Sony | STR-DA6400ES | Sony STR-DA6400ES Käyttöohjeet

Master: Right
3-875-814-71(1)
Multi Channel
AV Receiver
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
STR-DA6400ES
©2009 Sony Corporation
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
apparatets ventilationsåbning med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben
ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved apparatet, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
Undlad at udsætte batterier eller apparater med
batterier isat for kraftig varme som f.eks. direkte
sollys, ild eller lignende.
Afspilleren er ikke frakoblet den faste elinstallation, så længe den er forbundet til en
stikkontakt, selv om der er slukket for selve
afspilleren.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner
kan medføre tab af hørelsen.
Dette stykke udstyr er blevet testet og opfylder
begrænsningerne, som står anført i EMC-direktivet,
da det anvender et tilslutningskabel, som er kortere
end 3 meter.
2DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan dette
symbol anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at
sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder:
nedenstående oplysninger gælder kun
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA6400ES. Bekræft dit
modelnummer, som findes i nederste højre hjørne
af forpladen.
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Du kan også anvende kontrollerne på receiveren,
hvis de har de samme eller lignende betegnelser
som dem på fjernbetjeningen.
Om den medfølgende manual
STR-DA6400ES Indeholder følgende manualer.
Se disse efter behov i forbindelse med brugen af
apparatet.
STR-DA6400ES
Brugsanvisning (denne
manual)
Denne manual forklarer betjeningen af selve
systemet.
Denne manual forklarer hovedsageligt betjening via
hovedfjernbetjeningen, men de fleste handlinger kan
også udføres via knapper og kontroller med de
samme navne på systemet.
Brug af netværksfunktioner
Denne manual forklarer betjeningen af
netværksfunktionen for STR-DA6400ES.
Den forklarer også, hvordan du installerer den
medfølgende "ES Utility" og
"VAIO Media plus"-programsoftware på din
computer.
Guide til hurtig klargøring
Den forklarer, hvordan du tilslutter apparater,
højttalere og en subwoofer, så du kan opnå
multikanals surroundlyd.
GUI-menuliste
GUI-menulisten viser menutræet for
STR-DA6400ES.
3DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\020REG.fm3-875-814-71(1)
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Om copyright
• "Neural-THX" and "neural THX" introduceret i
Brugsanvisningen og vist på displayet og på
GUI-skærmmenuen betyder Neural-THX
Surround.
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** Fremstillet under licens under amerikanske
patentnumre: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.226.616, 6.487.535 og andre
amerikanske og verdensomspændende patenter
er udstedt og anmeldt. DTS er et registreret
varemærke, og DTS-logoerne, -symbolet,
DTS-HD og DTS-HD Master Audio er
varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive indehavere. I denne
vejledning er ™- og ®-symbolerne ikke angivet.
Mærket Bluetooth og Bluetoothlogoerne tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporation’s brug af
disse sker under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Denne receiver er udstyret med High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
Dette produkt, som bruger Neural-THX® Surround,
er fremstillet under licens fra Neural Audio
Corporation og THX Ltd. Sony Corporation og giver
hermed brugeren en ikke-eksklusiv,
ikke-overdragelig, begrænset brugsret til dette
produkt under patent i USA og andre lande,
anmeldte patenter og anden teknologi eller
varemærker tilhørende Neural Audio Corporation
og THX Ltd. "Neural Surround", "Neural Audio",
"Neural" og "NRL" er varemærker og logoer
tilhørende Neural Audio Corporation, THX er et
varemærke tilhørende THX Ltd., som muligvis er
registreret i nogle jurisdiktioner. Alle rettigheder
forbeholdes.
Den i denne receiver installerede fonttype (Shin Go
R) er leveret af MORISAWA & COMPANY LTD.
Disse navne er varemærker tilhørende MORISAWA
& COMPANY LTD., og ophavsretten til fonten
tilhører ligeledes MORISAWA & COMPANY LTD.
4DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\DKSTRDA6400ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COVTOC.fm Page 5 Wednesday, March 25, 2009 12:13 PM
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af delene og deres placering ..... 7
Kom godt i gang
1: Installering af højttalere ......................... 22
2: Tilslutning af højttalere .......................... 24
3: Tilslutning af skærmen ........................... 26
4a: Tilslutning af lydudstyr ........................ 28
4b: Tilslutning af videoapparaterne ........... 33
5: Tilslutning af -antennerne ...................... 43
6: Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen .................................... 44
7: Visning af GUI -menuen på
tv-skærmen ............................................ 45
8: Indstilling af højttalerne ......................... 46
9: Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger
(Auto Calibration) ................................. 49
Guide til direkte betjening på skærmen ..... 55
Brug af Multi-zone-funktioner
Hvad kan Multi-zone-funktionen bruges
til? ..........................................................80
Sådan laves en multi-zone-tilslutning ........81
Indstilling af højttalerne i zone 2 ................83
Ændring af fjernbetjeningens
zone-indstillinger ...................................84
Betjening af receiveren fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening) ................85
Lytning til den samme musik i forskellige
zoner (Party-indstilling) ........................87
Sådan anvendes andre
funktioner
Tuning
Sådan anvendes "BRAVIA"
Sync-funktioner .....................................88
Skift mellem skærmene, som udsender
HDMI-videosignalerne ..........................91
Skift mellem digital og analog lyd .............92
Anvendelse af lyd/billeder fra andre indgange
(Input Assign) ........................................93
Anvendelse af afbryderautomatikken .........95
Anvendelse af surroundeffekten ved lave
lydstyrkeniveauer ..................................96
Optagelse med brug af receiveren ..............97
Skift mellem receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger ..........................98
Anvendelse af en tilslutning med to
forstærkere .............................................99
Lytning til FM-/AM-radio .......................... 65
Forudindstilling af
FM-/AM-radiostationer ......................... 68
Justering af Indstillinger
Afspilning
Anvendelse af lyd/billeder fra apparatet, som
er tilsluttet receiveren ............................ 58
Anvendelse af lyd/billeder fra apparater, som
er tilsluttet DIGITAL MEDIA PORT ... 60
Betjening af TDM-iP1/iP50 via receiverens
GUI-menu ............................................. 62
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning med 2-kanals lyd ...................... 70
Afspilning med multikanal-surroundlyd .... 71
Anvendelse af surroundeffekt til musik ..... 74
Anvendelse af surroundeffekt til film ........ 76
Anvendelse af indstillings -menuen .........100
Auto Calibration .......................................101
Speaker-indstillinger .................................103
Surround-indstillinger ..............................107
EQ-indstillinger ........................................108
Multi Zone-indstillinger ...........................109
Audio-indstillinger ...................................111
Video-indstillinger ....................................112
fortsættes
5DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
HDMI-indstillinger ...................................115
Network-indstillinger ...............................116
Quick Click-indstillinger ..........................117
System-indstillinger ..................................117
Betjening uden tilslutning af et tv ............118
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af
fjernbetjeningen ...................................123
Programmering af fjernbetjeningen ..........126
Automatisk udførelse af flere kommandoer i
rækkefølge (Makroafspilning) .............130
Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke
er indprogrammeret i
fjernbetjeningen ...................................132
Sletning af hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse .........................................133
Brug af fjernbetjeningen på
skærmen (Quick Click)
Betjening af apparater eller lys, som er
tilsluttet receiveren via fjernbetjeningen på
skærmen (Quick Click) ........................134
Forberedelse af Quick Click .....................135
Brug af Quick Click ..................................136
Indstilling at apparater, som betjenes af
fjernbetjeningen på skærmen ...............142
Automatisk udførelse af flere kommandoer i
rækkefølge med Quick Click
(makroafspilning) ................................145
Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke
er indprogrammeret i Quick Click .......147
Nulstilling af fjernbetjeningskoden for Quick
Click ....................................................149
Supplerende oplysninger
Ordforklaring ............................................150
Forsigtighedsregler ...................................153
Fejlfinding ................................................154
Tekniske specifikationer ...........................159
Stikordsregister .........................................161
6DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Beskrivelse af delene og deres placering
Forside
Status af POWER-knappen
Fra
Receiveren er slået fra (oprindelig indstilling).
Tryk på POWER for at tænde for receiveren. Du kan ikke tænde for receiveren på
fjernbetjeningen.
Tændt/standby
Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at tænde for receiveren eller stille den i
standbyindstilling.
Når du trykker på POWER på receiveren, slukkes receiveren.
fortsættes
7DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A POWER
Tryk for at slukke og
tænde for receiveren.
I INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge den
indgangskilde, der skal
afspilles.
For at vælge
indgangskilde for
zone 2 eller zone 3 skal
du trykke på ZONE/
SELECT (qh) for at
vælge zone 2 eller
zone 3 først ("ZONE 2
INPUT" eller "ZONE 3
INPUT" vises på
displayet) og derefter
dreje INPUT
SELECTOR for at
vælge indgangskilden.
B SPEAKERS
Skift til OFF, A, B,
(OFF/A/B/A+B) A+B for
fronthøjttalerne
(side 48).
C DIMMER
Tryk gentagne gange
for at justere displayets
lysstyrke.
D INPUT MODE
Tryk for at vælge
inputtilstanden, når de
samme apparater er
tilsluttet både digitale
og analoge jackstik
(side 92).
E Display-vindue Den aktuelle status for
det valgte apparat eller
en liste over valgbare
poster vises her
(side 10).
J 2CH/A.DIRECT Tryk for at vælge
lydfelt (side 70, 71, 74,
A.F.D.
76).
MOVIE
F HDMI IN
Tryk for at vælge
indgangssignal fra det
apparat, som er
tilsluttet HDMI INjackstikkene (side 34).
K MULTI
CHANNEL
DECODINGindikator
G HDMI OUT
Tryk for at vælge
udgangssignal fra det
apparat, som er
tilsluttet HDMI OUTjackstikkene (side 34).
H MASTER
VOLUME
Drej for at regulere
lydstyrken for alle
højttalerne samtidigt.
MUSIC
Lyser, når
multikanal-lydsignaler
dekodes.
L Fjernbetjenings- Modtager signaler fra
sensor
fjernbetjeningen.
M PHONESjackstik
Tilslutter
hovedtelefoner.
N TUNING MODE Tryk for at betjene
TUNING +/–
tuner (FM/AM).
O ZONE SELECT Tryk gentagne gange
på SELECT for at
vælge zone 2, zone 3
eller hovedzonen.
P DISPLAY
Tryk gentagne gange
for at vælge
information, som vises
på displayet.
8DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
Q
Tryk på V/v/B/b for at
vælge menupunkterne.
Tryk derefter på
for at indtaste valget.
Y TONE MODE
TONE +/–
Justerer FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS og TREBLE.
Tryk gentagne gange
på TONE MODE for at
vælge BASS eller
TREBLE, og drej
dernæst på TONE +/–
for at justere niveauet.
V/v/B/b
R GUI MODE
Tryk for at skifte
displayindstillingen for
menuen mellem GUI
MODE (for at få vist
menuen på
tv-skærmen) og
DISPLAY MODE (for
at få vist menuen på
displayet).
S HDMI IN 6
Forbind til et
videokamera. Video og
lyd fra videokameraet
modtages (side 34).
T AUTO CAL
MIC-jackstik
Tilslutter den
medfølgende
optimeringsmikrofon
for Digital Cinema
Auto Calibrationfunktionen (side 49).
U VIDEO 2 IN/
Sluttes til et bærbart
PORTABLE AV audio/videoapparat
IN-jackstik
som for eksempel et
videokamera eller et
videospil.
V MENU
Tryk for at få vist
receiverens menu.
W RETURN
Tryk for at vende
tilbage til den
foregående menu eller
afslutte den aktuelle
receivermenu.
X ZONE POWER Hver gang du trykker
på ZONE POWER,
bliver
udgangssignalerne for
den valgte zone tændt
eller slukket (side 80).
9DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Indikatorer på displayet
Navn
Funktion
A SW
Lyser, når subwooferen er
tilsluttet, og lydsignalet
sendes ud fra
SUBWOOFER-jackstikket.
Når denne indikator lyser,
frembringer receiveren et
subwoofersignal, som er
baseret på L.F.E.-signalet
på den disk, som afspilles,
eller frontkanalernes
lavfrekvente komponenter.
10DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
B Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R etc.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise,
hvordan receiveren
nedmikser kildelyden
(baseret på
højttalerindstillingerne).
C Indgangsindikatorer
Lyser for at angive den
aktuelle indgang.
INPUT
Lyser konstant i
overensstemmelse med de
tilsvarende indikatorer, som
angiver den aktuelle
indgangstilstand.
HDMI
Receiveren genkender et
apparat, som er tilsluttet via
et HDMI IN-jackstik.
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORTadapteren er tilsluttet, og
"DMPORT" er valgt.
Multikanal-indgangen er
valgt.
L
Venstre front
R
Højre front
C
Center (monofonisk)
SL
Venstre surround
SR
Højre surround
MULTI IN
S
Surround (monofoniske
eller surroundapparater
opnået gennem Pro Logic
behandling)
NETWORK Netværksfunktionens
indgang (Server/
SHOUTcast) vælges.
SBL
Venstre bagsurround
AUTO
SBR
Højre bagsurround
SB
Bagsurround
(bagsurroundapparater
opnået gennem 6.1-kanals
dekodning)
Eksempel:
Optageformat (front/
surround): 3/2.1
Udgangskanal:
Surroundhøjttalerne er
indstillet til "NO".
Lydfelt: A.F.D. AUTO
Lyser sammen med de
tilsvarende indikatorer, som
angiver den aktuelle
indgang, når INPUT
MODE er indstillet til
"Auto".
COAX
Digitalt signal modtages via
et COAXIAL-jackstik.
OPT
Digitalt signal modtages via
et OPTICAL-jackstik.
ANALOG
Der modtages ikke noget
digitalt signal. Den lyser
også, når INPUT MODE er
indstillet til "Analog", eller
når "2ch Analog Direct"
vælges.
SW
L
SL
C
R
SR
D EQ
Lyser, når equalizeren er
aktiveret.
E HDMI A B
Lyser, når signalerne
udsendes fra HDMI OUT A
eller B-jackstikket.
F D.C.A.C.
Lyser, når den automatiske
kalibrering er aktiveret.
fortsættes
11DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
G ZONE 2/
ZONE 3
Lyser, mens betjening i
zone 2/zone 3 er ved at blive
muliggjort.
M D.RANGE
Lyser, når komprimeringen
af det dynamiske område er
aktiveret.
H SLEEP
Lyser, når
afbryderautomatikken er
aktiveret.
N VOLUME
Viser den aktuelle
lydstyrke.
I L.F.E.
Lyser, når den disk, der
afspilles, indeholder en
L.F.E. (Low Frequency
Effects)-kanal, og
L.F.E.-kanal-signalet
faktisk gengives. Bjælkerne
under bogstaverne lyser for
at angive niveauet.
Eftersom L.F.E.-signalet
ikke optages i alle dele af
indgangssignalet, vil
bjælkeindikeringen variere
(og muligvis slukke) under
afspilningen.
O Dolby
Digital
Surroundindikatorer
En af de respektive
indikatorer lyser op, når
receiveren dekoder de
tilsvarende Dolby Digitalformatsignaler.
J Tunerindikatorer
Lyser, når receiveren
indstiller radiostationer.
STEREO
Stereoudsendelse
MONO
Monoudsendelse
RDS
RDS-oplysninger
modtages.
PRESET
MEMORY
Tuningindstillingen er
indstillet til
forudindstillingen.
Der aktiveres en
hukommelsesfunktion som
f.eks. Name Input osv.
K H.A.T.S.
Lyser, når
H.A.T.S. (High quality
digital Audio Transmission
System)-funktionen er
aktiveret.
L BI-AMP
Lyser, når valget for
bagsurroundhøjttalerne er
indstillet til "BI-AMP".
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Bemærk
Når en disk i Dolby Digitalformat afspilles, skal man sørge
for, at der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"Analog".
P DTS-HDindikatorer
Lyser, når receiveren
dekoder DTS-HD.
DTS-HD
Lyser konstant med en af
følgende indikatorer.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution
Audio
Q ;TrueHD
Lyser, når receiveren
dekoder Dolby TrueHD.
R L-PCM
Lyser, når der modtages
PCM (Pulse Code
Modulation)-signaler.
12DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
S Dolby
Pro Logicindikatorer
Lyser, når receiveren
anvender Dolby Pro Logicbehandling på 2-kanals
signaler for at kunne
udsende center- og
surroundkanalsignaler.
V Neural-THX Lyser, når receiveren
anvender Neural-THXbehandling på
indgangssignaler.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Funktion
Bemærk
Denne indikator lyser ikke, når
centerhøjttaleren og
surroundhøjttaleren ikke er
tilsluttet.
T DTS(-ES)indikatorer
Lyser, når der modtages
DTS eller DTS-ES-signaler.
DTS
Lyser, når receiveren
dekoder DTS-signaler.
Enten 96/24 eller NEO:6
lyser også, afhængigt af
formatet af
indgangssignalet eller
dekodningsformatet.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/
24 bit)-dekodning
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
DTS-ES
Lyser med en af følgende
indikatorer, afhængigt af
indgangssignalets
dekodningsformat.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Bemærk
Når en disk i DTS-format
afspilles, skal man sørge for, at
der er foretaget digitale
tilslutninger, samt at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"Analog".
U DSD
Lyser, når receiveren
modtager DSD (Direct
Stream Digital)-signaler.
13DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bagside
A DIGITAL INDGANGS-/
UDGANGS-sektion
OPTICAL IN/ Forbind til en
OUT-jackstik DVD-afspiller,
Super Audio CDCOAXIAL IN- afspiller osv. (side
26, 29, 35, 38, 39).
jackstik
B Kontroljackstik til Sony-udstyr og
andre eksterne apparater
IR REMOTE
IN/OUTjackstik
Tilslut en
IR-repeater (side 80)
eller en IR Blaster
(side 135).
TRIGGER
OUT-jackstik
Sluttes til
sammenkobling til/
fra på
strømforsyningen på
andre 12V
TRIGGERkompatible apparater
eller forstærkeren/
receiveren i zone 2
eller zone 3
(side 109).
HDMI IN/
Tilslut til en
OUT*-jackstik DVD-afspiller,
Blu-ray Discafspiller eller en
satellittuner. Et
billede og lyden
sendes ud til et tv
eller en projektor
(side 26, 34).
C DMPORT
Sluttes til en Sony
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
(side 29).
D LAN-port
Opretter forbindelse
til routeren, når du
vil forbinde
receiveren til dit
netværk.
14DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
E COMPONENT VIDEO
INDGANGS-/UDGANGS-sektion
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT*jackstik
Sluttes til en
DVD-afspiller, et tv
eller en satellittuner
(side 26, 38, 39).
I VIDEO/AUDIO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion
AUDIO IN/
OUT-jackstik
VIDEO IN/
OUT*-jackstik
F ANTENNA-sektion
FM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 43).
AM
ANTENNAjackstik
Sluttes til den
AM-rammeantenne,
som følger med
denne receiver
(side 43).
AUDIO OUT- Slut til apparatet i
zone 2 eller zone 3
jackstik
VIDEO OUT- (side 80).
jackstik
EXT VIDEO
IN-jackstik
G RS-232C-port
Anvendes til
vedligeholdelse og
servicering.
Slut til en
kassettebåndoptager
eller MD-afspiller
osv. (side 32).
Slut til en Super
MULTI
Audio CD-afspiller
CHANNEL
INPUT-jackstik eller en DVDafspiller, som har et
analogt lydjackstik
til 7.1-kanals eller
5.1-kanals lyd
(side 31).
PRE OUTjackstik
Tilsluttes apparatet,
når du vil se i
PIP (Picture in
Picture)-vinduet.
J SPEAKERS-sektion
Tilslutter højttalerne
(side 24).
H AUDIO INDGANGS-/
UDGANGS-sektion
AUDIO IN/
OUT-jackstik
Sluttes til en
videobåndoptager
eller en DVDafspiller osv. (side
26, 38, 39, 40).
* Du kan se det valgte indgangsbillede, når du
forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstik til et tv (side 26). Du kan betjene denne
receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User
Interface) (side 45).
Slut til en ekstern
effektforstærker.
15DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Fjernbetjening
Du kan anvende den medfølgende
fjernbetjening Sony til at betjene receiveren og
styre de lyd/videoapparater, som
fjernbetjeningen er programmeret til at
betjene.
Navn
Funktion
A AV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for de lyd-/videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 126).
Hvis du trykker på
?/1 (2)-knappen samtidig,
slukkes både receiveren og de
andre Sony-apparater
(SYSTEM STANDBY).
Bemærk
AV ?/1-knappens funktion
skifter automatisk, hver gang
der trykkes på inputknappen
(5).
B ?/1 (tændt/
standby)
Tryk for at slukke og tænde for
receiveren.
Hvis zone 2 eller zone 3 vælges,
tændes og slukkes der kun for
receiveren med denne knap.
Tryk på ?/1 og AV ?/1 (1)
samtidig for at slukke for alle
apparaterne, inklusive en
forstærker i zone 2 eller zone 3
(SYSTEM STANDBY).
Hovedfjernbetjening
(RM-AAL021)
Besparelse af strøm i
standbytilstand.
Når "Control for HDMI"
(side 115) og "RS-232C
Control" (side 117) er indstillet
til "OFF".
C ZONE
Tryk for at skifte mellem
zone 2- eller zone 3-betjening
(side 80).
D AMP
Tryk for at aktivere
receiverbetjeningen (side 45).
E Inputknapper
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af inputknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksprogrammerede til at
betjene Sony-apparater
(side 58). Du kan programmere
fjernbetjeningen til at betjene
apparater af andet fabrikat end
Sony ved at følge trinnene i
"Programmering af
fjernbetjeningen" (side 126).
16DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
F TV INPUT
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV INPUT for at
vælge indgangssignalet for et
tv.
Q TOOLS/
OPTIONS
G WIDE
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter gentagne gange på
WIDE for at vælge
bredformat-billedindstillingen.
Tryk for at få vist og vælge
poster fra valgmenuerne for
receiveren, DVD-afspilleren,
tv'et eller Blu-ray Discafspilleren.
R MENU
HOME
Tryk for at få vist menuen til
betjeningen af lyd-/
videoapparater eller et tv.
H D.TUNING
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at åbne den direkte
stationsindstillingsfunktion
(side 66).
I CLEAR
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at
– slette en fejl, hvis du har
trykket på den forkerte
talknap.
– gå tilbage til kontinuerlig
afspilning osv. på
satellittuneren eller
DVD-afspilleren.
S m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Tryk for at betjene
DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren,
CD-afspilleren, MDafspilleren,
kassettebåndoptageren eller det
apparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren osv.
J ENT/MEM
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter på ENT/MEM for at
indtaste værdien, efter at du har
valgt en kanal, disk eller et
nummer/lydspor med
talknapperne, eller for at
gemme en station under
anvendelse af tuneren.
K MOVIE
Tryk for at vælge lydfelt til film
(side 76).
L MUSIC
Tryk for at vælge lydfelt til
musik (side 74).
M GUI MODE
Tryk for at skifte
displayindstillingen for menuen
mellem GUI MODE (for at få
vist menuen på tv-skærmen) og
DISPLAY MODE (for at få vist
menuen på displayet).
N HDMI
OUTPUT
Tryk for at vælge et
HDMI-jackstik, som du vil
udsende HDMI-videosignaler
til (side 34).
O QUICK
CLICK
Tryk for at få vist
fjernbetjeningen på skærmen på
tv-skærmen.
P
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne. Tryk derefter
på
for at indtaste valget.
V/v/B/b
TUNING +/– Tryk for at vælge station.
T PRESET
+ b)/–
Tryk for at registrere
FM/AM-radiostation eller
vælge faste stationer.
TV CH + b)/– Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV CH +/– for at
betjene tv'et, satellittuneren,
videobåndoptageren osv.
U F1/F2
Tryk på BD eller DVD (5), og
tryk derefter på F1 eller F2 for
at vælge det apparat, der skal
betjenes.
• HDD/DISC-combo
F1: HDD
F2: DVD-disk, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-combo-afspiller
F1: DVD-disk, Blu-ray Disc
F2: VHS
PARTY
Tryk for at få vist
bekræftelsesskærmen for at
aktivere party-indstilling
(side 87).
SLEEP
Tryk på AMP (4), og tryk
derefter på SLEEP for at
aktivere
afbryderautomatikfunktionen
og det tidsrum, hvorefter
receiveren slukker automatisk
(side 95).
V RM SET UP
Tryk for at konfigurere
fjernbetjeningen (side 98).
fortsættes
17DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
W THEATRE
Tryk for at aktivere eller
deaktivere Theater-tilstand, når
receiveren forbindes til
produkter med "BRAVIA"
Sync.
ea PIP
X TV
Tryk for at muliggøre
tv-betjening.
Y SHIFT
Tryk for at tænde knappen. Den
ændrer
fjernbetjeningsknappens
funktion, så knapperne med
lyserøde betegnelser aktiveres.
Tryk på PIP for at ændre
billedet i PIP (Picture in
Picture)-vinduet. Billedet i
PIP-vinduet er billedet fra EXT
VIDEO IN-jackstikket. Du kan
bytte om på hovedskærmens og
PIP-vinduets placering ved at
trykke på
(qh).
Bemærk
Når HDMI-indgangen er valgt
på hovedskærmen, kan du ikke
bytte om på placeringen af
hovedskærmen og PIP-vinduet.
Z Talknapper
Tryk på SHIFT (wg), og tryk
derefter for at
– forudindstille/stille ind på
faste stationer.
– vælge spornumre i CDafspilleren, DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren. Tryk på
-/-- (wj) for at vælge spor
nummer 10.
– vælge kanalnumre på
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
– Tryk på talknapperne for at
vælge fjernsynskanaler, efter
at du har trykket på TV (wf).
es DISPLAY
Vælg for at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
Bemærk
Tryk på knappen i GUI MODE
for at få vist menuen på
tv-skærmen.
ed RETURN/
EXIT O
Tryk for at gå tilbage til den
foregående menu eller afslutte
menuen, mens menuen eller
på-skærm-guiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellittuneren
vises på tv-skærmen.
ef B·/·b
Tryk for at vælge et album.
eg DISC SKIP
Tryk for at springe en disk over,
når en multidisk-skifter
anvendes.
eh MASTER
VOL +/–
Tryk for at regulere lydstyrken
for alle højttalerne samtidigt.
wj -/--
Tryk for at
– vælge spornumre over 10 på
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre over 10 på
tv'et, satellittuneren eller
videobåndoptageren.
wk A.F.D.
Tryk for at vælge lydfelt
(side 71).
wl 2CH/
A.DIRECT
Tryk for at vælge lydfelt eller
for at ændre den valgte
indgangslyd til analogt signal
uden nogen justering (side 70).
e; RESOLUTION Tryk gentagne gange på
RESOLUTION for at ændre
opløsningen for
udgangssignaler fra HDMI
OUT eller
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikket.
TV VOL +/–
ej MUTING
Tryk på TV (wf), og tryk
derefter på TV VOL +/– for at
justere tv'ets lydstyrke.
Tryk for at slukke midlertidigt
for lyden. Tryk på knappen igen
for at få lyden tilbage.
Tryk for at få vist menuerne for
ek BD/DVD/
TOP MENU, DVD-afspilleren på tvskærmen. Brug dernæst V/v/B/
MENU
b og
for at udføre
betjeninger i menuen.
MACRO 1,
MACRO 2
Tryk på AMP (4), og derefter
på MACRO 1 eller MACRO 2
for at konfigurere
makrofunktionen (side 130).
18DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
a)
Se oversigten på side 124 angående information
om de knapper, der kan anvendes til at betjene
hvert enkelt apparat.
b)
Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(TV/5, N, PRESET +/TV CH +). Anvendes som
et mærke for betjening.
Zone 2/zone 3-fjernbetjening
(RM-AAP026)
Denne fjernbetjening er beregnet til zone 2/
zone 3-betjening (side 80).
Bemærk
• Nogle af de i denne sektion forklarede funktioner
vil muligvis ikke fungere.
• Ovenstående forklaring skal kun tjene som et
eksempel. Derfor kan ovenstående betjening være
umulig eller kan fungere anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
fortsættes
19DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A AV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for de lyd-/videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 126).
Tryk på ?/1 (2) samtidig for
at slukke for receiverne i
hovedzonen, zone 2 og zone 3
og for andre Sony-apparater
(SYSTEM STANDBY).
Bemærk
AV ?/1-knappens funktion
skifter automatisk, hver gang
der trykkes på inputknappen
(4).
H F1/F2
Tryk på BD eller DVD (4), og
tryk derefter på F1 eller F2 for
at vælge det apparat, der skal
betjenes.
• HDD/DISC-combo
F1: HDD
F2: DVD-disk, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-combo-afspiller
F1: DVD-disk, Blu-ray Disc
F2: VHS
Bemærk
F1/F2-funktionen virker ikke
med videoapparater, som ikke
har nogen optagefunktion.
B ?/1 (tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller slukke
for receiveren i zone 2 eller
zone 3.
Tryk på AV ?/1 (1) samtidig
for at slukke for receiverne i
hovedzonen, zone 2 og zone 3
og for andre Sony-apparater
(SYSTEM STANDBY).
I QUICK
CLICK
Tryk for at få vist
fjernbetjeningen på skærmen på
tv-skærmen.
J
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkterne for zone 2/
zone 3. Tryk derefter på
for
at indtaste valget.
C ZONE
Tryk for at muliggøre
zone 2- eller zone 3-betjeningen
(side 80).
D Inputknapper
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Tryk på knappen med
lyserød etikette, efter at du har
trykket på SHIFT (qk). Når du
trykker på en af
inputknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksprogrammerede til at
betjene Sony-apparater
(side 85). Du kan programmere
fjernbetjeningen til at betjene
apparater af andet fabrikat end
Sony ved at følge trinnene i
"Programmering af
fjernbetjeningen" (side 126).
E ENTER
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
F PICTURE
Tryk gentagne gange for at
bladre igennem de mulige
billedtilstande for tv'et.
G FAVORITES Tryk én gang for at få vist den
gemte liste med favorit-tvkanaler.
V/v/B/b
K OPTIONS
TOOLS
Tryk for at få vist og vælge
poster fra valgmenuerne for
receiveren, DVD-afspilleren,
tv'et eller Blu-ray Discafspilleren osv.
L MENU
HOME
Tryk for at få vist menuen til
betjeningen af
lyd-/videoapparater eller et tv.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Tryk for at betjene
DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren,
CD-afspilleren,
MD-afspilleren,
kassettebåndoptageren eller det
apparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren osv.
N PRESET
+ b)/–
Tryk for at registrere
FM/AM-radiostation eller
vælge faste stationer.
TV CH + b)/– Tryk på TV (qj), og tryk
derefter på TV CH +/– for at
betjene tv'et, satellittuneren,
videobåndoptageren osv.
O RM SET UP
Tryk for at konfigurere
fjernbetjeningen.
P TV ?/1
Tryk for at slukke eller tænde
for tv'et.
Q TV
Tryk for at muliggøre
tv-betjening.
20DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
b)
Navn
Funktion
R SHIFT
Tryk for at tænde knappen. Den
ændrer
fjernbetjeningsknappens
funktion, så knapperne med
lyserøde betegnelser aktiveres.
S WIDE
Tryk gentagne gange for at
vælge bredformat-indstillingen.
T TV INPUT
Tryk på TV (qj), og tryk
derefter på TV INPUT for at
vælge indgangssignalet for et
tv.
Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(SAT/5, N, PRESET +/TV CH +). Anvendes
som et mærke for betjening.
Tryk for at få vist menuerne for
U BD/DVD
TOP MENU, DVD-afspilleren på tvskærmen. Brug dernæst V/v/B/
MENU
b og
for at udføre
betjeninger i menuen.
V DISPLAY
Vælg for at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
Bemærk
Tryk på knappen for at få vist
menuen på tv-skærmen i
GUI-indstillingen.
W RETURN/
EXIT O
Tryk for at gå tilbage til den
foregående menu eller afslutte
menuen, mens menuen eller
på-skærm-guiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellittuneren
vises på tv-skærmen.
X B·/·b
Tryk for at vælge et album.
Y DISC SKIP
Tryk for at springe en disk over,
når en multidisk-skifter
anvendes.
Z MASTER
VOL +/–
Tryk for at regulere lydstyrken
for alle højttalerne i zone 2/
zone 3 samtidig.
TV VOL +/–
wj MUTING
Tryk på TV (qj), og tryk
derefter på TV VOL +/– for at
justere lydstyrken for tv'et i
zone 2/zone 3.
Tryk for at slukke midlertidigt
for lyden. Tryk på knappen igen
for at få lyden tilbage.
a) Se
oversigten på side 125 angående information
om de knapper, der kan anvendes til at betjene
hvert enkelt apparat.
21DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Kom godt i gang
1: Installering af højttalere
Denne receiver muliggør anvendelse af et 7.1-kanals system (7 højttalere og en subwoofer).
Anvendelse af et 5.1/7.1-kanals
system
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals system).
Der kan opnås high fidelity-gengivelse af
DVD- eller Blu-ray Disc-software-optaget lyd
i Surround EX-format, hvis en ekstra
bagsurroundhøjttaler (6.1-kanalsystem) eller
to bagsurroundhøjttalere (7.1-kanalsystem)
tilsluttes.
Eksempel på opstilling af et
7.1-kanals højttalersystem
Eksempel på opstilling af et
5.1-kanals højttalersystem
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
HSubwoofer
AVenstre fronthøjttaler
BHøjre fronthøjttaler
CCenterhøjttaler
DVenstre surroundhøjttaler
EHøjre surroundhøjttaler
FVenstre bagsurroundhøjttaler
GHøjre bagsurroundhøjttaler
HSubwoofer
22DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tips
• Vinklen A bør være den samme.
Kom godt i gang
• Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal
bagsurroundhøjttaleren anbringes bag
siddepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor
som helst, det ønskes.
23DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2: Tilslutning af højttalere
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne.
H
G
F
D
FRONT SPEAKERS
B-tilslutninger a)
B
B
A
E
B
B
C
B
A
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (L)
BFronthøjttaler A (R)
CCenterhøjttaler
DSubwooferb)
EBagsurroundhøjttaler (L)c)
FBagsurroundhøjttaler (R)c)
GSurroundhøjttaler (L)
HSurroundhøjttaler (R)
a) Hvis
du har et ekstra fronthøjttalersystem,
skal det sluttes til FRONT SPEAKERS
B-tilslutninger. Du kan vælge det
fronthøjttalersystem, du vil anvende, med
SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) på
forsiden (side 48).
b) Hvis du tilslutter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, skal du
deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis
den automatiske standbyfunktion er
24DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Kom godt i gang
aktiveret, indkobles standbyindstillingen
automatisk, baseret på niveauet af
indgangssignalet til en subwoofer, hvorefter
det ikke er sikkert, at lyden høres.
c) Hvis du kun tilslutter en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS Ltilslutningerne.
Bemærk
• Når du tilslutter alle højttalerne med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" i Speaker- indstillingsmenuen til
"8 Ω". Med andre tilslutninger skal den angives til
"4 Ω". Vi henviser til "8: Indstilling af højttalerne"
(side 46) angående detaljer.
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
Tip
Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil slutte
visse højttalere til en anden effektforstærker. Det
samme signal kommer ud fra både SPEAKERStilslutningerne og PRE OUT-jackstikkene. Hvis du
for eksempel kun vil slutte fronthøjttalerne til en
anden forstærker, skal denne forstærker tilsluttes
PRE OUT FRONT L og R-jackstikkene.
ZONE 2-tilslutning
Du kan programmere SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne E og F til
højttalerne i zone 2. Indstil "Sur Back Assign"
til "ZONE2" i Speaker indstillingsmenuen.
Se "Brug af Multi-zone-funktioner" (side 80)
for at få detaljer om tilslutning og betjening i
zone 2.
25DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
3: Tilslutning af skærmen
Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du forbinder HDMI OUT eller MONITOR OUTjackstikkene til et tv. Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User Interface).
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
Tv-skærm
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Komponentvideoledning (medfølger ikke)
E HDMI-kabel (medfølger ikke)
26DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
Kom godt i gang
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en
tv-skærm eller en projektor, til MONITOR VIDEO
OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert,
at du kan optage, selv hvis du tilslutter
optageapparater.
• Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et
afspilningsapparat sendes ud til et tv via
receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren,
vil hverken billede eller lyd blive transmitteret.
• Afhængigt af status på tilslutningen mellem tv'et
og antennen, kan billedet på tv-skærmen blive
forvrænget. Anbring i dette tilfælde antennen
længere væk fra receiveren.
Tips
• Receiveren er udstyret med en funktion til ændring
af videosignaler. Vi henviser til "Angående
ændring af videosignaler" (side 42) angående
detaljer.
• Lyden fra fjernsynet kommer fra de højttalere, som
er sluttet til receiveren, hvis du forbinder
lydudgangsjackstikket på fjernsynet og
TV IN-jackstikkene på receiveren. Indstil i denne
konfiguration lydudgangsjackstikket på fjernsynet
til "Fixed", hvis det kan skiftes mellem enten
"Fixed" eller "Variable".
• Pauseskærmen aktiveres, når GUI-menuen vises på
tv-skærmen, og der ikke har været nogen aktivitet i
15 minutter.
27DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
4a: Tilslutning af lydudstyr
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan du slutter
dine apparater til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "5: Tilslutning af -antennerne"
(side 43), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Super Audio CDMed digital lydudgang
afspiller/ CD-afspiller
Med multikanallydudgang
Side
29
31
Kun med analog
lydudgang
32
Med digital lydudgang
29
Kun med analog
lydudgang
32
Kassettebåndoptager, analog pladespiller
32
MD-afspiller
28DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilslutning af apparater med digitale lydindgangs-/udgangsjackstik
Super Audio CD-afspiller,
CD-afspiller
A
MD-afspiller
Kom godt i gang
Den følgende illustration viser, hvordan en Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller, en
MD-afspiller og en DIGITAL MEDIA PORT-adapter tilsluttes.
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
B
A Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse,
skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på
plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• Overhold de følgende forsigtighedsregler, når du
afbryder DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
– Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, efter
at du har fjernet ledningen, når ledninger er
tilsluttet COMPONENT VIDEO-jackstikket.
– Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren ved
at klemme på siderne af stikket, eftersom stikket
sidder fastlåst.
Tip
Alle de digitale lydjackstik er kompatible med
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz og
96 kHz-samplingfrekvenser.
fortsættes
29DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærkning til afspilning af en
Super Audio CD på en Super
Audio CD-afspiller
• Der kommer ingen lyd, når der afspilles en
Super Audio CD på en Super Audio CDafspiller, der kun er tilsluttet COAXIAL SACD/CD IN-jackstikket på denne receiver.
Når du afspiller en Super Audio CD, skal
afspilleren tilsluttes MULTI CHANNEL
INPUT eller SA-CD/CD IN-jackstik. Vi
henviser til den brugsanvisning, som følger
med Super Audio CD-afspilleren.
• Tilslut en afspiller, der kan udsende
DSD-signaler fra HDMI-jackstikket til
receiveren ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Du kan ikke lave digitale afspilninger af en
Super Audio CD.
• Når digitale lyslederkabler sættes i
forbindelse, skal deres stik sættes lige ind,
indtil de klikker på plads.
Hvis du vil tilslutte flere digitale
apparater, men ikke kan finde
en ledig indgang
Se "Anvendelse af lyd/billeder fra andre
indgange (Input Assign)" (side 93).
30DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik
DVD-afspiller,
Blu-ray Disc-afspiller,
Super Audio CD-afspiller
osv.
A
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
• DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller og Super
Audio CD-afspillere har muligvis ikke
SURROUND BACK-jackstikkene.
• Når "Sur Back Assign" er indstillet til "BI-AMP"
eller "ZONE2" i Speaker indstillingsmenuen, vil
indgangen til SUR BACK-jackstikkene være
ugyldig.
• Lydindgangssignaler fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstik sendes ikke ud til nogen
lydudgangsjackstik. Signalerne kan ikke optages.
31DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
Hvis din DVD- eller Blu-ray Disc-afspiller eller Super Audio CD-afspiller er udstyret med
multikanal-udgangsjackstik, kan du slutte den til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene på
denne receiver og dermed opnå multikanallyd. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene
anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilslutning af apparater med analoge lydjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan et apparat med analoge jackstik, som for eksempel Super
Audio CD, CD-afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager, pladespiller osv.
MD-afspiller
Kassettebån
d-optager
A
A
A
A
Super Audio CDafspiller,
CD-afspiller
Pladespiller
A Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den
sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
32DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
4b: Tilslutning af videoapparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan du slutter
dine apparater til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "5: Tilslutning af -antennerne"
(side 43), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal tilsluttes
Videoindgangs-/
udgangsjackstik, der skal
tilsluttes
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Side
Tv-skærm
26
Med HDMI-jackstik
34
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
38
Satellittuner, selector
39
DVD-optager, videobåndoptager
40
Videokamera, videospil osv.
40
Digital
Analog
Billede af høj kvalitet
33DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
Tilslutning af apparaterne
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilslutning af apparater med
HDMI-jackstik
HDMI er en forkortelse for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som transmitterer video- og lydsignaler i
digitalt format.
HDMI-egenskaber
• Et digitalt lydsignal, der sendes af HDMI,
kan sendes fra højttalerne og PRE OUTjackstikkene på receiveren. Dette signal
understøtter Dolby Digital, DTS, DSD og
lineær PCM.
• Lineær PCM (samplingfrekvens under
192 kHz) med digitale lydsignaler på op til
8 kanaler kan modtages med denne receiver
gennem HDMI IN-jackstikket.
• Analoge videosignaler, som indgår til
VIDEO-jackstikket eller COMPONENT
VIDEO-jackstikkene, kan udsendes som
HDMI-signaler. Lydsignaler sendes ikke ud
fra et HDMI OUT-jackstik, hvis billedet
ændres.
• Denne receiver understøtter
DSD-transmission (Super Audio CD),
udvidet med HDMI ver1.2.
• Denne receiver understøtter High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color og xvYCCtransmission, udvidet med HDMI ver1.3.
• HDMI-jackstikkene på denne receiver
understøtter Kontrol til HDMI-funktionen.
Dog understøtter HDMI OUT B-jackstikket
på denne receiver ikke Kontrol til
HDMI-funktionen.
• HDMI IN 4 er input, som betragtes som
lydkvalitet. Tilfør IN 4, når du har brug for
højere lydkvalitet. Du kan også bruge
IN 4-jackstik på samme måde som HDMI
IN 1 til IN 3 og IN 5-jackstik.
• HDMI IN 6-jackstikket anvendes til at
tilslutte et videokamera. Anvend HDMI
IN 6-jackstikket, når du forbinder et
videokamera til receiveren.
34DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
DVD-afspiller
Satellittuner, selector
Lyd/videosignaler
Lyd/videosignaler
A
A
A
Til TV OPTICAL
IN-jackstik
B
C
Lydsignaler
A
Lyd/
videosign
aler
Fjernsynsskærm, projektor osv.
A
Lyd/
videosign
aler
Projektor osv.
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler at anvende et Sony HDMI-kabel.
B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
C Lydkabel (medfølger ikke)
fortsættes
35DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
Lyd/videosignaler
Blu-ray Disc-afspiller, PS3™,
harddiskoptager
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
A
Lyd/videosignaler
Videokamera
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler at anvende et Sony HDMI-kabel.
Sådan opnår du
multikanal-surroundlyd med dit
tv
Du kan opnå multikanal-surroundlyd fra dit tv
med højttalerne, som er tilsluttet receiveren.
Tilslut OPTICAL-udgangsjackstikket fra tv'et
til OPTICAL IN-jackstikket på receiveren.
Tips
• Tilslut til mindst ét af lydkablerne (B eller C).
• Du kan nemt se videokameraets billede, mens du
forbinder videokameraet til
HDMI IN 6-jackstikket (side 90).
36DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærkning til tilslutning af
kabler
Angående HDMI-tilslutninger
• Bekræft installationen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
• Et lydsignal, som indgår til HDMI INjackstikket, udsendes fra
højttalerudgangsjackstikkene,
HDMI OUT-jackstikket og
PRE OUT-jackstikkene. Det sendes ikke ud
fra nogen andre lydjackstik.
• Et videosignal, som indgår til
HDMI IN-jackstikket, kan kun udsendes fra
HDMI OUT-jackstikket. Videoinputtet kan
ikke udsendes fra VIDEO OUTjackstikkene eller MONITOR VIDEO OUTjackstikkene.
• Når du vil lytte til lyden fra tv-højttaleren,
skal du angive "Audio Out" til "TV+AMP" i
HDMI-indstillingsmenuen. Hvis den
angives til "AMP", sendes lyden ikke ud fra
fjernsynshøjttaleren.
• Sørg for at tænde receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat sendes
ud til et tv gennem denne receiver.
Medmindre der er tændt for receiveren, vil
•
•
•
•
•
•
•
•
37DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
• Vi anbefaler anvendelse af et HDMI-kabel
med HDMI-logoet (fremstillet af Sony) til
HDMI-jackstikket, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a, kategori
2-kabel), når du ser billeder eller lytter til lyd
under en Deep Color-transmission, eller når
du ser et videobillede på 1080p eller højere.
• Vi anbefaler ikke anvendelse af et
HDMI-DVI-konversionskabel. Hvis du
slutter et HDMI-DVI-konversionskabel til et
DVI-D-apparat, er det ikke sikkert, at lyden
og/eller billedet vil blive udsendt. Tilslut
andre lydkabler eller digitale
tilslutningsledninger, og angiv derefter
"Input Assign" i Input-indstillingsmenuen,
hvis lyden ikke udsendes korrekt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du
tilslutter ledningerne.
hverken video- eller lydsignaler blive
transmitteret.
Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde
osv.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Bekræft installationen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.
Lyden kan blive afbrudt, hvis
samplingfrekvensen, antallet af kanaler med
lydudgangssignaler eller lydformatet af
lydudgangssignalerne fra
afspilningsapparatet ændres.
Hvis det tilsluttede apparat ikke er
kompatibelt med copyright-beskyttet
teknologi (HDCP), kan billedet og/eller
lyden fra HDMI OUT-jackstikket blive
forvrænget eller måske ikke blive udsendt.
Bekræft i dette tilfælde specifikationen for
det tilsluttede apparat.
Vi henviser til brugsanvisningen for hvert
tilsluttet apparat angående detaljer.
Du kan kun anvende High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD, multikanals lineær PCM med en
HDMI-tilslutning.
Angiv billedopløsningen for afspilleren til
over 720p/1080i for at kunne anvende High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
Der skal foretages bestemte indstillinger af
afspillerens billedopløsning, før du kan
anvende DSD og multikanals lineær PCM.
Vi henviser til afspillerens brugsanvisning.
Ikke alle HDMI-apparater understøtter alle
funktionerne, der er defineret af den
specifikke HDMI-version. For eksempel vil
apparater, der understøtter HDMI, ver. 1.3a,
muligvis ikke understøtte Deep Color.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilslutning af en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
A Digitalt lyslederkabel (medfølger
ikke)
B Koaksialt digitalkabel (medfølger
ikke)
* Når du tilslutter et apparat, der er udstyret med et
OPTICAL-jackstik, skal du angive "Input Assign"
i Inputmenuen.
D
E
C Lydkabel (medfølger ikke)
D Videoledning (medfølger ikke)
E Komponentvideoledning (medfølger
ikke)
Bemærk
• For at udsende multikanal-digitallyd skal den
digitale lydudgangsindstilling på DVD-afspilleren,
Blu-ray Disc-afspilleren udføres. Vi henviser til
den brugsanvisning, som følger med
DVD-afspilleren, Blu-ray Disc-afspilleren.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
38DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilslutning af en satellittuner, selector
Kom godt i gang
Den følgende illustration viser, hvordan en satellittuner, selector tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
Satellittuner, selector
Lydsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Videoledning (medfølger ikke)
D Komponentvideoledning (medfølger ikke)
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
39DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilslutning af apparater med analogt video- og lydjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som har analoge jackstik som for
eksempel en DVD-afspiller eller en videobåndoptager osv.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater.
DVD-optager, videobåndoptager
Lydsignaler
Videosignaler
A
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videoledning (medfølger ikke)
40DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 41 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Kom godt i gang
Til VIDEO 2 IN/PORTABLE
AV IN-jackstik
C
Videokamera,
videospil
C Lyd/videokabel (medfølger ikke)
Bemærk
Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
Funktion til ændring af videosignaler
Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler.
• Kompositvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler kan sendes ud som HDMI- og videosignaler.
Som standardindstilling udsendes videosignaler, fra det tilsluttede apparat til HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene som vist i tabellen nedenfor.
Vi anbefaler at indstille videokonverteringsfunktionen, så den passer med opløsningen på den
skærm, du benytter.
Se "
Video-indstillinger" (side 112) for at få detaljer om videokonverteringsfunktionen.
UDGANGS-jackstik
INDGANGS-jackstik
HDMI OUT A B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignaler sendes ud.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
fortsættes
41DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 42 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Angående ændring af
videosignaler
Sådan vises undertekster for
hørehæmmede
• Når videosignaler fra en videobåndoptager
osv. konverteres på denne receiver og
derefter sendes til dit tv, kan billedet på
tv-skærmen, afhængigt af status af det
udsendte videosignal, blive forvrænget i
vandret retning, eller der vil måske slet ikke
komme noget billede frem.
• HDMI-videosignaler kan ikke ændres til
komponent-videosignaler og videosignaler.
• De ændrede videosignaler sendes ikke fra
VIDEO OUT 1-jackstikket.
• Når du anvender en videobåndoptager med
et billedforbedringskredsløb, som for
eksempel TBC, kan billederne blive
forvrængede eller måske ikke komme frem.
Deaktiver i et sådant tilfælde funktionen for
billedforbedringskredsløbet.
• Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene, ændres op til 1080i.
Opløsningen af de signaler, der sendes ud til
HDMI OUT-jackstikket, ændres op til
1080p.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene har restriktioner mht.
opløsning, når opløsningen for
videosignaler, som er beskyttet af
copyright-teknologi, ændres. Der kan sendes
en opløsning på op til 480p ud til
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene. HDMI OUT-jackstikket har
ingen restriktioner mht. opløsning.
• Videosignaler, for hvilke opløsningen er
blevet ændret, kan hverken sendes ud fra
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene eller HDMI OUT-jackstikkene.
Videosignalerne sendes ud fra
HDMI OUT-jackstikket, når begge er
tilsluttet.
• Angiv "Resolution" til "AUTO" eller "480i/
576i" i Video-indstillingsmenuen for at
udsende videosignalerne fra MONITOR
VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-jackstikkene, når begge er
forbundne.
Angiv "Resolution" til "DIRECT" i
Video-indstillingsmenuen ved modtagelse af
et signal, som understøtter undertekster for
hørehæmmede.
Benyt samme type kabel til indgangs-/
udgangssignaler.
Bemærk
Undertekster for hørehæmmede vises ikke i zone 2.
Tilslutning af et optageapparat
Slut optageapparatet til receiverens VIDEO
OUT-jackstik ved optagelse. Tilslut ledninger
til indgangs- og udgangssignaler til den
samme type jackstik, da VIDEO OUT-jackstik
ikke har nogen opkonverteringsfunktion.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at signaler fra HDMI OUT eller
MONITOR OUT-jackstikkene bliver optaget
korrekt.
42DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 43 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
5: Tilslutning af -antennerne
Kom godt i gang
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
* Stikkets form varierer alt efter området.
Bemærk
• For at forhindre opsamling af støj skal
AM-rammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
• Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter
ledningerne.
43DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
6: Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Sæt den medfølgende netledning i
AC IN-tilslutningen på receiveren, og sæt
derefter netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Udførelse af indledende
klargøring
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved hjælp af
nedenstående fremgangsmåde. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at
nulstille de indstillinger, du har foretaget, og få
fabriksindstillingerne tilbage.
POWER
TONE MODE
HDMI IN
Bemærk
• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at
højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved
hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne.
• Vær grundig med tilslutningen af netledningen.
AC IN-tilslutning
Til en stikkontakt i
væggen
Netledning
(medfølger)
1
Tryk på POWER for at slukke for
receiveren.
2
Hold POWER nede, mens du
trykker på TONE MODE og
HDMI IN for at tænde for
receiveren.
3
Giv slip på TONE MODE og
HDMI IN efter nogle få
sekunder.
Når "MEMORY CLEARING..." er blevet
vist på displayet i et stykke tid, vises
"MEMORY CLEARED.".
Alle de indstillinger, du har ændret eller
indstillet, bliver nulstillet til de
oprindelige indstillinger.
Der vil være et større mellemrum mellem
stikket og bagsiden, selv når netledningen
sættes helt ind. Ledningen skal sættes i
forbindelse på denne måde. Dette er ikke
nogen fejlfunktion.
44DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 45 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Indsæt to R6 (størrelse-AA)-batterier i
hoved- og zone 2/zone 3-fjernbetjeningerne.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
7: Visning af GUI menuen på tv-skærmen
Du kan vælge funktioner eller ændre
receiverens indstillinger via GUI-menuen på
tv-skærmen. Følg nedenstående procedure for
at ændre indstillingerne, således at
GUI-menuen vises på tv-skærmen.
Tip
Se "Betjening uden tilslutning af et tv" (side 118),
hvis du vil betjene receiveren uden tilslutning til et
tv.
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der
er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke manganbatterier og andre slags
batterier sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således
at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når batterierne skiftes ud, kan de programmerede
fjernbetjeningskoder blive slettet. Hvis dette sker,
skal du programmere fjernbetjeningskoderne igen
(side 126).
?/1
AMP
GUI
MODE
Tip
MENU
Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med
nye.
1
Slut en tv-skærm til denne
receiver.
Se "3: Tilslutning af skærmen" (side 26).
2
3
Tænd for receiveren og tv'et.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
fortsættes
45DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 46 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
4
Tryk på GUI MODE.
Efter "GUI MODE ON" er kommet frem
i receiverens display-vindue, vises "GUI
MODE".
8: Indstilling af
højttalerne
Indstilling af
højttalerimpedansen
Indstil den rigtige højttalerimpedans til de
højttalere, der anvendes.
Receivermenuen vises på tv-skærmen.
AMP
Tip
Du kan vælge, om meddelelserne i GUI-menuen på
skærmen skal vises på engelsk, spansk, fransk eller
tysk. Se "
System-indstillinger" (side 117) for
at få detaljer.
V/v/b,
For at afslutte menuen
MENU
Tryk på MENU.
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
46DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 47 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2
Tryk på MENU.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Impedance", og tryk
derefter på
.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "4 Ω" eller "8 Ω"
afhængigt af de anvendte
højttalere, og tryk derefter på
.
Settings-menulisten kommer frem på
tv-skærmen.
Den parameter, du har valgt, indtastes.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Bemærk
• Hvis du ikke er sikker på, hvilken impedans
højttalerne har, bedes du se efter i den
brugsanvisning, som følger med højttalerne.
(Denne oplysning findes ofte på bagsiden af
højttaleren.)
• Hvis du tilslutter alle højttalere med en normal
impedans på 8 ohm eller mere, skal du angive
"Impedance" til "8 Ω". Hvis du tilslutter andre
typer højttalere, skal du angive den til "4 Ω".
• Hvis du tilslutter fronthøjttalere til både
SPEAKERS A og B-tilslutningerne, skal du
tilslutte højttalere med en normal impedans på
8 ohm eller mere.
– Hvis du tilslutter højttalere med en impedans på
16 ohm eller mere i både "A" og
"B"-konfiguration:
fortsættes
47DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
5
Menuen vises på tv-skærmen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 48 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Angiv "Impedance" til "8 Ω" i
Speaker-indstillingsmenuen.
– For andre typer højttalere i andre
konfigurationer:
Angiv "Impedance" til "4 Ω" i
Speaker-indstillingsmenuen.
Valg af fronthøjttalerne
Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil
anvende.
SPEAKERS-knap
Stil på SPEAKERS-knappen for at
vælge det fronthøjttalersystem, du
vil anvende.
Bemærk
Denne indstilling er ikke til rådighed, når der er
tilsluttet hovedtelefoner.
Indstil til For at vælge
A
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Atilslutningerne.
B
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Btilslutningerne.
A+B
De højttalere, som er sluttet til
både FRONT SPEAKERS A og
B-tilslutningerne (parallel
tilslutning).
OFF
Der kommer ingen lydsignaler fra
nogen af højttalertilslutningerne
eller PRE OUT-jackstikkene.
48DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 49 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
• Autokalibreringsfunktionen virker ikke, hvis der er
tilsluttet hovedtelefoner.
• Annuller MUTING, hvis den er slået til.
Optimeringsmikrofon
Calibration)
Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) gør det muligt at udføre
automatisk kalibrering, som for eksempel
automatisk kontrol af tilslutningen mellem
hver højttaler og receiveren, regulering af
højttalerniveauet og måling af afstanden
mellem hver højttaler og din siddeposition.
Før du udfører automatisk
kalibrering
Inden du udfører automatisk kalibrering, skal
du klargøre og tilslutte højttalerne
(side 22-25).
• AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun
til den medfølgende optimeringsmikrofon.
Tilslut ikke andre mikrofoner. Dette kan
bevirke, at receiveren og mikrofonen lider
skade.
• Under målingen vil lyden fra højttalerne
være meget høj. Lydstyrken kan ikke
justeres. Vær opmærksom på
tilstedeværelsen af børn og tag hensyn til
naboerne.
• Udfør den automatiske måling på et stille
sted, så du undgår støjpåvirkninger og opnår
en mere præcis måling.
• Hvis der er forhindringer i banen mellem
optimeringsmikrofonen og højttalerne, kan
kalibreringen ikke udføres på korrekt vis.
Fjern alle forhindringer fra det område, hvor
målingen udføres, for at undgå målefejl.
• Når du anvender en tilslutning med to
forstærkere, skal du sætte "Sur Back Assign"
til "BI-AMP" i Speaker-indstillingsmenuen,
inden du udfører automatisk kalibrering.
1
Slut den medfølgende
optimeringsmikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
2
Klargør
optimeringsmikrofonen.
Anbring optimeringsmikrofonen ved din
siddeposition. Anvend en skammel eller
en trefod, så optimeringsmikrofonen
forbliver i samme højde som dine ører.
Vend L-enden af optimeringsmikrofonen
mod den venstre fronthøjttaler og
R-enden af optimeringsmikrofonen mod
den højre fronthøjttaler.
Bemærk
Når du anbringer optimeringsmikrofonen
imellem de to højttalere, kan
optimeringsmikrofonen ikke måle den venstre
og højre højttaler korrekt, hvis vinklen mellem
de to højttalere er for snæver.
fortsættes
49DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
9: Automatisk kalibrering
af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 50 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Sådan konfigureres den aktive
subwoofer
• Når en subwoofer er tilsluttet, skal du tænde
for den og på forhånd øge lydstyrken. Drej
MASTER VOLUME-knappen til lige før
midtpunktet.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
delefrekvensfunktion, skal værdien
indstilles til den maksimale værdi.
• Hvis du tilslutter en subwoofer med en
automatisk standbyfunktion, skal denne
funktion kobles fra (deaktiveret).
a) Denne receiver korrigerer kun signaler med
analog nedmiksningsbehandling for
centerhøjttaleren og subwooferen, når
multikanal-indgangen er valgt. Korrektionen er
ugyldig for andre højttalere.
b) Måleresultatet anvendes ikke, når
multikanal-indgangen er valgt.
c) • Signaler med en samplingfrekvens på over
96 kHz bliver altid afspillet ved enten 44,1 kHz
eller 48 kHz.
• Måleresultatet anvendes ikke i følgende
tilfælde.
–Multikanal-indgangen er valgt.
–"2ch Analog Direct" er i brug.
• Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 96 kHz.
Bemærk
Afhængigt af egenskaberne for den subwoofer, du
anvender, kan værdien for placeringsafstanden være
længere væk fra den faktiske position.
AMP
Sådan anvendes receiveren
som forforstærker
Det er muligt at anvende den automatiske
kalibreringsfunktion, når receiveren anvendes
som forforstærker.
I dette tilfælde kan den på displayet viste
afstandsværdi afvige fra den faktiske
afstandsværdi. Der vil dog ikke være nogen
problemer, selv hvis du fortsætter med at
anvende receiveren med den værdi.
V/v/B/b,
MENU
Udførelse af automatisk
kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion giver
dig mulighed for at måle følgende:
• Højttaler-tilslutningera)
• Højttalernes polaritet
• Højttalerafstandb)
• Højttalervinkelb)
• Højttalerstørrelseb)
• Højttalerniveau
• Frekvenskarakteristikc)
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
50DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 51 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2
Tryk på MENU.
5
Menuen vises på tv-skærmen.
Du får vist skærmen, hvorpå du kan vælge
enheden, som skal måles.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings-menulisten kommer frem på
tv-skærmen.
6
Tryk gentagne gange på V/v og
på
for at fjerne markeringen
for de enheder, du ikke vil måle,
og tryk derefter på b.
Du får vist bekræftelsesskærmen, som
spørger, om du er klar til at påbegynde
målingen.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Auto Calibration", og
tryk derefter på
eller b.
7
Tryk på
for at vælge "Start".
Målingen starter i løbet af fem sekunder.
Når målingen er slut, lyder der et bip, og
måleresultatet vises på tv-skærmen.
fortsættes
51DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kom godt i gang
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Setup", og tryk
derefter på
.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 52 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
8
Tryk på
for at vælge "Next".
"Save auto calibration (auto speaker
setup)?" vises. Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 52) for at gemme
måleresultaterne.
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 54), hvis en
advarsel eller fejlkode vises på skærmen.
Lagring af måleresultaterne
Følg nedenstående trin for at gemme
måleresultaterne fra "Udførelse af automatisk
kalibrering" (side 50).
1
Tryk på B/b for at vælge "Yes" i
trin 8 i "Udførelse af automatisk
kalibrering", og tryk derefter på
.
Valgskærmen for kalibreingstypen vises.
Bemærk
Når højttaleren (højttalerne) er i modfase, vises "Out
Phase" på tv-skærmen. "+" og "–"-tilslutningerne på
højttaleren kan være tilsluttet modsat. Afhængigt af
højttalerne vil "Out Phase" imidlertid komme frem
på fjernsynsskærmen, selv om højttalerne er korrekt
tilsluttet. Dette skyldes højttalernes specifikationer. I
dette tilfælde kan du fortsætte med at anvende
receiveren.
2
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den automatiske
kalibreringstype, og tryk
derefter på
.
Tips
Parameter
Forklaring
• Andre betjeninger end at tænde og slukke for
receiveren er deaktiverede under målingen.
