Sony | STR-DA3700ES | Sony STR-DA3700ES STR-DA3700ES Home cinema AV receiver Käyttöohjeet

4-287-969-11(2) (FI)
Multi Channel
AV Receiver
Käyttöohjeet
STR-DA3700ES
4
VAROITUS
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Älä
aseta laitteen päälle palavia kynttilöitä tai muita
avotulen lähteitä.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista
laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti
käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi.
Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston
sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa
kuuloa.
Tämä merkki varoittaa käyttäjää
kuumasta pinnasta. Pinta saattaa
olla kuuma, jos sitä kosketetaan
normaalin käytön aikana.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan
EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun
käytössä on enintään 3 metrin pituinen
liitäntäkaapeli.
2FI
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat ainoastaan
laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia ja muita
Euroopan maita, joissa
jätteet lajitellaan)
Tämä laitteessa tai sen
pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite
on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Käytöstä poistettujen
akkujen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa
Euroopan maissa,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa
tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen
merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Voit varmistaa akun asianmukaisen
käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Jos kyse on muista
akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/
paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Tietoja tästä käyttöoppaasta
• Tämän käyttöoppaan ohjeet on tarkoitettu mallille
STR-DA3700ES (viritinvahvistin). Tarkista
mallinumero etupaneelin oikeasta alakulmasta.
• Tämän käyttöoppaan ohjeet esittelevät pääosin
viritinvahvistimen käyttöä mukana toimitetun
kaukosäätimen avulla. Voit käyttää myös
viritinvahvistimen ohjauspainikkeita tai -säätimiä,
jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin
kaukosäätimen painikkeilla.
Tietoja tekijänoikeuksista
Tämä viritinvahvistin käyttää Dolby* Digital-,
Pro Logic Surround- ja DTS** Digital Surround
System -tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön
lisenssillä.
Dolby, Pro Logic, Surround EX ja kaksoisD-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu seuraavien Yhdysvaltojen
patenttinumeroiden lisenssien alaisena:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567.
Lisäksi muita patentteja on annettu ja haetaan
Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. DTS-HD,
DTS-HD-symboli ja DTS-HD ja DTS-symboli
yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.
DTS-HD Master Audio on DTS, Inc. -yhtiön
tavaramerkki. Tuote sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä viritinvahvistimessa käytetään
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)
-tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Viritinvahvistimeen asennetun fonttityypin
(Shin Go R) on toimittanut MORISAWA &
COMPANY LTD.
Nämä nimet ovat MORISAWA & COMPANY
LTD.:n tavaramerkkejä, ja fontin tekijänoikeudet
ovat myös MORISAWA & COMPANY
LTD.:n omaisuutta.
jatkuu
3FI
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa,
että laite on Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän
laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten
standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living
Network Alliancen tavaramerkkejä ja/tai
palvelumerkkejä.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja
käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
BRAVIA Sync on Sony Corporationin tavaramerkki.
x.v.Colour ja x.v.Colour-logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
PlayStation® on Sony Computer Entertainment Inc.
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
AVCHD ja AVCHD-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tässä tuotteessa on käytetty tekniikkaa, joka
on Microsoftin aineetonta omaisuutta koskevien
oikeuksien alainen. Tämän tekniikan käyttäminen
tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä
ilman Microsoftilta saatua lupaa.
4FI
Sisällön omistajat suojaavat aineetonta omaisuutta
koskevia oikeuksiaan, mukaan lukien sisällön
tekijänoikeuksia, Microsoft PlayReady™
-sisällönkäyttöteknologialla. Tämä laite käyttää
PlayReady-suojattua sisältöä ja/tai WMDRMsuojattua sisältöä PlayReady-tekniikan avulla.
Jos laite ei rajoita sisällön käyttöä toivotulla tavalla,
sisällön omistaja voi pyytää Microsoftia
peruuttamaan laitteen kyvyn käyttää PlayReadysuojattua sisältöä. Peruuttamisen ei tulisi vaikuttaa
suojaamattomaan sisältöön eikä sisältöön, joka
on suojattu jollakin muulla tekniikalla. Sisällön
omistajat voivat edellyttää, että päivität PlayReadyn,
ennen kuin voit käyttää heidän sisältöään. Jos
kieltäydyt päivityksestä, et voi käyttää päivitystä
edellyttävää sisältöä.
WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Android on Google Inc. -yhtiön rekisteröity
tavaramerkki.
Viritinvahvistimen pääominaisuudet
Yhteensopivuus useiden liitäntöjen ja tietomuotojen kanssa
Ominaisuus
Kuvaus
Sivu
Monikanavainen
Viritinvahvistin voi toistaa jopa 7.1-kanavaista ääntä.
Viritinvahvistimessa on kaiutinliitännät etukorkeuskaiuttimille.
20, 22
Yhteensopiva useiden
standardien kanssa
Viritinvahvistin tukee useita äänimuotoja, kuten Dolby TrueHD, 19
DTS-HD Master Audio, DSD, monikanavainen lineaarinen PCM,
FLAC jne.
HDMI
Viritinvahvistimessa on viisi HDMI-tuloliitintä (joista HDMI IN 4 24, 26, 28, 30
ja IN 5 ovat “for AUDIO” -liittimiä, jotka huomioivat äänenlaadun.
Liittimet on sijoitettu laitteen takapaneeliin.
Viritinvahvistin tukee useita HDMI-standardeja, kuten Deep
34, 71
Colour, x.v.Colour, 3D-lähetys, Audio Return Channel (ARC) jne.
Verkko
USB
Viritinvahvistinta ja muita liitettyjä laitteita voi ohjata yhdessä
HDMI-ohjaustoiminnon avulla.
68
Viritinvahvistimessa on neljä LAN-porttia, joissa on
kytkintoiminnot.
40
Viritinvahvistin tukee Internet-videoiden suoratoistoa.
50
Kotiverkon sisältöä voi toistaa viritinvahvistimen kautta
DLNA-yhteensopivan kotiverkkotoiminnon avulla.
53
Voit kätevästi toistaa iPhone-/iPod-laitteen sisältöä
viritinvahvistimesta USB-liitännän avulla.
49, 52
Voit kätevästi toistaa USB-laitteen/WALKMAN-soittimen sisältöä 48
viritinvahvistimesta USB-liitännän avulla.
Monialue
Voit kuunnella musiikkia tai videoita muista huoneista.
64
Tasokas kuvan- ja äänenlaatu
Ominaisuus
Kuvaus
Sivu
Kuvan ylösmuunto
Viritinvahvistin skaalaa analogiset videosignaalit ylös- tai alaspäin. 18
Signaalit voidaan skaalata 1080p-muotoon HDMI-lähtöliittimen
avulla.
D.C.A.C.
Viritinvahvistimessa on D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) -toiminto. Lisäksi viritinvahvistin tasapainottaa
kunkin kaiuttimen äänilähtöä ja parantaa tilatehostetta
A.P.M. (Automatic Phase Matching) -toiminnon avulla.
Äänikentät
Viritinvahvistin luo optimaalisen äänen käytössä olevien
58, 60
kaiutinliitäntöjen tai tulolähteiden mukaan. (Viritinvahvistimeen
on esiohjelmoitu useita äänikenttiä, kuten Dolby Pro Logic IIz,
DTS Neo:6, HD-D.C.S. jne.)
Pakattujen
äänitiedostojen
laadukas toisto
Pakatut äänitiedostot voidaan toistaa laadukkaina
D.L.L. (Digital Legato Linear) -toiminnon avulla.
83, 84
87
jatkuu
5FI
Hyödyllisiä toimintoja
Ominaisuus
Kuvaus
Sivu
Helppokäyttöiset
toiminnot
Viritinvahvistimessa on GUI (Graphical User Interface) -toiminto. 45
Voit hallita viritinvahvistinta kätevästi TV-ruudussa näkyvän
valikon avulla.
Voit määrittää viritinvahvistimen perusasetukset helposti Easy
Setup -toiminnon avulla.
42
Viritinvahvistimen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella voit
käyttää liitettyjä laitteita ja monialuetoimintoa.
14
Voit ottaa käyttöön useita viritinvahvistimen toimintoja
samanaikaisesti painamalla EASY AUTOMATION -painiketta.
74
Sound Optimizer -toiminto optimoi äänilähdön
äänenvoimakkuuden tason mukaan.
62
Advanced Auto Volume -toiminto säätää äänenvoimakkuuden
optimaaliselle tasolle automaattisesti.
63
A/V Sync -toiminto säätää äänilähdön ja visuaalisen näytön
välistä aikaviivettä.
88
Pass Through -toiminto lähettää HDMIsignaalit televisioon
myös silloin, kun viritinvahvistin on valmiustilassa.
70
Ominaisuus
Kuvaus
Sivu
Ympäristöystävällinen
toiminta
Auto Standby -toiminto siirtää viritinvahvistimen valmiustilaan 96
automaattisesti, jos viritinvahvistinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa
tai kun viritinvahvistimeen ei lähetetä signaaleja.
Etäohjaus
Voit käyttää viritinvahvistinta älypuhelimella, johon on asennettu 74
ES Remote -sovellus*.
Mukautuvat toiminnot
Muut
* Yhteensopiva iPhone-/iPod touch -laitteiden ja Android-puhelimien
kanssa.
6FI
Sisällys
Viritinvahvistimen pääominaisuudet .............5
Osien kuvaus ja sijainti .....................................9
Käytön aloittaminen
Lue seuraavat ohjeet ennen muiden
laitteiden liittämistä. ................................. 17
1: Kaiuttimien asentaminen .......................... 20
2: Näytön kytkeminen ................................... 24
3: Videolaitteiden kytkeminen ...................... 26
4: Äänilaitteiden kytkeminen ....................... 35
5: Verkkoyhteyden muodostaminen ............ 39
6: Viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen
valmisteleminen ........................................ 41
7: Viritinvahvistimen asetusten
määrittäminen Easy Setup
-toiminnon avulla ..................................... 42
8: Liitettyjen laitteiden asetusten
määrittäminen ........................................... 44
9: Palvelimena käytettävän tietokoneen
valmisteleminen ........................................ 44
Kuvaruutunäytön käyttöohjeet ..................... 45
iPhone-/iPod-sisällön
toistaminen
iPhone-/iPod-laitteen tiedostojen
toistaminen ................................................ 52
Toistaminen verkosta
Kotiverkon tiedostojen
toistaminen (DLNA) ................................. 53
Viritys
FM-/AM-radion kuunteleminen .................. 54
Äänitehosteista nauttiminen
Äänikentän valitseminen ............................... 57
Sound Optimizer -toiminnon
käyttäminen ............................................... 62
Taajuuskorjaimen säätäminen ...................... 62
Advanced Auto Volume-toiminnon
käyttäminen ............................................... 63
Kuvien/äänen toistaminen
Liitettyjen laitteiden kuvista/äänestä
nauttiminen ............................................... 47
USB-laite/WALKMAN .................................. 48
iPhone/iPod .................................................... 49
DLNA ............................................................... 50
Internet-video ................................................. 50
FM/AM ............................................................ 51
Monialueominaisuuksien
käyttäminen
Monialuetoiminnon käyttötarkoitus ............ 64
Monialueliitännän tekeminen ....................... 64
Kaiuttimien sijoittaminen alueelle 2 ............ 66
Viritinvahvistimen käyttäminen toiselta
alueelta (ZONE 2 -toiminnot) ................. 66
jatkuu
7FI
Muiden ominaisuuksien
käyttäminen
BRAVIA Sync -ominaisuuksien
käyttäminen ............................................... 68
HDMI-signaalien toistaminen, vaikka
viritinvahvistin on valmiustilassa
(Pass Through) .......................................... 70
Digitaalisen ja analogisen äänen
vaihtaminen ............................................... 71
Muiden video-/äänituloliittimien
käyttäminen ............................................... 72
Viritinvahvistimen käyttäminen
älypuhelimen avulla .................................. 74
Useiden asetusten tallentaminen
viritinvahvistinta varten ja näiden asetusten
ottaminen käyttöön samanaikaisesti
(Easy Automation) ..................................... 74
Uniajastimen käyttäminen ............................ 76
Tallentaminen viritinvahvistimen avulla ..... 77
Viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen
komentotilan vaihtaminen ...................... 77
Kaksoisvahvistinliitännän käyttäminen ...... 79
Asetusten säätäminen
Asetusvalikon käyttäminen ........................... 80
Easy Setup ........................................................ 83
Speaker Settings .............................................. 83
Audio Settings ................................................. 87
Video Settings ................................................. 89
HDMI Settings ................................................ 91
Input Settings .................................................. 92
Network Settings ............................................ 93
Internet Services Settings .............................. 94
Zone Settings ................................................... 95
System Settings ............................................... 96
Network Update ............................................. 97
Käyttäminen ilman
GUI-valikkoa ............................................. 98
8FI
Kauko-ohjaimen käyttäminen
Liitettyjen laitteiden käyttäminen
kauko-ohjaimen avulla ...........................105
Kaikkien laitteiden virran katkaiseminen
(SYSTEM STANDBY) ............................106
Kaukosäätimen ohjelmoiminen ..................106
Kauko-ohjaimen muistin
tyhjentäminen ..........................................110
Lisätietoja
Varotoimet .....................................................111
Vianmääritys ..................................................112
Tekniset tiedot ...............................................122
Hakemisto ......................................................126
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
Suojuksen irrottaminen
Paina PUSH.
Kun irrotat suojuksen, säilytä sitä lasten
ulottumattomissa.
A ?/1 ON/STANDBY
Kytkee tai katkaisee viritinvahvistimen
virran. Kun virta on kytketty, painikkeen
yläpuolella oleva merkkivalo palaa
vihreänä. Jos Control for HDMI (sivu 92)-,
Pass Through (sivu 92)- tai Network
Standby (sivu 94) -toiminnon asetuksena
on On tai jos alueen 2 virta on kytketty,
painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo
palaa keltaisena, kun viritinvahvistin on
valmiustilassa.
B TONE MODE, TONE
Valitse BASS tai TREBLE painamalla
TONE MODE -painiketta toistuvasti.
Säädä sitten basso-/diskanttitasoa
kääntämällä TONE-säädintä.
C MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING (sivu 54)
D Kauko-ohjaimen tunnistin
Vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalit.
E Näyttöikkuna (sivu 11)
F MULTI CHANNEL DECODING
-merkkivalo
Syttyy, kun monikanavaisia äänisignaaleja
puretaan.
G ZONE SELECT, POWER (sivu 64)
Valitse alue 2 tai pääalue painamalla
SELECT-painiketta toistuvasti. Kun
POWER-painiketta painetaan, valitun
alueen lähtösignaalit otetaan käyttöön
tai poistetaan käytöstä.
H MASTER VOLUME (sivu 47)
I SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (sivu 43)
J PHONES-liitin
Kuulokkeiden liittämistä varten.
jatkuu
9FI
K DISPLAY MODE (sivu 104)
L 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (sivu 57, 57, 58, 60)
M INPUT SELECTOR
Valitse toistettava tulolähde kääntämällä
säädintä.
Jos haluat valita alueen 2 tulolähteen,
valitse ensin alue 2 painamalla ZONE
SELECT (7) (näyttöikkunaan tulee
ZONE 2 [tulon nimi]). Valitse sitten
tulolähde kääntämällä INPUT
SELECTOR -säädintä.
N AUTO CAL MIC -liitin (sivu 83)
Liitä mukana toimitettu Auto Calibration
-mittausmikrofoni tähän liittimeen.
O iPhone/iPod ( (USB) -portti ja
VIDEO IN -liitin) (sivu 48, 49, 52)
P VIDEO 2 IN -liittimet (sivu 33)
10FI
Näytön osoittimet
A SW
Syttyy, kun bassokaiutin/bassokaiuttimet
on kytketty ja äänisignaali toistetaan
SUBWOOFER-liittimestä/-liittimistä.
B Dolby Pro Logic -ilmaisin
Yksi vastaavista ilmaisimista syttyy, kun
viritinvahvistin suorittaa Dolby Pro Logic
-prosessointia. Tämä tilaäänen
matriisikoodaustekniikka voi parantaa
tulosignaaleja.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
C INPUT-ilmaisin
Syttyy osoittamaan nykyisen
tulosignaalin.
ANALOG
Digitaalista signaalia ei vastaanoteta.
Syttyy, kun INPUT MODE -asetuksena
on Analog tai kun 2ch Analog Direct
valitaan.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (sivu 71)
D Dolby Digital Surround -ilmaisin
Yksi vastaavista ilmaisimista syttyy,
kun viritinvahvistin purkaa vastaavaa
Dolby Digital -muotoista signaalia.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
E ;TrueHD
Syttyy, kun viritinvahvistin purkaa
Dolby TrueHD -signaalia.
F ZONE 2 (sivu 64)
G Toistokanavan ilmaisin
Kirjaimet (L, C, R jne.) ilmaisevat
purettavia kanavia. Kaiutinasetusten
mukaan näkyvät laatikoidut kirjaimet
osoittavat, miten viritinvahvistin
alas-tai ylösmiksaa lähtöäänen.
L
Vasen etukanava
R
Oikea etukanava
C
Keskikanava (monauraalinen)
jatkuu
11FI
LH
Vasen yläkanava
RH
Oikea yläkanava
SL
Vasen takakanava
SR
Oikea takakanava
S
Surround (monauraalinen tai
Pro Logic -prosessoinnin saamat
surround-laitteet)
SBL
Vasen takakeskikanava
SBR
Oikea takakeskikanava
SB
Takakeskikanava (6.1-kanavaisen
purkamisen saama takakeskikanavan laite)
Esimerkki:
Tallennusmuoto: 5.1
Kaiutinsijoittelu: 3/0.1
Äänikenttä: A.F.D. Auto
H LFE
Syttyy, kun toistettava levy sisältää L.F.E.
(Low Frequency Effects) -kanavan.
I SLEEP (sivu 76)
J BI-AMP (sivu 79)
K Kaiutinjärjestelmän ilmaisin (sivu 43)
L D.L.L. (sivu 87)
M D.C.A.C. (sivu 83)
Syttyy, kun Auto Calibration -toiminnon
mittaustuloksia käytetään.
N EQ
Syttyy, kun taajuuskorjain on aktivoitu.
O Viritysilmaisin
Syttyy, kun viritinvahvistin virittyy
radioasemalle.
Pro Logic IIz (sivu 55)
ST
Stereovastaanotto
12FI
P MEM
Syttyy, kun esiasetettu muistitoiminto
aktivoidaan.
Q DTS-HD-ilmaisin
Syttyy, kun viritinvahvistin purkaa
DTS-HD-signaalia.
DTS-HD
Syttyy yhdessä jonkin seuraavan
ilmaisimen kanssa.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
R NEO:6
Syttyy, kun DTS Neo:6 Cinema-/
Music-purkutoiminto aktivoidaan.
S DSD
Syttyy, kun viritinvahvistin vastaanottaa
DSD (Direct Stream Digital) -signaaleja.
T A.P.M. (sivu 84)
Syttyy, kun A.P.M. (Automatic Phase
Matching) -toiminto aktivoidaan.
U D.RANGE
Syttyy, kun dynamiikka-alueen pakkaus
aktivoidaan.
V DTS(-ES)-ilmaisin
Syttyy, kun DTS- tai DTS-ES-signaaleja
vastaanotetaan.
DTS
Syttyy, kun viritinvahvistin purkaa
DTS-signaaleja.
DTS-ES
Syttyy yhdessä jommankumman
seuraavan ilmaisimen kanssa
tulosignaalin purkumuodon mukaan.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bittiä)
-purkutoiminto
W LPCM
Syttyy, kun lineaarisia PCM (Pulse Code
Modulation) -signaaleja vastaanotetaan.
Takapaneeli
A DIGITAL INPUT/OUTPUT -osio
OPTICAL IN -liittimet
(sivu 24, 28, 30, 37)
COAXIAL IN -liittimet
(sivu 27, 35)
HDMI IN/OUT* -liittimet
(sivu 24, 26, 28, 30)
B LAN-portit (kytkimet) (sivu 40)
C ANTENNA-osio
AM ANTENNA -liitin
(sivu 38)
E Sony-laitteiden ja muiden ulkoisten
laitteiden ohjainliittimet
IR REMOTE IN/OUT
-liittimet (sivu 64)
Liitä IR-toistin (lisävaruste)
monialuetoiminnon käyttöä varten.
TRIGGER OUT -liittimet
(sivu 96)
Liitä toisen 12V TRIGGER -yhteensopivan
laitteen virtalähteen lukituskytkimeen tai
alueen 2 vahvistimeen/
viritinvahvistimeen.
F AUDIO INPUT/OUTPUT -osio
AUDIO IN/OUT -liittimet
(sivu 35, 37)
FM ANTENNA -liitin
(sivu 38)
SUBWOOFER-liittimet
D RS232C-portti
Bassokaiuttimien liittämistä varten.
Käytetään ylläpitoa ja huoltoa varten.
jatkuu
13FI
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT -osio
(sivu 24, 27, 28, 30, 32)
AUDIO IN/OUT -liittimet
VIDEO IN/OUT* -liittimet
AUDIO OUT -liittimet
VIDEO OUT -liitin (sivu 64)
Kauko-ohjain (RM-AAP068)
Käytä viritinvahvistinta ja muita laitteita
viritinvahvistimen mukana toimitetulla
kauko-ohjaimella. Kauko-ohjain on
esiohjelmoitu ohjaamaan ensisijaisesti
Sonyn äänen-/kuvantoistolaitteita.
Huomautus
Älä altista kauko-ohjaimen tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaistuslaitteille. Seurauksena
voi olla virhetoiminto.
Vihje
H COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
-osio (sivu 24, 27, 30)
Y, PB, PR IN/OUT* -liittimet
I SPEAKERS-osio (sivu 22)
* Valitun kuvatulosignaalin katsominen edellyttää
television liittämistä HDMI OUT- tai
MONITOR OUT -liittimeen (sivu 24).
14FI
Kun viritinvahvistin ei enää vastaa kauko-ohjaimen
signaaleihin, vaihda kaikki paristot uusiin.
A ?/1 (virta/valmiustila)
Kytkee tai katkaisee viritinvahvistimen
virran.
N TOOLS/OPTIONS (sivu 45, 51, 56)
Näytä ja valitse kohteita asetusvalikoista
painamalla tätä painiketta.
B AV ?/1 (virta/valmiustila) (sivu 106)
Kytkee tai katkaisee virran kuvan-/
äänentoistolaitteista, joita kauko-ohjain
on määritetty ohjaamaan.
O HOME (sivu 45)
Näytä TV-näytön päävalikko painamalla
tätä painiketta.
C ZONE (sivu 64)
D AMP
Aktivoi viritinvahvistimen käytön
pääalueella.
E
F
(tulovalinta)
Paina TV (wa) ja valitse sitten
tulosignaali (TV tai video) painamalla
tätä painiketta.
(tekstin pysäytys)
Tekstitilassa: pysäyttää nykyisen sivun.
(opas)
Paina SHIFT (ws) ja näytä sitten
ohjelmaopas painamalla
(opas)
-painiketta.
G D.TUNING (sivu 54)
Paina SHIFT (ws) ja siirry sitten
suoraviritystilaan painamalla
D.TUNING.
H ENT/MEM
Paina tätä, kun valitset arvon
tai kappaleen SHIFT- (ws) ja
numeropainikkeiden (wf) avulla,
tai valitse tallennetun aseman
esiasetusnumero painamalla ENT/MEMpainiketta ja sitten numeropainikkeita
(wf), kun viritystoiminto on valittuna.
I WATCH, LISTEN (sivu 47)
J SOUND FIELD +/– (sivu 57, 57, 60)
K Väripainikkeet
Painikkeet toimivat television
kuvaruutuoppaassa määritetyllä tavalla.
L AMP MENU (sivu 98)
M
V/v/B/b
Valitse valikkokohteita painamalla V/v/
B/b-painikkeita. Vahvista sitten valinta
painamalla
.
P m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Näillä painikkeilla ohjataan esimerkiksi
DVD-soitinta, Blu-ray Disc -soitinta,
CD-soitinta, MD-soitinta,
kasettinauhuria, etupaneelin
(USB) -porttiin tai verkkoon liitettyä
laitetta tai Internet-videota.
TUNING +/–
Valitse asema painamalla näitä
painikkeita.
Q PRESET + 2)/–
Valitse esiasetettuja asemia painamalla
näitä painikkeita.
PROG + 2)/–
Paina TV (wa) -painiketta ja paina
sitten PROG +/– -painiketta, kun
haluat ohjata esimerkiksi televisiota
tai satelliittiviritintä.
c 2)/C
Tekstitilassa: valitsee seuraavan tai
edellisen sivun.
R EASY AUTOMATION 1, 2 (sivu 74)
/ (teksti)
Näytä tekstitiedot painamalla TV (wa)
ja painamalla sitten / (teksti).
S RM SET UP (sivu 77)
T FAVORITES (sivu 51)
U TV
Vaihtaa kauko-ohjaimen
painiketoiminnon keltaisella merkittyyn
toimintoon TV:n ohjaamista varten.
V SHIFT
Vaihtaa kauko-ohjaimen
painiketoiminnon vaaleanpunaisella
merkittyyn toimintoon.
jatkuu
15FI
W Tulopainikkeet
Valitse käytettävä laite painamalla jotakin
tulopainikkeista. Kun painat mitä tahansa
tulopainiketta, viritinvahvistimeen
kytketään virta.
X Numeropainikkeet
Syötä numeroita painamalla SHIFT (ws)
ja painamalla sitten näitä painikkeita.
valitse televisiokanavien numeroita
painamalla TV (wa) ja painamalla
sitten näitä painikkeita.
Y -/-Paina SHIFT (ws) ja paina sitten -/--,
– kun haluat valita CD-, DVD-, Blu-ray
Disc- tai MD-soittimen kappaleen 10
jälkeisiä kappaleita.
– kun haluat valita television,
satelliittivirittimen tai videonauhurin
kanavan 10 jälkeisiä kanavanumeroita.
es
TOP MENU
Avaa tai sulkee BD-ROM- tai DVD-levyn
päävalikon.
AUDIO
Valitse äänimuoto/kappale painamalla
SHIFT (ws) ja painamalla sitten AUDIO.
ef DIMMER
Voit säätää näyttöikkunan kirkkautta
painamalla tätä painiketta toistuvasti.
POP UP/MENU
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn avattavan
valikon tai DVD-levyn valikon.
SUBTITLE
Paina SHIFT (ws) ja paina sitten
SUBTITLE, kun haluat valita
tekstityskielen, jos BD-ROM-/DVD
VIDEO -levylle on tallennettu
monikielinen tekstitys.
Z SOUND OPTIMIZER (sivu 62)
wj INPUT MODE (sivu 71)
wk DISPLAY
Paina tätä painiketta, kun haluat avata
ohjauspaneelin TV-ruutuun Internetvideoiden tai kotiverkon sisällön
toistamisen aikana.
,
(tiedot, tekstin paljastus)
Näyttää tietoja, kuten nykyisen
kanavanumeron ja ruututilan.
Tekstitilassa: Paljastaa piilotettua tietoa
(esim. visailun vastaukset).
wl RETURN/EXIT O
Palaa edelliseen valikkoon tai poistuu
valikosta.
e; B·/·b
Toistaa nykyisen kohtauksen tai kelaa
nykyistä kohtausta eteenpäin.
ea DISC SKIP
Ohittaa levyn, kun käytössä on
monilevyvaihtaja.
16FI
(äänenvoimakkuus) +/– (sivu 47)
(mykistys) (sivu 47)
Kun painat ensin TV (wa), voit säätää
TV:n äänenvoimakkuutta tai mykistää
äänen näillä painikkeilla.
ed SLEEP (sivu 76)
1)
Lisätietoja painikkeista, joita voit käyttää eri
laitteiden hallintaan on jäljempänä olevassa
taulukossa (sivu 105).
2)
Näissä painikkeissa on kosketuspiste (5/TV, N,
PRESET +/PROG +, c). Kosketuspisteet toimivat
käyttöopasteina.
Huomautus
Edellä olevat selitykset on tarkoitettu vain
esimerkeiksi.
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Lue seuraavat ohjeet ennen muiden laitteiden liittämistä.
Varmista ennen johtojen liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
Kaiuttimien asentaminen
Lisätietoja on kohdassa 1: Kaiuttimien asentaminen (sivu 20).
v
Näytön ja videolaitteiden
kytkeminen
Kuvanlaatuun vaikuttaa liitettävä liitin. Tutustu oikealla
olevaan kuvaan. Valitse liitäntä laitteessa olevien liittimien
mukaan.
Viritinvahvistimessa on videomuunnostoiminto.
Lisätietoja on kohdassa Videosignaalien
muunnostoiminto (sivu 18).
Digitaalinen
Analoginen
Laadukas kuva
K: Onko näytössä HDMI-liitintä?
t Ei:
Lisätietoja TV-näytön liittämisestä ilman HDMI-liitintä on kohdissa 2: Näytön kytkeminen (sivu 24)
ja 3: Videolaitteiden kytkeminen (sivu 26).
t Kyllä: Lisätietoja TV-näytön liittämisestä HDMI-liittimen avulla on kohdissa 2: Näytön kytkeminen (sivu 24)
ja 3: Videolaitteiden kytkeminen (sivu 26).
Äänilaitteiden kytkeminen
v
Lisätietoja on kohdassa 4: Äänilaitteiden kytkeminen (sivu 35).
v
Viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen valmisteleminen
Lisätietoja on kohdassa 6: Viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen valmisteleminen (sivu 41).
Viritinvahvistimen asentaminen
v
Lisätietoja on kohdassa 7: Viritinvahvistimen asetusten määrittäminen Easy Setup -toiminnon avulla (sivu 42).
v
Liitetyn laitteen äänilähtöasetusten määrittäminen
Lisätietoja on kohdassa 8: Liitettyjen laitteiden asetusten määrittäminen (sivu 44).
Lisätietoja monialueliitännästä on jäljemmässä luvussa (sivu 64).
Lisätietoja kaksoisvahvistinliitännästä on jäljemmässä luvussa (sivu 79).
17FI
Videosignaalien muunnostoiminto
Tämä viritinvahvistin sisältää videosignaalien muunnostoiminnon.
• Komposiittivideosignaalit voidaan viedä HDMI-videosignaalina ja komposiittivideosignaalina.
• Komponenttivideosignaalit voidaan viedä HDMI-videosignaalina ja komposiittivideosignaalina.
Tehdasoletusasetuksena on, että liitetyn laitteen videosignaalitulo viedään HDMI OUT- tai
MONITOR OUT -liittimiin seuraavan taulukon mukaisesti.
Suosittelemme, että määrität videomuunnostoiminnon vastaamaan käytössä olevan näytön
tarkkuutta.
Lisätietoja videosignaalien muunnostoiminnosta on kohdassa Video Settings (sivu 89).
OUTPUT-liitin
INPUT-liitin
HDMI IN
HDMI OUT
(enintään 1080p)
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
(enintään 1080i)
MONITOR
VIDEO OUT
VIDEO 1 OUT
a
–
–
–
VIDEO IN
a
a*
a*
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a*
a*
–
a: videosignaaleja lähetetään.
–: videosignaaleja ei lähetetä.
* Videosignaaleja ei välttämättä lähetetä Resolution (sivu 89) -kohdan asetuksen mukaan.
Huomautus videosignaalien
muuntamisesta
Videosignaaleja, joiden tarkkuus on
muunnettu, ei välttämättä voida toistaa
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTtai HDMI OUT -liittimistä samanaikaisesti.
Jos liität laitteita sekä COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT -liittimiin että HDMI OUT liitimiin, HDMI OUT -liittimiin liitetyn
laitteen signaali on etusijalla.
Closed Caption -tekstityksen
näyttäminen
Määritä Video Settings -valikon Resolutionasetukseksi DIRECT, kun Closed Caption tekstitystä tukevaa signaalia vastaanotetaan.
Käytä samanlaisia johtoja lähtö- ja
tulosignaalia varten.
18FI
Tallennuslaitteen kytkeminen
Kytke tallennuslaite tallennusta varten
viritinvahvistimen VIDEO OUT -liittimiin.
Liitä tulo- ja lähtösignaalien johdot
samantyyppisiin liittimiin, koska
VIDEO OUT -liittimissä ei ole
skaalausmuunnostoimintoa.
HDMI OUT- ja MONITOR OUT -liittimiä
ei voi käyttää tallentamiseen.
Viritinvahvistimen tukemat digitaaliset äänimuodot
Äänimuoto
Kanavien
enimmäismäärä
Toistolaitteen ja viritinvahvistimen välinen
yhteys
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanavaa
a
a
6.1 kanavaa
a
a
7.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
5.1 kanavaa
a
a
6.1 kanavaa
a
a
5.1 kanavaa
a
a
7.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
5.1 kanavaa
×
a
7.1 kanavaa
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio*
DTS-HD
Master Audio*
DSD*
Monikanavainen lineaarinen PCM*
* Äänisignaalit viedään toisessa muodossa, jos toistolaite ei hyväksy kyseistä muotoa. Lisätietoja on
toistolaitteen käyttöohjeessa.
19FI
Käytön aloittaminen
Digitaaliset äänimuodot, joita tämä viritinvahvistin voi purkaa, vaihtelevat liitettyjen laitteiden
digitaalisten äänituloliittimien mukaan.
Tämä viritinvahvistin tukee seuraavia äänimuotoja.
1: Kaiuttimien asentaminen
Tämän viritinvahvistimen kanssa voi
käyttää enintään 7.1-kanavaista järjestelmää
(7 kaiutinta ja yksi bassokaiutin).
Esimerkki kaiutinjärjestelmän
asettelusta
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
etuyläkaiuttimilla
Voit nauttia pystysuuntaisista äänitehosteista
(esim. Pro Logic IIz -tilassa).
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen takakaiutin
EOikea takakaiutin
HVasen yläkaiutin
IOikea yläkaiutin
JBassokaiutin
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
takakeskikaiuttimilla
Voit nauttia DVD- tai Blu-ray Disc -levylle
tallennetun 6.1-kanavaisen tai 7.1-kanavaisen
äänen laadukkaasta toistosta.
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen takakaiutin
EOikea takakaiutin
FVasen takakeskikaiutin
GOikea takakeskikaiutin
JBassokaiutin
20FI
Voit nauttia teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta tilaäänestä liittämällä
viisi kaiutinta (kaksi etukaiutinta,
keskikaiuttimen ja kaksi takakaiutinta) ja
bassokaiuttimen (5.1-kanavajärjestelmä).
AVasen etukaiutin
BOikea etukaiutin
CKeskikaiutin
DVasen takakaiutin
EOikea takakaiutin
JBassokaiutin
Suositeltu kaiutinasettelu
7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
• Kuvassa näkyvien kulmien A tulisi olla
samat.
Käytön aloittaminen
• Jos kaiuttimia ei voida sijoittaa
optimaaliseen kulmaan, erota
takakaiuttimet ja takakeskikaiuttimet
asiaankuuluvasti ja sijoita ne
mahdollisimman symmetrisesti.
• Asenna etuyläkaiuttimet mahdollisimman
lähelle seinää kuuntelupaikan eteen
ja etukaiuttimien taakse. Kaiuttimet
tulisi sijoittaa 25–30 asteen kulmaan ja
180–200 cm korkeudelle (suositus 190 cm).
Kun kokoonpanoon kuuluu näyttö, sijoita
kaiuttimet hieman näytön sivureunojen
ulkopuolelle.
6.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
• Sijoita takakeskikaiutin kuuntelupaikan
taakse.
Vihje
Koska bassokaiutin ei lähetä kovinkaan suunnattuja
signaaleja, voit asettaa sen mihin tahansa.
21FI
Kaiuttimien kytkeminen
Varmista ennen johtojen liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
tai
A
tai
B
B
B
B
FRONT B -liitännät 1)
A Monoäänijohto (lisävaruste)
B Kaiutinjohdot (lisävaruste)
AEtukaiutin A (V)
BEtukaiutin A (O)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (V)
ETakakaiutin (O)
FTakakeskikaiutin (V)2) 4)
GTakakeskikaiutin (O)2) 4)
HEtuyläkaiutin (V)3) 4)
IEtuyläkaiutin (O)3) 4)
JBassokaiutin5)
22FI
1) Jos liität ylimääräisen etukaiutinjärjestelmän,
liitä se FRONT B -liitäntöihin. Voit
valita käytettävän etukaiutinjärjestelmän
etupaneelin SPEAKERS-painikkeella
(sivu 9).
2) Jos liität vain yhden takakeskikaiuttimen,
liitä se SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 L -liitäntöihin.
3) Jos käytät etuyläkaiuttimia, liitä ne
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 -liitäntöihin.
4)
Käytön aloittaminen
Voit liittää sekä takakeskikaiuttimet että
etuyläkaiuttimet. Ääntä ei kuitenkaan voi
toistaa takakeskikaiuttimista ja
etuyläkaiuttimista samanaikaisesti.
Voit määrittää, toistetaanko ääntä
etuyläkaiuttimista Sound Field Mode
(sivu 61) -asetuksen avulla. Sound Field
Mode -asetus ei välttämättä toimi käytössä
olevan äänikenttäasetuksen tai
tulosignaalien mukaan.
5) Kun liität bassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto, kytke
toiminto pois käytöstä elokuvia katsellessa.
Jos bassokaiuttimien automaattinen
valmiustilatoiminto on käytössä,
bassokaiutin kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan bassokaiuttimen tulosignaalin
tason mukaisesti, jolloin ääntä ei välttämättä
kuulu.
Viritinvahvistimeen voi liittää kaksi
bassokaiutinta. Molemmista SUBWOOFERliittimistä toistetaan samaa signaalia.
Vihje
Voit löysentää tai kiristää SPEAKERS-liitäntää
käyttämällä mukana toimitettua kaiutinjohtojen
kytkentätyökalua.
Löysennä
Kiristä
Kaiutinjohtojen
kytkentätyökalu
ZONE 2 -liitäntä
Jos et käytä takakeskikaiuttimia ja
etuyläkaiuttimia, voit määrittää SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 -liitännät
F ja G alueen 2 kaiuttimille. Määritä
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2
-liitäntöjen asetukseksi Zone 2 Speaker
Speaker Settings -valikon kohdassa Speaker
Connection (sivu 84).
Lisätietoja alueen 2 liitämisestä ja käytöstä
on kohdassa Monialueominaisuuksien
käyttäminen (sivu 64).
23FI
2: Näytön kytkeminen
Voit katsella valitun tulon kuvaa, kun liität HDMI OUT- tai MONITOR OUT -liittimet televisioon.
Voit käyttää viritinvahvistinta GUI (Graphical User Interface) -toiminnon avulla.
TV-näyttö, jossa on HDMI-liitin
Äänisignaalit
Videosignaalit
Kun viritinvahvistin kytketään Audio Return
Channel (ARC) -yhteensopivan television
HDMI-liittimeen HDMI-kaapelin avulla, tätä
kytkentää ei tarvita.
Jos viritinvahvistin kytketään Audio Return
Channel (ARC) -yhteensopivaan televisioon,
käytä kytkentään television HDMI-merkittyä
HDMI-liitintä.
A
A
E
B
Äänisignaalit
C
D
Videosignaalit
tai
tai
TV-näyttö, jossa ei ole HDMI-liitintä
Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää. Liitä johdot laitteen käytettävissä olevien liittimien mukaan.
24FI
Käytön aloittaminen
A Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
B Äänijohto (lisävaruste)
C Videojohto (lisävaruste)
D Komponenttivideojohto (lisävaruste)
E HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Suosittelemme, että käytät Sonyn HDMIkaapelia.
TV:n tyyppi
Audio Return Channel
(ARC)
Tarvittava kaapeli (johto)
Video
Audio
HDMI-ominaisuus
Yhteensopiva*
E
–
Ei yhteensopiva
Ei HDMI-ominaisuutta –
E
A tai B**
D tai C
A tai B**
*
Voit toistaa television ääntä (monikanavaista tilaääntä) viritinvahvistimen kautta ainoastaan kytkemällä
television HDMI-kaapelin avulla.
** Jos haluat toistaa monikanavaista tilaääntä viritinvahvistimen kautta, käytä ääniliitäntään johtoa A.
Huomautuksia
• Jos liität television viritinvahvistimeen
videojohdolla, määritä Playback Resolution
-asetukseksi 480i/576i (sivu 90).
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihje
Television ääni toistetaan viritinvahvistimeen
liitetyistä kaiuttimista, jos television äänilähtöliitin
kytketään viritinvahvistimen TV IN -liittimiin.
Määritä tällaisessa kokoonpanossa television
äänilähtöliittimen asetukseksi Fixed, jos
vaihtoehtoina on Fixed tai Variable.
25FI
3: Videolaitteiden kytkeminen
Blu-ray Disc- tai DVD-levyille tallennetun sisällön katsomiseen tarvittavat
liitännät
Laitteen liittäminen HDMI-liittimillä
Jos laitteessa ei ole HDMI-liitintä, katso sivu 27.
DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin
Video-/äänisignaalit
A
*
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Suosittelemme, että käytät Sonyn HDMIkaapelia.
* Voit liittää laitteen HDMI-lähtöliittimet
viritinvahvistimen HDMI IN -liittimiin.
26FI
Laitteen liittäminen muilla kuin HDMI-liittimillä
Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää. Liitä johdot laitteen käytettävissä olevien liittimien mukaan.
Käytön aloittaminen
Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin
Äänisignaalit
Videosignaalit
tai
A
tai
B
C
D
*
A Koaksiaalinen digitaalijohto
(lisävaruste)
B Äänijohto (lisävaruste)
C Videojohto (lisävaruste)
D Komponenttivideojohto (lisävaruste)
* Kun liität laitteen optisen digitaaliliittimen avulla,
määritä Audio Input Assign -asetus Input Settings
-valikossa (sivu 72).
27FI
Videopelien pelaamiseen tarvittavat liitännät
PlayStation 3 (videopelikonsoli, jossa on HDMI-liitin)
Video-/äänisignaalit
A
*
B
C
Äänisignaalit
D
Videosignaalit
tai
Videopelikonsoli, jossa ei ole HDMI-liitintä
Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää. Liitä johdot laitteen käytettävissä olevien liittimien mukaan.
* Kun liität laitteen optisen digitaaliliittimen avulla, määritä Audio Input Assign -asetus Input Settings
-valikossa (sivu 72).
28FI
Videopelikonsolin
tyyppi
Tarvittava kaapeli (johto)
Video
Audio
HDMI-ominaisuus*
A
–
Ei HDMI-ominaisuutta
D
B tai C**
Käytön aloittaminen
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
B Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
C Äänijohto (lisävaruste)
D Videojohto (lisävaruste)
*
Voit toistaa videopelikonsolin ääntä (monikanavaista tilaääntä) viritinvahvistimen kautta ainoastaan
kytkemällä videopelikonsolin HDMI-kaapelin avulla.
** Jos haluat toistaa monikanavaista tilaääntä viritinvahvistimen kautta, käytä ääniliitäntään johtoa B.
Huomautuksia
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
29FI
Satelliittilähetysten tai kaapelitelevision ohjelmien katsomiseen tarvittavat
liitännät
Satelliittiviritin, kaapeliviritin ja HDMI-liitin
Video-/äänisignaalit
A
*
B
C
Äänisignaalit
D
E
Videosignaalit
tai
tai
Satelliittiviritin, kaapeliviritin ilman HDMI-liitintä
Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää. Liitä johdot laitteen käytettävissä olevien liittimien mukaan.
* Kun liität laitteen optisen digitaaliliittimen avulla, määritä Audio Input Assign -asetus Input Settings
-valikossa (sivu 72).
30FI
Satelliittivirittimen/
kaapelivirittimen
tyyppi
Tarvittava kaapeli (johto)
Video
Audio
HDMI-ominaisuus*
A
–
Ei HDMI-ominaisuutta
E tai D
B tai C**
Käytön aloittaminen
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
B Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
C Äänijohto (lisävaruste)
D Videojohto (lisävaruste)
E Komponenttivideojohto (lisävaruste)
*
Voit toistaa satelliittivirittimen/kaapelivirittimen ääntä (monikanavaista tilaääntä) viritinvahvistimen kautta
ainoastaan kytkemällä satelliittivirittimen/kaapelivirittimen HDMI-kaapelin avulla.
** Jos haluat toistaa monikanavaista tilaääntä viritinvahvistimen kautta, käytä ääniliitäntään johtoa B.
Huomautuksia
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
31FI
Videonauhoille tallennetun sisällön katsomiseen tarvittavat liitännät
Videonauhuri
Äänisignaalit
Videosignaalit
A
A Äänijohto (lisävaruste)
B Videojohto (lisävaruste)
32FI
B
Videokameraan tallennetun sisällön katsomiseen tarvittavat liitännät
Käytön aloittaminen
B
VIDEO 2 IN -liittimiin
A
Video-/äänisignaalit
Videokamera, jossa ei ole
HDMI-liitintä
Videokamera, jossa on HDMI-liitin
A Video-/äänijohto (lisävaruste)
B HDMI-kaapeli (lisävaruste)
33FI
HDMI-ominaisuudet
• HDMI:n kautta siirretyt digitaaliset signaalit
voidaan toistaa kaiuttimista. Tämä signaali
tukee muotoja Dolby Digital, DTS, DSD ja
lineaarinen PCM. Lisätietoja on kohdassa
Viritinvahvistimen tukemat digitaaliset
äänimuodot (sivu 19).
• Analogisten videosignaalien tulo VIDEOliittimeen tai COMPONENT VIDEO
-liittimiin voidaan toistaa HDMI-signaaleina.
Äänisignaaleja ei toisteta HDMI OUT
-liittimistä, kun kuvaa muunnetaan.
• Tämä viritinvahvistin tukee korkean
bittinopeuden äänimuotoja (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep
Colour -muotoa, x.v.Colour-muotoa
ja 3D-lähetystä.
• Tämän viritinvahvistimen HDMI-liittimet
tukevat HDMI-ohjaustoimintoa.
• Jotta voit nauttia 3D-kuvista, kytke
3D-yhteensopiva televisio ja videolaite
(kuten Blu-ray Disc -soitin, Blu-ray Disc
-tallennin, PlayStation 3) viritinvahvistimeen
High Speed HDMI -kaapelilla, ota käyttöön
3D-lasit ja toista 3D-sisältöä.
Huomautuksia johtojen
liittämisestä
• Käytä High Speed HDMI -kaapelia.
Jos käytössä on Standard HDMI -kaapeli,
1080p-, Deep Colour- tai 3D-kuvat eivät
välttämättä näy oikein.
• Sony suosittelee, että käytät valtuutettua
HDMI-kaapelia tai Sonyn HDMI-kaapelia.
Huomautus HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttämisestä
Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä. Kun liität HDMIDVI-muunnoskaapelin DVI-D-laitteeseen,
ääni ja/tai kuva ei välttämättä toimi.
Liitä erilliset äänijohdot tai digitaaliset
liitäntäjohdot ja aseta sitten Video Input
Assign- ja Audio Input Assign -asetus Input
Settings -valikossa, jos ääni ei toistu oikein.
34FI
4: Äänilaitteiden kytkeminen
Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää. Liitä johdot laitteen käytettävissä olevien liittimien mukaan.
CD-soitin, Super Audio CD -soitin
tai
A
B
A Koaksiaalinen digitaalijohto
(lisävaruste)
B Äänijohto (lisävaruste)
Vihje
Kaikki digitaaliset ääniliittimet ovat yhteensopivia
näytteenottotaajuuksien 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz ja 96 kHz kanssa. COAXIAL IN -liitin
tukee myös 192 kHz:n näytteenottotaajuutta.
jatkuu
35FI
Käytön aloittaminen
Super Audio CD -levyille tai tavallisille CD-levyille tallennetun sisällön
kuuntelemiseen tarvittavat liitännät
Huomautus Super Audio CD
-levyjen toistamisesta Super
Audio CD -soittimessa
Ääntä ei kuulu, jos Super Audio CD -levyjä
toistetaan Super Audio CD -soittimella,
joka on kytketty ainoastaan tämän
viritinvahvistimen COAXIAL SA-CD/CD IN
-liittimeen. Jos toistat Super Audio CD -levyä,
kytke soitin SA-CD/CD IN -liittimiin tai kytke
soitin, joka voi lähettää DSD-signaaleja
HDMI-liittimestä viritinvahvistimeen
HDMI-kaapelin avulla. Lisätietoja on
Super Audio CD -soittimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
Jos haluat liittää useita
digitaalilaitteita, mutta vapaata
tuloa ei ole käytettävissä
Lisätietoja on kohdassa Muiden video-/
äänituloliittimien käyttäminen (sivu 72).
36FI
Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää. Liitä johdot laitteen käytettävissä olevien liittimien mukaan.
MD-soitin, kasettinauhuri
tai
A
B
A Optinen digitaalijohto (lisävaruste)
B Äänijohto (lisävaruste)
Huomautuksia
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä
suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
• Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja.
Vihje
Kaikki digitaaliset ääniliittimet ovat yhteensopivia
näytteenottotaajuuksien 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz ja 96 kHz kanssa.
37FI
Käytön aloittaminen
MD-levyille tai kasettinauhoille tallennetun sisällön kuuntelemiseen
tarvittavat liitännät
Radion kuuntelemiseen tarvittavat liitännät
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
FM-lanka-antenni (vakiovaruste)
Huomautuksia
• Voit välttää häiriötä pitämällä AM-kehäantennin
etäällä viritinvahvistimesta ja muista laitteista.
• Varmista, että FM-lanka-antenni on kokonaan
laajennettu.
• Kun olet liittänyt FM-lanka-antennin, pidä se
mahdollisimman vaakasuorassa.
38FI
Käytön aloittaminen
5: Verkkoyhteyden
muodostaminen
Jos käytössä on Internet-yhteys, voit yhdistää
viritinvahvistimen Internetiin kiinteän
LAN-yhteyden avulla.
Järjestelmävaatimukset
Viritinvahvistimen verkkotoiminnot
edellyttävät seuraavia järjestelmävaatimuksia.
Laajakaistayhteys
Internet-laajakaistayhteys vaaditaan Internetvideoiden katsomiseen tai viritinvahvistimen
ohjelmiston päivittämiseen.
Modeemi
Tämän laitteen avulla muodostetaan yhteys
laajakaistaan ja Internetiin. Laite saattaa olla
integroitu reitittimeen.
Reititin
• Käytä reititintä, jonka lähetysnopeus on
100 Mb/s, jotta voit nauttia kotiverkon
sisällöstä.
• Suosittelemme reititintä, jossa on sisäinen
DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) -palvelin.
Tämä toiminto määrittää LAN-verkon
IP-osoitteet automaattisesti.
LAN-kaapeli (CAT5)
• Suosittelemme, että käytät tämäntyyppistä
kaapelia kiinteää LAN-verkkoa varten.
Jotkin litteät LAN-kaapelit ovat herkkiä
kohinahäiriölle. Suosittelemme, että käytät
tavanomaisia kaapeleita.
• Jos viritinvahvistinta käytetään ruuhkaisessa
verkkoympäristössä tai ympäristössä,
jossa sähköiset laitteet aiheuttavat
virtalähdehäiriötä, käytä suojattua
LAN-kaapelia.
39FI
Esimerkkikokoonpano
Seuraavassa kuvassa on esimerkkikokoonpano kotiverkosta, jossa on viritinvahvistin ja tietokone.
Suosittelemme, että käytät kiinteää yhteyttä.
Tietokone
Internet
Modeemi
Reititin
LAN-kaapeli
(lisävaruste)
Huomautus
Kytke reititin yhteen viritinvahvistimen porteista
1–4 käyttämällä vain yhtä LAN-kaapelia. Älä kytke
samaa reititintä viritinvahvistimeen useammalla
kuin yhdellä LAN-kaapelia. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
40FI
LAN-kaapeli
(lisävaruste)
Verkkovirtajohdon kytkeminen
Kytke mukana toimitettu verkkovirtajohto
tiukasti viritinvahvistimen AC IN
-liitäntään ja kytke verkkovirtajohto
sitten seinäpistorasiaan.
AC IN -liitäntä
Pistorasiaan
Verkkovirtajohto
(vakiovaruste)
Voit kytkeä virran viritinvahvistimeen myös
painamalla kauko-ohjaimen ?/1-painiketta
Katkaise viritinvahvistimen virta painamalla
uudelleen ?/1. Näyttöikkunassa vilkkuu
STANDBY. Älä irrota verkkovirtajohtoa, kun
STANDBY-merkkivalo vilkkuu. Seurauksena
voi olla toimintahäiriö.
Virran säästäminen valmiustilassa
Määritä Control for HDMI (sivu 92)-,
Pass Through (sivu 92)-, Network Standby
(sivu 94)- ja RS232C Control (sivu 97)
-toiminnon asetukseksi Off ja katkaise
alueen 2 virta.
Jos Control for HDMI (sivu 92)-, Pass
Through (sivu 92)- tai Network Standby
(sivu 94) -toiminnon asetuksena on On tai
jos alueen 2 virta on kytketty, ?/1-painikkeen
yläpuolella oleva merkkivalo palaa keltaisena.
Huomautus
Viritinvahvistimen yläpinta voi kuumentua, kun
viritinvahvistin on valmiustilassa. Tämä johtuu siitä,
että viritinvahvistimen sisäisissä virtapiireissä kulkee
virta. Tämä ei ole vika.
Alkumääritysten tekeminen
(muistiin tallennettujen asetusten
tyhjentäminen)
Liittimen ja takapaneelin väliin jää reilusti
tyhjää tilaa, vaikka virtajohto kytketään
tukevasti. Johto on tarkoitus kytkeä tällä
tavalla. Tämä ei ole vika.
Virran kytkeminen
viritinvahvistimeen
?/1
Ennen kuin käytät viritinvahvistinta
ensimmäisen kerran, alusta viritinvahvistin
seuraavasti. Tätä toimenpidettä voidaan
käyttää myös palauttamaan laitteen
oletusasetukset.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
jatkuu
41FI
Käytön aloittaminen
6: Viritinvahvistimen ja kaukoohjaimen valmisteleminen
Kytke viritinvahvistimen virta
painamalla ?/1.
1
2
3
Katkaise viritinvahvistimen virta
painamalla ?/1.
Kytke virta viritinvahvistimeen
pitämällä TONE MODE- ja 2CH/
A.DIRECT-painike painettuna ja
painamalla sitten ?/1-painiketta.
Vapauta TONE MODE ja 2CH/
A.DIRECT muutaman sekunnin
kuluttua.
Näyttöikkunassa näkyy hetken
CLEARING, minkä jälkeen näyttöön
tulee CLEARED ! -teksti.
Kaikki muutetut tai säädetyt asetukset
palautetaan oletusasetuksiksi.
Huomautus
Muistin täydellinen tyhjentäminen kestää noin
minuutin. Älä katkaise viritinvahvistimen virtaa,
ennen kuin CLEARED ! näkyy näytössä.
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Aseta kaksi R6-paristoa (AA-koko) kaukoohjaimeen RM-AAP068.
Huomioi napaisuus, kun asennat paristot.
7: Viritinvahvistimen
asetusten määrittäminen
Easy Setup -toiminnon avulla
Voit määrittää viritinvahvistimen
perusasetukset käyttämällä viritinvahvistinta
TV-ruudussa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vaihda TV:n tuloksi se tuloliitäntä, johon
viritinvahvistin on liitetty.
Kun viritinvahvistimeen kytketään virta
ensimmäisen kerran, loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus (EULA) tulee näkyviin
TV-ruutuun*. Hyväksy EULA, jotta voit jatkaa
Easy Setup -näyttöön. Määritä sitten
viritinvahvistimen asetukset Easy Setup
-näytössä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Voit määrittää seuraavat toiminnot Easy Setup
-näytössä.
– Speaker Settings (Auto Calibration)
– Internet Settings
* Jos EULA-näyttö ei tule näkyviin, avaa EULAnäyttö valitsemalla System Settings -valikosta
EULA. Vahvista ja hyväksy sitten EULAn ehdot.
Speaker Settings (Auto Calibration)
-toimintoa koskeva huomautus
Asenna mittausmikrofonin liitin tiukasti
AUTO CAL MIC -liittimeen.
Aktiivisen bassokaiuttimen
asetuksen vahvistaminen
RM-AAP068
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uusia paristoja vanhojen kanssa.
• Älä sekoita mangaaniparistoja ja muita paristoja.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta välttyisit mahdollisen
paristojen vuodon ja korroosion aiheuttamilta
vahingoilta.
• Kun vaihdat paristot, ohjelmoidut kaukoohjainkoodit saatetaan tyhjentää. Jos näin
tapahtuu, ohjelmoi kauko-ohjaimen koodit
uudelleen (sivu 106).
42FI
• Kun bassokaiutin on liitetty, kytke
bassokaiuttimeen virta ja lisää
äänenvoimakkuutta ennen bassokaiuttimen
aktivoimista. Käännä LEVEL-säädin hieman
alle keskipisteeseen.
• Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
jakosuodintoiminto, aseta arvo
enimmäistasolle.
• Jos liität bassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto,
ota tämä toiminto pois käytöstä.
Etukaiuttimen valitseminen
• Käytössä olevan bassokaiuttimen ominaisuuksien
mukaan asetuksen etäisyysarvo voi olla kauempi
kuin todellinen sijainti.
• Jos käynnistät Speaker Settings (Auto Calibration)
-toiminnon Easy Setup -näytöstä, mittaustulokset
korvataan ja tallennetaan nykyiseen valittuun
sijaintiin (Pos.1 on valittu tehdasoletusasetukseksi).
Voit valita etukaiuttimet, joita haluat käyttää.
Käytön aloittaminen
Huomautuksia
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Vihje
Bassokaiuttimen sijainnin mukaan polariteetin
mittaustulokset voivat vaihdella. Ongelmia ei
kuitenkaan ole, vaikka jatkaisi viritinvahvistimen
käyttöä kyseisellä arvolla.
Kahden bassokaiuttimen
kytkeminen viritinvahvistimeen
Jos Auto Calibration -toiminto ei anna täysin
käyttöympäristöön sopivia mittaustuloksia
tai jos haluat tehdä hienosäätöjä asetuksiin,
voit määrittää bassokaiuttimien asetukset
manuaalisesti. Lisätietoja on Speaker Settings
-valikon kohdassa Speaker Setup (sivu 84).
Kaiutinimpedanssiin liittyviä
huomautuksia
• Jos et ole varma kaiuttimien impedansseista,
tutustu kaiuttimien mukana toimitettuihin
käyttöohjeisiin. (Nämä tiedot on ilmoitettu
usein kaiuttimen taustapuolella.)
• Kun kytket kaiuttimet, joiden
nimellisimpedanssi on vähintään 8 ohmia,
määritä Speaker Impedance-asetukseksi
8 Ω. Jos kytket muun tyyppisiä kaiuttimia,
määritä asetukseksi 4 Ω.
• Kun kytket etukaiuttimet sekä FRONT Aettä FRONT B -liitäntöihin, käytä
kaiuttimia, joiden nimellisimpedanssi on
vähintään 8 ohmia.
– Kun kytket A- ja B-liitäntöihin
kaiuttimet, joiden impedanssi on
vähintään 16 ohmia:
Määritä Speaker Settings -valikon
Speaker Impedance -asetukseksi 8 Ω.
– Kun käytössä on muun tyyppiset
kaiuttimet:
Määritä Speaker Settings -valikon
Speaker Impedance -asetukseksi 4 Ω.
Valitse käytettävä etukaiutinjärjestelmä
painamalla SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
-painiketta toistuvasti.
Voit tarkistaa valitut liitännät (A tai B)
näyttöikkunassa näkyvistä ilmaisimista.
Ilmaisimet Valitut kaiuttimet
SP A
FRONT A -liitäntöihin kytketyt
kaiuttimet.
SP B
FRONT B -liitäntöihin kytketyt
kaiuttimet.
SP AB
FRONT A- ja FRONT B
-liitäntöihin kytketyt kaiuttimet
(rinnakkaiskytkentä).
Näyttöikkunassa näkyy
SPEAKERS OFF.
Äänisignaaleja ei lähetetä
kaiuttimista.
Mittaustoimenpiteen
peruuttaminen
Mittaustoimenpiteen voi peruuttaa seuraavilla
toiminnoilla.
– Virran katkaiseminen
– Äänenvoimakkuuden säätäminen
– Tulojen vaihtaminen
– SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) -asetuksen
muuttaminen
– Kuulokkeiden liittäminen
Muut toiminnot eivät ole käytettävissä
mittaustoimenpiteen aikana.
Viritinvahvistimen asetusten
määrittäminen manuaalisesti
Lisätietoja on kohdassa Asetusten säätäminen
(sivu 80).
43FI
8: Liitettyjen laitteiden
asetusten määrittäminen
9: Palvelimena käytettävän
tietokoneen valmisteleminen
Jos haluat toistaa monikanavaista
digitaaliääntä, tarkista liitetyn laitteen
digitaalinen äänilähtöasetus.
Jos käytössä on Sony Blu-ray Disc -soitin,
tarkista, että Audio (HDMI)-, DSD Output
Mode-, Dolby Digital- ja DTS -asetuksiksi
on määritetty Auto, On, Dolby Digital ja DTS
tässä järjestyksessä (1.9.2011 lähtien).
Tarkista, että PlayStation 3 -laitteen BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)- ja BD Audio
Output Format (Optical Digital)-asetukseksi
on valittu Bitstream (järjestelmäohjelmiston
versiossa 3.70).
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Palvelin on laite, joka jakaa sisältöä (musiikkia,
valokuvia ja videoita) kotiverkon DLNAlaitteille.
Voit toistaa kotiverkkoon liitettyyn
tietokoneeseen tallennettua musiikkia
viritinvahvistimesta verkon kautta, kun
tietokoneeseen on asennettu
sovellusohjelmisto*, jossa on DLNAyhteensopiva palvelintoiminto.
44FI
* Jos käytössä on Windows 7 -tietokone,
käytä Windows 7:n mukana tulevaa
Windows Media® Player 12 -sovellusta.
Valikon käyttäminen
Voit näyttää viritinvahvistimen valikon
TV-ruudussa ja valita käytettävän toiminnon
TV-ruudusta painamalla kauko-ohjaimen
V/v/B/b- ja -painikkeita.
1
Vaihda TV:n tuloksi se tuloliitäntä,
johon viritinvahvistin on liitetty.
2
Paina HOME.
Päävalikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
3
Valitse haluamasi valikko
painamalla toistuvasti B/b
ja siirry sitten valikkotilaan
painamalla .
Valikkokohde tulee näkyviin TVruutuun.
Esimerkki: Kun valitset Watch.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Vihje
Kun z Option tulee näkyviin näytön oikeaan
alakulmaan, voit tuoda esiin asetusvalikkoja
painamalla TOOLS/OPTIONS ja valitsemalla
liittyvän toiminnon valitsematta valikkoa uudelleen.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina RETURN/EXIT O.
Valikosta poistuminen
Näytä päävalikko painamalla HOMEpainiketta ja paina sitten uudelleen HOME.
jatkuu
45FI
Käytön aloittaminen
Kuvaruutunäytön
käyttöohjeet
Päävalikkojen yleiskatsaus
Valikko
Kuvaus
Watch
Valitsee viritinvahvistimen avulla
toistettavan videotai valokuvalähteen tai Internetvideotoiminnon tai kotiverkon
kautta toistettavan video- tai
valokuvasisällön (sivu 47).
Listen
Valitsee viritinvahvistimen avulla
toistettavan musiikkilähteen tai
Internet-videotoiminnon tai
kotiverkon kautta toistettavan
musiikkisisällön (sivu 47).
Favorites
Näyttää Favorites List -luetteloon
lisätyn Internet-sisällön. Voit
tallentaa suosikkeihin enintään 18
Internet-sisältökohdetta (sivu 51).
Easy Automation Voit tallentaa useita
viritinvahvistimen asetuksia
ja valita nämä asetukset
samanaikaisesti (sivu 74).
Sound Effects
Voit nauttia Sonyn patentoimien
tekniikoiden tarjoamista
ääniominaisuuksista ja
toiminnoista (sivu 57).
Settings
Voit säätää viritinvahvistimen
asetuksia (sivu 80).
46FI
4
Kuvien/äänen toistaminen
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla
+/– -painiketta.
Vihjeitä
Voit säätää äänenvoimakkuutta eri tavalla
käyttämällä viritinvahvistimen MASTER VOLUME
-säädintä tai kauko-ohjaimen
+/– -painiketta.
• Äänenvoimakkuuden säätäminen nopeasti ylös
tai alas
– Käännä MASTER VOLUME -säädintä nopeasti.
– Pidä
+/– -painike painettuna.
• Hienosäätöjen tekeminen
– Käännä MASTER VOLUME -säädintä hitaasti.
– Paina
+/– -painiketta ja vapauta se
välittömästi.
Mykistystoiminnon aktivoiminen
Paina kauko-ohjaimen -painiketta. Peruuta
mykistystoiminto painamalla kauko-ohjaimen
-painiketta uudelleen tai korottamalla
äänenvoimakkuutta
-painikkeella. Jos
katkaiset viritinvahvistimen virran, kun ääni
on mykistetty, mykistystoiminto peruutetaan.
V/v/B/b,
Jotta vältät kaiuttimien
vahingoittumisen
TOOLS/
OPTIONS
Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset viritinvahvistimen virran.
HOME
1
Valitse päävalikosta Watch tai
Listen ja paina sitten .
Valikkokohde tulee näkyviin
TV-ruutuun.
2
Valitse haluamasi laite ja paina
sitten .
3
Kytke virta laitteeseen ja
käynnistä toisto.
47FI
Kuvien/äänen toistaminen
Liitettyjen laitteiden kuvista/
äänestä nauttiminen
Huomautuksia
USB-laite/WALKMAN
Laitteella voi toistaa liitetyssä USB-laitteessa
olevia video-, musiikki- ja valokuvatiedostoja.
Lisätietoja toistettavista tiedostotyypeistä on
kohdassa Toistettavat tiedostotyypit
(sivu 124).
1
Liitä USB-laite viritinvahvistimen
(USB) -liitäntään.
Ennen kuin liität USB-laitteen, tutustu
sen mukana toimitettuihin
käyttöohjeisiin.
USB-laite
2
Valitse päävalikosta Watch tai
Listen ja paina sitten .
3
Valitse My Video, My Music tai
My Photo ja paina sitten
.
Huomautus
Jos kuvaa ei tule näkyviin, vaihda asetusta
kohdassa Playback Resolution (sivu 90).
4
Valitse USB Device ja paina
sitten
.
Kansiot ja video-, musiikki- ja
valokuvatiedostot näkyvät TV-ruudussa.
5
Valitse toistettava tiedosto
painamalla V/v/B/b- ja
-painikkeita.
USB-laitteen kuva tai ääni toistetaan
viritinvahvistimen kautta.
48FI
• Älä irrota USB-laitetta laitteen käytön aikana.
Katkaise viritinvahvistimesta virta ennen
USB-laitteen irrottamista, sillä muutoin USB-laite
tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua.
• Jos liität WALKMAN-soittimen
viritinvahvistimeen, voit käyttää WALKMANsoitinta viritinvahvistimen kauko-ohjaimen avulla
samalla tavalla kuin viritinvahvistimeen liitettyjä
USB-laitteita. WALKMAN-soittimen
ohjaustoiminnot eivät ole käytettävissä.
4
iPhone/iPod
Huomautus
Kuulokkeita ei voi käyttää toiston aikana.
1
Liitä iPhone-/iPod-laite
viritinvahvistimen
(USB) -liitäntään.
Video- ja musiikkitiedostot näkyvät
TV-ruudussa.
Jos valitset My Photo-kohdassa iPod
(front), valitse valokuvatiedosto iPhone/
iPod-laitteen ohjauspainikkeilla (voit
ohittaa vaiheen 5).
5
Valitse toistettava tiedosto
painamalla V/v/B/b- ja
painikkeita.
iPhone-/iPod-laitteen kuva tai ääni
toistetaan viritinvahvistimen kautta.
Voit ohjata iPhone-/iPod-laitetta kaukoohjaimen painikkeilla (sivu 52).
Lisätietoja iPhone-/iPod-laitteen käytöstä
on iPhone-/iPod-laitteen käyttöohjeessa.
iPhone/iPod
(lisävaruste)
Applen AV-komposiittikaapeli
(lisävaruste)
2
Valitse päävalikosta Watch tai
Listen ja paina sitten
.
3
Valitse My Video, My Music tai
My Photo ja paina sitten
.
Huomautus
Jos kuvaa ei tule näkyviin, vaihda asetusta
kohdassa Playback Resolution (sivu 90).
49FI
Kuvien/äänen toistaminen
Viritinvahvistimella voi toistaa musiikkia,
videoita ja valokuvia iPhone- ja iPod-laitteista
sekä ladata näiden laitteiden akun.
Jos haluat lisätietoja tämän toiminnon kanssa
yhteensopivista iPhone-/iPod-malleista, katso
sivu 52.
Valitse iPod (front) ja paina
sitten
.
DLNA
Internet-video
Voit toistaa video-, musiikki- ja
valokuvatiedostoja muista DLNA-hyväksytyistä
laitteista liittämällä laitteet kotiverkkoon.
Voit toistaa monenlaista Internet-sisältöä
viritinvahvistimen avulla.
1
Valitse päävalikosta Watch tai
Listen ja paina sitten
.
2
Valitse My Video, My Music tai
My Photo ja paina sitten
.
Huomautus
1
Liitä viritinvahvistin verkkoon
(sivu 39).
2
Valitse päävalikosta Watch tai
Listen ja paina sitten
.
3
Valitse Internet Video, Internet
Music tai Internet Photo ja paina
sitten
.
Jos kuvaa ei tule näkyviin, vaihda asetusta
kohdassa Playback Resolution (sivu 90).
3
Kansiot ja video-, musiikki- ja
valokuvatiedostot näkyvät TV-ruudussa.
4
Internet-sisällön näyttö tulee näkyviin.
Valitse DLNA-palvelinkuvake ja
paina sitten
.
Valitse toistettava tiedosto
painamalla V/v/B/b- ja
-painikkeita.
DLNA-palvelimen kuva tai ääni
toistetaan viritinvahvistimen kautta.
Huomautus
Jos kuvaa ei tule näkyviin, vaihda asetusta
kohdassa Playback Resolution (sivu 90).
4
Valitse Internet-sisällöntuottajan
kuvake ja paina sitten
.
Jos Internet-sisältöluetteloa ei ole
noudettu, laitteessa näkyy tästä
kertova kuvake.
Huomautus
Internet-sisältöä saatetaan muuttaa tai sen käyttö
voidaan keskeyttää ilman erillistä ilmoitusta.
Ohjauspaneelin käyttäminen
Ohjauspaneeli tulee näkyviin, kun
videotiedoston toisto käynnistyy.
Näkyvissä olevat kohteet voivat vaihdella
Internet-sisällöntuottajien mukaan.
Voit palauttaa tiedot näkyviin painamalla
DISPLAY.
A Ohjausnäyttö
Käytä toistotoimintoja painamalla V/v/B/b
tai
.
50FI
B Toiston tilapalkki
Tilapalkki, nykyisen toistokohdan osoitin,
toistoaika, videotiedoston kesto
C Verkkoyhteyden ilmaisin
D Verkon yhteysnopeus
E Seuraavan videotiedoston nimi
Voit kuunnella FM- ja AM-lähetyksiä sisäisellä
virittimellä. Varmista ennen käyttöä, että olet
liittänyt FM- ja AM-antennit
viritinvahvistimeen (sivu 38).
1
Valitse päävalikosta Listen ja
paina sitten .
2
Valitse FM/AM ja paina sitten
Suosikkisisällön rekisteröiminen
Voit rekisteröidä Internet-sisältöä
suosikkiluetteloon kohdassa Favorites List.
1
2
Avaa Internet-sisällön näyttö.
3
Valitse Add to Favorites ja paina
sitten .
Valitse Favorites List -luetteloon
rekisteröitävän Internetsisällöntuottajan kuvake ja paina
sitten TOOLS/OPTIONS.
.
FM/AM-näyttö
Voit valita ja käyttää näytössä olevia
kohteita painamalla V/v/B/b- ja
-painikkeita.
Sisällön poistaminen Favorites
List -luettelosta
1 Paina FAVORITES.
Favorites List tulee näkyviin.
2 Valitse Favorites List -luettelosta
poistettavan Internet-sisällöntuottajan
kuvake ja paina sitten TOOLS/OPTIONS.
3 Valitse Remove from Favorites ja
paina sitten
A Taajuusalueen vaihdin (sivu 54)
B Taajuuden osoitin (sivu 54)
C Esiasetettujen asemien luettelo (sivu 55)
D Esiasetetun aseman nimi (sivu 55)
.
Käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
Tiedot
Favorites List
Avaa Favorites List
-luettelon.
Add to Favorites
Lisää Internet-sisällön
Favorites List -luetteloon.
Remove from
Favorites
Poistaa Internet-sisällön
Favorites List -luettelosta.
IP Content Noise
Reduction
Säätää Internet-videosisällön
kuvanlaatua.
51FI
Kuvien/äänen toistaminen
F Nykyisen valitun videotiedoston nimi
FM/AM
Painike
iPhone-/iPod-sisällön toistaminen
iPhone-/iPod-laitteen
tiedostojen toistaminen
Toiminta
m tai M Siirtää taaksepäin tai eteenpäin.
. tai > Siirtyy edelliseen tai seuraavaan
tiedostoon tai jaksoon (jos saatavilla).
My Photo
Painike
Toiminta
Yhteensopivat iPhone/iPod-mallit
N, X
Aloittaa/keskeyttää toiston.
x
Keskeyttää toiston.
Seuraavat iPhone-/iPod-mallit ovat
yhteensopivia. Päivitä iPhone/iPod-laitteeseen uusin ohjelmisto ennen
laitteen käyttämistä viritinvahvistimen kanssa.
m tai M Siirtää taaksepäin tai eteenpäin.
Seuraavat mallit ovat yhteensopivia:
• iPod touch
iPod touch 4th generation/iPod touch 3rd
generation/iPod touch 2nd generation/iPod
touch 1st generation
• iPod nano
iPod nano 6th generation/iPod nano 5th
generation (video camera)/iPod nano 4th
generation (video)/iPod nano 3rd generation
(video)/iPod nano 2nd generation
(aluminum)/iPod nano 1st generation
• iPod
iPod 5th generation (video)/iPod classic
• iPhone
iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone
iPhone-/iPod-laitteen
käyttäminen kauko-ohjaimen
avulla
Voit ohjata iPhone- tai iPod-laitetta kaukoohjaimen painikkeilla. Seuraavassa taulukossa
on esimerkkejä painikkeista, joita voi käyttää.
(Toiminta vaihtelee iPhone-/iPod-laitteen
mallin mukaan.)
My Video/My Music
Painike
Toiminta
N
Aloittaa toiston.
X
Keskeyttää toiston.
x
Lopettaa toiston.
52FI
. tai > Siirtyy edelliseen/seuraavaan
tiedostoon.
DISPLAY
Kytkee taustavalon päälle (tai jatkaa
sen käyttöä 30 sekunnilla).
TOOLS/
OPTIONS
Palaa edelliseen näyttöön/
kansiotasoon iPhone-/iPod-laitteessa.
RETURN/ Palaa edelliseen näyttöön
EXIT O, B viritinvahvistimen GUI-valikossa.
V/v
,b
Valitsee edellisen/seuraavan kohteen.
Vahvistaa valitun kohteen.
Huomautuksia
• iPhone- tai iPod-laitteeseen ei voi siirtää kappaleita
viritinvahvistimesta.
• Sony ei vastaa iPhone-/iPod-laitteeseen
tallennettujen tietojen mahdollisesta häviämisestä
tai vahingoittumisesta, kun iPhone-/iPod-laite on
kytketty viritinvahvistimeen.
• Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi erityisesti
iPhone-/iPod-laitteen kanssa, ja sen taataan olevan
Applen suorituskykyä koskevien standardien
mukainen.
• Älä irrota iPhone-/iPod-laitetta toiston aikana.
Katkaise viritinvahvistimesta virta ennen
iPhone-/iPod-laitteen kytkemistä tai irrottamista,
sillä muutoin iPhone-/iPod-laite tai sen sisältämät
tiedot voivat vaurioitua.
• Kun järjestelmään kytketään iPod-laite, joka ei ole
yhteensopiva videolähtötoiminnon kanssa, ja My
Video- tai My Photo-tilassa valitaan iPod (front),
TV-ruutuun tulee varoitusviesti.
Vihjeitä
• iPhone/iPod latautuu, kun se liitetään
viritinvahvistimeen ja viritinvahvistimeen on
kytketty virta.
• Viritinvahvistin tunnistaa enintään 3 000 tiedostoa
(mukaan lukien kansiot).
Toistaminen verkosta
Kotiverkon tiedostojen toistaminen (DLNA)
DLNA-toiminnon käytön
valmisteleminen
• Liitä viritinvahvistin kotiverkkoon (sivu 39).
• Valmistele muut DLNA-hyväksytyt laitteet.
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Etätiedostojen toistaminen käyttämällä viritinvahvistinta DLNA-ohjaimen
(muuntimen) kautta
Voit käyttää viritinvahvistinta DLNA-hyväksytyn ohjaimen kanssa (esim. Windows Media®
Player 12), kun toistat DLNA-palvelimeen tallennettuja tiedostoja.
Tietokone
(palvelin, ohjain)
Viritinvahvistin
(muunnin)
Ohjaa viritinvahvistinta DLNA-ohjaimen avulla.
Lisätietoja toiminnon käyttämisestä on
DLNA-ohjaimen käyttöohjeessa.
Huomautus
Älä käytä viritinvahvistinta sen mukana toimitetulla
kauko-ohjaimella ja DLNA-ohjaimella
samanaikaisesti.
Vihje
Viritinvahvistin on yhteensopiva Windows 7:n
mukana toimitettavan Windows Media®
Player 12-ohjelman Play To -toiminnon kanssa.
53FI
Toistaminen verkosta
Tätä viritinvahvistinta voi käyttää soittimena
ja muuntimena.
• Palvelin: tallentaa ja lähettää tiedostoja.
• Soitin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja
palvelimesta.
• Muunnin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja
palvelimesta ja on ohjattavissa toisen laitteen
kautta (ohjain).
• Ohjain: käyttää muunnin laitetta.
Aseman virittäminen
automaattisesti (Auto Tuning)
Viritys
FM-/AM-radion
kuunteleminen
1
Valitse FM/AM-näytössä
taajuuden osoitin.
2
Paina V/v.
V hakee asemia matalista korkeisiin
taajuuksiin ja v hakee asemia korkeista
mataliin taajuuksiin.
Viritinvahvistin lopettaa hakemisen aina,
kun asema vastaanotetaan.
SHIFT
Numeropainikkeet
Jos FM-stereovastaanotto on
heikko
1 Viritä kuunneltava asema Auto Tuning- tai
D.TUNING
Direct Tuning -toiminnon avulla (sivu 54)
tai valitse esiasetettu asema (sivu 55).
2 Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3 Valitse STEREO/MONO ja paina sitten
V/v/B/b,
4 Valitse MONO ja paina sitten
.
TOOLS/
OPTIONS
Aseman virittäminen suoraan
(Direct Tuning)
HOME
Anna aseman taajuus suoraan käyttämällä
kauko-ohjaimen numeropainikkeita.
Vaihtaminen FM-/AM-radion välillä
1
Valitse päävalikosta Listen
ja paina sitten .
2
Valitse FM/AM ja paina sitten
.
FM/AM-näyttö tulee näkyviin.
3
4
54FI
Valitse taajuusalueen vaihdin.
Valitse FM tai AM painamalla
V/v-painiketta ja paina sitten
.
1
Paina SHIFT ja paina sitten
FM/AM-näytössä D.TUNING.
2
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita ja paina
sitten .
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
.
Vihjeitä
• Kun olet virittänyt AM-aseman, säädä
AM-kehäantennin suuntaa ihanteellista
vastaanottoa varten.
• Suoravirityksen viritysasteikko on kuvattu alla.
– FM-kaista 50 kHz
– AM-kaista 9 kHz
Jos et voi virittää asemaa
– – – .– – MHz tai – – – – kHz tulee näkyviin
ja näyttö palaa nykyiseen taajuuteen.
Varmista, että olet syöttänyt oikean taajuuden.
Jos taajuus on väärä, toista vaihe 2. Jos et
vieläkään voi virittää asemaa, taajuus ei ehkä
ole käytössä alueellasi.
Voit ohjelmoida enintään 30 FM-asemaa ja
30 AM-asemaa esiasetetuiksi suosikkiasemiksi.
1
2
1
Valitse päävalikosta Listen ja
paina sitten
.
2
3
Valitse FM/AM ja paina sitten
Valitse haluamasi
esivalintanumero luettelosta ja
paina sitten
.
Käytettävissä on pikavalintanumerot 1–30.
Esiasetettujen asemien
nimeäminen (Name Input)
1 Valitse nimettävän esiasetuksen numero.
2 Paina TOOLS/OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3 Valitse Name Input ja paina sitten
.
Näyttönäppäimistö tulee näkyviin.
Viritä ohjelmoitava asema Auto
Tuning- (sivu 54) tai Direct Tuning
(sivu 54) -toiminnon avulla.
4 Kirjoita nimi valitsemalla merkit yksitellen
Jos FM-stereovastaanotto on heikkoa,
vaihda FM-vastaanottotilaa (sivu 54).
5 Valitse Enter ja paina sitten
Paina TOOLS/OPTIONS.
V/v/B/b- ja
-painikkeilla.
.
Annettu nimi rekisteröidään.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Nimen kirjoittamisen
peruuttaminen
Valitse Set Preset ja paina
sitten
.
Paina RETURN/EXIT O tai HOME.
4
Voit valita esiasetuksen numeron
myös painamalla
.
Asema on tallennettu valittuun
esiasetuksen numeroon.
5
.
Viritys
FM-/AM-radioasemien
esiasettaminen
Esiasetettujen asemien
virittäminen
Voit ohjelmoida toisen aseman
toistamalla vaiheet 1–4.
Voit tallentaa seuraavat asemat:
• FM-kaista: FM1–FM30
• AM-kaista: AM1–AM30
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana lisätietoja.
Tällä virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.
RDS toimii vain FM-asemilla.*
* Kaikki FM-asemat eivät toimita RDS-palvelua
tai muita vastaavantyyppisiä palveluita. Jos RDSjärjestelmä ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta
radioasemilta tietoja alueesi RDS-palveluista.
jatkuu
55FI
Valitse asema FM-alueelta.
Kun virität aseman, joka tukee RDS-palveluita,
aseman nimi* tulee näkyviin TV-ruutuun ja
näyttöikkunaan.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi
ei ehkä näy etupaneelin näytössä.
Huomautus
Jotkin kirjaimet, jotka voidaan näyttää
näyttöikkunassa, eivät näy TV-ruudussa.
Vihje
Kun aseman nimi on näkyvissä, voit tarkistaa
taajuuden painamalla viritinvahvistimen
DISPLAY MODE -painiketta toistuvasti.
Käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
Tiedot
STEREO/MONO
Vaihtaa FM-vastaanottotilaa
stereo- ja monovastaanoton
välillä.
Set Preset
Tallentaa radioaseman
valittuun esiasetusnumeroon.
Name Input
Nimeää esiasetetun aseman.
56FI
Äänitehosteista nauttiminen
Äänikentän valitseminen
1 Valitse päävalikosta Sound Effects ja paina sitten
2 Valitse Sound Field ja paina sitten .
3 Valitse haluamasi äänikenttä.
.
2-kanavaisen äänen toistaminen
Voit vaihtaa äänilähdön 2-kanavaiseksi ääneksi riippumatta käyttämäsi ohjelmiston
tallennusmuodoista, liitetystä toistolaitteesta tai viritinvahvistimen äänikenttäasetuksista.
Tehoste
2ch Stereo
Viritinvahvistin toistaa äänen vain vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta.
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat kokonaan äänikentän prosessoinnin
ja monikanavaiset tilaäänimuodot miksataan 2-kanavaisiksi.
2ch Analog Direct
Voit kytkeä valitun tulon äänen 2-kanavaiseksi analogiseksi tuloksi. Tämän toiminnon
avulla voit nauttia laadukkaista analogisista lähteistä.
Kun käytät tätä toimintoa, vain äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimen tasoa voidaan
säätää.
Musiikin kuunteleminen viritinvahvistimeen liitettyjen
kuulokkeiden kautta
Äänikenttä
Tehoste
Headphone (2ch)
Tämä tila valitaan automaattisesti, jos käytät kuulokkeita ja jokin muu tila kuin 2ch
Analog Direct on valittu. Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat kokonaan
äänikentän prosessoinnin ja monikanavaiset tilaäänimuodot miksataan 2-kanavaisiksi.
Headphone (Direct)
Toistaa analogiset signaalit prosessoimatta esimerkiksi niiden sävyä tai äänikenttää.
Monikanavaisen tilaäänen toistaminen
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit kuunnella erittäin laadukasta ääntä ja valita
purkutilan 2-kanavaisen stereoäänen kuuntelemiseksi monikanavaisena äänenä.
A.F.D.-tila
Tehoste
A.F.D. Auto
Esiasettaa äänen sellaiseksi, kuin se oli tallennettu/koodattu lisäämättä mitään
tilaäänitehosteita.
Multi Stereo
Toistaa 2-kanavaisen vasemman/oikean signaalin kaikista kaiuttimista.
Vihje
Suosittelemme tavallisesti A.F.D. Auto -asetusta.
57FI
Äänitehosteista nauttiminen
2CH-tila
Elokuvien tilaäänitehosteista nauttiminen
Voit nauttia tilaäänestä helposti valitsemalla jonkin viritinvahvistimen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Ne tuovat elokuvateattereiden jännittävän ja voimakkaan äänen kotiisi.
Äänikenttä
Tehoste
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) on Sonyn uusi innovatiivinen
kotiteatteritekniikka, joka hyödyntää uusimpia akustisen ja digitaalisen
signaalin käsittelytekniikoita. Tekniikka perustuu äänitysstudioiden tarkkoihin
vastemittausten tietoihin.
HD-D.C.S.-toiminnon avulla voit nauttia Blu-ray- ja DVD-elokuvien laadukkaasta
äänestä ja ainutlaatuisesta äänimaailmasta juuri niin kuin elokuvan ääniteknikko
on ne suunnitellut masteroinnin aikana.
Voit valita HD-D.C.S.-tilan tehostetyypin. Lisätietoja on kohdassa
Tietoja HD-D.C.S.-tehostetyypeistä (sivu 59).
PLII Movie
Suorittaa Dolby Pro Logic II Movie -tilan purkamisen. Tämä asetus on ihanteellinen
Dolby Surround -koodatuille elokuville. Lisäksi tämä tila voi toistaa äänen 5.1kanavaisena dubattujen tai vanhojen elokuvien katsomista varten.
PLIIx Movie
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Movie -tilan purkamisen. Tämä asetus laajentaa
Dolby Pro Logic II Movie- tai Dolby Digital 5.1 -tilan erillisille 7.1 elokuvakanavalle.
PLIIz Height
Suorittaa Dolby Pro Logic IIz -tilan purkamisen. Tämä asetus laajentaa lähdeäänen
7.1-kanavaiseen muotoon, joka huomioi pystysuuntaiset tehosteet. Asetus korostaa
läsnäolon ja syvyyden vaikutelmaa. Tämä äänikenttä on kuvattu myös toisessa osiossa
(PLIIz Height, sivu 60). Voit säätää PLIIz Height -tilan vahvistustasoa. Lisätietoja on
kohdassa Tietoja PLIIz Height -asetuksen vahvistustasoista (sivu 61).
Neo:6 Cinema
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -tilan purkamisen. 2-kanavaisessa muodossa
tallennettu lähde laajennetaan 7 kanavaan.
58FI
Tietoja HD-D.C.S.tehostetyypeistä
HD-D.C.S.-tilassa on kolme tehostetyyppiä:
Dynamic, Theater ja Studio. Jokaisessa
tyypissä on erilaiset heijastuman ja kaiun
äänimiksauksen tasot, ja ne optimoidaan
kuuntelijan huoneen, maun ja tunnelman
mukaan.
x Dynamic
Dynamic-asetus soveltuu kaiukuisiin
ympäristöihin, joista puuttuu tilan tunne
(äänen imeytyminen ei ole riittävää). Asetus
korostaa äänen heijastumista ja luo perinteistä
suurta elokuvateatteria muistuttavan äänen.
Asetus luo ainutlaatuisen äänikentän
korostamalla elokuvateatterimaista tilan
tunnetta.
x Theater
Äänitehosteista nauttiminen
Tehdasoletusasetus. Theater-asetus soveltuu
tyypillisiin olohuoneisiin. Asetus toistaa
äänen lisäämällä siihen elokuvateatteria
muistuttavan kaiun. Tämä asetus sopii
erinomaisesti Blu-ray Disc -levylle tallennetun
sisällön katsomiseen, kun halutaan luoda
elokuvateatterimainen tunnelma.
x Studio
Studio-asetus soveltuu olohuoneisiin, joissa
on asianmukainen äänentoistolaitteisto.
Tämä asetus toistaa äänimaailman, jossa
elokuvateatteriin tarkoitettu äänilähde
on miksattu uudelleen sellaiselle
äänenvoimakkuuden tasolle, joka soveltuu
kotiympäristöissä toistettaville Blu-ray Disc
-levyille. Äänen heijastuman ja kaiun tasoja on
madallettu. Vuoropuhelut ja tilaäänitehosteet
toistetaan kuitenkin kirkkaasti.
59FI
Musiikin tilaäänitehosteista nauttiminen
Voit ottaa tilaäänen käyttöön kätevästi valitsemalla jonkin viritinvahvistimen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Ne tuovat konserttisalien jännittävän ja voimakkaan äänen kotiisi.
Äänikenttä
Tehoste
Berlin Philharmonic Hall
Toistaa Berliinin filharmonian ääniominaisuudet. Asetus toimii myös
automaattisesti Internet-palveluna saatavan The Berliner Philharmoniker’s
Digital Concert Hall -lähetyksen kanssa.
True Concert Mapping A
Toistaa Alankomaiden Amsterdamissa olevan konserttisalin ääniominaisuudet.
Laajan äänitilavaikutelma luodaan heijastumien avulla.
True Concert Mapping B
Toistaa Itävallan Wienissä olevan konserttisalin ääniominaisuudet.
Äänimaailma on täyteläinen ja ainutlaatuisen kaikuisa.
Jazz Club
Toistaa jazzklubin akustiikan.
Live Concert
Toistaa 300 hengelle tarkoitetun livehuoneen akustiikan.
Stadium
Toistaa suuren, avoimen stadionin tunnun.
Sports
Toistaa urheilulähetyksen tunnun.
Portable Audio
Toistaa selkeästi parannetun äänen kannettavasta audiolaitteesta. Tämä tila on
ihanteellinen MP3-tiedostoille ja muulle pakatulle musiikille.
PLII Music
Suorittaa Dolby Pro Logic II Music -tilan purkamisen. Tämä asetus on
ihanteellinen tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
PLIIx Music
Suorittaa Dolby Pro Logic IIx Music -tilan purkamisen. Tämä asetus on
ihanteellinen tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
PLIIz Height
Suorittaa Dolby Pro Logic IIz -tilan purkamisen. Tämä asetus laajentaa
lähdeäänen 7.1-kanavaiseen muotoon, joka huomioi pystysuuntaiset tehosteet.
Asetus korostaa läsnäolon ja syvyyden vaikutelmaa. Tämä äänikenttä on
kuvattu myös toisessa osiossa (PLIIz Height, sivu 58). Voit säätää PLIIz Height
-tilan vahvistustasoa. Lisätietoja on kohdassa Tietoja PLIIz Height -asetuksen
vahvistustasoista (sivu 61).
Neo:6 Music
Suorittaa DTS Neo:6 Music -tilan purkamisen. 2-kanavaisessa muodossa
tallennettu lähde laajennetaan 7 kanavaan. Tämä asetus on ihanteellinen
tavalliselle stereolähteelle, kuten CD-levyille.
60FI
Tietoja PLIIz Height -asetuksen
vahvistustasoista
Voit säätää Pro Logic IIz -tilan
etukorkeuskanavien vahvistustasoa
(käytetään tyypillisesti elokuvien ja
musiikin toistamisessa).
x Low
Vahvistusta ei käytetä.
x Mid
+3 dB:n vahvistus otetaan käyttöön
(tehdasoletusasetus).
x High
+5 dB:n vahvistus otetaan käyttöön.
Sound Field Mode
• 2ch Analog Direct -asetusta ei voi valita,
kun sisältöä toistetaan USB-laitteen,
kotiverkon tai Internet-videon kautta.
• Multi Stereo ei ole käytettävissä, kun
monikanavaisia äänisignaaleja
vastaanotetaan.
• Elokuvien ja musiikin äänikentät eivät
välttämättä toimi kaikkien tuloasetusten,
kaiutinsijoittelujen tai äänimuotojen kanssa.
• Viritinvahvistin saattaa toistaa signaaleja
tulosignaalien todellista
näytteenottotaajuutta matalammilla
taajuuksilla käytetyn äänimuodon mukaan.
• PLIIx Movie/Music ja PLIIz Height eivät
välttämättä tule näkyviin valitun
kaiutinsijoittelun mukaan.
• Joistakin kaiuttimista tai bassokaiuttimesta
ei välttämättä kuulu ääntä valitun
äänikenttäasetuksen mukaan.
• Jos äänessä on kohinaa, kohina voi muuttua
valitun äänikentän mukaan.
x Front High
Toistaa äänen kaiuttimista mukaan lukien
etuyläkaiuttimista (tehdasoletusasetus).
x Standard
Toistaa äänen kaiuttimista lukuun ottamatta
etuyläkaiuttimia.
Huomautus
Valittujen asetusten tai äänimuodon mukaan ääntä
ei välttämättä toisteta etuyläkaiuttimista, vaikka
Sound Field Mode -asetuksena olisi Front High.
61FI
Äänitehosteista nauttiminen
Voit määrittää, toistetaanko ääntä
etuyläkaiuttimista.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun jokin
seuraavista äänikentistä on valittuna ja
kaiutinkokoonpano sisältää etuyläkaiuttimet.
– HD-D.C.S.
– Berlin Philharmonic Hall
– True Concert Mapping A/B
– Jazz Club
– Live Concert
– Stadium
– Sports
Huomautuksia äänikentistä
Sound Optimizer -toiminnon
käyttäminen
Taajuuskorjaimen
säätäminen
Sound Optimizer -toiminto antaa korkean
äänenvoimakkuuden tuoman läsnäolon ja
intensiivisyyden vaikutelman riippumatta
viritinvahvistimen äänenvoimakkuuden
tasosta.
Voit nauttia kirkkaasta ja dynaamisesta
äänestä myös matalilla äänenvoimakkuuksilla
esimerkiksi yöaikaan.
Käyttöympäristöön sopivan optimaalinen
tehoste voidaan mitata Auto Calibration
-toiminnon avulla.
Voit säätää etu-, taka-/takakeski- ja
etuyläkaiuttimien tonaalista laatua
(basson/diskantin taso) seuraavien
parametrien avulla.
1
2
3
4
Diskantti
Taso
(dB)
Taajuus (Hz)
Valitse päävalikosta Settings ja
paina sitten
.
1
Valitse Audio Settings ja paina
sitten .
Valitse päävalikosta Settings ja
paina sitten
.
2
Valitse Sound Optimizer ja paina
sitten .
Valitse Audio Settings ja paina
sitten
.
3
Valitse Equalizer ja paina
sitten
.
4
Valitse Front, Center, Sur/SB tai
Front High ja paina sitten
.
5
6
Valitse Bass tai Treble.
Valitse On ja paina sitten
.
Sound Optimizer -toiminto aktivoidaan.
Voit määrittää Sound Optimizer -toiminnon
On- ja Off-asetuksen myös kauko-ohjaimen
ja viritinvahvistimen SOUND OPTIMIZER
-painikkeen avulla.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
– 2ch Analog Direct -asetus on käytössä.
– Kuulokkeet ovat käytössä.
• Viritinvahvistin saattaa toistaa signaaleja
tulosignaalien todellista näytteenottotaajuutta
matalammilla taajuuksilla käytetyn
äänimuodon mukaan.
62FI
Basso
Säädä vahvistusta ja paina
sitten
.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavassa tilanteessa.
– 2ch Analog Direct -asetus on käytössä.
• Viritinvahvistin saattaa toistaa signaaleja
tulosignaalien todellista näytteenottotaajuutta
matalammilla taajuuksilla käytetyn äänimuodon
mukaan.
Advanced Auto
Volume-toiminnon
käyttäminen
Voit säätää kunkin sisältötyypin
äänenvoimakkuuden tasoa automaattisesti.
Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin,
kun mainosten äänenvoimakkuus on
suurempi kuin TV-ohjelmien.
1
Valitse päävalikosta Settings ja
paina sitten
.
2
Valitse Audio Settings ja paina
sitten .
3
Valitse Advanced Auto Volume
ja paina sitten
.
4
Valitse On ja paina sitten
Äänitehosteista nauttiminen
.
Huomautuksia
• Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin poistat
toiminnon käytöstä.
• Advanced Auto Volume -toiminto ei välttämättä
toimi kaikissa äänimuodoissa.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavassa tilanteessa.
– 2ch Analog Direct -asetus on käytössä.
63FI
Kun käytössä on IR-toistin (lisävaruste),
voit käyttää pääalueella olevaa laitetta ja
alueella 2 olevaa Sony-viritinvahvistinta
alueelta 2 käyttämällä kauko-ohjainta.
Käytä IR-toistinta, jos asennat
viritinvahvistimen paikkaan, johon
kauko-ohjaimen signaalit eivät kanna.
Monialueominaisuuksien
käyttäminen
Monialuetoiminnon
käyttötarkoitus
Voit nauttia viritinvahvistimeen liitetyn
laitteen äänestä ja kuvasta alueella, joka ei
ole pääalue. Voit esimerkiksi katsoa DVD:tä
pääalueella ja kuunnella CD:tä alueella 2.
Monialueliitännän tekeminen
Ainoastaan analogiseen tuloliittimeen liitetyn laitteen signaalit toistetaan ZONE 2 OUT -liittimien
kautta. Ainoastaan digitaalisiin tuloliittimiin liitetyn laitteen signaaleja ei toisteta.
1:Alueen 2 liitännät
1 Toistaa ääntä alueen 2 kaiuttimista viritinvahvistimen
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 -liitäntöjen kautta.
Pääalue
Alue 2
TV-näyttö
STR-DA3700ES
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2
64FI
Kauko-ohjain
B
2 Toistaa ääntä alueen 2 kaiuttimista viritinvahvistimen ja toisen
vahvistimen avulla.
Pääalue
Alue 2
B
B
TV-näyttö
STR-DA3700ES
IR REMOTE IN
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Kauko-ohjain
A IR-toistin (lisävaruste)
B Kaiuttimet
C Sony Vahvistin/viritinvahvistin
* Voit myös käyttää ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT -liitintä.
Monialueominaisuuksien käyttäminen
65FI
Kaiuttimien sijoittaminen
alueelle 2
Kun alueella 2 olevat kaiuttimet kytketään
viritinvahvistimen SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 -liittimiin (sivu 64),
määritä asetukset niin, että alueella 2 valittu
ääni toistetaan SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 -liittimiin kytketyistä
kaiuttimista.
Lisätietoja on Speaker Settings -valikon
kohdassa Speaker Connection (sivu 84).
Alueen 2 äänenvoimakkuuden
säädön asetukset
Parametri
Selitys
Fixed
Äänenvoimakkuuden säädön
kiinteä asetus on –0 dB. Tätä
asetusta kannattaa käyttää,
kun käytössä olevassa laitteessa
on äänenvoimakkuuden
säätöominaisuus.
Viritinvahvistimen
käyttäminen toiselta alueelta
(ZONE 2 -toiminnot)
Seuraavissa vaiheissa kuvataan IR-toistimen
kytkeminen ja viritinvahvistimen käyttäminen
alueella 2. Jos IR-toistinta ei ole kytketty, käytä
viritinvahvistinta pääalueella.
Voit määrittää ZONE 2 AUDIO OUT
-liittimien äänenvoimakkuuden säädön
säädettävään tai kiinteään tilaan.
1
Valitse päävalikosta Settings
ja paina sitten
.
2
Valitse Zone Settings ja paina
sitten
.
3
Valitse Zone Setup ja paina
sitten
.
4
Valitse Line Out kohtaan Zone2
ja paina sitten
.
5
Valitse haluamasi parametri ja
paina sitten
.
66FI
?/1
ZONE
Parametri
Selitys
Variable
Äänenvoimakkuuden säädön
aloitustaso on –40 dB.
Kun tämä parametri valitaan,
ZONE 2 AUDIO OUT- ja
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 -liittimien
äänenvoimakkuutta voidaan
säätää yhdessä.
Tämä on suositeltavaa, kun
käytössä on tehovahvistin.
Tulopainikkeet
SOURCE
1
Kytke virta alueen 2 vahvistimeen.
Kuvan 1-1 (sivu 64) tapauksessa ohita
tämä vaihe.
2
Paina ZONE.
Kauko-ohjain vaihtaa alueeseen 2.
3
Paina ?/1.
Aluetoiminto aktivoituu.
4
Valitse toistettava lähdesignaali
painamalla kaukosäätimen
vastaavaa tulopainikkeita.
Alueella 2 toistetaan analogisia videoja äänisignaaleja. Kun valitset SOURCE,
pääalueen nykyisen tulon signaalit
toistetaan.
5
Säädä sopiva
äänenvoimakkuuden taso.
Monialueominaisuuksien käyttäminen
• Kuvan 1-1 (sivu 64) tapauksessa säädä
äänenvoimakkuus kauko-ohjaimen
+/– -painikkeella.
• Kuvan 1-2 (sivu 65) tapauksessa säädä
äänenvoimakkuutta alueen 2
viritinvahvistimesta. Jos määrität
Zone2-kohdan Line Out -asetukseksi
Variable, voit säätää myös alueen 2
äänenvoimakkuutta kauko-ohjaimen
+/– -painikkeella (sivu 66).
Alueen 2 käytön lopettaminen
Paina ZONE ja paina sitten ?/1.
Huomautuksia
• TV voidaan valita ainoastaan pääalueella.
• USB-laitteen, iPhone/iPod-laitteen tai kotiverkon
sisältö tai Internet-videosisältö ovat käytettävissä
alueella 2 ainoastaan silloin, kun SOURCE
on valittuna.
• Voit valita pääalueella tai alueella 2 joko FM tai
AM. Etusijalla on alueen viimeisin valinta, vaikka
eri vaihtoehto olisi jo valittu toisella alueella.
67FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
BRAVIA Sync -ominaisuuksien
käyttäminen
Mikä on BRAVIA Sync?
BRAVIA Sync on Sony-tuotteissa oleva
toiminto, jonka avulla HDMI-kaapeleilla
yhdistettyjä yhteensopivia laitteita voi
ohjata yhdellä BRAVIA-kauko-ohjaimella.
Laitteiden väliseen ohjaukseen käytetään
HDMI-ohjaustoimintoa, joka on HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
-standardin mukainen HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) -toiminto.
Kun liität HDMI-kaapelilla (lisävaruste)
Sony-laitteita, jotka ovat yhteensopivia
BRAVIA Sync -toiminnon kanssa, voit
käyttää seuraavia toimintoja:
• Järjestelmän virrankatkaisu (sivu 69)
• Toisto yhdellä painalluksella (sivu 69)
• Järjestelmän äänenhallinta (sivu 69)
• Audio Return Channel (ARC) (sivu 70)
• Kohtauksen valinta (sivu 70)
• Kotiteatterin ohjaus (sivu 70)
• Seuraavat toiminnot ovat Sonyn omia toimintoja.
Ne eivät toimi muissa kuin Sonyn laitteissa.
– Kohtauksen valinta
– Kotiteatterin ohjaus
• Laitteet, jotka eivät tue BRAVIA Sync -toimintoa,
eivät voi käyttää näitä ominaisuuksia.
BRAVIA Sync -toiminnon
valmisteleminen
Kun haluat käyttää BRAVIA Sync -toimintoa,
ota HDMI-ohjaustoiminto käyttöön sekä
viritinvahvistimessa että liitetyssä laitteessa.
Ota HDMI-ohjaustoiminto käyttöön
viritinvahvistimessa ja liitetyssä laitteessa
erikseen.
1
Valitse päävalikosta Settings ja
paina sitten .
2
Valitse HDMI Settings ja paina
sitten .
3
Valitse Control for HDMI ja paina
sitten .
4
Valitse On ja paina sitten
Viritinvahvistimen HDMIohjaustoiminto otetaan käyttöön.
5
HDMI-ohjaustoiminto ei toimi
seuraavissa tilanteissa:
• Kun viritinvahvistin liitetään laitteeseen,
joka ei tue Sonyn HDMI-ohjaustoimintoa.
• Kun viritinvahvistin ja laite liitetään toisiinsa
muulla kuin HDMI-liitännällä.
Suosittelemme, että liität viritinvahvistimen
tuotteisiin, jotka tukevat BRAVIA Sync
-toimintoa.
.
Ota liitetyn laitteen HDMIohjaustoiminto käyttöön.
Lisätietoja asetuksen määrittämisestä
on liitetyn laitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
6
Toista vaihe 5, kun haluat
määrittää HDMI-ohjaustoiminnon
ja tuoda näkyviin kaikkien
käytettävien toistolaitteiden
kuvan.
Huomautuksia
Huomautus
• Seuraavat ominaisuudet saattavat toimia muissa
kuin Sonyn laitteissa. Yhteensopivuutta muiden
kuin Sonyn laitteiden kanssa ei kuitenkaan taata.
– Järjestelmän virrankatkaisu
– Toisto yhdellä painalluksella
– Järjestelmän äänenhallinta
Kun irrotat HDMI-kaapelin tai vaihdat liitäntää,
tee seuraavat vaiheet.
Älä kuitenkaan tee näitä vaiheita, jos käytät
HDMI IN 1-, IN 2- tai IN 3 -liitintä.
68FI
Järjestelmän virrankatkaisu
Paina TV ja paina sitten AV ?/1.
Television, viritinvahvistimen ja liitettyjen
laitteiden virta katkaistaan.
Huomautuksia
• Ota TV:n virtalähteen lukitustoiminto käyttöön,
ennen kuin käytät Järjestelmän virrankatkaisu
-toimintoa. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
• Kaikkien liitettyjen laitteiden virta ei välttämättä
katkea kunkin liitetyn laitteen tilan mukaan.
Lisätietoja on liitetyn laitteen käyttöohjeessa.
• Jos käytät järjestelmän virrankatkaisutoimintoa
muun kuin Sony-television kanssa, ohjelmoi
kauko-ohjain television valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
Toisto yhdellä painalluksella
Kun käynnistät viritinvahvistimeen liitetyn
laitteen sisällön toistamisen HDMI-liitännän
kautta, viritinvahvistimen virta kytkeytyy
automaattisesti ja se valitsee sopivan HDMItuloliitännän.
Kun Pass Through -asetukseksi määritetään
On, ääni ja kuva voidaan toistaa vain TV:stä
ja viritinvahvistin pysyy valmiustilassa.
Käynnistä toisto toistolaitteessa.
Videokameran Toisto yhdellä
painalluksella -toiminnon
käyttäminen
1 Ota HDMI-ohjaustoiminto käyttöön
viritinvahvistimessa ja videokamerassa.
IN 2- tai IN 3 -liittimeen (sivu 33).
Jos käytössä on Sony-videokamera,
televisio kytkeytyy päälle yhdessä
viritinvahvistimen kanssa ja videokamera
aloittaa toiston automaattisesti. Jos käytössä
on muu kuin Sony-videokamera, toista
videokameraa jatkuvasti.
Huomautuksia
• TV:stä riippuen sisällön alkua ei välttämättä
näytetä.
• Liitä laite, kuten Toisto yhdellä painalluksella
-toiminnolla varustettu Sony-videokamera,
liittämällä HDMI-liitin HDMI IN 1-, IN 2- tai
IN 3 -liittimeen. Jos käytät muita HDMI IN
-liittimiä, viritinvahvistin ei välttämättä pysty
valitsemaan oikeaa tuloliitäntää. Tässä tapauksessa
valitse videokameran tuloliitäntä manuaalisesti.
Järjestelmän äänenhallinta
Voit helposti nauttia TV-äänestä
viritinvahvistimeen liitettyjen kaiuttimien
kautta. Voit säätää äänenvoimakkuutta ja
mykistää viritinvahvistimen äänen television
kauko-ohjaimen avulla.
Voit käyttää järjestelmän
äänenhallintatoimintoa seuraavasti.
• Television ääni toistetaan
viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista,
jos viritinvahvistimeen kytketään virta,
kun ääntä toistetaan television kaiuttimesta.
Jos viritinvahvistimen virta katkaistaan,
ääni toistetaan television kaiuttimesta.
• Kun lisäät TV:n äänenvoimakkuutta,
järjestelmän äänenhallintatoiminto säätää
viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta
samalla tavalla.
Voit myös käyttää tätä toimintoa TV-valikon
avulla. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Huomautuksia
• Kun Control for HDMI -asetukseksi on valittu On,
HDMI Settings -valikon Audio Out -asetukset
asetetaan automaattisesti Järjestelmän
äänenhallinta -asetusten mukaisesti.
• Jos TV kytketään päälle ennen viritinvahvistinta,
TV-ääntä ei kuulu heti.
69FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Kun katkaiset TV:n virran TV:n kaukoohjaimen virtapainikkeella, viritinvahvistimen
ja liitettyjen laitteiden virta katkeaa
automaattisesti.
Voit myös käyttää viritinvahvistimen
kauko-ohjainta TV:n sammuttamiseen.
2 Liitä videokamera johonkin HDMI IN 1-,
Audio Return Channel (ARC)
Jos televisio tukee Audio Return Channel
(ARC) -toimintoa, HDMI-kaapeliyhteys
lähettää televisiosta myös digitaalisen
äänisignaalin viritinvahvistimeen.
Television äänen saaminen kuuluviin
viritinvahvistimesta ei edellytä erillistä
ääniyhteyttä.
Lisätietoja on kohdassa Digitaalisen ja
analogisen äänen vaihtaminen (sivu 71).
Voit vaihtaa viritinvahvistimen tuloliitäntää tai
äänikenttiä television kauko-ohjaimen avulla.
Voit myös säätää keskikaiuttimen ja
bassokaiuttimen äänenvoimakkuuksia tai
säätää Sound Optimizer (sivu 62)-, Dual
Mono (sivu 87)- tai A/V Sync (sivu 88)
-toiminnon asetuksia.
Kotiteatterin ohjaustoiminnon käyttäminen
edellyttää, että televisio on yhdistetty
laajakaistapalveluun.
Lisätietoja on television mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
Kohtauksen valinta
Ihanteellinen kuvanlaatu ja äänikenttä valitaan
automaattisesti televisiossa valitun kohtauksen
mukaan.
Lisätietoja toiminnosta on television
käyttöohjeessa.
HDMI-signaalien toistaminen,
vaikka viritinvahvistin on
valmiustilassa
(Pass Through)
Huomautus
TV:n mukaan äänikenttä ei välttämättä vaihdu.
Vastaavuustaulukko
Kohtausasetus televisiossa Äänikenttä
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Kotiteatterin ohjaus
Jos viritinvahvistimeen liitetään kotiteatterin
ohjaustoimintoa tukeva televisio, liitetyn
television näyttöön tulee Internet-pohjaisen
sovelluksen kuvake.
70FI
Voit toistaa video- ja äänisignaaleja HDMI IN
-liittimestä HDMI OUT -liittimeen kytkettyyn
televisioon, vaikka viritinvahvistin olisi
valmiustilassa.
Jos tätä toimintoa käytetään, kun Control for
HDMI -toiminnon asetuksena on On,
viritinvahvistimen tuloliitäntä vaihtuu
käytettävään liitettyyn laitteeseen, vaikka
viritinvahvistin olisi valmiustilassa.
Kun tämä toiminto aktivoidaan, määritä
Pass Through -asetukset seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
1
Valitse päävalikosta Settings ja
paina sitten .
2
Valitse HDMI Settings ja paina
sitten .
3
Valitse Pass Through ja paina
sitten .
4
Valitse haluamasi parametri ja
paina sitten .
Selitys
On
Kun viritinvahvistin
on valmiustilassa,
viritinvahvistin toistaa
HDMI-signaalit
viritinvahvistimen HDMI
OUT -liittimestä.
Off
Viritinvahvistin ei toista
HDMI-signaaleja
valmiustilassa. Kytke
viritinvahvistin päälle, jos
haluat nauttia TV:seen
liitetyn laitteen lähteestä.
Tämä asetus kuluttaa
valmiustilassa vähemmän
virtaa kuin On-asetus.
Digitaalisen ja analogisen
äänen vaihtaminen
Kun liität laitteita viritinvahvistimen
digitaalisiin ja analogisiin tuloliittimiin,
voit asettaa äänitulotilan kiinteästi kumpaan
tahansa tulotilaan tai vaihtaa niiden välillä
sen mukaan, minkä tyyppistä materiaalia
aiot katsoa.
Tulopainikkeet
INPUT
MODE
1
Valitse tulolähde
tulopainikkeiden avulla.
2
Paina INPUT MODE.
Valittu äänitulotila näkyy
näyttöikkunassa.
• AUTO
Antaa prioriteetin digitaalisille
äänisignaaleille, kun käytössä on sekä
digitaalisia että analogisia liitäntöjä.
Jos digitaalisia äänisignaaleja ei ole,
analogiset äänisignaalit valitaan.
Kun TV-tulo valitaan, etusijalla
ovat Audio Return Channel (ARC)
-signaalit. Jos televisio ei ole
yhteensopiva Audio Return Channel
(ARC) -toiminnon kanssa, digitaaliset
optiset äänisignaalit valitaan.
Viritinvahvistimen ja television HDMIohjaustoiminto ei aktivoidu, jos Audio
Return Channel (ARC) -toiminto
ei toimi.
jatkuu
71FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Parametri
• OPT
Tulee näkyviin vain silloin, kun tulolle
on määritetty optinen liitin ja optinen
tuloliitin valitaan automaattisesti.
• COAX
Tulee näkyviin vain silloin, kun tulolle
on määritetty koaksiaalinen liitin
ja koaksiaalinen tuloliitin valitaan
automaattisesti.
• ANALOG
Määrittää analogisten äänisignaalien
tulon AUDIO IN (L/R) -liittimiin.
Huomautuksia
• Valitun tulon mukaan, näyttöikkunassa
näkyy ------, eikä muita tiloja voi valita.
• Kun 2ch Analog Direct -toimintoa käytetään,
äänituloksi määritetään Analog. Muita tiloja
ei voi valita.
Muiden video-/
äänituloliittimien
käyttäminen
Voit määrittää video- ja/tai äänisignaalit
toiseen tuloliittimeen.
Esimerkki: Liitä DVD-soittimen OPTICAL
OUT -liitin viritinvahvistimen OPTICAL IN 1
-liittimeen, kun haluat toistaa vain digitaaliset
optiset äänisignaalit DVD-soittimesta.
Liitä DVD-soittimen komponenttivideoliitin
viritinvahvistimen COMPONENT VIDEO
IN 1- tai COMPONENT VIDEO IN 2 liittimiin, kun haluat toistaa videosignaalit
DVD-soittimesta.
1
Valitse päävalikosta Settings ja
paina sitten .
2
Valitse Input Settings ja paina
sitten .
72FI
3
Valitse Video Input Assign tai
Audio Input Assign ja paina
sitten .
4
Valitse ääni- ja/tai videosignaalit,
jotka haluat määrittää kuhunkin
tuloliittimeen.
Huomautuksia
• Jos määrität tulon johonkin HDMI IN 1–IN 5
-liittimeen kohdassa Video Input Assign tai Audio
Input Assign, sama HDMI-tuloliitin määritetään
sekä videotuloksi että äänituloksi. Jos haluat
määrittää HDMI IN -liittimen joko videotuloksi
tai äänituloksi, määritä ensin tuloksi jokin HDMI
IN 1–IN 5 -liittimistä kohdassa Video Input Assign
tai Audio Input Assign. Määritä sitten HDMI IN
-liittimen asetukseksi Nonejoko kohdassa Video
Input Assign tai Audio Input Assign sen mukaan,
kumpaan et halua määrittää HDMI IN -liitintä.
• Kun käytät viritinvahvistinta ilman GUItoimintoa, voit vaihtaa HDMI IN -liittimen
asetusta INPUT-kohdan H.V. ASSIGN- tai
H.A. ASSIGN -asetuksen avulla (sivu 102).
• Jos muutat HDMI IN -liittimen asetusta, kun
HDMI-ohjaustoiminto on käytössä, vaihda
tuloliitännäksi viritinvahvistimessa se tuloliitäntä,
johon HDMI-laite on liitetty. Muutoin HDMIohjaustoiminto ei ehkä toimi oikein.
• Jos määrität HDMI IN -liittimen asetukseksi
NONE kohdissa Video Input Assign ja
Audio Input Assign, et voi valita tulosignaaleja
HDMI-tuloliitännästä. Tässä tapauksessa
HDMI-ohjaustoiminto toimii vain muissa
laitteissa, mutta ei viritinvahvistimessa.
Tämä ei kuitenkaan ole vika.
Tulonimi
GAME
SAT/
CATV
Määritettävät
Component1
videotuloliittimet (BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
Component2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI1 (GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
HDMI2 (SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI3 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
HDMI4 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI5 (BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
Optical1 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
Optical2 (TV)
a
a
a
a
a
a*
a
a
Optical3 (MD/TAPE)
a
a
a
a
a
–
a*
a
Coaxial1 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI1 (GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
HDMI2 (SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI3 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
HDMI4 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI5 (BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
Määritettävät
äänituloliittimet
*
VIDEO 1 VIDEO 2
TV
MD/TAPE SA-CD/
CD
tehdasoletusasetus
Huomautuksia
• Kun määrität digitaalisen äänitulon, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti.
• Kun määrität videotulon komponentti- tai
komposiittituloksi ja äänitulon HDMI-tuloksi,
komponentti- tai komposiittivideosignaaleja ei
toisteta HDMI OUT -liittimistä. Komponenttitai komposiittivideosignaalit toistetaan
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTtai MONITOR VIDEO OUT -liittimistä.
• Et voi määrittää eri HDMI-liittimiä tulolähteen
eri video- ja äänituloliittimille.
• Voit määrittää useita tuloja samaan HDMI IN
-liittimeen. Jos kuitenkin käytät Toisto yhdellä
painalluksella -toimintoa HDMI IN -liittimeen
liitetyssä laitteessa, edellinen tuloliitäntä valitaan
ensisijaisesti alkuperäisen tulojärjestyksen mukaan.
73FI
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
BD/DVD
Viritinvahvistimen
käyttäminen älypuhelimen
avulla
Voit käyttää viritinvahvistinta älypuhelimella,
johon on asennettu ES Remote
-sovellusohjelmisto. ES Remote
-sovellusohjelmiston voi ladata ilmaiseksi
App Store -kaupasta (iPhone-puhelimille)
tai Android Market -palvelusta (Androidpuhelimille).
Useiden asetusten
tallentaminen
viritinvahvistinta varten ja
näiden asetusten ottaminen
käyttöön samanaikaisesti
(Easy Automation)
Voit tallentaa useita viritinvahvistimen
asetuksia kerralla ja valita nämä asetukset
viritinvahvistimessa samanaikaisesti.
Tallentamalla esimerkiksi seuraavat 1: Movietilan asetukset, voit ottaa kyseiset asetukset
käyttöön viritinvahvistimessa yhdellä
toiminnolla sen sijaan, että valitsit Input-,
Calibration Type- ja Sound Field -asetukset
erikseen.
Asetuskohde
1: Movie-tilan asetus
Input
BD/DVD
Calibration Type
Engineer
Sound Field
HD-D.C.S.
74FI
EASY
AUTOMATION
Seuraavien kohteiden asetukset ja oletusarvot
ovat tallennettavissa.
1: Movie 2: Music
3: Party 4: Night
Input
BD/DVD SA-CD/CD No
Change
No
Change
Tuner Preset
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Sound Field
HDD.C.S.
Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
No
Change
Sleep
No
Change
No Change Off
30 min.
Volume
No
Change
No Change –10 dB
–30 dB
Speaker
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Party Mode
No
Change
No Change On
No
Change
A/V Sync
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Calibration
Type
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Digital Legato No
Linear
Change
No Change No
Change
No
Change
Sound
Optimizer
No
Change
No Change Off
On
Sound Field
Mode
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Equalizer
(Surround)
No
Change
No Change No
Change
No
Change
Equalizer
(Front High)
No
Change
No Change No
Change
No
Change
1
2
Valitse päävalikosta Easy
Automation ja paina sitten
.
Valitse haluamasi Scene-tila ja
paina sitten .
Asetusten tallentaminen Scenetilaan
1
Valitse päävalikosta Easy
Automation ja paina sitten
.
2
Valitse Scene, johon asetukset
tallennetaan, ja paina sitten
TOOLS/OPTIONS. Valittavana
on seuraavat tilat: 1: Movie,
2: Music, 3: Party ja 4: Night.
3
Valitse haluamasi valikko ja paina
sitten .
Valikko
* Voit valita Tuner Preset -asetuksen vain, jos FM tai
AM on valittuna kohdassa Input.
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Asetuskohde Oletusarvo
Scene-kohdassa tallennettujen
asetusten käyttöönottaminen
Selitys
Edit Saved Scene Voit mukauttaa asetuksia ja
tallentaa mieltymyksiisi sopivat
asetukset.
Import Current
Settings
Lataa viritinvahvistimen nykyiset
asetukset ja tallentaa asetukset
valittuun Scene-tilaan. Input- ja
Volume-asetukseksi määritetään
No Change.
Huomautuksia
• Kohteita, joiden asetukseksi on tallennettu No
Change, ei muuteta nykyisistä asetuksista, vaikka
Scene-tilan tallennetut asetukset otetaan käyttöön.
Jos haluat määrittää No Change -asetuksen, valitse
Edit Saved Scene ja poista sitten asetuskohteen
valintaruutu muokkausnäytössä.
• Kun Scene-tilan tallennetut asetukset otetaan
käyttöön, yhteensopimattomat asetukset ohitetaan.
jatkuu
75FI
Vihje
Voit ottaa käyttöön 1: Movie- tai 2: Music-tilan
tallennetut asetukset suoraan painamalla kaukoohjaimen EASY AUTOMATION 1- tai EASY
AUTOMATION 2 -painiketta. Voit myös korvata
1: Movie- tai 2: Music-tilan tallennetut asetukset
nykyisillä asetuksilla pitämällä EASY
AUTOMATION 1- tai EASY AUTOMATION 2painiketta painettuna 3 sekunnin ajan samalla
tavalla kuin valittaessa Import Current Settings toimintoa valikossa.
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa viritinvahvistimen virran
katkeamaan automaattisesti tiettyyn aikaan.
AMP
SLEEP
1
Paina AMP.
Viritinvahvistinta voidaan käyttää kaukoohjaimella.
2
Paina SLEEP.
Aina kun painat SLEEP, näyttö siirtyy
seuraavaan tilaan seuraavasti:
Kun uniajastin on käytössä, SLEEPilmaisin syttyy viritinvahvistimen
näyttöikkunassa.
76FI
Tallentaminen
viritinvahvistimen avulla
Voit tallentaa video-/äänilaitteen signaalia
viritinvahvistimen avulla. Lisätietoja on
tallennuslaitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
Tallentaminen videolaitteen avulla
1
Valitse päävalikosta Watch ja
paina sitten .
2
Valitse toistolaite ja paina
sitten .
3
Valmistele laite toistoa varten.
Aseta esimerkiksi videonauhuriin
videonauha, jonka haluat kopioida.
4
Valmistele tallennuslaite.
Aseta tyhjä videonauha tms.
tallennuslaitteeseen (VIDEO 1)
tallentamista varten.
5
Aloita tallennus
tallennuslaitteessa ja aloita sitten
toisto toistolaitteessa.
Tallentaminen äänilaitteen avulla
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Voit tarkistaa ennen viritinvahvistimen
virran katkeamista jäljellä olevan ajan
painamalla SLEEP. Jäljellä oleva aika
näkyy näyttöikkunassa. Jos painat SLEEPpainiketta uudelleen, uniajastimen
asetukseksi vaihdetaan OFF.
Voit tallentaa äänilaitteen signaalia
viritinvahvistimen avulla. Lisätietoja
on MD-soittimen tai kasettinauhurin
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
1
Valitse päävalikosta Listen ja
paina sitten
.
2
Valitse toistolaite ja paina
sitten .
3
Valmistele toistolaite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi CD-levy CDsoittimeen.
4
Valmistele tallennuslaite.
Aseta tyhjä MD-levy tai kasetti
tallennusnauhuriin ja säädä tallennuksen
äänenvoimakkuutta.
5
Aloita tallennus
tallennuslaitteessa ja aloita
sitten toisto toistolaitteessa.
Viritinvahvistimen ja kaukoohjaimen komentotilan
vaihtaminen
Voit vaihtaa viritinvahvistimen ja kaukoohjaimen komentotilaa (COMMAND MODE
AV1 tai COMMAND MODE AV2).
Vaihda komentotila tehdasoletusasetuksesta
sopivaan asetukseen, jos kauko-ohjain ohjaa
vahingossa toista Sony-laitetta, kun yrität
ohjata viritinvahvistinta sen mukana
toimitetulla kauko-ohjaimella.
Viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen
komentotiloina on tehdasoletusasetus
(COMMAND MODE AV2).
jatkuu
77FI
Viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen on
kuitenkin käytettävä samaa komentotilaa.
Jos viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen
komentotilat poikkeavat toisistaan,
viritinvahvistinta ei voi ohjata kaukoohjaimella.
Kauko-ohjaimen komentotilan
vaihtaminen
RM SET UP
SHIFT
Viritinvahvistimen komentotilan
vaihtaminen
?/1
1, 2
?/1
AMP
ZONE
2CH/A.DIRECT
ENT/MEM
1
1
Katkaise viritinvahvistimen virta
painamalla ?/1.
2
Kytke virta viritinvahvistimeen
pitämällä 2CH/A.DIRECTpainiketta painettuna ja
painamalla sitten ?/1-painiketta.
Kun komentotilaksi asetetaan AV2,
näytössä näkyy C. MODE AV2.
Kun komentotilaksi asetetaan AV1,
näytössä näkyy C. MODE AV1.
Paina ?/1 samalla, kun painat
RM SET UP.
AMP- ja ZONE-painikkeet vilkkuvat.
2
Paina AMP.
ZONE-painikkeen valo sammuu, mutta
AMP-painike jatkaa vilkkumista ja
SHIFT-painikkeen valo syttyy.
3
Paina numeropainiketta 1 tai 2,
kun AMP-painike vilkkuu.
Jos painat 1, komentotilaksi asetetaan
COMMAND MODE AV1. Jos painat 2,
komentotilaksi asetetaan COMMAND
MODE AV2.
AMP-painike vilkkuu.
4
Paina ENT/MEM.
AMP-painike vilkkuu kahdesti, jonka
jälkeen komentotilan asetustoimenpide
on valmis.
78FI
Jos et käytä takakeskikaiuttimia ja
etuyläkaiuttimia, voit käyttää etukaiuttimien
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2
-liitäntöjä kaksoisvahvistinliitäntää varten.
Muiden ominaisuuksien käyttäminen
Kaksoisvahvistinliitännän
käyttäminen
• Jos kaiutinkokoonpano sisältää
takakeskikaiuttimet tai etuyläkaiuttimet, et voi
määrittää SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 -liitäntöjä kaksoisvahvistinliitäntää
varten.
• Kun käytät viritinvahvistinta ilman GUItoimintoa, määritä SB ASSIGN -asetukseksi
BI-AMP kohdassa SPEAKER (sivu 101).
Kaiuttimien kytkeminen
Etukaiutin (O)
Etukaiutin (V)
Hi
Hi
Lo
Lo
Kytke etukaiuttimien Lo (tai Hi) -liitimet
FRONT A -liitäntöihin ja kytke etukaiuttimien
Hi (tai Lo) -liittimet SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 -liitäntöihin. Varmista,
että kaiuttimiin liitettyjen Hi/Lo-liitäntöjen
metalliosat on poistettu kaiuttimista, jotta vältyt
viritinvahvistimen toimintavirheiltä.
Kaiuttimien asentaminen
Lisätietoja on Speaker Connection -valikon
kohdassa Speaker Settings (sivu 84).
Huomautuksia
• FRONT B -liitäntöjä ei voi käyttää
kaksoisvahvistinliitäntää varten.
• Tee kaksoisvahvistinasetukset ennen Auto
Calibration -toiminnon suorittamista.
• Jos teet kaksoisvahvistinasetukset,
takakeskikaiuttimien kaiutintason, tasapainon
ja taajuuskorjaimen asetukset poistetaan käytöstä
ja käyttöön otetaan etukaiuttimien asetukset.
79FI
2
Asetusten säätäminen
Valitse haluamasi valikkokohde
ja avaa se painamalla .
Esimerkki: Kun valitset Audio Settings.
Asetusvalikon käyttäminen
Asetusvalikon avulla voit määrittää
esimerkiksi kaiuttimiin, tilaäänitehosteisiin
ja monialueeseen liittyviä asetuksia.
3
Valitse haluamasi parametri ja
avaa se painamalla sitten .
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina RETURN/EXIT O.
Valikosta poistuminen
Paina HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Siirry valikkotilaan valitsemalla
päävalikosta Settings ja
painamalla sitten
.
Asetusvalikko tulee näkyviin TVruutuun.
80FI
Asetusvalikkoluettelo
Settings
Easy Setup
(sivu 83)
Speaker Settings
(sivu 83)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Asetusten säätäminen
Calibration Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Speaker Setup
Test Tone
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(sivu 87)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Advanced Auto Volume
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(tulon nimi)
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Sound Field Mode
Video Settings
(sivu 89)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(sivu 91)
(tulon nimi)
Subwoofer Level
Subwoofer Low Pass Filter
Audio Out
Control for HDMI
Pass Through
Input Settings
(sivu 92)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
jatkuu
81FI
Network Settings
(sivu 93)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(sivu 94)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(sivu 95)
Zone Control
System Settings
(sivu 96)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Network Update
(sivu 97)
82FI
Easy Setup
Speaker Settings
Suorittaa Easy Setup -toiminnon uudelleen ja
tekee perusasetukset. Noudata näytössä
näkyviä ohjeita (sivu 42).
Voit määrittää katseluympäristön (käytössä
olevan kaiutinjärjestelmän mukaan) joko
automaattisesti tai manuaalisesti.
Suorittaa D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) -toiminnon. Tämän toiminnon
avulla voit suorittaa automaattisen
kalibroinnin, johon kuuluu esimerkiksi
kaiuttimien ja viritinvahvistimen välisen
liitännän tarkistaminen, kaiutintasojen
säätäminen ja kunkin kaiuttimen
etäisyyden mittaaminen kuuntelusijainnista
automaattisesti.
Huomautus
Mittaustulokset korvataan ja tallennetaan nykyiseen
valittuun sijaintiin.
Auto Calibration Setup
Voit rekisteröidä kolme kaiutinsijoittelua
kohtaan Position sijoittelujärjestyksen,
kuunteluympäristön ja mittausolosuhteiden
mukaan.
Voit myös tasapainottaa yksittäisiä kaiuttimia
valitsemalla kalibrointityypin.
Position
Voit rekisteröidä useita asetusjoukkoja
kuunteluympäristöä varten tai ottaa
käyttöön tallennettuja asetusjoukkoja.
Valitse Position, johon haluat rekisteröidä
Auto Calibration Setup -näytön
mittaustulokset.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
jatkuu
83FI
Asetusten säätäminen
Auto Calibration
x OFF
Kaiuttimien kompensointityypin
määrittäminen
Ei aktivoi A.P.M.-toimintoa.
Voit valita kaiuttimiin käytettävän
kompensointityypin kussakin Positionasetuksessa.
x AUTO
Ottaa A.P.M.-toiminnon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä automaattisesti.
1 Valitse Position-asetus, johon haluat
määrittää kaiuttimen
kompensointityypin, ja paina sitten
Huomautuksia
.
2 Valitse haluamasi Calibration Type -asetus
ja paina sitten
.
• Full Flat
Tekee jokaisen kaiuttimen taajuuden
mittauksesta tasaisen.
• Engineer
Asettaa taajuusominaisuudet sellaisiksi,
jotka vastaavat Sonyn
kuunteluhuonestandardia.
• Front Reference
Säätää kaikkien kaiuttimien
ominaisuuksia vastaamaan
etukaiuttimien ominaisuuksia.
• Off
Poistaa käytöstä Auto Calibration taajuuskorjaimen.
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
– Kalibrointityypin asetuksena on OFF (sivu 83).
– Analogisia äänisignaaleja vastaanotetaan.
– 2ch Analog Direct -asetus on käytössä.
• Viritinvahvistin saattaa toistaa signaaleja
tulosignaalien todellista näytteenottotaajuutta
matalammilla taajuuksilla käytetyn äänimuodon
mukaan.
Speaker Connection
Position-asetuksen nimeäminen
Voit säätää jokaista kaiutinta manuaalisesti.
Voit myös säätää kaiuttimien tasoja Easy Setup
-toiminnon suorittamisen jälkeen.
Speaker Settings -asetukset koskevat vain
nykyistä Position-asetusta.
Voit määrittää seuraavat asetukset ohjatun
toiminnon avulla.
– Käytössä olevan kaiutinjärjestelmän
kaiutinsijoittelun asetukset.
– SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 -liitäntöjen asetukset
kaksoisvahvistinliitäntää tai alueen 2
liitäntää varten (SB Assign).
1 Valitse nimettävä Position-asetus ja paina
Huomautus
Huomautus
Calibration Type -asetusta ei voi määrittää sellaiseen
Position-asetukseen, johon ei ole rekisteröity
mittaustuloksia.
sitten
.
2 Valitse Name In ja paina sitten
.
Näyttönäppäimistö tulee näkyviin.
3 Valitse merkit yksitellen painamalla
V/v/B/b ja
.
4 Valitse Finish ja paina sitten
.
Automatic Phase Matching
Voit määrittää A.P.M. (Automatic Phase
Matching) -toiminnon D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration) -toiminnossa
(sivu 83).
84FI
Jos kaiutinkokoonpano sisältää takakeskikaiuttimet
tai etuyläkaiuttimet, et voi määrittää SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 -liitäntöjä
kaksoisvahvistinliitäntää tai alueen 2 liitäntää
varten.
Speaker Setup
Voit säätää jokaisen kaiuttimen manuaalisesti
Manual Setup -näytön avulla. Voit myös säätää
kaiuttimien tasoja Auto Calibration toiminnon suorittamisen jälkeen.
Valitse Level/Distance/Size ja paina
sitten .
Kaiuttimen tason säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasoa
(keskikaiutin, vasen/oikea takakaiutin, vasen/
oikea takakeskikaiutin, vasen/oikea
etuyläkaiutin, bassokaiutin).
haluat säätää, ja paina sitten
.
2 Valitse Level ja paina sitten
.
Voit säätää tasoa –20 dB–+10 dB välillä
0,5 dB:n välein.
Voit säätää oikean/vasemman
etukaiuttimen tasapainoa kummaltakin
puolelta. Voit säätää vasemman
etukaiuttimen tasoa FL–10,0 dB–
FL+10,0 dB välillä 0,5 dB:n välein. Voit
myös säätää oikean etukaiuttimen tasoa
FR–10,0 dB–FR+10,0 dB välillä 0,5 dB:n
välein.
Kaiuttimien etäisyyden
mittaaminen kuuntelusijainnista
Voit säätää kunkin kaiuttimen etäisyyttä
kuuntelusijainnista (vasen/oikea etukaiutin,
keskikaiutin, vasen/oikea takakaiutin, vasen/
oikea takakeskikaiutin, vasen/oikea
etuyläkaiutin, bassokaiutin).
1 Valitse näytössä kaiutin, jonka etäisyyttä
haluat säätää, ja paina sitten
.
2 Valitse Distance ja paina sitten
.
Voit säätää etäisyyttä 1,0 m–10,0 m välillä
1 cm:n välein (3 jalkaa 3 tuumaa – 32 jalkaa
9 tuumaa (1 tuuman välein).
Voit säätää jokaisen kaiuttimen
kokoa.
Huomautuksia
• Takakeskikaiuttimet määritetään samaan
asetukseen kuin takakaiuttimet.
• Kun etukaiuttimien tilaksi on asetettu Small,
keski-, taka-, takakeski- ja etuyläkaiuttimet
asetetaan myös automaattisesti Small-tilaan.
• Jos et käytä bassokaiutinta, etukaiuttimet asetetaan
automaattisesti Large-tilaan.
Kaiuttimien jakotaajuuden
säätäminen
Voit asettaa basson jakotaajuuden kaiuttimille,
joiden asetukseksi on Size-valikossa määritetty
Small. Mitattu kaiuttimen jakotaajuus
määritetään kullekin kaiuttimelle Auto
Calibration -toiminnon jälkeen.
1 Valitse Crossover Frequency ja paina
sitten
.
2 Valitse näytössä kaiutin, jonka
jakotaajuutta haluat säätää.
3 Määritä valitun kaiuttimen jakotaajuus.
Huomautus
Takakeskikaiuttimet määritetään samaan asetukseen
kuin takakaiuttimet.
Voit säätää kunkin kaiuttimen kokoa (vasen/
oikea etukaiutin, keskikaiutin, vasen/oikea
takakaiutin, vasen/oikea takakeskikaiutin,
vasen/oikea etuyläkaiutin).
1 Valitse näytöstä kaiutin, jonka kokoa
haluat säätää, ja paina sitten
2 Valitse Size ja paina sitten
.
.
85FI
Asetusten säätäminen
1 Valitse näytössä kaiutin, jonka tasoa
• Large
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuuksia, valitse Large.
Valitse tavallisesti Large.
• Small
Jos ääni on vääristynyt tai
tilaäänitehosteita tuntuu puuttuvan
monikanavaista tilaääntä käytettäessä,
valitsemalla Small voit aktivoida basson
suuntauspiirin ja toistaa kunkin kanavan
bassotaajuudet bassokaiuttimesta tai
muista Large-kaiuttimista.
Lähdeäänen toistaminen
vierekkäisistä kaiuttimista
Test Tone
Valitse Test Tone -näytössä testiäänen tyyppi.
Testiäänen toistaminen kustakin
kaiuttimesta
Voit toistaa testiäänen kaiuttimista
järjestyksessä.
1 Valitse Test Tone ja paina sitten
Voit toistaa lähdeääntä vierekkäisistä
kaiuttimista, jotta voit säätää näiden
kaiuttimien välistä tasapainoa.
1 Valitse Phase Audio ja paina sitten
.
Phase Audio -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria ja paina sitten
.
Test Tone -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria ja paina sitten
.
• Off
• Auto
Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta
järjestyksessä.
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH, RH,
SW
* SB on näkyvissä, jos vain yksi
takakeskikaiutin on kytketty.
Voit valita, mistä kaiuttimista testiääni
toistetaan.
3 Säädä Level-asetusta ja paina sitten
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* SR/SB ja SB/SL tulevat näkyviin, jos vain yksi
takakeskikaiutin on kytketty.
Voit toistaa 2-kanavaista etulähdeääntä
(testiäänen sijaan) vierekkäisistä
kaiuttimista järjestyksessä.
Jotkin kohteet eivät ehkä tule näkyviin
valitun kaiutinsijoittelun asetuksen
mukaan.
3 Säädä Level-asetusta ja paina sitten
.
.
Speaker Impedance
Testiäänen toistaminen
vierekkäisistä kaiuttimista
Voit määrittää kaiutinimpedanssin. Lisätietoja
on kohdassa 7: Viritinvahvistimen asetusten
määrittäminen Easy Setup -toiminnon avulla
(sivu 42).
Voit toistaa testiäänen vierekkäisistä
kaiuttimista, jotta voit säätää näiden
kaiuttimien välistä tasapainoa.
1 Valitse Phase Noise ja paina sitten
x4Ω
.
Phase Noise -näyttö tulee näkyviin.
2 Säädä parametria ja paina sitten
x8Ω
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
Distance Unit
Voit valita asetusetäisyyksien mittayksikön.
* SR/SB ja SB/SL tulevat näkyviin, jos vain yksi
takakeskikaiutin on kytketty.
Voit toistaa testiäänen vierekkäisistä
kaiuttimista järjestyksessä.
Jotkin kohteet eivät ehkä tule näkyviin
valitun kaiutinsijoittelun asetuksen
mukaan.
3 Säädä Level-asetusta ja paina sitten
86FI
x meter
Etäisyys näytetään metreinä.
x feet
Etäisyys näytetään jalkoina.
.
Audio Settings
Voit säätää mieltymyksiisi sopivat
ääniasetukset.
D.L.L.-toiminto on Sonyn patentoima
tekniikka, joka mahdollistaa matalalaatuisten
digitaalisten ja analogisten äänisignaalien
toistamisen korkealaatuisena.
Voit säätää jokaisen kaiuttimen basso- ja
diskanttitasoa (sivu 62).
Advanced Auto Volume
Voit ottaa käyttöön Advanced Auto Volume
-toiminnon tai poistaa sen käytöstä (sivu 63).
x Off
x On
x OFF
x Auto 1
Subwoofer Muting
Tämä toiminto on saatavissa häviöllisesti
pakatuille äänimuodoille ja analogisille
äänisignaaleille.
Voit estää signaalien toistamisen
SUBWOOFER-liittimien kautta.
x Auto 2
x Off
Tämä toiminto on saatavissa lineaarisille
PCM-signaaleille sekä häviöllisesti pakatuille
äänimuodoille ja analogisille äänisignaaleille.
SUBWOOFER-liittimet toistavat signaaleja.
x On
SUBWOOFER-liittimet eivät toista signaaleja.
Huomautuksia
• Toiminto ei välttämättä toimi USB-laitteen tai
kotiverkon kautta toistettavan sisällön mukaan.
• Toiminto toimii, kun valittuna on A.F.D. Auto.
Tämä toiminto ei kuitenkaan toimi seuraavissa
tilanteissa.
– Kun vastaanotetaan lineaarisia PCM-signaaleja,
joiden näytetaajuus on muu kuin 44,1 kHz.
– Dolby Digital Plus-, Dolby Digital EX-, Dolby
TrueHD-, DTS 96/24-, DTS-ES Matrix 6.1-,
DTS-HD Master Audio- tai DTS-HD High
Resolution Audio -signaaleja vastaanotetaan.
Sound Optimizer
Dual Mono
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisten lähetysten kaksoisäänilähetysten
aikana. Tämä toiminto toimii vain Dolby
Digital -lähteillä.
x Main/Sub
Pääkielen ääni toistetaan vasemmasta
etukaiuttimesta ja alikielen ääni toistetaan
oikeasta etukaiuttimesta samanaikaisesti.
x Main
Voit ottaa Sound Optimizer -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä (sivu 62).
Pääkielen ääni toistetaan.
x Off
Alikielen ääni toistetaan.
x Sub
x On
87FI
Asetusten säätäminen
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Equalizer
Dynamic Range Compressor
Voit pakata ääniraidan dynamiikka-alueen.
Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat katsoa
elokuvia hiljaa iltamyöhällä. Dynamiikkaalueen pakkaaminen on mahdollista vain
Dolby Digital -lähteistä.
x Off
Dynamiikka-aluetta ei pakata.
x Auto
Dynamiikka-alue pakataan automaattisesti.
x On
Dynamiikka-alue pakataan niin kuin
nauhoitusteknikko on tarkoittanut.
A/V Sync (Synkronoi ääni- ja
videolähdön)
Voit asettaa audiolähtöön viivettä, jolla
voit minimoida äänilähdön ja kuvan välisen
aikaeron.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun käytät
suurta LCD- tai plasmanäyttöä tai projektoria.
Voit asettaa toiminnon jokaiselle tulolle
erikseen.
x HDMI Auto
Äänilähdön ja HDMI-liitännän kautta
kytketyn näytön kuvan välinen aikaero
säädetään automaattisesti television antamien
tietojen mukaan. Toiminto on käytettävissä
vain, kun näyttö tukee A/V Sync -toimintoa.
x 0 ms – 300 ms
Voit säätää viivettä 0 ms:n ja 300 ms:n välillä
10 ms:n välein.
Decode Priority (Digitaalisen
äänitulon dekoodauksen
prioriteetti)
Voit määrittää digitaalisen signaalitulon
tulotilan DIGITAL IN- tai HDMI IN
-liittimiin.
Voit asettaa toiminnon jokaiselle tulolle
erikseen.
x PCM
Kun DIGITAL IN -liittimen signaalit on
valittuna, PCM-signaaleille annetaan
prioriteetti (jotta keskeytyksiltä vältytään
toiston alkaessa). Muodosta riippuen muiden
signaalitulojen aikana ääni ei kuitenkaan
välttämättä kuulu. Aseta tässä tapauksessa
tämän kohteen asetukseksi AUTO.
Kun HDMI IN -liittimen signaalit on valittu,
vain PCM-signaalit viedään liitetystä
soittimesta. Kun signaaleja vastaanotetaan
missä tahansa muussa muodossa, aseta tämän
kohteen asetukseksi AUTO.
x Auto
Automaattisesti vaihtaa tulotilaa asetusten
Dolby Digital, DTS ja PCM välillä.
Huomautus
Vaikka Decode Priority -asetukseksi on määritetty
PCM, äänen alkua ei välttämättä toisteta CD-levyltä
toistettavista signaaleista johtuen.
Sound Field
Voit valita tulosignaaleihin käytettävän
äänikentän. Lisätietoja on kohdassa
Äänitehosteista nauttiminen (sivu 57).
Voit asettaa toiminnon jokaiselle tulolle
erikseen.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavassa tilanteessa.
– 2ch Analog Direct -asetus on käytössä.
• Viritinvahvistin saattaa toistaa signaaleja
tulosignaalien todellista näytteenottotaajuutta
matalammilla taajuuksilla käytetyn äänimuodon
mukaan.
88FI
Sound Field Mode
Voit määrittää, toistetaanko ääntä
etuyläkaiuttimista. Lisätietoja on kohdassa
Sound Field Mode (sivu 61).
Video Settings
Voit säätää videoasetuksia.
Asetusten säätäminen
Resolution (Videosignaalien muuntaminen)
Voit muuttaa analogisten videosignaalien tarkkuutta ja toistaa muunnettuja signaaleja.
x Direct
x 480p/576p
Voit toistaa analogisia videotulosignaaleja
suoraan.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Ulostulo
Resolutionvalikkoasetus
Tulolähde
Direct
Auto
(tehdasoletusasetus)
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
HDMI OUT
MONITOR
MONITOR VIDEO
-liittimet COMPONENT VIDEO
OUT -liitin
OUT -liittimet
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
–
a
–
VIDEO IN -liittimet
–
–
a
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
b)
zb)
zb)
zb)
z
za)
VIDEO IN -liittimet
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
zc)
z
z
VIDEO IN -liittimet
zc)
z
z
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
z
z
–
VIDEO IN -liittimet
z
z
a
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
z
zd)
–
VIDEO IN -liittimet
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO IN
-liittimet
z
a
–
VIDEO IN -liittimet
z
–
a
z: Videosignaalit muunnetaan ja lähetetään videomuuntimen kautta.
a: Lähtösignaalin tyyppi on sama kuin tulosignaalin. Videosignaaleja ei muunneta.
– : Videosignaaleja ei lähetetä.
a)
Tarkkuus asetetaan automaattisesti liitetyn näytön
mukaan.
b)
Jos TV kytketään muuhun kuin HDMI-liittimeen,
signaalit lähetetään 480i/576i-muodossa, kun
Resolution-asetuksena on Auto.
jatkuu
89FI
c)
Signaalit lähetetään muodossa 480p/576p, vaikka
valittuna olisi 480i/576i.
d)Tekijänoikeudella suojaamattomat videosignaalit
lähetään asetusvalikon asetusten mukaan.
Tekijänoikeudella suojatut videosignaalit
lähetetään muodossa 480p/576p.
Huomautuksia
• Videosignaaleja ei viedä COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT- tai MONITOR VIDEO OUT
-liittimistä, kun näyttö (tai muu vastaava)
kytketään HDMI OUT -liittimiin.
• Jos valitset Resolution-valikon asetukseksi
tarkkuuden, jota liitetty TV ei tue, TV:n kuvaa
ei voida toistaa oikein.
• Muunnettu HDMI-kuvalähtö ei tue tiloja
x.v.Colour, Deep Colour ja 3D.
Playback Resolution
Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi USB-laitteen, kotiverkon tai Internet-videotoiminnon kautta
toistettavan sisällön kanssa.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Videon HDMI OUT - MONITOR
MONITOR
lähtötarkkuus liittimet
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
-liitin
-liittimet
Playback
Resolution valikkoasetus
ZONE 2
ZONE 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
-liitin
-liittimet
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
720p (tehdasoletusasetus)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Jos toistat Macrovision-suojattua sisältöä,
viritinvahvistin saattaa toistaa kuvan matalalla
tarkkuudella tai näyttöön saattaa tulla
varoitusviesti, joka ilmoittaa, että videosignaaleja
ei voi toistaa.
Huomautuksia
• Jos varoitusviesti Video cannot be output from this
jack. tulee näkyviin, tee seuraavat toimet.
1Valitse BD/DVD pääalueen tulolähteeksi.
2Määritä Playback Resolution -asetukseksi
480i/576i tai 480p/576p.
90FI
• Jos kuvaa ei näy, kun sisältöä toistetaan USBlaitteen, kotiverkon tai Internet-videotoiminnon
kautta Watch/Listen-valikosta, tee seuraavat
toimet.
1Valitse BD/DVD pääalueen tulolähteeksi.
2Määritä Playback Resolution -asetukseksi
matalampi tarkkuus.
3D Output Settings
Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi USBlaitteen, kotiverkon tai Internet-videotoiminnon
kautta toistettavan sisällön kanssa.
Valitse tämä, jos haluat 3D-yhteensopivan
sisällön näkyvän 3D-muotoisena.
x Off
Valitse tämä, jos haluat kaiken sisällön näkyvän
2D-muotoisena.
TV Type
Voit määrittää HDMI-liittimiin liitetyn laitteen
tarvittavat asetukset.
Subwoofer Level
Voit asettaa bassokaiuttimen tasoksi 0 dB tai
+10 dB, kun tulona on PCM-signaaleja
lähetetään HDMI-liitännän kautta. Voit
asettaa tason jokaiselle HDMI-tuloliittimeen
määritetylle tulolähteelle erikseen.
x 0 dB
Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi USBlaitteen, kotiverkon tai Internet-videotoiminnon
kautta toistettavan sisällön kanssa.
x Auto
x 16:9
x +10 dB
Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on
laajakuvatelevisio tai laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
x 4:3
Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3kuvasuhteen television, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
Screen Format
Asettaa tasoksi automaattisesti 0 dB tai +10 dB
äänisignaalin mukaisesti.
Subwoofer Low Pass Filter
Voit ottaa käyttöön bassokaiuttimen
alipäästösuodattimen tai poistaa sen käytöstä.
Alipäästösuodatin toimii, kun PCM-signaaleja
toistetaan HDMI-liitännän kautta. Voit asettaa
tämän toiminnon jokaiselle HDMItuloliittimeen määritetylle tulolähteelle erikseen.
Ota toiminto käyttöön, jos bassokaiutin liitetään
ilman jakotaajuustoimintoa.
Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi USBlaitteen, kotiverkon tai Internet-videotoiminnon
kautta toistettavan sisällön kanssa.
x Off
x Original
x On
Ei aktivoi alipäästösuodatinta.
Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on
laajakuvatoiminnolla varustettu televisio.
Näyttää 4:3-muotoisen näyttökuvan 16:9kuvasuhteisena myös laajakuvatelevisioissa.
Ottaa käyttöön alipäästösuodattimen, jonka
katkaisutaajuus on 120 Hz.
x Fixed Aspect Ratio
Voit asettaa viritinvahvistimeen liitetyn
toistolaitteen HDMI-äänisignaalilähdön
HDMI-liitännän kautta.
Muuttaa kuvan kokoa siten, että se mahtuu
ruutuun alkuperäisessä kuvasuhteessa.
Asetusten säätäminen
x Auto
HDMI Settings
Audio Out
jatkuu
91FI
x TV+AMP
Ääni toistetaan TV:n kaiuttimesta ja
viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista.
Input Settings
Huomautuksia
Voit säätää viritinvahvistimen ja muiden
laitteiden liitäntäasetuksia.
• Toistolaitteen äänenlaatu vaihtelee television
äänenlaadun (kuten kanavien määrän ja
näytteenottotaajuuden) mukaan. Jos televisiossa
on stereokaiuttimet, viritinvahvistin toistaa
äänen myös stereona kuten televisio, vaikka
toistettaisiin monikanavaista lähdettä.
• Kun liität viritinvahvistimen videolaitteeseen
(kuten projektoriin), ääntä ei välttämättä kuulu
viritinvahvistimesta. Valitse tässä tapauksessa
AMP.
• Kun et valitse HDMI-tuloliitintä äänituloksi Input
Settings -valikon kohdassa Audio Input Assign,
ääntä ei toisteta televisiosta.
x AMP
Toistolaitteen HDMI-äänisignaalit
toistetaan vain viritinvahvistimeen
liitettyistä kaiuttimista. Monikanavainen
ääni voidaan toistaa sellaisenaan.
Input Edit
Voit määrittää seuraavat kohteet kullekin
tulolle.
x Watch/Listen
Määrittää, näytetäänkö tulolähde Watchvalikossa vai Listen-valikossa.
– Watch: Näyttää tulon Watch-valikossa.
– Listen: Näyttää tulon Listen-valikossa.
– Watch/Listen: Näyttää tulon sekä Watchettä Listen-valikossa.
– Hidden: Ei näytä tuloa Watch- eikä Listenvalikossa. Kun valitset tuloa, voit ohittaa
tulon, jonka asetuksena on Hidden.
Huomautus
x Icon
Kun Control for HDMI -asetuksena on On,
Audio Out -asetus saattaa muuttua automaattisesti.
Määrittää tulolle Watch-/Listen-valikossa
näkyvän kuvakkeen.
Control for HDMI
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
toiminnon, jonka avulla ohjataan HDMIkaapelilla HDMI-liittimiin liitettyä laitteita.
x Off
x Nimi
Määrittää tulolle Watch-/Listen-valikossa
näkyvän nimen.
Huomautus
Tuloa, jonka asetukseksi on määritetty Hidden tai
HIDDEN (INPUT-valikon kohdassa INPUT SKIP)
(sivu 102), ei voi valita käyttämättä GUI-toimintoa,
vaikka käyttäisit INPUT SELECTOR -säädintä.
x On
Pass Through
Voit viedä HDMI-signaalit TV:hen silloinkin,
kun viritinvahvistin on valmiustilassa.
Lisätietoja on kohdassa HDMI-signaalien
toistaminen, vaikka viritinvahvistin on
valmiustilassa (Pass Through) (sivu 70).
Audio Input Assign
Voit määrittää äänituloliittimet kullekin
tulolle.
Lisätietoja on kohdassa Muiden video-/
äänituloliittimien käyttäminen (sivu 72).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5, ei mitään
x Off
x On
92FI
x Digital
OPT IN 1/2/3/4, COAX IN 1/2, ei mitään
x Analog
Tehdasoletusasetus
Voit määrittää videotuloliittimet kullekin
tulolle.
Lisätietoja on kohdassa Muiden video-/
äänituloliittimien käyttäminen (sivu 72).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5, ei mitään
x Component
Voit säätää verkon asetuksia.
Internet Settings
Voit tarkistaa ja muuttaa verkkoasetuksia.
Voit muuttaa seuraavien kohteiden asetuksia
manuaalisesti tai automaattisesti.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Yhdistä viritinvahvistin verkkoon etukäteen.
Lisätietoja on kohdassa 5: Verkkoyhteyden
muodostaminen (sivu 39).
COMPONENT IN 1/2, ei mitään
x Analog
Tehdasoletusasetus
Connection Server Settings
Voit määrittää, näytetäänkö liitetty DLNApalvelin.
Renderer Options
x Renderer Name
Näyttää viritinvahvistimen muunninnimen.
x Auto Access Permission
Määrittää, annetaanko uudelle havaitulle
DLNA-ohjaimelle automaattisesti
käyttöoikeus.
Renderer Access Control
Voit määrittää, hyväksytäänkö DLNAohjaimilta tulevat käskyt.
External Control
Voit ottaa käyttöön toiminnon, joka sallii
viritinvahvistimen ohjaamisen kotiverkossa
ES Remote -sovelluksella.
x Off
x On
93FI
Asetusten säätäminen
Video Input Assign
Network Settings
Koodi
Network Standby
Voit ottaa käyttöön toiminnon, joka aktivoi
viritinvahvistimen takapaneelissa olevat
verkkokytkimet ja sallii verkon ohjaimen,
ES Remote -sovelluksen ja vastaavien
ohjausratkaisujen käytön. Toiminnon avulla
viritinvahvistinta voidaan ohjata, vaikka
viritinvahvistin olisi valmiustilassa.
Valmiustilassa verkkotoiminnon
käynnistysaika on pidempi kuin silloin,
kun viritinvahvistin on käyttötilassa.
Alue
Koodi
Alue
2057
Belgia
2379
Norja
2070
Brasilia
2427
Pakistan
2090
Chile
2436
Portugali
2149
Espanja
2428
Puola
2424
Filippiinit
2174
Ranska
2219
Hongkong
2499
Ruotsi
2238
Indonesia
2109
Saksa
2248
Intia
2501
Singapore
2239
Irlanti
2165
Suomi
x Off
2254
Italia
2086
Sveitsi
Verkkotoiminto poistetaan käytöstä,
kun viritinvahvistin on valmiustilassa.
2046
Itävalta
2543
Taiwan
2276
Japani
2115
Tanska
2092
Kiina
2528
Thaimaa
2093
Kolumbia
2390
Uusi-Seelanti
2304
Korea
2489
Venäjä
2200
Kreikka
2184
Yhdistynyt
kuningaskunta
x On
Verkkotoiminto toimii, vaikka viritinvahvistin
on valmiustilassa.
Internet Services Settings
Internet Video Parental Control
Parental Control Password
Voit asettaa tai vaihtaa
käytönvalvontatoiminnon salasanan.
Salasanalla voi rajoittaa Internet-videoiden
toistamista.
Parental Control Area Code
Joidenkin Internet-videoiden toistoa voi
rajoittaa maantieteellisen alueen mukaan.
Kohtauksien katselu voidaan estää tai
kyseiset kohtaukset voidaan korvata
muilla kohtauksilla.
Määritä toiminto näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Koodi
Alue
Koodi
Alue
2376
Alankomaat
2333
Luxemburg
2044
Argentiina
2363
Malesia
2047
Australia
2362
Meksiko
94FI
Joidenkin Internet-videoiden toistoa voi
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Kohtauksien
katselu voidaan estää tai kyseiset kohtaukset
voidaan korvata muilla kohtauksilla.
Määritä toiminto näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Internet Video Unrated
Voit määrittää, sallitaanko
luokittelemattomien Internet-videoiden
toistaminen.
x Allow
Sallii luokittelemattomien Internet-videoiden
toiston.
x Block
Estää luokittelemattomien Internet-videoiden
toiston.
1 Valitse alue, jonka äänenvoimakkuutta
haluat säätää, ja paina sitten
Zone Settings
.
2 Valitse Volume ja paina sitten
Voit säätää pääalueen ja alueen 2 asetuksia.
.
3 Säädä äänenvoimakkuutta ja paina
sitten
.
Zone Setup
Alueen 2 virran kytkeminen tai
katkaiseminen
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä alueen
2 toiminnan.
1 Valitse alue, jonka haluat ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä, ja paina sitten
2 Valitse On tai Off ja paina sitten
.
.
• On
• Off
Voit esiasettaa kunkin alueen
aloitusäänenvoimakkuuden.
1 Valitse alue, jonka äänenvoimakkuuden
.
2 Valitse Preset Volume ja paina sitten
Voit valita alueeseen lähetettävän
lähdesignaalin. Ääni- ja videosignaaleja
lähetetään alueeseen 2.
1 Valitse alue, johon video-/äänisignaalit
.
2 Valitse Input ja paina sitten
3 Valitse tulo ja paina sitten
Pääalueen/alueen 2
äänenvoimakkuuden
esiasettaminen
haluat esiasettaa, ja paina sitten
Kunkin alueen lähtösignaalin
lähteen valitseminen
lähetetään, ja paina sitten
Asetusten säätäminen
Zone Control
.
.
Alueen 2 äänenvoimakkuuden
säätäminen
Jos SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 -liitäntöjä käytetään alueen
2 liitäntää varten, voit säätää myös alueen
2 äänenvoimakkuutta.
Jos Line Out -asetuksena on Variable,
voit säätää äänenvoimakkuutta myös
Zone Control -toiminnon avulla.
Jos haluat säätää alueen 2 äänenvoimakkuutta
alueella 2 käyttämällä kauko-ohjainta, katso
lisätietoja kohdasta Viritinvahvistimen
käyttäminen toiselta alueelta (ZONE 2 toiminnot) (sivu 66).
.
3 Säädä äänenvoimakkuutta ja paina
sitten
.
Säätämisen aikana ääni toistetaan säädetyllä
äänenvoimakkuudella riippumatta
MASTER VOLUME -säätimen arvosta.
Jos valitset Off, kummatkin alueet
aktivoidaan sillä äänenvoimakkuudella,
joka oli käytössä ennen edellistä virran
katkaisua.
Huomautus
• Äänenvoimakkuutta ei voi esiasettaa seuraavissa
tilanteissa.
– SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2
-liitäntöjä käytetään takakeskikaiuttimia tai
etuyläkaiuttimia varten tai käytössä on
kaksoisvahvistinliitäntä.
– Line Out -asetuksena on Fixed.
Line Out
Voit määrittää ZONE 2 AUDIO OUT
-liittimien äänenvoimakkuuden säädön
Variable- tai Fixed-tilaan. Lisätietoja on
kohdassa Alueen 2 äänenvoimakkuuden
säädön asetukset (sivu 66).
jatkuu
95FI
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Voit valita erilaisia asetuksia 12V Trigger
-toiminnon käyttöä varten.
System Settings
Voit muokata viritinvahvistimen asetuksia.
Language
x Off
Valitse näytössä näkyvien viestien kieli.
Voit poistaa käytöstä 12 V:n liipaisulähdön,
vaikka pääviritinvahvistimeen on kytketty
virta.
x English
x Ctrl
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
12 V:n liipaisulähdön manuaalisesti
käyttämällä ulkoisen ohjauslaitteen
ohjauskomentoa.
x Zone
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
12 V:n liipaisulähdön sen mukaan, onko
valittuun alueeseen kytketty virta vai ei.
x Input (vain Main)
Voit ottaa käyttöön 12 V:n liipaisulähdön,
kun esiasetettu tulo valitaan.
Kun valitset Input, näkyviin tulee asetusnäyttö
kunkin tulon liipaisun käyttöön ottamista tai
käytöstä poistamista varten. Valitse tulo
painamalla V/v ja valitse sitten valintaruutu
painamalla .
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
toiminnon, joka siirtää pääalueen
automaattisesti valmiustilaan, jos
viritinvahvistinta ei käytetä tietyn ajan
kuluessa tai kun viritinvahvistimeen ei
lähetetä signaaleja.
x Off
Ei siirry valmiustilaan.
x On
Siirtyy valmiustilaan noin 30 minuutin
jälkeen.
Huomautus
• Tämä toiminto ei toimi seuraavassa tilanteessa.
– FM/AM on valittuna.
– Kun sisältöä toistetaan USB-laitteen, iPhone/
iPod-laitteen, kotiverkon tai Internetvideotoiminnon avulla.
Settings Lock
Voit lukita viritinvahvistimen asetukset.
x On
Tämän asetuksen voi ottaa käyttöön
ainoastaan asetusvalikosta. Kun toiminto
poistetaan käytöstä, tee seuraavat toimet.
96FI
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Voit poistaa Internet-videoihin liittyviä
henkilökohtaisia tietoja, kuten Internetin
sisältöluettelon tai Favorites List -luettelon.
Näyttää viritinvahvistimen ohjelmistoversion.
1
Katkaise viritinvahvistimen virta
painamalla ?/1.
2
Kytke virta viritinvahvistimeen
pitämällä MUSIC- ja SPEAKERS (A/
B/A+B/OFF) -painike painettuna ja
painamalla sitten ?/1-painiketta.
RS232C Control
Voit ottaa käyttöön ylläpito- ja huoltotilan tai
poistaa sen käytöstä.
x Off
x On
Software Update Notification
Voit määrittää, ilmoittaako järjestelmä saatavilla
olevista uusista ohjelmistopäivityksistä TVnäytössä.
EULA
Näyttää EULA-näytön TV-ruudussa.
Network Update
Voit päivittää ja laajentaa viritinvahvistimen
toimintoja.
Lisätietoja päivitystoiminnoista on seuraavassa
verkkosivustossa:
http://support.sony-europe.com/
Päivityksen aikana viritinvahvistimen GUI- ja
näyttöikkuna poistuvat käytöstä ja etupaneelin
MULTI CHANNEL DECODING -merkkivalo
vilkkuu.
Kun päivitys on valmis, viritinvahvistin
käynnistyy uudelleen automaattisesti.
x On
Päivityksen valmistuminen voi kestää jopa
50 minuuttia. Päivitykseen kuluva aika
vaihtelee Internet-yhteyden nopeuden mukaan.
x Off
Huomautus
Viritinvahvistimen päivittäminen
Älä katkaise virtaa viritinvahvistimesta tai irrota
verkkokaapelia ohjelmistopäivityksen aikana.
Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Lisätietoja viritinvahvistimen ohjelmiston
päivittämisestä on kohdassa Network Update
(sivu 97).
Huomautus
• Seuraavissa tapauksissa TV-näyttöön tulee viesti
eikä viritinvahvistimen päivitystä käynnistetä.
– Kun kaikki versiot ovat ajan tasalla.
– Kun viritinvahvistin ei pysty noutamaan tietoja
esimerkiksi silloin, kun verkkoyhteyttä ei ole
muodostettu tai palvelin on väliaikaisesti poissa
käytöstä.
97FI
Asetusten säätäminen
System Information
4
Käyttäminen ilman
GUI-valikkoa
Valitse valikkokohde painamalla
V/v-painiketta toistuvasti ja
paina sitten .
Parametri tulee näkyviin.
Voit käyttää viritinvahvistinta
viritinvahvistimessa olevan näyttöikkunan
avulla, vaikka televisiota ei olisi kytketty
viritinvahvistimeen.
5
Valitse haluamasi parametri
painamalla V/v-painikkeita
toistuvasti ja paina sitten .
Parametri otetaan käyttöön.
Palaaminen edelliseen
vaiheeseen
Paina RETURN/EXIT O.
AMP
MENU
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Näyttöikkunan valikon käyttäminen
1
2
Kytke viritinvahvistimeen virta.
Paina AMP MENU.
Valikko tulee näkyviin viritinvahvistimen
näyttöikkunaan.
Esimerkki: Kun valitset SPEAKER.
3
98FI
Valitse valikko painamalla V/vpainiketta toistuvasti ja paina
sitten .
Valikkoluettelo (näyttöikkunassa)
Seuraavat asetukset ovat saatavilla eri valikoissa.
Taulukossa näkyvät xx… -kohdat havainnollistavat kussakin toiminnossa näkyvää parametria.
Toiminto
Auto Calibration
<AUTO CAL>
A.CAL START
(Automaattisen kalibroinnin aloitus)
FH USE: x?
Parametri
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
W-xxx:4Y
(Varoituskoodi)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(Ei varoitusta)
xxx: xxx
(Vaihetiedot)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: OUT, IN
xxx: xxx
(Etäisyystiedot)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
xxx: xxxx
(Tasotiedot)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW LH, RH
E-xx :3Y
(Virhekoodi)
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
RETRY? xxx
YES, NO
CANCEL
CAL TYPE
(Kalibrointityyppi)
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(Tulon nimeäminen)
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Position-asetuksen nimeäminen (sivu 84).
jatkuu
99FI
Asetusten säätäminen
Valikko
Valikko
Toiminto
Parametri
Tason asetukset
<LEVEL>
TEST TONE
OFF, FL–RH (AUTO), FL–RH (FIX)
P. NOISE
(Vaihekohina)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
P. AUDIO
(Vaiheääni)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
FL LEVEL
(Vasemman etukaiuttimen taso)
FL–10,0 dB–FL+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
FR LEVEL
(Oikean etukaiuttimen taso)
FR–10,0 dB–FR+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
CNT LEVEL
(Keskikaiuttimen taso)
CNT–20,0 dB–CNT+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
SL LEVEL
(Vasemman takakaiuttimen taso)
SL–20,0 dB–SL+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
SR LEVEL
(Oikean takakaiuttimen taso)
SR–20,0 dB–SR+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
SB LEVEL
(Takakeskikaiuttimen taso)
SB–20,0 dB–SB+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
SBL LEVEL
(Vasemman takakeskikaiuttimen taso)
SBL–20,0 dB–SBL+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
SBR LEVEL
(Oikean takakeskikaiuttimen taso)
SBR–20,0 dB–SBR+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
LH LEVEL
(Vasemman etuyläkaiuttimen taso)
LH–20,0 dB–LH+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
RH LEVEL
(Oikean etuyläkaiuttimen taso)
RH–20,0 dB–RH+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
SW LEVEL
(Bassokaiuttimen taso)
SW–20,0 dB–SW+10,0 dB (0,5 dB:n välein)
100FI
Toiminto
Parametri
Kaiutinasetukset
<SPEAKER>
SP PATTERN
(Kaiutinsijoittelu)
5/2.1–2/0 (20 vaihtoehtoa)
FRT SIZE
(Etukaiuttimien koko)
LARGE, SMALL
CNT SIZE
(Keskikaiuttimen koko)
LARGE, SMALL
SUR SIZE
(Takakaiuttimien koko)
LARGE, SMALL
FH SIZE
(Etuyläkaiuttimien koko)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(Takakeskikaiuttimen määritys)
OFF, BI-AMP, ZONE2
FL DIST.
(Vasemman etukaiuttimen etäisyys)
FL 3’ 3”–FL 32’ 9” (1 tuuman välein)
FL 1,0–FL 10,0 (m) (1 cm:n välein)
FR DIST.
(Oikean etukaiuttimen etäisyys)
FR 3’ 3”–FR 32’ 9” (1 tuuman välein)
FR 1,0–FR 10,0 (m) (1 cm:n välein)
CNT DIST.
(Keskikaiuttimen etäisyys)
CNT 3’ 3”–CNT 32’ 9” (1 tuuman välein)
CNT 1,0–CNT 10,0 (m) (1 cm:n välein)
SL DIST.
(Vasemman takakaiuttimen etäisyys)
SL 3’ 3”–FL SL 32’ 9” (1 tuuman välein)
SL 1,0–SL 10,0 (m) (1 cm:n välein)
SR DIST.
(Oikean takakaiuttimen etäisyys)
SR 3’ 3”–SR 32’ 9” (1 tuuman välein)
SR 1,0–SR 10,0 (m) (1 cm:n välein)
SB DIST.
(Takakeskikaiuttimen etäisyys)
SB 3’ 3”–SB 32’ 9” (1 tuuman välein)
SB 1,0–SB 10,0 (m) (1 cm:n välein)
Asetusten säätäminen
Valikko
SBL DIST.
SBL 3’ 3”–SBL 32’ 9” (1 tuuman välein)
(Vasemman takakeskikaiuttimen etäisyys) SBL 1,0–SBL 10,0 (m) (1 cm:n välein)
Kaiutinasetukset
<SPEAKER>
SBR DIST.
(Oikean takakeskikaiuttimen etäisyys)
SBR 3’ 3”–SBR 32’ 9” (1 tuuman välein)
SBR 1,0–SBR 10,0 (m) (1 cm:n välein)
LH DIST.
(Vasemman etuyläkaiuttimen etäisyys)
LH 3’ 3”–LH 32’ 9” (1 tuuman välein)
LH 1,0–LH 10,0 (m) (1 cm:n välein)
RH DIST.
(Oikean etuyläkaiuttimen etäisyys)
RH 3’ 3”–RH 32’ 9” (1 tuuman välein)
RH 1,0–RH 10,0 (m) (1 cm:n välein)
SW DIST.
(Bassokaiuttimen etäisyys)
SW 3’ 3”–SW 32’ 9” (1 tuuman välein)
SW 1,0–SW 10,0 (m) (1 cm:n välein)
DIST. UNIT
(Etäisyyden yksikkö)
METER, FEET
FRT CROSS
(Etukaiuttimen jakotaajuus)
CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz (10 Hz:n välein)
CNT CROSS
(Keskikaiuttimen jakotaajuus)
CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz (10 Hz:n välein)
SUR CROSS
(Takakaiuttimien jakotaajuus)
CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz (10 Hz:n välein)
FH CROSS
(Etuyläkaiuttimien jakotaajuus)
CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz
(10 Hz:n välein)
SP IMP.
(Kaiutinimpedanssi)
8 ohmia, 4 ohmia
jatkuu
101FI
Valikko
Toiminto
Parametri
Tuloasetukset
<INPUT>
NAME IN (Tulojen nimeäminen)
Lisätietoja tästä toiminnosta on valikon Input
Settings kohdassa Input Edit (sivu 92).
INPUT SKIP (Tulon ohitus)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (HDMI-äänitulon
määritys)
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Muiden video-/äänituloliittimien
käyttäminen (sivu 72).
H.V. ASSIGN (HDMI-videotulon
määritys)
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Muiden video-/äänituloliittimien
käyttäminen (sivu 72).
A. ASSIGN (Digitaalisen äänitulon
määritys)
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Muiden video-/äänituloliittimien
käyttäminen (sivu 72).
V.ASSIGN (Komponenttivideotulon
määritys)
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Muiden video-/äänituloliittimien
käyttäminen (sivu 72).
Tilaääniasetukset
<SURROUND>
EQ-asetukset
<EQ>
S.F. MODE (Äänikenttätila)
FRONT HIGH, STANDARD
HD-DCS TYP
(HD-D.C.S. -tehostetyyppi)
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
H. GAIN
(PLIIz Height -vahvistuksen säätö)
HIGH, MID, LOW
FRT BASS
(Etukaiuttimien bassotaso)
FRT B. –10 dB–FRT B. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
FRT TREBLE
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
FRT T. –10 dB–FRT T. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
CNT BASS
(Keskikaiuttimen bassotaso)
CNT B. –10 dB–CNT B. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
CNT TREBLE
(Keskikaiuttimen diskanttitaso)
CNT T. –10 dB–CNT T. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
SUR BASS
(Takakaiuttimien bassotaso)
SUR B. –10 dB–SUR B. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
SUR TREBLE
(Takakaiuttimien diskanttitaso)
SUR T. –10 dB–SUR T. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
FH BASS
(Etuyläkaiuttimien bassotaso)
FH B. –10 dB–FH B. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
FH TREBLE
(Etuyläkaiuttimien diskanttitaso)
FH T. –10 dB–FH T. +10 dB
(0,5 dB:n välein)
Monialueasetukset P.VOL MAIN
<ZONE>
(Esiasetettu äänenvoimakkuus (MAIN))
Viritinasetukset
<TUNER>
102FI
OFF, –∞, –92,0 dB–+23,0 dB (0,5 dB:n välein)
P.VOL ZONE2
(Esiasetettu äänenvoimakkuus (Zone2))
OFF, –∞, –92 dB–+18 dB (1 dB:n välein)
Z2 LINEOUT
(Zone2-linjalähdön tasotyyppi)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(12 V:n liipaisu)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(Esiasetettujen asemien nimeäminen)
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa
Esiasetettujen asemien nimeäminen (Name
Input) (sivu 55).
Valikko
Toiminto
Parametri
Ääniasetukset
<AUDIO>
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
OPTIMIZER (Sound Optimizer)
ON, OFF
ON, OFF
SW MUTING (Bassokaiuttimen
mykistys)
ON, OFF
A/V SYNC
(Synkronoi äänen videolähdön kanssa)
HDMI AUTO, 0 ms–300 ms (10 ms:n välein)
DUAL MONO
(Digitaalisen lähetyksen kielen valinta)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
(Digitaalisen äänitulon dekoodauksen
prioriteetti)
DEC. AUTO, DEC. PCM
D. RANGE
(Dynaamisen alueen pakkaus)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
Videoasetukset
<VIDEO>
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
HDMI-asetukset
<HDMI>
CTRL: HDMI
(HDMI-ohjaus)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(Pass Through)
ON, OFF
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(Bassokaiuttimen taso HDMI:llä)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW LPF
(Bassokaiuttimen alipäästösuodatin
HDMI:llä)
LPF ON, LPF OFF
Järjestelmäasetukset R.S232C
<SYSTEM>
(RS232C-ohjaustila)
R.S232C ON, R.S232C OFF
NET STBY
(Verkon valmiustila)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(Automaattinen valmiustila)
STBY ON, STBY OFF
VER x.xxx
(Versio)
jatkuu
103FI
Asetusten säätäminen
AUTO VOL (Advanced Auto Volume)
Näytön vaihtaminen
Näytössä näkyy useita viritinvahvistimen
tilaan liittyviä tietoja, kuten äänikenttä.
1 Valitse tulo, jonka tietoja haluat
tarkastella.
2 Paina viritinvahvistimen DISPLAY MODE
-painiketta toistuvasti.
Aina kun painat DISPLAY MODE
-painiketta, näyttö siirtyy seuraavaan
tilaan seuraavasti.
Käytössä oleva tulo t Äänikentän
tyyppi t Äänenvoimakkuuden
taso t Suoratoiston tiedot* t
Tulolle annettu nimi ...
* Suoratoiston tietoja ei välttämättä näytetä.
FM-/AM-radion kuuntelemisen aikana
Aseman nimi t Taajuus t Äänikentän
tyyppi t Äänenvoimakkuuden taso ...
Indeksinimi näkyy vain, se on määritetty
tulolle tai esiasetetulle asemalle.
Indeksinimi ei näy, jos vain tyhjiä
välilyöntejä on kirjoitettu.
RDS-lähetysten vastaanoton aikana
PS (Program Service -nimi)1), Esiasetuksen
nimi, kaista, tai esiasetuksen numero t
Taajuus, kaista ja esiasetuksen numero t
PTY (Program Type) -tiedot 2) t
RT (Radio Text) -tiedot3) t CT (Clock
Time) t Äänikentän tyyppi t
Äänenvoimakkuuden taso ...
1)
Nämä tiedot saattavat näkyä myös muissa
kuin RDS FM -asemissa.
2) Lähetettävän ohjelman tyyppi
3)
RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
104FI
Viritinvahvistimeen liitettyjen
laitteiden ohjaaminen
Kauko-ohjaimen käyttäminen
Liitettyjen laitteiden
käyttäminen kauko-ohjaimen
avulla
Paina ohjattavaa liitettyä laitetta
vastaavaa tulopainiketta.
2
Käytä alla olevassa taulukossa
lueteltuja toimintoja painamalla
asianmukaisia painikkeita.
Huomautus
Jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä
käytössä olevassa laitteessa.
Laitteiden ohjaamiseen käytettävien painikkeiden taulukko
Kasettinauhuri DAT- CD-soitin,
Digitaalinen
Video
Laite TV Videonauhuri DVD-soitin, DVD-/ Blu-ray HDD- PSX
A/B
nauhuri MD-soitin
satelliitti-/
CD -soitin,
videonauhuriyh- Disc tallennin
LD-soitin antennivastaanotin
-soitin
distelmä
Painike
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
Numeropainikkeet
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
Opas
z
-/--
z
ENT/MEM
z
Teksti
z
Väripainikkeet
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
,
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
,
+/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
jatkuu
105FI
Kauko-ohjaimen käyttäminen
Voit ohjata käytössä olevia Sony-laitteita tai
muita kuin Sony-laitteita viritinvahvistimen
mukana toimitetulla kauko-ohjaimella.
Kauko-ohjain on säädetty ohjaamaan
ensisijaisesti Sony-laitteita.
Kun kauko-ohjaimen asetuksia muutetaan
käytössä olevan laitteen mukaiseksi, voit ohjata
muita kuin Sony-laitteita ja muita Sony-laitteita,
joita kauko-ohjainta ei ensisijaisesti ole
määritetty ohjaamaan (sivu 106).
1
Kasettinauhuri DAT- CD-soitin,
Digitaalinen
Video
Laite TV Videonauhuri DVD-soitin, DVD-/ Blu-ray HDD- PSX
A/B
nauhuri MD-soitin
satelliitti-/
CD -soitin,
videonauhuriyh- Disc tallennin
LD-soitin antennivastaanotin
-soitin
distelmä
Painike
PRESET +/–,
PROG +/–
z
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
d)
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Vain LD-soitin.
Vain B-nauhuri.
Vain DVD-soitin.
Vain Video CD -soitin.
Kaikkien laitteiden virran
katkaiseminen
(SYSTEM STANDBY)
Vaikka viritinvahvistin on valmiustilassa,
alueen 2 viritinvahvistimen virta on
kytkettynä. Voit katkaista kaikkien
Sony-laitteiden virran ja liitännät muihin
alueisiin painamalla kauko-ohjaimen ?/1ja AV ?/1-painikkeita samanaikaisesti.
AV ?/1
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen
Voit mukauttaa kaukosäätimen vastaamaan
viritinvahvistimeen liitettyjä laitteita. Voit
myös ohjelmoida kauko-ohjaimen ohjaamaan
muita kuin Sonyn laitteita sekä sellaisia
Sony-laitteita, joita ei kauko-ohjain ei
tavallisesti pysty ohjaamaan.
Seuraavassa esimerkissä käytetään muun
kuin Sonyn valmistamaa videonauhuria,
joka on kytketty viritinvahvistimen
VIDEO 1 IN -liittimiin.
?/1
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Tulopainikkeet
Numeropainikkeet
ENT/MEM
1
Paina AV ?/1 samalla, kun painat
RM SET UP.
RM SET UP -painike vilkkuu.
106FI
2
Kun RM SET UP -painike vilkkuu,
paina ohjattavan laitteen
tulopainiketta (mukaan lukien
TV-painike).
3
Anna numerokoodi painamalla
numeropainikkeita.
Jos saatavilla on useita koodeja, kokeile
antaa ensimmäinen laitetta vastaava
koodi.
Huomautus
TV-painikkeen arvoksi kelpaavat vain koodit
alueella 500–599.
4
CD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Koodi(t)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Kauko-ohjaimen käyttäminen
Jos esimerkiksi aiot ohjata VIDEO 1 IN
-liittimeen kytkettyä videonauhuria,
paina VIDEO 1.
RM SET UP ja SHIFT syttyvät.
Jos painat sellaisen laitteen painiketta,
jota varten kauko-ohjainta ei voi
ohjelmoida (kuten TUNER tai SOURCE),
RM SET UP -painike jatkaa vilkkumista.
Huomautuksia
• Numerokoodit perustuvat viimeisimpiin jokaiselta
merkiltä saatuihin tietoihin. On kuitenkin
mahdollista, että laite ei vastaa joihinkin koodeihin
tai mihinkään koodiin.
• Kaikki tämän kauko-ohjaimen tulopainikkeet eivät
välttämättä ole käytettävissä, kun kauko-ohjainta
käytetään tietyn laitteen kanssa.
Paina ENT/MEM.
Kun numerokoodi on vahvistettu,
RM SET UP -painike vilkkuu kahdesti
ja kauko-ohjain poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
DAT-nauhurin ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PIONEER
Koodi(t)
203
219
Ohjelmoinnin peruuttaminen
Kasettidekin ohjaaminen
Paina minkä tahansa vaiheen aikana
RM SET UP.
Valmistaja
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Laitetta ja laitteen valmistajaa
vastaavat numerokoodit
Käytä seuraavien taulukoiden numerokoodeja,
kun haluat ohjelmoida muita kuin Sonylaitteita tai sellaisia Sony-laitteita, joita kaukoohjainta ei ensisijaisesti ole määritetty
ohjaamaan. Koska laitteen vastaanottaman
kauko-ohjainsignaaliin vaikuttaa laitteen malli
ja vuosi, laitteelle voi olla määritetty useampi
kuin yksi numerokoodi. Jos et onnistu
ohjelmoimaan kauko-ohjainta yhdellä
näistä koodeista, kokeile muita koodeja.
Koodi(t)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
MD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Koodi(t)
301
302
303
304
jatkuu
107FI
Kiintolevytallentimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
307, 308, 309
Blu-ray Disc -soittimen
ohjaaminen
Valmistaja
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Koodi(t)
310, 311, 312
337
335
336
PSX-laitteen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
313, 314, 315
DVD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Koodi(t)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
DVD-/videonauhuriyhdistelmän
(tallentimen) ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
411
HDD-/DVD-soitinyhdistelmän
(tallentimen) ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
401, 402, 403
TV:n ohjaaminen
Valmistaja
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
108FI
Koodi(t)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
Valmistaja
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
LD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
PIONEER
Koodi(t)
601, 602, 603
606
Video CD -soittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
Koodi(t)
605
VCR-laitteen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TOSHIBA
* Jos AIWA-videonauhuri ei toimi, vaikka syötät
AIWA-laitteen koodin, kokeile Sony-laitteen koodia.
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Valmistaja
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Koodi(t)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Koodi(t)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
717, 720
722, 730
Kaapelivirittimen ohjaaminen
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
747, 756
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Valmistaja
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
Koodi(t)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
109FI
Kauko-ohjaimen käyttäminen
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
VIZIO
Koodi(t)
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
576, 577
Kauko-ohjaimen muistin
tyhjentäminen
AV ?/1
?/1
RM SET UP
1
Pidä ?/1 ja paina
– ja paina
sitten samanaikaisesti AV ?/1.
RM SET UP -painike vilkkuu kolme
kertaa.
2
Vapauta kaikki painikkeet.
Kauko-ohjaimen muistin sisältö
(eli kaikki ohjelmoidut tiedot)
tyhjennetään.
110FI
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuudesta
Jos nestettä tai jokin kiinteä esine joutuu
koteloon, irrota viritinvahvistin verkkovirrasta
ja anna pätevän huoltohenkilön tarkistaa se
ennen käytön jatkamista.
• Ennen viritinvahvistimen käyttöä tarkista,
että käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa.
Käyttöjännite osoitetaan viritinvahvistimen
takana olevassa nimikilvessä.
• Jos et käytä viritinvahvistinta pitkään aikaan,
irrota viritinvahvistin pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten
pidä kiinni pistokkeesta äläkä koskaan
vedä johdosta.
• Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et
voi kytkeä pistoketta kokonaan pistorasiaan,
ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Puhdistamisesta
Puhdista kotelo, paneeli ja ohjaimet pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu miedossa
pesuaineliuoksessa. Älä käytä mitään
hankaavia tyynyjä, pesujauheita tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bentseeniä.
Jos sinulla on mitään kysymyksiä tai ongelmia
viritinvahvistimen kanssa, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lämmön kertymisestä
Vaikka viritinvahvistin lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
viritinvahvistinta jatkuvasti suurella teholla,
kotelo lämpötila nousee huomattavasti päällä,
sivuilla ja alla*. Jotta et polttaisi itseäsi, älä
kosketa koteloa.
* Kotelon yläosa voi kuumentua erittäin kuumaksi.
Sijoittamisesta
• Sijoita viritinvahvistin paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry
ja jotta viritinvahvistimen käyttöikä on
pidempi.
111FI
Lisätietoja
Virtalähteistä
• Älä sijoita viritinvahvistinta
lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
missä on suoraa auringonvaloa, paljon
pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
• Älä sijoita kotelon päälle mitään, mikä
voi tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
Vianmääritys
Jos koet mitään seuraavista vaikeuksista
viritinvahvistinta käytettäessä, korjaa ongelma
tämän vianmääritysoppaan avulla. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti.
• Auto Standby -asetuksena on On (sivu 96).
• Uniajastintoiminto on käytössä (sivu 76).
• PROTECTOR-asetus on käytössä
(sivu 120).
Viritinvahvistimen virta kytkeytyy
automaattisesti.
• Control for HDMI -asetuksena on On tai
Pass Through -asetuksena on Off. Tässä
tapauksessa muut liitetyt laitteet voivat
kytkeä virran viritinvahvistimeen.
Kuvaa eikä ääntä toisteta tai kuva ja ääni
ovat vääristyneet.
• Viritinvahvistin on asetettu lähelle muita
laitteita, kuten televisiota, videonauhuria
tai kasettinauhuria.
Jos viritinvahvistinta käytetään yhdessä
television, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa ja se sijoitetaan
liian lähelle kyseistä laitetta, seurauksena
voi olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä.
Tämä on erityisen todennäköistä
sisäantennia käytettäessä. Sen vuoksi
ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.
Viritinvahvistimen yläosa on kuuma.
• Kyseessä on vahvistimelle tyypillinen
ilmiö. Tämä ei ole vika. Jos Control for
HDMI-, Pass Through- tai Network
Standby -toiminnon asetuksena on
On tai jos alueen 2 virta on kytketty,
viritinvahvistimen yläosa saattaa
kuumentua, vaikka viritinvahvistin olisi
valmiustilassa. Tämä johtuu siitä, että
viritinvahvistimen sisäisissä virtapiireissä
kulkee virta. Tämä on normaalia.
112FI
Video
TV-ruudussa tai näytössä ei ole kuvaa
tai kuva on epäselvä riippumatta kuvan
tyypistä.
• Valitse asianmukainen tulo
viritinvahvistimessa (sivu 47).
• Aseta TV sopivaan tulotilaan.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Määritä laitteen videotulo oikein (sivu 72).
• Tulosignaalin tulee olla sama kuin tulon,
kun tulosignaalia ylösmuunnetaan
viritinvahvistimen avulla (sivu 18).
• Varmista, että kaapelit on liitetty
laitteeseen oikein ja hyvin.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen asetukset on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin laitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Kuva toistetaan myöhemmin kuin siihen
liittyvä ääni.
• HDMI-liittimeen liitetyn laitteen tai
toistettavan lähteen mukaan, kuvat
saattavat tulla näkyviin niihin liittyvää
ääntä jäljessä. Muuta tässä tapauksessa
Audio Settings -valikon A/V Sync
-asetusta (sivu 88).
Tallennus ei toimi.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 26).
• Valitse lähdelaite (sivu 47).
• Varmista, että tallentimen liitännät on
kytketty tallennettavien videosignaalien
mukaan. Analogisia tulosignaaleja
(komposiittivideo) voidaan toistaa
ainoastaan analogisista lähtöliittimistä.
• Videotulosignaaleja ei voi tallentaa
HDMI IN-liittimien kautta.
• Tekijänoikeussuojaus estää joidenkin
lähteiden tallentamisen. Tällöin et
välttämättä pysty tallentamaan näistä
lähteistä.
• Määritä Auto Standby -asetukseksi
Off (sivu 96). Jos ainoastaan
komposiittivideosignaaleja tallennetaan,
viritinvahvistimen automaattinen
virrankatkaisutoiminto voi aktivoitua
ja keskeyttää tallennuksen.
Tietyn tyyppistä kuvaa ei toisteta tai se on
vääristynyt.
HDMI-liitäntä
• Varmista, että kytket HDMI-liittimeen
High Speed HDMI -kaapelin, kun
katsot kuvia tai kuuntelet ääntä
erityisesti 1080p-, Deep Colourtai 3D-lähetyksen aikana.
3D-kuva
• Käytössä olevan television tai videolaitteen
mukaan 3D-kuvia ei välttämättä näytetä.
Tarkista viritinvahvistimen tukemat
3D-kuvamuodot (sivu 123).
Videonauhuri
• Jos käytät videonauhuria ilman
kuvanparannuspiiriä, kuten TBC:tä,
kuva voi olla vääristynyt.
Kuvaa ei näytetä, kun Watch/Listenvalikosta valitaan My Video, My Music,
My Photo, Internet Video, Internet Music,
Internet Photo, Internet Network tai
Sony Entertainment Network.
• Valitse BD/DVD käyttämällä
viritinvahvistimen INPUT SELECTOR
-säädintä, määritä GUI-toiminnon
avulla Video Settings -valikon Playback
Resolution -asetukseksi 480p/576p ja
valitse sisältö sitten uudelleen.
Ääntä ei kuulu, oli mikä tahansa laite
valittuna, tai vain erittäin heikko ääni
kuuluu.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein.
• Tarkista, että viritinvahvistimeen ja
kaikkiin laitteisiin on kytketty virta.
• Tarkista, että MASTER VOLUME asetuksena ei ole –∞ dB. Säädä asetukseksi
noin –40 dB.
• Tarkista, että SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
-asetusta ei ole asetettu tilaan OFF (sivu 9).
• Paina
-painiketta.
• Valitse haluamasi laite painamalla
kaukosäätimen vastaavaa tulopainiketta
tai kääntämällä viritinvahvistimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
• Tarkista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Jos haluat kuunnella ääntä TVkaiuttimista, määritä HDMI Settings valikon Audio Out -asetukseksi TV+AMP.
Jos asetuksena on AMP, ääntä ei toisteta
television kaiuttimesta. Jos toistat
monikanavaista ääntä viritinvahvistimesta,
määritä asetukseksi AMP.
• Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta
muutetaan näytetaajuutta, kanavien
määrää tai äänilähtösignaalin äänimuotoa.
• Valitse iPhone-/iPod-laitteen EQasetukseksi Off tai Flat.
Vakava humina tai melu.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein.
• Tarkista, että liitäntäjohdot eivät ole
muuntajan tai moottorin lähellä ja että ne
ovat vähintään 3 metrin päässä TV:stä tai
loisteputkilampusta.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liitännät ja liittimet ovat likaisia. Pyyhi ne
kevyesti alkoholilla kostutetulla kankaalla.
jatkuu
113FI
Lisätietoja
Komponenttivideoliitäntä
• Televisio ei välttämättä tue COMPONENT
VIDEO OUT -liittimien lähtösignaalien
tarkkuutta. Valitse tässä tapauksessa
sopiva tarkkuusasetus viritinvahvistimesta
(sivu 89).
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
-liittimiin liittyy tarkkuusrajoituksia, jos
tekijänoikeussuojattujen videosignaalien
tarkkuutta muunnetaan. COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT -liittimiin
vietävien signaalien tarkkuus muunnetaan
muotoon 480p/576p.
Ääni
Tietyistä kaiuttimista ei kuulu ääntä.
Etukaiuttimet
• Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja
varmista, että ääni kuuluu kuulokkeista.
Jos vain yksi kanava toistetaan
kuulokkeista, tarkista, että kaikki johdot
on asetettu kunnolla liittimiin sekä
viritinvahvistimessa että laitteessa.
Jos molemmat kanavat toistetaan
kuulokkeista, tarkista, sen etukaiuttimen
liitäntä, josta ei kuuluu ääntä.
• Varmista, että olet liittänyt monauraaliseen
laitteeseen sekä L- että R-liittimet.
Analoginen laite edellyttää L- ja Rliittimien liittämistä. Käytä monostereokaapelia (lisävaruste). Ääntä ei
kuitenkaan toisteta keskikaiuttimesta, kun
äänikenttä (kuten Pro Logic) on valittuna.
Keski-/taka-/takakeskikaiuttimet
• Tarkista, että kaiutinasetukset ovat sopivat
sijoitteluun, käyttämällä Speaker Settings
-valikon Auto Calibration- tai Speaker
Connection -toimintoa. Tarkista sitten,
että ääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta
oikein käyttämällä Speaker Settings
-valikon Test Tone -toimintoa.
• Valitse HD-D.C.S.-äänikenttä (sivu 58).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 85).
• Varmista, että keski-/takakaiuttimet
on asetettu Small- tai Large-tilaan.
Takakeskikaiuttimet
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital
Surround EX -tietoja.
• Jos kaiutinsijoittelussa ei ole
takakeskikaiuttimia, SUR BACK-liittimiin
tulevat tulosignaalit ohitetaan, koska
viritinvahvistin ei pysty alasmiksaamaan
takakeskikanavia.
Bassokaiutin
• Tarkista, että bassokaiutin on liitetty oikein
ja hyvin.
• Varmista, että olet kytkenyt virran
bassokaiuttimeen.
114FI
Tietystä laitteesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
äänituloliittimiin.
• Tarkista, että liittämiseen käytetyt johdot
on asetettu kokonaan liittimiin sekä
viritinvahvistimessa että laitteessa.
• Määritä INPUT MODE -asetukseksi
AUTO (sivu 71).
HDMI-tuloliitäntä
• Kun 2ch Analog Direct -asetus on käytössä,
ääntä ei toisteta. Käytä jotakin toista
äänikenttää (sivu 57).
• Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 26, 28, 30, 33).
• Tarkista, että käytössä olevassa HDMIkaapelissa on HDMI Licensing LLC:n
valtuuttama HDMI-logo.
• Käytössä olevan toistolaitteen mukaan
kyseisen laitteen asetukset on ehkä
määritettävä. Lisätietoja on kunkin laitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Varmista, että kytket HDMI-liittimeen
High Speed HDMI -kaapelin, kun katsot
kuvia tai kuuntelet ääntä 1080p-, Deep
Colour- tai 3D-lähetyksen aikana.
• Ääntä ei välttämättä toisteta
viritinvahvistimesta, kun GUI-toiminto
näkyy TV-ruudussa. Poista GUI-toiminto
käytöstä painamalla HOME.
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMIliittimestä lähetettyjä äänisignaaleja
(muoto, näytteenottotaajuus, bittipituus
jne.). Tarkista liitetyn laitteen asetukset,
jos kuva on huono tai ääntä ei kuulu
HDMI-kaapelilla liitetystä laitteesta.
• Kun liitetty laite ei ole yhteensopiva
kopiosuojaustekniikan (HDCP) kanssa,
HDMI OUT -liittimen kuva ja/tai ääni voi
olla vääristynyt tai sitä ei toisteta. Tarkista
tässä tapauksessa liitetyn laitteen tekniset
tiedot.
• Määritä soittimen kuvatarkkuudeksi
vähintään 720p/1080i, jos haluat nauttia
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) -äänestä.
Koaksiaalinen/optinen tuloliitäntä
• Kun 2ch Analog Direct -asetus on
käytössä, ääntä ei toisteta. Käytä jotakin
toista äänikenttää (sivu 57).
• Tarkista INPUT MODE -tila (sivu 71).
• Varmista, ettei valittua (digitaalista)
äänituloliitintä ole määritetty muille
tuloille Connection Settings -valikon
kohdassa Audio Input Assign (sivu 72).
Analoginen 2-kanavainen tuloliitäntä
• Varmista, ettei valittua (analogista)
äänituloliitintä ole määritetty muille
tuloille Connection Settings -valikon
kohdassa Audio Input Assign (sivu 72).
Vasen ja oikea ääni ovat epätasapainossa
tai käänteiset.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein.
• Säädä tasapainoparametreja Speaker
Settings -valikon kohdassa Speaker Setup.
• Säädä kaiuttimien tasoasetuksia.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavaääntä
ei toisteta.
• Tarkista, että toistettu DVD-levy tms.
on tallennettu Dolby Digital- tai DTSmuodossa.
• Kun liität DVD-soittimen tms. tämän
viritinvahvistimen digitaalisiin
tuloliittimiin, varmista, että liitetyn
laitteen digitaalinen äänilähtöasetus
on käytössä.
• Voit nauttia High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD)
-signaaleista, DSD-signaaleista ja
monikanavaisista lineaarisista PCMsignaaleista vain HDMI-liitännän avulla.
Monikanavaista ääntä ei voida toistaa.
• Kun Control for HDMI -asetuksena
on On, Audio Out -asetukseksi
saatetaan määrittää automaattisesti AMP.
Määritä tässä tapauksessa Audio Out
-asetukseksi AMP.
Surround-tehoste ei toimi.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on
käytössä (paina MOVIE/HD-D.C.S.
tai MUSIC).
• PLII (Movie/Music), PLIIx (Movie/
Music), PLIIz Height ja Neo:6 (Cinema/
Music) eivät toimi, kun kaiutinsijoitteluna
on 2/0 tai 2/0.1.
jatkuu
115FI
Lisätietoja
• Soittimen kuvatarkkuus saattaa vaatia
tiettyjä asetuksia, jotta voit nauttia DSDäänestä ja monikanavaisesta lineaarisesta
PCM-äänestä. Lisätietoja on soittimen
käyttöohjeissa.
• Varmista, että TV on yhteensopiva
järjestelmän äänenhallintatoiminnon
kanssa.
• Jos TV:ssä ei ole järjestelmän
äänenhallintatoimintoa, määritä HDMI
Settings -valikon Audio Out -asetukseksi
– TV+AMP, jos haluat kuunnella ääntä
TV-kaiuttimesta ja viritinvahvistimesta.
– AMP, jos haluat kuunnella ääntä
viritinvahvistimesta. Kun liität
viritinvahvistimen videolaitteeseen
(kuten projektoriin), ääntä ei
välttämättä kuulu viritinvahvistimesta.
Valitse tässä tapauksessa AMP.
• Et voi kuunnella viritinvahvistimeen
liitetyn laitteen ääntä, kun TV on valittu
viritinvahvistimen tulolähteeksi.
– muuta viritinvahvistimen tuloksi
HDMI, kun haluat katsoa ohjelmaa
viritinvahvistimeen liitetystä laitteesta
– vaihda TV-kanavaa, jos haluat katsoa
TV-lähetystä
– valitse oikea laite tai tulo, jota haluat
katsoa, kun katsot ohjelmaa televisioon
liitetystä laitteesta.
• Kun HDMI-ohjaustoiminto on käytössä,
liitettyjä laitteita ei voi ohjata television
kauko-ohjaimella.
– Liitetyn laitteen ja käytössä olevan
television mukaan HDMI-asetus
on ehkä määritettävä laitteessa ja
televisiossa. Lisätietoja on kunkin
laitteen ja television mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
– Vaihda viritinvahvistimen tuloksi
laitteeseen liitetty HDMI-tulo.
MULTI CHANNEL DECODING -merkkivalo
ei syty sinisenä.
• Tarkista, että toistolaite on liitetty
digitaaliseen liittimeen ja että tulo on
valittu oikein viritinvahvistimesta.
• Tarkista, vastaako toistettavan ohjelmiston
tulolähde monikanavamuotoa.
• Tarkista, onko toistolaite määritetty
monikanavaääntä varten.
• Varmista, ettei valittua (digitaalista)
äänituloliitintä ole määritetty muille
tuloille Connection Settings -valikon
kohdassa Audio Input Assign (sivu 72).
Tallennus ei toimi.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein
(sivu 35).
• Valitse lähdelaite (sivu 47).
• Äänitulosignaaleja ei voi tallentaa HDMI
IN-liittimien kautta.
• Varmista, että tallentimen liitännät on
kytketty tallennettavien äänisignaalien
mukaan. Analogisia tulosignaaleja
voidaan toistaa ainoastaan analogisista
lähtöliittimistä. Digitaalisia
äänitulosignaaleja voidaan toistaa
ainoastaan OPTICAL OUT -liittimestä.
• Signaaleja ei voi tallentaa SCMSyhteensopivan tallentimen avulla.
• Tekijänoikeussuojaus estää joidenkin
lähteiden tallentamisen. Tällöin et
välttämättä pysty tallentamaan näistä
lähteistä.
Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
• Kaiutinjohdot eivät ehkä ole tiukasti
kiinni. Tarkista, onko johdot kiinni
tiukasti siten, ettei ne irtoa kun niitä
vetää kevyesti.
• Kaiutinjohdoissa voi olla
oikosulkuongelma.
Testiääni kuuluu muusta kaiuttimesta
kuin näytössä näytetystä kaiuttimesta.
• Kaiutinkokoonpanon sijoittelu on
virheellinen. Varmista, että
kaiutinliitännät ja kaiutinsijoittelu
vastaavat toisiaan.
116FI
Viritin
FM-vastaanotto on heikko.
• Liitä viritinvahvistin FM-ulkoantenniin
75-ohmin koaksiaalisen johdon avulla
(lisävaruste) kuvan osoittamalla tavalla
(sivu 116). Jos liität viritinvahvistimen
ulkoantenniin, maadoita se
salamaniskuilta. Älä liitä maadoitusjohtoa
kaasuputkeen, jotta vältyt mahdollisilta
kaasuräjähdyksiltä.
FM-ulkoantenni
Viritinvahvistin
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty hyvin.
Säädä antenneja ja liitä ulkoinen antenni,
jos tarpeen.
• Asemien signaalivahvuus on liian heikko
automaattisessa virityksessä. Käytä
suoraviritystä.
• Asemia ei ole esiasetettu tai esiasetetut
asemat on tyhjennetty (kun virität
skannaamalla esiasetettuja asemia).
Esiaseta asemat (sivu 55).
• Paina DISPLAY MODE toistuvasti
viritinvahvistimessa niin, että taajuus tulee
näkyviin näyttöikkunaan.
RDS ei toimi.
• Varmista, että olet virittänyt FM RDS
-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
• Viritetty asema ei välitä RDS-signaalia
oikein tai signaalin vahvuus on heikko.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule näkyviin.
• Ota yhteyttä radioasemaan ja selvitä,
toimittaako se kyseistä palvelua. Jos asema
toimittaa palvelua, palvelu voi olla
väliaikaisesti poissa käytöstä.
USB-laite
Järjestelmä ei tunnista USB-laitetta.
• Katkaise viritinvahvistimen virta ja
irrota USB-laite. Kytke sitten virta
viritinvahvistimeen ja liitä USB-laite
uudelleen.
• Liitä yhteensopiva USB-laite (sivu 48).
• USB-laite ei toimi oikein. Lisätietoja tämän
ongelman ratkaisemiseen on USB-laitteen
käyttöohjeessa.
Ääntä ei kuulu.
• Katkaise viritinvahvistimen virta
ja irrota USB-laite. Kytke sitten virta
viritinvahvistimeen ja liitä USB-laite
uudelleen.
• Liitä yhteensopiva USB-laite (sivu 48).
• Aloita toisto painamalla N.
• Kun 2ch Analog Direct -asetus on
käytössä, ääntä ei toisteta. Käytä jotakin
toista äänikenttää (sivu 57).
• Musiikkitiedoissa on melua tai äänessä
on häiriöitä.
• Joitakin tiedostoja ei välillä voida niiden
tiedostomuodon vuoksi. Lisätietoja on
kohdassa Toistettavat tiedostotyypit
(sivu 124).
• Muilla kuin FAT12/16/32-, VFAT- tai
NTFS-tiedostojärjestelmillä alustetut
USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
• Jos käytössä on osioitu USB-laite,
ainoastaan ensisijaisessa osiossa olevia
äänitiedostoja voi toistaa.
• Toisto on mahdollista 4. tasoon asti
(mukaan lukien ROOT-kansion).
• Tiedostojen määrä kansiossa ylittää
500 (mukaan lukien ROOT-kansion).
• Salattuja tai salasanalla suojattuja
tiedostoja ei voi toistaa.
* Tämä viritinvahvistin tukee FAT12/16/32-,
VFAT- ja NTFS-järjestelmiä, mutta kaikki
USB-laitteet eivät välttämättä tue näitä
tiedostojärjestelmiä.
Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöohjeesta tai
ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
Lisätietoja
USB-laitteen sisältö ei tule näkyviin.
• Kansiohierarkia ylittää 5 tasoa.
Viritinvahvistin voi näyttää enintään
4 tason sisällön (mukaan lukien ROOTkansion). Neljännen kansiotason kansioita
ei kuitenkaan näytetä.
• Jos WALKMAN-soittimeen tallennettuja
musiikkitiedostoja toistetaan
viritinvahvistimen avulla, siirrä tiedostot
WALKMAN-soittimeen tietokoneesta
Click & Drop -menetelmällä ja tallenna
ne sitten WALKMAN-soittimeen
viritinvahvistimen tukemassa
tiedostomuodossa (esim. MP3).
USB-laitetta ei voi liittää
(USB)
-porttiin.
• USB-laitetta liitin yritetään liittää
ylösalaisin. Kytke USB-laite oikeassa
suunnassa.
Virheellinen näyttö.
• USB-laitteen tiedot saattavat olla
vioittuneet.
• Viritinvahvistin voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
– isot kirjaimet (A–Z)
– pienet kirjaimet (a–z)
– numerot (0–9)
– symbolit (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘).
Muita merkkejä ei välttämättä näytetä
oikein.
Toiston alkamisessa voi kestää pitkään.
• Joissakin tapauksissa tietojen lukeminen
voi kestää pitkään.
– USB-laitteessa on useita kansioita ja
tiedostoja.
– Tiedostorakenne on erittäin
monimutkainen.
– Muistikapasiteetti on liian suuri.
– Sisäinen muisti on pirstoutunut.
Suosittelemme noudattamaan seuraavaa
rajoitusta.
– Tiedostoja kansiota kohti: enintään 500.
117FI
iPhone/iPod
iPhone-/iPod-laitetta ei voi ladata.
• Tarkista, että viritinvahvistimeen on
kytketty virta.
• Varmista, että iPhone-/iPod-laite on
kytketty kunnolla.
iPhone-/iPod-laitetta ei voi ohjata.
• Tarkista, että iPhone-/iPod-laitteen suojus
on poistettu.
• iPhone-/iPod-laitteen sisällön mukaan
toiston aloittaminen saattaa kestää hetken.
• Irrota iPhone-/iPod-laite ja kytke iPhone-/
iPod sitten uudelleen.
• Käytössä on yhteensopimaton iPhone/
iPod. Tuettujen laitetyyppien luettelo
on kohdassa Yhteensopivat iPhone- /
iPod-mallit (sivu 52).
iPhone-laitteen soiton äänenvoimakkuus
ei muutu.
• Säädä soiton äänenvoimakkuutta iPhonen
ohjaimien avulla.
Verkko
Verkkoyhteyden muodostaminen ei
onnistu.
• Tarkista verkkoyhteys (sivu 39) ja Network
Settings -valikko (sivu 93).
Palvelinta ei löydy.
• Hae palvelinta Network Settings -valikon
Connection Server Settings -toiminnon
avulla (sivu 93).
• Tarkista seuraavat kohdat:
– Onko reitittimeen kytketty virta?
– Jos viritinvahvistimen ja reitittimen
välissä on jokin toinen laite, tarkista,
että siihen on kytketty virta.
– Onko kaikki kaapelit liitetty oikein
ja tiukasti?
– Onko asetukset määritetty niin, että
ne vastaavat reitittimen asetuksia
(DHCP tai kiinteä IP-osoite)?
118FI
• Kun käytössä on tietokone, tarkista
seuraavat kohdat:
– Tietokoneen käyttöjärjestelmän sisäiset
palomuuriasetukset.
– Suojausohjelmiston
palomuuriasetukset. Lisätietoja
suojausohjelmiston palomuuriasetusten
tarkistamisesta on suojausohjelmiston
Ohje-osiossa.
• Rekisteröi viritinvahvistin palvelimeen.
Lisätietoja on palvelimen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Odota hetki ja yritä sitten muodostaa
palvelinyhteys uudelleen.
Palvelimeen tallennettua sisältöä ei löydy
tai sitä ei voi toistaa.
• Viritinvahvistin näyttää My Music-, My
Photo- ja My Video -näytöissä ainoastaan
sellaisen palvelinsisällön, joka täyttää
DLNA-suositukset ja jota voidaan toistaa
viritinvahvistimessa.
• Joitain sisältökohteita ei välttämättä voida
toistaa tai näyttää, vaikka sisältö täyttäisi
DLNA-suositukset.
Viritinvahvistinta ei voi käyttää ES
Remote -sovelluksen tai DLNA-ohjaimen
avulla.
• Varmista, että käytettävän ohjaimen
asetuksena on Allow kohdassa Renderer
Access Control (sivu 93)
• Jos määrität Auto Access Permission
-asetukseksi On kohdassa Renderer
Options (sivu 93), kaikki tunnistetut
ohjaimet ovat automaattisesti
käytettävissä.
• Jos verkon ohjain näkyy Renderer Options
-luettelossa, onko sen asetuksena Allow?
Jos valintaruutu ei ole valittuna, lisää
merkintä Auto Access Permission
-valintaruutuun ja palaa päävalikkoon.
Käytä viritinvahvistinta kerran verkon
ohjaimen avulla ja poista sitten tarvittaessa
Auto Access Permission -valintaruudun
valinta.
• Jos verkon ohjain on tietokoneohjelmisto,
estääkö virustentorjunta- tai
palomuuriohjelmisto ohjelmiston käytön?
Salli UPnP-tietoliikenne ohjelmiston ja
viritinvahvistimen välillä. Lisätietoja on
virustentorjuntaohjelmiston,
palomuuriohjelmiston tai verkon
ohjainohjelmiston käyttöohjeissa.
Internet-video
Kuva on pieni.
• Zoomaa kuvaa painamalla V.
Sisältöä ei voi toistaa.
• Osa Internet-sisällöstä edellyttää
rekisteröitymistä tietokoneen kautta,
ennen kuin sitä voi toistaa.
BRAVIA Sync (HDMI-ohjaus)
HDMI-ohjaustoiminto ei toimi.
• Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 24, 26, 28, 30).
• Varmista, että HDMI Settings -valikon
Control for HDMI -asetukseksi on
määritetty On.
• Varmista, että liitetty laite on yhteensopiva
HDMI-ohjaustoiminnon kanssa.
• Tarkista liitetyn laitteen -ohjaustoiminnon
asetukset. Katso lisätietoja liitetyn laitteen
käyttöohjeesta.
Kun yrität käyttää yhden kosketuksen
toistotoimintoa, tulo ei vaihdu odotetulla
tavalla.
• Tarkista HDMI-tulon asetukset (sivu 72).
Jos useita tuloja on määritetty samaan
HDMI-tuloliittimeen ja käytät yhden
kosketuksen toistotoimintoa HDMItuloliitäntään liitetyssä laitteessa, edellinen
tuloliitäntä valitaan ensisijaisesti
alkuperäisen tulojärjestyksen mukaan.
Audio Return Channel (ARC) -toiminto
ei toimi.
• Varmista, että HDMI Settings -valikon
Control for HDMI -asetukseksi on
määritetty On.
• Varmista, että TV-kohdan INPUT MODE asetukseksi on määritetty AUTO (sivu 71).
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Osoita kauko-ohjaimella
viritinvahvistimessa olevaa kaukoohjaimen tunnistinta (sivu 9).
• Poista mahdolliset esteet kauko-ohjaimen
ja viritinvahvistimen väliltä.
• Vaihda kaikki kauko-ohjaimen paristot
uusiin, jos niiden virta on vähissä.
jatkuu
119FI
Lisätietoja
Kuvan-/äänenlaatu on huono/ joidenkin
ohjelmien, erityisesti nopealiikkeisten
tai tummia kohtauksia sisältävien,
yksityiskohdat eivät näy.
• Kuvan-/äänenlaatu voi olla huono
Internet-sisällöntuottajasta johtuvista
syistä.
• Kuvan-/äänenlaatu voi parantua,
jos yhteysnopeutta muutetaan. Sony
suosittelee, että vakiolaatuista videota
katseltaessa yhteysnopeus on vähintään
2,5 Mb/s ja teräväpiirtovideota
katseltaessa vähintään 10 Mb/s.
• Kaikki videot eivät sisällä ääntä.
• Toista kohdan BRAVIA Sync -toiminnon
valmisteleminen (sivu 68) toimenpiteet,
jos muutat HDMI-liitäntää, kytket/irrotat
verkkovirtajohdon tai sähkökatkoksen
sattuessa.
• BRAVIA Sync -toiminnon avulla
ohjattavien laitteiden tyypit ja määrä
on rajoitettu HDMI CEC -standardissa
seuraavasti.
– Tallennuslaite (esim. Blu-ray Disc
-tallennin, DVD-tallennin): enintään
3 laitetta
– Toistolaite (esim. Blu-ray Disc -soitin,
DVD-soitin): enintään 3 laitetta
– Virittimeen liittyvät laitteet: enintään
4 laitetta
– AV-vastaanotin (äänijärjestelmä):
enintään 1 laite
• Varmista, että viritinvahvistimen ja kaukoohjaimen komentotilan asetukset
vastaavat toisiaan. Jos viritinvahvistimen ja
kauko-ohjaimen komentotilan asetukset
poikkeavat toisistaan, viritinvahvistinta
ei voi ohjata kauko-ohjaimella (sivu 77).
• Varmista, että olet valinnut oikean tulon
kauko-ohjaimesta.
• Kun käytät ohjelmoitua muun kuin Sonyn
valmistamaa laitetta, kauko-ohjain ei
välttämättä toimi oikein laitteen mallista
ja valmistajasta riippuen.
Jos ongelma on muu kuin jokin yllä kuvatuista
tilanteista eikä ongelma selviä, vaikka odotat
hetken, kokeile seuraavia toimia.
• Katkaise viritinvahvistimen virta
painamalla kauko-ohjaimen ?/1painiketta ja kytke virta sitten uudelleen.
• Käynnistä viritinvahvistin uudelleen
pitämällä viritinvahvistimen ?/1painiketta painettuna, kunnes painikkeen
yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu
vihreänä.
SPEAKER SHORTED
Epäsäännöllistä jännitettä lähetetään
kaiuttimiin kaiutinliittimien oikosulun
vuoksi. Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Jos viritinvahvistimen suojalaite
aktivoituu oikosulkuongelman vuoksi,
katkaise viritinvahvistimen virta. Tarkista
kaiuttimien liitännät ja kytke virta
uudelleen.
FAN STOPPED
Tarkista, ettei viritinvahvistimen päällä
olevia tuuletusaukkoja ole peitetty. Jotta
viritinvahvistin ei kuumenisi liikaa, sijoita
se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
TV-ruudussa näkyy A new software
version is available. Please go to the
“Setup” section of the menu and select
“Network Update” to perform the update.
-viesti.
Lisätietoja viritinvahvistimen
päivittämisestä uudempaan
ohjelmistoversioon on kohdassa Network
Update (sivu 97).
Virheviestit
Voit tarkistaa viritinvahvistimen tilan viestistä.
Katso seuraavasta taulukosta ratkaisu
ongelmaan. Jos ongelma ei selviä, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
PROTECTOR
Viritinvahvistimen päällä on jotakin tai
tuuletusaukot on tukossa.
Viritinvahvistimen virta katkeaa
automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua. Poista viritinvahvistimen
yläpaneelin peittävä objekti ja kytke
virta uudelleen.
120FI
Video cannot be output from this jack.
• Jos käytät viritinvahvistinta pääalueella,
liitä viritinvahvistin televisioon HDMIkaapelin avulla.
• Jos liität viritinvahvistimen televisioon
videojohdolla, määritä Playback
Resolution -asetukseksi 480i/576i
(sivu 90).
• Jos liität viritinvahvistimen televisioon
komponenttivideojohdolla, määritä
Playback Resolution -asetukseksi
televisioon sopiva parametri (sivu 90) .
Auto Calibration -mittauksen jälkeisten viestien luettelo
Selitys
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) -asetuksena on OFF. Määritä toiset kaiutinasetukset ja suorita
mittaus uudelleen.
Code 32
Yhtään kaiutinta ei tunnistettu. Varmista, että mittausmikrofonin liitin on liitetty kunnolla
AUTO CAL MIC -liittimeen, ja suorita Auto Calibration -toiminto sitten uudelleen.
Code 33
• Yhtään etukaiutinta ei ole liitetty tai vain yksi etukaiutin on liitetty.
• Mittausmikrofonia ei ole liitetty. Varmista, että mittausmikrofonin liitin on liitetty kunnolla
AUTO CAL MIC -liittimeen, ja suorita Auto Calibration -toiminto sitten uudelleen.
• Joko vasenta tai oikeaa takakaiutinta ei ole liitetty.
• Takakeskikaiuttimet on liitetty, vaikka takakaiuttimia ei ole tarkoitus liittää. Liitä
takakaiuttimet SURROUND-liitäntöihin.
• Takakeskikaiutin on liitetty vain SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 R
-liitäntöihin. Jos liität vain yhden takakeskikaiuttimen, liitä se SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 L -liitäntöihin.
• Vain yksi etuyläkaiutin on liitetty. Liitä etuyläkaiuttimet molempiin SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 -liitäntöihin.
• Etuyläkaiuttimet on liitetty, vaikka takakaiuttimia ei ole liitetty. Liitä takakaiuttimet
SURROUND-liitäntöihin.
Warning 40
Mittauksen aikana havaittiin voimakasta melua. Voit saada paremmat tulokset, jos suoritat
kalibroinnin uudelleen hiljaisessa ympäristössä.
Warning 41
Warning 42
Mikrofonin tulosignaali on liian voimakas.
• Kaiuttimen ja mikrofonin etäisyys saattaa olla liian lyhyt.
Suorita mittaus uudelleen, kun laitteet on asetettu kauemmas toisistaan.
• Kun viritinvahvistinta käytetään esivahvistimena, kumpi tahansa viesti saattaa tulla
näkyviin liitettävän tehovahvistimen mukaan. Ongelmia ei kuitenkaan ole, vaikka jatkaisit
viritinvahvistimen käyttöä asetuksia muuttamatta.
Warning 43
Bassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voi tunnistaa. Kaiutinsijoittelun kulmaa ei voida
havaita. Tämä voi johtua melusta. Kokeile suorittaa mittaus hiljaisessa ympäristössä.
NO WARNING Varoitustietoja ei ole.
----------
Kaiuttimia ei ole kytketty.
121FI
Lisätietoja
Näyttö
Muistin tyhjentäminen
Tekniset tiedot
Katso seuraavat kohdat
Vahvistinosio
Tyhjennä
Katso
Kaikki muistiasetukset
sivu 41
Kauko-ohjaimen muisti
sivu 110
Viritinvahvistimen
uudelleenkäynnistys
Jos viritinvahvistimen tai kauko-ohjaimen
painikkeet eivät toimi viritinvahvistimen
toimintahäiriön vuoksi, käynnistä
viritinvahvistin uudelleen.
Pidä painiketta ?/1 painettuna
10 sekunnin ajan.
Kun ?/1-painikkeen yläpuolella oleva
merkkivalo vilkkuu vihreänä, laite käynnistyy
uudelleen.
Tukitietoja
Lisätietoja viritinvahvistimen uusimmista
tiedoista on seuraavissa verkkosivustoissa.
http://support.sony-europe.com/
VIRTALÄHTÖ 1) 2)
Stereotilan nimellinen lähtöteho
(8 ohmia, 20 Hz–20 kHz,
harm. kok.särö 0,09 %):
100 W + 100 W
Stereotilan viitteellinen lähtöteho
(4 ohmia, 1 kHz, harm.
kok.särö 0,15 %):
85 W + 85 W
Viitteellinen lähtöteho
(8 ohmia, 1 kHz, harm.
kok.särö 0,7 %)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
Viitteellinen lähtöteho
(4 ohmia, 1 kHz, harm.
kok.särö 0,7 %)
FRONT:
100 W + 100 W
CENTER: 100 W
SURROUND:
100 W + 100 W
SURROUND BACK:
100 W + 100 W
1)
2)
Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Tehontarve: 230 V AC, 50/60 Hz
Äänikentän asetuksista ja lähteestä riippuen
äänilähtöä ei välttämättä ole.
Taajuusvaste3)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
TV, VIDEO 1/2,
BD/DVD, SAT/CATV,
GAME
3)
10 Hz–100 kHz
±3 dB
Kun 2ch Analog Direct -asetus on käytössä.
Tuloliitännät (analogiset)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
TV, VIDEO 1/2,
BD/DVD, SAT/CATV,
GAME
122FI
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Tuloliitännät (digitaaliset)
IN 1 (SA-CD/CD)
(koaksiaalinen)
Impedanssi: 75 ohmia
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
IN 1 (VIDEO 1), IN 2
S/N: 96 dB
(TV), IN 3 (MD/TAPE) (A, 20 kHz LPF)
(optinen)
Lähtöliitännät
MD/TAPE (REC OUT), Jännite: 150 mV
VIDEO 1, ZONE 2
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
SUBWOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
Virityskaista
87,5 MHz–108,0 MHz
Antenni
FM-lanka-antenni
Antenniterminaalit
75 ohmia,
epäsymmetrinen
AM-viritinosio
Virityskaista
Välitaajuus
Antenni
531–1 602 kHz
450 kHz
Kehäantenni
Video-osio
Tulot/lähdöt
Video:
1 Vp-p, 75 ohmia
KOMPONENTTIVIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
80 MHz:n HD-läpivienti
HDMI Video
Tulo/lähtö (HDMI-toistin)
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
1 280 × 720p @ 59,94/60 Hz
1 920 × 1 080i @ 59,94/60 Hz
1 920 × 1 080p @ 59,94/60 Hz
720 × 576p @ 50 Hz
1 280 × 720p @ 50 Hz
1 920 × 1 080i @ 50 Hz
1 920 × 1 080p @ 50 Hz
1 280 × 720p @ 29,97/30 Hz
1 920 × 1 080p @ 29,97/30 Hz
1 280 × 720p @ 23,98/24 Hz
1 920 × 1 080p @ 23,98/24 Hz
Tulo/lähtö (HDMI-toistin)
1 280 × 720p @ 59,94/60 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 920 × 1 080i @ 59,94/60 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 920 × 1 080p @ 59,94/60 Hz
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 280 × 720p @ 50 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 920 × 1 080i @ 50 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 920 × 1 080p @ 50 Hz
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 920 × 1 080p @ 23,98/24 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 920 × 1 080p @ 29,97/30 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 280 × 720p @ 23,98/24 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
1 280 × 720p @ 29,97/30 Hz
Frame Packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under (Top-and-Bottom)
Lisätietoja
FM-viritinosio
HDMI Video (3D)
jatkuu
123FI
Toistettavat tiedostotyypit
Huomautuksia
Sisällön
tyyppi
Tiedostomuoto
Video
MPEG-1 Video/
.mpg, .mpeg,
PS1) 2)
.m2ts, .mts
MPEG-2 Video/PS,
TS1) 3)
MPEG-4 AVC1) 2)
WMV91) 2)
2)
Musiikki
Valokuvat
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Laajennus
.mkv, .mp4,
.m4v, .m2ts,
.mts
.wmv, .asf
AVCHD
4)
Xvid
.avi
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)6)
.mp3
AAC1) 2) 5) 6)
.m4a
WMA9
Standard1) 2) 5) 6)
.wma
LPCM6)
.wav
FLAC6)
.flac
JPEG
.jpg, .jpeg, .mpo
PNG
.png
GIF
.gif
Viritinvahvistin ei toista koodattuja tiedostoja,
kuten DRM-tiedostoja.
Viritinvahvistin ei toista tätä tiedostomuotoa
DLNA-palvelimesta.
Viritinvahvistin voi toistaa ainoastaan tavallisen
tarkkuuden videoita DLNA-palvelimesta.
Viritinvahvistin toistaa AVCHD-muotoisia
tiedostoja, jotka on tallennettu esimerkiksi
digitaalivideokameralla. AVCHD-muotoisia
levyjä ei voi toistaa, jos niitä ei ole viimeistelty
oikein.
Viritinvahvistin ei toista koodattuja tiedostoja,
kuten Lossless-tiedostoja.
Tuetut näytteenottotaajuudet/bittinopeudet:
enintään 192 kHz/24 bittiä
124FI
• Tiedoston muoto, koodaus tai tallennustapa tai
DLNA-palvelimen tila saattaa estää tiedoston
toistamisen.
• Joitakin tietokoneella muokattuja tiedostoja ei
välttämättä voi toistaa.
• Viritinvahvistin tunnistaa USB-laitteista seuraavat
tiedostot tai kansiot:
– enintään kansiopuun 3. tason kansiot
– enintään 500 tiedostoa yhdessä puurakenteessa.
• Viritinvahvistin tunnistaa DLNA-palvelimesta
seuraavat tiedostot tai kansiot:
– enintään kansiopuun 18. tason kansiot
– enintään 999 tiedostoa yhdessä puurakenteessa.
• Jotkin USB-laitteet eivät toimi tämän
viritinvahvistimen kanssa.
• Viritinvahvistin tunnistaa MSCmassamuistilaitteet (kuten Flash-muistin tai
kiintolevyn), Still Image Capture Device (SICD)
-luokan kuvansiirtolaitteet ja 101-näppäimiset
näppäimistöt (vain edessä oleva USB-liitäntä).
• Katkaise järjestelmästä virta ennen USB-muistin
tai muiden laitteiden kytkemistä tai irrottamista,
jotta USB-muisti ja laitteet tai niiden sisältämät
tiedot eivät vioitu.
• DLNA-suosituksissa määritettyjen tietomuotojen
toistamista varten palvelimen on tarjottava sellaista
sisältöä, johon DLNA-suosituksissa määritetyt
tietomuototiedot on lisätty asianmukaisesti.
Yleistä
Tehontarve
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
360 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,5 W (Kun Control for HDMI
(sivu 92)-, Pass Through
(sivu 92)-, Network Standby
(sivu 94)- ja RS232C Control
(sivu 97) -asetukseksi on
määritetty Off ja alueen 2 virta
on katkaistu.)
Mitat
430 mm × 162 mm × 388 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
mukaan lukien ulostyöntyvät
osat ja ohjaimet
Paino (noin)
13,2 kg
Vakiovarusteet
Käyttöohjeet (tämä käyttöopas)
Pika-asetusopas (1)
Ohjelmiston käyttöoikeustiedot (1)
Mittausmikrofoni ECM-AC2 (1)
FM-lanka-antenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Verkkovirtajohto (1)
Kauko-ohjain (1)
R6 (AA-koko) -paristot (2)
Kaiutinjohtojen kytkentätyökalu (1)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
125FI
Hakemisto
Numerolla alkavat
D
12V Trigger 96
2ch Analog Direct 57
2ch Stereo (tila) 57
2-kanavaääni 57
3D Output Settings 91
5.1-kanavaääni 20
7.1-kanavaääni 20
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 83
Decode Priority 88
Digital Legato Linear (D.L.L.) 87
Direct Tuning 54
Distance Unit 86
DLNA 50, 53
Dual Mono 87
DVD-soitin 26
Dynamic Range Compressor 88
A
A.F.D. (tila) 57
A/V Sync 88
Advanced Auto Volume 63, 87
AM 54
Antenni 38
Asetukset 80
Asetusvalikko 80
Audio Input Assign 72, 92
Audio Out 91
Audio Return Channel (ARC) 70, 71
Audio Settings 87
Auto Calibration 83
Auto Calibration Setup 83
Auto Tuning 54
Automaattinen valmiustila 96
Automatic Phase Matching 84
B
Bass 9, 62
Berlin Philharmonic Hall 60
Blu-ray Disc -soitin 26
C
Calibration Type 84
CD-soitin 35
Connection Server Settings 93
Control for HDMI 92
Crossover Frequency 85
126FI
E
Easy Automation 74
Easy Setup 42, 83
Elokuvat 58
ES Remote 74
Esiasetetut asemat 55
External Control 93
F
Favorites 46
FM 54
G
GUI (graafinen käyttöliittymä) 24
H
HD-D.C.S. 58
HD-D.C.S. (tehostetyyppi) 59
HDMI-asetukset 91
I
M
Initialize Personal Information 97
Input Edit 92
INPUT MODE 71
Input Settings 92
Internet Services Settings 94
Internet Settings 93
Internet Video Parental Control 94
Internet Video Unrated 94
Internet-sisältö 50
Internet-video 50
IP Content Noise Reduction 51
iPhone/iPod 49, 52
MASTER VOLUME 9
MD-soitin 37
Monialue 64
Musiikki 60
Mykistys 47
Jazz Club 60
Järjestelmäasetukset 96
Järjestelmän virrankatkaisu 69
Järjestelmän äänenhallinta 69
K
Kaapeliviritin 30
Kaiutinasetukset 83
Kaiutinimpedanssi 43
Kaiutinsijoittelu 84
Kaksoisvahvistinliitäntä 79
Kasettinauhuri 37
Kauko-ohjain 14–16, 42, 105–110
Kohtauksen valinta 70
Kotiteatterin ohjaus 70
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 12
Language 96
Large 85
Liitännät
antenni 38
kaiuttimet 22
näyttö 24
Verkko 39
videolaite 26
äänilaite 35
Line Out 66, 95
Listen 47
Live Concert 60
Name In 84
Name Input 55
Neo:6 (Cinema) 58
Neo:6 (Music) 60
Network Settings 93
Network Standby 94
Network Update 97
Näyttö 11, 99
Näytön vaihtaminen 104
Lisätietoja
J
N
P
Palauttaminen
kauko-ohjain 110
viritinvahvistin 41
Palvelin
Valmistelu 44
Parental Control Area Code 94
Parental Control Password 94
Pass Through 70, 92
Phase Audio 86
Phase Noise 86
PHONES 9
Playback Resolution 90
PlayStation 3 28
PLII (Movie) 58
PLII (Music) 60
PLIIx (Movie) 58
PLIIx (Music) 60
PLIIz Height 58, 60, 61
Portable Audio 60
Position 83
PROTECTOR 120
R
Renderer Access Control 93
Renderer Options 93
Resolution 89
RS232C Control 97
jatkuu
127FI
S
U
Satelliittiviritin 30
SB Assign 84
Screen Format 91
Settings Lock 96
Small 85
Software Update Notification 97
Sound Effects 57
Sound Field 57, 88
Sound Field Mode 61, 88
Sound Optimizer 62, 87
Speaker Connection 84
Speaker impedance 86
Speaker Setup 84
SPEAKER SHORTED 120
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 9, 43
Sports 60
Stadium 60
STEREO/MONO 54
Subwoofer Level 91
Subwoofer Low Pass Filter 91
Subwoofer Muting 87
Super Audio CD -soitin 35
System Information 97
SYSTEM STANDBY 106
Uniajastin 76
USB 48
T
Z
Taajuuskorjain 62, 87
Tallentaminen 77
Tehostetyyppi 59
Test Tone 86
Toisto yhdellä painalluksella 69
TONE 9
TONE MODE 9, 42
Treble 9, 62
True Concert Mapping A/B 60
TV Type 91
Tyhjennä
kauko-ohjain 110
viritinvahvistin 41
128FI
V
Valikko 45, 80
Verkkovirtajohto 41
VIDEO 2 IN -liittimet 33
Video Input Assign 72, 93
Videoasetukset 89
Videokamera 33
Videonauhuri 32
Viestit
Auto Calibration 121
Virhe 120
Viritin 54
Viritys 54, 55
W
WALKMAN 48
Watch 47
Y
Ylösmuuntaminen 18
Zone Control 95
Zone Settings 95
Zone Setup 95
Lisätietoja
129FI
130FI
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising