Sony | TA-VE700 | Sony TA-VE700 Käyttöohjeet

3-856-168-31(1)
Integrated AV
Amplifier
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FIN
TA-VE700
© 1996 by Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet
for regn eller fugt, således
at risiko for brand eller stød
undgås.
For at undgå elektriske stød må man
ikke åbne kabinettet. Overlad alt
reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er
meget begrænset, som f.eks. i en bogreol
eller et indbygget skab.
Sikkerhedsregler
Om sikkerheden
• Hvis der skulle komme en genstand
eller væske ind i forstærkeren, skal
den tages ud af forbindelse og
undersøges af en fagmand, før den
anvendes igen.
Om strømforsyning
• Kontroller, at netspændingen er
identisk med den lokale spænding,
før du begynder at bruge
forstærkeren. Netspændingen
angives på mærkepladen på bagsiden
af forstærkeren.
• Forstærkeren er ikke taget ud af
forbindelse med lysnettet, så længe
dens netledning sidder i en
stikkontakt i væggen, uanset om der
er afbrudt på selve forstærkeren.
• Husk at tage forstærkeren ud af
forbindelse med lysnettet, hvis du
ikke skal bruge den i længere tid. Tag
fat i stikket, aldrig i ledningen, når du
tager netledningen ud af
stikkontakten.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
• Apparatets hovedafbryder sidder på
forpladen af apparatet.
Om placeringen
• Anbring forstærkeren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at
forhindre overophedning og for at
sikre at den holder længere.
• Anbring ikke forstærkeren i
nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke noget ovenpå
forstærkeren, der kan blokere
ventilationsåbningerne og bevirke, at
den ikke fungerer efter hensigten.
Om anvendelsen
• Husk at slukke for forstærkeren og
tage den ud af forbindelse, før du
tilslutter andre komponenter.
Om rengøring
2DK
• Rengør kabinet, panel og kontroller
med en blød klud, der er fugtet en
smule med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen
former for ridsende svampe,
skurepulver eller opløsningsmidler
som f.eks. alkohol eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste
Sony forhandler, hvis du har nogen
spørgsmål om eller problemer med
receiveren.
Om denne
brugsanvisning
Anvisningerne i nærværende
brugsanvisning beskriver forstærkerens
kontroller. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på
fjernbetjeningen, hvis de har samme
eller lignende navne som dem på
forstærkeren.
• Afsnittet på side 21
“Fjernbetjeningens knapper” giver en
oversigt over disse.
• De følgende symboler anvendes i
brugsanvisningen:
Angiver at en operation kan
udføres med fjernbetjeningen.
Angiver råd og vink om,
hvorledes operationen gøres
lettere.
Denne forstærker er udstyret med
Dolby Surroundlyd-system.
Fremstillet pà licens fra Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY og dobbelt-D symbolet a og
PRO LOGIC tilhører Dolby Laboratories
Licensing Corporation som
varemærker.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Til at begynde med
Udpakning 4
Oversigt over tilslutningerne 4
Tilslutning af lydkomponenter 5
Tilslutning af højttalerne 5
TV-videobåndoptager tilslutninger 6
Tilslutning til lysnettet 7
Før du begynder at bruge forstærkeren 7
Anvendelse af forstærkeren
Valg af en komponent 8
Inddeling af lydkilder 9
Optagelse 10
Anvendelse af afbryderautomatikken 10
DK
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse af forprogrammerede lydfelter 11
Således udnytter du bedst lydfelterne 12
Således “skræddersyr” du lydfelter 12
Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic Surroundlyden 13
Avanceret fjernbetjening
Betjening af en komponent, mens en anden anvendes
(baggrundsbetjening) 15
Ændring af en funktionsknaps forindstilling 15
Programmering af fjernbetjeningen 16
Anden information
Fejlfinding 17
Specifikationer 18
Ordforklaring 18
Bagsiden 20
Fjernbetjeningens knapper 21
Indeks 22
3DK
Til at begynde med
Udpakning
Oversigt over tilslutningerne
Kontroller, at de følgende tilbehørsdele følger med
forstærkeren:
• Fjernbetjening (1)
• Størrelse AA (R6) batterier (2)
Forstærkeren giver mulighed for at tilslutte og styre de
følgende lyd/videokomponenter. Følg tilslutningsprocedurerne for de komponenter, du vil tilslutte til
forstærkeren på de angivne sidetal. Se “Bagsiden” på
side 20, så du kender placeringen af og navnene på
hver enkelt jack.
Isætning af batterierne i fjernbetjeningen
Sæt to størrelse AA (R6) batterier i, så + og –
modsvarer + og – i batterirummet. Ret fjernbetjeningen
mod g sensoren på forstærkeren, når du bruger den.
TV-videobåndoptager
tilslutninger (6, 7)
Tilslutninger af
højttalerne (5, 6)
Fronthøjttaler
(venstre)
TV
Videobåndoptager
Aktiv
woofer
LD-afspiller
Udskiftningstidspunkt for batterierne
Ved normal anvendelse bør batterierne holde i ca. 6
måneder. Skift begge batterier ud med nye, når
forstærkeren ikke længere kan styres med
fjernbetjeningen.
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge på et sted med stærk
varme og høj luftfugtighed.
• Brug ikke nye batterier sammen med gamle.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol eller
andre lyskilder, da det kan føre til fejlfunktion.
• Tag batterierne ud for at forhindre mulig skade forårsaget
af batterilækage og korrosion, hvis du ikke agter at
anvende fjernbetjeningen i længere tid.
4DK
CD-afspiller
Fronthøjttaler
(højre)
Midterhøjttaler
BagBåndoptager
højttaler
(venstre) Båndoptager/
MD-deck
Pladespiller
Videokamera
Baghøjttaler
(højre)
Videospil
TV-videobåndoptager
tilslutninger (6, 7)
Tilslutninger af
lydkomponenter (5)
Før du begynder
• Sluk for samtlige komponenter, før du udfører
tilslutningerne.
• Sæt ikke netledningen i forbindelse, før du har
udført samtlige tilslutninger.
• Sørg for, at stikpropperne er trykket helt ind, så du
undgår brum og støj.
• Når du sætter et lyd-videokabel i forbindelse, skal
du sørge for, at de farvede stik modsvarer de rigtige
jacker på komponenten: Gule (video) i gule, hvide
(venstre, lyd) i hvide og røde (højre, lyd) i røde.
Til at begynde med
• Hvis din pladespiller har en jordledning
Tilslutning af lydkomponenter
Forbind jordledningen til y jordterminalen på receiveren,
så du undgår brum.
Oversigt
Hvad er det næste jeg skal gøre?
I dette afsnit beskrives det, hvordan
lydkomponenterne tilsluttes forstærkeren. Se
illustrationen herunder angående, hvor jackerne
sidder.
Gå videre til næste afsnit for at se, hvordan højttalerne
tilsluttes.
y
Tilslutning af højttalerne
TAPE/MD
Oversigt
PHONO TUNER CD
Hvilke ledninger skal jeg bruge?
Lydkabler (medfølger ikke) (1 for hver CD-afspiller og tuner
(pladespiller, om nødvendigt); 2 for hver båndoptager, eller
MD-optager).
Hvid (venstre)
Hvid (venstre)
Rød (højre)
I dette afsnit beskrives, hvordan højttalerne tilsluttes
forstærkeren. Selv om det er nødvendigt med
fronthøjttalere (venstre og højre), er der valgfrihed
mht. at anvende midter- og baghøjttalere samt aktiv
woofer. Hvis du anvender midter- og baghøjttalere, vil
du opnå en større surround-effekt. Tilslutning af en
aktiv woofer vil øge bassen.
Se illustrationen herunder angående, hvor
terminalerne sidder.
MIX AUDIO OUT
FRONT SPEAKERS A
Rød (højre)
Tilslutninger
Pilen ç indikerer signalretningen.
CD-afspiller
Forstærker
CD-afspiller
SURROUND
SPEAKERS REAR
OUTPUT
IN
LINE
SURROUND
SPEAKER CENTER
L
Den bedste surroundlydvirkning opnås, hvis du
placerer dine højttalere som vist på illustrationen
herunder.
L
R
R
CD
Baghøjttaler
Tuner
Forstærker
IN
Tuner
60 - 90 cm
OUTPUT
LINE
45°
L
L
Fronthøjttaler
R
R
TUNER
Båndoptager/MD-deck
Forstærker
REC OUT
IN
L
Båndoptager/MD-deck
OUTPUT
INPUT
LINE
LINE
Hvilke ledninger skal jeg bruge?
• Højttalerledning (medfølger ikke) (1 til hver højttaler)
(+)
(+)
L
R
TAPE/MD
R
Pladespiller
Forstærker
IN
L
Pladespiller
(–)
(–)
Sno de nøgne ender af ledningen ca. 15 mm. Sørg for, at
sætte højttalerledningen i den rigtige terminal på
komponenterne: + til + og – til –. Hvis ledningerne ombyttes,
vil lyden blive forvrænget og bassen vil mangle.
• Monofoniske lydkabler (medfølger ikke) (1 til aktiv
woofer)
Sort
R
Sort
PHONO
(fortsættes)
5DK
Til at begynde med
Tilslutninger
For at drive
Fronthøjttalere
Fronthøjttaler
(højre)
Fronthøjttaler
(venstre)
Forstærker
FRONT SPEAKERS
L
R
A
}]
A
}]
Sæt SPEAKERS-vælgeren til
Højttalersystem A (tilsluttet
FRONT SPEAKERS A
terminalerne)
A
Højttalersystem B (tilsluttet
FRONT SPEAKERS B
terminalerne)
B
Både højttalersystem A og B
(serietilslutning)
A+B*
* Brug ikke A + B med SOUND FIELD sat i stilling ON.
Tilslutning af lydkablerne
Hvad er det næste jeg skal gøre?
]
}
Gå til “Tilslutning til lysnettet” på side 7, for at få at vide,
hvordan du fuldfører tilslutningen af systemet. Gå til næste
afsnit, hvis du vil tilslutte videokomponenter, så du kan
bruge surroundlyd, når du ser fjernsyn eller video.
≥
]
}
TV-videobåndoptager
tilslutninger
Bag- og midterhøjttalere
Baghøjttaler
(højre)
Forstærker
Baghøjttaler
Midterhøjttaler (venstre)
SURROUND SPEAKERS
R REAR L
}]
}]
R
Oversigt
CENTER
}]
L
8-16Ω IMPEDANCE USE
4-16Ω Ω
I dette afsnit beskrives, hvordan videokomponenter
tilsluttes forstærkeren. Se illustrationen herunder
angående hvor jackerne sidder.
MONITOR TV/LD
VIDEO 2
Aktiv woofer
Forstærker
MIX
Aktiv woofer
INPUT
AUDIO
OUT
VIDEO 1
Hvis du bruger ekstra fronthøjttalere
Tilslut dem til FRONT SPEAKERS B terminalerne.
Hvis din TV-monitor anvender separate højttalere
Det er muligt at tilslutte en af dem til SURROUND
SPEAKERS CENTER terminalerne, så de kan anvendes
med Dolby Pro Logic surroundlyd (se side 13).
Valg af højttalere
Sæt SPEAKERS-vælgeren i stilling A, hvis du kun har
tilsluttet et sæt fronthøjttalere. Se følgende, hvis du har
tilsluttet to sæt fronthøjttalere:
Hvilke kabler har jeg brug for?
• Lyd/videokabel (medfølger ikke) (1 til TV eller LDafspiller, 2 til videobåndoptageren)
Gul
Hvid (venstre)
Rød (højre)
Rød (højre)
• Videokabel (medfølger ikke) (1 til en TV-monitor)
Gul
Gul
Hvis du vil se video med bedre billedkvalitet
Et S-VIDEO kabel kan anvendes (medfølger ikke)
• S-VIDEO kabel (medfølger ikke)
6DK
Gul
Hvid (venstre)
Til at begynde med
Tilslutninger
Tilslutning til lysnettet
Pilen ç angiver signalretningen.
TV-monitor
Hvis du bruger en TV-monitor, må der ikke tilsluttes noget
til TV/LD VIDEO IN-jacken.
Forstærker
TV Monitor
MONITOR
OUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
OUT
Isætning af netledningen
Sæt denne forstærkers og lyd/videokomponenternes
netledning i en stikkontakt i væggen. Hvis du
forbinder andre lydkomponenter til SWITCHED AC
OUTLET på forstærkeren, vil denne være istand til at
strømforsyne de tilsluttede komponenter, så du kan
tænde/slukke for hele systemet på forstærkeren.
SWITCHED AC OUTLET
Videobåndoptager (via VIDEO 1 jackerne)
Hvis du har to videobåndoptagere, skal videobåndoptager
nr. 2 tilsluttes VIDEO 2-jackerne.
Forstærker
VIDEO 1
OUT
IN
OUTPUT
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
VIDEO
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
AUDIO
Videobåndoptager
/
til stikkontakt i væggen
L
L
R
R
TV eller LD-afspiller (via TV/LD-jackstikkene)
Forsigtig
Forvis dig om, at den komponent, der er tilsluttet
forstærkerens vekselstrømsudtag, ikke har et effektforbrug,
der overstiger 100 watt. Tilslut ikke el-apparater med et højt
wattforbrug som f.eks. strygejern, el-vifter eller fjernsyn til
dette udtag.
Forstærker
TV/LD
TV eller LD-afspiller
Hvad er det næste jeg skal gøre?
OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
Gå til næste afsnit og forvis dig om, at kontrollerne er i de
rigtige stillinger, før du begynder at bruge forstærkeren.
L
L
R
R
Videokamera/videospil
Brug VIDEO 3 INPUT-jackerne på frontpanelet.
Forstærker
VIDEO 3 INPUT
VIDEO
L – AUDIO – R
Camcorder eller
videospil
OUTPUT
Før du begynder at bruge
forstærkeren
Før du begynder at bruge forstærkeren, skal du
forvisse dig om, at du har:
VIDEO
AUDIO
L
• Drejet MASTER VOLUME helt til venstre (0position)
• Valgt passende højttalere. (Se “Valg af højttalere”
på side 6).
• Sat BALANCE i midterstillingen.
R
Hvad er det næste jeg skal gøre?
Tænd forstærkeren og kontroller den følgende
indikator.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis
MUTING kommer frem i displayet.
Gå videre til næste afsnit, hvor du finder oplysninger om
isætning af netledning og hvordan du fuldfører dit
hjemmebiograf system. ␣ ␣
7DK
Anvendelse af forstærkeren
Hvis du bruger hovedtelefoner
Valg af en komponent
Når du vil anvende en tilsluttet komponent, skal du
først vælge funktionen på forstærkeren eller med
fjernbetjeningen. Før du begynder, skal du forvisse dig
om, at du har:
• Tilsluttet alle komponenter ordentligt og korrekt som
vist på side 4 - 7.
• Drejet MASTER VOLUME helt til venstre (0), så du
undgår at højttalerne lider overlast.
POWER
MASTER VOLUME
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-jacken og sæt
SPEAKERS-knapperne til stilling OFF.
Hvis du vil se video
Vi anbefaler, at du, når du ser fjernsyn eller video,
spiller lyden via forstærkeren istedet for fjernsynets
højttalere. På den måde kan du nemlig udnytte
forstærkerens surroundlydeffekter som f.eks. Dolby
Surround og du kan styre lyden via forstærkerens
fjernbetjening.
Afbryd højttalerne på fjernsynet, før du begynder, så
du kan høre surroundlyd fra forstærkeren.
For at se fjernsyn, skal du tænde for både fjernsynet og
forstærkeren og trykke på TV/LD-knappen på forstærkeren.
For at se video eller laser-plader, skal du gøre følgende:
SPEAKERS
PHONES
Funktionsknapper
1
Tænd for forstærkeren ved at trykke på POWER.
2
Vælg den komponent, du vil anvende, ved at
trykke på en af funktionsknapperne:
For at høre eller se
Tryk på
Plader
PHONO
Radio
TUNER
CD-plader
CD
Lydbånd (DAT eller
MiniDiscs (MD)
TAPE/MD
Videobånd osv.
VIDEO 1, VIDEO 2 eller
VIDEO 3
TV-udsendelser eller LDplader
TV/LD
3
Tænd for komponenten, f.eks. en CD-afspiller, og
begynd derefter afspilningen.
4
Reguler lydstyrken med MASTER VOLUME.
TV-højttalernes lydstyrke reguleres med TVapparatets lydstyrkekontrol.
1
Tryk på en funktionsknap for at vælge
komponent (f.eks. VIDEO 1).
2
Tænd for fjernsynet og sæt fjernsynets
videoindgang til en stilling, der modsvarer din
videokomponent.
3
Tænd for komponenten (videobåndoptager eller
LD-afspiller) og begynd afspilningen.
Anvendelse af fjernbetjeningen
Med fjernbetjeningen kan du styre forstærkeren og de
tilsluttede Sony-komponenter, der kan styres med
fjernbetjeningen.
SYSTEM
OFF
TV CONTROL
ON
1
8DK
For at
Gør dette
Afskære lyden
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen.
Tryk igen for at få lyden tilbage.
Forstærke bassen
Tryk på BASS BOOST for at tænde for
BASS BOOST-indikatoren.
Regulere balancen
Drej BALANCE-kontrollen til højre
eller venstre
SYSTEM
CONTROL/
FUNCTION
Tryk på en af SYSTEM CONTROL/FUNCTIONknapperne for at vælge den komponent, du vil
bruge.
Forstærkeren og den valgte komponent tænder.
SYSTEM CONTROL/FUNCTION-knapperne på
fjernbetjeningen er ved leveringen indstillet
således:
Anvendelse af fortærkeren
For at høre eller se
Tryk på
Plader
PHONO
Radio
TUNER
CD-plader
CD
Digitale lydbånd (DAT)
eller MiniDiscs (MD)
DAT/MD
Lydbånd
TAPE
TV-udsendelser
TV
Videobånd
VIDEO 1
(videobåndoptager 3*)
VIDEO 2
(videobåndoptager 1*)
eller VIDEO 3**
(videobåndoptager 2*)
Laserplader
LD**
* Sony videobåndoptagere anvendes med
videobåndoptager (VTR) 1, 2 eller 3 indstilling, der
modsvarer hhv. Beta, 8 mm og VHS.
** VIDEO 3 og LD indstiller fjernbetjeningen til at styre
de respektive Sony videokomponenter, men ændrer
ikke forstærkerens funktion.
For f.eks. at bruge Sony LD-afspilleren, der er
tilsluttet TV/LD-terminalerne (som vist på side 7):
Tryk på TV for at skifte funktion, og tryk derefter på
LD for at indstille fjernbetjeningen til at styre LDafspilleren.
Hvis du vil se fjernsyn uden forstærkeren
(kun Sony fjernsyn)
Tryk på TV CONTROL ON for at indstille
fjernbetjeningen til udelukkende betjening af TVfunktioner (se “Fjernbetjeningens knapper” på side 21
angående detaljer). Når du trykker på denne knap,
tænder fjernsynet og indstilles til TV-indgang. Tryk på
TV/VIDEO, hvis fjernsynet ikke automatisk skifter til
TV-indgang.
Bemærk
Nogle Sony TV-modtagere kan ikke styres med denne
fjernbetjening.
Inddeling af lydkilder
Denne facilitet er praktisk, når du f.eks. har mere end
en videobåndoptager: Det er muligt at betegne en af
videobåndoptagerne “VHS” og den anden “8MM”.
Derefter kan du få forstærkeren til at angive
indeksnavnene, således at du ved, hvilken af
videobåndoptagerne, du anvender. Denne facilitet er
også praktisk, hvis du tilslutter en komponent til
jacker, der er beregnet til andre komponenter (f.eks.
hvis en ekstra CD-afspiller tilsluttes TUNER-jackerne).
DPC MODE
Hvis du vil ændre en knaps forindstilling
Se side 15.
Hvis en komponent ikke tænder
Tænd for den ved at trykke på POWER.
2
Begynd afspilningen.
Se “Fjernbetjeningens knapper” på side 21
angående detaljer.
Knapper til digital
lydbehandling
1
Tryk på den funktionsknap, der skal forsynes
med et navn.
2
Tryk gentagne gange på DPC MODE, indtil
INDEX-indikatoren tændes i displayet.
3
Lav et navn ved hjælp af knapperne til digital
lydbehandling på følgende møde:
Tryk på
eller
for at vælge en karakter og
tryk derefter på for at flytte cursoren til den
næste position.
For at indsætte et mellemrum, skal du trykke på
eller , indtil der kommer et blankt
mellemrum frem i displayet (mellemrummet er
mellem “}” og “!”).
Det navn, du har lavet, indprogrammeres
automatisk i hukommelsen.
Når du vil slukke for komponenterne
Tryk på SYSTEM OFF. Dette slukker samtidigt for de til
SWITCHED AC OUTLET tilsluttede komponenter på
bagsiden af denne komponent.
Hvis du bruger et Sony-fjernsyn
Fjernsynet tænder og skifter til TV-indgang, når du
trykker på TV for at se en fjernsynsudsendelse.
Fjernsynet tænder også automatisk og skifter til den
rigtige videoindgang, når du trykker på VIDEO 1 eller
VIDEO 2. Hvis fjernsynet ikke skifter til den rigtige
indgang, skal du trykke på TV/VIDEO på
fjernbetjeningen.
Hvis du har lavet en fejl
Tryk på eller , indtil den karakter, du vil ændre,
begynder at blinke. Vælg derefter den rigtige karakter.
9DK
Anvendelse af forstærkeren
Optagelse
Med denne forstærker er det nemt at optage til og fra
de tilsluttede komponenter. Det er ikke nødvendigt
med direkte tilslutning af afspille- eller
optagekomponenter: Når der en gang er valgt
programkilde på forstærkeren, kan du optage eller
redigere som normalt med brug af kontrollerne på
hver enkelt komponent.
Sørg for, at alle komponenter er rigtigt tilsluttet, før du
begynder.
2
Gør en komponent klar til afspilning.
Sæt f.eks. en laserplade, du vil optage, i LDafspilleren.
3
Sæt et blankt videobånd i videobåndoptageren
(VIDEO 1 eller VIDEO 2) til optagelse.
4
Start optagelsen på optage-videobåndoptageren,
og begynd at afspille det videobånd eller den
laserplade, du vil optage.
Det er muligt at optage ny lyd, mens du kopierer et
videobånd eller en laserplade
Tryk på en anden funktionsknap (f.eks. CD) på det
punkt, hvor du vil begynde at tilføje anden lyd, og
påbegynd derefter afspilningen. Lyden fra den valgte
komponent vil blive optaget over den originale lyd.
c
Afspillekomponenter
(programkilde)
c
Funktionsknapper
ç
ç
Tryk på funktionsknappen for den oprindelige lydkilde,
hvis du vil genoptage optagelsen af denne.
Optagekomponenter
(båndoptager, MD-deck,
videobåndoptager)
ç: Signalretning
c: Videosignalretning
Optagelse på et lydbånd eller en MiniDisc
Det er muligt at optage på et kassettebånd, eller en
MiniDisc med anvendelse af forstærkeren. Se
betjeningsvejledningen for din kassettebåndoptager,
eller MD-deck, hvis du behøver hjælp.
1
Tryk på en af funktionsknapperne for at vælge
den komponent, hvorpå der skal optages.
2
Gør en komponent klar til afspilning.
Sæt f.eks. en CD-plade i CD-afspilleren.
3
Sæt et blankt bånd eller en CD-plade i
optagedecket og indstil om nødvendigt
optageniveauet.
4
Start optagelsen på optagedecket og start
afspilningen på komponenten.
Optagelse på et videobånd
10DK
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Forstærkeren kan indstilles til at slukke automatisk på
et valgt tidspunkt.
SLEEP
Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen, mens der er tændt
for forstærkeren. Ved hvert tryk på SLEEP, skifter
tiden som vist herunder.
n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF
Displayet nedblændes, når du har specificeret
tidspunktet.
Det er muligt at optage fra en videobåndoptager, et
fjernsyn eller en LD-afspiller med anvendelse af
forstærkeren. Du har også mulighed for at tilføje
mange forskellige lydkilder, når du redigerer et
videobånd. Se brugsanvisningen for
videobåndoptageren eller LD-afspilleren, hvis du har
brug for hjælp.
Du kan frit specificere tidspunktet
1
Tryk på SLEEP. Den resterende tid kommer frem i
displayet.
Tryk på en af funktionsknapperne for at vælge
den lydkilde, der skal optages.
Tryk først på SLEEP, og specificer derefter det ønskede
tidspunkt ved hjælp af knapperne til digital
lydbehandling ( eller ). Afbrydertidspunktet skifter
i intervaller på 1 minut. Op til 5 timer kan specificeres.
Det er muligt at kontrollere tidspunktet, inden
forstærkeren slukker
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse af surroundlyd
Lydfelter
Anvendelse af
forprogrammerede lydfelter
GENRE
INDSTILLING
For at
PRO LOGIC
PRO LOGIC
Afkode Dolby
Surroundprogrammer.
ENHANCED
Forstærke lyden fra
baghøjttalerne efter
afkodning af Dolby
Surroundprogrammet.
SMALL THEATER
Føje akustisk
lydtilbagekastning i et
lille teater til det
afkodede Dolby
Surround signal.
LARGE THEATER
Tilføje
lydtilbagekastningen i
et stort teater.
MONO THEATER
Skabe en
teaterlignende
atmosfære fra film
med mono-lydspor.
SMALL HALL
Gengive akustikken i
en lille, rektangulær
koncertsal. Ideel til
blød, akustisk.
LARGE HALL
Gengive akustikken i
en stor koncertsal.
KARAOKE
Svække stemmerne i
et stereo-musikkilde.
ACOUSTIC
Gengive almindelig 2kanals stereo. (Ingen
surroundeffekter).
ARENA
Gengive
fornemmelsen af at
sidde på første række i
en stor koncert-arena.
Fin til rock-musik.
STADIUM
Gengive
fornemmelsen af et
stort frilufts-stadion.
Fin til elektrisk lyd.
–
Opnå optimal
lydvirkning fra
videospil.
Du kan udnytte surroundlyden ved ganske enkelt at
vælge et af de fire forprogrammerede lydfelter i
overensstemmelse med det program, du vil spille.
SOUND FIELD
ON/OFF
MODE
GENRE
MOVIE
1
Tryk på SOUND FIELD ON/OFF for at aktivere
lydfeltet.
En af indikatorerne tændes i displayet.
2
Tryk på GENRE for at vælge den ønskede type
lydfelt.
3
Tryk på MODE for at vælge den ønskede
indstilling fra den respektive genre.
Vælg et passende lydfelt ved hjælp af oversigten
til højre.
MUSIC 1
MUSIC 2
Afspilning uden surround-effekter
Vælg “Acoustic” fra MUSIC 2. Surround-effekterne
deaktiveres, men det er stadig muligt at justere
toneparametrene (se side 12).
SPORTS
Udkobling af lydfelterne
Tryk på SOUND FIELD ON/OFF.
Du kan finde Dolby Surround-kodet software ved at
se på indpakningen
Dog kan nogle videobånd og LD-plader have Dolby
surroundlyd, selv om det ikke er angivet på
indpakningen.
GAME
Bemærk
Brug ikke begge højttalerne (A + B) med SOUND FIELD sat i
stilling ON.
11DK
Anvendelse af surroundlyd
Således udnytter du bedst
lydfelterne
Hvordan kan du lave lydfelter?
Hvert lydfelt udgøres af lydparametre - lydvariabler
der skaber lydbilleder. Du kan “skræddersy”
lydfelterne ved at justere nogle af lydparametrene, så
de passer til din lyttesituation. Se følgende oversigt
over de justerbare lydparametre.
Når først lydfelterne er lavet, vil de blive gemt i
hukommelsen, med mindre forstærkeren tages ud af
forbindelse i ca. 1 måned.
Således “skræddersyr” du
lydfelter
Det er muligt at “skræddersy” lydfelter ved at justere
tonen (bas og diskant). De justerede parametre
gemmes automatisk i hukommelsen, og du kan
anvende dine “skræddersyede” lydfelter nøjagtigt som
du ville bruge de forprogrammerede. Inden du
begynder, skal du vælge det lydfelt, du vil
“skræddersy” og begynde at afspille en lydkilde.
TONE-ON/OFF
DPC MODE
SUR-indikator
PRO LOGIC
TO
NE
EFF
ECT
REA
R
CEN
TER
DE
LAY
DE
MO
GE
NR
E
De justerbare parametre for hver lyd vises i
nedenstående oversigt.
SMALL THEATER
LARGE THEATER
MONO MOVIE
MUSIC 1
SMALL HALL
LARGE HALL
MUSIC 2
Indstilling af tone-parameteren
Indstil tonen (bas eller diskant) for front-, midter og
baghøjttalerne. Tonen for alle lydfelter kan indstilles,
inklusive Dolby Surround.
1
Tryk på TONE ON/OFF, så TONE ON kommer
frem i displayet.
2
Tryk gentagne gange på DPC MODE, indtil
TONE-indikatoren begynder at lyse.
3
Brug knapperne til digital lydbehandling (
) for at vælge BASS (bas) eller TREBLE
(diskant).
4
Tryk på knapperne til digital lydbehandling ( /
) for at indstille toneniveauet.
Det indstillede toneniveau indprogrammeres
automatisk i hukommelsen.
KARAOKE
ACOUSTIC
SPORTS
TONE-indikator
PRO LOGIC
ENHANCED
MOVIE
Knapper til digital
lydbehandling.
ARENA
STADIUM
GAME
GAME
/
Bemærk
EFFECT-parametrene muliggør indstilling af den generelle
tilstedeværelse af lydfeltet.
Før du begynder
Gå til afnittet “Således udnytter du bedst bedst Dolby
Pro Logic Surroundlyden” på side 13, hvis du vil
udnytte Dolby Pro Logic Surroundlyden bedst muligt.
Dette afsnit beskriver, hvordan højttalernes lydstyrke
skal reguleres og hvordan du laver DOLBY SURlydfeltet.
12DK
Toneindstillingerne kan deaktiveres uden at de
slettes
Toneindstillingerne og til/fra-indstillingerne
indprogrammeres i hvert lydfelt.Tryk på TONE ON/
OFF for at ind- eller udkoble toneparameteren.
Anvendelse af surroundlyd
Indstilling af surroundlyd-parametre
Du kan ændre surroundparametrene, så de passer til
din lyttesituation. Se oversigten på den foregående side
angående de parametre, du kan justere i hvert lydfelt.
Bemærk, at du skal have mindst et par ekstra højttalere
og/eller en midterhøjttaler for at kunne foretage de
følgende indstillinger.
SOUND FIELD
ON/OFF
GENRE
MODE
Se afnittet “Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic
Surroundlyden” på denne side for at indstille DOLBY
SUR lydfeltets parametre.
1
Tryk gentagne gange på DPC MODE, indtil SURindikatoren tændes.
2
Brug knapperne til digital lydbehandling ( /
) for at vælge den ønskede lydparameter.
3
Brug på knapperne til digital lydbehandling ( /
) for at indstille niveauet for parameteren.
De indstillede parametre indprogrammeres
automatisk i hukommelsen.
TONE
ON/OFF
Kontrolknapper til
digital lydbehandling
Fjernbetiening
Hvis du føjer nye justeringer til et lydfelt, vil de gamle
indstillinger blive erstattet af de nye.
1
Hvis der er tændt for forstærkeren: Tryk på
POWER for at slukke for den.
2
Hold SOUND FIELD ON/OFF nede og tryk på
POWER.
“SURR CLEAR!” kommer frem i displayet, og alle
lydfelterne går straks tilbage til
grundindstillingen.
SUR MODE
indikatorer
DPC
MODE
Bemærk
Tilbagestilling af “skræddersyede”
lydfelter til de forindstillede
CENTER MODE
GENRE
0
)
=
+
9
(
p
P
TEST TONE
SOUND FIELD
ON/OFF
MODE
DPC MODE
r
REAR
LEVEL +/–
CENTER
LEVEL +/–
DIGITAL
PROCESSING
CONTROL
Valg af midterindstilling
Således udnytter du bedst
Dolby Pro Logic Surroundlyden
For at opnå den bedst mulige Dolby Pro Surround-lyd
skal du først vælge midter-indstilling i
overensstemmelse med dit højttalersystem. Derefter
skal du indstille lydparametrene for PRO LOGIClydfeltet.
Forstærkeren har fire midterindstillinger: PHANTOM,
3 CHANNEL LOGIC, NORMAL og WIDE. Hver
indstilling er lavet til en speciel højttalerplacering.
Vælg den indstilling, der passer bedst til dit
højttalerarrangement.
1
Tryk på SURROUND ON/OFF for at indkoble
surroundlyden.
2
Tryk på GENRE for at vælge PRO LOGIC
lydfeltet.
3
Tryk flere gange på CENTER MODE, indtil den
ønskede midterindstilling kommer frem i
displayet. Vælg midter-indstilling som beskrevet i
den følgende oversigt.
(fortsættes)
13DK
Anvendelse af surroundlyd
Hvis du bruger
Vælg
Sådan at
Front- og
baghøjttalere,
ingen
midterhøjttaler
PHANTOM
Lyden fra
midterhøjttaleren
kommer ud af
fronthøjttalerne.
