Sony | TA-VE800G | Sony TA-VE800G Käyttöohjeet

3-856-144-31(1)
Integrated AV
Amplifier
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FIN
TA-VE800G
© 1996 by Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet
for regn eller fugt, således
at risiko for brand eller stød
undgås.
For at undgå elektriske stød må man
ikke åbne kabinettet. Overlad alt
reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er
meget begrænset, som f.eks. i en bogreol
eller et indbygget skab.
Sikkerhedsregler
Om sikkerheden
• Hvis der skulle komme en genstand
eller væske ind i forstærkeren, skal
den tages ud af forbindelse og
undersøges af en fagmand, før den
anvendes igen.
Om strømforsyning
• Kontroller, at netspændingen er
identisk med den lokale spænding,
før du begynder at bruge
forstærkeren. Netspændingen
angives på mærkepladen på bagsiden
af forstærkeren.
• Forstærkeren er ikke taget ud af
forbindelse med lysnettet, så længe
dens netledning sidder i en
stikkontakt i væggen, uanset om der
er afbrudt på selve forstærkeren.
• Husk at tage forstærkeren ud af
forbindelse med lysnettet, hvis du
ikke skal bruge den i længere tid. Tag
fat i stikket, aldrig i ledningen, når du
tager netledningen ud af
stikkontakten.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om placeringen
• Anbring forstærkeren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at
forhindre overophedning og for at
sikre at den holder længere.
• Anbring ikke forstærkeren i
nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke noget ovenpå
forstærkeren, der kan blokere
ventilationsåbningerne og bevirke, at
den ikke fungerer efter hensigten.
Om anvendelsen
• Husk at slukke for forstærkeren og
tage den ud af forbindelse, før du
tilslutter andre komponenter.
Om rengøring
• Rengør kabinet, panel og kontroller
med en blød klud, der er fugtet en
smule med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen
former for ridsende svampe,
skurepulver eller opløsningsmidler
som f.eks. alkohol eller rensebenzin.
2DK
Henvend dig gerne til nærmeste
Sony forhandler, hvis du har nogen
spørgsmål om eller problemer med
forstærkeren.
Om denne
brugsanvisning
Anvisningerne i nærværende
brugsanvisning gælder model
TA-VE800G.
Et par oplysninger
• Anvisningerne i nærværende
brugsanvisning beskriver
kontrollerne på skærmdisplayet. Det
er også muligt at anvende
kontrollerne på forstærkeren, hvis de
har samme eller lignende navne som
dem på skærmdisplayet.
• Det følgende symbol anvendes i
brugsanvisningen:
Angiver råd og vink om,
hvorledes operationen gøres
lettere.
Denne forstærker er udstyret med
Dolby Pro Logic Surroundlyd-system.
Fremstillet pà licens fra Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
“Dolby” og dobbelt-D symbolet a og
“Pro Logic” tilhører Dolby Laboratories
Licensing Corporation som
varemærker.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Indledning
Faciliteter 4
Hvordan forstærkeren fungerer 7
Til at begynde med
Udpakning 7
Oversigt over tilslutningerne 7
Tilslutning af IR-repeateren 8
Tilslutning af lydkomponenter 8
Tilslutning af højttalerne 9
TV-videobåndoptager tilslutninger 10
Tilslutning til lysnettet 11
Før du begynder at bruge forstærkeren 11
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Hvordan batterierne sættes i fjernbetjeningen 12
Hvordan fjernbetjeningen anvendes 12
Registrering af et fjernsyn 14
Registrering af lyd-/videoudstyr 16
Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjeninger
(USER IR-indstilling) 20
DK
Grundlæggende anvendelse
Valg af en komponent 22
Optagelse 24
Anvendelse af afbryderautomatikken 25
Anvendelse af Surroundlyd
Indledning 26
Anvendelse af forprogrammerede lydfelter 26
Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic Surroundlyden 28
Således “skræddersyr” du lydfelter 29
Avanceret anvendelse
Anvendelse af indeks-funktionerne 31
Anvendelse af en CD-skifter 33
Automatisk anvendelse af flere komponenter i rækkefølge
(makro-afspilning) 35
Indstillinger og justeringer
Fjernstyring af lydkilderne uden fjernsynet (lysende kontrol-blink) 36
Automatisk afspilning af lydkilder (auto play) 37
Automatisk start af en lydkilde, når der tændes for forstærkeren
(auto start) 37
Justering af fjernbetjeningens følsomhed 38
Valg af display-parametre 38
Justering af skærmdisplayets position 39
Anden information
Forpladen 40
Bagsiden 41
Fejlfinding 42
Specifikationer 44
Ordforklaring 45
Indeks 46
3DK
Indledning
Faciliteter
Styring på skærmen af lyd-/videokomponenter
Den integrerede AV-forstærker TA-VE800G er et lyd-/videocenter med en unik interface. Ved at tilslutte
forstærkeren til dit fjernsyn, kan du få et skærm-display frem, som giver dig mulighed for at styre de forskellige,
tilsluttede lyd-/videokomponenter. Brug fjernbetjeningen til at flytte viseren (udformet som en hånd) på skærmdisplayet og vælge funktioner.
M
m
M
PUSH
ENTER
m
Denne forstærkers skærm-display giver dig mulighed for at styre både lyd-/videokomponenter så vel som enhver
anden anordning, der kan styres med en fjernbetjening med infrarøde stråler (som f.eks. lysarmatur).
Se side 6 angående detaljer om, hvordan forstærkeren kan styre andet udstyr.
4DK
Indledning
Mange forskellige lydfelter inklusive Dolby Pro Logic surround
Da forstærkeren ved leveringen har 12 forskellige, forindstillede lydfelter (som HALL, THEATER, ARENA etc.), kan du
udnytte disse spændende lydeffekter ved ganske enkelt at vælge en af dem fra SOUND FIELD SELECT-skærmen.
Forstærkeren er ligeledes udstyret med en Dolby Pro Logic dekoder, sådan at du kan afspille programmer, der er indspillet
med Dolby Surround med en surrond-effekt, der svarer til den, du kender fra biografen.
Styring af CD-skifter
Hvis du tilslutter en Sony CD-skifter, der er udstyret med en Control A1-terminal, vil du have mulighed for at finde og vise
plade-informationen i CD-skifteren i alfabetisk rækkefølge, nummerorden eller efter gruppenavn. Du kan også vælge,
hvilken plade der skal spilles, fra skærm-dispalyet ved hjælp af forstærkerens fjernbetjening.
5DK
Indledning
Hvordan forstærkeren fungerer
Fjernbetjeningen, der følger med TA-VE800G, betjener sig af infrarøde (IR) stråler til at styre forstærkeren og skærmdisplayet.
Da denne forstærker betjener sig af menu-operationer, er du nødt til at tilslutte den til et fjernsyn.
Videosignal (input fra
lydkildekomponent kombineret med
skærm-display)
LD-afspiller etc.
IR-styrekoder
TA-VE800G
Videosignal
FUNCTION
ALL
OFF
2
S
O
U
N
D
3
M
VOL
+
m
Videosignal
–
SUB
0
(
)
p
USER
P
=
+
Fjernsyn (monitor)
IR-sender og
modtager
1
M
PUSH
ENTER
m
Videobåndoptager etc.
Skærm-display operationer
1 Fjernbetjeningen udsender et infrarødt (IR) signal, når du trykker på retningskontrolknappen (1 herover).
2
Styrer flytningen af viseren (udformet som en hånd) i skærm-displayet (2 herover).
3
Når du flytter viseren til et symbol på skærmen og trykker på midten af retningskontrolknappen, vil den
infrarøde (IR) sender sende den modsvarende IR-styrekode til den respektive programkilde (3 herover).
Hvis skærmen ikke kommer frem eller viseren ikke flytter, når du trykker på retningskontrolknappen
IR-koden fra fjernbetjeningen når ikke helt frem til den infrarøde modtager på forstærkeren (1 herover). Sørg for, at der ikke er
nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og forstærkeren).
Hvis programkilden ikke aktiveres eller aktiveres langsomt
IR-styrekoden fra IR-repeateren når ikke helt frem til den infrarøde modtager på programkilden. Tilslut den ekstra IR-repeater
(medfølger) og placer den foran programkilden (se “Tilslutning af IR-repeateren” på side 8).
Hvis nogle af de programmerede kontroller i skærm-displayet ikke reagerer eller er langsomme, skal du optage IR-koderne for
disse knapper igen (se “Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr” på side 16).
Fjernsynet anvendes som monitor
Brug den i videobåndoptageren indbyggede tuner, når du vil se fjernsyn. Videobåndoptager-kontrollerne på skærm-displayet
giver dig mulighed for at skifte programpositioner med brug af forstærkerens fjernbetjening.
Du kan bruge fjernsynets tuner, når der er slukket for forstærkeren, men alle operationer skal foretages med den
fjernbetjening, der følger med fjernsynet.
6DK
Til at begynde med
Til at begynde med
Udpakning
Oversigt over tilslutningerne
Kontroller, at de følgende tilbehørsdele følger med
forstærkeren:
• Fjernbetjening RM-VR1 (1)
• Størrelse AA (R6) batterier (2)
• IR-repeater (1)
• Videokabel (1)
• Guide til hvordan man starter og til grundlæggende
anvendelse (1)
Forstærkeren giver mulighed for at tilslutte og styre de
følgende lyd-/videokomponenter. Følg tilslutningsprocedurerne for de komponenter, du vil tilslutte til
forstærkeren på de angivne sidetal. Se “Bagsiden” på
side 41, så du kender placeringen af og navnene på
hver enkelt jack.
TV-videobåndoptager
tilslutninger (10)
Tilslutning af
højttalerne (9)
Tilslutning af IRrepeateren (8)
Monitor
Satellit-dekoder
Fronthøjttaler
(venstre)
Fronthøjttaler
(højre)
Videobåndoptager
LD-afspiller
CD-afspiller
Midterhøjttaler
BagBåndoptager
højttaler
(venstre) DAT/MD-deck
Pladespiller
Tilslutning af
lydkomponenter (8)
Aktiv
woofer
Baghøjttaler
(højre)
Videokamera/
Videospil
TV-videobåndoptager
tilslutninger (10)
Før du begynder
• Sluk for samtlige komponenter, før du udfører
tilslutningerne.
• Sæt ikke netledningen i forbindelse, før du har
udført samtlige tilslutninger.
• Sørg for, at stikpropperne er trykket helt ind, så du
undgår brum og støj.
• Når du sætter et lyd-/videokabel i forbindelse, skal
du sørge for, at de farvede stik modsvarer de rigtige
jacker på komponenten: Gule (video) i gule, hvide
(venstre, lyd) i hvide og røde (højre, lyd) i røde.
7DK
Til at begynde med
Tilslutning af IR-repeateren
Tilslutning af lydkomponenter
Oversigt
Oversigt
I dette afsnit beskrives det, hvordan den ekstra,
medfølgende, infrarøde (IR) repeater skal tilsluttes til
forstærkeren. Repeateren udsender infrarøde signaler,
der modsvarer dem, der udsendes af de respektive
komponenters fjernbetjeninger. Tilslut denne repeater
for at opnå yderligere dækning, hvis du har
vanskeligheder med at styre en bestemt komponent
ved hjælp af forstærkerens skærm-display (OSD = Onscreen display) funktioner, eller hvis installeringen
forhindrer repeateren på forpladen i at nå frem til alle
de komponenter, der skal styres. Se illustrationen
herunder angående, hvor terminalen sidder.
I dette afsnit beskrives det, hvordan
lydkomponenterne tilsluttes forstærkeren.
Se illustrationen herunder angående, hvor jackerne
sidder.
CTRL A1
TAPE
PHONO TUNER CD
IR OUT
DAT/MD
Hvilke ledninger skal jeg bruge?
Lydkabler (medfølger ikke) (1 for hver CD-afspiller og
pladespiller, 2 for hver båndoptager, DAT-båndoptager, eller
MD deck).
Hvid (venstre)
Hvid (venstre)
Rød (højre)
Rød (højre)
Tilslutninger
Tilslutninger
Pilen ç indikerer signalretningen.
Forstærker
IR-repeater
CD-afspiller
IR OUT
Forstærker
CD-afspiller
OUTPUT
LINE
L
L
Bemærkninger
• Brug den medfølgende selvklæbende tape til at fastgøre
IR-repeateren således, at dens forside vender mod den
komponent, der skal styres.
• Hvis du har vanskeligheder med at styre det tilsluttede
udstyr, kan det skyldes, at de infrarøde (IR) signaler, der
sendes fra repeateren ikke når frem til den infrarøde
modtager på den respektive komponent. Flyt i dette
tilfælde IR-repeateren nærmere til den pågældende
komponent.
R
R
IN
CD
Kassettebåndoptager
Forstærker
L
Kassettebåndoptager
OUTPUT
INPUT
LINE
LINE
L
R
REC OUT
IN
R
TAPE
DAT/MD-deck
Forstærker
L
DAT/MD-deck
OUTPUT
INPUT
LINE
LINE
L
R
REC OUT
DAT/MD
8DK
IN
R
Til at begynde med
Tuner
Forstærker
Tuner
Tilslutning af højttalerne
OUTPUT
LINE
L
L
R
TUNER
Pladespiller
Forstærker
Oversigt
R
IN
Pladespiller
OUTPUT
LINE
L
L
R
IN
R
PHONO
• Hvis din pladespiller har en jordledning
I dette afsnit beskrives, hvordan højttalerne tilsluttes
forstærkeren. Selv om det er nødvendigt med
fronthøjttalere (venstre og højre), er der valgfrihed
mht. at anvende midter- og baghøjttalere. Hvis du
anvender midter- og baghøjttalere, vil du opnå en
større surround-effekt. Tilslutning af en aktiv woofer
vil øge bassen.
Se illustrationen herunder angående, hvor
terminalerne sidder.
Forbind jordledningen til y SIGNAL GND på
forstærkeren, så du undgår brum.
FRONT SPEAKERS
CONTROL A1 tilslutninger
• Hvis du har en CONTROL A1-kompatibel Sony CDafspiller eller båndoptager
Brug et CONTROL A1-kabel (medfølger ikke) til at
forbinde CTRL A1-jacken på CD-afspilleren eller
båndoptageren til S-LINK CTRL A1-jacken på
forstærkeren. Se den separate brugsanvisning
“CONTROL-A1 kontrolsystem” og brugsanvisningen for
CD-afspilleren eller båndoptageren angående detaljer.
• Hvis du har en Sony CD-skifter med en COMMAND
MODE-vælger
Hvis CD-skifterens COMMAND MODE-vælger kan
skiftes mellem CD 1, CD 2 og CD 3, skal du huske at
indstille kommandofunktionen til “CD 1” og tilslutte CDskifteren til CD-terminalerne på forstærkeren.
Hvis du imidlertid har en Sony CD-skifter med VIDEO
OUT-terminaler, skal kommandofunktionen indstilles til
“CD 2” eller “CD 3” og CD-skifteren tilsluttes et sæt
videokomponent-terminaler på forstærken (VIDEO 1,
VIDEO 2, eller LD).
WOOFER
CENTER
REAR
SPEAKERS SPEAKER
Den bedste surroundlydvirkning opnås, hvis du
placerer dine højttalere som vist på illustrationen
herunder.
Baghøjttaler
60 - 90 cm
45°
Fronthøjttaler
Hvilke ledninger skal jeg bruge?
• Højttalerledning (medfølger ikke) (1 til hver højttaler)
(+)
(+)
(–)
(–)
Sno de nøgne ender af ledningen ca. 15 mm. Sørg for, at
sætte højttalerledningen i den rigtige terminal på
komponenterne: + til + og – til –. Hvis ledningerne ombyttes,
vil lyden blive forvrænget og bassen vil mangle.
(fortsættes)
9DK
Til at begynde med
Tilslutninger
TV-videobåndoptager
tilslutninger
Fronthøjttalere
Fronthøjttaler
(højre)
Fronthøjttaler
(venstre)
Forstærker
Oversigt
FRONT SPEAKERS
R
}
L
]
}
I dette afsnit beskrives, hvordan videokomponenter
tilsluttes forstærkeren.
Se illustrationen herunder angående, hvor jackerne
sidder.
]
LD
MONITOR
VIDEO 2
Bag- og midterhøjttalere
Baghøjttaler
(højre)
Forstærker
R
}
}
]
Baghøjttaler
Midterhøjttaler (venstre)
L
]
}
]
}
]
SATL
REAR SPEAKERS
VIDEO 1
CENTER SPEAKER
Hvilke kabler har jeg brug for?
• Lyd-/videokabel (medfølger ikke) (1 til TV eller LDafspiller, 2 til hver videobåndoptager)
Aktiv woofer
Gul
Forstærker
Aktiv woofer
MIX
INPUT
AUDIO
OUT
Gul
Hvid (venstre)
Rød (højre)
Hvid (venstre)
Rød (højre)
• Scartkabel (medfølger ikke) (1 til (TV) monitor)
Hvis din TV-monitor anvender separate højttalere
Det er muligt at tilslutte en af dem til SURROUND OUT
CENTER terminalen, så de kan anvendes med Dolby
Pro Logic surroundlyd (se side 28).
Tilslutninger
Pilen ç angiver signalretningen.
TV (Monitor)
Forstærker
TV (Monitor)
MONITOR
AV 1
Satellit-dekoder
10DK
Forstærker
Satellitdekoder
SATL
OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
L
L
R
R
Til at begynde med
Videobåndoptager (via VIDEO 1 jackerne)
Hvis du har to videobåndoptagere, skal videobåndoptager
nr. 2 tilsluttes VIDEO 2-jackerne.
Forstærker
Videobåndoptager
VIDEO 1
OUTPUT
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
VIDEO
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
AUDIO
L
L
R
R
Tilslutning til lysnettet
Isætning af netledningen
Sæt denne forstærkers og lyd-/videokomponenternes
netledning i en stikkontakt i væggen. Hvis du
forbinder andre lydkomponenter til SWITCHED AC
OUTLET på forstærkeren, vil denne være istand til at
strømforsyne de tilsluttede komponenter, så du kan
tænde/slukke for hele systemet på forstærkeren.
SWITCHED AC OUTLET
LD-afspiller
Forstærker
LD-afspiller
LD
OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
L
L
R
R
/
til stikkontakt i væggen
Forsigtig
Videokamera/videospil
Brug (VIDEO 3) indgangs-jackerne på frontpanelet.
Camcorder eller
videospil
OUTPUT
Forvis dig om, at den komponent, der er tilsluttet
forstærkerens vekselstrømsudtag, ikke har et effektforbrug,
der overstiger det på bagsiden angivne watt-tal. Tilslut ikke
el-apparater med et højt wattforbrug som f.eks. strygejern,
el-vifter eller fjernsyn til dette udtag.
VIDEO
Forstærker
(Forplade)
Hvad er det næste jeg skal gøre?
AUDIO
L
VIDEO3 INPUT
R
VIDEO
L
AUDIO
Gå til næste afsnit og forvis dig om, at kontrollerne er i de
rigtige stillinger, før du begynder at bruge forstærkeren.
R
Hvis du har en CANAL + tuner
Tilslut den til en videobåndoptager, der er tilsluttet
forstærkeren.
Hvad er det næste jeg skal gøre?
Gå videre til næste afsnit, hvor du finder oplysninger om,
hvordan du tilslutter og fuldfører dit hjemmebiograf system.
Før du begynder at bruge
forstærkeren
Før du begynder at bruge forstærkeren, skal du
forvisse dig om, at du har:
• Drejet MASTER VOLUME helt til venstre (0position).
• Aktiveret højttalerne (ON). (Se side 40 angående
detaljer)
11DK
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Hvordan batterierne sættes i
fjernbetjeningen
Hvordan fjernbetjeningen
anvendes
1
Åbn dækslet på undersiden af fjernbetjeningen.
2
Sæt to størrelse-AA (R6) batterier i med
polariteten i rigtig retning (+/–).
Med den medfølgende fjernbetjening kan du udføre
næste alle betjeninger af forstærkeren. Anvendelsen er
enkel. Tryk en gang på retningskontrolknappen på
fjernbetjeningen for at få skærm-displayet frem, og tryk
derefter på det hjørne af retningskontrol-feltet, der
svarer til den retning, hvori viseren (udformet som en
hånd) skal flyttes på skærm-displayet. Placer viseren
således, at fingerspidsen placeres på et af punkterne i
skærm-displayet, og tryk på og slip hurtigt midten af
retningskontrolknappen for at “klikke” punktet.
FUNCTION
ALL
OFF
Viser
Blankt
område
3
S
O
U
N
D
VOL
+
–
Luk dækslet.
SUB
0
(
)
p
Retningskontrolknap
Hvordan skade forårsaget af batteriudsivning og
korrosion undgås
Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal
anvendes i længere tid.
Batteriernes levetid
• Brugstiden kan forventes at være omkring tre
måneder med brug af Sony SUM-3 (NS) og et halvt
år med brug af Sony AM-3 (NW) alkali-batterier.
Eftersom fjernbetjeningen forbruger effekt, hver
gang du tager den i hånden og når et skærm-display
kommer frem, kan batteriernes levetid indskrænkes
til mindre end tre måneder, afhængigt af hvor ofte
du tager fjernbetjeningen i hånden.
• Udsæt ikke fjernbetjenings-sensoren for direkte sol
eller anden belysning, da dette kan føre til
funktionsfejl.
12 DK
USER
P
M
=
+
PUSH
ENTER
m
Hvordan der tændes for forstærkeren
Tryk en eller to gange på retningskontrolknappen på
fjernbetjeningen, når du vil tænde for forstærkeren.
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Tips om korrekt behandling af
fjernbetjeningen
• Tildæk ikke IR-senderen, når fjernbetjeningen
anvendes.
30°
Pas på ikke at dække
denne del med hånden
• Hold fjernbetjeningen med dens
retningskontrolknap opad som vist på illustrationen
herunder.
IR-stråler
• Hvis du vil fjerne skærm-displayet, skal du placere
viseren i det blanke område og trykke på midten af
retningskontrolknappen.
• Sørg for at rette fjernbetjeningen mod modtageren og
ikke mod fjernsynet.
• Placer modtageren i nærheden af (ved siden af eller
under) fjernsynet.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
M
m
–
SUB
0
(
)
p
USER
P
=
+
8 cm eller mindre
30°
13DK
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Registrering af et fjernsyn
4
Klik på OTHER TV (eller klik på “Sony TV” for et
Sony-fjernsyn).
TV MONITOR SET
Registrering af et Sony-fjernsyn
TV IR SET
Hvis dit Sony-fjernsyn kan styres med en
fjernbetjening med infrarøde stråler, og det er tilsluttet
forstærkeren via dets AV1-jack, er IR-kode registrering
ikke nødvendig.
GRAPHIC POSITION
RETURN
Registrering af et ikke-Sony fjernsyn
Udfør nedenstående procedure for at indstille
forstærkeren til automatisk at tænde for fjernsynet,
hver gang du tænder for forstærkeren.
Tænd for forstærkeren og fjernsynet.
Forvis dig om, at indgangsvælgeren på fjernsynet
er sat til AV1.
2
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
EXIT
Hvis du bruger et Sony-fjernsyn
IR-koderne programmeres automatisk og registreringen
er færdig (klik på RETURN eller EXIT).
Dæk IR-sensoren på fjernsynet, før du går videre
til trin 5, for at forhindre utilsigtet betjening. I
modsat fald er der risiko for, at skærm-displayet
slukker under programmeringen.
Registrering
1
Sony
TV
OTHER TV
5
Klik på START.
TV MONITOR SET
FUNCTION
TV IR SET
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
GRAPHIC POSITION
+
–
SUB
0
(
)
p
RETURN
USER
P
=
Klik på TV SET.
FUNCTION SELECT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
EXIT
+
6
3
Sony
TV
OTHER TV
START
Tryk på den knap på fjernsynets fjernbetjening,
der modsvarer den fremhævede kontrolknap, når
“PUSH YOUR COMMANDER” kommer frem på
fjernsynsskærmen.
Programmer den knap, der bruges til at tænde for
(ON) fjernsynet (dvs. CH0, CH1, CH+ etc.) som
“CHANNEL 0”.
TV IR SET
2
TV IR SET
CHANNEL 0
POWER OFF
WIDE TV DISPLAY MODE
TV SET
EXIT
PUSH
RETURN
14 DK
YOUR
COMMANDER
CODE CLEAR
EXIT
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Når IR-koden programmeres, skal fjerbetjeningen
rettes mod IR-sensoren på forstærkeren fra en
afstand af ikke mere end 10 cm. Hold knappen på
fjernbetjeningen inde i ca. 5 sekunder, indtil
kommandoen “RELEASE YOUR COMMANDER”
er kommet frem.
IR sensor
Bemærkninger
• Det er ikke sikkert, at det er lykkedes at programmere alle
IR-koder, selv om “RELEASE YOUR COMMANDER”
kommer frem på fjernsynsskærmen. Gå frem som
beskrevet i “Programmering af infrarøde (IR) koder fra
andre fjernbetjeninger (USER IR-indstilling)” på side 20,
hvis det stadig ikke er muligt at programmere IR-koden.
• På nogle fjernsyn af andet fabrikat end Sony, er det ikke
sikkert, at ZOOM-knappen kan programmeres. Hvis dette
ikke er muligt, skal du bruge fjernsynets fjernbetjeningen
til at udføre dette.
Ændring fra et fjernsyn af andet fabrikat til et Sonyfjernsyn
Hold fjernbetjeningen vandret mod IRsensoren, indtil koden er programmeret.
Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter
den under programmeringen, er det ikke sikkert
at IR-koden programmeres korrekt.
7
Forbind forstærkerens MONITOR OUT-jack til VIDEO 1indgangsjacken på Sony-fjernsynet. Følg trin 1 til og med 3,
og klik derefter på SONY TV i trin 4.
Gentag denne procedure for de resterende
knapper, der vises på fjernsynsskærmen. Hvis en
IR-kode ikke er programmeret korrekt, vil
indikatoren for IR-kode indstilling begynde at
blinke.
Hvordan man går ud af menuen
Klik på EXIT.
Hvordan man går tilbage til en tidligere menu
Klik på RETURN.
Hvordan man sletter TV IR-koder
Klik på CODE CLEAR.
• Sletning af en bestemt IR-kode
1 Klik på SINGLE IR CODE CLEAR.
2 Klik på den knap, der skal slettes.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
3 Klik på YES for at slette koden.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet.
Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil slette endnu en kode.
• Sletning af alle TV IR-koderne
1 Klik på TV IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
2 Klik på YES for at slette koden.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO,
hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
• Sletning af alle IR-koderne
1 Klik på ALL IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
2 Klik på YES for at slette alle koderne.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO,
hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
15DK
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Registrering af lyd-/
videoudstyr
Registrering af Sony lyd-/videoudstyr
Hvis dit Sony lyd- og videoudstyr kan styres med en
fjernbetjening med infrarøde stråler, behøver du blot at
tilslutte det til jackerne, der er vist i nedenstående
oversigt. Registrering er unødvendig.
Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr
Hvis du tilslutter lyd-/eller videoudstyr af andet
fabrikat end Sony, skal du programmere de IR-koder,
der anvendes af udstyret, inden du kan begynde at
styre det via forstærkeren.
Du kan programmere op til 120 IR-koder, inklusive
bruger IR-koder, men afhængigt af typen af de
programmerede koder, kan grænsen være under 100.
Det kan være vanskeligt eller umuligt at programmere
op til 120 koder under følgende forhold:
• Ved programmering af IR-koder for specielle
fjernbetjeninger som f.eks. dem af kort-typen, eller
fjernbetjeninger til apparater som f.eks. klima-anlæg.
• Ved programmering fra fjernbetjeninger med svage
batterier.
• Ved programmering af IR-koder, der er blevet
programmeret til en programmerbar fjernbetjening
(dvs. en hvilken som helst IR-kode, der ikke
oprindeligt fandtes i den respektive fjernbetjening).
Forstærker-jacker
Udstyr, der skal tilsluttes
VIDEO 1
Sony videobåndoptager 3 (VHS)
VIDEO 2
Sony videobåndoptager 1 (BETA)
VIDEO 3
Sony videobåndoptager 2 (8 mm)
LD
Sony LD-afspiller
SATL
Sony satellit-dekoder
TUNER
Sony tuner
DAT/MD
Sony DAT-båndoptager
Registrering
CD
Sony CD-afspiller (CD 1)
1
TAPE
Sony kassettebåndoptager
MONITOR
Sony fjernsyn
I de følgende tilfælde er registrering af Sonykomponenter nødvendig
• Når et Sony MD-deck tilsluttes DAT/MD-jackerne.
• Når der tilsluttes en Sony-lydkomponent med
CONTROL-A1 kompabilitet.
• Når en Sony-komponent tilsluttes andre jacker end
dem, der vises i ovenstående oversigt, (f.eks. hvis en
Sony LD-afspiller tilsluttes VIDEO 3-jackerne).
• Når Sony-udstyr anvendes istedet for ikke-Sony lydeller videoudstyr.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
SUB
0
2
(
)
16
USER
P
=
+
Klik på IR SET.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
2
IR SET
EXIT
3
Klik på den ønskede funktion.
IR CODE SETTING
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
LD
SATL
DAT/MD
CD
TAPE
TUNER
RETURN
DK
p
FUNCTION SELECT
Bemærkninger
• Hvis din videobåndoptager har en COMMAND CODEvælger (for VTR1, VTR2 eller VTR3), skal den sættes i den
påkrævede stilling.
• Hvis din CD-skifter har en COMMAND MODE-vælger
(for CD 1, CD 2 eller CD 3), skal den normalt stå i stilling
“CD 1”, men hvis din CD-skifter har VIDEO OUTterminaler, skal COMMAND MODE sættes til “CD 2”
eller “CD 3”. (“CD 3” bør kun anvendes, når CONTROLA1 tilslutninger udføres).
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
VTR3
VTR1
VTR2
LD
DBS
DAT
CD1
TAPE
TUNER
EXIT
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
4
Klik på “Sony” for en Sony-komponent eller på
OTHER for en ikke-Sony komponent.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
Sony
IR
RETURN
OTHER
EXIT
Hvis programkilden er en Sony-komponent
IR-koderne programmeres automatisk og registreringen
er færdig (klik på RETURN eller EXIT). Klik på
CONTROL-A1 for at vælge CONTROL-A1, hvis du vil
bruge CONTROL-A1 kompatible lydkomponenter som
f.eks. multi-plade CD-afspillere.
5
Klik på den ønskede programkilde.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
VCR
Sony
IR
LD
CD
OTHER
TAPE
DAT
MD
TUNER
Hvis udstyret er en videobåndoptager eller en LDafspiller:
1 Klik på START.
En liste over andre fabrikater kommer frem.
2 Klik på fabrikatet af det respektive udstyr, og IRkoderne for den programkilde registreres automatisk.
(Hvis fabrikatet ikke strår på listen, skal du dække IRsensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet
betjening under programmeringen). Klik på
“OTHER”, og gå derefter til trin 6).
3 Klik på TEST.
Hvis den valgte programkilde tænder, betyder det, at
IR-koderne er registrerede. Proceduren er hermed
færdig.
Hvis programkilden ikke tænder: Klik på
nummerknappen ved siden af fabrikatnavnet for at
vælge et andet nummer, og klik dereefter på TEST
igen. Hvis programkilden stadig ikke tænder, skal du
dække IR-sensoren på udstyret for at forhindre
utilsigtet betjening under programmeringen. Klik på
“OTHER” og gå til trin 6).
Hvis en videobåndoptager af et andet fabrikat
anvendes
Kontroller, om den medfølgende fjernbetjening
anvender -/-- eller 1- og 2-knapper til at indtaste 2cifrede programpositioner. Eftersom -/-- eller 1- og 2koderne ikke er programmeret i denne forstærker, skal
du programmere koderne manuelt ved at gøre følgende.
1 Vælg fabrikatet (som vist i trin 2 herover).
2 Klik på -/-- 2- CODE SET.
VCR MAKER SETTING
RETURN
EXIT
Hvis udstyret ikke er en videobåndoptager eller en
LD-afspiller
Dæk IR-sensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet
betjening under programmeringen, klik på START, og
gå derefter til trin 6.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
VCR
Sony
IR
LD
CD
OTHER
TAPE
DAT
MD
TUNER
EMERSON
FISHER
PANASONIC
TOSHIBA
MISTUBISHI
GRUNDIG
HITACHI
PHILIPS
–/–– 2–
RETURN
1234
1234
12
12
123
12
12
12
12
12
AKAI
GE
JVC
RCA
SANYO
SHARP
ZENITH
OTHER
CODE SET
TEST
EXIT
3 Tryk på den knap på videobåndoptagerens
fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede
kontrolknap på fjernsynsskærmen, når “PUSH YOUR
COMMANDER” kommer frem på fjernsynsskærmen
(se side 6 angående detaljer).
–/–– 2– CODE SETTING
RETURN
START
EXIT
1 –, – / ––
CODE
– / ––
2–
CODE
2–
PUSH
RETURN
YOUR
COMMANDER
CODE CLEAR
EXIT
(fortsættes)
17DK
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
6
Tryk på den knap på lyd-/videoudstyrets
fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede
kontrolknap på fjernsynsskærmen, når “PUSH
YOUR COMMANDER” kommer frem på
fjernsynsskærmen.
er tænd/sluk-knappen (POWER).
IR CODE SETTING
0
1
9
2
10/0
(
3
>10
PUSH
)
p
P
4
5
REC
YOUR
6
=
+
7
8
COMMANDER
CODE CLEAR
RETURN
EXIT
Når IR-koden programmeres, skal fjerbetjeningen
rettes mod IR-sensoren på forstærkeren fra en
afstand af ikke mere end 10 cm. Hold knappen på
fjernbetjeningen inde i ca. 5 sekunder, indtil
kommandoen “RELEASE YOUR COMMANDER”
er kommet frem og indikatoren for indstilling af
IT-koder er slukket.
IR sensor
Hold fjernbetjeningen vandret mod IRsensoren, indtil koden er programmeret.
Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter
den under programmeringen, er det ikke sikkert
at IR-koden programmeres korrekt.
Gentag denne procedure for de resterende knapper
Når alle IR-koderne er programmeret, vil IR CODE
SETTING-menuen komme frem igen.
Programmering af specielle IR-koder, der ikke
kommer frem som kontroller på skærm-displayet
Se “Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre
fjernbetjeninger (USER IR-indstilling)” på side 20.
7
Gentag trin 3 til og med 6 for at programmere IRkoder fra andre programkilder.
Hvordan man går til hovedmenuen
Klik på EXIT.
Hvordan man går tilbage til en tidligere menu
Klik på RETURN.
18 DK
Hvordan man sletter IR-koder
Klik på CODE CLEAR.
• Sletning af en bestemt IR-kode
1 Klik på SINGLE IR CODE CLEAR.
2 Klik på den knap, der skal slettes.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
3 Klik på YES for at slette koden.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet.
Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil slette endnu en kode.
• Sletning af alle IR-koderne for den anvendte komponent
(f.eks. OTHER CD)
1 Klik på (OTHER CD) CODE CLEAR.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
2 Klik på YES for at slette koden.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet.
Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
• Sletning af alle IR-koderne
1 Klik på ALL IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
2 Klik på YES for at slette alle koderne.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet.
Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
Hvis IR-koderne ikke fungerer som forventet
• Udfør programmeringen forfra for at sikre dig, at IRkoderne er programmeret rigtigt.
• Hvis du har vanskeligheder med anvendelsen af INPUT-.
nummer- eller ENTER-knappen på en videobåndoptager
eller en LD-afspiller efter automatisk registrering fra listen
over fabrikater i trin 5: Programmer IR-koderne manuelt
som vist i trin 6.
• På nogle LD-afspillere af andre fabrikater end Sony, er det
ikke sikkert, at ) og 0 knapperne fungerer rigtigt,
selv efter automatisk registrering fra listen over fabrikater
i trin 5. Hvis dette sker, skal du udføre trin 6 for manuelt
at programmere IR-koderne for ) og 0 knapperne så
vel som alle andre knapper, du vil bruge med LDafspilleren.
• Hvis du registrerer en afspilningskilde som TOSHIBA 2
eller RCA 2, kan du ikke tænde eller slukke for fjernsynet
ved hjælp af forstærkerens fjernbetjening (fjernsynet
tænder ikke, når du klikker på TEST).
• Programmeringen af nogle IR-koder kan mislykkes, selv
hvis “RELEASE YOUR COMMANDER” kommer frem på
fjernsynsskærmen. Forsøg i dette tilfælde at programmere
IR-koden igen. Hvis IR-koden stadig ikke kan
programmeres, skal du følge den i “Programmering af
infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjeninger (USER IRindstilling)” på side 20.
• Det er ikke sikkert, at IR-koder med specielle bølgeformer,
der frembringes af nogle fjernbetjeninger, kan optages.
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Bemærkninger
• Undlad at registrere samme type komponent (f.eks. en
LD-afspiller) til flere, forskellige funktioner.
• Apparatet udsender et IR-signal, der annullerer den
automatiske afspilningsfunktion for programkilder som
LD-afspillere og CD-afspillere, der er beregnet til at
begynde afspilning, når der tændes for dem. Sæt
forstærkerens AUTO PLAY-funktion til ON, når den
automatiske afspilningsfunktion skal aktiveres.
• Hold den infrarøde sensor væk fra lysstofrør og direkte
sol. I modsat fald kan IR-koderne ikke optages.
• Selv i tilfælde af, at netledningen er taget ud af
stikkontakten i væggen (vekselstrømsudtaget), vil de
optagne IR-koder blive bevaret i hukommelsen i ca. to
uger. Når de forsvinder, vil “ALL CLEAR” komme frem
på fjernsynsskærmen, næste gang du tænder for
forstærkeren.
• Brug ikke fjernbetjeningen, der følger med TA-VE800G,
når “PUSH YOUR COMMANDER” angives
fjernsynsskærmen i trin 6. Programmering af IR-koder
med den medfølgende fjernbetjening kan bevirke, at
TA-VE800G kommer til at fungere forkert.
19DK
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Indsætning af et mellemrum
Programmering af infrarøde
(IR) koder fra andre
fjernbetjeninger (USER IRindstilling)
Brug USER IR CODE SETTING-menuen til at
programmere alle de IR-koder, der ikke har kunnet
programmeres i “Registrering af lyd-/videoudstyr”.
Blandt disse kan være koder for lyd- og videoudstyr så
vel som andre typer udstyr af næsten ethvert fabrikat.
Ved hjælp af den følgende procedure kan du
programmere op til 20 USER IR-koder.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
2
Klik på USER IR.
Klik på mellemrumstangenten.
Skift mellem store og små bogstaver
Klik på CAPS.
Hvis du laver en fejl
Klik på ? eller / for at flytte markøren til den
karakter, der skal ændres, og tryk derefter på den
korrekte karakter (eller slet karakteren ved at trykke på
mellemrumstangenten).
5
Tryk, efter indtastning af navnet, på RETURN for
at gå tilbage til USER IR CODE SETTINGmenuen.
Gentag trin 3 til og med 5, indtil du har indtastet
navnene på alle de IR-koder, du vil programmere.
6
Klik på navnet for den første IR-kode.
USER IR CODE SETTING
FUNCTION SELECT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
LIGHT
LIGHT
LIGHT
LIGHT
1
2
3
4
A
B
C
D
2
RETURN
USER IR
EXIT
EXIT
3
Før du går videre til trin 7, skal du dække IRsensoren på den respektive komponent for at
forhindre utilsigtet betjening under
programmeringen.
Klik på A B C D for at vælge en bruger-IR
kodeside, og klik derefter på INDEX.
USER IR CODE SETTING
A
B
C
D
7
INDEX
Klik på START.
Tryk på den knap, der skal programmeres, når
“PUSH YOUR COMMANDER” kommer frem på
fjernsynsskærmen.
USER IR CODE SETTING
RETURN
4
EXIT
Skriv et navn til IR-koden ved at klikke på hver
enkelt karakter i rækkefølge. Navnet lagres
automatisk i hukommelsen.
LIGHT
LIGHT
LIGHT
LIGHT
PUSH
USER IR CODE SETTING
RETURN
B
A
F
K
P
U
CAPS
B
G
L
Q
V
RETURN
20 DK
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
2
5
8
0
–
3
6
9
*
+
EXIT
1
2
3
4
A
B
C
D
INDEX
START
YOUR
COMMANDER
CODE CLEAR
EXIT
Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen
Når IR-koden programmeres, skal
fjernbetjeningen rettes mod IR-sensoren på
forstærkeren fra en afstand af ikke mere end 10
cm. Hold knappen på fjernbetjeningen inde i ca. 5
sekunder, indtil kommandoen “RELEASE YOUR
COMMANDER” er kommet frem og indikatoren
slukker.
IR sensor
Hold fjernbetjeningen vandret mod IRsensoren, indtil koden er programmeret.
Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter
den under programmeringen, er det ikke sikkert
at IR-koden programmeres korrekt.
Bemærkninger
• Selv hvis forstærkerens netledninhg er taget ud af
stikkontakten i væggen (vekselstrømsudtaget), vil de
programmerede IR-koder blive bevaret i hukommelsen i
ca. to uger. Når de forsvinder, vil “ALL CLEAR” komme
frem på fjernsynsskærmen, når der tændes for
forstærkeren igen.
• Visse klima-anlægs afbrydere betjener sig at to
uafhængige IR-koder, selv hvis der kun er en afbryder.
Hvis du ikke kan slukke for klima-anlægget ved hjælp af
den IR-kode, der er programmeret for tænd/slukknappen, skal du gentage proceduren og programmere
tænd- og sluk-IR koderne separat.
• Brugen af nogle klima-anlægs fjernbetjeninger kræver tovejs signaludveksling med selve klima-anlægget. Selv om
det er muligt at programmere sådanne fjernbetjeningers
IR-koder til apparatet, er det ikke sikkert, at deres
anvendelse resulterer i normal styring af klima-anlægget.
• Det er ikke sikkert, at IR-koder med specielle bølgeformer,
der frembringes af nogle fjernbetjeninger, kan optages.
Gentag denne procedure for de resterende knapper
Når alle IR-koderne er programmeret, vil IR CODE
SETTING-menuen komme frem.
Fornyet programmering af en bestemt IR-kode
Klik på den knap, hvor IR-koden programmeredes, og klik
derefter på START.
Hvordan man sletter IR-koder
Klik på CODE CLEAR.
• Sletning af en bestemt IR-kode
1 Klik på SINGLE IR CODE CLEAR.
2 Klik på den knap, der skal slettes.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
3 Klik på YES for at slette koden.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet.
Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil slette endnu en kode.
• Sletning af alle bruger IR-koderne
1 Klik på USER IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
2 Klik på YES for at slette koderne.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet.
Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
• Sletning af alle IR-koderne
1 Klik på ALL IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” kommer frem for bekræftelse.
2 Klik på YES for at slette alle koderne.
“CODE CLEAR!” kommer frem i displayet.
Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes.
21DK
Grundlæggende anvendelse
4
Valg af en komponent
Klik på VOL + eller – for at regulere lydstyrken.
Brug lydstyrkekontrollen på fjernsynet til at
regulere lydstyrken for fjernsynets højttalere.
Når du vil anvende en tilsluttet komponent, skal du
skal du gå til funktions-menuen og klikke på den
ønskede programkilde. Før du begynder, skal du
forvisse dig om, at du har:
• Tilsluttet IR-repeateren og alle komponenter
ordentligt og korrekt som vist på side 8 - 11.
• Registreret IR-koderne for de tilsluttede
komponenter som vist på side 12 til og med 21.
• Drejet MASTER VOLUME helt til venstre (0), så du
undgår at højttalerne lider overlast.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
SUB
0
(
)
p
USER
P
=
+
Kontrolknapper
1
2
Tag fjernbetjeningen og tænd for forstærkeren
ved at trykke en eller to gange på knappen. Din
monitor bør samtidigt tænde automatisk. Hvis
den ikke gør det: Se side 14 til 15 angående
registrering af monitoren.
Betjening af den valgte komponent
Kontrolknapperne nederst på skærmen fungerer som en
fjernbetjening for den valgte komponent. Klik på knappen,
der står for den ønskede betjening. Vi henviser til
brugsanvisningen for den komponent, du styrer, angående
detaljer om dens anvendelse.
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION
ALL
OFF
Visning af andre kontrolknapper for den valgte
komponent
Klik på SUB.
3
Klik på den ønskede komponent.
Komponenten begynder automatisk at afspille.
1 Klik på USER.
2 Klik gentagne gange på A B C D for at få den ønskede
kommando frem.
3 Klik på knappen for den respektive kommando.
Se side 20 angående, hvordan IR-koder fra andre
fjernbetjeninger programmeres.
FUNCTION SELECT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
Hvordan IR-kommandoer, der er programmeret fra andre
fjernbetjeninger, udføres
2
Udkobling af lyden
EXIT
For at høre eller se
Klik på
Videobånd
VIDEO 1, VIDEO 2
eller VIDEO 3
Laserplader
LD
Satellit-udsendelser
SATL
Digitale lydbånd (DAT)
eller MiniDiscs (MD-plader)
DAT/MD
Compact Discs (CD-plader)
CD
Radioudsendelser
TUNER
Plader
PHONO* 1
Analoge kassettebånd
TAPE*2
Hvordan man går til hovedmenuen
Klik på EXIT.
Udkobling af MONITOR, mens du hører en lydkilde
Klik på
i nederste, venstre hjørne. Se “Fjernstyring af
lydkilderne uden fjernsynet (lysende kontrol-blink)” på side
36 angående detaljer om fjernstyring uden fjernsynet.
Udkobling af den valgte komponent
Klik på
* 1 Kontrolknapperne kommer ikke frem, når PHONO
vælges.
* 2 Bånd-symbolet bliver grønt under båndmedhør.
22 DK
Klik på
. Symbolet ændres til
og bliver grønt.
“MUTE ON” efterfulgt af “MUTING” kommer frem i
displayet på forstærkeren. Klik på symbolet igen, når du vil
have lyden tilbage.
i nederste, venstre hjørne.
Udkobling af alle de valgte komponenter
Klik på ALL OFF
.
Hvis du har komponenter, der kun tænder, når du trykker
på afspilnings-knappen, vil disse ikke slukke, når du klikker
på ALL OFF, hvis AUTO PLAY-funktionen (se side 37) er
koblet ud. Klik i dette tilfælde på
og derefter på
afspilningsknappen ( ( ).
Grundlæggende anvendelse
Hvis skærm-displayet ikke kommer frem, når du
bruger en TV-monitor
Direkte valg af TV-programpositioner, når du ser
fjernsynsudsendelser med brug af
videobåndoptagerens indbyggede tuner
Indgangsvælgeren kan være sat i stilling “TV” istedet
for “VIDEO”. Brug i dette tilfælde indgangsvælgeren på
fjernsynet til at sætte dets indgang til stilling “VIDEO”.
Klik på SUB i videobåndoptager-kontrolpanelet for at at
få kontrollerne til direkte valg frem.
Husk at programmere -/-- eller 1- og 2-koderne manuelt
som vist på side 17, hvis du bruger en
videobåndoptgager af et andet fabrikat end Sony.
Disse koder er ikke forprogrammerede i dette apparat.
Bemærkninger
• AUTO PLAY-funktionen er ved leveringen indstillet til at
begynde afspilningen på komponenten, så snart denne er
valgt. Se side 37 angående, hvordan AUTO PLAY kobles
ud.
• Komponenter af samme type vil blive styret samtidigt via
kontrollerne på skærm-displayet.
Hvis du f.eks. bruger kontrrollerne på skærm-displayet til
at begynde afspilningen på den ene af to Sony LDafspillere i værelset, vil den anden også begynde at
afspille samtidigt.
• Hvis en komponent ikke reagerer, kan det skyldes, at IRkoderne fra IR-repeateren ikke når helt frem til den valgte
komponent. Flyt i dette tilfælde IR-repeateren eller
programkilden.
• Hvis der vælges en lydkilde, mens den aktiverede kilde er
en videokilde, vil videokilden skifte til SATL.
Hvis du vil se fjernsyn eller video
Vi anbefaler, at du, når du ser fjernsyn eller video,
spiller lyden via forstærkeren istedet for fjernsynets
højttalere. På den måde kan du nemlig udnytte
forstærkerens surroundlydeffekter som f.eks. Dolby
Surround og du kan styre lyden via forstærkerens
fjernbetjening.
Afbryd højttalerne på fjernsynet, før du begynder, så
du kan høre surroundlyd fra forstærkeren.
Hvis du vil se fjernsynsudsendelser
Du kan bruge den i videobåndoptageren indbyggede TVtuner til at se fjernsynsudsendelser med brug af
forstærkerens skærm-operationer.
1 Vælg den rigtige funktion (f.eks. “VIDEO 2”).
2 Klik på TVb i videobåndoptager-kontrollerne nederst på
skærmen.
Kontrolpanelerne skifter til videobåndoptagerens
fjernsynskontroller.
3 Klik på CH – eller + for at ændre programposition.
Klik på VTRb for at gå tilbage til videobåndoptagerkontrollerne.
Vi anbefaler, at du skifter til videobåndoptager-kontroller,
inden du skifter funktioner. Hvis du går direkte fra
fjernsynskontroller til FUNCTION SELECT-menuen, vil
AUTO PLAY-funktionen (side 37) ikke fungere, næste gang
du vælger videobåndoptageren som programkilde.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
1
2
3
6
7
8
1 –
–/––
REC EDIT
4
9
+
–
5
0
2 –
EXIT
INPUT
CH
–
USER
VCR /
+
Ændring af en Sony-videobåndoptagers videoindgang
Klik på INPUT-symbolet i videobåndoptager-kontrolpanelet.
På samme måde, hvis du vil se en fjernsynsudsendelse, efter at
have set et videobånd, skal du stoppe videobåndoptageren,
klikke på INPUT, og derefter bruge kontrollerne på skærmen til
at vælge den ønskede programposition.
Ændring af skærmstørrelsen ved anvendelse af en
bredformat TV-monitor
Klik gentagne gange på
skærmstørrelse.
for at vælge den ønskede
Valg af en komponent ved hjælp af
kontrollerne på forpladen
1
Tænd for forstærkeren ved at trykke på POWER.
2
Tryk på knappen for den komponent, du vil
anvende.
For at høre elle se
Tryk på
Videobånd
VIDEO 1, VIDEO 2
eller VIDEO 3
Laserplader
LD
Satellit-udsendelser
SATL
Digitale lydbånd (DAT)
eller MiniDiscs (MD-plader)
DAT/MD
Analoge kassettebånd
TAPE MONITOR
Compact Discs (CD-plader)
CD
Radioudsendelser
TUNER
Plader
PHONO
(fortsættes)
23DK
Grundlæggende anvendelse
3
Tænd for komponenten, f.eks. en CD-afspiller, og
begynd afspilningen.
4
Klik på REC EDIT.
FUNCTION
ALL
OFF
Anvendelse af hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-jacken, og sæt
SPEAKERS-vælgeren i stilling OFF.
S
O
U
N
D
VOL
1
6
2
7
SIDE
3
8
A
4
9
SIDE
5
10/0
+
–
+10
B
REC EDIT
EXIT
USER
0
Optagelse
5
Med denne forstærker er det nemt at optage til og fra
de tilsluttede komponenter. Det er ikke nødvendigt
med direkte tilslutning af afspille- eller
optagekomponenter: Når der en gang er valgt
programkilde på forstærkeren, kan du optage eller
redigere fra skærmdisplayet som normalt med brug af
kontrollerne på hver enkelt komponent.
Sørg for, at alle komponenter er rigtigt tilsluttet, før du
begynder.
(
)
p
P
=
+
Klik på den komponent, du vil optage til
(f.eks. “VIDEO 1”).
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
PLAYER
VIDEO 1
VIDEO 2
DAT / MD
TAPE
EXIT
RECORDER
Kontrolpanelet for begge komponenter kommer
frem på fjernsynsskærmen. “PLAYER” for
programkilden, og “RECORDER” for
programdestinationen.
c
ç
Afspillekomponent
(programkilde)
ç:
c:
c
ç
FUNCTION
ALL
OFF
Optagekomponent
(båndoptager DATbåndoptager, MD-deck,
videobåndoptager)
Grøn pil
S
O
U
N
D
Signalretning
Videosignalretning
VOL
b
LD
PLAYER
=
(
RECORDER
0
Du kan optage på et kassettebånd, et DAT-bånd, en
MD-plade eller et videobånd (etc.) med brug af
forstærkeren. Se brugsanvisningen for
optagekomponenten, hvis du har brug for hjælp.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
2
Klik på den programkilde, du vil optage,
(f.eks. “LD”).
3
Klik på SUB.
SUB
(
)
p
USER
P
=
+
p
VIDEO
(
)
P
+
–
1
p
P
EXIT
Den grønne pil viser kildekomponenten. Under
optagelsen bør den grønne pil være ud for
“PLAYER”.
Et klik på en RECORDER-kontrol under
optagelsen, afbryder programkilden (PLAYER).
6
0
24 DK
REC
+
Sæt et blankt bånd i optagekomponenten (eller
videobåndoptageren etc.) og indstil om
nødvendigt optageniveauet.
Grundlæggende anvendelse
7
Klik på REC for at begynde optagelsen, og klik
derefter på PLAYER ( kontrollen.
Optagelsen begynder.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
b
LD
PLAYER
=
(
RECORDER
0
+
p
VIDEO
(
)
P
+
–
1
p
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Forstærkeren kan indstilles til at slukke automatisk på
et valgt tidspunkt.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
2
Klik på SLEEP.
P
FUNCTION SELECT
REC
EXIT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
Styring af optageren (når der ikke optages)
Klik på RECORDER. “RECORDER” bliver
kildekomponenten, og du kan bruge RECORDERkontrollerne til at spole tilbage og spille optagelsen (etc.).
Klik på PLAYER for at returnere kontrollen til den
oprindelige kildekomponent.
Medhør af den indspillede lyd under optagelse med en
kassettebåndoptager med 3 hoveder
1 Klik på EXIT.
2 Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
3 Klik på TAPE.
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
2
SLEEP
EXIT
3
Klik gentagne gange på TIMER for at vælge
afbryderautomatikkens varighed. Timeren skifter
som vist herunder:
SLEEP TIMER SETTING
Standsning af optagelsen
HOUR
MIN
SEC
Klik på p for optage-apparatet.
2
:
Hvis du vil gå tilbage til hovedmenuen
SLEEP
Klik på EXIT.
:
–
00
+
RETURN
Bemærkninger
• Der er ingen lyd fra optage-komponenten, selv hvis alle
knapperne på optage-komponentens kontrolpanel er
operative.
• Hvis du klikker på RECORDER under optagelse, vil den
kilde der optages, blive koblet ud.
• Hvis du går ud af REC EDIT-menuen ved at klikke på
FUNCTION, SOUND eller EXIT, vil optagelsen fortsætte,
men styringen skifter til PLAYER-siden, selv hvis du
allerede har klikket på RECORDER.
• Hvis du åbner FUNCTION SELECT-menuen og klikker på
en anden programkilde under optagelsen, vil den nyligt
valgte programkilde blive optaget.
• Nogle kassettebåndoptagere kræver, at du trykker r RECog ( knapperne ind samtidigt for at begynde optagelsen.
Hvis du kun vil bruge en knap fra skærm-displayet, skal
du huske at optage optagesignalet som vist i trin 1 til og
med 7 i “Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr”
(side 16 til og med 19) for både Sony og ikke-Sony
komponenter.
• Lydinput via TAPE-stikkene på bagsiden kan ikke optages
på optage-komponenten.
• Hvis du optager på en DAT-båndoptager eller et MDdeck, der er tilsluttet DAT/MD REC OUT-jackerne, vil
justering af lyden ikke have nogen indflydelse på
optagelsen.
00
EXIT
n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF
Du kan frit specificere tidspunktet
Klik på + eller – for at ændre tiden i intervaller på 1
minut. Op til 5 timer kan specificeres.
Hvis du vil gå tilbage til hovedmenuen
Klik på EXIT.
Hvis du vil gå tilbage til den tidligere menu
Klik på RETURN.
Når afbryderautomatikken er indstillet
“SLEEP” kommer frem i øverste, venstre hjørne i
hovedmenuen.
SLEEP
FUNCTION
ALL
OFF
Det er muligt at kontrollere tidspunktet, inden
forstærkeren slukker
Den resterende tid kommer fren i displayet. Klik på
FUNCTION og klik derefter på SLEEP.
25DK
Anvendelse af surroundlyd
Indledning
TA-VE800G er udstyret med forskellige surrondfaciliteter, der giver dig mulighed for at høre et stort
antal lydkilder med surroundlyd. Ydermere giver
justerbare parametre dig mulighed for at “skræddersy”
lyden efter din personlige smag.
Anvendelse af
forprogrammerede lydfelter
Du kan udnytte surroundlyden ved ganske enkelt at
vælge et af de fire forprogrammerede lydfelter i
overensstemmelse med det program, du vil spille.
1
Anvendelse af et forprogrammeret lydfelt
Klik på SOUND i hovedmenuen, mens du spiller
en programkilde.
FUNCTION
Se “Anvendelse af forprogrammerede lydfelter” på
denne side. Dette afsnit beskriver, hvordan man
fremkalder lydfelter og giver en beskrivelse af hvert
lydfelt.
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
Hvordan Dolby Pro Logic surroundlyden
bedst udnyttes
SUB
0
Se “Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic
Surroundlyden” på side 28. Dette afsnit beskriver,
hvordan højttalernes lydstyrke reguleres og hvordan
man “skræddersyr” PRO LOGIC-lydfelterne.
2
(
)
p
USER
P
=
+
Klik på en lydfelt-genre for at vælge den ønskede
type lydfelt.
Den tidligere valgte funktion aktiveres
automatisk.
Det fremgår af emballagen, om der er tale om Dolby
Surround-kodet software
SOUND FIELD SELECT
Nogle videobånd og laser-plader har dog Dolby
surroundlyd, uden at dette angives på emballagen.
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
Hvordan du laver dine egne lydfelter
VOL
Se “Således “skræddersyr” du lydfelter” på side 29
angående, hvordan du justerer tonen og surroundparametrene.
EXIT
3
Yderlige information om surroundlyd
Se “Ordforklaring” på side 45 og 46.
+
–
SOUND FIELD
BASS BOOST
Klik gentagne gange på MODE for at vælge den
ønskede funktion fra den respektive genre.
Se følgende oversigt.
SOUND FIELD SELECT
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
MODE
VOL
SOUND FIELD
BASS BOOST
ON
ON
+
–
OFF
OFF
EXIT
Hvordan bassen øges
Klik på BASS BOOST ON.
Hvordan man går tilbage til hovedmenuen
Kilk på EXIT.
26 DK
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning uden surround-effekter
Vælg “ACOUSTIC” fra MUSIC 2. Surround-effekterne
deaktiveres, men det er stadig muligt at justere tonen (se
side 29).
Udkobling af lydfelterne
Klik SOUND FIELD ON/OFF.
Lydfelter
GENRE
INDSTILLING
For at
PRO LOGIC
PRO LOGIC
Afkode Dolby Surround-programmer.
ENHANCED
Forstærke lyden fra baghøjttalerne under afkodning af Dolby Surroundprogrammerne.
SMALL THEATER
Føje akustisk lydtilbagekastning i et teater til det afkodede Dolby Surround signal.
MOVIE
LARGE THEATER
MUSIC 1
MONO MOVIE
Skabe en teaterlignende atmosfære fra film med mono-lydspor.
SMALL HALL
Gengive akustikken i en rektangulær koncertsal. Ideel til blød, akustisk lyd.
LARGE HALL
MUSIC 2
SPORTS
GAME
KARAOKE
Svække stemmerne i stereo-musikkilder.
ACOUSTIC
Gengive almindelig 2-kanals stereo med tone-kontrollen (TONE).
ARENA
Gengive fornemmelsen af en stor koncert-arena. Fin til rock-musik.
STADIUM
Gengive fornemmelsen af et stort frilufts-stadion. Fin til elektrisk lyd.
GAME
Opnå optimal lydvirkning fra videospil.
27DK
Anvendelse af surroundlyd
Således udnytter du bedst
Dolby Pro Logic Surroundlyden
4
Klik gentagne gange på C MODE, indtil den
ønskede midter-indstilling vises. Vælg midterindstillingen ved at se i nedenstående oversigt.
SUR EDIT
For at opnå den bedst mulige Dolby Pro Logic
Surroundlyd, skal du først vælge midter-indstilling i
overensstemmelse med dit højttalersystem. Udjævn
derefter højttalerniveauerne og juster forsinkelsestiden
for PRO LOGIC-lydfeltet.
CENTER
0 dB
+
–
+
–
REAR
Bemærk, at du skal have mindst et par ekstra højttalere
og/eller en midterhøjttaler for at kunne foretage de
følgende indstillinger.
Forstærkeren har fire midter-indstillinger:
PHANTOM, 3 CHANNEL LOGIC, NORMAL og
WIDE. Hver indstilling er lavet til en forskellig
højttalerplacering. Vælg den indstilling, der passer
bedst til dit højttalerarrangement.
1
Klik på SOUND i hovedmenuen.
2
Klik på PRO LOGIC for at vælge pro logiclydfeltet.
MODE
VOL
SOUND FIELD
BASS BOOST
ON
ON
OFF
OFF
+
–
EXIT
3
Klik på SUR.
Dolby Pro Logic SUR EDIT-skærmen kommer
frem.
Valg af pro logic-lydfeltet.
+
–
EXIT
Vælg
Sådan at
Front- og
PHANTOM
baghøjttalere, men
ingen
midterhøjttaler
Midterhøjttalerens
lyd kommer ud af
fronthøjttalerne.
Front- og
midterhøjttalere,
men ingen
baghøjttalere
3 CH LOGIC (3
Channel Logic)
Baghøjttalernes lyd
kommer ud af
fronthøjttalerne.
Front- og
baghøjttalere og
en lille
midterhøjttaler
NORMAL
Midterhøjttalerens
baslyd kommer ud af
fronthøjttalerne
(fordi en lille
højttaler ikke kan
frembringe nok bas).
Front- og
baghøjttalere og
en
midterhøjttaler,
der modsvarer
fronthøjttalerne.
WIDE
Til fuldtonet Dolby
Pro Logic
surroundlyd til alle
højttalere.
SOUND FIELD SELECT
PRO LOGIC
VOL
0 dB
RETURN
Hvis du har
Valg af midterindstilling
C MODE
Indstilling af højttalerlydstyrken
Testtonen giver dig mulighed for at indstille
højttalernes lydstyrke til det samme niveau. (Det er
ikke nødvendigt at indstille lydstyrken, hvis alle dine
højttalere har samme ydelse.)
Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du regulere
lydstyrken fra din lænestol.
SOUND FIELD SELECT
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
MODE
Klik på TEST.
Der lyder en tone fra hver højttaler i rækkefølge.
Den højttaler, hvorfra testtonen kommer, vises i
rødt på fjernsynsskærmen.
VOL
SOUND FIELD
BASS BOOST
ON
ON
OFF
OFF
+
–
SUR EDIT
CENTER
SUR
EXIT
0 dB
+
–
TEST
28 DK
Anvendelse af surroundlyd
2
3
Reguler lydstyrken, så du hører testtonen fra hver
enkelt højttaler ved det samme niveau fra din
lytteposition:
• Regulering af lydstyrken mellem højre og
venstre fronthøjttaler: Brug BALANCEkontrollen på forpladen af forstærkeren.
• Regulering af midterhøjttalerens lydstyrke:
Klik på CENTER + eller –.
• Regulering af baghøjttalernes lydstyrke: Klik
på REAR + eller –.
Klik på STD.
Regulering af tonen
Det er muligt at regulere højttalernes tone.
Gå frem som beskrevet i “Indstilling af tonen”
herunder.
Klik på TEST for at koble testtonen ud.
Alle højttalerne kan justeres samtidigt
Brug MASTER VOLUME på forpladen af forstærkeren.
Indstilling af tidsforsinkelsen
Du kan gøre surroundlyden mere effektiv ved at
forsinke lyden fra baghøjttalerne (tidsforsinkelse).
Tidsforsinkelsen kan justeres i trin på 0,1 m/sek.
indenfor området 15 til 30 m/sek. Gør tidsforsinkelsen
kortere, hvis du f.eks. har placeret baghøjttalerne i et
stort rum eller langt fra din lytteposition.
1
Start afspilningen af en programkilde, der er
kodet med Dolby surroundlyd.
2
Klik på DELAY.
CENTER
Således “skræddersyr” du
lydfelter
Hvert lydfelt udgøres af en equalizer (bas, mellemtoneområde og surroundlydparametre og diskant).
– variabler af lyd, der udgør et lydbillede. Du kan
“skræddersy” lydfelterne ved at regulere
højttalerlydstyrken (LEVEL) og surround-parametrene
(EFFECT), så de passer til din lyttesituation.
Når du først har “skræddersyet” lydfelterne, bevares
de i hukommelsen, med mindre forstærkeren tages ud
af forbindelse i ca. en uge.
Indstilling af tonen
Indstil tonen for front-, midter- og baghøjttalerne, så
den optimale lyd opnås. Tonen for alle lydfelter kan
indstilles, inklusive Dolby Surround.
SUR EDIT
0 dB
+
–
3
Indstilling af det anvendte lydfelt til de oprindelige
fabriksindstillinger
DELAY
Klik på SHORT eller LONG for at justere
tidsforsinkelsen.
SUR EDIT
1
Start afspilningen af en programkilde og klik
derefter på SOUND i hovedmenuen.
2
Klik på den lydfelts-genre, du vil nulstille. Den
tidligere valgte indstilling aktiveres automatisk.
3
Klik gentagne gange på MODE for at vælge den
indstilling, du vil justere.
4
Klik på TONE.
TONE EDIT-menuen kommer frem.
DELAY
DELAY
VOL
SHORT
LONG
+
–
SOUND FIELD SELECT
RETURN
EXIT
Hordan man går tilbage til hovedmenuen
Klik på EXIT.
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
MODE
VOL
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
SOUND FIELD
BASS BOOST
ON
ON
OFF
OFF
+
–
Klik på RETURN.
TONE
EXIT
(fortsættes)
29DK
Anvendelse af surroundlyd
5
Klik på BASS + eller – for at justere de lave frekvensers niveau og klik på TREBLE + eller – for at
justere de høje frekvensers niveau som ønsket.
-10 dB
Klik på SUR.
SUR EDIT-menuen kommer frem.
Regulering af højttalerlydstyrken
Klik på LEVEL, og klik derefter på + eller – for at
regulere til den ønskede højttalerlydstyrke.
SUR EDIT
+10 dB
4
FLAT
+10
SUR EDIT
STD
-10
LEVEL
VOL
BASS
+
–
TREBLE
+
–
RETURN
+
–
EXIT
+
–
Bemærkning
REAR
Der kan forekomme nogen støj, når parametrene
justeres.
Start af juteringen med en flad equalizerkurve
Klik på FLAT.
Nulstilling af toneparameteren for det valgte lydfelt til
de oprindelige indstillinger
VOL
+
–
0 dB
RETURN
EXIT
Regulering af effekt-niveauet
Klik på EFFECT, og klik derefter på UP eller
DOWN for at regulere lydfeltets nærvær til det
ønskede niveau.
SUR EDIT
Klik på STD.
SUR EFFECT
EFFECT
Hvordan man går til hovedmenuen
Klik på EXIT.
VOL
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
DOWN
Klik på RETURN.
UP
RETURN
+
–
EXIT
Regulering af lydstyrken
Klik på VOL + eller –.
Indstilling af surroundlyd-parametre
Klik på STD.
Du kan ændre surroundparametrene, så de passer til
din lyttesituation. Du kan regulere højttalerniveauet og
lydfeltets generelle nærvær.
Se afnittet “Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic
Surroundlyden” på side 28 for at indstille PRO LOGIC
lydfeltets parametre.
Hvordan man går til hovedmenuen
1
Start afspilningen af en programkilde og klik
derefter på SOUND i hovedmenuen.
Regulering af lydstyrken
2
Klik på den lydfelts-genre, du vil nulstille.
Den tidligere valgte indstilling aktiveres.
Bemærk
3
30 DK
Nulstilling af alle parametre i det aktuelle lydfelt til
den oprindelige indstilling.
Klik gentagne gange på MODE for at vælge den
indstilling, du vil justere.
Klik på EXIT.
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
Klik på RETURN.
Klik på VOL + eller –.
Hvis du føjer nye justeringer til et lydfelt, vil de gamle
indstillinger blive erstattet af de nye.
Avanceret anvendelse
Avanceret anvendelse
6
Anvendelse af indeksfunktionerne
Skriv det nye navn ved at klikke på hver enkelt
karakter i rækkefølge. Navnet gemmes
automatisk i hukommelsen.
INDEX SETTING
Med indeks-funktionen har du mulighed for at
“skræddersy” funktionsmenuen, tunerforvalgs-listen
og CD-listen. Du kan specificere symbolerne og
navnene på op til 8 karakterer for hver funktionsknap,
specificere navne på op til 8 karakterer for hver fast
radiostation, og specificere navne på op til 12
karakterer for hver CD-plade (op til 200 plader) eller
pladegruppe i en CD-skifter.
B
A
F
K
P
U
CAPS
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
2
5
8
0
–
RETURN
Ændring af symboler og navne på
funktionsknapper
1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
3
6
9
*
+
EXIT
Indtastning af et mellemrum
Klik på mellemrumstangenten.
Skift mellem store og små bogstaver
Klik på CAPS.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
Hvis du laver en fejl
2
Klik på ? eller / for at flytte markøren til den
karakter, der skal ændres, og klik derefter på den rigtige
karakter (eller klik på mellemrumstangenten for at
slette karakteren).
Klik på INDEX.
INDEX SETTING-skærmen kommer frem.
FUNCTION SELECT
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
Tryk på RETURN.
Hvordan man går til hovedmenuen
Klik på EXIT.
INDEX
EXIT
Navngivning af faste radiostationer i en
fjernstyrbar Sony tuner
3
Klik på det symbol, der skal ændres.
4
Klik på det ønskede symbol fra symbol-menuen,
og klik derefter på RETURN.
5
Klik på den funktionsknap, der skal ændres.
1
INDEX SETTING
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
1
Hvis din tuner er en Sony-tuner, der kan styres med en
fjernbetjening med infrarøde stråler, kan du
indprogrammere navne til de faste stationer, så
stationsindstilling kan foregå via skærm-displayet.
Klik på LIST TUNER-knappen i INDEX
SETTING-skærmen.
DAT / MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
MACRO 2
INDEX SETTING
LIST
RETURN
EXIT
LIST
RETURN
TUNER
EXIT
Forvalgs-listen kommer frem. Klik på A, B eller C
for at vælge side. Klik derefter på 0 til 9 for at
vælge den faste station, der skal navngives.
(fortsættes)
31DK
Avanceret anvendelse
2
Skriv navnet ved at klikke på hver enkelt karakter
i rækkefølge. Navent lagres automatisk i
hukommelsen.
INDEX SETTING
B
A
F
K
P
U
CAPS
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
2
5
8
0
–
3
6
9
Navngivning af CD-plader i en Sony CDskifter med CTRL A1-jack
Hvis din CD-skifter er en Sony med en CTRL A1-jack,
kan du indprogrammere alle CD-navnedata i CDskifteren og således spare dig selv for besværet med at
lave et navn ad gangen.
1
*
Klik på LIST CD-knappen i INDEX SETTINGskærmen.
+
INDEX SETTING
RETURN
EXIT
Indtastning af et mellemrum
Klik på mellemrumstangenten.
Skift mellem store og små bogstaver
Klik på CAPS.
LIST
CD
Hvis du laver en fejl
Klik på ? eller / for at flytte markøren til den
karakter, der skal ændres, og klik derefter på den rigtige
karakter (eller klik på mellemrumstangenten for at
slette karakteren).
RETURN
2
EXIT
Klik på DATA LOAD-knappen.
CD INDEX SETTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RETURN
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
Tryk på RETURN.
Hvordan man går til hovedmenuen
Klik på EXIT.
Indstilling på faste stationer med brug af
LIST-funktionen
1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på TUNER.
3
Klik på LIST.
SUB
USER
Forvalgs-listen kommer frem. Klik på A, B eller C
for at vælge side. Klik derefter på 1 til 0 for at
stille ind på den respektive faste station.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
32
.
EXIT
CD-navnedata indprogrammeres, og i løbet af
nogle få minutter vil den indprogrammerede data
komme frem i CD INDEX SETTING-menuen.
• DATA LOAD-knappen kommer ikke frem, hvis CDskifteren ikke er registreret som en SONY CONTROL A1
CD i IR CODE SETTING-menuen (se side 17), eller hvis
der ikke er tændt for CD-skifteren.
• DATA LOAD proceduren fungerer ikke, hvis der ikke er
tændt for CD-skifteren eller hvis CTRL A1-tilslutningen er
ufuldstændig (se side 9).
• Hvis følgende karakterer er optaget i CD-skifteren, vil de
komme frem som vist herunder i skærm-displayet: # $ ; •
äöü
C
ALL
OFF
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
Klik på RETURN.
VOL
+
–
Hvordan man går til hovedmenuen
Klik på EXIT.
EXIT
DK
DATA
LOAD
Bemærkninger
LIST
4
>
Avanceret anvendelse
Navngivning af CD-plader i ikke-Sony CDskiftere eller Sony CD-skiftere uden CTRL
A1-jacker
Hvis din CD-skifter ikke er en Sony eller ikke har en
CTRL A1-jack, er du nødt til at navngive manuelt som
vist herunder:
1
Klik på LIST CD-knappen i INDEX SETTINGskærmen.
Anvendelse af en CD-skifter
Gruppering af CD-plader
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på INDEX.
INDEX SETTING-skærmen kommer frem.
3
Klik på LIST CD-knappen.
4
Klik på SELECT, og klik derefter på den plade, du
vil indlemme i en ny gruppe.
CD
LIST
RETURN
3
Klik på EXIT.
Du kan bruge skærm-displayet til at fordele dine CDplader i en eller flere grupper.
INDEX SETTING
2
Hvordan man går til hovedmenuen
EXIT
• Navngivning af en plade
Klik på TITLE. Få nummeret på den plade, der
skal navngives, frem ved at klikke på > eller .
symbolet i højre side af skærmen, og klik
derefter på den plade, der skal navngives.
• Hvis du vil navngive en pladegruppe
Klik på GROUP, og klik derefter på den
gruppe, der skal navngives.
CD INDEX SETTING
21 BGM A
22 BGM B
23 Love Songs
24 BEST of BB
25 BEST of CC
26 BEST of DD
27
28
29
30
RETURN
Skriv navnet ved at klikke på hver enkelt karakter
i rækkefølge. Navnet gemmes automatisk i
hukommelsen.
>
DATA
SELECT
.
EXIT
Hvis den ønskede plade ikke vises
CD INDEX SETTING
Klik på > eller . symbolet for at angive pladen.
V
v
10
B
A
F
K
P
U
CAPS
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
2
5
8
0
–
RETURN
3
6
9
*
+
EXIT
Indtastning af et mellemrum
Klik på mellemrumstangenten.
Skift mellem store og små bogstaver
Klik på CAPS.
Hvis du laver en fejl
Klik på ? eller / for at flytte markøren til den
karakter, der skal ændres, og klik derefter på den rigtige
karakter (eller klik på mellemrumstangenten for at
slette karakteren).
5
Klik på navnene på de grupper, du vil indlemme
CD-pladen i.
For f.eks. at indlemme CD-pladen i både
“GROUP 1” og “GROUP 4”, skal du klikke på
begge gruppenavne, så de fremhæves.
CD INDEX SETTING
GROUP 1
1
GROUP 2
2
GROUP 3
3
GROUP 4
4
GROUP 5
5
GROUP 6
6
GROUP 7
7
GROUP 8
8
GROUP 9
9
GROUP 10
10
RETURN
EXIT
Hvordan CD-pladen fjernes fra en eller flere grupper
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
Klik på det fremhævede gruppenavn, så det forsvinder.
Tryk på RETURN.
(fortsættes)
33DK
Avanceret anvendelse
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
Tryk på RETURN.
Hvordan man går til hovedmenuen
Klik på EXIT.
Afspilning af CD-plader med LISTfunktionen
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på CD.
3
Klik på LIST.
LIST
0
4
(
SUB
)
p
USER
P
=
+
Klik på > eller . symbolet for at se de næste eller
foregående 10 plader, og klik derefter på pladen.
Afspilningen begynder automatisk.
Hvis der tilsluttes en Sony CD-skifter, der er
udstyret med en CTRL A1-jack, vil den på
skærmen viste plade-kapacitet automatisk blive
ændret i overensstemmelse med CD-skifterens
kapacitet.
CD LIST - DISC NUMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SEARCH
>
ALL
OFF
VOL
+
–
.
=
+
p
EXIT
Lokalisering af en bestemt plade
Klik på SEARCH. CD LIST - SEARCH-skærmen
kommer frem.
CD LIST - SEARCH
ALL
OFF
GROUP NAME
ALPHABET
DISC NUMBER
VOL
+
–
RETURN
34 DK
EXIT
• Visning af pladerne i en bestemt gruppe:
Klik på GROUP NAME, og klik derefter på
navnet på gruppen, hvor CD-pladsen befinder
sig.
CD-listen for denne gruppe vises. Klik på >
eller . symbolet for at vise pladen, og klik
derefter på pladen. Afspilningen begynder
automatisk.
• Visning af pladerne i alfabetisk rækkefølge:
Klik på ALPHABET, og i løbet af nogle få
sekunder vises pladerne i alfabetisk
rækkefølge.
Klik på > eller . symbolet for at vise pladen,
og klik derefter på pladen. Afspilningen
begynder automatisk.
• Visning af pladerne i nummerorden:
Klik på DISC NUMBER, og i løbet af nogle få
sekunder vises pladerne i nummerorden.
Klik på > eller . symbolet for at vise pladen,
og klik derefter på pladen. Afspilningen
begynder automatisk.
Bemærkninger
• Det afhænger af typen af den tilsluttede CD-skifter (CDskifter til 3 eller 5 plader), om du kan vælge CD-plade ved
klikke på pladenavnet. Hvis det ikke kan lade sig gøre,
skal du vælge CD-pladen på det normale CDkontrolpanel.
• Hvis CD-skifteren er af et andet fabrikat end Sony, og den
operations-rækkefølge, der kræves for at begynde
afspilningen er anderledes end 1 indtrykning af
nummerknappen efterfulgt af 2 indtrykning af pladeknappen, er det ikke sikkert, at afspilningen begynder, når
du klikker på pladenavnet. I dette tilfælde skal du gå
tilbage til hovedmenuen, klikke på SUB, og betjene CDskifteren i overensstemmelse med den normale
afspilnings-procedure.
Avanceret anvendelse
Automatisk anvendelse af flere
komponenter i rækkefølge
(makro-afspilning)
5
Makro-funktionerne (1 og 2) giver dig mulighed for at
anvende op til otte IR-kommandokoder i rækkefølge til
udførelse med en enkelt kommando. Du kan
specificere IR-koderne fra såvel forvalgs- som bruger
IR-kodelisten. Makro-funktionerne kan effektueres
enten manuelt (ved at vælge dem fra FUNCTION
SELECT-menuen) eller automatisk (ved at specificere
dem i AUTO START SETTING-menuen (se side 37)).
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på MACRO.
MACRO PLAY SETTING-menuen kommer frem.
Hvordan man specificere en tidsforskel mellem
kommandoer
Klik gentagne gange på ? eller / for at vise tidsforskelskommandoerne (WAIT 10s, WAIT 5s og WAIT 1s).
Hvordan man specificerer en IR-kode, der slukker for
alle komponenterne
Klik gentagne gange på ? eller / for at vise ALL OFF.
Bemærkning
Hvis makro-funktionen valgtes for automatisk
effektuering ved starten med AUTO START-funktionen
(se side 37), kan ALL OFF ikke vælges i denne makrofunktion.
6
Klik på den ønskede IR-kode.
Navnet på IR-koden kommer frem i det
fremhævende makrotrin-nummer, og det næste
makrotrin-nummer fremhæves.
7
Gentag trin 5 og 6 for at indprogrammere op til
otte IR-koder.
FUNCTION SELECT
MACRO
EXIT
3
Klik på MACRO 1 eller 2.
Klik på ? eller / for at vise de IR-koder, der er
disponible for denne knap.
De for de forskellige komponenter optagne IRkoder i FUNCTION SELECT-menuen og IRkoderne i bruger IR-menu indstillingen kommer
frem i grupper på 5 til højre på skærmen.
Sletning af en indprogrammeret IR-kode
1 Klik på den kode, der skal slettes, så den fremhæves.
2 Klik gentagne gange på ? eller /, indtil NO SET er
kommet frem til højre på skærmen.
3 Klik på NO SET for at slette den i trin 1 fremhævede IR-kode.
MACRO PLAY SETTING
Vilkårlig indprogrammering af IR-koder
MACRO
1
2
3
4
5
6
7
8
RETURN
4
1
2
COMMAND
WAIT 10s
WAIT
5s
WAIT
1s
ALL OFF
NO SET
?
/
Effektuering af en makro-funktion
EXIT
Klik på makrotrin-nummer 1.
Dette er den første IR-kode i makro-rækkefølgen.
MACRO PLAY SETTING
MACRO
1
1 NO SET
2
3
4
5
6
7
8
RETURN
1 Klik på en makro-knap med nummer.
2 Klik gentagne gange på ? eller /, indtil den ønskede
IR-kode er kommet frem til højre på skærmen.
3 Klik på IR-koden.
2
COMMAND
WAIT 10s
WAIT
5s
WAIT
1s
ALL OFF
NO SET
?
/
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på MACRO 1 eller MACRO 2.
Effektueringen de specificerede IR-koder
begynder automatisk.
FUNCTION SELECT
MACRO
1
MACRO
2
EXIT
EXIT
35DK
Indstillinger og justeringer
Fjernstyring af lydkilderne
uden fjernsynet
(lysende kontrol-blink)
6
Tryk på venstre eller højre side af
retningskontrolknappen.
Forskellige operationer for den valgte lydkilde
kommer frem i displayet, hver gang du trykker på
retningskontrolknappen. Indikatoren for den
modsvarende betjeningsknap på forpladen
tændes.
De for hver programkilde disponible operationer
vises herunder.
Det lysende kontrol-blink (eller “flasher”) giver dig
mulighed for at styre lydkilder uden at bruge
fjernsynets skærm-display ved kun at anvende
fjernbetjeningen og forpladen på forstærkeren.
Når du trykker på retningskontrolknappen, tændes
indikatorerne på forpladen en efter en. Disse
indikatorer giver dig mulighed for at vælge og styre de
operationer, der kommer frem i displayet på
forstærkeren.
Programkilde
Betjeninger
DAT/MD
=
(
+
p
CD
=
(
+
p
TUNER
PRESET–
1
PHONO
Intet display
TAPE
0
Alle lydkilder
INPUT SELECT, ALL OFF, TV ON,
VOLUME –, VOLUME +, MUTE
2
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
Klik på SET UP.
(
PRESET +
)
p
FUNCTION SELECT
7
SET UP
3
EXIT
Klik på FLASHER ON.
SET UP
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
ON
Klik på fjernbetjeningen, nå TV ON er kommet frem i
displayet, eller vælg en videokomponent.
OFF
Bemærkning
EXIT
4
Klik på en lydkilde i FUNCTION SELECTmenuen.
5
Klik på TV-sluk symbolet for at slukke for TVmonitoren.
SUB
(
)
p
USER
P
=
+
Bemærkning
TV-sluk symbolet for “flasher” funktionen kommer kun
frem, når du vælger lydkilder.
36 DK
Hvordan en anden programkilde vælges
1 Klik på fjernbetjeningen, når INPUT SELECT er
kommet frem i displayet.
2 Bevæg fjernbetjeningen fra venstre mod højre.
De forskellige pogramkilder kommer frem en ad
gangen i displayet. Hvis du har valgt en
videoprogramkilde, vil fjernsynet tænde automatisk.
Annullering af “flasher” funktionen
RETURN
0
Klik på fjernbetjeningen, når den ønskede
operation er kommet frem i displayet.
Hvis du vælger “ALL OFF” i “flasher” funktionen, vil
“flasher” funktionen blive aktiveret, næste gang du tænder
for forstærkeren. Forstærkeren tænder på normal vis, hvis
der er komponenter, der er indstillet til automatisk start
(se side 37).
Indstillinger og justeringer
Automatisk afspilning af
lydkilder (auto play)
AUTO PLAY-funktionen giver dig mulighed for at
indstille forstærkeren til at begynde afspilning af
programkilderne umiddelbart efter, at disse er valgt fra
FUNCTION SELECT-menuen.
Automatisk start af en
lydkilde, når der tændes for
forstærkeren (auto start)
AUTO PLAY er aktiveret, når du køber forstærkeren.
AUTO START-funktionen giver dig mulighed for at
indstille forstærkeren til at begynde at afspille en
bestemt programkilde med det samme, så snart du
tænder for forstærkeren.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på SET UP.
2
3
Klik på AUTO.
AUTO START SETTING-skærmen kommer frem.
Klik på AUTO PLAY ON eller OFF for at indeller udkoble automatisk afspilning.
FUNCTION SELECT
SET UP
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
ON
RETURN
OFF
AUTO
EXIT
EXIT
3
Klik på EXIT.
Klik på den komponent, der automatisk skal
begynde at afspille, når der tændes for
forstærkeren. Der kan kun vælges en enkelt
programkilde.
Hvordan man gå til den tidligere menu
Automatisk start af den sidst anvendte komponent,
næste gang du tænder for forstærkeren
Hvordan man går tilbage til hovedmenuen
Klik på RETURN.
Bemærkninger
• Hvis du vælger en anden komponent under afspilning, vil
den anvendte komponent stoppe og den nye påbegynde
afspilningen.
• AUTO PLAY-funktionen virker ikke, hvis du betjener
forstærkeren med kontrollerne på forpladen.
• Det er ikke sikkert, at AUTO PLAY-funktionen virker for
komponenter med dårlig fjernstyrings-respons. I et sådant
tilfælde skal du flytte IR-repeateren nærmere til den
pågældende komponent, således at modtagningen af IRkoder bliver nemmere.
Klik på LAST.
Automatisk effektuering af en makro-funktion, når
du tænder for forstærkeren
Klik på MACRO 1 eller MACRO 2, når AUTO PLAYfunktionen er aktiveret (ON) og programkilden er
specificeret i MACRO PLAY-indstilling (se side 35).
Hvis LAST specificeres, vil den sidst anvendte
programkilde automatisk blive aktiveret, næste gang du
tænder for forstærkeren.
Annullering af AUTO START-funktionen
Klik på NO SET i trin 3.
AUTO START virker ikke, når du tænder for forstærkeren.
Hvordan man går tilbage til hovedmenuen
Klik på EXIT.
Hvordan man går tilbage til den tidligere menu
Klik på RETURN.
Bemærkning
Makro’er, der indeholder ALL OFF-kommandoer (se side
35), kan ikke vælges til brug med AUTO START-funktionen.
37DK
Indstillinger og justeringer
Justering af fjernbetjeningens
følsomhed
Du har mulighed for at vælge mellem fem forskellige
niveauer, der bestemmer med hvilken hastighed
viseren bevæger sig.
Valg af display-parametre
Brug nedenstående fremgangsmåde til at vælge en ud
af tre mulige display-funktioner: AUTO OSD ERASE,
POINTER ONLY eller DEMO.
Du har også mulighed for at ændre IR OUTPUTindstillingen, hvis du bruger IR-repeateren.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på SET UP.
2
Klik på SET UP.
3
Klik på FEELING 1 til 5 for at vælge det ønskede
følsomheds-niveau.
Jo højere nummer, desto større hastighed.
3
Klik på AUTO OSD ERASE ON eller OFF,
POINTER ONLY SET eller DEMO START for at
vælge den påkrævede display-funktion.
Klik om nødvendigt på IR OUTPUT ON eller
OFF.
SET UP
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
SET UP
1
2
3
RETURN
4
5
EXIT
Hvordan man går tilbage til hovedmenuen
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
RETURN
ON
OFF
ON
OFF
SET
START
EXIT
Klik på EXIT.
AUTO OSD ERASE:
Hvordan man gå til den tidligere menu
Klik på RETURN.
Denne display-funktion er praktisk under laser-plade
operationer, eftersom den giver dig mulighed for at se
kapitelnumre, der ellers kan være skjult af
kontrolpanelet. Når denne funktion er aktiveret,
forsvinder kontrolpanelerne, hver gang du klikker på
og holder en kontrolknap inde. Kontrolpanelet kommer
tilbage, når knappen slippes.
POINTER ONLY:
Denne display-funktion giver dig mulighed for at bruge
viseren til at pege på forskellige skærm-punkter som
f.eks. under en præsentation (etc.).
Hvis du klikker på POINT ONLY SET, vil skærmdisplayet forsvinde med undtagelse af viseren og en
EXIT-knap. Hold knappen inde på fjernbetjeningen,
hvis du vil “fryse” viseren.
38 DK
Indstillinger og justeringer
DEMO:
Denne display-funktion aktiverer et program, der
forklarer forstærkerens forskellige funktioner. Bemærk
venligst, at når programmet kører, vil det erstatte
tidligere lagret data (som f.eks. surroundlyd-parametre)
med data fra programmet. Du bør derfor kun bruge
DEMO-funktionen, når der ikke er nogen data i
hukommelsen eller når gen-skrivning af eksisterende
data ikke har nogen betydning.
Klik på START for at aktivere programmet. Klik to eller
tre gange på knappen på fjernbetjeningen eller sluk for
forstærkeren, når du vil stoppe programmet.
IR OUTPUT:
Når denne indstilles til OFF, sendes signalerne kun fra
IR OUT-jacken på bagsiden. Der vil ikke blive sendt
nogen IR-signaler fra IR-repeateren på forpladen. Når
IR OUTPUT er indstillet til OFF, vil “IR OFF” komme
frem i hovedmenuen.
IR OUTPUT skal normlt indstilles til ON.
Justering af skærmdisplayets
position
Den grafiske positions-funktion (GRAPHIC
POSITION) giver dig mulighed for at foretage
finjusteringer af den generelle position af skærmdisplayets kontrolpanel.
1
Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
FUNCTION SELECT-menuen kommer frem.
2
Klik på TV SET.
3
Klik på GRAPHIC POSITION SET.
Skærmen for positionsjustering kommer frem.
TV MONITOR SET
TV IR SET
Hvordan man går tilbage til hovedmenuen
Klik på EXIT.
GRAPHIC POSITION
Hvordan man går til den tidligere menu
SET
Klik på RETURN.
RETURN
EXIT
Skærmen for positionsjustering kommer frem.
V
B
b
v
EXIT
Klik på rammen for at justere positionen, så du
lige kan se det øverste, det nederste og højre og
venstre kant af rammen.
4
Klik på EXIT.
Hvordan man går tilbage til hovedmenuen
Klik på EXIT.
Hvordan man går til den tidligere menu
Klik på RETURN.
39DK
Anden information
Forpladen
1
2
3
! ª ! • ! ¶
1
2
3
4
5
6
40DK
Tænd/sluk-knap (POWER)
Infrarød (IR) repeater
Sender IR-koder til styring af
programkilder
Indikator for indstilling af
infrarøde (IR) koder
Tændes, når forstærkeren
modtager IR-koder
IR-sensor
Ret fjernbetjeningens sender
mod dette område under
operationen, når du optager IRkoder fra andre komponenters
fjernbetjeninger.
Display
Angiver programkilde, funktion
og stationsfrekvens etc.
Lydstyrkekontrol (MASTER
VOLUME)
Regulerer den generelle
lydstyrke.
5
4
!§
!
6
! ¢ ! £ !™ ! ¡ 0 9
7 Knap til lydfelt (SOUND FIELD)
Ind- og udkobler lydfeltet.
8 VIDEO 3 INPUT-jacker
Til tilslutning af camcordere eller
videospil etc.
9 Stationsindstillingsknapper
(PRESET TUNING +/–)
Til indstilling på faste stationer.
0 Pladespiller-knap (PHONO)
Vælger den til PHONO-jackerne
tilsluttede pladespiller.
! ¡ Tuner-knap (TUNER)
Vælger tuneren.
!™ CD-knap (CD)
Vælger den til CD-jackerne
tilsluttede CD-afspiller.
! £ DAT/MD-knap (DAT/MD)
Vælger den til DAT/MDjackerne tilsluttede DATbåndoptager eller MD-deck.
8
7
! ¢ Knap til satellit-dekoder (SATL)
Vælger den til SATL-jackerne
tilsluttede satellit-dekoder.
! Knap til laserplade-afspiller (LD)
Vælger den til LD-jackerne
tilsluttede laserplade-afspiller.
! § VIDEO 1 - 3 knapper
Vælger de til VIDEO 1 - 3
jackerne tilsluttede
videokomponenter.
! ¶ Knap til lydmedhør (TAPE
MONITOR)
Til medhør af lydkilder under
optagelse.
! • Hovedtelefon-jack (PHONES)
Til tilslutning af en
stereohovedtelefon
! ª Højttaler-vælger (SPEAKERS)
Til ind- og udkobling af
højttalerne.
Anden information
Bagsiden
1 2
3
4
5
6
7
8
9
! ª! •! ¶! §! ! ¢ ! £
1
2
3
4
5
6
7
IR OUT
CTRL-A1
MONITOR
VIDEO 2
VIDEO 1
MIX AUDIO OUT
FRONT SPEAKERS
(fronthøjttalere)
!™
! ¡
0
SWITCHED AC OUTLET
(vekselstrømsudtag med
afbryder)
9 Netledning
0 CENTER SPEAKER
(surroundhøjttalere, midter)
! ¡ REAR SPEAKERS
(surroundhøjttalere, bag)
8
!™ TAPE (båndoptager)
! £ DAT/MD (DAT-båndoptager/
MD-deck)
! ¢ CD (CD-afspiller)
! TUNER (tuner)
! § PHONO (pladespiller)
! ¶ SATL
! • y SIGNAL GND terminal
! ª LD (LD-afspiller)
41DK
Anden information
Fejlfinding
Brug denne fejlfindingsguide som en hjælp til at
udbedre evt. problemer, hvis du løber ind i nogen af de
følgende vanskeligheder, mens du bruger
forstærkeren. Henvend dig gerne til nærmeste Sony
forhandler, hvis du ikke kan løse problemet selv.
Skærmdisplayet kommer ikke frem på fjernsynsskærmen.
/
Hvis du ser fjernsyn og kun har tændt for
fjernsynet, er det ikke sikkert at skærmdisplayet kommer frem, når du tænder for
forstærkeren. Brug i dette tilfælde fjernsynets
fjernbetjening til at skifte fjernsynets
indgangsvælger.
Fjernsynet slukker, når du tænder for forstærkeren med
fjernbetjeningen.
/
Forvis dig om, at der er slukket for fjernsynet,
når du tænder for forstærkeren med
fjernbetjeningen.
Når du vælger en programkilde fra FUNCTION SELECTmenuen, slukker den valgte programkilde.
/
Lydkilden aktiveredes med en anden
fjernbetjening. Lydkilden skal aktiveres af
forstærkeren eller manuelt.
Visse komponenter slukker, når du klikker på ALL OFFknappen.
/
Komponenten aktiveredes af en anden
fjernbetjening. Sluk manuelt for
komponenten.
Der er ingen lyd eller kun meget svag lyd.
/
Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er ordentligt tilsluttet.
/
Sørg for at vælge den rigtige komponent.
/
Sørg for, at SPEAKERS-vælgeren er i ONstilling.
/
Klik på
symbolet, hvis “MUTING”
kommer frem i displayet.
/
Beskyttelsesanordningen på forstærkeren er
aktiveret på grund af en kortslutning.
(“PROTECTOR” blinker). Sluk for
forstærkeren, eliminer kortslutningsproblemet og tænd for forstærkeren igen.
Lyden fra venstre og højre højttaler er ikke i balance
eller er i modfase.
/
Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er sat korrekt og ordentligt i forbindelse.
/
Reguler BALANCE-kontrollen.
42DK
Kraftig brum eller støj.
/
Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er sat ordentligt i forbindelse.
/
Kontroller, at forbindelseskablerne er på god
afstand af transformere eller motorer og
mindst 3 meter fra fjernsyn eller lysstofrør.
/
Anbring fjernsynet på afstand af
lydkomponenterne.
/
Stikpropper og jacker er snavsede. Tør dem af
med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Ingen lyd fra midterhøjttaleren.
/
Vælg enten PRO LOGIC eller MOVIE
(undtagen MONO MOVIE) lydfelt (se side 26
og 27).
/
Vælg den rigtige midterindstilling (se side
28).
/
Reguler højttalerlydstyrken (se side 28).
Optagelse kan ikke finde sted.
/
Kontroller, at komponenterne er korrekt
tilsluttet.
/
Vælg kildekomponenten fra FUNCTION
SELECT-menuen eller med
funktionsknapperne.
Ingen lyd eller kun meget svag lyd fra baghøjttalerne.
/
Aktiver lydfelt-funktionen.
/
Vælg den rigtige midterindstilling (se side
28).
/
Reguler højttalerlydstyrken (se side 28).
/
Forvis dig om, at lydfelt-funktionen er
aktiveret.
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
/
Der er ikke programmeret nogen stationer
som faste stationer, eller de faste stationer er
slettet (når du stiller ind via sttionssøgning).
Indprogrammer stationerne (se
brugsanvisningen for din tuner).
Anden information
Der kan ikke opnås nogen surroundvirkning.
/
Aktiver lydfelt-funktionen.
/
Forvis dig om, at SPEAKERS-vælgeren er sat i
ON-stilling.
Intet billede, eller billedet er uklart på TV-skærmen.
/
Vælg den rigtige funktion på forstærkeren.
/
Indstil fjernsynet til den rigtige
indgangsfunktion.
/
Anbring fjernsynet på afstand af
lydkomponenterne.
Det er svært at betjene forstærkeren, fordi skærmdisplayet er forvrænget.
/
Forvis dig om, at videokomponenterne ikke
er tilsluttet til både S-VIDEO- og VIDEOjackerne på en gang. Brug kun S-VIDEOstikkene eller VIDEO-stikkene (hvis der ikke
er nogen S-VIDEO-stik på fjernsynet).
/
Hvis du tilslutter to eller flere
videobåndoptagere til forstærkeren: Sørg for
at bruge en strømfordeler, når TV-antennen
tilsluttes videobåndoptagerne, så kvaliteten af
videosignalet bevares.
/
Rengør videobåndoptagerens hoveder.
/
Vælg ikke kanaler, der ikke sender. Indstil
apparatet til at springe programpositioner
uden udsendelser over.
/
Der kan forekomme støj på skærm-displayet
under hurtig fremspoling, tilbagespoling,
pause og slow-gengivelse på
videobåndoptageren. Dette er normalt.
Bemærkning
Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, selv efter at du har
forsøgt de forekrevne midler til afhjælpning af problemet,
eller hvis der opstå andre problemer, kan du forsøge
nedenstående:
(1) Sluk for apparatet og tænd for det igen. Hvis apparatet
stadig ikke fungerer, (2) sluk for det med POWER-knappen,
og sæt derefter stikket i stikkontakten og tænd for apparatet
igen. Hvis dette heller ikke hjælper, skal du (3) slukke for
apparatet med POWER-knappen og derefter tænde for det
igen, mens du holder TAPE MONITOR og VIDEO 2 på
forpladen inde. Bemærk dog, at denne afhjælpning vil
bevirke, at alle data i apparatets hukommelse slettes.
Bemærkning
Hvis forstærkeren anbringes i et audio-rack (etc.) med
glasfacade, kan viseren klikke flere gange på skærmknappen, istedet for at holde den nede, selv om du holder
knappen nede med knappen på fjernbetjeningen (dvs. under
søgning fremad under videoafspilning etc.). Dette fænomen
er et resultat af interferens mellem IR-repeateren og
modtageren på forpladen. Det er ikke nogen fejl. Forsøg,
hvis denne situation opstår, at tilslutte den medfølgende IRrepeater og placere den i den rigtige stilling.
Skærm-displayet bliver forvrænget, når du vælger en
programkilde fra FUNCTION SELECT-menuen.
/
Der kan være forvrængning i videosignalet,
men dette er ikke en fejl. Fortsæt bare.
Fjernbetjeningen virker ikke.
/
Skift begge batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er svage.
/
Fjern forhindringer mellem fjernbetjeningen
og forstærkeren.
IR-koder fra ikke-SONY udstyr kan ikke optages.
/
Forvis dig om, at den respektive
fjernbetjening er rettet direkte mod den
infrarøde sensor på forpladen af forstærkeren
fra en afstand af mindre end 20 cm.
/
Der kan være støj fra et lysstofrør. Hold den
infrarøde sensor væk fra lysstofrør.
43DK
Anden information
Indgange
Specifikationer
Følsomhed Impedans Signal/støj
forhold (vejet
kredsløb,
indgangsniveau)
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Stereo-funktion 4 ohms DIN 1 kHz
100 W + 100 W
PHONO 2,5 mV
(MM)
Surroundindstilling
TUNER,
TAPE,
DAT/MD, 150 mV
VIDEO 1,
2, 3,
SATL, LD
4 ohm ved 1 kHz, total
harmonisk
forvrængning 0,8%
Terminaler
Udgangseffekt
Front
100 W/kanal
Midter
100 W
Bag
Frekvensgang
CD
75 dB**
50
kohm (A, 2,5 mV)
Videobåndoptager
Indgange
VIDEO 1, 2, 3, LD, SATL:
1 Vp-p 75 ohm
Udgange
Generelt
System
Tuner: PLL quartzlåst
digitalt synthesizer
system
Forforstærker: NF-type
med lav støj
Effektforstærker: Ren
komplimentær SEPP
Strømforsyning
220-230 V AC,
50/60 Hz
Effektforbrug
275 W
Vekselstrømsudtag
Med omskifter, 120 W
Mål
430 x 160 x 365 mm
Vægt (ca.)
11,0 kg
Medfølgende
tilbehør
Fjernbetjening (1)
Størrelse AA (R6)
batterier (2)
IR-repeater (1)
Videokabel (1)
Guide for opstart og
grundlæggende
anvendelse (1)
200 mV
82 dB**
50
kohm (A, 250 mV)
** ‘78 IHF
Udgange
40 W/kanal
PHONO: RIAA
equalizationskurve
±0.5 dB
CD, TAPE, DAT/MD,
SATL, LD, VIDEO 1, 2:
+0
10 Hz-50 kHz –1dB
(Direct Pass)
REC OUT VIDEO 1, 2
(AUDIO) OUT:
Spænding: 250 mV,
Impedans: 10 kohms
WOOFER OUT
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kohm
PHONES: Accepterer
hovedtelefoner med
både lav og høj
impedans.
BASS BOOST
+10 dB ved 70 Hz
TONE
±8 dB ved 100 Hz
og 10 kHz
VIDEO 1, 2, MONITOR:
1 Vp-p 75 ohm
Vi forbeholder os ret til at ændre design
og specifikationer uden varsel.
44DK
Anden information
• 3 CH LOGIC indstilling
Ordforklaring
Midterindstilling
Højttalerindstilling til forstærkning af Dolby
Pro Logic surround-indstilling. Vælg en af de
følgende fire midterindstillinger, alt efter dit
højttalersystem, så du opnår den bedst
mulige surroundlyd.
Vælg 3 CH LOGIC indstilling, hvis du
bruger front- og baghøjttalere, men ikke
midterhøjttaler. Lyden fra midterkanalen
kommer ud af fronthøjttalerne, så du får
rimeligt udbytte af surroundlyden, uden
anvendelse af baghøjttalere.
Fronthøjttaler
(venstre)
Midterhøjttaler Fronthøjttaler
(højre)
Parameter
Lydvariabel der udgør lydbilledet, som f.eks.
tone eller forsinkelsestid. Det er muligt at
“skræddersy” de forprogrammerede lydfelter
ved at indstille parametrene efter ønske.
Programmerbar fjernbetjening
Fjernbetjening med “lære” evne. Ikke bare
Sony komponenter, men også komponenter
af andet fabrikat, kan styres ved at denne
fjernbetjening programmeres med disse
komponenters signal.
• NORMAL indstilling
Vælg NORMAL indstilling, hvis du bruger
front- og baghøjttalere og en lille
midterhøjttaler. Da en lille højttaler ikke
kan frembringe tilstrækkelig bas, vil
midterkanalens baslyd komme ud af
fronthøjttalerne.
Lydfelt
Tidsforsinkelse
Fronthøjttaler
(venstre)
Midterhøjttaler Fronthøjttaler
(højre)
Baghøjttaler
(venstre)
Baghøjttaler
(højre)
• WIDE indstilling
Vælg WIDE indstilling, hvis du bruger
front- og baghøjttalere og en stor
midterhøjttaler. Med WIDE indstillingen
kan du udnytte Dolby surroundlyden fuldt
ud.
Fronthøjttaler
(venstre)
Midterhøjttaler Fronthøjttaler
(højre)
Tidsforsinkelsen mellem surroundlyden fra
fronthøjttalerne og baghøjttalerne. Ved at
regulere tidsforsinkelsen for baghøjttalerne,
kan du opnå fornemmelsen af at være til
stede. Gør tidsforsinkelsen længere, hvis dine
højttalere står i et lille rum eller nær din
lytteposition og gør den kortere, hvis de står i
et stort rum og langt fra din lytteposition.
Baghøjttaler
(højre)
• PHANTOM indstilling
Vælg PHANTOM indstilling, hvis du
bruger front- og baghøjttalere, men ikke
midterhøjttaler. Lyden fra midterkanalen
komme ud af fronthøjttalerne.
Fronthøjttaler
(venstre)
Fronthøjttaler
(højre)
Stationsindeks
Indeksnavne, som faste stationer er forsynet
med. Du kan gruppere faste stationer ved at
forsyne dem med det samme indeks.
Dolby Pro Logic Surround
Surroundlyd
Dekodersystem af Dolby Surroundlyd i
almindelige TV-udsendelser og film.
Sammenlignet med det gamle Dolby
Surroundsystem giver Dolby Pro Logic
Surround et bedre lydbillede qua anvendelse
af fire separate kanaler: off-screen lydeffekter,
off-screen dialog, panorering fra venstre mod
højre samt musik. Disse kanaler manipulerer
lyden og fremhæver begivenhederne som de
sker på skærmen. For at kunne udnytte Dolby
Pro Logic fuldt ud, bør du have mindst et par
baghøjttalere og/eller en midterhøjttaler,
ligesom du også er nødt til at vælge den
rigtige midterindstilling for at få den fulde
effekt.
Lyd, der består af tre elementer: Direkte lyd,
tidligt reflekteret lyd og efterklang.
Lytterummets akustik påvirker måden,
hvorpå disse tre lydelementer høres. Disse
lydelementer er kombineret på en sådan
måde, at du fornemmer størrelsen og typen af
en koncertsal.
Dolby Surround
Baghøjttaler
(venstre)
Lydmønster, der frembringes af en lydkilde
eller -kilder i et givet miljø på grund af
direkte og reflekteret lyd og akustikken i
omgivelserne. Forstærkeren har
forprogrammerede lydfelter som PRO
LOGIC, MOVIE, MUSIC 1, MUSIC 2, SPORTS
og GAME, så du kan udnytte surroundlyden
bedst muligt.
Kodnings- og dekodningssystem til Dolby
Surroundlyd til brugeranvendelse. Dolby
Surround dekoder de ekstra kanaler på de
Dolby Surround-kodede lydspor i videofilm
og TV-udsendelser og frembringer
lydeffekter og ekkovirkning, der får dig til at
føle dig i centrum af begivenhederne.
Denne forstærker er udstyret med Dolby
Surround (PRO LOGIC) som et af de
forprogrammerede lydbilleder. Hvis du
bruger front- og baghøjttalere, anbefaler vi, at
du “skræddersyr” Dolby Surround
lydbilledet ved at vælge en velegnet
midterindstilling, så du får det fulde udbytte
af Dolby Pro Logic Surroundlyden.
• Lydtyper
Tidlig reflektion
Efterklang
Direkte lyd
• Lydovergang fra baghøjttalerne
Direkte lyd Tidlig
reflektion
Niveau
Tidlig reflektionstid
Efterklang
Tid
Effektniveau
Baghøjttaler
(venstre)
Baghøjttaler
(højre)
En kombination af niveauet af tidlige
reflektioner og genklang. Effektniveauet kan
reguleres i 6 niveauer. Hvis du vælger højere
niveauer, bliver rummet "levende" og hvis du
vælger lavere niveauer, bliver det "dødt".
45DK
Anden information
Testtone
Signal, der afgives af forstærkeren, til
indstilling af højttalerlydstyrken. Testtonen
afgives som følger:
• I et system med midterhøjttaler
(NORMAL/WIDE/3 CH LOGIC
indstillinger)
Testtonen kommer ud af venstre
fronthøjttaler, midterhøjtatleren, højre
fronthøjttaler og baghøjttalerne i
rækkefølge.
Indeks
L
Lydfelt
forprogrammerede 26
“skræddersyning” af 29
Lydkilde
inddeling 31
valg af 22
A
Afbryderautomatik 25
Automatisk afspilning 37
Automatisk start 37
B
M
Makro-operationer 35
Midterindstilling 28, 45
NORMAL indstilling 28, 45
PHANTOM indstilling 28,
45
3CH LOGIC indstilling 28,
45
WIDE indstilling 28, 45
Bagside 8-11, 41
Front (venstre)
Front (højre)
Midter
C
CD-skifter betjening 33
D
Dolby Pro Logic
Surround 45
således får du mest ud af 28
Dolby Surroundlyd 28, 45
midterindstilling 28, 45
3 CH LOGIC
Bag (venstre,
højre)
NORMAL/WIDE
• I et system uden midterhøjttaler
(PHANTOM indstilling)
Testtonen kommer ud af front- og
baghøjttalerne skiftevis.
N
Navngivning. Se Indeks
NORMAL indstilling 28, 45
O
E
Optagelse 24
Overspilning. Se Optagelse
Effektniveau 30, 45
F
Fejlfinding 42
Fjernbetjening 12-21, 38
baggrundsbetjening 15
brug af 12
følsomhed 38
isætning af batterier 12
operationer unde fjernsyn 36
komponenter 16
styring af Sony komponenter
14, 16
styring af ikke-Sony
komponenter 14, 16, 21
Forplade 40
Front (venstre, højre)
PHANTOM
Bag (venstre, højre)
P, Q
Parameter 30, 45
PHANTOM indstilling 28, 45
Programmering af
IR-koder 14, 16, 20
sletning af signalet 15, 18, 21
R
Redigering. Se Optagelse
“Skræddersyning” af
lydfelt 29
S
Scanning
CD-liste 34
faste stationer 32
Søgning efter en CD-plade 34
Stationsindstilling 32
Stationsindeks 31
Surroundlyd 28, 45
G
Gruppering af CD-plader 33
H
Højttalere
impedans 44
tilslutning 9
placering 9
T
Testtone 28, 46
3 CH LOGIC MODE 28, 45
Tidsforsinkelse 29, 45
Tilslutning af lydkomponenter
8
Tilslutninger
højttalere 5
IR-repeater 8
lydkomponenter 8
netledning 11
oversigt 7
TV/videobåndoptagere 10
I, J, K
Inddeling af
CD-plader 32
faste stationer 31
lydkilde 31
Indstilling af
fjernbetjeningens følsomhed
38
højttalerlydstyrke 28, 30
lydstyrke 22
parameter 30
skærm-display 38, 39
tidsforsinkelse 29
tone 29
IR-repeater 8, 39
U
Udpakning 7
V, W, X, Y, Z
Valg af lydkilde 22
DK
46
Puhdistuksesta
VAROITUS
Palo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laite tulee
suojata kastumiselta samoin
kuin kosteudelta.
Sähköiskuvaaran vuoksi laitetta ei saa
avata. Jätä huolto ammattihenkilön
suoritettavaksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Huomautuksia
Turvallisuudesta
• Jos vahvistimen sisään putoaa tai
kaatuu jotakin, kytke se irti verkosta
ja tarkistuta alan liikkeessä ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteistä
• Ennen kuin alat käyttää vahvistinta,
varmista, että käyttöjännite on sama
kuin paikallinen verkkojännite.
Käyttöjännite on ilmoitettu
vahvistimen takana olevassa
nimikilvessä.
• Vahvistin ei kytkeydy irti
vaihtovirtalähteestä (verkosta) niin
kauan kuin se on liitetty
seinäpistorasiaan, vaikka itse
vahvistimesta olisi katkaistu virta.
• Jos et aio käyttää vahvistinta pitkään
aikaan, kytke se irti
seinäpistorasiasta. Irrota
verkkopistoke ottamalla kiinni itse
pistokkeesta; älä koskaan vedä
johdosta.
• Verkkojohto on vaihdatutettava alan
liikkeessä.
Sijoituksesta
• Sijoita vahvistin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto, jotta kuumuutta
ei pääse muodostumaan vahvistimen
sisälle ja jotta se toimisi pitkään.
• Älä sijoita vahvistinta lähelle
lämmönlähteitä tai paikkaan, johon
aurinko paistaa suoraan tai jossa on
paljon pölyä tai mekaanista tärinää.
• Älä pane laitteen päälle mitään
sellaista, joka saattaisi tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa laitteen
joutumisen epäkuntoon.
Käytöstä
• Ennen kuin liität muita laitteita,
katkaise vahvistimen virta ja kytke se
irti verkosta.
2FIN
• Puhdista pinnat ja säätimet mietoon
pesunesteeseen kostutetulla
pehmeällä kankaalla. Älä käytä
hankaavia pesulappuja,
hankauspulvereita tai sellaisia
liuottimia kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Jos vahvistimen suhteen ilmenee
kysymyksiä tai ongelmia, pyydämme
ottamaan yhteyden lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Tästä
käyttöohjeesta
Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu
mallille TA-VE800G.
Sopimukset
• Tässä käyttöohjeessa kuvataan
ruutunäytön säätimet. Voit käyttää
myös vahvistimen säätimiä, jos niillä
on samat tai samantapaiset nimet
kuin ruutunäytön säätimillä.
• Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavaia tunnusmerkkiä:
Vihjeitä ja vinkkejä
toimenpiteen helpompaa
suoritusta varten.
Tässä vastaanottimessa on Dolby Pro
Logic-ympäristötilajärjestelmä.
Valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation’in lisenssillä.
DOLBY, kaksois-D tunnus a ja PRO
LOGIC ovat Dolby Laboratories
Licensing Corporation'in
tavaramerkkejä.
SISÄLTÖ
Esittely
Ominaisuudet 4
Kuvaus vahvistimen toiminnasta 6
Aloittaminen
Laitteen purkaminen pakkauksesta 7
Yleiskatsaus liitäntöihin 7
Infrapunatoistajan liitännät 8
Audiolaitteiden liittäminen 8
Kaiutinjärjestelmän liittäminen 9
TV:n/videonauhurin liittäminen 10
Virtaliitännät 11
Ennen kuin käytät vahvistinta 11
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen 12
Kauko-ohjaimen käyttö 12
TV:n rekisteröinti 14
Audio/videolaitteen rekisteröinti 16
Muiden infrapunakoodien (IR) ohjelmointi (käyttäjän
infrapunasäätö) 20
Perustoiminnat
FIN
Laitteen valinta 22
Nauhoitus 24
Uniajastimen käyttö 25
Äänikenttien käyttö
Esittely 26
Ennalta ohjelmoitujen äänikenttien käyttö 26
Dolby Pro Logic Surround -äänen hyväksikäyttö 28
Äänikenttien säätäminen 29
Edistynyt käyttö
Indeksitoimintojen käyttö 31
CD-vaihtajan käyttö 33
Useamman laitteen käyttö perätysten automaattisesti (makrosoitto) 35
Säädöt ja asetukset
Audiolähteiden kauko-ohjaus ilman TV:tä (valaistu säätövilkku) 36
Lähteiden soitto automaattisesti (automaattinen soitto) 37
Lähteen automaattinen käynnistys kytkettäessä virta (automaattinen
käynnistys) 37
Kauko-ohjaimen herkkyyden säätö 38
Näytön ominaisuuksien valinta 38
Ruutunäytön paikan säätö 39
Lisätietoja
Etuseinän kuvaus 40
Takaseinän kuvaus 41
Vianetsintä 42
Tekniset tiedot 44
Sanasto 44
Aakkosellinen hakemisto Takalehti
3FIN
Esittely
Ominaisuudet
Audio/videolaitteiden ruutusäätö
Integroitu AV-vahvistin TA-VE800G on ainutlaatuinen audio/videolaitteiden säätökeskus. Kun vahvistin liitetään
TV-vastaanottimeen, saadaan näkyviin ruutunäyttö, jonka avulla voidaan käyttää liitettyjä audio/videolaitteita.
Käytä kauko-ohjainta kohdistimen (käden kuva) liikuttamiseen ruutunäytössä ja toimintojen “valintaan”.
M
m
M
PUSH
ENTER
m
Laitteen ruutunäytön avulla on mahdollista säätää audio/videolaitteita tai mitä muuta laitetta tahansa, joka on
säädettävissä infrapunakauko-ohjaimella, kuten esim. valaisinta. Katso sivulta 6 tarkat tiedot siitä miten vahvistin
säätää laitetta.
4FIN
Esittely
Suuri äänikenttävalikoima Dolby Pro Logic mukaanluettuna
Vahvistimessa on esisäädettynä 12 erilaista äänikenttää (esim. HALL, THEATER, ARENA jne.), joten saat jännittävän äänen
valitsemalla mieleisesi SOUND FIELD SELECT -ruudusta.
Vahvistimessa on myös Dolby Pro Logic -dekooderi, joten voit nauttia Dolby Surround -toiminnolla äänitetyistä ohjelmista
samantapaisella äänitehosteella kuin elokuvateattereissa.
CD-vaihtajan säädin
Kun liität Sony CD-vaihtajan, jossa on CONTROL A1-liitin, saat näyttöön CD-vaihtajaan tallennetut levytiedot
aakkosjärjestyksessä, numerojärjestyksessä tai ryhmänimen mukaan. Voit valita soitettavan levyn ruutunäytössä näkyvistä
levyistä vahvistimen kauko-ohjaimella.
5FIN
Esittely
Kuvaus vahvistimen toiminnasta
TA-VE800G:n varusteisiin kuuluva kauko-ohjain säätää vahvistinta ja ruutunäyttöä infrapunasäteiden (IR) avulla.
Koska tässä vahvistimessa on valikkotoimintoja, TV on liitettävä.
Kuvasignaalit (tulo
lähdelaitteista yhdistettynä
ruutunäyttöön)
Kuvalevysoitin tms.
Infrapunasäätökoodit
TA-VE800G
FUNCTION
ALL
OFF
Kuvasignaali
2
S
O
U
N
D
3
M
VOL
+
m
Kuvasignaali
–
SUB
0
(
)
p
USER
P
=
+
TV (näyttöpääte)
Infrapunatoistaja
ja vastaanotin
Videonauhuri tms.
1
M
PUSH
ENTER
m
Ruutukäyttö
1 Kauko-ohjain välittää infrapunasignaalin (IR), kun painat suunnan säätöpainiketta (1 ylhäällä).
2
Tämä säätää kohdistimen (käden kuva) liikettä ruutunäytössä (2 ylhäällä).
3
Kun siirrät kohdistimen ruudussa näkyvälle kuvatunnukselle ja painat suunnan säätöpainiketta keskeltä,
infrapunatoistaja (IR) välittää vastaavan infrapunakoodin ohjelmalähteeseen (3 ylhäällä).
Jos ruutu ei tule näkyviin tai jos kohdistin ei liiku painettaessa suunnan säätöpainiketta
Kauko-ohjaimen infrapunakoodi ei pääse vahvistimen infrapunavastaanottimeen (1 ylhäällä). Varmista, että kauko-ohjaimen ja
vastaanottimen välissä ei ole esteitä.
Jos ohjelmalähde ei reagoi tai reagoi hitaasti
Infrapunatoistajan infrapunakoodi ei pääse ohjelmalähteen infrapunavastaanottimeen. Liitä ylimääräinen infrapunatoistaja
(vakiovaruste) ja aseta se niin, että se osoittaa ohjelmalähteeseen päin (katso “Infrapunatoistajan liitännät” sivulta 8).
Jos tietyt ohjelmoidut ruutusäätimet eivät reagoi tai reagoivat hitaasti, nauhoita näiden painikkeiden infrapunakoodit (katso
lukua “Muiden kuin Sony audio/videolaitteiden rekisteröinti” sivulta 16).
Jos TV:tä käytetään näyttöpäätteenä
Käytä TV-ohjelmien katsomiseen videonauhurin TV-viritintä. Ruutunäytössä on säätimet videonauhurin toimintaa varten,
joten voit kytkeä ohjelmapaikat vahvistimen kauko-ohjaimella.
Voit käyttää TV:n viritintä, kun vahvistimen virta on katkaistu, mutta tällöin on käytettävä TV:n kauko-ohjainta.
6FIN
Aloittaminen
Laitteen purkaminen
pakkauksesta
Varmista, että seuraavat varusteet ovat mukana
pakkauksessa:
• Kauko-ohjain RM-VR1 (1)
• AA-kokoiset paristot (R6) (2)
• Infrapunatoistaja (1)
• Kuvajohto (1)
• Aloittamisen ja peruskäytön ohje (1)
Yleiskatsaus liitäntöihin
Vahvistimen avulla voit liittää seuraavat audio/
videolaitteet ja säätää niitä. Liitä haluamasi laitteet
vahvistimeen merkityllä sivulla mainitulla tavalla.
Katso kunkin liittimen sijainti ja nimi luvusta
“Takaseinän kuvaus” sivulta 41.
TV:n/videonauhurin
liittäminen (10)
Kaiutinjärjestelmän
liittäminen (9)
Näyttöpääte
Infrapunatoistajan
liitännät (8)
Satelliittidekooderi
Etukaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(oikea)
Videonauhuri
Kuvalevysoitin
CD-soitin
Takakaiutin
(vasen)
Kasettidekki
DAT/MD-dekki
Levysoitin
Audiolaitteiden
liittäminen (8)
Keskikaiutin
Aktiivinen
bassokaiutin
Takakaiutin
(oikea)
Videokamera/
Videopeli
TV:n/videonauhurin
liittäminen (10)
Ennen kuin aloitat
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen kuin alat
liittää niitä.
• Älä liitä verkkojohtoa ennen kuin kaikki liitännät on
suoritettu.
• Tee liitännät lujasti, jotta vältetään humina ja kohina.
• Kun liität ääni/kuvajohtoa, sovita eri värein merkityt
pistokkeet laitteiden vastaavanvärisiin liittimiin:
keltainen (kuva) keltaiseen, valkoinen (vasen, ääni)
valkoiseen ja punainen (oikea, ääni) punaiseen.
7FIN
Aloittaminen
Infrapunatoistajan liitännät
Audiolaitteiden liittäminen
Yleiskatsaus
Yleiskatsaus
Tässä luvussa selostamme miten varusteisiin kuuluva
ylimääräinen infrapunatoistaja (IR) liitetään
vahvistimeen. Toistaja välittää infrapunasignaalit, jotka
vastaavat laitteiden varusteisiin kuuluvien kaukoohjainten signaaleja. Liitä tämä toistaja antamaan
enemmän välitysalaa, kun jonkin laitteen säädössä
vahvistimen ruutunäyttösäätötoiminnoilla (OSD)
ilmenee vaikeuksia tai kun asennuksesta johtuen
etuseinän toistaja ei pysty välittämään signaalia
kaikkiin säädettäviin laitteisiin. Katso alla olevasta
kaavakuvasta liittimen sijanti.
Tässä luvussa selostamme audiolaitteiden liittämisen
vahvistimeen. Katso liittimien sijainti alla olevasta
kaavakuvasta.
CTRL A1
PHONO
TAPE
TUNER CD
DAT/MD
IR OUT
Mitä johtoja tarvitaan?
Äänijohdot (eivät kuulu varusteisiin) (1 kullekin CDsoittimelle ja levysoittimelle, 2 kasettidekille DAT-dekille tai
MD-dekille)
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
Liitännät
Vahvistin
Infrapunatoistaja
IR OUT
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
Liitännät
Nuoli ç osoittaa signaalivirtaa.
CD-soitin
Vahvistin
CD-soitin
OUTPUT
HUOM!
• Kiinnitä infrapunatoistaja varusteisiin kuuluvalla teipillä
niin, että sen etuosa on kohti säädettävää laitetta.
• Jos liitetyn laitteen säätö ei onnistu, toistajan välittämät
infrapunasignaalit (IR) eivät pääse säädettävän laitteen
infrapunavastaanottimeen. Aseta infrapunatoistaja tällöin
lähemmäs kyseistä laitetta.
LINE
L
L
R
R
IN
CD
Kasettidekki
Vahvistin
L
Kasettidekki
OUTPUT
INPUT
LINE
LINE
L
R
REC OUT
IN
R
TAPE
DAT/MD-dekki
Vahvistin
L
DAT/MD-dekki
OUTPUT
INPUT
LINE
LINE
L
R
REC OUT
DAT/MD
8FIN
IN
R
Aloittaminen
Viritin
Vahvistin
Kaiutinjärjestelmän liittäminen
Viritin
OUTPUT
LINE
L
Yleiskatsaus
L
R
R
IN
TUNER
Levysoitin
Vahvistin
Levysoitin
OUTPUT
LINE
L
L
Tässä luvussa selostamme kaiuttimien liittämisen
vahvistimeen. Etukaiuttimet (vasen ja oikea) ovat
tarpeen, keski ja takakaiuttimet ovat valinnaiset.
Keski- ja takakaiuttimien lisääminen korostaa
ympäristötilaitehosteita. Aktiivisen bassokaiuttimen
liittäminen lisää matalien äänten vastetta. Katso
liittimien sijainti alla olevasta kuvasta.
R
IN
FRONT SPEAKERS
R
PHONO
• Jos levysoittimessasi on maajohto
Liitä kohinan estämiseksi maajohto vahvistimessa olevaan
y SIGNAL GND -liittimeen.
CONTROL A1 -liitännät
• Jos omistat CONTROL A1 -yhteensopivan Sony CDsoittimen tai kasettidekin
Käytä CONTROL A1 -johtoa (ei kuulu varusteisiin) CDsoittimen tai kasettidekin CTRL A1 -liittimen liittämiseen
vahvistimen S-LINK CTRL A1 -liittimeen. Katso ohjeita
erillisestä käyttöohjeesta “CONTROL-A1 säätöjärjestelmä”
ja CD-soittimen tai kasettidekin käyttöohjeista.
WOOFER
Jotta ääni toistuisi mahdollisimman hyvänä, sijoita
kaiuttimet alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.
Takakaiutin
60 - 90 cm
• Jos omistat Sony CD-vaihtajan, jossa on COMMAND
MODE -valitsin
Jos CD-vaihtajan COMMAND MODE -valitsin voidaan
säätää asentoon CD 1, CD2 ja CD3, aseta se asentoon
“CD1” ja liitä vaihtaja vahvistimen CD-liittimiin. Jos
kuitenkin omistat Sony CD-vaihtajan, jossa on VIDEO
OUT -liittimet, aseta COMMAND MODE asentoon “CD2”
tai “CD3” ja liitä vaihtaja vahvistimen videolaitteen
liittimiin (VIDEO 1, VIDEO 2 tai LD).
CENTER
REAR
SPEAKERS SPEAKER
45°
Etukaiutin
Mitä johtoja tarvitaan?
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin) (1 kullekin kaiuttimelle)
(+)
(+)
(–)
(–)
Kierrä johdon paljastettuja päitä noin 15 mm. Liitä
kaiutinjohdot oikeisiin liittimiin laitteissa: + liitin +
liittimeen ja – liitin – liittimeen. Jos johdot tulevat väärin
päin, ääni säröytyy ja matalat äänet jäävät pois.
(jatkuu)
9FIN
Aloittaminen
Liitännät
TV:n/videonauhurin liittäminen
Etukaiuttimet
Etukaiutin
(oikea)
Yleiskatsaus
Etukaiutin
(vasen)
Vahvistin
Tässä luvussa selostamme videolaitteiden liittämisen
vahvistimeen.
Katso liittimien sijainti alla olevasta kaavakuvasta.
FRONT SPEAKERS
R
}
L
]
}
]
LD
MONITOR
VIDEO 2
Taka- ja keskikaiuttimet
Takakaiutin
(oikea)
R
}
Takakaiutin
Keskikaiutin (vasen)
Vahvistin
SATL
VIDEO 1
L
}
]
REAR SPEAKERS
]
}
CENTER SPEAKER
MIX
Mitä johtoja tarvitaan?
• Ääni/kuvajohto (ei kuulu varusteisiin) (1 kullekin TV:lle
tai kuvalevysoittimelle; 2 videonauhurille)
Keltainen
Valkoinen
(vasen)
Punainen (oikea)
Aktiivinen bassokaiutin
Vahvistin
]
Aktiivinen
bassokaiutin
Keltainen
Valkoinen
(vasen)
Punainen (oikea)
• Scart-johto (ei kuulu varusteisiin) (1 (TV) näyttöpäätteelle)
INPUT
AUDIO
OUT
Jos TV-näyttöpäätteesi käyttää erillisiä kaiuttimia
Voit liittää yhden niistä liittimeen SURROUND OUT
CENTER käytettäväksi yhdessä Dolby Pro Logic
Surround -äänen kanssa (katso s. 28).
Liitännät
Nuoli ç osoittaa signaalivirtaa.
TV (Näyttöpääte)
Vahvistin
TV (Näyttöpääte)
MONITOR
AV 1
Satelliittidekooderi
Vahvistin
10FIN
Satelliittidekooderi
SATL
OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
L
L
R
R
Aloittaminen
Videonauhuri (VIDEO 1 -liittimien kautta)
Jos sinulla on kaksi videonauhuria, liitä toinen liittimiin
VIDEO 2.
Vahvistin
Videonauhuri
VIDEO 1
OUTPUT
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
VIDEO
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
AUDIO
L
L
R
R
Virtaliitännät
Verkkojohdon liittäminen
Liitä tämän vahvistimen ja audio/videolaitteiden
verkkojohdot seinäpistorasiaan. Jos olet liittänyt muita
audiolaitteita vahvistimen kytkimeen liitettyyn
verkkoulosottoon SWITCHED AC OUTLET, vahvistin
antaa niille virran, joten voit kytkeä/katkaista koko
järjestelmän kytkemällä/katkaisemalla vahvistimen
virran.
SWITCHED AC OUTLET
Kuvalevysoitin
Vahvistin
Kuvalevysoitin
LD
OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
L
L
R
R
/
Seinäpistorasiaan
Huomautus
Videokameranauhuri/Videopeli
Käytä etuseinän tuloliittimiä (VIDEO 3).
Videokameranauhuri
tai videopeli
Varmista, että vahvistimen verkkoulosottoon liitetyn laitteen
virrankulutus ei ylitä takaseinään merkittyä wattimäärää.
Älä liitä paljon sähköä kuluttavia kodin koneita kuten
sähkösilitysrautoja, tuulettimia tai TV-vastaanotinta tähän
verkkoulosottoon.
OUTPUT
Mitä seuraavaksi?
VIDEO
Vahvistin
(Etuseinä)
AUDIO
L
VIDEO3 INPUT
R
VIDEO
L
AUDIO
Ennen kuin alat käyttää vahvistinta, varmista seuraavan
luvun toimenpiteiden avulla, että kaikki säätimet on asetettu
oikeisiinasentoihin.
R
Jos omistat CANAL+ virittimen
Liitä se vahvistimeen liitettyyn videonauhuriin.
Mitä seuraavaksi?
Siirry seuraavaan lukuun ja suorita kotiteatterijärjestelmäsi
liitännätloppuunliittämälläverkkojohto.
Ennen kuin käytät vahvistinta
Ennen kuin alat käyttää vahvistinta, tarkista että olet:
• Kääntänyt MASTER VOLUME -säätimen
äärimmäiseen asentoon vasemmalle (0).
• Kytkenyt kaiuttimet. (Katso tarkemmat tiedot
sivulta 40.)
11FIN
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
1
Avaa kauko-ohjaimen pohjassa oleva kansi.
2
Aseta kaksi -AA (R6) paristoa paikalleen niin, että
napaisuus (+/–) tulee oikein.
Kauko-ohjaimen käyttö
Varusteisiin kuuluvalla kauko-ohjaimella on
mahdollista käyttää lähes kaikkia vahvistimen
toimintoja. Käyttö on helppoa: painat vain kaukoohjaimen suunnan säätöpainiketta kerran ruutunäytön
näkyviin saamiseksi ja sitten sitä suunnan merkintää
painikkeesta, joka vastaa sitä suuntaa, johon
kohdistinta (käden kuva) halutaan liikuttaa
ruutunäytössä. Sijoita kohdistin niin, että sen sormen
pää osoittaa johonkin ruutuvalintaan ja “näppäile”
valintasi sitten painamalla suunnan säätöpainiketta
keskeltä ja vapauttamalla se heti.
FUNCTION
ALL
OFF
Kohdistin
Tyhjä
alue
3
S
O
U
N
D
VOL
+
–
SUB
Sulje kansi.
0
(
)
p
Suunnan
säätöpainike
Paristovuodon ja syöpymisen aiheuttamien
vaurioiden välttäminen
Ota paristot pois, kun kauko-ohjainta ei aiota käyttää
pitkään aikaan.
Paristojen kesto
• Tavallisessa käytössä kesto on noin kolme kuukautta
käytettäessä Sony SUM-3 (NS) paristoja ja puoli
vuotta käytettäessä Sony AM-3 (NW) alkaliparistoja.
Koska kauko-ohjain kuluttaa virtaa, kun se otetaan
käteen ja ruutunäyttö näkyy, paristojen kesto saattaa
olla lyhyempi kuin kolme kuukautta riippuen
kauko-ohjaimen käyttötiheydestä.
• Älä anna auringonvalon tai valaisimen valon loistaa
kauko-ohjaimen tunnistimeen. Se saattaa aiheuttaa
virhetoimintoja.
12FIN
USER
P
M
=
+
PUSH
ENTER
m
Virran kytkeminen vahvistimeen
Kytke virta laitteeseen painamalla kauko-ohjaimen suunnan
säätöpainiketta kerran tai kaksi kertaa.
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
Vihjeitä kauko-ohjaimen käsittelystä
• Älä peitä infrapunavälitintä kauko-ohjainta
käyttäessäsi.
30°
Älä peitä tätä osaa kädelläsi
• Pidä kauko-ohjainta niin, että sen suunnan
säätöpainike osoittaa ylöspäin alla olevassa kuvassa
näytetyllä tavalla.
Infrapunasäteet
• Ruutunäyttö katoaa sijoitettaessa kohdistin tyhjälle
alueelle ja painettaessa suunnan säätöpainiketta sen
keskeltä.
• Kohdista kauko-ohjain vastaanottomeen. Älä
kohdista kauko-ohjainta TV-vastaanottimeen.
• Aseta vastaanotin TV:n lähelle (viereen tai alle).
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
M
m
–
SUB
0
(
)
p
USER
P
=
+
8m
lessvähemmän
8 mortai
30°
13FIN
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
4
TV:n rekisteröinti
Näppäile OTHER TV (tai “Sony TV”, jos TV on
Sonyn valmistama).
TV MONITOR SET
Sony TV:n rekisteröinti
TV IR SET
Jos Sony TV-vastaanotinta voidaan säätää
infrapunakauko-ohjaimella ja se on liitetty
vahvistimeen AV 1-liitimellä, infrapunakoodin
rekisteröinti ei ole tarpeen.
GRAPHIC POSITION
RETURN
Muun kuin Sony TV:n rekisteröinti
Suorita seuraavat toimenpiteet, jotta vahvistin kytkee
virran TV-vastaanottimeen automaattisesti, kun
vahvistimen virta kytketään.
Kytke virta vahvistimeen ja TV-vastaanottimeen.
Varmista, että TV:n tulon valitsin on säädetty
asentoon AV 1.
2
Näppäile päävalikosta FUNCTION.
EXIT
Jos käytät Sony TV-vastaanotinta
Infrapunakoodit ohjelmoidaan automaattisesti ja
rekisteröinti on tehty (näppäile RETURN tai EXIT).
Ennen kuin siirryt vaiheeseen 5, peitä TV:n
infrapunatunnistin virhetoimintojen estämiseksi.
Muuten ruutunäyttö saattaa sammua
ohjelmoinnin aikana.
Rekisteröinti
1
Sony
TV
OTHER TV
5
Näppäile START.
TV MONITOR SET
FUNCTION
TV IR SET
Sony
TV
OTHER TV
START
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
GRAPHIC POSITION
+
–
RETURN
SUB
0
3
(
)
p
P
=
+
Näppäile TV SET.
FUNCTION SELECT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
TV SET
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
6
Jos “PUSH YOUR COMMANDER” tulee näkyviin
TV-ruutuun, paina TV:n kauko-ohjaimesta sitä
painiketta, joka vastaa valaistua säätöpainiketta.
Ohjelmoi se painike, jota käytetään TV:n virran
kytkemiseen (esim. CH0, CH1, CH+ jne.),
“CHANNEL 0”.
TV IR SET
2
TV IR SET
CHANNEL 0
POWER OFF
WIDE TV DISPLAY MODE
EXIT
PUSH
RETURN
14FIN
EXIT
USER
YOUR
COMMANDER
CODE CLEAR
EXIT
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
Kun ohjelmoit infrapunakoodia, suuntaa kaukoohjain vahvistimen infrapunatunnistimeen alle 10
cm etäisyydeltä ja paina kauko-ohjaimen
painiketta noin 5 sekuntia, kunnes ohje
“RELEASE YOUR COMMANDER” tulee
näkyviin.
Infrapunavastaanotin
HUOM!
• Joitakin infrapunakoodeja ei kenties ole ohjelmoitu hyvin
vaikka “RELEASE YOUR COMMANDER” tulee näkyviin
TV-ruutuun. Yritä ohjelmoida ne uudelleen. Jos
ohjelmointi ei vieläkään onnistu, suorita sivun 20 luvussa
“Muiden infrapunakoodien (IR) ohjelmointi (käyttäjän
infrapunasäätö)” mainitut toimenpiteet.
• Joillakin muiden valmistajien TV-vastaanottimilla ZOOMpainikkeen ohjelmointi ei onnistu. Käytä kyseiseen
toimintoon tällöin TV:n varusteisiin kuuluvaa kaukoohjainta.
Muutto muun valmistajan TV-vastaanottimesta Sony TVvastaanottimeen
Pidä kauko-ohjain suunnattuna vaakasuorassa
infrapunakoodin tunnistimeen, kunnes koodi
on ohjelmoitu.
Jos kauko-ohjainta kallistetaan tai siirretään
ohjelmoinnin aikana, infrapunakoodi ei
ohjelmoidu oikein.
7
Liitä vahvistimen MONITOR OUT -liitin Sony TVvastaanottimen VIDEO 1 -tuloliittimeen. Suorita vaiheet 1-3
ja näppäile sitten SONY TV vaiheessa 4.
Toista tätä toimenpidettä muille TV-ruudussa
näkyville painikkeille. Jos infrapunakoodia ei ole
ohjelmoitu oikein, infrapunakoodin säädön
merkkivalo vilkkuu.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
TV:n infrapunakoodien poistaminen
Näppäile CODE CLEAR.
• Tietyn infrapunakoodin poistaminen
1 Näppäile SINGLE IR CODE CLEAR.
2 Näppäile se painike, joka halutaan poistaa.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
3 Näppäile YES, kun haluat poistaa koodin.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat
lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO.
Poista toiset koodit toistamalla vaiheita 2 ja 3.
• Kaikkien TV:n infrapunakoodien poistaminen
1 Näppäile TV IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
2 Poista koodit näppäilemällä YES.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat
lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO.
• Kaikkien infrapunakoodien poistaminen
1 Näppäile ALL IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
2 Poista koodit näppäilemällä YES.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat
lopettaa ennen kuin kaikki koodit on poistettu, näppäile
NO.
15FIN
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
Audio/videolaitteen
rekisteröinti
Sony audio/videolaitteen rekisteröinti
Jos Sony audio/videolaitettasi voidaan säätää
infrapunakauko-ohjaimella, liitä laite alla näytettyihin
liittimiin. Rekisteröinti ei ole tarpeen.
Vahvistimen liittimet
Liitettävä laite
VIDEO 1
Sony videonauhuri 3 (VHS)
VIDEO 2
Sony videonauhuri 1 (BETA)
VIDEO 3
Sony videonauhuri 2 (8 mm)
LD
Sony kuvalevysoitin
SATL
Sony satelliittidekooderi
TUNER
Sony viritin
DAT/MD
Sony DAT-dekki
CD
Sony CD-soitin (CD 1)
TAPE
Sony kasettidekki
MONITOR
Sony TV
Seuraavissa tapauksissa Sony-laite on rekisteröitävä
• Liitettäessä Sony MD-dekki liittimiin DAT/MD.
• Liitettäessä CONTROL -A1 yhteensopiva Sonyaudiolaite.
• Liitettäessä Sony-laite muuhun kuin edellä
mainittuun sille varattuun liittimeen (esim.
liitettäessä Sony kuvalevysoitin liittimiin VIDEO 3).
• Muutettaessa muu kuin Sony audio- tai videolaite
Sony-laitteeseen.
Muiden kuin Sony audio/videolaitteiden
rekisteröinti
Jos liität muun valmistajan audio- tai videolaitteen,
niiden infrapunakoodit on ohjelmoitava ennen kuin
niitä voidaan säätää vahvistimen kautta.
Voit ohjelmoida 120 koodia käyttäjän infrapunakoodit
mukaanluettuina; kuitenkin nauhoitetun koodin
tyypistä riippuen maksimiraja saattaa olla alle 100.
Seuraavissa tapauksissa 120 koodin ohjelmoiminen
saattaa olla vaikeaa tai mahdotonta:
• Ohjelmoitaessa erityisten kauko-ohjainten, kuten
korttimaisten kauko-ohjainten tai kodin koneiden,
kuten ilmastointilaitteiden, infrapunakoodeja.
• Ohjelmoitaessa kauko-ohjaimista, joiden paristot
ovat heikot.
• Ohjelmoitaessa sellaisia infrapunakoodeja, jotka on
ohjelmoitu ohjelmoitavaan kauko-ohjaimeen (siis
sellainen infrapunakoodi, jota alunperin ei ole
kyseisessä kauko-ohjaimessa).
Rekisteröinti
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
SUB
0
2
(
)
p
USER
P
=
+
Näppäile IR SET.
FUNCTION SELECT
HUOM!
• Jos videonauhurissa on COMMAND CODE -valintakytkin
(videonauhurille 1, 2 tai 3), aseta kytkin sopivaan
asentoon.
• Jos CD-vaihtajassasi on COMMAND MODE valintakytkin (CD 1, 2 tai 3:lle), se tulee tavallisesti pitää
asennossa “CD1”. Jos CD-soittimessa kuitenkin on VIDEO
OUT -liittimet, aseta COMMAND MODE asentoon “CD2”
tai “CD3” (“CD3” käytetään vain tehtäessä CONTROL -A1
liitännät).
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
2
IR SET
EXIT
3
Näppäile haluttu toiminto.
IR CODE SETTING
16FIN
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
LD
SATL
DAT/MD
CD
TAPE
TUNER
RETURN
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
VTR3
VTR1
VTR2
LD
DBS
DAT
CD1
TAPE
TUNER
EXIT
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
4
Näppäile “Sony” Sony-laitteelle tai OTHER
muulle kuin Sony-laitteelle.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
Sony
IR
OTHER
RETURN
EXIT
Jos ohjelmalähde on Sony-laite
Infrapunakoodit ohjelmoidaan automaattisesti ja
rekisteröinti on suoritettu (näppäile RETURN tai EXIT).
Jotta voitaisiin käyttää hyväksi CONTROL -A1
toiminnolle yhteensopivia audiolaitteita, kuten monen
levyn CD-soittimia, näppäile CONTROL-A1 sen
valintaa varten.
5
IR CODE SETTING
Sony
IR
LD
CD
1 Näppäile START.
Lista muista valmistajista tulee näkyviin.
2 Näppäile laitteen valmistaja ja tämän ohjelmalähteen
infrapunakoodit rekisteröidään automaattisesti. (Jos
valmistajaa ei ole listassa, peitä laitteen
infrapunatunnistin ohjelmoinnin aikana vahingossa
tapahtuvan toiminnon käynnistymisen estämiseksi,
näppäile “OTHER” ja siirry sitten vaiheeseen 6.)
3 Näppäile TEST.
Jos virta kytkeytyy valittuun ohjelmalähteeseen, se
tarkoittaa sitä, että infrapunakoodit on rekisteröity.
Toimenpide on nyt suoritettu.
Jos virta ei kytkeydy lähdelaitteeseen, näppäile
valmistajan nimen vieressä olevaa numeroa toisen
numeron valintaa varten ja näppäile sitten uudelleen
TEST. Jos virta ei vieläkään kytkeydy
lähdelaitteeseen, peitä laitteen infrapunatunnistin
ohjelmoinnin aikana vahingossa tapahtuvan
toiminnon käynnistymisen estämiseksi, näppäile
“OTHER” ja siirry sitten vaiheeseen 6.
Käytettäessä muun valmistajan videodekkiä
Näppäile haluttu ohjelmalähde.
MAKER
OUTPUT
VCR
Jos laite on videodekki tai laserlevysoitin:
OTHER
TAPE
DAT
MD
TUNER
Tarkasta käyttääkö varusteisiin kuuluva kauko-ohjain
-/-- tai 1- ja 2- painiketta kaksinumeroisen
ohjelmapaikan näppäilyyn. Koska -/-- tai 1- ja 2koodeja ei ole ohjelmoitu tähän laitteeseen, ohjelmoi
nämä koodit manuaalisesti seuraavien toimenpiteiden
avulla.
1 Valitse valmistaja (edellä olevassa vaiheessa 2
kuvatulla tavalla).
2 Näppäile -/-- 2- CODE SET.
VCR MAKER SETTING
RETURN
EXIT
Jos laite ei ole videodekki eikä laserlevysoitin
Peitä laitteen infrapunatunnistin ohjelmoinnin aikana
vahingossa käynnistyvän toiminnan estämiseksi,
näppäile START ja siirry sitten vaiheeseen 6.
IR CODE SETTING
MAKER
OUTPUT
VCR
Sony
IR
LD
CD
RETURN
START
OTHER
TAPE
DAT
MD
TUNER
EMERSON
FISHER
PANASONIC
TOSHIBA
MISTUBISHI
GRUNDIG
HITACHI
PHILIPS
–/–– 2–
RETURN
1234
1234
12
12
123
12
12
12
12
12
AKAI
GE
JVC
RCA
SANYO
SHARP
ZENITH
OTHER
CODE SET
TEST
EXIT
3 Kun “PUSH YOUR COMMANDER” tulee näkyviin
TV-ruutuun, paina videonauhurin kauko-ohjaimen
painiketta, joka vastaa TV-ruudussa valaistua
painiketta (katso tarkat tiedot vaiheesta 6).
–/–– 2– CODE SETTING
EXIT
1 –, – / ––
CODE
– / ––
2–
CODE
2–
PUSH
RETURN
YOUR
COMMANDER
CODE CLEAR
EXIT
(jatkuu)
17FIN
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
6
Kun “PUSH YOUR COMMANDER” tulee
näkyviin TV-ruutuun, paina audio/videolaitteen
kauko-ohjaimen painiketta, joka vastaa TVruudussa valaistua painiketta.
on
virtapainike.
IR CODE SETTING
0
1
9
2
10/0
(
)
3
>10
PUSH
p
P
4
5
REC
YOUR
6
=
+
7
8
COMMANDER
CODE CLEAR
RETURN
EXIT
Kun ohjelmoit infrapunakoodia, suuntaa kaukoohjain vahvistimen infrapunatunnistimeen alle 10
cm etäisyydeltä ja paina kauko-ohjaimen
painiketta noin 5 sekuntia, kunnes ohje
“RELEASE YOUR COMMANDER” tulee
näkyviin ja infrapunakoodin säädön merkkivalo
sammuu.
Infrapunatunnistin
Pidä kauko-ohjain suunnattuna vaakasuorassa
infrapunakoodin tunnistimeen, kunnes koodi
on ohjelmoitu.
Jos kauko-ohjainta kallistetaan tai siirretään
ohjelmoinnin aikana, infrapunakoodi ei
ohjelmoidu oikein.
Toista tätä toimenpidettä muille painikkeille
Kun kaikki infrapunakoodit on ohjelmoitu, IR CODE
SETTING valikko tulee näkyviin.
Erityisten infrakoodien ohjelmointi, jotka eivät näy
ruutusäätiminä
Katso lukua “Muiden infrapunakoodien (IR)
ohjelmointi (käyttäjän infrapunasäätö)” sivulta 20.
7
Ohjelmoi infrapunakoodit muista
ohjelmalähteistä toistamalla vaiheita 3-6.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
18FIN
Infrapunakoodien poistaminen
Näppäile CODE CLEAR.
• Tietyn infrapunakoodin poistaminen
1 Näppäile SINGLE IR CODE CLEAR.
2 Näppäile se painike, joka halutaan poistaa.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
3 Näppäile YES, kun haluat poistaa koodin.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat
lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO.
Poista toiset koodit toistamalla vaiheita 2 ja 3.
• Laitteen (esim. OTHER CD) kaikkien infrapunakoodien
poistaminen
1 Näppäile (OTHER CD) CODE CLEAR.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
2 Poista koodit näppäilemällä YES.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön.
Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu,
näppäile NO.
• Kaikkien infrapunakoodien poistaminen
1 Näppäile ALL IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
2 Poista koodit näppäilemällä YES.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat
lopettaa ennen kuin kaikki koodit on poistettu, näppäile
NO.
Jos infrapunakoodit eivät toimi odotetulla tavalla
• Suorita ohjelmointi uudestaan varmistaaksesi, että
infrapunakoodit on ohjelmoitu oikein.
• Jos vaikeuksia esiintyy videodekin tai kuvalevysoittimen
INPUT, numero- tai ENTER painikkeiden käytössä
vaiheessa 5 tapahtuneen automaattisen valmistajalistasta
rekisteröinnin jälkeen, ohjelmoi kyseisen laitteen
infrapunakoodit manuaalisesti vaiheessa 6 kuvatulla
tavalla.
• Joidenkin muiden valmistajien kuvalevysoittimien
painikkeet ) ja 0 eivät aina toimi oikein vaiheessa 5
tapahtuneen automaattisen valmistajalistasta
rekisteröinnin jälkeen. Jos näin käy, suorita vaihe 6 ja
ohjelmoi painikkeiden ) ja 0 infrapunakoodit
manuaalisesti, samoin kuin muiden painikkeiden koodit,
joita haluat käyttää kuvalevysoittimelle.
• Jos toistolähde rekisteröidään TOSHIBA 2:ksi tai RCA
2:ksi, TV-vastaanottimen virtaa ei voi kytkeä eikä
katkaista vahvistimen kauko-ohjaimella (virta ei kytkeydy
valittaessa TEST).
• Jotkut infrapunakoodit eivät ole ohjelmoituneet
onnistuneesti vaikka “RELEASE YOUR COMMANDER”
näkyy TV-ruudussa. Ohjelmoi ne tällöin uudestaan. Ellei
infrapunakoodin ohjelmointi onnistu vieläkään, suorita
luvun “Muiden infrapunakoodien (IR) ohjelmointi
(käyttäjän infrapunasäätö)” sivulta 20.
• Laite ei pysty tallentamaan joidenkin kauko-ohjainten
erityisen aaltomuodon omaavia infrapunakoodeja.
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
HUOM!
• Älä rekisteröi samantyyppistä laitetta (esim.
kuvalevysoitin) usealle eri toiminnolle.
• Laite välittää infrapunasignaalin, joka lopettaa
ohjelmalähteiden kuten kuvalevysoittimen tai CDsoittimen automaattisen toistotoiminnon, joka on
suunniteltu käynnistymään virran kytkeytyessä.
Automaattisen toistotoiminnon käynnistämiseksi
vahvistimen AUTO PLAY -toiminto on kytkettävä.
• Älä anna loistevalon tai auringonvalon loistaa
infrapunatunnistimeen. Muuten infrapunakoodit saattavat
jäädä nauhoittumatta.
• Vaikka virtajohto on irrotettu vaihtovirtalähteestä,
nauhoitetut infrapunakoodit pysyvät muistissa noin kaksi
viikkoa. Jos ne pyyhkiytyvät pois, “ALL CLEAR!” näkyy
TV-ruudussa, kun virta kytketään vahvistimeen
seuraavan kerran.
• Älä käytä TA-VE800G:n varusteisiin kuuluvaa kaukoohjainta, kun merkintä “PUSH YOUR COMMANDER”
näkyy TV-ruudussa vaiheessa 6. Infrapunakoodien
ohjelmoiminen varusteisiin kuuluvasta kauko-ohjaimesta
saattaa aiheuttaa TA-VE800G:n epäkuntoon menon.
19FIN
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
Vaihto isojen ja pienten kirjainten välillä
Muiden infrapunakoodien (IR)
ohjelmointi (käyttäjän
infrapunasäätö)
Käytä hyväksesi USER IR CODE SETTING -valikkoa ja
ohjelmoi sellaiset infrapunakoodit, joita et voi
ohjelmoida luvussa “Audio/videolaitteen
rekisteröinti”. Tällaisia saattavat olla audio- ja
videolaitteen koodit sekä muunlaisen, toisen
valmistajan laitteen koodit. Seuraavien toimenpiteiden
avulla voit ohjelmoida jopa 20 käyttäjän
infrapunakoodia.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
2
Näppäile USER IR.
Näppäile CAPS.
Jos teet virheen
Näppäile ? tai / ja siirrä kohdistin muutettavan
kirjaimen kohdalle ja näppäile sitten oikea kirjain (tai
poista kirjain näppäilemällä välilyöntinäppäin).
5
Kun nimi on kirjoitettu, näppäile RETURN, jotta
pääset takaisin USER IR CODE SETTING valikkoon. Toista vaiheita 3-5, kunnes olet
kirjoittanut kaikkien ohjelmoitavien
infrapunakoodien nimet.
6
Näppäile ensimmäisen infrapunakoodin nimi.
USER IR CODE SETTING
LIGHT
LIGHT
LIGHT
LIGHT
1
2
3
4
A
B
C
D
FUNCTION SELECT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
RETURN
MACRO
2
Ennen kuin etenet vaiheeseen 7, peitä laitteen
infrapunatunnistin, jotta mikään toiminto ei pääse
käynnistymään vahingossa ohjelmoinnin aikana.
USER IR
EXIT
3
Ota esille infrapunakoodisivu näppäilemällä A B
C D ja näppäile sitten INDEX.
USER IR CODE SETTING
A
B
C
D
PUSH
EXIT
Kirjoita infrapunakoodin nimi näppäilemällä
kirjaimet järjestyksessä. Nimi tallentuu muistiin
automaattisesti.
USER IR CODE SETTING
B
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
RETURN
Välilyönnin näppäily
20FIN
Näppäile välilyöntinäppäin.
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
Näppäile START.
Kun “PUSH YOUR COMMANDER” tulee
näkyviin TV-ruutuun, paina sitä painiketta, joka
halutaan ohjelmoida.
LIGHT
LIGHT
LIGHT
LIGHT
RETURN
A
F
K
P
U
CAPS
7
USER IR CODE SETTING
INDEX
4
EXIT
2
5
8
0
–
3
6
9
*
+
EXIT
1
2
3
4
A
B
C
D
INDEX
START
YOUR
COMMANDER
CODE CLEAR
RETURN
EXIT
Kun ohjelmoit infrapunakoodeja, suuntaa kaukoohjain vahvistimen infrapunakoodin
tunnistimeen alle 10 cm etäisyydeltä ja paina
kauko-ohjaimen painiketta noin 5 sekuntia,
kunnes ohje “RELEASE YOUR COMMANDER”
tulee näkyviin ja infrapunakoodin säädön
merkkivalo sammuu.
Infrapunatunnistin
Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö
Pidä kauko-ohjain vaakasuorassa
infrapunatunnistimeen nähden, kunnes koodi
on ohjelmoitu.
Jos kauko-ohjainta liikutetaan tai kallistetaan
ohjelmoinnin aikana, infrapunakoodi ei
ohjelmoidu oikein.
Toista tätä toimenpidettä muille painikkeille
Kun kaikki infrapunakoodit on ohjelmoitu, IR CODE
SETTING -valikko tulee näkyviin.
Tietyn infrapunakoodin uudelleenohjelmointi
Näppäile se painike, jolle infrapunakoodi on ohjelmoitu, ja
näppäile sitten START.
Infrapunakoodien poistaminen
Näppäile CODE CLEAR.
• Tietyn infrapunakoodin poistaminen
1 Näppäile SINGLE IR CODE CLEAR.
2 Näppäile se painike, joka halutaan poistaa.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
3 Näppäile YES, kun haluat poistaa koodin.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat
lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO.
Poista toiset koodit toistamalla vaiheita 2 ja 3.
• Kaikkien käyttäjän infrapunakoodien poistaminen
1 Näppäile USER IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
2 Poista koodit näppäilemällä YES.
“CODE CLEAR” tulee näkyviin näyttöön.
Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu,
näppäile NO.
• Kaikkien infrapunakoodien poistaminen
1 Näppäile ALL IR CODE CLEAR.
“Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten.
2 Poista koodit näppäilemällä YES.
“CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat
lopettaa ennen kuin kaikki koodit on poistettu, näppäile
NO.
HUOM!
• Vaikka vahvistimen virtajohto on irrotettu
vaihtovirtalähteestä, ohjelmoidut infrapunakoodit pysyvät
muistissa noin kaksi viikkoa. Jos ne pyyhkiytyvät pois,
“ALL CLEAR!” näkyy TV-ruudussa, kun laitteen virta
kytketään vahvistimeen seuraavan kerran.
• Joidenkin ilmastointilaitteiden virtakytkin käyttää kahta
eri infrapunakoodia, vaikka kytkimiä on vain yksi. Jos
ilmastointilaitteen virtaa ei voi katkaista kytkimelle/
katkaisimelle ohjelmoidulla infrapunakoodilla, toista
toimenpiteet ja ohjelmoi kytkemisen ja katkaisemisen
infrapunakoodi erikseen.
• Joidenkin ilmastointilaitteiden kauko-ohjainten toiminta
vaatii kaksipuolista signaalinvaihtoa itse
ilmastointilaitteen kanssa. Vaikka tällaisten kaukoohjainten infrapunakoodien ohjelmointi laitteeseen on
mahdollista, niitä käytettäessä ilmastointilaite ei aina
toimi tavalliseen tapaan.
• Laite ei kenties pysty rekisteröimään joidenkin kaukoohjainten infrapunakoodeja, joilla on erityinen
aaltomuoto.
21FIN
Perustoiminnat
Päävalikon palauttaminen
Laitteen valinta
Näppäile EXIT.
Liitetyn laitteen katsomista tai kuuntelua varten ota
esille toiminnon valintavalikko ja näppäile haluttu
ohjelmalähde. Ennen kuin aloitat, varmista että olet:
• liittänyt infrapunavälittäjän ja kaikki laitteet lujasti ja
oikein sivuilla 8-11 kuvatulla tavalla.
• rekisteröinyt liitettyjen laitteiden infrapunakoodit
sivuilla 12-21 kuvatulla tavalla.
• kääntänyt MASTER VOLUME -säätimen
äärimmäiseen asentoon vasemmalle (0) kaiuttimien
vahingoittumisen välttämiseksi.
1
2
Ota kauko-ohjain ja kytke vahvistimen virta
painamalla painiketta kerran tai kaksi kertaa.
Virran tulisi kytkeytyä automaattisesti
näyttöpäätteeseen. Jos näin ei käy, katso sivulta 14
ja 15 ohjeet näyttöpäätteen rekisteröinnistä.
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION
ALL
OFF
4
Säädä äänenvoimakkuus näppäilemällä VOL+ tai
–. Säädä TV:n kaiuttimien äänenvoimakkuus TVvastaanottimen äänenvoimakkuussäätimellä.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
SUB
0
(
)
p
USER
P
=
+
Säätöpainikkeet
Valitun laitten käyttö
Ruudun alaosan säätöpainikkeet toimivat valitun laitteen
kauko-ohjaimena. Näppäile haluamaasi toimintoa vastaava
painike. Katso säädettävän laitteen käyttöohjeista ohjeet
laitteen käytöstä.
Valitun laitteen muiden säätöpainikkeiden näyttö
3
Näppäile haluamasi laite.
Laite alkaa toistaa automaattisesti.
Näppäile SUB.
Muista kauko-ohjaimista ohjalmoitujen infrapunakoodien
toteuttaminen
FUNCTION SELECT
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
2
1 Näppäile USER.
2 Näppäile A B C D ja ota esille haluamasi komento.
3 Näppäile halutun komennon painike.
Katso sivulta 20 ohjeet siitä miten ohjelmoidaan
infrapunakoodit muista kauko-ohjaimista.
Äänen vaimennus
EXIT
Näppäile
. Kuvatunnus muuttuu tunnukseksi
ja
vihreäksi. “MUTE ON” ja sitten “MUTING” tulee näkyviin
vahvistimen näyttöön. Ääni palautetaan näppäilemällä
kuvatunnus uudelleen.
Kun haluat kuunnella tai
katsoa
Näppäile
Videonauhoja
VIDEO 1, VIDEO 2 tai
VIDEO 3
MONITOR-toiminnon katkaiseminen kuunneltaessa
audiolähdettä
Kuvalevyjä
LD
Satelliittilähetystä
SATL
Näppäile
vasemmasta alakulmasta. Katso sivun 36
luvusta “Audiolähteiden kauko-ohjaus ilman TV:tä (valaistu
säätövilkku)” siitä miten säätö tapahtuu ilman TV:tä.
Digitaalista audionauhaa
(DAT) tai minilevyjä (MD)
DAT/MD
CD-levyjä
CD
Radiolähetystä
TUNER
Levyjä
PHONO* 1
Analogisia audiokasetteja
TAPE*2
Valitun laitteen virran katkaiseminen
Näppäile
22FIN
*1 Säätöpainikkeet eivät näy valittaessa PHONO.
*2 Kasettidekin tunnus muuttuu vihreäksi
nauhatarkkailun aikana.
vasemmasta alakulmasta.
Virran katkaiseminen kaikista laitteista
Näppäile ALL OFF
.
Jos tietyt laitteet kytkeytyvät vain painettaessa
toistopainiketta, niiden virta ei katkea valittaessa ALL OFF,
jos AUTO PLAY -toiminto (katso s. 37) on katkaistu.
Näppäile tällöin
ja sitten toistopainike (().
Perustoiminnat
Jos ruutunäyttö ei näy TV-näyttöpäätettä
käytettäessä
tavalla. Näitä koodeja ei ole esiohjelmoitu tähän
laitteeseen.
TV:n tulon valitsin saattaa olla asennossa “TV” eikä
asennossa “VIDEO”. Aseta TV:n tulon valitsin tällöin
asentoon “VIDEO”.
FUNCTION
ALL
OFF
S
O
U
N
D
HUOM!
• AUTO PLAY -toiminto on säädetty tehtaalla
käynnistämään laitteen soitto välittömästi laitteen
valinnan jälkeen. Katso sivulta 37 ohjeet AUTO PLAY toiminnon katkaisemisesta.
• Ruutusäätimet säätävät samantyyppisiä laitteita
yhtäaikaa. Jos huoneessa esim. on kaksi Sonykuvalevysoitinta ja ruutusäätimiä käytetään yhden
käynnistykseen, toinenkin aloittaa soiton samanaikaisesti.
• Jos laite ei reagoi komentoon, syynä saattaa olla se, että
infrapunatoistajan infrapunakoodit eivät välity hyvin
valittuun laitteeseen. Jos näin käy, muuta
infrapunatoistajan tai ohjelmalähteen paikkaa.
• Jos kuvalähteen ollessa valittuna valitaan äänilähde,
kuvalähteen signaali muuttuu SATL:lle.
Video-ohjelmien katsominen
Kun katselet TV- tai video-ohjelmaa, suosittelemme
ääniosan toistamista vahvistimen kautta eikä TV:n
kaiuttimista. Näin voit käyttää hyväksesi vahvistimen
ympäristötilaäänitehosteita, kuten esim. Dolby
Surround -ääntä, ja voit myös käyttää vahvistimen
kauko-ohjainta äänen säätöön. Katkaise TV:n
kaiuttimet pois päältä ennen kuin aloitat, jotta voit
nauttia vahvistimen ympäristötilaäänestä.
+
–
5
0
2 –
EXIT
–
USER
VCR /
+
Sony-videonauhurin videotulon muuttaminen
Näppäile INPUT-kuvatunnus videodekin säätöseinämästä.
Kun haluat katsoa TV-ohjelmaa videonauhan katselun
jälkeen, pysäytä videonauhuri, näppäile INPUT ja valitse
sitten haluttu ohjelma-asento ruutusäätimillä.
Ruutukoon muuttaminen käytettäessä laajakulma-TVnäyttöpäätettä
Valitse haluttu ruutukoko näppäilemällä toistuvasti
.
Laitteen valinta etuseinän painikkeilla
1
Paina painiketta POWER vahvistimen virran
kytkemiseksi.
2
Paina käytettävn laitteen painiketta.
Voit käyttää videodekin yhdysrakenteista TV-viritintä TVohjelmien katsomiseen vahvistimen ruututoiminnoilla.
1 Valitse toiminto (esim. “VIDEO 2”).
2 Näppäile TVb ruudun alareunan videonauhurin
säätimistä. Säätöseinämä kytkeytyy videodekin TVsäätimille.
3 Muuta ohjelma-asentoa näppäilemällä CH– tai +.
Videodekin säätimille palataan näppäilemällä VTRb.
Suosittelemme videonauhurin säätimien kytkemistä ennen
toiminnon muuttamista. Jos TV-säätimiltä siirrytään suoraan
FUNCTION SELECT -valikkoon, AUTO PLAY -toiminto
(sivu 37) ei toimi, kun videodekki valitaan ohjelmalähteeksi
seuraavan kerran.
Näppäile SUB videodekin säätöseinämästä, jotta saat
näkyviin suoran valinnan säätimet.
Kun käytetään muuta kuin Sony-videonauhuria,
ohjelmoi -/-- tai 1- ja 2- koodit käsin sivulla 17 kuvatulla
4
9
INPUT
CH
TV-ohjelmien katsominen
TV-ohjelma-asentojen suora valinta katsottaessa TVohjelmia videonauhurin yhdysrakenteisella
virittimellä
VOL
1
2
3
6
7
8
1 –
–/––
REC EDIT
3
Kun haluat kuunnella tai
katsoa
Paina
Videonauhoja
VIDEO 1, VIDEO 2 tai
VIDEO 3
Kuvalevyjä
LD
Satelliittiohjelmia
SATL
Digitaalisia audionauhoja
(DAT) tai minilevyjä (MD)
DAT/MD
Analogisia audiokasetteja
TAPE MONITOR
CD-levyjä
CD
Radiolähetyksiä
TUNER
Levyjä
PHONO
Kytke virta laitteeseen, esim. CD-soittimeen, ja
aloita soitto.
Kun kuuntelet kuulokkeilla
Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja aseta
SPEAKERS-valitsin asentoon OFF.
23FIN
Perustoiminnat
5
Nauhoitus
Näppäile laite, jolle halutaan nauhoittaa (esim.
“VIDEO 1”).
FUNCTION
Tämän vahvistimen avulla on helppo nauhoittaa siihen
liitetyiltä laitteilta ja siihen liitetyille laitteille. Toisto- ja
nauhoituslaitetta ei tarvitse liittää suoraan; kun valitset
ohjelmalähteen vahvistimella, voit nauhoittaa ja
koostaa ruutunäytöstä samalla tavalla kuin normaalisti
kunkin laitteen säätimiä käyttämällä.
Ennen kuin aloitat, varmista että olet liittänyt kunkin
laitteen oikein.
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
PLAYER
VIDEO 1
VIDEO 2
DAT / MD
TAPE
EXIT
RECORDER
Kummankin laitteen säätöseinämät tulevat
näkyviin TV-ruutuun. “PLAYER” on
ohjelmalähdettä varten ja “RECORDER”
nauhoituslaitetta varten.
c
ALL
OFF
c
ç
ç
FUNCTION
Toistolaite
(ohjelmalähde)
Vihreä nuoli
Nauhoituslaite
(kasettidekki, DAT-dekki,
MD-dekki, videonauhuri)
S
O
U
N
D
ç: Äänisignaalin virta
c: Kuvasignaalin virta
VOL
b
LD
PLAYER
=
(
RECORDER
0
Voit nauhoittaa kasettinauhalle, digitaaliselle
audionauhalle, minilevylle tai videonauhalle (jne.)
vahvistinta käyttämällä. Jos tarvitset apua, katso
nauhoituslaitteesi käyttöohjeita.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
2
Näppäile nauhoitettava ohjelmalähde (esim.
“LD”).
3
SUB
4
(
)
p
USER
P
=
+
Näppäile REC EDIT.
p
VIDEO
(
)
P
+
–
1
p
P
EXIT
REC
Vihreä nuoli osoittaa lähdelaitetta.
Nauhoitettaessa vihreän nuolen tulee olla
merkinnän “PLAYER” vieressä.
RECORDER-säätimen näppäily nauhoituksen
aikana kytkee ohjelmalähteen (PLAYER) irti.
6
Aseta tyhjä nauha nauhoituslaitteeseen
(videonauhuriin jne.) ja säädä tarpeen ollen
nauhoitustaso.
7
Aloita nauhoitus näppäilemällä REC ja näppäile
sitten PLAYER (.
Nauhoitus alkaa.
Näppäile SUB.
0
+
FUNCTION
FUNCTION
ALL
OFF
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
1
6
2
7
SIDE
3
8
A
4
9
SIDE
5
10/0
+
–
+10
B
)
LD
PLAYER
=
EXIT
0
USER
(
VOL
b
(
RECORDER
REC EDIT
0
S
O
U
N
D
p
P
=
REC
+
p
VIDEO
(
)
P
+
–
1
p
P
EXIT
+
Nauhurin säätäminen (kun ei nauhoiteta)
24FIN
Näppäile RECORDER. “RECORDER” on nyt ohjelmalähde
ja voit käyttää RECORDER-säätimiä nauhoituksen
takaisinkelaukseen ja toistoon (jne.).
Palauta säätö alkuperäiselle laitteelle näppäilemällä
PLAYER.
Perustoiminnat
Nauhoitetun äänen tarkkailu nauhoitettaessa 3-päisellä
kasettidekillä
1 Näppäile EXIT.
2 Näppäile FUNCTION päävalikosta.
3 Näppäile TAPE.
Nauhoituksen lopettaminen
Uniajastimen käyttö
Vahvistin voidaan säätää katkaisemaan virta
automaattisesti ohjelmoituna aikana.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
2
Näppäile SLEEP.
Näppäile p nauhoituslaitteesta.
Päävalikon palauttaminen
FUNCTION SELECT
Näppäile EXIT.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
HUOM!
• Nauhoituslaitteesta ei tule ääntä vaikka sen
säätöseinämän kaikki painikkeet toimivat.
• Jos RECORDER näppäillään nauhoituksen aikana,
nauhoittuva lähde katkeaa.
• Kun poistut REC EDIT -valikosta näppäilemällä
FUNCTION, SOUND tai EXIT, nauhoitus jatkuu, mutta
säätö palaa toistolaitteen puolelle, vaikka aiemmin on
näppäilty RECORDER.
• Jos avataan FUNCTION SELECT -valikko ja näppäillään
toinen ohjelmalähde nauhoituksen aikana, tämä uudelleen
valittu ohjelmalähde nauhoittuu.
• Joissakin kasettidekeissä on painettava yhtäaikaa
painiketta r REC ja ( nauhoituksen aloittamiseksi. Kun
haluat käyttää ruutunäyttöä, ohjelmoi nauhoitussignaali
luvun “Muun kuin Sony audio/videolaitteen
rekisteröinti” (sivut 16-19) vaiheiden 1-7 mukaisesti sekä
Sony että muille kuin Sony-laitteille.
• Takaseinän TAPE-liittimistä tulevaa äänituloa ei voi
nauhoittaa nauhoituslaitteella.
• Kun nauhoitetaan DAT/MD REC OUT -liittimiin liitetyllä
DAT- tai MD-laitteella, äänisäädöt eivät vaikuta
nauhoitukseen.
1
2
3
DAT/MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
1
MACRO
2
SLEEP
EXIT
3
Näppäile TIMER toistuvasti ja säädä näin
uniajastimen toiminta-aika. Ajastin muuttuu
seuraavalla tavalla:
SLEEP TIMER SETTING
HOUR
2
MIN
:
SLEEP
00
SEC
:
00
–
+
RETURN
EXIT
n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF
Aika voidaan ohjelmoida vapaasti
Näppäile + tai – muuttaaksesi uniaikaa 1 minuutin
vaihein. Aika voidaan ohjelmoida jopa 5 tuntiin saakka.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
Kun uniajastin on säädetty
“SLEEP” näkyy päävalikon vasemmassa yläkulmassa.
SLEEP
FUNCTION
ALL
OFF
Voit tarkistaa paljonko aikaa on jäljellä vahvistimen
virran katkeamiseen
Näppäile FUNCTION ja sitten SLEEP. Jäljellä oleva
aika tulee näkyviin ruutunäyttöön.
25FIN
Äänikenttien käyttö
Esittely
TA-VE800G:ssä on useita ympäristötilaominaisuuksia,
joiden avulla voit kuunnella eri lähteitä
ympäristötilatehosteella. Lisänä on säädettäviä
ominaisuuksia, joiden avulla voit säätää äänen
mieleiseksi.
Ennalta ohjelmoitujen
äänikenttien käyttö
Voit käyttää hyväksesi ympäristötilaääntä valitsemalla
jonkin ennakkoon ohjelmoiduista äänikentistä, joka
sopii soitettavalle ohjelmalle.
1
Esiohjelmoidun äänikentän käyttö
Samalla kun toistat ohjelmalähdettä, näppäile
SOUND päävalikosta.
FUNCTION
Katso lukua “Ennalta ohjelmoitujen äänikenttien
käyttö” tältä sivulta. Tässä luvussa kuvataan
äänikenttien esilleotto ja kunkin äänikentän
ominaisuudet.
ALL
OFF
S
O
U
N
D
VOL
+
–
Dolby Pro Logic -ympäristötilaäänen
hyväksi käyttö
SUB
0
Katso lukua “Dolby Pro Logic Surround-äänen
hyväksikäyttö” sivulta 28. Tässä luvussa kerrotaan
miten säädetään kaiutinjärjestelmän taso ja PRO
LOGIC -äänikentät.
2
(
)
p
USER
P
=
Valitse halutuntyyppinen äänikenttä
näppäilemällä äänikentän laji.
Aikaisemmin valittu muoto kytkeytyy
automaattisesti.
Dolby Surround -järjestelmällä nauhoitetut ohjelmat
löytyvät pakkauksessa olevasta merkinnästä
SOUND FIELD SELECT
Joissakin videoissa ja laserlevyissä saattaa kuitenkin olla
Dolby Surround -tehoste, vaikka siitä ei löydy
merkintää pakkauksesta.
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
VOL
Oman äänikentän luominen
+
–
SOUND FIELD
BASS BOOST
Katso lukua “Äänikenttien säätäminen” sivulta 29 ja
säädä sävy ja ympäristöominaisuudet.
EXIT
3
Lisätietoja ympäristöäänestä
Katso lukua “Sanasto” sivuilta 44 ja 45.
+
Näppäile toistuvasti MODE valitaksesi halutun
muodon kyseisestä lajista. Katso seuraavaa
taulukkoa.
SOUND FIELD SELECT
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
MODE
VOL
SOUND FIELD
BASS BOOST
ON
ON
OFF
OFF
+
–
EXIT
Basson korostus
Näppäile BASS BOOST ON.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
26FIN
Äänikenttien käyttö
Toisto ilman ympäristötilatehosteita
Valitse “ACOUSTIC” lajista MUSIC 2.
Ympäristötilatehosteet vaimenevat, mutta voit yhä säätää
sävyä (katso s. 29).
Äänikenttien kytkeminen pois päältä
Näppäile SOUND FIELD ON/OFF.
Äänikentät
Laji
Muoto
Toiminto
PRO LOGIC
PRO LOGIC
Dolby Surround - järjestelmällä käsiteltyjen ohjelmien dekoodaukseen.
ENHANCED
Antaa lisätehoa takakaiuttimille Dolby Surround -ohjelman dekoodaukseen.
SMALL THEATER
Lisää teatterin akustiset heijastukset dekoodattuihin Dolby Surround-signaaleihin.
MOVIE
LARGE THEATER
MUSIC 1
MONO MOVIE
Luo teatterimaisen ympäristön elokuvista, joilla on monofoninen ääniraita.
SMALL HALL
Toistaa suorakulmaisen konserttisalin akustiikan. Sopii hyvin pehmeille,
akustisille äänille.
LARGE HALL
MUSIC 2
SPORTS
GAME
KARAOKE
Vaimentaa stereomusiikkilähteiden vokaaliosan.
ACOUSTIC
Toistaa tavallisen 2-kanavaisen stereon sävysäädöllä (TONE).
ARENA
Antaa suuren konserttiareenan tunteen. Sopii erityisen hyvin rock and roll musiikille.
STADIUM
Toistaa suuren avonaisen stadionin tunnun. Sopii sähköinstrumenttien äänelle.
GAME
Saat parhaan mahdollisen äänitehosteen videopeleistä.
27FIN
Äänikenttien käyttö
Dolby Pro Logic Surround äänen hyväksikäyttö
4
Näppäile C MODE toistuvasti, kunnes haluttu
keskimuoto tulee näkyviin. Valitse keskimuoto
seuraavan taulukon mukaan.
SUR EDIT
Jotta saataisiin paras mahdollinen Dolby Pro Logic ympäristöääni, on ensin valittava keskimuoto käytössä
oleville kaiuttimille sopivalla tavalla. Sen jälkeen on
tasattava kaiuttimien taso ja säädettävä PRO LOGIC äänikentän viiveaika.
CENTER
0 dB
+
–
C MODE
+
–
Huomaa, että tarvitset ainakin yhden ylimääräisen
kaiutinparin ja/tai yhden keskikaiuttimen seuraavien
säätötoimenpiteiden suorittamista varten.
REAR
VOL
+
–
0 dB
RETURN
EXIT
Keskimuodon valinta
Jos sinulla on
Valitse
Jotta
Vahvistimessa on valittavana neljä keskimuotoa:
PHANTOM, 3 CHANNEL LOGIC, NORMAL ja
WIDE. Kukin on suunniteltu erilaiselle
kaiutinrakenteelle. Valitse kaiuttimillesi parhaiten
sopiva muoto.
Etu- ja
takakaiuttimet, ei
keskikaiutinta
PHANTOM
Keskikanavan ääni
toistuu etukaiuttimista.
Etu- ja
keskikaiuttimet,
ei takakaiutinta
3 CH LOGIC
(3 kanavan
logiikka)
Takakanavan ääni
toistuu etukaiuttimista.
Etu- ja
takakaiuttimet ja
pieni keskikaiutin
NORMAL
Keskikanavan bassoääni
toistuu etukaiuttimista
(koska pieni kaiutin ei
pysty toistamaan bassoa
tarpeeksi).
Etu- ja
takakaiuttimet ja
keskikaiutin, joka
vastaa
etukaiuttimia
WIDE
Laaja-alaista Dolby Pro
Logic -ympäristöääntä
varten kaikille
kaiuttimille.
1
Näppäile SOUND päävalikosta.
2
Näppäile PRO LOGIC tämän äänikentän
valitsemiseksi.
SOUND FIELD SELECT
PRO LOGIC
MODE
VOL
SOUND FIELD
BASS BOOST
ON
ON
OFF
OFF
+
–
EXIT
3
Näppäile SUR.
Dolby Pro Logic SUR EDIT -ruutu tulee näkyviin
Pro Logic -äänikentän valintaa varten.
SOUND FIELD SELECT
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätö
Testiäänen avulla on mahdollista säätää kaiuttimien
äänenvoimakkuus samantasoiseksi. (Jos kaikilla
kaiuttimilla on sama suorituskyky, kaiuttimien
äänenvoimakkuutta ei tarvitse säätää.)
Kauko-ohjainta käyttämällä äänenvoimakkuus
voidaan säätää kuuntelupaikasta käsin.
1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
Näppäile TEST.
Ääni kuuluu perätysten kustakin kaiuttimesta.
Kaiutin, josta testiääni parhaillaan kuuluu, näkyy
punaisena TV-ruudussa.
MODE
VOL
SOUND FIELD
BASS BOOST
ON
ON
SUR
OFF
OFF
+
–
EXIT
SUR EDIT
CENTER
0 dB
+
–
TEST
28FIN
Äänikenttien käyttö
2
3
Säädä äänenvoimakkuus niin, että testiääni
kuuluu kustakin kaiuttimesta samantasoisena
kuuntelupaikkaan.
• Säädä oikean ja vasemman etukaiuttimen
välinen äänenvoimakkuus vahvistimen edessä
olevalla BALANCE-säätimellä.
• Säädä keskikaiuttimen taso näppäilemällä
CENTER + tai –.
• Säädä takakaiuttimien taso näppäilemällä
REAR + tai –.
Parhaillaan valitun äänikentän tehdassäädön
palauttaminen
Näppäile STD.
Sävyn säätö
Kaiuttimien sävy voidaan säätää. Suorita alla olevassa
luvussa “Sävyn säätö” kuvatut toimenpiteet.
Testiääni lopetetaan näppäilemällä TEST.
Kaikki kaiuttimet voidaan säätää kerralla
Käytä vahvistimen edessä olevaa säädintä MASTER
VOLUME.
Viiveajan säätö
Ympäristöäänestä saadaan entistä tehokkaampi
viivästyttämällä takakaiuttimien lähtöä (viiveaika).
Viiveaika voidaan säätää 0,1 ms vaiheissa alalla 15-30
ms. Jos takakaiuttimet on esim. sijoitettu suureen
huoneeseen tai kauas kuuntelupaikasta, säädä
viiveaika lyhemmäksi.
Äänikenttien säätäminen
Kukin äänikenttä muodostuu taajuuskorjaimesta
(basso, keskiala tai diskantti) ja ympäristötilaominaisuuksista. Äänikenttiä voidaan säätää muuttamalla
kaiutintason (LEVEL) ja tehoseen (EFFECT)
ominaisuuksia kuuntelutilanteeseen sopivalla tavalla.
Kun äänikenttä on säädetty, säätö pysyy muistissa,
ellei vahvistinta irroteta virtalähteestä yli 1 viikoksi.
Sävyn säätö
1
Aloita Dolby-ympäristöäänellä äänitetyn
ohjelmalähteen toisto.
Säädä etu-, keski- ja takakaiuttimien sävy sopivaksi.
Voit säätää kaikkien äänikenttien sävyä Dolby
Surround -ääni mukaanluettuna.
2
Näppäile DELAY.
1
Aloita ohjelmalähteen toisto ja näppäile sitten
SOUND päävalikosta.
2
Näppäile säädettävän äänikentän laji. Aiemmin
valittu muoto kytkeytyy automaattisesti.
3
Näppäile MODE toistuvasti ja valitse näin
säädettävä muoto.
4
Näppäile TONE.
TONE EDIT -valikko tulee näkyviin.
SUR EDIT
CENTER
0 dB
+
–
3
DELAY
Säädä viiveaika näppäilemällä SHORT tai LONG.
SUR EDIT
DELAY
SOUND FIELD SELECT
DELAY
VOL
SHORT
LONG
+
–
PRO LOGIC
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
SPORTS
GAME
MODE
VOL
RETURN
Päävalikon palauttaminen
EXIT
SOUND FIELD
BASS BOOST
TONE
ON
ON
OFF
OFF
+
–
EXIT
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
(jatkuu)
Näppäile RETURN.
29FIN
Äänikenttien käyttö
5
Näppäile BASS + tai – ja matalien taajuuksien
tason säätämiseksi ja näppäile TREBLE + tai –
korkeiden taajuuksien tason säätämiseksi.
-10 dB
Näppäile SUR.
SUR EDIT -valikko tulee näkyviin.
Kaiuttimien tason säätö
Säädä kaiuttimet halutulle tasolle näppäilemällä
LEVEL ja sitten + tai –.
SUR EDIT
+10 dB
4
FLAT
+10
SUR EDIT
STD
-10
LEVEL
VOL
BASS
+
–
TREBLE
+
–
RETURN
+
–
EXIT
+
–
REAR
HUOM!
Ominaisuuksia säädettäessä saattaa kuulua hienoista
kohinaa.
Säädön aloittaminen tasaiselta taajuuskorjauskäyrältä
Näppäile FLAT.
VOL
+
–
0 dB
RETURN
EXIT
Tehostetason säätäminen
Säädä äänikentän läsnäolon tuntu halutulle
tasolle näppäilemällä EFFECT ja sitten UP tai
DOWN.
Valitun äänikentän sävyn palauttaminen tehdassäädölle
Näppäile STD.
SUR EDIT
SUR EFFECT
Päävalikon palauttaminen
EFFECT
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
VOL
Näppäile RETURN.
DOWN
UP
RETURN
Äänenvoimakkuuden säätäminen
+
–
EXIT
Näppäile VOL + tai –.
Valitun äänikentän kaikkien ominaisuuksien
palauttaminen tehdassäädöille
Ympäristötilaäänen säätö
Muuta ympäristötilaäänen omainaisuudet
kuunteluolosuhteisiin sopiviksi. On mahdollista
säätää kaiuttimien taso ja äänikentän läsnäolon tuntu.
Katso ohjeet PRO LOGIC -äänikentän ominaisuuksien
säätämisestä luvusta “Dolby Pro Logic Surround äänen hyväksikäyttö” sivulta 28.
1
2
3
30FIN
Näppäile STD.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
Aloita ohjelmalähteen toisto ja näppäile sitten
SOUND päävalikosta.
Äänenvoimakuuden säätäminen
Näppäile säädettävän äänikentän laji. Aiemmin
valittu muoto kytkeytyy automaattisesti.
HUOM!
Valitse säädettävä muoto näppäilemällä
toistuvasti MODE.
Näppäile VOL + tai –.
Jos säädät äänikenttää uudelleen, vanha säätö poistuu uuden
tieltä.
Edistynyt käyttö
Edistynyt käyttö
Indeksitoimintojen käyttö
6
Indeksitoimintojen avulla on mahdollista säätää
toimintovalikko, virittimen esivirityslista ja CD-lista
halutulla tavalla. Voit antaa kullekin
toimintopainikkeelle kuvatunnukset ja 8-kirjaimiset
nimet, 8-kirjaimiset nimet esiviritetyille radioasemille
ja 12-kirjaimiset nimet kullekin CD-levylle (yhteensä
200 levyä) tai CD-vaihtajan levyryhmälle.
Kirjoita uusi nimi näppäilemällä nimen kirjaimet.
Nimi tallentuu muistiin automaattisesti.
INDEX SETTING
B
A
F
K
P
U
CAPS
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
RETURN
Toimintopainikkeiden kuvatunnusten ja
nimien muuttaminen
2
5
8
0
–
3
6
9
*
+
EXIT
Välilyönnin näppäily
Näppäile välilyöntinäppäintä.
1
2
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
Isojen ja pienten kirjainten vaihto
Näppäile CAPS.
Jos teet virheen
Näppäile INDEX.
INDEX SETTING -valikko tulee näkyviin.
Siirrä kohdistin näppäintä ? tai / näppäilemällä
muutettavan kirjaimen kohdalle ja näppäile sitten oikea
kirjain (tai poista kirjain näppäilemällä
välilyöntinäppäintä).
FUNCTION SELECT
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
INDEX
EXIT
3
Näppäile muutettava kuvatunnus.
4
Näppäile kuvatunnusvalikosta haluttu tunnus ja
sitten RETURN.
5
Näppäile muutettava toiminto.
1
2
3
1
Jos omistat infrapunakauko-ohjaimella ohjattavan
Sony-laitteen, voit antaa esiviritetyille asemille nimet,
jotta ne voidaan virittää ruutunäytöstä käsin.
1
INDEX SETTING
VIDEO
VIDEO
VIDEO
LD
SATL
MACRO
Nimien lisääminen kauko-ohjattavan Sonyvirittimen esiviritetyille asemille
DAT / MD
CD
TUNER
PHONO
TAPE
MACRO 2
Näppäile LIST TUNER -painiketta INDEX
SETTING -ruudusta.
INDEX SETTING
LIST
RETURN
EXIT
LIST
RETURN
TUNER
EXIT
Esivirityslista tulee näkyviin. Valitse sivu
näppäilemällä A, B tai C. Valitse sitten nimettävä
esiviritysasema näppäilemällä 0-9.
(jatkuu)
31FIN
Edistynyt käyttö
2
Kirjoita nimi näppäilemällä sen kirjaimet
perätysten. Nimi tallentuu muistiin
automaattisesti.
Jos omistat Sony CD-soittimen, jossa on CTRL A1liitin, voit siirtää kaikki CD-vaihtajan CD-nimitiedot,
joten nimiä ei tarvitse antaa yksitellen.
INDEX SETTING
B
A
F
K
P
U
CAPS
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
2
5
8
0
–
Nimien antaminen CTRL A1 -liittimellä
varustetussa Sony CD-vaihtajassa oleville
CD-levyille
3
6
9
1
*
Näppäile LIST CD -painiketta INDEX SETTING ruudusta.
+
INDEX SETTING
RETURN
EXIT
Välilyönnin näppäily
Näppäile välilyöntinäppäintä.
Isojen ja pienten kirjainten vaihto
LIST
Näppäile CAPS.
CD
RETURN
Jos teet virheen
Siirrä kohdistin näppäintä ? tai / näppäilemällä
muutettavan kirjaimen kohdalle ja näppäile sitten oikea
kirjain (tai poista kirjain näppäilemällä
välilyöntinäppäintä).
2
Näppäile DATA LOAD -painiketta.
CD INDEX SETTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RETURN
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Esiviritettyjen asemien kuuntelu LISTtoimintoa käyttämällä
1 Näppäile FUNCTION päävalikosta.
EXIT
>
DATA
LOAD
.
EXIT
CD-nimitiedot siirtyvät ja muutaman minuutin
kuluttua ne tulevat näkyviin CD INDEX
SETTING -valikkoon.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile TUNER.
3
Näppäile LIST.
HUOM!
LIST
4
SUB
USER
Esivirityslista tulee näkyviin. Valitse sivu
näppäilemällä A,B tai C. Hae sitten haluttu
esiviritysasema kuuluviin näppäilemällä 1-0.
• DATA LOAD -painike ei näy, jos CD-vaihtajaa ei ole
rekisteröity Sony CONTROL A1 CD:ksi IR CODE
SETTING -valikkoon (katso s. 17) tai jos CD-vaihtajan
virtaa ei ole kytketty.
• DATA LOAD -toimenpide ei toimi, jos CD-vaihtajan
virtaa ei ole kytketty tai jos CTRL A1 -liitäntä ei ole valmis
(katso s. 9).
• Jos CD-vaihtajaan on tallennettu seuraavia kirjaimia, ne
näkyvät tyhjänä ruutunäytössä: # $ ; • ä ö ü
Aikaisemman valikon palauttaminen
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
32FIN
B
C
ALL
OFF
VOL
+
–
EXIT
Näppäile RETURN.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Edistynyt käyttö
Nimien antaminen muussa kuin Sonyn tai
ilman CTRL A1-liitintä olevassa Sonyn CDvaihtajassa oleville CD-levyille
Jos CD-vaihtajasi ei ole Sony-tuote tai jos jos siinä ei ole
CTRL A1-liitintä, nimet on annettava manuaalisesti
seuraavalla tavalla:
1
Näppäile LIST CD -painiketta INDEX SETTING ruudusta.
CD-vaihtajan käyttö
CD-levyjen ryhmittely
Käytä hyväksesi ruutunäyttöä ja ryhmittele CD-levyt
yhteen tai useampaan ryhmään.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile INDEX.
INDEX SETTING -ruutu tulee näkyviin.
3
Näppäile LIST CD -painiketta.
4
Näppäile SELECT ja sitten sitä levyä, jolle haluat
määritellä uuden ryhmän.
INDEX SETTING
CD
LIST
RETURN
EXIT
CD INDEX SETTING
21 BGM A
22 BGM B
23 Love Songs
24 BEST of BB
25 BEST of CC
26 BEST of DD
27
28
29
30
RETURN
2 •
Nimen antaminen levylle
Näppäile TITLE. Ota esille nimettävän levyn
numero näppäilemällä > tai . kuvatunnusta
ruudun oikealta puolelta ja näppäile sitten
nimettävää levyä.
• Kun haluat antaa nimen ryhmälle. Näppäile
GROUP ja sitten nimettävää ryhmää.
3
Kirjoita nimi näppäilemällä nimen kirjaimet
perätysten. Nimi tallentuu muistiin
automaattisesti.
CD INDEX SETTING
V
v
B
A
F
K
P
U
CAPS
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
b
1
4
7
/
Z
2
5
8
0
–
3
6
9
*
+
DATA
SELECT
.
EXIT
Jos haluttu levy ei näy
Näppäile > tai . kuvatunnusta niin, että levy tulee
näkyviin.
5
10
>
Näppäile niiden ryhmien nimet, joihin CD
halutaan määritellä.
Kun esim. haluat määritellä CD:n sekä ryhmään
“GROUP 1” että ryhmään “GROUP 4”, näppäile
kumpaakin ryhmänimeä niin, että ne ovat
valaistut.
CD INDEX SETTING
RETURN
EXIT
Välilyönnin näppäily
Näppäile välilyöntinäppäintä.
Isojen ja pienten kirjainten vaihto
Näppäile CAPS.
Jos teet virheen
Siirrä kohdistin näppäintä ? tai / näppäilemällä
muutettavan kirjaimen kohdalle ja näppäile sitten oikea
kirjain (tai poista kirjain näppäilemällä
välilyöntinäppäintä).
GROUP 1
1
GROUP 2
2
GROUP 3
3
GROUP 4
4
GROUP 5
5
GROUP 6
6
GROUP 7
7
GROUP 8
8
GROUP 9
9
GROUP 10
10
RETURN
EXIT
CD-levyn poistaminen yhdestä tai useammasta
ryhmästä
Näppäile valaistua ryhmänimeä niin, että se sammuu.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
Päävalikon palauttaminen
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Näppäile EXIT.
(jatkuu)
33FIN
Edistynyt käyttö
CD-levyjen soitto LIST-toiminnolla
1 Näppäile FUNCTION päävalikosta.
•
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile CD.
3
Näppäile LIST.
Levyjen näyttö numerojärjestyksessä
Näppäile DISC NUMBER ja muutaman sekunnin
kuluttua levyt näkyvät numerojärjestyksessä.
Näppäile kuvatunnusta > tai ., jotta levy tulee
näkyviin ja näppäile sitten levyä. Toisto alkaa
automaattisesti.
HUOM!
LIST
0
4
(
SUB
)
p
USER
P
=
+
Näppäile kuvatunnusta > tai ., jotta näet
seuraavat tai aikaisemmat 10 levyä ja näppäile
sitten levyä. Toisto alkaa automaattisesti.
Kun on liitetty CTRL A1-liittimillä varustettu
Sony CD-vaihtaja, ruudussa näkyvä
levykapasiteetti muuttuu automaattisesti CDvaihtajan kapasiteetin mukaan.
CD LIST - DISC NUMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SEARCH
>
ALL
OFF
VOL
+
–
.
=
+
p
EXIT
Tietyn levyn etsiminen
Näppäile SEARCH. CD LIST - SEARCH -ruutu
tulee näkyviin.
CD LIST - SEARCH
ALL
OFF
GROUP NAME
ALPHABET
DISC NUMBER
VOL
+
–
RETURN
•
•
34FIN
EXIT
Tietyn ryhmän levyjen näyttö
Näppäile GROUP NAME ja sitten sen ryhmän
nimeä, johon CD-levy kuuluu.
Kyseisen ryhmän CD-lista näkyy. Näppäile
kuvatunnusta > tai ., jotta levy tulee näkyviin ja
näppäile sitten levyä. Toisto alkaa automaattisesti.
Levyjen näyttö aakkosjärjestyksessä
Näppäile ALPHABET ja muutaman sekunnin
kuluttua levyt tulevat näkyviin
aakkosjärjestyksessä.
Näppäile kuvatunnusta > tai ., jotta levy tulee
näkyviin ja näppäile sitten levyä. Toisto alkaa
automaattisesti.
• Liitetystä CD-vaihtajasta (3 tai 5 levyn vaihtaja jne.)
riippuen CD-levyä ei kenties voi valita näppäilemällä
levyn nimi. Valitse CD-levy tällöin normaaliin tapaan CDsäätöseinämästä.
• Jos CD-vaihtaja on muun valmistajan malli ja toistoa
varten tarvittavien toimintojen järjestys on muu kuin 1
numeropainikkeen painaminen, 2 levypainikkeen
painaminen, toisto ei käynnisty näppäiltäessä levyn nimi.
Palaa tällöin päävalikkoon, näppäile SUB ja käytä CDvaihtajaa sen toiston vaatimalla tavalla.
Edistynyt käyttö
Useamman laitteen käyttö
perätysten automaattisesti
(makrosoitto)
5
Makrotoimintojen (1 ja 2) avulla voit liittää jopa
kahdeksan infrapunakoodia perättäisessä
järjestyksessä yhtenä koodina tapahtuvaa toteutusta
varten. Infrapunakoodit voidaan määritellä sekä
esivirittyjen koodien että käyttäjän
infrapunakoodilistasta. Makrotoiminto toteutetaan
sitten joko manuaalisesti (valitsemalla FUNCTION
SELECT -valikosta) tai automaattisesti (määrittelemällä
ne AUTO START SETTING -valikossa (katso s. 37).
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile MACRO.
MACRO PLAY SETTING -valikko tulee näkyviin.
Ota ? tai / kohtaa näppäilemällä näkyviin
kyseisen painikkeen infrapunakoodit.
Infrapunakoodit, jotka on tallennettu eri laitteille
FUNCTION SELECT -valikossa ja käyttäjän
infrapuankoodivalikon infrapunakoodit näkyvät
viiden ryhmissä ruudun oikealla puolella.
Komentojen välissä olevan aikaviiveen määrittely
Ota kohtaa ? tai / näppäilemällä esille
aikaviivekomennot (WAIT 10s, WAIT 5s ja WAIT 1s).
Kaikkien laitteiden virran katkaisun infrapunakoodin
määrittely
Näppäile kohtaa ? tai / toistuvasti, kunnes ALL OFF
tulee näkyviin.
HUOM!
Jos makro on valittu automaattista toteutusta varten
käynnistyksessä AUTO START -toiminnon kanssa
(katso s. 37), ALL OFF -toimintoa ei voi valita kyseiselle
makrolle.
6
Näppäile haluttu infrapunakoodi.
Infrapunakoodin nimi tulee näkyviin valaistuun
makrovaihenumeroon ja seuraava
makrovaihenumero valaistuu.
7
Vaiheita 5 ja 6 toistamalla voidaan ohjelmoida
yhteensä 8 infrapunakoodia.
FUNCTION SELECT
Tallennetun ifrapunakoodin poistaminen
MACRO
EXIT
3
Näppäile MACRO 1 tai 2.
MACRO PLAY SETTING
MACRO
1
2
3
4
5
6
7
8
RETURN
4
1
2
1 Näppäile poistettavaa koodia niin, että se valaistuu.
2 Näppäile kohtaa ? tai / toistuvasti, kunnes NO SET
tulee näkyviin ruudun oikealle puolelle.
3 Poista vaiheessa 1 valaistu infrapunakoodi näppäilemällä
NO SET.
Infrapunakoodien tallennus hajajärjestyksessä
COMMAND
WAIT 10s
WAIT
5s
WAIT
1s
ALL OFF
NO SET
?
/
EXIT
Näppäile makrovaihenumero 1.
Tämä on ensimmäinen infrapunakoodi
makrojärjestyksessä.
1 Näppäile numeroitua makropainiketta.
2 Näppäile kohtaa ? tai / toistuvasti, kunnes haluttu
infrapunakoodi tulee näkyviin ruudun oikealle puolelle.
3 Näppäile infrapunakoodi.
Makron toteuttaminen
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile MACRO 1 tai MACRO 2.
Määritettyjen infrapunakoodien toteutus alkaa
automaattisesti.
MACRO PLAY SETTING
FUNCTION SELECT
MACRO
1
1 NO SET
2
3
4
5
6
7
8
RETURN
2
COMMAND
WAIT 10s
WAIT
5s
WAIT
1s
ALL OFF
NO SET
?
/
MACRO
1
MACRO
2
EXIT
EXIT
35FIN
Säädöt ja asetukset
Audiolähteiden kauko-ohjaus
ilman TV:tä (valaistu
säätövilkku)
Valaistu säätövilkku (tai vilkku) mahdollistaa
audiolähteiden säätämisen ilman TV:n ruutunäyttöä.
Säätö tapahtuu käyttämällä ainostaan kauko-ohjainta ja
vahvistimen etuseinää. Kun painat suunnan
säätöpainiketta, etuseinän merkkivalot syttyvät
perätysten. Näiden valojen avulla voit valita ja säätää
vahvistimen näytössä näkyviä toimintoja.
1
2
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
Näppäile SET UP.
6
Ohjelmalähde
Toiminto
DAT/MD
=
(
+
p
CD
=
(
+
p
TUNER
PRESET–
PHONO
Ei näyttöä
TAPE
0
Kaikki lähteet
INPUT SELECT, ALL OFF, TV ON,
VOLUME –, VOLUME +, MUTE
FUNCTION SELECT
7
SET UP
3
EXIT
Näppäile FLASHER ON.
SET UP
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
ON
EXIT
4
Näppäile audio-ohjelmalähdettä FUNCTION
SELECT -valikosta.
5
Katkaise virta TV-näyttöpäätteestä näppäilemällä
TV:n virrankatkaisun kuvatunnusta.
SUB
0
(
)
p
USER
P
=
+
HUOM!
Vilkkutoimintoa varten oleva TV:n virrankatkaisun
kuvatunnus näkyy vain valittaessa audio-ohjelmalähde.
36FIN
(
PRESET +
)
p
Näppäile kauko-ohjainta, kun haluttu toiminto
tulee näkyviin.
Toisen ohjelmalähteen valinta
1 Näppäile kauko-ohjainta, kun INPUT SELECT näkyy
näytössä.
2 Siirrä kauko-ohjain vasemmalta oikealle. Eri
ohjelmalähteet näkyvät näytössä yksi kerrallaan. Jos
valitset kuvalähteen, TV-vastaanotin kytkeytyy
automaattisesti.
Vilkkutoiminnon lopettaminen
Näppäile kauko-ohjainta merkinnän TV ON näkyessä
näytössä tai valitse videolaite.
OFF
RETURN
Paina suunnan säätöpainikkeen vasenta tai oikeaa
puolta.
Valitun ohjelmalähteen eri toiminnot tulevat
näkyviin näyttöön joka kerta, kun painat suunnan
säätöpainiketta. Etuseinän käyttöpainiketta
vastaava merkkivalo syttyy myös.
Alla on näytetty kullakin ohjelmalähteellä
käytettävissä olevat toiminnot.
HUOM!
Jos “ALL OFF” valitaan vilkkumuodolla,vahvistin
kytkeytyy vilkkumuodolle, kun sen virta kytketään
seuraavan kerran. Vahvistin kytkeytyy tavalliseen
tapaan kuitenkin, jos jokin laite on säädetty
automaattiselle käynnistykselle (katso s. 37).
Säädöt ja asetukset
Lähteiden soitto
automaattisesti
(automaattinen soitto)
Lähteen automaattinen
käynnistys kytkettäessä virta
(automaattinen käynnistys)
AUTO PLAY -toiminnon avulla vahvistin voidaan
säätää aloittamaan ohjelmalähteen toisto välittömästi
sen jälkeen, kun lähde on valittu FUNCTION SELECT valikosta.
AUTO START -toiminnon avulla vahvistin voidaan
säätää toistamaan tiettyä ohjelmalähdettä heti, kun
vahvistimen virta kytketään.
Vahvistimen AUTO PLAY on tehtaalla säädetty kytkettyyn
asentoon ON.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile SET UP.
3
Kytke tai katkaise AUTO PLAY näppäilemällä
AUTO PLAY ON tai OFF.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile AUTO.
AUTO START SETTING -ruutu tulee näkyviin.
FUNCTION SELECT
SET UP
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
ON
RETURN
OFF
AUTO
EXIT
3
EXIT
Näppäile sitä laitetta, jonka halutaan aloittavan
toisto automaattisesti kytkettäessä vahvistimen
virta. Vain yksi ohjelmalähde voidaan valita.
Viimeksi soineen laitteen automaattinen käynnistys
kytkettäessä vahvistimen virta seuraavan kerran
Päävalikon palauttaminen
Näppäile LAST.
Näppäile EXIT.
Makron automaattinen toteuttaminen kytkettäessä
vahvistimen virta
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile MACRO 1 tai MACRO 2, kun AUTO PLAY toiminto on kytketty ja ohjelmalähde määritelty
MACRO PLAY -säädöllä (katso sivu 35).
Kun LAST on määritetty, viimeksi soinut ohjelmalähde
kytkeytyy automaattisesti, kun vahvistimen virta
kytketään seuraavan kerran.
Näppäile RETURN.
HUOM!
• Jos toiston aikana valitaan toinen laite, parhaillaan
toistuva laite pysähtyy ja uudelleen valittu laite aloittaa
toiston.
• AUTO PLAY -toiminto ei toimi, kun vahvistinta käytetään
etuseinän säätimillä.
• AUTO PLAY -toiminto ei toimi laitteilla, jotka reagoivat
heikosti kauko-ohjaimen käyttöön. Jos tällaista sattuu,
sijoita infrapunatoistaja lähemmäs laitetta, jotta
infrapunakoodien vastaanotto onnistuisi paremmin.
AUTO START -toiminnon lopettaminen
Näppäile NO SET vaiheessa 3.
AUTO START ei toimi kytkettäessä vahvistimen virta.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
HUOM!
Makroja, joissa on ALL OFF -komento (katso s. 35), ei voi
valita käytettäväksi AUTO START -toiminnon kanssa.
37FIN
Säädöt ja asetukset
Kauko-ohjaimen herkkyyden
säätö
Valittavana on viisi eri herkkyystasoa, jotka määräävät
sen, miten nopeasti kohdistin liikkuu.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile SET UP.
3
Valitse haluttu taso näppäilemällä FEELING 1-5.
Mitä suurempi numero, sitä nopeammin
kohdistin liikkuu.
SET UP
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
Näytön ominaisuuksien valinta
Valitse seuraavin toimenpitein yksi kolmesta
näyttömuodosta: AUTO OSD ERASE, POINTER
ONLY tai DEMO.
Sen avulla on myös mahdollista kytkeä IR OUTPUT säätö käytettäessä infrapunatoistajaa.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile SET UP.
3
Valitse haluttu näyttömuoto näppäilemällä AUTO
OSD ERASE ON tai OFF, POINTER ONLY SET
tai DEMO START.
Jos tarpeen, näppäile IR OUTPUT ON tai OFF.
SET UP
1
2
3
RETURN
Päävalikon palauttaminen
4
5
EXIT
AUTO PLAY
FLASHER
IR OUTPUT
AUTO OSD ERASE
POINTER ONLY
DEMO
FEELING
RETURN
ON
OFF
ON
OFF
SET
START
EXIT
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
AUTO OSD ERASE:
Tämä näyttömuoto on hyödyllinen kuvalevyjä
käytettäessä, sillä sen avulla näet osanumerot, jotka
muuten jäisivät säätöseinämän peittämiksi. Kun tämä
muoto on kytketty, säätöseinämä katoaa näppäiltäessä
säätöpainiketta ja pidettäessä sitä painettuna. Kun
painike vapautetaan, säätöseinämä tulee takaisin
näkyviin.
POINTER ONLY:
Tämän näyttömuodon avulla kohdistinta voidaan
käyttää osoittamaan eri kohtia ruudusta esim. esittelyn
aikana (jne.).
Kun näppäillääm POINTER ONLY SET, ruutunäyttö
katoaa kohdistinta ja EXIT-painiketta lukuunottamatta.
Kohdistin saadaan pysäytetyksi paikalleen painamalla
painiketta kauko-ohjaimesta.
38FIN
Säädöt ja asetukset
DEMO:
Tämä näyttömuoto käynnistää ohjelman, joka selostaa
vahvistimen eri toiminnot. Muista kuitenkin, että kun
ohjelma toimii, se korvaa aiemmin tallennetut tiedot
(kuten esim. ympäristötilaäänen ominaisuudet)
ohjelman tiedoilla. DEMO-ohjelmaa on siksi käytettävä,
kun mitään tietoja ei ole tallennettu tai kun
tallennetujen tietojen korvaaminen uusilla ei haittaa.
Ohjelma kännistetään näppäilemällä START. Ohjelma
lopetetaan näppäilemällä kauko-ohjaimen painiketta
kaksi tai kolme kertaa tai katkaisemalla vahvistimen
virta.
IR OUTPUT:
Ruutunäytön paikan säätö
Graafisen paikkatoiminnon (GRAPHIC POSITION)
avulla ruutunäytön säätöseinämän paikkaa voidaan
muuttaa.
1
Näppäile FUNCTION päävalikosta.
FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin.
2
Näppäile TV SET.
3
Näppäile GRAPHIC POSITION SET.
Paikan säätöruutu tulee näkyviin.
Kun tämä on asennossa OFF, infrapunasignaalit tulevat
vain takaseinän IR OUT -liittimestä. Infrapunasignaaleja
ei tule etuseinän infrapunatoistajasta. Kun IR OUTPUT
on asennossa OFF, “IR OFF” näkyy päävalikossa.
IR OUTPUT pidetään tavallisesti asennossa ON.
TV MONITOR SET
TV IR SET
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
GRAPHIC POSITION
SET
Aikaisemman valikon palauttaminen
RETURN
Näppäile RETURN.
EXIT
Paikan säätöruutu tulee näkyviin.
V
B
b
v
EXIT
Säädä reunoja näppäilemällä paikka niin, että
näet sen ylä-, alaosan, oikean ja vasemman
puolen.
4
Näppäile EXIT.
Päävalikon palauttaminen
Näppäile EXIT.
Aikaisemman valikon palauttaminen
Näppäile RETURN.
39FIN
Lisätietoja
Etuseinän kuvaus
1
2
3
! ª ! • ! ¶
1
2
3
4
5
6
40FIN
Virtakytkin (POWER)
Infrapunatoistaja (IR)
Välittää ohjelmalaitteita säätävät
infrapunakoodit.
Infrapunakoodien (IR) säädön
merkkivalo
Palaa laitteen ottaessa vastaan
infrapunakoodeja.
Infrapunatunnistin
Kun nauhoitetaan
infrapunakoodeja muiden
laitteiden kauko-ohjaimista,
suuntaa kauko-ohjaimen
lähetysosa tähän toiminnan
ajaksi.
Näyttö
Näyttää ohjelmalähteen,
toiminnon ja viritystaajuuden
jne.
Äänenvoimakkuuden pääsäädin
(MASTER VOLUME)
Säätää
kokonaisäänenvoimakkuutta.
5
4
!§
!
6
! ¢ ! £ !™ ! ¡ 0 9
7 Äänikentän painike (SOUND
FIELD)
Kytkee ja katkaisee äänikentän.
8 Kolme videon tuloliitintä
(VIDEO 3 INPUT)
Kameranauhurin, videopelien
jne. liittämistä varten.
9 Esiviritys +/– (PRESET
TUNING +/–)
Valitsee esiviritetyt asemat.
0 Levysoittimen painike (PHONO)
Valitsee PHONO-liittimiin
liitetyn levysoittimen.
! ¡ Viritinpainike (TUNER)
Valitsee virittimen.
!™ CD-painike (CD)
Valitsee CD-liittimiin liitetyn
CD-soittimen.
! £ DAT/MD-dekin painike (DAT/
MD)
Valitsee DAT/MD-liittimiin
liitetyn DAT-dekin tai MDdekin.
8
7
! ¢ Satelliittipainike (SATL)
Valitsee SATL-liittimiin liitetyn
satelliittidekooderin.
! Kuvalevysoittimen painike (LD)
Valitsee LD-liittimiin liitetyn
kuvalevysoittimen.
! § Videolaitteen painikkeet 1-3
(VIDEO 1-3)
Valitsee VIDEO 1-3 liittimeen
liitetyn videolaitteen.
! ¶ Nauhamonitorikytkin (TAPE
MONITOR)
Audio-ohjelmalähteiden
tarkkailuun nauhoituksen
aikana.
! • Kuulokeliitin (PHONES)
Stereokuulokkeiden liittämiseen.
! ª Kaiuttimien valitsin
(SPEAKERS)
Kaiuttimien kytkemistä tai
katkaisemista varten.
Lisätietoja
Takaseinän kuvaus
1 2
3
4
5
6
7
8
9
! ª! •! ¶! §! ! ¢ ! £
1
2
3
4
5
6
IR OUT (Infrapunakoodin lähtö)
CTRL-A1
MONITOR (näyttöpääte)
VIDEO 2
VIDEO 1
MIX AUDIO OUT
(sekoitettu äänilähtö)
!™
7
8
9
0
! ¡
0
FRONT SPEAKERS
(etukaiuttimet)
SWICHED AC OUTLET
(kytkimeen liitetty
verkkoulosotto)
Verkkojohto
CENTER SPEAKER
(keskikaiutin)
! ¡ REAR SPEAKERS
(takakaiuttimet)
!™ TAPE (dekki)
! £ DAT/MD (DAT/MD-dekki)
! ¢ CD (CD-soitin)
! TUNER (viritin)
! § PHONO (levysoitin)
! ¶ SATL (satelliitti)
! • (y)-SIGNAL GND (maa)
! ª LD (kuvalevysoitin)
41FIN
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos vahvistimen käytössä esiintyy seuraavanlaisia
ongelmia, yritä korjata ne tämän vianetsintäoppaan
avulla. Jos ongelmaa ei saada korjattua, pyydämme
ottamaan yhteyden lähimpään Sony-edustajaan.
Ruutunäyttö ei näy TV-ruudussa.
/
Kun TV-ohjelmia katsotaan vain TV
kytkettynä, vahvistimen kytkeminen ei tuo
automaattisesti näkyviin ruutunäyttöä.
Kytke tällöin TV:n tulon valitsin TV:n
varusteisiin kuuluvalla kauko-ohjaimella.
TV-vasaanottimen virta katkeaa kytkettäessä vahvistin
kauko-ohjaimella.
/
Varmista, että TV:n virta on katkaistu, kun
kytket vahvistimen kauko-ohjaimella.
Kun ohjelmalähde valitaan FUNCTION SELECT -valikosta,
sen virta katkeaa.
/
Ohjelmalähteen virta on kytketty toisella
kauko-ohjaimella. Ohjelmalähteen virta on
kytkettävä vahvistimella tai manuaalisesti.
Joidenkin laitteiden virta ei katkea näppäiltäessä ALL
OFF painiketta.
/
Laitteen virta on kytketty toisella kaukoohjaimella. Katkaise laitteen virta
manuaalisesti.
Ei ääntä tai hyvin matalatasoinen ääni.
/
Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
/
Varmista, että olet valinnut oikean laitteen.
/
Varmista, että SPEAKER-valitsin on säädetty
asentoon ON.
/
Näppäile kuvatunnusta
, jos “MUTING”
tulee näkyviin näyttöön.
/
Vahvistimen suojalaite on käynnistynyt
oikosulun johdosta.
(“PROTECTOR” vilkkuu.) Katkaise
vahvistimesta virta, poista oikosulun
aiheuttaja ja kytke virta uudelleen.
Vasen ja oikea ääni eivät ole tasapainossa tai ne ovat
käänteiset.
/
Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja lujasti.
/
Säädä BALANCE-säätimellä.
42FIN
Huomattava humina tai kohina.
/
Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
/
Varmista, että liitäntäjohdot sijaitsevat poissa
muuntimen tai moottorin lähettyviltä ja
ainakin 3 m:n päässä TV-vastaanottimesta tai
loistelampusta.
/
Sijoita TV kauemmas audiolaitteista.
/
Pistokkeet ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi ne
kevyesti alkoholiin kostutetulla rievulla.
Ei ääntä keskikaiuttimesta.
/
Valitse joko PRO LOGIC tai MOVIE
(lukuunottamatta MONO MOVIE) äänikenttä
(katso s. 26 ja 27).
/
Valitse sopiva keskimuoto (katso sivu 28).
/
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus oikein
(katso sivu 28).
Nauhoitus ei onnistu.
/
Varmista, että kaikki laitteet on liitetty oikein.
/
Valitse lähdelaite FUNCTION SELECT valikasta tai toimintopainikkeilla.
Ei ääntä tai hyvin matala ääni takakaiuttimista.
/
Kytke äänikenttätoiminto.
/
Valitse sopiva keskimuoto (katso sivu 28).
/
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus oikein
(katso sivu 28).
/
Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty.
Radioasemien viritys ei onnistu.
/
Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on poistettu (viritettäessä selaamalla
esiviritetyt asemat). Esiviritä asemat (katso
virittimen varusteisiin kuuluvaa
käyttöohjetta).
Ympäristötilatehostetta ei saada.
/
Kytke äänikenttätoiminto.
/
Varmista, että SPEAKERS-valitsin on
asennossa ON.
Lisätietoja
Ei kuvaa tai epäselvä kuva TV-ruudussa.
/
Valitse oikea toiminto vahvistimesta.
/
Kytke TV sopivalle tulomuodolle.
/
Sijoita TV kauemmaksi audiolaitteista.
Laitteen käytössä on vaikeuksia, koska ruutunäyttö on
säröytynyt.
/
Varmista, että videolaitteita ei ole liitetty sekä
S-VIDEO että VIDEO-liittimiin yhtäaikaa.
Käytä ainostaan S-VIDEO-liittimiä tai
VIDEO-liittimiä (jos TV:ssä ei ole S-VIDEOliittimiä).
/
Kun laitteeseen on liitetty kaksi tai useampi
videonauhuri, käytä jakajaa, kun liität TVantennin videonauhureihin, jotta
kuvasignaali pysyy hyvälaatuisena.
/
Puhdista videonauhurin pääyksikö.
/
Älä valitse sellaisia kanavia, joilla ei ole
lähetystä. Säädä laite ohittamaan tällaiset
tyhjät kanavat.
/
Kohinaa saattaa näkyä ruutunäytössä
videonauhurin eteen tapahtuvan
pikakelauksen, takaisinkelauksen, tauon tai
hidastetun esityksen aikana. Tämä ei ole oire
viasta.
HUOM!
Jos laite ei toimi oikein, vaikka on yritetty kuvattuja
korjaustoimia, kokeile seuraavaa:
(1) Katkaise virta ja kytke se uudelleen. Jos laite ei toimi
vieläkään, (2) katkaise virta POWER-kytkimellä, aseta
pistoke sitten undelleen virtaulosottoon ja kytke virta
uudelleen. Jos laite ei toimi vieläkään, (3) katkaise virta
POWER-kytkimellä ja kytke se sitten samalla, kun pidät
etuseinän TAPE MONITOR ja VIDEO 2 painiketta
painettuna. Huomaa kuitenkin, että tämä poistaa kaikki
nauhoitetut tiedot laitteen muistista.
HUOM!
Kun vahvistin on sijoitettu audiotelineeseen (tms.), jossa on
lasiovi, kohdistin saattaa näppäillä ruutupainiketta
toistuvasti sen asemesta, että se pysyisi painettuna vaikka
pidät kauko-ohjaimen painiketta painettuna (esim. eteenpäin
tapahtuvan etsinnän aikana toistaessasi videota tms.). Tämä
johtuu infrapunatoistajan ja etuseinän vastaanottimen
välisistä häiriöistä. Se ei ole oire laitteessa olevasta viasta. Jos
tällaista tapahtuu, yritä liittää varusteisiin kuuluva
infrapunatoistaja ja asettaa se sopivaan paikkaan.
Ruutunäyttö säröytyy valittaessa ohjelmalähde
FUNCTION SELECT valikosta.
/
Kuvasignaalissa saattaa olla särö, mutta se ei
ole oire viasta, jatka tavallisella tavalla.
Kauko-ohjain ei toimi.
/
Vaihda kumpikin paristo, jos ne ovat heikot.
/
Poista esteet kauko-ohjaimen ja vahvistimen
välistä.
Muun kuin Sony-laitteen infrapunakoodien nauhoitus ei
onnistu.
/
Varmista, että kauko-ohjain osoittaa suoraan
vahvistimen edessä olevaan
infrapunatunnistimeen alle 20 cm
etäisyydeltä.
/
Loistelamppu saataa aiheuttaa häiriöitä. Älä
anna loistelampun loistaa
infrapunatunnistimeen.
43FIN
Lisätietoja
Video-osa
Tekniset tiedot
Tulot
VIDEO 1, 2, 3, LD, SATL:
1 Vp-p 75 ohmia
Lähdöt
VIDEO 1, 2, MONITOR:
1 Vp-p 75 ohmia
Vahvistinosa
Keskimuoto
Teholähtö
Stereomuoto
4 ohmia DIN 1 kHz
100 W + 100 W
Ympäristötilamuoto 4 ohmia 1 kHz:llä,
THD 0,8 %
Liittimet
Edessä
Järjestelmä
100 W/kanava
Keskellä
100 W
Takana
40 W/kanava
PHONO: RIAA
taajuuskorjauskäyrä
±0,5 dB
CD, TAPE, DAT/MD,
SATL, LD, VIDEO 1, 2:
+0
10 Hz - 50 kHz –1 dB
(Suora ohitus)
Tulot
Signaali/
kohinasuhde
(painotusverkko,
tulotaso)
Herkkyys Impedanssi
PHONO
(MM)
2,5 mV
CD
200 mV
TUNER,
TAPE,
DAT/MD, 150 mV
VIDEO 1,
2, 3,
SATL, LD
75 dB**
50
kilo (A, 2,5 mV)
ohmia
82 dB**
50
kilo (A, 250 mV)
ohmia
** ‘78 IHF
Lähdöt
44FIN
Yleistä
Lähtö
Taajuusvaste
Sanasto
REC OUT, VIDEO 1, 2
(AUDIO) OUT:
Jännite: 250 mV
Impedanssi: 10 kilo
ohmia
WOOFER OUT
Jännite: 2 V
Impedanssi:
1 kilo ohmi
PHONES: Vastaanottaa
matala- ja
korkeaimpedanssiset
kuulokkeet
Basson korostus
+10 dB 70 Hz:llä
Sävy
±8 dB 100 Hz:llä ja
10 kHz:llä
Viritinosa: PLL
kvartsilukittu
digitaalinen
syntesaattorijärjestelmä
Esivahvistinosa:
Pienikohinainen NFtyyppinen
taajuuskorjain
Tehovahvistinosa:
Puhdaskomplimenttinen SEPP
Kaiuttimien säätö Dolby Pro Logic Surround
-muodon tehostusta varten. Jotta saadaan
paras mahdollinen ympäristötilaääni, valitse
seuraavista neljästä keskimuodosta se, joka
sopii käytössä oleville kaiuttimille.
• NORMAL-muoto
Valitse NORMAL-muoto, jos sinulla on
etu- ja takakaiuttimet ja pieni keskikaiutin.
Koska pieni keskikaiutin ei voi toistaa
bassoa tarpeeksi, keskikanavan bassoääni
kuuluu etukaiuttimista.
Keskikaiutin
Etukaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(oikea)
Tehovaatimukset 220-230 V
vaihtovirta, 50/60 Hz
Virrankulutus
275 W
Verkkoulosotto
Kytketty, 120 W
Mitat
430 x 160 x 365 mm
Paino (likim.)
11,0 kg
Vakiovarusteet
Kauko-ohjain (1)
AA-kokoiset (R6)
paristot (2)
Infrapunatoistaja (1)
kuvajohto (1)
Aloittamisen ja
peruskäytön opas (1)
Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Takakaiutin
(vasen)
Takakaiutin
(oikea)
• WIDE-muoto
Valitse WIDE-muoto, jos sinulla on etu- ja
takakaiuttimet ja suuri keskikaiutin.
WIDE-muodolla voit käyttää täysin
hyväksesi Dolby Surround -ääntä.
Keskikaiutin
Etukaiutin
(vasen)
Takakaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(oikea)
Takakaiutin
(oikea)
• PHANTOM-muoto
Valitse PHANTOM-muoto, jos sinulla on
etu- ja takakaiuttimet, mutta ei
keskikaiutinta. Keskikanavan ääni kuuluu
etukaiuttimista.
Etukaiutin
(vasen)
Takakaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(oikea)
Takakaiutin
(oikea)
Lisätietoja
• 3 CH LOGIC -muoto
Dolby Surround
Valitse 3 CH LOGIC -muoto, jos sinulla on
etu- ja keskikaiuttimet, mutta ei
takakaiutinta. Takakanavan ääni kuuluu
etukaiuttimista, joten saat osittaisen
ympäristötilaäänen ilman takakaiuttimia.
Etukaiutin
(vasen)
Keskikaiutin
Etukaiutin
(oikea)
• Äänen kulku takakaiuttimista
Kulutuskäyttöön tarkoitettu Dolby Surround
-äänen koodaus- ja dekoodausjärjestelmä.
Dolby Surround dekoodaa elokuvavideoiden
ja TV-ohjelmien Dolby Surround koodattujen ääniraitojen ylimääräiset kanavat
ja antaa sellaiset äänitehosteet ja kaiun, että
tunnet olevasi keskellä tapahtumia.
Tässä vahvistimessa on Dolby Surround
yhtenä ennalta ohjelmoituna äänikenttänä.
Jos omistat taka- tai keskikaiuttimet,
suosittelemme Dolby Surround -äänen
säätämistä valitsemalla sopiva keskimuoto,
jotta voitaisiin käyttää täysin hyödyksi Dolby
Pro Logic Surround -ääntä.
Tehosteen taso
Viiveaika
Tämä on ero etukaiuttimista ja
takakaiuttimista kuuluvan
ympäristötilaäänen välillä. Säätämällä
takakaiuttimien viiveajan saat ääneen
läsnäolon tuntua. Säädä viiveaika
pitemmäksi, jos takakaiuttimet ovat pienessä
huoneessa kuuntelupaikan lähellä, ja säädä se
lyhemmäksi, jos kaiuttimet ovat suuressa
huoneessa kaukana kuuntelupaikasta.
Dolby Pro Logic Surround
TV-ohjelmissa ja elokuvissa käytetty
standardi Dolby Surround -äänen
dekoodausjärjestelmä. Verrattuna aiempaan
Dolby Surround -järjestelmään, Dolby Pro
Logic Surround -järjestelmä parantaa
äänikuvaa käyttämällä neljää eri kanavaa;
ruudun ulkopuolisia äänitehosteita,
ruutudialogeja, siirtoa vasemmalta oikealle ja
musiikkia. Nämä kanavat käsittelevät
kuuluvaa ääntä ja korostavat ruudussa
näkyvää toimintaa. Kun haluat käyttää
Dolby Pro Logic -järjestelmää, sinulla on
oltava ainakin yksi takakaiutinpari ja/tai yksi
keskikaiutin. Ja jotta tehosteesta voitaisiin
nauttia täysin, on valittava sopiva
keskimuoto.
Yhdistelmä aikaisten heijastusten ja
jälkikaiunnan tasosta. Tehosteen tasoa
voidaan säätää 6 tasolla. Valittaessa
korkeampi taso huoneesta tulee “elävämpi”
ja valittaessa pienempi taso huoneesta tulee
“kuollut”.
Suora
ääni Aikaiset
heijastukset Jälkikaiunta
Taso
Aikainen
heijastusaika
Aika
Testiääni
Vahvistimen kaiuttimien
äänenvoimakkuuden säätöä varten antama
ääni. Testiääni kuuluu seuraavalla tavalla:
• Järjestelmässä, jossa on keskikaiutin
(NORMAL/WIDE/3CH LOGIC muodot)
Testiääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta, keskikaiuttimesta,
oikeasta etukaiuttimesta ja
takakaiuttimesta perätysten.
Etu (oikea)
Etu (vasen)
Keski
Ominaisuus
Äänikuvan muodostava ominaisuus kuten
sävy ja viiveaika. Ennalta ohjelmoituja
äänikenttiä voidaan säätää muuttamalla
ominaisuuksia kuuntelutilanteeseen sopivalla
tavalla.
3 CH LOGIC
Taka (vasen,
oikea)
Ohjelmoitava kauko-ohjain
“Oppimistoiminnolla” varustettu kaukoohjain. Voit säätää Sony-laitteita ja muitakin
laitteita ohjelmoimalla niiden
kaukosäätösignaalit.
Äänikenttä
Tietyn ympäristön äänikentän suorat ja
heijastuneet äänet ja akustiikan toistava
äänimalli. Tässä vahvistimessa on
ennakkoon säädettyjä äänikenttiä kuten PRO
LOGIC, MOVIE, MUSIC 1, MUSIC 2, SPORTS
ja GAME, jotta voit käyttää
ympäristötilaääntä helposti.
NORMAL/WIDE
• Järjestelmässä, jossa ei ole keskikaiutinta
(PHANTOM-muoto)
Testiääni kuuluu vuorotellen etu- ja
takakaiuttimista.
Etu (vasen, oikea)
PHANTOM
Taka (vasen,
oikea)
Asemaindeksi
Esiviritetylle asemalle annettu indeksinimi.
Esiviritetyt asemat voidaan ryhmitellä
antamalla niille sama asemaindeksi.
Ympäristötilaääni
Ääni, joka koostuu kolmesta elementistä:
suorasta äänestä, aikaisin heijastuneesta
äänestä (aikaiset heijastukset) ja
kaiuntaäänestä (jälkikaiut). Kuuntelupaikan
akustiikka vaikuttaa siihen, miten nämä
äänielementit kuuluvat. Nämä äänielementit
yhdistyvät niin, että tunnet konserttisalin
koon ja tyypin.
• Äänityypit
Aikaiset heijastukset
Jälkikaiunta
Suora ääni
45FIN
Lisätietoja
Aakkosellinen
hakemisto
L
Laitteen purkaminen
pakkauksesta 7
Liittäminen. Katso “Liitännät”
Liitännät
audiolaitteet 8
kaiuttimet 9
infrapunatoistaja 8
TV/videonauhurit 10
verkkojohto 11
yleiskatsaus 7
A, B
Asemaindeksi 31
Audiolaitteiden liittäminen 8
Automaattinen käynnistys 37
Automaattinen toisto 37
C
M
CD-levyjen ryhmittely 33
CD-levyn etsintä 34
CD-vaihtajan käyttö 33
Makrotoiminnot 35
N
Dolby Pro Logic
hyväksi käyttö 28
Surround 45
Dolby Surround -ääni 28, 45
keskimuoto 28, 45
O
Nauhoitus 24
Nimen antaminen. Katso
Indeksointi
Nimeäminen. Katsi indeksointi
NORMAL-muoto 28, 45
D
Ohjelmalähde
indeksin antaminen 31
valinta 22
Ohjelmalähteen valinta 22
Ominaisuus 30, 45
E, F, G, H
Esiviritys 32
Etuseinä 40
I, J
Indeksointi
CD-levyt 32
esiviritetty asema 31
ohjelmalähde 31
Infrapunakoodien ohjelmointi
14, 16, 20
signaalin poisto 15, 18, 21
Infrapunatoistaja 8,39
P, Q, R
PHANTOM-muoto 28, 45
S
Selaus
CD-lista 34
esiviritetyt asemat 32
Säätö
kaiuttimien
äänenvoimakkuus 28, 30
kauko-ohjaimen herkkyys
38
ominaisuus 30
ruutunäyttö 38, 39
sävy 29
viiveaika 29
äänenvoimakkuus 22
K
Kaiuttimet
impedanssi 44
liittäminen 9
sijoittaminen 9
Kauko-ohjain 8, 10, 13, 15, 16
herkkyys 38
käyttö ilman TV:tä 36
käyttö 12
muiden kuin Sony-laitteiden
säätö 14, 16, 20
paristojen asettaminen 12
Sony-laitteiden säätö 14, 16
taustakäyttö 15
Keskimuoto 28, 45
NORMAL-muoto 28, 45
PHANTOM-muoto 28, 45
3 CH LOGIC -muoto 28, 45
WIDE-muoto 28, 45
3 CH LOGIC -muoto 28, 45
Koostaminen. Katso
“Nauhoitus”
Kopionti. Katso “Nauhoitus”
T
Takaseinä 8-11, 41
Tehosteen taso 30, 45
Testiääni 28, 45
TV:n/videonauhurin liitännät
10
U
Uniajastin 25
V, W, X
Vianetsintä 42
Viiveaika 29, 45
Y, Z
Ympäristötilaääni 28, 45
Ä, Ö
Äänikenttien säätö 29
Äänikenttä
ennalta ohjelmoitu 26
säätö 29
Sony Corporation
46FIN
Printed in Malaysia
Download PDF