Sony | STR-DB895D | Sony STR-DB895D Käyttöohjeet

lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K01COV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 1 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
2-598-514-61(1)
DAB/FM/AM
Receiver
DK
Betjeningsvejledning ____________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
STR-DB895D
©2005 Sony Corporation
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K02REG_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 2 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke udsættes
for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
model STR-DB895D. Bekræft din models nummer,
som findes i nederste højre hjørne på forpladen. I
denne vejledning bruges områdekode CEL til
illustrationsformål, medmindre andet er angivet.
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på receiveren. Angående
detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen, se
side 52–60.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, findes
nederst på apparatets bagside (se illustrationen
herunder).
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
8
~ AC IN
4
CENTER
AUDIO OUT
SUB WOOFER
2-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel med hensyn til betjening grundet
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro
Logic Surround- samt DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" og det
dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** "DTS", "DTS-ES", "Neo:6", og "DTS 96/24" er
varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
Bemærkning om den
medfølgende fjernbetjening
RM-AAP002
Knapperne 12, AUX og SOURCE på
fjernbetjeningen kan ikke anvendes til betjening
af receiveren.
2DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K02REG_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 3 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Oversigt over DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et nyt
multimedie transmissionssystem, som erstatter
det aktuelle FM/AM transmissionssystem, til
transmission af lydprogrammer med en kvalitet,
der kan sammenlignes med CD'er*.
Hver DAB-multipleks-radiostation konverterer
programmer (tjenester) til et hele, som derefter
transmitteres. Hver tjeneste indeholder en eller
flere komponenter. Alle tjenester og
komponenter identificeres med navn, så du kan
få adgang til enhver af dem uden at kende deres
frekvenser. Hertil kommer, at der kan
transmitteres flere oplysninger (kaldes
programtilknyttede data) sammen med
tjenesterne i form af tekst.
Bemærk!
• Status for DAB-transmissionen afhænger af dit land
eller område. Den sendes muligvis ikke eller kan
være i testfasen.
• DAB-programmer transmitteres i Band-III (174 til
240 MHz) og/eller L-Band (1.452 til 1.491 MHz)
med hvert bånd opdelt i kanaler. Hver af disse har sin
egen kanaletiket. Se Frekvenstabel på side 67 for at
få flere oplysninger om de kanaletiketter og
frekvenser, som denne receiver understøtter.
• Denne receiver understøtter DAB Band-III og
L-Band.
• Denne receiver understøtter ikke datatjenester.
• Denne receiver understøtter ikke modtagelse uden
for Europa.
Med DAB digital radio kan du nyde:
– CD-lydkvalitet uden sus eller knitren til at
ødelægge lyden*
– både musik- og datatjenester fra en enkelt receiver
(denne receiver understøtter ikke datatjenester)
– de samme radiostationer ved den samme frekvens
overalt i landet
– flere programmer (tjenester) via en enkelt frekvens
* Nogle tjenestekomponenter svarer muligvis ikke til
lyd i CD-kvalitet.
DK
Enhed
Tjeneste
Tjeneste
Tjeneste
Komponent
Komponent
Komponent
3DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
1COV_STR-DB895D-CELTOC.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 4 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Indholdsfortegnelse
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes
tilslutning .......................................... 5
1a: Tilslutning af komponenter
med digitale lydudgangsstik....... 7
1b: Tilslutning af komponenter med
multikanallydudgangsstik......... 10
1c: Tilslutning af komponenter,
der kun har analoge lydstik ...... 12
2: Tilslutning af antennerne .................. 14
3: Tilslutning af højttalerne................... 15
4: Tilslutning af netledningen ............... 18
5: Indstilling af højttalerne.................... 19
6: Justering af højttalerniveauerne
og -balancen.................................... 22
— TEST TONE
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten............................ 24
Sådan lytter du til multikanallyd........... 25
— MULTI CH IN
Sådan lytter du til FM/AM-radio .......... 25
Automatisk lagring af FM-stationer...... 26
— AUTOBETICAL
Før du kan modtage DAB-stationer...... 27
— DAB INITIAL SCAN
Modtagelse af DAB-transmissioner...... 28
Lagring af faste radiostationer .............. 28
Brug af RDS (Radio Data System)
(RDS).............................................. 30
Ændring af displayet ............................. 31
Om angivelserne på displayet ............... 32
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne alene ............... 34
Sådan opnår du hifi-lyd......................... 35
— AUTO FORMAT DIRECT
Valg af et lydfelt ................................... 37
Valg af dekodningstilstand for
surroundbagkanalen........................ 39
— SURR BACK DECODING
Avancerede justeringer og
indstillinger
Ny tilknytning af
komponentvideoindgangssignaler ... 41
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Ændring af lydindgangstilstanden
for digitale komponenter ................ 42
— INPUT MODE
Brugertilpasning af lydfelter................. 42
Justering af equalizeren ........................ 44
Avancerede indstillinger....................... 44
Andre betjeningsmuligheder
Navngivning af faste stationer og
indgange ......................................... 48
Ændring af receiverens
kommandofunktion ........................ 49
Brug af afbryderautomatikken.............. 49
Valg af højttalersystem......................... 50
Optagelse .............................................. 50
Fjernbetjeningens funktioner
RM-AAP002
Før du bruger fjernbetjeningen ............. 52
Beskrivelse af fjernbetjeningens
knapper ........................................... 52
Valg af fjernbetjeningens
kommandotilstand .......................... 57
Programmering af fjernbetjeningen...... 57
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 61
Fejlfinding ............................................ 62
Specifikationer...................................... 65
Liste over knappernes placering og
referencesider ................................. 68
Indeks ................................................... 69
4DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 5 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Introduktion
I punkt 1a til og med 1c, som begynder på side 7, beskrives det, hvordan du skal tilslutte
komponenterne til denne receiver. Inden du begynder, bedes du læse afsnittet "Komponenter, som kan
tilsluttes" herunder, som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hver enkel komponent skal
tilsluttes.
Når du har tilsluttet alle komponenterne, skal du gå videre til "2: Tilslutning af antennerne" (side 14).
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes tilslutning
Komponenter, som kan tilsluttes
Komponenter, som skal tilsluttes
Side
Dvd-afspiller
Med digital lydudganga)
7–8
Med multikanallydudgangb)
10–11
Kun med analog lydudgangc)
7–8
Tv
Med komponentvideoindgangd)
8 ou 11
Kun med S video- eller kompositvideoindgang
13
Satellittuner
Med digital lydudganga)
7–8
Kun med analog lydudgangc)
7–8
Super Audio CD/cd-afspiller
Med digital lydudganga)
9
Med multikanallydudgangb)
10
Kun med analog lydudgangc)
12
MD-enhed/kassettebåndoptager
Med digital lydudganga)
9
Kun med analog lydudgangc)
12
Videospil
Med digital lydudganga)
7–8
Kun med analog lydudgangc)
7–8
Analog grammofon
12
Multikanaldekoder
10
Videobåndoptager
13
a)
b)
c)
d)
Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-stik osv.
Model med et MULTI CH OUTPUT-stik osv. Denne tilslutning bruges til at sende lyd, der dekodes af
komponentens interne multi kanaldekoder med flere kanaler via denne receiver.
Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-stik osv.
Model med komponentvideo-indgangsstik (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
fortsat
5DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 6 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Nødvendige kabler
Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende
tilslutningskabler som ekstraudstyr (A til H) (medfølger ikke).
A Lydkabel
Hvid (V)
Rød (H)
B Lyd-/videokabel
F Koaksialt kabel
G Monofonisk lydkabel
Sort
Gul (video)
Hvid (V/lyd)
Rød (H/lyd)
Tip!
C Videokabel
H Komponentvideokabel
Gul
Grøn
Blå
Rød
D S video-kabel
Lydkabel A kan deles i to monofoniske lydkabler G.
E Optisk digitalt kabel
Bemærk!
• Afbryd strømtilførslen til alle komponenter, før der foretages nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brummen og anden støj undgås.
• Når du tilslutter et lyd-/videokabel, skal du kontrollere, at de farvekodede stikpropper sættes i de tilsvarende stik
på komponenterne: gul (video) til gul; hvid (venstre, lyd) til hvid og rød (højre, lyd) til rød.
• Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du tilslutter optiske digitale kabler.
• Undgå at bøje eller fastgøre optiske digitale kabler.
6DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 7 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
.
Introduktion
1a: Tilslutning af komponenter med digitale
lydudgangsstik
Tilslutning af videokomponenter
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
1 Tilslut lydstikkene.
Dvd-afspiller
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL
OPTICAL
L
R
F*
E*
DIGITAL
A
COMPONENT VIDEO
R
R
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
IN
R
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
COAXIAL
COAXIAL
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
L
FRONT
A
L
R
SUB WOOFER CENTER
L
AUDIO
MULTI CH IN
ANTENNA
L
OUT
R
A, E
VIDEO
1
L
SA-CD/
CD
IN
Til VIDEO 3
INPUT-stikkene
(Frontpanel)
L
SURR
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
MONITOR
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
L
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
Y
OPTICAL
AUDIO
VIDEO
VIDEO
E
S-VIDEO
SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Videospil
Satellittuner
* Tilslut til enten COAXIAL DVD IN- eller OPTICAL DVD IN-stikket. Vi anbefaler tilslutninger til COAXIAL
DVD IN-stikket.
Bemærk!
Voit kuunnella myös television ääntä liittämällä television audiolähtöliitännät tämän vastaanottimen TV/SAT
AUDIO IN -liitäntöihin. I dette tilfælde må tv'ets videoudgangsstik ikke tilsluttes TV/SAT VIDEO IN-stikket på
receiveren.
fortsat
7DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 8 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
2 Tilslut videostikkene.
Følgende illustration viser, hvordan en tv eller en satellittuner og en DVD-afspiller med
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) -udgangsstik tilsluttes. Tilslutning til et tv med
komponentvideo-indgangsstik er ensbetydende med højere billedkvalitet.
Satellittuner
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
C
COMPONENT VIDEO
H
SIGNAL
GROUND
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
S VIDEO
C
D
L
MONITOR
OUT
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
R
R
DAB
COAXIAL
DVD
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
COAXIAL
COAXIAL
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
C, D
R
L
AUDIO
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
H
SPEAKERS
C
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
L
FRONT
A
OUTPUT
Videospil
R
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
Til VIDEO 3
INPUT-stikkene
(Frontpanel)
INPUT
VIDEO
R
R
PB/CB
/B−Y
MD/
TAPE
OUT
D
INPUT
Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
DIGITAL
Tv
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
Dvd-afspiller
Tip!
• Når du bruger S video-stikkene i stedet for videostikkene, skal skærmen også være tilsluttet via et S video-stik.
S video-signaler er på en separat bus fra videosignalerne og udsendes ikke via videostikkene.
• På denne receiver kan standard videosignaler konverteres til S-videosignaler, og dette konverterede videosignal
udsendes kun fra MONITOR S-VIDEO OUT-stikket.
• Når standard videosignaler fra en videobåndoptager el.lign. konverteres i denne receiver og derefter sendes til dit
TV, kan billedet på TV-skærmen blive forvrænget vandret, eller der vises muligvis ikke noget billede, afhængig af
status for videoindgangssignalet.
8DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 9 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Tilslutning af komponenter, der kun har analoge lydstik
Introduktion
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
MD-enhed/
kassettebåndoptager
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
IN
OUT
l
IN
DIGITAL
OUT
A
A
l
E
OUT
l
E
l
R
COMPONENT VIDEO
SIGNAL
GROUND
R
L
Y
OPTICAL
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
DVD
IN
PR/CR
/R−Y
TV/
SAT
IN
IN
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
MD/
TAPE
OUT
R
R
DAB
COAXIAL
COAXIAL
DVD
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
COAXIAL
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
F
AUDIO
R
L
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
SURR
OUT
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD/
cd-afspiller
Tip!
Alle de digitale lydstik er kompatible med samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
Bemærk!
• Der er ikke muligt at optage analoge signaler, hvis du kun foretager digitale tilslutninger. Du kan ikke optage
digitale lydsignaler, hvis du kun foretager analoge tilslutninger. Du skal bruge analoge tilslutninger, hvis du vil
optage analoge signaler. Hvis du vil optage digitale signaler, skal du bruge digitale tilslutninger.
• Der udsendes ingen lyd, når du afspiller en Super Audio CD på en Super Audio CD-afspiller tilsluttet SA-CD/CD
COAXIAL IN-stikket på denne receiver. Tilslut afspilleren til de analoge indgangsstik (SA-CD/CD IN-stik). Se
betjeningsvejledningen, der følger med Super Audio CD-afspilleren.
9DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 10 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
1b: Tilslutning af komponenter med
multikanallydudgangsstik
1 Tilslut lydstikkene.
Hvis din dvd eller Super Audio CD-afspiller er forsynet med udgangsstik til multikanal, kan du tilslutte
den til denne receivers MULTI CH IN-stik, så du kan nyde multikanallyden. Alternativt kan
multikanal-indgangsstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanaldekoder.
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
MONITOR
OUT
L
SURR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
R
R
DAB
COAXIAL
COAXIAL
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
R
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
R
MULTI CH IN
AUDIO
A A
L
DVD
FRONT
A
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
MONITOR
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
L
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
R
Y
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
G G
L
CENTER
R
FRONT
SUB
SURROUND WOOFER
MULTI CH OUT
Dvd-afspiller,
Super Audio CD-afspiller,
Multikanaldekoder osv.
Tip!
Denne tilslutning giver dig også mulighed for at afspille software med multikanallyd, som er optaget i andre formater
end Dolby Digital og DTS.
Bemærk!
Når du laver tilslutninger til MULTI CH IN-stikkene, er du nødt til at justere niveauet på højttalerne og subwooferen
ved hjælp af betjeningsenhederne på den tilsluttede komponent.
10DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 11 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
2 Tilslut videostikkene.
Dvd-afspiller
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
C
COMPONENT VIDEO
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
D
R
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
L
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
COAXIAL
COAXIAL
COAXIAL
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
R
L
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
DVD
IN
H
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
MD/
TAPE
OUT
D
INPUT
Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
DIGITAL
Tv
Introduktion
Følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller med COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y,
PR/CR/R-Y)-udgangsstik tilsluttes. Tilslutning til et TV med komponentvideo-indgangsstik er
ensbetydende med højere billedkvalitet.
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
Tip!
• Når du bruger S video-stikkene i stedet for videostikkene, skal skærmen også være tilsluttet via et S video-stik.
S video-signaler er på en separat bus fra videosignalerne og udsendes ikke via videostikkene.
• På denne receiver kan standard videosignaler konverteres til S-videosignaler, og dette konverterede videosignal
udsendes kun fra MONITOR S-VIDEO OUT-stikket.
• Når standard videosignaler fra en videobåndoptager el.lign. konverteres i denne receiver og derefter sendes til dit
TV, kan billedet på TV-skærmen blive forvrænget vandret, eller der vises muligvis ikke noget billede, afhængig af
status for videoindgangssignalet.
11DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 12 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
1c: Tilslutning af komponenter, der kun har analoge
lydstik
Tilslutning af lydudstyr
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
Grammofon
A
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
PR/CR
/R−Y
MONITOR
L
MONITOR
OUT
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
R
R
DAB
COAXIAL
COAXIAL
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
R
L
AUDIO
MULTI CH IN
S-VIDEO
l
A
A
SPEAKERS
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Super Audio CD/
cd-afspiller
VIDEO
VIDEO
l
AUDIO
OUT
L
FRONT
A
SUB WOOFER CENTER
A
R
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
L
IN
PHONO
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
R
R
PB/CB
/B−Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
Y
LINE
L
L
R
R
MD-enhed/
kassettebåndoptager
Bemærk!
Hvis din grammofon har en jordforbindelse, skal den tilsluttes U SIGNAL GROUND-stikket.
12DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 13 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Tilslutning af videokomponenter
Videobåndoptager
INPUT OUTPUT
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
Tv
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
Introduktion
Hvis du tilslutter tv'et til MONITOR-stikkene, kan du se billedet fra den valgte indgang (side 24).
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–H), se side 6.
L
DIGITAL
OPTICAL
IN
COMPONENT VIDEO
IN
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
COAXIAL
DVD
IN
D
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
MD/
TAPE
OUT
OUT
C
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
B
COAXIAL
COAXIAL
OUT
IN
SURR
R
DVD
L
SA-CD/
CD
IN
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
OUT
L
L
OUT
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
IN
IN
B
VIDEO
IN
L
ANTENNA
R
L
OUT
B
L
D
L
D
L
R
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
L
R
Videobåndoptager
Tip!
• Når du bruger S video-stikkene i stedet for videostikkene, skal skærmen også være tilsluttet via et S video-stik.
S video-signaler er på en separat bus fra videosignalerne og udsendes ikke via videostikkene.
• På denne receiver kan standard videosignaler konverteres til S-videosignaler, og dette konverterede videosignal
udsendes kun fra MONITOR S-VIDEO OUT-stikket.
• Når standard videosignaler fra en videobåndoptager el.lign. konverteres i denne receiver og derefter sendes til dit
TV, kan billedet på TV-skærmen blive forvrænget vandret, eller der vises muligvis ikke noget billede, afhængig af
status for videoindgangssignalet.
13DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 14 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
2: Tilslutning af antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne, FM-ledningsantenne og DAB-ledningsantenne.
AM-rammeantenne
(medfølger)
DAB-ledningsantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
PR/CR
/R−Y
MONITOR
L
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
COAXIAL
COAXIAL
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
R
L
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
L
IN
PHONO
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
R
R
PB/CB
/B−Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
Y
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
Bemærk!
•
•
•
•
Hold afstand mellem AM-rammeantennen og receiveren eller de øvrige komponenter for at undgå at opfange støj.
Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er tilsluttet.
Med en udendørs DAB-antenne kan du opnå en bedre DAB-lydkvalitet. Vi anbefaler, at du kun bruger den
medfølgende DAB-trådantenne midlertidigt, indtil du får installeret en udendørs DAB-antenne.
• Anvend ikke U SIGNAL GROUND-stikket til at jordforbinde receiveren.
14DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 15 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
3: Tilslutning af højttalerne
Introduktion
Tilslut højttalerne til receiveren. Med denne receiver kan du anvende et 7.1-kanalshøjttalersystem.
For at skabe en autentisk, biograflignende multikanalssurroundlyd, kræves der fem højttalere
(to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5.1-kanal).
Du kan nyde HiFi-gengivelse af dvd-software, der er optaget i Surround EX-formatet, hvis du tilslutter
en ekstra surroundbaghøjttaler (6.1 kanal) eller to surroundbaghøjttalere (7.1 kanal) (se "Valg af
dekodningstilstand for surroundbagkanalen" på side 39).
Eksempel på konfiguration af 7.1-kanalhøjttalersystem
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (Højre)
Surroundhøjttaler (Højre)
Fronthøjttaler (Venstre)
Subwoofer
Surroundhøjttaler (Venstre)
Surroundbaghøjttaler (Højre)
Surroundbaghøjttaler (Venstre)
Tip!
• Når du tilslutter et 6.1-kanals højttalersystem, skal du placere surroundbaghøjttaleren bag lyttepositionen (se
illustrationen "Placering af en enkelt surroundbaghøjttaler" på side 21).
• Da subwooferen ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor som helst efter ønske.
fortsat
15DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 16 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Højttalerimpedans
(Gælder kun modeller med områdekode CEL)
Du får den bedste multikanalssurroundlyd ved at tilslutte højttalere med en nominel impedans på 8 ohm
eller højere til FRONT A- eller FRONT B-, CENTER-, SURR- og SURR BACK-stikkene og indstille
IMPEDANCE SELECTOR til "8Ω". Brug en skruetrækker til at indstille impedansvælgeren til den
rigtige position. Se i den betjeningsvejledning, der følger med højttalerne, hvis du ikke kender deres
impedans. (Disse oplysninger findes ofte på bagsiden af højttalerne).
Som alternativ kan du tilslutte højttalere med nominel impedans mellem 4 og 8 ohm til ethvert eller alle
højttalerstikkene. Sørg imidlertid for at indstille IMPEDANCE SELECTOR til "4Ω", hvis du tilslutter
blot en enkelt højttaler med en nominel impedans mellem 4 og 8 ohm.
Hvis du tilslutter højttalerne til både SPEAKERS FRONT A- og B-stikkene, skal du sørge for at
indstille IMPEDANCE SELECTOR og tilslutte de relevante højttalere:
Indstil IMPEDANCE SELECTOR til
og tilslut højttalere med en nominel impedans
på
4Ω
8 ohm eller højere
8Ω
16 ohm eller højere
Se "Valg af højttalersystem" (side 50) for at få flere oplysninger om valg af de fronthøjttalere, du
ønsker.
Bemærk!
Sørg for at afbryde strømmen, før du indstiller IMPEDANCE SELECTOR.
16DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 17 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Nødvendige kabler
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
(+)
(–)
Sort
Surroundhøjttaler
(Venstre)
E
e
Surroundbaghøjttaler
(Højre)2)
Surroundbaghøjttaler
(Venstre)2)
E
E
e
A
e
A
Centerhøjttaler
E
Introduktion
A Højttalerkabler (medfølger ikke)
e
A
A
IMPEDANCE
SELECTOR3)
R
L
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
SURR
8
~ AC IN
4
R
L
FRONT
B
CENTER
R
L
FRONT
A
AUDIO OUT
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B1)
A
A
A
B
INPUT
E
e
Surroundhøjttaler
(Højre)
1)
2)
3)
E
Fronthøjttaler
(Højre)
e E
e
Fronthøjttaler
(Venstre)
AUDIO
IN
Subwoofer
Hvis du ønsker at have endnu et fronthøjttalersystem, skal det tilsluttes til SPEAKERS FRONT B-terminalerne.
Du kan vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-knappen. Ønsker du
yderligere oplysninger, se "Valg af højttalersystem" (side 50).
Hvis du kun tilslutter en enkelt surroundbaghøjttaler, skal den tilsluttes til SPEAKERS SURR BACK Lterminalerne.
Gælder kun modeller med områdekode CEL.
17DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 18 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Indledende
indstillingsprocedurer
4: Tilslutning af
netledningen
Tilslutning af
vekselstrømsnetledningen
Tilslut den medfølgende netledning til AC INstikket på din receiver, og tilslut derefter
netledningen til vægstikket.
Inden receiveren anvendes første gang, skal
receiveren initialiseres ved at følge denne
procedure.
Denne procedure kan også bruges til at nulstille
de ændringer, du har foretaget i forhold til
fabriksstandarderne.
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
3
IMPEDANCE SELECTOR
8
4
~ AC IN
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"PUSH" og "ENTER" vises skiftevist på
displayet.
Vekselstrømsnetledning
(medfølger)
AC IN-stik
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Tryk på MEMORY/ENTER.
"CLEARING" vises på displayet i et stykke
tid, og derefter vises "CLEARED".
Følgende nulstilles til
fabriksindstillingerne.
• Alle indstillinger i menuerne SPEAKER
SETUP, LEVEL, EQUALIZER,
CUSTOMIZE og TUNER.
• Det lydfelt, der er programmeret for hver
indgang og hver fast station.
• Alle lydfeltsparametre.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne for indgange og faste
stationer.
• Alle indgange huskes for hvert input.
• MASTER VOLUME –/+ er indstillet til
"–oodB" (minimum lydstyrke).
• INPUT SELECTOR er indstillet til
"DVD".
18DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 19 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
5: Indstilling af højttalerne
1
2
3
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "SP SETUP".
Drej på MENU for at vælge den
parameter, du ønsker at justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene SPEAKER SETUP"
nedenfor.
Bemærk!
Nogle højttalerindstillingspunkter vises muligvis
nedtonede på displayet. Det betyder, at de er
blevet indstillet automatisk pga. andre
højttalerindstillinger, eller at de ikke kan justeres.
4
Drej på –/+ for at vælge den ønskede
indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
Bemærk!
Tryk på MEMORY/ENTER, hvis du vælger
indstillingen for "SP PAT. X –X".
5
Gentag punkt 3 og 4, indtil du har
indstillet alle de efterfølgende punkter.
Menuparametrene SPEAKER
SETUP
De oprindelige indstillinger er streget under.
x XXXX SET
(Nem højttalerindstilling)
• EASY
Hvis du vil indstille højttalerne automatisk,
skal du vælge "EASY SET". Du kan vælge et
foruddefineret højttalermønster (se den
medfølgende "Hurtig
opsætningsvejledning").
• NORM.
Hvis du vil justere indstillingerne for den
enkelte højttaler manuelt, skal du vælge
"NORM. SET".
Når "EASY SET" vælges, kan du vælge
højttaleropsætningen. Drej på –/+ for at vælge
højttaleropsætningsmodellen, og tryk på
MEMORY/ENTER for at bekræfte valget.
Kontroller højttalermønsteret ved hjælp af den
medfølgende "Hurtig opsætningsvejledning".
x
Introduktion
Du kan bruge menuen SPEAKER SETUP til at
indstille størrelsen på samt afstanden af de
højttalere, der er tilsluttet denne receiver.
x SP PAT. X –X
(Højttalerindstillingsmønster)
SW
S.W. XXX
(Valg af subwoofer)
• YES
Hvis du tilslutter en subwoofer, skal du vælge
"YES".
• NO
Hvis du ikke tilslutter en subwoofer, skal du
vælge "NO". Fronthøjttalerne indstilles
automatisk til "LARGE", og du kan ikke
ændre denne indstilling. Derved aktiveres
basomdirigeringskredsløbet og udsender
LFE-signaler fra andre højttalere.
Bemærk!
For at få det fulde udbytte af Dolby Digitalbasomdirigeringskredsløbet, anbefales det, at du
indstiller delefrekvensen på subwooferen så højt som
muligt.
x
L
R
XXXXX
(Fronthøjttalerens størrelse)
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som
gengiver basfrekvenserne effektivt, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanalssurroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen.
Når fronthøjttalerne indstilles til "SMALL",
indstilles center-, surround- og
surroundbaghøjttalere også automatisk til
"SMALL" (medmindre de allerede er
indstillet til "NO").
fortsat
19DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 20 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
x
C
XXXXX
(Centerhøjttalerens størrelse)
• LARGE
Hvis du tilslutter en stor højttaler, som
gengiver basfrekvenserne effektivt, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjttalerne er indstillet til
"SMALL", kan du ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanalssurroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
frontkanalens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til "LARGE")
eller subwooferen.
• NO
Hvis du ikke tilslutter en centerhøjttaler, skal
du vælge "NO". Lyden fra centerkanalen
udsendes via fronthøjttalerne (DIGITAL
DOWNMIX).
• MIX
Vælg "MIX", hvis du ikke har tilsluttet en
centerhøjttaler, men ønsker lyden mixet ned
til centerkanalen.
Når fronthøjttalerne er indstillet til "LARGE",
mixes centerkanalen ned analogt (ANALOG
DOWNMIX). Når fronthøjttalerne er
indstillet til "SMALL", mixes centerkanalen
ned digitalt (DIGITAL DOWNMIX).
Bemærk!
Ved brug af MULTI CH IN-kilder sendes lyden fra
centerkanalen til fronthøjttalerne, hvis du vælger enten
"NO" eller "MIX".
x
SR
SL
XXXXX
(Surroundhøjttalerens størrelse)
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som
gengiver basfrekvenserne effektivt, skal du
vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjttalerne er indstillet til
"SMALL", kan du ikke indstille
surroundhøjttalerne til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden forvrænges, eller du synes, at der
mangler surroundeffekter, når der anvendes
multikanalssurroundlyd, skal du vælge
"SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og udsende
surroundkanalernes basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE"højttalere.
• NO
Hvis du ikke tilslutter surroundhøjttalere, skal
du vælge "NO".
x
SBL
SBR / SB
XXXXXX
(Valg af surroundbaghøjttaler)
• DUAL
Hvis du tilslutter to surroundbaghøjttalere,
skal du vælge "DUAL". Lyden udsendes til
maksimalt 7.1 kanaler.
• SINGLE
Hvis du tilslutter en enkelt
surroundbaghøjttaler, skal du vælge
"SINGLE". Lyden udsendes til maksimalt 6.1
kanaler.
• NO
Hvis du ikke tilslutter en
surroundbaghøjttaler, skal du vælge "NO".
Bemærk!
Når surroundhøjttalerens størrelsesparameter er
indstillet til "NO", er parameteren til valg af
surroundbaghøjttaler også automatisk indstillet til
"NO".
20DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 21 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Tip!
x
L
R
DIST. X.X m
(Fronthøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til fronthøjttalerne (A). Afstanden kan indstilles fra
1,0 meter til 7,0 meter i intervaller på 0,1 meter.
Hvis afstanden fra de to fronthøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
Placering af en enkelt surroundbaghøjttaler
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
E
D
x
D
C
DIST. X.X m
(Centerhøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til centerhøjttaleren. Centerhøjttaleren bør indstilles fra
en afstand, der svarer til fronthøjttalerens afstand (A),
til en afstand, der er 1,5 meter tættere på
lyttepositionen (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Surroundhøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til surroundhøjttalerne. Surroundhøjttaleren bør
indstilles fra en afstand, der svarer til fronthøjttalerens
afstand (A), til en afstand, der er 4,5 meter tættere på
lyttepositionen (C).
Hvis afstanden fra de to surroundhøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
x
C
D
B
A
100˚-120˚
C
Ved placering af to surroundbaghøjttalere
(skal vinklen E være den samme)
Introduktion
Indstillingerne "LARGE" og "SMALL" for hver
højttaler bestemmer, om den interne lydprocessor
afbryder bassignalet fra denne kanal. Når bassen
afbrydes fra en kanal, kan basomdirigeringskredsløbet
sende de tilsvarende basfrekvenser til subwooferen
eller andre "LARGE"-højttalere.
Det er dog så vidt muligt bedst ikke at dele
basfrekvensen, da baslyde altid er retningsbestemte i
en vis grad. Selvom du anvender små højttalere, kan du
derfor indstille dem til "LARGE", hvis du vil udsende
basfrekvenserne fra den højttaler. Hvis du på den
anden side anvender en stor højttaler, men foretrækker
ikke at lade basfrekvenserne komme fra den
pågældende højttaler, skal den indstilles til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end ønsket, skal
du indstille alle højttalere til "LARGE". Hvis der ikke
er nok bas, kan du bruge BASS-parametret i menuen
EQUALIZER for at forstærke basniveauerne. Hvis du
vil justere equalizeren, se side 44.
SBL
SBR / SB
DIST. X.X m
(Surroundbaghøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til surroundbaghøjttaleren. Surroundbaghøjttalerens
afstand skal indstilles fra en værdi svarende til
fronthøjttalerafstanden (A) til en afstand 4,5 meter
nærmere på lyttepositionen (D).
Hvis du tilslutter to surroundbaghøjttalere med
forskellig afstand til lyttepositionen, skal afstanden til
den nærmeste højttaler angives.
fortsat
21DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 22 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Tip!
Receiveren gør det muligt at angive højttalerpositionen
i form af afstand. Det er dog ikke muligt at indstille
centerhøjttaleren til at være længere væk end
fronthøjttalerne. Ligeledes kan centerhøjttaleren kan
ikke indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere
end fronthøjttalerne.
Surroundhøjttalerne kan heller ikke indstilles til at
være længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere
end 4,5 meter.
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for god surroundlyd.
Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til
nærmere end den faktiske placering af højttalerne vil
medføre en forsinkelse af lyden fra den pågældende
højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om
den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden
til 1-2 meter nærmere end den faktiske
højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af, at man er "inde i" skærmen. Hvis det
ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende surroundeffekt,
fordi surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af
en kortere højttalerafstand end den faktiske afstand
skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden,
vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv
selv!
For avancerede justeringer af
menuen SPEAKER SETUP
Indstil "MENU XXX" i menuen CUSTOMIZE
til "MENU EXP." (side 44). Dette muliggør
avanceret opsætning, inkl.:
• Afstandsenhed
• Surroundhøjttalerens position
• Surroundhøjttalerens højde
• Højttaler-crossover-frekvens
Yderligere oplysninger om, hvordan du
indstiller menupunkterne, se side 46.
6: Justering af
højttalerniveauerne og balancen
— TEST TONE
Juster højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
Brug fjernbetjeningen til justeringerne.
Tip!
Receiveren anvender en testtone med en frekvens, der
er centreret ved 800 Hz.
1
2
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
Tryk på TEST TONE.
"AUTO XXX" vises på displayet, og
testtonen udsendes fra hver højttaler i
rækkefølge som følger:
AUTO L (Venstre front) t AUTO C
(Center) t AUTO R (Højre front) t
AUTO SR (Højre surround) t AUTO
SBR (Højre surroundbag)* t AUTO SBL
(Venstre surroundbag)* t AUTO SL
(Venstre surround) t AUTO SW
(Subwoofer)
* Du hører kun testtonen fra
– de bagerste venstre og højre
surroundhøjttalere, når parameteren til valg
af den bagerste surroundhøjttaler i menuen
SPEAKER SETUP er indstillet til "DUAL".
– de bagerste venstre surroundhøjttalere, når
parameteren til valg af den bagerste
surroundhøjttaler i menuen SPEAKER
SETUP er indstillet til "SINGLE". I dette
tilfælde vises "AUTO SB" på displayet i
stedet for "AUTO SBL" og "AUTO SBR".
22DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
3CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 23 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
3
Introduktion
Juster højttalerniveauerne og balancen
ved hjælp af menuen LEVEL, således at
testtonens niveau lyder ens fra de
forskellige højttalere.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
LEVEL-menuindstillingerne, se side 43.
Tip!
• Den justerede værdi vises på displayet under
justeringen.
• Hvis du vil justere niveauet for alle højttalere
på samme tid, skal du trykke på MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen eller dreje
MASTER VOLUME –/+ på receiveren.
4
Tryk på TEST TONE igen efter
justeringen.
Testtonen slås fra.
