Sony | STR-DG300 | Sony STR-DG300 Käyttöohjeet

lename[C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK01COV_STRDG300-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 1 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
2-662-257-61(1)
FM Stereo
FM/AM Receiver
DK
Betjeningsvejledning ____________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
STR-DG300
©2006 Sony Corporation
model name1[STR-DG300]
[2-662-257-61(1)]
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK02REG_STRDG300-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 2 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække
apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring desuden ikke tæedte lys
ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende
væsker, såsom vaser eller lignende, oven på
apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DG300. Bekræft dit modelnummer,
som findes i nederste højre hjørne af forpladen.
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på fjernbetjeningen.
Denne modtager indeholder Dolby* Digital og
DTS**.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS 2.0" er varemærker tilhørende
Digital Theater Systems, Inc.
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (gælder i EU og
andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Hvis dette symbol findes på produktet
eller på emballagen betyder det, at det
pågældende produkt ikke må
bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald. Du skal i stedet
aflevere det på et indsamlingssted, så
det elektriske og elektroniske
udstyr kan blive genbrugt. Når du
bortskaffer produktet korrekt, hjælper
du med at forhindre de mulige negative
påvirkninger af miljøet eller
sundheden, der kan opstå, hvis
produktet bortskaffes på upassende
vis. Genbrug af materialer er med at
bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genbrug af produktet
fås på kommunen, på
genbrugscentralen eller i den butik,
hvor du købte produktet.
2DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK01COV_STRDG300-CELTOC.fm
masterpage: Right
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 3 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Betjening af tuneren
Beskrivelse af delene og deres placering ...... 4
1 : Installation af højttalerne ....................... 12
2 : Tilslutning af højttalere.......................... 13
3 : Tilslutning af lyd/videoapparater ........... 14
4 : Tilslutning af antennerne ....................... 18
5: Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen .........................................19
6 : Valg af højttalersystemet ............................20
7 : Indstilling af højttalerniveauerne
og -balancen (TEST TONE) ......................21
Lytning til FM-/AM-radio ...........................32
Automatisk lagring af FM-stationer
(AUTOBETICAL) ..................................... 34
Programmering af faste radiostationer ............35
Anvendelse af Radio Data System (RDS)....... 37
Afspilning
Hvordan man vælger et apparat .................. 22
Lytning til/visning fra et apparat................. 23
Anvendelse af forstærkeren
Navigation gennem
opsætningsparametrene..............................25
Tilpasning af receiverindstillingerne ...............27
Valg af lydfelt
Nyd Dolby Digital og DTS lyd
(AUTO FORMAT DIRECT) .....................29
Valg af et forudprogrammeret lydfelt..............29
Lytning til lyden uden justeringer
(ANALOG DIRECT).................................31
Genindstilling af lydfelter til
startindstillingerne......................................32
Andre anvendelser
Skift af lydindgangsindstillingen
(INPUT MODE).....................................38
Ændring af displayet ....................................... 39
Anvendelse af den automatiske
slukningsfunktion....................................... 39
Optagelse af lyd ved hjælp af receiveren ........40
DK
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Ændring af knapfunktionerne......................40
Supplerende oplysninger
Ordliste ............................................................41
Sikkerhedsforanstaltninger.............................. 42
Fejlfinding ....................................................... 43
Specifikationer ................................................ 46
Stikordsregister............................................47
3DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 4 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Introduktion
Beskrivelse af delene og deres placering
Frontpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
qh
qg
qf
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
q;
9
PHONES
ql
qk
qj
qd
qs
qa
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde og
slukke for receiveren (side
19, 23, 24, 32, 34).
G INPUT MODE
B SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Tryk for at vælge
højttalersystemet (side
20).
Tryk for at vælge
indgangen, når de samme
apparater er tilsluttet både
til digitale og analoge
jackstik (side 38).
H MASTER
VOLUME
Drej for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne på samme tid
(side 21, 22, 23, 24).
C TUNING MODE
Tryk for at vælge
afstemningsindstilling
(side 33, 36).
D Display
Det valgte apparats
nuværende status eller en
liste over valgbare poster
kommer frem her (side 6).
I MUTING
Tryk for at afbryde lyden
(side 22).
J WOOFER
ON/OFF
Tryk for at tænde eller
slukke subwooferen.
E Fjernbetjenings
sensor
Modtager signaler fra
fjernbetjeningen.
K INPUT
SELECTOR
F DISPLAY
Tryk for at vælge de
oplysninger, der vises på
displayet (side 37, 39).
Drej for at vælge
indgangskilden for
afspilning (side 22, 23, 24,
31, 33, 36, 38, 40).
L DIRECT
Tryk for at lytte til analog
lyd med høj kvalitet (side
31).
4DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 5 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Funktion
M MOVIE,
MUSIC
Tryk for at vælge lydfelter
til film og musik (side 29).
N A.F.D.
Tryk for at vælge A.F.D.indstilling (side 29).
O TREBLE +/–
Tryk for at justere
fronthøjttalernes
diskantniveau (side 28).
P BASS +/–
Tryk for at justere
fronthøjttalernes
basniveau (side 28).
Q TUNING +/–
Drej for at scanne efter en
station (side 33, 35).
R VIDEO 3 IN/
PORTABLE
AUDIO INjackstik
Til tilslutning af en
transportabel afspiller,
f.eks. en MP3-afspiller
osv. (side 15, 22).
Introduktion
Navn
S PHONES-jackstik Tilsluttes en hovedtelefon
(side 43).
5DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 6 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Om indikatorerne på displayet
1
2
3
4
5
SW
LFE
SP A ; DIGITAL
SP B SLEEP OPT COAX
6
DTS
D.RANGE
7
RDS MEMORY
STEREO MONO A.DIRECT
L C R
SL
SR
qd
q;
qs qa
9
qf
8
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A SW
Lyser, når du trykker på
WOOFER ON/OFF på
receiveren for at tænde
subwooferen, og lydsignalet
udsendes fra SUB WOOFERjackstikket.
F MEMORY
Lyser, når en
hukommelsesfunktion, såsom
Preset Memory (side 35) osv.
aktiveres.
G A.DIRECT
Lyser, når ANALOG DIRECT
vælges (side 31).
B LFE
Lyser, når den disc, der
afspilles, indeholder en LFE
(Low Frequency Effect) kanal
og LFE-kanalsignalet faktisk
gengives.
H Indikatorer Lyser, når du bruger receiveren
for forvalgte til at stille ind på radiostationer,
stationer
du har forvalgt. Oplysninger om
forvalg af radiostationer, se side
35.
C SP A/SP B
Lyser svarende til det anvendte
højttalersystem. Disse
indikatorer lyser imidlertid
ikke, hvis der slukkes for
højttalerudgangen, eller hvis
der tilsluttes en hovedtelefon.
I Tunerindikatorer
Lyser, når du bruger receiveren
til at stille ind på radiostationer
(side 32) osv.
J D.RANGE
Lyser, når dynamisk
områdekomprimering er
aktiveret (side 27).
K COAX
Lyser, når INPUT MODE er sat
til "AUTO IN", og kildesignalet
er et digitalt signal, der indgår
via COAXIAL-jackstikket,
eller når INPUT MODE er
indstillet til "COAX IN" (side
38).
L OPT
Lyser, når INPUT MODE er sat
til "AUTO IN" og kildesignalet
er et digitalt signal, der indgår
via OPTICAL-jackstikket, eller
når INPUT MODE er indstillet
til "OPT IN" (side 38).
M SLEEP
Lyser, når den automatiske
sluknings funktion er aktiveret
(side 39).
D ;DIGITAL
E DTS
Lyser, når Dolby Digitalsignaler indgår.
Bemærk!
Ved afspilning af en Dolby
Digital-format disc, skal du
sørge for, at du har foretaget
digitale forbindelser, og at
INPUT MODE ikke er indstillet
til "ANALOG" (side 38).
Lyser, når DTS-signaler indgår.
Bemærk!
Ved afspilning af en DTSformat disc, skal du sørge for, at
du har foretaget digitale
forbindelser, og at INPUT
MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 38).
6DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 7 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Funktion
N Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R osv.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring L og R viser, hvordan
receiveren nedmikser
kildelyden til to kanaler.
Venstre front
Højre front
Center (monofonisk)
Venstre surround
Højre surround
Eksempel:
Optageformat (Front/
Surround): 3/2.1
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L
R
C
SL
SR
Introduktion
Navn
SW
L C R
SL
SR
7DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 8 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Bagpanel
1
2
AC OUTLET
DIGITAL
SWITCHED 100W/0.4A MAX
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
+
–
+
–
AUDIO
OUT
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
FRONT A
SPEAKERS
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
4
A DIGITAL INPUT-sektion
3
C SPEAKER-sektion
OPTICAL
IN-jackstik
Tilsluttes en DVDafspiller osv.
COAXIALjackstikket
COAXIAL IN- frembringer en
jackstik
bedre kvalitet af
høj lyd (side 16).
B ANTENNA-sektion
FM
ANTENNA
AM
ANTENNA
R
FRONT B
Tilsluttes
højttalere (side
13).
Tilsluttes
subwoofer (side
13).
D AUDIO INPUT/OUTPUT-sektion
Tilsluttes den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 18).
Hvid (L)
Rød (R)
AUDIO IN/
OUT-jackstik
Tilslutter til en
MD-afspiller eller
videobåndoptager
osv. (side 15, 16).
Tilsluttes den AMrammeantenne,
som følger med
denne receiver
(side 18).
8DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 9 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Fjernbetjening
Funktion
A AV ?/1
Tryk for at tænde eller slukke
for de Sony lyd-/
videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 40).
Hvis du trykker på ?/1 (B)
samtidigt, slukker receiveren
og andre apparater (SYSTEM
STANDBY).
Bemærk!
Funktionen af AV ?/1knappen skifter automatisk,
hver gang der trykkes på
indgangsknapperne (W).
B TV ?/1
Tryk på TV ?/1 og TV (M)
samtidigt for at tænde eller
slukke for TV'et.
?/1
Tryk for at tænde og slukke
for receiveren.
For at slukke for alle
apparaterne, tryk på ?/1 og
AV ?/1 (A) samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
RM-AAU007
wf
TV/VIDEO
SLEEP
TEST
TONE
AV
?/1
TV ?/1
?/1
?/1
1 AV
(tændt/standby)
knap
2 TV ?/1, ?/1
wd
(tændt/standby)
knap
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
ws
wa
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
SUB WOOFER
LEVEL
3
4
5
w;
FM MODE
7
ql
qk
qj
qh
8
>10/
-
0/10
9
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
6
7
8
9
q;
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
Tryk for at få vist menuen til
receiveren. Brug derefter
kontrolknapperne for at
udføre menufunktionerne.
D MOVIE,
MUSIC
Tryk for at vælge lydfelter til
film og musik.
E SUB
WOOFER
LEVEL +/–
Tryk for at justere
subwooferniveauet.
F FM MODE
Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse.
G D.TUNING
Tryk for at angive direkte
stationsindstilling.
TV VOL
MASTER VOL
G
qa
qg
qf
C AMP MENU
TUNING +
H
M
X
x
qs
TV
qd
D.SKIP
Tryk for at springe en disc
over i CD-afspilleren eller
DVD-afspilleren (kun multicd-changer).
H DVD MENU
Tryk for at få vist menuen for
DVD-afspilleren på TVskærmen. Brug derefter
kontrolknapperne for at
udføre menufunktionerne.
fortsættes
9DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Introduktion
Du kan betjene receiveren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Du kan også
bruge fjernbetjeningen til at styre Sony lyd-/
videoapparater, som fjernbetjeningen kan
betjene (side 40).
Navn
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 10 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
I ENTER
Tryk for at angive værdien
efter vælge af en kanal, disc
eller spor ved hjælp af de
numeriske knapper.
L TV CH +/–
Tryk på TV CH +/– og TV
(M) samtidigt for at vælge
forvalgte TV-kanaler.
MEMORY
J MUTING
Tryk for at afbryde lyden.
K TV VOL
+a)/–
Tryk på TV VOL +/– og TV
(M) samtidigt for at justere
lydstyrkeniveauet for TV'et.
MASTER
VOL +a)/–
L ./>
Tryk for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne samtidigt.
Tryk for at springe spor over
på CD-, DVD-, MDafspilleren eller
kassettebåndoptageren.
REPLAY < / Tryk for at afspille den forrige
ADVANCE < sekvens igen eller gå hurtigt
fremad i den aktuelle sekvens
for videobåndoptageren eller
DVD-afspilleren.
m/M
Tryk for at
– søge efter spor i
fremadgående/
tilbagegående retning på
DVD-afspilleren.
– udføre hurtig
fremadspoling/
tilbagespoling af
videobåndoptageren, CDafspilleren, MD-afspilleren
eller kassettebåndoptageren.
Ha)
Tryk for at begynde
afspilningen af
videobåndoptageren, CD-,
DVD-, MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren.
X
Tryk for at afbryde afspilning
eller optagelse af
videobåndoptageren, CD-,
DVD-, MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren.
(Starter også optagelse med
apparater i optage-standby).
x
PRESET +/–
Tryk for at
– forvælge stationer.
– forvælge kanaler for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
TUNING +/–
Tryk for at søge efter en
station.
Tryk for at gemme en station i
hukommelsen.
Tryk for at stoppe
afspilningen af
videobåndoptageren, CD-,
DVD-, MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren.
M TV
Du aktiverer tasterne med
orange skrift ved at trykke på
TV og den ønskede tast med
orange skrift samtidig.
N MENU
Tryk for at få vist menuerne
for videobåndoptageren,
DVD-afspilleren eller
satellittuneren på TVskærmen. Brug derefter
kontrolknapperne for at
udføre menufunktionerne.
O RETURN/
EXIT O
Tryk for at
– vende tilbage til den forrige
menu.
– afslutte menuen, mens
menuen eller on-screenguiden for DVD-afspilleren
eller satellittuneren vises på
TV-skærmen.
P Kontrolknapper
Når du har trykket på AMP
MENU (C), DVD MENU
(H) eller MENU (N), tryk
på kontrolknapper V, v, B
eller b for at vælge
indstillingerne. Når du trykker
på DVD MENU eller MENU,
tryk på kontrolknapper for at
angive valget.
Q DISPLAY
Tryk for at vælge oplysninger,
der vises på TV-skærmen for
videobåndoptageren,
satellittuneren, CD-, DVDeller MD-afspilleren.
R TOOLS
Tryk for at få vist indstillinger,
der gælder for hele disken
(f.eks. diskbeskyttelse),
optager (f.eks. lydindstillinger
under optagelse) eller flere
elementer i en listemenu
(f.eks. sletning af flere titler).
10DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 11 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Funktion
Navn
Funktion
S -/--
Tryk på -/-- og TV (M)
samtidigt for at vælge
kanalindgangsindstillingen,
enten en eller to cifre på
TV'et.
V Indgangsknapperne
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af indgangsknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksindstillede til at styre
Sony-apparater som følger.
Det er muligt at ændre
knaptildelingerne ved at gå
frem efter trinnene i "Ændring
af knapfunktionerne" på side
40.
>10/
Tryk for at vælge
– spornumre over 10 for
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren eller MDafspilleren.
– kanalnumre for Digital
CATV-stikket.
CLEAR
Tryk for at
– slette en fejl, når du trykker
på den forkerte numeriske
knap.
– gå tilbage til kontinuert
afspilning osv. for
satellittuneren eller DVDafspilleren.
x
Tryk for at
T Numeriske
– forvælge/stille ind til
knapperne
a)
forvalgte stationer.
(nummer 5 )
– vælge spornumre for CD-,
DVD- eller MD-afspilleren.
Tryk på 0/10 for at vælge
spornummer 10.
– vælge kanalnumre for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
Tryk på de numeriske knapper
og TV (M) samtidigt for at
vælge TV-kanalerne.
U A.F.D.
Knap
Tildelt Sonyapparat
VIDEO 1
Videobåndoptager
(VTR tilstand 3)
VIDEO 2
Videobåndoptager
(VTR tilstand 2)
VIDEO 3
Ikke tilknyttet
DVD
DVD-afspiller
MD/TAPE MD-afspiller
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD-afspiller
TUNER
W TV/VIDEO
SLEEP
Tryk for at vælge A.F.D.indstilling.
