Sony | TA-FA1200ES | Sony TA-FA1200ES Käyttöohjeet

2-688-078-32(1)
Integrated
Stereo Amplifier
DK
Betjeningsvejledning _________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
TA-FA1200ES
Sony Corporation
©2006 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages
ud af vægstikket, hvis der opstår problemer.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
2DK
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (gælder i EU og
andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Om denne manual
• Anvisningerne i denne manual vedrører model TAFA1200ES. Tjek modelnummeret. Det forefindes i
nederste højre hjørne på frontpanelet.
• Anvisningerne i denne manual beskriver
knapperne på den medfølgende fjernbetjening.
Knapperne på forstærkeren kan også bruges, hvis
de har de samme betegnelser som på
fjernbetjeningen eller nogen, der ligner.
Denne modtager indeholder Dolby* Digital og
DTS**.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS 2.0" er varemærker tilhørende
Digital Theater Systems, Inc.
Indholdsfortegnelse
Forstærkertilslutning
Udpakning ....................................................4
Højttalertilslutning ........................................4
Bi-wiring-tilslutning .....................................6
Tilslutning til komponenter med
analog ind- og udgangsstik ......................7
Tilslutning af komponenter med
digital ind- og udgangsstik ......................8
Tilslutning af netledning ...............................9
Fjernbetjening, batterier ...............................9
Forstærkerens indretning og
funktioner
Frontpanel ...................................................10
Bagpanel .....................................................11
Fjernbetjening .............................................12
Indstilling
Autokalibrering
(AUTO CALIBRATION) ......................13
Forstærkerindstillinger ...............................17
Lagerrydning ..............................................18
Supplerende anvisninger
Forsigtighedsregler .....................................19
Fejlfinding ..................................................20
Specifikationer ............................................22
Indeks .........................................................23
3DK
DK
Forstærkertilslutning
Udpakning
Se efter, at kassens indhold er komplet:
•
•
•
•
•
Brugsanvisning (nærværende hæfte)
Optimeringsmikrofon type ECM-AC1 (1)
Netledning (1)
Fjernbetjening type RM-AAU010 (1)
Batterier type R6 (størrelse AA) (2)
I tilfælde af mangler skal man henvende sig til
nærmeste Sony-forhandler desangående.
Der følger hverken audio-, digital- eller
højttalerledninger med forstærkeren; de skal
anskaffes særskilt.
Bemærkninger ang. tilslutning
• Sluk for strømmen til alle komponenter,
inden der foretages tilslutning.
• Vent med at sætte netledningen i, til alle
øvrige tilslutninger er på plads.
• Sørg for at sætte alle stik ordentligt i, så der
ikke bliver brummen og støj.
4DK
Højttalertilslutning
Forbind højttalerne til forstærkeren.
Højttalerne skal forbindes med passende type
højttalerledninger (medfølger ikke) til
højttalerstikkene.
Højttalerledning (medfølger ikke)
Bemærkninger ang.
højttalertilslutning
Venstre højttaler skal tilsluttes i SPEAKERS
L-stikket og højre i SPEAKERS R-stikket.
Højttalerledninger skal forbindes med korrekt
polaritet (dvs. plus (+) til plus (+) og minus
(-) til minus (-)).
Læg mærke til farvekodning eller mærkning
på dem vedr. tilslutning til plus (+) eller minus
(-), så vil De altid være sikker på at tilslutte
korrekt uden at bytte om på plus eller minus.
Indstilling af højttalerimpedans
SPEAKERS B-stik*
IMPEDANCE SELECTOR
Højttaler A
(højre)
Højttaler A
(venstre)
* Hvis man har ekstra højttalersæt, skal de tilsluttes
i SPEAKERS B-stikkene. Man stiller om mellem
højttalersæt på SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/
A+B) på frontpanelet (side 11).
5DK
Forstærkertilslutning
– Og tilsluttes højttalere med enten 16 ohm
impedans eller derover i både stik "A" og
"B":
Skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen
stilles på "8Ω".
– Tilsluttes anden type højttalere på anden
måde:
Skal IMPEDANCE SELECTOR-knappen
stilles på "4Ω".
• Kender man ikke de givne højttaleres
impedans, skal man slå op i
brugsanvisningen til højttalerne.
(Impedansen står også bag på de fleste
højttalere).
• Husk at slukke for strømmen, inden De
stiller på IMPEDANCE SELECTORknappen.
• Tilslutter man højttalere med nominel
impedans på 8 ohm, skal IMPEDANCE
SELECTOR-knappen stilles på "8Ω". Og
tilslutter man anden type højttaler, skal den
stilles på "4Ω".
• Tilslutter man højttalere i både SPEAKERS
A- og B-stikkene, tilsluttes højttalerne med
nominel impedans på enten 8 ohm eller
derover.
Bi-wiring-tilslutning
Man kan få en bi-wiring tilslutning ved at
forbinde både til SPEAKERS A- og Bstikkene. Hertil skal SPEAKERS-knappen
(OFF/A/B/A+B) stilles på A+B (side 11).
Højttalertilslutning
Højttaler
(højre)
Højttaler
(venstre)
Hi
Hi
Lo
Lo
Forbind enten Lo- eller Hi-stikkene på
højttalerne til SPEAKERS A-stikkene og Hieller Lo-stikkene til SPEAKERS B-stikkene
på forstærkeren. Men sørg for at tage
metalskoene på Hi- og Lo-stikkene på
højttalerne af, ellers kan forstærkeren ske ikke
at virke ordentligt.
Bemærk
Man skal indstille på bi-wiring-tilslutning, inden
man benytter automatisk indstillingsfunktion.
6DK
Forstærkertilslutning
Tilslutning til komponenter med analog ind- og
udgangsstik
Man kan slutte komponenter med analog
audiostik, såsom Super Audio cd-afspillere,
cd-afspillere osv., til denne type forstærker.
Man skal bruge særlige audioledninger
(medfølger ikke) hertil.
Sæt det hvide stik i L-indgangen og det røde i
R-indgangen.
Audioledning (medfølger ikke)
Pladespiller
Super Audio cdafspiller,
cd-afspiller,
videomaskine
Båndoptager
Bemærk
Hvis pladespilleren har jordledning, skal den
tilsluttes (U) SIGNAL GND-stikket.
7DK
Tilslutning af komponenter med digital ind- og
udgangsstik
Tilslutning til COAXIAL-stik
Komponenter med digitalt
koaksialudgangsstik kan tilsluttes denne
model forstærker.
Komponenter skal tilsluttes koaksialstikkene
(DIGITAL 1-3) med koaksialdigitalledninger
(medfølger ikke).
Koaksialdigitalledning (medfølger
ikke)
Tilslutning til OPTICAL-stik
Komponenter med optiske digitaludgangsstik
kan tilsluttes denne forstærker.
Man skal bruge særlige optiske
digitalledninger (medfølger ikke) hertil
(DIGITAL 4).
Optiske digitalstik skal stikkes lige i, så langt
at de går på plads og giver et klik.
Optisk digitalledning (medfølger ikke)
MD-afspiller,
DAT-afspiller,
satellitmodtager
(går kun i IN-stikket)
Super Audio cd-afspiller,
cd-afspiller,
dvd-afspiller eller
dvd-optager
Bemærk
Tip
Når man indstiller på enten DIGITAL 1, 2 eller 3, får
man signalet i DIGITAL 4 OUT-stikket. Og
indstiller man på enten DIGITAL 4 eller analog
indgang, får man ikke signalet i DIGITAL 4 OUTstikket.
Alle digitalaudiostik passer både til
samplingsfrekvenserne på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
og 96 kHz.
8DK
Fjernbetjening, batterier
Sæt netledningen i AC IN-stikket på
forstærkeren først, og derpå i stikkontakten.
Du kan tilslutte din komponents netledning til
forstærkerens AC OUTLET-stik.
Sæt 2 stk. type R6 (størrelse AA) i RMAAU010 fjernbetjeningen.
Sørg altid for at sætte batterier i, så de vender
rigtigt.
AC IN-stik (netstik)
AC OUTLET-stik (net,
udgangsstik)*
RM-AAU010
Bemærkninger
til stikkontakt
* Form, bentype og antal netudgangsstik beror på
indkøbsland.
Netledning
(medfølger)
**
** Der vil være et mellemrum på flere millimeter
mellem stikket og bagsiden, selv når
netledningen sættes helt ind. Ledningen skal
sættes i på denne måde. Dette er ikke nogen
fejlfunktion.
• Man bør aldrig lade fjernbetjeningen ligge på
meget varme eller fugtige steder.
• Man bør aldrig kombinere nye og brugte batterier.
• Andre batterityper bør aldrig kombineres med
manganbatterier.
• Cellen på fjernbetjeningen bør aldrig udsættes for
direkte sollys eller anden lyskilde, da det kan
resultere i fejl.
• Batterierne bør altid tages ud, hvis fjernbetjeningen
skal ligge ubrugt hen i længere tid, så den ikke
tager skade ved evt. batterilækage og -tæring.
Tip
Batterierne skal skiftes, hvis fjernbetjeningen ikke
kan styre forstærkeren.
Bemærkninger
• AC OUTLET-stikket eller -stikkene
(netstrømsudgangen(e)) bag på forstærkeren går
via afbryderen, dvs. der er kun strøm på evt.
tilsluttede komponenter, når forstærkeren er tændt.
• Sørg altid for, at evt. tilsluttede komponenters elforbrug i AC OUTLET-stikket eller -stikkene
tilsammen ikke er højere end den watt-kapacitet,
der står på bagpanelet. Man må aldrig sætte elapparatur med højt watt-forbrug, såsom strygejern,
blæsere, fjernsynsapparater osv., i disse stik, da det
kan foranledige funktionsfejl.
9DK
Forstærkertilslutning
Tilslutning af netledning
Forstærkerens indretning og funktioner
Frontpanel
Betegnelse
Funktion
Betegnelse
Funktion
A POWER
Man tænder og slukker
forstærkeren ved at
trykke på afbryderen.
F DIRECT
B AUTO CAL
MIC-stik
Til tilslutning af
medfølgende
optimeringsmikrofon til
Auto Calibration,
automatisk indstilling
(side 13).
