Sony STR-VA333ES  Käyttöohjeet | Manualzz
4-241-668-23(2)
FM Stereo
FM-AM Receiver
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
STR-VA333ES
© 2002 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke
udsættes for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand, må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-VA333ES. Bekræft dit modelnummer,
som findes i nederste højre hjørne på forpladen.
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på receiveren. Angående
detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen:
Vi henviser til den separate brugsvejledning, som
følger med fjernbetjeningen.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt,
findes øverst på bagsiden (se illustrationen
herunder).
AC OUTLET
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
4-XXX-XXX-XX AA
SPEAKERS
ONT
L
–
+
–
+
CENTER
–
Områdekode
IMPEDANCE SELECTOR
4Ω
ROUND
BACK
L
–
+
–
+
+
8Ω
L
Enhver forskel med hensyn til betjening alt efter
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel “Gælder kun modeller med områdekode
AA”.
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og
Pro Logic Surround- samt DTS** Digital Surroundsystem.
* Fremstillet på licens af Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** “DTS”, “DTS-ES Extended Surround” og “Neo:6”
er varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
2DK
Indholdsfortegnelse
Liste over knappernes
placering og
henvisningssider
Hovedapparat ......................................... 4
Til at begynde med
1: Bekræft, hvordan apparaterne tilsluttes .... 6
1a: Tilslutning af apparater med
digitale lydudgangsjackstik ......... 8
1b: Tilslutning af apparater med
multikanal-udgangsjackstik ....... 11
1c: Tilslutning af apparater med
udelukkende analoge lydjackstik .... 13
2: Tilslutning af antennerne ................. 15
3: Tilslutning af højttalerne ................. 16
4: Tilslutning af netledningen .............. 18
5: Klargøring af højttalerne ................. 19
6: Indstilling af højttalerniveauerne og
–balancen (TEST TONE) .............. 24
Anvendelse af forstærkeren/
tuneren
Valg af apparat .................................... 25
Lytning til multikanallyd
(MULTI CH DIRECT) ................. 26
FM/AM-radiomodtagning ................... 26
Automatisk indprogrammering af FMstationer (AUTOBETICAL)* ....... 27
Programmering af faste radiostationer ... 28
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS)* .......................................... 29
Ændring af displayet ........................... 31
Om indikeringerne på displayet .......... 32
Anvendelse af surroundlyd
Automatisk dekodning af
indgangslydsignalet
(AUTO DECODING) ................... 34
Anvendelse af udelukkende
fronthøjttalerne (2CH STEREO) ... 34
Valg af et lydfelt .................................. 35
Anvendelse af Dolby Pro Logic II og
DTS Neo:6 (2CH MODE) ............ 38
Valg af dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal
(SB DECODING) ......................... 39
Avancerede justeringer og
indstillinger
DK
Tildeling af lydudgang
(AUDIO SPLIT) ............................ 41
Ændring af lydindgangsindstillingen til
digitale apparater (INPUT MODE) .. 42
Brugertilpasning af lydfelter ............... 43
Indstilling af equalizeren ..................... 45
Avancerede indstillinger ...................... 47
Anden anvendelse
Navngivning af faste stationer og
funktioner ...................................... 57
Anvendelse af afbryderautomatikken .. 58
Valg af højttalersystem ........................ 58
Optagelse ............................................. 59
CONTROL A1 kontrolsystem ......... 60
Anden information
Regler for anvendelse .......................... 64
Fejlfinding ........................................... 64
Specifikationer ..................................... 67
Stikordsregister .................................... 69
* Gælder kun modeller med områdekode CEL.
3DK
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Illustrationsnummer
Hvordan denne side anvendes
På denne side vises det, hvor knapperne og andre dele
af systemet, som nævnes i teksten, findes.
r
PLAY MODE qg (9, 13, 14)
R
R
Navn på knap/del
Henvisningsside
Hovedapparat
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
A–L
ANALOG DIRECT ql (34)
AUDIO SPLIT qf (41)
AUTO DEC ws (34)
CINEMA STUDIO EX wg (35)
CUSTOMIZE el (47, 57)
Digital Cinema Sound-indikator
8
DIMMER wh (31)
DISPLAY 4 (29, 31)
Display 6
DOOR OPEN qg
ENTER eh (46, 57)
EQ ek (45, 46)
EQ BANK r; (45, 46)
FM/AM wf (26)
FM MODE rd (26)
FUNCTION qd (25, 26, 28, 41, 42,
57)
INPUT MODE qs (42)
IR-sender 3
IR-modtager 2
Jog-drejeknap ef (19, 43–47, 57)
LEVEL ed (44)
4DK
TAL OG SYMBOLER
M–V
MASTER VOLUME q; (24, 25)
MEMORY rs (27, 28)
Markørknapper ( / ) ej
(19, 43–47, 57)
MODE +/– wa (36, 37, 45)
MULTI CH DIRECT qk (26)
MULTI CHANNEL DECODINGindikator 7
MUTING qa (25)
NIGHT MODE ra (38)
NIGHT MODE-indikator 5
NORMAL SURR
(;PLII/NEO:6) qj (38)
ON SCREEN ea (9, 12, 14)
PHONES-jackstik wj
PRESET TUNING +/– wd (28)
PTY SELECT +/– wl (29)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
RDS PTY e; (29)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
SB DEC-indikator 9
SET UP eg (19)
SLEEP e; (58)
(Gælder kun modeller med
områdekode TW, KR)
SPEAKERS-knap wk (58)
SURR BACK DECODING qh (39)
SURROUND es (43)
TUNING +/– wl (26)
VIDEO 3 INPUT-jackstik rf (14)
2CH STEREO w; (34)
?/1 (tænd/sluk) 1
6
7
8
9
0
+
–
wk wj
wh
wg wf
wd
ws
wa
v
wl
w; ql qk
qj qh
qg qf qd qsqa
Liste over knappernes placering og henvisningssider
1 23 4 5
Åbn frontdøren
e; ea es ed
ef
eg
+
–
–
rf
rd rs ra r; el ek
+
ej
eh
5DK
Til at begynde med
1: Bekræft, hvordan apparaterne tilsluttes
Trin 1a til og med 1c, som begynder på side 8, beskriver hvordan du skal forbinde dine apparater til
denne receiver. Inden du begynder, bedes du se afsnittet “Apparater som kan tilsluttes” herunder,
som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hvert enkelt apparat skal tilsluttes.
Gå videre til “2: Tilslutning af antennerne” (side 15), når du har tilsluttet alle dine apparater.
Apparater som kan tilsluttes
Apparater som skal tilsluttes
Side
DVD-LD-afspiller
Med digital lydudgang*1
8–9
Med multikanal-lydudgang*2
11–12
Kun med analog lydudgang*3
8–9
TV monitor
Med komponent-videoindgang*4
9 eller 12
Kun med S-video- eller komposit-videoindgang
14
Satellit-tuner
Med digital lydudgang*1
8–9
Kun med analog lydudgang*3
8–9
CD/Super Audio CD-afspiller
Med digital lydudgang*1
10
Med multikanal-lydudgang*2
11
Kun med analog lydudgang*3
13
MD-optager/DAT-båndoptager
Med digital lydudgang*1
10
Kun med analog lydudgang*3
13
Kassettebåndoptager, analog pladespiller
13
Multikanal-dekoder
11
Videobåndoptager, videokamera, videospil etc.
14
*1 Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT- eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-stik etc.
*2 Model med et MULTI CH OUTPUT-stik etc. Denne tilslutning anvendes til at sende den lyd, som er dekodet af
apparatets indbyggede multikanal-dekoder via denne receiver.
*3 Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-jackstik etc.
*4 Model med komponent-video (Y, B-Y, R-Y) jackstik
6DK
Nødvendige ledninger
Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende
forbindelsesledninger (ekstraudstyr) (A til H) (medfølger ikke).
G Monofonisk lydkabel
Hvid (L)
Rød (R)
B Lyd/video-kabel
Gul (video)
Hvid (L/lyd)
Rød (H/lyd)
Sort
Et tip
Lydkablet A kan skilles til to monofoniske lydkabler
G.
H Komponent-videokabel
Til at begynde med
A Lydkabel
Grøn
Blå
Rød
C Videokabel
Gul
D S-videokabel
E Digitalt lyslederkabel
F Koaksialt digitalkabel
Bemærk
• Sluk for samtlige apparater, inden du udfører nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brum og støj undgås.
• Kontroller, når du sætter et lyd/videokabel i forbindelse, at de farvekodede stikpropper sættes i de modsvarende
jackstik på apparaterne: gul (video) til gul, hvid (venstre lyd) til hvid og rød (højre lyd) til rød.
• Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du sætter digitale lyslederkabler i forbindelse.
• Lad være med at bøje eller sammenbinde digitale lyslederkabler.
Hvis du har et Sony-apparat med CONTROL A1 -jackstik
Vi henviser til “CONTROL A1
kontrolsystem” på side 60.
7DK
1a: Tilslutning af apparater med digitale
lydudgangsjackstik
Tilslutning af en DVD-afspiller, LD-afspiller, et fjernsyn eller en
satellit-tuner
Vi henviser til side 7 angående detaljer detaljer om de nødvendige ledninger (A–H).
1 Forbind lydjackstikkene.
Satellit-tuner
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
E
A
75Ω COAXIAL
ANTENNA
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
DVD/LD
COAXIAL
IN
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
E*
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 2
F*
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
A
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
AUDIO
OUT
L
R
DVD/LD-afspiller
* Forbind til enten COAXIAL IN- eller OPTICAL IN-jackstikket.
Vi anbefaler, at du udfører tilslutning til COAXIAL IN-jackstikket.
Bemærk
Du kan høre lyden fra dit fjernsyn, hvis du forbinder fjernsynets lydudgangsjackstik til TV/SAT AUDIO
IN-jackstikkene på receiveren. I dette må fjernsynets videoudgangsjackstik ikke forbindes til TV/SAT VIDEO INjackstikket på receiveren.
8DK
2 Forbind videojackstikkene.
Den følgende illustration viser, hvordan man skal forbinde et fjernsyn eller en satellit-tuner og en
DVD/LD-afspiller med COMPONENT VIDEO (Y, B-Y, R-Y)-udgangsjackstik. Tilslutning af et
fjerneyn med komponent-videoindgangsjackstik giver en bedre videobilledkvalitet.
• På denne receiver kan komponent-videosignalerne ikke ændres til S-video- eller standardvideosignaler (og vice
versa).
• On-screen displayet vil ikke komme frem på et fjernsyn, som er tilsluttet COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-jackstikkene, selv hvis du trykker på ON SCREEN.
Satellit-tuner
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
OUTPUT
R-Y
H
ANTENNA
DVD/LD-afspiller
C
COMPONENT
B-Y
D
Y
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
H
D
Til at begynde med
Bemærk
C
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CD/SACD
OPTICAL
IN
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
CTRL
A1
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
H
INPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
D
SUB WOOFER
PRE OUT
C
INPUT
INPUT
S VIDEO
VIDEO
TV-monitor
Et tip
Hvis apparatet er udstyret med S-videojackstik, kan apparatet tilsluttes S2 VIDEO-jackstikkene på denne receiver.
Bemærk
Du kan høre lyden fra dit fjernsyn ved at forbinde fjernsynets lydudgangsjackstik til TV/SAT AUDIO INjackstikkene på receiveren. I dette tilfælde må fjernsynets videoudgangsjackstik ikke forbindes til TV/SAT
VIDEO IN-jackstikket på receiveren. Hvis du tilslutter en separat satellit-tuner etc., skal du forbinde både lyd- og
videoudgangsjackstikkene til receiveren som vist herover.
fortsættes
9DK
1a: Tilslutning af apparater med digitale lydudgangsjackstik (fortsat)
Tilslutning af en CD-/Super Audio CD-afspiller og en MDoptager/DAT-båndoptager
Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H).
CD-/Super Audio
CD-afspiller
MD-optager/
DAT-båndoptager
OUTPUT
INPUT OUTPUT
AUDIO
OUT
LINE
L
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL
L
R
E
ANTENNA
IN
OUT
A
A
ç
E
OUT
ç
E*
ç
F*
ç
R
A
LINE
OPTICAL
IN
OUT
IN
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
* Forbind til enten COAXIAL IN- eller OPTICAL IN-jackstikket. Vi anbefaler, at der forbindes til COAXIAL INjackstikket.
Hvis du vil tilslutte flere digitale apparater, men ikke kan finde en ledig indgang
Vi henviser til “Tildeling af lydudgang (AUDIO SPLIT)” (side 41).
Et par tips
• Alle de digitale lydjackstik er kompatible med samplingfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
• Det er også muligt at tilslutte en LD-afspiller med et DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstik via en
RF-demodulator. (Det er ikke muligt at forbinde DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstikket på en LD-afspiller
direkte til de digitale indgangsjackstik på dette apparat). Vi henviser til brugsvejledningen for
RF-demodulatoren.
Bemærk
• Der vil ikke være nogen lyd, hvis en Super Audio CD-plade afspilles på en Super Audio CD-afspiller, som er
tilsluttet CD/SACD OPTICAL- eller COAXIAL IN-jackstikket på denne receiver. Tilslut afspilleren til de analoge
indgangsjackstik (CD/SACD IN-jackstik). Vi henviser til brugsvejledningen for Super Audio CD-afspilleren.
• Det er ikke muligt at udføre digitale optagelser af digitale, multikanal-surroundsignaler.
10DK
1b: Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik
1 Forbind lydjackstikkene.
Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H).
ANTENNA
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CD/SACD
OPTICAL
IN
Til at begynde med
Hvis din DVD/LD- og CD-/Super Audio CD-afspiller er udstyret med en multikanal-dekoder, kan du
forbinde dem til MULTI CHANNEL IN-jackstikkene på denne receiver, således at du kan høre lyden
fra det tilsluttede apparats multikanal-dekoder. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene
anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
MULTI CHANNEL IN 1
A A G G
MULTI CHANNEL IN 2
FRONT
SURROUND CENTER
L
R
MULTI CH OUT
SUB
WOOFER
DVD/LD-afspiller, CD-/
Super Audio CD-afspiller,
multikanal-dekoder etc.
Et par tips
• Denne tilslutning giver dig også mulighed for at afspille software med multikanalslyd, som er optaget i andre
formater end Dolby Digital, DTS og MPEG-2.
• Forbind til enten MULTI CHANNEL IN 1- eller 2-jackstikket, alt efter antallet af lydudgangsjackstikkene på
apparatet.
Bemærk
DVD- og Super Audio CD-afspillere er ikke udstyret med SURR BACK-terminaler.
fortsættes
11DK
1b: Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik (fortsat)
2 Forbind videojackstikkene.
Den følgende illustration viser, hvordan en DVD- eller LD-afspiller med COMPONENT VIDEO
(Y, B-Y, R-Y)-udgangsjackstik skal tilsluttes. Tilslutning af et fjernsyn med komponentvideoindgangsjackstik giver videobilleder af højere kvalitet.
Bemærk
• På denne receiver kan komponent-videosignalerne ændres til S-video- eller standardvideosignaler (og vice
versa).
• On-screen displayet kommer ikke frem på et fjernsyn, som er tilsluttet COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-jackstikkene, selv hvis du trykker på ON SCREEN.
DVD/LD-afspiller
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
D
ANTENNA
TV-monitor
OUTPUT
R-Y
INPUT
COMPONENT
B-Y
C
Y
R-Y
COMPONENT
B-Y
H
Y
INPUT
INPUT
S VIDEO
VIDEO
H
D
C
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CD/SACD
OPTICAL
IN
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
12DK
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
CTRL
A1
1c: Tilslutning af apparater med udelukkende analoge
lydjackstik
Til at begynde med
Tilslutning af lydudstyr
Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige kabler (A–H).
MD-optager/
DAT-båndoptager
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
L
Pladespiller
A
A
ç
A
ç
R
OUT
ANTENNA
IN
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
MD/DAT
IN
IN
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 2
MULTI CHANNEL IN 1
ç
RS232C
ç
A
A
OUT
A
OUTPUT
IN
INPUT OUTPUT
LINE
CD-/Super Audio
CD-afspiller
SUB WOOFER
PRE OUT
LINE
LINE
L
L
R
R
Kassettebåndoptager
Bemærk
Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den tilsluttes U SIGNAL GND-terminalen.
fortsættes
13DK
1c: Tilslutning af apparater med udelukkende analoge lydjackstik (fortsat)
Tilslutning af videoapparater
Hvis fjernsynet forbindes til MONITOR-jackstikkene, kan du se video fra den valgte indgang
(funktion) (side 25). Derudover kan du vise parametrene SURROUND, EQ, SET UP, CUSTOMIZE,
LEVEL og det valgte lydfelt ved at trykke på ON SCREEN.
Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige ledninger (A–H).
TV-monitor
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
ANTENNA
D
75Ω COAXIAL
FM
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
CTRL
A1
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
Ç
Til VIDEO
3 INPUTjackstikkene
MONITOR TV/SAT DVD/LD
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
Y
Ç
DIGITAL
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
PRE OUT
MULTI CHANNEL IN 1
Ç
B
B
OUT
B, D
Videokamera
eller TV-spil
14DK
IN
Ç
Ç
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
Ç
SUB WOOFER
RS232C
B
B
OUT
IN
D
D
INPUT
OUTPUT
INPUT OUTPUT
INPUT OUTPUT
OUTPUT
INPUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
S VIDEO
S VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
Videobåndoptager
L
L
R
R
D
D
Videobåndoptager
OUT
2: Tilslutning af antennerne
Sæt den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne i forbindelse.
Til at begynde med
FM-ledningsantenne
(medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
ANTENNA
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CD/SACD
OPTICAL
IN
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
DVD/LD
COAXIAL
IN
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
*
* Dette jackstik er til fremtidig brug.
Bemærk
• For at forhindre opsamling af støj, skal AM-rammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre
apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er sat i forbindelse.
• Anvend ikke U SIGNAL GND-terminalen til at jordforbinde receiveren.
15DK
3: Tilslutning af højttalerne
Tilslut dine højttalere til receiveren. Denne receiver muliggør anvendelse af et 7,1-kanals højttalersystem.
For at skabe en autentisk, biograflignende multikanal-surroundlyd, kræves der fem højttalere
(to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5,1-kanal).
Det er muligt at opnå high-fidelity gengivelse af DVD-software, som er optaget i Surround EX-format,
hvis der tilsluttes en ekstra bagsurroundhøjttaler (6,1-kanal) eller to ekstra bagsurroundhøjttalere
(7,1-kanal). (Se “Valg af dekodningsindstilling for bagsurroundkanal” på side 39).
Eksempel på konfiguration af 7,1-kanals højttalersystem
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (R, højre)
Surroundhøjttaler
(R, højre)
Fronthøjttaler
(L, venstre)
Subwoofer med
indbygget forstærker
Surroundhøjttaler
(L, venstre)
Bagsurroundhøjttaler
(R, højre)
Et tip
Bagsurroundhøjttaler
(L, venstre)
Eftersom subwooferen med indbygget forstærker ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan den
anbringes hvor som helst det ønskes.
Højttalerimpedans
For at opnå den bedst mulige multikanal-surroundlyd, skal der tilsluttes højttalere med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere til FRONT-, CENTER-, SURROUND- og SURROUND BACKterminalerne, og impedansvælgeren (IMPEDANCE SELECTOR) skal sættes i stilling “8Ω”. Vi
henviser til brugsvejledningen for dine højttalere, hvis du ikke er sikker på deres impedans.
(Information om impedansen findes desuden ofte på bagsiden af højttaleren).
Alternativt kan du forbinde højttalere med en nominel impedans på mellem 4 og 8 ohm til en hvilken
som helst højttalerterminal eller alle højttalerterminalerne. Sørg imidlertid for, at impedansvælgeren
(IMPEDANCE SELECTOR) er sat i stilling “4Ω”, hvis du tilslutter blot en enkelt højttaler med en
nominel impedans på 4 og 8 ohm.
Bemærk
Sørg for at slukke for apparatet, inden du sætter impedansvælgeren (IMPEDANCE SELECTOR) i stilling.
DK
16
Nødvendige ledninger
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
A Højttalerledninger (medfølger ikke)
(+)
Sort
Subwoofer med
indbygget forstærker
Fronthøjttaler (R)
Fronthøjttaler (L)
Centerhøjttaler
INPUT
AUDIO
IN
E
B
e
E
e
A
SPEAKERS
FRONT B*1
e
E
A
Til at begynde med
(–)
A
AC OUTLET
IMPEDANCE USE 4-16Ω
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
SPEAKERS
CTRL
A1
R
–
+
FRONT
L
–
+
–
+
CENTER
–
+
A
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OUT
–
+
IN
AUDIO
OUT
FRONT
8Ω
AUDIO
IN
OUT
IN
SURROUND SURR BACK CENTER
SURROUND
R
+
L
IMPEDANCE SELECTOR
4Ω
B
+
R
L
–
–
+
–
–
+
R
SURR BACK
L
SUB WOOFER
PRE OUT
IMPEDANCE
SELECTOR
A
E
A
e E
Bagsurroundhøjttaler
(R)*2
A
e E
Bagsurroundhøjttaler
(L)*2
A
e
Surroundhøjttaler
(R)
E
e
Surroundhøjttaler
(L)
*1 Det er muligt at vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS-knappen. Vi henviser til
afsnittet “Valg af højttalersystem” angående detaljer (side 58).
*2 Hvis du kun agter at tilslutte en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den tilsluttes SPEAKERS SURR BACK
L-terminalen.
17DK
Bemærk
4: Tilslutning af
netledningen
Sæt den medfølgende netledning i AC INterminalen på receiveren, og sæt derefter
netledningen i en stikkontakt i væggen.
Det er muligt at tilslutte op til et apparat til AC
OUTLET på receiveren.
Netledning
(medfølger)
AC OUTLET*
AC OUTLET
SPEAKERS
ONT
L
–
+
–
+
CENTER
–
IMPEDANCE SELECTOR
4Ω
ROUND
BACK
L
–
+
–
+
+
8Ω
L
AC IN-terminal
* Konfigurationen, formen og nummeret på
vekselstrømsudtaget varierer, alt efter modellen og
det land, hvortil receiveren forsendes.
18DK
• Vekselstrømsudtaget (-udtagene) (AC OUTLET) på
bagsiden af receiveren er et udtag med omskifter,
som kun strømforsyner det tilsluttede apparat, mens
der er tændt for receiveren.
• Sørg for, at det samlede effektforbrug for det
apparat (de apparater), som er tilsluttet receiverens
vekselstrømsudtag (AC OUTLET) ikke overstiger
det på bagsiden angivne wattforbrug. Tilslut ikke
elektriske apparater med et højt wattforbrug, som
for eksempel elektriske strygejern, vifter eller
fjernsyn til dette udtag, da dette kan føre til
fejlfunktion.
Hvordan den indledende
klargøring udføres
1 Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2 Hold ?/1 inde i 5 sekunder.
“ENTER to Clear All” vises på displayet i
omkring 10 sekunder.
3 Tryk på DOOR OPEN, mens “ENTER to
Clear All” vises på displayet, for at
åbne døren på forpladen, og tryk
derefter på ENTER.
Når “MEMORY CLEARING…” har stået
på displayet i et stykke tid, vil “MEMORY
CLEARED!” komme frem.
Følgende indstilles til fabriksindstillingerne
igen:
• Alle indstillinger i menuerne SET UP,
CUSTOMIZE, SURROUND, LEVEL
og EQ.
• Programmeret lydfelt for hver funktion
og fast station.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne på funktioner og faste
stationer.
Anvend SET UP-menuen til at indstille typen
og størrelsen af de højttalere, som tilsluttes
receiveren.
1 Tryk på ?/1 for at tænde for receiveren.
2 Tryk på SET UP.
SET UP-knappen begynder at lyse, og
“<<<SET UP>>>” kommer frem på
displayet.
3 Tryk på markørknapperne (
eller
Til at begynde med
Initialiser receiveren ved at udføre
nedenstående, inden du tager den i brug for
første gang.
Nedenstående fremgangsmåde kan også
anvendes til at ændre de udførte indstillinger til
fabrikindstillingerne.
5: Klargøring af højttalerne
)
for at vælge højttaler.
Vi henviser til “Højttaleropsætningsparametre” herunder angående detaljer.
Bemærk
• Visse opsætningsparametre kan være
nedblændede på displayet. Dette betyder, at den
valgte parameter enten ikke kan anvendes eller
at den er fastsat og ikke kan ændres på grund af
lydfeltet (side 35–37) eller andre indstillinger.
• Nogle højttalerindstillinger kan være
nedblændede på displayet. Dette betyder, at de
automatisk er blevet ændret på grund af andre
højttalerindstillinger. De nedblændede
indstillinger kan muligvis ændres.
4 Drej jog-drejeknappen for at vælge
parameter.
5 Gentag trin 3 og 4, indtil alle de
følgende poster er indstillet.
Højttaleropsætningsparametre
Den indledende indstilling er understreget.
x FRONT SP (fronthøjttalerstørrelse)
• LARGE
Vælg “LARGE”, hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt “LARGE”.
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mange surroundeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
“SMALL” for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen.
Når fronthøjttalerne er indstillet til “SMALL”,
vil center-, surround- og bagsurroundhøjttalerne
også automatisk blive indstillet til “SMALL”
(med mindre de allerede er indstillet til “NO”).
fortsættes
19DK
5: Klargøring af højttalerne (fortsat)
x CENTER SP (centerhøjttalerstørrelse)
• LARGE
Vælg “LARGE”, hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt “LARGE”. Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
“SMALL”, kan man ikke indstille
centerhøjttaleren til “LARGE”.
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mangle lydeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
“SMALL” for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
centerhøjttalerens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til “LARGE”)
eller subwooferen.
• NO (for alle kilder med undtagelse af MULTI
CH 1/MULTI CH 2)
Vælg “NO”, hvis du ikke anvender nogen
centerhøjttaler. Lyden fra centerhøjttaleren vil
komme fra fronthøjttalerne (DIGITAL
DOWNMIX).
• MIX (for alle kilder med undtagelse af MULTI
CH 1/MULTI CH 2)
Vælg “MIX” (side 26), hvis du ikke anvender
nogen centerhøjttaler, men ønsker at nedmikse
lyden fra centerkanalen.
Denne indstilling er kun aktiv, når front- og
surroundhøjttalerne er indstillet til “LARGE”
og bagsurroundhøjttalerne er indstillet til
“LARGE” eller “NO”.
Lyden fra centerhøjttaleren vil komme fra
fronthøjttalerne (ANALOG DOWNMIX).
I andre tilfælde vil lyden fra centerkanalen
komme fra fronthøjttalerne (DIGITAL
DOWNMIX).
* Når der anvendes MULTI CH 1/MULTI CH 2kilder, vil centerkanalens lyd komme fra
fronthøjttalerne, hvis der vælges enten “NO”
eller “MIX” (ANALOG DOWNMIX).
20DK
x SURROUND SP
(surroundhøjttalerstørrelse)
• LARGE
Vælg “LARGE”, hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt “LARGE”. Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
“SMALL”, kan man ikke indstille
surroundhøjttalerne til “LARGE”.
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mange lydeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
“SMALL” for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
surroundkanalens basfrekvenser fra
subwooferen eller andre “LARGE”-højttalere.
• NO
Vælg “NO”, hvis du ikke anvender
surroundhøjttalere. Når surroundhøjttalerne er
indstillet til “NO”, vil bagsurroundhøjttalerne
også automatisk blive indstillet til “NO”.
x SURR BACK SP
(bagsurroundhøjttalerstørrelse)
• LARGE
Vælg “LARGE”, hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt “LARGE”. Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
“SMALL”, kan man ikke indstille
surroundhøjttalerne til “LARGE”.
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget eller der synes at
mange lydeffekter, når der anvendes
multikanal-surroundlyd, skal du vælge
“SMALL” for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
surroundkanalens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til “LARGE”)
eller subwooferen.
• NO
Vælg “NO”, hvis du ikke anvender en
surroundhøjttaler.
Et tip
LARGE- og SMALL-indstillingerne af hver højttaler
er bestemmende for, hvorvidt den indbyggede
lydprocessor afskærer bassen fra den kanal. Hvis
bassen afskæres fra en kanal, vil
basomdirigeringskredsløbet sende de tilsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre “LARGE”
højttalere.
Eftersom baslyd imidlertid har en vis
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære den,
hvis dette er muligt. Derfor kan du indstille den til
“LARGE”, selv hvis du anvender små højttlere, hvis
du vil sende basfrekvenserne fra den højttaler. På den
anden side kan du indstille den til “SMALL”, hvis du
anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at
lade basfrekvenserne komme fra den højttaler.
Indstil alle højttalerne til “LARGE”, hvis det
generelle lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der
ikke er tilstrækkelig bas, kan du anvende equalizeren
til at forstærke basniveauerne. Vi henviser til side 45
angående indstilling af equalizeren.
• NO
Vælg “NO”, hvis du kun anvender en enkelt
bagsurroundhøjttaler. Lyden vil blive sendt til
max. 6,1 kanaler.
x SUB WOOFER (valg af subwoofer)
• YES
Vælg “YES”, hvis du anvender en subwoofer.
Til at begynde med
Hvis surroundhøjttalerne er indstillet til “NO”,
vil bagsurroundhøjttalerne også automatisk
blive indstillet til “NO”, og denne indstilling
kan ikke ændres.
x SURR BACK L/R (7,1-kanal/6,1-kanal
skift)
• YES
Vælg “YES”, hvis du anvender to
bagsurroundhøjttalere. Lyden vil blive sendt til
max. 7,1 kanaler.
• NO
Vælg “NO”, Subwooferens lyd vil komme fra
fronthøjttalerne. I de følgende tilfælde anvendes
den analoge nedmiksningsfunktion til
subwooferkanallyden.
– Når der anvendes MULTI CH 1/MULTI CH
2-kilder.
– Når front- og surroundhøjttalerne er indstillet
til “LARGE”, bagsurroundhøjttalerne er
indstillet til “LARGE” eller “NO” og
centerhøjttaleren er indstillet til en anden
indstilling end “SMALL” for de digitale
kilder.
I andre tilfælde anvendes den digitale
nedmiksningsfunktion til subwooferkanallyden.
hvis du ikke anvender en subwoofer.
Dette aktiverer basomdirigeringskredsløbet og
sender LFE-signaler fra andre højttalere.
Et tip
For at du kan få det fulde udbytte af Dolby Digitalbasomdirigeringskredsløbet, anbefaler vi, at du
indstiller subwooferens afskærinsgfrekvens til en så
høj værdi som muligt.
fortsættes
21DK
5: Klargøring af højttalerne (fortsat)
x CENTER XX.X meter
(Centerhøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 5.0 meter
x FRONT XX.X meter
(Fronthøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 5.0 meter
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til fronthøjttalerne (A). Afstanden
kan indstilles fra 1,0 meter til 12,0 meter i trin
på 0,1 meter.
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til centerhøjttaleren. Afstanden
kan indstilles fra en afstand, som modsvarer
fronthøjttalerafstanden (A) til en afstand af
1,5 meter nærmere din lytteposition (B) i trin
på 0,1 meter.
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler,
hvis afstanden fra de to fronthøjttalere til din
lytteposition ikke er ens.
Displayet blinker, hvis dette område
overskrides. Hvis du vælger en indstilling,
mens displayet blinker, vil du ikke kunne opnås
de fulde surroundeffekter.
Hvis surroundhøjttalerne anbringes ved siden
af dig (langt rum)
x SURROUND XX.X meter
(Surroundhøjttaleafstand)
B
A
A
45°
C
C
90°
D
20°
Hvis surroundhøjttalerne anbringes bagved dig
(bredt rum)
Indledende indstilling: 5.0 meter
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til surroundhøjttalerne. Afstanden
kan indstilles fra en afstand, som modsvarer
fronthøjttalerafstanden (A) til en afstand af
4,5 meter nærmere din lytteposition (C) i trin
på 0,1 meter.
Displayet blinker, hvis dette område
overskrides. Hvis du vælger en indstilling,
mens displayet blinker, vil du ikke kunne opnå
de fulde surroundeffekter.
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler,
hvis afstanden fra de to surroundhøjttalere til
din lytteposition ikke er ens.
B
A
x SURR BACK XX.X meter
(Bagsurroundhøjttalerafstand)
A
45°
Indledende indstilling: 5.0 meter
C
C
90°
D
20°
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til bagsurroundhøjttalerne.
Afstanden kan indstilles fra en afstand, som er
identisk med fronthøjttalerafstanden (A) til en
afstand, som er 4,5 m nærmere din lytteposition
(D) i trin på 0,1 meter.
Indstil afstanden til den nærmeste højttaler,
hvis afstanden fra de to bagsurroundhøjttalere
til din lytteposition ikke er ens.
x SUB WOOFER XX.X meter
(Subwooferafstand)
Indledende indstilling: 5.0 meter
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til subwooferen. Afstanden kan
indstilles fra 1,0 meter til 12,0 meter i trin på
0,1 meter.
22DK
Avancerede højttaleropsætninger
Receiveren giver dig mulighed for at indprogrammere
højttalerpositionen i henseende til afstand. Det er dog
ikke muligt at indstille centerhøjttaleren til at være
længere væk end fronthøjttalerne. Ligeledes kan
centerhøjttaleren ikke indstilles til at være mere end
1,5 meter nærmere end fronthøjttalerne. I lighed
hermed kan surroundhøjttalerne ikke indstilles til at
være længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere
end 4,5 meter.
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for en god surroundlyd. Bemærk venligst,
at indstilling af højttalerafstanden til nærmere end den
virkelige placering af højttalerne vil forårsage en
forsinkelse af lyden fra den pågældende højttaler.
Med andre ord vil højttaleren lyde som om den er
længere væk.
For eksempel vil indstilling af
centerhøjttalerafstanden til 1–2 meter nærmere end
den virkelige højttalerposition skabe en relativt
realistisk fornemmelse af, at man er “indeni”
skærmen. Hvis en tilfredsstillende surroundeffekt
ikke kan opnås, fordi surroundhøjttalerne er for tæt
på, vil indstilling af en kortere højttalerafstand end
den virkelige afstand skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden,
vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd.
Prøv selv!
Anvend CUSTOMIZE-menuen og indstil
“MENU EXPAND” til “ON”. Dette muliggør
avancerede opsætninger, inklusive indstilling af
surround- og bagsurroundhøjttalernes position
og højde.
Vi henviser til side 47 angående detaljer om
“MENU EXPAND”. Se side 49 angående
detaljer om, hvordan posterne indstilles.
Til at begynde med
Et tip
23DK
6: Indstilling af
højttalerniveauerne og
–balancen
(TEST TONE)
Indstil højttalerniveauerne og –balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
Udfør betjeningerne med fjernbetjeningen.
Et par tips
• Receiveren betjener sig af en testtone med en
frekvens centreret ved 800 Hz.
• Selv om disse indstillinger også kan udføres med
LEVEL-knappen på forpladen, anbefaler vi, at du
går frem som beskrevet herunder og udfører
indstillingerne fra din lytteposition med
fjernbetjeningen.
1 Tryk på ?/1 på fjernbetjeningen for at
tænde for receiveren.
2 Tryk gentagne gange på
på
fjernbetjeningen, indtil RECEIVERmenuen kommer frem.
3 Flyt rulletasten for at vælge “TEST
TONE”, og tryk derefter på tasten for at
indtaste valget.
“TEST TONE” i LEVEL-menuen kommer
frem på displayet og testtonen sendes fra
hver enkelt højttaler i rækkefølge.
4 Reguler højttalerniveauet og –balancen
med LEVEL-menuen, således at
testtonens niveau lyder ens fra hver
højttaler.
Vi henviser til side 44 angående detaljer om
LEVEL-menuen.
Et par tips
• For at regulere niveauet fra alle højttalerne
samtidigt, skal du trykke på MASTER VOL +/–
på fjernbetjeningen eller dreje MASTER
VOLUME på receiveren.
• Det er også muligt at anvende jog-drejeknappen
på receiveren til reguleringen.
5 Tryk efter indstillingen gentagne gange
på
på fjernbetjeningen igen, indtil
RECEIVER-menuen kommer frem.
24DK
6 Flyt rulletasten for at vælge “TEST
TONE”, og tryk derefter gentagne
gange på tasten for at vælge “TEST
TONE [OFF]”.
Testtonen afbrydes.
Hvordan man får testtonen til at
komme fra en bestemt højttaler
Sæt “TEST TONE” i LEVEL-menuen til
“FIX” (side 44). Testtonen vil nu udelukkende
komme fra den valgte højttaler.
Mere nøjagtig indstilling
Det er muligt at sende testtonen eller lydkilden
fra to tilstødende højttalere for at indstille deres
balance og niveau.
Sæt “T.TONE” i CUSTOMIZE-menuen til
“PHASE NOISE” eller “PHASE AUDIO”
(side 48). Vælg derefter de to højttalere, du vil
regulere, med brug af “PHASE NOISE” eller
“PHASE AUDIO” i LEVEL-menuen (side 44).
Bemærk
Strømmen til de digitale kredsløb vil blive afbrudt,
hvis du vælger analog lyd med MULTI CH DIRECTeller ANALOG DIRECT-knapperne.* Hvis testtonen
sendes ud i denne indstilling, vil det tage et par
sekunder, før den lyder. Dette er dog ikke nogen fejl.
* Når “D.POWER” i CUSTOMIZE-menuen er sat til
“AUTO OFF” (side 47).
Anvendelse af forstærkeren/tuneren
Valg af apparat
1 Drej FUNCTION for at vælge funktion.
Den valgte funktion kommer frem på
displayet.
Display
Videobåndoptager
VIDEO 1 eller VIDEO
2
Videokamera eller
TV-spil
VIDEO 3
DVD- eller LD-afspiller DVD/LD
Satellit-tuner
TV/SAT
Båndoptager
TAPE
MD-optager eller
DAT-båndoptager
MD/DAT
CD- eller Super Audio
CD-afspiller
CD/SACD
Indbygget tuner
TUNER
Pladespiller
PHONO
• Når hovedtelefonerne er sat i forbindelse, kan kun
de følgende lydfelter vælges (side 37).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE (DIRECT)
– HEADPHONE (MULTI1)
– HEADPHONE (MULTI2)
– HEADPHONE THEATER
• Når hovedtelefonene er sat i forbindelse og du
anvender MULTI CH DIRECT-funktionen (side
26), er det ikke sikkert, at der vil komme lyd fra alle
kanaler. Dette afhænger af højttalerindstillingerne.
Anvendelse af forstærkeren/tuneren
For at vælge
Bemærk angående anvendelse af
hovedtelefoner
2 Tænd for apparatet og begynd
afspilningen.
Når du vælger et apparat, som også er
tilsluttet fjernsynet (som for eksempel en
videobåndoptager eller en DVD-afspiller),
skal du tænde for fjernsynet og indstille
fjernsynets videoindgang, så den modsvarer
det tilsluttede apparat.
Hvis dit fjernsyn er forbundet til
MONITOR-jackstikket på receiveren, vil
videoen fra den valgte funktion blive vist på
fjernsynsskærmen.
3 Drej MASTER VOLUME for at regulere
lydstyrken.
Afbrydelse af lyden
Tryk på MUTING.
25DK
Lytning til multikanallyd
(MULTI CH DIRECT)
Det er muligt at vælge lyden direkte fra de
apparater, som er tilsluttet MULTI CHANNEL
IN-jackstikkene. Dette funktion giver dig
mulighed for at nyde analoge lydkilder af høj
kvalitet som for eksempel DVD eller Super
Audio CD.
FM/AM-radiomodtagning
Du kan modtage FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og
AM-antennen er tilsluttet receiveren (se side
15), inden du begynder at anvende tuneren.
Et tip
Stationsindstillingsskalaen er:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
Se også “D.POWER” på side 47.