Front- og
midterhøjttalere,
ingen
baghøjttalere.
3 CH LOGIC
Lyden fra
baghøjttalerne
kommer ud af
fronthøjttalerne.
Front- og
baghøjttalere og
en lille
midterhøjttaler
NORMAL
Baslyden fra
midterhøjttaleren
kommer ud af
fronthøjttalerne (fordi
en lille højttaler ikke
kan frembringe
tilstrækkelig bas).
Front- og
WIDE
baghøjttalerne og
en midterhøjttaler
modsvarende
fronthøjttalerne.
Til “komplet“ Dolby
Pro Logic
surroundlyd
Indstilling af højttalerlydstyrken
Testtonen giver dig mulighed for at indstille
lydstyrken fra højttalerne til det samme niveau. (Det er
ikke nødvendigt at indstille lydstyrken, hvis alle dine
højttalere har samme ydelse).
Indstilling af tidsforsinkelsen
Du kan gøre surroundlyden mere effektiv ved at
forsinke lyden fra baghøjttalerne (tidsforsinkelse).
Tidsforsinkelsen kan indstilles i trin på 5 m/sek.
(indenfor området 15 til 30 m/sek.) Gør
tidsforsinkelsen kortere, hvis du f.eks. har placeret
baghøjttalerne i et stort rum eller langt fra din
lytteposition.
1
Start afspilningen af en lydkilde, der er kodet med
Dolby surroundlyd.
2
Tryk på DPC MODE, indtil SUR-indikatoren
tændes.
3
Vælg tidsforsinkelsen ved at trykke på
kontrolknapperne til digital lydbehandling ( /
).
Den aktuelle tidsforsinkelsen kommer frem i
displayet.
4
Tryk på kontrolknapperne til digital
lydbehandling ( / ) for at regulere
tidsforsinkelsen .
Regulering af tonen
Det er muligt at regulere højttalernes tone.
Ved hjælp af kontrollerne på fjernbetjeningen kan du
regulere lydstyrken fra din lænestol.
1
Tryk på TEST TONE på fjernbetjeningen.
Der lyder en testtone fra hver højttaler i
rækkefølge.
2
Reguler lydstyrken, så du hører testtonen fra hver
højttaler ved samme lydstyrke som, når du er i
lyttepositionen:
• Brug BALANCE-kontrollen på forpladen af
receiveren til at regulere lydstyrken mellem
venstre og højre fronthøjttaler.
• For at regulere midterhøjttalerens lydstyrke,
skal du trykke på CENTER LEVEL + eller – på
fjernbetjeningen.
• For at regulere baghøjttalernes lydstyrke, skal
du trykke på REAR LEVEL + eller – på
fjernbetjeningen.
3
Tryk på TEST TONE på fjernbetjeningen for at
koble testtonen ud.
Alle højttalerne kan reguleres på en gang
Brug MASTER VOLUME på receiveren eller
fjernbetjeningen.
14DK
Gå frem som beskrevet i “Indstilling af toneparameteren” på side 12.
Avanceret fjernbetjening
Betjening af en komponent,
mens en anden anvendes
(baggrundsbetjening)
Det er muligt midlertidigt at betjene andre
komponenter, mens du hører eller ser et program.
Avanceret fjernbetjening
Ændring af en funktionsknaps
forindstilling
Hvis FUNCTION-knappernes forindstilling (side 9)
ikke modsvarer dine systemkomponenter, er det
muligt at ændre dem. Hvis du f.eks. tilslutter en Sony
LD-afspiller til VIDEO 2 jackstikkene, vil du kunne
programmere VIDEO 2 knappen til at indstille
fjernbetjeningen til at styre LD-afspilleren.
Bemærk, at TUNER- og PHONO-knappernes
indstilling ikke kan ændres.
Nummerknapper
BACKGROUND
0
)
=
1
Hold BACKGROUND inde.
2
Tryk samtidigt på både den nummerknap, der
modsvarer den komponent, du vil anvende (se
skemaet herunder) og en af de følgende knapper:
VISUAL POWER, TV/VIDEO, CH PRESET +/–,
ANT TV/VTR, D.SKIP, (, 9, p, 0/),
=/+, P, r.
Nummerknapper
Eksempel: Hvis du vil begynde optagelse på en
båndoptager, mens du hører en CDplade.
Hold BACKGROUND inde, tryk på 4
(eller 5) og tryk samtidigt på r + (.
Nummerknapperne vælger de følgende funktioner:
Nummerknap
Styrer
1
CD-afspiller
2
DAT-båndoptager
3
MD-deck
4
Båndoptager A
5
Båndoptager B
6
LD-afspiller
7
Videobåndoptager
(fjernbetjeningsindstilling VTR 1*)
8
Videobåndoptager
(fjernbetjeningsindstilling VTR 2*)
9
Videobåndoptager
(fjernbetjeningsindstilling VTR 3*)
0
TV
*
SYSTEM
CONTROL/
FUNCTION
+
Sony videobåndoptagere anvendes med VTR 1, 2 eller 3
indstilling, der svarer til hhv. Beta, 8 mm og VHS.
0
)
=
+
1
Hold den SYSTEM CONTROL/FUNCTION-knap
nede, hvis funktion du vil ændre (f.eks. VIDEO 2).
2
Tryk på den modsvarende nummerknap på den
komponent, du vil tildele SYSTEM CONTROL/
FUNCTION-knappen (f.eks. 6 - LD-afspiller).
Se skemaet i “Betjening af en komponent, mens en
anden anvendes” angående nummerknapperne.
Du kan nu anvende VIDEO 2-knappen til at styre
din Sony LD-afspiller.
Tilbagestilling til forindstillingen
Gentag ovenstående procedure.
15DK
Avanceret fjernbetjening
Programmering af
fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen kan styre komponenter af andet
fabrikat end Sony ved at “lære” kontrolsignalerne fra
disses fjernbetjeninger. Når først denne fjernbetjening
har lært de andre komponenters signaler, kan du bruge
disse komponenter som en del af dit system. Brug
desuden denne programmeringsfunktion, hvis du har
nogen Sony-komponenter, der ikke virker med denne
fjernbetjening. Denne fjernbetjening kan “lære”
signaler fra andre fjernbetjeninger med infrarøde
stråler. Inden du begynder at programmere signaler,
skal du forvisse dig om, at de to fjernbetjeninger:
• Er direkte rettet mod hinanden (se Trin 3 herunder)
• Har en indbyrdes afstand af ca. 5 cm mellem sig
• Ikke flyttes under programmeringen
Læreindikator
(LEARN)
4
Vælg den funktion forstærkerens fjernbetjening
skal “lære” på fjernbetjeningen og hold knappen
nede, indtil LEARN-indikatoren lyser konstant.
5
Gentag trin 3 og 4 for at programmere flere
knapper. Bemærk, at hver knap kun kan “lære” et
enkelt signal fra en anden fjernbetjening.
6
Tryk på LEARN.
Når LEARN-indikatoren er slukket, kan du
begynde at styre den anden komponent med de
programmerede knapper.
Når du programmerer optagesignalet
Hold r knappen på forstærkerens fjernbetjening inde
og tryk på optageknappen på den anden fjernbetjening.
Kontroller følgende, hvis du ikke kan programmere
signalerne:
LEARN
• Hvis LEARN-indikatoren ikke begynder at lyse, er
det fordi batterierne er svage. Skift begge batterierne
ud med nye.
• Hvis LEARN-indikatoren ikke begynder at blinke
eller lyse i hhv. Trin 3 eller 4, er det fordi der er
interferens. Annuller signalet som beskrevet i
“Annullering af det programmerede signal” herunder
og programmer forfra igen.
• Afstanden mellem de to fjernbetjeninger er for stor.
Sørg for at der kun er 5 cm imellem dem.
• Hvis du ikke går videre til de følgende trin indenfor
omkring 1 minut under Trin 2 og 3, vil
fjernbetjeningen automatisk forlade “Lære”
indstillingen. Begynd i dette tilfælde forfra igen fra
Trin 2.
• Hvis fjernbetjeningens hukommelse er fuld (hvis du
programmerer Sony-komponenters signaler, kan du
gemme ca. 60 signaler i hukommelsen), kan du
programmere et nyt signal i en allerede
programmeret knap, men det gamle signal vil blive
annulleret til fordel for det nye.
SYSTEM
CONTROL/
FUNCTION
BACKGROUND
0
)
=
+
9
(
p
P
r
1
Tryk på SYSTEM CONTROL/FUNCTIONknappen på den komponent, der skal
programmeres.
Hvis du f.eks. vil programmere en CD-afspillers
fjernbetjening, skal du trykke på CD.
2
Tryk på LEARN for at tænde for LEARNindikatoren.
3
Tryk på knappen på dette apparats fjernbetjening,
der skal “lære” signalet fra den anden
fjernbetjening.
Brug kun de mørke knapper herover (se
“Fjernbetjeningens knapper” på side 21 angående,
hvilke knapper der kan anvendes til at styre hver
enkelt komponent.
Anden
fjernbetjening
Ca. 5 cm
Forstærkers
fjernbetjening
Hvis LEARN-indikatoren blinker hurtigt
16DK
Du kan ikke bruge den knap, du har trykket på.
Bemærk
• Du kan ikke tænde for programmerede komponenter ved
at trykke på en SYSTEM CONTROL/FUNCTION-knap.
Du er nødt til at gøre dette med komponentens POWERknap.
• Lad være med at programmere fjernbetjeningssignaler fra
air-condition anlæg eller andre el-apparater.
Annullering af det programmerede signal
For at annullere de programmerede signaler, skal du
gøre følgende.
Knappens funktion går tilbage til den forindstillede.
1
Tryk på LEARN, så LEARN-indikatoren
begynder at lyse.
2
Hold den knap, der skal annulleres, inde sammen
med knappen BACKGROUND, indtil LEARNindikatoren slukker.
Anden information
Fejlfinding
Brug denne fejlfindingsguide som en hjælp til at
udbedre evt. problemer, hvis du løber ind i nogen af de
følgende vanskeligheder, mens du bruger
forstærkeren. Henvend dig gerne til nærmeste Sony
forhandler, hvis du ikke kan løse problemet selv.
Der er ingen lyd eller kun meget svag lyd.
/ Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er ordentligt tilsluttet.
/ Sørg for at vælge den rigtige komponent på
forstærkeren.
/ Sørg for, at SPEAKERS-vælgeren er i den
rigtige stilling.
/ Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis
MUTING angives i displayet.
/ Beskyttelsesanordningen på forstærkeren er
aktiveret på grund af en kortslutning.
(“PROTECTOR” blinker). Sluk for
forstærkeren, eliminer kortslutningsproblemet og tænd for forstærkeren igen.
Lyden fra venstre og højre højttaler er ikke i balance
eller er i modfase.
/ Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er sat korrekt og ordentligt i forbindelse.
/ Reguler BALANCE-kontrollen.
Kraftig brum eller støj.
/ Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er sat ordentligt i forbindelse.
/ Kontroller, at forbindelseskablerne er på god
afstand af transformere eller motorer og
mindst 3 meter fra fjernsyn eller lysstofrør.
/ Anbring fjernsynet på afstand af
lydkomponenterne.
/ Stikpropper og jacker er snavsede. Tør dem af
med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Ingen lyd eller kun meget svag lyd fra baghøjttalerne.
/ Aktiver lydfelt-funktionen.
/ Vælg den rigtige midterindstilling (se side
13).
/ Reguler højttalerlydstyrken (se side 14).
/ Forvis dig om, at lydfelt-funktionen er
aktiveret.
Der kan ikke opnås nogen surroundvirkning.
/ Aktiver lydfelt-funktionen.
/ Forvis dig om, at SPEAKERS-vælgeren er sat
til A+B, når du bruger to par fronthøjttalere.
Intet billede eller billedet er uklart på TV-skærmen.
/ Vælg den rigtige funktion på forstærkeren.
/ Indstil fjernsynet til den rigtige
indgangsfunktion (tryk på TV/VIDEO på
fjernbetjeningen til Sony-fjernsyn).
/ Anbring fjernsynet på afstand af
lydkomponenterne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
/ Ret fjernbetjeningen mod sensoren g på
forstærkeren.
/ Fjern forhindringer mellem fjernbetjeningen
og forstærkeren.
/ Skift begge batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er svage.
/ Sørg for at vælge den korrekte funktion på
fjernbetjeningen.
/ Indtrykning af TV CONTROL ON indstiller
fjernbetjeningen til kun at styre TVmodtageren. Tryk i dette tilfælde på en af
SYSTEM CONTROL/FUNCTIONknapperne, før du begynder at bruge
forstærkeren (osv.).
Ingen lyd fra midterhøjttaleren.
/ Vælg enten PROLOGIC eller MOVIE
(undtagen mono-film) lydfelt (se side 11).
/ Vælg den rigtige midterindstilling (se side
13).
/ Reguler højttalerlydstyrken (se side 14).
Optagelse kan ikke finde sted.
/ Kontroller, at komponenterne er korrekt
tilsluttet.
/ Vælg kildekomponenten med
funktionsknapperne.
17DK
Anden information
Specifikationer
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Stereo-funktion (DIN 1 kHz, 4 ohm)
90 W + 90 W
Surroundindstilling
(DIN 1 kHz, 4 ohm)
Front:
90 W/kanal
Midter:
90 W (kun i PRO LOGIC
indstilling)
Bag:
25 W
Frekvensgang
PHONO: RIAA
equalizationskurve
±0,5 dB
TUNER, CD, TAPE/MD
VIDEO 1, 2, 3, TV/LD
10 Hz - 50 kHz +0
–1 dB.
Videobåndoptager
Indgange
VIDEO 1, 2, 3, TV/LD
VIDEO IN:
1 Vp-p 75 ohm
VIDEO 1, 3 S VIDEO
Y: 1 Vp-p, ubalanceret,
sync negativ
C: 0,286 Vp-p,
belastningsimpedans
75 ohm
Udgange
PHONO
(MM)
CD
2,5 mV
75 dB**
50
kohm (A, 2,5 mV)
200 mV
TAPE/
150 mV
MD,
TUNER,
VIDEO 1,
2, 3, TV/
LD
50
kohm
82 dB**
(A, 150
mV)
Højttalerindstilling til forstærkning af Dolby
Pro Logic surround-indstilling. Vælg en af de
følgende fire midterindstillinger, alt efter dit
højttalersystem, så du opnår den bedst
mulige surroundlyd.
• NORMAL indstilling
Vælg NORMAL indstilling, hvis du bruger
front- og baghøjttalere og en lille
midterhøjttaler. Da en lille højttaler ikke
kan frembringe tilstrækkelig bas, vil
midterkanalens baslyd komme ud af
fronthøjttalerne.
Fronthøjttaler
(venstre)
Midterhøjttaler Fronthøjttaler
(højre)
System
Forforstærker: NF-type
med lav støj
Effektforstærker: Ren
komplimentær SEPP
Strømforsyning
220-230 V AC, 50/60 Hz
Effektforbrug
230 W
Vekselstrømsudtag
1 med omskifter, ialt
100 W
Mål
430 x 157 x 355 mm
Vægt (ca.)
10,5 kg
Medfølgende
tilbehør
Fjernbetjening (1)
Størrelse AA (R6)
batterier (2)
Baghøjttaler
(venstre)
Vi forbeholder os ret til at ændre design
og specifikationer uden varsel.
Udgange
TAPE/MD REC OUT,
VIDEO 1, 2 AUDIO OUT
Spænding 150 mV,
Impedans 10 kohm
MIX AUDIO OUT
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kohm
PHONES: Accepterer
hovedtelefoner med
både lav og høj
impedans.
Muting
–20 dB
BASS BOOST
+10 dB ved 70 Hz
TONE
±8 dB ved 100 Hz og
10 kHz
Baghøjttaler
(højre)
• WIDE indstilling
Vælg WIDE indstilling, hvis du bruger
front- og baghøjttalere og en stor
midterhøjttaler. Med WIDE indstillingen
kan du udnytte Dolby surroundlyden fuldt
ud.
Fronthøjttaler
(venstre)
Midterhøjttaler Fronthøjttaler
(højre)
Baghøjttaler
(venstre)
** ‘78 IHF
18 DK
Midterindstilling
Generelt
Indgange
Følsomhed Impedans Signal/støj
forhold
(vejet
kredsløb,
indgangsniveau)
VIDEO 1, 2, MONITOR
VIDEO OUT:
1 Vp-p 75 ohm
VIDEO 1, MONITOR
S VIDEO:
Y: 1 Vp-p, ubalanceret,
sync negativ
C: 0,286 Vp-p,
belastningsimpedans
75 ohm
Ordforklaring
Baghøjttaler
(højre)
Anden information
• PHANTOM indstilling
Vælg PHANTOM indstilling, hvis du
bruger front- og baghøjttalere, men ikke
midterhøjttaler. Lyden fra midterkanalen
komme ud af fronthøjttalerne.