X TEST TONE
a)
Indbygget tuner
Tryk på TV/VIDEO og TV
(M) samtidigt for at vælge
indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang).
Tryk for at aktivere den
automatiske
slukningsfunktion og
varighed, som receiveren
automatisk slukker.
Tryk for at aktivere
funktionen Testtone.
Knapperne nummer 5, MASTER VOL +, TV VOL
+ og H har et berøringspunkt. Brug
berøringspunkterne som referencer, når du
betjener receiveren.
Bemærk!
• Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit
virker muligvis ikke, afhængigt af modellen.
• Overstående forklaring er kun beregnet som
eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt,
ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
11DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Introduktion
Navn
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 12 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
1 : Installation af højttalerne
Denne receiver muliggør anvendelse af et 2.1kanals system (2 fronthøjttaler og én
subwoofer).
AFronthøjttaler (Venstre)
BFronthøjttaler (Højre)
CSubwoofer
Tip!
Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor
som helst det ønskes.
12DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 13 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
2 : Tilslutning af højttalere
Introduktion
C
A
SPEAKERS FRONT Ba)
AC OUTLET
SWITCHED 100W/0.4A MAX
L
L
L
L
L
+
L
–
+
–
AUDIO
OUT
R
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
FRONT A
SPEAKERS
SUB
WOOFER
R
FRONT B
B
A
B
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (Venstre)
BFronthøjttaler A (Højre)
CSubwooferb)
a) Hvis
du har et ekstra fronthøjttalersystem, kan du
tilslutte det til SPEAKERS FRONT B-terminalen.
Fronthøjttalerne kan vælges efter ønske og
anvendes sammen med knappen SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B). Yderligere oplysninger findes
under "6 : Valg af højttalersystemet" (side 20).
b) Ved tilslutning af en subwoofer med en automatisk
standby-funktion, skal funktionen slås fra ved
visning af film. Hvis den automatiske standbyfunktion er sat til ON, går den automatisk tilbage
til standby-indstilling, afhængigt af niveauet for
indgangssignalet til en subwoofer, og lyden høres
muligvis ikke.
13DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 14 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
3 : Tilslutning af lyd/videoapparater
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives, hvordan apparaterne
sluttes til denne receiver. Før du begynder, skal
du se "Apparater, der skal tilsluttes" nedenfor
angående de sider, hvor tilslutning af lyd-/
videoapparater er beskrevet.
Gå videre til "4 : Tilslutning af antennerne"
(side 18), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, der skal tilsluttes
Sådan tilsluttes
Se
Lydapparater
side 15
• Super Audio CD-afspiller/
CD-afspiller
• MD-afspiller
• Kassettebåndoptager
• Transportabel afspiller, f.eks. en
MP3-afspiller osv.
Videoapparater
• DVD-afspiller
• DVD-optager
• Satellittuner
• Videobåndoptager
side 16
14DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 15 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Tilslutning af lydapparater
Super Audio CDafspiller/CD-afspiller
Introduktion
Den følgende illustration viser, hvordan
lydapparater tilsluttes, f.eks. Super Audio CDafspiller, MD-afspiller osv.
MD-afspiller/
Kassettebåndoptager
A
A
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
+
–
AUDIO
OUT
R
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
SUB
WOOFER
VIDEO 1
R
FRONT A
SPEAKERS
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
Til VIDEO 3 IN/PORTABLE AUDIO IN-jackstikket
(Frontpanel)
Transportabel
afspiller
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B RCA-kabel med stereohovedtelefonstik (medfølger ikke)
Bemærk!
• Der kan opstå forvrængning, når du lytter til det
tilsluttede apparat, der er tilsluttet til VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN-jackstikket på
frontpanelet på denne receiver. Dette er ikke en fejl
og afhænger af det tilsluttede apparat.
• Hvis lyden fra det apparat, der er tilsluttet til
VIDEO 3 IN-/PORTABLE AUDIO IN-jackstikket,
er meget lav, kan du justere lydstyrken. Før du
vælger et andet apparat, skal du imidlertid reducere
lydstyrken for at undgå at beskadige dine
højttalere.
15DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 16 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Tilslutning af en DVD-optager
Tilslutning af videoapparater
Sørg for at ændre fabriksindstillingen for
VIDEO 1 indtastningsknappen på
fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge
knappen til styring af DVD-optageren.
Yderligere oplysninger findes under "Ændring
af knapfunktionerne" (side 40).
Den følgende illustration viser, hvordan
videoapparater f.eks. DVD-afspiller, DVDoptager, satellittuner eller VCR tilsluttes.
Satellittuner
A
B
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
+
–
AUDIO
OUT
R
R
R
IN
SA-CD/CD
C
L
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN AUDIO OUT
DVD VIDEO 2
AUDIO IN
VIDEO 1
B
DVD-afspiller
B
SUB
WOOFER
R
FRONT A
SPEAKERS
A
DVD-optager/
Videobåndoptager
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
16DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 17 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Bemærk!
Introduktion
• Du kan kun optage lydsignaler fra det videoapparat
(f.eks. DVD-optager, videobåndoptager osv.), der
er tilsluttet til denne receiver. Yderligere
oplysninger finder du i den betjeningsvejledning,
der leveres sammen med det tilsluttede
videoapparat.
• Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene
sættes lige i, indtil de klikker på plads.
• Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale
kabler.
Tip!
Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samlingsfrekvenser.
17DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 18 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
4 : Tilslutning af antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
+
–
AUDIO
OUT
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
FRONT A
SPEAKERS
Bemærk!
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
18DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 19 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Tilslutning af netledningen
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Netledning
AC OUTLET
AC OUTLET
SWITCHED 100W/0.4A MAX
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
L
+
BASS
L
–
R
FRONT A
SPEAKERS
+
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
PHONES
–
R
FRONT B
Til stikkontakten i væggen
Bemærk!
• Installer dette system, så netledningen straks kan
trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der
skulle opstå problemer.
• AC OUTLET-stikket på bagsiden af receiveren er
en udgang med kontakt, som kun forsyner det
tilsluttede apparat med strøm, når receiveren er
tændt.
• Sørg for, at det samlede strømforbrug for det
apparat, der er tilsluttet til receiverens AC
OUTLET-udgang, ikke overstiger den samlede
effekt, som er angivet på bagpanelet. Tilslut ikke
elektriske husholdningsapparater med højt
effektforbrug som f.eks. et elektrisk strygejern, en
ventilator eller et TV til denne udgang. Dette kan
medføre fejl.
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
Når "CLEARING" har stået på displayet i
et stykke tid, vil "CLEARED" komme
frem.
De følgende poster indstilles igen til deres
fabriksindstillinger.
• Alle indstillingerne for justering af
højttalersystemet og lyden.
• Lydfeltet, som er gemt i hukommelsen,
for hver indgang og forvalgt station.
• Alle lydfeltparametre.
• Alle forvalgte stationer.
• MASTER VOLUME er indstillet til
"VOL MIN".
• Indgang er indstillet til "DVD".
19DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Introduktion
5 : Klargøring af receiveren
og fjernbetjeningen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 20 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
RM-AAU007 fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
6 : Valg af
højttalersystemet
Du kan vælge de fronthøjttalere, der skal
anvendes.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
PHONES
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Bemærk!
• Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor
der er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke alkalibatterier og andre slags batterier
sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så
risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
Tip!
Under normale brugsforhold bør batterierne kunne
holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke
længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle
batterierne skiftes ud med nye.
Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gentagne gange for at vælge de
fronthøjttalere, der skal anvendes.
For at vælge
Lyser
De højttalere, der er tilsluttet
SPEAKERS FRONT
A-stik
SP A
De højttalere, der er tilsluttet
SPEAKERS FRONT
B-stik
SP B
De højttalere, der er tilsluttet både
SPEAKERS FRONT A- og B-stik
(parallel tilslutning)
SP A og
SP B
For at afbryde udgangssignalet till højttalerne
tryk gentagne gange på SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B), indtil indikatorerne "SP A" og
"SP B" på displayet ikke lyser.
20DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK03CON_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 21 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
3
Tryk på SUB WOOFER LEVEL
+/– gentagne gange for at
justere subwooferniveauet.
Startindstilling: 0 dB
Du kan justere fra –10 dB til +10 dB i trin
af 1 dB.
(TEST TONE)
Tip!
Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
• Tryk på MASTER VOL +/– for at justere
niveauet for alle højttalere samtidigt. Du kan
også bruge MASTER VOLUME på
receiveren.
• Den justerede værdi kommer frem på
displayet under justering.
Tip!
Receiveren har en testtone med en frekvens, som er
centreret ved 800 Hz.
TV/VIDEO
SLEEP
1,4
TEST
TONE
4
TV ?/1
?/1
AV
?/1
Tryk på TEST TONE igen.
Testtonen slukker.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Bemærk!
DVD
Testtonen virker ikke, når ANALOG DIRECT er
valgt.
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
3
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MASTER
VOL +/–
MENU
Tryk på TEST TONE.
"T. TONE" kommer frem på displayet.
Testtonen udsendes fra hver højttaler i
følgende rækkefølge:
Venstre t Højre t Subwoofer
2
Indstil fronthøjttalernes
balance ved hjælp af "FRT
BAL"-parameteren (side 26).
21DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Introduktion
7 : Indstilling af
højttalerniveauerne og balancen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK04PLA_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 22 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Valgt indgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
Afspilning
Hvordan man vælger et
apparat
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
1
DVD
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MD-afspiller,
kassettebåndoptager osv., der
er tilsluttet MD/TAPEjackstikket
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CDafspiller osv., der er tilsluttet
SA-CD/CD-jackstikket
TUNER
Indbygget radiotuner
[FM- eller AMbånd]
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MD/TAPE
[MD/TAPE]
SUB WOOFER
LEVEL
2
Tænd apparatet, og begynd
afspilningen.
3
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
MUTING
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
Hvordan man afbryder lyden
3
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på indgangsknappen for at
vælge et apparat.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
Det valgte kommer frem på displayet.
Valgt indgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
VIDEO 1 eller Videobåndoptager osv., der
VIDEO 2
er tilsluttet VIDEO 1- eller
[VIDEO 1 eller VIDEO 2-jackstikket
VIDEO 2 ]
VIDEO 3
[VIDEO 3]
Transportabel afspiller, f.eks.
en MP3-afspiller osv.,
tilsluttet til VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO INjackstikket
DVD
[DVD]
DVD-afspiller osv., der er
tilsluttet DVD-jackstikket
Tryk på MUTING.
Muting-funktionen annulleres, når du gør
følgende.
• Tryk på MUTING igen.
• Øg lydstyrken.
• Sluk for receiveren.
Hvordan man undgår at
ødelægge højttalerne
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at
skrue ned for lydstyrkeniveauet.
Afspilning af en digital
flerkanalkilde
Når du afspiller en digital flerkanalkilde,
nedmikses flerkanalkilden til 2 kanaler.
22DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK04PLA_STRDG300-CEL.fm
hovedside: R-2
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 23 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Lytning til/visning fra et apparat
Lytning til en Super Audio CD/CD
TEST
TONE
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
SUB WOOFER
MUSIC
LEVEL
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
>10/
-
0/10
DISPLAY
TUNING MODE
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
INPUT MODE
5
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
Afspilning
TV/VIDEO
SLEEP
5
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
3
PHONES
TUNING +
H
M
X
x
TV
Bemærk!
• Den beskrevne betjening gælder
for Sony Super Audio CDafspilleren.
• Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som
følger med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren.
Tip!
Du kan muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til musikken. Vi
henviser til side 29 angående
oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Klassisk: HALL
Jazz: JAZZ
Live koncert: CONCERT
1
Tænd for Super Audio CD-afspilleren/CDafspilleren, og læg derefter en disc i bakken.
2
3
Tænd for receiveren.
Tryk på SA-CD/CD.
Du kan også at anvende INPUT SELECTOR på receiveren
til at vælge "SA-CD/CD".
4
5
6
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disc'en ud, og sluk for receiveren og
Super Audio CD-/CD-afspilleren, når du er
færdig med at lytte til Super Audio CD'en/
CD'en
23DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK04PLA_STRDG300-CEL.fm
hovedside: L-2
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 24 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Se en DVD
TV/VIDEO
SLEEP
TEST
TONE
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
2
3
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
>10/
-
0/10
INPUT MODE
7
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
DISPLAY
TUNING MODE
D.TUNING
7
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
3
PHONES
TUNING +
H
M
X
x
TV
Bemærk!
Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som følger
med TV'et og DVD-afspilleren.
Tip!
• Vælg om nødvendigt
lydformatet for den disc, der
skal afspilles.
• Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til filmen/
musikken. Vi henviser til side 29
angående oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Film: C.ST.EX
Musik: CONCERT
1
2
3
Tænd for TV'et og DVD-afspilleren.
Tænd for receiveren.
Tryk på DVD.
Det er også at anvende INPUT SELECTOR på denne
receiver til at vælge "DVD".
4
Skift TV'ets indgang, således at et billede fra
DVD'en bliver vist.
Hvis der ikke vises billede på TV-skærmen, skal du sørge
for at videoudgangen fra DVD-afspilleren er tilsluttet til
TV'et.
5
Gør DVD-afspilleren klar.
Vi henviser til "Hurtigopsætningsguide", som følger med
receiveren.
6
7
8
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disc'en ud, og sluk for receiveren, TV'et
og DVD-afspilleren, når du er færdig med at
se DVD'en.
24DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK05AMP_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 25 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Sådan kommer du tilbage til
forrige display
Anvendelse af forstærkeren
Tryk på kontrolknappen B.
Navigation gennem
opsætningsparametrene
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
1
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-4
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på AMP MENU.
"FRT BAL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på kontrolknappen V/v
gentagne gange for at vælge
den parameter, der skal
justeres.
3
Tryk på kontrolknappen eller
kontrolknappen b for at
indtaste parameteren.
4
Tryk på kontrolknappen V/v
gentagne gange for at vælge
den ønskede indstilling.
Indstillingen indsættes automatisk.
25DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Anvendelse af forstærkeren
MOVIE
Nogle parametre og indstillinger er muligvis
gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke
er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres.
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
Tryk på AMP MENU.
Bemærk!
Ved hjælp af opsætningsparametrene til
forstærkeren kan du foretage forskellige
justeringer for at tilpasse receiveren.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Sådan afsluttes meunen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK05AMP_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 26 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Oversigt over
opsætningsparametrene
Yderligere oplysninger om navigation gennem
opsætningsparametrene findes på side 25.
Parametre
[Display]
Indstillinger
Start-indstilling
Balancen mellem fronthøjttalerne
[FRT BAL] (side 27)
BAL. L +1 til BAL. L +8, BALANCE,
BAL. R +1 til BAL. R +8
BALANCE
Dynamisk områdekomprimering
[D. RANGE] (side 27)
COMP. OFF, COMP. STD, COMP. MAX
COMP. OFF
Dekodningsprioritet af digital
lydindgang
[DEC. PRI.] (side 27)
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO til:
VIDEO 1, 2;
DEC. PCM til:
DVD
Valg af sprog til digital udsendelse
[DUAL] (side 27)
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S, DUAL M+S
DUAL M
A/V Sync
[A.V. SYNC.] (side 28)
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Subwooferens fasepolaritet
[SW PHASE] (side 28)
NORMAL, REVERSE
NORMAL
Displayets lysstyrke
[DIMMER] (side 28)
0% gråtone, 40% gråtone, 70% gråtone
0% gråtone
26DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK05AMP_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 27 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Tilpasning af
receiverindstillingerne
x FRT BAL (Balancen mellem
fronthøjttalerne)
Giver mulighed for at justere balancen mellem
venstre og højre fronthøjtaler.
x D. RANGE (Dynamisk
områdekomprimering)
Der er mulighed for at komprimere det
dynamiske område for lydsporet. Det kan være
nyttigt, når du vil se film med lav lydstyrke
sent om aftenen. Dynamisk
områdekomprimering er kun mulig med
Dolby Digital-kilder.
• COMP. OFF
Det dynamiske område er ikke komprimeret.
• COMP. STD
Det dynamiske område er komprimeret, som
beregnet af lydteknikkeren.
• COMP. MAX
Det dynamiske område er kraftigt
komprimeret.
Tip!