Surroundeffekter aktiveres ikke, når denne
funktion anvendes.
Automatisk
stationsindstilling
Tryk gentagne gange på MULTI CH
DIRECT for at vælge multikanal-lydkilden
(“MULTI CH 1 DIRECT” eller “MULTI CH 2
DIRECT”).
1 Drej FUNCTION for at skifte funktionen
Den valgte lydkilde sendes ud.
Bemærk
Denne funktion annulleres, hvis du skifter funktion
(side 25) eller lydfelt (side 35–37).
Hvis centerhøjttaleren eller
subwooferen ikke er tilsluttet
(funktion for analog nedmiksning)
Hvis du indstiller centerhøjttalerstørrelsen
(CENTER SP) eller subwoofer-valget (SUB
WOOFER) i SET UP-menuen til “NO” eller
“MIX” (gælder kun CENTER SP) (side 20) og
aktiverer MULTI CH DIRECT-funktionen, vil
den analoge center- og subwooferlyd blive
nedmikset til FRONT L/R-kanallyden.
Tildeling af multikanallyd til en
bestemt funktion
Indstil “MULTI CH 1” eller “MULTI CH 2” i
CUSTOMIZE-menuen (side 47). Enhver
funktion kan forsynes med multikanal-lydinput
med undtagelse af TUNER og PHONO.
26DK
til TUNER.
2 Tryk på FM/AM for at vælge FM- eller
AM-båndet.
3 Tryk på DOOR OPEN for at åbne døren
på frontpanelet, og tryk derefter på
TUNING + eller –.
Tryk på +, hvis du vil søge fra lave til høje
frekvenser, og tryk på –, hvis du vil søge fra
høje til lave frekvenser.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Hvis FM-stereomodtagningen er
dårlig
Tryk på FM MODE for at skifte til monofonisk
radiomodtagning. Hvis FMstereomodtagningen er dårlig og “STEREO”
blinker på displayet, skal du vælge monofonisk
modtagning, så lyden bliver mindre forvrænget.
Direkte stationsindstilling
Indtast en stationsfrekvens direkte med NUMmenuen på fjernbetjeningen.
Vi henviser til brugsvejledningen for
fjernbetjeningen, angående detaljer om den
medfølgende fjernbetjening.
at skifte funktionen til TUNER.
Det er også muligt at anvende FUNCTIONkontrollen på receiveren.
2 Tryk gentagne gange på
på
fjernbetjeningen, indtil SUB-menuen
kommer frem, og vælg derefter “FM/
AM” fra SUB-menuen for at vælge FMeller AM-båndet.
Det er også muligt at anvende FM/
AM-knappen på receiveren.
3 Vælg “DIRECT TUNING” fra SUBmenuen.
4 Tryk gentagne gange på
på
fjernbetjeningen, indtil NUM-menuen
kommer frem, og vælg derefter cifrene
til frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Tryk på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Tryk på 1 b 3 b 5 b 0
Retningsindstil AM-rammeantennen, hvis
du har stillet ind på en AM-station, så den
bedste modtagning opnås.
Hvis det ikke er muligt at stille ind
på en station og de indtastede cifre
blinker
Forvis dig om, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet: Gentag
trin 3 og 4. Hvis de indtastede cifre stadig
blinker, betyder det, at frekvensen ikke
anvendes i dit område.
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Med denne funktion har du mulighed for at
indprogrammere op til 30 FM- og FM RDSstationer i hukommelsen i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer
flere gange. Desuden vil kun stationerne med
det tydeligste signal blive gemt.
Se “Programmering af faste radiostationer” på
side 28, hvis du vil indprogrammere FM- eller
AM-stationer en ad gangen.
1 Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
2 Hold MEMORY inde og tryk på ?/1 for
at tænde for receiveren igen.
“Autobetical select” kommer frem på
displayet, og receiveren afsøger og
indprogrammerer alle FM- og FM RDSstationer i modtageområdet. Med hensyn til
RDS-stationer vil tuneren først søge efter
stationer, som sender den samme udsendelse
og derefter kun indprogrammere stationen
med det tydeligste signal. De valgte RDSstationer sorteres alfabetisk efter deres
programnavn, hvorefter de forsynes med en
forvalgskode på 2 karakterer. Se side 29
angående yderligere detaljer om RDS.
Almindelige RDS-stationer forsynes med
forvalgskoder på 2 karakterer og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationen.
Når dette er sket, vises “Autobetical finish”
kort på displayet, og receiveren indstilles igen
til normal betjening.
Anvendelse af forstærkeren/tuneren
1 Vælg “TUNER” fra FUNCTION-listen for
Automatisk indprogrammering
af FM-stationer
(AUTOBETICAL)
Bemærk
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening med undtagelse af
?/1 under ovenstående procedure.
• Gentag ovenstående procedure for at
indprogrammere stationer i dit nye område, hvis du
flytter til et nyt område.
• Vi henviser til side 28 angående detaljer om
indstilling på de indprogrammerede stationer.
• Hvis du flytter antennen efter at have
indprogrammeret stationer som beskrevet herover,
er det ikke sikkert, at de indprogrammerede
indstillinger længere er gyldige. Hvis dette sker,
skal du gentage denne procedure for at
indprogrammere stationerne i hukommelsen igen.
27DK
Programmering af faste
radiostationer
Det er muligt at programmere op til 30 FMeller AM-stationer som faste stationer. Der kan
derefter nemt stilles ind på de stationer, du vil
lytte til.
Hvordan faste stationer
programmeres
1 Drej FUNCTION for at skifte funktionen
til TUNER.
2 Stil ind på den station, som skal
programmeres som fast station, ved
hjælp af automatisk stationsindstilling
(side 26) eller direkte stationsindstilling
(side 27).
3 Tryk på MEMORY.
“MEMORY” lyser på displayet i et par
sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden
“MEMORY” slukker.
4 Tryk på PRESET TUNING + eller – for at
vælge et forvalgsnummer.
Begynd forfra fra trin 3, hvis “MEMORY”
slukker, inden du har valgt et
forvalgsnummer.
5 Tryk på MEMORY igen.
Stationen programmeres som fast station på
forvalgsnummeret.
Begynd forfra fra trin 3, hvis “MEMORY”
slukker, inden du har trykket på MEMORY.
6 Gentag trin 2 til og med 5, hvis du vil
programmere endnu en fast station.
28DK
Indstilling på faste stationer
1 Drej FUNCTION for at skifte til TUNER.
2 Tryk gentagne gange på PRESET TUNING
+ eller – for at vælge den ønskede station.
Ved hvert tryk på knappen, kan der vælges
en fast station som vist herunder:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Anvendelse af fjernbetjeningen
1 Vælg “TUNER” fra FUNCTION-listen for at
skifte funktionen til TUNER.
2 Flyt rulletasten for at vælge det ønskede
forvalgsnummer og tryk derefter på tasten
for at indtaste valget.
Anvendelse af Radio Data
Systemet (RDS)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
– Visning af RDS-information
– Afsøgning af faste stationer efter programtype
Bemærk, at RDS kun kan anvendes med
FM-stationer.*
* Ikke alle FM-stationer yder RDS-service, ligesom
de heller ikke sender den samme type service. Få
detaljer om dette hos din lokale radiostation, hvis du
ikke er bekendt med RDS-service i dit område.
Modtagning af RDS-udsendelser
Vælg ganske enkelt en station på
FM-båndet ved hjælp af direkte
stationsindstilling (side 27), automatisk
stationsindstilling (side 26) eller indstilling
på faste stationer (side 28).
Når du har stillet ind på en station med
RDS-service, tændes RDS-indikatoren, og
stationsnavnet kommer frem på displayet.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS-systemet virker korrekt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller hvis signalstyrken er svag.
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY under modtagning af en
RDS-station.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Displayet er delt op i to niveauer som vist
herunder:
Øverste niveau
Frekvena) t PTY (programtype) indikeringb)
t RT (radiotekst) indikeringc) t CT
(klokkeslæt) indikering (i 24-timers system) t
Det anvendte lydfelt t Lydstyrke t
Dekodning af information
a) Denne information kommer også frem for FMstationer uden RDS.
b) Programtype, som sendes (se side 30).
c) Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
Bemærk
• “Alarm-Alarm!” begynder at blinke på displayet,
hvis der er en vigtig meddelelse fra myndighederne.
• Hvis en station ikke yder en bestemt RDS-service,
vil “No XX” (som for eksempel “No Clock Time”)
komme frem på displayet.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed som den sendes fra stationen.
Enhver ændring i denne hastighed vil afspejle sig i
dataens visningshastighed.
Søgning efter faste stationer
efter programtype
Det er muligt at stille ind på faste stationer ved
at specificere programtypen. Receiveren vil i så
fald søge efter stationer i hukommelsen, som
sender den specificerede programtype.
Anvendelse af forstærkeren/tuneren
Denne receiver muliggør også aanvendelse af
RDS (Radio Data System), som gør det muligt
for radiostationer at sende ekstra information
sammen med det ordinære programsignal. Du har
følgende praktiske RDS-egenskaber til rådighed:
Nederste niveau
1 Tryk på RDS PTY.
2 Tryk på PTY SELECT + eller PTY
SELECT – for at vælge programtypen.
Vi henviser til oversigten på næste side
angående information om hver enkelt
programtype.
3 Tryk på RDS PTY.
Mens receiveren afsøger stationerne, vises
“PTY SEARCH” på displayet.
Stationssøgningen stopper, så snart
receiveren har fundet en station.
Hvis det ikke lykkes for receiveren at finde
nogen faste stationer, som sender den
specificerede programtype, vil “PTY not
found” komme frem på displayet.
fortsættes
Et af følgende vises:
• PS (programnavn)a)
• Indeksnavn
• “TUNER” indikering
29DK
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS) (fortsat)
Programtypeindikering Beskrivelse
Leisure & Hobby
Beskrivelse af programtyperne
Programtypeindikering Beskrivelse
30DK
News
Nyhedsprogrammer
Current Affairs
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
Information
Programmer med information
om et bredt spektrum af emner,
inklusive forbrugerråd og helseråd
Sport
Sportsprogrammer
Education
Undervisningsprogrammer som
for eksempel “gør-det-selv”
programmer
Drama
Hørespil og føljetoner
Cultures
Programmer om national eller
regional kultur som for
eksempel sprog og sociale forhold
Science
Programmer om
naturvidenskab og teknologi
Varied Speech
Andre typer programmer som
for eksempel interviews med
kendte personer, spørgelege og
komedier
Pop Music
Programmer med populær musik
Rock Music
Programmer med rockmusik
M.o.R. Music
Let underholdningsmusik
Light Classics M
Instrumentalmusik, vokal- og
kormusik
Serious Classics
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera etc.
Other Music
Musik, som ikke falder i nogen
af de ovennævnte kategorier,
som for eksempel rythm &
blues musik og reggae
Weather & Metr
Vejrudsigten
Finance
Aktiemarkedsrapporter og
handel etc.
Children’s Progs
Børneprogrammer
Social Affairs
Programmer om mennesker og
de ting, der angår dem
Religion
Programmer af religiøst indhold
Phone In
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter pr. telefon eller i et
offentligt forum
Travel & Touring
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som findes ved
hjælp af TP/TA.
Programmer om
fritidsaktiviteter som for
eksempel havebrug, fiskeri,
madlavning etc.
Jazz Music
Programmer om jazz
Country Music
Programmer med countrymusik
National Music
Programmer med populær
national eller regional musik
Oldies Music
Programmer med gamle
hitmelodier
Folk Music
Programmer med folkemusik
Documentary
Dokumentar-programmer
None
Programmer, som er udenfor de
ovennævnte katagorier
Ændring af displayet
Ændring af informationen på
displayet
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Den viste information er forskellig alt efter den
valgte funktion.
Alle funktioner undtagen TUNER
t Funktionsnavn og lydstyrkeniveau
t “TUNER” indikering* og lydstyrkeniveau
r
“TUNER” indikering* og
dekodningsinformation
r
“TUNER” indikering*, frekvens og
forvalgsnummer
r
“TUNER” indikering* og lydfeltnavn
* Når der er indtastet navne til de faste stationer (side
57), vil indeksnavnet komme frem i stedet for
“TUNER” indikeringen.
r
Funktionsnavn og dekodningsinformation
Ændring af displayets
lysstyrke
r
Funktionsnavn og lydfeltnavn
Tryk gentagne gange på DIMMER.
Alle funktioner undtagen TUNER (når
funktionsnavnet er indeksmarkeret)
(side 57)
t Indeksnavn og lydstyrkeniveau
DIMMER-knappen begynder at lyse, og
displayets lysstyrke skifter i 6 trin. Ved
indstilling til “[ ]” (displayet slukker), vil
MULTI CH DECODING-indikatoren også
slukke.
Anvendelse af forstærkeren/tuneren
Det er muligt at kontrollere information om
lydstyrken, lydfeltet eller dekodningen ved at
ændre informationen på displayet.
TUNER
r
Funktionsnavn og lydstyrkeniveau
r
Indeksnavn og dekodningsinformation
r
Funktionsnavn og dekodningsinformation
r
Indeksnavn og lydfeltsnavn
r
Funktionsnavn og lydfeltsnavn
31DK
Om indikeringerne på displayet
1
2
3
SW
L
C
R
L.F.E.
SL
S
SR
PRO LOGIC
4
6
COAX SLEEP MONO
OPT
STEREO
DTS MPEG
EQ
qf
qd qs qa q;
1 SW: Lyser, når valget af subwoofer er sat til
“YES” (side 21) og receiveren registrerer, at
den plade, der afspilles, ikke indeholder LFEkanalsignalet. Mens denne indikator lyser,
laver receiveren et subwoofer-signal, som er
baseret på frontkanalernes lave
frekvenskomponenter.
2 Afspilningskanalindikatorer:
Bogstaverne (L, C, R etc.) angiver de kanaler,
der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er
forskellige og angiver dermed, hvordan
receiveren nedmikser kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne). Når der anvendes
lydfelter som for eksempel “D.CONCERT
HALL”, vil receiveren tilføje efterklang
baseret på kildelyden.
L (venstre front), R (højre front), C (center
(monofonisk)), SL (venstre surround), SR
(højre surround), S (surround (monofonisk
eller surround-apparaterne frembragt af Pro
Logic-lydbehandling)), SB (bagsurround
(bagsurroundapparater frembragt af 6,1-kanaldekodning))
Eksempel:
Optageformat (front/surround): 3/2
Udgangskanal: Surroundhøjttalere fraværende
Lydfelt: AUTO DECODING.
L
SL
C
7
a DIGITAL MULTI CH IN 1 2 D.RANGE RDS MEMORY
SB
32DK
5
R
SR
9
8
3 PRO LOGIC: Lyser, når receiveren forsyner
2-kanals signaler med Pro Logic-behandling
for at udsende center- og
surroundkanalsignaler. Denne indikator lyser
imidlertid også, når Pro Logic II film/musikdekoderen er aktiveret. Denne indikator lyser
ikke, hvis center- og surroundhøjttalerne er
indstillet til “NO”.
4 ; DIGITAL: Lyser, når receiveren dekoder
signaler, som er optaget i Dolby Digitalformat.
5 MULTI CH IN 1/2: Lyser, når MULTI CH
IN 1 eller 2 er valgt.
6 D.RANGE: Lyser, når komprimering af det
dynamiske område er aktiveret. Vi henviser
til side 55 angående indstilling af
komprimeringen af det dynamiske område.
7 Tuner-indikatorer: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer etc.
Vi henviser til side 26–30 angående betjening
af tuneren.
8 EQ: Lyser, når equalizeren er aktiveret.
9 SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken er
aktiveret.
0 MPEG: Lyser, når MPEG-signaler sendes
ind.
Bemærk
Kun de 2 frontkanaler er kompatible med
MPEG-formatet. Multikanal-surroundlyd
nedmikses og sendes ud fra 2 kanaler.
qs OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem OPTICALterminalen.
qd COAX: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem COAXIALterminalen.
qf L.F.E.: Lyser, når den plade, der afspilles,
indeholder en LFE (lavfrekvenseffekt) kanal.
Når lyden fra LFE-kanalssignalet gengives,
vil bjælkerne under bogstaverne lyse som
indikering af niveauet. Eftersom LFE-signalet
ikke optages i alle dele af indgangssignalet,
vil bjælke-indikatoren fluktuere (og kan
endog slukke) under afspilning.
Anvendelse af forstærkeren/tuneren
qa DTS: Lyser, når der sendes DTS-signaler ind.
Sørg for, når du afspiller en plade med DTSformat, at du har udført digitale tilslutninger
og at INPUT MODE IKKE er sat i stilling
ANALOG 2CH FIXED (se side 42).
33DK
Anvendelse af surroundlyd
Automatisk dekodning af
indgangslydsignalet
Anvendelse af
udelukkende
fronthøjttalerne
(AUTO DECODING)
(2CH STEREO)
I denne indstilling registrerer receiveren
automatisk typen af det lydsignal, der sendes
ind (Dolby Digital, DTS, standard 2-kanals
stereo etc.) og udfører om nødvendigt den
korrekte dekodning. Denne indstilling får lyden
til at lyde som om den er optaget/kodet uden
tilføjelse af nogen surroundeffekter.
Hvis der anvendes en subwoofer med
indbygget forstærker
Hvis lydsignalet er 2-kanals stereo eller hvis
kildesignalet ikke indeholder et LFE-signal, vil
receiveren frembringe et lavfrekvenssignal til
at sende ud til subwooferen.
Tryk på AUTO DEC.
“AUTO DECODING” kommer frem på
displayet og receiveren indstilles til automatisk
dekodning (AUTO DECODING).
Et tip
I de fleste tilfælde vil AUTO DECODING give den
mest velegnede dekodning. Hvis du imidlertid
afspiller software, som er kodet i Dolby Digital EXformatet, kan det være bedre at anvende SURR
BACK DECODING (side 39), så indgangsstrømmen
afpasses til den indstilling, du foretrækker.
I denne indstilling sender receiveren kun lyden
ud fra venstre og højre fronthøjttaler. Der er
ingen subwoofer.
Lytning til 2-kanals
stereokilder (2CH STEREO)
Standard 2-kanals stereokilder går helt uden om
lydfeltbehandling, og multikanalsurroundformater nedmikses til 2 kanaler.
Tryk på 2CH STEREO.
“2CH STEREO” kommer frem på displayet og
receiveren indstilles til 2CH STEREOindstilling.
Bemærk
Der sendes ingen lyd ud fra subwooferen i 2CH
STEREO-indstilling. Indstil til AUTO DECODINGindstilling, hvis du vil lytte til 2-kanals stereokilder
med brug af venstre/højre fronthøjttalere og en
subwoofer.
Lytning til analog lyd
(ANALOG DIRECT)
Det er muligt at skifte den valgte funktions lyd
til 2-kanals analog indgang. Denne funktion
giver dig mulighed for at lytte til analoge
lydkilder af høj kvalitet. Se også “D.POWER”
på side 47.
Når denne funktion anvendes, kan kun
lydstyrken og højttalerbalancen reguleres.
1 Drej FUNCTION for at vælge den
funktion, du vil lytte til, i analog lyd.
2 Tryk på ANALOG DIRECT.
“ANALOG DIRECT” kommer frem på
displayet og den analoge lyd høres.
Bemærk
Denne funktion annulleres, hvis der skiftes lydfelt
(side 35–37).
34DK
Valg af et lydfelt
Du kan høre surroundlyd ved ganske enkelt at
vælge et af receiverens forprogrammerede
lydfelter. Disse lydfelter bringer en spændende
og kraftig lyd som i den biografen eller
koncertsalen ind i din stue.
Liste over lydfelter
CINEMA STUDIO EX A DCS
CINEMA STUDIO EX B DCS
CINEMA STUDIO EX C DCS
MONO MOVIE
STEREO MOVIE
D.CONCERT HALL A
D.CONCERT HALL B
CHURCH
OPERA HOUSE
JAZZ CLUB
DISCO/CLUB
LIVE CONCERT
ARENA
STADIUM
GAME
Om DCS (digital biograflyd)
Lydfelter med DCS-mærket betjener sig af
DCS-teknologi.
DCS er konceptbetegnelsen for
surroundteknologi til hjemmebiografer, som er
udviklet af Sony. DCS betjener sig af DSP
(Digital Signal Processor) teknologi til
gengivelse af lydkarakteristikker i et rigtigt
filmstudie i Hollywood.
CINEMA STUDIO EX-indstillinger er
velegnede, hvis du vil se DVD’er med
spillefilm (etc.) med multikanal-surroundeffekt.
Du kan således genskabe lydkarakteristikken i
Sony Pictures Entertainment’s dubbingstudie
hjemme hos dig selv.
Tryk gentagne gange på CINEMA STUDIO
EX for at vælge den ønskede CINEMA
STUDIO EX-indstilling.
Den valgte CINEMA STUDIO EX-indstilling
kommer frem på displayet.
x CINEMA STUDIO EX A DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures
Entertainment “Cary Grant Theater”
filmstudiet. Dette er en standardindstilling, som
er meget velegnet til at de fleste slags film.
Anvendelse af surroundlyd
NORMAL SURROUND
Visning af film med brug af
CINEMA STUDIO EXindstillinger
x CINEMA STUDIO EX B DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures
Entertainment “Kim Novak Theater”
filmstudiet. Denne indstilling er ideel til
science-fiction- eller handlingsfilm.
x CINEMA STUDIO EX C DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures
Entertainment musikstudie. Denne indstilling
er ideel til musicals eller film med
orkestermusik på lydsporet.
fortsættes
Ved afspilning hjemme vil DCS skabe en
overbevisende biografeffekt, som modsvarer
den kunstneriske kombination af lyd og
handling som filminstruktøren har tænkt sig
det.
35DK
Valg af et lydfelt (fortsat)
Valg af DIGITAL CONCERT
HALL-indstillinger
Om CINEMA STUDIO EX-indstillinger
Disse indstillinger gengiver akustikken i en
koncertsal ved at føje dynamikken fra
multihøjttalersystemet til 2-kanals lydsignaler
som dem på CD-plader etc.
CINEMA STUDIO EX-indstillinger udgøres af
de følgende tre elementer.
• Virtuel multi-dimension
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt par
faktiske surroundhøjttalere.
• Skærmdybdetilpasning
Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer
indefra skærmen som i en biograf.
• Biografstudieefterklang
Gengiver den type efterklang, som forekommer
i en biograf.
CINEMA STUDIO EX-indstillingerne
integrerer disse tre elementer samtidigt.
Et par tips
• Det er også muligt at vælge CINEMA STUDIO
EX-indstilling ved at trykke gentagne gange på
MODE +/–.
• Kodningsformatet for DVD-software etc. kan
identificeres ved at man bekræfter logoet på
emballagen.
: Dolby Digital-plader
–
–
: Dolby Surround-kodede
programmer
: DTS Digital Surround-kodede programmer
–
Bemærk
• De effekter, som skabes af de virtuelle højttalere,
kan give øget støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, som betjener sig af
virtuelle højttalere, vil du ikke kunne høre lyd
direkte fra surroundhøjttalerne.
36DK
Tryk gentagne gange på MODE +/– for at
vælge “D.CONCERT HALL A” eller
“D.CONCERT HALL B”.
Den valgte indstilling kommer frem på
displayet.
x D.CONCERT HALL A
Betjener sig af 3D-lydbilleddannelse til at
gengive lydkarakterteristikkerne i
CONCERTGEBOUW i Amsterdam, som er
berømt for sin store reflektionsbetingede
lydscene.
x D.CONCERT HALL B
Betjener sig af 3D-lydbilleddannelse til at
skabe lydkarakteristikkerne i MUSIKVEREIN
i Wien, som er berømt for sin
koncertsalsresonans og unikke efterklang.
Valg af andre lydfelter
Tryk gentagne gange på MODE +/– for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt kommer frem på displayet.
x NORMAL SURROUND
x MONO MOVIE
Skaber en biograflignende afmosfære gennem
film med monofoniske lydspor.
x STEREO MOVIE
Skaber en biograflignende atmosfære gennem
film, som er optaget med stereolydspor.
Gengiver akustikken i en koncertsal med plads
til 1.000 mennesker.
x STADIUM
Gengiver akustikken i et stort, udendørs
stadion.
x GAME
Frembringer den maksimale lydvirkning fra
TV-videospil.
Når hovedtelefonerne er sat i
forbindelse
Der kan kun vælges mellem de følgende
lydfelter.
x HEADPHONE (2CH)
Tryk på AUTO DEC eller 2CH STEREO.
Sender lyden som 2-kanals lyd (stereo).
Multikanal-surroundformater fra digitale
indgange nedmikses til 2 kanaler.
Anvendelse af surroundlyd
Software med multikanal-surroundlydsignaler
afspilles i overensstemmelse med den måde,
hvorpå de indspilledes. Lydfeltet gengiver
akustikken i en lille, rektangulær koncertsal.
For software med 2-kanals lydsignaler kan du
vælge blandt mange forskellige
dekodningsindstillinger, alt efter 2CH MODEindstillingen (side 38).
x ARENA
x HEADPHONE (DIRECT)
x CHURCH
Tryk på ANALOG DIRECT.
Gengiver akustikken i en stenkirke.
x OPERA HOUSE
Sender lyden direkte ud uden digital
lydbehandling af equalizer, lydfelt etc.
Gengiver akustikken i et operahus.
x HEADPHONE (MULTI 1/MULTI 2)
x JAZZ CLUB
Tryk på MULTI CH DIRECT.
Gengiver akustikken i en jazzklub.
Sender de analoge signaler, som sendes ind til
MULTI CHANNEL IN-jackstikkene.
x DISCO/CLUB
Gengiver akustikken i et diskotek/en
danseklub.
x HEADPHONE THEATER DCS
x LIVE CONCERT
Giver dig mulighed for at opleve en
biograflignende atmosfære gennem et par
hovedtelefoner.
Gengiver akustikken i et live house med plads
til 300 mennesker.
Udkobling af surroundeffekten
Tryk på AUTO DEC eller 2CH STEREO.
fortsættes
37DK
Valg af et lydfelt (fortsat)
Anvendelse af
surroundeffekten ved lav
lydstyrke
(NIGHT MODE)
Denne funktion giver dig mulighed for at
bibeholde en biograflignende atmosfære ved
lav lydstyrke. Denne funktion kan anvendes
med andre lydfelter.
Anvendelse af Dolby Pro
Logic II og DTS Neo:6
(2CH MODE)
Denne funktion giver dig mulighed for at
specificere dekodningstypen for 2-kanals
lydkilder.
Tryk på NIGHT MODE.
Denne receiver kan gengive 2-kanals lyd som
5 kanaler via Dolby Pro Logic II, 6 kanaler via
DTS Neo:6 eller 4 kanaler via Dolby Pro
Logic. Dog vil MPEG 2CH-kilder ikke blive
dekodet af DTS Neo:6, men blive sendt i
2 kanaler.
“NIGHT MODE” indikatoren på displayet
begynder at lyse, og NIGHT MODEfunktionen aktiveres.
Tryk gentagne gange på NORMAL SURR
(;PLII/NEO:6) for at vælge 2-kanals
dekodningsindstilling.
Hvis du ser film sent om aftenen, vil du kunne
høre dialogen tydeligt, selv ved lav lydstyrke.
Et tip
Når denne funktion er aktiveret, vil BASS-,
TREBLE- og EFFECT-niveauet øges, og “D.RANGE
COMP.” indstilles automatisk til “MAX”.
Bemærk
Denne funktion kan ikke aktiveres, hvis funktionerne
ANALOG DIRECT eller MULTI CH DIRECT
anvendes.
Den valgte indstilling komme frem på
displayet. Lydfeltet skifter automatisk til
“NORMAL SURROUND” (side 37).
2-kanals dekodningsindstillinger
• PRO LOGIC
Udfører Pro Logic-dekodning. Den i 2 kanaler
optagne kilde dekodes til 4,1 kanaler.
• PLII MOVIE
Udfører dekodning af Pro Logic II Movieindstilling. Denne indstilling er ideel til film,
som er kodet i Dolby Surround. Derudover kan
denne indstilling gengive lyd i 5,1 kanal, hvis
du vil se video med overspillede eller gamle
film.
• PLII MUSIC
Udfører dekodning af Pro Logic II Musicindstilling. Denne indstilling er ideel til normale
stereokilder som for eksempel CD-plader.
• Neo: Cinema
Udfører dekodning af DTS Neo:6 Cinemaindstilling. Denne indstilling er ideel til film,
som er kodet i DTS Surround.
• Neo: Music
Udfører dekodning af DTS Neo:6 Musicindstilling. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder som for eksempel
CD-plader.
38DK
Et par tips
• Når “PLII MUSIC” er valgt, kan du udføre
yderligere indstillinger med brug af “CENTER
WIDTH”, “DIMENSION” og “PANORAMA” i
SURROUND-menuen (side 53).
• Du kan vælge to 2-kanals dekodningsindstillingen
med brug af “2CH MODE” i CUSTOMIZEmenuen (side 47).
Valg af
dekodningsindstilling for
bagsurroundkanal
(SB DECODING)
Ved at dekode bagsurroundsignalet for den
DVD-software, som er optaget i Surround
EX-format*, kan du opnå surroundlyd som den,
filmskaberme har villet skabe.
* Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES
Discrete 6.1, etc.
Tryk på gentagne gange på SURR BACK
DECODING for at vælge dekodningsindstilling
for bagsurroundsignalet.
“SB DECODING XXXX” kommer frem på
displayet.
Anvendelse af surroundlyd
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge
dekodningsindstilling for bagsurroundsignalerne
i multikanalindgangsstrømmen.
Når receiveren dekoder bagsurroundsignalet,
vil “SB DEC” indikatoren lyse.
Dekodningsindstillinger for
bagsurroundsignaler
• AUTO
• MATRIX
• OFF
Vi henviser til “Hvordan man vælger
dekodningsindstilling for bagsurroundsignaler”
på næste side.
Et tip
Det er muligt at vælge dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet med brug af “SB DECODING”
i CUSTOMIZE-menuen (side 47).
Bemærk
Det er ikke muligt at vælge dekodningsindstilling for
bagsurroundsignalet, hvis du anvender indstillingerne
2CH STEREO (side 34), ANALOG DIRECT (side
34) eller MULTI CH DIRECT (side 26) eller hvis
hovedtelefonerne er tilsluttet.
fortsættes
39DK
Valg af dekodningsindstilling for bagsurroundkanal (fortsat)
Hvordan man vælger dekodningsindstilling for
bagsurroundsignaler
Du kan vælge den bagsurroundindstilling, du ønsker, alt efter indgangsstrømmen.
Når du vælger “AUTO”
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6,1-kanals dekodningsmærket*1, vil den rigtige dekoder blive
aktiveret til dekodning af bagsurroundsignalet.
Til DTS-ES Matrix 6.1 kilden aktiveres DTS Matrix-dekoderen.
Til DTS-ES Discrete 6.1 kilden aktiveres DTS Discrete-dekoderen for at gengive Discrete 6,1-kanals
signalet.
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Anvendt bagsurround-dekoder
Dolby Digital 5.1
5.1*5
—
DTS 5.1
5.1*5
—
Dolby Digital EX*2
6.1*5
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1*5
DTS Matrix-dekoder
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1*5
DTS Discrete-dekoder
Når “MATRIX” vælges
Dolby Digital EX anvendes til dekodning af bagsurroundsignalet, uanset 6,1 kanaldekodningsmærket*1 i indgangsstrømmen. Denne dekoder er i overenstemmelse med Dolby Digital
EX og fungerer på samme måde som de dekodere, som anvendes i biograferne. Denne dekoder kan
anvendes til alle Surround EX-formater (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Matrix 6.1,
DTS-ES Discrete 6.1).
Indgangsstrøm
Udgangskanal
Anvendt bagsurround-dekoder
Dolby Digital 5.1
6.1*5
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
Dolby Digital EX
6.1*5
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1*5
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1*5
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1*5
Matrix-dekoder tilpasses Dolby Digital EX
Når “OFF” vælges
Dekodning af bagsurroundsignalet finder ikke sted.
*1 6,1 kanal-dekodningsmærket er den information, som er optaget på software som for eksempel DVD’er.
*2 Dolby Digital DVD, som indeholder et Surround EX-mærke. Dolby Corporations webside kan hjælpe dig med
at identificere Surround EX-film.
*3 Software, som er kodet med et mærke til at betegne den, har både Surround EX- og 5,1 kanal-signaler.
*4 Software, som er kodet med både 5,1 kanal-signaler og en forlængelsesstrøm, som er lavet til at returnere disse
signaler til 6,1 diskrete signaler. Diskrete 6,1 signaler er specifikke DVD-signaler, som ikke anvendes i
biograferne.
*5 Når der er tilsluttet to bagsurroundhøjttalere, vil udgangskanalen være 7,1-kanaler.
40DK
Avancerede justeringer og indstillinger
Tildeling af lydudgang
Valgbare lydindgange til hver
funktion
DVD/LD, CD/SACD-funktion
(AUDIO SPLIT)
NO ASSIGN t DIGITAL: ONLY COAX t
DIGITAL: ONLY OPT t ONLY ANALOG INPUT
Det er muligt at forsyne hver funktion med
lydindgange. Denne funktion er praktisk i de
følgende tilfælde.
TV/SAT, MD/DAT-funktion
(Eksempel) Hvis du har to DVD-afspillere
og der ikke er noget digitalt
lydindgangsjackstik til rådighed for den
anden DVD-afspiller.
PHONO-funktion
Forbind desuden de analoge lyd/
videoudgangsjackstik på den anden DVDafspiller til VIDEO 2 INPUT-jackstikkene på
receiveren.
Tildel “DIGITAL ONLY COAXIAL” til DVD/
LD-funktionen og tildel “DVD/LD
(OPTICAL)” til VIDEO 2-funktionen.
1 Drej FUNCTION for at vælge den
funktion, hvis lydindgang skal tildeles.
2 Tryk på AUDIO SPLIT.
3 Drej FUNCTION for at vælge
lydindgangen.
NO ASSIGN t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
VIDEO 3 t DVD/LD (ANALOG) t TV/SAT
(ANALOG) t TAPE t MD/DAT (ANALOG) t
CD/SACD (ANALOG)
Alle andre analoge funktioner
NO ASSIGN t DVD/LD (COAXIAL) t DVD/
LD (OPTICAL) t TV/SAT (OPTICAL) t MD/
DAT (OPTICAL) t CD/SACD (COAXIAL) t
CD/SACD (OPTICAL)
Et par tips
• Når du vælger en funktion, som er forsynet med en
lydindgang, vil AUDIO SPLIT-knappen lyse.
• Det er også muligt at vælge den lydindgang, som er
forsynet med denne funktion, med INPUT MODE
(side 42).
Bemærk
• Du kan ikke anvende AUDIO SPLIT-funktionen,
når funktionerne ANALOG DIRECT eller MULTI
CH DIRECT er aktiveret.
• Det er ikke muligt at forsyne TUNER-funktionen
med en lydindgang.
Avancerede justeringer og indstillinger
Tilslut den ene DVD-afspiller til DVD/LD
COAXIAL IN-jackstikket og tilslut den anden
DVD-afspiller til DVD/LD OPTICAL INjackstikket.
NO ASSIGN t DVD/LD (COAXIAL) t CD/
SACD (COAXIAL) t ONLY ANALOG INPUT
Den lydindgang, du kan tildele, er forskellig
fra funktion til funktion. Vi henviser til
“Valgbare lydindgange til hver funktion”
herunder angående detaljer.
Vælg “NO ASSIGN”, hvis du ikke ønsker
at forsyne den valgte funktion med nogen
lydindgang.
4 Tryk på AUDIO SPLIT.
Den funktion, som er valgt i trin 1, forsynes
med lydindgangen. Hvis du ikke trykker på
AUDIO SPLIT indenfor 8 sekunder, vil
receiveren automatisk tildele den
lydindgang, som vises på displayet.
41DK
Ændring af
lydindgangsindstillingen
til digitale apparater
(INPUT MODE)
Det er muligt at ændre lydindgangsindstilling
for funktioner, som har digitale
indgangsjackstik.
Det er også muligt at vælge COAXIAL- eller
OPTICAL-lydindgangene for andre funktioner
med brug af AUDIO SPLIT (side 41).
1 Drej FUNCTION for at vælge den
funktion, hvis lydindgangsindstilling,
du vil ændre.
2 Tryk gentagne gange på INPUT MODE
for at vælge lydindgangsindstillingen.
Den valgte lydindgangsindstilling kommer
frem på displayet.
Lydindgangsindstillinger
• AUTO 2CH
Giver forrang til de analoge lydsignaler, der
sendes til AUDIO IN (L/R) jackstikkene, hvis
der ikke er nogen digitale lydsignaler.
• COAXIAL FIXED
Specificerer de analoge lydsignaler, der sendes
til DIGITAL COAXIAL-jackstikket.
• OPTICAL FIXED
Specificerer de digitale lydsignaler, der sendes
til DIGITAL OPTICAL-indgangsjackstikkene.
• ANALOG 2CH FIXED
Specificerer de analoge lydsignaler, der sendes
til AUDIO IN (L/R) jackstikkene.
42DK
Hvis multikanal-lydindgangen er
tildelt en speciel funktion (side 47)
Følgende vises istedet for “AUTO 2CH” og
“ANALOG 2CH FIXED”.
• AUTO MULTI CH 1
AUTO MULTI CH 2
Giver forrang til de analoge lydsignaler, der
sendes til MULTI CHANNEL IN 1- eller
MULTI CHANNEL IN 2-jackstikkene, hvis der
ikke er nogen digitale lydsignaler.
• MULTI CH 1 FIXED
MULTI CH 2 FIXED
Specificerer de analoge lydsignaler, som sendes
til MULTI CHANNEL IN 1- eller MULTI
CHANNEL IN 2-jackstikkene.
SURROUND-menu parametre
Brugertilpasning af
lydfelter
x EFFECT LEVEL XXX %
(Effekt-niveau)
Indledende indstilling: 100 %
Højere indstillinger giver mere surroundeffekt. Der
kan indstilles fra 0% til 150% i trin på 5%.
Du har mulighed for at brugertilpasse
lydfelterne, så de modsvarer din særlige
lyttesituation, ved at regulere SURROUNDmenuen og LEVEL-menuen.
x BASS GAIN XXX.X dB
(Basforstærkningsniveau for equalizeren)
Bemærk vedrørende de viste poster
Indstilling af SURROUNDmenuen
Du har mulighed for at brugertilpasse det
valgte lydfelts lydeffekter. Indstillingerne
gemmes individuelt i hukommelsen for hvert
lydfelt.
1 Begynd at afspille en kilde. som er
kodet med multikanal-surroundeffekter
(DVD etc.).
2 Tryk på SURROUND.
SURROUND-knappen begynder at lyse, og
“<<<SURROUND>>>” kommer frem på
displayet.
3 Tryk på markørknapperne (
eller
x TREBLE GAIN XXX.X dB
(Diskantforstærkningsniveau for
equalizeren)
Indledende indstilling: 0 dB
Modsat equalizeren i EQ-menuen (som muliggør
regulering af den generelle lyd for hver højttaler),
giver denne parameter dig mulighed for at indstille
diskantforstærkningsniveauet for hvert lydfelt.
Der kan indstilles fra –10 dB til +10 dB i trin på
0,5 dB.
Avancerede indstillinger af
SURROUND-menuen
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt “MENU
EXPAND” til “ON” for at muliggøre
avancerede indstillinger.
Vi henviser til side 47 angående detaljer om
“MENU EXPAND”.
Se side 52 angående detaljer om, hvordan
posterne indstilles.
Avancerede justeringer og indstillinger
De opsætningsposter, du kan indstille i hver
menu, er forskellige, alt efter lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedblændede på
displayet. Dette betyder, at den valgte
parameter enten ikke er disponibel eller er
fastsat og ikke kan ændres.