Man kan omgå
klangfarveregulering
(TONE) og få bedre
lydkvalitet ved at trykke
på denne knap.
C TONE
Knapper til regulering
BASS/TREBLE af hhv. bas (BASS) og
diskant i området
(TREBLE) –10 dB +10 dB.
D Fjernbetjenings- Registrerer signaler fra
fotocelle
fjernbetjeningen.
E Display
10DK
Her vises enten listen
over
komponentudvalget
eller status for den
aktuelt indstillede
komponent.
Bemærk
Slå DIRECT-funktionen til
(ON) til afspilning af disketter
i DTS 96/24-format.
DTS-signaler bliver afspillet
ved 48 kHz, når DIRECTfunktionen er slået fra (OFF).
G MUTING
H PHONES-stik
Man slår lyden fra, men
uden at stoppe
afspilning ved tryk på
denne knap.
Hovedtelefonstik.
Bemærk
Når hovedtelefonerne er sat i,
afspilles DTS 96/24-signalet
ved DTS 48 kHz.
Betegnelse
Funktion
I SPEAKERS
Knap til omstilling
(OFF/A/B/A+B) mellem OFF (slukket),
A-, B- og A+Bhøjttalersæt.
Knap til indstilling af
afspilningskomponent.
Funktion
K VOLUME
Knap til regulering af
lydstyrken i højttalerne.
Niveauet kan justeres i
området –∞ dB +23 dB.
Bagpanel
A AUDIO INPUT/OUTPUT-stik
L
AUDIO IN/
(venstre) OUT-stik
R
(højre)
Stik til tilslutning af
Super Audio cdafspiller,
båndoptager, MDog DAT-afspiller osv.
(side 7).
B DIGITAL INPUT/OUTPUT-stik
C SPEAKERS-stik
Stik til
højttalertilslutning
(side 4).
D IMPEDANCE SELECTOR
Knap til impedansindstilling til de aktuelt tilsluttede
højttalere (side 5).
COAXIAL IN- Stik til tilslutning af
stik
dvd-afspillere, Super
Audio cd-afspillere
osv. Lydkvaliteten
OPTICAL IN/
bliver bedre via
OUT-stik
COAXIAL-stikkene
(side 8).
11DK
Forstærkerens indretning og funktioner
J INPUT
SELECTOR
Betegnelse
Fjernbetjening
RM-AAU010
Betegnelse
Funktion
C Komponent- Man indstiller
taster
afspilningskomponent ved at
trykke på en af disse taster. Man
tænder samtidig forstærkeren,
når man trykker på
komponenttasterne.
D BALANCE
L/R
Man regulerer styrkebalancen
mellem højre og venstre
højttalere ved at trykke på disse
taster. Såvel højre som venstre
kan reguleres i området 0 dB +20 dB. Udgangsindstillingen
er 0 dB (midterstilling).
E BASS/
Man regulerer bassen (BASS)
TREBLE +/– og diskanten (TREBLE) ved
tryk på disse taster i området
–10 dB - +10 dB.
F DIMMER
Man regulerer lysstyrken i
displayet ved at trykke på denne
tast.
G VOLUME +/– Reguleringstast til lydstyrken i
højttalerne.
Lydstyrken kan reguleres i
området –∞ dB - +23 dB.
Betegnelse
Funktion
A ?/1
Man tænder og slukker
forstærkeren ved at trykke på
afbryderen.
(tændt/
standby)
B U/u/I/i
ENTER
12DK
Når man har trykket på MENUtasten (9), skal man indstille
ved at trykke på tasten U/u, I
eller i, hvorefter man indsætter
indstillingen ved at trykke på
ENTER-tasten (side 17).
H SLEEP
Man starter og stiller
tidsindstilling af automatisk
slukning af forstærkeren på
denne tast.
Automatisk
slukningstidsindstilling kan
stilles på 30, 60, 90 og 120
minutter.
I MENU
Man får forstærkermenuen frem
i displayet ved at trykke på
denne tast (side 17).
J DIRECT
Man kan omgå
klangfarveregulering (TONE)
og få bedre lydkvalitet ved at
trykke på denne knap.
Bemærk
Slå DIRECT-funktionen til (ON) til
afspilning af disketter i DTS 96/24format.
DTS-signaler bliver afspillet ved 48
kHz, når DIRECT-funktionen er
slået fra (OFF).
K MUTING
Man slår lyden fra, men uden at
stoppe afspilning ved tryk på
denne knap.
Bemærkninger
Indstilling
Autokalibrering
• Autokalibrering virker ikke, når der er sluttet
hovedtelefon til forstærkeren.
• Og er MUTING (lydafbrydelse) slået til, skal den
slukkes.
Optimeringsmikrofon
(medfølger)
(AUTO CALIBRATION)
Forud for autokalibrering
Højttalerne skal stilles op og tilsluttes, inden
man kører autokalibrering (side 4).
• AUTO CAL MIC-stikket passer kun til den
medfølgende optimeringsmikrofon. Der bør
aldrig sætte andre mikrofoner i det stik. Gør
man det, er der risiko for at ødelægge både
forstærkeren og mikrofonen.
• Lyden, der kommer ud af højttalerne, er
meget høj, mens autokalibreringen står på.
Lydstyrken kan ikke reguleres. Så tag
hensyn til evt. tilstedeværende børn og
naboer.
• Man bør køre automatisk indstilling, mens
der er fred og ro i omgivelserne, så gadestøj
m.v. ikke indvirker på resultaterne, og man
får nøjagtigere måling.
• Autokalibrering virker heller ikke rigtigt,
hvis der er forhindringer mellem højttalerne
og optimeringsmikrofonen; man skal derfor
fjerne evt. hindringer i måleområdet for at
undgå fejlmåling.
Indstilling
Følgende registreres automatisk i
autokalibrering:
• Om der er eller ikke er tilsluttet højttalere
• Højttalernes polaritet
• Afstanden fra Dem til de enkelte højttalere
• Højttalernes retning
• Højttalerstyrke
• Frekvenskarakteristik
Når man har gemt måleresultaterne, kan man
bekræfte højttalerstyrken ved at trykke på
BALANCE L/R (side 12). De øvrige
måleresultater kommer ikke frem i displayet,
men bliver automatisk stillet til at passe.
1
Sæt den medfølgende
optimeringsmikrofon i AUTO
CAL MIC-stikket på
frontpanelet.
2
Stil optimeringsmikrofonen op.
Anbring den der, hvor De for det meste
opholder Dem, når De lytter. Og anbring
den på en stol, et treben e.lign., så den er
i Deres ørenhøjde på det sted. Ret L
(venstre)-enden af
optimeringsmikrofonen mod den venstre
fronthøjttaler og R (højre)-enden af
optimeringsmikrofonen mod den højre
fronthøjttaler.
Autokalibrering
1
2
Tænd forstærkeren.
Tryk på MENU-tasten.
fortsættes
13DK
3
Tryk på u, så der står "<2-Auto
Calibration>" i displayet, og
åbn derpå menuen ved at
trykke på ENTER-tasten.
4
Tryk på u, så der står "CAL
TYPE" i displayet, og indsæt
derpå parametret ved at trykke
på ENTER-tasten.
5
Vælg parameter ved at trykke
på U/u, og indsæt derpå det
valgte parameter ved at trykke
på ENTER-tasten.
Indstillingstype Forklaring
6
ENGINEER
Indstiller
frekvenskarakteristikken
til Sonys standard for
lytterum.
FULL FLAT
Stiller frekvensen på alle
højttalere ens.
Tryk på U, så der står "AUTO
CAL START?" i displayet, og
start måling ved at trykke på
ENTER-tasten.
Så starter måling i løbet af 5 sekunder. Og
der kommer en nedtælling i displayet.
Man skal holde sig ude af
måleområdet, mens nedtællingen står
på, så fejlmåling undgås.
7
Opmålingen begynder.
Opmålingen tager ca. 10 sekunder. Vent
på, at den bliver færdig.
Tip
Hvis man har specielle højttalere, f.eks. topolede
højttalere, virker opmåling muligvis enten ikke
rigtigt, eller man kan slet ikke køre autokalibrering.
Annullering af autokalibrering
Autokalibrering annulleres ved enten at
omstille lydstyrke, indgangskilde eller
højttalersæt, trykke på MUTING eller tilslutte
hovedtelefoner.
14DK
Bekræftelse og lagring af
måleresultater
1
Bekræft måleresultaterne.
Forstærkeren giver et bip, og resultatet
vises i displayet, når opmåling er færdig.
Måleresultat
Display
Forklaring
Måling er færdig COMPLETE Fortsæt til pkt.
uden fejl
2.
Opmåling fejler ERROR
CODE XX
2
Jf. afsnit
"Fejlkoder"
(side 14).
Vælg den givne post ved at
trykke gentagne gange på U
hhv. u, og tryk så på ENTERtasten.
Post
Forklaring
RETRY
Automatisk indstilling
begynder igen.
SAVE EXIT
Målingerne lagres, og
indstilling afsluttes.
WRN CHECK
Viser en advarsel ang.
måleresultaterne i displayet,
jf. afsnit "Valg af "WRN
CHECK"" (side 15).
EXIT
Lukker indstilling uden at
lagre resultater.
Fejlkoder
Prøv at afhjælpe fejl som anvist, og kør
autokalibrering igen.
Fejlkode
Grund og afhjælpning
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) er
slået fra (OFF). Stil på enten A
eller B, og kør autokalibrering
igen. Og har man bi-wiringtilslutning, skal SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) stilles på A+B.
Grund og afhjælpning
CODE 32
Ingen af højttalerne er blevet
registreret. Sørg for, at
optimeringsmikrofonen er
ordentligt tilsluttet, og kør
autokalibrering igen.
Hvis optimeringsmikrofonen er
sluttet rigtigt til, og fejlkoden
alligevel kommer frem, kan det
være, at
optimeringsmikrofonledningen
enten er defekt eller ikke sat
ordentligt i.
CODE 33
Ingen af højttalerne er tilsluttet.
CODE 34
Højttalerne er ikke placeret rigtigt.
Enten er højttalere eller en
optimeringsmikrofon til højre hhv.
venstre forkert placeret.