• I de følgende situationer er målingerne ikke blevet
udført korrekt, eller den automatiske kalibrering
kan ikke udføres.
– hvis der tilsluttes specielle højttalere som for
eksempel dipolhøjttalere.
– når zone 2/zone 3-funktionen i zone 2/zone 3
anvendes.
• Det er muligt at ændre brugen af afstandsenheden i
"Distance Unit" i Speaker-indstillingsmenuen.
Full Flat
Gør målingen af frekvensen
fra hver højttaler flad.
Engineer
Indstiller frekvensen til en,
der modsvarer den i et
standard Sony-lytterum.
Annullering af målingen
Målingen annulleres, når du ændrer lydstyrke,
skifter funktioner, ændrer
højttalerindstillingerne for
SPEAKERS-kontakten eller tilslutter
hovedtelefoner.
Front Reference Indstiller karakteristikken
for alle højttalerne, så de
modsvarer fronthøjttalerens
karakteristik.
OFF
Deaktiverer den
automatiske
kalibreringsequalizer.
Måleresultaterne gemmes.
52DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 53 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
3
Tryk på b.
Afslutningsskærmen vises.
Kom godt i gang
Kontrollering af resultaterne af
den automatiske kalibrering
Hvis der vises en advarsel eller en fejlkode i
trin 8 i "Udførelse af automatisk kalibrering"
(side 50), skal du kontrollere problemet og
udføre den automatiske kalibrering igen.
1
4
Tryk på
.
Bemærk
• Efter at have afspejlet resultaterne af en
kompensation for en frekvenskarakteristik bliver
signaler med en samplingfrekvens på over 96 kHz
altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Frekvenssvarets måleresultat anvendes ikke i
følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
• Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
Tryk på B/b for at vælge "Yes",
og tryk derefter på
når
"Error occurred during
calibration, press to
investigate." vises på
skærmen.
Bekræft detaljerne i måleresultaterne, og
fortsæt med en passende metode til
udbedring.
2
3
Tryk på B/b for at vælge
"Retry", og tryk derefter på
.
Gentag trin 6 til 8 i "Udførelse af
automatisk kalibrering"
(side 50).
Tip
Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL)
bestemmes af den lave karakteristik.
Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af
optimeringsmikrofonens og højttalernes position
samt rummets form. Det anbefales, at du følger
måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse
indstillinger i Speaker-indstillingsmenuen. Gem
måleresultaterne først, og prøv derefter at ændre
resultaterne, hvis du ønsker det.
Sådan gemmes måleresultater,
som forårsagede en fejl uden
udbedring
1 Tryk på B/b for at vælge "No", og tryk
derefter på
når "Error occurred
during calibration, press to investigate."
vises på skærmen.
2 Følg trinnene i "Lagring af
måleresultaterne" (side 52) for at
gemme måleresultaterne.
fortsættes
53DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 54 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Meddelelsesliste efter automatisk kalibreringsmåling
Display
Forklaring
Code 30
Hovedtelefoner er tilsluttet. Fjern hovedtelefonerne og udfør autokalibreringen igen.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) er indstillet til OFF. Indstil den til noget andet, og udfør
målingen igen.
Code 32
Ingen af højttalerne blev registreret. Kontrollér, at optimeringsmikrofonen er korrekt
tilsluttet, og udfør målingen igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er korrekt tilsluttet, men fejlkoden alligevel vises, kan det
skyldes, at kablet til optimeringsmikrofonen er beskadiget eller forkert tilsluttet.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Højttaleren er ikke anbragt i den rigtige position. Højttalerne eller en optimeringsmikrofon
til højre eller venstre kan være forkert anbragt. Se "1: Installering af højttalere" (side 22), og
bekræft højttalerplaceringen.
Warning 40
Målingen er færdig. Alligevel er støjniveauet højt. Du kan muligvis udføre målingen på
korrekt vis, hvis du forsøger igen, selv om målingen ikke kan udføres i alle omgivelser. Prøv
at udføre målingen i stille omgivelser.
Warning 41
Warning 42
Inputtet fra mikrofonen er for stort.
• Afstanden mellem højttaler og mikrofon er muligvis for lille.
Gentag målingen efter at have øget afstanden mellem dem.
• Lydstyrken er muligvis for høj, når du anvender receiveren som forforstærker.
Warning 43
Subwooferens afstand og position kan ikke registreres. Eller højttalerpositionens vinkel kan
ikke registreres. Dette kan skyldes støj. Prøv at udføre målingen i stille omgivelser.
Warning 44
Målingen er fuldført. Højttalerne er imidlertid ikke anbragt i korrekt position i forhold til
hinanden. Se "1: Installering af højttalere" (side 22), og kontrollér højttalernes placering i
forhold til hinanden.
Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
Enten den venstre eller højre surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
Bagsurroundhøjttalere er tilsluttede, selv om der ikke er tilsluttet nogen surroundhøjttalere.
Slut surroundhøjttaleren (højttalerne) til SURROUND-tilslutningerne.
• Den bageste surroundhøjttaler er kun sluttet til SURROUND BACK SPEAKERS Rtilslutningerne. Hvis du kun tilslutter en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS L-tilslutningerne.
NO WARNING Der er ingen advarselsinformation.
----------
Ingen højttalere er tilsluttet.
Tip
Afhængigt af subwooferens position kan
måleresultaterne for polariteten variere. Der vil dog
ikke være nogen problemer, selv hvis du fortsætter
med at anvende receiveren med den værdi.
54DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 55 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2
Guide til direkte
betjening på skærmen
Menuen vises på tv-skærmen.
Kom godt i gang
Du kan få vist receivermenuen på tv-skærmen
og vælge den funktion, som du vil bruge på
tv'et ved at trykke på V/v/B/b og
på
fjernbetjeningen.
For at få vist receiverens menu på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnene i "7: Visning af
GUI -menuen på tv-skærmen" (side 45).
Tryk på MENU.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
AMP
Eksempel: Når du vælger "
Input"
GUI
MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det menupunkt, du vil
justere, og tryk derefter på
for at indtaste menupunktet.
5
Gentag trin 3 til 4 for at vælge
det ønskede parameter.
OPTIONS
MENU
Brug af -menuen
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
fortsættes
55DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 56 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
For at afslutte "GUI MODE"
Tryk på GUI MODE. "GUI MODE OFF"
vises, og du kan betjene receiveren via
menuen i receiverens display-vindue.
1
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Oversigt over hovedmenuerne
Menuikon
Tryk på AMP.
Beskrivelse
Input
Vælger
indgangskildeapparatet, som
er tilsluttet receiveren
(side 58).
Music
Vælger musikken fra det
lydapparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren (side 60) eller
serveren på
hjemmenetværket.
Photo
Vælg billederne fra serveren
på hjemmenetværket
Video
Vælg billederne fra det
videoapparat, der er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren (side 60) eller
serveren på
hjemmenetværket.
SHOUTcast
Vælger SHOUTcastradiotjenesten. Se "Brug af
netværksfunktioner", som
medfølger denne
brugsanvisning.
FM/AM
Vælger den indbyggede FM/
AM-radiotuner (side 65).
Settings
Du kan justere
indstillingerne for
højttalerne,
surroundeffekten, equalizer,
lyd, video og andre
indgange, som er forbundet
til HDMI-jackstikkene
(side 100).
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den menu, du ønsker,
og tryk derefter på
eller b for
at indtaste menutilstanden.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
Eksempel: Når du vælger "
4
Input"
Tryk på OPTIONS, mens listen
med menupunkter vises.
Valgmenuen vises.
Brug af valgmenuer
Når du trykker på OPTIONS, vises
valgmenuerne for den valgte hovedmenu. Du
kan vælge en lignende funktion uden at
genvælge menuen.
56DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 57 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den valgmenu, du
ønsker, og tryk derefter på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
Kom godt i gang
5
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
57DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 58 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Afspilning
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparatet,
som er tilsluttet
receiveren
Se "Brug af netværksfunktioner", som
medfølger denne brugsanvisning for at få
oplyst detaljer om, hvordan du kan
afspille indhold på dit hjemmenetværk.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
Listen med menupunkter kommer frem
på tv-skærmen.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
Menuskærmen forsvinder, og
afspilningsskærmen fra den eksterne
indgang vises.
Valgt indgang
Video1,
Video2
VIDEO 1, 2
videobåndoptager osv.,
som er tilsluttet
VIDEO 1 eller
VIDEO 2-jackstikket.
BD
Blu-ray Disc-afspiller
osv., som er tilsluttet
BD-jackstikket.
DVD
DVD-afspiller osv.,
som er tilsluttet DVDjackstikket.
SAT
Satellittuner osv., som
er sluttet til
SAT-jackstikket.
TV
Tv, som er tilsluttet
TV-jackstikket.
TAPE
Kassettebåndoptager
osv., som er tilsluttet
TAPE-jackstikket.
MD
MD-afspiller osv., som
er tilsluttet
MD-jackstikket.
SA-CD/CD
Super Audio CD eller
CD-afspiller osv., som
er sluttet til SA-CD/
CD-jackstikket.
Phono
Pladespiller osv., som
er tilsluttet
PHONO-jackstikket.
AMP
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
MASTER
VOL
MUTING
1
Tryk på AMP.
Apparater, som kan
anvendes
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
58DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\050PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 59 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Valgt indgang
MULTI IN
Apparater, som kan
anvendes
Apparater, som er
tilsluttet
MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikket.
5
Tænd for apparatet og begynd
afspilningen.
6
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Tips
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den hastighed du drejer MASTER VOLUMEknappen med.
For at skrue hurtigt op eller ned for lydstyrken: drej
knappen hurtigt.
For at finindstille: drej knappen langsomt.
• Du kan indstille lydstyrken forskelligt, afhængigt
af den tid du trykker på og holder MASTER VOL
+/–-knappen på fjernbetjeningen nede.
For at skrue hurtigt op eller ned for lydstyrken: tryk
på og hold knappen nede.
For at finindstille: tryk på knappen og giv straks
slip på den.
Aktivering af
lydudkoblingsfunktionen
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen. Tryk
igen på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere, eller tryk på MASTER VOL + for at
hæve lydstyrken.
Hvordan man undgår, at
højttalerne lider skade
Sørg for at sænke lydstyrkeniveauet, inden du
slukker for receiveren.
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn for
indgange og vise det.
Dette er bekvemt, når man vil navngive
jackstikkene med de tilsluttede apparaters
navne.
1
Tryk gentagne gange på V/v på
" Input"-skærmen for at
vælge den indgang, du vil
navngive.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Name Input", og tryk
derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
4
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
5
Tryk på V/v/B/b for at vælge
"Finish", og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af
navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Ændring af display-poster (List
Mode)
Når du vælger "
Input", kan du vælge de
poster, som skal vises.
1
Tryk gentagne gange på V/v på
" Input"-skærmen for at
vælge den ønskede indgang.
fortsættes
59DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Afspilning
HDMI1, 2, 3, HDMI apparater, som er
4, 5, 6
tilsluttet HDMI1,
HDMI2, HDMI3,
HDMI4, HDMI5, eller
HDMI6-jackstikket.
Navngivning af indgangene
(Name Input)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 60 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "List Mode", og tryk
derefter på
.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den post, som du vil
have vist, og tryk dernæst på
.
• Input Assign
Indgangsnavn og indgangens
tilknyttede lyd/video-jackstik vises på
en liste.
• Sound Field
Indgangsnavn og det valgte lydfelt til
indgangen vises på en liste.
• A/V Sync
Indgangsnavn og forsinkelsen, som er
indstillet for indgangen i
"A/V Sync"-menuen vises på en liste.
Anvendelse af lyd/
billeder fra apparater,
som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT
Med DIGITAL MEDIA PORT kan du få lyd/
billeder fra en bærbar lydkilde eller computer
ved at tilslutte en DIGITAL MEDIA PORTadapter.
Tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere varierer for hvert område.
Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om
tilslutning af DIGITAL MEDIA PORTadapteren, kan du se "Tilslutning af apparater
med digitale lydindgangs-/udgangsjackstik"
(side 29).
Du kan benytte følgende Sony DIGITAL
MEDIA PORT-adaptere:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren er
ekstraudstyr.
Bemærk
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
• Før du kobler DIGITAL MEDIA PORT-adapter
fra, skal du sørge for, at receiveren er slået fra ved
hjælp af fjernbetjeningen.
• Du bør hverken tilslutte eller frakoble DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til/fra receiveren, mens
der er tændt for systemet.
• Billederne bliver også udsendt, afhængigt af
DIGITAL MEDIA PORT-adaptertypen.
• Forbind ikke en DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
som benytter en netværksfunktion såsom
TDM-NC1 Wireless Network Audio Client til
receiveren.
Du kan godt anvende receiverens netværksfunktion
60DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\050PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 61 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
uden brug af en DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
Se "Brug af netværksfunktioner", som medfølger
denne brugsanvisning for at få oplyst detaljer om
netværksfunktionen.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "DMPORT1",
"DMPORT2" eller et apparat,
som er tilsluttet DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, og tryk
derefter på
.
Ikon
Apparat, som er tilsluttet
DMPORT Der er tilsluttet et andet
apparat end et af følgende.
iPod
V/v/b,
Den genkendte iPod-model
er tilsluttet.
Walkman Den genkendte Network
Walkman-model er tilsluttet.
MENU
Bluetooth Det genkendte
Bluetooth-drev er tilsluttet.
Mobile
Phone
MASTER
VOL
1
Tryk på AMP.
Den genkendte mobiltelefon
er tilsluttet.
5
Vælg et nummer, du vil afspille
på apparatet, som er tilsluttet
DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
6
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Music" eller
"
Video", og tryk derefter på
eller b.
61DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Afspilning
Apparatet, som er tilsluttet DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren genkendes, og
"DMPORT1" og "DMPORT2" på
skærmen ændres til et ikon med
apparatets navn. Hvis den tilsluttede
adapter ikke kan genkendes, vises
"DMPORT1" eller "DMPORT2" på
tv-skærmen.
AMP
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 62 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
4
Betjening af TDM-iP1/
iP50 via receiverens
GUI-menu
Sørg for, at "System GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT" (side 63).
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge apparatet, som er
tilsluttet DIGITAL MEDIA PORTadapteren, som du vil bruge til
afspilning, og tryk derefter på
.
Listen over indhold vises.
5
Tryk på V/v/B/b og
for at
vælge nummer eller indhold fra
listen over indhold.
De følgende lister over indhold er kun
eksempler. De kan variere, afhængigt af
hvilke apparater der er tilsluttet
receiveren.
AMP
Ved iPod
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
V/v/b,
OPTIONS
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
MENU
Video Podcast > Episode > Content
1
6
Tryk på AMP.
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Music" eller
"
Video", og tryk derefter på
eller b.
Sådan vælges
afspilningstilstand
1
Afspil de numre, du vil lytte til
ved at følge trinnene, beskrevet
i "Betjening af TDM-iP1/iP50 via
receiverens GUI-menu"
(side 62).
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
62DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\050PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 63 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
3
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Shuffle", "Repeat"
eller "Audiobook Speed", og
tryk derefter på
.
DIGITAL MEDIA PORTmeddelelsesliste
No Adapter
Adapteren er ikke tilsluttet.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den indstilling, du vil
vælge fra følgende, og tryk
derefter på
.
No Device
Ingen enhed er sluttet til
adapteren.
No Audio
Der blev ikke fundet nogen
lydfil.
Loading
Dataene bliver indlæst.
No Item
Der blev ikke fundet nogen
post.
Afspiller alle numrene i tilfældig rækkefølge.
• Off
Deaktiverer shuffle-funktionen.
• Albums
Afspiller alle numrene på et album i tilfældig
rækkefølge.
• Songs
Afspiller alle numrene i "Songs" i tilfældig
rækkefølge.
x Repeat (Kun TDM-iP1/iP50)
Gentager afspilningen af ét eller alle numre.
• Off
Deaktiverer repeat-funktionen.
• One
Gentager afspilningen af ét nummer.
• All
Gentager afspilningen af alle numrene.
x Audiobook Hastighed (kun
TDM-iP50)
Vælger visningshastigheden for Audiobook.
• Low
Sænker visningshastigheden.
• Normal
Indstiller visningshastigheden til standard.
• High
Øger visningshastigheden.
Sådan ændres
betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT
Du kan ændre betjeningsskærmen via
GUI-menuen. DMPORT Control-tilstanden
understøttes af DIGITAL MEDIA PORTadaptere som TDM-iP1/iP50. Denne tilstand
understøttes ikke af andre adaptere.
1
Tryk gentagne gange på V/v på
" Music" eller "
Video"skærmen for at vælge den
DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
du ønsker, og tryk derefter på
eller b.
2
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"DMPORT Control", og tryk
derefter på
.
Hvis "DMPORT Control" ikke bliver vist,
bedes du se brugsanvisningen, der fulgte
med apparatet, for at få oplysninger om
betjeningen af dette apparat.
fortsættes
63DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Afspilning
x Shuffle (Kun TDM-iP1/iP50)
Meddelelse vises Forklaring
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 64 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den tilstand, du
ønsker, og tryk derefter på
.
Du kan vælge følgende tilstande i denne
menu:
• System GUI
Denne tilstand er beregnet til TDM-iP1/
iP50. Sporlisten vil blive vist på
receiverens GUI-skærm. Du kan vælge
et ønsket nummer og afspille det på hver
GUI-skærm.
• Adapter GUI
Denne tilstand er beregnet til TDM-iP1/
iP50. Adaptermenuen vil blive vist på
tv-skærmen.
• iPod
Denne tilstand kan kun vælges, når
TDM-iP1/iP50 er tilsluttet.
Sådan betjenes TDM-iP1/iP50
via adaptermenuen
Sørg for, at "Adapter GUI" er valgt i trin 4 i
"Sådan ændres betjeningsskærmen via
DIGITAL MEDIA PORT" (side 63).
Få detaljerede oplysninger om betjeningen af
adapteren i adapter-GUI-menuen i
brugsanvisningen, der fulgte med den adapter,
du anvender.
Sådan betjenes TDM-iP1/iP50
ved hjælp af iPod-menuen
Sørg for, at "iPod" er valgt i trin 4 i "Sådan
ændres betjeningsskærmen via DIGITAL
MEDIA PORT" (side 63).
For at få oplysninger om betjening af iPod skal
du se brugsanvisningen, der fulgte med din
iPod.
64DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\DKSTRDA6400ESCEL\060TUN.fm
masterpage: Right
060TUN.fm Page 65 Wednesday, March 25, 2009 12:13 PM
Sådan stiller du automatisk ind
på en station (Auto Tuning)
Tuning
Lytning til FM-/AM-radio
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser med
den indbyggede tuner. Inden du begynder at
lytte, skal du forvisse dig om, at du har sluttet
FM- og AM-antennerne til receiveren
(side 43).
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
FM eller AM-menulisten kommer frem
på tv-skærmen.
Tip
4
Tuningskalaen til direkte tuning vises herunder.
FM-bånd
50 kHz
AM-bånd 9 kHz
Tryk på V/v for at vælge "Auto
Tuning", og tryk derefter på
.
5
Tryk på V/v.
SHIFT
AMP
Tryk på V for at søge fra lav til høj, og
tryk på v for at søge fra høj til lav.
Receiveren stopper stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Hvis FM-stereomodtagningen
er dårlig
1 Stil ind på den station, som du ønsker
Talknapper
at lytte til via Auto Tuning, Direct Tuning
(side 66), eller vælg den
forudindstillede station, du ønsker
(side 68).
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
V/v/b,
3 Tryk på V/v for at vælge "FM Mode", og
tryk derefter på
.
OPTIONS
4 Tryk på V/v for at vælge "MONO", og
MENU
tryk derefter på
.
65DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Tuning
Se "Brug af netværksfunktioner", som
medfølger denne brugsanvisning for at få
oplyst detaljer om, hvordan du kan lytte
til internetradio.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\060TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 66 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Sådan stiller du direkte ind på
en station (Direct Tuning)
Indtast frekvensen på en station direkte med
talknapperne.
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v for at vælge "Direct
Tuning", og tryk derefter på
.
5
Modtagelse af RDS-udsendelser
Denne receiver giver dig også mulighed for at
anvende RDS (Radio Data System), hvormed
radiostationer kan sende ekstra informationer
sammen med det ordinære programsignal. Det
er muligt at få vist RDS-information.
Vælg en station, du vil lytte til på
FM-båndet via Auto Tuning
(side 65) eller Direct Tuning.
Når du stiller ind på en station, som udbyder
RDS-tjenester, vises Program Service Name
og Program Type på tv-skærmen.
Programtype- Beskrivelse
indikering
News
Nyhedsprogrammer
Current Affairs
Aktualitetsprogrammer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
Tryk på SHIFT, indtast
frekvensen via talknapperne,
og tryk derefter på
.
Information
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inklusive
forbrugeranliggender og helseråd
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
Sport
Sportsprogrammer
Education
Undervisningsprogrammer som
for eksempel "how-to" og
rådgivningsprogrammer
Tip
Drama
Radiospil og føljetoner
Indstil retningen på AM-rammeantennen, hvis
du lytter til en AM-station, så den optimale
modtagelse opnås.
Cultures
Programmer om national og
regional kultur som for eksempel
sprog og sociale anliggender
Science
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
Varied Speech
Andre typer programmer, som for
eksempel interviews med kendte
personer, panelspil og komedier
Pop Music
Programmer med popmusik
Rock Music
Programmer med rockmusik
Easy Listening
Easy listening
Hvis du ikke kan stille ind på en
station
"– – – .– – MHz" vises, og displayet vender
dermed tilbage til den aktuelle frekvens.
Bekræft, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, gentages trin 5. Hvis det
stadig ikke er muligt at stille ind på en station,
er det, fordi frekvensen ikke anvendes i dit
område.
Light Classics M Instrumental, vokal og kormusik
Serious Classics Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
Other Music
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, for eksempel rhythm
& blues og reggae
66DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\060TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 67 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Programtype- Beskrivelse
indikering
Weather & Metr Vejrudsigt
Finance
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed, med hvilken den sendes fra
stationen. Enhver ændring i denne hastighed
afspejles i dataenes visningshastighed.
• RDS-informationen vises kun på denne receivers
display.
Children’s Progs Programmer for børn
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
Religion
Programmer med religiøst
indhold
Phone In
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
Tuning
Social Affairs
Travel & Touring Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programmer om rekreative
aktiviteter, som for eksempel
havebrug, fiskeri, madlavning
osv.
Jazz Music
Jazz-programmer
Country Music
Countrymusik-programmer
National Music Programmer med popmusik fra et
bestemt land/område
Oldies Music
Programmer med gamle hitnumre
Folk Music
Programmer med folkemusik
Documentary
Undersøgende programmer
None
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
Bemærk
• RDS kan kun bruges med FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer sender RDS-tjenesten, og de
sender heller ikke den samme type tjeneste. Forhør
dig hos de lokale radiostationer, hvis du ikke er
bekendt med, hvilke RDS-tjenester, der sendes i dit
område.
• Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet på korrekt vis, eller hvis
signalstyrken er svag.
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"Alarm-Alarm!" blinke på displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel
RDS-tjeneste, vil "No XX" (som for eksempel "No
Clock Time") vises på displayet.
67DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\060TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 68 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
4
Forudindstilling af
FM-/AM-radiostationer
Det er muligt at programmere 30 FM- og
30 AM-stationer som faste stationer i
hukommelsen. Når dette er gjort, kan du nemt
stille ind på de radiostationer, du ofte lytter til.
Tryk på V/v for at vælge et
forvalgsnummer, og tryk
derefter på
.
Stationen gemmes som det valgte
forvalgsnummer.
5
Gentag trin 1 til og med 4, hvis
du vil programmere endnu en
station som fast station.
Du kan gemme stationer som følger:
• AM-bånd: AM1 til AM30
• FM-bånd: FM1 til FM30
AMP
Sådan stilles der ind på
forudindstillede stationer
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
V/v/B/b,
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "
FM" eller "
AM",
og tryk derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v for at vælge
nummeret på den ønskede
forudindstillede station.
OPTIONS
MENU
1
Numrene fra 1 til 30 kan benyttes.
Stil ind på den station, der skal
programmeres som fast station
via Auto Tuning (side 65) eller
Direct Tuning (side 66).
Skift FM-modtageindstillingen, hvis
FM-stereomodtagningen er dårlig
(side 65).
2
Navngivning af forudindstillede
stationer (Name Input)
1
På "
FM" eller
"
AM"-skærmen skal du
trykke på V/v for at vælge
nummeret, som du har gemt
stationen på, og som du vil
navngive.
2
Tryk på OPTIONS.
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3
Tryk på V/v for at vælge
"Memory", og tryk derefter på
.
Valgmenuen vises.
68DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\060TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 69 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Name Input", og tryk
derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
Tryk på V/v/B/b og
for at
indtaste navnet ét tegn ad
gangen.
5
Tryk på V/v/B/b for at vælge
"Finish", og tryk derefter på
Tuning
4
.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af
navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
69DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 70 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning med 2-kanals lyd
Du kan ændre udgangslyden til 2-kanals lyd uanset den anvendte softwares optageformater, det
tilsluttede afspilningsapparat eller receiverens lydfeltindstillinger.
2CH/
A.DIRECT
Tryk gentagne gange på 2CH/A.DIRECT for at vælge 2-kanals
lydindstillingen for den udgangslyd, du ønsker.
2-kanalstilstand
Effekt
2ch Stereo
Receiveren sender kun lyden fra de venstre/højre fronthøjttalere. Der kommer
ingen lyd fra subwooferen.
2-kanals standardstereokilder går helt uden om lydfeltbehandlingen, og
multikanals surroundformater nedmikses til 2-kanals.
2ch Analog Direct
Du kan skifte den valgte indgangs lyd til 2-kanals analog indgang. Denne
funktion gør det muligt at lytte til højkvalitets analoge kilder.
Når denne funktion anvendes, kan kun lydstyrken og fronthøjttalerbalancen
indstilles.
Bemærk
Der kommer ingen lyd fra subwooferen i 2-kanals
stereoindstilling. For at lytte til 2-kanals stereokilder
med brug af venstre/højre fronthøjttaler og en
subwoofer skal du vælge "A.F.D. Auto".
Når du vælger "A.F.D. Auto" genererer receiveren et
lavfrekvent signal til udsendelse til subwooferen fra
et 2-kanals signal, selv hvis der ikke er noget
L.F.E.-signal.
70DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 71 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Afspilning med multikanal-surroundlyd
Auto Format Direct (A.F.D.)-indstillingen gør det muligt at lytte til high fidelity-lyd og vælge
dekodningsindstillingen for lytning til en 2-kanals stereolyd som multikanallyd.
AMP
Anvendelse af surroundlyd
A.F.D.
V/v/b,
MENU
Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge den A.F.D.-indstilling, du
ønsker.
A.F.D.-indstilling
Multikanallyd Effekt
efter dekodning
A.F.D. Auto
(Automatisk
detektering)
Forindstiller lyden som den blev optaget/kodet uden at
tilføje nogen surroundeffekter.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre-signaler fra alle
højttalere.
Enhanced Surround
–
Du kan vælge den surroundeffekt, du ønsker. Se "Sådan
indstilles en multikanal-surroundlydeffekt" (side 72) for
at få detaljer angående tilgængelige surroundlydeffekter,
og hvordan de indstilles.
71DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 72 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Sådan indstilles en
multikanal-surroundlydeffekt
1
2
Start med at afspille en
lydkilde, du ønsker at lytte til
(CD, DVD osv.).
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
Settings-menulisten kommer frem på
tv-skærmen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Surround", og tryk
derefter på
eller b.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Enhanced Sur
Mode", og tryk derefter på
.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
3
4
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Menuen for surroundlydeffekter vises.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den A.F.D. indstilling,
du ønsker, og tryk derefter på
eller b.
A.F.D.-indstilling
Multikanallyd Effekt
efter dekodning
PLII*
5-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic II-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 5.1 kanaler.
Denne indstilling er ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne indstilling gengive lyd i
5.1-kanals system, for at man kan se videoer med
overspillede eller gamle film.
PLIIx*
7-kanals signaler
Udfører Dolby Pro Logic IIx-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2- eller 5.1-kanals format, dekodes til
7.1 kanaler. Denne indstilling er ideel til film, som er
kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne indstilling
gengive lyd i 7.1-kanals system, for at man kan se
videoer med overspillede eller gamle film.
Neo:6 Cinema
7-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Cinema-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 7 kanaler.
Neo:6 Music
7-kanals signaler
Udfører DTS Neo:6 Music-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til 7 kanaler.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
som for eksempel CD'er.
Neural-THX
7-kanals signaler
Den næste generation af Neural-THX® Surround. Ud
over stereoforbedringsbehandling og ren
5.1 surroundlyd kan den nu afspille fuldt 360°
7.1 surroundlydbillede fra Neural-THX® Surroundkodet indhold.
* Du kan vælge "PLII", når der ikke er nogen bagsurroundhøjttaler i Speaker Pattern-menuen, eller du kan
vælge "PLIIx" når der er en bagsurroundhøjttaler. Du kan ikke vælge begge indstillinger samtidig.
72DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 73 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
Anvendelse af surroundlyd
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens på
mere end 48 kHz.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på over 48 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under
DTS 96/24-signalmodtagning, vil signalet kun
blive afspillet ved 48 kHz.
• Starten af lydstrømmen vil muligvis falde ud, når
Neural-THX-behandlingen slås til eller fra.
Tips
• Vi anbefaler normalvis "A.F.D. Auto".
• Du kan identificere kodningsformatet for
DVD-software osv. ved at se på logoet på
emballagen.
• Dolby Pro Logic IIx-dekodning kan anvendes, når
2 kanal- eller 5.1 kanal-signaler modtages.
• Neural-THX kan anvendes, når 2 kanals eller
5.1 kanals signaler modtages.
73DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 74 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Anvendelse af surroundeffekt til musik
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne bringer en spændende og kraftig lyd som i en koncertsal
lige ind i din stue.
MUSIC
Tryk gentagne gange på MUSIC for at vælge den surroundeffekt, du vil have
til musik.
Lydfelt
Effekt
D.Concert Hall A
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en stor lydscene, der bliver skabt af reflektering.
D.Concert Hall B
Bruger 3D-lydafbildning til at gengive lydkarakteristikken for en koncertsal,
som simulerer en resonansgivende og unik genlydende klang.
Jazz Club
Gengiver akustikken for en jazzklub.
Live Concert
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Stadium
Gengiver fornemmelsen af et friluftsstadion.
Sports
Gengiver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
Portable Audio
Gengiver et klart, fremhævet lydbillede fra dit bærbare lydapparat. Denne
indstilling er ideel til MP3 og anden komprimeret musik.
74DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 75 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Sådan lytter du til musik gennem hovedtelefoner, tilsluttet
receiveren
Effekt
Headphone (2ch)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når der
er valgt "2ch Stereo"-indstilling eller A.F.D.-indstilling. 2-kanals
standardstereokilder går helt uden om lydfeltbehandlingen, og
multikanal-surroundformater nedmikses til 2 kanaler.
Headphone Theater DCS
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når
lydfeltet er valgt til film/musik. Det gør det muligt at opleve en biograflignende
atmosfære, mens du lytter gennem et par hovedtelefoner.
Headphone (Direct)
Udsender de analoge signaler uden behandling af tonen, lydfeltet osv.
Headphone (Multi)
Denne indstilling vælges automatisk, hvis du anvender hovedtelefoner, når
multikanal-indgangen er valgt. Udsender front-analogsignalerne fra MULTI
CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MUSIC
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
Bemærk
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når
multikanal-indgangen er valgt.
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når der
modtages DTS-HD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
• Lydfelterne for musik fungerer ikke, når der
modtages Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 96 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under
DTS 96/24-signalmodtagning, vil signalet kun
blive afspillet ved 48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på over 48 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• Når et af lydfelterne for musik er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE" i
Speaker-indstillingsmenuen. Lyden vil imidlertid
blive sendt ud fra subwooferen, hvis det digitale
indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler, eller
hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet til
"SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
75DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Anvendelse af surroundlyd
Lydfelt
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 76 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Anvendelse af surroundeffekt til film
Du kan drage fordel af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne bringer en spændende og kraftig lyd som i en biograf lige
ind i din stue.
MOVIE
Tryk gentagne gange på MOVIE for at vælge den surroundeffekt, du vil have
for film.
Lydfelt
Effekt
Cinema Studio EX A
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment "Cary Grant
Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en standardindstilling, som er
glimrende til næsten enhver type film.
Cinema Studio EX B
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment "Kim Novak
Theater" filmproduktionsstudiet. Denne indstilling er ideel til science-fiction
eller action-film med masser af lydeffekter.
Cinema Studio EX C
DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment-ledsagemusikscene. Denne indstilling er ideel til musicals eller film, hvor der er
orkestermusik på lydsporet.
V.Multi Dimension
DCS
Skaber mange virtuelle højttalere fra et enkelt par faktiske surroundhøjttalere.
Sådan deaktiveres surroundeffekten for MOVIE
Tryk på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
76DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 77 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
Anvendelse af surroundlyd
• Lydfelterne for film fungerer ikke når
multikanal-indgangen er valgt.
• Lydfelterne for film fungerer ikke, når der
modtages DTS-HD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
• Lydfelterne for film fungerer ikke, når der
modtages Dolby TrueHD-signaler med en
samplingfrekvens på mere end 96 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltet under
DTS 96/24-signalmodtagning, vil signalet kun
blive afspillet ved 48 kHz.
• Hvis du konfigurerer lydfeltseffekten, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingsfrekvens på over 48 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
• De effekter, som frembringes af de virtuelle
højttalere, kan medføre øget støj i
afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, som benytter sig af de
virtuelle højttalere, vil du ikke være i stand til at
høre nogen lyd direkte fra surroundhøjttalerne.
Tips
• Lydfelter med DCS-mærker anvender
DCS-teknologi. Se "Ordforklaring" (side 150).
• Når lydfeltets DCS-mærke er valgt, vil Digital
Cinema Sound-indikatoren begynde at lyse på
displayet.
77DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 78 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Digitale lydformater, som understøttes af receiveren
De digitale lydformater, som denne receiver kan dekode, afhænger af de tilsluttede apparaters
digitale indgangsjackstik.
Denne receiver understøtter de følgende lydformater.
Lydformat
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
5.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
78DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 79 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Lydformat
Maksimalt antal
kanaler
Tilslutning af afspilningsapparatet og
receiveren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
DSD a)
Multikanals lineær PCM a)
a)Lydsignaler bliver udsendt i et andet format, hvis afspilningsapparater ikke svarer til formatet. Vi henviser til
afspilningsapparatets brugsanvisning for detaljer.
b)Signaler med en samplingfrekvens på over 96 kHz bliver altid afspillet ved enten 96 kHz eller 88,2 kHz.
Anvendelse af surroundlyd
79DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 80 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Brug af Multi-zone-funktioner
Hvad kan
Multi-zone-funktionen
bruges til?
Du kan se billeder og høre lyd fra et apparat,
som er sluttet til receiveren i en anden zone
(zone 2 eller zone 3) end hovedzonen. Du kan
for eksempel se DVD i hovedzonen og lytte til
CD i zone 2 eller zone 3.
Hvis du anvender en IR-repeater (medfølger
ikke), kan du betjene både et apparat i
hovedzonen og en Sony-receiver i zone 2 eller
zone 3 fra zone 2 eller zone 3.
Sådan betjenes receiveren fra
zone 2 eller 3
Det er muligt at betjene receiveren uden at
rette fjernbetjeningen mod receiverens
IR-repeater, hvis du sætter en IR-repeater
(medfølger ikke) til IR REMOTE-jackstikket.
Anvend en IR-repeater, når du installerer
receiveren på et sted, hvor signaler fra
fjernbetjeningen ikke kan nå frem.
80DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 81 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Sådan laves en multi-zone-tilslutning
1:Zone 2-tilslutninger
1 Udsender lyd fra højttalere i zone 2 via SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne på receiveren.
Hovedzone
Zone 2
STR-DA6400ES
tv
skærm
IR REMOTE IN
A
B
B
RM-AAP026
SURROUND BACK
SPEAKERS
2 Udsender lyden fra højttalerne i zone 2 ved hjælp af receiveren og
en anden forstærker.
Hovedzone
Zone 2
B
tv
skærm
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA6400ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP026
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
* Du kan også forbinde til COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT-jackstikket.
81DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Brug af Multi-zone-funktioner
ZONE 2 VIDEO
OUT*
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 82 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2:Zone 3-tilslutninger
Hovedrum
Zone 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA6400ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
RM-AAP026
A IR-repeater (medfølger ikke)
B Højttalere
C Sony-forstærker/receiver
82DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 83 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Indstilling af højttalerne i
zone 2
Når højttalerne i zone 2 er forbundet til
receiverens SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutninger (side 81), skal du
indstille den valgte lyd i zone 2 til at blive
udsendt fra højttalerne, som er forbundet til
SURROUND BACK SPEAKERStilslutningerne.
AMP
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Speaker", og tryk
derefter på
eller b.
5
Tryk på V/v for at vælge
"Speaker Pattern" for at vælge
det mønster, der ikke har nogen
bagsurroundhøjttalere.
6
7
Tryk på RETURN/EXIT O.
8
Tryk på V/v for at vælge
"ZONE2", og tryk derefter på
.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Sur Back Assign", og
tryk derefter på
.
Brug af Multi-zone-funktioner
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
83DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 84 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2 Tryk på ZONE.
Ændring af
fjernbetjeningens
zone-indstillinger
AMP-knappen slukkes, ZONE-knappen
bliver ved med at blinke og
SHIFT-knappen lyser.
3 Tryk på talknappen 2 for at vælge
Fjernbetjeningerne er som standard indstillet
til at blive brugt i zone 2. Hvis du vil bruge
dem i zone 3, skal du ændre fjernbetjeningens
zone-indstilling.
Hovedfjernbetjening
zone 2, eller tryk på 3 for at vælge
zone 3, mens ZONE-knappen blinker.
Knappen ZONE begynder at lyse.
4 Tryk på ENT/MEM.
ZONE-knappen blinker to gange, og
fjernbetjeningen skifter til zone 2 eller
zone 3-tilstand.
?/1
RM SET
UP
SHIFT
AMP
ZONE
2, 3
På zone 2/
zone 3-fjernbetjeningen
1 Tryk på ?/1, mens du trykker på RM
SET UP.
RM SET UP-knappen blinker, og
SHIFT-knappen lyser.
2 Tryk på talknappen 2 for at vælge zone
ENT/
MEM
2, eller tryk på 3 for at vælge zone 3,
mens RM SET UP-knappen blinker.
Knappen RM SET UP begynder at lyse.
3 Tryk på ENTER.
Zone 2/Zone 3-fjernbetjening
RM SET
UP
RM SET UP-knappen blinker to gange, og
fjernbetjeningen skifter til zone 2 eller
zone 3-tilstand.
?/1
SHIFT
2, 3
ENTER
På hovedfjernbetjeningen
1 Tryk på ?/1, mens du trykker på RM
SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen blinker.
84DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 85 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Betjening af receiveren
fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening)
De følgende betjeninger er beskrevet for
tilslutning af en IR-repeater og betjening af
receiveren i zone 2 eller zone 3. Anvend denne
receiver i hovedzonen, hvis en IR-repeater
ikke er tilsluttet.
Betjening af receiveren fra
zone 2
1
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver).
2
I tilfælde af illustration 1-2
(side 81), skal du tænde for
forstærkeren i zone 2.
3
Tryk på ZONE.
Fjernbetjeningen skifter til zone 2.
?/1
4
Zone-funktionen aktiveres.
ZONE
5
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
6
Tryk på V/v for at vælge
" Input", og tryk derefter på
eller b.
7
Tryk på V/v for at vælge den
indgangskilde, du ønsker, og
tryk derefter på
.
For zone 2 udsendes der analoge
video- og lydsignaler. Når du vælger
SOURCE, udsendes signalerne fra den
aktuelle indgang i hovedzonen til ZONE
2 OUT-jackstikket.
V/v/b,
MENU
8
Indstil en passende lydstyrke.
• I tilfælde af illustration 1-1 (side 81)
skal du justere lydstyrken via MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen.
• I tilfælde af illustration 1-2 (side 81),
skal du justere lydstyrken på receiveren
i zone 2.
Sådan afsluttes
zone 2-betjeningen
Tryk på ?/1 efter at have trykket på ZONE.
85DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Brug af Multi-zone-funktioner
Inputknapper
MASTER
VOL
Tryk på ?/1.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 86 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Betjening af receiveren fra
zone 3
1
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver) og
forstærkeren i zone 3.
2
Tryk på ZONE.
• Når der vælges SOURCE, bliver signalindgangene
til MULTI CHANNEL INPUT-jacksstikkene ikke
udsendt fra ZONE 2 OUT eller
ZONE 3 OUT-jackstikkene, selv når
multikanal-indgangen bliver valgt. De analoge
lydsignaler fra den aktuelle funktion sendes ud.
Fjernbetjeningen skifter til zone 3. Skift
fjernbetjeningens zone-indstilling til
zone 3 på forhånd (side 84).
3
Tryk på ?/1.
Zone-funktionen aktiveres.
4
Tryk på en af inputknapperne
på fjernbetjeningen for at
vælge de kildesignaler, du vil
udsende.
For zone 3 vil kun analoge lydsignaler
blive sendt ud. Når du vælger SOURCE,
vil signalerne fra den aktuelle indgang
blive sendt ud.
5
Juster til en passende lydstyrke
via receiveren i zone 3.
Sådan afsluttes
zone 3-betjeningen
Tryk på ?/1 efter at have trykket på ZONE.
Tips
• Selv når denne receiver er i standbytilstand (tryk på
?/1 på fjernbetjeningen for at slukke for denne
receiver), forbliver receiveren i zone 2 eller zone 3
tændt. Tryk på ?/1 og AV ?/1 på
hovedfjernbetjeningen samtidig for at slukke for
samtlige receivere (SYSTEM STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2 eller ZONE 3-jackstikkene. Der sendes
ingen signaler ud fra apparater, som kun er sluttet
til de digitale indgangsjackstik.
86DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 87 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
4
Lytning til den samme
musik i forskellige zoner
(Party-indstilling)
Du kan lytte til den samme musik i forskellige
zoner.
AMP
Tryk på B for at vælge "Start",
og tryk derefter på
.
Den samme lyd fra den valgte indgang i
hovedzonen udsendes i den zone, som er
valgt i party-indstillingen (side 110).
Sådan går du ud af
party-indstillingen
Vælg anden indgang i zone 2 eller zone 3.
Se "Betjening af receiveren fra en anden zone
(ZONE 2/ZONE 3-betjening)" (side 85) for at
få oplyst detaljer om betjening af zone 2/
zone 3.
Brug af Multi-zone-funktioner
B,
PARTY
1
2
3
Start afspilning i hovedzonen.
Tryk på AMP.
Tryk på PARTY.
Skærmen for party-indstilling vises på
tv-skærmen.
87DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 88 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Sådan anvendes andre
funktioner
Sådan anvendes
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync er kompatibelt med et Sony
tv, Blu-ray Disc/DVD-afspiller,
AV-forstærker osv., som er udstyret med
Kontrol til HDMI-funktionen.
Ved at tilslutte Sony-apparater, som er
kompatible med "BRAVIA" Sync med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), gøres
betjeningen lettere som nedenfor:
• One-Touch-afspilning: Når du benytter et
apparat til afspilning såsom en DVD/Blu-ray
Disc-afspiller, tændes receiveren og tv'et
automatisk, og der skiftes til det passende
HDMI-input.
• System Audio Control: Når du ser tv, kan du
vælge at udsende lyden fra tv-højttalerne
eller fra højttalerne, som er tilsluttet
receiveren.
• System Power Off: Når du slukker for tv'et,
slukkes der samtidig for receiveren og
tilsluttede apparater.
Kontrol til HDMI er en gensidig
standardkontrolfunktion, som benyttes af
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
til HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Kontrol til HDMI-funktionen
fungerer ikke i følgende
tilfælde:
• Når du tilslutter receiveren til et apparat,
som ikke stemmer overens med Sonys
Kontrol til HDMI-funktion.
• Når du forbinder receiveren og apparater
med andet end en HDMI-forbindelse.
Vi anbefaler, at du forbinder receiveren til
produkter med "BRAVIA" Sync.
Bemærk
Afhængigt af det tilsluttede apparat virker Kontrol
til HDMI-funktionen muligvis ikke. Se
brugsanvisningen for det tilsluttede apparat.
Forberedelse til "BRAVIA" Sync
For at anvende "BRAVIA" Sync skal du slå
Kontrol til HDMI-funktionen til på både
receiveren og det tilsluttede apparat.
Receiveren understøtter "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"-funktionen.
Når dit tv understøtter "Kontrol
til HDMI-Easy Setting"funktionen
Når du tilslutter et Sony-tv med "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"-funktionen, kan Kontrol
til HDMI-funktionen på receiveren slås til
samtidig ved at slå Kontrol til
HDMI-funktionen på tv'et til.
1 Kontrollér, at receiveren, tv'et og
afspilningsapparater er forbundne med
et HDMI-kabel (medfølger ikke). (De
respektive apparater skal være
kompatible med Kontrol til
HDMI-funktionen.)
2 Tænd for receiveren, tv'et og
afspilningsapparaterne.
3 Slå Kontrol til HDMI-funktionen på tv'et
til.
Kontrol til HDMI-funktionen på receiveren
og alle de tilsluttede apparater slås til
samtidig. Under konfigurationen vises
"SCANNING" i receiverens
display-vindue, og når konfigurationen er
afsluttet, vises "COMPLETE". Vent indtil
konfigurationen er afsluttet.
Se brugsanvisningen til dit tv for at få
oplysninger om konfiguration af tv'et.
88DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 89 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
• Når du trækker HDMI-kablet ud eller ændrer
forbindelsen, skal du udføre trinnene i
"Når dit tv understøtter "Kontrol til HDMI-Easy
Setting"-funktionen" (side 88) eller "Når dit tv ikke
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy Setting"funktionen".
Du behøver dog ikke at udføre disse trin, når du
bruger et HDMI IN 6-jackstik.
• Når du tildeler apparatets video-input til
HDMI-inputtet via Input Assign-funktionen, kan
du ikke indstille "Control for HDMI" til "ON".
• Mens "Kontrol til HDMI-Easy Setting" indstilles,
kan du ikke benytte funktioner såsom
One-Touch-afspilning eller System Audio Control.
• Når du konfigurerer receiveren via "Kontrol til
HDMI-Easy Setting" fra et tv, skal du først tænde
for tv'et, receiveren og afspilningsapparaterne.
• Når du konfigurerer receiveren via "Kontrol til
HDMI-Easy Setting" fra et tv, før du slår "Kontrol
til HDMI-Easy Setting"-funktionen til, skal du slå
Kontrol til HDMI-funktionen til på de apparater,
som ikke er kompatible med "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"-funktionen.
Når dit tv ikke understøtter
"Kontrol til HDMI-Easy
Setting"-funktionen
Slå Kontrol til HDMI-funktionen på
receiveren og på det tilsluttede apparat til
enkeltvis.
?/1
AMP
HDMI
inputknapper
GUI
MODE
MENU
1 Udfør trinnene, som står i "Når dit tv
understøtter "Kontrol til HDMI-Easy
Setting"-funktionen" (side 88).
2 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
3 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "HDMI", og tryk derefter på
eller b.
6 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Control for HDMI", og tryk
derefter på
eller b.
fortsættes
89DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Sådan anvendes andre funktioner
V/v/b,
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 90 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
7 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "ON", og tryk derefter på
.
Receiverens Kontrol til HDMI-funktion er
slået til.
8 Tryk på GUI MODE for at forlade
GUI-menuen.
Hvis GUI-menuen vises, virker Kontrol til
HDMI-funktionen på
afspilningsapparaterne ikke korrekt.
9 Tryk på en af HDMI-inputknapperne for
at få vist billedet af de
afspilningsapparater, som du vil
indstille Kontrol til HDMI-funktionen for.
10Slå Kontrol til HDMI-funktionen på det
tilsluttede apparat til.
Se brugsanvisningen for det pågældende
apparat for at få oplysninger om
indstillingen af dette.
11Gentag trinnene 9 og 10 for at indstille
Kontrol til HDMI-funktionen og for at få
vist billedet af alle de
afspilningsapparater, du vil anvende.
Afspilning på apparater via
one-touch-betjening (One-Touch
Play)
Ved en enkel handling (one-touch) starter
apparater, som er tilsluttet receiveren via en
HDMI-forbindelse automatisk.
Du kan få lyd/billeder fra tilsluttede apparater.
Afspil på et tilsluttet apparat.
Receiveren og tv'et tændes samtidig, og lyd og
billede udsendes fra receiveren og tv'et.
Sådan anvendes
videokameraets One-Touch
Play
1 Aktivér videokameraets Kontrol til
HDMI-funktion på både receiveren og
videokameraet.
Receiveren og tv'et tændes samtidig, og lyd
og billede udsendes fra receiveren og tv'et.
Bemærk
• Forbind videokameraet til HDMI IN 6-jackstikket.
Videokameraet fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis du forbinder det til HDMI IN-jackstikket på
bagpanelet.
• Afhængigt af tv'et udsendes starten af indholdet
muligvis ikke.
Udsendelse af tv-lyd fra
højttalerne, som er tilsluttet
receiveren (System Audio
Control)
Du kan få udsendt tv-lyd fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren via en enkel handling.
Afhængigt af indstillingerne for tv'et tændes
og skifter receiveren automatisk til
tv-funktionen, når du ser tv.
Tv-lyden udsendes fra højttalerne, som er
tilsluttet receiveren, og lydstyrken for tv'et
sænkes samtidig.
Du kan benytte System Audio
Control-funktionen som følger.
• Lyden fra tv'et udsendes fra højttalerne, som
er tilsluttet receiveren, når du tænder for
receiveren, mens lyden udsendes fra
tv-højttaleren, når receiveren er slukket.
• Du kan justere receiverens lydstyrke, når du
justerer tv'ets lydstyrke.
Du kan også anvende denne funktion via
tv-menuen. Se brugsanvisningen til tv'et for
detaljer.
Bemærk
• Når "Control for HDMI" er angivet til "ON", vil
"Audio Out"-indstillingerne i HDMI-menuen
automatisk indstilles afhængigt af System Audio
Control-indstillingerne.
• Når du tilslutter et tv, som ikke har System Audio
Control-funktionen, virker System Audio
Control-funktionen ikke.
• Hvis tv'et tændes, før der tændes for receiveren, går
der et øjeblik, hvor tv-lyden ikke bliver udsendt.
2 Forbind videokameraet til
HDMI IN 6-jackstikket (side 34).
90DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 91 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Sådan slukkes receiveren via
tv'et (System Power Off)
Når du slukker for tv'et via power-knappen på
tv'ets fjernbetjening, slukkes receiveren og de
tilsluttede apparater automatisk.
Du kan også bruge receiverens fjernbetjening
til at slukke for tv'et.
AV ?/1
Skift mellem skærmene,
som udsender
HDMI-videosignalerne
Når du har to skærme, som er tilsluttet HDMI
OUT A og HDMI OUT B-jackstikkene, kan
du skifte outputtet for disse to skærme via
HDMI OUTPUT-knappen.
TV
?/1
Tv'et, receiveren og de tilsluttede apparater
slukkes.
HDMI
OUTPUT
Bemærk
• Slå sammenkoblingsfunktionen på tv'ets
strømforsyning til, før du anvender System Power
Off-funktionen. Se brugsanvisningen til tv'et for
detaljer.
• Afhængigt af tilstanden slukkes de tilsluttede
apparater muligvis ikke. Se brugsanvisningen til de
tilsluttede apparater for detaljer.
1
Tænd for receiveren og de to
skærme.
2
Tryk på HDMI OUTPUT.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
outputtet som følger:
HDMI A t HDMI B t HDMI A…
Du kan også bruge HDMI OUT-knappen
på receiveren.
91DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Sådan anvendes andre funktioner
Tryk på TV, og tryk dernæst på
AV ?/1.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 92 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Skift mellem digital og
analog lyd
• Når "2ch Analog Direct" anvendes, eller
multikanal er valgt som input, vil lydindgangen
blive indstillet til "Analog". Der kan ikke vælges
andre indstillinger.
Når du slutter apparater til både de digitale og
analoge lydindgangsjackstik på receiveren,
kan du fastsætte lydindgangsindstillingen til
en af dem eller skifte fra den ene til den anden,
afhængigt af den type materiale du agter at se.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
1
Vælg indgangskilde via INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk på INPUT MODE på
receiveren.
Den valgte lydindgangsindstilling
kommer frem på tv-skærmen.
• Auto
Giver prioritet til digitale lydsignaler,
når der er både digitale og analoge
tilslutninger.
Hvis der ikke er nogen digitale
lydsignaler, vil analoge lydsignaler
blive valgt.
• Analog
Specificerer de analoge lydsignaler,
som sendes til AUDIO IN
(L/R)-jackstikkene.
Bemærk
• Nogle lydindgangsindstillinger kan måske ikke
indstilles, afhængigt af indgangen.
• Når der er valgt HDMI-input eller DIGITAL
MEDIA PORT-adapter, vil "------" komme frem på
displayet, og du kan ikke vælge andre indstillinger.
Vælg en anden inputtilstand end HDMI-input og
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, og angiv
dernæst lydindgangsindstillingen.
92DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 93 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
1
Anvendelse af lyd/
billeder fra andre
indgange (Input Assign)
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v for at vælge det
indgangsnavn, du vil tildele.
5
Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
6
Tryk på V/v for at vælge "Input
Assign", og tryk derefter på
.
7
Tryk på V/v/B/b for at vælge de
lyd- og/eller videosignaler, som
du vil tildele den indgang, som
du valgte på trin 4, og tryk
derefter på
.
AMP
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
fortsættes
93DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Sådan anvendes andre funktioner
Det er muligt at gentildele video- og/eller
lydsignaler til en anden indgang.
Eksempel) Forbind
OPTICAL OUT-jackstikket på
DVD-afspilleren til
OPTICAL VIDEO 1 IN-jackstikket på denne
receiver, hvis du kun vil sende digitale, optiske
signaler ind fra DVD-afspilleren.
Forbind komponentvideojackstikket på
DVD-afspilleren til COMPONENT VIDEO
IN 1/COMPONENT VIDEO IN 2 eller
COMPONENT VIDEO IN 3-jackstikket på
denne receiver, hvis du vil sende
videosignalerne fra DVD-afspilleren. Tildel
video- og/eller lydsignaler til
DVD-/BD-indgangsjackstikket ved hjælp af
"Input Assign" i Input-menuen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 94 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Indgangsnavn
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BD
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1
a
a
aa) a
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
a
b)
b)
b)
b)
b)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
Tildelelige Video1
videoindga Composite
ngsjackstik
Video2
Composite
Component2
a
a a
a
Component3
a
a
a
a
aa)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ab)
a
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
aa)
–
–
–
–
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
aa)
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
aa)
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
aa)
a
–
–
–
–
–
–
–
Tildelelige Video1
lydindgangs- OPT
jackstik
Video2
OPT
SAT OPT
a)
a
a)
a
a)
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
MD OPT
–
–
a
a
–
–
BD COAX
a
a
aa)
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
COAX
a
a
–
aa)
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/CD
COAX
a
a
–
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
Oprindelig indstilling
b) Når du tildeler et apparats
videoinput til HDMI-inputtet via Input Assign-menuen, konverteres apparatets
videosignaler ikke til HDMI-videosignaler, og de udsendes ikke fra HDMI OUT-jackstikket.
Komponentvideosignaler udsendes fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-jackstikket. I dette tilfælde er
opløsningen for GUI-outputtet angivet til "480p" både for komponentvideoindgang og HDMI-videoindgang.
Bemærk
• Du kan ikke tildele optiske signaler fra en
indgangskilde til de optiske indgangsjackstik på
receiveren, og du kan ikke tildele koaksiale
signaler fra indgangskilden til de koaksiale
indgangsjackstik på receiveren.
• Når du tildeler den digitale lydindgang, skifter
INPUT MODE-indstillingen muligvis automatisk.
• Det er ikke muligt at gentildele mere end én
HDMI-indgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én digital
lydindgang til den samme indgang.
• Du kan ikke gentildele mere end én
komponentvideoindgang til den samme indgang.
• Når du tildeler en komponentvideoindgang til
HDMI-indgangen, skal du indstille "Control for
HDMI" til "OFF".
94DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 95 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Anvendelse af
afbryderautomatikken
1
2
Tryk på AMP.
Tryk gentagne gange på
SLEEP.
Ved hvert tryk på SLEEP skifter displayet
cyklisk som vist herunder:
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et specificeret tidspunkt.
Når afbryderautomatikfunktionen er i
brug, lyser "SLEEP" op i receiverens
display-vindue.
AMP
Tip
Tryk på SLEEP, hvis du vil bekræfte den
tilbageværende tid, inden receiveren slukker. Den
tilbageværende tid kommer frem på displayet. Hvis
du trykker på SLEEP igen, vil
afbryderautomatikken blive ændret.
Sådan anvendes andre funktioner
SLEEP
95DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 96 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Anvendelse af
surroundeffekten ved
lave lydstyrkeniveauer
Denne funktion gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter.
Hvis du ser en film sent om aftenen, vil du med
denne funktion kunne høre dialogen tydeligt,
selv ved lav lydstyrke.
AMP
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Audio", og tryk
derefter på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Night Mode", og tryk
derefter på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "On", og tryk derefter
på
.
Bemærk
• Den funktion fungerer ikke, når
multikanalindgangen er valgt.
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
• Hvis Night Mode-funktionen er tændt, mens
receiveren modtager signaler med en
samplingfrekvens på over 96 kHz, bliver
signalerne altid afspillet ved enten 44,1 kHz eller
48 kHz.
Tip
Når denne funktion er aktiveret, vil Bass, Treble og
Effect Levels øges, og "D. Range Comp" indstilles
automatisk til "MAX".
V/v/b,
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
96DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 97 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
Optagelse med brug af
receiveren
Du kan optage fra et video/lydapparat med
brug af receiveren. Vi henviser til den
brugsanvisning, som følger med dit
optageapparat.
• Lydindstillinger påvirker ikke signaludgangen fra
MD OUT-jackstikkene.
• Lydindgangssignalerne fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene udsendes ikke.
Optagelse af digital lyd
Slut et afspilningsapparat til et af de digitale
lydindgangsjackstik (OPTICAL IN), og slut
optageapparatet til
OPTICAL MD OUT-jackstikket.
Optagelse på optagemedie
Inputknapper
1
Tryk på inputknappen på
afspilningsapparatet.
2
Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel det videobånd, du vil
kopiere, i videobåndoptageren.
Sæt et tomt videobånd osv. i
optageapparatet (VIDEO 1) til at optage
på.
Optagelse på en MiniDisc eller
et lydbånd
Du kan optage på en MiniDisc eller et lydbånd
med brug af receiveren. Se den
brugsanvisning, som følger med din
MD-afspiller eller kassettebåndoptager.
1
2
Tryk på inputknappen på
afspilningsapparatet.
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Læg for eksempel en CD i
CD-afspilleren.
3
Gør optageapparatet klart.
Sæt en blank MD eller et bånd i
optageapparatet, og indstil
optageniveauet.
4
Gør optageapparatet klart.
4
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk
• Nogle kilder indeholder kopispærring, så optagelse
ikke er mulig. I dette tilfælde er det ikke sikkert, at
du kan optage fra kilderne.
• Lydindgangssignalerne fra MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene udsendes ikke.
• Kun analoge indgangssignaler bliver udsendt fra
det analoge udgangsjackstik (til optagelse).
• Kun digitale indgangssignaler bliver udsendt fra
det digitale udgangsjackstik (til optagelse).
• HDMI-lyd kan ikke optages.
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
97DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Sådan anvendes andre funktioner
3
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 98 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Skift mellem receiverens
og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger
Du kan ændre kommandoindstillingen
(COMMAND MODE AV 1 eller
COMMAND MODE AV 2) for receiveren og
fjernbetjeningen.
Skift kommandoindstillingen fra den
oprindelige indstilling til den passende
indstilling, hvis et andet Sony-apparat
utilsigtet påvirkes af den samme
fjernbetjening, når du betjener receiveren med
fjernbetjeningen, som blev leveret med
receiveren.
Kommandoindstillingerne for både receiveren
og fjernbetjeningen er de samme som de
oprindelige indstillinger (COMMAND
MODE AV 2).
Receiveren og fjernbetjeningen skal derimod
benytte den samme kommandoindstilling.
Hvis receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger er forskellige, kan
fjernbetjeningen ikke anvendes til at betjene
receiveren.
Når kommandoindstillingen er indstillet til
"AV1", vises "COMMAND MODE [AV1]" på
displayet.
Ændring af
kommandoindstillingen for
hovedfjernbetjeningen
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
AMP
ZONE
ENT/
MEM
1
Tryk på ?/1, mens du trykker på
RM SET UP.
AMP-knappen og ZONE-knappen
blinker.
2
Ændring af receiverens
kommandoindstilling
2CH/A.DIRECT
?/1
Tryk på AMP.
ZONE-knappen slukkes, AMP-knappen
bliver ved med at blinke og
SHIFT-knappen lyser.
3
Tryk på talknappen 1 eller 2,
mens AMP-knappen blinker.
Når du trykker på 1, indstilles
kommandoindstillingen til
AV SYSTEM 1. Når du trykker på 2,
indstilles kommandoindstillingen til AV
SYSTEM 2.
Knappen AMP begynder at lyse.
Tænd for receiveren, mens du
trykker på 2CH/A.DIRECT.
Når kommandoindstillingen er indstillet til
"AV2", vises "COMMAND MODE [AV2]" på
displayet.
4
Tryk på ENT/MEM.
AMP-knappen blinker to gange, og
processen med indstilling af
kommandoindstillingen er nu fuldført.
98DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 99 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2 Tryk på MENU.
Anvendelse af en
tilslutning med to
forstærkere
Menuen vises på tv-skærmen.
3 Tryk på V/v for at vælge "
og tryk derefter på
4 Tryk på V/v for at vælge "Speaker", og
Hvis du ikke anvender bagsurroundhøjttallere,
kan du anvende SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne til
fronthøjttalerne til en tilslutning med to
forstærkere.
Tilslutning af højttalere
Fronthøjttaler
(R)
Settings",
eller b.
tryk derefter på
eller b.
5 Tryk på V/v for at vælge "Speaker
Pattern", og tryk derefter på
.
6 Tryk på V/v for at vælge det passende
højttalermønster, så der ikke er nogen
bagsurroundhøjttalere.
