninger
FM-trådantenne
(medfølger)
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
Tilslutning af apparaterne
AM-rammeantenne
(medfølger)
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
*
* Stikkets form afhænger af områdekoden.
Bemærkninger til
antennetilslutningerne
• Hold AM-rammeantennen på god afstand af
receiveren og andre apparater for at forhindre
opsamling af støj.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt
udstrakt.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er så vandret
som muligt, når den er tilsluttet.
7DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tilslutning af lydudstyr
MD-afspiller eller
kassettebåndoptager
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
L
A
A
ç
R
ç
OUT
IN
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
OUT
R
IN
MD/TAPE
AUX CD/SACD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
A
OUTPUT
LINE
L
R
CD-eller Super
Audio CD-afspiller
8DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tilslutning af videoudstyr
DVD-afspiller
Tilslutning af apparaterne
OUTPUT
AUDIO OUT
L
R
VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO*
B
H
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
FRONT B
CTRL A1 II
FRONT A
R
S-VIDEO
IN
L
DVD
IN
VIDEO OUT
VIDEO OUT VIDEO IN
FM
75Ω
COAXIAL
L
L
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
DVD
IN
R
CENTER
y
CD/
SACD
IN
L
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
R
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
L
SURR
BACK
CENTER
R
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
DVD VIDEO 2
SUB
WOOFER
R
VIDEO 1
MULTI CH IN
SPEAKERS
OUT
IMPEDANCE USE 8-16Ω
IN
Ç
Ç
IN
OUTPUT
B
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
Camcorder
eller
videospil
L
SURROUND
PRE OUT
B
B
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
Ç
Til VIDEO R3
IN
IN
INPUTAUX CD/SACD
jackstikkene
Satellit-tuner
eller
videobåndoptager
C
INPUT
VIDEO
IN
L
R
R
Videobåndoptager
TV monitor
* Undtagen modeller med områdekode CEL, CEK.
Bemærkninger til tilslutning
af videoudstyr
Det er muligt at forbinde
lydudgangsjackstikkene på dit fjernsyn til
VIDEO 2 AUDIO IN-jackstikkene på
receiveren og forsyne lyden fra fjernsynet med
lydeffekter. I dette tilfælde skal
videoudgangsjackstikket på fjernsynet ikke
forbindes til VIDEO 2 VIDEO IN-jackstikket
på receiveren. Hvis du tilslutter en separat
satellit-tuner, skal både lyd- og
videoudgangsjackstikkene tilsluttes til
receiveren som vist i illustrationen herover.
Hvis du har et fjernsyn, en satellit-tuner eller en
DVD-afspiller med COMPONENT VIDEO (Y,
B-Y, R-Y) udgangsjackstik og en monitor med
COMPONENT VIDEO-indgangsjackstik, skal
du bruge et komponent-videokabel (medfølger
ikke) til tilslutning til receiveren.
Et tip
Hvis S-videojackstikkene anvendes i stedet for
videojackstikkene, skal monitoren også tilsluttes via
et S-videojackstik. S-videosignaler sendes på en
anden bus end videosignaler og vil ikke blive sendt
fra videojackstikkene.
Bemærk
På denne receiver er komponent videosignalerne
hverken kompatible med S-videosignalerne eller
videosignalerne.
9DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tilslutning af digitalt udstyr
Hvis du forbinder de digitale udgangsjackstik på din DVD-afspiller og satellit-tuner (etc.) til
receiverens digitale indgangsjackstik, kan du opnå en biograflignende multikanal-surroundlyd
hjemme i din stue. For at få det fulde udbytte af multikanal-surroundlyden, er det nødvendigt at
anvende fem højttalere (to fronthøjttalere, to surroundhøjttalere og en centerhøjttaler) og en
subwoofer.
Satellit-tuner
eller
DVD-afspiller*
OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
E
B
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
F
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
B
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
DVD-afspiller
(etc.)*
R
* Udfør enten koaksiale eller optiske tilslutninger. Vi anbefaler koaksiale tilslutninger fremfor optiske
tilslutninger.
10DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Forbind de digitale udgangsjackstik på din MD-afspiller eller kassettebåndoptager til receiverens
digitale indgangsjack, og forbind de digitale indgangsjackstik på din MD-afspiller eller
kassettebåndoptager til receiverens digitale udgangsjackstik. Disse tilslutninger giver dig mulighed
for at udføre digital optagelse af TV-udsendelser etc.
Tilslutning af apparaterne
MD-afspiller eller
kassettebåndoptager
DIGITAL
INPUT OUTPUT
OPTICAL
IN
LINE
LINE
L
OUT
ç
IN
A
A
ç
E
OUT
ç
E
ç
R
OUT
IN
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
Bemærk
• Det er ikke muligt at lave en digital optagelse af digitale multikanal-surroundsignaler.
• Alle OPTICAL- og COAXIAL -jackstikkene er kompatible med samplingfrekvenser på 96 kHz, 48 kHz,
44,1 kHz og 32 kHz.
• Det er ikke muligt at optage analoge signaler til et apparat, som er tilsluttet MD/TAPE- og VIDEO-jackstikkene
udelukkende via digitale tilslutninger. Udfør analoge tilslutninger, hvis du vil optage analoge signaler. Udfør
digitale tilslutninger, hvis du vil optage digitale signaler.
• Der vil ikke være nogen lyd, hvis der afspilles en Super Audio CD-plade i en Super Audio CD-afspiller, som er
tilsluttet CD/SACD OPTICAL IN-jackstikket på dette apparat. Foretag tilslutning til de analoge indgangsjackstik
(CD/SACD IN-jackstik). Vi henviser til brugsvejledningen for Super Audio CD-afspilleren.
11DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Multikanal-indgangstilslutning
Udover at have en indbygget multikanal-dekoder, er denne receiver tillige udstyret med multikanalindgangsjackstik. Disse tilslutninger giver dig mulighed for at anvende multikanal-software, som er
kodet med andre formater end Dolby Digital og DTS. Hvis din DVD-afspiller er udstyret med
multikanal-udgangsjackstik, kan disse forbindes direkte til receiveren, således at lyden fra
DVD-afspillerens multikanal-dekoder kan høres. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene
anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
For at få det fulde udbytte af multikanal-surroundlyden (5,1 kanal), skal du bruge fem højttalere (to
fronthøjttalere, to surroundhøjttalere og en centerhøjttaler) samt en subwoofer. Du skal foretage en
SURR BACK-tilslutning (side 16) for at anvende 6,1-kanals surroundlyd. Vi henviser til
betjeningsvejledningen for din DVD-afspiller, multikanal-dekoder etc. angående detaljer om
multikanal-tilslutninger.
Bemærk
• Reguler lydstyrken for surroundhøjttalerne og subwooferen på DVD-afspilleren eller multikanal-dekoderen, når
de herunder beskrevne tilslutninger anvendes.
• Vi henviser til side 15 angående detaljer om tilslutning af højttalerne.
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
DVD VIDEO 2
SUB
WOOFER
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
A A G
PRE OUT
G
L
CENTER
R
FRONT
SURROUND
SUB
WOOFER
MULTI CH OUT
DVD-afspiller, CD/Super
Audio CD-afspiller,
multikanal-dekoder etc.
12DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Andre tilslutninger
CONTROL A1
*
Tilslutning af apparaterne
I
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
ç
IN
A
OUTPUT
LINE
L
R
CD-afspiller,
kassettebåndoptager,
MD-afspiller, etc.
* Undtagen modeller med områdekode CEL, CEK.
CONTROL A1
tilslutning
• Hvis du har en CONTROL A1 kompatibel Sony CD-afspiller, Super
Audio CD-afspiller,
kassettebåndoptager eller MD-afspiller
Anvend et ministik i mono (medfølger ikke)
til at forbinde CONTROL A1II-jackstikket
på CD-afspilleren, Super Audio CDafspilleren, kassettebåndoptageren eller MDafspilleren til CTRL A1II-jackstikket på
receiveren. Vi henviser til "CONTROL A1II
kontrolsystem" på side 42 og
betjeningsvejledningerne, som følger med
din CD-afspiller, Super Audio CD-afspiller,
kassettebåndoptager eller MD-afspiller
angående detaljer.
• Hvis du har en Sony CD-skifter med
COMMAND MODE-vælger
Hvis COMMAND MODE-vælgeren på din
CD-skifter kan sættes i stilling CD 1, CD 2
eller CD 3, skal du sørge for at indstille
kommandofunktionen til "CD 1" og forbinde
CD-skifteren til CD-jackstikkene på
receiveren.
Hvis du imidlertid har en Sony CD-skifter
med VIDEO OUT-jackstik, skal du indstille
kommandofunktionen til "CD 2" og forbinde
skifteren til VIDEO 2-jackstikkene på
receiveren.
fortsættes
Bemærk
Hvis du udfører CONTROL A1II-tilslutninger fra
receiveren til en MD-afspiller, som også er
tilsluttet en computer, må du ikke anvende
receiveren, mens "Sony MD Editor" softwaren
anvendes. Dette kan føre til fejlfunktion.
13DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Andre tilslutninger (fortsat)
Tilslutning af netledningen
Netledning
AUX AUDIO IN-tilslutning
Hvis du har en særskilt lydkomponent
(undtagen PHONO)
Brug lydkablet til tilslutning af CDafspillerens, kassettebåndoptagerens eller MDoptagerens LINE OUT-jackstik til AUX IN på
receiveren, så du kan høre lyden i surround
sound.
L
b
L
RONT B
L
Indstilling af
spændingsvælgeren
Hvis din receiver har en spændingsvælger på
bagsiden, skal du kontrollere, at den er sat i
stillingen for den lokale spænding. Hvis den
ikke er det, skal du anvende en skruetrækker til
at sætte den i den rigtige stilling, inden du
sætter netledningen i en stikkontakt i væggen.
VOLTAGE SELECTOR
120V
220V
240V
AC OUTLET
Til en
stikkontakt
i væggen
L
E 8-16Ω
AC OUTLET*
* Undtagen modeller med områdekode AR, KR
Vekselstrømsudtagenes konfiguration, form og antal
varierer alt efter modellen og det land, hvor
receiveren anvendes.
Tilslut højttalersystemet til receiveren (side 15),
inden du sætter denne receivers netledning i en
stikkontakt i væggen.
Sæt netledningen (-ledningerne) på dit lyd-/
videoudstyr i en stikkontakt i væggen.
Hvis du forbinder andre lyd-/videoapparater til
vekselstrømsudtaget (udtagene) (AC OUTLET)
på receiveren, vil de tilsluttede apparater blive
strømforsynet af receiveren, således at du kan
tænde eller slukke for hele systemet samtidigt
med at du tænder og slukker for receiveren.
Forsigtig
Sørg for, at det samlede effektforbrug for det til
receiverens vekselstrømsudtag (AC OUTLET)
tilsluttede apparat ikke overstiger det wattforbrug, der
er angivet på bagsiden. Tilslut ikke el-apparater med
et stort wattforbrug som for eksempel strygejern,
elektriske vifter og fjernsyn til dette udtag.
14DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
Tilslutning af højttalersystemet
Nødvendige kabler
A Højttalerkabler (medfølger ikke)
B Monofoniske lydkabler (medfølger ikke)
(+)
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
Sort
(–)
Subwoofer med
indbygget
forstærker
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler B*
(højre)
Fronthøjttaler B*
(venstre)
INPUT
AUDIO
IN
E
e
B
e
E
A
e
E
A
A
COMPONENT VIDEO
Y
R
L
R
L
PB/B—Y
MONITOR
CENTER
PR/R—Y
VIDEO OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
FRONT B
CTRL A1 II
FRONT A
R
L
S-VIDEO
OUT
L
AC OUTLET
SURR
BACK
CENTER
SUB
WOOFER
R
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SPEAKERS
A
E
L
SURROUND
PRE OUT
IMPEDANCE USE 8-16Ω
A
e
Surroundhøjttaler
(højre)
E
A
e
Surroundhøjttaler
(venstre)
E
A
e
Fronthøjttaler A
(højre)
E
e
Fronthøjttaler A
(venstre)
* Hvis du har endnu et fronthøjttalersystem, skal du tilslutte det til SPEAKERS FRONT B-terminalerne. Du kan
vælge fronthøjttalere, du vil anvende, med knappen SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (side 24).
fortsættes
15DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tilslutning af højttalersystemet
(fortsat)
Bemærk
• Sno de afisolerede ender af højttalerkablerne ca. 10
mm. Sørg for at højttalerkablet sættes i den rigtige
terminal på apparatet: + til + og – til –. Hvis
kablerne byttes om, vil lyden blive forvrænget og
bassen mangle.
• Reguler lydstyrken omhyggeligt for at undgå en for
kraftig lyd fra højttalerne, hvis dine højttalere har et
lavt maksimalt input.
Afisolerede kabler berører hinanden, fordi
der er fjernet for meget af isoleringen.
SURR BACK-tilslutning
Receiveren giver dig mulighed for at anvende
6,1-kanals surroundlyd, når du tilslutter
receiverens PRE OUT SURR BACK-jackstik
til INPUT-jackstikket på en anden forstærker
med et monolydkabel. Se flere oplysninger om
brug af lydfeltet på side 25.
Strippede ledninger er ikke helt tilsluttet
og rører ved bagpanelet af modtageren.
Et tip
Hvis du vil gøre brug af 6,1-kanals-surroundlyd, skal
du indstille "Surround-baghøjttalervalg ( S B )" til
"YES" (side 19).
Sådan undgår du at
kortslutte højttalerne
Hvis højttalerne kortsluttes, er der risiko for, at
receiveren lider skade. Sørg for at tage
nedenstående forholdsregler, når du sætter
højttalerne i forbindelse, så dette undgås.
Sørg for, at de afisolerede ender på hver
højttalerledning ikke berører en anden
højttalerterminal, den afisolerede ende på
en anden højttalerledning eller receiverens
metaldele.
Eksempler på dårlig tilslutning af
højttalerkabel
Frembring en testtone, når alle
apparaterne, højttalerne og
netledningen er tilsluttet, for at
kontrollere, om alle højttalerne er
korrekt tilsluttet. Vi henviser til side
22 angående detaljer om, hvordan en
testtone frembringes.
Hvis der ikke kommer nogen lyd ud af
højttalerne, når der sendes en testtone, eller en
testtone kommer ud af en anden højttaler end
den, hvis navn vises på receiveren, kan det
skyldes, at højttaleren er kortsluttet. Kontroller
højttalertilslutningen igen, hvis dette sker.
Sådan undgår du at skade
højttalerne
Sørg for, at du skruer ned for lyden, før du
slukker modtageren. Når du tænder for
modtageren, vil lydstyrken være den samme,
som da du slukkede modtageren.
Det afisolerede højttalerkabel er i berøring
med en anden højttalerterminal.
16DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Indledende klargøring
Indstil SET UP-parametrene, således at
receiveren svarer til dit systen, inden du tager
receiveren i brug for første gang. Angående de
justerbare parametre henviser vi til oversigten
på side 62. Se side 17–22 angående
højttalerindstillinger og side 41 angående andre
indstillinger.
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
Slet receiverens hukommelse, når du har
tilsluttet højttalerne og tændt for receiveren.
Specificer derefter højttalerparametrene
(størrelse, position etc.) og udfør alle andre
klargøringsoperationer, som er nødvendige for
dit system.
Indledende klargøring
Et tip
Kontroller tilslutningen (side 22), hvis du vil
kontrollere lyden under indstillingerne (klargøring
mens lyden høres).
Sletning af receiverens
hukommelse
Gør følgende, inden du tager receiveren i brug
for første gang eller hvis du vil slette
receiverens hukommelse.
1 Sluk for receiveren.
2 Hold ?/1 inde i 5 sekunder.
"PUSH" og "ENTER" vises skiftevis på
displayet.
3 Tryk på ENTER.
Når "CLEARING" har stået på displayet i et
stykke tid, vil "CLEARED" komme frem.
Følgende indstilles til fabriksindstillingerne
igen.
• Alle indstillinger i menuerne SET UP,
CUSTOM, LEVEL og EQ.
• Lydfeltet er lagret for hver
indgangsvælger og forudindstillede
station.
• Alle lydfeltparametre.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne for valg af input og
forudindstillede stationer.
• Hovedlystyrken indstilles til
"VOL MIN".
Opsætning af multikanalsurroundlyd
Den bedst mulige surroundlyd opnås ved at alle
højttalerne befinder sig i samme afstand fra
lyttepositionen (A).
Dog kan centerhøjttaleren placeres op til 1,5 m
nærmere (B), surroundhøjttalerne op til 4,5 m
nærmere (C) og bagsurroundhøjttalerne op til
4,5 m nærmere (D) lyttepositionen.
Fronthøjttalerne kan anbringes fra 1,0 til
7,0 meter fra lyttepositionen (A).
Surroundhøjttalerne kan anbringes enten bag
dig eller ved siden af dig, alt afhængigt af
rummets udformning (etc.).
Når surroundhøjttalerne anbringes ved siden af dig
(langt rum)
B
A
A
45°
C
C
90°
D
20°
fortsættes
17DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Opsætning af multikanal-surroundlyd
(fortsat)
Når surroundhøjttalerne anbringes bag dig
(bredt rum)
3 Drej jog-drejeknappen for at vælge den
ønskede indstilling.
Indstillingen indprogrammeres automatisk.
4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle de
følgende parametre er indstillet.
Indledende indstillinger
B
A
Parameter
A
Indledende
indstilling
45°
SW
C
(SUB WOOFER) S.W. XXX YES
C
L
90°
C
SL
D
20°
SB
L
Et par tips
C
• Når du tilslutter surroundbaghøjttaleren, skal du
anbringe højttaleren mindst 1 meter bag
lyttepositionen. Det anbefales, at du anbringer
højttaleren lige langt fra venstre og højre
surroundhøjttaler. Hvis der ikke er plads bag
lyttepositionen, kan du anbringe højttaleren over
lyttepositionen ved at anbringe den på et stativ eller
hænge den i loftet. Sørg for, at højttaleren er
omhyggeligt fastgjort, så den ikke falder ned og går
i stykker eller forårsager personskade.
• Eftersom subwooferen med indbygget forstærker
ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan
den anbringes hvor som helst det ønskes.
Bemærk
Anbring ikke centerhøjttaleren længere væk fra
lyttepositionen end fronthøjttalerne.
Angivelse af
højttalerparametrene
SL
SB
SL
(FRONT) XXXXX
R
LARGE
(CENTER) XXXXX
LARGE
(SURROUND) XXXXX LARGE
SR
(SURR BACK) XXX
NO
DIST. X.X m
R
3.0 m
DIST. X.X m
SR
3.0 m
DIST. X.X
3.0 m
DIST. X.X m
SR
3.0 m
XXXXXXX
x Valg af subwoofer (
SIDE/LO
SW
S.W. XXX)
• Vælg "YES", hvis du anvender en subwoofer.
• Vælg "NO", hvis du ikke anvender en
subwoofer. Dette aktiverer
basomdirigeringskredsløbet og sender
LFE-signalerne fra andre højttalere.
• Det anbefales, at du indstiller grænsefrekvensen
på subwooferen så højt som muligt for at få
størst udbytte af Dolby Digital-bassens
omdirigeringskredsløb.
1 Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " SET UP
".
2 Tryk på
eller
for at vælge den
parameter, der skal indstilles.
Bemærk
Nogle højttalerindstillinger kan være nedblændede på
displayet. Dette betyder, at de er blevet ændret
automatisk pga. andre højttalerindstillinger, eller at de
ikke kan justeres.
18DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
R
x Fronthøjttalerstørrelse ( L
XXXXX)
• Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE".
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "SMALL",
vil center-, og surroundhøjttalerne automatisk
blive indstillet til "SMALL" (medmindre de
allerede er indstillet til "NO").
• Når subwooferen er indstillet til "NO",
indstilles fronthøjttalerne automatisk til
"LARGE", og du kan ikke ændre denne
indstilling.
x Centerhøjttalerstørrelse (
C
XXXXX)
• Vælg "LARGE", hvis du anvender en stor
højttaler, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• Hvis lyden er forvrænget, eller der mangler
surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at
aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende
centerhøjttalerens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til "LARGE")
eller subwooferen.*1
• Vælg "NO", hvis du ikke anvender nogen
centerhøjttaler. Lyden fra centerhøjttaleren vil
komme fra fronthøjttalerne.*2
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
• Hvis lyden er forvrænget, eller der mangler
surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at
aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende
frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen.
x Surroundhøjttalerstørrelse ( SL SR
XXXXX)
• Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
surroundhøjttalerne til "LARGE".
• Hvis lyden er forvrænget, eller der mangler
surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at
aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende
surroundhøjttalernes basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE" højttalere.
• Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundhøjttalere.*3
Et tip
*1–*3 svarer til nedenstående Dolby Pro Logicindstillinger
*1 NORMAL
*2 PHANTOM
*3 3 STEREO
x Surround-baghøjttalervalg (
SB
XXX)*
Du kan kun angive denne parameter, når du har
foretaget en SURR BACK-tilslutning (side 16).
• Vælg "YES", hvis du foretager SURR BACKtilslutning.
• Vælg "NO", hvis du ikke foretager SURR
BACK-tilslutning.
* Disse parametre er ikke disponible, hvis
"Surroundhøjttalerstørrelse ( SL SR )" er
indstillet til "NO".
fortsættes
19DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Opsætning af multikanal-surroundlyd
(fortsat)
x Bagsurroundhøjttalerafstand
Et tip
Indstill afstanden fra din lytteposition til
bagsurroundhøjttalerne.
Bagsurroundhøjttalerafstandden bør indstilles
fra en afstand, som suarertil
frontøjttalerafstanden (A på side 17) til en
affstand 4,5 meter nærmere din lytteposition
(D på side 17).
Internt er LARGE- og SMALL-indstillingerne for
hver højttaler bestemmende for, hvorvidt den
indbyggede lydprocessor afskærer bassen fra den
pågældende kanal eller ej. Hvis bassen afskæres fra
en kanal, vil basomdirigeringskredsløbet sende de
tilsvarende basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Eftersom baslyd imidlertid har en vis
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære den,
hvis dette er muligt. Derfor kan du indstille selv små
højttalere til "LARGE", hvis du vil udsende
basfrekvenserne fra disse højttalere. På den anden
side kan du indstille en eventuelt stor højttaler til
"SMALL", hvis du ikke vil udsende basfrekvenser fra
denne højttaler.
Indstil alle højttalerne til "LARGE", hvis det
generelle lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der
ikke er tilstrækkeligt med bas, kan du anvende
parameteren BASS i menuen EQ til at hæve
basniveauet. Vi henviser til side 33 angående
justering af bass.
x Fronthøjttalerafstand (
X.X m)
L
R
DIST.
Indstil afstanden fra din lytteposition til
fronthøjttalerne (A på side 17).
x Centerhøjttalerafstand (
X.X m)
C
DIST.
Indstil afstanden fra din lytteposition til
centerhøjttaleren. Centerhøjttalerafstanden bør
indstilles fra en afstand, som svarer til
fronthøjttalerafstanden (A på side 17) til en
afstand 1,5 meter nærmere din lytteposition (B
på side 17).
x Surroundhøjttalerafstand (
DIST. X.X m)
SL
(
SB
DIST. X.X m)
Et tip
Receiveren giver dig mulighed for at
indprogrammere højttalerpositionen med hensyn til
afstand. Det er dog ikke muligt at indstille
centerhøjttaleren til at være længere væk end
fronthøjttalerne. Ligeledes kan centerhøjttaleren ikke
indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere
end fronthøjttalerne.
På samme måde kan surroundhøjttalerne ikke
indstilles til at være længere væk fra lyttepositionen
end fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være
mere end 4,5 meter nærmere.
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for en god surroundlyd.
Bemærk, at hvis højttalerafstanden indstilles til at
være nærmere end den faktiske placering af
højttalerne, vil det forårsage en forsinkelse af lyden
fra den pågældende højttaler. Med andre ord vil
højttaleren lyde, som om den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af
centerhøjttalerafstanden til 1~2 m nærmere end den
virkelige højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af at man er "inde i" skærmen. Hvis en
tilfredsstillende lyd ikke kan opnås, fordi
surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af en
mindre højttalerafstand end den virkelige afstand
skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til
lyden, vil ofte resultere i en meget bedre
surroundlyd. Prøv selv!
SR
Indstil afstanden fra din lytteposition til
surroundhøjttalerne. Surroundhøjttalerafstanden
bør indstilles fra en afstand, som svarer til
fronthøjttalerafstanden (A på side 17) til en
afstand 4,5 meter nærmere din lytteposition (C
på side 17).
20DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
x Placering af surroundhøjttaler
(
SL
SR
XXXXXXX)*
• Vælg "SIDE/LO", hvis placeringen af
surroundhøjttalerne er som beskrevet i afsnit A
og C.
• Vælg "SIDE/HI", hvis placeringen af
surroundhøjttalerne er som beskrevet i afsnit A
og D.
• Vælg "BEHD/LO", hvis placeringen af
surroundhøjttalerne er som beskrevet i afsnit B
og C.
• Vælg "BEHD/HI", hvis placeringen af
surroundhøjttalerne er som beskrevet i afsnit B
og D.
90°
A
A
45°
B
Placeringsparameteren for surroundhøjttalere er
særligt udformet til implementeringen af Digital
Cinema Sound-tilstande med virtuelle elementer.
Med Digital Cinema Sound-tilstande er
højttalerplaceringen ikke så vigtig som i andre
tilstande. Alle tilstande med virtuelle elementer er
udformet under forudsætning af, at
surroundhøjttaleren er placeret bag lyttepositionen,
men præsentationen holdes ret konsekvent, selv når
surroundhøjttalerne er anbragt i en temmelig vid
vinkel. Men hvis højttalerne vender mod lytteren
umiddelbart fra den venstre og højre lytteposition,
virker lydfelterne med virtuelle elementer kun, hvis
surround-højttalerplaceringsparameteren er angivet til
"SIDE/LO" eller "SIDE/HI".
Ikke desto mindre har ethvert lyttemiljø mange
variabler, som for eksempel lydreflektion fra vægge,
og der kan muligvis opnås bedre resultater ved
anvendelse af "BEHD/HI", hvis højttalerne er placeret
højt over lyttepositionen, selv hvis de befinder sig
lige til venstre eller højre for denne.
Derfor anbefaler vi, selv om det kan resultere i en
opsætning i modstrid med forklaringen i "Placering af
surroundhøjttaler", at du afspiller multikanal-kodet
software og lytter til den effekt, hver enkelt indstilling
har på dine lytteomgivelser. Vælg den indstilling,
som giver en god fornemmelse af rumlighed og som
er bedst egnet til at frembringe et sammenhængende
rum mellem surroundlyden fra surroundhøjttalerne og
lyden fra fronthøjttalerne. Hvis du ikke er sikker på,
hvilken en af dem, der lyder bedst, skal du vælge
"BEHD/LO" eller "BEHD/HI" derefter indstille den
rigtige balance med højttalerafstandsparameteren og
højttalerniveaujusteringer.
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
Denne parameter gør det muligt at angive
placeringen af og højden for dine
surroundhøjttalere, så surroundfunktionerne for
Digital Cinema Sound kan implementeres
korrekt. Vi henviser til nedenstående
illustration.
Et tip
B
fortsættes
20°
D
D
60
C
C
30
* Disse parametre er ikke disponible, hvis
"Surroundhøjttalerstørrelse ( SL SR )" er
indstillet til "NO".
21DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Opsætning af multikanal-surroundlyd
(fortsat)
Justering af højttalerniveaet
Anvend fjernbetjeningen fra din lytteposition
til at justere hver enkelt højttalers lydniveau.
Bemærk
Receiveren er udstyret med en ny testtone med en
frekvens centreret omkring 800 Hz til justering af
højttalerniveauet.
1 Tryk på ?/1
på fjernbetningen for at
tænde for receiveren.
2 Tryk på TEST TONE på fjernbetjeningen.
Du hører testtonerne fra hver højttaler efter
hinanden.
Front (venstre) t Center t Front (højre)
t Surround (højre) t
Bagsurroudhøjttalerne* t Surround
(vestre) t Subwoofer
* Du hører testtonen, hvis du har foretaget en
SURR BACK-tilslutning (side 16) og angivet
"Surround-baghøjttalervalg ( S B )" til "YES"
(side 19).
Kontrol af tilslutningerne
Udfør følgende for at verificere, at
tilslutningerne er korrekt udført, når du har
tilsluttet alle apparaterne til receiveren.
1 Tryk på ?/1 for at tænde for receiveren.
2 Tænd for det apparat, som du har
tilsluttet (f.eks. CD-afspiller eller
kassettebåndoptager).
3 Tryk på den relevante knap til valg af
input (f.eks. CD/SACD eller MD/TAPE)
for at vælge komponenten
(programkilde).
4 Begynd afspilningen.
Se "Fejlfinding" på side 56 og træf de korrekte
forholdsregler for at løse problemet, hvis du
ikke opnår en normal lyd, efter at du har udført
denne procedure.
3 Regular højttalerniveauet og-balancen
med LEVEL-menuen, sáledes at
testtonens niveau lyder ens fra hver
højttaler.
Se side 32 angående detaljer om LEVELmenuen.
Under justeringen vil testtonen komme fra
den højttaler, som justeres.
4 Tryk på TEST TONE igen for at koble
testtonen ud.
Et tip
Alle højttalernes niveauer kan indstilles samtidigt.
Tryk på MASTER VOL +/– på fjernbetjeningen eller
drej MASTER VOLUME på hovedapparatet.
Bemærk
• Den justerede værdi vises i displayet under
justeringen.
• Selv om disse justeringer også kan udføres via
frontpanelet med brug af LEVEL-menuen (når
testtonen lyder, skifter receiveren automatisk til
LEVEL-menuen), anbefaler vi, at du følger
ovenstående fremgangsmåde og justerer
højttalerniveauerne fra din lytteposition ved hjælp
af fjernbetjeningen.
22DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Grundlæggende anvendelse
INPUT MODE
Valg af apparat
Knapper til valg af input
Tryk på den relevante knap til valg af input for
at vælge den komponent, du vil bruge.
For at vælge
VIDEO 1 eller VIDEO 2
Satellit-tuner
VIDEO 2
Camcorder eller videospil
VIDEO 3
DVD-afspiller
DVD
MD-afspiller eller
kassettebåndoptager
MD/TAPE
CD- eller Super Audio
CD-afspiller
CD/SACD
Indbygget tuner
TUNER FM/AM
Lydlromponent
AUX
Efter at du har tændt for det valgte apparat,
vælger du apparatet og afspiller programkilden.
• Tænd for fjernsynet og indstil fjernsynets
videoindgang til det valgte apparat, når du har
valgt videobåndoptager, camcorder, videospil
eller DVD-afspiller.
Vælg
For at
AUTO IN
Give første prioritet til
digitale signaler, hvis der er
både digitale og analoge
tillsutninger. Hvis der ikke
er nogen digitale signaler,
vælges de analoge.
COAX IN
Specificere de analoge
lydsignaler, der sendes til
DIGITAL COAXIALindgangsjackstikkene.
OPT IN
Specificere de analoge
lydsignaler, der sendes til
DIGITAL OPTICALindgangsjackstikkene.
ANALOG
Specificere de analoge
lydsignaler, der sendes til
AUDIO IN (L/R)jackstikkene.
Grundlæggende anvendelse
Videobåndoptager
Tryk på
Tryk på INPUT MODE for at vælge
indgangsindstillingen for dine digitale
apparater.
Ved hvert tryk på knappen, skifter
indgangsindstillingen for det apparat, der er
valgt.
Bemærk
Hvis 96 kHz-digitalsignalet fungerer som
indgangssignal, fungerer equalizeren, lydfeltet og
effektniveauet ikke.
MULTI CH IN
Tryk på MULTI CH IN for at lytte til den
lydkilde, som er tilsluttet MULTI CH INjackstikkene. Du kan justere balancen og
niveauet for alle højttalerne. Når denne
funktion er aktiveret, deaktiveres equalizeren
og effektniveauet.
MULTI CHANNEL DECODINGindikator
Denne indikator lyser, når lydfeltet er koblet
ind, og apparatet er i færd med at afkode
signaler, som er indspillet i multikanal-format.
fortsættes
23DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Valg af apparat (fortsat)
Ændring af displayet
MUTING
Tryk på MUTING, hvis du vil koble lyden ud.
Tryk igen for at annullere
dæmpningsfunktionen. Dæmpningsfunktionen
annulleres også, når du tænder for enheden
eller drejer på MASTER VOLUME for at øge
lydstyrken.
PHONES
DIMMER
Tryk gentagne gange på DIMMER, hvis du vil
regulere displayets lysstyrke (3 trin).
DISPLAY
Ved hvert tryk på DISPLAY skifter displayet
cyklisk som vist herunder:
Til tilslutning af hovedtelefoner.
Indeksnavn på apparat* t Valgt apparat t
Lydfelt tildelt programkilden
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, annulleres
udgangssignalet fra højttalerne automatisk, og
"SP A" og "SP B" lyser ikke på displayet.
Når tuneren er valgt
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, kan du vælge
følgende lydfelter: HP 2CH, HP MULTI eller
HP THEA (side 28).
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Tryk på knappen SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
for at udsendle lyd fra de hojttalere, der er
tilsluttet til SPEAKERS FRONT-terminalerne.
Hver gang du trykker på knappen, lyser
displayet cyklisk som følger:
Indeksnavn på den faste station* eller
programstationsnavn** t Frekvens t
Indikering af programtype** t Radiotekst**
t Klokkeslæt** t Lydfelt tildelt
frekvensbåndet eller den faste station
* Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du har
forsynet apparatet eller den faste station med et
(side 39). Indeksnavn vises ikke, når kun blanktegn
er indtastet, eller hvis det er det samme som valg af
input.
** Kun under RDS-modtagelse. (Gælder kun modeller
med områdekode CEL, CEK. Se side 37.)
SP A t SP B t SP A og SP B t
Intet display*
Til drev
Vælg
Højttalersysem A
(Tilsluttet SPEAKERS
FRONT A-terminalerne)
SP A (standardindstilling)
Højttalersysem B
(Tilsluttet SPEAKERS
FRONT B-terminalerne)
SP B
Både højttalersystem
SP A og SP B
A og B
(Tilsluttet SPEAKERS
FRONT A og B-terminalerne)
* Hvis du ikke ønsker at køre højttalersystem A og B,
skal du trykke på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B),
indtil "SP A" og "SP B" ikke lyser på displayet
(intet display).
24DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Anvendelse af surroundlyd
Bedre
gengivelsesnøjagtighed
Auto Format Direct-funktionen (A.F.D.) gør
det muligt for dig at vælge den ønskede
afkodningttilstand til lyden.
Tilstand
Afkodningstilstand
A.F.D. AUTO
Som kodet
DOLBY PL
Dolby Pro Logic
PLII MOV
PLII MUS
NEO6 CIN
NEO6 MUS
Brug af fronthøjttalerne
alene (2-kanals stereo)
Tryk på 2CH.
Indikatoren 2CH lyser op, og "2CH ST." vises
på displayet.