Fronthøjttaler
(venstre)
Fronthøjttaler
(højre)
Baghøjttaler
(venstre)
Baghøjttaler
(højre)
• 3 CH LOGIC indstilling
Vælg 3 CH LOGIC indstilling, hvis du
bruger front- og baghøjttalere, men ikke
midterhøjttaler. Lyden fra midterkanalen
kommer ud af fronthøjttalerne, så du får
rimeligt udbytte af surroundlyden, uden
anvendelse af baghøjttalere.
Fronthøjttaler
(venstre)
Midterhøjttaler Fronthøjttaler
(højre)
Tidsforsinkelse
Tidsforsinkelsen mellem surroundlyden fra
fronthøjttalerne og baghøjttalerne. Ved at
regulere tidsforsinkelsen for baghøjttalerne,
kan du opnå fornemmelsen af at være til
stede. Gør tidsforsinkelsen længere, hvis dine
højttalere står i et lille rum eller nær din
lytteposition og gør den kortere, hvis de står i
et stort rum og langt fra din lytteposition.
du “skræddersyr” Dolby Surround
lydbilledet ved at vælge en velegnet
midterindstilling, så du får det fulde udbytte
af Dolby Pro Logic Surroundlyden.
Effektniveau
En kombination af niveauet af tidlige
reflektioner og genklang. Effektniveauet kan
reguleres i 6 niveauer. Hvis du vælger højere
niveauer, bliver rummet "levende" og hvis du
vælger lavere niveauer, bliver det "dødt".
Parameter
Lydvariabel der udgør lydbilledet, som f.eks.
tone eller forsinkelsestid. Det er muligt at
“skræddersy” de forprogrammerede lydfelter
ved at indstille parametrene efter ønske.
Testtone
Signal, der afgives af forstærkeren, til
indstilling af højttalerlydstyrken. Testtonen
afgives som følger:
• I et system med midterhøjttaler
(NORMAL/WIDE/3 CH LOGIC
indstillinger)
Testtonen kommer ud af venstre
fronthøjttaler, midterhøjtatleren, højre
fronthøjttaler og baghøjttalerne i
rækkefølge.
Front (venstre)
Front (højre)
Midter
Programmerbar fjernbetjening
3 CH LOGIC
Fjernbetjening med “lære” evne. Ikke bare
Sony komponenter, men også komponenter
af andet fabrikat, kan styres ved at denne
fjernbetjening programmeres med disse
komponenters signal.
Bag (venstre,
højre)
Lydfelt
Lydmønster, der frembringes af en lydkilde
eller -kilder i et givet miljø på grund af
direkte og reflekteret lyd og akustikken i
omgivelserne. Forstærkeren har 6
forprogrammerede lydfelter (PRO LOGIC,
MOVIE, MUSIC 1, MUSIC 2, SPORTS og
GAME), så du kan udnytte surroundlyden
bedst muligt.
NORMAL/WIDE
• I et system uden midterhøjttaler
(PHANTOM indstilling)
Testtonen kommer ud af front- og
baghøjttalerne skiftevis.
Front (venstre, højre)
PHANTOM
Surroundlyd
Lyd, der består af tre elementer: Direkte lyd,
tidligt reflekteret lyd og efterklang.
Lytterummets akustik påvirker måden,
hvorpå disse tre lydelementer høres. Disse
lydelementer er kombineret på en sådan
måde, at du fornemmer størrelsen og typen af
en koncertsal.
Bag (venstre, højre)
• Lydtyper
Dolby Pro Logic Surround
Dekodersystem af Dolby Surroundlyd i
almindelige TV-udsendelser og film.
Sammenlignet med det gamle Dolby
Surroundsystem giver Dolby Pro Logic
Surround et bedre lydbillede qua anvendelse
af fire separate kanaler: off-screen lydeffekter,
off-screen dialog, panorering fra venstre mod
højre samt musik. Disse kanaler manipulerer
lyden og fremhæver begivenhederne som de
sker på skærmen. For at kunne udnytte Dolby
Pro Logic fuldt ud, bør du have mindst et par
baghøjttalere og/eller en midterhøjttaler,
ligesom du også er nødt til at vælge den
rigtige midterindstilling for at få den fulde
effekt.
Tidlig reflektion
Efterklang
Direkte lyd
• Lydovergang fra baghøjttalerne
Direkte lyd Tidlig
reflektion
Niveau
Tidlig reflektionstid
Efterklang
Tid
Dolby Surround
Kodnings- og dekodningssystem til Dolby
Surroundlyd til brugeranvendelse. Dolby
Surround dekoder de ekstra kanaler på de
Dolby Surround-kodede lydspor i videofilm
og TV-udsendelser og frembringer
lydeffekter og ekkovirkning, der får dig til at
føle dig i centrum af begivenhederne.
Denne forstærker er udstyret med Dolby
Surround (PRO LOGIC) som et af de
forprogrammerede lydbilleder. Hvis du
bruger front- og baghøjttalere, anbefaler vi, at
19DK
Bagsiden
1
23 4
5
6
7
8
9
!∞
1
2
3
4
5
6
20DK
y jordterminal
MONITOR
TV/LD
VIDEO 2
VIDEO 1
MIX AUDIO OUT
!¢!£ !™
!¡ 0
7 FRONTSPEAKERS (A/B)
(fronthøjttalere A/B)
8 SWITCHED AC OUTLET
(vekselstrømsudtag med 1 stk.
afbryder)
9 Netledning
0 SURROUND SPEAKERS
(CENTER) (surroundhøjttalere,
midter)
!¡ SURROUND SPEAKERS
(REAR) (surroundhøjttalere,
bag)
!™ TAPE/MD (båndoptager/MDdeck)
!£ CD (CD-afspiller)
!¢ TUNER (tuner)
!∞ PHONO (pladespiller)
Fjernbetjeningens knapper
Knapper, der ikke er beskrevet på de foregående sider og knapper med andre navne end dem på selve forstærkeren.
Fjernbetjenings- Styrer
knap
Funktion
Fjernbetjenings- Styrer
knap
0-9
Tuner
Vælger faste
stationsnumre.
RMS
DIRECTION
9/(
Båndoptager
Programmerer spor (kun
båndoptager med RMS*
funktion).
CD-afspiller/
MD-deck/LDafspiller
Vælger spornumre.
0 vælger spornr. 10.
ENTER
TV/videobåndoptager
Skifter kanaler, hvis den
bruges med 0-9.
TV/VIDEO
TV/videobåndoptager
Vælger indgangssignal:
TV-indgang eller
videoindgang.
VISUAL
POWER
TV/
Slukker eller tænder for
videobåndoptager/ komponenten.
LD-afspiller
TV/
Vælger kanalnumre.
videobåndoptager
CH/PRESET
+/–
Tuner
Søger efter og vælger
faste stationer.
TV/
Vælger forindstillede
videobåndoptager kanaler.
INDEX
Tuner
Vælger
stationsindeksnavne til
indeksstationsindstilling.
D. SKIP
CD-afspiller
Springer plader over
(kun CD-afspiller med
multi-plade skifter).
0/)
CD-afspiller
Søger efter spor (i
forlæns eller baglæns
retning).
Båndoptager/
Går hurtigt frem eller
MD-deck/
tilbage.
videobåndoptager/
LD-afspiller
=/+
P
(
p
CD-afspiller/
MD-deck/LDafspiller
Springer spor over.
CD-afspiller/
båndoptager/
MD-deck/LDafspiller/
videobåndoptager
Stopper afspilningen
midlertidigt. (Starter
også optagelsen, når
komponenterne er
indstillet til standby til
optagelse).
CD-afspiller/
Starter afspilningen.
båndoptager/
MD-deck/LDafspiller/
videobåndoptager
CD-afspiller/
Stopper afspilningen.
båndoptager/
MD-deck/LDafspiller/
videobåndoptager
9
Båndoptager
Starter afspilningen på
bagsiden af båndet.
r
Båndoptager
Indstiller båndoptageren
til standby til optagelse.
r+ (
Båndoptager/
Starter optagelsen, hvis
MD-deck/
den trykkes ind sammen
videobåndoptager med ( (eller 9 på
fjernbetjeningen).
RMS
DIRECTION
Båndoptager
RMS CLEAR
Båndoptager
Vælger
båndtransportretning
(på båndoptagere med
RMS* funktion).
Sletter RMS*
programmer (på
båndoptagere med RMSfunktion.
Funktion
TV CONTROL TV
ON
Tænder for TV'et, skifter
indgangen til “TV” og
indstiller
fjernbetjeningen til
styring af TV'et.
-/- -
TV
Vælger
kanalindtastningsindstilling, enten et eller
to cifre (kun i Europa).
SUB CH +/–
TV
Vælger forindstillede
kanaler til lille billede.**
POSITION
TV
Ændrer det lille billedes
position.**
SWAP
TV
Bytter om på det lille og
det store billede.**
P IN P
TV
Aktiverer billede-ibillede funktionen.**
JUMP
TV
Hopper frem og tilbage
mellem gammel og ny
kanal.
ANT TV/VTR
Videobåndoptager
Vælger udgang fra
antenneterminalen: TVsignal eller video.
MASTER VOL
+/–
TV
Regulerer normalt
forstærkerens lydstyrke.
Hvis TV CONTROL ON
er trykket ind, vil den
regulere fjernsynets
lydstyrke.
MUTING
TV
Afskærer normalt lyden
fra forstærkeren.
Hvis TV CONTROL ON
er trykket ind, vil lyden
på selve fjernsynet blive
afskåret.
SLOPE
—
Inoperativ
BAND
—
Inoperativ
* RMS: Random Musik Sensor
** Kun Sony fjernsyn med billede-i-billede funktion.
Bemærk
Ikke alt Sony udstyr kan styres med denne
fjernbetjening som vist i oversigten herover.
21DK
Indeks
A
O
Afbryderautomatik 10
Optagelse
på en MD 10
på et kassettebånd 10
på et videobånd 10
Overspilning. Se Optagelse
B, C
Baggrundsbetjening 15
Bagside 5, 6, 7, 20
P, Q
D
Parameter 12, 13
PHANTOM indstilling 14, 19
Programmering af
fjernbetjeningen 16
sletning af signalet 16
Dolby Pro Logic
Surround 19
således får du mest ud af 13
Dolby Surroundlyd 11, 19
midterindstilling 13, 18
R
E
Random Music sensor. Se RMS
Redigering. Se Optagelse
RMS 21
“Skræddersyning” af
fjernbetjening 15, 16
lydfelt 12
Effektniveau 12, 19
F, G
Fejlfinding 17
Fjernbetjening 8, 10, 13, 15, 16, 21
baggrundsbetjening 15
komponenter 16
programmering 16
styring af Sony
styring af ikke-Sony
ændring af indstillingen 15
S
Surroundlyd 11, 13, 19
T
Testtone 14, 19
3 CH LOGIC MODE 14, 19
Tidsforsinkelse 14, 19
Tilslutning af lydkomponenter 5
Tilslutninger
højttalere 5
lydkomponenter
netledning 7
oversigt 4
TV/videobåndoptagere 6
H
Hvis du vil se video 8
Højttalere
impedans 6
tilslutning 5
placering 5
valg af højttalersystem 6
I, J, K
Inddeling af
lydkilde 9
Indstilling af
højttalerlydstyrke 14
lydstyrke 8
parameter 12, 13
tidsforsinkelse 14
tone 12, 14
L
Udpakning 4
M
Midterindstilling 13, 18
N
Navngivning. Se Inddeling
NORMAL indstilling 14, 18
PHANTOM indstilling 14, 19
3 LOGIC indstilling 14, 19
WIDE indstilling 14, 18
NORMAL indstilling 14, 18
Omskifter og vælger
POWER 8
SPEAKERS 6
Kontroller
BALANCE 8
MASTER VOLUME 8, 14, 21
Jacker
PHONES 8
Indikatorer
DPC 9, 12, 13
LEARN 16
V
Valg af lydkilde
med brug af fjernbetjeningen 8
W, X, Y, Z
WIDE indstilling 14, 18
Lydfelt
forprogrammerede 11
justerbare parametre 12
“skræddersyning” af 12
Lydkilde
inddeling 9
valg af 8
22 DK
U
9/( RMS DIRECTION 21
RMS/START/ENTER 21
SLEEP 10
SOUND FIELD
ON/OFF 11, 13
SYSTEM CONTROL/
FUNCTION 8, 15
SYSTEM OFF 8
TAPE/MD 8
TEST TONE 14, 19
TONE ON/OFF 12
TUNER 8, 9
TV/LD 8
TV CONTROL ON 9
TV/VIDEO 9, 21
VIDEO 1 8, 9
VIDEO 2 8, 9
VIDEO 3 8, 9
VISUAL POWER 21
/ / /
9, 10, 12, 13, 14
0/) 21
=/+ 21
P 21
r 21
Numerisk 15
Kontrollernes navne
Knapper
ANT TV/VTR / D. SKIP 21
BACKGROUND 15
BASS BOOST 8
CD 8, 9
CENTER LEVEL 14
CENTER MODE 13
DIGIGAL PROCESSING
CONTROLS 9, 12, 13
DPC MODE 9, 12, 13
GENRE 11, 13
LEARN 16
MASTER VOL 8, 14, 21
MODE 11, 13
MUTING 8
PHONO 8
REAR LEVEL 14
RMS CLEAR 21
Andet
g 4, 17
Puhdistuksesta
VAROITUS
Palo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laite tulee
suojata kastumiselta samoin
kuin kosteudelta.
Sähköiskuvaaran vuoksi laitetta ei saa
avata. Jätä huolto ammattihenkilön
suoritettavaksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Huomautuksia
Turvallisuudesta
• Jos vahvistimen sisään putoaa tai
kaatuu jotakin, kytke se irti verkosta
ja tarkistuta alan liikkeessä ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteistä
• Ennen kuin alat käyttää vahvistinta,
varmista, että käyttöjännite on sama
kuin paikallinen verkkojännite.
Käyttöjännite on ilmoitettu
vastaanottimen takana olevassa
nimikilvessä.
• Vahvistin ei kytkeydy irti
vaihtovirtalähteestä (verkosta) niin
kauan kuin se on liitetty
seinäpistorasiaan, vaikka itse
vahvistimesta olisi katkaistu virta.
• Jos et aio käyttää vahvistinta pitkään
aikaan, kytke se irti
seinäpistorasiasta. Irrota
verkkopistoke ottamalla kiinni itse
pistokkeesta; älä koskaan vedä
johdosta.
• Verkkojohto on vaihdatutettava alan
liikkeessä.
• Verkkokytkin sijaitsee laitteen
etupinnalla.
Sijoituksesta
• Sijoita vahvistin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto, jotta kuumuutta
ei pääse muodostumaan vahvistimen
sisälle ja jotta se toimisi pitkään.
• Älä sijoita vahvistinta lähelle
lämmönlähteitä tai paikkaan, johon
aurinko paistaa suoraan tai jossa on
paljon pölyä tai mekaanista tärinää.
• Älä pane laitteen päälle mitään
sellaista, joka saattaisi tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa laitteen
joutumisen epäkuntoon.
Käytöstä
• Ennen kuin liität muita laitteita,
katkaise vahvistimen virta ja kytke se
irti verkosta.
2FIN
• Puhdista pinnat ja säätimet mietoon
pesunesteeseen kostutetulla
pehmeällä kankaalla. Älä käytä
hankaavia pesulappuja,
hankauspulvereita tai sellaisia
liuottimia kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Jos vahvistimen suhteen ilmenee
kysymyksiä tai ongelmia, pyydämme
ottamaan yhteyden lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Tästä
käyttöohjeesta
Tässä käyttöohjeessa kuvataan
vahvistimen säätimet. Voit käyttää
myös kauko-ohjaimen säätimiä, jos
niillä on samat tai samantapaiset nimet
kuin vahvistimen säätimillä.
• Sivun 21 luvusta “Kauko-ohjaimen
painikkeiden kuvaus” löydät
yleiskatsauksen kauko-ohjaimen
painikkeista.
• Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavia tunnusmerkkejä:
Osoittaa, että toimenpide
voidaan suorittaa vain kaukoohjaimella.
Vihjeitä ja vinkkejä toimenpiteen
helpompaa suoritusta varten.
Tässä vastaanottimessa on Dolbyympäristötilajärjestelmä.
Valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation’in lisenssillä.
DOLBY, kaksois-D tunnus, a ja PRO
LOGIC ovat Dolby Laboratories
Licensing Corporation'in
tavaramerkkejä.
SISÄLTÖ
Aloittaminen
Laitteen purkaminen pakkauksesta 4
Yleiskatsaus liitäntöihin 4
Audiolaitteiden liittäminen 5
Kaiutinjärjestelmän liittäminen 5
TV:n/videonauhurin liittäminen 6
Virtaliitännät 7
Ennen kuin käytät vahvistinta 7
Vahvistimen toiminnat
Laitteen valinta 8
Indeksien merkintä ohjelmalähteeseen 9
Nauhoitus 10
Uniajastimen käyttö 10
Äänikenttien käyttö
Ennalta ohjelmoitujen äänikenttien käyttö 11
Äänikenttien hyväksikäyttö 12
Äänikenttien säätäminen 12
Dolby Pro Logic Surround -äänen hyväksikäyttö 13
FIN
Kauko-ohjaimen monimutkaisempi käyttö
Toisen laitteen käyttö muun laitteen toimiessa (taustakäyttö) 15
Toimintopainikkeen tehtaalla tehdyn säädön muuttaminen 15
Kauko-ohjaimen ohjelmointi 16
Lisätietoja
Vianetsintä 17
Tekniset tiedot 18
Sanasto 18
Takaseinän kuvaus 20
Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaus 21
Aakkosellinen hakemisto 22
3FIN
Aloittaminen
Laitteen purkaminen
pakkauksesta
Varmista, että seuraavat varusteet ovat mukana
pakkauksessa:
• Kauko-ohjain (1)
• AA-kokoiset paristot (R6) (2)
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Aseta kaksi AA-kokoista paristoa (R6) sovittamalla
paristojen + ja – puolen kotelon sisällä olevia
merkintöjä vastaavasti. Kun käytät kauko-ohjainta,
suuntaa se vahvistimen kauko-ohjaimen g
vastaanotinruutuun.
Yleiskatsaus liitäntöihin
Vahvistimen avulla voit liittää seuraavat audio/
videolaitteet ja säätää niitä. Liitä haluamasi laitteet
vahvistimeen merkityllä sivulla mainitulla tavalla.
Katso kunkin liittimen sijainti ja nimi luvusta
“Takaseinän kuvaus” sivulta 20.
TV:n/videonauhurin
liittäminen (6, 7)
Kaiutinjärjestelmän
liittäminen (5, 6)
TV
Etukaiutin
(vasen)
Videonauhuri
Kuvalevysoitin
Takakaiutin
(vasen)
CD-soitin
Viritin
Dekki/MD-dekki
Milloin paristot on vaihdettava
Tavallisessa käytössä paristot kestävät noin 6
kuukautta. Kun kauko-ohjaimella ei enää voi säätää
vahvistinta, vaihda kumpikin paristo.
Levysoitin
Audiolaitteiden
liittäminen (5)
HUOM!
• Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä yhdessä uutta ja vanhaa paristoa.
• Älä altista kauko-ohjainta suoralle auringonpaisteelle tai
valaisimen valolle. Kauko-ohjain saattaa mennä
epäkuntoon.
• Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkään aikaan, ota
paristot pois mahdollisen paristovuodon ja syöpymisen
aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.
4FIN
Aktiivinen
bassokaiutin
Keskikaiutin
Etukaiutin
(oikea)
Takakaiutin
(oikea)
Videokameranauhuri
Videopeli
TV:n/videonauhurin
liittäminen (6, 7)
Ennen kuin aloitat
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen kuin alat
liittää laitteita.
• Älä liitä verkkojohtoa ennen kuin kaikki liitännät on
suoritettu.
• Tee liitännät lujasti, jotta vältetään humina ja kohina.
• Kun liität ääni/kuvajohtoa, sovita eri värein merkityt
pistokkeet laitteiden vastaavanvärisiin liittimiin:
keltainen (kuva) keltaiseen, valkoinen (vasen, ääni)
valkoiseen ja punainen (oikea, ääni) punaiseen.
Aloittaminen
• Jos levysoittimessasi on maajohto
Audiolaitteiden liittäminen
Yleiskatsaus
Liitä kohinan estämiseksi maajohto vahvistimessa olevaan
maaliittimeen y.
Mitä seuraavaksi?
Tässä luvussa selostamme audiolaitteiden liittämisen
vahvistimeen. Katso liittimien sijainti alla olevasta
kaavakuvasta.
y
Siirry seuraavaan lukuun ja liitä kaiuttimet.
Kaiutinjärjestelmän liittäminen
TAPE/MD
Yleiskatsaus
PHONO TUNER
CD
Mitä johtoja tarvitaan?
Äänijohdot (eivät kuulu varusteisiin) (1 kullekin CDsoittimelle ja virittimelle (levysoittimelle, jos tarpeen), 2
kullekin kasettidekille tai MD-dekille)
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
Tässä luvussa selostamme kaiuttimien liittämisen
vahvistimeen. Etukaiuttimet (vasen ja oikea) ovat
tarpeen, keski- , takakaiuttimet ja aktiivinen
bassokaiutin ovat valinnaiset. Keski- ja
takakaiuttimien lisääminen korostaa äänitehosteita.
Aktiivisen bassokaiuttimen liittäminen lisää matalien
äänten vastetta. Katso liittimien sijainti alla olevasta
kuvasta.
MIX AUDIO OUT
FRONT SPEAKERS A
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
Liitännät
Nuoli ç osoittaa signaalivirtaa.
SURROUND
SPEAKERS REAR
CD-soitin
Vahvistin
CD-soitin
Jotta ääni toistuisi mahdollisimman hyvänä, sijoita
kaiuttimet alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.
OUTPUT
IN
SURROUND
SPEAKERS CENTER
LINE
L
L
Takakaiutin
R
R
CD
60 - 90 cm
Viritin
Vahvistin
45°
Virtin
Etukaiutin
OUTPUT
IN
LINE
L
L
R
R
TUNER
Mitä johtoja tarvitaan?
Dekki/MD-dekki
• Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin) (1 kullekin kaiuttimelle)
Vahvistin
REC OUT
IN
L
Dekki/MD
OUTPUT
INPUT
LINE
LINE
L
R
TAPE/MD
R
Levysoitin
Vahvistin
IN
L
(+)
(+)
(–)
(–)
Kierrä johdon paljastettuja päitä noin 15 mm. Liitä
kaiutinjohdot oikeisiin liittimiin laitteissa: + liitin +
liittimeen ja – liitin – liittimeen. Jos johdot tulevat väärin
päin, ääni säröytyy ja matalat äänet jäävät pois.
Levysoitin
• Monfoninen äänijohto (ei kuulu varusteisiin) (1 aktiiviselle
bassokaiuttimelle)
Musta
R
Musta
PHONO
(jatkuu)
5FIN
Aloittaminen
Liitännät
Aseta SPEAKERS-valitsin
asentoon
Kun haluat käyttää
Etukaiuttimet
Etukaiutin
(oikea)
Vastaanotin
Etukaiutin
(vasen)
Kaiutinjärjestelmää A (liitetty
liittimiin FRONT SPEAKERS
A)
A
Kaiutinjärjestelmää B (liitetty
liittimiin FRONT SPEAKERS
B)
B
}]
FRONT SPEAKERS
IMPEDANCE USE 4-16 Ω
}]
A
A
R
L
Kumpaakin
kaiutinjärjestelmää A ja B
(sarjaliitäntä)
Kaiutinjohtojen liittäminen
A+B*
* Älä käytä A+B, jos SOUND FIELD on asetettu asentoon
ON.
]
}
Mitä seuraavaksi?
≥
]
Suorita järjestelmän liitännät loppuun siirtymällä lukuun
“Virtaliitännät” sivulle 7. Jos haluat liittää videolaitteita ja
nauttia ympäristöäänestä katsoessasi TV-ohjelmaa tai
videonauhoja, siirry seuraavaan lukuun.
}
Taka- ja keskikaiuttimet
Takakaiutin
(oikea)
Takakaiutin
Keskikaiutin (vasen)
Vahvistin
TV:n/videonauhurin liittäminen
SURROUND SPEAKERS
R REAR L
CENTER
}]
}]
R
}]
Tässä luvussa selostamme videolaitteiden liittämisen
vahvistimeen. Katso liittimien sijainti alla olevasta
kaavakuvasta.
L
8-16Ω IMPEDANCE USE
4-16Ω Ω
MONITOR TV
Aktiivinen bassokaiutin
Vahvistin
Yleiskatsaus
VIDEO 2
Aktiivinen
bassokaiutin
MIX
INPUT
AUDIO
OUT
Jos omistat lisäetukaiuttimet
VIDEO 1
Liitä ne liittimiin FRONT SPEAKERS B.
Mitä johtoja tarvitaan?
Jos TV-näyttöpäätteesi käyttää erillisiä kaiuttimia
Voit liittää yhden niistä liittimiin SURROUND
SPEAKERS CENTER käytettäväksi yhdessä Dolby Pro
Logic Surround -äänen kanssa (katso s. 13).
Kaiutinjärjestelmän valinta
Jos liität vain yhden parin etukaiuttimia, aseta
etuseinän SPEAKERS-valitsin asentoon A. Jos liität
kaksi paria etukaiuttimia, katso seuraavaa:
• Ääni/kuvajohto (ei kuulu varusteisiin) (1 TV:lle tai
kuvalevysoittimelle; 2 videonauhurille)
Keltainen
Valkoinen
(vasen)
Punainen (oikea)
• Kuvajohto (ei kuulu varusteisiin) (1 TV-näyttöpäätteelle)
Keltainen
Keltainen
Jos haluat paremman videokuvan
Voit käyttää S-VIDEO johtoa (ei kuulu varusteisiin)
• S-VIDEO johto (ei kuulu varusteisiin)
6FIN
Keltainen
Valkoinen
(vasen)
Punainen (oikea)
Aloittaminen
Liitännät
Virtaliitännät
Nuoli ç osoittaa signaalivirtaa.
TV-näyttöpääte
Jos käytät TV-näyttöpäätettä, älä liitä mitään liittimeen TV/
LD VIDEO IN.
Vahvistin
TV-häyttöpääte
MONITOR
OUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
OUT
Videonauhuri (VIDEO 1 -liittimien kautta)
Verkkojohdon liittäminen
Liitä tämän vahvistimen ja audio/videolaitteiden
verkkojohdot seinäpistorasiaan. Jos olet liittänyt muita
audiolaitteita vahvistimen kytkimeen liitettyyn
verkkoulosottoon SWITCHED AC OUTLET, vahvistin
antaa niille virran, joten voit kytkeä/katkaista koko
järjestelmän kytkemällä/katkaisemalla vahvistimen
virran.
Jos sinulla on kaksi videonauhuria, liitä toinen liittimiin
VIDEO 2.
Vahvistin
VIDEO 1
Videonauhuri
OUT
IN
OUTPUT
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
VIDEO
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
AUDIO
L
SWITCHED AC OUTLET
/
L
Seinäpistorasiaan
R
R
Huomautus
TV tai kuvalevysoitin (TV/LD-liittimien kautta)
Vahvistin
TV/LD
TV tai
kuvalevysoitin
Varmista, että vahvistimen verkkoulosottoon liitetyn laitteen
virrankulutus ei ylitä 100 wattia. Älä liitä paljon sähköä
kuluttavia kodin koneita kuten sähkösilitysrautoja,
tuulettimia tai TV-vastaanotinta tähän verkkoulosottoon.
OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
Mitä seuraavaksi?
L
L
R
R
Ennen kuin alat käyttää vahvistinta, varmista seuraavan
luvun toimenpiteiden avulla, että kaikki säätimet on asetettu
oikeisiin asentoihin.
Videokameranauhuri/Videopeli
Käytä etuseinän liitintä VIDEO 3 INPUT.
Vahvistin
VIDEO 3 INPUT
VIDEO
L – AUDIO – R
Videokameranauhuri
tai Videopeli
OUTPUT
VIDEO
AUDIO
L
R
Mitä seuraavaksi?
Siirry seuraavaan lukuun ja suorita kotiteatterijärjestelmäsi
liitännät loppuun liittämällä verkkojohto.
Ennen kuin käytät vahvistinta
Ennen kuin alat käyttää vahvistinta, tarkista että olet:
• Kääntänyt MASTER VOLUME -säätimen
äärimmäiseen asentoon vasemmalle (0).
• Valinnut oikean kaiutinjärjestelmän. (Katso lukua
“Kaiutinjärjestelmän valinta” sivulta 6.)
• Asettanut BALANCE-säätimen keskiasentoon.
Kytke vahvistimen virta ja tarkista seuraava
merkkivalo.
• Paina painiketta MUTING kauko-ohjaimesta, jos
MUTING-merkkivalo näkyy näytössä.
7FIN
Vahvistimen toiminnat
Kun kuuntelet kuulokkeilla
Laitteen valinta
Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja aseta
SPEAKERS-valitsin asentoon OFF.
Liitetyn laitteen katsomista tai kuuntelua varten on
ensin valittava toiminto vahvistimella tai kaukoohjaimella. Ennen kuin aloitat, varmista että olet:
• liittänyt kaikki laitteet lujasti ja oikein sivuilla 4-7
kuvatulla tavalla.
• kääntänyt MASTER VOLUME -säätimen
äärimmäiseen asentoon vasemmalle (0) kaiuttimien
vahingoittumisen välttämiseksi.
POWER
MASTER VOLUME
Video-ohjelmien katsominen
Kun katselet TV- tai video-ohjelmaa, suosittelemme
ääniosan toistamista vahvistimen kautta eikä TV:n
kaiuttimista. Näin voit käyttää hyväksesi vahvistimen
ympäristötilaäänitehosteita, kuten esim. Dolby
Surround -ääntä, ja voit myös käyttää vahvistimen
kauko-ohjainta äänen säätöön. Katkaise TV:n
kaiuttimet pois päältä ennen kuin aloitat, jotta voit
nauttia vahvistimen ympäristötilaäänestä.
Kun haluat katsoa TV-ohjelmia, kytke virta sekä TVvastaanottimeen että vahvistimeen ja paina vahvistimen TV/
LD-painiketta.
SPEAKERS PHONES
1
2
8FIN
Toimintopainikkeet
Kun haluat katsoa videoita tai laserlevyjä, toimi
seuraavalla tavalla:
Kytke vahvistimen virta painamalla painiketta
POWER.
1
Valitse laite painamalla toimintopainiketta (esim.
VIDEO 1).
Valitse käytettävä laite painamalla
toimintopainiketta.
2
Kytke TV:n virta ja säädä TV:n kuvatulo
videolaitetta vastaavaksi.
3
Kytke laitteen (videonauhurin tai
kuvalevysoittimen) virta ja aloita toisto.
Kun haluat kuunnella tai
katsoa
Paina
Levyjä
PHONO
Radiolähetyksiä
TUNER
CD-levyjä
CD
Ääninauhoja tai minilevyjä
(MD)
TAPE/MD
Videonauhoja ym.
VIDEO 1, VIDEO 2 tai
VIDEO 3
TV-ohjelmia tai laserlevyjä
TV/LD
3
Kytke virta laitteeseen, esim. CD-soittimeen, ja
aloita soitto.
4
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä MASTER
VOLUME -säädintä. Säädä TV:n kaiuttimien
äänenvoimakkuus TV:n
äänenvoimakkuussäätimellä.
Kun haluat
Toimi näin
Vaimentaa äänen
Paina painiketta MUTING kaukoohjaimesta. Ääni palautetaan
painamalla painiketta uudelleen.
Voimistaa matalia
ääniä
Paina painiketta BASS BOOST niin,
että BASS BOOST -merkkivalo syttyy.
Säätää tasapainoa
Käännä BALANCE-säädintä oikealle
tai vasemmalle.
Kauko-ohjaimen käyttö
Kauko-ohjaimella voit käyttää vahvistinta ja siihen
liitettyjä Sony-laitteita, joita voidaan säätää kaukoohjaimella.
SYSTEM
OFF
SYSTEM
CONTROL/
FUNCTION
TV CONTROL
ON
1
Valitse käytettävä laite painamalla jotakin
painikkeista SYSTEM CONTROL/FUNCTION.
Virta kytkeytyy vahvistimeen ja valittuun
laitteeseen.