Indledende indstilling: 0 dB
Modsat equalizeren i EQ-menuen (som muliggør
regulering af den generelle lyd for hver højttaler),
giver denne parameter dig mulighed for at indstille
basforstærkningsniveauet for hvert lydfelt.
Der kan indstilles fra –10 dB til +10 dB i trin på
0,5 dB.
)
for at vælge parameteren.
Vi henviser til “SURROUND-menu
parametre” herunder angående detaljer.
fortsættes
4 Drej jog-drejeknappen, mens du lytter
til lyden, for at indstille den valgte
parameter.
5 Gentag trin 3 og 4 for at indstille de
andre parametre.
43DK
Brugertilpasning af lydfelter (fortsat)
x CENTER XXX.X dB
(Centerhøjttalerniveau)
Indstilling af LEVEL-menuen
x SURROUND L XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (L) niveau)
Det er muligt at indstille balancen og niveauet
for hver højttaler. Disse indstillinger tildeles
alle lydfelter.
1 Begynd at afspille en kilde, som er
kodet med multikanal-surroundeffekter
(DVD etc.).
LEVEL-knappen begynder at lyse, og
“<<<LEVEL>>>” kommer frem på
displayet.
x SURR BACK L XXX.X dB
(Bagsurroundhøjttalerniveau (L))*2
eller
Indledende indstilling: 0 dB
Der kan indstilles fra –20 dB til +10 dB i trin på
0,5 dB.
)
for at vælge parameteren.
Vi henviser til “LEVEL-menu parametre”
herunder angående detaljer.
4 Drej jog-drejeknappen, mens du lytter
til lyden, for at indstille den valgte
parameter.
5 Gentag trin 3 og 4 for at indstille de
andre parametre.
LEVEL-menu parametre
Afhængigt af indstillingen af “T.TONE” i
CUSTOMIZE-menuen, vil kun en af
angivelserne “TEST TONE”, “PHASE
NOISE” eller “PHASE AUDIO” blive vist
(side 48).
x TEST TONE (testtone)
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af testtonen fra hver højttaler i
rækkefølge. I “AUTO”-indstilling kommer testtonen
automatisk fra hver højttaler. I “FIX”-indstilling kan
man vælge, fra hvilken højttaler testtonen skal lyde.
x PHASE NOISE (fasestøj)
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af testtonen fra to tilstødende
højttalere i rækkefølge.
x PHASE AUDIO (faselyd)
Indledende indstilling: OFF
Muliggør udsendelse af kildelyden (i stedet for
testtonen) fra to tilstødende højttalere i rækkefølge.
x FRONT (fronthøjttalerbalance)
Indledende indstilling: midtpunkt (0)
Muliggør indstilling af balancen mellem venstre og
højre fronthøjttaler. Der kan indstilles fra –8 dB til
+8 dB i trin på 0,5 dB.
44DK
x SURR BACK XXX.X dB
(Bagsurroundhøjttalerniveau)*1
x SURR BACK R XXX.X dB
(Bagsurroundhøjttalerniveau (R))*2
2 Tryk på LEVEL.
3 Tryk på markørknapperne (
x SURROUND R XXX.X dB
(Surroundhøjttaler (R) niveau)
x S.WOOFER XXX.X dB
(Subwooferniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Der kan indstilles fra –20 dB til +10 dB i trin på
0,5 dB.
x MULTI CH 1 SW XXX dB
(Multikanal 1 subwooferniveau)
x MULTI CH 2 SW XXX dB
(Multikanal 2 subwooferniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Muliggør øgning af niveauet for MULTI CHANNEL
IN 1/MULTI CHANNEL IN 2 subwooferkanalen med
+10 dB. Denne indstilling kan være nødvendig, hvis
du tilslutter en DVD-afspiller til MULTI CHANNEL
IN 1/MULTI CHANNEL IN 2-jackstikkene.
Subwooferniveauet fra DVD-afspillere er 10 dB
lavere end det fra Super Audio CD-afspillere.
*1 Kun når “SURR BACK L/R” er sat til “NO” (side
21).
*2 Kun når “SURR BACK L/R” er sat til “YES” (side
21).
Bemærk
Når et af de følgende lydfelter er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er indstillet til “LARGE” i SET UPmenuen. Lyden vil imidlertid komme fra
subwooferen, hvis det digitale indgangssignal
indeholder indeholder LFE (lavfrekvenseffekt)
signaler eller hvis en af front-, center-, surround- eller
bagsurroundhøjttalerne er indstillet til “SMALL”.
– D.CONCERT HALL A/B
– CHURCH
– OPERA HOUSE
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
– ARENA
– STADIUM
Avancerede LEVEL-menu
indstillinger
Indstilling af equalizeren
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt “MENU
EXPAND” til “ON” for at muliggøre
avancerede indstillinger.
Vi henviser til side 47 angående detaljer om
“MENU EXPAND”.
Se side 54 angående detaljer om, hvordan
posterne indstilles.
“S.F Initialize” kommer frem på displayet
og alle lydfelter indstilles til de oprindelige
indstillinger.
Diskant
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
Frekvens
(Hz)
Frekvens
(Hz)
Der kan gemmes op til 5 forskellige equalizerindstillinger i equalizerbanken (EQ [1]–[5], og
disse indstillinger kan aktiveres ved
indtrykning af EQ BANK.
1 Begynd at afspille en kilde, som er
kodet med multikanal-surroundeffekter
(DVD etc.).
2 Tryk gentagne gange på EQ BANK for
at vælge den equalizer, der skal
indstilles (EQ [1]–[5]).
3 Tryk på EQ.
EQ-knappen begynder at lyse, og
“<<<EQUALIZER>>>” kommer frem på
displayet.
4 Tryk på markørknapperne (
eller
Avancerede justeringer og indstillinger
?/1.
Mellemtone
Bas
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
1 Tryk på ?/1 for at slukke for apparatet.
2 Hold MODE + inde og tryk samtidigt på
EQ-menuen giver dig mulighed for at indstille
tonekvaliteten (bas-, mellemtone-,
diskantniveau) for hver højttaler.
)
for at vælge parameteren.
Vi henviser til “EQ-menuparametre”
herunder angående detaljer.
5 Drej jog-drejeknappen, mens du lytter
til lyden, for at indstille den valgte
parameter.
6 Gentag trin 4 og 5 for at indstille de
andre poster.
fortsættes
45DK
Indstilling af equalizeren (fortsat)
Aktivering af den gemte equalizer
EQ-menuparametre
Tryk gentagne gange på EQ BANK for at
vælge EQ [1]–[5].
Vælg “EQ [OFF]” for at deaktivere
equalisationen.
x FRONT BASS XXX.X dB
(Fronthøjttalerbasniveau)
x FRONT MID XXX.X dB
(Fronthøjttalermellemtoneniveau)
x FRONT TREBLE XXX.X dB
(Fronthøjttalerdiskantniveau)
1 Tryk gentagne gange på EQ BANK for at
vælge den equalizer (EQ [1]–[5]), der skal
annulleres.
x CENTER BASS XXX.X dB
(Centerhøjttalerbasniveau)
2 Tryk på EQ.
x CENTER MID XXX.X dB
(Centerhøjttalermellemtoneniveau)
3 Tryk på markørknapperne ( eller
at vælge “PRESET CLEAR”.
x CENTER TREBLE XXX.X dB
(Centerhøjttalerdiskantniveau)
4 Drej jog-drejeknappen for at vælge “YES”,
og tryk derefter på ENTER.
x SURROUND BASS XXX.X dB
(Surroundhøjttalerdiskantniveau)
x SURROUND TRE. XXX.X dB
(Surround speaker treble level)
x SUR.BACK BASS XXX.X dB
(Bagsurroundhøjttalerbasniveau)
x SUR.BACK TRE. XXX.X dB
(Bagsurroundhøjttalerdiskantniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Der kan indstilles fra –10 dB til +10 dB i trin på
0,5 dB.
46DK
Annullering af gemte equalizerindstillinger
) for
“Are you sure?” kommer frem på displayet.
5 Drej jog-drejeknappen for at vælge “YES”,
og tryk derefter på ENTER.
Det indstillede indhold i den valgte equalizer
slettes.
Avancerede EQ-menu indstillinger
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt “MENU
EXPAND” til “ON” for at muliggøre
avancerede indstillinger.
Vi henviser til side 47 angående detaljer om
“MENU EXPAND”.
Se side 55 angående detaljer om, hvordan
posterne indstilles.
x 2CH MODE
(2-kanals dekodningsindstilling)
Avancerede indstillinger
Anvendelse af CUSTOMIZEmenuen til at indstille
receiveren
Det er muligt at regulere forskellige receiverindstillinger ved hjælp af CUSTOMIZEmenuen.
1 Tryk på CUSTOMIZE.
2 Tryk på markørknapperne (
eller
)
for at vælge parameteren.
Vi henviser til “CUSTOMIZEmenuparametre” herunder angående
detaljer.
3 Drej jog-drejeknappen for at indstille
den valgte parameter.
4 Gentag trin trin 2 og 3 for at indstille de
andre poster.
CUSTOMIZE-menuparametre
Den indledende indstilling er understreget.
x MENU EXPAND (menu-udvidelse)
• ON
De avancerede parametre for SET UP-,
SURROUND-, LEVEL- og EQ-menuerne vises og
kan indstilles.
Vi henviser til side 19, 43–45 og de efterfølgende
sider angående detaljer om hver opsætningspost.
• OFF
De avancerede parametre vises ikke.
x dts 96/24DEC.
(DTS 96/24 dekodningsindstilling)
• AUTO
Når et DTS 96/24-signal sendes ind, vil det blive
afspillet med en samplingfrekvens på 96 kHz.
• OFF
Selv hvis et DTS 96/24-signal sendes ind, vil det
blive afspillet med en samplingfrekvens på 48 kHz.
Bemærk
Denne parameter er kun gyldig i AUTO
DECODING-indstilling (side 34). I andre lydfelter
indstilles denne parameter altid til “OFF”.
x SB DECODING
(Bagsurround-dekodningsindstilling)
Det er muligt at anvende CUSTOMIZE-menuen til at
indstille bagsurround-dekodningsindstillingen (side 39).
Vi henviser til side 39 angående detaljer om hver
dekodningsindstilling.
• AUTO
• MATRIX
• OFF
x MULTI CH 1
(Multikanal 1 tildeling)
x MULTI CH 2
(Multikanal 2 tildeling)
Indledende indstilling: NONE (ingen tildeling)
Muliggør tildeling af lydsignalindgang til MULTI
CHANNEL IN 1 (eller 2)-jackstikkene til enhver
funktion med undtagelse af TUNER og PHONO.
Det er ikke muligt at forsyne den samme funktion
med både “MULTI CH 1” og “MULTI CH 2”.
Avancerede justeringer og indstillinger
CUSTOMIZE-knappen begynder at lyse, og
“<<<CUSTOMIZE>>>” kommer frem på
displayet.
Det er muligt at anvende NORMAL SURR (;PLII/
NEO:6) knappen til at indstille 2-kanals
dekodningsindstillingen (side 38).
Denne parameter kan kun indstilles, når NORMAL
SURROUND eller AUTO DECODING* er valgt. I
Cinema Studio EX-indstilling indstilles denne
parameter altid til “PRO LOGIC” og kan ikke
ændres. Vi henviser til side 38 angående detaljer om
hver dekodningsindstilling.
* Den valgte dekodningsindstilling aktiveres kun, når
Dolby Digital (venstre/højre) signalet sendes ind.
• PRO LOGIC
• PLII MOVIE
• PLII MUSIC
• Neo: Cinema
• Neo: Music
x D.POWER (digital effektstyring)
• AUTO OFF
Muliggør automatisk afbrydelse af strømmen til
unødvendige digitale kredsløb, når de analoge
lydsignaler sendes ud med brug af ANALOG
DIRECT- eller MULTI CH DIRECT-funktionen.
Analog lyd af høj kvalitet kan opnås uden
påvirkning fra digitale kredsløb.
• ALWAYS ON
Gør det muligt at opretholde strømmen til de
digitale kredsløb. Vælg denne indstilling, hvis du
ikke kan lide den tidsforskydning, som forekommer
med “AUTO OFF”-indstillingen, når de digitale
kredsløb er aktiveret etc.
fortsættes
47DK
Avancerede indstillinger (fortsat)
x V.POWER (Video effektstyring)
• AUTO OFF
Muliggør automatisk afbrydelse af strømmen til
unødvendige videokredsløb. Lyd af høj kvalitet kan
opnås uden påvirkning fra videokredsløbene.
• ALWAYS ON
Gør det muligt at opretholde strømmen til
videokredsløbene. Afhængigt af monitoren kan der
frembringes støj eller billedet kan være forvrænget,
når strømmen til videokredsløbene kobles ind. Vælg
i dette tilfælde “ALWAYS ON”.
x S.FIELD LINK (Lydfelt-link)
• ON
Muliggør indkobling af det sidst valgte lydfelt til en
funktion, når som helst den vælges. Hvis du for
eksempel vælger STADIUM til CD/SACDfunktionen, skifter til en anden funktion og går
tilbage til CD/SACD-funktionen, vil STADIUM
automatisk blive koblet ind igen.
• OFF
Lydfelt-link aktiveres ikke.
x DECODE FORMAT
(Digital lydindgangsdekodningsindstilling)
Gør det muligt at specificere indgangsindstillingen for
den digitale signalindgang til DIGITAL INjackstikkene.
• AUTO
Skifter automatisk indgangsindstillingen mellem
DTS, Dolby Digital, PCM og MPEG2.
• PCM
Dekoder alle indgangssignalerne som PCMsignaler. Hvis et Dolby Digital-, DTS- eller MPEG(etc.) signal sendes ind, vil der ikke høres nogen
lyd. I “AUTO”-indstilling, og hvis lyden fra de
digitale lydjackstik (for CD etc.) afbrydes, skal der
indstilles til “PCM”.
48DK
x AUTO FUNCTION
(Control A1: Function link)
• ON
Gør det muligt automatisk at skifte denne receivers
funktion til Sony-apparater, som er tilsluttet via
CONTROL A1-ledninger (side 60), når afspilning
på det pågældende apparat begyndes.
• OFF
Function link aktiveres ikke.
x 2 WAY REMOTE
(2-vejs fjernbetjeningssystem)
• ON
Gør det muligt at aktivere 2-vejs
fjernbetjeningssystemet. Vælg normalt “ON”.
• OFF
Gør det muligt at deaktivere 2-vejs
fjernbetjeningssystemet. Hvis du anvender en anden
receiver etc., som også er kompatibel med 2-vejs
fjernbetjeningssystemet, sammen med denne
receiver, skal du vælge det apparat for hvilket du
anvender 2-vejs fjernbetjeningssystemet. Indstil
derefter 2-vejs fjernbetjeningssystemet for apparatet
til “ON”. Mht. andre apparater, skal 2-vejs
fjernbetjeningssystemet indstilles til “OFF”.
x T.TONE (testtoneindstilling)
Gør det muligt at vælge indstillingen for udsendelse
af testtonen (side 24).
• NORMAL
Testtonen lyder fra hver højttaler i rækkefølge.
• PHASE NOISE
Testtonen lyder samtidigt fra to tilstødende
højttalere i rækkefølge.
• PHASE AUDIO
Kildelyden lyder i stedet for testonen fra to
tilstødende højttalere samtidigt i rækkefølge.
x COLOR SYSTEM
(OSD-farvesystem)
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL)
Gør det muligt at vælge farvesystem.
• NTSC
• PAL
x OSD COLOR
(Farve på on-screen displayet)
Når “MENU EXPAND” er sat til “ON”, vises
alle de følgende parametre, som kan indstilles.
Vi henviser til side 19 angående SET UPmenuindstillinger. De indledende indstillinger
er understreget.
All SET UP-menuparametre
FRONT SP
CENTER SP
SURROUND SP
x OSD H.POSITION
(OSD horisontal position)
SURR BACK SP
Indledende indstilling: 4
Gør det muligt at regulere positionen af on-screen
displayet i horisontal retning. Det er muligt at
regulere fra 0 til 64.
SUB WOOFER
x OSD V.POSITION
(OSD vertikal position)
SURROUND XX.X meter
Indledende indstilling: 4
Gør det muligt at regulere positionen af on-screen
displayet i vertikal retning. Det er muligt at regulere
fra 0 til 32.
x COMMAND MODE (kommandoindstilling)
Gør det muligt at vælge kommandoindstillingen for
fjernbetjeningen. Betjening med fjernbetjeningen er
ikke mulig, hvis receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstilling er forskellig.
• AV1
• AV2
x NAME IN?
(Navngivning af faste stationer og
funktioner)
Vi henviser til “Navngivning af faste stationer og
funktioner” på side 57 angående detaljer.
Avancerede justeringer og indstillinger
Gør det muligt at vælge farven på on-screen
displayet.
• COLOR
On-screen displayet vises i farver.
• MONOCHROME
On-screen displayet vises i sort/hvid.
Avancerede SET UPmenuparametre
SURR BACK L/R
FRONT XX.X meter
CENTER XX.X meter
SURR BACK XX.X meter
SUB WOOFER XX.X meter
S.W PHASE*
DISTANCE UNIT*
SURR POSI.*
SURR HEIGHT*
SURR BACK HGT.*
FRONT SP > XXX Hz*
CENTER SP > XXX Hz*
SURROUND SP > XXX Hz*
SURR BACK SP > XXX Hz*
LFE HIGH CUT > XXX Hz*
* Kan kun indstilles, når “MENU EXPAND” er sat til
“ON”.
fortsættes
49DK
Avancerede indstillinger (fortsat)
x SURR POSI.
(Surroundhøjttalerplacering)*1
x S.W PHASE
(Subwoofer-fasepolaritet)
Giver dig mulighed for at specificere placeringen af
dine surroundhøjttalere, så du opnår de rigtige
surroundeffekter i Cinema Studio EX-indstillingerne
(side 35).
Gør det muligt at indstille subwooferens fasepolaritet.
• NORMAL
Vælg normalt “NORMAL”.
• REVERSE
Afhængigt af typen af fronthøjttalerne,
subwooferens position, og subwooferens
afskæringsfrekvens kan indstilling af fasepolariteten
til “REVERSE” imidlertid frembringe en bedre bas.
Udover basgengivelsen kan den generelle lyds fylde
og tæthed også muligvis blive påvirket. Vælg den
indstilling, der passer bedst til dine lytteomgivelser,
mens du lytter fra din foretrukne lytteposition.
x DISTANCE UNIT (Afstandsenhed)
Giver dig mulighed for at vælge afstandsenheden ved
indstilling af afstanden.
• meter
Afstanden vises i meter.
• feet
Afstanden vises i fod.
50DK
90°
A
A
60°
30°
B
C
B
C
20°
• SIDE
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit A.
• MIDDLE
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit B.
• BEHIND
Vælg denne indstilling, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit C.
Et tip
x SURR HEIGHT
(Surroundhøjttalerhøjde)*1
x SURR BACK HGT.
(Bagsurroundhøjttalerhøjde)*2
Gør det muligt at vælge højden for dine
surroundhøjttalere og bagsurroundhøjttalere, så du
kan aktivere surroundeffekterne i Cinema Studio
EX-indstillingerne (side 35).
B
B
60
A
A
30
• LOW
Vælg denne indstilling, hvis højden af dine
surroundhøjttalere eller bagsurroundhøjttalere
modsvarer afsnit A på illustrationen.
• HIGH
Vælg denne indstilling, hvis højden af dine
surroundhøjttalere eller bagsurroundhøjttalere
modsvarer afsnit B på illustrationen.
*1 Denne opsætningspost kan ikke anvendes, hvis
“SURROUND SP” (surroundhøjttalerstørrelse) er
sat til “NO” (side 20).
*2 Denne opsætning kan ikke anvendes, hvis “SURR
BACK SP” (bagsurroundhøjttalerstørrelse) er sat
til “NO” (side 21).
Avancerede justeringer og indstillinger
“SURR POSI.” (surroundhøjttalerposition) er specielt
lavet til aktivering af lydfelterne i Cinema Studio
EX-indstillingerne.
Med andre lydfelter er højttalerplaceringen ikke så
vigtig. Disse lydfelter er lavet med den forudsætning,
at surroundhøjttalerne placeres bagved
lyttepositionen, men gengivelsen forbliver relativt
ensartet, selv hvis surroundhøjttalerne placeres i en
temmelig vid vinkel. Hvis højttalerne derimod vender
mod den lyttende person fra den umiddelbare venstre
og højre side af lyttepositionen, vil
surroundeffekterne blive uklare, med mindre de er
indstillet til “SIDE”.
Ikke desto mindre indeholder ethvert lyttemiljø
mange variabler, som for eksempel lydreflektion fra
vægge, og der kan muligvis opnås bedre resultater
med anvendelse af “BEHIND” eller “MIDDLE”, hvis
højttalerne er placeret højt over lyttepositionen, selv
hvis de befinder sig lige til venstre eller højre for
denne.
Derfor anbefaler vi, selv om det kan resultere i en
opsætning i modstrid med ovenstående forklaring, at
du afspiller multikanal-surroundkodet software og
vælger den indstilling, som giver en god fornemmelse
af rumlighed og som er bedst egnet til at frembringe
et sammenhængende rum mellem surroundlyden fra
surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken en af dem, der
lyder bedst, skal du vælge “BEHIND” og derefter
indstille den rigtige balance med
højttalerafstandsparameteren og
højttalerlydstyrkejusteringer.
x FRONT SP > XXX Hz
(Delefrekvens for fronthøjttalerne)
Indledende indstilling: STD (120 Hz)
Gør det muligt at indstille fronthøjttalernes
basdelefrekvens, når “FRONT SP”
(fronthøjttalerstørrelsen) er indstillet til “SMALL”.
Der kan indstilles fra 40 Hz til 200 Hz i trin på 10 Hz.
x CENTER SP > XXX Hz
(Delefrekvens for centerhøjttaleren)
Indledende indstilling: STD (120 Hz)
Gør det muligt at indstille centerhøjttalerens
basdelefrekvens, når “CENTER SP”
(centerhøjttalerstørrelsen) er indstillet til “SMALL”.
Der kan indstilles fra 40 Hz til 200 Hz i trin på 10 Hz.
fortsættes
51DK
Avancerede indstillinger (fortsat)
Avancerede SURROUNDmenuparametre
x SURROUND SP > XXX Hz
(Delefrekvens for surroundhøjttaleren)
Når “MENU EXPAND” er sat til “ON”, vises
alle de følgende parametre, som kan indstilles.
Indledende indstilling: STD (120 Hz)
Gør det muligt at indstille surroundhøjttalernes
basdelefrekvens, når “SURROUND SP”
(surroundhøjttalerstørrelsen) er indstillet til
“SMALL”. Der kan indstilles fra 40 Hz til 200 Hz i
trin på 10 Hz.
x SURR BACK SP > XXX Hz
(Delefrekvens for bagsurroundhøjttaleren)
Vi henviser til side 43 angående SURROUNDmenu indstillinger.
De indledende indstillinger er understregede.
All SURROUND-menuparametre
C.WIDTH*
Indledende indstilling: STD (120 Hz)
Gør det muligt at indstille bagsurroundhøjttalernes
basdelefrekvens, når “SURR BACK SP”
(bagsurroundhøjttalerstørrelsen) er indstillet til
“SMALL”. Der kan indstilles fra 40 Hz til 200 Hz i
trin på 10 Hz.
DIMENSION*
x LFE HIGH CUT > XXX Hz
(LFE højafskæringsfilter)
FRONT REVERB*
Indledende indstiling: STD (120 Hz)
Gør det muligt at vælge afskæringsfrekvensen til
LFE-kanalens højafskæringsfilter. Vælg normalt
“STD (120 Hz)”.
Hvis du anvender en passiv subwoofer (uden
indbygget forstærker), som drives af en separat
effektforstærker, kan det være bedre at ændre
afskæringsfrekvensen. I dette tilfælde kan du indstille
fra 40 Hz til 200 Hz i trin på 10 Hz.
PANORAMA MODE*
EFFECT LEVEL XXX %
WALL*
REVERB*
SCREEN DEPTH*
VIR.SPEAKERS*
SURR ENHANCER*
BASS GAIN XXX.X dB
BASS FREQ. XXX.X Hz*
TREBLE GAIN XXX.X dB
TREBLE FREQ. XXX.X Hz*
* Kan kun indstilles, hvis “MENU EXPAND” er sat
til “ON”.
52DK
x C.WIDTH
(Centerbreddekontrol)
Indledende indstilling: (3)
Gør det muligt at udføre yderligere indstillinger til
Dolby Pro Logic II Music-dekodning (PLII MUSIC).
Denne parameter kan kun indstilles, hvis “2CH
MODE” er sat til “PLII MUSIC” (side 38) og der er
valgt NORMAL SURROUND.
Det er muligt at indstille fordelingen af
centerkanalsignalet, som frembringes via Dolby Pro
Logic II-dekodning, til venstre og højre højttalere.
x DIMENSION
(Dimensionskontrol)
x PANORAMA MODE
(Panorama-indstilling)
Gør det muligt at udføre yderligere indstillinger til
Dolby Pro Logic II Music-dekodning (PLII MUSIC).
Denne parameter kan kun indstilles, hvis “PLII
MUSIC” er valgt med NORMAL SURR (;PLII/
NEO:6) knappen (side 38) eller hvis “2CH MODE”
er sat til “PLII MUSIC” (side 47) og NORMAL
SURROUND er valgt.
• ON
Giver dig mulighed for at opnå surroundlyd ved at
sprede fronthøjttalernes lydfelt til venstre og højre
for lyttepositionen (panorama-indstilling).
• OFF
Panorama-indstillingen aktiveres ikke.
Indledende indstilling: midtpunkt (0)
Når lyd reflekteres fra et blødt materiale, som for
eksempel et gardin, vil lydens højfrekvente elementer
blive reducerede. Er hård væg er meget reflekterende
og påvirker ikke i udpræget grad den reflekterede lyds
frekvensgang.
“WALL” giver dig mulighed for at styre niveauet af
de høje frekvenser, så du kan ændre den soniske
beskaffenhed af dine lytteomgivelser ved at simulere
en blødere (S) eller hårdere (H) væg. Der kan
indstilles fra S til H i 17 trin. Center (0) indstillingen
betegner en neutral væg af træ.
x REVERB (efterklang)
Indledende indstilling: midtpunkt (0)
Inden lyd når frem til øret, reflekteres (tilbagekastes)
den mange gange mellem den venstre og højre væg,
loftet og gulvet. I et stort rum er lyden længere om at
springe fra en flade til en anden end i et mindre rum.
“REVERB” giver dig mulighed for at styre
rumligheden af de tidlige reflektioner og simulere et
sonisk længere (L) eller kortere (S) rum. Der kan
indstilles fra S til L i 17 trin. Midtpunktet (0) betegner
et almindeligt rum uden indstilling.
x FRONT REVERB (front-efterklang)
Denne parameter er beregnet til “D.CONCERT
HALL A/B” (side 36).
Denne parameter giver dig mulighed for at indstille
mængden af efterklang, der føjes til frontsignalerne, i
overensstemmelse med kildens oprindelige
efterklang.
• DRY
Vælg denne indstilling, hvis du vil mindske frontefterklangen.
• STD
Vælg normalt “STD”.
• WET
Vælg denne indstilling, hvis du vil øge frontefterklangen.
Avancerede justeringer og indstillinger
Indledende indstilling: midtpunkt (0)
Gør det muligt at udføre yderligere indstillinger til
Dolby Pro Logic II Music-dekodning (PLII MUSIC).
Denne parameter kan kun indstilles, hvis “2CH
MODE” er sat til “PLII MUSIC” (side 38) og der er
valgt NORMAL SURROUND.
Det er muligt at indstille fordelingen mellem
frontkanalerne og surroundkanalerne.
x WALL (vægtype)
x SCREEN DEPTH (skærmdybde)
Giver dig mulighed for at skabe en fornemmelse af, at
lyden fra fronthøjttalerne kommer inde fra skærmen i
dit lytterum, som i en biograf.
• OFF
Denne funktion aktiveres ikke.
• MID
Vælg normalt “MID”.
• DEEP
Giver dig mulighed for at skabe en fornemmelse af,
at lyden kommer fra en en meget stor skærm med
en stor mængde skærmdybde.
fortsættes
53DK
Avancerede indstillinger (fortsat)
Avancerede LEVELmenuparametre
x VIR.SPEAKERS (virtuelle højttalere)
Når “MENU EXPAND” er sat til “ON”, vises
alle de følgende parametre, som kan indstilles.
Denne parameter er specielt beregnet til Cinema
Studio EX-indstillingerne (side 35).
• ON
De virtuelle højttalere frembringes.
• OFF
De virtuelle højttalere frembringes ikke.
x SURR ENHANCER
(Surroundreflektionsforstærkning)
Denne parameter er specielt beregnet til Cinema
Studio EX-indstillinger (side 35).
Denne parameter giver dig mulighed for at tilføje
effekten af en bredere lyd, når surroundkanallyden er
monofonisk.
• ON
Effekten gives automatisk til kilder, som er optaget
i Dolby Pro Logic, Dolby Digital [2/1], [3/1] eller
dts [2/1], [3/1] etc. og surroundkanalen er
monofonisk.
• OFF
Denne funktion aktiveres ikke.
x BASS FREQ. XXX.X Hz
(Basfrekvens for equalizeren)
Indledende indstilling: 250 Hz
Modsat equalizeren i EQ-menuen (som muliggør
regulering af den generelle lyd for hver højttaler),
giver denne parameter dig mulighed for at indstille
basfrekvensen for hvert lydfelt. Der kan indstilles fra
99 Hz til 1,0 kHz i 21 trin.
x TREBLE FREQ. XXX.X Hz
(Diskantfrekvens for equalizeren)
Indledende indstilling: 2.5 kHz
Modsat equalizeren i EQ-menuen (som muliggør
regulering af den generelle lyd for hver højttaler),
giver denne parameter dig mulighed for at indstille
diskantfrekvensen for hvert lydfelt. Der kan indstilles
fra 1,0 kHz til 10,0 kHz i 21 trin.
54DK
Vi henviser til side 44 angående LEVEL-menu
indstillingerne.
De indledende indstillinger er understregede.
Alle LEVEL-menuparametre
TEST TONE
FRONT L__I__R
CENTER XXX.X dB
SURROUND L XXX.X dB
SURROUND R XXX.X dB
SURR BACK XXX.X dB
SURR BACK L XXX.X dB
SURR BACK R XXX.X dB
S.WOOFER XXX.X dB
MULTI CH 1 SW XXX dB
MULTI CH 2 SW XXX dB
LFE MIX LEVEL XXX.X dB*
D.RANGE COMP.*
* Kan kun indstilles, hvis “MENU EXPAND” er sat
til “ON”.
x LFE MIX LEVEL XXX.X dB
(LFE (lavfrekvenseffekt) mix-niveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Giver dig mulighed for at dæmpe niveauet af LFE
(lavfrekvenseffekt) kanaludgangen fra subwooferen,
uden at de påvirker niveauet af basfrekvenserne, som
sendes til subwooferen fra front-, center- og
surroundkanalerne via Dolby Digital- eller DTSbasomdirigeringskredsløbet. Der kan indstilles fra
–20 dB til 0 dB (linieniveau) i trin på 0,5 dB. “0 dB”
sender det fulde LFE-signal ved det mix-niveau, som
er bestemt af optageteknikeren. Når der er indstillet til
“OFF”, vil lyden fra LFE-kanalen fra subwooferen
blive afbrudt. I dette tilfælde vil den lavfrekvente lyd
fra front-, center- eller surroundhøjttalerne lyde fra
subwooferen i overensstemmelse indstillingerne af
hver højttaler (side 19–21).
x D.RANGE COMP.
(komprimering af det dynamiske område)
Avancerede EQmenuparametre
Når “MENU EXPAND” er sat til “ON”, vises
alle de følgende parametre, som kan indstilles.
Vi henviser til side 45 angående EQ-menu
indstillingerne.
De indledende indstillinger er understregede.
Alle EQ-menuparametre
FRONT BASS XXX.X dB
FRONT BASS XXX Hz*
FRONT MID XXX.X dB
Tip
FRONT MID XXX Hz*
“D.RANGE COMP.” giver dig mulighed for at
komprimere lydsporets dynamiske område baseret på
den information om det dynamiske område, som
indeholdes i Dolby Digital-signalet. “STD” er
standardkompressionen, men eftersom mange kilder
kun har en lettere komprimering, er det ikke sikkert,
at du kan mærke den store forskel, når du anvender
0,1–0,9.
Vi anbefaler derfor, at du anvender “MAX”indstillingen. Denne indstilling komprimerer det
dynamiske område kraftigt, så du kan se film sent om
aftenen ved lav lydstyrke. I modsætning til analoge
begrænsere, er niveauet forudbestemt og giver en
meget naturlig komprimering.
FRONT MID*
Bemærk
• Komprimering af det dynamiske område er kun
muligt med Dolby Digital-lydkilder.
• Når NIGHT MODE er aktiveret, indstilles
D.RANGE COMP. automatisk til MAX og
indstillingen kan ikke ændres.
Avancerede justeringer og indstillinger
Giver dig mulighed for at komprimere lydsporets
dynamiske område. Dette kan være praktisk, hvis du
vil se film ved lav lydstyrke sent om aftenen.
• OFF
Det dynamiske område komprimeres ikke.
• 0.1–0.9
Det dynamiske område komprimeres i små trin, så
den ønskede lyd opnås.
• STD
Det dynamiske område komprimeres som tænkt af
optageteknikeren.
• MAX
Det dynamiske område komprimeres i stor
udstrækning.
FRONT TREBLE XXX.X dB
FRONT TREBLE XXX Hz*
CENTER BASS XXX.X dB
CENTER BASS XXX Hz*
CENTER MID XXX.X dB
CENTER MID XXX Hz*
CENTER MID*
CENTER TREBLE XXX.X dB
CENTER TREBLE XXX Hz*
SURROUND BASS XXX.X dB
SURROUND BASS XXX Hz*
SURROUND TRE. XXX.X dB
SURROUND TRE. XXX Hz*
SUR.BACK BASS XXX.X dB
SUR.BACK BASS XXX Hz*
SUR.BACK TRE. XXX.X dB
SUR.BACK TRE. XXX Hz*
PRESET CLEAR
* Kan kun indstilles, hvis “MENU EXPAND” er sat
til “ON”.
fortsættes
55DK
Avancerede indstillinger (fortsat)
x FRONT BASS XXX Hz
(Fronthøjttalerbasfrekvens)
Indledende indstilling: 250 Hz
Der kan indstilles fra 99 Hz til 1,0 kHz i 21 trin.
x FRONT MID XXX Hz
(Fronthøjttalermellemtonefrekvens)
Indledende indstilling: 1.0 kHz
Der kan indstilles fra 198 Hz til 10 kHz i 37 trin.
x FRONT MID
(Fronthøjttalermellemtonebåndbredde)
• WIDE
Giver et bredbånd, som er centreret på den valgte
frekvens, til generelle indstillinger.
• MID
Giver et normalt bånd.
• NARR
Giver et smalt bånd, som er centreret på den valgte
frekvens, til specifikke indstillinger.
x FRONT TREBLE XXX Hz
(Fronthøjttalerdiskantfrekvens)
Indledende indstilling: 2.5 kHz
Der kan indstilles fra 1,0 Hz til 10 kHz i 23 trin.
x CENTER BASS XXX Hz
(Centerhøjttalerbasfrekvens)
Indledende indstilling: 250 Hz
Der kan indstilles fra 99 Hz til 1,0 kHz i 21 trin.
x CENTER MID XXX Hz
(Centerhøjttalermellemtonefrekvens)
Indledende indstilling: 1.0 kHz
Der kan indstilles fra 198 Hz til 10 kHz i 37 trin.
x CENTER MID
(Centerhøjttalermellemtonebåndbredde)
• WIDE
Giver et bredbånd, som er centreret på den valgte
frekvens, til generelle indstillinger.
• MID
Giver et normalt bånd.
• NARR
Giver et smalt bånd, som er centreret på den valgte
frekvens, til specifikke indstillinger.
x CENTER TREBLE XXX Hz
(Centerhøjttalerdiskantfrekvens)
Indledende indstilling: 2.5 kHz
Der kan indstilles fra 1,0 Hz til 10 kHz i 23 trin.
56DK
x SURROUND BASS XXX Hz
(Surroundhøjttalerbasfrekvens)
Indledende indstilling: 250 Hz
Der kan indstilles fra 99 Hz til 1,0 kHz i 21 trin.
x SURROUND TRE. XXX Hz
(Surroundhøjttalerdiskantfrekvens)
Indledende indstilling: 2.5 kHz
Der kan indstilles fra 1,0 kHz til 10 kHz i 23 trin.
x SUR.BACK BASS XXX Hz
(Bagsurroundhøjttalerbasfrekvens)
Indledende indstilling: 250 Hz
Der kan indstilles fra 99 Hz til 1,0 kHz i 21 trin.
x SUR.BACK TRE. XXX Hz
(Bagsurroundhøjttalerdiskantfrekvens)
Indledende indstilling: 2.5 kHz
Der kan indstilles fra 1,0 kHz til 10 kHz i 23 trin.
Anden anvendelse
6 Tryk på ENTER.
Navngivning af faste
stationer og funktioner
Du kan indtaste et navn på op til 8 karakterer til
faste stationer og funktioner og vise det på
receiverens display.
1 Indeksmarkering af en fast station
Drej FUNCTION for at vælge TUNER og
stil derefter ind på den faste station,
som skal forsynes med et indeksnavn
(side 28).
2 Tryk på CUSTOMIZE.
CUSTOMIZE-knappen begynder at lyse, og
“<<<CUSTOMIZE>>>” kommer frem på
displayet.
3 Tryk på markørknappen (
7 Gentag trin 1 til og med 6, hvis du vil
forsyne flere faste stationer og
funktioner med indeksnavne.
Bemærk
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL)
Når du forsyner en RDS-station med et navn og stiller
ind på stationen, vil programnavnet (PS) komme frem
i stedet for det indtastede navn. (Det indtastede navn
vil blive overskrevet af programnavnet (PS).)
Anden anvendelse
Indeksmarkering af en funktion
Drej FUNCTION for at vælge den
funktion, som skal forsynes med et
indeksnavn.
Det indtastede navn registreres.
) for at
vælge “NAME IN?”.
Navnet på den faste station eller
funktionsnavnet begynder at blinke.
4 Tryk på ENTER.
Markøren blinker, og en karakter kan nu
vælges.
5 Lav et indeksnavn ved hjælp af jogdrejeknappen og markørknapperne
( eller ).
Drej jog-drejeknappen for at vælge en
karakter og tryk derefter på markørknappen
( ) for at flytte markøren til den næste
position.
Et par tips
• Du kan vælge karaktertypen som vist herunder
ved at dreje jog-drejeknappen.
Alfabet (store bogstaver) t Alfabet (små
bogstaver) t Tal t Symboler
• For at indtaste et blankt mellemrum, skal du
dreje jog-drejeknappen, indtil et blankt
mellemrum er kommet frem på displayet.
• Hvis du er kommet til at lave en fejl, skal du
trykke på markørknappen ( eller ), indtil den
karakter, der skal ændres, begynder at blinke og
derefter dreje jog-drejeknappen for at vælge den
korrekte karakter.
57DK
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Receiveren kan indstilles med fjernbetjeningen
til at slukke automatisk på et valgt tidspunkt.
Vi henviser til brugsvejledningen for
fjernbetjeningen angående detaljer.
Vælg gentagne gange SLEEP fra
RECEIVER-menuen, mens der er tændt for
receiveren.