Sådan udsendes testtonen kun
fra en bestemt højttaler
Indstil "T. TONE" i menuen LEVEL til "FIX"
(side 43). Testtonen udsendes kun fra den valgte
højttaler.
Hvis du vil have mere præcis
justering
Du kan udsende testtonen eller lydkilden fra to
sidestillede højttalere for at justere balancen og
niveauet.
Indstil "MENU XXX" i menuen CUSTOMIZE
til "MENU EXP." (side 44). Vælg derefter de to
højttalere, du ønsker at justere ved hjælp af "P.
NOISE" eller "P. AUDIO" i menuen LEVEL
(side 47).
Bemærk!
• Testtonen kan ikke bruges, når funktionen ANALOG
DIRECT eller MULTI CH IN anvendes.
• Selvom disse justeringer også kan foretages ved
hjælp af frontpanelet og menuen LEVEL (når
testtonen udsendes, skifter receiveren automatisk til
menuen LEVEL), anbefales det at følge proceduren
ovenfor og justere højttalerniveauerne fra
lyttepositionen ved hjælp af fjernbetjeningen.
23DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 24 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Afbrydelse af lyden
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten
1
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
indgangen.
Den valgte indgang vises på displayet.
For at vælge
Display
Videobåndoptager
VIDEO 1 eller
VIDEO 2
Videospil
VIDEO 3
Dvd-afspiller
DVD
Satellittuner
TV/SAT
MD-enhed eller
kassettebåndoptager
MD/TAPE
Super Audio CD eller
cd-afspiller
SA-CD/CD
Indbygget tuner (FM)
FM-frekvens
Indbygget tuner (AM)
AM-frekvens
Indbygget tuner (DAB)
DAB-tjenestekomponentetiket*
Grammofon
PHONO
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen.
Afbrydelsen annulleres, når du gør følgende.
• Tryk igen på MUTING på fjernbetjeningen.
• Afbryd strømtilførslen.
• Øg lydstyrken.
Brug af hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket.
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, udsendes
lyden ikke gennem højttalerne, og "SP A" og
"SP B" lyser ikke på displayet.
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, kan du kun
vælge følgende lydfelter (side 38).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
* Hvis du ikke har registreret indholdet af
transmissionen (tjenestekomponenter), før du
drejer INPUT SELECTOR for at vælge DABindgangen, vises "DAB TUNE" på displayet i et
stykke tid, hvorefter "DAB _ _ _ _" vises.
"PLEASE RUN DAB SCAN FOR DAB
STATION" ruller derefter over displayet. I
dette tilfælde skal du udføre proceduren DAB
INITIAL SCAN (side 27).
2
Tænd for apparatet, og start
afspilningen.
Bemærk!
Hvis du vælger en vilkårlig videokomponent, skal
du indstille TV'ets videoindgang, så den svarer til
den valgte komponent.
3
Drej MASTER VOLUME –/+ for at
regulere lydstyrken.
Bemærk!
Sørg for at skrue ned for lydstyrken, før du
slukker receiveren for derved at undgå at
beskadige højttalerne.
24DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 25 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Sådan lytter du til
multikanallyd
— MULTI CH IN
Tryk på MULTI CH IN.
Tryk igen for at annullere funktionen MULTI
CH IN.
Når en centerhøjttaler eller
subwoofer ikke er tilsluttet
Hvis du har indstillet centerhøjttaleren til "NO"
eller "MIX", eller indstillet subwooferen til
"NO" i menuen SPEAKER SETUP (side 19), og
du aktiverer funktionen MULTI CH IN, vil
lyden fra den analoge centerhøjttaler eller
subwooferen blive udsendt fra venstre og højre
fronthøjttaler.
Når indikatoren MULTI
CHANNEL DECODING lyser
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den
indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og AMantennerne er tilsluttet receiveren (se side 14),
før du begynder at anvende tuneren.
Tip!
Stationsindstillingsskalaen varierer afhængigt af
områdekoden, som vist i tabellen nedenfor. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om områdekoder, se
side 2.
Områdekode
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Forstærkerbetjening
Du kan vælge lyden direkte fra de komponenter,
der er tilsluttet til MULTI CH IN-stikkene.
Derved får du mulighed for at nyde lyden fra de
analoge indgange af høj kvalitet, f.eks. dvd eller
Super Audio CD. Se også "D.PWR XXX"
(side 45). Når du vælger MULTI CH IN, kan
equalizeren og lydfeltet ikke bruges.
Sådan lytter du til FM/AMradio
Automatisk
stationsindstilling
Hvis du ikke kender frekvensen for den ønskede
station, kan du lade receiveren scanne alle de
tilgængelige stationer i området.
1
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra den
nederste del af båndet til den øverste del;
tryk på TUNING – for at søge fra den
øverste del af båndet til den nederste del.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Indikatoren MULTI CHANNEL DECODING
lyser, når receiveren dekoder
multikanalkilderne.
Indikatoren lyser dog ikke, hvis du vælger
tilstanden 2CH STEREO.
I tilfælde af dårlig FM
stereomodtagelse
Hvis FM stereomodtagelsen er dårlig, og
"STEREO" blinker på displayet, skal du vælge
monolyd, så lyden bliver mindre forvrænget.
1
Tryk på MAIN MENU gentagne gange for at
vælge "TUNER".
2
3
Drej på MENU for at vælge "FM AUTO".
Drej på –/+ for at vælge "FM MONO".
FM-modtagelsen skifter til monolyd.
fortsat
25DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 26 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Tip!
Du vil ikke kunne nyde stereoeffekten, men lyden
forvrænges mindre. Vælg "FM AUTO" i trin 3 for at
vende tilbage til stereotilstand.
Direkte stationsindstilling
Du kan angive frekvensen for den ønskede
station direkte.
Brug fjernbetjeningen til justeringerne.
1
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
Tip!
Du kan også bruge INPUT SELECTOR på
receiveren.
2
3
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Tryk på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Tryk på 1 b 3 b 5 b 0
Når du har stillet ind på en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning for
at opnå den optimale modtagelse.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station, og de
indtastede cifre blinker
Kontroller, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 3. Hvis
de indtastede tal stadigvæk blinker, bruges
frekvensen ikke i dit område.
Automatisk lagring af FMstationer
— AUTOBETICAL
Med denne funktion kan du gemme op til 30
FM- og FM-RDS-stationer i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer flere
gange. Derudover vil kun stationerne med det
tydeligste signal blive gemt.
Hvis du vil gemme FM- eller AM-stationer en
efter en, se "Lagring af faste radiostationer"
(side 28).
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
Bemærk!
Skru ned for lydstyrken, før du bruger funktionen
AUTOBETICAL, så du ikke beskadiger højttalerne.
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold MEMORY/ENTER nede, og tryk på
?/1 for at tænde receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises på
displayet, og receiveren scanner og gemmer
alle FM- og FM-RDS-stationer i
modtageområdet.
Med hensyn til RDS-stationer søger tuneren
først efter stationer, der sender det samme
program og gemmer derefter kun stationen
med det klareste signal. De valgte RDSstationer sorteres alfabetisk efter
programnavn, hvorefter de forsynes med en
to-cifret forvalgskode. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, RDS, se side 30.
Regulære FM-stationer tildeles en to-cifret
forvalgskode og gemmes efter RDSstationen.
Derefter vises "FINISH" kort på displayet,
og receiveren indstilles igen til normal drift.
26DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 27 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Bemærk!
Før du kan modtage DABstationer
— DAB INITIAL SCAN
Før du kan modtage DAB-stationer, skal du
registrere indholdet af transmissionen
(tjenestekomponenter), så den kan modtages af
DAB-tuneren ved hjælp af proceduren DABinitialisering.
1
2
3
4
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
DAB-indgangen.
Forstærkerbetjening
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under autobeticalproceduren med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et nyt område, skal du gentage
ovenstående procedure for at gemme stationerne i det
nye område.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling
på de gemte stationer, se "Indstilling på faste
stationer" (side 29).
• Hvis du flytter antennen efter at have gemt
stationerne med denne procedure, er de gemte
indstillinger måske ikke længere gyldige. Hvis dette
er tilfældet, skal du gentage denne procedure for at
gemme stationerne igen.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "TUNER".
Drej på MENU for at vælge "DAB
SCAN".
Tryk på MEMORY/ENTER.
"SCAN ON" vises på displayet, og
receiveren scanner og lagrer alt DABtransmissionsindholdet samt registrerer det
i DAB-tuneren.
Derefter vises "FINISH" kort på displayet,
og receiveren indstilles igen til normal drift.
Bemærk!
• Hvis du ikke har registreret indholdet af
transmissionen (tjenestekomponenter), før du drejer
INPUT SELECTOR for at vælge DAB-indgangen,
vises "DAB TUNE" på displayet i et stykke tid,
hvorefter "DAB _ _ _ _" vises. "PLEASE RUN DAB
SCAN FOR DAB STATION" ruller derefter over
displayet. I dette tilfælde skal du udføre proceduren
DAB INITIAL SCAN (side 27).
• Tryk ikke på nogen knap på receiveren eller den
medfølgende fjernbetjening under DAB INITIAL
SCAN, bortset fra ?/1.
• Hvis du flytter til et nyt område, skal du gentage
ovenstående procedure for at gemme stationerne i det
nye område.
• Denne procedure opretter ingen forudindstillinger.
• Denne procedure sletter alle tidligere lagrede
forudindstillinger.
• Se "Lagring af faste radiostationer" side 28.
27DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 28 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Modtagelse af DABtransmissioner
Automatisk
stationsindstilling
1
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
DAB.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget. Når du vælger DAB, vises "DAB
TUNE" på displayet, mens receiveren
henter DAB-data. Vent, indtil denne
meddelelse forsvinder.
2
Lagring af faste
radiostationer
Du kan lagre op til 30 faste DAB-stationer og op
til 30 faste FM- eller AM-stationer. Du kan
derefter nemt stille ind på de stationer, du vil
lytte til.
Lagring af faste
radiostationer
1
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget. Når du vælger DAB, vises "DAB
TUNE" på displayet, mens receiveren
henter DAB-data. Vent, indtil denne
meddelelse forsvinder.
Tryk på TUNING + eller TUNING – for at
vælge den ønskede DAB-station.
Bemærk!
• Når du tuner ind på en DAB-station, kan det vare
nogle få sekunder, før du hører nogen lyd.
• Før du kan modtage DAB-stationer, skal du udføre
proceduren DAB INITIAL SCAN (side 27).
• Forudindstil dine foretrukne DAB-stationer, så du
kan bruge den medfølgende fjernbetjening til stille
ind på de ønskede stationer. Se "Lagring af faste
radiostationer" (side 28) for at få yderligere
oplysninger.
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
DAB, FM- eller AM-båndet.
2
3
Stil ind på den station, som du vil
gemme som fast station ved hjælp af
automatisk stationsindstilling (side 25,
28) eller direkte stationsindstilling
(Kun FM/AM-bånd) (side 26).
Tryk på MEMORY/ENTER.
Indikatoren "MEMORY" lyser på displayet
i få sekunder. Udfør trin 4 til 5, før
indikatorerne slukkes.
4
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge nummeret for en fast station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge nummeret for den faste station på
følgende måde:
Kun FM/AM-bånd
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Kun DAB-stationer
tD1yD2y...yD0yE1yE2y...yE0T
tF0y...yF2yF1T
Hvis indikatoren "MEMORY" slukkes, før
du vælger det forvalgte stationsnummer,
skal du starte igen fra trin 3.
28DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 29 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Tip!
Du kan også vælge nummeret for en fast station
ved hjælp af fjernbetjeningen. Tryk på SHIFT
gentagne gange for at vælge en hukommelsesside
(A, B eller C for FM/AM-bånd og D, E eller F for
DAB-stationer) og tryk derefter på de numeriske
knapper for at vælge nummeret for en fast station.
Hvis du ikke har lagret nogle faste DAB-stationer,
ruller "DAB NO PRESET" over displayet, når du
trykker på PRESET TUNING + eller PRESET
TUNING –.
Tryk på MEMORY/ENTER igen.
Stationen gemmes med nummeret for den
valgte faste station.
Hvis "MEMORY" slukkes, før du får
trykket på MEMORY/ENTER, skal du
starte igen fra punkt 3.
6
Gentag punkt 2 til 5 for at vælge en
anden fast station.
Brug af fjernbetjeningen
1
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge DAB, FM- eller AM-båndet.
2
Tryk på PRESET/CH/D.SKIP +/– gentagne
gange for at vælge den ønskede faste
station.
Sådan vælger du den faste
station direkte
Bemærk!
Tryk på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
• Når du lagrer en DAB- eller RDS-station, som
transmitterer oplysninger om stationsnavn, lagres
stationsnavnet automatisk i stationen.
• Proceduren DAB INITIAL SCAN sletter alle lagrede
faste DAB-stationer.
Der stilles ind på den faste station med det valgte
nummer på den aktuelle hukommelsesside. Tryk
på SHIFT på fjernbetjeningen gentagne gange
for at skifte hukommelsesside.
Forstærkerbetjening
5
Tip!
Bemærk!
Indstilling på faste stationer
1
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
DAB, FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget. Når du vælger DAB, vises "DAB
TUNE" på displayet, mens receiveren
henter DAB-data. Vent, indtil denne
meddelelse forsvinder.
2
• Når du tuner ind på en DAB-transmission, må du
ikke skrue for højt op for lydstyrken på receiveren.
Da DAB-transmissioner har et stort dynamikområde,
kan kraftig lyd påvirke dine ører eller forårsage
ødelæggelse af receiveren eller højttalerne.
• Når du tuner ind på en DAB-station, kan det vare
nogle få sekunder, før du hører nogen lyd.
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge den faste station på følgende måde:
Kun FM/AM-bånd
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Kun DAB-stationer
tD1yD2y...yD0yE1yE2y...yE0T
tF0y...yF2yF1T
29DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 30 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Brug af RDS (Radio Data
System) (RDS)
Med denne receiver kan du også bruge RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationerne
kan sende ekstra information sammen med det
almindelige programsignal. Du kan også vise
RDS-oplysningerne.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer kan tilbyde RDS-tjenester,
ligesom tjenesternes karakter varierer. Hvis du ikke
er bekendt med RDS-tjenesterne i dit område, skal du
kontakte de lokale radiostationer for at få yderligere
oplysninger.
Modtagelse af RDSudsendelser
Du skal blot vælge en station på FM-båndet
ved hjælp af automatisk indstilling
(side 25), direkte indstilling (side 26), eller
indstilling ved hjælp af en forvalgt station
(side 29).
Når du stiller ind på en station, der giver RDSservice, lyser indikatoren "RDS", og
programservicenavnet vises på displayet.
Visning af RDS-oplysninger
Tryk på DISPLAY flere gange, mens du
modtager en RDS-station.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
RDS-oplysningerne på displayet cyklisk på
følgende måde:
Programservicenavnet t Frekvens t
Programtypeangivelsea) t
Radiotekstangivelseb) t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format) t Aktuelt anvendt lydfelt
t Lydstyrkeniveau
a)
b)
Programtype (se side 30).
Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
Bemærk!
• Hvis myndighederne har en vigtig meddelelse,
blinker "ALARM" på displayet.
• Når meddelelsen består af 9 tegn eller mere, ruller
meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke udbyder en bestemt RDStjeneste, vises "NO XXXX" (f.eks. "NO TEXT") på
displayet.
Beskrivelse af programtyper
for DAB og FM RDS
Programtypeangivelse
Beskrivelse
Bemærk!
NEWS
Nyhedsprogrammer
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, du
stillede ind på, ikke sender RDS-signalet korrekt, eller
hvis signalet er svagt.
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer med information om
et bredt spektrum af emner,
inklusive information om
forbrugerforhold og sundhed
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer, f.eks.
"gør-det-selv"-programmer
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om kultur på
nationalt eller regionalt plan,
f.eks. sprog og samfundsforhold
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
VARIED
Andre typer programmer, f.eks.
interviews med kendte personer,
quizzer og komedieserier
POP M
Programmer med populærmusik
ROCK M
Programmer med rockmusik
30DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 31 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Programtypeangivelse
Beskrivelse
EASY M
Let underholdningsmusik
Ændring af displayet
Instrumental-, vokal- og kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, der ikke tilhører nogen af
ovennævnte kategorier, f.eks.
rhythm & blues og reggae
Du kan kontrollere lydfeltet osv. ved at ændre
oplysningerne på displayet.
WEATHER
Vejrudsigten
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter, handel
osv.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og de
ting, der angår dem
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet cyklisk på følgende måde.
Indgangens indeksnavna) t Valgt indgang t
Aktuelt anvendt lydfelt t Lydstyrkeniveau
RELIGION
Programmer med et religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter via telefonen eller i et
offentligt forum
TRAVEL
Rejseprogrammer. Ikke til
meddelelser, der findes ved hjælp
af TP/TA
LEISURE
Programmer om fritidsaktiviteter,
f.eks. havebrug, lystfiskeri,
madlavning osv.
JAZZ
Programmer med jazzmusik
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populærmusik
på nationalt eller regionalt plan
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Dokumentarprogrammer
NONE
Programmer, der er uden for
ovennævnte kategorier
Ændring af oplysningerne på
displayet
Forstærkerbetjening
LIGHT M
Når du tuner ind på et FM/AM-bånd
Programservicenavnb) eller indeksnavnet på den
forvalgte stationa) t Frekvens t
Programtypeangivelseb) t
Radiotekstangivelseb) t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format)b) t Aktuelt anvendt
lydfelt t Lydstyrkeniveau
Når du tuner ind på en DAB-station
Tjenestekomponentetiket t Frekvens t
Programtypeangivelse t Dynamisk
etiketsegment t Aktuel tidsangivelse (i 24timers format)c) t Kanaletiket t Lydinfod)
t Signalkvalitete) t Aktuelt anvendt lydfelt
t Lydstyrkeniveau
a)
b)
c)
d)
e)
Indeksnavn vises kun, når du har tildelt et navn til
indgangen eller den faste station (side 48).
Indeksnavnet vises ikke, når der kun er indtastet
mellemrum, eller hvis det er det samme som
indgangsnavnet.
Kun under RDS-modtagelse (side 30).
Tidsinformation, der vises på displayet, sendes af
DAB-stationen. Derfor vises klokkeslættet ikke
korrekt, hvis stationen er placeret i en anden
tidszone.
"– –H – –M" vises, indtil tidsinformationen
modtages.
Lydinformation om bithastighed (32 kbps - 256
kbps), signaltype (stereo, dual, mono) og
samplingstype (F: 48 kHz, H: 24 kHz) vises.
Eksempel: 128K S F
DAB-stationens lydkvalitet vises.
" Q. _ _ _" vises, indtil oplysningerne om
lydkvalitet modtages.
Bemærk!
Når "STEREO" vises på displayet, transmitteres det
aktuelle program i stereo/joint (intensitet) stereo.
31DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 32 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Om angivelserne på displayet
1
2
SW
LFE
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
3
4
5
6
7
SP A ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC IIx DTS-ES
SP B SLEEP OPT COAX
96/24
qg
qf qd
B LFE: Lyser, når den disk, der afspilles,
indeholder en LFE-kanal (Low Frequency
Effect), og LFE-kanalsignalet rent faktisk
gengives.
C SP A/SP B: Lyser i overensstemmelse med
det anvendte højttalersystem (A eller B).
Slukker, når højttalerlyden slås fra, eller når
hovedtelefonerne tilsluttes.
D ; DIGITAL EX: "; DIGITAL" lyser, når
receiveren dekoder signaler, der er optaget i
Dolby Digital-formatet. "; DIGITAL EX"
lyser, når receiveren dekoder signaler, der er
optaget i Dolby Digital EX-formatet.
Bemærk!
Ved afspilning af en Dolby Digital-format disc,
skal du sørge for, at du har foretaget digitale
forbindelser, og at INPUT MODE ikke er
indstillet til "ANALOG" (side 42).
E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC"
lyser, når receiveren anvender Pro Logicbehandling til 2-kanalssignaler for at udsende
center- og surroundkanalsignalerne. "; PRO
LOGIC II" lyser, når Pro Logic II Movie/
Music/Game-dekoderen er aktiveret.
"; PRO LOGIC IIx" lyser, når Pro Logic IIx
Movie/Music/Game-dekoderen er aktiveret.
Disse indikatorer lyser imidlertid ikke op, hvis
både center- og surroundhøjttalerne er
indstillet til "NO", og du vælger et lydfelt ved
hjælp af A.F.D.-knappen.
9
NEO:6
RDS MEMORY
D.RANGE EQ STEREOMONO DIRECT
qs
qh
A SW: Lyser, når subwoofer-valget er indstillet
til "YES" (side 19), og lydsignalet udsendes
fra SUB WOOFER-stikket. Denne indikator
lyser ikke under tilstanden 2CH STEREO.
8
qa
q;
Bemærk!
Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for
DTS-formatsignaler eller signaler med en
samplingfrekvens over 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: "DTS" lyser, når receiveren
modtager DTS-signaler. "DTS-ES" lyser, når
receiveren modtager DTS-ES-signaler. "DTS
96/24" lyser, når receiveren dekoder DTS 96
kHz/24 bit-signaler.
Bemærk!
Kontroller ved afspilning af en disk i DTSformat, at der er foretaget digitale tilslutninger, og
at INPUT MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 42).
G NEO:6: Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/
Music-tilstandsdekodning er aktiveret.
H Tunerangivelser: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer osv.
Se side 25–31 vedrørende betjening af
tuneren.
I DIRECT: Lyser, hvis funktionen ANALOG
DIRECT er aktiveret.
J Indikatorer for forudindstillede
stationer: Tændes, når du bruger receiveren
til at stille ind på de radiostationer, du har
forudindstillet. Hvis du ikke har forudindstillet
den station, du hører, vises A, B eller C for
FM- eller AM-båndene, mens D, E eller F
vises for DAB-stationerne. Se side 28 for at få
yderligere oplysninger om forudindstilling af
radiostationer.
K EQ: Lyser, når equalizeren er aktiveret.
L D.RANGE: Lyser, når komprimeringen af det
dynamiske område er aktiveret (side 47).
32DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
4BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 33 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
M COAX: Tændes, når kildesignalet er et
digitalt signal, der sendes ind via COAXIALstikket, eller når INPUT MODE er indstillet til
"COAX IN" (side 42).
Forstærkerbetjening
N OPT: Tændes, når kildesignalet er et digitalt
signal, der sendes ind via OPTICAL-stikket,
eller når INPUT MODE er indstillet til "OPT
IN" (side 42).
O SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken
aktiveres.
P Afspilningskanalangivelser:
Bogstaverne (L, C, R osv.) angiver de kanaler,
der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er
forskellige og angiver dermed, hvordan
receiveren nedmixer kildelyden (på baggrund
af højttalerindstillingerne).
L (Venstre front), R (Højre front), C (Center
(monofonisk)), SL (Venstre surround), SR
(Højre surround), S (Surround (monofonisk
eller surroundkomponenter frembragt ved Pro
Logic-behandling)), SB (Surroundbag (de
surroundbagkomponenter, der anvendes til
6.1-kanals dekodning)), SBL (Venstre
surroundbag), SBR (Højre surroundbag)
Eksempel:
Optageformat (Front/Surround): 3/2
Udgangskanal: Når surroundhøjttalernes
størrelsesparameter er indstillet til "NO"
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
33DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
5SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 34 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne
alene
I denne tilstand udsender receiveren kun lyden
fra højre/venstre fronthøjttalere. Der kommer
ingen lyd fra subwooferen.
Sådan lytter du til
2-kanalsstereokilder
(2CH STEREO)
Standard-2-kanalsstereokilder går helt uden om
lydfeltsbehandlingen, og
multikanalssurroundformaterne nedmixes til 2
kanaler.
Tryk på 2CH.
"2CH ST." vises på displayet, og receiveren
skifter til tilstanden 2CH STEREO.
Sådan lytter du til analog lyd
(ANALOG DIRECT)
Du kan høre lyden uden at indstille equalizeren
og surroundeffekten. Denne funktion giver dig
mulighed for at nyde analoge kilder med høj
kvalitet. Se også "D.PWR XXX" på side 45. Når
du anvender denne funktion, kan kun lyden og
balancen i den forreste højttaler justeres.
1
2
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
den ønskede indgang for at lytte til
analog lyd.
Tryk på DIRECT.
"A. DIRECT" vises på displayet, og den
analoge lyd udsendes.
Tryk igen for at annullere funktionen ANALOG
DIRECT.
Bemærk!
• Denne funktion annulleres, når du vælger et
vilkårligt lydfelt (side 34–38).
• Når denne funktion anvendes, kan
testtonefunktionen ikke bruges.
Bemærk!
Der kommer ingen lyd fra subwooferen i tilstanden
2CH STEREO. Hvis du vil lytte til 2-kanals
stereokilder ved brug af venstre/højre fronthøjttaler og
en subwoofer, skal A.F.D. indstilles til "A.F.D.
AUTO".
34DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
5SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 35 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Sådan opnår du hifi-lyd
— AUTO FORMAT DIRECT
Tilstanden Auto Format Direct (A.F.D.) gør det
muligt at vælge den dekodningstilstand, som du
ønsker at anvende til lyden.
Dekodningstilstand
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Som kodet
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO".
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Receiveren registrerer automatisk den type
lydsignal, der modtages, og udfører den korrekte
dekodning om nødvendigt.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
I denne tilstand registrerer receiveren
automatisk typen af det lydsignal, der sendes ind
(Dolby Digital, DTS, standard-2-kanalsstereo
osv.) og udfører om nødvendigt den korrekt
dekodning. Denne tilstand får lyden til at lyde,
som den gjorde, da den blev optaget/kodet, dvs.
uden tilføjelse af nogen surroundeffekter. Hvis
der imidlertid ikke er nogen lavfrekvenssignaler
(Dolby Digital LFE osv.), genereres der et
lavfrekvenssignal til udsendelse til
subwooferen.
Sådan opnår du surroundlyd
Tilstanden A.F.D.
(Display)
Automatisk dekodning af det
modtagne lydsignal
Tip!
I de fleste tilfælde giver "A.F.D. AUTO" den bedste
dekodning. Du ønsker muligvis at bruge SURR BACK
DECODING (side 39) for at tilpasse indgangssignalet
til den funktion, du foretrækker.
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
fortsat
35DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
5SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 36 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Sådan opnår du stereolyd i
multikanalstilstand
(2-kanalsdekodningstilstand)
Denne tilstand gør det muligt at angive
dekodningstypen for 2-kanalslydkilder. Denne
receiver kan gengive 2-kanalslyd i 5 kanaler via
Dolby Pro Logic II; 7 kanaler via Dolby Pro
Logic IIx; 6 kanaler via DTS Neo:6 eller 4
kanaler via Dolby Pro Logic. DTS 2CH-kilder
dekodes dog ikke af DTS Neo:6; de udsendes i 2
kanaler.
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
2-kanalsdekodningstilstanden.
Den valgte dekodningstype vises på displayet.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Kilden, der blev
optaget i 2 kanaler, dekodes nu til 4.1 kanaler.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Udfører DTS Neo:6 Cinema-tilstandsdekodning.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Udfører DTS Neo:6 Music-tilstandsdekodning. Denne
indstilling er ideel til almindelige stereokilder, f.eks.
cd'er.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler fra alle
højttalere. Lyden fra højttalerne udsendes muligvis
ikke afhængigt af højttalerindstillingerne.
Tilslutning af en subwoofer
Hvis lydsignalet er i 2-kanalsstereo, eller hvis
kildesignalet ikke omfatter et LFE-signal,
genererer receiveren et lavfrekvenssignal, der
sendes til subwooferen. Lavfrekvenssignalet
genereres imidlertid ikke for "NEO6 CIN" eller
"NEO6 MUS", når alle højttalerne er indstillet
til "LARGE".
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-tilstandsdekodning.
Denne tilstand er ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne tilstand gengive lyden
i 5.1 kanaler, hvis du vil se video med overspillede
eller gamle film.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Udfører Dolby Pro Logic II Music-tilstandsdekodning.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
f.eks. cd'er.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Udfører Dolby Pro Logic II Game. Denne indstilling er
ideel til videospilprogrammer.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Movie. Denne indstilling
udvider Dolby Pro Logic II Movie eller Dolby Digital
5.1 til særskilte 7.1 filmkanaler.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Music. Denne indstilling
fordeler hårde "baggrundseffekter" til alle
surroundhøjttalere.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Game. Denne indstilling
leverer signaler til fuldt virkende specialeffekter rundt
til surroundhøjttalerne.
Bemærk!
Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for DTSformatsignaler eller signaler med en samplingfrekvens
over 48 kHz.
36DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
5SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 37 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)
DCS
Valg af et lydfelt
Du kan høre surroundlyd ved blot at vælge en af
receiverens forprogrammerede lydfelter.
Derved opnår du den spændende og kraftige lyd,
du kender fra biografen og koncertsalen, ind i dit
hjem.
Tryk på MOVIE gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Lydfelt
Display
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V. M. DIM
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Lydfelter med mærkerne DCS benytter
DCS-teknologi.
DCS er konceptbetegnelsen for den
surroundteknologi til hjemmebiografer, som
Sony har udviklet. DCS bruger DSPteknologien (Digital Signal Processor) til at
gengive de lydkarakteristika, der findes i et
rigtigt filmstudie i Hollywood.
Ved afspilning i hjemmet skaber DCS en
overbevisende biografeffekt, som svarer til den
kunstneriske kombination af lyd og handling,
som instruktøren har ønsket.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)
DCS
x V. M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DCS
Skaber 5 sæt af virtuelle højttalere ud fra et enkelt par
faktiske surroundhøjttalere.
Om CINEMA STUDIO EXtilstandene
CINEMA STUDIO EX-tilstandene er velegnet
til spillefilm på dvd (osv.) med
multikanalssurroundeffekter. Du kan således
genskabe de lydkarakteristika, der findes i Sony
Pictures Entertainments dubbingstudie, i dit
hjem.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene består af
følgende tre elementer.
• Virtuel multidimension
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt
par fysiske surroundhøjttalere.
• Skærmdybdetilpasning
Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer
inde fra skærmen som i en biograf.
• Biografstudieefterklang
Gengiver den type efterklang, du hører i
biograferne.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene integrerer
disse tre elementer samtidigt.
Sådan opnår du surroundlyd
Valg af lydfelt til film
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment-musikstudiet. Denne tilstand er ideel til
musicals eller film med orkestermusik på lydsporet.
Bemærk!
• De effekter, der skabes af de virtuelle højttalere, kan
give mere støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, der bruger virtuelle
højttalere, kan du ikke høre lyd direkte fra
surroundhøjttalerne.
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater"-filmstudiet. Dette
er standardtilstanden, som er meget velegnet til de
fleste typer film.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)
DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater"-filmstudiet.
Denne tilstand er ideel til science fiction-film med
mange lydeffekter.
fortsat
37DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
5SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 38 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Valg af lydfelt til musik
Tryk på MUSIC gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
Sådan slår du surroundeffekten
fra
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST.", eller tryk
på A.F.D. gentagne gange for at vælge "A.F.D.
AUTO".
Lydfelt
Display
Tip!
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Gengiver akustikken i en koncertsal til klassisk musik.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Gengiver akustikken i et spillested med 300
siddepladser.
Når hovedtelefonerne er tilsluttet
Du kan kun vælge mellem følgende lydfelter.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Udsender lyden i 2 kanaler (stereo). Almindelige
2-kanalsstereokilder går helt uden om
lydfeltsbehandlingen, og
multikanalssurroundformaterne nedmixes til 2 kanaler.
Du kan identificere kodeformatet for dvd-softwaren
osv. ved at se på logoet på pakken.
–
: Dolby Digital-diske
–
: Dolby Surround-kodede
programmer
–
: DTS Digital Surround-kodede programmer
Bemærk!
• Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
• Når et af følgende lydfelter vælges, kommer der
ingen lyd ud af subwooferen, hvis alle højttalerne er
indstillet til "LARGE" i menuen SPEAKER SETUP.
Lyden sendes dog ud gennem subwooferen, hvis det
digitale indgangssignal indeholder LFE-signaler
(Low Frequency Effect), eller hvis front-, centereller surroundhøjttalerne er indstillet til "SMALL".
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
x HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
Udsender de analoge signaler uden equalizerbehandling, lydfeltbehandling osv.
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Udsender det analoge frontsignal fra MULTI CH INstik.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Gør det muligt at opleve et biograflignende lydbillede
via hovedtelefoner.
Bemærk!
Hvis du tilslutter hovedtelefoner, mens et lydfelt er
aktiveret, skifter systemet automatisk til
HEADPHONE 2CH, hvis der anvendes et lydfelt der
er valgt med knappen 2CH eller A.F.D., eller til
HEADPHONE THEATER, hvis der anvendes et
lydfelt der er valgt med knappen MOVIE eller MUSIC.
38DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
5SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 39 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Valg af
dekodningstilstand for
surroundbagkanalen
— SURR BACK DECODING
Sådan opnår du surroundlyd
Med denne funktion kan du vælge
dekodningstilstanden for multikanalssignalet til
surroundbagkanalen.
Ved at dekode surroundbagsignalet for (f.eks.)
DVD-software, der er optaget i Dolby Digital
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 osv.,
kan du nyde filmskabernes tilsigtede
surroundlyd.
Tryk på SURR BACK DECODING flere
gange for at vælge dekodningstilstand for
surroundbagkanalen.
"SB XXXX" vises på displayet.
Yderligere oplysninger findes i "Sådan vælges
surroundbag-dekodningstilstanden" på side 40.
Tip!
Du kan vælge dekodningstilstand for
surroundbagkanalen med "SB XXXX" i menuen
CUSTOMIZE (side 45).
Bemærk!
• Du kan kun vælge dekodning af surround bag, når du
bruger et lydfelt, der er valgt med knappen A.F.D.,
bortset fra Dolby Pro Logic IIx (side 35).