Kauko-ohjaimen painikkeet SYSTEM CONTROL/
FUNCTION on säädetty tehtaalla seuraavalla
tavalla:
Vahvistimen toiminnat
Kun haluat kuunnella tai
katsoa
Paina
Levyjä
PHONO
Radio-ohjelmia
TUNER
CD-levyjä
CD
Digitaalisia ääninauhoja
(DAT) tai minilevyjä (MD)
DAT/MD
Ääninauhoja
TAPE
TV-ohjelmia
TV
Videonauhoja
VIDEO 1
(Videonauhuri 3*),
VIDEO 2
(Videonauhuri 1*) tai
VIDEO 3
(Videonauhuri 2*)
Laserlevyjä
TV:n katsominen ilman vahvistinta (vain Sony-TV)
Säädä kauko-ohjain TV CONTROL ON -painiketta
painamalla säätämään vain TV:n toimintoja (katso
tarkemmat tiedot luvusta “Kauko-ohjaimen
painikkeiden kuvaus” sivulta 21). Kun painat tätä
painiketta TV:n virta kytkeytyy ja TV kytkeytyy TV:n
tulolle. Jos TV ei kytkeydy automaattisesti TV:n tulolle,
paina painiketta TV/VIDEO.
Huom!
LD**
* Sony-videonauhureita käytetään säädöllä VTR 1, 2 tai
3, jotka vastaavat järjestelmiä Beta, 8 mm ja VHS tässä
järjestyksessä.
** VIDEO 3 ja LD säätävät kauko-ohjaimen käyttämään
vastaavaa Sony-videolaitetta, mutta ne eivät kytke
vahvistimen toimintoa.
Jos esim. haluat katsoa TV/LD-liittimiin liitettyä
Sony-kuvalevysoitinta (kuten on näytetty sivulla 7):
Kytke toiminto painamalla painiketta TV ja säädä
kauko-ohjain sitten käyttämään kuvalevysoitinta
painamalla painiketta LD.
Joitakin Sony-TV vastaanottimia ei voi säätää tällä kaukoohjaimella.
Indeksien merkintä
ohjelmalähteeseen
Tämä toiminto on kätevä, jos esim. omistat useamman
videonauhurin; voit antaa yhdelle nimen “VHS” ja
toiselle esim. “8MM”. Vahvistin näyttää sitten nämä
indeksit ja näet heti kumpaa videonauhuria käytät.
Tämän toiminto on kätevä myös silloin, kun liität
jonkin laitteen muulle laitteelle tarkoitettuun liittimeen
(esim. toisen CD-soittimen TUNER-liittimiin).
DPC MODE
Jos haluat muuttaa painikkeelle tehtaalla tehtyä
säätöä
Katso s. 15.
Digitaalisen
käsittelyn
säätöpainikkeet
Jos virta ei kytkeydy valittuun laitteeseen
Paina laitteen virtakytkintä.
2
Aloita toisto.
Katso yksityiskohtaiset ohjeet luvusta “Kaukoohjaimen painikkeiden kuvaus” sivulta 21.
1
Paina sen lähteen toimintopainiketta, jolle haluat
antaa nimen.
2
Painele painiketta DPC MODE toistuvasti, kunnes
“INDEX-merkkivalo” tulee näkyviin näyttöön.
3
Anna nimi digitaalisen käsittelyn
säätöpainikkeilla seuraavalla tavalla: Valitse
kirjain painamalla painiketta
tai , ja siirrä
kohdistin sitten seuraavaan paikkaan painamalla
painiketta . Välilyönti saadaan painamalla
painiketta
tai
kunnes näyttöön tulee tyhjä
paikka (välilyönti on “}” ja “!” välillä). Annettu
aseman nimi tallentuu muistiin automaattisesti.
Virran katkaiseminen laitteista
Paina painiketta SYSTEM OFF. Tämä katkaisee virran yhtä
aikaa tämän laitteen takana olevaan kytkimeen liitettyyn
verkkoulosottoon SWITCHED AC OUTLET liitetyistä videoja audiolaitteista.
Jos käytät Sony TV-vastaanotinta
Kun painat painiketta TV TV-ohjelman katsomista
varten, TV:n virta kytkeytyy ja se kytkeytyy TV-tulolle.
TV ja sopiva kuvatulo kytkeytyvät myös automaattisesti
painettaessa painiketta VIDEO 1 tai VIDEO 2. Jos TV ei
kytkeydy oikealle tulolle automaattisesti, paina kaukoohjaimen painiketta TV/VIDEO.
Jos teet virheen
Paina painiketta
tai
toistuvasti, kunnes
muutettava kirjain vilkkuu. Valitse sitten oikea kirjain.
9FIN
Vahvistimen toiminnat
Nauhoitus
Tämän vahvistimen avulla on helppo nauhoittaa siihen
liitetyiltä laitteilta ja siihen liitetyille laitteille. Toisto- ja
nauhoituslaitetta ei tarvitse liittää suoraan; kun valitset
ohjelmalähteen vahvistimella, voit nauhoittaa ja
koostaa normaaliin tapaan kunkin laitteen säätimiä
käyttämällä.
Ennen kuin aloitat, varmista että olet liitänyt kunkin
laitteen oikein.
2
Valmistele laite toistoa varten. Aseta esimerkiksi
kuvalevysoittimeen paikalleen laserlevy, joka
halutaan nauhoittaa.
3
Aseta tyhjä videonauha videonauhuriin (VIDEO 1
tai VIDEO 2) nauhoitusta varten.
4
Aloita nauhoitus nauhoittavalla videonauhurilla
ja aloita sitten nauhoitettavan videonauhan tai
laserlevyn toisto.
Ääni voidaan muuttaa kopioitaessa videonauhaa tai
laserlevyä
c
Toistolaite
(ohjelmalähde)
c
Toimintopainikkeet
ç
ç
Paina siinä kohdassa, johon uusi ääni halutaan lisätä,
toista toimintopainiketta (esim. CD) ja aloita toisto.
Valitun laitteen ääni nauhoittuu alkuperäisen äänen
päälle.
Nauhoituslaite
(kasettidekki, MD-dekki,
videonauhuri)
Voit jatkaa alkuperäisen toistolähteen äänen
äänittämistä painamalla kyseisen laitteen
toimintopainiketta.
Uniajastimen käyttö
ç: Äänisignaalin virta
c: Kuvasignaalin virta
Vahvistin voidaan säätää katkaisemaan virta
automaattisesti ohjelmoituna aikana.
Nauhoitus ääninauhalle tai minilevylle
Voit äänittää kasettinauhalle tai minilevylle vahvistinta
käyttämällä. Jos tarvitset apua, katso kasettidekin tai
MD-dekin käyttöohjeita.
1
Valitse äänitettävä laite painamalla sen
toimintopainiketta.
2
Valmistele laite toistokuntoon. Aseta esimerkiksi
CD-levy CD-soittimeen.
3
Aseta tyhjä nauha nauhoittavaan dekkiin ja säädä
tarpeen ollen äänitystaso.
4
Aloita nauhoitus nauhoittavalla dekillä ja aloita
sitten toisto.
SLEEP
Paina kauko-ohjaimen painiketta SLEEP virran ollessa
kytkeytyneenä. Joka kerta, kun painat painiketta
SLEEP, aika muuttuu alla näkyvällä tavalla.
n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF
Näyttö himmenee ajan ohjelmoinnin jälkeen.
Nauhoitus videonauhalle
10FIN
Aika voidaan ohjelmoida vapaasti
Voit nauhoittaa videonauhurilta, TV-vastaanottimelta
tai kuvalevysoittimelta vahvistimen avulla.
Videonauhaa koostettaessa on myös mahdollista lisätä
ääni useista äänilähteistä. Katso tarvittaessa ohjeita
videonauhurin tai kuvalevysoittimen käyttöohjeista.
Paina ensin painiketta SLEEP ja ohjelmoi sitten aika
digitaalisen käsittelyn säätöpainikkeilla
tai
.
Uniaika muuttuu 1 minuutin vaihein. Aika voidaan
ohjelmoida jopa 5 tuntiin saakka.
1
Voit tarkistaa paljonko aikaa on jäljellä vahvistimen
virran katkeamiseen
Valitse nauhoitettava ohjelmalähde painamalla
sen toimintopainiketta.
Paina painiketta SLEEP. Jäljellä oleva aika tulee
näkyviin näyttöön.
Äänikenttien käyttö
Äänikenttien käyttö
Äänikentät
Ennalta ohjelmoitujen
äänikenttien käyttö
Laji
Muoto
Toiminto
PRO LOGIC
PRO LOGIC
Dolby Surround järjestelmällä
käsiteltyjen ohjelmien
dekoodaukseen.
ENHANCED
Antaa lisätehoa
takakaiuttimille Dolby
Surround -ohjelman
dekoodauksen jälkeen.
SMALL THEATER
Lisää pienen teatterin
akustiset heijastukset
dekoodattuihin Dolby
Surround-signaaleihin.
LARGE THEATER
Lisää suuren teatterin
heijastukset.
MONO THEATER
Luo teatterimaisen
ympäristön elokuvista,
joilla on monofoninen
ääniraita.
SMALL THEATER
Toistaa pienen,
suorakulmaisen
konserttisalin
akustiikan. Sopii
hyvin pehmeille,
akustisille äänille.
LARGE HALL
Toistaa suuren salin
akustiikan.
KARAOKE
Vaimentaa
stereomusiikkilähteen
vokaaliosan.
ACOUSTIC
Toistaa tavallisen 2kanavaisen stereon.
(Ei ympäristötilatehostetta.)
ARENA
Kuulet musiikin kuin
olisit suuren
konserttisalin
eturivissä. Sopii
erityisen hyvin rock
and roll -musiikille.
STADIUM
Toistaa suuren
avonaisen stadionin
tunnun. Sopii
sähköinstrumenttien
äänelle.
–
Saat parhaan
mahdollisen
äänitehosteen
videopeleistä.
Voit käyttää hyväksesi ympäristötilaääntä valitsemalla
jonkin ennakkoon ohjelmoitusta äänikentästä, joka
sopii soitettavalle ohjelmalle.
SOUND FIELD
ON/OFF
GENRE
MODE
1
Kytke äänikenttä painamalla painiketta SOUND
FIELD ON/OFF.
Jokin merkkivaloista syttyy näyttöön.
2
Valitse haluttu äänikenttätyyppi painamalla
painiketta GENRE.
3
Valitse painiketta MODE painamalla haluttu
muoto kyseisestä lajista. Valitse äänikenttä
oikealla näkyvän taulukon mukaisesti.
MOVIE
MUSIC 1
MUSIC 2
Toisto ilman ympäristötilatehosteita
Valitse “Acoustic” lajista MUSIC 2.
Ympäristötilatehosteet vaimenevat, mutta voit yhä
säätää sävyominaisuutta (katso s. 12).
SPORTS
Äänikenttien kytkeminen pois päältä
Paina painiketta SOUND FIELD ON/OFF.
Dolby Surround -järjestelmällä nauhoitetut ohjelmat
käyvät selville pakkauksessa olevasta merkinnästä
Joissakin videoissa ja laserlevyissä saattaa olla käytetty
Dolby Surround -järjestelmää, vaikka siitä ei olekaan
erityistä merkintää pakkauksessa.
HUOM!
Älä käytä kumpaakin kaiutinta (A+B), jos SOUND FIELD on
asetettu asentoon ON.
GAME
11FIN
Äänikenttien käyttö
Äänikenttien hyväksikäyttö
Kuinka äänikenttiä voidaan säätää?
Kukin äänikenttä koostuu ääniominaisuuksista äänikuvan muodostavista eri äänistä. Äänikenttiä
voidaan säätää muuttamalla näitä ominaisuuksia
kuunteluolosuhteisiin sopivalla tavalla. Katso
seuraavasta taulukosta muutettavat ääniominaisuudet.
Kun äänikenttä on säädetty, se on tallennettuna
muistissa, ellei vahvistinta ole irrotettu verkosta yli
viikoksi.
Äänikenttien säätäminen
Äänikenttiä voidaan säätää muuttamalla sävyä (bassoa
tai diskanttia) ja ympäristötilaääntä kuuntelemalla
ohjelmalähdettä. Muutetut ominaisuudet tallentuvat
automaattisesti muistiin ja voit käyttää muutettua
äänikenttää samoin kuin ennakkoon ohjelmoituja
kenttiä. Ennen kuin aloitat, valitse muutettava
äänikenttä ja aloita ohjelman soitto.
TONE ON/OFF
DPC MODE
SUR-merkkivalo
(ympäristötila)
PRO LOGIC
NE
EFF
ECT
REA
R
CEN
TER
DE
LAY
Digitaalisen käsittelyn
säätöpainikkeet
TO
DE
MO
GE
NR
E
Kunkin äänikentän säädettävät ominaisuudet näkyvät
alla olevassa taulukossa.
PRO LOGIC
TONE-merkkivalo
(sävy)
ENHANCED
MOVIE
SMALL THEATER
LARGE THEATER
MONO MOVIE
MUSIC 1
SMALL HALL
LARGE HALL
MUSIC 2
KARAOKE
Sävyominaisuuden säätö
Säädä etu-, keski- ja takakaiuttimien sävy (basso ja
diskantti) sopivaksi. Voit säätää kaikkien äänikenttien
sävyä Dolby Surround -ääni mukaanluettuna.
1
Paina painiketta TONE ON/OFF niin, että TONE
ON tulee näkyviin näyttöön.
2
Painele painiketta DPC MODE toistuvasti, kunnes
TONE-merkkivalo syttyy.
3
Valitse basso (BASS) tai diskantti (TREBLE)
painamalla digitaalisen käsittelyn
säätöpainikkeita ( / ).
4
Säädä sävyn taso painamalla digitaalisen
käsittelyn säätöpainikkeita ( / ).
Säädetty sävyn taso tallentuu automaattisesti
muistiin.
ACOUSTIC
SPORTS
ARENA
STADIUM
GAME
GAME
HUOM!
EFFECT-ominaisuudella voidaan säätää äänikentän
läsnäolon tuntua.
Ennen kuin aloitat
Jotta voisit käyttää Dolby Pro Logic Surround -ääntä,
katso lukua “Dolby Pro Logic Surround -äänen
hyväksikäyttö” sivulta 13. Tässä luvussa selostamme
kaiutinjärjestelmän tason säädön ja DOLBY SUR äänikentän säätämisen.
12FIN
Sävysäädöt voidaan katkaista pois päältä
poistamatta niitä
Sävysäätö ja kytketty/katkaistu -tila tallentuvat
kullekin äänikentälle. Sävyominaisuus voidaan
katkaista ja kytkeä painamalla painiketta TONE ON/
OFF.
Äänikenttien käyttö
Ympäristötilaäänen säätö
Muuta ympäristötilaäänen omainaisuudet
kuunteluolosuhteisiin sopiviksi. Katso edellisellä
sivulla olevasta taulukosta mitä ominaisuuksia voit
muuttaa kullakin äänikentällä.
Katso ohjeet DOLBY SUR -äänikentän ominaisuuksien
säätämisestä luvusta “Dolby Pro Logic Surround äänen hyväksikäyttö” tältä sivulta.
1
Painele painiketta DPC MODE toistuvasti, kunnes
SUR-merkkivalo syttyy.
2
Valitse haluamasi ominaisuus digitaalisen
käsittelyn säätöpainikkeilla ( / ).
3
Säädä ominaisuuden taso digitaalisen käsittelyn
säätöpainikkeilla ( / ).
Säädetyt ominaisuudet tallentuvat automaattisesti
muistiin.
Dolby Pro Logic Surround äänen hyväksikäyttö
Jotta saat parhaan mahdollisen Dolby Pro Logic
Surround -äänen, valitse ensin keskimuoto
kaiutinjärjestelmäsi mukaisesti. Säädä sitten PRO
LOGIC -äänikentän ääniominaisuudet.
Huomaa, että sinulla on oltava ainakin yksi
ylimääräinen kaiutinpari ja/tai yksi keskikaiutin
seuraavien säätöjen suorittamista varten.
SOUND FIELD
ON/OFF
GENRE
MODE
CENTER MODE
HUOM!
Jos säädät äänikenttää uudelleen, vanha säätö poistuu uuden
tieltä.
Säädettyjen äänikenttien palautus tehtaalla
tehdyille säädöille
1
2
Jos virta on kytketty, katkaise se painamalla
POWER-painiketta.
Pidä painike SOUND FIELD ON/OFF painettuna
ja paina painiketta POWER.
“SURR CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön ja
kaikki äänikentät palaavat tehtaalla tehdyille
säädöille.
TONE
ON/OFF
DPC SUR MODE MODE merkkivalot
Digitaalisen käsittelyn
säätöpainikkeet
Kauko-ohjain
GENRE
0
)
=
+
9
(
p
P
TEST TONE
SOUND FIELD
ON/OFF
MODE
DPC MODE
r
REAR
LEVEL (+/–)
CENTER
LEVEL (+/–)
DIGITAL
PROCESSING
CONTROL
Keskimuodon valinta
Tässä vahvistimessa on valittavana neljä keskimuotoa:
PHANTOM, 3 CHANNEL LOGIC, NORMAL ja
WIDE. Kukin muoto on suunniteltu erilaiselle
kaiutinjärjestelmärakenteelle. Valitse muoto, joka sopii
parhaiten käyttämillesi kaiuttimille.