Valg af højttalersystem
Sæt SPEKAERS-knappen i stillingen for de
fronthøjttalere, du vil anvende.
Sæt til
For at vælge
A
De til FRONT SPEAKERS
A-terminalerne tilsluttede højttalere.
B
De til FRONT SPEAKERS
B-terminalerne tilsluttede højttalere.
A+B*
De til både FRONT SPEAKERS A- og
B-terminalerne tilsluttede højttalere
(parallel tilslutning).
Lydfeltet indstilles automatisk til 2CH
STEREO.
OFF
Ingen lyd fra højttalerne.
Hver gang du vælger SLEEP, skifter displayet
cyklisk som vist herunder:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00 t
OFF
Mens afbryderautomatikken anvendes, lyser
“SLEEP” på displayet.
Gælder kun modeller med områdekode
TW, KR
Det er også muligt at anvende SLEEP-knappen
på receiveren.
Et tip
Vælg eller tryk på SLEEP, hvis du vil bekræfte den
tilbageværende tid, inden receiveren slukker. Den
tilbageværende tid vises på displayet.
58DK
* Sørg for at tilslutte fronthøjttalere med en nominel
impedans på 8 ohm eller mere, hvis du vil vælge
begge højttalerpar (A+B). I dette tilfælde skal
impedansvælgeren (IMPEDANCE SELECTOR)
sættes til “4Ω”.
Optagelse
Kontroller, at samtlige apparater er korrekt
tilsluttet, inden du begynder at optage.
Optagelse på et
kassettebånd eller en
MiniDisc
Det er muligt at optage på en MD-plade eller et
kasseettebånd med brug af receiveren. Vi
henviser til brugsvejledningen for din
kassettebåndoptager eller MD-optager, hvis du
har brug for hjælp.
optages.
2 Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel en CD i CD-afspilleren.
3 Sæt et blankt bånd eller en MD-plade i
optageapparatet og indstil om
nødvendigt optageniveauet.
4 Begynd optagelsen på
optageapparatet, og begynd derefter
afspilning på afspilningsapparatet.
Bemærk
• Det er ikke muligt at optage et digitalt lydsignal
med brug af et apparat, som er tilsluttet de analoge
TAPE OUT- eller MD/DAT OUT-jackstik. For at
optage et digitalt lydsignal, skal du forbinde et
digitalt apparat til DIGITAL MD/DAT OUTjackstikkene.
• Lydindstillinger har ingen indflydelse på
signaludgangen fra TAPE OUT- eller MD/DAT
OUT-jackstikkene.
• Den aktuelle funktions analoge signaler sendes fra
REC OUT-jackstikkene.
• De signaler, der sendes til MULTI CHANNEL INjackstikkene, sendes ikke ud fra REC OUTjackstikkene, selv hvis MULTI CH DIRECT er
valgt. Den aktuelle funktions lydsignaler sendes ud.
• Der sendes ikke nogen signaler fra DIGITAL OUTjackstikkene (MD/DAT OPTICAL OUT), når
ANALOG DIRECT er valgt. Strømmen til det
digitale kredsløb afbrydes for at sikre en overlegen
lydkvalitet, når “D.POWER” er sat til “AUTO
OFF”.
Det er muligt at optage fra en
videobåndoptager, et fjernsyn eller en LDafspiller med brug af receiveren. Det er også
muligt at tilføje lyd fra forskellige lydkilder,
når du redigerer et videobånd. Vi henviser til
brugsvejledningen for videobåndoptageren
eller LD-afspilleren, hvis du har brug for hjælp.
1 Vælg det apparat fra hvilket der skal
optages.
2 Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel den laserplade, der skal
optages, i LD-afspilleren.
3 Sæt et uindspillet videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1 eller
VIDEO 2) til optagelse.
4 Begynd optagelsen på optagevideobåndoptageren, og begynd
derefter at afspille det videobånd eller
den laserplade, der skal optages.
Et tip
Anden anvendelse
1 Vælg det apparat fra hvilket der skal
Optagelse på et videobånd
Det er muligt at optage lyden fra en hvilken som helst
lydkilde på et videobånd under overspilning fra et
videobånd eller en laserplade. Lokaliser det punkt,
hvor du vil begynde at optage fra en anden lydkilde,
vælg programkilden, og begynde derefter
afspilningen.
Lyden fra kilden vil blive optaget på videobåndets
lydspor i stedet for lyden fra det oprindelige medium.
Vælg videokilden igen, hvis du vil fortsætte
lydindspilningen fra det oprindelige medium igen.
Bemærk
• Det er ikke muligt at optage et digitalt lydsignal
med brug af et apparat, om er tilsluttet de analoge
VIDEO 1 OUT- eller VIDEO 2 OUT-jackstik.
• Sørg for at udføre både digitale og analoge
tilslutninger til TV/SAT- og DVD/LD-indgangene.
Analog optagelse er ikke mulig, hvis der kun
udføres digitale tilslutninger.
• Nogle videokilder indeholder kopispærring, som
forhindrer optagelse. I dette tilfælde er det ikke
sikkert, at der kan optages fra kilderne.
• Den aktuelle funktions analoge lydsignaler sendes
fra REC OUT-jackstikkene.
• De signaler, der sendes til MULTI CHANNEL INjackstikkene, sendes ikke fra REC OUTjackstikkene, selv hvis MULTI CH DIRECT er
valgt. Den aktuelle lydfunktions analoge lydsignaler
sendes ud.
59DK
CONTROL A1
kontrolsystem
CONTROL A1
ANTENNA
75Ω COAXIAL
FM
COMPONENT VIDEO
U
DIGITAL
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
DVD/LD
COAXIAL
IN
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
Anvendelse af CONTROL A1
systemet
Til at begynde med
I dette afsnit forklares CONTROL A1
systemets grundlæggende funktioner.
Visse komponenter har særlige funktioner
som for eksempel “CD-synkroniseret
overspilning” på kassettedeck, der kræver
CONTROL A1 tilslutninger. Læs også de
betjeningsvejledninger, der følger med
apparaterne angående detaljeret
information om specifikke operationer.
CONTROL A1 kontrolsystemet er beregnet
til at simplificere anvendelsen af lydsystemer,
der består af separate Sony komponenter.
CONTROL A1 tilslutninger skaber en
signalvej til transmission af kontrolsignaler, der
muliggør automatiske betjenings- og
kontrolegenskaber, der er typiske for
integrerede systemer.
60DK
SUB WOOFER
PRE OUT
For tiden giver CONTROL A1 tilslutninger
mellem en Sony CD-afspiller, forstærker
(receiver), MD-deck og et kassettedeck
automatisk funktionsvalg og synkroniseret
optagelse.
I fremtiden vil CONTROL A1 tilslutning
fungere som en multifunktions-bus (kredsløb til
overførelse af data) for hver enkelt komponent.
Bemærk
• CONTROL A1 kontrolsystemet er beregnet til at
opretholde fremtidig kompatibilitet i takt med at
kontrolsystemet forbedres til at kunne bruges med
nye funktioner. I dette tilfælde vil ældre
komponenter dog ikke kunne bruges med de nye
funktioner.
• Anvend ikke en 2-vejs fjernbetjening, hvis
CONTROL A1 -jackerne er forbundet via et PCinterface sæt til en personlig computer, som kører
“MD-Editor” eller et lignende program. Betjen
heller ikke det tilsluttede apparat på en måde, der er
i modstrid med programmets funktion, eftersom
dette kan bevirke, at programmet ikke fungerer efter
hensigten.
CONTROL A1
kompabilitet
og CONTROL A1
CONTROL A1
tilslutning
• Hvis du har en CONTROL A1 kompatibel Sony CD-afspiller, Super
Audio CD-afspiller, båndoptager eller
MD-afspiller
Anvend et CONTROL A1-kabel (mìnìjackstìk) (medfølger ikke) til at forbinde
CONTROL A1 -jackstikket på CDafspilleren, Super Audio CD-afspilleren,
båndoptageren eller MD-afspilleren til
CONTROL A1 -jackstikket på receiveren.
Vi henviser til side 60 og
betjeningsvejledningerne, som følger med
din CD-afspiller, Super Audio CD-afspiller,
båndoptager eller MD-afspiller angående
detaljer.
Bemærk
Hvis du udfører CONTROL A1 -tilslutninger fra
receiveren til en MD-afspiller, som også er
tilsluttet en computer, må du ikke anvende
receiveren, mens “Sony MD Editor” softwaren
anvendes. Dette kan føre til fejlfunktion.
Hvis COMMAND MODE-vælgeren på din
CD-skifter kan sættes i stilling CD 1, CD 2
eller CD 3, skal du sørge for at indstille
kommandofunktionen til “CD 1” og forbinde
CD-skifteren til CD-jackstikkene på
receiveren.
Hvis du imidlertid har en Sony CD-skifter
med VIDEO OUT-jackstik, skal du indstille
kommandofunktionen til “CD 2” og forbinde
skifteren til VIDEO 2-jackstikkene på
receiveren.
Tilslutninger
Serieforbind de monofoniske (2P) ministikkabler til CONTROL A1 -jackerne på
bagsiden af hvert apparat. Det er muligt at
tilslutte op til 10 CONTROL A1 -kompatible
apparater i en hvilken som helst rækkefølge.
Dog kan der kun tilsluttes et apparat af samme
type (dvs. 1 CD-afspiller, 1 MD-deck, 1
kassettedeck og 1 receiver).
(Det er dog ofte muligt at tilslutte mere end én
CD-afspiller eller et MD-deck, alt afhængigt af
hvilken model der anvendes. Vi henviser til
betjeningsvejledningerne for de respektive
apparater angående detaljer).
Anden anvendelse
CONTROL A1 kontrolsystemet er opdateret til
CONTROL A1 , som er standardsystem i Sony
300-pladers CD-pladeskifter og i andre nyere
Sony-apparater. Apparater med CONTROL A1jacker er kompatible med apparater med
CONTROL A1 og kan tilsluttes indbyrdes.
Generelt kan hovedparten af de funktioner, som er
disponible med CONTROL A1-kontrolsystemet
også anvendes med CONTROL A1 kontrolsystemet.
Når der imidlertid laves tilslutninger mellem
apparater med CONTROL A1-jacker og apparater
med CONTROL A1 -jacker, kan antallet af
brugbare funktioner være begrænset, afhængigt af
apparatet. Se de enkelte apparaters
betjeningsvejledninger angående yderligere
detaljer om dette.
• Hvis du har en Sony CD-skifter med
COMMAND MODE-vælger
Eksempel
Forstæker CDMD- Kassettedeck Anden
(receiver) afspiller afspiller
komponent
I CONTROL A1 -systemet sendes
kontrolsignalerne i begge retninger, så der er
ingen forskel mellem IN- og OUT-jackerne.
Hvis et apparat har mere end en CONTROL
A1 -jack, kan de begge anvendes, eller der
kan tilsluttes forskellige apparater til hver jack.
fortsættes
61DK
CONTROL A1
(fortsat)
kontrolsystem
Jacker og eksempler på tilslutning
CONTROL A1
Grundlæggende funktioner
CONTROL A1 -funktionerne virker, så længe
der er tændt for det apparat, du vil anvende,
selv hvis der ikke er tændt for nogen af de
andre komponenter.
x Automatisk funktionsvalg
CONTROL A1
CD-afspiller
MD-afspiller
Om CONTROL A1-jacker og tilslutninger
Det er muligt at udføre tilslutninger mellem
CONTROL A1- og CONTROL A1 -jacker. Se
betjeningsvejledningerne for de enkelte apparater
angående detaljer om specielle tilslutninger eller
opsætningsmuligheder.
Om forbindelseskablet
Nogle CONTROL A1-kompatible apparater er
udstyrede med et forbindelseskabel som ekstraudstyr.
Brug i sådanne tilfælde disse forbindelseskabler til
tilslutningen.
Hvis du anvender et kabel, der kan fås i handelen,
skal dette være et monofonisk (2P) mini-stik kabel,
der er kortere end 2 meter og uden modstand.
62DK
Når en CONTROL A1 -kompatibel Sony
forstærker (eller receiver) tilsluttes til andre
Sony apparater ved hjælp af monofoniske ministik kabler, vil funktionsvælgeren på
forstærkeren (eller receiveren) automatisk
skifte til den rigtige indgang, når du trykker på
afspilningsknappen på en af de tilsluttede
apparater.
Bemærk
• Det er nødvendigt at tilslutte en CONTROL A1kompatibel forstærker (receiver) ved hjælp af et
monofonisk mini-stik kabel, hvis du vil få det fulde
udbytte af funktionen for automatisk funktionsvalg.
• Denne funktion virker kun, når komponenterne er
forbundet til de forstærker- (eller receiver-)
indgange, der modsvarer betegnelserne på
funktionsknapperne. Visse receivere giver mulighed
for at ændre betegnelserne for funktionsknapperne.
Konsulter i dette tilfælde betjeningsvejledningen,
der følger med receiveren.
• Brug ikke andre apparater end optagekilden under
optagelse, da det vil aktivere de automatiske
funktionsvalg.
x Synkroniseret optagelse
Denne funktion muliggør synkroniseret
optagelse mellem den valgte lydkilde og
optage-apparaterne.
1 Sæt funktionsvælgeren på forstærkeren
(eller receiveren) til stillingen for lydkildeapparatet.
2 Indstil lydkilde-apparatet til pause
(kontroller, at både N og X indikatorerne
tændes samtidigt).
3 Indstil optage-apparatet til optagepause
(REC-PAUSE).
4 Tryk på PAUSE på optage-apparatet.
Bemærk
• Indstil ikke mere end et apparat ad gangen til
optagepause.
• Visse optage-apparater kan være udstyrede med en
særlig funktion til synkroniseret optagelse, der
betjener sig af CONTROL A1 kontrolsystemet,
som f.eks. “CD-synkroniseret overspilning”.
Konsulter i dette tilfælde betjeningsvejledningen,
der følger med optage-apparatet.
Anden anvendelse
Lydkilde-apparatet frigøres fra
pauseindstillingen, og optagelsen begynder
kort efter.
Optagelsen stopper, når afspilningen fra
lydkilde-apparatet slutter.
63DK
Anden information
Regler for anvendelse
Om sikkerheden
Hvis et fremmedlegeme eller væske skulle komme ind
i receiveren, skal den tages ud af forbindelse og
undersøges af en fagmand, inden den tages i brug igen.
Om strømforsyningen
• Kontroller, at receiverens driftsspænding er identisk
med den lokale spænding, før du begynder at bruge
receiveren.
• Receiveren vil stadig være tilsluttet lysnettet, sålænge
dens netledning sidder i en stikkontakt i væggen,
uanset om der er slukket på selve receiveren.
• Tag receiverens netledning ud af stikkontakten i
væggen, hvis receiveren ikke skal anvendes i
længere tid. Tag fat i stikket, når du tager
netledningen ud af forbindelse. Træk aldrig i
ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brug, men dette er
normalt. Hvis receiveren anvendes uafbrudt i længere
tid med stor lydstyrke, vil dens overside, sider og
underside bliv meget varme. Rør ikke ved receiveren,
da du kan brænde dig.
Om placeringen
• Anbring receiveren på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af dens
indre og forlænge dens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke noget ovenpå receiveren, som kan
blokere ventilationsåbningerne og forårsage
fejlfunktion.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud af
forbindelse, inden du tilslutter andre apparater.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en blød klud,
som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen former for ridsende klude,
skurepulver eller opløsningsmidler som for eksempel
alkohol eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med din
receiver.
64DK
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogen af de følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
Der er ingen lyd, uanset hvilket apparat der er
valgt.
• Kontroller, at der er tændt for både receiveren og
de andre apparater.
• Kontroller, at MASTER VOLUME-kontrollen
ikke er sat i stilling –∞ dB.
• Kontroller, at SPEAKERS-knappen ikke er sat i
stilling OFF (side 58).
• Kontroller, at højttalerledningerne er korrekt
tilsluttede.
• Tryk på MUTING-knappen for at afbryde
MUTING-funktionen.
“Not PCM” kommer frem på displayet og der er
ingen lyd.
• Sæt “DECODE FORMAT” til “AUTO” i
CUSTOMIZE-menuen (side 48).
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er korrekt forbundet til
lydindgangsjackstikkene for det apparat.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og apparatet.
Der er ingen lyd fra den ene af fronthøjttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at verificere, at lyden kommer fra
hovedtelefonerne.
Hvis der kun er lyd i den ene kanal i
hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at apparatet
er korrekt tilsluttet receiveren. Kontroller, at alle
ledningerne er sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
Hvis der er lyd i begge kanaler i
hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
fronthøjttaleren er korrekt tilsluttet receiveren.
Kontroller tilslutningen af den fronthøjttaler, som
ikke har nogen lyd.
Der er ingen lyd eller lyden er meget svag.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
korrekt tilsluttet.
• Kontroller, at det rigtige apparat er valgt på
receiveren.
• Kontroller, at SPEAKERS-vælgeren ikke er sat
ikke er sat til OFF (side 58).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er sat i
forbindelse.
• Tryk på MUTING for at annullere mutingfunktionen.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
aktiveret på grund af kortslutning. Sluk for
receiveren, eliminer kortslutningsproblemet og
tænd for receiveren igen.
• Kontroller om NIGHT MODE er aktiveret
(side 38), hvis lyden er meget svag.
Der er ingen lyd fra 2-kanals kilderne.
Der kommer ingen lyd fra digitale lydkilder (fra
COAXIAL- eller OPTICAL-indgangsjackstikket).
• Kontroller, at AUDIO SPLIT-funktionen ikke
anvendes til at forsyne den valgte funktion med
en anden funktions lydindgang (side 41).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
“ANALOG 2CH FIXED” (side 42). Kontroller,
at INPUT MODE ikke er sat til “COAXIAL
FIXED” for kilderne fra OPTICALindgangsjackstikket og ikke er sat til “OPTICAL
FIXED” for kilderne fra COAXIALindgangsjackstikket.
• Kontroller, at “MULTI CH 1 DIRECT” eller
“MULTI CH 2 DIRECT” ikke er valgt med
MULTI CH DIRECT-knappen.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller i
modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
korrekt og ordentligt tilsluttede.
• Reguler balanceparametrene i LEVEL-menuen.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttede.
• Kontroller, at forbindelsesledningerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et fjernsyn eller
lysstofrør.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Forvis dig om, at U SIGNAL GND-terminalen
er jordforbundet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er snavsede. Tør
dem af med en klud, der er let fugtet med
alkohol.
Der er ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra
centerhøjttaleren.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret
(tryk på MODE +/–).
• Vælg CINEMA STUDIO EX-indstillingen
(side 35).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 44).
• Kontroller, at parameteren for
centerhøjttalerstørrelsen er sat til enten
“SMALL” eller “LARGE” (side 20).
Der er ingen lyd eller kun meget svag lyd fra
surround-/bagsurroundhøjttalerne.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret
(tryk på MODE +/–).
• Vælg CINEMA STUDIO EX-indstillingen
(side 35).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 44).
• Kontroller, at parameteren for surround-/
bagsurroundhøjtatlerstørrelsen er sat til enten
“SMALL” eller “LARGE” (side 20–21).
Anden information
• Kontroller, at AUDIO SPLIT-funktionen ikke
anvendes til at forsyne den valgte funktion med
en anden funktions lydindgang (side 41).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
“COAXIAL FIXED” eller “OPTICAL FIXED”
(side 42).
• Kontroller, at “MULTI CH 1 DIRECT” eller
“MULTI CH 2 DIRECT” ikke er valgt med
MULTI CH DIRECT-knappen.
• Kontroller, at multikanal-tildelingen (“MULTI
CH 1” eller “MULTI CH 2” i CUSTOMIZEmenuen) ikke anvendes til den valgte funktion
(side 47).
Der er kraftig brum eller støj.
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret
(tryk på MODE +/–).
• Lydfelterne fungerer ikke for signaler med en
samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
• Det er ikke muligt at ændre lydfeltet (side 42),
når INPUT MODE er sat til “AUTO MULTI CH
1 (eller 2)” og der ikke sendes noget digitalt
signal ind, eller når INPUT MODE er sat til
“MULTI CH 1 (eller 2) FIXED”.
Dolby Digital- eller DTS-multikanallyd gengives
ikke.
• Kontroller, at den DVD, der afspilles, er optaget
i Dolby Digital- eller DTS-format.
• Kontroller det tilsluttede apparats lydindstilling
(indstillinger for lydudgangen), når DVDafspilleren etc. forbindes til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver.
fortsættes
65DK
Fejlfinding (fortsat)
Det er ikke muligt at stille ind på radiostationer.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er korrekt tilsluttede.
• Vælg kildeapparatet med FUNCTIONkontrollen.
• Kontroller, når der optages fra et digitalt apparat,
at INPUT MODE er sat til ANALOG 2CH
FIXED (side 42), inden du begynder at optage
med et apparat, som er forbundet til de analoge
MD/DAT- eller TAPE-terminaler.
• Kontroller, når der optages fra et digitalt apparat,
at INPUT MODE er sat til COAXIAL FIXED
eller OPTICAL FIXED (side 42), inden du
begynder at optage med et apparat, som er
forbundet til DIGITAL MD/DAT OUTterminalerne.
• Sæt “D.POWER” til “ALWAYS ON”, når
ANALOG DIRECT er valgt, eftersom det
digitale lydsignal ikke sendes ud i stilling
“AUTO OFF”.
Tilslutning af en LD-afspiller via en RFdemodulator.
• Forbind LD-afspilleren til RF-demodulatoren, og
forbind derefter den optiske eller koaksiale
digitale udgang på RF-demodulatoren til DVD/
LD OPTICAL IN- eller COAXIAL-jackstikket
på receiveren. Sørg for, når du udfører denne
tilslutning, at indstille INPUT MODE manuelt
(side 42). Det er ikke sikkert, at receiveren
fungerer korrekt, hvis INPUT MODE er sat til
AUTO 2CH.
Vi henviser til brugsvejledningen for din RFdemodulator angående detaljer om DOLBY
DIGITAL RF-tilslutninger.
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms kabel (medfølger ikke) til at
forbinde receiveren til en udendørs FM-antenne
som vist herunder. Jordforbind receiveren for at
forhindre lynnedslag, hvis du forbinder den til en
udendørs antenne. Jordledningen må ikke
forbindes til et gasrør, da dette kan føre til
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
75Ω COAXIAL
FM
U
AM
Jordledning
(medfølger
ikke)
Til jord
66DK
• Kontroller, at antennerne er korrekt tilsluttede.
Flyt om på antennerne og anvend om nødvendigt
en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk stationsindstilling).
Anvend direkte stationsindstilling.
• Kontroller, at stationsintervallet er korrekt
indstillet (ved indstilling af AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste stationer
eller de faste stationer er blevet slettet (ved
stationsindstilling med søgning efter faste
stationer). Programmer stationerne igen (side 28).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen kommer frem
på displayet.
RDS virker ikke.*
• Forvis dig om, at du har stillet ind på en FM
RDS-station.
• Vælg en FM-station med et stærkere signal.
Den ønskede RDS-information kommer ikke frem.*
• Kontakt radiostationen for at finde ud af, om den
yder den pågældende service. Hvis den gør det,
kan det tænkes, at den pågældende service er
midlertidigt suspenderet.
Der er intet billede eller et uklart billede kommer
frem på fjernsynsskærmen eller monitoren.
• Vælg den rigtige funktion på receiveren.
• Indstil fjernsynet til den rigtige indgang.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle forhindringer i banen mellem
fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud med nye,
hvis de er udtjente.
• Hvis receiverens kommandoindstilling
(COMMAND MODE) og fjernsynets ditto ikke
stemmer overens, vil signaloverførsel mellem
fjernbetjening og receiver (side 49) ikke være mulig.
• Forvis dig om, at du har valgt den rigtige
funktion på fjernbetjeningen.
• Hvis du anvender et programmet apparat af et
andet mærke end Sony, er det ikke sikkert, at
fjernbetjeningen vil fungere korrekt.
Referenceafsnit for sletning af hukommelsen
For at slette
Se
Alle indprogrammerede indstillinger
side 19
Brugertilpassede lydfelter
side 45
* Gælder kun modeller med områdekode CEL.
Specifikationer
Forstærker
Modeller med områdekode TW
UDGANGSEFFEKT
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk
forvrængning 0,05%)
100 W + 100 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk
forvrængning 0,09%)
90 W + 90 W
1) Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden, er
det ikke sikkert, at der høres nogen lyd.
Modeller med områdekode CEL, KR
UDGANGSEFFEKT
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
100 W + 100 W2)
90 W + 90 W3)
(4 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
90 W + 90 W2)
80 W + 80 W3)
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
FRONT4): 100 W + 100 W
CENTER4): 100 W
SURR4): 100 W / 100 W
SURR BACK4):
100 W / 100 W
(4 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7%)
FRONT4): 90 W + 90 W
CENTER4): 90 W
SURR4): 90 W / 90 W
SURR BACK4):
90 W / 90 W
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk
forvrængning 0,05%)
FRONT4): 90 W + 90 W
CENTER4): 90 W
SURR4): 90 W / 90 W
SURR BACK4):
90 W / 90 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk
forvrængning 0,09%)
FRONT4): 80 W + 80 W
CENTER4): 80 W
SURR4): 80 W / 80 W
SURR BACK4):
80 W / 80W
Frekvensgang
PHONO
CD/SACD, TAPE,
MD/DAT, TV/SAT,
DVD/LD, VIDEO 1, 2,
3
Indgange (analoge)
PHONO
MULTI CHANNEL
IN 1, 2, CD/SACD,
TAPE, MD/DAT,
DVD/LD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
RIAA equalisationskurve
±0,5 dB
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (med lydfelt,
equalizer og
basforstærkning udkoblet)
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kiloohm
Signal/støjforhold5): 86 dB
(A, 2,5 mV6))
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kiloohm
Signal/støjforhold5):
100 dB (A, 150 mV6))
5) INPUT SHORT.
6) Vejet kredsløb, indgangsniveau.
Indgange (digitale)
CD/SACD, DVD/LD
(Coaxial)
CD/SACD, DVD/LD,
TV/SAT, MD/DAT
(Optisk)
Udgange
TAPE, MD/DAT
(REC OUT), VIDEO
1, 2 (AUDIO OUT)
FRONT L/R,
CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK
L/R, SUB WOOFER
Anden information
Reference-udgangseffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk
forvrængning 0,05%)
FRONT1):100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W / 100 W
SURR BACK1):
100 W / 100 W
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz, total harmonisk
forvrængning 0,09%)
FRONT:1) 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W / 90 W
SURR BACK1):
90 W / 90 W
2) Målt under følgende forhold:
Modeller med områdekode CEL: 230 V AC, 50 Hz
3) Målt under følgende forhold:
Modeller med områdekode KR: 220 V AC, 60 Hz
4) Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden, er
det ikke sikkert, at der høres nogen lyd.
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Følsomhed: –
Impedans: –
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Spænding: 150 mV
Impedans: 10 kiloohm
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
fortsættes
67DK
Specifikationer (fortsat)
EQ
BASS:
99 Hz~1,0 kHz
MID (gælder kun FRONT L/R, CENTER):
198 Hz~10 kHz
TREBLE:
1,0 kHz~10 kHz
Forstærkningsniveauer:
±10 dB, 0.5 dB trin
Video
Indgange/udgange
Video:
S-video:
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
B-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohm
R-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Generelt
FM-tuner
Strømforsyning
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Områdekode
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanceret
CEL
230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
KR
220 V AC, 60 Hz
Følsomhed
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
Signal/støjforhold
Mono:
Stereo:
76 dB
70 dB
Strømforsyning
Effektforbrug
Områdekode
Effektforbrug
CEL, KR
390 W
TW
400 W (max. 1.000 W)
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Effektforbrug (i standbyindstilling)
1W
Separation
45 dB ved 1 kHz
Vekselstrømsudtag
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Områdekode
Selektivitet
1 med omskifter, 100 W
TW
2 med omskifter, 100 W
60 dB ved 400 kHz
AM-tuner
Modtageområde
531 – 1.602 kHz
Antenne
Rammeantenne
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 999 kHz)
Signal/støjforhold
54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvrængniong
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Vekselstrømsudtag
CEL
35 dB
Mål
430 × 174 × 465 mm
inklusive fremspringende
dele og kontroller
Vægt (ca.)
21 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening RM-LP211 (1)
R6 (størrelse AA) batterier (3)
Vi henviser til side 2 angående detaljer om
områdekoden for det apparat, du anvender.
Vi forbeholder os ret til at ændre design og
specifikationer uden varsel.
68DK
Stikordsregister
A, B
Afbryderautomatik 58
Automatisk stationsindstilling 26
C
CUSTOMIZE-menu 47, 57
D
Delefrekvens 51–52
Digital biograflyd 35
Direkte stationsindstilling 27
Effektniveau 43
EQ-menu 45, 55
Etikettering. Se Navngivning
F, G
Faste stationer
forindstilling af 28
indstilling på 28
H
Højttalere
impedans 16
placering af 16
regulering af
højttalerlydstyrken 24
tilslutning af 17
I, J, K
Indeksmarkering. Se Navngivning
Indstilling af
CUSTOMIZE-parametrene
47, 57
displayets lysstyrke 31
EQ-parametre 45, 55
højttalerlydstyrken 24
LEVEL-parametre 44, 54
SET UP-parametre 19, 49
SURROUND-parametre
43, 52
LEVEL-menu 44, 54
Lydfelt
brugertilpasning af 43
forprogrammeret 35–37
nulstilling af 45
valg af 35–37
M
Medfølgende tilbehør 68
V, W, X, Y, Z
Valg af
apparat 25
fronthøjttalersystem 58
lydfelt 35–37
Æ
Ændring af
display 31
effektniveau 43
N
Navngivning 57
O, P, Q
Optagelse
på et kassettebånd eller en
MD 59
på et videobånd 59
OSD 49
Overspilning. Se Optagelse
R
Anden information
E
L
RDS 29
Redigering. Se Optagelse
S
SET UP-menu 19, 49
Sletning af receiverens
hukommelse 19
Stationsindstilling
automatisk 26
direkte 27
faste stationer 28
SURROUND-menu 43, 52
Søgning
faste stationer. Se
Indstilling på faste stationer
radiostationer. Se
Automatisk
stationsindstilling
T, U
Testtone 24
69DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jäättää
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Paristoja ei saa hävittää
talousroskien yhteydessä, ne on
hävitettävä oikein kemiallisina
jätteinä.
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille
STR-VA333ES. Mallinumero on merkitty etuseinän
oikeaan alakulmaan.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset
nimet kuin vastaanottimen säätimillä. Tarkemmat
tiedot kauko-ohjaimen käytöstä:
Katso erillistä kauko-ohjaimen varusteisiin
kuuluvaa käyttöohjetta.
Aluekoodeista
Ostamasi vastaanottimen aluekoodi on merkitty
takaseinän yläosaan (katso alla olevaa kuvaa).
AC OUTLET
4-XXX-XXX-XX AA
SPEAKERS
ONT
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
L
–
+
–
+
CENTER
–
IMPEDANCE SELECTOR
4Ω
ROUND
BACK
L
–
+
–
+
+
8Ω
Aluekoodi
L
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä “Vain
aluekoodin AA mallit”.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital, Pro Logic
Surround ja DTS** Digital Surround järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratories’in lisenssillä.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D tunnus ovat
Dolby Laboratories’in tavaramerkkejä.
** “DTS”, “DTS-ES Extended Surround” ja “Neo:6”
ovat Digital Theater Systems, Inc’n
tavaramerkkejä.
2FI
Sisältö
Luettelo painikkeiden
sijainnista ja viitesivuista
Päälaite .................................................. 4
Aloittaminen
1: Katso miten laitteet liitetään .............. 6
1a: Digitaalisilla äänilähdön
liittimillä varustettujen laitteiden
liittäminen .................................... 8
1b: Monikanavaisilla lähtöliittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen .................................. 11
1c: Vain analogisilla ääniliittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen .................................. 13
2: Antennien liittäminen ...................... 15
3: Kaiuttimien liittäminen ................... 16
4: Virtajohdon liittäminen ................... 18
5: Kaiuttimien säädöt ........................... 19
6: Kaiuttimen tason ja tasapainon säätö
(TEST TONE) ............................... 24
Ympäristötilaäänen
käyttäminen
Tuloäänisignaalin automaattinen
dekoodaus (AUTO DECODING) .. 34
Vain etukaiuttimien käyttö
(2CH STEREO) ............................ 34
Äänikentän valinta ............................... 35
Dolby Pro Logic II ja DTS Neo:6
toiminnon käyttö (2CH MODE) ... 38
Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodon valinta
(SB DECODING) ......................... 39
Edistyneemmät säädöt ja
asetukset
FI
Äänitulon määritys
(AUDIO SPLIT) ............................ 41
Digitaalilaitteiden äänitulon kytkeminen
(INPUT MODE) ............................ 42
Äänikenttien muokkaus ....................... 43
Taajuuskorjaimen säätäminen ............. 45
Edistyneemmät säädöt ......................... 47
Vahvistimen/virittimen käyttö
Laitteen valinta .................................... 25
Monikanavaäänen kuuntelu
(MULTI CH DIRECT) ................. 26
FM/AM-radion kuuntelu ..................... 26
FM-asemien automaattinen tallennus
(AUTOBETICAL)* ...................... 27
Radioasemien esiviritys ....................... 28
Radiotietojärjestelmän (RDS) käyttö* ... 29
Näytön muuttaminen ........................... 31
Näytössä näkyvistä merkkivaloista ..... 32
Muut toiminnot
Nimen antaminen esiviritetyille asemille
ja toiminnoille ............................... 57
Uniajastimen käyttö ............................. 58
Kaiutinjärjestelmän valinta .................. 58
Nauhoitus ............................................. 59
CONTROL A1 säätöjärjestelmä ...... 60
Lisätietoja
Huomautuksia ...................................... 64
Vianetsintä ........................................... 64
Tekniset tiedot ..................................... 67
Hakemisto ............................................ 69
* Vain aluekoodien CEL mallit.
3FI
Luettelo painikkeiden sijainnista ja viitesivuista
Kuvanumero
Tämän sivun käyttö
Käytä tätä sivua hyväksesi, kun haluat löytää
painikkeiden ja muiden tekstissä mainittujen laitteen
osien sijainnin.
r
PLAY MODE qg (9, 13, 14)
R
R
Painikkeen/osan nimi
Viitesivu
Päälaite
Aakkosellinen järjestys
A–L
ANALOG DIRECT ql (34)
AUDIO SPLIT qf (41)
AUTO DEC ws (34)
CINEMA STUDIO EX wg (35)
CUSTOMIZE el (47, 57)
Digital Cinema Sound
-merkkivalo 8
DIMMER wh (31)
DISPLAY 4 (29, 31)
DOOR OPEN qg
ENTER eh (46, 57)
EQ ek (45, 46)
EQ BANK r; (45, 46)
FM/AM wf (26)
FM MODE rd (26)
FUNCTION qd (25, 26, 28, 41,
42, 57)
Hakupyörä ef (19, 43–47, 57)
INPUT MODE qs (42)
IR-vastaanotin 2
IR-välitin 3
Kohdistinpainikkeet ( / ) ej
(19, 43–47, 57)
LEVEL ed (44)
4FI
Numerot ja symbolit
M–V
MASTER VOLUME q; (24, 25)
MEMORY rs (27, 28)
MODE +/– wa (36, 37, 45)
MULTI CH DIRECT qk (26)
MULTI CHANNEL DECODING
-merkkivalo 7
MUTING qa (25)
NIGHT MODE ra (38)
NIGHT MODE -merkkivalo 5
NORMAL SURR
(;PLII/NEO:6) qj (38)
Näyttö 6
ON SCREEN ea (9, 12, 14)
PHONES-liitin wj
PRESET TUNING +/– wd (28)
PTY SELECT +/– wl (29)
(Vain aluekoodien CEL mallit)
RDS PTY e; (29)
(Vain aluekoodien CEL mallit)
SB DEC -merkkivalo 9
SET UP eg (19)
SLEEP e; (58)
(Vain aluekoodien TW, KR
mallit)
SPEAKERS-kytkin wk (58)
SURR BACK DECODING qh
(39)
SURROUND es (43)
TUNING +/– wl (26)
VIDEO 3 INPUT -liittimet rf
(14)
2CH STEREO w; (34)
?/1 (virta) 1
6
7
8
9
Luettelo painikkeiden sijainnista ja viitesivuista
1 23 4 5
0
+
–
wk wj
wh
wg wf
wd
ws
wa
v
wl
w; ql qk
qj qh
qg qf qd qsqa
Avaa etuluukku
e; ea es ed
ef
eg
+
–
–
rf
rd rs ra r; el ek
+
ej
eh
5FI
Aloittaminen
1: Katso miten laitteet liitetään
Sivulla 8 alkavissa vaiheissa 1a-1c kuvataan laitteiden liittäminen tähän vastaanottimeen. Ennen kuin
aloitat liitännät, katso alla olevasta kohdasta “Liitettävät laitteet” sen sivun numero, jolla on kuvattu
kyseisen laitteen liitäntätapa.
Kun kaikki laitteet on liitetty, siirry kohtaan “2: Antennien liittäminen” (sivu 15).
Liitettävät laitteet
Liitettävä laite
Sivu
DVD/LD-soitin
Jossa on digitaalinen äänilähtö*1
8–9
Jossa on monikanavainen äänilähtö*2
11–12
Jossa on vain analoginen äänilähtö*3
8–9
TV-näyttöpääte
Jossa on laitekuvatulo*4
9 tai 12
Jossa on vain S-kuva tai yhdistetty kuvatulo
14
Satelliittiviritin
Jossa on digitaalinen äänilähtö*1
8–9
Jossa on vain analoginen äänilähtö*3
8–9
CD/Super Audio CD-soitin
Jossa on digitaalinen äänilähtö*1
10
Jossa on monikanavainen äänilähtö*2
11
Jossa on vain analoginen äänilähtö*3
13
MD/DAT-dekki
Jossa on digitaalinen äänilähtö*1
10
Jossa on vain analoginen äänilähtö*3
13
Kasettidekki, analoginen levysoitin
13
Monikanavainen dekooderi
11
Kuvanauhuri, videokamera, videopeli jne.
14
*1 Malli, jossa on DIGITAL OPTICAL OUTPUT tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT liitin jne.
*2 Malli, jossa on MULTI CH OUTPUT liittimet jne. Tätä liitäntää käytetään laitteen sisäisen
monikanavadekooderin koodaaman äänen antoon tämän vastaanottimen kautta.
*3 Malli, jossa on vain AUDIO OUT L/R liittimet jne.
*4 Malli, jossa on yhdistetyn kuvatulon liittimet (Y, B-Y, R-Y).
6FI
Tarvittavat johdot
Seuraavilla sivuilla esitetyissä liitäntäkaavioissa oletetaan, että käytössä on seuraavat erilliset
liitäntäjohdot (A – H) (eivät kuulu varusteisiin).
Aloittaminen
A Äänijohto
G Monofoninen äänijohto
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
Musta
Vihje
B Ääni/kuvajohto
Äänijohto A voidaan erottaa kahdeksi
monofoniseksi äänijohdoksi G.
Keltainen (kuva)
Valkoinen (vasen/ääni)
Punainen (oikea/ääni)
H Laitekuvajohto
Vihreä
Sininen
Punainen
C Kuvajohto
Keltainen
D S-kuvajohto
E Optinen digitaalijohto
F Koaksiaalinen digitaalijohto
Huomautuksia
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen liitäntöjen tekemistä.
• Liitä johdot lujasti, jotta saadaan vältetyksi humina ja kohina.