• Du kan ikke vælge surround back-dekodning, når
MULTI CH IN er valgt, eller når hovedtelefonerne er
tilsluttet.
fortsat
39DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
5SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 40 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Sådan vælges surroundbag-dekodningstilstanden
Du kan vælge den ønskede surroundbagtilstand afhængigt af indgangssignalet.
Når du vælger "SB AUTO"
Når indgangssignalet indeholder 6.1-kanals dekodningsmærkningena), anvendes den korrekte dekoder
til at dekode surroundbagsignalet.
Indgangssignal
Udgangskanal
Anvendt surroundbagdekoder
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
—
6.1e)
DTS Matrix-dekoder
6.1e)
DTS Discrete-dekoder
7.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Matrix 6.1c)
DTS-ES Discrete
6.1d)
Dolby Digital EXb)
Når du vælger "SB ON"
Hvis du vil dekode surround bag-signalet uden hensyntagen til 6.1 kanal-dekodningsflagea), skal Dolby
Digital EX anvendes, når udgangskanalen er 6.1 og Dolby Digital EX eller Dolby Pro Logic IIx
anvendes, når udgangskanalen er 7.1.
Indgangssignal
Udgangskanal
Anvendt surroundbagdekoder
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Discrete
6.1d)
Når du vælger "SB OFF"
Surroundbagdekodning udføres ikke.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanals dekodningsmærkning er den information, der er optaget i software som f.eks. DVD'er.
Dolby Digital-DVD, der indeholder en Surround EX-mærkning. På Dolby Corporation hjemmeside kan du se en
oversigt over Surround EX-film.
Software, der er kodet med en mærkning for at angive, at den indeholder både Surround EX- og
5.1-kanalssignaler.
Software, der er kodet med både 5.1-kanalssignaler og et ekstra signal, der er udviklet til at udvide disse signaler
til 6.1 diskrete kanaler. Diskrete 6.1-kanalssignaler er DVD-specifikke signaler, der ikke anvendes i biografer.
Når to surroundbaghøjttalere er tilsluttet, udsendes lyden i 7.1 kanaler.
Bemærk!
Der kommer muligvis ikke lyd fra surroundbaghøjttaleren i Dolby Digital EX-tilstanden. Nogle discs indeholder ikke
en Dolby Digital EX-mærkning, selvom indpakningen har et Dolby Digital EX-logo. Hvis det er tilfældet, skal du
vælge "SB ON".
40DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
6ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 41 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Avancerede justeringer og indstillinger
Ny tilknytning af
komponentvideoindgangs
signaler
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
1
2
3
4
5
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "CUSTOM".
Drej på MENU for at vælge
"COMP. V. A.".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Drej på MENU for at vælge de
komponentvideoindgangssignaler, du
vil tilknytte.
De oprindelige indstillinger er streget under.
(Komponentvideoindgan Display
gssignaler, der kan
tilknyttes)
Visuelle
indgangssignaler,
der kan vælges
(DVD)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
DVD- VD1
DVD- VD2
DVD- VD3
DVD- DVD
(TV/SAT)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
TV/SAT
TV - VD1
TV - VD2
TV - VD3
TV - TV
Bemærk!
Du kan ikke tilknytte en visuel indgang til mere end én
komponentvideoindgang igen.
Drej på –/+ for at vælge den indgang,
du vil knytte til den
komponentvideoindgang, du valgte i
trin 4, igen.
Avancerede justeringer og indstillinger
Du kan tilknytte en komponentvideoindgang til
en anden visuel indgang.
Visuelle indgange, der kan
vælges for hvert
komponentvideoindgangssignal
Den indgang, du kan tilknytte igen, varierer
for hver komponentvideoindgang. Hvis du
vil have yderligere oplysninger, se
"Visuelle indgange, der kan vælges for
hvert komponentvideoindgangssignal".
41DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
6ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 42 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Ændring af
lydindgangstilstanden for
digitale komponenter
— INPUT MODE
Du kan ændre lydindgangstilstanden for
komponenter, der har digitale lydindgangsjack.
1
2
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
indgangen.
Tryk på INPUT MODE gentagne gange
for at vælge lydindgangstilstanden.
Den valgte lydindgangstilstand vises på
displayet.
Lydindgangstilstande
Brugertilpasning af
lydfelter
Ved at justere menuen LEVEL, kan du tilpasse
lydfelterne, så de passer til den pågældende
lyttesituation.
Bemærkning vedrørende de viste punkter
De opsætningspunkter, du kan justere i hver menu,
varierer afhængigt af lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedtonede på displayet.
Det betyder, at det valgte parameter enten er
utilgængeligt eller fast og derfor ikke kan ændres.
Justering af parametrene i
menuen LEVEL
Giver forrang til digitale signaler, når der både er
digitale og analoge forbindelser. Hvis der ikke er
nogen digitale signaler, vælges de analoge signaler.
Du kan justere balancen og niveauet for hver
højttaler. Disse indstillinger anvendes til alle
lydfelter undtagen effektniveauparametret.
Indstillingerne for effektniveauparametrene
gemmes individuelt for hvert lydfelt.
x COAX IN
1
x AUTO IN
Angiver de digitale lydsignalindgange for DIGITAL
COAXIAL-indgangsstikket.
x OPT IN
Angiver de digitale lydsignalindgange for DIGITAL
OPTICAL-indgangsstikkene.
2
3
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "LEVEL".
x ANALOG
Drej på MENU for at vælge den
parameter, du ønsker at justere.
Angiver de analoge lydsignalindgange for AUDIO IN
(L/R)-indgangsstikkene.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene LEVEL" nedenfor.
Bemærk!
• Når signaler med en samplingsfrekvens på mere end
48 kHz modtages, kan equalizeren og lydfeltet ikke
bruges.
• Nogle lydindgangsfunktioner er muligvis gråtonede,
afhængig af indgangssignalet. Dette betyder, at den
valgte indgang ikke er tilgængelig.
4
Drej på –/+ for at vælge den ønskede
indstilling ved at afspille lyden.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
parametre.
42DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
6ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 43 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Menuparametrene LEVEL
x T. TONE (Testtone)
x
MULTI CH IN
S.W. XXX dB
(Subwoofer-niveau med flere kanaler)
Oprindelig indstilling: T. TONE (Sluk)
Giver dig mulighed for at udsende testtonen fra hver
højttaler på skift. Når du indstiller "AUTO XXX",
udsendes testtonen automatisk fra hver højttaler. Når
du indstiller til "FIX XXX", kan du vælge, hvilken
højttaler der skal udsende testtonen.
Oprindelig indstilling: 0 dB
Lader dig øge niveauet af MULTI CH IN subwooferkanalen med +10 dB. Denne justering er muligvis
nødvendig, når du tilslutter en DVD-afspiller til
MULTI CH IN-stikkene. Subwoofer-niveauet fra en
DVD-afspiller er 10 dB lavere end fra en Super Audio
CD-afspiller.
x
x EFCT. XXX (Effektniveau)
L
R
BAL. L/R XXX
(Fronthøjttalernes balance)
x CTR XXX.X dB
(Centerhøjttalerens niveau)
x SUR.L. XXX.X dB
(Surroundhøjttalerens (venstre) niveau)
x SUR.R. XXX.X dB
(Surroundhøjttalerens (højre) niveau)
x SB XXX.X dB
(Surroundbaghøjttalerens niveau)*
x SBL XXX.X dB
(Surroundbaghøjttalerens (venstre)
niveau)**
x SBR XXX.X dB
(Surroundbaghøjttalerens (højre)
niveau)**
x S.W. XXX.X dB
(Valg af subwooferniveau)
Oprindelig indstilling: STD
Gør det muligt at justere "tilstedeværelsen" af
surroundeffekten i 3 niveauer - MIN (minimum
effekt), STD (standard effekt) og MAX (maksimum
effekt).
Bemærk!
Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med MOVIE- eller MUSICknapperne.
For avancerede justeringer af
menuen LEVEL
Indstil "MENU XXX" i menuen CUSTOMIZE
til "MENU EXP." (side 44). Dette muliggør
avanceret opsætning, inkl.:
• Fasestøj
• Faselyd
• Dynamisk områdekomprimering
Yderligere oplysninger om, hvordan du
indstiller menupunkterne, se side 47.
Avancerede justeringer og indstillinger
Oprindelig indstilling: 0 (BALANCE)
Gør det muligt at justere balancen mellem den venstre
og højre fronthøjttaler. Du kan justere området for
BAL. L (+1 til +16), BALANCE (0), BAL. R (+1 til
+16) i 33 trin.
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –20 dB til +10 dB i
intervaller på 0,5 dB.
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
* Kun når parameteren til valg af den bagerste
surroundhøjttaler i menuen SPEAKER SETUP er
indstillet til "SINGLE" (side 20).
** Kun når parameteren til valg af den bagerste
surroundhøjttaler i menuen SPEAKER SETUP er
indstillet til "DUAL" (side 20).
2
1
Tryk på ?/1 for at afbryde
strømtilførslen.
Hold 2CH nede og tryk samtidig på
?/1.
"SF. CLR." vises på displayet, og alle
lydfelter nulstilles til de oprindelige
indstillinger.
43DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
6ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 44 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Justering af equalizeren
Du kan justere tonekvaliteten (bas,
diskantniveau) på fronthøjttalerne ved hjælp af
menuen EQUALIZER.
1
2
3
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "E Q".
Du kan justere forskellige receiverindstillinger
ved hjælp af menuen CUSTOMIZE.
1
2
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
punkter.
Bemærk!
Du kan ikke justere equalizeren, når receiveren
dekoder signaler med en samplingsfrekvens på mere
end 48 kHz, eller når DTS 96/24, DTS-ES Matrix- eller
DTS Neo:6-dekodning anvendes.
Menuparametrene EQUALIZER
x EQ XXX (Equalizer til/fra)
Oprindelig indstilling: OFF
Vælg "ON" for at aktivere equalizeren.
Bemærk!
Indikatoren "EQ" lyser på displayet, når equalizeren
tændes. Når du justerer equalizeren med
EQUALIZER-menu parametrene, anvendes
indstillingerne på alle lydfelter og kan gengives, når du
tænder for equalizeren.
x
L
R
BASS XXX dB
(Fronthøjttalerens basniveau)
x
L
R
TREB. XXX dB
(Fronthøjttalerens diskantniveau)
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "CUSTOM".
Drej på MENU for at vælge den
parameter, du ønsker at justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene CUSTOMIZE"
nedenfor.
3
Drej på –/+ for at vælge den ønskede
indstilling ved at afspille lyden.
Indstillingen angives automatisk.
5
Brug af menuen CUSTOMIZE
til justering af receiveren
Drej på MENU for at vælge den
parameter, du ønsker at justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene EQUALIZER"
nedenfor.
4
Avancerede indstillinger
Drej på –/+ for at vælge den ønskede
indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
4
Gentag punkt 2 og 3 for at justere andre
punkter.
Menuparametrene CUSTOMIZE
De oprindelige indstillinger er streget under.
x MENU XXX (Menuudvidelse)
• EXP.
De avancerede parametre for menuerne SPEAKER
SETUP og LEVEL vises, og kan justeres. Yderligere
oplysninger om hvert indstillet menupunkt, se
side 19, 43 og 46–47.
• STD
De avancerede parametre for menuerne SPEAKER
SETUP og LEVEL vises ikke.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(Dekodningstilstanden DTS 96/24)
• AUTO
Når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
afspilles dette ved en samplingsfrekvens på 96 kHz.
• OFF
Selv når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
afspilles dette ved en samplingsfrekvens på 48 kHz.
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –10 dB til +10 dB i
intervaller på 1 dB.
44DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
6ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 45 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Bemærk!
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med A.F.D.-knappen. (side 35). I
andre lydfelter er denne parameter automatisk
indstillet til "OFF".
• Selv når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
anvendes der almindelig 48 kHz-dekodning, hvis en
højttaler er indstillet til "SMALL" eller subwooferen
er indstillet til "NO".
Du kan også trykke på SURR BACK DECODING for
at vælge dekodningen af surround-baghøjttalerne
(side 39).
Yderligere oplysninger om hver dekodningstilstand
findes se side 40.
• OFF
• AUTO
• ON
Bemærk!
Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med A.F.D.-knappen, bortset fra
Dolby Pro Logic IIx (side 35).
x S.F XXXX (Lydfelt-link)
• LINK
Giver dig mulighed for at anvende det sidst valgte
lydfelt til en indgang, når det er valgt. Hvis du f.eks.
vælger HALL til SA-CD/CD-indgangen, derefter
skifter til en anden indgang og vender tilbage til
SA-CD/CD, vil HALL automatisk blive anvendt
igen.
• FIX
Lydfelt-link er ikke aktiveret.
x A.V.SYNC.XX
(Tidsjustering )
Gør det muligt at specificere indgangstilstanden for
den digitale signalindgang for DIGITAL IN-jackkene.
Den oprindelige indstilling er "DEC. AUTO" for
VIDEO 3 og TV/SAT og "DEC. PCM" for DVD, MD/
TAPE og SA-CD/CD.
• AUTO
Skifter automatisk indgangstilstanden fra DTS til
Dolby Digital eller PCM.
• PCM
PCM-signaler har forrang (for at forhindre
afbrydelse, når afspilningen starter). Lyden
udsendes, selvom andre signaler modtages.
Receiveren kan imidlertid ikke dekode DTS-CD, når
den er indstillet til "DEC. PCM".
Bemærk!
Når den er indstillet til "DEC. AUTO", og lyden fra de
digitale lydjack (til SA-CD/CD osv.) afbrydes, når
afspilningen starter, skal du indstille receiveren til
"DEC. PCM".
x D.PWR XXX
(Digital strømstyrke)
• OFF
Giver dig mulighed for automatisk at slukke for
strømmen til det unødvendige digitale kredsløb, når
de analoge lydsignaler udsendes ved hjælp af
funktionen ANALOG DIRECT eller MULTI CH IN.
Du kan nyde analog lyd i høj kvalitet uden
påvirkning fra digitale kredsløb.
• ON
Giver dig mulighed for at have strømmen til det
digitale kredsløb tændt. Vælges, hvis du ikke vil
have den tidsforsinkelse, der opstår med indstillingen
"D.PWR OFF".
Avancerede justeringer og indstillinger
x SB XXXX
(Dekodningstilstand for
surroundbagkanalen)
x DEC. XXXX
(Dekodningsforrang for digital
lydindgang)
Oprindelig indstilling: 0 (0 ms)
Giver mulighed for at forsinke lyden, så tidsforskellen
mellem lyden og billedet minimeres. Du kan justere fra
0 (0 ms) til 20 (200 ms) i trin af 1 (10 ms).
fortsat
45DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
6ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 46 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
x DUAL XXX
(Sprogvalg for digital udsendelse)
Her kan du vælge det sprog, du vil lytte til under en
digital udsendelse. Denne funktion virker kun for
Dolby Digital-kilder.
• M/S (Hoved/Under)
Lyd på hovedsproget sendes ud gennem den venstre
fronthøjttaler og lyd på undersproget sendes ud
gennem den højre fronthøjttaler samtidigt.
• M (Hoved)
Lyd på hovedsproget sendes ud.
• S (Under)
Lyd på undersproget sendes ud.
• M+S (Hoved+Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprogene sendes
ud.
x COMP. V. A.
(Tilknytning af komponentvideoindgang)
Gør det muligt at tilknytte komponentvideoindgangen
til en anden visuel indgang igen. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se "Ny tilknytning af
komponentvideoindgangssignaler" på side 41.
Avancerede SPEAKER SETUP
menuparametre
Når "MENU XXX" indstilles til "MENU EXP.",
vises følgende parametre, og disse kan justeres i
stedet for SPEAKER SETUP menuparametrene
på side 19.
De oprindelige indstillinger er streget under.
x DISTANCE (Afstandsenhed)
Giver dig mulighed for at vælge måleenheden til
indstilling af afstande.
• ft.
Afstanden vises i fod.
• m
Afstanden vises i meter.
x
SR
SL
PL. XXXX
(Surroundhøjttalerens position)*
Gør det muligt at angive placeringen for
surroundhøjttalerne for at sikre korrekt
implementering af surroundeffekterne for Cinema
Studio EX-tilstandene (side 37).
x [DIMMER]
(Displayets lysstyrke)
Du kan justere lysstyrken på displayet i 3 trin.
x NAME IN
(Navngivning af faste stationer og
indgange)
Giver dig mulighed for at angive navnet på forvalgte
stationer og indgange, der er valgt med INPUT
SELECTOR. Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Navngivning af faste stationer og indgange" på
side 48.
100˚
120˚
A
A
B
B
• SIDE
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
placering svarer til afsnit A.
• BEHD
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
placering svarer til afsnit B.
* Dette indstillingspunkt er ikke tilgængeligt, når
parametret til surroundhøjttalerstørrelse er indstillet
til "NO".
46DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
6ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 47 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Tip!
x
HGT. XXXX
(Surroundhøjttalerens position)*
SL
SR
Du kan angive højden af dine surroundhøjttalere til
korrekt implementering af surroundeffekter i Cinema
Studio EX-funktionerne (side 37).
B
B
60
A
A
30
• LOW
Vælg om højden af dine surroundhøjttalere svarer til
sektion A.
• HIGH
Vælg om højden af dine surroundhøjttalere svarer til
sektion B.
* Dette indstillingspunkt er ikke tilgængeligt, når
parametret til surroundhøjttalerstørrelse er indstillet
til "NO".
x SP > XXX Hz
(Højttaler-crossover-frekvens)
Oprindelig indstilling: 100 Hz
Giver mulighed for at justere højttalernes bascrossover-frekvens til "SMALL" i menuen SPEAKER
SETUP. Du kan justere fra 40 Hz til 160 Hz i trin af
10 Hz.
Avancerede LEVEL
menuparametre
Når "MENU XXX" indstilles til "MENU EXP.",
vises følgende parametre, og disse kan justeres i
stedet for LEVEL menuparametrene på side 43.
De oprindelige indstillinger er streget under.
x P. NOISE (Faststøj)
Oprindelig indstilling: Sluk
Giver dig mulighed for at udsende testtonen fra to
sidestillede højttalere.
x P. AUDIO (Faselyd)
Oprindelig indstilling: Sluk
Giver dig mulighed for at udsende 2-kanalfrontkildenlyden (i stedet for testtonen) fra sidestillede
højttalere.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamisk områdekompressor)
Avancerede justeringer og indstillinger
Surroundhøjttalerpositionen er udviklet særligt til
implementering af Cinema Studio EX-tilstandene. I
forbindelse med andre lydfelter er højttalerplaceringen
ikke så kritisk. Disse lydfelter blev udviklet under
forudsætning af, at surroundhøjttalerne blev placeret
bag lyttepositionen, men gengivelsen er rimeligt
konsistent selv når surroundhøjttalerne er placeret i en
bred vinkel. Men hvis højttalerne peger mod lytteren
direkte fra venstre og højre for lyttepositionen, bliver
surroundeffekterne uklare medmindre de er indstillet
til "PL. SIDE".
Alle lyttemiljøer har dog mange variabler, som f.eks.
vægreflektioner, og du kan opnå et bedre resultat med
indstillingen "PL. BEHD", hvis højttalerne er placeret
højt over lyttepositionen, selv hvis de er placeret
direkte til venstre og højre.
Derfor anbefaler vi, at du (selvom det kan resultere i en
anden indstilling end i ovenstående forklaring)
afspiller software kodet med multikanalssurround med
en indstilling, der giver en god fornemmelse af
rumlighed og har det mest sammenhængende
lydbillede mellem surroundlyden fra
surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis
du ikke er sikker på, hvad der lyder bedst, skal du
vælge "PL. BEHD" og derefter bruge parameteret til
højttalerafstand samt højttalerniveaujusteringer til at
opnå den korrekte balance.
Gør det muligt at komprimere lydsporets dynamiske
område. Dette kan været nyttigt, når du vil se film ved
lav lydstyrke sent om aftenen.
• OFF
Det dynamiske område komprimeres ikke.
• STD
Det dynamiske område komprimeres på den måde,
lydteknikeren har forestillet sig.
• MAX
Det dynamiske område komprimeres meget.
Tip!
Med den dynamiske områdekomprimering kan du
komprimere lydsporets dynamiske område i henhold
til de dynamiske områdeoplysninger i Dolby Digitalsignalet. "COMP. STD" er standardindstillingen, men
den giver kun let komprimering. Derfor anbefaler vi
brug af indstillingen "COMP. MAX". Denne
indstilling komprimerer det dynamiske område kraftigt
og gør det muligt for dig at se film sent om aftenen ved
lav lydstyrke. I modsætning til de analoge begrænsere
er niveauerne foruddefinerede og giver en meget
naturlig komprimering.
Bemærk!
Den dynamiske områdekomprimering er kun mulig
med Dolby Digital-kilder.
47DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
70TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 48 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Oprette et indeksnavn
Andre betjeningsmuligheder
1
Navngivning af faste
stationer og indgange
Drej på –/+ for at vælge et tegn, drej
derefter på MENU for at flytte markøren til
den næste position.
Tip!
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til
forvalgte stationer og indgange, der er valgt med
INPUT SELECTOR, og få det vist på
receiverens display. Brug knapperne på
receiveren til betjeningen.
• Du kan vælge følgende tegntype ved at dreje på
–/+.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du dreje
–/+, indtil et mellemrum vises på displayet.
• Hvis du begår en fejl, skal du dreje på MENU,
indtil det tegn, du ønsker at ændre, blinker, og
derefter dreje på –/+ for at vælge det rigtige
tegn.
Indeksering af en fast station
1
2
3
4
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
FM- eller AM-båndet, stil derefter ind på
den forvalgte station, som du vil give et
indeksnavn (side 29).
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "TUNER".
Drej på MENU for at vælge "NAME IN".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Markøren blinker, og du kan vælge et tegn.
Følg proceduren "Oprette et indeksnavn".
Indeksering af en indgang
1
2
3
4
Brug MENU og –/+ til at oprette et
indeksnavn.
2
Tryk på MEMORY/ENTER for at gemme
indeksnavnet.
Bemærk!
• Når du navngiver en RDS-station og stiller ind på
stationen, vises programservicenavnet i stedet for det
indtastede navn. (Du kan ikke ændre navnet på et
programservicenavn. Det indtastede navn
overskrives af programservicenavnet.)
• Du kan ikke navngive DAB-stationer.
Tjenestekomponentetiketten vises, når du tuner ind
på DAB-stationer.
Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
den ønskede indgang, du vil oprette et
indeksnavn for.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "CUSTOM".
Drej på MENU for at vælge "NAME IN".
Tryk på MEMORY/ENTER.
Markøren blinker, og du kan vælge et tegn.
Følg proceduren "Oprette et indeksnavn".
48DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
70TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 49 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Ændring af receiverens
kommandofunktion
Brug af
afbryderautomatikken
Denne funktion er nyttig, når du bruger 2 Sony
receivere i samme rum. Brug knapperne på
receiveren til betjeningen.
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et bestemt tidspunkt.
Brug fjernbetjeningen til justeringerne.
1
2
1
2
Sluk for receiveren.
Hold INPUT MODE nede og tryk på ?/1
for at tænde for receiveren.
Tryk på SLEEP gentagne gange, mens
receiveren er tændt.
Startindstillingen er "C.MODE.AV2".
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
displayet cyklisk på følgende måde:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Når du bruger afbryderautomatikken, lyser
"SLEEP" på displayet.
Bemærk!
Tip!
• Standardindstillingen for kommandofunktionen i
den medfølgende fjernbetjening er "AV2".
• Hvis kommandofunktionen i receiveren og
fjernbetjeningen er forskellig, kan du ikke bruge
fjernbetjeningen til receiveren.
Hvis du vil kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før
receiveren slukker, skal du trykke på ALT for at oplyse
knappen (side 53) og derefter trykke på SLEEP. Den
resterende tid vises på displayet. Hvis du igen trykker
på SLEEP, annulleres afbryderautomatikken.
Tip!
Andre betjeningsmuligheder
"C.MODE.AVX" vises på displayet. Hver
gang du gentager ovennævnte procedure,
ændres displayet på følgende måde:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Tryk på ALT for at oplyse knappen.
49DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
70TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 50 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Valg af højttalersystem
Optagelse
Du kan vælge det fronthøjttalersystem, du vil
bruge.
Kontroller, at samtlige komponenter er korrekt
tilsluttet, inden du begynder at optage.
Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gentagne gange for at vælge det
fronthøjttalersystem, du vil bruge.
Optagelse på et kassettebånd
eller en minidisk
Det valgte højttalersystems indikator lyser på
displayet. For at slukke for højttalerudgangen,
skal du trykke flere gange på SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B), indtil indikatorerne "SP A" og
"SP B" på displayet slukkes.
Du kan optage på et kassettebånd eller en
minidisk ved hjælp af receiveren. Se
brugervejledningen til kassettebåndoptageren
eller MD-enheden, hvis du har brug for hjælp.
Vælg
1
Indikator lyser
på displayet
Højttaleren, der er tilsluttet
SP A
terminalerne SPEAKERS FRONT
A.
Højttaleren, der er tilsluttet
SP B
terminalerne SPEAKERS FRONT
B.
Højttalerne er tilsluttet til både
SPEAKERS FRONT A og Bterminalerne (paralleltilslutning)*
2
(Gælder kun modeller med områdekode CEL)
Der er flere oplysninger om IMPEDANCE
SELECTOR og tilslutning af de relevante højttalere
under "Højttalerimpedans" (side 16).
Forbered komponenten til afspilning.
Indsæt f.eks. en cd i cd-afspilleren.
3
SP A og SP B
* (Gælder kun modeller med områdekode CEK)
Hvis du tilslutter højttalerne til både SPEAKERS
FRONT A- og B-stikkene, skal du tilslutte højttalere
med en nominel impedans på 16 ohm eller højere.
Vælg den komponent, der skal
optages.
4
Indsæt et tomt kassettebånd eller en
tom minidisk i den enhed, hvorpå der
skal optages, og juster
optagelsesniveauet om nødvendigt.
Start optagelsen i optageenheden, og
start derefter afspilningen på
afspilningskomponenten.
Bemærk!
• Du kan ikke optage et digitalt lydsignal med en
komponent, der er tilsluttet til analoge MD/TAPE
OUT-stik. Hvis du vil optage et digitalt lydsignal,
skal du tilslutte en digital komponent til DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT-stikkene.
• Justeringer af lyden påvirker ikke udgangssignalet
fra MD/TAPE OUT-stikkene.
• De analoge lydsignaler for den aktuelle indgang
udsendes fra MD/TAPE OUT-stikkene.
• Indgangssignalet til MULTI CH IN-stikkene sendes
ikke fra MD/TAPE OUT-stikkene, selvom MULTI
CH IN anvendes. De analoge lydsignaler for den
aktuelle eller tidligere anvendte indgang udsendes.
• Der udsendes ingen signaler fra DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT-stikket, når funktionen
ANALOG DIRECT anvendes. Strømmen til det
digitale kredsløb afbrydes for at opnå fremragende
lydkvalitet, når "D.PWR XXX" indstilles til
"D.PWR OFF".
• Der udsendes ingen signaler fra DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT-stikket, når TUNER
(DAB-, FM- eller AM-båndet) vælges.
• Nogle kilder er beskyttet mod optagelse. I disse
tilfælde kan du muligvis ikke optage fra kilderne.
50DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
70TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 51 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Optagelse på et videobånd
Du kan optage fra en videobåndoptager, et tv
eller en dvd-afspilleren ved hjælp af receiveren.
Du kan også tilføje lyd fra en lang række
lydkilder ved redigering af et videobånd. Se
brugervejledningen til videobåndoptageren eller
dvd-afspilleren, hvis du har brug for hjælp.
1
2
Vælg den programkilde, der skal
optages.
Forbered komponenten til afspilning.
3
4
Andre betjeningsmuligheder
Sæt f.eks. det videobånd, du vil optage fra,
ind i videobåndoptageren.
Sæt et tomt videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1 eller
VIDEO 2), så du kan optage.
Start optagelsen på den
videobåndoptager, der optager, og
start derefter afspilningen af det
videobånd eller den dvd, som du vil
optage fra.
Bemærk!
• Du kan ikke optage et digitalt lydsignal ved hjælp af
en komponent, der er tilsluttet til de analoge VIDEO
1 AUDIO OUT eller VIDEO 2 AUDIO OUT-stik.
• Sørg for tilslutte både de digitale og de analoge
forbindelser til TV/SAT- og DVD-indgangene.
Analog optagelse er ikke mulig, hvis du kun
foretager digitale tilslutninger.
• De analoge lydsignaler for den aktuelle indgang
udsendes fra VIDEO 1 AUDIO OUT eller VIDEO 2
AUDIO OUT-stikkene.
• Indgangssignalerne til MULTI CH IN-stikkene
udsendes ikke fra VIDEO 1 AUDIO OUT eller
VIDEO 2 AUDIO OUT-stikkene , selvom MULTI
CH IN anvendes. De analoge lydsignaler for den
aktuelle eller tidligere anvendte indgang udsendes.
51DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 52 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP002
Du kan bruge fjernbetjeningen RM-AAP002 til
at betjene komponenterne i systemet.
Før du bruger
fjernbetjeningen
Indsættelse af batterier i
fjernbetjeningen
Beskrivelse af
fjernbetjeningens knapper
ej
TV ?/1
SYSTEM STANDBY SLEEP
eg
ef
ed
es
ea
e;
VIDEO2
VIDEO3
AUX
PHONO
2CH
MULTI CH SOURCE
A.F.D.
MOVIE
1
2
DIRECT
wl
4
5
7
q;
6
8
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
qa
ENTER
>
.
0/10
>10/11
12
SHIFT D.TUNING DISC
ALT
wj
Tip!
Under normale forhold bør batterierne vare i ca. 6
måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan
bruges til betjening af receiveren, skal alle batterierne
udskiftes med nye.
wg
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
wf
qh
g
f
*wd
qj*
O
ENTER
TV VOL
qf
qg
MASTER
VOL
G
DISPLAY
qs
qd
MUTING
AV MENU
F
Bemærk!
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på ekstremt varme
eller fugtige steder.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt
batteri.
• Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller
kunstigt lys. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere
periode, skal du fjerne batterierne for at undgå mulig
beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.
-
M
m
ANT
*wh
4
5
6
7
8
9
SB
DECODING
JUMP/
TIME
ANGLE
AUDIO
MUSIC
3
DUAL
MONO
3
DVD
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
TEST
TONE
wk
1
2
eh
VIDEO1
Indsæt R6-batterier (størrelse AA), og
kontroller, at plus- og minuspolen vender rigtigt
i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen,
skal du rette den mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
DIMMER
qk
ql
w;
*ws
wa
* Knapperne H, TV VOL +, TV CH + og MASTER
VOL + har et berøringspunkt. Brug berøringspunktet
som reference, når du betjener receiveren og andre
lyd-/videokomponenter.
52DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 53 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Skemaerne nedenfor viser indstillingerne for
hver knap.
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
A.F.D. wl
Receiver
Vælger dekodningstilstanden til lyden.
ALT qd
Fjernbetjening
Når ALT-knappen
lyser, ændres
fjernbetjeningens
tastfunktion til at
aktivere knapperne
med orange tekst.
ANGLE wl
ANT wj
Vælger
kameravinkel eller
skifter vinkel.
Videobåndoptager/ Vælger
satellittuner
udgangssignalet fra
antenneterminalen:
tv-signalet eller
videobåndoptagerprogrammet.
Tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Ændrer lyden til
multipleks,
tosproget eller
multikanals tv-lyd.
AUX e;
Receiver
Lytte til lydudstyr.
AV MENU
wf
Videobåndoptager/ Viser menu.
satellittuner/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
AV1 ef og
AV2 eg
Fjernbetjening
AV ?/1 1
Tænder eller slukker
Tv/
videobåndoptager/ lyd- og videosatellittuner/
komponenterne
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Vælger
fjernbetjeningens
kommandotilstand.
CLEAR wj
Satellittuner/
cd-afspiller/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/PSX
Rydder en fejl, når
du trykker på de
forkerte numeriske
knapper, eller
vender tilbage til
kontinuerlig
afspilning osv.
DIMMER
w;
Receiver
Juster displayets
lysstyrke.
DIRECT wl Receiver
Vælger ANALOG
DIRECT.
DISC qf
Cd-afspiller/
vcd-afspiller
Vælger en disk
direkte (kun skifter
til flere diske).
DISPLAY
wf
Receiver/tv/
Vælger
videobåndoptager/ oplysninger, der
satellittuner/
vises på tvcd-afspiller/
skærmen.
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/Blu-ray
disc-optager/
harddiskoptager/
PSX
D.TUNING
wj
Receiver
Går direkte til
stationsindstillingst
ilstanden.
DUAL
MONO wl
Receiver
Vælger det ønskede
sprog under digital
udsendelse.
DVD 4
Receiver
For at se dvd.
ENTER wf
Receiver/
Angiver valget.
videobåndoptager/
satellittuner/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP002
AUDIO wl
Dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
fortsat
53DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 54 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
ENTER qs
PRESET/
CH/D.SKIP
+/– qa
Tv/
Tryk for at indtaste
videobåndoptager/ værdien, når du har
satellittuner/
valgt en kanal, en
laserdisc-afspiller/ disk eller et spor
MD deck/
ved hjælp af de
DAT deck/
numeriske knapper.
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
JUMP/TIME Satellittuner
wl
MAIN
MENU ql
Viser klokkeslættet
eller afspilningstiden
for en disk osv.
Receiver
Vælger receiverens
menu.
Justerer receiverens
masterlydstyrke.
MD/TAPE
ed
Receiver
For at lytte til
minidisk eller
lydbånd.
MOVIE wl
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til film.
MULTI CH
8
Receiver
Vælger MULTI CH
IN-kilden.
MUSIC 9
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til musik.
MUTING
qh
Receiver
Afbryder lyden fra
receiveren.
PHONO ea Receiver
Cd-afspiller/
Springer diske over
vcd-afspiller/
(kun skifter til flere
laserdisc-afspiller/ diske).
dvd-afspiller/
MD deck
RETURN/
EXIT wf
Vcd-afspiller/
Vender tilbage til
laserdisc-afspiller/ den forrige menu.
dvd-afspiller
Satellittuner
MASTER
Receiver
VOL +/– qj
Lytte til
grammofon.
Vælger
forudindstillede
stationer.
Tv/
Vælger en fast
videobåndoptager/ kanal.
satellittuner/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager
Skifter mellem de
forrige og aktuelle
kanaler.
Cd-afspiller/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
Blu-ray discoptager
Receiver
Afslutter menuen.
RM SET UP Fjernbetjening
ej
Indstiller
fjernbetjeningen.
SA-CD/CD
5
Sådan lytter dutil
Super Audio CD
eller compact disc.
Receiver
SB
Receiver
DECODING
q;
Vælger
dekodningstilstanden
for
surroundbagkanalen.
SEARCH
MODE qf
Dvd-afspiller
Vælger
søgetilstanden. Tryk
for at vælge
søgeenhed (spor,
indeks osv.).
SHIFT wj
Receiver
Vælger en
hukommelsesside til
lagring af faste
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
SLEEP 2
Receiver
Aktiverer
afbryderfunktionen
og angiver den
periode, hvori
receiveren slår fra
automatisk.
SOURCE
7
Fjernbetjening
Vælger 2ND
ZONE-udgang
SUBTITLE
wk
Dvd-afspiller
Ændrer
underteksterne.
54DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 55 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1 1
og ?/1 2
samtidigt)
1-9 wl og
0/10 wk
TEST
TONE wl
Receiver/tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck
Slukker receiveren
og andre Sony-lyd-/
og
videokomponenter.
Receiver
Udsender testtonen.
Viser dvd-titlen.
GUIDE wf
Satellittuner/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Viser
vejledningsmenuen.
TUNER 6
Receiver
For at lytte til
radioprogrammer.
TV CH +/–
ws
Tv
Vælger faste tvkanaler.
TV/SAT es Receiver
TV/VIDEO
qk
Tv
TV ?/1 eh
Tænder eller
slukker tv'et.
Tv
>10/11 wk
Vælger
indgangssignalet:
Tv-indgang eller
videoindgang.
Justerer tv'ets
lydstyrke.
VIDEO1 ef Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 3)
VIDEO2 eg Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 1)
VIDEO3 3 Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 2)
WIDE wa
Tv
Vælger
bredformatet.
?/1 2
Receiver
Tænder eller
slukker receiveren.
2CH wl
Receiver
Vælger tilstanden
2CH STEREO.
Cd-afspiller/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager
Vælger
spornumrene.
Med 0/10 vælges
spor 10.
Tv/
Vælger
videobåndoptager/ kanalnumrene.
satellittuner/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
For at se TVprogrammer eller
satellitmodtager.
TV VOL +/– Tv
wd
Bruges sammen
med SHIFT til at
lagre faste
radiostationer og
med D.TUNING til
direkte
stationsindstilling.
Cd-afspiller/
Vælger spornumre
vcd-afspiller/
over 10.
laserdisc-afspiller/
MD deck/
kassettebåndoptager
Tv/
Vælger kanalnumre
videobåndoptager/ over 10 eller vælger
satellittuner/
nummer 11.
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
./>
wk
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP002
TOP MENU/ Dvd-afspiller
Receiver
Videobåndoptager/ Springer spor over.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
fortsat
55DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 56 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
m/M
wj
V/v wf
Receiver
Vælger et
manupunkt.
B/b wf
Receiver
Justerer eller
ændrer
indstillingen.
Cd-afspiller/
Søger efter spor
vcd-afspiller/
længere fremme
dvd-afspiller/
eller tilbage.
laserdisc-afspiller/
MD deck/Blu-ray
disc-optager/
harddiskoptager/
PSX
Videobåndoptager/ Hurtig fremspoling
DAT deck/
eller tilbagespoling.
kassettebåndoptager
H wh
Videobåndoptager/ Starter
cd-afspiller/
afspilningen.
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
X wg
Videobåndoptager/ Afbryder
cd-afspiller/
afspilningen eller
vcd-afspiller/
optagelsen. (Starter
laserdisc-afspiller/ også optagelsen,
dvd-afspiller/
mens
MD deck/
komponenterne er
DAT deck/
på standby for
kassettebåndoptager/ optagelse).
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
x qg
Videobåndoptager/ Standser
afspilningen.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD deck/
DAT deck/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
O wf
Satellittuner/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Vender tilbage til
den forrige menu
eller forlader
menuen.
V/v/B/b wf Videobåndoptager/ Vælger et
satellittuner/
manupunkt.
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
-/-- qf
Tv/satellittuner/
Blu-ray discoptager/
harddiskoptager/
PSX
Vælger
kanalangivelsestilstanden, enten ét
eller to cifre.
Tip!
• Du skal knytte en komponent til knapperne AUX og
MULTI CH, før du kan bruge knapperne til at styre
dit lyd-/videoudstyr. Hvis du vil have yderligere
oplysninger, se "Programmering af fjernbetjeningen"
på side 57.
• Hvis du vil aktivere knapperne med orange tekst skal
du trykke på ALT først, inden du trykker på
knapperne.
• Inden du bruger knappen V/v/B/b til betjening af
receiveren, skal du trykke på MAIN MENU. Hvis du
vil betjene andre komponenter, skal du trykke på
TOP MENU/GUIDE eller AV MENU, når du har
trykket på funktionsknappen.
Bemærk!
• Knapperne 12, AUX og SOURCE på
fjernbetjeningen kan ikke anvendes til betjening af
receiveren.
• Nogle af de funktioner, som forklares i dette afsnit,
virker muligvis ikke afhængigt af modellen.
• Beskrivelsen ovenfor er kun ment som et eksempel.
Afhængigt af komponenten er det derfor muligt, at
fjernbetjeningen ikke kan anvendes som beskrevet
ovenfor, eller at den virker på en anden måde.
• Når du trykker på inputknapperne (VIDEO1,
VIDEO2, VIDEO3, TV/SAT eller DVD), skifter
TV'ets inputtilstand til den tilsvarende inputtilstand,
du ønsker. I dette tilfælde skal du trykke på knappen
TV/VIDEO for at skifte TV'ets inputtilstand.
56DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 57 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Valg af fjernbetjeningens
kommandotilstand
Indstil fjernbetjeningens kommandotilstand
med knappen RM SET UP og
kommandotilstandsknapperne.
Brug et egnet værktøj til at trykke på knappen
RM SET UP.
Valg af kommandotilstanden
Tryk på AV1 (eller AV2) mens du holder RM
SET UP nede.
Du kan programmere fjernbetjeningen til at
betjene komponenter fra andre producenter end
Sony ved at ændre koden. Du kan bruge disse
komponenter som del af systemet, når
kontrolsignalerne er blevet gemt.
Endvidere kan du også programmere
fjernbetjeningen til Sony-komponenter, som
fjernbetjeningen ikke kan betjene. Bemærk, at
fjernbetjeningen kun kan betjene komponenter,
der accepterer infrarøde, trådløse
kontrolsignaler.
1
Indikatoren lyser.
2
Indikatoren blinker én gang (to gange for AV2),
og kommandotilstanden skifter.
Kontrol af fjernbetjeningens
kommandotilstand
Indikator blinker
AV1
én gang
AV2
to gange
3
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste den numeriske kode (eller en
af koderne, hvis der er flere), der svarer
til komponenten og producentnavnet
for den komponent, du vil betjene.
Se skemaerne på side 58–60 for at få
oplysninger om den numeriske kode, der
svarer til komponenten og producentnavnet
(det første ciffer og de to sidste cifre i den
numeriske kode henviser til hhv. kategorien
og producentkoden).
Sådan nulstilles fjernbetjeningen
til fabriksindstillingerne
Tryk på ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidigt.
Tryk på indgangsknappen (inkl. TV
?/1) for den komponent, du vil betjene.
Hvis du f.eks. vil betjene en cd-afspiller,
skal du trykke på SA-CD/CD.
Tryk på RM SET UP. Du kan kontrollere
fjernbetjeningen via indikatoren.
Tilstand
Tryk på AV ?/1 mens du holder RM
SET UP nede.
4
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP002
Du kan skifte fjernbetjeningens
kommandotilstand (AV1 og AV2). Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. Se
side 49, hvis du vil ændre receiverens
kommandotilstand.
Programmering af
fjernbetjeningen
Tryk på ENTER
Når den numeriske kode er blevet
bekræftet, blinker indikatoren langsomt to
gange, og fjernbetjeningen afslutter
automatisk programmeringstilstanden.
Indikatoren blinker tre gange og slukkes.
5
Gentag trin 1-4 for at kontrollere andre
komponenter.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP under processen.
Fjernbetjeningen afslutter automatisk
programmeringstilstanden.
fortsat
57DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 58 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Aktivering af indgangskilden
efter programmering
De numeriske koder svarer til
komponenten og producentnavnet
Tryk på den programmerede knap for at aktivere
den ønskede indgangskilde.
Brug de numeriske koder i skemaerne herunder
for at betjene komponenter fra andre
producenter end Sony samt Sony-komponenter,
som fjernbetjeningen normalt ikke kan betjene.
Da fjernbetjeningssignalet, som en komponent
accepterer, kan være en smule anderledes
afhængigt af komponentens model og årgang,
kan der være tildelt mere end én kode til
komponenten. Hvis du ikke kan programmere
fjernbetjeningen med en af koderne, skal du
prøve nogle af de andre.
Hvis programmeringen ikke
gennemføres, skal du kontrollere
følgende:
• Batterierne er svage, hvis indikatoren ikke
lyser i trin 1. Udskift begge batterier.
• Hvis indikatoren blinker 4 gange i hurtig
rækkefølge, mens den numeriske kode
indtastes, er der opstået en fejl. Start igen fra
trin 1.
Bemærk!
• Indikatoren slukkes, mens der trykkes på en gyldig
knap.
• Hvis du trykker på flere knapper til indgangsvalg i
trin 2, er kun den sidst trykkede knap gyldig.
• Hvis du trykker på TV ?/1 i trin 2 er det kun
knapperne TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO og
WIDE, der omprogrammeres.
• Hvis du trykker på en indgangsknap i trin 3, vælges
den nye indgangskilde, og programmeringsprocessen
vender tilbage til starten af trin 3.
• Kun de tre første tal af den numeriske kode er
gyldige.
Bemærk!
• De numeriske koder er baseret på de senest
tilgængelige oplysninger for hvert mærke. Det kan
dog forekomme, at komponenten ikke reagerer på
nogle eller alle koder.
• Alle indgangsknapperne på denne fjernbetjening er
muligvis ikke tilgængelige med din komponent.
Betjening af en cd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
Sletning af fjernbetjeningens
hukommelse
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Du kan slette alle programmerede signaler ved
at gøre følgende for at nulstille
fabriksindstillingerne i fjernbetjeningen.
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
Tryk på ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidigt.
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Indikatoren blinker tre gange og slukkes.
YAMAHA
120, 121, 122
58DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 59 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Betjening af en DAT-enhed
Kode(r)
Betjening af en
videobåndoptager
SONY
203
Producent
Kode(r)
PIONEER
219
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
Producent
Betjening af en MD-enhed
AIWA*
710, 750, 757, 758
Producent
Kode(r)
AKAI
707, 708, 709, 759
SONY
301
BLAUPUNKT
740
DENON
302
EMERSON
JVC
303
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
KENWOOD
304
Betjening af en
kassettebåndoptager
Kode(r)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
Betjening af en laserdiscafspiller
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
Producent
Kode(r)
SHARP
748, 749
SONY
601, 602, 603
TELEFUNKEN
751, 752
PIONEER
606
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Betjening af en video cd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
605
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP002
Producent
FISHER
* Hvis en videobåndoptager fra AIWA ikke virker,
selvom du indtaster koden for AIWA, skal du i stedet
indtaste koden for Sony.
Betjening af en dvd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
fortsat
59DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
8REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 60 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Betjening af et tv-apparat
Styring af en harddiskoptager
Producent
Kode(r)
Producent
Kode(r)
SONY
501, 502
SONY
307, 308, 309
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
FISHER
508
Styring af en blu-ray disc-optager
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
Producent
Kode(r)
SONY
310, 311, 312
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
Styring af en PSX
ITT/NOKIA
521, 522
Producent
Kode(r)
JVC
516
SONY
313, 314, 315
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 537, 547
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
Betjening af en satellittuner eller
kabel-tv-dekoder
Producent
Kode(r)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Betjening af en tuner
Producent
Kode(r)
SONY
002, 003, 004, 005
60DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 61 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Om rengøring
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Rengør kabinettet, panelet og betjeningsenhederne
med en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen former for
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler som
alkohol eller rensebenzin.
Om sikkerheden
Hvis en solid genstand eller væske kommer ind i
kabinettet, skal stikket til receiveren tages ud af
stikkontakten, og receiveren skal efterses af en
fagmand, før den tages i brug igen.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med receiveren.
Om strømtilførslen
Yderligere oplysninger
• Kontroller, før du tager receiveren i brug, at
driftsspændingen svarer til den lokale netspænding.
Driftsspændingen er angivet på navnepladen bag på
receiveren.
• Receiveren er stadigvæk tilsluttet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe
netledningen sidder i stikkontakten, også selvom
selve receiveren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge receiveren i længere tid, skal
du sørge for at afbryde receiveren fra stikkontakten i
væggen. Tag fat i selve stikket, når du frakobler
vekselstrømskablet. Træk aldrig i kablet.
• Vekselstrømskablet må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Det er normalt, at receiveren bliver varm. Hvis
receiveren anvendes uafbrudt ved høj lydstyrke, bliver
kabinettets overside, sider og bund meget varme. Rør
ikke kabinettet, da du kan brænde dig.
Om placering
• Sæt receiveren på en placering med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre overophedning og
forlænge dens levetid.
• Placer ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke genstande oven på kabinettet, der kan
blokere ventilationshullerne og medføre fejlfunktion.
• Vær forsigtig, når du placerer receiveren på
overflader der er blevet specialbehandlet (med voks,
olie, polermiddel osv.), da placeringen kan medføre
pletdannelse eller misfarvning.
Om betjeningen
Sørg for at slukke receiveren og taget dets stik ud, før
du tilslutter andre komponenter.
61DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 62 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogle af følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren.
Der er ingen eller kun meget svag lyd uanset
hvilken komponent, der vælges.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at både receiveren og alle
komponenter er tændt.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
• Kontroller, at MASTER VOLUME –/+ ikke er
indstillet til "–oodB" (minimum lydstyrke).
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) ikke
er slået fra (side 50).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere afbryderfunktionen.
Der er ingen lyd fra en bestemt komponent.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til
lydindgangsstikkene til den pågældende
komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene
på både receiveren og komponenten.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
Der er ingen lyd fra den ene fronthøjttaler.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONES-stikket
for at bekræfte, at lyden kommer ud via
hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene
kanal i hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller, at alle ledninger er sat helt ind i
stikkene på både receiveren og komponenten.
Hvis der er lyd i begge kanaler på
hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller tilslutningen af den fronthøjttaler, der
ikke udsender nogen lyd.
Der er ingen lyd fra de analoge 2-kanalskilder.
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er indstillet til
"COAX IN" eller "OPT IN" (side 42).
• Kontroller, at du ikke har valgt MULTI CH INfunktionen.
Der er ingen lyd fra de digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICAL-indgangsstikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 42). Kontroller, at INPUT
MODE ikke er indstillet til "COAX IN" for kilder
fra OPTICAL-indgangsstikket eller er indstillet til
"OPT IN" for kilderne fra COAXIALindgangsstikket.
• Kontroller, at du ikke har valgt MULTI CH INfunktionen.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller
byttet rundt.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Juster balanceparametrene i menuen LEVEL.
Der er en kraftig brummen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et tv eller fluorescerende
lys.
• Hold lydkomponenterne væk fra TV'et.
• Sørg for, at du har jordforbundet U SIGNAL
GROUND-terminalen (kun når der er tilsluttet en
grammofon).
• Stikpropperne og stikkene er snavsede. Tør dem
med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Der kommer ingen lyd fra
surroundbaghøjttalerne.
• Nogle discs indeholder ikke en Dolby Digital EXmærkning, selvom indpakningen har et Dolby
Digital EX-logo. Hvis det er tilfældet, skal du
vælge "SB ON" (side 45).
Der er ingen lyd, eller lyden er meget svag fra
center-/surround-/surroundbaghøjttalerne.
• Vælg en CINEMA STUDIO EX-funktion
(side 37).
• Juster højttalerniveauet (side 22).
• Sørg for, at center- /surroundhøjttalerens
størrelsesparameter er indstillet til enten
"SMALL" eller "LARGE" (side 20).
• Kontroller, at parameteren til valg af
surroundbaghøjttaler er indstillet til enten
"DUAL" eller "SINGLE" (side 20).
62DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 63 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontrollér, at du har tændt for sub wooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at subwooferens parameter er indstillet
til "YES" (side 19).
• Der er ingen lyd fra subwooferen afhængigt af
lydfeltet.
Surroundeffekt er ikke mulig.
• Sørg for, at lydfeltfunktionen er slået til (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at komponenterne er tilsluttet korrekt.
• Vælg kildekomponenten med INPUT
SELECTOR.
• Sørg for, at INPUT MODE er indstillet til
"ANALOG " (side 42) inden optagelse fra en
digital komponent, der er tilsluttet til de analoge
MD/TAPE-stik.
• Kontroller, at INPUT MODE er indstillet til
"COAX IN" eller "OPT IN" (side 42), inden der
optages fra en digital komponent tilsluttet til
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT-stikket.
Du kan ikke navngive den faste lagrede
station.
• Du kan ikke navngive DAB/FM RDS-stationer.
"DAB _ _ _ _" vises på displayet (kun DABmodtagelse).
• Check alle antenneforbindelser, og tryk derefter
på TUNING + eller TUNING – for at vælge en
tjeneste.
• Den aktuelle DAB-tjeneste er ikke tilgængelig.
Tryk på TUNING + eller TUNING – for at vælge
en anden tjeneste.
• Hvis du er flyttet til et andet område, kan visse
tjenester/frekvenser være ændrede, så du ikke kan
tune ind på din sædvanlige transmission. Udfør
proceduren DAB INITIAL SCAN for at registrere
indholdet af transmissionen igen (Denne
procedure sletter alle tidligere lagrede faste
stationer.) (side 27).
Udendørs FM-antenne
Receiver
AM
COAXIAL
Jordledning
(medfølger
ikke)
ANTENNA
Til jord
Det er ikke muligt at stille ind på nogen
radiostation.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt.
Juster antennerne, og tilslut en ekstern antenne om
nødvendigt.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk stationsindstilling).
Brug direkte stationsindstilling.
• Kontroller, at indstillingsintervallet er indstillet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke valgt faste stationer, eller de faste
stationer er blevet slettet (ved stationsindstilling
med scanning efter faste stationer). Vælg de faste
stationer (side 28).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange, indtil
frekvensen vises på displayet.
Yderligere oplysninger
Dolby Digital eller DTS multikanallyd gengives
ikke.
• Kontroller, at den dvd osv., der afspilles, er
optaget i formatet Dolby Digital eller DTS.
• Ved tilslutning af dvd-afspilleren osv. til de
digitale indgangsstik på denne receiver skal du
kontrollere lydindstillingen (lydudgangens
indstillinger) for den tilsluttede komponent.
FM-modtagelsen er ringe.
• Brug et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke)
til at tilslutte receiveren til en udendørs FMantenne som vist nedenfor. Hvis du tilslutter
receiveren til en udendørs antenne, skal der
anvendes en jordledning som sikring mod
lynnedslag. Jordledningen må ikke forbindes til et
gasrør, da dette kan føre til en gaseksplosion.
RDS virker ikke.
• Kontroller, at du har stillet ind på en FM-RDSstation.
• Vælg en FM-station med et kraftigere signal.
De ønskede RDS-oplysninger vises ikke.
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om de
udbyder den pågældende tjeneste. Hvis de gør,
kan tjenesten være midlertidigt ude af drift.
fortsat
63DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 64 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Der er intet billede, eller der vises et uklart
billede på tv-skærmen eller monitoren.
• Vælg den pågældende indgang på receiveren.
• Indstil tv'et til den pågældende indgangstilstand.
• Hold lydkomponenterne væk fra TV'et.
Fejlmeddelelser
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT-stikket
blinker rødt.
• Stikket blinker rødt, når "AUTO IN" er valgt for
INPUT MODE og det ikke modtager et digitalt
lydsignal. Dette afhænger af funktionen INPUT
MODE og er ikke en fejl.
DEC. ERR.
Vises, når et signal, som receiveren ikke kan dekode
(f.eks. DTS-CD) modtages, når "DEC. XXXX" i
menuen CUSTOMIZE er indstillet til "DEC. PCM".
Indstil til "DEC. AUTO".
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Knapperne 12, AUX og SOURCE på
fjernbetjeningen kan ikke anvendes til betjening
af receiveren.
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
• Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen med nye
batterier, hvis de er udtjente.
• Kontroller, om kommandotilstandene for
receiveren og fjernbetjeningen er de samme. Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. Ønsker
du at ændre kommandofunktionen i receiveren,
finder du oplysninger under "Ændring af
receiverens kommandofunktion" (side 49) og valg
af kommandofunktion i fjernbetjeningen under
"Valg af fjernbetjeningens kommandotilstand"
(side 57).
• Sørg for at vælge den korrekte indgang på
fjernbetjeningen.
• Du skal knytte en komponent til knapperne AUX
og MULTI CH, før du kan bruge knapperne til at
styre dit lyd-/videoudstyr. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, se "Programmering af
fjernbetjeningen" på side 57.
• Hvis du vil aktivere knapperne med orange tekst
skal du trykke på ALT først, inden du trykker på
knapperne.
• Inden du bruger knappen V/v/B/b til betjening af
receiveren, skal du trykke på MAIN MENU. Hvis
du vil betjene andre komponenter, skal du trykke
på TOP MENU/GUIDE eller AV MENU, når du
har trykket på indgangsknappen.
Hvis der er en fejlfunktion, viser displayet en
meddelelse. Du kan kontrollere receiverens
tilstand via beskeden. Se følgende skema for at
løse problemet.
PROTECT
Der udsendes irregulær spænding fra højttalerne.
Receiveren slukkes automatisk efter nogle få
sekunder. Kontroller højttalerforbindelsen, og
tilslut strømtilførslen igen. Kontakt venligst den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke er
løst.
DAB EROR
Receiveren kan ikke hente DAB-data. Sluk
receiveren, og tænd den igen.
Hvis du ikke kan afhjælpe
problemet ved hjælp af
fejlfindingsoversigten
Sletning af receiverens hukommelse kan
afhjælpe problemet (side 18). Bemærk, at alle
gemte indstillinger nulstilles til
fabriksindstillingerne, og du skal indstille alle
indstillinger på receiveren på ny.
Hvis problemet ikke er løst
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Referenceafsnit for sletning af
receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle gemte indstillinger
side 18
Brugertilpassede lydfelter
side 43
64DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 65 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Indgange (Analoge)
Specifikationer
PHONO
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kiloohm
S/N3): 86 dB
(A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN,
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, TV/SAT, VIDEO
1, 2, 3
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kiloohm
S/N3): 96 dB
(A, 150 mV4))
Forstærker
3) INPUT SHORT.
4) Vægtet kredsløb, indgangsniveau.
Indgange (Digitale)
DVD, SA-CD/CD
(koaksial)
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT,
MD/TAPE, VIDEO 3
(optisk)
Følsomhed: –
Impedans: –
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange (Analoge)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Spænding: 150 mV
Impedans: 2,2 kiloohm
SUB WOOFER
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
1) Målt under følgende forhold:
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
Udgange (Digitale)
CEL, CEK
230 V vekselstrøm, 50 Hz
MD/TAPE (optisk)
2) Afhængigt af lydfeltets indstillinger og kilden er der
muligvis ingen lyd.
Yderligere oplysninger
Udgangseffekt
Kun modeller med områdekoden CEL, CEK,
Nominel udgangseffekt i stereotilstand
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
110 W + 110 W1)
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
135 W + 135 W1)
Referenceudgangseffekt1)
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W/ch
FRONT2):
100 W
CENTER2):
SURR2):
100 W/ch
SURR BACK2):
100 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
110 W/ch
CENTER2):
110 W
110 W/ch
SURR2):
SURR BACK2):
110 W/ch
(8 ohms 1 kHz, THD 10%)
135 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
135 W
SURR2):
135 W/ch
135 W/ch
SURR BACK2):
Følsomhed: –
Equalizer
Gain-niveauer
±10 dB, 1 dB trin
Frekvensgang
PHONO
RIAA equalizer-kurve
±0,5 dB
MULTI CH IN,
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, TV/SAT, VIDEO
1, 2, 3
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (Når
ANALOG DIRECT er
valgt)
fortsat
65DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 66 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
DAB-tuner
Video
Frekvensområde
Band-III:
Indgange/udgange
Video:
S-video:
174,928 (5A) –
239,200 (13F) MHz
L-Band:
1452,960 (LA) –
1490,624 (LW) MHz
Se "DAB-frekvenstabel"
på side 67 for at få
yderligere oplysninger.
Antenne
DAB-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalancerede
Følsomhed
–99 dBm
Signal til støj-forhold
97 dB
Total harmonisk forvrængning + støj
0,009% (1 kHz)
Kanaladskillelse
87 dB (1 kHz)
Selektivitet
40 dB (ved sidestillet
kanal)
Frekvensgang
+0,5/–0,5 dB
(5 Hz – 20 kHz)
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohm
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohm
80 MHz HD Pass Through
Generelt
Krav til strøm- og spændingsforhold
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
CEL, CEK
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
FM-tuner
Områdekode
Strømforbrug
Indstillingsområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalancerede
Mellemfrekvens
10,7 MHz
Følsomhed
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
CEL, CEK
290 W
AM-tuner
Indstillingsområde
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 1.000 kHz
eller 999 kHz)
S/N
54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvrængning 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz:
35 dB
Strømforbrug (i standby-tilstand)
0,3 W
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 397 × 160,5 × 430 mm
inkl. fremspringende dele
og betjeningsenheder
Vægt (ca.)
13,5 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
DAB-ledningsantenne (1)
Fjernbetjening RM-AAP002 (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Vekselstrømsnetledning (1)
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
områdekoden for den komponent, du anvender, se
side 2.
Vi forbeholder os retten til at ændre designet og
specifikationerne uden varsel.
66DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 67 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
DAB-frekvenstabel
Band-III (174 - 240 MHz)
Etiket
Frekvens
Etiket
174,928MHz
5A
209,936MHz
10A
176,640MHz
5B
211,648MHz
10B
178,352MHz
5C
213,360MHz
10C
180,064MHz
5D
215,072MHz
10D
181,936MHz
6A
216,928MHz
11A
183,648MHz
6B
218,640MHz
11B
185,360MHz
6C
220,352MHz
11C
187,072MHz
6D
222,064MHz
11D
188,928MHz
7A
223,936MHz
12A
190,640MHz
7B
225,648MHz
12B
192,352MHz
7C
227,360MHz
12C
194,064MHz
7D
229,072MHz
12D
195,936MHz
8A
230,784MHz
13A
197,648MHz
8B
232,496MHz
13B
199,360MHz
8C
234,208MHz
13C
201,072MHz
8D
235,776MHz
13D
202,928MHz
9A
237,488MHz
13E
204,640MHz
9B
239,200MHz
13F
206,352MHz
9C
208,064MHz
9D
Yderligere oplysninger
Frekvens
L-Band (1.452 - 1.491 MHz)
Frekvens
Etiket
Frekvens
Etiket
1452,960MHz
LA
1473,504MHz
LM
1454,672MHz
LB
1475,216MHz
LN
1456,384MHz
LC
1476,928MHz
LO
1458,096MHz
LD
1478,640MHz
LP
1459,808MHz
LE
1480,352MHz
LQ
1461,520MHz
LF
1482,064MHz
LR
1463,232MHz
LG
1483,776MHz
LS
1464,944MHz
LH
1485,488MHz
LT
1466,656MHz
LI
1487,200MHz
LU
1468,368MHz
LJ
1488,912MHz
LV
1470,080MHz
LK
1490,624MHz
LW
1471,792MHz
LL
67DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01D
K09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 68 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Liste over knappernes placering og referencesider
Sådan bruger du denne side
Brug denne side til at finde placeringen af knapper og
andre dele af den receiver, der omtales i teksten.
Illustrationsnummer
r
DISPLAY 9 (30, 31, 63)
R
Navn på knap/del
R
Referenceside
Receiver
M-Z
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
MAIN MENU 4 (19, 42, 44, 48)
MASTER VOLUME –/+ qa (18,
23, 24, 62)
MEMORY/ENTER 5 (18, 19,
26, 48)
MENU 3 (19, 42, 44, 48)
MOVIE qh (37, 38, 63)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikator) 8 (25)
MULTI CH IN qd (25)
MUSIC qg (38, 63)
PHONES (stik) wg (24, 62)
A-L
A.F.D. qj (35, 38)
Dæksel ws (68)
DIRECT qs (34)
DISPLAY 9 (30, 31, 63)
Display 7 (32)
INPUT MODE q; (42)
INPUT SELECTOR qf (24, 25,
28, 34, 42, 46, 48, 63)
IR (modtager) 1 (52, 64)
1
2 3 4
wh
wg
wf
5 6
ws
7
wa
w;
PRESET TUNING –/+ wa (28)
PUSH wf (68)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) wh
(17, 50, 62)
SURR BACK DECODING ql
(39)
TUNING –/+ w; (25)
VIDEO 3 INPUT (stik) wd (7, 8)
TAL OG SYMBOLER
2CH qk (34, 38, 43)
–/+ 6 (19, 42, 44, 48)
?/1 (strøm) 2 (18, 19, 26, 43)
9
8
ql qk qj qh qg
0
qf
qa
qd
qs
wd
Sådan fjernes dækslet
Tryk på PUSH for at fjerne dækslet. Når du fjerner
dækslet, skal det opbevares uden for børns rækkevidde.
PUSH
68DK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\01DK
1COV_STR-DB895D-CELIX.fm]
masterside:højre
01DK01COV_STR-DB895D-CEL.book Page 69 Friday, July 8, 2005 9:27 AM
Indeks
A
L
Ændre
display 31
Afbryderautomatik 49
Automatisk stationsindstilling 25, 28
Lydfelt
forprogrammeret 37–38
nulstille 43
tilpasse 42
vælge 37–38
D
DAB (Digital lydtransmission)
DAB INITIAL SCAN 27
Frekvenstabel 67
Oversigt 3
Digital Cinema Sound 37
Direkte stationsindstilling 26
Dual mono 46
M
Mærkning. Se Navngivning
Medfølgende tilbehør 66
Menuen CUSTOMIZE 44
Menuen EQUALIZER 44
Menuen LEVEL 42, 47
Menuen SPAEKER SETUP 19, 46
N
Faste stationer
sådan gemmer du 28
sådan indstiller du 29
Fjernbetjeningen 52–60
Navngivning 48
H
Højttaler-crossover-frekvens 47
Højttalere
justerer højttalerniveauer og -balance 22
Højttalere,
placering 15
tilslutning 15
Højttalerimpedans 16
O
Optagelse
på et kassettebånd eller en MD 50
på et videobånd 51
Yderligere oplysninger
F
R
RDS 30
Redigering. Se Optagelse
Rydde receiverens hukommelse 18
S
I
Indeksering. Se Navngivning
Indstilling
automatisk 25, 28
Stationsindstilling
direkte 26
indstilling på faste stationer 29
T
J
Justering
højttalerniveauer og -balance 22
parametrene CUSTOMIZE 44
parametrene EQUALIZER 44
parametrene LEVEL 42, 47
parametrene SPAEKER SETUP 19, 46
Testtone 22
V
Vælge
højttalersystem 50
komponent 24
lydfelt 37–38
K
Kopiering. Se Optagelse
69DK
modelname1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
02REG_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 2 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille
STR-DB895D. Mallinumero on merkitty etuseinän
oikeaan alakulmaan. Tämän käyttöohjeen kuvissa on
aluekoodin CEL mukainen malli, ellei muuta ole
mainittu.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset
nimet kuin vastaanottimen säätimillä. Tarkemmat
tiedot kauko-ohjaimen käytöstä, katso sivu 52–60.
Aluekoodeista
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
8
~ AC IN
4
CENTER
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
AUDIO OUT
SUB WOOFER
2-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
aluekoodien AA mallit”.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- ja DTS** Digital Surround -järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby-”, ”Pro Logic-”, ”Surround EX” ja kaksoisD -tunnus ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** ”DTS”, ”DTS-ES”, ”Neo:6” ja ”DTS 96/24” ovat
Digital Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä.
Huomautus vakiovarusteisiin
sisältyvästä kaukosäätimestä
RM-AAP002
Kaukosäätimen 12-, AUX- ja SOURCEpainikkeilla ei voi ohjata vastaanotinta.
2FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
02REG_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 3 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Yleistä DAB-radiosta
DAB (Digital Audio Broadcasting) on uusi, FM/AM-lähetyksiä monipuolisempi
multimediaradiojärjestelmä, joka välittää
ääniohjelmat lähes CDs-levyjen laatuisina*.
DAB-radioasemat muuntavat ohjelmansa
(palvelut) paketeiksi, jotka sitten lähetetään.
Kukin palvelu sisältää vähintään yhden osan.
Kaikilla palveluilla ja osilla on nimi, joten ne voi
valita tietämättä niiden taajuutta. Palvelujen
ohella voidaan lähettää myös lisätietoja (PAD,
Programme Associated Data), jotka ovat usein
tekstimuotoisia.
Huomautuksia
• DAB-lähetysten olemassaolo vaihtelee maittain tai
alueittain. Lähetyksiä ei ehkä ole tai ne voivat olla
koelähetyksiä.
• DAB-ohjelmat lähetetään III-alueella (174-240
MHz) ja/tai L-alueella (1 452-1 491 MHz).
Kumpikin alue on jaettu kanaviksi. Kullakin
kanavalla on oma kanavatunnuksensa. Lisätietoja
tämän vastaanottimen tukemista kanavatunnuksista
ja taajuuksista on kohdassa ”DAB-taajuustaulukko”
sivulta 67.
• Tämä vastaanotin tukee DAB-aluetta III ja L-aluetta.
• Tämä vastaanotin ei tue datapalveluja.
• Tämä vastaanotin ei tue vastaanottoa Euroopan
ulkopuolisissa maissa.
DAB-digitaaliradio tarjoaa:
– CD-laatuisen kohinattoman ja häiriöttömän
äänen*
– sekä musiikki- että datapalvelut yhdestä
vastaanottimesta (tämä vastaanotin ei tue
datapalveluja)
– samat radioasemat samalta taajuudelta kaikkialla
maassa
– useita ohjelmia (palveluja) yhdeltä taajuudelta.
* Jotkin palvelun osat eivät ehkä vastaa CDäänenlaatua.
FI
Paketti
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Osa
Osa
Osa
3FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
02COV_STR-DB895D-CELTOC.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 4 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Sisältö
Käyttöönotto
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan........ 5
1a: Laitteiden liittäminen
digitaalisten audiolähtöliitäntöjen
kautta .......................................... 7
1b: Laitteiden liittäminen
monikanavaisten lähtöliitäntöjen
kautta ........................................ 10
1c: Laitteiden liittäminen vain
analogisten audioliitäntöjen
kautta ........................................ 12
2: Antennien liittäminen ....................... 14
3: Kaiuttimien liittäminen ..................... 15
4: Verkkojohdon liittäminen ................. 18
5: Kaiutinasetusten määrittäminen........ 19
6: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden
ja tasapainon säätäminen ................ 22
— TEST TONE
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta............................. 24
Monikanavaäänen kuunteleminen ........ 25
— MULTI CH IN
FM/AM-radion kuunteleminen............. 25
FM-asemien automaattinen tallennus
muistiin ........................................... 26
— AUTOBETICAL
Ennen DAB-asemien vastaanottoa ....... 27
— DAB INITIAL SCAN
DAB-lähetysten vastaanotto ................. 28
Radioasemien esivirittäminen............... 28
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttö .............................................. 30
Näytön muuttaminen............................. 31
Näytön ilmaisimet................................. 32
Lisäsäädöt ja -asetukset
Komponenttivideotulon
määrittäminen................................. 41
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Audiotulotilan vaihtaminen
digitaalisia laitteita varten .............. 42
— INPUT MODE
Äänikenttien mukauttaminen................ 42
Taajuuskorjaimen säätäminen .............. 44
Lisäasetukset......................................... 44
Muut toiminnot
Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen nimeäminen............. 48
Vastaanottimen komentotilan
vaihtaminen .................................... 49
Uniajastimen käyttäminen .................... 49
Kaiuttimien valitseminen...................... 50
Äänittäminen ........................................ 50
Käyttö kauko-ohjaimella
RM-AAP002
Ennen kauko-ohjaimen käyttöä ............ 52
Kauko-ohjaimen osien kuvaus ............. 52
Kauko-ohjaimen komentotilan
valinta ............................................. 57
Kauko-ohjaimen ohjelmointi................ 57
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 61
Vianetsintä ............................................ 62
Tekniset tiedot ...................................... 65
Painikkeiden sijainti ja viitesivut.......... 68
Hakemisto............................................. 69
Tilaäänen käyttäminen
Pelkkien etukaiuttimien käyttäminen.... 34
Tilaäänentoiston tehostaminen.............. 35
— AUTO FORMAT DIRECT
Äänikentän valitseminen....................... 37
Takatilaäänikanavan dekoodaustilan
valitseminen.................................... 39
— SURR BACK DECODING
4FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 5 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan
Vaiheissa 1a – 1c (sivu 7) on selostettu, miten muut laitteet liitetään tähän vastaanottimeen. Katso
ennen aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävissä olevat laitteet”. Siinä on mainittu, millä sivulla
kunkin laitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan ”2: Antennien liittäminen” (sivu 14).
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Liitettävissä olevat laitteet
Liitettävät laitteet
Sivu
DVD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7–8
Monikanavaisen audiolähtöliitännän kauttab)
10–11
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
7–8
Komponenttivideotuloliitännän kauttad)
8 tai 11
S-video- tai komposiittivideotuloliitännän kautta
13
Televisio
Satelliittiviritin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7–8
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
7–8
Super Audio CD-/CD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
9
Monikanavaisen audiolähtöliitännän kauttab)
10
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
12
MD-/kasettidekki
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
9
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
12
Videopeli
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7–8
Analogisen audiolähtöliitännän kauttac)
7–8
Analoginen levysoitin
12
Monikanavadekooderi
10
Kuvanauhuri
13
a)
b)
c)
d)
Malli, jossa on esimerkiksi DIGITAL OPTICAL OUTPUT- tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT -liitäntä.
Malli, jossa on esimerkiksi MULTI CH OUTPUT -liitännät. Tätä liitäntätapaa käytetään, kun halutaan kuunnella
liitettävän laitteen sisäisen monikanavadekooderin purkamaa äänisignaalia tämän vastaanottimen kautta.
Malli, jossa on vain esimerkiksi AUDIO OUT L/R -liitännät.
Malli, jossa on komponenttivideotuloliitännät (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
jatkuu
5FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 6 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Tarvittavat johdot
Seuraavilla sivuilla olevissa liitäntäkaavioissa on oletuksena, että seuraavat lisävarusteina saatavat
liitäntäjohdot ovat käytettävissä (A–H) (eivät sisälly vakiovarusteisiin).
A Audiojohto
E Optinen digitaalinen johto
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
F Koaksiaalinen digitaalinen johto
B Audio/videojohto
G Monoääninen audiojohto
Keltainen (video)
Valkoinen
(vasen, audio)
Punainen
(oikea, audio)
Musta
C Videojohto
Keltainen
D S-videojohto
Vihje
Audiojohdon A voi erottaa kahdeksi monoääniseksi
audiojohdoksi G.
H Komponenttivideojohto
Vihreä
Sininen
Punainen
Huomautuksia
• Katkaise jokaisesta laitteesta virta, ennen kuin liität mitään johtoja.
• Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
• Kun liität audio/videojohdon, liitä värikoodatut johdot laitteiden vastaaviin liitäntöihin: keltainen (video)
keltaiseen, punainen (oikea, audio) punaiseen ja valkoinen (vasen, audio) valkoiseen.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä johdon liitin liitäntään suoraan, kunnes liitin napsahtaa paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen solmua.
6FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 7 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
.
Käyttöönotto
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta
Videolaitteiden liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
1 Liitä audioliitännät.
DVD-soitin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL
OPTICAL
L
R
F*
E*
DIGITAL
A
COMPONENT VIDEO
R
R
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
IN
R
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
COAXIAL
COAXIAL
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
R
L
DVD
FRONT
A
L
TV/
SAT
IN
R
SUB WOOFER CENTER
L
AUDIO
MULTI CH IN
ANTENNA
L
OUT
R
A, E
VIDEO
1
L
SA-CD/
CD
IN
VIDEO 3 INPUT
-liitäntöihin
(etupaneeli)
L
SURR
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
MONITOR
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
L
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
Y
OPTICAL
AUDIO
VIDEO
VIDEO
E
S-VIDEO
SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Videopeli
Satelliittiviritin
* Liitä COAXIAL DVD IN- tai OPTICAL DVD IN -liitäntään. On suositeltavaa käyttää COAXIAL DVD IN liitäntää.
Huomautus
Voit kuunnella myös television ääntä liittämällä television audiolähtöliitännät tämän vastaanottimen TV/SAT
AUDIO IN -liitäntöihin. Älä tällöin liitä television videolähtöliitäntää tämän vastaanottimen TV/SAT VIDEO IN
-liitäntään.
jatkuu
7FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 8 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
2 Liitä videoliitännät.
Seuraavassa kuvassa on esitetty COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) -liitännöillä
varustetun televisio tai satelliittivirittimen ja DVD-soittimen liittäminen. Komponenttivideoliitännöillä
varustetulla televisiolla saadaan tavallista parempi kuva.
Televisio
Satelliittiviritin
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
H
DIGITAL
OPTICAL
C
COMPONENT VIDEO
H
SIGNAL
GROUND
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
S VIDEO
C
D
L
MONITOR
OUT
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
R
R
DAB
COAXIAL
DVD
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
COAXIAL
COAXIAL
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
C, D
R
L
AUDIO
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
H
SPEAKERS
C
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
L
FRONT
A
OUTPUT
Videopeli
R
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
VIDEO 3 INPUT
-liitäntöihin
(etupaneeli)
INPUT
VIDEO
R
R
PB/CB
/B−Y
MD/
TAPE
OUT
D
INPUT
Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
DVD-soitin
Vihjeitä
• Jos videoliitäntöjen sijasta käytetään S-videoliitäntöjä, myös televisio on liitettävä S-videoliitännän kautta.
S-videosignaalit kulkevat eri väylää kuin videosignaalit, eikä niitä saada videoliitännöistä.
• Tämä vastaanotin pystyy muuntamaan tavallisen videosignaalin S-videosignaaliksi. Muunnettu signaali saadaan
vain MONITOR S-VIDEO OUT -liitännästä.
• Kun esimerkiksi videonauhurista tuleva tavallinen videosignaali muunnetaan tässä vastaanottimessa
laadukkaammaksi signaaliksi, television kuvaruudussa näkyvä kuva voi vääristyä vaakasuuntaisesti tai kuvaa ei
ehkä tule lainkaan. Tämä riippuu videosignaalilähdön tilasta.
8FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 9 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Äänilaitteiden liittäminen
Käyttöönotto
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
MD-/kasettidekki
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
IN
OUT
l
IN
DIGITAL
OUT
A
A
l
E
OUT
l
E
l
R
COMPONENT VIDEO
SIGNAL
GROUND
R
L
Y
OPTICAL
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
DVD
IN
PR/CR
/R−Y
TV/
SAT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
MD/
TAPE
OUT
R
R
DAB
COAXIAL
COAXIAL
DVD
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
COAXIAL
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
F
AUDIO
R
L
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
SURR
OUT
IN
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD-/
CD-soitin
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia 32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n näytetaajuuksien
kanssa.
Huomautuksia
• Analogisten signaalien äänitys ei ole mahdollista, jos laitteet on liitetty vain digitaalisten liitäntöjen kautta. Samoin
digitaalisten signaalien äänitys ei ole mahdollista, jos laitteet on liitetty vain analogisten liitäntöjen kautta. Jos
haluat äänittää analogisia signaaleja, liitä laitteet analogisten liitäntöjen kautta. Jos haluat äänittää digitaalisia
signaaleja, liitä laitteet digitaalisten liitäntöjen kautta.
• Ääntä ei kuulu, kun toistat Super Audio CD -levyä tämän vastaanottimen SA-CD/CD COAXIAL IN -liitäntään
liitetyllä Super Audio CD -soittimella. Liitä soitin analogisiin tuloliitäntöihin (SA-CD/CD IN -liitäntöihin). Katso
lisätietoja Super Audio CD -soittimen käyttöohjeista.
9FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 10 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
1b: Laitteiden liittäminen monikanavaisten
lähtöliitäntöjen kautta
1 Liitä audioliitännät.
Jos DVD- tai Super Audio CD -soittimessa on monikanavaiset lähtöliitännät, voit liittää laitteen tämän
vastaanottimen MULTI CH IN -liitäntöihin ja kuunnella monikanavaista äänentoistoa.
Vaihtoehtoisesti monikanavaisiin tuloliitäntöihin voi liittää ulkoisen monikanavadekooderin.
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
MONITOR
OUT
L
SURR
OUT
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
R
R
DAB
COAXIAL
COAXIAL
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
R
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
R
L
AUDIO
AUDIO
A A
L
DVD
FRONT
A
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
MONITOR
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
L
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
R
Y
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
G G
L
CENTER
R
FRONT
SUB
SURROUND WOOFER
MULTI CH OUT
DVD-soitin,
Super Audio CD -soitin,
monikanavadekooderi ym.
Vihje
Tämän liitäntätavan avulla voit nauttia myös niistä monikanavaisista ohjelmista, joiden ääni on muussa kuin Dolby
Digital- tai DTS-muodossa.
Huomautus
Jos liität laitteen MULTI CH IN -liitäntöihin, säädä kaiuttimien ja apubassokaiuttimen äänenvoimakkuus liitetystä
laitteesta.
10FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 11 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
2 Liitä videoliitännät.
Televisio
DVD-soitin
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
H
DIGITAL
OPTICAL
C
COMPONENT VIDEO
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
D
R
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
L
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
COAXIAL
COAXIAL
COAXIAL
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
R
R
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
L
DVD
FRONT
A
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
DVD
IN
H
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
MD/
TAPE
OUT
D
INPUT
Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
Käyttöönotto
Seuraavassa kuvassa on esitetty COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) -liitännöillä
varustetun DVD-soittimen liittäminen. Komponenttivideoliitännöillä varustetulla televisiolla saadaan
tavallista parempi kuva.
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
Vihjeitä
• Jos videoliitäntöjen sijasta käytetään S-videoliitäntöjä, myös televisio on liitettävä S-videoliitännän kautta.
S-videosignaalit kulkevat eri väylää kuin videosignaalit, eikä niitä saada videoliitännöistä.
• Tämä vastaanotin pystyy muuntamaan tavallisen videosignaalin S-videosignaaliksi. Muunnettu signaali saadaan
vain MONITOR S-VIDEO OUT -liitännästä.
• Kun esimerkiksi videonauhurista tuleva tavallinen videosignaali muunnetaan tässä vastaanottimessa
laadukkaammaksi signaaliksi, television kuvaruudussa näkyvä kuva voi vääristyä vaakasuuntaisesti tai kuvaa ei
ehkä tule lainkaan. Tämä riippuu videosignaalilähdön tilasta.
11FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 12 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
1c: Laitteiden liittäminen vain analogisten
audioliitäntöjen kautta
Äänilaitteiden liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
Levysoitin
A
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
PB/CB
/B−Y
MONITOR
L
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
SURR
OUT
IN
IN
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
R
R
DAB
COAXIAL
COAXIAL
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
R
L
AUDIO
S-VIDEO
l
A
A
SPEAKERS
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Super Audio CD-/
CD-soitin
VIDEO
VIDEO
l
OUT
L
FRONT
A
AUDIO
A
R
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
L
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
R
R
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
Y
LINE
L
L
R
R
MD-/kasettidekki
Huomautus
Jos levysoittimessa on maadoitusjohto, liitä se U SIGNAL GROUND -liitäntään.
12FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 13 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Videolaitteiden liittäminen
Kuvanauhuri
Käyttöönotto
Jos liität television MONITOR-liitäntöihin, voit katsella kuvaa valitun videotulon kautta (sivu 24). Jos
haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–H), katso sivua 6.
INPUT OUTPUT
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
Televisio
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
L
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
D
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
COAXIAL
DVD
IN
C
IN
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
MD/
TAPE
OUT
B
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
B
OUT
COAXIAL
COAXIAL
OUT
SURR
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
DVD
R
IN
TV/
SAT
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
OUT
L
L
OUT
B
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
IN
IN
B
INPUT OUTPUT
L
ANTENNA
IN
L
SA-CD/
CD
IN
L
DIGITAL
IN
L
D
OUT
L
D
L
R
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
L
R
Kuvanauhuri
Vihjeitä
• Jos videoliitäntöjen sijasta käytetään S-videoliitäntöjä, myös televisio on liitettävä S-videoliitännän kautta.
S-videosignaalit kulkevat eri väylää kuin videosignaalit, eikä niitä saada videoliitännöistä.
• Tämä vastaanotin pystyy muuntamaan tavallisen videosignaalin S-videosignaaliksi. Muunnettu signaali saadaan
vain MONITOR S-VIDEO OUT -liitännästä.
• Kun esimerkiksi videonauhurista tuleva tavallinen videosignaali muunnetaan tässä vastaanottimessa
laadukkaammaksi signaaliksi, television kuvaruudussa näkyvä kuva voi vääristyä vaakasuuntaisesti tai kuvaa ei
ehkä tule lainkaan. Tämä riippuu videosignaalilähdön tilasta.
13FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 14 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
2: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AM-kehäantenni, FM-johtoantenni ja DAB-johtoantenni.
AM-kehäantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
DAB-johtoantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
FM-johtoantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
PB/CB
/B−Y
MONITOR
L
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
SURR
OUT
IN
IN
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
DAB
COAXIAL
COAXIAL
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
R
L
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
L
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
L
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
R
R
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
Y
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
Huomautuksia
•
•
•
•
Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
DAB-ulkoantennin avulla DAB-vastaanoton laatua voidaan parantaa. Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää DABjohtoantennia tilapäisesti, kunnes olet asentanut DAB-ulkoantennin.
• U SIGNAL GROUND -liitäntää ei saa käyttää vastaanottimen maadoittamiseen.
14FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 15 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
3: Kaiuttimien liittäminen
Käyttöönotto
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 7.1-kanavaista
kaiutinjärjestelmää. Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi takakaiutinta) sekä apubassokaiuttimen (5.1-kanavajärjestelmä).
Voit kuunnella DVD-levyjen Surround EX -ääntä lisäämällä järjestelmään yhden
takatilaäänikaiuttimen (6.1-kanavatoisto) tai kaksi takatilaäänikaiutinta (7.1-kanavatoisto) (katso
”Takatilaäänikanavan dekoodaustilan valitseminen” sivulla 39).
Esimerkki 7.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Keskikaiutin
Etukaiutin (Oikea)
Takakaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
Apubassokaiutin
Takakaiutin (Vasen)
Takatilaäänikaiutin
(Oikea)
Takatilaäänikaiutin
(Vasen)
Vihjeitä
• Jos liität 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän, sijoita takatilaäänikaiutin kuuntelupaikan taakse (katso ”Käytettäessä
vain yhtä takatilaäänikaiutinta” -kuvaa sivulla 21).
• Koska apubassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen haluamaasi
paikkaan.
jatkuu
15FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 16 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Kaiuttimien impedanssi
(Vain aluekoodien CEL mallit)
Monikanavatoisto on laadukkainta, kun FRONT A- tai FRONT B-, CENTER-, SURR- ja SURR
BACK -liitäntöihin liitettyjen kaiuttimien nimellisimpedanssi on vähintään 8 ohmia ja IMPEDANCE
SELECTOR -valitsin on asennossa ”8Ω”. Aseta valitsin oikeaan asentoon ruuvitaltalla. Jos et ole
varma kaiuttimien impedanssista, katso lisätietoja niiden käyttöohjeesta. (Tämä tieto on usein
ilmoitettu kaiuttimen takapaneelissa.)
Joihinkin tai kaikkiin kaiutinliitäntöihin voi vaihtoehtoisesti liittää myös kaiuttimet, joiden
nimellisimpedanssi on 4-8 ohmia. Jos järjestelmään on liitetty yksikin nimellisimpedanssiltaan 4-8
ohmin kaiutin, IMPEDANCE SELECTOR -valitsin on kuitenkin asetettava asentoon ”4Ω”.
Jos liität kaiuttimet sekä SPEAKERS FRONT A- että B-liitäntöihin, aseta IMPEDANCE SELECTOR
-valitsin oikeaan asentoon ja liitä sopivat kaiuttimet seuraavasti:
Aseta IMPEDANCE SELECTOR -valitsin asentoon
ja liitä kaiuttimet, joiden nimellisimpedanssi
on
4Ω
vähintään 8 ohmia
8Ω
vähintään 16 ohmia
Lisätietoja etukaiuttimien valitsemisesta on kohdassa ”Kaiuttimien valitseminen” (sivu 50).
Huomautus
Katkaise virta ennen IMPEDANCE SELECTOR -valitsimen asennon muuttamista.
16FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 17 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Tarvittavat johdot
B Monoääninen audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
(+)
(–)
Musta
Takakaiutin
(Vasen)
E
e
Takatilaäänikaiutin
(Oikea)2)
Takatilaäänikaiutin
(Vasen)2)
E
E
e
A
e
A
Käyttöönotto
A Kaiutinjohdot (eivät sisälly
vakiovarusteisiin)
Keskikaiutin
E
A
e
A
IMPEDANCE
SELECTOR3)
R
L
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
SURR
8
~ AC IN
4
R
L
FRONT
B
CENTER
R
L
FRONT
A
AUDIO OUT
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B1)
A
A
A
B
INPUT
E
e
Takakaiutin
(Oikea)
1)
2)
3)
E
e E
Etukaiutin
(Oikea)
e
Etukaiutin
(Vasen)
AUDIO
IN
Apubassokaiutin
Jos käytössäsi on toinen etukaiutinpari, liitä kyseiset kaiuttimet SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin. Voit valita
käytettävät etukaiuttimet painikkeella SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Jos haluat lisätietoja, katso ”Kaiuttimien
valitseminen” (sivu 50).
Jos liität vain yhden takatilaäänikaiuttimen, liitä se SPEAKERS SURR BACK L -liitäntöihin.
Vain aluekoodien CEL mallit.
17FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 18 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Alkuasetustoimien
suorittaminen
4: Verkkojohdon
liittäminen
Verkkojohdon liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä verkkojohto
ensin vastaanottimen AC IN -liitäntään. Liitä
johto sitten pistorasiaan.
Suorita seuraavassa kuvatut alkuasetustoimet,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran.
Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä.
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen
painikkeilla.
1
Verkkojohto
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Pidä painiketta ?/1 alas painettuna 5
sekuntia.
”PUSH” ja ”ENTER” vuorottelevat
näytössä.
3
AC IN -liitäntä
IMPEDANCE SELECTOR
8
4
~ AC IN
Paina MEMORY/ENTER-painiketta.
Ilmoitus ”CLEARING” tulee näyttöön
hetkeksi. Sen jälkeen näyttöön tulee
ilmoitus ”CLEARED”.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki valikkojen SPEAKER SETUP,
LEVEL, EQUALIZER, CUSTOMIZE ja
TUNER asetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäasetukset.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki ohjelmalähteiden ja
esiviritettyjen asemien indeksinimet.
• Kaikki tuloliitännöille määritetyt
tulosignaalit.
• MASTER VOLUME –/+ -asetukseksi
tulee ”–oodB”
(äänenvoimakkuusminimi).
• INPUT SELECTOR -asetukseksi tulee
”DVD”.
18FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 19 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Voit määrittää vastaanottimeen liitettyjen
kaiuttimien koon ja etäisyyden asetukset
SPEAKER SETUP -valikon avulla.
1
2
3
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Valitse ”SP SETUP” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus kääntämällä
MENU-säädintä.
Jos haluat lisätietoja, katso ”SPEAKER
SETUP-valikon asetukset” alla.
Huomautus
Jotkin kaiutinasetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, että ne ovat
muuttuneet automaattisesti muiden
kaiutinasetusten takia tai että niitä ei voi muuttaa.
4
Kun ”EASY SET” on valittuna, voit valita
kaiutinasetuskokonaisuuden. Valitse
kaiutinasennuskokonaisuus kääntämällä –/+ ja
vahvista valinta painamalla MEMORY/
ENTER-painiketta. Valitse
kaiutinasetuskokonaisuus vakiovarusteisiin
sisältyvän ”Asennusoppaan” avulla.
x
SW
S.W. XXX
(Apubassokaiuttimen valinta)
• YES
Jos liität apubassokaiuttimen, valitse ”YES”.
• NO
Jos et liitä apubassokaiutinta, valitse ”NO”.
Etukaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”LARGE”. Et voi muuttaa
tätä asetusta. Asetus aktivoi matalien
taajuuksien uudelleenohjauspiirin, joka ohjaa
LFE-signaalit muihin kaiuttimiin.
Huomautus
Asetus tallentuu automaattisesti.
Saadaksesi täyden hyödyn matalien taajuuksien Dolby
Digital -uudelleenohjauspiiristä sinun kannattaa
asettaa apubassokaiuttimen rajataajuus
mahdollisimman korkeaksi.
Huomautus
x
Valitse haluamasi asetus kääntämällä
säädintä –/+.
Jos valitset ”SP PAT. X –X” -asetuksen, paina
MEMORY/ENTER-painiketta.
5
x SP PAT. X –X
(Kaiutinasetuskokonaisuus)
Määritä seuraavassa mainitut
asetukset toistamalla vaiheita 3 ja 4.
SPEAKER SETUP-valikon
asetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x XXXX SET
(Helpot kaiutinasetukset)
• EASY
Jos haluat määrittää kaiutinasetukset
automaattisesti, valitse ”EASY SET”. Voit
valita valmiin kaiutinasetuskokonaisuuden
(katso vakiovarusteisiin sisältyvää
”Asennusopasta” -opasta).
• NORM.
Jos haluat määrittää kunkin kaiuttimen
asetukset manuaalisesti, valitse ”NORM.
SET”.
Käyttöönotto
5: Kaiutinasetusten
määrittäminen
L
R
XXXXX
(Etukaiuttimien koko)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka tuottavat
hyvän matalien taajuuksien toiston, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksin
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
etukanavien matalat taajuudet ohjautuvat
apubassokaiuttimeen. Jos valitset
etukaiuttimien asetukseksi vaihtoehdon
”SMALL”, myös keski-, taka- ja
takatilaäänikaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”SMALL” (ellei niitä varten
ole aiemmin valittu asetusta ”NO”).
jatkuu
19FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 20 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
x
C
XXXXX
(Keskikaiuttimen koko)
• LARGE
Jos liität suuren kaiuttimen, joka tuottaa
hyvän matalien taajuuksien toiston, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
keskikaiuttimen asetukseksi ei kuitenkaan voi
valita vaihtoehtoa ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksin
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
keskikanavan matalat taajuudet ohjautuvat
etukaiuttimiin (jos niiden asetuksena on
”LARGE”) tai apubassokaiuttimeen.
• NO
Jos et liitä keskikaiutinta, valitse ”NO”.
Tällöin etukaiuttimet toistavat
keskikaiuttimen äänen (DIGITAL
DOWNMIX).
• MIX
Jos et liitä keskikaiutinta, mutta haluat
miksata keskikanavan äänen, valitse ”MIX”.
Kun etukaiuttimien asetuksena on ”LARGE”,
keskikanava miksataan analogisesti
(ANALOG DOWNMIX). Kun
etukaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
keskikanava miksataan digitaalisesti
(DIGITAL DOWNMIX).
Huomautus
Kun käytetään MULTI CH IN -lähteitä,
keskikaiuttimen ääni kuuluu etukaiuttimista, jos
asetuksena on ”NO” tai ”MIX”.
x
SL
SR
XXXXX
(Takakaiuttimien koko)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka tuottavat
hyvän matalien taajuuksien toiston, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
takakaiuttimien asetukseksi ei kuitenkaan voi
valita vaihtoehtoa ”LARGE”.
• SMALL
Jos äänessä on säröä tai tilaäänentoistossa ei
tunnu olevan tilavaikutelmaa, valitse
”SMALL”. Tällöin matalien taajuuksin
uudelleenohjauspiiri aktivoituu, ja
takakanavien matalat taajuudet ohjautuvat
apubassokaiuttimeen tai muihin kaiuttimiin,
joiden asetuksena on ”LARGE”.
• NO
Jos et liitä takakaiuttimia, valitse ”NO”.
x
SBL
SBR / SB
XXXXXX
(Takatilaäänikaiuttimien valinta)
• DUAL
Jos liität kaksi takatilaäänikaiutinta, valitse
”DUAL”. Ääni ohjautuu enintään 7.1kanavaiseen järjestelmään.
• SINGLE
Jos liität vain yhden takatilaäänikaiuttimen,
valitse ”SINGLE”. Ääni ohjautuu enintään
6.1-kanavaiseen järjestelmään.
• NO
Jos et liitä takatilaäänikaiutinta, valitse ”NO”.
Huomautus
Jos takakaiuttimien koon asetuksena on ”NO”, myös
takatilaäänikaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”NO”.
20FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 21 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vihje
x
L
R
DIST. X.X m
(Etukaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimien välistä
etäisyyttä (A). Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin
askelin välillä 1,0–7,0 metriä.
Jos etukaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
Käytettäessä vain yhtä takatilaäänikaiutinta
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
C
D
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
E
D
x
D
C
DIST. X.X m
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen välistä
etäisyyttä. Keskikaiuttimen etäisyysasetus pitäisi
valita niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta
kuin etukaiuttimet (A) tai enintään 1,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Takakaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja takakaiuttimien välistä
etäisyyttä. Takakaiuttimien etäisyysasetus pitäisi valita
niin, että ne ovat yhtä kaukana kuuntelupaikasta kuin
etukaiuttimet (A) tai enintään 4,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (C).
Jos takakaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
x
100˚-120˚
C
Käytettäessä kahta takatilaäänikaiutinta
(Kulman E pitäisi olla sama)
Käyttöönotto
Kunkin kaiuttimen asetukset ”LARGE” ja ”SMALL”
määräävät, rajoittaako laitteen sisäinen ääniprosessori
kyseisten kanavien bassotoistoa. Kun bassotoistoa
rajoitetaan, matalien taajuuksien uudelleenohjauspiiri
ohjaa näiden kaiuttimien bassotaajuudet
apubassokaiuttimeen tai muihin kaiuttimiin, joiden
asetuksena on ”LARGE”.
Koska matalilla taajuuksilla on tietty suuntavaikutus,
niitä ei yleensä kannata rajoittaa. Vaikka käyttäisit
pieniä kaiuttimia, voit silti valita niiden asetukseksi
vaihtoehdon ”LARGE”, jos haluat niiden toistavan
bassotaajuuksia. Jos taas käytät suuria kaiuttimia,
mutta et halua niiden toistavan bassotaajuuksia, voit
valita niiden asetukseksi vaihtoehdon ”SMALL”.
Jos yleinen äänitaso on liian matala, valitse kaikkien
kaiuttimien asetukseksi ”LARGE”. Jos bassotoisto ei
ole tarpeeksi täyteläinen, voit korostaa matalia
taajuuksia EQUALIZER-valikon BASS-asetuksella.
Tietoja taajuuskorjaimen säätämisestä on sivulla 44.
SBL
SBR / SB
DIST. X.X m
(Takatilaäänikaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit asettaa kuuntelupaikan ja takatilaäänikaiuttimen
välisen etäisyyden. Takatilaäänikaiuttimen etäisyys
pitäisi asettaa niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet (A) tai enintään
4,5 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (D).
Jos liität kaksi takatilaäänikaiutinta ja sijoitat ne eri
etäisyydelle kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus
lähemmän kaiuttimen mukaan.
jatkuu
21FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 22 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vihje
Vastaanotin mahdollistaa kaiuttimien sijainnin
määrityksen niiden etäisyyden perusteella.
Keskikaiutinta ei kuitenkaan voi asettaa etukaiuttimia
kauemmas. Keskikaiutinta ei myöskään voi asettaa 1,5
metriä etukaiuttimia lähemmäs.
Takakaiuttimia ei voi asettaa kuuntelupaikkaan nähden
etukaiuttimia kauemmas. Lisäksi ne voivat olla
enintään 4,5 metriä etukaiuttimia lähempänä.
Tämä johtuu siitä, että kaiuttimien oikea sijoittaminen
on hyvin tärkeää tilaäänentoiston nautittavuuden
kannalta.
Huomaa, että jos valitset kaiuttimen etäisyyden
asetukseksi etäisyyden, joka on kaiuttimen todellista
etäisyyttä lähempänä, kyseisen kaiuttimen toistossa
ilmenee viivettä. Kaiutin toisin sanoen kuulostaa
olevan todellista kauempana.
Jos esimerkiksi valitset keskikaiuttimen asetukseksi
etäisyyden, joka on 1–2 metriä todellista etäisyyttä
lähempänä, saat vaikutelman kuin olisit kuvan
”sisällä”. Jos et saa tyydyttävää tilaäänentoistoa siksi,
että kaiuttimet ovat liian lähellä, voit laajentaa
äänikuvaa valitsemalla takakaiuttimien asetukseksi
etäisyyden, joka on todellista etäisyyttä lähempänä
(lyhyempi).
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla!
6: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
— TEST TONE
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi.
Käytä tätä toimintoa kauko-ohjaimella.
Vihje
Tässä vastaanottimessa testiäänen keskitaajuus on
800 Hz.
1
2
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Paina painiketta TEST TONE.
”AUTO XXX” tulee näyttöön, ja testiääni
alkaa kuulua vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta seuraavasti:
AUTO L (Vasen Etu) t AUTO C (Keski)
t AUTO R (Oikea Etu) t AUTO SR
(Oikea Taka) t AUTO SBR (Oikea
Takatilaääni)* t AUTO SBL (Vasen
Takatilaääni)* t AUTO SL (Vasen Taka)
t AUTO SW (Apubassokaiutin)
Muut SPEAKER SETUP valikkoasetukset
* Testiääni kuuluu vain
– vasemmasta ja oikeasta
takatilaäänikaiuttimesta, kun SPEAKER
SETUP -valikon takatilaäänikaiuttimien
asetuksena on ”DUAL”.
– vasemmasta takatilaäänikaiuttimesta, kun
SPEAKER SETUP -valikon
takatilaäänikaiuttimien asetuksena on
”SINGLE”. Tällöin ”AUTO SB” tulee
näyttöön tekstin ”AUTO SBL” tai ”AUTO
SBR” sijaan.