Med dynamisk områdekomprimering er det muligt
at komprimere det dynamiske område for lydsporet,
baseret på oplysningerne om det dynamiske område,
som følger med Dolby Digital-signalet.
"COMP. STD" er standardindstillingen, men den
giver kun let komprimering. Derfor anbefaler vi
brug af indstillingen "COMP. MAX". Dette
komprimerer i høj grad det dynamiske område og
giver mulighed for at se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analogbegrænsninger, er
niveauerne forudbestemte og giver en meget neutral
komprimering.
Gør det muligt at specificere funktionen for
det digitale signal til DIGITAL INjackstikkene.
• DEC. AUTO
Skifter automatisk indgangen mellem DTS,
Dolby Digital eller PCM.
• DEC. PCM
PCM-signaler har forrang (for at forhindre
afbrydelser, når afspilningen begynder). Når
andre signalerer imidlertid indgår, er der
muligvis ingen lyd, afhængigt af formatet.
Indstil i dette tilfælde "DEC. AUTO".
Bemærk!
Når funktionen er sat til "DEC. AUTO", og lyden fra
de digitale lydjackstik (til en CD osv.) afbrydes, når
afspilningen begynder, skal "DEC. PCM" vælges.
x DUAL (Valg af sprog til digital
udsendelse)
Gør det muligt at vælge det sprog, du ønsker,
under den digitale udsendelse. Denne funktion
virker kun for Dolby Digital-kilder.
• DUAL M/S (Hoved/Under)
Lyden på hovedsproget vil blive udsendt
gennem den venstre fronthøjttaler, og
samtidigt vil lyden på undersproget blive
udsendt gennem den højre fronthøjttaler.
• DUAL M (Hoved)
Lyden på hovedsproget vil blive sendt ud.
• DUAL S (Under)
Lyden på undersproget vil blive sendt ud.
• DUAL M+S (Hoved + Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprog
vil blive sendt ud.
fortsættes
27DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Anvendelse af forstærkeren
Du kan justere forskellige
receiverindstillinger, så de passer til dine
præferencer. Vi henviser til justering af
parametrene angående oplysninger, se
"Navigation gennem opsætningsparametrene"
(side 25) og "Oversigt over
opsætningsparametrene" (side 26).
x DEC. PRI. (Dekodningsprioritet
af digital lydindgang)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK05AMP_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 28 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
x A.V. SYNC. (A/V Sync)
• A.V.SYNC Y (Ja) (Forsinket tid: 68 ms)
Lydudgangen forsinkes, så tidsforskellen
mellem lydudgangen og billedet minimeres.
• A.V.SYNC N (Nej) (Forsinket tid: 0 ms)
Lydudgangen forsinkes ikke.
Bemærk!
• Denne parameter er nyttig, når du bruger en stor
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med A.F.D.-knappen.
• Denne parameter er ikke gyldig, når
– PCM 96 kHz- eller DTS 2048-signaler indgår.
– ANALOG DIRECT funktionen er valgt.
Justering af tonen
Du kan også justere fronthøjttalernes
tonekvalitet ved hjælp af knapperne TREBLE
+/– og BASS +/– på receiveren.
Tryk gentagne gange på TREBLE
+/– for at justere diskantniveauet,
og tryk gentagne gange på BASS
+/– for at justere basniveauet.
Startindstilling: 0 dB
Du kan justere fra –6 dB til +6 dB i trin af
1 dB.
x SW PHASE (Subwooferens
fasepolaritet)
Giver mulighed for at indstille subwooferens
fasepolaritet.
• NORMAL
Normalt skal du vælge "NORMAL".
• REVERSE
Afhængigt af typen af fronthøjtalere,
placeringen af subwooferen og
subwooferens grænsefrekvens kan
indstilling af fasepolariteten til "REVERSE"
give en bedre bas. Udover basgengivelsen
kan lydens almindelige fyldighed og
skarphed også blive påvirket. Vælg den
indstilling, der passer bedst til dit miljø,
mens du lytter fra din sædvanlige
lytteposition.
x DIMMER (Displayets lysstyrke)
Gør det muligt at justere lysstyrken i 3 trin.
28DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 29 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Valg af lydfelt
Nyd Dolby Digital og DTS
lyd
(AUTO FORMAT DIRECT)
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
Du kan have fordel af surround sound ved blot
at vælge én af receiverens
forudprogrammerede lydfelter. Disse giver
rummet de samme spændende og kraftige lyde
som i biografer og koncertsale.
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
SUB WOOFER
LEVEL
FM MODE
MUSIC
SUB WOOFER
LEVEL
A.F.D.
Tryk på A.F.D.
"A.F.D. AUTO" kommer frem på displayet.
Receiveren registrerer automatisk den type
lydsignal, den modtager, og foretager om
nødvendigt den relevante dekodning.
Tryk på MOVIE gentagne gange for
at vælge et lydfelt for film, eller tryk
på MUSIC gentagne gange for at
vælge et lydfelt for musik.
Yderligere oplysninger findes under "Typer
lydfelter, som er til rådighed" (side 30).
Hvis en subwoofer tilsluttes
Receiveren frembringer et lavfrekvenssignal
til udsendelse til subwooferen, hvis der ikke er
noget LFE-signal, som er en lavpas-lydeffekt
sendt fra en subwoofer til et 2-kanals signal.
Bemærk!
Denne funktion fungerer ikke, hvis ANALOG
DIRECT er valgt.
fortsættes
29DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Valg af lydfelt
Tilstanden A.F.D. (Auto Format Direct) giver
dig mulighed for at lytte til lyd i Hi-Fi-kvalitet.
Denne tilstand gengiver lyden, som den blev
optaget/kodet uden at tilføje yderligere
lydeffekter. Receiveren vil imidlertid generere
et lavfrekvenssignal, der udsendes til
subwooferen, hvis der ikke er LFE-signaler.
Valg af et
forudprogrammeret
lydfelt
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 30 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Typer lydfelter, som er til rådighed
Lydfelt til
Lydfelt
[Display]
Effekt
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en
standardindstilling, som er glimrende til næsten enhver type
film.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater" filmproduktionsstudiet. Denne
indstilling er ideel til science-fiction- eller action-film med
masser af lydeffekter.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
ledsagemusik-scene. Denne indstilling er ideel til musicals
eller film, hvor der er orkestermusik på lydsporet.
HALL [HALL]
Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal.
Musik
JAZZ CLUB [JAZZ]
Gengiver akustikken i en jazzklub.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Hovedtelefoner HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Denne tilstand vælges automatisk, hvis du bruger
hovedtelefon, når tilstanden A.F.D. (side 29) vælges. Standard
2-kanals stereokilder går helt udenom lydfeltbehandlingen, og
multikanal-surroundformatet nedmikses til 2 kanaler.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Udsender de analoge signaler uden tonebehandling, lydfelt
osv.
HEADPHONE THEATER
DCS [HP THEA]
Denne indstilling vælges automatisk, hvis hovedtelefonerne
anvendes, og der er valgt lydfelt til film/musik. Det gør det
muligt at opleve en biograflignende atmosfære, mens du lytter
gennem et par hovedtelefoner.
30DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 31 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Lydfelter med DCS-mærker anvender DCSteknologi.
DCS er en enestående lydgengivelsesteknologi
til hjemmebiografen, der er udviklet af Sony i
samarbejde Sony Pictures Entertainment, så
det er muligt at nyde den spændende og
fyldige biograflyd hjemme. Med denne
"Digital Cinema Sound", der er udviklet ved at
integrere en DSP (Digital signal processor) og
målte data, kan det lydfelt, som
filmproducenterne har ønsket, opleves
hjemme.
Lytning til lyden uden
justeringer
(ANALOG DIRECT)
Du kan skifte til lyden for den valgte indgang
til to-kanals analog indgang. Denne funktion
giver dig mulighed for at nyde analoge kilder
med høj kvalitet.
Når du anvender denne funktion, kan kun
lyden og balancen i den fronthøjttaler justeres.
?/1
MASTER VOLUME
Hvordan der slukkes for
surround-effekten for film/
musik
Tryk på A.F.D.
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
WOOFER
ON/OFF
DIRECT
MUTING
PHONES
Tip!
Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware osv. ved at se på logoet på emballagen.
•
: Dolby Digital disc'e
•
: Dolby Surroundkodede programmer
•
: DTS Digital Surround-kodede programmer
DISPLAY
TUNING MODE
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
2 1
1
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge den
ønskede indgang for at lytte til
analog lyd.
Du kan også anvende indgangsknapperne på fjernbetjeningen.
2
Tryk på DIRECT på receiveren.
Den analoge lyd udsendes.
Bemærk!
Når hovedtelefonerne er tilsluttet, kommer "HP
DIR" frem på displayet.
31DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Valg af lydfelt
Bemærk!
Denne funktion fungere ikke i følgende tilfælde:
– ANALOG DIRECT er valgt.
– For signaler med samplingsfrekvens højere end
48 kHz.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 32 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Genindstilling af lydfelter
til startindstillingerne
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
PHONES
2
1
2
Betjening af tuneren
Lytning til FM-/AM-radio
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Sørg for, før betjening,
at du har tilsluttet FM- og AM-antennerne til
receiveren (side 18).
Tip!
Indstillingsskalaen er:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
Automatisk stationsindstilling
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Tryk på ?/1 for at afbryde
strømmen.
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
Tryk på ?/1, mens A.F.D. holdes
nede.
"S.F. CLR." kommer frem på displayet,
og alle fydfelter genindstilles til deres
startindstilling.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
SUB WOOFER
LEVEL
1
FM MODE
7
8
>10/
-
0/10
9
FM MODE
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
2
TV
1
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AMbåndet.
32DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 33 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
2
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra lav til
høj; tryk på TUNING – for at søge fra høj
til lav.
Receiveren standser søgningen, når den
modtager en station.
Direkte stationsindstilling
Du kan indtaste en stations frekvens direkte
ved hjælp af de numeriske taster.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
3
FM- eller AM-båndet.
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
for at vælge "AUTO T.".
3 Drej på TUNING +/–.
Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og
"STEREO" blinker på displayet, skal du vælge
monofonisk lyd, så lyden bliver mindre
forvrænget.
Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil
"MONO"-indikatoren lyser på displayet.
Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil
"MONO"-indikatoren ikke mere lyser på
displayet for at gå tilbage til stereo.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
1
1
2
4
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AMbåndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
3
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper
for at angive frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
Hvis du har indstillet en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning
for at optimere modtagelsen.
4
Tryk på ENTER.
Hvis du ikke kan indstille på en
station
Sørg for, at du har angivet den rigtige frekvens.
Hvis ikke, skal du gentage trin 2 til 4. Hvis du
ikke kan indstille på en station, anvendes
frekvensen ikke i området.
33DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Betjening af tuneren
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
DVD
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 34 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
2
Automatisk lagring af
FM-stationer
(AUTOBETICAL)
Denne funktion gør det muligt at gemme op til
30 FM- og FM RDS-stationer i alfabetisk
rækkefølge uden gentagelser. Derudover
gemmes der kun stationer med det klareste
signal.
Se "Programmering af faste radiostationer"
(side 35), hvis du vil gemme FM- eller AMstationer en ad ganagen.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
2
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
PHONES
Hold INPUT MODE nede, og
tryk på ?/1 for at tænde for
receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" kommer
frem på displayet, og receiveren udfører
stationssøgning og gemmer alle FM- og
FM RDS-stationerne i sendeområdet.
Med hensyn til RDS-stationer søger
tuneren først efter stationer, der sender det
samme program, og gemmer derefter kun
dem med det klareste signal. De valgte
RDS-stationer sorteres alfabetisk efter
deres programservicenavn, hvorefter de
forsynes med en forvalgskode på to tegn.
Vi henviser til yderligere oplysninger om
RDS, se side 37.
Ordinære FM-stationer forsynes med
forvalgskoder på to tegn og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationerne.
Når denne proces er færdig, kommer
"FINISH" frem på displayet i et kort
øjeblik, hvorefter receiveren igen
indstilles til almindelig
funktionsindstilling.
Bemærk!
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
• Tryk ikke på nogen knapper på receiveren eller den
medfølgende fjernbetjening under "autobetical"anvendelse, med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage
denne procedure for at gemme stationer i det nye
område.
• Oplysninger om tuning af de gemte stationer, se
"Indstilling på faste stationer" (side 36).
• Hvis du flytter antennen, efter at have gemt
stationer med denne procedure, gælder de gemte
indstillinger muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du
gentage proceduren for at gemme stationerne igen.
34DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 35 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Programmering af faste
radiostationer
2
Det er muligt af programmere op til 30 FMstationer og 30 AM-stationer. Når dette der
gjort, kan du nemt stille ind på de
radiostationer, du ofte lytter til.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Ændr, om nødvendigt, FMmodtageindstillingen (side 33).
3
Programmering af faste
radiostationer
4
DVD
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
1
Du kan også trykke på TUNING + eller
TUNING – for at vælge et forvalgt
nummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har valgt forvalgsnummeret, skal du
begynde igen fra trin 3.
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3,5
5
g
f
6
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
TUNING +
H
M
TUNING
+/–
Tryk på ENTER.
Stationen gemmes i hukommelsen med
det valgte forvalgsnummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har trykket på MEMORY, skal du
begynde igen fra trin 3.
TV VOL
MASTER VOL
G
Tryk på nummerknapperne for
at vælge et forvalgsnummer.
Gentag trin 1 til 5 for at
programmere endnu en station
som fast station.
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AMbåndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
35DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Betjening af tuneren
4
MOVIE
Tryk på MEMORY.
"MEMORY" lyser på displayet i få
sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden
"MEMORY" forsvinder.
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
Stil ind på den station, der skal
progremmeres som fast
station, ved hjælp af
automatisk stationsindstilling
(side 32) eller direkte
stationsindstilling (side 33).
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 36 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Indstilling på faste stationer
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
FM- eller AM-båndet.
DVD
2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
1
for at vælge "PRESET T.".
3 Drej på TUNING +/– for at vælge den faste
station, du ønsker.
FM MODE
Numeriske
knapper
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
ENTER
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
2
1
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AMbåndet.
2
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste
station.
Ved hvert tryk på knappen kan du vælge
en fast station som vist herunder:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Du kan også trykke på de numeriske
knapper for at vælge den ønskede faste
station. Tryk derefter på ENTER for at
angive det valgte.
36DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 37 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Denne receiver gør det muligt at anvende RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationer
kan sende ekstra informationer samme med
det ordinære programsignal. Det er muligt af
vise RDS-information.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer giver RDS-service, og de
giver heller ikke samme type service. Hvis du ikke
kender til RDS-serviceydelserne i dit område, kan
du få hjælp hos de lokale radiostationer.
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY gentagne gange
på receiveren, mens en RDSstation modtages.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeindikeringa) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers systemindstilling)
t Aktuelt anvendt lydfeldt
a) Type
b)
program, der sendes (side 37).
Tekstmeddelelser, som sendes af RDS-stationen.
Bemærk!
Vælg ganske enkelt en station på
FM-båndet ved brug af direkte
stationsindstilling (side 33),
automatisk stationsindstilling (side
32) eller indstilling på faste
stationer (side 36).
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"ALARM" blinke på displayet.
• Når en meddelelse indeholder 9 tegn eller mere,
ruller meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "NO XXXX" (såsom "NO TEXT")
komme frem på displayet.
Beskrivelse af programtyperne
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, lyser indikatoren "RDS", og
programservicenavnet vises på displayet.
Programtype- Beskrivelse
indikering
Bemærk!
NEWS
Nyhedsprogrammer
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis
den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller, hvis signalstyrken er
svag.
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inkl.
forbrugeranliggender og helseråd
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer,
såsom "gør det selv"-programmer
og gode råd
DRAMA
Radiospil og føljetoner
CULTURE
Programmer om national og
regional kultur, såsom sprog og
sociale anliggender
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
fortsættes
37DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Betjening af tuneren
Modtagning af RDS-udsendelser
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 38 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Programtype- Beskrivelse
indikering
VARIED
Andre typer programmer, såsom
interviews med kendte personer,
panelspil og komedier
POP M
Programmer med populær musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let musik
LIGHT M
Instrumental, vokal og kormusik
CLASSICS
Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, såsom rhythm & blues
og reggae
Andre anvendelser
Skift af
lydindgangsindstillingen
(INPUT MODE)
Du kan vælge lydindgangsindstillingen ved at
indstille den, når du tilslutter apparater til både
digitale og analoge lydindgangsjackstik på
receiveren.
1
WEATHER
Vejrudsigten
Drej på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge
indgangen.
FINANCE
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
Du kan også anvende indgangsknapperne
på fjernbetjeningen.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
RELIGION
Programmer med religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA
LEISURE
Programmer om rekreative
aktiviteter, såsom haven, fiskeri,
madlavning osv.
JAZZ
Programmer med jazz
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populær musik
fra lande eller steder
OLDIES
Programmer med gamle hitnumre
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Undersøgende funktioner
NONE
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
2
Tryk på INPUT MODE gentagne
gange på receiveren for at
vælge lydindgangsindstillingen.
Den valgte lydindgangsindstilling
kommer frem på displayet.
Lydindgangsindstillinger
• AUTO IN
Giver forrang til digitale lydsignalerindgange,
hvor der er både digitale og analoge
tilslutninger. Hvis ingen digitale lydsignaler
findes, vælges analoge lydsignaler.
• COAX IN
Specificerer de digitale lydsignalerindgange,
som sendes til DIGITAL COAXIALjackstikket.
• OPT IN
Specificerer de digitale
lydsignalerindgange, som sendes til
DIGITAL OPTICAL-jackstikket.
• ANALOG
Specificerer de analoge
lydsignalerindgange, som sendes til AUDIO
IN (L/R)-jackstikkene.
Bemærk!
Nogle lydindgangsfunktioner indstilles muligvis
ikke, afhængig af indgangs.
38DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 39 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Ændring af displayet
Du kan bekræfte lydfelterne osv. ved at ændre
informationen på displayet.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
cyklisk, som vist herunder.
Alle indgange med undtagelse
af FM- og AM-båndet
Valgt indgang t Aktuelt valgt lydfelt
Anvendelse af den
automatiske
slukningsfunktion
Det er muligt at indstille receiveren til
automatisk at slukke på et bestemt angivet
tidspunkt.
Tryk på SLEEP gentagne gange,
mens der er tændt for strømmen.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
cyklisk, som vist herunder:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
FM- og AM-bånd
* Kun under RDS-modtagelse (side 37).
"SLEEP" lyser på displayet, når den
automatiske slukningsfunktion anvendes.
Tip!
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid,
før receiveren slukker. Den resterende tid kommer
frem på displayet. Hvis du igen trykker på SLEEP,
vil den automatiske slukning blive annulleret.
39DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Andre anvendelser
Programservicenavn* t Frekvens t
Programtypeindikering* t
Radiotekstindikering* t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers indstilling)* t
Aktuelt valgt lydfelt
t OFF
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 40 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Optagelse af lyd ved
hjælp af receiveren
Du kan optage lyd fra en videobåndoptager, et
TV, en kassettebåndoptager eller en MDafspiller ved hjælp af receiveren. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte med
optageapparatet, for at få yderligere
oplysninger.
1
Tryk på én af
indgangsknapperne for at
vælge afspilningsapparatet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Sæt en CD i CD-afspilleren.
3
Gør optageapparatet klart.
Sæt f.eks. en tom MD osv. i
optageapparatet, og juster
optageniveauet.
4
Anvendelse af fjernbetjeningen
Ændring af
knapfunktionerne
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne af
indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en DVD-optager til VIDEO 1jackstikkene på receiveren, kan du
programmere VIDEO 1-knappen på denne
fjernbetjening til at styre DVD-optager.
1
Hold den indgangsknap, hvis
funktion du vil ændre.
Eksempel: Hold VIDEO 1 nede.
2
Tryk på indtastningsknappen
for den ønskede kategori, idet
du refererer til nedenstående
oversigt.
Eksempel: Tryk på 4.
Nu kan du bruge VIDEO 1-knappen til at
styre DVD-optager.
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk!
• Lydjusteringer har ingen indvirkning på signaler,
der udsendes fra MD/TAPE OUT-jackstikkene.
• Nogle kilder er forsynet med kopibeskyttelse for at
forhindre optagelse. I dette tilfælde er du muligvis
ikke i stand til at optage fra kildere.
40DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 41 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Kategorier og de tilsvarende
knapper
Supplerende oplysninger
Kategorier
Tryk på
Videobåndoptager
(kommandoindstilling VTR 3)a)
1
Ordliste
Videobåndoptager
(kommandoindstilling VTR 2)a)
2
x Dolby Digital
DVD-afspiller/DVD-optager
(kommandoindstilling DVD1)b)
3
DVD-optager
(kommandoindstilling DVD3)b)
4
CD-afspiller
5
MD-afspiller
6
Kassettebåndoptager B
7
Tuner (denne receiver)
8
DVR (Digital CATV-stik)
9
DSS (Digital Satellite Receiver)
0/10
a) Sony videobåndoptagere betjenes med
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Tryk på ?/1, TEST TONE og MASTER
VOL – samtidigt.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings/lyddekodningsteknologi
til biografer, som er udviklet af Digital Theater
Systems, Inc. komprimerer ikke lyd helt så
meget som Dolby Digital, hvilket giver en
lydgengivelse af en højere kvalitet.
x Samplingsfrekvens
For at ændre analog lyd til digital lyd bør
analoge data kvantitetsbestemmes. Denne
proces kaldes sampling, og det antal gange i
sekundet den analoge data kvantificeres kaldes
samplingsfrekvensen. En almindelig musikCD gemmer data, som er kvantificeret ved
44.100 gange i sekundet, hvilket udtrykkes
som en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
Generelt sagt betyder en højere
samplingsfrekvens en bedre lydkvalitet.
41DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Anvendelse af fjernbetjeningen/Supplerende oplysninger
en VTR 2eller VTR 3-indstilling, som svarer til henholdsvis
8 mm og VHS.
b) Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller
DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning,
der følger med DVD-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Digital lydkodning/dekodingsteknologi er
udviklet af Dolby Laboratories, Inc. Det består
af front- (venstre/højre), center-, surround(venstre/højre) og subwooferkanaler. Det er en
anerkendt lydstandard til DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround. Da surroundinformation optages og gengives i stereo,
leveres mere realistisk lyd med fyldigere
gengivelse, end med Dolby surround.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 42 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Om placering
Sikkerhedsforanstaltninger
• Kontroller, inden betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som for den
lokale strømforsyning.
Driftspændingen er angivet på fabriksskiltet
på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke frakoblet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet stikkontakten i væggen, selv hvis
der er tilslukket på selve apparatet.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og forlænge receiverens
levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningene og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, såsom et TV, en videobåndoptager
eller en kassettebåndoptager. (Hvis
receiveren anvendes i kombination med et
TV, en videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
især sandsynligt, når der anvendes en
indendørs antenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørs antenne).
• Vær forsigtig med at anbringe receiveren på
overflader, der har fået en speciel behandling
(med voks, olie, polish osv.), da det kan
resultere i, at der kommer pletter på
overfladen, eller at den misfarves.
Om varmedannelse
Om anvendelsen
Om sikkerheden
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal strømmen afbrydes, og
du skal derefter få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyningen
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis receiveren anvendes
uafbrudt ved høj lydstyrke, kan apparatets
overside, sider og underside blive meget
varme. Lad være med at røre ved apparatet, så
du undgår at brænde dig.
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af stikket, inden den tilsluttes til andet udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontroltasterne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med din receiver.
42DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 43 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt,
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af følgende problemer skulle opstå under
brug af receiveren.
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat, der vælges, eller der høres
kun en meget svag lyd.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
forbundet på korrekt vis.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUME ikke er
sat til "VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) ikke er slået fra.
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Tryk på MUTING for at annullere
afbrydefunktionen.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat med indgangsknapperne.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren, fjern
årsagen til kortslutningen, og tænd for
strømmen igen.
Der er ingen lyd fra analoge 2-kanals
kilder.
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
"COAX IN" eller "OPT IN" for den valgte
indgang (side 38).
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICALindgangsjackstikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
"ANALOG" (side 38).
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved hjælp af
fronthøjttalerens balanceparameter (side
26).
fortsættes
43DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Supplerende oplysninger
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt
til lydindgangsjackstikkene til det
pågældende apparat.
• Kontroller, at ledningen (erne) er sat helt
ind i jackstikkene på både receiveren og
apparatet.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat med indgangsknapperne.
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONEjackstikket for at verificere, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres én kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er tilsluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontroller, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler høres fra
hovedtelefonerne, kan det betyde, at
fronthøjttaleren ikke er tilsluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, fra
hvilken der ikke kommer nogen lyd.
• Sørg for, at du har tilsluttet til både L- og
R-jackstikket på et analogt apparat, og
ikke kun til enten L- eller R-stikket.
Anvend et lydkabel (medfølger ikke).
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 44 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Der er kraftig brum og støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand fra transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et TV eller
lysstofrør.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
fugtet med sprit.
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
til en udendørs FM-antenne, som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
tilsluttes til en udendørs antenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke tilsluttes til et
gasrør, da dette kan medføre
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
ordentligt og på korrekt vis.
• Sørg for, at du har tændt for subwooferen.
• Der er ingen lyd fra subwooferen,
afhængigt af lydfeltet.
• Juster subwooferniveauet (side 21).
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Sørg for, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Kontroller lydindstillingen
(indstillingerne for lydudgangen) på de
tilsluttede apparater, når du tilslutter
DVD-afspilleren osv. til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis.
• Vælg kildeapparatet ved hjælp af
indgangsknapperne.
Receiver
ANTENNA
AM
Jordforbindelse
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstillling). Anvend
direkte stationsindstilling (side 33).
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forvalg af stationerne (side 35).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange på
receiveren, så frekvensen kommer frem på
displayet.
RDS fungerer ikke.
• Sørg for, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
44DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 45 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende service elle ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på TVskærmen eller monitoren.
• Sørg for, at Video Out på videoapparatet er
tilsluttet til TV'et.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer på
vejen mellem fjernbetjeningen og
receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er udtjente.
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
PROTECT
Strømmen fra receiverens udgang er
uregelmæssig. Receiveren slukker
automatisk efter nogle få sekunder.
Kontroller højttalertilslutningen, og tænd
for strømmen igen.
Hvis du ikke er i stand til at løse
problemet ved hjælp af
fejlfindingsvejledningen
Det kan muligvis løse problemet at slette
receiverens hukommelse (side 19). Bemærk
imidlertid, at indprogrammerede indstillinger
nulstilles til fabriksindstillingerne, og du vil
være nødt til at rejustere alle indstillingerne i
receiveren.
Hvis problemet fortsætter med
at opstå
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter
visse dele under reparation, kan disse blive
bevaret.
Fejlmeddelelser
For at slette
Se
Hvis der er opstået en fejlfunktion, viser
displayet en meddelelse. Via meddelelsen kan
man kontrollere systemets tilstand. Vi henviser
til den følgende oversigt angående, hvordan
problemet løses. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 19
Brugertilpassede lydfelter
side 32
Supplerende oplysninger
Henvisninger angående
sletning af receiverens
hukommelse
DEC. EROR
Vises, når der modtages et signal, som
receiveren ikke kan dekode (f.eks. DTSCD), og "DEC. PRI." er indstillet til "DEC.
PCM". Ret indstillingen til "DEC. AUTO"
(side 26).
45DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK06SEL_STRDG300-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 46 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
FM-tuner
Specifikationer
Forstærker
Stereoudgangseffekt1),
referenceudgangseffekt1) 2)
8 ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%
90 W + 90 W, 110 W/kanal
8 ohm 1 kHz, THD 0,7%
105 W + 105 W,
120 W/kanal
8 ohm 1 kHz, THD 10%
130 W + 130 W,
160 W/kanal
1)
Målt under de følgende forhold:
230 V vekselstrøm, 50 Hz
2)
Referenceudgangseffekt for fronthøjttalere.
Afhængigt af lydindstillingerne og kilden, er det
ikke sikkert, at der er nogen lyd.
Frekvensrespons
Analoge
Indgange
Analoge
Modtageområde
87,5 - 108,0 MHz
Mellemfrekvens
10,7 MHz
Brugbar følsomhed 11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
S/N
Mono/Stereo
76 dB/70 dB
Harmonisk forvrængning 1 kHz
Mono/Stereo
0,3%/0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
AM-tuner
Modtageområde
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz
Mellemfrekvens
450 kHz
Brugbar følsomhed 50 dB µ/m (ved 1.000 kHz
eller 999 kHz)
Generelt
Strømforsyningskrav
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (med lydfelter
og omgåelse af tone)
Følsomhed: 500 mV/
50 kohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitale (Koaksial)
Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitale (Optisk) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange (Analoge)
AUDIO OUT
Spænding: 500 mV/
10 kohm
SUB WOOFER Spænding: 2 V/1 kohm
Tone
Fortærkningsniveauer
±6 dB, 1 dB trin
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
220 W
Strømforbrug (under standby-indstilling)
0,2 W
Stikkontakt
1 med kontakt, 100 W/
0,4A MAX
Mål (b/h/d) (ca.)
430 × 157,5 × 316 mm
inkl. fremspringende dele
og kontroller
Vægt (ca.)
7,5 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening RM-AAU007 (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
3)
INPUT SHORT (med lydfelter og omgåelse af
tone).
4)
Vægtet netværk, indgangsniveau.
46DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\01DK01COV_STRDG300-CELIX.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_STR-DG300-CEL.book Page 47 Thursday, May 25, 2006 3:12 PM
Stikordsregister
Tal
I
T
2.1-kanals 12
Indledende klargøring 19
Indstille
automatisk 32
til faste stationer 36
INPUT MODE 38
TEST TONE 21
Tilpasning af receiveren 27
Transportabel afspiller
tilslutte 15
Tuner
tilslutte 18
A
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 29
AUTOBETICAL 34
Automatisk slukning 39
C
CD-afspiller
afspille 23
tilslutte 15
D
F
Fejlmeddelelser 45
H
Højttalere
tilslutte 13
Kassettebåndoptager
tilslutte 15
L
Lydfelter
genindstille 32
vælge 29
V
Vælge
apparat 22
højttalersystem 20
lydfeldt 29
Videobåndoptager
tilslutte 16
M
MD-afspiller
tilslutte 15
Muting 22
O
Optagelse (lyd) 40
R
Supplerende oplysninger
Digital Cinema Sound
(DCS) 31
Direkte stationsindstilling
33
Dolby Digital 41
DTS 41
DVD-afspiller
afspille 24
tilslutte 16
DVD-optager
tilslutte 16
K
RDS 37
S
Satellittuner
tilslutte 16
Super Audio CD-afspiller
afspille 23
tilslutte 15
47DK
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI02REG_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 2 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja, laitteen
päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Tästä käyttöohjeesta
• Tämän käyttöohjeen ohjeet ovat mallille
STR-DG300. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta.
• Tämän käyttöohjeen ohjeissa kuvataan
varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen
ohjaustoiminnot. Myös vastaanottimen
ohjaustoimintoja voidaan käyttää, jos niillä on
samat tai samantapaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital- ja
DTS**-dekooderi.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS 2.0” Digital Theater Systems,
Inc:in tavaramerkkejä.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saa paikallisesta paikallisilta
viranomaisilta.
2FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI02REG_STRDG300_CELTOC.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 3 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Virittimen käyttäminen
Osien kuvaus ja sijainti ................................. 4
1: Kaiuttimien asentaminen ........................ 12
2: Kaiuttimien liittäminen ........................... 13
3: Audio-/videolaitteiden liittäminen .......... 14
4: Antennien liittäminen.............................. 18
5: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmistelu ............................................... 19
6: Kaiuttimien valitseminen ........................ 20
7: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE)... 21
FM/AM-radion kuunteleminen ...................32
FM-asemien automaattinen tallennus
muistiin (AUTOBETICAL) ...................34
Radioasemien esivirittäminen .....................35
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttäminen ............................................36
Toisto
Lähdelaitteen valitseminen.......................... 22
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen /
kuvan katseleminen................................ 23
Muut toiminnot
Audiotulotilan vaihtaminen
(INPUT MODE).....................................38
Näyttötilan vaihtaminen ..............................38
Uniajastimen käyttäminen...........................39
Äänen tallentaminen vastaanottimen
kautta ......................................................39
FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen asetusparametreissa ................. 25
Vastaanottimen asetusten mukauttaminen .. 27
Äänikentän valitseminen
Dolby Digital- ja DTS-äänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT) ................. 29
Esiohjelmoidun äänikentän valitseminen.... 29
Muuttamattoman äänen kuunteleminen
(ANALOG DIRECT)............................. 31
Äänikenttien palauttaminen tehdasasetusten
mukaisiksi .............................................. 32
Painikemääritysten muuttaminen ................40
Lisätietoja
Sanasto.........................................................41
Varotoimet ...................................................41
Vianetsintä ...................................................42
Tekniset tiedot .............................................45
Hakemisto....................................................47
3FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 4 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Aloittaminen
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
1
2
3
4
5
6
7
8
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
qh
qg
qf
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
q;
9
PHONES
ql
qk
qj
qd
qs
qa
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A ?/1
Painamalla tätä voit
kytkeä tai katkaista
vastaanottimeen virran
(sivu 19, 23, 24, 32, 34).
G INPUT MODE
B SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Painamalla tätä voit valita
käytettävät kaiuttimet
(sivu 20).
Painamalla tätä voit valita
tulosignaalin tyypin, kun
laitteet on liitetty sekä
digitaalisten että
analogisten liitäntöjen
kautta (sivu 38).
H MASTER
VOLUME
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samalla kertaa (sivu 21,
22, 23, 24).
I MUTING
Painamalla tätä voit
mykistää äänen (sivu 22).
J WOOFER
ON/OFF
Painamalla tätä voit ottaa
lisäbassokaiuttimen
käyttöön tai pois käytöstä.
C TUNING MODE
Painamalla tätä voit valita
viritystilan (sivu 33, 36).
D Näyttö
Näyttää valitun laitteen
nykyisen tilan tai
valittavissa olevien
vaihtoehtojen luettelon
(sivu 6).
E Kaukosäädinsignaalin
tunnistin
Vastaanottaa
kaukosäätimen signaalit.
F DISPLAY
Painamalla tätä voit valita
näytössä näkyvät tiedot
(sivu 37, 38).
4FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 5 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Toiminto
K INPUT
SELECTOR
Kääntämällä tätä voit
valita toistettavan
ohjelmalähteen (sivu 22,
23, 24, 31, 33, 36, 38, 39).
L DIRECT
Painamalla tätä voit
kuunnella laadukasta,
muuttamatonta analogista
ääntä (sivu 31).
M MOVIE,
MUSIC
Painamalla näitä voit
valita äänikentän elokuvaa
tai musiikkia varten (sivu
29).
N A.F.D.
Painamalla tätä voit valita
A.F.D.-tilan (sivu 29).
O TREBLE +/–
Painamalla tätä voit säätää
etukaiuttimien
diskanttiäänten
voimakkuutta (sivu 28).
P BASS +/–
Painamalla tätä voit säätää
etukaiuttimien
bassoäänten voimakkuutta
(sivu 28).
Q TUNING +/–
Painamalla tätä voit
virittää aseman selaamalla
(sivu 33, 35).
Aloittaminen
Nimi
R VIDEO 3 IN/
Tähän voit liittää
PORTABLE
kannettavan soittimen,
AUDIO IN-liitäntä kuten MP3-soittimen
(sivu 16, 22).
S PHONES-liitäntä
Tähän voit liittää
kuulokkeet (sivu 43).
5FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 6 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Näytön ilmaisimet
1
2
3
4
5
SW
LFE
SP A ; DIGITAL
SP B SLEEP OPT COAX
6
DTS
D.RANGE
7
RDS MEMORY
STEREO MONO A.DIRECT
L C R
SL
SR
qd
q;
qs qa
9
qf
8
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A SW
Palaa, kun otat
lisäbassokaiuttimen käyttöön
painamalla vastaanottimen
WOOFER ON/OFF -painiketta
ja SUB WOOFER -liitännästä
saadaan audiosignaali.
F MEMORY
Palaa, kun asemien esiviritys
(sivu 35) tai muu
muistitoiminto on käytössä.
G A.DIRECT
Palaa, kun ANALOG DIRECT
on valittuna (sivu 31).
H Esiviritettyjen Palaa, kun vastaanottimella
asemien
kuunnellaan esiviritettyjä
ilmaisimet
radioasemia. Jos haluat
lisätietoja esivirittämisestä,
katso sivua 35.
B LFE
Palaa, jos soitettava levy
sisältää LFE (Low Frequency
Effect) -kanavan ja laite toistaa
LFE-kanavan ääntä.
C SP A/SP B
Palaa käytettävän
kaiutinjärjestelmän mukaan.
Nämä ilmaisimet eivät
kuitenkaan pala, jos kaiuttimien
lähtösignaali on katkaistu tai
kuulokkeet liitetty.
I Virittimen
ilmaisimet
Palaa, kun vastaanottimella
esimerkiksi viritetään
radioasemia (sivu 32).
J D.RANGE
Palaa, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 27).
Palaa, kun laite vastaanottaa
Dolby Digital -signaaleja.
Huomautus
Varmista Dolby Digital -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että levyn toistoon käytettävä
soitin on liitetty digitaalisen
liitännän kautta ja että INPUT
MODE -asetuksena ei ole
”ANALOG” (sivu 38).
K COAX
Palaa, kun INPUT MODE
-asetuksena on ”AUTO IN” ja
lähdesignaali on COAXIALliitännän kautta tuleva
digitaalinen signaali tai kun
INPUT MODE -asetuksena on
”COAX IN” (sivu 38).
L OPT
Palaa, kun INPUT MODE
-asetuksena on ”AUTO IN” ja
lähdesignaali on OPTICALliitännän kautta tuleva
digitaalinen signaali tai kun
INPUT MODE -asetuksena on
”OPT IN” (sivu 38).
M SLEEP
Palaa, kun uniajastin on
käytössä (sivu 39).
D ;DIGITAL
E DTS
Palaa, kun laite vastaanottaa
DTS-signaaleja.
Huomautus
Varmista DTS-äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että levyn toistoon käytettävä
soitin on liitetty digitaalisen
liitännän kautta ja että INPUT
MODE -asetuksena ei ole
”ANALOG” (sivu 38).
6FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 7 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Nimi
Toiminto
Aloittaminen
N Toistettavien Kirjaimet (esimerkiksi L, C ja
kanavien
R) ilmaisevat toistettavat
ilmaisimet
kanavat. L- ja R-kirjainten
ympärillä olevat kehykset
ilmaisevat, että vastaanotin
yhdistää lähdesignaalin 2
kanavaan.
L
Vasen etukanava
R
Oikea etukanava
C
Keskikanava (monoääninen)
SL
Vasen takakanava
SR
Oikea takakanava
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/taka): 3/2.1
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
SW
L C R
SL
SR
7FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 8 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Takapaneeli
1
2
AC OUTLET
DIGITAL
SWITCHED 100W/0.4A MAX
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
+
–
+
–
AUDIO
OUT
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
FRONT A
SPEAKERS
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
4
A DIGITAL INPUT -osa
3
C SPEAKER -osa
OPTICAL
IN -liitäntä
Esimerkiksi DVDsoittimen
liittämiseen.
COAXIAL-liitäntä
COAXIAL IN tarjoaa saman
-liitäntä
laadukkaan äänen
(sivu 16).
B ANTENNA -osa
FM
ANTENNA
AM
ANTENNA
R
FRONT B
Kaiuttimien
liittämiseen (sivu
13).
Lisäbassokaiuttim
en liittämiseen
(sivu 13).
D AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän FMjohtoantennin
liittämiseen (sivu
18).
AUDIO IN/
Valkoinen
OUT -liitäntä
(L)
Punainen
(R)
Esimerkiksi MDdekin tai
kuvanauhurin
liittämiseen (sivu
15, 16).
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän AMkehäantennin
liittämiseen (sivu
18).
8FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 9 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Kaukosäädin
Toiminto
A AV ?/1
Painamalla tätä voit kytkeä tai
katkaista niiden Sony audio-/
videolaitteiden virran, joita
kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan (sivu 40).
Jos painat samanaikaisesti
painiketta ?/1 (B),
vastaanottimesta ja muista
laitteista katkeaa virta
(SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
vaihtuu automaattisesti joka
kerta, kun painat
lähdelaitteiden
valintapainikkeita (W).
B TV ?/1
Voit kytkeä tai katkaista
television virran painamalla
painikkeita TV ?/1 ja TV (M)
samanaikaisesti.
?/1
Painamalla tätä voit kytkeä tai
katkaista vastaanottimen
virran.
Voit katkaista kaikkien
laitteiden virran painamalla
painikkeita ?/1 ja AV ?/1 (A)
samanaikaisesti (SYSTEM
STANDBY).
RM-AAU007
?/1
1 AV
(virta/valmiustila)-
wf
TV/VIDEO
SLEEP
TEST
TONE
AV
?/1
TV ?/1
?/1
wd
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
ws
wa
painikkeen
TV ?/1, ?/1
2 (virta/valmiustila)painikkeen
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
SUB WOOFER
LEVEL
3
4
5
w;
ql
qk
qj
qh
FM MODE
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
G
C AMP MENU
Painamalla tätä saat näkyviin
vastaanottimen valikon. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
ohjauspainikkeilla.
D MOVIE,
MUSIC
Painamalla näitä voit valita
äänikentän elokuvaa tai
musiikkia varten.
E SUB
WOOFER
LEVEL +/–
Painamalla tätä voit säätää
lisäbassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
F FM MODE
Painamalla tätä voit valita FMstereo- tai -monovastaanoton.
G D.TUNING
Painamalla tätä voit siirtyä
suoraviritystilaan.
D.SKIP
Painamalla tätä voit ohittaa
CD- tai DVD-soittimessa
olevan levyn (vain
monilevyinen vaihtaja).
H DVD MENU
Painamalla tätä voit tuoda
DVD-soittimen valikon
television kuvaruutuun. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
ohjauspainikkeilla.
g
qa
qg
qf
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
TV
qd
qs
jatkuu
9FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Aloittaminen
Voit ohjata vastaanotinta käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä.
Kaukosäätimellä voit ohjata myös niitä Sonyn
audio-/videolaitteita, joita kaukosäädin on
määritetty ohjaamaan (sivu 40).
Nimi
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 10 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
I ENTER
Painamalla tätä voit vahvistaa
valinnan, kun olet valinnut
kanavan, levyn tai raidan
numeropainikkeilla.
L x
Painamalla tätä voit pysäyttää
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai MDtai kasettidekissä.
MEMORY
Painamalla tätä voit tallentaa
aseman muistiin.
J MUTING
Painamalla tätä voit mykistää
äänen.
K TV VOL
+a)/–
Voit säätää television
äänenvoimakkuutta
painamalla painikkeita TV
VOL +/– ja TV (M)
samanaikaisesti.
MASTER
VOL +a)/–
L ./>
Painamalla tätä voit säätää
kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti.
Painamalla tätä voit ohittaa
raitoja CD- tai DVD-soittimen
tai MD- tai kasettidekin
toiston aikana.
TV CH +/–
Voit valita esiviritetyt TVkanavat painamalla
painikkeita TV CH +/– ja TV
(M) samanaikaisesti.
PRESET +/–
Painamalla tätä voit valita
– esiviritetyt kanavat.
– kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
esiviritetyt kanavat.
TUNING +/–
Painamalla tätä voit hakea
aseman selaamalla.
M TV
Voit ottaa oranssilla tekstillä
merkityt painikkeet käyttöön
painamalla TV-painiketta ja
oranssilla tekstillä merkittyä
painiketta samanaikaisesti.
N MENU
Painamalla tätä voit tuoda
kuvanauhurin, DVDsoittimen tai
satelliittivirittimen valikon
television kuvaruutuun. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
ohjauspainikkeilla.
O RETURN/
EXIT O
Painamalla tätä voit
– palata edelliseen valikkoon.
– poistua television
kuvaruudussa näkyvästä
DVD-soittimen tai
satelliittivirittimen valikosta
tai kuvaruutuohjeesta.
REPLAY < / Painamalla tätä voit toistaa
ADVANCE < uudelleen edellisen
kohtauksen tai siirtyä nopeasti
eteenpäin nykyisessä
kohtauksessa kuvanauhurin tai
DVD-soittimen toiston aikana.
m/M
Painamalla tätä voit
– hakea raitoja DVDsoittimessa eteen- tai
taaksepäin.
– käyttää pikasiirtoa eteen- tai
taaksepäin kuvanauhurissa,
CD-soittimessa tai MD-tai
kasettidekissä.
Ha)
Painamalla tätä voit aloittaa
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai MDtai kasettidekissä.
X
Painamalla tätä voit kytkeä
toiston ja tallennuksen
taukotilaan kuvanauhurissa,
CD- tai DVD-soittimessa tai
MD- tai kasettidekissä.
(Aloittaa myös äänityksen,
kun laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa.)
P Ohjauspainik- Paina AMP MENU (C),
keet
DVD MENU (H) tai MENU
(N) ja valitse sitten asetukset
painamalla ohjauspainiketta
V, v, B tai b. Kun painat DVD
MENU tai MENU, vahvista
valinta painamalla
ohjauspainiketta.
Q DISPLAY
Painamalla tätä voit valita
kohteen television
kuvaruudussa näkyvästä
kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CD- tai
DVD-soittimen tai MD-dekin
kuvaruutunäytöstä.
10FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 11 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Nimi
Nimi
R TOOLS
Painamalla tätä saat näkyviin
asetukset, jotka koskevat
koko levyä (kuten levyn
suojaus), tallenninta (kuten
ääniasetukset tallennuksen
aikana) tai useita
luettelovalikon kohteita
(kuten usean nimikkeen
poisto).
S -/--
Voit valita television
kanavanumeroiden
syöttötavan (yksi tai kaksi
numeroa) painamalla
painikkeita -/-- ja TV (M)
samanaikaisesti.
V Lähdelaitteiden Valitse haluamasi laite
valintapainik- painamalla vastaavaa
keet
valintapainiketta. Voit kytkeä
vastaanottimeen virran
painamalla jotain
lähdelaitteen
valintapainiketta. Painikkeet
on tehtaassa määritetty
ohjaamaan Sony-laitteita
seuraavasti. Voit muuttaa
painikemäärityksiä
noudattamalla ohjeita, jotka
ovat kohdassa
”Painikemääritysten
muuttaminen” sivulla 40.
>10/
x
CLEAR
Painamalla tätä voit valita
– kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CDsoittimen tai MD-dekin ne
raitanumerot, jotka ovat
suurempia kuin 10.
– digitaalisen kaapeli-tvpäätteen kanavanumerot.
Painamalla tätä voit
– korjata numeropainikkeita
painaessasi tekemäsi
virheen.
– palauttaa
satelliittivirittimen tai
DVD-soittimen
esimerkiksi normaaliin
toistoon.
T Numeropainik- Painamalla tätä voit
– esivirittää kanavat ja sen
keet
jälkeen virittää ne.
(numero 5a))
– ohittaa raitoja CD- tai
DVD-soittimen tai MDdekin toiston aikana.
Raitanumeron 10 voi valita
painamalla 0/10.
– valita kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
kanavanumerot.
Voit valita TV-kanavat
painamalla
numeropainikkeita ja
painiketta TV (M)
samanaikaisesti.
U A.F.D.
Painamalla tätä voit valita
A.F.D.-tilan.
Toiminto
Painike
Määritetty Sonylaite
VIDEO 1
Kuvanauhuri
(VTR-tila 3)
VIDEO 2
Kuvanauhuri
(VTR-tila 2)
VIDEO 3
Ei määritetty
DVD
DVD-soitin
MD/TAPE MD-dekin
SA-CD/CD Super Audio CD-/
CD-soitin
TUNER
W TV/VIDEO
SLEEP
X TEST TONE
a)
Sisäinen viritin
Voit valita tulosignaalin
(televisio tai videolaite)
painamalla painikkeita TV/
VIDEO ja TV (M)
samanaikaisesti.
Painamalla tätä voit aktivoida
uniajastintoiminnon ja ajan,
jonka kuluttua
vastaanottimen virta katkeaa
automaattisesti.
Painamalla tätä voit aktivoida
testiäänitoiminnon.