7 Tryk på RETURN/EXIT O.
Fronthøjttaler
(L)
8 Tryk på V/v for at vælge "Sur Back
Assign", og tryk derefter på
.
9 Tryk på V/v for at vælge "BI-AMP", og
Hi
Lo
Lo
Bemærk
Forbind jackstikkene på Lo (eller Hi)-siden af
fronthøjttalerne til FRONT SPEAKERS Atilslutningerne, og forbind jackstikkene på Hi
(eller Lo)-siden af fronthøjttalerne til
SURROUND BACK SPEAKERStilslutningerne. Sørg for, at metalbeslagene på
Hi/Lo, som er monteret på højttalerne, er
fjernet fra højttalerne. Forsømmelse af dette
kan medføre, at receiveren ikke fungerer som
den skal.
• Du kan ikke anvende FRONT SPEAKERS Btilslutningerne i en forbindelse med to forstærkere.
• Når du anvender den automatiske
kalibreringsfunktion, skal du foretage
to-forstærker-indstillingerne, inden du udfører den
automatiske kalibrering.
• Hvis du udfører to-forstærkers-indstillingerne, vil
højttalerniveau-, balance- og
equalizerindstillingerne for
bagsurroundhøjttalerne blive ugyldige, og
indstillingerne for fronthøjttalerne anvendes.
• Signaler, som udsendes fra PRE OUTjackstikkene, anvendes med de samme indstillinger
som dem for SPEAKERS-tilslutningerne.
• Hvis Speaker Pattern er indstillet til, at der er
bagsurroundhøjttalere, kan du ikke foretage
to-forstærker-indstillingerne.
Sådan konfigureres højttalere
1 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
99DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Sådan anvendes andre funktioner
Hi
tryk derefter på
.
De samme signaler, som udsendes fra
FRONT SPEAKERS A-tilslutningerne,
kan udsendes fra SURROUND BACK
SPEAKERS-tilslutningerne.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 100 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
Justering af Indstillinger
Anvendelse af
indstillings -menuen
Du kan justere de forskellige indstillinger for
højttalere, surroundeffekter, Multi Zone osv.
via indstillingsmenuen.
For at få vist receiverens menu på tv-skærmen
skal du sikre dig, at receiveren er i "GUI
MODE" ved at følge trinnene i "7: Visning af
GUI -menuen på tv-skærmen" (side 45).
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b for at
åbne menutilstanden.
Indstillingsmenulisten vises på
tv-skærmen.
AMP
4
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede
menupunkt, og tryk derefter på
for at åbne.
OPTIONS
Eksempel: Når du vælger "Auto Calibration"
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
for at åbne.
100DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 101 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tilbage til den foregående
skærm
Tryk på RETURN/EXIT O.
For at afslutte menuen
Tryk på MENU.
Indstillingsmenuliste
Menuikon
Beskrivelse
Auto
Calibration
Indstiller højttalerniveauet
eller afstanden og udfører
målingen automatisk
(side 101).
Speaker
Indstiller
højttalerplaceringen og
impedansen manuelt
(side 103).
Auto Calibration
Quick Setup
Udfører Auto Calibration. Vi henviser til
"9: Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto Calibration)"
(side 49) angående detaljer.
Bemærk
Måleresultaterne overskrives og gemmes på
Position 1 i menuen Enhanced Setup.
Enhanced Setup
Du kan registrere tre mønstre til "Seating
Position" afhængigt af siddepositionen,
lytteomgivelserne og måleforholdene.
Du kan også vælge en kalibreringstype til at
korrigere hver højttaler.
Justerer det lydfelt (surround
effekt), du vælger (side 107).
EQ
Justerer equalizeren (bas/
diskant) (side 108).
Multi Zone
Laver indstillingerne til
Multi Zone (side 109).
Audio
Indstiller forskellige lyddele
(side 111).
Sådan registrerer du mere end
ét sæt indstillinger for
lytteomgivelserne
Video
Justerer opløsningen af
analoge videosignaler
(side 112).
Du kan vælge den siddeposition, du ønsker, og
registrere måleresultaterne af den automatiske
kalibrering for denne siddeposition.
HDMI
Laver indstillinger for lyd/
billede på apparater, som er
tilsluttet HDMI-jackstikkene
(side 115).
Network
Laver indstillingerne til
netværket (side 116).
Quick Click
Betjener apparater, som er
tilsluttet receiveren via
fjernbetjeningen på skærmen
(side 117).
System
Vælger pauseskærmen eller
sproget i menuguidedisplayet (side 117).
1 Tryk gentagne gange på V/v på
skærmen Enhanced Setup for at vælge
den "Seating Position", som du vil
registrere resultaterne for.
• Pos. (Position) 1
• Pos. (Position) 2
• Pos. (Position) 3
2 Tryk på b for at udføre automatisk
kalibrering.
Sådan indstiller du en
kompensationstype for
højttalerne
Du kan vælge den kompensationstype, der
skal anvendes for højttalerne for hver enkelt
Seating Position.
fortsættes
101DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
Surround
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 102 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil indstille
højttalerkompensationstypen for, og
tryk derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Calibration Type", du vil
have, og tryk derefter på
.
• Full Flat
Gør målingen af frekvensen fra hver
højttaler flad.
• Engineer
Indstiller frekvensen til at passe til
Sony-lytterum-standarden.
• Front Reference
Indstiller karakteristikken for alle
højttalerne, så de modsvarer
fronthøjttalerens karakteristik.
• OFF
Deaktiverer den automatiske
kalibreringsequalizer.
Sådan navngiver du Seating
Position
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil navngive.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Name Input", og tryk derefter på
.
Det virtuelle tastatur kommer frem på
skærmen.
4 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge ét
tegn ad gangen.
5 Tryk på V/v/B/b for at vælge "Finish",
og tryk derefter på
.
Bemærk
Du kan ikke indstille "Calibration Type" for en
"Seating Position", der ikke er registreret
måleresultater for.
Sådan bekræftes
equalizerindstillingen for
Seating Position
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den "Seating Position", som du
vil bekræfte equalizerindstillingen for.
2 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "EQ Curve", og tryk derefter på
.
4 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil bekræfte equalizerindstillingen
for.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
102DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 103 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Speaker-indstillinger
Hver højttaler kan indstilles manuelt. Det er
også muligt at indstille højttalerniveauerne,
når den automatiske kalibrering er fuldført.
Bemærk
Speaker-indstillingerne gælder kun for den aktuelle
"Seating Position".
Impedance
Du kan indstille højttalerimpedansen. Vi
henviser til "8: Indstilling af højttalerne"
(side 46) angående detaljer.
x4Ω
x8Ω
Speaker Pattern
Indstillingerne for analog nedmiksning kan
aktiveres eller deaktiveres.
x OFF
Hvis der er tilsluttet en centerhøjttaler, angives
denne indstilling automatisk til "OFF".
x ON
Vi anbefaler, at du angiver "Center Mix" til
"ON", hvis du vil opnå digital lyd af høj
kvalitet, når der ikke er tilsluttet nogen
centerhøjttaler. Analog nedmiksning fungerer,
når du indstiller "Center Mix" til "ON". Denne
indstilling er også effektiv til indgangssignaler
fra MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Sur Back Assign
Du kan foretage indstillinger for
bagsurroundhøjttaleren/-højttalerne.
x OFF
Hvis du ikke har tilsluttet nogen
bagsurroundhøjttalere, skal du vælge "OFF".
x BI-AMP
Sådan vælges
højttalermønsteret
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Speaker Pattern", og tryk
derefter på
.
Skærmen Speaker Pattern vises.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det højttalermønster, du vil have,
og tryk derefter på
.
3 Tryk på RETURN/EXIT O.
Hvis du anvender fronthøjttalere i en
konfiguration med to forstærkere, skal du
vælge "BI-AMP" (side 99).
x ZONE2
Hvis du anvender bagsurroundhøjttaler i
zone 2, skal du vælge "ZONE2". Når du
vælger "ZONE2" vil indgangen til
SUR BACK-jackstikkene på MULTI
CHANNEL INPUT være ugyldig (side 83).
Bemærk
Indstil "Sur Back Assign" til "OFF", og slut derefter
bagsurroundhøjttalerne til denne receiver, hvis du vil
ændre tilslutningen fra en to-forstærkers-tilslutning
eller en zone 2-tilslutning til en
bagsurroundhøjttaler-tilslutning. Klargør højttalerne
igen, når du har tilsluttet bagsurroundhøjttalerne. Se
"Auto Calibration" (side 49) eller "Manual Setup"
(side 104).
103DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
Vælg "Speaker Pattern" i overensstemmelse
med det højttalersystem, du anvender. Det er
ikke nødvendigt at vælge højttalermønsteret
efter automatisk kalibrering.
Center Mix
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 104 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Manual Setup
Hver højttaler kan indstilles manuelt på
skærmen Manual Setup. Det er også muligt at
indstille højttalerniveauerne, når den
automatiske kalibrering er fuldført.
Du kan indstille afstanden fra siddepositionen
til hver højttaler (venstre/højre front, center,
venstre/højre surround, venstre/højre
bagsurround, subwoofer).
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
Sådan indstilles
højttalerniveauet
Du kan indstille hver højttalers niveau (center,
surround venstre/højre, bagsurround venstre/
højre, subwoofer).
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil indstille niveauet for, og tryk
derefter på
.
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil justere afstanden fra
siddepositionen for, og tryk derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Distance:", og tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at indstille afstanden for
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Level:", og tryk derefter på
Sådan justeres afstanden fra
siddepositionen til hver
højttaler
.
3 Tryk på V/v for at indstille niveauet for
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
Det er muligt at indstille niveauet
fra –20 dB til +10 dB i trin på 0,5 dB.
Du kan indstille balancen på hver side af de
venstre/højre fronthøjttalere. Du kan
indstille fronthøjttalernes venstre niveau
fra FL –10,0 dB til FL +10,0 dB i trin på
0,5 dB. Du kan også indstille
fronthøjttalernes højre niveau fra
FR –10,0 dB til FR +10,0 dB i trin på
0,5 dB.
Bemærk
Når et af lydfelterne for musik vælges, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til "LARGE". Lyden vil
imidlertid blive sendt ud fra subwooferen, hvis det
digitale indgangssignal indeholder L.F.E.-signaler,
eller hvis front- eller surroundhøjttalerne er indstillet
til "SMALL", lydfeltet for film er valgt, eller
"Portable Audio" er valgt.
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
Du kan justere afstanden fra 1,0 til
10,0 meter i trin af 1 cm.
Sådan indstilles størrelsen på
hver højttaler
Du kan indstille hver højttalers (venstre/højre
front, center, venstre/højre surround, venstre/
højre bagsurround) størrelse.
1 Tryk gentagne gange på V/v/B/b for at
vælge den højttaler på skærmen, som
du vil indstille størrelsen på, og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på B/b for at
vælge "Size:", og tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at indstille størrelsen på
den valgte højttaler, og tryk derefter på
.
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis,
skal du vælge "LARGE". Vælg normalt
"LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller du
fornemmer en mangel på
surroundeffekter, når
104DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 105 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
multikanal-surroundlyd anvendes, skal du
vælge "SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
basfrekvenserne for hver kanal fra
subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Tips
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Gør det muligt at indstille basdelefrekvensen
for højttalere, som er indstillet til "SMALL" i
Speaker-menuen. Den målte
højttalerdelefrekvens indstilles for hver
højttaler efter automatisk kalibrering.
1
Tryk på B/b for at vælge den
højttaler på skærmen, som du
vil justere.
Tryk på V/v for at justere
værdien, og tryk derefter på b.
Test Tone
Du kan vælge testtonetypen på skærmen Test
Tone.
Tips
• Tryk på MASTER VOL +/– for at indstille alle
højttalernes niveau samtidigt.
• Den indstillede værdi vises på displayet under
indstillingen.
Sådan sendes en testtone ud fra
hver højttaler
Du kan sende en testtone ud fra højttalerne i
rækkefølge.
1 Tryk på B/b for at vælge "Test Tone", og
tryk derefter på
.
Skærmen Test Tone vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
• OFF
• AUTO
Testtonen sendes ud fra hver enkelt
højttaler i rækkefølge.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Du kan vælge fra, hvilke højttalere
testtonen skal lyde.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
Sådan sendes en testtone ud fra
tilstødende højttalere
Du kan udsende en testtone fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
1 Tryk på B/b for at vælge "Phase Noise",
og tryk derefter på
.
Skærmen Phase Noise vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
• OFF
.
fortsættes
105DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
• "LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, om den indbyggede
lydprocessor skal afskære bassignalet fra denne
kanal.
Når bassen elimineres fra en kanal, sender
basomdirigeringskredsløbet de modsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Men da baslyden indeholder en vis mængde
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære
dem, hvis det er muligt. Selv når der anvendes små
højttalere, er det derfor muligt at indstille dem til
"LARGE", hvis du vil sende basfrekvenserne ud
fra denne højttaler. Hvis du på den anden side
anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at
få basfrekvenserne sendt ud fra denne højttaler,
skal den indstilles til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end det, du
foretrækker, skal alle højttalerne indstilles til
"LARGE". Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan
equalizeren anvendes til at forstærke
basniveauerne.
• Bagsurroundhøjttalerne vil have den samme
indstilling som surroundhøjttalerne.
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "SMALL",
indstilles center-, surround- og
bagsurroundhøjttalerne også automatisk til
"SMALL".
• Hvis subwooferen ikke anvendes, indstilles
fronthøjttalerne automatisk til "LARGE".
2
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 106 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Gør det muligt at udsende testtonen
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
Sådan udsendes kildelyden fra
tilstødende højttalere
Du kan udsende kildelyden fra tilstødende
højttalere, så du kan justere balancen mellem
højttalerne.
1 Tryk på B/b for at vælge "Phase Audio",
og tryk derefter på
.
Skærmen Phase Audio vises.
2 Tryk på V/v for at justere parameteren,
og tryk derefter på
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Gør det muligt at udsende 2-kanals
frontkildelyd (i stedet for testtonen)
sekventielt fra tilstødende højttalere.
Nogle elementer bliver muligvis ikke vist,
afhængigt af højttalermønsterets
indstilling.
3 Tryk på V/v for at indstille "Level:", og
tryk derefter på
.
Når der ikke lyder en testtone
fra højttalerne
• Højttalerledningerne er muligvis ikke
tilsluttet ordentligt. Kontrollér, at de er
forbundet korrekt og ikke kan tages ud af
stikket, ved at man trækker let i dem.
• Højttalerledningerne kan have et
kortslutningsproblem.
Hvis en testtone kommer fra en
anden højttaler end den, der
vises på skærmen
Højttalermønsteret for den tilsluttede højttaler
er ikke konfigureret korrekt. Sørg for, at
højttalertilslutningen og højttalermønsteret
stemmer overens.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Gør det muligt at komprimere
dynamikområdet på lydsporet. Dette kan være
nyttigt, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Komprimering af
dynamikområdet er kun mulig med Dolby
Digital-kilder.
x OFF
Dynamikområdet komprimeres ikke.
x AUTO
Dynamikområdet komprimeres automatisk.
x STD
Dynamikområdet komprimeres, som
indspilningsteknikeren har tænkt sig det.
x MAX
Dynamikområdet komprimeres meget.
Tips
• Dynamikområde-komprimeringsfunktionen gør
det muligt at komprimere lydsporets
dynamikområde, baseret på den information om
dynamikområdet, som er indeholdt i Dolby
Digital-signalet.
• "STD" er standardindstillingen, men den
frembringer kun en let komprimering. Vi anbefaler
derfor anvendelse af "MAX"-indstillingen. Denne
indstilling komprimerer dynamikområdet og gør
det muligt se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere er
niveauerne forhåndsbestemte og giver en meget
naturlig komprimering.
106DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 107 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Distance Unit (Afstandsenhed)
Gør det muligt at vælge måleenhed til
indstilling af afstande.
x meter
Afstanden vises i meter.
x feet
Surround-indstillinger
Du kan indstille lydeffekten på skærmen
Sound Field Setup.
Bemærk
De indstillingselementer, du kan indstille på hver
menu, varierer alt efter lydfeltet.
Afstanden vises i fod.
Sound Field Setup
Du kan vælge surround-lydfeltet og justere
effektniveauet på skærmen Sound Field Setup.
Se "Anvendelse af surroundlyd" (side 70) for
at få detaljer om lydfeltet.
Sådan vælges surroundlydfeltet
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Sound Field Select", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
Regulering af effektniveauet
1 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Sound Field Select", og tryk
derefter på
.
2 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge den ønskede surroundlyd, og
tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at vælge "Effect Level".
•
•
•
•
50%
80%
100%
150%
Bemærk
Effect Level justeringen gælder kun, når "Cinema
Studio EX DCS " er valgt.
107DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
vælge den ønskede surroundlyd, og
tryk derefter på
.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 108 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Enhanced Sur Mode
Du kan vælge dekodningsfunktionen for
lydfeltet.
Se "Sådan indstilles en multikanalsurroundlydeffekt" (side 72) for at få detaljer
om mulige dekodningsfunktioner.
EQ-indstillinger
Du kan anvende følgende parametre til at
justere tonekvaliteten (bas-/diskantniveau) for
front-, center- og bagsurroundhøjttalerne.
Bas
Diskant
x PLII
Udfører Dolby Pro Logic II-dekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til
5.1 kanaler.
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
x PLIIx
Udfører Dolby Pro Logic IIx-dekodning. En
kilde, optaget i 2- eller 5.1-kanals format,
dekodes til 7.1 kanaler.
x Neo:6 Cinema
Udfører DTS Neo:6 Cinemaindstillingsdekodning. En kilde, optaget i
2-kanals format, dekodes til 7 kanaler.
x Neo:6 Music
Udfører
DTS Neo:6 Music-indstillingsdekodning. En
kilde, optaget i 2-kanals format, dekodes til
7 kanaler. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder, som for eksempel
CD'er.
x NEURAL-THX
Den næste generation af Neural-THX®
Surround. Ud over
stereoforbedringsbehandling og ren
5.1 surroundlyd er den nu anvendelig til fuldt
360° 7.1 surroundlydbillede fra
Neural-THX®-surround-kodet indhold.
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– Lydfelt er indstillet til "2ch Analog Direct".
• Denne funktion fungerer ikke, når der modtages
Dolby TrueHD-signaler med en samplingfrekvens
på mere end 96 kHz.
• Hvis equalizeren justeres, mens receiveren
modtager signaler med en samplingfrekvens på
over 96 kHz, bliver signalerne altid afspillet ved
enten 44,1 kHz eller 48 kHz.
Sådan justeres equalizeren på
EQ-skærmen
1 Tryk på B/b for at vælge den højttaler
på skærmen, som du vil justere, og tryk
derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge "Bass" eller
"Treble".
3 Tryk på V/v for at justere
forstærkningsniveauet, og tryk derefter
på
.
Bemærk
Du kan vælge "PLII", når der ikke er nogen
bagsurroundhøjttaler i menuen Speaker Pattern,
eller du kan vælge "PLIIx", når der er en
bagsurroundhøjttaler. Du kan ikke vælge begge
indstillinger samtidig.
108DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 109 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Justering af lydstyrken for
zone 2/zone 3
Multi Zoneindstillinger
Du kan foretage indstillinger for hovedzonen,
zone 2 eller zone 3.
Du kan justere lydstyrken i hovedzonen.
Hvis "Sur Back Assign" er indstillet til
"ZONE2" i højttalerindstillings-menuen, kan
du også justere lydstyrken for zone 2.
1 Tryk på V/v for at vælge den zone på
skærmen, som du vil justere, og tryk
derefter på
.
Multi Zone Setup
2 Tryk på B/b for at vælge "Volume", og
Sådan tænder og slukker du for
zone 2/zone 3
Du kan tænde eller slukke for brugen af zone 2
eller zone 3. "Main" (denne receiver) er altid
valgt. Du kan ikke fravælge den.
1 Tryk på V/v for at vælge den zone, som
du vil tænde eller slukke for, og tryk
derefter på
.
2 Tryk på V/v for at vælge "ON" eller
"OFF", og tryk dernæst på
.
tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v for at justere lydstyrken, og
tryk derefter på
.
Sådan vælges kriterierne for
udgangssignaler til at
kontrollere hver zone
Du kan tænde eller slukke for receiveren i en
anden zone eller vælge forskellige muligheder
til brug af 12 V Trigger-funktionen.
1 Tryk på V/v for at vælge den ønskede
x ON
zone, og tryk derefter på
.
og tryk derefter på
.
Sådan vælges udgangskilden
for hver zone
3 Tryk på V/v for at vælge parameteren,
Du kan vælge den kilde, som sendes ud til
zonen. Lyd- og videosignaler sendes ud til
zone 2, mens kun lydsignaler sendes ud til
zone 3.
x OFF
1 Tryk på V/v for at vælge den zone, som
du vil udsende lyd-/videosignaler til, og
tryk derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge "Input", og tryk
derefter på
.
3 Tryk på V/v for at vælge indgangen, og
tryk dernæst på
.
og tryk derefter på
.
Gør det muligt at udkoble udgang fra
12V-udløsere, selv når der er tændt for
hovedreceiveren.
x CTRL
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen af 12V-udløsere manuelt ved hjælp
af CIS-kommandoer fra IR-fjernbetjeningen.
x ZONE
Gør det muligt at aktivere/deaktivere
udgangen på 12V-udløsere, baseret på
hvorvidt den valgte zone er aktiveret eller
deaktiveret.
fortsættes
109DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
2 Tryk på B/b for at vælge "12V Trigger",
x OFF
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 110 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
x INPUT (kun for "Main")
Gør det muligt at aktivere udgangen på
12V-udløsere, når den forudindstillede
indgang er valgt.
Når du vælger "Input", vil det
indstillingsdisplay, hvorpå hver
indgangsudløser indstilles til aktiveret/
deaktiveret, komme frem. Tryk på V/v for at
vælge indgangen, og tryk derefter på
for at
markere feltet.
x MAIN (kun "Zone2" og "Zone3")
Party Setup
Gør det muligt at vælge den zone, som
afspiller den samme musik som hovedzonen,
når du trykker på PARTY-knappen for at starte
party-indstillingen.
x ZONE2/3
x ZONE2
x ZONE3
Gør det muligt at forbinde betjeningen af
udløseren i zone 2 eller zone 3 til
hovedreceiveren.
Tips
• Selv når denne receiver er i standbytilstand (tryk på
?/1 på fjernbetjeningen for at slukke for denne
receiver), forbliver receiveren i zone 2 eller zone 3
tændt. For at slukke for samtlige receivere skal du
trykke på ?/1 og AV ?/1 på RM-AAL021fjernbetjeningen samtidigt (SYSTEM
STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem
ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT-jackstikkene. Der
sendes ingen signaler ud fra apparater, som kun er
sluttet til de digitale indgangsjackstik.
• Når der vælges SOURCE, bliver signalindgangene
til MULTI CHANNEL INPUT-jacksstikkene ikke
udsendt fra ZONE 2 OUT eller ZONE 3 OUTjackstikkene, selv når multikanal-indgangen bliver
valgt. De analoge lydsignaler fra den aktuelle
funktion sendes ud.
• Når der vælges "Tuner"; den samme type
radiostation (FM/AM), som er valgt i hovedzonen,
bliver indstillet i zone 2 og zone 3. Du kan dog
vælge en anden indgang end "Tuner" i zone 2 og
zone 3.
• Når der er slukket for receiveren i hovedzonen,
eller der er valgt end anden indgangskilde end
"Tuner", kan du vælge en radiostation fra AM eller
FM i zone 2. Når receiveren i hovedzonen og
zone 2 er slukket, kan du vælge en radiostation fra
AM eller FM i zone 3.
Hvis to af receiverne i hovedzonen, zone 2 eller
zone 3 er slukkede, kan du vælge en udsendelse fra
FM/AM i en zone, hvor receiveren er tændt.
110DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 111 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Audio-indstillinger
Du kan indstille lyden efter dine præferencer.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Når du angiver denne indstilling til "AUTO",
afspiller receiveren den optagne lyd via
komprimering med tab og med lyd af høj
kvalitet. Selv CD-lyden lineariseres, så
CD-lydkvaliteten øges.
x OFF
x AUTO
Dual Mono (Valg af sprog til en
digital udsendelse)
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
anvendes, i en digital udsendelse. Denne
egenskab fungerer kun for Dolby Digitalkilder.
x MAIN/SUB
Hovedsprogets lyd vil komme fra den venstre
fronthøjttaler, og undersprogets lyd vil
samtidigt komme fra den højre fronthøjttaler.
x MAIN
Lyden med hovedsproget vil blive sendt ud.
x SUB
Lyden med undersproget vil blive sendt ud.
A/V Sync (Synkroniserer lyd- og
videoudgang)
Gør det muligt at forsinke udgangen af lyden
for at minimere tidsforskellen mellem
lydudgang og visuel visning.
Tidsforskellen mellem lydudgang og visuel
visning på en skærm, forbundet via
HDMI-forbindelse, justeres automatisk på
baggrund af informationerne til tv'et. Denne
funktion er kun tilgængelig, hvis skærmen
understøtter A/V Sync-funktionen.
x 0 ms – 300 ms
Du kan indstille forsinkelsen fra 0 ms til
300 ms i 10 ms trin.
Bemærk
• Denne funktion er nyttig, når du anvender en stor
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne funktion fungerer ikke i følgende tilfælde.
– Multikanal-indgangen er valgt.
– "2ch Analog Direct" er i brug.
Gør det muligt at specificere
indgangsindstillingen for den digitale
signalindgang til DIGITAL IN-jackstikkene
eller HDMI IN-jackstikkene.
x PCM
Når signaler fra DIGITAL IN-jackstikket er
valgt, har PCM-signaler forrang (for at
forebygge afbrydelse, når afspilningen
begynder).
Hvis der imidlertid indgår andre signaler,
afhænger det af formatet, om der vil være
nogen lyd.
Angiv i dette tilfælde dette element til
"AUTO".
Når signaler fra HDMI IN-jackstikket er valgt,
udsendes der kun PCM-signaler fra det
tilsluttede apparat. Indstil dette element til
"AUTO", når signaler i dette format modtages.
x AUTO
Skifter automatisk indgangsindstilling mellem
Dolby Digital, DTS, DSD eller PCM.
fortsættes
111DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
x HDMI AUTO
Decode Priority
(Dekodningsprioritet for digital
lydindgang)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 112 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
Selv når "Decode Priority" er indstillet til "PCM",
kan lyden blive afbrudt, når afspilningen begynder,
på grund af signaler på den CD, der afspilles.
Night Mode
Video-indstillinger
Laver indstillinger for video.
Resolution (Ændring af
videosignaler)
Gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter. Hvis du ser en
film sent om aftenen, vil du med denne
funktion kunne høre dialogen tydeligt, selv
ved lav lydstyrke.
Gør det muligt at ændre de analoge
videoindgangssignalers opløsning.
Se figur 1 på side 113 for at få detaljer om
konvertering af videoindgang/-udgang, som er
klassificeret efter Resolution.
x ON
x AUTO
x OFF
x DIRECT
Gør det muligt at udsende analoge
videoindgangssignaler uden konvertering.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
x 1080p
Zone Resolution
Gør det muligt at ændre analoge
videoindgangssignaler i zone 2.
Se figur 2 på side 114 for at få detaljer om
konvertering af videoindgang/-udgang, som er
klassificeret efter Zone Resolution.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
112DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 113 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Figur 1
"Resolution"menuindstilling
Udgang fra
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTjackstik
Komponentvideo
–
a
–
Kompositvideo
–
–
a
zb)
zb)
b)
zb)
Indgangssignaler
DIRECT
AUTO
(oprindelig
indstilling)
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
MONITOR VIDEO
OUT-jackstik
HDMI OUTjackstik
Komponentvideo
Kompositvideo
za)
z
Komponentvideo
zc)
z
z
Kompositvideo
zc)
z
z
Komponentvideo
z
z
–
Kompositvideo
z
z
a
Komponentvideo
z
zd)
–
Kompositvideo
z
zd)
a
Komponentvideo
z
a
–
Kompositvideo
z
–
a
z : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
a : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
Bemærk
• Videosignaler udsendes ikke fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT eller MONITOR VIDEO OUTjackstikkene, når skærmen osv. er forbundet til HDMI OUT-jackstikkene.
• Hvis du vælger en opløsning, som det tilsluttede tv ikke understøtter, i "Resolution"-menuen, kan billederne
fra tv'et ikke udsendes korrekt.
• Konverterede HDMI-billedudgangssignaler understøtter ikke "x.v.Color".
• Konverterede HDMI-billedudgangssignaler understøtter ikke Deep Color.
fortsættes
113DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
a)Opløsningen indstilles automatisk, afhængigt af den tilsluttede skærm.
b)Når tv'et er tilsluttet andre jackstik end HDMI-jackstikkene, bliver der udsendt 480i/576i-signaler, når
"Resolution" er indstillet til "AUTO".
c)480p/576p-signaler sendes ud, selv om 480i/576i er indstillet.
d)Videosignaler uden copyright-beskyttelse sendes ud baseret på indstillings-menuen. Videosignaler med
copyright-beskyttelse sendes ud som 480p.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 114 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Figur 2
Udgang fra
ZONE 2 VIDEO
OUT-jackstik
Indgangssignaler
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTjackstik
480i/576i
(oprindelig
indstilling)
Komponentvideo
z
z
Kompositvideo
z
z
480p/576p
Komponentvideo
z
–
Kompositvideo
z
–
Komponentvideo
z
–
Kompositvideo
z
–
"Zone
Resolution"menuindstilling
720p, 1080i
z : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren.
– : Videosignaler sendes ikke ud.
114DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 115 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
x AMP
HDMI-indstillinger
Foretager de nødvendige indstillinger for
apparater, tilsluttet HDMI-jackstikkene.
HDMI-lydsignalerne fra afspilningsapparatet
sendes kun ud til de højttalere, som er tilsluttet
receiveren. Multikanallyden kan afspilles, som
den er.
Bemærk
Control for HDMI
Gør det muligt at tænde eller slukke for de
apparater, der er tilsluttet HDMI-jackstikket
ved hjælp af et HDMI-kabel.
Der kommer ingen lydsignaler fra fjernsynets
højttalere, når "Audio Out" er indstillet til "AMP".
Subwoofer Level
Bemærk
Gør det muligt at indstille subwoofer-niveauet
til 0 dB eller +10 dB, når der indgår
PCM-signaler via en HDMI-forbindelse. Du
kan sætte niveauet for hver HDMI-indgang
uafhængigt af hinanden.
Når du indstiller "Control for HDMI" til "ON",
ændres "Audio Out" muligvis automatisk.
x 0 dB
x OFF
x ON
x AUTO
Audio Out (Indstilling af
HDMI-lydindgang)
x TV+AMP
Lyden sendes ud fra fjernsynets højttalere og
de højttalere, som er tilsluttet receiveren.
Bemærk
• Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af
tv'ets lydkvalitet, som for eksempel antallet af
kanaler og samplingfrekvensen osv. Hvis tv'et er
udstyret med stereohøjttalere, vil lyden fra
receiveren også være i stereo som tv-lyden, selv
hvis du afspiller en multikanal-kilde.
• Hvis receiveren tilsluttes et videoapparat
(projektor osv.), er det ikke sikkert, at der kommer
lyd fra receiveren. Vælg i dette tilfælde "AMP".
• Når du vælger den indgang, som du har tildelt
HDMI-indgangen, sendes der ikke lyd ud fra
fjernsynet.
x +10 dB
H.A.T.S.
Gør det muligt at tænde eller slukke for
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System)-funktionen. Når
H.A.T.S.-funktionen er aktiveret, forbedres
lydkvaliteten, fordi der ikke er
overførselsflimmer (tidsforskydninger ved
læsning af signaler) ved udsendelse af digitale
lydsignaler.
For at aktivere H.A.T.S.-funktionen skal du
vælge "ON" for "CTRL FOR HDMI".
x OFF
x ON
fortsættes
115DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
Gør det muligt at indstille
HDMI-lydudgangssignaler fra
afspilningsapparatet, som er tilsluttet
receiveren via en HDMI-forbindelse.
Indstiller automatisk niveauet til 0 dB eller
+10 dB, afhængigt af frekvensen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 116 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Bemærk
• Det tager et stykke tid at udsende lyden, efter der er
blevet udført en afspilningsfunktion på det
tilsluttede apparat (f.eks. ved tryk på
PLAY-knappen, STOP-knappen,
PAUSE-knappen), hvilket skyldes begrænsninger i
H.A.T.S.-systemet. Tidsforskydningen afhænger af
lydkilden. Denne funktion har muligvis ingen
virkning afhængigt af apparatet og lydkilden, selv
hvis du indstiller det til ON.
• Apparaterne, som er forbundet til
HDMI-jackstikket, skal understøtte
H.A.T.S.-funktionen.
• Når "Audio Out" er indstillet til "TV+AMP",
virker H.A.T.S.-funktionen muligvis ikke,
afhængigt af det tilsluttede apparat eller apparatets
tilstand. Vælg i dette tilfælde "AMP" for "Audio
Out".
• Denne receivers H.A.T.S.-funktion fungerer, når
der er tilsluttet en Sony SCD-XA5400ES til
receiveren.
Funktion til streaming af
oplysninger om H.A.T.S. er
tilgængelig
Network-indstillinger
Laver indstillingerne til netværket . Se "Brug
af netværksfunktioner", som medfølger denne
brugsanvisning for at få oplyst detaljer.
Server Function Setup
Gør det muligt at aktivere receiverens
serverfunktion.
x OFF
x ON
Network Setup
Gør det muligt at foretage
netværksindstillinger.
x Network Information
Lydindgangssignal Samplingfrekvens
x Network Setup
Lineær PCM 2 kanaler 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
x Proxy Setup
Lineær PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
x Cancel Network Setup
Video Direct
Gør det muligt at udsende
videoindgangssignaler fra
HDMI IN-jackstikket direkte til
HDMI OUT-jackstikket.
x OFF
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes gennem en videoprocessor.
x ON
Indgangssignalerne fra HDMI IN-jackstikket
udsendes direkte.
116DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 117 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Quick Clickindstillinger
Betjener apparater, som er tilsluttet receiveren
via fjernbetjeningen på skærmen.
Source Component
Vælger det kildeapparat, som skal betjenes.
x Preset Mode
Brugertilpasser fjernbetjeningen, så den kan
bruges med de apparater, der er tilsluttet
receiveren.
x Learn Mode
Gør det muligt for fjernbetjeningen at lære
koder.
x Reset
Nulstiller både programmerede og lærte koder.
Vælger det almindelige apparat såsom et tv, en
projektor eller lys, som skal betjenes.
x Preset Mode
Brugertilpasser fjernbetjeningen, så den kan
anvendes med de almindelige apparater såsom
tv, projektor og lys, som er tilsluttet din
receiver.
x Learn Mode
Brugertilpasser receiverens indstillinger.
Screen Saver
Gør det muligt at aktivere
pauseskærmsfunktionen for GUI-menuen på
det tv, der er tilsluttet receiveren.
x OFF
Pauseskærmsfunktionen bliver deaktiveret.
x ON
Når der ikke har været noget forsøg på
betjening i 15 minutter, bliver
pauseskærmsfunktionen automatisk aktiveret.
RS-232C Control
Gør det muligt at anvende denne menu til
betjening af zone 2/zone3.
x OFF
x ON
Language
Vælger sproget for meddelelserne på
skærmen.
x English
Gør det muligt for fjernbetjeningen at lære
koder.
x Español
x Reset
x Deutsch
Nulstiller både programmerede og lærte koder.
Macro Setup
Konfigurerer adskillige kommandoer i
rækkefølge som en enkelt kommando.
Justering af Indstillinger
Common Component
System-indstillinger
x Français
System Update
Gør det muligt at opgradere receiverens
firmware. Se "Brug af netværksfunktioner",
som medfølger denne brugsanvisning for at få
oplyst detaljer.
117DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 118 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
3
Betjening uden
tilslutning af et tv
Tryk på MENU.
Menuen vises i receiverens
display-vindue.
Eksempel: Når du vælger "Level Settings"
Du kan betjene receiveren via receiverens
display-vindue, selv hvis tv'et ikke er tilsluttet
receiveren.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge menuen, og tryk
dernæst på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge et menupunkt, og tryk
dernæst på
.
AMP
Parameteren vises i klammer.
6
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Parameteren indtastes, og klammerne
forsvinder fra displayet.
MENU
Sådan bruges menuen i
display-vinduet
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge den ønskede
parameter, og tryk dernæst på
.
Tip
Tryk på RETURN/EXIT O for at vende tilbage til
den foregående skærm.
Hvis "GUI MODE" vises i receiverens
display-vindue, skal du trykke på GUI MODE
for at skifte menuens visningstilstand til
"DISPLAY MODE".
1
2
Tænd for receiveren.
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
118DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 119 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Menuliste (i display-vinduet)
De følgende muligheder er tilgængelige i hver menu.
"xx…" i tabellen står for parameteren for hvert element.
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
FULL
FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1
POS.1, POS.2, POS.3
Justering af Indstillinger
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT,
FRONT REF, OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L til SW (AUTO), L til SW (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
SUB WOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
fortsættes
119DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 120 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Menu
Element
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
FRONT SP [xxxxx]
Parameter
Oprindelig
indstilling
2/0 til 3/4,1 (16 mønstre)
3/4,1
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
1,0 til 10,0 (m) (0,1 m trin)
3m
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
meter
FR CROSSOVER* [xxxxx]
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
40 til 200 (10 Hz trin)
120
CNT CROSSOVER* [xxxxx] 40 til 200 (10 Hz trin)
120
SUR CROSSOVER* [xxxxx] 40 til 200 (10 Hz trin)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
4ohm, 8ohm
8ohm
* Du kan ikke vælge denne indstilling, når højttaleren er indstillet til "LARGE".
120DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 121 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Menu
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
Sound Filed
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
Music, NEURAL-THX
PLIIx
EFFECT LEVEL [xxx%]
50, 80, 100, 150 %
100 %
FRONT BASS [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
FRONT TREBLE [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
CENTER BASS [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
CENTER TREBLE [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
SUR/SB BASS [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxxdB]
–10 dB til +10 dB (1 dB trin)
0dB
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
D.L.L. [xxxx]
OFF, AUTO
AUTO
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0 til 300 ms (10 ms trin)
0ms
EQ Settings
Tuner Settings
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
Audio Settings
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
NIGHT MODE [xxx]
ON, OFF
OFF
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
480/576i
VIDEO ASSIGN ?
HDMI Settings
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10dB, 0dB
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
fortsættes
121DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Justering af Indstillinger
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 122 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Menu
System Settings
Element
Parameter
Oprindelig
indstilling
ZONE2/3, ZONE2, ZONE3
ZONE2/3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
PARTY SETUP [xxxxxxx]
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
SERVER [xxx]
OFF, ON
OFF
VERSION [x.xxx]
–
–
* For at aktivere H.A.T.S.-funktionen skal du vælge "ON" for "CTRL FOR HDMI".
Sådan ændres displayet
Du kan bekræfte lydfelterne osv. ved at ændre
informationen på displayet.
1 Tryk på AMP.
a)Disse oplysninger vises også på andre stationer
end RDS FM-stationer.
b)Type program, der sendes
c)Tekstmeddelelser, som sendes af RDSstationen.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2 Vælg det input, som du vil kontrollere
informationer fra.
3 Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Ved hvert tryk på DISPLAY skifter
displayet som vist herunder.
Valgte input t Lydfelttype t
Streamingoplysninger t Inputnavn...
Når du lytter til FM- og AM-radio
Stationsnavn t Frekvens t Lydfelttype
t Lydstyrke...
Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du
har tildelt et til indgangen eller den faste
station. Indeksnavnet kommer ikke frem,
når der kun er indtastet tomme mellemrum.
Når du modtager RDS-udsendelser
PS (Program Service-navn)a),
Forvalgsnavn, Bånd eller Forvalgsnummer
t Frekvens, bånd og forvalgsnummer t
PTY (Program Type) indikationb) t RT
(Radio Text) indikationc) t Lydfelttype
122DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 123 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Anvendelse af fjernbetjeningen
Betjening af hvert enkelt
apparat ved hjælp af
fjernbetjeningen
Du kan betjene Sony-apparater eller apparater
af et andet mærke end Sony med
fjernbetjeningen, som leveres sammen med
receiveren.
Fjernbetjeningen er fra fabrikken indstillet til
at betjene Sony-apparater.
Når du ændrer indstillingerne for
fjernbetjeningen i henhold til de apparater, du
anvender, kan du betjene apparater af et andet
mærke end Sony og andre Sony-apparater,
som fjernbetjeningen før ikke kunne betjene
(side 126).
Betjening af apparaterne, som
er tilsluttet receiveren
Tryk på den inputknap, som
tilsvarer det tilsluttede apparat,
som du vil betjene.
2
Tryk på de relevante knapper
for at anvende funktionen, som
står i tabellen nedenfor.
Anvendelse af fjernbetjeningen
1
Bemærk
Du kan muligvis ikke anvende visse funktioner på de
apparater, du bruger.
fortsættes
123DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 124 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Oversigt over knapper, som anvendes til at betjene hvert apparat
(hovedfjernbetjening)
Apparat tv Video
Knap
DVD- Blu-ray Harddisk- PSX Video CD- Digital DSS Kassette- DATCDafspiller, Disc- optager
afspiller, CATVbånd- afspiller afspiller,
DVD/VHS- afspiller
LDterminal
optager
MDcombo
afspiller
A/B
afspiller
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Talknapper
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DIGITAL
MEDIA
PORTapparat
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
*1
*2
*3
*4
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z*4
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Kun LD-afspiller.
Kun kassettebåndoptager B.
Kun DVD.
Kun video-CD.
124DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 125 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Oversigt over knapper, som anvendes til at betjene hvert apparat
(Zone 2/Zone 3-fjernbetjening)
Apparat tv Video
Knap
DVD- Blu-ray Harddisk- PSX Video CD- Digital DSS Kassette- DATCDafspiller, Disc- optager
afspiller, CATVbånd- afspiller afspiller,
DVD/VHS- afspiller
LDterminal
optager
MDcombo
afspiller
A/B
afspiller
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Talknapper
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE,
BILLEDE,
FAVORITTER
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z*4
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Anvendelse af fjernbetjeningen
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
*1
*2
*3
*4
z
z
z
z*3
z
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
DIGITAL
MEDIA
PORTapparat
Kun LD-afspiller.
Kun kassettebåndoptager B.
Kun DVD.
Kun video-CD.
125DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 126 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
1
Programmering af
fjernbetjeningen
Knappen RM SET UP blinker.
2
Det er muligt at brugertilpasse
fjernbetjeningen, så den kan bruges med de
apparater, der er sluttet til receiveren. Det er
endog muligt at programmere
fjernbetjeningen til at betjene apparater af et
andet mærke end Sony og også
Sony-apparater, som fjernbetjeningen normalt
ikke er i stand til at betjene.
Nedenstående fremgangsmåde er et eksempel,
hvor en videobåndoptager af et andet mærke
end Sony er sluttet til
VIDEO 2 IN-jackstikkene på receiveren.
SHIFT
Talknapper
AV ?/1
TV
Mens RM SET UP-knappen
blinker, skal du trykke på
inputknappen (inklusive
TV-knappen) for det apparat, du
vil betjene.
Hvis du for eksempel vil betjene en
videobåndoptager, som er sluttet til
VIDEO 2 IN-jackstikket, skal du trykke
på VIDEO 2.
RM SET UP og inputknappen lyser.
Hvis du trykker på knappen til et apparat,
som du ikke kan programmere
fjernbetjeningen til, for eksempel
TUNER, PHONO, DMPORT eller
SOURCE osv., bliver knappen RM SET
UP ved med at blinke.
Hovedfjernbetjening
RM SET
UP
Tryk på AV ?/1, mens du trykker
på RM SET UP.
3
Inputknapper
ENT/
MEM
Tryk på talknapperne for at
indtaste den numeriske kode
(eller en af koderne, hvis der er
mere end én kode), som
modsvarer apparatet og
fabrikanten af det apparat, du
vil betjene.
Inputknappen begynder at lyse.
Bemærk
Det er kun tallene inden for 500, der er gyldige
som værdi for en fjernbetjeningskode til
TV-knappen.
Zone 2/Zone 3-fjernbetjening
RM SET
UP
AV ?/1
4
Tryk på ENT/MEM eller ENTER.
Når talkoderne er blevet bekræftet, vil
RM SET UP-knappen blinke to gange, og
fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringsindstillingen.
Inputknappen slukker også.
SHIFT
Talknapper
Annullering af programmering
ENTER
Tryk på RM SET UP under et hvilket som
helst trin.
126DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 127 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
De talkoder, der modsvarer
apparatet og fabrikanten af
apparatet
Anvend talkoderne i nedenstående oversigt til
at betjene apparater af andet fabrikat end Sony
og også Sony-apparater, som fjernbetjeningen
normalt ikke kan betjene. Da det
fjernbetjeningssignal, som et apparat
accepterer, er forskelligt, afhængigt af
modellen og apparatets alder, kan der tildeles
mere end en talkode til et apparat. Hvis du ikke
kan programmere din fjernbetjening ved hjælp
af en af koderne, så prøv at anvende andre
koder.
Bemærk
• De numeriske koder er baseret på den sidste nye
information, som er til rådighed for hvert fabrikat.
Der er imidlertid en risiko for, at dit apparat ikke vil
reagere på nogle eller alle koderne.
• Det er ikke sikkert, at alle inputknapperne på denne
fjernbetjening er til rådighed, når den anvendes
med netop dit apparat.
Betjening af en CD-afspiller
Kode(r)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Betjening af en DAT-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
Kode(r)
203
219
Fabrikant
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode(r)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Betjening af en MD-afspiller
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kode(r)
301
302
303
304
Betjening af en HDD-optager
Fabrikant
SONY
Kode(r)
307, 308, 309
Betjening af en
Blu-ray Disc-afspiller
Fabrikant
SONY
Kode(r)
310, 311, 312
Betjening af en PSX
Fabrikant
SONY
Kode(r)
313, 314, 315
Betjening af en DVD-afspiller
Fabrikant
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
Kode(r)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
fortsættes
127DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Anvendelse af fjernbetjeningen
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Betjening af en
kassettebåndoptager
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 128 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Fabrikant
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kode(r)
416, 422
404, 421
418, 420
Betjening af en DVD/VIDEO
COMBO (optager)
Fabrikant
SONY
Kode(r)
411
Betjening af en HDD/DVD
COMBO (optager)
Fabrikant
SONY
Kode(r)
401, 402, 403
Betjening af et tv
Fabrikant
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
Kode(r)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
Fabrikant
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kode(r)
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Betjening af en LD-afspiller
Fabrikant
SONY
PIONEER
Kode(r)
601, 602, 603
606
Betjening af en
video-CD-afspiller
Fabrikant
SONY
Kode(r)
605
Betjening af en
videobåndoptager
Fabrikant
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
Kode(r)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
128DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 129 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Fabrikant
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kode(r)
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
Fabrikant
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kode(r)
872
875
869, 870
Betjening af en kabelboks
Fabrikant
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kode(r)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
* Hvis en AIWA-videobåndoptager ikke fungerer, selv
hvis du indtaster koden for AIWA, skal du indtaste
koden for Sony i stedet.
Betjening af en satellit-tuner
(boks)
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
Kode(r)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
Anvendelse af fjernbetjeningen
Fabrikant
SONY
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
129DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 130 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge
Programmering af
betjeningsrækkefølgen
RM SET
UP
(Makroafspilning)
Makroafspilningsfunktionen gør det muligt at
sammenkoble flere kommandoer i rækkefølge
som en enkelt kommando.
Fjernbetjeningen har 2 makrolister
(MACRO 1 og MACRO 2). Du kan specificere
op til 20 kommandoer for hver makroliste.
Inputknapper
Bemærk
Når du forbereder makroafspilning, skal du skifte
batterierne ud med nye.
N, x, X,
M, m,
., >
MACRO 1
MACRO 2
1
Tryk på MACRO 1 eller
MACRO 2 i mere end 1 sekund,
mens du trykker på RM SET UP.
Knappen RM SET UP blinker, og en af
inputknapperne lyser (som
standardindstilling lyser knappen
VIDEO1).
2
Tryk på inputknappen for det
apparat, som du vil
programmere en række
handlinger på.
130DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 131 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
3
Tryk på de knapper, du vil
programmere, i den samme
rækkefølge, som du vil have
handlingerne udført.
Tryk på
Handlinger, som
skal programmeres
N, x, X,
M, m,
., >
Udfører handlingen for
knappen.
Inputknappen i Skifter input.
mere end 1
sekund
MACRO 1 eller Lav et interval på et
MACRO 2
sekund. Tryk gentagne
gange på MACRO 1
eller MACRO 2, hvis du
vil lave et længere
interval.
Den inputknap, som er valgt i trin 2,
blinker to gange, og lyser derefter igen.
4
5
Gentag trin 2 og 3, når du vil
programmere handlinger for
andre apparater.
Start af makroafspilning
1
Tryk på AMP.
Knappen AMP lyser og slukker derefter.
2
Tryk på MACRO 1 eller
MACRO 2 for at starte makroen.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, de er
blevet tildelt. Mens kommandoerne
sendes, blinker knappen AMP, og
knappen RM SET UP lyser. Når
kommandoerne er blevet sendt, slukkes
knapperne RM SET UP og AMP.
Sletning af en programmeret
makro
1 Tryk på MACRO 1 eller MACRO 2 i
mere end 1 sekund, mens du trykker på
RM SET UP for at fjerne den gemte
makro.
Knappen RM SET UP blinker.
2 Tryk på RM SET UP.
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
Anvendelse af fjernbetjeningen
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
programmeringsprocessen.
Tip
Hvis RM SET UP-knappen blinker fem gange
i trin 1, og makroprogrammeringen ikke
begynder, skal batterierne skiftes ud med nye.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
De tidligere kommandoer forbliver gyldige.
131DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 132 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
3
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i
fjernbetjeningen
Tryk på SHIFT, tryk dernæst på
talknapperne (knappen 1 i
eksemplet), hvor du vil lagre
den nye kommando.
Den inputknap, du har valgt i trin 2, lyser.
(Knappen RM SET UP forbliver tændt.)
4
Selv hvis en fjernbetjeningskode ikke er en af
de forudindstillinger, som er gemt i
fjernbetjeningen, er det muligt for
fjernbetjeningen at lære koden ved hjælp af
læringsfunktionen.
Ret fjernbetjeningens
kode-modtagerdel mod
receiveren/senderen på den
fjernbetjening, der skal læres
fra.
Mens den anden fjernbetjening modtager
signalet, slukker den inputknap, som er
valgt i trin 2.
Bemærk
Når du forbereder receiveren til at lære
fjernbetjeningsindstillingerne, skal du skifte
batterierne ud med nye.
THEATRE
SHIFT
Omkring 5 cm - 10 cm
RM SET
UP
Knappen RM SET UP blinker to gange,
og læringsprocessen er nu fuldført.
Hvis læringsprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv
at udføre processen igen fra trin 2.
TV
Talknapper
Inputknapper
5
Tryk på RM SET UP for at
afslutte
læringsfunktionsprocessen.
Tips
Eksempel på lagring af en ny
fjernbetjeningskode for talknappen 1, når
inputtet VIDEO2 er valgt.
1
Tryk på THEATRE, mens du
trykker på RM SET UP.
• Når hukommelseskapaciteten for lagring af
fjernbetjeningskoder når en vis grænse, vil
knappen RM SET UP blinke 10 gange, hvorefter
læringsprocessen slutter.
• Hvis knappen RM SET UP blinker fem gange i
trin 1, og læringsprocessen ikke begynder, skal
batterierne skiftes ud med nye.
Knappen RM SET UP begynder at lyse.
2
Tryk på inputknappen
(inklusive TV-knappen, VIDEO2
i eksemplet) for det apparat, du
vil betjene med den nye
kommando.
Annullering af indlæringen
Tryk på RM SET UP. Hvis der desuden ikke
trykkes på en knap i 60 sekunder, vil
indstillingerne blive annulleret.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
132DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 133 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Anvendelse af en kommando,
som er indlært
Når du vælger en indlært
indkodning, skal du trykke på den
knap, som anvendes til at indlære
den funktion.
Sletning af hele indholdet
i fjernbetjeningens
hukommelse
AV ?/1
?/1
Sletning af den indlærte kode
1 Tryk på THEATRE, mens du trykker på
RM SET UP.
2 Tryk på den inputknap (VIDEO2 i
eksemplet), som du vil slette
indstillingen for.
Inputknappen blinker. (Knappen RM SET
UP forbliver tændt.)
3 Tryk på ?/1 i mere end 1 sekund.
Inputknappen blinker to gange efter
hinanden.
4 Tryk på SHIFT, tryk derefter på
MASTER
VOL
1
Tryk på og hold
MASTER VOL – nede, tryk
dernæst på ?/1, tryk dernæst
på AV ?/1.
Knappen RM SET UP blinker tre gange.
2
Ryd alle knapper.
Hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse (f.eks. alle de
programmerede data) slettes.
133DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Anvendelse af fjernbetjeningen
talknapperne (knappen 1 i eksemplet)
for at slette den lagrede indstilling.
Knappen RM SET UP blinker to gange, og
sletteprocessen er nu fuldført.
Hvis sletteprocessen mislykkes, vil RM
SET UP-knappen blinke fem gange. Prøv at
udføre processen igen fra trin 2.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 134 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Betjening af apparater eller lys, som er tilsluttet
receiveren via fjernbetjeningen på skærmen (Quick
Click)
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet receiveren, en projektor og lyskontrolenheden via
fjernbetjeningen på tv-skærmen.
Fjernbetjening på skærmen (Quick Click)
IR Blaster
Almindelige apparater
Projektor
tv
Lys
Kildeapparater
134DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 135 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Forberedelse af Quick
Click
Det er nødvendigt at tilslutte IR Blaster for at
kunne bruge Quick Click. Tilslut IR Blaster i
henhold til følgende instruktioner.
Sådan tilsluttes IR Blaster
Fjernbetjeningssensorer på Sony-optagere og
andre produkter kan kendes på symbolet .
Bemærk
Vent med at fjerne papiret bag på IR Blaster.
Efter at have konfigureret indstillingerne skal du
fjerne papiret bag på IR Blaster og sætte den på
plads.
Placer apparaterne og IR Blaster på følgende
måde, hvis du vil betjene to apparater med IR
Blaster.
Monter den medfølgende IR Blaster til
apparater, som er tilsluttet receiveren. Du kan
betjene apparater, som er tilsluttet receiveren
via IR Blaster ved brug af fjernbetjeningen på
skærmen.
IR Blaster
Fjernbetjeningssensorer
Hvis de infrarøde sensorer på de to apparater
ikke er placeret over hinanden, som vist på
billedet, skal du købe en ekstra IR Blaster
(VM-50, medfølger ikke) og installere den.
Bemærk
Se brugsanvisningen til de enkelte apparater for at
oplysninger om, hvordan de konfigureres.
Tip
Hvis kablet til IR Blaster er for kort, skal du bruge
en 3,5 mm jack-forlængerledning (medfølger ikke).
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
IR Blaster
(medfølger)
Infrarød sender
Fjernbetjeningssensor
Efter at have læst brugsanvisningerne for de
apparater, som er tilsluttet receiveren, skal du
sørge for at placere IR Blaster lige over eller
under fjernbetjeningssensoren.
135DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 136 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
6
Brug af Quick Click
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet
receiveren, et tv, en projektor eller lys via
fjernbetjeningen på tv-skærmen.
Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge de relevante
knapper på fjernbetjeningen på
skærmen for at bruge
funktionen, som står i tabellen
nedenfor, og tryk derefter på
.
Bemærk
AMP
Du kan muligvis ikke anvende visse funktioner på de
apparater, du bruger.
QUICK
CLICK
V/v/B/b,
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Input", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
5
Tryk på QUICK CLICK.
136DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 137 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Tabel over knapper, som bruges til at betjene hvert apparat
(Quick Click)
Se "Betjening af apparaterne, som er tilsluttet receiveren" for at få oplyst detaljer om knapperne på
fjernbetjeningen på skærmen.
Kategori
tv
Video PROJEKTOR BD/DVD
LD
CD
MD
KABEL
SAT
BÅND
DVR
LYS
z
z
z
z
z
z
z
z
Knap
1
z
z
z
z
10 key
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
+10 (•)
z
–
–
z
z
z
z
z
z
–
z
Ent
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
Input
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Display (Info)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Top Menu (Guide)
z
–
–
z
–
–
–
z
z
–
z
m/N/M/x/X
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
–
–
z
z
z
z
z
./>
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b/Menu/
/Exit/Return
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Ch +/–
z
z
–
–
–
–
–
z
z
–
z
–
A/B/C
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
Scene 1-16
z
All On/Off
z
On/Off
z
Raise/Lower
z
Light Off
z
Toggle
z
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
137DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 138 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Betjening af apparaterne, som
er tilsluttet receiveren
Du kan betjene apparater, som er tilsluttet
receiveren via funktionerne "Menu" og
"10 key" i Quick Click.
Den følgende forklaring giver eksempler på
almindelig betjening. Apparatet kan fungere
anderledes eller måske slet ikke fungere.
Knap
Funktion
E N, z
Vælg for at starte afspilning
eller optagelse.
x, X
Vælg for at stoppe eller sætte
afspilning eller optagelse på
pause.
m/M
Vælg for at spole frem eller
tilbage.
./>
Vælg for at springe til næste/
forrige spor.
F Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, satelittuneren,
videobåndoptageren osv.
G A/B/C
Vælg for at betjene en
kabel-tv-tuner.
Fanen Menu
H Return (Exit) Vælg for at vende tilbage til den
forrige menu eller for at gå ud af
menuen.
Knap
Funktion
A 1
Vælg at tænde eller slukke for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
B Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
C V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
D Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
I Top Menu
(Guide)
Vælg for at få vist den øverste
menu for DVD-afspilleren eller
Blu-ray Disc-afspilleren osv.
eller for at få vist
programguiden for et tv, en
satellittuner eller
harddiskoptager osv.
J Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
K Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
138DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 139 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Fanen 10 key
Funktion
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
B 10 key
Vælg for at
– vælge spornumre på
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre på tv'et,
satellittuneren eller
videobåndoptageren.
C +10 (.)
Vælg for at
– vælge spornumre over 10 på
CD-afspilleren,
DVD-afspilleren, Blu-ray
Disc-afspilleren eller
MD-afspilleren.
– vælge kanalnumre over 10 på
tv'et, satellittuneren eller
videobåndoptageren.
D Ent
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
Funktion
Vælg for at starte afspilning
eller optagelse.
x, X
Vælg for at stoppe eller sætte
afspilning eller optagelse på
pause.
m/M
Vælg for at spole frem eller
tilbage.
./>
Vælg for at springe til næste/
forrige spor.
F Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, sattelittuneren,
videobåndoptageren osv.
G A/B/C
Vælg for at betjene en
kabel-tv-tuner.
H Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
I Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Knap
A 1
Knap
E N, z
139DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 140 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Betjening af tv, projektor eller
lys
For at betjene tv'et skal du
vælge ( ) i fanen Common
Knap
Funktion
G V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
H Menu
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
I Ch+/Ch–
Vælg Ch +/– for at vælge kanal
på tv'et, sattelittuneren,
videobåndoptageren osv.
J Exit
Vælg for at forlade menuen.
K Guide
Vælg for at få vist
programguiden for tv'et,
satellittuneren,
harddiskoptageren osv.
L Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
For at betjene projektoren skal
du vælge (
) i fanen Common
Knap
Funktion
A Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
B 1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
C 10 key
Vælg for at vælge kanalnumre
på tv'et, satellittuneren eller
videobåndoptageren.
D +10 (.)
Vælg for at vælge kanalnumre
over 10 på tv'et, satellittuneren
eller videobåndoptageren.
E Ent
Tryk for at indtaste værdien,
efter at du har valgt en kanal, en
disk eller et spor med
talknapperne.
F Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
Knap
Funktion
A Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
B1
Vælg for at tænde eller slukke
for apparater, som er tilsluttet
receiveren.
140DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 141 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Funktion
Knap
Funktion
C Display
(Info)
Vælg at få vist den aktuelle
status for eller oplysninger om
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
E Lower
Vælg for at skrue ned for
lysstyrken for alle lyskilder
samtidig.
F Toggle
D V/v/B/b,
Tryk på V/v/B/b for at vælge
menupunkter. Tryk derefter på
for at indtaste valget.
Vælg for at skifte et
forudindstillet lysmønster.
G Raise
Vælg for at få vist menuer for
apparater, som er tilsluttet
receiveren.
Vælg for at skrue op for
lysstyrken for alle lyskilder
samtidig.
H On
Vælg for at tænde for en enkelt
lyskilde.
F Exit
Vælg for at forlade menuen.
I All On
G Input
Vælg indgangskilden for
apparaterne, som er tilsluttet
receiveren.
Vælg for at skrue alle lyskilder
op til højeste lysstyrke.
J Macro
Vælg for at starte en makro,
som er programmeret med
Quick Click.
Knap
E Menu
For at betjene lyset skal du
vælge ( ) i fanen Common
* En lyskontrolenhed er et apparat, som kan justere
lysstyrken for to eller flere lyskilder ved ét tryk.
Tal med din forhandler om installation af en
lyskontrolenhed.
Sådan får du fjernbetjeningen
på skærmen til at forsvinde
Tryk på QUICK CLICK eller RETURN/EXIT
O.
Funktion
A Light Off
Vælg for at slukke for
lyskontrolenheden.*
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
Knap
B Scene 1~16 Vælg for at vælge et
forudindstillet lysmønster.
C All Off
Vælg for at skrue lysstyrken for
alle lyskilder ned til laveste
niveau (slukke for lyset).
D Off
Vælg for at slukke for en enkelt
lyskilde.
141DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 142 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Indstilling at apparater,
som betjenes af
fjernbetjeningen på
skærmen
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Source Component",
eller "Common Component",
og tryk derefter på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Preset Mode", og tryk
derefter på
.
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge input (inklusive et tv)
for det apparat, du vil indstille,
og tryk derefter på
.
9
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge navnet på apparatets
fabrikat, og tryk derefter på
.
AMP
10 Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge koden, og tryk derefter
på
.
V/v/B/b,
Hvis du vil udføre en test, skal du vælge
"afspil" på tv-skærmen.
MENU
11 Tryk gentagne gange på V/v/B/
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
b for at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
Annullering af indstillingerne
Vælg "Cancel", og tryk derefter på
i trin 7.