Denne tilstander udsender kun lyden fra de
venstre og højre fronthøjttalere. Standard 2kanals (stereo) kilder kører helt uden om
behandlingen af lydfeltet. Multikanals
surround-formater blandet i 2 kanaler.
Bemærk
Der vil ikke komme nogen lyd fra subwooferen, når
"2CH ST." er valgt. Hvis du vil lytte til 2 kanals
(stereo) kilder ved hjælp af venstre og højre
fronthøjttalere og en subwoofer, skal du trykke på
A.F.D. flere gange for at vælge "A.F.D. AUTO".
Dolby Pro Logic II
Anvendelse af surroundlyd
Det er muligt at få det fulde udbytte af
surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af
de forprogrammerede "lydfelter", som din
receiver er udstyret med. Disse udsender en
spændende og kraftig lyd som i biografen og i
koncertsalen ind i din stue. Du kan også
tilpasse lydfelterne for at opnå den ønskede lyd
ved at ændre surroundparameteren.
For at få det fuld udbytte af surroundlyden, skal
du registrere dine højttaleres antal og placering.
Vi henviser til "Opsætning af multikanalsurroundlyd", der begynder på side 17,
angående indstilling af parametrene inden
anvendelse af surroundlyd.
DTS Neo:6
Automatisk afkodning af
lydindgangssignalet
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at
vælge "A.F.D. AUTO".
Indikatoren A.F.D. lyser op.
Denne tilstand registrerer automatisk typen af
det indsendte lydsignal (Dolby Digital, DTS
eller standard 2-kanals stereo) og udfører om
nødvendigt den korrekte dekodning. Denne
tilstand præsenterer lyden, som den er
indspillet/indkodet uden at tilføje nogen
effekter (f.eks. rumklang).
Hvis der imidlertid ikke er nogen
lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE etc.),
genereres et lavfrekvenssignal, der udsendes i
subwooferen.
fortsættes
25DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Bedre gengivelsesnøjagtighed
(fortsat)
Lytning til stereolyd fra flere
kanaler (Dolby Pro Logic )
og DTS Neo:6
Denne receiver indeholder Dolby Pro Logic II,
som har film- og musikindstillinger, samt DTS
Neo:6, som har biograf- og musikindstillinger.
Modtageren kan gengive 2-kanalslyd som 5,1kanalslyd gennem Dolby Pro Logic II og 6
kanaler gennem DTS Neo:6.
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at
vælge "DOLBY PL", "PL MOV", "PL
MUS", "NEO CIN" eller "NEO MUS".
Indikatoren A.F.D. lyser, og den valgte
afkodningstype vises på displayet.
x NEO6 CIN (DTS Neo:6 Cinema)
Udfører dekodning af DTS Neo:6 Cinemaindstilling. Denne indstilling er ideel til
film, som er kodet i DTS Surround.
x NEO6 MUS (DTS Neo:6 Music)
Udfører dekodning af DTS Neo:6 Musicindstilling. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder som for eksempel
CD-plader.
Valg af et lydfelt
Du kan høre surrounadlyd ved ganske enkelt at
vælge et af de forprogrammerede lydfelter, alt
efter hvilket program, du vil høre.
Tryk på
MOVIE
x DOLBY PL (Dolby Pro Logic)
Udfører Pro Logic-afkodningen. Software med
multikanal-surroundlydsignaler afspilles i
overensstemmelse med den måde. hvorpå de
blev indspillet. Software med 2 kanals
lydsignaler afkodes med Dolby Pro Logic for at
give surroundeffekter (4 kanaler).
x PL
MOV (Pro Logic
Movie)
Udfører Pro Logic II-afkodningen for
filmtilstand. Denne indstilling er ideel til film,
som er kodet i Dolby Surround. Desuden kan
denne tilstand gengive lyden i 5,1 kanal, når du
ser video med gamle film eller med
eftersynkroniseret sprog.
x PL
MUS (Pro Logic
Music)
Udfører Pro Logic-afkodningen for
musiktilstand. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder, som for eksempel
CD’er.
For at vælge
C.ST.EX A DCS*
C.ST.EX B DCS*
C.ST.EX C DCS*
MUSIC
HALL
JAZZ
CONCERT
* Lydfelterne med DCS -mærket anvender DCSteknologi.
Om DCS (Digital Cinema Sound)
I samarbejde med Sony Pictures Entertainment
har Sony målt lydomgivelserne i sine studier og
integreret målingens data og Sonys egen DSPteknologi (Digital Signal Processor) med
henblik på at udvikle "Digital Cinema-lyd". I
en hjemmebiograf simulerer "Digital Cinemalyd" det ideelle miljø for biograflyd baseret på
filminstruktørens ønsker.
Bemærk
Dolby Pro Logic- og Dolby Pro Logic II-afkodning
fungerer ikke for signaler i DTS-format.
26DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Se film med Cinema Studio
EX
Cinema Studio EX er ideelt til at se
filmsoftware, som er kodet med multikanalformat, f.eks. Dolby Digital DVD. Denne
tilstand gengiver lydegenskaberne fra Sony
Pictures Entertainments studier.
Tryk på MOVIE gentagne gange for
at vælge "C.ST.EX A", "C.ST.EX B" eller
"C.ST.EX C".
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)
Gengiver lydegenskaberne fra Sony Pictures
Entertainments biografproduktionsstudie
"Cary Grant Theater". Dete er en
standardtilstand og. fremragend til visning af
de fleste filmtyper.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)
Gengiver lydegenskaberne fra Sony Pictures
Entertainments biografproduktionsstudie
"Kim Novak Theater". Denne tilstand er ideel
til visning af science fiction- eller action-film
med masser af lydeffekter.
Cinema Studio EX består af følgende tre
elementer.
• Virtuel multidimension
Skaber 5 sæt virtuelle højttalere, som
omgiver lytteren, på basis af et enkelt par
virkelige surroundhøjttalere.
• Match af skærmdybde
I en biograf synes lyden at komme inde fra
det billede, som reflekteres på filmlærredet.
Dette element skaber den samme følelse i dit
lytterum ved at flytte lyden fra
fronthøjttalerne "ind i" filmlærredet.
Anvendelse af surroundlyd
Indikatoren MOVIE lyser op, og det valgte
lydfelt angives på displayet.
Om Cinema Studio EX
• Cinema Studio-rumklang
Gengiver den særlige rumklang, som findes i
en biograf.
Cinema Studio EX er den integrerede tilstand,
hvor disse elementer er aktive på samme tid.
Bemærk
• Effekterne frembragt af de virtuelle højttalere kan
give årsag til øget støj i gengivesignalet.
• Under lytning med lydeffekter, som anvender de
virtuelle højttalere, vil du ikke kunne høre nogen
lyd direkte fra surroundhøjttalerne.
Valg af andet lydfelt
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
Gengiver lydegenskaberne fra Sony Pictures
Entertainment-orkesterscene. Denne tilstand er
ideel til at se musicals eller klassiske film, hvor
musikken afspilles på lydsporet.
Tryk på MUSIC gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
Indikatoren MUSIC lyser, og det aktuelle
lydfelt angives på displayet.
x HALL
Gengiver akustikken i en rektangulær
koncertsal.
x JAZZ (Jazzklub)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x CONCERT (Live-koncert)
Gengiver akustikken fra en live-koncert med
300 pladser.
Udkobling af lydfeltet
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO" eller tryk på 2CH.
fortsættes
27DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Valg af et lydfelt (fortsat)
Når hovedtelefonerne er sat i
forbindelse
Valg af
dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal
Du kan kun vælge følgende lydfelter.
x HP 2CH (Hovedtelefon 2CH)
Sender lyden som 2-kanals lyd (stereo).
Standard 2-kanals stereo-lydkilder går helt
udenom lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformater nedmikses til 2 kanaler.
(SURR BACK DECODING)
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge
dekodningsindstilling for bagsurroundsignalerne
i multikanalindgangsstrømmen.
Sender de analoge signaler, som sendes ind til
MULTI CH IN-jackstikkene.
Ved at dekode bagsurroundsignalet for den
DVD-software, som er optaget i Surround
EX-format*, kan du opnå surroundlyd som den,
filmskaberme har villet skabe.
x HP THEA (Hovedtelefon Theater)
* Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, etc.
x HP MULTI (Hovedtelefon Multi)
Giver dig mulighed for at opleve en
biograflignende atmosfære gennem et par
hovedtelefoner.
Et par tips
• Receiveren giver dig mulighed for at anvende det
sidst valgte lydfelt på en programkilde, når som
helst den vælges (lydfeltlink). Hvis du for eksempel
lytter til CD med "JAZZ" som lydfelt, skifter til en
anden programkilde og derefter returnerer til CD,
vil "JAZZ" blive anvendt igen.
• Kodningsformatet for DVD-software etc, kan
identificeres ved at man bekræfter logoet på
emballagen.
–
–
: Dolby Digital-plader
: Dolby Surround-kodede
programmer
: DTS Digital Surround-kodede
programmer
• Når lydsignaler med en samplingfrekvens på
96 kHz sendes ind, vil lydsignalerne automatisk
være i stereo, og lydfeltet vil blive koblet ud.
–
Denne funktion er kun aktiv, når den bruges
sammen med A.F.D.
1 Tryk på A.F.D.
2 Tryk på gentagne gange på SURR
BACK DECODING for at vælge
dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet.
"SB XXXX" kommer frem på displayet.
Når receiveren dekoder bagsurroundsignalet,
vil "SURR BACK DECODING" indikatoren
lyse.
Dekodningsindstillinger for
bagsurroundsignaler
• SB OFF
• SB AUTO
• SB MTRX
Vi henviser til "Hvordan man vælger
dekodningsindstilling for bagsurroundsignaler"
på næste side.
Et tip
Det er muligt at vælge dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet med brug af "SB XXXX"
i CUSTOM-menuen (side 41).
Bemærk
Du kan ikke vælge afkodning for surround bagtil, når
du bruger 2CH ST. (side 25), mens MULTI CH IN er
valgt, eller når der er tilsluttet hovedtelefoner.
28DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Hvordan man vælger dekodningsindstilling for
bagsurroundsignaler
Du kan vælge den bagsurroundindstilling, du ønsker, alt efter indgangsstrømmen.
Når "SB OFF" vælges
Dekodning af bagsurroundsignalet finder ikke sted.
Når du vælger "SB AUTO"
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6,1-kanals dekodningsmærket*1, vil den rigtige dekoder blive
aktiveret til dekodning af bagsurroundsignalet.
Til DTS-ES Matrix 6.1 kilden aktiveres DTS Matrix-dekoderen.
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Dolby Digital 5.1
5.1
—
DTS 5.1
5.1
—
Dolby Digital EX*2
6.1
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1
DTS Matrix-dekoder
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1
DTS Discrete-dekoder
Anvendelse af surroundlyd
Til DTS-ES Discrete 6.1 kilden aktiveres DTS Discrete-dekoderen for at gengive Discrete 6.1-kanals
signalet.
Anvendt bagsurround-dekoder
Når "SB MTRX" vælges
Dolby Digital EX anvendes til dekodning af bagsurroundsignalet, uanset 6,1 kanaldekodningsmærket*1 i indgangsstrømmen. Denne dekoder er i overenstemmelse med Dolby Digital
EX og fungerer på samme måde som de dekodere, som anvendes i biograferne. Denne dekoder kan
anvendes til alle Surround EX-formater (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete
6.1).
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Anvendt bagsurround-dekoder
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
Dolby Digital EX
6.1
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
*1 6,1 kanal-dekodningsmærket er den information, som er optaget på software som for eksempel DVD’er.
*2 Dolby Digital DVD, som indeholder et Surround EX-mærke. Dolby Corporations webside kan hjælpe dig med
at identificere Surround EX-film.
*3 Software, som er kodet med et mærke til at betegne den, har både Surround EX- og 5,1 kanal-signaler.
*4 Software, som er kodet med både 5,1 kanal-signaler og en forlængelsesstrøm, som er lavet til at returnere disse
signaler til 6.1 diskrete signaler. Diskrete 6.1 signaler er specifikke DVD-signaler, som ikke anvendes i
biograferne.
29DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Beskrivelse af multikanal-surrounddisplayene
1
L
SW
C
2
3
SP A
SP B aDIGITAL EX aPRO LOGIC II DTS-ES NEO:6
MEMORY
OPT COAX MULTI CH IN
D.RANGE EQ STEREO MONO RDS
SLEEP
R
4
5
6
7
8
LFE
SL SSB SR
qh
qf
qd
qs
qa
0
9
qg
1 SW: Lyser, når subwoofer-valget er sat til
"YES" (side 18) og lydsignalet sendes fra
SUB WOOFER-jackstikkene.
2 SP A*: Lyser, når du vælger at køre
højttalersystem A.
3 SP B*: Lyser, når du vælger at køre
højttalersystem B.
* Lyser ikke, når du slutter hovedtelefoner til
jackstikkat PHONES.
4 ; DIGITAL EX: "; DIGITAL" lyser, når
receiveren afkoder signaler, der er optaget i
Dolby Digital-format. "; DIGITAL EX"
lyser, når receiveren afkoder signaler, der er
optaget i Dolby Digital EX-format.
5 PRO LOGIC II: "; PRO LOGIC" lyser op,
når modtageren anvender Pro Logicbehandling til 2-kanals signaler for at udsende
midtersignalerne og surroundkanalsignalerne. "; PRO LOGIC II" lyser
op, når Pro Logic II-behandling ("PLII MOV"
eller "PLII MUS") anvendes (side 26). Begge
indikatorer lyser dog ikke, hvis
centerhøjttaleren og surround-højttalerne er
indstillet til "NO" og "A.F.D. AUTO",
"DOLBY PL", "PLII MOV" eller "PLII
MUS" er valgt.
6 DTS-ES: "DTS" lyser, når inputsignalerne er
DTS-signaler. "DTS-ES" lyser, når
inputsignalerne er DTS-ES-signaler.
Bemærk
Kontroller, at tilslutningerne er digitale, og at
INPUT MODE ikke står på "ANALOG" (side
23), når der afspilles en plade i DTS-format.
7 NEO:6: Lyser, når DTS Neo:6 ("NEO6 CIN"
eller "NEO6 MUS") anvendes.
8 Tuner-indikatorer: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer etc.
Vi henviser til side 34–38 angående betjening
af tuneren.
Bemærk
"RDS" vises kun for modeller med områdekoden
CEL, CEK.
9 SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken er
aktiveret.
0 EQ: Lyser, når equalizeren er aktiveret.
qa D.RANGE: Lyser, når komprimering af det
dynamiske område er aktiveret. Vi henviser til
side 32 angående justering af komprimering
af det dynamiske område.
qs MULTI CH IN: Lyser, MULTI CH IN er
valgt.
Bemærk
Dolby Pro Logic- og Dolby Pro Logic IIafkodning fungerer ikke for signaler i DTSformat.
30DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
qd COAX: Tændes, når kildesignalet er et
digitalt signal, som indgår via COAXIALterminalen.
qf OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem OPTICALterminalen.
qg LFE: Lyser, når den plade, der afspilles,
indeholder LFE-kanalen (lavfrekvens), og når
lyden fra LFE-kanalsignalet faktisk gengives.
L (Venstre front), R (Højre front), C (Center
(monofonisk)), SL (Venstre surround),
SR (Højre surround), S (Surround
(monofonisk eller surroundkomponenterne
opnået med Pro Logic-behandling)), SB
(Surround Back (komponenter for surround
bagtil, der opnås med 6.1 matrix-afkodning)).
Eksempel:
Optageformat (Front/Bag): 3/2
Udgangskanal: Ingen baghøjttalere
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
Du kan tilpasse lydfelterne, så de passer til
netop dine lytteforhold ved at justere
fronthøjttalernes surround-parametre og
udjævning.
Når du har brugertilpasset et lydfelt, vil
ændringerne blive gemt i hukommelsen i al
fremtid. Et brugertilpasset lydfelt kan til enhver
tid ændres, ved at du udfører nye justeringer af
parametrene.
Anvendelse af surroundlyd
qh Indikatorer for afspilningskanal:
Bogstaverne (L, C, R etc.) angiver de kanaler,
som afspilles. Boksene omkring bogstaverne
er forskellige og viser, hvordan receiveren
nedmikser kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne). Ved anvendelse
lydfelter som "C.ST.EX", tilføjer receiveren
efterklang baseret på kildelyden.
Brugertilpasning
aflydfelter
Vi henviser til oversigten på side 63 angående
justerbare parametre for hvert lydfelt.
Hvordan du får mest ud af
multikanal-surroundlyden
Placer dine højttalere, og udfør proceduren
beskrevet i "Opsætning af multikanalsurroundlyd", der begynder på side 17, inden
du begynder at brugertilpasse et lydfelt.
Bemærk vedrørende de viste poster
De opsætningsposter, du kan indstille i hver
menu, er forskellige, alt efter lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedblændede på
displayet. Dette betyder, at den valgte
parameter enten ikke er disponibel eller er
fastsat og ikke kan ændres.
SR
fortsættes
31DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Brugertilpasning af lydfelter (fortsat)
Justering af
niveauparametrene
LEVEL-menuen indeholder parametre, som
giver dig mulighed for at justere balancen og
lydstyrken for hver enkelt højttaler. Du kan
også tilpasse forskellige aspekter af det aktuelle
lydfelt: Indstillingerne anvendes til alle
lydfelter undtagen parameteren EFCT.
Indstillingerne gemmes individuelt for
parameteren EFCT. for hvert enkelt lydfelt.
1 Begynd at afspille en programkilde,
som er kodet med multikanalsurroundlyd.
2 Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " LEVEL
".
3 Tryk på
eller
for at vælge den
parameter, der skal justeres.
4 Drej jog-drejeknappen for at vælge den
ønskede indstilling.
Indstillingen indtastes automatisk.
Indledende indstillinger
Parameter
L
R
BAL. L/R XX
CTR XXX.X dB
Indledende indstilling
BALANCE
0 dB
SUR.L. XXX.X dB
0 dB
SUR.R. XXX.X dB
0 dB
SB XXX.X dB
0 dB
S.W. XXX.X dB
D. RANGE
COMP. XXX
EFCT. XXX
0 dB
OFF
STD
Frontbalance (
L
R
BAL. L/R XX)
Giver dig mulighed for at regulere balancen
mellem venstre og højre fronthøjttaler.
Centerniveau (CTR XXX.X dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
centerhøjttaleren.
Venstre surroundniveau (SUR.L.
XXX.X dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
venstre surroundhøjttaler.
Højre surroundniveau (SUR.R. XXX.X
dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
højre surroundhøjttaler.
Bagsurroundniveau (SB XXX.X dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
bagsurroundhøjttaler.
Subwooferniveau (S.W. XXX.X dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
subwooferen.
Komprimering af det dynamiske
område ( D. RANGE COMP. XXX)
Giver dig mulighed for at komprimere
lydsporets dynamiske område. Dette kan være
praktisk, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Vi anbefaler anvendelse af
"MAX"-indstillingen.
• Vælg "OFF", hvis du vil gengive lydsporet
ukomprimeret.
• Vælg "STD", hvis du vil gengive lydsporet med
det dynamiske område, som er tilsigtet af
lydteknikeren.
• Vælg "MAX", hvis du vil frembringe en kraftig
komprimering af det dynamiske område.
Bemærk
Komprimerimg af det dynamiske område er kun
muligt med Dolby Digital-lydkilder.
Effektniveau (EFCT. XXX)
Giver dig mulighed for at justere den aktuelle
surroundeffekts "tilstedeværelse".
32DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Justering af
equalizerparameteren
Bass (BASS XXX.X dB)
EQ-menuen indeholder parametre, der gør det
muligt for dig at justere equalizeren for
fronthøjttalerne for at opnå den optimale lyd.
Indstillingerne gælder for alle lysfelter.
Diskant (TREB. XXX.X dB)
1 Begynd at afspille en programkilde,
Nulstilling af brugertilpassede
lydfelter til fabriksindstillingerne
som er kodet med multikanalsurroundlyd.
2 Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " EQ ".
eller
for at vælge den
parameter, der skal justeres.
4 Drej jog-drejeknappen for at vælge den
Giver dig mulighed for at indstille
diskanttonen.
1 Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren, hvis der er tændt for den.
2 Hold 2CH inde og tryk på ?/1.
Anvendelse af surroundlyd
3 Tryk på
Giver dig mulighed for at indstille bastonen.
"SF. CLR." vises i displayet, og alle
lydfelterne nulstilles straks.
ønskede indstilling.
Indstillingen indtastes automatisk.
Indledende indstillinger
Parameter
Indledende
indstillinger
BASS XXX.X dB
0 dB
TREB. XXX.X dB
0 dB
EQ XXX
OFF
Sådan slukkes/tændes equalizeren
1 Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " EQ ".
2 Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge "EQ XXX".
3 Sæt drejeknappen på "EQ ON" eller
"EQ OFF".
Bemærk
EQ-indikatoren i displayet lyser, når equalizeren er
tændt. Når du justerer equalizeren ved hjælp af EQparametrene, anvendes indstillingerne for alle
lydfelter. Disse kan genskabes, når du tænder
equalizeren.
33DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Radiomodtagelse
Bemærk
Kontroller, at du har forbundet FM- og
AM-antennerne til receiveren, inden du
begynder at anvende radioen (side 7).
Automatisk
indprogrammering af FMstationer (AUTOBETICAL)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Med denne funktion har du mulighed for at
indprogrammere op til 30 FM- og FM RDSstationer i hukommelsen i alfabetisk
rækkefølge, og uden at en station forekommer
flere gange. Derudover vil kun stationerne med
det tydeligste signal blive gemt.
Se "Programmering af faste radiostationer" på
side 36, hvis du vil indprogrammere FM- eller
AM-stationer en ad gangen.
1 Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2 Hold MEMORY inde, og tryk på ?/1 for
at tænde for receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises i
displayet, og receiveren scanner og
indprogrammerer alle FM- og FM RDSstationer i modtageområdet.
Mht. til RDS-stationer vil tuneren først søge
efter stationer, som sender den samme
udsendelse, og derefter indprogrammere
kun den med det tydeligste signal. De valgte
RDS-stationer sorteres alfabetisk efter deres
programnavn, hvorefter de forsynes med en
forvalgskode på 2 tegn. Se side 37 angående
yderligere detaljer.
Almindelige FM-stationer forsynes med
forvalgskoder på 2 tegn og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationen.
Når dette er sket, vises "FINISH" kort på
displayet, og receiveren indstilles igen til
normal funktion.
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under ovenstående
procedure.
• Indprogrammer stationer i dit nye område, hvis du
flytter til et andet område.
• Se side 36 angående detaljer om indstilling på de
indprogrammerede stationer.
• Hvis du flytter antennen efter at have
indprogrammeret stationer som beskrevet herover,
er det ikke sikkert, at de indprogrammerede
indstillinger er gyldige længere. Hvis dette er
tilfældet, skal du gentage denne procedure for at
indprogrammere stationerne i hukommelsen igen.
Direkte stationsindstilling
Det er muligt at indtaste frekvensen for den
ønskede station direkte med nummerknapperne
på fjernbetjeningen. Se side 44–51 angående
fjernbetjeningen RM-PP412 og side 52–55
angående fjernbetjeningen RM-U307 for at få
mere information om de knapper, der anvendes
i dette afsnit.
1 Tryk på TUNER på fjernbetjeningen
gentagne gange for at vælge FM- eller
AM-bånd.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Tryk på D.TUNING på fjernbetjeningen.
3 Tryk på nummerknapperne for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1350 kHz
(Det er ikke nødvendigt at indtaste det sidste "0",
hvis stationsindstillingsskalaen er indstillet til
10 kHz.)
1 b 3 b 5 b 0
Hvis det ikke er muligt at stille ind på
en station, og de indtastede cifre
blinker
Forvis dig om, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet:
Gentag trin 2 og 3.
Hvis de indtastede cifre stadig blinker,
betyder det, at frekvensen ikke anvendes i
dit område.
34DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
4 Juster AM-rammeantennens retning,
hvis du har stillet ind på en AM-station,
så du opnår den bedst mulige
modtagelse.
5 Gentag trin 1 til 4, hvis du vil modtage
en anden station.
Et par tips
Indstillingsskalaen afhænger af områdekoden, som
vist i følgende tabel. Se side 4 angående detaljer om
områdekoder.
Områdekode
FM
AM
CEL, CEK, SP, CN,
TW, KR, AU
50 kHz
9 kHz
E2/E3, JE
50 kHz
9 kHz*
AR, MX
50 kHz
10 kHz
* Det er muligt at ændre AM-stationsindstillingsskalaen
(side 60).
Hvis du ikke kender den ønskede stations
frekvens, kan du lade receiveren scanne alle de
disponible stationer i dit område.
1 Tryk på TUNER FM/AM gentagne gange
for at vælge FM- eller AM-bånd.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING + knappen for at udføre
stationssøgning fra lave til høje frekvenser;
på TUNING – knappen for at udføre
stationssøgning fra høje til lave frekvenser.
Receiveren standser stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Radiomodtagelse
• Tryk på TUNING + eller TUNING – efter
indtastning af en værdi nær den ønskede frekvens,
hvis du ikke husker den nøjagtige frekvens.
Receiveren vil da automatisk stille ind på den
ønskede station. Hvis frekvensen er højere end den
indtastede værdi, skal du trykke på TUNING +, og
hvis frekvensen er lavere end den indtastede værdi,
skal du trykke på TUNING –.
• Hvis "STEREO" blinker i displayet, og FMstereomodtagelsen er dårlig, skal du trykke på FM
MODE for at skifte til mono (MONO). Du vil ikke
kunne udnytte stereoeffekten, men lyden
forvrænges mindre. Tryk på FM MODE igen for at
vende tilbage til stereo.
Automatisk
stationsindstilling
Når receiveren har nået enden af
båndet
Stationssøgningen gentages i den samme
retning.
3 Tryk på TUNING + eller TUNING – igen,
hvis du vil fortsætte stationssøgningen.
Faste stationer
Efter at du har stillet ind på radiostationer ved
hjælp af direkte stationsindstilling eller
automatisk stationsindstilling, kan
radiostationerne gemmes i receiverens
hukommelse. Du kan derefter stille ind på en
hvilken som helst af de indprogrammerede
stationer ved at indtaste dens forvalgskode på
2 tegn med den medfølgende fjernbetjening.
Der kan indprogrammeres op til 30 FM- eller
AM-stationer i receiverens hukommelse.
Receiveren scanner også alle de radiostationer,
som du har forindstillet.
Inden du stiller ind på faste radiostationer, skal
du huske at forindstille dem ved at udføre
trinene i "Programmering af faste
radiostationer" (side 36).
fortsættes
35DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Faste stationer (fortsat)
Programmering af faste
radiostationer
1 Tryk på TUNER FM/AM.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Stil ind på den ønskede station, der
skal programmeres som fast station,
ved hjælp af direkte stationsindstilling
(side 34) eller automatisk
stationsindstilling (side 35).
3 Tryk på MEMORY.
"MEMORY"-indikatoren lyser et par
sekunder i displayet.
Udfør trin 4 til og med 5, inden
"MEMORY"-indikatoren slukker.
4 Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge et forudindstillet
stationsnummer.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
det forudindstillede stationsnummer i det
tilhørende nummer og retning således:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Hvis "MEMORY" går ud, før du vælger det
forudindstillede stationsnummer, skal du
starte igen fra trin 3.
5 Tryk på MEMORY igen for at
programmere stationen som fast
station.
Hvis "MEMORY" går ud, før du kan
gemme stationen, skal du starte igen fra
trin 3.
6 Gentag trin 2 til og med 5, hvis du vil
programmere endnu en station som
fast station.
Ændring af en fast stationskode til
en anden station
Et tip
I trin 4 kan du også anvende fjernbetjeningen til at
vælge et forudindstillet stationsnummer. Tryk på
SHIFT gentagne gange for at vælge en
hukommelsesside (A, B eller C), og tryk derefter på
de numeriske knapper for at vælge et
forudindstillingsnummer.
Indstilling på faste stationer
Der kan stilles ind på faste stationer på en af de
følgende to måder.
Indstilling på faste stationer ved
hjælp af scanning
1 Tryk på TUNER FM/AM.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Tryk gentagne gange på PRESET
TUNING + eller PRESET TUNING – for
at vælge den ønskede station.
Ved hvert tryk på knappen stiller receiveren
ind på én fast station ad gangen i den
tilsvarende rækkefølge og retning som vist
herunder:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Indstilling på faste stationer ved
hjælp af de forvalgte koder
Anvend den medfølgende fjernbetjening til at
udføre følgende. Se side 44–51 angående
fjernbetjeningen RM-PP412 og side 52–55
angående fjernbetjeningen RM-U307 for at få
mere information om de knapper, der anvendes
i dette afsnit.
1 Tryk på TUNER på fjernbetjeningen.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Tryk på SHIFT for at vælge en
hukommelsesside (A, B eller C), og
indtast derefter på nummeret for den
ønskede, faste station med
nummerknapperne på den
medfølgende fjernbetjening.
Udfør trin 1 til og med 5 for at programmere
den nye station på forvalgsnummeret.
36DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Anvendelse af Radio Data
Systemet (RDS)
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY under modtagelse af en
RDS-station.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen i displayet cyklisk som vist
herunder:
Denne receiver giver dig mulighed for at
anvende RDS (Radio Data System), som gør
det muligt for radiostationer at sende ekstra
information sammen med det ordinære
programsignal.
Stationsnavn t Frekvens t
Programtypeindikatora) t
Radiotekstindikatorb) t Klokkeslætsindikator
(i 24-timers system) t Lydfelt korrekt
anvendt
Bemærk, at RDS kun kan anvendes med
FM-stationer.*
a) Programtype, som sendes (side 38).
b) Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
* Ikke alle FM-stationer yder RDS-service, ligesom
de heller ikke sender den samme type service. Få
detaljer hos din lokale radiostation, hvis du ikke er
bekendt med RDS-service i dit område.
Bemærk
Modtagelse af RDS-udsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet med direkte stationsindstilling
(side 34), automatisk stationsindstilling
(side 35) eller indstilling på faste stationer
(side 35).
Radiomodtagelse
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
• "ALARM" begynder at blinke i displayet, hvis der
er en vigtig meddelelse fra myndighederne.
• Hvis meddelelsen består af 9 tegn eller mere, vil
den rulle henover displayet.
• Hvis en station ikke yder en bestemt RDS-service,
vil "NO XXXX" (som for eksempel "NO TEXT")
vises i displayet.
fortsættes
Når du stiller ind på en station med RDStjenester, lyser RDS-indikatoren, og
programstationsnavnet vises normalt i
displayet.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS-systemet virker korrekt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller hvis signalstyrken er svag.
37DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS) (fortsat)
Programtypeindikering Beskrivelse
PHONE IN
Programmer, hvor
almindelige mennesker
udtrykker deres synspunkter
pr. telefon eller i et offentligt
forum
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke
til meddelelser, som findes
ved hjælp af TP/TA
Beskrivelse af
programtyperne
Programtypeindikering Beskrivelse
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som
går i dybden med aktuelle
nyheder
LEISURE
Programmer med
information om et bredt
spektrum af emner, inklusive
forbrugerråd og helseråd
Programmer om
fritidsaktiviteter som for
eksempel havebrug, fiskeri,
madlavning etc.
JAZZ
Programmer om jazz
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populær
national eller regional musik
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
FOLK M
Programmer med folkemusik
INFO
38DK
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer,
som for eksempel "gør-detselv" programmer
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om national
eller regional kultur, som for
eksempel sprog og sociale
forhold
SCIENCE
Programmer om
naturvidenskab og teknologi
VARIED
Andre typer programmer
som for eksempel interviews
med kendte personer,
spørgelege og komedier
POP M
Programmer med populær
musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let underholdningsmusik
LIGHT M
Instrumentalmusik, vokal- og
kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte
orkestre, kammermusik,
opera etc.
OTHER M
Musik, som ikke falder i
nogen af de ovennævnte
kategorier, som for eksempel
rythm & blues musik og
reggae
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter og
handel etc.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker
og de ting, der angår dem
RELIGION
Programmer med religiøst
indhold
DOCUMENT
Dokumentar-programmer
NONE
Programmer, som er uden for
de ovennævnte katagorier
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Anden anvendelse
Indsættelse af et mellemrum
Navngivning af faste
stationer og programkilder
Du kan indtaste et navn (indeksnavn) på op til
8 tegn til faste stationer og programkilder.
Disse navne (for eksempel "VHS") vises på
receiverens display, når en station eller
programkilde er valgt. Bemærk, at der ikke kan
indprogrammeres mere end ét navn til hver fast
station eller programkilde.
1 Navngivning af en forvalgt station
Tryk på TUNER FM/AM, og stil derefter
ind på den forudindstillede station, der
skal tildeles et indeksnavn.
Se "Indstilling på faste stationer" på side 36,
hvis du ikke er bekendt med, hvordan der
stilles ind på faste stationer.
Navngivning af en programkilde
Vælg den programkilde (det apparat),
som skal navngives.
2 Tryck på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " CUSTOM
".
3 Tryck på
eller
gentagne gange for
at vælge "NAME IN".
4 Lav et indeksnavn ved hjælp af jogdrejeknappen og
måde:
eller
på følgende
Drej jog-drejeknappen for at vælge en
karakter, og tryk derefter på for at flytte
markøren til den næste position.
Hvis du har lavet en fejl
Tryk på eller gentagne gange, indtil
det tegn, der skal ændres, blinker, og drej
jog-drejeknappen for at vælge det ønskede
tegn.
5 Tryk på ENTER.
6 Gentag trin 2 til og med 5, hvis du vil
forsyne flere stationer eller
programkilder med indeksnavne.
Bemærk
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL, CEK)
Det er ikke muligt at ændre navnet på en RDS-station.
Anden anvendelse
Denne funktion er praktisk til at skelne mellem
apparater af samme type. For eksempel kan to
videobåndoptagere specificeres som
henholdsvis "VHS" og "8MM". Funktionen er
også praktisk til at identificere apparater, som
er tilsluttet jackstik beregnet til et apparat af en
anden type, som for eksempel en ekstra CDafspiller tilsluttet MD/TAPE-jackstikkene.
Drej jog-drejeknappen, indtil der kommer et
blankt mellemrum frem på displayet.
Optagelse
Kontroller, at samtlige apparater er korrekt
tilsluttet, inden du begynder.
Optagelse på et lydbånd eller
en MiniDisc
Det er muligt at optage på et kassettebånd eller
en MD med brug af receiveren. Se
betjeningsvejledningen for dit
kassettebåndoptager eller din MD-afspiller,
hvis du har brug for hjælp.
1 Vælg det apparat, som der skal optages
fra.
2 Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel en CD i CD-afspilleren.
3 Sæt et blankt bånd eller en MD i
optageapparatet, og indstil om
nødvendigt optageniveauet.
4 Start optagelsen på optageapparatet,
og start derefter afspilningen på
afspilningsapparatet.
fortsættes
39DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Optagelse (fortsat)
Bemærk
• Justeringer af lyden har ingen indflydelse på
signalet fra MD/TAPE OUT-jackstikkene.
