Sony | STR-DH700 | Sony STR-DH700 Käyttöohjeet

filename[F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK01COV_STR-DH700-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 1 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
4-129-784-11(1)
Multi Channel AV
Receiver
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
STR-DH700
©2009 Sony Corporation
model name1[HT-DDWG700]
[4-129-784-11(1)]
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK02REG_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 2 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække
apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring desuden ikke kilder til åben
ild, f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der ikke anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, ovenpå apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal du koble
enheden til en stikkontakt med nem adgang. Hvis du
opdager noget mærkeligt ved apparatet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller batterier, der er installeret i apparatet,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Enheden er ikke koblet fra lysnettet, så længe den er
tilsluttet til vekselstrømsstikket, selvom selve
enheden er slukket.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver,
at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til brugerne: De følgende
oplysninger er kun tilgængelige for
udstyr, der sælges i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
2DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK02REG_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 3 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DH700. Bekræft dit modelnummer,
som findes i nederste højre hjørne af forpladen. I
denne brugsvejledning anvendes modellen med
områdekode CEL til illustrationsformål, med
mindre andet er angivet. Enhver forskel i
anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
CEK".
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på fjernbetjeningen.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, vises
på den nederste, højre del af bagsiden (se
illustrationen herunder).
HDMI
BD IN
OUT
Om ophavsret
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i henhold til
amerikanske patentnumre: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.003.467; 7.212.872 og andre
amerikanske og internationale udstedte og
anmeldte patenter. DTS, DTS Digital Surround,
ES og Neo:6 er registrerede varemærker, og
DTS- logoerne og symbolerne og DTS 96/24 er
varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne receiver anvender HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
FRONT A
SURROUND
R
L
L
"x.v.Color (x.v.Colour)" og "x.v.Color
(x.v.Colour)" logoerne er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
R
KERS
Områdekode
Enhver forskel i anvendelse, alt efter
områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"S-AIR" og dets logo er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
3DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
DK
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK01COV_STR-DH700CELTOC.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 4 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af delene og deres placering.......6
Opnå surround sound
Introduktion
1 : Installation af højttalerne........................16
2 : Tilslutning af højttalerne ........................17
3: Tilslutning af TV’et .................................19
4a : Tilslutning af lydudstyret......................20
4b : Tilslutning af videoapparaterne ............21
5 : Tilslutning af antennerne........................27
6 : Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen......................................28
7 : Valg af højttalersystemet ........................29
8 : Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger (AUTO CALIBRATION)...30
9 : Indstilling af højttalerniveauerne
og -balancen (TEST TONE)...................34
Afspilning
Hvordan man vælger et apparat...................35
Lytning til/Visning af et apparat ..................37
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem menuerne.....................39
Justering af lydniveauet (LEVEL-menu) ....44
Justering af equalizeren (EQ-menu) ............45
Indstillinger til surround sound
(SUR-menu) ...........................................45
Indstillinger af tuneren (TUNER-menu) .....47
Indstillinger for lyden (AUDIO-menu) .......48
Indstillinger for HDMI (HDMI-menu)........49
Indstillinger af systemet
(SYSTEM-menu) ...................................50
Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger (A. CAL-menu) ..................54
Indstillinger for S-AIR (S. AIR-menu) .......55
Opnå Dolby Digital- og DTS surround
sound (AUTO FORMAT DIRECT)....... 55
Valg af et forudprogrammeret lydfelt ......... 57
Kun anvendelse af fronthøjttalerne
(2CH STEREO) ..................................... 59
Lytning til lyden uden justeringer
(ANALOG DIRECT)............................. 60
Genindstilling af lydfelter til
startindstillingerne ................................. 60
Betjening af tuneren
Lytning til FM-/AM-radio .......................... 61
Indstilling af faste FM/AM-stationer .......... 63
Anvendelse af Radio Data System
(RDS) ..................................................... 65
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL, CEK)
"BRAVIA"synkroniseringfunktioner
Hvad er "BRAVIA"synkroniseringfunktionen?..................... 67
Forberedelse til "BRAVIA"
-synkronisering ...................................... 68
Se en DVD
(Afspilning med et enkelt tryk).............. 69
Nyd TV-lyden via de højttalere, der er
sluttet til modtageren
(System Audio Control)......................... 70
Slukning af modtageren via TV'et
(System Power Off) ............................... 70
4DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK01COV_STR-DH700CELTOC.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 5 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
S-AIR-betjening
Om S-AIR-produkter .................................. 71
Opsætning af et S-AIR-produkt .................. 72
Nyd lyden fra systemet i et andet rum ........ 76
Skift af kanal for bedre lydtransmission ..... 78
Nyd S-AIR-receiveren, mens S-AIRhovedenheden er i standby ..................... 79
Andre anvendelser
Skift mellem digital og analog lyd
(INPUT MODE) .................................... 80
Lytte til digital lyd fra andre indgange
(DIGITAL ASSIGN).............................. 81
Brug af DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) ............................................ 82
Ændring af displayet ................................... 84
Anvendelse af den automatiske
slukningsfunktion................................... 85
Optagelse med receiveren ........................... 85
Brug af en ekstra forstærkertilslutning........ 86
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Ændring af knapfunktionerne ..................... 88
Supplerende oplysninger
Ordliste........................................................ 89
Sikkerhedsforanstaltninger.......................... 91
Fejlfinding ................................................... 93
Specifikationer ............................................ 99
Stikordsregister ......................................... 101
5DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 6 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Beskrivelse af delene og deres placering
Frontpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Navn
qf
qd
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde og slukke
(tændt/standby) for receiveren (side 28, 37,
38, 60, 62).
B TONE +/–
TONE MODE
Juster bas og diskant for
frontkanalerne. Tryk på
TONE MODE gentagne
gange for at vælge BASS
eller TREBLE, og aktiver
derefter TONE +/– for at
justere niveauet (side 40).
C INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge
indgangskilden for
afspilning (side 35, 36, 37,
38, 60, 61, 64, 80, 84, 86).
D Display
Det valgte apparats
nuværende status eller en
liste over valgbare poster
kommer frem her (side 8).
E Fjernbetjenings Modtager signaler fra
sensor
fjernbetjeningen.
F DIMMER
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
qh qg
DISPLAY
Tryk gentagne gange for at
justere displayets
lysstyrke.
qs
VIDEO
qa q;
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
9
Navn
Funktion
G MASTER
VOLUME
Drej for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne på samme tid
(side 34, 35, 37, 38).
H MUTING
Tryk for at slå lyden fra
midlertidigt.
Tryk på MUTING igen for
at aktivere lyden (side 35).
I VIDEO 2 IN-stik Tilsluttes til et
transportabelt lyd-/
videoapparat, f.eks. et
videokamera eller
videospil (side 26, 35).
J AUTO CAL
MIC-stik
Tilsluttes den medfølgende
optimizermikrofon for den
automatiske
kalibreringsfunktion
(side 30).
K DISPLAY
Tryk for at vælge de
oplysninger, der vises på
displayet (side 84).
6DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 7 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Navn
Funktion
L 2CH/A.DIRECT Tryk for at vælge et lydfelt
(side 55, 57).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
M TUNING MODE Tryk for at betjene en tuner
(FM/AM) (side 61).
TUNING +/–
MEMORY/
ENTER
N INPUT MODE
Tryk for at vælge indgangen,
når de samme apparater er
tilsluttet både til digitale og
analoge jackstik (side 80).
O PHONES-stik
Tilslutning til
hovedtelefoner (side 93).
P SPEAKERS
Tryk for at vælge
højttalersystemet (side 29).
7DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 8 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Om indikatorerne på displayet
1
2
3
SW
LFE
SP A
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
OPT
COAX
5
HDMI DTS -ES
S-AIR
6
96/24
NEO:6
7
MEMORY RDS
D.RANGE MONO SLEEP
ST
PL IIx
DEX
SBL SB SBR
qd
qs
qa
q;
9
8
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A SW
Lyser, når valg af subwoofer er
sat til "YES" (side 50) og
lydsignalet udsendes fra
SUBWOOFER-jackstikket.
D Indgangsindikatorer
Lyser for at indikere den
aktuelle indgang.
B LFE
Lyser, når den disc, der
afspilles, indeholder en LFE
(Low Frequency Effect) kanal
og LFE-kanalsignalet faktisk
gengives.
C SP A/SP B
Lyser svarende til det anvendte
højttalersystem. Disse
indikatorer lyser imidlertid
ikke, hvis højttalerudgangen er
slået fra, eller hvis der er
tilsluttet hovedtelefoner.
OPT
COAX
HDMI
Tændes, når INPUT MODE er
indstillet til "AUTO", og
kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem
OPTICAL-stikket eller, når
INPUT MODE er indstillet til
"OPT". Imidlertid vises "NO
INPUT" på displayet, hvis
INPUT MODE er indstillet til
"OPT", og der ikke sendes
noget indgangssignal gennem
OPTICAL-stikket (side 80).
Tændes, når INPUT MODE er
indstillet til "AUTO", og
kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem
COAXIAL-stikket eller, når
INPUT MODE er indstillet til
"COAX". Imidlertid vises "NO
INPUT" på displayet, hvis
INPUT MODE er indstillet til
"COAX", og der ikke sendes
noget indgangssignal gennem
COAXIAL-stikket (side 80).
Tændes, når receiveren
genkender en komponent, der er
tilsluttet via et HDMI IN-stik
(side 22).
8DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 9 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
E DTS(-ES)indikatorer
Tændes, når DTS eller DTS-ES
signaler anvendes som input.
G Dolby Pro
Logic
indikatorer
Tænder en af de respektive
indikatorer, modtageren
anvender Dolby Pro Logic
behandling af 2-kanals signaler
for at kunne udsende center- og
surround-kanalsignaler.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
F Tunerindikatorer
MEMORY
RDS
MONO
ST
Lyser, når receiveren dekoder
DTS-signaler.
Lyser, når receiveren dekoder
DTS-ES-signaler.
Lyser, når receiveren dekoder
DTS 96/24-signaler (96 kHz/
24 bit).
Bemærk!
Ved afspilning af en DTSformat disc, skal du sørge for, at
du har foretaget digitale
forbindelser, og at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 80).
PL
PLII
PLIIx
Tændes, når receiveren stiller
ind på radiostationer.
Lyser, når en
hukommelsesfunktion, såsom
Preset Memory (side 64) osv.
aktiveres.
Tændes, når der indstilles på en
station, som har RDS-service.
Bemærk!
"RDS" vises gælder kun på
modeller med områdekode CEL
og CEK.
Mono-udsendelse
Stereo-udsendelse
Der vises nummeret på en fast
station, når den faste station
vælges.
Bemærk!
Den faste stations nummer
skifter svarende til den faste
station, du vælger. Hvis du vil
have yderligere oplysninger om
indstilling af faste stationer, se
side 64.
H Dolby
Digital
Surround
indikatorer
D
DEX
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Bemærk!
• Disse indikatorer tændes ikke,
hvis både center - og
surround-højtalerne er
indstillet til "NO" (side 42),
og du vælger et lydfeldt ved
hjælp af A.F.D.-knappen.
• Dolby Pro Logic IIxdekodning fungerer ikke for
DTS-formatsignaler eller
signaler med en
samplingfrekvens over
48 kHz.
Tænder en af de respektive
indikatorer, når receiveren
dekoder de tilsvarende Dolby
Digital formatsignaler.
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Bemærk!
Ved afspilning af en Dolby
Digital-format disc, skal du
sørge for, at du har foretaget
digitale forbindelser, og at
INPUT MODE ikke er indstillet
til "ANALOG" (side 80).
I SLEEP
Lyser, når automatisk slukning
aktiveres.
J D.RANGE
Lyser, når dynamisk
områdekomprimering er
aktiveret (side 40).
K NEO:6
Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/
Music-dekodning er aktiveret
(side 56).
L S-AIR
Tændes, når S-AIR-senderen
(medfølger ikke) er tilsluttet.
fortsættes
9DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 10 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Navn
Funktion
M Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R osv.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise, hvordan
receiveren nedmikser
kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne).
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Venstre front
Højre front
Center (monofonisk)
Venstre surround
Højre surround
Surround (monofonisk eller
surroundkomponenterne opnået
gennem Pro Logic-behandling)
Surround bagest til venstre
Surround bagest til højre
Bagerste surround (de
surround-baghøjttalere, der er
opnået gennem 6.1-kanals
dekodning)
Eksempel:
Optageformat (Front/
Surround): 3/2.1
Udgangskanal: Når
surroundhøjttalerne er sat til
"NO" (side 42)
Lydfelt: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
10DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 11 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bagpanel
2 3
1
4
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
AUDIO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
8
TV
6
SAT
BD
VIDEO 1
7
SUBWOOFER
SPEAKERS
6
A S-AIR (EZW-T100)
D DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion
FORSIGTIG!
Fjern ikke slotdækslet, før du ønsker
at installere den
trådløse sender.
Med slotdæksel
Tilsluttes til en
trådløs sender
(medfølger ikke)
(side 73).
slot
5
OPTICAL
IN-jackstik
COAXIAL
IN-jackstik
HDMI IN/
OUT*jackstik
B DMPORT
DMPORTjackstik
Tilsluttes til
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter (side
83).
C ANTENNA-sektion
FM
Tilsluttet til den
ANTENNA- medfølgende FMjackstik
trådantenne (side
27).
Tilsluttes til DVDafspiller osv.
COAXIALjackstikket
frembringer en bedre
kvalitet af høj lyd
(side 24, 25).
Tilsluttes til DVDafspiller, satellittuner
eller en Blu-ray discafspiller. Billedet
udsendes til et TV
eller en projektor,
mens lyden kan blive
udsendt fra et TV og/
eller højttalere, der er
tilsluttet til denne
receiver (side 22).
E SPEAKERS-sektion
Tilsluttes højttalere
(side 17).
AM
Tilsluttet til den
ANTENNA- medfølgende AMterminaler
rammeantenne (side
27).
fortsættes
11DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 12 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
F AUDIO INPUT/OUTPUT-sektion
Hvid (L)
AUDIO
IN/OUTjackstik
Rød (R)
Sort
Tilsluttes en Super
Audio CD-afspiller,
CD-optager osv.
(side 20).
AUDIO OUT- Tilsluttes
jackstik
subwoofer (side
17).
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTsektion
AUDIO IN/ Tilsluttes til
OUT-jackstik videobåndoptager,
Blu-ray discRød (R)
afspiller osv. (side
19–26).
VIDEO IN/
Gul
OUT*jackstik
Fjernbetjening
Du kan bruge den medfølgende RM-AAU023
Fjernbetjening til at betjene modtageren og
styre de Sony lyd/video-apparater, som
fjernbetjeningen er tilknyttet til at betjene
(side 88).
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
wa
Grøn
(Y)
Blå
(PB/CB)
Rød
(PR/CR)
Y, PB/CB,
PR/CR IN/
OUT*
jackstik
Tilsluttes til DVDafspiller, et TV,
satellittuner osv. Du
kan få billeder i høj
kvalitet (side 19–26).
2
SYSTEM STANDBY
Hvid (L)
H COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-sektion
1
?/1
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
4
THEATRE
1
w;
3
DVD/BD
MENU
4
7
ql
2
9
8
>10
-
6
5
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
5
6
7
8
9
q;
qa
TV VOL
MASTER VOL
qj
qs
qh
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
* Du kan se det valgte billede, når du tilslutter
MONITOR OUT- eller HDMI OUT-stikket til et
TV eller en projektor (side 19).
TUNING –
m
TUNING +
H
qf
FM MODE
TV
qg
M
qd
X
x
12DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 13 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A TV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk på TV ?/1 og TV (O)
samtidigt for at tænde eller
slukke for TV'et.
E THEATRE
Tryk for at få optimale
billeder, som er egnede til
film, og lyd automatisk fra de
højttalere, der er tilsluttet til
receiveren.
Bemærk!
Denne knap fungerer kun,
hvis dit TV er kompatibelt
med Theatre Mode.
Se betjeningsvejledningen,
som følger med TV'et for at få
flere oplysninger.
F DVD/BD
MENU
Tryk for at få vist menuen på
DVD'en eller Blu-ray disc'en
på TV-skærmen.
Brug derefter V, v, B, b og
(Q) til at udføre
menufunktionerne.
AV ?/1
(tændt/
standby)
B ?/1
(tændt/
standby)
C Indgangsknapperne
D 2CH
Tryk for at tænde eller slukke
for de Sony lyd-/
videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 88).
Hvis du trykker på ?/1 (B)
samtidigt, slukker receiveren
og andre Sony-apparater
(SYSTEM STANDBY).
Bemærk!
Funktionen af AV ?/1knappen skifter automatisk,
hver gang der trykkes på
indgangsknapperne (C).
Tryk for at tænde eller slukke
for receiveren.
For at slukke for alle Sonyapparaterne, tryk på ?/1 og
AV ?/1 (A) samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af indgangsknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er fra
fabrikken tilknyttet til styring
af Sony-apparater.
Det er muligt at ændre
knaptildelingerne ved at gå
frem efter trinnene i "Ændring
af knapfunktionerne" på side
88.
Tryk for at vælge et lydfelt.
AUTO CAL
G D.TUNING
Tryk for at angive direkte
tuning-indstilling.
D.SKIP
Tryk for at springe en disc
over ved brug af en multi-disc
changer.
H ENTER
Tryk for at indtaste værdien
efter valg af en kanal, en disc
eller et spor ved hjælp at
nummertasterne på TV'et,
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
MEMORY
Tryk for at gemme en station i
hukommelsen.
I AMP MENU
Tryk for at få vist menuen til
receiveren. Brug derefter
V, v, B, b og
(Q) til at
udføre menufunktionerne.
J TOOLS/
OPTIONS
Tryk for at få vist og vælge
funktioner i DVD-afspilleren
eller blu-ray disc-afspilleren.
Tryk på TOOLS/OPTIONS
og TV (O) samtidig for at få
vist de relevante muligheder
for Sony TV'et.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Tryk for at aktivere den
automatiske
kalibreringsfunktion.
fortsættes
13DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 14 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
K MUTING
Tryk for at slå lyden fra
midlertidigt.
Tryk på MUTING igen for at
aktivere lyden.
Tryk på MUTING og TV
(O) samtidig for at afbryde
lyden fra TV'et.
Xb)
L TV VOL
+a)/–
Tryk på TV VOL +/– og TV
(O) samtidigt for at justere
TV'ets lydstyrkeniveau.
xb)
Tryk for at stoppe afspilning
med videobåndoptageren,
CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren.
TV CH +/–
Tryk på TV CH +/– og TV
(O) samtidigt for at vælge
forvalgte TV-kanaler.
PRESET +/–
Tryk for at
– forvælge stationer.
– forvælge kanaler for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
TUNING +/–
Tryk for at søge efter en
station.
FM MODE
Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse.
MASTER
VOL +a)/–
Tryk for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne samtidigt.
M MENU/HOME Tryk for at få vist menuen i
videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren
eller Blu-ray disc-afspilleren
på TV-skærmen.
Tryk på MENU/HOME og
TV (O) samtidig for at få vist
TV'ets menu.
Brug derefter V, v, B, b og
(Q) til at udføre
menufunktionerne.
N
./>b)
Tryk for at springe et spor
over i CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren.
REPLAY < / Tryk for at afspille den forrige
ADVANCE < sekvens igen eller for at gå
hurtigt frem i den aktuelle
sekvens med
videobåndoptager, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren.
m/Mb)
Tryk for at
– søge efter spor i
fremadgående/
tilbagegående retning på
DVD-afspilleren.
– starte hurtig fremadspoling/
tilbagespoling af
videobåndoptageren, CDafspilleren eller Blu-ray
disc-afspilleren.
Ha)b)
Tryk for at starte afspilning
med videobåndoptageren,
CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren.
Tryk for at holde pause i
afspilning eller optagelse med
videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren
eller Blu-ray disc-afspilleren.
(Starter også optagelse med
apparater i optage-standby).
O TV
Tryk på TV og på knapperne
med orange skrift samtidigt
for at aktivere TV.
P RETURN/
EXIT O
Tryk for at
– vende tilbage til den forrige
menu.
– afslutte menuen, mens
menuen eller on-screenguiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren
eller Blu-ray discafspilleren vises på TVskærmen.
Tryk på RETURN/EXIT O
og TV (O) samtidig for at gå
tilbage til den forrige menu
eller afslutte TV'ets menu,
mens menuen vises på TVskærmen.
14DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK03DES_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 15 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Navn
Funktion
Navn
Q
Når du har trykket på DVD/
BD MENU (F), AMP
MENU (I) eller MENU/
HOME (M), tryk på V, v, B
eller b for at vælge
indstillingerne. Tryk derefter
på
for at angive valget,
hvis du tidligere har trykket på
DVD/BD MENU eller
MENU/HOME.
Tryk på
for at angive valg
af receiveren,
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren
eller Blu-ray disc-afspilleren.
T Numeriske
Tryk for at
knapperne
– forvælge/stille ind til
a)
(nummer 5 )
forvalgte stationer.
– vælge spornumre i CDafspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray
disc-afspilleren. Tryk på
0/10 for at vælge
spornummer 10.
– vælge kanalnumre for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
Tryk på de numeriske knapper
og TV (O) samtidigt for at
vælge TV-kanalerne.
,
V/v/B/b
R DISPLAY
S -/--
Tryk for at vælge oplysninger,
der vises på TV-skærmen for
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren
eller Blu-ray disc-afspilleren.
Tryk på DISPLAY og TV
(O) samtidig for at vælge de
TV-informationer, som vises
på TV-skærmen.
Tryk for at vælge
kanalindtastningsfunktionen,
enten ét eller to cifre for
videobåndoptager.
Tryk på -/-- og TV (O)
samtidigt for at vælge
kanalindgangsindstillingen,
enten en eller to cifre på
TV'et.
>10
Tryk for at vælge spornumre
over 10 for CD-afspilleren.
CLEAR
Tryk for at slette en fejl, når
du trykker på den forkerte
numeriske tast.
U TV INPUT
SLEEP
Funktion
Tryk på TV INPUT og TV
(O) samtidigt for at vælge
indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang).
Tryk for at aktivere den
automatiske
slukningsfunktion og
varighed, som receiveren
automatisk slukker.
a) Knapperne
nummer 5, TV VOL +, MASTER
VOL + og H har et berøringspunkt. Brug
berøringspunkterne som referencer, når du
betjener receiveren.
b)
Denne knap er også tilgængelig til betjening af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Se i den
brugsanvisning, der følger med DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, for at få oplysninger om
knappens funktion.
Bemærk!
• Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit
virker muligvis ikke, afhængigt af modellen.
• Overstående forklaring er kun beregnet som
eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt,
ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
15DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 16 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Introduktion
1 : Installation af højttalerne
Denne receiver muliggør anvendelse af et 7.1kanals system (7 højttalere og én subwoofer).
Anvendelse af et 5.1/7.1-kanals
system
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd,
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surround-højttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals).
Du kan nyde hi-fi gengivelse af DVD
softwarens optagede lyd i Surround EX
format, hvis du tilslutter en yderligere
surround baghøjttaler (6.1 kanalsystem) eller
to surround baghøjttalere (7.1 kanalsystem).
Se "Anvendelse af bagerste surrounddekoding indstilling (SB DEC)" (side 46).
Eksempel på en 7.1-kanals
højttalersystem-konfiguration
Eksempel på en 5.1-kanals
højttalersystem-konfiguration
AFronthøjttaler (venstre)
BFronthøjttaler (hojre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (venstre)
ESurround-højttaler (hojre)
HSubwoofer
AFronthøjttaler (Venstre)
BFronthøjttaler (Højre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (Venstre)
ESurround-højttaler (Højre)
FSurround-baghøjttaler (Venstre)
GSurround-baghøjttaler (Højre)
HSubwoofer
Tip!
• Når du tilslutter et 6.1 kanals højttalersystem, skal
du placere surround-baghøjttaleren bag ved
lyttepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor
som helst det ønskes.
16DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 17 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
2 : Tilslutning af højttalerne
Introduktion
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
H
G
E
A
B
A
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
TV
DVD IN
BD IN
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
MPORT
DC5V
0.7A MAX
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
R
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
SURROUND
L
R
MONITOR
R
AUDIO
OUT
BD
VIDEO 1
L
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
B
10 mm
C
F
D
B
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (venstre)
BFronthøjttaler A (hojre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (venstre)
ESurround-højttaler (hojre)
FSurround-baghøjttaler (venstre)a)b)c)
GSurround-baghøjttaler (hojre)a)b)c)
HSubwooferd)
fortsættes
17DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 18 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
a) Hvis
du kun tilslutter en surround bag-højttaler,
skal den tilsluttes SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B L-terminalerne.
b) Hvis du ikke bruger en surround-baghøjttaler, og
du ikke har et ekstra fronthøjtalersystem, skal du
tilslutte det ekstra fronthøjttalersystem til
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B terminalerne. Indstil "SB ASGN" til
"SPK B" i menuen Systemindstillinger (side 42).
Du kan vælge de fronthøjttalere, du ønsker at
bruge, med SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) på
frontpanelet (side 29).
c) Hvis du ikke bruger en surround-baghøjttaler, og
du ikke har et ekstra fronthøjtalersystem, skal du
tilslutte det ekstra fronthøjttalersystem til
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L terminalerne (side 42).
Indstil "SB ASGN" til "BI-AMP" i menuen
Systemindstillinger (side 86).
d)
Ved tilslutning af en subwoofer med en automatisk
standby-funktion, skal funktionen slås fra ved
visning af film. Hvis den automatiske
standbyfunktion er slået til, går den automatisk
tilbage til standby-indstilling, afhængigt af
niveauet for indgangssignalet til en subwoofer, og
lyden høres muligvis ikke.
18DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 19 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
3: Tilslutning af TV’et
TV
Videosignaler
Lydsignaler
A
B
Lyd/
videosignaler
C
D
E
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
OUT
BD IN
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Komponentvideokabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
C Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
D Lydkabel (medfølger ikke)
E HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel.
fortsættes
19DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Introduktion
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
Du kan se det valgte billede, når du tilslutter til
HDMI OUT- eller MONITOR OUT-stikket på
et TV.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 20 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
• Sørg for at tænde for receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et
TV via receiveren. Medmindre der er tændt,
udsendes hverken video- eller lydsignaler.
• Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene
sættes lige i, indtil de klikker på plads.
• Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale
kabler.
4a : Tilslutning af
lydudstyret
Tilslutning af en Super Audio
CD-afspiller/CD-afspiller eller
CD-optager
Tip!
• For at høre lyden fra TV'et via de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren, skal du sørge for at:
– tilslutte lydudgangsstikkene på dit TV til TV
IN-stikkene på receiveren.
– sluk for lyden fra TV'et, eller aktiver TV's
lydafbrydelsesfunktion.
• Alle digitale lydjackstik er kompatible med
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz
samlingsfrekvenser.
Den følgende illustration viser, hvordan man
tilslutter en Super Audio CD-afspiller, CDafspiller eller CD-optager.
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
Efter tilslutning af dit lydapparat skal du
fortsætte til "4b : Tilslutning af
videoapparaterne" (side 21).
Super Audio
CD-afspiller/
CD-afspiller/
CD-optager
A
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPT
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Lydkabel (medfølger ikke)
20DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 21 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
4b : Tilslutning af videoapparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan video
apparaterne sluttes til denne receiver. Se
"Apparater, der skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
Gå videre til "5 : Tilslutning af antennerne"
(side 27), når alle dine apparater er tilsluttet.
Introduktion
Tilslutning af apparaterne
Videoindgangs/
udgangsjackstik, der skal
tilsluttes
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Y
HDMI
PB/CB
Apparater, der skal tilsluttes
VIDEO
PR/CR
COMPONENT VIDEO
Apparat
Side
TV
19
Med HDMI-jackstik
22
DVD-afspiller/Blu-ray discafspiller
24
Satellittuner/Set-top-boks
25
DVD-optager, videobåndoptager 26
Videokamera, videospil osv.
26
Digital
Analog
Højkvalitets billede
Bemærk!
Sørg for at tænde for receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et
TV via receiveren. Medmindre der er tændt,
udsendes hverken video- eller lydsignaler.
Hvis du ønsker at tilslutte flere
digitale apparater, men ikke kan
finde en ubrugt indgang
Se "Lytte til digital lyd fra andre indgange
(DIGITAL ASSIGN)" (side 81).
21DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 22 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
• Det er også muligt at omdøbe DVD-indgangen, så
den kan vises på receiverens display. Yderligere
oplysninger findes under "Navngivning af
indgange" (side 36).
Tilslutning af apparater med
HDMI-jackstik
HDMI er en forkortelse High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som sender video- og lydsignaler i digitalt
format.
Sådan får du fornøjelse af TVflerkanals surround sound
Du kan lytte til TV-flerkanals surround sound
via de højttalere, der er tilsluttet til
modtageren.
Tilslut OPTICAL-udgangsstikket dit TV til
OPTICAL IN-stikket på receiveren.
Bemærk!
• Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindgangsknappen på fjernbetjeningen, så det er
muligt at bruge knappen til styring af DVDafspiller. Yderligere oplysninger findes under
"Ændring af knapfunktionerne" (side 88).
Satellittuner/Set-top-boks
DVD-afspiller
Lyd/
videosignaler
Blu-ray disc-afspiller
Lyd/
videosignaler
Lyd/
videosignaler
A
A
ANTENNA
A
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
C
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
B
A
Lydsignaler
Lyd/
videosignaler
TV, osv.
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel.
B Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)*
C Lydkabel (medfølger ikke)*
* Tilslut mindst ét af lydkablerne (B eller C).
22DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 23 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
HDMI-funktioner
Bemærkninger om HDMIforbindelser
• Et lydsignal, der sendes ind i HDMI INstikket, kommer ud af højttalerudgangen og
HDMI OUT-stikket. Hvis det ikke kommer
ud af andre lydstik.
• Videosignaler til HDMI IN-stikket kan kun
fås fra HDMI OUT-stikket.
Videoindgangssignalerne kan ikke fås fra
VIDEO OUT-stik eller MONITOR OUTstik.
• Hvis du ønsker at lytte til lyd fra TVhøjttaleren, skal du indstille "AUDIO FOR
HDMI" til "TV+AMP" i menuen HDMI
(side 41). Hvis du ikke kan afspille
flerkanalssoftware, skal der indstilles til
"AMP". Men lyden vil ikke komme ud fra
TV højttaleren.
• Multi/stereolydområdesignaler fra en Super
Audio CD udsendes ikke.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bit-længde
osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Check indstillingen for det tilsluttede
apparat, hvis billedet er dårligt, eller der ikke
kommer lyd fra et apparat, som er tilsluttet
via HDMI-kablet.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen, antallet af kanaler
eller lydformatet for lydudgangssignaler fra
afspilningsapparatet ændres.
• Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyrightbeskyttelsesteknologien (HDCP), kan
billedet og/eller lyden fra HDMI OUTstikket blive forvrænget eller slet ikke blive
udsendt.
I dette tilfælde skal du kontrollere
specifikationen for det tilsluttede apparat.
• Du kan kun få flerkanals Linear PCM med
en HDMI-forbindelse.
• Indstil opløsningen for billedet i
afspilningsapparatet til 720p, 1080i eller
1080p ved output af 96 kHz flerkanals lyd
via en HDMI-tilslutning.
• Det kan være nødvendigt at foretage visse
indstillinger for billedopløsningen i
afspilleren, før du kan få flerkanals Linear
PCM. Se brugervejledningen til afspilleren.
• Se betjeningsvejledningen til hvert tilsluttet
apparat for at få yderligere oplysninger.
• Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel
anbefales ikke. Når du tilslutter et HDMIDVI-konverteringskabel til et DVI-Dapparat, kan lyden og/eller billedet muligvis
ikke udsendes.
23DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Introduktion
• Et digitalt lydsignal, der sendes fra HDMI,
kan høres i højttalerne tilsluttet til denne
receiver. Dette signal understøtter Dolby
Digital, DTS, og lineær PCM.
• Denne receiver understøtter xvYCCtransmission.
• Denne receiver understøtter funktionen
Kontrol til HDMI. Yderligere oplysninger
findes under ""BRAVIA"synkroniseringfunktioner" (side 67).
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 24 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
Tilslutning af DVD/Blu-ray discafspiller
• Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindgangsknappen på fjernbetjeningen, så det er
muligt at bruge knappen til styring af DVDafspiller. Yderligere oplysninger findes under
"Ændring af knapfunktionerne" (side 88).
• Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren kan
anvendes som input ved at indstille den digitale
lydudgang på DVD-afspilleren. Se den
betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren.
Den følgende illustration viser, hvordan
videokomponenter tilsluttes, f.eks. en DVDafspiller eller en Blu-ray disc-afspiller.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Tip!
Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samlingsfrekvenser.
DVD-afspiller
Videosignaler
Blu-ray disc-afspiller
Videosignaler
Lydsignaler
A
B
Lydsignaler
C
ANTENNA
D
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB /
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Komponentvideokabel (medfølger ikke)
B Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
D Lydkabel (medfølger ikke)
24DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 25 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
• Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene
sættes lige i, indtil de klikker på plads.
• Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale
kabler.
Den følgende illustration viser, hvordan en
satellittuner eller en set-top-boks tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Tip!
Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samlingsfrekvenser.
Satellittuner/set-top-boks
Videosignaler
Lydsignaler
A
B
C
D
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Komponentvideokabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
C Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
D Lydkabel (medfølger ikke)
25DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Introduktion
Tilslutning af en satellittuner/
set-top-boks
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 26 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Tilslutning af apparater med
analogt video- og lydjackstik
Nedenstående illustration viser, hvordan man
tilslutter et apparat, som f.eks. en DVDoptager, videobåndoptager osv. med analoge
jackstik.
DVD-optager,Videobåndoptager
Videosignaler
Lydsignaler
B
A
C
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
(På frontpanelet)
AUTO CAL MIC
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
D
Videokamera/
videospil
A Komponentvideokabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
C Lydkabel (medfølger ikke)
D Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
26DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 27 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
5 : Tilslutning af
antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
* Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af
denne receivers områdekode.
Bemærk!
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
27DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Introduktion
• Sørg for at ændre fabriksindstillingen for VIDEO
1-indtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det
er muligt at bruge knappen til styring af DVDoptageren. Yderligere oplysninger findes under
"Ændring af knapfunktionerne" (side 88).
• Det er også muligt at omdøbe VIDEO 1indgangen, så den kan vises på receiverens display.
Yderligere oplysninger findes under "Navngivning
af indgange" (side 36).
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 28 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
6 : Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Netledning
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
MEMORY/ENTER
FRONT A
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"PUSH" og "ENTER" vises skiftevis på
displayet.
Til stikkontakten i væggen
3
Tryk på MEMORY/ENTER.
Når "CLEARING" har stået på displayet i
et stykke tid, vil "CLEARED" komme
frem.
Alle de indstillinger, du har ændret eller
justeret, stilles tilbage til
startindstillingerne.
28DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 29 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
RM-AAU023 fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
7 : Valg af
højttalersystemet
Du kan vælge de fronthøjttalere, der skal
anvendes.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
SPEAKERS
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
PHONES
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Bemærk!
• Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor
der er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Bland ikke mangan-batterier og andre slags
batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
elle andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så
risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når du udskifter batterierne, kan knapperne på
fjernbetjeningen blive nulstillet til
fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte
knapperne igen (side 88).
• Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud
med nye.
Tryk på SPEAKERS gentagne
gange for at vælge det
fronthøjttalersystem, der skal
anvendes.
For at vælge
Lyser
De fronthøjttalere, der er tilsluttet
SP A
SPEAKERS FRONT A-tilslutningerne
De fronthøjttalere, der er tilsluttet
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B-tilslutningerne
SP B*
SP A og
Fronthøjttalerne er tilsluttet til både
SPEAKERS FRONT A terminalerne SP B*
og SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B terminalerne
(parallel tilslutning)
* Hvis du vil vælge "SP-B", skal du indstille "SB
ASGN" til "SPK B" i menuen Systemindstillinger
(side 42).
Tryk flere gange på SPEAKERS, indtil
indikatorerne "SP A" og "SP B" på displayet
slukkes.
Bemærk!
Du kan ikke skifte fronthøjttalersystem ved at trykke
på SPEAKERS, når der er tilsluttet hovedtelefoner
til receiveren.
29DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Introduktion
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 30 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
8 : Automatisk kalibrering
af de relevante
indstillinger
(AUTO CALIBRATION)
Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) gør det muligt at foretage
automatisk kalibrering såsom:
• Kontrol af tilslutningen mellem hver
højttaler og receiveren.
• Justering af højttalerens lydstyrke.
• Måling af afstanden fra hver højttaler til din
lytteposition.
DCAC er designet til at give dig en passende
lydbalance på dit værelse. Du kan dog justere
niveauet på højttalerne manuelt, så det passer
til dig. Yderligere oplysninger findes under
"9 : Indstilling af højttalerniveauerne og balancen (TEST TONE)" (side 34).
• Hvis du bruger en ekstra forstærker, skal du
indstille "SB ASGN" til "BI-AMP" i
menuen Systemindstillinger, før du udfører
automatisk kalibrering (side 42).
Bemærk!
• Automatisk kalibrering fungerer ikke, når
hovedtelefonerne er tilsluttet.
• Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen før
automatisk kalibrering, indstilles
lydafbrydelsesfunktionen automatisk til Fra.
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
Optimizermikrofon
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Før udførelse af automatisk
kalibrering
Før du foretager Automatisk kalibrering, skal
du installere og tilslutte højttalerne (side 16,
17).
• AUTO CAL MIC-stikket anvendes kun til
den medfølgende optimizermikrofon. Tilslut
ikke andre mikrofoner til dette stik. Dette
kan medføre beskadigelse af receiveren og
mikrofonen.
• Under kalibrering er lyden fra højttalerne
meget høj. Lydstyrken kan ikke justeres. Pas
på børn og ulemperne for omgivelserne.
• Foretag Automatisk kalibrering i stille
omgivelser for at undgå virkningen af støj og
for at få en mere præcis måling.
• Hvis der er nogen forhindringer på vejen
mellem optimizermikrofonen og højttalerne,
kan kalibreringen ikke udføres korrekt.
Fjern eventuelle forhindringer fra
måleområdet for at undgå målefejl.
1
Tilslut den medfølgende
optimizermikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
2
Opsæt optimizermikrofonen.
Anbring optimizermikrofonen i din
lytteposition. Du kan også anvende en
stol eller et stativ, så
optimizermikrofonen er i samme højde
som dine ører.
30DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 31 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
3
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Målingsprocessen vil stå på i nogle få
minutter.
Oversigten nedenfor viser displayet, når
målingen starter.
?/1
Måling af
?/1 knap
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
Indgangsknapper
MUSIC
Højttalertilslutning
MEASURE og SP
DET. vises skiftevis*
Højttalerniveau
MEASURE og GAIN
vises skiftevis*
Højttalerafstand
MEASURE og
DISTANCE vises
skiftevis*
THEATRE
1
2
3
4
5
6
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
CLEAR
DISPLAY
AUTO CAL
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
Display
Baggrundsstøjniveau NOISE.CHK
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
Målingen starter.
* Den tilsvarende højttalerindikator lyser på
displayet under målingen.
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MUTING
4
TV VOL
MASTER VOL
Målingen slutter.
"COMPLETE" vises på displayet, og
indstillingerne registreres.
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
2
Tryk på AMP MENU.
Tryk på AUTO CAL.
Målingerne starter efter 5 sekunder, og
displayet skifter sådan:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Hold dig væk fra måleområdet for at
undgå målefejl, mens tiden tælles ned.
Når du er færdig
Taq optimizermikrofonen ud af AUTO CAL
MIC-stikket.
Bemærk!
• Automatisk kalibrering kan ikke registrere
subwooferen. Derfor vil alle subwooferindstillingerne blive bevaret.
• Hvis du har ændret placeringen af højttalerne,
anbefales, at du udfører automatisk kalibrering for
at få det fulde udbytte af surround sound.
Tip!
• Når den automatiske kalibrering starter:
– Stå i en vis afstand fra højttalerne og
lyttepositionen for at undgå fejl i målingen.
Dette kan ske, fordi testsignaler udsendes fra
højttalerne under målingen.
– Undgå støj for at få en mere nøjagtig måling.
• Den automatiske kalibreringsfunktion annulleres,
når du foretager følgende under målingsprocessen:
– Trykker på ?/1 eller MUTING.
– Tryk på inputtasterne, eller slå INPUT
SELECTOR på receiveren til.
– Ændrer lydstyrkeniveauet.
– Tilslut hovedtelefonerne.
– Tryk på AUTO CAL igen.
31DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Introduktion
Udførelse af automatisk
kalibrering
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 32 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Fejl- og advarselskoder
Fejlkode
Årsag og løsning
ERROR 22
Surround-baghøjttaler tilsluttes kun
til SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B R
terminaler. Når du kun tilslutter en
surround-baghøjttaler, skal du
tilslutte den til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L terminalerne.
ERROR 23
Surround-baghøjttaler er
registreret, men surroundhøjtalerne er ikke tilsluttet. Sørg for
at tilslutte surround-højttalerne.
Når der vises fejlkoder
Når der registreres en fejl under den
automatiske kalibrering, vises en fejlkode
cyklisk på displayet efter hver måling som
følger:
Fejlkoder t tomt display t (fejlkode t
tomt display)a) t PUSH t tomt display t
ENTER
a)
Vises, når der er mere end én fejlkode.
Korrektion af fejlkoden
1
2
3
4
Notér fejlkoden ned.
Tryk på .
Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
Korriger fejlen.
Yderligere oplysninger findes under
"Fejlkoder og løsning" nedenfor.
5 Tænd receiveren, og udfør automatisk
kalibrering igen (side 31).
Når der vises advarselskoder
Under den automatiske kalibrering giver
advarselskoden oplysninger om
måleresultatet. Advarselskoden vises cyklisk
på displayet som følger:
Advarsels Beskrivelse kode t tomt display
t (Advarsels Beskrivelse kode t tomt
display)b) t PUSH t tomt display t
ENTER
b) Vises, når
Fejlkoder og løsning
Fejlkode
Årsag og løsning
ERROR 10
Baggrundsstøjni- veauet er for højt.
Sørg for, at der er stille under den
automatiske kalibrering.