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
Liste med navne på fabrikater
for de forskellige apparater
tv
SONY
AKAI
B&O
BRIONVEGA
CROWN
DUAL
AIWA
AUDIO SONIC
BLAUPUNKT
BUSH
DAEWOO
FENNER
142DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 143 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
FERGUSON
GOODMANS
HANSOL
HOHER
INNO-HIT
JVC
LG
LUXOR
MATSUI
MIVAR
NEC
NOKIA OCEANIC
OKANO
PANASONIC
PIONEER
SABA
SAMSUNG
SCHNEIDER
SHARP
THOMSON
UNITED
GOLDSTAR
GRUNDIG
HITACHI
HYPER
IRRADIO
KENDO
LOEWE
MARK
MITSUBISHI
MIVER
NOKIA
NORDMENDE
ORION
PHILIPS
ROADSTAR
SABA, TELEFUNKEN
SANYO
SELECO
TELEFUNKEN
TOSHIBA
VIETA
Projektor
SONY
MITSUBISHI
OPTOMA
SHARP
EPSON
OLYMPUS
RUNCO
Video
AIWA
CGM
FUNAI
GRUNDIG
JVC
NOKIA
OKANO
PHILIPS
SAMSUNG
SELECO
SIEMENS
TOSHIBA
WATSON
BD/DVD-afspiller
SONY
BOSE
AIWA
CAT
CYBERHOME
DAEWOO
ELTA
HARMAN/KARDON
JAMO
KENWOOD
MATSUI
MUSTEK
ONKYO
PHILIPS
PRIMAS
SAMSUNG
SHINCO
TEAC
TOSHIBA
ZENITH
LD-afspiller
SONY
KENWOOD
PANASONIC
PIONEER
SHARP
HITACHI
MAGNAVOX
PHILIPS
SANYO
CD-afspiller
SONY
CARVER
DENON
GRUNDIG
HITACHI
KENWOOD
NAD
ONKYO
PHILIPS
QUADRAL
SAMSUNG
SHERWOOD
TECHNICS
YAMAHA
AIWA
DAEWOO
FISHER
HARMAN
JVC
LG
NAKAMICHI
PANASONIC
PIONEER
SABA
SANYO
SHEWOOD
UHER
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
SONY
AKAI
FENER
GOLDSTAR
HITACHI
LOEWE
NORDMENDE
PANASONIC
PHONOLA
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
W.W.HOUSE
CHESTRON
D.I.K.
DENON
GRUNDIG
HITACHI
JVC
KLH
MITSUBISHI
NAKAMICHI
PANASONIC
PIONEER
RCA
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
YAMAHA/DENON
MD-afspiller
SONY
AKAI
JVC
MARANTZ
PANASONIC
AIWA
DENON
KENWOOD
ONKYO
PIONEER
fortsættes
143DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 144 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
SANSUI
TEAC
SHARP
YAMAHA
Kabelboks
SONY
ADELPHIA
ALTRIO
ATLANTIC BROADBAND
BLUE RIDGE
CABLEVISION
COMCAST
GENERAL INSTRUMENT
HAMLIN
JERROLD
MOTOROLA
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PULSAR
RODGERS
SCIENTIFIC ATLANTA
SIGECOM
TIME WARNER
TOSHIBA
WIDEOPENWEST
ABC
ADVANCED NEWHOUSE
AMERICAST
BELL SOUTH
BRIGTH HOUSE
CHARTER
COX
GNC
ILLICO
MEMOREX
NET
PACE
PARAGON
PIONEER
REGAL
RUNCO
SEREN
SUSQUEHANNA
TOCOM
VIDEOTRON
ZENITH
Kassettebånd-optager
SONY
AKAI
DENON
JVC
LG
MATSUI
NAD
PHILIPS
QUADRAL
SANYO
SHERWOOD
TEAC
UHER
AIWA
B&O
HARMAN
KENWOOD
MARANTZ
MISSION
ONKYO
PIONEER
REVOX
SCHNEIDER
T+A
TECHNICS
YAMAHA
Digital videooptager
SONY
LG
PHILIPS
REPLAYTV
TOSHIBA
HUMAX
PANASONIC
PIONEER
TIVO
Satellittuner (boks)
SONY
AMSTRAD/RADIX
CANAL +
GOLD BOX
HYUNDAI
KATHREIN
NIKKO
NTV PLUS 2000
RADIX
SABA/THOMSON
TECHNISAT
ZEHNDER
AMSTRAD
B SKY B
GALAXIS
GRUNDIG
JERROLD
MATSUI
NOKIA
PACE
SABA
SKY MASTER
WATSON
Lyskontrol
LUTRON(Grafik Eye)
LUTRON(RadioRA)
LUTRON(Spacer)
X10
LUTRON(HomeWorks)
LUTRON(Sivoia Shades)
LUTRON(Spacer System)
144DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 145 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge med Quick
Click (makroafspilning)
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Macro Setup", og tryk
derefter på
.
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge nummeret på den
makro, som du vil
programmere en række
handlinger for, og tryk derefter
på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge nummeret på det trin,
som du vil indstille, og tryk
derefter på
.
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på b.
9
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge tasten, og tryk derefter
på b.
Du kan nemt anvende makrofunktionen med
Quick Click.
AMP
10 Tryk gentagne gange på V/v for
V/v/B/b,
MENU
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
.
11 Gentag trin 7 til 10, når du vil
programmere handlinger for
andre apparater.
12 Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det tidsinterval, du vil
indstille for trinnet, og tryk
derefter på
.
13 Tryk gentagne gange på V/v/B/
b for at vælge "Finish", og tryk
derefter på
.
Indstillingsprocessen er fuldført.
Annullering af programmering
Vælg "Cancel", og tryk derefter på
.
145DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
1
at vælge det tidsrum, du
ønsker, og tryk derefter på
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 146 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Start af makroafspilning
1
Tryk på AMP.
Knappen AMP lyser og slukker derefter.
2
Tryk på QUICK CLICK.
Fjernbetjeningen på skærmen vises på
tv-skærmen.
3
Tryk på V/v/B/b for at vælge
MACRO på fjernbetjeningen på
skærmen.
Makrolisten kommer frem på
tv-skærmen.
4
Tryk på V/v for at vælge det
makronummer, du vil starte.
Makroen starter og eksekverer
kommandoerne i den rækkefølge, de er
blevet tildelt.
Sådan indtastes navnet på en
makro
1 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Quick Click", og tryk derefter på
eller b.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Macro Setup", og tryk derefter
på
.
6 Tryk på OPTIONS.
Valgmenuen vises.
7 Tryk gentagne gange på V/v for at
Det virtuelle tastatur kommer frem på
tv-skærmen.
8 Tryk på V/v/B/b og
for at vælge ét
tegn ad gangen.
9 Tryk på V/v/B/b for at vælge "Finish",
og tryk derefter på
.
Det indtastede navn registreres.
Annullering af navneindtastning
Tryk på V/v/B/b for at vælge "Cancel", og
tryk derefter på
.
Sletning af en programmeret
makro
1 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "
Settings", og tryk derefter
på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Quick Click", og tryk derefter på
eller b.
5 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Macro Setup", og tryk derefter
på
.
6 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det ønskede makronummer, og
tryk derefter på
.
7 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det ønskede trinnummer, og tryk
derefter på
.
8 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "–" som et apparatnavn, og tryk
derefter på
.
9 Gentag trin 8 og 9 for at slette den
gemte makro.
vælge "Name Input", og tryk derefter på
.
146DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 147 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
10Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Finish".
Indstillinger, som er gemt som makro,
slettes.
Indstilling af
fjernbetjeningskoder,
som ikke er
indprogrammeret i Quick
Click
AMP
V/v/B/b,
MENU
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
fortsættes
147DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
1
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 148 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
5
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Source Component",
eller "Common Component",
og tryk derefter på
.
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
10 Tryk på
.
Driftstesten af den programmerede kode
påbegyndes.
Gå videre til trin 11, hvis du ikke ønsker
at udføre driftstesten.
11 Tryk gentagne gange på
V/v/B/b for at vælge "Finish".
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Learn Mode", og tryk
derefter på
.
Bemærk
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det kodenummer, som
du vil gemme som den nye
kommando, og tryk derefter på
.
Annullering af indlæringen
9
Bliv ved med at trykke på den
tilsvarende knap på
fjernbetjeningen til det apparat,
som skal programmeres, mens
du retter fjernbetjeningen mod
receiverens
fjernbetjeningssensor, indtil
"Complete" vises på
tv-skærmen.
Fjernbetjeningssensor
Displayvinduet slukkes, mens receiveren registrerer
den nye kode.
Vælg "Cancel" på en af skærmene, som vises i
trin 8, 10 og 11, og tryk derefter på
.
Sådan anvendes en kommando,
som er indlært
1 Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
2 Tryk på MENU.
Menuen vises på tv-skærmen.
3 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge "Input", og tryk derefter på
eller b.
4 Tryk gentagne gange på V/v for at
vælge det ønskede apparat, og tryk
dernæst på
.
5 Tryk på QUICK CLICK.
6 Tryk på V/v/B/b for at vælge knappen
Omkring 5 cm - 10 cm
på fjernbetjeningen på skærmen, som
blev brugt til at indlære den funktion, og
tryk derefter på
.
"Test" vælges automatisk efter nogle få
sekunder, når registreringen af en ny kode
er afsluttet.
148DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 149 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Nulstilling af
fjernbetjeningskoden for
Quick Click
6
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge det ønskede apparat,
og tryk dernæst på
.
7
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Reset", og tryk
derefter på
.
Bekræftelsesmeddelelsen kommer frem
på tv-skærmen.
AMP
8
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Yes", og tryk derefter
på
.
Hele indholdet i den valgte indgang
(f.eks. alle de programmerede data)
slettes.
9
Gentag trin 6 til 8 for at slette
alle programmerede data.
Bemærk
V/v,
Selve makroen slettes ikke. Der dannes en
standardkode, når du har indstillet en forudindstillet
kode eller en indlært kode i makrotrinnet.
MENU
1
Tryk på AMP.
Receiveren kan betjenes via
fjernbetjeningen.
Tryk på MENU.
Brug af fjernbetjeningen på skærmen (Quick Click)
2
Menuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge " Settings", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Quick Click", og tryk
derefter på
eller b.
5
Tryk gentagne gange på V/v for
at vælge "Source Component"
eller "Common Component",
og tryk derefter på
.
149DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 150 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
x Delfrekvensfunktion
Supplerende oplysninger
Ordforklaring
x Cinema Studio EX
En surroundlydsindstilling, som kan betragtes
som en sammensætning af Digital Cinema
Sound-teknologi, frembringer lyden af en
dubbing-biograf med anvendelse af tre
teknologier: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" og "Cinema Studio
Reverberation".
"Virtual Multi Dimensions", den virtuelle
højttalerteknologi, skaber virtuelle,
multisurround-omgivelser med faktiske
højttalere på op til 7.1 kanaler og bringer
biografens surroundlydoplevelse med de
nyeste faciliteter ind i dit hjem.
"Screen Depth Matching" gengiver
diskantsvækkelse, fyldighed og lyddybde,
som normalt skabes i en biograf, hvor lyden
kommer fra et punkt bag skærmen. Dette føjes
derefter til front- og centerkanalerne.
"Cinema Studio Reverberation" gengiver
lydkarakteristikken i de allernyeste
dubbing-biografer og lydstudier, inklusive
Sony Pictures Entertainments dubbing-studier.
Der er tre indstillinger, A/B/C, til rådighed i
overensstemmelse med studietypen.
x Deep Color
Videosignaler, hvor farvedybden af signalerne,
der går gennem et HDMI-jackstik, er blevet
øget.
Antallet af farver, der kan udtrykkes med 1
pixel, var 24 bit (16.777.216 farver) med det
aktuelle HDMI-jackstik. Antallet af farver, der
kan udtrykkes med 1 pixel, vil dog være 36,
osv. bit, når receiveren svarer til Deep Color.
Eftersom gradationen af en farves dybde kan
udtrykkes mere fint med flere bit, kan
kontinuerlige farveændringer blive udtrykt
mere jævnt.
Frekvensen, hvor to højttaleres frekvenser
krydser hinanden.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Enestående lydgengivelsesteknologi til
hjemmebiografen, som er udviklet af Sony i
samarbejde med Sony Pictures Entertainment,
så der opnås en spændende og kraftig lyd som
i biografen hjemme i din stue. Med denne
"Digital Cinema Sound", som er udviklet ved
at integrere en DSP (Digital Signal Processor)
og målte data, kan du opleve det ideelle
lydfelt, som filmskaberne har tænkt sig det,
hjemme i din stue.
x Digital Concert Hall
"Digital Concert Hall" giver 2-kanals
stereokilder såsom CD'er osv. en mere fyldig
lyd. Ved hjælp af 5.1-kanals eller 7.1-kanals
højttalere og virtuel højttalerteknologi bliver
stereoskopisk efterklang og reflekteret lyd
gengivet, og man kan anvende musiksoftware
med en mere fyldig lyd og tilstedeværelse.
Lydfeltet i en koncertsal bliver genskabt
gennem en geometrisk analyse af koncertsalen
og en præcis modellering af de reflekterede og
tilbagekastede lyde ud fra faktiske målte data.
Der bliver taget hensyn til tonekvaliteter som
for eksempel lydstyrke og frekvenssvar, og de
bliver beregnet i DSP (Digital Signal
Processor) for at skabe efterklang. Lyden
udsendes med en naturlig og behagelig
efterklang, ligesom hvis man lytter til musik i
en koncertsal.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Dette er Sonys teknologi, som gør det muligt
at afspille digitale lydsignaler af lav kvalitet
med lyd af høj kvalitet. Gamle optagelser eller
komprimeret lyd har ofte støj i waveform og
forvrængning uden for frekvensområdet, lige
som der skabes harmonisk forvrængning i
lydfrekvensen. Derfor forekommer der
interferens og oversving, hvilket forringer
lydkvaliteten. D.L.L.-funktionen eliminerer
disse problemer og giver dig fyldig lyd til
musik og film.
150DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 151 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
x Dolby Digital
Digital lydkodnings-/lyddekodningsteknologi,
som er udviklet af Dolby Laboratories, Inc.
Det består af kanalerne front (venstre/højre),
center, surround (venstre/højre) og subwoofer.
Dette er lydstandarden for DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus giver fleksibilitet og
effektivitet, som gør det muligt at få flere
kanaler af overbevisende surroundlyd til
videomedier med høj opløsning. Dens
overlegne kodningseffekter gør det muligt at
have op til 7.1-kanals multikanallyd af høj
kvalitet uden at påvirke de bitmængder, der er
allokerede til videoydelse og andre
funktionssæt, på en negativ måde.
x Dolby Digital Surround EX
Akustisk teknologi, som er udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Bagsurroundinformationen
matrixbehandles til almindelige venstre- og
højre-surroundkanaler, så lyden kan gengives i
6.1 kanaler. Ikke mindst aktive scener bliver
genskabt med et mere dynamisk og realistisk
lydfelt.
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi ændrer lyd optaget i 2-kanals
stereo til 5.1-kanals surround ved afspilning.
Gamle film, som er kodet i det traditionelle
stereoformat, kan forbedres med 5.1-kanals
surroundlyd.
x Dolby Pro Logic IIx
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurroundinformation matrixbehandles til
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD er Dolbys tabsfri lydteknologi,
der er udviklet til optiske diske med høj
opløsning. Dolby TrueHD-lyd er identisk med
de originale studio masters for hvert bit og
giver suveræn lydkvalitet på op til 8 kanaler
ved 96 kHz/24 bit og op til 6 kanaler ved
192 kHz/24 bit. Sammen med video med høj
opløsning giver den en helt enestående
oplevelse i hjemmebiografen.
x DSD
Lydformat, der bruges til en Super Audio CD.
DSD, konverterer analoge signaler til digitale
og optager dem direkte uden nogen form for
behandling, så der ikke mistes nogen
information. Der opnås optagelse og
afspilning af lydtro kvalitetslyd.
x DTS 96/24
Et digitalt signalformat med høj lydkvalitet.
Optager lyd ved en samplingfrekvens og
bithastighed på 96 kHz/24 bit, som er den højst
mulige for DVD-video. Antallet af
afspilningskanaler varierer, afhængigt af
softwaren.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings/lyddekodningsteknologi
til biografer, som er udviklet af DTS, Inc. Den
komprimerer ikke lyd helt så meget som Dolby
Digital, hvilket giver en lydgengivelse af en
højere kvalitet.
x DTS-ES
Format til 6.1-kanals afspilning med
bagsurroundinformation. Der er to
indstillinger, "Discrete 6.1", som optager alle
kanaler uafhængigt, og "Matrix 6.1", som
matrixbehandler bagsurroundkanalen til
venstre og højre surroundlydkanaler. Er ideel
til afspilning af lydspor i spillefilm.
fortsættes
151DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Supplerende oplysninger
Teknologi til 7.1-kanals (eller 6.1-kanals)
afspilning. Sammen med lyd, som er kodet i
Dolby Digital Surround EX, kan 5.1-kanals
Dolby Digital-kodet lyd gengives i 7.1-kanals
lyd (eller 6.1-kanals). Desuden kan
eksisterende stereooptaget materiale også
gengives som 7.1-kanals lyd (eller 6.1-kanals).
to stereokanaler. Når lyden gengives, dekodes
den og udsendes i 4-kanals surroundlyd. Dette
er den mest almindelige metode til
lydbehandling for DVD-video.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 152 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
x DTS-HD
Lydformat, der udvider det konventionelle
DTS Digital Surround-format.
Dette format består af en kerne og en
udvidelse, og kernedelen har DTS Digital
Surround-kompatibilitet. Der er to slags
DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio og
DTS-HD Master Audio. DTS-HD High
Resolution Audio har en maksimal
overførselsfrekvens på 6 Mbps, der bruger
komprimering med tab (Lossy) og DTS-HD
High Resolution Audio svarer til en maksimal
samplingfrekvens på 96 kHz og maksimalt
7.1 kanaler. DTS-HD Master Audio har en
maksimal overførselsfrekvens på 24,5 Mbps,
og bruger tabsfri komprimering (Lossless) og
DTS-HD Master Audio svarer til en maksimal
samplingfrekvens på 192 kHz og maksimalt
7.1 kanaler.
x DTS Neo:6
Denne teknologi ændrer lyd, der er optaget i
2-kanals stereo, til 7-kanals lyd ved afspilning.
Der er to indstillinger at vælge imellem, alt
efter afspilningskilden eller din præference,
nemlig CINEMA til film og MUSIC til
stereokilder som for eksempel musik.
x H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System) til
HDMI
H.A.T.S. til HDMI er et flowkontrolafspilningssystem til HDMI-overførsel.
Et master-ur, som er vigtigt for lydkvaliteten,
udgøres af en krystalsender ved siden af
receiverens DA-konverter, og dette master-ur
styrer afspilningshastigheden for de apparater,
som er tilsluttet receiveren via HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface) for at
modsvare afspilningshastigheden. Det giver
dig højkvalitetslyd med exceptionel klarhed,
da der næsten ingen overførselsflimmer er ved
overførsel fra uret.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er en grænseflade, som understøtter
både video og lyd i en enkelt digital
forbindelse, og som giver dig mulighed for at
anvende digitale billeder og lyd af høj kvalitet.
HDMI-specifikationen understøtter HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopibeskyttelsesteknologi, der
indeholder kodningsteknologi til digitale
videosignaler.
x High Bitrate Audio
Den henviser til lydformater af
kompressionsmetoden (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD, osv.), som er et format
med høj bitfrekvens, der hovedsageligt
optages på Blu-ray Disc osv.
x Komponentvideo
Et format til udsendelse af videosignaler, som
består af tre separate signaler: luminans Y,
krominans Pb og krominans Pr. Billeder af høj
kvalitet som for eksempel DVD-video eller
HDTV-billeder bliver overført mere korrekt.
De tre jackstik er kodede med grøn, blå og rød
farve.
x Kompositvideo
Et standardformat til overførsel af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
overføres sammen.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Lydeffekter med lav frekvens, som udsendes
fra en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
osv. Ved at tilføje en dyb bas med en frekvens
mellem 20 og 120 Hz opnår man en kraftigere
lyd.
x Linjespring
En scanningmetode, som kompletterer et
billede ved at vise hver anden linje på en
rørflade på et fjernsyn eller en skærm hvert
1/60 sekund. Først tegnes alle linjerne med
ulige numre, som efterlader mellemrum
mellem hver linje, og derefter tegnes alle
linjerne med lige numre, så mellemrummene
udfyldes.
"i" i "480i" står for "Interlace".
152DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 153 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
x Neural THX
Neural Surround™, THX®-teknologierne er
blevet valgt som det officielle
udsendelsesformat til surroundlyd førende
FM/HD-radiostation. Neural Surround, THX
Technologies giver den fantastiske
indkredsning og diskrete billeddetalje for
surroundlyd i et format, der er 100 %
kompatibelt med stereo.
Forsigtighedsregler
Om sikkerhed
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal du tage stikket til
receiveren ud og få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til ændring af analog lyd til digital
lyd, så det bliver nemt at nyde digital lyd.
x Progressiv
En metode til scanning, som tegner alle
scanningslinjerne sekventielt, i modsætning til
scanning med linjespring, hvor alle de ulige og
derefter alle de lige linjer tegnes.
"p" i "480p" står for "Progressive".
x x.v.Color
"x.v.Color" giver en mere naturtro gengivelse
af forskellige farver såsom blomsters
glansfulde farver og de sydlige haves
turkis-blå farve.
Om strømforsyning
• Kontrollér, inden du begynder at anvende
receiveren, at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
fabriksskiltet på bagsiden af receiveren.
• Apparatet vil stadig være tilsluttet
vekselstrømskilden, så længe det er sluttet til
en stikkontakt i væggen, selv hvis der er
slukket på selve apparatet.
• Husk at tage receiveren ud af stikkontakten i
væggen, hvis du ikke agter at anvende den i
et længere tidsrum. Netledningen tages ud af
stikket, ved at man tager fat i selve stikket.
Træk aldrig i ledningen.
• Stikkets ene ben er af sikkerhedshensyn
bredere end det andet og kan kun indføres i
stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan
få stikket helt ind i stikkontakten, skal du
kontakte forhandleren.
• Netledningen må kun skiftes ud af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Om placering
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og for at forlænge
receiverens levetid.
fortsættes
153DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Supplerende oplysninger
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis du anvender denne
receiver med høj lydstyrke i længere tid ad
gangen, vil dens overside, sider og underside
blive meget varme. Lad være med at røre ved
kabinettet, så du undgår at brænde dig.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 154 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den kan
blive udsat for direkte sol, meget støv eller
mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget oven på
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningerne og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr såsom et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager. (Hvis receiveren
anvendes i kombination med et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
særlig sandsynligt, når der anvendes en
indendørsantenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørsantenne.)
Om anvendelse
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af stikkontakten, inden den sluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en
blød klud, som er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler som for eksempel alkohol
eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste
Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål om
eller problemer med din receiver.
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af de følgende problemer skulle opstå
under brug af receiveren. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem
ikke kan løses.
Lyd
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat der er valgt, eller kun en meget
svag lyd høres.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at alle højttalerledningerne er
tilsluttet på korrekt vis.
• Kontrollér, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontrollér, at MASTER VOLUMEkontrollen ikke er indstillet til –∞ dB. Prøv
at indstille den til omkring –40 dB.
• Kontrollér, at SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) ikke er indstillet til OFF (side 48).
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for
at annullere lydudkoblingsfunktionen.
• Kontrollér, at det rigtige apparat er valgt
med INPUT SELECTOR.
• Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Kontrollér om Night Mode er aktiveret
(side 96), hvis lyden er meget svag.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren,
eliminer årsagen til kortslutningen, og
tænd for receiveren igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontrollér, at apparatet er sluttet korrekt til
lydindgangsjackstikkene til det apparat.
• Kontrollér, at ledningen (ledningerne) er
sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
154DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 155 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Slut et par hovedtelefoner til
PHONES-jackstikket for at bekræfte, at
der kommer lyd fra hovedtelefonerne.
Hvis der kun høres én kanal fra
hovedtelefonerne, kan det betyde, at
apparatet ikke er sluttet til receiveren på
korrekt vis. Kontrollér, at alle ledningerne
er sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet. Hvis begge
kanaler høres fra hovedtelefonen, kan det
betyde, at fronthøjttaleren ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, hvorfra
der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du har forbundet både L- og
R-jackstikket til et analogt apparat og ikke
blot til L- eller R-jackstikket. Anvend et
mono-stereokabel (medfølger ikke). Der
vil dog ikke komme nogen lyd fra
centerhøjttaleren, når et lydfelt (Pro Logic,
osv.) er valgt. Når centerhøjttaleren ikke er
tilsluttet, kommer lyden kun fra den
venstre/højre fronthøjttaler.
Der er ingen lyd fra analoge
2-kanalskilder.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 93).
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved hjælp af
Auto Calibration-indstillingsmenuen.
Der er kraftig brummen og støj.
• Kontrollér, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontrollér, at tilslutningsledningerne er på
god afstand af transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et tv og lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Bekræft, at U SIGNAL GND-tilslutningen
er jordet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
let fugtet med sprit.
Der er ingen lyd, eller kun en meget
svag lyd høres fra center-/
surround-/bagsurroundhøjttalerne.
• Vælg en "Cinema Studio EX"-indstilling
(side 76).
• Indstil højttalerniveauet (side 104).
• Sørg for, at center-/surroundhøjttaleren
(højttalerne) er indstillet til enten
"SMALL" eller "LARGE".
fortsættes
155DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Supplerende oplysninger
Der er ingen lyd fra digitale kilder
(fra COAXIAL- eller
OPTICAL-indgangsjacktikket).
• Kontrollér, at INPUT MODE ikke er
indstillet til "Analog".
• Kontrollér, at "2ch Analog Direct" ikke
anvendes.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 93).
Kildelyden fra HDMI IN-jackstikket
sendes ikke ud fra en forstærker eller
den tv-højttaler, som er sluttet til
receiveren.
• Kontrollér, at apparatet er korrekt sluttet til
HDMI IN-jackstikket for det apparat.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a, kategori
2-kabel), når du ser billeder eller lytter til
lyd under en Deep Color-transmission.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 156 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Der er ingen lyd fra
bagsurroundhøjttalerne.
• Nogle disks har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-mærke, selv om emballagen
har Dolby Digital Surround EX-logoer.
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontrollér, at subwooferen er korrekt og
ordentligt tilsluttet.
• Sørg for, at der er tændt for højttalerne.
• Hvis alle højttalerne er indstillet til
"LARGE" og "Neo:6 Cinema" eller
"Neo:6 Music" er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen.
Der kan ikke opnås nogen
surroundeffekt.
• Kontrollér, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
Dolby Digital- eller DTS-multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontrollér, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller
DTS -format.
• Når DVD-afspilleren osv. sluttes til de
digitale indgangsjackstik på denne
receiver, skal du sikre dig, at indstillingen
for den digitale lydudgang på det
tilsluttede apparat er til rådighed.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 28).
• Vælg kildeapparatet med (side 58).
MULTI CHANNEL DECODINGindikatoren lyser ikke blåt.
• Kontrollér, at afspilningsapparatet er
sluttet til et digitalt jackstik, og at
indgangen er korrekt valgt på denne
receiver.
• Kontrollér, om indgangskilden fra den
software, som afspilles, svarer til
multikanals-formatet.
• Kontrollér, om indstillingen på
afspilningsapparatet er indstillet til
multikanalslyd.
• Kontrollér, at det valgte (digitale)
lydindgangsjackstik ikke er tildelt andre
indgange i "Input Assign" i Input-menuen
(side 93).
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er sluttet til
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
• Reguler denne receivers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for receiveren, og tilslut dernæst
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet igen.
• Kontrollér
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og/
eller apparatet for at sikre, at den
understøtter denne receiver.
Video
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på
tv-skærmen eller skærmen.
• Vælg den rigtige indgang på receiveren
(side 58).
• Indstil tv'et til den rigtige
indgangsindstilling.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Tildel komponentvideo-indgangen på
korrekt vis.
• Indgangssignalet bør være det samme som
det, der indgår, når du opkonverterer et
indgangssignal med denne receiver
(side 41).
Billedet fra COMPONENT VIDEO OUT
er beskadiget.
• Andre videoindgangssignaler end
480p-komponent modtages ikke, når
signaler udsendes fra VIDEO-jackstikket.
Tilfør 480i-komponent-videosignaler.
• Når der udsendes andre
komponentindgangssignaler end 480p,
skal
156DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 157 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
COMPONENT VIDEO OUT-jackstikket
anvendes, og "Resolution" indstilles til
"DIRECT".
Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, udsendes ikke til
tv'et, er forvrængede eller
beskadigede.
• Sørg for, at kablerne er korrekt og
ordentligt tilsluttet apparaterne.
• Afhængigt af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at klargøre apparatet. Vi
henviser til brugsanvisningen for hvert
enkelt apparat.
• Sørg for at bruge et tilslutningskabel til det
HDMI-jackstik, der svarer til høj
hastighed (et HDMI version1.3a, kategori
2-kabel), når du ser billeder eller lytter til
lyd under en Deep Color-transmission.
• Billeder fra apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket, kan være forvrængede.
I så fald skal du indstille "Video Direct" til
"ON" i HDMI-indstillingsmenuen.
• Billeder eller lyd fra apparatet, som er
tilsluttet HDMI-jackstikket kan blive
afbrudt, når der skiftes mellem
videosignaler. I så fald skal du indstille
"Video Direct" til "ON" i
HDMI-indstillingsmenuen.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontrollér, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis (side 33).
• Vælg kildeapparatet med (side 58).
Billeder vises, efter den tilhørende lyd
afspilles, når HDMI-indgangen er valgt.
• Afhængigt af apparatet, som er tilsluttet
HDMI-jackstikket eller den afspillede
kilde, kan billeder blive vist senere end
den tilhørende lyd. I så fald skal du
indstille "Video Direct" til "ON" i
HDMI-indstillingsmenuen.
FM-modtagelsen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
en udendørs FM-antenne som vist på
side 157. Hvis receiveren sluttes til en
udendørsantenne, skal den jordforbindes
mod lynnedslag. Jordledningen må ikke
sluttes til et gasrør, da dette kan medføre
en gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontrollér, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstilling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer, eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forudindstil stationerne (side 68).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen kommer
frem på displayet.
RDS fungerer ikke.
• Bekræft, at der er stillet ind på en
FM-station, som har RDS.
fortsættes
157DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Supplerende oplysninger
GUI kommer ikke frem på tv-skærmen.
• Tryk på GUI MODE for at få vist "GUI
MODE" på displayet.
• Kontrollér, at tv'et er korrekt tilsluttet.
Tuner
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 158 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende tjeneste eller ej.
Hvis den gør det, kan tjenesten være
midlertidigt ude af kraft.
Kontrol til HDMI
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
• Kontrollér HDMI-forbindelsen (side 34).
• Kontrollér, at "Control for HDMI" er
indstillet til "ON" i
HDMI-indstillingsmenuen.
• Kontrollér, at det tilsluttede apparat
understøtter funktionen Kontrol til HDMI.
• Kontrollér indstillingerne for Kontrol til
HDMI på det tilsluttede apparat. Se
brugsanvisningen for det tilsluttede
apparat.
• Hvis du ændrer HDMI-forbindelsen,
tilslutter/frakobler netledningen, eller der
er strømsvigt, skal du gentage forløbet i
"Forberedelse til "BRAVIA" Sync"
(side 88).
• Hvis du vælger HDMI B med knappen
HDMI OUTPUT, efter du har valgt HDMI
A, virker funktionen Kontrol til HDMI
muligvis ikke korrekt i et stykke tid. Dette
skyldes, at apparatet, som er tilsluttet
HDMI A-jackstikket, igen skal genkende
receiveren, som er udstyret med
funktionen Kontrol til HDMI. Hvis
funktionen Kontrol til HDMI ikke virker
korrekt i længere tid, skal du udføre
trinnene, som står i "Forberedelse til
"BRAVIA" Sync" (side 88).
• Når HDMI B er valgt, virker funktionen
Kontrol til HDMI ikke.
Der udsendes ingen lyd fra receiveren
og tv-højttaleren, når funktionen
System Audio Control anvendes.
• Kontrollér, at tv'et understøtter funktionen
System Audio Control.
• Hvis tv'et ikke har funktionen System
Audio Control, skal du stille
indstillingerne for "Audio Out" i
HDMI-indstillingsmenuen til
– "TV+AMP", hvis du vil have lyd fra
tv-højttaleren og receiveren.
– "AMP", hvis du vil have lyd fra
receiveren.
• Du kan ikke lytte til lyd fra et apparat, som
er tilsluttet receiveren, mens tv er valgt
som indgangssignal på receiveren.
– Når du vil se et program på et apparat,
som er tilsluttet receiveren, skal du
ændre indgangssignalet på receiveren til
HDMI.
– Skift tv-kanal, når du vil se en
tv-udsendelse.
– Vælg det apparat eller indgangssignal,
du vil se, når du ser et program på
apparatet, som er tilsluttet tv'et.
Se brugsanvisningen til tv'et for at få
oplysninger om denne handling.
• Når du anvender funktionen Kontrol til
HDMI, kan du ikke betjene det tilsluttede
apparat via tv'ets fjernbetjening.
– Afhængigt af det tilsluttede apparat og
tv kan det være nødvendigt at foretage
en opsætning af apparatet og tv'et. Vi
henviser til de brugsanvisninger, som
følger med hvert apparat og tv.
– Ændr indgangssignalet på receiveren til
det HDMI-indgangssignal, som er
tilsluttet apparatet.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer i banen
mellem fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er svage.
• Sørg for, at receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstilling er
den samme. Hvis receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstillinger
158DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 159 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
er forskellige, kan du ikke styre receiveren
med fjernbetjeningen (side 98).
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
• Når du anvender et programmeret apparat,
som ikke er fra Sony, er det ikke sikkert, at
fjernbetjeningen fungerer ordentligt. Dette
afhænger af modellen og fabrikatet af
apparatet.
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, vil en kode
på to cifre samt en meddelelse blive vist på
displayet. Via meddelelsen kan man
kontrollere systemets tilstand. Vi henviser til
den følgende oversigt angående, hvordan
problemet løses. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis det ikke er
muligt at løse et problem.
PROTECTOR
Uregelmæssig strøm udsendes til
højttalerne, eller receiverens øverste panel
er dækket af et eller andet. Receiveren
slukker automatisk efter et par sekunders
forløb. Kontrollér højttalernes tilslutning,
og tænd for strømmen igen.
Se "Meddelelsesliste efter automatisk
kalibreringsmåling" (side 54) og "DIGITAL
MEDIA PORT-meddelelsesliste" (side 63) for
andre meddelelser.
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 44
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling1) 2)
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt i stereo-indstilling
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 140 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
BAGSURROUND2):
130 W + 130 W
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
BAGSURROUND2):
120 W + 120 W
1)
Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden er
det ikke sikkert, at der er nogen lyd.
2) Målt under følgende forhold:
Strømforsyning: 230 V AC, 50/60 Hz
Frekvensgang
PHONO
RIAAequalisationskurve
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
10 Hz – 100 kHz
±3 dB
fortsættes
159DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Supplerende oplysninger
Henvisninger angående sletning
af hukommelsen
Tekniske specifikationer
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 160 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Indgange (analoge)
HDMI Video
PHONO
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Indgange (digitale)
BD, DVD,
SA-CD/CD (koaksial)
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1/2, TV, SAT,
TAPE, MD (Optisk)
Signal/støjforhold:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
Spænding: 150 mV
TAPE (REC OUT),
Impedans: 1 kohm
MD (REC OUT),
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Spænding: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohm
SURROUND BACK L/R,
SUBWOOFER
FM-tuner
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennetilslutninger
75 ohm, ubalanceret
AM-tuner
Modtageområde
531 – 1.602 kHz
Mellemfrekvens
Antenne
450 kHz
Rammeantenne
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
KOMPONENTVIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD-gennemgang
Indgang/udgang (HDMI-mellemforstærker)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Generelt
Strømforsyning
230 V AC, 50/60 Hz
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:5 V, 700 mA
Strømforbrug
480 W
Effektforbrug (i standbytilstand)
0,9 W (når "Control for
HDMI" og "RS-232C
Control" er indstillet til
"OFF")
Mål
430 × 175 × 430 mm
(bredde/højde/dybde)
inklusive fremspringende
dele og kontroller
Vægt (cirka)
17,5 kg
Medfølgende tilbehør
Brugsanvisning (denne manual)
Brug af netværksfunktioner (1)
Guide til hurtig klargøring (1)
GUI Menuliste (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Netledning (1)
Hoved-fjernbetjening (1)
Zone 2/ Zone 3-fjernbetjening (1)
R6 (størrelse-AA) batterier (4)
IR Blaster (1)
ES Utility CD-ROM (1)
VAIO Media plus CD-ROM (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
160DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 161 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Stikordsregister
Symboler
U SIGNAL GND-tilslutning 32
Tal
2 kanaler 70
2ch Analog Direct 70
2ch Stereo Mode 70
4 Ω 47
5.1 kanaler 22
7.1 kanaler 22
8 Ω 47
A
A.F.D. (-indstilling) 71
A/V Sync 60, 111, 121
Ændring af displayet 122
Afbryderautomatik 95
AM 65
AUDIO OUT 121
Audio Out 115
Auto Calibration 49, 101, 119
Auto Tuning 65
Direct Tuning 66
Display 10
Distance Unit 107, 120
DMPORT Control 63
Dolby Digital EX 78
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 72
Dual Mono 111, 121
DVD-afspiller 35, 38
DVD-optager 40
E
Effect Level 107, 121
EQ 108
F
Film 76
Fjernbetjening 16–21, 45, 123–133
FM 65
FM Mode 65, 121
Forudindstillede stationer 68
G
GUI (Graphical User Interface) 26, 45
B
Bass 9, 108, 121
BI-AMP 103, 120
Blu-ray Disc-afspiller 35, 38, 58
C
D
D.Range Comp (Dynamic range
compressor) 106, 119
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 49
DCS 76
Decode Priority 111, 121
DIGITAL MEDIA PORT 14, 29, 60
HDMI 115
HDMI AUTO DETECT 90
HDMI IN-knap 8, 44
HDMI OUT-knap 8, 91
HDMI-jackstik 14, 34
Højttaler 103
Højttalerimpedans 46, 120
Supplerende oplysninger
CD-afspiller 29, 32
Center Mix 103, 120
Cinema Studio EX (mode) 76
Control for HDMI 115
Crossover Freq 105, 120
H
I
Indstillinger 100
Indstillingsmenu 100
Input 58
Input Assign 60, 93
INPUT MODE 92
iPod 62, 64
fortsættes
161DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 162 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
L
L.F.E. (Low Frequency Effects) 12
LARGE 104
Level 108
Lyd 111
Lydudkobling 59
Resolution 112, 121
RS-232C Control 117, 122
Ryd
fjernbetjening 133
hukommelse 44
S
M
MASTER VOLUME 8
Meddelelser
Auto Calibration 54
DIGITAL MEDIA PORT 63
Fejl 159
Menu 45, 55, 100
Multi Zone 80, 109
Musik 61, 74
N
Name Input 59, 68, 102
Netledning 44
Neural-THX 72
Night Mode 96, 112, 121
Nulstilling 44
O
Opkonvertering 41
Optagelse 97
P
Party-indstilling 87
Pauseskærm 117
Phase Audio 106, 119
Phase Noise 105, 119
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 18
PLII 72
PLIIx 72
Position (Auto Calibration) 101, 119
PROTECTOR 159
Q
Quick Click 134
Quick Setup 51
Shuffle 63
SMALL 104
Sound Field 60
Speaker Pattern 103, 120
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 8, 48
Subwoofer Level 115, 121
Super Audio CD-afspiller 29, 31, 32
Sur Settings 121
Surround 72, 107
System 117
T
Test Tone 105, 119
Tilslutning med to forstærkere 99
Tilslutninger
antenner 43
højttalere 24
lydudstyr 28
skærm 26
videoapparater 33
TONE MODE 44
Treble 9, 108, 121
Tuner 65
Tuning 65, 66, 68
V
Valg af kalibreringstype 52, 119
Valgmenu 56
Video 61, 112
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN-jackstik 41
Videobåndoptager 40
Z
Zone 12V Trigger 109, 122
ZONE 2 103
R
Repeat 63
162DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\fish 5th out DK data (no 4th
data)\DK-STRDA6400ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 163 Thursday, March 12, 2009 6:10 PM
Supplerende oplysninger
163DK
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\020REG.fm3-875-814-71(1)
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla tai muulla vastaavalla, sillä
ne voivat aiheuttaa palovaaran. Älä aseta palavia
kynttilöitä tai muita esineitä, joissa on avoliekki,
laitteen päälle.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä
esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palotai sähköiskuvaaran.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla
verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee
helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin
epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke
pistorasiasta.
Euroopassa oleville
asiakkaille
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta
liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle,
tulelle tai muulle vastaavalle.
Laite on kytketty verkovirtaan niin kauan kuin
verkkojohto on kiinni pistorasiassa, vaikka laitteesta
olisi katkaistu virta.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi
aiheuttaa huonokuuloisuutta.
Tämä laite on testattu ja todettu EMC-direktiivin
rajoitusten mukaiseksi alle 3 metrin liitäntäkaapelia
käytettäessä.
2FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\02FISTRDA5400ESCEL\020REG.fm
masterpage: Right
020REG.fm Page 3 Friday, March 27, 2009 11:07 AM
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä
symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä.Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli
tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan,
että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat vain laitteita,
joita myydään EU-direktiivejä
toteuttavissa maissa
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Tästä ohjekirjasta
• Tämän ohjekirjan ohjeet ovat mallille
STR-DA6400ES. Tarkista mallinumero
etupaneelin oikeasta alakulmasta.
• Tämän ohjekirjan ohjeissa kuvataan varusteisiin
kuuluvan kaukosäätimen ohjaustoiminnot. Myös
vastaanottimen painikkeita voidaan käyttää, jos
niillä on samat tai samankaltaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
Tietoja laitteen mukana
toimitetusta ohjekirjasta
STR-DA6400ES sisältää seuraavat ohjekirjat.
Katso lisätietoja niistä toimintokohtaisesti.
STR-DA6400ES-käyttöohje
(tämä kirja)
Tässä ohjekirjassa on kuvattu itse järjestelmän
toiminta.
Tässä ohjekirjassa toimintojen käyttö on kuvattu
pääosin kaukosäädintä käyttämällä, mutta
suurimman osan samoista toiminnoista voi toteuttaa
myös samannimisillä tai lähes samannimisillä
painikkeilla ja ohjaustoiminnoilla.
FI
Verkko-ominaisuuksien
käyttäminen
Tässä ohjekirjassa on kuvattu
STR-DA6400ES-laitteen verkkotoiminnot.
Ohjekirjassa on kuvaus myös siitä, miten laitteen
mukana toimitetut ”ES Utility”- ja ”VAIO Media
plus” -sovellusohjelmistot asennetaan
tietokoneeseen.
Pika-asennusopas
Tässä oppaassa kerrotaan, miten laitteet, kaiuttimet
ja lisäbassokaiutin kytketään, jotta voit nauttia
monikanavaisesta surround-äänestä.
GUI-valikkoluettelo
GUI-valikkoluettelossa on STR-DA6400ES-laitteen
valikkorakenne.
3FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\020REG.fm3-875-814-71(1)
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Tietoja tekijänoikeuksista
• ”Neural-THX” ja ”neural THX”, jotka esiintyvät
käyttöohjeissa ja näkyvät näyttöikkunassa ja
GUI-valikkonäytössä, tarkoittavat samaa kuin
Neural-THX Surround.
Tässä vastaanottimessa käytetään Dolby* Digital ja
Pro Logic Surround ja DTS** Digital Surround
System järjestelmää.
* Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä.
Dolby, Pro Logic, Surround EX ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä seuraavien Yhdysvaltain
patenttien mukaan: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 ja
muita patenttihakemuksia on tehty ja
odottamassa käsittelyä Yhdysvalloissa ja
maailmanlaajuisesti. DTS on rekisteröity
tavaramerkki, ja DTS-logot, -symboli, DTS-HD
ja DTS-HD Master Audio ovat DTS, Inc.:n
tavaramerkkejä. © 1996-2007 DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
iPod on Apple Inc.:in tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Tässä
käyttöoppaassa ei ole käytetty merkkejä ™ ja ®.
Bluetooth-sanamerkin ja –logot omistaa Bluetooth
SIG, Inc., ja Sony Corporation käyttää näitä
merkkejä lisenssillä.
Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
vastaavien omistajiensa omaisuutta.
”BRAVIA” on tavaramerkki, jonka omistaa Sony
Corporation.
Tässä vastaanottimessa käytetään High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tämä Neural-THX® Surround-ominaisuutta
käyttävä tuote on valmistettu lisenssillä, jonka ovat
myöntäneet Neural Audio Corporation ja THX Ltd.
Sony Corporation myöntää käyttäjälle tuotteeseen
yritysten Neural Audio Corporation ja THX Ltd.
omistamien patenttien, käsittelyssä olevien
patenttien ja muiden teknologioiden
käyttöoikeuden. ”Neural Surround”, ”Neural
Audio”, ”Neural” ja ”NRL” ovat tavaramerkkejä ja
logoja, jotka omistaa Neural Audio Corporation.
THX on tavaramerkki, jonka omistaa THX Ltd. ja
joka saattaa olla rekisteröity joillakin alueilla.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Vastaanottimeen asennetun kirjasinlajin (Shin Go R)
on toimittanut MORISAWA & COMPANY LTD.
Nämä nimet ovat MORISAWA & COMPANY
LTD.:n tavaramerkkejä. MORISAWA &
COMPANY LTD.:llä on myös tekijänoikeus
kirjasimeen.
4FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\FISTRDA6400ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COVTOC.fm Page 5 Wednesday, March 25, 2009 12:25 PM
Sisällysluettelo
Osien kuvaus ja sijainti ................................ 7
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen ....................... 22
2: Kaiuttimien kytkeminen ......................... 24
3: Television kytkeminen ........................... 26
4a: Audiolaitteiden kytkeminen ................. 28
4b: Videolaitteiden kytkeminen ................. 33
5: Antennien kytkeminen ........................... 43
6: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmisteleminen .................................... 44
7: GUI -valikon näyttäminen
televisioruudussa ................................... 45
8: Kaiuttimien määrittäminen .................... 46
9: Kaiuttimien asetusten automaattinen
kalibrointi (Auto Calibration) ............... 48
Kuvaruutunäytön käyttäminen ................... 55
Toistaminen
Äänen kuunteleminen ja kuvien katseleminen
vastaanottimeen liitetystä laitteesta ....... 58
Äänen kuunteleminen ja kuvien katseleminen
DIGITAL MEDIA PORT ...................... 60
TDM-iP1/iP50-laitteen käyttäminen
vastaanottimen
GUI-valikon avulla ................................ 62
Virittäminen
FM/AM-radion kuunteleminen .................. 65
FM/AM-radioasemien tallentaminen ......... 68
Surround-äänen
kuunteleminen
Kaksikanavaisen äänen toistaminen ........... 70
Monikanavaisen surround-äänen
toistaminen ............................................ 71
Surround-tehosteen käyttäminen musiikin
kuuntelemiseen ..................................... 74
Surround-tehosteen käyttäminen elokuvien
katselemiseen .........................................76
Monivyöhykeominaisuuksien
käyttäminen
Monivyöhyketoiminnon edut .....................80
Monivyöhykekytkentöjen tekeminen .........81
Vyöhykkeen 2 kaiuttimien
määrittäminen ........................................83
Kaukosäätimen vyöhykeasetuksen
vaihtaminen ...........................................84
Vastaanottimen käyttäminen toisesta
vyöhykkeestä (VYÖHYKKEEN 2 JA 3
toiminnot) ..............................................85
Saman musiikin kuunteleminen eri
vyöhykkeillä (Party Mode) ....................87
Muiden ominaisuuksien
käyttäminen
”BRAVIA” Sync -ominaisuuksien
käyttäminen ...........................................88
HDMI-videosignaaleja toistavien näyttöjen
vaihtaminen ...........................................91
Digitaalisen tai analogisen äänen
valitseminen ...........................................92
Äänen/kuvien toistaminen muista tuloista
(Input Assign) ........................................93
Uniajastimen käyttäminen ..........................95
Surround-tehosteiden kuunteleminen pienellä
äänenvoimakkuudella ............................96
Tallentaminen vastaanottimen avulla .........97
Vastaanottimen ja kaukosäätimen
komentotilan vaihtaminen .....................98
Kahden vahvistimen kokoonpano ..............99
Asetusten säätäminen
Asetusvalikon käyttäminen ......................100
Auto Calibration .......................................101
Speaker-asetukset .....................................103
jatkuu
5FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Surround-asetukset ...................................107
EQ-asetukset .............................................108
Multi Zone-asetukset ................................108
Audio -asetukset .......................................110
Video -asetukset ........................................112
HDMI -asetukset ......................................115
Network-asetukset ....................................116
Quick Click-asetukset ...............................117
System -asetukset .....................................117
Vastaanottimen käyttäminen ilman siihen
liitettyä televisiota ...............................118
Lisätietoja
Sanasto ..................................................... 150
Varotoimet ................................................ 153
Ongelmanratkaisu .................................... 154
Tekniset tiedot .......................................... 159
Hakemisto ................................................ 161
Kaukosäätimen käyttäminen
Kunkin laitteen ohjaaminen
kaukosäätimellä ...................................123
Kaukosäätimen ohjelmoiminen ................126
Useiden komentojen suorittaminen
automaattisesti peräkkäin
(makrotoisto) .......................................130
Sellaisten kaukosäätökoodien määrittäminen,
joita ei ole tallennettu
kaukosäätimeen ...................................132
Kaukosäätimen muistin tyhjentäminen ....133
Näyttökaukosäätimen
käyttäminen (Quick Click)
Voit ohjata vastaanottimeen liitettyjä laitteita
tai valoja näyttökaukosäätimellä (Quick
Click). ..................................................134
Quick Click -toiminnon
valmisteleminen ...................................135
Quick Click -toiminnon käyttäminen .......136
Näyttökaukosäätimellä ohjattavien laitteiden
asetusten määrittäminen ......................142
Useiden komentojen suorittaminen
automaattisesti peräkkäin
Quick Click -toiminnolla
(makrotoisto) .......................................145
Sellaisten kaukosäädinkoodien
määrittäminen, joita ei ole tallennettu
Quick Click-toimintoon .......................147
Quick Click -toiminnon kaukosäädinten
numerokoodien palauttaminen ............149
6FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
POWER-painikkeen tila
Pois käytöstä
Vastaanotin on pois käytöstä (alkuasetus).
Kytke vastaanottimeen virta painamalla POWER. Vastaanottimeen ei voi kytkeä
virtaa kaukosäätimellä.
Käytössä/valmiustilassa
Kytke vastaanottimeen virta tai aseta vastaanotin valmiustilaan painamalla
kaukosäätimessä ?/1.
Kun painat vastaanottimen POWER-painiketta, vastaanottimen virta katkaistaan.
jatkuu
7FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A POWER
Kytke tai katkaise
vastaanottimen virta.
I INPUT
SELECTOR
Kääntämällä tätä voit
valita toistettavan
lähteen.
Valitse vyöhykkeen 2
tai 3 tulolähde
valitsemalla ensin
jompikumpi vyöhyke
painamalla ZONE/
SELECT (qh)
(näytössä näkyy
”ZONE 2 INPUT” tai
”ZONE 3 INPUT”) ja
valitsemalla sitten
tulolähde INPUT
SELECTORvalitsimella.
B SPEAKERS
Muuta etukaiuttimien
(OFF/A/B/A+B) asetukseksi OFF, A, B,
A+B (sivu 48).
C DIMMER
Säädä näytön
kirkkautta painamalla
tätä toistuvasti.
D INPUT MODE
Painamalla tätä voit
valita tulotilan, jos
sama laite on liitetty
sekä digitaaliseen että
analogiseen liitäntään
(sivu 92).
E Näyttöikkuna
Tässä näkyy valitun
laitteen tämänhetkinen
tila tai valittavissa
olevien vaihtoehtojen
luettelo (sivu 10).
F HDMI IN
Painamalla tätä voit
valita
HDMI IN -liitäntöihin
kytketyn laitteen
tulosignaalin (sivu 34).
G HDMI OUT
H MASTER
VOLUME
J 2CH/A.DIRECT Valitse äänikenttä
painamalla tätä
A.F.D.
(sivu 70, 71, 74, 76).
MOVIE
MUSIC
K MULTI
CHANNEL
DECODINGmerkkivalo
Syttyy, kun
monikanavaisia
audiosignaaleja
dekoodataan.
Painamalla tätä voit
valita HDMI OUTliitäntöihin kytketyn
laitteen lähtösignaalin
(sivu 34).
L Kaukosäätimen tunnistin
Vastaanottaa
kaukosäätimen
signaaleja.
M PHONESliitäntä
Tähän kytketään
kuulokkeet.
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samaan aikaan.
N TUNING MODE Näillä painikkeilla voit
TUNING +/–
käyttää viritintä
(FM/AM).
O ZONE SELECT Valitse vyöhyke 2 tai 3
tai päävyöhyke
painamalla SELECT
toistuvasti.
P DISPLAY
Valitse näyttöikkunassa
näkyvä kohde
painamalla tätä
toistuvasti.
8FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
Q
Valitse valikon kohteita
painamalla V/v/B/b.
Vahvista valinta
painamalla
.
Y TONE MODE
TONE +/–
Säätää asetuksia
FRONT/CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS ja TREBLE.
Painamalla TONE
MODE toistuvasti voit
valita joko asetuksen
BASS tai TREBLE ja
painamalla TONE +/–
voit säätää asetuksen
tason.
V/v/B/b
R GUI MODE
Painamalla tätä voit
vaihtaa valikon
näyttötilaksi GUI
MODE (näyttää
valikon television
kuvaruudussa) tai
DISPLAY MODE
(näyttää valikon
näyttöikkunassa).
S HDMI IN 6
Videokameraliitäntä.
Videokameran kuva ja
ääni toistetaan
(sivu 34).
T AUTO CAL
MIC -liitäntä
Tähän kytketään
laitteen mukana
toimitettu
optimointimikrofoni,
jota tarvitaan Digital
Cinema Auto
Calibrationtoiminnossa (sivu 49).
U VIDEO 2 IN/
Tähän kytketään
PORTABLE AV kannettava av-laite,
IN -liitännät
kuten videokamera tai
videopeli.
V MENU
Tuo vastaanottimen
valikon näkyviin.
W RETURN
Palaa edelliseen
valikkoon tai sulkee
vastaanottimessa
valitun valikon.
X ZONE POWER ZONE POWERpainikkeen painallus
ottaa käyttöön valitun
vyöhykkeen
lähtösignaalin tai
poistaa sen käytöstä
(sivu 80).
9FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Näytön merkkivalot
Nimi
Toiminto
A SW
Palaa, kun lisäbassokaiutin
on liitetty ja
SUBWOOFER-liitännästä
lähetetään audiosignaalia.
Kun tämä merkkivalo palaa,
vastaanotin tuottaa
lisäbassosignaalia
toistettavalla levyllä olevan
L.F.E.-signaalin tai
etukanavien matalien
taajuuksien perusteella.
10FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
B Toistettavan Kirjaimet (esimerkiksi L, C,
kanavan
R) osoittavat toistettavaa
merkkivalot kanavaa. Kirjainten
ympärillä olevat muuttuvat
laatikot osoittavat, kuinka
vastaanotin alasmiksaa
lähdeäänen
(kaiutinasetusten
perusteella).
L
Etuvasen
R
Etuoikea
C
Keski (monofoninen)
SL
Vasen surround
SR
Oikea surround
S
Surround (monoääni tai
surround-komponentit,
jotka Pro Logic -käsittely
tuottaa)
SBL
Surroundin vasen
takakanava
SBR
Surroundin oikea
takakanava
SB
Surroundin takakanava
(surroundin
takakomponentit,
jotka 6.1-kanavadekoodaus
tuottaa)
Esimerkki:
Äänitysformaatti (etu/
surround): 3/2.1
Lähtökanava:
Surround-kaiuttimien
asetus on ”NO”.
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
C Tulon
Palavat nykyisen tulon
merkkivalot merkiksi.
INPUT
Palaa jatkuvasti jonkin
seuraavista nykyisen
tulotilan ilmaisevan
merkkivalon kanssa.
HDMI
Vastaanotin tunnistaa
HDMI IN -liittimen kautta
kytketyn laitteen.
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORTsovitin on kytketty ja
”DMPORT” on valittu.
MULTI IN
Monikanavainen tuloasetus
on valittuna.
NETWORK Verkkotoiminto (Server/
SHOUTcast) valitaan.
AUTO
Syttyy oikean tulon
ilmaisevien merkkivalojen
kanssa, kun INPUT
MODE -tilaksi määritetään
”Auto”.
COAX
Digitaalinen signaali
syötetään
COAXIAL-liitännän
kautta.
OPT
Digitaalinen signaali
syötetään
OPTICAL-liitännän kautta.
ANALOG
Digitaalista signaalia ei
syötetä. Tämä palaa myös,
kun INPUT MODE -asetus
on ”Analog” tai kun ”2ch
Analog Direct” on valittu.
D EQ
Palaa, kun taajuuskorjain on
käytössä.
E HDMI A B
Palaa, kun signaali
toistetaan liitännästä HDMI
OUT A tai B.
F D.C.A.C.
Palaa, kun automaattinen
kalibrointi on käytössä.
R
SR
Toiminto
jatkuu
11FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
G ZONE 2/
ZONE 3
Palaa, kun vyöhykkeen 2 tai
3 toiminto on käytössä.
H SLEEP
Palaa, kun uniajastin on
käytössä.
O Dolby
Digital
Surroundmerkkivalot
I L.F.E.
Palaa, kun toistettava levy
sisältää L.F.E. (Low
Frequency Effects) kanavan ja L.F.E.-kanavan
signaali toistetaan, jolloin
kirjainten alla näkyvät
palkit ilmaisevat tason.
Koska L.F.E.-signaalia ei
tallenneta koko
tulosignaalista, palkin taso
voi vaihdella tai hävitä
kokonaan toiston aikana.
Signaalia vastaava
merkkivalo palaa, kun
vastaanotin dekoodaa
kyseistä
Dolby Digital -muotoista
signaalia.
J Virityksen
Palavat, kun vastaanotin
merkkivalot virittää radiokanavia.
STEREO
Stereolähetys
MONO
Mono-lähetys
RDS
RDS-tietoja vastaanotetaan.
PRESET
Viritystilaksi on valittu
tallennustila.
MEMORY
K H.A.T.S.
Muistitoiminto, kuten
Name Input, on käytössä.
Palaa, kun H.A.T.S. (High
quality digital Audio
Transmission System)toiminto on käytössä.
L BI-AMP
Palaa, kun surroundtakakaiuttimien asetus on
”BI-AMP”.
M D.RANGE
Palaa, kun dynaaminen
taajuusalueen pakkaus on
käytössä.
N VOLUME
Näyttää valitun
äänenvoimakkuuden.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Huomautus
Kun toistat
Dolby Digital -levyä, varmista,
että digitaaliset liitännät on
tehty ja että
INPUT MODE -asetus on muu
kuin ”Analog”.
P DTS-HDPalavat, kun vastaanotin
merkkivalot dekoodaa
DTS-HD-signaalia.
DTS-HD
Palaa jatkuvasti yhdessä
jonkin seuraavan
merkkivalon kanssa.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution
Audio
Q ;TrueHD
Palaa, kun vastaanotin
dekoodaa
Dolby TrueHD -signaalia.
R L-PCM
Palaa, kun lineaarista
PCM (Pulse Code
Modulation)-signaalia
vastaanotetaan.
12FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
S Dolby
Palavat vastaavan
Pro Logic - käytettävän toiminnon
merkkivalot merkkivalon kanssa, kun
vastaanotin käyttää Dolby
Pro Logic -käsittelyä
kaksikanavaiseen signaaliin
ja lähettää sen keski- ja
surround-kanaville.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Nimi
Toiminto
U DSD
Palaa, kun vastaanotin
vastaanottaa DSD (Direct
Stream Digital)-signaalia.
V Neural-THX Palaa, kun vastaanotin
käyttää tulosignaaliin
Neural-THX-käsittelyä.
Huomautus
Tämä merkkivalo ei pala, jos
vastaanottimeen ei ole liitetty
joko keskikaiutinta tai
surround-kaiutinta.
T DTS(-ES)- Palavat, kun DTS- tai
merkkivalot DTS-ES-signaalia
vastaanotetaan.
DTS
Palaa, kun vastaanotin
dekoodaa DTS-signaaleja.
Myös merkkivalo 96/24 tai
NEO:6 palaa
vastaanotettavasta
signaalista tai
dekoodausmuodosta
riippuen.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz /
24-bittinen) dekoodaus
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
DTS-ES
Palaa yhdessä jonkin
seuraavan merkkivalon
kanssa tulosignaalin
dekoodausmuodosta
riippuen.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Huomautus
Kun toistat DTS-levyä,
varmista, että digitaaliset
liitännät on tehty ja että INPUT
MODE -asetus on muu kuin
”Analog”.
13FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Takapaneeli
A DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
OPTICAL IN/ Tähän kytketään
OUT-liitännät DVD-soitin, Super
Audio CD -soitin tai
COAXIAL IN- jokin muu vastaava
soitin (sivut 26, 29,
liitännät
35, 38, 39).
HDMI IN/
Tähän kytketään
OUT*-liitännät DVD-soitin, Blu-ray
Disc -soitin tai
satelliittiviritin.
Kuva ja ääni
lähetetään
televisioon tai
videotykkiin (sivut
26, 34).
B Sony-laitteiden ja muiden ulkoisten
laitteiden ohjausliitännät
IR REMOTE
IN/OUTliitännät
Tähän liitetään
IR-toistin (sivu 80)
tai IR Blaster
(sivu 135).
TRIGGER
Tähän liitetään toiset
OUT -liitännät 12V TRIGGERyhteensopivat laitteet
tai vyöhykkeen 2 tai
3 vahvistin/
vastaanotin, jolloin
niiden virran
kytkeminen ja
katkaiseminen
voidaan kytkeä
toisiinsa (sivu 109).
C DMPORT
Tähän liitetään Sony
DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
(sivu 29).
D LAN-portti
Kytketään
reitittimeen, kun
haluat liittää
vastaanottimeen
verkkoon.
14FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
E COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT -osa
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT*liitännät
Näihin liitetään
DVD-soitin,
televisio tai
satelliittiviritin
(sivut 26, 38, 39).