• Den aktuelle indgangskildes analoge lydsignaler
sendes fra REC OUT-jackstikkene.
• Hvis MULTI CH IN er markeret, udsendes den
aktuelle inputkildes analoge lydsignaler fra REC
OUT-jackstikket.
• Det er ikke muligt at optage et digitalt lydsignal
med brug af et apparat, som er tilsluttet de analoge
MD/TAPE OUT-jackstikkene. For at optage et
digitalt lydsignal, skal du forbinde et digitalt
apparat til DIGITAL MD/TAPE OUT-jackstikkene.
• Nogle kilder indeholder kopibeskyttelse for at
forhindre optagelse. I dette tilfælde er det ikke
sikkert, at du kan optage fra kilderne.
• Når MULTI CH IN er valgt, udsendes der ingen
signaler fra DIGITAL OUT-jackstikkene
(MD/TAPE OPTICAL OUT).
Optagelse på et videobånd
Det er muligt at optage fra en
videobåndoptager, et fjernsyn eller DVDafspiller med brug af receiveren. Det er også
muligt at tilføje lyd fra diverse lydkilder, når du
redigerer et videobånd. Vi henviser til
betjeningsvejledningen til videobåndoptageren
eller DVD-afspilleren, hvis du har brug for
hjælp.
Bemærk
• Sørg for at udføre både digitale og analoge
tilslutninger til VIDEO 2 og DVD-indgangene.
Analog optagelse er ikke mulig, hvis du kun udfører
digitale tilslutninger.
• Hvis MULTI CH IN er markeret, udsendes den
aktuelle inputkildes analoge lydsignaler fra REC
OUT-jackstikket.
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Receiveren kan indstilles til at slukke
automatisk efter et valgt tidsrum.
Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen, mens
der er tændt for receiveren.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
som vist herunder:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Et par tips
• (Gælder kun RM PP412) Tryk på ALT, før du
trykker på SLEEP (side 47).
• Tryk på SLEEP, hvis du vil kontrollere den
tilbageværende tid, inden receiveren slukker. Den
tilbageværende tid vises i displayet.
1 Vælg det apparat, som der skal optages
fra.
2 Gør apparatet klar til afspilning.
Indsæt f.eks. den DVD, du ønsker at optage,
i DVD-afspilleren.
3 Sæt et uindspillet videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1).
4 Start optagelsen på optagevideobåndoptageren, og begynd
derefter at afspille det videobånd eller
den DVD, der skal optages.
Et tip
Du kan optage lyden fra en hvilken som helst lydkilde
på et videobånd, mens du kopierer fra et videobånd
eller en DVD. Lokaliser det punkt, hvorfra du vil
begynde at optage fra en anden lydkilde, vælg
programkilden, og start derefter afspilningen. Lyden
fra kilden vil blive optaget på videobåndets lydspor i
stedet for lyden fra det oprindelige medium. Vælg
videokilden igen, hvis du vil fortsætte
lydindspilningen fra det oprindelige medium.
40DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
• AUTO (DEC. AUTO)
Justeringer ved hjælp af
menuen CUSTOM
I menuen CUSTOM kan du foretage følgende
justeringer.
1 Tryck på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " CUSTOM
".
2 Tryk på markørknapperne
eller
at vælge den parameter, der skal
justeres.
for
Visse opsætningsparametre kan være
nedblændede på displayet. Dette betyder, at
den valgte parameter enten ikke kan
anvendes eller at den er fastsat og ikke kan
ændres på grund af lydfeltet (side 25–28)
eller andre indstillinger.
Bruges ved afspilning af lyd-CD’er (PCM),
DVD’er, DTS-CD’er og DTS-LD-kilder.
Ved lyd-CD’er kan du muligvis ikke lytte til
det allerførste af hvert nummer.
Bruges normalt som den er med indstillingerne
ovenfor.
x CONTROL A1 -strømsparefunktion
(P.SAVE.XXX)
Når indstillingen er "OFF", du kan tænde
receiveren automatisk, når der tændes for den
komponent, der er tilsluttet via
monoministikket (se side 13). Afspilningen
starter. Receiveren tændes dog ikke automatisk,
hvis indstillingen er "ON".
I "NO"-stilling kan receiverens effektforbrug
reduceres i standby-indstilling.
Anden anvendelse
3 Drej jog-drejeknappen for at vælge den
ønskede indstilling.
Indstillingen indlæses automatisk.
4 Gentag trin 2 og 3, indtil du har
indstillet alle de følgende parametre.
Indledende indstillinger
Parameter
Indledende indstilling
SB XXXX
AUTO
DEC. XXXX
PCM (angäende DVD,
CD/SACD og MD/TAPE),
AUTO (angäende VIDEO
2)
P.SAVE.XXX
OFF
x Afkodning for surround bagtil (SB
XXXX)
Du kan også angive denne parameter ved hjælp
af SURR BACK DECODING på frontpanelet.
Yderligere oplysninger finder du på side 28.
x Afkodningsprioritet (DEC. XXXX)
Angiver den korrekte afkodning for
indkommende digitale signaler.
• PCM-prioritet (DEC. PCM)
Bruges ved afspilning af lyd-CD’er (PCM),
DVD’er og MD’er. Ved brug sammen med
andre medier end CD, DVD eller MD kan du
muligvis høre støj, og meddelelsen "DEC.
ERR." vises i displayet. Skift til AUTO, hvis
dette sker.
Ændring af
kommandotilstanden for
receiveren
Denne funktion er nyttig, når du anvender 2
Sony-receivere i samme rum.
1 Sluk for receiveren.
2 Hold ENTER nede, og tryk på 1/u for at
tænde receiveren.
"C.MODE.AVX" vises i displayet. Hver
gang du gentager ovenstående
fremgangsmåde, ændres displayet som
følger:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Et Tip
Den første indstilling er "C.MODE.AV2".
Bemærk
• (Gælder kun RM-PP412) Den første indstilling for
kommandotilstanden for den leverede
fjernbetjening er "AV2".
• (Gælder kun RM-U307) Kommandotilstanden for
den leverede fjernbetjening er "AV2", og denne
indstilling kan ikke ændres.
• Hvis receiverens og fjernbetjeninges
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
bruge frhernbetjeninge til at betjene receiveren.
41DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
CONTROL A1
kontrolsystem
(Undtagen modeller med
områdekode CEL, CEK)
Til at begynde med
I dette afsnit forklares CONTROL A1
systemets grundlæggende funktioner.
Visse komponenter har særlige funktioner
som for eksempel "CD-synkroniseret
overspilning" på kassettedeck, der kræver
CONTROL A1 tilslutninger. Læs også de
betjeningsvejledninger, der følger med
komponenterne angående detaljeret
information om specifikke operationer.
CONTROL A1II kontrolsystemet er beregnet
til at simplificere anvendelsen af lydsystemer,
der består af separate Sony komponenter.
CONTROL A1II tilslutninger skaber en
signalvej til transmission af kontrolsignaler, der
muliggør automatiske betjenings- og
kontrolegenskaber, der er typiske for
integrerede systemer.
For tiden giver CONTROL A1II tilslutninger
mellem en Sony CD-afspiller, forstærker
(receiver), MD-deck og et kassettedeck
automatisk funktionsvalg og synkroniseret
optagelse.
I fremtiden vil CONTROL A1II tilslutning
fungere som en multifunktions-bus (kredsløb til
overførelse af data) for hver enkelt komponent.
CONTROL A1
kompabilitet
og CONTROL A1
CONTROL A1 kontrolsystemet er opdateret til
CONTROL A1II, som er standardsystem i Sony
300-pladers CD-pladeskifter og i andre nye Sonyapparater. Apparater med CONTROL A1-jacker
er kompatible med apparater med CONTROL
A1II og kan tilsluttes indbyrdes. Generelt kan
hovedparten af de funktioner, som er disponible
med CONTROL A1-kontrolsystemet også
anvendes med CONTROL A1II-kontrolsystemet.
Når der imidlertid laves tilslutninger mellem
apparater med CONTROL A1-jacker og apparater
med CONTROL A1II-jacker, kan antallet af
brugbare funktioner være begrænset, afhængigt af
apparatet. Se de enkelte apparaters
betjeningsvejledninger angående yderligere
detaljer om dette.
Tilslutninger
Serieforbind de monofoniske ministik-kabler til
CONTROL A1II-jackerne på bagsiden af hver
komponent. Det er muligt at tilslutte op til 10
CONTROL A1II-kompatible komponenter i en
hvilken som helst rækkefølge. Dog kan der kun
tilsluttes en komponent af samme type (dvs. 1
CD-afspiller, 1 MD-deck, 1 kassettedeck og 1
receiver).
(Det er dog ofte muligt at tilslutte mere end en
CD-afspiller eller et MD-deck, alt afhængigt af
hvilken model der anvendes. Vi henviser til
betjeningsvejledningerne for de respektive
komponenter angående detaljer).
Eksempel
Bemærk
• CONTROL A1II kontrolsystemet er beregnet til at
opretholde fremtidig kompatibilitet i takt med at
kontrolsystemet forbedres til at kunne bruges med
nye funktioner. I dette tilfælde vil ældre
komponenter dog ikke kunne bruges med de nye
funktioner.
• Anvend ikke en 2-vejs fjernbetjening, hvis
CONTROL A1II-jackerne er forbundet via et PCinterface sæt til en personlig computer, som kører
"MD-Editor" eller en lignende applikation. Betjen
heller ikke det tilsluttede apparat på en måde, der er
i modstrid med applikationens funktion, eftersom
dette kan bevirke, at applikationen ikke fungerer
efter hensigten.
Forstæker CDMD
(receiver) afspiller deck
Kassettedeck Anden
komponent
42DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
I CONTROL A1II-systemet sendes
kontrolsignalerne i begge retninger, så der er
ingen forskel mellem IN- og OUT-jackerne.
Hvis en komponent har mere end en
CONTROL A1II-jacker, kan de begge
anvendes, eller der kan tilsluttes forskellige
komponenter til hver jack.
Jacker og eksempler på tilslutning
Automatisk funktionsvalg
Når en CONTROL A1II-kompatibel Sony
forstærker (eller receiver) tilsluttes til andre
Sony komponenter ved hjælp af monofoniske
mini-stik kabler, vil funktionsvælgeren på
forstærkeren (eller receiveren) automatisk
skifte til den rigtige indgang, når du trykker på
afspilningsknappen på en af de tilsluttede
komponenter.
CONTROL A1
Bemærk
CONTROL A1
CD-afspiller
Om CONTROL A1-jacker og
tilslutninger
Det er muligt at udføre tilslutninger mellem
CONTROL A1- og CONTROL A1II-jacker. Se
betjeningsvejledningerne for de enkelte
apparater angående detaljer om specielle
tilslutninger eller opsætningsmuligheder.
Om forbindelseskablet
Nogle CONTROL A1-kompatible
komponenter er udstyrede med et
forbindelseskabel som ekstraudstyr. Brug i
sådanne tilfælde disse forbindelseskabler til
tilslutningen.
Hvis du anvender et kabel, der kan fås i
handelen, skal dette være et monofonisk ministik kabel, der er kortere end 2 meter og uden
modstand (som for eksempel Sony
RK-G69HG).
Grundlæggende funktioner
CONTROL A1II-funktionerne virker, så længe
der er tændt for den komponent, du vil
anvende, selv hvis der ikke er tændt for nogen
af de andre komponenter.
Synkroniseret optagelse
Denne funktion muliggør synkroniseret
optagelse mellem den valgte lydkilde og
optage-komponenterne.
Anden anvendelse
MD deck
• Det er nødvendigt at tilslutte en CONTROL A1kompatibel forstærker (eller receiver) ved hjælp af
et monofonisk mini-stik kabel, hvis du vil få det
fulde udbytte af funktionen for automatisk
funktionsvalg.
• Denne funktion virker kun, når komponenterne er
forbundet til de forstærker- (eller receiver-)
indgange, der modsvarer betegnelserne på
funktionsknapperne. Visse receivere giver mulighed
for at ændre betegnelserne for funktionsknapperne.
Konsulter i dette tilfælde betjeningsvejledningen,
der følger med receiveren.
• Brug ikke andre komponenter end optagekilden
under optagelse, da det vil aktivere de automatiske
funktionsvalg.
1 Sæt funktionsvælgeren på
forstærkeren (eller receiveren) til
stillingen for lydkilde-komponenten.
2 Indstil lydkilde-komponenten til pause
(kontroller, at både N og X
indikatorerne tændes samtidigt).
3 Indstil optage-komponenten til
optagepause (REC-PAUSE).
4 Tryk på PAUSE på optagekomponenten.
Lydkilde-komponenten frigøres fra
pauseindstillingen, og optagelsen
begynder kort efter.
Optagelsen stopper, når afspilningen
fra lydkilde-komponenten slutter.
Bemærk
• Indstil ikke mere end en komponent ad gangen til
optagepause.
• Visse optage-komponenter kan være udstyrede med
en særlig funktion til synkroniseret optagelse, der
betjener sig af CONTROL A1II kontrolsystemet,
som f.eks. "CD-synkroniseret overspilning".
Konsulter i dette tilfælde betjeningsvejledningen,
der følger med optage-komponenten.
43DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-PP412
Gælder kun modeller med
områdekode E2/E3, MX, AR
Det er muligt at anvende fjernbetjeningen
RM-PP412 til at styre apparaterne i dit system.
Beskrivelse af knapperne
på fjernbetjeningen
TV ?/1
Før du benytter
fjernbetjeningen
?/1
AV ?/1
USE MODE P
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE CD/SACD
PHONO
Sådan sættes batterierne i
fjernbetjeningen
AUX
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
TEST
TONE
Sæt tre R6 (størrelse-AA) alkalibatterier i med
+ og – polariteten i rigtig retning i
batterirummet. Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren g på receiveren, når
denne skal fjernbetjenes.
5
6
SWAP/
ANGLE
7
JUMP/
TIME
8
ENTER
>
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
-
M
m
ANT
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
MUTING
AV MENU
MASTER
VOL
F
ENTER/
EXECUTE
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
.
SHIFT
MUSIC
3
AAC
SB
BI-LING DECODING
DIRECT
4
AUDIO
TUNER
MULTI CH SOURCE
G
g
f
O
DISPLAY
TV VOL
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE ON SCREEN
Et tip
Ved normal anvendelse bør batterierne holde i
omkring 6 måneder. Skift alle batterierne ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan bruges til
betjening af receiveren.
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge, hvor der er meget
varmt eller fugtigt.
• Brug ikke nye batterier sammen med gamle.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder, da dette kan føre til
fejlfunktion.
• Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal
anvendes i længere tid, således at risiko for
batteriudsivning og korrosion undgås.
Nedenstående oversigter viser indstillingen af
hver enkelt knap.
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
?/1
Receiver
Tænder eller slukker for
receiveren.
SLEEP
Receiver
Aktiverer
afbryderautomatikken og
det tidsrum, efter hvilket
receiveren automatisk
slukker.
44DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Funktion
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
VIDEO1
Receiver
Anvendelse af
videobåndoptager.
(VTR-indstilling 3)
SHIFT
VIDEO2
Receiver
Anvendelse af
videobåndoptager.
(VTR-indstilling 1)
VIDEO3
Receiver
Anvendelse af
videobåndoptager.
(VTR-indstilling 2)
Tryk gentagne
gange for at vælge
en hukommelsesside
for forindstilling af
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
DVD
Receiver
Til at se DVD-laserdisc.
TV/SAT
Receiver
Til at se TV-programmer
eller satellit-receiver.
MD/TAPE
Receiver
Til at høre MD’er eller
lydbånd.
CD/SACD
Receiver
Til at høre CD-plader.
TUNER
Receiver
Til at høre
radioudsendelser.
PHONO
Receiver
Anvendelse af pladespiller.
AUX
Receiver
MULTI CH Receiver
D.TUNING Receiver
Direkte
indtastningstilstand
for radiostation.
MUTING
Receiver
Afbryder lyden fra
receiveren.
V/v
Receiver
Vælger en menupost.
B/b
Receiver
Udfører justering
eller ændring af
indstillingen.
MASTER
VOL +/–
Receiver
Regulerer
receiverens
lydstyrke.
MAIN
MENU
Receiver
Tryk på denne knap
flere gang for at
vælge en af de
føldende to
markørtilstande:
SET UP, LEVEL,
EQ og CUSTOM.
ON
SCREEN
Receiver
Viser receiverens
menuer på TVskærmen.
AV ?/1
TV/
Tænder og slukker
videobåndoptager/ for lyd- og
CD-afspiller/
videoudstyret.
VCD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
DAT-båndoptager
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1
og ?/1
samtidigt)
Receiver/TV/
videobåndoptager/
satellit-tuner/
CD-afspiller/
VCD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
DAT-båndoptager
Anvendelse af lydudstyr.
Vælger MULTI CH INkilde.
2CH
Receiver
Vælger 2CH-tilstand.
A.F.D.
Receiver
Vælg A.F.D. AUTO,
DOLBY PL, PLII MOV,
PLII MUS, NEO6 CIN og
NEO6 MUS.
MOVIE
Receiver
Vælg C.ST.EX A,
C.ST.EX B og C.ST.EX C.
MUSIC
Receiver
Vælg HALL, JAZZ og
CONCERT.
TEST
TONE
Receiver
Tryk for at høre testtonen.
DIRECT
Receiver
Vælger 2CH ANALOG
DIRECT.
AAC
BI-LING
Receiver
Vælg Dobbelt mono eller
Tosproget lyd for Dolby
Digital, DTS eller AAC
osv.
SB
Receiver
DECODING
Receiver
Tryk for at vælge
afkodningstilstandene for
surround bagtil.
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-PP412
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Slukker receiveren
og andre Sony
audio-/videokomponenter.
fortsættes
45DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Beskrivelse af knapperne på
fjernbetjeningen (fortsat)
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
PRESET/
Receiver
CH/
D.SKIP +/–
Søger efter og vælger
forindstillede
kanaler.
1-9 og
0/10
Bruges sammen med
knappen "SHIFT" til
at indstille faste
radiostationer eller
til at stille ind på
faste stationer, og
med "D.TUNING"
til direkte indstilling.
Receiver
CD-afspiller/
Vælger spornumre.
VCD-afspiller/
0/10 vælger spornr.
LD-afspiller/
10.
MD-afspiller/
DAT-båndoptager
TV/
Vælger kanalnumre.
videobåndoptager/
satellit-tuner
>10/11
AUDIO
SWAP*/
ANGLE
JUMP/
TIME
CD-afspiller/
Vælger spornumre
VCD-afspiller/
over 10.
LD-afspiller/
MD-afspiller/s
kassettebåndoptager
TV/
Ændrer lyden til
videobåndoptager/ multipleks, tosproget
DVD-afspiller
eller multikanals-tvlyd.
TV/
Vælger
videobåndoptager/ forudindstillede
satellit-tuner
kanaler.
CD-afspiller/
VCD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller
Springer over discs
(kun multi-discskifter).
ENTER
TV/
videobåndoptager/
satellit-tuner/
LD-afspiller/
MD-afspiller/
DAT-båndoptager/
kassettebåndoptager
Tryk på
nummerknapperne
for at indtaste
værdien, efter at du
har valgt en kanal,
en plade eller et
spor.
DISC
CD-afspiller/
VCD-afspiller
Vælger en disc
direkte (kun multidisc-skifter).
ANT
Videobåndoptager Vælger
udgangssignal fra
antenneterminalen:
TV-signal eller
videobåndoptagerprogram.
./>
Videobåndoptager/ Overspring af spor.
CD-afspiller/
VCD-afspiller/
DVD-afspiller/
LD-afspiller/
MD-afspiller/
DAT-båndoptager/
kassettebåndoptager
m/M
TV
Ombytter det lille og
det store billede.
DVD-afspiller
Sådan vælges
visningsvinklen eller
sådan ændres
vinklerne.
TV
Skifter frem og
tilbage mellem den
forgående og
nuværende kanal.
CD-afspiller/
VCD-afspiller/
DVD-afspiller/
LD-afspiller/
MD-afspiller
CD-afspiller/
VCD-afspiller/
DVD-afspiller
Viser tid eller viser
afspilningstiden for
disc’en, osv.
Videobåndoptager/ Hurtigt frem eller
DAT-båndoptager/ tilbage.
kassettebåndoptager
Sporsøgning (forlæns
eller baglæns).
* Gælder kun Sony-fjernsyn med billede-i-billedefunktion.
46DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Knap på
Betjener
fjernbetjening
N
X
x
RETURN/
EXIT
Videobåndoptager/ Begynder
CD-afspiller/
afspilning.
VCD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
DAT-båndoptager/
kassettebåndoptager
Videobåndoptager/
CD-afspiller/
VCD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
DAT-båndoptager/
kassettebåndoptager
Stopper afspilning
eller optagelse
midlertidigt.
(Påbegynder også
optagelse med
apparater i optagestandby indstilling.)
Videobåndoptager/ Stopper
CD-afspiller/
afspilningen.
VCD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
DAT-båndoptager/
kassettebåndoptager
TV/
videobåndoptager/
VCD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller
Vælger
information, som
vises på TVskærmen.
VCD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller
Returnerer til den
foregående menu.
satellit-tuner
Afslutter menuen.
SUBTITLE DVD-afspiller
Ændrer
underteksterne.
CLEAR
Tryk her, hvis du
har lavet en fejl, da
du trykkede på
nummerknappen,
eller tryk for at gå
tilbage til forrige
afspilning, osv.
DVD-afspiller
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
SEARCH
MODE
Vælg søgefunktion.
Tryk på knappen for
at vælge enheden for
søgningen (spor,
indeks osv.).
DVD-afspiller
TOP MENU/ DVD-afspiller
GUIDE
satellit-tuner
Viser dvd-titlen.
Viser guidemenuen.
AV
MENU
Videobåndoptager/ Viser menu.
satellit-tuner/
DVD-afspiller
O
VCD-afspiller/ Returnerer til den
LD-afspiller/
foregående menu eller
DVD-afspiller afslutter menuen.
V/v/B/b
Videobåndoptager/ Vælger et menupunkt.
satellit-tuner/
DVD-afspiller
ENTER/
EXECUTE
Videobåndoptager/ Tryk her for at gemme
satellit-tuner/
valget.
DVD-afspiller
TV ?/1
TV
Tænder eller slukker
for tv’et.
-/--
TV
Vælger
kanalindtastningsindstilling, enten et
eller to cifre.
TV VOL
+/–
TV
Indstiller lydstyrken
på Tv’et.
TV CH +/–
TV
Vælger
forudindstillede tvkanaler.
TV/
VIDEO
TV
Vælger
indgangssignal: TVindgang eller
videoindgang.
WIDE
TV
Vælger
bredformatskærmindstilling.
USE
MODE
Fjernbetjening
Bruges til at
programmere
fjernbetjeningen.
AV1 og
AV2
Fjernbetjening
Vælger
kommandotilstanden
for fjernbetjeningen.
SOURCE
Fjernbetjening
Vælger 2ND AVudgang.
ALT
Fjernbetjening
Rediger
fjernbetjeningsfunktionen for at
aktivere knapperne
med orange tryk.
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-PP412
DISPLAY
Funktion
fortsættes
47DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Beskrivelse af knapperne på
fjernbetjeningen (fortsat)
Sådan nulstilles fjernbetjeningen til
fabriksindstillingerne
Bemærk
Tryk på =/1, AV =/1 og MASTER VOL –
samtidig.
• Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette
afsnit, vil muligvis ikke fungere. Dette afhænger af
receiver-modellen.
• Ovenstående forklaring er kun et eksempel.
Afhængigt af det anvendte apparat, kan ovennævnte
betjening derfor være umulig, eller den kan virke
anderledes end beskrevet.
• Tryk på ALT først, før du trykker på disse knapper,
for at aktivere knapperne med orange skrift.
• Tryk på MAIN MENU på fjernbetjeningen, før du
bruger V/v/B/b-knapperne til betjening af
receiveren.
• Tryk på TOP MENU/GUIDE eller AV MENU på
fjernbetjeningen, før du bruger fjernbetjeningen til
at styre satellitmodtageren, videobåndoptageren og
DVD-afspilleren.
• TV/SAT, PHONO, SOURCE, DIRECT, AAC
BI-LING, 12 og ON SCREEN-funktionerne kan
ikke anvendes til indstillet betjening.
Valg af
kommandotilstanden for
fjernbetjeningen
Indikatoren lyser 3 gange og slukkes derefter.
Programmering af
fjernbetjeningen
Du kan programmere fjernbetjeningen til at
kunne betjene ikke-Sony-komponenter ved at
ændre koden. Når kontrolsignalerne er gemt,
kan du bruge de pågældende komponenter som
en del af dit system.
Endvidere kan du også programmere
fjernbetjeningen til Sony-komponenter, som
fjernbetjeningen ikke kan betjene. Bemærk, at
fjernbetjeningen kun kan betjene komponenter,
som accepterer infrarøde, trådløse
kontrolsignaler.
1 Tryk på AV ?/1, mens du holder USE
MODE nede.
Indikatoren lyser.
Indstil kommandotilstanden for
fjernbetjeningen ved hjælp af knappen USE
MODE og knapperne for kommandotilstand for
fjernbetjeningen.
Valg af kommandotilstand
Du kan skifte mellem fjernbetjeningens
kommandotilstande (AV1 eller AV2). Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
bruge fjernbetjeningen til at betjene receiveren.
Tryk på AV1 eller AV2, mens du holder
USE MODE nede.
Indikatoren lyser én gang (to gange for AV2).
Derefter skifter kommandotilstanden.
Sådan kontrolleres
kommandotilstanden for
fjernbetjeningen
Tryk på USE MODE. Du kan kontrollere
fjernbetjeningen via indikatoren.
Mode
Indikatoren lyser
AV1
én gang
AV2
to gange
2 Tryk på den relevante knap til valg af
input (herunder TV ?/1) for den
komponent, du vil bruge.
Hvis du f.eks. skal betjene en CD-afspiller,
skal du trykke på CD/SACD.
3 Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste den numeriske kode (eller en
af koderne, hvis der er flere), som
svarer til komponenten og producenten
for den komponent, du vil betjene.
Se tabellerne på side 49–51 for at få
information om de(n) numeriske kode(r),
som svarer til komponenten og producenten
af komponenten (det første ciffer og de
sidste to cifre i den numeriske kode svarer
henholdsvis til kategorien og producentens
kode).
4 Tryk på
ENTER.
Når den numeriske kode er kontrolleret,
blinker indikatoren langsomt to gange, og
fjernbetjeningen går automatisk ud af
programmeringstilstand.
DK
48
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
5 Gentag trin 1 til 4 for at betjene andre
komponenter.
Sådan annulleres programmering
Tryk på USE MODE i et hvilket som helst trin.
Fjernbetjeningen går automatisk ud af
programmeringstilstand.
Sådan aktiveres inputkilden efter
programmering
Tryk på den programmerede knap for at
aktivere den ønskede inputkilde.
Hvis programmeringen ikke lykkes,
skal du kontrollere følgende:
• Hvis indikatoren ikke lyser i trin 1, er batterierne
svage. Udskift begge batterier.
• Hvis indikatoren blinker 4 gange hurtigt efter
hinanden, mens den numeriske kode indtastes, er
der opstået en fejl. Start igen fra trin 1.
Bemærkninger
Brug de numeriske koder i nedenstående
tabeller til at betjene ikke-Sony-komponenter
samt Sony-komponenter, som fjernbetjeningen
normalt ikke kan betjene. Da det
fjernbetjeningssignal, som en komponent
accepterer, varierer alt efter komponentens
model og fremstillingsår, kan der tildeles mere
end én kode til en komponent. Hvis du ikke
kan programmere fjernbetjeningen ved hjælp af
en af koderne, må du forsøge med andre koder.
Bemærk
• De numeriske koder er baseret på den seneste
tilgængelige information for hvert mærke. Der er
imidlertid en risiko for, at din komponent ikke
reagerer på nogle af koderne eller alle koderne.
• Alle knapperne til valg af input på denne
fjernbetjening fungerer muligvis ikke sammen med
den komponent, du bruger.
Sådan betjenes en CD-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Sådan ryddes fjernbetjeningens
hukommelse
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
Gør følgende for at nulstille fjernbetjeningen til
fabriksindstillingerne og slette alle
programmerede og indlæste signaler.
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Tryk på ?/1 , AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidig.
YAMAHA
120, 121, 122
Indikatoren blinker 3 gange og slukkes
derefter.
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-PP412
• Indikatoren slukkes, mens der trykkes på en gyldig
knap.
• I trin 2 er kun den knap, der sidst trykkes på, gyldig,
hvis der trykkes på flere knapper til valg af input.
• Hvis du i trin 2 trykker på TV ?/1, er det kun
knapperne TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO
og WIDE, der omprogrammeres.
• I trin 3 vælges den nye inputkilde, og
programmeringen vender tilbage til begyndelsen af
trin 3, hvis der trykkes på en knap til valg af input.
• Hvad angår de numeriske koder, er det kun de
første tre indtastede numre, som er gyldige.
De numeriske koder, som svarer til
komponenten og producenten af
komponenten
fortsættes
49DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Programmering af fjernbetjeningen
(fortsat)
Sådan betjenes en videobåndoptager
Producent
Kode(r)
Sådan betjenes en DAT-afspiller
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
Producent
Kode(r)
SONY
203
PIONEER
219
AIWA
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
Sådan betjenes en MD-afspiller
Producent
Kode(r)
FISHER
717, 718, 719, 720
SONY
301
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
DENON
302
GOLDSTAR
723, 753
JVC
303
GRUNDIG
724
KENWOOD
304
HITACHI
722, 725, 729, 741
Sådan betjenes en båndoptager
Producent
Kode(r)
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
201, 202
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
DENON
204, 205
NEC
736
KENWOOD
206, 207, 208, 209
PANASONIC
NAKAMICHI
210
729, 730, 737, 738, 739,
740
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
SONY
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
TECHNICS
215, 216
SAMSUNG
YAMAHA
217, 218
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
Sådan betjenes en LD-afspiller
TELEFUNKEN
751, 752
Producent
Kode(r)
TOSHIBA
747, 755, 756
SONY
601, 602, 603
ZENITH
754
PIONEER
606
Sådan betjenes en DVD-afspiller
Sådan betjenes en video-CD-afspiller
Producent
Kode(r)
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
SONY
605
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
50DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Sådan betjenes et TV
Producent
Kode(r)
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-PP412
PIONEER
Sådan betjenes en satellit-tuner eller
kabelboks
Producent
Kode(r)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Sådan kontrollerer du en tuner
Producent
Kode(r)
SONY
002, 003, 004, 005
51DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-U307
Modeler med anden områdekode
Det er muligt at anvende fjernbetjeningen
RM-U307 til at styre apparaterne i dit system.
Beskrivelse af knapperne
på fjernbetjeningen
Før du benytter
fjernbetjeningen
AV
?/1
SLEEP
?/1
SYSTEM
STANDBY
INPUT SELECTOR
VIDEO 1
VIDEO 3
DVD
VIDEO 2
FN SHIFT
AUX
MD/TAPE
Sådan sættes batterierne i
fjernbetjeningen
TUNER
F
1
3
6
7
8
O
9
D.TUNING
SHIFT
0
>10
– /– –
– CH/PRESET +
=
+
0
)
ENTER
TV/VIDEO
ANT
TV/VTR
D.SKIP
9
P
p
2CH
A.F.D.
MOVIE/
MUSIC
TEST TONE MAIN MENU
}
g
ENTER
5
f
]
DVD MENU
2
G
4
Sæt tre R6 (størrelse-AA) alkalibatterier i med
+ og – polariteten i rigtig retning i
batterirummet. Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren g på receiveren, når
denne skal fjernbetjenes.
}
CD/SACD
TOP MENU
MENU
MULTI CH
MUTING
]
MASTER
VOL
TV VOL
TV CH
Et tip
Ved normal anvendelse bør batterierne holde i
omkring 6 måneder. Skift alle batterierne ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan bruges til
betjening af receiveren.
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge, hvor der er meget
varmt eller fugtigt.
• Brug ikke nye batterier sammen med gamle.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder, da dette kan føre til
fejlfunktion.
• Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal
anvendes i længere tid, således at risiko for
batteriudsivning og korrosion undgås.
Nedenstående oversigter viser indstillingen af
hver enkelt knap.
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
SLEEP
Receiver
Aktiverer
afbryderautomatikken og
det tidsrum, efter hvilket
receiveren automatisk
slukker.
?/1
Receiver
Tænder og slukker for
receiveren.
52DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Funktion
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
VIDEO 1
Receiver
Anvendelse af
videobåndoptager.
(VTR-indstilling 3)
MENU </> Receiver
Vælger et
menupunkt.
MENU +/– Receiver
VIDEO 2
Receiver
Anvendelse af
videobåndoptager.
(VTR-indstilling 1)
Udfører justering
eller ændring af
indstillingen.
VIDEO 3
Receiver
Anvendelse af
videobåndoptager.
(VTR-indstilling 2)
MUTING
Receiver
Afbryder lyden fra
receiveren.
Receiver
Til at se DVD.
MASTER
VOL +/–
Receiver
DVD
Regulerer
receiverens lydstyrke.
MD/TAPE
Receiver
Til at høre MD’er eller
lydbånd.
AV ?/1
AUX*
Receiver
Anvendelse af
lydudstyr.
TV/
Tænder og slukker
videobåndoptager/ for lyd- og
CD-afspiller/
videoudstyret.
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1
og ?/1
samtidigt)
Receiver/TV/
Slukker receiveren og
videobåndoptager/ andre Sony audio-/
satellit-tuner/
video-komponenter.
CD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller
0-9
Receiver
Bruges sammen med
knappen "SHIFT" til
at indstille faste
radiostationer eller
til at stille ind på
faste stationer, og
med "D.TUNING"
til direkte indstilling.
CD-afspiller/
LD-afspiller/
MD-afspiller
Vælger spornumre.
0 vælger spornr. 10.
CD/SACD
Receiver
Til at høre CD-plader.
TUNER
Receiver
Til at høre
radioudsendelser.
SHIFT
Receiver
Tryk gentagne gange
for at vælge en
hukommelsesside for
forindstilling af
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
D.TUNING
Receiver
Direkte
indtastningstilstand for
radiostation.
2CH
Receiver
Vælger 2CH-tilstand.
A.F.D.
Receiver
Vælger A.F.D. AUTO,
DOLBY PL, PLII MOV,
PL II MUS, NEO6 CIN
og NEO6 MUS.
MOVIE/
MUSIC
Receiver
TEST
TONE
Receiver
Tryk for at høre
testtonen.
MAIN
MENU
Receiver
Tryk gentagne gange på
denne knap for at vælge
en af de følgende to
markørtilstande: SET
UP, LEVEL, EQ og
CUSTOM.
MULTI CH
Receiver
Vælger C.ST.EX A,
C.ST.EX B, C.ST.EX C,
HALL, JAZZ og
CONCERT.
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-U307
Knap på
Betjener
fjernbetjening
TV/
Vælger kanalnumre.
videobåndoptager/
satellit-tuner
>10
CD-afspiller/
Vælger spornumre
LD-afspiller/
over 10.