Numeropainikkeessa 5 ja painikkeissa MASTER
VOL +, TV VOL + ja H on kohopiste. Käytä
kohopistettä apunasi kiintopisteenä käyttäessäsi
vastaanotinta.
Huomautuksia
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei
yllä kuvattu toimenpide ole mahdollinen tai
laitteen toiminta voi poiketa kuvatusta.
11FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Aloittaminen
Toiminto
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 12 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
1: Kaiuttimien asentaminen
Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 2.1kanavaista kaiutinjärjestelmää (2 etukaiutin ja
yksi lisäbassokaiutin).
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CLisäbassokaiutin
Vihje
Koska lisäbassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole
suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen
haluamaasi paikkaan.
12FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 13 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
2: Kaiuttimien liittäminen
Aloittaminen
C
A
SPEAKERS FRONT Ba)
AC OUTLET
SWITCHED 100W/0.4A MAX
L
L
L
L
L
+
L
–
+
–
AUDIO
OUT
R
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
R
FRONT A
SPEAKERS
SUB
WOOFER
R
FRONT B
B
A
B
A Monoääninen audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Kaiutinjohdot (ei sisälly vakiovarusteisiin)
AEtukaiutin A (vasen)
BEtukaiutin A (oikea)
CLisäbassokaiutinb)
a)
Jos käytössäsi on toinen etukaiutinpari, liitä
kyseiset kaiuttimet SPEAKERS FRONT B
-liitäntään. Voit valita käyttöön haluamasi
etukaiuttimet painamalla painiketta SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B). Jos haluat lisätietoja, katso
”6: Kaiuttimien valitseminen” (sivu 20).
b)
Jos liität lisäbassokaiuttimen, jossa on
automaattinen valmiustilatoiminto, poista
toiminto käytöstä elokuvien katselun ajaksi. Jos
automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä
(ON), se kytkee automaattisesti
lisäbassokaiuttimen valmiustilaan tulosignaalin
voimakkuuden mukaan, joten kaiuttimen ääni voi
katketa.
13FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 14 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
3: Audio-/videolaitteiden liittäminen
Laitteiden liittämistapa
Tässä osassa on kuvattu, miten laitteet liitetään
tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävä
laite”. Siinä on mainittu, millä sivulla kunkin
audio-/videolaitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan
”4: Antennien liittäminen” (sivu 18).
Liitettävä laite
Laitteet
Katso
Audiolaitteet
• Super Audio CD-/CD-soitin
• MD-dekki
• Kasettidekki
• Kannettava soitin, kuten MP3soitin
sivu 15
Videolaitteet
• DVD-soitin
• DVD-tallennin
• Satelliittiviritin
• Kuvanauhuri
sivu 16
14FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 15 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Audiolaitteiden liittäminen
Super Audio CD-/
CD-soitin
Aloittaminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty
audiolaitteiden (kuten Super Audio CD
-soittimen tai MD-dekin) liittäminen.
MD-dekki/
kasettidekki
A
A
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
+
–
AUDIO
OUT
R
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
FRONT A
SPEAKERS
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
VIDEO 3 IN/PORTABLE AUDIO IN -liitäntään
(etupaneeli)
Kannettava soitin
B
A Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Stereokuulokeliittimellä varustettu RCA-kaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin)
Huomautuksia
• Äänessä voi olla säröä kuunneltaessa tämän
vastaanottimen etupaneelin VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN -liitäntään liitettyä
laitetta. Tämä ei ole merkki viasta, ja särön
esiintyminen määräytyy liitetyn laitteen mukaan.
• Jos VIDEO 3 IN/PORTABLE AUDIO IN
-liitäntään liitetystä laitteesta tuleva ääni on hyvin
hiljainen, voit lisätä äänenvoimakkuutta. Vähennä
äänenvoimakkuutta, ennen kuin siirryt toisen
laitteen kuunteluun. Muutoin kaiuttimet voivat
vahingoittua.
15FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 16 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Jos liität DVD-tallentimen
Videolaitteiden liittäminen
Vaihda kaukosäätimen VIDEO 1
-valintapainikkeen tehdasasetusta niin, että
voit ohjata painikkeella DVD-tallenninta. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 40).
Seuraavassa kuvassa on esitetty
videolaitteiden, kuten DVD-soittimen, DVDtallentimen, satelliittivirittimen tai
kuvanauhurin, liittäminen.
Satelliittiviritin
A
B
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
DVD-soitin
R
R
IN
SA-CD/CD
B
L
+
–
AUDIO
OUT
R
C
L
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN AUDIO OUT
DVD VIDEO 2
AUDIO IN
VIDEO 1
B
SUB
WOOFER
R
FRONT A
SPEAKERS
A
DVD-tallennin/
kuvanauhuri
A Optinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Koaksiaalinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
16FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 17 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Huomautuksia
Aloittaminen
• Voit äänittää tähän vastaanottimeen liitetystä
videolaitteesta (kuten DVD-soittimesta tai
kuvanauhurista) vain audiosignaalia. Katso
lisätietoja liitetyn videolaitteen vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
17FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 18 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
4: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AMkehäantenni ja FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni (sisältyy vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni
(sisältyy vakiovarusteisiin)
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
IN
ANTENNA
VIDEO 2
IN
AM
L
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
+
–
AUDIO
OUT
R
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
FRONT A
SPEAKERS
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja
muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
18FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 19 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Verkkovirtajohdon liittäminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Verkkovirtajohto
Alkuasetusten määrittäminen
Määritä seuraavassa kuvatut alkuasetukset,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran. Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
AC OUTLET
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
AC OUTLET
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
SWITCHED 100W/0.4A MAX
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
PHONES
L
+
L
–
R
FRONT A
SPEAKERS
+
–
R
FRONT B
Pistorasiaan
Huomautuksia
• Asenna tämä laite niin, että verkkovirtajohdon voi
irrottaa pistorasiasta heti, jos laitteessa ilmenee
jokin ongelma.
• Vastaanottimen takapaneelissa oleva AC OUTLET
-liitäntä on virtakytkimellä ohjattava, eli siitä
saadaan virtaa vain, kun virta on kytkettynä.
• Varmista, ettei vastaanottimen AC OUTLET
-liitäntään liitetyn laitteen tehonkulutus ylitä
takapaneeliin merkittyä wattiarvoa. Tähän
liitäntään ei saa liittää paljon tehoa kuluttavia
kodinkoneita, kuten silitysrautaa, tuuletinta tai
televisiota. Muutoin voi syntyä toimintahäiriö.
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekuntia.
Näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus
”CLEARING” ja sitten ”CLEARED”.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki kaiutinjärjestelmän asetukset ja
ääniasetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäparametrit.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• MASTER VOLUME -asetukseksi tulee
”VOL MIN”.
• Lähdelaitteeksi vaihtuu ”DVD”.
19FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Aloittaminen
5: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmistelu
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 20 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
RM-AAU007-kaukosäätimeen.
Varmista, että asetat paristot oikein päin.
6: Kaiuttimien
valitseminen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
WOOFER
ON/OFF
DIRECT
MUTING
PHONES
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä alkaliparistoja yhdessä muuntyyppisten
paristojen kanssa.
• Älä altista kaukosäädinsignaalin tunnistinta
suoralle auringonvalolle tai valaisimien valolle.
Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
Vihje
Paristot kestävät tavallisesti noin 3 kuukautta. Kun
kaukosäätimellä ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda kaikki paristot uusiin.
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Valitse haluamasi etukaiuttimet
painamalla painiketta SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) toistuvasti.
Valinta
Ilmaisin
SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin
liitetyt kaiuttimet
SP A
SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin
liitetyt kaiuttimet
SP B
Sekä SPEAKERS FRONT A- että
B-liitäntöihin liitetyt kaiuttimet
(rinnankytkentä)
SP A ja
SP B
Jos haluat mykistää kaiuttimet, paina
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -painiketta
toistuvasti, kunnes ilmaisimet ”SP A” ja
”SP B” katoavat näytöstä.
20FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI03CON_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 21 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
3
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää voimakkuutta 1 dB:n askelin
välillä –10 dB – +10 dB.
(TEST TONE)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi.
Vihjeitä
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa samanaikaisesti
painamalla MASTER VOL +/–. Voit myös
painaa vastaanottimen painiketta MASTER
VOLUME.
• Säädettävä arvo näkyy etupaneelin näytössä
säädön aikana.
Vihje
Tässä vastaanottimessa on testiääni, jonka
keskitaajuus on 800 Hz.
TV/VIDEO
SLEEP
1,4
TEST
TONE
TV ?/1
?/1
AV
?/1
4
DVD
Huomautus
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Paina TEST TONE uudelleen.
Testiääni katkeaa.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Säädä lisäbassokaiuttimen
äänenvoimakkuus painamalla
toistuvasti SUB WOOFER
LEVEL +/–.
Testiääni ei toimi, kun ANALOG DIRECT on
valittuna.
SUB WOOFER
LEVEL
3
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MASTER
VOL +/–
MENU
Paina TEST TONE.
”T. TONE” tulee näyttöön.
Testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta seuraavasti:
Vasen t Oikea t Lisäbasso
2
Aseta etukaiuttimien tasapaino
”FRT BAL” -parametrin avulla
(sivu 26).
21FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Aloittaminen
7: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI04PLA_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 22 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Toisto
Lähdelaitteen
valitseminen
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
Toistettavat lähdelaitteet
DVD
[DVD]
DVD-liitäntään liitetty
DVD-soitin tai muu laite
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD/TAPE-liitäntään liitetty
MD-dekki, kasettidekki tai
muu laite
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
SA-CD/CD-liitäntään liitetty
Super Audio CD- tai CDsoitin tai muu laite
TUNER
[FM- tai AMtaajuusalue]
Sisäinen radioviritin
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
1
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
SUB WOOFER
LEVEL
FM MODE
7
8
>10/
-
0/10
9
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
MUTING
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
3
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
2
Kytke lähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
3
Säädä äänenvoimakkuus
painamalla MASTER VOL +/–.
D.TUNING
Valitse ohjelmalähde
painamalla vastaavaa
ohjelmalähteen
valintapainiketta.
Voit painaa myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta.
Valitun tuloliitännän ilmaisin näkyy
näytössä.
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
Toistettavat lähdelaitteet
VIDEO 1 tai
VIDEO 2
[VIDEO 1 tai
VIDEO 2]
VIDEO 1- tai VIDEO 2
-liitäntään liitetty
kuvanauhuri tms.
VIDEO 3
[VIDEO 3]
VIDEO 3 IN/PORTABLE
AUDIO IN -liitäntään liitetty
kannettava soitin, kuten
MP3-soitin
Voit myös painaa MASTER VOLUME
vastaanottimesta.
Äänen mykistäminen
Paina MUTING.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat MUTING uudelleen
• lisäät äänenvoimakkuutta
• katkaiset vastaanottimesta virran.
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
Laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran.
Digitaalisen monikanavalähteen
toisto
Kun toistat digitaalista monikanavalähdettä,
monikanavaääni yhdistetään 2 kanavaan.
22FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI04PLA_STRDG300_CEL.fm
masterpage: R-2
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 23 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen / kuvan
katseleminen
TV/VIDEO
SLEEP
TEST
TONE
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MUSIC
MOVIE
1
2
3
4
5
6
SUB WOOFER
LEVEL
2
3
Toisto
Super Audio CD- tai CD-soittimen kuunteleminen
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
7
8
>10/
-
0/10
9
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
INPUT MODE
5
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
DISPLAY
TUNING MODE
D.TUNING
5
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
3
PHONES
TUNING +
H
M
X
x
TV
Huomautuksia
• Kuvattu toimintatapa koskee
Sony Super Audio CD -soitinta.
• Katso lisätietoja Super Audio
CD- tai CD-soittimen
käyttöohjeista.
1
Kytke virta Super Audio CD- tai CDsoittimeen ja aseta sitten levy levylokeroon.
2
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Vihje
Voit valita musiikkiin sopivan
äänikentän. Jos haluat lisätietoja,
katso sivu 29.
Suositeltavat äänikentät:
Klassinen: HALL
Jazz: JAZZ
Elävä konsertti: CONCERT
Paina SA-CD/CD.
Voit valita ”SA-CD/CD”-ohjelmalähteen myös painamalla
vastaanottimesta INPUT SELECTOR.
4
5
6
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa Super Audio CD- tai CDlevyn toiston, poista levy soittimesta ja
katkaise virta vastaanottimesta ja Super
Audio CD- tai CD-soittimesta.
23FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI04PLA_STRDG300_CEL.fm
masterpage: L-2
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 24 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
DVD-levyn katseleminen
TV/VIDEO
SLEEP
TEST
TONE
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
2
3
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
>10/
-
0/10
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
INPUT MODE
7
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
DISPLAY
TUNING MODE
D.TUNING
7
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
3
PHONES
TUNING +
H
M
X
x
TV
Huomautus
Katso lisätietoja television ja
DVD-soittimen käyttöohjeista.
Vihjeitä
• Valitse toistettavan levyn
audiomuoto tarvittaessa.
• Voit valita elokuvaan tai
musiikkiin sopivan äänikentän.
Jos haluat lisätietoja, katso sivu
29.
Suositeltavat äänikentät:
Elokuva: C.ST.EX
Musiikki: CONCERT
1
2
3
Kytke virta televisioon ja DVD-soittimeen.
Kytke vastaanottimeen virta.
Paina DVD.
Voit valita ”DVD”-ohjelmalähteen myös painamalla
vastaanottimessa INPUT SELECTOR.
4
Valitse televisiosta se tulokanava, jonka
kautta DVD-soittimesta tuleva kuva näkyy.
Jos television kuvaruudussa ei näy kuvaa, varmista, että
DVD-soittimen videolähtöliitäntä on liitetty televisioon.
5
Valmistele DVD-soitin toistoa varten.
Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin
sisältyvästä ”Pika-asetusopas”-oppaasta.
6
7
8
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa DVD-levyn toiston,
poista levy soittimesta ja katkaise virta
vastaanottimesta, televisiosta ja DVDsoittimesta.
24FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI05AMP_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 25 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina ohjauspainiketta B.
Vahvistimen käyttäminen
Poistuminen valikosta
Siirtyminen
asetusparametreissa
Paina AMP MENU.
Huomautus
Jotkin parametrit ja asetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, etteivät ne ole
käytettävissä tai niitä ei voi muuttaa.
Vastaanottimen asetuksia voi muuttaa
vahvistinasetusparametrien avulla.
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vahvistimen käyttäminen
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SUB WOOFER
LEVEL
1
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-4
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Paina AMP MENU.
”FRT BAL” tulee näyttöön.
2
Valitse muutettava parametri
painamalla toistuvasti
ohjauspainiketta V/v.
3
Siirry parametrin asetukseen
painamalla ohjauspainiketta tai
ohjauspainiketta b.
4
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti
ohjauspainiketta V/v.
Asetus tallentuu automaattisesti.
25FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI05AMP_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 26 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Yleiskuvaus
asetusparametreista
Lisätietoja siirtymisestä asetusparametreissa
on sivulla 25.
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
Etukaiuttimien tasapaino
[FRT BAL] (sivu 27)
BAL. L +1 – BAL. L +8, BALANCE,
BAL. R +1 – BAL. R +8
BALANCE
Dynamiikan kavennus
[D. RANGE] (sivu 27)
COMP. OFF, COMP. STD, COMP. MAX
COMP. OFF
Digitaalisen audiotulon ensisijainen
dekoodaus
[DEC. PRI.] (sivu 27)
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
laitteille:
VIDEO 1, 2;
DEC. PCM
laitteille:
DVD
Digitaalisen lähetyksen kielen valinta
[DUAL] (sivu 27)
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S, DUAL M+S
DUAL M
A/V-tahdistus
[A.V. SYNC.] (sivu 28)
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Lisäbassokaiuttimen vaiheistuksen
napaisuus
[SW PHASE] (sivu 28)
NORMAL, REVERSE
NORMAL
Näytön kirkkaus
[DIMMER] (sivu 28)
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
26FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI05AMP_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 27 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Vastaanottimen
asetusten
mukauttaminen
x FRT BAL (Etukaiuttimien
tasapaino)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
voimakkuustasapainoa.
x D. RANGE (Dynamiikan
kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen
dynamiikkaa. Tämä on kätevää, kun katselet
elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella
esimerkiksi yöllä. Dynamiikan kavennus
vaikuttaa vain Dolby Digital -lähteisiin.