• Kun liität ääni/kuvajohdon, liitä eri väreillä merkityt pistokkeet vastaavanvärisiin liittimiin laitteessa: keltainen
(kuva) keltaiseen, valkoinen (vasen ääni) valkoiseen ja punainen (oikea ääni) punaiseen.
• Kun liität optisia digitaalijohtoja, pane johtojen pistokkeet suoraan paikalleen niin, että ne napsahtavat kiinni.
• Älä taita tai sido optista johtoa.
Jos omistat Sony-laitteita, joissa on CONTROL A1
Katso kohtaa “CONTROL A1
liitin
säätöjärjestelmä” sivulta 60.
7FI
1a: Digitaalisilla äänilähdön liittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
DVD-soittimen, LD-soittimen, TV-vastaanottimen tai
satelliittivirittimen liittäminen
Katso tiedot tarpeellisista johdoista (A–H) sivulta 7.
1 Liitä ääniliittimet.
Satelliittiviritin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
E
A
75Ω COAXIAL
ANTENNA
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
DVD/LD
COAXIAL
IN
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
E*
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 2
F*
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
A
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
AUDIO
OUT
L
R
DVD/LD-soitin
* Liitä joko liittimeen COAXIAL IN tai OPTICAL IN. Suosittelemme liittämistä liittimeen COAXIAL IN.
Huomautus
On mahdollista kuunnella TV-vastaanottimen ääntä liittämällä TV-vastaanottimen äänen lähtöliittimet
vastaanottimen liittimiin TV/SAT AUDIO IN. Älä liitä tässä tapauksessa TV-vastaanottimen kuvan lähtöliitintä
vastaanottimen liittimeen TV/SAT VIDEO IN.
8FI
2 Liitä kuvaliittimet.
Seuraavissa kuvissa näytetään miten liitetään TV-vastaanotin tai satelliittiviritin ja DVD/LD-soitin,
joissa on laitekuvan lähtöliittimet (Y, B-Y, R-Y). Liittämällä laitekuvan tuloliittimillä varustettu
TV-vastaanotin saadaan parempilaatuinen kuva.
Aloittaminen
Huomautuksia
• Tämän vastaanottimen laitekuvasignaaleja ei voi muuttaa S-kuvan tai muun standardin mukaisiksi
kuvasignaaleiksi (tai päinvastoin).
• Ruutunäyttö ei näy TV-vastaanottimessa, joka on liitetty liittimiin COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
vaikka painetaan painiketta ON SCREEN.
Satelliittiviritin
OUTPUT
R-Y
COMPONENT
B-Y
Y
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
OUTPUT
R-Y
H
ANTENNA
DVD/LD-soitin
OUTPUT
C
COMPONENT
B-Y
D
Y
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
H
D
C
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CD/SACD
OPTICAL
IN
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
CTRL
A1
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
H
INPUT
COMPONENT
B-Y
R-Y
Y
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
D
SUB WOOFER
PRE OUT
C
INPUT
INPUT
S VIDEO
VIDEO
TV-näyttöpääte
Vihje
Jos laitteessa on S-kuvan liittimet, voit liittää sen tämän vastaanottimen liittimiin S2 VIDEO.
Huomautus
On mahdollista kuunnella TV-vastaanottimen ääntä liittämällä TV-vastaanottimen äänen lähtöliittimet
vastaanottimen liittimiin TV/SAT AUDIO IN. Älä liitä tässä tapauksessa TV-vastaanottimen kuvan lähtöliitintä
vastaanottimen liittimeen TV/SAT VIDEO IN. Jos liitetään erillinen satelliittiviritin tms., liitä sekä äänen että
kuvan lähtöliittimet vastaanottimeen yllä näytetyllä tavalla.
jatkuu
9FI
1a: Digitaalisilla äänilähdön liittimillä varustettujen laitteiden liittäminen (jatkuu)
CD/Super Audio CD-soittimen ja MD/DAT-dekin liittäminen
Katso tiedot tarvittavista johdoista (A–H) sivulta 7.
CD/Super Audio
CD-soitin
MD/DAT-dekki
OUTPUT
INPUT OUTPUT
AUDIO
OUT
LINE
L
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL
L
R
E
ANTENNA
IN
OUT
A
A
ç
E
OUT
ç
E*
ç
F*
ç
R
A
LINE
OPTICAL
OUT
IN
IN
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
* Liitä joko liittimeen COAXIAL IN tai OPTICAL IN. Suosittelemme liittämistä liittimeen COAXIAL IN.
Jos haluat liittää useamman digitaalilaitteen, mutta et löydä käyttämättömänä
olevaa tuloa
Katso kohtaa “Äänitulon määritys (AUDIO SPLIT)” (sivu 41).
Vihjeitä
• Kaikki digitaaliset ääniliittimet ovat yhteensopivia näytteenottotaajuuksille 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz.
• Voit liittää myös LD-soittimen, jossa on DOLBY DIGITAL RF OUT –liitin RF-demodulaattorin kautta (Ei ole
mahdollista liittää LD-soittimen DOLBY DIGITAL RF OUT –liitintä suoraan tämän laitteen digitaalitulon
liittimeen). Katso RF-demodulaattorin käyttöohjeita.
Huomautuksia
• Ääntä ei kuulu soitettaessa Super Audio CD-levyjä Super Audio CD-soittimella, joka on liitetty tämän
vastaanottimen liittimiin CD/SACD OPTICAL tai COAXIAL IN. Liitä soitin analogisiin tuloliittimiin
(CD/SACD IN). Katso Super Audio CD-soittimen käyttöohjeita.
• Ei ole mahdollista tehdä digitaaliäänitystä digitaalisesta monikanavaisesta ympäristötilasignaalista.
10FI
1b: Monikanavaisilla lähtöliittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
Aloittaminen
1 Liitä ääniliittimet.
Jos DVD/LD-soittimessa ja CD/Super Audio CD-soittimessa on monikanavadekooderi, voit liittää ne
tämän vastaanottimen liittimiin MULTI CHANNEL IN ja nauttia liitetyn laitteen
monikanavadekooderin äänestä. Vaihtoehtoisesti monikanavaisia tuloliittimiä voidaan käyttää
ulkoisen monikanavadekooderin liittämiseen.
Katso tiedot tarvittavista johdoista (A–H) sivulta 7.
ANTENNA
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CD/SACD
OPTICAL
IN
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
MULTI CHANNEL IN 1
A A G G
MULTI CHANNEL IN 2
FRONT
SURROUND CENTER
L
R
MULTI CH OUT
SUB
WOOFER
DVD/LD-soitin,
CD/Super Audio CD-soitin,
monikanavadekooderi, tms.
Vihjeitä
• Tällä liitännällä voidaan käyttää myös ohjelmia, joilla monikanavaääni on nauhoitettu muilla kuin Dolby Digital,
DTS ja MPEG-2 formaateilla.
• Liitä joko liittimeen MULTI CHANNEL IN 1 tai 2 laitteen äänituloliittimien lukumäärän mukaisesti.
Huomautus
DVD-soittimessa ja Super Audio CD-soittimessa ei ole liittimiä SURR BACK.
jatkuu
11FI
1b: Monikanavaisilla lähtöliittimillä varustettujen laitteiden liittäminen (jatkuu)
2 Liitä kuvaliittimet.
Seuraavassa kuvassa on näytetty miten liitetään DVD-soitin tai LD-soitin, joissa on laitekuvan
lähtöliittimet (Y, B-Y, R-Y). Kun liitetään TV-vastaanotin, jossa on laitekuvan tuloliittimet, voidaan
nauttia parempilaatuisesta kuvasta.
Huomautuksia
• Tässä vastaanottimessa laitekuvasignaaleja ei voi muuntaa S-kuvasignaaleiksi tai standardeiksi kuvasignaaleiksi
(tai päinvastoin).
• Ruutunäyttö ei näy TV-vastaanottimessa, joka on liitetty liittimiin COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
vaikka painetaan painiketta ON SCREEN.
DVD/LD-soitin
OUTPUT
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
D
ANTENNA
TV-näyttöpääte
OUTPUT
R-Y
INPUT
COMPONENT
B-Y
C
Y
R-Y
COMPONENT
B-Y
H
Y
INPUT
INPUT
S VIDEO
VIDEO
H
D
C
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
12FI
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
CTRL
A1
1c: Vain analogisilla ääniliittimillä varustettujen
laitteiden liittäminen
Aloittaminen
Audiolaitteiden liitännät
Katso tiedot tarvittavista johdoista (A–H) sivulta 7.
MD/DAT-dekki
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
L
R
A
A
ç
A
ç
Levysoitin
OUT
ANTENNA
IN
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
MD/DAT
IN
IN
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 2
MULTI CHANNEL IN 1
ç
RS232C
ç
A
A
OUT
A
OUTPUT
IN
INPUT OUTPUT
LINE
CD/Super Audio
CD-soitin
SUB WOOFER
PRE OUT
LINE
LINE
L
L
R
R
Kasettidekki
Huomautus
Jos levysoittimessa on maajohto, liitä se liittimeen U SIGNAL GND.
jatkuu
13FI
1c: Vain analogisilla ääniliittimillä varustettujen laitteiden liittäminen (jatkuu)
Videolaitteiden liitännät
Jos liität TV-vastaanottimen liittimiin MONITOR, voit katsoa kuvaa valitusta tulosta (toiminto) (sivu
25). Lisäksi saat näkyviin ominaisuudet SURROUND, EQ, SET UP, CUSTOMIZE, LEVEL ja
valitun äänikentän painamalla painiketta ON SCREEN.
Katso tiedot tarvittavista johdoista (A–H) sivulta 7.
TV-näyttöpääte
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
ANTENNA
D
75Ω COAXIAL
FM
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
CTRL
A1
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
Ç
VIDEO 3
INPUT
–liittimeen
COMPONENT VIDEO
U
Ç
DIGITAL
CD/SACD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
DVD/LD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
R
R
R
ASSIGNABLE
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
PRE OUT
MULTI CHANNEL IN 1
Ç
B
B
OUT
B, D
Kameranauhuri tai
videopeli
14FI
IN
Ç
Ç
RS232C
SUB WOOFER
Ç
SUB WOOFER
B
B
OUT
IN
D
D
INPUT
OUTPUT
INPUT OUTPUT
INPUT OUTPUT
OUTPUT
INPUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
S VIDEO
S VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
Kuvanauhuri
L
L
R
R
D
Kuvanauhuri
D
OUT
2: Antennien liittäminen
Liitä varusteisiin kuuluva AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
Aloittaminen
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
ANTENNA
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CD/SACD
OPTICAL
IN
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
CTRL
A1
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
DVD/LD
COAXIAL
IN
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
MULTI CHANNEL IN 2
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
*
* Tämä on tulevaa käyttöä varten.
Huomautuksia
•
•
•
•
Jotta laite ei poimi kohinaa, pidä AM-kehäantenni poissa vastaanottimen ja muiden laitteiden läheisyydestä.
Suorista FM-johtoantenni aivan suoraksi.
Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se mahdollisimman suorana.
Älä käytä U SIGNAL GND -liitintä vastaanottimen maadoitukseen.
15FI
3: Kaiuttimien liittäminen
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Vastaanottimella voidaan käyttää 7,1 kanavaista
kaiutinjärjestelmää.
Teatterimaisen monikanavaympäristöäänen kuuntelua varten tarvitaan viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi ympäristötilakaiutinta) ja apubassokaiutin (5,1 kanava).
Surround EX-muodolla äänitettyjen DVD-ohjelmien hifi-toistosta voidaan nauttia liittämällä yksi
ylimääräinen ympäristötilan takakaiutin (6,1 kanava) tai kaksi ylimääräistä ympäristötilan takakaiutinta
(7,1 kanava). (Katso “Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta” sivulta 39.)
Esimerkki 7,1 kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Keskikaiutin
Etukaiutin (oikea)
Ympäristötilan kaiutin
(oikea)
Etukaiutin (vasen)
Aktiivinen apubassokaiutin
Ympäristötilan kaiutin
(vasen)
Ympäristötilan takakaiutin
(oikea)
Vihje
Ympäristötilan takakaiutin
(vasen)
Koska aktiivinen apubassokaiutin ei välitä suunnan omaavia signaaleita, se voidaan sijoittaa mihin tahansa.
Kaiuttimien impedanssi
Jotta voitaisiin nauttia parhaasta mahdollisesta monikanavaisesta ympäristötilaäänestä, liitä
kaiuttimet, joiden nimellisimpedanssi on 8 ohmia tai suurempi liittimiin FRONT, CENTER,
SURROUND ja SURROUND BACK, ja aseta IMPEDANCE SELECTOR asentoon “8Ω”. Katso
kaiutinten varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista kaiuttimien impedanssi, jos et ole varma siitä.
(Se on yleensä merkitty kaiuttimen taakse.)
Mihin tahansa tai kaikkiin kaiutinliittimiin on mahdollista liittää myös kaiuttimet, joiden
nimellisimpedanssi on 4–8 ohmia. Jos liitetään yksikin nimellisimpedanssiltaan 4–8 ohmin kaiutin,
aseta IMPEDANCE SELECTOR asentoon “4Ω”.
Huomautus
Muista katkaista virta, ennen kuin säädät IMPEDANCE SELECTOR -valitsimen asennon.
16FI
Tarvittavat johdot
B Monofoniset äänijohdot (eivät kuulu
varusteisiin)
A Kaiutinjohdot (eivät kuulu varusteisiin)
(+)
Aktiivinen
apubassokaiutin
Etukaiutin (oikea)
Keskikaiutin
Etukaiutin (vasen)
INPUT
AUDIO
IN
E
B
e
E
e
A
SPEAKERS
FRONT B*1
e
E
A
Aloittaminen
Musta
(–)
A
AC OUTLET
IMPEDANCE USE 4-16Ω
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
SPEAKERS
CTRL
A1
R
–
+
FRONT
L
–
+
–
+
CENTER
–
+
A
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OUT
–
+
IN
AUDIO
OUT
FRONT
8Ω
AUDIO
IN
OUT
IN
SURROUND SURR BACK CENTER
SURROUND
R
+
L
IMPEDANCE SELECTOR
4Ω
B
+
R
L
–
–
+
–
–
+
R
SURR BACK
L
SUB WOOFER
PRE OUT
IMPEDANCE
SELECTOR
A
A
E
e E
Ympäristötilan
takakaiutin (oikea)*2
A
e E
Ympäristötilan
takakaiutin (vasen)*2
A
e
Ympäristötilan
kaiutin (oikea)
E
e
Ympäristötilan
kaiutin (vasen)
*1 On mahdollista valita käytettävät etukaiuttimet SPEAKER-kytkimellä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta
“Kaiutinjärjestelmän valinta” (sivu 58).
*2 Jos aiotaan liittää vain yksi ympäristötilan takakaiutin, liitä se liittimeen SPEAKERS SURR BACK L.
17FI
4: Virtajohdon liittäminen
Liitä varusteisiin kuuluva virtajohto
vastaanottimen liittimeen AC IN ja sitten
verkkoulosottoon.
Vastaanottimen liitimeen AC OUTLET
voidaan liittää yksi laite.
Virtajohto
(vakiovaruste)
AC OUTLET*
AC OUTLET
SPEAKERS
ONT
L
–
+
–
+
CENTER
–
IMPEDANCE SELECTOR
4Ω
ROUND
BACK
L
–
+
–
+
+
8Ω
L
Liitin AC IN
* Verkkoulosottojen rakenne, muoto ja lukumäärä
ovat erilaiset eri maiden malleissa.
18FI
Huomautuksia
• Vastaanottimen takana oleva verkkoulosotto
(AC OUTLET) on kytkimeen liitetty ulosotto,
joka antaa virtaa liitetylle laitteelle vain silloin,
kun vastaanottimen virta on kytketty.
• Varmista, että vastaanottimen AC OUTLET
-liittimeen (liittimiin) liitettyjen laitteiden
yhteenlaskettu virrankulutus ei ylitä takaseinässä
mainittua wattimäärää. Älä liitä tähän liittimeen
sellaisia kodin koneita, jotka kuluttavat paljon
virtaa, kuten esim. silitysrautoja, tuulettimia tai
TV-vastaanottimia. Tällaisten latteiden liittämisestä
saattaa olla seurauksena vastaanottimen epäkuntoon
meneminen.
Alkusäätöjen suorittaminen
1 Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
2 Paina painiketta ?/1 5 sekuntia.
“ENTER to Clear All” näkyy näytössä noin
10 sekunnin ajan.
3 Kun “ENTER to Clear All” näkyy
näytössä, paina painiketta DOOR OPEN
etupaneelin luukun avaamista varten ja
paina sitten painiketta ENTER.
Kun “MEMORY CLEARING...” on
näkynyt näytössä hetken aikaa, “MEMORY
CLEARED!” tulee näkyviin.
Seuraavat säädöt ovat palautuneet
tehdassäädöille.
• Kaikki valikoiden SET UP,
CUSTOMIZE, SURROUND, LEVEL
ja EQ säädöt.
• Kullekin toiminnolle ja esiviritetylle
asemalle tallennettu äänikenttä.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki toimintojen ja esiviritettyjen
asemien indeksinimet.
5: Kaiuttimien säädöt
Säädä SET UP -valikon avulla vastaanottimeen
liitettyjen kaiuttimien tyyppi ja koko.
Aloittaminen
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa, alusta se noudattamalla seuraavat
toimenpiteet.
Näiden toimenpiteiden avulla voidaan myös
palauttaa tehdyt säädöt tehdassäädöille.
1 Kytke vastaanottimen virta painamalla
painiketta ?/1.
2 Paina painiketta SET UP.
Painike SET UP syttyy palamaan ja
“<<<SET UP>>>” tulee näkyviin näyttöön.
3 Valitse kaiutin painamalla
kohdistinpainikkeita (
tai
).
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta
kohdasta “Kaiuttimien säätöominaisuudet”.
Huomautuksia
• Jotkut säätöominaisuudet saattavat näkyä
himmentyneinä näytössä. Tämä tarkoittaa, että
valittua ominaisuutta ei joko ole käytettävissä
tai se on kiinteä eikä sitä voi muuttaa johtuen
äänikentästä tai jostakin muusta säädöstä (sivut
35–37).
• Jotkut kaiutinasetukset saattavat näkyä
himmeinä näytössä. Se tarkoittaa, että ne on
muutettu automaattisesti johtuen toisen
kaiuttimien säädöistä. Himmennetyt asetukset
voivat olla muutettavissa tai sellaisia, joita ei
voi muuttaa.
4 Valitse ominaisuus kääntämällä
hakupyörää.
5 Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes olet
säätänyt kaikki kohdat.
Kaiuttimien
säätöominaisuudet
Alkusäätö on alleviivattu.
x FRONT SP (Etukaiuttimen koko)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse “LARGE”.
Valitse tavallisesti “LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse “SMALL”, jotta basson
uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja etukanavan
bassotaajuudet lähtevät apubassokaiuttimesta. Kun
etukaiuttimille on valittu asento “SMALL”, keski, ympäristötila- ja ympäristötilan takakaiutin
säätyvät myös automaattisesti säädölle “SMALL”
(ellei aiemmin ole valittu asentoa “NO”).
19FI
jatkuu
5: Kaiuttimien säädöt (jatkuu)
x CENTER SP (Keskikaiuttimen koko)
• LARGE
Jos liität suuren kaiuttimen, joka toistaa
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse “LARGE”.
Valitse tavallisesti “LARGE”.
Jos etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
“SMALL”, keskikaiuttimelle ei voi valita
säätöä “LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse “SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
keskikanavan bassotaajuudet lähtevät
etukaiuttimista (jos on valittu säätö “LARGE”)
tai apubassokaiuttimesta.
• NO (muille lähteille paitsi MULTI CH 1/
MULTI CH 2)
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, valitse “NO”.
Keskikanavan ääni lähtee etukaiuttimista
(DIGITAL DOWNMIX).
• MIX (muille lähteille paitsi MULTI CH 1/
MULTI CH 2)
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, mutta haluat
sekoittaa keskikanavan äänen, valitse “MIX”
(sivu 26).
Tämä on aktiivinen vain kun etu- ja
ympäristötilan kaiuttimet on asetettu asentoon
“LARGE” ja ympäristötilan takakaiuttimet on
asetettu asentoon “LARGE” tai “NO”.
Keskikanavan ääni lähtee etukaiuttimista
(ANALOG DOWNMIX).
Muissa tapauksissa keskikanavan ääni lähtee
etukaiuttimista (DIGITAL DOWNMIX).
* Kun käytetään MULTI CH 1/MULTI CH 2
lähteitä, keskikanavan ääni lähtee
etukaiuttimista,
jos valitaan joko “NO” tai “MIX” (ANALOG
DOWNMIX).
20FI
x SURROUND SP
(Ympäristötilakaiuttimen koko)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse “LARGE”.
Valitse tavallisesti “LARGE”.
Jos etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
“SMALL”, ympäristötilakaiuttimille ei voi
valita säätöä “LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse “SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
ympäristötilakanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta tai muista “LARGE”
kaiuttimista.
• NO
Jos ei liitetä ympäristötilakaiuttimia, valitse
“NO”. Kun ympäristötilakaiuttimille on valittu
säätö “NO”, ympäristötilan takakaiuttimet
säätyvät myös automaattisesti säädölle “NO”.
x SURR BACK SP (Ympäristötilan
takakaiuttimen koko)
• LARGE
Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse “LARGE”.
Valitse tavallisesti “LARGE”.
Jos etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
“SMALL”, ympäristötilan takakaiuttimille ei
voi valita säätöä “LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse “SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
ympäristötilan takakanavan bassotaajuudet
lähtevät etukaiuttimista (jos on valittu
“LARGE”) tai apubassokaiuttimesta.
• NO
Jos ei liitetä ympäristötilan takakaiutinta,
valitse “NO”.
Vihje
Kunkin kaiuttimen LARGE ja SMALL säädöllä
päätetään katkaiseeko sisäinen äänenkäsittelijä
bassosignaalit kyseisestä kanavasta. Kun basso
katkaistaan kanavasta, basson uudelleensuuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet
apubassokaiuttimeen tai muihin “LARGE”
kaiuttimiin.
Koska bassoäänillä on kuitenkin tietty määrä
suuntaavuutta, on paras, että niitä ei leikata, jos
mahdollista.
Siksi vaikka käytetään pieniä kaiuttimia, ne voidaan
säätää säädölle “LARGE”, jos bassoäänien halutaan
lähtevän kyseisestä kaiuttimesta. Toisaalta jos
käytetään suurta kaiutinta, mutta bassoäänien ei
haluta kuuluvan siitä, se voidaan säätää säädölle
“SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluttua alhaisempi, säädä
kaikki kaiuttimet asentoon “LARGE”. Jos bassoa ei
ole tarpeeksi, sitä voidaan korostaa
taajuuskorjaimella. Katso ohjeet taajuuskorjaimen
säätämisestä sivulta 45.
Aloittaminen
Kun ympäristötilakaiuttimille on valittu säätö
“NO”, ympäristötilan takakaiuttimet säätyvät
myös automaattisesti säädölle “NO” eikä tätä
säätöä voi muuttaa.
x SURR BACK L/R (7,1 kanavan/
6,1 kanavan kytkentä)
• YES
Jos liitetään kaksi ympäristötilan takakaiutinta,
valitse “YES”. Ääni kuuluu maksimi 7,1
kanavasta.
• NO
Jos liitetään vain yksi ympäristötilan
takakaiutin, valitse “NO”. Ääni kuuluu maksimi
6,1 kanavasta.
x SUB WOOFER (Apubassokaiuttimen
valinta)
• YES
Jos liität apubassokaiuttimen, valitse “YES”.
• NO
Jos et liitä apubassokaiutinta, valitse “NO”.
Apubassokaiuttimen ääni lähtee etukaiuttimista.
Seuraavissa tapauksissa analogista miksausta
käytetään apubassokanavan äänelle.
– Käytettäessä MULTI CH 1/MULTI CH 2 –
lähteitä.
– Kun etu- ja ympäristötilan kaiuttimet on
säädetty asentoon “LARGE”, ympäristötilan
takakaiuttimet asentoon “LARGE” tai “NO”
ja keskikaiutin säädetty muille säädöille kuin
“SMALL” digitaalilähteitä varten.
Tämä käynnistää basson
uudelleensuuntauspiirin ja lähettää
LFE-signaalit muista kaiuttimista.
Vihje
Jotta Dolby Digital basson uudelleensuuntauspiiri
toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme
apubassokaiuttimen leikkaustaajuuden säätämistä
mahdollisimman korkealle.
jatkuu
21FI
5: Kaiuttimien säädöt (jatkuu)
x CENTER XX.X meter
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 5.0 meter
x FRONT XX.X meter
(Etukaiuttimien etäisyys)
Tällä voidaan säätää etäisyys kuuntelupaikasta
etukaiuttimiin (A). Säät on mahdollista alalla
1,0 m – 12,0 m 0,1 m vaiheissa.
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta keskikaiuttimeen. Säätöala on
etäisyys, joka on sama kuin etukaiuttimen
etäisyys (A) etäisyyteen 1,5 m
kuuntelupaikkaa lähemmäs (B) 0,1 m
vaiheissa.
Jos kumpaakin etukaiutinta ei ole asetettu
samalle etäisyydelle kuunteluasennosta, säädä
etäisyys lähimpään kaiuttimeen.
Kun tämä ala ylitetään, näyttö vilkkuu. Jos
säätö valitaan näytön vilkkuessa, täydellisistä
ympäristötilatehosteista ei voi nauttia.
Alkusäätö: 5.0 meter
Kun ympäristötilakaiuttimet asetetaan sivuille
(pitkä huone)
B
A
A
45°
C
C
90°
D
Kun ympäristötilakaiuttimet asetetaan taakse
(leveä huone)
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta ympäristötilakaiuttimiin.
Säätöala on etäisyys, joka on sama kuin
etukaiuttimen etäisyys (A) etäisyyteen 4,5 m
kuuntelupaikkaa lähemmäs (C) 0,1 m
vaiheissa.
Jos kumpaakin ympäristötilakaiutinta ei ole
asetettu samalle etäisyydelle
kuunteluasennosta, säädä etäisyys lähimpään
kaiuttimeen.
x SURR BACK XX.X meter
(Ympäristötilan takakaiuttimen etäisyys)
B
A
Alkusäätö: 5.0 meter
45°
C
C
90°
D
Alkusäätö: 5.0 meter
Kun tämä ala ylitetään, näyttö vilkkuu. Jos
säätö valitaan näytön vilkkuessa, täydellisistä
ympäristötilatehosteista ei voi nauttia.
20°
A
x SURROUND XX.X meter
(Ympäristötilakaiuttimen etäisyys)
20°
Tällä voidaan säätää etäisyys kuuntelupaikasta
ympäristötilan takakaiuttimiin. On mahdollista
säätää etäisyydestä, joka on sama kuin
etukaiuttimien etäisyys (A), 4,5 m etäisyyteen
lähemmäs kuuntelupaikkaa (D) 0,1 m vaihein.
Jos kumpaakin ympäristötilan takakaiutinta ei
ole asetettu samalle etäisyydelle
kuuntelupaikasta, säädä etäisyys lähimpään
kaiuttimeen.
x SUB WOOFER XX.X meter
(Apubassokaiuttimen etäisyys)
Alkusäätö: 5.0 meter
Tämän avulla voidaan säätää etäisyys
kuuntelupaikasta apubassokaiuttimeen.
Säätöala on 1,0 m – 12,0 m 0,1 m vaiheissa.
22FI
Edistyneemmät kaiutinsäädöt
Vastaanottimella on mahdollista ilmoittaa kaiuttimien
paikka etäisyyden avulla. Ei kuitenkaan ole
mahdollista säätää keskikaiutinta kauemmas kuin
etukaiuttimet. Keskikaiutinta ei myöskään voi säätää
yli 1,5 m lähemmäs kuin etukaiuttimet.
Samoin ympäristötilakaiuttimia ei voi säätää
etukaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta. Eikä niitä
myöskään voi säätää enempää kuin 4,5 m lähemmäs.
Tämä siksi, että virheellinen kaiuttimien sijoitus
heikentää ympäristötilaäänestä nauttimista.
Pyydämme huomaamaan, että kaiuttimien etäisyyden
säätäminen lähemmäksi kuin kaiuttimien
tosiasiallinen sijainti viivästyttää äänen lähtöä
kaiuttimesta. Toisin sanoen kuulostaa siltä kuin
kaiutin sijaitsisi kauempana.
Esimerkiksi keskikaiuttimen etäisyyden säätäminen
1–2 m lähemmäs kuin kaiuttimen oikea sijainti antaa
erittäin todentuntuisen “läsnäolon” tunteen. Jos
tyydyttävää ympäristöäänitehostetta ei saada siksi,
että ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat liian lähellä,
ympäristötilakaiuttimen etäisyyden säätäminen
lähemmäksi (lyhemmäksi) kuin niiden tosiasiallinen
sijainti antaa suuremman äänikentän.
Nämä ominaisuudet on paras säätää kuuntelemalla
ääntä. Kokeile!
Käytä valikkoa CUSTOMIZE ja aseta “MENU
EXPAND” asentoon “ON”. Tämä mahdollistaa
edistyneet säädöt mukaan lukien
ympäristötilakaiuttimien ja ympäristötilan
takakaiuttimien asennon ja korkeuden säädöt.
Katso tarkemmat tiedot valikosta “MENU
EXPAND” sivulta 47. Katso tarkat tiedot
säädöistä sivulta 49.
Aloittaminen
Vihje
23FI
6: Kaiuttimen tason ja
tasapainon säätö
(TEST TONE)
Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
kuuntelemalla testiääntä kuuntelupaikasta
käsin. Käytä toimenpiteissä kauko-ohjainta.
Vihjeitä
• Vastaanottimessa on testiääni, jonka keskitaajuus
on 800 Hz.
• Vaikka säätö on mahdollista etuseinän LEVELpainikkeella, suosittelemme, että suoritat alla
mainitut toimenpiteet ja teet säädöt kaukoohjaimella kuuntelupaikasta käsin.
1 Kytke vastaanottimen virta painamalla
painiketta ?/1.
2 Paina painiketta
kauko-ohjaimesta
toistuvasti, kunnes RECEIVER-valikko
tulee näkyviin.
3 Valitse helpon vierityksen näppäintä
liikuttamalla “TEST TONE” ja kytke
valinta sitten voimaan painamalla
näppäintä.
LEVEL-valikon “TEST TONE” tulee
näkyviin näyttöön ja testiääni kuuluu
kustakin kaiuttimesta perätysten.
4 Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
LEVEL-valikon avulla niin, että kustakin
kaiuttimesta kuuluva testiääni
kuulostaa samalta kuuntelupaikassa
kuunneltaessa.
Katso tarkemmat tiedot LEVEL-valikon
säädöistä sivulta 44.
Vihjeitä
• Kaikkien kaiuttimien taso voidaan säätää
kerralla painamalla painiketta MASTER VOL
+/– kauko-ohjaimesta tai MASTER VOLUME
vastaanottimesta.
• Säätöön voidaan käyttää myös vastaanottimen
hakupyörää.
5 Paina säädön jälkeen painiketta
kauko-ohjaimesta taas toistuvasti
kunnes RECEIVER-valikko tulee
näkyviin.
24FI
6 Valitse helpon vierityksen näppäintä
liikuttamalla “TEST TONE” ja valitse
sitten näppäintä toistuvasti painamalla
“TEST TONE [OFF]”.
Testiääni katkeaa pois toiminnasta.
Testiäänen antaminen vain halutusta
kaiuttimesta
Aseta “TEST TONE” valikosta LEVEL
asentoon “FIX” (sivu 44). Testiääni kuuluu
vain valitusta kaiuttimesta.
Tarkempaa säätöä varten
Testiääni tai äänilähde saadaan kuulumaan
kahdesta vierekkäisestä kaiuttimesta, jotta
niiden tasapaino ja taso voidaan säätää.
Aseta “T.TONE” valikosta CUSTOMIZE
asentoon “PHASE NOISE” tai “PHASE
AUDIO” (sivu 48). Valitse sitten ne kaksi
kaiutinta, jotka halutaan säätää käyttämällä
ominaisuutta “PHASE NOISE” tai “PHASE
AUDIO” valikosta LEVEL (sivu 44).
Huomautus
Kun valitaan analoginen ääni painikkeella MULTI
CH DIRECT tai ANALOG DIRECT, digitaalipiirien
virta katkeaa.* Kun testiääni annetaan tällä säädöllä,
sen kuulumiseen kuluu muutama sekunti. Tämä ei
kuitenkaan ole oire viasta.
* Kun “D.POWER” valikosta CUSTOMIZE on
säädetty asentoon “AUTO OFF” (sivu 47).
Vahvistimen/virittimen käyttö
Huomautuksia kuulokkeiden käytöstä
Laitteen valinta
1 Valitse toiminto pyörittämällä
FUNCTION-säädintä.
Valittu toiminto tulee näkyviin näyttöön.
Näyttö
Kuvanauhuri
VIDEO 1 tai VIDEO 2
Kameranauhuri tai
videopeli
VIDEO 3
DVD tai LD-soitin
DVD/LD
Satelliittiviritin
TV/SAT
Kasettidekki
TAPE
MD tai DAT-dekki
MD/DAT
CD tai Super Audio
CD-soitin
CD/SACD
Yhdysrakenteinen viritin TUNER
Levysoitin
PHONO
Vahvistimen/virittimen käyttö
Kun halutaan valita
• Kun kuulokkeet on liitetty, voidaan valita vain
seuraavat äänikentät (sivu 37).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE (DIRECT)
– HEADPHONE (MULTI1)
– HEADPHONE (MULTI2)
– HEADPHONE THEATER
• Kun kuulokkeet on liitetty ja käytetään MULTI CH
DIRECT –toimintoa (sivu 26), kaikkien kanavien
ääni saattaa jäädä kuulumatta riippuen kaiuttimen
asetuksista.
2 Kytke laitteen virta ja aloita soitto.
Kun valitaan laite, joka on liitetty myös
TV-vastaanottimeen (kuten kuvanauhuri tai
DVD-soitin), kytke virta
TV-vastaanottimeen ja säädä TV:n
videotulo sopivaksi valitulle laitteelle.
Jos TV-vastaanotin on liitetty
vastaanottimen MONITOR-liittimeen,
valitun toiminnon kuva näkyy TV-ruudussa.
3 Säädä äänenvoimakkuus pyörittämällä
säädintä MASTER VOLUME.
Äänen vaimentaminen
Paina painiketta MUTING.
25FI
Monikanavaäänen
kuuntelu
(MULTI CH DIRECT)
On mahdollista valita ääni suoraan liittimiin
MULTI CHANNEL IN liitetyistä laitteista.
Tämän toiminnon avulla on mahdollista nauttia
korkealaatuisista analogilähteistä kuten DVDlevyistä tai Super Audio CD-levyistä.
Katso myös kohtaa “D.POWER” sivulta 47.
Ympäristötilatehosteet eivät käynnisty
käytettäessä tätä toimintoa.
FM ja AM-lähetyksiä voidaan kuunnella
yhdysrakenteisesta virittimestä. Varmista ennen
käyttöä, että FM- ja AM-antenni on liitetty
vastaanottimeen (katso s. 15).
Tip
Viritysjakso on:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
Automaattiviritys
1 Kytke säädintä FUNCTION
pyörittämällä toiminto virittimelle
TUNER.
Valitse painiketta MULTI CH DIRECT
toistuvasti painamalla monikanavainen
äänilähde (“MULTI CH 1 DIRECT” tai
“MULTI CH 2 DIRECT”).
2 Valitse painiketta FM/AM painamalla
Valittu äänilähde kuuluu.
3 Paina etupaneelin painiketta DOOR
FM- tai AM-kaista.
Huomautus
OPEN ja sitten painiketta TUNING + tai –.
Tämä toiminto peruuntuu vaihdettaessa toimintoa
(sivu 25) tai äänikenttää (sivut 35–37).
Paina painiketta +, kun haluat selata
matalilta korkeille taajuuksille ja painiketta
–, kun haluat selata korkeilta matalille
taajuuksille.
Vastaanotin lopettaa selauksen, kun asema
virittyy kohdalle.
Kun keskikaiutinta tai
apubassokaiutinta ei ole liitetty
(Analoginen sekoitustoiminto)
Jos keksikaiuttimen koko (CENTER SP) tai
apubassokaiuttimen valinta (SUB WOOFER)
säädetään valikosta SET UP asentoon “NO” tai
“MIX” (vain CENTER SP) (sivu 20) ja
käynnistetään toiminto MULTI CH DIRECT,
analoginen keskikanavan tai apubassokanavan
ääni sekoittuu vasempaan ja oikeaan
etukanavan ääneen (FRONT L/R).
Monikanavaäänen määrittäminen
jollekin tietylle toiminnolle
Kytke “MULTI CH 1” tai “MULTI CH 2”
valikosta CUSTOMIZE (sivu 47).
Monikanavaäänen tulot voidaan määrittää mille
tahansa toiminnolle lukuun ottamatta viritintä
TUNER ja levysoitinta PHONO.
26FI
FM/AM-radion kuuntelu
Jos FM-stereovastaanotto on
heikkolaatuinen
Kytke monofoniselle äänelle painamalla
painiketta FM MODE. Jos FMstereovastaanotto on heikkolaatuinen ja
“STEREO” vilkkuu näytössä, valitse
monofoninen ääni, jolloin säröytyminen on
vähäisempää.
Suora viritys
Näppäile aseman taajuus suoraan kaukoohjaimen NUM-valikkoa käyttämällä.
Katso tarkemmat tiedot varusteisiin kuuluvasta
kauko-ohjaimesta sen käyttöohjeista.
1 Kytke toiminto virittimelle TUNER
On mahdollista käyttää myös
vastaanottimen säädintä FUNCTION.
2 Paina painiketta
kauko-ohjaimesta
toistuvasti, kunnes SUB-valikko tulee
näkyviin ja valitse sitten “FM/AM” SUBvalikosta FM- tai AM-kaistan valintaa
varten.
On mahdollista käyttää myös
vastaanottimen painiketta FM/AM.
3 Valitse “DIRECT TUNING” valikosta
SUB.
4 Paina painiketta
kauko-ohjaimesta
toistuvasti kunnes NUM-valikko tulee
näkyviin ja valitse sitten taajuutta
vastaava lukema.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1.350 MHz
Paina 1 b 3 b 5 b 0
Jos on viritetty AM-asemalle, säädä AMkehäantennin suunta niin, että kuuluvuus on
paras mahdollinen.
Jos aseman viritys ei onnistu ja
näppäillyt numerot vilkkuvat
Varmista, että olet näppäillyt oikean taajuuden.
Jos oikeaa taajuutta ei ole näppäilty, toista
vaiheet 3 ja 4. Jos näppäillyt numerot vilkkuvat
yhä, tätä taajuutta ei käytetä asuinalueellasi.
(Vain aluekoodin CEL mallit)
Tämän toiminnon avulla on mahdollista
tallentaa 30 FM ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestyksessä. Toiminto tallentaa vain
asemat, joilla on selkeimmät signaalit.
Jos haluat tallentaa FM tai AM-asemat yksi
kerrallaan, katso sivulla 28 olevaa lukua
“Radioasemien esiviritys”.
1 Katkaise vastaanottimen virta
painamalla painiketta ?/1.
2 Pidä painike MEMORY painettuna ja
kytke vastaanottimen virta uudelleen
painamalla painiketta ?/1.
Vahvistimen/virittimen käyttö
valitsemalla “TUNER” luettelosta
FUNCTION.
FM-asemien
automaattinen tallennus
(AUTOBETICAL)
“Autobetical select” näkyy näytössä ja
vastaanotin selaa ja tallentaa kaikki
lähetysalueen FM- ja FM RDS -asemat.
RDS-asemilla viritin tarkastaa ensin samaa
ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa vain
sen aseman, jonka signaali on selkein.