MD-afspiller/
kassettebåndoptager
fortsættes
Vælger MULTI CH INkilde.
* Der skal bruges 2 knapper til at vælge VIDEO 3 og
AUX. Hvis du vil vælge ovennævnte
indgangsvælger, skal du trykke på FN SHIFT
(funktionsskift) og den ønskede INPUT
SELECTOR-tast samtidig. Tryk f.eks. på FN
SHIFT og MD/TAPE for at vælge AUX.
53DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Beskrivelse af knapperne på
fjernbetjeningen (fortsat)
Knap på
fjernbetjening
Betjener
Funktion
ENTER
TV/
videobåndoptager/
satellit-tuner/
LD-afspiller/
MD-afspiller/
kassettebåndoptager
Tryk på
nummerknapperne
for at indtaste
værdien, efter at du
har valgt en kanal,
en plade eller et
spor.
CH/PRESET Receiver
+/–
./>
m/M
Scanner og vælger
forudindstillede
stationer.
Funktion
ANT
TV/VTR
Videobåndoptager Vælger udgangssignal
fra antenneterminalen:
TV-signal eller
videobåndoptagerprogram.
D. SKIP
CD-afspiller/
Springer over discs
DVD-afspiller/ (kun multi-discMD-afspiller
skifter).
TOP
MENU
DVD player
Viser DVD-titel.
DVD
MENU
DVD player
Viser DVD-menuen.
ENTER
DVD-afspiller
Indtaster valget.
TV/
Vælger
videobåndoptager/ forudindstillede
satellit-tuner
kanaler.
O
DVD-afspiller
Returnerer til den
foregående menu eller
afslutter menuen.
Videobåndoptager/ Overspring af spor.
CD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
kassettebåndoptager
V/v/B/b
DVD-afspiller
Vælger et menupunkt.
-/--
TV
Vælger
kanalindtastningsindstilling, enten et
eller to cifre.
TV/
VIDEO
TV
Vælger indgangssignal:
TV-indgang eller
videoindgang.
TV VOL
+/–
TV
Indstiller lydstyrken på
TV'et.
TV CH
+/–
TV
Vælger forudindstillede
TV-kanaler.
CD-afspiller/
DVD-afspiller
Sporsøgning
(forlæns eller
baglæns).
Videobåndoptager/ Hurtigt frem eller
LD-afspiller/
tilbage.
MD-afspiller/
kassettebåndoptager
N
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Videobåndoptager/ Begynder
CD-afspiller/
afspilning.
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
kassettebåndoptager
X
Videobåndoptager/
CD-afspiller/
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
kassettebåndoptager
x
Videobåndoptager/ Stopper
CD-afspiller/
afspilningen.
LD-afspiller/
DVD-afspiller/
MD-afspiller/
kassettebåndoptager
Stopper afspilning
eller optagelse
midlertidigt.
(Påbegynder også
optagelse med
apparater i optagestandby indstilling.)
Bemærk
• Når du trykker på knapperne til INPUT
SELECTOR (VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3,
DVD), skifter TV’ets inputtilstand muligvis ikke til
den ønskede inputtilstand. Hvis det er tilfældet, skal
du trykke på knappen TV/VIDEO for at skifte
indgangstilstand på fjernsynet.
• Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette
afsnit, vil muligvis ikke fungere. Dette afhænger af
receiver-modellen.
• Ovenstående forklaring er kun et eksempel.
Afhængigt af det anvendte apparat, kan ovennævnte
betjening derfor være umulig, eller den kan virke
anderledes end beskrevet.
54DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Ændring af
fabriksindstillingen for en
INPUT SELECTOR-knap
Det er muligt at ændre fabriksindstillingen af
INPUT SELECTOR-knappens function, hvis
de ikke passer til apparaterne i dit system. Hvis
du for eksempel har en MD-afspiller og
kassettebåndoptager, men ikke en CD-afspiller,
kan du forsyne kassettebåndoptageren med
CD/SACD-knappens funktion.
Sådan ændres fabriksindstillingen
for knapperne VIDEO 3 og AUX
1 Hold FN SHIFT nede samt den knap til
INPUT SELECTOR, du vil ændre (f.eks.
VIDEO 3 eller AUX).
2 Tryk på knappen for den komponent,
du vil tildele til knappen til INPUT
SELECTOR.
Indstilling af en knap til dens
fabriksindstilling
Gentag ovenstående procedure.
Sådan nulstilles alle knapperne til
INPUT SELECTOR til
fabriksindstillingerne
Bemærk, at indstillingerne for knappen
TUNER ikke kan ændres.
1 Hold den knap til INPUT SELECTOR
Tryk ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL – ind
samtidigt.
nede, hvis inputkilde du vil ændre
(f.eks. CD/SACD).
2 Tryk på knappen for den komponent,
du vil tildele til knappen til INPUT
SELECTOR (f.eks. , 4 –
kassettebåndoptager).
Betjening af
Tryk på
CD-afspiller
4
MD-afspiller
5
kassettebåndoptager A
6
kassettebåndoptager B
7
LD-afspiller
8
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-U307
De følgende knapper er tildelt til valg af
inputkilden:
Videobåndoptager (fjernbetjeningstilstand VTR 1*) 9
Videobåndoptager (fjernbetjeningstilstand VTR 2*) 0
Videobåndoptager (fjernbetjeningstilstand VTR 3*) >10
TV
ENTER
DSS (Digital satellit-receiver)
.
DVD
>
* Videobåndoptagere fra Sony anvendes ved
indstillingerne VTR 1, 2 eller 3. Disse
indstillinger svarer til henholdsvis Beta, 8mm
og VHS.
Nu kan du betjene kassettebåndoptageren med
CD/SACD-knappen.
55DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Anden information
Regler for anvendelse
Om sikkerheden
Hvis et fremmedlegeme eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal denne tages ud af stikket og
undersøges af en fagmand, før den bruges igen.
Om strømforsyningen
• Kontroller, at receiverens driftsspænding er identisk
med den lokale spænding, før du begynder at bruge
receiveren. Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Receiveren vil stadig være tilsluttet lysnettet, så
længe dens netledning sidder i en stikkontakt i
væggen, uanset om der er slukket på selve
receiveren.
• Tag receiverens netledning ud af stikkontakten i
væggen, hvis receiveren ikke skal anvendes i
længere tid. Tag fat i stikket, når du tager
netledningen ud af forbindelse. Træk aldrig i
ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brug, men dette er
normalt. Hvis receiveren anvendes uafbrudt i længere
tid med stor lydstyrke, vil dens overside, sider og
underside blive meget varme. Rør ikke ved
receiveren, da du kan brænde dig.
Om placeringen
• Anbring receiveren på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning og
forlænge dens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke noget ovenpå receiveren, som kan
blokere ventilationsåbningerne og forårsage
fejlfunktion.
• Vær forsigtig, når du anbringer enheden på
overflader, der er specialbehandlet (med voks, olie,
polérmiddel, osv.), da overfladen kan blive plettet
eller misfarvet.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud af
stikket, inden du tilslutter andre apparater.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis
du har spørgsmål til eller problemer med din receiver.
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer ved hjælp af
denne fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe
ind i nogen af de følgende vanskeligheder, når
du anvender receiveren. Se også "Kontrol af
tilslutningerne" på side 22 for at verificere, at
tilslutningerne er korrekt udførte.
Der er ingen eller kun meget lav lyd, uanset
hvilken komponent der vælges.
• Kontroller, at højttaleren og komponenterne er
tilsluttet korrekt og sikkert.
• Kontroller, at både receiveren og alle apparaterne
er korrekt tilsluttede.
• Kontroller, at MASTER VOLUME-kontrollen
ikke er sat på "VOL MIN".
• Kontroller, at knappen SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) er indstillet til OFF og er indstillet i
overensstemmelse med styemet SPEAKERS
FRONT (side 24).
• Tryk på MUTING-knappen på jernbetjeningen
for at afbryde muting-funktionen.
• Kontroller, at højttalerledningerne ikke er sat i
forbindelse.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
aktiveret på grund af en kortslutning
("PROTECT" blinker). Sluk for receiveren,
eliminer kortslutningsproblemet, og tænd for
receiveren igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er korrekt tilsluttet til
lydindgangsjackstikkene for det pågældende
apparat.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne) anvendt til
tilslutning er sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en blød klud,
som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen forSmer for ridsende klude,
skurepulver eller opløsningsmidler, som for eksempel
alkohol eller rensebenzin.
56DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Der er ingen lyd fra den ene af fronthøjttalerne.
Tilslut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at verificere, at lyden kommer fra
hovedtelefonerne (side 24).
Hvis der kun er lyd i den ene kanal i
hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at apparatet
er korrekt tilsluttet receiveren. Kontroller, at alle
ledningerne er sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
Hvis der er lyd i begge kanaler i hovedtelefonerne,
er det ikke sikkert, at fronthøjttaleren er korrekt
tilsluttet til receiveren. Kontroller tilslutningen af
den fronthøjttaler, som ikke udsender nogen lyd.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller i
modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
korrekt og ordentligt tilsluttede.
• Reguler balanceparametrene i LEVEL-menuen.
Kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttede.
• Kontroller, at forbindelseskablerne ikke er i
nærheden af en transformer og mindst 3 meter
væk fra et fjernsyn eller lysstofrør.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Stikpropperne og jackstikkene er snavsede. Tør
dem af med en klud, der er let fugtet med sprit.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret
(tryk på MOVIE eller MUSIC).
• Vælg et lydfelt, som indeholder ordet "C.ST.EX"
(side 26–27).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 22).
• Kontroller, at parameteren for center eller /og
surround-højttalerstørrelsen er sat til enten
"SMALL" eller "LARGE" (side 19).
• Kontroller, at subwoofer er tilsluttet korrekt og
sikkert.
• Kontroller, at parameteren til valg af subwoofer
er angivet til "YES" (side 18).
• Der er ingen lyd fra SUB WOOFER-terminalen,
afhængigt af lydfeltet (side 64).
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret (tryk
på MOVIE eller MUSIC).
Dolby Digital- eller DTS-multikanallyd gengives
ikke.
• Kontroller, at den DVD, der afspilles, er optaget
i Dolby Digital- eller DTS-formatet.
• Kontroller det tilsluttede apparats lydindstilling
(indstillinger for lydudgangen) , når DVDafspilleren etc. forbindes til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er korrekt tilsluttede.
• Vælg kildekomponenter med knapperne til valg
af input.
• Sørg for, at INPUT MODE er indstillet til
"ANALOG", før der optages fra en digital
komponent, som er tilsluttet de analoge
MD/TAPE-terminaler.
• Kontroller ,at INPUT MODE er indstillet til
"COAX IN" eller "OPT IN" (side 23), før du
optager fra en digital komponent, der er tilsluttet
DIGITAL MD/TAPE OUT-terminalerne.
Anden information
Der er ingen lyd eller kun en meget lav lyd fra
den midterste højttaler og/eller
surroundhøjttaleren.
Der er ingen lyd fra subwooferen med indbygget
forstærker.
fortsættes
57DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Fejlfinding (fortsat)
Fjernbetjeningen virker ikke.
FM-modtagelsen er dårlig.
Anvend et 75-ohms kabel (medfølger ikke) til at
tilslutte receiveren til en udendørs FM-antenne
som vist herunder. Jordforbind receiveren for at
forhindre lynnedslag, hvis du forbinder den til en
udendørsantenne. Jordledningen må ikke forbindes
til et gasrør, da dette kan føre til gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
AM
y
FM
75Ω
COAXIAL
Jordledning
(medfølger
ikke)
Til jord
Det er ikke muligt at stille ind på radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er korrekt tilsluttet.
Juster på antennerne, og anvend om nødvendigt
en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
automatisk stationsindstilling). Anvend direkte
stationsindstilling.
• Kontroller, at stationsintervallet er korrekt
indstillet (ved indstilling på AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste stationer,
eller de faste stationer er slettede (ved
stationsindstilling med scanning af faste
stationer). Programmer stationerne igen (side
36).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen vises i
displayet.
RDS virker ikke.*
• Forvis dig om, at du har stillet ind på en RDS
FM-station.
• Vælg en FM-station med et stærkere signal.
Den ønskede RDS-informationen kommer ikke frem.*
Kontakt radiostationen og find ud af, om den yder
den pågældende service. Hvis den gør det, kan det
tænkes, at den pågældende service er midlertidigt
suspenderet.
Der er intet billede eller et uklart billede kommer
frem på fjernsynsskærmen eller monitoren.
• Vælg den korrekte knap til valg af input på
receiveren.
• Indstil fjernsynet til den rigtige indgang.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Gælder kun RM-PP412
– TV/SAT, PHONO, SOURCE, DIRECT, AAC
BI-LING, 12 og ON SCREEN-knappen på
fjernbetjeningen kan ikke anvendes.
– Kontroller, at kommandotilstanden for
fjernbetjeningen stemmer overens med
modtagerens. Hvis receivenens og
fjernbetjeningens kommandotilstande er
forkellige, kan du ikke bruge fjernbetjeningen
til at betjene receiveren (side 41 og 48).
– Tryk på MAIN MENU på fjernbetjeningen, før
du bruger knapperne V/v/B/b til betjening af
modtageren.
– Tryk på ALT først, før du trykker på disse
knapper, for at aktivere knapperne med orange
skrift.
• (Gælder kun RM-U307) Kontroller, at du vælger
AV2 som kommandotilstanden for receiveren
(side 41).
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren g på receiveren.
• Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og receiveren.
• Skift begge batterierne i fjernbetjeningen ud med
nye, hvis de er udtjente.
• Kontroller, at du vælger den korrekte knap til
valg af input på fjernbetjeningen.
• Hvis fjernbetjeningen er indstillet til kun at
betjene fjernsynet, skal du bruge den til at vælge
en anden kilde eller et andet apparat end
fjernsynet, inden du begynder at betjene
receiveren eller det andet apparat.
Hvis du ikke kan afhjælpe problemet
med fejlfindingsoversigten
Sletning af receiverens hukommelse kan
muligvis afhjælpe problemet (side 17).
Bemærk, at alle programmerede indstillinger
vender tilbage til fabriksindstillingerne, og at
du skal foretage alle indstillinger på receiveren
igen.
Hvis problemet ikke løses
Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
* Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK.
Sletning af receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle indstillinger i hukommelsen
side 17
Brugertilpassede lydfelter
side 33
58DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Specifikationer
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Modeller med områdekode CEL, CEK
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
120 W + 120 W2)
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
120 W/ch
FRONT1):
CENTER1):
120 W
SURR1):
120 W/ch
Modeller med områdekode CN, KR
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
120 W + 120 W2)
110 W + 110 W3)
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 10 %)
140 W/ch
FRONT1):
CENTER1):
140 W
SURR1)
140 W/ch
Modeller med områdekode SP
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
100 W + 100 W2)
Modeller med områdekode TW, AU
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
120 W + 120 W2)
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 10 %)
FRONT1):
140 W/ch
CENTER1):
140 W
SURR1)
140 W/ch
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 10 %)
FRONT1):
110 W/ch
CENTER1):
110 W
1)
SURR :
110 W/ch
1) Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilderne, er
det ikke sikkert, at der høres nogen lyd.
2) Målt under følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyning
E2/E3, JE
240 V AC, 50 Hz
SP, CEL, CEK, AR,
CN, KR
230 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
3) Målt under følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyning
CN, KR
220 V CA, 50 Hz
Frekvensgang
MULTI CH IN,
CD/SACD, AUX,
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (med lyd
arkiveret og uden om
equalizer)
Indgange (Analoge)
MULTI CH IN,
CD/SACD, AUX,
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1, 2, 3
1Følsomhed: 500 mV
Impedans: 50 kiloohm
Signal/støjforhold4): 96 dB
(A, 500 mV5))
Anden information
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 10 %)
FRONT1):
120 W/ch
120 W
CENTER1):
SURR1)
120 W/ch
Modeller med en anden områdekode
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
110 W + 110 W2)
4) INPUT SHORT (med lyd arkiveret og uden om
equalizer).
5) Vejet netværk, indgangsniveau.
fortsættes
59DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Specifikationer (fortsat)
AM-tuner
Indgange (Digitale)
DVD (Koaksikal)
Modtageområde
Modeller med områdekode E2/E3, JE
Med 10-kHz stationsindstillingsskala:
530 – 1610 kHz6)
Med 9-kHz stationsindstillingsskala:
531 – 1602 kHz6)
VIDEO 2, CD/SACD,
MD/TAPE (Optisk)
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Følsomhed: –
Impedans: –
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange (Analoge)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1
(AUDIO OUT)
Spænding: 500 mV
Impedans: 10 kiloohm
SUB WOOFER,
SURR BACK
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
Udgange (Digitale)
MD/TAPE (Optisk)
Følsomhed: –
EQ
Gain-niveauer:
±10 dB, 0,5 dB trin
FM-tuner
Modtageområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
Følsomhed
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
Signal/støjforhold
Mono:
Stereo:
76 dB
70 dB
Modeller med områdekode CEL, CEK, SP,
CN, TW, KR, AU
Med 9-kHz stationsindstillingsskala:
531 – 1602 kHz
Modeller med områdekode AR, MX
Med 10-kHz stationsindstillingsskala:
530 – 1610 kHz
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 1.000 kHz
eller 999 kHz)
Signal/støjforhold
54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvrængning
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz:
Ved 10 kHz:
35 dB
40 dB
6) Det er muligt at ændre AMstationsindstillingsskalaen til 9 kHz eller 10 kHz.
Sluk for receiveren, efter at du har stillet ind på en
hvilken som helst AM-station. Hold PRESET
TUNING + nede, og tryk på ?/1. Alle faste
stationer vil blive slettet, når
stationsindstillingsskalaen ændres. Gentag
proceduren, hvis du vil ændre skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz) igen.
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
60DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Video
Indgange
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
Komponentvideo (Undtagen modeller med
områdekode CEL, CEK):
Y:
1 Vp-p, 75 ohm
PB/B-Y:
0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/R-Y:
0,7 Vp-p, 75 ohm
Udgange:
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
Komponentvideo (Undtagen modeller med
områdekode CEL, CEK):
Y:
1 Vp-p, 75 ohm
PB/B-Y:
0,7 Vp-p, 75 ohm
0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/R-Y:
Vekselstrømsudta
(Undtagen modeller med områdekode AR,
KR)
1 m/omskifter,
100 W MAX
Mål
430 × 157,5 × 310 mm
inklusive fremspringende
dele og kontroller
Vægt (ca.)
8,5 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening (1)
• RM-PP412 (Gælder kun modeller med
områdekode E2/E3, MX, AR)
• RM-U307 (Modeller med anden områdekode)
R6 (størrelse AA) batterier (2)
Se side 4 angående detaljer om områdekoden for
de apparater, du anvender.
Generelt
Strømforsyning
Områdekode
Strømforsyning
MX
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
SP, AR, CN, KR
220 – 230 V AC, 50/60 Hz
E2/E3, JE
120/220/240 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
Vi forbeholder os ret til at ændre design og
specifikationer uden varsel.
Anden information
Effektforbrug
Områdekode
Effektforbrug
MX
230 W
CEL, CEK, AR,
CN, KR, AU
250 W
SP
210 W
E2/E3, JE
240 W
TW
600 W
Effektforbrug (i standby-indstilling)
0,3 W (når "P.SAVE" i CUSTOM- menuen er sat til
"ON") (side 41).
61DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Oversigt over indstillinger ved brug af MAIN MENUknappen
Det er muligt at udføre forskellige indstillinger med MAIN MENU, / -knapperne og jogdrejeknappen. Nedenstående oversigt viser hver enkelt indstilling, som kan laves med disse knapper.
Tryk på MAIN MENU
gentagne gange
for at vælge
LEVEL
Tryk på
at vælge
L
eller
for
BAL. L/R XX
R
CTR XXX.X dB
32
–10 dB til +10 dB (trin på 0,5 dB)
–10 dB til +10 dB (trin på 0,5 dB)
SB. XXX.X dB
–10 dB til +10 dB (trin på 0,5 dB)
S.W. XXX.X dB
–10 dB til +10 dB (trin på 0,5 dB)
COMP. XXX
OFF, STD, MAX
afhænger af lydfeltet (MIN, STD, MAX)
BASS XXX.X dB
-10 dB til + 10 dB (trin på 0,5 dB)
TREB. XXX.X dB
-10 dB til + 10 dB (trin på 0,5 dB)
EQ XXX
ON, OFF
SW
L
C
SL
SB
L
C
SL
SB
SL
CUSTOM
L +8 to R +8 (trin på 1)
–10 dB til +10 dB (trin på 0,5 dB)
SUR.R. XXX.X dB
EFCT. XXX
SET UP
Side
SUR.L. XXX.X dB
D. RANGE
EQ
Drej jog-drejeknappen for at vælge
(SUB WOOFER) S.W. XXX YES, NO
R
(FRONT) XXXXX
(CENTER) XXXXX
SR
DIST. X.X m
DIST. X.X m
SR
DIST. X.X m
DIST. X.X m
SR
18
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL, NO
(SURROUND) XXXXX LARGE, SMALL, NO
(SURR BACK) XXX
R
33
XXXXXXX
YES, NO
mellem 1,0 meter og 7,0 meter
(trin på 0,1 meter)
R DIST. og 1,5 meter
mellem L
(trin på 0,1 meter)
R DIST. og 4,5 meter
mellem L
(trin på 0,1 meter)
R DIST. og 4.5 meter
mellem L
(trin på 0,1 meter)
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO, BEHD/HI
SB XXXX
MTRX, AUTO, OFF
DEC. XXXX
AUTO, PCM
P.SAVE.XXX
ON, OFF
41
62DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Justerbare parametre for hvert lydfelt
De justerede BASS- og TREB.-parametre anvendes på alle lydfelter.
<
EQ
>
BASS
TREB.
EQ ON/OFF
2CH ST.
z
z
z
A.F.D. AUTO
z
z
z
DOLBY PL
z
z
z
PLII MOV
z
z
z
PLII MUS
z
z
z
C.ST.EX A
z
z
z
C.ST.EX B
z
z
z
C.ST.EX C
z
z
z
HALL
z
z
z
JAZZ
z
z
z
CONCERT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
NEO6 CIN
NEO6 MUS
MULTI CH IN
HP 2CH
HP MULTI
HP THEA
Anden information
PCM 96K
fortsættes
63DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Justerbare parametre for hvert lydfelt (fortsat)
De justerede LEVEL-parametre anvendes til alle lydfelter undtagen parameteren EFCT.
Indstillingerne gemmes individuelt for parameteren EFCT. for hvert enkelt lydfelt.
<
LEVEL
FRONT
BAL
CENTER
LEVEL
SUR.L.
LEVEL
>
SUR.R. SURR BACK S.W.
LEVEL
LEVEL
LEVEL
D.RANGE EFCT.
COMP1) LEVEL
2CH ST.
z
A.F.D. AUTO
z
z
z
z
z
z
z
z
DOLBY PL
z
z
z
z
z
z
z
PLII MOV
z
z
z
z
z
z
z
PLII MUS
z
z
z
z
z
z
z
NEO6 CIN
z
z
z
z
z
z2)
z
NEO6 MUS
z
z
z
z
z
z2)
z
C.ST.EX A
z
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX B
z
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX C
z
z
z
z
z
z
z
z
2)
HALL
z
z
z
z
z
z
z
z
JAZZ
z
z
z
z
z
z2)
z
z
CONCERT
z
z
z
z
z
z2)
z
z
MULTI CH IN
z
z
z
z
HP 2CH
z
HP MULTI
z
HP THEA
z
PCM 96K
z
z
z
z
z
1)
Hvorvidt disse parametre fungerer, afhænger af kilden eller justeringerne. Se "Justering af niveauparametrene"
(side 32) angående detaljer.
2)
Når disse lydfelter er valgt, vil der ikke komme nogen lyd fra subwooferen, hvis fronthøjttalerstørrelsen er sat til
"LARGE". Lyden vil imidlertid komme fra subwooferen, hvis det digitale indgangssignal indeholder LFEsignaler.
64DK
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Varoitus
Palo- ja sähköiskuvaaran vuoksi laitetta
ei saa jättää alttiiksi sateelle eikä
kosteudelle.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim.
sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne. Laitteen
päälle ei myöskään saa asettaa palavia kynttilöitä.
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen päälle
ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita kuten
esimerkiksi kukkamaljakoita.
Älä hävitä paristoa tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan
hävitä se kemiallisten jätteiden
tapaan.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan kuten kirjahyllyyn
tai kaapistoon.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital, Pro Logic
Surround ja DTS** Digital Surround järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratories’in lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D tunnus ovat
Dolby Laboratories’in tavaramerkkejä.
** ”DTS”, ”DTS-ES Extended Surround” ja ”Neo:6”
ovat Digital Theater Systems, Inc’n
tavaramerkkejä.
2FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Sisällysluettelo
Esiviritys .............................................. 35
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttö1) ........................................... 37
Osien tunnistus
Päälaite .................................................. 5
Laitteiden liittäminen
Muut toiminnot
Nimen antaminen esiviritetyille
asemille ja ohjelmalähteille ........... 39
Nauhoitus ............................................. 39
Uniajastimen käyttö ............................. 40
CUSTOM-valikon säädöt .................... 41
Vastaanottimen komentotilan
vaihtaminen ................................... 41
CONTROL A1II säätöjärjestelmä ....... 42
Tarvittavat johdot .................................. 6
Antennien liittäminen ............................ 7
Audiolaitteiden liitännät ........................ 8
Videolaitteiden liitännät ........................ 9
Digitaalilaitteiden liitännät .................. 10
Monikanavan tuloliitännät ................... 12
Muut liitännät ...................................... 13
Kaiutinjärjestelmän
liittäminen ja säätö
RM-PP412-kaukosäätimen
käyttäminen2)
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ........... 15
Alkusäätöjen suorittaminen ................. 17
Monikanavaisen ympäristötilan säätö ... 17
Liitäntöjen tarkastus ............................ 22
Perustoiminnot
Laitteen valinta .................................... 23
Näytön muuttaminen ........................... 24
Ennen kaukosäätimen käyttöä ............. 44
Kauko-ohjaimen painikkeen kuvaus ... 44
Kaukosäätimen komentotilan valinta .. 48
Kaukosäätimen ohjelmointi ................. 48
RM-U307-kaukosäätimen
käyttäminen3)
Ennen kaukosäätimen käyttöä ............. 52
Kauko-ohjaimen painikkeen kuvaus ... 52
INPUT SELECTOR -painikkeen
tehdasasetuksen muuttaminen ....... 55
Ympäristöäänitilan käyttö
Pelkkien etukaiuttimien käyttäminen
(2 kanavastereo) ............................ 25
Tilaäänentoiston tehostaminen ............ 25
Äänikentän valinta ............................... 26
Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodon valinta
(SURR BACK DECODING) ........ 28
Monikanavaisten ympäristötilanäyttöjen
ymmärtäminen .............................. 30
Äänikenttien muokkaus ....................... 31
Lähetysten vastaanotto
FM-asemien automaattinen tallennus
(AUTOBETICAL)1) ...................... 34
Suora viritys ........................................ 34
Automaattinen viritys .......................... 35
FI
Lisätietoja
Huomautuksia ...................................... 56
Vianetsintä ........................................... 56
Tekniset tiedot ..................................... 59
MAIN MENU- painikkeen
säätötaulukko ................................ 62
Kunkin äänikentän säädettävät
ominaisuudet ................................. 63
1)
Vain CEL- ja CEK-aluekoodin mallit.
Vain E2/E3, MX, AR-aluekoodin mallit.
3)
Muiden aluekoodien mallit.
2)
3FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tästä käyttöohjeesta
Huomautus varusteisiin
kuuluvasta kauko-ohjaimesta
Aluekoodeista
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
R
Kauko-ohjaimessa ei ole painikkeita TV/SAT,
PHONO, SOURCE, DIRECT, AAC BI-LING,
12 ja ON SCREEN.
L
R
Mallille RM-PP412 (Vain E2/E3, MX,
AR-aluekoodin mallit)
L
FRONT B
FRONT A
L
AC OUTET
L
SURROUND
ERS
IMPEDANCE USE 8-16Ω
4-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
AA-aluekoodin mallit”.
Vihje
Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset nimet
kuin vastaanottimen säätimillä. Jos haluat lisätietoja
kaukosäätimestä, katso
• sivut 44–51 RM-PP412 (Vain E2/E3, MX, ARaluekoodin malliit).
• sivut 52–55 RM-U307 (Muiden aluekoodien
mallit).
4FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Osien tunnistus
Kuvan numero
r
Tämän sivun avulla löydät painikkeet, jotka on
mainittu tekstissä.
DISPLAY 3 (24, 37, 58)
R
R
Painikkeen/osan nimi Viitesivu
Päälaite
AAKKOSJÄRJESTYS
A–H
A.F.D. (painikkeen/merkkirvalo)
wh (25–27)
AUX qf (23)
CD/SACD qa (23)
DIMMER 4 (24)
DISPLAY 3 (24, 37, 58)
DVD 9 (23)
ENTER ql (17, 39, 41)
FM MODE es (35)
I–O
INPUT MODE qj (23)
IR (vastaanotin) 5 (44, 52, 58)
Hakupyörä w; (18, 32, 33, 39, 41,
62)
MAIN MENU qk (18, 32, 33, 39,
41, 62)
MASTER VOLUME qh (22, 24,
56)
MD/TAPE q; (23)
123 45
MEMORY ea (34, 36)
MOVIE (painikkeen/merkkirvalo)
wg (26, 57)
MULTI CHANNEL DECODING
(merkkirvalo) ws (23)
MULTI CH IN wd (23)
MUSIC (painikkeen/merkkirvalo)
wf (26, 27, 57)
Näyttö qd (24)
Osien tunnistus
Tämän sivun käyttäminen
V–Z
VIDEO 1 6 (23)
VIDEO 2 7 (23)
VIDEO 3 8 (23)
VIDEO 3 INPUT (liitin)
(kuulokkeet) ed (9)
NUMEROT JA SYMBOLIT
2CH (painikkeen/merkkirvalo)
wj (25, 27, 33)
?/1 (Virta) 1 (17, 22, 33, 34,
41, 60)
</> wa (18, 32, 33, 39, 41, 62)
P–U
PHONES (liitin) (kuulokkeet) ef
(24, 30, 57)
PRESET TUNING +/– wl
(36, 60)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 2
(15, 24, 56)
SURR BACK DECODING wk
(28, 41)
SURR BACK DECODING
(merkkirvalo) qg (28)
TUNER FM/AM qs (23, 35, 36,
39)
TUNING +/– e; (35)
6 7 8 9 0 qa qsqd qf
qg
qh
?/1
g
ef
ed
es ea e;
wl wk wj wh wg wf wdws wa
w; ql qk qj
5FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Laitteiden liittäminen
Tarvittavat johdot
Laitteiden liittämisessä tarvitaan seuraavassa mainitut lisävarusteina saatavat liitäntäjohdot A – I
(sivuilta 8–14).
A Äänijohto (ei kuulu varusteisiin)
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
B Ääni/kuvajohto (ei kuulu varusteisiin)
Keltainen (kuva)
Valkoinen
(vasen ääni)
Punainen
(oikea ääni)
C Kuvajohto (ei kuulu varusteisiin)
G Monofoninen äänijohto
(ei kuulu varusteisiin)
Musta
Vihje
Äänijohto A voidaan erottaa kahdeksi
monofoniseksi äänijohdoksi G.
H Laitekuvajohto (ei kuulu varusteisiin)
(Lukuunottamatta CEL-ja CEK-aluekoodin
malleja).
Vihrea
Sininen
Punainen
Keltainen
D S-kuvajohto (ei kuulu varusteisiin)
E Optinen digitaalijohto
(ei kuulu varusteisiin)
I Monoääninen miniliittimillä varustettu
johto (ei kuulu varusteisiin)
(Lukunottamatta CEL-ja CEK-aluekoodin
malleja)
Musta
F Koaksiaalinen digitaalijohto
(ei kuulu varusteisiin)
Ennen kuin aloitat
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen liitäntöjen tekemistä.
• Älä liitä verkkojohtoa ennen kuin kaikki liitännät on tehty.
• Liitä johdot lujasti, jotta saadaan vältetyksi humina ja kohina.
• Kun liität ääni/kuvajohdon, liitä eri väreillä merkityt pistokkeet vastaavanvärisiin liittimiin laitteessa:
keltainen (kuva) keltaiseen, valkoinen (vasen ääni) valkoiseen ja punainen (oikea ääni) punaiseen.
• Kun liität optisen digitaalisen kaapelin, työnnä kaapelin liittimet liitäntöihin suoraan, kunnes liittimet
napsahtavat paikoilleen.
• Älä taita tai sido optista johtoa.
6FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Antennien liittäminen
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
COAXIAL
S-VIDEO
IN
L
L
Laitteiden liittäminen
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
MD/TAPE
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
*
* Liittimen muoto on erilainen eri aluekoodien malleissa.
Huomautuksia antennien
liittämisestä
• Jotta laite ei poimi kohinaa, pidä AMkehäantenni poissa vastaanottimen ja muiden
laitteiden läheisyydestä.
• Suorista FM-johtoantenni aivan suoraksi.
• Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se
mahdollisimman suorana.
7FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Audiolaitteiden liitännät
MD tai kasettidekki
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
L
A
A
ç
R
ç
OUT
IN
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
S-VIDEO
IN
L
L
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
DVD
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
OUT
R
IN
MD/TAPE
AUX CD/SACD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
A
OUTPUT
LINE
L
R
CD tai Super Audio
CD-soitin
8FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Videolaitteiden liitännät
DVD-soitin
Laitteiden liittäminen
OUTPUT
AUDIO OUT
L
R
VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO*
B
H
L
COMPONENT VIDEO
ANTENNA
Y
L
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
FRONT B
FRONT A
R
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
L
SURR
BACK
CENTER
R
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
MULTI CH IN
SPEAKERS
B
IMPEDANCE USE 8-16Ω
IN
Ç
Ç
OUT
OUTPUT
B
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
Kameranauhuri
tai videopeli
L
SURROUND
PRE OUT
IN
B
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
Ç
VIDEO 3
INPUTIN R IN
AUX CD/SACD
–liittimeen
R
CENTER
y
L
L
PB/B—Y
MONITOR
AM
R
R
C
INPUT
VIDEO
IN
L
Satelliittiviritin
tai
kuvanauhuri
R
Kuvanauhuri
TV-näyttöpääte
* Lukuunottamatta CEL- ja CEK- aluekoodin malleja.
Huomautuksia
videolaitteiden liitännöistä
On mahdollista liittää TV-vastaanottimen
äänen lähtöliittimet vastaanottimen liittimiin
VIDEO 2 AUDIO IN ja antaa äänitehosteita
TV-vastaanottimen ääneen. Tässä tapauksessa
älä liitä TV-vastaanottimen kuvan lähtöliitintä
vastaanottimen liittimeen VIDEO 2 VIDEO IN.
Jos liitetään erillinen satelliittiviritin, liitä sekä
äänen että kuvan lähtöliittimet vastaanottimeen
edellä näytetyllä tavalla.