• COMP. OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• COMP. STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
• COMP. MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa
äänen dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin
sisältämän dynamiikka-informaation perusteella.
”COMP. STD” on vakioasetus, mutta se tuottaa vain
kevyen kompression. Siksi on suositeltavaa käyttää
”COMP. MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
Voit määrittää DIGITAL IN -liitäntöihin
tulevan digitaalisen signaalin tulomuodon.
• DEC. AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi
vaihtoehdon DTS, Dolby Digital tai PCM.
• DEC. PCM
PCM-signaalit ovat etusijalla (toiston
alkamisen jälkeisen keskeytyksen
estämiseksi). Jos tulosignaalin muoto on
jokin muu, ääntä ei ehkä kuulu. Valitse
tällöin asetukseksi ”DEC. AUTO”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (esimerkiksi CD)
keskeytyy toiston alkaessa, valitse asetukseksi
”DEC. PCM”.
x DUAL (Digitaalisen lähetyksen
kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisen lähetyksen aikana. Tämä toiminto
toimii vain Dolby Digital -lähteiden
yhteydessä.
• DUAL M/S (Pää-/Kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu
vasemmasta etukaiuttimesta ja kakkoskielen
mukainen ääni samanaikaisesti oikeasta
etukaiuttimesta.
• DUAL M (Pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL S (Kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL M+S (Pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet
kuuluvat yhdistettyinä.
jatkuu
27FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Vahvistimen käyttäminen
Voit muuttaa monia vastaanottimen asetuksia
mielesi mukaan. Jos haluat lisätietoja
parametrien säätämisestä, katso ”Siirtyminen
asetusparametreissa” (sivu 25) ja
”Yleiskuvaus asetusparametreista” (sivu 26).
x DEC. PRI. (Digitaalisen
audiotulon ensisijainen
dekoodaus)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI05AMP_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 28 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
x A.V. SYNC. (A/V-tahdistus)
• A.V.SYNC Y (Kyllä) (Viiveaika: 68 ms)
Ääntä viivästetään niin, että ääni tahdistuu
kuvaan mahdollisimman hyvin.
• A.V.SYNC N (Ei) (Viiveaika: 0 ms)
Äänessä ei ole viivettä.
Huomautuksia
• Tämä parametri on kätevä, jos käytössä on suuri
LCD- tai plasmanäyttö tai projektori.
• Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä.
• Tämä parametri ei ole käytettävissä, kun
– tulosignaali on PCM 96 kHz- tai DTS 2048
-signaali
– ANALOG DIRECT -toiminto on valittuna.
Äänensävyn säätäminen
Voit säätää etukaiuttimien äänensävyä
vastaanottimen painikkeilla TREBLE +/– ja
BASS +/–.
Säädä diskanttiäänien
voimakkuutta painamalla
toistuvasti painiketta TREBLE +/–.
Säädä bassoäänien voimakkuutta
painamalla toistuvasti painiketta
BASS +/–.
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää voimakkuutta 1 dB:n askelin
välillä –6 dB – +6 dB.
x SW PHASE
(Lisäbassokaiuttimen
vaiheistuksen napaisuus)
Voit asettaa lisäbassokaiuttimen vaiheistuksen
napaisuuden.
• NORMAL
Valitse tavallisesti ”NORMAL”.
• REVERSE
Etukaiuttimien koon, lisäbassokaiuttimen
sijainnin ja lisäbassokaiuttimen
rajataajuuden mukaan bassotoisto voi olla
parempi, kun vaiheistuksen napaisuuden
asetuksena on ”REVERSE”. Asetus voi
vaikuttaa bassotoiston lisäksi myös äänen
yleiseen täyteläisyyteen ja kiinteyteen.
Kuuntele ääntä tavallisella
kuuntelupaikallasi ja valitse
kuunteluympäristöösi parhaiten sopiva
asetus.
x DIMMER (Näytön kirkkaus)
Voit valita kirkkauden 3 vaihtoehdosta.
28FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 29 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Äänikentän valitseminen
Dolby Digital- ja DTSäänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT)
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
SUB WOOFER
LEVEL
A.F.D.
Paina A.F.D.
Voit käyttää tilaääntä helposti valitsemalla
jonkin vastaanottimeen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Voit nauttia elokuvateatterien ja
konserttisalien äänentoistosta kotonasi.
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
SUB WOOFER
LEVEL
FM MODE
MUSIC
Valitse äänikenttä elokuvia varten
painamalla MOVIE-painiketta
toistuvasti; musiikkia varten
painamalla MUSIC-painiketta
toistuvasti.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Valittavissa olevat
äänikenttätyypit” (sivu 30).
”A.F.D. AUTO” tulee näyttöön.
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti siihen
tulevan audiosignaalin tyypin ja purkaa
koodauksen tarvittaessa.
Jos liität lisäbassokaiuttimen
Jos LFE-signaalia ei ole, tämän vastaanotin
luo lisäbassokaiutinta varten
matalataajuussignaalin. Se on
alipäästötehostesignaali, joka lisäbassokaiutin
toistaa 2-kanavasignaalia toistettaessa.
Huomautus
Tämä toiminto ei toimi, kun ANALOG DIRECT on
valittuna.
jatkuu
29FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Äänikentän valitseminen
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
kuunnella luonnollisen laadukasta ääntä.
Tässä toimintatilassa laite toistaa äänen mitään
tehosteita lisäämättä sellaisena kuin ääni on
tallennettu ja koodattu. Tämä vastaanotin
kuitenkin luo matalataajuussignaalin
lisäbassokaiutinta varten, jos LFE-signaaleja
ei ole.
Esiohjelmoidun
äänikentän valitseminen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 30 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Valittavissa olevat äänikenttätyypit
Äänikentän
käyttökohde
Äänikenttä
[Näyttö]
Tehoste
Elokuva
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Cary Grant Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on standarditila,
joka sopii lähes kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Kim Novak Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä toimintatila sopii
erityisen hyvin paljon erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin elokuvamusiikin
äänitysnäyttämön äänikentän. Tämä toimintatila sopii
musikaalien tai paljon orkesterimusiikkia sisältävien
elokuvien katseluun.
HALL [HALL]
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
Musiikki
Kuulokkeet
JAZZ CLUB [JAZZ]
Luo jazz-klubin akustiikan.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tämä asetus valitaan automaattisesti kuulokkeita käytettäessä,
kun A.F.D.-tila (sivu 29) on valittuna. Tavallisten 2kanavaisten stereolähteiden ääni ohittaa äänikenttäprosessorin
kokonaan, ja monikanavaiset tilaäänisignaalit yhdistetään
kahdeksi kanavaksi.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Toistaa analogiset signaalit ilman esimerkiksi äänensävyn
säätöjen tai äänikenttäprosessorin tekemää käsittelyä.
HEADPHONE THEATER
DCS [HP THEA]
Tämä asetus valitaan automaattisesti kuulokkeita käytettäessä,
kun elokuville tai musiikille tarkoitettu äänikenttä on
valittuna. Asetus tuottaa elokuvateatterimaisen
ääniympäristön kuulokkeilla kuunneltaessa.
30FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 31 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
DCS (Digital Cinema Sound)
DCS -merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on ainutlaatuinen kotiteattereiden
äänentoistotekniikka, jonka Sony on
kehittänyt yhdessä Sony Pictures
Entertainment -yhtiön kanssa. Se tuo
elokuvateattereiden vaikuttavan ja
voimakkaan äänentoiston kotiteatteriin. Tämä
”Digital Cinema Sound” -järjestelmä yhdistää
DSP (Digital Signal Processor, digitaalinen
signaalinkäsittely) -tekniikan mittaustietoihin
ja tuottaa elokuvantekijöiden tarkoittaman
äänikentän kotiolosuhteissa.
Muuttamattoman äänen
kuunteleminen
(ANALOG DIRECT)
Voit kytkeä valitun ohjelmalähteen äänen
2-kanavaiseen analogiseen tuloon. Tämän
toiminnon avulla voit kuunnella laadukkaita
analogisia lähteitä.
Tätä toimintoa käytettäessä vain
äänenvoimakkuutta ja etukaiuttimien
voimakkuustasapainoa voi säätää.
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
WOOFER
ON/OFF
DIRECT
MUTING
PHONES
Vihje
Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
•
: Dolby Digital -levyt
•
: Dolby Surround
-koodatut ohjelmat
•
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
2 1
1
Elokuva- tai
musiikkitilaäänitehosteen
poistaminen käytöstä
Valitse vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä
kääntämällä lähdelaite, jonka
analogista ääntä haluat
kuunnella.
Voit käyttää myös lähdelaitteiden
valintapainikkeita kaukosäätimessä.
Paina A.F.D.
2
Paina vastaanottimesta
DIRECT.
Vastaanotin toistaa analogista ääntä.
Huomautus
Kun kuulokkeet on liitetty, näytössä näkyy ilmaisin
”HP DIR”.
31FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Äänikentän valitseminen
Huomautus
Tämä toiminto ei toimi, jos
– ANALOG DIRECT on valittuna
– signaalin näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 32 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Äänikenttien
palauttaminen
tehdasasetusten
mukaisiksi
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion
kuunteleminen
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla.
Liitä FM- ja AM-antennit vastaanottimeen
ennen radion käyttämistä (sivu 18).
Vihje
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Viritysaskelet ovat seuraavat:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
PHONES
Automaattinen viritys
2
1
2
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
Katkaise virta painamalla ?/1.
Pidä A.F.D. painettuna ja paina
painiketta ?/1.
”S.F. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät palautuvat alkuasetuksiinsa.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
SUB WOOFER
LEVEL
1
FM MODE
7
8
>10/
-
0/10
9
FM MODE
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
2
TV
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
32FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 33 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
2
Paina TUNING + tai TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat hakea
matalista korkeisiin taajuuksiin; paina
TUNING –, jos haluat hakea korkeista
mataliin taajuuksiin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Suora viritys
Voit syöttää aseman taajuuden suoraan
numeropainikkeilla.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
3
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”AUTO T.” painamalla TUNING
MODE toistuvasti.
3 Käännä TUNING +/–.
Jos FM-stereoaseman äänenlaatu on huono ja
”STEREO” vilkkuu näytössä, valitse
monoääni, niin äänen häiriöt vähenevät.
Paina FM MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes ”MONO”-ilmaisin näkyy näytössä.
Voit palata stereovastaanottoon painamalla
FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
”MONO”-ilmaisin katoaa näytöstä.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
FM MODE
>10/
-
0/10
2
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
4
CLEAR
1
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta
tarvittaessa AM-kehäantennin suuntausta
niin, että vastaanotettava ääni kuuluu
hyvin.
4
Paina ENTER.
Jos aseman virittäminen ei
onnistu
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden.
Jos näin ei ole, toista vaiheet 2–4. Jos aseman
virittäminen ei onnistu vieläkään, taajuus ei
ole käytössä sijaintialueellasi.
33FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Virittimen käyttäminen
Jos FM-stereoäänen laatu on
huono
DVD
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 34 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
FM-asemien
automaattinen tallennus
muistiin
(AUTOBETICAL)
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin
enintään 30 eri FM- ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestykseen. Toiminto tallentaa vain
parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso ”Radioasemien
esivirittäminen” (sivu 35).
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
2
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
– TUNING +
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN
BASS
TREBLE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIRECT
WOOFER
ON/OFF
MUTING
PHONES
2
Kytke vastaanottimeen
uudelleen virta pitämällä INPUT
MODE-painiketta painettuna ja
painamalla ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
muistiin kaikki sijaintialueellasi
vastaanotettavissa olevat FM- ja FM RDS
-asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin
tarkistaa ensin samaa ohjelmaa lähettävät
asemat ja tallentaa niistä vain sen, jonka
signaali on voimakkain. Vastaanotin
asettaa RDS-asemat aakkosjärjestykseen
ohjelmapalvelun nimen mukaan ja antaa
niille 2-numeroisen esiviritysnumeron.
Jos haluat lisätietoja RDS-asemista, katso
sivua 36.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin
antaa 2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat muistiin RDS-asemien
jälkeen.
Kun tämä prosessi on valmis, ”FINISH”
tulee näyttöön ja vastaanotin palaa
normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
• Älä paina mitään vastaanottimen tai
kaukosäätimen painiketta tämän toiminnon
suorituksen aikana painiketta ?/1 lukuun
ottamatta.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso ”Esiviritettyjen asemien
virittäminen” (sivu 36).
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
34FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 35 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
3
Radioasemien
esivirittäminen
”MEMORY”-ilmaisin syttyy näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4 ja 5 mukaan, ennen kuin ”MEMORY”
katoaa näytöstä.
Voit esivirittää enintään 30 FM-asemaa ja 30
AM-asemaa. Sen jälkeen voit virittää
kuunneltavat asemat helposti.
4
Radioasemien esivirittäminen
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUB WOOFER
LEVEL
1
5
Asema tallentuu valitsemaasi
pikavalintanumeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin painat MEMORY-painiketta, aloita
uudelleen 3.
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
Paina ENTER.
3,5
6
Esiviritä seuraava asema
toistamalla vaiheet 1–5.
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
TUNING +
H
M
TUNING
+/–
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu
32) tai suoran virityksen (sivu
33) avulla.
Vaihda FM-vastaanottotilaa tarvittaessa
(sivu 33).
35FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Virittimen käyttäminen
4
MOVIE
Valitse haluamasi
pikavalintanumero painamalla
numeropainikkeita.
Voit valita pikavalintanumeron myös
painamalla TUNING + tai TUNING –.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut pikavalintanumeron,
aloita uudelleen vaiheesta 3.
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
Paina MEMORY.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 36 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
RDS-järjestelmän (Radio
Data System)
käyttäminen
DVD
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
SUB WOOFER
LEVEL
FM MODE
Numero
painikkeet
>10/
-
0/10
D.TUNING
Huomautuksia
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
ENTER
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
2
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
2
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai
PRESET –.
Joka kerta kun painat painiketta,
pikavalintanumero vaihtuu seuraavasti:
01
02
03
30
04
29
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka kautta
radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. RDStiedot voi tuoda näkyviin.
05
...
27
28
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse FM-alueelta asema suoralla
virityksellä (sivu 33),
automaattisella virityksellä (sivu
32) tai esiviritetun aseman
virityksellä (sivu 36).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
”RDS”-ilmaisin syttyy ja ohjelmapalvelun
nimi tulee näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita. Hyväksy
sitten valinta painamalla ENTER.
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
kääntämällä INPUT SELECTOR -säädintä.
2 Valitse ”PRESET T.” painamalla TUNING
MODE toistuvasti.
3 Valitse haluamasi esiviritetty asema
kääntämällä TUNING +/–.
36FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI06SEL_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 37 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
RDS-tietojen tuominen näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton
aikana vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen) t Käytössä
oleva äänikenttä
a) Vastaanotettavan
b)
ohjelman tyyppi (sivu 37).
RDS-aseman lähettämä tekstiviesti.
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
POP M
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä kuuntelumusiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Esimerkiksi suurten orkesterien
esityksiä, kamarimusiikkia ja
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
Huomautuksia
Ohjelmatyyppien kuvaukset
WEATHER
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia tehdyistä kaupoista.
CHILDREN
Lastenohjelmia.
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat
ihmisten elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat
voivat soittaa tai esittää
mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
JAZZ
Jazz-musiikkia.
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
NEWS
Uutisohjelmia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita ja lääketieteellistä
neuvontaa.
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATE
Opetusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION M
Ohjelmia, jotka sisältävät maan
tai alueen populaarimusiikkia.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
FOLK M
Folk-musiikkia.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
37FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Virittimen käyttäminen
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma
vierii näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Pop-musiikkia.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI07OTH_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 38 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Muut toiminnot
Näyttötilan vaihtaminen
Audiotulotilan
vaihtaminen
Saat näkyviin esimerkiksi tiedot äänikentästä
vaihtamalla näytössä näkyviä tietoja.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
(INPUT MODE)
Paina DISPLAY toistuvasti.
Voit valita audiotulosignaalin tyypin, kun
lähdelaitteet on liitetty vastaanottimeen sekä
digitaalisten että analogisten
audiotuloliitäntöjen kautta.
