Sony | STR-DA5500ES | Sony STR-DA5500ES Käyttöohjeet

4-154-146-11(1)
2: Tilslutning af højttalerne/
2: Kaiuttimien liittäminen
STR-DA5500ES
3: Tilslutning af andre apparater/
3: Muiden laitteiden liittäminen
Super Audio CD-afspiller/ Super Audio CD -soitin
Guide til hurtig klargøring
Pika-asennusopas
Super Audio CD-afspiller/
Super Audio CD -soitin
Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)
© 2009 Sony Corporation
Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)
Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
1: Installation af højttalere/
1: Kaiuttimien asentaminen
Videoapparater/ Videolaitteet
Fjernsyn/
Televisio
Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)
Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
HDMI-kabel (medfølger ikke)/
HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
10 mm
DVD-afspiller, Blu-ray-Disc afspiller/
DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin
HDMI-kabel (medfølger ikke)/
HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)
Om højttalerterminaler
Dansk

Denne guide til hurtig klargøring beskriver, hvordan en Super Audio CD/CD-afspiller, DVD-afspiller, Bluray-Disc afspiller, højttalere og en subwoofer tilsluttes, så du kan få flerkanals surroundsound. Vi henviser til
den brugsanvisning, som følger med receiveren, angående detaljer.
Instruktioner er forklaret med illustrationer af modellen for USA/Canada.
1: Installation af højttalere
Illustrationerne herover viser et eksempel på konfiguration af et 7.1-kanals højttalersystem (syv højttalere og
en subwoofer). Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med receiveren, og den anden side af denne
guide.
I illustrationerne i guiden angives højttalerne som  til og med .
 Venstre fronthøjttaler
 Højre surroundhøjttaler
 Højre fronthøjttaler
 Venstre bagsurroundhøjttaler*
 Centerhøjttaler
 Højre bagsurroundhøjttaler*
 Venstre surroundhøjttaler
 Subwoofer
*
Bagsurroundhøjttalerne (venstre/højre) kan anvendes med zone 2-operationen. Vi henviser til den brugsanvisning, som følger
med receiveren.


Slut -terminalerne til  terminalerne på receiveren, og slut -terminalerne til -terminalerne på
receiveren.
Vi henviser til illustrationen eller den brugsanvisning, som følger med receiveren, angående detaljer om
tilslutning af højttalerledningerne.
Drej låseknappen, indtil højttalerledningen er solidt forbundet.
Om SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-knappen
Du kan vælge fronthøjttalersystemet. Vi henviser til "7: Indstilling af højttalerne" i den brugsanvisning, som
følger med receiveren, angående detaljer.
3: Tilslutning af andre apparater
Dette er et eksempel på, hvordan man tilslutter denne receiver og dine apparater. Vi henviser til trin 3
i "Kom godt i gang" i den brugsanvisning, som følger med denne receiver, angående detaljer om andre
tilslutninger og andre apparater.
Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler. Vi henviser til "3b: Tilslutning af
videoapparaterne" i den brugsanvisning, som følger med receiveren.
4: Sæt alle netledninger i forbindelse til sidst
Kaiutinliittimet
Suomi

Tässä pika-asennusoppaassa kerrotaan, kuinka voit liittää vahvistimeen Super Audio CD/CD -soittimen,
DVD-soittimen, Blu-ray Disc -soittimen, kaiuttimet ja lisäbassokaiuttimen monikanavaisen surroundäänen. Katso tarkemmat tiedot vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Ohjeissa käytettävät kuvat ovat Yhdysvaltain/Kanadan mallista.


Liitä -liittimet vastaanottimen -liittimiin ja liitä -liittimet vastaanottimen  -liittimiin.
Katso kaiutinjohtojen liittämistä koskevat tarkemmat ohjeet kuvasta tai vastaanottimen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
Käännä lukitusnuppia, kunnes kaiutinjohto on kunnolla kiinni.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -kytkin
1: Kaiuttimien asentaminen
Edellä olevat kuvat näyttävät esimerkin 7.1 kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä (seitsemän kaiutinta ja
yksi lisäbassokaiutin). Katso ohjeet vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta ja tämän oppaan
kääntöpuolelta.
Oppaan kuvissa kaiuttimet on merkitty :sta :hon.
 Vasen etukaiutin
 Oikea surround-kaiutin
 Oikea etukaiutin
 Vasen surround-takakaiutin*
 Keskikaiutin
 Oikea surround-takakaiutin*
 Vasen surround-kaiutin
 Lisäbassokaiutin
*
Surround-takakaiuttimet (vasen/oikea) sopivat yhteen 2. vyöhykkeen toimintojen kanssa. Katso ohjeet vastaanottimen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
Voit valita etukaiutinjärjestelmän. Katso lisäohjeita käyttöohjeiden kohdasta ”7: Kaiuttimien määrittäminen”.
3: Muiden laitteiden liittäminen
Tämä on esimerkki siitä, kuinka tämä vastaanotin liitetään muihin laitteisiin. Katso muita liitäntöjä ja muita
laitteita koskevat tarkemmat ohjeet vastaanottimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdan ”Aloittaminen”
vaiheesta 3.
Tässä vastaanottimessa on videosignaalin muuntotoiminto. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottimen
mukana toimitetun käyttöohjeen kohdasta ”3b: Videolaitteiden kytkeminen”.
4: Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi
Liitä varusteisiin kuuluva virtajohto vastaanottimen AC IN -liittimeen. Liitä sitten virtajohto pistorasiaan.
Sæt den medfølgende netledning i AC IN-terminalen på receiveren, og sæt derefter netledningen i en
stikkontakt i væggen.
2: Tilslutning af højttalerne
2: Kaiuttimien liittäminen
Tilslut højttalerne i overensstemmelse med antallet og typen af dine højttalere.
Liitä kaiuttimet kaiutinten lukumäärän ja tyypin mukaisesti.
Om højttalerledningerne
Kaiutinjohdoista


Anvend højttalerledninger, som passer til bredden af rummet.
Hvis du henholder dig til farven eller afmærkningen på den højttalerledning, som skal sættes i plus (+)
eller minus (–) stikket, kan du altid være sikker på, at ledningen tilsluttes korrekt og at der ikke byttes om
på plus og minus.


Käytä huoneen leveydelle sopivia kaiutinjohtoja.
Kun päätät liittää kaiutinjohdon värin tai merkinnän joko plus (+) tai miinus (–) -liittimeen, voit
varmistua siitä, että johto tulee aina liitettyä oikein sekoittamatta plussaa ja miinusta.
STR-DA5500ES 4-154-146-11(1) DK/FI
Dansk
AUTO CAL MIC
4-13
3
11 Tryk gentagne gange på / for at vælge den
automatiske kalibreringstype, og tryk derefter på
.
Automatisk kalibrering af de rigtige
højttalerindstillinger (Auto Calibration)
Parameter
Forklaring
Full Flat
Gør målingen af frekvensen fra hver
højttaler flad.
Højttalerne kan klargøres til automatisk at opnå den ønskede lyd
fra alle de tilsluttede højttalere via anvendelse af den automatiske
kalibreringsfunktion.
Engineer
Indstiller frekvensen til en, der modsvarer
den i et standard Sony-lytterum.
Front Reference
Indstiller karakteristikken for
alle højttalerne, så de modsvarer
fronthøjttalerens karakteristik.
OFF
Deaktiverer den automatiske
kalibreringsequalizer.
Før du udfører automatisk kalibrering



1
Under målingen vil lyden fra højttalerne være meget høj. Vær opmærksom på
tilstedeværelsen af børn og tag hensyn til naboerne.
Udfør den automatiske måling på et stille sted, så du undgår støjvirkninger og
opnår en mere præcis måling.
Hvis der er nogen forhindringer i banen mellem optimeringsmikrofonen
og højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres på korrekt vis. Fjern alle
forhindringer fra det område, hvor målingen udføres, for at undgå målefejl.
Installer og tilslut højttalerne og fjernsynet.
Se forsiden angående detaljer.
2
Slut den medfølgende optimeringsmikrofon til
AUTO CAL MIC-jackstikket.
AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun til den
medfølgende optimeringsmikrofon. Tilslut ikke andre
mikrofoner. Dette kan bevirke, at receiveren og mikrofonen
lider skade.
3
3
Anbring optimeringsmikrofonen ved din
siddeposition. Anvend en skammel eller en trefod, så
optimeringsmikrofonen forbliver i samme højde som dine
ører. Vend L-enden af optimeringsmikrofonen mod den
venstre fronthøjttaler og R-enden af optimeringsmikrofonen
mod den højre fronthøjttaler.
8
MENU
Klargør optimeringsmikrofonen.
Angående klargøring af den aktive subwoofer



4
/,
/
9
Når en subwoofer er tilsluttet, skal du tænde for den og på
forhånd øge lydstyrken. Drej MASTER VOLUME-knappen til
lige før midtpunktet.
Hvis du tilslutter en subwoofer med en delefrekvensfunktion,
skal værdien indstilles til den maksimale værdi.
Hvis du tilslutter en subwoofer med en automatisk
standbyfunktion, skal denne funktion kobles fra (deaktiveret).
Måleresultaterne gemmes.
12 Tryk på .
Afslutningsskærmen vises.
13 Tryk på
Hvis der kommer fejlkoder frem
Når "Save auto calibration (auto speaker setup)?" vises på
fjernsynsskærmen i trin 9, kan du vælge, om du vil bekræfte
advarslen ("Yes") eller ej ("No"). Følg anvisningerne på
fjernsynsskærmen, når du vælger "Yes". Se "Meddelelsesliste
efter automatisk kalibreringsmåling" i "8: Automatisk kalibrering
af de rigtige højttalerindstillinger (Auto Calibration)" i
brugsvejledningen vedrørende advarsels- og fejlkoder.
Tip
Du kan vælge sproget, der skal anvendes ved beskeder på tvskærmen, mellem 4 sprog.
 English
 Español
 Français
 Deutsch
Se "
System-indstillinger" i brugsanvisningen for detaljerede
oplysninger.
1
Slut en fjernsynsskærm til denne receiver.
Se "2: Tilslutning af skærmen" i brugsanvisningen.
2
5
/,
/
10
Tænd for receiveren og fjernsynet.
Skift fjernsynets indgang, således at et billede fra menuen
vises.
/,
3
Tryk på MENU.
Receivermenuen vises på tv-skærmen.
4
Tryk gentagne gange på / for at vælge
" Settings", og tryk derefter på
eller .
Voit säätää kaikkien kytkettyjen kaiuttimien asetukset
automaattisesti oikeiksi käyttämällä automaattista
kalibrointitoimintoa.
Ennen automaattisen kalibroinnin
suorittamista


1

Lisätietoja on etusivulla.
2
AUTO CAL MIC -säädintä on tarkoitettu vain vastaanottimen
mukana toimitetulle optimointimikrofonille. Älä liitä muuta
mikrofonia. Vastaanotin ja mikrofoni voivat vahingoittua.
3
Sijoita optimointimikrofoni kuuntelupaikalle. Aseta
optimointimikrofoni jakkaralle tai jalustalle, jotta se
sijoittuu samalle korkeudelle kuin korvasi. Suuntaa
optimointimikrofonin L-merkintä kohti vasenta etukaiutinta
ja R-merkintä kohti oikeata etukaiutinta.
Aktiivisen lisäbassokaiuttimen asetusten
valitseminen



Jos järjestelmään kuuluu lisäbassokaiutin, kytke siihen virta ja
suurenna sen äänenvoimakkuutta etukäteen. Käännä MASTER
VOLUME -nuppia siten, että se jää hieman alle keskipisteen.
Jos lisäbassokaiuttimessa on säädettävä ylärajataajuus, säädä sen
arvo mahdollisimman suureksi.
Jos lisäbassokaiuttimessa on automaattinen valmiustilatoiminto,
poista se käytöstä.
Automaattisen kalibroinnin suorittaminen
Hvert enkelt apparat bør placeres sådan, at lyden kommer fra
højttalerne på korrekt vis, når du afspiller et tilsluttet apparat.
Det følgende tilfælde beskriver Sony-apparater. Vi henviser til
brugsanvisningen for hvert enkelt apparat.
Sony Super Audio CD-afspiller
Vælg et passende afspilningsområde (multikanals eller 2-kanals).
Lyden kommer muligvis kun fra fronthøjttaler L/R (venstre/højre),
når 2-kanals lyd er valgt.
Efter indstillingen
Receiveren er nu klar til anvendelse. Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger med receiveren, angående detaljer.
1
for at vælge "Start".
9 Tryk på for at vælge "Next".
10 Tryk gentagne gange på / for at vælge "Yes",
og tryk derefter på
.
Valgskærmen for kalibreingstypen vises.
Televisioruudussa näytettävän kielen
valitseminen
Voit valita televisioruudussa näytettävien viestien kieleksi jonkin 4
kielestä.
 English
 Español
 Français
 Deutsch
Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa ”
System -asetukset”.
Muiden laitteiden asentaminen
Kukin laite tulee asentaa siten, että ääni kuuluu kaiuttimista
oikein, kun liitettyä laitetta toistetaan. Seuraavassa esimerkissä
kuvataan Sonyn laitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
käyttöohjetta.
Sony Super Audio CD -soitin
Valitse sopiva toistoalue (monikanava tai 2 kanavaa). Ääni saattaa
kuulua vain etukaiuttimesta L/R, kun 2 kanavaa on valittuna.
Asetuksen tekemisen jälkeen
Vastaanotin on nyt valmis käytettäväksi. Katso tarkemmat tiedot
vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Katso käyttöohjeiden kohtaa ”2: Television kytkeminen”.
2
Kytke vastaanottimeen ja televisioon virta.
Vaihda television tulo näyttämään valikon kuva.
3
Paina MENU.
Vastaanottimen valikko näkyy televisioruudussa.
4
Valitse ” Settings” painamalla / toistuvasti ja
paina sitten
tai .
Settings-valikkoluettelo näkyy televisioruudussa.
Valitse ”Quick Setup” painamalla / toistuvasti
ja paina sitten
.
Tryk på
Kaiuttimen koko (LARGE/SMALL) arvioidaan sen bassotoiston perusteella.
Mittaustulokset voivat vaihdella optimointimikrofonin ja kaiuttimien
sijainnin sekä huoneen muodon mukaan. Mittaustulosten noudattaminen on
suositeltavaa. Näitä asetuksia voi kuitenkin muuttaa Speaker -asetusvalikossa.
Tallenna mittaustulokset ensin ja kokeile sitten asetusten muuttamista, jos
haluat.
Liitä television näyttö vastaanottimeen.
6
Tryk gentagne gange på / og på
for at fjerne
markeringen for de enheder, du ikke vil måle, og
tryk derefter på .
Kun teksti ”Save auto calibration (auto speaker setup)?” näkyy
televisioruudussa vaiheessa 9, voit tallentaa kalibraation tulokset
valitsemalla ”Yes” tai hylätä ne valitsemalla ”No”. Jos valitset ”Yes”,
noudata televisioruutuun tulevia ohjeita. Lisätietoja varoitus- ja
virhekoodeista on kohdassa ”Ilmoitusluettelo automaattisen
kalibrointimittauksen jälkeen” käyttöohjeen kohdassa ”8:
Kaiuttimien asetusten automaattinen kalibrointi (Auto
Calibration)”.
Automaattisella kalibrointitoiminnolla saadaan selville seuraavat
ominaisuudet: kaiutinten kytkennät, kaiuttimien napaisuus,
kaiuttimien etäisyys, kaiuttimien koko, kaiuttimien äänitaso,
taajuusominaisuudet.
Tryk gentagne gange på / for at vælge "Quick
Setup", og tryk derefter på
.
7
Kun näkyy virhekoodi
Opsætning af andre apparater
6
Målingen starter i løbet af fem sekunder.
Når målingen er slut, lyder der et bip, og måleresultatet vises
på tv-skærmen.
,
Aseta optimointimikrofoni paikalleen.
Valitse ”Auto Calibration” painamalla /
toistuvasti ja paina sitten
tai .
8
/,
Liitä vastaanottimen mukana toimitettu
optimointimikrofoni AUTO CAL MIC -liitäntään.
5
Du får vist bekræftelsesskærmen, som spørger, om du er klar
til at påbegynde målingen.
7
Asenna ja liitä kaiuttimet ja televisio.
Tryk gentagne gange på / for at vælge "Auto
Calibration", og tryk derefter på
eller .
/,
12
Kaiuttimista tulee hyvin voimakkaita ääniä kalibroinnin aikana. Äänet voivat
häiritä lapsiasi tai naapureitasi.
Suorita mittaus hiljaisessa ympäristössä, jotta kohina ei heikennä mittauksen
tarkkuutta.
Kalibroiminen ei onnistu, jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien välissä on
esteitä. Poista esteet mittausalueelta mittausvirheen välttämiseksi.
5
Du får vist skærmen, hvorpå du kan vælge enheden, som skal
måles.
.
Vinkki

Settings-menulisten vises på tv-skærmen.
6
Näyttöön tulee poistumisnäkymä.
Kaiuttimien asetusten automaattinen
kalibrointi (Auto Calibration)
Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL) bestemmes af den lave karakteristik.
Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af optimeringsmikrofonens
og højttalernes position samt rummets form. Det anbefales, at du følger
måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse indstillinger i Speaker settings
menuen. Gem måleresultaterne først, og prøv derefter at ændre resultaterne,
hvis du ønsker det.
Valg af sproget, der skal vises på tv-skærmen
12 Paina .
13 Paina
.
Udførelse af automatisk kalibrering
Den automatiske kalibreringsfunktion giver dig mulighed
for at måle følgende: højttaler-tilslutninger, højttalernes
polaritet, højttalerafstand, højttalerstørrelse, højttalerniveau,
frekvenskarakteristik.
Suomi
Näkyviin tulee näyttö, jossa voit valita mitattavan kohteen.
7
Poista valinnat niistä kohdista, joita et halua
mitata, painamalla /
toistuvasti ja paina
sitten .
Näyttöön tulee vahvistusnäyttö, jossa varmistetaan, että haluat
aloittaa mittauksen.
8
Valitse ”Start” painamalla
.
Mittaus alkaa viiden sekunnin kuluttua.
Kun mittaus on valmis, kuuluu piippaus ja mittaustulos näkyy
televisioruudussa.
9 Valitse ”Next” painamalla .
10 Valitse ”Yes”, painamalla / toistuvasti ja paina
sitten
.
Näyttöön tulee kalibrointityypin valintanäyttö.
11 Valitse automaattinen kalibrointi painamalla /
toistuvasti ja paina sitten
.
Parametri
Selitys
Full Flat
Säätää kunkin kaiuttimen taajuusvasteen
tasaiseksi.
Engineer
Valitsee taajuuden, joka vastaa Sonyn
kuunteluhuoneen standardia.
Front Reference
Säätää kaikkien kaiuttimien ominaisuudet
etukaiuttimen ominaisuuksien mukaisiksi.
OFF
Poistaa automaattisen kalibroinnin EQasetuksen käytöstä.
Mittaustulokset tallentuvat.
STR-DA5500ES 4-154-146-11(1) DK/FI
Download PDF

advertising