Jos sinulla on TV-vastaanotin, satelliittiviritin
tai DVD-soitin, jossa on COMPONENT
VIDEO (Y, B-Y, R-Y) lähtöliittimet ja
näyttöpääte, jossa on COMPONENT VIDEO
tuloliittimet, käytä laite kuvajohtoa (ei kuulu
varusteisiin) vastaanottimeen liittämistä varten.
Vihje
Kun käytetään S-kuvaliittimiä kuvaliittimien
asemesta, näyttöpääte on liitettävä myös Skuvaliittimen kautta. S-kuvasignaalit ovat erillään
kuvasignaaleista eivätkä ne lähde kuvaliittimistä.
Huomautus
Tässä vastaanottimessa COMPONENT VIDEO signaalit eivät ole yhteensopivat S-kuvasignaalien
eivätkä kuvasignaalien kanssa.
9FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Digitaalilaitteiden liitännät
Liitä DVD-soittimen ja satelliittivirittimen (tms.) digitaaliset lähtöliittimet vastaanottimen
digitaalisiin tuloliittimiin, jotta saat kotiisi elokuvateatterin monikanavaisen ympäristötilaäänen. Jotta
monikanavaisesta ympäristötilaäänestä voitaisiin nauttia sen koko teholla, tarvitaan viisi kaiutinta
(kaksi etukaiutinta, kaksi ympäristötilakaiutinta ja keskikaiutin) ja apubassokaiutin.
Satelliittiviritin
tai DVD-soitin*
OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
E
B
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
F
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
B
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
DVD-soitin (tms.)*
* Tee joko koaksiaaliset tai optiset liitännät. Suosittelemme koaksiaalisten liitäntöjen tekemistä optisten asemesta.
10FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Liitä MD tai kasettidekki digitaaliset lähtöliittimet vastaanottimen digitaaliseen tuloliittimeen ja liitä
MD tai kasettidekki digitaaliset tuloliittimet vastaanottimen digitaaliseen lähtöliittimeen. Näillä
liitännöillä on mahdollista tehdä digitaalisia nauhoituksia TV-lähetyksistä jne.
Laitteiden liittäminen
MD tai kasettidekki
DIGITAL
INPUT OUTPUT
OPTICAL
IN
LINE
LINE
L
OUT
ç
IN
A
A
ç
E
OUT
ç
E
ç
R
OUT
IN
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
S-VIDEO
IN
L
L
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
DVD
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista tehdä digitaalista nauhoitusta digitaalisista monikanavaisista ympäristötilaäänisignaaleista.
• Kaikki OPTICAL ja COAXIAL liittimet ovat yhteensopivat 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz ja 32 kHz
näytteenottotaajuuksien kanssa.
• Ei ole mahdollista nauhoittaa analogisia signaaleita laitteisiin, jotka on liitetty liittimiin MD/TAPE ja VIDEO
vain digitaaliliitännöillä. Jos halutaan nauhoittaa analogisignaaleja, tee analogiliitännät. Kun halutaan nauhoittaa
digitaalisignaaleja, tee digitaaliliitännät.
• Ääntä ei kuulu, kun soitetaan Super Audio CD-levyä Super Audio CD-soittimella, joka on liitetty tämän laitteen
liittimeen CD/SACD OPTICAL IN. Liitä analogisiin tuloliittimiin (CD/SACD IN –liittimiin). Katso Super
Audio CD-soittimen varusteisiin kuuluvia käyttöohjeita.
11FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Monikanavan tuloliitännät
Vaikka tässä vastaanottimessa on monikanavainen dekooderi, siinä on myös monikanavaiset
tuloliittimet. Näiden liittimien avulla on mahdollista nauttia monikanavaisista ohjelmista, jotka on
koodattu jollakin muulla järjestelmällä kuin Dolby Digital ja DTS. Jos DVD-soittimessasi on
monikanavaiset lähtöliittimet, voit liittää ne suoraan vastaanottimeen ja nauttia DVD-soittimen
monikanavaisen dekooderin äänestä. Vaihtoehtoisesti monikanavaisiin tuloliittimiin voidaan liittää
ulkoinen monikanavainen dekooderi.
Jotta monikanavaisesta ympäristötilaäänestä voitaisiin nauttia täysin (5,1-kanavaisena), tarvitaan viisi
kaiutinta (kaksi etukaiutinta, kaksi ympäristötilakaiutinta ja keskikaiutin) ja apubassokaiutin. Jotta
voit kuunnella 6,1-kanavaista tilaääntä, sinun on käytettävä SURR BACK -liitäntää (sivu 16). Katso
DVD-soittimen, monikanavaisen dekooderin tms. käyttöohjeista tarkemmat tiedot monikanavan
liitännöistä.
Huomautuksia
• Kun käytetään alla kuvattuja liitäntöjä, säädä ympäristötilakaiuttimien ja apubassokaiuttimen taso DVDsoittimesta tai monikanavaisesta dekooderista.
• Katso sivulta 15 tarkemmat tiedot kaiutinjärjestelmän liittämisestä.
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
PB/B—Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
DVD VIDEO 2
SUB
WOOFER
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
A A G
PRE OUT
G
L
CENTER
R
FRONT
SURROUND
SUB
WOOFER
MULTI CH OUT
DVD-soitin, CD/Super Audio
CD-soitin, monikanavainen
dekooderi tms.
12FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Muut liitännät
CONTROL A1
*
Laitteiden liittäminen
I
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
VIDEO 2
IN
ANTENNA
MD/
TAPE
IN
Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PB/B—Y
y
PR/R—Y
VIDEO IN VIDEO IN
CD/
SACD
IN
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO OUT
FM
75Ω
COAXIAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
CTRL A1 II
S-VIDEO
IN
L
L
DVD
IN
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
SURR
BACK
CENTER
R
IN
R
IN
AUX CD/SACD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
SUB
WOOFER
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
PRE OUT
ç
IN
A
OUTPUT
LINE
L
R
CD-soitin,
kasettidekki,
MD-dekki, tms.
* Lukuunottamatta CEL-ja CEK aluekoodin malleja.
CONTROL A1
liitäntä
• Jos omistat CONTROL A1 järjestelmälle yhteensopivan Sony CDsoittimen, Super Audio CD-soittimen,
kasettidekin tai MD-dekin
Liitä monoääninen miniliittimillä varustettu
johto (ei kuulu varusteisiin) CD-soittimen,
Super Audio CD-soittimen, kasettidekin tai
MD-dekin CTRL A1II -liitin vastaanottimen
liittimeen CONTROL A1II. Katso
tarkemmat ohjeet CD-soittimen, Super
Audio CD-soittimen, kasettidekin tai MDdekin varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista
ja sivulla 42 olevasta luvusta ”CONTROL
A1II säätöjärjestelmä”.
Huomautus
Jos tehdään CONTROL A1II -liitännät
vastaanottimesta MD-dekkiin, joka on myös
liitetty tietokoneeseen, älä käytä vastaanotinta
samalla kun käytät ”Sony MD Editor” ohjelmaa.
Yhdessä käyttö saattaa aiheuttaa laitteen
menemisen epäkuntoon.
• Jos omistat Sony CD-vaihtajan, jossa on
COMMAND MODE -valitsin
Jos CD-vaihtajan COMMAND MODE valitsin voidaan asettaa asentoon CD 1, CD 2
tai CD 3, aseta se asentoon ”CD 1” ja liitä
vaihtaja vastaanottimen CD-liittimiin.
Jos kuitenkin omistat Sony CD-vaihtajan,
jossa on VIDEO OUT -liittimet, aseta
komentomuoto asentoon ”CD 2” ja liitä
vaihtaja vastaanottimen liittimiin VIDEO 2.
jatkuu
13FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Muut liitännät (jatkuu)
Verkkojohdon liittäminen
Verkkojohto
AUX AUDIO IN -liitännän
käyttäminen
Jos sinulla on erillinen (muu kuin PHONOliitäntään liitettävä) audiolaite
Liitä CD-soittimen, kasettidekin tai
minilevysoittimen LINE OUT -liitännät
vastaanottimen AUX IN -liitäntään, jotta voit
kuunnella stereolähteitä
ympäristötilatehosteella varustettuina.
L
b
L
RONT B
Seinäpistorasiaan
L
AC OUTLET
Jännitteenvalitsimen säätö
Jos vastaanottimessa on jännitteenvalitsin
takaseinässä, varmista, että se on asetettu
vastaamaan paikallista verkkojännitettä. Jos se
on väärässä asennossa, aseta se ruuviavaimella
oikeaan asentoon ennen kuin liität
verkkojohdon seinäpistorasiaan.
VOLTAGE SELECTOR
120V
220V
240V
L
E 8-16Ω
AC OUTLET*
* Lukuunottamatta AR- ja KR-aluekoodin malleja
Verkkoulosottojen rakenne, muoto ja lukumäärä
vaihtelevat vastaanottimen mallista ja
määränpäämaasta riippuen.
Ennen kuin liität tämän vastaanottimen
verkkojohdon seinäpistorasiaan, liitä
kaiutinjärjestelmä vastaanottimeen (s. 15).
Liitä audio/videolaitteiden verkkojohto (johdot)
seinäpistorasiaan.
Jos liität muita audio/videolaitteita
vastaanottimen liittimeen (liittimiin) AC
OUTLET, vastaanotin antaa virtaa liitettyyn
laitteeseen (laitteisiin), jolloin on mahdollista
kytkeä ja katkaista koko järjestelmä
kytkettäessä ja katkaistaessa vastaanotin.
Huomautus
Varmista, että vastaanottimen AC OUTLET liittimeen (liittimiin) liitettyjen laitteiden
yhteenlaskettu virrankulutus ei ylitä takaseinässä
mainittua wattimäärää. Älä liitä tähän liittimeeen
sellaisia kodin koneita, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kuten esim. silitysrautoja, tuulettimia tai TVvastaanottimia.
14FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
Kaiutinjärjestelmän liittäminen
Tarvittavat johdot
A Kaiutinjohdot (ei kuulu varusteisiin)
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
B Monofoninen äänijohto (ei kuulu
varusteisiin)
(+)
Musta
(–)
Aktiivinen
apubassokaiutin
Keskikaiutin
Etukaiutin B*
(oikea)
Etukaiutin B*
(vasen)
INPUT
AUDIO
IN
E
e
B
e
E
A
e
E
A
A
COMPONENT VIDEO
Y
R
L
R
L
PB/B—Y
MONITOR
CENTER
PR/R—Y
VIDEO OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
FRONT B
CTRL A1 II
FRONT A
R
L
S-VIDEO
OUT
L
AC OUTLET
SURR
BACK
CENTER
SUB
WOOFER
R
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SPEAKERS
A
E
L
SURROUND
PRE OUT
IMPEDANCE USE 8-16Ω
A
e
Ympäristötilan
kaiutin (oikea)
E
A
e
Ympäristötilan
kaiutin (vasen)
E
A
e
Etukaiutin A
(oikea)
E
e
Etukaiutin A
(vasen)
* Jos käytössäsi on toinen etukaiutinpari, liitä kyseiset kaiuttimet SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin. On
mahdollista valita käytettävät etukaiuttimet SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) painikkeen (s. 24).
jatkuu
15FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kaiutinjärjestelmän liittäminen
(jatkuu)
Huomautuksia
• Kierrä yhteen kaiutinjohtojen paljastettuja päitä
noin 10 mm. Liitä kaiutinjohto oikeaan liittimeen
laitteessa: + liitin + liittimeen ja – liitin – liittimeen.
Jos johdot tulevat väärin päin, ääni säröytyy ja
basso jää puuttumaan.
• Jos käytät kaiuttimia, joilla on alhainen suurin
tulotaso, säädä äänenvoimakkuus varovasti, jotta
saadaan vältettyä liiallinen lähtö kaiuttimiin.
Paljastetut johdot koskettavat toisiaan,
koska eristettä on poistettu liikaa.
SURR BACK -liitäntä
Tämän vahvistimen avulla voit kuunnella 6,1kanavaista tilaääntä, kun liität vastaanottimen
PRE OUT SURR BACK -liitännän toisen
päätevahvistimen INPUT-tuloliitäntään
monoäänisellä audiojohdolla. Lisätietoja
äänikenttien käyttämisestä on sivulla 25.
Vihje
Jos haluat kuunnella 6,1-kanavaista tilaääntä, valitse
”Takatilaäänikaiuttimien valinta ( S B )” asetukseksi
”YES” (s. 19).
Kaiuttimien oikosulun
välttäminen
Kaiuttimien oikosulku saattaa vahingoittaa
vastaanotinta. Noudata tämän estämiseksi
seuraavia varotoimia, kun liität kaiuttimet.
Varmista, etteivät kaiutinjohdon päiden
paljaat osat pääse koskettamaan muita
kaiutinliitäntöjä, toisen kaiutinjohdon
paljasta päätä tai vastaanottimen
metalliosia.
Esimerkki kaiutinjohdon huonosta
liitännästä
Johtojen paljaat osat koskettavat
vastaanottimen takapaneelia, koska ne
eivät ole kokonaan liitäntöjen sisällä.
Kun kaikki laitteet, kaiuttimet ja
verkkojohto on liitetty, kytke
testiääni ja tarkasta, että kaiuttimet
on liitetty oikein. Katso ohjeet
testiäänestä sivulta 22.
Jos kaiuttimesta ei kuulu ääntä testiäänen
ollessa kytketty tai jos testiääni kuuluu muusta
kaiuttimesta kuin siitä, joka näkyy parhaillaan
vastaanottimessa, kaiutin saattaa olla
oikosulussa. Jos näin käy, tarkasta kaiuttimen
liitäntä vielä kerran.
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
Varmista, että pienennät äänenvoimakkuutta
ennen kuin katkaiset vastaanottimesta virran.
Kun kytket vastaanottimeen virran uudelleen,
äänenvoimakkuus on sama kuin se oli silloin,
kun virta edellisen kerran katkaistiin.
Paljastettu kaiutinjohto koskettaa toista
kaiutinliitintä.
16FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Alkusäätöjen
suorittaminen
Vihje
Kun haluat tarkastaa äänilähdön säädön aikana
(säädettäessä äänen kuuluessa), tarkasta liitäntä
(s. 22).
Vastaanottimen muistin
tyhjennys
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa tai kun haluat tyhjentää vastaanottimen
muistin, toimi seuraavalla tavalla.
1 Katkaise vastaanottimesta virta.
2 Paina painiketta ?/1 5 sekuntia.
”PUSH” ja ”ENTER” vuorottelevat
näytössä.
3 Paina painiketta ENTER.
Kun ”CLEARING” on näkynyt näytössä
hetken aikaa, ”CLEARED” tulee näkyuiin.
Seuraavat säädöt ovat palautuneet
tehdassäädöille.
• Kaikki valikoiden SET UP, CUSTOM,
LEVEL ja EQ säädöt.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäasetukset.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki esiviritettyjen asemien ja
ohjelmalähteiden indeksinimet
poistuvat.
• Pää-äänenvoimakkuus säätyy arvoon
”VOL MIN”.
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa, säädä SET UP -ominaisuudet niin, että
vastaanotin vastaa järjestelmääsi. Katso
säädettäviä ominaisuuksia varten sivulla
62 olevaa taulukkoa. Katso sivuilta 17–22
tiedot kaiuttimien säädöstä ja sivulla 41 tiedot
muista säädöstä.
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
Kun kaikki kaiuttimet on liitetty ja virta
kytketty, tyhjennä vastaanottimen muisti.
Määritä sitten kaiuttimien ominaisuudet (koko,
asento jne.) ja tee muut järjestelmällesi
tarpeelliset alkusäädöt.
Alkusäätöjen suorittaminen
Monikanavaisen
ympäristötilan säätö
Jotta saadaan paras mahdollinen
ympäristötilaääni, kaikkien kaiuttimien tulisi
sijaita samalla etäisyydellä kuuntelupaikasta
(A).
Tällä vastaanottimella keskikaiutin voidaan
kuitenkin sijoittaa 1,5 m lähemmäs (B) ,
ympäristötilakaiuttimet 4,5 m lähemmäs (C)
jaympäristötilakaiuttimet 4,5 m lähemmäs (D)
kuuntelupaikkaa.
Etukaiuttimet voidaan sijoittaa 1,0 - 7,0 m
päähän kuuntelupaikasta (A).
Ympäristötilakaiuttimet voidaan sijoittaa joko
taakse tai sivuille huoneen muodosta (jne.)
riippuen.
Kun takakaiuttimet sijoitetaan sivuille
(pitkä huone)
B
A
A
45°
C
C
90°
D
20°
jatkuu
17FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Monikanavaisen ympäristötilan säätö
(jatkuu)
Kun takakaiuttimet sijoitetaan taakse
(leveä huone)
3 Valitse hakupyörää kääntämällä haluttu
säätö.
Säätö tallentuu automaattisesti.
4 Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes kaikki
ominaisuudet on säädetty.
Alkusäädöt
B
A
Ominaisuus
A
45°
SW
L
C
Alkusäätö
(SUB WOOFER) S.W. XXX YES
R
(FRONT) XXXXX
LARGE
C
C
(CENTER) XXXXX
LARGE
90°
SL
SB
D
SR
20°
L
Vihjeitä
C
• Kun asennat takatilaäänikaiuttimen, aseta kaiutin
vähintään 1 metri kuuntelupaikan taakse. Kaiutin on
suositeltavaa sijoittaa yhtä kauas vasemmasta ja
oikeasta takakaiuttimesta. Jos kuuntelupaikan
takana ei ole tilaa, sijoita kaiutin kuuntelupaikan
yläpuolelle jalustalle tai ripusta se kattoon.
Varmista, että kaiutin on kiinnitetty pitävästi
paikalleen, jotta vältät kaiuttimen vahingoittumisen
ja henkilövahingot.
• Koska aktiivinen apubassokaiutin ei välitä suunnan
omaavia signaaleita, se voidan sijoittaa mihin
tahansa.
Huomautus
Älä sijoita keskikaiutinta etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
Kaiuttimien ominaisuuksien
määrittely
1 Valiste ”
SL
SB
SL
(SURROUND) XXXXX
(SURR BACK) XXX
R
DIST. X.X m
DIST. X.X m
SR
DIST. X.X m
DIST. X.X m
SR
XXXXXXX
LARGE
NO
3.0 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m
SIDE/LO
x Apubassokaiuttimen valinta ( SW S.W.
XXX)
• Jos liität apubassokaiuttimen, valitse ”YES”.
• Jos et liitä apubassokaiutinta, valitse ”NO”.
Tämä käynnistää basson
uudelleensuuntauspiirin ja lähettää LFEsignaalit muista kaiuttimista.
• Saadaksesi täyden hyödyn Dolby Digital ohjauspiiristä sinun kannattaa asettaa
apubassokaiuttimen rajataajuus
mahdollisimman korkeaksi.
SET UP ” painamalla MAIN
MENU-painiketta toistuvasti.
2 Valitse säädettävä asetus painamalla
painiketta
tai
.
Huomautus
Jotkut kaiutinasetukset saattavat näkyä himmeinä
näytössä. Tämä merkitsee, että ne ovat muuttuneet
automaattisesti muiden kaiutinasetusten takia tai
että niitä ei voi muuttaa.
18FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
R XXXXX)
x Etukaiuttimien koko ( L
• Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse ”LARGE”.
Valitse tavallisesti ”LARGE”.
• Kun etukaiuttimille on valittu asento
”SMALL”, keski-ja ympäristötilakaiuttimen
säätyvät myös automaattisesti säädölle
”SMALL” (ellei aiemmin ole valittu asentoa
”NO”).
• Kun valitset apubassokaiuttimen asetukseksi
”NO”, etukaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”LARGE”. Et voi muuttaa tätä
asetusta.
x Keskikaiuttimen koko (
C
XXXXX)
• Jos liität suuren kaiuttimen, joka toistaa
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse ”LARGE”.
Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, keskikaiuttimelle ei voi valita
säätöä ”LARGE”.
• Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
keskikanavan bassotaajuudet lähtevät
etukaiuttimista (jos on valittu säätö ”LARGE”)
tai apubassokaiuttimesta.*1
• Jos ei liitetä keskikaiutinta, valitse ”NO”.
Keskikanavan ääni lähtee etukaiuttimista.*2
(
SL
SR
XXXXX)
• Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse ”LARGE”.
Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, ympäristötilakaiuttimille ei voi
valita säätöä ”LARGE”.
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
• Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
etukanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta.
x Ympäristötilakaiuttimen koko
• Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
ympäristötilakanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta tai muista ”LARGE”
kaiuttimista.
• Jos ei liitetä ympäristötilakaiuttimia, valitse
”NO”.*3
Vihje
*1–*3 vastaavat seuraavia Dolby Pro Logic -muotoja
*1 NORMAL
*2 PHANTOM
*3 3 STEREO
x Takatilaäänikaiuttimien valinta
(
SB
XXX)*
Voit määrittää tämän asetuksen vain, jos käytät
SURR BACK -liitäntää (s. 16).
• Jos käytät SURR BACK -liitäntää, valitse
”YES”.
• Jos et käytä SURR BACK -liitäntää, valitse
”NO”.
* Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä, kun
”Ympäristötilakaiuttimen koko ( SL SR )” on
säädetty asentoon ”NO”.
jatkuu
19FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Monikanavaisen ympäristötilan säätö
(jatkuu)
x Ympäristötilan takakaiuttimien etäisyys
Vihje
Säädä etäisyys kuuntelupaikasta ympäristötilan
takakaiuttimien etäisyydeksi on säädettävä
etäisyys (A sivulla 17) ja 4,5 m lähempänä
kuuntelupaikkaa (D sivulla 17).
Kunkin kaiuttimen LARGE ja SMALL säädöllä
päätetään katkaiseeko sisäinen äänenkäsittelijä
bassosignaalit kyseisestä kanavasta. Kun basso
katkaistaan kanavasta, basson uudelleensuuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet
apubassokaiuttimeen tai muihin ”LARGE”
kaiuttimiin.
Koska bassoäänillä on kuitenkin tietty määrä
suuntaavuutta, on paras, ettei niitä leikata, jos
mahdollista. Siksi, vaikka käytetään pieniä kaiuttimia,
ne voidaan säätää säädölle ”LARGE”, jos
bassoäänien halutaan lähtevän kyseisestä
kaiuttimesta. Toisaalta, jos käytetään suurta kaiutinta,
mutta bassoäänien ei haluta kuuluvan siitä, se voidaan
säätää säädölle ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluttua alhaisempi, säädä
kaikki kaiuttimet asentoon ”LARGE”. Jos bassotoisto
ei ole tarpeeksi täytetäinen, voit korostaa matalia
taajuuksia EQ-valikon BASS-asetuksella. Lisätietoja
bassottiäänien säätämisestä on sivulla 33.
x Etukaiuttimien etäisyys (
X.X m)
L
R
DIST.
Säädä etäisyys kuuntelupaikasta etukaiuttimiin
(A sivulla 17).
x Keskikaiuttimen etäisyys (
X.X m)
C
DIST.
Säädä etäisyys kuuntelupaikasta
keskikaiuttimeen. Keskikaiuttimen etäisyydeksi
on säädettävä etäisyys alalla sama kuin
etukaiuttimen etäisyys (A sivulla 17) ja 1,5 m
lähempänä kuuntelupaikkaa (B sivulla 17).
(
SB
DIST. X.X m)
Vihje
Vastaanottimella on mahdollista ilmoittaa kaiuttimien
paikka etäisyyden avulla. Ei kuitenkaan ole
mahdollista säätää keskikaiutinta kauemmas kuin
etukaiuttimet. Keskikaiutinta ei myöskään voi säätää
1,5 m lähemmäs kuin etukaiuttimet.
Samoin ympäristötilakaiuttimia ei voi säätää
etukaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta. Eikä niitä
myöskään voi säätää enempää kuin 4,5 m lähemmäs.
Tämä siksi, että virheellinen kaiuttimien sijoitus
heikentää ympäristötilaäänestä nauttimista.
Pyydämme huomaamaan, että kaiuttimien etäisyyden
säätäminen lähemmäksi kuin kaiuttimien
tosiasiallinen sijainti viivästyttää äänen lähtöä
kaiuttimesta. Toisin sanoen, kuulostaa siltä kuin
kaiutin sijaitsisi kauempana.
Esimerkiksi keskikaiuttimen etäisyyden säätäminen
1-2 m lähemmäs kuin kaiuttimen oikea sijainti antaa
erittäin todentuntuisen ”läsnäolon” tunteen. Jos
tyydyttävää ympäristöäänitehostetta ei saada siksi,
että ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat liian lähellä,
ympäristötilakaiuttimen etäisyyden säätäminen
lähemmäksi (pienemmäksi) kuin niiden tosiasiallinen
sijainti antaa suuremman äänikentän.
Nämä ominaisuudet on paras säätää kuuntelemalla
ääntä. Kokeile!
x Ympäristötilakaiuttimen etäisyys
( SL SR DIST. X.X m)
Säädä etäisyys kuuntelupaikasta
ympäristötilakaiuttimiin.
Ympäristötilakaiuttimen etäisyydeksi on
säädettävä etäisyys alalla sama kuin
etukaiuttimen etäisyys (A sivulla 17) ja 4,5 m
lähempänä kuuntelupaikkaa (C sivulla 17).
20FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
x Takakaiuttimien sijoittaminen
( SL SR XXXXXXX)*
Tällä asetuksella voit määrittää
tilaäänikaiuttimien sijainnin ja korkeuden
Digital Cinema Sound -tilaäänitilojen oikeaa
käyttöä varten. Katso alla olevaa kuvaa.
• Valitse ”SIDE/HI”, jos takakaiuttimet
sijaitsevat alalla A ja D.
• Valitse ”BEHD/LO”, jos takakaiuttimet
sijaitsevat alalla B ja C.
• Valitse ”BEHD/HI”, jos takakaiuttimet
sijaitsevat alalla B ja D.
90°
A
A
45°
B
B
20°
D
D
Tilaäänikaiuttimien sijainnin määrittävä asetus on
tarkoitettu erityisesti Digital Cinema Sound -tilojen
virtuaalitoimintojen käyttöön.
Digital Cinema Sound -tiloja käytettäessä kaiuttimien
sijainti ei ole niin tärkeä kuin muita tiloja
käytettäessä. Kaikki virtuaalitoimintoja käyttävät tilat
on suunniteltu olettaen, että tilaäänikaiuttimet
sijaitsevat kuuntelupaikan takana. Äänikenttä säilyy
kuitenkin melko yhtenäisenä, vaikka
tilaäänikaiuttimet sijoitettaisiin hyvinkin laajaan
kulmaan. Jos kaiuttimet sijaitsevat välittömästi
kuuntelupaikan vasemmalla ja oikealla puolella ja ne
on suunnattu kuuntelijaa kohti, virtuaalitoimintoja
käyttävät äänikentät menettävät kuitenkin
tehokkuutensa, ellei tilaäänikaiuttimien
sijaintiasetukseksi valita vaihtoehtoa ”SIDE/LO” tai
”SIDE/HI”.
Kussakin kuuntelupaikassa on paljon vaihtelevia
tekijöitä, kuten heijastus seinästä, ja on mahdollista,
että parempi tulos saavutetaan käyttämällä asentoa
”BEHD/HI”, jos kaiuttimet sijaitsevat kuuntelupaikan
yläpuolella, vaikka ne olisivatkin suoraan vasemmalla
ja oikealla.
Suosittelemme siis, että monikanavaisella
ympäristötilatehosteella nauhoitettua ohjelmaa
toistetaan, kokeillaan eri säätöjä ja tällä tavalla
etsitään asento, josta saadaan paras äänentoisto
omassa kuunteluympäristössä, vaikka tuloksena sitten
olisikin toisenlainen sijoitustapa kuin ohjeissa
”Takakaiuttimien sijoittaminen” suositellaan. Valitse
sellainen säätö, josta saadaan avaruuden tuntu ja paras
mahdollinen tila ympäristötilakaiuttimien
ympäristötilaäänen ja etukaiuttimien äänen välille. Jos
et ole varma mikä olisi paras säätö, valitse ”BEHD/
LO” tai ”BEHD/HI” ja säädä sitten sopiva tasapaino
kaiuttimien etäisyyden ominaisuudella ja kaiuttimen
tasosäädöllä.
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
• Valitse ”SIDE/LO”, jos takakaiuttimet
sijaitsevat alalla A ja C.
Vihje
60
C
C
30
jatkuu
* Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä, kun
”Ympäristötilakaiuttimen koko ( SL SR )” on
säädetty asentoon ”NO”.
21FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Monikanavaisen ympäristötilan säätö
(jatkuu)
Kaiuttimen tason säätö
Säädä kunkin kaiuttimen taso kauko-ohjaimella
kuuntelupaikasta käsin.
Huomautus
Vastaanottimessa on kaiutintason säätämisen
helpottamiseksi uusi testiääni, jonka keskitaajuus on
800 Hz.
1 Kytke vastaanottimen virta painamalla
kaukosäätimen ?/1 painiketta.
2 Paina kauko-ohjaimen painiketta TEST
Liitäntöjen tarkastus
Kun kaikki laitteet on liitetty vastaanottimeen,
varmista seuraavalla tavalla, että liitännät on
tehty oikein.
1 Paina painiketta ?/1 vastaanottimesta.
2 Kytke virta liitettyyn laitteeseen (esim.
CD-soitin tai kasettidekki).
3 Valitse laite (ohjelmalähde) painamalla
vastaavaa toimintopainiketta (esim.
CD/SACD tai MD/TAPE).
TONE.
4 Aloita soitto.
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
Etu (vasen) t Keski t Etu (oikea) t
Ympäristötilan (oikea) t Ympäristötilan
takakaiuttimien* t Ympäristötilan (vasen)
t Apubasso
Jos tavallista äänilähtöä ei saada tämän
toimenpiteen suorittamisen jälkeen, katso lukua
”Vianetsintä” sivulta 56 ja korjaa vika ohjeissa
kuvatulla tavalla.
* Testiääni kuuluu, jos käytät SURR BACK liitäntää (s. 16) ja valitset
”Takatilaäänikaiuttimien valinta ( S B )” asetukseksi ”YES” (s. 19).
3 Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
LEVEL-valikon avulla niin, etta kustakin
kaiuttimesta kuuluva testiääni
kuulastaa samalta kuuntelupaikassa
kuunneltaessa.
Katso tarkemmat tiedot LEVEL-valikosta
sivulta 32.
Säädettäessä testiääni kuuluu siitä
kaiuttimesta, jota parhaillaan säädetään.
4 Testiääni lopetetaan painamalla
painiketta TEST TONE uudelleen.
Vihje
Kaikkien kaiuttimien taso voidaan säätää yhtäaikaa.
Paina kauko-ohjaimen painiketta MASTER VOL +/–
tai käännä päälaitteen säädintä MASTER VOLUME.
Huomautuksia
• Säädetty arvo näkyy näytössä säädön aikana.
• Vaikka nämä säädöt voidaan tehdä myös
etuseinämästä LEVEL-valikon avulla (kun testiääni
kuuluu, vastaanotin kytkeytyy automaattisesti
LEVEL-valikolle), suosittelemme kuitenkin edellä
kuvattujen toimenpiteiden noudattamista ja
kaiuttimien tason säätämistä kuuntelupaikasta käsin
kauko-ohjaimella.
22FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Perustoiminnot
INPUT MODE
Laitteen valinta
Toimintopainikkeet
Valitse haluamasi laite painamalla vastaavaa
toimintopainiketta.
Kun halutaan valita
Valitse painiketta INPUT MODE painamalla
tulomuoto digitaalilaitteille.
Joka kerta, kun painiketta painetaan,
parhaillaan valitun laitteen tulomuoto muuttuu.
Kun haluat
AUTO IN
Antaa etusijan
digitaalisignaaleille, kun on
tehty sekä digitaali- että
analogiliitännät. Jos
digitaalisignaaleja ei ole,
analogi valikoituu.
COAX IN
Määrittää digitaalisten
äänisignaalien tulon
DIGITAL COAXIAL tuloliittimin.
OPT IN
Määrittää digitaalisten
äänisignaalien tulon
DIGITAL OPTICAL tuloliittimiin.
ANALOG
Määrittää analogisten
äänisignaalien tulon AUDIO
IN (L/R) -liittimiin.
Paina
Kuvanauhuri
VIDEO 1 tai VIDEO 2
Satelliittiviritin
VIDEO 2
Kameranauhuri tai
videopeli
VIDEO 3
DVD-soitin
DVD
MD tai kasettidekki
MD/TAPE
CD tai Super Audio
CD-soitin
CD/SACD
Yhdysrakenteinen viritin
TUNER FM/AM
Audiolaitteen
AUX
Kun valitun laitteen virta on kytketty, valitse
laite ja soita ohjelmalähdettä.
• Kun on valittu kuvanauhuri, kameranauhuri,
videopeli tai DVD-soitin, kytke virta TVvastaanottimeen ja säädä TV-vastaanottimen
videotulo vastaamaan valittua laitetta.
Perustoiminnot
Valitse
Huomautus
Kun digitaalisen tulosignaalin näytteenottotaajuus on
96 kHz, taajuuskorjaimen, äänikentän ja tehosteen
tason asetuksilla ei ole vaikutusta.
MULTI CH IN
Voit kuunnella MULTI CH IN -liitäntöihin
liitettyä äänilähdettä painamalla MULTI CH IN
-painiketta. Voit säätää kaikkien kaiuttimien
tasapainoa ja voimakkuustasoa. Kun tämä
toiminto on käytössä, taajuuskorjaimen ja
tehosteen tason asetukset ovat poissa käytöstä.
MULTI CHANNEL DECODING merkkivalo
Tämä merkkivalo palaa, kun laite dekoodaa
monikanavamuodolla äänitettyjä signaaleita.
jatkuu
23FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Laitteen valinta (jatkuu)
Vaimennus (MUTING)
Ääni vaimennetaan painamalla painiketta
MUTING kauko ohjaimesta. Voit palauttaa
äänen painamalla painiketta uudelleen.
Vaimennustoiminto peruuntuu myös, kun
kytket virran tai lisäät äänenvoimakkuutta
kääntämällä MASTER VOLUME -säädintä.
Kuulokkeet (PHONES)
Näytön muuttaminen
Himmennin (DIMMER)
Säädä painiketta DIMMER toistuvasti
painamalla näytön kirkkaus (3 vaihetta).
Näyttö (DISPLAY)
Joka kerta, kun painat painiketta DISPLAY,
näyttö muuttuu seuraavalla tavalla:
Käytetään kuulokkeiden liittämiseen.
Laitteen indeksinimi* t Valittu laite t
Ohjelmalähteeseen säädetty äänikenttä
• Kun liität kuulokkeet, kaiuttimet mykistyvät
automaattisesti eivätkä ilmaisimet ”SP A” ja
”SP B” syty näyttöön.
Kun on valittu viritin
• Kun kuulokkeet ovat liitettyinä, voit valita
äänikentät HP 2CH, HP MULTI tai HP THEA
(s. 28).
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Paina SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -painiketta,
kun haluat kuunnella SPEAKERS FRONT liitäntöihin liitetyistä kaiuttimista tulevaa ääntä.
Esiviritetyn aseman* indeksinimi tai ohjelman
asemanimi** t Taajuus t Ohjelmatyypin
merkintä** t Radioteksti** t Oikea aika**
t Kaistaan tai esiviritetylle radioasemalle
säädetty äänikenttä
* Indeksinimi näkyy vain jos se on annettu laitteelle
tai esiviritetylle asemalle (s. 39). Indeksinimi ei
tule näkyviin, jos se sisältää vain tyhjiä välejä tai
on sama kuin ohjelmalähteen nimi.
** Vain RDS-vastaanoton aikana. (Vain CEL- ja
CEK-aluekoodin mallit. Katso s. 37.)
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavasti:
SP A t SP B t SP A ja SP B t Ei näyttöä*
Käytössä
Valitse
A-kaiuttimet
(Liitetty SPEAKERS
FRONT A -liitäntöihin)
SP A (oletusasetus)
B-kaiuttimet
SP B
(Liitetty SPEAKERS
FRONT B -liitäntöihin)
Sekä kaiuttimet A että B
SPA ja SP B
(Liitetty SPEAKERS
FRONT A ja B -liitäntöihin)
* Jos et halua käyttää kaiuttimia A ja B, paina
painiketta SPEAKERS (OFF/A/B/A+B),
kunnes ilmaisimet ”SP A” ja ”SP B” eivät
pala näytössä (ei näyttöä).
24FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Ympäristöäänitilan käyttö
Tilaäänentoiston
tehostaminen
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
valita haluamasi äänen dekoodaustavan.
Tila
Dekoodaustapa
A.F.D. AUTO
Koodauksen mukaan
DOLBY PL
Dolby Pro Logic
PLII MOV
PLII MUS
NEO6 CIN
NEO6 MUS
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen
(2 kanavastereo)
Dolby Pro Logic II
DTS Neo:6
Äänitulosignaalin
automaattinen dekoodaus
Valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.painiketta toistuvasti.
Paina 2CH.
A.F.D. -ilmaisin syttyy.
2CH-ilmaisin syttyy ja ”2CH ST.” tulee
näyttöön.
Tässä tilassa laite tunnistaa automaattisesti
siihen tulevan äänisignaalin tyypin (Dolby
Digital, DTS tai tavallinen 2-kanavainen
stereo) ja purkaa koodauksen tarvittaessa.
Tässä toimintatilassa laite toistaa äänen niin
kuin se on tallennettu ja koodattu lisäämättä
mitään tehosteita (esimerkiksi kaiuntaa).
Tässä tilassa ääni kuuluu vain vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta. Standardit 2kanavaiset (stereo) lähteet ohittavat kokonaan
äänikenttäkäsittelyn. Monikanavaiset
ympäristötilamuodot muunnetaan
2-kanavaisiksi.
Huomautus
Ääntä ei kuulu apubassokaiuttimesta, kun ”2CH ST.”
on valittu. Jos haluat kuunnella 2-kanavaisia (stereo)
lähteitä vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta sekä
apubassokaiuttimesta, valitse ”A.F.D. AUTO”
painamalla A.F.D. painiketta.
Ympäristöäänitilan käyttö
Ympäristöäänitilaa voidaan käyttää
valitsemalla jokin vastaanottimeen jo
ennakkoon ohjelmoiduista äänikentistä. Näin
saat elokuvateatterin ja konserttisalin
jännittävän ja voimakkaan äänen kotiisi. Voit
myös mukauttaa äänikentät haluamiksesi
muuttamalla tilaäänen asetuksia.
Jotta ympäristötilaäänestä voitaisiin nauttia sen
täydellä teholla, on rekisteröitävä kaiuttimien
lukumäärä ja sijainti. Katso sivulla 17 alkavasta
luvusta ”Monikanavaisen ympäristötilaäänen
säätö” ohjeet kaiuttimien ominaisuuksien
säädöstä ennen ympäristötilaäänen käyttöä.
Jos matalataajuisia signaaleja (esimerkiksi
Dolby Digital LFE) ei ole, laite kuitenkin luo
matalataajuisen signaalin apubassokaiutinta
varten.
jatkuu
25FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tilaäänentoiston tehostaminen
(jatkuu)
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (Dolby Pro
Logic ) ja DTS Neo:6
Tässä vastaanottimessa on Dolby Pro Logic II järjestelmä, joka sisältää sekä elokuva- että
musiikkitilan. Laitteessa on myös DTS Neo:6 järjestelmä, jossa samaten on elokuva- ja
musiikkitila. Vastaanotin pystyy toistamaan 2kanavaisen äänen 5,1-kanavaisena Dolby Pro
Logic II -dekooderin avulla ja 6-kanavaisena
DTS Neo:6 -dekooderin avulla.
Valitse ”DOLBY PL”, ”PL MOV”, ”PL
MUS”, ”NEO6 CIN” tai ”NEO6 MUS”
painamalla A.F.D.-painiketta toistuvasti.
A.F.D.-ilmaisin syttyy näyttöön, ja valittu
dekoodaustyyppi näkyy näytössä.
x NEO6 CIN (DTS Neo:6 Cinema)
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
DTS Surround -muodolla koodatuille
elokuville.
x NEO6 MUS (DTS Neo:6 Music)
Suorittaa DTS Neo:6 Music -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
tavallisille stereolähteille kuten CD-levyille.
Äänikentän valinta
Ympäristötilaäänestä voidaan nauttia
valitsemalla jokin ennakkoon säädetyistä
äänikentistä, joka sopii kuunneltavalle
ohjelmalle.
Paina
MOVIE
x PL
MOV (Pro Logic
MUS (Pro Logic
C.ST.EX C DCS*
MUSIC
HALL
JAZZ
CONCERT
* DCS-merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
Elokuva)
Äänen koodauksen purku Pro Logic II elokuvatilassa. Tämä säätö on ihanteellinen
Dolby Surround -äänellä enkoodatuille
elokuville. Lisäksi tämä muoto voi toistaa
äänen 5,1 kanavalla katsottaessa vanhoja
elokuvia videolta tai kuunneltaessa toisella
kielellä päälleäänitettyjä lähteitä.
x PL
C.ST.EX A DCS*
C.ST.EX B DCS*
x DOLBY PL (Dolby Pro Logic)
Äänen koodauksen purku Pro Logic -tilassa.
Ohjelma, jossa on monikanavaiset
ympäristötilaäänisignaalit, toistetaan tavalla,
jolla se on äänitetty. Laite purkaa 2kanavaisilla äänisignaaleilla varustetun
ohjelman äänen Dolby Pro Logic -tilaääneksi
(4 kanavaa).
Kun halutaan valita
Musiikki)
Äänen koodauksen purku Pro Logic II musiikkitilassa. Tämä säätö on ihanteellinen
tavallisille stereolähteille kuten esimerkiksi
CD-levyille.
DCS-äänestä (Digital Cinema Sound)
Sony mittasi Sony Pictures Entertainmentin
studioiden ääniympäristön, yhdisti
mittaustulokset omaan DSP (Digital Signal
Processor, digitaalinen signaalinkäsittely) tekniikkaansa ja kehitti ”Digital Cinema
Sound” -järjestelmän. Kotiteatterissa ”Digital
Cinema Sound” jäljittelee ihanteellista
elokuvateatterin ääniympäristöä elokuvan
ohjaajan tarkoittamalla tavalla.
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II -koodauksen
purku ei toimi DTS- muotoisten signaalien
yhteydessä.
26FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Cinema Studio EX äänikentän käyttö elokuvissa
Cinema Studio EX sopii erityisen hyvin
monikanavaäänellä varustettuihin elokuviin
(kuten Dolby Digital -DVD-levyihin). Tämä
tila toistaa Sony Pictures Entertainmentin
studioiden äänikentän.
Valitse ”C.ST.EX A”, ”C.ST.EX B” tai
”C.ST.EX C” painamalla MOVIE-painiketta
toistuvasti.
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Cary
Grant Theater” -elokuvatuotantostudion
äänikentän. Tämä on standarditila, joka sopii
lähes kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
Cinema Studio EX koostuu seuraavista
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5
paria virtuaalikaiuttimia, jotka ympäröivät
kuuntelijaa.
• Screen Depth Matching
Elokuvateatterissa ääni kuulostaa tulevan
valkokankaalle heijastettavasta kuvasta.
Tämä osa luo samanlaisen äänen
kuunteluhuoneeseesi siirtämällä
etukaiuttimien äänen kuvan ”sisään”.
Ympäristöäänitilan käyttö
MOVIE-ilmaisin syttyy näyttöön, ja valittu
äänikenttä näkyy näytössä.
Tietoja Cinema Studio EX äänikentästä
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterin kaiunnan.
Cinema Studio EX on yhdistetty tila, joka
käyttää kaikkia näitä osia samanaikaisesti.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion
äänikentän. Tämä toimintatila sopii erityisen
hyvin paljon erikoistehosteita sisältävien
tieteis- ja toimintaelokuvien katseluun.
Huomautuksia
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
Toisen äänikentän
valitseminen
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii musikaalien tai paljon
musiikkia sisältävien elokuvaklassikoiden
katseluun.
• Virtuaalikaiuttimien antamat tehosteet saattavat
aiheuttaa toistosignaalin kohinan lisääntymistä.
• Kun kuunnellaan äänikentillä, joissa on
virtuaalikaiuttimet, et kuule äänen tulevan suoraan
ympäristötilakaiuttimista.
Valitse haluamasi äänikenttä painamalla
MUSIC-painiketta toistuvasti
MUSIC-ilmaisin syttyy näyttöön, ja nykyinen
äänikenttä näkyy näytössä.
x HALL
Toistaa, suorakulmaisen konserttisalin
akustiikan.
x JAZZ (Jazz-klubi)
Toistaa jazz-klubin ääniominaisuudet.
x CONCERT (Live-konsertti)
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
Äänikentän katkaiseminen
Valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.painiketta toistuvasti tai paina painiketta 2CH.
jatkuu
27FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Äänikentän valinta (jatkuu)
Kun kuulokkeet on liitetty
Voit valita vain seuraavat äänikentät.
x HP 2CH (Kuulokkeet, 2-kanavaääni)
Antaa äänen 2-kanavaisena (stereo). Standardit
2-kanavaiset (stereo) lähteet ohittavat kokonaan
äänikenttäkäsittelyn ja monikanavaiset
ympäristötilamuodot sekoitetaan
2-kanavaisiksi.
Ympäristötilan
takasignaalin
dekoodausmuodon valinta
(SURR BACK DECODING)
Tämän toiminnon avulla on mahdollista valita
dekoodausmuoto monikanavaisen tulovirran
ympäristötilan takasignaaleille.
Antaa MULTI CH IN -liittimeen tulevat
analogisignaalit.
Kun Surround EX -muodolla* äänitetyn DVDohjelman (tms.) ympäristötilan takasignaalit
dekoodataan, voidaan nauttia elokuvan
tekijöiden suunnittelemasta
ympäristötilaäänestä.
x HP THEA (Kuulokkeet, teatteriääni)
* Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 jne.
x HP MULTI (Kuulokkeet,
monikanavaääni)
Antaa teatterimaisen tunteen kuulokkeilla
kuunneltaessa.
Vihjeitä
• Vastaanotin tallentaa viimeksi valitun äänikentän
kutakin ohjelmalähdettä varten (Sound Field Link)
ja ottaa äänikentän käyttöön, kun valitset
ohjelmalähteen uudelleen. Jos esimerkiksi
kuunnellaan CD-levyä ”JAZZ”-äänikentällä,
muutetaan eri ohjelmalähteelle ja palataan sitten
CD:lle, ”JAZZ” kytkeytyy uudelleen.
• On mahdollista tunnistaa DVD-levyn tms,
koodausmuoto katsomalla pakkauksessa olevaa
merkintää.
–
–
–
: Dolby Digital-levyt
: Dolby Surround-koodatut
ohjelmat
: DTS Digital Surround-koodatut ohjelmat
• 96 kHz näytteenottotaajuuden signaalien tulon
aikana ääni kuuluu automaattisesti stereona ja
äänikentät katkeavat pois toiminnasta.
Tämä toiminto on kuitenkin tehokas vain, kun
sitä käytetään yhdessä A.F.D.-toiminnon
kanssa.
1 Paina A.F.D.
2 Valitse painiketta SURR BACK
DECODING toistuvasti painamalla
ympäristötilan takasignaalien
dekoodausmuoto.
”SB XXXX” tulee näkyviin näyttöön.
Kun vastaanotin dekoodaa ympäristötilan
takasignaalia, ”SURR BACK DECODING”
merkkivalo palaa.
Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodot
• SB OFF
• SB AUTO
• SB MATRX
Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodon valinta” seuraavalta sivulta.
Vihje
On mahdollista valita ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuoto käyttämällä ominaisuutta ”SB
XXXX” valikosta CUSTOM (s. 41).
Huomautus
Et voi valita takatilaäänen dekoodausta, kun käytät
2CH ST. -tilaa (s. 25) ja MULTI CH IN on valittuna
tai kuulokkeet on liitetty.
28FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta
Voit valita ympäristötilan takasignaalin muodon haluamallasi tavalla tulovirran mukaisesti.
Kun valitaan ”SB OFF”
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausta ei suoriteta.
Kun valitaan ”SB AUTO”
Kun tulovirrassa on 6,1 kanavan dekoodauslippu*1, sopiva dekooderi dekoodaa ympäristötilan
takasignaalin.
DTS-ES Matrix 6.1 lähteille toimii DTS Matrix –dekooderi.
DTS-ES Discrete 6.1 lähteille toimii DTS Discrete –dekooderi, jotta toistetaan Discrete 6.1 kanavan
signaali.
Lähtökanava
Dolby Digital 5.1
5.1
—
DTS 5.1
5.1
—
Dolby Digital EX*2
6.1
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX –järjestelmän kanssa
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1
DTS Matrix –dekooderi
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1
DTS Discrete –dekooderi
Ympäristöäänitilan käyttö
Tulovirta
Käytetty ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Kun valitaan ”SB MTRX”
Dolby Digital EX käynnistetään dekoodaamaan ympäristötilan takasignaali riippumatta tulovirran
6,1 kanavan dekoodauslipusta*1. Tämä dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX –järjestelmän
kanssa ja toimii samalla tavalla kuin elokuvateattereissa käytetyt dekooderit. Tätä dekooderia
voidaan käyttää kaikille Surround EX –muodoille (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES
Discrete 6.1).
Tulovirta
Lähtökanava
Käytetty ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX –järjestelmän kanssa
Dolby Digital EX
6.1
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX –järjestelmän kanssa
DTS 5.1
6.1
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX –järjestelmän kanssa
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX –järjestelmän kanssa
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX –järjestelmän kanssa
*1 6,1 kanavan dekoodauslippu on ohjelmiin kuten DVD-levyille nauhoitettu tieto.
*2 Dolby Digital DVD, joka näyttää Surround EX –lipun. Dolby Corporationin verkkosivun avulla voit erottaa
Surround EX filmit.
*3 Lipulla koodattu ohjelma, jotta voidaan ilmoittaa sillä olevan sekä Surround EX että 5,1 kanavan signaalit.
*4 Ohjelma, joka on koodattu sekä 5,1 kanavan signaalein että jatkevirralla, joka on tarkoitettu näiden signaalien
palauttamiseen 6.1 discrete kanaviksi. Discrete 6.1 kanavan signaalit ovat erityisiä DVD-signaaleja, joita ei
käytetä elokuvateattereissa.
29FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Monikanavaisten ympäristötilanäyttöjen ymmärtäminen
1
L
SW
C
2
3
SP A
SP B aDIGITAL EX aPRO LOGIC II DTS-ES NEO:6
MEMORY
OPT COAX MULTI CH IN
D.RANGE EQ STEREO MONO RDS
SLEEP
R
4
5
6
7
8
LFE
SL SSB SR
qh
qf
qd
qs
qa
0
9
qg
1 SW: Palaa, kun apubassokaiuttimen säätö on
asennossa ”YES” (s. 18) ja äänisignaali
kuuluu liittimistä SUB WOOFER.
2 SP A*: Syttyy, kun valitset käyttöön
kaiuttimet A.
3 SP B*: Syttyy, kun valitset käyttöön
kaiuttimet B.
* Ei syty, kun liität kuulokkeet PHONESliitäntään.
4 ; DIGITAL EX: ”; DIGITAL” -ilmaisin
palaa, kun laite purkaa Dolby Digital muotoon tallennettua signaalia.
”; DIGITAL EX” -ilmaisin palaa, kun laite
purkaa Dolby Digital EX -muotoon
tallennettua signaalia.
5 ; PRO LOGIC II: ”; PRO LOGIC”
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa keskija tilaäänikanavien signaaleja 2-kanavaisesta
äänilähteestä Pro Logic -prosessoinnin avulla.
”; PRO LOGIC II” näkyy näytössä, kun
vastaanotin käyttää purkamisessa Pro Logic II
-prosessointia (”PLII MOV” tai ”PLII MUS”)
(s. 26). Molemmat merkkivalot eivät
kuitenkaan syty, jos keskikaiuttimelle ja
takakaiuttimille on valittu asetus ”NO” ja
”A.F.D. AUTO”, ”DOLBY PL”, ”PLII
MOV” tai ”PLII MUS” on valittuna.
Huomautus
6 DTS-ES: ”DTS”-ilmaisin palaa, kun laite
vastaanottaa DTS-signaaleja. ”DTS-ES”ilmaisin palaa, kun laite vastaanottaa DTSES-signaaleja.
Huomautus
Varmista DTS-äänellä varustettua levyä
soittaessasi, että olet tehnyt digitaaliset liitännät
ja että INPUT MODE -asetuksena EI ole
”ANALOG” (s. 23).
7 NEO:6: Näkyvissä, kun DTS Neo:6 prosessointi (”NEO6 CIN” tai ”NEO6 MUS”)
on käytössä.
8 Virittimen merkkivalot: Palaa käytettäessä
vastaanotinta radioasemien viritykseen jne.
Katso sivuilta 34–38 ohjeet virittimen
toiminnoista.
Huomautus
”RDS” tulee näyttöön vain malleissa, joiden
aluekoodi on CEL, CEK.
9 SLEEP: Paala, kun uniajastin on
käynnistetty.
0 EQ: Palaa taajuuskorjaimen toimiessa.
qa D.RANGE: Palaa, kun on käynnistetty
dynaamisen alan puristus. Katso sivulta 32
tiedot dynaamisen alan puristuksen säädöstä.
qs MULTI CH IN: Paala, kun on valittu MULTI
CH IN.
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II koodauksen purku ei toimi DTS- muotoisten
signaalien yhteydessä.
30FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
qd COAX: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee COAXIALliittimen kautta.
Äänikenttien muokkaus
qf OPT: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee OPTICALliittimen kautta.
Muuttamalla etukaiuttimien
tilaääniominaisuuksien asetuksia ja
taajuuskorjausta voit mukauttaa äänikentät
omia kuuntelutarpeitasi vastaaviksi.
qg LFE: Syttyy, jos soitettava levy sisältää LFE
(Low Frequency Effect) -kanavan ja kun laite
toistaa LFE-kanavan ääntä.
L (Etu vasen), R (Etu oikea), C (Keski
(monofoninen)), SL (Ympäristötila vasen),
SR (Ympäristötila oikea), S (Ympäristötila
(monofonien tai Pro Logic -käsittelyllä saadut
takakomponentit)), SB (Surround Back (6.1matriisidekooderin tuottamat
takatilaäänikomponentit)).
Esimerkki:
Äänitysmuoto (Etu/Ympäristötilan): 3/2
Lähtökanava: Takakaiuttimet poissa
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
SR
Katso sivulta 63 olevasta taulukosta tiedot
kunkin äänikentän ominaisuuksista.
Ympäristöäänitilan käyttö
qh Toistokanavan merkkivalot: Kirjaimet
(L, C, R jne.) osoittavat toistuvia kanavia.
Kirjainten ympärillä olevat viivat muuttuvat
ja näyttävät miten laite käsittelee lähteen
ääntä (kaiutinsäätöjen mukaan). Käytettäessä
sellaisia äänikenttiä kuten ”C.ST.EX”
vastaanotin lisää jälkikaiunnan lähteen ääneen
perustuen.
Kun äänikentät säädetään, muutokset
tallentuvat muistiin rajattomaksi ajaksi.
Säädettyjä äänikenttiä voidaan muuttaa
uudelleen milloin tahansa.
Monikanavaisen
ympäristötilaäänen käyttö
parhaalla mahdollisella
tavalla
Sijoita kaiuttimet ja suorita sivulta 17 alkavassa
luvussa ”Monikanavaisen ympäristötilaäänen
säätö” kuvatut toimenpiteet ennen kuin
muokkaat äänikenttiä.
Huomautus näkyvistä merkinnöistä
Kunkin valikon säädettävät kohdat riippuvat
äänikentästä. Tietyt säätöominaisuudet
saattavat näkyä himmentyneinä näytössä. Tämä
tarkoittaa sitä, että kyseistä ominaisuutta joko
ei ole käytettävissä tai että se on kiinteä eikä
sitä voi muuttaa.
jatkuu
31FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Äänikenttien muokkaus (jatkuu)
Etutasapaino (
Taso-ominaisuuksien säätö
Tällä voidaan säätää vasemman ja oikean
etukaiuttimen välinen tasapaino.
L
R
BAL. L/R XX)
LEVEL-valikossa on ominaisuudet, joilla
voidaan säätää kunkin kaiuttimen tasapaino ja
äänenvoimakkuus. Voit myös mukauttaa
valitun äänikentän ominaisuuksia. Asetukset
vaikuttavat kaikkiin äänikenttiin EFCT.asetusta lukuun ottamatta. EFCT.-asetus
tallentuu erikseen kuhunkin äänikenttään.
Keksitaso (CTR XXX.X dB)
1 Aloita monikanavaisella
Oikea Ympäristötilan takataso
(SUR.R. XXX.X dB)
ympäristötilaäänellä nauhoitetun
äänilähteen soitto.
2 Valitse ”
LEVEL ” painamalla MAIN
MENU-painiketta toistuvasti.
3 Valitse säädettävä asetus painamalla
painiketta
tai
.
4 Valitse hakupyörää kääntämällä haluttu
Vasen Ympäristötilan taso (SUR.L.
XXX.X dB)
Tällä voidaan säätää vasemman
ympäristötilakaiuttimen taso.
Tällä voidaan säätää oikean ympäristötilan
takakaiuttimen taso.
Ympäristötilan takakaiuttimen taso
(SB XXX.X dB)
Tällä voidaan säätää ympäristötilan en taso
takakaiuttimen taso.
säätö.
Apubassokaiuttim (S.W. XXX.X dB)
Säätö tulee voimaan automaattisesti.
Tällä voidaan säätää apubassokaiuttimen taso.
Alkusäädöt
Ominaisuus
L
Tällä voidaan säätää keskikaiuttimen taso.
R
BAL. L/R XX
CTR XXX.X dB
Alkusäätö
BALANCE
0 dB
SUR.L. XXX.X dB
0 dB
SUR.R. XXX.X dB
0 dB
SB XXX.X dB
0 dB
S.W. XXX.X dB
0 dB
D. RANGE
COMP. XXX
EFCT. XXX
OFF
STD
Dynaamisen alan puristus (
COMP. XXX)
D. RANGE
Tällä voidaan puristaa ääniraidan dynaaminen
ala. Tämä on kätevää esimerkiksi katsottaessa
elokuvia myöhäiseen aikaan. Suosittelemme
”MAX” säätöä.
• ”OFF” toistaa ääniraidan ilman puristusta.
• ”STD” toistaa ääniraidan äänitysinsinöörin
tarkoittamalla dynaamisella alalla.
• ”MAX” puristaa dynaamista alaa
huomattavasti.
Huomautus
Dynaamisen alan puristus on mahdollista vain Dolby
Digital -lähteillä.
Tehostetaso (EFCT. XXXX)
Tällä voidaan säätää parhaillaan voimassa
olevan tehosteen ”läsnäolon tuntua”.
32FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Taajuuskorjainasetusten
säätäminen
Bassoääniä (BASS XXX.X dB)
EQ-valikon asetuksilla voit muuttaa
etukaiuttimien taajuuskorjausasetuksia.
Asetukset koskevat kaikkia äänikenttiä.
Diskanttiäänia (TREB. XXX.X dB)
1 Aloita monikanavaisella
Säädettyjen äänikenttien
palautus tehdassäädöille
ympäristötilaäänellä koodatun
äänilähteen toisto.
Voit säätää bassotoistoa.
Voit säätää diskanttitoistoa.
2 Valitse ”
1 Jos virta on kytketty, katkaise se
3 Valitse säädettävä asetus painamalla
2 Pidä painike 2CH painettuna ja paina
EQ ” painamalla MAIN
MENU-painiketta toistuvasti.
tai
.
4 Valitse hakupyörää kääntämällä haluttu
säätö.
painiketta ?/1.
Ympäristöäänitilan käyttö
painiketta
painamalla painiketta ?/1.
”SF. CLR.” tulee näkyviin näyttöön ja
kaikki äänikentät palautuvat kerralla
tehdassäädöille.
Säätö tulee voimaan automaattisesti.
Alkusäädöt
Ominaisuus
Alkusäätö
BASS XXX.X dB
0 dB
TREB. XXX.X dB
0 dB
EQ XXX
OFF
Taajuuskorjaimen ottaminen
käyttöön tai pois käytöstä
1 Valitse ”
EQ ” painamalla MAIN
MENU-painiketta toistuvasti.
2 Valitse ”EQ XXX” painamalla painiketta
tai
.
3 Valitse ”EQ ON” tai ”EQ OFF”
kääntämällä hakupyörää.
Huomautus
EQ-ilmaisin näkyy näytössä, kun taajuuskorjain on
käytössä. Kun säädät taajuuskorjausta EQparametreilla, asetuksia käytetään kaikissa
äänikentissä. Voit käyttää niitä aina, kun otat
taajuuskorjaimen käyttöön.
33FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Lähetysten vastaanotto
Huomautuksia
Ennen kuin aloitat lähetysten vastaanoton,
varmista, että vastaanottimeen on liitetty
FM- ja AM-antennit (s. 7).
FM-asemien
automaattinen tallennus
(AUTOBETICAL)
• Älä paina mitään vastaanottimen tai varusteisiin
kuuluvan kauko-ohjaimen painiketta aakkosellisen
tallennuksen aikana.
• Jos muutat toiselle alueelle, tallenna uuden
paikkakunnan asemat toistamalla nämä
toimenpiteet.
• Katso tarkemmat ohjeet asemien virityksestä ja
tallennuksesta sivulta 36.
• Jos antennia siirretään sen jälkeen, kun asemat on
tallennettu tällä toiminnolla, tallennetut säädöt eivät
kenties ole enää voimassa. Jos näin käy, tallenna
asemat uudelleen toistamalla tallennustoimenpiteet.
(Vain CEL- ja CEK-aluekoodin mallit)
Tämän toiminnon avulla on mahdollista
tallentaa 30 FM ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestyksessä. Toiminto tallentaa vain
asemat, joilla on selkeimmät signaalit.
Jos FM- tai AM-asemat halutaan tallentaa yksi
kerrallaan, katso lukua ”Radioasemien
esiviritys” sivulta 36.
1 Katkaise vastaanottimen virta
painamalla painiketta ?/1.
2 Pidä painike MEMORY painettuna ja
kytke vastaanottimen virta uudelleen
painamalla painiketta ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” näkyy
näytössä ja vastaanotin selaa ja tallentaa
kaikki lähetysalueen FM- ja FM RDS asemat.
RDS-asemilla viritin tarkastaa ensin samaa
ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa vain
sen aseman, jonka signaali on selkein.
Valitut RDS-asemat lajitellaan
automaattisesti ohjelman palvelunimen
mukaisesti ja sitten niille annetaan
2-merkkinen esivirityskoodi. Katso
tarkemmat tiedot RDS-asemista sivulta 37.
Tavallisille FM-asemille annetaan
2-merkkiset esivirityskoodit ja ne
tallennetaan RDS-asemien jälkeen.
Lopuksi ”FINISH” tulee näkyviin näyttöön
hetkeksi, ja vastaanotin palautuu tavalliselle
toiminnolle.
Suora viritys
Halutun aseman taajuus voidaan näppäillä
suoraan varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla. Tietoja tässä osassa
käytettävistä painikkeista on sivuilla
44–51 (kaukosäädin RM-PP412) ja sivuilla
52–55 (kaukosäädin RM-U307).
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla kaukosäätimen TUNERpainiketta.
Kohdalle virittyy viimeksi kuunneltu asema.
2 Paina painiketta D. TUNING
kaukosäätimen.
3 Näppäile taajuus numeronäppäimillä.
Esimerkki 1: FM 102,50 Hz
1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1350 kHz
(Viimeistä ”0” ei tarvitse näppäillä, kun
viritysjakso on säädetty 10 kHz:iin.)
1 b 3 b 5 b 0
Jos aseman viritys ei onnistu ja
näppäillyt numerot vilkkuvat
Varmista, että olet näppäillyt oikean
taajuuden. Jos näppäilit väärän taajuuden,
toista vaiheet 2 ja 3.
Jos näppäillyt numerot vilkkuvat, tätä
taajuutta ei käytetä kyseisellä
paikkakunnalla.
34FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
4 Jos viritit AM-asemalle, säädä
AM-kehäantennin suunta niin, että
saadaan paras mahdollinen kuuluvuus.
5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien
vastaanottoa varten.
Vihjeitä
Viritysjakso vaihtelee aluekoodin mukaan
seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Katso
tarkemmat tiedot aluekoodeista sivulta 4.
Aluekoodi
FM
AM
CEL, CEK, SP, CN,
TW, KR, AU
50 kHz
9 kHz
E2/E3, JE
50 kHz
9 kHz*
AR, MX
50 kHz
10 kHz
* AM-viritysjakso voidaan muuttaa (s. 60).
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen selata kaikki
paikkakuntasi asemat.
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER FM/AM-painiketta.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
2 Paina painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Paina painiketta TUNING +, kun haluat
selata pieniltä taajuuksilta suurille;
paina painiketta TUNING –, kun haluat
selata suurilta taajuuksilta pienille.
Vastaanotin lopettaa selauksen aina, kun
aseman vastaanotto alkaa.
Lähetysten vastaanotto
• Jos et muista aseman tarkkaa taajuutta, paina
painiketta TUNING + tai TUNING – sen jälkeen,
kun olet näppäillyt haluttua taajuutta lähellä olevan
luvun. Vastaanotin virittää automaattisesti halutulle
asemalle. Jos tuntuu, että taajuus on korkeampi kun
näppäilty lukema, paina painiketta TUNING + ja
jos taajuus tuntuu olevan pienempi kuin näppäilty
lukema, paina painiketta TUNING –.
• Jos ”STEREO” vilkkuu näytössä ja FMstereovastaanotto on huonolaatuista, vaihda
monoääniseen (MONO) vastaanottoon painamalla
FM MODE -painiketta. Sen jälkeen äänessä ei ole
stereovaikutelmaa, mutta siinä on vähemmän
häiriöitä. Voit palata stereotilaan painamalla FM
MODE -painiketta uudelleen.
Automaattinen viritys
Kun vastaanotin saavuttaa kaistan
jommankumman pään
Selaus toistuu samaan suuntaan.
3 Kun haluat jatkaa selausta, paina
painiketta TUNING + tai TUNING –
uudelleen.
Esiviritys
Kun asemat on viritetty suoralla virityksellä tai
automaattisella virityksellä, ne voidaan
esivirittää vastaanottimen muistiin. Tämän
jälkeen asemat saadaan kuuluviin
näppäilemällä niille annettu 2-merkkinen
esivirityskoodi varusteisiin kuuluvalla kaukoohjaimella. Yhteensä voidaan esivirittää 30 FM
tai AM-asemaa. Vastaanotin selaa myös kaikki
esiviritetyt asemat.
Ennen kuin voit virittää esiviritetyille asemille,
asemat on esiviritettävä noudattamalla vaiheita,
jotka on kuvattu luvussa ”Radioasemien
esiviritys” (s. 36).
jatkuu
35FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Esiviritys (jatkuu)
Esiviritettyjen asemien
kuunteleminen
Radioasemien esiviritys
Esiviritetyt asemat saadaan kuuluviin
jommallakummalla seuraavista kahdesta
tavasta.
1 Paina painiketta TUNER FM/AM.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
2 Viritä suoralla virityksellä (s. 34) tai
automaattivirityksellä (s. 35) asemalle,
joka halutaan esivirittää.
3 Paina painiketta MEMORY.
”MEMORY” tulee näkyviin näyttöön
muutamaksi sekunniksi.
Suorita vaiheet 4-5 ennen kuin
”MEMORY” sammuu.
4 Valitse haluamasi esiviritetyn aseman
numero painamalla toistuvasti
painiketta PRESET TUNING + tai
PRESET TUNING –.
Joka kerta painiketta painaessasi esiviritetyn
aseman numero muuttuu esitettyyn suuntaan
seuraavasti:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet tallentanut esiviritetyn aseman
numeron, aloita uudelleen vaiheesta 3.
5 Tallenna asema painamalla painiketta
MEMORY uudelleen.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet tallentanut aseman, aloita
uudelleen vaiheesta 3.
Esiviritettyjen asemien selaus
1 Paina painiketta TUNER FM/AM.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
2 Valitse painiketta PRESET TUNING + tai
PRESET TUNING – toistuvasti
painamalla haluttu esiviritysasema.
Joka kerta, kun painat painiketta,
vastaanotin virittää esiviritetylle asemalle
yksi kerrallaan seuraavassa järjestyksessä ja
suunnassa:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Esivirityskoodien käyttäminen
Suorita seuraavat toimenpiteet varusteisiin
kuuluvalla kauko-ohjaimella. Tietoja tässä
osassa käytettävistä painikkeista on sivuilla
44–51 (kaukosäädin RM-PP412) ja sivuilla
52–55 (kaukosäädin RM-U307).
1 Paina painiketta TUNER
kaukosäätimen.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
2 Valitse painiketta SHIFT painamalla
muistisivu (A, B tai C) ja paina sitten
halutun aseman esiviritysnumeroa
numeronäppäimillä.
6 Esiviritä muut asemat toistamalla
vaiheita 2-5.
Uuden aseman esiviritys
esiviritysnumerolle
Esiviritä uusi asema suorittamalla vaiheet 1-5.
Vihje
Vaiheessa 4 voit valita esiviritetyn aseman numeron
myös kaukosäätimellä. Valitse muistisivu (A, B tai C)
painamalla SHIFT-painiketta toistuvasti. Valitse
sitten esiviritetyn aseman numero painamalla
numeropainikkeita.
36FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttö
RDS-tietojen näyttö
Kun vastaanotetaan RDS-asemaa, paina
painiketta DISPLAY.
(Vain CEL- ja CEK-aluekoodien mallit)
Joka kerta, kun painat painiketta, näytön RDStiedot muuttuvat seuraavalla tavalla:
Tällä vastaanottimella on mahdollista käyttää
RDS-järjestelmää (radiotietojärjestelmä), jonka
avulla radioasemat pystyvät lähettämään
lisätietoja tavallisen ohjelmasignaalin ohessa.