ERROR 11
Højttalerne er anbragt for tæt på
optimizermikrofonen. Anbring
højttalerne længere fra
optimizermikrofonen.
ERROR 12
Ingen af højttalerne registreres.
Kontroller, at optimizermikrofonen
er tilsluttet korrekt, og foretag
Automatisk kalibrering igen.
ERROR 20
Fronthøjttalerne er ikke registreret,
eller kun den ene fronthøjttaler er
registreret. Kontroller tilslutningen
til fronthøjtalerne.
ERROR 21
Der er kun registreret én surroundhøjttaler. Kontroller tilslutningen
til surround-højtalerne.
der er mere end én advarselskode.
Du kan vælge at ignorere advarselskoden, da
den automatiske kalibrering automatisk
justerer indstillingerne. Du kan også ændre
indstillingerne manuelt.
32DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 33 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Advarsels Beskrivelse og Løsning
kode
1 Notér advarselskoden ned.
2 Tryk på .
3 Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
4 Følg den løsning, der er angivet under
WARN. 75 For surround-højttaleren bagest til
venstre afstanden er uden for området.
Flyt for surround-højttaleren bagest til
venstre.d)
"Advarselskode og løsning" nedenfor.
WARN. 76 For surround-højttaleren bagest til
højre afstanden er uden for området.
Flyt for surround-højttaleren bagest til
højre.d)
5 Tænd receiveren, og udfør automatisk
kalibrering igen (side 31).
Advarselskode og løsning
Advarsels Beskrivelse og Løsning
kode
c) Yderligere
oplysninger findes under "Afstand til
fronthøjttaler" (side 51).
d)
Du finder flere oplysninger om "Tip!" på side 52.
WARN. 40 Baggrundsstøjniv- eauet er højt. Sørg
for, at der er stille under den
automatiske kalibrering.
WARN. 60 Balancen mellem de to fronthøjttaler er
uden for området. Flyt
fronthøjttalerne.c)
WARN. 62 Lydniveauet i centerhøjttaler er uden
for området. Flyt centerhøjttaler.d)
WARN. 63 Lydniveauet i den venstre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt
venstre surround-højttaler.d)
WARN. 64 Lydniveauet i den højre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt
højre surround-højttaler.d)
WARN. 65 Lydniveauet i for surround-højttaleren
bagest til venstre er uden for området.
Flyt for surround-højttaleren bagest til
venstre.d)
WARN. 66 Lydniveauet i for surround-højttaleren
bagest til højre er uden for området.
Flyt for surround-højttaleren bagest til
højre.d)
WARN. 70 Fronthøjttalerafstanden er uden for
området. Flyt fronthøjttalerne.c)
WARN. 72 Centerhøjttalerafstanden er uden for
området. Flyt centerhøjttaleren.d)
WARN. 73 Venstre surround højttalerafstanden er
uden for området. Flyt venstre
surround-højttaler.d)
WARN. 74 Højre surround højttalerafstanden er
uden for området. Flyt højre surroundhøjttaler.d)
33DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Introduktion
Ændring af indstillingerne
manuelt
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK04GET_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 34 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
5
9 : Indstilling af
højttalerniveauerne og
-balancen
Testtonen udsendes fra hver højttaler i
følgende rækkefølge:
Venstre front t Center t Højre front
t Højre surround t Surround bagest til
højre* t Surround bagest til venstre* t
Venstre surround t Subwoofer
(TEST TONE)
Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
* Du vil kun høre testtonen fra
– surround-højttalerne bagest til venstre og
højre, når surround-baghøjttalerne er sat på
"DUAL".
– surround-højttaleren bagest til venstre, når
surround-baghøjttalerne er sat til
"SINGLE".
Tip!
Receiveren har en testtone med en frekvens, som er
centreret ved 800 Hz.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
6
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
Indgangsknapper
MUSIC
2
3
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Tip!
AMP
MENU
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
• Tryk på MASTER VOL +/– for at justere
niveauet for alle højttalere samtidigt. Du kan
også bruge MASTER VOLUME på
receiveren.
• Den justerede værdi kommer frem på
displayet under justering.
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Juster højttalerlydstyrken og
balance ved hjælp af LEVELmenuen, så niveauet for
testtonen høres ens fra hver
højttaler.
Yderligere oplysninger findes under
"Justering af lydniveauet (LEVELmenu)" (side 44).
THEATRE
1
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "T. TONE Y".
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "T. TONE".
4
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
7
Gentag trin 1 til 5 for at vælge
"T. TONE N".
Du kan også trykke på en vilkårlig af
indgangsknapperne.
Testtonen slukker.
Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne
• Højttalerkablerne er ikke sat rigtigt i.
• Højttalerkablerne kan være kortsluttet.
Bemærk!
Testtonen virker ikke, når ANALOG DIRECT er
valgt.
34DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK05PLA_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 35 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Valgtindgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
Afspilning
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
Indgangsknapper
DVD/BD
MENU
7
8
9
-
0/10
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
1
SAT
[SAT]
Satellittuner, osv., der er
tilsluttet SAT-jackstikket
TV
[TV]
TV, osv., der er tilsluttet TVjackstikket
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R*]
Super Audio CD/CDafspiller/CD-optager, osv.,
der er tilsluttet SA-CD/CD/
CD-R-jackstikket
* "SA-CD/CD/CD-R" ruller over displayet,
hvorefter "SA-CD/CD" vises.
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
DVD-afspiller osv., der er
tilsluttet DVD-jackstikket
TUNER
Indbygget radiotuner
[FM- eller AMbånd]
MUSIC
THEATRE
>10
DVD
[DVD]
MENU/HOME
Tryk på indgangsknappen for
at vælge et apparat.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
Det valgte kommer frem på displayet.
Valgtindgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORTadapter tilsluttet til
DMPORT-jackstikket
VIDEO 1
[VIDEO 1]
DVD-optager,
videobåndoptager osv., der er
tilsluttet VIDEO 1jackstikket
VIDEO 2
[VIDEO 2]
Videokamera, videospil osv.,
der er tilsluttet VIDEO 2 INjackstikket
BD
[BD]
Blu-ray disc-afspiller osv.,
der er tilsluttet BDjackstikket
2
Tænd apparatet, og start
afspilningen.
3
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
Sådan afbrydes lyden
Tryk på MUTING.
Muting-funktionen annulleres, når du gør
følgende.
• Tryk på MUTING igen.
• Øg lydstyrken.
• Sluk for receiveren.
Hvordan man undgår at
ødelægge højttalerne
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at
skrue ned for lydstyrkeniveauet.
35DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Afspilning
Hvordan man vælger et
apparat
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK05PLA_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 36 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Navngivning af indgange
8
Tryk på
.
Det navn, du har angivet, er registreret.
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til
indgange og vise det på receiverens display.
Dette er bekvemt til at mærke jackstikkene
med navnene på de tilsluttede apparater.
1
Tryk på indgangsknappen for
at vælge en indgang, for
hvilken du vil oprette et
indeksnavn.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "7-SYSTEM".
4
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
5
Tryk på V/v for at vælge "NAME
IN".
6
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Markøren blinker, og du kan vælge et
tegn.
7
Tryk på V/v for at vælge et tegn,
og tryk derefter på B/b for at
flytte markøren til den næste
position.
Hvis du laver en fejl
Tryk på B/b, indtil det tegn, du vil ændre,
blinker, og tryk derefter på V/v for at
vælge det rigtige tegn.
Tip!
• Du kan vælge følgende type af tegn ved at
trykke på V/v.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t
Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på b uden at vælge et tegn.
36DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK05PLA_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 37 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Lytning til/Visning af et apparat
Lytning til en Super Audio CD/CD
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
Afspilning
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
AUTO CAL
D.TUNING
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
5
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Bemærk!
• Den beskrevne betjening gælder
for Sony Super Audio CDafspilleren.
• Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som
følger med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren.
1
Tænd for Super Audio CD-afspilleren/CDafspilleren, og læg derefter en disc i bakken.
2
3
Tænd for receiveren.
Du kan også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge "SA-CD/CD/CD-R".
Tip!
Du kan muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til musikken. Vi
henviser til side 57 angående
oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Klassisk: HALL
Jazz: JAZZ
Live koncert: CONCERT
Tryk på SA-CD/CD.
4
5
6
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Når du er færdig med at lytte til Super Audio
CD/CD, skal du skubbe disc'en ud og slukke
receiveren og Super Audio CD-afspilleren/
CD-afspilleren.
37DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK05PLA_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 38 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Se en DVD/Blu-ray disc
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
6
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
6
O
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Bemærk!
• Se den betjeningsvejledning, der
følger med TV'et og DVDafspilleren/Blu-ray discafspilleren.
• Kontroller følgende, hvis du
ikke kan lytte til multikanallyd.
– Sørg for, at denne modtager er
tilsluttet til DVD-afspilleren/
Blu-ray disc-afspilleren via en
digital forbindelse.
– Sørg for, at den digitale
lydudgang på DVDafspilleren/Blu-ray discafspilleren er opsat korrekt.
Tip!
• Vælg om nødvendigt
lydformatet for den disc, der
skal afspilles.
• Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til filmen eller
musikken. Vi henviser til side 57
angående oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Film: C.ST.EX
Musik: CONCERT
1
Tænd TV'et og DVD-afspilleren/Blu-ray discafspilleren.
2
3
Tænd for receiveren.
Tryk på DVD for at se en DVD, eller tryk på BD
for at se en Blu-ray disc.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
denne receiver til at vælge "DVD" eller "BD".
Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt
at bruge knappen til styring af DVD-afspiller. Yderligere
oplysninger findes under se "Ændring af
knapfunktionerne" (side 88).
4
Vælg indgangen på TV'et, så der vises et
billede fra DVD/Blu-ray disc.
5
6
7
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Hvis du er færdig med at se DVD/Blu-ray
disc, skal du skubbe disc'en ud og slukke
modtageren, TV'et og DVD-afspilleren/
Blu-ray disc-afspilleren.
38DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 39 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Sådan kommer du tilbage til
forrige display
Anvendelse af forstærkeren
Tryk på B.
Navigering gennem
menuerne
Sådan afsluttes menuen
Tryk på AMP MENU.
Bemærk!
Nogle parametre og indstillinger er muligvis
gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke
er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres.
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede menu.
3
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den parameter, der
skal justeres.
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
Indstillingen indsættes automatisk.
39DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Anvendelse af forstærkeren
Ved at anvende forstærkerens menuer kan
man foretage forskellige justeringer for at
tilpasse receiveren.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 40 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Oversigt over menuerne
Følgende muligheder er tilgængelige i hver
menu. Angående oplysninger om navigering
gennem menuerne, se side 39.
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
LEVEL
[1-LEVEL]
(side 44)
Testtonea) [T. TONE]
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
Balancen mellem
fronthøjttalernea) [FRT BAL]
BAL. L +1 til BAL. L +8,
BALANCE
BALANCE, BAL. R +1 til BAL. R +8
EQ
[2-EQ]
(side 45)
Lydniveauet i centerhøjttaleren CNT –10 dB til CNT +10 dB
[CNT LVL]
(i trin af 1 dB)
CNT 0 dB
Lydniveauet i den venstre
surround-højttaler
[SL LVL]
SUR L –10 dB til SUR L +10 dB
(i trin af 1 dB)
SUR L 0 dB
Lydniveauet i den højre
surround-højttaler
[SR LVL]
SUR R –10 dB til SUR R +10 dB
(i trin af 1 dB)
SUR R 0 dB
Lydniveauet i surroundbaghøjttalerenb)
[SB LVL]
SB –10 dB til SB +10 dB
(i trin af 1 dB)
SB 0 dB
Lydniveauet for surround
højttaleren bagest til venstrec)
[SBL LVL]
SBL –10 dB til SBL +10 dB
(i trin af 1 dB)
SBL 0 dB
Lydniveauet for surround
højttaleren bagest til højrec)
[SBR LVL]
SBR –10 dB til SBR +10 dB
(i trin af 1 dB)
SBR 0 dB
Lydniveauet i subwooferen
[SW LVL]
SW –10 dB til SW +10 dB
(i trin af 1 dB)
SW 0 dB
Dynamisk
områdekomprimeringa)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Equalizer til/fraa) [EQ]
EQ OFF, EQ ON
Basniveauet i fronthøjttalernea) BASS –6 dB til BASS +6 dB
[BASS LVL]
(i trin af 1 dB)
Diskantniveauet i
fronthøjttalernea) [TRE LVL]
TRE –6 dB til TRE +6 dB
(i trin af 1 dB)
EQ OFF
BASS 0 dB
TRE 0 dB
40DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 41 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
SUR
[3-SUR]
(side 45)
Valg af lydfelta)
[S.F. SELCT]
Yderligere oplysninger findes under
"Opnå surround sound" (side 55).
A.F.D. AUTO
Bagerste surround-dekodning
indstillinga) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Effektniveaua) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Modtagefunktion for FMstationa) [FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Navngivning af forvalgte
stationera) [NAME IN]
Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af indgange" (side 36).
Dekodningsprioritet af digital
lydindganga) [DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
DEC. PCM til:
SA-CD/CD;
DEC. AUTO
til:
VIDEO 1, 2,
BD, DVD,
SAT, TV
Valg af sprog til digital
udsendelsea) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Synkroniserer lyd med
videoudgangena)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
A.V.SYNC. N
Tilknytning af digital
lydindganga)
[D. ASSIGN]
Yderligere oplysninger findes under
"Lytte til digital lyd fra andre
indgange (DIGITAL ASSIGN)" (side
81).
Lyd til HDMIa)d)
[AUDIO FOR HDMI]
AMP, TV+AMP
AMP
Kontrol til HDMIa)d)
[CONTROL FOR HDMI]
CTRL OFF, CTRL ON
CTRL OFF
TUNER
[4-TUNER]
(side 47)
AUDIO
[5-AUDIO]
(side 48)
HDMI
[6-HDMI]
(side 49)
fortsættes
41DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Anvendelse af forstærkeren
Menu
[Display]
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 42 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(side 50)
Subwoofera)
[SW SPK]
NO, YES
YES
Fronthøjttalerea)
[FRT SPK]
SMALL, LARGE,
LARGE
Centerhøjttalera)
[CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround-højttalerea)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround-baghøjttalera)
[SB SPK]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
Tilknytning af surroundbaghøjttalera)e)
[SB ASGN]
OFF, BI-AMP, SPK B
OFF
Afstand til fronthøjttaler a)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til centerhøjttalera)
[CNT DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til venstre surroundhøjttalera)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til højre surroundhøjttalera)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til surroundbaghøjttalera)b)
[SB DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til surroundhøjttaler
bagest til venstrea)c)
[SBL DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til surroundhøjttaler
bagest til højrea)c)
[SBR DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Surround-højttalerpositiona)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Højttaler-crossover-frekvensa)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz til CRS > 160 Hz
(i trin af 10 Hz)
CRS > 100 Hz
Displayets lysstyrkea)
[DIMMER]
0% gråtone, 40% gråtone, 70%
gråtone
0% gråtone
Navngivning af indgangea)
[NAME IN]
Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af indgange" (side 36).
Automatisk kalibreringa)
[AUTO CAL]
A.CAL NO, A.CAL YES
A. CAL
[8-A. CAL]
(side 54)
A.CAL NO
42DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 43 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
S-AIR
[9- S-AIR]
(side 55)
S-AIR IDf)
[ID SETUP]
ID A, ID B, ID C
ID A
Parringf)
[PAIRING]
START, STATUS
S-AIR-tilstandf)
[MODE]
PARTY, SEPARATE
PARTY
RF-skiftf)
[RF SETUP]
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
S-AIR Standbyf)
[STANDBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY OFF
a) Se
den side, der er angivet i parentes, angående oplysninger.
Du kan kun vælge dette parameter, når surround bag-højttalerne er sat på "SINGLE".
c) Du kan kun vælge dette parameter, når surround bag-højttalerne er sat på "DUAL".
d)
"AUDIO FOR HDMI" og "CONTROL FOR HDMI" ruller over displayet, og derefter vises henholdsvis
"AUDIO" og "CONTROL".
e) Du kan kun vælge dette parameter, når surround bag-højttalerne er sat på "NO".
f)
Denne parameter er kun tilgængelig, hvis S-AIR-senderen (medfølger ikke) er indsat i EZW-T100-slotten i
receiveren.
b)
43DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Anvendelse af forstærkeren
Menu
[Display]
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 44 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Justering af lydniveauet
(LEVEL-menu)
LEVEL-menuen kan anvendes til at tilpasse
balancen og niveauet for hver højttaler. Disse
indstillinger anvendes til alle lydfelter.
Vælg "1-LEVEL" i forstærkerens menuer.Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 39) og "Oversigt over
menuerne" (side 40).
LEVEL-menuparametre
x T. TONE (Test tone)
Giver mulighed for at justere
højttalerniveauerne og -balancen, mens du
lytter til testtonen fra din lytteposition.
Yderligere oplysninger findes under
"9 : Indstilling af højttalerniveauerne og balancen (TEST TONE)" (side 34).
x FRT BAL (Balancen i den
fronthøjttaler)
Giver mulighed for at justere balancen mellem
venstre og højre fronthøjtaler.
x CNT LVL (Lydniveauet i
centerhøjttaleren)
x SL LVL (Lydniveauet i den
venstre surround-højttaler)
x SR LVL (Lydniveauet i den højre
surround-højttaler)
x SW LVL (Lydniveauet i
subwooferen)
a)
Du kan kun vælge dette parameter, når surround
bag-højttalerne er sat til "SINGLE" i SYSTEM
menuen.
b)
Du kan kun vælge dette parameter, når surround
bag-højttalerne er sat til "DUAL" i SYSTEM
menuen.
x D. RANGE (Dynamisk
områdekomprimering)
Der er mulighed for at komprimere det
dynamiske område for lydsporet. Det kan være
nyttigt, når du vil se film med lav lydstyrke
sent om aftenen. Dynamisk
områdekomprimering er kun mulig med
Dolby Digital-kilder.
• COMP. OFF
Det dynamiske område er ikke komprimeret.
• COMP. STD
Det dynamiske område er komprimeret, som
beregnet af lydteknikkeren.
• COMP. MAX
Det dynamiske område er kraftigt
komprimeret.
Tip!
Med dynamisk områdekomprimering er det muligt
at komprimere det dynamiske område for lydsporet,
baseret på oplysningerne om det dynamiske område,
som følger med Dolby Digital-signalet.
"COMP. STD" er standardindstillingen, men den
giver kun let komprimering. Derfor anbefaler vi
brug af indstillingen "COMP. MAX". Dette
komprimerer i høj grad det dynamiske område og
giver mulighed for at se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analogbegrænsninger, er
niveauerne forudbestemte og giver en meget neutral
komprimering.
x SB LVL (Lydniveauet i surroundbaghøjttaleren)a)
x SBL LVL (Lydniveauet for
surround højttaleren bagest til
venstre)b)
x SBR LVL (Lydniveauet for
surround højttaleren bagest til
højre)b)
44DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 45 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Justering af equalizeren
(EQ-menu)
EQ menuparametre
x EQ (Equalizer til/fra)
Gør det muligt at slå equalizeren til eller fra.
• EQ OFF
Equalizeren er slået fra.
• EQ ON
Equalizeren er slået til.
x BASS LVL (Basniveauet i
fronthøjttaleren)
x TRE LVL (Diskantniveauet i
fronthøjttaleren)
Bemærk!
• Denne funktion fungerer ikke for signaler med en
samplingsfrekvens over 48 kHz.
• Hvis du justerer equalizeren under DTS 96/24signalmodtagelse, udsendes signalet kun ved
48 kHz.
(SUR-menu)
SUR-menuen kan anvendes til valg af det
ønskede lydfelt til lytning.
Vælg "3-SUR" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 39) og "Oversigt over
menuerne" (side 40).
SUR-menuparametre
x S.F. SELCT (Valg af lydfelt)
Gør det muligt at vælge den ønskede lyd.
Yderligere oplysninger findes under "Opnå
surround sound" (side 55).
Bemærk!
Receiveren giver dig mulighed for at anvende det
sidst valgte lydfelt til en indgang, når det er valgt
(Sound Field Link). F.eks. hvis du vælger "HALL"
til DVD-indgang, derefter skifter til en anden
indgang, og derefter går tilbage til DVD, anvendes
"HALL" automatisk igen.
x SB DEC (Bagerste surrounddekoding indstilling)
Gør det muligt at vælge bagerste surrounddekoding indstilling. Yderligere oplysninger
findes under "Anvendelse af bagerste
surround-dekoding indstilling (SB DEC)"
(side 46).
x EFFECT (Effektniveau)
Gør det muligt at justere "gengivelsen" af
surround-effekten for lydfelter, der er valgt
med knapperne MOVIE eller MUSIC.
• EFCT. MIN
Surround-effekten er sat til minimum.
• EFCT. STD
Surround-effekten er sat til standard.
• EFCT. MAX
Surround-effekten er sat til maksimum.
45DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Anvendelse af forstærkeren
Du kan anvende EQ-menuen til at justere den
tonemæssige kvalitet (bas-/diskantniveauet)
for fronthøjttalerne.
Vælg "2-EQ" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 39) og "Oversigt over
menuerne" (side 40).
Indstillinger til surround
sound
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 46 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Anvendelse af bagerste
surround-dekoding indstilling
(SB DEC)
Ved at dekode det bagerste surround-signal fra
DVD-softwaren (osv.), som er optaget i
formaterne Dolby Digital Surround EX, DTSES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 osv., kan du
opnå den surroundlyd, som filmselskaberne
har tænkt sig.
Vælg bagerste surround-dekoding indstilling
ved hjælp af "SB DEC" på SUR-menuen
(side 45).
Typer bagerste surrounddekoding indstilling
x SB ON
Ved at dekode bagerste surround-signalet
uanset 6.1-kanals dekodeflageta) anvendes
Dolby Digital EX, når udgangskanalen er 6.1.
Indgangsstrøm Udgangs Bagerste
kanal
surrounddekodning
Dolby Digital 5.1 6.1e)
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
x SB OFF
Bagerste surround-dekodning udføres ikke.
x SB AUTO
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6.1kanaldekodningsflageta), udføres den rigtige
dekodning af det bagerste surround-signal.
Indgangsstrøm Udgangs Bagerste
kanal
surrounddekodning
Dolby Digital 5.1 5.1e)
e)
—
Dolby Digital
Surround EX b)
6.1
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrixdekoding
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discretedekoding
Dolby Digital
Surround EX b)
7.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Pro
Logic IIx
DTS-ES Matrix
6.1c)
7.1
DTS Matrixdecoding
DTS-ES Discrete 7.1
6.1d)
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS Discretedecoding
Dolby Digital 5.1 7.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Pro
Logic IIx
Dolby Digital
Surround EXb)
7.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Pro
Logic IIx
DTS 5.1
7.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
7.1
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
46DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 47 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Indgangsstrøm Udgangs Bagerste
kanal
surrounddekodning
DTS-ES Discrete 7.1
6.1d)
Matrix-dekodning,
som er i
overensstemmelse
med Dolby Digital
EX
a)
Bemærk!
• Det er ikke sikkert, at der kommer nogen lyd fra
surround-baghøjttaleren i Dolby Digital EXindstilling. Nogle disc'e har ikke noget Dolby
Digital Surround EX-flag, selvom emballagen har
Dolby Digital EX-logoer. Vælg i dette tilfælde
"SB ON".
• Der kan kun vælges bagerste surround-dekoding
indstilling, når A.F.D.-indstillingen er valgt.
Imidlertid annulleres denne funktion, når Dolby
Pro Logic IIx er valgt.
(TUNER-menu)
TUNER-menuen kan anvendes til indstilling
af FM-stationernes modtagefunktion og til
navngivning af forvalgte stationer.
Vælg "4-TUNER" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 39) og "Oversigt over
menuerne" (side 40) .
TUNER menuparametre
x FM MODE (FM-stations
modtagefunktion)
• FM AUTO
Denne receiver dekoder signalet som
stereosignal, når radiostationen udsender i
stereo.
• FM MONO
Denne receiver dekoder signalet som
monosignal uanset sendesignalet.
x NAME IN (Navngivning af
forvalgte stationer)
Gør det muligt at navngive forvalgte stationer.
Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af faste stationer" (side 64).
47DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Anvendelse af forstærkeren
6.1-kanals dekodningsflag er information, som er
optaget i software som f.eks. DVD'er.
b) En Dolby Digital DVD, som indeholder et
Surround EX-flag. Dolby Corporations webside
kan hjælpe dig med at bestemme Surround EXfilm.
c)
Software, der er kodet med et flag til angivelse af,
at den har både DTS-ES Matrix- og 5.1-kanals
signaler.
d)
Software, som er kodet med både 5.1-kanals
signaler og en forlængelsesstrøm, som er beregnet
til at returnere disse signaler til 6.1 diskrete
kanaler. Diskrete 6.1-kanal signaler er DVDspecifikke signaler, som ikke anvendes i biografer.
e) Når der tilsluttes to surround bag-højttalere, vil
udgangskanalen være 7.1 kanal.
Indstillinger af tuneren
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 48 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Indstillinger for lyden
(AUDIO-menu)
Du kan anvende AUDIO-menuen for at
foretage indstillinger til den lyd, der passer dig
bedst.
Vælg "5-AUDIO" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 39) og "Oversigt over
menuerne" (side 40).
AUDIO-menuparametre
x DEC. PRI. (Dekodningsprioritet
af digital lydindgang)
Gør det muligt at specificere funktionen for
den digitale signalindgang til DIGITAL IN og
HDMI IN-jackstikkene.
• DEC. PCM
Når du vælger signaler fra DIGITAL INstikket, får PCM-signaler forrang (for at
undgå afbrydelse, når afspilningen starter).
Imidlertid kommer der muligvis ingen lyd
ved input af andre signaler afhængigt af
formatet.
I så fald skal du indstille til "DEC. AUTO".
Når du har valgt signaler fra HDMI INstikket, udsendes der kun PCM-signaler fra
den tilsluttede afspiller. Når der modtages
signaler i ethvert andet format, skal du
indstille til "DEC. AUTO".
• DEC. AUTO
Skifter automatisk indgangen mellem DTS,
Dolby Digital eller PCM.
Bemærk!
Når funktionen er sat til "DEC. AUTO", og lyden fra
de digitale lydjackstik (for en CD osv.) afbrydes, når
afspilningen begynder, skal "DEC. PCM" vælges.
x DUAL (Valg af sprog til digital
udsendelse)
Gør det muligt at vælge det sprog, du ønsker,
under den digitale udsendelse. Denne funktion
virker kun for Dolby Digital-kilder.
• DUAL M/S (Hoved/Under)
Lyden på hovedsproget vil blive udsendt
gennem den venstre fronthøjttaler, og
samtidigt vil lyden på undersproget blive
udsendt gennem den højre fronthøjttaler.
• DUAL M (Hoved)
Lyden på hovedsproget vil blive sendt ud.
• DUAL S (Under)
Lyden på undersproget vil blive sendt ud.
• DUAL M+S (Hoved + Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprog
vil blive sendt ud.
x A.V. SYNC. (Synkroniserer lyd
med videoudgangen)
• A.V. SYNC. N (Nej) (Forsinket tid: 0 ms)
Lydudgangen forsinkes ikke.
• A.V. SYNC. Y (Ja) (Forsinket tid: 60 ms)
Lydudgangen forsinkes, så tidsforskellen
mellem lydudgangen og billedet minimeres.
Bemærk!
• Denne parameter er nyttig, når du bruger et stort
LCD- eller plasma-TV eller en projektor.
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med knapperne 2CH eller
A.F.D.
• Denne parameter er ikke gyldig, når
– signaler med en samplingsfrekvens på mere end
48 kHz anvendes som input.
– flerkanals Linear PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-stik.
– ANALOG DIRECT funktionen er valgt.
x D. ASSIGN (Tilknytning af digital
lydindgang)
Gør det muligt at tilknytte den digitale
lydindgang til en anden indgang. Yderligere
oplysninger findes under "Lytte til digital lyd
fra andre indgange (DIGITAL ASSIGN)"
(side 81).
48DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 49 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Indstillinger for HDMI
(HDMI-menu)
Gør det muligt at slå funktionen Kontrol til
HDMI til eller fra. Yderligere oplysninger
findes under ""BRAVIA"synkroniseringfunktioner" (side 67).
Anvendelse af forstærkeren
Du kan bruge HDMI-menuen til at foretage
forskellige justeringer af HDMI.
Vælg "6-HDMI" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til oplysninger angående justering af
parametrene, se "Navigering gennem
menuerne" (side 39) og "Oversigt over
menuerne" (side 40).
x CONTROL FOR HDMI (Kontrol til
HDMI)
HDMI menuparametre
x AUDIO FOR HDMI (Lyd til HDMI)
Gør det muligt at indstille HDMI-lydudgangen
fra det afspilningsapparat, der er tilsluttet til
receiveren via en HDMI-tilslutning.
• AMP
HDMI-lydsignalerne fra
afspilningsapparatet udsendes kun til de
højttalere, der er tilsluttet til receiveren.
Flerkanals lyd afspilles uforandret.
Bemærk!
Der udsendes ikke lydsignaler fra TV'ets
højttalere, når "AUDIO FOR HDMI" er indstillet
til "AMP".
• TV+AMP
Lyden udsendes fra TV'ets højttaler og fra de
højttalere, der er tilsluttet til receiveren.
Bemærk!
• Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af
TV'ets lydkvalitet, f.eks. antallet af kanaler og
samplingsfrekvensen osv. Når TV'et er forsynet
med stereohøjttalere, er lyden fra receiveren
også i stereo som fra TV'et, selvom du afspiller
fra en flerkanals kilde.
• Når du tilslutter receiveren til et videoapparat
(projektor, osv.), udsendes lyden muligvis ikke
fra receiveren. I dette tilfælde, skal du vælge
"AMP".
49DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 50 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
x CNT SPK (Centerhøjttaler)
Indstillinger af systemet
(SYSTEM-menu)
Med SYSTEM-menuen kan du indstille
størrelsen og afstanden af de højttalere, der er
tilsluttet dette system.
Vælg "7-SYSTEM" i forstærkerens menuer.
Oplysninger om justering af parametrene, se
"Navigering gennem menuerne" (side 39) og
"Oversigt over menuerne" (side 40).
SYSTEM-menuparametre
x SW SPK (Subwoofer)
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet en subwoofer, skal
du vælge "NO". Dette aktiverer bassens
omdirigeringskredsløb og udsender LFEsignaler fra andre højttalere.
• YES
Hvis der er tilsluttet en subwoofer, skal du
vælge "YES".
Tip!
For at få det fulde udbytte af Dolby Digital bassens
omdirigeringskredsløb anbefaler vi at sætte
subwooferens grænsefrekvens så højt som muligt.
x FRT SPK (Fronthøjttalere)
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller der mangler
surround-effekter, når flerkanalssurroundlyden anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere bassens
omdirigeringskredsløb og udsende den
forreste kanals basfrekvenser fra
subwooferen. Når fronthøjttalerne er sat til
"SMALL", sættes center- og surroundhøjttalerne også automatisk til "SMALL"
(medmindre de tidligere er sat til "NO").
• LARGE
Hvis der er tilsluttet store højttalere til, som
effektivt vil gengive basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Når subwooferen er sat til "NO", sættes
fronthøjttaleren automatisk til "LARGE".
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet en centerhøjttaler,
skal du vælge "NO". Centerkanalens lyd
sendes fra fronthøjttalerne.
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller der mangler
surround-effekter, når flerkanalssurroundlyden anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere bassens
omdirigeringskredsløb og udsende
centerkanalens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis den er sat til
"LARGE") eller subwooferen.
• LARGE
Hvis der er tilsluttet store højttalere til, som
effektivt vil gengive basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjtalerne imidlertid er sat til
"SMALL", kan du ikke sætte centerhøjttaler
til "LARGE".
x SUR SPK (Surround-højttalere)
Surround-baghøjttaleren sættes til den samme
indstilling.
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet surroundhøjttalere, skal du vælge "NO".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller der mangler
surround-effekter, når flerkanalssurroundlyden anvendes, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere bassens
omdirigeringskredsløb og udsende
surroundkanalens basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE"
højttalere.
• LARGE
Hvis der er tilsluttet store højttalere til, som
effektivt vil gengive basfrekvenser, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjtalerne imidlertid er sat til
"SMALL", kan du ikke sætte surroundhøjttalerne til "LARGE".
50DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 51 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
x SB SPK (Surround-baghøjttaler)
Tip!
"LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, om den interne lydprocessor
vil afbryde bassignalet fra denne kanal.
Når bassen afbrydes fra en kanal, sender bassens
omdirigeringskredsløb de tilsvarende basfrekvenser
til subwooferen eller andre "LARGE"-højtalere.
Da baslyde imidlertid har en vis del
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afbryde
dem, hvis det er muligt. Selvom du anvender små
højttalere, kan du derfor sætte dem til "LARGE",
hvis der skal udsendes basfrekvenser fra denne
højttaler. Hvis du imidlertid anvender en stor
højttaler, men foretrækker ikke at udsende
basfrekvenser fra denne højttaler, skal den indstilles
til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere, end du
foretrækker, indstilles alle højttalerne til "LARGE".
Hvis der ikke er nok bas, kan du anvende
equalizeren til at fremhæve basniveauerne.
Yderligere oplysninger findes under side 40.
x SB ASGN (Tilknytning af
surround-baghøjttaler)
• OFF
Hvis du tilslutter surround-baghøjttalerne til
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B terminalerne, skal du
vælge "OFF".
• BI-AMP
Hvis du tilslutter fronthøjttalere til
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B terminalerne ved brug
af den ekstra forstærkertilslutning, skal du
vælge "BI-AMP".
• SPK B
Hvis du tilslutter et ekstra
fronthøjttalersystem til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
terminalerne, skal du vælge "OFF".
Bemærk!
• SB ASGN kan ikke vælges, hvis SB SPK er
indstillet til "SINGLE" eller "DUAL".
• SB ASGN vil automatisk blive indstillet til "OFF",
hvis du indstiller SB SPK til "SINGLE" eller
"DUAL".
x FRT DIST. (Afstand til
fronthøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til fronthøjttaler (A).
Hvis begge front-højttalere ikke placeres lige
langt fra din lytteposition, skal du indstille
afstanden til den nærmeste højttaler.
Med kun en surround bag-højttaler
fortsættes
51DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Anvendelse af forstærkeren
Når surround-højttalerne er sat til "NO",
sættes surround-baghøjttalerne også
automatisk til "NO", og indstillingen kan ikke
ændres.
• NO
Hvis der ikke er tilsluttet en surroundbaghøjttaler, skal du vælge "NO".
• SINGLE
Hvis du tilslutter to surround bag-højttalere,
skal du vælge "SINGLE". Lyden vil blive
udsendt til en maksimum af 6.1 kanal.
• DUAL
Hvis du tilslutter to surround bag-højttalere,
skal du vælge "DUAL". Lyden vil blive
udsendt til en maksimum af 7.1 kanal.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 52 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Med to surround bag-højttalere
(Vinklen B burde være den
samme)
x CNT DIST. (Afstand til
centerhøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til centerhøjttaleren.
x SL DIST. (Afstand til venstre
surround-højttaler)
x SR DIST. (Afstand til højre
surround-højttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til højre surround-højttaler.
Tip!
Hvis du vil nyde en bedre surround-sound, skal
afstanden mellem centerhøjttaleren og lytteposition
B kan ikke være mere end 1,5 meter tættere end
den mellem lyttepositionen og fronthøjttaler A.
Placer højttalerne, så forskellen i længden af B i
følgende diagram ikke er mere end 1,5 meter tættere
end længden af A.
Eksempel: Juster afstanden B til 4,5 meter eller
mere, når afstand A er 6 meter.
Desuden kan afstanden mellem surroundhøjttalerne/surround-baghøjttalerne og lytteposition
C ikke være mere end 4,5 meter tættere end
afstanden mellem lytteposition og front-højttalerne
A. Placer højttalerne, så forskellen i længden på C
i følgende diagram ikke er mere end 4,5 meter
tættere end A's længde.
Eksempel: Juster afstanden C til 1,5 meter eller
mere, når afstand A er 6 meter.
Dette er vigtigt, fordi en forkert højttaler placering
ikke er konduktiv for nydelsen af surround sound.
Bemærk venligst, at placering af højttalerne tættere
end det krævede vil forårsage en forsinkelse i lydens
udsendelse fra den højttaler. Dvs., højttaleren vil
lyde som om, den er længere væk.
Der opnås en meget bedre surround sound ved at
justere disse parametre, mens du lytter til lyden.
Prøv det!
x SB DIST. (Afstand til surroundbaghøjttaler) a)
x SBL DIST. (Afstand til
surroundhøjttaler bagest til
venstre)b)
x SBR DIST. (Afstand til
surroundhøjttaler bagest til
højre)b)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til surround-baghøjttaleren.
a)
Du kan kun vælge dette parameter, når surround
bag-højttalerne er sat til "SINGLE" i SYSTEM
menuen.
b)
Du kan kun vælge dette parameter, når surround
bag-højttalerne er sat til "DUAL" i SYSTEM
menuen.
52DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 53 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
x SUR POS.
(Surround-højttalerens position)
Du kan angive placeringen af dine surroundhøjttalere til korrekt implementering af
surround-effekter i CINEMA STUDIO EXfunktionerne (side 58). Dette menupunkt er
ikke tilgængeligt, når surround-højttaleren er
sat til "NO" (side 42).
Tip!
x CRS. FREQ (Højttaler-crossoverfrekvens)
• BEHD/HI
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion B og D.
• BEHD/LO
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion B og C.
• SIDE/HI
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion A og D.
• SIDE/LO
Vælg om placeringen af surroundhøjttalerne svarer til sektion A og C.
Gør det muligt at indstille bas-crossoverfrekvensen for højttalere, som er sat til
"SMALL" på SYSTEM-menuen. Dette
menupunkt er kun tilgængeligt, når mindst én
højttaler er indstillet til "SMALL", og den
tilsvarende højttalerindikator blinker på
displayet.
x DIMMER (Displayets lysstyrke)
Gør det muligt at justere lysstyrken i 3 trin.
fortsættes
53DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Anvendelse af forstærkeren
Surround-højttalerpositionen er specielt designet til
iværksættelse af CINEMA STUDIO EXfunktionerne. Hvad andre lydfelter angår, er
højttalerpositionen ikke så vigtig.
Disse lydfelter blev designet under forudsætning af,
at surround-højttalerne ville blive placeret bagved
lyttepositionen, men præsentationen bliver relativt
ensartet, selv hvis surround-højttalerne og surroundbaghøjttalerne placeres i en temmelig stor vinkel.
Hvis højttalerne imidlertid peger mod den lyttende
person fra den umiddelbare venstre og højre side af
lyttepositionen, vil surround-effekterne blive uklare,
medmindre de indstilles til "SIDE/LO" eller "SIDE/
HI".
Ikke desto mindre har alle lytteomgivelser mange
variable, som f.eks. refleksion fra vægge, og der kan
muligvis opnås bedre resultater ved anvendelse af
"BEHD/HI", hvis dine højttalere er placeret højt
over lyttepositionen, selv hvis de er placeret
umiddelbart til venstre og højre.
På trods af, at resultatet kan blive en indstilling i
modstrid med ovenstående forklaring, anbefaler vi
derfor, at du afspiller flerkanals-surroundkodet
software og vælger den indstilling, som giver en god
fornemmelse af rummelighed og som bedst danner
et sammenhængende rum mellem surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis du
ikke er sikker på, hvilken der lyder bedst, skal du
vælge "BEHD/LO" eller "BEHD/HI", og derefter
anvende indstillinger af
højttalerafstandsparameteren og højtalerniveauet til
at opnå en korrekt balance.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 54 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
x NAME IN (Navngivning af
indgange)
Gør det muligt at navngive indgange.
Yderligere oplysninger findes under
"Navngivning af indgange" (side 36).
Automatisk kalibrering af
de relevante indstillinger
(A. CAL-menu)
Yderligere oplysninger om automatisk
kalibrering "8 : Automatisk kalibrering af de
relevante indstillinger (AUTO
CALIBRATION)" (side 30).
54DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 55 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Indstillinger for S-AIR
(S. AIR-menu)
For flere oplysninger om S-AIR, se "S-AIRbetjening" (side 71).
Opnå surround sound
Opnå Dolby Digital- og
DTS surround sound
(AUTO FORMAT DIRECT)
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
Tryk på A.F.D. gentagne gange for
at vælge det ønskede lydfelt.
Yderligere oplysninger findes under "Typer af
A.F.D.-indstilling" (side 56).
fortsættes
55DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Opnå surround sound
Indstillingen Auto Format Direct (A.F.D.)funktion giver mulighed for at lytte til en
højere lydkvalitet og vælge
dekodningsfunktionen for at lytte til en 2kanals stereolyd som flerkanals-lyd.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 56 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Typer af A.F.D.-indstilling
A.F.D.-indstilling
[Display]
Multikanallyd
efter dekodning
Effekt
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatisk
registrering)
Forudindstiller lyden som den blev optaget/kodet uden
tilføjelse af surround-effekter. Receiveren vil imidlertid
generere et lavfrekvenssignal, der udsendes til subwooferen,
hvis der ikke er LFE-signaler.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4-kanal
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Kilden, der er optaget i
2-kanalsformat dekodes til 4.1-kanals.
PRO LOGIC II MOVIE 5-kanal
[PLII MV]
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-dekodning. Denne
indstilling er ideel til film, der er kodet i Dolby Surround.
Desuden kan denne funktion fremstille lyd i 5.1-kanals til
visning af eftersynkroniserede videoer eller gamle film.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5-kanal
Udfører Dolby Pro Logic II Music-dekodning. Denne
indstilling er ideel til normale stereokilder, såsom CD'er.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5-kanal
Udfører Dolby Pro Logic II Game-dekodning. Denne
indstilling er ideel til spilprogrammer.
PRO LOGIC IIx
MOVIE*
[PLIIX MV]
7-kanal
Udfører Dolby Pro Logic IIx Movie-dekodning. Denne
indstilling udvider Dolby Pro Logic II Movie eller Dolby
Digital 5.1 til særskilte 7.1 filmkanaler.
PRO LOGIC IIx
MUSIC*
[PLIIX MS]
7-kanal
Udfører Dolby Pro Logic IIx Music- dekodning. Denne
indstilling er ideel til normale stereokilder, såsom CD'er.
PRO LOGIC IIx GAME* 7-kanal
[PLIIX GM]
Udfører Dolby Pro Logic IIx Game- dekodning.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6-kanal
Udfører DTS Neo:6 Cinema-dekodning.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6-kanal
Udfører DTS Neo:6 Music-dekodning. Denne indstilling er
ideel til normale stereokilder, såsom CD'er.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler fra alle højttalere.
Imidlertid udsendes lyden muligvis ikke fra visse højttalere,
afhængigt af højttalerindstillingerne.
* Du kan ikke vælge denne dekodningstilstand, hvis surroundbaghøjttalerne er indstillet til "NO".
56DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 57 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Hvis en subwoofer tilsluttes
Receiveren frembringer et lavfrekvenssignal
til udsendelse til subwooferen, hvis der ikke er
noget LFE-signal, som er en lavpas-lydeffekt
sendt fra en subwoofer til et 2-kanals signal.
Lavfrekvenssignalet frembringes imidlertid
ikke for "NEO6 CIN" eller "NEO6 MUS",
hvis alle højttalerne er indstillet til "LARGE".
Bemærk!
• Denne funktion fungerer ikke, hvis ANALOG
DIRECT er valgt.
• Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for
DTS-formatsignaler eller signaler med en
samplingfrekvens over 48 kHz.
Kun Dolby Pro Logic IIx-dekodning er effektiv, når
et multikanal-signal indgår. Hvis du vælger andre
dekodningsfunktioner end Dolby Pro Logic IIx,
udsendes multikanallyd (der kodes).
Du kan have fordel af surround sound ved blot
at vælge én af receiverens
forudprogrammerede lydfelter. Disse giver
rummet de samme spændende og kraftige lyde
som i biografer og koncertsale.
2CH
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
THEATRE
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
MOVIE
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
Tryk på MOVIE gentagne gange for
at vælge et lydfelt for film, eller tryk
på MUSIC gentagne gange for at
vælge et lydfelt for musik.
Yderligere oplysninger findes under "Typer
lydfelter, som er til rådighed" (side 58).
fortsættes
57DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Opnå surround sound
Tip!
Valg af et
forudprogrammeret
lydfelt
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 58 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Typer lydfelter, som er til rådighed
Lydfelt til
Lydfelt
[Display]
Effekt
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en
standardindstilling, som er glimrende til næsten enhver type
film.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater" filmproduktionsstudiet. Denne
indstilling er ideel til science-fiction- eller action-film med
masser af lydeffekter.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
ledsagemusik-scene. Denne indstilling er ideel til musicals
eller film, hvor der er orkestermusik på lydsporet.
HALL [HALL]
Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal.
Musik
JAZZ CLUB [JAZZ]
Gengiver akustikken i en jazzklub.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
STADIUM [STADIUM]
Giver fornemmelsen af et stort friluftsstadion.
SPORTS [SPORTS]
Giver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
[PORTABLE]
Gengiver et tydeligt forbedret lydbillede fra dit transportable
lydapparat. Denne indstilling er ideel til MP3 og anden form
for komprimeret musik.
Hovedtelefoner* HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender
hovedtelefoner og 2-kanals indstillingen (side 59)/A.F.D.indstilling (side 56) er valgt. Standard 2-kanals stereokilder
går helt udenom lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformatet nedmikses til 2 kanaler.
Udsender de analoge signaler uden tonebehandling, lydfelt
osv.
* Du kan kun vælge dette lydfelt, hvis hovedtelefonerne er tilsluttet til receiveren.
58DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 59 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
Tip!
• Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware osv. ved at se på logoet på emballagen.
• Lydfelter med DCS -mærker anvender DCSteknologi. Se "Ordliste" (side 89).
Hvordan der slukkes for
surround-effekten for film/
musik
Kun anvendelse af
fronthøjttalerne
(2CH STEREO)
I denne indstilling udsender receiveren kun
lyden fra venstre/højre fronthøjtalere. Der
kommer ingen lyd fra subwooferen.
Standard 2-kanals stereokilder går helt
udenom lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformatet nedmikses til 2 kanaler.
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
2CH
BD
DVD
Opnå surround sound
• De effekter, som de virtuelle højttalere udsender,
kan forårsage øget støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter til lydfelter, der anvender de virtuelle
højttalere, vil du ikke være i stand til at høre lyde,
der kommer direkte fra surround-højttalerne.
• Denne funktion virker ikke når
– ANALOG DIRECT er valgt.
– der anvendes indgangssignaler med en
samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
– flerkanals Linear PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-stik.
• Når et af lydfelterne til musik er valgt, udsender
subwooferen ingen lyd, hvis alle højttalerne er
indstillet til "LARGE" i menuen SYSTEM.
Imidlertid udsender subwooferen lyden, hvis
– det digitale indgangssignal indeholder LFEsignaler.
– front- og surround-højttalerne er indstillet til
"SMALL".
– lydfeltet til film er valgt.
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
Tryk på 2CH.
Bemærk!
Der udsendes ikke lyd fra subwooferen i 2CH
STEREO-indstillingen. Hvis du vil lytte til 2-kanals
stereokilder ved brug af venstre/højre fronthøjttaler
og en subwoofer, skal du vælge "A.F.D. AUTO"
(side 56).
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST." eller tryk
på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO".
59DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK06AMP_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 60 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Lytning til lyden uden
justeringer
Genindstilling af lydfelter
til startindstillingerne
(ANALOG DIRECT)
Du kan skifte til lyden for den valgte indgang
til to-kanals analog indgang. Denne funktion
giver dig mulighed for at nyde analoge kilder
med høj kvalitet.
Når du anvender denne funktion, kan kun
lyden og balancen i den fronthøjttaler justeres.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
INPUT SELECTOR
MASTER VOLUME
2CH/A.DIRECT
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
2CH/
A.DIRECT
1
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
1
Tryk på ?/1 for at afbryde
strømmen.
2
Tryk på ?/1, mens 2CH/
A.DIRECT holdes nede.
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Lydfeltknapper
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge den
ønskede indgang for at lytte til
analog lyd.
"S.F. CLR." kommer frem på displayet,
og alle fydfelter genindstilles til deres
startindstilling.
Du kan også anvende indgangsknapperne på fjernbetjeningen.
2
Tryk på 2CH/A.DIRECT
gentagne gange på receiveren
for at vælge "A.DIRECT".
Den analoge lyd udsendes.
Annullering af ANALOG
DIRECT
Tryk på 2CH/A.DIRECT på receiveren igen.
Du kan også trykke på en vilkårlig af lydfeltknapperne.
Bemærk!
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, vises "HP DIR"
på displayet.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når input via
DMPORT og DVD er valgt.
60DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK07TUN_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 61 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Betjening af tuneren
Lytning til FM-/AM-radio
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Sørg for, før betjening,
at du har tilsluttet FM- og AM-antennerne til
receiveren (side 27).
Tip!
Tuningsskalaen til direkte tuning er forskellig
afhængigt af områdekoden, som vist i den følgende
tabel. Der henvises til yderligere oplysninger om
områdekoder, se side 3.
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
AU
50 kHz
9 kHz*
* AM-tuningsskalaen kan ændres (side 62).
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
2
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra lav til
høj; tryk på TUNING – for at søge fra høj
til lav.
Receiveren standser søgningen, når den
modtager en station.
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-båndet.
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
DVD
for at vælge "AUTO T.".
SA-CD/CD TUNER
TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
THEATRE
Numeriske
knapper
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3 Tryk på TUNING + eller TUNING –.
TOOLS/
OPTIONS MUTING
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
O
Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og "ST"
blinker på displayet, skal du vælge
monofonisk lyd, så lyden bliver mindre
forvrænget.
Tryk på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren lyser på displayet.
Tryk på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren ikke mere lyser på
displayet for at gå tilbage til stereo.
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING
+/–
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
61DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Betjening af tuneren
Områdekode
Automatisk indstilling på en
station (Automatisk
stationsindstilling)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK07TUN_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 62 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Direkte indstilling på en station
(Direkte stationsindstilling)
Angiv frekvensen på en station direkte ved at
anvende de numeriske knapper.
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Ændring af AM-tuningsskalaen
(Gælder kun modeller med
områdekode AU)
Du kan ændre AM-tuningsskalaen til enten 9
kHz eller 10 kHz ved brug af knapperne på
receiveren.
?/1
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
3
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
Tryk på D.TUNING.
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
Tryk på de numeriske knapper
for at angive frekvensen.
Tryk på ENTER.
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Hvis du ikke kan indstille på en
station
Sørg for, at du har angivet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 2 til
4. Hvis du ikke kan indstille på en station,
anvendes frekvensen ikke i området.
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
Hvis du har indstillet en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning
for at optimere modtagelsen.
4
MASTER VOLUME
?/1
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING MODE
1
Tryk på ?/1 for at slukke
receiveren.
2
Hold TUNING MODE nede, og
tryk på ?/1.
3
Skift den nuværende AMtuningsskala til 9 kHz (eller
10 kHz).
Hvis du vil genindstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz), skal du gentage proceduren
ovenfor.
Bemærk!
Alle faste stationer slettes, når du skifter
tuningsskala.
62DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK07TUN_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 63 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
3
Indstilling af faste FM/
AM-stationer
Det er muligt af programmere op til 30 FMstationer og 30 AM-stationer. Når dette der
gjort, kan du nemt stille ind på de
radiostationer, du ofte lytter til.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
"MEMORY" lyser på displayet i få
sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden
"MEMORY" forsvinder.
4
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
-
9
8
0/10
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MEMORY,
ENTER
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
Du kan også bruge MEMORY/ENTER
på receiveren.
Stationen gemmes i hukommelsen med
det valgte forvalgsnummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har trykket på ENTER, skal du begynde
igen fra trin 3.
AMP MENU
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
6
PRESET
+/–
TUNING +
H
Tryk på ENTER.
Gentag trin 1 til 5 for at
programmere endnu en station
som fast station.
M
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Stil ind på den station, der skal
progremmeres som fast
station, ved hjælp af
automatisk stationsindstilling
(side 61) eller direkte
stationsindstilling (side 62).
I tilfælde af dårlig FM stereomodtagelse,
skift til FM-modtagelse (side 61).
63DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Betjening af tuneren
7
>10
5
AUTO CAL
D.TUNING
Tryk på nummerknapperne for
at vælge et forvalgsnummer.
Du kan også trykke på PRESET + eller
PRESET – for at vælge et forvalgt
nummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har valgt forvalgsnummeret, skal du
begynde igen fra trin 3.
DVD
TUNER
Numeriske
knapper
Tryk på MEMORY.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK07TUN_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 64 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Indstilling på faste stationer
Navngivning af faste stationer
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
1
2
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste
station.
Ved hvert tryk på knappen kan du vælge
en fast station som vist herunder:
01
02
03
30
04
29
05
...
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Indstil den faste station, som
du vil oprette et indeksnavn for
(side 64).
3
Tryk på AMP MENU.
27
28
Du kan også trykke på de numeriske
knapper for at vælge den ønskede faste
station. Tryk derefter på ENTER for at
angive det valgte.
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-båndet.
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
for at vælge "PRESET T.".
3 Tryk på TUNING + eller TUNING – for at
vælge den ønskede faste station.
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "4-TUNER".
5
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NAME IN".
7
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Markøren blinker, og du kan vælge et
tegn.
8
Tryk på V/v for at vælge et tegn,
og tryk derefter på B/b for at
flytte markøren til den næste
position.
Hvis du laver en fejl
Tryk på B/b, indtil det tegn, du vil ændre,
blinker, og tryk derefter på V/v for at
vælge det rigtige tegn.
Tip!
• Du kan vælge følgende type af tegn ved at
trykke på V/v.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t
Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på b uden at vælge et tegn.
64DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK07TUN_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 65 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
9
Tryk på
.
Det navn, du har angivet, er registreret.
Bemærk! (Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Når du forsyner en RDS-station med et navn og
stiller ind på den station, vil programservicenavnet
komme frem i stedet for det navn, du har indtastet.
(Det er ikke muligt at ændre programservicenavnet.
Det indtastede navn vil blive overskrevet af
programservicenavnet).
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Denne receiver gør det muligt at anvende RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationer
kan sende ekstra informationer samme med
det ordinære programsignal. Det er muligt af
vise RDS-information.
Bemærk!
Modtagning af RDS-udsendelser
Vælg ganske enkelt en station på
FM-båndet ved brug af direkte
stationsindstilling (side 62),
automatisk stationsindstilling
(side 61) eller indstilling på faste
stationer (side 64).
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, lyser indikatoren "RDS", og
programservicenavnet vises på displayet.
Bemærk!
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis
den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller, hvis signalstyrken er
svag.
65DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Betjening af tuneren
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer giver RDS-service, og de
giver heller ikke samme type service. Hvis du ikke
kender til RDS-serviceydelserne i dit område, kan
du få hjælp hos de lokale radiostationer.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK07TUN_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 66 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY gentagne gange
på receiveren, mens en RDSstation modtages.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeindikeringa) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers systemindstilling)
t Aktuelt anvendt lydfeldt
a)
b)
Programtype- Beskrivelse
indikering
VARIED
Andre typer programmer, såsom
interviews med kendte personer,
panelspil og komedier
POP M
Programmer med populær musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let musik
LIGHT M
Instrumental, vokal og kormusik
CLASSICS
Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, såsom rhythm & blues
og reggae
Type program, der sendes.
Tekstmeddelelser, som sendes af RDS-stationen.
Bemærk!
WEATHER
Vejrudsigten
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"ALARM" blinke på displayet.
• Når en meddelelse indeholder 9 tegn eller mere,
ruller meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "NO XXXX" (såsom "NO TEXT")
komme frem på displayet.
FINANCE
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
Beskrivelse af programtyperne
Programtype- Beskrivelse
indikering
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inkl.
forbrugeranliggender og helseråd
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer,
såsom "gør det selv"-programmer
og gode råd
DRAMA
Radiospil og føljetoner
CULTURE
Programmer om national eller
regional kultur, såsom sprog og
sociale anliggender
SCIENCE
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
RELIGION
Programmer med religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA
LEISURE
Programmer om rekreative
aktiviteter, såsom haven, fiskeri,
madlavning osv.
JAZZ
Programmer med jazz
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populær musik
fra lande eller steder
OLDIES
Programmer med gamle hitnumre
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Undersøgende funktioner
NONE
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
66DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 67 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
"BRAVIA"synkroniseringfunktioner
Afhængigt af det tilsluttede apparat fungerer
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke. Se
betjeningsvejledningen til komponenter.
Hvad er "BRAVIA"synkroniseringfunktionen?
"BRAVIA"-synkroniseringfunktioner
"BRAVIA"-synkroniseringen er kompatibel
med et Sony TV, Blu-ray Disc/DVD-afspiller,
AV-forstærker osv., som er udstyret med
funktionen Kontrol til HDMI.
Ved tilslutning af Sony-komponenter, der er
kompatible med "BRAVIA"-synkronisering
med et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen som følger:
• Afspilning med et tryk: Når du afspiller fra
et apparat som f.eks. en DVD/Blu-ray discafspiller, receiveren og TV'et skifter
automatisk til den relevante HDMI-indgang.
Hvis receiveren og/eller TV'et er i standbytilstand, tændes de automatisk.
• Systemlydkontrol: Mens du ser TV, kan du
vælge at lytte til TV'et via TV-højttalerne
eller via højttalere, der er sluttet til
modtageren.
• Slukning af systemet: Når du slukker for
TV'et, slukkes modtageren og de tilsluttede
apparater automatisk samtidigt.
Kontrol til HDMI er en fælles standard for den
kontrolfunktion, der anvendes af HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontrol til HDMI
virker ikke i de følgende
tilfælde:
• Når du tilslutter receiveren til et apparat, der
ikke er i overensstemmelse med Sony
Kontrol til HDMI-funktion.
• Når du forbinder modtageren og apparater
ved hjælp af andet end HDMI-tilslutningen.
Vi anbefaler, at du tilslutter modtageren til
produkter med "BRAVIA" Sync.
67DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 68 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Forberedelse til
"BRAVIA"-synkronisering
Hvis du vil bruge "BRAVIA"-synkronisering,
skal du slå funktionen Kontrol til HDMI til for
både receiveren og den tilsluttede komponent.
Receiveren er kompatibel med funktionen
"Kontrol til HDMI-Nem indstilling".
Når dit TV er ikke kompatibelt
med funktionen "Kontrol til
HDMI-Nem indstilling"
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI i
receiveren og den tilsluttede komponent
enkeltvis.
THEATRE
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
Når dit TV er kompatibelt med
funktionen "Kontrol til HDMINem indstilling"
Når du tilslutter et Sony TV med funktionen
"Kontrol til HDMI-Nem indstilling" kan
funktionen Kontrol til HDMI i receiveren
blive aktiveret samtidigt ved at aktivere
funktionen Kontrol til HDMI i tv'et.
1
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
AMP
MENU
CLEAR
TOOLS/
OPTIONS MUTING
DISPLAY
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1 Kontroller, at receiver er tilsluttet til
tv'et, og afspilningskomponenterne er
tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel
(medfølger ikke). (De respektive
komponenter skal være kompatible
med funktionen "Kontrol til HDMI").
2 Tænd for receiveren, tv'et og
afspilningskomponenterne.
3 Aktiver funktionen Kontrol til HDMI i
tv'et.
Funktionen Kontrol til HDMI i receiveren
og alle de tilsluttede komponenter tændes
samtidigt. Under opsætning vises
"CONTROL", "SCAN FOR" og "HDMI" i
rækkefølge på displayet, og når
indstillingen er udført, vises
"COMPLETE". Vent, indtil opsætningen
er udført.
Se betjeningsvejledningen, der fulgte med
TV'et, angående oplysninger om indstilling af
det.
1 Udfør trinnene i funktionen "Når dit TV
er kompatibelt med funktionen "Kontrol
til HDMI-Nem indstilling"" (side 68).
2 Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" vises på displayet.
3 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "6-HDMI".
4 Tryk på
eller b for at gå til menuen.
5 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "CONTROL FOR HDMI".
"CONTROL FOR HDMI" ruller over
displayet, hvorefter "CONTROL" vises.
6 Tryk på
eller b for at indtaste
parameteren.
7 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "CTRL ON".
Funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret.
8 Vælg den HDMI-indgang i modtageren
og TV'et, der passer til HDMIindgangen i det tilsluttede apparat, så
billedet vises på det tilsluttede apparat.
68DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 69 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
9 Slå funktionen Kontrol til HDMI for det
tilsluttede apparat til.
Hvis Kontrol til HDMI-funktionen for det
tilsluttede apparat alle er aktiveret, behøver
du ikke at ændre indstillingen.
10Gentag trin 8 og 9 for andre apparater,
du onsker at anvende funktionen
Kontrol til HDMI til.
Se betjeningsvejledningen til de forskellige
apparater angående oplysninger om indstilling
af TV'et og de tilsluttede apparater.
Bemærk!
(Afspilning med et enkelt tryk)
Du kan nyde lyd og billede fra de apparater,
der er tilsluttet til receiveren via HDMItilslutningerne ved en enkelt betjening.
Afspilning på et tilsluttet apparat.
Receiveren og TV'et skifter automatisk til den
relevante HDMI-indgang. Hvis receiveren og/
eller TV'et er i standby-tilstand, tændes de
automatisk.
Se en DVD/Blu-ray disc ved en
enkelt betjening
Du kan også vælge et tilsluttet apparat, f.eks.
en DVD/Blu-ray disc-afspiller, ved hjælp af
TV-menuen. I dette tilfælde skifter
modtageren og TV'et til den relevante HDMIindgang.
Bemærk!
Afhængigt af TV'et vises begyndelsen af indholdet
ikke.
69DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
"BRAVIA"-synkroniseringfunktioner
• Når du fjerner HDMI-kablet eller ændrer
tilslutningen, skal du udføre trinnene i funktionen
"Når dit TV er kompatibelt med funktionen
"Kontrol til HDMI-Nem indstilling"" (side 68)
eller " funktionen "Når dit TV er ikke kompatibelt
med funktionen "Kontrol til HDMI-Nem
indstilling"" (side 68).
• Du kan ikke udføre Afspilning med et enkelt tryk
og Systemlydkontrol under Kontrol til HDMINem indstilling.
• Før du bruger Kontrol til HDMI-Nem indstilling
fra tv'et, skal du sørge for at tænde det tv, der er
tilsluttet komponenter og receiver.
• Hvis afspilningsapparaterne ikke fungerer, efter at
du har foretaget indstillingerne for Kontrol til
HDMI-Nem indstilling, skal du kontrollere
Kontrol til HDMI-indstillingen på dit TV.
• Hvis de tilsluttede apparater ikke understøtter
Kontrol til HDMI-Nem indstilling, skal du indstille
funktionen Kontrol til HDMI for de tilsluttede
apparater til ON, før du udfører Kontrol til HDMINem indstilling fra TV'et.
Se en DVD
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 70 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Nyd TV-lyden via de
højttalere, der er sluttet
til modtageren
(System Audio Control)
Du kan nye TV-lyden via de højttalere, der er
sluttet til modtageren, med en enkelt
betjening.
Du kan anvende funktionen System Audio
Control ved hjælp af TV-menuen. Se
betjeningsvejledningen til TV'et angående
oplysninger.
Når funktionen System Audio Control
aktiveres, tændes receiveren og skifter
automatisk til den relevante indgang.
TV-lyden udsendes fra de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren, og TV'ets lydstyrke
minimeres samtidigt.
Du kan bruge funktionen System Audio
Control på følgende måde.
• Hvis du tænder modtageren, mens TV'et er
tændt, slås funktionen System Audio
Control automatisk til, og lyden fra TV'et
udsendes fra de højttalere, der er tilsluttet til
modtageren. Hvis du imidlertid slukker
modtageren, udsendes lyden fra TVhøjttalerne.
• Du kan justere receiverens lydstyrke, når du
justerer TV'ets lydstyrke.
Slukning af modtageren
via TV'et
(System Power Off)
Når du slukker for TV'et med POWERknappen på fjernbetjeningen til TV'et, slukkes
modtageren og de tilsluttede apparater
automatisk.
Du kan også bruge modtagerens fjernbetjening
til at slukke for TV'et.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
TV ?/1
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
-
9
8
>10
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
Bemærk!
• Hvis System Audio Control ikke virker i
overensstemmelse med din TV-indstilling, skal du
se i betjeningsvejledningen til TV'et.
• Når "CONTROL FOR HDMI" indstilles til "CTRL
ON", angives indstillingerne for "AUDIO FOR
HDMI" i menuen HDMI automatisk afhængigt af
indstillingen af System Audio Control.
• Når du tilslutter et TV, som ikke er forsynet med
funktionen System Audio Control, fungerer
funktionen System Audio Control ikke.
• Hvis TV'et tændes før modtageren, udsendes TVlyden ikke et kort øjeblik.
• Når du skifter til en anden indgang end HDMI eller
TV, slås funktionen System Audio Control
automatisk fra.
?/1
TUNING –
m
TUNING +
H
TV
M
FM MODE
TV
X
x
Tryk på TV, og på TV ?/1 samtidigt.
TV'et, receiveren og de apparater, der er
tilsluttet via HDMI, slukkes.
70DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 71 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
• Indstil TV Standby Synchro til "ON", før du bruger
funktionen System Power Off. Se
betjeningsvejledningen til TV'et angående
oplysninger.
• Afhængigt af status slukkes de tilsluttede apparater
muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til de
tilsluttede apparater angående oplysninger.
S-AIR-betjening
Om S-AIR-produkter
fortsættes
71DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
S-AIR-betjening
Denne receiver er kompatibel med S-AIRfunktionen (side 90), som muliggør trådløs
lydtransmission mellem S-AIR-produkter.
Når du køber S-AIR-produktet, har du behov
for at oprette lydtransmission (side 72).
Der findes to typer S-AIR-produkter.
• S-AIR-hovedenhed (denne receiver):
S-AIR-hovedenheden er beregnet til
transmission af lyd.
Du kan bruge op til 3 S-AIR-hovedenheder.
(Antallet af brugbare S-AIR-hovedenheder
afhænger at miljøet).
• S-AIR-underenhed (medfølger ikke):
S-AIR-underenheden er beregnet til
modtagelse af lyd.
– Surround-forstærker: Du kan nyde
surround og surround-backhøjttalere
trådløst. Se den Betjeningsvejledning, der
følger med surround-forstærkeren, hvis du
vil have yderligere oplysninger.
– S-AIR-receiver: Du kan nyde lyden fra
systemet i et andet rum.
Disse S-AIR-produkter kan købes som
ekstraudstyr (udvalget af S-AIR-produkter
kan variere afhængigt af området).
Bemærkningerne eller instruktionerne til
surround-forstærkeren eller S-AIR-receiveren
i denne betjeningsvejledning kan kun
anvendes, når der anvendes surroundforstærker eller S-AIR-receiver.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 72 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
S-AIR-underenhed
(S-AIR-receiver)
S-AIR-hovedenhed
(denne receiver)
Opsætning af et S-AIRprodukt
Før du bruger et S-AIR-produkt, skal du sørge
for at foretage de følgende indstillinger for at
opnå lydtransmission.
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Indsættelse af den trådløse
transmitter/transceiver
Hvis du vil bruge S-AIR-funktionen, skal du
indsætte den trådløse transmitter (medfølger
ikke) i S-AIR-hovedenheden og den trådløse
transceiver (medfølger ikke) I S-AIRunderenheden.
Bemærk!
S-AIR-underenhed
(surround-forstærker)
• Før du indsætter den trådløse transmitter/
transceiver, skal du sørge for at frakoble
vekselstrømsledningen (netledningen).
• Undgå at berøre terminalerne på den trådløse
transmitter/transceiver.
72DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 73 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Sådan indsættes den trådløse
transmitter i S-AIRhovedenheden
1 Fjern skruerne, og tag dækslet af.
Bemærk!
• Indsæt den trådløse transmitter med S-AIR-logoet
opad.
• Indsæt den trådløse transmitter, så V-mærkerne er
ud for hinanden
• Indsæt ikke andet end den trådløse transmitter i
EZW-T100-slotten.
dæksel
3 Brug de skruer, du har taget af i trin 1 til
at fastgøre den trådløse transmitter.
0
-T10
EZW
-T10
E ZW
0
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIG
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
Bemærk!
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
BD
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
Brug ikke andre skruer til at fastgøre den trådløse
transmitter.
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
• Fjern skruerne fra dækslet med
advarselsmærkaten. Fjern ikke andre skruer.
• Der er ikke mere brug for dækslet. Men gem det
alligevel, når du har taget det af.
For flere oplysninger om installation af den
trådløse transceiver i surround-forstærkeren
og S-AIR-receiveren henvises til den
betjeningsvejledning, der fulgte med
surround-forstærkeren og S-AIR-receiveren.
2 Indsættelse af den trådløse transmitter
EZW-T100-slotten
-T10
EZW
0
Trådløs transmitter
73DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
S-AIR-betjening
Bemærk!
Sådan indsættes den trådløse
transceiver i S-AIRunderenheden
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 74 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Oprettelse af lydtransmission
mellem S-AIR-hovedheden og
S-AIR-underenhed (IDindstilling)
Når du har match mellem ID for S-AIRhovedenheden og S-AIR-underenheden, kan
du oprette lydtransmission. Du kan bruge flere
S-AIR-enheder ved at indstille forskellige
ID'er for hver enhed.
2
3
4
5
6
Sørg for, at der er match mellem ID'en på den
ønskede S-AIR-underenhed og S-AIRhovedenheden.
For flere oplysninger om indstilling af ID'et på
surround-forstærkeren og S-AIR-receiveren
henvises til den betjeningsvejledning, der
fulgte med surround-forstærkeren og S-AIRreceiveren.
Lydtransmission oprettes på følgende
måde (f.eks.):
THEATRE
1
Sådan indstilles ID'en for S-AIRunderenheden
DVD/BD
MENU
7
9
8
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
>10
-
AUTO CAL
D.TUNING
0/10
CLEAR
DISPLAY
Anden S-AIRhovedenhed
S-AIR-hovedenhed
AMP
MENU
ID A
ID B
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
ID A
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
S-AIRunderenhed
ID A
S-AIRunderenhed
ID B
S-AIRunderenhed
Bemærk!
Sådan indstilles ID'en for S-AIRhovedmenuen
1 Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "9- S-AIR".
3 Tryk på
eller b for at aktivere
menuen.
• Kilder med copyright-beskyttelse kan muligvis
ikke afspilles på S-AIR-underenheden.
• Når der etableres lydtransmission
– kan lyden kun udsendes fra S-AIR receiveren,
hvis du tilslutter komponenterne til receiveren
via de analoge stik. Lyden kan ikke udsendes,
hvis komponenterne er tilsluttet COAXIAL-,
OPTICAL- eller HDMI-stikkene på receiveren.
– hovedtelefonerne på surround-forstærkeren er
ikke tilgængelige.
4 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "ID SETUP".
5 Tryk på
eller b for at indtaste
parameteren.
6 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge den ID (A, B or C), du ønsker, og
tryk derefter på
.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på AMP MENU.
74DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 75 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Parring af S-AIR-hovedenheden
med en bestemt S-AIRunderenhed (Parring)
Hvis du vil oprette lydtransmission, skal du
indstille den samme ID for din S-AIRhovedenhed og S-AIR-underenhed.
Hvis dine naboer imidlertid har S-AIRprodukter, og deres ID'er er de samme som
dine, kan naboerne modtage lyden fra din
S-AIR-hovedenhed og omvendt.
Hvis du vil undgå dette, kan du parre S-AIRhovedenheden med en bestemt S-AIRunderenhed ved at udføre parringen.
x Efter parring
Lydtransmission oprettes kun mellem den
parrede S-AIR-hovedhed og S-AIRunderenhed(er)
Dit rum
Nabo
S-AIR-hovedenhed
ID A
Ingen transmission
ID A
S-AIR-underenhed
ID A
S-AIR-underenhed
x Før parring
Lydtransmission oprettes ved hjælp ad ID'et
(f.eks.).
Dit rum
Nabo
Parring
Anbring den S-AIRunderenhed, som du vil parre, i
nærheden af S-AIRhovedenheden.
2
Match ID'erne fra S-AIRhovedenheden og S-AIRunderenheden.
S-AIR-hovedenhed
ID A
ID A
ID A
S-AIR-underenhed
S-AIR-underenhed
• Hvis du vil indstille ID'et for S-AIRhovedenheden, kan du se under "Sådan
indstilles ID'en for S-AIRhovedmenuen" (side 74).
• Hvis du vil indstille ID'et for S-AIRunderenheden, skal du se i den
betjeningsvejledning, som fulgte med
S-AIR-underenheden.
3
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "9- S-AIR".
5
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "PAIRING".
fortsættes
75DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
S-AIR-betjening
1
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 76 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
7
8
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling, og tryk på
.
• START: S-AIR-hovedenheden starter
parringen. "SEARCH" blinker på
skærmen.
• STATUS: Du kan tjekke det aktuelle
ID. Når indstillingen af parringen ikke
er foretaget, vise "NO PAIR" på
skærmen
9
Nyd lyden fra systemet i
et andet rum
(Kun for S-AIR-receiveren (medfølger
ikke))
Du kan nyde systemets lyd i et andet rum ved
hjælp af S-AIR receiveren. S-AIR receiveren
kan installeres hvor som helst, uanset
placeringen af S-AIR-hovedenheden.
For oplysninger om S-AIR receiveren, se i den
betjeningsvejledning, som fulgte med S-AIR
receiveren.
Start parring af S-AIRunderenheden.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
SYSTEM STANDBY
x For surround-forstærkeren
Se den Betjeningsvejledning, der følger
med surround-forstærkeren.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indgangsknapper
MUSIC
THEATRE
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med S-AIR-receiveren, angående flere
oplysninger.
DVD/BD
MENU
10 Parringen er udført.
>10
-
"COMPLETE" kommer frem på
displayet.
Tryk på AMP MENU.
DVD
SA-CD/CD TUNER
x For S-AIR-receiveren
Sådan afsluttes menuen
?/1
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
Bemærk!
Udfør parringen inden for få minutter efter trin 8. I
modsat fald annulleres parringen automatisk. og
"ERROR" vises på skærmen.
Sådan annulleres parring
Nulstil ID'et for S-AIR-hovedenheden. For
flere oplysninger se "Sådan indstilles ID'en for
S-AIR-hovedmenuen" (side 74). Du kan
vælge det samme ID som før.
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Indstil ID'et for S-AIRreceiveren så det matcher ID'et
for S-AIR-hovedenheden.
• Hvis du vil indstille ID'et for S-AIRhovedenheden, kan du se under "Sådan
indstilles ID'en for S-AIRhovedmenuen" (side 74).
• Sådan indstilles ID'en for S-AIRreceiveren, se betjeningsvejledningen,
som fulgte med S-AIR-receiveren,
angående flere oplysninger.
76DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 77 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
• Når du bruger en anden S-AIR-underenhed,
f.eks. en surround-forstærker, må du ikke
ændre ID'et for S-AIR-hovedenheden. Indstil
ID'et for S-AIR-receiveren så det matcher
ID'et for S-AIR-hovedenheden.
• Når parrer S-AIR-hovedenheden og en anden
S-AIR-underenhed, f.eks. en surroundforstærker, skal du også parre S-AIRhovedenheden og S-AIR-receiveren. For flere
oplysninger, se "Parring af S-AIRhovedenheden med en bestemt S-AIRunderenhed (Parring)" (side 75).
2
8
Juster lydstyrken på S-AIRreceiveren.
Bemærk!
Lyden fra S-AIR receiveren kan afbrydes ved
betjening af S-AIR-hovedenheden.
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "9- S-AIR".
4
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
5
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "MODE".
6
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
7
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
S-AIR-betjening
3
• PARTY: S-AIR-receiveren udsender
lyd svarende til den valgte indgang i
S-AIR-hovedenheden. Hvis DVD
imidlertid er valgt på en S-AIRhovedenhed, forbliver S-AIR receiveren
den samme som seneste input.
• SEPARATE: Du kan vælge den
ønskede indgang til S-AIR-receiveren,
mens indgangen til S-AIRhovedenheden forbliver uændret.
Bemærk!
Når TUNER (FM/AM-bånd) er valgt på
S-AIR-hovedenheden, kan du kun vælge det
samme bånd for tuneren på S-AIR
receiveren. Du kan imidlertid vælge andet
input end TUNER på S-AIR receiveren.
77DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 78 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
6
Skift af kanal for bedre
lydtransmission
Hvis du anvender flere trådløse systemer, som
deler 2,4 GHz båndet, f.eks. trådløst LAN eller
Bluetooth, kan transmission fra S-AIRprodukter eller andre trådløse systemer blive
ustabile. I dette tilfælde kan du forbedre
transmissionen ved at ændre "RF SETUP"indstillingen.
THEATRE
1
2
7
5
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
CLEAR
DISPLAY
Tryk på AMP MENU.
6
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
Bemærk!
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
• RF AUTO: Vælg denne under normale
omstændigheder.Systemet ændrer "RF
SETUP" til "RF ON" eller "RF OFF"
automatisk.
• RF ON: Systemet transmitterer lyd ved
at søge efter en bedre kanal til
transmissionen.
• RF OFF: Systemet transmitterer lyd ved
at fastlåse kanalen til transmission
Sådan afsluttes menuen
3
DVD/BD
MENU
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "9- S-AIR".
3
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "RF SETUP".
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
• Når den trådløse sender ikke er indsat i S-AIRhovedenheden, kan du ikke indstille "RF SETUP".
• I de fleste tilfælde behøver du ikke at ændre denne
indstilling.
• Hvis "RF SETUP" er indstillet til "RF OFF", kan
transmission mellem S-AIR-hovedenheden og
S-AIR-underenheden udføres ved hjælp af en af de
følgende kanaler.
– S-AIR ID A: svarende til kanalen for Wi-Fi
kanal 1
– S-AIR ID B: svarende til kanalen for Wi-Fi
kanal 6
– S-AIR ID C: svarende til kanalen for Wi-Fi
kanal 11
• Transmissionen kan blive forbedret ved at ændre
transmissionskanalen (frekvensen) for det eller de
andre trådløse systemer. Se den
Betjeningsvejledning, der fulgte med det eller de
andre trådløse systemer, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
78DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK08BRA_STR-DH700-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 79 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Nyd S-AIR-receiveren,
mens S-AIRhovedenheden er i
standby
(Kun for S-AIR-receiveren (medfølger
ikke))
Du kan nyde S-AIR-receiveren, mens
indgangen til S-AIR-hovedenheden er i
standby, ved at indstille "STANDBY" til
"STBY ON".
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
• STBY OFF: Du kan ikke nyde S-AIRreceiveren, mens S-AIR-hovedenheden
er i standby.
• STBY ON: Du kan nyde S-AIRreceiveren, mens S-AIR-hovedenheden
er i standby eller tændt.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på AMP MENU.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Bemærk!
SYSTEM STANDBY
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
Indgangsknapper
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
• Når du indstiller "STANDBY" til "STBY ON",
øges strømforbruget under standby.
• Når den trådløse sender ikke er indsat i S-AIRhovedenheden, kan du ikke indstille "STANDBY".
• Når den trådløse sender ikke er fjernet fra S-AIRhovedenheden, indstilles "STANDBY" til "STBY
OFF" automatisk.
• Hvis du har valgt TUNER (FM/AM-bånd) på
S-AIR-hovedenheden, før du slukker den, og
"STANDBY" er indstillet til "STBY ON", kan du
kun vælge det samme bånd for tuneren på S-AIR
receiveren. Du kan imidlertid vælge andet input
end TUNER på S-AIR receiveren.
• Lyden fra S-AIR receiveren kan afbrydes ved
betjening af S-AIR-hovedenheden.
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "9- S-AIR".
3
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "STANDBY".
79DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
S-AIR-betjening
VIDEO1
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 80 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Bemærk!
Andre anvendelser
Skift mellem digital og
analog lyd
• Nogle lydindgangsfunktioner indstilles muligvis
ikke, afhængig af indgangs.
• Når funktionen ANALOG DIRECT anvendes,
indstilles lydindstillingen automatisk til
"ANALOG". Du kan ikke vælge andre
indstillinger.
(INPUT MODE)
Når du tilsluttet apparater til både digital og
analoge lydudgange på receiveren, kan du låse
lydindgangstilstanden til enhver af dem eller
skifte fra den ene til den anden, afhængigt af
den type materiale, du vil se.
1
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge
indgangen.
Du kan også anvende indgangsknapperne
på fjernbetjeningen.
2
Tryk på INPUT MODE gentagne
gange på receiveren for at vælge
lydindgangsindstillingen.
Den valgte lydindgangsindstilling
kommer frem på displayet.
Lydindgangsindstillinger
• AUTO
Giver forrang til digitale
lydsignalerindgange, hvor der er både
digitale og analoge tilslutninger.
Hvis der er mere end én digital tilslutning,
har HDMI-lydsignaler forrang i forhold til
COAXIAL- og OPTICAL-lydsignaler.
Hvis ingen digitale lydsignaler findes,
vælges analoge lydsignaler.
• COAX
Angiver de digitale lydsignaler, der sendes
til DIGITAL COAXIAL-stikket.
• OPT
Angiver de digitale lydsignaler, der sendes
til DIGITAL OPTICAL-stikket.
• ANALOG
Specificerer de analoge
lydsignalerindgange, som sendes til AUDIO
IN (L/R)-jackstikkene.
80DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 81 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
8
Lytte til digital lyd fra
andre indgange
(DIGITAL ASSIGN)
Du kan ændre tilknytningen af digital lyd via
OPTICAL eller COAXIAL (SAT IN, DVD
IN) til andre indgange, når de ikke er i brug.
F.eks. lyd til DVD-afspilleren ved hjælp af
OPTICAL IN-stikket på receiveren:
• Tilslut det optiske udgangsstik på DVDafspilleren til OPTICAL SAT IN-stikket på
receiveren.
• Tilknyt "SAT OPT" til "DVD" i
indstillingen "D. ASSIGN".
1
2
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
Digital
lydindgang
[Display]
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "5-AUDIO".
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "D. ASSIGN".
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge en ledig digital
lydindgang ("SAT OPT" i
eksemplet).
Tryk på
dit valg.
eller b for at angive
Tildelelige
indgange
COAXIAL
VIDEO 1
DVD IN
VIDEO 2
[DVD COAX]
BD
OPTICAL
SAT IN
[SAT OPT]
Display
DVD– VD1
DVD– VD2
DVD– BD
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 1
SAT– VD1
VIDEO 2
SAT– VD2
BD
SAT– BD
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT– SAT
SA-CD/CD
SAT– CD
Bemærk!
• Du kan ikke tilknytte mere end én digital
lydindgang til det samme input.
• Du kan ikke bruge den digitale lydindgang som
oprindelig indgang, når den er knyttet til en anden
indgang.
• Når du tilknytter den digitale lydindgang, ændres
indstillingen INPUT MODE muligvis automatisk
(side 80).
81DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Andre anvendelser
7
Indgange, der kan tilknyttes til
digital lyd
Startindstillingen er understreget.
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
6
Når "DVD"-indgangen er valgt, bliver
lyden fra DVD-afspilleren en digital lyd
via stikket OPTICAL SAT IN.
Den indgang, du kan tilknytte, varierer
for hver lydindgang. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se "Indgange, der
kan tilknyttes til digital lyd".
Tryk på AMP MENU.
3
5
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den indgang ("SATDVD" i eksemplet), du ønsker at
knytte til det digitale
lydindgangsstik, du valgte i trin
6.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 82 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Brug af DIGITAL MEDIA
PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) giver
dig mulighed for at nyde lyd og billede fra et
netværkssystem, f.eks. en transportabel lyd/
videokilde eller PC.
Ved tilslutning af en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter (medfølger ikke) kan du nyde
lyden og billedet fra det tilsluttede apparat via
receiveren.
For yderligere oplysninger henvises til den
betjeningsvejledning, der fulgte med
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Bemærk!
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
• Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at
frakoble netledningen.
• Undgå at tilslutte eller frakoble DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, mens receiveren er tændt.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
udsendes der muligvis ikke noget videosignal.
• DIGITAL MEDIA PORT-adaptere kan købes
afhængigt af området.
82DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 83 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Tilslutning af DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Du kan få lyd og se billeder fra det apparat, der
er tilsluttet via DIGITAL MEDIA PORTadapteren til DMPORT-stikket på receiveren.
TV
ANTENNA
SAT IN
AM
EZW-T100
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
PR/
CR
OPTICAL
DVD
IN
A
COAXIAL
SURRO
B
CENTER
FR
R
COMPONENT VIDEO
IN
SAT
IN
IN
PB/
CB
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
Y
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
A Videokabel (medfølger ikke)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
1
Bemærk!
• Ved tilslutning til DIGITAL MEDIA PORTadapten skal du kontrollere, at stikket er sat i med
pilen mod pilen på DMPORT-stikket.
• Sørg for, at DMPORT-tilslutningerne sidder godt,
og sæt stikket lige i.
• Da stikket i DIGITAL MEDIA PORT-adapteren er
skrøbeligt, skal du behandle det forsigtigt, når du
placerer eller flytter receiveren.
2
Tryk på begge sider af stikket, og træk ud i det.
83DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Andre anvendelser
Sådan kobles DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren fra DMPORTstikket
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 84 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Lytte til eller se på et tilsluttet
apparat via DMPORTtilslutningen
1
Tryk på DMPORT.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren til at vælge "DMPORT".
2
Start afspilning på det
tilsluttede apparat.
Lyden afspilles på receiveren, og billedet
vises på TV'et.
For yderligere oplysninger henvises til
den betjeningsvejledning, der fulgte med
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Ændring af displayet
Du kan bekræfte lydfelterne osv. ved at ændre
informationen på displayet.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
visningen cyklisk som følger.
Alle indgange med undtagelse
af FM- og AM-båndet.
Indeksnavn for indgangena) t Valgt indgang
t Aktuelt valgt lydfelt
Bemærk!
• Afhængig af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du betjene det tilsluttede apparat ved
hjælp af fjernbetjeningen. Du finder flere
oplysninger om brug af fjernbetjeningen på side
12.
• Kontroller, at du har tilsluttet MONITOR OUTstikket på receiveren til TV'et (side 83).
Programservicenavnb) eller fast stationsnavna)
t Frekvens t Programtypeindikeringb) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers indstilling)b) t
Aktuelt valgt lydfelt
Tip!
a)
Når du lytter til MP3 eller anden komprimeret musik
ved hjælp af en transportabel lydkilde, kan du
forbedre lyden. Tryk på MUSIC gentagne gange for
at vælge "PORTABLE" (side 57).
FM- og AM-bånd
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du har tildelt
et til indgangen eller den faste station (side 36, 64).
Indeksnavnet kommer ikke frem, hvis der kun er
indtastet blanke mellemrum, eller det er det
samme som det indgange navn.
b) Kun under RDS-modtagelse (gælder kun modeller
med områdekode CEL, CEK) (side 65).
Bemærk!
Tegn eller mærker i visse sprog vises muligvis ikke.
84DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 85 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Anvendelse af den
automatiske
slukningsfunktion
Det er muligt at indstille receiveren til
automatisk at slukke på et bestemt angivet
tidspunkt.
Tryk på SLEEP gentagne gange,
mens der er tændt for strømmen.
Hver gang du trykker på SLEEP, skifter
visningen cyklisk som følger:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
Optagelse med
receiveren
Du kan optage fra et lyd/videoapparat ved
hjælp af receiveren. Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som følger med dit
optageapparat.
Optage på en CD-R
Du kan optage på en CD-R ved hjælp af
receiveren. Se den betjeningsvejledning, der
følger med din CD-optager.
1
Når automatisk slukning anvendes, lyser
"SLEEP" på displayet.
Tryk på én af
indgangsknapperne for at
vælge afspilningsapparatet.
Tip!
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
t OFF
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid,
før receiveren slukker. Den resterende tid kommer
frem på displayet. Hvis du igen trykker på SLEEP,
vil den automatiske slukning blive annulleret.
2
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Sæt f.eks. indstille på den radiostation, du
vil optage (side 61).
3
Gør optageapparatet klart.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk!
Lydjusteringer har ingen indvirkning på signaler, der
udsendes fra SA-CD/CD/CD-R OUT-jackstikkene.
85DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Andre anvendelser
Sæt en tom CD-R i CD-optageren, og
indstil optageniveauet.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 86 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Optagelse på et optagemedie
1
Tryk på én af
indgangsknapperne for at
vælge afspilningsapparatet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Sæt f.eks. det videobånd, du vil kopiere, i
videobåndoptageren.
3
Gør optageapparatet klart.
Brug af en ekstra
forstærkertilslutning
Hvis du ikke bruger en surround-baghøjttaler,
og du ikke har et ekstra fronthøjtalersystem,
skal du tilslutte det ekstra fronthøjttalersystem
til SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B terminalerne.
Tilslutning af højttalere
Fronthøjttaler
(R)
Fronthøjttaler
(L)
Sæt et uindspillet videobånd osv. i
optageapparatet (VIDEO 1) for optagelse.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Hi
Hi
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
Lo
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
SAT
IN
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
IN
TV
SAT
BD
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
OUT
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
Lo
DMPORT
Y
PB/
CB
PR/
CR
SURROUND
L
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
Bemærk!
Nogle kilder er forsynet med kopibeskyttelse for at
forhindre optagelse. I dette tilfælde er du muligvis
ikke i stand til at optage fra kildere.
CENTER
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
R
SPEAKERS
Tilslut stikkene på Lo (eller Hi) siden af
fronthøjttalerne til SPEAKERS FRONT A
terminalerne, og tilslut stikkene på Hi (eller
Lo) siden af fronthøjttalerne til SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
terminalerne.
Sørg for, at metalfittings på Hi/Lo fastgjort til
højttalerne er blevet fjernet fra højttalerne.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre fejl på
receiveren.
86DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK09OTH_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 87 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
10 Tryk på V/v gentagne gange for
Opsætning af højttalere
at vælge "BI-AMP".
THEATRE
1
2
De samme signaler fra SPEAKERS
FRONT A terminalerne kan udsendes fra
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B terminalerne.
3
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "7-SYSTEM".
3
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "SB SPK".
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NO".
7
8
Tryk på B.
9
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
Tryk på AMP MENU.
Bemærk!
• Indstil "SB ASGN" til "BI-AMP", før du udfører
autokalibreringen.
• Hvis du indstiller "SB ASGN" til "BI-AMP",
bliver højttalerniveauet og afstandsindstillingerne
for surround-baghøjttalerne ugyldige, og
indstillingerne for fronthøjttalerne anvendes.
• Hvis SB SPK er indstillet til "SINGLE" eller
"DUAL", kan du ikke vælge "SB ASGN".
Andre anvendelser
2
Sådan afsluttes menuen
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "SB ASGN".
87DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 88 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Anvendelse af fjernbetjeningen
Kategorier og de tilsvarende
knapper
Kategorier
Ændring af
knapfunktionerne
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne
af indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en DVD-optager til VIDEO 1jackstikkene på receiveren, kan du
programmere VIDEO 1-knappen på denne
fjernbetjening til at styre DVD-optager.
Tryk på
Videobåndoptager
1
(kommandoindstilling VTR 3)a)
Videobåndoptager
2
(kommandoindstilling VTR 2)a)
DVD-afspiller/DVD-optager
3
(kommandoindstilling DVD1)b)
DVD-optager
4
(kommandoindstilling DVD3)b)
CD-afspiller
5
Bemærk!
Euro digital satellitmodtager
6
Du kan ikke ændre indstillingerne for knapperne
DMPORT og TUNER.
DVR (Digital CATV-stik)
7
1
2
DSS (Digital satellitmodtager)
8
Hold den indgangsknap, hvis
funktion du vil ændre.
Blu-ray disc-afspiller
(kommandoindstilling BD1)c)
9
Eksempel: Hold VIDEO 1 nede.
Blu-ray disc-optager
(kommandoindstilling BD3)c)
0/10
TV
-/--/>10/
CLEAR
Tryk på indtastningsknappen
for den ønskede kategori, idet
du refererer til nedenstående
oversigt.
Eksempel: Tryk på 4.
Nu kan du bruge VIDEO 1-knappen til at
styre DVD-optager.
a)
Sony videobåndoptagere betjenes med en VTR 2eller VTR 3-indstilling, som svarer til henholdsvis
8 mm og VHS.
b)
Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller
DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning,
der følger med DVD-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
c)
Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluray disc-afspilleren eller Blu-ray disc-optageren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger om BD1eller BD3-indstillingen.
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Hold MASTER VOL – nede, og tryk på ?/1
og DMPORT.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
88DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 89 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
x Dolby Digital
Supplerende oplysninger
Ordliste
x Cinema Studio EX
En surround lydfunktion, der kan betragtes
som en sammenfatning af digital
biograflydteknologi, leverer lyden fra et
dubbing-studie ved hjælp af tre teknologier:
"Virtual Multi Dimensions", "Screen Depth
Matching" og "Cinema Studio Reverberation".
"Virtual Multi Dimensions", den virtuelle
højttalerteknologi, skaber et virtuelt multisurround miljø med virkelige højttalere op til
7.1 kanaler og giver oplevelsen af surround
sound i en biograf med de nyeste faciliteter i
dit hjem.
"Screen Depth Matching" gengiver
diskantdæmpninger, rigdommen og lydens
dybde, som normalt skabes i en biograf ved
hjælp af udsendelse af lyd bag lærredet. Dette
føjes derefter til front- og centerkanalerne.
"Cinema Studio Reverberation" gengiver
lydens egenskaber fra de moderne dubbingstudier og optagestudier, inkl. Sony Pictures
Entertainment's dubbing-studier. Der er tre
tilgængelige tilstande, A/B/C, svarende til
studietypen.
x Composite video
x Digital Cinema Sound (DCS)
En enestående lydgengivelsesteknologi til
hjemmebiografen, der er udviklet af Sony i
samarbejde Sony Pictures Entertainment, så
det er muligt at nyde den spændende og
fyldige biograflyd hjemme. Med denne
"Digital Cinema Sound", der er udviklet ved at
integrere en DSP (Digital signal processor) og
målte data, kan det lydfelt, som
filmproducenterne har ønsket, opleves
hjemme.
x Dolby Digital Surround EX
Akustisk teknologi, som er udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Bagerste surroundinformationen matrixbehandles til almindelige
venstre og højre surroundkanaler, så lyden kan
gengives i 6.1 kanal. Specielt aktive scener
genskabes med et mere dynamisk og realistisk
lydfelt.
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd til 5.1-kanals til afspilning.
Der er en MOVIE-indstilling til film og en
MUSIC-indstilling til stereokilder, såsom
musik. Gamle film, som er kodet i det
traditionelle stereoformat, kan forbedres med
5.1-kanals surroundlyd.
x Dolby Pro Logic IIx
Teknologi til 7.1-kanals (eller 6.1-kanals)
afspilning. Sammen med lyd, som er kodet i
Dolby Digital Surround EX, kan 5.1-kanals
Dolby Digital-kodet lyd gengives i 7.1-kanal
(eller 6.1-kanal). Derudover kan eksisterende
stereooptaget indhold også gengives i 7.1kanal (eller 6.1-kanal).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurround-information matrixbehandles
til to stereokanaler. Når lyden gengiver,
dekodes den og udsendes som 4-kanals
surroundlyd. Dette er den mest almindelige
metode til lydbehandling for DVD-video.
Anvendelse af fjernbetjeningen/
Supplerende oplysninger
Et standardformat til transmission af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
transmitteres samtidigt.
Digital lydkodning/dekodingsteknologi er
udviklet af Dolby Laboratories, Inc. Det består
af front- (venstre/højre), center-, surround(venstre/højre) og subwooferkanaler. Det er en
anerkendt lydstandard til DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround. Da surroundinformation optages og gengives i stereo,
leveres mere realistisk lyd med fyldigere
gengivelse, end med Dolby surround.
fortsættes
89DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 90 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
x DTS 96/24
x Komponentvideo
Et digitalt signalformat med høj lydkvalitet.
Optager lyd ved en samplingsfrekvens og
bithastighed på 96kHz/24bit, som er den
højest mulige for DVD-video. Antallet af
afspilningskanaler varierer, afhængigt af
softwaren.
Et format til transmission af
videosignalinformation, der består af tre
separate signaler: luminans Y, krominans Pb
og krominans Pr. Billeder i høj kvalitet, såsom
DVD-video eller HDTV-billeder,
transmitteres mere realistisk. De tre jackstik er
farvekodet med grøn, blå og rød.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings/dekodningsteknologi til
biografer, som er udviklet af DTS, Inc.
komprimerer ikke lyd helt så meget som
Dolby Digital, hvilket giver en lydgengivelse
af en højere kvalitet.
x PCM (Pulse Code Modulation)
x DTS-ES
For nylig er der sket en hurtig spredning af
DVD-medier, Digital Radio/TV-udsendelse
og andre medier i høj kvalitet.
Til sikring af at de fine nuancer fra disse
medier af høj kvalitet transmitteres uden
forringelse, har Sony udviklet en teknologi,
der kaldes "S-AIR" til radiotransmission af
digitale lydsignaler uden komprimering og har
indbygget denne teknologi i EZWRT10/EZWT100.
Denne teknologi overfører digitale lydsignaler
uden kompression ved hjælp af 2,4 GHz
båndet indenfor ISM-båndet (Industrial,
Scientific og Medical bånd), f.eks. trådløse
LAN og Bluetooth-anvendelser.
Format til 6.1-kanals afspilning med bagerste
surround-information. Der er to indstillinger,
"Discrete 6.1", som optager alle kanaler
uafhængigt, og "Matrix 6.1", som blander
surround-bagkanalen med LS- (venstre
surround) og RS-kanalerne (højre surround).
Er ideel til afspilning af lydspor i spillefilm.
x DTS Neo:6
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd til 6.1-kanals til afspilning.
Der er to indstillinger at vælge imellem, alt
efter afspilningskilden eller din præference,
CINEMA til film og MUSIC til stereokilder,
såsom musik.
En metode til konvertering af analog lyd til
digital lyd, så det er nemt at nyde digital lyd.
x S-AIR (Sony Audio Interactive
Radio-frekvens)
x Samplingsfrekvens
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er en grænseflade, der understøtter
både video og lyd på en enkelt digital
tilslutning, så du kan nyde digitalt billede og
lyd i høj kvalitet. HDMI-specifikationen
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), en
kopibeskyttelsesteknologi, som anvender
kodningsteknologi til digitale videosignaler.
For at ændre analog lyd til digital lyd bør
analoge data kvantitetsbestemmes. Denne
proces kaldes sampling, og det antal gange i
sekundet den analoge data kvantificeres kaldes
samplingsfrekvensen. En almindelig musikCD gemmer data, som er kvantificeret ved
44.100 gange i sekundet, hvilket udtrykkes
som en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
Generelt sagt betyder en højere
samplingsfrekvens en bedre lydkvalitet.
90DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 91 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
x x.v.Colour
x.v.Colour er et mere almindeligt udtryk for
xvYCC standarden, som er foreslået af Sony,
og som er et varemærke tilhørende Sony.
xvYCC er en international standard for
farverum for video.
Denne standard kan udtrykke et bredere
farveområde end den aktuelt brugte
sendestandard.
Sikkerhedsforanstaltninger
Om sikkerheden
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal strømmen afbrydes, og
du skal derefter få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyningen
• Kontroller, inden betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som for den
lokale strømforsyning.
Driftspændingen er angivet på fabriksskiltet
på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke frakoblet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet stikkontakten i væggen, selv hvis
der er tilslukket på selve apparatet.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis receiveren anvendes
uafbrudt ved høj lydstyrke, kan apparatets
overside, sider og underside blive meget
varme. Lad være med at røre ved kabinettet, så
du undgår at brænde dig.
Supplerende oplysninger
fortsættes
91DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 92 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Om placering
Om S-AIR-funktion
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og forlænge receiverens
levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningene og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, såsom et TV, en videobåndoptager
eller en kassettebåndoptager. Hvis
receiveren anvendes i kombination med et
TV, en videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
især sandsynligt, når der anvendes en
indendørs antenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørs antenne.
• Vær forsigtig med at anbringe receiveren på
overflader, der har fået en speciel behandling
(med voks, olie, polish osv.), da det kan
resultere i, at der kommer pletter på
overfladen, eller at den misfarves.
• Da S-AIR-funktionen transmitterer lyd via
radiobølger, kan der komme spring i lyden,
når radiobølgerne blokeres. Dette er
radiobølgernes egenskab og ikke en fejl.
• Da S-AIR-funktionen transmitterer lyd via
radiobølger, kan udstyr, der generer
elektromagnetisk energi, f.eks.
mikrobølgeovne, forstyrre
lydtransmissionen.
• Da S-AIR funktionen bruger radiobølger,
der deler samme frekvens som andre
trådløse systemer, f.eks. trådløst LAN eller
Bluetooth, kan dette give anledning til dårlig
transmission. Foretag følgende skridt, hvis
dette er tilfældet.
– Installer ikke systemet i nærheden af andre
trådløse systemer.
– Brug ikke systemet og andre trådløse
systemer samtidigt.
• Transmissionsafstanden afviger afhængigt
af anvendelsesmiljøet. Find et sted, hvor
transmissionen mellem S-AIRhovedenheden og –underenheden er mest
effektiv, og installer S-AIR-hovedenheden
og –underenheden der.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den
ud af stikket, inden den tilsluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontroltasterne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med din receiver.
92DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 93 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt,
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af følgende problemer skulle opstå under
brug af receiveren.
Lyd
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat, der vælges, eller der høres
kun en meget svag lyd.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet rigtigt og sikkert.
• Kontroller, at alle højttalerkablerne er
tilsluttet rigtigt.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUME ikke
er sat til "VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS ikke er sat til
OFF (side 29).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Tryk på MUTING for at annullere
afbrydefunktionen.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat med indgangsknapperne.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren, fjern
årsagen til kortslutningen, og tænd for
strømmen igen.
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICALindgangsjackstikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "ANALOG" (side 80).
• Kontroller, at ANALOG DIRECT ikke er
slået til.
• Kontroller, at den valgte digitale
lydindgang ikke er knyttet til andre
indgange, der anvender DIGITAL
ASSIGN-funktionen (side 81).
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet rigtigt og sikkert.
• Indstil balanceparametrene ved brug af
LEVEL-menuen.
"NO INPUT" vises på displayet.
• Kontroller, at din komponent er tilsluttet
COAXIAL- eller OPTICAL-stikket. Hvis
der ikke er inputsignal gennem
COAXIAL- eller OPTICAL-stikket,
vises "NO INPUT" på skærmen. Dette er
ikke en fejl.
fortsættes
93DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Supplerende oplysninger
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt
til lydindgangsjackstikkene til det
pågældende apparat.
• Kontroller, at ledningen (erne) er sat helt
ind i jackstikkene på både receiveren og
apparatet.
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONEjackstikket for at verificere, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres én kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er tilsluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontroller, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler høres fra
hovedtelefonerne, kan det betyde, at
fronthøjttaleren ikke er tilsluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, fra
hvilken der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du ikke kun har tilsluttet det
venstre (L)- og højre (H)-jackstik til et
analogt apparat, og ikke kun til enten Leller R-stikket. Anvend et lydkabel
(medfølger ikke).
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 94 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Der er kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand fra transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et TV eller
lysstofrør.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
fugtet med sprit.
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra center-/surround-/
surround-baghøjttalerne.
• Vælg en CINEMA STUDIO EX-funktion
(side 58).
• Juster højttalerniveauet (side 34).
• Sørg for, at center-/surround-højttalerne er
sat til enten "SMALL" eller "LARGE"
(side 42).
• Sørg for at surround bag-højttalerne sættes
til "SINGLE" eller "DUAL" (side 42).
Der kommer ingen lyd fra surroundbaghøjttaleren.
• Nogle disc'e har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-flag, selvom emballagen har
Dolby Digital Surround EX-logoer. Vælg i
dette tilfælde "SB ON" (side 41).
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
ordentligt og på korrekt vis.
• Sørg for, at du har tændt for subwooferen.
• Sørg for, at subwooferen er sat til "YES"
(side 42).
• Der er ingen lyd fra subwooferen,
afhængigt af lydfeltet.
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Sørg for, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Kontroller lydindstillingen
(indstillingerne for lydudgangen) på de
tilsluttede apparater, når du tilslutter
DVD-afspilleren osv. til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver.
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er tilsluttet til DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Juster denne receivers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet er ikke tilsluttet korrekt.
Sluk for receiveren, og tilslut derefter
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet igen.
• Check DIGITAL MEDIA PORTadapteren og/eller apparatet for at sikre, at
den understøtter denne receiver.
Video
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på TV.
• Vælg den rigtige indgang med
indgangsknapperne.
• Indstil TV'et til den rigtige
indgangsindstilling.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORTadapteren udsendes der muligvis ikke
noget videosignal.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 80).
• Vælg kildeapparatet ved hjælp af
indgangsknapperne (side 35).
94DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 95 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
HDMI
Lydkilden til HDMI-jackstikket på
receiveren udsendes ikke fra
receiveren eller TV-højttaleren.
• Kontroller HDMI-forbindelsen.
• Du kan ikke lytte til en Super Audio CD
ved tilslutning til HDMI.
• Afhængig af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at indstille dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med hvert
apparat.
Billedkilden til HDMI-jackstikket på
receiveren udsendes ikke fra TV'et.
• Kontroller HDMI-forbindelsen.
• Afhængig af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at indstille dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med hvert
apparat.
TV’ets fjernbetjening kan ikke
anvendes til at styre det tilsluttede
apparat ved brug af funktionen Kontrol
til HDMI.
• Skift indgang for receiveren til den HDMIindgang, der er tilsluttet til apparatet.
Supplerende oplysninger
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 22).
• Kontroller, at "CONTROL FOR HDMI"
er indstillet til "CTRL ON" i menuen
HDMI.
• Kontroller, at det tilsluttede apparat er
kompatibelt med funktionen Kontrol til
HDMI.
• Kontroller Kontrol til HDMIindstillingerne på det tilsluttede apparat.
Se betjeningsvejledningen til det
tilsluttede apparat.
• Hvis du skifter HDMI-tilslutning,
tilslutter/frakobler netledningen, eller der
forekommer et strømsvigt (side 68), skal
du gentage procedurerne i "Forberedelse
til "BRAVIA"-synkronisering".
Der kommer ingen lyd fra modtageren
og TV-højttalerne, når du bruger
funktionen System Audio Control.
• Kontroller, at TV'et er kompatibelt med
funktionen System Audio Control.
• Hvis TV'et ikke har funktionen System
Audio Control, skal du angive
indstillingerne for "AUDIO FOR HDMI" i
menuen HDMI som
– "TV+AMP", hvis du ønsker at lytte til
lyden fra TV-højttalerne og
modtageren.
– "AMP", hvis du ønsker at lytte til lyden
fra modtageren.
• Hvis du ikke kan høre lyden fra et apparat,
der er tilsluttet til receiveren.
– Vælg den rigtige indgang, når du ønsker
at se et program på et apparat, som er
tilsluttet via HDMI-tilslutningen til
receiveren.
– Skift TV-kanal, når du ønsker at se en
TV-udsendelse.
– Vælg det apparat eller den indgang, du
ønsker at se, når du ser et program på det
apparat, der er tilsluttet til TV'et. Se
betjeningsvejledning til TV'et angående
denne betjening.
95DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 96 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
S-AIR-funktion
Lydtransmission oprettes ikke.
• Hvis du bruger en anden S-AIRhovedenhed, skal du anbringe den mere
end 8 meter fra denne S-AIR-hovedenhed.
• Bekræft ID'et for S-AIR-hovedenheden og
S-AIR-underenheden (side 74).
• Du har udført parring af S-AIRhovedenheden og den anden S-AIRunderenhed. Udfør parring af den ønskede
S-AIR-underenhed (side 75).
• S-AIR-hovedenheden parrer med en
anden S-AIR-underenhed. Annuller
parring.
• Installer S-AIR-hovedenheden og S-AIRunderenheden på afstand af andre trådløse
produkter.
• Indstil brugen af det andet trådløse
produkt.
• S-AIR-underenheden er slukket.
Kontroller, at vekselstrømsledningen
(netledningen), er tilsluttet, og tænd
S-AIR-underenheden
Der høres ingen lyd fra S-AIR
receiveren.
• Kontroller, at komponenterne er tilsluttet
til det analoge stik på denne receiver.
Der høres ingen lyd fra S-AIRproduktet.
• Hvis du bruger en anden S-AIRhovedenhed, skal du anbringe den mere
end 8 meter fra denne S-AIR-hovedenhed.
• Bekræft ID'et for S-AIR-hovedenheden og
S-AIR-underenheden (side 74).
• Bekræft parringsindstillingen (side 75).
• Installer S-AIR-hovedenheden og S-AIRunderenheden nærmere ved hinanden.
• Undgå brug af udstyr, der genererer
elektromagnetisk energi, f.eks. en
mikrobølgeovn.
• Installer S-AIR-hovedenheden og S-AIRunderenheden på afstand af andre trådløse
produkter.
• Indstil brugen af det andet trådløse
produkt.
• Skift "RF-SETUP" indstillingen (side 78).
• Skift ID'ets indstillinger for S-AIRhovedenheden og S-AIR-underenheden.
• Sluk systemet og S-AIR-hovedenheden,
og tænd dem igen.
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet til S-AIR-underenheden.
Der er ingen støj, eller der er spring i
lyden.
• Hvis du bruger en anden S-AIRhovedenhed, skal du anbringe den mere
end 8 meter fra denne S-AIR-hovedenhed.
• Installer S-AIR-hovedenheden og S-AIRunderenheden nærmere ved hinanden.
• Undgå brug af udstyr, der genererer
elektromagnetisk energi, f.eks. en
mikrobølgeovn.
• Installer S-AIR-hovedenheden og S-AIRunderenheden på afstand af andre trådløse
produkter.
• Indstil brugen af det andet trådløse
produkt.
• Skift "RF-SETUP" indstillingen (side 78).
• Skift ID'ets indstillinger for S-AIRhovedenheden og S-AIR-underenheden.
96DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 97 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Tuner
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
til en udendørs FM-antenne, som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
tilsluttes til en udendørs antenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke tilsluttes til et
gasrør, da dette kan medføre
gaseksplosion.
RDS fungerer ikke.*
• Sørg for, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende service elle ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
Udendørs FM-antenne
* Gælder kun modeller med områdekode CEL,
CEK.
Receiver
ANTENNA
Fjernbetjening
AM
Jordforbindelse
(medfølger ikke)
Til jord
Supplerende oplysninger
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstillling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forvalg af stationerne (side 63).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange på
receiveren, så frekvensen kommer frem på
displayet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer på
vejen mellem fjernbetjeningen og
receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er udtjente.
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
97DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 98 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, viser
displayet en meddelelse. Via meddelelsen kan
man kontrollere systemets tilstand. Vi
henviser til den følgende oversigt angående,
hvordan problemet løses. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du
udfører automatisk kalibrering, se "Fejl- og
advarselskoder" (side 32) for at løse
problemet.
PROTECT
Der sendes uregelmæssig strøm ud til
højttalerne, eller det øverste panel på
receiveren er tildækket med noget.
Receiveren slukker automatisk efter nogle
få sekunder. Kontroller
højttalertilslutningen, og tænd for strømmen
igen.
Hvis du ikke er i stand til at løse
problemet ved hjælp af
fejlfindingsvejledningen
Det kan muligvis løse problemet at slette
receiverens hukommelse (side 28). Bemærk
imidlertid, at alle de lagrede indstillinger
nulstillet til deres startindstillinger, og du skal
foretage alle indstillingerne på receiveren
igen.
Hvis problemet fortsætter med
at opstå
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter
visse dele under reparation, kan disse blive
bevaret.
Hvis der opstår et problem med S-AIRfunktionen, skal en Sony-forhandler
kontrollere hele systemet (S-AIR-hovedenhed
og S-AIR-underenhed).
Henvisninger angående sletning
af receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 28
Brugertilpassede lydfelter
side 57
98DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 99 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
3)INPUT
Specifikationer
SHORT (med lydfelt og equalizer
omgået).
4)Vægtet netværk, indgangsniveau.
Forstærker
FM-tuner
Modeller med områdekode CEL, CEK, AU1)
Minimum RMS udgangseffekt (8 ohm, 20 Hz –
20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereoudgangseffekt (8 ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround-udgangseffekt2) (8 ohm, 1 kHz,
THD 10%)
140 W/kanal
1) Målt
under de følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK, AU
230 V verkrestrøm, 50 Hz
2) Nominel
udgangseffekt fra front-, center-,
surround- og surround-baghøjttalere. Afhængigt
af lydindstillingerne og kilden, er det ikke sikkert,
at der er nogen lyd.
Frekvensrespons
Analoge
Indgange
Analoge
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (med lydfelt og
equalizer omgået)
Følsomhed: 500 mV/
50 kohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitale (Koaksial)
87,5 – 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
AM-tuner
Modtageområde
Områdekode
Tuningsskala
10 kHz trin
9 kHz trin
CEL, CEK
–
531 –
1.602 kHz
AU
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Antenne
Mellemfrekvens
Rammeantenne
450 kHz
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p/75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
80 MHz HD gennemgang
Generelt
Strømforsyningskrav
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK
230 V verkrestrøm,
50/60 Hz
AU
230 V verkrestrøm, 50 Hz
Supplerende oplysninger
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitale (Optisk) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange (Analoge)
AUDIO OUT
Spænding: 500 mV/
10 kohm
SUBWOOFER
Spænding: 2 V/1 kohm
Equalizer
Fortærkningsniveauer
±6 dB, 1 dB trin
Modtageområde
Antenne
Antennetilslutninger
Mellemfrekvens
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
CEL, CEK, AU
240 W
fortsættes
99DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK10REM_STR-DH700-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 100 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Strømforbrug (under standby-indstilling)
0,3 W (når "CONTROL
FOR HDMI" i HDMImenuen er indstillet til
"CTRL OFF", og
"STANDBY" i S-AIRmenuen er indstillet til
"STBY OFF")
Mål (b/h/d) (ca.)
430 × 157,5 × 322 mm
inkl. fremspringende dele
og kontroller
Vægt (ca.)
8,0 kg
Medfølgende tilbehør
Betjeningsvejledning (Denne vejledning)
Lynvejledning beskriver (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
RM-AAU023 Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Optimizermikrofon (ECM-AC2 eller
ECM-AC2a) (1)
Vi henviser til se side 3 angående
oplysninger om områdekoden for det
apparat, du anvender.
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse printkort.
100DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\01DK01COV_STR-DH700-CELIX.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DH700-CEL.book Page 101 Monday, January 19, 2009 8:23 AM
Stikordsregister
Tal
H
R
2CH STEREO 59
2-kanal 59
5.1-kanals 16
6.1-kanals 16
HDMI
Kontrol til HDMI 49
Lyd til HDMI 49
tilslutte 22
Højttalere
tilslutte 17
RDS 65
A
Afspilning med et enkelt tryk
69
AUTO CALIBRATION 30
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 55
Automatisk slukning 85
B
BI-AMP 51
Blu-ray disc-afspiller
afspille 38
tilslutte 22, 24
C
CD-afspiller
afspille 37
tilslutte 20
CD-optager
tilslutte 20
D
F
Fejlmeddelelser 98
Fjernbetjening 12
Indledende klargøring 28
Indstille
automatisk 61
direkte 62
til faste stationer 64
INPUT MODE 80
S-AIR 71
Satellittuner
tilslutte 25
SB DEC 46
Set-top-boks
tilslutte 25
Super Audio CD-afspiller
afspille 37
tilslutte 20
System Audio Control 70
System Power Off 70
L
T
Lydfelter
genindstille 60
vælge 57
TEST TONE 34
Tilslutning af ekstra
forstærker 86
Tuner
tilslutte 27
TV
tilslutte 19
I
M
Menu
A. CAL 54
AUDIO 48
EQ 45
HDMI 49
LEVEL 44
S. AIR 55
SUR 45
SYSTEM 50
TUNER 47
Muting 35
N
Navngive 64
V
Vælge
apparat 35
højttalersystem 29
lydfeldt 57
Videobåndoptager
tilslutte 26
Videokamera
tilslutte 26
Videospil
tilslutte 26
Supplerende oplysninger
DIGITAL ASSIGN 81
Digital Cinema Sound
(DCS) 89
DIGITAL MEDIA PORT
tilslutte 83
Dolby Digital 89
DTS 90
DVD-afspiller
afspille 38
tilslutte 24
DVD-optager
tilslutte 26
S
O
Optage
på en CD-R 85
på et optagemedie 86
P
PAIRING 75
101DK
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI02REG_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 2 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla. Älä aseta laitteen päälle
avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä
laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita
nesteellä täytettyjä esineitä.
Koska laite sammutetaan pääkytkimestä, kytke se
helposti saatavilla olevaan pistorasiaan. Jos
huomaat laitteen toiminnassa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke heti pistorasiasta.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta
kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai
tulelle.
Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, laite on
kytkettynä pistorasian kautta sähköverkkoon,
vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla
virtakytkimellä.
Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa
vahingoittaa kuuloa.
Euroopassa olevat asiakkaat
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Ilmoitus asiakkaille: seuraava koskee
ainoastaan EU-direktiivejä
soveltavissa maissa myytäviä laitteita.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
2FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI02REG_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 3 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Tietoja tekijänoikeuksista
Tästä käyttöohjeesta
• Tämän käyttöohjeen ohjeet ovat mallille
STR-DH700. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta. Tämän käyttöohjeen kuvissa
käytetään aluekoodin CEL mallia, ellei toisin
mainita. Kaikki erot toiminnallisuudessa on
merkitty tekstissä selvästi esimerkiksi seuraavasti:
”Vain aluekoodin CEK mallit”.
• Tämän käyttöohjeen ohjeissa kuvataan
varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen
ohjaustoiminnot. Myös vastaanottimen
ohjaustoimintoja voidaan käyttää, jos niillä on
samat tai samantapaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
Aluekoodeista
Ostamasi vastaanottimen aluekoodi näkyy
takapaneelin oikeassa alosassa (katso alla olevaa
kuvaa).
HDMI
BD IN
OUT
Tässä vastaanottimessa käytetään Dolby* Digital ja
Pro Logic Surround ja DTS** Digital Surround System.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä, patenttinumerot USA:
ssa 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535; 7 003 467; 7 212 872.
Muita patentteja myönnetty ja haettu USA:ssa ja
muualla maailmassa. DTS, DTS Digital
Surround, ES ja Neo:6 ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja DTS-logot ja -symboli sekä
DTS 96/24 ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
Tämä vastaanotin sisältää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
FRONT A
SURROUND
R
L
L
”x.v.Color (x.v.Colour)”- ja ”x.v.Color
(x.v.Colour)”-logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
R
KERS
FI
Aluekoodi
”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki.
Kaikki aluekoodista riippuvat erot
toiminnallisuudessa on merkitty tekstissä selvästi
esimerkiksi seuraavasti: ”Vain aluekoodin AA
mallit”.
”S-AIR” ja vastaava logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
3FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI02REG_STR-DH700_CELTOC.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 4 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Sisällysluettelo
Osien kuvaus ja sijainti..................................6
Tilaäänen käyttäminen
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen.........................16
2: Kaiuttimien liittäminen............................17
3: Television liittäminen ..............................19
4a: Audiolaitteiden liittäminen ....................20
4b: Videolaitteiden liittäminen ....................21
5: Antennien liittäminen ..............................27
6: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmistelu ...............................................28
7: Kaiuttimien valitseminen.........................29
8: Sopivien asetusten automaattinen
kalibrointi (AUTO CALIBRATION) .....30
9: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE) ...34
Toisto
Lähdelaitteen valitseminen ..........................35
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen/kuvan
katseleminen ...........................................37
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa .................................39
Äänenvoimakkuustason säätäminen
(LEVEL-valikko)....................................44
Taajuuskorjaimen säätäminen
(EQ-valikko) ...........................................45
Tilaääniasetukset (SUR-valikko).................45
Virittimen asetukset (TUNER-valikko).......47
Audioasetukset (AUDIO-valikko) ...............48
HDMI-liitäntöjen asetukset
(HDMI-valikko)......................................49
Järjestelmän asetukset (SYSTEM-valikko).50
Sopivien asetusten automaattinen
kalibrointi (A. CAL-valikko)..................54
S-AIR:n asetukset (S. AIR-valikko) ............54
Dolby Digital- ja DTS-tilaäänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT) ................. 55
Esiohjelmoidun äänikentän valitseminen ... 57
Pelkkien etukaiuttimien käyttäminen
(2CH STEREO) ..................................... 59
Muuttamattoman äänen kuunteleminen
(ANALOG DIRECT)............................. 60
Äänikenttien palauttaminen tehdasasetusten
mukaisiksi .............................................. 61
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion kuunteleminen................... 61
FM/AM-radioasemien esivirittäminen........ 63
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttäminen............................................ 66
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Mikä ”BRAVIA” Sync on? ......................... 67
”BRAVIA” Sync -toiminnon valmistelu..... 68
DVD-levyn katseleminen
(toisto yhdellä painikkeella)................... 70
Television äänen kuunteleminen
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista
(järjestelmän äänen ohjaus) ................... 70
Virran katkaiseminen vastaanottimesta ja
televisiosta samanaikaisesti
(järjestelmän virrankatkaisu) ................. 71
S-AIR-toiminnot
Tietoja S-AIR-tuotteista.............................. 72
S-AIR-tuotteen asetusten valitseminen....... 73
Järjestelmän äänestä nauttiminen toisessa
huoneessa ............................................... 77
Kanavan vaihtaminen parempaa
äänilähetystä varten................................ 79
S-AIR-vastaanottimen käyttäminen S-AIRpääyksikön ollessa valmiustilassa.......... 80
4FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI02REG_STR-DH700_CELTOC.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 5 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Muut toiminnot
Digitaaliseen tai analogisen äänen valinta
(INPUT MODE) .................................... 81
Digitaaliäänen kuunteleminen muista
tuloliitännöistä (DIGITAL ASSIGN)..... 82
DIGITAL MEDIA PORT
-liitännän käyttäminen (DMPORT) ....... 83
Näyttötilan vaihtaminen .............................. 85
Uniajastimen käyttäminen........................... 86
Tallentaminen vastaanottimen kautta .......... 86
Kahden vahvistimen liittämisen
käyttäminen............................................ 87
Kaukosäätimen käyttäminen
Painikemääritysten muuttaminen ................ 89
Lisätietoja
Sanasto ........................................................ 90
Varotoimet ................................................... 92
Vianetsintä................................................... 94
Tekniset tiedot ............................................. 99
Hakemisto ................................................. 101
5FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 6 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
1
2
3
4
5
6
7
8
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
qh qg
DISPLAY
qf
qd
qs
VIDEO
qa q;
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
9
Nimi
Toiminto
Nimi
A ?/1
(virta/
valmiustila)
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista
vastaanottimeen virran
(sivu 28, 37, 38, 61, 63).
E Kaukosäädinsig Vastaanottaa
-naalin tunnistin kaukosäätimen signaalit.
B TONE +/–
Säädä etukanavien bassoja diskanttitoistoa. Valitse
BASS tai TREBLE
painamalla TONE MODE
-painiketta toistuvasti ja
säädä sitten tasoa
kääntämällä TONE +/–
-säädintä (sivu 40).
TONE MODE
C INPUT
SELECTOR
Kääntämällä tätä voit
valita toistettavan
ohjelmalähteen (sivu 35,
36, 37, 38, 60, 62, 64, 65,
81, 85, 86, 87).
D Näyttö
Näyttää valitun laitteen
nykyisen tilan tai
valittavissa olevien
vaihtoehtojen luettelon
(sivu 8).
Toiminto
F DIMMER
Painamalla tätä toistuvasti
voit säätää näytön
kirkkautta.
G MASTER
VOLUME
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samalla kertaa (sivu 34, 35,
37, 38).
H MUTING
Painamalla tätä voit
katkaista virran tilapäisesti.
Palauta ääni painamalla
MUTING uudelleen
(sivu 35).
I VIDEO 2 INliitännät
Liitäntä kannettavaan
audio- tai videolaitteeseen,
kuten videokameraan tai
pelilaitteeseen (sivu 26,
35).
6FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 7 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Nimi
Toiminto
J AUTO CAL MIC Tähän voit liittää
-liitäntä
vakiovarusteisiin
sisältyvän
optimointimikrofonin
automaattisen
kalibrointitoiminnon
käyttöä varten (sivu 30).
K DISPLAY
Painamalla tätä voit valita
näytössä näkyvät tiedot
(sivu 85).
L 2CH/A.DIRECT
Painamalla tätä voit valita
äänikentän (sivu 55, 57).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
M TUNING MODE Paina virittimen (FM/AM)
käyttämistä varten (sivu
TUNING +/–
61).
MEMORY/
ENTER
N INPUT MODE
Painamalla tätä voit valita
tulosignaalin tyypin, kun
laitteet on liitetty sekä
digitaalisten että
analogisten liitäntöjen
kautta (sivu 81).
O PHONES-liitäntä Voit liittää kuulokkeet
(sivu 94).
P SPEAKERS
Painamalla tätä voit valita
käytettävät etukaiuttimet
(sivu 29).
7FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 8 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Näytön ilmaisimet
1
2
3
SW
LFE
SP A
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
OPT
COAX
5
HDMI DTS -ES
S-AIR
6
96/24
NEO:6
7
MEMORY RDS
D.RANGE MONO SLEEP
ST
PL IIx
DEX
SBL SB SBR
qd
qs
qa
q;
9
8
Nimi
Toiminto
Nimi
A SW
Palaa, kun lisäbassokaiuttimen
asetuksena on ”YES” (sivu 50)
ja vastaanotin lähettää
äänisignaalia SUBWOOFER
-liitännästä.
D Tulon
Ilmoittaa käytettävän
merkkivalot signaalilähteen.
B LFE
Palaa, jos soitettava levy
sisältää LFE (Low Frequency
Effect) -kanavan ja laite toistaa
LFE-kanavan ääntä.
C SP A/SP B
Palaa käytettävän
kaiutinjärjestelmän mukaan.
Nämä ilmaisimet eivät
kuitenkaan pala, jos kaiuttimien
lähtösignaali on katkaistu tai
kuulokkeet liitetty.
OPT
COAX
HDMI
Toiminto
Palaa, kun INPUT MODE asetuksena on ”AUTO” ja
lähdesignaali on OPTICALliitännän kautta tuleva
digitaalinen signaali tai kun
INPUT MODE -asetuksena on
”OPT”. Näytössä näytetään ”NO
INPUT”, jos INPUT MODE tilaksi on valittu ”OPT” ja
OPTICAL-liitännän kautta ei
tule digitaalista signaalia (sivu
81).
Palaa, kun INPUT MODE asetuksena on ”AUTO” ja
lähdesignaali on COAXIALliitännän kautta tuleva
digitaalinen signaali tai kun
INPUT MODE -asetuksena on
”COAX”. Näytössä näytetään
”NO INPUT”, jos INPUT
MODE -tilaksi on valittu
”COAX” ja COAXIALliitännän kautta ei tule
digitaalista signaalia (sivu 81).
Palaa, kun vastaanotin tunnistaa
HDMI IN -liitäntöihin kytketyn
laitteen (sivu 22).
8FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 9 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Nimi
Toiminto
Nimi
E DTS(-ES)
merkkivalot
Palaa, kun laite vastaanottaa
DTS- tai DTS-ES-signaaleja.
G Dolby Pro
Sytyttää vastaavan merkkivalon
Logic
vastaanottimen purkaessa Pro
merkkivalot Logic prosessoinnin avulla
keski- ja takakanavien
signaalien koodausta 2kanavaisesta signaalista.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
F Viritysmerkkivalot
MEMORY
RDS
MONO
ST
Palaa, kun vastaanotin purkaa
DTS-signaaleja.
Palaa, kun vastaanotin purkaa
DTS-ES-signaaleja.
Palaa, kun laite purkaa 96 kHz:n
24-bittisiä DTS 96/24 signaalien koodausta.
Huomautus
Varmista DTS -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että laitteet on liitetty
digitaalisten liitäntöjen kautta ja
ettei valittu INPUT MODE asetus ole ”ANALOG” (sivu
81).
Toiminto
PL
PLII
PLIIx
Palaa, kun vastaanotin virittää
radioasemia.
Palaa, kun asemien esiviritys
(sivu 64) tai muu muistitoiminto
on käytössä.
Syttyy, kun RDS-toimintoa
käyttävä asema on viritettynä.
Huomautus
”RDS” näkyy vain malleissa,
joiden aluekoodi on CEL ja
CEK.
Monauraalinen lähetys
Stereolähetys
Esiviritetyn aseman numero
näytetään, jos valitaan
esiviritetty radioasema.
Huomautus
Aseman numero vaihtuu
valittuna olevan esiviritetyn
aseman mukaan. Lisätietoja
radioasemien esivirittämisestä
on sivulla 64.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Huomautuksia
• Nämä ilmaisimet eivät ole
näkyvissä, jos
keskikaiuttimelle ja
takakaiuttimille on valittu
asetus ”NO” (sivu 42) ja
valitset äänikentän painamalla
A.F.D.-painiketta.
• Dolby Pro Logic IIx
-dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä
signaaleilla, joiden
näytteenottotaajuus on yli
48 kHz.
Sytyttää vastaavan merkkivalon
H Dolby
vastaanottimen purkaessa Dolby
Digital
Digital -signaalia.
Surround
merkkivalot
D
DEX
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Huomautus
Varmista Dolby Digital -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että laitteet on liitetty
digitaalisten liitäntöjen kautta ja
ettei valittu INPUT MODE asetus ole ”ANALOG” (sivu
81).
I SLEEP
Palaa, kun uniajastin on
käytössä.
J D.RANGE
Palaa, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 40).
K NEO:6
Palaa, kun DTS Neo:6 Cinema-/
Music -dekooderi on käytössä
(sivu 56).
L S-AIR
Palaa, kun S-AIR-lähetin (ei
sisälly vakiovarusteisiin) on
kytketty.
jatkuu
9FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 10 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Nimi
Toiminto
M Toistettavien Kirjaimet (esimerkiksi L, C ja
R) ilmaisevat toistettavat
kanavien
kanavat. Kirjainten ympärillä
ilmaisimet
olevat kehykset vaihtuvat sen
mukaan, miten vastaanotin
yhdistää lähdeäänen
(kaiutinasetusten perusteella).
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Vasen etukanava
Oikea etukanava
Keskikanava (monoääninen)
Vasen takakanava
Oikea takakanava
Takakanava (mono tai Pro
Logic -prosessoinnilla erotetut
takakanavasignaalit)
Takakeskivasenkaiutin
Takakeskioikeakaiutin
Takakeskikanava (6.1kanavadekooderin erottamat
takakeskikanavakomponentit)
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/taka): 3/2.1
Lähtökanava: kun
takakaiuttimien asetuksena on
”NO” (sivu 42)
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
10FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 11 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Takapaneeli
2 3
1
4
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
AUDIO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
8
TV
6
SAT
BD
VIDEO 1
7
SUBWOOFER
SPEAKERS
6
A S-AIR (EZW-T100)
D DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
Suojakannen
kera
VAROITUS
Älä poista
korttipaikan
suojakantta, jos et ole
asentamassa
langatonta lähetintä.
korttipaikka
Muodostaa yhteyden
langattomaan
lähettimeen (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
(sivu 74).
B DMPORT
DMPORT
-liitäntä
5
DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen
liittämiseen (sivu
84).
C ANTENNA-osa
FM
ANTENNA
-liitäntä
Liitä
vakiovarusteisiin
sisältyvä FMjohtoantenni tähän
(sivu 27).
AM
ANTENNA
-liitännät
Liitä
vakiovarusteisiin
sisältyvä AMkehäantenni tähän
(sivu 27).
OPTICAL IN Esimerkiksi DVD-liitännät
soittimen
liittämiseen.
COAXIAL IN COAXIAL-liitäntä
-liitäntä
tarjoaa saman
laadukkaan äänen
(sivu 24, 25).
HDMI IN/
OUT*liitännät
Esimerkiksi DVDsoittimen,
satelliittivirittimen
tai Blu-raylevysoittimen
liittämiseen. Kuvaa
voi katsella
television tai
projektorin kautta, ja
ääntä voi kuunnella
television
kaiuttimista ja/tai
tähän
vastaanottimeen
liitetyistä
kaiuttimista (sivu
22).
jatkuu
11FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 12 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
E SPEAKERS-osa
Kaukosäädin
Kaiuttimien
liittämiseen
(sivu 17).
F AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
Valkoinen AUDIO IN/
OUT
(L)
Punainen
(R)
Musta
-liitännät
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
Punainen
(R)
-liitännät
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Kuvanauhurin, Bluray-levysoittimen
liittämiseen, jne.
(sivu 19–26).
1
?/1
wa
Esimerkiksi Super
Audio CDsoittimen, CDtallentimen
liittämiseen
(sivu 20).
AUDIO OUT Lisäbassokaiutti-liitäntä
men liittämiseen
(sivu 17).
Valkoinen AUDIO IN/
OUT
(L)
Voit käyttää vastaanotinta mukana
toimitetulla RM-AAU023 -kauko-ohjaimella
ja hallita sillä Sonyn ääni- ja videolaitteita,
jotka ohjaimeen on asetettu (sivu 89).
2
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
4
THEATRE
1
w;
ql
2
3
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
7
8
9
q;
qa
qs
qh
-liitännät
Y, PB/CB,
PR/CR IN/
OUT*liitännät
Esimerkiksi DVDsoittimen,
television,
satelliittivirittimen
liittämiseen. Tarjoaa
laadukkaan kuvan
(sivu 19–26).
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
H COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT -osa
Punainen
(PR/CR)
6
TV VOL
MASTER VOL
VIDEO IN/
Sininen
(PB/CB)
5
qj
Keltainen OUT*
Vihreä
(Y)
3
TUNING –
m
TUNING +
H
qf
FM MODE
TV
qg
M
qd
X
x
* Voit katsella valitun videotuloliitännän kautta
tulevaa kuvaa, jos liität MONITOR OUT- tai
HDMI OUT -liitännän televisioon tai projektoriin
(sivu 19).
12FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 13 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A TV ?/1
(virta/
valmiustila)
Voit kytkeä tai katkaista
television virran painamalla
painikkeita TV ?/1 ja TV
(O) samanaikaisesti.
E THEATRE
Painamalla tätä saat
automaattisesti elokuviin
sopivimman kuvan ja voit
kuunnella ääntä tähän
vastaanottimeen liitetyistä
kaiuttimista.
Huomautus
Tämä painike toimii vain,
jos televisiosi on
yhteensopiva Theatre Mode
-tilan kanssa.
Katso lisätietoja television
mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
AV ?/1
(virta/
valmiustila)
B ?/1
(virta/
valmiustila)
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista niiden Sony
audio-/videolaitteiden virran,
joita kaukosäädin on
määritetty ohjaamaan (sivu
89).
Jos painat samanaikaisesti
painiketta ?/1 (B),
vastaanottimesta ja muista
laitteista katkeaa virta
(SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
vaihtuu automaattisesti joka
kerta, kun painat
lähdelaitteiden
valintapainikkeita (C).
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista vastaanottimen
virran.
Voit katkaista kaikkien
Sony-laitteiden virran
painamalla painikkeita ?/1 ja
AV ?/1 (A) samanaikaisesti
(SYSTEM STANDBY).
C Lähdelaitteiden Valitse haluamasi laite
valintapainikkeet painamalla vastaavaa
valintapainiketta. Voit
kytkeä vastaanottimeen
virran painamalla jotain
lähdelaitteen
valintapainiketta. Painikkeet
on tehtaassa määritetty
ohjaamaan Sony-laitteita.
Voit muuttaa
painikemäärityksiä
noudattamalla ohjeita, jotka
ovat kohdassa
”Painikemääritysten
muuttaminen” sivulla 89.
D 2CH
A.F.D.
Painamalla tätä voit valita
äänikentän.
F DVD/BD MENU Painamalla tätä voit tuoda
DVD- taiBlu-raylevysoittimen valikon
television kuvaruutuun. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
painikkeilla V, v, B, b ja
(Q).
AUTO CAL
Painamalla tätä voit
aktivoida automaattisen
kalibrointitoiminnon.
G D.TUNING
Painamalla tätä voit siirtyä
suoraviritystilaan.
D.SKIP
Painamalla tätä voit ohittaa
levyn monilevyistä
vaihtajaa käyttäessäsi.
H ENTER
Painamalla tätä voit
vahvistaa valinnan, kun olet
valinnut kanavan, levyn tai
raidan numeropainikkeilla
televisiossa,
kuvanauhurissa tai
satelliittivirittimessä.
MEMORY
I AMP MENU
Painamalla tätä voit
tallentaa aseman muistiin.
Painamalla tätä saat
näkyviin vastaanottimen
valikon. Sen jälkeen voit
käyttää valikkotoimintoja
painikkeilla V, v, B, b ja
(Q).
MOVIE
MUSIC
jatkuu
13FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 14 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Nimi
Toiminto
J TOOLS/
OPTIONS
Painamalla tätä voit tuoda
näkyviin ja valita DVDsoittimen tai Blu-raylevysoittimen asetukset.
Saat Sony-televisiota
koskevat asetukset näkyviin
painamalla painikkeita
TOOLS/OPTIONS ja TV
(O) samanaikaisesti.
K MUTING
Painamalla tätä voit katkaista
virran tilapäisesti.
Palauta ääni painamalla
MUTING uudelleen.
Voit aktivoida television
mykistystoiminnon
painamalla painikkeita
MUTING ja TV (O)
samanaikaisesti.
L TV VOL
+a)/–
MASTER
VOL +a)/–
Säädä television
äänenvoimakkuutta
painamalla samanaikaisesti
TV VOL +/– ja TV (O).
Painamalla tätä voit säätää
kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti.
M MENU/HOME Painamalla tätä voit tuoda
kuvanauhurin, DVDsoittimen, satelliittivirittimen
tai Blu-ray-levysoittimen
valikon television
kuvaruutuun.
Voit tuoda television valikon
näkyviin painamalla MENU/
HOME ja TV (O)
samanaikaisesti.
Sen jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja painikkeilla
V, v, B, b ja
(Q).
N ./>b)
Painamalla tätä voit ohittaa
raidan CD- tai DVD-soittimen
tai Blu-ray-levysoittimen
toiston aikana.
Nimi
Toiminto
m/Mb)
Painamalla tätä voit
– hakea raitoja DVDsoittimessa eteen- tai
taaksepäin.
– aloittaa pikasiirron eteen- tai
taaksepäin kuvanauhurissa,
CD-soittimessa tai Blu-raylevysoittimessa.
Ha)b)
Painamalla tätä voit aloittaa
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai Bluray-levysoittimessa.
Xb)
Painamalla tätä voit asettaa
toiston tai tallennuksen
taukotilaan kuvanauhurissa,
CD- tai DVD-soittimessa tai
Blu-ray-levysoittimessa.
(Aloittaa myös äänityksen,
kun laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa.)
xb)
Painamalla tätä voit pysäyttää
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai Blu
ray-levysoittimessa.
TV CH +/–
Voit valita esiviritetyt TVkanavat painamalla
painikkeita TV CH +/– ja TV
(O) samanaikaisesti.
PRESET +/–
Painamalla tätä voit valita
– esiviritetyt asemat.
– kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
esiviritetyt kanavat.
TUNING +/–
Painamalla tätä voit hakea
aseman selaamalla.
FM MODE
Painamalla tätä voit valita
FM-stereo- tai
-monovastaanoton.
O TV
Painamalla samanaikaisesti
TV-painiketta ja painikkeita,
joissa on oranssi teksti, voit
ohjata television toimintoja.
REPLAY < / Painamalla tätä voit toistaa
ADVANCE < uudelleen edellisen
kohtauksen tai siirtyä nopeasti
eteenpäin nykyisessä
kohtauksessa kuvanauhurin,
DVD-soittimen tai Blu-raylevysoittimen toiston aikana.
14FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI03DES_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 15 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Nimi
Toiminto
P RETURN/
EXIT O
Painamalla tätä voit
– palata edelliseen valikkoon.
– poistua television
kuvaruudussa näkyvästä
kuvanauhurin, DVDsoittimen, satelliittivirittimen
tai Blu-ray-levysoittimen
valikosta tai
kuvaruutuohjeesta.
Voit palata edelliseen
valikkoon tai poistua television
valikosta sen näkyessä
television kuvaruudussa
painamalla painikkeita
RETURN/EXIT O ja TV
(O) samanaikaisesti.
Q
,
V/v/B/b
R DISPLAY
S -/--
Paina DVD/BD MENU (F),
AMP MENU (I) tai MENU/
HOME (M) ja valitse sitten
asetukset painamalla V, v, B
tai b. Vahvista sitten DVD/BD
MENU- tai MENU/HOMEvalikon valinnat painamalla
.
Vahvista myös
vastaanottimen, kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CD- tai
DVD-soittimen tai Blu-raylevysoittimen valinta
painamalla .
Painamalla tätä voit valita
kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CD- tai
DVD-soittimen tai Blu-raylevysoittimen tiedot näkyviin
television kuvaruutuun.
Painamalla DISPLAY ja TV
(O) samanaikaisesti voit
valita television tiedot
näkyviin television
kuvaruutuun.
Painamalla tätä voit valita
kuvanauhurin
kanavanumeroiden
syöttötavan (yksi tai kaksi
numeroa).
Voit valita television
kanavanumeroiden
syöttötavan (yksi tai kaksi
numeroa) painamalla
painikkeita -/-- ja TV (O)
samanaikaisesti.
Nimi
Toiminto
>10
Valitse CD-soittimen yli 10
olevat raitanumerot
painamalla tätä.
CLEAR
Painamalla tätä voit korjata
virheen painettuasi väärää
numeropainiketta.
T Numeropainik Painamalla tätä voit
-keet
– esivirittää kanavat ja sen
(numero 5a))
jälkeen virittää ne.
– valita raitanumerot CD- tai
DVD-soittimessa tai Bluray-levysoittimessa;
raitanumeron 10 voi valita
painamalla 0/10.
– valita kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
kanavanumerot.
Voit valita TV-kanavat
painamalla
numeropainikkeita ja
painiketta TV (O)
samanaikaisesti.
U TV INPUT
SLEEP
Voit valita tulosignaalin
(televisio tai videolaite)
painamalla painikkeita TV
INPUT ja TV (O)
samanaikaisesti.
Painamalla tätä voit aktivoida
uniajastintoiminnon ja ajan,
jonka kuluttua vastaanottimen
virta katkeaa automaattisesti.
a)
Numeropainikkeessa 5 ja painikkeissa TV VOL +,
MASTER VOL + ja H on kohopiste. Käytä
kohopistettä apunasi kiintopisteenä, kun käytät
vastaanotinta.
b)Tätä painiketta käytetään myös DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen ohjaamiseen. Lisätietoja
painikkeen toiminnasta on DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvässä
käyttöohjeessa.
Huomautuksia
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Kaikissa laitteissa yllä kuvattu
toimenpide ei välttämättä ole mahdollinen, tai
laitteen toiminta voi poiketa kuvatusta.
15FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 16 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen
Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 7.1kanavaista kaiutinjärjestelmää (7 kaiutinta ja
yksi lisäbassokaiutin).
5.1-/7.1-kanavaisen
järjestelmän käyttäminen
Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston
saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi
takakaiutinta) sekä lisäbassokaiuttimen
(5.1-kanavajärjestelmä).
Voit kuunnella korkelaatuista DVD-levyjen
Surround EX-formaattista ääntä lisäämällä
järjestelmään yhden takakeskikaiuttimen
(6.1-kanavainen järjestelmä) tai kaksi
takakeskikaiutinta (7.1-kanavainen
järjestelmä) katso ”Takakeskikanavan
dekoodaustilan käyttäminen (SB DEC)” (sivu
46).
Esimerkki 7.1-kanavaisesta
kaiutinjärjestelmästä
Esimerkki 5.1-kanavaisesta
kaiutinjärjestelmästä
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
HLisäbassokaiutin
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FTakakeskikaiutin (vasen)
GTakakeskikaiutin (oikea)
HLisäbassokaiutin
Vihjeitä
• Kun liität 6.1-kanavan kaiutinjärjestelmän, sijoita
takakeskikaiutin kuuntelupaikan taakse.
• Koska lisäbassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei
ole suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen
haluamaasi paikkaan.
16FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 17 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
2: Kaiuttimien liittäminen
Aloittaminen
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
H
E
G
A
B
A
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
TV
DVD IN
BD IN
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
MPORT
DC5V
0.7A MAX
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
R
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
SURROUND
L
R
MONITOR
R
AUDIO
OUT
BD
VIDEO 1
L
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
B
10 mm
C
F
D
B
A Monoääninen audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Kaiutinjohdot (ei sisälly vakiovarusteisiin)
AEtukaiutin A (vasen)
BEtukaiutin A (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FTakakeskikaiutin (vasen)a)b)c)
GTakakeskikaiutin (oikea)a)b)c)
HLisäbassokaiutind)
jatkuu
17FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 18 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
a) Mikäli
liität vain yhden takakeskikaiuttimen, liitä
se SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L liitäntöihin.
b) Jos et käytä takakeskikaiutinta ja käytössäsi on
ylimääräinen etukaiutinpari, voit liittää
ylimääräisen etukaiutinparin SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B liitäntöihin. Määritä ”SB ASGN” -arvoksi ”SPK
B” järjestelmän asetusvalikossa (sivu 42).
Voit valita käyttöön haluamasi kaiutinparin
painamalla SPEAKERS-painiketta etupaneelissa
(sivu 29).
c) Jos et käytä takakeskikaiuttimia, voit liittää
etukaiuttimet SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B -liitäntöihin käyttämällä
kahden vahvistimen liittämistä (sivu 42).
Määritä ”SB ASGN” -arvoksi ”BI-AMP”
järjestelmän asetusvalikossa (sivu 87).
d)
Jos liität lisäbassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto, poista
toiminto käytöstä elokuvien katselun ajaksi. Jos
automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä, se
kytkee automaattisesti lisäbassokaiuttimen
valmiustilaan tulosignaalin voimakkuuden
mukaan, joten kaiuttimen ääni voi katketa.
18FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 19 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
3: Television liittäminen
Aloittaminen
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
Voit katsella valitun videotuloliitännän kautta
tulevaa kuvaa, jos liität HDMI OUT- tai
MONITOR OUT -liitännän televisioon.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää.
Liitä ne audio- ja videojohdot, joita vastaavat
liitännät liitettävässä laitteessa on.
Televisio
Videosignaalit
Audiosignaalit
A
B
Audio-/
videosignaalit
C
D
E
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
OUT
BD IN
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Optinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
D Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
E HDMI-kaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin)
On suositeltavaa käyttää Sonyn HDMI-kaapelia.
jatkuu
19FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 20 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
• Kytke vastaanottimeen virta, kun toistavan laitteen
video- ja audiosignaalit on liitetty televisioon
vastaanottimen kautta. Jos virtaa ei ole kytketty,
video- ja audiosignaalit eivät siirry.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
Vihjeitä
• Kun haluat TV:n äänen kuuluvan vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista, varmista että,
– liitä television audio-ulosliitännät
vastaanottimen TV IN-liitäntöihin.
– aseta television äänenvoimakkuus nollaan tai
mykistä television ääni.
• Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat
yhteensopivia 32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja
96 kHz:n näytteenottotaajuuksien kanssa.
4a: Audiolaitteiden
liittäminen
Super Audio CD-/CD-soittimen
tai CD-tallentimen liittäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten voit
liittää Super Audio CD -soittimen, CDsoittimen tai CD-tallentimen.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
Kun olet liittänyt audiolaitteen, siirry kohtaan
”4b: Videolaitteiden liittäminen” (sivu 21).
Super Audio CD-/
CD-soitin/
CD-tallennin
A
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPT
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
20FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 21 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
4b: Videolaitteiden liittäminen
Tässä osassa on kuvattu, miten videolaitteiden
liitetään tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävä
laite”. Siinä on mainittu, millä sivulla kunkin
laitteen liittäminen on kuvattu.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan
”5: Antennien liittäminen” (sivu 27).
Käytettävät videotulo-/
lähtöliitännät
Kuvanlaatu määräytyy käytettävän liitännän
mukaan. Katso seuraavaa kuvaa. Valitse
käytettävät liitännät sen mukaan, mitä
liitäntöjä laitteissa on.
Y
HDMI
PB/CB
VIDEO
PR/CR
COMPONENT VIDEO
Liitettävä laite
Digitaalinen
Laite
Sivu
Televisio
19
HDMI-liitännän kautta
22
DVD-soitin/Blu-ray-levysoitin
24
Satelliittiviritin/Digiboksi
25
DVD-tallennin, kuvanauhuri
26
Esim. videokamera ja videopelit
26
Analoginen
Laadukas kuva
Huomautus
Kytke vastaanottimeen virta, kun toistavan laitteen
video- ja audiosignaalit on liitetty televisioon
vastaanottimen kautta. Jos virtaa ei ole kytketty,
video- ja audiosignaalit eivät siirry.
Jos haluat liittää useita
digitaalisia laitteita, mutta et
löydä vapaata liitäntää
Katso ”Digitaaliäänen kuunteleminen muista
tuloliitännöistä (DIGITAL ASSIGN)” (sivu
82).
21FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Aloittaminen
Laitteiden liittämistapa
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 22 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
• Voit myös vaihtaa DVD -ohjelmalähteen nimeä
niin, että oikea nimi näkyy vastaanottimen
näytössä. Jos haluat lisätietoja, katso
”Tuloliitäntöjen nimeäminen” (sivu 36).
HDMI-liitännällä varustettujen
laitteiden liittäminen
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Se on liitäntä, jonka
kautta siirretään digitaalista audio- ja
videosignaalia.
Nauti television
monikanavaisesta tilaäänestä
Voit kuunnella television monikanavaisia
tilaäänilähetyksiä vastaanottimeen liitetyillä
kaiuttimilla.
Liitä television OPTICAL-lähtöliitäntä
vastaanottimen OPTICAL IN -liitäntään.
Huomautuksia
• Vaihda kaukosäätimen DVD -valintapainikkeen
tehdasasetusta niin, että voit ohjata painikkeella
DVD-soitin. Jos haluat lisätietoja, katso
”Painikemääritysten muuttaminen” (sivu 89).
Satelliittiviritin/Digiboks
DVD-soitin
Audio-/
videosignaalit
Blu-ray-levysoitin
Audio-/
videosignaalit
Audio-/
videosignaalit
A
A
ANTENNA
A
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
C
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
B
A
Audiosignaalit
Audio-/
videosignaalit
Televisio, tms.
A HDMI-kaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin)
On suositeltavaa käyttää Sonyn HDMI-kaapelia.
B Optinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)*
C Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)*
* Liitä ainakin yksi audiojohto (B tai C).
22FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 23 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
HDMI-ominaisuudet
Huomautuksia HDMI-liitännästä
• HDMI IN -liitännän äänisignaalitulo
saadaan kaiuttimien lähtöliitännästä sekä
HDMI OUT -liitännästä. Signaalia ei saada
muista ääniliitännöistä.
• HDMI IN -liitäntään tulevat videosignaalit
ovat saatavissa vain HDMI OUT liitännästä. Videon tulosignaaleja ei saada
VIDEO OUT -liitännöistä tai MONITOR
OUT -liitännöistä.
• Kun haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimien kautta, aseta HDMI-valikon
”AUDIO FOR HDMI”-asetukseksi
”TV+AMP” (sivu 49). Mikäli
monikanavaisen ohjelmiston toisto ei toimi,
aseta laite ”AMP”-tilaan. Huomioi
kuitenkin, että ääni ei tule kuulumaan
television kaiuttimien kautta.
• Super Audio CD -levyn monikanava-/
stereoalueen audiosignaaleja ei toisteta.
• Liitettävä laite voi rajoittaa HDMIliitännästä lähteviä äänisignaaleja
(esimerkiksi näytteenottotaajuutta ja
bittipituutta). Jos kuva on huono tai ääntä ei
kuulu, tarkista HDMI-kaapelin kautta
liitetyn laitteen asetukset.
• Äänessä voi olla katko, kun toistavan
laitteen audiolähtösignaalien
näytteenottotaajuus, kanavien määrä tai
audiomuoto muuttuu.
• Jos liitetty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan
(HDCP) kanssa, HDMI OUT -liitännän
kuvassa ja/tai äänessä voi olla häiriöitä tai
niitä ei voida lähettää.
Tarkista tässä tapauksessa liitetyn laitteen
tekniset tiedot.
• Monikanavaista Linear PCM -ääntä voi
kuunnella vain HDMI-liitännän kautta.
• Aseta toistavan laitteen kuvan tarkkuudeksi
720p, 1080i tai 1080p, jos toistat 96 kHz:n
monikanavaääntä HDMI-liitännän kautta.
• Toistavan laitteen kuvan tarkkuuden
asetuksia on ehkä muutettava, ennen kuin
monikanavaista Linear PCM -ääntä voi
kuunnella. Katso lisätietoja toistavan
laitteen käyttöohjeesta.
• Katso lisätietoja kunkin laitteen
käyttöohjeesta.
• HDMI-DVI-kaapelin käyttäminen ei ole
suositeltavaa. Jos kytket HDMI-DVIkaapelin DVI-D-laitteeseen, ääntä ja/tai
kuvaa ei ehkä voida lähettää.
23FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Aloittaminen
• HDMI-toiminnon lähettämää digitaalista
äänisignaalia voidaan kuunnella tähän
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
Signaalin tukemat muodot ovat Dolby
Digital, DTS ja Linear PCM.
• Tämä vastaanotin tukee xvYCC-signaalin
siirtoa.
• Tämä vastaanotin tukee HDMI-Ohjaustoimintoa. Jos haluat lisätietoja, katso
””BRAVIA” Sync -toiminnot” (sivu 67).
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 24 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
DVD-/Blu-ray-levysoittimen
liittäminen
• Vaihda kaukosäätimen DVD -valintapainikkeen
tehdasasetusta niin, että voit ohjata painikkeella
DVD-soitin. Jos haluat lisätietoja, katso
”Painikemääritysten muuttaminen” (sivu 89).
• Jos haluat kuunnella DVD-soittimesta tulevaa
monikanavaista digitaalista ääntä, valitse
digitaalisen audiolähtösignaalin asetus DVDsoittimessa. Katso lisätietoja DVD-soittimen
käyttöohjeista.
Seuraavassa kuvassa on esitetty DVDsoittimen tai Blu-ray-levysoittimen
liittäminen.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää.
Liitä ne audio- ja videojohdot, joita vastaavat
liitännät liitettävässä laitteessa on.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
DVD-soitin
Videosignaalit
Blu-ray-levysoitin
Videosignaalit
Audiosignaalit
A
B
Audiosignaalit
C
ANTENNA
D
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB /
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Koaksiaalinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
D Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
24FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 25 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
Seuraavassa kuvassa on esitetty
satelliittivirittimen tai digiboksin liittäminen.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää.
Liitä ne audio- ja videojohdot, joita vastaavat
liitännät liitettävässä laitteessa on.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
Satelliittiviritin/digiboksi
Videosignaalit
Audiosignaalit
A
B
C
D
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Optinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
D Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
25FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Aloittaminen
Satelliittivirittimen/digiboksi
liittäminen
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 26 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää. Liitä ne
audio- ja videojohdot, joita vastaavat liitännät
liitettävässä laitteessa on.
Laitteiden liittäminen
analogisten video- ja
audioliitäntöjen kautta
Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten voit
liittää DVD-tallentimen kuvanauhurin tai
muun laitteen, jossa on analogiset
lähtöliitännät.
DVD-tallentimen, kuvanauhuri
Videosignaalit
Audiosignaalit
B
A
C
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
(etupaneelissa)
AUTO CAL MIC
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
D
Videokamera/
videopeli
A Komponenttivideojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
D Audio/videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
26FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 27 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
5: Antennien liittäminen
Aloittaminen
• Vaihda kaukosäätimen VIDEO 1
-valintapainikkeen tehdasasetusta niin, että voit
ohjata painikkeella DVD-tallenninta. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 89).
• Voit myös vaihtaa VIDEO 1 -ohjelmalähteen
nimeä niin, että oikea nimi näkyy vastaanottimen
näytössä. Jos haluat lisätietoja, katso
”Tuloliitäntöjen nimeäminen” (sivu 36).
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AMkehäantenni ja FM-johtoantenni.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen
antennien liittämistä.
FM-johtoantenni
(sisältyy vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni
(sisältyy vakiovarusteisiin)
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
* Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen
aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja
muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
27FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 28 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
6: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmistelu
Verkkovirtajohdon liittäminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Alkuasetusten määrittäminen
Määritä seuraavassa kuvatut alkuasetukset,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran. Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
?/1
Verkkovirtajohto
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
MEMORY/ENTER
FRONT A
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekuntia.
”PUSH” ja ”ENTER” vuorottelevat
näytössä.
3
Pistorasiaan
Paina MEMORY/ENTER.
Näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus
”CLEARING” ja sitten ”CLEARED”.
Kaikki asetukset, joita olet muuttanut tai
säätänyt, palautuvat alkuasetusten
mukaisiksi.
28FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 29 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
RM-AAU023-kaukosäätimeen.
Varmista, että asetat paristot oikein päin.
7: Kaiuttimien
valitseminen
Aloittaminen
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
SPEAKERS
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
PHONES
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä mangaaniparistoja yhdessä muun
tyyppisten paristojen kanssa.
• Älä altista kaukosäädinsignaalin tunnistinta
suoralle auringonvalolle tai valaisimien valolle.
Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
• Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot voivat
palautua tehdasasetusten mukaisiksi, kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Jos näin käy, määritä
painikkeiden toiminnot uudelleen (sivu 89).
• Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Valitse haluamasi kaiuttimet
painamalla painiketta SPEAKERS
toistuvasti.
Valinta
Ilmaisin
SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin
liitetyt etukaiuttimet
SP A
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B -liitäntöihin
liitetyt etukaiuttimet
SP B*
Sekä SPEAKERS FRONT A liitäntöihin että SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B -liitäntöihin liitetyt
etukaiuttimet (rinnankytkentä)
SP A ja
SP B*
* Jos haluat valita ”SP B” -arvon, määritä ”SB
ASGN” -arvoksi ”SPK B” järjestelmän
asetusvalikossa (sivu 42).
Jos haluat mykistää kaiuttimet, paina
SPEAKERS -painiketta toistuvasti, kunnes
ilmaisimet ”SP A” ja ”SP B” katoavat
näytöstä.
Huomautus
Käytettäviä etukaiuttimia ei voi vaihtaa painamalla
painiketta SPEAKERS, kun vastaanottimeen on
liitetty kuulokkeet.
29FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 30 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
8: Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi
(AUTO CALIBRATION)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) toiminnon avulla voi määrittää automaattisesti
esimerkiksi seuraavat kalibrointiasetukset:
• Kaiuttimien ja vastaanottimen välisen
kytkennän toimivuus.
• Kaiuttimien äänenvoimakkuustason
säätäminen.
• Kunkin kaiuttimen ja kuuntelupaikan
välisen etäisyyden mittaaminen.
DCAC-järjestelmän avulla voit määrittää
kuunteluhuoneeseen sopivan äänen
tasapainon. Siitä huolimatta voit yhä säätää
kaiuttimien äänenvoimakuutta ja tasapainoa
manuaalisesti, jotta ne vastaavat omia
tarpeitasi. Jos haluat lisätietoja, katso
”9: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE)”
(sivu 34).
• Jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien
välissä on esteitä, kalibrointia ei voida
suorittaa oikein. Poista kaikki esteet
mittausalueelta mittausvirheiden
estämiseksi.
• Jos käytät kahden vahvistimen liittämistä,
määritä ”SB ASGN” -arvoksi ”BI-AMP”
järjestelmän asetusvalikossa ennen kuin teet
automaattisen kalibroinnin (sivu 42).
Huomautuksia
• Automaattinen kalibrointitoiminto ei toimi, kun
kuulokkeet ovat liitettyinä.
• Jos mykistystoiminto on otettu käyttöön ennen
automaattisen kalibroinnin suorittamista,
mykistystoiminto poistuu automaattisesti käytöstä.
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
Optimointimikrofoni
SPEAKERS
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Ennen automaattisen
kalibroinnin käyttöä
Asenna ja liitä kaiuttimet ennen automaattisen
kalibroinnin käyttöä (sivu 16, 17).
• AUTO CAL MIC -liitäntä on tarkoitettu
vain vakiovarusteisiin sisältyvää
optimointimikrofonia varten. Älä liitä tähän
liitäntään muita mikrofoneja. Muutoin
vastaanotin ja mikrofoni voivat
vahingoittua.
• Kaiuttimista kuuluu hyvin voimakas ääni
kalibroinnin aikana. Äänenvoimakkuutta ei
voi säätää. Ota lapset ja naapurit huomioon
kalibrointia käyttäessäsi.
• Suorita automaattinen kalibrointi hiljaisessa
ympäristössä, jotta taustamelu ei heikennä
mittauksen tarkkuutta.
1
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä
optimointimikrofoni AUTO CAL
MIC -liitäntään.
2
Valmistele optimointimikrofoni.
Sijoita optimointimikrofoni
kuuntelupaikkaan. Voit myös käyttää
tuolia tai jalustaa apuna niin, että
optimointimikrofoni on korvien
korkeudella.
30FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 31 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
3
Mittausprosessi kestää muutamia
minuutteja.
Alla olevassa taulukossa on esitetty
näyttö, kun mittaus alkaa.
?/1painike
Mittauskohde
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
Yhteys kaiuttimiin
MUSIC
DVD/BD
MENU
7
8
-
0/10
9
CLEAR
DISPLAY
Kaiuttimien etäisyys MEASURE ja
DISTANCE näkyvät
vuorotellen*
AUTO CAL
AMP
MENU
* Vastaavan kaiuttimen ilmaisin palaa
näytössä mittauksen aikana.
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MUTING
4
TV VOL
MASTER VOL
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
2
MEASURE ja SP
DET. näkyvät
vuorotellen*
Kaiuttimien
MEASURE ja GAIN
äänenvoimakkuustaso näkyvät vuorotellen*
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
Näyttö
Ympäristön melutaso NOISE.CHK
THEATRE
>10
Mittaus alkaa.
Aloittaminen
Automaattisen kalibroinnin
käyttäminen
Mittaus päättyy.
”COMPLETE” tulee näyttöön, ja
asetukset tallentuvat muistiin.
Kun olet lopettanut
Paina AMP MENU.
Irrota optimointimikrofoni AUTO CAL MIC liitännästä.
Paina AUTO CAL.
Huomautuksia
Mittaus alkaa 5 sekunnin kuluttua, ja
näyttö muuttuu seuraavasti:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Kun aikalaskenta alkaa, siirry pois
mittausalueelta mittausvirheiden
estämiseksi.
• Automaattinen kalibrointi ei tunnista
lisäbassokaiutinta. Lisäbassokaiuttimen asetukset
eivät täten muutu.
• Jos olet muuttanut kaiuttimien paikkaa,
automaattisen kalibroinnin suorittaminen
uudelleen on suositeltavaa, jotta tilaäänestä
saadaan paras vaikutelma.
jatkuu
31FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 32 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Virhekoodit ja korjaustoimet
Vihje
• Kun automaattisen kalibrointi käynnistyy, toimi
näin:
– Pysy poissa kaiuttimien ja kuuntelupaikan
läheltä, jottei synny mittausvirheitä. Kaiuttimista
kuuluu testiääni mittauksen aikana.
– Ole hiljaa mittauksen aikana, jotta mittaus on
tarkka.
• Automaattinen kalibrointitoiminto poistuu
käytöstä, jos mittauksen aikana teet jotakin
seuraavista:
– Painat painiketta ?/1 tai MUTING-painiketta.
– Paina syöttöpainikkeita tai käännä
vastaanottimen INPUT SELECTOR -kytkintä.
– Muutat äänenvoimakkuutta.
– Liitä korvakuulokkeet.
– Painat AUTO CAL uudelleen.
Virhe- ja varoituskoodit
Jos näyttöön tulee virhekoodi
Jos automaattisen kalibroinnin aikana ilmenee
virhe, näyttöön tulee virhekoodi kunkin
mittausprosessin jälkeen vuorotellen
seuraavasti:
Virhekoodit t tyhjä näyttö t (virhekoodit
t tyhjä näyttö)a) t PUSH t tyhjä näyttö
t ENTER
a) Näkyy, kun
Virhekoodi
Syy ja korjaustoimi
ERROR 10
Ympäristö on liian meluisa.
Varmista ympäristön hiljaisuus
automaattisen kalibroinnin aikana.
ERROR 11
Kaiuttimet ovat liian lähellä
optimointimikrofonia. Siirrä
kaiuttimet kauemmas
optimointimikrofonista.
ERROR 12
Mitään kaiuttimia ei tunnistettu.
Varmista, että optimointimikrofoni
on liitetty oikein, ja suorita
automaattinen kalibrointi
uudelleen.
ERROR 20
Etukaiuttimia ei ole tunnistettu, tai
vain yksi etukaiutin on tunnistettu.
Tarkista etukaiuttimen liitäntä.
ERROR 21
Vain yksi takakaiutin on
tunnistettu. Tarkista takakaiuttimen
liitäntä.
ERROR 22
Takakeskikaiutin on liitetty vain
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B R-liitäntöihin.
Kun liität vain yhden
takakeskikaiuttimen, liitä se
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B L-liitäntöihin.
ERROR 23
Takakeskikaiutin on tunnistettu,
mutta takakaiuttimia ei ole liitetty.
Liitä takakaiuttimet.
virhekoodeja on vähintään kaksi.
Virheen korjaaminen
1 Kirjoita virhekoodi muistiin.
2 Paina .
3 Katkaise vastaanottimesta virta painamalla
?/1.
4 Korjaa virhe.
Katso lisätietoja kohdasta ”Virhekoodit ja
korjaustoimet” alla.
5 Kytke vastaanottimeen virta ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen
(sivu 31).
Jos näyttöön tulee
varoituskoodi
Varoituskoodit antavat tietoja
mittaustuloksesta automaattisen kalibroinnin
aikana. Varoituskoodit näkyvät näytössä
vuorotellen seuraavasti:
Varoituskoodit t tyhjä näyttö t
(varoituskoodit t tyhjä näyttö)b) t PUSH
t tyhjä näyttö t ENTER
b)
Näkyy, kun varoituskoodeja on vähintään kaksi.
Voit ohittaa varoituskoodin, koska
automaattinen kalibrointitoiminto muuttaa
asetuksia automaattisesti. Voit muuttaa
asetuksia myös manuaalisesti.
32FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 33 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Asetusten manuaalinen
muuttaminen
?/1.
Kuvaus ja ratkaisu
WARN. 74
Oikea takakanava etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita oikea
takakanava uudelleen.d)
WARN. 75
Vasemman takakeskikanava
etäisyys ei ole sallitulla välillä.
Sijoita vasemman takakeskikanava
uudelleen.d)
WARN. 76
Takakeskikanava etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
takakeskikanava uudelleen.d)
4 Noudata kohdassa ”Varoituskoodit ja
ratkaisut” olevaa ratkaisua.
5 Kytke vastaanottimeen virta ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen
(sivu 31).
Varoituskoodit ja ratkaisut
Varoituskoodit
Kuvaus ja ratkaisu
WARN. 40
Ympäristö on meluisa. Varmista
ympäristön hiljaisuus
automaattisen kalibroinnin aikana.
WARN. 60
Etukaiuttimien tasapaino ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
etukaiuttimet uudelleen.c)
WARN. 62
Keskikaiuttimen äänenvoimakkuus
taso ei ole sallitulla välillä. Sijoita
keskikaiutin uudelleen.d)
WARN. 63
Vasen takakanava
äänenvoimakkuus taso ei ole
sallitulla välillä. Sijoita vasen
takakanava uudelleen.d)
WARN. 64
Oikea takakanava
äänenvoimakkuus taso ei ole
sallitulla välillä. Sijoita oikea
takakanava uudelleen.d)
WARN. 65
Vasemman takakeskikanava
äänenvoimakkuus taso ei ole
sallitulla välillä. Sijoita vasemman
takakeskikanava uudelleen.d)
WARN. 66
Oikean takakeskikanava
äänenvoimakkuus taso ei ole
sallitulla välillä. Sijoita oikean
takakeskikanava uudelleen.d)
WARN. 70
Etukaiuttimien etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
etukaiuttimet uudelleen.c)
WARN. 72
Keskikaiuttimen etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita
keskikaiutin uudelleen.d)
WARN. 73
Vasen takakanava etäisyys ei ole
sallitulla välillä. Sijoita vasen
takakanava uudelleen.d)
c)
Jos haluat lisätietoja, katso ”Etukaiuttimen
etäisyys” (sivu 51).
d)Katso lisätietoja kohdasta ”Vihje” sivulla 52.
33FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Aloittaminen
1 Kirjoita varoituskoodi muistiin.
2 Paina .
3 Katkaise vastaanottimesta virta painamalla
Varoituskoodit
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI04GET_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 34 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
5
9: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
Testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta seuraavasti:
Vasen etu t Keski t Oikea etu t
Oikea taka t Oikea takakeski* t
Vasen takakeski* t Vasen taka t
Lisäbasso
(TEST TONE)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden
ja tasapainon kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi.
* Kuulet testiäänen vain
– takakeskivasenkaiuttimesta ja
takakeskioikeakaiuttimesta, kun
takakeskikaiuttimien tilaksi on valittu
”DUAL”.
– takakeskivasenkaiuttimesta, kun
takakeskikaiuttimien tilana on ”SINGLE”.
Vihje
Tässä vastaanottimessa on testiääni, jonka
keskitaajuus on 800 Hz.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
6
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
MUSIC
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
CLEAR
DISPLAY
Vihjeitä
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Avaa valikko painamalla
b.
7
Valitse ”T. TONE N” toistamalla
vaiheet 1-5.
Voit myös painaa jotakin lähdelaitteen
valintapainiketta.
Testiääni katkeaa.
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa samanaikaisesti
painamalla MASTER VOL +/–. Voit myös
painaa vastaanottimen painiketta MASTER
VOLUME.
• Säädettävä arvo näkyy näytössä säädön
aikana.
AMP
MENU
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Säädä kaiuttimien
äänenvoimakkuus ja tasapaino
LEVEL-valikon avulla niin, että
testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Jos haluat lisätietoja, katso
”Äänenvoimakkuustason säätäminen
(LEVEL-valikko)” (sivu 44).
THEATRE
1
Valitse ”T. TONE Y” painamalla
toistuvasti V/v.
tai
3
Valitse ”T. TONE” painamalla
toistuvasti V/v.
4
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
Jos testiääntä ei kuulu
kaiuttimista
• Kaiutinjohtoja ei ehkä ole liitetty pitävästi.
• Kaiutinjohdot voivat olla oikosulussa.
Huomautus
Testiääni ei toimi, kun ANALOG DIRECT on
valittuna.
34FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI05PLA_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 35 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Toisto
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Toistettavat lähdelaitteet
BD
[BD]
BD -liitäntään liitetty Bluray-levysoitin tai muu laite
DVD
[DVD]
DVD-liitäntään liitetty
DVD-soitin tai muu laite
SAT
[SAT]
SAT-liitäntään liitetty
satelliittivirittimen tai muu
laite
TV
[TV]
TV-liitäntään liitetty
televisio tai muu laite
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R]*
SA-CD/CD/CD-R-liitäntään
liitetty Super Audio CD- tai
CD-soitin, CD-tallenin tai
muu laite
TUNER
[FM- tai AMtaajuusalue]
Sisäinen radioviritin
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP
MENU
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Valitse ohjelmalähde
painamalla vastaavaa
ohjelmalähteen
valintapainiketta.
* Teksti ”SA-CD/CD/CD-R” vierii näytössä,
ja sitten teksti ”SA-CD/CD” tulee näyttöön.
2
Kytke lähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
3
Säädä äänenvoimakkuus
painamalla MASTER VOL +/–.
Voit painaa myös vastaanottimen
MASTER VOLUME -painiketta.
Äänen mykistäminen
Voit painaa myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta.
Valitun tuloliitännän ilmaisin näkyy
näytössä.
Paina MUTING.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• Painat MUTING uudelleen
• Lisäät äänenvoimakkuutta
• Katkaiset vastaanottimesta virran.
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
Toistettavat lähdelaitteet
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
DMPORT
[DMPORT]
DMPORT-liitäntään liitetty
DIGITAL MEDIA PORT sovitin
VIDEO 1
[VIDEO 1]
VIDEO 1 -liitäntään liitetty
DVD-tallennin, kuvanauhuri
tai muu laite
VIDEO 2
[VIDEO 2]
VIDEO 2 IN -liitäntään
liitetty videokamera,
videopeli tai muu laite
Laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran.
35FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Toisto
Lähdelaitteen
valitseminen
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI05PLA_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 36 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
8
Tuloliitäntöjen nimeäminen
Paina
.
Antamasi nimi on tallennettu muistiin.
Voit antaa tuloliitännöille enintään 8 merkin
pituisen nimen, joka näkyy vastaanottimen
näytössä.
Näin voit kätevästi nimetä tuloliitännän sen
laitteen mukaan, joka kyseiseen liitäntään on
liitetty.
1
Paina sen lähdelaitteen
valintapainiketta, jota varten
haluat luoda indeksinimen.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
3
Valitse ”7-SYSTEM” painamalla
toistuvasti V/v.
4
Avaa valikko painamalla
b.
5
Valitse ”NAME IN” painamalla
V/v.
6
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
tai
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin.
7
Valitse merkki painamalla V/v
ja siirrä kohdistin sitten
seuraavaan merkkipaikkaan
painamalla B/b.
Jos teet virheen
Paina B/b, kunnes muutettava merkki
vilkkuu. Valitse sitten oikea merkki
painamalla V/v.
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin seuraavasti
painamalla V/v.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin painamalla b
-painiketta valitsematta merkkiä.
36FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI05PLA_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 37 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen/kuvan
katseleminen
Super Audio CD- tai CD-soittimen kuunteleminen
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
Toisto
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
AUTO CAL
D.TUNING
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
5
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Huomautuksia
• Kuvattu toimintatapa koskee
Sony Super Audio CD -soitinta.
• Katso lisätietoja Super Audio
CD- tai CD-soittimen
käyttöohjeista.
1
Kytke virta Super Audio CD- tai CDsoittimeen ja aseta sitten levy levylokeroon.
2
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Vihje
Voit valita musiikkiin sopivan
äänikentän. Jos haluat lisätietoja,
katso sivu 57.
Suositeltavat äänikentät:
Klassinen: HALL
Jazz: JAZZ
Elävä konsertti: CONCERT
Paina SA-CD/CD.
Voit valita ”SA-CD/CD/CD-R”-ohjelmalähteen myös
painamalla vastaanottimesta INPUT SELECTOR.
4
5
6
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa Super Audio CD- tai CDlevyn toiston, poista levy soittimesta ja
katkaise virta vastaanottimesta ja Super
Audio CD- tai CD-soittimesta.
37FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI05PLA_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 38 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
DVD-/Blu-ray-levyn katseleminen
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
6
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
6
O
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Huomautuksia
• Lue television ja DVD-/Blu-raylevysoittimen vakiovarusteisiin
sisältyvät käyttöohjeet.
• Jos monikanavaääntä ei voi
kuunnella, tarkista seuraavat
asiat:
– Varmista, että tämä
vastaanotin on liitetty DVD-/
Blu-ray-levysoittimeen
digitaalisen liitännän kautta.
– Varmista, että DVD-/Blu-raylevysoittimen digitaalinen
äänilähtö on määritetty oikein.
1
Kytke televisioon ja DVD-/Blu-raylevysoittimeen virta.
2
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Voit valita ”DVD” tai ”BD”-soittimen myös painamalla
vastaanottimessa INPUT SELECTOR.
Vaihda kaukosäätimen DVD -valintapainikkeen
tehdasasetusta niin, että voit ohjata painikkeella DVDsoitin. Jos haluat lisätietoja, katso ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 89).
Vihjeitä
• Valitse toistettavan levyn
äänimuoto tarvittaessa.
• Voit valita elokuvaan tai
musiikkiin sopivan äänikentän.
Jos haluat lisätietoja, katso sivu
57.
Suositeltavat äänikentät:
Elokuva: C.ST.EX
Musiikki: CONCERT
Paina DVD-painiketta, jos haluat katsella
DVD-levyä, tai paina BD-painiketta, jos
haluat katsella Blu-ray-levyä.
4
Valitse televisiosta se tulokanava, jonka
kautta DVD-/Blu-ray-levysoittimesta tuleva
kuva näkyy.
5
6
7
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa DVD-/Blu-ray-levyn
toiston, poista levy soittimesta ja katkaise
virta vastaanottimesta, televisiosta ja DVD-/
Blue-ray-levysoittimesta.
38FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 39 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B.
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa
Poistuminen valikosta
Voit muuttaa vastaanottimen asetuksia
vahvistimen valikkojen avulla.
Huomautus
Paina AMP MENU.
Jotkin parametrit ja asetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, etteivät ne ole
käytettävissä tai niitä ei voi muuttaa.
THEATRE
2
3
4
5
6
7
8
9
Vahvistimen käyttäminen
1
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Valitse haluamasi valikko
painamalla toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
b.
4
Valitse muutettava parametri
painamalla toistuvasti
ohjauspainiketta V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v.
tai
Asetus tallentuu automaattisesti.
39FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 40 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Valikkojen yleiskuvaus
Seuraavassa on lueteltu valikkojen sisältämät
asetukset. Jos haluat lisätietoja siirtymisestä
valikoissa, katso sivua 39.
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
LEVEL
[1-LEVEL]
(sivu 44)
EQ
[2-EQ]
(sivu 45)
SUR
[3-SUR]
(sivu 45)
Asetukset
Alkuasetus
Testiäänia) [T. TONE]
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
Etukaiuttimien tasapainoa)
[FRT BAL]
BAL. L +1 – BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 – BAL. R +8
Keskikaiuttimen taso
[CNT LVL]
CNT –10 dB – CNT +10 dB
(1 dB askelin)
CNT 0 dB
Vasemman takakaiuttimen taso SUR L –10 dB – SUR L +10 dB
[SL LVL]
(1 dB askelin)
SUR L 0 dB
Oikean takakaiuttimen taso
[SR LVL]
SUR R –10 dB – SUR R +10 dB
(1 dB askelin)
SUR R 0 dB
Takakeskikaiuttimen tasob)
[SB LVL]
SB –10 dB – SB +10 dB
(1 dB askelin)
SB 0 dB
Vasemman takakeskikaiuttimen SBL –10 dB – SBL +10 dB
(1 dB askelin)
tasoc)
[SBL LVL]
SBL 0 dB
Oikean takakeskikaiuttimen
tasoc)
[SBR LVL]
SBR –10 dB – SBR +10 dB
(1 dB askelin)
SBR 0 dB
Lisäbassokaiuttimen taso
[SW LVL]
SW –10 dB – SW +10 dB
(1 dB askelin)
SW 0 dB
Dynamiikan kavennusa)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Tasain päällä/poisa)
[EQ]
EQ OFF, EQ ON
EQ OFF
Etukaiuttimien bassotasoa)
[BASS LVL]
BASS –6 dB – BASS +6 dB
(1 dB askelin)
BASS 0 dB
Etukaiuttimien diskanttitasoa)
[TRE LVL]
TRE –6 dB – TRE +6 dB
(1 dB askelin)
TRE 0 dB
Äänikentän valintaa)
[S.F. SELCT]
Jos haluat lisätietoja, katso ”Tilaäänen A.F.D. AUTO
käyttäminen” (sivu 55).
Takakeskikanavan dekoodaustapaa) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Tehosteen tasoa) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
40FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 41 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
TUNER
[4-TUNER]
(sivu 47)
FM-asemien vastaanottotilaa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Esiviritettyjen asemien
nimeäminena) [NAME IN]
Jos haluat lisätietoja, katso
”Tuloliitäntöjen nimeäminen” (sivu
36).
AUDIO
[5-AUDIO]
(sivu 48)
Digitaalisen audiotulon
ensisijainen dekoodausa)
[DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
DEC. PCM
laitteille:
SA-CD/CD;
DEC. AUTO
laitteille:
VIDEO1, 2, BD,
DVD, SAT, TV
Digitaalisen lähetyksen kielen
valintaa) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Audio- ja videolähtösignaalin
tahdistusa) [A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
A.V.SYNC. N
Digitaalisen äänitulosignaalin
asetusa) [D. ASSIGN]
Jos haluat lisätietoja, katso
”Digitaaliäänen kuunteleminen
muista tuloliitännöistä (DIGITAL
ASSIGN)” (sivu 82).
HDMI-audioa)d)
[AUDIO FOR HDMI]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI-Ohjaus a)d)
[CONTROL FOR HDMI]
CTRL OFF, CTRL ON
CTRL OFF
HDMI
[6-HDMI]
(sivu 49)
jatkuu
41FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Vahvistimen käyttäminen
Valikko
[Näyttö]
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 42 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(sivu 50)
Lisäbassokaiutina)
[SW SPK]
NO, YES
YES
Etukaiuttimeta)
[FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
Keskikaiuttimeta)
[CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Takakaiuttimeta)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Takakeskikaiutina)
[SB SPK]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
Takakeskikaiuttimen
määritys a)e)
[SB ASGN]
OFF, BI-AMP, SPK B
OFF
Etukaiuttimen etäisyysa)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Keskikaiuttimen etäisyysa)
[CNT DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Vasemman takakaiuttimen
etäisyysa)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Oikean takakaiuttimen
etäisyysa)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Takakeskikaiuttimen
etäisyysa)b)
[SB DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Vasemman takakeskikaiuttimen DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
etäisyysa)c)
[SBL DIST.]
DIST. 3.0 m
Oikean takakeskikaiuttimen
etäisyysa)c)
[SBR DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0,1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Takakaiuttimien sijaintia)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Kaiuttimien jakotaajuusa)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz – CRS > 160 Hz
(10Hz m:n askelin)
CRS > 100 Hz
Näytön kirkkausa)
[DIMMER]
Himmennys 0%, Himmennys 40%,
Himmennys 70%
Himmennys
0%
Tuloliitäntöjen nimeäminena)
[NAME IN]
Jos haluat lisätietoja, katso
”Tuloliitäntöjen nimeäminen”
(sivu 36).
Automaattinen kalibrointia)
[AUTO CAL]
A.CAL NO, A.CAL YES
A. CAL
[8-A. CAL]
(sivu 54)
A.CAL NO
42FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 43 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
S-AIR
[9- S-AIR]
(sivu 54)
S-AIR ID f)
[ID SETUP]
ID A, ID B, ID C
ID A
Liittäminen pariksif)
[PAIRING]
START, STATUS
S-AIR-tilaf)
[MODE]
PARTY, SEPARATE
PARTY
RF-muutosf)
[RF SETUP]
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
S-AIR-valmiustilaf)
[STANDBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY OFF
a) Lisätietoja
on sulkeissa mainituilla sivuilla.
Tämä parametri on valittavissa vain silloin, kun ”SINGLE” on asetettu takakeskikaiuttimien asetukseksi.
c)
Tämä parametri on valittavissa vain silloin, kun ”DUAL” on asetettu takakeskikaiuttimien asetukseksi.
d)
”AUDIO FOR HDMI” ja ”CONTROL FOR HDMI” vierivät näytössä, ja sitten ”AUDIO” ja ”CONTROL”
tulevat vastaavasti näkyviin.
e) Tämä parametri on valittavissa vain silloin, kun ”NO” on asetettu takakeskikaiuttimien asetukseksi.
f)
Tämä parametri on käytettävissä vain, jos S-AIR-lähetin (ei sisälly vakiovarusteisiin) on liitetty
vastaanottimen EZW-T100-korttipaikkaan.
b)
43FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Vahvistimen käyttäminen
Valikko
[Näyttö]
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 44 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
a) Tämä
Äänenvoimakkuustason
säätäminen
(LEVEL-valikko)
LEVEL-valikon asetuksilla voit säätää
kaiuttimien tasapainon ja
äänenvoimakkuuden. Nämä asetukset
koskevat kaikkia äänikenttiä.
Valitse vahvistimen valikossa ”1-LEVEL”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 39) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 40).
LEVEL-valikon parametrit
x T. TONE (Testiääni)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden
ja tasapainon kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi. Jos haluat lisätietoja,
katso ”9: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE)”
(sivu 34).
x FRT BAL (Etukaiuttimien
tasapaino)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
voimakkuustasapainoa.
x CNT LVL (Keskikaiuttimen taso)
parametri on valittavissa vain silloin, kun
”SINGLE” on asetettu takakeskikaiuttimien
asetukseksi SYSTEM-valikossa.
b) Tämä parametri on valittavissa vain silloin, kun
”DUAL” on asetettu takakeskikaiuttimien
asetukseksi SYSTEM-valikossa.
x D. RANGE (Dynamiikan
kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen
dynamiikkaa. Tämä on kätevää, kun katselet
elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella
esimerkiksi yöllä. Dynamiikan kavennus
vaikuttaa vain Dolby Digital -lähteisiin.
• COMP. OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• COMP. STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
• COMP. MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa
äänen dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin
sisältämän dynamiikka-informaation perusteella.
”COMP. STD” on vakioasetus, mutta se tuottaa vain
kevyen kompression. Siksi on suositeltavaa käyttää
”COMP. MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
x SL LVL (Vasemman
takakaiuttimen taso)
x SR LVL (Oikean takakaiuttimen
taso)
x SB LVL (Takakeskikaiuttimen
taso)a)
x SBL LVL (Vasemman
takakeskikaiuttimen taso)b)
x SBR LVL (Oikean
takakeskikaiuttimen taso)b)
x SW LVL (Lisäbassokaiuttimen
taso)
44FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 45 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Taajuuskorjaimen
säätäminen
(EQ-valikko)
(SUR-valikko)
SUR-valikon asetuksilla voit valita mukauttaa
äänikentän kuuntelutarpeitasi vastaavaksi.
Valitse vahvistimen valikossa ”3-SUR”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 39) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 40).
SUR-valikon parametrit
EQ-valikon parametrit
x S.F. SELCT (Äänikentän valinta)
x EQ (Tasain päällä/pois)
Voit valita haluamasi äänikentän. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Tilaäänen käyttäminen”
(sivu 55).
Voit ottaa taajuuskorjaimen käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
• EQ OFF
Taajuuskorjain ei ole käytössä.
• EQ ON
Taajuuskorjain on käytössä.
x BASS LVL (Etukaiuttimien
bassotaso)
x TRE LVL (Etukaiuttimien
diskanttitaso)
Huomautus
• Tämä toiminto ei toimi, jos signaalin
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
• Jos säädät taajuuskorjainta DTS 96/24-signaalin
vastaanoton aikana, lähtösignaali on ainoastaan
48 kHz.
Huomautus
Vastaanotin ottaa tietylle lähdelaitteelle viimeksi
valitun äänikentän (Sound Field Link) käyttöön, kun
valitset lähdelaitteen uudelleen. Jos esimerkiksi
valitset ”HALL”-äänikentän DVD-lähdelaitetta
varten, vaihdat sitten lähdelaitetta ja palaat takaisin
DVD-levyn kuunteluun, ”HALL”-äänikenttä tulee
automaattisesti uudelleen käyttöön.
x SB DEC (Takakeskikanavan
dekoodaustapa)
Voit valita takakeskikanavan dekoodaustilan.
Jos haluat lisätietoja, katso
”Takakeskikanavan dekoodaustilan
käyttäminen (SB DEC)” (sivu 46).
x EFFECT (Tehosteen taso)
Voit valita tilaäänitehosteen voimakkuuden
MOVIE- tai MUSIC-painikkeilla valittavia
äänikenttiä.
• EFCT. MIN
Tilaäänitehoste on heikko.
• EFCT. STD
Tilaäänitehoste on normaali.
• EFCT. MAX
Tilaäänitehoste on voimakas.
45FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Vahvistimen käyttäminen
Voit säätää etukaiuttimien äänensävyä (bassoa
ja diskanttia) EQ-valikon avulla.
Valitse vahvistimen valikossa ”2-EQ”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 39) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 40).
Tilaääniasetukset
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 46 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Takakeskikanavan
dekoodaustilan käyttäminen
(SB DEC)
Voit nauttia tilaäänestä elokuvantekijöiden
tarkoittamalla tavalla, kun vastaanotin purkaa
esimerkiksi DVD-levyjen Dolby Digital
Surround EX-, DTS-ES Matrix- tai DTS-ES
Discrete 6.1 -äänen takakeskikanavan
signaalin. Voit valita takakeskikanavan
dekoodaustilan SUR-valikon ”SB DEC”
-asetuksella (sivu 45).
x SB ON
Kun lähtösignaali on 6.1-kanavainen,
takakeskikanavan signaali puretaan Dolby
Digital EX -dekooderilla riippumatta siitä,
sisältääkö signaali 6.1-kanavadekoodauksen
lipuna).
Tulosignaali
LähtöTakakeskikanavan
kanavat dekoodaus
Dolby Digital
5.1
6.1e)
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
DTS 5.1
6.1e)
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
6.1e)
Takakeskikanavan dekoodausta ei pureta.
DTS-ES
Discrete 6.1d)
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
Dolby Digital
5.1
7.1
x SB AUTO
Dolby Pro Logic IIx
-matriisidekooderi
Kun tulosignaali sisältää 6.1kanavadekoodauksen lipuna),
takakeskikanavan signaali puretaan
asianmukaisella dekooderilla.
Dolby Digital
Surround EXb)
7.1
Dolby Pro Logic IIx
-matriisidekooderi
DTS 5.1
7.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
Tulosignaali
LähtöTakakeskikanavan
kanavat dekoodaus
DTS-ES
Matrix 6.1c)
7.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
Dolby Digital
Surround EX b)
6.1e)
Dolby Digital EX
-matriisidekooderi
DTS 5.1
5.1e)
—
Takakeskikanavan
dekoodaustilatyypit
x SB OFF
e)
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
-dekooderi
Dolby Digital
Surround EX b)
7.1
Dolby Pro Logic IIx
-matriisidekooderi
DTS-ES Matrix 7.1
6.1c)
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
DTS Matrix
-dekooderi
DTS Matrix
-dekooderi
DTS Discrete
-dekooderi
a)
6.1-kanavadekoodauksen lippu on informaatiota,
joka on tallennettu esimerkiksi DVD-levyille.
b) Dolby Digital -äänellä varustettu DVD-levy, joka
sisältää Surround EX -lipun. Dolby Corporationin
Web-sivulla on tietoja Surround EX -äänellä
varustettujen elokuvien tunnistamiseksi.
c)
Ohjelma on koodattu käyttämällä lippua, joka
ilmaisee ohjelman sisältävän sekä DTS-ES
Matrix- että 5.1-kanavasignaalit.
d)
Ohjelma on koodattu käyttämällä sekä 5.1kanavasignaaleja että laajennussignaalia, joka on
tarkoitettu palauttamaan signaalit 6.1erilliskanaviksi. 6.1-erilliskanavasignaalit ovat
DVD-levyihin liittyviä signaaleja, joita ei käytetä
elokuvateattereissa.
e)
Kahden takakeskikaiuttimen ollessa liitetty
lähtösignaali on 7.1-kanavainen.
46FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 47 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
• Takakeskikaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä Dolby
Digital EX -tilassa. Joissakin levyissä ei ole Dolby
Digital Surround EX -lippua, vaikka niiden
pakkauksessa olisi Dolby Digital EX -tunnus.
Valitse tällöin asetukseksi ”SB ON”.
• Voit valita takakeskikanavan dekoodaustilan vain,
kun A.F.D.-tila on valittuna. Tämä toiminto
kuitenkin poistuu käytöstä, kun Dolby Pro Logic
IIx valitaan käyttöön.
Virittimen asetukset
(TUNER-valikko)
TUNER-valikon parametrit
x FM MODE (FM-asemien
vastaanottotila)
• FM AUTO
Tämä vastaanotin toistaa stereosignaalia, jos
radioaseman ohjelma on stereofoninen.
• FM MONO
Tämä vastaanotin toistaa monosignaalia
radioaseman signaalista riippumatta.
x NAME IN (Esiviritettyjen
asemien nimeäminen)
Voit asettaa esiviritettyjen asemien nimen. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Esiviritettyjen
asemien nimeäminen” (sivu 65).
47FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Vahvistimen käyttäminen
TUNER-valikon avulla voit asettaa FMasemien vastaanottotilan ja antaa
esiviritetyille asemille nimen.
Valitse vahvistimen valikossa ”4-TUNER”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 39) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 40).
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 48 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Audioasetukset
(AUDIO-valikko)
AUDIO-valikon avulla voit määrittää
audioasetukset mieltymystesi mukaisiksi.
Valitse vahvistimen valikossa ”5-AUDIO”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 39) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 40).
AUDIO-valikon parametrit
x DEC. PRI. (Digitaalisen
audiotulon ensisijainen
dekoodaus)
Voit määrittää DIGITAL IN ja HDMI IN
-liitäntöihin tulevan digitaalisen signaalin
tulomuodon.
• DEC. PCM
Kun DIGITAL IN -liitännän signaalit
valitaan, PCM-signaalit ovat etusijalla
(toiston jälkeisen keskeytyksen
estämiseksi). Jos tulosignaalin muoto on
jokin muu, ääntä ei ehkä kuulu. Valitse tässä
tapauksessa asetukseksi ”DEC. AUTO”.
Kun HDMI IN -liitännän signaalit valitaan,
liitettyyn soittimeen lähetetään vain PCMsignaalit. Kun vastaanotetaan muita
signaalimuotoja, asetukseksi valitaan
”DEC. AUTO”.
• DEC. AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi
vaihtoehdon DTS, Dolby Digital tai PCM.
x DUAL (Digitaalisen lähetyksen
kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisen lähetyksen aikana. Tämä toiminto
toimii vain Dolby Digital -lähteiden
yhteydessä.
• DUAL M/S (Pää-/Kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu
vasemmasta etukaiuttimesta ja kakkoskielen
mukainen ääni samanaikaisesti oikeasta
etukaiuttimesta.
• DUAL M (Pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL S (Kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL M+S (Pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet
kuuluvat yhdistettyinä.
x A.V. SYNC. (Audio- ja
videolähtösignaalin tahdistus)
• A.V.SYNC. N (Ei) (Viiveaika: 0 ms)
Äänessä ei ole viivettä.
• A.V.SYNC. Y (Kyllä) (Viiveaika: 60 ms)
Ääntä viivästetään niin, että ääni tahdistuu
kuvaan mahdollisimman hyvin.
Huomautuksia
Huomautus
• Tämä parametri on kätevä, jos käytössä on suuri
LCD- tai plasmatelevisio tai projektori.
• Tämä parametri on käytettävissä vain, kun
käytössä on 2CH- tai A.F.D.-painikkeella valittu
äänikenttä.
• Tämä parametri ei ole käytettävissä, kun
– tulosignaalin näytteenottotaajuus on yli 48 kHz
– monikanavaiset Linear PCM -signaalit
vastaanotetaan HDMI IN -liitännän kautta.
– ANALOG DIRECT -toiminto on valittuna.
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (CD) keskeytyy toiston
alkaessa, valitse asetukseksi ”DEC. PCM”.
x D. ASSIGN (Digitaalisen
äänitulosignaalin asetus)
Voit määrittää digitaalisen äänitulosignaalin
toiseen ohjelmalähteeseen. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Digitaaliäänen
kuunteleminen muista tuloliitännöistä
(DIGITAL ASSIGN)” (sivu 82).
48FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 49 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
HDMI-liitäntöjen
asetukset
(HDMI-valikko)
x CONTROL FOR HDMI
(HDMI-Ohjaus)
Voit ottaa HDMI-Ohjaus-toiminnon käyttöön
tai poistaa sen käytöstä. Jos haluat lisätietoja,
katso ””BRAVIA” Sync -toiminnot” (sivu
67).
Vahvistimen käyttäminen
HDMI-valikon avulla voit muuttaa HDMIliitännän asetuksia.
Valitse vahvistimen valikossa ”6-HDMI”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 39) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 40).
HDMI-valikon parametrit
x AUDIO FOR HDMI (HDMI-audio)
Voit asettaa vastaanottimen HDMI-liitäntään
liitetyn toistavan laitteen audiolähtösignaalin
toistossa käytettävät kaiuttimet.
• AMP
Toistolaitteen HDMI-äänisignaalit ovat
saatavissa vain vastaanottimeen liitetyistä
kaiuttimista. Monikanavaääni voidaan
toistaa alkuperäisenä.
Huomautus
Audiosignaaleja ei voi kuunnella television
kaiuttimista, kun ”AUDIO FOR HDMI”
-asetuksena on ”AMP”.
• TV+AMP
Ääni on saatavissa television kaiuttimista ja
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatu riippuu television
äänenlaadusta, kuten esimerkiksi kanavien
lukumäärästä ja näytteenottotaajuudesta. Jos
televisiossa on stereokaiuttimet, vastaanotin
lähettää vastaavan stereoäänen jopa
monikanavalähdettä toistettaessa.
• Kun liität vastaanottimen videolaitteeseen
(esimerkiksi projektori), ääni ei ole saatavissa
vastaanottimen kautta. Valitse tässä tapauksessa
”AMP”.
49FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 50 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
x CNT SPK (Keskikaiutin)
Järjestelmän asetukset
(SYSTEM-valikko)
SYSTEM-valikon avulla voit määrittää
vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien koon,
etäisyyden ja sijainnin.
Valitse vahvistimen valikossa ”7-SYSTEM”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 39) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 40).
SYSTEM - valikon parametrit
x SW SPK (Lisäbassokaiutin)
• NO
Jos et ole liittänyt lisäbassokaiutinta, valitse
”NO”. Asetus aktivoi matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiirin, joka ohjaa LFEsignaalit muihin kaiuttimiin.
• YES
Jos olet liittänyt lisäbassokaiuttimen, valitse
”YES”.
Vihje
Jotta saat täyden hyödyn Dolby Digital -bassoohjauspiiristä, aseta lisäbassokaiuttimen rajataajuus
mahdollisimman korkeaksi.
x FRT SPK (Etukaiuttimet)
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin bassotaajuuksien
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
etukanavien matalat taajuudet ohjautuvat
lisäbassokaiuttimeen. Jos valitset
etukaiuttimien asetukseksi vaihtoehdon
”SMALL”, myös keski- ja takakaiuttimien
asetukseksi tulee automaattisesti ”SMALL”
(ellei niitä varten ole aiemmin valittu
asetusta ”NO”).
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
matalat taajuudet tehokkaasti, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos lisäbassokaiuttimen asetuksena on
”NO”, etukaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”LARGE”.
• NO
Jos et ole liittänyt keskikaiutinta, valitse
”NO”. Tällöin etukaiuttimet toistavat
keskikaiuttimen äänen.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
keskikanavan matalat taajuudet ohjautuvat
etukaiuttimiin (jos niiden asetuksena on
”LARGE”) tai lisäbassokaiuttimeen.
• LARGE
Jos liität suuren kaiuttimen, joka toistaa
matalat taajuudet tehokkaasti, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on
”SMALL”, keskikaiuttimelle ei kuitenkaan
voi valita asetusta ”LARGE”.
x SUR SPK (Takakaiuttimet)
Takakeskikaiuttimen asetukseksi tulee sama
asetus.
• NO
Jos et ole liittänyt takakaiuttimia, valitse
”NO”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
takakanavien matalat taajuudet ohjautuvat
lisäbassokaiuttimeen tai muihin kaiuttimiin,
joiden asetuksena on ”LARGE”.
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
matalat taajuudet tehokkaasti, valitse
”LARGE”. Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on
”SMALL”, takakaiuttimille ei kuitenkaan
voi valita asetusta ”LARGE”.
50FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 51 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
x SB SPK (Takakeskikaiutin)
Vihje
Kunkin kaiuttimen asetukset ”LARGE” ja
”SMALL” määräävät, rajoittaako laitteen sisäinen
ääniprosessori kyseisten kanavien bassosignaalia.
Kun bassotoistoa rajoitetaan, matalien taajuuksien
uudelleenohjauspiiri ohjaa näiden kaiuttimien
bassotaajuudet lisäbassokaiuttimeen tai muihin
kaiuttimiin, joiden asetuksena on ”LARGE”.
Koska matalilla taajuuksilla on tiettyä
suuntavaikutelmaa, niitä ei yleensä kannata
rajoittaa. Vaikka käyttäisit pieniä kaiuttimia, voit
siksi valita niiden asetukseksi vaihtoehdon
”LARGE”, jos haluat niiden toistavan
bassotaajuuksia. Jos taas käytät suuria kaiuttimia,
mutta et halua niiden toistavan bassotaajuuksia, voit
valita niiden asetukseksi vaihtoehdon ”SMALL”.
Jos yleinen äänenvoimakkuustaso on liian matala,
valitse kaikkien kaiuttimien asetukseksi ”LARGE”.
Jos bassoa ei ole tarpeeksi, voit korostaa matalia
taajuuksia taajuuskorjaimen avulla. Jos haluat
lisätietoja, katso sivua 40.
x SB ASGN (Takakeskikaiuttimen
määritys)
• OFF
Jos kytket takakeskikaiuttimet SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B liitäntöihin, valitse ”OFF”.
• BI-AMP
Jos kytket etukaiuttimet SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B liitäntöihin kahden vahvistimen liittämisen
ollessa käytössä, valitse ”BI-AMP”.
• SPK B
Jos kytket ylimääräisen etukaiutinparin
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B -liitäntöihin, valitse ”SPK B”.
Huomautuksia
• Arvoa SB ASGN ei voi valita, jos SB SPK -arvoksi
on asetettu ”SINGLE” tai ”DUAL”.
• SB ASGN -arvoksi asetetaan automaattisesti
”OFF”, jos SB SPK -arvoksi asetetaan ”SINGLE”
tai ”DUAL”.
x FRT DIST. (Etukaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimen
välistä etäisyyttä (A). Mikäli etäisyys
kuuntelupaikasta jompaankumpaan
etukaiuttimeen ei ole sama, valitse etäisyyden
asetukseksi etäisyys lähimpään kaiuttimeen.
Vain yhdellä takakeskikaiuttimella
jatkuu
51FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Vahvistimen käyttäminen
Jos valitset takakaiuttimien asetukseksi
vaihtoehdon ”NO”, myös takakeskikaiuttimen
asetukseksi tulee automaattisesti ”NO”, eikä
tätä asetusta voi muuttaa.
• NO
Jos et ole liittänyt takakeskikaiutinta, valitse
”NO”.
• SINGLE
Liittäessäsi vain yhden takakeskikaiuttimen
valitse ”SINGLE”. Ääni toistetaan enintään
6.1-kanavaisena.
• DUAL
Mikäli liität kaksi takakeskikaiutinta, valitse
”DUAL”. Ääni toistetaan enintään 7.1kanavaisena.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 52 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Kahdella takakeskikaiuttimella
(B-kulman oltava samalainen)
x CNT DIST. (Keskikaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen
välistä etäisyyttä.
x SL DIST. (Vasemman
takakaiuttimen etäisyys)
x SR DIST. (Oikean takakaiuttimen
etäisyys)
Voit asettaa kuuntelupaikan ja takakaiuttimien
välisen etäisyyden.
Vihje
Tilaääni kuulostaa paremmalta, kun keskikaiuttimen
ja kuuntelupaikan B välinen etäisyys ei voi olla yli
1,5 metriä lyhyempi kuin etukaiuttimen A ja
kuuntelupaikan välinen etäisyys. Aseta kaiuttimet
siten, että alla olevassa kuvassa etäisyys B on alle
1,5 metriä lyhyempi kuin etäisyys A.
Esimerkiksi: Valitse etäisyydeksi B 4,5 metriä tai
enemmän, mikäli etäisyys A on kuusi 6 metriä.
Lisäksi takakaiuttimet/ takakeskikaiuttimet tulee
asettaa siten, että kuuntelupaikan C ja
takakaiuttimien välinen etäisyys on vähintään 4,5
metriä pidempi kuin kuuntelupaikan ja
etukaiuttimien A välinen etäisyys. Aseta kaiuttimet
siten, että alla olevassa kuvassa oleva pituus C on
yli 4,5 metriä suurempi kuin pituus A.
Esimerkiksi: Valitse etäisyydeksi C vähintään 1,5
metriä kun etäisyys A on 6 metriä.
Tämä on tärkeää, sillä väärin sijoitetut kaiuttimet
eivät takaa parasta surround äänenlaatua. Huomioi,
että mikäli sijoitat kaiuttimet lähemmäksi kuin on
tarpeen aiheuttaa viiveen ko; kaiuttimen äänessä.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaiuttimesta kuuluva ääni
kuulustaa siltä kuin se tulisi todellista kauempaa.
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla.
x SB DIST. (Takakeskikaiuttimen
etäisyys)a)
x SBL DIST. (Vasemman
takakeskikaiuttimen etäisyys)b)
x SBR DIST. (Oikean
takakeskikaiuttimen etäisyys)b)
Voit asettaa kuuntelupaikan ja
takakeskikaiuttimien välisen etäisyyden.
a) Tämä
parametri on valittavissa vain silloin, kun
”SINGLE” on asetettu takakeskikaiuttimien
asetukseksi SYSTEM-valikossa.
b) Tämä parametri on valittavissa vain silloin, kun
”DUAL” on asetettu takakeskikaiuttimien
asetukseksi SYSTEM-valikossa.
52FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 53 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
x SUR POS.
(Takakaiuttimien sijainti)
Voit määrittää takakaiuttimien sijainnin
CINEMA STUDIO EX -tilojen tilaäänen
asianmukaista toistoa varten (sivu 58). Tämä
asetus ei ole käytettävissä, jos takakaiuttimien
asetuksena on ”NO” (sivu 42).
Vihje
x CRS. FREQ (Kaiuttimien
jakotaajuus)
• BEHD/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien B ja D mukainen.
• BEHD/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien B ja C mukainen.
• SIDE/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien A ja D mukainen.
• SIDE/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
sijainti on sektorien A ja C mukainen.
Voit valita kaiuttimien bassojakotaajuuden,
jos kaiuttimien asetuksena SYSTEMvalikossa on ”SMALL”. Tämä asetus on
käytettävissä vain, kun vähintään yhden
kaiuttimen asetuksena on ”SMALL” ja
vastaavan kaiuttimen ilmaisin vilkkuu
näytössä.
x DIMMER (Näytön kirkkaus)
Voit valita kirkkauden 3 vaihtoehdosta.
x NAME IN (Tuloliitäntöjen
nimeäminen)
Voit asettaa tuloliitäntöjen nimen. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Tuloliitäntöjen
nimeäminen” (sivu 36).
53FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Vahvistimen käyttäminen
Takakaiuttimien sijainnin asetus on tarkoitettu
erityisesti CINEMA STUDIO EX -tilojen käyttöön.
Muita äänikenttiä käytettäessä kaiuttimien
sijainnilla ei ole yhtä suurta merkitystä.
Muut äänikentät on suunniteltu olettaen, että
takakaiuttimet sijaitsevat kuuntelupaikan takana.
Äänikenttä säilyy kuitenkin melko yhtenäisenä,
vaikka takakaiuttimet sijoitettaisiin hyvinkin laajaan
kulmaan. Jos kaiuttimet sijaitsevat välittömästi
kuuntelupaikan vasemmalla ja oikealla puolella ja
ne on suunnattu kuuntelijaa kohti, tilaäänitehosteet
kuuluvat epäselvinä, ellei niiden asetukseksi valita
vaihtoehtoa ”SIDE/LO” tai ”SIDE/HI”.
Jokaisen kuunteluympäristön seinäheijastukset ja
muut ominaisuudet kuitenkin poikkeavat muiden
ympäristöjen ominaisuuksista. Siksi ”BEHD/HI”asetuksella voidaan parantaa äänentoistoa, jos
kaiuttimet ovat korkealla kuuntelupaikan
yläpuolella, vaikka ne olisivatkin välittömästi
kuuntelupaikan vasemmalla ja oikealla puolella.
Tämän vuoksi sinun kannattaa edellä olevasta
selostuksesta huolimatta toistaa monikanavaista
ohjelmaa ja valita kokeilemalla asetus, joka tuottaa
selkeän tilavaikutelman ja mahdollisimman
yhteneväisen äänikentän taka- ja etukaiuttimien
välille. Jos et ole varma parhaasta asetuksesta,
valitse asetukseksi ”BEHD/LO” tai ”BEHD/HI” ja
säädä tasapaino sopivaksi kaiuttimien etäisyyden ja
äänenvoimakkuustason asetuksilla.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI06AMP_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 54 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi
(A. CAL-valikko)
Lisätietoja automaattisesta kalibroinnista on
kohdassa ”8: Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi (AUTO
CALIBRATION)” (sivu 30).
S-AIR:n asetukset
(S. AIR-valikko)
Lisätietoja S-AIR:stä on kohdassa ”S-AIRtoiminnot” (sivu 72).
54FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 55 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Tilaäänen käyttäminen
Dolby Digital- ja DTStilaäänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT)
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
kuunnella laadukasta ääntä ja valita
dekoodaustilan, jota käytetään kuunneltaessa
2-kanavaista stereoääntä monikanavaisena.
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
Tilaäänen käyttäminen
VIDEO1
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla A.F.D.-painiketta
toistuvasti.
Jos haluat lisätietoja, katso ”A.F.D.-tilatyypit”
(sivu 56).
jatkuu
55FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 56 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
A.F.D.-tilatyypit
A.F.D.-tila
[Näyttö]
Dekoodauksen
jälkeinen
monikanavaääni
Tehoste
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automaattinen
tunnistus)
Ääni toistetaan tehosteita lisäämättä sellaisena kuin ääni on
tallennettu ja koodattu. Tämä vastaanotin kuitenkin luo
matalataajuussignaalin lisäbassokaiutinta varten, jos LFEsignaaleja ei ole.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic -tilassa. 2-kanavaisena
tallennettu ääni puretaan 4.1-kanavaääneksi.
PRO LOGIC II MOVIE 5-kanavainen
[PLII MV]
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II Movie -tilassa. Tämä
asetus sopii Dolby Surround -koodatulla äänellä
varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa ääni lisäksi toistetaan
5.1-kanavaisena katsottaessa vanhoja elokuvia tai elokuvia,
joiden alkuperäinen ääni on korvattu muunkielisellä äänellä.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II Music -tilassa. Tämä
asetus sopii CD-levyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II Game -tilassa. Tämä
asetus sopii peleihin.
PRO LOGIC IIx
MOVIE*
[PLIIX MV]
7-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic IIx Movie -tilassa. Tämä
asetus laajentaa Dolby Pro Logic II Movie -äänen tai Dolby
Digital 5.1 -äänen 7.1-kanavaiseksi ääneksi.
PRO LOGIC IIx MUSIC* 7-kanavainen
[PLIIX MS]
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic IIx Music -tilassa. Tämä
asetus sopii CD-levyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
PRO LOGIC IIx GAME* 7-kanavainen
[PLIIX GM]
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic IIx Game -tilassa.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6-kanavainen
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Cinema -tilassa.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6-kanavainen
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Music -tilassa. Tämä
asetus sopii CD-levyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Monistereo)
2-kanavaisen signaalin vasemman ja oikean kanavan toisto
kaikista kaiuttimista. Kaiutinasetukset voivat kuitenkin
aiheuttaa sen, ettei ääni kuulu kaikista kaiuttimista.
* Tätä dekoodaustilaa ei voi valita, jos takakeskikaiuttimen asetuksena on ”NO”.
56FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 57 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Jos liität lisäbassokaiuttimen
Jos LFE-signaalia ei ole, tämän vastaanotin
luo lisäbassokaiutinta varten
matalataajuussignaalin. Se on
alipäästötehostesignaali, joka lisäbassokaiutin
toistaa 2-kanavasignaalia toistettaessa.
Vastaanotin ei kuitenkaan luo
matalataajuussignaalia, kun ”NEO6 CIN” tai
”NEO6 MUS” on valittuna ja kaikkien
kaiuttimien asetuksena on ”LARGE”.
Esiohjelmoidun
äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä helposti valitsemalla
jonkin vastaanottimeen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Voit nauttia elokuvateatterien ja
konserttisalien äänentoistosta kotonasi.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
Huomautuksia
Vihje
Kun tulosignaali on monikanavainen, vain Dolby
Pro Logic IIx -dekoodaus on käytettävissä. Jos
valitse muun kuin Dolby Pro Logic IIx
-dekoodaustilan, vastaanotin toistaa (dekoodattavaa)
monikanavaääntä.
2CH
MOVIE
MUSIC
MUSIC
THEATRE
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
MOVIE
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
Valitse äänikenttä elokuvia varten
painamalla MOVIE-painiketta
toistuvasti; musiikkia varten
painamalla MUSIC-painiketta
toistuvasti.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Valittavissa
olevat äänikenttätyypit” (sivu 58).
jatkuu
57FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Tilaäänen käyttäminen
• Tämä toiminto ei toimi, kun ANALOG DIRECT
on valittuna.
• Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä signaaleilla, joiden
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 58 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Valittavissa olevat äänikenttätyypit
Äänikentän
käyttökohde
Äänikenttä
[Näyttö]
Tehoste
Elokuva
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Cary Grant Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on standarditila,
joka sopii lähes kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Kim Novak Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä toimintatila sopii
erityisen hyvin paljon erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin elokuvamusiikin
äänitysnäyttämön äänikentän. Tämä toimintatila sopii
musikaalien tai paljon orkesterimusiikkia sisältävien
elokuvien katseluun.
HALL [HALL]
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
Musiikki
Kuulokkeet*
JAZZ CLUB [JAZZ]
Luo jazz-klubin akustiikan.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
STADIUM [STADIUM]
Luo suuren ulkoilmastadionin akustiikan.
SPORTS [SPORTS]
Luo urheilulähetyksen akustiikan.
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
[PORTABLE]
Toistaa kannettavan soittimen äänikentän selkeänä. Tämä tila
sopii erityisesti MP3-tiedostojen ja muiden pakattujen
musiikkimuotojen toistoon.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tämä asetus valitaan automaattisesti kuulokkeita käytettäessä,
kun 2-kanavatila (sivu 59) tai A.F.D.-tila (sivu 56) on
valittuna. Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan, ja monikanavaiset
tilaäänisignaalit yhdistetään kahdeksi kanavaksi.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Toistaa analogiset signaalit ilman esimerkiksi äänensävyn
säätöjen tai äänikenttäprosessorin tekemää käsittelyä.
* Tämän äänikentän voi valita vain, kun kuulokkeet on liitetty vastaanottimeen.
58FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 59 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen
(2CH STEREO)
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan, ja
monikanavaiset tilaäänimuodot yhdistetään
kahdeksi kanavaksi.
2CH
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
Tilaäänen käyttäminen
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet
voivat aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
• Tämä toiminto ei toimi, kun
– ANALOG DIRECT on valittuna.
– tulosignaalin näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
– monikanavaiset Linear PCM -signaalit
vastaanotetaan HDMI IN -liitännän kautta.
• Kun jokin musiikille tarkoitetuista äänikentistä on
käytössä ja kaikkien kaiuttimien asetuksena
SYSTEM-valikossa on ”LARGE”,
lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Lisäbassokaiuttimesta kuitenkin kuuluu ääntä, jos
– digitaalinen tulosignaali sisältää LFE-signaaleja.
– etu- ja takakaiuttimien asetuksena on ”SMALL”.
– elokuvia varten tarkoitettu äänikenttä on
valittuna.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
Vihjeitä
• Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
• Äänikentät, joissa on DCS -merkki, käyttävät
DCS-tekniikkaa. Katso ”Sanasto” (sivu 90).
Paina 2CH.
Elokuva- tai
musiikkitilaäänitehosteen
poistaminen käytöstä
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2CH STEREO
-tilassa. Jos haluat kuunnella 2-kanavaisia
stereolähteitä vasemmasta ja oikeasta
etukaiuttimesta ja lisäbassokaiuttimesta, valitse
”A.F.D. AUTO” (sivu 56).
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH-tai valitse
”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.-painiketta
toistuvasti.
Huomautus
59FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 60 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
Muuttamattoman äänen
kuunteleminen
• Kun kuulokkeet on liitetty, näytössä näkyy
ilmaisin ”HP DIR”.
• Tämä toiminto ei toimi, kun DMPORT ja DVDtulo on valittuna.
(ANALOG DIRECT)
Voit kytkeä valitun ohjelmalähteen äänen
2-kanavaiseen analogiseen tuloon. Tämän
toiminnon avulla voit kuunnella laadukkaita
analogisia lähteitä.
Tätä toimintoa käytettäessä vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimien
voimakkuustasapainoa voi säätää.
INPUT SELECTOR
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
2CH/
A.DIRECT
1
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Äänikenttäpainikkeet
Valitse vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä
kääntämällä lähdelaite, jonka
analogista ääntä haluat
kuunnella.
Voit käyttää myös lähdelaitteiden
valintapainikkeita kaukosäätimessä.
2
Valitse ”A.DIRECT” painamalla
toistuvasti vastaanottimen
2CH/A.DIRECT-painiketta.
Vastaanotin toistaa analogista ääntä.
ANALOG DIRECT -tilan
poistaminen käytöstä
Paina vastaanottimesta 2CH/A.DIRECT
uudelleen.
Voit myös painaa jotakin äänikenttäpainiketta.
60FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 61 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Äänikenttien
palauttaminen
tehdasasetusten
mukaisiksi
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion
kuunteleminen
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
Vihje
Suoran virityksen viritysaskel määräytyy
aluekoodin mukaan seuraavan taulukon mukaisesti.
Jos haluat lisätietoja aluekoodeista, katso sivua 3.
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Katkaise virta painamalla ?/1.
Aluekoodi
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
AU
50 kHz
9 kHz*
* AM-alueen viritysaskelta voi muuttaa (sivu 63).
Pidä 2CH/A.DIRECT painettuna
ja paina painiketta ?/1.
”S.F. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät palautuvat alkuasetuksiinsa.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
TUNER
MUSIC
THEATRE
Numero
painikkeet
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
CLEAR
DISPLAY
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
TOOLS/
OPTIONS MUTING
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING
+/–
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
61FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Virittimen käyttäminen
2CH/A.DIRECT
1
2
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla.
Liitä FM- ja AM-antennit vastaanottimeen
ennen radion käyttämistä (sivu 27).
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 62 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Aseman automaattinen
valitseminen (Automaattinen
viritys)
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
2
Aseman valitseminen suoraan
(Suora viritys)
Voit kirjoittaa aseman taajuuden suoraan
numeropainikkeilla.
1
Paina TUNING + tai TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat hakea
matalista korkeisiin taajuuksiin; paina
TUNING –, jos haluat hakea korkeista
mataliin taajuuksiin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
3
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”AUTO T.” painamalla TUNING
MODE toistuvasti.
3 Paina TUNING + tai TUNING –.
Jos FM-stereoaseman äänenlaatu on huono ja
”ST” vilkkuu näytössä, valitse monoääni, niin
äänen häiriöt vähenevät.
Paina FM MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes ”MONO”-ilmaisin näkyy näytössä.
Voit palata stereovastaanottoon painamalla
FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
”MONO”-ilmaisin katoaa näytöstä.
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta
tarvittaessa AM-kehäantennin suuntausta
niin, että vastaanotettava ääni kuuluu
hyvin.
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
Jos FM-stereoäänen laatu on
huono
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
4
Paina ENTER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Jos aseman virittäminen ei
onnistu
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden.
Jos näin ei ole, toista vaiheet 2–4. Jos aseman
virittäminen ei onnistu vieläkään, taajuus ei
ole käytössä sijaintialueellasi.
62FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 63 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
AM-viritysaskeleen
muuttaminen
FM/AM-radioasemien
esivirittäminen
(Vain aluekoodin AU mallit)
Voit valita AM-viritysaskeleeksi
vastaanottimen painikkeilla joko 9 kHz tai
10 kHz.
Voit esivirittää enintään 30 FM-asemaa ja 30
AM-asemaa. Sen jälkeen voit virittää
kuunneltavat asemat helposti.
?/1
MASTER VOLUME
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
TUNER
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
TONE MODE
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
THEATRE
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING MODE
Numero
painikkeet
DVD/BD
MENU
7
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
2
Pidä TUNING MODE-painiketta
painettuna ja paina ?/1.
3
Vaihda nykyinen AMviritysaskel 9 kHz:ksi (tai
10 kHz:ksi).
Kun haluat palauttaa viritysaskeleen
asetukseksi vaihtoehdon 10 kHz (tai
9 kHz), toimi uudelleen edellä kuvatulla
tavalla.
-
0/10
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP
MENU
MEMORY,
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
Huomautus
Kaikki esiviritetyt asemat katoavat muistista, kun
muutat viritysaskelta.
9
8
>10
AUTO CAL
D.TUNING
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu
62) tai suoran virityksen (sivu
62) avulla.
Jos vastaanotetun FM-stereoäänen laatu
on huono, vaihda FM-vastaanottotilaa
(sivu 62).
jatkuu
63FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Virittimen käyttäminen
1
MUSIC
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 64 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
3
Paina MEMORY.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
”MEMORY”-ilmaisin syttyy näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4 ja 5 mukaan, ennen kuin ”MEMORY”
katoaa näytöstä.
4
Valitse esiviritetyn aseman
numero painamalla
numeropainikkeita.
Voit valita pikavalintanumeron myös
painamalla PRESET + tai PRESET –.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut esiviritetyn aseman
numeron, aloita uudelleen vaiheesta 3.
5
Paina ENTER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
MEMORY/ENTER -säädintä.
Asema tallentuu valitsemaasi esiviritetyn
aseman numeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin painat ENTER-painiketta, aloita
uudelleen vaiheesta 3.
6
Esiviritä seuraava asema
toistamalla vaiheet 1–5.
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
2
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai
PRESET –.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritetyn aseman numero vaihtuu
seuraavasti:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita. Hyväksy
sitten valinta painamalla ENTER.
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”PRESET T.” painamalla TUNING
MODE toistuvasti.
3 Valitse haluamasi esiviritetty asema
painamalla TUNING + tai TUNING –.
64FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 65 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautus (Vain aluekoodien CEL ja
CEK mallit)
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Jos annat nimen RDS-asemalle ja sitten virität
aseman, aseman lähettämä ohjelmapalvelun nimi
tulee näyttöön antamasi nimen sijaan. (Et voi
muuttaa ohjelmapalvelun nimeä. Ohjelmapalvelun
nimi korvaa antamasi nimen.)
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritetty asema, jolle
haluat luoda indeksinimen
(sivu 64).
3
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
Valitse ”4-TUNER” painamalla
toistuvasti V/v.
5
Avaa valikko painamalla
b.
6
Valitse ”NAME IN” painamalla
toistuvasti V/v.
7
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
Virittimen käyttäminen
4
tai
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin.
8
Valitse merkki painamalla V/v
ja siirrä kohdistin sitten
seuraavaan merkkipaikkaan
painamalla B/b.
Jos teet virheen
Paina B/b, kunnes muutettava merkki
vilkkuu. Valitse sitten oikea merkki
painamalla V/v.
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin seuraavasti
painamalla V/v.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin painamalla b
valitsematta merkkiä.
9
Paina
.
Antamasi nimi on tallennettu muistiin.
65FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 66 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
RDS-järjestelmän (Radio
Data System)
käyttäminen
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka kautta
radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. RDStiedot voi tuoda näkyviin.
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse FM-alueelta asema suoralla
virityksellä (sivu 62),
automaattisella virityksellä
(sivu 62) tai esiviritetun aseman
virityksellä (sivu 64).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
”RDS”-ilmaisin syttyy ja ohjelmapalvelun
nimi tulee näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
RDS-tietojen tuominen näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton
aikana vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen) t Käytössä
oleva äänikenttä
a)
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi.
RDS-aseman lähettämä tekstiviesti.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma
vierii näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
NEWS
Uutisohjelmia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita ja lääketieteellistä
neuvontaa.
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATE
Opetusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
66FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 67 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
POP M
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä kuuntelumusiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Esimerkiksi suurten orkesterien
esityksiä, kamarimusiikkia ja
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia tehdyistä kaupoista.
CHILDREN
Lastenohjelmia.
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat
ihmisten elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat
voivat soittaa tai esittää
mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
Jazz-musiikkia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION M
Ohjelmia, jotka sisältävät maan
tai alueen populaarimusiikkia.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
FOLK M
Folk-musiikkia.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
Mikä ”BRAVIA” Sync on?
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva muun
muassa Sony-merkkisen television, Blu-raylevysoittimen/DVD-soittimen ja AVvahvistimen kanssa, jos laitteessa on HDMIOhjaus-toiminto.
Kun ”BRAVIA Sync” -toiminnon kanssa
yhteensopivat Sonyn laitteet liitetään HDMIkaapelilla (hankittava erikseen), käyttö
helpottuu seuraavasti:
• Toisto yhdellä painikkeella: Kun toisto
aloitetaan esimerkiksi DVD-/Blu-raylevysoittimessa, vastaanotin ja televisio
valitsevat automaattisesti oikean HDMIliitännän. Jos vastaanotin ja/tai televisio on
virransäästötilassa, niihin kytketään virta
automaattisesti.
• Järjestelmän äänen ohjaus: Television
katselun aikana äänen voi valita
toistettavaksi television kaiuttimista tai
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
• Järjestelmän virrankatkaisu: Kun
televisiosta katkaistaan virta, virta katkeaa
samanaikaisesti myös vastaanottimesta ja
liitetyistä laitteista.
HDMI-Ohjaus on ohjaustoimintostandardi,
jota HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) käyttää HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -liitäntää varten.
HDMI-Ohjaus-toiminto ei toimi
seuraavissa tilanteissa:
• Jos vastaanotin liitetään laitteeseen, joka ei
ole yhteensopiva Sonyn HDMI-Ohjaustoiminnon kanssa.
• Vastaanottimen ja laitteiden liittäminen
muun kuin HDMI-liitännän avulla.
On suositeltavaa liittää vastaanotin laitteisiin,
joissa on ”BRAVIA” Sync -ominaisuus.
jatkuu
67FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
”BRAVIA” Sync -toiminnot
WEATHER
JAZZ
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Pop-musiikkia.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 68 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautus
Liitetty laite voi aiheuttaa sen, ettei HDMI-Ohjaustoiminto toimi. Katso lisätietoja laitteen
käyttöohjeesta.
”BRAVIA” Sync toiminnon valmistelu
Voit käyttää ”BRAVIA” Sync -toimintoa
sammuttamalla sekä vastaanottimen että
liitetyn laitteen HDMI-Ohjaus-toiminnon.
Vastaanotin tukee ”HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus” -toimintoa.
Kun televisio tukee ”HDMIOhjaus - Helppokäyttöasetus” toimintoa
Kun liität Sony-television, jossa on ”HDMIOhjaus - Helppokäyttöasetus” -toiminto,
vastaanottimen HDMI-Ohjaus-toiminto
voidaan ottaa käyttöön samaan aikaan
kytkemällä television HDMI-Ohjaus-toiminto
päälle.
1 Varmista, että vastaanotin, televisio ja
toistolaitteet on liitetty HDMI-kaapelilla
(hankittava erikseen). (Liitettyjen
laitteiden on tuettava HDMI-Ohjaustoimintoa.)
2 Kytke virta vastaanottimeen,
televisioon ja toistolaitteisiin.
3 Ota television HDMI-Ohjaus-toiminto
käyttöön.
Vastaanottimen ja kaikkien liitettyjen
laitteiden HDMI-Ohjaus-toimintoon
kytketään virta samanaikaisesti.
Asennuksen aikana näkyviin tulevat
peräkkäin ”CONTROL”, ”SCAN FOR” ja
”HDMI”. Kun asetus on määritetty,
näyttöön tulee teksti ”COMPLETE”.
Odota asennuksen päättymistä.
Katso lisätietoja television asetuksista
television käyttöohjeista.
68FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 69 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Kun televisio ei tue ”HDMIOhjaus - Helppokäyttöasetus” toimintoa
Kytke vastaanottimen ja liitetyn laitteen
HDMI-Ohjaus-toimintoon virta erikseen.
2
3
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
AMP
MENU
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
10Toista vaiheet 8 ja 9 niitä muita laitteita
Television ja liitettyjen laitteiden asentamisen
lisätiedot ovat kyseisten laitteiden
käyttöohjeissa.
Huomautuksia
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1 Suorita vaiheet kohdassa ”Kun
2 Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
3 Valitse ”6-HDMI” painamalla toistuvasti
V/v.
tai b.
5 Valitse ”CONTROL FOR HDMI”
painamalla toistuvasti V/v.
Teksti ”CONTROL FOR HDMI” vierii
näytössä, ja sitten san i ”CONTROL” tulee
näyttöön.
• Kun irrotat HDMI-kaapelin tai muutat liitäntää,
suorita vaiheet kohdassa ”Kun televisio tukee
”HDMI-Ohjaus - Helppokäyttöasetus” -toimintoa”
(sivu 68) tai ”Kun televisio ei tue ”HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus” -toimintoa” (sivu 69).
• Toisto yhdellä painikkeella -toimintoa ja
järjestelmän äänenohjaustoimintoa ei voi käyttää
HDMI-Ohjaus - Helppokäyttöasetus -toiminnon
käytön aikana.
• Ennen kuin käytät HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus -toimintoa televisiossa, kytke
virta televisioon, muihin liitettyihin laitteisiin ja
vastaanottimeen.
• Jos toistavat laitteet eivät toimi, kun olet
määrittänyt HDMI-Ohjaus -Helppokäyttöasetus asetukset, tarkista televisiosi HDMI-Ohjausasetus.
• Jos liitetyt laitteet eivät tue HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus -toimintoa, ota HDMIOhjaus-toiminto käyttöön liitetyissä laitteissa,
ennen kuin käytät HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus -toimintoa televisiossa.
6 Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
7 Valitse ”CTRL ON” painamalla
toistuvasti V/v.
HDMI-Ohjaus-toiminto on otettu käyttöön.
8 Valitse vastaanottimesta ja televisiosta
oikea HDMI-tuloliitäntä niin, että
liitetystä laitteesta HDMI-tuloliitännän
kautta tuleva kuva näkyy
kuvaruudussa.
69FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
”BRAVIA” Sync -toiminnot
televisio tukee ”HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus” -toimintoa” (sivu
68).
4 Avaa valikko painamalla
Ohjaus-toiminto.
Jos HDMI-Ohjaus-toiminto on jo käytössä,
asetusta ei tarvitse muuttaa.
varten, joita haluat käyttää HDMIOhjaus-toiminnolla.
THEATRE
1
9 Ota käyttöön liitetyn laitteen HDMI-
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 70 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
DVD-levyn katseleminen
(toisto yhdellä painikkeella)
Voit katsella ja kuunnella vastaanottimeen
HDMI-liitäntöjen kautta liitetyistä laitteista
tulevaa kuvaa ja ääntä helposti.
Aloita toisto liitetyssä laitteessa.
Vastaanotin ja televisio valitsevat
automaattisesti oikean HDMI-liitännän. Jos
vastaanotin ja/tai televisio on
virransäästötilassa, niihin kytketään virta
automaattisesti.
DVD-/Blu-ray-levyn
katseleminen helposti
Voit valita liitetyn laitteen, kuten DVD-/Bluray-levysoittimen myös television valikon
avulla. Tässä tapauksessa vastaanotin ja
televisio valitsevat oikean HDMItuloliitännän.
Huomautus
Television mallista riippuen aloitus ei ehkä tapahdu
lähtöliitännästä.
Television äänen
kuunteleminen
vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista
(järjestelmän äänen ohjaus)
Television ääntä voi kuunnella
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista
helposti.
Järjestelmän äänenohjaustoimintoa voi
käyttää television valikon avulla. Katso
lisätietoja television käyttöohjeesta.
Kun järjestelmän äänenohjaustoiminto otetaan
käyttöön, vastaanottimeen kytkeytyy virta ja
se valitsee oikean tuloliitännän
automaattisesti.
Television ääni kuuluu vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista, ja television omien
kaiuttimien ääni mykistyy.
Järjestelmän äänenohjaustoimintoa voi
käyttää myös seuraavassa kuvatulla tavalla.
• Jos kytket vastaanottimeen virran, kun
television virta on kytketty päälle,
järjestelmän äänenohjaustoiminto kytketään
automaattisesti päälle ja television ääni
kuullaan vastaanottimeen kytketyistä
kaiuttimista. Jos sammutat vastaanottimen
virran, ääni kuullaan television kaiuttimista.
• Voit säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta säätämällä television
äänenvoimakkuutta.
70FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 71 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
• Jos järjestelmän äänenohjaustoiminto ei toimi
television asetuksen mukaisesti, katso lisätietoja
television käyttöohjeesta.
• Kun ”CONTROL FOR HDMI” asetuksena on
”CTRL ON”, HDMI-valikon ”AUDIO FOR
HDMI”-asetukset muuttuvat automaattisesti
järjestelmän äänenohjaustoiminnon asetusten
mukaisesti.
• Järjestelmän äänenohjaustoiminto ei toimi, jos
televisiossa ei ole järjestelmän
äänenohjaustoimintoa.
• Jos televisioon kytketään virta ennen virran
kytkemistä vastaanottimeen, television ääni ei tule
heti kuuluviin.
• Jos valitset muun kuin HDMI- tai TV-tulon,
järjestelmän äänenohjaustoiminto kytketään
automaattisesti pois päältä.
Virran katkaiseminen
vastaanottimesta ja
televisiosta
samanaikaisesti
(järjestelmän virrankatkaisu)
Kun televisiosta katkaistaan virta television
kaukosäätimen POWER-painikkeella,
vastaanottimesta ja liitetyistä laitteista katkeaa
automaattisesti virta.
Television virran voi katkaista myös
vastaanottimen kaukosäätimen avulla.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
TV ?/1
DVD
SA-CD/CD TUNER
”BRAVIA” Sync -toiminnot
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
-
9
8
>10
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
TV
M
FM MODE
TV
X
x
Paina painikkeita TV ja TV ?/1 samanaikaisesti.
Virta katkeaa televisiosta, vastaanottimesta ja
HDMI-liitäntään liitetyistä laitteista.
jatkuu
71FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 72 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
• Aseta television Standby Synchro -asetukseksi
”ON”, ennen kuin käytät järjestelmän
virrankatkaisutoimintoa. Katso lisätietoja
television käyttöohjeesta.
• Laitteiden toimintatila voi aiheuttaa sen, ettei virta
katkea liitetyistä laitteista. Katso lisätiedot
liitettyjen laitteiden käyttöohjeista.
S-AIR-toiminnot
Tietoja S-AIR-tuotteista
Tämä vastaanotin on yhteensopiva S-AIRtoiminnon (sivu 92) kanssa. Toiminnon avulla
äänilähetystä voidaan siirtää langattomasti
S-AIR-tuotteiden välillä.
Kun ostat S-AIR-tuotteen, sinun on
muodostettava äänilähetysyhteys (sivu 73).
S-AIR-tuotteita on kahta tyyppiä.
• S-AIR-pääyksikkö (tämä vastaanotin):
S-AIR-pääyksikköä käytetään äänen
lähettämiseen.
S-AIR-pääyksiköitä voi olla enintään 3.
(Käytettävissä olevien S-AIRpääyksiköiden määrä riippuu
käyttöympäristöstä.)
• S-AIR-aliyksikkö (ei sisälly
vakiovarusteisiin): S-AIR-aliyksikköä
käytetään äänen vastaanottamiseen.
– Tilaäänivahvistin: Voit nauttia tilaääni- ja
takakeskikaiuttimien äänestä
langattomasti. Katso lisätietoja tämän
tilaäänivahvistimen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
– S-AIR-vastaanotin: Voit nauttia
järjestelmän äänestä toisessa huoneessa.
Näitä S-AIR-tuotteita ei voi ostaa
lisävarusteina (S-AIR-tuotemallisto eroaa
alueittain).
Tilaäänivahvistimen tai S-AIRvastaanottimen huomautuksiin tai ohjeisiin
viitataan tässä käyttöohjeessa vain kun
käytössä on tilaäänivahvistin tai S-AIRvastaanotin.
72FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 73 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
S-AIR-aliyksikkö
(S-AIR-vastaanotin)
S-AIR-pääyksikkö
(tämä vastaanotin)
S-AIR-tuotteen asetusten
valitseminen
Muista määrittää seuraavat asetukset ennen
S-AIR-tuotteen käyttämistä
äänilähetysyhteyden muodostamiseksi.
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Langattoman lähettimen/
vastaanottimen kytkeminen
Jos haluat käyttää S-AIR-toimintoa, sinun on
kytkettävä langaton lähetin (ei sisälly
vakiovarusteisiin) S-AIR-pääyksikköön ja
langaton vastaanotin (ei sisälly
vakiovarusteisiin) S-AIR-aliyksikköön.
Huomautuksia
S-AIR-aliyksikkö
(tilaäänivahvistin)
• Irrota verkkojohto (virtajohto) pistorasiasta ennen
langattoman lähettimen tai vastaanottimen
kytkemistä.
• Varo koskettamasta langattoman lähettimen/
vastaanottimen liitinosia.
S-AIR-toiminnot
jatkuu
73FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 74 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Langattoman lähettimen
kytkeminen S-AIRpääyksikköön
1 Irrota suojakannen ruuvit ja irrota
suojakansi.
Huomautuksia
• Laita langaton lähetin siten, että S-AIR-logo on
ylöspäin.
• Laita langaton lähetin siten, että V-merkit ovat
samassa linjassa.
• EZW-T100-korttipaikkaan saa laittaa vain
langattoman lähettimen.
3 Kiinnitä langaton lähetin vaiheessa 1
suojakansi
irrottamillasi ruuveilla.
0
-T10
EZW
-T10
E ZW
0
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
TV
MONITOR
OUT
DIG
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
Huomautus
Älä kiinnitä langatonta lähetintä muilla ruuveilla.
IN
SUBWOOFER
Huomautuksia
Langattoman vastaanottimen
kytkeminen S-AIR-aliyksikköön
Lisätietoja langattoman vastaanottimen
asentamisesta tilaäänivahvistimeen ja S-AIRvastaanottimeen on tilaäänivahvistimen ja
S-AIR-vastaanottimen mukana tulleissa
käyttöohjeissa.
• Irrota ruuvit suojakannesta ja huomioi
varoitusmerkki. Älä irrota muita ruuveja.
• Suojakantta ei enää tarvita. Pidä se kuitenkin
tallessa irrottamisen jälkeen
2 Laita langaton lähetin korttipaikkaan.
EZW-T100
korttipaikka
-T10
EZW
0
Langaton lähetin
74FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 75 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Äänilähetysyhteyden
muodostaminen S-AIRpääyksikön ja S-AIR-aliyksikön
välille (tunnuksen
määrittäminen)
Kun S-AIR-pääyksikön ja S-AIR-aliyksikön
tunnukset vastaavat toisiaan, voit muodostaa
äänilähetysyhteyden. Voit käyttää useita
S-AIR-pääyksiköitä määrittämällä kullekin
yksikölle oman tunnuksen.
S-AIR-aliyksikön tunnuksen
määrittäminen
Muista valita S-AIR-aliyksiköstä haluamasi
S-AIR-pääyksikön tunnus.
Lisätietoja tilaäänivahvistimen ja S-AIRvastaanottimen tunnuksen määrittämisestä on
tilaäänivahvistimen ja S-AIR-vastaanottimen
mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Äänilähetysyhteys muodostetaan
seuraavasti (esimerkki):
Toinen S-AIRpääyksikkö
S-AIR-pääyksikkö
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ID A
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
AMP
MENU
CLEAR
DISPLAY
ID B
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
ID A
ID A
ID B
S-AIRaliyksikkö
S-AIRaliyksikkö
S-AIRaliyksikkö
O
Huomautuksia
S-AIR-pääyksikön tunnuksen
määrittäminen
1 Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2 Valitse ”9- S-AIR” painamalla
• S-AIR-aliyksikkö ei toista kopiointisuojattuja
lähteitä.
• Kun äänilähetysyhteys on muodostettu,
– ääni voidaan toistaa S-AIR-vastaanottimesta, jos
komponentit kytketään vastaanottimen
analogisiin liitäntöihin. Ääntä ei kuulu, jos
komponentit kytketään vastaanottimen
COAXIAL-, OPTICAL- tai HDMI-liitäntöihin.
– tilaäänivahvistimen kuuloketoiminto ei ole
käytettävissä.
toistuvasti V/v.
3 Avaa valikko painamalla
tai b.
4 Valitse ”ID SETUP” painamalla
toistuvasti V/v.
5 Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6 Valitse haluamasi tunnus (A, B tai C)
painamalla toistuvasti V/v ja paina
sitten
.
Poistuminen valikosta
Paina AMP MENU.
75FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
S-AIR-toiminnot
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 76 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Parin muodostaminen S-AIRpääyksiköstä ja tietystä S-AIRaliyksiköstä
(pariksiliittämistoiminto)
x Pariksi liittämisen jälkeen
Äänilähetysyhteys muodostetaan vain pariksi
liitetyn S-AIR-pääyksikön ja S-AIRaliyksikön välille.
Huoneesi
Äänilähetysyhteyden muodostamiseksi
S-AIR-pääyksiköllä ja S-AIR-aliyksiköllä on
oltava sama tunnus.
Jos naapureillasi on S-AIR-tuotteita ja heidän
tunnuksensa ovat samat kuin sinulla, naapurit
saattavat vastaanottaa S-AIR-pääyksikkösi
lähettämää ääntä tai päinvastoin.
Voit estää tämän liittämällä S-AIRpääyksikön tietyn S-AIR-aliyksikön pariksi
pariksiliittämistoiminnon kautta.
Naapuri
S-AIR-pääyksikkö
ID A
Ei lähetystä
ID A
ID A
S-AIR-aliyksikkö
S-AIR-aliyksikkö
x Ennen pariksi liittämistä
Äänilähetysyhteys muodostetaan tunnuksen
perusteella (esimerkki).
Huoneesi
Naapuri
Liittäminen pariksi
1
Laita pariksi liitettävä S-AIRaliyksikkö S-AIR-pääyksikön
läheisyyteen.
2
Määritä S-AIR-pääyksikölle ja
S-AIR-aliyksikölle sama
tunnus.
S-AIR-pääyksikkö
ID A
ID A
ID A
S-AIR-aliyksikkö
S-AIR-aliyksikkö
• Määritä S-AIR-pääyksikön tunnus
kohdassa ”S-AIR-pääyksikön
tunnuksen määrittäminen” (sivu 75)
olevien ohjeiden avulla.
• Määritä S-AIR-aliyksikön tunnus
S-AIR-aliyksikön käyttöohjeessa
olevien ohjeiden avulla.
3
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
4
Valitse ”9- S-AIR” painamalla
toistuvasti V/v.
5
Avaa valikko painamalla
b.
6
Valitse ”PAIRING” painamalla
toistuvasti V/v.
tai
76FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 77 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
7
8
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v ja
paina sitten
.
• START: S-AIR-pääyksikkö aloittaa
pariksi liittämisen. ”SEARCH” vilkkuu
näytössä
• STATUS: Voit tarkastaa nykyisen
tunnuksen. Kun pariksi liittämistä ei ole
tehty, teksti ”NO PAIR” tulee näyttöön.
9
Aloita S-AIR-aliyksikön pariksi
liittäminen.
x Tilaäänivahvistin
Järjestelmän äänestä
nauttiminen toisessa
huoneessa
(Vain S-AIR-vastaanotin (ei sisälly
vakiovarusteisiin))
Voit nauttia järjestelmän äänestä toisessa
huoneessa S-AIR-vastaanotinta käyttämällä.
S-AIR-vastaanotin voidaan asentaa mihin
tahansa S-AIR-pääyksikön sijainnista
riippumatta.
Katso lisätietoja S-AIR-vastaanottimesta
S-AIR-vastaanottimen mukana tulevasta
käyttöohjeesta.
Katso lisätietoja tilaäänivahvistimen
mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
x S-AIR-vastaanotin
Katso lisätietoja S-AIR-vastaanottimen
mukana tulevasta käyttöohjeesta.
10 Pariksi liittäminen valmis.
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
Poistuminen valikosta
Paina AMP MENU.
>10
-
Huomautus
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
Pariksi liittämisen
peruuttaminen
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
Nollaa S-AIR-pääyksikön tunnus. Katso
ohjeita kohdasta ”S-AIR-pääyksikön
tunnuksen määrittäminen” (sivu 75). Voit
valita aiemmin käyttämäsi tunnuksen.
jatkuu
77FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
S-AIR-toiminnot
”COMPLETE” tulee näyttöön.
Liitä laitteet pariksi usean minuutin kuluttua vaiheen
8 suorittamisesta. Muussa tapauksessa pariksi
liittäminen peruutetaan automaattisesti ja teksti
”ERROR” tulee näyttöön.
BD
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 78 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
1
Aseta S-AIR-vastaanottimen
tunnukseksi S-AIR-pääyksikön
tunnus.
7
• PARTY: S-AIR-vastaanotin lähettää
ääntä S-AIR-pääyksikössä valitun tulon
mukaan. Jos S-AIR-pääyksikössä on
valittu DVD, S-AIR-vastaanotin pysyy
viimeisenä valittuna tulona.
• SEPARATE: Voit valita S-AIRvastaanottimelle tulon ja pitää S-AIRpääyksikön tulon muuttamattomana.
• Määritä S-AIR-pääyksikön tunnus
kohdassa ”S-AIR-pääyksikön
tunnuksen määrittäminen” (sivu 75)
olevien ohjeiden avulla.
• S-AIR-vastaanotin tunnuksen
määrittäminen, katso lisätietoja S-AIRvastaanottimen mukana tulevasta
käyttöohjeesta.
Huomautus
Kun S-AIR-pääyksikössä on valittu TUNER
(FM/AM-taajuusalue), voit valita virittimelle
vain saman taajuusalueen S-AIRvastaanottimessa. Voit kuitenkin valita
S-AIR-vastaanottimessa jonkin toisen tulon
TUNER-tulon sijasta.
Huomautuksia
• Kun käytät toista S-AIR-aliyksikköä,
esimerkiksi tilaäänivahvistinta, älä vaihda
S-AIR-pääyksikön tunnusta. Aseta S-AIRvastaanottimen tunnukseksi S-AIRpääyksikön tunnus.
• Kun liität pariksi S-AIR-pääyksikköä ja toista
S-AIR-aliyksikköä, esimerkiksi
tilaäänivahvistinta, sinun on liitettävä pariksi
myös S-AIR-pääyksikkö ja S-AIRvastaanotin. Katso lisätietoja kohdasta ”Parin
muodostaminen S-AIR-pääyksiköstä ja
tietystä S-AIR-aliyksiköstä
(pariksiliittämistoiminto)” (sivu 76).
2
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v.
8
Säädä äänenvoimakkuutta
S-AIR-vastaanottimesta.
Huomautus
S-AIR-vastaanottimesta kuuluva ääni voi katketa,
kun S-AIR-pääyksikköä käytetään.
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
3
Valitse ”9- S-AIR” painamalla
toistuvasti V/v.
4
Avaa valikko painamalla
b.
5
Valitse ”MODE” painamalla
toistuvasti V/v.
6
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
tai
78FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 79 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
6
Kanavan vaihtaminen
parempaa äänilähetystä
varten
Jos käytössä on useita langattomia
järjestelmiä, joissa käytetään 2,4 GHZ:n
taajuutta (esim. WLAN tai Bluetooth), S-AIRtuotteiden tai muiden langattomien
järjestelmien lähetys voi häiriintyä. Voit tässä
tapauksessa parantaa lähetystä muuttamalla
"RF SETUP" -asetusta.
2
3
DVD/BD
MENU
4
7
5
8
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Valitse ”9- S-AIR” painamalla
toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
b.
4
Valitse ”RF SETUP” painamalla
toistuvasti V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
• Kun langatonta lähetintä ei ole kytketty S-AIRpääyksikköön, ”RF SETUP” -asetusta ei voi
määrittää.
• Useimmissa tapauksissa tätä asetusta ei tarvitse
muuttaa.
• Jos ”RF SETUP” -arvoksi on valittu ”RF OFF”,
S-AIR-pääyksikön ja S-AIR-aliyksikön välinen
lähetys voidaan tehdä yhdellä seuraavista
kanavista.
– S-AIR-tunnus A: vastaa Wi-Fi-kanavaa 1
– S-AIR-tunnus B: vastaa Wi-Fi-kanavaa 6
– S-AIR-tunnus C: vastaa Wi-Fi-kanavaa 11
• Lähetystä voi ehkä parantaa muuttamalla toisten
langattomien järjestelmien lähetyskanavaa
(taajuutta). Katso lisätietoja toisten langattomien
laitteiden käyttöohjeista.
tai
79FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
S-AIR-toiminnot
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Poistuminen valikosta
Huomautuksia
6
9
• RF AUTO: Valitse tavallisesti tämä.
Järjestelmä vaihtaa ”RF SETUP” arvoksi automaattisesti ”RF ON” tai
”RF OFF”.
• RF ON: Järjestelmä lähettää ääntä
hakemalla lähetykselle parempaa
kanavaa.
• RF OFF: Järjestelmä lähettää ääntä
käyttämällä lähetyksessä kiinteää
kanavaa.
Paina AMP MENU.
THEATRE
1
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI07ENJ_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 80 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
S-AIR-vastaanottimen
käyttäminen S-AIRpääyksikön ollessa
valmiustilassa
(Vain S-AIR-vastaanotin (ei sisälly
vakiovarusteisiin))
Voit käyttää S-AIR-vastaanotinta S-AIRpääyksikön ollessa valmiustilassa asettamalla
”STANDBY”-arvoksi ”STBY ON”.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v.
• STBY OFF: Et voi käyttää S-AIRvastaanotinta S-AIR-pääyksikön ollessa
valmiustilassa.
• STBY ON: Voit käyttää S-AIRvastaanotinta S-AIR-pääyksikön ollessa
valmiustilassa tai käynnissä.
Poistuminen valikosta
Paina AMP MENU.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Huomautuksia
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
• Kun asetat ”STANDBY”-arvoksi ”STBY ON”,
virrankulutus kasvaa valmiustilan aikana.
• Kun langatonta lähetintä ei ole kytketty S-AIRpääyksikköön, ”STANDBY” -asetusta ei voi
määrittää.
• Kun langaton lähetin irrotetaan S-AIRpääyksiköstä, ”STANDBY”-asetukseksi asetetaan
automaattisesti ”STBY OFF”.
• Jos valitsit S-AIR-pääyksikössä TUNER
(FM/AM-taajuusalue) ennen yksikön
sammuttamista ja ”STANDBY”-asetuksena on
”STBY ON”, voit valita virittimelle vain saman
taajuusalueen S-AIR-vastaanottimessa. Voit
kuitenkin valita S-AIR-vastaanottimessa jonkin
toisen tulon TUNER-tulon sijasta.
• S-AIR-vastaanottimesta kuuluva ääni voi katketa,
kun S-AIR-pääyksikköä käytetään.
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Valitse ”9- S-AIR” painamalla
toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
b.
4
Valitse ”STANDBY” painamalla
toistuvasti V/v.
tai
80FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 81 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Huomautuksia
Muut toiminnot
Digitaaliseen tai
analogisen äänen valinta
• Jotkin audiotulotilat eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikilla tulosignaaleilla.
• Kun ANALOG DIRECT -toiminto on käytössä,
audiotulosignaalin tyyppinä on automaattisesti
”ANALOG”. Muuta vaihtoehtoa ei voi valita.
(INPUT MODE)
Kun lähdelaitteet on liitetty vastaanottimeen
sekä digitaalisten että analogisten
audiotuloliitäntöjen kautta, voit valita
audiotulosignaalin tyypin pysyvästi tai
vaihdella signaalien välillä sen mukaan, minkä
tyyppistä ohjelmaa aiot katsoa.
1
Valitse lähdelaite kääntämällä
vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
Voit käyttää myös lähdelaitteiden
valintapainikkeita kaukosäätimessä.
2
Valitse audiotulotila painamalla
vastaanottimen INPUT MODE
toistuvasti.
Valittu audiotulotila näkyy näytössä.
Audiotulotilat
Muut toiminnot
• AUTO
Digitaalisilla audiosignaaleilla on etusija,
kun sekä digitaalinen että analoginen liitäntä
on käytössä.
Jos digitaalisia liitäntöjä on useita, HDMIaudiosignaaleilla on etusija COAXIAL- ja
OPTICAL- audiosignaaleihin verrattuna.
Jos digitaalista audiosignaalia ei ole, laite
valitsee analogisen audiosignaalin.
• COAX
Valitsee DIGITAL COAXIAL -liitäntään
tulevat digitaaliset audiosignaalit.
• OPT
Valitsee DIGITAL OPTICAL -liitäntään
tulevat digitaaliset audiosignaalit.
• ANALOG
Valitsee AUDIO IN (L/R) -liitäntöihin
tulevat analogiset äänisignaalit.
81FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 82 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
8
Digitaaliäänen
kuunteleminen muista
tuloliitännöistä
(DIGITAL ASSIGN)
Voit määrittää OPTICAL- tai COAXIALliitännällä (SAT IN, DVD IN) varustetun
digitaalisen äänitulon toiseksi lähteeksi, jos
liitäntöjä ei käytetä.
Voit esimerkiksi siirtää DVD-soittimen
äänilähteen vastaanottimen OPTICAL IN liitännän avulla:
• Liitä DVD-soittimen optinen lähtöliitäntä
vastaanottimen OPTICAL SAT IN liitäntään.
• Määritä ”SAT OPT”-asetukseksi ”DVD”
”D.ASSIGN”-asetuksissa.
1
3
4
5
6
7
Valitse ”5-AUDIO” painamalla
toistuvasti V/v.
Avaa valikko painamalla
b.
Kun ”DVD”-tuloliitäntä on valittuna,
DVD-soittimen äänestä tulee
digitaaliääni OPTICAL SAT IN liitännän kautta.
Valittavissa olevat tulosignaalit riippuvat
valitusta äänituloliitännästä. Katso
lisätietoja kohdasta ”Digitaaliäänituloa
varten määritettävät tuloliitännät”.
Digitaaliäänituloa varten
määritettävät tuloliitännät
Alkuperäinen asetus on alleviivattu.
Digitaalinen
äänitulo
[Näyttö]
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Paina toistuvasti V/v
valitaksesi tuloliitännän
(esimerkiksi ”SAT- DVD”),
jonka haluat määrittää
kohdassa 6 valitulle
digitaaliselle
äänituloliitännälle.
COAXIAL
VIDEO 1
DVD IN
VIDEO 2
[DVD COAX]
BD
tai
Valitse ”D. ASSIGN” painamalla
toistuvasti V/v.
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
Valitse digitaalinen äänitulo
painamalla toistuvasti V/v
(esimerkiksi ”SAT OPT”).
Vahvista valintasi painamalla
tai b.
Määritettävät
tuloliitännät
OPTICAL
SAT IN
[SAT OPT]
Näyttö
DVD– VD1
DVD– VD2
DVD– BD
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 1
SAT– VD1
VIDEO 2
SAT– VD2
BD
SAT– BD
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT– SAT
SA-CD/CD
SAT– CD
Huomautuksia
• Yhteen liitäntään voi määrittää vain yhden
digitaaliäänen tulosignaalin.
• Digitaaliäänen tuloa ei saada alkuperäisen
tuloliitännän kautta, jos signaali on määritetty
toiseen tuloliitäntään.
• Kun määrität digitaaliäänen tuloliitännän, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti
(sivu 81).
82FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 83 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
DIGITAL MEDIA PORT
-liitännän käyttäminen
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) liitännän avulla voit kuunnella ja katsella
esimerkiksi kannettavasta audio/
videosoittimesta tai tietokoneesta tulevaa
ääntä ja kuvaa.
Liittämällä DIGITAL MEDIA PORT sovittimen (ei sisälly vakiovarusteisiin) voit
kuunnella liitetystä laitteesta tulevaa ääntä
vastaanottimen kautta.
Katso lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvistä
käyttöohjeista.
Huomautuksia
• Liitä vain DIGITAL MEDIA PORT -sovitin, älä
mitään muuta sovitinta.
• Irrota verkkojohto (virtajohto) pistorasiasta ennen
muiden johtojen liittämistä.
• Älä liitä tai irrota DIGITAL MEDIA PORT sovitinta, kun vastaanottimeen on kytketty virta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi aiheuttaa
sen, ettei videokuvan toisto ole mahdollista.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovittimia ei ole
saatavilla kaikilla alueilla.
Muut toiminnot
83FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 84 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
käyttäminen
Voit kuunnella ja katsella DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen kautta vastaanottimen
DMPORT-liitäntään liitetystä laitteesta
tulevaa ääntä ja kuvaa.
Televisio
ANTENNA
SAT IN
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
IN
SURRO
B
FR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
A
COAXIAL
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
A Videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen irrottaminen
DMPORT-liitännästä
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
1
2
Huomautuksia
• Kun liität DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen,
varmista, että liittimessä oleva nuolimerkki on
DMPORT-liitännässä olevan nuolimerkin
puolella.
• Liitä liitin DMPORT-liitäntään pitävästi ja paina
liitin liitäntään suoraan.
• Koska DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen liitin
on herkkä, ole varovainen sijoittaessasi tai
siirtäessäsi vastaanotinta.
Tartu liittimen kummallekin puolelle ja vedä
liitin ulos.
84FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 85 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Liitetystä laitteesta tulevan
ohjelman kuunteleminen/
katseleminen DMPORT-liitännän
kautta
1
Paina DMPORT.
Voit valita ”DMPORT”-ohjelmalähteen
myös painamalla vastaanottimessa
INPUT SELECTOR -painiketta.
2
Aloita toisto liitetyssä
laitteessa.
Ääni toistetaan vastaanottimen kautta, ja
kuva näkyy televisiossa.
Katso lisätietoja DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen vakiovarusteisiin
sisältyvistä käyttöohjeista.
Huomautuksia
Näyttötilan vaihtaminen
Saat näkyviin esimerkiksi tiedot äänikentästä
vaihtamalla näytössä näkyviä tietoja.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
Paina DISPLAY toistuvasti.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavassa kuvatulla
tavalla.
Muut tulosignaalit paitsi FM- ja
AM-taajuusalue
Lähdelaitteen indeksinimia) t Valittu
tuloliitäntä t Käytössä oleva äänikenttä
FM- ja AM-taajuusalue
• DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen tyyppi
määrää sen, voitko ohjata laitetta kaukosäätimellä.
Lisätietoja kaukosäätimen painikkeesta on
sivulla 12.
• Varmista, että olet liittänyt vastaanottimen
MONITOR OUT -liitännän televisioon (sivu 84).
Ohjelmapalvelun nimib) tai esiviritetyn
aseman nimia) t Taajuus t
Ohjelmatyyppib) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen)b) t Käytössä
oleva äänikenttä
Vihje
a) Indeksinimi
b)
Vain RDS-vastaanoton aikana (vain aluekoodien
CEL ja CEK mukaiset mallit) (sivu 66).
Huomautus
Joidenkin kielten merkit eivät ehkä näy oikein.
85FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Muut toiminnot
tulee näkyviin vain, jos olet
määrittänyt sen lähdelaitteelle tai esiviritetylle
asemalle (sivu 36, 65). Indeksinimi ei tule
näkyviin, jos se sisältää vain tyhjiä välejä tai on
sama kuin tuloliitännän nimi.
Kun kuuntelet MP3-tiedostoa tai muuta pakattua
musiikkilähdettä kannettavalla soittimella, voit
parantaa äänentoistoa. Valitse ”PORTABLE”
painamalla MUSIC-painiketta toistuvasti (sivu 57).
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 86 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Uniajastimen
käyttäminen
Tallentaminen
vastaanottimen kautta
Voit asettaa vastaanottimen virran
katkeamaan haluamanasi ajankohtana
automaattisesti.
Voit tallentaa videolaitteesta tulevan signaalin
vastaanottimen avulla. Katso lisätietoja
tallennukseen käytettävän laitteen
käyttöohjeesta.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta toistuvasti.
Joka kerta SLEEP-painiketta painettaessa
näytössä näkyvät tiedot vaihtuvat seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Uniajastimen ollessa käytössä SLEEP palaa
näytössä.
Äänittäminen CD-R-levylle
Voit äänittää CD-R-levylle vastaanottimen
avulla. Katso lisätietoja CD-tallentimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
1
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina SLEEPpainiketta. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Jos
painat SLEEP-painiketta uudelleen, uniajastin
poistuu käytöstä.
Valitse toistava laite painamalla
vastaavaa lähdelaitteen
valintapainiketta.
Voit käyttää myös vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Valmistele toistava laite toistoa
varten.
Viritä esimerkiksi asema, jolta haluat
äänittää ohjelman (sivu 61).
3
Valmistele äänittävä laite.
Aseta CD-tallentimeen tyhjä CD-R-levy
ja säädä äänitystaso.
4
Aloita äänitys äänittävässä
laitteessa ja aloita sitten toisto
toistavassa laitteessa.
Huomautus
Äänen säädöt eivät vaikuta SA-CD/CD/CD-R OUT
-liitännöistä lähtevään signaaliin.
86FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 87 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Tallentaminen videolaitteeseen
1
Valitse toistava laite painamalla
vastaavaa lähdelaitteen
valintapainiketta.
Voit käyttää myös vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Valmistele toistava laite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi kuvanauhuriin kasetti,
jolta haluat kopioida.
3
Kahden vahvistimen
liittämisen käyttäminen
Jos et käytä takakeskikaiuttimia, voit liittää
etukaiuttimet SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B -liitäntöihin
käyttämällä kahden vahvistimen liittämistä.
Kaiuttimien liittäminen
Etukaiutin
(R)
Etukaiutin
(L)
Valmistele tallentava laite.
Aseta esimerkiksi tyhjä videokasetti
kuvanauhuriin (VIDEO 1), jolla
tallennetaan.
4
Hi
Aloita tallennus tallentavassa
laitteessa ja aloita sitten toisto
toistavassa laitteessa.
Hi
ANTENNA
Lo
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DVD IN
BD IN
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
IN
TV
SAT
BD
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
OUT
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
Lo
DMPORT
PR/
CR
SURROUND
L
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
Huomautuksia
Joissakin ohjelmalähteissä on
kopioinninestosignaali. Näitä ohjelmalähteitä ei voi
kopioida.
HDMI
SAT IN
AM
EZW-T100
CENTER
VIDEO 1
SUBWOOFER
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
L
SPEAKERS
FRONT A
SURROUND
R
L
L
R
SPEAKERS
jatkuu
87FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Muut toiminnot
Kytke etukaiutinten Lo-puolen (tai Hi)
liitännät SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin
ja liitä etukaiutinten Hi-puolen (tai Lo)
liitännät SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B -liitäntöihin.
Varmista, että kaiuttimiin liitettyjen Hi/Loliitinten metalliosat on irrotettu kaiuttimista.
Muutoin vastaanotin voi vahingoittua.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI08OTH_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 88 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
10 Valitse ”BI-AMP” painamalla
Kaiuttimien asetusten
valitseminen
toistuvasti V/v.
SPEAKERS FRONT A -liitäntöjen
signaalilähdöt voidaan toistaa myös
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B -liitännöistä.
THEATRE
1
2
3
4
5
6
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
• Aseta ”SB ASGN” -arvoksi ”BI-AMP” ennen
automaattisen kalibroinnin suorittamista.
• Jos asetat ”SB ASGN” -arvoksi ”BI-AMP”,
takakeskikaiuttimien kaiutintason ja etäisyyden
asetukset poistetaan käytöstä. Niiden sijasta
käytetään etukaiuttimien asetuksia.
• Jos SB SPK -arvoksi on asetettu ”SINGLE” tai
”DUAL”, ”SB ASGN” -arvoa ei voi valita.
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Paina AMP MENU.
Huomautuksia
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Poistuminen valikosta
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Valitse ”7-SYSTEM” painamalla
toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
b.
4
Valitse ”SB SPK” painamalla
toistuvasti V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6
Valitse ”NO” painamalla
toistuvasti V/v.
7
8
Paina B.
9
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
tai
Valitse ”SB ASGN” painamalla
toistuvasti V/v.
88FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 89 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Luokat ja vastaavat painikkeet
Kaukosäätimen käyttäminen
Luokat
Paina
Painikemääritysten
muuttaminen
Kuvanauhuri (komentotila
VTR 3)a)
1
Kuvanauhuri (komentotila
VTR 2)a)
2
Voit muuttaa lähdelaitteiden
valintapainikkeiden asetuksia järjestelmäsi
laitteille sopiviksi. Jos olet esimerkiksi
liittänyt vastaanottimen VIDEO 1 -liitäntöihin
DVD-tallentimen, voit määrittää tämän
kaukosäätimen VIDEO 1 -painikkeen
ohjaamaan DVD-tallenninta.
DVD-soitin/-tallennin
(komentotila DVD1)b)
3
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)b)
4
CD-soitin
5
Digitaalinen
satelliittivastaanotin
6
Huomautus
DMPORT- ja TUNER-painikkeiden asetuksia ei voi
muuttaa.
DVR (digitaalinen kaapelitv-pääte)
7
Pidä painettuna sitä
lähdelaitteen valintapainiketta,
jonka määritystä haluat
muuttaa.
DSS (digitaalinen
satelliittiviritin)
8
Blu-ray-levysoitin
(komentotila BD1)c)
9
Esimerkki: Pidä VIDEO 1 -painiketta
painettuna.
Blu-ray-levytallennin
(komentotila BD3)c)
0/10
Paina seuraavan taulukon
mukaisesti haluamasi luokan
mukaista painiketta.
Televisio
-/--/>10/
CLEAR
1
2
Esimerkki: Paina 4.
Nyt voit ohjata DVD-tallenninta VIDEO
1 -painikkeella.
a)
Kaikkien kaukosäätimen
painikemääritysten
poistaminen
Pidä painiketta MASTER VOL – painettuna ja
paina painikkeita ?/1 ja DMPORT.
Kaukosäätimen tehdasasetukset palautuvat
käyttöön.
89FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
Sony-kuvanauhureita käytetään asetuksella VTR 2
tai VTR 3, jotka vastaavat 8 mm:n nauhuria ja
VHS-nauhuria.
b)
Sonyn DVD-tallentimia käytetään asetuksella
DVD1 tai DVD3. Katso lisätietoja DVDtallentimen käyttöohjeesta.
c) Jos haluat lisätietoja BD1- tai BD3-asetuksesta,
katso niitä Blu-ray-levysoittimen tai -tallentimen
käyttöohjeista.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 90 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
x Dolby Digital
Lisätietoja
Sanasto
x Cinema Studio EX
Tilaäänimuoto, jota voidaan pitää Digital
Cinema Sound -tekniikkakokoelmana ja joka
tuottaa jälkiäänitysteatterin ääniympäristön
kolmen tekniikan avulla: ”Virtual Multi
Dimensions”, ”Screen Depth Matching” ja
”Cinema Studio Reverberation”.
”Virtual Multi Dimensions” on
virtuaalikaiutintekniikka, joka luo
kuunteluhuoneeseen todellisten kaiuttimien
avulla jopa 7.1-kanavaisen
elokuvateatterimaisen tilaääniympäristön.
”Screen Depth Matching” vaimentaa
diskanttitoistoa ja tuottaa täyteläisen, syvän
äänentoiston, joka toteutetaan
elokuvateatterissa tavallisesti valkokankaan
takana olevilla kaiuttimilla. Tämä ääni lisätään
sitten etu- ja keskikanaviin.
”Cinema Studio Reverberation” luo
huippulaatuisten jälkiäänitysteattereiden ja
äänitysstudioiden ääniympäristön. Näihin
kuuluvat esimerkiksi Sony Pictures
Entertainmentin jälkiäänitysstudiot.
Studiotyypin mukaan on valittavissa kolme
tilaa: A, B ja C.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Ainutlaatuinen kotiteattereiden
äänentoistotekniikka, jonka Sony on
kehittänyt yhdessä Sony Pictures
Entertainment -yhtiön kanssa. Se tuo
elokuvateattereiden vaikuttavan ja
voimakkaan äänentoiston kotiteatteriin. Tämä
”Digital Cinema Sound” -järjestelmä yhdistää
DSP (Digital Signal Processor, digitaalinen
signaalinkäsittely) -tekniikan mittaustietoihin
ja tuottaa elokuvantekijöiden tarkoittaman
äänikentän kotiolosuhteissa.
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Se koostuu etukanavista
(vasen/oikea), keskikanavasta, takakanavista
(vasen/oikea) ja lisäbassokanavasta. Se on
nimenomaan DVD-levyille tarkoitettu
audiostandardi, jota kutsutaan myös 5.1kanavaiseksi tilaääneksi. Koska tilaääniinformaatio tallennetaan ja esitetään
stereofonisena, ääni on luonnollisempi kuin
Dolby Surround -tekniikkaa käytettäessä.
x Dolby Digital Surround EX
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
akustinen tekniikka. Takakeskikanavan
informaatio jaetaan matriisin avulla
vasempaan ja oikeaan takakanavaan siten, että
ääni voidaan toistaa 6.1-kanavaisena.
Erityisesti toimintakohtausten äänikenttä on
dynaaminen ja luonnollinen.
x Dolby Pro Logic II
Tämä tekniikka muuntaa tallennetun 2kanavaisen stereoäänen 5.1-kanavaiseksi
toistoksi. MOVIE-muoto on tarkoitettu
elokuville ja MUSIC musiikille ja muille
stereolähteille. Perinteiseen stereomuotoon
koodatut vanhat elokuvat saavat lisätehoa
5.1-kanavaisen tilaäänen ansiosta.
x Dolby Pro Logic IIx
7.1-kanavaisessa (tai 6.1-kanavaisessa)
toistossa käytettävä tekniikka. Dolby Digital
Surround EX -muotoon koodatun
audiosignaalin lisäksi myös 5.1-kanavainen
Dolby Digital -koodattu ääni voidaan toistaa
7.1-kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena). Myös
stereotallenteet voidaan toistaa 7.1kanavaisina (tai 6.1-kanavaisina).
90FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 91 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
äänenkäsittelytekniikka. Keskikanavan ja
monofonisen tilaäänen informaatio jaetaan
matriisin avulla kahdelle stereokanavalle.
Toiston aikana ääni dekoodataan ja toistetaan
4-kanavaisena tilaäänenä. Tämä on yleisin
DVD-levyille käytetty äänen käsittelytapa.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) on digitaalinen liitäntä, jonka kautta
voidaan siirtää sekä kuvaa että ääntä. Sen
avulla saadaan erittäin laadukas digitaalinen
kuva ja ääni. HDMI-määrittely tukee HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection)
-kopiointisuojausta, joka hyödyntää
digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa.
x DTS 96/24
Laadukas digitaalinen äänisignaalimuoto.
Ääni tallennetaan 96 kHz:n / 24 bitin
näytteenottotaajuudella ja siirtonopeudella.
Tämä on DVD-levyille suurin mahdollinen
arvo. Toistokanavien määrä vaihtelee eri
ohjelmissa.
x DTS Digital Surround
DTS, Inc. -yhtiön elokuvateatterikäyttöön
kehittämä digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Siinä ääntä pakataan
vähemmän kuin Dolby Digital -tekniikassa, ja
siksi se tarjoaa tätä laadukkaamman
äänentoiston.
x Komponenttivideo
Kolmesta eri signaalista koostuvan
videoinformaation välittämiseen käytettävä
muoto. Signaalit ovat luminanssi Y,
krominanssi Pb ja krominanssi Pr. Laadukas
kuva, kuten DVD- ja HDTV-kuva siirtyy
tavallista tarkemmin. Kolme liitintä on
värikoodattu vihreällä, sinisellä ja punaisella.
x Komposiittivideo
Videoinformaation välittämiseen käytettävä
vakiomuoto. Luminanssisignaali Y ja
krominanssisignaali C yhdistetään ja siirretään
yhdessä.
x DTS-ES
6.1-kanavaiseen tilaäänentoistoon tarkoitettu
äänisignaalimuoto, joka sisältää
takakeskikanava-informaation. ”Discrete 6.1”
muotoa käytettäessä kaikki kanavat
tallennetaan erikseen, kun taas ”Matrix 6.1”
muotoa käytettäessä takakeskikanavan
informaatio jaetaan matriisin avulla
vasempaan ja oikeaan takakanavaan. Tämä
signaalimuoto sopii erityisesti elokuvaäänen
toistoon.
x Näytteenottotaajuus
x DTS Neo:6
Tämä tekniikka muuntaa tallennetun
2-kanavaisen stereoäänen 6.1-kanavaiseksi
toistoksi. Valittavissa on kaksi muotoa
ohjelmalähteen ja mieltymysten mukaan:
CINEMA elokuville ja MUSIC musiikille ja
muille stereolähteille.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Tapa, jolla analoginen äänisignaali
muunnetaan digitaaliseksi äänisignaaliksi,
jotta digitaalisesta äänestä päästäisiin
nauttimaan.
jatkuu
91FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Lisätietoja
Analogisen äänen muuntaminen digitaaliseksi
edellyttää analogisten tietojen kvantifiointia.
Tätä menettelyä kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan, montako
kertaa sekunnissa analogisesta signaalista
otetaan näyte. Tavallisen CD-levyn
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz, eli
näytteiden määrä sekunnissa on 44 100.
Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi
näytteenottotaajuus, sitä parempi äänenlaatu.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 92 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
x S-AIR (Sony Audio Interactive
Radio -taajuus)
Viime aikoina DVD-mediat, digitaalinen
lähettäminen ja muut korkealaatuiset mediat
ovat levinneet nopeasti.
Jotta korkealaatuisten medioiden kaikki
vivahteet lähetetään niitä heikentämättä, Sony
on kehittänyt ”S-AIR”-tekniikan. Sillä
lähetetään digitaalista äänisignaalia
radioaaltojen avulla ilman pakkausta. Sony on
yhdistänyt tämän tekniikan EZWRT10/EZWT100-laitteisiin.
Tekniikka lähettää digitaalista äänisignaalia
ilman pakkausta 2,4 GHz:n ISM-taajuudella.
Samaa taajuutta käyttävät muun muassa
WLAN- ja Bluetooth-laitteet.
x x.v.Colour
x.v.Colour on Sonyn ehdottama nimi xvYCCstandardille ja Sonyn tavaramerkki. xvYCC
on videokuvan väriavaruuden kansainvälinen
standardi.
Tämän standardin avulla voidaan esittää
enemmän värejä kuin nykyisin
televisiolähetyksissä käytössä olevan
standardin avulla.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
kotelon sisään, irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä,
että käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Kun laite on kytkettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä
olisikin virta katkaistuna.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto
pistorasiasta, jos et aio käyttää vastaanotinta
pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta.
Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana,
kyse ei ole viasta. Jos käytät vastaanotinta
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat kuumenevat.
Älä kosketa koteloa, jotta et saa palovammoja.
92FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 93 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Laitteen sijoittaminen
Tietoja S-AIR-toiminnosta
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen
sisäosat eivät kuumene liikaa, ja laitteen
käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se
on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä,
jotka voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja
siten aiheuttaa vikoja.
• Älä sijoita vastaanotinta esimerkiksi
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
lähelle. Jos vastaanotinta käytetään yhdessä
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
kanssa ja vastaanotin sijoitetaan liian lähelle
tätä toista laitetta, voi syntyä kuvanlaatua
huonontavaa kohinaa. Tämä on erityisen
todennäköistä käytettäessä sisäantennia.
Siksi ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska
muutoin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
• Koska S-AIR-toiminnossa ääntä lähetetään
radioaaltojen kautta, ääni voi katkeilla, kun
radioaaltoja häiritään. Tämä ei ole merkki
viasta, vaan radioaaltojen ominaisuus.
• Koska S-AIR-toiminnossa ääntä lähetetään
radioaaltojen kautta, sähkömagneettista
säteilyä tuottavat laitteet, kuten
mikroaaltouunit, voivat aiheuttaa
äänilähetykseen häiriöitä.
• Koska S-AIR-toiminnossa käytetään
radioaaltoja, joita käyttävät myös muut
langattomat järjestelmät (esim. WLAN tai
Bluetooth), seurauksena voi olla häiriöitä tai
huonolaatuinen lähetys. Toimi tällöin
seuraavasti:
–Älä asenna järjestelmää muiden
langattomien järjestelmien läheisyyteen.
–Älä käytä järjestelmää ja muita langattomia
järjestelmiä samaan aikaan.
• Lähetysetäisyys vaihtelee käyttöympäristön
mukaan. Etsi paikka, jossa S-AIRpääyksikön ja aliyksikön välinen lähetys on
mahdollisimman tehokas, ja asenna S-AIRpääyksikkö ja aliyksikkö siihen.
Laitteen käyttäminen
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
ennen kuin liität vastaanottimeen muita
laitteita.
Puhdistaminen
Lisätietoja
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
93FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 94 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla.
Audio
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen riippumatta siitä, mikä
lähdelaite on valittuna.
• Tarkista, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty oikein.
• Varmista, että kaikki kaiutinjohdot on
liitetty oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että
muihin laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME
-säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei SPEAKERS-kytkin ole
asennossa OFF (sivu 29).
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Voit palauttaa äänen painamalla
MUTING-painiketta uudelleen.
• Varmista, että lähdelaitteiden
valintapainikkeilla on valittu oikea
lähdelaite.
• Vastaanottimen suojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise
vastaanottimesta virta, poista oikosulun
syy ja kytke vastaanottimeen uudelleen
virta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä
ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on
työnnetty liitäntöjen pohjaan asti sekä
vastaanottimessa että kyseisessä laitteessa.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja
kuuntele, kuuluuko ääni kuulokkeista. Jos
kuulokkeista kuuluu vain toisen kanavan
ääni, lähdelaite on ehkä liitetty väärin
vastaanottimeen. Varmista, että kaikki
liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa. Jos kuulokkeista
kuuluu kummankin kanavan ääni,
etukaiutin on ehkä liitetty väärin
vastaanottimeen. Varmista, että se
etukaiutin on liitetty oikein, josta ei kuulu
ääntä.
• Varmista, että analogiseen laitteeseen on
liitetty sekä vasemman (L) että oikean (R)
kanavan liitin. Käytä liittämisessä
audiojohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Digitaalisesta (COAXIAL- tai OPTICALtuloliitäntään liitetystä) lähdelaitteesta
ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei valittu INPUT MODE -tila
ole ”ANALOG” (sivu 81).
• Varmista, ettei ANALOG DIRECT toiminto ole käytössä.
• Varmista, että valittua digitaalista
äänituloliitäntää ei ole määritetty muille
tuloliitännöille DIGITAL ASSIGN toiminnon avulla (sivu 82).
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkista, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty oikein ja kunnolla.
• Säädä tasapainon parametreja LEVELvalikossa.
”NO INPUT” tulee näyttöön.
• Varmista, että laite on liitetty COAXIALtai OPTICAL-liitäntään. Jos COAXIALtai OPTICAL-liitännän kautta ei tule
signaalia, näytossä on kuitenkin teksti
”NO INPUT”. Tämä ei ole merkki viasta.
94FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 95 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa kunnolla.
• Tarkista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista tai moottoreista sekä
vähintään 3 metrin päässä televisiosta tai
loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet.
Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholilla
kostutetulla liinalla.
Keskikaiuttimesta, takakaiuttimista tai
takakeskikaiuttimesta ei kuulu ääntä
tai niistä kuuluu vain hiljainen ääni.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila
(sivu 58).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 44).
• Varmista, että keskikaiuttimen/
takakaiuttimien koon asetuksena on
”SMALL” tai ”LARGE” (sivu 42).
• Varmista, että takakeskikaiuttimien
asetuksena on joko ”SINGLE” tai
”DUAL” (sivu 42).
Takakeskikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital
Surround EX -lippua, vaikka niiden
pakkauksessa olisi Dolby Digital
Surround EX -tunnus. Jos näin on, valitse
asetukseksi ”SB ON” (sivu 40).
Dolby Digital- tai DTSmonikanavatoisto ei toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai
muu lähde on äänitetty Dolby Digital- tai
DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliitäntöihin, tarkista liitettävän laitteen
ääniasetus (äänilähdön asetukset).
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä laitteesta tulevaa ääntä ei
kuulu.
• Säädä äänenvoimakkuutta tästä
vastaanottimesta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai
laite on liitetty väärin. Katkaise
vastaanottimesta virta ja liitä DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin ja/tai laite
uudelleen.
• Tarkista DIGITAL MEDIA PORT sovittimen ja/tai liitetyn laitteen tiedoista,
että ne tukevat tätä vastaanotinta.
Video
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa
tai kuvassa on häiriöitä.
• Valitse oikea tuloliitäntä lähdelaitteiden
valintapainikkeilla.
• Valitse televisiosta oikea tulokanava.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi
aiheuttaa sen, ettei videokuvan toisto ole
mahdollista.
jatkuu
95FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Lisätietoja
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että lisäbassokaiutin on liitetty
oikein ja kunnolla.
• Varmista, että lisäbassokaiuttimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että lisäbassokaiuttimen
asetuksena on ”YES” (sivu 42).
• Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä
kaikissa äänikentissä.
Tilaäänivaikutelmaa ei ole.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on
käytössä (paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 96 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Äänitys ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 21).
• Valitse laite lähdelaitteiden
valintapainikkeilla (sivu 35).
HDMI
Vastaanottimen HDMI-liitäntään
liitetystä laitteesta tuleva ääntä ei voi
kuunnella vastaanottimen kautta eikä
television kaiuttimista.
• Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty
oikein.
• Super Audio CD -soitinta ei voi kuunnella
HDMI-liitännän kautta.
• Toistavan laitteen asetuksia voi olla
tarpeen muuttaa. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
Vastaanottimen HDMI-liittimeen
syötetty lähdekuva ei ole television
lähettämä.
• Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty
oikein.
• Toistavan laitteen asetuksia voi olla
tarpeen muuttaa. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
Vastaanottimesta tai television
kaiuttimista ei kuulu ääntä System
Audio Control -toimintoa käytettäessä.
• Varmista, että televisio on System Audio
Control -yhteensopiva.
• Jos televisiossa ei ole System Audio
Control -toimintoa, aseta HDMI-valikon
”AUDIO FOR HDMI”-asetukseksi
– ”TV+AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
television kaiuttimien sekä
vastaanottimen kautta.
– ”AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
vastaanottimen kautta.
• Jos vastaanottimeen liitetystä laitteesta
tulevaa ääntä ei kuulu, toimi seuraavasti:
– Valitse asianomainen tuloliitäntä, jos
haluat katsella vastaanottimen HDMIliitäntään liitetystä laitteesta tulevaa
ohjelmaa.
– Vaihda TV-kanavaa, jos haluat katsella
TV-lähetystä.
– Valitse haluamasi laite tai tuloliitäntä,
kun haluat katsella televisioon liitetystä
laitteesta tulevaa ohjelmaa. Katso
tietoja television käyttöohjeesta.
Kun HDMI-Ohjaus-toiminto on
käytössä, television kaukosäätimellä ei
voi ohjata liitettyä laitetta.
• Valitse vastaanottimessa ohjelmalähteeksi
se HDMI-tuloliitäntä, johon laite on
liitetty.
HDMI-Ohjaus-toiminto ei toimi.
• Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty
oikein (sivu 22).
• Varmista, että HDMI-valikon
”CONTROL FOR HDMI”-asetuksena on
”CTRL ON”.
• Varmista, että liitetty laite on
yhteensopiva HDMI-Ohjaus-toiminnon
kanssa.
• Tarkista HDMI-Ohjaus-toiminnon
asetukset liitetyssä laitteessa. Katso
lisätietoja liitetyn laitteen käyttöohjeesta.
• Jos vaihdat HDMI-liitännän, kytket tai
irrotat verkkovirtajohdon tai jos laitteen
toiminnassa on häiriö, toista kohdan
””BRAVIA” Sync -toiminnon valmistelu”
toimenpiteet (sivu 68).
96FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 97 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
S-AIR-toiminta
Äänilähetysyhteyttä ei ole
muodostettu.
• Jos käytät toista S-AIR-pääyksikköä, laite
se yli 8 metrin päähän tästä S-AIRpääyksiköstä.
• Vahvista S-AIR-pääyksikön ja S-AIRaliyksikön tunnus (sivu 75).
• Liitit pariksi S-AIR-pääyksikön ja toisen
S-AIR-aliyksikön.
Liitä pariksi haluamasi S-AIR-aliyksikkö
(sivu 76).
• S-AIR-pääyksikön pariksi liitetään toinen
S-AIR-aliyksikkö. Peruuta pariksi
liittäminen.
• Asenna S-AIR-pääyksikkö ja S-AIRaliyksikkö kauemmas muista
langattomista tuotteista.
• Keskeytä muiden langattomien tuotteiden
käyttö.
• S-AIR-aliyksikön virta on katkaistu.
Varmista, että virtajohto
(verkkovirtajohto) on kytketty ja kytke
S-AIR-aliyksikköön virta.
S-AIR-vastaanottimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että laitteet on liitetty
vastaanottimen analogiseen liitäntään.
S-AIR-tuotteesta ei ei kuulu ääntä.
• Jos käytät toista S-AIR-pääyksikköä, laite
se yli 8 metrin päähän tästä S-AIRpääyksiköstä.
• Vahvista S-AIR-pääyksikön ja S-AIRaliyksikön tunnus (sivu 75).
• Vahvista pariksiliittämisasetus (sivu 76).
• Asenna S-AIR-pääyksikkö ja S-AIRaliyksikkö lähemmäs toisiaan.
• Vältä sähkömagneettista säteilyä
tuottavien laitteiden, kuten
mikroaaltouunin, käyttämistä.
• Asenna S-AIR-pääyksikkö ja S-AIRaliyksikkö kauemmas muista
langattomista tuotteista.
• Keskeytä muiden langattomien tuotteiden
käyttö.
• Muuta ”RF SETUP” -asetusta (sivu 79).
• Muuta S-AIR-pääyksikön ja S-AIRaliyksikön tunnusasetuksia.
• Katkaise järjestelmästä ja S-AIRaliyksiköstä virta ja kytke niihin sitten
virta uudelleen.
• Varmista, että S-AIR-aliyksikköön ei ole
kytketty kuulokkeita.
97FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Lisätietoja
Äänessä on kohinaa tai ääni katkeilee.
• Jos käytät toista S-AIR-pääyksikköä, laite
se yli 8 metrin päähän tästä S-AIRpääyksiköstä.
• Asenna S-AIR-pääyksikkö ja S-AIRaliyksikkö lähemmäs toisiaan.
• Vältä sähkömagneettista säteilyä
tuottavien laitteiden, kuten
mikroaaltouunin, käyttämistä.
• Asenna S-AIR-pääyksikkö ja S-AIRaliyksikkö kauemmas muista
langattomista tuotteista.
• Keskeytä muiden langattomien tuotteiden
käyttö.
• Muuta ”RF SETUP” -asetusta (sivu 79).
• Muuta S-AIR-pääyksikön ja S-AIRaliyksikön tunnusasetuksia.
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 98 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Viritin
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita
antenni ukonilman varalta. Älä liitä
maajohdinta kaasuputkeen, jotta ei synny
kaasuräjähdyksen vaaraa.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.*
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja
tiedustele, lähettääkö asema haluamaasi
tietoa. Jos lähettää, palvelu voi olla
tilapäisesti poissa käytöstä.
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mukaiset mallit.
Kaukosäädin
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
AM
Maadoitusjohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty kunnolla.
Muuta antennin suuntausta ja liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on
valittuna (jos virität AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista
(valittaessa esiviritettyjä asemia
selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 64).
• Paina vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti niin, että taajuus
näkyy näytössä.
RDS-toiminto ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Kaukosäädin ei toimi.
• Suuntaa kaukosäädin vastaanottimessa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo järjestelmän
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma
seuraavan taulukon avulla. Jos ongelma ei
katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos automaattisen kalibroinnin aikana
näkyviin tulee virheilmoitus, yritä ratkaista
ongelma kohdan ”Virhe- ja varoituskoodit”
(sivu 32) avulla.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista tai
vastaanottimen yläpaneelin päällä on
tavaraa. Vastaanottimesta katkeaa
automaattisesti virta muutaman sekunnin
kuluttua. Varmista, että kaiuttimet on liitetty
oikein ja kytke virta uudelleen.
98FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 99 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 28). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat alkuasetusten mukaisiksi,
ja sinun on tallennettava kaikki asetukset
uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos joitakin osia vaihdetaan
huollon aikana, kyseisiä osia ei ehkä palauteta.
Jos S-AIR-toiminnassa on ongelmia, pyydä
Sony-jälleenmyyjää tarkistamaan koko
järjestelmä yhtenäisenä (S-AIR-pääyksikkö ja
S-AIR-aliyksikkö).
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Aluekoodien CEL, CEK, AU mallit1)
Vähimmäislähtöteho (RMS) (8 ohmia, 20 Hz –
20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,09%)
85 W + 85 W
Stereotilan lähtöteho (8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 1%)
100 W + 100 W
Tilaäänitilan lähtöteho2) (8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 10%)
140 W/kan
1)Mitattu
Käyttöjännite
CEL, CEK, AU
230 V AC, 50 Hz
2)
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 28
Mukautetut äänikentät
sivu 61
seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Etu-, keski-, taka- ja takakeskikaiuttimien
vertailuteho. Äänikentän asetukset ja
ohjelmalähde voivat aiheuttaa sen, ettei ääntä
kuulu.
Taajuusvaste
Analogiset
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (äänikenttä ja
taajuuskorjain ohitettuina)
Tuloliitännät
Analogiset
jatkuu
99FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Lisätietoja
Herkkyys: 500 mV/
50 kilo-ohmia
Häiriöetäisyys3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitaaliset (Koaksial)
Impedanssi: 75 ohmia
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Digitaaliset (Optisk)
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Lähtöliitännät (Analogiset)
AUDIO OUT
Jännite: 500 mV/
10 kilo-ohmia
SUBWOOFER
Jännite: 2 V/1 kilo-ohmia
Taajuuskorjain
Vahvistustasot
±6 dB, 1 dB askelin
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI09REM_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 100 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
3) INPUT
SHORT (äänikenttä ja taajuuskorjain
ohitettuina).
4) Painotettu mittauskytkentä, tulotaso.
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
Aluekoodi
Viritysaskel
10 kHz:n askel 9 kHz:n askel
CEL, CEK
–
531 –
1 602 kHz
AU
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Antenni
Välitaajuus
Kehäantenni
450 kHz
Video-osa
Tulo-/lähtöliitännät
Video:
1 Vp-p/75 ohmia
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohmia
PB/CB: 0,7 Vp-p/75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohmia
80 MHz:n HD-läpiohjaus
Yleistä
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W (Kun ”CONTROL
FOR HDMI” -asetukseksi
on valittu HDMI-valikossa
”CTRL OFF” ja
”STANDBY”-asetukseksi
on valittu S-AIR-valikossa
”STBY OFF”)
Mitat (l/k/s) (noin) 430 × 157,5 × 322 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Paino (noin)
8,0 kg
Toimitetut vakiovarusteet
Käyttöohje (tämä käyttöohje)
Pika-asetusopas (1)
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
RM-AAU023 Kaukosäädin (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Optimointimikrofoni (ECM-AC2 tai
ECM-AC2a) (1)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista,
katso sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty
halogenoituja palonestoaineita.
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
230 V AC, 50 Hz
Lähtöteho (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
CEL, CEK, AU
240 W
100FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI02REG_STR-DH700_CELIX.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 101 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
Hakemisto
Numerot
H
T
2CH STEREO 59
2-kanavainen 59
5.1-kanavainen 16
6.1-kanavainen 16
HDMI
HDMI-audio 49
HDMI-Ohjaus 49
liittäminen 22
Ä
I
Äänikentät
tehdasasetusten
palauttaminen 61
valitseminen 57
Alkuasetukset 28
AUTO CALIBRATION 30
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 55
INPUT MODE 81
Tallentaminen
CD-R-levylle 86
videolaitteeseen 87
Televisio
liittäminen 19
TEST TONE 34
Toisto yhdellä painikkeella
70
B
BI-AMP 51
Blu-ray-levysoitin
liittäminen 22, 24
toisto 38
C
J
Järjestelmän äänen ohjaus
70
Järjestelmän virrankatkaisu
71
K
Kahden vahvistimen
liittäminen 87
Kaiuttimet
liittäminen 17
Kaukosäädin 12
Kuvanauhuri
liittäminen 26
M
D
N
Digiboksi
liittäminen 25
DIGITAL ASSIGN 82
Digital Cinema Sound
(DCS) 90
DIGITAL MEDIA PORT
liittäminen 84
Dolby Digital 90
DTS 91
DVD-soitin
liittäminen 24
toisto 38
DVD-tallenin
liittäminen 26
Nimeäminen 36, 65
Mykistys 35
P
PAIRING 76
R
RDS 66
S
S-AIR 72
Satelliittiviritin
liittäminen 25
SB DEC 46
Super Audio CD-soitin
liittäminen 20
toisto 37
Uniajastin 86
V
Valikko
A.CAL 54
AUDIO 48
EQ 45
HDMI 49
LEVEL 44
S.AIR 54
SUR 45
SYSTEM 50
TUNER 47
Valitseminen
äänikenttä 57
kaiuttimet 29
lähdelaite 35
Videokamera
liittäminen 26
Videopeli
liittäminen 26
Virheilmoitukset 98
Viritin
liittäminen 27
Virittäminen
automaattisesti 62
esiviritetyt asemat 64
suoraan 62
101FI
STR-DH700
4-129-784-11(1)
Lisätietoja
CD-soitin
liittäminen 20
toisto 37
U
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI02REG_STR-DH700_CELIX.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 102 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI02REG_STR-DH700_CELIX.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 103 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
STR-DH700
4-129-784-11(1)
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STRDH700\JC081414_4129784111DH700_DKFI\4129784111\02FI10BKC_STR-DH700_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DH700_CEL.book Page 104 Monday, January 19, 2009 8:32 AM
(1)
Sony Corporation
model name1[STR-DH700]
[4-129-784-11(1)]
Download PDF