F ANTENNA-osa
FM
ANTENNAliitäntä
Tähän liitetään
tämän
vastaanottimen
mukana toimitettu
FM-johtoantenni
(sivu 43).
AM
ANTENNAliitäntä
Tähän liitetään
tämän
vastaanottimen
mukana toimitettu
AM-kehäantenni
(sivu 43).
G RS-232C-portti
Käytetään
ylläpidossa ja
huollossa.
I VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
AUDIO IN/
Näihin liitetään
OUT -liitännät esimerkiksi
videonauhuri tai
DVD-soitin
(sivut 26, 38, 39, 40).
VIDEO IN/
OUT*-liitännät
AUDIO OUT- Näihin liitetään
liitännät
vyöhykkeen 2 tai 3
VIDEO OUT- laite (sivu 80).
liitäntä
EXT VIDEO
IN-liitäntä
Kytketään
laitteeseen, kun
haluat katsoa kuvaa
PIP (Picture in
Picture) -ikkunassa.
J SPEAKERS-osa
Näihin liitetään
kaiuttimet (sivu 24).
H AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
AUDIO IN/
Tähän liitetään
OUT -liitännät esimerkiksi
kasettinauhuri tai
minidisc-soitin
(sivu 32).
MULTI
CHANNEL
INPUTliitännät
Näihin liitetään
Super Audio CDsoitin tai
DVD-soitin, jossa on
analoginen liitäntä
7.1-kanavaista tai
5.1-kanavaista ääntä
varten (sivu 31).
PRE OUTliitännät
Näihin liitetään
ulkoinen vahvistin.
* Voit katsella valitun tulolähteen kuvaa, kun HDMI
OUT- tai MONITOR OUT -liitäntä on kytketty
televisioon (sivu 26). Tätä vastaanotinta voi
käyttää GUI (Graphical User Interface) -liittymän
eli graafisen käyttöliittymän avulla (sivu 45).
15FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kaukosäädin
Voit käyttää laitteen mukana toimitettua
kaukosäädintä ohjatessasi vastaanotinta ja
Sonyn ääni- tai videolaitteita, joita varten
kaukosäädin on suunniteltu.
Pääkaukosäädin
(RM-AAL021)
Nimi
Toiminto
A AV ?/1
Kytke tai katkaise sellaisen
(käytössä/
ääni- tai videolaitteen virta, jota
valmiustila) kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan (sivu 126).
Jos painat painiketta ?/1 (2)
samaan aikaan, vastaanottimen
ja muiden Sony-laitteiden virta
sammutetaan (SYSTEM
STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
muuttuu automaattisesti
jokaisella tulopainikkeen (5)
painalluksella.
B ?/1
Kytke tai katkaise
(käytössä/
vastaanottimen virta.
valmiustila) Jos vyöhyke 2 tai vyöhyke 3 on
valittuna, vain päävastaanotin
käynnistyy tai sammuu tämän
painikkeen painalluksella. Jos
haluat kytkeä virran kaikista
laitteista, mukaan lukien
vyöhykkeen 2 tai 3 vahvistin,
paina samanaikaisesti ?/1 ja
AV ?/1 (1) (SYSTEM
STANDBY).
Virran säästäminen
valmiustilassa
Määritä ”Control for HDMI”
(sivu 115) ja ”RS-232C
Control” (sivu 117)
”OFF”-tilaan.
C ZONE
Ota vyöhyke 2 tai 3 käyttöön
painamalla tätä (sivu 80).
D AMP
Ota vastaanotin käyttöön
painamalla tätä (sivu 45).
E Tulopainikkeet
Valitse käytettävä laite
painamalla jotakin
tulopainiketta. Vastaanottimeen
kytketään virta, kun jotain
tulopainiketta painetaan.
Painikkeet on valmiiksi
määritetty ohjaamaan
Sony-laitteita (sivu 58). Voit
ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muiden valmistajien
kuin Sonyn laitteita
noudattamalla kohdan
”Kaukosäätimen
ohjelmoiminen” (sivu 126)
ohjeita.
16FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
F TV INPUT
Paina TV (wf) ja valitse sitten
television tulosignaali
painamalla TV INPUT.
Q TOOLS/
OPTIONS
G WIDE
Valitse laajakuvatila painamalla
TV (wf) ja painamalla sitten
WIDE toistuvasti.
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön ja valita esimerkiksi
vastaanottimen,
DVD-soittimen, television tai
Blu-ray Disc-soittimen valikon
kohtia.
H D.TUNING
Paina SHIFT (wg) ja siirry
sitten suoraviritystilaan
painamalla (sivu 66).
R MENU
HOME
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön valikon, jonka avulla
ääni- ja videolaitteita tai
televisiota käytetään.
I CLEAR
Paina SHIFT (wg) ja paina
sitten painikkeita, niin voit
– virheen korjaamiseksi
painettuasi väärää
numeropainiketta.
– palauttaaksesi
satelliittivirittimen tai
DVD-soittimen jatkuvaan
toistoon tai muuhun
toimintoon.
S m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Painamalla näitä voit ohjata
esimerkiksi DVD-, Blu-ray
Disc-, CD- tai minidisc-soitinta,
kasettinauhuria tai DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
liitettyä laitetta.
J ENT/MEM
Paina SHIFT (wg) ja paina
sitten ENT/MEM, jos haluat
antaa arvon kanavan, levyn tai
raidan valitsemisen jälkeen
numeropainikkeilla tai tallentaa
aseman viritintä käytettäessä.
K MOVIE
Paina tätä, jos haluat valita
elokuvien äänikentän (sivu 76).
L MUSIC
Paina tätä, jos haluat valita
musiikin äänikentän (sivu 74).
M GUI MODE
Painamalla tätä voit vaihtaa
valikon näyttötilaksi GUI
MODE (näyttää valikon
television kuvaruudussa) tai
DISPLAY MODE (näyttää
valikon näyttöikkunassa).
N HDMI
OUTPUT
Painamalla tätä voit valita
HDMI-liitännän, johon haluat
lähettää HDMI-videosignaaleja
(sivu 34).
O QUICK
CLICK
Painamalla tätä voit näyttää
kaukosäätimen
televisioruudussa.
P
Valitse valikon kohteita
painamalla V/v/B/b. Vahvista
valinta painamalla
.
V/v/B/b
TUNING +/– Painamalla tätä voit valita
aseman.
T PRESET
+ b)/–
Tallenna FM/AM-radioasema
tai valitse tallennettu asema
painamalla näitä.
TV CH + b)/– Painamalla TV (wf) ja sitten
TV CH +/– voit ohjata
esimerkiksi televisiota,
satelliittiviritintä ja
videonauhuria.
U F1/F2
Valitse ohjattava laite
painamalla BD tai DVD (5) ja
sitten F1 tai F2.
• HDD/DISC-yhdistelmälaite
F1: HDD-laite
F2: DVD-levy, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-yhdistelmälaite
F1: DVD-levy, Blu-ray Disc
F2: VHS
PARTY
Painamalla tätä voit näyttää
vahvistusnäytön, josta Party
Mode -tila alkaa (sivu 87).
SLEEP
Ota uniajastin käyttöön ja
määritä, milloin vastaanottimen
virta sammuu automaattisesti
(sivu 95), painamalla ensin
AMP (4) ja sitten SLEEP.
V RM SET UP
Määritä kaukosäätimen
asetukset tällä painikkeella
(sivu 98).
jatkuu
17FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
W THEATRE
Paina tätä painiketta, jos haluat
ottaa teatteritilan käyttöön tai
poistaa sen käytöstä, kun
yhdistät vastaanottimen
tuotteisiin, jotka tukevat
”BRAVIA” Sync -toimintoa.
ea PIP
X TV
Tätä painiketta painamalla voit
käyttää television toimintoja.
Y SHIFT
Sytytä painikkeen merkkivalo.
Tämän jälkeen voit käyttää
toimintoja, jotka on merkitty
kaukosäätimen painikkeisiin
vaaleanpunaisella.
Siirrä kuva PIP (Picture in
Picture) -ikkunaan painamalla
PIP. PIP-ikkunan kuva tulee
EXT VIDEO IN -liitännästä.
Voit vaihtaa päänäytön ja
PIP-ikkunan paikkaa
painamalla
(qh).
Huomautus
Kun HDMI-tulo on valittu
päänäytöllä, et voi vaihtaa
päänäytön ja PIP -ikkunan
paikkaa.
es DISPLAY
Painamalla tätä voit näyttää
vastaanottimeen liitettyjen
laitteiden tilan tai niiden tietoja.
Huomautus
Jos laite on GUI MODE tilassa, voit näyttää valikon
televisioruudussa painamalla
tätä painiketta.
ed RETURN/
EXIT O
Tällä painikkeella voit palata
edelliseen valikkoon tai poistua
valikosta, jos valikko tai
videonauhurin, DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen
kuvaruutuopas näkyy television
kuvaruudussa.
ef B·/·b
Valitse albumi painamalla näitä.
eg DISC SKIP
Jos käytät levyjä vaihtavaa
soitinta, tällä painikkeella voit
ohittaa levyn.
eh MASTER
VOL +/–
Säädä kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti tällä
painikkeella.
Z Numeropainikkeet
wj -/--
Paina SHIFT (wg) ja paina
sitten painikkeita, niin voit
– määrittää tai valita
tallennettuja asemia.
– valita CD-, DVD-, Blu-ray
Disc- tai MD-soittimen
raitoja. Valitse raita numero
10 painamalla -/-- (wj).
– valita videonauhurin tai
satelliittivirittimen
kanavanumeroita.
– valita televisiokanavia
painamalla ensin TV (wf) ja
sitten numeropainikkeita.
Painamalla tätä voit
– valita CD-, DVD-, Blu-ray
Disc- tai MD-soittimen
raitoja, joiden numero on yli
10.
– valita television,
satelliittivirittimen tai
videonauhurin
kanavanumeroita, joiden
numero on yli 10.
wk A.F.D.
Valitse äänikenttä painamalla
tätä (sivu 71).
wl 2CH/
A.DIRECT
Painamalla tätä voit valita
äänikentän tai muuttaa valitun
tulolähteen äänen analogiseksi
ilman asetusta (sivu 70).
TV VOL +/–
ej MUTING
Säädä television
äänenvoimakkuutta painamalla
ensin TV (wf) ja sitten TV
VOL +/–.
Mykistä ääni painamalla tätä.
Painamalla painiketta
uudestaan saat äänet takaisin
käyttöön.
e; RESOLUTION Paina RESOLUTION
toistuvasti, jos haluat vaihtaa
HDMI OUT- tai
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-liittimestä
tulevan signaalin resoluutiota.
18FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
ek BD/DVD/
Tuo DVD-soittimen valikot
TOP MENU, television kuvaruutuun
MENU
painamalla näitä. Voit valita
valikon toimintoja painikkeilla
V/v/B/b ja
.
MACRO 1,
MACRO 2
Vyöhyke 2/
Vyöhyke 3-kaukosäädin
(RM-AAP026)
Tämä kaukosäädin on vyöhykkeiden 2 ja 3
toimintoja varten (sivu 80).
Ota makrofunktio käyttöön
painamalla ensin AMP (4) ja
sitten MACRO 1 tai MACRO 2
(sivu 130).
a) Lisätietoja
kunkin laitteen ohjaamiseen
käytettävistä painikkeista on taulukossa, sivu 124.
b)
Näissä painikkeissa on kosketuspiste (TV/5, N,
PRESET +/TV CH +). Se helpottaa painikkeen
käyttöä.
Huomautuksia
• Eräissä malleissa ei ole kaikkia tässä kuvattuja
toimintoja.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Tämän vuoksi laitteesta riippuen
edellä kuvattu toiminto ei ehkä ole mahdollinen tai
se voi toimia kuvatusta poikkeavalla tavalla.
jatkuu
19FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
A AV ?/1
Kytke tai katkaise sellaisen
(käytössä/
ääni- tai videolaitteen virta, jota
valmiustila) kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan (sivu 126).
Paina ?/1 (2)
samanaikaisesti, jos haluat
sammuttaa päävyöhykkeen,
vyöhykkeen 2 ja vyöhykkeen 3
vastaanottimet ja kaikki muut
Sony-laitteet (SYSTEM
STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
muuttuu automaattisesti
jokaisella tulopainikkeen (4)
painalluksella.
B ?/1
Paina tätä, jos haluat kytkeä
(käytössä/
vastaanottimeen virran tai
valmiustila) katkaista sen vyöhykkeessä 2
tai vyöhykkeessä 3.
Paina AV ?/1 (1)
samanaikaisesti, jos haluat
sammuttaa päävyöhykkeen,
vyöhykkeen 2 ja vyöhykkeen 3
vastaanottimet ja kaikki muut
Sony-laitteet (SYSTEM
STANDBY).
C ZONE
Ota vyöhyke 2 tai 3 käyttöön
painamalla tätä (sivu 80).
D Tulopainikkeet
Valitse käytettävä laite
painamalla jotakin
tulopainiketta. Paina SHIFT
(qk) ja sitten vaaleanpunaisella
merkillä varustettua painiketta.
Vastaanottimeen kytketään
virta, kun jotain tulopainiketta
painetaan. Painikkeet on
valmiiksi määritetty ohjaamaan
Sony-laitteita (sivu 85). Voit
ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muiden valmistajien
kuin Sonyn laitteita
noudattamalla kohdan
”Kaukosäätimen
ohjelmoiminen” (sivu 126)
ohjeita.
E ENTER
Vahvista numeropainikkeilla
tekemäsi kanavan, levyn tai
raidan valinta painamalla tätä.
F PICTURE
Selaa käytettävissä olevia
television kuvatiloja painamalla
tätä toistuvasti.
Nimi
Toiminto
G FAVORITES Painamalla tätä painiketta
kerran voit tuoda näyttöön
television tallennetun
suosikkikanavien luettelon.
H F1/F2
Valitse ohjattava laite
painamalla BD tai DVD (4) ja
sitten F1 tai F2.
• HDD/DISC-yhdistelmälaite
F1: HDD-laite
F2: DVD-levy, Blu-ray Disc
• DVD/VHS-yhdistelmälaite
F1: DVD-levy, Blu-ray Disc
F2: VHS
Huomautus
F1/F2-toimintoa ei voi käyttää
videolaitteissa, jotka eivät tue
tallentamista.
I QUICK
CLICK
Painamalla tätä voit näyttää
kaukosäätimen
televisioruudussa.
J
Paina V/v/B/b valitaksesi
valikon vaihtoehtoja
vyöhykettä 2 ja vyöhykettä 3
varten. Paina sitten
valinnan
vahvistamiseksi.
V/v/B/b
K OPTIONS
TOOLS
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön ja valita esimerkiksi
vastaanottimen,
DVD-soittimen, television tai
Blu-ray Disc-soittimen valikon
kohtia.
L MENU
HOME
Painamalla tätä voit tuoda
näyttöön valikon, jonka avulla
ääni- ja videolaitteita tai
televisiota käytetään.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Painamalla näitä voit ohjata
esimerkiksi DVD-, Blu-ray
Disc-, CD- tai minidisc-soitinta,
kasettinauhuria tai DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
liitettyä laitetta.
N PRESET
+ b)/–
Tallenna FM/AM-radioasema
tai valitse tallennettu asema
painamalla näitä.
TV CH + b)/– Painamalla TV (qj) ja sitten
TV CH +/– voit ohjata
esimerkiksi televisiota,
satelliittiviritintä ja
videonauhuria.
O RM SET UP
Määritä kaukosäätimen
asetukset tällä painikkeella.
20FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\030PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
P TV ?/1
Kytke tai katkaise television
virta.
wj MUTING
Q TV
Tätä painiketta painamalla voit
käyttää television toimintoja.
Mykistä ääni painamalla tätä.
Painamalla painiketta
uudestaan saat äänet takaisin
käyttöön.
R SHIFT
Sytytä painikkeen merkkivalo.
Tämän jälkeen voit käyttää
toimintoja, jotka on merkitty
kaukosäätimen painikkeisiin
vaaleanpunaisella.
S WIDE
Valitse laajakuvatila painamalla
tätä toistuvasti.
T TV INPUT
Paina TV (qj) ja valitse sitten
television tulosignaali
painamalla TV INPUT.
a)
Lisätietoja kunkin laitteen ohjaamiseen
käytettävistä painikkeista on taulukossa, sivu 125.
b) Näissä painikkeissa on kosketuspiste (SAT/5, N,
PRESET +/TV CH +). Se helpottaa painikkeen
käyttöä.
U BD/DVD
Tuo DVD-soittimen valikot
TOP MENU, television kuvaruutuun
MENU
painamalla näitä. Voit valita
valikon toimintoja painikkeilla
V/v/B/b ja
.
V DISPLAY
Painamalla tätä voit näyttää
vastaanottimeen liitettyjen
laitteiden tilan tai niiden tietoja.
Huomautus
Jos laite on GUI-tilassa, voit
näyttää valikon
televisioruudussa painamalla
tätä painiketta.
W RETURN/
EXIT O
Tällä painikkeella voit palata
edelliseen valikkoon tai poistua
valikosta, jos valikko tai
videonauhurin, DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen
kuvaruutuopas näkyy television
kuvaruudussa.
X B·/·b
Valitse albumi painamalla näitä.
Y DISC SKIP
Jos käytät levyjä vaihtavaa
soitinta, tällä painikkeella voit
ohittaa levyn.
Z MASTER
VOL +/–
Säädä kaikkien vyöhykkeen 2
ja vyöhykkeen 3 kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti tällä
painikkeella.
TV VOL +/–
Säädä television
äänenvoimakkuutta
vyöhykkeessä 2 ja
vyöhykkeessä 3 painamalla TV
(qj) ja painamalla sitten TV
VOL +/–.
21FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen
Tällä vastaanottimella voidaan käyttää 7.1-kanavaista järjestelmää (7 kaiutinta ja yksi
lisäbassokaiutin).
5.1/7.1-kanavaisen
järjestelmän käyttäminen
Jotta saisit kaiken irti teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta surround-äänestä, käytä
viittä kaiutinta (kahta etukaiutinta,
keskikaiutinta ja kahta surround-kaiutinta) ja
lisäbassokaiutinta (5.1-kanavainen
järjestelmä).
Esimerkki 5.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen surround-kaiutin
EOikea surround-kaiutin
HLisäbassokaiutin
Pääset nauttimaan hifi-tasoisesta DVD-levylle
tai Blu-ray Disc -medialle tallennetusta
Surround EX -äänestä kytkemällä yhden
ylimääräisen surround-takakaiuttimen
(6.1-kanavainen järjestelmä) tai kaksi
surround-takakaiutinta (7.1-kanavainen
järjestelmä).
Esimerkki 7.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen surround-kaiutin
EOikea surround-kaiutin
FVasen surround-takakaiutin
GOikea surround-takakaiutin
HLisäbassokaiutin
22FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vihjeitä
• Kulman A pitää olla kaikkialla sama.
Aloittaminen
• Kun kytket 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
sijoita surround-takakaiutin kuuntelupaikan
taakse.
• Koska lisäbassokaiutin ei anna suuntaavaa
signaalia, sen voi sijoittaa haluamaansa paikkaan.
23FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
2: Kaiuttimien kytkeminen
Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet kytkentöjä.
H
G
F
B
A
D
E
FRONT SPEAKERS
B-liitännät a)
B
B
B
C
B
A
A Monofoninen audiokaapeli (lisävaruste)
B Kaiutinkaapelit (lisävaruste)
AEtukaiutin A (V)
BEtukaiutin A (O)
CKeskikaiutin
DLisäbassokaiutinb)
ESurround-takakaiutin (V)c)
FSurround-takakaiutin (O)c)
GSurround-kaiutin (V)
HSurround-kaiutin (O)
a) Jos
sinulla on toinenkin
etukaiutinjärjestelmä, kytke se FRONT
SPEAKERS B -liitäntöihin. Valitse
käytettävä etukaiutinjärjestelmä etupaneelin
SPEAKERS-kytkimen (OFF/A/B/A+B)
avulla (sivu 48).
b) Jos kytket automaattisella
valmiustoiminnolla varustetun
lisäbassokaiuttimen, poista toiminto
käytöstä elokuvien katselun ajaksi. Jos
automaattinen valmiustoiminto on käytössä,
24FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Aloittaminen
vastaanotin siirtyy automaattisesti
valmiustilaan lisäbassokaiuttimeen tulevan
signaalin tason perusteella, jolloin ääni voi
lakata kuulumasta.
c) Jos käytät vain yhtä surround-takakaiutinta,
kytke se SURROUND BACK SPEAKERS
L -liitäntöihin.
Huomautuksia
• Jos liität järjestelmään kaiuttimet, joiden
nimellisimpedanssi on yli 8 ohmia, valitse
Speaker-asetusvalikossa ”Impedance”-asetukseksi
”8 Ω”. Muussa tilanteessa valitse arvoksi ”4 Ω”.
Lisätietoja on kohdassa ”8: Kaiuttimien
määrittäminen” (sivu 46).
• Ennen kuin kytket laitteeseen virtajohdon,
varmista, että kaiutinkaapelien metallilangat eivät
kosketa toisiaan
SPEAKERS-liitännöissä.
Vihje
Jos haluat liittää tietyt kaiuttimet toiseen
vahvistimeen, käytä PRE OUT -liitäntöjä.
SPEAKERS- ja PRE OUT -liitännöistä lähetetään
samaa signaalia. Jos haluat esimerkiksi liittää vain
etukaiuttimet toiseen vahvistimeen, liitä kyseinen
vahvistin PRE OUT FRONT L- ja R-liitäntöihin.
ZONE 2 -liitäntä
Voit määrittää SURROUND BACK
SPEAKERS -liitännät E ja F vyöhykkeen 2
kaiuttimille. Aseta ”Sur Back Assign” asetukseksi ”ZONE2” Speakerasetusvalikossa.
Lisätietoja liitännästä ja vyöhykkeen 2
toiminnasta on kohdassa
”Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen”
(sivu 80).
25FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
3: Television kytkeminen
Voit katsella valitun tulolähteen kuvaa, kun HDMI OUT- tai MONITOR OUT -liitin on kytketty
televisioon. Tätä vastaanotinta voi käyttää GUI (Graphical User Interface) -graafisen
näyttöliittymän avulla.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
Televisio
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
D
E
A Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
B Audiokaapeli (lisävaruste)
C Videokaapeli (lisävaruste)
D Komponenttivideokaapeli (lisävaruste)
E HDMI-kaapeli (lisävaruste)
26FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia
Aloittaminen
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
• Liitä näyttölaitteet, kuten televisio tai videotykki,
vastaanottimen
MONITOR VIDEO OUT -liitäntään. Tallennus ei
ehkä onnistu, vaikka tallennuslaitteet on liitetty.
• Käynnistä vastaanotin, jos toistolaitteen kuva ja
ääni lähetetään televisioon vastaanottimen kautta.
Jos vastaanottimen virtalähde ei ole kytkettynä
päälle, kuva ja ääni eivät välity.
• Television ja antennin välinen kytkentä voi eräissä
tilanteissa aiheuttaa sen, että televisiokuva
vääristyy. Jos näin käy, siirrä antenni kauemmas
vastaanottimesta.
Vihjeitä
• Vastaanottimessa on videomuunnostoiminto.
Lisätietoja on kohdassa ”Huomautuksia
videosignaalin muuntamisesta” (sivu 42).
• Television ääni kuuluu vastaanottimeen kytketyistä
kaiuttimista, jos television audiolähtöliitäntä
kytketään vastaanottimen TV IN -liitäntöihin. Jos
television äänen ulostuloliitännän asetukseksi
voidaan valita joko ”Fixed” tai ”Variable”, valitse
”Fixed”.
• Näytönsäästäjä otetaan käyttöön, jos
televisioruudussa on graafisen käyttöliittymän
(GUI) valikko, jota ei ole käytetty 15 minuuttiin.
27FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
4a: Audiolaitteiden kytkeminen
Laitteiden asentaminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Ennen kuin
aloitat, katso taulukosta ”Kytkettävä laite”,
miltä sivuilta löytyy lisätietoja kunkin laitteen
kytkemisestä.
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”5: Antennien kytkeminen” (sivu 43).
Kytkettävä laite
Sivu
Super Audio CD-soitin Digitaalinen
/ CD-soitin
audiolähtö
Minidisc-soitin
29
Monikanavainen
audiolähtö
31
Vain analoginen
audiolähtö
32
Digitaalinen
audiolähtö
29
Vain analoginen
audiolähtö
32
Kasettinauhuri, analoginen levysoitin
32
28FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Laitteet, joissa on digitaaliset äänen tulo- ja lähtöliitännät
Super Audio CD-soitin,
CD-soitin
A
Minidisc-soitin
Aloittaminen
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka Super Audio CD-soitin, CD-soitin, minidisc-soitin ja
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin liitetään.
DIGITAL MEDIA PORT-sovitin
B
A Digitaalinen koaksiaalikaapeli (lisävaruste)
B Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
Huomautuksia
• Kun liität digitaalisia valokaapeleita, työnnä
liittimet suoraan sisään, kunnes ne napsahtavat
paikalleen.
• Älä taita digitaalisia valokaapeleita tai kierrä niitä
solmulle.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
• Jos irrotat DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen,
toimi seuraavasti:
– Jos kaapelit on kytketty COMPONENT
VIDEO-liitäntään, irrota ensin kaapelit ja sitten
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin.
– Poista DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
puristamalla liittimen sivuja ja vetämällä se irti,
koska liitin on kiinnitetty paikalleen.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n, 88,2 kHz:n ja
96 kHz:n näytteenottotaajuuksien kanssa.
jatkuu
29FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia
Super Audio CD-levyn
toistamisesta
Super Audio CD -soittimessa
• Ääntä ei kuulu, jos Super Audio CD -levyä
toistetaan Super Audio CD -soittimessa,
joka on liitetty pelkästään tämän
vastaanottimen
COAXIAL SA-CD/CD IN-liitäntään. Jos
toistat Super Audio CD-levyä, kytke soitin
MULTI CHANNEL INPUT- tai SA-CD/CD
IN-liitäntään. Lisäohjeita on Super Audio
CD -soittimen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
• Jos soitin lähettää HDMI -liitännästä
DSD-signaalia, kytke se vastaanottimeen
HDMI-kaapelilla.
• Super Audio CD -levyä ei voi tallentaa
digitaalisesti.
• Kun liität digitaalisia valokaapeleita, työnnä
liittimet suoraan sisään, kunnes ne
napsahtavat paikalleen.
Jos haluat liittää useita
digitaalisia laitteita, mutta
vapaata tuloliitäntää ei löydy
Lisätietoja on kohdassa ”Äänen/kuvien
toistaminen muista tuloista (Input Assign)”
(sivu 93).
30FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Laitteiden kytkeminen monikanavaisilla lähtöliittimillä
DVD-soitin,
Blu-ray Disc -soitin,
Super Audio CD -soitin
tms.
A
B
A Audiokaapeli (lisävaruste)
B Monofoninen audiokaapeli (lisävaruste)
Huomautuksia
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
• DVD-soittimessa, Blu-ray Disc -soittimessa ja
Super Audio CD-soittimissa ei ehkä ole
SURROUND BACK -liittimiä.
• Jos ”Sur Back Assign” -asetuksen arvoksi on
määritetty Speaker-asetusvalikossa ”BI-AMP” tai
”ZONE2”, SUR BACK -liitäntöihin tuleva signaali
ei ole oikea.
• MULTI CHANNEL INPUT -liitäntöjen kautta
lähetettävää äänen tulosignaalia ei voi lähettää
äänen lähtöliitäntöihin. Signaaleja ei voi tallentaa.
31FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Aloittaminen
Jos DVD-, Blu-ray Disc- tai Super Audio CD -soittimessa on monikanavaisia lähtöliittimiä, voit
kuunnella monikanavaista ääntä kytkemällä soittimen tämän vastaanottimen MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöihin. Monikanavaisia tuloliittimiä voi käyttää vaihtoehtoisesti myös ulkoisen
monikanavadekooderin liittämiseen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Laitteet, joissa on analogiset audioliittimet
Seuraavassa kuvassa on esitetty Super Audio CD-, CD- tai Minidisc-soittimen, kasettinauhurin,
levysoittimen tai muun analogisilla liittimillä varustetun laitteen kytkeminen.
Minidisc-soitin
Kasettinauhuri
A
A
A
A
Super Audio CDsoitin, CD-soitin
Levysoitin
A Audiokaapeli (lisävaruste)
Huomautuksia
• Jos levysoittimessa on maadoitusjohto, kytke se
(U) SIGNAL GND -liitäntään.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
32FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
4b: Videolaitteiden kytkeminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Ennen kuin
aloitat, katso taulukosta ”Kytkettävä laite”,
miltä sivuilta löytyy lisätietoja kunkin laitteen
kytkemisestä.
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”5: Antennien kytkeminen” (sivu 43).
Kytkettävä laite
Televisio
Kytkettävät videon tulo- ja
lähtöliittimet
Kuvan laatu vaihtelee liitännän mukaan. Katso
seuraavaa kuvaa. Valitse liitäntä laitteen
liittimien mukaan.
Sivu
26
HDMI-liitin
34
DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin
38
Satelliittiviritin, digiboksi
39
DVD-tallennin, videonauhuri
40
Videokamera, videopeli tms.
40
Digitaalinen
Analoginen
Korkealaatuinen kuva
33FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Aloittaminen
Laitteiden asentaminen
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
HDMI-liitännöillä varustettujen
laitteiden kytkeminen
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Kyseessä on video- ja
audiosignaalia digitaalisessa muodossa
välittävä liittymä.
HDMI-ominaisuudet
• HDMI-liitännän kautta siirretty digitaalinen
audiosignaali ohjautuu tämän
vastaanottimen kaiutinliittimiin ja PRE
OUT -liittimiin. Tämä signaali tukee
seuraavia muotoja: Dolby Digital, DTS,
DSD ja lineaarinen PCM.
• Tämän vastaanottimen HDMI IN -liittimen
kautta voidaan vastaanottaa lineaarista
PCM-signaalia (näytteenottotaajuus alle
192 kHz), jossa on enintään 8 kanavaa
digitaalisia audiosignaaleja.
• VIDEO-liitäntään tai COMPONENT
VIDEO -liitäntöihin lähetetty analoginen
videosignaali voidaan lähettää HDMIsignaalina. Audiosignaalia ei voi lähettää
HDMI OUT -liitännästä, jos kuva
muunnetaan.
• Tämä vastaanotin tukee DSD-siirtoa (Super
Audio CD) yhdessä HDMI-version
1.2 kanssa.
• Tämä vastaanotin tukee High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) -, Deep Color- ja
xvYCC-siirtoa yhdessä HDMI-version
1.3 kanssa.
• Tämän vastaanottimen HDMI-liitännät
tukevat HDMI-Ohjaus-toimintoa. HDMI
OUT B -liitäntä ei kuitenkaan tue HDMIOhjaus-toimintoa.
• HDMI IN 4 -signaalia vastaanotetaan,
jolloin äänen laatu on kelvollinen. Jos haluat
parempaa äänenlaatua, määritä
tuloasetukseksi IN 4. Voit myös käyttää IN 4
-liitäntöjä samoin kuin
HDMI IN 1-, IN 3- ja IN 5 -liitäntöjä.
• Videokameran liittämiseen käytetään HDMI
IN 6 -liitäntää. Käytä HDMI IN 6 -liitäntää,
kun liität videokameran vastaanottimeen.
34FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
DVD-soitin
Satelliittiviritin/digiboksi
Audio- ja
videosignaalit
A
A
Aloittaminen
Audio- ja
videosignaalit
Blu-ray Disc -soitin, PS3™,
kiintolevytallennin
Audio- ja
videosignaalit
A
TV OPTICAL INliitäntöihin
B
C
Audiosignaalit
A
A
Audio- ja
videosignaalit
Televisio, videotykki tms.
Audio- ja
videosignaalit
Videotykki tms.
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Suosittelemme Sony HDMI -kaapelin käyttämistä.
B Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
C Audiokaapeli (lisävaruste)
jatkuu
35FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
A
Audio- ja
videosignaalit
Videokamera
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Suosittelemme Sony HDMI -kaapelin käyttämistä.
Television monikanavaisen
surround-äänen kuunteleminen
Voit kuunnella television monikanavaista
surround-ääntä vastaanottimeen kiinnitetyistä
kaiuttimista.
Kytke television OPTICAL-lähtöliitäntä
vastaanottimen OPTICAL IN -liitäntään.
Vihjeitä
• Yhdistä ainakin yksi audiokaapeleista (B tai C).
• Voit katsella videokameran kuvaa vaivattomasti,
kun liität videokameran HDMI IN 6 -liitäntään
(sivu 90).
36FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia kaapelien
kytkemisestä
Huomautuksia
HDMI-liitännöistä
• Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
kehno tai jos ääntä ei kuulu
HDMI -kaapelilla kytketystä laitteesta.
• HDMI IN -liitäntään lähetetty audiosignaali
lähetetään kaiuttimen lähtöliitäntöihin,
HDMI OUT -liitäntään ja
PRE OUT -liitäntöihin. Sitä ei lähetetä
muihin audioliitäntöihin.
• HDMI IN -liitännän kautta tuleva
videosignaali voidaan lähettää vain HDMI
OUT -liitännästä. Videon lähtösignaalia ei
voida lähettää VIDEO OUT- tai MONITOR
VIDEO OUT -liitännöistä.
• Jos haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimesta, aseta HDMI-asetusvalikon
”Audio Out” -asetukseksi ”TV+AMP”. Jos
valitset asetukseksi ”AMP”, ääni ei kuulu
television kaiuttimista.
• Muista kytkeä vastaanottimeen virta, kun
ohjaat toistavan laitteen video- ja
audiosignaalit televisioon vastaanottimen
kautta. Jos virta ei ole päällä, video- ja
audiosignaalia ei välitetä.
37FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Aloittaminen
• Suosittelemme HDMI-logolla varustetun
(Sonyn valmistaman) HDMI-kaapelin
käyttämistä HDMI-liitännässä, sillä se
soveltuu nopeaan tiedonsiirtoon
(HDMI-versio 1.3a, luokan 2 kaapeli) ja on
siten tarpeen kuvien katselussa, Deep Colorsiirron aikaisessa äänen kuuntelussa tai
resoluutioltaan vähintään 1080p olevan
videokuvan katselussa.
• HDMI-DVI -muunnoskaapelin käyttämistä
ei suositella. Jos kytket HDMI-DVImuunnoskaapelin DVI-D -laitteeseen, ääni
ei ehkä kuulu tai kuva näy. Jos ääni ei kuulu
oikein, käytä toisenlaisia audiokaapeleita tai
digitaalisia kaapeleita ja valitse sitten
Input-asetusvalikosta ”Input Assign”.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin
teet kytkentöjä.
• Kytketty laite voi häiritä HDMI-liitännän
kautta välitetty audiosignaalia (esimerkiksi
näytteenottotaajuutta ja bittipituutta).
Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
kehno tai jos ääntä ei kuulu
HDMI-kaapelilla kytketystä laitteesta.
• Ääneen voi tulla häiriöitä, jos toistavan
laitteen näytteenottotaajuutta, kanavien
määrää tai audiosignaalin muotoa
muutetaan.
• Jos kytketty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan
(HDCP) kanssa, HDMI OUT -liitännästä
lähetettävä kuva ja/tai ääni voi vääristyä tai
puuttua kokonaan.
Tarkista tällöin kytketyn laitteen tekniset
tiedot.
• Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen
käyttöohjeista.
• Voit käyttää High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD)-, DSD- ja
monikanavaisen lineaarisen PCM:n
ominaisuuksia vain HDMI-liitännän kautta.
• Määritä soittimen kuvan resoluutioksi
parempi kuin 720p/1080i, jotta saat High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) -ominaisuudet käyttöön.
• Soittimen kuvan resoluutioon täytyy tehdä
ehkä muitakin asetusmuutoksia, ennen kuin
DSD- ja monikanavaisen lineaarisen PCM:n
ominaisuudet saa käyttöön. Lisätietoja on
soittimen käyttöohjeessa.
• Kaikki HDMI-laitteet eivät tue määritetyn
HDMI-version ominaisuuksia. Esimerkiksi
HDMI-version 1.3a kanssa yhteensopivat
laitteet eivät välttämättä tue
Deep Color -ominaisuutta.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
DVD-soittimen ja Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka DVD-soitin ja Blu-ray Disc -soitin kytketään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
A Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
B Digitaalinen koaksiaalikaapeli
(lisävaruste)
C Audiokaapeli (lisävaruste)
* Jos kytket laitteen, jossa on OPTICAL-liitäntä,
määritä tuloasetuksissa ”Input Assign”.
D
E
D Videokaapeli (lisävaruste)
E Komponenttivideokaapeli
(lisävaruste)
Huomautuksia
• Jos haluat lähettää monikanavaista digitaalista
ääntä, määritä DVD-soittimen ja
Blu-ray Disc-soittimen digitaalisen audiolähdön
asetukset. Lisätietoja on DVD-soittimen tai
Blu-ray Disc-soittimen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
38FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Satelliittivirittimen tai digiboksin kytkeminen
Satelliittiviritin, digiboksi
Audiosignaalit
A
Videosignaalit
B
C
D
A Digitaalinen valokaapeli (lisävaruste)
B Audiokaapeli (lisävaruste)
C Videokaapeli (lisävaruste)
D Komponenttivideokaapeli (lisävaruste)
Huomautus
Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
39FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Aloittaminen
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka satelliittiviritin ja digiboksi kytketään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Analogisella video- ja audioliitännällä varustettujen laitteiden
kytkeminen
Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka analogisilla liitännöillä varustetut laitteet, kuten
DVD-tallennin ja videonauhuri, kytketään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien mukaan.
DVD-tallennin, videonauhuri
Audiosignaalit
Videosignaalit
A
B
A Audiokaapeli (lisävaruste)
B Videokaapeli (lisävaruste)
40FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 41 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Aloittaminen
VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV INliitäntöihin
C
Videokamera,
videopeli
C Audio-/videokaapeli (lisävaruste)
Huomautus
Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
Videosignaalien muuntotoiminto
Tässä vastaanottimessa on videosignaalin muuntotoiminto.
• Komposiittivideosignaali voidaan lähettää HDMI video- ja komponenttivideosignaalina.
• Komponenttivideosignaali voidaan lähettää HDMI video- ja videosignaalina.
Perusasetusten mukaan kytketyn laitteen videosignaalit lähetetään HDMI OUT- tai MONITOR
OUT -liitäntöihin alla olevan taulukon mukaisella tavalla.
Suosittelemme, että määrität videomuuntotoiminnon käytössä olevan näytön mukaisesti.
Lisätietoja videosignaalin muuntotoiminnosta on kohdassa ”
Video -asetukset” (sivu 112).
OUTPUT-liitäntä
HDMI OUT A B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
INPUT-liitäntä
a : Videosignaalit lähetetään.
–: Videosignaalia ei lähetetä.
jatkuu
41FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 42 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia videosignaalin
muuntamisesta
Kuvaruututekstityksen
näyttäminen
• Kun esimerkiksi videonauhurin tai muun
vastaavan laitteen videosignaali muunnetaan
tällä vastaanottimella ja lähetetään sitten
televisioon, televisioruudussa näkyvä kuva
voi lähetettävän videosignaalin tilasta
riippuen näyttää vääristyneeltä
sivusuunnassa tai puuttua kokonaan.
• HDMI-videosignaalia ei voi muuntaa
komponenttivideosignaaliksi tai
videosignaaliksi.
• Muunnettuja videosignaaleja ei lähetetä
VIDEO OUT 1 -liitännästä.
• Kun käytät videonauhuria, jossa on
kuvanparannuspiiri, kuten TBC, kuva voi
vääristyä tai puuttua kokonaan. Poista tällöin
kuvanparannuspiiri käytöstä.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTliitäntöihin lähetettävän signaalin resoluutio
muunnetaan enintään 1080i:ksi. HDMI
OUT -liitäntään lähetettävän signaalin
resoluutio muunnetaan enintään 1080p:ksi.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTliitännöissä on tekijänoikeuksien
suojauksilla varustettua videosignaalia
muunnettaessa resoluutiorajoitus.
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTliitäntöihin voi lähettää resoluutioltaan
enintään 480p olevaa signaalia.
HDMI OUT -liitännässä ei ole
resoluutiorajoituksia.
• Videosignaalia, jonka resoluutio on
muunnettu, ei voi lähettää COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT- tai
HDMI OUT -liitännöistä. Videosignaali
lähetetään HDMI OUT -liitännästä, kun
molemmat on kytketty.
• Jotta voit lähettää videosignaalia
MONITOR VIDEO OUT- ja
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT liitännöistä, kun molemmat on kytketty,
määritä Video-asetusten
”Resolution”-arvoksi ”AUTO” tai ”480i/
576i”.
Määritä kuvaruututekstitystä tukevan
signaalin Video-asetusvalikon
”Resolution”-arvoksi ”DIRECT”.
Käytä samanlaista kaapelia tulo- ja
lähtösignaaleille.
Huomautus
Kuvaruututekstityksiä ei näytetä vyöhykkeessä 2.
Tallennuslaitteen kytkeminen
Kytke tallentamisen ajaksi tallennuslaite
vastaanottimen VIDEO OUT -liitäntöihin.
Kytke tulo- ja lähtösignaalien kaapelit
samantyyppisiin liittimiin, sillä
VIDEO OUT -liitännöissä ei ole
muuntotoimintoa.
Huomautus
HDMI OUT- tai MONITOR OUT -liitännöistä
lähetettyjä signaaleja ei ehkä tallenneta oikein.
42FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 43 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
5: Antennien kytkeminen
Aloittaminen
Kytke vastaanottimen mukana toimitetut AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni (mukana)
AM-kehäantenni (mukana)
* Liittimen muoto vaihtelee sen mukaan, mistä
maasta laite on ostettu.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni loitolla vastaanottimesta ja
muista laitteista estääksesi häiriöiden
vastaanottamisen.
• Vedä FM-johtoantenni kokonaan suoraksi.
• Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se
mahdollisimman vaakasuorana.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet
kytkentöjä.
43FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
6: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmisteleminen
Virtajohdon liittäminen
Valmisteleminen
toimintakuntoon
Valmistele vastaanotin ennen ensimmäistä
käyttöä tekemällä seuraavat toimet. Näillä
toimilla voidaan myös palauttaa asetukset
oletusasetusten mukaisiksi.
POWER
Liitä vastaanottimen mukana toimitettu
virtajohto vastaanottimen AC IN-liitäntään ja
liitä sitten virtajohto pistorasiaan.
TONE MODE
HDMI IN
Huomautuksia
• Ennen kuin kytket laitteeseen virtajohdon,
varmista, että kaiutinkaapelien metallilangat eivät
kosketa toisiaan
SPEAKERS-liitännöissä.
• Kytke virtajohto tukevasti.
AC IN -liitäntä
Pistorasiaan
1
Sammuta vastaanotin
painamalla POWER.
2
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla samanaikaisesti
seuraavia painikkeita: POWER,
TONE MODE ja HDMI IN.
3
Vapauta muutaman sekunnin
kuluttua TONE MODE- ja HDMI
IN -painikkeet.
Näytössä näkyy ensin ”MEMORY
CLEARING...” ja hetken kuluttua
”MEMORY CLEARED.”.
Kaikki muuttamasi asetukset palautuvat
oletusarvoihinsa.
Virtajohto
(mukana)
Pistotulpan ja takapaneelin väliin jää pieni
rako, vaikka virtajohto on kiinnitetty
paikalleen tukevasti. Johto tulee liittää tällä
tavalla. Kyseessä ei ole vika.
44FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 45 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Aseta kaksi R6 (AA-koko) paristoa tavalliseen
ja vyöhykkeen 2 ja vyöhykkeen 3
kaukosäätimeen.
Asenna paristot oikein päin.
7: GUI -valikon
näyttäminen
televisioruudussa
Voit valita toimintoja tai muuttaa
vastaanottimen asetuksia käyttämällä
graafisen käyttöliittymän (GUI) valikkoa
televisioruudussa. Toimi alla olevien ohjeiden
mukaan saadaksesi GUI-valikon näkymään
televisioruudussa.
Vihje
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä erityisen kuumaan tai
kosteaan tilaan.
• Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä mangaaniparistoja ja muuntyyppisiä
paristoja sekaisin.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai keinovalolle. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan,
irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja
korroosion mahdollisesti aiheuttamilta vaurioilta.
• Kaukosäätimeen ohjelmoidut koodit voivat kadota,
kun paristot vaihdetaan. Jos näin tapahtuu,
ohjelmoi koodit uudelleen (sivu 126).
Ohjeita vastaanottimen käyttämiseen ilman
televisiota on kohdassa ”Vastaanottimen
käyttäminen ilman siihen liitettyä televisiota”
(sivu 118).
?/1
AMP
Vihje
GUI
MODE
Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
MENU
1
Liitä television näyttö
vastaanottimeen.
Katso kohtaa ”3: Television kytkeminen”
(sivu 26).
2
Kytke vastaanottimeen ja
televisioon virta.
jatkuu
45FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Aloittaminen
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 46 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
3
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
4
8: Kaiuttimien
määrittäminen
Paina GUI MODE.
Kun vastaanottimen näytössä on näkynyt
teksti ”GUI MODE ON”, ”GUI MODE”
tulee näyttöön.
Kaiuttimien impedanssin
määrittäminen
Valitse impedanssiasetus sen mukaan,
millaisia kaiuttimia käytät.
AMP
Vastaanottimen valikko näkyy
televisioruudussa.
V/v/b,
Vihje
Voit valita ilmoitusten näyttökielen televisioruudun
GUI-valikosta. Vaihtoehtoja ovat englanti, espanja,
ranska ja saksa. Lisätietoja on kohdassa
”
System -asetukset” (sivu 117).
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
46FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\FISTRDA6400ESCEL\040CON.fm
masterpage: Right
040CON.fm Page 47 Wednesday, March 25, 2009 12:26 PM
2
Paina MENU.
Valitse ”Impedance”
painamalla V/v ja paina sitten
.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
6
Valitse ”4 Ω” ”8 Ω” käyttämiesi
kaiuttimien mukaan painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
Settings-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
Valitsemasi parametri määritetään.
4
Valitse ”Speaker” painamalla V/
v ja paina sitten
tai b.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
Huomautuksia
• Jos et ole varma kaiuttimien impedanssista, katso
lisätietoja kaiuttimien käyttöohjeesta. (Tämä tieto
löytyy usein myös kaiuttimen takaa.)
• Jos kaikkien kytkemiesi kaiuttimien normaali
impedanssi on vähintään 8 ohmia, määritä
”Impedance”-arvoksi ”8 Ω”. Jos kytket
muuntyyppisiä kaiuttimia, valitse arvoksi ”4 Ω”.
• Jos kytket etukaiuttimet SPEAKERS A- ja Bliitäntöihin, niiden normaali-impedanssin on oltava
vähintään 8 ohmia.
– Jos kytket sekä ”A”- että ”B”-liitäntään
kaiuttimet, joiden impedanssi on yli 16 ohmia:
Valitse Speaker-asetusvalikossa
”Impedance”-asetukseksi ”8 Ω”.
– Muuntyyppiset kaiuttimet muissa
kokoonpanoissa:
jatkuu
47FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Aloittaminen
5
Valikko näkyy televisioruudussa.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 48 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Valitse Speaker-asetusvalikossa
”Impedance”-asetukseksi ”4 Ω”.
Etukaiuttimien valitseminen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
SPEAKERS-kytkin
Valitse käytettävä
etukaiutinjärjestelmä
SPEAKERS-kytkimellä.
Huomautus
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet on
liitetty.
Tee
asetus
Kun haluat valita
A
FRONT SPEAKERS Aliitäntöihin kytketyt kaiuttimet.
B
FRONT SPEAKERS Bliitäntöihin kytketyt kaiuttimet.
A+B
FRONT SPEAKERS A- ja
B-liitäntöihin kytketyt kaiuttimet
(rinnakkaisliitäntä).
OFF
Audiosignaaleja ei lähetetä
mistään kaiutinliitännästä tai PRE
OUT -liitännöistä.
9: Kaiuttimien asetusten
automaattinen kalibrointi
(Auto Calibration)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) toiminnolla voit suorittaa automaattisen
kalibroinnin, esimerkiksi tarkistaa, että
jokainen kaiutin on kytketty vastaanottimeen,
säätää kaiuttimen äänenvoimakkuuden ja
mitata kunkin kaiuttimen etäisyyden
kuuntelupaikasta automaattisesti.
Ennen automaattisen
kalibroinnin suorittamista
Ennen kuin aloitat automaattisen kalibroinnin,
asenna ja kytke kaiuttimet (sivut 22-25).
• AUTO CAL MIC -liitäntä on tarkoitettu vain
vastaanottimen mukana toimitetulle
optimointimikrofonille. Älä liitä muuta
mikrofonia. Vastaanotin ja mikrofoni voivat
vahingoittua.
• Kaiuttimista tulee hyvin voimakkaita ääniä
mittaamisen aikana. Äänenvoimakkuutta ei
voi säätää. Äänet voivat häiritä lapsiasi tai
naapureitasi.
• Suorita mittaus hiljaisessa ympäristössä,
jotta kohina ei heikennä mittauksen
tarkkuutta.
• Kalibroiminen ei onnistu, jos
optimointimikrofonin ja kaiuttimien välissä
on esteitä. Poista esteet mittausalueelta
mittausvirheen välttämiseksi.
• Jos käytät kahden vahvistimen liitäntää,
aseta ennen automaattisen kalibroinnin
aloittamista Speaker-asetusvalikon ”Sur
Back Assign” -arvoksi ”BI-AMP”.
Huomautuksia
• Automaattinen kalibrointi ei toimi, jos
vastaanottimeen on kytketty kuulokkeet.
• Poista MUTING käytöstä, jos se on valittuna.
48FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 49 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Optimointimikrofoni
Huomautus
Lisäbassokaiuttimen ominaisuudet voivat olla
sellaiset, että etäisyysarvo on suurempi kuin
todellinen etäisyys.
Vastaanottimen käyttäminen
esivahvistimena
1
Liitä vastaanottimen mukana
toimitettu optimointimikrofoni
AUTO CAL MIC -liitäntään.
2
Aseta optimointimikrofoni
paikalleen.
Sijoita optimointimikrofoni
kuuntelupaikalle. Aseta
optimointimikrofoni jakkaralle tai
jalustalle, jotta se sijoittuu samalle
korkeudelle kuin korvasi. Suuntaa
optimointimikrofonin L-merkintä kohti
vasenta etukaiutinta ja R-merkintä kohti
oikeata etukaiutinta.
Huomautus
Kun sijoitat optimointimikrofonin kahden
kaiuttimen välille ja kaiuttimien välinen kulma
on liian pieni, optimointimikrofoni ei voi
mitata vasenta ja oikeata kaiutinta oikein.
Aktiivisen lisäbassokaiuttimen
asetusten valitseminen
• Jos järjestelmään kuuluu lisäbassokaiutin,
kytke siihen virta ja suurenna sen
äänenvoimakkuutta etukäteen. Käännä
MASTER VOLUME -säädintä siten, että se
jää hieman alle keskipisteen.
Voit käyttää automaattista kalibrointia myös
silloin, kun vastaanotin toimii
esivahvistimena.
Tässä tapauksessa näyttöön tuleva
etäisyysarvo voi poiketa todellisesta
etäisyysarvosta. Ongelmia ei kuitenkaan
ilmene, vaikka vastaanottimessa käytetään tätä
arvoa.
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
Automaattisella kalibrointitoiminnolla
saadaan selville seuraavat ominaisuudet:
• kaiutinten kytkennäta)
• kaiuttimien napaisuus
• kaiuttimien etäisyysb)
• kaiuttimien kulmab)
• kaiuttimien kokob)
• kaiuttimien äänitaso
• taajuusominaisuudetc)
a) Tämä vastaanotin korjaa vain keskikaiuttimen ja
lisäbassokaiuttimen signaalit analogista
miksausta käyttämällä, kun monikanavainen
tuloasetus on valittu. Korjaus ei koske muita
kaiuttimia.
b) Mittaustulosta ei käytetä, jos monikanavainen
tuloasetus on valittu.
jatkuu
49FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Aloittaminen
• Jos lisäbassokaiuttimessa on säädettävä
ylärajataajuus, säädä sen arvo
mahdollisimman suureksi.
• Jos lisäbassokaiuttimessa on automaattinen
valmiustilatoiminto, poista se käytöstä.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 50 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
c) • Signaalit, joiden näytteenottotaajuus on
vähintään 96 kHz, toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Mittaustulosta ei käytetä seuraavissa
tilanteissa:
–Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
–”2ch Analog Direct” on käytössä.
• Mittaustulosta ei käytetä vastaanotettaessa
Dolby TrueHD-signaalia, jonka
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
Settings-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
AMP
4
Valitse ”Auto Calibration”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
5
Valitse ”Quick Setup”
painamalla V/v ja paina sitten
.
V/v/B/b,
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Näkyviin tulee näyttö, jossa voit valita
mitattavan kohteen.
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
50FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 51 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
6
Aloittaminen
Poista valinnat niistä kohdista,
joita et halua mitata, painamalla
V/v
toistuvasti ja paina
sitten b.
Näyttöön tulee vahvistusnäyttö, jossa
varmistetaan, että haluat aloittaa
mittauksen.
Huomautus
Kun kaiuttimet eivät ole oikeassa vaiheessa,
televisioruudussa näkyy ”Out Phase”. Kaiuttimen
liittimet ”+” ja ”–” on ehkä kytketty väärinpäin.
Joitakin kaiuttimia käytettäessä ”Out Phase” näkyy
televisioruudussa, vaikka kaiuttimet olisi liitetty
oikein. Tämä johtuu kaiuttimien rakenteesta. Tässä
tapauksessa voit jatkaa vastaanottimen käyttöä.
7
Valitse ”Start” painamalla
.
Mittaus alkaa viiden sekunnin kuluttua.
Kun mittaus on valmis, kuuluu piippaus ja
mittaustulos näkyy televisioruudussa.
8
Valitse ”Next” painamalla
.
”Save auto calibration (auto speaker
setup)?” tulee näkyviin. Voit tallentaa
mittaustulokset noudattamalla kohdassa
”Mittaustulosten tallentaminen” (sivu 52)
olevia ohjeita.
Jos näyttöön tulee varoitus tai virhekoodi,
katso lisätietoja kohdasta
”Ilmoitusluettelo automaattisen
kalibrointimittauksen jälkeen” (sivu 53).
Vihjeitä
• Muut toiminnot kuin vastaanottimen kytkeminen
päälle ja pois ovat pois käytöstä automaattisen
kalibroinnin aikana.
• Seuraavissa tilanteissa mittaustulokset ovat ehkä
virheelliset tai automaattinen kalibrointi ei ole
mahdollinen:
– vastaanottimeen on kytketty erikoiskaiuttimet,
esimerkiksi dipolikaiuttimet.
– käytetään vyöhykkeen 2 tai 3 toimintoa
vyöhykkeellä 2 tai 3.
• Mittayksikköä voi vaihtaa Speaker-asetusvalikon
kohdassa ”Distance Unit”.
Mittauksen peruuttaminen
Mittaaminen keskeytyy, jos muutat
äänenvoimakkuutta, valitset toisen toiminnon,
muutat SPEAKERS-kytkimen asentoa tai
kytket kuulokkeet.
51FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 52 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Mittaustulosten tallentaminen
Voit tallentaa vaiheen ”Automaattisen
kalibroinnin suorittaminen” (sivu 49) avulla
saadut mittaustulokset toimimalla seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
1
Valitse Automaattisen
kalibroinnin
suorittaminen-kohdan
vaiheessa 8 ”Yes” painamalla
B/b ja paina sitten
.
Näyttöön tulee kalibrointityypin
valintanäyttö.
4
Paina
.
Huomautuksia
• Signaalit, joiden näytteenottotaajuus on vähintään
96 kHz, toistetaan aina joko 44,1 kHz:n tai
48 kHz:n taajuudella.
• Taajuusvastemittauksen tulosta ei käytetä
seuraavissa tilanteissa:
– Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
– ”2ch Analog Direct” on käytössä.
• Mittaustulosta ei käytetä vastaanotettaessa Dolby
TrueHD -signaalia, jonka näytteenottotaajuus on
suurempi kuin 96 kHz.
Vihje
2
Valitse automaattinen
kalibrointi painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
Parametri
Selitys
Full Flat
Säätää kunkin kaiuttimen
taajuusvasteen tasaiseksi.
Engineer
Valitsee taajuuden, joka
vastaa Sonyn
kuunteluhuoneen
standardia.
Kaiuttimen koko (LARGE/SMALL) arvioidaan sen
bassotoiston perusteella. Mittaustulokset voivat
vaihdella optimointimikrofonin ja kaiuttimien
sijainnin sekä huoneen muodon mukaan.
Mittaustulosten noudattaminen on suositeltavaa.
Näitä asetuksia voi kuitenkin muuttaa
Speaker-asetusvalikossa. Tallenna mittaustulokset
ensin ja kokeile sitten asetusten muuttamista, jos
haluat.
Front Reference Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuudet etukaiuttimen
ominaisuuksien mukaisiksi.
OFF
Poistaa automaattisen
kalibroinnin EQ-asetuksen
käytöstä.
Mittaustulokset tallentuvat.
3
Paina b.
Näyttöön tulee poistumisnäkymä.
52FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 53 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Jos näyttöön tulee varoitus tai virhekoodi
toiminnon ”Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen” (sivu 49) vaiheen 8 aikana,
tarkista virhe ja tee kalibrointi uudelleen.
1
Valitse ”Yes” painamalla B/b ja
paina sitten
, kun näytöllä
näkyy ”Error occurred during
calibration, press to
investigate.”.
Vahvista mittaustulokset ja jatka sopivalla
tavalla.
2
Valitse ”Retry” painamalla B/b
ja paina sitten
.
3
Toista vaiheet 6–8 ohjeista
”Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen” (sivu 49).
Aloittaminen
Automaattisen kalibraation
tulosten tarkistaminen
Virheen aiheuttaneiden
mittaustulosten tallentaminen
ryhtymättä toimiin
1 Valitse ”No” painamalla B/b ja paina
sitten
, kun näytöllä näkyy ”Error
occurred during calibration, press to
investigate.”.
2 Follow the steps in ”Mittaustulosten
tallentaminen” (sivu 52) to save the
measurement results.
Ilmoitusluettelo automaattisen kalibrointimittauksen jälkeen
Näyttö
Selitys
Code 30
Kuulokkeet on kytketty. Irrota kuulokkeet ja suorita automaattinen kalibrointi uudelleen.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -asetuksena on OFF. Muuta asetusta ja toista mittaus.
Code 32
Vastaanotin ei havainnut yhtään kaiutinta. Varmista, että optimointimikrofoni on kytketty
oikein, ja toista mittaus.
Jos optimointimikrofoni on kytketty oikein ja virhe toistuu, mikrofonin kaapeli on ehkä
vahingoittunut tai sen johtimet on kytketty väärin.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Kaiuttimia ei ole asetettu oikeaan paikkaan. Kaiuttimet tai oikea tai vasen
optimointimikrofoni on ehkä sijoitettu väärin. Katso lisätietoja kohdasta ”1: Kaiuttimien
asentaminen” (sivu 22) ja tarkista kaiuttimen sijainti.
Warning 40
Mittaus on valmis. Kohinataso on kuitenkin korkea. Onnistut ehkä suorittamaan mittauksen,
jos yrität uudelleen, mutta mittaus ei ole mahdollinen kaikissa ympäristöissä. Yritä suorittaa
mittaus hiljaisessa ympäristössä.
Warning 41
Warning 42
Mikrofonin tallentama äänenvoimakkuus on liian suuri.
• Kaiutin saattaa olla liian lähellä mikrofonia.
Yritä suorittaa mittaus uudelleen, kun kaiutin on kauempana mikrofonista.
• Äänenvoimakkuus voi olla liian suuri, kun käytät vastaanotinta esivahvistimena.
Warning 43
Lisäbassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voitu mitata. Tai kaiuttimen kulmaa ei voitu
mitata. Virheen syynä voi olla kohina. Yritä suorittaa mittaus hiljaisessa ympäristössä.
Etukaiuttimia on kytketty vain yksi tai ei yhtään.
Optimointimikrofonia ei ole kytketty.
Vasenta tai oikeaa surround-kaiutinta ei ole kytketty.
Surround-takakaiuttimet on kytketty, mutta surround-kaiuttimia ei. Kytke
surround-kaiuttimet SURROUND-liitäntöihin.
• Surround-takakaiutin kytketään ainoastaan
SURROUND BACK SPEAKERS R-liitäntään. Jos kytket vain yhden
surround-takakaiuttimen, kytke se SURROUND BACK SPEAKERS L -liitäntöihin.
jatkuu
53FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 54 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Näyttö
Selitys
Warning 44
Mittaus on valmis. Kaiuttimia ei ole sijoitettu oikein toisiinsa nähden. Katso lisätietoja
kohdasta ”1: Kaiuttimien asentaminen” (sivu 22) ja tarkista kaiuttimien sijainnit.
NO WARNING Varoitustietoja ei ole.
----------
Kaiuttimia ei ole kytketty.
Vihje
Napaisuusmittauksen tulokset voivat vaihdella
lisäbassokaiuttimen sijainnin mukaan.
Ongelmia ei kuitenkaan ilmene, vaikka
vastaanottimessa käytetään tätä arvoa.
54FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 55 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
2
Kuvaruutunäytön
käyttäminen
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
Aloittaminen
Voit tuoda vastaanottimen valikon näkyviin
televisioruutuun ja valita haluamasi toiminnon
televisiosta painamalla kaukosäätimen
painikkeita V/v/B/b ja
.
Jotta vastaanottimen valikon voi tuoda
näkyviin televisioruudulle, varmista, että
vastaanotin on graafisen käyttöliittymän ”GUI
MODE” -tilassa noudattamalla ohjeita
kohdassa ”7: GUI -valikon näyttäminen
televisioruudussa” (sivu 45).
3
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v toistuvasti ja
siirry sitten valikkotilaan
painamalla
tai b.
Valikon vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
AMP
Esimerkki: Kun valitset ”
GUI
MODE
4
Valitse haluamasi valikon
vaihtoehto painamalla V/v
toistuvasti ja siirry sitten
valikkotilaan painamalla
.
5
Valitse haluamasi parametri
toistamalla vaiheet 3 ja 4.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
Valikon käyttäminen
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
Input”
Palaaminen edelliseen
näkymään
Paina RETURN/EXIT O.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
jatkuu
55FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 56 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
”GUI MODE” -tilan lopettaminen
Paina GUI MODE. ”GUI MODE OFF” tulee
näyttöön. Voit käyttää vastaanotinta
käyttämällä vastaanottimen
näyttöikkunassa näkyvää valikkoa.
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
Päävalikkojen yleiskuvaus
Valikon kuvake
Kuvaus
Input
Valitsee vastaanottimeen
liitetyn tulolaitteen (sivu 58).
Music
Valitsee musiikin DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä audiolaitteesta
(sivu 60) tai kotiverkon
palvelimesta.
Photo
Valitsee valokuvat
kotiverkon palvelimesta.
Video
Valitsee kuvat DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä videolaitteesta
(sivu 60) tai kotiverkon
palvelimesta.
SHOUTcast
Valitsee
SHOUTcast-radiopalvelun.
Lisäohjeita on näissä
käyttöohjeissa kohdassa
”Verkko-ominaisuuksien
käyttäminen”.
FM/AM
Valitsee sisäänrakennetun
FM/AM-radiovirittimen
(sivu 65).
Settings
Voit säätää kaiuttimien,
surround-tehosteen,
taajuuskorjaimen, äänen,
videon ja muiden HDMIliittimiin yhdistettyjen
tulojen asetuksia (sivu 100).
Asetusvaihtoehtojen
käyttäminen
3
Valitse haluamasi valikko
painamalla V/v toistuvasti ja
siirry sitten valikkotilaan
painamalla
tai b.
Valikon vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
Esimerkki: Kun valitset ”
4
Input”
Paina OPTIONS, kun valikon
vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
Kun painat OPTIONS, valitun päävalikon
asetusvalikot tulevat näyttöön. Voit valita
toiminnon valitsematta valikkoa uudelleen.
56FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\040CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 57 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
5
.
Aloittaminen
6
Valitse muutettava valikon
asetus painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
57FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 58 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
Toistaminen
Äänen kuunteleminen ja
kuvien katseleminen
vastaanottimeen
liitetystä laitteesta
Lisätietoja kotiverkossa olevan sisällön
toistamisesta on näiden käyttöohjeiden
kohdassa ”Verkko-ominaisuuksien
käyttäminen”.
3
Valitse ” Input” painamalla
V/v ja paina sitten
tai b.
Valikon vaihtoehtojen luettelo näkyy
televisioruudussa.
4
Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Valikkonäyttö poistuu näytöstä ja
ulkoisen tulon toistonäyttö tulee
näkyviin.
Valittu tulo
Käytettävissä olevat
laitteet
Video1,
Video2
VIDEO 1, 2
Videonauhuri tai
vastaava kytkettynä
VIDEO 1- tai VIDEO 2
-liitäntään.
BD
Blu-ray Disc -soitin tai
vastaava kytkettynä
BD-liitäntään.
DVD
DVD-soitin tai vastaava
kytkettynä
DVD-liitäntään.
SAT
SAT-liitäntään kytketty
satelliittiviritin tms.
TV
TV-liitäntään kytketty
televisio.
V/v/B/b,
TAPE
TAPE-liitäntään
kytketty kasettisoitin
tms.
OPTIONS
MD
MD-liitäntään kytketty
MD-soitin tms.
MENU
SA-CD/CD
SA-CD/CD-liitäntään
kytketty Super Audio
CD- tai CD-soitin tms.
MASTER
VOL
Phono
PHONO-liitäntään
kytketty levysoitin tms.
MUTING
MULTI IN
MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntään
kytketty laite.
AMP
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
58FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\050PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 59 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Valittu tulo
Käytettävissä olevat
laitteet
5
Kytke laitteeseen virta ja
käynnistä toisto.
6
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–.
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuuden säätö vaihtelee MASTER
VOLUME -säätimen kääntönopeuden mukaan.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
nopeasti: käännä säädintä nopeasti.
Hienosäätö: käännä säädintä hitaasti.
• Äänenvoimakkuuden säätö vaihtelee
kaukosäätimen MASTER VOL +/– -painikkeen
painalluksen keston mukaan.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
nopeasti: pidä painiketta painettuna.
Hienosäätö: paina painiketta nopeasti.
Mykistystoiminnon
käyttöönotto
Paina kaukosäätimen MUTING-painiketta.
Jos haluat poistaa mykistyksen käytöstä, paina
kaukosäätimen MUTING-painiketta
uudelleen tai paina MASTER VOL +
äänenvoimakkuuden kasvattamiseksi.
Kaiuttimien vaurioitumisen
estäminen
Muista pienentää äänenvoimakkuutta, ennen
kuin katkaiset vastaanottimesta virran.
Syötteen nimeäminen(Name
Input)
Paina ” Input”-näytössä V/v
toistuvasti ja valitse tulo, jonka
haluat nimetä.
2
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Valitse ”Name Input”
painamalla V/v ja paina sitten
.
Näyttöön tulee näppäimistö.
4
Syötä nimi valitsemalla merkki
kerrallaan painamalla V/v/B/b ja
.
5
Valitse ”Finish” painamalla
V/v/B/b ja paina sitten
.
Syötetty nimi tallennetaan.
Nimisyötteen peruuttaminen
Valitse ”Cancel” painamalla V/v/B/b ja
paina sitten
.
Näytön vaihtoehtojen
muuttaminen (List Mode)
Kun valitset ”
Input”, voit muuttaa
näytettäviä kohteita.
1
Paina ” Input”-näytössä V/v
toistuvasti ja valitse haluamasi
tulo.
2
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Valitse ”List Mode” painamalla
V/v ja paina sitten
.
Tuloille voidaan syöttää enintään 8-merkkiset
nimet, jotka näytetään.
Tämä on kätevä tapa antaa liitännöille niihin
kytkettyjä laitteita vastaavat nimet.
jatkuu
59FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Toistaminen
HDMI1, 2, 3, HDMI-laitteet
4, 5, 6
kytkettyinä
HDMI1-, HDMI2-,
HDMI3-, HDMI4-,
HDMI5- tai HDMI6liitäntään.
1
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 60 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
4
Valitse näytettävä vaihtoehto
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
• Input Assign
Luettelossa näkyy tuloon määritetty
tulon nimi ja audio/video-tuloliitäntä.
• Sound Field
Luettelossa näkyy tulon nimi ja tulolle
valittu äänikenttä.
• A/V Sync
Luettelossa näkyy tulon nimi ja tulolle
”A/V Sync” -valikossa määritetty viive.
Äänen kuunteleminen ja
kuvien katseleminen
DIGITAL MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT on tarkoitettu
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen avulla
kytketyn siirrettävän äänilaitteen tai
tietokoneen äänentoistoon.
Käytettävissä olevat DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimet vaihtelevat alueittain.
Lisätietoja
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
liittämisestä on kohdassa ”Laitteet, joissa on
digitaaliset äänen tulo- ja lähtöliitännät”
(sivu 29).
Voit käyttää seuraavia Sony DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimia:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin on erikseen
hankittava lisävaruste.
Huomautuksia
• Älä liitä vastaanottimeen muita sovittimia kuin
DIGITAL MEDIA PORT.
• Ennen kuin irrotat
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen, sammuta
vastaanottimen virta kaukosäätimellä.
• Älä liitä tai irrota
DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta, jos
vastaanottimeen on kytketty virta.
• Myös kuvaa on mahdollista toistaa joidenkin
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimien kautta.
• Älä kytke vastaanottimeen DIGITAL MEDIA
PORT -sovitinta, joka käyttää verkkotoimintoa,
kuten TDM-NC1 Wireless Network Audio Client.
Voit käyttää vastaanottimen verkkotoimintoa ilman
DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta. Lisätietoja
verkkotoiminnosta on näissä käyttöohjeissa
kohdassa ”Verkko-ominaisuuksien käyttäminen”.
60FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\050PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 61 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
AMP
Kuvake
Kytketty laite
DMPORT Kytketty laite ei ole jokin
seuraavista.
iPod
Tunnistettu iPod-malli on
kytketty.
Walkman Tunnistettu Network
Walkman on kytketty.
Bluetooth Tunnistettu Bluetooth-asema
on kytketty.
V/v/b,
Mobile
Phone
MENU
MASTER
VOL
1
Tunnistettu matkapuhelin on
kytketty.
5
Valitse toistettava raita DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimeen
kytketyllä laitteella.
6
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–.
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Music” tai
”
Video” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
4
Valitse ”DMPORT1”,
”DMPORT2” tai DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimeen kytketty
laite painamalla V/v toistuvasti
ja paina sitten
.
61FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Toistaminen
Vastaanotin tunnistaa DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimeen liitetyn laitteen ja
näytössä näkyvät ”DMPORT1” ja
”DMPORT2” vaihtuvat kyseisen laitteen
nimeksi ja kuvakkeeksi. Jos liitettyä
sovitinta ei tunnisteta, televisioruudussa
näkyy ”DMPORT1” tai ”DMPORT2”.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 62 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
4
TDM-iP1/iP50-laitteen
käyttäminen
vastaanottimen
GUI-valikon avulla
Valitse
DIGITAL MEDIA PORTsovittimeen kytketty laite, jota
haluat toistaa, painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
Näyttöön tulee sisältöluettelo.
5
Varmista, että ”System GUI” valitaan ohjeiden
”Käyttönäytön muuttaminen: DIGITAL
MEDIA PORT” (sivu 63) vaiheessa 4.
Valitse sisältöluettelosta raita
tai sisältö painamalla V/v/B/b ja
.
Seuraava sisältöluettelo on vain
esimerkki. Luettelon sisältö voi vaihdella
vastaanottimeen liitettyjen laitteiden
mukaan.
AMP
Jos käytössä on iPod
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
Video
V/v/b,
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
OPTIONS
Video Podcast > Episode > Content
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Music” tai
”
Video” painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
6
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–.
Toistotilan valitseminen
1
Toista raita, jonka haluat
kuunnella, noudattamalla
kohdassa
”TDM-iP1/iP50-laitteen
käyttäminen vastaanottimen
GUI-valikon avulla” (sivu 62)
olevia ohjeita.
62FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\050PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 63 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
2
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Valitse haluamasi tila
seuraavista painamalla V/v ja
paina sitten
.
x Shuffle (Vain TDM-iP1/iP50)
Toistaa kaikki raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
• Off
Poistaa satunnaistoistotilan käytöstä.
• Albums
Toistaa kaikki albumin raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
• Songs
Toistaa kaikki ”Songs”-luokan raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Ilmoitus
No Adapter
Sovitinta ei ole liitetty.
No Device
Sovittimeen ei ole liitetty
laitteita.
No Audio
Audiotiedostoa ei löydy.
Loading
Tietoja luetaan.
No Item
Kohdetta ei löydy.
Käyttönäytön muuttaminen:
DIGITAL MEDIA PORT
Voit muuttaa käyttönäyttöä käyttämällä
GUI-valikkoa.
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimet, kuten
TDM-iP1/iP50, tukevat
DMPORT Control-tilaa. Muut sovittimet eivät
tue tätä tilaa.
1
x Repeat (Vain TDM-iP1/iP50)
Toistaa yhtä raitaa tai kaikkia raitoja
toistuvasti.
• Off
Poistaa toistuvan toiston käytöstä.
• One
Toistaa yhtä raitaa toistuvasti.
• All
Toistaa kaikkia raitoja toistuvasti.
x Audiobook Speed (vain
TDM-iP50)
Valitsee Audiobook-kirjan näyttönopeuden.
• Low
Hidastaa näyttönopeutta.
• Normal
Asettaa näyttönopeuden tavalliseksi.
• High
Nostaa näyttönopeutta.
Selitys
2
Valitse haluamasi DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin
painamalla ” Music”- tai
”
Video” -näytössä V/v
toistuvasti ja paina sitten
b.
tai
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Valitse ”DMPORT Control”
painamalla V/v ja paina sitten
.
Jos näytössä ei näy ”DMPORT Control”,
katso lisätietoja laitteen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
4
Valitse haluamasi tila
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Seuraavat tilat ovat valittavissa tässä
valikossa:
• System GUI
Tätä tilaa käytetään
jatkuu
63FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Toistaminen
4
Valitse ”Shuffle”, ”Repeat” tai
”Audiobook Speed” painamalla
V/v ja paina sitten
.
DIGITAL MEDIA PORTilmoitusluettelo
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\050PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 64 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
TDM-iP1/iP50-laitteissa. Raitaluettelo
näkyy vastaanottimen GUI-näytössä.
Voit valita haluamasi raidan ja toistaa
sen kussakin GUI-näkymässä.
• Adapter GUI
Tätä tilaa käytetään
TDM-iP1/iP50-laitteissa.
Sovitinvalikko näkyy televisioruudussa.
• iPod
Tämä tila voidaan valita vain, kun
TDM-iP1/iP50 on kytketty.
TDM-iP1/iP50-laitteen
käyttäminen sovitinvalikon
avulla
Varmista, että ”Adapter GUI” valitaan
ohjeiden ”Käyttönäytön muuttaminen:
DIGITAL MEDIA PORT” (sivu 63)
vaiheessa 4.
Lisätietoja sovittimen käyttämisestä
GUI-valikon kanssa on käytettävän sovittimen
mukana tulleissa ohjeissa.
TDM-iP1/iP50-laitteen
käyttäminen iPod-valikon avulla
Varmista, että ”iPod” valitaan ohjeiden
”Käyttönäytön muuttaminen: DIGITAL
MEDIA PORT” (sivu 63) vaiheessa 4.
Lisätietoja iPod-laitteen käyttämisestä on
iPod-laitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
64FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\060TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 65 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Aseman virittäminen
automaattisesti (Auto Tuning)
Virittäminen
1
FM/AM-radion
kuunteleminen
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
FM- ja AM-lähetyksiä voi kuunnella
sisäänrakennetun virittimen kautta. Varmista
ennen käyttöä, että FM ja AM-antennit on
liitetty vastaanottimeen (sivu 43).
2
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
AMP
Valitse ”
FM” tai ”
AM”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
FM- tai AM-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
4
Valitse ”Auto Tuning”
painamalla V/v ja paina sitten
.
5
Paina V/v.
Vihje
Suoran virityksen viritysasteikko on esitetty alla.
FM-alue
50 kHz
AM-alue
9 kHz
Paina MENU.
Virittäminen
Lisätietoja Internet-radion
kuuntelemisesta on näiden
käyttöohjeiden kohdassa
”Verkko-ominaisuuksien käyttäminen”.
SHIFT
Paina AMP.
Hae suurempaa taajuutta painamalla V ja
pienempää taajuutta painamalla v.
Vastaanotin lopettaa haun heti, kun jokin
asema löytyy.
FM-stereovastaanotto on huono
1 Viritä kuunneltava asema kuuluviin
Numeropainikkeet
käyttämällä toimintoja Auto Tuning,
Direct Tuning (sivu 66) tai valitse
haluamasi tallennettu asema (sivu 68).
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
V/v/b,
3 Valitse ”FM Mode” painamalla V/v ja
paina sitten
OPTIONS
.
4 Valitse ”MONO” painamalla V/v ja
paina sitten
.
MENU
65FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\060TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 66 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Aseman virittäminen suoraan
(Direct Tuning)
Anna aseman taajuus suoraan
numeropainikkeilla.
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Tämä vastaanotin tukee RDS (Radio Data
System) -järjestelmää, jonka ansiosta
radioasemat voivat lähettää lisätietoja
tavallisen ohjelmasignaalin mukana. Voit
tarkastella RDS-tietoja.
Valitse FM-taajuusalueelta kanava,
jota haluat kuunnella, käyttämällä
Auto Tuning (sivu 65) - tai Direct
Tuning-toimintoa.
3
Valitse ”
FM” tai ”
AM”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
Kun virität kuuluviin aseman, joka välittää
RDS-palveluita, Program Service Name ja
Program Type näkyvät televisioruudulla.
4
Valitse ”Direct Tuning”
painamalla V/v ja paina sitten
.
Ohjelmatyypin Kuvaus
merkintä
5
Paina SHIFT ja syötä sitten
taajuus numeropainikkeilla.
Paina lopuksi
.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Vihje
Jos olet virittänyt AM-kanavan, säädä
AM-kehäantennin suuntaa parasta mahdollista
vastaanottoa varten.
Asemaa ei voi virittää
Näytössä näkyy ”– – – .– – MHz”, minkä
jälkeen näyttöön palaa edellinen taajuus.
Varmista, että syötetty taajuus on oikea. Toista
muussa tapauksessa vaihe 5. Jos et vieläkään
saa asemaa kuuluviin, kyseinen taajuus ei
kuulu alueellasi.
News
Uutisohjelmat
Current Affairs
Uutisia laajemmin käsittelevät
ajankohtaisohjelmat
Information
Eri aihepiireistä, kuten
kuluttaminen ja lääketiede, tietoa
tarjoavat ohjelmat
Sport
Urheiluohjelmat
Education
Opetusohjelmat, kuten ”how-to”,
ja neuvontaohjelmat
Drama
Radiokuunnelmat ja-sarjat
Cultures
Kansallista ja paikallista
kulttuuria, kuten kieli- ja
yhteiskunnallisia kysymyksiä,
käsittelevät ohjelmat
Science
Luonnontieteitä ja tekniikkaa
koskevat ohjelmat
Varied Speech
Muun tyyppiset ohjelmat kuten
julkkisten haastattelut, visailut ja
komedia
Pop Music
Pop-musiikkiohjelmat
Rock Music
Rock-musiikkiohjelmat
Easy Listening
Kevyttä kuunneltavaa
Light Classics M Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikki
Serious Classics Tunnettujen orkesterien esitykset,
kamarimusiikki, ooppera jne.
66FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\060TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 67 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Ohjelmatyypin Kuvaus
merkintä
Other Music
Musiikki, joka ei sovi mihinkään
edellisistä kategorioista, kuten
rhythm & blues ja reggae
• Kun asema lähettää radiotekstitietoja, ne näkyvät
samassa tahdissa kuin ne lähetetään asemalta.
Kaikki nopeuden muutokset heijastuvat tietojen
näyttönopeuteen.
• RDS-tiedot näkyvät vain vastaanottimen näytössä.
Weather & Metr Säätiedotteet
Finance
Pörssitiedot yms.
Children’s Progs Lastenohjelmat
Social Affairs
Religion
Uskonnolliset ohjelmat
Phone In
Ohjelmat, joissa yleisö voi
ilmaista mielipiteensä puhelimen
välityksellä tai julkisuudessa
Virittäminen
Ihmisiä ja heitä koskevia asioita
käsittelevät ohjelmat
Travel & Touring Matkailuohjelmat. Ei koske
ilmoituksia, jotka TP/TA
paikantaa.
Leisure &
Hobby
Harrastuksia, kuten
puutarhanhoitoa, kalastusta ja
ruoanlaittoa, koskevat ohjelmat
Jazz Music
Jazz-ohjelmat
Country Music
Country-musiikkiohjelmat
National Music Ohjelmat, joissa esitetään maan
tai alueen pop-musiikkia
Oldies Music
Vanhoja suosikkeja soittavat
ohjelmat
Folk Music
Folk-musiikkiohjelmat
Documentary
Tutkimukselliset ohjelmat
None
Mitkä tahansa edellä
määrittämättömät ohjelmat
Huomautuksia
• RDS toimii vain FM-asemilla.
• Kaikilla FM-asemilla ei ole RDS-palvelua tai
samantyyppisiä palveluita. Jos et tunne alueesi
RDS-palveluita, kysy lisätietoja paikallisilta
radioasemilta.
• RDS ei ehkä toimi oikein, jos viritetty asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanomaa, näytössä
vilkkuu ”Alarm-Alarm!”.
• Jos asema ei tarjoa mitään tiettyä RDS-palvelua,
näytössä näkyy ”No XX” (kuten ”No Clock
Time”).
67FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\060TUN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 68 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
4
FM/AM-radioasemien
tallentaminen
Enintään 30 FM- ja 30 AM-asemaa voidaan
tallentaa. Tallennuksen jälkeen voit helposti
kuunnella näitä asemia.
Valitse tallennuspaikka
painamalla V/v ja paina sitten
.
Asema on tallennettu valittua numeroa
vastaavalle tallennuspaikalle.
5
Voit tallentaa lisää asemia
toistamalla vaiheita 1–4.
Voit tallentaa asemia seuraavasti:
• AM-alue: AM1 -AM30
• FM-alue: FM1 -FM30
AMP
Tallennettujen asemien
kuunteleminen
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
V/v/B/b,
3
Valitse ” FM” tai ” AM”
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi tallennetun
aseman tallennuspaikka
painamalla V/v.
OPTIONS
MENU
Käytettävissä on tallennuspaikat 1–30.
1
Viritä asema, jonka haluat
tallentaa, käyttämällä toimintoa
Auto Tuning (sivu 65) tai Direct
Tuning (sivu 66).
Jos FM-stereovastaanotto on huono,
vaihda FM-vastaanottotilaa (sivu 65).
2
1
Valitse ” FM”- tai
”
AM” -näytöstä sen aseman
tallennuspaikka, jonka haluat
nimetä, painamalla V/v.
2
Paina OPTIONS.
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3
Tallennettujen asemien
nimeäminen (Name Input)
Valitse ”Memory” painamalla
V/v ja paina sitten
.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
68FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\060TUN.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 69 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
3
Valitse ”Name Input”
painamalla V/v ja paina sitten
.
Näyttöön tulee näppäimistö.
Syötä nimi valitsemalla merkki
kerrallaan painamalla V/v/B/b ja
.
5
Valitse ”Finish” painamalla V/v/
B/b ja paina sitten
.
Virittäminen
4
Syötetty nimi tallennetaan.
Nimisyötteen peruuttaminen
Valitse ”Cancel” painamalla V/v/B/b ja
paina sitten
.
69FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 70 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Surround-äänen kuunteleminen
Kaksikanavaisen äänen toistaminen
Voit vaihtaa äänentoiston kaksikanavaiseksi riippumatta käytettävän ohjelmiston
tallennusmuodoista, liitetystä toistokomponentista tai vastaanottimen äänikentän asetuksista.
2CH/
A.DIRECT
Paina 2CH/A.DIRECT toistuvasti valitaksesi haluamasi äänen ulostulon
kaksikanavaisen äänitilan.
Kaksikanavainen tila
Tehoste
2ch Stereo
Vastaanotin lähettää ääntä vain vasemman- ja oikeanpuoleisista
etukaiuttimista. Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavallista kaksikanavaista stereolähdettä käytettäessä äänikentän käsittely
ohitetaan kokonaan ja monikanavaiset surround-muodot yhdistetään
kaksikanavaisiksi.
2ch Analog Direct
Voit muuttaa valitun audiotulon kaksikanavaiseksi analogiseksi tuloksi. Sitten
voit nauttia hyvälaatuisen analogisen lähteen kuuntelusta.
Tätä toimintoa käytettäessä on mahdollista säätää vain etukanavien
äänenvoimakkuutta ja tasapainoa.
Huomautus
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2ch
Stereo-tilassa. Jos haluat kuunnella kaksikanavaista
stereolähdettä käyttäen vasenta ja oikeaa
etukaiutinta sekä lisäbassokaiutinta, valitse ”A.F.D.
Auto”.
Kun valitset ”A.F.D. Auto”, vastaanotin luo
kaksikanavaisesta signaalista matalataajuuksisen
signaalin lisäbassokaiuttimesta toistettavaksi,
vaikka L.F.E.-signaalia ei olisi.
70FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 71 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Monikanavaisen surround-äänen toistaminen
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit parantaa äänenlaatua ja valita dekoodausmuodon,
kun kuuntelet kaksikanavaista stereoääntä monikanavaisena äänenä.
AMP
Surround-äänen kuunteleminen
A.F.D.
V/v/b,
MENU
Valitse haluamasi A.F.D.-tila painamalla A.F.D. toistuvasti.
A.F.D.-tila
Monikanavainen Tehoste
ääni
dekoodauksen
jälkeen
A.F.D. Auto
(havaitseminen
automaattisesti)
Säätää äänen sellaiseksi kuin se on tallennettu tai
koodattu lisäämättä mitään surround-tehosteita.
Multi Stereo
(monistereo)
Toistaa kaksikanavaista vasenta ja oikeaa signaalia
kaikista kaiuttimista.
Enhanced Surround
–
Voit valita haluamasi surround-äänitehosteen. Tietoja
käytettävissä olevista surround-äänitehosteista ja niiden
määrittämisestä on kohdassa ”Monikanavaisen
surround-äänitehosteen valitseminen” (sivu 72).
71FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 72 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Monikanavaisen surroundäänitehosteen valitseminen
1
Aloita äänilähteen (esimerkiksi
CD- tai DVD-levyn) toistaminen.
2
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
3
4
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
Settings-valikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
5
Valitse ”Surround” painamalla
V/v ja paina sitten
tai b.
6
Valitse ”Enhanced Sur Mode”
painamalla V/v ja paina
sitten
.
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
Surround-äänitehosteen valikko tulee
näkyviin.
7
Valitse haluamasi A.F.D.-tila
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
tai b.
A.F.D.-tila
Monikanavainen Tehoste
ääni
dekoodauksen
jälkeen
PLII*
5-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic II -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 5.1-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen Dolby Surround -koodatuille elokuville.
Tämä toiminto voi myös toistaa äänen 5.1-kanavaisena,
kun katsellaan jälkiäänitettyjä tai vanhoja elokuvia.
PLIIx*
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa tai 5.1-kanavaformaatissa äänitetty
lähde dekoodataan 7.1-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen Dolby Surround -koodatuille elokuville.
Tämä toiminto voi myös toistaa äänen 7.1-kanavaisena,
kun katsellaan jälkiäänitettyjä tai vanhoja elokuvia.
Neo:6 Cinema
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema-dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi.
Neo:6 Music
7-kanavaiset
signaalit
Suorittaa DTS Neo:6 Music-dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille stereolähteille, kuten CD:ille.
Neural-THX
7-kanavaiset
signaalit
Neural-THX® Surround -äänen seuraava sukupolvi. Ne
mahdollistavat stereoäänen parantelun ja aidon
5.1-kanavaisen surround-äänen sekä Neural-THX®
Surround -koodatun sisällön täyden 360 asteen
7.1-kanavaisen surround-äänentoiston.
* Voit valita asetuksen ”PLII”, kun Speaker Pattern -valikossa ei ole surround-takakaiutinta, tai voit valita
”PLIIx”, kun surround-takakaiutin on järjestelmässä. Et voi valita molempia asetuksia samaan aikaan.
72FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 73 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia
Surround-äänen kuunteleminen
• Tämä toiminto ei toimi, kun monikanavatulo on
valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
DTS-HD -signaaleja, joiden näytteenottotaajuus
on suurempi kuin 48 kHz.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD -signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos määrität äänikenttätehosteen ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 48 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Jos äänikenttä valitaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanottamisen aikana, signaali toistetaan
ainoastaan 48 kHz:n taajuudella.
• Ääniraidan alussa saattaa olla katkoksia, kun
Neural-THX-käsittely otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä.
Vihjeitä
• Yleensä kannattaa käyttää ”A.F.D. Auto”-tilaa.
• DVD-ohjelman tms. koodausformaatin voi
tarkistaa pakkauksen logosta.
• Dolby Pro Logic IIx-koodaus on tehokasta, kun
signaali on 2-kanavainen tai 5.1-kanavainen.
• Neural-THX-koodaus on tehokasta, kun signaali
on 2-kanavainen tai 5.1-kanavainen.
73FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 74 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Surround-tehosteen käyttäminen musiikin
kuuntelemiseen
Surround-ääntä voidaan käyttää yksinkertaisesti valitsemalla jokin vastaanottimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat konserttihallien elähdyttävän ja voimallisen äänen kotiisi.
MUSIC
Paina MUSIC toistuvasti ja valitse haluamasi surround-tehoste musiikkia
varten.
Äänikenttä
Tehoste
D.Concert Hall A
Tuottaa kolmiulotteisen äänen, joka jäljittelee konserttisalin ääni- ja
heijastusominaisuuksia.
D.Concert Hall B
Tuottaa kolmiulotteisen äänen, joka jäljittelee konserttisalin ääniominaisuuksia
ja kaikua.
Jazz Club
Tuottaa jazz-klubin äänimaiseman.
Live Concert
Tuottaa 300-paikkaisen esiintymistilan äänimaiseman.
Stadium
Tuottaa suuren ulkoilmastadionin äänimaiseman.
Sports
Tuottaa urheilulähetyksen äänimaiseman.
Portable Audio
Parantaa ja selventää kannettavasta audiolaitteesta tulevaa ääntä. Tämä tila on
ihanteellinen MP3- ja muulle pakatulle musiikille.
74FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 75 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Musiikin kuunteleminen vastaanottimeen yhdistetyillä kuulokkeilla
Äänikenttä
Tehoste
Headphone (2ch)
Tämä muoto valitaan automaattisesti, kun käytetään kuulokkeita ja kun ”2ch
Stereo”- tai A.F.D.-tila on valittu. Tavallista kaksikanavaista stereolähdettä
käytettäessä äänikentän käsittely ohitetaan kokonaan ja monikanavaiset
surround-muodot yhdistetään kaksikanavaisiksi.
Headphone Theater DCS
Tämä muoto valitaan automaattisesti, kun käytetään kuulokkeita ja elokuvalle
tai musiikille sopiva äänikenttä on valittu. Tämä mahdollistaa teatterin
kaltaisen ympäristön kokemisen kuunneltaessa kuulokkeilla.
Headphone (Direct)
Analogiset signaalit toistetaan käsittelemättä sävyä, äänikenttää tms.
Headphone (Multi)
Tämä tila valitaan automaattisesti, kun käytetään kuulokkeita ja
monikanavainen tulo on valittu. Toistaa
MULTI CHANNEL INPUT -liitäntöihin tulevat etukanavien analogiset
signaalit.
Surround-äänen kuunteleminen
MUSIC-surround-tehosteiden poistaminen käytöstä
Paina 2CH/A.DIRECT tai A.F.D.
Huomautuksia
• Musiikin äänikentät eivät toimi, kun
monikanavatulo on valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
DTS-HD -signaaleja, joiden näytteenottotaajuus
on suurempi kuin 48 kHz.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD -signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos äänikenttä valitaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanottamisen aikana, signaali toistetaan
ainoastaan 48 kHz:n taajuudella.
• Jos määrität äänikenttätehosteen ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 48 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Kun valittuna on jokin musiikin äänikentistä,
lisäbassokaiuttimesta ei lähetetä ääntä, jos kaikille
kaiuttimille on Speaker-asetusvalikossa valittu
”LARGE”. Ääni lähetetään kuitenkin
lisäbassokaiuttimesta, jos digitaalisessa
tulosignaalissa on L.F.E.-signaali tai jos etu- tai
surround-kaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
valittuna on elokuvan äänikenttä tai ”Portable
Audio” on valittu.
75FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 76 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Surround-tehosteen käyttäminen elokuvien
katselemiseen
Surround-ääntä voidaan käyttää yksinkertaisesti valitsemalla jokin vastaanottimen
esiohjelmoiduista äänikentistä. Ne tuovat elokuvateatterien elähdyttävän ja voimallisen äänen
kotiisi.
MOVIE
Paina MOVIE toistuvasti ja valitse haluamasi surround-tehoste elokuvia
varten.
Äänikenttä
Tehoste
Cinema Studio EX A
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Cary Grant Theater” -elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä vakiomuoto sopii lähes kaikentyyppisten elokuvien
katseluun.
Cinema Studio EX B
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Kim Novak Theater” -elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä muoto on ihanteellinen paljon äänitehosteita
sisältävien tieteiselokuvien ja toimintaelokuvien katseluun.
Cinema Studio EX C
DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment -näyttämön ääniominaisuudet. Tämä
muoto on ihanteellinen sellaisten musikaalien ja sellaisen elokuvien katseluun,
joissa on orkesterimusiikkia ääniraidalla.
V.Multi Dimension
DCS
Luo useita virtuaalisia kaiuttimia yhdestä todellisesta surround-kaiuttimien
parista.
MOVIE-surround-tehosteiden poistaminen käytöstä
Paina 2CH/A.DIRECT tai A.F.D.
76FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 77 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia
Surround-äänen kuunteleminen
• Elokuvien äänikentät eivät toimi, kun
monikanavatulo on valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
DTS-HD -signaaleja, joiden näytteenottotaajuus
on suurempi kuin 48 kHz.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD -signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos äänikenttä valitaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanottamisen aikana, signaali toistetaan
ainoastaan 48 kHz:n taajuudella.
• Jos määrität äänikenttätehosteen ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 48 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
• Virtuaalikaiuttimien tarjoamat tehosteet voivat
lisätä toistosignaalin kohinaa.
• Kun kuunnellaan virtuaalikaiuttimia hyödyntäviä
äänikenttiä, surround-kaiuttimista ei kuulu suoraan
mitään ääntä.
Vihjeitä
• DCS -merkillä varustetuissa äänikentissä
käytetään DCS-tekniikkaa. Lisätietoja on kohdassa
”Sanasto” (sivu 150).
• Kun äänikentän DCS -merkki on valittu,
näytössä palaa Digital Cinema Sound -merkkivalo.
77FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 78 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vastaanottimen tukemat digitaaliset audioformaatit
Digitaaliset audioformaatit, joita tällä vastaanottimella voi dekoodata, riippuvat kytkettyjen
laitteiden digitaalisista audiotuloliitännöistä.
Tämä vastaanotin tukee seuraavia audioformaatteja:
Audioformaatti
Kanavien
enimmäismäärä
Toistavan laitteen ja vastaanottimen välinen
liitäntä
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanavaa
a
a
6.1 kanavaa
a
a
7.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
5.1 kanavaa
a
a
6.1 kanavaa
a
a
5.1 kanavaa
a
a
7.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
78FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 79 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Audioformaatti
Kanavien
enimmäismäärä
Toistavan laitteen ja vastaanottimen välinen
liitäntä
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
DSD a)
Monikanavainen lineaarinen
PCM a)
a)Audiosignaali lähetetään toisessa formaatissa, jos toistava laite ei ole formaatin kanssa yhteensopiva.
Lisätietoja on toistavan laitteen käyttöohjeissa.
b)Signaalit, joiden näytteenottotaajuus on vähintään 96 kHz, toistetaan aina joko 96 kHz:n tai 88,2 kHz:n
taajuudella.
Surround-äänen kuunteleminen
79FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 80 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Monivyöhykeominaisuuksien
käyttäminen
Monivyöhyketoiminnon
edut
Voit nauttia kuvista ja äänestä vastaanottimen
liitetyllä laitteella myös muilla vyöhykkeillä
(vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3) kuin
päävyöhykkeellä. Voit esimerkiksi katsella
DVD-levyä päävyöhykkeellä ja kuunnella
CD-levyä vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3.
Jos käytössä on IR-toistin (lisävaruste), voit
ohjata sekä päävyöhykkeen laitetta että
vyöhykkeen 2 tai 3 Sony-vastaanotinta
vyöhykkeeltä 2 tai 3.
Vastaanottimen ohjaaminen
vyöhykkeeltä 2 tai 3
Vastaanotinta voi ohjata osoittamatta
kaukosäätimellä vastaanottimen
IR-toistimeen, jos IR-toistin (lisävaruste) on
liitetty IR REMOTE -liitäntään.
Käytä IR-toistinta, kun sijoitat vastaanottimen
paikkaan, johon kaukosäätimen signaalit eivät
ulotu.
80FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 81 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Monivyöhykekytkentöjen tekeminen
1: Vyöhykkeen 2 liitännät
1 Ääni toistetaan vyöhykkeen 2 kaiuttimista vastaanottimen
SURROUND BACK SPEAKERS -liitäntöjen kautta.
Päävyöhyke
Vyöhyke 2
STR-DA6400ES
TV
näyttö
IR REMOTE IN
A
B
B
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
ZONE 2 VIDEO
OUT*
RM-AAP026
SURROUND BACK
SPEAKERS
2 Ääni toistetaan vyöhykkeen 2 kaiuttimista vastaanottimen ja
toisen vahvistimen kautta.
Päävyöhyke
Vyöhyke 2
B
TV
näyttö
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA6400ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP026
A IR-toistin (lisävaruste)
B Kaiuttimet
C Sony-vahvistin tai -vastaanotin
* Voit myös tehdä kytkennän COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT -liitäntään.
81FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 82 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
2: Vyöhykkeen 3 liitännät
Päähuone
Vyöhyke 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA6400ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
RM-AAP026
A IR-toistin (lisävaruste)
B Kaiuttimet
C Sony-vahvistin tai -vastaanotin
82FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 83 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
5
Valitse ”Speaker Pattern” ja
muoto, jossa ei ole
surround-takakaiuttimia,
painamalla V/v.
6
7
Paina RETURN/EXIT O.
8
Valitse ”ZONE2” painamalla
V/v ja paina sitten
.
Vyöhykkeen 2 kaiuttimien
määrittäminen
Kun vyöhykkeen 2 kaiuttimet on liitetty
vastaanottimen SURROUND BACK
SPEAKERS-liittimiin (sivu 81), määritä
asetukset siten, että vyöhykkeestä 2 valittu
ääni toistetaan SURROUND BACK
SPEAKERS-liittimiin kytketyistä
kaiuttimista.
Valitse ”Sur Back Assign”
painamalla V/v ja paina sitten
.
Valikon sulkeminen
AMP
Paina MENU.
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
4
Valitse ”Speaker” painamalla
V/v ja paina sitten
tai b.
83FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 84 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
2 Paina ZONE.
Kaukosäätimen
vyöhykeasetuksen
vaihtaminen
AMP-painike sammuu, ZONE-painike
vilkkuu ja SHIFT-painike syttyy.
3 Paina ZONE-painikkeen vilkkuessa
Kaukosäätimet on aluksi määritetty
vyöhykkeessä 2 käyttöä varten. Jos haluat
käyttää niitä vyöhykkeessä 3, muuta
kaukosäätimen vyöhykeasetusta.
Pääkaukosäädin
numeropainiketta 2, jos haluat ottaa
käyttöön vyöhykkeen 2, tai painiketta 3,
jos haluat ottaa käyttöön vyöhykkeen 3.
ZONE -painikkeen merkkivalo syttyy.
4 Paina ENT/MEM.
ZONE-painike vilkkuu kahdesti ja
kaukosäädin siirtyy vyöhykkeen 2 tai 3
tilaan.
?/1
RM SET
UP
SHIFT
AMP
ZONE
2, 3
Vyöhykkeen 2 tai 3 kaukosäädin
1 Paina samanaikaisesti ?/1 ja RM SET
UP.
RM SET UP-painike vilkkuu ja
SHIFT-painike syttyy palamaan.
2 Paina RM SET UP-painikkeen
ENT/
MEM
Vyöhykkeen 2/3 kaukosäädin
RM SET
UP
?/1
vilkkuessa numeropainiketta 2, jos
haluat valita vyöhykkeen 2, tai
numeropainiketta 3, jos haluat valita
vyöhykkeen 3.
RM SET UP-painikkeen merkkivalo
syttyy.
3 Paina ENTER.
RM SET UP-painike vilkkuu kahdesti ja
kaukosäädin siirtyy vyöhykkeen 2 tai 3
tilaan.
SHIFT
2, 3
ENTER
Pääkaukosäädin
1 Paina samanaikaisesti ?/1 ja RM SET
UP.
AMP- ja ZONE-painikkeet vilkkuvat.
84FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 85 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vastaanottimen
käyttäminen toisesta
vyöhykkeestä
(VYÖHYKKEEN 2 JA 3 toiminnot)
Seuraavat toiminnot on kuvattu IR-toistimen
liitännälle ja vastaanottimen käyttämiselle
vyöhykkeellä 2 tai vyöhykkeellä 3. Jos
IR-toistinta ei ole liitetty, käytä tätä
vastaanotinta päävyöhykkeellä.
Vastaanottimen käyttäminen
vyöhykkeestä 2
1
Kytke virta päävastaanottimeen
(tähän vastaanottimeen).
2
Järjestelmän ollessa
kuvan 1-2 (sivu 81) mukainen,
kytke vyöhykkeen 2
vahvistimeen virta.
3
Paina ZONE.
Kaukosäädin siirtyy vyöhykkeelle 2.
?/1
4
Paina ?/1.
Vyöhyketoiminto otetaan käyttöön.
ZONE
Valikko näkyy televisioruudussa.
6
Valitse ” Input” painamalla
V/v ja paina sitten
tai b.
7
Valitse haluamasi tulolähde
painamalla V/v ja paina sitten
.
Vyöhykkeelle 2 lähetetään analogiset
video- ja audiosignaalit. Kun valitset
SOURCE, päävyöhykkeen nykyisen
tulon signaali välitetään
ZONE 2 OUT-liitäntään.
V/v/b,
MENU
MASTER
VOL
Paina MENU.
8
Säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi.
• Kuvan 1-1 (sivu 81) tapauksessa voit
säätää äänenvoimakkuutta
kaukosäätimen painikkeiden MASTER
VOL +/– avulla.
• Kuvan 1-2 (sivu 81) tapauksessa voit
säätää äänenvoimakkuutta vyöhykkeen
2 vastaanottimen avulla.
jatkuu
85FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
Tulopainikkeet
5
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 86 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vyöhykkeen 2 käytön
lopettaminen
Paina ?/1 sen jälkeen, kun olet painanut
ZONE.
Vastaanottimen käyttäminen
vyöhykkeestä 3
1
Kytke päävastaanottimeen
(tähän vastaanottimeen) ja
vyöhykkeen 3 vahvistimeen
virta.
2
Paina ZONE.
haluat katkaista virran kaikista vastaanottimista,
paina pääkaukosäätimen painikkeita ?/1 ja
AV ?/1 samaan aikaan (SYSTEM STANDBY).
• Vain analogisiin tuloliitäntöihin kytkettyjen
laitteiden signaalit lähetetään ZONE 2- tai
ZONE 3 -liitäntöihin. Pelkästään digitaalisiin
tuloliittimiin liitetyistä laitteista ei lähetetä mitään
signaalia.
• Kun SOURCE on valittu, MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöihin ohjattuja signaaleja ei lähetetä
ZONE 2 OUT- tai ZONE 3 OUT-liitännöistä,
vaikka monikanavainen tulo olisi valittu. Valittuna
olevan toiminnon analoginen signaali lähetetään.
Kaukosäädin siirtyy vyöhykkeelle 3.
Vaihda kaukosäätimen
vyöhykeasetukseksi vyöhyke 3 etukäteen
(sivu 84).
3
Paina ?/1.
Vyöhyketoiminto otetaan käyttöön.
4
Valitse toistettava tulosignaali
painamalla jotakin
kaukosäätimen
tulopainikkeista.
Vyöhykkeelle 3 välitetään vain
analoginen audiosignaali. Jos valitset
SOURCE, nykyisen tulon signaali
lähetetään.
5
Säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi käyttämällä
vyöhykkeen 3 vastaanotinta.
Vyöhykkeen 3 käytön
lopettaminen
Paina ?/1 sen jälkeen, kun olet painanut
ZONE.
Vihjeitä
• Vaikka tämä vastaanotin on valmiustilassa (siirry
valmiustilaan painamalla vastaanottimen
?/1-painiketta), vyöhykkeen 2 tai 3
vastaanottimen virta on edelleen kytkettynä. Jos
86FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 87 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
4
Saman musiikin
kuunteleminen eri
vyöhykkeillä
Valitse ”Start” painamalla B ja
paina sitten
.
Päävyöhykkeellä valitun tuloliitännän
ääni toistetaan myös Party Mode -tilassa
valitulla vyöhykkeellä (sivu 110).
(Party Mode)
Party Mode -tilan sulkeminen
Voit kuunnella samaa musiikkia eri
vyöhykkeillä.
AMP
Valitse jokin toinen tulo vyöhykkeellä 2 tai
vyöhykkeellä 3.
Lisätietoja vyöhykkeen 2 / vyöhykkeen 3
toiminnasta on kohdassa ”Vastaanottimen
käyttäminen toisesta vyöhykkeestä
(VYÖHYKKEEN 2 JA 3 toiminnot)”
(sivu 85).
Monivyöhykeominaisuuksien käyttäminen
B,
PARTY
1
2
3
Aloita toisto päävyöhykkeellä.
Paina AMP.
Paina PARTY.
Party Mode-näyttö näkyy
televisioruudussa.
87FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 88 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Muiden ominaisuuksien
käyttäminen
”BRAVIA”
Sync -ominaisuuksien
käyttäminen
Tietoa ”BRAVIA”
Sync -ominaisuuksista
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva
HDMI-Ohjaus-toimintoa tukevien Sonyn
televisioiden, Blu-ray Disc / DVD -soittimien,
AV-vahvistimien ja muiden vastaavien
laitteiden kanssa.
Kun yhdistät ”BRAVIA” Sync -toimintoa
tukevat Sony-laitteet HDMI-kaapelilla
(lisävaruste), laitteiden käyttö helpottuu
seuraavalla tavalla:
• Toisto yhdellä kosketuksella: Kun käytät
toistoon DVD- tai Blu-ray Disc-soittimen
kaltaista laitetta, vastaanotin ja televisio
käynnistyvät automaattisesti ja käyttöön
tulee oikea HDMI-tulo.
• Järjestelmän äänenhallinta: Kun katsot
televisiota, voit valita äänen toistettavaksi
television kaiuttimista tai vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista.
• Järjestelmän virrankatkaisu: Kun katkaiset
televisiosta virran, vastaanotin ja yhdistetyt
laitteet sammutetaan samaan aikaan.
HDMI-Ohjaus on yhdistetyn hallinnon
toiminto, jota käytetään
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) -liitäntöjä hyödyntävissä HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) laitteissa.
HDMI-Ohjaus-toiminto ei toimi
seuraavissa tapauksissa:
• Vastaanottimeen kytketään laite, joka ei tue
Sonyn HDMI-Ohjaus-toimintoa.
• Laitteet kytketään vastaanottimeen jollakin
muulla tavalla kuin HDMI-liitännän avulla.
Suosittelemme vastaanottimen liittämistä
tuotteisiin, joissa on ”BRAVIA” Sync-tuki.
Huomautus
HDMI-Ohjaus-toiminto ei ehkä toimi kaikissa
kytketyissä laitteissa. Lisätietoja on laitteen
käyttöohjeessa.
”BRAVIA” Sync-toiminnon
käytön valmisteleminen
Jos haluat käyttää ”BRAVIA”
Sync -toimintoa, ota HDMI-Ohjaus-toiminto
käyttöön sekä vastaanottimessa että
kytketyssä laitteessa. Vastaanotin on
yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toiminnon
kanssa.
Kun televisio on yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” toiminnon kanssa
Kun kytket Sony-television
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toiminnon
avulla, vastaanottimen
HDMI-Ohjaus-toiminto voidaan ottaa
käyttöön samaan aikaan ottamalla television
HDMI-Ohjaus-toiminto käyttöön.
1 Varmista, että vastaanotin, televisio ja
toistokomponentit on yhdistetty
HDMI-kaapelilla (lisävaruste).
(Vastaavien laitteiden on oltava
yhteensopivia HDMI-Ohjaus-toiminnon
kanssa.)
2 Kytke vastaanottimeen, televisioon ja
toistolaitteisiin virta.
3 Ota television HDMI-Ohjaus-toiminto
käyttöön.
Vastaanottimen ja kaikkien kytkettyjen
laitteiden HDMI-Ohjaus-toiminnot
kytketään käyttöön samanaikaisesti.
Vastaanottimen näyttöikkunassa näkyy
”SCANNING”. Määrityksen päätyttyä
88FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 89 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
näytössä näkyy ”COMPLETE”. Odota,
kunnes asetustoiminto on päättynyt.
Kun televisio ei ole
yhteensopiva ”HDMI-Ohjaus pika-asetus” -toiminnon kanssa
Lisätietoja television asetusten
määrittämisestä on television
käyttöohjeissa.
Ota vastaanottimen ja yhdistetyn laitteen
HDMI-Ohjaus-toiminto käyttöön erikseen.
?/1
Huomautuksia
AMP
HDMITulopainikkeet
GUI
MODE
V/v/b,
MENU
1 Tee toimet, jotka on annettu ohjeissa
”Kun televisio on yhteensopiva ”HDMIOhjaus - pika-asetus” -toiminnon
kanssa” (sivu 88).
2 Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
3 Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
4 Valitse ”
Settings” painamalla V/v ja
paina sitten
tai b.
5 Valitse ”HDMI” painamalla V/v ja paina
sitten
tai b.
6 Valitse ”Control for HDMI” painamalla
V/v ja paina sitten
tai b.
jatkuu
89FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
• Kun irrotat HDMI-kaapelin tai muutat kytkentää,
tee kohdassa ”Kun televisio on yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toiminnon kanssa”
(sivu 88) tai ”Kun televisio ei ole yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toiminnon kanssa”
ilmoitetut toimet.
Sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä näitä
toimenpiteitä, kun käytät HDMI IN 6 -liitäntää.
• Kun määrität komponenttivideotulon
HDMI-tuloon käyttämällä
Input Assign -toimintoa, et voi määrittää ”Control
for HDMI” -toimintoa käyttöön ”ON”.
• Kun ”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa
määritetään, et voi käyttää yhden kosketuksen
toiston tai järjestelmän äänihallinnan kaltaisia
ominaisuuksia.
• Kun määrität vastaanottimen asetukset käyttämällä
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa
televisiosta, kytke televisio, vastaanotin ja
toistolaitteet päälle etukäteen.
• Kun määrität vastaanottimen asetukset käyttämällä
”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa
televisiosta, ota ensin käyttöön
HDMI-Ohjaus-toiminto sellaisissa laitteissa, jotka
eivät tue ”HDMI-Ohjaus - pika-asetus” -toimintoa.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\FISTRDA6400ESCEL\090OTH.fm
masterpage: Left
090OTH.fm Page 90 Wednesday, March 25, 2009 12:27 PM
7 Valitse ”ON” painamalla V/v ja paina
sitten
.
Vastaanottimen HDMI-Ohjaus-toiminto
otetaan käyttöön.
8 Poistu GUI-valikosta painamalla GUI
MODE.
Jos GUI-valikko tulee näyttöön,
toistolaitteiden HDMI-Ohjaus-toiminto ei
toimi oikein.
2 Kytke videokamera
HDMI IN 6 -liitäntään (sivu 34).
Vastaanotin ja televisio käynnistetään
samanaikaisesti, ja ääni ja kuva tuotetaan
vastaanottimesta ja televisiosta.
Huomautuksia
• Kytke videokamera HDMI IN 6 -liitäntään.
Videokamera ei ehkä toimi oikein, jos kytket sen
takapaneelin HDMI IN -liitäntään.
• Sisällön alkua ei ehkä toisteta televisiosta riippuen.
9 Paina jotakin HDMI-tulopainikkeista,
jotta näyttöön tulee niiden
toistolaitteiden kuvat, joiden
HDMI-Ohjaus-toiminnon haluat
määrittää.
10Ota valitun laitteen
Ota HDMI-Ohjaus-toiminto käyttöön.
Lisätietoja kytketyn laitteen asetusten
määrittämisestä on käyttöohjeissa.
11Määritä HDMI-Ohjaus-toiminnon
asetukset ja tuo näyttöön kaikkien
käytettävien toistolaitteiden kuvat
toistamalla vaiheet 9 ja 10.
Laitteiden käyttäminen yhdellä
kosketuksella (toisto yhdellä
kosketuksella)
Voit käynnistää vastaanottimeen
HDMI-liitännöillä kytketyt laitteet helposti
yhdellä kosketuksella.
Näin voit nauttia yhdistettyjen laitteiden
tuottamasta äänestä ja kuvasta vaivatta.
Toistaminen kytketyllä laitteella.
Vastaanotin ja televisio käynnistetään
samanaikaisesti, ja ääni ja kuva tuotetaan
vastaanottimesta ja televisiosta.
Videokameran
One-Touch Play -toiminnon
käyttäminen
1 HDMI-Ohjaus-toiminto käyttöön sekä
vastaanottimessa että
videokamerassa.
Television äänen kuunteleminen
vastaanottimeen kytketyistä
kaiuttimista (järjestelmän
äänenhallinta)
Voit helposti kuunnella television ääntä
vastaanottimeen kytketyistä kaiuttimista.
Television asetuksista riippuen vastaanotin
käynnistyy ja siirtyy televisiotoimintoon
automaattisesti television katsomisen aikana.
Television ääni toistetaan vastaanottimeen
kytketyistä kaiuttimista samanaikaisesti kun
television äänenvoimakkuutta pienennetään.
Voit käyttää järjestelmän
äänenhallintatoimintoa seuraavalla tavalla.
• Television ääni toistetaan vastaanottimeen
kytketyistä kaiuttimista, kun käynnistät
vastaanottimen tilanteessa, jossa ääntä
toistettaessa television kaiuttimista.
• Voit säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta television
äänenvoimakkuutta säätäessäsi.
Voit myös käyttää tätä toimintoa television
valikon kautta. Lisätietoja on television
käyttöohjeissa.
Huomautuksia
• Kun ”Control for HDMI” -asetukseksi on
määritetty ”ON”, HDMI-asetusvalikon ”Audio
Out” -asetukset määritetään automaattisesti
järjestelmän äänenhallinta-asetuksista riippuen.
• Jos liität laitteen televisioon, jossa ei ole
järjestelmän äänenhallintatoimintoa, järjestelmän
äänenhallintaa ei voi käyttää.
• Jos televisio on päällä ennen vastaanottimen
käynnistämistä, television ääntä ei kuulu hetken
aikaa.
90FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 91 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vastaanottimen sammuttaminen
television kanssa (järjestelmän
virrankatkaisu)
Kun sammutat television sen kaukosäätimen
virtapainikkeella, vastaanotin ja siihen liitetyt
laitteet sammutetaan automaattisesti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
kaukosäädintä television sammuttamiseen.
HDMI-videosignaaleja
toistavien näyttöjen
vaihtaminen
Jos olet yhdistänyt näytöt HDMI OUT A- ja
HDMI OUT B-liitäntöihin, voit siirtyä
näyttöjen välillä
HDMI OUTPUT-painikkeella.
AV ?/1
TV
?/1
Televisio, vastaanotin ja kytketyt laitteet
sammutetaan.
HDMI
OUTPUT
Huomautuksia
• Ota television virtalähteen yhteiskäyttötoiminto
käyttöön ennen järjestelmän
virrankatkaisutoiminnon käyttämistä. Lisätietoja
on television käyttöohjeissa.
• Kytkettyä laitetta ei ehkä voi sammuttaa laitteen
tilasta riippuen. Lisätietoja on kytkettyjen
laitteiden käyttöohjeissa.
1
Kytke vastaanottimeen ja
molempiin näyttöihin virta.
2
Paina HDMI OUTPUT.
Aina kun painat painiketta, näyttöä
vaihdetaan seuraavalla tavalla:
HDMI A t HDMI B t HDMI A…
Voit myös käyttää vastaanottimen HDMI
OUT -painiketta.
91FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Paina ensin TV ja sitten AV ?/1.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 92 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Digitaalisen tai
analogisen äänen
valitseminen
Kun kytket laitteita vastaanottimen
digitaalisiin ja analogisiin tuloliittimiin, voit
valita pysyvästi jommankumman audiotulon
tai vaihtaa tuloa sen mukaan, millaista
ohjelmaa aiot katsella.
• Kun HDMI-tulo tai
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin on valittu,
näytössä näkyy ”------” eikä muita tiloja voi valita.
Valitse jokin muu kuin HDMI-tulo tai DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin ja valitse sitten audiotulo.
• Kun ”2ch Analog Direct” on käytössä tai
monikanavainen tulo on valittu, audiotuloasetus on
”Analog”. Et voi valita muita tiloja.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
1
Valitse tulolähde
vastaanottimen INPUT
SELECTOR-valitsimella.
2
Paina vastaanottimen INPUT
MODE-painiketta.
Valittu audiotulo näkyy
televisioruudussa.
• Auto
Digitaalinen audiosignaali on etusijalla,
kun sekä digitaalinen että analoginen
signaali ovat käytettävissä.
Jos digitaalisia audiosignaaleja ei ole,
vastaanotin valitsee analogisen
audiosignaalin.
• Analog
Määrittää AUDIO IN (L/R) -liitäntöihin
tulevan analogisen audiosignaalin.
Huomautuksia
• Tulosta riippuen joitain audion tulotiloja ei voida
ottaa käyttöön.
92FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 93 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
1
Äänen/kuvien
toistaminen muista
tuloista (Input Assign)
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Input” painamalla
V/v ja paina sitten
tai b.
4
Valitse määritettävän tulon nimi
painamalla V/v.
5
Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
6
Valitse ”Input Assign”
painamalla V/v ja paina sitten
.
7
Valitse vaiheessa 4 valittuun
tuloon liitetty audio- ja/tai
videosignaali painamalla
V/v/B/b ja paina sitten
.
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Video- ja/tai audiosignaalin voi vastaanottaa
muusta tulosta.
Esimerkki: Jos haluat vastaanottaa ainoastaan
DVD-soittimen digitaalista ääntä, liitä
DVD-soittimen OPTICAL OUT -liitäntä
tämän vastaanottimeen OPTICAL VIDEO 1
IN-liitäntään.
Jos haluat vastaanottaa DVD-soittimen
videosignaalia, liitä DVD-soittimen
komponenttivideoliitäntä tämän
vastaanottimen COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2- tai
COMPONENT VIDEO IN 3 -liitäntään.
Ohjaa video- ja/tai audiosignaali
DVD-tuloliitäntään Input-valikon ”Input
Assign” -asetuksen avulla.
AMP
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
jatkuu
93FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 94 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Tulon nimi
Määritettävissä
olevat
videotuloliitännät
Video1
Composite
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Video2
Composite
–
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BD
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1
a
a
aa) a
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
a
b)
b)
b)
b)
b)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
–
–
–
–
–
Component2
Määritettävissä
olevat
audiotuloliitännät
a)
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
a
a
a a
a)
a
Component3
a
a
a
a
aa)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ab)
a
a
a
a
aa)
a
a)
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
–
–
–
–
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
aa)
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a)
Video1
OPT
a
Video2
OPT
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT OPT
–
–
a
a
aa)
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a)
Tape OPT
–
–
a
a
–
a
–
a
–
–
–
–
–
–
MD OPT
–
–
a
a
–
–
aa)
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX
a
a
aa)
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
COAX
a
a
–
aa)
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/CD
COAX
a
a
–
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
Alkuasetus
määrität komponenttivideotulon HDMI-tuloon Input Assign -valikon avulla,
komponenttivideosignaaleja ei muunneta HDMI-videosignaaleiksi eikä niitä tuoteta HDMI OUT -liitännän
kautta. Komponenttivideosignaalit toistetaan COMPONENT VIDEO MONITOR OUT -liitännästä. Tässä
tapauksessa GUI-lähdöksi määritetään ”480p” sekä komponenttivideotulolle että HDMI-videotulolle.
b) Kun
Huomautuksia
• Et voi kohdistaa tulolähteen optisia signaaleja
vastaanottimen optisiin tuloliittimiin etkä
tulolähteen koaksiaalisia signaaleja vastaanottimen
koaksiaalisiin tuloliittimiin.
• Kun digitaalinen audiotulo määritetään, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti.
• Voit määrittää samaan tuloon vain yhden
HDMI-tulon.
• Voit määrittää samaan tuloon vain yhden
digitaalisen audiotulon.
• Voit määrittää samaan tuloon vain yhden
komponenttivideotulon.
• Kun määrität komponenttivideotulon HDMItuloon, aseta ”Control for HDMI” -asetukseksi
”OFF”.
94FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 95 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Uniajastimen
käyttäminen
Voit määrittää vastaanottimen katkaisemaan
virran automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
AMP
Kun uniajastinta käytetään,
vastaanottimen näyttöikkunassa näkyy
”SLEEP”.
Vihje
Painamalla SLEEP voit tarkistaa, kuinka pitkän ajan
kuluttua virta sammuu. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä. Jos painat SLEEP-painiketta uudelleen,
uniajastimen asetus muuttuu.
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
SLEEP
1
2
Paina AMP.
Paina toistuvasti SLEEP.
Jokaisella SLEEP-painikkeen
painalluksella näkymä muuttuu
seuraavasti:
95FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 96 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Surround-tehosteiden
kuunteleminen pienellä
äänenvoimakkuudella
Tämä toiminto mahdollistaa teatterinkaltaisen
äänimaiseman säilyttämisen pientä
äänenvoimakkuutta käytettäessä. Tätä
toimintoa voi käyttää muiden äänikenttien
kanssa.
Kun katselet elokuvaa myöhään yöllä, puhe
kuuluu selvästi pienellä äänenvoimakkuudella.
AMP
4
Valitse ”Audio” painamalla V/v
ja paina sitten
tai b.
5
Valitse ”Night Mode”
painamalla V/v ja paina sitten
.
6
Valitse ”On” painamalla V/v ja
paina sitten
.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi, kun monikanavatulo on
valittu.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD -signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos Night Mode -toiminto on käytössä ja
vastaanotin vastaanottaa signaalia, jonka
näytteenottotaajuus on vähintään 96 kHz, signaali
toistetaan aina joko 44,1 kHz:n tai 48 kHz:n
taajuudella.
Vihje
Kun tämä toiminto on käytössä, Bass-, Treble- ja
Effect Levels -asetukset kasvavat, ja ”D. Range
Comp” -asetukseksi määritetään automaattisesti
”MAX”.
V/v/b,
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
96FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 97 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia
Tallentaminen
vastaanottimen avulla
Voit tallentaa video- tai audiolaitteen
signaaleja vastaanottimen avulla. Lisätietoja
on tallennuslaitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
• Ääniasetukset eivät vaikuta MD OUT -liitäntöjen
kautta lähetettyyn signaaliin.
• MULTI CHANNEL INPUT -liitännöistä ei
lähetetä audiotulosignaalia.
Digitaalisen äänen äänittäminen
Liitä toistolaite digitaaliseen
audiotuloliitäntään (OPTICAL IN), ja liitä
tallennuslaite OPTICAL MD OUT -liitäntään.
Tallennusvälineelle
tallentaminen
Tulopainikkeet
1
Paina toistolaitteen
tulopainiketta.
2
Valmistele laite toistoa varten.
Aseta esimerkiksi kopioitava videokasetti
videonauhuriin.
Valmistele tallennuslaite.
Aseta esimerkiksi tyhjä videokasetti
tallennuslaitteeseen (VIDEO 1)
tallennusta varten.
Tallentaminen MiniDisc-levylle
tai ääninauhalle
Voit tallentaa MiniDisc-levylle tai
ääninauhalle ääntä vastaanottimen avulla.
Lisätietoja on minidisc-soittimen tai
kasettinauhurin käyttöohjeessa.
4
1
Paina toistolaitteen
tulopainiketta.
Huomautuksia
2
Valmistele toistolaite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi CD-levy
CD-soittimeen.
3
Valmistele tallennuslaite.
Aseta tyhjä minidisc-levy tai kasettinauha
laitteeseen ja säädä äänitystaso.
4
Aloita tallennus
tallennuslaitteella ja aloita
sitten toisto toistolaitteella.
• Jotkut lähteet sisältävät tallennuksen estävän
kopiointisuojauksen. Tässä tapauksessa et voi
tallentaa kyseisestä lähteestä.
• MULTI CHANNEL INPUT -liitännöistä ei
lähetetä audiotulosignaalia.
• Analogisista lähtöliitännöistä lähetetään vain
analogista tulosignaalia (tallentamista varten).
• Digitaalisista lähtöliitännöistä lähetetään vain
digitaalista tulosignaalia (tallentamista varten).
• HDMI-ääntä ei voi tallentaa.
Aloita äänitys äänityslaitteella
ja käynnistä sitten
toistolaitteen toisto.
97FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
3
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 98 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
komentotilan
vaihtaminen
Voit vaihtaa komentomuodon (COMMAND
MODE AV 1 tai COMMAND MODE AV 2)
sekä vastaanottimeen että kaukosäätimeen.
Vaihda komentomuoto alkuasetuksesta
sopivaan asetukseen, jos jokin Sonyn laite
reagoi vahingossa kaukosäätimen
komentoihin, kun käytät vastaanotinta sen
mukana toimitetulla kaukosäätimellä.
Sekä vastaanottimen että kaukosäätimen
komentomuodot ovat alkuasetuksen mukaiset
(COMMAND MODE AV 2).
Vastaanottimen ja kaukosäätimen tulisi
käyttää samaa komentomuotoa. Jos
vastaanotin ja kaukosäädin käyttävät eri
komentomuotoa, vastaanotinta ei voi ohjata
kaukosäätimellä.
Vastaanottimen
komentomuodon vaihtaminen
Pääkaukosäätimen
komentomuodon vaihtaminen
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/
MEM
1
Paina samanaikaisesti ?/1 ja
RM SET UP.
AMP- ja ZONE-painikkeet vilkkuvat.
2
Paina AMP.
ZONE-painike sammuu, AMP-painike
vilkkuu ja SHIFT-painike syttyy.
3
Paina numeropainiketta 1 tai 2,
kun AMP-painike vilkkuu.
Jos painat 1, komentomuodoksi
määritetään AV SYSTEM 1. Jos painat 2,
komentomuodoksi määritetään AV
SYSTEM 2.
AMP-painikkeen merkkivalo syttyy.
2CH/A.DIRECT
4
Paina ENT/MEM.
AMP-painikkeen valo välähtää kahdesti,
ja komentomuoto on asetettu.
Kytke vastaanottimeen virta ja
paina samalla 2CH/A.DIRECT.
Jos komentomuoto on ”AV2”, näytössä näkyy
”COMMAND MODE [AV2]”.
Jos komentomuoto on ”AV1”, näytössä näkyy
”COMMAND MODE [AV1]”.
98FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 99 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
3 Valitse ”
Settings” painamalla V/v ja
paina sitten
tai b.
Kahden vahvistimen
kokoonpano
4 Valitse ”Speaker” painamalla V/v ja
paina sitten
5 Valitse ”Speaker Pattern” painamalla
Jos et käytä surround-takakaiuttimia, voit
kytkeä etukaiuttimet SURROUND BACK
SPEAKERS-liitäntöihin, jolloin syntyy
kahden vahvistimen kokoonpano.
V/v ja paina sitten
.
6 Valitse sopiva kaiutinasettelu, jossa ei
ole surround-takakaiuttimia,
painamalla V/v.
Kaiuttimien kytkeminen
Etukaiutin (O)
tai b.
7 Paina RETURN/EXIT O.
Etukaiutin (V)
8 Valitse ”Sur Back Assign” painamalla
V/v ja paina sitten
.
9 Valitse ”BI-AMP” painamalla V/v ja
Hi
Hi
Lo
Lo
paina sitten
.
FRONT SPEAKERS A -liitännöistä
toistettava signaali voidaan toistaa myös
SURROUND BACK SPEAKERSliitännöistä.
Liitä etukaiuttimien Lo-puolen (tai Hi-puolen)
liitännät FRONT SPEAKERS A-liitäntöihin ja
liitä etukaiuttimien Hi-puolen (tai Lo-puolen)
liitännät SURROUND BACK SPEAKERSliitäntöihin. Varmista, että kaiuttimiin
kiinnitetyt Hi/Lo-metalliliuskat on irrotettu
kaiuttimista. Muuten vastaanotin ei ehkä toimi
oikein.
Kaiuttimien asetusten
määrittäminen
1 Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2 Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
99FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Huomautuksia
• Et voi käyttää FRONT SPEAKERS B -liitäntöjä
kahden vahvistimen kokoonpanossa.
• Määritä kahden vahvistimen asetukset, ennen kuin
suoritat automaattisen kalibroinnin.
• Jos määrität kahden vahvistimen asetukset,
surround-takakaiuttimien taso-, tasapaino- ja
taajuuskorjainasetukset eivät ole enää voimassa,
jolloin niiden sijasta käytetään etukaiuttimien
asetuksia.
• PRE OUT -liitännöistä lähetetyssä signaalissa on
usein samat asetukset kuin
SPEAKERS-liitännöistä lähetetyssä.
• Jos Speaker Pattern on määritetty asetukseen, jossa
käytetään surround-takakaiuttimia, et voi käyttää
kahden vahvistimen asetuksia.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 100 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Asetusten säätäminen
Asetusvalikon
käyttäminen
Voit säätää kaiuttimien, surround-tehosteiden,
monivyöhykeasetusten ja vastaavien eri
asetuksia asetusvalikon avulla.
Jotta vastaanottimen valikon voi tuoda
näkyviin televisioruudulle, varmista, että
vastaanotin on graafisen käyttöliittymän
”GUI MODE” -tilassa noudattamalla ohjeita
kohdassa ”7: GUI -valikon näyttäminen
televisioruudussa” (sivu 45).
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v toistuvasti ja
siirry sitten valikkotilaan
painamalla
tai b.
Asetusvalikkoluettelo näkyy
televisioruudussa.
AMP
4
Valitse haluamasi valikon
asetus painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
.
Esimerkki: Kun valitset ”Auto Calibration”
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
5
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
100FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 101 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Palaaminen edelliseen
näkymään
Paina RETURN/EXIT O.
Valikon sulkeminen
Paina MENU.
Asetusvalikon luettelo
Valikon kuvake
Kuvaus
Määrittää kaiuttimien tason
tai etäisyyden ja tekee
mittaukset automaattisesti
(sivu 101).
Speaker
Määrittää kaiuttimien
sijainnin ja impedanssin
manuaalisesti (sivu 103).
Surround
Säätää valitsemaasi
äänikenttää
(surround-tehostetta)
(sivu 107).
EQ
Säätää taajuuskorjaimen
asetuksia (basso/
diskantti-äänet) (sivu 108).
Multi Zone
Määrittää
verkkoasetukset (sivu 108).
Audio
Määrittää eri ääniasetuksia
(sivu 110).
Video
Määrittää analogisten
videosignaalien resoluution
(sivu 112).
HDMI
Määrittää HDMI-liitäntöihin
liitettyjen laitteiden kuvan ja
äänen asetuksia (sivu 115).
Network
Määrittää
verkkoasetukset (sivu 116).
Quick Click
Ohjaa vastaanottimeen
liitettyjä laitteita
näyttökaukosäätimellä
(sivu 117).
System
Määrittää valikko-oppaan
näytön näytönsäästäjän tai
kielen (sivu 117).
Quick Setup
Suorittaa Auto Calibration-toiminnon.
Lisätietoja on kohdassa ”9: Kaiuttimien
asetusten automaattinen kalibrointi (Auto
Calibration)” (sivu 48).
Huomautus
Mittaustulokset korvataan ja tallennetaan Enhanced
Setup -valikkoon, Position 1.
Enhanced Setup
Voit rekisteröidä kolme
”Seating Position” -asettelua
kuuntelupaikkojen, kuunteluympäristön ja
mittausolosuhteiden mukaan.
Voit myös valita kalibraatiotyypin kunkin
kaiuttimen asetusten kompensoimiseksi.
Useiden asetusjoukkojen
rekisteröiminen
kuunteluympäristöä varten
Voit valita haluamasi kuuntelupaikat ja
rekisteröidä kyseisen kuuntelupaikan
automaattisen kalibraation mittaustulokset.
1 Paina Enhanced Setup -näytössä V/v
toistuvasti ja valitse ”Seating Position”,
jonka mittaustulokset haluat
rekisteröidä.
• Pos. (Sijainti) 1
• Pos. (Sijainti) 2
• Pos. (Sijainti) 3
2 Suorita automaattinen kalibrointi
painamalla b.
Kaiuttimien
kompensaatiotyypin
määrittäminen
Voit valita kaiuttimille käytettävän
kompensaatiotyypin kussakin
Seating Position-paikassa.
jatkuu
101FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
Auto
Calibration
Auto Calibration
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 102 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
1 Valitse ”Seating Position”, jonka
kaiuttimien kompensaatiotyypin haluat
valita, painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
2 Valitse haluamasi ”Calibration Type”
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
• Full Flat
Säätää kunkin kaiuttimen taajuusvasteen
tasaiseksi.
• Engineer
Määrittää taajuuden vastaamaan
Sony-kuunteluhuoneen standardia.
• Front Reference
Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuudet etukaiuttimen
ominaisuuksien mukaisiksi.
• OFF
Poistaa automaattisen kalibroinnin
EQ-asetuksen käytöstä.
Seating Position-paikan
nimeäminen
1 Valitse ”Seating Position”, jonka haluat
nimetä, painamalla V/v toistuvasti.
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3 Valitse ”Name Input” painamalla V/v ja
paina sitten
.
Näyttöön tulee näppäimistö.
4 Valitse yksi merkki kerrallaan
painamalla V/v/B/b ja
.
5 Valitse ”Finish” painamalla V/v/B/b ja
paina sitten
.
Huomautus
Et voi määrittää sellaisen ”Seating Position” -paikan
”Calibration Type” -asetusta, jonka mittaustuloksia
ei ole rekisteröity.
Seating Positiontaajuuskorjaimen asetusten
vahvistaminen
1 Valitse ”Seating Position”, jonka
taajuuskorjaimen asetukset haluat
vahvistaa, painamalla V/v toistuvasti.
2 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
3 Valitse ”EQ Curve” painamalla V/v ja
paina sitten
.
4 Valitse näytöltä kaiutin, jonka
taajuuskorjaimen asetukset haluat
vahvistaa, painamalla B/b toistuvasti.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
102FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 103 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Center Mix
Speaker-asetukset
Kutakin kaiutinta voidaan säätää
manuaalisesti. Kaiutintasoja voidaan säätää
myös automaattisen kalibroinnin valmistuttua.
Huomautus
Speaker-asetukset koskevat ainoastaan nykyistä
”Seating Position” -järjestelyä.
Voit ottaa analogisen alasmiksausasetuksen
päälle tai pois päältä.
x OFF
Jos keskikaiutin on liitetty, tämä asetus on
automaattisesti ”OFF”.
x ON
Jos haluat kuunnella korkealaatuista
digitaalista ääntä, vaikka keskikaiutinta ei ole,
kannattaa valita ”Center Mix” -asetukseksi
”ON”. Analoginen alasmiksaus on käytössä,
jos ”Center Mix” -asetus on ”ON”. Tämä
asetus vaikuttaa myös MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöjen kautta vastaanotettaviin
signaaleihin.
Impedance
Voit määrittää kaiuttimen impedanssin.
Lisätietoja on kohdassa ”8: Kaiuttimien
määrittäminen” (sivu 46).
x4Ω
x8Ω
Sur Back Assign
Speaker Pattern
Kaiutinasettelun valitseminen
1 Valitse ”Speaker Pattern” painamalla
V/v ja paina sitten
.
Speaker Pattern -näyttö tulee näkyviin.
2 Valitse haluamasi kaiutinasettelu
painamalla V/v ja paina sitten
3 Paina RETURN/EXIT O.
.
x OFF
Jos surround-takakaiuttimia ei ole, valitse
”OFF”.
x BI-AMP
Jos kytket etukaiuttimen kahden vahvistimen
kokoonpanoon, valitse ”BI-AMP” (sivu 99).
x ZONE2
Jos käytät surround-takakaiuttimia
vyöhykkeellä 2, valitse ”ZONE2”. Jos valitset
”ZONE2”,
MULTI CHANNEL INPUT -liitäntöjen SUR
BACK -liitäntöihin tuleva signaali ei ole oikea
(sivu 83).
Huomautus
Jos haluat vaihtaa kahden vahvistimen kokoonpanon
liitännän tai vyöhykkeen 2 liitännän takaisin
surround-takakaiuttimien liitäntään, määritä ”Sur
Back Assign” -asetukseksi ”OFF” ja liitä
surround-takakaiuttimet vastaanottimeen. Aseta
kaiuttimet uudelleen, kun liität
surround-takakaiuttimet. Lisätietoja on kohdissa
jatkuu
103FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
Valitse ”Speaker Pattern” käytettävän
kaiutinjärjestelmän mukaan. Kaiutinasettelua
ei tarvitse valita automaattisen kalibroinnin
jälkeen.
Voit määrittää surround-takakaiuttimien
asetuksia.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 104 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
”Auto Calibration” (sivu 48) ja ”Manual Setup”
(sivu 104).
Manual Setup
Voit säätää kutakin kaiutinta manuaalisesti
Manual Setup-näytössä. Kaiutintasoja voidaan
säätää myös automaattisen kalibroinnin
valmistuttua.
Kaiutintasojen säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen (keski, vasen/
oikea surround, takavasen/takaoikea surround,
lisäbassokaiutin) tasoa.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka tasoja
haluat säätää, painamalla V/v/B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
Kunkin kaiuttimen ja
kuuntelupaikan etäisyyden
säätäminen
Kunkin kaiuttimen (etuvasen/-oikea, keski,
vasen/oikea surround, takavasen/-oikea
surround, lisäbasso) etäisyyttä
kuuntelupaikasta voidaan säätää.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka
etäisyyttä kuuntelupaikasta haluat
säätää, painamalla V/v/B/b toistuvasti
ja paina sitten
.
2 Valitse ”Distance:” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
3 Valitse valitun kaiuttimen etäisyys
painamalla V/v ja paina sitten
.
Etäisyyttä voidaan säätää 1,0-10,0 metrin
etäisyydellä 1 cm:n välein.
2 Valitse ”Level:” painamalla B/b ja paina
sitten
.
3 Valitse valitun kaiuttimen taso
painamalla V/v ja paina sitten
.
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB
välillä 0,5 dB:n välein.
Tasapainon voi säätää vasemmalle tai
oikealle etukaiuttimelle. Vasemman
etukaiuttimen taso voidaan säätää
FL–10,0 dB ja FL+10,0 dB välillä 0,5 dB:n
välein. Oikean etukaiuttimen taso voidaan
myös säätää FR–10,0 dB ja FR+10,0 dB
välillä 0,5 dB:n välein.
Huomautus
Jos jokin musiikin äänikentistä on valittu ja kaikkien
kaiutinten asetuksena on ”LARGE”,
lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä. Ääni
lähetetään kuitenkin lisäbassokaiuttimesta, jos
digitaalisessa tulosignaalissa on L.F.E.-signaali tai
jos etu- tai surround-kaiuttimien asetuksena on
”SMALL”, valittuna on elokuvan äänikenttä tai
”Portable Audio” on valittu.
Kunkin kaiuttimen koon
säätäminen
Kunkin kaiuttimen (etuvasen/-oikea, keski,
vasen/oikea surround, takavasen/-oikea
surround) koko voidaan määrittää.
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka kokoa
haluat säätää, painamalla V/v/B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
2 Valitse ”Size:” painamalla B/b
toistuvasti ja paina sitten
.
3 Määritä valitun kaiuttimen koko
painamalla V/v ja paina sitten
.
• LARGE
Jos liität vastaanottimeen suurikokoiset,
bassotaajuuksia tehokkaasti tuottavat
kaiuttimet, valitse ”LARGE”. Valitse
normaalitilanteessa ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni vääristyy tai jos surround-tehoste
tuntuu heikolta käytettäessä
monikanavaista surround-ääntä, valitse
”SMALL”. Tämä ottaa käyttöön basson
uudelleenohjauspiirin ja lähettää kunkin
kanavan bassotaajuudet
lisäbassokaiuttimesta tai muusta
”LARGE”-kaiuttimesta.
104FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 105 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vihjeitä
• Kunkin kaiuttimen ”LARGE”- ja
”SMALL”-asetukset määrittävät, poistaako
sisäinen ääniprosessori bassosignaalin kyseisestä
kanavasta.
Jos bassosignaali poistetaan kanavasta, basson
uudelleenohjauspiiri lähettää vastaavan
bassotaajuuden lisäbassokaiuttimeen ja muihin
”LARGE”-asetuksen kaiuttimiin.
Koska bassoäänessä on tietty määrä suuntaavuutta,
sitä ei kannata leikata. Tämän vuoksi voit myös
pieniä kaiuttimia käyttäessäsi valita ”LARGE”, jos
haluat lähettää bassotaajuudet kyseisestä
kaiuttimesta. Toisaalta jos käytössäsi on suuri
kaiutin, mutta et halua lähettää bassotaajuuksia
kyseisestä kaiuttimesta, valitse ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluamaasi matalampi,
aseta kaikkien kaiuttimien asetukseksi ”LARGE”.
Jos basso ei riitä, voidaan bassotasoja voimistaa
taajuuskorjaimella.
• Surround-takakaiuttimien asetus on sama kuin
surround-kaiuttimien.
• Kun etukaiuttimien asetus on ”SMALL”,
keski-, surround- ja surround-takakaiuttimien
asetus on myös ”SMALL”.
• Jos lisäbassokaiutinta ei käytetä, etukaiuttimien
asetuksena on automaattisesti ”LARGE”.
Mahdollistaa basson jakotaajuuden
asettamisen Speaker-valikossa kaiuttimille,
joiden asetuksena on ”SMALL”. Mitattu
kaiuttimen jakotaajuus asetetaan kullekin
kaiuttimelle automaattisen kalibroinnin
jälkeen.
1
Valitse näytöstä kaiutin, jota
haluat säätää, painamalla B/b
toistuvasti.
2
Säädä arvoa painamalla V/v ja
paina sitten b.
Voit valita testiäänityypin Test Tone-näytöstä.
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien äänentasoa
samanaikaisesti, paina MASTER VOL +/–.
• Valittu arvo on näytössä säätämisen aikana.
Testiäänen toistaminen
kustakin kaiuttimesta
Voit toistaa testiäänen kaiuttimista
järjestyksessä.
1 Valitse ”Test Tone” painamalla B/b ja
paina sitten
.
Test Tone-näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria painamalla V/v ja
paina sitten
.
• OFF
• AUTO
Testiääni kuuluu vuorotellen kustakin
kaiuttimesta.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Voit valita, mistä kaiuttimesta testiääni
kuuluu.
3 Säädä ”Level:”-asetusta painamalla
V/v ja paina sitten
.
Testiäänen toistaminen
vierekkäisistä kaiuttimista
Voit toistaa testiäänen vierekkäisistä
kaiuttimista kaiuttimien välisen tasapainon
säätämiseksi.
1 Valitse ”Phase Noise” painamalla B/b
ja paina sitten
.
Phase Noise -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria painamalla V/v ja
paina sitten
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Mahdollistaa testiäänen lähettämisen
vuorotellen vierekkäisistä kaiuttimista.
jatkuu
105FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Test Tone
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 106 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Jotkin kohteet eivät ehkä näy näytössä
kaiutinasettelusta riippuen.
3 Säädä ”Level:”-asetusta painamalla
V/v ja paina sitten
.
Lähdeäänen toistaminen
vierekkäisistä kaiuttimista
Voit toistaa lähdeäänen vierekkäisistä
kaiuttimista kaiuttimien välisen tasapainon
säätämiseksi.
1 Valitse ”Phase Audio” painamalla B/b
ja paina sitten
.
Phase Audio -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria painamalla V/v ja
paina sitten
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Mahdollistaa kaksikanavaisen
etulähdeäänen lähettämisen (testiäänen
sijaan) vuorotellen vierekkäisistä
kanavista.
Jotkin kohteet eivät ehkä näy näytössä
kaiutinasettelusta riippuen.
3 Säädä ”Level:”-asetusta painamalla
V/v ja paina sitten
.
Testiääni ei kuulu kaiuttimista
• Kaiutinjohtoja ei ehkä ole kytketty
huolellisesti. Tarkista, että johdot ovat
kunnolla kiinni ja että ne eivät irtoa, jos niitä
vedetään varovasti.
• Kaiutinjohdoissa on ehkä oikosulku.
Testiääni kuuluu eri
kaiuttimesta kuin mikä näkyy
ruudulla
Liitetyn kaiuttimen kaiutinasettelua ei ole
tehty oikein. Varmista, että kaiuttimen liitäntä
ja kaiutinasettelu sopivat yhteen.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Mahdollistaa ääniraidan dynaamisen alan
pakkaamisen. Tämä voi olla hyödyksi
katsottaessa elokuvia pienellä
äänenvoimakkuudella myöhään yöllä.
Dynaamisen alan pakkaaminen on mahdollista
vain Dolby Digital -lähteille.
x OFF
Dynaamista alaa ei pakata.
x AUTO
Dynaaminen ala pakataan automaattisesti.
x STD
Dynaaminen ala pakataan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
x MAX
Dynaaminen ala pakataan tuntuvasti.
Vihjeitä
• Dynaamisen alan pakkaaminen mahdollistaa
ääniraidan dynaamisen alan pakkaamisen Dolby
Digital -signaaliin sisältyvien dynaamista alaa
koskevien tietojen perusteella.
• ”STD” on vakioasetus, mutta se mahdollistaa vain
pienimittaisen pakkaamisen. Tämän vuoksi
”MAX”-asetus on suositeltava. Tämä pakkaa
dynaamista alaa tuntuvasti ja mahdollistaa
elokuvien katselun myöhään yöllä pienellä
äänenvoimakkuudella. Analogisista rajoittimista
poiketen tasot on määritetty ennalta, ja ne tarjoavat
erittäin luonnollisen pakkauksen.
Distance Unit (etäisyyden
yksikkö)
Voit valita etäisyyksien asettamisessa
käytettävän mittayksikön.
x meter
Etäisyydet mitataan metreissä.
x feet
Etäisyydet mitataan jaloissa.
106FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 107 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Surround-asetukset
Voit säätää äänitehostetta Sound Field Setupnäytössä.
Huomautus
Kussakin valikossa säädettävissä olevat asetukset
vaihtelevat äänikentän mukaan.
Voit valita surround-äänikentän ja säätää
tehostetasoa Sound Field Setup -näytössä.
Lisätietoja äänikentästä on kohdassa
”Surround-äänen kuunteleminen” (sivu 70).
Surround-äänikentän
valitseminen
1 Valitse ”Sound Field Select” painamalla
.
2 Valitse haluamasi surround-ääni
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
.
2 Valitse haluamasi surround-ääni
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
3 Valitse ”Effect Level” painamalla V/v.
•
•
•
•
x PLII
50%
80%
100%
150%
Huomautus
Effect Level-säätö on voimassa vain, kun ”Cinema
Studio EX DCS ” on valittu.
x PLIIx
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa tai 5.1-kanavaformaatissa
äänitetty lähde dekoodataan 7.1-kanavaiseksi.
x Neo:6 Cinema
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi.
x Neo:6 Music
Suorittaa DTS Neo:6 Music -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 7-kanavaiseksi. Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille stereolähteille,
kuten CD:ille.
x NEURAL-THX
Neural-THX® Surround-äänen seuraava
sukupolvi. Mahdollistaa stereoäänen
parantelun ja aidon 5.1-kanavaisen surroundäänen sekä Neural-THX® -koodatun sisällön
täyden 360 asteen 7.1-kanavaisen surroundäänen.
Huomautus
Voit valita asetuksen ”PLII”, kun Speaker Patternvalikossa ei ole surround-takakaiutinta tai voit valita
”PLIIx”, kun surround-takakaiutin on
järjestelmässä. Et voi valita molempia asetuksia
samaan aikaan.
107FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
Tehostetason säätäminen
1 Valitse ”Sound Field Select” painamalla
V/v ja paina sitten
Voit valita äänikentän dekoodaustilan.
Lisätietoja käytettävissä olevista
dekoodaustiloista on kohdassa
”Monikanavaisen surround-äänitehosteen
valitseminen” (sivu 72).
Suorittaa Dolby Pro Logic II -dekoodauksen.
Kaksikanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 5.1-kanavaiseksi.
Sound Field Setup
V/v ja paina sitten
Enhanced Sur Mode
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 108 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
EQ-asetukset
Multi Zone-asetukset
Voit käytätä seuraavia parametreja etu-,
keski- ja surround-takakaiuttimien
sointilaadun säätämiseen (basso- ja
diskanttitaso).
Basso
Voit määrittää asetuksia päävyöhykkeelle,
vyöhykkeelle 2 tai vyöhykkeelle 3.
Multi Zone Setup
Diskantti
Virran kytkeminen tai
sammuttaminen vyöhykkeelle 2
tai 3
Taso
(dB)
Taajuus (Hz)
Huomautuksia
Voit ottaa vyöhykkeen 2 tai 3 toiminnot
käyttöön tai poistaa ne käytöstä. ”Main” (tämä
vastaanotin) on aina valittuna. Sitä ei voi
sammuttaa.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa:
– Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
– Äänikentän asetuksena on ”2ch Analog Direct”.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa
Dolby TrueHD -signaaleja, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 96 kHz.
• Jos taajuuskorjainta säädetään ja vastaanotin
vastaanottaa signaalia, jonka näytteenottotaajuus
on vähintään 96 kHz, signaali toistetaan aina joko
44,1 kHz:n tai 48 kHz:n taajuudella.
1 Valitse käyttöönotettava tai
Taajuuskorjaimen asetusten
säätäminen taajuuskorjaimen
näytössä
1 Valitse näytöstä kaiutin, jota haluat
Kunkin vyöhykkeen toiston
lähteen valitseminen
säätää, painamalla B/b ja paina sitten
.
2 Valitse ”Bass” tai ”Treble” painamalla
B/b.
3 Säädä vahvistusta painamalla V/v ja
paina sitten
.
sammutettava vyöhyke painamalla V/v
ja paina sitten
.
2 Valitse ”ON” tai ”OFF” painamalla V/v
ja paina sitten
.
x ON
x OFF
Voit valita lähteen, joka toistetaan
vyöhykkeeseen. Vyöhykkeelle 2 lähetetään
audio- ja videosignaali. Vyöhykkeelle 3
lähetetään vain audiosignaali.
1 Valitse vyöhyke, jolle haluat lähettää
audio- tai videosignaalin, painamalla
V/v, ja paina sitten
.
2 Valitse ”Input” painamalla B/b ja paina
sitten
.
3 Valitse tulo painamalla V/v ja paina
sitten
.
108FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 109 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vyöhykkeen 2 ja 3
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit säätää päävyöhykkeen
äänenvoimakkuutta.
Jos kaiuttimen asetusvalikon ”Sur Back
Assign” -asetus on ”ZONE2”, voit säätää
myös vyöhykkeen 2 äänenvoimakkuutta.
1 Valitse vyöhyke, jonka
äänenvoimakkuutta haluat säätää,
painamalla V/v ja paina sitten
.
2 Valitse ”Volume” painamalla B/b ja
paina sitten
.
3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
V/v ja paina sitten
.
Kunkin vyöhykkeen signaalin
toiston ehtojen valitseminen
Voit kytkeä vastaanottimen päälle/pois toisella
vyöhykkeellä tai valita erilaisia vaihtoehtoja
12V-liipaisintoiminnon käyttöä varten.
1 Valitse haluamasi vyöhyke painamalla
.
2 Valitse ”12V Trigger” painamalla B/b ja
paina sitten
.
3 Valitse parametri painamalla V/v ja
paina sitten
.
x OFF
Mahdollistaa 12V-liipaisimen katkaisemisen,
kun päävastaanottimen virta kytketään.
x CTRL
Mahdollistaa 12V-liipaisimien kytkemisen
päälle tai pois manuaalisesti IRkaukosäätimen CIS-komennon avulla.
x MAIN (vain ”Zone2” ja ”Zone3”)
Mahdollistaa vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen 3
liipaisintoiminnon kytkemisen
päävastaanottimeen.
Vihjeitä
• Vaikka tämä vastaanotin on valmiustilassa (siirry
valmiustilaan painamalla vastaanottimen
?/1-painiketta), vyöhykkeen 2 tai 3
vastaanottimen virta on edelleen kytkettynä. Jos
haluat katkaista virran kaikista vastaanottimista,
paina RM-AAL021-kaukosäätimen ?/1- ja
AV ?/1-painikkeita samaan aikaan (SYSTEM
STANDBY).
• Vain analogisiin tuloliittimiin liitettyjen laitteiden
signaali lähetetään
ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT -liitäntöihin.
Pelkästään digitaalisiin tuloliittimiin liitetyistä
laitteista ei lähetetä mitään signaalia.
• Kun SOURCE on valittu, MULTI CHANNEL
INPUT -liitäntöihin ohjattuja signaaleja ei lähetetä
ZONE 2 OUT- tai ZONE 3 OUT-liitännöistä,
vaikka monikanavainen tulo olisi valittu. Valittuna
olevan toiminnon analoginen signaali lähetetään.
• Kun ”Tuner” on valittu, päävyöhykkeen valinnan
(FM/AM) mukainen asetus tehdään myös
vyöhykkeillä 2 ja 3. Vyöhykkeillä 2 ja 3 voi
kuitenkaan valita muun tulon kuin ”Tuner”.
• Kun päävyöhykkeen vastaanotin on sammutettu tai
valittuna on jokin muu tulolähde kuin ”Tuner”, voit
valita AM- tai FM-radiokanavan vyöhykkeessä 2.
Kun päävyöhykkeen ja vyöhykkeen 2 vastaanotin
on sammutettu, voit valita AM- tai
FM-radiokanavan vyöhykkeessä 3.
Jos päävyöhykkeen, vyöhykkeen 2 tai vyöhykkeen
3 vastaanottimista kaksi sammutetaan,
FM/AM-lähetyksen voi valita sillä vyöhykkeellä,
jolla vastaanotin on päällä.
x ZONE
Mahdollistaa 12V-liipaisimien lähdön
kytkemisen päälle tai pois riippuen siitä, onko
valittu vyöhyke käytössä vai ei.
x INPUT (vain ”Main”)
Mahdollistaa 12V-liipaisimen kytkemisen,
kun esimääritetty tulo valitaan.
109FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
V/v ja paina sitten
Kun valitset ”Input”, näkyviin tulee
asetusnäyttö, jolla voi määrittää kunkin
tuloliipaisimen käyttöön tai pois käytöstä.
Valitse tulo painamalla V/v ja valitse sitten
kohta painamalla
.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 110 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Party Setup
Antaa valita vyöhykkeen, jolla toistetaan
samaa musiikkia kuin päävyöhykkeellä, kun
käynnistät Party Mode -tilan
PARTY-painiketta painamalla.
x ZONE2/3
x ZONE2
x ZONE3
Audio -asetukset
Voit määrittää audioasetuksia mieleisiksesi.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Jos määrität tämän asetuksen arvoksi
”AUTO”, vastaanotin toistaa hävikillistä
pakkausta käyttävän äänen korkealaatuisena
äänenä. Jopa CD-ääni toistetaan aiempaa
korkealaatuisempana.
x OFF
x AUTO
A/V Sync (audio- ja
videolähtöjen synkronointi)
Voit viivästää ääntä, jotta kuva ja ääni ovat
samassa tahdissa.
x HDMI AUTO
Äänen toiston ja HDMI-liitännällä kytketyn
näytön kuvan välistä taukoa säädetään
automaattisesti television antamien tietojen
mukaan. Tämä ominaisuus on käytettävissä
vain, jos näyttö tukee A/V Sync-toimintoa.
x 0 ms – 300 ms
Viive voi olla 0 ms -300 ms ja sen voi
määrittää 10 ms:n välein.
Huomautuksia
• Tästä toiminnosta on hyötyä, kun käytetään suurta
nestekide- tai plasmatelevisiota tai videotykkiä.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa:
– Monikanavainen tuloasetus on valittuna.
– ”2ch Analog Direct” on käytössä.
110FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 111 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Dual Mono (digitaalisen
lähetyksen kielen valitseminen)
Mahdollistaa digitaalisen lähetyksen
kuuntelukielen valitsemisen. Tätä toimintoa
voi käyttää vain Dolby Digital-lähteiden
kanssa.
x MAIN/SUB
Ensisijaisen kielen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja toissijaisen kielen ääni
oikeasta etukaiuttimesta samaan aikaan.
Night Mode
Mahdollistaa teatterinkaltaisen äänimaiseman
säilyttämisen pientä äänenvoimakkuutta
käytettäessä. Tätä toimintoa voi käyttää
muiden äänikenttien kanssa. Kun katselet
elokuvaa myöhään yöllä, puhe kuuluu selvästi
pienellä äänenvoimakkuudella.
x ON
x OFF
x MAIN
Ensisijaisen kielen ääni kuuluu.
x SUB
Toissijaisen kielen ääni kuuluu.
Decode Priority (digitaalisen
audiotulon dekoodauksen
ensisijaisuus)
Asetusten säätäminen
Mahdollistaa DIGITAL IN- ja
HDMI IN -liitäntöihin tulevan digitaalisen
signaalin tulomuodon määrittämisen.
x PCM
Kun DIGITAL IN -liitännän signaali on
valittu, PCM-signaali on ensisijainen (jotta
estetään keskeytykset toiston alkaessa).
Tulomuodosta riippuen ääntä ei ehkä kuulu
muita signaaleja vastaanotettaessa.
Valitse tällöin ”AUTO”.
Kun HDMI IN -liitännän signaalit on valittu,
vain PCM -signaalit toistetaan kytketystä
soittimesta. Jos vastaanotat muun muotoisia
signaaleja, valitse ”AUTO”.
x AUTO
Valitsee tulomuodoksi automaattisesti jonkin
seuraavista: Dolby Digital, DTS, DSD tai
PCM.
Huomautus
Vaikka ”Decode Priority” -asetuksena on ”PCM”,
äänentoisto saattaa keskeytyä ensimmäisen raidan
alussa, koska CD-levyn signaaleja toistetaan.
111FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 112 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Video -asetukset
Voit määrittää videoasetuksia.
Resolution (videosignaalin
muuntaminen)
Mahdollistaa analogisen videotulosignaalin
resoluution muuntamisen.
Lisätietoja videotulon tai-lähdön
muuntamisesta Resolution-valikon asetusten
mukaan on kuvassa 1 (sivu 113).
x AUTO
x DIRECT
Toistaa analogisia videotulosignaaleja ilman
muuntoa.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
x 1080p
Zone Resolution
Mahdollistaa analogisen videotulosignaalin
resoluution muuntamisen vyöhykkeelle 2.
Lisätietoja videotulon tai -lähdön
muuntamisesta Zone Resolution-valikon
asetusten mukaan on kuvassa 2 (sivu 114).
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
112FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 113 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kuva 1
Lähtö
”Resolution”valikkoasetus
HDMI OUTliitännät
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTliitännät
Komponenttivideo
–
a
–
Komposiittivideo
–
–
a
zb)
zb)
b)
zb)
Tulosignaali
DIRECT
AUTO
(alkuasetus)
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Komponenttivideo
za)
MONITOR VIDEO
OUT-liitäntä
z
Komposiittivideo
Komponenttivideo
zc)
z
z
Komposiittivideo
zc)
z
z
Komponenttivideo
z
z
–
Komposiittivideo
z
z
a
Komponenttivideo
z
zd)
–
Komposiittivideo
z
zd)
a
Komponenttivideo
z
a
–
Komposiittivideo
z
–
a
z : Videomuunnin käsittelee videosignaalit, ja ne lähetetään muuntimen kautta.
a : Lähtösignaali on samantyyppinen kuin tulosignaali. Videosignaaleja ei muunneta.
– : Videosignaalia ei lähetetä.
Huomautuksia
• Videosignaalia ei lähetetä COMPONENT VIDEO MONITOR OUT- tai
MONITOR VIDEO OUT -liitännöistä, jos näyttö tai vastaava on kytketty HDMI OUT -liitäntöihin.
• Jos valitset ”Resolution”-valikosta resoluution, jota kytketty televisio ei tue, television kuva ei näy oikein.
• Muunnetun HDMI-kuvan lähtösignaali ei tue ”x.v.Color”-asetusta.
• Muunnetun HDMI-kuvan lähtösignaali ei tue Deep Color -asetusta.
jatkuu
113FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
a)Resoluutio määritetään automaattisesti vastaanottimeen kytketyn television perusteella.
b)Jos televisio on kytketty muihin kuin HDMI-liitäntöihin, 480i/576i-signaaleja lähetetään, kun
”Resolution”-asetus on ”AUTO”.
c)480p/576p-signaaleja lähetetään, vaikka asetus olisi 480i/576i.
d)Videosignaalit, jossa ei ole tekijänoikeussuojaa, lähetetään asetusvalikon asetusten mukaisesti.
Tekijänoikeussuojattu videosignaali lähetetään muodossa 480p.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 114 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kuva 2
Lähtö
Vyöhykkeen
”Resolution”valikon asetus
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTliitännät
ZONE 2 VIDEO
OUT -liitäntä
Komponenttivideo
z
z
Komposiittivideo
z
z
Tulosignaali
480i/576i
(alkuasetus)
480p/576p
720p, 1080i
Komponenttivideo
z
–
Komposiittivideo
z
–
Komponenttivideo
z
–
Komposiittivideo
z
–
z : Videomuunnin käsittelee videosignaalit, ja ne lähetetään muuntimen kautta.
– : Videosignaalia ei lähetetä.
114FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 115 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
x AMP
HDMI -asetukset
Määrittää HDMI-liitäntöihin kytkettyjen
laitteiden oikeat asetukset.
Toistavan laitteen HDMI-audiosignaali
ohjautuu vain vastaanottimeen kytkettyihin
kaiuttimiin. Monikanavainen ääni voidaan
toistaa sellaisenaan.
Huomautus
Control for HDMI
Voit ottaa HDMI-liitäntään HDMI-kaapelilla
kytkettyjen laitteiden virran kytkemisen ja
sammuttamisen mahdollistavan toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
x OFF
x ON
Audiosignaalia ei lähetetä television kaiuttimista,
kun ”Audio Out” -asetus on ”AMP”.
Subwoofer Level
Voit määrittää lisäbassokaiuttimen tasoksi
0 dB tai +10 dB, kun PCM-signaalit toistetaan
HDMI-liitännän kautta. Voit määrittää
jokaisen HDMI-tulon tason erikseen.
Huomautus
x 0 dB
Jos ”Control for HDMI” -asetus on ”ON”, ”Audio
Out” voi muuttua automaattisesti.
x AUTO
Audio Out (HDMI -audiotulon
määrittäminen)
x TV+AMP
Ääni kuuluu television kaiuttimista ja
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
Huomautuksia
• Toistolaitteen äänenlaatu riippuu television
äänenlaadusta, kuten kanavien määrästä ja
näytteenottotaajuudesta. Jos televisiossa on
stereokaiuttimet, vastaanottimen toistama ääni on
myös stereoääntä television tavoin, vaikka
toistettava lähde olisi monikanavainen.
• Kun kytket vastaanottimen videolaitteeseen
(videotykkiin tms.), ääni ei ehkä kuulu
vastaanottimesta. Valitse tällöin ”AMP”.
• Jos valitset saman tuloasetuksen kuin HDMI-tulo,
ääni ei kuulu televisiosta.
x +10 dB
H.A.T.S.
Voit ottaa H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System) -toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä. Kun H.A.T.S.-toiminto
on käytössä, äänenlaatu on aiempaa parempi,
koska digitaalisten audiosignaalien
lähettämisen välissä ei ole signaalien
lukemiseen liittyviä ajoitustaukoja.
Voit ottaa H.A.T.S.-toiminnon käyttöön
valitsemalla
”CTRL FOR HDMI” -asetukseksi ”ON”.
x OFF
x ON
jatkuu
115FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
Voit määrittää vastaanottimeen
HDMI -liitännän avulla kytketyn toistolaitteen
HDMI -audiosignaalien toiston asetuksia.
Määrittää tasoksi taajuuden mukaan
automaattisesti joko 0 dB tai +10 dB.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 116 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Huomautuksia
• Äänen toisto alkaa hetken kuluttua sen jälkeen, kun
toisto aloitetaan kytketyssä laitteessa (esimerkiksi
painamalla PLAY-painiketta tai STOP- tai
PAUSE-painiketta) H.A.T.S.-järjestelmän
rajoitusten vuoksi. Aikaviive määräytyy
äänenlähteen mukaan. Tämä toiminto ei ehkä toimi
laitteesta ja äänilähteestä riippuen, vaikka määrität
asetukseksi ON.
• HDMI-liitäntään liitettyjen laitteiden on tuettava
H.A.T.S.-ominaisuutta.
• Kun ”Audio Out” -asetus on ”TV+AMP”,
H.A.T.S.-toiminto ei ehkä toimi kytketystä
laitteesta tai kyseisen laitteen tilasta riippuen.
Tässä tapauksessa valitse ”Audio Out”-asetukseksi
”AMP”.
• Tämän vastaanottimen H.A.T.S.-toiminto toimii,
kun Sony SCD-XA5400ES on liitetty
vastaanottimeen.
Network-asetukset
Määrittää verkkoasetukset. Lisätietoja on
näissä käyttöohjeissa kohdassa
”Verkko-ominaisuuksien käyttäminen”.
Server Function Setup
Mahdollistaa vastaanottimen
palvelintoiminnon aktivoimisen.
x OFF
x ON
Network Setup
Käytettävissä olevat
H.A.T.S.-toiminnon virtatiedot
Mahdollistaa verkkoasetusten määrittämisen.
Audiosignaalin tulo Näytteenottotaajuus
x Network Information
Lineaarinen PCM
2 kan.
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
x Network Setup
Lineaarinen PCMmonikan.
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2 8224 MHz
x Proxy Setup
x Cancel Network Setup
Video Direct
Voit toistaa videosignaaleja
HDMI IN -liittimestä suoraan
HDMI OUT -liittimeen.
x OFF
HDMI IN -liitännän signaalit toistetaan
videoprosessorin käsittelyn kautta.
x ON
HDMI IN -liitännän signaalit toistetaan
suoraan.
116FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 117 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Quick Click-asetukset
Ohjaa vastaanottimeen liitettyjä laitteita
näyttökaukosäätimellä.
Source Component
Valitsee käytettävän tulolaitteen.
System -asetukset
Voit mukauttaa vastaanottimen asetuksia.
Screen Saver
Voit ottaa käyttöön GUI-valikon
näytönsäästäjätoiminnon vastaanottimeen
liitetyssä televisiossa.
x Preset Mode
Mukauttaa kaukosäätimen vastaamaan
vastaanottimeen liitettyjä tulolaitteita.
x OFF
x Learn Mode
x ON
Sallii kaukosäätimeen määritetyt koodit.
Jos valikkoa ei ole käytetty 15 minuuttiin,
näytönsäästäjä otetaan automaattisesti
käyttöön.
x Reset
Näytönsäästäjätoiminto ei ole käytössä.
Palauttaa sekä ohjelmoidut että erikseen
määritetyt koodit.
RS-232C Control
Common Component
Voit käyttää tätä valikkoa vyöhykkeiden 2 tai 3
ohjaamiseen.
x OFF
x Preset Mode
x ON
Mukauttaa kaukosäätimen vastaamaan
vastaanottimeen liitettyjä yleisiä laitteita,
kuten televisiota, videotykkiä ja valoja.
x Learn Mode
Sallii kaukosäätimeen määritetyt koodit.
x Reset
Palauttaa sekä ohjelmoidut että erikseen
määritetyt koodit.
Macro Setup
Asettaa useat peräkkäiset komennot
yksittäiseksi komennoksi.
Asetusten säätäminen
Valitsee käytettävän yleisen laitteen, kuten
television, videotykin tai valot.
Language
Voit määrittää näytön ilmoitusten kielen.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
System Update
Mahdollistaa vastaanottimen laiteohjelmiston
päivittämisen. Lisätietoja on näissä
käyttöohjeissa kohdassa
”Verkko-ominaisuuksien käyttäminen”.
117FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 118 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
3
Vastaanottimen
käyttäminen ilman siihen
liitettyä televisiota
Voit käyttää vastaanotinta sen näyttöikkunan
avulla, vaikka vastaanottimeen ei olisi kytketty
televisiota.
AMP
Paina MENU.
Valikko näytetään vastaanottimen
näyttöikkunassa.
Esimerkki: Kun valitset ”Level Settings”
4
Valitse valikko painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
tai
b.
5
Valitse jokin valikon vaihtoehto
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Parametri näkyy hakasulkeissa.
6
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Parametri syötetään ja hakasulkeet
poistuvat näytöstä.
MENU
Vihje
Voit palata edelliseen vaiheeseen painamalla
RETURN/EXIT O.
Näyttöikkunan valikon
käyttäminen
Jos vastaanottimen näyttöikkunassa näkyy
”GUI MODE”, vaihda valikon näyttötilaksi
”DISPLAY MODE” painamalla GUI MODE.
1
2
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
118FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 119 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Valikkoluettelo (näyttöikkunassa)
Seuraavat valikkovaihtoehdot ovat valittavissa.
”xx…” taulukossa ilmaisee kunkin kohteen parametrin.
Valikko
Kohta
Parametri
Alkuasetus
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
FULL
FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
POS.1
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L-SW (AUTO), L-SW (FIX)
OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
–10.0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
FRONT R [xxx.xdB]
–10.0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
SUB WOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB - +10,0 dB (0,5 dB:n välein)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
Asetusten säätäminen
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT,
FRONT REF, OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
jatkuu
119FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 120 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Valikko
Kohta
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
Parametri
Alkuasetus
2/0 - 3/4.1 (16 asettelua)
3/4.1
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
1,0 - 10,0 (m) (0,1 m:n välein)
3m
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
meter
FR CROSSOVER* [xxxxx]
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
40 - 200 (10 Hz:n välein)
120
CNT CROSSOVER* [xxxxx] 40 - 200 (10 Hz:n välein)
120
SUR CROSSOVER* [xxxxx] 40 - 200 (10 Hz:n välein)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
4ohm, 8ohm
8ohm
* Tätä asetusta ei voi valita, jos kaiuttimen asetus on ”LARGE”.
120FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 121 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Valikko
Kohta
Parametri
Alkuasetus
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
Sound Filed
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
Music, NEURAL-THX
PLIIx
EFFECT LEVEL [xxx%]
50, 80, 100, 150%
100%
EQ Settings
Tuner Settings
FRONT BASS [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
FRONT TREBLE [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
CENTER BASS [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
CENTER TREBLE [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
SUR/SB BASS [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxxdB]
–10 dB - +10 dB (1 dB:n välein)
0dB
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
D.L.L. [xxxx]
OFF, AUTO
AUTO
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0 ms - 300 ms (10 ms:n välein)
0 ms
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
Audio Settings
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
NIGHT MODE [xxx]
ON, OFF
OFF
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
480/576i
VIDEO ASSIGN ?
HDMI Settings
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10dB, 0dB
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
jatkuu
121FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Asetusten säätäminen
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 122 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Valikko
Kohta
System Settings
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Parametri
Alkuasetus
PARTY SETUP [xxxxxxx]
ZONE2/3, ZONE2, ZONE3
ZONE2/3
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
SERVER [xxx]
OFF, ON
OFF
VERSION [x.xxx]
–
–
* Voit ottaa H.A.T.S.-toiminnon käyttöön valitsemalla ”CTRL FOR HDMI” -asetukseksi ”ON”.
Näytön tietojen vaihtaminen
Äänikenttä yms. voidaan tarkistaa vaihtamalla
näytön tietoja.
1 Paina AMP.
a)Nämä tiedot näkyvät myös niiden FM-asemien
kohdalla, joilla ei ole RDS-palvelua.
b)Lähetettävän ohjelman tyyppi.
c)RDS-aseman lähettämät tekstimuotoiset
sanomat.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2 Valitse tulo, jonka tiedot haluat
tarkistaa.
3 Paina toistuvasti DISPLAY.
Näyttö vaihtuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella seuraavasti:
Valitsemasi tulo t Äänikentän tyyppi t
Virtatiedot t Tulon nimi...
FM- ja AM-radiota kuunneltaessa
Aseman nimi t taajuus t äänikentän
tyyppi t äänenvoimakkuus...
Hakemistonimi näkyy vain, jos sellainen
on määritetty tulolle tai tallennetulle
asemalle. Hakemistonimi ei näy, jos on
syötetty pelkkiä välilyöntejä.
RDS-lähetyksiä vastaanotettaessa
PS (Program Service-nimi)a),
Tallennuspaikan nimi, alue tai
numerot Taajuus,
alue ja tallennuspaikan numero t PTY
(Program Type) -tietob) t RT (Radio
Text) -tietoc) t Äänikentän tyyppi
122FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 123 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kaukosäätimen käyttäminen
Kunkin laitteen
ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit hallita Sonyn tai muiden valmistajien
kuin Sonyn laitteita vastaanottimen mukana
toimitetulla kaukosäätimellä.
Kaukosäädin on määritetty alkuasetusten
mukaan hallitsemaan Sony-laitteita.
Kun muutat kaukosäätimen asetuksia
vastaamaan käyttämiäsi laitteita, voit hallita
muiden kuin Sonyn valmistamia laitteita sekä
muita Sony-laitteita, joita kaukosäätimellä ei
alun perin pysty hallitsemaan (sivu 126).
Vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden ohjaaminen
Paina sen vastaanottimeen
kytketyn laitteen tulopainiketta,
jota haluat kaukosäätimellä
hallita.
2
Paina seuraavan taulukon
mukaisesti sopivaa painiketta
toiminnon käyttämiseksi.
Kaukosäätimen käyttäminen
1
Huomautus
Et ehkä voi hallita kaikkia käyttämiesi laitteiden
toimintoja.
jatkuu
123FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 124 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kunkin laitteen ohjaamiseen käytettävien painikkeiden taulukko
(pääkaukosäädin)
Painike
Laite TV Video- DVD- Blu-ray HDDPSX Video CD- Digitaali DSS
nauhuri soitin,
Disc- tallennin
soitin,
nen
DVD/VHS- soitin
LD-soitin CATVyhdisliitin
telmä
Kasettinauhuri
A/B
DATsoitin
z
z
z
z
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Numero-painikkeet
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
CLEAR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
*1
*2
*3
*4
*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*4
z
z
z
z
z
z
z
z
CDDIGITAL
soitin, MEDIA
MDPORTtallenlaite
nin
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
Vain LD-soitin.
Vain dekki B.
Vain DVD.
Vain Video CD.
124FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 125 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kunkin laitteen ohjaamiseen käytettävien painikkeiden taulukko
(vyöhykkeen 2 tai 3 kaukosäädin)
Painike
Laite TV Video- DVD- Blu-ray HDDPSX Video CD- Digitaali DSS
nauhuri soitin,
Disc- tallennin
soitin,
nen
DVD/VHS- soitin
LD-soitin CATVyhdisliitin
telmä
Kasettinauhuri
A/B
DATsoitin
z
z
z
z
z
z
z
CDDIGITAL
soitin, MEDIA
MDPORTtallenlaite
nin
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Numero-painikkeet
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE,
PICTURE,
FAVORITES
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z*3
DISC SKIP
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
*1
*2
*3
*4
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Kaukosäätimen käyttäminen
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z*4
z
z
z
Vain LD-soitin.
Vain dekki B.
Vain DVD.
Vain Video CD.
125FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 126 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
1
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen
RM SET UP -painike vilkkuu.
2
Kaukosäädin voidaan mukauttaa vastaamaan
vastaanottimeen liitettyjä laitteita.
Kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan
myös muita kuin Sony-laitteita ja sellaisia
Sony-laitteita, joita kaukosäätimellä ei
normaalisti voi käyttää.
Alla käytetään esimerkkinä tapausta, jossa
muun valmistajan kuin Sonyn videonauhuri on
liitetty vastaanottimen
VIDEO 2 IN-liitäntöihin.
SHIFT
Numeropainikkeet
AV ?/1
TV
Kun RM SET UP -painikkeen
merkkivalo vilkkuu, paina
ohjattavaa laitetta (esimerkiksi
TV-painiketta) vastaavaa
tulopainiketta.
Jos haluat esimerkiksi ohjata VIDEO 2
IN -liitäntään kytkettyä videonauhuria,
paina VIDEO 2.
RM SET UP -painikkeen ja valitun
tulopainikkeen merkkivalo palaa.
Jos painat sellaisen laitteen painiketta,
jota ei voi ohjata tällä kaukosäätimellä,
kuten TUNER, PHONO, DMPORT tai
SOURCE, RM SET UP -painikkeen
merkkivalo jakaa vilkkumista.
Pääkaukosäädin
RM SET
UP
Paina samanaikaisesti AV ?/1 ja
RM SET UP.
3
Tulopainikkeet
ENT/
MEM
Anna numeropainikkeilla
numerokoodi (tai yksi useasta
mahdollisesta
numerokoodista), joka vastaa
ohjattavan laitteen merkkiä ja
mallia.
Tulopainikkeen merkkivalo syttyy.
Huomautus
TV-painikkeen kaukosäädinten numerokoodit
ovat suurempia kuin 500.
Vyöhykkeen 2/3 kaukosäädin
RM SET
UP
AV ?/1
SHIFT
Numeropainikkeet
4
Paina ENT/MEM tai ENTER.
Kun numerokoodi on tarkistettu, RM SET
UP -painikkeen merkkivalo välähtää
kahdesti ja kaukosäädin poistuu
ohjelmointitilasta automaattisesti. Myös
tulopainikkeen merkkivalo sammuu.
Ohjelmoinnin lopettaminen
ENTER
Paina missä tahansa vaiheessa RM SET
UP.
126FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 127 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Laitetta ja sen valmistajaa
vastaavat numerokoodit
Käytä seuraavissa taulukoissa mainittuja
numerokoodeja ohjatessasi joko muuta kuin
Sony-laitetta tai sellaista Sony-laitetta, jota
kaukosäätimellä ei normaalisti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen signaalit
vaihtelevat mallin ja valmistusvuoden
mukaan, laitteella voi olla useita
numerokoodeja. Jos et onnistu ohjelmoimaan
kaukosäädintä yhdellä koodilla, kokeile muita
koodeja.
Valmistaja
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Koodi(t)
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Minidisc-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Koodi(t)
301
302
303
304
Huomautuksia
• Numerokoodit perustuvat uusimpiin saatavissa
oleviin tietoihin. On kuitenkin mahdollista, että
laite ei reagoi eräisiin koodeihin tai mihinkään
niistä.
• Tämän kaukosäätimen kaikki tulopainikkeet eivät
ehkä toimi tiettyä laitetta käytettäessä.
CD-soittimen ohjaaminen
Koodi(t)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
DAT-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PIONEER
Koodi(t)
203
219
Kasettinauhurin ohjaaminen
Valmistaja
SONY
DENON
KENWOOD
Koodi(t)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
307, 308, 309
Blu-ray Disc-soittimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
310, 311, 312
PSX-laitteen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
313, 314, 315
Kaukosäätimen käyttäminen
Valmistaja
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
HDD-tallentimen ohjaaminen
Video DVD-soittimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Koodi(t)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
jatkuu
127FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 128 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
DVD/VIDEO-yhdistelmälaitteen
(tallentimen) ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
411
HDD/DVD-yhdistelmälaitteen
(tallentimen) ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
401, 402, 403
Television ohjaaminen
Valmistaja
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
Koodi(t)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
Valmistaja
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Koodi(t)
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
LD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PIONEER
Koodi(t)
601, 602, 603
606
Video CD -soittimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
605
Videonauhurin ohjaaminen
Valmistaja
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
Koodi(t)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
128FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 129 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Valmistaja
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Koodi(t)
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
Valmistaja
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Koodi(t)
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
* Jos AIWA-videonauhuri ei toimi, vaikka käytät
AIWA-koodia, kokeile Sony-koodin käyttämistä.
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC / Echostar / Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
Kaukosäätimen käyttäminen
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
Koodi(t)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
872
875
869, 870
Kaapelisovittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
821, 822, 823
129FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 130 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Useiden komentojen
suorittaminen
automaattisesti
peräkkäin
(makrotoisto)
Toimintoketjun ohjelmoiminen
RM SET
UP
Tulopainikkeet
Makrotoistotoiminnolla yhdistetään useita
peräkkäisiä komentoja yhdeksi komennoksi.
Kaukosäätimessä on kaksi makroluetteloa
(MACRO 1 ja MACRO 2). Kussakin
makroluettelossa voi olla jopa 20 komentoa.
Huomautus
Ennen kuin määrität makrotoiston, vaihda
kaukosäätimeen uudet paristot.
N, x, X,
M, m,
., >
MACRO 1
MACRO 2
1
Paina samanaikaisesti MACRO
1 tai MACRO 2 ja RM SET UP yli
sekunnin ajan.
RM SET UP -painike vilkkuu ja jokin
tulopainikkeista syttyy (alkuasetuksen
mukaan VIDEO1 -painike syttyy).
2
Paina sen laitteen
tulopainiketta, jonka
toimintoketjun haluat
ohjelmoida.
130FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 131 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
3
Paina painikkeita, jotka haluat
ohjelmoida, samassa
järjestyksessä kuin missä
haluat toiminnot suoritettavan.
Paina
Ohjelmoitavat
toiminnot
N, x, X,
M, m,
., >
Suorittaa painikkeeseen
merkityn toiminnon.
Tulopainiketta Vaihtaa tulon.
yli 1 sekunnin
ajan
MACRO 1 tai
MACRO 2
Lisää yhden sekunnin
pituisen viiveen. Jos
haluat pidemmän
viiveen, paina
toistuvasti MACRO 1
tai MACRO 2.
Vaiheessa 2 valitun tulopainikkeen
merkkivalo välähtää kahdesti ja jää sitten
palamaan.
4
5
Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat
ohjelmoida muiden laitteiden
toimintoja.
Makrotoiston aloittaminen
1
Paina AMP.
AMP-painikkeen merkkivalo syttyy ja
sammuu.
2
Aloita makron toisto painamalla
MACRO 1 tai MACRO 2.
Makro käynnistyy ja suorittaa komennot
ohjelmoidussa järjestyksessä.
Komentojen lähettämisen aikana
AMP-painikkeen merkkivalo vilkkuu ja
RM SET UP-painikkeen merkkivalo
palaa. Kun komennot on lähetetty, RM
SET UP- ja AMP-painikkeiden
merkkivalot sammuvat.
Ohjelmoidun makron
poistaminen
1 Poista tallennettu makro painamalla
samanaikaisesti MACRO 1 tai
MACRO 2 ja RM SET UP yli sekunnin
ajan.
RM SET UP-painike vilkkuu.
2 Paina RM SET UP.
Makroksi tallennetut asetukset katoavat.
Kaukosäätimen käyttäminen
Lopeta ohjelmointi painamalla
RM SET UP.
Vihje
Jos RM SET UP -painikkeen merkkivalo
välähtää viidesti vaiheessa 1 eikä makron
ohjelmoiminen onnistu, vaihda paristot uusiin.
Ohjelmoinnin lopettaminen
Paina RM SET UP. Asetukset peruuntuvat
myös silloin, kun mitään painiketta ei paineta
60 sekunnin aikana.
Edellinen komento jää voimaan.
131FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 132 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Sellaisten
kaukosäätökoodien
määrittäminen, joita ei
ole tallennettu
kaukosäätimeen
painike VIDEO2), jota haluat
ohjata uuden komennon avulla.
Tulopainikkeen merkkivalo alkaa
vilkkua. RM SET UP-painikkeen
merkkivalo palaa edelleen.)
3
Opetustoiminnolla voidaan opettaa
kaukosäätimelle ohjauskoodeja, joita se ei
ennestään tunne, vaikka kaukosäätimen
koodia ei olisi aiemmin tallennettu
kaukosäätimeen.
Vaiheessa 2 valitsemasi tulopainikkeen
merkkivalo syttyy.
(RM SET UP-painikkeen merkkivalo
palaa edelleen.)
4
Huomautus
Ennen kuin ryhdyt opettamaan kaukosäätimelle
uusia komentoja, vaihda sen paristot uusiin.
THEATRE
SHIFT
Paina SHIFT ja paina sitten
numeropainiketta (esimerkissä
numeroa 1), johon haluat
tallentaa uuden komennon.
RM SET
UP
TV
Kohdista kaukosäätimen
vastaanotinosa sen
vastaanottimen/lähettimen
kaukosäätimen lähetinosaa
päin, josta haluat opettaa
koodin.
Kun signaali on vastaanotettu toisesta
kaukosäätimestä, vaiheessa 2 valitun
tulopainikkeen merkkivalo sammuu.
Numeropainikkeet
Tulopainikkeet
Noin 5 cm-10 cm
RM SET UP-painikkeen merkkivalo
välähtää kahdesti, ja opetusprosessi on
valmis.
Jos opettaminen ei onnistu,
RM SET UP-painike välähtää viisi kertaa.
Yritä uudelleen alkaen
vaiheesta 2.
Esimerkki uuden kaukosäätimen koodin
tallentamisesta numeropainikkeelle 1, kun
VIDEO2-tulo on valittu.
1
2
Paina samanaikaisesti
THEATRE ja RM SET UP.
RM SET UP -painikkeen merkkivalo
syttyy.
5
Paina sen laitteen
tulopainiketta (TV-painike
mukaan lukien, esimerkissä
Vihjeitä
Lopeta opetusprosessi
painamalla RM SET UP.
• Kun kaukosäätimen ohjauskoodeille varattu muisti
täytyy, RM SET UP-painikkeen merkkivalo
välähtää kymmenen kertaa ja opettaminen päättyy.
• Jos RM SET UP-painikkeen merkkivalo välähtää
viidesti vaiheessa 1 eikä opettaminen onnistu,
vaihda paristot uusiin.
132FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 133 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Opettamisen lopettaminen
Paina RM SET UP. Asetukset peruuntuvat
myös silloin, kun mitään painiketta ei paineta
60 sekunnin aikana.
Kaukosäätimen muistin
tyhjentäminen
Opetetun komennon
käyttäminen
AV ?/1
?/1
Kun valitset opetettua syötettä,
paina kyseisen toiminnon
opettamisessa käytettyä
painiketta.