(jatkuu)
13FIN
Äänikenttien käyttö
1
Kytke ympäristötilaääni painamalla painiketta
SOUND FIELD ON/OFF.
2
Valitse PRO LOGIC -äänikenttä painamalla
painiketta GENRE.
3
Painele painiketta CENTER MODE toistuvasti,
kunnes haluamasi keskimuoto tulee näkyviin
näyttöön. Valitse keskimuoto katsomalla
seuraavaa taulukkoa.
Jos omistat
Valitse
Jotta
Testiääni lopetetaan painamalla kauko-ohjaimen
painiketta TEST TONE.
Kaikki kaiuttimet voidaan säätää kerralla
Säädä painikkeella MASTER VOLUME.
Viiveajan säätö
Saat ympäristötilaäänestä entistä tehokkaamman
viivästyttämällä takakaiuttimien lähtöä (viiveaika).
Viiveaikaa voidaan säätää 5 ms vaiheissa alalla 15 - 30
ms. Jos takakaiuttimet on esim. sijoitettu suuressa
huoneessa kauas kuunteluasennosta, säädä viiveaika
lyhemmäksi.
Etu- ja
PHANTOM
takakaiuttimet, ei
keskikaiutinta
Keskikanavan ääni
kuuluu
etukaiuttimista.
Etu- ja
3 CH LOGIC
keskikaiuttimet, ei (3 Channel
takakaiutinta
Logic)
Takakanavan ääni
kuuluu
etukaiuttimista.
1
Aloita Dolby Surround -äänellä äänitetyn
ohjelman toisto.
Etu- ja
takakaiuttimet ja
pienen
keskikaiuttimen
NORMAL
Keskikanavan
bassoääni kuuluu
etukaiuttimista
(koska pieni kaiutin
ei pysty toistamaan
bassoa tarpeeksi).
2
Paina painiketta DPC MODE, kunnes SURmerkkivalo syttyy.
3
Etu- ja
takakaiuttimet ja
etukaiuttimia
vastaava
keskikaiutin
WIDE
Valitse viiveaika painamalla digitaalisen
käsittelyn säätöpainikkeita ( /
).
Parhaillaan voimassa oleva viiveaika tulee
näkyviin näyttöön.
4
Säädä viiveaika painamalla digitaalisen käsittelyn
säätöpainikkeita ( / ).
“Täydellistä” Dolby
Pro Logic Surround ääntä varten.
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätö
Testiäänen avulla voit säätää kaiuttimien
äänenvoimakkuuden samalle tasolle. (Jos kaikkien
kaiuttimien suoritustaso on sama, kaiuttimien
äänenvoimakkuutta ei tarvitse säätää.)
Kauko-ohjaimen säätimiä käyttämällä voit säätää
äänenvoimakkuustason istuinpaikaltasi käsin.
14FIN
3
1
Paina kauko-ohjaimen painiketta TEST TONE.
Kuulet testiäänen perätysten kustakin
kaiuttimesta.
2
Säädä äänenvoimakkuustasot niin, että kuulet
testiäänen kustakin kaiuttimesta
samansuuruisena kuunnellessasi
kuuntelupaikasta.
• Säädä oikean ja vasemman etukaiuttimen
välinen äänenvoimakkuus päälaitteen
etuseinän BALANCE-säätimellä.
• Säädä keskikaiuttimen taso painamalla kaukoohjaimen painiketta CENTER LEVEL + tai –.
• Säädä takakaiuttimien taso painamalla kaukoohjaimen painiketta REAR LEVEL + tai –.
Sävyn säätö
Kaiuttimien sävyä voidaan säätää.
Suorita sivulla 12 olevassa luvussa
“Sävyominaisuuden säätö” mainitut toimenpiteet.
Kauko-ohjaimen monimutkaisempi käyttö
Toisen laitteen käyttö muun
laitteen toimiessa
(taustakäyttö)
Voit käyttää tilapäisesti muita laitteita kuunnellessasi
tai katsellessasi ohjelmaa.
Toimintopainikkeen tehtaalla
tehdyn säädön muuttaminen
Jos FUNCTION-painikkeiden (sivu 9) tehtaalla tehdyt
säädöt eivät vastaa omistamiasi järjestelmälaitteita, voit
muuttaa ne. Jos esim. liität Sony -kuvalevysoittimen
VIDEO 2-liittimiin, voit ohjelmoida VIDEO 2 painikkeen niin, että kauko-ohjain säätää
kuvalevysoitinta.
Huomaa, että painikkeiden TUNER ja PHONO säätöjä
ei voi muuttaa.
Numeropainikkeet
SYSTEM
CONTROL/
FUNCTION
BACKGROUND
0
)
=
+
1
Pidä painike BACKGROUND painettuna.
2
Paina sekä käytettävää laitetta vastaavaa
numeropainiketta (katso alla olevaa taulukkoa)
että yhtä seuraavista painikkeista
yhtäaikaa:VISUAL POWER, TV/VIDEO, CH
PRESET +/–, ANT TV/VTR, D.SKIP, (, 9, p,
0/), =/+, P, r.
Esimerkki: Aloitetaan äänitys nauhalle
kuunneltaessa CD-levyä.
Kun pidät painikkeen BACKGROUND
painettuna, paina yhtäaikaa painiketta
4 (tai 5) ja painiketta r + (.
Numeropainikkeet on säädetty valitsemaan toiminnot
seuraavalla tavalla:
Numeropainike Käytettävä laite
1
CD-soitin
2
DAT-dekki
3
MD-dekki
4
Kasettidekki A
5
Kasettidekki B
6
Kuvalevysoitin
7
Videonauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR 1*)
8
Videonauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR 2*)
9
Videonauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR 3*)
0
TV
*
Sony videonauhurit toimivat säädöllä VTR 1, 2 tai 3.
Nämä vastaavat järjestelmiä Beta, 8 mm ja VHS tässä
järjestyksessä.
Numeropainikkeet
0
)
=
+
1
Pidä painettuna se SYSTEM CONTROL/
FUNCTION -painike, jonka toiminnon haluat
muuttaa (esim. VIDEO 2).
2
Paina sen laitteen numeropainiketta, jonka haluat
ohjelmoida painikkeelle SYSTEM CONTROL/
FUNCTION (esim. painike 6 kuvalevysoittimelle).
Katso tiedot numeropainikkeista luvun “Toisen
laitteen käyttö muun laitteen toimiessa”
taulukosta.
Voit nyt käyttää painiketta VIDEO 2 Sonykuvalevsoittimen säätöön.
Tehtaalla tehdyn säädön palauttaminen
Toista yllä mainitut toimenpiteet.
15FIN
Kauko-ohjaimen monimutkaisempi käyttö
Jos LEARN-merkkivalo vilkkuu nopeasti
Kauko-ohjaimen ohjelmointi
Kauko-ohjaimella voidaan säätää muita kuin Sony
laitteita “opettamalla” sille säätösignaalit niiden
kauko-ohjaimista. Kun tämä kauko-ohjain on oppinut
muiden laitteiden signaalit, voit käyttää näitä laitteita
järjestelmäsi osana. Jos omistat sellaisia Sony-laitteita,
jotka eivät toimi tällä kauko-ohjaimella, voit käyttää
hyväksesi tätä ohjelmointitoimintoa. Tämä kaukoohjain pystyy “oppimaan” signaalit vain muista
langattomista infrapunakauko-ohjaimista. Ennen kuin
ohjelmoit signaalit, varmista, että:
• kauko-ohjaimet ovat vastatusten (katso alla olevaa
vaihetta 3)
• kauko-ohjaimet on sijoitettu noin 5 cm päähän
toisistaan
• kauko-ohjaimia ei liikuteta ohjelmoinnin aikana
LEARNmerkkivalo
Et voi käyttää painamaasi painiketta.
4
Valitse toisesta kauko-ohjaimesta se toiminto,
jonka vahvistimen kauko-ohjain “oppii”, ja pidä
sen painike painettuna kunnes LEARNmerkkivalo palaa pysyvästi.
5
Ohjelmoi muut painikkeet toistamalla vaiheita 3
ja 4. Muista, että kukin painike voi “oppia” vain
yhden signaalin toisesta kauko-ohjaimesta.
6
Paina painiketta LEARN.
Kun LEARN-merkkivalo on sammunut, voit
säätää toista laitetta ohjelmoiduilla painikkeilla.
Jos ohjelmoit nauhoitussignaalin
Samalla, kun painat vahvistimen kauko-ohjaimen
painiketta r, paina toisen kauko-ohjaimen
nauhoituspainiketta.
LEARN
Jos signaalien ohjelmointi ei onnistu, tarkista
seuraavat seikat:
SYSTEM
CONTROL/
FUNCTION
BACKGROUND
0
)
=
+
9
(
p
P
r
1
Paina sen laitteen SYSTEM CONTROL/
FUNCTION -painiketta, jonka haluat ohjelmoida.
Jos esim. haluat ohjelmoida CD-soittimen kaukoohjaimen, paina painiketta CD.
2
Kytke LEARN-merkkivalo painamalla painiketta
LEARN.
3
Paina sitä painiketta tämän laitteen kaukoohjaimesta, jonka halutaan “oppivan” signaali
toisesta kauko-ohjaimesta. LEARN-merkkivalo
vilkkuu hitaasti. Käytä vain yllä näkyviä
varjostettuja painikkeita (katso luvusta “Kaukoohjaimen painikkeiden kuvaus” sivulta 21
painikkeet, joita voidaan käyttää kunkin laitteen
käyttöön).
Toinen kauko-ohjain
Vahvistimen
kauko-ohjain
Noin 5 cm
16 FIN
• Jos LEARN-merkkivalo ei syty lainkaan, paristot ovat
heikot. Vaihda kumpikin paristo.
• Jos LEARN-merkkivalo ei vilku tai syty vaiheessa 3
tai 4, on olemassa häiriöitä. Poista signaali luvussa
“Ohjelmoidun signaalin poisto” kuvatulla tavalla ja
suorita ohjelmointi uudelleen alusta.
• Kauko-ohjaimet ovat liian kaukana toisistaan.
Varmista, että ne ovat vain 5 cm päässä toisistaan.
• Jos et siirry seuraavaan vaiheeseen noin minuutin
kuluessa vaiheissa 2 ja 3, kauko-ohjain lopettaa
oppimismuodon automaattisesti. Aloita uudelleen
vaiheesta 2.
• Jos kauko-ohjaimen muisti on täynnä (jos ohjelmoit
Sony-laitteiden signaaleja, voit tallentaa noin 60
signaalia), voit ohjelmoida uuden signaalin aiemmin
ohjelmoidulle painikkeelle, mutta vanha signaali
poistuu tällöin uuden tieltä.
HUOM!
• Ohjelmoitujen laitteiden virtaa ei voi kytkeä painamalla
painiketta SYSTEM CONTROL/FUNCTION. Virta on
kytkettävä laitteiden virtakytkimillä.
• Älä ohjelmoi ilmastointilaitteiden tai muiden kodin
koneiden kauko-ohjaussignaaleja.
Ohjelmoidun signaalin poisto
Ohjelmoidut signaalit voidaan poistaa seuraavalla
tavalla. Painikkeiden toiminnot palautuvat tehtaalla
tehdyille säädöille.
1
Kytke LEARN-merkkivalo painamalla painiketta
LEARN.
2
Samalla, kun painat painiketta BACKGROUND,
paina sitä painiketta, jonka signaali halutaan
poistaa, kunnes LEARN-merkkivalo sammuu.
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos vahvistimen käytössä esiintyy seuraavanlaisia
ongelmia, yritä korjata ne tämän vianetsintäoppaan
avulla. Jos ongelmaa ei saada korjattua, pyydämme
ottamaan yhteyden lähimpään Sony-edustajaan.
Ei ääntä tai hyvin matalatasoinen ääni.
/ Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
/ Varmista, että olet valinnut oikean laitteen
vahvistimesta.
/ Varmista, että SPEAKER-valitsin on säädetty
oikein.
/ Paina painiketta MUTING kauko-ohjaimesta,
jos MUTING-merkkivalo näkyy näytössä.
/ Vahvistimen suojalaite on käynnistynyt
oikosulun johdosta.
(“PROTECTOR” vilkkuu.) Katkaise
vahvistimesta virta, poista oikosulun
aiheuttaja ja kytke virta uudelleen.
Vasen ja oikea ääni eivät ole tasapainossa tai ne ovat
käänteiset
/ Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja lujasti.
/ Säädä BALANCE-säätimellä.
Huomattava humina tai kohina.
/ Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
/ Varmista, että liitäntäjohdot sijaitsevat poissa
muuntimen tai moottorin lähettyviltä ja
ainakin 3 m:n päässä TV-vastaanottimesta tai
loistelampusta.
/ Sijoita TV kauemmas audiolaitteista.
/ Pistokkeet ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi ne
kevyesti alkoholiin kostutetulla rievulla.
Ei ääntä tai hyvin matala ääni takakaiuttimista.
/ Kytke äänikenttätoiminto.
/ Valitse sopiva keskimuoto (katso sivu 13).
/ Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus oikein
(katso sivu 14).
/ Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty.
Ympäristötilatehostetta ei saada.
/ Kytke äänikenttätoiminto.
/ Varmista, että SPEAKERS-valitsin on
asennossa A + B, kun käytät kahta
etukaiutinparia.
Ei kuvaa tai epäselvä kuva TV-ruudussa.
/ Valitse oikea toiminto vahvistimesta.
/ Kytke TV sopivalle tulomuodolle (paina Sony
TV:n kauko-ohjaimen TV/VIDEO-painiketta).
/ Sijoita TV kauemmaksi audiolaitteista.
Kauko-ohjain ei toimi.
/ Suuntaa kauko-ohjain vahvistimen kaukoohjaimen tunnistimeen (g).
/ Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja
vahvistimen väliltä.
/ Vaihda kumpikin paristo, jos ne ovat heikot.
/ Varmista, että olet valinnut oikean toiminnon
kauko-ohjaimesta.
/ Painikkeen TV CONTROL ON painaminen
kytkee kauko-ohjaimen säätämään vain TVvastaanotinta. Paina tällöin jotakin SYSTEM
CONTROL/FUNCTION painiketta ennen
kuin käytät vahvistinta tms.
Ei ääntä keskikaiuttimesta.
/ Valitse joko PRO LOGIC tai MOVIE
(lukuunottamatta MONO MOVIE) äänikenttä
(katso s. 11).
/ Valitse sopiva keskimuoto (katso sivu 13).
/ Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus oikein
(katso sivu 14).
Nauhoitus ei onnistu.
/ Varmista, että kaikki laitteet on liitetty oikein.
/ Valitse lähdelaite toimintopainikkeilla.
17FIN
Lisätietoja
Video-osa
Tekniset tiedot
Tulot
Vahvistinosa
Teholähtö
Stereomuoto
(DIN 1 kHz, 4 ohmia)
90 W + 90 W
Ympäristötilamuoto (DIN 1 kHz, 4 ohmia)
Edessä:
90 W/kanava
Keskellä:
90 W
(vain PRO LOGIC muodolla)
Takana:
25 W
Taajuusvaste
PHONO: RIAA
taajuuskorjauskäyrä
±0,5 dB
TUNER, CD, TAPE/MD,
VIDEO 1, 2,3 TV/LD
10 Hz - 50 kHz +0
–1 dB
Lähdöt
Signaali/
kohinasuhde
(painotusverkko,
tulotaso)
Herkkyys Impedanssi
PHONO
(MM)
2,5 mV
CD
200 mV
TAPE/MD, 150 mV
TUNER,
VIDEO 1,
2, 3, TV/
LD
75 dB**
50
kilo (A, 2,5 mV)
ohmia
82 dB**
50
kilo (A, 150 mV)
ohmia
** ‘78 IHF
Lähdöt
18FIN
TAPE/MD REC OUT,
VIDEO 1, 2 AUDIO
OUT: Jännite 150 mV
Impedanssi 10 kilo
ohmia
MIX AUDIO OUT
Jännite: 2 V
Impedanssi:
1 kilo ohmi
PHONES: Vastaanottaa
matala- ja
korkeaimpedanssiset
kuulokkeet
Vaimennus
–20 dB
Basson korostus
+10 dB 70 Hz:llä
Sävy
±8 dB 100 Hz:llä ja
10 kHz:llä
VIDEO 1, 2, MONITOR
VIDEO OUT:
1 Vp-p 75 ohmia
VIDEO 1, MONITOR
S VIDEO:
Y: 1 Vp-p,
epätasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus
C: 0,286 Vp-p,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
Sanasto
Keskimuoto
Kaiuttimien säätö Dolby Pro Logic Surround
-muodon tehostusta varten. Jotta saadaan
paras mahdollinen ympäristötilaääni, valitse
seuraavista neljästä keskimuodosta se, joka
sopii käytössä oleville kaiuttimille.
• NORMAL-muoto
Valitse NORMAL-muoto, jos sinulla on
etu- ja takakaiuttimet ja pieni keskikaiutin.
Koska pieni keskikaiutin ei voi toistaa
bassoa tarpeeksi, keskikanavan bassoääni
kuuluu etukaiuttimista.
Keskikaiutin
Etukaiutin
(vasen)
Takakaiutin
(vasen)
Yleistä
Järjestelmä
Tulot
VIDEO 1, 2, 3, TV/LD
VIDEO IN:
1 Vp-p 75 ohmia
VIDEO 1, 3 S VIDEO:
Y: 1 Vp-p,
epätasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus
C: 0,286 Vp-p
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
Esivahvistinosa:
Pienikohinainen NFtyyppinen
taajuuskorjain
Tehovahvistinosa:
Puhdaskomplimenttinen SEPP
Etukaiutin
(oikea)
Takakaiutin
(oikea)
• WIDE-muoto
Valitse WIDE-muoto, jos sinulla on etu- ja
takakaiuttimet ja suuri keskikaiutin.
WIDE-muodolla voit käyttää täysin
hyväksesi Dolby Surround -ääntä.
Keskikaiutin
Etukaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(oikea)
Tehovaatimukset 220-230 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Virrankulutus
230 W
Verkkoulosotto
1 kytketty,
yhteensä 100 W
Mitat
430 x 157 x 355 mm
Paino (likim.)
10,5 kg
Vakiovarusteet
Kauko-ohjain (1)
AA-kokoiset (R6)
paristot (2)
Takakaiutin
(vasen)
Takakaiutin
(oikea)
• PHANTOM-muoto
Valitse PHANTOM-muoto, jos sinulla on
etu- ja takakaiuttimet, mutta ei
keskikaiutinta. Keskikanavan ääni kuuluu
etukaiuttimista.
Etukaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(oikea)
Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Takakaiutin
(vasen)
Takakaiutin
(oikea)
Lisätietoja
• 3 CH LOGIC -muoto
Valitse 3 CH LOGIC -muoto, jos sinulla on
etu- ja keskikaiuttimet, mutta ei
takakaiutinta. Takakanavan ääni kuuluu
etukaiuttimista, joten saat osittaisen
ympäristötilaäänen ilman takakaiuttimia.
Etukaiutin
(vasen)
Keskikaiutin
Etukaiutin
(oikea)
Dolby Surround
Testiääni
Kulutuskäyttöön tarkoitettu Dolby Surround
-äänen koodaus- ja dekoodausjärjestelmä.
Dolby Surround dekoodaa elokuvavideoiden
ja TV-ohjelmien Dolby Surround koodattujen ääniraitojen ylimääräiset kanavat
ja antaa sellaiset äänitehosteet ja kaiun, että
tunnet olevasi keskellä tapahtumia.
Vastaanottimen kaiuttimien
äänenvoimakkuuden säätöä varten antama
ääni. Testiääni kuuluu seuraavalla tavalla:
Tässä vastaanottimessa on Dolby Surround
yhtenä ennalta ohjelmoituna äänikenttänä.
Jos omistat taka- tai keskikaiuttimet,
suosittelemme Dolby Surround -äänen
säätämistä valitsemalla sopiva keskimuoto,
jotta voitaisiin käyttää täysin hyödyksi Dolby
Pro Logic Surround -ääntä.
Tehosteen taso
Viiveaika
Tämä on ero etukaiuttimista ja
takakaiuttimista kuuluvan
ympäristötilaäänen välillä. Säätämällä
takakaiuttimien viiveajan saat ääneen
läsnäolon tuntua. Säädä viiveaika
pitemmäksi, jos takakaiuttimet ovat pienessä
huoneessa kuuntelupaikan lähellä, ja säädä se
lyhemmäksi, jos kaiuttimet ovat suuressa
huoneessa kaukana kuuntelupaikasta.
Dolby Pro Logic Surround
TV-ohjelmissa ja elokuvissa käytetty
standardi Dolby Surround -äänen
dekoodausjärjestelmä. Verrattuna aiempaan
Dolby Surround -järjestelmään, Dolby Pro
Logic Surround -järjestelmä parantaa
äänikuvaa käyttämällä neljää eri kanavaa;
ruudun ulkopuolisia äänitehosteita,
ruutudialogeja, siirtoa vasemmalta oikealle ja
musiikkia. Nämä kanavat käsittelevät
kuuluvaa ääntä ja korostavat ruudussa
näkyvää toimintaa. Kun haluat käyttää
Dolby Pro Logic -järjestelmää, sinulla on
oltava ainakin yksi takakaiutinpari ja/tai yksi
keskikaiutin. Ja jotta tehosteesta voitaisiin
nauttia täysin, on valittava sopiva
keskimuoto.
• Järjestelmässä, jossa on keskikaiutin
(NORMAL/WIDE/3CH LOGIC muodot)
Testiääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta, keskikaiuttimesta,
oikeasta etukaiuttimesta ja
takakaiuttimesta perätysten.
Etu (vasen)
Etu (oikea)
Keski
3 CH LOGIC
Yhdistelmä aikaisten heijastusten ja
jälkikaiunnan tasosta. Tehosteen tasoa
voidaan säätää 6 tasolla. Valittaessa
korkeampi taso huoneesta tulee “elävämpi”
ja valittaessa pienempi taso huoneesta tulee
“kuollut”.
Ohjelmoitava kauko-ohjain
“Oppimistoiminnolla” varustettu kaukoohjain. Voit säätää Sony-laitteita ja muitakin
laitteita ohjelmoimalla niiden
kaukosäätösignaalit.
Taka (vasen,
oikea)
NORMAL/WIDE
• Järjestelmässä, jossa ei ole keskikaiutinta
(PHANTOM-muoto)
Testiääni kuuluu vuorotellen etu- ja
takakaiuttimista.
Etu (vasen, oikea)
Äänikenttä
Tietyn ympäristön äänikentän suorat ja
heijastuneet äänet ja akustiikan toistava
äänimalli. Tässä vahvistimessa on 6
ennakkoon säädettyä äänikenttää (PRO
LOGIC, MOVIE, MUSIC 1, MUSIC 2, SPORTS
ja GAME), jotta voit käyttää
ympäristötilaääntä helposti.
PHANTOM
Taka (vasen,
oikea)
Ympäristötilaääni
Ääni, joka koostuu kolmesta elementistä:
suorasta äänestä, aikaisin heijastuneesta
äänestä (aikaiset heijastukset) ja
kaiuntaäänestä (jälkikaiut). Kuuntelupaikan
akustiikka vaikuttaa siihen, miten nämä
äänielementit kuuluvat. Nämä äänielementit
yhdistyvät niin, että tunnet konserttisalin
koon ja tyypin.
• Äänityypit
Aikaiset heijastukset
Jälkikaiunta
Suora ääni
• Äänen kulku takakaiuttimista
Suora
ääni Aikaiset
heijastukset Jälkikaiunta
Taso
Aikainen
heijastusaika
Aika
19FIN
Takaseinän kuvaus
1
23 4 5
6
7
8
9
!∞
1
2
3
4
5
6
20FIN
(y)-liitin (maa)
MONITOR (näyttöpääte)
TV/LD (TV/kuvalevysoitin)
VIDEO 2
VIDEO 1
MIX AUDIO OUT
(sekoitettu äänilähtö)
!¢!£ !™
!¡ 0
7 FRONT SPEAKERS (A/B)
(etukaiuttimet)
8 SWICHED AC OUTLET
(kytkimeen liitetty
verkkoulosotto)
9 Verkkojohto
0 SURROUND SPEAKERS
(CENTER)
(ympäristötilakaiuttimet (keski))
!¡ SURROUND SPEAKERS
(REAR)
(ympäristötilakaiuttimet (taka))
!™ TAPE/MD (dekki/MD-dekki)
!£ CD (CD-soitin)
!¢ TUNER (viritin)
!∞ PHONO (levysoitin)
Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaus
Painikkeille, joita ei ole kuvattu edellisillä sivuilla ja painikkeille, joilla on eri nimet kuin päälaitteessa.
Kaukoohjaimen
painike
Käytettävä
laite
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käytettävä
laite
Toiminto
0-9
Viritin
Valitsee eiviritysnumerot.
RMS CLEAR
Kasettidekki
Poistaa RMS*-ohjelman
(vain RMS-toiminnolla
varustetuilla dekeillä).
RMS
DIRECTION
9/(
Kasettidekki
Ohjelmoi raidat (vain
RMS*-toiminnolla
varustetuilla dekeillä)
ENTER
TV/
videonauhuri
Muuttaa kanavaa
käytettäessä 0-9 kanssa.
TV/VIDEO
TV/
videonauhuri
Valitsee tulosignaalin: TVtulo tai videotulo.
VISUAL
POWER
TV/
Kytkee tai katkaisee
videonauhuri/ virran.
kuvalevysoitin
TV CONTROL
ON
TV
Kytkee TV:n virran, kytkee
tulon “TV:lle” ja säätää
kauko-ohjaimen käyttämään TV-vastaanotinta.
-/- -
TV
Valitsee kanavan
näppäilymuodon joko
yhdellä tai kahdella luvulla
(vain Euroopassa).
SUB CH +/–
TV
Valitsee pienelle kuvalle
esiviritetyt kanavat.**
POSITION
TV
Muuttaa pienen kuvan
paikkaa.**
SWAP
TV
Vaihtaa pienen ja ison
kuvan.**
P IN P
TV
Käynnistää kuva kuvassa toiminnon.**
JUMP
TV
Hyppää edellisen ja
nykyisen kanavan välillä.
ANT TV/VTR
Videonauhuri
Valitsee lähtösignaalin
antenniliittimestä: TVsignaalin tai videoohjelman.
MASTER VOL
+/–
TV
Säätää tavallisesti
vahvistimen päääänenvoimakkuuden. Jos
on painettu painiketta TV
CONTROL ON, se säätää
TV:n äänenvoimakkuutta.
MUTING
TV
Vaimentaa tavallisesti
vahvistimen äänen. Jos on
painettu painiketta TV
CONTROL ON, itse TV:n
ääni vaimenee.
SLOPE
—
Ei käytetä.
BAND
—
Ei käytetä.
CD-soitin/MD- Valitsee raitanumerot.
dekki/
0 valitsee raidan 10.
kuvalevysoitin
CH/PRESET
+/–
INDEX
TV/
videonauhuri
Valitsee kanavanumerot.
Viritin
Selaa ja valitsee
esiviritetyt asemat.
TV/
videonauhuri
Valitsee esiviritetyt
kanavat.
Viritin
Valitsee aseman
indeksinimet
indensivalintaviritystä
varten.
D. SKIP
CD-soitin
Ohittaa levyt (vain monen
levyn vaihtajalla
varustettu CD-soitin)
0/)
CD-soitin
Etsii raidat (eteen tai
taakse).
Kasettidekki/ Kelaa nopeasti eteen tai
MD-dekki/
taakse.
videonauhuri/
kuvalevysoitin
=/+
P
(
CD-soitin/MD- Ohittaa raidat.
dekki/
kuvalevysoitin
CD-soitin/
kasettidekki/
MD-dekki/
kuvalevysoitin/
videonauhuri
Pysäyttää soiton tai
nauhoituksen tauolle.
(Myös aloittaa nauhoituksen valmiustilassa olevilla
laitteilla.)
CD-soitin/
Aloittaa soiton.
kasettidekki/
MD-dekki/
kuvalevysoitin/
videonauhuri
p
CD-soitin/
Pysäyttää soiton.
kasettidekki/
MD-dekki/
kuvalevysoitin/
videonauhuri
9
Kasettidekki
Aloittaa kääntöpuolen
soiton.
r
Kasettidekki
Säätää kasettidekit
nauhoitusvalmiudelle.
r+ (
Kasettidekki/
MD-dekki/
videonauhuri
Aloittaa nauhoituksen
painettaessa painikkeen
( (tai kasettidekin 9 )
kanssa.
RMS
DIRECTION
Kasettidekki
Valitsee nauhan suunnan
(RMS*-toiminnolla
varustetuilla
kasettidekeillä)
* RMS: Musiikin hajatunnistin
** Vain kuva kuvassa -toiminnolla varustetuille Sony TVvastaanottimille.
HUOM!
Joitakin Sony-laitteita ei voi säätää tälla kaukoohjaimella ylläolevassa taulukossa kuvatulla tavalla.
21FIN
Aakkosellinen hakemisto
A, B, C
Audiolaitteiden liittäminen 5
O
Ohjelmalähde
indeksin antaminen 9
valinta 8
Ohjelmalähteen valinta
kauko-ohjaimella 8
Ominaisuus 12, 13
D, E, F, G, H
Dolby Pro Logic
hyväksi käyttö 13
Surround 19
Dolby Surround -ääni 11, 17
keskimuoto 13, 18
I, J
PHANTOM-muoto 14, 18
Indeksointi ohjelmalähde 9
K
R
RMS 21
Kaiuttimet
impedanssi 6
kaiutinjärjestelmän valinta 6
liittäminen 5
sijoittaminen 5
Kauko-ohjain 8, 10, 13, 15, 16
ohjelmointi 16
muiden kuin Sony-laitteiden
säätö 16
Sony-laitteiden säätö 9, 15
säädön muutto 15
taustakäyttö 15
Kauko-ohjaimen ohjelmointi
16
signaalin poisto 16
Keskimuoto 13, 18
NORMAL-muoto 14, 18
PHANTOM-muoto 14, 18
3 CH LOGIC -muoto 14, 19
WIDE-muoto 14, 18
3 CH LOGIC -muoto 14, 19
Koostaminen. Katso
“Nauhoitus”
Kopionti. Katso “Nauhoitus”
Käyttäjän säädöt
kauko-ohjain 15, 16
äänikenttä 12
L
Laitteen purkaminen
pakkauksesta 4
Liittäminen. Katso “Liitännät”
Liitännät
audiolaitteet 5
kaiuttimet 5
TV/videonauhurit 6
verkkojohto 7
yleiskatsaus 4
M
Musiikin hajatunnistin katso
RMS.
N
Nauhoitus
minilevylle 10
nauhalle 10
videonauhalle 10
Nimen antaminen. Katso
Indeksointi
NORMAL-muoto 14, 18
Sony Corporation
22FIN
P, Q
Printed in
S
Säätö
kaiuttimien
äänenvoimakkuus 14
ominaisuus 12, 13
sävy 12, 14
viiveaika 14
äänenvoimakkuus 8
T
Takaseinä 5, 6, 7, 20
Taustakäyttö 15
Tehosteen taso 12, 19
Testiääni 14, 19
TV:n/videonauhurin liitännät
6
U
Uniajastin 10
V
Vianetsintä 17
Video-ohjelmien katsominen 8
Viiveaika 14, 19
W, X
WIDE-muoto 14, 18
Y, Z
Ympäristötilaääni 11, 13, 19
Ä, Ö
Äänikenttä ohjelmointi 11
ennalta ohjelmoitu 11
säädettävät ominaisuudet
12
säätö 12
Säätimien nimet
Painikkeet
ANT TV/VTR / D. SKIP 21
BACKGROUND 15
BASS BOOST 8
CD 8, 9
CENTER LEVEL 14
CENTER MODE 14
DIGITAL PROCESSING
CONTROLS 9, 12, 13
DPC MODE 9, 12, 13
GENRE 11, 13
LEARN 16
MASTER VOL 8, 14, 21
MODE 11, 13
MUTING 8
PHONO 9
REAR LEVEL 14
RMS CLEAR 21
9/( RMS DIRECTION 21
RMS/START/ENTER 21
SLEEP 10
SOUND FIELD
ON/OFF 11, 14
SYSTEM CONTROL/
FUNCTION 8, 15
SYSTEM OFF 8
TAPE/MD 8
TEST TONE 14, 19
TONE ON/OFF 12
TUNER 8, 9
TV/LD 8
TV CONTROL ON 9
TV/VIDEO 9, 21
VIDEO 1 8, 9
VIDEO 2 8, 9
VIDEO 3 8, 9
VISUAL POWER 21
/ / /
9, 12, 13, 14
0/) 21
=/+ 21
P 21
r 21
Numero 15
Kytkin ja valitsin
POWER 8
SPEAKERS 6
Säätimet
BALANCE 8
MASTER VOLUME 8, 14, 21
Liittimet
PHONES 8
Merkkivalot
DPC 9, 12, 13
LEARN 16
Muu
g 4, 17
Download PDF

advertising