1
2
Valitse lähdelaite kääntämällä
vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavassa kuvatulla
tavalla.
Muut tulosignaalit paitsi FM- ja
AM-taajuusalue
Valittu tuloliitäntä t Käytössä oleva
äänikenttä
Voit käyttää myös lähdelaitteiden
valintapainikkeita kaukosäätimessä.
FM- ja AM-taajuusalue
Valitse audiotulotila painamalla
vastaanottimen INPUT MODE
toistuvasti.
Ohjelmapalvelun nimi* t Taajuus t
Ohjelmatyyppi* t Radioteksti* t
Nykyinen aika (24-tuntinen)* t Käytössä
oleva äänikenttä
Valittu audiotulotila näkyy näytössä.
* Vain RDS-vastaanoton aikana (sivu 36).
Audiotulotilat
• AUTO IN
Digitaalisilla audiosignaaleilla on etusija,
kun sekä digitaalinen että analoginen liitäntä
on käytössä. Jos digitaalista audiosignaalia
ei ole, laite valitsee analogisen
audiosignaalin.
• COAX IN
Valitsee DIGITAL COAXIAL -liitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• OPT IN
Valitsee DIGITAL OPTICAL -liitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANALOG
Valitsee AUDIO IN (L/R) -liitäntöihin
tulevan analogisen äänisignaalin.
Huomautus
Tulosignaalin mukaan voi olla, että jotkin
audiotulotilat eivät ole käytettävissä.
38FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI07OTH_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 39 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Uniajastimen
käyttäminen
Äänen tallentaminen
vastaanottimen kautta
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana automaattisesti.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta toistuvasti.
Voit tallentaa kuvanauhurista, televisiosta,
kasettidekistä tai MD-dekistä tulevaa ääntä
vastaanottimen kautta. Katso lisätietoja
äänittävän laitteen vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavasti:
1
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Kun uniajastin on käytössä, ”SLEEP” palaa
näytössä.
Voit käyttää myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
2
Vihje
Valmistele toistava laite toistoa
varten.
Aseta esimerkiksi CD-soittimeen
CD-levy.
3
Valmistele tallentava laite.
Aseta äänittävään dekkiin esimerkiksi
tyhjä MD-levy ja säädä äänitystaso.
4
Aloita tallennus tallentavassa
laitteessa ja aloita sitten toisto
toistavassa laitteessa.
Huomautuksia
• Äänen säädöt eivät vaikuta MD/TAPE OUT
-liitännöistä lähtevään signaaliin.
• Joissakin ohjelmalähteissä on
kopioinninestosignaali. Näitä ohjelmalähteitä ei
voi kopioida.
39FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Muut toiminnot
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina SLEEPpainiketta. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Jos
painat SLEEP-painiketta uudelleen, uniajastin
poistuu käytöstä.
Valitse toistava laite painamalla
vastaavaa lähdelaitteen
valintapainiketta.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI08REM_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 40 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Luokat ja vastaavat painikkeet
Kaukosäätimen käyttäminen
Painikemääritysten
muuttaminen
Voit muuttaa lähdelaitteiden
valintapainikkeiden asetuksia järjestelmäsi
laitteille sopiviksi. Jos olet esimerkiksi
liittänyt vastaanottimen VIDEO 1 -liitäntöihin
DVD-tallennin, voit määrittää tämän
kaukosäätimen VIDEO 1 -painikkeen
ohjaamaan DVD-tallennin.
1
Pidä painettuna sitä
lähdelaitteen valintapainiketta,
jonka määritystä haluat
muuttaa.
Esimerkki: Pidä VIDEO 1 -painike alas
painettuna.
2
Paina seuraavan taulukon
mukaisesti haluamasi luokan
mukaista painiketta.
Esimerkki: Paina 4.
Nyt voit ohjata DVD-tallennin VIDEO 1
-painikkeella.
Luokat
Paina
Kuvanauhuri (komentotila
VTR 3)a)
1
Kuvanauhuri (komentotila
VTR 2)a)
2
DVD-soitin/-tallennin
(komentotila DVD1)b)
3
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)b)
4
CD-soitin
5
MD-dekki
6
Kasettidekki B
7
Viritin (tämä vastaanotin)
8
DVR (digitaalinen kaapelitv-pääte)
9
DSS (digitaalinen satelliittiviritin) 0/10
a) Sony-kuvanauhureita käytetään asetuksella VTR 2
tai VTR 3, jotka vastaavat 8 mm:n nauhuria ja
VHS-nauhuria.
b) Sonyn DVD-tallentimia käytetään asetuksella
DVD1 tai DVD3. Katso lisätietoja DVDtallentimen käyttöohjeesta.
Kaikkien kaukosäätimen
painikemääritysten
poistaminen
Paina painikkeita ?/1, TEST TONE ja
MASTER VOL – samanaikaisesti.
Kaukosäätimen tehdasasetukset palautuvat
käyttöön.
40FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI08REM_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 41 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Lisätietoja
Varotoimet
Sanasto
Turvallisuus
x Dolby Digital
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon
sisään, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.
Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa
vastaanotin, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Se koostuu etukanavista
(vasen/oikea), keskikanavasta, takakanavista
(vasen/oikea) ja lisäbassokanavasta. Se on
nimenomaan DVD-levyille tarkoitettu
audiostandardi, jota kutsutaan myös 5.1kanavaiseksi tilaääneksi. Koska tilaääniinformaatio tallennetaan ja esitetään
stereofonisena, ääni on luonnollisempi kuin
Dolby Surround -tekniikkaa käytettäessä.
x DTS Digital Surround
x Näytteenottotaajuus
Analogisen äänen muuntaminen digitaaliseksi
edellyttää analogisten tietojen kvantifiointia.
Tätä menettelyä kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan, montako
kertaa sekunnissa analogisesta signaalista
otetaan näyte. Tavallisen CD-levyn
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz, eli
näytteiden määrä sekunnissa on 44 100.
Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi
näytteenottotaajuus, sitä parempi äänenlaatu.
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä,
että käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Kun laite on kytkettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä
olisikin virta katkaistuna.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto
pistorasiasta, jos et aio käyttää vastaanotinta
pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta.
Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana,
kyse ei ole viasta. Jos käytät vastaanotinta
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat kuumenevat.
Älä kosketa koteloa, jotta et saa palovammoja.
jatkuu
41FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Kaukosäätimen käyttäminen/Lisätietoja
Digital Theater Systems, Inc. -yhtiön
elokuvateatterikäyttöön kehittämä digitaalisen
äänen koodaus-/dekoodaustekniikka. Siinä
ääntä pakataan vähemmän kuin Dolby Digital
-tekniikassa, ja siksi se tarjoaa tätä
laadukkaamman äänentoiston.
Virtalähteet
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI08REM_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 42 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen
sisäosat eivät kuumene liikaa, ja laitteen
käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se
on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä,
jotka voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja
siten aiheuttaa vikoja.
• Älä sijoita vastaanotinta esimerkiksi
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
lähelle. (Jos vastaanotinta käytetään yhdessä
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
kanssa ja vastaanotin sijoitetaan liian lähelle
tätä toista laitetta, voi syntyä kuvanlaatua
huonontavaa kohinaa. Tämä on erityisen
todennäköistä käytettäessä sisäantennia.
Siksi ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.)
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska
muutoin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Laitteen käyttäminen
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
ennen kuin liität vastaanottimeen muita
laitteita.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen riippumatta siitä, mikä
lähdelaite on valittuna.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että
muihin laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME
-säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei kaiuttimia ole poistettu
käytöstä SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
-kytkimellä.
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Voit palauttaa äänen painamalla
MUTING-painiketta uudelleen.
• Varmista, että lähdelaitteiden
valintapainikkeilla on valittu oikea
lähdelaite.
• Vastaanottimen suojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise
vastaanottimesta virta, poista oikosulun
syy ja kytke vastaanottimeen uudelleen
virta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä
ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on
työnnetty liitäntöjen pohjaan asti sekä
vastaanottimessa että kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että lähdelaitteiden
valintapainikkeilla on valittu oikea
lähdelaite.
42FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI08REM_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 43 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja
kuuntele, kuuluuko ääni kuulokkeista. Jos
kuulokkeista kuuluu vain toisen kanavan
ääni, lähdelaite on ehkä liitetty väärin
vastaanottimeen. Varmista, että kaikki
liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa. Jos kuulokkeista
kuuluu kummankin kanavan ääni,
etukaiutin on ehkä liitetty väärin
vastaanottimeen. Varmista, että se
etukaiutin on liitetty oikein, josta ei kuulu
ääntä.
• Varmista, että analogiseen laitteeseen on
liitetty sekä vasemman (L) että oikean (R)
kanavan liitin. Käytä liittämisessä
audiojohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Analogisista 2-kanavaisista
ohjelmalähteistä ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei valittuna olevalle
lähdelaitteelle ole valittu INPUT MODE
-tilaa ”COAX IN” tai ”OPT IN” (sivu 38).
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkista, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty oikein.
• Säädä tasapainoa käyttämällä
etukaiuttimien tasapainoparametria (sivu
26).
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että lisäbassokaiutin on liitetty
oikein.
• Varmista, että lisäbassokaiuttimeen on
kytketty virta.
• Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä
kaikissa äänikentissä.
• Säädä lisäbassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta (sivu 21).
Tilaäänivaikutelmaa ei ole.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on
käytössä (paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
Dolby Digital- tai DTSmonikanavatoisto ei toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai
muu lähde on äänitetty Dolby Digital- tai
DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliitäntöihin, tarkista liitettävän laitteen
ääniasetus (äänilähdön asetukset).
Äänitys ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse laite lähdelaitteiden
valintapainikkeilla.
jatkuu
43FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Lisätietoja
Digitaalisesta (COAXIAL- tai OPTICALtuloliitäntään liitetystä) lähdelaitteesta
ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei valittu INPUT MODE -tila
ole ”ANALOG” (sivu 38).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Tarkista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista tai moottoreista sekä
vähintään 3 metrin päässä televisiosta tai
loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet.
Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholilla
kostutetulla liinalla.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI08REM_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 44 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita
antenni ukonilman varalta. Älä liitä
maajohdinta kaasuputkeen, jotta ei synny
kaasuräjähdyksen vaaraa.
FM-ulkoantenni
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja
tiedustele, lähettääkö asema haluamaasi
tietoa. Jos lähettää, palvelu voi olla
tilapäisesti poissa käytöstä.
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa
tai kuva on epäselvä.
• Varmista, että videolaitteen
videolähtöliitäntä on liitetty televisioon.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
Vastaanotin
ANTENNA
Kaukosäädin
AM
Maadoitusjohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein.
Muuta antennin suuntausta ja liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraa viritystä (sivu 33).
• Varmista, että oikea viritysaskel on
valittuna (jos virität AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista
(valittaessa esiviritettyjä asemia
selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 35).
• Paina vastaanottimen DISPLAYpainiketta toistuvasti niin, että taajuus
näkyy näytössä.
RDS-toiminto ei toimi.
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Kaukosäädin ei toimi.
• Suuntaa kaukosäädin vastaanottimessa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo järjestelmän
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma
seuraavan taulukon avulla. Jos ongelma ei
katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
DEC. EROR
Näkyvissä, kun vastaanottimeen tulee
signaali, jonka koodausta se ei voi purkaa
(kuten DTS-CD) ja ”DEC. PRI.”asetuksena on ”DEC. PCM”. Vaihda
asetukseksi ”DEC. AUTO” (sivu 27).
44FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI08REM_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 45 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
PROTECT
Vastaanottimen antama lähtövirta on
epätasaista. Vastaanottimesta katkeaa
automaattisesti virta muutaman sekunnin
kuluttua. Varmista, että kaiuttimet on liitetty
oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 19). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
vastaanottimen asetukset uudelleen.
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Stereolähtöteho1), vertailulähtöteho1)2)
8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, harmoninen
kokonaissärö 0,09 %
90 W + 90 W, 110 W/kan
8 ohmia, 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %
105 W + 105 W,
120 W/kan
8 ohmia, 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %
130 W + 130 W,
160 W/kan
1)
Mitattu seuraavissa olosuhteissa: 230 V AC, 50 Hz
vertailulähtöteho. Äänikentän
asetukset ja ohjelmalähde voivat aiheuttaa sen,
ettei ääntä kuulu.
2) Etukaiuttimien
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos joitakin osia vaihdetaan
huollon aikana, kyseisiä osia ei ehkä palauteta.
Taajuusvaste
Analogiset
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tuloliitännät
Analogiset
m
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 19
Mukautetut äänikentät
sivu 32
Herkkyys: 500 mV/
50 kilo-ohmia
Häiriöetäisyys3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitaaliset (Koaksial)
Impedanssi: 75 ohmia
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Digitaaliset (Optisk)
Häiriöetäisyys: 100 dB
(A, 20 kHz:n
alipäästösuodin)
Lähtöliitännät (Analogiset)
AUDIO OUT
Jännite: 500 mV/
10 kilo-ohmia
SUB WOOFER Jännite: 2 V/1 kilo-ohmia
Äänen sävy
Vahvistustasot
±6 dB, 1 dB askelin
3)
INPUT SHORT (äänikenttä ja sävynsäädöt
ohitettuina).
4) Painotettu mittauskytkentä, tulotaso.
jatkuu
45FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
Lisätietoja
Tyhjennetään
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (äänikenttä ja
sävynsäädöt ohitettuina)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI08REM_STRDG300_CEL.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 46 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
FM-viritinosa
Toimitetut vakiovarusteet
Viritysalue
87,5 - 108,0 MHz
Välitaajuus
10,7 MHz
Käyttökelpoinen herkkyys
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmia
Häiriöetäisyys
Mono/Stereo
76 dB/70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:n taajuudella
Mono/Stereo
0,3 %/0,5 %
Erottelu
45 dB 1 kHz:n taajuudella
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaukosäädin RM-AAU007 (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
AM-viritinosa
Viritysalue
9 kHz:n viritysaskelella:
531 – 1 602 kHz
Välitaajuus
450 kHz
Käyttökelpoinen herkkyys
50 dB µ/m (1 000 kHz tai
999 kHz)
Yleistä
Käyttöjännite
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
220 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,2 W
Virtaliitäntä
1 virtakytkimellä
ohjattava, 100 W/
0,4 A MAX
Mitat (l/k/s) (noin) 430 × 157,5 × 316 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Paino (noin)
7,5 kg
46FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI02REG_STRDG300_CELIX.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 47 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Hakemisto
Numerot
M
Ä
2.1-kanavainen 12
MD-dekki
liittäminen 15
Mykistys 22
Äänikentät
tehdasasetusten
palauttaminen 32
valitseminen 29
A
Alkuasetukset 19
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 29
AUTOBETICAL 34
C
CD-soitin
liittäminen 15
toisto 23
D
Digital Cinema Sound
(DCS) 31
Dolby Digital 41
DTS 41
DVD-soitin
littäminen 16
toisto 24
DVD-tallenin
liittäminen 16
INPUT MODE 38
K
Kaiuttimet
liittäminen 13
Kannettava soitin
liittäminen 15
Kasettidekki
liittäminen 15
Kuvanauhuri
littäminen 16
RDS 36
S
Satelliittiviritin
liittäminen 16
Super Audio CD -soitin
liittäminen 15
toisto 23
T
Tallennus (audio) 39
TEST TONE 21
U
Uniajastin 39
V
Valitseminen
kaiuttimet 20
lähdelaite 22
äänikenttä 29
Vastaanottimen
mukauttaminen 27
Virheilmoitukset 44
Viritin
liittäminen 18
Virittäminen
automaattisesti 32
esiviritetyt asemat 36
suoraan 33
Lisätietoja
I
R
47FI
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI02REG_STRDG300_CELIX.fm
masterpage: Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 48 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI02REG_STRDG300_CELIX.fm
masterpage: Right
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 49 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
STR-DG300
2-662-257-61 (1)
lename[C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060690_2662257611DG300_DKFI\2662257611\02FI09BKC_STR-DG300_CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_STR-DG300_CEL.book Page 50 Friday, May 26, 2006 1:51 PM
Sony Corporation
model name1[STR-DG300]
[2-662-257-61 (1)]
Download PDF

advertising