Opetetun koodin poistaminen
1 Paina samanaikaisesti THEATRE ja
RM SET UP.
2 Paina sitä tulopainiketta (esimerkissä
VIDEO2), josta haluat poistaa
asetuksen.
Tulopainikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
(RM SET UP-painikkeen merkkivalo palaa
edelleen.)
3 Paina ?/1 yli 1 sekunnin ajan.
Tulopainikkeen merkkivalo välähtää
kahdesti.
4 Paina SHIFT ja paina sitten
MASTER
VOL
1
Paina ensin MASTER VOL – ja
pidä sitä painettuna, paina
sitten ?/1 ja paina lopuksi
AV ?/1.
RM SET UP-painikkeen merkkivalo
välähtää kolmesti.
2
Vapauta kaikki painikkeet.
Kaukosäätimen muistin koko sisältö (eli
kaikki ohjelmoidut tiedot) tyhjennetään.
133FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
numeropainikkeita (esimerkissä
painiketta 1) tallennetun asetuksen
tyhjentämiseksi.
RM SET UP-painikkeen merkkivalo
välähtää kahdesti, ja poisto on valmis.
Jos poistaminen ei onnistu,
RM SET UP-painikkeen merkkivalo
välähtää viidesti. Yritä uudelleen alkaen
vaiheesta 2.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 134 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
Voit ohjata vastaanottimeen liitettyjä laitteita tai
valoja näyttökaukosäätimellä (Quick Click).
Voit ohjata vastaanottimeen liitettyjä laitteita, videotykkiä ja valonhallintayksikköä
televisioruudussa näkyvällä näyttökaukosäätimellä.
Näyttökaukosäädin (Quick Click)
IR Blaster
Yleiset laitteet
Videotykki
TV
Valot
Tulolaitteet
134FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 135 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Quick Click -toiminnon
valmisteleminen
Quick Click -toiminnon käyttäminen
edellyttää IR Blaster-laitteen liittämistä. Liitä
IR Blaster-laite seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Liittäminen: IR Blaster
muiden tuotteiden kaukosäätimen tunnistimet
on merkitty -symbolilla.
Huomautus
Älä poista IR Blaster-laitteen pakkauspaperia vielä.
Kun olet määrittänyt asetukset, poista
IR Blaster-laitteen pakkauspaperi ja kiinnitä se
paikalleen.
Aseta laitteet ja IR Blaster-laite seuraavalla
tavalla, kun haluat käyttää kahta laitetta IR
Blaster-laitteen avulla.
IR Blaster
Liitä laitteen mukana toimitettu IR Blaster
vastaanottimeen kytkettyihin laitteisiin. Voit
ohjata vastaanottimeen liitettyjä laitteita IR
Blaster-laitteen kautta näyttökaukosäätimellä.
Kaukosäätimen tunnistimet
Jos kahden laitteen infrapunavastaanottimia ei
voi asetella yllä olevan kuvan mukaisella
tavalla, sinun on ostettava lisävarusteena
saatava IR Blaster (VM-50, lisävaruste) ja
asennettava se.
Huomautus
Lisätietoja laitteen asettelusta, on laitteen
käyttöohjeissa.
Vihje
IR Blaster
(mukana)
Infrapunalähetin
Kaukosääti-men
tunnistin
Kun olet lukenut vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden käyttöohjeet, varmista, että IR
Blaster on asetettu juuri kaukosäätimen
tunnistimen ylle tai alle. Sony-tallentimien ja
135FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
Jos IR Blaster-johto on liian lyhyt, käytä 3,5 mm:n
liitännällä varustettua jatkojohtoa (lisävaruste).
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 136 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
6
Quick Click -toiminnon
käyttäminen
Voit ohjata vastaanottimeen liitettyjä laitteita,
televisiota, videotykkiä ja valoja
televisioruudussa näkyvällä
näyttökaukosäätimellä.
Valitse asianmukaiset
painikkeet
näyttökaukosäätimestä
painamalla V/v/B/b-painikkeita,
kun haluat käyttää alla olevan
taulukon toimintoja, ja paina
sitten
.
Huomautus
Et ehkä voi hallita kaikkia käyttämiesi laitteiden
toimintoja.
AMP
QUICK
CLICK
V/v/B/b,
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Input” painamalla
V/v ja paina sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
5
Paina QUICK CLICK.
136FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 137 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kunkin laitteen ohjaamiseen käytettävien painikkeiden taulukko
(Quick Click)
Lisätietoja näyttökaukosäätimen painikkeista on kohdassa ”Vastaanottimeen kytkettyjen laitteiden
ohjaaminen”.
Laiteluokka
TV
Video- VIDEOTYKKI BD/DVD
nauhuri
LD
CD
MD
KAAPELI
SATELLIITTI
NAUHURI
DVR
VALOT
z
Painike
1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
10 key
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
+10 (•)
z
–
–
z
z
z
z
z
z
–
z
Ent
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
Input
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Display (Info)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Top Menu (Guide)
z
–
–
z
–
–
–
z
z
–
z
m/N/M/x/X
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
–
–
z
z
z
z
z
./>
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b/Menu/
/Exit/Return
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Ch +/–
z
z
–
–
–
–
–
z
z
–
z
–
A/B/C
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
Kohtaus 1–16
z
All On/Off
z
On/Off
z
Raise/Lower
z
Light Off
z
Toggle
z
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
137FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 138 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden ohjaaminen
Voit ohjata vastaanottimeen liitettyjä laitteita
Quick Click -toiminnon ”Menu”- ja
”10 key” -ominaisuuksilla.
Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä
normaalista käytöstä. Laite saattaa toimia
hieman eri tavalla tai ei ehkä lainkaan.
Painike
Toiminto
E N, z
Valitsemalla tämän voit aloittaa
toiston tai tallennuksen.
x, X
Valitsemalla tämän voit
pysäyttää tai keskeyttää toiston
tai tallennuksen.
m/M
Valitsemalla tämän voit
pikakelata eteen- tai taaksepäin.
./>
Valitsemalla tämän voit siirtyä
seuraavaan/edelliseen raitaan.
F Ch+/Ch–
Valitsemalla Ch +/– voit valita
esimerkiksi television,
satelliittivirittimen tai
videonauhurin kanavan.
G A/B/C
Valitse tämä, kun käytät
kaapelitelevision viritintä.
Menu-välilehti
H Return (Exit) Valitsemalla tämän voit palata
edelliseen valikkoon tai sulkea
valikon.
Painike
Toiminto
A 1
Valitsemalla tämän voit kytkeä
tai katkaista vastaanottimeen
kytkettyjen laitteiden virran.
B Display
(Info)
Valitsemalla tämän voit näyttää
vastaanottimeen liitettyjen
laitteiden tilan tai niiden tietoja.
C V/v/B/b,
Valitse valikon kohteita
valitsemalla V/v/B/b. Vahvista
valinta painamalla
.
D Menu
Valitsemalla tämän voit tuoda
vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden valikon näkyviin.
I Top Menu
(Guide)
Valitsemalla tämän voit näyttää
esimerkiksi DVD- tai Blu-ray
Disc-soittimen alkuvalikon tai
television, satelliittivirittimen
tai kiintolevytallentimen
ohjelmaoppaan.
J Input
Valitsemalla tämän voit valita
vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden tulolähteen.
K Macro
Valitsemalla tämän voit
käynnistää
Quick Click -toiminnolla
ohjelmoidun makron.
138FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 139 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
10 key-välilehti
Toiminto
A 1
Valitsemalla tämän voit kytkeä
tai katkaista vastaanottimeen
kytkettyjen laitteiden virran.
B 10 key
Valitsemalla tämän voit
– valita CD-, DVD-, Blu-ray
Disc- tai MD-soittimen
raitoja.
– valita television,
satelliittivirittimen tai
videonauhurin
kanavanumeroita.
C +10 (.)
Valitsemalla tämän voit
– valita CD-, DVD-, Blu-ray
Disc- tai MD-soittimen
raitoja, joiden numero on
yli 10.
– valita television,
satelliittivirittimen tai
videonauhurin
kanavanumeroita, joiden
numero on yli 10.
D Ent
Vahvista numeropainikkeilla
tekemäsi kanavan, levyn tai
raidan valinta painamalla tätä.
Toiminto
Valitsemalla tämän voit aloittaa
toiston tai tallennuksen.
x, X
Valitsemalla tämän voit
pysäyttää tai keskeyttää toiston
tai tallennuksen.
m/M
Valitsemalla tämän voit
pikakelata eteen- tai taaksepäin.
./>
Valitsemalla tämän voit siirtyä
seuraavaan/edelliseen raitaan.
F Ch+/Ch–
Valitsemalla Ch +/– voit valita
esimerkiksi television,
satelliittivirittimen tai
videonauhurin kanavan.
G A/B/C
Valitse tämä, kun käytät
kaapelitelevision viritintä.
H Input
Valitsemalla tämän voit valita
vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden tulolähteen.
I Macro
Valitsemalla tämän voit
käynnistää
Quick Click -toiminnolla
ohjelmoidun makron.
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
Painike
Painike
E N, z
139FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 140 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Television, videotykin tai
valojen ohjaaminen
Voit käyttää televisiota
valitsemalla
Common-välilehdestä (
Painike
Toiminto
G V/v/B/b,
Valitse valikon kohteita
valitsemalla V/v/B/b. Vahvista
valinta painamalla
.
H Menu
Valitsemalla tämän voit tuoda
vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden valikon näkyviin.
I Ch+/Ch–
Valitsemalla Ch +/– voit valita
esimerkiksi television,
satelliittivirittimen tai
videonauhurin kanavan.
J Exit
Valitsemalla tämän voit poistua
valikosta.
K Guide
Valitsemalla tämän voit näyttää
esimerkiksi television,
satelliittivirittimen tai
kiintolevytallentimen
ohjelmaoppaan.
L Input
Valitsemalla tämän voit valita
vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden tulolähteen.
)
Painike
Toiminto
A Macro
Valitsemalla tämän voit
käynnistää
Quick Click -toiminnolla
ohjelmoidun makron.
B 1
Valitsemalla tämän voit kytkeä
tai katkaista vastaanottimeen
kytkettyjen laitteiden virran.
C 10 key
Valitsemalla tämän voit valita
television, satelliittivirittimen
tai videonauhurin
kanavanumeroita.
D +10 (.)
Valitsemalla tämän voit valita
television, satelliittivirittimen
tai videonauhurin
kanavanumeroita, joiden
numero on yli 10.
E Ent
Vahvista numeropainikkeilla
tekemäsi kanavan, levyn tai
raidan valinta painamalla tätä.
F Display
(Info)
Valitsemalla tämän voit näyttää
vastaanottimeen liitettyjen
laitteiden tilan tai niiden tietoja.
140FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 141 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Voit käyttää videotykkiä
valitsemalla
Common-välilehdestä (
Voit käyttää valoja valitsemalla
Common-välilehdestä ( )
)
Toiminto
Toiminto
A Light Off
A Macro
Valitsemalla tämän voit
käynnistää Quick Clicktoiminnolla ohjelmoidun
makron.
Valitsemalla tämän voit
katkaista valonhallintayksikön
virran.*
B Kohtaus
1–16
Valitsemalla tämän voit kytkeä
tai katkaista vastaanottimeen
kytkettyjen laitteiden virran.
Valitsemalla tämän voit valita
ennalta määritetyn
valaistustavan.
C All Off
C Display
(Info)
Valitsemalla tämän voit näyttää
vastaanottimeen liitettyjen
laitteiden tilan tai niiden tietoja.
Valitsemalla tämän voit laskea
kaikkien valojen kirkkauden
minimiin (eli sammuttaa valot).
D Off
Valitsemalla tämän voit
sammuttaa yksittäisen valon.
D V/v/B/b,
Valitse valikon kohteita
valitsemalla V/v/B/b. Vahvista
valinta painamalla
.
E Lower
Valitsemalla tämän voit laskea
kaikkien valojen kirkkautta
samaan aikaan.
E Menu
Valitsemalla tämän voit tuoda
vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden valikon näkyviin.
F Toggle
Valitsemalla tämän voit vaihtaa
ennalta määritettyä
valaistustapaa.
F Exit
Valitsemalla tämän voit poistua
valikosta.
G Raise
G Input
Valitsemalla tämän voit valita
vastaanottimeen kytkettyjen
laitteiden tulolähteen.
Valitsemalla tämän voit lisätä
kaikkien valojen kirkkautta
samaan aikaan.
H On
Valitsemalla tämän voit kytkeä
yksittäisen valon päälle.
I All On
Valitsemalla tämän voit nostaa
kaikkien valojen kirkkauden
maksimiin.
B 1
jatkuu
141FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
Painike
Painike
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 142 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Painike
Toiminto
J Macro
Valitsemalla tämän voit
käynnistää
Quick Click -toiminnolla
ohjelmoidun makron.
* Valonhallintayksikkö on laite, jolla voi säätää
vähintään kahden valon kirkkautta yhdellä
toimenpiteellä.
Saat lisätietoja valonhallintayksikön asentamisesta
paikalliselta jälleenmyyjältä.
Näyttökaukosäätimellä
ohjattavien laitteiden
asetusten määrittäminen
AMP
Näyttökaukosäätimen
piilottaminen
Paina QUICK CLICK tai
RETURN/EXIT O.
V/v/B/b,
MENU
1
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
4
Valitse ”Quick Click”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
5
Valitse ”Source Component” tai
”Common Component”
painamalla V/v ja paina sitten
.
142FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 143 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
6
Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
7
Valitse ”Preset Mode”
painamalla V/v ja paina sitten
.
8
Valitse määritettävän laitteen
tulo (myös televisio) painamalla
V/v toistuvasti ja paina sitten
.
9
Valitse valmistajan nimi
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
.
Jos haluat testata kokoonpanoa, valitse
televisioruudusta ”Play”.
11 Valitse ”Finish” painamalla
V/v/B/b ja paina sitten
.
Asetusten peruuttaminen
Valitse ”Cancel” ja paina sitten
7.
vaiheessa
Laitevalmistajaluettelo
SONY
AKAI
B&O
BRIONVEGA
CROWN
DUAL
FERGUSON
GOODMANS
HANSOL
HOHER
INNO-HIT
JVC
LG
AIWA
AUDIO SONIC
BLAUPUNKT
BUSH
DAEWOO
FENNER
GOLDSTAR
GRUNDIG
HITACHI
HYPER
IRRADIO
KENDO
LOEWE
SONY
MITSUBISHI
OPTOMA
SHARP
EPSON
OLYMPUS
RUNCO
Video-nauhuri
SONY
AKAI
FENER
GOLDSTAR
HITACHI
LOEWE
NORDMENDE
PANASONIC
PHONOLA
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
W.W.HOUSE
AIWA
CGM
FUNAI
GRUNDIG
JVC
NOKIA
OKANO
PHILIPS
SAMSUNG
SELECO
SIEMENS
TOSHIBA
WATSON
BD/DVD-soitin
SONY
BOSE
CHESTRON
D.I.K.
DENON
GRUNDIG
HITACHI
JVC
KLH
AIWA
CAT
CYBERHOME
DAEWOO
ELTA
HARMAN/KARDON
JAMO
KENWOOD
MATSUI
jatkuu
143FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
TV
MARK
MITSUBISHI
MIVER
NOKIA
NORDMENDE
ORION
PHILIPS
ROADSTAR
SABA, TELEFUNKEN
SANYO
SELECO
TELEFUNKEN
TOSHIBA
VIETA
Videotykki
10 Valitse koodi painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten
LUXOR
MATSUI
MIVAR
NEC
NOKIA OCEANIC
OKANO
PANASONIC
PIONEER
SABA
SAMSUNG
SCHNEIDER
SHARP
THOMSON
UNITED
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 144 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
MITSUBISHI
NAKAMICHI
PANASONIC
PIONEER
RCA
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
YAMAHA/DENON
MUSTEK
ONKYO
PHILIPS
PRIMAS
SAMSUNG
SHINCO
TEAC
TOSHIBA
ZENITH
LD-soitin
SONY
KENWOOD
PANASONIC
PIONEER
SHARP
HITACHI
MAGNAVOX
PHILIPS
SANYO
CD-soitin
SONY
CARVER
DENON
GRUNDIG
HITACHI
KENWOOD
NAD
ONKYO
PHILIPS
QUADRAL
SAMSUNG
SHERWOOD
TECHNICS
YAMAHA
AIWA
DAEWOO
FISHER
HARMAN
JVC
LG
NAKAMICHI
PANASONIC
PIONEER
SABA
SANYO
SHEWOOD
UHER
Minidisc-soitin
SONY
AKAI
JVC
MARANTZ
PANASONIC
SANSUI
TEAC
AMERICAST
BELL SOUTH
BRIGTH HOUSE
CHARTER
COX
GNC
ILLICO
MEMOREX
NET
PACE
PARAGON
PIONEER
REGAL
RUNCO
SEREN
SUSQUEHANNA
TOCOM
VIDEOTRON
ZENITH
Satelliittiviritin (laite)
SONY
AMSTRAD/RADIX
CANAL +
GOLD BOX
HYUNDAI
KATHREIN
NIKKO
NTV PLUS 2000
RADIX
SABA/THOMSON
TECHNISAT
ZEHNDER
AMSTRAD
B SKY B
GALAXIS
GRUNDIG
JERROLD
MATSUI
NOKIA
PACE
SABA
SKY MASTER
WATSON
Valonhallinta
AIWA
DENON
KENWOOD
ONKYO
PIONEER
SHARP
YAMAHA
Kasettinauhuri
ABC
ADVANCED NEWHOUSE
SONY
AKAI
DENON
JVC
LG
Kaapeliviritin
SONY
ADELPHIA
ALTRIO
ATLANTIC BROADBAND
BLUE RIDGE
CABLEVISION
COMCAST
GENERAL INSTRUMENT
HAMLIN
JERROLD
MOTOROLA
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PULSAR
RODGERS
SCIENTIFIC ATLANTA
SIGECOM
TIME WARNER
TOSHIBA
WIDEOPENWEST
LUTRON(Grafik Eye)
LUTRON(RadioRA)
LUTRON(Spacer)
X10
LUTRON(HomeWorks)
LUTRON(Sivoia Shades)
LUTRON(Spacer System)
AIWA
B&O
HARMAN
KENWOOD
MARANTZ
144FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 145 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
MATSUI
NAD
PHILIPS
QUADRAL
SANYO
SHERWOOD
TEAC
UHER
MISSION
ONKYO
PIONEER
REVOX
SCHNEIDER
T+A
TECHNICS
YAMAHA
DVR-laite
SONY
LG
PHILIPS
REPLAYTV
TOSHIBA
HUMAX
PANASONIC
PIONEER
TIVO
Useiden komentojen
suorittaminen
automaattisesti
peräkkäin
Quick Click -toiminnolla
(makrotoisto)
Voit käyttää makrotoimintoa vaivattomasti
Quick Click -toiminnon avulla.
AMP
V/v/B/b,
MENU
Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
jatkuu
145FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
1
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 146 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
4
Valitse ”Quick Click”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
5
Valitse ”Macro Setup”
painamalla V/v ja paina sitten
.
6
Valitse sen makron numero
painamalla V/v, jonka
toimintoketjun haluat
ohjelmoida, ja paina sitten
7
Makrotoiston aloittaminen
1
AMP-painikkeen merkkivalo syttyy ja
sammuu.
2
.
8
Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten b.
9
Valitse tunnus painamalla V/v
toistuvasti ja paina sitten b.
10 Valitse haluamasi kesto
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
11 Toista vaiheet 7 - 10, jos haluat
ohjelmoida muiden laitteiden
toimintoja.
12 Valitse asetettava vaiheen
aikaväli painamalla V/v ja paina
sitten
.
V/v/B/b ja paina sitten
.
Asetukset on tehty.
Paina QUICK CLICK.
Näyttökaukosäädin näkyy
televisioruudussa.
Valitse asetettava vaiheen
numero painamalla V/v ja paina
sitten
.
13 Valitse ”Finish” painamalla
Paina AMP.
3
Valitse näyttökaukosäätimestä
MACRO painamalla V/v/B/b.
Makroluettelo näkyy televisioruudussa.
4
Valitse käynnistettävän makron
numero painamalla V/v.
Makro käynnistyy ja suorittaa komennot
ohjelmoidussa järjestyksessä.
Makron nimen syöttäminen
1 Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2 Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3 Valitse ”
Settings” painamalla V/v ja
paina sitten
tai b.
4 Valitse ”Quick Click” painamalla V/v ja
paina sitten
tai b.
5 Valitse ”Macro Setup” painamalla V/v
ja paina sitten
.
6 Paina OPTIONS.
Valikon vaihtoehtojen luettelo tulee
näkyviin.
7 Valitse ”Name Input” painamalla V/v ja
Ohjelmoinnin lopettaminen
Valitse ”Cancel” ja paina sitten
.
paina sitten
.
Näppäimistö tulee näkyviin
televisioruutuun.
8 Valitse yksi merkki kerrallaan
painamalla V/v/B/b ja
.
146FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 147 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
9 Valitse ”Finish” painamalla V/v/B/b ja
paina sitten
.
Syötetty nimi tallennetaan.
Nimisyötteen peruuttaminen
Valitse ”Cancel” painamalla V/v/B/b ja paina
sitten
.
Ohjelmoidun makron
poistaminen
1 Paina AMP.
Sellaisten
kaukosäädinkoodien
määrittäminen, joita ei
ole tallennettu Quick
Click-toimintoon
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
AMP
2 Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3 Valitse ”
Settings” painamalla V/v ja
paina sitten
tai b.
4 Valitse ”Quick Click” painamalla V/v ja
paina sitten
tai b.
5 Valitse ”Macro Setup” painamalla V/v
ja paina sitten
.
6 Valitse haluamasi makron numero
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
V/v/B/b,
7 Valitse haluamasi vaiheen numero
MENU
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
8 Valitse laitteen nimeksi ”–” painamalla
.
1
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
9 Tyhjennä tallennettu makro toistamalla
vaiheet 8 ja 9.
10Valitse ”Finish” painamalla V/v
toistuvasti.
Makroksi tallennetut asetukset katoavat.
Paina AMP.
2
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
4
Valitse ”Quick Click”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
jatkuu
147FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
V/v toistuvasti ja paina sitten
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 148 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
5
6
7
8
9
Valitse ”Source Component” tai
”Common Component”
painamalla V/v ja paina sitten
.
Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
Valitse ”Learn Mode”
painamalla V/v ja paina sitten
.
Valitse uudeksi komennoksi
tallennettavan koodin numero
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
11 Valitse ”Finish” painamalla
V/v/B/b toistuvasti.
Huomautus
Näyttöikkuna suljetaan siksi ajaksi, kun vastaanotin
rekisteröi uutta koodia.
Opettamisen lopettaminen
Valitse ”Cancel” jossakin näytössä vaiheissa 8,
10 tai 11 ja paina sitten
.
Opetetun komennon
käyttäminen
1 Paina AMP.
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
2 Paina MENU.
Jatka ohjelmoitavan laitteen
kaukosäätimen vastaavan
painikkeen painamista samalla,
kun osoitat kaukosäädintä
vastaanottimen kaukosäätimen
tunnistinta kohti, kunnes
televisioruudussa näkyy
”Complete”.
Kaukosäätimen tunnistin
Valikko näkyy televisioruudussa.
3 Valitse ”Input” painamalla V/v ja paina
sitten
tai b.
4 Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja paina
sitten
.
5 Paina QUICK CLICK.
6 Valitse kyseisen toiminnon opetteluun
käytetyn näyttökaukosäätimen painike
painamalla V/v/B/b ja paina sitten
.
Noin 5 cm-10 cm
”Test” valitaan automaattisesti muutaman
sekunnin kuluttua, kun uuden koodin
rekisteröinti on valmis.
10 Paina
.
Ohjelmoidun koodin toimivuustesti
alkaa.
Jatka vaiheeseen 11, jos et halua tehdä
toimivuustestiä.
148FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\120SCR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 149 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Quick Click -toiminnon
kaukosäädinten
numerokoodien
palauttaminen
5
Valitse ”Source Component” tai
”Common Component”
painamalla V/v ja paina sitten
.
6
Valitse haluamasi komponentti
painamalla V/v toistuvasti ja
paina sitten
.
7
Valitse ”Reset” painamalla V/v
ja paina sitten
.
Vahvistusviesti näkyy televisioruudussa.
AMP
8
Valitse ”Yes” painamalla V/v ja
paina sitten
.
Valitun tulolähteen koko sisältö (eli
kaikki ohjelmoidut tiedot) tyhjennetään.
9
Tyhjennä kaikki ohjelmoidut
tiedot toistamalla vaiheet 6 - 8.
Huomautus
V/v,
Itse makroa ei tyhjennetä. Jos olet asettanut valmiin
koodin tai opetellun koodin makrovaiheessa,
järjestelmässä käytetään oletuskoodia.
MENU
1
Paina AMP.
2
Näyttökaukosäätimen käyttäminen (Quick Click)
Vastaanotinta voidaan käyttää
kaukosäätimen avulla.
Paina MENU.
Valikko näkyy televisioruudussa.
3
Valitse ” Settings”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
4
Valitse ”Quick Click”
painamalla V/v ja paina sitten
tai b.
149FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 150 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Lisätietoja
Sanasto
x Cinema Studio EX
Surround-äänimuoto, jota voi pitää Digital
Cinema Sound -tekniikan koosteena. Tuottaa
teatteritasoisen äänen kolmea tekniikkaa
käyttäen: ”Virtual Multi Dimensions”,
”Screen Depth Matching” ja ”Cinema Studio
Reverberation”.
”Virtual Multi Dimensions” eli virtuaalinen
kaiutintekniikka muodostaa virtuaalisen
moni-surround-äänisen äänimaiseman
käyttäen enintään 7.1-kanavaista järjestelmää
ja tuo käyttöösi elokuvateatteritasoisen
surround-äänen.
”Screen Depth Matching” tuottaa diskantin
vaimennuksen sekä täyteläisen ja syvän äänen,
jollainen tuotetaan yleensä teatterissa kankaan
takana olevilla kaiuttimilla. Tämä lisätään
sitten etu- ja keskikanaviin.
”Cinema Studio Reverberation” tuottaa
parhaille tallennusteattereille tai
äänitysstudioille, kuten Sony Pictures
Entertainment’ -studiolle, ominaisen äänen.
Käytettävissä on kolme muotoa studion
tyypistä riippuen:A/B/C.
x Deep Color
Videosignaalit, joiden HDMI-liitännän kautta
kulkevan signaalin värisyvyyttä on parannettu.
Nykyisen HDMI-liitännän kautta kulkevan
signaalin yhdessä kuvapisteessä voi olla 24
bittiä (16 777 216 väriä). Kun vastaanotin on
Deep Color-yhteensopiva, yhdessä
kuvapisteessä voi olla 36 bittiä.
Koska suurempi bittimäärä tarkoittaa
tarkempaa värierottelua, sillä voidaan myös
esittää paremmin jatkuvat värimuutokset.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Sonyn yhteistyössä Sony Pictures
Entertainment -yrityksen kanssa kehittämä
ainutlaatuinen kotiteatterikäyttöön tarkoitettu
äänentuottamisen tekniikka, jolla voidaan
nauttia jännittävästä ja voimallisesta
elokuvateatterimaisesta äänestä. Tämän DSP
(Digital Signal Processor) -käsittelyn ja
mitattujen tietojen integrointiin perustuva
”Digital Cinema Sound” -tekniikka
mahdollistaa äänen kuuntelemisen sellaisena
kuin se on alun perin luotu.
x Digital Concert Hall
”Digital Concert Hall” tuottaa jykevämmän
äänen kaksikanavaisille stereoäänilähteille,
kuten CD-levyille. 5.1- tai 7.1 -kanavaisten
kaiuttimien ja virtuaalisen kaiutintekniikan,
stereokaiun ja heijastetun äänen ansiosta
musiikkiin saa värikkäämmän äänimaiseman
ja läsnäolon tunnun. Konserttisalimainen
äänikenttä on konserttitilojen geometrisen
analyysin ja todellisiin mitattuihin tietoihin
perustuvan kaiun ja äänen heijastumisen
mallintamisen tulosta. Kaikua lisätään
laskemalla sointiominaisuudet, kuten äänen
vahvuus ja taajuusvaste DSP (Digital Signal
Processor) -tekniikan avulla. Äänessä on
luonnollinen resonanssi, joka muistuttaa
konserttisalin äänimaisemaa.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Tämä on Sonyn omistamaa tekniikkaa, jonka
avulla heikkolaatuisia äänisignaaleja voidaan
toistaa korkealaatuisella äänellä. Vanhoissa
nauhoituksissa tai pakatussa äänessä on usein
aaltomuotoisia häiriöitä, taajuuden
vääristymiä, sekä harmonista säröä käytetyllä
taajuudella. Nämä aiheuttavat häiriöitä ja
melua, joka heikentää äänenlaatua.
D.L.L.-ominaisuus poistaa tällaiset ongelmat
ja tekee musiikin ja elokuvien äänestä
jykevämmän.
x Dolby Digital
Digitaalisen äänen koodaus- ja
dekoodausteknologia, jonka on kehittänyt
Dolby Laboratories, Inc. Ääni koostuu etu
(vasen/oikea) -, keski-, surround
(vasen/oikea) - ja lisäbassokanavista.
Kyseessä on DVD-videoille kehitetty
audiostandardi, josta käytetään myös nimeä
5.1-kanavainen surround-ääni.
150FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 151 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus -tekniikan avulla
teräväpiirtokuvaan liitettyyn surround-ääneen
saa lisää kanavia. Sen laadukkaat
koodausominaisuudet mahdollistavat jopa
korkealaatuisen 7.1-kanavaisen äänen
toistamisen, mutta eivät vaikuta kuvan
toistoon tai muihin ominaisuuksiin viemällä
liikaa bittejä.
äänitekniikka. Dolby TrueHD -ääni on
jokaista bittiä myöten alkuperäisen ääniraidan
kaltainen, ja sen avulla ääni voidaan toistaa
8-kanavaisena 96 kHz:n taajuudella /
24 bittisenä ja 6-kanavaisena 192 kHz:n
taajuudella / 24 bittisenä. Yhdistettynä
teräväpiirtotekniikkaan tämä äänitekniikka
tekee kotiteatterielämyksistä
ennekokemattomia.
x Dolby Digital Surround EX
x DSD
Akustinen teknologia, jonka on kehittänyt
Dolby Laboratories, Inc.
Surround-takakanavien tiedot jaetaan
tavalliselle vasemmalle ja oikealle
surround-kanavalle siten, että ääni voidaan
toistaa 6.1-kanavaisena. Erityisesti
toiminnallisten kohtausten äänikenttä on
dynaamisempi ja realistisempi.
Super Audio CD-levyillä käytetty
ääniformaatti. DSD muuntaa analogisen
signaalin digitaaliseksi ja tallentaa sen suoraan
siten, ettei mitään tietoa häviä. Tämä tekniikka
mahdollistaa korkealaatuisen äänen
tallentamisen ja toistamisen.
x Dolby Pro Logic II
Tämä tekniikka muuntaa kaksikanavaisen
stereoäänen 5.1-kanavaiseksi toistoa varten.
Vanhoja stereoäänellä varustettuja elokuvia
voidaan parannella lisäämällä niihin
5.1-kanavainen surround-ääni.
x DTS 96/24
Korkealaatuinen äänen digitaalinen
signaaliformaatti. Tämä tallentaa äänen
96 kHz/24 bit-näytteenottotaajuudella ja
bittinopeudella, mikä on DVD-videolle
korkein mahdollinen. Toistokanavien määrä
vaihtelee ohjelmasta riippuen.
x DTS Digital Surround
x Dolby Pro Logic IIx
Tekniikka 7.1-kanavaista (tai 6.1-kanavaista)
toistoa varten. Sen avulla voidaan kuunnella
Dolby Digital Surround EX-koodattua ääntä
sekä 5.1-kanavaista Dolby Digital-koodattua
ääntä 7.1-kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena).
Lisäksi stereoääntä voidaan kuunnella
7.1-kanavaisena (tai 6.1-kanavaisena).
Audiokäsittelyteknologia, jonka on kehittänyt
Dolby Laboratories, Inc. Keski- ja
mono-surround-tiedot jaetaan kahdelle
stereokanavalle. Toistettaessa ääni
dekoodataan ja toistetaan 4-kanavaisena
surround-äänenä. Tämä on yleisin
DVD-videolla käytettävä äänen käsittelytapa.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on Dolbyn optisille
teräväpiirtolevyille kehittämä hävikitön
x DTS-ES
6.1-kanavainen järjestelmä, jossa on
surround-takakanavat. Muotoja on kaksi:
”Discrete 6.1” tallentaa kaikki kanavat
erikseen ja ”Matrix 6.1” jakaa surroundtakakanavan vasempaan ja oikeaan surroundtakakanavaan. Tämä on ihanteellinen
elokuvien soundtrackien toistamiseen.
x DTS-HD
Perinteistä DTS Digital Surround-formaattia
laajempi ääniformaatti.
Formaatissa on kaksi osaa, ja toinen on DTS
Digital Surround-yhteensopiva.
DTS-HD-ääniformaatteja on kaksi: DTS-HD
High Resolution Audio ja DTS-HD Master
jatkuu
151FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Lisätietoja
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
DTS, Inc.:n elokuvateattereita varten
kehittämä digitaalinen äänen koodaus- ja
dekoodausteknologia, joka pakkaa ääntä
vähemmän kuin Dolby Digital ja tuottaa
laadukkaamman äänentoiston.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 152 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Audio.
DTS-HD High Resolution Audio-formaatin
enimmäissiirtonopeus on 6 Mbps, ja sen
pakkaus ei ole hävikitön (Lossy). DTS-HD
High Resolution Audio-formaatin
enimmäisnäytteenottotaajuus on 96 kHz, ja
sen kanavia on korkeintaan 7.1. DTS-HD
Master Audio-formaatin
enimmäissiirtonopeus on 24,5 Mbps, ja sen
pakkaus on hävikitön (Lossless). DTS-HD
Master Audio-formaatin
enimmäisnäytteenottotaajuus on 192 kHz, ja
sen kanavia on enintään 7.1.
kopiointisuojaustekniikkaa, joka koodaa
digitaalista videosignaalia.
x DTS Neo:6
x Komponenttivideo
Tämä tekniikka muuntaa kaksikanavaisen
stereoäänen 7-kanavaiseksi toistoa varten. Voit
valita kahdesta eri toistotilasta toistolähteen tai
mielipiteesi mukaan: CINEMA on tarkoitettu
elokuville ja MUSIC stereolähteille, kuten
musiikille.
Videosignaalin siirtämiseen käytetty muoto,
joka koostuu kolmesta eri signaalista:
luminanssi Y, krominanssi Pb ja krominanssi
Pr. Sen avulla voi toistaa korkealaatuista
kuvaa, kuten DVD-videokuvaa tai
HDTV-kuvaa. Liittimet ovat väreiltään vihreä,
sininen ja punainen.
x H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System)
HDMI-liitännöille
x Komposiittivideo
H.A.T.S. HDMI-liitännöille on
virranhallinnan toistojärjestelmä
HDMI-liitäntää käyttäville siirroille.
Äänenlaadun kannalta tärkeä pääkello on
vastaanottimen DA-muuntimen vieressä
olevassa kristallilähettimessä. Tällä
pääkellolla ohjataan vastaanottimeen
liitettyjen laitteiden toistonopeutta
hyödyntämällä HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -liitäntöjen HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) -hallinnan
toistonopeustietoja. Se tarjoaa korkealaatuisen
ja kirkkaan äänen, koska kellotietojen
lähetyksessä ei ole juurikaan huojuntaa.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) on standardi, joka tukee sekä
video-että audiosignaalia samassa liitännässä
ja jonka avulla voi nauttia samaan aikaan sekä
korkealaatuisesta digitaalisesta kuvasta että
äänestä. HDMI tukee HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection) -
x High Bitrate Audio
Kyseessä on audioformaatti, jota käytetään
esimerkiksi Blu-ray Disc-levyille
tallennettavassa, bittinopeudeltaan suuressa
pakkausmenetelmässä (esimerkiksi DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
x Jakotaajuus
Taajuus, jolla kahden eri kaiuttimien taajuudet
kohtaavat.
Videosignaalin tietojen siirtämiseen
käytettävä perusformaatti. Luminanssisignaali
Y ja krominanssisignaali C yhdistetään ja ne
lähetetään yhdessä.
x Lomitus
Pyyhkäisymenetelmä, jossa kuva tuotetaan
näyttämällä puolet juovista television tai
näytön putkella kerran 1/60 sekunnissa. Ensin
piirretään kaikki parittomat juovat ja juovien
väliin jätetään tyhjää. Sitten aukot täytetään
piirtämällä kaikki parilliset juovat.
”i” merkinnässä ”480i” tarkoittaa ”Interlace”.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Matalataajuiset äänitehosteet, jotka lähetetään
lisäbassokaiuttimesta esimerkiksi Dolby
Digital- tai DTS-muodossa. Äänestä tulee
voimakkaampi, kun taajuudeltaan matalaa
20 - 120 Hz:n bassoa lisätään.
152FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 153 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
x Neural THX
Neural Surround™ -ja THX®
Technologies-tekniikat ovat johtavien FM/
HD-radioasemien virallinen
surround-lähetysformaatt. Neural Surround,
THX Technologies tuottaa 100% stereoäänen
kanssa yhteensopivan, monipuolisen ja
yksityiskohtaisen surround-äänen.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos koteloon putoaa jokin esine tai koteloon
kaatuu nestettä, irrota vastaanotin pistorasiasta
ja toimita laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tarkistettavaksi ennen käytön jatkamista.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Menetelmä, jolla analoginen audiosignaali
muunnetaan digitaaliseksi audiosignaaliksi.
x Progressiivinen menetelmä
Pyyhkäisymenetelmä, joka muodostaa juovat
asteittain, toisin kuin lomitusmenetelmä, jossa
parittomat ja parilliset juovat muodostetaan
vuorotellen.
”p” merkinnässä ”480p” tarkoittaa
”Progressive”.
x x.v.Color
”x.v.Color” mahdollistaa eri värien, kuten
kukkien ja meren sinisen värin, aiempaa
luonnollisemman toiston.
Virtalähteet
• Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön,
tarkista, että sen käyttöjännite on sama kuin
paikallisessa sähköverkossa.
Käyttöjännite on ilmoitettu vastaanottimen
takaosassa olevassa kilvessä.
• Vastaanottimen irrottaminen virtalähteestä
tarkoittaa virtajohdon irrottamista
pistorasiasta.
• jos laite on kytketty, siihen tulee vielä virtaa,
vaikka sen virta olisi sammutettu. Jos et
käytä vastaanotinta pitkään aikaan, irrota se
pistorasiasta. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta, ei johdosta.
• Pistokkeen liittimet on rakennettu
turvallisuussyistä siten, että pistokkeen voi
liittää pistorasiaan vain oikein päin. Jos et
saa asetettua pistoketta kokonaan
pistorasiaan, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Kuumeneminen
Sijoittaminen
• Estä kuumeneminen ja lisää vastaanottimen
käyttöikää sijoittamalla vastaanotin
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
jatkuu
153FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Lisätietoja
Vastaanottimen kuumeneminen käytön aikana
ei ole merkki viasta. Jos vastaanotinta
käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon kannen,
sivujen ja pohjan lämpötila nousee
huomattavasti. Älä kosketa koteloa, jotta et
polttaisi itseäsi.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 154 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
• Älä sijoita vastaanotinta lämpölähteiden
lähelle äläkä suoraan auringonvaloon tai
paikkaan, jossa se on alttiina pölylle tai
iskuille.
• Älä laita kotelon päälle mitään, mikä voi
tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa vian.
• Älä sijoita vastaanotinta television,
videonauhurin tai kasettinauhurin tai muun
laitteen lähelle. (Jos vastaanotinta käytetään
samaan aikaan kuin televisiota,
videonauhuria tai kasettinauhuria ja laitteet
ovat liian lähellä toisiaan, kohina voi
lisääntyä ja kuvanlaatu heiketä. Tämä on
erityisen todennäköistä käytettäessä
sisäantennia. Suosittelemme tämän vuoksi
ulkoantennin käyttöä.)
Käyttö
Muista sammuttaa laite ja irrottaa virtajohto
pistorasiasta ennen muiden laitteiden
liittämistä.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä,
laimeaan puhdistusnesteeseen kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hankaustyynyä,
hankaavaa jauhetta tai liuotinta, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos vastaanottimen suhteen esiintyy ongelmia
tai kysyttävää, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Ongelmanratkaisu
Jos vastaanottimen käytössä esiintyy jokin
seuraavista ongelmista, käytä tätä
ongelmanratkaisuopasta apuna ongelman
korjaamisessa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääni
Ääntä ei kuulu, vaikka valittaisiin mikä
laite tahansa, tai ääni on hyvin vaimea.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että kaikki kaiutinjohdot on
liitetty oikein.
• Tarkista, että sekä vastaanottimeen että
kaikkiin laitteisiin on kytketty virta.
• Tarkista, että MASTER VOLUME-asetus
ei ole –∞ dB. Muuta sen asetukseksi noin
–40 dB.
• Varmista, että SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) -asetus ei ole OFF (sivu 48).
• Poista mykistystoiminto käytöstä
painamalla kaukosäätimen
MUTING-painiketta.
• Tarkista, että
INPUT SELECTOR-painikkeella on
valittu oikea laite.
• Tarkista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Jos ääni on erittäin vaimea, tarkista, onko
Night Mode käytössä (sivu 96).
• Vastaanottimen suojalaite on aktivoitunut.
Sammuta vastaanotin, poista oikosulun
aiheuttanut ongelma ja kytke virta takaisin
päälle.
Ääntä ei kuulu tietystä laitteesta.
• Tarkista, että kyseinen laite on liitetty
oikein audion tuloliittimeen.
• Tarkista, että liitännässä käytettävät
kaapelit on työnnetty kokonaan sekä
vastaanottimen että laitteen liittimiin.
154FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 155 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Liitä kuulokkeet vastaanottimen
PHONES-liitäntään ja varmista, että ääni
kuuluu kuulokkeista. Jos kuulokkeista
kuuluu vain toinen kanava, laitetta ei ehkä
ole liitetty vastaanottimeen oikein.
Tarkista, että kaikki kaapelit on työnnetty
kokonaan sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin. Jos molemmat kanavat kuuluvat
kuulokkeista, etukaiutinta ei ehkä ole
liitetty oikein vastaanottimeen. Tarkista
sen etukaiuttimen liitäntä, joka ei tuota
ääntä.
• Varmista, että olet kytkenyt analogisen
laitteen L- ja R-kaapelit etkä vain
jompaakumpaa. Käytä
mono-stereokaapelia (lisävaruste). Ääntä
ei kuulu keskikaiuttimesta, jos jokin
äänikenttä (kuten Pro Logic) on valittu.
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, ääni
toistetaan ainoastaan vasemmasta ja
oikeasta keskikaiuttimesta.
Ääntä ei kuulu kaksikanavaisista
analogisista lähteistä.
• Varmista, että valittua äänen (digitaalista)
tuloliitäntää ei ole Input-valikon kohdassa
”Input Assign” määritetty muulle tulolle
(sivu 93).
HDMI IN-liitännästä lähetettävää
lähdeääntä ei toisteta vastaanottimeen
liitetystä vahvistimesta tai television
kaiuttimista.
• Tarkista, että laite on kytketty oikein
kyseisen laitteen HDMI IN -liitäntään.
Vasen ja oikea ääni ovat
epätasapainossa tai kumoavat
toisensa.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein ja tukevasti.
• Säädä tasapainon parametrit Auto
Calibration-asetusvalikon avulla.
Kaiuttimista kuuluu huomattavaa
surinaa tai kohinaa.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että liitäntäkaapelit ovat loitolla
muuntajista ja moottoreista ja vähintään
3 metrin päässä televisiosta ja
loisteputkista.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Varmista, että U SIGNAL GND-liitäntä on
maadoitettu (vain jos levysoitin on liitetty
vastaanottimeen).
• Pistotulpat ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi
ne kevyesti alkoholiin kostutetulla liinalla.
Keski-, surround- tai surroundtakakaiuttimista kuuluu vain hyvin
vaimea ääni tai ei lainkaan ääntä.
• Valitse ”Cinema Studio EX” -tila
(sivu 76).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 104).
• Tarkista, että keski- ja surround-kaiutinten
asetus on joko ”SMALL” tai ”LARGE”.
Surround-takakaiuttimista ei kuulu
ääntä.
• Eräillä levyillä ei ole Dolby Digital
Surround EX -tunnusta, vaikka
pakkauksessa on Dolby Digital Surround
EX-logo.
jatkuu
155FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Lisätietoja
Digitaalisten lähteiden ääni ei kuulu
(COAXIAL- tai
OPTICAL-tuloliitännästä).
• Varmista, että INPUT MODE -asetus ei
ole ”Analog”.
• Varmista, että ”2ch Analog Direct” ei ole
käytössä.
• Varmista, että valittua äänen (digitaalista)
tuloliitäntää ei ole Input-valikon kohdassa
”Input Assign” määritetty muulle tulolle
(sivu 93).
• Toistavan laitteen asetukset pitää ehkä
määrittää. Lisätietoja on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Jos katselet kuvia tai kuuntelet ääntä Deep
Color-siirron aikana, varmista, että
HDMI-liitännässä on käytetty suuren
nopeuden kanssa yhteensopivaa
liitäntäkaapelia (HDMI versio 1.3a,
luokan 2 kaapeli).
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 156 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että lisäbassokaiutin on kytketty
oikein ja huolellisesti.
• Tarkista, että olet kytkenyt kaiuttimeen
virran.
• Jos kaikkien kaiuttimien asetus on
”LARGE” ja ”Neo:6 Cinema” tai ”Neo:6
Music” on valittu, lisäbassokaiuttimesta ei
kuulu ääntä.
Surround-tehoste ei ole saatavilla.
• Tarkista, että äänikenttätoiminto on
käytössä (paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi ainoastaan
signaaleille, joiden näytteenottotaajuus on
suurempi kuin 48 kHz.
Dolby Digital- tai monikanavaista
DTS-ääntä ei tuoteta.
• Tarkista, että toistettava DVD-levy tai
vastaava on tallennettu Dolby Digital-tai
DTS-formaatissa.
• Kun kytket DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliittimiin, tarkista, että kytketyn
laitteen digitaalinen audiolähtöasetus on
käytettävissä.
Tallentaminen ei onnistu.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 28).
• Valitse lähdelaite (sivu 58).
MULTI CHANNEL DECODINGmerkkivalo ei pala sinisenä.
• Tarkista, että toistolaite on liitetty
digitaaliseen liittimeen ja että tulo on
valittu oikein tässä vastaanottimessa.
• Tarkista, vastaako toistettavan ohjelman
tulolähde monikanavaformaatin
määrityksiä.
• Tarkista, että toistolaitteen asetuksena on
monikanavaääni.
• Varmista, että valittua äänen (digitaalista)
tuloliitäntää ei ole Input-valikon kohdassa
”Input Assign” määritetty muulle tulolle
(sivu 93).
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä laitteesta ei kuulu ääntä.
• Säädä tämän vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta ja/tai
laitetta ei ole liitetty oikein. Sammuta
vastaanottimen virta ja liitä sitten
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai
laite uudelleen.
• Varmista, että
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai
laite tukevat tätä vastaanotinta.
Video
Televisioruudussa tai näytössä ei ole
kuvaa tai kuva on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea tulo
(sivu 58).
• Valitse televisiossa oikea tulotila.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Määritä laitteen videotulo oikein.
• Tulosignaalin tulee olla sama kuin silloin,
kun ylösmuunnetaan tulosignaalia tällä
vastaanottimella (sivu 41).
COMPONENT VIDEO OUT -kuvassa on
häiriöitä.
• Kun signaaleja lähetetään
VIDEO-liitännästä, muita
videotulosignaaleja kuin 480p ei voida
vastaanottaa. Käytä tulosignaalina
480i-komponenttivideosignaalia.
• Jos muuta komponenttitulosignaalia kuin
480p lähetetään, käytä COMPONENT
VIDEO OUT-liitäntää ja määritä
”Resolution”-asetukseksi ”DIRECT”.
HDMI-liitäntään kytketyn laitteen
toistamia kuvia ei näy televisiossa,
niissä on häiriöitä tai niiden toistossa
on taukoja.
• Tarkista, että kaapelit on kytketty
laitteisiin oikein ja huolellisesti.
• Toistavan laitteen asetukset pitää ehkä
määrittää. Lisätietoja on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
156FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 157 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
• Jos katselet kuvia tai kuuntelet ääntä Deep
Color-siirron aikana, varmista, että
HDMI-liitännässä on käytetty suuren
nopeuden kanssa yhteensopivaa
liitäntäkaapelia (HDMI versio 1.3a,
luokan 2 kaapeli).
• HDMI-liitäntään kytketyn laitteen kuvat
voivat olla vääristyneitä. Määritä tässä
tapauksessa HDMI-asetusvalikon ”Video
Direct” -asetukseksi ”ON”.
• HDMI-liitäntään kytketyn laitteen kuva tai
ääni saattaa keskeytyä, kun
videosignaaleja vaihdetaan. Määritä tässä
tapauksessa HDMI-asetusvalikon ”Video
Direct” -asetukseksi ”ON”.
Tallentaminen ei onnistu.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 33).
• Valitse lähdelaite (sivu 58).
GUI ei näy televisioruudussa.
• Tuo ”GUI MODE” -tila näyttöön
painamalla GUI MODE.
• Tarkista, että televisio on liitetty oikein.
Kuvat näkyvät myöhemmin kuin niihin
liittyvät äänet toistetaan, kun HDMI-tulo
on valittu.
• HDMI-liitäntään liitetystä laitteesta tai
toistettavasta lähteestä riippuen kuvat
saattavat tulla näkyviin myöhemmin kuin
niihin liittyvät äänet. Määritä tässä
tapauksessa HDMI-asetusvalikon ”Video
Direct” -asetukseksi ”ON”.
FM-vastaanotto on huono.
• Liitä vastaanotin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (lisävaruste)
ulkoiseen FM-antenniin (sivu 157). Jos
liität vastaanottimen ulkoiseen antenniin,
maadoita se salaman varalta. Välttääksesi
kaasuräjähdyksen älä liitä
maadoitusjohtoa kaasuputkeen.
Vastaanotin
Maadoitusjohto
(lisävaruste)
Maadoitukseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty tukevasti.
Säädä antenneja ja liitä tarvittaessa
ulkoinen antenni.
• Asemien signaalit ovat liian heikkoja
(automaattista viritystä käytettäessä).
Käytä suoraa viritystä.
• Varmista, että viritysväli on asetettu oikein
(viritettäessä AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Yhtään asemaa ei ole tallennettu tai
tallennetut asemat on poistettu
(viritettäessä tallennettuja asemia).
Tallenna asemia (sivu 68).
• Paina DISPLAY, jolloin taajuus näkyy
näytössä.
RDS ei toimi.
• Varmista, että olet virittänyt
FM-RDS-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät näy.
• Ota yhteys radioasemaan selvittääksesi,
mitä palveluja kyseinen asema itse asiassa
tarjoaa. Jos asema tarjoaa kyseisiä
palveluja, palvelu voi olla tilapäisesti
epäkunnossa.
157FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Lisätietoja
Viritin
Ulkoinen FM-antenni
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 158 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
HDMI-ohjaus
HDMI-ohjaus-toiminto ei toimi.
• Tarkista HDMI-yhteys (sivu 34).
• Varmista, että HDMI-asetusvalikon
”Control for HDMI” -asetus on ”ON”.
• Varmista, että kytketty laite on
yhteensopiva HDMI-ohjaus-toiminnon
kanssa.
• Tarkista kytketyn laitteen
HDMI-ohjaus-asetukset. Katso lisätietoja
kytketyn laitteen käyttöohjeista.
• Jos muutat HDMI-liitäntää, liität tai irrota
virtajohdon tai jos laitteen virransaanti
katkeaa, tee uudelleen toimet, jotka on
ilmoitettu kohdassa
””BRAVIA” Sync-toiminnon käytön
valmisteleminen” (sivu 88).
• Jos valitset HDMI B-vaihtoehdon HDMI
OUTPUT-painikkeen avulla
HDMI A-vaihtoehdon valitsemisen
jälkeen, HDMI-ohjaus-toiminto ei ehkä
toimi oikein vähään aikaan. Tämä johtuu
siitä, että HDMI A-liitäntään kytketyn
laitteen on tunnistettava uudelleen
vastaanotin, joka on varustettu
HDMI-ohjaus-toiminnolla. Jos
HDMI-ohjaus-toiminto ei toimi oikein
pitkään aikaan, tee toimet, jotka on
kuvattu kohdassa
””BRAVIA” Sync-toiminnon käytön
valmisteleminen” (sivu 88).
• Kun HDMI B on valittu,
HDMI-ohjaus-toiminto ei toimi.
Vastaanottimesta ja television
kaiuttimista ei toisteta ääntä, kun
järjestelmän äänenhallintatoimintoa
käytetään.
• Varmista, että televisio on yhteensopiva
järjestelmän äänenhallintatoiminnon
kanssa.
• Jos televisiossa ei ole järjestelmän
äänenhallintatoimintoa, määritä in
HDMI-asetusvalikon
”Audio Out” -asetukseksi
– ”TV+AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
television kaiuttimesta ja
vastaanottimesta.
– ”AMP”, jos haluat kuunnella ääntä
vastaanottimesta.
• Et voi kuunnella vastaanottimeen kytketyn
laitteen ääntä, jos televisio on valittu
vastaanottimen tuloksi.
– Vaihda vastaanottimen tuloksi HDMI,
kun haluat katsoa ohjelmaa
vastaanottimeen kytketystä laitteesta.
– Vaihda television kanavaa, kun haluat
katsoa televisiolähetystä.
– Valitse laite tai tulo, jota haluat katsoa,
kun katsot televisioon kytketyn laitteen
ohjelmaa.
Lisätietoja tästä toiminnosta on
television käyttöohjeissa.
• Kun käytät HDMI-ohjaus-toimintoa, et
voi ohjata liitettyä laitetta television
kaukosäätimen avulla.
– Liitetystä laitteesta ja televisiosta
riippuen, sinun on ehkä määritettävä
laitteen ja television asetukset.
Lisätietoja on kunkin laitteen ja
television mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
– Vaihda vastaanottimen tuloksi
laitteeseen liitetty HDMI-tulo.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä vastaanottimen
kaukosäätimen tunnistimeen.
• Poista esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Vaihda kaukosäätimen kaikki paristot
uusiin, jos ne ovat kuluneet.
• Tarkista, että vastaanottimen
komentomuoto on sama kuin
kaukosäätimen. Jos vastaanottimen ja
kaukosäätimen komentomuoto on eri,
vastaanotinta ei voi käyttää
kaukosäätimellä (sivu 98).
• Varmista, että valitset kaukosäätimellä
oikean tulon.
158FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 159 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
• Kun käytät ohjelmoitua, muuta kuin
Sony-laitetta, kaukosäädin ei ehkä toimi
kunnolla riippuen laitteen mallista ja
valmistajasta.
Virheilmoitukset
Jos tapahtuu virhe, näytössä näkyy
kaksinumeroinen koodi ja ilmoitus.
Järjestelmän tilan voi tarkistaa ilmoituksesta.
Ratkaise ongelma seuraavan taulukon avulla.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
PROTECTOR
Kaiuttimista tulee epäsäännöllinen virta tai
vastaanottimen yläpaneelin päällä on jotain.
Vastaanottimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Tarkista kaiuttimien liitännät ja
kytke vastaanottimeen uudelleen virta.
Lisätietoja muista ilmoituksista on kohdissa
”Ilmoitusluettelo automaattisen
kalibrointimittauksen jälkeen” (sivu 53) ja
”DIGITAL MEDIA PORT-ilmoitusluettelo”
(sivu 63).
Muistin tyhjentäminen
Kun haluat tyhjentää
Katso
Kaikki muistiin tallennetut
asetukset
sivu 44
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
LÄHTÖTEHO
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla1) 2)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
Harm.särö 0,09 %):
120 W + 120 W
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
Harm.särö 0,15 %):
120 W + 120 W
Lähtötehon vertailuarvo
(8 ohmia 1 kHz, Harm.särö
0,7 %)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 140 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Lähtötehon vertailuarvo
(4 ohmia 1 kHz, Harm.särö
0,7 %)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
1) Joitakin
äänikenttäasetuksia tai lähteitä
käytettäessä ääntä ei ehkä toisteta.
2)
Mitattu seuraavissa oloissa:
Virtalähdevaatimukset: 230 V AC, 50/60 Hz
PHONO
RIAA korjauskäyrä
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
jatkuu
159FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Lisätietoja
Taajuusvaste
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\130ADD.fm
masterpage: Left
130ADD.fm Page 160 Thursday, March 12, 2009 11:52 AM
Tulot (analogiset)
HDMI Video
PHONO
Herkkyys: 2,5 mV
Impedanssi:
50 kilo-ohmia
S/N: 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi:
50 kilo-ohmia
S/N: 100 dB (A,
20 kHz LPF)
Tulot (digitaaliset)
BD, DVD,
Impedanssi: 75 ohmia
SA-CD/CD (Koaksiaali) S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
VIDEO 1/2, TV, SAT,
TAPE, MD (Optinen)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Lähdöt
Jännite:150 mV
TAPE (REC OUT),
Impedanssi:
MD (REC OUT),
1 kilo-ohmia
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Jännite: 2 V
SURROUND L/R,
Impedanssi:
SURROUND BACK L/R, 1 kilo-ohmia
SUBWOOFER
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliittimet
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
AM-viritinosa
Viritysalue
531 - 1 602 kHz
Välitaajuus
Antenni
450 kHz
Kehäantenni
Video-osa
Tulot/lähdöt
Video:
1 Vp-p, 75 ohmia
KOMPONENTTIVIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz HD-läpisyöttö
Tulo/lähtö (HDMI-toistimen esto)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Yleistä
Virtalähdevaatimukset
230 V AC, 50/60 Hz
Lähtöteho (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:5 V, 700 mA
Virrankulutus
480 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
0,9 W (kun ”Control for
HDMI”- ja ”RS-232C
Control” -asetuksina on
”OFF”)
Mitat
430 × 175 × 430 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Massa (noin)
17,5 kg
Vakiovarusteet
Käyttöohje (tämä kirja)
Verkko-ominaisuuksien käyttäminen (1)
Pika-asennusopas (1)
GUI-valikkoluettelo (1)
Optimointimikrofoni ECM-AC1 (1)
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Virtajohto (1)
Kaukosäädin (1)
Vyöhyke 2 / Vyöhyke 3 -kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot (4)
IR Blaster (1)
ES Utility CD-levy (1)
VAIO Media plus CD-levy (1)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja
teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
160FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 161 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Hakemisto
Symbolit
U SIGNAL GND -liitäntä 32
Numerot
2 kanavaa 70
2ch Analog Direct 70
2ch Stereo Mode 70
4 Ω 47
5.1 kanavaa 22
7.1 kanavaa 22
8 Ω 47
A
A.F.D. (tila) 71
A/V Sync 60, 110, 121
Ääni 110
AM 65
Asetukset 100
Asetusvaihtoehtojen 56
Asetusvalikko 100
AUDIO OUT 121
Audio Out 115
Auto Calibration 48, 101, 119
Auto Tuning 65
Decode Priority 111, 121
DIGITAL MEDIA PORT 14, 29, 60
Direct Tuning 66
Distance Unit 106, 120
DMPORT Control 63
Dolby Digital EX 78
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 72
Dual Mono 111, 121
DVD-soitin 35, 38
DVD-tallennin 40
E
Effect Level 107, 121
Elokuva 76
EQ 108
F
FM 65
FM Mode 65, 121
G
GUI (Graphical User Interface) 26, 45
H
Bass 9, 108, 121
BI-AMP 103, 120
Blu-ray Disc -soitin 35, 38, 58
HDMI 115
HDMI AUTO DETECT 90
HDMI IN -painike 8, 44
HDMI OUT -painike 8, 91
HDMI-liitännät 14, 34
C
I
B
D
D.Range Comp (Dynamic range compressor)
106, 119
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 48
DCS 76
Ilmoitukset
Auto Calibration 53
DIGITAL MEDIA PORT 63
Virhe 159
Input 58
Input Assign 60, 93
INPUT MODE 92
iPod 62, 64
Lisätietoja
CD-soitin 29, 32
Center Mix 103, 120
Cinema Studio EX (tila) 76
Control for HDMI 115
Crossover Freq 105, 120
K
Kahden vahvistimen kokoonpano 99
jatkuu
161FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 162 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Kaiutin 103
Kaiuttimien impedanssi 46, 120
Kalibrointityypin valitseminen 52, 119
Kaukosäädin 16–21, 45, 123–133
Kytkennät
antennit 43
audiolaitteet 28
kaiuttimet 24
näyttö 26
videolaitteet 33
L
L.F.E. (Low Frequency Effects) 12
LARGE 104
Level 108
M
MASTER VOLUME 8
Monivyöhyke 80, 108
Music 61, 74
Muunto 41
Mykistäminen 59
N
Name Input 59, 68, 102
Näytön vaihtaminen 122
Näyttö 10
Neural-THX 72
Night Mode 96, 111, 121
R
Repeat 63
Resolution 112, 121
RS-232C Control 117, 122
S
Screen Saver 117
Shuffle 63
SMALL 104
Sound Field 60
Speaker Pattern 103, 120
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 8, 48
Subwoofer Level 115, 121
Super Audio CD-soitin 29, 31, 32
Sur Settings 121
Surround 72, 107
System 117
T
Tallennetut asemat 68
Tallentaminen 97
Test Tone 105, 119
TONE MODE 44
Treble 9, 108, 121
Tyhjennä
kaukosäädin 133
muisti 44
Tyhjentäminen 44
U
P
Uniajastin 95
Party Mode 87
Phase Audio 106, 119
Phase Noise 105, 119
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 18
PLII 72
PLIIx 72
Position (Auto Calibration) 101, 119
PROTECTOR 159
Valikko 45, 55, 100
Video 61, 112
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN -liitännät 41
Video-nauhuri 40
Viritin 65
Virittäminen 65, 66, 68
Virtajohto 44
Q
Z
Quick Click 134
Quick Setup 50
V
Zone 12V Trigger 109, 122
ZONE 2 103
162FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 163 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
Lisätietoja
163FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\sony\STR\IM\(right)FISTRDA6400ESCEL_0223\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 164 Tuesday, March 10, 2009 12:26 PM
164FI
STR-DA6400ES
3-875-814-71(1)
Download PDF

advertising