Kontrollér højttalerplaceringen.
Man går til pkt. 1 i afsnittet
"Bekræftelse og lagring af
måleresultater" ved at trykke på
ENTER-tasten.
Advarselskode Forklaring
WARNING 40
Prøv at finde et tidspunkt uden ret
meget støj til at køre
autokalibrering igen.
Autokalibrering er færdig. Men
der er højt støjniveau. De kan
muligvis køre autokalibrering
bedre, hvis De prøver igen, men
opmåling lader sig ikke gøre
under alle forhold.
WARNING 41
Prøv at køre autokalibrering på
et tidspunkt, hvor der er stille
nok til at få korrekt opmåling.
Indgangslyden fra
optimeringsmikrofonen er uden
for acceptabelt område. Den har
højere styrke end apparatet kan
måle.
WARNING 42
Prøv at køre autokalibrering på
et tidspunkt, hvor der er stille
nok til at få korrekt opmåling.
Forstærkerens
lydstyrkeindstilling er uden for
acceptabelt område.
NO WARNING
Der er ingen advarselsdata.
•CODE 31
1 Stil SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B)
på enten A eller B, og gå frem som anvist
i pkt. 2 i afsnittet "Autokalibrering".
Og har man bi-wiring-tilslutning, skal
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) stilles på A+B.
•CODE 32, 33, 34
1 Afhjælp fejlen.
2 Tryk på ENTER-tasten.
3
Så kommer "RETRY?" frem i displayet.
Vælg "YES" ved at trykke på U/u, og tryk
så på ENTER-tasten.
Så starter automatisk indstilling igen fra pkt. 7 i
afsnittet "Autokalibrering".
Auto Calibration-menuposter
Begyndelsesindstillinger står med
understregning.
Valg af "WRN CHECK"
Når der kommer advarsel om måleresultater,
kommer der også detaljeret anvisning.
x AUTO CAL START?
(starter autokalibrering)
• MEASUREMENT COUNTDOWN
Der kommer nedtælling fra 5 til 1 sekund i
displayet.
• MEASURING TONE
Displaytekst, mens TONE bliver målt.
• MEASURING T.S.P.
Displaytekst, mens TSP* bliver målt.
fortsættes
15DK
Indstilling
Fejlkode
• COMPLETE
Displaytekst, når opmåling er færdig uden
fejl. Der står nærmere detaljer om disse
meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og
lagring af måleresultater" (side 14).
• WARNING CODE [
:4x]
Displaytekst, hvis der er advarsel ang.
måleresultater. Der står nærmere detaljer om
disse meddelelser i afsnittet "Bekræftelse og
lagring af måleresultater" (side 14).
• NO WARNING
Der er ingen advarselsdata.
• ERROR CODE [
:3x]
Displaytekst ved fejlet opmåling. Der står
nærmere detaljer om disse meddelelser i
afsnittet "Bekræftelse og lagring af
måleresultater" (side 14).
• RETRY?
Når dette spørgsmål står i displayet, kan man
enten måle om igen eller afslutte uden at
måle om ved fejlet opmåling.
• CANCEL
Displaytekst, når man annullerer automatisk
indstilling, mens opmåling står på.
* TSP (Time Stretched Pulse)
Såkaldte TSP-signaler er meget præcise
målingspulssignaler til bredbånd fra høj til lav på
kort tid.
Styrken, der benyttes til målingssignaler, er meget
vigtig for målenøjagtigheden under almindelige
indendørs forhold. Benyttelse af TSP-signaler gør
derfor signalopmåling meget effektiv.
x CAL TYPE
(parametertype)
• ENGINEER
Indstiller frekvenskarakteristikken til Sonys
standard for lytterum.
• FULL FLAT
Stiller frekvensen på alle højttalere ens.
x EQ CURVE EFFECT
(EQ-kurvemålingsafbryder)
• OFF
Slår EQ-kurvemåling fra.
• ON
Slår EQ-kurvemåling til.
Når opmåling er færdig, bliver denne
indstilling automatisk slået til.
16DK
Bemærkninger
• DTS 96/24-signaler afspilles som 48 kHz-signaler,
når EQ CURVE EFFECT er slået til "(ON)". Så når
man afspiller DTS 96/24-signaler, skal man slå
denne post fra "(OFF)" og slå DIRECT-funktionen
til "(ON)" (side 10, 12).
• Man kan ikke indstille således, før man har lagret
opmålingsresultater (fabriksindstilling).
Forstærkerindstillinger
System Settings-menuposter
Startindstillingerne er understreget.
Man kan tilpasse forstærkerindstillingen efter
eget ønske på System Settings-menuen.
Tryk på MENU-tasten.
3
Man løber gennem posterne til
den indstilling, man vil stille på,
ved at trykke gentagne gange
på U/u.
Tryk på U så der står
"<1-System Settings>" i
displayet, og åbn derpå
menuen ved at trykke på
ENTER-tasten.
4
Tryk så på ENTER-tasten til at
åbne indstillingen.
5
Man stiller på den indstilling,
man vil have ved at trykke
gentagne gange på U/u.
6
Til sidst indsætter man
indstillingen ved at trykke på
ENTER-tasten.
7
Øvrige omstillinger, man vil
have, foretages ligeledes som
anvist i pkt. 3-6.
Man får menuen frem igen ved
at
trykke på I.
Her kan man indstille indgangstypen for
digitalindgangssignaler i DIGITAL INstikkene.
• AUTO
Automatisk omstilling mellem
indgangstyperne DTS, Dolby Digital og
PCM.
• PCM
PCM-signaltypen får forrang (så der ikke
bliver afbrydelse ved afspilningsstart).
Bemærk
Hvis systemet er sat på "AUTO", og lyden fra de
digitale audiostik (til cd osv.) afbrydes, når
afspilningen starter, skiftes til "PCM".
x DUAL MONO
(omstilling ved tosproget audio)
Man kan stille om mellem sprogene på
tosprogede udsendelser. Omstilling virker kun
på Dolby Digital-medier.
• MAIN/SUB
Primærsproget kommer i venstre og
sekundærsproget i højre højttaler samtidigt.
• MAIN
Primærsproget kommer i højttalerne.
• SUB
Sekundærsproget kommer i højttalerne.
• MAIN+SUB
Primær- og sekundærsprog kommer begge
to i højttalerne.
Og man afslutter menuen ved at
Tryk på MENU-tasten.
Bemærk
Visse poster og indstillinger står nedtonet i
displayet, hvilket betyder enten, at de ikke findes på
forstærkeren, eller at de ikke kan omstilles.
fortsættes
17DK
Indstilling
1
2
x DEC. PRIORITY
(afkodningsprioritet for
digitalaudioindgang)
x D.RANGE COMP.
(dynamisk områdekompression)
Her kan man komprimere lydspors dynamiske
område. Det kan være hensigtsmæssigt, f.eks.
hvis man vil se film sent om aftenen uden at
lave for meget støj. Dynamisk
områdekompression virker kun på Dolby
Digital-medier.
• OFF
Dynamisk områdekompression slået fra.
• STD
Dynamisk områdekompression som tilsigtet
af optagelsestekniker.
• MAX
Dynamisk område stærkt komprimeret.
Lagerrydning
1,2
1
Sluk forstærkeren på
afbryderen (POWER).
2
Tænd forstærkeren ved at
holde POWER-knappen inde,
mens der trykkes på DIRECT og
MUTING.
Tip
Man kan komprimere det dynamiske område på
lydspor med funktionen alt efter givne dynamiske
områdedata i Dolby Digital-signalet.
"STD" er standardindstilling, men giver kun let
komprimering. Vi anbefaler derfor at benytte
"MAX"-indstillingen. Den giver stærk
komprimering af dynamisk område, så man kan se
film sent om aftenen med lav lydstyrke. De
dynamiske lejer er, ulig analogbegrænsere, her
indstillet på forhånd og giver meget naturlig
komprimering.
x DC PHASE L.
(DC-faseudglatning)
Her kan man indstille til at få tilnærmelsesvist
samme lavfrekvensfasekarakteristik som
konventionelle analogforstærkere.
• OFF
Fasekorrektion slået fra.
• LOW-A, STD-A, HIGH-A, LOW-B, STDB, HIGH-B
Fasekorrektion øges i båndbredde i følgende
trin "LOW", "STD", "HIGH".
Fasekorrektion "B"-indstillingerne giver
større forbedring i basområdet.
18DK
2
Så står der "MEMORY CLEARING..."
en vis tid og til sidst "MEMORY
CLEARED!" i displayet.
Følgende poster er nu nulstillet til
begyndelsesindstillingerne.
• Alle indstillinger på menuerne System
Settings Auto Calibration.
Supplerende anvisninger
Forsigtighedsregler
Sikkerhed
Man skal tage ledningen ud af stikkontakten
og få forstærkeren efterset hos en fagtekniker,
inden man bruger den igen, hvis der kommer
genstande eller væske ind i kabinettet.
• Kontrollér, at forstærkeren passer til den
aktuelle netspænding, inden den tages i
brug.
Spændingstypen, forstærkeren er beregnet
til, står på typeskiltet på bagpanelet.
• Forstærkeren er ikke afbrudt fra nettet, så
længe stikket sidder i stikkontakten, og
denne ikke er slukket, selvom forstærkeren
er slukket på afbryderen på forpanelet.
• Man bør tage stikket ud af stikkontakten,
hvis forstærkeren skal stå ubrugt hen i
længere tid. Man skal altid tage stik ud ved
at tage fat i stikproppen, ikke ved at trække i
ledningen.
• Netledningen bør kun udskiftes af en
fagtekniker.
Komponenttemperatur
Forstærkeren bliver varm under brug; det er
ganske normalt. Og bruger man forstærkeren
konstant ved høj lydstyrke, bliver kabinettet
meget varmt både ovenpå, på siderne og i
bunden. Så rør ikke ved kabinettet, så De ikke
brænder Dem.
Drift
Man skal huske at slukke og tage
forstærkerledningen ud af stikkontakten, når
man skal til at tilslutte andre komponenter.