Aseman nimi t Taajuus t Ohjelman tyyppia)
t Radiotekstib) t Kellonaika (24 tunnin
järjestelmällä) t Parhaillaan voimassa oleva
äänikenttä
Pyydämme huomaamaan, että RDS toimii vain
FM-asemilla.*
a) Lähetettävän ohjelman tyyppi (s. 38).
b) RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
* Kaikilla FM-asemilla ei ole RDS-palvelua eikä
kaikilla asemilla ole samoja palvelumuotoja. Jos et
tunne paikkakuntasi RDS-palveluja, kysy
paikallisilta radioasemilta tarkemmat tiedot.
Valitse asema FM-kaistalta suoralla
virityksellä (s. 34), automaattisella
virityksellä (s. 35) tai esivirityksellä (s. 35).
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on 9 kirjainta tai enemmän, viesti
vierii näytössä.
• Jos asemalla ei ole tiettyä RDS-palvelumuotoa,
”NO XXXX” (esim. ”NO TEXT”) näkyy näytössä.
jatkuu
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
RDS-ilmaisin syttyy ja tavallisesti aseman nimi
tulee näyttöön.
Huomautus
Lähetysten vastaanotto
RDS-lähetysten vastaanotto
Huomautuksia
RDS ei toimi kunnolla, jos viritetty asema ei välitä
RDS-signaalia oikein tai jos signaalin voimakkuus on
heikko.
37FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Radiotietojärjestelmän (RDS) käyttö
(jatkuu)
Ohjelmatyyppien kuvaus
Ohjelmatyypin
merkkivalo
NEWS
Kuvaus
Uutisia
AFFAIRS
Ajankohtaista ohjelmaa laajemmin
päivän uutisista
INFO
Tieto-ohjelmaa eri aiheista mm.
kuluttajia koskevista asioista,
lääkärin neuvoja jne.
SPORT
Urheiluohjelmaa
EDUCATE
Koulutusohjelmaa, ”tee se itse” ohjelmia, vinkkejä ja neuvoja
DRAMA
Radiokuunnelmia ja -sarjoja
CULTURE
Ohjelmaa kansallisesta tai alueen
kulttuurista, kielestä,
yhteiskunnallisista asioista
SCIENCE
Ohjelmaa luonnontieteistä ja
teknologiasta
VARIED
Muun tyyppistä ohjelmaa kuten
kuuluisuuksien haastatteluja,
pelejä ja komedioita
POP M
Pop-musiikkia
ROCK M
Rock-musiikkia
EASY M
Kevyttä kuunneltavaa
LIGHT M
Instrumentaali- vokaali- ja
kuoroteoksia
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä,
kamarimusiikkia, oopperoita jne.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi em.
luokkiin kuten esim. rhythm &
blues ja reggae- musiikkia
WEATHER
Säätiedotuksia
FINANCE
Pörssitiedotuksia, uutisia kaupasta
jne.
CHILDREN
Ohjelmaa lapsille
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
ihmisiin vaikuttavista asioista
RELIGION
Uskonnollista ohjelmaa
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja ilmaista mielipiteensä eri
asioista
TRAVEL
Ohjelmaa matkustamisesta. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA:n avulla
Ohjelmatyypin
merkkivalo
Kuvaus
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta,
ruoanlaitosta ym.
JAZZ
Jazz-ohjelmaa
COUNTRY
Ohjemia Country-musiikista
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista
OLDIES
Ikivihreitä
FOLK M
Folk-musiikkia
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia
NONE
Sellaista ohjelmaa, joka ei sovi em.
luokkiin
38FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Muut toiminnot
Välilyönnin asettaminen
Käännä hakupyörää, kunnes tyhjä välilyönti
tulee näkyviin näyttöön.
Nimen antaminen
esiviritetyille asemille ja
ohjelmalähteille
Jos teet virheen
On mahdollista antaa korkeintaan 8 merkistä
koostuva nimi esiviritetyille asemille
(indeksinimi) ja ohjelmalähteille. Nämä nimet
(esim. ”VHS”) näkyvät vastaanottimen
näytössä, kun asema tai ohjelmalähde valitaan.
Pyydämme huomaamaan, että kullekin
esiviritetylle asemalle tai ohjelmalähteelle
voidaan antaa vain yksi nimi.
1 Nimen antaminen esiviritetylle
RDS-aseman nimeä ei voi muuttaa.
Nauhoitus
Ennen kuin aloitat, varmista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
1 Valitse laite, jolta halutaan nauhoittaa.
2 Valmistele toistolaite kuntoon.
Nimen antaminen
ohjelmalähteelle
Valitse nimettävä ohjelmalähde (laite).
Esimerkiksi aseta CD-levy CD-soittimeen.
3 Aseta tyhjä nauha tai MD-levy
2 Valitse ”
CUSTOM ” painamalla
MAIN MENU -painiketta toistuvasti.
nauhoittavaan dekkiin ja säädä tarpeen
ollen äänitystaso.
-
painiketta toistuvasti.
4 Tee indeksinimi hakupyörällä ja
tai
Huomautus
(Vain CEL- ja CEK-aluekoodien mallit)
Vastaanotinta käyttämällä voidaan nauhoittaa
kasettinauhalle tai minilevylle. Jos tarvitset
apua, katso kasettidekin tai MD-dekin
käyttöohjeita.
Jos et tiedä miten esiviritetyt asemat
saadaan kuuluviin, katso lukua
”Esiviritettyjen asemien kuunteleminen”
sivulta 36.
tai
indeksinimen muille asemille tai
ohjelmalähteille.
Nauhoitus ääninauhalle tai
minilevylle
asemalle
Paina TUNER FM/AM-painiketta ja
valitse esiviritetty asema, jolle haluat
luoda indeksinimen.
3 Valitse ”NAME IN” painamalla
5 Paina painiketta ENTER.
6 Toista vaiheita 2 – 5 antaaksesi
Muut toiminnot
Tämä toiminto on kätevä samanlaisten
laitteiden tunnistamisessa. Kaksi kuvanauhuria
voidaan esimerkiksi nimetä merkinnöin ”VHS”
ja ”8MM”. Toiminto on myös kätevä muun
tyyppisen laitteen liittimeen liitetyn laitteen
tunnistamisessa, esim. kun toinen CD-soitin on
liitetty liittimiin MD/TAPE.
Paina painiketta tai toistuvasti, kunnes
muutettava merkki vilkkuu, ja valitse sitten
haluamasi merkki kääntämällä hakupyörää.
:
4 Aloita nauhoitus nauhoitusdekillä ja
sitten toisto toistolaitteella.
jatkuu
Valitse merkki hakupyörää pyörittämällä ja
siirrä sitten kohdistin painiketta
painamalla seuraavaan paikkaan.
39FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Nauhoitus (jatkuu)
Huomautuksia
• Äänisäädöt eivät vaikuta ääneen, joka lähtee
liittimistä MD/TAPE OUT.
• Nykyisen ohjelmalähteen analoginen äänisignaali
on saatavissa REC OUT -liitännöistä.
• Kun MULTI CH IN on valittuna, nykyisen
ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa REC OUT -liitännästä.
• Ei ole mahdollista nauhoittaa digitaalista
äänisignaalia laitteella, joka on liitetty analogisiin
MD/TAPE OUT -liittimiin. Jos halutaan nauhoittaa
digitaalinen äänisignaali, liitä digitaalilaite liittimiin
DIGITAL MD/TAPE OUT.
• Joissakin lähteissä on kopiointisuoja nauhoituksen
estämiseksi. Tässä tapauksessa nauhoitus ei onnistu.
• Kun MULTI CH IN on valittuna, laite ei syötä
signaaleja DIGITAL OUT -liitännöistä (MD/TAPE
OPTICAL OUT).
Nauhoitus videonauhalle
Vastaanottimella on mahdollista nauhoittaa
kuvanauhurilta, TV-vastaanottimesta tai DVDsoitin. On myös mahdollista lisätä ääni eri
äänilähteistä videonauhaa editoitaessa. Jos
tarvitset apua, katso kuvanauhurin tai DVDsoittimen varusteisiin kuuluvia käyttöohjeita.
Huomautuksia
• Tee sekä digitaaliset että analogiset liitännät
tuloihin VIDEO 2 ja DVD. Analoginen nauhoitus ei
ole mahdollista, jos tehdään vain digitaaliset
liitännät.
• Kun MULTI CH IN on valittuna, nykyisen
ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa REC OUT -liitännästä.
Uniajastimen käyttö
Vastaanottimen virta voidaan säätää
katkeamaan automaattisesti tiettynä aikana,
jotta voit nukahtaa kuunnellen musiikkia.
Paina painiketta SLEEP kauko-ohjaimesta,
kun virta on kytketty.
Joka kerta, kun painat tätä painiketta, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Vihjeitä
• (Vain RM-PP412) Paina ALT-painiketta ennen
SLEEP-painiketta (s. 47).
• Kun halutaan tarkastaa vastaanottimen virran
katkeamiseen jäljellä oleva aika, paina painiketta
SLEEP. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
1 Valitse nauhoitettava ohjelmalähde.
2 Valmistele toistolaite käyttökuntoon.
Aseta DVD-soittimeen esimerkiksi DVDlevy, jolta haluat äänittää.
3 Aseta tyhjä videonauha kuvanauhuriin
(VIDEO 1) nauhoitusta varten.
4 Aloita nauhoittaminen nauhoittavalla
kuvanauhurilla ja sitten nauhoitettavan
videonauhan tai DVD-levy toisto.
Vihje
Voit äänittää äänen videonauhalle mistä tahansa
äänilähteestä nauhoittaessasi kuvaa videonauhalta tai
DVD-levyltä. Etsi kohta, josta nauhoitus toiselta
äänilähteeltä halutaan aloittaa, valitse ohjelmalähde ja
aloita toisto. Kyseisen lähteen ääni nauhoittuu
videonauhan ääniraidalle alkuperäisen lähteen tilalle.
Kun halutaan jatkaa alkuperäisen lähteen äänen
nauhoittamista, valitse videolähde uudelleen.
40FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
CUSTOM-valikon säädöt
CUSTOM-valikon avulla voit tehdä seuraavat
säädöt.
1 Valitse ”
CUSTOM ” painamalla
MAIN MENU -painiketta toistuvasti.
2 Valitse säädettävä asetus painamalla
painiketta
tai
.
Jotkut säätöominaisuudet saattavat näkyä
himmentyneinä näytössä. Tämä tarkoittaa,
että valittua ominaisuutta ei joko ole
käytettävissä tai se on kiinteä eikä sitä voi
muuttaa johtuen äänikentästä tai jostakin
muusta säädöstä (sivut 25–28).
3 Valitse hakupyörää kääntämällä haluttu
säätö.
4 Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes kaikki
Käytä kuunnellessasi CD (PCM)-, DVD-,
DTS-CD- ja DTS-LD-levyjen ääntä. Voi
kuitenkin olla, ettei ääni-CD-levyjen raitoja
voi toistaa aivan alusta.
Käytä tavallisesti edellä kuvattuja
alkuasetuksia.
x CONTROL A1
(P.SAVE.XXX)
-virransäästötoiminto
Jos asetuksena on ”OFF”, vastaanottimeen
kytkeytyy virta automaattisesti, kun kytket
virran monoäänisellä miniliitinjohdolla
liitettyyn laitteeseen (katso sivua 13) ja kytket
kyseisen laitteen toistoon. Jos asetuksena on
”ON”, vastaanottimeen ei kytkeydy virta
automaattisesti.
Kun säädetään asento ”ON”, vastaanottimen
virrankulutusta valmiustilan aikana voidaan
säästää.
Muut toiminnot
Säätö kytkeytyy automaattisesti.
• AUTO-tila (DEC. AUTO)
seuraavat ominaisuudet on säädetty.
Alkusäädöt
Ominaisuus
Alkusäätö
SB XXXX
AUTO
DEC. XXXX
PCM (jos DVD,
CD/SACD ja MD/TAPE),
AUTO (jos VIDEO 2)
P.SAVE.XXX
OFF
x Takatilaäänen dekoodaustapa
(SB XXXX)
Voit määrittää tämän asetuksen myös
painamalla etupaneelin SURR BACK
DECODING -painiketta. Lisätietoja on sivulla
28.
x Ensisijainen dekoodaus (DEC. XXXX)
Vastaanottimen
komentotilan vaihtaminen
Tämä toiminto on kätevä, jos samassa
huoneessa on kaksi Sony-vastaanotinta.
1 Katkaise vastaanottimesta virta.
2 Kytke vastaanottimeen virta pitämällä
ENTER-painiketta painettuna ja
painamalla painiketta 1/u.
”C.MODE.AVX” tulee näyttöön. Joka kerta
toimiessasi edellä kuvatulla tavalla näyttö
muuttuu seuraavasti:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Asettaa digitaalisille tulosignaaleille sopivan
dekoodauksen.
Vihje
• PCM-tila (DEC. PCM)
Huomautuksia
Käytä kuunnellessasi CD (PCM)-, DVD- ja
MD-levyjen ääntä. Jos käytät muita
ohjelmalähteitä kuin CD-, DVD- tai MDlevyjä, äänessä voi olla häiriöitä ja
virheilmoitus ”DEC. ERR.” voi tulla
näkyviin. Jos näin on, vaihda AUTO-tilaan.
Alkuasetus on ”C.MODE.AV2”.
• (Vain RM-PP412) Vakiovarusteisiin sisältyvän
kaukosäätimen komentotilan alkuasetus on ”AV2”.
• (Vain RM-U307) Jos vakiovarusteisiin sisältyvän
kaukosäätimen komentotila on ”AV2”, et voi
muuttaa tätä asetusta.
• Jos vastaanottimen ja kaukosäätimen komentotilat
eivät ole samat, et voi ohjata vastaanotinta
kaukosäätimellä.
41FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
CONTROL A1
säätöjärjestelmä
(Lukuunottamatta CEL-ja CEKaluekoodin malleja)
Aloittaminen
Tässä lehtisessä selostetaan CONTROL
A1 -järjestelmän perustoiminnot.
Tietyissä laitteissa on erikoistoimintoja
kuten ”Tahdistettu CD-äänitys”
kasettidekeissä, jotka tarvitsevat
CONTROL A1 -liitäntöjä. Katso tarkat
tiedot näistä erikoistoimintojen
käyttötoimista laitteiden varusteisiin
kuuluvista käyttöohjeista.
CONTROL A1 -säätöjärjestelmä on
suunniteltu yksinkertaistamaan erillisistä Sonylaitteista koostuvien audiojärjestelmien käyttöä.
CONTROL A1 -liitännät antavat tien
säätösignaalien kululle, jotka mahdollistavat
automaattisen käytön ja ominaisuudet, jotka
tavallisesti ovat ominaisia integroidulle
järjestelmälle.
Parhaillaan CONTROL A1 -liitännöillä
Sony-CD-soittimen, vahvistimen
(vastaanottimen), MD-dekin ja kasettidekin
välillä on mahdollista automaattinen toiminnon
valinta ja tahdistettu äänitys.
Tulevaisuudessa CONTROL A1 -liitännät
toimivat monitoimiliittiminä ja mahdollistavat
kunkin laitteen eri toimintojen säädön.
CONTROL A1 ja CONTROL A1
järjestelmien yhteensopivuus
CONTROL A1 säätöjärjestelmä on päivitetty
järjestelmäksi CONTROL A1II, joka on
standardijärjestelmä Sony 300 levyn CDvaihtajassa ja muisssa uusimmissa Sony-laitteissa.
Laitteet, joissa on CONTROL A1 -liittimet ovat
yhteesopivia laitteiden kanssa, joissa on
CONTROL A1II liittimet ja tällaiset laitteet
voidaan liittää helposti toisiinsa. Periaatteessa
suurin osa toiminnoista, jotka ovat käytettävissä
CONTROL A1 -säätöjärjestelmällä, on
käytettävissä myös CONTROL A1II
järjestelmällä.
Kuitenkin kun liität laitteita, joissa on CONTROL
A1 -liittimet ja laitteita, joissa on CONTROL A1II
-liittimet, säädettävien toimintojen määrä saattaa
olla rajoitettu laitteesta riippuen. Katso tarkemmat
tiedot laitteen (laitteiden) varusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista.
Liitännät
Liitä monofoniset minipistokkeet sarjassa
kunkin laitteen takana oleviin CONTROL A1II
-liittimiin. On mahdollista liittää jopa
kymmenen CONTROL A1II -järjestelmän
kanssa yhteensopivaa laitetta halutussa
järjestyksessä. Kutakin laitetta voidaan
kuitenkin liittää vain yksi (esim. 1 CD-soitin,
1 MD-dekki, 1 kasettidekki ja 1 vastaanotin).
(Mallista riippuen saattaa olla mahdollista
liittää useampi kuin yksi CD-soitin tai MDdekki. Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen
varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.)
Esimerkki
Huomautuksia
• CONTROL A1 -säätöjärjestelmä on kehitetty
ajatellen laitteiden yhteensopivuutta, ja
säätöjärjestelmää kehitellään edelleen käsittelemään
uusia toimintoja. Tässä tapauksessa vanhat laitteet
eivät kuitenkaan toimi uusilla toiminnoilla.
• Älä käytä 2-teistä kauko-ohjainta, kun CONTROL
A1 -liittimet on liitetty PC-liitäntätarvikkeilla
tietokoneeseen, jossa on ”MD Editor” tai
vastaavanlainen ohjelma. Älä myöskään käytä
liitettyä laitetta muulla tavalla kuin niillä, jotka
vastaavat ohjelman toimintoja, sillä muuten ohjelma
saattaa toimia virheellisesti.
Vahvistin
CD(vastaanotin) soitin
MDdekki
Kasettidekki
Muu
laite
42FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
CONTROL A1II -järjestelmässä säätösignaalit
virtaavat kumpaankin suuntaan, joten tulo- (IN)
ja lähtöliittimien (OUT) välillä ei ole eroa. Jos
laitteessa on useampi kuin yksi CONTROL
A1II -liitin, voit käyttää kumpaa tahansa tai
liittää liittimiin eri laitteet.
Liittimet ja liitäntäesimerkit
CONTROL A1
Automaattinen toiminnon valinta
Kun liität CONTROL A1II -järjestelmän
kanssa yhteensopivan Sony-vahvistimen (tai
vastaanottimen) muihin Sony-laitteisiin
monofonisilla minipistokejohdoilla,
vahvistimen (tai vastaanottimen) toiminnon
valitsin kytkeytyy automaattisesti oikealle
tulolle, kun painat jonkin liitetyn laitteen
toistopainiketta.
Huomautuksia
CONTROL A1
CD-soitin
MD-dekki
On mahdollista tehdä liitäntä CONTROL A1 ja
CONTROL A1II liittimien välillä. Katso tarkat
ohjeet liitännöistä tai säädöistä laitteen
(laitteiden) varusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista.
Liitäntäjohdosta
Joissakin CONTROL A1-järjestelmän kanssa
yhteensopivissa laitteissa on liitäntäjohto
vakiovarusteena. Käytä tällöin tätä johtoa
liitäntään.
Kun käytetään erikseen hankittavaa johtoa,
käytä alle 2 m pituista monofonista
minipistokejohtoa, jossa ei ole vastustusta
(esim. Sony RK-G69HG).
Perustoiminnot
CONTROL A1II -toiminnot toimivat, kun
käytettävän laitteen virta on kytketty, vaikka
kaikkien muiden liitettyjen laitteiden virtaa ei
olisikaan kytketty.
Muut toiminnot
CONTROL A1 -liittimistä ja
liitännöistä
• CONTROL A1-järjestelmälle yhteensopiva
vahvistin (tai vastaanottimen) on liitettävä
monofonisella minipistokejohdolla, jotta
automaattista toiminnon valintaa voitaisiin käyttää
hyväksi.
• Tämä toiminto toimii vain silloin, kun laitteet on
liitetty vahvistimen (tai vastaanottimen) tuloihin
toimintopainikkeiden nimien mukaisesti. Tietyillä
vastaanottimilla on mahdollista muuttaa
toimintopainikkeiden nimiä. Katso vastaanottimen
käyttöohjeita.
• Àlä toista nauhoituksen aikana muilla laitteilla kuin
nauhoituslähteellä. Se käynnistää automaattisen
toiminnon valinnan.
Tahdistettu äänitys
Tämän toiminnon avulla on mahdollista
suorittaa tahdistettu äänitys valitulta lähteeltä
äänityslaitteelle.
1 Kytke vahvistimen (tai vastaanottimen)
toiminnon valitsin lähdelaitteelle.
2 Kytke lähdelaite tauolle (varmista, että
sekä N että X merkkivalo palaa).
3 Kytke äänityslaite äänitystauolle.
4 Paina äänityslaitteen PAUSE-painiketta.
Lähdelaite vapautuu tauolta ja äänitys
alkaa hetken kuluttua.
Kun lähdelaitteen toisto loppuu,
äänityskin loppuu.
Huomautuksia
• Kytke tauolle ainoastaan yksi laite.
• Joissakin äänityslaitteissa on erityinen tahdistettu
äänitystoiminto, joka käyttää CONTROL A1IIsäätöjärjestelmää, kuten esim. ”Tahdistettu CDäänitys”. Katso tässä tapauksessa tarkat tiedot
kyseisen äänityslaitteen varusteisiin kuuluvasta
käyttöohjeesta.
43FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
RM-PP412-kaukosäätimen käyttäminen
Vain E2/E3, MX, AR-aluekoodin mallit
Kauko-ohjainta RM-PP412 voidaan kàyttää
järjestelmän laitteiden ohjaukseen.
Kauko-ohjaimen
painikkeen kuvaus
Ennen kaukosäätimen
käyttöä
TV ?/1
?/1
AV ?/1
USE MODE P
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE CD/SACD
PHONO
Paristojen asettaminen
kauko-ohjaimeen
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
TEST
TONE
Aseta R6 (koko AA) paristot paristokoteloon
niin, että + ja – pää tulevat oikein päin. Kun
käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
vastaanottimen kauko- g ohjaimen
tunnistimeen.
5
6
SWAP/
ANGLE
7
JUMP/
TIME
8
ENTER
>
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
-
M
m
ANT
CLEAR SEARCH MODE
X
H
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
MASTER
VOL
F
ENTER/
EXECUTE
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
.
SHIFT
MUSIC
3
AAC
SB
BI-LING DECODING
DIRECT
4
AUDIO
TUNER
MULTI CH SOURCE
AUX
G
g
f
O
DISPLAY
TV VOL
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE ON SCREEN
Vihje
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin 6
kuukautta. Kun kauko-ohjaimella ei enää voi säätää
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
• Älä käytä yhdessä uutta ja vanhaa paristoa.
• Älä anna auringonvalon tai valaisimen valon loistaa
suoraan kauko-ohjaimen tunnistimeen. Se saattaa
aiheuttaa laitteen menemisen epäkuntoon.
• Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkähköön
aikaan, ota paristot pois, jotta saadaan estettyä
mahdollisen paristovuodon aiheuttamat vauriot ja
syöpyminen.
Alla olevassa taulukossa on näytetty kunkin
painikken säädöt.
KaukoKäyttötapa
ohjaimen
painike
Toiminto
?/1
Vastaanotin
Kytkee tai katkaisee
vastaanottimen virran.
SLEEP
Vastaanotin
Käynnistää unitoiminnon
ja keston, jonka jälkeen
vastaanottimen virta
katkeaa automaattisesti.
44FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Käyttötapa
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
VIDEO1
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katsominen.
(VTR-muoto 3)
SHIFT
Vastaanotin
VIDEO2
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katsominen.
(VTR-muoto 1)
VIDEO3
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katsominen.
(VTR-muoto 2)
Valitse toistuvasti
painamalla muistisivu
radioasemien
esiviritystä varten tai
esiviritetyille
asemille virittämistä
varten.
D.TUNING Vastaanotin
Viritinaseman suora
näppäilymuoto.
MUTING
Vastaanotin
Vaimentaa
vastaanottimen äänen.
V/v
Vastaanotin
Tekee säädön tai
muuttaa säätöä.
B/b
Vastaanotin
Valitsee
valikkokohdan.
MASTER
VOL +/–
Vastaanotin
Säätää
vastaanottimen päääänenvoimakkuuden.
MAIN
MENU
Vastaanotin
Painamalla tätä
painiketta toistuvasti
voit valita yhden
neljästä
kohdistintilasta:
SET UP, LEVEL, EQ
ja CUSTOM.
ON
SCREEN
Vastaanotin
Näyttää
vastaanottimen
valikot TV:n
kuvaruudussa.
AV ?/1
TV/Kuvanauhuri/ Kytkee tai katkaisee
CD-soitin/
audio- ja videolaitteet.
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
SYSTEM
STANDBY
(Paina
painikkeita
AV ?/1
ja ?/1
yhtä aikaa)
Vastaanotin/TV/
Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
DVD
Vastaanotin
DVD-levyn katsominen.
TV/SAT
Vastaanotin
TV-ohjelmien tai
satelliittivastaanottimen
katsominen.
MD/TAPE Vastaanotin
Minilevyn tai
audionauhan
kuunteleminen.
CD/SACD Vastaanotin
CD-levyn kuunteleminen.
TUNER
Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuunteleminen.
PHONO
Vastaanotin
Levysoittimen
kuunteleminen.
AUX
Vastaanotin
Audiolaitteen
kuunteleminen.
MULTI CH Vastaanotin
Valitsee MULTI CH IN –
lähteen.
2CH
Vastaanotin
Valitsee 2Kanavamuodon.
A.F.D.
Vastaanotin
Valitsee A.F.D. AUTO,
DOBLY PL, PLII MOV,
PLII MUS, NEO6 CIN ja
NEO6 MUS.
MOVIE
Vastaanotin
Valitsee C.ST.EX A,
C.ST.EX B ja
C.ST.EX C.
MUSIC
Vastaanotin
Valitsee HALL, JAZZ ja
CONCERT.
TEST
TONE
Vastaanotin
Paina, kun halutaan saada
testiääni.
DIRECT
Vastaanotin
Valitsee 2CH ANALOG
DIRECT.
AAC
BI-LING
Vastaanotin
Valitse kaksoismonoääni
tai kaksikielinen ääni
esimerkiksi Dolby
Digital, DTS-tai AACäänentoistoa varten.
SB
Vastaanotin
DECODING
Valitse
takatilaäänikanavien
dekoodaustila painamalla
painiketta.
RM-PP412-kaukosäätimen käyttäminen
Kaukoohjaimen
painike
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
jatkuu
45FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kauko-ohjaimen painikkeen kuvaus
(jatkuu)
Kaukoohjaimen
painike
KaukoKäyttötapa
ohjaimen
painike
Toiminto
1-9 ja 0/10 Vastaanotin
Käytä yhdessä
”SHIFT”-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
virittäessäsi asemaa
esiviritystä varten.
Käytä yhdessä
”D.TUNING”painikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
PRESET/
Vastaanotin
CH/
D.SKIP +/– TV/Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
>10/11
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
TV/Kuvanauhuri/ Valitsee television
DVD-soitin
äänen multiplexääneksi,
kaksikieliseksi tai
monikanavaiseksi.
SWAP*/
ANGLE
TV
Vaihtaa keskenään
suuren ja pienen kuvan.
DVD-soitin
Kuvakulman valinta
tai vaihtaminen.
TV
Kytkee edellisen ja
voimassa olevan
kanavan välillä.
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin
Esimerkiksi kellonajan
tai levyn soittoajan
näyttö.
JUMP/
TIME
Selaa ja valitsee
esiviritetyt asemat.
Selaa esiviritetyt
kanavat.
Ohittaa levyt (vain
monen levyn
vaihtaja).
ENTER
TV/Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Kasettidekki
Kun kanava, levy tai
raita on valittu
numeropainikkeilla,
paina lukeman
asettamiseksi
voimaan.
DISC
CD-soitin/
VCD-soitin
Valitsee levyt (vain
monen levyn
vaihtoja).
ANT
Kuvanauhuri
Valitsee
lähtösignaalin
antenniliittimestä:
TV-signaalin tai
kuvanauhurin
ohjelman.
./>
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Kasettidekki
Ohittaa raidat.
m/M
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin
LD-soitin/
MD-dekki
Etsii raidat
(edestä tai takaa).
Kuvanauhuri/
DAT-dekki/
Kasettidekki
Siirtää eteen tai
taakse.
Valitsee numeron 10
ylittävät raitanumerot.
AUDIO
Toiminto
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki
Valitsee raitanumerot.
0/10 valitsee raidan 10.
TV/kuvanauhuri/ Valitsee
Satelliittiviritin kanavanumerot.
Käyttötapa
* Vain sellaislle Sony TV vastaanottimille, joissa on
kuva kuvassa toiminto.
46FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
KaukoKäyttötapa
ohjaimen
painike
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
N
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Kasettidekki
Aloittaa soiton.
SEARCH
MODE
DVD-soitin
Hakutilan valinta.
Paina, kun haluat
valita hakukohteen
(esimerkiksi raita tai
indeksi).
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Kasettidekki
Kytkee soiton tai
nauhoituksen tauolle.
(Myös aloittaa
nauhoituksen
nauhoitustauolla
olevilla laitteilla.)
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Kasettidekki
Pysäyttää soiton.
X
x
TOP MENU/ DVD-soitin
GUIDE
RETURN/ VCD-soitin/
EXIT
LD-soitin/
DVD-soitin
Satelliittiviritin
Palauttao aiempaan
valikkoon.
Poistaa valikosta.
SUBTITLE DVD-soitin
Tekstityksen
vaihtaminen.
CLEAR
Paina, jos teet virheen
painaessasi
numeropainikkeita.
DVD-soitin
Satelliittiviritin
Avaa opasvalikon.
AV
MENU
Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
DVD-soitin
Näyttää valikon.
O
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin
Palauttaa aiempaan
valikkoon tai poistaa
valikosta.
V/v/B/b
Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
DVD-soitin
Valitsee
valikkokohdan.
ENTER/
EXECUTE
Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
DVD-soitin
Asettaa valinnan
voimaan.
TV ?/1
TV
Television
virrankytkentä tai katkaisu.
-/--
TV
Valitsee kanavan
näppäilymuodon, joko
yksi- tai
kaksinumeroisen.
TV VOL
+/–
TV
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
TV CH +/–
TV
Esiviritettyjen
televisiokanavien
valinta.
TV/
VIDEO
TV
Valitsee tulosignaalin:
TV-tulon tai videotulon.
WIDE
TV
Valitsee
laajakuvamuodon.
USE
MODE
Kauko-ohjain
Käytetään
kaukosäätimen
ohjelmoinnissa.
AV1 ja
AV2
Kauko-ohjain
Valitsee
kaukosäätimen
toimintatilan.
SOURCE
Kauko-ohjain
Valitsee 2ND AVlähtöliitännän.
ALT
Kauko-ohjain
Kaukosäätimen
oranssilla tekstillä
merkittyjen
painikkeiden ottaminen
käyttöön.
RM-PP412-kaukosäätimen käyttäminen
DISPLAY TV/Kuvanauhuri/ Valitsee TV-ruudussa
VCD-soitin/
näkyvän tiedon.
LD-soitin/
DVD-soitin
Näyttää DVDnimikkeen.
jatkuu
47FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kauko-ohjaimen painikkeen kuvaus
(jatkuu)
Kaukosäätimen palauttaminen
tehdasasetuksiin
Huomautuksia
Paina painikkeita =/1, AV =/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
• Jotkut tässä luvussa kuvatut toiminnot eivät kenties
toimi riippuen vastaanottimen mallista.
• Edellä oleva selostus on tarkoitettu ainoastaan
viitteeksi. Laitteesta riippuen siis edellä kuvattu
toiminto ei kenties toimi tai toimii eri tavalla kuin
on kuvattu.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt
kaukosäätimen painikkeet käyttöön painamalla
ALT-painiketta ennen tätä painiketta.
• Paina kaukosäätimen MAIN MENU -painiketta,
ennen kuin ohjaat vastaanotinta V/v/B/b painikkeilla.
• Paina kaukosäätimen TOP MENU/GUIDE- tai AV
MENU -painiketta, ennen kuin käytät
kaukosäädintä satelliittivirittimen, kuvanauhurin ja
DVD-soittimen ohjaukseen.
• TV/SAT, PHONO, SOURCE, DIRECT, AAC
BI-LING, 12 ja ON SCREEN toiminnot eivät koske
säädettyjä toimintoja.
Kaukosäätimen
komentotilan valinta
Ilmaisin syttyy 3 kertaa ja sammuu sitten.
Kaukosäätimen
ohjelmointi
Voit ohjelmoida kaukosäätimen ohjaamaan
muiden valmistajien kuin Sonyn laitteita
vaihtamalla koodin. Kun olet tallentanut
ohjaussignaalit muistiin, voit käyttää kyseisiä
laitteita laitteistosi osana.
Voit myös ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muita Sonyn laitteita, joita se ei
tavallisesti pysty ohjaamaan. Huomaa, että
kaukosäädin pystyy ohjaamaan vain sellaisia
laitteita, jotka vastaanottavat
infrapunasignaaleja.
1 Pidä USE MODE -painiketta alas
painettuna ja paina AV ?/1 -painiketta.
Aseta kaukosäätimen komentotila painamalla
USE MODE -painiketta ja kaukosäätimen
komentotilapainikkeita.
Komentotilan valinta
Voit vaihtaa kaukosäätimen komentotilaa (AV1
tai AV2). Jos vastaanottimen ja kaukosäätimen
komentotilat eivät ole samat, et voi ohjata
vastaanotinta kaukosäätimellä.
Pidä USE MODE -painiketta alas
painettuna ja paina painiketta AV1 tai AV2.
Ilmaisin syttyy kerran (kaksi kertaa, jos valitsit
AV2), ja komentotila vaihtuu.
Kaukosäätimen komentotilan
tarkistaminen
Paina USE MODE -painiketta. Näet
kaukosäätimen tilan ilmaisimesta.
TILA
Ilmaisin syttyy
AV1
kerran
AV2
kaksi kertaa
Ilmaisin syttyy.
2 Paina sitä toimintopainiketta (mukaan
lukien TV ?/1), jota vastaavaa laitetta
haluat ohjata.
Jos esimerkiksi haluat ohjata CD-soitinta,
paina CD/SACD-painiketta.
3 Anna numeropainikkeita painamalla
numerokoodi (tai jokin koodeista, jos
koodeja on useita), joka vastaa
haluamaasi laitetta ja sen valmistajaa.
Katso laitteita ja laitevalmistajia vastaavat
numerokoodit sivuilta 49–51 olevista
taulukoista (numerokoodin ensimmäinen ja
kaksi viimeistä numeroa vastaavat
laiteluokkaa ja valmistajaa).
4 Paina ENTER -painiketta.
Kun numerokoodi on vahvistettu, ilmaisin
vilkkuu hitaasti kaksi kertaa ja kaukosäädin
poistuu automaattisesti ohjelmointitilasta.
48FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
5 Määritä koodit muita haluamiasi laitteita
varten toistamalla vaiheita 1–4.
Poistuminen ohjelmoinnista
Paina USE MODE -painiketta milloin tahansa.
Kaukosäädin poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
Ohjelmalähteen ottaminen käyttöön
ohjelmoinnin jälkeen
Voit aktivoida ohjelmalähteen painamalla
ohjelmoimaasi painiketta.
Laitteiden ja valmistajien
numerokoodit
Alla olevissa taulukoissa mainittujen koodien
avulla voit ohjata muiden valmistajien kuin
Sonyn laitteita ja myös sellaisia Sonyn laitteita,
joita kaukosäädin ei tavallisesti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen hyväksymä
kaukosäädinsignaali vaihtelee laitteen mallin ja
valmistusvuoden mukaan, yhden laitteen
kohdalla voi olla mainittu useita
numerokoodeja. Jos et onnistu ohjelmoimaan
kaukosäädintä yhdellä koodilla, kokeile muita.
Jos ohjelmointi ei onnistunut,
tarkista seuraavat asiat:
Huomautuksia
• Jos ilmaisin ei syty vaiheessa 1, paristot ovat heikot.
Vaihda molemmat paristot.
• Jos ilmaisin vilkkuu 4 kertaa nopeasti peräkkäin,
kun annat numerokoodia, on ilmennyt virhe. Aloita
uudelleen vaiheessa 1.
• Numerokoodit perustuvat viimeisimpiin kutakin
merkkiä koskeviin tietoihin. On kuitenkin
mahdollista, ettei jokin laite reagoi johonkin tai
mihinkään koodeista.
• Tämän kaukosäätimen kaikki toimintopainikkeet
eivät välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa.
Huomautuksia
CD-soittimen ohjaus
Valmistaja
RM-PP412-kaukosäätimen käyttäminen
• Ilmaisin sammuu, kun painat hyväksyttävää
painiketta.
• Jos painat useita toimintopainikkeita vaiheessa 2,
vain viimeinen painike otetaan huomioon.
• Jos painat vaiheessa 2 painiketta TV ?/1, vain
painikkeet TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO ja
WIDE ohjelmoidaan uudelleen.
• Jos painat toimintopainiketta vaiheessa 3, uusi
ohjelmalähde valitaan ja ohjelmointi palautuu
vaiheen 3 alkuun.
• Numerokoodeissa vain kolme ensimmäistä numeroa
ovat sallittuja.
Koodi(t)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
Kaukosäätimen muistin
tyhjentäminen
PHILIPS
116
PIONEER
117
Jos haluat tyhjentää kaikki ohjelmoidut ja
opetetut ohjaussignaalit, voit palauttaa
kaukosäätimeen tehdasasetukset seuraavassa
kuvatulla tavalla.
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
jatkuu
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
Ilmaisin vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
49FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kaukosäätimen ohjelmointi (jatkuu)
DAT-dekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
203
PIONEER
219
Kuvanauhurin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
MD-dekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
FISHER
717, 718, 719, 720
SONY
301
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
DENON
302
GOLDSTAR
723, 753
JVC
303
GRUNDIG
724
KENWOOD
304
HITACHI
722, 725, 729, 741
Kasettidekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
201, 202
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
DENON
204, 205
NEC
736
KENWOOD
206, 207, 208, 209
PANASONIC
NAKAMICHI
210
729, 730, 737, 738, 739,
740
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
SONY
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
TECHNICS
215, 216
SAMSUNG
YAMAHA
217, 218
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
LD-soittimen ohjaus
TELEFUNKEN
751, 752
Valmistaja
Koodi(t)
TOSHIBA
747, 755, 756
SONY
601, 602, 603
ZENITH
754
PIONEER
606
DVD-soittimen ohjaus
Video-CD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
SONY
605
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
Koodi(t)
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
50FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
TV:n ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
RM-PP412-kaukosäätimen käyttäminen
PIONEER
Satelliittivirittimen tai kaapeli-tvpäätteen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Virittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)(r)
SONY
002, 003, 004, 005
51FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
RM-U307-kaukosäätimen käyttäminen
Muiden aluekoodien mallit
Kauko-ohjainta RM-U307 voidaan kàyttää
järjestelmän laitteiden ohjoukseen.
Kauko-ohjaimen
painikkeen kuvaus
Ennen kaukosäätimen
käyttöä
AV
?/1
SLEEP
?/1
SYSTEM
STANDBY
INPUT SELECTOR
VIDEO 1
VIDEO 3
DVD
VIDEO 2
FN SHIFT
AUX
MD/TAPE
Paristojen asettaminen
kauko-ohjaimeen
1
TUNER
F
3
6
7
8
9
0
– /– –
ENTER
– CH/PRESET +
TV/VIDEO
=
+
0
)
ANT
TV/VTR
D.SKIP
9
P
p
2CH
A.F.D.
MOVIE/
MUSIC
TEST TONE MAIN MENU
}
O
D.TUNING
SHIFT
>10
g
ENTER
5
f
]
DVD MENU
2
G
4
Aseta R6 (koko AA) paristot paristokoteloon
niin, että + ja – pää tulevat oikein päin. Kun
käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
vastaanottimen kauko- g ohjaimen
tunnistimeen.
}
CD/SACD
TOP MENU
MULTI CH
MUTING
MENU
]
MASTER
VOL
TV VOL
TV CH
Vihje
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin 6
kuukautta. Kun kauko-ohjaimella ei enää voi säätää
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
• Älä käytä yhdessä uutta ja vanhaa paristoa.
• Älä anna auringonvalon tai valaisimen valon loistaa
suoraan kauko-ohjaimen tunnistimeen. Se saattaa
aiheuttaa laitteen menemisen epäkuntoon.
• Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkähköön
aikaan, ota paristot pois, jotta saadaan estettyä
mahdollisen paristovuodon aiheuttamat vauriot ja
syöpyminen.
Alla olevassa taulukossa on näytetty kunkin
painikken säädöt.
KaukoKäyttötapa
ohjaimen
painike
Toiminto
SLEEP
Vastaanotin
Käynnistää unitoiminnon
ja keston, jonka jälkeen
vastaanottimen virta
katkeaa automaattisesti.
?/1
Vastaanotin
Kytkee tai katkaisee
vastaanottimen virran.
52FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
VIDEO 1
Vastaanotin
Kuvanauhurin katsominen.
(VTR-muoto 3)
MENU </> Vastaanotin
Valitsee
valikkokohdan.
VIDEO 2
Vastaanotin
Kuvanauhurin katsominen.
(VTR-muoto 1)
MENU +/– Vastaanotin
Tekee säädön tai
muuttaa säätöä.
VIDEO 3* Vastaanotin
Kuvanauhurin katsominen.
(VTR-muoto 2)
MUTING
Vastaanotin
Vaimentaa
vastaanottimen äänen.
DVD-levyn katsominen.
MASTER
VOL +/–
Vastaanotin
Säätää vastaanottimen
päääänenvoimakkuuden.
AV ?/1
TV/Kuvanauhuri Kytkee tai katkaisee
CD-soitin/
audio- ja videolaitteet.
LD/soitin
DVD-soitin/
MD-dekki/
SYSTEM
STANDBY
(Paina
painikkeita
AV ?/1
ja ?/1
yhtä aikaa)
Vastaanotin/TV/
Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
CD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
0-9
Vastaanotin
Käytä yhdessä
”SHIFT”-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
virittäessäsi asemaa
esiviritystä varten.
Käytä yhdessä
”D.TUNING”painikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki
Valitsee raitanumerot.
0 valitsee raidan 10.
DVD
Vastaanotin
MD/TAPE Vastaanotin
Minilevyn tai audionauhan
kuunteleminen.
AUX*
Audiolaitteen
kuunteleminen.
Vastaanotin
CD/SACD Vastaanotin
CD-levyn kuunteleminen
TUNER
Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuunteleminen.
SHIFT
Vastaanotin
Valitse toistuvasti
painamalla muistisivu
radioasemien esiviritystä
varten tai esiviritetyille
asemille virittämistä
varten.
D.TUNING Vastaanotin
2CH
Vastaanotin
Valitse 2-kanavamuodon.
A.F.D.
Vastaanotin
Valitsee A.F.D. AUTO,
DOLBY PL, PLII MOV,
PLII MUS, NEO6 CIN
ja NEO6 MUS.
MOVIE/
MUSIC
Vastaanotin
Valitsee C.ST.EX A,
C.ST.EX B, C.ST.EX C,
HALL, JAZZ ja
CONCERT.
TEST
TONE
Vastaanotin
Paina, kun halutaan saada
testiääni.
MAIN
MENU
Vastaanotin
Painamalla tätä
painiketta toistuvasti
voit valita yhden
neljästä kohdistintilasta:
SET UP, LEVEL, EQ
ja CUSTOM.
MULTI CH Vastaanotin
Valitsee MULTI CH IN –
lähteen.
Toiminto
TV/Kuvanauhuri/ Valitsee
Satelliittiviritin kanavanumerot.
>10
CD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
Valitsee numeron 10
ylittävät raitanumerot.
jatkuu
RM-U307-kaukosäätimen käyttäminen
Viritinaseman suora
näppäilymuoto.
Käyttötapa
* Lähteiden VIDEO 3 ja AUX INPUT SELECTOR
valinnassa tarvitaan kahta painiketta. Jos haluat
valita jonkin edellä mainituista lähteistä, paina FN
SHIFT -painiketta samanaikaisesti haluamasi
INPUT SELECTOR -painikkeen kanssa. Jos
esimerkiksi haluat valita lähteen AUX, paina
painikkeita FN SHIFT ja MD/TAPE.
53FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kauko-ohjaimen painikkeen kuvaus
(jatkuu)
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
KaukoKäyttötapa
ohjaimen
painike
Toiminto
ANT
TV/VTR
Kuvanauhuri
ENTER
Kun kanava, levy tai
raita on valittu
numeropainikkeilla,
paina lukeman
asettamiseksi
voimaan.
Valitsee lähtösignaalin
antenniliittimestä: TVsignaalin tai
kuvanauhurin ohjelman.
D. SKIP
CD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki
Levyjen ohitus (vain
monilevyinen
vaihtaja).
TOP
MENU
DVD-soitin
Näyttää DVD-otsikon.
DVD
MENU
DVD-soitin
Näyttää DVD-valikon.
ENTER
DVD-soitin
Asettaa valinnan
voimaan.
O
DVD-soitin
Palauttaa aiempaan
valikkoon tai poistaa
valikosta.
TV/Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
LD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
CH/PRESET Vastaanotin
+/–
Esiviritettyjen
asemien selaus ja
valinta.
TV/Kuvanauhuri/ Esiviritettyjen
Satelliittiviritin asemien valinta.
./> Kuvanauhuri/
CD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
Ohittaa raidat.
m/M CD-soitin/
DVD-soitin
Etsii raidat
(edestä tai takaa).
Kuvanauhuri/
LD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
Siirtää eteen tai taakse.
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
Aloittaa soiton.
X
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
Kytkee soiton tai
nauhoituksen tauolle.
(Myös aloittaa
nauhoituksen
nauhoitustauolla
Kasettidekki
olevilla laitteilla.)
x
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
Kasettidekki
Pysäyttää soiton.
N
V/v/B/b
DVD-soitin
Valitsee valikkokohdan.
-/--
TV
Valitsee kanavan
näppäilymuodon, joko
yksi- tai
kaksinumeroisen.
TV/VIDEO TV
Valitsee tulosignaalin:
TV-tulon tai videotulon.
TV VOL
+/–
TV
Säätää television
äänenvoimakuutta.
TV CH
+/–
TV
Valitsee television
kanavat.
Huomautuksia
• Kun painat INPUT SELECTOR -painikkeita
(VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, DVD), television
tulosignaali ei välttämättä vaihdu oikeaksi
automaattisesti. Jos näin käy, valitse television
tulosignaali painamalla TV/VIDEO-painiketta.
• Jotkut tässä luvussa kuvatut toiminnot eivät kenties
toimi riippuen vastaanottimen mallista.
• Edellä oleva selostus on tarkoitettu ainoastaan
viitteeksi.Laitteesta riippuen siis edellä kuvattu
toiminto ei kenties toimi tai toimii eri tavalla kuin
on kuvattu.
54FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
INPUT SELECTOR painikkeen tehdasasetuksen
muuttaminen
Jos INPUT SELECTOR-painikkeen
tehdassäädöt eivät sovi järjestelmän laitteille,
niitä voidaan muuttaa. Jos sinulla esimerkiksi
on MD-dekki ja kasettidekki eikä CD-soitinta,
voit määrittää painikkeen CD/SACD
kasettidekille.
VIDEO 3- ja AUX-painikkeiden
tehdasasetusten muuttaminen
1 Pidä alas painettuna FN SHIFT painiketta ja sitä INPUT SELECTOR painiketta, jonka asetusta haluat
muuttaa (esimerkiksi VIDEO 3 tai AUX).
2 Paina sen laitteen numeropainiketta,
jonka haluat ohjelmoida INPUT
SELECTOR -painikkeeseen.
Painikkeen palauttaminen
tehdassäädölle
Huomaa, että et voi muuttaa TUNERpainikkeen asetuksia.
Toista edellä mainitut toimenpiteet.
1 Pidä alas painettuna sitä INPUT
Kaikkien INPUT SELECTOR painikkeiden tehdasasetusten
palauttaminen
SELECTOR -painiketta, jota vastaavaa
laitetta haluat muuttaa (esimerkiksi
painiketta CD/SACD).
2 Paina sen laitteen numeropainiketta,
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samaan aikaan.
jonka haluat ohjelmoida INPUT
SELECTOR -painikkeeseen laitteen
valintaa varten (esimerkiksi 4 –
kasettidekki).
Kun käytettävä laite on
CD-soitin
Paina
4
MD-dekki
5
Kasettidekki A
6
Kasettidekki B
7
LD-soitin
8
Kuvanauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR1*)
9
Kuvanauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR2*)
0
Kuvanauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR3*)
>10
TV
RM-U307-kaukosäätimen käyttäminen
Seuraavat painikkeet on ohjelmoitu
valitsemaan seuraavat laitteet:
ENTER
DSS (Digitaalinen satelliittiviritin)
.
DVD
>
* Sony-kuvanauhureita käytetään muodolla VTR
1, 2 tai 3. Nämä vastaavat muotoja Beta, 8 mm
ja VHS tässä järjestyksessä.
Nyt painiketta CD/SACD voidaan käyttää
kasettidekin säätöön.
55FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Lisätietoja
Huomautuksia
Tirvallisuudesta
Jos vastaanottimen sisään putoaa jokin esine tai
kaatuu jotakin nestettä, kytke laite irti virtalähteestä ja
tarkastuta se ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
käyttöä.
Virtalähteistä
• Ennen kuin alat käyttää laitetta, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen
verkkojännite. Käyttöjännite on merkitty
vastaanottimen takana olevaan arvokylttiin.
• Vastaanotin ei ole katkennut vaihtovirtalähteestä
(verkosta) niin kauan kuin se on liitetty
seinäpistorasiaan, vaikka itse vastaanottimesta olisi
katkaistu virta.
• Kytke vastaanotin irti seinäpistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkähköön aikaan. Kun irrotat
verkkojohdon, ota aina kiinni pistokkeesta. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
• Vaihtovirtajohto on vaihdatutettava vain
asiantuntevassa huoltamossa.
Kuumuuden kertymisestä
Vaikka laite kuumenee käytön aikana, se ei ole oire
viasta. Jos laitetta käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, laitteen pinta, sivut ja pohja
kuumenevat huomattavasti. Älä kosketa pintoja, jotta
et polta itseäsi.
Sijoituksesta
• Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee
vaihtumaan riittävästi, jotta saadaan estettyä
kuumuuden kertyminen laitteen sisään.
• Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen tai
paikkoihin, joihin aurinko paistaa suoraan, joissa on
paljon pölyä tai mekaanista tärinää.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sellaista, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
epäkuntoon menemisen.
• Ole varovainen, jos sijoitat laitteen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin
voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Jos vastaanottimen suhteen ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Vianetsintä
Jos laitteen toiminnassa esiintyy
seuraavanlaisia ongelmia, käytä vian
määrityksessä apuna seuraavaa
vianmääritystaulukkoa. Katso myös lukua
”Liitäntöjen tarkastus” sivulta 22 ja varmista,
että liitännät on tehty oikein.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmisa, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja pitävästi.
• Varmista, että virta on kytketty sekä
vastaanottimeen että kaikkiin muihin laitteisiin.
• Varmista, että MASTER VOLUME -säädin ei
ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) painike ole asennossa OFF ja että se on
SPEAKERS FRONT -valinnan mukaisessa
asennossa (s. 24).
• Poista äänen mykistys painamalla kaukosäätimen
MUTING-painiketta.
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Vastaanottimen suojalaite on käynnistynyt
oikosulun vuoksi (”PROTECT” vilkkuu).
Katkaise virta vastaanottimesta, poista oikosulun
aiheuttaja ja kytke virta uudelleen.
Ei ääntä jostakin tietystä laitteesta.
• Varmista, että laite on liitetty oikein äänen
tuloliittimiin.
• Varmista, että liitännässä käytetyt johdot on
asetettu lujasti sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin.
• Varmista, että vastaanottimella on valittu oikea
laite.
Käytöstä
Ennen kuin liität muut laitteet, katkaise virta ja irrota
vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta.
Puhdistuksesta
Puhdista pinnat, seinämät ja säätimet pehmeällä
kankaalla, joka on kostutettu mietoon
pesuaineliuokseen. Älä käytä hankaavia
puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia kuten
alkoholia tai bensiiniä.
56FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Ei ääntä toisesta etukaiuttimesta.
Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja tarkasta
kuuluuko ääntä kuulokkeista. (s. 24).
Jos kuulokkeista kuuluu vain yhden kanavan ääni,
laitetta ei kenties ole liitetty oikein
vastaanottimeen. Varmista, että kaikki johdot on
liitetty lujasti sekä vastaanottimen että itse laitteen
liittimiin.
Jos kuulokkeista kuuluu kummankin kanavan ääni,
etukaiutinta ei kenties ole liitetty oikein
vastaanottimeen. Tarkasta sen etukaiuttimen
liitäntä, josta ei kuulu ääntä.
Vasen ja oikea ääni epätasapainossa tai
käänteiset.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja lujasti.
• Säädä tasapaino LEVEL-valikosta.
Huomattava kohina tai humina.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat poissa
muuntimien ja moottorien läheisyydestä ja
ainakin 3 m päässä TV-vastaanottimesta ja
fluoresoivista valaisimista.
• Siirrä TV-vastaanotin pois audiolaitteiden
läheisyydestä.
• Pistokkeet ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi ne
kankaalla, joka on kostutettu alkoholiin.
• Tarkista, että apubassokaiutin on liitetty oikein ja
pitävästi.
• Varmista, että apubassokaiuttimen asetuksena on
”YES” (s. 18).
• Liittimestä SUB WOOFER ei kuulu ääntä
riippuen äänikentästä (takakansi).
Ympäristötilatehostetta ei saada.
Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta MOVIE tai MUSIC).
Dolby Digital tai DTS-monikanavaääni ei toistu.
• Varmista, että soitettu DVD tms. on nauhoitettu
Dolby Digital tai DTS-muodolla.
• Kun liitetään DVD-soitin tms. tämän
vastaanottimen digitaalitulon liittimeen, tarkasta
liitetyn laitteen äänisäätö (äänitulon säätö).
Nauhoitus ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite toimintopainikkeilla.
• Varmista, että INPUT MODE -asetuksena on
”ANALOG”, ennen kuin äänität analogisiin MD/
TAPE-liitäntöihin liitetystä digitaalisesta
laitteesta.
• Varmista, että INPUT MODE -asetuksena on
”COAX IN” tai ”OPT IN” (s. 23), ennen kuin
äänität DIGITAL MD/TAPE -liitäntöihin
liitetystä digitaalisesta laitteesta.
jatkuu
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta MOVIE tai MUSIC).
• Valitse sellainen äänikenttä, jossa on sana
”C.ST.EX” (s. 26–27).
• Säädä kaiutintaso (s. 22).
• Varmista, että keski tai/ja ympäristötlila
kaiuttimen ominaisuus on säädetty joko asentoon
”SMALL” tai ”LARGE” ( s.19).
Lisätietoja
Keskikaiuttimesta ja/tai tilaäänikaiuttimista ei
kuulu ääntä tai niistä kuuluu vain heikko ääni.
Ei ääntä aktiivisesta apubassokaiuttimesta.
57FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Vianetsintä (jatkuu)
Kauko-ohjain ei toimi.
FM-vastaanotto on heikko.
Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu
varusteisiin) vastaanottimen liittämiseen
FM-ulkoantenniin alla kuvatulla tavalla. Jos
vastaanotin liitetään ulkoantenniin, maadoita se
salaman varalta. Kaasuräjähdyksen välttämiseksi
maajohtoa ei saa liittää kaasuputkeen.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
AM
y
FM
75Ω
COAXIAL
Maajohto (ei
kuulu
varusteisiin)
Maahan
Radioasemien viritys ei onnistu.
• Varmista, että antennit on liitetty lujasti. Säädä
antenneja ja liitä tarpeen ollen ulkoantenni.
• Asemien signaalivoimakkuus on liian heikko
(viritettäessä automaattivirityksellä). Käytä
suoraa viritystä.
• Säädä viritysjakso oikein (kun virität AM-asemia
suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat
ovat pyyhkiytyneet pois (viritettäessä selaamalla
esiviritettyjä asemia). Esiviritä asemat (s. 34).
• Paina painiketta DISPLAY niin, että taajuus
tulee näkyviin näyttöön.
RDS ei toimi.*
• Varmista, että on viritetty FM RDS -asemalle.
• Valitse voimakkain FM-asema.
Haluttu RDS-tieto ei tule näkyviin.*
Ota yhteys radioasemaan ja varmista onko
asemalla kyseistä palvelua. Palvelu saattaa olla
tilapäisesti epäkunnossa.
Ei kuvaa tai epäselvä kuva TV-ruudussa tai
näyttöpäätteessä.
• Valitse vastaanottimesta oikea ohjelmalähde.
• Säädä TV sopivalle tulomuodolle.
• Siirrä TV pois audiolaitteiden läheisyydestä.
• Vain RM-PP412
– Kauko-ohjaimessa ei ole painikkeita TV/SAT,
PHONO, SOURCE, DIRECT, AAC BI-LING,
12 ja ON SCREEN.
– Tarkista, että kaukosäätimen komentotila on
sama kuin vastaanottimen komentotila. Jos
vastaanottimen ja kaukosäätimen komentotilat
eivät ole samat, et voi ohjata vastaanotinta
kaukosäätimellä (sivuilta 41 ja 48).
– Paina kaukosäätimen MAIN MENU painiketta, ennen kuin ohjaat vastaanotinta
V/v/B/b-painikkeilla.
– Tarkista, että kaukosäätimen tila on sama kuin
vastaanottimen tila.
• (Vain RM-U307) Varmista, että valitsemasi
komentotila on AV2 (s. 41).
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimen kaukoohjaimen tunnistimeen g.
• Poista kaikki mahdolliset esteet kauko-ohjaimen
ja vastaanottimen välistä.
• Vaihda kauko-ohjaimen kumpikin paristo, jos
paristot ovat heikot.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
• Jos kauko-ohjain on säädetty käyttämään vain
TV-vastaanotinta, valitse kauko-ohjaimella muu
lähde tai laite kuin TV ennen vastaanottimen tai
muun laitteen käyttöä.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (s. 17). Huomaa kuitenkin,
että kaikki muistiin tallentamasi asetukset
palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi, ja sinun
on tallennettava kaikki asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
* Vain CEL- ja CEK-aluekoodien mallit.
Vastaanottimen muistin tyhjennys
Kun halutaan tyhjentää
Katso
Kaikki tallennetut säädöt
sivu 17
Käyttäjän säätämät äänikentät
sivu 33
58FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Teholähtö
Aluekoodien CEL, CEK mallit
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
120 W + 120 W2)
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
120 W/ch
FRONT (etu)1):
CENTER (keski)1):
120 W
SURR (ympäristötila)1):
120W/ch
Aluekoodien CN, KR mallit
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
120 W + 120 W2)
110 W + 110 W3)
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
140 W/ch
FRONT (etu)1):
CENTER (keski)1):
140 W
SURR (ympäristötila)1):
140W/ch
Aluekoodien SP mallit
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W + 100 W2)
Muiden aluekoodien mallit
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
110 W + 110 W2)
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT (etu)1):
110 W/ch
CENTER (keski)1):
110 W
1)
SURR (ympäristötila) :
110W/ch
1) Riippuen äänikentän ja lähteen säädöistä ääntä ei
kenties kuulu.
2) Mitattu seuraavanlaisissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Virtavaatimukset
E2/E3, JE
240 V vaihtovirta, 50 Hz
SP, CEL, CEK, AR,
CN, KR
230 V vaihtovirta, 50 Hz
TW
110 V vaihtovirta, 60 Hz
3) Mitattu seuraavanlaisissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Virtavaatimukset
CN, KR
220 V AC, 50 Hz
Taajuusvaste
MULTI CH IN,
CD/SACD, AUX,
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (äänikenttä ja
sävynsäädöt ohitettuina)
Lisätietoja
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT (etu)1):
120 W/ch
120 W
CENTER (keski)1):
SURR (ympäristötila)1):
120W/ch
Aluekoodien TW, AU mallit
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
120 W + 120 W2)
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT (etu)1):
140 W/ch
CENTER (keski)1):
140 W
SURR (ympäristötila)1):
140W/ch
Tulot (Analogiset)
MULTI CH IN,
CD/SACD, AUX,
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1, 2, 3
Herkkyys: 500 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
Signaali/kohinasuhde4):
96 dB (A, 500 mV5))
4) INPUT SHORT (äänikenttä ja sävynsäädöt
ohitettuina).
5) Painotettu verkko, tulotaso.
jatkuu
59FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Tekniset tiedot (jatkuu)
AM-viritinosa
Tulot (Digitaaliset)
DVD (Koaksiaalinen)
Viritysala
Aluekoodin E2/E3, JE mallit
10 kHz viritysjaksolla:
530 – 1610 kHz6)
9 kHz viritysjaksolla:
531 – 1602 kHz6)
VIDEO 2, CD/SACD,
MD/TAPE (Optinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
Signaali/kohinasuhde:
100 dB (A, 20 kHz LPF)
Herkkyys: –
Impedanssi: –
Signaali/kohinasuhde:
100 dB (A, 20 kHz LPF)
Lähdöt (Analogiset)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1
(AUDIO OUT)
Jännite: 500 mV
Impedanssi: 10 kilo-ohmia
SUB WOOFER,
SURR BACK
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmia
Lähdöt (Analogiset)
MD/TAPE (Optinen)
EQ
Herkkyysvahvistustasot:
Aluekoodien CEL, CEK, SP, CN, TW, KR, AU
mallit
9 kHz viritysjaksolla:
531 – 1602 kHz
Aluekoodien AR, MX mallit
10 kHz viritysjaksolla:
530 – 1610 kHz
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Käyttökelpoinen herkkyys
50 dB/m (1 000 kHz:llä tai
999 kHz:llä)
Signaali/kohinasuhde 54 dB (50 mV/m)
Harmoninen särö
Herkkyys: –
Valintatarkkuus
9 kHz:llä:
10 kHz:llä:
0,5 % (50 mV/m,
400 Hz)
35 dB
40 dB
±10 dB, 0,5 dB vaihe
FM-viritinosa
Viritysala
87,5 - 108,0 MHz
Antenniliittimet
75 ohmia,
epätasapainottamaton
6) AM-viritysjakso voidaan muuttaa 9 kHz:iin tai
10 kHz:iin. Kun on viritetty jollekin AM-asemalle,
katkaise vastaanottimen virta. Pidä PRESET
TUNING + painettuna ja paina painiketta ?/1.
Kaikki esiviritysasemat pyyhkiytyvät pois, kun
viritysjakso muutetaan. Jakso voidaan palauttaa
10 kHz:iin (tai 9 kHz:iin) toistamalla toimenpiteet.
Välitaajuus
10,7 MHz
Herkkyys
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohmia
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohmia
Käyttökelpoinen herkkyys
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmia
Signaali/kohinasuhde
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:llä
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Erotuskyky
45 dB 1 kHz:llä
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Valintatarkkuus
60 dB 400 kHz:llä
60FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Video-osa
Tulot
Kuva:
S-kuva:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
Komponenttivideo (Lukuunottamatta CEL-ja CEKaluekoodin malleja):
Y:
1 Vp-p, 75 ohmia
PB/B-Y:
0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/R-Y:
0,7 Vp-p, 75 ohmia
Lähdöt
Kuva:
S-kuva:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
Komponenttivideo (Lukuunottamatta CEL-ja CEKaluekoodin malleja):
Y:
1 Vp-p, 75 ohmia
PB/B-Y:
0,7 Vp-p, 75 ohmia
0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/R-Y:
Verkkoulostulot
(Lukuunottamatta AR-ja KR-aluekoodin
malleja)
1 kytketty, 100 W MAX
Mitat
430 × 157,5 × 310 mm
mukaanlukien
esiintyöntyvät osat ja
säätimet
Paino (likim.)
8,5 kg
Vakiovarusteet
FM-lanka-antenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kauko-ohjain (1)
• RM-PP412 (Vain E2/E3, MX, AR-aluekoodin
mallit)
• RM-U307 (Muiden aluekoodin mallit)
R6 (koko AA) paristot (2)
Katso tarkemmat tiedot käyttämäsi laitteen
aluekoodista sivulta 4.
Yleistä
Virtavaatimukset
Aluekoodi
Virtavaatimukset
MX
120 V vaihtovirta, 60 Hz
230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
SP, AR, CN, KR
220 – 230 V vaihtovirta,
50/60 Hz
E2/E3, JE
120/220/240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
TW
110 V vaihtovirta, 50/60 Hz
AU
240 V vaihtovirta, 50 Hz
Lisätietoja
CEL, CEK
Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
Virrankulutus
Aluekoodi
Virrankulutus
MX
230 W
CEL, CEK, AR
CN, KR, AU
250 W
SP
210 W
E2/E3, JE
240 W
TW
600 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
0,3 W (kun ”P.SAVE” on säädetty CUSTOM valikosta asentoon ”ON”) (s. 41).
61FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
MAIN MENU- painikkeen säätötaulukko
On mahdollista suorittaa erilaisia säätöjä käyttämällä painikkeita MAIN MENU, / ja
hakupyörää. Seuraavassa taulukossa on näytetty säädöt, jotka näillä painikkeilla voidaan tehdä.
Valitse
painamalla
MAIN MENUpainiketta
toistuvasti
LEVEL
Paina
tai
kun haluat valita
L
BAL. L/R XX
R
CTR XXX.X dB
32
–10 dB - +10 dB (0,5 dB vaiheet)
–10 dB - +10 dB (0,5 dB vaiheet)
–10 dB - +10 dB (0,5 dB vaiheet)
SB XXX.X dB
–10 dB - +10 dB (0,5 dB vaiheet)
S.W. XXX.X dB
–10 dB - +10 dB (0,5 dB vaiheet)
COMP. XXX
OFF, STD, MAX
EFCT. XXX
rippuu äänikentästä (MIN, STD, MAX)
BASS XXX.X dB
–10 dB - +10 dB (0,5 dB vaiheet)
TREB XXX.X dB
–10 dB - +10 dB (0,5 dB vaiheet)
SW
L
C
SL
SB
L
C
SL
SB
SL
CUSTOM
L +8 - R +8 (1 vaihetta)
SUR.R. XXX.X dB
EQ XXX
SET UP
Sivu
SUR.L. XXX.X dB
D. RANGE
EQ
Käännä pyörösäädintä
valitaksesi
ON, OFF
(SUB WOOFER) S.W. XXX
R
(FRONT) XXXXX
(CENTER) XXXXX
SR
(SURROUND) XXXXX
(SURR BACK) XXX
R
DIST. X.X m
DIST. X.X m
SR
DIST. X.X m
DIST. X.X m
SR
33
XXXXXXX
YES, NO
18
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL, NO
LARGE, SMALL, NO
YES, NO
välillä 1,0 metriä ja 7,0 metriä
(0,1 metrin vaiheet)
R DIST. ja 1,5 metriä
välillä L
(0,1 metrin vaiheet)
R DIST. ja 4,5 metriä
välillä L
(0,1 metrin vaiheet)
R DIST. ja 4,5 metriä
välillä L
(0,1 metrin vaiheet)
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO, BEHD/HI
SB XXXX
MTRX, AUTO, OFF
DEC. XXXX
AUTO, PCM
P.SAVE.XXX
ON, OFF
41
62FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kunkin äänikentän säädettävät ominaisuudet
Muutetut BASS- ja TREB.-asetukset ovat käytössä kaikissa äänikentissä.
<
EQ
>
BASS
TREB.
EQ ON/OFF
2CH ST.
z
z
z
A.F.D. AUTO
z
z
z
DOLBY PL
z
z
z
PLII MOV
z
z
z
PLII MUS
z
z
z
C.ST.EX A
z
z
z
C.ST.EX B
z
z
z
C.ST.EX C
z
z
z
HALL
z
z
z
JAZZ
z
z
z
CONCERT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
NEO6 CIN
NEO6 MUS
MULTI CH IN
HP 2CH
HP MULTI
HP THEA
jatkuu
Lisätietoja
PCM 96K
63FI
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Kunkin äänikentän säädettävät ominaisuudet (jatkuu)
LEVEL-asetukset vaikuttavat kaikkiin äänikenttiin EFCT.-asetusta lukuun ottamatta. EFCT.-asetus
tallentuu erikseen kuhunkin äänikenttään.
<
LEVEL
FRONT
BAL
CENTER
LEVEL
SUR.L.
LEVEL
>
SUR.R. SURR BACK S.W.
LEVEL
LEVEL
LEVEL
D.RANGE EFCT.
COMP1) LEVEL
2CH ST.
z
A.F.D. AUTO
z
z
z
z
z
z
z
z
DOLBY PL
z
z
z
z
z
z
z
PLII MOV
z
z
z
z
z
z
z
PLII MUS
z
z
z
z
z
z
z
NEO6 CIN
z
z
z
z
z
z2)
z
NEO6 MUS
z
z
z
z
z
z2)
z
C.ST.EX A
z
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX B
z
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX C
z
z
z
z
z
z
z
z
HALL
z
z
z
z
z
z2)
z
z
JAZZ
z
z
z
z
z
z2)
z
z
CONCERT
z
z
z
z
z
z2)
z
z
MULTI CH IN
z
z
z
z
HP 2CH
z
HP MULTI
z
HP THEA
z
PCM 96K
z
z
z
z
z
1)
Nämä ominaisuudet eivät kenties toimi riippuen lähteestä tai säädöistä. Katso tarkemmat ohjeet kunkin kohdan
kuvauksesta luvusta ”Taso-ominaisuuksien säätö” (s. 32).
2)
Kun nämä äänikentät on valittu, apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, jos etukaiuttimien kooksi on säädetty
”LARGE”. Ääni kuuluu kuitenkin apubassokaiuttimesta, jos digitaalisessa tulosignaalissa on LFE signaalit.
64FISony Corporation
Printed in Malaysia
STR-DE695 4-244-964-11(1) DK/FI
Download PDF

advertising