Valitut RDS-asemat lajitellaan
aakkosjärjestykseen ohjelman palvelunimen
mukaisesti ja sitten niille annetaan
2-merkkinen esivirityskoodi. Katso
tarkemmat tiedot RDS-asemista sivulta 29.
Tavallisille FM-asemille annetaan
2-merkkiset esivirityskoodit ja ne
tallennetaan RDS-asemien jälkeen.
Lopuksi “Autobetical finish” tulee näkyviin
näyttöön hetkeksi ja vastaanotin palautuu
tavalliselle toiminnolle.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai varusteisiin
kuuluvan kauko-ohjaimen painiketta aakkosellisen
tallennuksen aikana painiketta ?/1 lukuun
ottamatta.
• Jos muutat toiselle alueelle, tallenna uuden
paikkakunnan asemat toistamalla nämä
toimenpiteet.
• Katso tarkemmat ohjeet tallennettujen asemien
kuuntelemisesta sivulta 28.
• Jos antennia siirretään sen jälkeen, kun asemat on
tallennettu tällä toiminnolla, tallennetut säädöt eivät
kenties ole enää voimassa. Jos näin käy, tallenna
asemat uudelleen toistamalla tallennustoimenpiteet.
27FI
Radioasemien esiviritys
On mahdollista esivirittää 30 FM tai AMasemaa. Usein kuunnelluille asemille voidaan
sitten virittää helposti.
Radioasemien esiviritys
1 Valitse säädintä FUNCTION
pyörittämällä toiminnoksi viritin
TUNER.
2 Viritä automaattisella virityksellä (sivu
26) tai suoralla virityksellä (sivu 27)
asemalle, joka halutaan esivirittää.
3 Paina painiketta MEMORY.
“MEMORY” tulee näkyviin näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Suorita vaiheet 4–5
ennen kuin näyttö sammuu.
4 Valitse painiketta PRESET TUNING + tai
– painamalla esiviritysnumero.
Jos “MEMORY” sammuu ennen kuin
painat esiviritysnumeroa, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
5 Paina painiketta MEMORY uudelleen.
Asema on tallennettu valitulle
esiviritysnumerolle.
Jos “MEMORY” sammuu ennen kuin
painat painiketta MEMORY, aloita
uudelleen vaiheesta 3.
6 Esiviritä muut asemat toistamalla
vaiheita 2–5.
28FI
Esiviritettyjen asemien
kuuntelu
1 Valitse säädintä FUNCTION pyörittämällä
toiminnoksi viritin TUNER.
2 Valitse painiketta PRESET TUNING + tai –
toistuvasti painamalla haluttu
esiviritysasema.
Joka kerta, kun painat painiketta, voit valita
esiviritetyn aseman seuraavalla tavalla:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Kauko-ohjaimen käyttäminen
1 Kytke toiminto virittimelle TUNER
valitsemalla “TUNER” luettelosta
FUNCTION.
2 Valitse helpon vierityksen näppäintä
siirtämällä haluttu esiviritysnumero ja aseta
sitten valinta voimaan painamalla
näppäintä.
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttö
(Vain aluekoodin CEL mallit)
– RDS-tietojen näyttö
– Esiviritysasemien selaus ohjelmatyypin mukaan
Pyydämme huomaamaan, että RDS toimii vain
FM-asemilla.*
* Kaikilla FM-asemilla ei ole RDS-palvelua eikä
kaikilla asemilla ole samoja palvelumuotoja. Jos et
tunne paikkakuntasi RDS-palveluja, kysy
paikallisilta radioasemilta tarkemmat tiedot.
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse asema FM-kaistalta suoralla
virityksellä (sivu 27), automaattisella
virityksellä (sivu 26) tai esivirityksellä
(sivu 28).
Kun viritetään sellaiselle asemalle, jolla on
RDS-palvelu, RDS-merkkivalo syttyy ja
ohjelman asemanimi tulee näkyviin näyttöön.
Huomautus
RDS ei toimi kunnolla, jos viritetty asema ei välitä
RDS-signaalia oikein tai jos signaalin voimakkuus on
heikko.
RDS-tietojen näyttö
Kun vastaanotetaan RDS-asemaa, paina
painiketta DISPLAY.
Joka kerta, kun painat painiketta, näytön RDStiedot muuttuvat seuraavalla tavalla:
Näyttö jakautuu kahteen tasoon alla kuvatulla
tavalla:
Taajuusa) t PTY (ohjelmatyyppi)b) t
RT (radioteksti)c) t CT (kelloaika) (24 tunnin
järjestelmä) t Parhaillaan voimassa oleva
äänikenttä t Äänenvoimakkuustaso t
Dekoodaustiedot
a) Tämä tieto näkyy myös muilla kuin RDS
FM-asemilla.
b) Lähetysohjelman tyyppi (katso s. 30).
c) RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
“Alarm-Alarm!” vilkkuu näytössä.
• Jos asemalla ei ole tiettyä RDS-palvelumuotoa,
“No XX” (esim. “No Clock Time”) näkyy näytössä.
• Kun asema lähettää radiotekstitietoja, se näkyy
samalla nopeudella kuin millä se lähtee asemalta.
Kaikki nopeuden muutokset heijastuvat tiedon
näyttötavassa.
Esiviritettyjen asemien
selaus ohjelmatyypin
mukaisesti
Vahvistimen/virittimen käyttö
Tällä vastaanottimella on mahdollista käyttää
RDS-järjestelmää (radiotietojärjestelmä), jonka
avulla radioasemat pystyvät lähettämään
lisätietoja tavallisen ohjelmasignaalin ohessa.
On mahdollista käyttää seuraavia käteviä RDSominaisuuksia:
Alataso
Esiviritetyt asemat voidaan virittää kohdalle
ilmoitetun ohjelmatyypin mukaisesti.
Vastaanotin selaa esiviritysmuistissa olevat,
parhaillaan ilmoitettua ohjelmatyyppiä
lähettävät asemat.
1 Paina painiketta RDS PTY.
2 Valitse painiketta PTY SELECT + tai
PTY SELECT – painamalla
ohjelmatyyppi.
Katso seuraavalla sivulla olevasta
taulukosta tiedot ohjelmatyypeistä.
3 Paina painiketta RDS PTY.
Kun vastaanotin selaa asemia, “PTY
SEARCH” näkyy näyttöruudussa.
Kun vastaanotin löytää aseman, se lopettaa
selauksen. Jos vastaanotin ei löydä yhtään
esiviritettyä asemaa, joka lähettää
ilmoitetun ohjelmatyypin mukaista
ohjelmaa, näytössä näkyy “PTY not found”.
Ylätaso
Yksi seuraavista näkyy:
• PS (ohjelman palvelunimi)a)
jatkuu
• Indeksinimi
• “TUNER” merkintä
29FI
Radiotietojärjestelmän (RDS) käyttö
(jatkuu)
Ohjelmatyypin
merkkivalo
Ohjelmatyyppien kuvaus
Leisure & Hobby Ohjelmaa harrastuksista kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta,
ruoanlaitosta ym.
Ohjelmatyypin
merkkivalo
Jazz Music
Jazz-ohjelmaa
Country Music
Ohjemia Country-musiikista
National Music
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista
Kuvaus
News
Uutisia
Current Affairs
Ajankohtaista ohjelmaa laajemmin
päivän uutisista
Information
Tieto-ohjelmaa eri aiheista mm.
kuluttajia koskevista asioista,
lääkärin neuvoja jne.
Sport
Urheiluohjelmaa
Education
Koulutusohjelmaa, “tee se itse”
–ohjelmia, vinkkejä ja neuvoja
Drama
Radiokuunnelmia ja -sarjoja
Cultures
Ohjelmaa kansallisesta tai alueen
kulttuurista, kielestä,
yhteiskunnallisista asioista
Science
Ohjelmaa luonnontieteistä ja
teknologiasta
Varied Speech
Muun tyyppistä ohjelmaa kuten
kuuluisuuksien haastatteluja,
pelejä ja komedioita
Pop Music
Pop-musiikkia
Rock Music
Rock-musiikkia
M.o.R. Music
Kevyttä kuunneltavaa
Light Classics M Instrumentaali, vokaali ja
kuoroteoksia
Serious Classics
Suurten orkesterien esityksiä,
kamarimusiikkia, oopperoita jne.
Other Music
Musiikkia, joka ei sovi em.
luokkiin kuten esim. rhythm &
blues ja reggae- musiikkia
Weather & Metr Säätiedotuksia
Finance
Pörssitiedotuksia, uutisia kaupasta
jne.
Children’s Progs Ohjelmaa lapsille
Social Affairs
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
ihmisiin vaikuttavista asioista
Religion
Uskonnollista ohjelmaa
Phone In
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja ilmaista mielipiteensä eri
asioista
Travel & Touring Ohjelmaa matkustamisesta. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA:n avulla
30FI
Kuvaus
Oldies Music
Ikivihreitä
Folk Music
Folk-musiikkia
Documentary
Tutkivia asiaohjelmia
None
Sellaista ohjelmaa, joka ei sovi em.
luokkiin
Näytön muuttaminen
Viritin (TUNER)
t “TUNER” merkintä* ja äänenvoimakkuustaso
r
“TUNER” merkintä* ja dekoodaustieto
On mahdollista nähdä äänenvoimakkuus,
äänikenttä tai dekoodaustieto muuttamalla
näytössä näkyviä tietoja.
r
“TUNER” merkintä*, taajuus ja
esiviritysnumero
Paina painiketta DISPLAY toistuvasti.
Näkyvät tiedot vaihtelevat valitun toiminnon
mukaisesti.
Kaikki muut toiminnot viritintä
TUNER lukuun ottamatta
t Toiminnon nimi ja äänenvoimakkuustaso
r
Toiminnon nimi ja dekoodaustieto
r
Toiminnon nimi ja äänikentän nimi
Kaikki muut toiminnot viritintä
TUNER lukuun ottamatta
(kun toiminnon nimi on indeksoitu)
(sivu 57)
r
“TUNER” merkintä* ja äänikentän nimi
* Kun esiviritetyille asemille on annettu nimi
(sivu 57), indeksinimi näkyy merkinnän “TUNER”
asemesta.
Näytön kirkkauden
muuttaminen
Paina painiketta DIMMER toistuvasti.
DIMMER-painike syttyy palamaan ja näytön
kirkkaus muuttuu 6 vaiheessa. Kun säädetään
asento “[ ]” (näyttö katkaisu pois
toiminnasta), MULTI CH DECODING
–merkkivalo sammuu myös.
Vahvistimen/virittimen käyttö
Näytön tietojen muuttaminen
t Indeksinimi ja äänenvoimakkuustaso
r
Toiminnon nimi ja äänenvoimakkuustaso
r
Indeksinimi ja dekoodaustieto
r
Toiminnon nimi ja dekoodaustieto
r
Indeksinimi ja äänikentän nimi
r
Toiminnon nimi ja äänikentän nimi
31FI
Näytössä näkyvistä merkkivaloista
1
2
3
SW
L
C
R
L.F.E.
SL
S
SR
PRO LOGIC
4
6
COAX SLEEP MONO
OPT
STEREO
DTS MPEG
EQ
qf
qd qs qa q;
1 SW: Syttyy palamaan, kun
apubassokaiuttimen valinta on asetettu
asentoon “YES” (sivu 21) ja vastaanotin
havaitsee, että toistuva levy ei sisällä LFEkanavan signaalia. Kun tämä merkkivalo
palaa, vastaanotin luo apubassokaiuttimen
signaalin etukanavien matalataajuisten
komponenttien perusteella.
2 Toistokanavan merkkivalot: Kirjaimet
(L, C, R jne.) osoittavat toistuvia kanavia.
Kirjainten ympärillä olevat viivat muuttuvat
ja näyttävät miten laite käsittelee lähteen
ääntä (kaiutinsäätöjen mukaan). Käytettäessä
sellaisia äänikenttiä kuten “D.CONCERT
HALL” vastaanotin lisää jälkikaiunnan
lähteen ääneen perustuen.
L (etu vasen), R (etu oikea), C (keski
(monofoninen)), SL (ympäristötila vasen), SR
(ympäristötila oikea), S (ympäristötila
(monofoninen tai Pro Logic -käsittelyllä
saadut takakomponentit)), SB (ympäristötilan
taka (6,1 matriisidekoodauksella saadut
ympäristötilan takakomponentit))
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/taka): 3/2
Lähtökanava: Takakaiuttimet poissa
Äänikenttä: AUTO DECODING.
L
SL
C
7
a DIGITAL MULTI CH IN 1 2 D.RANGE RDS MEMORY
SB
32FI
5
R
SR
9
8
3 PRO LOGIC: Palaa, kun vastaanotin antaa
Pro Logic -käsittelyn kaksikanavaisiin
signaaleihin keski- ja ympäristötilakanavan
signaalien lähtöä varten. Tämä merkkivalo
palaa myös, kun Pro Logic II elokuva/
musiikkidekooderi on kytketty. Tämä
merkkivalo ei kuitenkaan pala, jos keski- ja
ympäristötilakaiuttimet on säädetty asentoon
“NO”.
4 ; DIGITAL: Palaa, kun vastaanotin
dekoodaa Dolby Digital -muodolla äänitettyjä
signaaleita.
5 MULTI CH IN 1/2: Palaa, kun on valittu
MULTI CH IN 1 tai 2.
6 D.RANGE: Palaa, kun on käynnistetty
dynaamisen alan puristus. Katso sivulta 55
tiedot dynaamisen alan puristuksen säädöstä.
7 Virittimen merkkivalot: Palaa käytettäessä
vastaanotinta radioasemien viritykseen jne.
Katso sivuilta 26–30 ohjeet virittimen
toiminnoista.
8 EQ: Palaa, kun taajuuskorjain toimii.
9 SLEEP: Palaa, kun uniajastin on
käynnistetty.
0 MPEG: Palaa MPEG-signaalien tulon aikana.
Huomautus
Vain kaksi 2-kanavaa ovat yhteensopivat
MPEG-formaatin kanssa. Monikanavainen
ympäristötilaääni sekoitetaan ja se tulee
2-kanavasta.
qs OPT: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee OPTICALliittimen kautta.
qd COAX: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee COAXIALliittimen kautta.
qf L.F.E.: Palaa, kun toistettava levy sisältää
LFE-kanavan (matalataajuinen tehoste). Kun
LFE-kanavan signaali toistuu, kirjainten alla
olevat viivat syttyvät osoittamaan tasoa.
Koska LFE-signaalia ei ole nauhoitettu
tulosignaalin joka kohtaan, viivamerkintä
vaihtelee (ja saattaa sammua) toiston aikana.
Vahvistimen/virittimen käyttö
qa DTS: Palaa DTS-signaalien tulon aikana.
Kun toistetaan DTS-formaatin mukaista
levyä, varmista, että olet tehnyt
digitaaliliitännät ja että INPUT MODE-säätöä
EI OLE asetettu asentoon ANALOG 2CH
FIXED (katso s. 42).
33FI
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Tuloäänisignaalin
automaattinen dekoodaus
Vain etukaiuttimien
käyttö
(2CH STEREO)
(AUTO DECODING)
Tällä muodolla vastaanotin tunnistaa
automaattisesti tulevan äänen tyypin (Dolby
Digital, DTS, tavallinen 2-kanavainen stereo
jne.) ja suorittaa sopivan dekoodauksen, jos
sellainen on tarpeen. Tämä muoto antaa äänen
sellaisena kuin se on äänitetty/dekoodattu
lisäämättä mitään ympäristötilatehosteita.
Jos liitetään aktiivinen apubassokaiutin
Jos äänsignaalina on 2-kanavainen stereo tai jos
lähdesignaalissa ei ole LFE-signaalia,
vastaanotin luo matalataajuisen signaalin
apubassokaiuttimiin.
Paina painiketta AUTO DEC.
“AUTO DECODING” tulee näkyviin näyttöön
ja vastaanotin kytkeytyy automaattiselle
dekoodaukselle (AUTO DECODING).
Vihje
Useimmissa tapauksissa automaattinen dekoodaus
(AUTO DECODING) antaa sopivimman
dekoodauksen. Kun kuitenkin toistetaan ohjelmaa,
joka on koodattu Dolby Digital EX -formaatilla,
saattaa olla hyvä käyttää SURR BACK DECODING
–toimintoa (sivu 39) tulosignaalin sovittamiseksi
halutulle muodolle.
Tällä muodolla vastaanotin antaa äänen vain
vasemmasta/oikeasta etukaiuttimesta.
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
2-kanavaisten
stereolähteiden kuuntelu
(2CH STEREO)
Tavalliset 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
kokonaan äänikenttäkäsittelyn ja
monikanavaiset ympäristötilaformaatit
sekoitetaan 2-kanavaisiksi.
Paina painiketta 2CH STEREO.
“2CH STEREO” tulee näkyviin näyttöön ja
vastaanotin kytkeytyy 2CH STEREO
–muodolle.
Huomautus
Ääntä ei kuulu apubassokaiuttimesta 2CH STEREO
–muodolla. Kun haluat kuunnella 2-kanavaista
stereolähdettä käyttämällä vasenta/oikeaa etukaiutinta
ja apubassokaiutinta, kytke AUTO DECODING
–muoto.
Analogisen äänen kuuntelu
(ANALOG DIRECT)
Valitun toiminnon ääni voidaan kytkeä
kaksikanavaiselle analogitulolle. Tätä toimintoa
käytettäessä analogilähteiden ääni kuuluu
korkealaatuisena. Katso myös kohtaa
“D.POWER” sivulta 47.
Kun käytetään tätä toimintoa, vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimien
tasapainoa voidaan säätää.
1 Valitse säädintä FUNCTION
pyörittämällä se toiminto, jota halutaan
kuunnella analogisella äänellä.
2 Paina painiketta ANALOG DIRECT.
“ANALOG DIRECT” tulee näkyviin
näyttöön ja analoginen ääni kuuluu.
Huomautus
Tämä toiminto peruuntuu, kun äänikenttä muutetaan
(sivut 35–37).
34FI
Äänikentän valinta
Ympäristötilaääntä voidaan käyttää hyväksi
valitsemalla jokin vastaanottimeen jo ennalta
tallennetuista äänikentistä. Näin saat
voimakkaan ja jännittävän elokuvateatterin ja
konserttisalin äänen kotiisi.
Luettelo äänikentistä
CINEMA STUDIO EX A DCS
CINEMA STUDIO EX B DCS
CINEMA STUDIO EX C DCS
MONO MOVIE
STEREO MOVIE
D.CONCERT HALL A
D.CONCERT HALL B
CHURCH
OPERA HOUSE
JAZZ CLUB
DISCO/CLUB
LIVE CONCERT
ARENA
STADIUM
GAME
CINEMA STUDIO EX -muodot sopivat
elokuvien katseluun DVD-levyiltä (jne.), joilla
on monikanavaiset ympäristötilatehosteet. Saat
toistetuksi kotioloissa Sony Pictures
Entertainment äänitysstudion
ääniominaisuudet.
Valitse painiketta CINEMA STUDIO EX
toistuvasti painamalla haluamasi CINEMA
STUDIO EX -muoto.
Valittu CINEMA STUDIO EX -muoto tulee
näkyviin näyttöön.
x CINEMA STUDIO EX A DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment “Cary
Grant Theater” elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä on standardimuoto,
joka sopii useimpien elokuvien katsomiseen.
x CINEMA STUDIO EX B DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment “Kim
Novak Theater” elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä muoto on
ihanteellinen paljon äänitehosteita sisältävien
toimintaelokuvien ja tieteisseikkailuelokuvien
katsomiseen.
DCS-äänestä (Digital Cinema Sound)
x CINEMA STUDIO EX C DCS
Äänikentissä, joissa on merkki DCS, on
käytetty DCS-teknologiaa.
Toistaa Sony Pictures Entertainment
esityslavan ääniominaisuudet. Tämä muoto on
ihanteellinen musikaalien ja sellaisten
elokuvien katsomiseen, joiden ääniraidoilla on
orkesterimusiikkia.
DCS on nimi ympäristötilateknologialle, jonka
Sony on kehittänyt kotiteatteria varten. DCS
käyttää DSP-teknologiaa (Digital Signal
Processor) Hollywood-elokuvien
leikkausstudion ääniominaisuuksien toistoon.
Kotona toistettaessa DCS antaa voimakkaan
tehosteen, joka jäljittelee äänen ja toiminnan
taiteellista yhdistelmää elokuvan ohjaajan
suunnittelemalla tavalla.
Ympäristötilaäänen käyttäminen
NORMAL SURROUND
Elokuvien toistaminen
käyttämällä CINEMA STUDIO
EX -muotoja
jatkuu
35FI
Äänikentän valinta (jatkuu)
DIGITAL CONCERT HALL
–muotojen valinta
CINEMA STUDIO EX –muodoista
Nämä muodot toistavat konserttisalin
akustiikan antamalla monikaiutinjärjestelmän
dynamiikan 2-kanavaisiin äänisignaaleihin
kuten esim. CD-levyihin tms.
CINEMA STUDIO EX -muodot koostuvat
seuraavista kolmesta elementistä.
• Virtuaalinen moniulotteisuus
Luo 5 virtuaalikaiutinta yhdestä oikeasta
ympäristökaiutinparista.
Valitse painiketta MODE +/– toistuvasti
painamalla “D.CONCERT HALL A (tai B)”.
• Ruutusyvyyden sovitus
Luo tunteen, että ääni tulee ruudun sisältä niin
kuin teattereissa.
Valittu muoto tulee näkyviin näyttöön.
• Elokuvastudiomainen jälkikaiutinta
Toistaa elokuvateatterin jälkikaiunnan.
Toistaa 3-ulotteista äänikuvaa käyttämällä
Amsterdamissa olevan CONCERTGEBOUWsalin ääniominaisuudet, joka on kuuluisa
heijastusten aiheuttamasta suuresta
äänikuvasta.
CINEMA STUDIO EX -muodoissa yhdistyvät
nämä kolme elementtiä.
x D.CONCERT HALL A
Vihjeitä
• CINEMA STUDIO EX -muoto voidaan valita myös
painamalla painiketta MODE +/– toistuvasti.
• On mahdollista tunnistaa DVD-levyn tms.
koodausmuoto katsomalla pakkauksessa olevaa
merkintää.
–
: Dolby Digital -levyt
: Dolby Surround -koodatut
–
ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien luomat tehosteet saattavat
aiheuttaa kohinaa toistosignaalissa.
• Kun kuunnellaan sellaisella äänikentällä, joka
käyttää virtuaalikaiuttimia, ääni ei kuulu suoraan
ympäristötilakaiuttimista.
36FI
x D.CONCERT HALL B
Toistaa 3-ulotteista äänikuvaa käyttämällä
Wienissä olevan MUSIKVEREIN-salin
ääniominaisuudet, joka on kuuluisa
ainutlaatuisesta resonanssista ja
jälkikaiunnasta.
Muiden äänikenttien valinta
Valitse painiketta MODE +/– painamalla
haluttu äänikenttä.
Valittu äänikenttä tulee näkyviin näyttöön.
x NORMAL SURROUND
x MONO MOVIE
Luo teatterimaisen ympäristön elokuvista, joilla
on monofoniset ääniraidat.
x STEREO MOVIE
Luo teatterimaisen ympäristön elokuvista, jotka
on äänitetty stereofonisin ääniraidoin.
x CHURCH
Toistaa kivikirkon ääniominaisuudet.
x OPERA HOUSE
Toistaa oopperatalon ääniominaisuudet.
x JAZZ CLUB
Toistaa Jazz-klubin ääniominaisuudet.
x DISCO/CLUB
Toistaa diskoteekin/tanssiklubin akustiikan.
x LIVE CONCERT
Toistaa 300 paikkaisen klubin akustiikan.
Toistaa 1.000 paikkaisen konserttisalin
akustiikan.
x STADIUM
Antaa suuren avonaisen stadionin tunnun.
x GAME
Antaa suurimman mahdollisen äänitehon
videopeleille.
Kun kuulokkeet on liitetty
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Ohjelmat, joissa on monikanavainen
ympäristötilaääni, toistetaan tavalla, jolla se on
äänitetty. Tämä äänikenttä toistaa pienen
suorakulmaisen konserttisalin akustiikan.
Ohjelmille, joissa on 2-kanavaiset äänisignaalit,
on mahdollista valita useita dekoodausmuotoja
2CH MODE säädön mukaisesti (sivu 38).
x ARENA
Voidaan valita vain seuraavat äänikentät.
x HEADPHONE (2CH)
Paina painiketta AUTO DEC tai 2CH
STEREO.
Antaa äänen 2-kanavaisena (stereo).
Digitaalitulojen monikanavaiset
ympäristötilamuodot muutetaan 2-kanavaisiksi.
x HEADPHONE (DIRECT)
Paina painiketta ANALOG DIRECT.
Antaa analogiset signaalit ilman
taajuuskorjaimen, äänikentän jne.
digitaalikäsittelyä.
x HEADPHONE (MULTI 1/MULTI 2)
Paina painiketta MULTI CH DIRECT.
Antaa MULTI CHANNEL IN -liittimeen
tulevat analogisignaalit.
x HEADPHONE THEATER DCS
Antaa teatterimaisen tunteen kuulokkeilla
kuunneltaessa.
Ympäristötilatehosteen
katkaiseminen
Paina painiketta AUTO DEC tai 2CH
STEREO.
jatkuu
37FI
Äänikentän valinta (jatkuu)
Ympäristötilatehosteen
käyttö pienellä äänentasolla
(NIGHT MODE)
Tämän toiminnon avulla voidaan säilyttää
teatterimainen ympäristö pienelläkin
äänentasolla. Toimintoa voidaan käyttää
muiden äänikenttien kanssa.
Kun katsot elokuvaa yöaikaan, kuulet puheen
selvästi vaikka äänenvoimakkuus onkin
pienellä tasolla.
Paina painiketta NIGHT MODE.
“NIGHT MODE” merkkivalo syttyy näyttöön
ja osoittaa, että yömuoto NIGHT MODE on
käynnistetty.
Dolby Pro Logic II ja DTS
Neo:6 toiminnon käyttö
(2CH MODE)
Tällä toiminnolla voidaan määrittää
2-kanavaisten äänilähteiden dekoodaustapa.
Tämä vastaanotin pystyy toistamaan
2-kanavisen äänen 5-kanavaisena Dolby Pro
Logic II -toiminnon kautta; 6-kanavaisena
DTS Neo:6 toiminnon kautta tai
4-kanavaisena Dolby Pro Logic -toiminnon
kautta. DTS Neo:6 ei kuitenkaan koodaa
MPEG 2CH lähteitä, ne lähtevät
2-kanavaisina.
Vihje
Paina painiketta NORMAL SURR (;PLII/
NEO:6) toistuvasti ja valitse 2-kanavainen
dekoodausmuoto.
Kun tämä toiminto on käynnistetty, BASS, TREBLE
ja EFFECT tasot suurenevat ja “D.RANGE COMP.”
säätyy automaattisesti asentoon “MAX”.
Valittu muoto tulee näkyviin näyttöön.
Äänikenttä kytkeytyy automaattisesti
“NORMAL SURROUND” muodolle (sivu 37).
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käynnistää käytettäessä
ANALOG DIRECT tai MULTI CH DIRECT
toimintoa.
2-kanavaiset dekoodaustavat
• PRO LOGIC
Suorittaa Pro Logic dekoodauksen.
2-kanavaisena äänitetty lähde koodataan 4,1
kanavaiseksi.
• PLII MOVIE
Suorittaa Pro Logic II Movie -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
Dolby Surround -muodolla koodattujen
elokuvien katsomiseen. Tämä muoto pystyy
lisäksi toistamaan äänen 5,1 kanavaisena
katsottaessa päälleäänitettyjä videoita tai
vanhoja elokuvia.
• PLII MUSIC
Suorittaa Pro Logic II Music -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
tavallisille stereolähteille kuten CD-levyille.
• Neo: Cinema
Suorittaa DTS Neo:6 Cinema -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
DTS Surround -muodolla koodatuille
elokuville.
• Neo: Music
Suorittaa DTS Neo:6 Music -muodon
dekoodauksen. Tämä asento on ihanteellinen
tavallisille stereolähteille kuten CD-levyille.
38FI
Vihjeitä
• Kun “PLII MUSIC” on valittu, on mahdollista
tehdä lisäsäätöjä käyttämällä “CENTER WIDTH”,
“DIMENSION”, “PANORAMA” ominaisuuksia
SURROUND-valikosta (sivu 53).
• Voit valita 2-kanavaisen dekoodausmuodon
käyttämällä “2CH MODE” ominaisuutta valikosta
CUSTOMIZE (sivu 47).
Ympäristötilan
takasignaalin
dekoodausmuodon valinta
(SB DECODING)
Ympäristötilaäänen käyttäminen
Tämän toiminnon avulla on mahdollista valita
dekoodausmuoto monikanavaisen tulovirran
ympäristötilan takasignaaleille.
Kun Surround EX -muodolla* äänitetyn DVDohjelman (tms.) ympäristötilan takasignaalit
dekoodataan, voidaan nauttia elokuvan
tekijöiden suunnittelemasta
ympäristötilaäänestä.
* Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES
Discrete 6.1 jne.
Valitse painiketta SURR BACK DECODING
toistuvasti painamalla ympäristötilan
takasignaalien dekoodausmuoto.
“SB DECODING XXXX” tulee näkyviin
näyttöön.
Kun vastaanotin dekoodaa ympäristötilan
takasignaalia, “SB DEC” merkkivalo palaa.
Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodot
• AUTO
• MATRIX
• OFF
Katso tarkemmat tiedot kohdasta
“Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuodon valinta” seuraavalta sivulta.
Vihje
On mahdollista valita ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuoto käyttämällä ominaisuutta “SB
DECODING” valikosta CUSTOMIZE (sivu 47).
Huomautus
Ei ole mahdollista valita ympäristötilan
takasignaalien dekoodausmuotoa käytettäessä 2CH
STEREO (sivu 34), ANALOG DIRECT (sivu 34) tai
MULTI CH DIRECT -muotoa (sivu 26) tai kun
kuulokkeet on liitetty.
jatkuu
39FI
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta (jatkuu)
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon valinta
Voit valita ympäristötilan takasignaalin muodon haluamallasi tavalla tulovirran mukaisesti.
Kun valitaan “AUTO”
Kun tulovirrassa on 6,1 kanavan dekoodauslippu*1, sopiva dekooderi dekoodaa ympäristötilan
takasignaalin.
DTS-ES Matrix 6.1 lähteille toimii DTS Matrix -dekooderi.
DTS-ES Discrete 6.1 lähteille toimii DTS Discrete -dekooderi, jotta toistetaan Discrete 6,1 kanavan
signaali.
Tulovirta
Lähtökanava
Käytetty ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Dolby Digital 5.1
5.1*5
—
DTS 5.1
5.1*5
—
Dolby Digital EX*2
6.1*5
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX -järjestelmän kanssa
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1*5
DTS Matrix –dekooderi
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1*5
DTS Discrete –dekooderi
Kun valitaan “MATRIX”
Dolby Digital EX käynnistetään dekoodaamaan ympäristötilan takasignaali riippumatta tulovirran
6,1 kanavan dekoodauslipusta*1. Tämä dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital EX -järjestelmän
kanssa ja toimii samalla tavalla kuin elokuvateattereissa käytetyt dekooderit. Tätä dekooderia
voidaan käyttää kaikille Surround EX -muodoille (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES
Discrete 6.1).
Tulovirta
Lähtökanava
Käytetty ympäristötilan takasignaalin dekooderi
Dolby Digital 5.1
6.1*5
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX -järjestelmän kanssa
Dolby Digital EX
6.1*5
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX -järjestelmän kanssa
DTS 5.1
6.1*5
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX -järjestelmän kanssa
DTS-ES Matrix 6.1*3
6.1*5
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX -järjestelmän kanssa
DTS-ES Discrete 6.1*4
6.1*5
Matrix-dekooderi on yhteensopiva Dolby Digital
EX -järjestelmän kanssa
Kun valitaan “OFF”
Ympäristötilan takasignaalin dekoodausta ei suoriteta.
*1 6,1 kanavan dekoodauslippu on ohjelmiin kuten DVD-levyille nauhoitettu tieto.
*2 Dolby Digital DVD, joka näyttää Surround EX -lipun. Dolby Corporationin verkkosivun avulla voit erottaa
Surround EX filmit.
*3 Lipulla koodattu ohjelma, jotta voidaan ilmoittaa sillä olevan sekä Surround EX että 5,1 kanavan signaalit.
*4 Ohjelma, joka on koodattu sekä 5,1 kanavan signaalein että jatkevirralla, joka on tarkoitettu näiden signaalien
palauttamiseen 6,1 discrete kanaviksi. Discrete 6,1 kanavan signaalit ovat erityisiä DVD-signaaleja, joita ei
käytetä elokuvateattereissa.
*5 Kun on liitetty kaksi ympäristötilan takakaiutinta, lähtökanava on 7,1 kanavaa.
40FI
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Äänitulon määritys
Kullekin toiminnolle valittavat
äänitulot
DVD/LD, CD/SACD-toiminto
(AUDIO SPLIT)
NO ASSIGN t DIGITAL: ONLY COAX t
DIGITAL: ONLY OPT t ONLY ANALOG INPUT
On mahdollista määrittää äänitulo kullekin
toiminnolle. Tämä toiminto on kätevä
seuraavissa tapauksissa.
TV/SAT, MD/DAT-toiminto
(Esimerkki) Kun omistat kaksi DVDsoitinta eikä yhtään digitaalista tuloliitintä
ole vapaana toista DVD-soitinta varten.
Liitä myös toisen DVD-soittimen analogiset
äänen/kuvan lähtöliittimet vastaanottimen
liittimeen VIDEO 2 INPUT.
Määritä “DIGITAL ONLY COAXIAL”
toiminnolle DVD/LD ja “DVD/LD
(OPTICAL)” toiminnolle VIDEO 2.
1 Valitse FUNCTION-säädintä
kääntämällä toiminto, jonka äänitulo
halutaan määrittää.
2 Paina painiketta AUDIO SPLIT.
3 Valitse äänitulo kääntämällä
FUNCTION-säädintä.
Äänitulot, jotka voidaan määrittää, ovat
erilaiset eri toiminnoilla. Katso tarkemmat
tiedot alla olevasta kohdasta “Kullekin
toiminnolle valittavat äänitulot”. Valitse
“NO ASSIGN”, jos et halua määrittää
mitään äänituloa valitulle toiminnolle.
PHONO-toiminto
NO ASSIGN t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
VIDEO 3 t DVD/LD (ANALOG) t
TV/SAT (ANALOG) t TAPE t MD/DAT
(ANALOG) t CD/SACD (ANALOG)
Kaikki muut analogitoiminnot
NO ASSIGN t DVD/LD (COAXIAL) t
DVD/LD (OPTICAL) t TV/SAT (OPTICAL) t
MD/DAT (OPTICAL) t CD/SACD (COAXIAL)
t CD/SACD (OPTICAL)
Vihjeitä
• Kun valitaan sellainen toiminto, jolle on määritetty
äänitulo, AUDIO SPLIT -painike syttyy palamaan.
• Tällä toiminnolla määritetty äänitulo voidaan valita
myös käyttämällä ominaisuutta INPUT MODE
(sivu 42).
Huomautuksia
• AUDIO SPLIT -toimintoa ei voi käyttää, kun
ANALOG DIRECT tai MULTI CH DIRECT
-toiminto on kytketty.
• Virittimelle TUNER ei voi määrittää äänituloa.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Liitä ensimmäinen DVD-soitin liittimeen
DVD/LD COAXIAL IN ja toinen DVD-soitin
liittimeen DVD/LD OPTICAL IN.
NO ASSIGN t DVD/LD (COAXIAL) t
CD/SACD (COAXIAL) t ONLY ANALOG
INPUT
4 Paina painiketta AUDIO SPLIT.
Äänitulo on määritetty vaiheessa 1 valitulle
toiminnolle. Jos painiketta AUDIO SPLIT
ei paineta 8 sekunnin kuluessa, vastaanotin
määrittää automaattisesti näytössä näkyvän
äänitulon.
41FI
Digitaalilaitteiden
äänitulon kytkeminen
(INPUT MODE)
On mahdollista muuttaa äänen tulomuoto
toiminnoille, joilla on digitaaliset äänitulon
liittimet. On myös mahdollista valita toisten
toimintojen COAXIAL tai OPTICAL äänitulot
käyttämällä AUDIO SPLIT -toimintoa
(sivu 41).
1 Valitse FUNCTION-säädintä
pyörittämällä toiminto, jonka
äänitulomuoto halutaan muuttaa.
2 Valitse äänitulomuoto painamalla
toistuvasti painiketta INPUT MODE.
Valittu äänitulomuoto tulee näkyviin
näyttöön.
Äänitulomuodot
• AUTO 2CH
Antaa etusijan AUDIO IN (L/R) liittimiin
tuleville äänisignaaleille, kun digitaalisia
äänisignaaleja ei ole.
• COAXIAL FIXED
Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon
DIGITAL COAXIAL -tuloliittimeen.
• OPTICAL FIXED
Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon
DIGITAL OPTICAL -tuloliittimeen.
• ANALOG 2CH FIXED
Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon
AUDIO IN (L/R) -liittimiin.
42FI
Kun monikanavainen äänitulo
määritetään tietylle toiminnolle
(sivu 47)
Seuraava näkyy merkintöjen “AUTO 2CH” ja
“ANALOG 2CH FIXED” asemesta.
• AUTO MULTI CH 1
AUTO MULTI CH 2
Antaa etusijan MULTI CHANNEL IN 1 tai
MULTI CHANNEL IN 2 liittimiin tuleville
analogisille äänisignaaleille, kun digitaalisia
äänisignaaleja ei ole.
• MULTI CH 1 FIXED
MULTI CH 2 FIXED
Määrittää analogisten äänisignaalien tulon
MULTI CHANNEL IN 1 tai MULTI
CHANNEL IN 2 -liittimiin.
SURROUND-valikon ominaisuudet
Äänikenttien muokkaus
SURROUND-valikkoa ja LEVEL-valikkoa
säätämällä äänikentät voidaan säätää
kuuntelutilanteeseen sopiviksi.
Huomautus näkyvistä merkinnöistä
SURROUND-valikon
säätäminen
1 Aloita monikanavaisella
ympäristötilaäänitehosteilla koodatun
äänilähteen toisto (DVD tms.).
2 Paina painiketta SURROUND.
Painike SURROUND syttyy palamaan ja
“<<<SURROUND>>>” tulee näkyviin
näyttöön.
tai
x BASS GAIN XXX.X dB
(Taajuuskorjaimen basson
herkkyysvahvistustaso)
Alkusäätö: 0 dB
Toisin kuin EQ-valikon taajuuskorjaimella (jonka
avulla voidaan säätää kunkin kaiuttimen
kokonaisääni), tällä ominaisuudella voidaan säätää
kunkin äänikentän basson herkkyysvahvistus.
Säätöala on –10 dB - +10 dB 0,5 dB vaiheissa.
x TREBLE GAIN XXX.X dB
(Taajuuskorjaimen diskantin
herkkyysvahvistustaso)
Voit muokata valitun äänikentän
ympäristötilatehosteita. Säädöt tallentuvat
muistiin erikseen kullekin äänikentälle.
3 Valitse kohdistinpainiketta (
Alkusäätö: 100 %
Korkeampi säätö antaa suuremman
ympäristötilatehosteen. Säätö on mahdollista alalla
0 % - 150 % 5 % vaiheissa.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Kunkin valikon säädettävät kohdat riippuvat
äänikentästä. Tietyt säätöominaisuudet
saattavat näkyä himmentyneinä näytössä. Tämä
tarkoittaa sitä, että kyseistä ominaisuutta joko
ei ole käytettävissä tai että se on kiinteä eikä
sitä voi muuttaa.
x EFFECT LEVEL XXX %
(Tehostetaso)
)
painamalla ominaisuus.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta
kohdasta “SURROUND-valikon
ominaisuudet”.
4 Tarkkaile ääntä ja säädä ominaisuutta
kääntämällä hakupyörää.
Alkusäätö: 0 dB
Toisin kuin EQ-valikon taajuuskorjaimella (jonka
avulla voidaan säätää kunkin kaiuttimen
kokonaisääni), tällä ominaisuudella voidaan säätää
kunkin äänikentän diskantin herkkyysvahvistus.
Säätöala on –10 dB - +10 dB 0,5 dB vaiheissa.
Edistyneempää SURROUND-valikon
säätöä varten
Käytä valikkoa CUSTOMIZE ja aseta “MENU
EXPAND” asentoon “ON”, jotta
edistyneemmät säätötoimenpiteet tulevat
mahdollisiksi.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta “MENU
EXPAND” sivulta 47.
Katso tarkemmat tiedot kohtien säätämisestä
sivulta 52.
jatkuu
5 Säädä muut ominaisuudet toistamalla
vaiheita 3 ja 4.
43FI
Äänikenttien muokkaus (jatkuu)
x CENTER XXX.X dB
(Keskikaiuttimen taso)
LEVEL-valikon säätö
x SURROUND L XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (vasen) taso)
x SURROUND R XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimen (oikea) taso)
On mahdollista säätää kunkin kaiuttimen
tasapaino ja taso. Nämä säädöt vaikuttavat
kaikkiin äänikenttiin.
x SURR BACK XXX.X dB
(Ympäristötilan takakaiuttimen taso)*1
1 Aloita monikanavaisella
ympäristötilaäänitehosteilla
nauhoitetun lähteen toisto (DVD tms.).
2 Paina painiketta LEVEL.
Painike LEVEL syttyy palamaan ja
“<<< LEVEL>>>” tulee näkyviin näyttöön.
x SURR BACK R XXX.X dB
(Ympäristötilan takakaiuttimen (oikea)
taso)*2
painamalla ominaisuus.
Alkusäätö: 0 dB
Säätö on mahdollista alalla –20 dB - +10 dB 0,5 dB
vaiheissa.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta
kohdasta “LEVEL-valikon ominaisuudet”.
x S.WOOFER XXX.X dB
(Apubassokaiuttimen taso)
3 Valitse kohdistinpainikkeita (
tai
)
4 Tarkkaile ääntä ja säädä hakupyörää
kääntämällä valittu ominaisuus.
5 Säädä muut ominaisuudet toistamalla
vaiheita 3 ja 4.
LEVEL-valikon ominaisuudet
CUSTOMIZE-valikon “T.TONE” säädön
asetuksista riippuen vain yksi asetuksista
“TEST TONE”, “PHASE NOISE” tai “PHASE
AUDIO” tulee näkyviin (sivu 48).
x TEST TONE (testiääni)
Alkusäätö: OFF
Tämän avulla saadaan kuulumaan testiääni
vuorotellen kustakin kaiuttimesta. Kun valitaan
asento “AUTO”, testiääni kuuluu kustakin
kaiuttimesta automaattisesti. Kun valitaan asento
“FIX”, voidaan valita mistä kaiuttimesta testiääni
kuuluu.
x PHASE NOISE (vaihekohina)
Alkusäätö: OFF
Testiääni voidaan antaa perätysten kahdesta
vierekkäisestä kaiuttimesta.
x PHASE AUDIO (vaiheääni)
Alkusäätö: OFF
Lähdeääni (testiäänen asemesta) voidaan antaa
perätysten kahdesta vierekkäisestä kaiuttimesta.
x FRONT (etukaiuttimien tasapaino)
Alkusäätö: keskikohta (0)
Tämän avulla voidaan säätää vasemman ja oikean
etukaiuttimen välinen tasapaino. Säätöala on –8 dB +8 dB 0,5 dB vaiheissa.
44FI
x SURR BACK L XXX.X dB
(Ympäristötilan takakaiuttimen (vasen)
taso)*2
Alkusäätö: 0 dB
Säätö on mahdollista alalla –20 dB - +10 dB 0,5 dB
vaiheissa.
x MULTI CH 1 SW XXX dB
(Monikanavan 1 apubassokaiuttimen taso)
x MULTI CH 2 SW XXX dB
(Monikanavan 2 apubassokaiuttimen taso)
Alkusäätö: 0 dB
Tämän avulla on mahdollista lisätä MULTI
CHANNEL IN 1/MULTI CHANNEL IN 2
apubassokaiutinkanavan tasoa +10 dB:llä. Tämä säätö
saattaa olla tarpeen, kun liitetään DVD-soitin
liittimiin MULTI CHANNEL IN 1/MULTI
CHANNEL IN 2. DVD-soittimen
apubassokaiuttimen taso on
10 dB matalampi kuin Super Audio CD-soittimissa.
*1 Vain kun “SURR BACK L/R” on asetettu
asentoon “NO” (sivu 21).
*2 Vain kun “SURR BACK L/R” on asetettu
asentoon “YES” (sivu 21).
Huomautus
Kun valitaan jokin seuraavista äänikentistä, ääntä ei
kuulu apubassokaiuttimesta, jos kaikki kaiuttimet on
säädetty asentoon “LARGE” valikossa SET UP.
Ääni kuuluu kuitenkin apubassokaiuttimesta, jos
digitaalinen tulosignaali sisältää LFE-signaaleja
(matalataajuinen tehoste) tai jokin etu-, keski-,
ympäristötila tai ympäristötilan takakaiuttimista on
säädetty asentoon “SMALL”.
– D.CONCERT HALL A/B
– CHURCH
– OPERA HOUSE
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
– ARENA
– STADIUM
Edistyneemmät LEVEL-valikon
säädöt
Taajuuskorjaimen
säätäminen
Käytä CUSTOMIZE-valikkoa ja säädä
“MENU EXPAND” asentoon “ON”, jotta
edistyneempi säätö on mahdollista.
EQ-valikkoa käyttämällä voidaan säätää kunkin
kaiuttimen äänenlaatu (basson, keskialan,
diskantin taso).
Katso tarkemmat tiedot kohdasta “MENU
EXPAND” sivulta 47.
Katso tarkemmat tiedot kohtien säätämisestä
sivulta 54.
Äänikenttien palauttaminen
alkusäädöille
Diskantti
Taso
(dB)
Taajuus
(Hz)
Taajuus
(Hz)
Taajuus
(Hz)
?/1.
painettuna, paina painiketta ?/1.
Taajuuskorjauspankkiin (EQ [1]–[5]) voidaan
tallentaa 5 erilaista taajuussäätöä ja ne saadaan
voimaan painamalla painiketta EQ BANK.
“S.F Initialize” tulee näkyviin näyttöön ja
kaikki äänikentät palautuvat alkusäädöille.
1 Aloita monikanavaisella
2 Samalla kun pidät painikkeen MODE +
ympäristötilaäänitehosteella koodatun
äänilähteen toisto (DVD jne.).
2 Valitse painiketta EQ BANK toistuvasti
painamalla se taajuuskorjain, joka
halutaan säätää (EQ [1]–[5]).
3 Paina painiketta EQ.
Painike EQ syttyy palamaan ja
“<<<EQUALIZER>>>” tulee näkyviin
näyttöön.
4 Valitse kohdistinpainiketta (
tai
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
1 Katkaise virta painamalla painiketta
Keskiala
Basso
)
painamalla ominaisuus.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta
kohdasta “EQ-valikon ominaisuudet”.
5 Tarkkaile ääntä ja säädä hakupyörää
kääntämällä valittu ominaisuus.
6 Säädä muut kohdat toistamalla vaiheita
4 ja 5.
jatkuu
45FI
Taajuuskorjaimen säätäminen
(jatkuu)
EQ-valikon ominaisuudet
x FRONT BASS XXX.X dB
(Etukaiuttimen bassotaso)
x FRONT MID XXX.X dB
(Etukaiuttimien keskialan taso)
Paina painiketta EQ BANK toistuvasti ja
valitse EQ [1]–[5].
Taajuuskorjaus katkaistaan pois päältä
valitsemalla “EQ [OFF]”.
Tallennettujen
taajuuskorjausasetusten poisto
x FRONT TREBLE XXX.X dB
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
1 Valitse painiketta EQ BANK toistuvasti
painamalla se taajuuskorjain (EQ [1]–[5]),
joka halutaan poistaa.
x CENTER BASS XXX.X dB
(Keskikaiuttimen bassotaso)
2 Paina painiketta EQ.
x CENTER MID XXX.X dB
(Keskikaiuttimen keskialan taso)
3 Valitse kohdistinpainikkeita ( tai
painamalla “PRESET CLEAR”.
x CENTER TREBLE XXX.X dB
(Keskikaiuttimen diskanttitaso)
4 Valitse hakupyörää kääntämällä “YES” ja
paina sitten painiketta ENTER.
x SURROUND BASS XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimien bassotaso)
x SURROUND TRE. XXX.X dB
(Ympäristötilakaiuttimien diskanttitaso)
x SUR.BACK BASS XXX.X dB
(Ympäristötilan takakaiuttimien
bassotaso)
x SUR.BACK TRE. XXX.X dB
(Ympäristötilan takakaiuttimien
diskanttitaso)
Alkusäätö: 0 dB
Säätö on mahdollista alalla –10 dB - +10 dB 0,5 dB
vaiheissa.
46FI
Tallennetun taajuuskorjaimen käyttö
)
“Are you sure?” tulee näkyviin näyttöön.
5 Valitse hakupyörää kääntämällä “YES” ja
paina sitten painiketta ENTER.
Valitun taajuuskorjainpankin säätö
pyyhkiytyy pois.
Edistyneempi EQ-valikon säätö
Käytä valikkoa CUSTOMIZE ja aseta “MENU
EXPAND” asentoon “ON”, jotta edistyneempi
säätö on mahdollista.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta “MENU
EXPAND” sivulta 47.
Katso tarkemmat tiedot kohtien säätämisestä
sivulta 55.
Edistyneemmät säädöt
Käytä CUSTOMIZE-valikkoa
vastaanottimen säätämiseen
CUSTOMIZE-valikon avulla on mahdollista
säätää useita vastaanottimen asetuksia.
1 Paina painiketta CUSTOMIZE.
Painike CUSTOMIZE syttyy palamaan ja
“<<<CUSTOMIZE>>>” tulee näkyviin
näyttöön.
kohdistinpainikkeita (
tai
).
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta
kohdasta “CUSTOMIZE-valikon
ominaisuudet”.
3 Säädä valittu ominaisuus kääntämällä
hakupyörää.
4 Säädä muut kohdat toistamalla vaiheet
2 ja 3.
CUSTOMIZE-valikon ominaisuudet
Alkusäätö on alleviivattu.
x MENU EXPAND (Valikon laajennus)
• ON
Valikoiden SET UP, SURROUND, LEVEL ja EQ
edistyneemmät ominaisuudet näkyvät ja ne voidaan
säätää.
Katso tarkemmat tiedot kustakin säätökohdasta
sivuilta 19, 43–45 ja seuraavilta sivuilta.
• OFF
Edistyneemmät ominaisuudet eivät ole näkyvissä.
x dts 96/24DEC.
(DTS 96/24 dekoodausmuoto)
• AUTO
DTS 96/24 signaalitulon aikana signaali toistuu
96 kHz näytteenottotaajuudella.
• OFF
DTS 96/24 signaalikin toistuu 48 kHz
näytteenottotaajuudella.
Huomautus
Tämä ominaisuus toimii ainoastaan muodolla AUTO
DECODING (sivu 34). Muilla äänikentillä tämä
ominaisuus on aina asennossa “OFF”.
2-kanavaisen dekoodausmuodon säätöön voidaan
käyttää painiketta NORMAL SURR (;PLII/NEO:6)
(sivu 38).
Tämä ominaisuus voidaan säätää vain kun on valittu
NORMAL SURROUND tai AUTO DECODING*.
Muodolla Cinema Studio EX tämä ominaisuus on
aina asennossa “PRO LOGIC” eikä sitä voi muuttaa.
Katso tarkemmat tiedot kustakin dekoodausmuodosta
sivulta 38.
* Valittu dekoodausmuoto toimii vain Dolby Digital
[Lt/Rt] signaalitulon aikana.
• PRO LOGIC
• PLII MOVIE
• PLII MUSIC
• Neo: Cinema
• Neo: Music
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
2 Valitse ominaisuus painamalla
x 2CH MODE
(2-kanavainen dekoodausmuoto)
x SB DECODING
(Ympäristötilan takasignaalin
dekoodausmuoto)
CUSTOMIZE-valikkoa voidaan käyttää
ympäristötilan takasignaalin dekoodausmuodon
säätöön (sivu 39). Katso tarkemmat tiedot kustakin
dekoodausmuodosta sivulta 39.
• AUTO
• MATRIX
• OFF
x MULTI CH 1
(Monikanavan 1 määritys)
x MULTI CH 2
(Monikanavan 2 määritys)
Alkusäätö: NONE (ei määritystä)
Tämän avulla on mahdollista määrittää äänisignaalin
tulo MULTI CHANNEL IN 1 (tai 2) liittimiin mille
tahansa toiminnolle lukuun ottamatta viritintä
(TUNER) ja levysoitinta (PHONO).
Ei ole mahdollista määrittää kumpaakin “MULTI CH
1” ja “MULTI CH 2” samalle toiminnolle.
x D.POWER (Digitaalivirran hallinta)
• AUTO OFF
Katkaisee virran tarpeettomista digitaalipiireistä
automaattisesti, kun analogiset äänisignaalit
annetaan ANALOG DIRECT tai MULTI CH
DIRECT –toiminnolla. Kuulet korkealaatuisen
analogiäänen ilman digitaalipiirien vaikutusta.
• ALWAYS ON
Pitää digitaalipiirin virran aina kytkettynä. Valitse,
jos et halua aikaviivettä, joka esiintyy säädöllä
“AUTO OFF”, kun digitaalipiirit kytketään jne.
jatkuu
47FI
Edistyneemmät säädöt (jatkuu)
x AUTO FUNCTION
(Automaattinen toiminto)
(Control A1: Toimintoliitos)
x V.POWER (Videovirran hallinta)
• ON
Vastaanottimen toiminto voidaan kytkeä
automaattisesti CONTROL A1 -johtojen kautta
liitetylle Sony-laitteelle (sivu 60), kun laitteen toisto
aloitetaan.
• OFF
Toimintolinkki ei toimi.
• AUTO OFF
Katkaisee virran tarpeettomista videopiireistä
automaattisesti. Korkealaatuinen ääni kuuluu ilman
videopiirien vaikutusta.
• ALWAYS ON
Pitää videopiirien virran kytkettynä.
Näyttöpäätteestä riippuen kohinaa saattaa esiintyä
tai kuvassa olla säröjä, kun videopiirien virta
kytketään. Valitse tässä tapauksessa “ALWAYS
ON”.
x S.FIELD LINK (Äänikentän liitos)
• ON
Tällä voidaan säätää viimeksi valittu äänikenttä
ohjelmalähteeseen aina, kun se valitaan. Jos
esimerkiksi kuunnellaan CD/SACD-levyä
STADIUM-äänikentällä, muutetaan eri
ohjelmalähteelle ja palataan sitten CD/SACD:lle,
STADIUM kytkeytyy automaattisesti uudelleen.
• OFF
Äänikentän liitos ei toimi.
48FI
x 2 WAY REMOTE
(2-teinen kauko-ohjain)
• ON
Mahdollistaa 2-teisen kauko-ohjausjärjestelmän
kytkemisen. Pidä tavallisesti asennossa “ON”.
• OFF
Mahdollistaa 2-teisen kauko-ohjausjärjestelmän
katkaisemisen. Kun tämän vastaanottimen kanssa
käytetään toista vastaanotinta tms. joka on myös
yhteensopiva 2-teisen kauko-ohjausjärjestelmän
kanssa, valitse laite, jolle 2-teistä kaukoohjausjärjestelmää käytetään. Säädä sitten 2-teinen
kauko-ohjausjärjestelmä asentoon “ON” laitteelle.
Säädä 2-teinen kauko-ohjausjärjestelmä asentoon
“OFF” muille laitteille.
x DECODE FORMAT
(Digitaalisen äänitulon dekoodausmuoto)
x T.TONE (Testiäänimuoto)
Tällä toiminnolla on mahdollista määrittää DIGITAL
IN –liittimeen tulevan digitaalisignaalin tulomuoto.
• AUTO
Kytkee automaattisesti tulomuodon välillä DTS,
Dolby Digital, PCM tai MPEG2.
• PCM
Dekoodaa kaikki tulosignaalit PCM-signaaleina.
Dolby Digital, DTS tai MPEG (jne.) signaalin tulon
aikana ääntä ei kuulu. Kun kytketään asento
“AUTO” ja digitaalisen ääniliittimien (CD jne.)
ääni katkeaa toiston alkaessa, säädä asento “PCM”.
Tällä voidaan valita testiäänen lähtötapa (sivu 24).
• NORMAL
Tämän avulla testiääni voidaan antaa perätysten
kustakin kaiuttimesta.
• PHASE NOISE
Tämän avulla testiääni voidaan antaa kahdesta
vierekkäisestä kaiuttimesta kerrallaan perätysten.
• PHASE AUDIO
Tämän avulla voidaan antaa lähteen ääni testiäänen
asemesta kahdesta vierekkäisestä kaiuttimesta
kerrallaan perätysten.
x COLOR SYSTEM
(Ruutunäytön värijärjestelmä)
(Vain aluekoodien CEL mallit)
Tällä voidaan valita värijärjestelmä.
• NTSC
• PAL
x OSD COLOR
(Ruutunäytön väri)
Tämän avulla voidaan valita ruutunäytön väri.
• COLOR
Ruutunäyttö näkyy värillisenä.
• MONOCHROME
Ruutunäyttö näkyy mustavalkoisena.
Edistyneemmät SET UP
-valikon ominaisuudet
Kun “MENU EXPAND” on säädetty asentoon
“ON”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät
ja ne voidaan säätää.
Katso sivulta 19 tiedot SET UP -valikon
säätämisestä. Alkusäädöt on alleviivattu.
Kaikki SET UP -valikon ominaisuudet
FRONT SP
CENTER SP
SURROUND SP
Alkusäätö: 4
Tämän avulla voidaan säätää ruutunäyttö vaakaasentoon. Säätö on mahdollista alalla 0–64.
SURR BACK L/R
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
x OSD H.POSITION
(Ruutunäytön vaaka-asento)
SURR BACK SP
SUB WOOFER
x OSD V.POSITION
(Ruutunäytön pystyasento)
FRONT XX.X meter
Alkusäätö: 4
Tämän avulla voidaan säätää ruutunäyttö
pystyasentoon. Säätö on mahdollista alalla 0–32.
SURROUND XX.X meter
CENTER XX.X meter
SURR BACK XX.X meter
x COMMAND MODE (Komentomuoto)
SUB WOOFER XX.X meter
Kauko-ohjaimen komentomuoto voidaan valita. Jos
vastaanottimen ja kauko-ohjaimen komentomuoto ei
ole sama, käyttö kauko-ohjaimella ei onnistu.
• AV1
• AV2
S.W PHASE*
x NAME IN?
(Nimen antaminen esiviritetyille asemille
ja toiminnoille)
SURR BACK HGT.*
Katso tarkemmat tiedot kohdasta “Nimen antaminen
esiviritetyille asemille ja toiminnoille” sivulta 57.
CENTER SP > XXX Hz*
DISTANCE UNIT*
SURR POSI.*
SURR HEIGHT*
FRONT SP > XXX Hz*
SURROUND SP > XXX Hz*
SURR BACK SP > XXX Hz*
LFE HIGH CUT > XXX Hz*
* Säädettävissä vain kun “MENU EXPAND” on
asetettu asentoon “ON”.
jatkuu
49FI
Edistyneemmät säädöt (jatkuu)
x S.W PHASE
(Apubassokaiuttimen vaiheen napaisuus)
Tämän avulla voidaan säätää apubassokaiuttimen
vaiheen napaisuus.
• NORMAL
Valitse tavallisesti asennoksi “NORMAL”.
• REVERSE
Etukaiuttimien tyypistä, apubassokaiuttimen
sijainnista ja apubassokaiuttimen rajataajuudesta
riippuen vaiheen napaisuuden säätäminen asentoon
“REVERSE” (käänteinen) saattaa antaa tulokseksi
paremman bassoäänen. Bassoäänen lisäksi koko
äänen täyteläisyys saattaa parantua. Kuuntele ääntä
kuuntelupaikasta ja säädä niin, että ääni sopii
parhaiten kuunteluympäristöön.
x DISTANCE UNIT (Etäisyysyksikkö)
Tämän avulla voidaan valita etäisyyden säädössä
käytettävä yksikkö.
• meter
Etäisyys näkyy metreinä.
• feet
Etäisyys näkyy jalkoina.
50FI
x SURR POSI.
(Ympäristötilakaiuttimen asento)*1
Tällä ominaisuudella voidaan määrittää
ympäristötilakaiuttimien sijainti, jotta Cinema Studio
EX-muodot toimivat oikein (sivu 35).
90°
A
A
60°
30°
B
C
B
C
20°
• SIDE
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa A.
• MIDDLE
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa B.
• BEHIND
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien sijainti vastaa
alaa C.
Vihje
x SURR HEIGHT
(Ympäristötilakaiuttimen korkeus)*1
x SURR BACK HGT.
(Ympäristötilan takakaiuttimen korkeus)*2
Tällä ominaisuudella voidaan säätää ympäristötilan ja
ympäristötilan takakaiuttimen korkeus, jotta Cinema
Studio EX -muodot toimivat oikein (sivu 35).
B
B
60
A
A
30
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
“SURR POSI.” (ympäristötilakaiuttimen asento) on
suunniteltu erityisesti Cinema Studio EX -muotojen
äänikenttien toimintaa varten.
Muilla äänikentillä kaiuttimien sijainti ei ole niin
tärkeä. Nämä äänikentät on suunniteltu olettaen, että
ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat kuuntelupaikan
takana, mutta äänentoisto pysyy suhteellisen hyvänä,
vaikka ympäristötilakaiuttimet sijoitetaan aika laajalle
alueelle. Kuitenkin jos kaiuttimet kohdistuvat
kuuntelijaan suoraan kuuntelupaikan oikealta ja
vasemmalta puolelta, ympäristötilatehosteet ovat
epäselvät ellei ole säädetty asentoa “SIDE”.
Kussakin kuuntelupaikassa on kuitenkin paljon
vaihtelevia tekijöitä, kuten heijastus seinästä, ja on
mahdollista, että parempi tulos saavutetaan
käyttämällä asentoa “BEHIND” tai “MIDDLE”, jos
kaiuttimet sijaitsevat kuuntelupaikan yläpuolella,
vaikka ne olisivatkin suoraan vasemmalla ja oikealla.
Suosittelemme siis, että monikanavaisella
ympäristötilatehosteella nauhoitettua ohjelmaa
toistetaan, kokeillaan eri säätöjä ja tällä tavalla
etsitään asento, josta saadaan paras äänentoisto
omassa kuunteluympäristössä, vaikka tuloksena sitten
olisikin toisenlainen sijoitustapa kuin edellä
suositellaan. Valitse sellainen säätö, josta saadaan
avaruuden tuntu ja paras mahdollinen tila
ympäristötilakaiuttimien ympäristötilaäänen ja
etukaiuttimien äänen välille. Jos et ole varma mikä
olisi paras säätö, valitse “BEHIND” ja säädä sitten
sopiva tasapaino kaiuttimien etäisyyden
ominaisuudella ja kaiuttimen tasosäädöllä.
• LOW
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien tai
ympäristötilan takakaiuttimen korkeus vastaa alaa
A.
• HIGH
Valitse, jos ympäristötilakaiuttimien tai
ympäristötilan takakaiuttimen korkeus vastaa alaa
B.
*1 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun
“SURROUND SP” (Ympäristötilakaiuttimen
koko) on säädetty asentoon “NO” (sivu 20).
*2 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun “SURR
BACK SP” (Ympäristötilan takakaiuttimen koko)
on säädetty asentoon “NO” (sivu 21).
x FRONT SP > XXX Hz
(Etukaiuttimen rajataajuus)
Alkusäätö: STD (120 Hz)
Tällä voidaan säätää etukaiuttimien basson
rajataajuus, kun “FRONT SP” (etukaiuttimen koko)
on säädetty asentoon “SMALL”. Säätöala on
40 Hz – 200 Hz 10 Hz vaiheissa.
x CENTER SP > XXX Hz
(Keskikaiuttimen rajataajuus)
Alkusäätö: STD (120 Hz)
Tällä voidaan säätää keskikaiuttimen basson
rajataajuus, kun “CENTER SP” (keskikaiuttimen
koko) on säädetty asentoon “SMALL”. Säätöala on
40 Hz – 200 Hz 10 Hz vaiheissa.
jatkuu
51FI
Edistyneemmät säädöt (jatkuu)
Edistyneet SURROUNDvalikon ominaisuudet
x SURROUND SP > XXX Hz
(Ympäristötilakaiuttimen rajataajuus)
Kun “EXPAND MENU” on asetettu asentoon
“ON”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät
ja ne voidaan säätää.
Alkusäätö: STD (120 Hz)
Tällä voidaan säätää ympäristötilakaiuttimen basson
rajataajuus, kun “SURROUND SP”
(ympäristötilakaiuttimen koko) on säädetty asentoon
“SMALL”. Säätöala on 40 Hz – 200 Hz 10 Hz
vaiheissa.
Katso sivulta 43 tiedot SURROUND-valikon
säädöistä.
Alkusäätö on alleviivattu.
x SURR BACK SP > XXX Hz
(Ympäristötilan takakaiuttimen
rajataajuus)
Kaikki SURROUND-valikon
ominaisuudet
Alkusäätö: STD (120 Hz)
Tällä voidaan säätää ympäristötilan takakaiuttimen
basson rajataajuus, kun “SURR BACK SP”
(ympäristötilan takakaiuttimen koko) on säädetty
asentoon “SMALL”. Säätöala on 40 Hz – 200 Hz
10 Hz vaiheissa.
C.WIDTH*
x LFE HIGH CUT > XXX Hz
(LFE-korkeiden taajuuksien
leikkaussuodatin)
REVERB*
Alkusäätö: STD (120 Hz)
Tällä voidaan valita LFE-kanavan korkeiden
taajuuksien leikkaussuodattimen rajataajuus. Valitse
tavallisesti asento “STD (120 Hz)”.
Kun käytetään erillisestä tehovahvistimesta virran
saavaa passiivista apubassokaiutinta, saattaa olla
parempi muuttaa rajataajuutta. Tässä tapauksessa
säätö on mahdollista alalla 40 Hz – 200 Hz 10 Hz
vaiheissa.
SCREEN DEPTH*
DIMENSION*
PANORAMA MODE*
EFFECT LEVEL XXX %
WALL*
FRONT REVERB*
VIR.SPEAKERS*
SURR ENHANCER*
BASS GAIN XXX.X dB
BASS FREQ. XXX.X Hz*
TREBLE GAIN XXX.X dB
TREBLE FREQ. XXX.X Hz*
* Säädettävissä vain kun “MENU EXPAND” on
säädetty asentoon “ON”.
52FI
x C.WIDTH
(Keskileveyden säätö)
Alkusäätö: (3)
Tällä voidaan suorittaa lisäsäätöjä Dolby Pro Logic II
Music -muodon dekoodaukselle (PLII MUSIC).
Tämä ominaisuus voidaan säätää vain kun “2CH
MODE” on asetettu asentoon “PLII MUSIC” (sivu
38) ja on valittu NORMAL SURROUND.
On mahdollista säätää keskikanavan signaalin jako,
joka syntyy Dolby Pro Logic II dekoodauksen kautta,
vasempaan/oikeaan kaiuttimeen.
x DIMENSION
(Ulottuvuussäätö)
x PANORAMA MODE
(Panoraamamuoto)
Tällä voidaan suorittaa lisäsäätöjä Dolby Pro Logic II
Music -muodon dekoodaukselle (PLII MUSIC).
Tämä ominaisuus voidaan säätää vain kun “PLII
MUSIC” on valittu käyttämällä painiketta NORMAL
SURR (;PLII/NEO:6) (sivu 38) tai “2CH MODE”
on säädetty asentoon “PLII MUSIC” (sivu 47) ja
NORMAL SURROUND on valittu.
• ON
Voit nauttia ympäristötilaäänestä laajentamalla
etukaiuttimien äänen kuuntelupaikan vasemmalle ja
oikealle puolelle (panoraamamuoto).
• OFF
Panoraamamuoto ei toimi.
Alkusäätö: keskikohta (0)
Kun ääni heijastuu pehmeästä materiaalista kuten
esim. verhoista, korkeataajuiset elementit vaimenevat.
Kova seinä on suuresti heijastava eikä se
merkittävästi vaikuta heijastuvan äänen
taajuusvasteeseen.
“WALL” ominaisuudella voidaan säätää korkeiden
taajuuksien tasoa ja muuttaa kuunteluympäristön
ääniominaisuuksia jäljittelemällä pehmeämpää (S) tai
kovempaa (H) seinää. Säätö on mahdollista alalla
S–H 17 vaiheessa. Keskikohta (0) osoittaa puista
neutraalia seinää.
x REVERB (Jälkikaiutinta)
Alkusäätö: keskikohta (0)
Ennen kuin ääni saapuu korviin, se heijastuu
(jälkikaiutinta) monta kertaa vasemman ja oikean
seinän, katon ja lattian välillä. Suuressa huoneessa
äänen sinkoaminen pinnasta toiseen kestää kauemmin
kuin pienessä huoneessa.
“REVERB” ominaisuudella voidaan säätää aikaisten
heijastusten väliä ja jäljitellä näin
ääniominaisuuksiltaan pitempää (L) tai lyhempää (S)
huonetta. Säätö on mahdollista alalla S–L 17
vaiheessa. Keskikohta (0) osoittaa standardia huonetta
ilman säätöjä.
x FRONT REVERB (Etujälkikaiunta)
Tämä ominaisuus on erityisesti ominaisuudelle
“D.CONCERT HALL A/ B” (sivu 36).
Tällä ominaisuudella voidaan säätää etusignaaleihin
lisättävän jälkikaiunnan määrää lähteen alkuperäisen
jälkikaiunnan mukaisesti.
• DRY
Valitse kun halutaan vähentää etujälkikaiuntaa.
• STD
Valitse tavallisesti asento “STD”.
• WET
Valitse kun halutaan lisätä etujälkikaiuntaa.
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Alkusäätö: keskikohta (0)
Tällä voidaan suorittaa lisäsäätöjä Dolby Pro Logic II
Music -muodon dekoodaukselle (PLII MUSIC).
Tämä ominaisuus voidaan säätää vain kun “2CH
MODE” on asetettu asentoon “PLII MUSIC” (sivu
38) ja on valittu NORMAL SURROUND.
On mahdollista säätää etukanavien ja
ympäristötilakanavien välinen ero.
x WALL (Seinätyyppi)
x SCREEN DEPTH (Ruudun syvyys)
Tällä ominaisuudella voidaan luoda olohuoneeseen
tunne, että etukaiuttimien ääni tulee ruudun sisältä,
niin kuin teattereissa.
• OFF
Tämä toiminto ei toimi.
• MID
Valitse tavallisesti asento “MID”.
• DEEP
Antaa tunteen, että ääni tulee hyvin suuresta
ruudusta ruutusyvyyden ollessa suuri.
jatkuu
53FI
Edistyneemmät säädöt (jatkuu)
Edistyneemmät LEVELvalikon ominaisuudet
x VIR.SPEAKERS (Virtuaalikaiuttimet)
Kun “MENU EXPAND” on säädetty asentoon
“ON”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät
ja ne voidaan säätää.
Tämä ominaisuus on erityisesti Cinema Studio
EX -muotoja varten (sivu 35).
• ON
Luo virtuaalikaiuttimet.
• OFF
Virtuaalikaiuttimia ei luoda.
x SURR ENHANCER
(Ympäristötilan heijastuskorostin)
Kaikki LEVEL –valikon ominaisuudet
TEST TONE
Tämä ominaisuus on suunniteltu erityisesti Cinema
Studio EX-muodoille (sivu 35).
Tämän ominaisuuden avulla voidaan lisätä
leveämmän äänen tehoste, kun ympäristötilakanavan
ääni on monofoninen.
• ON
Tehoste tulee automaattisesti voimaan lähteille,
jotka on äänitetty muodoilla Dolby Pro Logic,
Dolby Digital [2/1], [3/1] tai dts [2/1], [3/1] jne. ja
ympäristötilakanava on monofoninen.
• OFF
Tämä toiminto ei käynnisty.
FRONT L__I__R
x BASS FREQ. XXX.X Hz
(Taajuuskorjaimen basson taajuus)
MULTI CH 2 SW XXX dB
Alkusäätö: 250 Hz
Toisin kuin EQ-valikon taajuuskorjaimella (jonka
avulla voidaan säätää kunkin kaiuttimen
kokonaisäänen laatu), tällä ominaisuudella voidaan
säätää kunkin äänikentän basson taajuutta. Säätöala
on 99 Hz – 1,0 kHz 21 dB vaiheessa.
x TREBLE FREQ. XXX.X Hz
(Taajuuskorjaimen diskantin taajuus)
Alkusäätö: 2,5 kHz
Toisin kuin EQ-valikon taajuuskorjaimella (jonka
avulla voidaan säätää kunkin kaiuttimen
kokonaisäänen laatu), tällä ominaisuudella voidaan
säätää kunkin äänikentän diskantin taajuutta. Säätöala
on 1,0 kHz – 10,0 kHz 23 dB vaiheessa.
54FI
Katso sivulta 44 tiedot LEVEL -valikon
säätämisestä. Alkusäädöt on alleviivattu.
CENTER XXX.X dB
SURROUND L XXX.X dB
SURROUND R XXX.X dB
SURR BACK XXX.X dB
SURR BACK L XXX.X dB
SURR BACK R XXX.X dB
S.WOOFER XXX.X dB
MULTI CH 1 SW XXX dB
LFE MIX LEVEL XXX.X dB*
D.RANGE COMP.*
* Säädettävissä vain kun “MENU EXPAND” on
asetettu asentoon “ON”.
x LFE MIX LEVEL XXX.X dB
(LFE-miksaustaso (matalien taajuuksien
tehoste))
Alkusäätö: 0 dB
Tällä voidaan vaimentaa LFE-kanavan (matalien
taajuuksien tehoste) lähtö apubassokaiuttimesta
vaikuttamatta niiden bassotaajuuksien tasoon, jotka
menevät apubassokaiuttimeen etu-, keski- tai
ympäristötilakanavasta Dolby Digital tai DTS basson
uudelleensuuntauspiirin kautta. Säätöala on –20 dB
– 0 dB (linjataso) 0,5 dB jaksoissa. “0 dB” antaa
täyden LFE-signaalin äänitysinsinöörin
suunnittelemalla miksaustasolla. Kun halutaan
vaimentaa LFE-kanavan ääni apubassokaiuttimesta,
valitse “OFF”. Etu-, keski- tai
ympäristötilakaiuttimien matalataajuiset äänet
lähtevät kuitenkin apubassokaiuttimesta kunkin
kaiuttimen säädön mukaisesti (sivut 19–21).
x D.RANGE COMP.
(Dynaamisen alan puristus)
Tällä voidaan puristaa ääniraidan dynaaminen ala.
Tämä on kätevää esimerkiksi katsottaessa elokuvia
myöhäiseen aikaan.
• OFF
Dynaamista alaa ei puristeta.
• 0.1–0.9
Dynaaminen ala puristetaan pienissä vaiheissa, jotta
saadaan halutunlainen ääni.
• STD
Dynaaminen ala puristetaan äänitysinsinöörin
tarkoittamalla tavalla.
• MAX
Puristaa dynaamista alaa huomattavasti.
“D.RANGE COMP.” mahdollistaa ääniraidan
dynaamisen alan puristuksen Dolby Digital
-signaalissa olevan dynaamisen alan tiedon
mukaisesti. “STD” on tavallinen puristus, mutta
koska useilla lähteillä on vain kevyt puristus, suurta
eroa ei kenties huomata käytettäessä tapaa 0,1–0,9.
Suosittelemme siis “MAX” säädön käyttämistä. Tämä
puristaa dynaamista alaa huomattavasti ja sen avulla
voidaan katsoa elokuvia yöaikaan pienellä
äänenvoimakkuudella. Toisin kuin analogiset
rajoittimet, tasot on ennalta määritetty ja saadaan
hyvin luonnollinen puristus.
Huomautuksia
• Dynaamisen alan puristus on mahdollista vain
Dolby Digital -lähteillä.
• Kun NIGHT MODE on käynnistetty, D.RANGE
COMP. Säätyy automaattisesti asentoon MAX eikä
säätöä voi muuttaa.
Kun “MENU EXPAND” on säädetty asentoon
“ON”, kaikki seuraavat ominaisuudet näkyvät
ja ne voidaan säätää.
Katso sivulta 45 tiedot EQ -valikon
säätämisestä.
Alkusäädöt on alleviivattu.
Kaikki EQ –valikon ominaisuudet
FRONT BASS XXX.X dB
FRONT BASS XXX Hz*
Edistyneemmät säädöt ja asetukset
Vihje
Edistyneemmät EQ-valikon
ominaisuudet
FRONT MID XXX.X dB
FRONT MID XXX Hz*
FRONT MID*
FRONT TREBLE XXX.X dB
FRONT TREBLE XXX Hz*
CENTER BASS XXX.X dB
CENTER BASS XXX Hz*
CENTER MID XXX.X dB
CENTER MID XXX Hz*
CENTER MID*
CENTER TREBLE XXX.X dB
CENTER TREBLE XXX Hz*
SURROUND BASS XXX.X dB
SURROUND BASS XXX Hz*
SURROUND TRE. XXX.X dB
SURROUND TRE. XXX Hz*
SUR.BACK BASS XXX.X dB
SUR.BACK BASS XXX Hz*
SUR.BACK TRE. XXX.X dB
SUR.BACK TRE. XXX Hz*
PRESET CLEAR
* Säädettävissä vain kun “MENU EXPAND” on
asetettu asentoon “ON”.
jatkuu
55FI
Edistyneemmät säädöt (jatkuu)
x FRONT BASS XXX Hz
(Etukaiuttimen bassotaajuus)
x SURROUND BASS XXX Hz
(Ympäristötilakaiuttimien bassotaajuus)
Alkusäätö: 250 Hz
Säätöala on 99 Hz – 1,0 kHz 21 vaiheessa.
Alkusäätö: 250 Hz
Säätöala on 99 Hz – 1,0 kHz 21 vaiheessa.
x SURROUND TRE. XXX Hz
(Ympäristötilakaiuttimien
diskanttitaajuus)
x FRONT MID XXX Hz
(Etukaiuttimien keskialan taajuus)
Alkusäätö: 2.5 kHz
Säätöala on 1,0 kHz – 10 kHz 23 vaiheessa.
Alkusäätö: 1.0 Hz
Säätöala on 198 Hz – 10 kHz 37 vaiheessa.
x SUR.BACK BASS XXX Hz
(Ympäristötilan takakaiuttimien
bassotaajuus)
x FRONT MID
(Etukaiuttimen keskialan kaistaleveys)
• WIDE
Antaa yleistä säätöä varten leveän kaistan, joka on
keskittynyt valitulle taajuudelle.
• MID
Antaa tavallisen kaistan.