Rengøring
Kabinet, forpanel og betjeningsknapper
rengøres med en blød klud fugtet med mildt
rengøringsmiddel. Der må aldrig benyttes
skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom alkohol og benzin, til
rengøring af forstærkeren.
De bedes henvende Dem til nærmeste Sonyforhandler med evt. spørgsmål om hhv.
problemer med forstærkeren.
Placering
• Forstærkeren bør placeres et sted med god
ventilering, så den ikke overheder og holder
længere.
19DK
Supplerende anvisninger
Strømforsyning
• Den bør aldrig placeres tæt på
varmeapparater (radiatorer, komfurer osv.),
på steder hvor den kan blive udsat for
mekaniske stød, i direkte sollys, eller på
steder med meget støv.
• Der bør aldrig anbringes noget oven på
kabinettet, der evt. kan blokere
ventileringshullerne og således foranledige,
at forstærkeren ikke virker rigtigt.
• Forstærkeren bør ikke placeres tæt på andet
el-udstyr, såsom fjernsynsapparater,
videomaskiner og båndoptagere. (Hvis
forstærkeren bruges sammen med
fjernsynsapparater, videomaskiner eller
båndoptagere og placeres for tæt på disse,
kan det både foranledige støj og forringet
billedkvalitet. Det forekommer især, når
man bruger indendørs antenne. Vi anbefaler
derfor at have udendørs antenne).
Fejlfinding
Skulle følgende fejl forekomme, kan man
afhjælpe dem efter nedenstående anvisninger.
Varer fejl ved, skal man henvende sig til
nærmeste Sony-forhandler desangående.
Audio
Der er ingen hhv. kun meget svag lyd,
uanset hvilken komponent man
indstiller på.
• Se efter, at stik i højttalere og komponenter
er sat ordentligt i.
• Se efter, at højttalerledningerne ikke er
forbyttede.
• Se efter, at både forstærker og alle øvrige
komponenter er tændt.
• Se efter, at VOLUME-reguleringen ikke
står på –∞ dB.
• Se efter, at SPEAKERS-knappen (OFF/A/
B/A+B) ikke står på "OFF" (side 11).
• Slå lydafbrydelse fra ved at trykke på
MUTING-tasten.
• Se efter, at der er indstillet på den relevante
komponent på INPUT SELECTOR.
• Se efter, at der ikke er sat hovedtelefoner i
forstærkeren.
• Automatsikringen i forstærkeren har slået
ud. Sluk forstærkeren, reparér
kortslutningen, og tænd så for den igen.
Der ingen lyd fra en given komponent.
• Se efter, at ledningerne til komponenten er
sat i de rigtige audioindgangsstik til
komponenttypen.
• Se efter, at ledningsstikkene er sat
ordentlig i både på forstærkeren og
komponenten.
20DK
Ingen lyd i en af højttalerne.
• Sæt hovedtelefoner i PHONES-stikket, og
hør, om der er lyd i hovedtelefonerne. Hvis
der kun er lyd i den ene side af
hovedtelefonen, skyldes problemet måske,
at komponenten er sluttet forkert til
forstærkeren. Se efter, at ledningsstikkene
er sat ordentlig i både på forstærkeren og
komponenten. Hvis der er lyd i begge sider
af hovedtelefonen, skyldes problemet
måske, at komponenten er sluttet forkert til
forstærkeren. Se ledningstilslutningen til
højttaleren, der ikke virker, efter.
• Se efter, at analogkomponenter er tilsluttet
i både L- og R-stikket og ikke bare en af
delene. Hertil skal man bruge en monostereo audioledning (medfølger ikke).
Højre og venstre spor er enten ude af
balance eller omvendt.
• Se efter, at stik i højttalere og komponenter
er sat rigtigt og ordentligt i.
• Stil balancen på BALANCE-tasten på
fjernbetjeningen.
Kraftig brummen eller støj.
• Se efter, at stik i højttalere og komponenter
er sat ordentligt i.
• Se efter, at forbindelsesledningerne har
passende afstand til omformere og elmotorer og har mindst 3 m afstand til
fjernsynsapparater og lysstofrør.
• Flyt fjernsynsapparatet væk fra
audiokomponenterne.
• Se efter, at U SIGNAL GND-klemmen er
jordforbundet (hvis der er pladespiller
tilsluttet).
• Snavs i stik og på stikproben. Tør dem af
med en klud let fugtet med sprit.
Optagelse virker ikke.
• Se efter, at komponenterne er rigtigt
tilsluttet (side 7 og 8).
• Stil INPUT SELECTOR på den relevante
komponent (side 11, 12).
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen lige mod fotocellen
på forstærkeren.
• Fjern alle hindringer mellem forstærkeren
og fjernbetjeningen.
• Skift batterierne i fjernbetjeningen, hvis de
er svage.
• Se efter, at den relevante komponent er
valgt på fjernbetjeningen.
Når der forekommer en fejl, kommer der en
tocifret kode. Man skal se apparaturet efter
som anvist i beskeden, jf. følgende skema.
Varer fejl ved, skal man henvende sig til
nærmeste Sony-forhandler desangende.
CHECK CODE 11
Højttalerne har svingende
udgangsstrømstyrke. Sluk forstærkeren, og
se efter, at centertrådene i højttalerledningen
ikke har kontakt med forstærker eller andre
højttalere, og tænd så igen. Og hvis man har
bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter,
at metalbeslagene, der ellers tjener som
krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er
taget af højttalerne.
CHECK CODE 14
Sluk forstærkeren, og se efter, at
centertrådene i højttalerledningen ikke har
kontakt med forstærker eller andre
højttalere.
CHECK CODE 21
Sluk forstærkeren, og se efter, at
højttalerledningerne er sat rigtigt og
ordentligt i, og tænd så igen. Og hvis man
har bi-wiring-tilslutning, skal man også se
efter, at metalbeslagene, der ellers tjener
som krydstråd mellem Hi- og Loklemmerne, er taget af højttalerne.
CHECK CODE 12
Forstærkerdelen er overhedet. Se efter, at
ventileringshullet ikke er blokeret. Sluk
forstærkeren, og lad den stå til nedkøling en
tid, og tænd så for den igen. Og hvis man har
bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter,
at metalbeslagene, der ellers tjener som
krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er
taget af højttalerne.
21DK
Supplerende anvisninger
Fejlkoder
CHECK CODE 13
Omformerdelen er overophedet. Se efter, at
ventileringshullet ikke er blokeret. Sluk
forstærkeren, og lad den stå til nedkøling en
tid, og tænd så for den igen. Og hvis man har
bi-wiring-tilslutning, skal man også se efter,
at metalbeslagene, der ellers tjener som
krydstråd mellem Hi- og Lo-klemmerne, er
taget af højttalerne.
Udgang (digital)
Specifikationer
DIGITAL 4
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Forstærkerdel
POWER OUTPUT
Nominel udgangseffekt*
8 ohm 1 kHz, THD 0,7 %:
110 W + 110 W
4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %:
120 W +120 W
Netforsyning
230 V vekselstrøm med
enten 50 eller 60 Hz
* Målt under følgende betingelser:
Netforsyning:
230 V vekselstrøm med
enten 50 eller 60 Hz
(i Europa undtagen England)
240 V vekselstrøm med
enten 50 eller 60 Hz
(i England og engelsk
domæne)
Frekvenskapacitet
PHONO
RIAA-udligningskurve
± 0,5 dB
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE
10 Hz – 40 kHz
± 3 dB (8 ohm)
Indgange (analog)
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kiloohm
S/N: 86 dB (A, 20 kHz
LPF)
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kiloohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
Udgang (analog)
Spænding: 150 mV
Impedans: 1 kiloohm
Indgange (digital)
DIGITAL 1/2/3
Impedans: 75 ohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
DIGITAL 4
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
22DK
TREBLE
±10 dB, i trin på 1 dB
BASS
±10 dB, i trin på 1 dB
Almindelige specifikationer
Netforsyning
230 V vekselstrøm med
enten 50 eller 60 Hz
(i Europa undtagen
England)
240 V vekselstrøm med
enten 50 eller 60 Hz
(i England og engelsk
domæne)
Strømforbrug
100 W
Strømforbrug (på standby)
0,5 W
Vekselstrømsudgang 1 stk. m. kontakt, maks.
100 W/0,4 A (i Europa
undtagen England)
Dimensioner
430 × 173 × 428 mm
inkl. betjeningsknapper og
anden udragende dele
Vægt (ca.)
14,0 kg
Medfølgende tilbehør
PHONO
TAPE
TONE
Brugsanvisning (nærværende hæfte)
Optimeringsmikrofon type ECM-AC1 (1)
Netledning (1)
Fjernbetjening type RM-AAU010 (1)
Batterier type R6 (størrelse AA) (2)
Ret til udførelses- og specifikationsændring
uden varsel forbeholdes.
Indeks
Symboler
N
U SIGNAL GND-stik 7
Netledning 9
Nulstilling 18
A
Autokalibrering 13
P
PHONES (hovedtelefoner) 10
B
C
Cd-afspiller 7, 8
D
DAT-afspiller, 8
DIMMER 12
DIRECT 10, 12
Display 10
Dvd-afspiller eller -optager 8
S
Satellitmodtager 8
SLEEP 12
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 11
Super Audio cd-afspiller 7, 8
Supplerende anvisninger
BALANCE 12
Bi-wiring-tilslutning 6
Båndoptager 7
T
TONE 10
V
Videomaskine 7
VOLUME 11, 12
F
Fejlkoder 21
Fjernbetjening 12
Isætning af batterier 9
H
Højttalere 4
I
IMPEDANCE SELECTOR 5
INPUT SELECTOR 11
M
MD-afspiller 8
Menu
Auto Calibration 15
System Settings 17
MUTING 10, 12
23DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja, laitteen
päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on helppo
irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
2FI
Euroopassa oleville
asiakkaille
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät).
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Tietoja tästä oppaasta
• Tämän oppaan tiedot liittyvät malliin
TA-FA1200ES. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta.
• Tämän oppaan ohjeissa viitataan toimitetun
kaukosäätimen säätimiin. Voit myös käyttää
vahvistimen säätimiä, jos niillä on samat tai
samankaltaiset nimet kuin kaukosäätimessä.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital- ja
DTS**-dekooderi.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS 2.0” Digital Theater Systems,
Inc:in tavaramerkkejä.
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Pakkauksen avaaminen .................................4
Kaiuttimien liittäminen .................................4
Kaksoisjohdotuksen käyttäminen .................6
Komponenttien liittäminen analogisiin
tulo-/lähtöliitäntöihin ...............................7
Komponenttien liittäminen digitaalisiin
tulo-/lähtöliitäntöihin ...............................8
Virtajohdon kytkeminen ...............................9
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen .......9
Osien sijainti ja toiminta
Etupaneeli ...................................................10
Takapaneeli .................................................11
Kaukosäädin ...............................................12
Määritykset
Asetusten kalibrointi automaattisesti
(AUTO CALIBRATION) ......................13
Vahvistimen asetukset ................................17
Vahvistimen muistin tyhjentäminen ...........18
Lisätietoja
Varotoimet ..................................................19
Vianmääritys ...............................................20
Tekniset tiedot ............................................22
Hakemisto ...................................................23
3FI
FI
Aloittaminen
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:
•
•
•
•
•
Käyttöohjeet (tämä opas)
Optimointimikrofoni ECM-AC1 (1)
Virtajohto (1)
Kaukosäädin RM-AAU010 (1)
R6-paristot (AA) (2)
Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Audio- ja digitaalikaapeleita ja kaiutinjohtoja
ei toimiteta tämän vahvistimen mukana. Ne on
hankittava erikseen.
Liitäntähuomautuksia
• Kytke virta pois kaikista osista ennen kuin
alat tehdä liitäntöjä.
• Älä kytke verkkovirtaa ennen kuin olet
tehnyt kaikki liitännät valmiiksi.
• Kytke liittimet kunnolla häiriöäänien
estämiseksi.
4FI
Kaiuttimien liittäminen
Yhdistä kaiuttimet vahvistimeen.
Yhdistä kaiutinjohdot (ei mukana) kaiuttimien
liittimiin.
Kaiutinjohto (ei mukana)
Huomautuksia
kaiutinliitännöistä
Yhdistä vasen kaiutin merkinnällä
SPEAKERS L varustettuun liittimeen ja oikea
kaiutin merkinnällä SPEAKERS R
varustettuun liittimeen.
Varmista, että kaiuttimien ja vahvistimen
välisen kaiutinjohdon napaisuus on oikein
(plus (+) plussaan (+), miinus (–) miinukseen
(–)).
Kiinnitä huomiota kaiutinjohdon väreihin tai
merkitse johdot (+) tai miinus (–), jotta
miinus- ja pluspuoli tulevat varmasti oikein
päin.
Kaiuttimen impedanssin
asettaminen
SPEAKERS B -liittimet*
IMPEDANCE SELECTOR
Kaiutin A
(O)
Kaiutin A
(V)
* Jos käytät lisäkaiuttimia, yhdistä ne SPEAKERS
B -liittimiin. Voit valita haluamasi kaiuttimet
käyttöön etupaneelista asetuksella SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) (sivu 11).
5FI
Aloittaminen
• Virta on kytkettävä pois päältä ennen
IMPEDANCE SELECTOR säätämistä.
• Kun yhdistät kaikki kaiuttimet käyttäen
nimellistä 8 ohmin impedanssia, aseta
IMPEDANCE SELECTOR asentoon ”8Ω”.
Jos yhdistät muun tyyppisiä kaiuttimia,
käytä asetusta ”4Ω”.
• Kun yhdistät kaiuttimet SPEAKERS A- ja
B-liittimiin, valitse kaiuttimien nimelliseksi
impedanssiksi 8 ohmia tai enemmän.
– Jos käytät kaiuttimien impedanssina
16 ohmia tai enemmän ”A-” ja ”B-”
kokoonpanossa:
Aseta IMPEDANCE SELECTOR
asentoon ”8Ω”.
– Muille kaiuttimille eri kokoonpanoissa:
Aseta IMPEDANCE SELECTOR
asentoon ”4Ω”.
• Jos et ole varma kaiuttimien impedanssista,
katso kaiuttimien mukana toimitettuja
käyttöohjeita. (Nämä tiedot annetaan usein
kaiuttimen takaosassa.)
Kaksoisjohdotuksen
käyttäminen
Voit tehdä kaksoisjohdotuksen yhdistämällä
molemmat SPEAKERS A -liittimet ja
SPEAKERS B -liittimet samalla kertaa. Jos
käytät kaksoisjohdotusta, valitse SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) A+B (sivu 11).
Kaiuttimien yhdistäminen
Kaiutin
(O)
Kaiutin
(V)
Hi
Hi
Lo
Lo
Yhdistä liittimet kaiuttimien Lo- (tai Hi-)
puolelta SPEAKERS A -liittimiin ja yhdistä
liittimet kaiuttimien Hi- (tai Lo-) puolelta
SPEAKERS B -liittimiin. Varmista, että
kaiuttimiin kiinnitetyt Hi/Lo-metalliosat on
irrotettu kaiuttimista. Sen laiminlyöminen voi
aiheuttaa vahvistinhäiriön.
Huomautus
Jos käytät automaattista kalibrointia, tee
kaksoisjohdotuksen kytkennät ennen automaattista
kalibrointia.
6FI
Aloittaminen
Komponenttien liittäminen analogisiin tulo-/
lähtöliitäntöihin
Voit yhdistää analogisia audioliitäntöjä
käyttävät komponentit, esim. Super Audio CD
-soittimen tai CD-soittimen, tähän
vahvistimeen.
Yhdistä komponentti audiojohdoilla (ei
mukana) analogisiin audioliittimiin.
Yhdistä valkoinen pistoke L-liittimeen ja
punainen pistoke R-liittimeen.
Audiojohto (ei mukana)
Levylautanen
Super Audio CD
-soitin,
CD-soitin,
VCR
Nauhuri
Huomautus
Jos levylautanen on varustettu maajohdolla, yhdistä
se (U) SIGNAL GND -liittimeen.
7FI
Komponenttien liittäminen digitaalisiin tulo-/
lähtöliitäntöihin
COAXIAL-liittimen yhdistäminen
Voit liittää koaksiaalisilla
digitaalilähtöliittimillä varustetun
komponentin tähän vahvistimeen.
Käytä digitaalista koaksiaalikaapelia (ei
mukana) komponentin yhdistämiseen
koaksiaaliliittimiin (DIGITAL 1 - 3).
Digitaalinen koaksiaalikaapeli
(ei mukana)
OPTICAL-liittimen yhdistäminen
Voit liittää optisilla digitaalilähtöliittimillä
varustetun komponentin tähän vahvistimeen.
Yhdistä komponentti digitaalisella
optiikkakaapelilla (ei mukana) optisiin
liittimiin (DIGITAL 4).
Kun yhdistät digitaalisia optiikkakaapeleita,
paina pistokkeita suoraan sisään niin että ne
naksahtavat paikoilleen.
Digitaalinen optinen kaapeli
(ei mukana)
MD-dekki,
DAT-dekki,
Satelliittiviritin
(vain IN-liittimelle)
Super Audio CD -soitin,
CD-soitin,
DVD-soitin,
DVD-tallennin
Huomautus
Vinkki
Kun DIGITAL 1, 2 tai 3 on valittuna, tulosignaali on
lähtöisin DIGITAL 4 OUT -liittimestä. Kun
DIGITAL 4 tai analoginen tulo on valittuna,
DIGITAL 4 OUT -liittimestä ei lähde signaalia.
Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz
näytteenottotaajuuden kanssa.
8FI
Virtajohdon kytkeminen
AC IN -liitin
Aloittaminen
Yhdistä mukana toimitetun virtajohdon toinen
pää vastaanottimen AC IN -liittimeen ja kytke
virtajohdon pistoke seinäpistorasiaan.
Voit kytkeä laitteen virtajohdon vahvistimen
AC OUTLET -liitäntöihin.
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6-paristoa (AA-koko) RMAAU010 kaukosäätimeen.
Aseta paristojen navat oikeaan suuntaan.
AC OUTLET*
RM-AAU010
Huomautuksia
Seinäpistorasiaan
* Pistorasioiden kokoonpano, muoto ja määrä
vaihtelee alueittain.
Virtajohto
(mukana)
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä käytä mangaaniparistoja muiden
paristotyyppien kanssa.
• Älä altista etäsensoria suoralle auringonvalolle tai
valaistuslaitteille. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu
mahdollisen paristovuodon tai syöpymisen
seurauksena.
**
Vinkki
** Pistotulpan ja takapaneelin väliin jää muutaman
millimetrin rako, vaikka virtajohto on tukevasti
kiinnitetty paikalleen. Johto tulee liittää tällä
tavalla. Kyseessä ei ole vika.
Kun kaukosäädin ei enää toimi vahvistimen kanssa,
vaihda molemmat paristot uusiin.
Huomautuksia
• Vahvistimen takaosan AC OUTLET -liitännät ovat
kytkentäisiä pistorasioita, joista komponentit
saavat virtaa, kun vastaanotin on päällä.
• Varmista, ettei vahvistimen AC OUTLET
-liittimiin yhdistettyjen komponenttien yhteinen
virrankulutus ylitä takapaneeliin merkittyä sallittua
enimmäistehoa watteina. Älä yhdistä tähän
pistorasiaan paljon virtaa vieviä kodinkoneita
kuten silitysrautaa, tuuletinta tai televisiota. Se voi
vioittaa laitetta.
9FI
Osien sijainti ja toiminta
Etupaneeli
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A POWER
Kytke ja katkaise virta
painamalla tätä.
F DIRECT
Painamalla tätä voit
ohittaa TONEtoiminnon saadaksesi
paremman
äänenlaadun.
B AUTO CAL MIC Yhdistää mukana
-liitin
toimitettuun
optimointimikrofoniin
Auto Calibrationtoimintoa varten
(sivu 13).
C TONE
Säädä BASS- ja
BASS/TREBLE TREBLE-nupeilla
basso- ja
diskanttitasoa.
Taso on säädettävissä
välillä –10 dB ja
+10 dB.
D Etäsensori
Vastaanottaa signaaleja
kaukosäätimestä.
E Näyttö
Näyttää valitun
komponentin
senhetkisen tilan tai
listan saatavilla
olevista valinnoista.
10FI
Huomautus
Kun toistat DTS 96/24
-muotoista levyä, valitse
DIRECT-toiminnolle ON.
Jos DIRECT-toiminnon
asetus on OFF, DTS-signaali
toistuu 48 kHz:n teholla.
G MUTING
Aktivoi mykistys
painamalla tätä.
H PHONESliitäntä
Kuulokkeiden
yhdistämistä varten.
Huomautus
Kun kuulokkeet on
kytkettynä, DTS 96/24
-signaali toistetaan muodossa
DTS 48 kHz.
Nimi
Toiminto
I SPEAKERS
Käännä
(OFF/A/B/A+B) kaiutinvalinnaksi OFF,
A, B, A+B.
Toiminto
Säätää kaiuttimien
äänenvoimakkuutta.
Taso on säädettävissä
välillä –∞ dB ja +23
dB.
Valitsee
signaalilähteen.
Osien sijainti ja toiminta
J INPUT
SELECTOR
Nimi
K VOLUME
Takapaneeli
A AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
L
R
AUDIO IN/
Yhdistää Super
OUT -liittimet Audio CD
-soittimen, nauhurin,
MD- tai DAT-dekin,
jne. (sivu 7).
B DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
COAXIAL IN Yhdistää DVD-liittimet
soittimen, Super
Audio CD
-soittimen, jne.
OPTICAL IN/
COAXIAL-liittimet
OUT -liitin
antavat paremman
äänenlaadun (sivu 8).
C SPEAKERS-osa
Yhdistää kaiuttimiin
(sivu 4).
D IMPEDANCE SELECTOR
Aseta asianmukainen impedanssi käytössä oleville
kaiuttimille (sivu 5).
11FI
Kaukosäädin
RM-AAU010
Nimi
Toiminto
A ?/1
Kytke ja katkaise virta
(päällä/
painamalla tätä.
valmiustila)
B U/u/I/i
ENTER
Painettuasi MENU (9) paina
U/u, I tai i asetusten
valitsemiseksi. Vahvista valinta
painamalla ENTER (sivu 17).
C Syöttösignaalipainikkeet
Valitse haluamasi komponentti
painamalla vastaavaa
painiketta. Kun painat jotain
syöttösignaalipainiketta,
vahvistin kytkeytyy päälle.
D BALANCE
L/R
Säätää vasemman ja oikean
kaiuttimen välistä tasapainoa.
Sekä vasenta että oikeaa
tasapainoa voidaan säätää
välillä 0 dB ja +20 dB.
Alkuasetus on 0 dB
(keskikohta).
E BASS/
Säädä BASS- ja TREBLETREBLE +/– nupeilla basso- ja
diskanttitasoa. Taso on
säädettävissä välillä –10 dB ja
+10 dB.
F DIMMER
Säätää näytön kirkkautta.
G VOLUME +/– Säätää kaiuttimien
äänenvoimakkuutta.
Tasoa voidaan säätää välillä
–∞ dB ja +23 dB.
H SLEEP
Tämä aktivoi uniajastimen ja
ajan, jonka jälkeen vahvistin
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Voit säätää uniajastimen
asetukseksi 30, 60, 90 tai 120
minuuttia.
I MENU
Näyttää vahvistimen valikon
(sivu 17).
J DIRECT
Painamalla tätä voit ohittaa
TONE-toiminnon saadaksesi
paremman äänenlaadun.
Huomautus
Kun toistat DTS 96/24 -muotoista
levyä, valitse DIRECT-toiminnolle
ON.
Jos DIRECT-toiminnon asetus on
OFF, DTS-signaali toistuu 48 kHz:n
teholla.
K MUTING
12FI
Aktivoi mykistys painamalla
tätä.
Huomautuksia
Määritykset
• Automaattinen kalibrointi ei toimi, jos kuulokkeet
on yhdistetty vahvistimeen.
• Poista MUTING, jos se on käytössä.
Asetusten kalibrointi
automaattisesti
Optimointimikrofoni
(mukana)
(AUTO CALIBRATION)
Ennen automaattisen
kalibroinnin suorittamista
Ennen kuin suoritat automaattisen
kalibroinnin asenna ja yhdistä kaiuttimet
(sivu 4).
• AUTO CAL MIC -liitintä käytetään vain
mukana toimitettua optimointimikrofonia
varten. Älä yhdistä muita mikrofoneja tähän
liittimeen. Se voi vahingoittaa vahvistinta ja
mikrofonia.
• Kalibroinnin aikana kaiuttimista lähtee
erittäin voimakas ääni. Äänenvoimakkuutta
ei voi säätää. Ota huomioon lasten läsnäolo
tai vaikutus naapureihin.
• Tee automaattinen kalibrointi hiljaisessa
ympäristössä meluvaikutuksen
välttämiseksi ja saadaksesi tarkemmat
mittaukset.
• Jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien
välillä on esteitä, kalibrointia ei voi suorittaa
oikein. Poista mittausalueelta kaikki esteet
mittausvirheiden välttämiseksi.
Määritykset
Automaattisella kalibroinnilla voit määrittää
seuraavat seikat:
• Ovatko kaiuttimet liitettyinä
• Kaiuttimien napaisuus
• Kunkin kaiuttimen etäisyys
kuuntelukohdasta
• Kaiuttimen kulma
• Kaiuttimen taso
• Jakso-ominaisuudet
Tallennettuasi mittaustulokset voit vahvistaa
kaiuttimen tason painamalla BALANCE L/R
(sivu 12). Muita mittaustuloksia ei näytetä,
mutta ne asetetaan automaattisesti
asianmukaiselle tasolle.
1
Yhdistä optimointimikrofoni
etupaneelin AUTO CAL MIC
-liittimeen.
2
Asenna optimointimikrofoni.
Aseta optimointimikrofoni
kuuntelukohtaan. Käytä korkeaa tuolia tai
telinettä, niin että optimointimikrofoni on
korviesi korkeudella. Suuntaa
optimointimikrofonin vasen pää (L)
vasenta etukaiutinta kohti ja
optimointimikrofonin oikea pää (R)
oikeaa etukaiutinta kohti.
Automaattisen kalibroinnin
suorittaminen
1
2
3
Kytke vahvistimeen virta.
Paina MENU.
Näytä ”<2-Auto Calibration>”
painamalla u ja avaa valikko
painamalla ENTER.
jatkuu
13FI
4
Näytä ”CAL TYPE” painamalla
u ja syötä parametri painamalla
ENTER.
5
Valitse parametri painamalla
U/u ja vahvista valinta
painamalla ENTER.
Vahvista mittaustulos.
Kun mittaus loppuu, äänimerkki kuuluu
ja mittaustulos näkyy näytössä.
Mittaustulos
ENGINEER
Kun mittaus on COMPLETE Siirry
suorittunut
vaiheeseen 2.
oikein
Asettaa jaksoominaisuudet sarjalle,
joka vastaa Sonyn
kuunteluhuoneen
standardia.
Mittaa jaksoluvun
kunkin kaiuttimen
alennetusta äänestä.
Näytä ”AUTO CAL START?”
painamalla U ja aloita mittaus
painamalla ENTER.
Mittaus alkaa viiden sekunnin kuluessa.
Aikalaskuri näkyy näytössä.
Pysy laskennan aikana poissa
mittausalueelta mittausvirheen
välttämiseksi.
7
1
Kalibrointityyppi Selitys
FULL FLAT
6
Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen
Jos mittaus
epäonnistuu
2
Automaattisen kalibroinnin
peruuttaminen
Automaattinen kalibrointi peruuntuu, kun
muutat äänenvoimakkuutta, signaalilähdettä
tai kaiutinvalintaa, painat MUTING tai
yhdistät kuulokkeet.
14FI
Katso ”Jos
virhekoodi
tulee näkyviin”
(sivu 14).
Vaihtoehto
Selitys
RETRY
Suorittaa kalibroinnin
uudelleen.
SAVE EXIT
Tallentaa mittaustulokset ja
lopettaa asetustoiminnot.
WRN CHECK
Näyttää mittaustuloksia
koskevan varoituksen.
Katso ”Kun valitset ”WRN
CHECK”” (sivu 15).
EXIT
Lopettaa asetustoiminnot
tallentamatta
mittaustuloksia.
Vinkki
Käytettäessä esimerkiksi dipolityyppisiä
erikoiskaiuttimia mittaus ei ehkä suoritu oikein, tai
automaattista kalibrointia ei voi suorittaa.
ERROR
CODE XX
Selitys
Paina toistuvasti U/u kunnes
haluttu valinta tulee esiin, ja
paina ENTER.
Mittaus alkaa.
Mittaus kestää noin 10 sekuntia. Odota
mittausjakson loppumista.
Näyttö
Jos virhekoodi tulee näkyviin
Käytä annettuja korjaustapoja ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen.
Virhekoodi
Syy ja korjaustavat
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) on
asetettu OFF. Valitse A tai B ja
suorita automaattinen kalibrointi
uudelleen. Jos käytät
kaksoisjohdotusta, valitse
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
A+B.
Syy ja korjaustavat
CODE 32
Mitään kaiutinta ei tunnistettu.
Varmista, että
optimointimikrofoni on
yhdistetty oikein ja suorita
automaattinen kalibrointi
uudelleen.
Jos optimointimikrofoni on
yhdistetty oikein, mutta vikakoodi
näkyy edelleen,
optimointimikrofonin johto voi olla
vahingoittunut tai yhdistetty väärin.
CODE 33
Mitään kaiutinta ei ole yhdistetty.
CODE 34
Kaiuttimia ei ole sijoitettu oikein.
Kaiuttimet tai
optimointimikrofoni on väärässä
kohdassa oikealla tai vasemmalla.
Tarkasta kaiuttimen sijainti.
Palaa vaiheeseen 1,
”Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen”, painamalla ENTER.
Varoituskoodi Selitys
WARNING 40
Yritä suorittaa automaattinen
kalibrointi hiljaisessa
ympäristössä.
Automaattinen kalibrointi
suorittui loppuun. Melutaso on
kuitenkin korkea. Voit ehkä
onnistua suorittamaan
automaattisen kalibroinnin oikein
yrittämällä sitä uudestaan, vaikka
mittauksia ei voikaan tehdä
kaikissa ympäristöissä.
WARNING 41
Yritä suorittaa automaattinen
kalibrointi aikana, jolloin
ympäristössä on hiljaista, jotta
mittaukset onnistuisivat.
Optimointimikrofonista tuleva
ääni on hyväksyttävän alueen
ulkopuolella. Se on äänekkäämpi
kuin voimakkain mitattavissa
oleva ääni.
WARNING 42
Yritä suorittaa automaattinen
kalibrointi aikana, jolloin
ympäristössä on hiljaista, jotta
mittaukset onnistuisivat.
Vahvistimen äänenvoimakkuus
on hyväksyttävän alueen
ulkopuolella.
•CODE 31
1 Käännä SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
asentoon A tai B ja noudata ohjeita
vaiheessa 2, ”Automaattisen
kalibroinnin suorittaminen”.
Jos käytät kaksoisjohdotusta, valitse
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) A+B.
•CODE 32, 33, 34
1 Korjaa virhe.
2 Paina ENTER.
”RETRY?” tulee näkyviin.
3 Paina U/u kunnes näkyviin tulee ”YES”,
ja paina ENTER.
Automaattinen kalibrointi alkaa vaiheesta 7,
”Automaattisen kalibroinnin suorittaminen”.
Kun valitset ”WRN CHECK”
Jos mittaustuloksen varoitus annetaan,
näyttöön tulee sitä koskevia tarkempia tietoja.
NO WARNING Varoitustietoja ei ole.
Auto Calibration -valikon
parametrit
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
x AUTO CAL START?
(aloittaa automaattisen
kalibroinnin)
• MEASUREMENT COUNTDOWN
Aikalaskuri tulee näkyviin näytössä viidestä
yhteen sekunnin ajaksi.
• MEASURING TONE
Näkyy sillä aikaa kun TONE-mittaus on
käynnissä.
jatkuu
15FI
Määritykset
Virhekoodi
• MEASURING T.S.P.
Näkyy sillä aikaa kun TSP*-mittaus on
käynnissä.
• COMPLETE
Tulee näkyviin, kun mittaus on onnistunut.
Lisätietoja viesteistä on osassa
”Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen” (sivu 14).
• WARNING CODE [
:4x]
Tulee näkyviin, jos mittaustulos aiheuttaa
varoituksen. Lisätietoja viesteistä on osassa
”Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen” (sivu 14).
• NO WARNING
Varoitustietoja ei ole.
• ERROR CODE [
:3x]
Tulee näkyviin, jos mittaus epäonnistuu.
Lisätietoja viesteistä on osassa
”Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen” (sivu 14).
• RETRY?
Kysyy, haluatko uuden mittauksen vai
haluatko lopettaa, kun mittaus epäonnistuu.
• CANCEL
Tulee näkyviin, kun peruutat automaattisen
kalibroinnin mittauksen aikana.
* TSP (Time Stretched Pulse)
TSP-signaali on erittäin tarkka mittaussignaali,
jossa käytetään impulssienergiaa leveän
taajuusalueen mittaamiseen alhaalta korkealle
lyhyellä aikavälillä.
Signaalien mittaamiseen käytetty energiamäärä on
tärkeä, jotta varmistettaisiin mittaustarkkuus
normaalissa sisätilassa. TSP-signaalien käyttö
mahdollistaa signaalien tehokkaan mittaamisen.
x CAL TYPE
(parametrityyppi)
• ENGINEER
Asettaa jakso-ominaisuudet sarjalle, joka
vastaa Sonyn kuunteluhuoneen standardia.
• FULL FLAT
Mittaa jaksoluvun kunkin kaiuttimen
alennetusta äänestä.
16FI
x EQ CURVE EFFECT
(aktivoi/deaktivoi EQ-käyrän
mittauksen)
• OFF
Deaktivoi EQ-käyrän mittauksen.
• ON
Aktivoi EQ-käyrän mittauksen.
Kun mittaus on tehty, asetukseksi vaihtuu
automaattisesti ON.
Huomautuksia
• DTS 96/24 -signaalit toistetaan 48 kHz
signaaleina, kun EQ CURVE EFFECT asetuksena
on ”ON”. Kun DTS 96/24 -signaali toistetaan,
tämän asetuksen tulee olla ”OFF” ja DIRECTtoiminnon asetuksen ”ON” (sivu 10, 12).
• Tätä asetusta ei voi valita ennen kuin
mittaustulokset on tallennettu (tehdasasetus).
Vahvistimen asetukset
System Settings -valikon
parametrit
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
1
2
Paina MENU.
x DEC. PRIORITY
(digitaalinen audiosignaalin
dekoodaus prioriteettina)
3
Paina toistuvasti U/u kunnes
säädettävä parametri tulee
esiin.
4
Vahvista parametri painamalla
ENTER.
Näytä ”<1-System Settings>”
painamalla U ja avaa valikko
painamalla ENTER.
Voit määrittää tulotilan digitaaliselle
signaalinotolle DIGITAL IN -liittimiin.
• AUTO
Vaihtaa automaattisesti tulosignaaliksi DTS,
Dolby Digital, tai PCM.
• PCM
PCM-signaaleilla on etusija (keskeytyksen
estämiseksi toiston alkaessa).
Huomautus
Kun asetuksena on ”AUTO” ja digitaalisen
audioliittimen (CD, tms.) antama ääni keskeytyy
toiston alkaessa, käytä asetusta ”PCM”.
5
Paina toistuvasti U/ukunnes
säädettävä asetus tulee esiin.
6
7
Vahvista painamalla ENTER.
x DUAL MONO
(kaksikielinen audiovalinta)
Toista vaiheet 3–6, kun haluat
tehdä muita asetuksia.
Kaksikielisessä lähetyksessä voit valita
haluamasi kielen. Tämä ominaisuus toimii
vain Dolby Digital-lähteissä.
• MAIN/SUB
Pääkielen ääni kuuluu vasemmasta
kaiuttimesta ja toissijaisen kielen ääni tulee
oikenpuoleisesta kaiuttimesta samaan
aikaan.
• MAIN
Pääkielen ääni kuuluu.
• SUB
Toissijaisen kielen ääni kuuluu.
• MAIN+SUB
Ensisijaisen ja toissijaisen kielen äänten
sekoitus kuuluu.
Palaa valikon edelliselle tasolle
Paina I.
Poistu valikosta
Paina MENU.
Huomautus
Jotkin parametrit ja asetukset voivat näkyä näytössä
himmennettyinä. Se merkitsee sitä, että ne eivät ole
saatavilla tai ne ovat kiinteitä eikä niitä voi muuttaa.
jatkuu
17FI
Määritykset
System Settings -valikoista voit räätälöidä
vahvistimen säädöt mielesi mukaisiksi.
x D.RANGE COMP.
(dynaamisen alueen supistin)
Antaa supistaa ääniraidan dynaamisen alueen.
Tämä voi olla käytännöllistä, kun haluat
katsoa elokuvia alhaisella
äänenvoimakkuudella myöhään illalla.
Dynaamisen alueen supistus on mahdollista
vain Dolby Digital -lähteissä.
• OFF
Dynaamista aluetta ei supisteta.
• STD
Dynaaminen alue supistetaan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
• MAX
Dynaaminen alue on voimakkaasti
supistettu.
Vahvistimen muistin
tyhjentäminen
1,2
1
Kytke vahvistimen virta pois
päältä painamalla POWER.
2
Kytke virta takaisin pitämällä
POWER-painiketta painettuna
yhdessä DIRECT- ja MUTINGpainikkeiden kanssa.
Vinkki
Dynaamisen alueen supistamisella voit supistaa
ääniraidan dynaamista aluetta sen Dolby Digitalsignaaliin sisällytettyjen tietojen perusteella.
”STD” on vakioasetus, mutta sillä on vain lievä
supistusvaikutus. Sen vuoksi on suositeltavaa
käyttää ”MAX”-asetusta. Se supistaa dynaamisen
alueen voimakkaasti, niin että voit katsoa elokuvia
myöhään illalla käyttäen alhaista
äänenvoimakkuutta. Toisin kuin analogisissa
rajoittimissa, tasot ovat esimääritettyjä ja supistus
antaa varsin luonnollisen vaikutelman.
x DC PHASE L.
(tasavirtalinearisoija)
Sallii asettaa pientaajuusvaiheen ominaisuudet
lähelle perinteisen analogisen vahvistimen
tasoa.
• OFF
Vaihekorjausta ei suoriteta.
• LOW-A, STD-A, HIGH-A, LOW-B, STDB, HIGH-B
Vaihekorjauksen taajuusalue lisääntyy
järjestyksessä ”LOW”, ”STD”, ”HIGH”.
”B”-parametrin vaihekorjaus antaa
parannetut basso-ominaisuudet.
18FI
2
Kun ”MEMORY CLEARING...” näkyy
näytössä jonkin aikaa, näkyviin tulee
”MEMORY CLEARED!”.
Seuraavat asetukset palautuvat
alkuasetuksiin.
• Kaikki System Settings- ja Auto
Calibration -valikoiden asetukset.
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
Jos kotelon päälle putoaa jokin esine tai
nestettä, kytke virta vahvistimesta ja tarkistuta
se asiantuntevalla huoltohenkilöllä ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Tarkista ennen vahvistimen käyttöön
ottamista, että sen käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä.
Käyttöjännite on merkitty vahvistimen
takaosassa olevaan tuotekilpeen.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
virtajohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka
virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Jos et aio käyttää vahvistinta pitkään aikaan,
muista irrottaa sen virtajohto pistorasiasta.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu
aina kiinni pistokkeesta eikä johdosta.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Sisäinen lämmönmuodostus
Tietoja käytöstä
Ennen kuin kytket vahvistimeen muita
komponentteja, kytke se pois päältä ja irrota
virtajohto.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita tai -välineitä tai liuotinta,
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on vahvistimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
Vaikka vahvistin kuumenee käytön aikana, se
ei merkitse vikaa. Jos käytät tätä vahvistinta
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
kotelon lämpötila nousee huomattavasti sen
kannessa, sivuilla ja pohjalla. Älä koske
koteloon palovammojen välttämiseksi.
Sijoittaminen
• Vahvistimen käyttöiän pidentämiseksi se on
hyvä sijoittaa riittävästi tuuletettuun
paikkaan, jossa se ei pääse kuumenemaan
liikaa.
• Älä sijoita vahvistinta paikkaan, jossa se voi
kuumentua liikaa, altistua auringonvalolle
tai pölylle tai kolhiintua.
19FI
Lisätietoja
Virtalähteet
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään
esineitä, jotka voivat peittää
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Älä sijoita vahvistinta lähelle muita laitteita,
kuten televisiota tai video- tai
kasettinauhuria. (Jos vahvistinta käytetäään
yhdessä television, videonauhurin tai
kasettidekin kanssa ja se asetetaan liian
lähelle näitä laitteita, seurauksena voi olla
häiriöitä ja kuvan laatu voi kärsiä. Tämä on
todennäköistä varsinkin käytettäessä
sisäantennia. Sen vuoksi on suositeltavaa
käyttää ulkoantennia.)
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
laitteen käytön aikana, yritä ratkaista ongelma
näiden vianmääritysohjeiden avulla. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään
Sonyn jälleenmyyjään.
Audio
Ääntä ei kuulu riippumatta valitusta
komponentista, tai kuuluu vain hyvin
heikko ääni.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on
kytketty toisiinsa kunnolla.
• Tarkasta, että kaikki kaiutinjohdot on
yhdistetty oikein.
• Tarkasta, että sekä vahvistin että kaikki
komponentit on kytketty päälle.
• Tarkasta, ettei VOLUME-säätimen asetus
ole –∞ dB.
• Tarkasta, ettei SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) -säätimen asetus ole ”OFF”
(sivu 11).
• Peruuta mykistys painamalla MUTING.
• Tarkasta, että olet valinnut oikean
komponentin INPUT SELECTOR
-säätimellä.
• Tarkasta, etteivät kuulokkeet ole
liitettyinä.
• Vahvistimen suojalaite on aktivoitu.
Kytke vahvistin pois päältä, korjaa
lyhytsulku ja kytke virta päälle uudelleen.
Jostain komponentista ei tule lainkaan
ääntä.
• Tarkasta, että komponentti on liitetty sen
audioliitäntöihin oikein.
• Tarkasta, että liitäntäjohdot ovat kunnolla
kiinni sekä vahvistimen että komponentin
liittimissä.
20FI
Jommastakummasta kaiuttimesta ei
kuulu mitään ääntä.
• Yhdistä kuulokkeet PHONES-liittimeen
saadaksesi selville, kuuluuko kuulokkeista
mitään. Jos vain yhdestä kuulokkeen
kanavasta kuuluu ääntä, komponentti ei
ehkä ole yhdistetty vahvistimeen oikein.
Tarkasta, että kaikki johdot ovat kunnolla
kiinni sekä vahvistimen että komponentin
liittimissä. Jos kuulokkeiden molemmista
kanavista kuuluu ääntä, kaiutin ei ehkä ole
yhdistetty vahvistimeen oikein. Tarkasta
liitäntä siitä kaiuttimesta, josta ei kuulu
ääntä.
• Varmista, etttä sekä L- että R-liitin on
yhdistetty analogiseen komponenttiin eikä
vain jompaankumpaan L- tai R-liittimeen.
Käytä monauraali-stereokaapelia (ei
mukana).
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärinpäin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on
kytketty oikein ja kunnolla.
• Säädä tasapainoa painamalla
kaukosäätimen BALANCE-painiketta.
Kuuluu kovaa huminaa tai kohinaa.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on
kytketty toisiinsa kunnolla.
• Tarkasta, että kytkentäkaapelit ovat etäällä
muuntajasta tai moottorista sekä vähintään
3 metrin päässä televisiosta ja
loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Varmista, että U SIGNAL GND -liitäntä
on maadoitettu (vain jos levylautanen on
yhdistetty).
• Liittimet ja liitännät ovat likaisia. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholiin kostutetulla
pyyhkeellä.
Nauhoitus ei onnistu.
• Tarkasta, että komponentit on yhdistetty
oikein (sivu 7, 8).
• Valitse lähdekomponentti INPUT
SELECTOR -säätimellä (sivu 11, 12).
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäädin vahvistimen
etäsensoria kohti.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
vahvistimen väliltä.
• Vaihda kaukosäätimen molemmat
paristot, jos ne ovat heikot.
• Varmista, että olet valinnut
kaukosäätimestä oikean signaalilähteen.
Häiriön sattuessa näytössä näkyy
kaksinumeroinen koodi. Voit tarkastaa
järjestelmän kunnon viestin perusteella.
Seuraavassa taulukossa annetaan
toimintaohjeet ongelmien ratkaisemiseen. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään
Sonyn jälleenmyyjään.
CHECK CODE 11
Epäsäännöllinen virta kaiuttimista. Kytke
kaiutin pois päältä, tarkasta ettei
kaiutinjohdon sisus kosketa vahvistinta tai
muita kaiuttimia ja kytke vahvistin
uudestaan päälle. Jos käytössä on
kaksoisjohdotus, tarkasta, että kaiuttimiin
kiinnitetyt Hi/Lo-liitinten lyhytsulkuun
käytetyt metalliosat on poistettu
kaiuttimista.
CHECK CODE 14
Kytke kaiutin pois päältä ja tarkasta, ettei
kaiutinjohdon sisus kosketa vahvistinta tai
muita kaiuttimia.
CHECK CODE 21
Kytke vahvistin pois päältä ja tarkasta, että
kaiutinjohdot on yhdistetty oikein ja kytke
virta takaisin päälle. Jos käytössä on
kaksoisjohdotus, tarkasta, että kaiuttimiin
kiinnitetyt Hi/Lo-liitinten lyhytsulkuun
käytetyt metalliosat on poistettu
kaiuttimista.
CHECK CODE 12
Vahvistinosa on ylikuumentunut. Tarkasta,
ettei tuuletusaukko ole peitossa. Kytke
vahvistin pois päältä, anna sen olla jonkin
aikaa ja kytke virta päälle uudelleen. Jos
käytössä on kaksoisjohdotus, tarkasta, että
kaiuttimiin kiinnitetyt Hi/Lo-liitinten
lyhytsulkuun käytetyt metalliosat on
poistettu kaiuttimista.
21FI
Lisätietoja
Virheilmoitukset
CHECK CODE 13
Vahvistinosa on ylikuumentunut. Tarkasta,
ettei tuuletusaukko ole peitossa. Kytke
vahvistin pois päältä, anna sen olla jonkin
aikaa ja kytke virta päälle uudelleen. Jos
käytössä on kaksoisjohdotus, tarkasta, että
kaiuttimiin kiinnitetyt Hi/Lo-liitinten
lyhytsulkuun käytetyt metalliosat on
poistettu kaiuttimista.
Tuloliitännät (digitaaliset)
Tekniset tiedot
DIGITAL 1/2/3
Impedanssi: 75 ohmia
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
DIGITAL 4
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Vahvistinosa
POWER OUTPUT
Nimellisteho*
Tehontarve
8 ohmia 1 kHz, THD
0,7 %:
110 W + 110 W
4 ohmia 1 kHz, THD
0,7 %:
120 W + 120 W
230 V verkkovirta,
50/60 Hz
* Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Tehontarve:
230 V verkkovirta, 50/60 Hz
(Euroopassa Iso-Britanniaa
lukuun ottamatta)
240 V verkkovirta, 50/60 Hz
(Iso-Britannia ja lähialueet)
Taajuusvaste
PHONO
RIAA
taajuuskorjauskäyrä
± 0,5 dB
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE
10 Hz – 40 kHz
± 3 dB (8 ohmia)
Tuloliitännät (analogiset)
PHONO
Herkkyys: 2,5 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
S/N: 86 dB (A, 20 kHz
LPF)
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
Lähtöliitännät (analogiset)
TAPE
Jännite: 150 mV
Impedanssi: 1 kiloohmi
Lähtöliitännät (digitaaliset)
DIGITAL 4
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
TONE
TREBLE
±10 dB, 1 dB askel
BASS
±10 dB, 1 dB askel
Yleistä
Tehontarve
230 V verkkovirta,
50/60 Hz
(Euroopassa IsoBritanniaa lukuun
ottamatta)
240 V verkkovirta,
50/60 Hz
(Iso-Britannia ja
lähialueet)
Tehonkulutus
100 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,5 W
Verkkovirtarasiat
1-kytkentäiset, 100 W/
0,4 A MAX (Euroopassa,
Iso-Britanniaa lukuun
ottamatta)
Mitat
430 × 173 × 428 mm
mukaan lukien esiin
työntyvät osat ja säätimet
Paino (noin)
14,0 kg
Mukana toimitetut lisävarusteet
Käyttöohjeet (tämä opas)
Optimointimikrofoni ECM-AC1 (1)
Virtajohto (1)
Kaukosäädin RM-AAU010 (1)
R6-paristot (AA) (2)
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa
siitä erikseen ilmoittamatta.
22FI
Hakemisto
Merkit
S
U SIGNAL GND -liitin 7
Auto Calibration 13
Satelliittiviritin 8
SLEEP 12
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 11
Super Audio CD-soitin 7, 8
B
T
A
TONE 10
C
V
CD-soitin 7, 8
D
DAT-dekki 8
DIMMER 12
DIRECT 10, 12
DVD-soitin/DVD-tallennin 8
Lisätietoja
BALANCE 12
Valikko
Auto Calibration 15
System Settings 17
VCR 7
Virheilmoitukset 21
Virtajohto 9
VOLUME 11, 12
I
IMPEDANCE SELECTOR 5
INPUT SELECTOR 11
K
Kaiuttimet 4
Kaksoisjohdotus 6
Kaukosäädin 12
Ennen käyttöä 9
M
MD-dekki 8
MUTING 10, 12
N
Nauhuri 7
Näyttö 10
Nollaus 18
P
PHONES 10
23FI
Download PDF

advertising