Valitse CUSTOMIZE-valikon ”MENU XXX” asetukseksi ”MENU EXP.” (sivu 44). Voit
määrittää muita kaiutinasetuksia:
• etäisyyden mittayksikkö
• takakaiuttimien sijainti
• takakaiuttimien korkeus
• kaiuttimien jakotaajuus
Lisätietoja näistä asetuksista on sivulla 46.
3
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino LEVEL-valikon avulla niin,
että testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Jos haluat lisätietoja LEVEL-valikon
asetuksista, katso sivua 42.
22FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
03CON_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 23 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vihjeitä
4
Käyttöönotto
• Säädettävä arvo näkyy etupaneelin näytössä
säädön aikana.
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta samanaikaisesti, paina
kauko-ohjaimen painiketta MASTER VOL +/–
tai käännä vastaanottimen säädintä MASTER
VOLUME –/+.
Paina säädön jälkeen TEST TONE
-painiketta uudelleen.
Testiääni katkeaa.
Testiäänen toisto vain tietystä
kaiuttimesta
Valitse LEVEL-valikon ”T. TONE” asetukseksi ”FIX” (sivu 42). Testiääni kuuluu
vain valitusta kaiuttimesta.
Täsmällinen säätö
Voit toistaa testiääntä tai äänilähteen ääntä
kahdesta vierekkäisestä kaiuttimesta ja säätää
niiden tasapainon ja äänenvoimakkuuden.
Valitse CUSTOMIZE-valikon ”MENU XXX” asetukseksi ”MENU EXP.” (sivu 44). Valitse
siten kaksi säädettävää kaiutinta LEVELvalikon ”P. NOISE”- tai ”P. AUDIO” toiminnolla (sivu 47).
Huomautuksia
• Testiääntä ei voi käyttää, kun ANALOG DIRECT tai
MULTI CH IN -toiminto on käytössä.
• Vaikka nämä asetukset voi määrittää myös
etupaneelista LEVEL-valikon avulla (kun testiääni
on käytössä, vastaanotin siirtyy LEVEL-valikkoon
automaattisesti), sinun kannattaa noudattaa edellä
kuvattua menettelyä ja säätää kaiuttimien taso
kuuntelupaikaltasi kauko-ohjaimella.
23FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 24 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Äänen mykistäminen
Valitse ohjelmalähde kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
Paina kauko-ohjaimen MUTING-painiketta.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat kauko-ohjaimen MUTING-painiketta
uudelleen.
• katkaiset virran.
• lisäät äänenvoimakkuutta.
Valitun ohjelmalähteen ilmaisin näkyy
näytössä.
Kuulokkeiden käyttäminen
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta
1
Ohjelmalähde
Näyttö
Kuvanauhuri
VIDEO 1 tai
VIDEO 2
Videopeli
VIDEO 3
DVD-soitin
DVD
Satelliittiviritin
TV/SAT
MD- tai kasettidekki
MD/TAPE
Super Audio CD- tai
CD-soitin
SA-CD/CD
Sisäinen viritin (FM)
FM-taajuus
Sisäinen viritin (AM)
AM-taajuus
Sisäinen viritin (DAB)
DAB-palvelun osan
nimi*
Levysoitin
PHONO
Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään.
• Kun liität kuulokkeet, kaiuttimet mykistyvät
automaattisesti eivätkä ilmaisimet ”SP A” ja
”SP B” näy näytössä.
• Kun kuulokkeet ovat liitettyinä, voit valita
vain seuraavat äänikentät (sivu 38):
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
* Jos et ole tallentanut lähetyksen sisältöä
(palvelun osia), ennen kuin valitset DAB-tulon
INPUT SELECTOR -valitsinta kääntämällä,
näyttöön tulee ensin hetkeksi ”DAB TUNE” ja
sitten ”DAB _ _ _ _”. Sen jälkeen teksti
”PLEASE RUN DAB SCAN FOR DAB
STATION” vierii näytössä. Suorita tällöin
DAB INITIAL SCAN -haku (sivu 27).
2
Kytke ohjelmalähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
Huomautus
Jos valitset jonkin videolaitteen, valitse
televisiosta vastaava tulokanava.
3
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
MASTER VOLUME –/+ -säädintä.
Huomautus
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua.
24FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 25 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Monikanavaäänen
kuunteleminen
— MULTI CH IN
Paina painiketta MULTI CH IN.
Paina uudelleen, kun haluat poistaa MULTI CH
IN -toiminnon käytöstä.
Jos keski- tai apubassokaiutinta
ei ole liitetty
Jos valitset SPEAKER SETUP-valikossa
(sivu 19) keskikaiuttimen asetukseksi ”NO” tai
”MIX” tai apubassokaiuttimen asetukseksi
”NO” ja otat MULTI CH IN -toiminnon
käyttöön, keskikaiuttimen tai
apubassokaiuttimen analoginen äänisignaali
toistetaan vasemman ja oikean etukaiuttimen
kautta.
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla. Liitä
ennen radion käyttämistä FM- ja AM-antennit
(katso sivua 14).
Vihje
Viritysaskel vaihtelee aluekoodin mukaan seuraavassa
taulukossa esitetyllä tavalla. Jos haluat lisätietoja
aluekoodeista, katso sivua 2.
Aluekoodi
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Automaattinen viritys
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen etsiä kaikki
vastaanottokelpoiset asemat.
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR säädintä.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
Paina painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat etsiä kanavat
matalista taajuuksista ylöspäin; paina
TUNING –, jos haluat etsiä korkeista
taajuuksista alaspäin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Kun MULTI CHANNEL
DECODING -ilmaisin näkyy
näytössä
MULTI CHANNEL DECODING -ilmaisin
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa
monikanavaista ohjelmalähdettä.
Ilmaisin ei kuitenkaan ole näkyvissä, kun 2CH
STEREO -tila on valittuna.
Vahvistimen käyttö
Voit valita suoraan MULTI CH IN -liitäntöihin
liitetyistä laitteista tulevan äänen. Näin voit
kuunnella erittäin puhdasta analogista
tulosignaalia, kuten DVD- tai Super Audio CD
-soittimen ääntä. Katso myös ”D.PWR XXX”
(sivu 45). Kun MULTI CH IN on valittuna,
taajuuskorjain- ja äänikenttätoimintoja ei voi
käyttää.
FM/AM-radion
kuunteleminen
Jos FM-stereoäänenlaatu on
huono
Jos FM-stereoaseman äänenlaatu on huono ja
”STEREO” vilkkuu näytössä, valitse monoääni,
niin äänen häiriöt vähenevät.
1
Valitse ”TUNER” painamalla painiketta
MAIN MENU toistuvasti.
2
Valitse ”FM AUTO” kääntämällä MENUsäädintä.
3
Valitse ”FM MONO” kääntämällä –/+
säädintä.
FM-radiovastaanotto muuttuu
monoääniseksi.
jatkuu
25FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 26 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vihje
Sen jälkeen äänessä ei ole stereovaikutelmaa, mutta
siinä on vähemmän häiriöitä. Voit palata stereotilaan
valitsemalla ”FM AUTO” vaiheessa 3.
Suora viritys
Voit antaa haluamasi aseman taajuuden suoraan.
Käytä tätä toimintoa kauko-ohjaimella.
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Vihje
Voit myös painaa painiketta INPUT SELECTOR
vastaanottimesta.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Paina 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta tarvittaessa
AM-kehäantennin suuntausta niin, että
vastaanotettava ääni kuuluu hyvin.
Jos aseman viritys ei onnistu, ja
antamasi numerot vilkkuvat
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden. Jos
näin ei ole, toista vaihe 3. Jos numerot vilkkuvat
yhä, taajuus ei ole käytössä sijaintialueellasi.
FM-asemien automaattinen
tallennus muistiin
— AUTOBETICAL
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin
enintään 30 eri FM- ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestykseen. Toiminto tallentaa vain
parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso “Radioasemien
esivirittäminen” (sivua 28).
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen
painikkeilla.
Huomautus
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin käytät
AUTOBETICAL-toimintoa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua.
1
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Kytke vastaanottimeen uudelleen virta
pitämällä MEMORY/ENTER-painiketta
painettuna ja painamalla painiketta
?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
kaikki sijaintialueellasi vastaanotettavissa
olevat FM- ja FM RDS -asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin
tarkistaa ensin samaa ohjelmaa lähettävät
asemat ja tallentaa niistä vain sen, jonka
signaali on voimakkain. Vastaanotin asettaa
RDS-asemat aakkosjärjestykseen
ohjelmapalvelun nimen mukaan ja antaa
niille 2-numeroisen esiviritysnumeron. Jos
haluat lisätietoja RDS-asemista, katso
sivua 30.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin antaa
2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat RDS-asemien jälkeen.
Kun etsintä ja tallennus on suoritettu,
”FINISH” tulee näyttöön ja vastaanotin
palaa normaaliin toimintaan.
26FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 27 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Huomautuksia
Ennen DAB-asemien
vastaanottoa
— DAB INITIAL SCAN
Ennen kuin voit vastaanottaa DAB-asemia,
sinun on tallennettava lähetyksen sisältö
(palvelun osat), jotta DAB-viritin pystyy
vastaanottamaan ne. Voit tehdä tämän DAB
Initial Scan -haulla.
1
2
3
4
Valitse DAB-tulo kääntämällä INPUT
SELECTOR -säädintä.
Vahvistimen käyttö
• Älä paina mitään vastaanottimen tai kauko-ohjaimen
painiketta tämän toiminnon suorituksen aikana.
Painiketta ?/1 voit kuitenkin painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso “Esiviritettyjen asemien
virittäminen” (sivua 29).
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
Valitse ”TUNER” painamalla painiketta
MAIN MENU toistuvasti.
Valitse ”DAB SCAN” kääntämällä
MENU-säädintä.
Paina painiketta MEMORY/ENTER.
”SCAN ON” tulee näyttöön, ja vastaanotin
etsii ja tallentaa kaikkien DAB-lähetysten
sisältötiedot DAB-virittimen muistiin.
Kun etsintä ja tallennus on suoritettu,
”FINISH” tulee näyttöön ja vastaanotin
palaa normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
• Jos et ole tallentanut lähetyksen sisältöä (palvelun
osia), ennen kuin valitset DAB-tulon INPUT
SELECTOR -valitsinta kääntämällä, näyttöön tulee
ensin hetkeksi ”DAB TUNE” ja sitten ”DAB
_ _ _ _”. Sen jälkeen teksti ”PLEASE RUN DAB
SCAN FOR DAB STATION” vierii näytössä.
Suorita tällöin DAB INITIAL SCAN -haku
(sivu 27).
• Älä paina mitään vastaanottimen tai
vakiovarusteisiin sisältyvän kauko-ohjaimen
painiketta DAB INITIAL SCAN -toiminnon
suorituksen aikana. Painiketta ?/1 voit kuitenkin
painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Tämä toiminto ei esiviritä asemia muistiin.
• Tämä toiminto poistaa muistista kaikki aiemmin
esiviritetyt asemat.
• Lisätietoja esivirityksestä on kohdassa
“Radioasemien esivirittäminen” sivulla 28.
27FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 28 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
DAB-lähetysten
vastaanotto
Automaattinen viritys
1
Valitse DAB-taajuusalue kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Kun valitset DAB-vastaanoton, ”DAB
TUNE” näkyy näytössä, kun vastaanotin
kokoaa DAB-dataa. Odota, kunnes
kyseinen teksti katoaa näytöstä.
2
Radioasemien
esivirittäminen
Muistiin voi esivirittää 30 DAB-asemaa ja 30
FM- tai AM-asemaa. Sen jälkeen voit virittää
kuunneltavat asemat helposti.
Radioasemien esivirittäminen
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Kun valitset DAB-vastaanoton, ”DAB
TUNE” näkyy näytössä, kun vastaanotin
kokoaa DAB-dataa. Odota, kunnes
kyseinen teksti katoaa näytöstä.
Valitse haluamasi DAB-asema
painamalla painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Huomautuksia
• Kuin virität DAB-aseman, voi kulua muutama
sekunti, ennen kuin ääni tulee kuuluviin.
• Ennen DAB-asemien vastaanottoa sinun on
suoritettava DAB INITIAL SCAN -haku (sivu 27).
• Esiviritä haluamasi DAB-asemat, niin voit valita
kuunneltavan aseman helposti vakiovarusteisiin
sisältyvällä kauko-ohjaimella. Lisätietoja on
kohdassa ”Radioasemien esivirittäminen” (sivu 28).
Valitse DAB, FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR säädintä.
2
3
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu 25, 28)
tai suoran virityksen (Vain FM-/AMalueet) (sivu 26) avulla.
Paina MEMORY/ENTER.
”MEMORY”-ilmaisin tulee näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden 4
ja 5 mukaisesti, ennen kuin ilmaisin katoaa.
4
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painamalla painiketta PRESET TUNING
+ tai PRESET TUNING – toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
Vain FM-/AM-alueet
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Vain DAB-asemat
tD1yD2y...yD0yE1yE2y...yE0T
tF0y...yF2yF1T
Jos ”MEMORY”-ilmaisin katoaa näytöstä,
ennen kuin olet valinnut esiviritetyn
aseman numeron, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
28FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 29 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vihje
5
Paina MEMORY/ENTER-painiketta
uudelleen.
Asema tallentuu valitsemaasi
esiviritysnumeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin paina MEMORY/ENTER-painiketta,
aloita uudelleen 3.
6
Esiviritä seuraava asema toistamalla
vaiheet 2–5.
Vain FM-/AM-alueet
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Vain DAB-asemat
tD1yD2y...yD0yE1yE2y...yE0T
tF0y...yF2yF1T
Vihje
Jos et ole esivirittänyt DAB-asemia, ”DAB NO
PRESET” vierii näytössä, kun painat painiketta
PRESET TUNING + tai PRESET TUNING –.
Kauko-ohjaimen käyttö
1
Valitse DAB, FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET/CH/D.SKIP +/–
toistuvasti.
Huomautuksia
• Kun esivirität DAB- tai RDS-aseman, joka lähettää
aseman nimitietoa, myös aseman nimi tallentuu
automaattisesti.
• DAB INITIAL SCAN -toiminto poistaa muistista
kaikki esiviritetyt DAB-asemat.
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
1
Valitse DAB, FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR säädintä.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Kun valitset DAB-vastaanoton, ”DAB
TUNE” näkyy näytössä, kun vastaanotin
kokoaa DAB-dataa. Odota, kunnes
kyseinen teksti katoaa näytöstä.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET TUNING + tai
PRESET TUNING – toistuvasti.
Vahvistimen käyttö
Voit valita esiviritysnumeron myös kaukoohjaimella. Valitse muistisivu (A, B tai C FM-/
AM-alueille ja D, E tai F DAB-asemille)
painamalla SHIFT-painiketta toistuvasti. Valitse
sitten esiviritysnumero painamalla
numeropainikkeita.
Esiviritetyn aseman suora valinta
Paina kaukosäätimen numeropainikkeita.
Vastaanotin virittää antamasi numeron
mukaisen esiviritetyn aseman nykyiseltä
muistisivulta. Voit vaihtaa muistisivua
painamalla kauko-ohjaimen painiketta SHIFT
toistuvasti.
Huomautuksia
• Kun virität DAB-aseman, varo asettamasta
vastaanottimen äänenvoimakkuutta liian suureksi.
Koska DAB-lähetysten dynamiikka on laaja,
voimakas ääni voi vahingoittaa kuuloa tai vioittaa
vastaanotinta tai kaiuttimia.
• Kuin virität DAB-aseman, voi kulua muutama
sekunti, ennen kuin ääni tulee kuuluviin.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
29FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 30 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttö
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää tavallisen ohjelmasignaalin
mukana lisätietoja. RDS-tiedot voi myös tuoda
näkyviin.
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse FM-alueelta asema automaattisella
virityksellä (sivu 25), suoralla virityksellä
(sivu 26) tai virittämällä esiviritetty asema
(sivu 29).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
”RDS”-ilmaisin syttyy ja ohjelmapalvelun nimi
tulee näyttöön.
RDS-tietojen tuominen
näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton aikana
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t Nykyinen
aika (24-tuntinen) t Käytössä oleva äänikenttä
t Äänenvoimakkuus
a)
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi (katso sivua 30).
RDS-aseman lähettämä tekstisanoma.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma vierii
näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
DAB- ja FM RDS ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kuvaus
Huomautus
NEWS
Uutisia.
RDS-vastaanotto ei toimi, jos virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on liian
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita tai lääketieteellistä
neuvontaa.
heikko.
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATE
Koulutusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
POP M
Pop-musiikkia.
30FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 31 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Kuvaus
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä musiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä ja
esimerkiksi kamarimusiikkia sekä
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
Näytön muuttaminen
Näytön tietojen muuttaminen
Saat näkyviin esimerkiksi tiedot äänikentästä
muuttamalla näytössä näkyviä tietoja.
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
WEATHER
Säätiedotuksia.
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta
näyttö muuttuu seuraavasti:
Ohjelmalähteen indeksinimia) t Valittu
ohjelmalähde t Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuus
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia solmituista kaupoista.
Viritettäessä FM-/AM-aluetta
Ohjelmapalvelun nimib) tai esiviritetyn
CHILDREN
Lastenohjelmia.
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat ihmisten
elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja esittää mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
aseman
nimia) t Taajuus t Ohjelmatyyppib) t
Radiotekstib) t Nykyinen aika (24-tuntinen)b)
t Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuus
Viritettäessä DAB-asema
Palvelun osan nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppi t Dynaamiset tekstitiedot t
Nykyinen aika (24-tuntinen)c) t Aseman
tunnus t Äänen tiedotd) t Signaalin laatue)
t Käytössä oleva äänikenttä t
Äänenvoimakkuus
a)
JAZZ
Jazz-musiikkia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista.
b)
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
c)
FOLK M
Folk-musiikkia.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
Vahvistimen käyttö
Ohjelmatyypin
ilmaisin
d)
e)
Indeksinimi tulee näkyviin vain, jos olet määrittänyt
sen ohjelmalähteelle tai esiviritetylle asemalle
(sivu 48). Indeksinimi ei tule näkyviin, jos se
sisältää vain tyhjiä välejä tai on sama kuin
ohjelmalähteen nimi.
Vain RDS-vastaanoton aikana (sivu 30).
Näytössä näkyvä kellonaika on DAB-aseman
lähettämä. Näkyvä aika voi tämän vuoksi olla väärä,
jos asema sijaitsee eri aikavyöhykkeellä.
”– –H – –M” näkyy näytössä, kunnes kellonaika on
vastaanotettu.
Äänen bittinopeus (32 kbps - 256 kbps), signaalin
tyyppi (stereo, kaksiääni, mono) ja
näytteenottotaajuus (F: 48 kHz, H: 24 kHz) ovat
näkyvissä.
Esimerkki: 128K S F
DAB-aseman äänenlaatu on näkyvissä.
”Q. _ _ _” on näkyvissä, kunnes äänenlaatutieto
vastaanotetaan.
Huomautus
Kun ”STEREO” näkyy näytössä, vastaanotettava
ohjelma lähetetään stereotilassa tai yhdistetyssä
(”joint/intensity”) stereotilassa.
31FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 32 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Näytön ilmaisimet
1
2
SW
LFE
3
4
5
6
7
SP A ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC IIx DTS-ES
SP B SLEEP OPT COAX
96/24
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
qg
qf qd
8
NEO:6
RDS MEMORY
D.RANGE EQ STEREOMONO DIRECT
qs
qa
qh
A SW: Näkyvissä, apubassokaiuttimen
asetuksena on ”YES” (sivu 19) ja vastaanotin
lähettää äänisignaalia SUB WOOFER
-liitännästä. Tämä ilmaisin ei ole näkyvissä
2CH STEREO -tilan käytön aikana.
B LFE: Näkyvissä, jos soitettava levy sisältää
LFE (Low Frequency Effect) -kanavan ja kun
laite toistaa LFE-kanavan ääntä.
C SP A/SP B: Näkyy sen mukaan, mitkä
etukaiuttimet ovat käytössä (A tai B). Katoaa
näkyvistä, kun kaiuttimiin lähtevä signaali
katkaistaan tai kuulokkeet liitetään.
D ; DIGITAL EX: ”; DIGITAL” ilmaisin
on näkyvissä, kun laite purkaa Dolby Digital muotoon tallennettua signaalia.
”; DIGITAL EX” -ilmaisin on näkyvissä,
kun laite purkaa Dolby Digital EX -muotoon
tallennettuja signaaleja.
Huomautus
Varmista Dolby Digital -äänellä varustettua levyä
toistaessasi, että laitteet on liitetty digitaalisten
liitäntöjen kautta ja ettei valittu INPUT MODE asetus ole ”ANALOG” (sivu 42).
E ; PRO LOGIC IIx: ”; PRO LOGIC”
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa keskija tilaäänikanavien signaaleja 2-kanavaisesta
äänilähteestä Pro Logic -prosessoinnin avulla.
”; PRO LOGIC II” näkyy näytössä, kun Pro
Logic II Movie/Music/Game -dekooderi on
toiminnassa. ”; PRO LOGIC IIx” näkyy
näytössä, kun Pro Logic IIx Movie/Music/
Game -dekooderi on toiminnassa. Nämä
ilmaisimet eivät kuitenkaan ole näkyvissä, jos
keskikaiuttimelle ja takakaiuttimille on valittu
asetus ”NO” ja valitset äänikentän painamalla
A.F.D.-painiketta.
9
q;
Huomautus
Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä signaaleilla, joiden
näytetaajuus on yli 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: ”DTS” ilmaisin on
näkyvissä, kun laite vastaanottaa DTSsignaaleja. ”DTS-ES”-ilmaisin on näkyvissä,
kun laite vastaanottaa DTS-ES-signaaleja.
”DTS 96/24” -ilmaisin on näkyvissä, kun laite
vastaanottaa 96 kHz:n 24-bittisiä DTSsignaaleja.
Huomautus
Varmista DTS-äänellä varustettua levyä
soittaessasi, että olet tehnyt digitaaliset liitännät
ja että valittu INPUT MODE -asetus ei ole
”ANALOG” (sivu 42).
G NEO:6: Näkyvissä, kun DTS Neo:6 Cinema-/
Music-tilan dekooderi on toiminnassa.
H Virittimen ilmaisimet: Näkyvissä, kun
vastaanottimella kuunnellaan radioasemia.
Katso sivuja 25–31, jos haluat tietoja
virittimen toiminnoista.
I DIRECT: Näkyvissä, kun ANALOG
DIRECT -toiminto on käytössä.
J Esiviritettyjen asemien ilmaisimet:
Näkyvissä, kun vastaanottimella kuunnellaan
esiviritettyjä radioasemia. Jos kuunneltavaa
asemaa ei ole esiviritetty, näkyvissä on
ilmaisin A, B tai C (FM- tai AM-asemat) tai D,
E tai F (DAB-asemat). Lisätietoja
radioasemien esivirittämisestä on sivulla 28.
K EQ: Näkyvissä, kun taajuuskorjain on
käytössä.
32FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
04BSC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 33 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
L D.RANGE: Näkyvissä, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 47).
Vahvistimen käyttö
M COAX: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia COAXIALliitännän kautta tai INPUT MODE -asetuksena
on ”COAX IN” (sivu 42).
N OPT: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia OPTICALliitännän kautta tai INPUT MODE -asetuksena
on ”OPT IN” (sivu 42).
O SLEEP: Näkyvissä, kun uniajastin on
toiminnassa.
P Soitettavien kanavien ilmaisimet:
Kirjaimet (esimerkiksi L, C, R) ilmaisevat
soitettavat kanavat. Kirjainten ympärillä
olevat kehykset vaihtuvat sen mukaan, miten
vastaanotin yhdistää lähdeäänen
(kaiutinasetusten perusteella).
L (Vasen Etu), R (Oikea Etu), C (Keski
(mono)), SL (Vasen Taka), SR (Oikea Taka),
S (Taka (mono tai Pro Logic -käsittelyllä
saadut tilaäänisignaalit)), SB (Takatilaääni
(6.1-kanavadekooderin tuottamat
takatilaäänikomponentit)), SBL (Vasen
Takatilaääni), SBR (Oikea Takatilaääni)
Esimerkki:
Äänitysmuoto (Etu/Taka): 3/2
Lähtökanava: Kun takakaiuttimien
kokoasetuksena on ”NO”
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
33FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
05SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 34 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Tilaäänen käyttäminen
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen.
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
2-kanavaisten
stereolähteiden
kuunteleminen (2CH STEREO)
Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan, ja
monikanavaiset tilaäänimuodot yhdistetään
kahdeksi kanavaksi.
Paina 2CH.
”2CH ST.” tulee näyttöön, ja vastaanotin siirtyy
2CH STEREO -tilaan.
Huomautus
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2CH STEREO
-tilassa. Jos haluat kuunnella 2-kanavaisia
stereolähteitä vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta
sekä apubassokaiuttimesta, valitse A.F.D.-asetukseksi
”A.F.D. AUTO”.
Analogisen äänen
kuunteleminen (ANALOG
DIRECT)
Voit kuunnella ääntä säätämättä
taajuuskorjausta tai tilaäänitehostetta. Tämän
toiminnon avulla voit kuunnella laadukkaita
analogisia lähteitä. Katso myös ”D.PWR XXX”
sivulla 45.
Tätä toimintoa käytettäessä vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimien
voimakkuustasapainoa voi säätää.
1
2
Valitse INPUT SELECTOR -säädintä
kääntämällä ohjelmalähde, jonka
analogista ääntä haluat kuunnella.
Paina DIRECT.
“A. DIRECT” tulee näyttöön, ja analoginen
ääni alkaa kuulua.
Paina uudelleen, kun haluat poistaa ANALOG
DIRECT -toiminnon käytöstä.
Huomautuksia
• Tämä toiminto poistuu käytöstä, kun valitset jonkin
äänikentän (sivut 34–38).
• Kun tämä toiminto on käytössä, testiäänitoimintoa ei
voi käyttää.
34FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
05SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 35 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Tilaäänentoiston
tehostaminen
Audiotulosignaalin
automaattinen dekoodaus
Dekoodaustapa
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Koodauksen mukaan
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla
painiketta A.F.D. toistuvasti.
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
valita äänen dekoodaustavan.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti siihen
tulevan audiosignaalin tyypin ja purkaa
koodauksen tarvittaessa.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
Vihje
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
Tilaäänen käyttäminen
A.F.D.-tila
(Näyttö)
Tässä tilassa vastaanotin tunnistaa
automaattisesti siihen tulevan audiosignaalin
tyypin (Dolby Digital, DTS, tavallinen
2-kanavastereo jne.) ja purkaa koodauksen
tarvittaessa. Tässä toimintatilassa laite toistaa
äänen mitään tehosteita lisäämättä sellaisena
kuin ääni on tallennettu ja koodattu. Jos
matalataajuisia signaaleja (Dolby Digital LFE
jne.) ei ole, laite kuitenkin luo matalataajuisen
signaalin apubassokaiutinta varten.
— AUTO FORMAT DIRECT
”A.F.D. AUTO” tarjoaa useimmiten sopivimman
dekoodaustavan. SURR BACK DECODING toiminnon (sivu 39) avulla tulosignaalivirran voi
tarvittaessa sovittaa haluttuun tilaan.
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
jatkuu
35FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
05SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 36 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (2kanavainen dekoodaustila)
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Game
-tilassa. Tämä asetus panoroi voimakkaat
erikoistehosteäänet tilaäänikaiuttimiin.
Tässä tilassa voit määrittää 2-kanavaisten
äänilähteiden dekoodaustavan. Tämä
vastaanotin toistaa 2-kanavaisen äänen 5kanavaisena Dolby Pro Logic II -dekooderin
avulla, 7-kanavaisena Dolby Pro Logic IIx, 6kanavaisena DTS Neo:6 -dekooderin avulla tai
4-kanavaisena Dolby Pro Logic -dekooderin
avulla. 2-kanavaisia DTS-lähteitä vastaanotin ei
kuitenkaan pura DTS Neo:6 -dekooderilla, vaan
toistaa ne 2-kanavaisina.
Huomautus
Valitse 2-kanavainen dekoodaustapa
painamalla painiketta A.F.D. toistuvasti.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Valittu dekoodaustapa tulee näyttöön.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic -tilassa.
Laite purkaa 2-kanavaisena tallennetun äänen 4.1kanavaääneksi.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Movie
-tilassa. Tämä asetus sopii Dolby Surround -koodatulla
äänellä varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa ääni
lisäksi toistuu 5.1-kanavaisena katsottaessa vanhoja
elokuvia tai elokuvia, joiden alkuperäinen ääni on
korvattu muunkielisellä äänellä.
Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä signaaleilla, joiden näytetaajuus
on yli 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Cinema -tilassa.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Music -tilassa.
Tämä asetus sopii CD-levyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
2-kanavaisen signaalin vasemman ja oikean kanavan
toisto kaikista kaiuttimista. Kaiutinasetukset voivat
aiheuttaa sen, ettei ääni kuulu kaikista kaiuttimista.
Jos liität apubassokaiuttimen
Jos äänisignaali on 2-kanavainen stereosignaali
tai ei sisällä LFE-signaalia, vastaanotin luo
matalataajuisen signaalin apubassokaiutinta
varten. Vastaanotin ei kuitenkaan luo matalien
tehosteäänten signaalia, kun ”NEO6 CIN” tai
”NEO6 MUS” on valittuna ja kaikkien
kaiuttimien asetuksena on ”LARGE”.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Music
-tilassa. Tämä asetus sopii normaaleihin
stereoäänilähteisiin, esimerkiksi CD-levyihin.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Game
-tilassa. Tämä asetus sopii videopeleihin.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Movie
-tilassa. Tämä asetus laajentaa Dolby Pro Logic II
Movie -tilan ja Dolby Digital 5.1 -tilan 7.1kanavaiseksi järjestelmäksi.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Music
-tilassa. Tämä asetus jakaa takakanavien tehosteet
kaikkiin tilaäänikaiuttimiin.
36FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
05SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 37 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä valitsemalla jonkin
vastaanottimeen esiohjelmoiduista äänikentistä.
Voit nauttia elokuvateatterien ja konserttisalien
äänentoistosta kotonasi.
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MOVIE toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V. M. DIM
Tietoja DCS (Digital Cinema
Sound) -äänestä
DCS -merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on tilaäänitekniikka, jonka Sony on
kehittänyt kotiteatteria varten. DCS-järjestelmä
luo DSP (Digital Signal Processor)
-signaalinkäsittelytekniikan avulla Hollywoodin
elokuvaäänitysstudioiden äänentoiston.
DCS luo kotiteatteriin vaikuttavan
elokuvateatteritehosteen, joka jäljittelee
elokuvan ohjaajan tarkoittamaa äänentoistoa.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)
DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän. Tämä
toimintatila sopii musikaalien tai paljon
orkesterimusiikkia sisältävien elokuvien katseluun.
x V. M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DCS
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5 paria
virtuaalikaiuttimia.
Tietoja CINEMA STUDIO EX
-tiloista
CINEMA STUDIO EX -tilat sopivat
monikanavaisella tilaäänellä varustettujen
DVD-elokuvien katseluun. Voit toistaa Sony
Pictures Entertainment -yhtiön
jälkiäänitysstudion äänikentän.
CINEMA STUDIO EX -tilat koostuvat
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5
paria virtuaalikaiuttimia.
• Screen Depth Matching
Luo elokuvateatterimaisen vaikutelman siitä,
että ääni kuuluu kuvan sisältä.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterimaisen kaiunnan.
CINEMA STUDIO EX -tilat käyttävät näitä
kolmea osaa samanaikaisesti.
Tilaäänen käyttäminen
Äänikentän valitseminen
elokuvia varten
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)
DCS
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet voivat
aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Cary
Grant Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä on standarditila, joka sopii lähes kaikkien
elokuvien katseluun.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)
DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii erityisen hyvin paljon
erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
jatkuu
37FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
05SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 38 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Äänikentän valitseminen
musiikkia varten
Tilaäänitoiminnon poistaminen
käytöstä
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MUSIC toistuvasti.
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH-painiketta
tai valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.painiketta toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Vihje
Äänikenttä
Näyttö
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
–
: Dolby Digital -levyt
–
: Dolby Surround -koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
x HALL
Huomautuksia
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus on
yli 48 kHz.
• Kun jokin alla mainituista äänikentistä on käytössä ja
kaikkien kaiuttimien asetuksena SPEAKER SETUPvalikossa on ”LARGE”, apubassokaiuttimesta ei
kuulu ääntä. Jos digitaalinen tulosignaali sisältää
LFE (Low Frequency Effect) -signaalin tai etu-,
keski- tai takakaiuttimien asetuksena on ”SMALL”,
apubassokaiuttimesta kuitenkin kuuluu ääni.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Luo jazz-klubin akustiikan.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
Kun kuulokkeet ovat liitettyinä
Voit valita vain seuraavat äänikentät.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Toistaa äänen 2-kanavaisena (stereo). Tavallisten 2kanavaisten stereolähteiden ääni ohittaa
äänikenttäprosessorin kokonaan, ja monikanavaiset
tilaäänisignaalit yhdistetään kahdeksi kanavaksi.
x HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
Toistaa analogiset signaalit ilman esimerkiksi
taajuuskorjaimen tai äänikenttäprosessorin tekemää
käsittelyä.
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Toistaa etukanavien analogisen signaalin MULTI CH
IN -liitännöistä.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Tuottaa elokuvateatterimaisen ääniympäristön
kuulokkeilla kuunneltaessa.
Huomautus
Jos liität kuulokkeet jonkin äänikentän ollessa
käytössä, järjestelmä siirtyy automaattisesti
HEADPHONE 2CH -tilan käyttöön, jos käytössä
oleva äänikenttä on valittu 2CH- tai A.F.D.painikkeella. Jos käytössä oleva äänikenttä on valittu
MOVIE- tai MUSIC-painikkeella, järjestelmä siirtyy
automaattisesti HEADPHONE THEATER -tilan
käyttöön.
38FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
05SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 39 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Takatilaäänikanavan
dekoodaustilan
valitseminen
— SURR BACK DECODING
Tilaäänen käyttäminen
Tällä toiminnolla voit valita monikanavaisen
tulosignaalin takatilaäänikanavan purkutilan.
Voit nauttia tilaäänestä elokuvantekijöiden
tarkoittamalla tavalla, kun vastaanotin purkaa
esimerkiksi DVD-levyjen Dolby Digital EX-,
DTS-ES Matrix- tai DTS-ES Discrete 6.1 äänen takatilaäänisignaalin.
Valitse takatilaäänikanavan
dekoodaustapa painamalla painiketta
SURR BACK DECODING toistuvasti.
”SB XXXX” tulee näyttöön.
Katso lisätietoja kohdasta ”Takatilaäänikanavan
dekoodaustilan valitseminen” sivulta 40.
Vihje
Voit valita takatilaäänikanavan dekoodaustilan
CUSTOMIZE-valikon ”SB XXXX” -asetuksella
(sivu 45).
Huomautuksia
• Takatilaäänen dekoodaustilan voi valita vain, kun
käytössä on A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä
(ei koske Dolby Pro Logic IIx -tilaa) (sivu 35).
• Et voi valita takatilaäänen dekoodaustilaa, kun
MULTI CH IN on valittuna tai kuulokkeet on liitetty.
jatkuu
39FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
05SND_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 40 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Takatilaäänikanavan dekoodaustilan valitseminen
Voit valita takatilaäänen dekoodaustilan tulosignaalin mukaan.
Kun valitset ”SB AUTO”
Kun tulosignaali sisältää 6.1-kanavadekoodauksen lipuna), takatilaäänikanavan signaali puretaan
asianmukaisella dekooderilla.
Tulosignaali
Lähtökanavat
Käytettävä takatilaäänikanavan dekooderi
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS 5.1
5.1e)
—
6.1e)
DTS Matrix -dekooderi
6.1e)
DTS Discrete -dekooderi
7.1
Dolby Pro Logic IIx -matriisidekooderi
DTS-ES Matrix 6.1c)
DTS-ES Discrete
6.1d)
Dolby Digital EXb)
Kun valitset ”SB ON”
Kun lähtösignaalina käytetään 6.1-kanavaista signaalia, takakeskikanavan signaali puretaan Dolby
Digital EX -dekooderilla, vaikka tulosignaali ei sisältäisi lippua 6.1-kanavaista dekoodausta vartena).
Kun lähtösignaali on 7.1-kanavainen, takakeskikanavan signaali puretaan Dolby Digital EX- tai Dolby
Pro Logic IIx -dekooderilla.
Tulosignaali
Lähtökanavat
Käytettävä takatilaäänikanavan dekooderi
Dolby Digital 5.1
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
Dolby Digital EXb)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS 5.1
6.1e)
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
Dolby Digital 5.1
7.1
Dolby Pro Logic IIx -matriisidekooderi
Dolby Digital EXb)
7.1
Dolby Pro Logic IIx -matriisidekooderi
Kun valitset ”SB OFF”
Takatilaäänikanavan signaalia ei pureta.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanavadekoodauksen lippu on informaatiota, joka on tallennettu esimerkiksi DVD-levyille.
Dolby Digital -äänellä varustettu DVD-levy, joka sisältää Surround EX -lipun. Dolby Corporation Web-sivulla
on tietoja Surround EX -äänellä varustettujen elokuvien tunnistamiseksi.
Ohjelma on koodattu käyttämällä lippua, joka ilmaisee ohjelman sisältävän sekä Surround EX- että
5.1-kanavasignaalit.
Ohjelma on koodattu käyttämällä sekä 5.1-kanavasignaaleja että laajennussignaalia, joka on tarkoitettu
palauttamaan signaalit 6.1-erilliskanaviksi. 6.1-erilliskanavasignaalit ovat DVD-levyihin liittyviä signaaleja, joita
ei käytetä elokuvateattereissa.
Kun kaksi takatilaäänikaiutinta on liitetty, ääni ohjautuu 7.1-kanavaiseen järjestelmään.
Huomautus
Takatilaäänikaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä Dolby Digital EX -tilassa. Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital EX lippua, vaikka niiden pakkauksessa olisi Dolby Digital EX -tunnus. Jos näin on, valitse asetukseksi ”SB ON”.
40FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
06ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 41 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Lisäsäädöt ja -asetukset
Komponenttivideotulon
määrittäminen
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
1
2
3
4
5
Valitse ”CUSTOM” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse ”COMP. V. A.” kääntämällä
MENU-säädintä.
Paina MEMORY/ENTER.
Valitse haluamasi
komponenttivideotuloliitäntä
kääntämällä MENU-säädintä
Oletusasetukset on alleviivattu.
Näyttö
(Määritettävät
komponenttivideotuloliitännät)
Valittavissa olevat
videotulosignaalit
(DVD)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
DVD- VD1
DVD- VD2
DVD- VD3
DVD- DVD
(TV/SAT)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
TV/SAT
TV - VD1
TV - VD2
TV - VD3
TV - TV
Huomautus
Yhteen videotuloliitäntään voi määrittää vain yhden
komponenttivideotulosignaalin.
Lisäsäädöt ja -asetukset
Komponenttivideotulosignaalin voi määrittää
toiseen videotuloliitäntään.
Komponenttivideotuloliitäntöihin
valittavissa olevat
videotulosignaalit
Valitse säädintä –/+ kääntämällä
tulosignaali, jonka haluat ohjata
vaiheessa 4 valitsemaasi
komponenttivideotuloliitäntään.
Valittavissa olevat tulosignaalit riippuvat
valitusta komponenttituloliitännästä. Katso
lisätietoja kohdasta
”Komponenttivideotuloliitäntöihin
valittavissa olevat videotulosignaalit”.
41FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
06ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 42 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Audiotulotilan
vaihtaminen digitaalisia
laitteita varten
— INPUT MODE
Voit vaihtaa digitaalisella audiotuloliitännällä
varustettujen laitteiden audiotulotilan.
1
2
Valitse ohjelmalähde kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
Valitse audiotulotila painamalla
painiketta INPUT MODE toistuvasti.
Valittu audiotulotila näkyy näytössä.
Audiotulotilat
x AUTO IN
Digitaalisilla signaaleilla on etusija, kun sekä
digitaalinen että analoginen liitäntä ovat käytössä. Jos
digitaalisia signaaleja ei ole, laite valitsee analogisen
signaalin.
Äänikenttien
mukauttaminen
LEVEL-valikon asetuksilla voit mukauttaa
äänikentät omia kuuntelutarpeitasi vastaaviksi.
Näytössä näkyviä asetuksia koskeva
huomautus
Kunkin valikon säädettävät asetukset vaihtelevat eri
äänikentissä. Jotkin asetukset voivat näkyä himmeinä.
Se merkitsee, ettei valittu asetus ole käytettävissä tai
sitä ei voi muuttaa.
LEVEL-valikon asetusten
muuttaminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainoa ja
äänenvoimakkuutta. Asetukset koskevat kaikkia
äänikenttiä tehosteen tason asetusta lukuun
ottamatta. Tehosteen tason asetukset tallentuvat
erikseen kutakin äänikenttää varten.
1
x COAX IN
Valitsee DIGITAL COAXIAL -tuloliitäntään tulevan
digitaalisen audiosignaalin.
2
x OPT IN
Valitsee DIGITAL OPTICAL -tuloliitäntään tulevan
digitaalisen audiosignaalin.
3
4
Huomautuksia
• Jos tulosignaalin näytetaajuus on yli 48 kHz,
taajuuskorjainta ja äänikenttätoimintoja ei voi
käyttää.
• Tulosignaalin mukaan voi olla, että jotkin
audiotulotilat näkyvät himmeinä. Tämä ilmaisee,
ettei valittu tulosignaali ole käytettävissä.
Valitse ”LEVEL” painamalla painiketta
MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus kääntämällä
MENU-säädintä.
Jos haluat lisätietoja, katso ”LEVELvalikon asetukset” alla.
x ANALOG
Valitsee AUDIO IN (L/R) -tuloliitäntöihin tulevan
digitaalisen audiosignaalin.
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Kuuntele ääntä ja valitse säädintä –/+
kääntämällä haluamasi asetus.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
LEVEL-valikon asetukset
x T. TONE (Testiääni)
Alkuasetus: T. TONE (Off)
Voit toistaa testiäänen vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta. Kun asetuksena on ”AUTO XXX”,
testiääni kuuluu automaattisesti jokaisesta
kaiuttimesta. Kun asetuksena on ”FIX XXX”, voit
valita, mistä kaiuttimesta testiääni kuuluu.
42FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
06ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 43 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
x
L
R
BAL. L/R XXX
(Etukaiuttimien tasapaino)
Alkuasetus: 0 (BALANCE)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
tasapainoa. Voit säätää tasapainoa 33 askelen avulla
välillä BAL. L (+1 – +16), BALANCE (0), BAL. R
(+1 – +16).
x CTR XXX.X dB
(Keskikaiuttimen taso)
x SUR.R. XXX.X dB
(Takakaiuttimen (oikea) taso)
x SB XXX.X dB
(Takatilaäänikaiuttimen taso)*
x SBL XXX.X dB
(Takatilaäänikaiuttimen (vasen) taso)**
x SBR XXX.X dB
(Takatilaäänikaiuttimen (oikea) taso)**
x S.W. XXX.X dB
(Apubassokaiuttimen taso)
Valitse CUSTOMIZE-valikon ”MENU XXX” asetukseksi ”MENU EXP.” (sivu 44). Voit
määrittää muita kaiutinasetuksia:
• vaihekohina
• vaiheääni
• dynamiikan kavennus.
Lisätietoja näistä asetuksista on sivulla 47.
Äänikenttien palauttaminen
tehdasasetusten mukaisiksi
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen
painikkeilla.
1
2
Katkaise virta painamalla painiketta
?/1.
Pidä painiketta 2CH painettuna ja paina
?/1.
”SF. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät on palautettu alkuasetuksiin.
Lisäsäädöt ja -asetukset
x SUR.L. XXX.X dB
(Takakaiuttimen (vasen) taso)
Muut LEVEL-valikon asetukset
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 0,5 dB:n askelin -20 dB:n ja +10 dB:n
välillä.
* Vain, kun SPEAKER SETUP -valikon
takatilaäänikaiuttimien asetuksena on ”SINGLE”
(sivu 20).
** Vain, kun SPEAKER SETUP -valikon
takatilaäänikaiuttimien asetuksena on ”DUAL”
(sivu 20).
x
MULTI CH IN
S.W. XXX dB
(Monikanavasignaalin apubassotaso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit nostaa MULTI CH IN -apubassokanavan tasoa
+10 dB. Tämä säätö voi olla tarpeen, kun DVD-soitin
on liitetty MULTI CH IN -liitäntöihin. DVD-soittimen
apubassosignaalin taso on 10 dB matalampi kuin Super
Audio CD -soittimen.
x EFCT. XXX (Tehosteen taso)
Alkuasetus: STD
Voit säätää tilaäänitehosteen tuottamaa
”läsnäolovaikutelmaa”. Vaihtoehtoja on kolme: MIN
(pienin vaikutus), STD (normaali vaikutus) ja MAX
(suurin vaikutus).
Huomautus
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
MOVIE- tai MUSIC-painikkeella valittu äänikenttä.
43FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
06ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 44 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Taajuuskorjaimen
säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänen sävyä
(bassoa ja diskanttia) EQUALIZER-valikon
avulla.
1
2
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Valitse ”E Q” painamalla painiketta
MAIN MENU toistuvasti.
5
Vastaanottimen asetusten
muuttaminen CUSTOMIZEvalikon avulla
Voit muuttaa monia vastaanottimen asetuksia
CUSTOMIZE-valikon avulla.
1
2
Valitse säädettävä asetus kääntämällä
MENU-säädintä.
Jos haluat lisätietoja, katso ”EQUALIZERvalikon asetukset” alla.
4
Lisäasetukset
Valitse ”CUSTOM” painamalla MAIN
MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus kääntämällä
MENU-säädintä.
Jos haluat lisätietoja, katso ”CUSTOMIZEvalikon asetukset” alla.
3
Kuuntele ääntä ja valitse säädintä –/+
kääntämällä haluamasi asetus.
Valitse haluamasi asetus kääntämällä
säädintä –/+.
Asetus tallentuu automaattisesti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
4
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
CUSTOMIZE-valikon asetukset
Huomautus
Taajuuskorjainta ei voi käyttää, kun vastaanotin
purkaa signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz,
tai kun DTS 96/24-, DTS-ES Matrix- tai DTS Neo:6 dekooderi on käytössä.
EQUALIZER-valikon asetukset
x EQ XXX
(Taajuuskorjain käytössä / ei käytössä)
Alkuasetus: OFF
Valitse ”ON”, jos haluat taajuuskorjaimen olevan
käytettävissä.
Huomautus
EQ-ilmaisin näkyy näytössä, kun taajuuskorjain on
käytössä. Kun säädät taajuuskorjausta EQUALIZERvalikon asetukset, asetukset vaikuttavat kaikkiin
äänikenttiin ja ovat käytettävissä uudelleen aina, kun
otat taajuuskorjaimen käyttöön.
x
L
R
BASS XXX dB
(Etukaiuttimien bassotaso)
x
L
R
TREB. XXX dB
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
Muuta muita haluamiasi asetuksia
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
Oletusasetukset on alleviivattu.
x MENU XXX (Valikkojen laajennus)
• EXP.
SPEAKER SETUP- ja LEVEL-valikkojen
lisäasetukset ovat näkyvissä ja muutettavissa.
Lisätietoja jokaisesta asetusvaihtoehdosta on sivulla
19 ja 42 ja 46–47.
• STD
SPEAKER SETUP- ja LEVEL-valikkojen
lisäasetukset eivät ole näkyvissä.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(DTS 96/24 -dekoodaustila)
• AUTO
Kun tulosignaali on DTS 96/24-signaali, se
toistetaan käyttämällä 96 kHz:n näytetaajuutta.
• OFF
Vaikka tulosignaali olisi DTS 96/24-signaali, se
toistetaan käyttämällä 48 kHz:n näytetaajuutta.
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin -10 dB:n ja +10 dB:n
välillä.
44FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
06ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 45 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Huomautuksia
• Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä (sivu 35).
Muissa äänikentissä tämän asetuksen arvona on
automaattisesti ”OFF”.
• Vaikka tulosignaali olisi DTS 96/24-signaali,
käytössä on tavallinen 48 kHz:n dekoodaus, jos
jonkin kaiuttimen asetuksena on ”SMALL” tai
apubassokaiuttimen asetuksena ”NO”.
x SB XXXX
(Takatilaäänen dekoodaustapa)
Huomautus
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä (paitsi Dolby
Pro Logic IIx -tilaa käytettäessä) (sivu 35).
x S.F XXXX (Äänikentän linkitys)
• LINK
Saat tiettyä ohjelmalähdettä varten viimeksi valitun
äänikentän käyttöön aina, kun valitset kyseisen
ohjelmalähteen käyttöön. Jos esimerkiksi valitset
SA-CD/CD-ohjelmalähdettä varten HALLäänikentän, vaihdat sitten ohjelmalähdettä ja palaat
takaisin SA-CD/CD-levyn kuunteluun, HALLäänikenttä tulee uudelleen käyttöön.
• FIX
Äänikentän linkitys ei ole käytössä.
x A.V.SYNC.XX
(Aikaviiveen säätö)
Alkuasetus: 0 (0 ms)
Voit viivästyttää äänilähtösignaalia niin, että ääni
tahdistuu kuvaan mahdollisimman hyvin. Viivettä voi
säätää 1 (10 ms) askelin välillä 0 (0 ms) - 20 (200 ms).
Voit määrittää DIGITAL IN -liitäntöihin tulevan
digitaalisen signaalin tulomuodon.
Alkuasetus on ”DEC. AUTO” VIDEO 3 ja TV/SAT
-laitetta varten ja ”DEC. PCM” DVD-, MD/TAPE- ja
SA-CD/CD-soitinta varten.
• AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi vaihtoehdon
DTS, Dolby Digital tai PCM.
• PCM
PCM-signaalit ovat etusijalla (soiton alkamisen
jälkeisen keskeytyksen estämiseksi). Ääni kuuluu,
vaikka muita tulosignaaleja olisi. Tämä vastaanotin
ei kuitenkaan pura DTS-CD-levyä, kun asetuksena
on ”DEC. PCM”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (esimerkiksi SA-CD/CD)
keskeytyy soiton alkaessa, valitse asetukseksi ”DEC.
PCM”.
Lisäsäädöt ja -asetukset
Voit valita takatilaäänikanavan dekoodaustavan myös
painamalla painiketta SURR BACK DECODING
(sivu 39).
Lisätietoja dekoodaustiloista on sivulla 40.
• OFF
• AUTO
• ON
x DEC. XXXX
(Digitaalisen äänen ensisijainen
dekoodaus)
x D.PWR XXX
(Digitaalipiirien virranhallinta)
• OFF
Tarpeettomien digitaalisten piirien virta katkeaa
automaattisesti, kun toistat analogisia signaaleja
ANALOG DIRECT- tai MULTI CH IN -toimintojen
avulla. Voit kuunnella laadukasta analogista
lähdeääntä ilman digitaalisten piirien vaikutusta.
• ON
Digitaalisten piirien virta pysyy kytkettynä. Valitse
tämä asetus, jos et halua ”D.PWR OFF” -asetuksen
aiheuttamaa aikaviivettä.
x DUAL XXX
(Digitaalisen lähetyksen kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella digitaalisen
lähetyksen aikana. Tämä toiminto toimii vain Dolby
Digital -lähteiden yhteydessä.
• M/S (pää-/kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja kakkoskielen mukainen ääni
samanaikaisesti oikeasta etukaiuttimesta.
• M (pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• S (kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• M+S (pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet kuuluvat
yhdistettyinä.
jatkuu
45FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
06ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 46 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
x COMP. V. A.
(Komponenttivideotulosignaalin asetus)
Voit määrittää komponenttivideotulosignaalin toista
videotuloliitäntää varten. Katso lisätietoja kohdasta
”Komponenttivideotulon määrittäminen” sivulla 41.
x [DIMMER]
(Näytön kirkkaus)
Voit valita näytön kirkkauden 3 vaihtoehdosta.
x NAME IN
(Esiviritettyjen asemien ja
ohjelmalähteiden nimeäminen)
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille ja INPUT
SELECTOR -säätimellä valittaville ohjelmalähteille.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen nimeäminen” sivulla 48.
Muut SPEAKER SETUP valikon asetukset
Kun ”MENU XXX” -asetuksena on ”MENU
EXP.”, seuraavat asetukset ovat näkyvissä ja
muutettavissa sivulla 19 kuvattujen SPEAKER
SETUP-valikon asetusten lisäksi.
Alkuasetus näkyy alleviivattuna.
x DISTANCE (Etäisyyden mittayksikkö)
Voit valita etäisyysasetusten mittayksikön.
• ft.
Etäisyysarvo näkyy jalkoina.
• m
Etäisyysarvo näkyy metreinä.
x
SR
SL
PL. XXXX
(Takakaiuttimien sijainti)*
Voit määrittää takakaiuttimien sijainnin Cinema
Studio EX -tilojen tilaäänen oikeaa toistoa varten
(sivu 37).
100˚
120˚
A
A
B
B
• SIDE
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien A.
• BEHD
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien B.
* Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos takakaiuttimien
koon asetuksena on ”NO”.
46FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
06ADV_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 47 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vihje
x
SR
SL
HGT. XXXX
(Takakaiuttimien korkeus)*
Voit määrittää takakaiuttimien korkeuden Cinema
Studio EX -tilojen tilaäänen oikeaa toistoa varten
(sivu 37).
B
B
60
A
A
30
x SP > XXX Hz
(Kaiuttimien jakotaajuus)
Alkuasetus: 100 Hz
Voit valita kaiuttimien bassojakotaajuuden, jos
kaiuttimien asetuksena SPEAKER SETUP -valikossa
on ”SMALL”. Voit valita asetuksen 10 Hz:n askelin
väliltä 40 Hz-160 Hz.
Muut LEVEL -valikon
asetukset
Kun ”MENU XXX” -asetuksena on ”MENU
EXP.”, seuraavat asetukset ovat näkyvissä ja
muutettavissa sivulla 42 kuvattujen LEVELvalikon asetusten lisäksi.
Oletusasetukset on alleviivattu.
x P. NOISE (Vaihekohina)
Alkuasetus: Off
Voit toistaa testiäänen vuorotellen kahdesta
vierekkäisestä kaiuttimesta.
Lisäsäädöt ja -asetukset
Tilaäänikaiuttimien sijainnin asetus on tarkoitettu
erityisesti Cinema Studio EX -tilojen käyttöön.
Muita äänikenttiä käytettäessä kaiuttimien sijainnilla
ei ole yhtä suurta merkitystä. Muut äänikentät on
suunniteltu olettaen, että tilaäänikaiuttimet sijaitsevat
kuuntelupaikan takana. Äänikenttä säilyy kuitenkin
melko yhtenäisenä, vaikka tilaäänikaiuttimet
sijoitettaisiin hyvinkin laajaan kulmaan. Jos kaiuttimet
sijaitsevat välittömästi kuuntelupaikan vasemmalla ja
oikealla puolella ja ne on suunnattu kuuntelijaa kohti,
tilaäänitehosteet kuuluvat epäselvinä, ellei niiden
asetukseksi valita vaihtoehtoa ”PL. SIDE”.
Jokaisen kuunteluympäristön seinäheijastukset ja muut
ominaisuudet kuitenkin poikkeavat muiden
ympäristöjen ominaisuuksista. Siksi ”PL. BEHD”asetuksella voidaan parantaa äänentoistoa, jos
kaiuttimet ovat korkealla kuuntelupaikan yläpuolella,
vaikka ne olisivatkin välittömästi kuuntelupaikan
vasemmalla ja oikealla puolella.
Tämän vuoksi sinun kannattaa edellä olevasta
selostuksesta huolimatta toistaa monikanavaista
ohjelmaa ja valita kokeilemalla asetus, joka tuottaa
selkeän tilavaikutelman ja mahdollisimman
yhteneväisen äänikentän taka- ja etukaiuttimien välille.
Jos et ole varma parhaasta asetuksesta, valitse
asetukseksi ”PL. BEHD” ja säädä tasapaino sopivaksi
kaiuttimien etäisyyden ja tason asetuksilla.
x P. AUDIO (Vaiheääni)
Alkuasetus: Off
Voit toistaa etukanavien 2-kanavaisen lähdesignaalin
(testiäänen sijaan) vuorotellen vierekkäisistä
kaiuttimista.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamiikan kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen dynamiikkaa.
Tämä on kätevää, kun katselet elokuvia hiljaisella
äänenvoimakkuudella esimerkiksi yöllä.
• OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän tarkoittamalla
tavalla.
• MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
• LOW
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien korkeus on
sektorin A mukainen.
• HIGH
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien korkeus on
sektorin B mukainen.
* Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos takakaiuttimien
koon asetuksena on ”NO”.
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa äänen
dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin sisältämän
dynamiikka-informaation perusteella. ”COMP. STD”
on vakioasetus, mutta se tuottaa vain kevyen
kompression. Siksi on suositeltavaa käyttää ”COMP.
MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
Huomautus
Dynamiikan kavennus vaikuttaa vain Dolby Digital
-lähteisiin.
47FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
070TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 48 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Indeksinimen luominen
Muut toiminnot
1
Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen
nimeäminen
Luo indeksinimi painikkeella MENU
ja –/+.
Valitse merkki kääntämällä -/+-säädintä ja
siirrä sitten kohdistin seuraavaan
merkkipaikkaan kääntämällä MENUsäädintä.
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin kääntämällä –/+säädintä seuraavasti.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin kääntämällä –/+säädintä, kunnes tyhjä väli näkyy näytössä.
• Jos syötät väärän merkin, käännä MENUsäädintä, kunnes muutettava merkki vilkkuu.
Valitse sitten oikea merkki kääntämällä –/+säädintä.
Voit antaa esiviritetyille asemille ja INPUT
SELECTOR -säätimellä valittaville
ohjelmalähteille enintään 8 merkin pituisen
nimen. Nimet näkyvät vastaanottimen näytössä.
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen
painikkeilla.
Esiviritetyn aseman
indeksoiminen
1
2
3
4
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR säädintä ja viritä esiviritetty asema,
jolle haluat antaa nimen (sivu 29).
Valitse ”TUNER” painamalla painiketta
MAIN MENU toistuvasti
Valitse ”NAME IN” kääntämällä MENUsäädintä.
Paina painiketta MEMORY/ENTER
säädintä.
2
Tallenna indeksinimi painamalla
MEMORY/ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Jos annat nimen RDS-asemalle ja virität aseman,
aseman lähettämä ohjelmapalvelun nimi tulee
näyttöön antamasi nimen sijaan. (Et voi muuttaa
ohjelmapalvelun nimeä. Ohjelmapalvelun nimi
korvaa antamasi nimen.)
• DAB-asemille ei voi antaa nimeä. Palvelun osan
nimi näkyy näytössä DAB-aseman vastaanoton
aikana.
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin. Toimi kohdan “Indeksinimen
luominen” ohjeiden mukaan.
Ohjelmalähteen indeksoiminen
1
2
3
4
Valitse INPUT SELECTOR -säädintä
kääntämällä ohjelmalähde, jolle haluat
antaa nimen.
Valitse ”CUSTOM” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse ”NAME IN” kääntämällä MENUsäädintä.
Paina painiketta MEMORY/ENTER
säädintä.
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin. Toimi kohdan “Indeksinimen
luominen” ohjeiden mukaan.
48FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
070TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 49 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vastaanottimen
komentotilan vaihtaminen
Tämä toiminto on kätevä, jos samassa
huoneessa on kaksi Sony-vastaanotinta. Käytä
tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Katkaise vastaanottimesta virta.
Kytke vastaanottimeen virta pitämällä
INPUT MODE -painiketta painettuna ja
painamalla painiketta ?/1.
Vihje
Alkuasetus on ”C.MODE.AV2”.
Huomautuksia
• Vakiovarusteisiin sisältyvän kaukosäätimen
komentotilan alkuasetus on ”AV2”.
• Jos vastaanottimen ja kauko-ohjaimen komentotila ei
ole sama, et voi ohjata vastaanotinta
kaukosäätimellä.
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana.
Käytä tätä toimintoa kauko-ohjaimella.
1
2
Paina ALT-painiketta niin, että
painikkeen merkkivalo syttyy.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta SLEEP,
näyttö muuttuu seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Kun uniajastin on käytössä, ”SLEEP” näkyy
näytössä.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina ALT-painiketta
niin, että painikkeen merkkivalo syttyy (sivu 53).
Paina sitten SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva aika tulee
näyttöön. Jos painat SLEEP-painiketta uudelleen,
uniajastin poistuu käytöstä.
Muut toiminnot
”C.MODE.AVX” tulee näyttöön. Joka
kerta toimiessasi edellä kuvatulla tavalla
näyttö muuttuu seuraavasti:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Uniajastimen käyttäminen
49FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
070TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 50 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Kaiuttimien valitseminen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Valitse haluamasi etukaiuttimet painamalla
painiketta SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
toistuvasti.
Valittujen kaiuttimien ilmaisin tulee näyttöön.
Jos haluat mykistää kaiuttimet, paina
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -painiketta
toistuvasti, kunnes ilmaisimet ”SP A” ja ”SP B”
katoavat näytöstä.
Valinta
Näyttöön
tuleva ilmaisin
SPEAKERS FRONT A liitäntöihin liitetyt kaiuttimet.
SP A
SPEAKERS FRONT B liitäntöihin liitetyt kaiuttimet.
SP B
Liitäntöihin SPEAKERS FRONT
A ja B liitetyt kaiuttimet
(rinnankytkentä).*
SP A ja SP B
* (Vain aluekoodien CEK mallit)
Jos liität kaiuttimet sekä SPEAKERS FRONT Aettä B-liitäntöihin, kaiuttimien nimellisimpedanssin
on oltava vähintään 16 ohmia.
(Vain aluekoodien CEL mallit)
Lisätietoja IMPEDANCE SELECTOR -valitsimen
asetuksesta ja sopivien kaiuttimien valitsemisesta on
kohdassa ”Kaiuttimien impedanssi” (sivu 16).
Äänittäminen
Varmista ennen aloittamista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
Äänittäminen ääninauhalle tai
minilevylle
Voit äänittää vastaanottimen avulla kasetille tai
minilevylle. Jos tarvitset lisätietoja, katso niitä
kasettidekin tai MD-dekin käyttöohjeesta.
1
2
Valitse laite, josta äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi CD-soittimeen CD-levy.
3
4
Aseta äänittävään dekkiin tyhjä kasetti
tai minilevy ja säädä äänitystasoa
tarvittaessa.
Aloita äänitys äänittävässä dekissä ja
aloita sitten soitto soittavassa
laitteessa.
Huomautuksia
• Et voi äänittää digitaalisia äänisignaaleja laitteella,
joka on liitetty analogisiin MD/TAPE OUT liitäntöihin. Jos haluat äänittää digitaalista
äänisignaalia, liitä digitaalinen laite DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT -liitäntään.
• Äänen säädöt eivät vaikuta MD/TAPE OUT
-liitännöistä lähtevään signaaliin.
• Nykyisen ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa MD/TAPE OUT -liitännöistä.
• MULTI CH IN -liitäntöihin tulevia signaaleja ei
saada MD/TAPE OUT -liitännöistä, vaikka MULTI
CH IN -tila olisi käytössä. Liitännöistä saadaan
nykyisen tai sitä ennen käytetyn ohjelmalähteen
analoginen äänisignaali.
• Kun ANALOG DIRECT -toiminto on käytössä,
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT -liitännästä ei
tule signaalia. Kun ”D.PWR XXX” -asetuksena on
”D.PWR OFF", digitaalisten piirien virta on
katkaistuna, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman
hyvänä.
• Kun TUNER (DAB-, FM- tai AM-alue) on valittuna,
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT -liitännästä ei
tule signaalia.
• Joissakain ohjelmalähteissä on
kopioinninestosignaali. Näitä ohjelmalähteitä ei voi
äänittaä.
50FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
070TH_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 51 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Äänittäminen videokasetille
Voit äänittää vastaanottimen avulla
kuvanauhurista, televisiosta tai DVDsoittimesta. Voit lisäksi äänittää eri äänilähteitä
videokasetin editoinnin aikana. Jos tarvitset
lisätietoja, katso niitä kuvanauhurin tai DVDsoittimen käyttöohjeesta.
1
2
Valitse ohjelmalähde, jota äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi kuvanauhuriin kasetti,
jolta haluat äänittää.
4
Muut toiminnot
3
Aseta tyhjä videokasetti kuvanauhuriin
(VIDEO 1 tai VIDEO 2), jolla äänitetään.
Aloita äänitys äänittävässä
kuvanauhurissa ja aloita sitten sen
videokasetin tai DVD-levyn soitto, jota
äänitetään.
Huomautuksia
• Et voi äänittää digitaalisia äänisignaaleja laitteella,
joka on liitetty analogisiin VIDEO 1 AUDIO OUT
tai VIDEO 2 AUDIO OUT -liitäntöihin.
• Tee sekä digitaaliset että analogiset liitännät TV/
SAT- ja DVD -tuloliitäntöihin. Analoginen äänitys ei
ole mahdollista, jos teet vain digitaaliset liitännät.
• Nykyisen ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa VIDEO 1 AUDIO OUT tai VIDEO 2
AUDIO OUT -liitännöistä.
• MULTI CH IN -liitäntöihin tulevia signaaleja ei
saada VIDEO 1 AUDIO OUT tai VIDEO 2 AUDIO
OUT -liitännöistä, vaikka MULTI CH IN -tila olisi
käytössä. Liitännöistä saadaan nykyisen tai sitä
ennen käytetyn ohjelmalähteen analoginen
äänisignaali.
51FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 52 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP002
Voit käyttää järjestelmässäsi olevia laitteita
kauko-ohjaimella RM-AAP002.
Ennen kauko-ohjaimen
käyttöä
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Aseta paristolokeroon kaksi R6 (koko AA)
-paristoa niin, että navat + ja – tulevat oikeille
puolille. Kun käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
soittimessa olevaan kauko-ohjainsignaalin
tunnistimeen .
Kauko-ohjaimen osien
kuvaus
ej
TV ?/1
SYSTEM STANDBY SLEEP
eg
VIDEO1
ef
ed
es
ea
e;
VIDEO2
VIDEO3
AUX
PHONO
2CH
MULTI CH SOURCE
A.F.D.
MOVIE
2
TEST
TONE
DUAL
MONO
5
7
JUMP/
TIME
8
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
Paristot kestävät tavallisesti noin 6 kuukautta. Kun
kauko-ohjaimella ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
wg
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
wf
qh
g
f
*wd
qj*
O
ENTER
TV VOL
qf
qg
MASTER
VOL
G
DISPLAY
qs
qd
MUTING
AV MENU
F
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä altista kauko-ohjainsignaalin tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen
ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukoohjainta.
-
M
m
ANT
*wh
qa
ENTER
>
.
SHIFT
wj
q;
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
4
5
6
7
8
9
SB
DECODING
6
ANGLE
AUDIO
MUSIC
3
DIRECT
4
3
DVD
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
wl
wk
1
2
eh
1
Vihje
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
DIMMER
qk
ql
w;
*ws
wa
* Painikkeissa H, TV VOL +, TV CH + ja MASTER
VOL + on kohopiste. Käytä kohopistettä apunasi
kiintopisteenä käyttäessäsi vastaanotinta ja muita
audio-/videolaitteita.
52FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 53 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Seuraavassa taulukossa on mainittu kunkin
painikkeen asetukset.
KaukoKäyttökohde
ohjaimen
painike
Toiminto
A.F.D. wl Vastaanotin
Valitsee äänen
dekoodaustavan.
ALT qd
Kun ALT-painikkeen
merkkivalo palaa,
kauko-ohjaimen
oranssilla tekstillä
merkityt painikkeet
ovat käytössä.
Kauko-ohjain
DVD-soitin/
Kuvakulman valinta
Blu-ray-tallennin tai vaihtaminen.
ANT wj
Kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee
antenniliitännästä
lähtevän signaalin:
television tai
kuvanauhurin
ohjelman.
AUDIO
wl
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Valitsee television
äänen multiplexääneksi,
kaksikieliseksi tai
monikanavaiseksi.
AUX e;
Vastaanotin
Audiolaitteen
kuuntelu.
AV MENU Kuvanauhuri/
Het menu weergeven.
wf
satelliittiviritin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Käyttökohde
Toiminto
CLEAR
wj
Satelliittiviritin/
CD-soitin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
PSX-laite
Virheen korjaus
väärien
numeropainikkeiden
painamisen jälkeen
tai paluu normaaliin
toistoon.
DIMMER
w;
Vastaanotin
Säätää näytön
kirkkautta.
DIRECT
wl
Vastaanotin
Valitsee ANALOG
DIRECT toiminnon.
DISC qf
CD-soitin/
VCD-soitin
Levyjen valinta
suoraan (vain
monilevyinen
vaihtaja).
DISPLAY
wf
Vastaanotin/
Valitsee television
televisio/
kuvaruudussa
kuvanauhuri/
näkyvät tiedot.
satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
D.TUNING Vastaanotin
wj
Aktivoi suoran
viritystilan.
DUAL
Vastaanotin
MONO wl
Kielen valinta
digitaalisen
lähetyksen
vastaanoton aikana.
DVD-soittimen
katselu.
AV1 ef ja Kauko-ohjain
AV2 eg
Kauko-ohjaimen
komentotilan valinta.
DVD 4
AV ?/1
1
Kytkee ja katkaisee
audio- ja
videolaitteiden
virran.
Vahvistaa valinnan.
ENTER wf Vastaanotin/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Vastaanotin
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP002
ANGLE
wl
Kaukoohjaimen
painike
jatkuu
53FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 54 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
ENTER qs Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kun olet valinnut
kanavan, levyn tai
raidan
numeropainikkeilla,
syötä arvo
painamalla tätä
painiketta.
PRESET/
Vastaanotin
CH/D.SKIP
JUMP/
TIME wl
Satelliittiviritin
Schakelen tussen het
vorige en het huidige
kanaal.
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
Blu-ray-tallennin
Esimerkiksi
kellonajan tai levyn
toistoajan näyttö.
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
MAIN
Vastaanotin
MENU ql
MASTER
VOL +/–
qj
Vastaanotin
Avaa
vastaanottimen
valikon.
Säätää
vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
+/– qa
RETURN/
EXIT wf
Käyttökohde
Toiminto
Valitsee esiviritetyt
asemat.
Televisio/
Valitsee esiviritetyn
kuvanauhuri/
kanavan.
satelliittiviritin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki
Ohittaa levyt (vain
monilevyinen
vaihtaja).
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin
Palauttaa edelliseen
valikkoon.
Satelliittiviritin
Poistuminen
valikosta.
RM SET UP Kauko-ohjain
ej
Kauko-ohjaimen
tilan valinta.
SA-CD/CD Vastaanotin
5
Super Audio CD-tai
CD-levyn kuuntelu.
SB
Vastaanotin
DECODING
q;
De decodeerstanden
voor surround-achter
selecteren
MD/TAPE Vastaanotin
ed
Minilevyn tai
audionauhan
kuuntelu.
SEARCH
MODE qf
DVD-soitin
MOVIE wl Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät elokuvia
varten.
Valitsee hakutilan.
Paina, kun haluat
valita hakukohteen
(esimerkiksi raita tai
indeksi).
SHIFT wj
Vastaanotin
MULTI CH Vastaanotin
8
Valitsee MULTI CH
IN-ohjelmalähteen.
MUSIC 9 Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät musiikkia
varten.
Valitsee muistisivun
radioasemien
esiviritystä tai valita
esiviritetyn aseman
valintaa varten.
SLEEP 2
Vastaanotin
Aktivoi
uniajastintoiminnon
ja ajan, jonka
kuluttua
vastaanottimen virta
katkeaa
automaattisesti.
SOURCE
7
Kauko-ohjain
Valitsee 2ND ZONE
-lähtösignaalin.
MUTING
qh
Vastaanotin
Mykistää
vastaanottimen
äänen.
PHONO
ea
Vastaanotin
Levysoittimen
kuuntelu.
SUBTITLE DVD-soitin
wk
Tekstityksen
vaihtaminen.
54FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 55 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Käyttökohde
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
SYSTEM
STANDBY
(Paina AV
?/1 1
ja ?/1 2
samanaikai
sesti)
Vastaanotin/
televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
2CH wl
Vastaanotin
Valitsee 2CH
STEREO -tilan.
1-9 wl ja
0/10 wk
Vastaanotin
Käytä yhdessä
SHIFT-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
valitessasi
esiviritetyn aseman.
Käytä yhdessä
D.TUNINGpainikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
Valitsee raidan
numeron.
0/10 valitsee raidan
10.
TEST
Vastaanotin
TONE wl
Aktivoi testiäänen.
TOP
MENU/
Näyttää DVDnimikkeen.
DVD-soitin
GUIDE wf Satelliittiviritin/ Avaa opasvalikon.
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
TUNER
6
Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuuntelu.
TV CH
+/– ws
Televisio
Valitsee television
esiviritetyt kanavat.
TV/SAT
es
Vastaanotin
TV-ohjelmien tai
satelliittivirittimen
katselu.
TV/VIDEO Televisio
qk
Valitsee
tulosignaalin:
televisio- tai
kuvanauhuritulo.
TV VOL
+/– wd
Televisio
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
TV ?/1
eh
Televisio
Television virran
kytkentä tai katkaisu.
VIDEO1
ef
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 3)
VIDEO2
eg
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 1)
VIDEO3
3
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 2)
WIDE wa
Televisio
Valitsee
laajakuvatilan.
?/1 2
Vastaanotin
Kytkee
vastaanottimeen
virran ja katkaisee
siitä virran.
Valitsee kanavan
Televisio/
numeron.
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
>10/11 wk CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
kasettidekki
Valitsee raidan
numeron, joka on
suurempi kuin 10.
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP002
Kaukoohjaimen
painike
Televisio/
Valitsee raidan
kuvanauhuri/
numeron, joka on
satelliittiviritin/
suurempi kuin 10, tai
Blu-ray-tallennin/ valitsee numeron 11.
kiintolevytallennin/
PSX-laite
./> Kuvanauhuri/
Ohittaa raidat.
wk
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
jatkuu
55FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 56 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
m/M
wj
CD-soitin/
Etsii raidat eteen- tai
VCD-soitin/
taaksepäin.
DVD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kuvanauhuri/
DAT-dekki/
kasettidekki
H wh
X wg
x qg
Toiminto
Siirtää eteen- tai
taaksepäin.
Kuvanauhuri/
Aloittaa soiton.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kytkee soiton tai
äänityksen
taukotilaan.
(Aloittaa myös
äänityksen, kun
laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa).
Pysäyttää soiton.
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
O wf
Palauttaa edelliseen
Satelliittiviritin/
valikkoon tai
VCD-soitin/
poistaa valikosta.
LD-soitin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
V/v wf
Vastaanotin
Valitsee
valikkotoiminnon.
B/b wf
Vastaanotin
Säätää tai muuttaa
asetusta.
V/v/B/b
wf
Kuvanauhuri/
Valitsee
satelliittiviritin/
valikkotoiminnon.
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
-/-- qf
Televisio/
satelliittiviritin/
Blu-ray-tallennin/
kiintolevytallennin/
PSX-laite
Valitsee
kanavanvalintatilan:
joko yksi- tai
kaksinumeroinen
kanava.
Vihjeitä
• Painikkeisiin AUX ja MULTI CH on ensin
määritettävä laite, jotta painikkeilla voi ohjata
audio-/videolaitteita. Katso lisätietoja kohdasta
”Kauko-ohjaimen ohjelmointi” sivulla 57.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
• Paina MAIN MENU -painiketta, ennen kuin ohjaat
vastaanotinta painikkeilla V/v/B/b. Kun haluat
ohjata muita laitteita, paina ensin haluamaasi
toimintopainiketta ja sitten painiketta TOP MENU/
GUIDE tai AV MENU.
Huomautuksia
• Kaukosäätimen 12-, AUX- ja SOURCE-painikkeilla
ei voi ohjata vastaanotinta.
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain esimerkiksi.
Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei yllä kuvattu
toimenpide ole mahdollinen tai laitteen toiminta voi
poiketa kuvatusta.
• Kun painat toimintopainikkeita (VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, TV/SAT tai DVD), television tulosignaali
ei välttämättä vaihdu oikeaksi automaattisesti. Jos
näin käy, valitse television tulosignaali painamalla
TV/VIDEO-painiketta.
56FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 57 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Kauko-ohjaimen
komentotilan valinta
Aseta kauko-ohjaimen komentotila painamalla
RM SET UP -painiketta ja
komentotilapainikkeita.
Paina RM SET UP -painiketta sopivalla
työkalulla.
Komentotilan valinta
Pidä RM SET UP -painiketta painettuna ja
paina AV1- (tai AV2)-painiketta.
Merkkivalo vilkahtaa kerran (kaksi kertaa, jos
painoit AV2-painiketta), ja komentotila vaihtuu.
Voit ohjelmoida kauko-ohjaimen ohjaamaan
muiden valmistajien kuin Sonyn laitteita
vaihtamalla koodin. Kun olet tallentanut
ohjaussignaalit muistiin, voit käyttää kyseisiä
laitteita laitteistosi osana.
Voit myös ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muita Sonyn laitteita, joita se ei
tavallisesti pysty ohjaamaan. Huomaa, että
kaukosäädin pystyy ohjaamaan vain sellaisia
laitteita, jotka vastaanottavat
infrapunasignaaleja.
1
Merkkivalo syttyy.
2
Kauko-ohjaimen komentotilan
tarkistaminen
Paina RM SET UP -painiketta. Merkkivalo
ilmaisee kaukosäätimen tilan.
Tila
Merkkivalo vilkkuu
AV1
kerran
AV2
kaksi kertaa
Paina sitä toimintopainiketta (mukaan
lukien TV ?/1), jota vastaavaa laitetta
haluat ohjata.
Jos esimerkiksi haluat ohjata CD-soitinta,
paina SA-CD/CD-painiketta.
3
Anna numeropainikkeita painamalla
numerokoodi (tai jokin koodeista, jos
koodeja on useita), joka vastaa
haluamaasi laitetta ja sen valmistajaa.
Katso laitteita ja laitevalmistajia vastaavat
numerokoodit sivuilla 58 ja 60 olevista
taulukoista (numerokoodin ensimmäinen ja
kaksi viimeistä numeroa vastaavat
laiteluokkaa ja valmistajaa).
Kauko-ohjaimen
tehdasasetusten palauttaminen
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
Pidä RM SET UP -painiketta painettuna
ja paina AV ?/1 -painiketta.
4
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP002
Voit vaihtaa kauko-ohjaimen komentotilaa
(AV1 ja AV2). Jos vastaanottimen ja kaukoohjaimen komentotilat eivät ole samat,
vastaanotinta ei voi ohjata kauko-ohjaimella.
Jos haluat vaihtaa vastaanottimen komentotilaa,
katso sivua 49.
Kauko-ohjaimen
ohjelmointi
Paina ENTER-painiketta.
Kun numerokoodi on vahvistettu,
merkkivalo vilkkuu hitaasti kaksi kertaa ja
kauko-ohjain poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
5
Määritä koodit muita haluamiasi
laitteita varten toistamalla vaiheita 1-4.
jatkuu
57FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 58 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Poistuminen ohjelmoinnista
Paina RM SET UP -painiketta milloin haluat.
Kauko-ohjain poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
Ohjelmalähteen ottaminen
käyttöön ohjelmoinnin jälkeen
Voit aktivoida ohjelmalähteen painamalla
ohjelmoitua painiketta.
Jos ohjelmointi ei onnistunut,
tarkista seuraavat asiat:
• Jos merkkivalo ei syty vaiheessa 1, paristot
ovat heikot. Vaihda molemmat paristot.
• Jos merkkivalo vilkkuu 4 kertaa nopeasti
peräkkäin, kun annat numerokoodia, on
ilmennyt virhe. Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Huomautuksia
• Merkkivalo sammuu, kun painat sallittua painiketta.
• Jos painat useaa ohjelmalähteen valintapainiketta
vaiheessa 2, vain viimeinen painike otetaan
huomioon.
• Jos painat vaiheessa 2 painiketta TV ?/1, vain
painikkeet TV VOL +/– , TV CH +/– , TV/VIDEO ja
WIDE ohjelmoidaan uudelleen.
• Jos painat ohjelmalähteen valintapainiketta
vaiheessa 3, uusi ohjelmalähde valitaan ja
ohjelmointi palautuu vaiheen 3 alkuun.
• Numerokoodeissa vain kolme ensimmäistä numeroa
ovat sallittuja.
Kauko-ohjaimen muistin
tyhjentäminen
Jos haluat tyhjentää kaikki ohjelmoidut
signaalit, palauta kauko-ohjaimeen
tehdasasetukset seuraavassa kuvatulla tavalla.
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
Laitteiden ja valmistajien
numerokoodit
Alla olevissa taulukoissa mainittujen koodien
avulla voit ohjata muiden valmistajien kuin
Sonyn laitteita ja myös sellaisia Sonyn laitteita,
joita kauko-ohjain ei tavallisesti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen hyväksymä kaukoohjainsignaali vaihtelee laitteen mallin ja
valmistusvuoden mukaan, yhden laitteen
kohdalla voi olla mainittu useita
numerokoodeja. Jos et onnistu ohjelmoimaan
kauko-ohjainta jollakin koodilla, kokeile muita.
Huomautuksia
• Numerokoodit perustuvat viimeisimpiin kutakin
laitemerkkiä koskeviin tietoihin. On kuitenkin
mahdollista, ettei jokin laite reagoi johonkin tai
mihinkään koodeista.
• Tämän kauko-ohjaimen kaikki toimintopainikkeet
eivät välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa.
CD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
DAT-dekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
203
PIONEER
219
58FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 59 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Kuvanauhurin ohjaus
MD-dekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
301
SONY
DENON
302
701, 702, 703, 704, 705,
706
JVC
303
AIWA*
710, 750, 757, 758
KENWOOD
304
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
Kasettidekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
LD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Video-CD-soittimen ohjaus
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
Valmistaja
Koodi(t)
SANYO
717, 720, 746
SONY
605
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP002
PHILIPS
FISHER
* Jos AIWA-merkkinen kuvanauhuri ei toimi AIWAn
omalla koodilla, käytä sen sijaan Sonyn koodia.
DVD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
jatkuu
59FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
08REM_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 60 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Television ohjaus
Kiintolevytallentimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
501, 502
SONY
307, 308, 309
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
FISHER
508
Blu-ray-tallentimen ohjaus
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
310, 311, 312
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
PSX-laitteen ohjaus
ITT/NOKIA
521, 522
Valmistaja
Koodi(t)
JVC
516
SONY
313, 314, 315
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 537, 547
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
Satelliittivirittimen tai kaapeli-tvpäätteen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Virittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
002, 003, 004, 005
60FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 61 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Puhdistaminen
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon sisään,
irrota verkkovirtajohto pistorasiasta. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virtalähteet
Lisätietoja
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä, että
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Vastaanotin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu vastaanottimen virtakytkimellä.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää vastaanotinta pitkään aikaan. Tartu
aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkovirtajohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana, kyse ei
ole viasta. Jos käytät vastaanotinta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat
kuumenevat. Älä kosketa koteloa, jotta et saa
palovammoja.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen sisäosat eivät
kuumene liikaa, ja laitteen käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä, jotka
voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja siten aiheuttaa
vikoja.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi
syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Käyttö
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta, ennen
kuin liität vastaanottimeen muita laitteita.
61FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 62 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että muihin
laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME –/+ -säädin
ole asennossa ”–oodB”
(äänenvoimakkuusminimi).
• Varmista, ettei SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
-kytkin ole asennossa OFF (sivu 50).
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Poista äänen mykistys painamalla kaukoohjaimen MUTING-painiketta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja kuuntele,
kuuluuko ääni niistä. Jos kuulokkeista kuuluu
vain toisen kanavan ääni, ohjelmalähdelaite on
ehkä liitetty väärin vastaanottimeen. Varmista,
että kaikki liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että kyseisessä
laitteessa. Jos kuulokkeista kuuluu kummankin
kanavan ääni, etukaiutin on ehkä liitetty väärin
Varmista, että se etukaiutin, josta ei kuulu ääntä,
on liitetty oikein.
Analogisista 2-kanavaisista ohjelmalähteistä
ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei INPUT MODE -painikkeella ole
valittu tilaa ”COAX IN” tai ”OPT IN” (sivu 42).
• Varmista, ettei MULTI CH IN -toiminto ole
valittuna.
Digitaalisesta (COAXIAL- tai OPTICALtuloliitäntään liitetystä) ohjelmalähteestä ei
kuulu ääntä.
• Varmista, ettei INPUT MODE -painikkeella ole
valittu tilaa ”ANALOG” (sivu 42). Varmista, ettei
INPUT MODE -painikkeella ole valittu tilaa
”COAX IN” OPTICAL -tuloliitäntään liitetyille
laitteille tai ”OPT IN” COAXIAL -tuloliitäntään
liitetyille laitteille.
• Varmista, ettei MULTI CH IN -toiminto ole
valittuna.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
oikein.
• Säädä tasapainoa LEVEL-valikossa.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Varmista, että levysoittimen maadoitusjohto on
liitetty U SIGNAL GROUND -liitäntään (jos
levysoitin on liitetty).
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla liinalla.
Takatilaäänikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital EX -lippua,
vaikka niiden pakkauksessa olisi Dolby Digital
EX -tunnus. Jos näin on, valitse asetukseksi ”SB
ON” (sivu 45).
Keskikaiuttimesta, takakaiuttimista tai
tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä
kuuluu vain heikko ääni.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila (sivu 37).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 22).
• Varmista, että keskikaiuttimen/takakaiuttimien
koon asetuksena on ”SMALL” tai ”LARGE”
(sivu 20).
• Varmista, että takatilaäänikaiutinasetuksena on
”DUAL” tai ”SINGLE” (sivu 20).
62FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 63 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että apubassokaiuttimeen on kytketty
virta.
• Varmista, että apubassokaiutin on liitetty oikein.
• Varmista, että apubassokaiuttimen asetuksena on
”YES” (sivu 19).
• Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä kaikissa
äänikentissä.
Tilaäänivaikutelmaa ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus
on yli 48 kHz.
Äänittäminen ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite INPUT SELECTOR säätimellä.
• Varmista, että INPUT MODE -asetuksena on
”ANALOG” (sivu 42), ennen kuin äänität
analogisiin MD/TAPE-liitäntöihin liitetystä
digitaalisesta laitteesta.
• Varmista, että INPUT MODE -asetuksena on
”COAX IN” tai ”OPT IN” (sivu 42), ennen kuin
äänität DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT liitäntöihin liitetystä digitaalisesta laitteesta.
Esiviritetylle asemalle ei voi antaa nimeä.
• DAB- tai FM RDS -asemille ei voi antaa nimeä.
”DAB _ _ _ _” näkyy näytössä (vain DABvastaanotto).
• Tarkista kaikki antenniliitännät ja valitse sitten
palvelu painamalla painiketta TUNING + tai
TUNING –.
• Nykyinen DAB-palvelu ei ole saatavilla. Valitse
toinen palvelu painamalla painiketta TUNING +
tai TUNING –.
• Jos olet muuttanut toiselle alueelle, jotkin palvelut
tai taajuudet ovat voineet muuttua etkä ehkä voi
vastaanottaa entisiä lähetyksiä. Tallenna
lähetyssisältö uudelleen suorittamalla DAB
INITIAL SCAN -haku (Tämä toiminto poistaa
muistista kaikki aiemmin esiviritetyt asemat.)
(sivu 27).
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
AM
COAXIAL
Maajohdin
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
ANTENNA
Maadoituspisteeseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein. Muuta
antennin suuntausta ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on valittuna (jos
virität AM-asemia suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on
tyhjennetty muistista (valittaessa esiviritettyjä
asemia selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 29).
• Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti niin, että
taajuus näkyy näytössä.
Lisätietoja
Dolby Digital- tai DTS-monikanavatoisto ei
toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai muu lähde
on äänitetty Dolby Digital- tai DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun laitteen tämän
vastaanottimen digitaalisiin tuloliitäntöihin,
tarkista liitettävän laitteen ääniasetus (äänilähdön
asetukset).
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei
sisälly vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita antenni
ukonilman varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen
vaaraa.
RDS -toiminto ei toimi.
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule näkyviin.
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja tiedustele,
lähettääkö asema haluamaasi tietoa. Jos lähettää,
palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä.
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa tai kuva
on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea ohjelmalähde.
• Valitse televisiosta oikea tulokanava.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
jatkuu
63FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 64 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT -liitännän
ilmaisin vilkkuu punaisena.
• Kun INPUT MODE -asetuksena on ”AUTO IN”
eikä digitaalista audiotulosignaalia ole, liitännän
ilmaisin vilkkuu punaisena. Tämä johtuu INPUT
MODE -asetuksesta eikä ole merkki viasta.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Kaukosäätimen 12-, AUX- ja SOURCEpainikkeilla ei voi ohjata vastaanotinta.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimessa olevaan
kauko-ohjainsignaalin tunnistimeen .
• Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin. Jos vastaanottimessa on eri komentotila
kuin kaukosäätimessä, et voi hallita vastaanotinta
kaukosäätimellä. Jos haluat vaihtaa
vastaanottimen komentotilaa, katso
”Vastaanottimen komentotilan vaihtaminen”
(sivu 49). Jos haluat valita kauko-ohjaimen
komentotilan, katso ”Kauko-ohjaimen
komentotilan valinta” (sivu 57).
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
• Painikkeisiin AUX ja MULTI CH on ensin
määritettävä laite, jotta painikkeilla voi ohjata
audio-/videolaitteita. Katso lisätietoja kohdasta
”Kauko-ohjaimen ohjelmointi” sivulla 57.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
• Paina MAIN MENU -painiketta, ennen kuin
ohjaat vastaanotinta painikkeilla V/v/B/b. Kun
haluat ohjata muita laitteita, paina ensin
haluamaasi toimintopainiketta ja sitten painiketta
TOP MENU/GUIDE tai AV MENU.
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo vastaanottimen
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma seuraavan
taulukon avulla.
DEC. ERR.
Näkyvissä, kun vastaanottimeen tulee signaali, jota
se ei voi purkaa (kuten DTS-CD), ja CUSTOMIZEvalikon ”DEC. XXXX”-asetuksena on ”DEC.
PCM”. Valitse asetukseksi ”DEC. AUTO”.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista.
Vastaanottimesta katkeaa automaattisesti virta
muutaman sekunnin kuluttua. Varmista, että
kaiuttimet on liitetty oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
DAB EROR
Laite ei voi koota DAB-dataa. Katkaise
vastaanottimesta virta ja kytke virta sitten
uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 18). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 18
Mukautetut äänikentät
sivu 43
64FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 65 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Tuloliitännät (Analogiset)
Tekniset tiedot
PHONO
Herkkyys: 2,5 mV
Impedanssi:
50 kilo-ohmia
Häiriöetäisyys3): 86 dB
(A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN,
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, TV/SAT, VIDEO
1, 2, 3
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi:
50 kilo-ohmia
Häiriöetäisyys3): 96 dB
(A, 150 mV4))
Vahvistinosa
1) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
3) INPUT SHORT.
4) Painotettu mittauskytkentä, tulotaso.
Tuloliitännät (Digitaaliset)
DVD, SA-CD/CD
(koaksiaalinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
DVD, TV/SAT,
MD/TAPE, VIDEO 3
(optinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: –
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Lisätietoja
Lähtöteho
Aluekoodien CEL, CEK mallit
Nimellislähtöteho stereotilassa
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
100 W + 100 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
110 W + 110 W1)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
135 W + 135 W1)
Vertailulähtöteho1)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
FRONT2):
100 W / kan.
CENTER2):
100 W
100 W / kan.
SURR2):
SURR BACK2):
100 W / kan.
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
110 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
110 W
SURR2):
110 W / kan.
110 W / kan.
SURR BACK2):
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT2):
135 W / kan.
135 W
CENTER2):
SURR2):
135 W / kan.
SURR BACK2):
135 W / kan.
Lähtöliitännät (Analogiset)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Jännite: 150 mV
Impedanssi:
2,2 kilo-ohmia
SUB WOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmia
Lähtöliitännät (Digitaaliset)
2) Äänikentän asetukset ja ohjelmalähde voivat
aiheuttaa sen, ettei ääntä kuulu.
Taajuusvaste
PHONO
RIAA-korjainkäyrä
±0,5 dB
MULTI CH IN,
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, TV/SAT, VIDEO
1, 2, 3
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (Kun
ANALOG DIRECT on
valittuna)
MD/TAPE (optinen)
Herkkyys: –
Taajuuskorjain
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB askelin
jatkuu
65FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 66 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
DAB-viritinosa
Video-osa
Vastaanottoalue
III-alue:
Tulo-/lähtöliitännät
Video:
S-video:
174,928 (5A) –
239,200 (13F) MHz
L-alue:
1452,960 (LA) –
1490,624 (LW) MHz
Katso lisätietoja kohdasta
”DAB-taajuustaulukko”
sivulla 67.
Antenni
DAB-johtoantenni
Antenniliitännät
75 ohmia, balansoimaton
Herkkyys
–99 dBm
Häiriöetäisyys
97 dB
Harmoninen kokonaissärö ja kohina
0,009% (1 kHz)
Kanavaerotus
87 dB (1 kHz)
Selektiivisyys
40 dB (viereinen kanava)
Taajuusvaste
+0,5/–0,5 dB
(5 Hz – 20 kHz)
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Herkkyys
Mono:
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
18,3 dBf, 2,2 µV / 75
ohmia
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV / 75
ohmia
Käyttökelpoinen herkkyys 11,2 dBf, 1 µV / 75 ohmia
Häiriöetäisyys
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:n taajuudella
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Erottelu
45 dB 1 kHz:n taajuudella
Taajuusvaste
30 Hz–15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektiivisyys
60 dB 400 kHz:n
taajuudella
AM-viritinosa
Viritysalue
9 kHz:n viritysaskelella:
Antenni
Välitaajuus
Käyttökelpoinen herkkyys
Häiriöetäisyys
Harmoninen särö
Selektiivisyys
9 kHz:n viritysaskelella:
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohmia
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohmia
80 MHz:n HD-läpiohjaus
Yleistä
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
CEL, CEK
290 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W
Mitat (l/k/s) (noin)
397 × 160,5 × 430 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan luettuina
Paino (noin)
13,5 kg
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
DAB-johtoantenni (1)
Kauko-ohjain RM-AAP002 (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Verkkojohto (1)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista, katso
sivua 2.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tuotteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
531 – 1 602 kHz
Kehäantenni
450 kHz
50 dB/m (1 000 kHz tai
999 kHz)
54 dB (50 mV / m)
0,5 % (50 mV / m, 400 Hz)
35 dB
66FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 67 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
DAB-taajuustaulukko
III-alue (174 - 240 MHz)
Tunnus
Taajuus
Tunnus
174,928MHz
5A
209,936MHz
10A
176,640MHz
5B
211,648MHz
10B
178,352MHz
5C
213,360MHz
10C
180,064MHz
5D
215,072MHz
10D
181,936MHz
6A
216,928MHz
11A
183,648MHz
6B
218,640MHz
11B
185,360MHz
6C
220,352MHz
11C
187,072MHz
6D
222,064MHz
11D
188,928MHz
7A
223,936MHz
12A
190,640MHz
7B
225,648MHz
12B
192,352MHz
7C
227,360MHz
12C
194,064MHz
7D
229,072MHz
12D
195,936MHz
8A
230,784MHz
13A
197,648MHz
8B
232,496MHz
13B
199,360MHz
8C
234,208MHz
13C
201,072MHz
8D
235,776MHz
13D
202,928MHz
9A
237,488MHz
13E
204,640MHz
9B
239,200MHz
13F
206,352MHz
9C
208,064MHz
9D
Lisätietoja
Taajuus
L-alue (1.452 - 1.491 MHz)
Taajuus
Tunnus
Taajuus
1452,960MHz
LA
1473,504MHz LM
Tunnus
1454,672MHz
LB
1475,216MHz LN
1456,384MHz
LC
1476,928MHz LO
1458,096MHz
LD
1478,640MHz LP
1459,808MHz
LE
1480,352MHz LQ
1461,520MHz
LF
1482,064MHz LR
1463,232MHz
LG
1483,776MHz LS
1464,944MHz
LH
1485,488MHz LT
1466,656MHz
LI
1487,200MHz LU
1468,368MHz
LJ
1488,912MHz LV
1470,080MHz
LK
1490,624MHz LW
1471,792MHz
LL
67FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
09ADD_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 68 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Tämän sivun käyttäminen
Tämän sivun avulla löydät painikkeet ja
vastaanottimen muut osat, jotka on mainittu tekstissä.
Kuvan numero
r
DISPLAY 9 (30, 31, 63)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Vastaanotin
M-Z
AAKKOSJÄRJESTYS
MAIN MENU 4 (19, 42, 44, 48)
MASTER VOLUME –/+ qa (18,
23, 24, 62)
MEMORY/ENTER 5 (18, 19,
26, 48)
MENU 3 (19, 42, 44, 48)
MOVIE qh (37, 38, 63)
MULTI CHANNEL DECODING
(ilmaisin) 8 (25)
MULTI CH IN qd (25)
MUSIC qg (38, 63)
Näyttö 7 (32)
A-L
A.F.D. qj (35, 38)
DIRECT qs (34)
DISPLAY 9 (30, 31, 63)
INPUT MODE q; (42)
INPUT SELECTOR qf (24, 25,
26, 34, 42, 46, 48, 63)
IR (vastaanotin) 1 (52, 64)
Kansi ws (68)
1
2 3 4
wh
wg
wf
5 6
ws
7
wa
w;
PHONES (liitäntä) wg (24, 62)
PRESET TUNING –/+ wa (28)
PUSH wf (68)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) wh
(17, 50, 62)
SURR BACK DECODING ql
(39)
TUNING –/+ w; (25)
VIDEO 3 INPUT (liitäntä) wd
(7, 8)
NUMEROT JA SYMBOLIT
2CH qk (34, 38, 43)
–/+ 6 (19, 42, 44, 48)
?/1 (virta) 2 (18, 19, 26, 43)
9
8
ql qk qj qh qg
0
qf
qa
qd
qs
wd
Kannen irrottaminen
Irrota kansi painamalla PUSH-painiketta. Säilytä
irrotettua kantta lasten ulottumattomissa.
PUSH
68FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
02REG_STR-DB895D-CELIX.fm]
masterpage:Right
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 69 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Hakemisto
Å
L
Äänikenttä
esiohjelmoidut 37–38
mukauttaminen 42
tehdasasetusten palauttaminen 43
valitseminen 37–38
Äänittäminen
ääninauhalle tai minilevylle 50
videokasetille 51
Automaattinen viritys 25, 28
LEVEL-valikko 42, 47
C
CUSTOMIZE-valikko 44
DAB (Digital Audio Broadcasting)
DAB INITIAL SCAN 27
Taajuustaulukko 67
Yeistä 3
Digital Cinema Sound 37
E
Editointi. Katso äänittäminen
EQUALIZER-valikko 44
Esiviritetyt asemat
esivirittäminen 28
virittäminen 29
I
Indeksointi. Katso nimeäminen
K
Kaiuttimet
kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja tasapainon
säätö 22
liittäminen 15
sijoittaminen 15
Kaiuttimien impedanssi 16
Kaiuttimien jakotaajuus 47
Kaksoismono 45
Kauko-ohjain 52–60
Kopiointi. Katso äänittäminen
Muuttaminen
näyttö 31
N
Nimeäminen 48
Ö
Otsikointi. Katso nimeäminen
Lisätietoja
D
M
R
RDS 30
S
Säätäminen
CUSTOMIZE-asetukset 44
EQUALIZER-asetukset 44
kaiuttimien äänenvoimakkuus ja tasapaino 22
LEVEL -asetukset 42, 47
SPEAKER SETUP -asetukset 19, 46
SPEAKER SETUP -valikko 19, 46
Suora viritys 26
T
Testiääni 22
U
Uniajastin 49
V
Vakiovarusteet 66
Valitseminen
äänikenttä 37–38
kaiuttimet 50
lähdelaite 24
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen 18
Virittäminen
automaattisesti 25, 28
esiviritetyt asemat 29
suoraan 26
69FI
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
02REG_STR-DB895D-CELIX.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_STR-DB895D-CELIX.fm Page 70 Friday, July 8, 2005 10:21 AM
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
02REG_STR-DB895D-CELIX.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 71 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Data_DB895D\J9050670_2598514611DB895D_DKFI\2598514611\02F
10BKC_STR-DB895D-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02COV_STR-DB895D-CEL.book Page 72 Friday, July 8, 2005 9:28 AM
Sony Corporation
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-61(1)]
Download PDF

advertising