• NARR
Antaa erityissäätöä varten kapean kaistan, joka on
keskittynyt valitulle taajuudelle.
x FRONT TREBLE XXX Hz
(Etukaiuttimien diskanttitaajuus)
Alkusäätö: 2.5 kHz
Säätöala on 1,0 kHz – 10 kHz 23 vaiheessa.
x CENTER BASS XXX Hz
(Keskikaiuttimen bassotaajuus)
Alkusäätö: 250 Hz
Säätöala on 99 Hz – 1,0 kHz 21 vaiheessa.
x CENTER MID XXX Hz
(Keskikaiuttimen keskialan taajuus)
Alkusäätö: 1.0 kHz
Säätöala on 198 Hz – 10 kHz 37 vaiheessa.
x CENTER MID
(Keskikaiuttimen keskialan kaistaleveys)
• WIDE
Antaa yleistä säätöä varten leveän kaistan, joka on
keskittynyt valitulle taajuudelle.
• MID
Antaa tavallisen kaistan.
• NARR
Antaa erityissäätöä varten kapean kaistan, joka on
keskittynyt valitulle taajuudelle.
x CENTER TREBLE XXX Hz
(Keskikaiuttimen diskanttitaajuus)
Alkusäätö: 2.5 Hz
Säätöala on 1,0 kHz – 10 kHz 23 vaiheessa.
56FI
Alkusäätö: 250 Hz
Säätöala on 99 Hz – 1,0 kHz 21 vaiheessa.
x SUR.BACK TRE. XXX Hz
(Ympäristötilan takakaiuttimien
diskanttitaajuus)
Alkusäätö: 2.5 kHz
Säätöala on 1,0 kHz – 10 kHz 23 vaiheessa.
Muut toiminnot
6 Paina painiketta ENTER.
Nimen antaminen
esiviritetyille asemille ja
toiminnoille
On mahdollista antaa korkeintaan 8 merkistä
koostuva nimi esiviritetyille asemille ja
toiminnoille, jotka näkyvät sitten
vastaanottimen näytössä.
Näppäilty nimi tallentuu muistiin.
7 Toista vaiheita 1 ja 6 antaaksesi nimen
muille esiviritetyille asemille ja
toiminnoille.
Huomautus
(Vain aluekoodin CEL mallit)
Kun RDS-asemalle annetaan nimi ja sille viritetään,
ohjelman palvelunimi (PS) näkyy annetun nimen
asemesta. (Ohjelman palvelunimi (PS) kirjoittuu
annetun nimen tilalle.)
1 Esiviritetyn aseman indeksointi
Toiminnon indeksointi
Valitse säädintä FUNCTION
pyörittämällä toiminto, jolle halutaan
antaa indeksinimi.
2 Paina painiketta CUSTOMIZE.
Muut toiminnot
Valitse säädintä FUNCTION
pyörittämällä TUNER ja viritä sitten sille
esiviritetylle asemalle, jolle halutaan
antaa indeksinimi (sivu 28).
Painike CUSTOMIZE syttyy palamaan ja
“<<<CUSTOMIZE>>>” tulee näkyviin
näyttöön.
3 Valitse kohdistinpainiketta (
)
painamalla “NAME IN?”.
Esiviritetyn aseman tai toiminnon nimi
vilkkuu.
4 Paina painiketta ENTER.
Kohdistin vilkkuu ja voit valita merkin.
5 Tee indeksinimi hakupyörällä ja
kohdistinpainikkeilla (
tai
).
Valitse merkki hakupyörää pyörittämällä ja
siirrä sitten kohdistin painiketta ( )
painamalla seuraavaan paikkaan.
Vihjeitä
• Merkkityyppi voidaan valita seuraavalla tavalla
hakupyörää pyörittämällä.
Kirjaimet (isot kirjaimet) t Kirjaimet (pienet
kirjaimet) t Numerot t Symbolit
• Välilyönti näppäillään kääntämällä hakupyörää,
kunnes tyhjä välilyönti tulee näkyviin näyttöön.
• Jos teet virheen, paina kohdistinpainiketta
( tai ), kunnes muutettava merkki vilkkuu, ja
valitse sitten hakupyörää kääntämällä oikea
merkki.
57FI
Uniajastimen käyttö
Vastaanottimen virta voidaan kauko-ohjaimella
säätää katkeamaan automaattisesti tiettynä
aikana.
Katso tarkemmat tiedot kauko-ohjaimen
varusteisiin kuuluvasta käyttöohjeesta.
Kaiutinjärjestelmän
valinta
Aseta SPEAKERS-kytkin niiden
etukaiuttimien mukaisesti, joita halutaan
käyttää.
Säädä asento
Kun haluat valita
Valitse SLEEP valikosta RECEIVER
toistuvasti, kun virta on kytketty.
A
FRONT SPEAKERS A -liittimiin
liitetyt kaiuttimet.
Joka kerta, kun valitset SLEEP, näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
B
FRONT SPEAKERS B -liittimiin
liitetyt kaiuttimet.
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00 t
OFF
A+B*
FRONT SPEAKERS A ja B
–liittimiin liitetyt kaiuttimet
(rinnakkaisliitäntä). Äänikenttä
säätyy automaattisesti asentoon
2CH STEREO.
OFF
Ei kaiutinlähtöä.
Kun uniajastin toimii, “SLEEP” palaa näytössä.
Vain aluekoodien TW, KR mallit
On mahdollista käyttää myös vastaanottimen
painiketta SLEEP.
Vihje
Vastaanottimen virran katkeamiseen jäljellä oleva
aika voidaan tarkistaa valitsemalla tai painamalla
SLEEP. Jäljellä oleva aika tulee näkyviin näyttöön.
58FI
* Liitä etukaiuttimet, joiden impedanssi on 8 ohmia
tai suurempi, jos haluat valita kummankin
etukaiutinparin (A+B). Säädä tässä tapauksessa
IMPEDANCE SELECTOR asentoon “4Ω”.
Nauhoitus
Ennen kuin aloitat, varmista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
Nauhoitus ääninauhalle tai
minilevylle
Nauhoitus videonauhalle
Vastaanottimella on mahdollista nauhoittaa
kuvanauhurilta, TV-vastaanottimesta tai
LD-soittimelta. On myös mahdollista lisätä
ääni eri äänilähteistä videonauhaa editoitaessa.
Jos tarvitset apua, katso kuvanauhurin tai
LD-soittimen varusteisiin kuuluva
käyttöohjeita.
Vastaanotinta käyttämällä voidaan nauhoittaa
kasettinauhalle tai minilevylle. Jos tarvitset
apua, katso kasettidekin tai MD-dekin
käyttöohjeita.
1 Valitse nauhoitettava ohjelmalähde.
2 Valmistele toistolaite käyttökuntoon.
1 Valitse laite, jolta halutaan nauhoittaa.
2 Valmistele toistolaite kuntoon.
3 Aseta tyhjä videonauha kuvanauhuriin
3 Aseta tyhjä nauha tai MD-levy
nauhoittavaan dekkiin ja säädä tarpeen
ollen äänitystaso.
4 Aloita nauhoitus nauhoitusdekillä ja
sitten toisto toistolaitteella.
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista nauhoittaa digitaalista
äänisignaalia laitteella, joka on liitetty analogisiin
TAPE OUT tai MD/DAT OUT -liittimiin. Jos
halutaan nauhoittaa digitaalinen äänisignaali, liitä
digitaalilaite liittimiin DIGITAL MD/DAT OUT.
• Äänisäädöt eivät vaikuta ääneen, joka lähtee
liittimistä TAPE OUT tai MD/DAT OUT.
• Parhaillaan valitun toiminnon analogiset
äänisignaalit lähtevät liittimistä REC OUT.
• MULTI CHANNEL IN -liittimiin tulevat signaalit
eivät lähde liittimistä REC OUT vaikka valitaan
MULTI CH DIRECT. Parhaillaan valitun lähteen
analogiset äänisignaalit lähtevät.
• Signaaleja ei lähde liittimistä DIGITAL OUT
(MD/DAT OPTICAL OUT), kun ANALOG
DIRECT valitaan. Digitaalinen piirivirta leikataan
pois hyvän äänenlaadun varmistamiseksi, kun
“D.POWER” on asetettu asentoon “AUTO OFF”.
(VIDEO 1 tai VIDEO 2) nauhoitusta
varten.
4 Aloita nauhoittaminen nauhoittavalla
kuvanauhurilla ja sitten nauhoitettavan
videonauhan tai laserlevyn toisto.
Vihje
Muut toiminnot
Esimerkiksi aseta CD-levy CD-soittimeen.
Aseta esimerkiksi LD-soittimeen laserlevy,
joka halutaan nauhoittaa.
On mahdollista nauhoittaa ääni miltä tahansa
äänilähteeltä videonauhalle, kun kopioidaan
videonauhalta tai laserlevyltä. Etsi kohta, josta
nauhoitus toiselta äänilähteeltä halutaan aloittaa,
valitse ohjelmalähde ja aloita toisto. Kyseisen lähteen
ääni nauhoittuu videonauhan ääniraidalle
alkuperäisen lähteen tilalle. Kun halutaan jatkaa
alkuperäisen lähteen äänen nauhoittamista, valitse
videolähde uudelleen.
Huomautuksia
• Ei ole mahdollista nauhoittaa digitaalista
äänisignaalia laitteella, joka on liitetty analogisiin
VIDEO 1 OUT tai VIDEO 2 OUT -liittimiin.
• Tee sekä digitaaliset että analogiset liitännät
tuloihin TV/SAT ja DVD/LD. Analoginen
nauhoitus ei ole mahdollista, jos tehdään vain
digitaaliset liitännät.
• Joissakin lähteissä on kopiointisuoja nauhoituksen
estämiseksi. Tässä tapauksessa nauhoitus ei onnistu.
• Parhaillaan valitun toiminnon analogiset
äänisignaalit lähtevät liittimistä REC OUT.
• MULTI CHANNEL IN -liitimiin tulevat signaalit
eivät lähde säädetään liittimistä REC OUT, vaikka
MULTI CH DIRECT valitaan. Parhaillaan valitun
toiminnon analoginen signaali lähtee.
59FI
CONTROL A1
säätöjärjestelmä
*
ANTENNA
CONTROL A1
75Ω COAXIAL
FM
DIGITAL
COMPONENT VIDEO
U
AM
CD/SACD
OPTICAL
IN
MONITOR TV/SAT DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
S2 VIDEO S2 VIDEO S2 VIDEO
OUT
IN
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
S2 VIDEO
OUT
IN
TV/SAT IN DVD/LD IN MONITOR OUT
CTRL
A1
Y
MD/DAT
OPTICAL
OUT
PB/CB/B-Y
MD/DAT
OPTICAL
IN
PR/CR/R-Y
VIDEO
OUT
PHONO CD/SACD
TV/SAT
OPTICAL
IN
IN
IN
MD/DAT
OUT
TAPE
IN
OUT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DVD/LD
OPTICAL
IN
R
CD/SACD
COAXIAL
IN
SIGNAL GND FRONT
L
SURROUND CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
FRONT
L
SURROUND SURR BACK CENTER
U
DVD/LD
COAXIAL
IN
R
R
R
ASSIGNABLE
SUB WOOFER
RS232C
CONTROL A1
käyttö
MULTI CHANNEL IN 2
–järjestelmän
Aloittaminen
Tässä lehtisessä selostetaan CONTROL
A1 -järjestelmän perustoiminnot.
Tietyissä laitteissa on erikoistoimintoja
kuten “tahdistettu CD-äänitys”
kasettidekeissä, jotka tarvitsevat
CONTROL A1 -liitäntöjä. Katso tarkat
tiedot näistä erikoistoimintojen
käyttötoimista laitteiden varusteisiin
kuuluvista käyttöohjeista.
CONTROL A1 -säätöjärjestelmä on
suunniteltu yksinkertaistamaan erillisistä Sonylaitteista koostuvien audiojärjestelmien käyttöä.
CONTROL A1 -liitännät antavat tien
säätösignaalien kululle, jotka mahdollistavat
automaattisen käytön ja ominaisuudet, jotka
tavallisesti ovat ominaisia integroidulle
järjestelmälle.
60FI
SUB WOOFER
MULTI CHANNEL IN 1
SUB WOOFER
PRE OUT
Parhaillaan CONTROL A1 -liitännöillä
Sony-CD-soittimen, vahvistimen
(vastaanottimen), MD-dekin ja kasettidekin
välillä on mahdollista automaattinen toiminnon
valinta ja tahdistettu äänitys.
Tulevaisuudessa CONTROL A1 -liitännät
toimivat monitoimiliittiminä ja mahdollistavat
kunkin laitteen eri toimintojen säädön.
Huomautuksia
• CONTROL A1 -säätöjärjestelmä on kehitetty
ajatellen laitteiden yhteensopivuutta, ja
säätöjärjestelmää kehitellään edelleen käsittelemään
uusia toimintoja. Tässä tapauksessa vanhat laitteet
eivät kuitenkaan toimi uusilla toiminnoilla.
• Älä käytä 2-teistä kauko-ohjainta, kun CONTROL
A1 -liittimet on liitetty PC-liitäntätarvikkeilla
tietokoneeseen, jossa on “MD Editor” tai
vastaavanlainen ohjelma. Älä myöskään käytä
liitettyä laitetta muulla tavalla kuin niillä, jotka
vastaavat ohjelman toimintoja, sillä muuten ohjelma
saattaa toimia virheellisesti.
CONTROL A1 ja CONTROL A1
järjestelmien yhteensopivuus
CONTROL A1
liitäntä
• Jos omistat CONTROL A1
–järjestelmälle yhteensopivan Sony
CD-soittimen, Super Audio CDsoittimen, kasettidekin tai MD-dekin
Liitä CONTROL A1 -johdolla (miniliitin)
(eivät kuulu varusteisiin) CD-soittimen,
Super Audio CD-soittimen, kasettidekin tai
MD-dekin CONTROL A1 -liitin
vastaanottimen liittimeen CONTROL A1 .
Katso tarkemmat ohjeet CD-soittimen,
Super Audio CD-soittimen, kasettidekin tai
MD-dekin varusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista ja sivulla 60 olevasta luvusta
“CONTROL A1 säätöjärjestelmä”.
Huomautus
Jos tehdään CONTROL A1 -liitännät
vastaanottimesta MD-dekkiin, joka on myös
liitetty tietokoneeseen, älä käytä vastaanotinta
samalla kun käytät “Sony MD Editor” ohjelmaa.
Yhdessä käyttö saattaa aiheuttaa laitteen
menemisen epäkuntoon.
Jos CD-vaihtajan COMMAND MODE
–valitsin voidaan asettaa asentoon CD 1, CD
2 tai CD 3, aseta se asentoon “CD 1” ja liitä
vaihtaja vastaanottimen CD-liittimiin.
Jos kuitenkin omistat Sony CD-vaihtajan,
jossa on VIDEO OUT -liittimet, aseta
komentomuoto asentoon “CD 2” ja liitä
vaihtaja vastaanottimen liittimiin VIDEO 2.
Liitännät
Liitä monofoniset (2P) minipistokkeet sarjassa
kunkin laitteen takana oleviin CONTROL A1
-liittimiin. On mahdollista liittää jopa
kymmenen CONTROL A1 -järjestelmän
kanssa yhteensopivaa laitetta halutussa
järjestyksessä. Kutakin laitetta voidaan
kuitenkin liittää vain yksi (esim. 1 CD-soitin,
1 MD-dekki, 1 kasettidekki ja 1 vastaanotin).
Muut toiminnot
CONTROL A1 säätöjärjestelmä on päivitetty
järjestelmäksi CONTROL A1 , joka on
standardijärjestelmä Sony 300 levyn CDvaihtajassa ja muisssa uusimmissa Sony-laitteissa.
Laitteet, joissa on CONTROL A1 -liittimet ovat
yhteesopivia laitteiden kanssa, joissa on
CONTROL A1 liittimet ja tällaiset laitteet
voidaan liittää helposti toisiinsa. Periaatteessa
suurin osa toiminnoista, jotka ovat käytettävissä
CONTROL A1 -säätöjärjestelmällä, on
käytettävissä myös CONTROL A1
järjestelmällä.
Kuitenkin kun liität laitteita, joissa on CONTROL
A1 -liittimet ja laitteita, joissa on CONTROL A1
-liittimet, säädettävien toimintojen määrä saattaa
olla rajoitettu laitteesta riippuen. Katso tarkemmat
tiedot laitteen (laitteiden) varusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista.
• Jos omistat Sony CD-vaihtajan, jossa on
COMMAND MODE -valitsin
(Mallista riippuen saattaa olla mahdollista
liittää useampi kuin yksi CD-soitin tai MDdekki. Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen
varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.)
Esimerkki
Vahvistin
CD(vastaanotin) soitin
MDdekki
Kasettidekki
Muu
laite
CONTROL A1 -järjestelmässä säätösignaalit
virtaavat kumpaankin suuntaan, joten tulo- (IN)
ja lähtöliittimien (OUT) välillä ei ole eroa. Jos
laitteessa on useampi kuin yksi CONTROL
A1 -liitin, voit käyttää kumpaa tahansa tai
liittää liittimiin eri laitteet.
jatkuu
61FI
CONTROL A1
(jatkuu)
säätöjärjestelmä
Perustoiminnot
CONTROL A1 -toiminnot toimivat, kun
käytettävän laitteen virta on kytketty, vaikka
kaikkien muiden liitettyjen laitteiden virtaa ei
olisikaan kytketty.
Liittimet ja liitäntäesimerkit
CONTROL A1
x Automaattinen toiminnon valinta
CONTROL A1
CD-soitin
MD-dekki
CONTROL A1 -liittimistä ja liitännöistä
Huomautuksia
On mahdollista tehdä liitäntä CONTROL A1 ja
CONTROL A1 liittimien välillä. Katso tarkat ohjeet
liitännöistä tai säädöistä laitteen (laitteiden)
varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.
• CONTROL A1-järjestelmälle yhteensopiva
vahvistin (vastaanotin) on liitettävä monofonisella
minipistokejohdolla, jotta automaattista toiminnon
valintaa voitaisiin käyttää hyväksi.
• Tämä toiminto toimii vain silloin, kun laitteet on
liitetty vahvistimen (tai vastaanottimen) tuloihin
toimintopainikkeiden nimien mukaisesti. Tietyillä
vastaanottimilla on mahdollista muuttaa
toimintopainikkeiden nimiä. Katso vastaanottimen
käyttöohjeita.
• Àlä toista nauhoituksen aikana muilla laitteilla kuin
nauhoituslähteellä. Se käynnistää automaattisen
toiminnon valinnan.
Liitäntäjohdosta
Joissakin CONTROL A1-järjestelmän kanssa
yhteensopivissa laitteissa on liitäntäjohto
vakiovarusteena. Käytä tällöin tätä johtoa liitäntään.
Kun käytetään erikseen hankittavaa johtoa, käytä alle
2 m pituista monofonista (2P) minipistokejohtoa,
jossa ei ole vastustusta.
62FI
Kun liität CONTROL A1 -järjestelmän
kanssa yhteensopivan Sony-vahvistimen (tai
vastaanottimen) muihin Sony-laitteisiin
monofonisilla minipistokejohdoilla,
vahvistimen (tai vastaanottimen) toiminnon
valitsin kytkeytyy automaattisesti oikealle
tulolle, kun painat jonkin liitetyn laitteen
toistopainiketta.
x Tahdistettu äänitys
Tämän toiminnon avulla on mahdollista
suorittaa tahdistettu äänitys valitulta lähteeltä
äänityslaitteelle.
1 Kytke vahvistimen (tai vastaanottimen)
toiminnon valitsin lähdelaitteelle.
2 Kytke lähdelaite tauolle (varmista, että sekä
N että X merkkivalo palaa).
3 Kytke äänityslaite REC-PAUSE-muodolle.
4 Paina äänityslaitteen PAUSE-painiketta.
Huomautuksia
• Kytke tauolle ainoastaan yksi laite.
• Joissakin äänityslaitteissa on erityinen tahdistettu
äänitystoiminto, joka käyttää CONTROL A1
-säätöjärjestelmää, kuten esim. “tahdistettu CDäänitys”. Katso tässä tapauksessa tarkat tiedot
kyseisen äänityslaitteen varusteisiin kuuluvasta
käyttöohjeesta.
Muut toiminnot
Lähdelaite vapautuu tauolta ja äänitys alkaa
hetken kuluttua.
Kun lähdelaitteen toisto loppuu, äänityskin
loppuu.
63FI
Lisätietoja
Huomautuksia
Turvallisuudesta
Jos vastaanottimen sisään putoaa jokin esine tai kaatuu
jotakin nestettä, kytke laite irti virtalähteestä ja tarkastuta
se ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat käyttöä.
Virtalähteistä
• Ennen kuin alat käyttää laitetta, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen verkkojännite.
Käyttöjännite on merkitty vastaanottimen takana
olevaan arvokylttiin.
• Laite ei ole katkennut vaihtovirtalähteestä (verkosta)
niin kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan,
vaikka itse vastaanottimesta olisi katkaistu virta.
• Kytke vastaanotin irti seinäpistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkähköön aikaan. Kun irrotat
verkkojohdon, ota aina kiinni pistokkeesta. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
• Vaihtovirtajohto on vaihdatutettava vain
asiantuntevassa huoltamossa.
Kuumuuden kertymisestä
Vaikka laite kuumenee käytön aikana, se ei ole oire
viasta. Jos laitetta käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, laitteen pinta, sivut ja pohja
kuumenevat huomattavasti. Älä kosketa pintoja, jotta
et polta itseäsi.
Sijoituksesta
• Sijoita vastaanotin sellaiseen paikkaan, jossa ilma
pääsee vaihtumaan riittävästi, jotta saadaan estettyä
kuumuuden kertyminen vastaanottimen sisään.
• Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen tai
paikkoihin, joihin aurinko paistaa suoraan, joissa on
paljon pölyä tai mekaanista tärinää.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sellaista, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
epäkuntoon menemisen.
Käytöstä
Ennen kuin liität muut laitteet, katkaise virta ja irrota
vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta.
Puhdistuksesta
Puhdista pinnat, seinämät ja säätimet pehmeällä
kankaalla, joka on kostutettu mietoon pesuaineliuokseen.
Älä käytä hankaavia puhdistuslappuja, pulvereita tai
liuottimia kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos vastaanottimen suhteen ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
64FI
Vianetsintä
Jos laitteen toiminnassa esiintyy
seuraavanlaisia ongelmia, käytä vian
määrityksessä apuna seuraavaa
vianmääritystaulukkoa. Jos ongelmaa ei saada
korjattua, ota yhteys lähimpään Sonyedustajaan.
Ei ääntä valittiinpa mikä laite tahansa.
• Varmista, että virta on kytketty sekä
vastaanottimeen että kaikkiin muihin laitteisiin.
• Varmista, että MASTER VOLUME -säädin ei
ole asennossa –∞ dB.
• Varmista, että SPEAKERS-valitsin ei ole
asennossa OFF (sivu 58).
• Varmista, että kaikki kaiutinjohdot on liitetty
oikein.
• Katkaise painiketta MUTING painamalla
merkkivalo näytöstä.
“Not PCM” näkyy näytössä eikä ääntä kuulu.
• Aseta “DECODE FORMAT” asentoon “AUTO”
valikosta CUSTOMIZE (sivu 48).
Ei ääntä jostakin tietystä laitteesta.
• Varmista, että laite on liitetty oikein äänen
tuloliittimiin.
• Varmista, että liitännässä käytetyt johdot on
asetettu lujasti sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin.
Ei ääntä toisesta etukaiuttimesta.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja tarkasta
kuuluuko ääntä kuulokkeista.
Jos kuulokkeista kuuluu vain yhden kanavan
ääni, laitetta ei kenties ole liitetty oikein
vastaanottimeen. Varmista, että kaikki johdot on
liitetty lujasti sekä vastaanottimen että itse
laitteen liittimiin.
Jos kuulokkeista kuuluu kummankin kanavan
ääni, etukaiutinta ei kenties ole liitetty oikein
vastaanottimeen. Tarkasta sen etukaiuttimen
liitäntä, josta ei kuulu ääntä.
Ei ääntä tai vain hyvin matalatasoinen ääni.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja että liitännät ovat lujat.
• Varmista, että vastaanottimella on valittu oikea
laite.
• Varmista, että SPEAKERS-valitsinta ei ole
asetettu asentoon OFF (sivu 58).
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Lopeta vaimennus painamalla painiketta
MUTING.
• Vastaanottimen suojalaite on käynnistynyt
oikosulun vuoksi. Katkaise virta
vastaanottimesta, poista oikosulun aiheuttaja ja
kytke virta uudelleen.
• Jos kuuluu vain hyvin matalatasoinen ääni, katso
onko NIGHT MODE käynnistetty (sivu 38).
Ei ääntä analogisista 2-kanavaisista lähteistä.
Ei ääntä digitaalilähteestä (COAXIAL tai
OPTICAL –tuloliittimestä).
• Tarkista, että AUDIO SPLIT –toimintoa ei ole
käytetty audiotulon määrittämiseen valitulle
toiminnolle (sivu 41).
• Tarkista, että INPUT MODE ei ole säädetty
asentoon “ANALOG 2CH FIXED” (sivu 42).
Tarkista, että INPUT MODE ei ole asetettu
asentoon “COAXIAL FIXED” OPTICALtuloliitimen lähteille eikä asentoon “OPTICAL
FIXED” COAXIAL-tuloliittimen lähteille.
• Tarkista, että “MULTI CH 1 DIRECT” tai
“MULTI CH 2 DIRECT” ei ole valittu
painikkeella MULTI CH DIRECT.
Vasen ja oikea ääni epätasapainossa tai
käänteiset.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja lujasti.
• Säädä tasapaino LEVEL-valikosta.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat poissa
muuntimien ja moottorien läheisyydestä ja
ainakin 3 m päässä TV-vastaanottimesta ja
fluoresoivista valaisimista.
• Siirrä TV-vastaanotin pois audiolaitteiden
läheisyydestä.
• Varmista, että U SIGNAL GND -liitin on
maadoitettu (vain silloin kun on liitetty
levysoitin).
• Pistokkeet ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi ne
kankaalla, joka on kostutettu alkoholiin.
Ei ääntä tai vain hyvin matalatasoinen ääni
kuuluu keskikaiuttimesta.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta MODE +/–).
• Valitse CINEMA STUDIO EX -muoto
(sivu 35).
• Säädä kaiutintaso (sivu 44).
• Varmista, että keskikaiuttimen koko-ominaisuus
on säädetty joko asentoon “SMALL” tai
“LARGE” (sivu 20).
Lisätietoja
• Tarkista, että AUDIO SPLIT –toimintoa ei ole
käytetty muun toiminnon audiotulon
määrittämiseen valitulle toiminnolle (sivu 41).
• Tarkista, että INPUT MODE ei ole säädetty
asentoon “COAXIAL FIXED” tai “OPTICAL
FIXED” (sivu 42).
• Tarkista, että “MULTI CH 1 DIRECT” tai
“MULTI CH 2 DIRECT” ei ole valittu
painikkeella MULTI CH DIRECT.
• Tarkista, että monikanavasäätöä (“MULTI CH
1” tai “MULTI CH 2 ” valikossa CUSTOMIZE)
ei ole käytetty valitulle toiminnolle (sivu 47).
Huomattava kohina tai humina.
Ei ääntä tai vain hyvin matalatasoinen ääni
ympäristötilan/ympäristötilan takakaiuttimista.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta MODE +/–).
• Valitse CINEMA STUDIO EX -muoto
(sivu 35).
• Säädä kaiutintaso (sivu 44).
• Varmista, että ympäristötilan/ympäristötilan
takakaiuttimien koko-ominaisuus on säädetty
joko asentoon “SMALL” tai “LARGE”
(sivu 20–21).
Ympäristötilatehostetta ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta MODE +/–).
• Äänikentät eivät toimi signaaleille, joiden
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
• Kun INPUT MODE on säädetty asentoon
“AUTO MULTI CH 1 (tai 2)” eikä signaalituloa
ole tai INPUT MODE on asetettu asentoon
“MULTI CH 1 (tai 2) FIXED”, äänikenttää ei
voi muuttaa (sivu 42).
Dolby Digital tai DTS-monikanavaääni ei toistu.
• Varmista, että soitettu DVD tms. on nauhoitettu
Dolby Digital tai DTS-muodolla.
• Kun liitetään DVD-soitin tms. tämän
vastaanottimen digitaalitulon liittimeen, tarkasta
liitetyn laitteen äänisäätö (äänilähdön säätö).
jatkuu
65FI
Vianetsintä (jatkuu)
Radioasemien viritys ei onnistu.
Nauhoitus ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite FUNCTION-säätimellä.
• Kun nauhoitetaan digitaalilaitteesta, varmista,
että INPUT MODE on asetettu asentoon
ANALOG 2CH FIXED (sivu 42) ennen kuin
nauhoitetaan laitteella, joka on liitetty analogisiin
MD/DAT tai TAPE-liittimiin.
• Kun nauhoitetaan digitaalilaitteesta, varmista,
että INPUT MODE on asetettu asentoon
COAXIAL FIXED tai OPTICAL FIXED
(sivu 42) ennen kuin nauhoitetaan laitteella, joka
on liitetty DIGITAL MD/DAT OUT -liittimiin.
• Aseta “D.POWER” asentoon “ALWAYS ON”,
kun on valittu ANALOG DIRECT, sillä
digitaalinen äänisignaali ei lähde säädöllä
“AUTO OFF”.
LD-soittimen liittäminen RF-demodulaattorin
kautta.
• Liitä LD-soitin RF-demodulaattoriin ja liitä
sitten RF-demodulaattorin optinen tai
koaksiaalinen digitaalilähtö vastaanottimen
liittimeen DVD/LD OPTICAL IN tai
COAXIAL. Kun tämä liitäntä tehdään, säädä
INPUT MODE käsin (sivu 42). Vastaanotin ei
kenties toimi oikein, jos INPUT MODE
asetetaan asentoon AUTO 2CH.
Katso tarkemmat tiedot DOLBY DIGITAL
RF -liitännöistä RF-demodulaattorin varusteisiin
kuuluvista käyttöohjeista.
FM-vastaanotto on heikko.
• Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu
varusteisiin) vastaanottimen liittämiseen FMulkoantenniin alla kuvatulla tavalla. Jos
vastaanotin liitetään ulkoantenniin, maadoita se
salaman varalta. Kaasuräjähdyksen välttämiseksi
maajohtoa ei saa liittää kaasuputkeen.
FM-ulkoantenni
• Varmista, että antennit on liitetty lujasti. Säädä
antenneja ja liitä tarpeen ollen ulkoantenni.
• Asemien signaalivoimakkuus on liian heikko (viritettäessä
automaattivirityksellä). Käytä suoraa viritystä.
• Säädä viritysjakso oikein (kun virität AM-asemia
suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat
ovat pyyhkiytyneet pois (viritettäessä selaamalla
esiviritettyjä asemia). Esiviritä asemat (sivu 28).
• Paina painiketta DISPLAY niin, että taajuus
tulee näkyviin näyttöön.
RDS ei toimi.*
• Varmista, että on viritetty FM RDS -asemalle.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluttu RDS-tieto ei tule näkyviin.*
• Ota yhteys radioasemaan ja varmista onko
asemalla kyseistä palvelua. Palvelu saattaa olla
tilapäisesti epäkunnossa.
Ei kuvaa tai epäselvä kuva TV-ruudussa tai
näyttöpäätteessä.
• Valitse oikea toiminto vastaanottimesta.
• Säädä TV sopivalle tulomuodolle.
• Siirrä TV pois audiolaitteiden läheisyydestä.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimen kaukoohjaimen tunnistimeen.
• Poista kaikki mahdolliset esteet kauko-ohjaimen
ja vastaanottimen välistä.
• Vaihda kauko-ohjaimen kaikki paristot, jos
paristot ovat heikot.
• Jos vastaanottimen COMMAND MODE ja
kauko-ohjaimen COMMAND MODE eivät
vastaa toisiaan, välitys vastaanottimen ja kaukoohjaimen välillä ei ole mahdollista (sivu 49).
• Varmista, että olet valinnut oikean toiminnon
kauko-ohjaimesta.
• Jos käytetään ohjelmoitua laitetta, joka ei ole
Sony-laite, kauko-ohjain ei kenties toimi oikein
riippuen laitteen mallista ja valmistajasta.
Vastaanotin
ANTENNA
75Ω COAXIAL
Viite vastaanottimen muistin
tyhjentämiseen
FM
U
AM
Maajohto
(ei kuulu
varusteisiin)
Maahan
Kun halutaan tyhjentää
sivu 19
Käyttäjän säätämät äänikentät
sivu 45
* Vain aluekoodien CEL mallit.
66
FI
Katso
Kaikki tallennetut säädöt
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Aluekoodien TW mallit
Teholähtö
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,05 %)
100 W + 100 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,09 %)
90 W + 90 W
1) Riippuen äänikentän ja lähteen säädöistä ääntä ei
kenties kuulu.
Aluekoodien CEL, KR mallit
Teholähtö
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
100 W + 100 W2)
90 W + 90 W3)
(4 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
90 W + 90 W2)
80 W + 80 W3)
Viiteteholähtö
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT4): 100 W + 100 W
CENTER4): 100 W
SURR4): 100 W / 100 W
SURR BACK4): 100 W /
100 W
(4 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT4): 90 W + 90 W
CENTER4): 90 W
SURR4): 90 W / 90 W
SURR BACK4): 90 W /
90 W
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,05 %)
FRONT4): 90 W + 90 W
CENTER4): 90 W
SURR4): 90 W / 90 W
SURR BACK4): 90 W /
90 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,09 %)
FRONT4): 80 W + 80 W
CENTER4): 80 W
SURR4): 80 W / 80 W
SURR BACK4): 80 W /
80 W
Taajuusvaste
PHONO
CD/SACD, TAPE,
MD/DAT, TV/SAT,
DVD/LD, VIDEO 1, 2,
3
Tulot (analogiset)
PHONO
MULTI CHANNEL
IN 1, 2, CD/SACD,
TAPE, MD/DAT,
DVD/LD, TV/SAT,
VIDEO 1, 2, 3
RIAA-taajuuskorjauskäyrä
±0,5 dB
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (äänikenttä,
taajuuskorjain ja basson
korostus ohitettuina)
Herkkyys: 2,5 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
Signaali/kohinasuhde5):
86 dB (A, 2,5 mV6))
Lisätietoja
Viiteteholähtö
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,05 %)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W / 100 W
SURR BACK1): 100 W /
100 W
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,09 %)
FRONT1): 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W / 90 W
SURR BACK1): 90 W /
90 W
2) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodin CEL mallit: 230 V vaihtovirta, 50 Hz
3) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodin KR mallit: 220 V vaihtovirta, 60 Hz
4) Riippuen äänikentän ja lähteen säädöistä ääntä ei
kenties kuulu.
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
Signaali/kohinasuhde5):
100 dB
(A, 150 mV6))
5) INPUT SHORT.
6) Painotettu verkko, tulotaso.
Tulot (digitaaliset)
CD/SACD, DVD/LD
(Koaksiaalinen)
CD/SACD, DVD/LD,
TV/SAT, MD/DAT
(Optinen)
Lähdöt
TAPE, MD/DAT
(REC OUT), VIDEO
1, 2 (AUDIO OUT)
FRONT L/R,
CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK
L/R, SUB WOOFER
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
Signaali/kohinasuhde:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Herkkyys: –
Impedanssi: –
Signaali/kohinasuhde:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Jännite: 150 mV
Impedanssi: 10 kilo-ohmia
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
jatkuu
67FI
Tekniset tiedot (jatkuu)
Taajuuskorjain
BASS:
99 Hz~1,0 kHz
MID (vain FRONT L/R, CENTER):
198 Hz~10 kHz
TREBLE:
1,0 kHz~10 kHz
Herkkyysvahvistustasot: ±10 dB, 0,5 dB vaihe
Video-osa
Tulot/lähdöt
Kuva:
S-kuva:
COMPONENT VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
B-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
R-Y: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Yleistä
FM-viritinosa
Virtavaatimukset
Viritysala
87,5 - 108,0 MHz
Antenniliittimet
75 ohmia,
epätasapainottamaton
Herkkyys
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohmia
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohmia
Aluekoodi
Virtavaatimukset
CEL
230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
TW
110 V vaihtovirta, 60 Hz
KR
220 V vaihtovirta, 60 Hz
Virrankulutus
Käyttökelpoinen herkkyys
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmia
Aluekoodi
Virrankulutus
CEL, KR
390 W
Signaali/kohinasuhde
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
TW
400 W (maks. 1.000 W)
Harmoninen särö 1 kHz:llä
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Virrankulutus (valmiustilassa)
1W
Verkkoulostulot
Aluekoodi
Verkkoulostulot
Erotuskyky
45 dB 1 kHz:llä
CEL
1 kytkettyä, 100 W
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
TW
2 kytkettyä, 100 W
Valintatarkkuus
60 dB 400 kHz:llä
Mitat
430 × 174 × 465 mm
mukaan lukien
esiintyöntyvät osat ja
säätimet
Paino (likim.)
21 kg
AM-viritinosa
Viritysala
531 – 1.602 kHz
Antenni
Kehäantenni
Käyttökelpoinen herkkyys
50 dB/m (999 kHz:llä)
Signaali/kohinasuhde 54 dB (50 mV/m)
Harmoninen särö
Valintatarkkuus
0,5 % (50 mV/m,
400 Hz)
35 dB
Vakiovarusteet
FM-lanka-antenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kauko-ohjain RM-LP211 (1)
R6 (koko AA) paristot (3)
Katso tarkemmat tiedot käyttämäsi laitteen
aluekoodista sivulta 2.
Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
68FI
Hakemisto
A, B
Automaattinen viritys 26
C
N
Nauhoitus
Audionauhalle tai
MD-levylle 59
Videonauhalle 59
Nimen antaminen 57
Nimeäminen. Katso “Nimen
antaminen”
O, P, Q
OSD 49
Digital Cinema –ääni 35
R
E, F, G, H
I, J
Indeksointi. Katso
“Nimen antaminen”
K
Kaiuttimet
Impedanssi 16
Kaiuttimen Liitäntä 17
Sijoittaminen 16
Äänenvoimakkuuden
säätäminen 24
L
LEVEL-valikko 44, 54
U
Uniajastin 58
Rajataajuus 51–52
RDS 29
S
Selaus
Esiviritetyt asemat. Katso
“Esiviritys”
Radioasemat. Katso
“Automaattinen viritys”
SET UP –valikko 19, 49
Suora viritys 27
SURROUND-valikko 43, 52
Säätäminen
CUSTOMIZEominaisuudet 47, 57
EQ-ominaisuudet 45, 55
Kaiuttimien
äänenvoimakkuus 24
LEVEL-ominaisuus 44, 54
Näytön kirkkaus 31
SET UP –ominaisuudet
19, 49
SURROUND-ominaisuudet
43, 52
Vakiovarusteet 68
Valinta
Etukaiutinjärjestelmä 58
Laite 25
Äänikenttä 35–37
Vastaanottimen muistin
tyhjennys 19
Viritys
Automaattisesti 26
Esiviritetyt asemat 28
Suoraan 27
Ä
Lisätietoja
Editointi. Katso “Nauhoitus”
EQ-valikko 45, 55
Esiviritysasemat
Esivirittäminen 28
Kuunteleminen 28
Tehostetaso 43
Testiääni 24
V
CUSTOMIZE-valikko 47, 57
D
T
Äänikenttä
Ennalta ohjelmoitu
35–37
Muokkaus 43
Palauttaminen 45
Valinta 35–37
Äänikopiointi. Katso
“Nauhoitus”
M
Muuttaminen
Näyttö 31
Tehostetaso 43
69FI
70FI
Lisätietoja
71FI
Sony Corporation
72FI
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement