Sony | STR-DA7100ES | Sony STR-DA7100ES Käyttöohjeet

2-596-577-22 (4)
FM Stereo/
FM-AM Receiver
Brugsanvisning ____________________________DK
Käyttöohjeet ______________________________FI
STR-DA7100ES
Sony Corporation
Printed in Malaysia
©2005 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages
ud af vægstikket, hvis der opstår problemer.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
2DK
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (gælder i EU og
andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Hvis dette symbol findes på produktet
eller på emballagen betyder det, at det
pågældende produkt ikke må
bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald. Du skal i stedet
aflevere det på et indsamlingssted, så
det elektriske og elektroniske
udstyr kan blive genbrugt. Når du
bortskaffer produktet korrekt, hjælper
du med at forhindre de mulige negative
påvirkninger af miljøet eller
sundheden, der kan opstå, hvis
produktet bortskaffes på upassende
vis. Genbrug af materialer er med at
bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genbrug af produktet
fås på kommunen, på
genbrugscentralen eller i den butik,
hvor du købte produktet.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model STR-DA7100ES. Bekræft dit
modelnummer, som findes i nederste højre hjørne
af forpladen. I denne brugsvejledning anvendes
modellen med områdekode UC til
illustrationsformål, med mindre andet er angivet.
Enhver forskel i anvendelsen er tydeligt angivet i
teksten. For eksempel "Gælder kun modeller med
områdekode CEL".
• Anvisningerne i denne brugervejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på fjernbetjeningen.
Denne receiver er udstyret med High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, vises
på den øverste, højre del af bagsiden (se
illustrationen herunder).
Områdekode
Enhver forskel i anvendelse, alt efter
områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" og det
dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Fremstillet på licens fra Digital Theater
Systems, Inc. U.S. Pat.
Numrene 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535 og andre U.S.
og verdensomspændende, udstedte og uafgjorte
patenter. "DTS", "DTS-ES", "Neo:6", og "DTS
96/24" er varemærker tilhørende Digital Theater
Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital
Theater Systems, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
3DK
Indholdsfortegnelse
Klargøring
Beskrivelse af delene og deres placering ......6
1: Installation af højttalerne ........................18
2: Tilslutning af højttalere ..........................20
3a: Tilslutning af lydudstyret ......................22
3b: Tilslutning af videoapparaterne ............30
4: Tilslutning af antennerne ........................41
5: Tilslutning af netledningen .....................42
6: Klargøring af fjernbetjeningen ...............43
7: Klargøring af højttalerne ........................45
Valg af højttalersystemet ............................50
8: Indstilling af højttalerniveauerne og
-balancen (TEST TONE) ......................50
Lytning til FM/AM-radio ........................... 76
Automatisk programmering af FM-stationer i
hukommelsen (AUTOBETICAL)
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL) ...................................................... 77
Programmering af faste radiostationer ....... 78
Anvendelse af Radio Data System (RDS)
(Gælder kun modeller med områdekode
CEL) ...................................................... 80
Brugertilpassede indstillinger .................... 82
Lytning til lyden i en anden zone (2. (3.) zone
betjeninger) ........................................... 84
Anvendelse af Sony-apparater ................... 87
Anvendelse af surroundlyd
Afspilning
Afspilning af en Super Audio CD/CD ........52
Hvordan man ser en DVD ..........................53
Anvendelse af TV-spil ................................54
Hvordan man ser video ...............................55
Anvendelse af forstærkeren
Valg af et apparat ........................................56
Skift af lydindgangsindstillingen
(INPUT MODE) ....................................57
Navngivning af indgange ............................58
Lytning til digital lyd fra andre indgange
(DIGITAL ASSIGN) .............................59
Visning af komponent billeder fra andre
indgange
(COMPONENT VIDEO ASSIGN) .......61
Visning af et HDMI-billede fra andre
indgange
(HDMI VIDEO ASSIGN) .....................62
Hvordan de justerede indstillinger gemmes i
hukommelsen (USER PRESET) ...........63
Ændring af menu-indstillingen ...................65
Ændring af displayet ...................................73
Anvendelse af afbryderautomatikken .........74
Optagelse med andre apparater ..................74
4DK
Anvendelse af udelukkende fronthøjttalerne
(2CH STEREO) .................................... 89
Automatisk detektering af lydsignaltypen
(AUTO FORMAT DIRECT) ................ 89
Valg af et lydfelt ......................................... 92
Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen
(SURR BACK DECODING) ................ 95
Brugertilpasning af lydfelter ...................... 97
Avancerede
højttalerindstillinger
Avancerede indstillinger .......................... 102
Indstilling af equalizeren
(Niveau af bas/Mellemtone/Diskant) .. 104
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Menuliste for fjernbetjeningen
(betjening af receiveren) ..................... 106
Valg af et apparat ...................................... 108
Betjening af hvert apparat med
fjernbetjeningen .................................. 109
Programmering af fjernbetjeningen ......... 113
Automatisk udførelse af flere kommandoer i
rækkefølge (Makroafspilning) ............ 115
Indstilling af fjernbetjeningskoder,
som ikke er indprogrammeret i
fjernbetjeningen .................................. 117
Sletning af hele indholdet
i fjernbetjeningens hukommelse ......... 118
Andre betjeninger ..................................... 119
Ændring af knapfunktionerne
(gælder kun RM-US106A) ................. 121
Supplerende information
Menuliste (LEVEL/SURR SET UP/
EQUALIZER/TUNER/SPEAKER SET
UP/CUSTOMIZE/CIS/
STREAM INFO) ................................. 123
Ordforklaring ........................................... 127
Tekniske udtryk ........................................ 129
Forsigtighedsregler ................................... 131
Fejlfinding ................................................ 132
Tekniske data ............................................ 137
Stikordsregister ........................................ 140
5DK
Klargøring
Beskrivelse af delene og deres placering
Forplade
Åbn forpladedækslet.
6DK
Navn
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde og
slukke for receiveren
(side 42, 52, 53, 54, 55,
101).
K Indgangsindikatorer
Indikatoren for den
valgte indgangskilde
lyser (side 56).
B HDMI/i.LINKindikator
Lyser grønt, når HDMI
er valgt og blåt, når
i.LINK er valgt som
indgangskilde til
afspilning (side 56).
L Fjernbetjeningssensor
Modtager signalerne
fra fjernbetjeningen.
M PHONESjackstik
Sluttes til en
hovedtelefon (side 94).
N SPEAKERSknap
Skift til OFF, A+B, A,
B for fronthøjttalerne
(side 50).
O PRESET
TUNING+/–
Tryk for at vælge et
forvalgsnummer
(side 78, 79).
P TUNING+/–
Tryk for at udføre
stationssøgning
(side 76).
Q FM/AM
Tryk for at vælge
"FM" eller "AM"
(side 76, 78).
R MEMORY/
ENTER
Tryk for at gemme en
station i hukommelsen
eller indtaste valget,
når indstillingerne
vælges (side 42, 64).
C Display
Det valgte apparats
nuværende status eller
en liste over valgbare
poster kommer frem
her (side 9).
D 2CH
Tryk for at vælge 2CH
STEREO-indstilling
(side 89, 94).
E A.F.D.
Tryk for at vælge
A.F.D.-indstilling
(side 89, 90, 94).
F MOVIE,
MUSIC
Tryk for at vælge
lydfelter (MOVIE,
MUSIC) (side 92, 93).
G MASTER
VOLUME
Drej for at regulere
lydstyrken for alle
højttalere samtidigt
(side 52, 53, 54, 55,
57).
H INPUT
SELECTOR
Drej for at vælge den
indgangskilde, der skal
afspilles (side 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 75).
I HDMI
Tryk for at vælge
indgangen for det
apparat, som er sluttet
til HDMI-jackstikket
(side 37).
J MULTI
CHANNEL
DECODINGindikator
Lyser, når
multikanallyd dekodes
(side 53).
S USER PRESET Tryk for at gemme de
justerede
lydfeltindstillinger etc.
(side 64).
T DISPLAY
Tryk for at vælge den
information, som vises
på displayet (side 73).
U SURR BACK
DECODING
Tryk for at vælge
dekodningsindstilling
for bagsurroundsignaler (side 95).
V INPUT MODE
Tryk for at vælge
indgangsindstillingen,
når de samme apparater
er sluttet til både
digitale og analoge
jackstik (side 57).
fortsættes
7DK
Klargøring
Funktion
Navn
Navn
Funktion
W MULTI CH IN
Tryk for at vælge lyden
direkte fra de apparater,
som er sluttet til
MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene
(side 56).
X i.LINK
Tryk for at vælge
indgangen for det
apparat, som er sluttet
til i.LINK-jackstikket
(side 27, 56).
Y VIDEO 3 INPUT Til tilslutning af et
videokamera eller et
TV-spil (side 40, 54).
Z +/–,
MENU,
MAIN MENU
Indstil for at vælge og
indtaste menu- og
parameterindstillinger
(side 60, 64, 80, 97, 98,
102).
wj TREBLE,
BASS
Indstiller
tonekvaliteten (bas- og
diskantniveau) for hver
højttaler (side 105).
8DK
Om indikatorerne på displayet
Klargøring
Navn
Funktion
Navn
A SW
Lyser, når valg af
subwoofer er sat til "YES"
(side 47). Når denne
indikator lyser, frembringer
receiveren et
subwoofersignal, som er
baseret på L.F.E.-signalet
på den disk, som afspilles
eller frontkanalernes
lavfrekvente komponenter.
Denne indikator lyser ikke i
2CH STEREO-indstilling
eller hvis et 2-kanals signal
indgår, mens [A.F.D.
AUTO] er valgt og [A.F.D.
2CH SW] i SURR SET UPmenuen er sat til "OFF".
B Indikatorer Bogstaverne (L, C, R etc.)
for afspilangiver de kanaler, som er
ningskanaler under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise,
hvordan receiveren
nedmikser kildelyden
(baseret på
højttalerindstillingerne).
"
" lyser, når 9.1-kanals
højttalersystemet er
aktiveret.
L
Venstre front
R
Højre front
C
Center (monofonisk)
SL
Venstre surround
SR
Højre surround
S
Surround (monofonisk eller
surroundkomponenterne
opnået gennem Pro Logicbehandling)
SBL
Venstre bagsurround
SBR
Højre bagsurround
Bagsurround
SB
(bagsurroundkomponenterne
opnået gennem 6.1 kanals
dekodning)
Eksempel:
Optageformat (Front/
Surround): 3/2.1
Udgangskanal: Ingen
surroundhøjttalere
Lydfelt: A.F.D. AUTO
Funktion
SW
L
SL
C
R
SR
fortsættes
9DK
Navn
Funktion
C ;DIGITAL Lyser, når Dolby Digital(EX)
signaler indgår. "EX" lyser,
når Dolby Digital Surround
EX-signaler dekodes.
D INPUT
Lyser konstant. En af
indgangsindikatorerne lyser
også i overensstemmelse
med den aktuelle indgang.
E AUTO
Lyser, når INPUT MODE er
sat til til "AUTO 2CH"
(side 58).
F HDMI 1 2
Lyser, når et
afspilningsapparat eller et
afspilningsapparat og en
TV-monitor er tilsluttet til
HDMI-jackstikket (side
37).
G DTS (-ES)
Lyser, når DTS-signaler
indgår. "-ES" lyser, når
DTS-ES-signaler indgår.
Når en disk af DTS-format
afspilles, skal man sørge for
at lave digitale tilslutninger
og sørge for, at INPUT
MODE ikke er sat til
"ANALOG 2CH FIXED"
(side 58).
Navn
Funktion
J OPT
Lyser, når INPUT MODE er
sat til "AUTO" og
kildesignalet er et digitalt
signal, som indgår via
OPTICAL-jackstikket, eller
når INPUT MODE er sat til
"OPTICAL FIXED"
(side 58).
K 96/24
Lyser, når receiveren er i
færd med at dekode DTS
96 kHz/24 bit signaler.
L ANALOG
Lyser, når INPUT MODE er
sat til "AUTO" og der ikke
indgår noget digitalt signal
via COAXIAL- eller
OPTICAL-jackstikkene,
eller når INPUT MODE er
sat til "ANALOG 2CH
FIXED" (side 58).
M MULTI IN
Lyser, når "MULTI CH IN"
er valgt (side 56).
N SB DEC
Lyser, når dekodning af
bagsurroundlyd er aktiveret
(side 95).
O D.RANGE
Lyser, når komprimeringen
af det dynamiske område er
aktiveret (side 101).
H i.LINK
Lyser, når et i.LINKapparat er tilsluttet
(side 27).
P SLEEP
Lyser, når
afbryderautomatikken er
aktiveret (side 74).
I COAX
Lyser, når INPUT MODE er
sat til "AUTO" og
kildesignalet er et digitalt
signal, som indgår via
COAXIAL-jackstikket,
eller når INPUT MODE er
sat til "COAXIAL FIXED"
(side 58).
Q VOLUME
Viser den aktuelle
lydstyrke.
R EQ
Lyser, når equalizeren er
aktiveret (side 104).
S MEMORY
Lyser, når en
hukommelsesfunktion, som
for eksempel
navneindtastning (side 58),
forindstillet hukommelse
(side 63), etc. er aktiveret.
10DK
Funktion
Navn
Funktion
Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på
radiostationer (side 76–81)
etc.
wl ;PRO
LOGIC
(II/IIx)
U H.A.T.S.
Lyser, når et H.A.T.S.signal indgår fra et apparat,
som er sluttet til i.LINKjackstikket (side 68).
Lyser, når receiveren føjer
Pro Logic-behandling til 2kanals signaler for at kunne
udsende center- og
surroundkanalsignaler.
Denne indikator lyser også,
når Pro Logic II- eller Pro
Logic IIx Movie/Musicdekoderen er aktiveret (side
91). Denne indikator lyser
imidlertid ikke, hvis både
center- og
surroundhøjttalerne er sat til
"NO" (side 47).
e; L.F.E.
Lyser, når den disk, der
afspilles, indeholder en
L.F.E. (Low Frequency
Effect) kanal. Når lyden fra
et L.F.E.-kanals signal er
under gengivelse, vil
bjælkerne nedenunder
bogstaverne begynde at lyse
som indikering af niveauet.
Eftersom L.F.E.-signalet
ikke optages i alle dele af
indgangssignalet, vil
bjælkeindikeringen variere
(og muligvis slukke) under
afspilningen.
V DISCRETE Lyser, når DTS-ES
Discrete-dekodning er
aktiveret (side 96).
W MATRIX
Lyser, når DTS-ES Matrixdekodning er aktiveret
(side 96).
X CINEMA
Lyser, når DTS Neo:6
Cinema-dekodning er
aktiveret (side 91).
Y MUSIC
Lyser, når Pro Logic II-, Pro
Logic IIx Music-, eller DTS
Neo:6 Music-dekodning er
aktiveret (side 91).
Z NEO:6
Lyser, når DTS Neo:6
Cinema/Music-dekodning
er aktiveret (side 91).
wj MOVIE
Lyser, når Pro Logic IIeller Pro Logic IIx Moviedekodning er aktiveret
(side 91).
wk GAME
Lyser, når Pro Logic IIeller Pro Logic IIx Gamedekodning er aktiveret
(side 91).
11DK
Klargøring
Navn
T Timerindikatorer
Bagside
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion
OPTICAL IN/ Sluttes til en DVDOUT-jackstik afspiller, Super
Audio CD-afspiller
etc. COAXIALCOAXIAL IN- jackstikket
frembringer en bedre
jackstik
kvalitet af høj lyd
(side 23, 24, 35).
HDMI IN/
MONITOR
OUT-jackstik
Sluttes til en DVDafspiller eller en
tuner. Et billede og
lyden sendes ud til
fjernsynet eller en
projektor (side 37).
i.LINK-jackstik Sluttes til en Sony
Super Audio CDafspiller: SCDXA9000ES
(side 27).
12DK
B AUDIO INPUT/OUTPUT-sektion
L/R
AUDIO IN/
OUT-jackstik
Sluttes til en
kassettebåndoptager
eller en MD/DATafpiller etc.
(side 23, 29).
MULTI
Sluttes til en Super
CHANNEL
Audio CD-afspiller
INPUT-jackstik eller en DVDafspiller, som har et
analogt lydjackstik
til 7.1-kanals eller
5.1-kanals lyd
(side 23, 26).
PRE OUTjackstik
Sluttes til en ekstern
effektforstærker.
C ANTENNA-sektion
AM
ANTENNA
Sluttes til den AMrammeantenne, som
følger med denne
receiver (side 41).
COMPONENT
VIDEO
INPUT/
OUTPUTjackstika)
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUT-sektion
D RS-232C-jackstik
L/R
Anvendes til
vedligeholdelse og
servicering.
Sluttes til en Sony
CD-afspiller og en
forstærker, en
kassettebåndoptager
etc., som er udstyret
med et CONTROL
A1II-jackstik
(side 87).
CTRL S
Sluttes til et Sonyfjernsyn og en DVDafspiller, en
videobåndoptager
etc., som er udstyret
med et CONTROL
S-jackstik (side 88).
TRIGGER
OUT
Sluttes til aflåsning
ON/OFF på
strømforsyningen for
andre 12V
TRIGGERkompatible
apparater, eller
forstærkeren/
receiveren i 2./3.
zone (side 82).
IR REMOTE
Sluttes til en IRforstærker
(side 84, 85).
AUDIO IN/
OUT-jackstik
VIDEO IN/
OUT-jackstik
E Kontroljackstik til Sony-udstyr og
andre eksterne apparater
CTRL A1II
Sluttes til en DVDafspiller, et fjernsyn
eller en tuner. En høj
billedkvalitet kan
opnås (side 31, 33,
36).
Tilslutter video- og
lydjackstikkene på
en videobåndoptager
eller en DVDafspiller (side 31, 35,
36, 39, 40).
S-VIDEO IN/
OUT-jackstika)
H SPEAKER-sektion
Sluttes til højttalere
(side 20).
a)
Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du
slutter MONITOR OUT-jackstikket til et fjernsyn
(side 34, 46). Du kan også vise visse
menuindstillinger og lydfeltet på monitoren, hvis
du trykker på ON SCREEN.
13DK
Klargøring
FM ANTENNA Sluttes til den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver
(side 41).
F COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-sektion
Fjernbetjening
Receiveren kan styres med den fjernbetjening,
som følger med receiveren.
Navn
Funktion
B AV ?/1
Tryk for at tænde eller slukke
for de apparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at tænde og
slukke for (side 113).
Hvis du trykker på ?/1 knappen
(A) samtidigt, vil
hovedapparatet og andre Sony
audio/video-apparater slukke
(SYSTEM STANDBY).
Bemærk
Funktionen på AV ?/1 knappen
skifter automatisk, hver gang
der trykkes på INPUT
SELECTOR (D). Afhængigt
af apparatet, kan den
ovennævnte betjening være
umulig, eller den kan fungere
anderledes end beskrevet.
C Display
Den aktuelle status for det
valgte apparat eller en liste over
valgbare poster kommer frem
her.
Bemærk
Andre karakterer end bogstaver
i alfabetet eller tal kan blive vist
forkert på fjernbetjeningen, selv
hvis de vises korrekt på
displayet på receiveren.
D INPUT
SELECTOR
Tryk for at vise indgangs
(apparat) listen (side 56).
E RM SET UP
Tryk for at vise den oprettede
liste.
F </>
Tryk for at ændre den
information, som vises på
displayet. Tryk gentagne gange
på < knappen for at vise
RECEIVER-menuen, tryk
gentagne gange på > knappen
for at vise SUB-menuen (side
110) eller the NUM-menuen
(side 76).
G m/M*
x*
X*
H* **
./>*
Tryk for at betjene
kassettebåndoptageren eller
CD-afspilleren etc.
H MUTING
Tryk for at koble lyden ud
(side 57).
I MASTER
VOL +**/–
Tryk for at regulere lydstyrken
for alle højttalerne samtidigt
(side 51, 57).
RM-AAE003
Navn
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde og slukke for
receiveren (side 45, 122).
Hvis 2ND ZONE eller 3RD
ZONE vælges, tændes og
slukkes der kun for receiveren
med denne knap. For at afbryde
alle apparater, inklusive en
forstærker i 2. zone eller
3. zone, skal du trykke på ?/1
og AV ?/1 (B) samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
14DK
Navn
Funktion
K ON SCREEN Tryk for at vise receiverens
menuer på fjernsynsskærmen.
L TV VOL +**/–, Tryk for at betjene fjernsynet.
TV CH +**/–,
TV/VIDEO,
WIDE
M RETURN/
EXIT O
Tryk for at gå tilbage til den
foregående menu eller afslutte
menuen, mens menuen eller
on-screen-guiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellit-tuneren
vises på fjernsynsskærmen
(side 113).
N DISPLAY
Tryk for at ændre displayet for
de forindstillede
indgangsapparater.
O Kontroltast
Efter tryk på MAIN MENU
(J), TOP MENU/GUIDE
(P), eller AV MENU (Q),
flyttes kontroltasten op, ned, til
venstre eller højre for at vælge
indstillingerne. Når du trykker
på TOP MENU/GUIDE eller
AV MENU, skal du trykke på
denne tast for at indtaste valget.
P TOP MENU/
GUIDE
Tryk for at vise menuen eller
on-screen-guiden for DVDafspilleren eller satellit-tuneren
på fjernsynsskærmen. Anvend
derefter kontroltasten til at
udføre betjeninger på menuen.
Q AV MENU
Tryk for at vise menuerne for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellit-tuneren
på fjernsynsskærmen. Anvend
derefter kontroltasten til at
udføre betjeninger på menuen
(side 113).
R Tast til nem
rulning
Flyt op eller ned, mens en liste
vises, for at vælge en post fra
listen, og tryk derefter på tasten
for at indtaste valget.
Navn
Funktion
S SOUND
FIELD
Tryk for at vise lydfeltlisten
(side 92).
T TV ?/1
Tryk for at tænde eller slukke
for fjernsynet.
* Se oversigten på side 109 angående information
om de knapper, der anvendes til at styre hvert
enkelt apparat.
** Disse knapper er forsynet med berøringsprikker
(H, TV VOL+, TV CH+, MASTER VOL+).
Anvendes som et mærke for betjening.
fortsættes
15DK
Klargøring
J MAIN MENU Tryk gentagne gange for at
vælge en menu (LEVEL,
SPEAKER SET UP, SURR
SET UP, EQUALIZER,
TUNER, CUSTOMIZE, CIS)
for receiveren.
RM-US106A
Navn
Denne fjernbetjening er kun til 2ND ZONE
udgangs- og 3RD ZONE udgangs-betjeninger
(side 84). Det er ikke muligt at styre
hovedreceiveren direkte med denne
fjernbetjening.
Funktion
C Indtastnings- Tryk på en af knapperne for at
knapper
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af indtastningsknapperne,
tænder receiveren. Knapperne
er fabriksindstillede til at styre
Sony-apparater som følger. Det
er muligt at ændre
knaptildelingerne ved at gå
frem efter trinene i "Ændring af
knapfunktionerne (gælder kun
RM-US106A)" på side 121.
Knap
Tildelt Sonyapparat
VIDEO 1
Videobåndoptager
(VTR-indstilling 3)
VIDEO 2
Videobåndoptager
(VTR-indstilling 1)
VIDEO 3
Videobåndoptager
(VTR-indstilling 2)
DVD
DVD-afspiller
TV/SAT
Fjernsynstuner
TAPE
Kassettebåndoptager B
MD/DAT
MD-afspiller
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD-afspiller
TUNER*
Indbygget tuner
SOURCE
Den aktuelle indgang,
som er valgt til
hovedreceiveren
* Indstillingen kan ikke ændres.
Betjening af hovedreceiveren fra 2.
(eller 3.) zone
Navn
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde eller
slukke for en receiver i 2.
(eller 3. zone).
B Kommando- Tryk for at vælge
indstillings- fjernbetjeningens
knapper
kommandoindstilling.
16DK
D SHIFT
Tryk, når tuneren er valgt,
gentagne gange for at vælge en
hukommelsesside til
forindstilling af radiostationer
eller indstilling på faste
stationer.
E MUTING
Tryk for at koble lyden ud.
F MASTER
VOL +/–
Tryk for at indstille
lydstyrkeniveauet for 2ND
ZONE- eller 3RD ZONEudgang.
G RM SET UP- Lyser, når der sendes data.
indikator
H RM SET UP
Tryk for at ændre katagorien af
knapperne.
Navn
Klargøring
Anvendelse af de apparater, som er
sluttet til hovedreceiveren, fra 2.
(eller 3.) zone
Funktion
I Betjenings- Den følgende oversigt viser
knapper*
knappernes funktioner.
Knap(per) Funktion
J CH/
PRESET/
D.SKIP
+/–*
N
Begynder afspilning.
(Begynder afspilning
på forsiden af
kassettebåndet.)
n
Begynder afspilning på
bagsiden af
kassettebåndet.
X
Pausestopper
afspilningen eller
optagelsen og
begynder optagelsen,
når apparatet er i
standby til optagelse.
x
Stopper afspilning.
./>
Springer spor over.
Tryk gentagne gange for at
vælge en fast station eller en
kanal. Tryk for at springe en
disk over, når en multi-diskskifter anvendes.
* Disse knappers funktion skifter automatisk, hver
gang du trykker på indtastningsknapperne C.
Ovenstående forklaring skal kun tjene som et
eksempel. Derfor kan ovenstående betjening
være umulig eller kan fungere anderledes end
beskrevet, afhængigt af apparatet.
17DK
1: Installation af højttalerne
Denne receiver muliggør anvendelse af et 9.1
kanals system (9 højttalere og en subwoofer).
Vi henviser til "Hurtigopsætningsguide", som
følger med denne brugsvejledning for andre
højttalersystemer end 5.1/7.1/9.1-kanals
systemer.
Anvendelse af et 5.1/7.1/9.1kanals system
Der kan opnås high fidelity-gengivelse af
DVD-software-optaget lyd i Surround EXformat, hvis en ekstra bagsurroundhøjttaler
(6.1-kanals) eller to bagsurroundhøjttalere
(7.1-kanals) tilsluttes (se "Anvendelse af
bagsurround-dekodningsindstillingen (SURR
BACK DECODING)" på side 95).
Eksempel på en 7.1-kanals
højttalersystem-konfiguration
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd,
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals).
Eksempel på en 5.1-kanals
højttalersystem-konfiguration
AFronthøjttaler (L)
BFronthøjttaler (R)
CCenterhøjttaler
DSurroundhøjttaler (L)
ESurroundhøjttaler (R)
HSubwoofer
18DK
AFronthøjttaler (L)
BFronthøjttaler (R)
CCenterhøjttaler
DSurroundhøjttaler (L)
ESurroundhøjttaler (R)
FBagsurroundhøjttaler (L)
GBagsurroundhøjttaler (R)
HSubwoofer
Tips
• Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal
bagsurroundhøjttaleren anbringes bag
lyttepositionen.
• Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor
som helst det ønskes.
Anvendelse af et 9.1-kanals
system
Eksempel på opstilling af et
9.1-kanals højttalersystem
Når CINEMA STUDIO EXindstillingerne anvendes med et
9.1-kanals system
AFronthøjttaler (L)
BFronthøjttaler (R)
CCenterhøjttaler
DSurroundhøjttaler 2 (L)
ESurroundhøjttaler 2 (R)
FBagsurroundhøjttaler (L)
GBagsurroundhøjttaler (R)
HSubwoofer
ISurroundhøjttaler 1 (L)
JSurroundhøjttaler 1 (R)
Placering af højttalerne
Arranger højttalerne omkring midten af
rummet, baseret på de vinkler, som vises
herunder på illustrationen. Hvis det ikke er
muligt at anbringe højttalerne i
overensstemmelse med de viste vinkler, skal et
sæt surroundhøjttalere anbringes en smule
foran lyttepositionen (i retning af
fronthøjttalerne).
Sørg for at sætte Virtual Speaker til OFF i
SURR SET UP (side 99). Det er muligt at
anvende surroundeffekter i film, selv uden
anvendelse af virtuelle højttalere, fordi der
anvendes så mange rigtige højttalere.
Derudover vil den ekspressive egenskab hos
rigtige højttalere, i modsætning til virtuelle
højttalere, variere, afhængigt af højttaleren.
Indstil effektniveauet, så skuespillerens
monolog lyder naturlig, og virkningen af
lydeffekter er godt balanceret.
Lytning til den rene lyd på en
Super Audio CD
Bemærk venligst, at det i de fleste tilfælde er
muligt at anvende 9.1 kanalindstillingen til en
Super Audio CD og andre rene lydkilder uden
nogen justeringer. Afhængigt af typen af dine
højttalere og den måde, hvorpå musiksoftwaren er optaget, kan det imidlertid være
ønskeligt at skifte til 7.1-kanals eller
5.1-kanals afspilning.
fortsættes
19DK
Klargøring
Denne receiver gør det muligt at anvende et
9.1-kanals system.
Justering af placeringen af disse højttalere vil
forbedre forbindelsen mellem front- og
surroundlydscenen.
Selv om midten af rummet anvendes som en
akse til bestemmelse af højttalerplaceringen,
kan man opnå en glimrende lyd fra et hvilket
som helst sted i rummet bag det centrale punkt.
2: Tilslutning af højttalere
H
G
F
FRONT SPEAKERS B b)
A
B
E
D
C
A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabler (medfølger ikke)
AFronthøjttaler A (L)
BFronthøjttaler A (R)
CCenterhøjttaler
DSurroundhøjttaler (L)
ESurroundhøjttaler (R)
FBagsurroundhøjttaler (L)c)
GBagsurroundhøjttaler (R)c)
HSubwooferd)
20DK
B
A
IMPEDANCE
SELECTORa)
a) •
Tip
Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil
slutte visse højttalere til en anden
effektforstærker. Det samme signal vil blive
sendt fra både SPEAKERS-jackstikkene og
PRE OUT-jackstikkene. Hvis du for eksempel
kun vil slutte fronthøjttalerne til en anden
forstærker, skal denne forstærker sluttes til
PRE OUT FRONT L- og R-jackstikkene.
Tilslutning af et 9.1-kanals
system
Slut hver højttaler til det rigtige SURROUND
SPEAKER L/R-jackstik, når du gør et 9.1højttalerkanals system klar. Hvert højttalerpar
kan anvendes som surroundhøjttalere 1 (L/R)
og surroundhøjttalere 2 (L/R) (side 19).
Sæt 9.1 CH SP SYSTEM til "YES" i
CUSTOMIZE-menuen, når 9.1-kanalsystemet
anvendes (side 67).
Bemærk
Når IMPEDANCE SELECTOR
(impedansvælgeren) er sat til "8Ω", skal der
tilsluttes højttalere med en nominel impedans på 16
ohm eller mere. Når IMPEDANCE SELECTOR
(impedansvælgeren) er sat til "4Ω", skal der
tilsluttes højttalere med en nominel impedans på 8
ohm eller mere. Vi henviser til side 21 angående
detaljer.
Surround- Surroundhøjttaler
højttaler
2 (R)
1 (R)
Surroundhøjttaler
2 (L)
Surroundhøjttaler
1 (L)
2. zone-tilslutning
Det er muligt at tildele SURROUND BACK
SPEAKER-jackstikkene F og G til
højttalerne i 2. zone.
Sæt bagsurroundhøjttaler-indstillingerne
(side 48) til "2ND ZONE".
Vi henviser til "Lytning til lyden i en anden
zone (2. (3.) zone betjeninger)" (side 84)
angående detaljer om tilslutning og betjening i
2. zone.
21DK
Klargøring
Sørg for at afbryde strømmen, inden
IMPEDANCE SELECTOR
(impedansvælgeren) sættes i stilling.
• For at opnå den bedst mulige
multikanallyd, skal man slutte højttalere
med en nominel impedans på 8 ohm eller
mere til FRONT-, CENTER-,
SURROUND- og SURROUND BACKtilslutningerne og sætte IMPEDANCE
SELECTOR (impedansvælgeren) til
"8 Ω". Vi henviser til brugsvejledningen,
som følger med højttalerne, hvis du ikke er
sikker på, hvilken impedans, de har.
(Denne information findes ofte på
bagsiden af højttaleren).
Alternativt kan man slutte højttalere med
en nominal impedans på mellem 4 og 8
ohm til en hvilken som helst eller alle
højttalertilslutningerne. Sørg imidlertid
for, at IMPEDANCE SELECTOR
(impedansvælgeren) sættes til "4 Ω", hvis
der tilsluttes blot en enkelt højttaler med
en impedans på mellem 4 og 8 ohm.
b) Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil
anvende, med SPEAKERS-knappen.
Angående detaljer henviser vi til "Valg af
højttalersystemet" (side 50).
c)
Hvis der kun tilsluttes en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til
SURROUND BACK SPEAKERS Ltilslutningen.
d)
Hvis du tilslutter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, skal du
deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis
den automatiske standbyfunktion er
aktiveret, vil den automatisk blive sat til
standbyindstilling, baseret på niveauet af
indgangssignalet til subwooferen, og det er
derefter ikke sikkert, at lyden vil komme ud.
3a: Tilslutning af lydudstyret
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan
apparaterne sluttes til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Apparater, som Super Audio CD-afspiller/
skal tilsluttes
CD-afspiller
Gå videre til "4: Tilslutning af antennerne"
(side 41), når alle dine apparater er tilsluttet.
Med digital lydudganga)
side 24
Med multikanal-lydudgang
Med i.LINK-jackstik
Med digital lydudgang
a) Model
c)
a)
Kun med analog udgang
Kassettebåndoptager, analog pladespiller
side 26
side 27
Kun med analog udgang
MD/DAT
b)
side 29
side 24
c)
side 29
side 29
med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT- eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-jackstik etc.
Model med MULTI CH OUTPUT-jackstik etc. Denne tilslutning anvendes til at udsende lyd, som er dekodet
af apparatets indbyggede multikanal-dekoder gennem denne receiver.
c) Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-jackstik etc.
b)
Hvis du har Sony-apparater med
CONTROL A1II/CONTROL
S-jackstik
Se "Anvendelse af Sony-apparater" på side 87.
22DK
Klargøring
Audio indgangs/
udgangsjackstik, der skal
tilsluttes
Lydkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
Digital
Analog
Lyd med høj kvalitet
23DK
Apparat med digitale
lydindgangs/udgangsjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan en
Super Audio CD-afspiller/CD-afspiller og et
MD/DAT-anlæg tilsluttes.
Super Audio CDafspiller/CD-afspiller
A
C
D
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
D Lydkabel (medfølger ikke)
24DK
MD-afspiller/DATbåndoptager
A
B
Klargøring
Angående afspilning af en
Super Audio CD-disk i en Super
Audio CD-afspiller
• Der vil ikke høres nogen lyd, hvis en Super
Audio CD-disk afspilles i en Super Audio
CD-afspiller, som kun er sluttet til SA-CD/
CD OPTICAL- eller SA-CD/CD COAXIAL
IN-jackstikket på denne receiver. For at en
Super Audio CD-disk skal kunne afspilles,
skal afspilleren sluttes til MULTI
CHANNEL INPUT- eller SA-CD/CD INjackstikket. Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger med Super
Audio CD-afspilleren.
• Det er ikke muligt at udføre digitale
optagelser af en Super Audio CD-disk.
Anvend i dette tilfælde det analoge jackstik
til optagelse.
• Når digitale lyslederkabler sættes i
forbindelse, skal deres stik sættes lige ind,
indtil de klikker på plads.
• Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller
sammenbindes.
Hvis du vil tilslutte flere digitale
apparater, men ikke kan finde
en ledig indgang
Se "Lytning til digital lyd fra andre indgange
(DIGITAL ASSIGN)" (side 59).
Tips
• Alle de digitale lydjackstik er kompatible med
samplingfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
og 96 kHz.
• Det er også muligt at tilslutte en LD-afspiller med
et DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstik via en RFdemodulator (Det er ikke muligt at slutte en LDafspillers DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstik
direkte til denne receivers digitale
indgangsjackstik). Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger med RFdemodulatoren.
25DK
Tilslutning af apparater med
multikanal-udgangsjackstik
Hvis din DVD- eller Super Audio CD-afspiller
er udstyret med multikanal-udgangsjackstik,
kan du slutte den til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene på denne receiver og
dermed opnå multikanallyd. Alternativt kan
multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til
tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder.
DVD-afspiller, Super
Audio CD-afspiller etc.
A
B
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
• DVD- og Super Audio CD-afspillere har ingen
SURR BACK-jackstik.
• Sæt MULTI IN5.1 t 7.1 til "NO" i
CUSTOMIZE-menuen, når receiveren og
afspilleren tilsluttes med brug af 7.1-kanalsystemet
26DK
(SURR BACK-jackstikkene i MULTI CHANNEL
INPUT er tilsluttet) (side 67).
• Når SURR BACK SP er sat til "2ND ZONE", vil
indgangen til SURR BACK-jackstikkene være
ugyldig (side 48).
Apparater med i.LINK-jackstik
1 Tilslutning af en enkelt afspiller
til et i.LINK-jackstik
Klargøring
Hvis du har en Sony SCD-XA9000ES Super
Audio CD-afspiller, skal du anvende det
i.LINK-kabel, som følger med afspilleren.
På det tidspunkt, hvor denne brugsvejledning
udsendtes, var denne receiver kun kompatibel
med i.LINK-tilslutninger til SCD-XA9000ES.
Angående detaljer om i.LINK-tilslutninger til
fremtidige Sony-apparater med i.LINKjackstik, henviser vi til de brugsvejledninger,
som følger med hvert enkelt apparat.
2 Tilslutning af afspillere til hvert
i.LINK-jackstik
i.LINK-kabel (følger
med afspilleren)
(følger ikke med
denne receiver)
Afspiller 2
Afspiller 1
(AUDIO)
(AUDIO)
3 Tilslutning af afspillere til et
i.LINK-jackstik
i.LINK-kabel (følger med
afspilleren) (følger ikke med
denne receiver)
Afspiller
(AUDIO)
i.LINK-kabel (følger
med afspilleren)
(følger ikke med
denne receiver)
Afspiller 1
(AUDIO)
Afspiller 2
(AUDIO)
fortsættes
27DK
Bemærk
• Tilslut kablet på en sådan måde, at tilslutningen
ikke danner en sløjfe mellem apparaterne.
Afspiller
(AUDIO)
Afspiller 2
(AUDIO)
Afspiller 1
(AUDIO)
• Selv hvis du forsøger at afspille under udførelse af
i.LINK-tilslutning, vil der ikke komme nogen lyd
ud. Lyden vil komme ud, når navnet på et apparat
bliver vist.
• Når 2 eller 3 tilslutningen anvendes, er det ikke
sikkert, at der kommer nogen lyd ud, hvis der
anvendes to eller flere afspillere. Stop i dette
tilfælde den afspiller, som ikke er valgt, og vælg
derefter den afspiller, som du vil afspille igen, ved
at trykke på i.LINK-knappen. Se "BUSFULL" i
Fejlmeddelelser på side 136.
• Kun et apparat, som udsender et lydsignal, som
anvender et i.LINK-jackstik, kan tilsluttes.
Apparater, som anvender et videosignal, et PCapparat og en anden AV-forstærker, kan ikke sluttes
til denne receiver.
• Et lydsignal fra IEEE1394-apparater uden i.LINKmærket kan ikke anvendes.
28DK
• Anvend et i.LINK-kabel med en længde på mindre
end 1,5 meter.
• Vi kan ikke garantere, at der kan afspilles, hvis du
tilslutter en DVD-afspiller, en Super Audio CD/
CD-afspiller, etc. fra et andet firma med i.LINKlydudgangsjackstik.
• Hvis der skulle komme en genstand af metal ind i
i.LINK-jackstikket, kan der opstå kortslutning og
skade på apparaterne.
• Sørg altid for at trykke stikket helt ind, således at
fejlfunktion undgås.
• Se side 139 angående detaljer om kompatible
signaler. Denne receiver kan ikke behandle
signaler, der ikke er kompatible, som for eksempel
DV, MICROMV, eller MPEG-TS.
• Nogle i.LINK-apparater fungerer med
kopispærreteknologi og kan håndtere kodede
signaler. Denne receiver fungerer med
kopispærreteknologien DTLA (Revision 1.3).
• Lydfelter og A/V SYNC-,
bagsurrounddekodningsfunktionen aktiveres ikke,
når DSD-signaler indgår til denne receiver.
• i.LINK er en benævnelse, som refererer til IEEE
1394-1995 og IEEE 1394a-2000. i.LINK, og " "
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
Klargøring
Apparater med analoge
lydjackstik
Nedenstående illustration viser, hvordan man
tilslutter et apparat, som for eksempel en
kassettebåndoptager, en pladespiller etc., med
analoge jackstik.
Super Audio
CD-afspiller/
CD-afspiller
Kassettebåndoptager
A
A
A
A
MD-afspiller/DATbåndoptager
Pladespiller
A Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk
Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den
sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen.
29DK
3b: Tilslutning af videoapparaterne
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives det, hvordan
apparaterne sluttes til denne receiver. Se
"Apparater, som skal tilsluttes" herunder
angående de sider, hvor det beskrives, hvordan
hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at
udføre tilslutningerne.
Gå videre til "4: Tilslutning af antennerne"
(side 41), når alle dine apparater er tilsluttet.
Apparater, som skal
tilsluttes
Fjernsynsskærm
side 33
DVD-afspiller
side 35-36
Satellit-tuner
side 39
Med HDMI-jackstik
side 37
Videobåndoptager
side 40
Videokamera, TV-spil etc.
side 40
Hvis du har Sony-apparater
med CONTROL A1II/CONTROL
S-jackstik
Se "Anvendelse af Sony-apparater" på side 87.
30DK
Klargøring
Video indgangs/udgangsjackstik, der skal tilsluttes
Billedkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Fjernsynsskærm etc. Indgangsjackstik
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO*
S-VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
HDMI
MONITOR OUT-jackstik på receiver
HDMI
Signalbehandling
Indgangsjackstik på receiver
Udgangsjackstik på videoapparat
Højkvalitets billede
* Når VIDEO CONVERT er sat til "ON" i CUSTOMIZE-menuen (side 70), bliver kun 480i/576i
indgangssignaler fra komponentvideo sendt ud. Komponentvideosignaler i 480p/576p, 720p og 1080i vil ikke
blive korrekt udsendt. Komponentvideo-indgangssignaler fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikket vil blive sendt ud som de er, når VIDEO CONVERT er sat til "OFF".
Bemærk
• Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en
fjernsynsskærm eller en projektor, til MONITOR
OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert,
at det er muligt at optage, selv hvis
optageapparaterne tilsluttes.
• Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et
afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn gennem
receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren,
vil hverken billede eller lyd blive transmitteret.
Funktion for ændring af
videosignaler
Denne receiver er udstyret med en funktion til
ændring af videosignaler. Det er muligt at
udsende videosignalerne, når denne receiver
er tilsluttet via MONITOR OUT-jackstikket
som vist på illustrationen.
• Videosignaler kan udsendes som HDMI
video-, komponentvideo- og
S-videosignaler.
fortsættes
31DK
• S-videosignaler kan sendes ud som HDMI
video-, komponentvideo- og videosignaler.
• Komponentvideosignaler kan sendes ud som
HDMI video-, S-video- og videosignaler.
Det er muligt at skifte funktionen for ændring
af videosignaler i VIDEO CONVERT
(side 70). Den oprindelige indstilling er "ON".
Når VIDEO CONVERT er sat til "OFF", vil
videosignalerne ikke blive ændret.
Angående ændring af
videosignaler
• Det er kun muligt at ændre 480i i
komponentvideosignaler til HDMI-signaler,
S-videosignaler eller videosignaler. Signaler
ændres fra 480i linjespringsskandering til
480p fortløbende skandering, hvorefter
signalerne sendes ud.
• Når video- eller S-videosignaler fra en
videobåndoptager etc. ændres på denne
receiver og derefter sendes til dit fjernsyn,
kan billedet på fjernsynsskærmen,
afhængigt af status af det udsendte
videosignal, blive forvrænget i vandret
retning eller der vil måske slet ikke komme
noget billede frem.
• Et HDMI-videosignal kan ikke ændres til et
komponentsignal, et S-videosignal og et
videosignal.
• REC OUT har ikke nogen opændringsfunktion.
• S2-information (information om
skærmstørrelse for billeder), som er
inkluderet i S-videosignaler er kun effektive,
hvis S-videosignalerne sendes ud fra Svideo MONITOR OUT-jackstikket. Det er
ikke sikkert, at et billedformatforhold vil
blive vist korrekt, når videosignaler og
komponentvideosignaler ændres og sendes
ud fra S-video MONITOR OUT-jackstikket.
• (Gælder kun modeller med områdekode
CEL)
SECAM-videosignaler ændres til PALsignaler og sendes ud, når VIDEO
CONVERT er sat til "ON". Sæt VIDEO
CONVERT til "OFF", når du sender signaler
ud i SECAM-systemet.
32DK
Closed Caption (undertekster
for hørehæmmede) display
• Sæt VIDEO CONVERT til "OFF", når et
signal, der understøtter Closed Captions,
modtages. Hvis VIDEO CONVERT er sat til
"ON", kan Closed Captions ikke vises.
• Kun komponentvideo-indgangssignaler på
480i accepteres, når "PROGRESSIVE
OUT" er sat til "ON".
Hvordan andre indgange
forsynes med
videoindgangssignaler
Komponentvideo-indgangssignaler og HDMIindgangssignaler kan tildeles andre indgange
(side 61, 62, 69).
Klargøring
Ttilslutning af en
fjernsynsskærm
Billedet fra et visuelt apparat, som er sluttet til
denne receiver, og denne receivers menu kan
vises på fjernsynsskærmen.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i
forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Fjernsynsskærm
A
B
C
D
E
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
C Komponent-videokabel (medfølger ikke)
D S-videokabel (medfølger ikke)
E Videokabel (medfølger ikke)
fortsættes
33DK
Bemærk
• Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en
fjernsynsskærm eller en projektor, til MONITOR
OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert,
at du kan optage, selv hvis du tilslutter
optageapparater.
• Lyden sendes kun ud fra fjernsynshøjttaleren, når
et afspilningsapparat og denne receiver, såvel som
denne receiver og fjernsynet er tilsluttet med en
HDMI.
• Kontroller HDMI AUDIO-indstillingen, hvis lyden
ikke kommer fra fjernsynet eller det ikke er muligt
at afspille multikanal-software med HDMItilslutning (side 70).
• Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et
afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn via
receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren,
vil hverken billede eller lyd blive transmitteret.
Tip
Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du slutter
MONITOR OUT-jackstikket til en fjernsynsskærm
(side 46). Du kan også vise visse menuindstillinger
og lydfeltet på monitoren, hvis du trykker på ON
SCREEN.
34DK
Tilslutning af en DVD-afspiller
Klargøring
Den følgende illustration viser, hvordan en
DVD-afspiller tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i
forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
1 Tilslutning af lyd
For at udsende multikanal-digitallyd, skal man
udføre digital lydudgangsindstilling på DVDafspilleren. Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger med DVDafspilleren.
DVD-afspiller
A
B
C
A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
B Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
C Lydkabel (medfølger ikke)
fortsættes
35DK
2 Tilslutning af video
DVD-afspiller
A
A Komponent-videokabel (medfølger ikke)
B S-videokabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
36DK
B
C
Apparater med HDMI-jackstik
DVD-afspiller
Klargøring
HDMI er et akronym for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som transmitterer video- og lydsignaler i
digitalt format.
Satellit-tuner
A
A
Fjernsynsskærm,
projektor etc.
A
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Vi anbefaler anvendelse af et Sony HDMI-kabel.
Bemærk
Bekræft HDMI AUDIO-indstillingen i menuen, hvis
lyden ikke kommer fra fjernsynshøjttaleren eller
hvis det ikke er muligt at afspille multikanalsoftware med HDMI tilsluttet (side 70). For at høre
lyden fra fjernsynshøjttaleren, skal "HDMI AUDIO"
sættes til "TV+AMP" i CUSTOMIZE-menuen.
fortsættes
37DK
HDMI-egenskaber
• Et digitalt lydsignal, som sendes af HDMI,
kan sendes ud fra højttalerne og PRE OUTjackstikket på denne receiver. Dette signal
understøtter Dolby Digital, DTS og lineær
PCM.
• Analoge videosignaler, som sendes til
videojackstikket, S-video-jackstikket eller
jackstikket på komponentvideoen kan
sendes ud som HDMI-signaler. Lydsignaler
vil ikke blive sendt ud fra et HDMI-jackstik,
når billedet ændres.
•
•
HDMI-tilslutninger
• Anvend et HDMI-kabel med HDMI-logoet
(lavet af Sony).
• Bekræft klargøringen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt eller hvis
lyden ikke kommer fra et apparat, som er
tilsluttet via HDMI-kablet.
•
•
Angående HDMI-tilslutninger
• Et lydsignal, som indgår til HDMI INjackstikket, sendes ud fra
udgangsjackstikket på højttaleren, HDMI
OUT-jackstikket og PRE OUT-jackstikket.
Det sendes ikke ud fra noget andet
lydjackstik.
• Et videosignal, som indgår til HDMI INjackstikket, sendes kun ud fra HDMI OUTjackstikket. Videoindgang sendes ikke ud fra
VIDEO OUT-jackstikket, S VIDEO OUTjackstikket eller MONITOR OUTjackstikket.
• Kontroller HDMI AUDIO-indstilingen (side
70), hvis lyden ikke kommer fra fjernsynet
eller hvis du ikke kan afspille multikanalsoftware. Hvis du vil lytte til lyd fra
fjernsynets højttaler, skal du sætte HDMI
AUDIO til TV+AMP i CUSTOMIZEmenuen.
• Multi/stereoområde-lydsignalerne i en
Super Audio CD sendes ikke ud.
• Sørg for at tænde for receiveren, når videoog lydsignaler fra et afspilningsapparat
sendes ud til et fjernsyn gennem denne
receiver. Med mindre der er tændt for
38DK
•
receiveren, vil hverken video- eller
lydsignalerne blive transmitteret.
Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde
etc.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan
blive undertrykt af det tilsluttede apparat.
Bekræft klargøringen af det tilsluttede
apparat, hvis et billede er dårligt eller hvis
der ikke kommer nogen lyd fra et apparat,
som er tilsluttet via HDMI-kablet.
Hvis den tilsluttede komponent ikke er
kompatibel med teknologi til beskyttelse af
ophavsret, kan billedet og/eller lyden fra
HDMI OUT-stikket være forvrænget, eller
det kan ikke ses eller høres.
Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere
specifikationerne for den tilsluttede
komponent.
Indstil opløsningen af billedet fra
afspilningsapparatet til 720p eller 1080i, når
du udsender 96 kHz-multikanallyd over en
HDMI-tilslutning.
Vi henviser til brugsvejledningen for hvert
tilsluttet apparat angående detaljer.
Vi anbefaler ikke anvendelse af et HDMIDVI-konversionskabel. Hvis du slutter et
HDMI-DVI-konversionskabel til et DVI-Dapparat, er det ikke sikkert, at lyden og/eller
billedet sendes ud. Tilslut andre ledninger
eller digitale forbindelses-ledninger, og
indstil derefter HDMI VIDEO ASSIGN
(side 62), hvis lyden ikke udsendes på
korrekt vis.
Tilslutning af en satellit-tuner
Klargøring
Den følgende illustration viser, hvordan en
satellit-tuner tilsluttes.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i
forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på dine
apparater.
Satellit-tuner
A
B
C
D
E
F
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke)
C Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
D Komponent-videokabel (medfølger ikke)
E S-videokabel (medfølger ikke)
F Videokabel (medfølger ikke)
39DK
Apparater med analogt videoog lydjackstik
Den følgende illustration viser, hvordan man
tilslutter et apparat, som har analoge jackstik,
som for eksempel en videobåndoptager etc.
Videobåndoptager
A
B
Til VIDEO 3 INPUT-jackstikkene
(på forpladen)
B
Videokamera/TV-spil
A
A Lyd/videokabel (medfølger ikke)
B S-videokabel (medfølger ikke)
40DK
4: Tilslutning af antennerne
Klargøring
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne (medfølger)
* Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af
denne receivers områdekode.
Bemærk
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
• Anvend ikke U SIGNAL GND-tilslutningen til
jording af receiveren.
41DK
Bemærk
5: Tilslutning af
netledningen
Sæt den medfølgende netledning i AC INtilslutningen på receiveren, og sæt derefter
netledningen i en stikkontakt i væggen.
Netledning
(medfølger)
*
* Der vil være et mellemrum på flere millimeter
mellem stikket og bagsiden, selv når netledningen
sættes helt ind. Ledningen skal sættes i forbindelse
på denne måde. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
AC IN-tilslutning
• AC OUTLET på bagsiden af receiveren er udtag
med afbryder, som kun strømforsyner det
tilsluttede apparat, mens der er tændt for
receiveren.
• Bekræft, at det samlede effektforbug for det
apparat, som er sluttet til receiverens AC OUTLET
ikke overstiger det wattforbrug, som er angivet på
bagsiden. Undlad at slutte elektriske
husholdningsapparater med et stort wattforbrug,
som for eksempel elektriske strygejern,
ventilatorer eller fjernsyn, til dette udtag. Det kan
medføre fejlfunktion.
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
1,2
AC OUTLET**
3
Til en stikkontakt i væggen
** Konfigurationen, formen og antallet af
vekselstrømsudtag varierer, afhængigt af
områdekoden for den receiver, du har købt.
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"ENTER to Clear ALL" vises på
displayet i 10 sekunder.
42DK
3
Når "MEMORY CLEARING..." har stået
på displayet i et stykke tid, vil
"MEMORY CLEARED!" komme frem.
De følgende poster indstilles igen til deres
fabriksindstillinger.
• Alle indstillinger på SPEAKER SET
UP-, LEVEL-, SURR SET UP-,
EQUALIZER-, CUSTOMIZE-,
TUNER- og CIS-menuerne.
• Det lydfelt, som er gemt i
hukommelsen, for hver indgang og fast
station.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne på indgange og
forindstillinger.
6: Klargøring af
fjernbetjeningen
Klargøring
Tryk på MEMORY/ENTER, mens
"ENTER to Clear ALL" vises på
displayet.
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Sæt tre LR6 (størrelse AA) batterier i RMAAE003 fjernbetjeningen.
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RMUS106A fjernbetjeningen. Sørg for, at
polariteten er korrekt, når du Sætter batterierne
i.
RM-AAE003
RM-US106A
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der
er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke alkalibatterier og andre slags batterier
sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren på receiveren
for direkte sol eller andre lyskilder. Dette kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således
at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
Tip
Under normale brugsforhold bør batterierne kunne
holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke
længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle
batterierne skiftes ud med nye.
fortsættes
43DK
3
Om kommandoindstillingen
Valg af kommandoindstilling til
hovedreceiveren
Flyt tasten til nem rulning for at vælge
"MAIN", og tryk derefter på tasten for at
indtaste valget. MAIN-listen kommer
frem.
Flyt tasten til nem rulning for at vælge
"AV SYSTEM 1" eller "AV SYSTEM 2",
og tryk derefter på tasten for at indtaste
valget.
Hvis receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger er forskellige, kan
fjernbetjeningen ikke anvendes til at styre
receiveren.
Hvis kommandoindstillingerne for både denne
receiver og fjernbetjeningen er i den
oprindelige indstilling, er det ikke nødvendigt
at genindstille dem.
Tip
Skift af COMMAND MODE
Det er muligt at skifte receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstilling (AV
SYSTEM 1 eller AV SYSTEM 2). Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandoindstillinger er forskellige, kan
fjernbetjeningen ikke anvendes til at styre
receiveren.
Klargøring af fjernbetjeningen
til styring af receiveren
1
2
COMMAND MODE kommer kun frem på den
første linje på displayet, når der tændes for
fjernbetjeningen ved at man trykker på SOUND
FIELD eller INPUT SELECTOR.
Klargøring af fjernbetjeningen
til receiveren på receiveren
Tænd for receiveren, mens du
trykker på 2CH.
"COMMAND MODE [AV2]" kommer frem
på displayet. Bekræft, at
kommandoindstillingen er sat til AV
SYSTEM2.
Hvis du gentager den samme betjening, vil
indstillingen skifte til AV SYSTEM1 fra AV
SYSTEM2.
Når Sony-udstyr styres med
receiverens fjernbetjening
Skift receiverens og fjernbetjeningens
indstilling til AV SYSTEM1.
1
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "COMMAND MODE", og
tryk derefter på tasten for at
indtaste valget.
COMMAND MODE-listen kommer
frem.
44DK
3
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Vi henviser til "SPEAKER SET UPparametre" (side 47) angående yderligere
information.
SPEAKER SET UP-menuen kan anvendes til
indstilling af størrelsen og afstanden for de
højttalere, som er sluttet til dette system.
Bemærk
Visse klargøringsparametre kan fremtræde
nedblændede på displayet. Det betyder, at den
nedblændede parameter enten ikke er til
rådighed eller er fastsat grundet lydfelter (side
89-94) eller andre indstillinger.
1
4
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge parameteren.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
5
Gentag trin 3 og 4, indtil du har
indstillet alle posterne som
følger.
2,3,
4
2
1
Tryk på ?/1 for at tænde for
receiveren.
2
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "SPEAKER
SET UP", og tryk derefter på
kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren.
45DK
Klargøring
7: Klargøring af
højttalerne
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge menuposten.
3
Klargøring med brug af de
menuer, som vises på
fjernsynsskærmen
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge den
ønskede hovedmenu.
De følgende poster vises på
fjernsynsskærmen.
LEVEL
SURR SET UP
EQUALIZER
TUNER
SPEAKER SET UP
CUSTOMIZE
CIS
STREAM INFO
Tryk på ON SCREEN, og vis derefter en menu
på den fjernsynsskærm, som er sluttet til denne
receiver. Klargøring kan nemt udføres ved at
man følger menuerne på skærmen.
1
4
Tryk på kontroltasten for at
indtaste den ønskede
hovedmenu.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren.
5
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
4,5,
6
6
3
2,7
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
2
Tryk på ON SCREEN.
Skift fjernsynets indgang, så en
indstillingsmenu kommer frem på den
fjernsynsskærm, som er sluttet til denne
receiver.
46DK
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge parameteren.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
7
1
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge menuposten.
Tryk på ON SCREEN.
Menuindstillingsdisplayet forsvinder.
SPEAKER SET UP-parametre
x SP EASY SET UP
(nem højttalerklargøring)
• YES
Du kan automatisk gøre højttalerne klar ved
at vælge et forhåndsdefineret
højttalermønster (vi henviser til den
medfølgende "Hurtigopsætningsguide"
angående yderligere information).
• NO
Vælg for at justere indstillingerne for hver
højttaler manuelt.
x SPEAKER PATTERN (mønster
for højttalerklargøring)
Vælg, når "SP EASY SET UP" er sat til
"YES", mønsteret for højttalerklargøring ved
at flytte og trykke på kontroltasten. (Det er
også muligt at anvende +/– og MEMORY/
ENTER på receiveren).
Bekræft dit højttalermønster ved hjælp af den
medfølgende "Hurtigopsætningsguide".
x SUB WOOFER (Subwoofer)
• YES
Vælg "YES", hvis du har tilsluttet en
subwoofer.
• NO
Vælg "NO", hvis du ikke har tilsluttet en
subwoofer. Dette aktiverer
basomdirigeringskredsløbet og udsender
L.F.E.-signalerne fra andre højttalere.
Tip
For at Dolby Digital basomdirigeringskredsløbet
kan udnyttes til fulde, anbefaler vi, at subwooferens
afskæringsfrekvens sættes så højt som muligt.
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis,
skal du vælge "LARGE". Vælg normalt
"LARGE". Når subwooferen er indstillet til
"NO", vil fronthøjttalerne automatisk blive
indstillet til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller hvis du
fornemmer en mangel på surroundeffekter,
når der anvendes multikanal-surroundlyd,
skal du vælge "SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
frontkanalens basfrekvenser fra
subwooferen. Når fronthøjttalerne er
indstillet til "SMALL", vil center-,
surround- og bagsurroundhøjttalerne også
automatisk blive indstillet til "SMALL"
(med mindre de allerede er indstillet til
"NO").
x CENTER SP (centerhøjttaler)
• LARGE
Hvis du tilslutter en stor højttaler, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis,
skal du vælge "LARGE". Vælg normalt
"LARGE". Hvis fronthøjttalerne imidlertid
er indstillet til "SMALL", kan
centerhøjttaleren ikke indstilles til
"LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller hvis du
fornemmer en mangel på surroundeffekter,
når der anvendes multikanal-surroundlyd,
skal du vælge "SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
centerkanalens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til
"LARGE") eller subwooferen.
• NO
Hvis du ikke har tilsluttet en centerhøjttaler,
skal du vælge "NO". Lyden fra
centerkanalen vil komme fra
fronthøjttalerne.
fortsættes
47DK
Klargøring
De indledende indstillinger er understregede.
x FRONT SP (fronthøjttalere)
x SURROUND SP
(surroundhøjttaler)
Bagsurroundhøjttalerne er alle sat til den
samme indstilling.
• LARGE
Hvis du tilslutter store højttalere, som kan
gengive basfrekvenserne på effektiv vis, skal
du vælge "LARGE". Vælg normalt "LARGE".
Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan surroundhøjttalerne ikke
indstilles til "LARGE".
• SMALL
Hvis lyden er forvrænget, eller hvis du
fornemmer en mangel på surroundeffekter, når
der anvendes multikanal-surroundlyd, skal du
vælge "SMALL" for at aktivere
basomdirigeringskredsløbet og sende
surroundkanalens basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE" højttalere.
• NO
Hvis du ikke har tilsluttet
surroundhøjttalere, skal du vælge "NO".
x SURR BACK SP
(bagsurroundhøjttalere)
Når surroundhøjttalerne er indstillet til "NO",
vil bagsurroundhøjttalerne også automatisk
blive indstillet til "NO", og indstillingen kan
ikke ændres.
• DUAL
Hvis du tilslutter to bagsurroundhøjttalere,
skal du vælge "DUAL". Lyden vil blive
sendt ud til maksimalt 7.1 kanaler.
• SINGLE
Hvis du kun tilslutter en enkelt
bagsurroundhøjttaler, skal du vælge
"SINGLE". Lyden vil blive sendt ud til
maksimalt 6.1 kanaler.
• NO
Hvis du ikke har tilsluttet nogen
bagsurroundhøjttalere, skal du vælge "NO".
• 2ND ZONE
Hvis du anvender bagsurroundhøjttaleren i
2. zone, skal du vælge "2ND ZONE". Hvis
du vælger "2ND ZONE", vil indgangen til
SURR BACK-jackstikkene i MULTI
CHANNEL INPUT være ugyldig (side 26).
48DK
Tip
"LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver
højttaler bestemmer, hvorvidt den indbyggede
lydprocessor vil afskære bassignalet fra den kanal
eller ej. Når bassen elimineres fra en kanal, sender
basomdirigeringskredsløbet de modsvarende
basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Det er imidlertid bedst ikke at eliminere dem, hvis
dette er muligt. Det er derfor muligt, selv når der
anvendes små højttalere, at indstille dem til
"LARGE", hvis du vil sende basfrekvenserne ud fra
den højttaler. Hvis du på den anden side anvender en
stor højttaler, men foretrækker ikke at få
basfrekvenserne sendt ud fra den højttaler, skal den
indstilles til "SMALL".
Hvis det generelle lydniveau er lavere end det, du
foretrækker, skal alle højttalerne indstilles til
"LARGE". Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan
equalizeren anvendes til at forstærke basniveauerne.
Vi henviser til side 104 angående detaljer om,
hvordan equalizeren indstilles.
x FRONT xx meter
(Fronthøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3.0 meter
Gør det muligt at se afstanden fra din
lytteposition til fronthøjttalerne (A). Denne
afstand kan indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter
i trin på 0,1 meter.
Hvis de to fronthøjttalere ikke er anbragt i den
samme afstand fra din lytteposition, skal
afstanden til den nærmeste højttaler indstilles.
Med kun en enkelt
bagsurroundhøjttaler
Med to bagsurroundhøjttalere
(Vinklen B bør være den samme)
x SUB WOOFER xx meter
(Subwooferafstand)
Tip
x CENTER xx meter
(Centerhøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3.0 meter
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til centerhøjttaleren. Denne
afstand kan indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter
i trin på 0,1 meter.
x SURROUND xx meter
(Surroundhøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3.0 meter
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til surroundhøjttalerne. Denne
afstand kan indstilles fra 1,0 meter til 7,0 meter
i trin på 0,1 meter.
Hvis de to surroundhøjttalere ikke er anbragt i
samme afstand fra din lytteposition, skal
afstanden til den nærmeste højttaler indstilles.
Afstanden mellem centerhøjttaleren og lytteposition
B må ikke være over 1,5 meter kortere end
afstanden mellem lyttepositionen og front-højttaler
A. Anbring højttalerne således, at forskellen på
længen af B på illustrationen herunder ikke er over
1,5 meter kortere end længden af A.
Eksempel: Indstil afstand B til 4,5 meter eller
mere, hvis afstand A er 6 meter.
Desuden må afstanden mellem surroundhøjttalerne/bagsurroundhøjttalerne og lytteposition
C ikke være over 4,5 meter kortere end afstanden
mellem lyttepositionen og fronthøjttalerne A.
Anbring højttalerne således, at forskellen på
længden af C på illustrationen herunder ikke er
over 4,5 meter kortere end længden af A.
Eksempel: Indstil afstanden C til 1,5 meter eller
mere, når afstanden A er 6 meter.
Dette er vigtigt, fordi forkert placering af højttalerne
ikke giver bedre surroundlyd. Bemærk, at
anbringelse af højttalerne nærmere end påkrævet vil
resultere i forsinkelse af lyden fra den pågældende
højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om
den er længere væk.
x SURR BACK xx meter
(Bagsurrouindhøjttalerafstand)
Indledende indstilling: 3.0 meter
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til bagsurroundhøjttaleren.
Denne afstand kan indstilles fra 1,0 meter til
7,0 meter i trin på 0,1 meter.
Hvis der anvendes to bagsurroundhøjttalere og
de ikke er anbragt i den samme afstand fra din
lytteposition, skal afstanden til den nærmeste
højttaler indstilles.
Avanceret højttalerindstilling
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt
"MENU EXPAND" til "ON". Dette muliggør
avanceret indstilling, inklusive
placeringsindstilling. Vi henviser til side 66
angående detaljer om "MENU EXPAND". Vi
henviser til side 102 angående detaljer om,
hvordan posterne indstilles.
49DK
Klargøring
Indledende indstilling: 3.0 meter
Gør det muligt at indstille afstanden fra din
lytteposition til subwooferen.
Denne afstand kan indstilles fra 1,0 meter til
7,0 meter i trin på 0,1 meter.
Valg af højttalersystemet
Sæt SPEAKERS-knappen i den stilling, der
modsvarer de fronthøjttalere, der skal
anvendes.
Sæt til
For at vælge
A
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Atilslutningerne.
B
De højttalere, som er sluttet til
FRONT SPEAKERS Btilslutningerne.
A+B
De højttalere, som er sluttet til
både FRONT SPEAKERS A- og
B-tilslutningerne (parallel
tilslutning).
OFF
Ingen højttalerudgang.
8: Indstilling af
højttalerniveauerne og
-balancen (TEST TONE)
Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
Anvend fjernbetjeningen til at udføre denne
betjening.
Tip
Receiveren har en testtone med en frekvens, som er
centreret ved 800 Hz.
1
SPEAKERS-knap
3,4,
6,7
3
2,8
1
Tænd for receiveren og
fjernsynet.
2
Tryk på ON SCREEN.
Skift fjernsynets indgang, så
indstillingsmenuen kommer frem på den
fjernsynsskærm, som er sluttet til denne
receiver.
3
50DK
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "LEVEL", og
tryk derefter på kontroltasten.
4
Flyt kontroltasten b for at
vælge "AUTO".
5
Når du betjener receiveren, skal du sørge for at
udføre følgende.
1
Indstil højttalerniveauet og
-balancen med anvendelse af
LEVEL-menuen, således at
testtonens niveau er det
samme fra hver højttaler.
2
Vi henviser til side 99 angående detaljer
om indstillingerne på LEVEL-menuen.
Tips
• For at indstille niveauet for alle højttalerne
samtidigt, skal du trykke på MASTER VOL
+/– på fjernbetjeningen eller dreje MASTER
VOLUME på receiveren.
• Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren til at udføre denne indstilling.
3,5,7
4,6,8
1
2
Tænd for receiveren.
3
Drej MENU for at vælge "TEST
TONE".
Drej +/– med uret for at vælge
"AUTO".
Drej MAIN MENU for at vælge
"LEVEL".
6
Tryk gentagne gange på
kontroltasten V/v for at vælge
"TEST TONE".
4
7
Flyt kontroltasten B for at
vælge "OFF".
5
Drej MENU for at vælge den
højttaler, du vil indstille.
6
Drej +/– for at udføre
parameterindstillingen.
Testtonen kobles ud.
8
Tryk på ON SCREEN.
Testtonen kommer ud af hver højttaler.
Menuindstillingsdisplayet forsvinder.
Indstil højttalerniveauet og -balancen
således, at niveauet (lydstyrken) for
testtonen lyder ens fra hver højttaler.
Gentag trin 5 og 6 for at indstille
lydstyrken for hver højttaler.
Hvis en mere præcis indstilling
ønskes
Det er muligt at udsende testtonen eller
lydkilden fra to tilstødende højttalere for at
indstille deres balance og niveau.
Sæt "MENU EXPAND" i CUSTOMIZEmenuen til "ON" (side 66). Vælg derefter de to
højttalere, du vil indstille, med brug af
"PHASE NOISE" eller "PHASE AUDIO" på
LEVEL-menuen (side 100).
7
Drej MENU for at vælge "TEST
TONE".
8
Drej +/– mod uret for at vælge
"OFF".
fortsættes
51DK
Klargøring
Testtonen sendes ud fra hver enkelt
højttaler i rækkefølge.
Hvis du desuden trykker på b, vil
mønstret blive "FIX"-mønstret, hvor
testtonen kun sendes ud fra den valgte
højttaler.
Betjening af receiveren
Afspilning
Afspilning af en Super Audio CD/CD
2
3
5
3
5
• Den beskrevne betjening gælder
en Sony Super Audio CD.
• Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger
med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren.
1
Tænd for Super Audio CD-afspilleren/CDafspilleren, og læg derefter en disk i bakken.
2
3
Tænd for receiveren.
z
Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til musikken. Vi
henviser til side 93 angående
detaljer.
Anbefalede lydfelter
Klassisk: D.CONCERT HALL
Jazz: JAZZ CLUB
Live koncert: LIVE CONCERT,
STADIUM
z
Du kan lytte til den lyd, som er
optaget i 2-kanals formatet, fra
alle højttalerne (multikanal).
Vi henviser til side 90 angående
detaljer.
52DK
Tryk på INPUT SELECTOR og vælg derefter
SA-CD/CD ved at flytte og trykke på tasten til
nem rulning.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge SA-CD/CD.
Et display-eksempel
4
5
6
Afspil disken.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disken ud og sluk for receiveren og CDafspilleren.
Hvordan man ser en DVD
2
Afspilning
3
7
3
7
MULTI CHANNEL DECODING-indikator
• Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger
med fjernsynet og DVDafspilleren.
1
2
3
z
Vælg lydformatet for den disk,
som skal afspilles, hvis det er
nødvendigt.
Kontroller følgende, hvis du ikke
kan lytte til multikanallyd.
• Bekræft, at lydkilden svarer til
multikanalformatet (MULTI
CHANNEL DECODINGindikatoren lyser på forpladen
under afspilning).
• Bekræft, at denne receiver er
sluttet til DVD-afspilleren via en
digital tilslutning.
• Bekræft, at DVD-afspillerens
digitale lydudgang er korrekt
klargjort.
Tænd for receiveren.
Tryk på INPUT SELECTOR, flyt tasten til nem
rulning for at vælge DVD fra listen, og tryk
derefter på tasten for at indlæse valget.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
denne receiver til at vælge DVD.
z
Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til musikken. Vi
henviser til side 93 angående
detaljer.
Anbefalede lydfelter
Film: CINEMA STUDIO EX
Live billede: LIVE CONCERT
Sport: SPORTS
Tænd for fjernsynet og DVD-afspilleren.
Et display-eksempel
4
Skift fjernsynets indgang, således at et
billede fra DVD'en bliver vist.
5
Gør DVD-afspilleren klar.
Vi henviser til "Hurtigopsætningsguide" som følger med
receiveren.
6
7
8
Afspil disken.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disken ud og sluk for receiveren og DVDafspilleren.
53DK
Anvendelse af TV-spil
2
3
7
3
7
VIDEO 3 INPUT
• Vi henviser til de
brugsvejledninger, som følger
med fjernsynet og TV-spillet.
z
1
2
3
Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til musikken. Vi
henviser til side 91 angående
detaljer.
Anbefalet lydfelt: GAME
Tænd for fjernsynet og TV-spillet.
Tænd for receiveren.
Tryk på INPUT SELECTOR, flyt tasten til nem
rulning for at vælge VIDEO 3* fra listen, og
tryk derefter på tasten for at indlæse valget.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge VIDEO 3*.
* Når du slutter et TV-spil til VIDEO 3 INPUT-jackstikket på
forpladen.
Et display-eksempel
54DK
4
Skift fjernsynets indgang, således at et
billede fra TV-spillet vises.
5
6
Gør TV-spillet klar.
7
8
Indstil en passende lydstyrke.
Læg disken i bakken og afspil den på TVspillet.
Tag disken ud og sluk for receiveren og
afspilleren.
Hvordan man ser video
2
Afspilning
3
6
3
6
• Vi henviser til de
brugsvejledninger, som følger
med fjernsynet og
videobåndoptageren.
1
2
3
z
Du kan lytte til den lyd, som er
optaget i 2-kanals formatet fra
alle højttalerne (multikanal).
Vi henviser til side 90 angående
detaljer.
Tænd for videobåndoptageren.
Tænd for receiveren.
Tryk på INPUT SELECTOR, flyt tasten til nem
rulning for at vælge VIDEO 1* fra listen, og
tryk derefter på tasten for at indlæse valget.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge VIDEO 1*.
* Når videobåndoptageren er sluttet til VIDEO 1-jackstikket.
Et display-eksempel
4
Skift fjernsynets indgang, således at et
billede fra videobåndoptageren vises.
5
6
7
Afspil båndet på videobåndoptageren.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag båndet ud og sluk for receiveren og
videobåndoptageren.
55DK
Anvendelse af forstærkeren
Valgt indgang Apparater, som kan
og display
afspilles
VIDEO1, 2
Videobåndoptager etc., som
er sluttet til VIDEO 1- eller
VIDEO 2-jackstikkene
VIDEO3
Videokamera og TV-spil etc.,
som er sluttet til VIDEO 3jackstikket
1
DVD
DVD-afspiller etc., som er
sluttet til DVD-jackstikket
1
TV/SAT
Satellit-tuner etc., som er
sluttet til TV/SAT-jackstikket
TAPE
Kassettebåndoptager etc.,
som er sluttet til TAPEjackstikket
MD/DAT
MD-afspiller/DATbåndoptager etc., som er
sluttet til MD/DATjackstikket
SA-CD/CD
Super Audio CD/CDafspiller etc., som er sluttet til
SA-CD/CD-jackstikket
TUNER
Indbygget radiotuner
PHONO
Pladespiller etc., som er
sluttet til PHONOjackstikket
i.LINK*
i.LINK-apparater, som er
sluttet til i.LINK-jackstikket
HDMI 1, 2
HDMI-apparater, som er
sluttet til HDMI-jackstikket
Valg af et apparat
MUTING
3
1
Tryk på INPUT SELECTOR, og
vælg derefter et apparat ved at
flytte og trykke på tasten til nem
rulning.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren. For at vælge
et apparat, som er sluttet til i.LINK-,
HDMI- eller MULTI CH IN-jackstikket,
skal du trykke på den rigtige knap på
receiveren.
Den valgte indgang vises på displayet.
MULTI CH IN Apparat, som er sluttet til
MULTI CHANNEL INPUTjackstikket
*Når du vælger i.LINK, vil det tilsluttede
apparats navn blive vist (f.eks.: SCDXA9000ES). Der tændes for apparatet, og
fuldførelse af en i.LINK-klargøring for
apparatet er nødvendigt på dette tidspunkt. Vi
henviser til brugsvejledningen for apparatet
angående detaljer.
56DK
Bemærk
2
Tænd for apparatet og begynd
afspilningen.
3
Tryk på MASTER VOL +/– for at
regulere lydstyrken.
Skift af
lydindgangsindstillingen
(INPUT MODE)
Du kan vælge lydindgangsindstillingen ved at
indstille den, når du slutter apparater til både
digitale og analoge lydindgangsjackstik på
receiveren.
1
2
1,3
Det er også muligt at anvende MASTER
VOLUME på receiveren.
Hvordan lyden kobles ud
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen. For at
annullere, trykkes på MUTING på
fjernbetjeningen igen, eller MASTER
VOLUME drejes med uret for at hæve
lydstyrken. Selv hvis der slukkes for
receiveren, vil lyddæmpningsfunktionen
fungere, når du tænder for receiveren næste
gang.
1
Tryk på INPUT SELECTOR, og
vælg derefter et apparat ved at
flytte og trykke på tasten til nem
rulning.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk på < gentagne gange,
indtil RECEIVER MENU vises.
3
Vælg "INPUT MODE" ved at
flytte og trykke på tasten til nem
rulning.
Den valgte lydindgangsindstilling vises
på displayet på receiveren.
Det er også muligt at anvende INPUT
MODE på receiveren.
fortsættes
57DK
Anvendelse af forstærkeren
• Surroundeffekten fungerer ikke, når MULTI
CH IN er valgt (side 92).
• Når en anden indgang end "i.LINK" vælges,
indstilles receiveren således, at strømmen til
i.LINK-kredsløbene er afbrudt som den
indledende indstilling. ("i.POWER" er sat til
"AUTO" i CUSTOMIZE-menu indstillingen.
Vi henviser til side 68 angående detaljer.) Når
"i.LINK" vælges som indgang, vil i.LINKkredsløbene blive strømforsynet. "i.LINK
Connecting" vises på displayet, men det er
ikke sikkert, at der høres nogen lyd endnu.
Husk kun at betjene afspilleren, efter at
"i.LINK Connecting" indikatoren er slukket.
Lydindgangsindstillinger
• AUTO 2CH
Hvis der ikke er nogen digtale lydsignaler,
vil de analoge lydsignaler, som indgår til
AUDIO IN (L/R)-jackstikkene blive valgt.
• COAXIAL FIXED
Specificerer de digitale lydsignaler, som
sendes til DIGITAL COAXIAL-jackstikket.
• OPTICAL FIXED
Specificerer de digitale lydsignaler, som
sendes til DIGITAL OPTICAL-jackstikket.
• ANALOG 2CH FIXED
Specificerer de analoge lydsignaler, som
sendes til AUDIO IN (L/R)-jackstikkene.
• i.LINK FIXED
Specificerer lydindgangen til i.LINKjackstikkene.
• HDMI FIXED
Specificerer lydindgangen til HDMIjackstikkene.
Navngivning af indgange
Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til
indgange og vise det på receiverens display.
Dette er bekvemt til navngivning af apparater.
Det oplyser dig om, hvilket apparat der er
sluttet til hvilket jackstik.
1
2,3,
4
2
Bemærk
• Det er ikke muligt at vælge den digitale
lydindgang, som er tildelt en anden funktion, med
brug af DIGITAL ASSIGN-funktionen (side 59).
• Nogle lydindgangsindstillinger kan måske ikke
indstilles, afhængigt af indgangen.
• INPUT MODE-knappen fungerer ikke, når
i.LINK- eller HDMI-indgang er valgt.
1
Tryk på INPUT SELECTOR for at
vælge en indgang, for hvilken
du vil lave et indeksnavn.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge
"CUSTOMIZE", og tryk derefter
på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren.
3
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge "NAME IN?".
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
58DK
4
Tryk på kontroltasten.
Markøren blinker, hvorefter du kan vælge
et tegn. Følg fremgangsmåden, som er
beskrevet i "Hvordan man laver et
indeksnavn".
Hvordan man laver et
indeksnavn
1
Drej +/– på receiveren for at vælge et
tegn, og drej derefter MENU for at flytte
markøren til den næste position.
Indtastning af et blankt
mellemrum
Flyt kontroltasten B/b uden at indtaste et
tegn. Det er også muligt at dreje +/– på
receiveren, indtil der er kommet et blankt
mellemrum frem på displayet.
Hvis du har lavet en fejl
Flyt kontroltasten B/b indtil det tegn, du
vil ændre, begynder at blinke, og drej
derefter +/– på receiveren for at vælge det
tegn.
(DIGITAL ASSIGN)
Du kan forsyne andre indgange, som ellers kun
understøtter analog lyd, med digital
lydindgang (VIDEO 1, 2 IN etc.).
Hvis der for eksempel tilsluttes to DVDafspillere og den første DVD-afspiller sluttes
til OPTICAL IN-jackstikket, skal:
• Den første DVD-afspiller
sluttes til DVD IN-jackstikket på denne
receiver. Slut den kun til OPTICAL INjackstikket, hvis du vil lytte til den med
digital lyd. Hvis du vælger DVD som
indgangskilde, vil lyden automatisk blive
digital lyd via OPTICAL IN-jackstikket.
• Den anden DVD-afspiller
sluttes til VIDEO 1 IN-jackstikket etc. på
denne receiver, men lyden vil stadig være et
analogt signal. I dette tilfælde kan du
anvende et COAXIAL IN-jackstik, som ikke
bruges til den første DVD-afspiller på
VIDEO 1 IN, som lydindgang.
Fremgangsmåden er som følger.
Tip
Du kan vælge tegntype som følger ved at dreje
+/–.
Alfabet (store bogstaver) t Alfabet (små
bogstaver) t Tal t Symboler
2
Tryk på kontroltasten.
Det indtastede navn registreres.
Bemærk (gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Når du forsyner en RDS-station med et navn og
stiller ind på den station, vil Program Service (PS)
navnet komme frem i stedet for det navn, du har
indtastet. (Det er ikke muligt at ændre Program
Service (PS) navnet. Det indtastede navn vil blive
overskrevet af Program Service (PS) navnet.)
1,2,
3,4,
5
1
fortsættes
59DK
Anvendelse af forstærkeren
Flyt kontroltasten V/v for at lave
et indeksnavn.
Lytning til digital lyd fra
andre indgange
1
2
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge
"CUSTOMIZE", og tryk derefter
på kontroltasten.
Indgange, der kan tildeles
digitale lydindgange
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"CUSTOMIZE".
Digital lydindgang Tildelelige indgange
VIDEO 3 OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TAPE
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge "DIGITAL ASSIGN ?".
DVD COAX, DVD
OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
DVD, TAPE
TV/SAT COAX, TV/
SAT OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TV/SAT, TAPE
MD/DAT OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TAPE, MD/DAT
SA-CD/CD COAX,
SA-CD/CD OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TAPE, SA-CD/CD
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
3
Tryk på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende
MEMORY/ENTER på receiveren.
4
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge en ledig, digital
lydindgang (DVD COAX, for
eksempel).
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
5
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge den indgang (VIDEO 1 i
eksemplet), til hvilken du vil
tildele det digitale
lydindgangsjackstik, som
valgtes i trin 4.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
Hvis en indgang skiftes til "VIDEO 1", vil
den anden DVD-afspillers lyd også blive
digital lyd gennem et COAXIALjackstik.
Den indgang, du kan tildele, kan variere
for hver lydindgang. Vi henviser til
"Indgange, der kan tildeles digitale
lydindgange" herunder angående detaljer.
60DK
Den indledende indstilling er markeret med en
understregning.
Bemærk
• Det er ikke muligt at tildele flere digitale
lydindgange til den samme indgang.
• Det er ikke muligt at anvende den digitale
lydindgang som den oprindelige indgang, hvis den
er tildelt til en anden indgang.
• Når du tildeler den digitale lydindgang, kan
INPUT MODE-indstillingen automatisk skifte
(side 57).
3
Visning af
komponentbilleder fra
andre indgange
Det er også muligt at anvende
MEMORY/ENTER på receiveren.
4
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
1,2,
3,4,
5
1
1
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge
"CUSTOMIZE", og tryk derefter
på kontroltasten.
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge en indgang (DVD IN, for
eksempel).
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
5
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge den indgang (VIDEO 1,
for eksempel), som skal tildeles
som den
komponentvideoindgang, der
er valgt i trin 4.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
Hvis en indgang skiftes til "VIDEO 1", vil
billedet fra DVD-afspilleren blive et
komponentbillede.
Den indgang, der kan tildeles, er
forskellig for hver
komponentvideoindgang. Vi henviser til
"Tildelelige indgange til
komponentvideoindgang" herunder
angående detaljer.
Når opkonverteringsfunktionen
anvendes (side 31)
Vælg "NONE" i trin 5, når du anvender den
op-konverteringsfunktion, som udsender
indgangen til VIDEO/S-VIDEO-jackstikket
som et komponentbillede.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"CUSTOMIZE".
2
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge "COMPONENT V.
ASSIGN ?".
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
fortsættes
61DK
Anvendelse af forstærkeren
Det er muligt at tildele en
komponentvideoindgang til andre indgange
(VIDEO 1-3 IN etc.).
Hvis du for eksempel slutter en DVD-afspiller
til et DVD-jackstik, vil tilslutning af et
fjernsyn til et COMPONENT MONITOR
OUT-jackstik og visning af et
komponentbillede blive udført som vist
herunder.
Tryk på kontroltasten.
Tildelelige indgange til
komponentvideoindgang
Den indledende indstilling er markeret med en
understregning.
Komponent- Tildelelige indgange
videoindgang
DVD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
Visning af et HDMIbillede fra andre
indgange
(HDMI VIDEO ASSIGN)
Det er muligt at tildele en HDMIvideoindgang til en anden indgang.
Bemærk
• Det er ikke muligt at tildele flere visuelle indgange
til den samme indgang.
• Det er ikke muligt at anvende
komponentvideoindgang som oprindelig indgang,
når den er tildelt en anden indgang.
1,2,
3,4,
5
1
1
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge
"CUSTOMIZE", og tryk derefter
på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"CUSTOMIZE".
2
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge "HDMI VIDEO
ASSIGN ?".
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
3
Tryk på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende
MEMORY/ENTER på receiveren.
62DK
4
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge en indgang.
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
5
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
Den indgang, der kan tildeles, er
forskellig for hver
komponentvideoindgang. Vi henviser til
"Tildelelige indgange til en HDMIindgang" angående detaljer.
(USER PRESET)
Det er muligt at gemme de justerede
lydfeltindstillinger etc. som op til 3 USER
PRESET-indstillinger, hvorefter de nemt kan
anvendes.
Tildelelige indgange til en
HDMI-indgang
Den indledende indstilling er markeret med en
understregning.
HDMITildelelige indgange
videoindgang
HDMI 1
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
HDMI 2
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
2,3,
4,5
2
fortsættes
63DK
Anvendelse af forstærkeren
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge den indgang, der skal
tildeles som en HDMIvideoindgang, der er valgt i trin
4.
Hvordan de justerede
indstillinger gemmes i
hukommelsen
Indstilling af USER PRESET
1
Anvendelse af USER PRESET
Indstil de poster, du vil gemme
i hukommelsen, for eksempel
lydfelt etc.
Indstillinger, som kan gemmes i
USER PRESET
• Indgang valgt med INPUT SELECTOR
(side 56)
• INPUT MODE-indstilling (side 57)
• Valgt lydfelt (side 92)
• NIGHT MODE-indstilling (side 94)
• EFFECT LEVEL-indstilling (side 98)
• C.WIDTH-indstilling (side 98)
• DIMENSION-indstilling (side 98)
• PANORAMA MODE-indstilling
(side 98)
• SCREEN DEPTH-indstilling (side 98)
• VIR.SPEAKERS-indstilling (side 99)
• Tuner-indstillinger (bånd-, frekvens-,
stereo/mono-indstilling,
forvalgsnummer)
2
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge
"CUSTOMIZE", og tryk derefter
på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"CUSTOMIZE".
3
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge "USER PRESET MEM.?".
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
4
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge det nummer, på hvilket
du vil gemme indstillingerne.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
5
6
64DK
Tryk på kontroltasten.
Gentag trin 1 til og med 5, hvis
du vil gemme flere indstillinger.
2 1
1
Tryk gentagne gange på USER
PRESET for at vælge den
ønskede USER PRESET.
2
Tryk på MEMORY/ENTER.
Bemærk
Når DIGITAL ASSIGN-indstillingen ændres, efter
at du har gemt en USER PRESET
(brugerforindstilling) og hvis den gemte INPUT
MODE-indstilling ikke kan anvendes, vil en valgbar
indstilling automatisk blive aktiveret (side 59).
Eksempel:
1) Anvend DIGITAL ASSIGN-funktionen til at
tildele "DVD OPT" til "TAPE".
2) Sæt INPUT MODE i TAPE til "AUTO 2CH"
eller "OPTICAL FIXED", og gem den derefter i
USER PRESET.
3) Anvend DIGITAL ASSIGN-funktionen til at
tildele "DVD OPT" til "DVD".
4) Vælg den USER PRESET, som blev gemt i
hukommelsen i trin 2).
INPUT MODE i TAPE sættes automatisk til
"ANALOG 2CH FIXED". Du kan ikke vælge
"AUTO 2CH" eller "OPTICAL FIXED".
Ændring af menuindstillingen
Anvendelse af forstærkeren
1,2,
3
1
1
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge
"CUSTOMIZE", og tryk derefter
på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"CUSTOMIZE".
2
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge den ønskede menupost,
og tryk derefter på tasten.
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Vi henviser til "Menupost og parameter"
på side 66 angående detaljer.
3
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge den ønskede indstilling.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
4
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil
indstille flere menuposter.
65DK
Menupost og parameter
Den indledende indstilling er markeret med en
understregning.
Menupost
Parameter
Forklaring
MENU EXPAND
(Menu-udvidelse)
ON
De avancerede parametre for SPEAKER SET UP-,
SURR SET UP- og LEVEL-menuerne vises og kan
indstilles. Vi henviser til side 97 til 100 og de følgende
sider angående detaljer om hver enkelt
indstillingsmenu.
OFF
De avancerede parametre vises ikke.
SB DECODING
(Bagsurrounddekodning)
AUTO
Det er muligt at indstille funktionen for bagsurrounddekodning. Se "Typer bagsurrounddekodningsfunktioner" på side 95.
SB DEC MODE
(Bagsurrounddekodningsindstilling)
DDEX
ON
OFF
PLIIx MV
PLIIx MS
Det er muligt at indstille bagsurrounddekodningsindstillingen. Se side 96 angående detaljer
om indstillingstypen.
Bemærk
En indstilling af SB DECODING/SB DEC MODE bliver
ugyldig, hvis Dolby Pro Logic IIx vælges i A.F.D.indstilling. Den optimale dekodningsindstilling aktiveres
automatisk.
DEC. PRIORITY
(Dekodningsprioritet for
digital lydindgang)
66DK
Gør det muligt at specificere indgangsindstillingen for
den digitale signalindgang til DIGITAL IN- og HDMI
IN-jackstikkene.
AUTO
Skifter automatisk indgangsindstilling mellem DTS,
Dolby Digital og PCM.
PCM
PCM-signaler har forrang (for at forhindre
afbrydelser, når afspilningen begynder). Når sat til
"AUTO" og lyden fra de digtale lydjackstik (til en CD
etc.) afbrydes, når afspilningen begynder, skal
"PCM"-indstillingen vælges. Hvis der imidlertid
indgår andre signaler, afhænger det af formatet, om
der vil være nogen lyd. Sæt i dette tilfælde til "AUTO".
Menupost
Parameter
DUAL MONO
(Valg af sprog til en
digital udsendelse)
Forklaring
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal anvendes,
i en digital udsendelse. Denne egenskab fungerer kun
for Dolby Digital-kilder.
Lyden med hovedsproget vil blive udsendt gennem
den venstre fronthøjttaler, og samtidigt vil lyden med
undersproget blive udsendt gennem den højre
fronthøjttaler.
MAIN
Lyden med hovedsproget vil blive sendt ud.
SUB
Lyden med undersproget vil blive sendt ud.
MAIN+SUB
Blandet lyd med både hoved- og undersprog vil blive
sendt ud.
A/V SYNC
0 ms
Gør det muligt at forsinke lyden, så afstanden mellem
video og lyd kan indstilles. Denne forsinkelse kan
indstilles fra 0 til 200 ms i trin på 10 ms. Denne
egenskab vil imidlertid ikke fungere, hvis der indgår et
DSD signal fra i.LINK-apparatet.
9.1 CH SP SYSTEM
(9.1-kanals
højttalersystem)
YES
Sæt til "YES", hvis du anvender et 9.1-kanals system.
Vi henviser til side 18-21 angående detaljer om
tilslutningen og indstillingerne af 9.1-kanals systemet.
NO
Bemærk
• Denne funktion er kun gyldig, når bagsurroundhøjttalerne
er indstillet til DUAL (side 48).
• Når IMPEDANCE SELECTOR er sat til "8Ω", tilsluttes
højttalere med en normal impedans på 16 ohm eller mere.
Når IMPEDANCE SELECTOR er sat til "4Ω", tilsluttes
højttalere med en normal impedans på 8 ohm eller mere. Vi
henviser til side 21.
MULTI IN5.1 t 7.1
YES
(Multikanal-indgang 5.1kanal t 7.1-kanal)
NO
DC PHASE L.
(DC fase-linearisator)
Gør det muligt at udsende 5.1-kanals signaler, som
indgår til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikket,
som 7.1-kanals signaler.
Sæt til "NO", hvis receiveren og afspilleren er tilsluttet
med brug af 7.1-kanals systemet (SURR BACKjackstikket i MULTI CHANNEL INPUT er tilsluttet).
Gør det muligt at nærme sig til en traditionel, analog
forstærkers lavfrekvens-fasekarakteristik.
OFF
Bassen fremhæves ikke.
LOW-A,
STD-A,
HIGH-A,
LOW-B,
STD-B,
HIGH-B
Fasekorrektionens båndbreddeområde øges i
rækkefølgen "LOW", "STD", "HIGH".
"B"-parameterfasekorrektion giver en mere fremhævet
baskarakteristik.
fortsættes
67DK
Anvendelse af forstærkeren
MAIN/SUB
Menupost
Parameter
Forklaring
i POWER
(i.LINK-strømstyring)
AUTO
Gør det muligt automatisk at udkoble strømmen til
unødvendige i.LINK-kredsløb. En digital eller analog
lyd af høj kvalitet kan opnås uden effekten af i.LINKkredsløbene. Når sat til "AUTO", vil det tage nogen
tid, inden lyden kommer ud. Vi henviser til side 57
angående et tip om skift af indgangen, når
indstillingen er "AUTO".
EVER ON
Gør det muligt at opretholde strømmen til i.LINKkredsløbene. Vælg denne indstilling, hvis du ikke kan
lide den tidsforsinkelse, der opstår med "AUTO"indstillingen. Den kan være ineffektiv, afhængigt af
apparatet.
H.A.T.S.
ON
(H.A.T.S. (High quality
digital Audio
Transmission System)
funktion)
OFF
De digitale lydsignaler, som indgår fra i.LINKapparatet, gemmes midlertidigt i en buffer, hvorefter
de hentes fra bufferen og ændres til analoge
lydsignaler med den rigtige synkronisering.
Lydkvaliteten forbedres, fordi der ikke er nogen uro
(synkroniseringsforskelle i læsning af signaler), når de
digitale lydsignaler transmitteres. Vælg "OFF", hvis
du ikke ønsker at anvende denne funktion.
Denne funktion aktiveres ikke.
Bemærk
Det tager nogen tid, før lyden sendes ud, efter at der er udført
en afspilningsbetjening på det tilsluttede apparat (f.eks. et
tryk på PLAY-knappen, et tryk på STOP-knappen, et tryk på
PAUSE-knappen) på grund af begrænsninger i H.A.T.S.systemet. Tidsforsinkelsen afhænger af lydkilden. Denne
egenskab kan være ineffektiv, afhængigt af apparatet og
lydkilden, selv i ON-indstilling.
68DK
Menupost
Parameter
i.LINK VIDEO
ASSIGN ?
(Tildeling af i.LINK
videoindgang)
Det er muligt at tildele en videoindgang til en i.LINK-indgang. i.LINK
vælges som indgang, og det i.LINK-apparat, som skal indstilles, skal
anerkendes, når dette udføres (side 56).
Flyt kontroltasten V/v for at vælge et i.LINK-apparat.
Flyt kontroltasten B/b for at vælge et nummer, der skal gemmes i
hukommelsen ([1]-[5]), og tryk derefter på tasten.
Flyt kontroltasten B/b for at vælge den videoindgang, som skal tildeles
i.LINK-indgangen, og tryk derefter på tasten for at indtaste den.
Forklaring
Videoudgangssignalet sendes ikke fra denne receiver,
når i.LINK-indgangen er valgt.
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD,
TV/SAT,
HDMI 1,
HDMI 2
Et billede fra den valgte indgang vises på skærmen,
når i.LINK-indgangen er valgt.
DIGITAL ASSIGN ?
(Tildeling af digital
lydindgang)
Gør det muligt at tildele den digitale lydindgang til en
anden indgangskilde. Vi henviser til "Lytning til
digital lyd fra andre indgange (DIGITAL ASSIGN)"
på side 59 angående detaljer.
COMPONENT V.
ASSIGN ?
(Tildeling af
komponentvideo)
DVD,
TV/SAT,
NONE,
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD eller
TV/SAT,
TAPE,
MD/DAT,
SA-CD/CD
Gør det muligt at tildele komponentvideoindgangen
for DVD og TV/SAT til anden visuel indgang. Vi
henviser til "Visning af komponentbilleder fra andre
indgange (COMPONENT VIDEO ASSIGN)" på side
61 angående detaljer.
HDMI VIDEO
ASSIGN ?
(Tildeling af HDMI
Video)
NONE,
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD,
TV/SAT,
TAPE,
MD/DAT,
SA-CD/CD
Gør det muligt at tildele HDMI-videoindgangen til
anden visuel indgang. Vi henviser til "Visning af et
HDMI-billede fra andre indgange (HDMI VIDEO
ASSIGN)" på side 62 angående detaljer.
fortsættes
69DK
Anvendelse af forstærkeren
NONE
Menupost
Parameter
HDMI AUDIO
Forklaring
Gør det muligt at vælge afspilningsapparatets
lydudgangs højttaler som er tilsluttet til denne receiver
via HDMI-kablet.
AMP
Lyden fra afspilningsapparatet sendes kun ud til de
højttalere, som er sluttet til denne receiver.
Multikanal-indhold kan afspilles som det er.
Bemærk
Lyden sendes ikke ud fra fjernsynets højttalere, hvis HDMI
AUDIO er sat til "AMP".
TV+AMP
Lyden sendes ud fra fjernsynets højttalere og de
højttalere, som er sluttet til receiveren.
Bemærk
Afspilningsapparatets lydkvalitet afhænger af kvaliteten af
fjernsynslyden, antallet af kanaler, og samplingfrekvensen
etc. Hvis fjernsynet er udstyret med stereohøjttalere, vil
lyden fra denne receiver holde den samme stereokvalitet som
fjernsynets, selv hvis du afspiller multikanal-software.
HDMI POWER
AUTO
Gør det muligt at afbryde strømmen til unødvendige
HDMI-kredsløb. En digital eller analog lyd af høj
kvalitet kan opnås uden påvirkning fra HDMIkredsløbene. Når sat til "AUTO", vil det tage nogen
tid, inden lyden kommer ud.
EVER ON
Gør det muligt at opretholde strømmen til HDMIkredsløbene. Vælg denne indstilling, hvis du ikke kan
lide den tidsforsinkelse, der opstår med "AUTO"indstillingen. Kan være inoperativ, afhængigt af
apparatet.
VIDEO CONVERT* ** ON
PROGRESSIVE
OUT* **
Gør det muligt at ændre videosignalerne (side 32).
OFF
Denne funktion aktiveres ikke.
ON
Gør det muligt at udsende et videosignal, som ændres
til 480p, når videosignalet sendes ud som
komponentvideosignaler.
Bemærk
Kun komponentvideoindgangssignaler på 480i accepteres.
OFF
Denne funktion aktiveres ikke.
VIDEO BRIGHTNESS 4
(Videolysstyrkeniveau)**
Lysstyrken kan reguleres fra 1 til 7. Det er ikke muligt
at indstille VIDEO BRIGHTNESS, når VIDEO
CONVERT er sat til "OFF".
VIDEO COLOR
(Video-farveniveau)**
Det er muligt at regulere farven fra 1 til 7. Det er ikke
muligt at indstille VIDEO COLOR, når VIDEO
CONVERT er sat til "OFF".
70DK
4
Menupost
Parameter
Forklaring
VIDEO HUE
(Videofarvetoneniveau)**
4
Det er muligt at regulere farvetonen fra 1 til 7. Det er
ikke muligt at indstille VIDEO HUE, når VIDEO
CONVERT er sat til "OFF".
COLOR SYSTEM
(OSD-farvesystem)
(Gælder kun modeller
med områdekode CEL)
Gør det muligt at vælge det farvesystem, som skal
anvendes.
OSD-farvesystemet er NTSC.
PAL
OSD-farvesystemet er PAL.
OSD H.POSITION
(OSD vandret position)
4
Gør det muligt at regulere positionen af on-screen
displayet horisontalt. Positionen kan indstilles fra 0 til
64.
OSD V.POSITION
(OSD lodret position)
4
Gør det muligt at regulere positionen af on-screen
displayet vertikalt. Positionen kan indstilles fra 0 til
32.
DIMMER
(Displayets lysstyrke)
Gør det muligt at regulere displayets lysstyrke i 3 trin.
Når du vælger en indstilling, så displayet slukker helt,
vil MULTI CHANNEL DECODING-indikatoren
også slukke.
USER PRESET MEM.?
(Brugerforvalgshukommelse)
Gør det muligt at gemme indstillede lydfelter etc. Vi
henviser til "Hvordan de justerede indstillinger
gemmes i hukommelsen (USER PRESET)" på side 63
angående detaljer.
NAME IN?
(Navngivning af
indgange)
Gør det muligt at navngive valgte indgange. Vi
henviser til "Navngivning af indgange" på side 58
angående detaljer.
* Vi henviser til den følgende oversigt.
fortsættes
71DK
Anvendelse af forstærkeren
NTSC
Videoindgangs/udgangsændringstabel klassificeret af menuindstilling af
VIDEO CONVERT, PROGRESSIVE OUT
Indstilling af
CUSTOMIZEmenuen
Indgangssignal
VIDEO CONVERT:
ON /
PROGRESSIVE
OUT: ON
Indstilling af
CUSTOMIZEmenuen
VIDEO CONVERT:
ON /
PROGRESSIVE
OUT: OFF
Indstilling af
CUSTOMIZEmenuen
VIDEO CONVERT:
OFF /
PROGRESSIVE
OUT: Nedblændet på
displayet
MONITOR OUT
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
VIDEO/S-VIDEO
a
a
a (480p/576p)
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
a
a
a (480p/576p)
COMPONENT VIDEO
(Andet end 480i/576i)
X
X
X
Indgangssignal
MONITOR OUT
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
VIDEO/S-VIDEO
a
a
a (480i/576i)
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
a
a
f
COMPONENT VIDEO
(Andet end 480i/576i)
X
X
X
Indgangssignal
MONITOR OUT
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
f
X
X
S-VIDEO
X
f
X
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
X
X
f
COMPONENT VIDEO
(Andet end 480i/576i)
X
X
f
a : Regulering af BRIGHTNESS/COLOR/HUE er muligt.
f : Videosignaler ændres ikke og sendes ud direkte.
X : Videosignaler sendes ikke ud på korrekt vis.
Gælder kun modeller med områdekode CEL
Et videoændringskredsløb er ikke kompatibelt med komponentvideosignaler på mere end 480i/576i.
** Hver videoindgang kan indstilles uafhængigt for hver INPUT SELECTOR. Den indstillede værdi
bibeholdes, indtil denne receivers hukommelse slettes. De indstillede værdier bibeholdes, selv hvis der
slukkes for receiveren og netledningen tages ud af forbindelse.
72DK
Ændring af displayet
Du kan bekræfte lydfelterne etc. ved at ændre
informationen på displayet.
Visning af information om
indgangsstrøm
Det er muligt at bekræfte information om
indgangsstrømmen (et format, enkanal etc.)
for digitale indgangssignaler.
Information om indgangsstrømmen vises også
i 4 sekunder, hvis receiveren registrerer
ændringer i det digitale indgangssignal.
Anvendelse af forstærkeren
DISPLAY
2,3
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
1
Ved hvert tryk på DISPLAY, skifter displayet
som vist herunder.
Alle indgange med undtagelse
af "FM" og "AM"
1
Indeksnavn og lydfeltnavn* y
Indgangsnavn og lydfeltnavn
"FM" og "AM"
Fast stationsnavn og lydfeltnavn* y
Frekvens og lydfeltnavn
* Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du har tildelt
et til indgangen eller den faste station (side 58, 79).
Indgangsnavnet kommer ikke frem, hvis der kun er
indtastet blanke mellemrum, eller det er det
samme som det indtastede navn.
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "STREAM
INFO".
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren.
2
Tryk på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Information om indgangsstrømmen
kommer frem.
3
Flyt kontroltasten B/b, hvis du
ønsker mere information.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
73DK
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Receiveren kan med fjernbetjeningen
indstilles til at slukke automatisk på et valgt
tidspunkt.
1
2
1
Tryk gentagne gange på <
knappen for at vise RECEIVERmenuen.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge SLEEP, og tryk derefter
gentagne gange på tasten.
Optagelse med andre
apparater
Optagelse på et lydbånd eller en
MiniDisc
Det er muligt at optage på en MiniDisc eller et
kassettebånd med brug af receiveren. Vi
henviser til den brugsvejledning, som følger
med kassettebåndoptageren eller MDafspilleren.
1
1
Ved hvert tryk på tasten til nem rulning, skifter
displayet cyklisk som vist herunder:
Når afbryderautomatikken er i brug, vil
"SLEEP" lyse på displayet.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tip
For at bekræfte hvor lang tid, der er tilbage, inden
receiveren slukker, skal du vælge SLEEP fra
RECEIVER-menuen. Den tilbageværende tid
kommer frem på displayet.
Tryk på INPUT SELECTOR, og
vælg derefter
afspilningsapparatet ved at
flytte og trykke på tasten til nem
rulning.
Gør afspilningsapparatet klar til
afspilning.
Læg for eksempel en CD i CDafspilleren.
3
Gør optageapparatet klart.
Sæt et blankt bånd eller en MD i
optageapparatet og indstil
optagelsesniveauet.
4
74DK
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
Bemærk
4
• Lydindstillinger påvirker ikke signalet fra TAPE
OUT- eller MD/DAT OUT-jackstikkene.
• De lydsignaler, som indgår til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene, sendes kun ud fra L/R lyden
i FRONT.
Bemærk
Optagelse af digital lyd
• Nogle kilder indeholder kopispærring, så optagelse
ikke er mulig. I dette tilfælde er det ikke sikkert, at
det er muligt at optage fra kildeapparaterne.
• De lydsignaler, som indgår til MULTI CHANNEL
INPUT-jackstikkene, sendes kun ud fra L/R lyden
i FRONT.
Optagelse på optagemedia
Det er muligt at optage fra et videoapparat med
brug af receiveren. Vi henviser til den
brugsvejledning, som følger med dit
optageapparat.
1
1
Tryk på INPUT SELECTOR, og
vælg derefter
afspilningsapparatet ved at
flytte og trykke på tasten til nem
rulning.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Gør apparatet klar til afspilning.
Sæt for eksempel det videobånd, du vil
kopiere, i videobåndoptageren.
3
Gør optageapparatet klart.
Sæt et uindspillet videobånd etc. i
optageapparatet (VIDEO 1 eller VIDEO
2) til optagelse.
fortsættes
75DK
Anvendelse af forstærkeren
Slut et apparat til afspilning til et af de digitale
lydindgangsjackstik (OPTICAL IN) og slut
optageapparatet til OPTICAL MD/DATjackstikket.
Begynd optagelse på
optageapparatet, og begynd
derefter afspilning på
afspilningsapparatet.
3
Lytning til FM/AM-radio
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser
gennem den indbyggede tuner. Inden du
begynder at lytte, skal du forvisse dig om, at
du har sluttet FM- og AM-antennen til
receiveren (vi henviser til side 41).
Tryk på TUNING + for at udføre
stationssøgning fra lav til høj, og tryk på
TUNING – for at udføre stationssøgning
fra høj til lav.
Receiveren stopper stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Tip
Afstemningsskalaen til direkte stationsindstilling
varierer, alt efter områdekoden, som vist i
nedenstående oversigt. Vi henviser til side 3
angående områdekoder.
Områdekode
FM
AM
UC
100 kHz
10 kHz*
CEL, TW, KR, CN
50 kHz
9 kHz
* AM-afstemningsskalaen kan ændres (vi henviser
til side 138).
Automatisk stationsindstilling
Hvis FM-stereomodtagningen
er dårlig
Hvis FM-stereomodtagningen er dårlig og
"STEREO" blinker på displayet, skal du vælge
monofonisk lyd, således at lyden bliver mindre
forvrænget.
1 Drej MAIN MENU for at vælge "TUNER".
2 Drej MENU for at vælge "FM MODE".
3 Drej +/– for at vælge "MONO".
FM-modtagningen skifter til monofonisk
modtagning.
Direkte stationsindstilling
1
Indtast frekvensen for en station med direkte
brug af NUM-menuen.
3 2
1
2,5
3,4
1
1
Drej INPUT SELECTOR for at
vælge tuner.
2
Tryk på FM/AM for at vælge
"FM" eller "AM".
76DK
Tryk på INPUT SELECTOR og
vælg derefter "TUNER" fra
indtastningslisten.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
2
Tryk gentagne gange på > indtil
SUB-menuen vises.
3
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "FM/AM", og vælg
derefter FM eller AM ved at
trykke på tasten.
Ved hvert tryk på tasten til nem rulning,
skifter båndet til FM eller AM.
Det er også muligt at anvende FM/AM på
receiveren.
4
"0" blinker på displayet.
5
Tryk gentagne gange på > på
fjernbetjeningen, indtil NUMmenuen er kommet frem, vælg
derefter tallene for frekvensen,
og tryk derefter på tasten.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
(Det er ikke nødvendigt at indtaste det
sidste "0", når afstemningsskalaen er sat
til 100 kHz.)
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
(Det er ikke nødvendigt at indtaste det
sidste "0", når afstemningsskalaen er sat
til 10 kHz.)
Indstil retningen af AM-rammeantennen,
så den optimale modtagning opnås, hvis
du lytter til en AM-station.
(AUTOBETICAL)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Denne funktion gør det muligt at gemme op til
30 FM- og FM RDS-stationer i hukommelsen
i alfabetisk rækkefølge uden gentagelser.
Derudover gemmes der kun stationer med det
klareste signal.
Se "Programmering af faste radiostationer",
hvis du vil gemme FM- eller AM-stationer en
ad gangen.
1,2
MEMORY/ENTER
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station og de
indtastede tal blinker
Bekræft, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Gentag trin 4, hvis den rigtige
frekvens ikke er indtastet. Hvis de indtastede
tal stadig blinker, betyder det, at frekvensen
ikke anvendes i dit område.
fortsættes
77DK
Anvendelse af forstærkeren
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "DIRECT TUNING" fra
SUB-menuen, og tryk derefter
på tasten.
Automatisk
programmering af FMstationer i hukommelsen
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
Hold MEMORY/ENTER nede og
tryk på ?/1 for at tænde for
receiveren igen.
"Autobetical select" kommer frem på
displayet, og receiveren udfører
stationssøgning og gemmer alle FM- og
FM RDS-stationer med i sendeområdet.
Med hensyn til RDS-stationer, søger
tuneren først efter stationer, som sender
det samme program, og gemmer derefter
kun dem med det klareste signal. De
valgte RDS-stationer sorteres alfabetisk
efter deres programservicenavn,
hvorefter de forsynes med en
forvalgskode på 2 tegn. Vi henviser til
side 80 angående yderligere detaljer om
RDS.
Ordinære FM-stationer forsynes med
forvalgskoder på 2 tegn og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationerne.
Når denne proces er færdig, vises
"Autobetical finished" på displayet i et
kort øjeblik, hvorefter receiveren igen
indstilles til almindelig funktionsmåde.
Programmering af faste
radiostationer
Det er muligt at programmere 30 FM- og AMstationer som faste stationer i hukommelsen.
Når dette er gjort, kan du nemt stille ind på de
radiostationer, du ofte lytter til.
Programmering af faste
radiostationer
1
5
2 4,6
Bemærk
• Tryk ikke på nogen knapper på receiveren eller den
medfølgende fjernbetjening under "autobetical"
anvendelse, med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage
denne procedure for at gemme stationer i dit nye
område.
• Vi henviser til "Indstilling på faste stationer" på
side 79 angående detaljer om, hvordan man stiller
ind på de faste stationer.
• Hvis du flytter antennen, efter at du har gemt
stationer i hukommelsen ved hjælp af ovennævnte
fremgangsmåde, vil de gemte indstillinger ikke
længere være gyldige. Hvis denne situation opstår,
skal du gentage denne procedure for at
programmere stationerne i hukommelsen igen.
1
Drej INPUT SELECTOR for at
vælge tuner.
2
Tryk på FM/AM for at vælge
"FM" eller "AM".
3
Stil ind på den station, der skal
programmeres som fast
station, ved hjælp af
automatisk stationsindstilling
(side 76) eller direkte
stationsindstilling (side 76).
Ændr, om nødvendigt, FMmodtageindstillingen (side 76).
78DK
4
Tryk på MEMORY/ENTER.
2
"MEMORY" vises på displayet i et par
sekunder. Udfør trin 5 og 6, inden
displayet forsvinder.
5
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – for at vælge
et forvalgsnummer.
6
Tryk på MEMORY/ENTER igen.
Stationen gemmes som det valgte
forvalgsnummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
trykker på MEMORY/ENTER, skal du
begynde igen fra trin 4.
7
Gentag trin 2 til og med 6, hvis
du vil programmere endnu en
station som fast station.
Ved hvert tryk på knappen kan du vælge
en fast station som vist herunder:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Anvendelse af fjernbetjeningen
1 Tryk på INPUT SELECTOR, og flyt
derefter tasten til nem rulning for at vælge
"TUNER" fra indtastningslisten.
2 Flyt tasten til nem rulning for at vælge det
ønskede forvalgsnummer, og tryk derefter
på tasten for at indtaste valget.
Navngivning af faste stationer
1
2
3
Indstilling på faste stationer
1
5,6
4
2
1
Tryk på INPUT SELECTOR og
vælg derefter "TUNER" fra
indtastningslisten.
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren.
1
Drej INPUT SELECTOR for at
vælge tuner.
fortsættes
79DK
Anvendelse af forstærkeren
Tryk på SHIFT på fjernbetjeningen, hvis
du vil skifte hukommelsesside.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har valgt forvalgsnummeret, skal du
begynde igen fra trin 4.
Tryk gentagne gange på
PRESET TUNING +/– for at
vælge den ønskede faste
station.
2
3
4
Tryk gentagne gange på > indtil
SUB-menuen er kommet frem.
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "PRESET +" eller
"PRESET –", og tryk derefter
gentagne gange på tasten for at
stille ind på den faste station,
for hvilken du vil lave et
indeksnavn (side 76).
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "TUNER",
og tryk derefter på
kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren.
5
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge "NAME IN".
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
6
Tryk på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende
MEMORY/ENTER på receiveren.
Markøren blinker, hvorefter du kan vælge
et tegn. Følg fremgangsmåden i afsnittet
"Hvordan man laver et indeksnavn" (side
59).
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
Denne receiver gør det muligt at anvende RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationer
kan sende ekstra informationer sammen med
det ordinære programsignal. Det er muligt at
vise RDS-information.
Modtagning af RDS-udsendelser
Vælg ganske enkelt en station på
FM-båndet med brug af direkte
stationsindstilling (side 76) eller
automatisk stationsindstilling (side
76), indstilling på faste stationer
(side 78).
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, vil RDS-indikatoren begynde at lyse,
og programservicenavnet vises på displayet.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis
den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller hvis signalstyrken er
svag.
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY, mens en RDSstation modtages.
Ved hvert tryk på knappen, skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Øverst
En af de følgende poster vises, tillige med
båndet og forvalgsnummeret:
• PS (programservicenavn)a)
• Navn på den valgte stationb)
• Frekvens
80DK
Nederst
PTY (programtype) indikeringc) t RT
(radiotekst) indikeringd) t CT (tid)
indikering (i 24-timers systemindstilling) t
Aktuelt anvendte lydfelter
a)
Rock Music
Programmer med rockmusik
M.o.R. Music
Let musik
Light Classics M Instrumental, vokal og kor-musik
Serious Classics Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera etc.
Other Music
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, som for eksempel
rhythm & blues og reggae
Wether & Metr
Vejrudsigten
Finance
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter etc.
Bemærk
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil
"Alarm-Alarm!" blinke på displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "No XX" (som for eksempel "No Clock
Time") vises på displayet.
• Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne
med samme hastighed, med hvilken den sendes fra
stationen. Enhver ændring i denne hastighed
afspejles i dataens visningshastighed.
Children’s Progs Programmer for børn
Social Affairs
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
Religion
Programmer med religiøst
indhold
Phone In
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
Travel &
Touring
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programmer om rekreative
aktiviteter, som for eksempel
haven, fiskeri, madlavning etc.
Jazz Music
Programmer med jazz
Country Music
Programmer med countrymusik
Beskrivelse af programtyperne
Programtype- Beskrivelse
indikering
News
Nyhedsprogrammer
Current Affairs
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
Information
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inklusive
forbrugeranliggender og helseråd
National Music Programmer med populær musik
fra lande eller regioner
Sport
Sportsprogrammer
Education
Undervisningsprogrammer, som
for eksempel "gør-det-selv"
programmer og gode råd
Oldies Music
Programmer med gamle hitnumre
Folk Music
Programmer med folkemusik
Radiospil og føljetoner
Documentary
Undersøgende programmer
Cultures
Programmer om national og
regional kultur, som for eksempel
sprog og sociale anliggender
None
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
Science
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
Varied Speech
Andre typer programmer, som for
eksempel interviews med kendte
personer, panelspil og komedier
Pop Music
Programmer med populær musik
Drama
81DK
Anvendelse af forstærkeren
Denne information kommer også frem for FMstationer uden RDS.
b)
Kommer kun frem, når den faste station er
indekseret.
c) Type program, der sendes.
d)
Tekstmeddelelser, som sendes af RDS-stationen.
Programtype- Beskrivelse
indikering
3
Brugertilpassede
indstillinger
Denne receiver er udstyret med de herunder
beskrevne indstillinger til brugertilpasning.
Afhængigt af, hvordan du agter at anvende
disse egenskaber, kan disse indstillinger
nødvendiggøre anvendelse af ekstra udstyr
(kan købes separat) eller modifikation af dine
lytteomgivelser. Henvend dig venligst til den
forhandler, hvor du har købt denne receiver, og
få mere information.
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge den ønskede
parameterindstilling.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
4
Gentag trin 2 og 3 for at indstille
andre poster.
CIS menupost og parametre
Udgangsindstillingerne er understregede.
x 2ND ZONE (2. zone kilde)
x 3ND ZONE (3. zone kilde)
Gør det muligt at vælge de kildesignaler
(analog lyd og videosignaler for 2. zone,
udelukkende analoge lydsignaler for 3. zone),
du vil udsende i 2. zone eller 3. zone (med
undtagelse af PHONO, MULTI CHANNEL
INPUT, i.LINK og HDMI). Når du vælger
"SOURCE", vil signalerne fra den aktuelle
indgang blive sendt ud.
1,2,
3
Bemærk
1
• Slut videosignaler til 2ND ZONE med brug af
VIDEO-jackstikket.
• Slut lydsignaler til 2ND ZONE eller 3RD ZONE
med brug af AUDIO L/R-jackstikket.
Tips
1
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "CIS", og
tryk derefter på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren.
2
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge menuposten.
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Vi henviser til "CIS menupost og
parametre" angående detaljer.
82DK
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem 2ND
ZONE- eller 3RD ZONE-jackstikkene. Der sendes
ingen signaler ud fra apparater, som kun er sluttet
til de digitale indgangsjackstik.
• Når "SOURCE" er valgt, vil de signaler, som
indgår til MULTI CHANNEL INPUTjackstikkene, ikke blive sendt ud fra 2ND ZONEeller 3RD ZONE-jackstikkene, selv hvis MULTI
CH IN-funktionen anvendes. 2-kanals analoge
lydsignaler fra den aktuelle indgang sendes ud.
x INSTALLER MODE (RS232Ckontrol)
• ON
Receiveren kan modtage kommandoer fra
RS232C-porten, selv når der er slukket for
receiveren (standbyindstilling).
• OFF
Receiveren kan ikke modtage kommandoer
fra RS232C-porten, når der er slukket for
receiveren (standbyindstilling).
x 12V TRIG. 2ND (12 V trigger til 2.
zone)
x 12V TRIG. 3RD (12 V trigger til 3.
zone)
Gør det muligt at tænde og slukke for det
tilsluttede udstyr ved at udsende 12 V triggere,
når der er tændt eller slukket for receiveren.
Det er for eksempel muligt automatisk at
udrulle din videoskærm, når du tænder for
receiveren.
• OFF
Gør det muligt at udkoble udgang fra 12 V
triggere, selv når der er tændt for
hovedreceiveren.
• CTRL
Gør det muligt at ind- og udkoble udgang fra
12 V triggere manuelt med brug af CISkommando fra IR-fjernbetjeningen eller
RS232C-kontrollen.
• ZONE
Gør det muligt at indkoble udgang fra 12 V
triggere, når der er tændt for
hovedreceiveren eller receiveren i hver
zone.
• INPUT (gælder kun "12V TRIG. MAIN")
Gør det muligt at indkoble udgang fra 12 V
triggere, når der er tændt for
hovedreceiveren, afhængigt af indstillingen
af hver enkelt indgang. Vi henviser til
"Indstilling af 12 V triggerindstilling for
hver indgang".
Indstilling af 12 V
triggerindstilling for hver
indgang
Udgangsindstillingen for TAPE, MD/DAT,
SA-CD/CD, TUNER, PHONO og i.LINK er
"OFF".
Udgangsindstillingen for VIDEO 1-3, DVD,
TV/SAT, og HDMI 1 og 2 er "ON".
1 Vælg "INPUT" i "12V TRIG. MAIN".
2 Tryk på MEMORY/ENTER.
3 Drej MENU for at vælge indgangen.
4 Drej +/– for at vælge "ON" og aktivere 12 V
triggeren eller vælg "OFF" for at deaktivere
den.
5 Tryk på MEMORY/ENTER.
83DK
Anvendelse af forstærkeren
x 12V TRIG. MAIN (12 V trigger til
hovedreceiveren)
• MAIN (gælder kun "12V TRIG. 2ND" og
"12V TRIG. 3RD")
Gør det muligt at sammenkoble
triggeroperation for 2. og 3. zone til
hovedreceiveren.
Lytning til lyden i en
anden zone (2. (3.) zone
betjeninger)
Du kan opnå billeder og lyd fra et apparat, som
er sluttet til receiveren i et andet rum (2. (3.)
zone) end hovedrummet. For eksempel kan du
lytte til en CD i hovedrummet og se en DVD i
2. zone.
Når du anvender en IR-forstærker (medfølger
ikke), kan du også anvende både et apparat i
hovedrummet og en Sony-receiver i 2. (eller
3.) zone fra 2. (eller 3.) zone.
Anvend RM-US106A fjernbetjeningen til at
udføre dette.
• Skift af udgangskilden for 2ND- (eller 3RD)
ZONE OUT-jackstikkene.
• Tænd/sluk af Sony-receiveren i 2. (eller 3.)
zone.
• Indstilling af lydstyrken for Sony-receiveren
i 2. (eller 3.) zone.
1: 2. zone tilslutninger
1 2ND ZONE VIDEO/AUDIO OUT-jackstik
Hovedrum
2. zone
STR-DA7100ES
A
E
E
Fjernsynsskærm
B
D
VIDEO OUT
C
AUDIO OUT
C
A Lydapparat
B Videoapparat
C IR-forstærker (medfølger ikke)
D Sony-forstærker/receiver
E Højttaler
84DK
RM-US106A
2 SURROUND BACK SPEAKERS/2ND ZONE-jackstik
Hovedrum
2. zone
STR-DA7100ES
A
Fjernsynsskærm
B
D
VIDEO OUT
C
Anvendelse af forstærkeren
SURROUND BACK
SPEAKERS
D
RM-US106A
A Lydapparat
B Videoapparat
C IR-forstærker (medfølger ikke)
D Højttaler
2: 3. zone-tilslutninger
Hovedrum
3. zone
STR-DA7100ES
A
E
E
B
D
C
AUDIO OUT
C
RM-US106A
A Lydapparat
B Videoapparat
C IR-forstærker (medfølger ikke)
D Sony-forstærker/receiver
E Højttaler
fortsættes
85DK
Herunder beskrives de betjeninger, som skal
udføres, for at tilslutte en IR-forstærker og
anvende receiveren i 2. eller 3. zone. Anvend
denne receiver i hovedrummet, hvis der ikke er
tilsluttet nogen IR-forstærker.
1
Tryk på 2ND ZONE eller 3RD
ZONE på fjernbetjeningen.
Med fjernbetjeningen skiftes der mellem
2. zone- og 3. zone-indstilling.
2
Tænd for hovedreceiveren
(denne receiver).
3
Tænd for forstærkeren i 2. eller
3. zone.
4
Tryk på en af
indgangsknapperne på
fjernbetjeningen for at vælge
de kildesignaler, der skal
sendes ud.
For 2. zone sendes analoge video- og
lydsignaler ud. For 3. zone sendes kun
analoge lydsignaler ud. Når du vælger
"SOURCE", vil signalerne fra den
aktuelle indgang blive sendt ud. Vi
henviser til side 82 angående detaljer.
5
Indstil en passende lydstyrke.
• I tilfælde af illustration 1-1 eller 2 (side
84, 85), skal lydstyrken reguleres med
brug af receiveren i 2./3. zone.
• I tilfælde af illustration 1-2 (side 85),
kan lydstyrken for
bagsurroundhøjttaleren kun reguleres i
2. zone.
Eksempel på styring af en
forstærker i det 2. rum
For at
Gør følgende
Tænde og slukke for
forstærkeren
Tryk på ?/1.
Lytte til lyden fra en CD- Tryk på SA-CD/
afspiller, som er sluttet til CD, og tryk
CD-indgangsjackstikkene derefter på H.
Regulere lydstyrken
Tips
• Selv når der er slukket for denne receiver, vil
receiveren i 2. zone eller 3. zone stadig være tændt.
For at slukke for samtlige receivere, skal du trykke
på ?/1 og AV ?/1 på RM-AAE003
fjernbetjeningen samtidigt (SYSTEM
STANDBY).
• Kun signaler fra apparater, som er sluttet til de
analoge indgangsjackstik, sendes ud gennem 2ND
ZONE OUT- eller 3RD ZONE OUT-jackstikkene.
Der sendes ingen signaler ud fra apparater, som
kun er sluttet til de digitale indgangsjackstik.
• Når "SOURCE" er valgt, vil de signaler, som
indgår til MULTI CH IN-jackstikkene, ikke blive
sendt ud fra 2ND ZONE OUT- eller 3RD ZONE
OUT-jackstikkene, selv hvis MULTI CH IN er
valgt. De analoge lydsignaler fra den aktuelle
funktion sendes ud.
Anvendelse med RM-AAE003
1
SP-indstillingen (side 48).
VOL+/– på fjernbetjeningen.
Den indledende lydstyrkeindstilling
er –∞ dB (ingen lyd).
86DK
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Vælg "COMMAND MODE" ved
at flytte og trykke på tasten til
nem rulning.
3
Vælg "2ND ZONE" (eller "3RD
ZONE") ved at flytte og trykke
på tasten til nem rulning.
1 Sæt til "2ND ZONE" på SURR BACK
2 Indstil lydstyrken med MASTER
Tryk på
MASTER VOL
+/–.
Anvendelse af Sonyapparater
CONTROL A1II styresystemet
Bemærk
Anvend ikke en 2-vejs fjernbetjening, når
CONTROL A1II-jackstikkene er tilsluttet via et PCbrugergrænsefladesæt til en personlig computer,
som kører "MD Editor" eller en lignende
applikation. Anvend desuden ikke det tilsluttede
apparat på en måde, som er i modstrid med
applikationens funktioner, da dette kan bevirke, at
applikationen fungerer forkert.
CONTROL A1II og CONTROL A1
kompabilitet
CONTROL A1-styresystemet er blevet
opdateret til CONTROL A1II-styresystemet,
som nu er standardsystemet for CD-skifteren
til 300 disks fra Sony og andre nyere Sonyapparater. Apparater med CONTROL A1jackstik er kompatible med apparater med
CONTROL A1II, og kan tilsluttes indbyrdes.
Generelt vil hovedparten af de funktioner, som
er til rådighed med CONTROL A1styresystemet, være til rådighed med
CONTROL A1II-styresystemet.
Hvis du imidlertid udfører tilslutninger
mellem apparater med CONTROL A1jackstik og apparater med CONTROL A1IIjackstik, kan antallet af funktioner, som kan
styres, blive begrænset, afhængigt af
Hvis du har en CD-skifter fra Sony
med en COMMAND MODE-vælger
Hvis din CD-skifters COMMAND MODEvælger kan sættes i stilling CD 1, CD 2, eller
CD 3, skal du sørge for at sætte
kommandoindstillingen til "CD 1" og slutte
skifteren til CD-jackstikkene på forstærkeren
(receiveren).
Hvis du derimod har en CD-skifter fra Sony
med VIDEO OUT-jackstik, skal du sætte
kommandoindstillingen til "CD 2" og slutte
skifteren til VIDEO 2-jackstikkene på
forstærkeren (receiveren).
Tilslutninger
Det er muligt at tilslutte op til 10 CONTROL
A1II-kompatible apparater i en hvilken som
helst rækkefølge. Det er imidlertid kun muligt
at tilslutte et apparat af hver type (f.eks. 1 CDafspiller, 1 MD-afspiller, 1 kassettebåndoptager og 1 receiver).
(Du kan muligvis tilslutte flere end en CDafspiller eller MD-afspiller, afhængigt af
modellen. Vi henviser til de brugsvejledninger,
som følger med de respektive apparater,
angående detaljer).
Eksempel
MDKasset- Andre
Forstærker CD(Receiver) afspiller afspiller tebånd- apparater
optager
I CONTROL A1II-styresystemet sendes
styresignalerne begge veje, så der er ingen
forskel på IN- og OUT-jackstikkene. Hvis et
apparat har flere end et CONTROL A1IIjackstik, kan de begge anvendes, eller der kan
sluttes forskellige apparater til hvert jackstik.
Nogle CONTROL A1-kompatible apparater
er udstyret med en tilslutningsledning som
fortsættes
87DK
Anvendelse af forstærkeren
CONTROL A1II-styresystemet er designet til
at simplificere betjeningen af lydudstyr, som
udgøres af separate Sony-apparater.
CONTROL A1II-tilslutninger giver en sti til
transmission af styresignaler, som muliggør
automatisk anvendelse og styrefunktioner,
som sædvanligvis sættes i forbindelse med
integrerede systemer.
For tiden giver CONTROL A1II-tilslutninger
mellem en Sony CD-afspiller, forstærker
(receiver), MD-afspiller og
kassettebåndoptager automatisk
funktionsvalg.
apparatet. Vi henviser til de brugsvejledninger,
som følger med apparatet (apparaterne),
angående mere detaljeret information.
ekstratilbehør. Anvend i dette tilfælde
tilslutningsledningen til din tilslutning.
Hvis du anvender en ledning, som fås i
handelen, skal du anvende en monofonisk (2P)
ministikledning, som er kortere end 2 meter og
ikke har nogen modstand.
Eksempel
OUT
Fjernsyn,
videobåndoptager, tuner,
monitoren etc.
IN
Receiver
I
Grundlæggende funktioner
.
i
>
H
m
M
X
x
+
–
O
INPUT SELECTOR (indgangsvælgeren) på
receiveren skifter automatisk til den korrekte
indgang, når du trykker på afspilningsknappen
på et af de tilsluttede apparater (automatisk
indgangsvalg).
CONTROL A1II-funktionerne vil fungere, så
længe der er tændt for det apparat, du vil
anvende, selv hvis der ikke er tændt for alle de
andre tilsluttede apparater.
Bemærk
Under optagelse må man ikke afspille nogen andre
apparater end optagelseskilden. Det vil bevirke, at
det automatiske indgangsvalg træder i kraft.
Avendelse af CONTROL Sstyresystemet
Hvis du har et CONTROL S-kompatibelt
fjernsyn, satellit-tuner, monitor, DVDafspiller eller videobåndoptager fra Sony, skal
du anvende en CONTROL Stilslutningsledning (medfølger ikke) til at
slutte CTRL S IN (til fjernsyn, satellit-tuner
eller monitor) eller CTRL S OUT (til
videobåndoptager etc.) til det rigtige
CONTROL S-jackstik på det respektive
apparat. Vi henviser til de brugsvejledninger,
som følger med fjernsynet, satellit-tuneren,
monitoren, videobåndoptageren etc. angående
detaljer.
Hvis du slutter CTRL S OUTjackstikket på et andet apparat til
CTRL S IN-jackstikket på dette
apparat
88DK
+
+
–
–
Fjernbetjening
Fjernbetjeningssensoren på CTRL S OUTapparatet modtager fjernbetjeningskoderne på
samme måde som fjernbetjeningssensoren på
dette apparat. Dette er nyttigt, hvis du
anbringer dette apparat i et rack etc.
Hvis du slutter CTRL S INjackstikket på et andet apparat til
CTRL S OUT-jackstikket på dette
apparat
Eksempel
IN OUT
IN OUT
Fjernsyn Videobåndoptager
IN
Tuner
OUT
Receiver
I
.
i
>
H
m
M
X
x
+
–
O
+
+
–
–
Fjernbetjening
Fjernbetjeningssensoren på dette apparat
modtager fjernbetjeningskoderne på samme
måde som fjernbetjeningssensoren på CTRL S
IN-apparatet. Dette er nyttigt, hvis du
anbringer det andet apparat på afstand af dette
apparat.
Automatisk detektering af
lydsignaltypen
Anvendelse af surroundlyd
Anvendelse af
udelukkende
fronthøjttalerne
(AUTO FORMAT DIRECT)
Auto Format Direct (A.F.D.) indstillingen gør
det muligt at lytte til high fidelity-lyd og vælge
dekodningsindstilling til lytning til 2-kanals
stereolyd som multikanallyd.
(2CH STEREO)
1
2
1
Lytning til high fidelity-lyd
I denne indstilling registrerer receiveren
automatisk typen af de lydsignal, som indgår
(Dolby Digital, DTS, standard 2-kanals stereo
etc.) og udfører om nødvendigt den korrekte
dekodning.
Denne indstilling præsenterer lyden som den
blev optaget/kodet, uden at der tilføjes nogen
surroundeffekter.
Vi anbefaler normalt AUTO, men somme tider
kan det være bedre at anvende SURR BACK
DECODING (side 95), så indgangsstrømmen
svarer til den indstilling, du foretrækker.
Tryk på SOUND FIELD.
Listen med lydfelter kommer frem.
2
1
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "2CH STEREO", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Det er også muligt at anvende 2CH på
receiveren.
2
1
Bemærk
Der kommer ingen lyd fra subwooferen i 2CH
STEREO-indstilling. For at lytte til 2-kanals
stereokilder med brug af venstre og højre
fronthøjttalere og en subwoofer, skal du vælge
"A.F.D. AUTO" og sætte "A.F.D. 2CH SW" på
SURR SET UP-menuen til "CREATE" (side 99).
Receiveren frembringer et lavfrekvenssignal til
udsendelse til subwooferen, hvis der ikke er noget
L.F.E.-signal, som er en lavpas-lydeffekt sendt fra
en subwoofer til et 2-kanals signal.
Tryk på SOUND FIELD.
Listen med lydfelter kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "A.F.D. AUTO", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Det er også muligt at anvende A.F.D. på
receiveren.
89DK
Anvendelse af surroundlyd
I denne indstilling udsender receiveren kun
lyden fra venstre og højre fronthøjttaler. Der er
ingen lyd fra subwooferen.
Standard 2-kanals stereokilder går helt
udenom lydfeltbehandlingen, og multikanalsurroundformater nedmikses til 2 kanallyd.
Anvendelse af stereolyd i
multikanal
Denne indstilling gør det muligt at specificere
typen af dekodning for 2-kanals lydkilder.
1
2
1
Tryk på SOUND FIELD.
Listen med lydfelter kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge en A.F.D.-indstilling, og
tryk derefter på tasten for at
indtaste valget.
Det er også muligt at anvende A.F.D. på
receiveren.
90DK
Type A.F.D.-indstilling
Dekodningsindstilling
A.F.D.-indstilling
[Display]
Multikanallyd
efter dekodning
Effekt
(Automatisk
detektering)
A.F.D. AUTO
[AUTO]
(Automatisk
detektering)
(Automatisk detektering)
Dolby PRO
LOGIC
A.F.D. PRO LOGIC
[PRO LOGIC]
4 kanal
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Den i
2-kanals format optagne kilde dekodes til
4.1-kanaler.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC II
5 kanal
II
MOVIE
[PRO LOGIC II MOVIE]
Udfører dekodning af Dolby Pro Logic II
Movie-indstilling. Denne indstilling er
ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne indstilling
gengive lyd i 5.1-kanal, så du kan se video
af overspillede eller gamle film.
Udfører dekodning af Dolby Pro Logic II
Music-indstilling. Denne indstilling er
ideel til almindelige stereokilder, som for
eksempel CD'er.
A.F.D. PRO LOGIC II
5 kanal
GAME
[PRO LOGIC II GAME]
Udfører dekodning af Dolby Pro Logic II
Game-indstilling.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC IIx
IIx
MOVIE
[PRO LOGIC IIx
MOVIE]
7 kanal
Udfører dekodning af Dolby Pro Logic IIx
Movie-indstilling. Denne indstilling er
ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne indstilling
gengive lyd i 7.1-kanal, så du kan se video
af overspillede eller gamle film.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
MUSIC
[PRO LOGIC IIx
MUSIC]
7 kanal
Udfører dekodning af Dolby Pro Logic IIx
Music-indstilling. Denne indstilling er
ideel til almindelige stereokilder, som for
eksempel CD'er.
A.F.D. PRO LOGIC IIx 7 kanal
GAME
[PRO LOGIC IIx GAME]
Udfører dekodning af Dolby Pro Logic IIx
Game-indstilling.
A.F.D. Neo:6 Cinema
[Neo:6 Cinema]
6 kanal
Udfører dekodning af DTS Neo:6 Cinemaindstilling.
A.F.D. Neo:6 Music
[Neo:6 Music]
6 kanal
Udfører dekodning af DTS Neo:6 Musicindstilling. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder, som for eksempel
CD'er.
Neo:6 Cinema
(Multi Stereo)
A.F.D. MULTI STEREO (Multi Stereo)
[MULTI STEREO]
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler
fra alle højttalere.
fortsættes
91DK
Anvendelse af surroundlyd
A.F.D. PRO LOGIC II
5 kanal
MUSIC
[PRO LOGIC II MUSIC]
Hvis en subwoofer tilsluttes
Receiveren frembringer et lavfrekvenssignal
til udsendelse til subwooferen, hvis der ikke er
noget L.F.E.-signal, som er en lavpas-lydeffekt
sendt fra en subwoofer til et 2-kanals signal.
Det lavfrekvente signal frembringes imidlertid
ikke for "Neo:6 Cinema" eller "Neo:6 Music",
hvis alle højttalerne er indstillet til "LARGE".
Valg af et lydfelt
Du kan drage fordel af surroundlyden ved
ganske enkelt at vælge et af receiverens
forprogrammerede lydfelter. Lydfelterne
bringer en spændende og kraftig lyd som i en
biograf og en koncertsal lige ind i din stue.
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI CH IN er valgt
– DSD-signalet modtages via i.LINK
• DTS Neo:6 fungerer ikke for DTS 2CH-lyd, lyden
afspilles som 2-kanals.
• Hvis du opretter lydfeltet under modtagning af
DTS 96/24-signalet, vil det kun blive afspillet ved
48 kHz.
Valg af lydfelter til film
MOVIE
Tip
Kun Dolby Pro Logic IIx-dekodning er effektiv, når
et multikanal-signal indgår.
På dette tidspunkt vil indstillingen af SB
DECODING/SB DEC MODE i CUSTOMIZEmenuen blive ugyldig. Hvis der vælges andre
dekodningsindstillinger end Dolby Pro Logic IIx, vil
multikanallyd (under dekodning) blive sent ud.
Tryk gentagne gange på MOVIE for
at vælge det ønskede lydfelt.
Listen med lydfelter kommer frem.
Typer lydfelter, som er til
rådighed
x CINEMA STUDIO EX A DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
filmproduktionsstudiet. Dette er en
standardindstilling, som er glimrende til
næsten enhver type film.
x CINEMA STUDIO EX B DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
filmproduktionsstudiet. Denne indstilling er
ideel til science-fiction- eller action-film med
masser af lydeffekter.
92DK
x CINEMA STUDIO EX C DCS
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony
Pictures Entertainment ledsagemusik-scene.
Denne indstilling er ideel til musicals eller
film, hvor der er orkestermusik på lydsporet.
Valg af et lydfelt til musik
MUSIC
x V.MULTI DIMENSION DCS
Skaber 5 sæt virtuelle højttalere fra en enkelt
par virkelige surroundhøjttalere.
Bemærk
Tip
Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware etc. ved at se på logoet på emballagen.
•
: Dolby Digital-disks
•
: Dolby Surroundkodede programmer
•
: DTS Digital Surround-kodede programmer
• Lydfelter med DCS mærker betjener sig af
DCS-teknologi. Se "Tekniske udtryk" på side 129.
• Når lydfeltets DCS mærke er valgt, vil Digital
Cinema Sound-lampen begynde at lyse.
Tryk gentagne gange på MUSIC for
at vælge det ønskede lydfelt.
Listen med lydfelter kommer frem.
Typer lydfelter, som er til
rådighed
x D.CONCERT HALL A
Betjener sig af 3D-lydplacering til at gengive
lydkarakteristikkerne i en koncertsal, som
simulerer en stor lydscene, frembragt af
reflektivitet.
x D.CONCERT HALL B
Betjener sig af 3D-lydplacering til at gengive
lydkarakteristikkerne i en koncertsal, som
simulerer resonant og unik lydtilbagekastning.
x CHURCH
Gengiver akustikken i en stenkirke.
x JAZZ CLUB
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x LIVE CONCERT
Gengiver akustikken i et live-house med 300
siddepladser.
x STADIUM
Gengiver fornemmelsen af et friluftsstadion.
x SPORTS
Gengiver fornemmelsen af en
sportsudsendelse.
fortsættes
93DK
Anvendelse af surroundlyd
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI CH IN er valgt
– DSD-signalet modtages via i.LINK
– Samplingfrekvensen har modtaget signalet ved
en højere frekvens end 48 kHz.
• Hvis du opretter lydfeltet under modtagning af
DTS 96/24-signalet, vil det kun blive afspillet ved
48 kHz.
• De effekter, som frembringes af de virtuelle
højttalere, kan medføre øget støj i
afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, som betjener sig af de
virtuelle højttalere, vil du ikke være i stand til at
høre nogen lyd direkte fra surroundhøjttalerne.
Bemærk
Bagsurround-dekodningsindstillingen fungerer
ikke, mens et lydfelt til musik er valgt (side 95).
Lydfelter, når hovedtelefoner er
tilsluttet
Det er kun muligt at vælge mellem de følgende
lydfelter.
x HEADPHONE THEATER DCS
Denne indstilling vælges automatisk, når du
anvender hovedtelefoner og der er valgt
lydfelt til film/musik. Det gør det muligt at
opleve en biograflignende atmosfære, mens du
lytter gennem et par hovedtelefoner.
Anvendelse af surroundeffekten
ved lavt lydstyrkeniveau (NIGHT
MODE)
Denne funktion gør det muligt at opretholde en
biograflignende atmosfære ved lave
lydstyrkeniveauer. Denne funktion kan
anvendes med andre lydfelter.
Hvis du ser en film sent om aftenen, vil du med
denne funktion kunne høre dialogen tydeligt,
selv ved lav lydstyrke.
1
x HEADPHONE (2CH)
Denne indstilling vælges automatisk, når du
anvender hovedtelefoner og 2-kanals
indstillingen (side 89)/A.F.D.-indstilling (side
91) er valgt. Standard 2-kanals stereokilder går
helt udenom lydfeltbehandlingen, og
multikanal-surroundformater nedmikses til 2
kanaler.
x HEADPHONE (MULTI)
1
Tryk gentagne gange på < for at
vælge RECEIVER-menuen.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "NIGHT MODE", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Denne indstilling vælges automatisk, hvis
hovedtelefonerne anvendes, mens MULTI CH
IN er valgt. Udsender den analoge
signalindgang til de MULTI CHANNEL
INPUT-jackstik, som er nedmikset til 2
kanaler.
Bemærk
Hovedtelefon (2 kanals) indstilling vælges, når
lydfeltet ikke fungerer.
• DSD-signalet modtages via i.LINK.
• Samplingfrekvensen har modtaget et signal, der er
højere end 48 kHz.
Deaktivering af
surroundeffekten for MOVIE/
MUSIC
Flyt tasten til nem rulning for at vælge enten
"A.F.D. AUTO" eller "2CH STEREO" i listen
over lydfelter på displayet.
94DK
2
NIGHT MODE-funktionen aktiveres.
Gentag trin 1 og 2, når NIGHT MODE er
sat til OFF.
Tip
Når denne funktion er aktiveret, vil BASS-,
TREBLE- og EFFECT-niveauerne øges, og
"D.RANGE COMP" vil automatisk blive sat til
"MAX" (side 101).
Anvendelse af
bagsurrounddekodningsindstillingen
(SURR BACK DECODING)
Ved at dekode bagsurroundsignalet fra DVDsoftware (etc.), som er optaget i formaterne
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1, etc., kan du opnå den
surroundlyd, som filmskaberne har tænkt sig.
x "AUTO"
Hvis indgangsstrømmen indeholder 6.1kanaldekodningsflageta), udføres den rigtige
dekodning af bagsurroundsignalet.
Indgangsstrøm
Udgangs- Bagsurroundkanal
dekodning
Dolby Digital 5.1e)
5.1
—
Dolby Digital 6.1e)
Surround EXb)
Dekodning for den
dekodningsindstilling,
som er udført med SB
DEC MODE (side 96)
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrixdekodning
6.1e)
DTS-ES
Discrete 6.1d)
DTS Discretedekodning
x ON
SB DEC MODE-indstillingen gives til 5.1kanals og 6.1-kanals dekodning i
indgangsstrømmen.
x OFF
Bagsurround-dekodning udføres ikke.
Tryk gentagne gange på SURR
BACK DECODING for at vælge
bagsurrounddekodningsindstillingen.
SB DEC-lampen lyser, mens
bagsurroundsignalet dekodes.
Tip
Du kan vælge bagsurround-dekodningsindstillingen
med brug af "SB DECODING" på CUSTOMIZEmenuen (side 66).
a)
Et 6.1-kanals dekodningsflag er information, som
er optaget på software som for eksempel DVD'er.
b)
En Dolby Digital DVD, som indeholder et
Surround EX-flag. Dolby Corporations webside
kan hjælpe dig med at bestemme Surround EXfilm.
c)
Software, som er kodet med et flag til betegnelse
af den, har både DTS-ES Matrix- og 5.1-kanals
signaler.
d)
Software, som er kodet med både 5.1-kanals
signaler og en forlængelsesstrøm, som er beregnet
til at returnere disse signaler til 6.1 diskrete
kanaler. Diskrete 6.1-kanals signaler er DVDspecifikke signaler, som ikke anvendes i biografer.
e)
Hvis der anvendes to bagsurroundhøjttalere, vil
udgangssignalet være 7.1-kanals.
fortsættes
95DK
Anvendelse af surroundlyd
SURR BACK DECODING
Typer bagsurrounddekodningsfunktioner
Bemærk
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke i de følgende
tilfælde.
– MULTI CH IN er valgt
– DSD-signalet modtages via i.LINK
– Lydindstillingen for musik er valgt
– Et DTS 96/24-signal modtages, og dekodning
udføres for 96 kHz
• Det er ikke sikkert, at der kommer nogen lyd fra
bagsurroundhøjttaleren i Dolby Digital EXindstilling. Nogle disks har ikke noget Dolby
Digital Surround EX-flag, selv om emballagen har
Dolby Digital EX-logoer. Vælg i dette tilfælde
"ON".
• SB DECODING MODE/SB DEC MODE
annulleres, hvis Dolby Pro Logic IIx vælges i
AUTO FORMAT DIRECT (A.F.D.)-indstilling.
• Matrix-dekodning, som er i overensstemmelse
med Dolby Digital EX, anvendes uanset
bagsurround-dekoderindstillingen, når et lydfelt
for en film er valgt.
• Matrix-dekodning, som er i overensstemmelse
med Dolby Digital EX, anvendes hvis
højttalerindstillingen er 6.1-kanals. Filmdekodning, som er i overensstemmelse med Pro
Logic IIx, anvendes hvis højttalerindstillingen er
7.1-kanals, når du vælger Dolby PLIIx MS under
de følgende forhold:
– et Dolby Digital Surround EX-signal indgår
– SB DECODING er sat til AUTO
Valg af bagsurrounddekodningsindstilling (SB DEC
MODE)
Det er kun muligt at vælge bagsurrounddekodningsindstilling, når SB DECODING er
sat til ON eller AUTO og indgangsstrømmen
indeholder Dolby Digital Surround EXindikatoren.
SB DEC
MODE
Højttaler- Bagsurroundindstilling dekodning
[DDEX]
7.1 kanal
Matrix-dekoder er i
overensstemmelse med
Dolby Digital EX
6.1 kanal
Matrix-dekoder er i
overensstemmelse med
Dolby Digital EX
7.1 kanal
Film-dekoder er i
overensstemmelse med
Dolby Pro Logic IIx
[PLIIx
MV]
6.1 kanal
Matrix-dekoder er i
overensstemmelse med
Dolby Digital EX
[PLIIx MS] 7.1 kanal
Musik-dekoder er i
overensstemmelse med
Dolby Pro Logic IIx
6.1 kanal
96DK
Musik-dekoder er i
overensstemmelse med
Dolby Pro Logic IIx
Indikator for indgangsstrøm
Hvis AUTO FORMAT DIRECT-indstillingen
vælges, mens bagsurrounddekoderen er
aktiveret, vil den aktuelle dekodningsproces
blive vist, efter at indgangsstrømmen er blevet
vist i et par sekunder.
x Når dekoderen er i
overensstemmelse med Dolby
Digital EX
Indgangsstrøm
Efter et par Aktuel
sekunders dekodningsforløb
proces
DOLBY DIGITAL
[3/2.1]
k
DOLBY D EX
[3/2.1]
DOLBY DIGITAL
SURROUND EX
[3/2.1]
k
DOLBY D EX
[3/2.1]
DTS [3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
DTS-ES Matrix
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
DTS-ES Discrete
[3/3.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX*
DTS 96/24
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
*
Når bagsurround-dekoderen er i
overensstemmelse med Dolby Digital EX og hvis
du dekoder et DTS-ES Discrete [3/3.1]-signal, vil
dette apparat også dekode et DTS-ES Discrete
[3/2.1]-signal.
x Når den aktuelle dekoder er i
overensstemmelse med Dolby
Pro Logic IIx
Indgangsstrøm Efter et par Aktuel
sekunders dekodningsforløb
proces
k
DOLBY D
[3/2.1] + PLIIx
DOLBY DIGITAL
SURROUND EX
[3/2.1]
k
DOLBY D
[3/2.1] + PLIIx
DTS [3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
DTS-ES Matrix
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
DTS-ES Discrete
[3/3.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx**
DTS 96/24
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
**Når
bagsurround-dekoderen er i
overensstemmelse med Dolby Pro Logic IIx og du
dekoder et DTS-ES Discrete [3/3.1]-signal, vil
dette apparat også dekode et DTS-ES Discrete
[3/2.1]-signal.
Indstilling af lydeffekten
Indstillingerne gemmes individuelt for hvert
lydfelt.
Anvendelse af surroundlyd
DOLBY DIGITAL
[3/2.1]
Brugertilpasning af
lydfelter
2,3,
4
2
1
Begynd afspilning af en kilde,
som er kodet med multikanalsurroundeffekter (DVD, etc.).
2
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "SURR SET
UP", og tryk derefter på
kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge "SURR
SET UP".
3
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge den ønskede parameter,
og tryk derefter på tasten.
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Vi henviser til "SURR SET UP-menu
parametre" herunder angående detaljer.
fortsættes
97DK
4
Indstil de valgte parametre,
mens du kontrollerer lyden, ved
at flytte kontroltasten B/b.
Det er også muligt at anvende +/– til at
indstille den valgte parameter.
5
Gentag trin 3 og 4 for at indstille
de andre parametre.
Bemærk
De indstillingsposter, du kan indstille på hver menu,
varierer, alt efter lydfeltet. Visse
klargøringsparametre kan fremtræde nedblændede
på displayet.
SURR SET UP-menu parametre
x EFFECT LEVEL _ _ _ %
(effektniveau)
Indledende indstilling: 100%
Højere indstillinger giver mere
surroundeffekt. Det er muligt at indstille
niveauet fra 20% til 120% i trin på 5%.
Avancerede SURR SET UPmenu parametre
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt
"MENU EXPAND" til "ON" for at aktivere
display og indstilling som vist herunder
(side 66).
x C. WIDTH L_C_R
(centerbreddekontrol)
Indledende indstilling: (3)
Gør det muligt at udføre yderligere
indstillinger af dekodningen af Dolby Pro
Logic II- og IIx Music-indstilling. Det er kun
muligt at indstille denne parameter, når
A.F.D.-indstillingen er sat til "PRO LOGIC II
MUSIC" eller "PRO LOGIC IIx MUSIC"
(side 91).
Du kan indstille fordelingen af
centerkanalsignalet, som er frembragt ved
Dolby Pro Logic II-dekodning, til de venstre
og højre højttalere.
98DK
x DIMENSION F_ _S
(dimensionskontrol)
Indledende indstilling: midtpunkt (0)
Gør det muligt at udføre yderligere
indstillinger af dekodningen af Dolby Pro
Logic II- og IIx Music-indstilling. Det er kun
muligt at indstille denne parameter, når
A.F.D.-indstillingen er sat til "PRO LOGIC II
MUSIC" eller "PRO LOGIC IIx MUSIC"
(side 91).
Du kan indstille forskellen mellem
frontkanalerne og surroundkanalerne.
x PANORAMA MODE
(panorama-indstilling)
Gør det muligt at udføre yderligere
indstillinger af dekodningen af Dolby Pro
Logic II- og IIx Music-indstilling. Det er kun
muligt at indstille denne parameter, når
A.F.D.-indstillingen er sat til "PRO LOGIC II
MUSIC" eller "PRO LOGIC IIx MUSIC"
(side 91).
• ON
Gør det muligt at anvende surroundlyd ved at
sprede fronthøjttalernes lydfelt til venstre og
højre for lyttepositionen (panoramaindstilling).
• OFF
Panorama-indstillingen aktiveres ikke.
x SCREEN DEPTH (skærmdybde)
Denne parameter er lavet specielt til Cinema
Studio EX-indstillinger (side 92).
Gør det muligt at frembringe en fornemmelse
af, at lyden fra fronthøjttalerne kommer inde
fra skærmen i lytterummet i lighed med i en
biograf.
• ON
Gør det muligt at frembringe en fornemmelse
af, at lyden kommer fra en meget stor skærm
med en meget stor skærmdybde.
• OFF
Denne funktion aktiveres ikke.
2
x VIR.SPEAKERS (virtuelle
højttalere)
Denne parameter er lavet specielt til Cinema
Studio EX-indstillinger (side 92).
• ON
Virtuelle højttalere frembringes.
• OFF
Der frembringes ikke virtuelle højttalere.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"LEVEL".
3
x A.F.D. 2CH SW (frembringelse af
lavfrekvente signaler)
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Vi henviser til "LEVEL-menu parametre"
angående detaljer.
4
Disse indstillinger gives til alle lydfelter.
Indstil den valgte parameter,
mens du kontrollerer lyden, ved
at flytte kontroltasten B/b.
Det er også muligt at anvende +/– til at
indstille den valgte parameter.
5
Indstilling af niveauet og
balancen for hver højttaler
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge den ønskede parameter.
Gentag trin 3 og 4 for at indstille
de andre parametre.
LEVEL-menu parametre
x TEST TONE (testtone)
Indledende indstilling: OFF
Gør det muligt at udsende testtonen i sekvens
fra hver højttaler. Når sat til "AUTO", vil
testtonen automatisk lyde fra hver højttaler.
Når sat til "FIX", kan du vælge, fra hvilken
højttaler testtonen skal lyde.
x FRONT L_ _R (fronthøjttalerbalance)
2,3,
4
2
1
Begynd afspilning af en kilde,
som er kodet med multikanalsurroundeffekter (DVD, etc.).
Indledende indstilling: center (0)
Gør det muligt at indstille balancen mellem
venstre og højre højttaler. Det er muligt at
indstille balancen fra –8 dB til +8 dB i trin på
0,5 dB.
x CENTER xxx.x dB
(centerhøjttalerniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –20 dB
til +10 dB i trin på 0,5 dB.
fortsættes
99DK
Anvendelse af surroundlyd
Denne parameter er kun til rådighed, når
A.F.D.-indstillingen er sat til "AUTO".
• CREATE
Gør det muligt at frembringe lavfrekvente
signaler til udsendelse til subwooferen, når
"A.F.D. AUTO" er valgt.
• OFF
Der frembringes ikke lavfrekvente signaler.
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "LEVEL", og
tryk derefter på kontroltasten.
x SURROUND L xxx.x dB
(surroundhøjttaler (L) niveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –20 dB
til +10 dB i trin på 0,5 dB.
x SURROUND R xxx.x dB
(surroundhøjttaler (R) niveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –20 dB
til +10 dB i trin på 0,5 dB.
x SURR BACK xxx.x dB
(bagsurroundhøjttalerniveau)*
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –20 dB
til +10 dB i trin på 0,5 dB.
x SURR BACK L xxx.x dB
(bagsurround (L) niveau)**
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –20 dB
til +10 dB i trin på 0,5 dB.
x SURR BACK R xxx.x dB
(bagsurround (R) niveau)**
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –20 dB
til +10 dB i trin på 0,5 dB.
x SUB WOOFER xxx.x dB
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –20 dB
til +10 dB i trin på 0,5 dB.
x MULTI CH SW xxx dB
(multikanal-subwooferniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Gør det muligt at øge niveauet for MULTI
CHANNEL INPUT-subwooferkanalen med
+10 dB. Denne indstilling kan være
nødvendig, når en DVD-afspiller sluttes til
MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene.
Subwoofer-niveauet fra DVD-afspillere er 10
dB lavere end det fra Super Audio CDafspillere.
100DK
*
Kun når bagsurroundhøjttalerne er sat til
"SINGLE" på SPEAKER SET UP-menuen
(side 48).
**
Kun når bagsurroundhøjttalerne er sat til "DUAL"
på SPEAKER SET UP-menuen (side 48).
Bemærk
Hvis et af de følgende lydfelter er valgt, vil der ikke
komme nogen lyd fra subwooferen, hvis alle
højttalerne er sat til "LARGE" på SPEAKER SET
UP-menuen. Lyden vil imidlertid komme fra
subwooferen, hvis de digitale indgangssignaler
indeholder L.F.E.-signaler, eller hvis front- eller
surroundhøjttalerne er sat til "SMALL".
• D.CONCERT HALL A
• D.CONCERT HALL B
• CHURCH
• JAZZ CLUB
• LIVE CONCERT
• STADIUM
• SPORTS
Avancerede LEVEL-menu
parametre
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt
"MENU EXPAND" til "ON" for at aktivere
display og indstilling som vist herunder. Den
indledende indstilling er markeret med en
understregning.
x PHASE AUDIO (faselyd)
• ON
Gør det muligt at udsende front 2-kanals
kildelyd (i stedet for testtonen) i sekvens fra
tilstødende højttalere.
• OFF
Bemærk
HDMI-lyden sendes ikke ud, hvis receiverens menu
vises på fjernsynsskærmen.
x PHASE NOISE (fasestøj)
• ON
Gør det muligt at udsende testtonen i sekvens
fra tilstødende højttalere.
• OFF
x D.RANGE COMP.
(Dynamikområdekompressor)
Tip
Dynamikområde-kompressoren gør det muligt at
komprimere lydsporets dynamikområde, baseret på
den information om dynamikområdet, som er
indeholdt i Dolby Digital-signalet. "STD" er
standardindstillingen, men den frembringer kun en
let komprimering.
Vi anbefaler derfor anvendelse af "MAX"indstillingen. Denne indstilling komprimerer
dynamikområdet og åbner mulighed for, at du kan se
film sent om aftenen ved lav lydstyrke. I
modsætning til analoge begrænsere er niveauerne
forhåndsbestemte og giver en meget naturlig
komprimering.
Nulstilling af lydfelterne til
deres udgangsstillinger
1,2
2
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
apparatet.
2
Tryk på ?/1, mens du holder
MUSIC nede.
"S.F. Initialize" kommer frem på
displayet, og lydfelterne nulstilles til
deres udgangsstillinger.
101DK
Anvendelse af surroundlyd
Gør det muligt at komprimere
dynamikområdet på lydsporet. Dette kan være
nyttigt, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Komprimering af
dynamikområdet er kun muligt med Dolby
Digital-kilder.
• OFF
Dynamikområdet komprimeres ikke.
• STD
Dynamikområdet komprimeres som
indspilningsteknikeren har tænkt sig det.
• MAX
Dynamikområdet komprimeres dramatisk.
3
Avancerede
højttalerindstillinger
Avancerede indstillinger
Anvend CUSTOMIZE-menuen og sæt
"MENU EXPAND" til "ON" for at muliggøre
avancerede indstillinger.
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge den ønskede
parameterindstilling.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
4
Gentag trin 2 og 3 for at indstille
de andre parametre.
x DISTANCE UNIT
(afstandsenhed)
Gør det muligt at vælge måleenhed til
indstilling af afstande.
• feet (standard for modeller med områdekode
UC)
Afstanden vises i fod.
• meter (standard for modeller med andre
områdekoder)
Afstanden vises i meter.
1,2,
3
1
1
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge "SPEAKER
SET UP", og tryk derefter på
kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"SPEAKER SET UP".
2
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge den ønskede menupost.
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Vi henviser til "SPEAKER SET UPparametre" på side 47 angående detaljer.
102DK
x SP POSI. (Surroundhøjttaler
position)
Gør det muligt at specificere placeringen af
dine surroundhøjttalere, så surroundeffekterne
i Cinema Studio EX-indstillingerne kan
iværksættes på korrekt vis (side 92). Denne
indstillingspost er ikke til rådighed, hvis
surroundhøjttaler-parameteren er sat til "NO"
(side 48).
• BEHD/HIGH
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
B og D.
Tip
x SP CROSSOVER > _ _ _ Hz
(højttaler-delefrekvens)
• SIDE/LOW
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
A og C.
• SIDE/HIGH
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
A og D.
• BEHD/LOW
Vælges, hvis placeringen af dine
surroundhøjttalere modsvarer sektionerne
B og C.
Indledende indstilling: 100 Hz
Gør det muligt at indstille bas-delefrekvensen
for højttalere, som er sat til "SMALL" på
SPEAKER SET UP-menuen. Det er muligt at
indstille frekvensen fra 40 Hz til 200 Hz i trin
på 10 Hz.
103DK
Avancerede højttalerindstillinger
Surroundhøjttaler-positionen er specielt designet til
iværksættelse af Cinema Studio EX-indstillinger.
Hvad andre højttalere angår, er højttalerpositionen
ikke så vigtig.
Disse lydfelter blev designet under forudsætning af,
at surroundhøjttalerne ville blive placeret bag
lyttepositionen, men præsentationen bliver relativt
ensartet, selv hvis surroundhøjttalerne placeres i en
temmelig stor vinkel. Hvis højttalerne imidlertid
peger mod den lyttende person fra den umiddelbare
venstre og højre side af lyttepositionen, vil
surroundeffekterne blive uklare, med mindre de
sættes til "SIDE".
Ikke desto mindre har alle lytteomgivelser mange
variabler, som for eksempel reflektion fra vægge, og
der kan muligvis opnås bedre resultater ved
anvendelse af "BEHD", hvis dine højttalere er
placeret højt over lyttepositionen, selv hvis de er
placeret umiddelbart til venstre og højre.
På trods af, at resultatet kan blive en indstilling i
modstrid med ovenstående forklaring, anbefaler vi
derfor, at du afspiller multikanal-surroundkodet
software og vælger den indstilling, som giver en god
fornemmelse af rumlighed og som bedst danner et
sammenhængende rum mellem surroundhøjttalerne
og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis du ikke er sikker
på, hvilken der lyder bedst, skal du vælge "BEHD"
og derefter anvende indstillinger af
højttalerafstandsparameteren og højttalerniveauet til
at opnå en korrekt balance.
3
Indstilling af equalizeren
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
(Niveau af bas/Mellemtone/
Diskant)
4
Det er muligt at gemme op til 5 forskellige
equalizer-indstillinger i equalizerbanken (EQ
PRESET [1] – [5]) og anvende dem. Følgende
kan indstilles for hver højttaler.
Bas
Mellemtone
Diskant
Frekvens
(Hz)
Flyt kontroltasten B/b for at
vælge den equalizerbank, du vil
indstille (EQ PRESET [1] – [5]).
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
5
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge parameteren.
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
Vi henviser til "EQUALIZER-menu
parametre" angående detaljer.
Niveau
(dB)
Frekvens
(Hz)
Flyt kontroltasten V/v for at
vælge "EQ PRESET".
Frekvens
(Hz)
6
Indstil den valgte parameter,
mens du kontrollerer lyden, ved
at flytte kontroltasten B/b.
Det er også muligt at anvende +/– til at
indstille den valgte parameter.
7
2,3,
4,5,
6
EQUALIZER-menu parametre
2
1
Begynd afspilning af en kilde,
som er kodet med multikanalsurroundeffekter (DVD, etc.).
2
Tryk gentagne gange på MAIN
MENU for at vælge
"EQUALIZER", og tryk derefter
på kontroltasten.
Det er også muligt at anvende MAIN
MENU på receiveren til at vælge
"EQUALIZER".
104DK
Gentag trin 5 og 6 for at justere
de andre poster.
x EQ PRESET (valg af forindstillet
equalizer)
Gør det muligt at vælge equalizerbanken ([1] –
[5]). Når du vælger "OFF", annulleres
equalizeren.
x FRONT BASS xxx dB
(fronthøjttalerens basniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –10 dB til
+10 dB i trin på 1 dB.
x FRONT TREBLE xxx dB
(fronthøjttalerens
diskantniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –10 dB til
+10 dB i trin på 1 dB.
x CENTER BASS xxx dB
(centerhøjttalerens basniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –10 dB til
+10 dB i trin på 1 dB.
x CENTER MID xxx dB
(centerhøjttalermellemtoneniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –10 dB til
+10 dB i trin på 1 dB.
x CENTER MID xxx Hz
(centerhøjttalermellemtonefrekvens)
x CENTER TREBLE xxx dB
(centerhøjttalerens diskantniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –10 dB til
+10 dB i trin på 1 dB.
x SURR/SB BASS xxx dB
(surround/bagsurroundhøjttaler
basniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –10 dB til
+10 dB i trin på 1 dB.
x SURR/SB TRE. xxx dB
(surround/bagsurroundhøjttaler
diskantniveau)
Indledende indstilling: 0 dB
Det er muligt at indstille niveauet fra –10 dB til
+10 dB i trin på 1 dB.
x PRESET x CLEAR (sletning af
equalizerbank)
Det er muligt at nulstille de udførte equalizerindstillinger til udgangsstillingen. Vi henviser til
"Sletning af de gemte equalizer-indstillinger".
Tip
Det er muligt at indstille fronthøjttalernes bas- og
diskantniveau med BASS- og TREBLE-kontrollen
på receiveren.
"Indstilling af equalizeren" på side 104.
2 Flyt kontroltasten B/b for at vælge (EQ
PRESET [1] – [5]).
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
Hvordan man afbryder
equalizeren
Vælg "EQ BANK [OFF]" i trin 4 i afsnittet
"Indstilling af equalizeren" på side 104.
Sletning af de gemte equalizerindstillinger
1 Udfør trin 1 til og med 3 i afsnittet
"Indstilling af equalizeren" på side 104.
2 Flyt kontroltasten B/b for at vælge de
equalizer-indstillinger (EQ PRESET [1]
– [5]), du vil slette.
Det er også muligt at anvende +/– på
receiveren.
3 Flyt kontroltasten V/v for at vælge
"PRESET x CLEAR".
Det er også muligt at anvende MENU på
receiveren.
"x" er nummeret på den valgte
equalizerbank.
4 Flyt kontroltasten B/b for at vælge
"YES", og tryk derefter på tasten.
Det er også muligt at anvende +/– og
MEMORY/ENTER på receiveren.
"Are you sure?" kommer frem på displayet.
5 Flyt kontroltasten B/b for at vælge
"YES", og tryk derefter på tasten.
Det er også muligt at anvende +/– og
MEMORY/ENTER på receiveren.
"PRESET x CLEARED!" kommer frem
på displayet, og det indstillede indhold i
den valgte equalizerbank slettes.
105DK
Avancerede højttalerindstillinger
Indledende indstilling: 1 kHz
Det er muligt at indstille frekvensen fra 100 Hz
til 10 kHz i trin på 5.
Anvendelse af de gemte
equalizer-indstillinger
1 Udfør trin 1 til og med 3 i afsnittet
Anvendelse af fjernbetjeningen
Menuliste for
fjernbetjeningen
(betjening af receiveren)
Se den trælignende oversigt herunder
angående liste-hierakiet. Detaljer om, hvordan
man åbner hver liste, gives fra side 56. Nogle
poster har underlister, som kommer frem, når
du trykker på > (side 110).
Information om status af anlæg A/B
Tryk på
(side 56)
2. zone indtastningsliste
3. zone indtastningsliste
Tryk på
(RECEIVERmenu)
* Når COMMAND MODE er sat til 2ND ZONE,
vil kun 2. zone listen komme frem.
** Når COMMAND MODE er sat til 3RD ZONE,
vil kun 3. zone listen komme frem.
106DK
Tryk på
Liste over lydfelter
(side 92)
Tryk på
IR SET-liste
CATEGORYliste
MAKERliste
COMMONliste
MACRO 1/2liste
PROGRAMliste
CATEGORYliste
BUTTONliste
LEARNINGliste
BUTTONliste
TV INPUTliste
MAKERliste
FUNCTIONliste
Anvendelse af fjernbetjeningen
107DK
Valg af et apparat
Basal fremgangsmåde til valg af
et apparat
Gå frem som vist herunder, når du vælger et
apparat fra indtastningslisten.
1
Tryk på INPUT SELECTOR.
Indtastningslisten kommer frem. Posterne
på listen svarer til jackstikkene på
receiveren.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge et apparat fra listen, og
tryk derefter på tasten for at
indtaste valget.
Information om apparatet kommer frem
på displayet.
Tips
• Det er muligt at modificere kategori-indikeringen.
Kategori-indikeringen oplyser dig om, hvilket
apparat der i øjeblikket er sluttet til jackstikkene på
receiveren. Hvis et apparat er sluttet til jackstik,
som det ikke oprindeligt er beregnet til, kan du
modificere kategori-indikeringen, så den
modsvarer apparatet. Vi henviser til
"Programmering af fjernbetjeningen" på side 113
angående detaljer.
• Det er muligt at indstille fjernbetjeningen til
automatisk at tænde for et apparat, når det er valgt
fra funktionslisten. Vi henviser til "Anvendelse af
den automatiske tændefunktion" på side 119
angående detaljer.
• Det er muligt at brugertilpasse indtastningslisten.
Hvis kassettebåndoptageren er
valgt
Flyt tasten til nem rulning for at vælge anlæg
A eller B.
Bemærk
Når fjernbetjeningen er programmeret til at styre et
anlæg af et andet mærke end Sony, er det ikke
sikkert, at anlæg A og B skifter.
108DK
Betjen hvert apparat med
fjernbetjeningen
Hvis du programmerer fjernbetjeningen til at
styre de følgende Sony-apparater eller ikkeSony-apparater, kan du anvende de knapper på
fjernbetjeningen, som er markeret med cirkler.
Bemærk dog, at dit apparat måske ikke kan
betjenes med nogle af knapperne.
Oversigt over knapper, som
anvendes til at styre hvert
apparat
Apparat VCR
TV
Knap
z
LDDVD- Video
CDMD- Kassette- DAT- Tuner
afspiller afspiller CD- afspiller afspiller bånd- båndafspiller
optager optager
(A og B)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
X
z
z
z
z
z
z
z
z
x
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
z*
z
m/M
z
z
z
z
z
z
z
z
Kontroltast
z
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
EXIT
RETURN/
EXIT O
z
z
z
z
z
Projektor
z
z
z
*
Kun kassettebåndoptager B.
**Ikke til rådighed på alle apparater.
Hvis du vil ændre indholdet af
indtastningslisten, så det modsvarer dine
særlige apparater, henviser vi til
"Programmering af fjernbetjeningen", på side
113.
fortsættes
109DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
AV ?/1
H
Kabel- Satellitboks
tuner
Oversigt over betjeninger på
SUB-menuen
Tryk gentagne gange på > knappen for at vise
en liste over betjeninger (SUB-menu) for
hvilke de tilsvarende knapper ikke findes på
fjernbetjeningen. Indholdet af listerne varierer,
alt efter det aktuelt valgte apparat. Den
følgende oversigt viser posterne på hver liste
og funktionen af hver post.
Apparat Post(er)
Funktion
VCR
Vælger faste kanaler.
CH +
Apparat Post(er)
Funktion
TV
Vælger faste kanaler.
CH +
CH –
MUTING
Kobler lyden ud.
VOL +
Øger lydstyrken.
VOL –
Mindsker lydstyrken.
JUMP
Skifter mellem de
foregående og aktuelle
kanaler.
TV/VIDEO
Ændrer fjernsynets
indgangsindstilling.
MPX/DUAL
Ændrer
lydindstillingen.
WIDE
Vælger bredformatbilledindstillingen.a)
P IN P
Aktiverer billede-ibillede funktionen.b)
POSITION
Ændrer det lille
billedes position.b)
SWAP
Bytter om på det lille
og store billede.b)
SUB CH +
Vælger faste kanaler
for det lille billede.b)
CH –
INPUT
SELECT
AUDIO
Ændrer lyden.
ANT TV/
VIDEO
Vælger hvilket signal,
der skal sendes ud fra
antennetilslutningen på
videobåndoptageren
(fjernsynssignal eller
videosignal).
SP/LP
110DK
Ændrer
indgangsindstillingen
for
videobåndoptageren.
Vælger
afspilningshastigheden.
REC
Begynder optagelsen.
COUNTER/
REMAIN
Viser spilletiden eller
den tilbageværende tid.
SUB CH –
LDafspiller
SLEEP
Aktiverer
afbryderautomatikken.
SIDE Ac)
Vælger side A på
disken.
SIDE Bc)
Vælger side B på
disken.
PROGRAM
Programmerer sporene.
REPEAT
Gentager det aktuelle
spor eller
programmerede spor.
Apparat Post(er)
Funktion
Apparat Post(er)
DVDafspiller
AUDIO
Ændrer lyden.
ANGLE
Ændrer vinklerne.
MDafspiller
SUBTITLE
Ændrer
undertekstsproget.
TIME
Ændrer
tidsinformationen.
SUBTITLE
ON OFF
Ind- og udkobler
underteksterne.
CONTINUE
Vælger kontinuerlig
afspilning.
TIME
Ændrer
tidsinformationen.
SHUFFLE
Vælger afspilning i
tilfældig rækkefølge.
SEARCH
MODE
Ændrer
søgeindstillingen.
PROGRAM
Vælger
programafspilning.
CLEAR
Går tilbage til
kontinuerlig afspilning
etc.
REPEAT
Vælger gentaget
afspilning.
MENU/NO
INDEX +
Vælger et indeks.
Vælger en
redigeringsoperation
eller annullerer
redigering.
YES
Udfører en
redigeringsoperation.
CLEAR
Fravælger et spor i
programmet etc.
REC
Pausestopper for
optagelse.
DISC SKIP + Vælger en disk.
DISC SKIP –
INDEX –
DISC SKIP + Vælger en disk.
DISC SKIP –
SET UP
Video CD- DISC SKIP + Vælger en disk.
afspiller
DISC SKIP –
TIME
Ændrer
tidsinformationen.
INDEX +
Vælger et indeks.
Kassette- REVERSE
båndPLAY
optager
A-REC
INDEX –
DISC
CDafspiller
Vælger en disk.
DISC
Vælger en disk.
Vælger et spor.
CONTINUE
Vælger kontinuerlig
afspilning.
SHUFFLE
Vælger afspilning i
tilfældig rækkefølge.
PROGRAM
Vælger
programafspilning.
REPEAT
Vælger gentaget
afspilning.
TIME
Ændrer
tidsinformationen.
DATbåndoptager
Får kassettebåndoptager A til at pausestoppe for optagelse.
B-REC
Får kassettebåndoptager B til at pausestoppe for optagelse.
PROGRAM/
START
Vælger
programafspilning.
REPEAT
Begynder gentaget
afspilning.
CLEAR
Fravælger et spor i
programmet etc.
REC
Pausestopper for
optagelse.
d)
TRACK
Afspiller bagsiden.
DISC SKIP + Vælger en disk.
DISC SKIP –
fortsættes
111DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
Viser
klargøringsmenuen.
Funktion
Apparat Post(er)
Funktion
Apparat Post(er)
Funktion
Tuner
Vælger en fast station.
Projektor POWER ON
Tænder for
projektoren.
PRESET +
PRESET –
DIRECT
TUNING
Indtaster direkte
stationsindstilling.
FM/AM
Vælger FM- eller AMbåndet.
SHIFT
Skifter
hukommelsesside.
CH +
Vælger faste kanaler.
POWER OFF Slukker for
projektoren.
Kabelboks
Satellittuner
(DSS)
Satellittuner
(BST)
CH –
JUMP
Skifter mellem de
foregående og aktuelle
kanaler.
FAVORITE
Viser guiderne over
favoritstationer.
CATEGORY
Viser
guidekategorilisten.
INDEX
Viser stationsindekset.
CH +
Vælger faste kanaler.
INPUT A
Skifter til indgang fra
INPUT Ajackstikkene.
INPUT B
Skifter til indgang fra
INPUT B-jackstikkene.
INPUT
VIDEO
Skifter til indgang fra
VIDEO-jackstikkene.
INPUT
SELECT
Skifter til indgang fra
VIDEO IN- eller
S-VIDEO INjackstikkene.
MEMORY
Gemmer den
indstillede data i
hukommelsen.
BRIGHT +
Regulerer lysstyrken.
BRIGHT –
CONTRAST + Regulerer kontrasten.
CONTRAST –
CH –
-/--
Vælger kanal elleve
eller derover.
MAIN/SUB
Skifter mellem hovedog undersprog.
TV/RADIO
Skifter mellem
fjernsyns- og
radioindgang.
ZOOM +
ZOOM –
SHIFT +
SHIFT –
FOCUS +
FOCUS –
a)
Indstiller billedets
zoom.
Indstiller billedets
linseskift.
Indstiller billedets
linsefokus.
Kun med Sony-fjernsyn, som understøtter
indstillingen til bredformat billeder.
b) Kun med Sony-fjernsyn med billede-i-billede
funktion.
c)
"DISC A/B" vises for LD-afspillere af et andet
mærke end Sony.
d)
Kun med Sony-CD-skifter.
112DK
Bemærk
Bemærk følgende, hvis du har programmeret
fjernbetjeningen til at styre apparater af et andet
mærke end Sony.
– Det er ikke sikkert, at alle posterne kommer
frem, når du vælger et apparat.
– Det er ikke sikkert, at alle viste poster virker.
Tip
Du kan frit vælge koder fra SUB1 til og med SUB5.
Vælg, når du vil overføre indlærte koder. Vi henviser
til "Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke er
indprogrammeret i fjernbetjeningen" på side 117
angående detaljer.
Udførelse af
indstillingsoperationer på
menuen på DVD-afspilleren eller
satellit-tuneren
1 Vælg DVD-afspilleren fra
indtastningslisten.
2 Tryk gentagne gange på > knappen for
For at vise
Gør følgende
TOP MENU
Tryk på TOP MENUknappen.
DVD MENU
Tryk på AV MENUknappen.
SET UP
Vælg "SET UP" i SUBmenuen.
Det er muligt at brugertilpasse
fjernbetjeningen, så den kan bruges med de
apparater, der er sluttet til receiveren. Det er
endog muligt at programmere
fjernbetjeningen til at styre apparater af et
andet mærke end Sony og også Sonyapparater, som fjernbetjeningen normalt ikke
er i stand til at styre.
Fremgangsmåden herunder betjener sig som et
eksempel af et tilfælde, hvor en Aiwavideobåndoptager er sluttet til VIDEO 2jackstikkene på receiveren.
Husk, inden du begynder, at:
– Du ikke kan ændre indstillingerne af
PHONO.
– Fjernbetjeningen kun kan styre apparater,
som accepterer infrarøde, trådløse
styresignaler.
Sørg for at tænde for receiveren og
rette fjernbetjeningen mod
receiveren, når du udfører den
følgende procedure.
1
2,3,
4,5
3 Anvend kontroltasten til at udføre
menuoperationer på DVD-afspilleren.
Bekræft, at "DVD" er valgt i CURSOR
TYPE-listen.
Tryk på RETURN/EXIT O, når du vil
afslutte menuoperationen. For at vise DVDmenuen anvendes AV MENU-knappen
(side 15).
1
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "IR SET", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
IR SET-listen kommer frem.
fortsættes
113DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
at få SUB-menuen frem.
Programmering af
fjernbetjeningen
3
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge indgangen (f.eks.
jackstiknavnet på bagsiden af
receiveren, i dette tilfælde
"VIDEO 2"), og tryk derefter på
tasten for at indtaste valget.
Kategorilisten kommer frem.
4
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge kategorien (f.eks. det
apparat, som er sluttet til de
modsvarende jackstik, i dette
tilfælde "VCR"), og tryk derefter
på tasten for at indtaste valget.
3
Kategorilisten kommer frem.
4
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge fabrikanten af apparatet
(for eksempel "Aiwa"), og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Vælg "Sony", når du programmerer
fjernbetjeningen til at styre et Sonyapparat.
Programmeringen er nu fuldført.
Programmering af fjernsynets
betjeningsknapper
1
2,3,
4,5
1
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "IR SET", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
IR SET-listen kommer frem.
114DK
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "TV", og tryk derefter på
tasten for at indtaste valget.
Listen over fabrikanter kommer frem.
5
Listen over fabrikanter kommer frem.
5
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "TV-KEY", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge fabrikanten af apparatet
(for eksempel "Aiwa"), og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Annullering af programmering
Flyt tasten til nem rulning for at vælge "Exit"
eller "Cancel" under et hvilket som helst trin,
og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.
Anvendelse af et programmeret
apparat
Tryk på den programmerede knap for at
aktivere den ønskede indgang.
Tip
Du kan frit tildele ethvert apparat til USER1- og
USER2-posterne i IR SET-listen.
1 Udfør trin 1 og 2 i "Programmering af
fjernbetjeningen".
2 Flyt tasten til nem rulning for at vælge select
"USER1" eller "USER2", og tryk derefter på
tasten for at indtaste valget.
3 Fortsæt fra trin 3 i "Programmering af
fjernbetjeningen" for at vælge apparatets kategori
og fabrikant.
Bemærk
• Hvis du vælger "IR SET" for et apparat, som
allerede har en indlært knapindstilling, vil
indlæringskoderne for det apparat blive slettet.
Hvis den slettede indlæringsknap imidlertid
anvendes i makroafspilningsindstillingen, vil
indstillingen for den knap blive ændret til "NO
SET".
• Du kan klargøre et enkelt apparat med brug af
i.LINK.
• Nogle knapper kan holde op med at fungere,
afhængigt af det anvendte apparat.
Automatisk udførelse af
flere kommandoer i
rækkefølge
(Makroafspilning)
Makroafspilningsfunktionen gør det muligt at
sammenkoble flere IR-koder i rækkefølge som
en enkelt kommando.
Efter at du for eksempel har tændt lyset i
rummet og tændt for air-condition anlægget,
afspiller receiveren et antal CD'er i en serie.
Fjernbetjeningen har 2 makrolister (MACRO1
og MACRO2). Du kan specificere op til 16 IRkoder for hver makroliste.
Programmering af
betjeningsrækkefølgen
1
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "IR SET", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
IR SET-listen kommer frem.
3
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "MACRO1" (eller
"MACRO2"), og tryk derefter på
tasten for at indtaste valget.
Programnummerlisten kommer frem.
fortsættes
115DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
1
2,3,
4,5,
6,7
4
5
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge makrotrinnummeret (for
eksempel "1-NO SET"), og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Fravalg af en programmeret IRkode
1 Flyt i trin 5 tasten til nem rulning for at
Kategorilisten kommer frem.
2 Flyt tasten til nem rulning for at vælge
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge apparatkategorien (for
eksempel "VCR"), og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Listen over fabrikanter kommer frem.
6
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge fabrikanten, og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Funktionslisten kommer frem.
7
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge IR-koden for den
operation, du vil udføre, og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Programnummerlisten kommer frem igen.
8
Gentag trin 4 til og med 7 for at
programmere op til 16 IR-koder.
Vælg "Exit" i trin 7, når du er færdig med
at programmere IR-koder.
Annullering af programmering
Flyt tasten til nem rulning for at vælge "Exit"
eller "Cancel" under et hvilket som helst trin,
og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.
Hvordan makroafspilning startes
1 Tryk på INPUT SELECTOR.
Indtastningslisten kommer frem.
2 Flyt tasten til nem rulning for at vælge
"MACRO1" eller "MACRO2", og tryk
derefter på tasten for at indtaste valget.
IR-koderne vises på displayet i takt med at
de udføres.
116DK
vælge "Common", og tryk derefter på
tasten for at indtaste valget.
"NO SET", og tryk derefter på tasten for
at indtaste valget.
Forsinkelse af udsendelse af en
IR-kode
1 Flyt i trin 5 tasten til nem rulning for at
vælge "Common", og tryk derefter på
tasten for at indtaste valget.
2 Flyt tasten til nem rulning for at vælge
"WAIT TIME", og tryk derefter på tasten
for at indtaste valget.
3 Flyt tasten til nem rulning for at vælge
forsinkelsestiden for udsendelse af en
IR-kode, og tryk derefter på tasten for
at indtaste valget. Du kan specificere
en forsinkelse fra 1 til 10 sekunder (i trin
på 1 sekund).
Bemærk
• Et tryk på en hvilken som helst af de følgende
knapper under en makroafspilningsoperation vil
bevirke, at makroafspilningssekvensen annulleres,
inden den er fuldført.
– AV ?/1
– ?/1
– SYSTEM STANDBY
– SOUND FIELD
– INPUT SELECTOR
– RM SET UP
• Hvis makroafspilningsfunktionen ikke fungerer
korrekt, skal "WAIT TIME" indstilles mellem hver
betjening.
5
Indstilling af
fjernbetjeningskoder, som
ikke er indprogrammeret i
fjernbetjeningen
Hvis en fjernbetjeningskode ikke er en af de
forvalgte koder i fjernbetjeningen, er det
muligt for fjernbetjeningen at lære koden ved
hjælp af indlæringsfunktionen.
1
2,3,
4,6
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "LEARNING", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Indtastningslisten kommer frem.
3
4
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge den funktion, for hvilken
du vil anvende
indlæringsindlæsningen, og
tryk derefter på tasten for at
indtaste valget.
Omkring 5 cm – 10 cm
6
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "Learning Start", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
"Learning Now!!" vises.
7
Tryk på den rigtige knap på
fjernbetjeningen for at sende
fjernbetjeningskoden.
Et enkelt let tryk på knappen skulle være
tilstrækkeligt. I løbet af omkring 3 til 5
sekunder vil displayet vise, om
indlæringen er lykkedes eller ej. Hvis
indlæringsprocessen er fuldført på
korrekt vis, vil "Learning OK!", antallet
af taster og den kapacitet, som anvendes
til indlæringen, blive vist.
Hvis indlæringsprocessen ikke fuldføres
på korrekt vis, vil årsagen blive vist på
den tredje linje.
Flyt tasten til nem rulning for at gå tilbage
til trin 3, og gentag derefter ovenstående
procedure.
Listen over knapper kommer frem.
Annullering af indlæringen
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge den knap, du vil anvende
til indlæringsfunktionen, og
tryk derefter på tasten for at
indtaste valget.
Anvendelse af en kommando,
som er indlært
Displayet for indlæringsfunktionen
kommer frem.
Flyt tasten til nem rulning for at vælge "Exit"
eller "Cancel" under et hvilket som helst trin,
og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.
Når du vælger en indlært indkodning, skal du
trykke på den knap, som anvendes til at
indlære den funktion.
fortsættes
117DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
1
Ret fjernbetjeningens
kodemodtagerdel mod
modtageren/senderen på den
fjernbetjening, som skal udføre
indlæringen.
Sletning af den indlærte kode
1 Flyt i trin 6 herover tasten til nem
rulning for at vælge "Clear", og tryk
derefter på tasten for at indtaste valget.
"Clear?" kommer frem.
Sletning af hele indholdet
i fjernbetjeningens
hukommelse
2 Flyt tasten til nem rulning for at vælge
"Yes", og tryk derefter på tasten for at
indtaste valget. "Cleared!!" kommer
frem.
1
2,3,
4
Bemærk
• De symboler, som vises foran knapnavnet, angiver
følgende.
x: alllerede indlært
*: forprogrammeret
• I trin 4 kan indlærte knapper vælges direkte. Hvis
du trykker på den knap, som du vil anvende til
indlæringsfunktionen, vil listen springe til den
samme knap.
• Indlæringsfunktionen kan gives til SUB-menuer.
SUB1–SUB5 kan indlæres.
• Det er muligt at indstille indtastede navne til
SUB1–SUB5.
1 Flyt i trin 6 tasten til nem rulning for at vælge
"NAME", og gentag derefter ovenstående
procedure.
2 Flyt tasten til nem rulning for at lave et navn, og
tryk derefter på tasten for at indtaste valget (op
til 8 tegn).
+/–: Vælger et tegn
</>: Flytter markøren
Insert: Indsætter et mellemrum
Delete: Sletter et tegn
• Det er muligt at programmere op til 80 knapper til
indlæringsfunktionen. I nogle tilfælde er det ikke
sikkert, at du kan programmere, selv hvis du ikke
har programmeret 80 knapper.
• Hvis du vælger "IR SET" for et apparat, som
allerede har en indlært knapindstilling, vil
indlæringskoderne for det apparat blive slettet.
Hvis den fravalgte, indlærte knap imidlertid
anvendes i en makroafspilningsindstilling, vil
indstillingen for den knap blive nulstillet til
udgangsindstillingen.
118DK
1
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "ALL CLEAR", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
ALL CLEAR-listen kommer frem.
3
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "Yes", og tryk derefter på
tasten for at indtaste valget.
"CLEAR OK?!" kommer frem.
4
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "Yes" igen, og tryk
derefter på tasten.
Hele indholdet i fjernbetjeningens
hukommelse (f.eks. alle de
programmerede data) slettes.
Anvendelse af den automatiske
tændefunktion
Andre betjeninger
Brugertilpasning af
indtastningslisten
Det er muligt at indstille fjernbetjeningen til
kun at vise de indtastninger, der anvendes i
indtastningslisten.
Når den automatiske tændefunktion er
aktiveret, vil Sony AV- og fjernsynsapparater
automatisk tænde, og fjernsynet vil skifte til
den valgte indgangsindstilling. Denne
funktion virker kun med Sony-apparater.
1
2,3,
4
1
2,3
1
1
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "INPUT LIST", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
INPUT LIST-listen kommer frem.
En "*" foran det indtastede navn betyder,
at indtastningen vises i indtastningslisten.
3
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge en indtastning, som ikke
vil blive vist i
indtastningslisten, og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
"*" forsvinder for den valgte indtastning.
Visning af indtastningen i
indtastningslisten
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "AUTO POWER", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
AUTO POWER-listen kommer frem.
3
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "On" eller "Off", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Når du vælger "On", vil TV INPUT-listen
komme frem.
4
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge fjernsynets
videoindgang, og tryk derefter
på tasten for at indtaste valget.
Hvsi du vil vælge komponentvideoindgang, skal du vælge TV-COMPO1
eller 2.
Tryk i trin 3 gentagne gange på tasten, indtil
"*" kommer frem igen.
fortsættes
119DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
2
Klargøringslisten kommer frem.
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
Tryk på RM SET UP.
Bemærk
• Det er ikke sikkert, at skift til VIDEO1 – 6 indgang
sker automatisk på alle Sony-fjernsyn. Dette
skyldes, at nogle fjernsyn ikke kan modtage
fjernbetjeningskoder, umiddelbart efter at der er
tændt for fjernsynet.
• Hvis du vælger "(Off)" i trin 3, vil
fjernsynsindgangen ikke skifte.
Tænd/sluk af baglyset
Hver gang, du trykker på en knap på
fjernbetjeningen, vil baglyset blive tændt.
Hvis du følger proceduren herunder for at
slukke baglyset, vil batterierne holde længere.
1
2,3
1
Tryk på RM SET UP.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "BACK LIGHT", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
BACK LIGHT-listen kommer frem.
3
120DK
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "On" eller "Off", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
Indstilling af displayets
kontrast
Ændring af
knapfunktionerne
(gælder kun RM-US106A)
Displayets kontrast kan indstilles.
1
2,3
1
Tryk på RM SET UP.
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne af
indtastningsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du for eksempel
slutter en LD-afspiller til VIDEO 2jackstikkene på receiveren, kan du
programmere VIDEO 2-knappen på denne
fjernbetjening til at styre LD-afspilleren.
Bemærk dog, at indstillingerne af TUNERknappen ikke kan ændres.
Klargøringslisten kommer frem.
2
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "CONTRAST", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
3
Flyt tasten til nem rulning for at
vælge "+" eller "–", og tryk
derefter på tasten for at
indtaste valget.
2,3
Ved hvert tryk på tasten skifter displayets
kontrast. For at afslutte indstillingen, skal
du flytte tasten til nem rulning for at
vælge "Exit", og derefter trykke på tasten
for at indtaste valget.
4
1
Tryk på RM SET UP i mere end
2 sekunder.
Indikatoren begynder at lyse.
2
Tryk på den indtastningsknap,
hvis funktion du vil ændre.
Indikatoren slukker en gang og tændes
igen, når der trykkes på en gyldig knap.
Kun den første indtastningsknap, der
trykkes på, vil blive registreret.
Eksempel: Tryk på VIDEO 2.
fortsættes
121DK
Anvendelse af fjernbetjeningen
1
3
Tryk på indtastningsknappen
for den ønskede kategori, idet
du refererer til nedenstående
oversigt.
Gyldige knapper og tilsvarende
kategorier
Tilsvarende
kategorier
Tryk på
VTR-1
VIDEO 1 en gang
VTR-2
VIDEO 2 en gang
VTR-3
VIDEO 3 en gang
VTR-4
VIDEO 1 to gange
VTR-5
VIDEO 2 to gange
VTR-6
VIDEO 3 to gange
DVD-afspiller
DVD en gang
Tryk på RM SET UP på et hvilket som helst
trin.
LD-afspiller
DVD to gange
TV
TV/SAT en gang
Tip
SAT
TV/SAT to gange
Hvis operationen ikke lykkes, vil indikatoren blinke
fire gange og fjernbetjeningen vil automatisk
afslutte funktionen for knapprogrammering. I dette
tilfælde vil den nye funktion ikke blive registreret,
og den gamle indstilling vil blive bibeholdt.
Kassettebåndoptager-A TAPE en gang
Indikatoren slukker, når der trykkes på en
gyldig knap.
Eksempel: Tryk to gange på DVD.
4
Tryk på SOURCE.
Den nye funktion registreres.
Indikatoren tændes langsomt to gange og
slukker derefter.
Annullering
Bemærk
• Hvis du ikke trykker på en knap i trin 2 til og med
4 inden for 60 sekunder, vil fjernbetjeningen
automatisk afslutte funktionen for
knapprogrammering. Begynd forfra fra trin 1.
• Hvis du i trin 3 trykker på den samme knap flere
gange end det mulige antal kategorier, som kan
vælges, vil kun den sidste kategori blive registreret
til den nye programmering.
Kassettebåndoptager-B TAPE to gange
MD-afspiller
MD/DAT en gang
DAT-båndoptager
MD/DAT to gange
CD-afspiller-1
SA-CD/CD en gang
CD-afspiller-2
SA-CD/CD to gange
CD-afspiller-3
SA-CD/CD tre gange
VIDEO CD-afspiller
VIDEO 1 efterfulgt
af SA-CD/CD
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Hold RM SET UP nede, og tryk derefter på
?/1.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
122DK
Supplerende information
Menuliste (LEVEL/SURR SET UP/EQUALIZER/TUNER/SPEAKER SET UP/
CUSTOMIZE/CIS/STREAM INFO)
Forskellige konfigurationer er mulige med brug af menulisten. Menulisten vises ved at man trykker
på MENU.
Menu
Post
Parameter
Indledende
indstilling
Se side
LEVEL
TEST TONE [xxx]
OFF, AUTO, FIX
OFF
*PHASE NOISE [xxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, OFF
SL/L, SR/L
side 50,
99 – 101
*PHASE AUDIO
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, OFF
SL/L, SR/L
FRONT L--- ---R
8,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
CENTER [xxx.x dB]
0 dB
0 dB
SURROUND R [xxx.x dB] –20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SURR BACK [xxx.x dB]
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SURR BACK L [xxx.x dB] –20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SURR BACK R [xxx.x dB] –20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
SUB WOOFER [xxx.x dB] –20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
0 dB
MULTI CH SW [xxx]
0 dB, +10,0 dB
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, STD, MAX
OFF
*C.WIDTH L----C----R
8 trin
3
*DIMENSION F------S
7 trin
Center
side
98 – 99
*PANORAMA MODE [_ _ _] OFF, ON
OFF
EFFECT LEVEL _ _ _%
20% til 120% (5% trin)
100%
*SCREEN DEPTH [_ _ _]
ON, OFF
ON
*VIR. SPEAKERS [_ _ _]
ON, OFF
ON
CREATE, OFF
OFF
1, 2, 3, 4, 5, OFF
1
*A. F. D. 2CH SW [xxx]
EQUALIZER EQ PRESET [x]
side 104
FRONT BASS [xxx.x dB]
–10,0 dB til +10,0 dB (1 dB trin)
0 dB
FRONT TREBLE [xxx.x
dB]
–10,0 dB til +10,0 dB (1 dB trin)
0 dB
CENTER BASS [xxx.x dB] –10,0 dB til +10,0 dB (1 dB trin)
0 dB
fortsættes
123DK
Supplerende information
SURR SET
UP
–20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
SURROUND L [xxx.x dB] –20,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
Menu
Post
Parameter
Indledende
indstilling
CENTER MID [xxx.x dB] –10,0 dB til +10,0 dB (1 dB trin)
0 dB
CENTER MID [xxx.x kHz] 100 Hz, 300 Hz, 1,0 kHz, 3,0 kHz,
10 kHz
1,0 kHz
CENTER TREBLE [xxx.x –10,0 dB til +10,0 dB (1 dB trin)
dB]
0 dB
SURR/SB BASS [xxx.x
dB]
–10,0 dB til +10,0 dB (1 dB trin)
0 dB
SURR/SB TRE. [xxx.x dB] –10,0 dB til +10,0 dB (1 dB trin)
0 dB
Se side
PRESET x CLEAR [xxx]
YES, NO
NO
TUNER
FM MODE
MONO, STEREO
STEREO side
76 – 80
SPEAKER
SET UP
SP EASY SET UP [xxx]
YES, NO
YES
NAME IN? [xxx]
SPEAKER PATTERN [xxx] 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, 5C0, 5C1,
5-0, 5-1, 6C0, 6C1, 6-0, 6-1, 7-0, 7-1
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
YES
FRONT SP [xxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURR BACK SP [xxx]
2ND ZONE, NO, SINGLE, DUAL
DUAL
FRONT x.x meter
1,0 m til 7,0 m (0,1 m trin)
3.0 meter
CENTER x.x meter
1,0 m til 7,0 m (0,1 m trin)
3.0 meter
SURROUND x.x meter
1,0 m til 7,0 m (0,1 m trin)
3.0 meter
SURR BACK x.x meter
1,0 m til 7,0 m (0,1 m trin)
3.0 meter
SUB WOOFER x.x meter
1,0 m til 7,0 m (0,1 m trin)
3.0 meter
*DISTANCE UNIT [xxx]
meter, feet
meter
*SP POSI [xxx]
SIDE/LOW, SIDE/HIGH,
BEHD/LOW, BEHD/HIGH
SIDE/
LOW
*SP CROSSOVER > xxxHz 40 Hz til 200 Hz (10 Hz trin)
CUSTOMIZE MENU EXPAND [xxx]
124DK
side
47 – 49
side
102 – 103
100 Hz
OFF, ON
OFF
SB DECODING [xxx]
OFF, AUTO, ON
AUTO
SB DEC MODE [xxx]
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
PLIIx
MV
DEC. PRIORITY [xxx]
PCM, AUTO
AUTO
DUAL MONO [xxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB,
MAIN+SUB
MAIN
A/V SYNC [xxxms]
0 ms til 200 ms
0 ms
9.1 CH SP SYSTEM
YES, NO
NO
side
66 – 71
Menu
Post
Parameter
Indledende
indstilling
MULTI IN5.1 t 7.1 [xxx] YES, NO
YES
DC PHASE L. [xxx]
STD-A
OFF, LOW-A, STD-A, HIGH A,
LOW-B, STD-B, HIGH-B
i. POWER [xxx]
AUTO, EVER ON
AUTO
H. A. T. S. [xxx]
OFF, ON
ON
i.LINK VIDEO ASSIGN?
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
NONE
VIDEO 3, DVD, TV/SAT, HDMI 1,
HDMI 2
Se side
DIGITAL ASSIGN?
VIDEO 3 OPT
VIDEO3, VIDEO1, VIDEO2, TAPE VIDEO3
DVD COAX
DVD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
DVD
DVD OPT
DVD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
DVD
TV/SAT COAX
TV/SAT, VIDEO1, VIDEO2, TAPE TV/SAT
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO1, VIDEO2, TAPE TV/SAT
MD/DAT OPT
MD/DAT, VIDEO1, VIDEO2, TAPE MD/DAT
SA-CD COAX
SA-CD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
SA-CD
SA-CD OPT
SA-CD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
SA-CD
DVD
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TAPE, MD/DAT,
SA-CD/CD
DVD
TV/SAT
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
TV/SAT
VIDEO3, TV/SAT, TAPE, MD/DAT,
SA-CD/CD
COMPONENT V. ASSIGN?
Supplerende information
HDMI VIDEO ASSIGN?
HDMI 1
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
NONE
HDMI 2
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
NONE
HDMI AUDIO
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI POWER
AUTO, EVER ON
AUTO
VIDEO CONVERT
ON, OFF
ON
PROGRESSIVE OUT
ON, OFF
VIDEO BRIGHTNESS [xx] 1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
OFF
·4
VIDEO COLOR [xx]
1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
·4
VIDEO HUE [xx]
1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
·4
fortsættes
125DK
Menu
Post
Parameter
Indledende
indstilling
COLOR SYSTEM [xxx]
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL)
NTSC, PAL
PAL
Se side
OSD H. POSITION [xxx]
0 til 64 (0,1 trin)
4
OSD V. POSITION [xxx]
0 til 32 (0,1 trin)
4
DIMMER
0%, 60%, 100%
0%
USER PRESET MEM. ? [x]
1, 2, 3
1
2ND ZONE
SOURCE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD, TUNER
SOURCE side 82
3RD ZONE
SOURCE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD, TUNER
SOURCE
INSTALLER MODE
OFF, ON
OFF
NAME IN? [xxx]
CIS
12V TRIG. MAIN
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. 2ND
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. 3RD
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
STREAM INFO STREAM=xxxxxx
* Denne post vises kun, hvis "MENU EXPAND" er
sat til "ON" i CUSTOMIZE-menuen.
126DK
side 73
Ordforklaring
x A.F.D. (Auto Format Direct)
En funktion, som automatisk registrerer
indgangslydsignalets format, så optimal
behandling muliggøres. Optaget eller kodet
lyd gengives som den er uden tilføjede
lydeffekter, som for eksempel
lydtilbagekastning etc.
x A/V SYNC
Når billedet kommer senere end lydsignalet,
kan denne funktion anvendes til at forsinke
lyden, så lyden og billedet synkroniseres.
x Delefrekvens
Den frekvens ved hvilken to højttaleres
frekvenser skærer hinanden.
x Dolby Digital
x Dolby Digital Surround EX
Akustisk teknologi, som er udviklet af Dolby
Laboratories, Inc. Bagsurroundinformationen
matrixbehandles til almindelige venstre og
højre surroundkanaler, så lyden kan gengives i
6.1 kanal. Specielt aktive scener genskabes
med et mere dynamisk og realistisk lydfelt.
x Dolby Pro Logic II
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd til 5.1-kanals til afspilning.
Der er en MOVIE-indstilling til film og en
MUSIC-indstilling til stereokilder, som for
eksempel musik. Gamle film, som er kodet i
det traditionelle stereoformat, kan forstækes
med 5.1-kanals surroundlyd.
Teknologi til 7.1-kanals (eller 6.1-kanals)
afspilning. Sammen med lyd, som er kodet i
Dolby Digital Surround EX, kan 5.1-kanals
Dolby Digital-kodet lyd gengives i 7.1-kanal
(eller 6.1-kanal). Derudover kan eksisterende
stereooptaget indhold også gengives i 7.1kanal (eller 6.1-kanal).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurroundinformation matrixbehandles til
to stereokanaler. Når lyden gengives, dekodes
den og udsendes som 4-kanals surroundlyd.
Dette er den mest almindelige metode til
lydbehandling for DVD-video.
x DSD (Direct Stream Digital)
Lydformat, som anvendes til en Super Audio
CD. DSD ændrer analoge signaler til digitale
og optager dem direkte, uden at der tilføjes
nogen behandling, således at ingen
information udelades. Optagelse og afspilning
af high fidelity-kvalitetslyd opnås.
x DTS 96/24
Et digitalt signalformat med høj lydkvalitet.
Optager lyd ved en samplingfrekvens og
bithastighed på 96 kHz/24 bit, som er den højst
mulige for DVD-video. Antallet af
afspilningskanaler varierer, afhængigt af
sofwaren.
x DTS Digital Surround
Digital lydkodnings/lyddekodningsteknologi
til biografer, som er udviklet af Digital Theater
Systems, Inc. Komprimerer ikke lyd helt så
meget som Dolby Digital, hvilket giver en
lydgengivelse af en højere kvalitet.
fortsættes
127DK
Supplerende information
Digital lydkodnings/dekodningsteknologi,
som er udviklet af Dolby Laboratories, Inc.
Består af front (V/H)-, center-, surround (V/
H)- og subwooferkanaler. Den er en designeret
lydstandard for DVD-video og er også kendt
som 5.1-kanals surroundlyd. Eftersom
surroundinformation optages og gengives i
stereo, opnås der en mere realistisk lyd med en
kraftigere præsens end med Dolby surround.
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS-ES
x Komponentvideo
Format til 6.1-kanals afspilning med
bagsurroundinformation. Der er to
indstillinger, nemlig "Discrete 6.1", som
optager alle kanaler uafhængigt, og "Matrix
6.1", som matrixbehandler
bagsurroundkanalen til LS- og RS-kanaler. Er
ideel til afspilning af lydspor i spillefilm.
Et format til transmission af
videosignalinformation, som består af tre
separate signaler: luminans Y, krominans Pb
og krominans Pr. Højkvalitets billeder, som for
eksempel DVD-video eller HDTV-billeder
transmitteres mere autentisk. De tre jackstik er
farvekodede, grønt, blåt og rødt.
x DTS Neo:6
x Komposit video
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd for 6.1-kanals afspilning.
Der er to indstillinger at vælge imellem, alt
efter afspilningskilden eller din præference,
nemlig CINEMA til film og MUSIC til
stereokilder, som for eksempel musik.
Et standardformat for overførsel af
videosignalinformation. Luminanssignalet Y
og krominanssignalet C kombineres og
overføres sammen.
x Dynamikområde
Lydsignalers reproduktive kapacitet.
Forskellen mellem den mindste (svageste) og
den største (kraftigste) lyd, som kan gengives,
udtrykkes i en dB-talværdi. En større talværdi
betyder, at en større grad af svaghed eller
lydstyrke kan gengives.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Teknologi, som er udviklet ved at modificere
displaytilslutningsteknologien, DVI (Digital
Visual Interface) til AV-udstyr. Denne
brugergrænseflade kan overføre video, lyd og
styresignaler i et digitalt format.
x i.LINK
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Lydeffekter med lave frekvenser, som sendes
ud fra en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
etc. Ved at tilføje en dyb bas med en frekvens
mellem 20 og 120 Hz, opnår man en kraftigere
lyd.
x LINC
Akronym for Logical Interface Connection.
x Linjespring
En scanningmetode, som kompletterer et
billede ved at vise halvdelen af linjerne på en
rørflade på et fjernsyn eller en monitor hvert
1/60 sekund. Først trækkes alle linjerne med
ulige numre, efterladende mellemrum mellem
hver linje, og derefter trækkes alle linjerne
med lige numre, så mellemrummene udfyldes.
Et andet udtryk for IEEE 1394, en metode til
dataoverførsel, som anvendes mellem
personlige computere og perifert udstyr. Dette
er en ny brugergrænseflade, som muliggør en
enkel tilslutning med et enkelt kabel mellem
en afspiller og en forstærker. 5.1-kanals
information overføres digitalt, således at en
klar lydgengivelse er mulig.
x Nedmiksning
x Indgangsstrøm
x Progressive
Et digitalt indgangssignal, som indeholder
supplerende information om formatet eller
kanalen, som for eksempel Dolby Digital 5.1
eller DTS 5.1 data etc.
128DK
En metode til udsendelse af multikanallyd,
som for eksempel 5.1-kanals, kodet til to
kanaler.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til ændring af analog lyd til digital
lyd, så det bliver nemt at nyde digital lyd.
En metode til scanning, som trækker alle
scanninglinjerne i sekvens, i modsætning til
scanning med linjespring, hvor alle de ulige og
derefter alle de lige linjer trækkes.
x Samplingfrekvens
For at ændre analog lyd til digital lyd bør
analog data kvantitetsbestemmes. Denne
proces kaldes sampling (udmåling), og det
antal gange i sekundet den analoge data
kvantitetsbestemmes kaldes
samplingfrekvensen. En almindelig musik-CD
rummer data, som er kvantitetsbestemt ved
44.100 gange i sekundet, hvilket udtrykkes
som en samplingfrekvens på 44,1 kHz.
Generelt sagt betyder en højere
samplingfrekvens en bedre lydkvalitet.
x S-VIDEO-signal
Et format til overførsel af
videosignalinformation. S-video anvender et
enkelt kabel og to kanaler, en til
luminanssignalet Y og en til
krominanssignalet C. Derved opnås der en
bedre billedkvalitet til optagelse og afspilning
end den fra kompositsignalet.
Tekniske udtryk
x Cinema Studio EX
x DC Phase Linearizer
Med analoge effektforstærkere finder faseskift
sted ved lavere frekvenser end adskillige Hz
gange ti. Men med digitale effektforstærkere
skifter fasen ikke, hvilket betyder, at
fasekarakteristikken er flad. De højttalere, som
fås i handelen, er konstrueret til analoge
forstærkere, hvorfor ydelsen af lave frekvenser
ikke modsvarer digitale forstærkeres
karakteristik. S-Master PRO gengiver
fasekarakteristikkerne hos analoge forstærkere
via digital behandling, således at der
frembringes en kendt lavfrekvent lyd.
fortsættes
129DK
Supplerende information
En surroundlydsindstilling, som kan betragtes
som en sammensætning af Digital Cinema
Sound teknologi, frembringer lyden af en
dubbing-biograf med anvendelse af tre
teknologier: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching", og "Cinema Studio
Reverberation".
"Virtual Multi Dimensions", den virtuelle
højttalerteknologi, skaber en virtuel
multisurround-atmosfære med aktuelle
højttalere op til 7.1-kanal (med 9.1-kanal
højttalere, vil "Virtual Multi Dimensions"
automatisk blive afbrudt), og bringer en
surroundlyd-oplevelse som i en biograf med
de sidste nye finesser ind i din stue.
"Screen Depth Matching" gengiver
diskantsvækkelse, fyldighed og lyddybde,
som normalt skabes i en biograf, hvor lyden
kommer fra et punkt bag skærmen. Dette føjes
derefter til front- og centerkanalerne.
"Cinema Studio Reverberation" gengiver
lydkarakteristikken i state-of-the art dubbingbiografer og optagestudier, inklusive Sony
Pictures Entertainment's dubbing-studier. Der
er tre indstillinger, A/B/C, som er til rådighed
i overensstemmelse med studietypen.
x Digital Cinema Sound (DCS)
x "S-Master"
Enestående lydgengivelsesteknologi til
hjemmebiografen, som er udviklet af Sony, i
samarbejde med Sony Pictures Entertainment,
så der opnås en spændende og kraftig lyd som
i biografen hjemme i din stue. Med denne
"Digital Cinema Sound", som er udviklet
gennem integrering af en DSP (Digital
signalprocessor), kan du opleve det ideelle
lydfelt, som filmskaberne har tænkt sig det,
hjemme i din stue.
Denne receiver er udstyret med en "S-Master"
fuld digital forstærker - en unik, digital
forstærker, som er udviklet af Sony, og som
har de følgende egenskaber.
x Digital Concert Hall
"Digital Concert Hall" frembringer en mere
klangfuld lyd for 2-kanals stereokilder, som
for eksempel CD'er etc. Ved anvendelse af 5.1kanals eller 7.1-kanals højttalere og virtuel
højttalerteknologi, frembringes der
stereoskopisk lydtilbagekastning og
reflekteret lyd, og musik-software kan
afspilles med mere klangfuld lyd og præsens.
Lydfeltet i en koncertsal skabes af en
geometrisk analyse af koncertsalen og en
præcis formning af reflekteret lyd og
genklangslyd, som er baseret på faktisk målt
data. Der tages hensyn til tonale kvaliteter,
som for eksempel lydstyrke og frekvensgang
og de beregnes på den digitale lydprocessor
(DSP) for at tilføje genlyd. Lyden forlenes
med en naturlig og behagelig resonans som
giver dig en fornemmelse af at være til stede i
en koncertsal.
x Pulse Height Volume
Pulse Height Volume, en egenskab hos SMaster PRO teknologi, regulerer lydstyrken
ved at kontrollere impulshøjden. Denne
metode mister ingen information og gengiver
en lyd med højere kvalitet end hvis lydstyrken
reguleres via digital behandling.
130DK
1:Fuld digital behandling
Signalerne behandles fuldstændigt i digital og
går ikke på noget tidspunkt gennem det
analoge domæne. Som et resultat heraf er
signalprocessen altid ren og præcis og
påvirkes ikke af støjinterferens ved
signalstierne, hvilket ofte er tilfældet med
analog lydbehandling. I tilgift hertil er SMaster-lydbehandling både enkel og hurtig,
hvorved der frembringes en high fidelity-lyd
med enorme informationssignaler, som for
eksempel Super Audio CD'er.
2:Lav varmeudstråling
Endnu en af fordelene ved S-Masterteknologien er dens lave varmeudstråling. SMaster-processen frembringer ikke det samme
niveau af varme som analog forstærkning gør.
Det betyder, at ikke blot er S-Master mere
effektiv, men lydkvaliteten påvirkes ikke, fordi
der ikke er nogen varme, som forvrænger den
sidste dannelse af lydbølgerne.
Om placeringen
Forsigtighedsregler
Om sikkerheden
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal du tage den ud af
forbindelse og få den efterset af en kvalificeret
fagmand, inden du begynder at bruge den igen.
Om strømforsyningen
Om varmedannelse
Apparatet bliver varmt under brugen, men
dette er normalt. Hvis apparatet anvendes
uafbrudt ved høj lydstyrke, kan apparates
overside, sider og underside blive meget
varme. Lad være med at røre ved kabinettet, så
du undgår at brænde dig.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af forbindelse, inden den sluttes til andet
udstyr.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en
blød kuld, som er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke af nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler, som for eksempel alkohol
eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sonyforhandler, hvis du har nogen spørgsmål om
eller problemer med din receiver.
131DK
Supplerende information
• Kontroller, inden du begynder at bruge
apparatet, at driftsspændingen er identisk
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
fabriksskiltet på bagsiden af receiveren.
• Apparatet vil stadig være tilsluttet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe det
er sluttet til en stikkontakt i væggen, selv
hvis der er slukket på selve apparatet.
• Husk at tage receiveren ud af forbindelse
med stikkontakten i væggen, hvis du ikke
agter at anvende den i et længere tidsrum.
Netledningen tages ud af forbindelse ved at
man tager fat i stikket. Træk aldrig i
ledningen.
• (Gælder kun modeller med områdekode UC)
Det ene stikben på stikket er af
sikkerhedshensyn bredere end det andet og
passer kun i stikkontakten på en måde.
Henvend dig til din forhandler, hvis stikket
ikke kan sættes helt ind i kontakten.
• Netledningen må kun skiftes ud af en
kvalificeret fagmand.
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og forlænge receiverens
levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den kan
blive udsat for direkte sol, meget støv eller
mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningerne og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, som for eksempel et fjernsyn, en
videobåndpåtager og eller en
kassettebåndoptager. (Hvis receieveren
anvendes i kombination med et fjernsyn, en
videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
særlig sandsynligt, når der anvendes en
indendørsantenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørsantenne.)
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af de følgende problemer skulle opstå
under brug af receiveren. Henvend dig gerne
til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem
ikke kan løses.
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat der vælges.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUMEkontrollen ikke er sat til –∞ dB.
• Kontroller, at SPEAKERS ikke er sat til
"OFF" (side 50).
• Kontroller, at alle højttalerledningerne er
sat i forbindelse på korrekt vis.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for
at annullere lyddæmpningsfunktionen.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er sluttet korrekt til
lydindgangsjackstikkene til det apparat.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne) er
sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Slut et par hovedtelefoner til PHONESjackstikket for at verificere, at der kommer
lyd fra hovedtelefonerne. Hvis der kun
høres en kanal fra hovedtelefonerne, kan
det betyde, at apparatet ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Kontroller, at
alle ledningerne er sat helt ind i
jackstikkene på både receiveren og
apparatet. Hvis begge kanaler høres fra
hovedtelefonen, kan det betyde, at
fronthøjttaleren ikke er sluttet til
receiveren på korrekt vis. Bekræft
tilslutningen af den fronthøjttaler, fra
hvilken der ikke kommer nogen lyd.
• Bekræft, at du ikke kun har sluttet det
venstre (L) eller højre (R) jackstik til et
132DK
monofonisk apparat. Anvend et
monofonisk-stereokabel (medfølger ikke)
og slut det til både L- og R-jackstikkene.
Der vil imidlertid ikke komme nogen lyd
fra centerhøjttaleren, når et lydfelt (PRO
LOGIC etc.) er valgt. Når
centerhøjttaleren er sat til "NO", vil lyden
kun komme fra den venstre og højre
fronthøjttaler.
Der er ingen lyd eller lyden er meget
svag.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at det rigtige apparat er valgt
med INPUT SELECTOR.
• Kontroller, at SPEAKERS ikke er sat til
"OFF" (side 50).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for
at annullere lyddæmpningsfunktionen.
• Kontroller, hvis lyden er meget svag, om
NIGHT MODE er aktiveret (side 94).
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren,
eliminer årsagen til kortslutningen og tænd
for receiveren igen.
Der er ingen lyd fra analoge 2-kanals
kilder.
• Kontroller, at DIGITAL ASSIGNfunktionen ikke anvendes til at tildele en
anden kildes lydindgang til den valgte
indgang (side 59).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
"COAXIAL FIXED" eller "OPTICAL
FIXED" for den valgte indgang (side 58).
• Kontroller, at MULTI CH IN-funktionen
ikke er valgt.
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICALindgangsjacktikket).
• Kontroller, at DIGITAL ASSIGNfunktionen ikke anvendes til at tildele en
anden kildes lydindgang til den valgte
indgang (side 59).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er sat til
"ANALOG 2CH FIXED" (side 58).
Kontroller, at INPUT MODE hverken er
sat til "COAXIAL FIXED" for kilderne fra
OPTICAL-indgangsjackstikket eller til
"OPTICAL FIXED" for kilderne fra
COAXIAL-indgangsjackstikket.
• Kontroller, at MULTI CH IN-funktionen
ikke er valgt.
Der er ingen lyd, når i.LINK er valgt.
• Kontroller, at i.LINK-apparatet er tilsluttet
på korrekt vis.
• Kontroller, at anvendelse af SCDXA9000ES er sat til udgangssignaler fra
i.LINK-jackstikket.
• Det er ikke sikkert, at der vil være nogen
lyd, hvis du anvender to eller flere
afspillere. Stop i dette tilfælde den
afspiller, som ikke er valgt, og vælg
derefter den afspiller, som du vil afspille
igen, ved at trykke på i.LINK-knappen.
Der er kraftig brum og støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand af transformere eller motorer
og mindst 3 m fra et fjernsyn og lysstofrør.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Bekræft, at U SIGNAL GND-tilslutningen
er jordet (kun hvis en pladespiller er
tilsluttet).
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
let fugtet med alkohol.
Der er ingen lyd fra centerhøjttaleren.
• Kontroller, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
A.F.D., MOVIE, eller MUSIC).
• Vælg CINEMA STUDIO EXindstillingen (side 92).
• Indstil højttalerniveauet (side 50).
• Kontroller, at centerhøjttaleren er sat til
enten "SMALL" eller "LARGE" (side 47).
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra surround/
bagsurroundhøjttalerne.
• Kontroller, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
A.F.D., MOVIE, eller MUSIC).
• Vælg en CINEMA STUDIO EXindstilling (side 92).
• Indstil højttalerniveauet (side 50).
• Kontroller, at surroundhøjttalerne er sat til
enten "SMALL" eller "LARGE" (side 47).
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
og i modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene med brug af
LEVEL-menuen.
Der er ingen lyd fra subwooferen.
• Hvis alle højttalerne er sat til "LARGE" og
"Neo:6 Cinema", eller "Neo:6 Music" er
valgt, vil der ikke være nogen lyd fra
subwooferen.
Der er ingen lyd fra
bagsurroundhøjttalerne.
• Nogle disks har ikke noget Dolby Digital
Surround EX-flag, selv om emballagen
har Dolby Digital Surround EX-logoer.
Vælg i dette tilfælde "ON" (side 95).
fortsættes
133DK
Supplerende information
Kildelyden fra HDMI-jackstikket sendes
ikke ud fra en forstærker eller den
fjernsynshøjttaler, som er sluttet til
receiveren.
• Kontroller indstillingen af HDMI AUDIO
i CUSTOMIZE-menuen (side 70).
• Kontroller HDMI-tilslutningen.
• Der er ingen lyd, når receiverens menu
vises på fjernsynsskærmen. Tryk på ON
SCREEN for at slukke for displayet.
• Det er ikke muligt at lytte til en Super
Audio CD ved at tilslutte HDMI.
• Det kan være nødvendigt at klargøre
apparat-siden, afhængigt af
afspilningsapparatet. Vi henviser til
brugsvejledningen for hvert enkelt
apparat.
Der kan ikke opnås nogen
surroundeffekt.
• Kontroller, at lydfeltet er aktiveret (tryk på
A.F.D., MOVIE, eller MUSIC).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingfrekvens på mere end 48 kHz.
Dolby Digital- eller DTS-multikanallyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD etc., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Bekræft lydindstillingen (indstillingerne
for lydudgangen) på de tilsluttede
apparater, når du slutter DVD-afspilleren
etc. til de digitale indgangsjackstik på
denne receiver.
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at apparaterne er tilsluttet på
korrekt vis.
• Vælg kildeapparatet med INPUT
SELECTOR.
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at slutte receiveren til
en udendørs FM-antenne som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
sluttes til en udendørsantenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke sluttes til et gasrør,
da dette kan medføre gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
134DK
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstilling). Anvend
direkte stationsindstilling.
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
sletttet (under søgning efter faste
stationer). Forindstil stationerne (side 78).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen kommer
frem på displayet.
RDS fungerer ikke.*
• Bekræft, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.*
• Kontakt radiostationen og find ud af, om
den yder den pågældende service eller ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
Der er ikke noget billede eller der
kommer et uklart billede frem på
fjernsynsskærmen eller monitoren.
• Vælg den rigtige indgang på receiveren.
• Indstil fjernsynet til den rigtige
indgangsindstilling.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Tildel komponentvideo-indgangen på
korrekt vis.
• Indgangssignalet bør være det samme som
det, der indgår, når du op-konverterer et
indgangssignal med denne receiver.
Billedet fra COMPONENT VIDEO OUT
er beskadiget.
• Hvis PROGRESSIVE OUT er sat til
"ON", vil billedet i et signal, som er mere
end 480i, være beskadiget, når signalerne
udgår fra COMPONENT VIDEO OUTjackstikket. Sæt PROGRESSIVE OUT til
"OFF".
• Indgangssignaler på mere end 480i i
COMPONENT VIDEO modtages ikke,
når signalerne udgår fra HDMIjackstikket, S-VIDEO-jackstikket eller
VIDEO-jackstikket. (Receiveren kan med
andre ord ikke konvertere
komponentvideosignaler.) Indtast 480i af
komponentvideosignalet.
• Anvend et videojackstik som
apparatjackstik, og sæt PROGRESSIVE
OUT til "OFF", hvis der udsendes mere
end 480i-komponentsignaler.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer i banen
mellem fjernbetjeningen og receiveren.
• Skift alle batterier i fjernbetjeningen ud
med nye, hvis de er udtjente.
• Kontroller, om receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstillinger
er identiske. Hvis receiverens og
fjernbetjeningens kommandoindstillinger
er forskellige, kan du ikke styre receiveren
med fjernbetjeningen (side 44).
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
• Hvis "2ND ZONE" eller "3RD ZONE"
kommer frem eller hvis lydfelterne ikke
vises helt, skal du kontrollere om
fjernbetjeningen er korrekt registreret til
receiveren (gælder kun RM-AAE003).
• Hvis du anvender et programmeret apparat
af et andet mærke end Sony, er det ikke
sikkert, at fjernbetjeningen fungerer
korrekt. Dette afhænger af modellen og
fabrikanten af apparatet (gælder kun RMAAE003).
* Gælder kun modeller med områdekode CEL.
MULTI CHANNNEL DECODING-lampen
lyser ikke blåt.
• Kontroller, at afspilningsapparatet er
sluttet til et digitalt jackstik og at
indgangen er korrekt valgt på denne
receiver.
• Kontroller, om den digitale lydudgang for
den valgte indgang ikke er tildelt et andet
apparat med brug af DIGITAL ASSIGNfunktionen (side 59).
• Kontroller, om indgangskilden fra den
software, som afspilles, svarer til
multikanal-formatet.
• Kontroller, om indstillingen på
afspilningsapparatet er sat til
multikanallyd.
fortsættes
135DK
Supplerende information
Kildebilledindgangen fra HDMIjackstikket sendes ikke ud fra
forstærkeren eller fjernsynshøjttaleren,
som er tilsluttet til receiveren.
• Kontroller kabeltilslutningen.
• Det kan være nødvendigt at klargøre
apparat-siden, afhængigt af
afspilningsapparatet. Vi henviser til
brugsvejledningen for hvert enkelt
apparat.
Fjernbetjening
Fejlmeddelelser
Hvis der er opstået en fejlfunktion, vil en kode
på to cifre samt en meddelelse blive vist på
displayet. Via meddelelsen kan man
kontrollere systemets tilstand. Vi henviser til
den følgende oversigt angående, hvordan
problemet løses. Henvend dig gerne til
nærmeste Sony-forhandler, hvis det ikke er
muligt at løse et problem.
DECODE ERROR/CHECK CODE 01
Vises, når et signal, som receiveren ikke kan
dekode (for eksempel DTS-CD) indgår, når
"DEC. PRIORITY" på CUSTOMIZEmenuen er sat til "PCM". Sæt den til
"AUTO" (side 66).
PROTECTOR/CHECK CODE 11
Uregelmæssig strøm udsendes fra
højttalertilslutningerne. Sluk for receiveren,
kontroller at højttalerledningens
midterkerne ikke berører receiveren eller
andre højttalertilslutninger, og tænd derefter
for receiveren igen.
PROTECTOR/CHECK CODE 12
Forstærkeren er overophedet. Kontroller, at
ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
Sluk for receiveren. Lad den stå urørt i et
stykke tid, og tænd derefter for den igen.
PROTECTOR/CHECK CODE 13
Effektsektionen er overophedet. Kontroller,
at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
Sluk for receiveren. Lad den stå urørt i et
stykke tid, og tænd derefter for den igen.
PROTECTOR/CHECK CODE 14
Sluk for receiveren, kontroller at
højttalerledningens midterkerne ikke
berører receiveren eller andre
højttalertilslutninger, og tænd derefter for
receiveren igen.
136DK
PROTECTOR/CHECK CODE 21
Sluk for receieveren og rådfør dig med
nærmeste Sony-forhandler.
PROHIBITED/CHECK CODE 71
Receiveren kan ikke udsende lyd på grund
af ophavsretsbeskyttelse.
UNKNOWN SIGNAL/CHECK CODE 72
Receiveren er ikke kompatibel med
indgangssignalet.
BUSFULL/CHECK CODE 73
Eftersom i.LINK-bussen er optaget af
udgangssignaler fra andre apparater, kan der
ikke tilsluttes lydsignaler.
• Hold op med at sende udgangssignaler fra
tilsluttede apparater (Sluk for apparatet
eller tryk på STOP-knappen etc.). Tryk på
i.LINK på receiveren og vælg derefter
afspilleren igen.
LOOP CONNECT/CHECK CODE 74
• i.LINK-tilslutningen er fanget i en sløjfe.
• Kontroller tilslutningen (side 27).
Henvisninger angående
sletning af hukommelsen
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 42
Brugertilpassede lydfelter
side 101
Tekniske data
Forstærker
1) Afhængigt
af lydfeltindstillingerne og kilden, er
det ikke sikkert, at der er nogen lyd.
2)
Målt under de følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyning
UC
120 V AC, 60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
CEL
230 V AC, 50/60 Hz
KR
230 V AC, 60 Hz
CN
230 V AC, 50 Hz
Supplerende information
Model med områdekode UC, TW:
UDGANGSEFFEKT
Nominel udgangseffekt i Stereo-indstilling1)
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
total harmonisk
forvrængning 0,15%):
170 W + 170 W
Referenceudgangseffekt i Stereo-indstilling
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
total harmonisk
forvrængning 0,15%):
170 W + 170 W
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
total harmonisk
forvrængning 0,15%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
total harmonisk
forvrængning 0,15%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Modeller med områdekode CEL, KR, CN:
UDGANGSEFFEKT
Nominel udgangseffekt i Stereo-indstilling1) 2)
(8 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
0,7%):
170 W + 170 W
Referenceudgangseffekt i Stereo-indstilling2)
(4 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
0,7%):
170 W + 170 W
Referenceudgangseffekt
(8 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
0,7%):
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Referenceudgangseffekt
(4 ohm 1 kHz, total
harmonisk forvrængning
0,7%):
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Frekvensgang
PHONO
RIAAequalisationskurve
±0,5 dB
Effektforstærkerblok
10 Hz – 50 kHz
±3 dB (8 ohm)
Indgange (analoge)
PHONO
Følsomhed: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
86 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT1/2, SA-CD/CD,
TAPE, MD/DAT, DVD,
TV/SAT, VIDEO1/2/3
Følsomhed: 150mV
Impedans: 50 kohm
Signal/støjforhold:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
fortsættes
137DK
AM-tuner
Indgange (digitale)
SA-CD/CD, DVD
(Koaksial)
Impedans: 75 ohms
Signal/støjforhold:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
SA-CD/CD, DVD,
TV/SAT, MD/DAT,
VIDEO 3 (optisk)
Signal/støjforhold:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
TAPE, MD/DAT
Spænding: 150 mV
(REC OUT),
Impedans: 1 kohms
VIDEO1/2 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER,
Spænding: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohms
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EQUALIZER
Forstærkningsniveauer ±10 dB, 1 dB trin
FM-tuner
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennetilslutninger 75 ohms, ubalanceret
Følsomhed
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohms
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohms
Brugbar følsomhed11,2 dBf, 1 µV/75 ohms
Signal/støjforhold
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB ved 400 kHz
138DK
Modtageområde
Modeller med områdekode UC:
530 – 1.710 kHz3)
(Med 10-kHz
afstemningsskala)
531 – 1.710 kHz3)
(Med 9-kHz
afstemningsskala)
Model med andre områdekoder:
531 – 1.602 kHz
(Med 9-kHz
afstemningsskala)
Antenne
Rammeantenne
Brugbar følsomhed 50 dB µ/m (ved 1.000 kHz
eller 999 kHz)
Signal/støjforhold 54 dB (ved 50 mV/m)
Harmonisk forvængning
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz:
35 dB
Ved 10 kHz:
40 dB
3) Du
kan ændre AM-afstemningsskalaen til enten
9 kHz eller 10 kHz. Sluk for receiveren, efter at der
er stillet ind på en AM-station. Hold PRESET
TUNING + eller TUNING + nede, og tryk
samtidigt på ?/1. Alle de faste stationer vil blive
slettet, hvis du ændrer afstemningsskalaen. Gentag
proceduren, hvis du vil nulstille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz).
Video
Indgange/udgange
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohm
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohm
80 MHz HD gennemgang
(når PROGRESSIVE OUT
er sat til "OFF")
i.LINK
Medfølgende tilbehør
Stikben
4 stikben
Transmissionshastighed
S200 (maks.
datatransmissionshastighed
200 Mbps)
Transmissionsprotokol
A/Mtransmissionsprotokol
Format (indgang)
Super Audio CD* (DSD
PLAIN)
2-kanals lineær PCM
(IEC-60958-3)
Samplingfrekvens:
44,1 kHz
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Netledning (1)
Fjernbetjening RM-AAE003 (1)
LR6 (AA-størrelse) batterier (3)
Fjernbetjening RM-US106A (1)
R6 (AA-størrelse) batterier (2)
Vi henviser til side 3 angående detaljer om
områdekoden for det apparat, du anvender.
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
* I overensstemmelse med DTLAkopispærreteknologi (Revision 1.3).
Generelt
Strømforsyning
Områdekode
Strømforsyning
UC
120 V AC, 60 Hz
CEL
230 V AC, 50/60 Hz
110 V AC, 60 Hz
KR
220 V AC, 60 Hz
CN
220 V AC, 50 Hz
Supplerende information
TW
Effektforbrug
Områdekode
Effektforbrug
UC, CEL, TW, KR,
CN
250 W
UC
300 VA
Effektforbrug (i standbyindstilling)
1W
Vekselstrømsudtag
Områdekode
Vekselstrømsudtag
UC
2 stk. med afbryder, 120 W/1A
MAX
CEL
1 stk. med afbryder,
100 W MAX
KR, TW, CN
– (intet vekselstrømsudtag)
Mål
Vægt (ca.)
430 × 175 × 470 mm
inklusive fremspringende
dele og kontroller
23,5 kg
139DK
Stikordsregister
Symboler
Før brug 43
Indlæring 117
Lister 106
Makro afspilning 115
programmering 113
RM-AAE003 14
RM-US106A 16
sletning af alt 118
SUB-menu 110
U SIGNAL GND-tilslutning 29, 41
Tal
2 kanal 89
2.- og (3.-) zone-betjeninger 84
2CH STEREO 89
5.1 kanal 18
7.1 kanal 18
9.1 kanal 19
A
A.F.D. 91
Afbryderautomatik 74
AUTO FORMAT DIRECT 89
AUTOBETICAL 77
Avancerede højttalerindstillinger 102
C
CD
Afspilning 52
CD-afspiller 25
Centerfrekvens 50
COMPONENT VIDEO ASSIGN 61
CONTROL A1II 87
CONTROL S 88
D
DCS 92–94
DIGITAL ASSIGN 59
Display 9
Dolby 91, 95–97
Downmix 89
DTS 95–97
DVD
Afspilning 53
Tilslutning 35–36
F
Fejlmeddelelser 136
Fjernbetjening
betjening af hvert apparat 109
140DK
H
HDMI
HDMI AUDIO 70
HDMI POWER 70
HDMI VIDEO ASSIGN? 69
tilslutning 37
HDMI VIDEO ASSIGN 62
Hvordan de justerede indstillinger gemmes i
hukommelsen 63
Højttalere
Indstil afstanden 48
Klargøring 45–50
Niveauer og balance 50–51
tilslutning 20
I
i.LINK 27
IMPEDANCE SELECTOR 20
Indgangsstrøm 73, 96
Indledende klargøring 42
Indstilling
CIS 82
CUSTOMIZE 65
EQUALIZER 104
LEVEL 99
lydeffekt 97–101
lydfelt 97
niveau og balance 99
SPEAKER SET UP 47
SURR SET UP 98
INPUT MODE 57
INPUT SELECTOR 56
Lydsignal 57
L
L.F.E. 11, 47
Lyddæmpning 57
Lydfelter
brugertilpasning 97–101
nulstilling 101
valg 92
M
MD/DAT-anlæg 24
Menu
CIS 82, 126
CUSTOMIZE 65, 124
EQUALIZER 104, 123
LEVEL 99, 123
SPEAKER SET UP 102, 124
STREAM INFO 126
SURR SET UP 97, 123
TUNER 124
Menu-liste 123
N
O
T
TEST TONE 50, 99
Tildelelige indgangssignaler 32
Tuner
AM 76
antenner 41
FM 76
TV
Tilslutning 33
TV-spil 54
U
USER PRESET 63
V
Videobåndoptageren
Afspilning 55
Tilslutning 40
Æ
Supplerende information
Navngivning 58
Netledning 42
NIGHT MODE 94
Nulstilling 136
Afspilning 52
Tilslutning 26
SURR BACK DECODING 95
Surroundlyd 89
Ændring 31
Ændring af displayet 73
ON SCREEN 46, 50
Optagelse
på et lydbånd eller en MiniDisc 74
på et videobånd 75
R
RDS 80
S
Satellit-tuner 39
SB DEC MODE 96
SPEAKERS-knap 50
Stationsindstilling
automatisk 76
direkte 76
faste stationer 78
STREAM INFO 73
Super Audio CD 25
141DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja, laitteen
päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on helppo
irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
2FI
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät).
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saa paikallisesta viranomaisilta.
Tässä vastaanottimessa käytetään High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
Tästä ohjekirjasta
• Tämän ohjekirjan ohjeet ovat mallille STRDA7100ES. Tarkista mallinumero etupaneelin
oikeasta alakulmasta. Tämän ohjekirjan kuvissa
käytetään aluekoodin UC mallia, ellei toisin
mainita. Kaikki toiminnalliset erot on selvästi
osoitettu tekstissä tyyliin ”Vain aluekoodin CEL
mallit”.
• Tämän ohjekirjan ohjeissa kuvataan varusteisiin
kuuluvan kaukosäätimen ohjaustoiminnot. Myös
vastaanottimen painikkeita voidaan käyttää, jos
niillä on samat tai samanlaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licencing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Aluekoodeista
Ostamasi vastaanottimen aluekoodi näkyy
takapaneelin oikeassa alosassa (katso alla olevaa
kuvaa).
Aluekoodi
Kaikki aluekoodista riippuvat erot
toiminnallisuudessa on merkitty tekstissä selvästi
esimerkiksi seuraavasti: ”Vain aluekoodin AA
mallit”.
Tässä vastaanottimessa käytetään Dolby* Digital ja
Pro Logic Surround ja DTS** Digital Surround järjestelmää.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” ja kaksoisD-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu Digital Theater Systems, Inc:in
USA:n patenttiin perustuvan lisenssin nojalla.
N:rot 5451942, 5956674, 5974380, 5978762,
6226616, 6487535 sekä muut USA:n ja
maailmanlaajuiset myönnetyt ja haetut patentit.
”DTS”, ”DTS-ES”, ”Neo:6”, ja ”DTS 96/24”
Digital Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä.
Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems,
Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
3FI
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Osien kuvaus ja sijainti .................................6
1: Kaiuttimien asentaminen ........................18
2: Kaiuttimien liittäminen ...........................21
3a: Audiolaitteiden liittäminen ...................23
3b: Liittäminen videolaitteisiin ...................31
4: Antennien liittäminen .............................42
5: Virtajohdon liittäminen ...........................43
6: Kaukosäätimen valmisteleminen ............44
7: Kaiuttimien asentaminen ........................46
Kaiutinjärjestelmän valitseminen ...............51
8: Kaiutintasojen ja tasapainon
säätäminen(TEST TONE) .....................51
Soittaminen
Super Audio CD/CD:n kuunteleminen .......53
DVD:n katseleminen ..................................54
Televisiopelien pelaaminen ........................55
Videon katseleminen ..................................56
Vahvistimen käyttäminen
Laitteen valitseminen ..................................57
Audion tulomuodon vaihtaminen
(INPUT MODE) ....................................58
Tulojen nimeäminen ...................................59
Digitaalisen äänen kuunteleminen muista
tuloista(DIGITAL ASSIGN) .................60
Komponenttikuvien katseleminen muista
tuloista
(COMPONENT VIDEO ASSIGN) .......62
HDMI-kuvan katseleminen muista tuloista
(HDMI VIDEO ASSIGN) .....................63
Säädettyjen asetusten tallentaminen
(USER PRESET) ...................................64
Valikkoasetuksen muuttaminen ..................66
Näytön vaihtaminen ....................................74
Uniajastimen käyttäminen ..........................75
Äänittäminen muilla laitteilla .....................75
FM/AM-radion kuunteleminen ..................77
4FI
FM-asemien automaattinen tallentaminen
(AUTOBETICAL)
(Vain aluekoodin CEL mallit) ............... 79
Radioasemien esivalinta ............................. 80
Radiotietojärjestelmän (RDS) käyttäminen
(Vain aluekoodin CEL mallit) ............... 82
Kustomointimuoto ..................................... 83
Toisen vyöhykkeen äänen kuunteleminen
(2. (3.) vyöhykkeen toiminnot) ............. 86
Sony-laitteiden käyttäminen ...................... 89
Surround-äänen
kuunteleminen
Pelkkien etukaiuttimien käyttäminen
(2CH STEREO) .................................... 91
Audiosignaalin tyypin automaattinen
havaitseminen
(AUTO FORMAT DIRECT) ................ 92
Äänikentän valitseminen ............................ 94
Taka-surround-dekoodausmuodon
käyttäminen
(SURR BACK DECODING) ................ 97
Äänikenttien mukauttaminen ..................... 99
Kaiuttimien edistynyt
asennus
Edistyneet asetukset ................................. 104
Taajuuskorjaimen säätäminen
(Basson/Keskitaajuuden/
Diskantin taso) .................................... 106
Kaukosäätimen käyttäminen
Kaukosäätimen valikkoluettelo
(vastaanottimen käyttäminen) ............. 109
Valitse laite ............................................... 111
Käytä kutakin laitetta kaukosäätimellä .... 112
Kaukosäätimen ohjelmoiminen ................ 116
Useiden komentojen suorittaminen
automaattisesti peräkkäin
(makrotoisto) ....................................... 119
Sellaisten kaukosäätökoodien asettaminen,
joita ei ole tallennettu säätimeen ......... 120
Kaukosäätimen muistin koko sisällön
tyhjentäminen ...................................... 122
Muut toiminnot ........................................ 122
Painikkeiden kohdistusten muuttaminen
(vain RM-US106A) ............................. 124
Lisätietoja
Valikkoluettelo (LEVEL/SURR SET UP/
EQUALIZER/TUNER/SPEAKER SET
UP/CUSTOMIZE/CIS/
STREAM INFO) ................................. 127
Sanasto ..................................................... 131
Tekniset termit .......................................... 133
Varotoimet ................................................ 135
Vianetsintä ................................................ 136
Tekniset tiedot .......................................... 140
Hakemisto ................................................ 143
5FI
\
Aloittaminen
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
Avaa etupaneeli.
6FI
Nimi
A ?/1
Paina kytkeäksesi
vastaanottimen päälle
tai pois päältä (sivu 43,
53, 54, 55, 56, 103).
L Kaukosäätimen Vastaanottaa
vastaanotin
kaukosäätimen
signaaleja.
Toiminto
B HDMI/i.LINKvalo
Syttyy vihreänä, kun
soiton lähteeksi
valitaan HDMI ja
sinisenä, kun valitaan
i.LINK (sivu 57).
Aloittaminen
Toiminto
Nimi
M PHONES-liitin
Kytkeytyy
kuulokkeisiin
(sivu 96).
N SPEAKERSkytkin
Kytke etukaiuttimet
asentoon OFF, A+B, A
tai B (sivu 51).
Tässä näkyy valitun
laitteen tämänhetkinen
tila tai valittavissa
olevien vaihtoehtojen
luettelo (sivu 9).
O PRESET
TUNING+/–
Paina valitaksesi
esivalintanumeron
(sivu 80).
P TUNING+/–
D 2CH
Paina hakeaksesi
aseman (sivu 77).
Paina valitaksesi 2CH
STEREO -muodon
(sivu 91, 96).
Q FM/AM
E A.F.D.
Paina tehdäksesi
valinnan ”FM” tai
”AM” (sivu 77, 80).
Paina valitaksesi A.F.D
-muodon (sivu 91, 92,
96).
R MEMORY/
ENTER
F MOVIE,
MUSIC
Paina valitaksesi
äänikentät (MOVIE,
MUSIC) (sivu 94, 95).
Paina tallentaaksesi
aseman tai syöttääksesi
valinnan, kun valitset
asetuksia (sivu 43, 65).
G MASTER
VOLUME
Käännä säätääksesi
kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti (sivu
53, 54, 55, 56, 58).
H INPUT
SELECTOR
Käännä valitaksesi
soiton lähteen (sivu 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59,
76).
I HDMI
Paina valitaksesi
HDMI-liittimeen
liitetyn laitteen tulon
(sivu 38).
C Näyttöikkuna
J MULTI
CHANNEL
DECODING
-valo
Syttyy, kun
monikanavaääntä
dekoodataan (sivu 54).
K Tulon valot
Valitun lähteen lamppu
syttyy (sivu 57).
S USER PRESET Paina tallentaaksesi
äänikentän säädön yms.
asetukset (sivu 65).
T DISPLAY
Paina valitaksesi
näyttöikkunassa
näkyvät tiedot (sivu
74).
U SURR BACK
DECODING
Paina valitaksesi
surroundin
takasignaalin
dekoodausmuodon
(sivu 97).
V INPUT MODE
Paina valitaksesi
syöttömuodon, kun
samat laitteet on liitetty
sekä digitaaliseen että
analogiseen liittimeen
(sivu 58).
jatkuu
7FI
Nimi
Toiminto
W MULTI CH IN
Paina valitaksesi
audion suoraan MULTI
CHANNEL INPUT
-liittimiin liitetyistä
laitteista (sivu 57).
X i.LINK
Paina valitaksesi
syötön i.LINKliittimeen liitetystä
laitteesta (sivu 28, 57).
Y VIDEO 3 INPUT Videokameran tai
televisiopelin
liittäminen (sivu 41,
55).
Z +/–,
MENU,
MAIN MENU
Säädä valitaksesi ja
syöttääksesi valikon ja
parametrien asetuksia
(sivu 61, 65, 81, 99,
100, 104).
wj TREBLE,
BASS
Säädä kunkin
kaiuttimen äänensävyä
(basson, diskantin
tasoa) (sivu 107).
8FI
Näytön merkkivaloista
Aloittaminen
Nimi
Toiminto
Nimi
A SW
Syttyy, kun
lisäbassokaiuttimen
valintana on ”YES” (sivu
48). Kun tämä merkkivalo
syttyy, vastaanotin tuottaa
lisäbassosignaalia
soitettavalla levyllä olevan
L.F.E.-signaalin tai
etukanavien matalien
taajuuksien perusteella.
Tämä merkkivalo ei pala
2CH STEREO -muodolla
eikä syötettäessä 2kanavaista signaalia, kun
[A.F.D. AUTO] on valittuna
ja SURR SET UP -valikon
[A.F.D. 2CH SW] asetuksena on ”OFF”.
B SoittoKirjaimet (L, C, R jne.)
kanavan
osoittavat soitettavat
merkkivalot kanavat. Kirjainten
ympärillä olevat muuttuvat
laatikot osoittavat, kuinka
vastaanotin alasmiksaa
lähdeäänen
(kaiutinasetusten
perusteella).”
” syttyy,
kun 9.1-kanavan
kaiutinjärjestelmä on
aktivoituna.
L
Etuvasen
R
Etuoikea
C
Keski (monofoninen)
SL
Vasen surround
SR
Oikea surround
S
Surround (monofoninen tai
Pro Logic -prosessoinnin
tuottamat surroundkomponentit)
SBL
Takavasen surround
SBR
Takaoikea surround
SB
Taka-surround (6.1kanavaisen dekoodauksen
tuottamat surroundtakakomponentit)
Esimerkki:
Äänitysformaatti (Etu/
surround): 3/2.1
Lähtökanava: Surroundkaiuttimet puuttuvat
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
Toiminto
SW
L
SL
C
R
SR
jatkuu
9FI
Nimi
Toiminto
C ;DIGITAL Syttyy, kun syötetään
(EX)
Dolby Digital -signaalia.
”EX” syttyy, kun Dolby
Digital Surround EX
-signaalia dekoodataan.
D INPUT
Palaa jatkuvasti. Jokin tulon
merkkivaloista syttyy myös
riippuen valitusta tulosta.
E AUTO
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”AUTO 2CH” (sivu 59).
F HDMI 1 2
Syttyy, kun soittolaite tai
soittolaite ja televisio on
liitettynä HDMI-liittimeen
(sivu 38).
G DTS (-ES)
Syttyy, kun syötetään DTSsignaalia. ”-ES” syttyy, kun
DTS-ES-signaalia
syötetään. Kun soitat DTSformaatin levyä, varmista
että digitaaliset liitännät on
tehty ja että INPUT MODE
-asetukseksi ei ole valittu
”ANALOG 2CH FIXED”
(sivu 59).
H i.LINK
Syttyy, kun i.LINK-laite on
liitettynä (sivu 28).
I COAX
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”AUTO” ja kun digitaalinen
tulosignaali syötetään
COAXIAL-liittimen kautta
tai kun INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”COAXIAL FIXED”
(sivu 59).
10FI
Nimi
Toiminto
J OPT
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”AUTO” ja kun digitaalinen
tulosignaali syötetään
OPTICAL-liittimen kautta
tai kun INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”OPTICAL FIXED”
(sivu 59).
K 96/24
Syttyy, kun vastaanotin
dekoodaa DTS 96 kHz/24
bitin signaalia.
L ANALOG
Syttyy, kun INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”AUTO” ja kun digitaalinen
tulosignaali syötetään
COAXIAL tai OPTICALliittimen kautta tai kun
INPUT MODE
-asetukseksi on valittu
”ANALOG 2CH FIXED”
(sivu 59).
M MULTI IN
Syttyy, kun ”MULTI CH
IN” on valittuna (sivu 57).
N SB DEC
Syttyy, kun surroundtakaäänen dekoodaus on
aktivoituna (sivu 97).
O D.RANGE
Syttyy, kun dynaaminen
taajuusalueen pakkaus on
aktivoituna (sivu 103).
P SLEEP
Syttyy, kun uniajastin on
aktivoituna (sivu 75).
Q VOLUME
Näyttää valitun
äänenvoimakkuuden.
R EQ
Syttyy, kun taajuskorjain on
aktivoituna (sivu 106).
S MEMORY
Syttyy, kun muistitoiminto
kuten Nimen syöttö (sivu
59), Esivalintamuisti (sivu
64) tms. on aktivoituna.
Nimi
Toiminto
U H.A.T.S.
Nimi
Toiminto
wl ;PRO
LOGIC (II/
IIx)
Syttyy, kun vastaanotin
käyttää Pro Logic
-prosessointia 2kanavaiseen signaaliin
antaakseen keski
-ja surround-kanavien
signaalin. Tämä merkkivalo
syttyy myös, kun Pro Logic
II tai Pro Logic IIx Movie/
Music -dekoodaus on
aktivoituna (sivu 93). Tämä
merkkivalo ei kuitenkaan
syty, jos sekä keski- että
surround-kaiuttimen
asetukseksi on valittu ”NO”
(sivu 48).
e; L.F.E.
Syttyy, kun soitettava levy
sisältää L.F.E. (Low
Frequency Effect)
-kanavan. Jos L.F.E.
-kanavan signaalin ääni
todella tuotetaan, kirjainten
alla olevat palkit osoittavat
tason. Koska L.F.E.
-signaalia ei äänitetä
tulosignaalin kaikille
kohdille, palkin taso
vaihtelee (ja voi sammua)
soiton aikana.
Syttyy, kun i.LINKliittimeen liitetyltä laitteelta
syötetään H.A.T.S.signaalia (sivu 69).
V DISCRETE Syttyy, kun DTS-ES
Discrete -dekoodaus on
aktivoituna (sivu 98).
W MATRIX
Syttyy, kun DTS-ES Matrix
-dekoodaus on aktivoituna
(sivu 98).
X CINEMA
Syttyy, kun DTS Neo:6
Cinema -dekoodaus on
aktivoituna (sivu 93).
Y MUSIC
Syttyy, kun Pro Logic II,
Pro Logic IIx Music tai
DTS Neo:6 Music dekoodaus on aktivoituna
(sivu 93).
Z NEO:6
Syttyy, kun DTS Neo:6
Cinema/Music
-dekoodaus on aktivoituna
(sivu 93).
wj MOVIE
Syttyy, kun Pro Logic II tai
Pro Logic IIx Movie
-dekoodaus on aktivoituna
(sivu 93).
wk GAME
Syttyy, kun Pro Logic II tai
Pro Logic IIx Game
-dekoodaus on aktivoituna
(sivu 93).
11FI
Aloittaminen
T Virittimen
Syttyy, kun vastaanotinta
merkkivalot käytetään radioasemien
virittämiseen tms.
(sivu 77–83)
Takapaneeli
A DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
OPTICAL IN/ Liitetään DVDOUT -liitin
soittimeen, Super
Audio CD
-soittimeen tms.
COAXIAL IN COAXIAL-liitin
antaa
-liitin
parempilaatuisen
kovan äänen (sivu
24, 25, 36).
HDMI IN/
MONITOR
OUT -liitin
i.LINK-liitin
12FI
Liitetään DVDsoittimeen tai
virittimeen. Kuva ja
ääni annetaan
televisiolle tai
projektorille (sivu
38).
Liitetään Sony Super
Audio CD
-soittimeen: SCDXA9000ES (sivu 28)
B AUDIO INPUT/OUTPUT -osa
L/R
AUDIO IN/
OUT -liitin
Liitetään
kasettinauhuriin tai
MD/DAT-soittimeen
tms. (sivu 24, 30).
MULTI
CHANNEL
INPUT -liitin
Liitetään Super
Audio CD
-soittimeen tai DVDsoittimeen, jossa on
analoginen
audioliitin 7.1kanavaiselle tai 5.1kanavaiselle äänelle
(sivu 24, 27).
PRE OUT
-liitin
Liitetään ulkoiseen
vahvistimeen.
C ANTENNA-osa
Liitetään tämän
vastaanottimen
mukana toimitettuun
FM-johtoantenniin
(sivu 42).
AM
ANTENNA
Liitetään tämän
vastaanottimen
mukana toimitettuun
AM-kehäantenniin
(sivu 42).
COMPONENT
VIDEO
INPUT/
OUTPUT
-liitina)
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUT -osa
D RS-232C-liitin
L/R
Käytetään
ylläpidossa ja
huollossa.
CTRL S
Liitetään Sony CDsoittimeen tai
vahvistimeen,
kasettisoittimeen
tms., jossa on
CONTROL A1II
-liitin (sivu 89).
Liitetään Sony
televisioon tai DVDsoittimeen,
videonauhuriin tms.,
jossa on CONTROL
S -liitin (sivu 90).
TRIGGER
OUT
Liitetään toisten
TRIGGERyhteensopivien 12V
laitteiden ON/OFFin
lukitsemiseksi tai 2./
3. vyöhykkeen
vahvistimeen/
vastaanottimeen
(sivu 84).
IR REMOTE
Liitetään IRtoistimeen (sivu 86,
87).
AUDIO IN/
OUT -liitin
VIDEO IN/
OUT -liitin
E Sony-laitteiden ja muiden ulkoisten
laitteiden ohjausliitin
CTRL A1II
Liitetään DVDsoittimeen,
televisioon tai
virittimeen. Pääset
nauttimaan
korkealaatuisesta
kuvasta (sivu 32, 34,
37).
Liitetään
videonauhurin tai
DVD-soittimen
video- ja
audioliittimiin (sivu
32, 36, 37, 40, 41).
S-VIDEO IN/
OUT -liitina)
H SPEAKER-osa
Liitetään kaiuttimiin
(sivu 21).
a)
Valittua kuvatuloa voidaan katsella, kun
MONITOR OUT -liitin on liitetty televisioon (sivu
35, 47). ON SCREEN -painiketta painamalla
ruudulle saadaan myös tiettyjä valikkoasetuksia ja
äänikenttä.
13FI
Aloittaminen
FM
ANTENNA
F COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT -osa
Kaukosäädin
Vastaanotinta voidaan käyttää tämän
vastaanottimen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä.
Nimi
Toiminto
B AV ?/1
Paina käynnistääksesi tai
sammuttaaksesi laitteet, jotka
kaukosäädin on ohjelmoitu
käynnistämään tai
sammuttamaan (sivu 116).
Jos ?/1 (A) -kytkintä
painetaan samaan aikaan, se
sammuttaa päälaitteen ja muut
Sony audio-/videolaitteet
(SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -kytkimen toiminto
vaihtuu automaattisesti
jokaisella INPUT SELECTOR
(D) -painikkeen
painalluksella. Laitteesta
riippuen edellä kuvattu toiminto
ei ehkä ole mahdollinen tai
toimii kuvatusta poikkeavalla
tavalla.
RM-AAE003
C Näyttöikkuna Tässä näkyy valitun laitteen
tämänhetkinen tila tai
valittavissa olevien
vaihtoehtojen luettelo.
Huomautus
Muut merkit kuin englannin
aakkoset ja numerot voivat
näkyä virheellisesti
kaukosäätimellä, vaikka ne
näkyisivät oikein
vastaanottimen
näyttöikkunassa.
Nimi
Toiminto
A ?/1
Paina käynnistääksesi tai
sammuttaaksesi vastaanottimen
(sivu 46, 126).
Jos 2ND ZONE tai 3RD ZONE
on valittuna, vain
päävastaanotin käynnistyy tai
sammuu tällä painikkeella. Jos
haluat sammuttaa kaikki laitteet
mukaan lukien 2. tai 3.
vyöhykkeellä olevan
vahvistimen, paina ?/1 ja
AV ?/1 (B) -painiketta
samanaikaisesti (SYSTEM
STANDBY).
14FI
D INPUT
SELECTOR
Paina tuodaksesi näyttöön
syöttö- (laitteiden) luettelon
(sivu 57).
E RM SET UP
Paina tuodaksesi näyttöön
asennusluettelon.
F </>
Paina vaihtaaksesi näytöllä
näkyvät tiedot.
Painele < -painiketta tuodaksesi
näyttöön RECEIVER-valikon.
Painele > -painiketta tuodaksesi
näyttöön SUB-valikon (sivu
113) tai NUM-valikon (sivu
77).
G m/M*
x*
X*
H* **
./>*
Paina käyttääksesi
kasettinauhuria, CD-soitinta
tms.
H MUTING
Paina mykistääksesi äänen (sivu
58).
Toiminto
Nimi
Paina säätääksesi kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuuden tasoa
samanaikaisesti (sivu 52, 58).
R Pikavieritys- Kun luettelo näkyy, siirrä ylös
näppäin
tai alas valitaksesi vaihtoehdon
luettelosta ja paina sitten
syöttääksesi valinnan.
Toiminto
J MAIN MENU Painele valitaksesi valikon
(LEVEL, SPEAKER SET UP,
SURR SET UP, EQUALIZER,
TUNER, CUSTOMIZE, CIS)
vastaanottimelle.
S SOUND
FIELD
Paina saadaksesi näyttöön
äänikentän luettelon (sivu 94).
T TV ?/1
Paina käynnistääksesi tai
sammuttaaksesi television.
K ON SCREEN Paina tuodaksesi
vastaanottimen valikot
televisioruudulle.
* Katso sivun 112 taulukosta tietoja painikkeista,
joilla voi ohjata kutakin laitetta.
** Näihin painikkeisiin on kiinnitetty nystyt (H,
TV VOL+, TV CH+, MASTER VOL+). Käytä
navigointiapuna.
L TV VOL +**/–, Paina käyttääksesi televisiota.
TV CH +**/–,
TV/VIDEO,
WIDE
M RETURN/
EXIT O
Paina palataksesi edelliseen
valikkoon tai poistuaksesi
valikosta, kun valikko tai
videonauhurin, DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen
kuvaruutuohje näkyy
televisioruudulla (sivu 116).
N DISPLAY
Paina vaihtaaksesi esivalinnan
syöttölaitteiden näyttöä.
O Ohjausnäppäin
Painettuasi MAIN MENU (J),
TOP MENU/GUIDE (P) tai
AV MENU (Q) -painiketta,
siirrä ohjausnäppäintä ylös,
alas, vasemmalle tai oikealle
valitaksesi asetukset. Kun
painat TOP MENU/GUIDE tai
AV MENU -painiketta, syötä
valinta painamalla tätä
näppäintä.
P TOP MENU/
GUIDE
Paina tuodaksesi
televisioruudulle DVDsoittimen tai satelliittivirittimen
valikon tai kuvaruutuohjeen.
Tee sitten valikkotoimintoja
ohjausnäppäimen avulla.
Q AV MENU
Paina tuodaksesi
televisioruudulle
videonauhurin, DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen valikon.
Tee sitten valikkotoimintoja
ohjausnäppäimen avulla (sivu
116).
jatkuu
15FI
Aloittaminen
Nimi
I MASTER
VOL +**/–
RM-US106A
Tämä kaukosäädin on tarkoitettu vain 2ND
ZONE ja 3RD ZONE -käyttöön (sivu 86) eli se
ei ole yleisohjain.Tällä kaukosäätimellä ei voi
ohjata päävastaanotinta suoraan.
Nimi
Toiminto
C Syöttöpainikkeet
Paina jotain painiketta
valitaksesi käytettävän laitteen.
Vastaanotin käynnistyy, kun
jotain syöttöpainiketta
painetaan. Painikkeet on
tehtaalla kohdistettu Sonylaitteiden ohjaamiseen
seuraavalla tavalla.
Painikkeiden kohdistusta voi
muuttaa noudattamalla kohdan
”Painikkeiden kohdistusten
muuttaminen (vain RMUS106A)” vaiheita sivulla 124.
Painike
Kohdistettu
Sony-laite
VIDEO 1
Videonauhuri
(VTR-muoto 3)
VIDEO 2
Videonauhuri
(VTR-muoto 1)
VIDEO 3
Videonauhuri
(VTR-muoto 2)
DVD
DVD-soitin
TV/SAT
Televisioviritin
TAPE
Kasettidekki B
MD/DAT
MD-soitin
SA-CD/CD Super Audio CD/CD
-soitin
TUNER*
Sisäänrakennettu
viritin
SOURCE
Päävastaanottimelle
valittuna oleva tulo
* Asetusta ei voi muuttaa.
Päävastaanottimen ohjaaminen
2. (tai 3.) vyöhykkeeltä.
Nimi
Toiminto
A ?/1
Paina käynnistääksesi tai
sammuttaaksesi 2. (tai 3.)
vyöhykkeellä olevan
vastaanottimen.
B Komentomuotopainikkeet
16FI
Paina valitaksesi
kaukosäätimen
komentomuodon.
D SHIFT
Kun viritin on valittu, painele
valitaksesi muistisivun
radioasemien esivalintaa tai
esivalituille asemille
virittämistä varten.
E MUTING
Paina mykistääksesi äänen.
F MASTER
VOL +/–
Paina säätääksesi 2ND ZONE
tai 3RD ZONE -lähdön
äänenvoimakkuutta.
G RM SET UP
-merkkivalo
Syttyy, kun dataa lähetetään.
H RM SET UP
Paina vaihtaaksesi painikkeiden
luokitusta.
Nimi
Aloittaminen
Päävastaanottimeen 2. (tai 3.)
vyöhykkeeltä liitettyjen laitteiden
käyttäminen
Toiminto
I KäyttöSeuraavassa taulukossa kuvataan
painikkeet* painikkeiden toiminnot.
Painikkeet Toiminto
J CH/
PRESET/
D.SKIP
+/–*
N
Käynnistää soiton.
(Käynnistää kasetin
etupuolen soiton.)
n
Käynnistää kasetin
kääntöpuolen soiton.
X
Asettaa soiton tai
äänityksen tauolle ja
käynnistää äänityksen,
kun laite on äänityksen
valmiustilassa.
x
Lopettaa soiton.
./>
Ohittaa kappaleita.
Painele valitaksesi esivalintaaseman tai kanavan. Kun
monilevynvaihtaja on käytössä,
paina ohittaaksesi levyn.
* Näiden painikkeiden toiminto vaihtuu
automaattisesti jokaisella syöttöpainikkeiden C
painalluksella. Edellä oleva kuvaus on
tarkoitettu vain esimerkiksi. Tämän vuoksi
laitteesta riippuen edellä kuvattu toiminto ei
ehkä ole mahdollinen tai se voi toimia kuvatusta
poikkeavalla tavalla.
17FI
1: Kaiuttimien asentaminen
Tällä vastaanottimella voidaan käyttää 9.1kanavaista järjestelmää (9 kaiutinta ja yksi
lisäbassokaiutin).
Muut kaiutinjärjestelmät kuin 5.1/7.1/9.1kanavaiset järjestelmät: katso näiden
käyttöohjeiden mukana toimitettu ”Pikaasennusopas”.
5.1/7.1/9.1-kanavaisen
järjestelmän käyttäminen
Jotta saisit kaiken irti teatterinkaltaisesta
monikanavaisesta surround-äänestä, käytä
viittä kaiutinta (kaksi etukaiutinta,
keskikaiutin ja kaksi surround-kaiutinta) ja
lisäbassokaiutinta (5.1 kanavaa).
Pääset nauttimaan HiFi-tasoisesta DVD:lle
tallennetusta äänestä Surround EX
-formaatissa kytkemällä yhden surroundtakakaiuttimen enemmän (6.1 kanavaa) tai
kaksi surround-takakaiutinta (7.1 kanavaa).
(katso ”Taka-surround-dekoodausmuodon
käyttäminen (SURR BACK DECODING)”
sivulla 97).
Esimerkki 7.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
Esimerkki 5.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
AEtukaiutin (L)
BEtukaiutin (R)
CKeskikaiutin
DSurround-kaiutin (L)
ESurround-kaiutin (R)
HLisäbassokaiutin
18FI
AEtukaiutin (L)
BEtukaiutin (R)
CKeskikaiutin
DSurround-kaiutin (L)
ESurround-kaiutin (R)
FSurround-takakaiutin (L)
GSurround-takakaiutin (R)
HLisäbassokaiutin
Kaiuttimien sijoittaminen
• Kun kytket 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän,
sijoita surround-takakaiutin kuuntelupaikan
taakse.
• Koska lisäbassokaiutin ei anna suuntaavaa
signaalia, sen voi sijoittaa haluamaansa paikkaan.
Aseta kaiuttimet huoneen keskipisteen
ympärille seuraavan kuvan osoittamissa
kulmissa. Jos kaiuttimia ei voi asettaa kuvan
mukaisiin kulmiin, sijoita yksi surroundkaiutinpari hieman kuuntelupaikan etupuolelle
(lähemmäs etukaiuttimia).
Näiden kaiuttimien sijainnin säätäminen
parantaa etu- ja surround-äänivaiheen
kytkentää.
Vaikka huoneen keskipistettä käytetään
kaiuttimien sijainnin määrittämisen perustana,
ääni on erinomainen kaikkialla huoneessa
keskipisteen takana.
9.1-kanavaisen järjestelmän
käyttäminen
Tällä vastaanottimella voidaan nauttia 9.1kanavaisesta järjestelmästä.
Esimerkki 9.1-kanavaisen
kaiutinjärjestelmän
kokoonpanosta
Kun käytetään CINEMA STUDIO
EX -muotoja 9.1-kanavaisen
järjestelmän kanssa
AEtukaiutin (L)
BEtukaiutin (R)
CKeskikaiutin
DSurround-kaiutin 2 (L)
ESurround-kaiutin 2 (R)
FSurround-takakaiutin (L)
GSurround-takakaiutin (R)
HLisäbassokaiutin
DSurround-kaiutin 1 (L)
JSurround-kaiutin 1 (R)
Muista asettaa SURR SET UP -kohdan Virtual
Speaker -asetukseksi OFF (sivu 101).
Elokuvien surround-tehosteista voidaan
nauttia myös ilman virtuaalikaiuttimia, koska
käytössä on niin monta todellista kaiutinta.
Virtuaalikaiuttimista poiketen todellisten
kaiuttimien ilmaisukyky riippuu kaiuttimesta.
Säädä tehosteen taso siten, että esiintyjän
repliikit kuulostavat luonnollisilta ja
äänitehosteiden vaikutus on tasapainoinen.
jatkuu
19FI
Aloittaminen
Vihjeitä
Super Audio CD:n puhtaan
äänen kuunteleminen
Huomaa, että useimmissa tapauksissa Super
Audio CD:lle ja muille puhtaille audiolähteille
voidaan käyttää 9.1 kanavan asetusta ilman
mitään säätöjä. Käytettävien kaiuttimien
tyypistä ja musiikin äänitystavasta riippuen
haluat ehkä kuitenkin vaihtaa 7.1 kanavan tai
5.1 kanavan soittoon.
20FI
2: Kaiuttimien liittäminen
G
F
FRONT SPEAKERS Bb)
A
IMPEDANCE
SELECTORa)
B
E
D
C
B
A
A Monofoninen audiojohto (ei kuulu varusteisiin)
B Kaiutinjohdot (eivät kuulu varusteisiin)
AEtukaiutin A (L)
BEtukaiutin A (R)
CKeskikaiutin
DSurround-kaiutin (L)
ESurround-kaiutin (R)
FSurround-takakaiutin (L)c)
GSurround-takakaiutin (R)c)
HLisäbassokaiutind)
a)
• Muista katkaista virta ennen
IMPEDANCE SELECTOR -säädön
tekemistä.
• Jotta voisit nauttia parhaasta mahdollisesta
monikanavaisesta surround-äänestä, liitä
FRONT, CENTER, SURROUND ja
SURROUND BACK -liittimiin
nimellisimpedanssiltaan 8 ohmiset tai
suuremmat kaiuttimet ja aseta
IMPEDANCE SELECTOR -valinnaksi
”8 Ω”. Katso kaiuttimien mukana
toimitettuja käyttöohjeita, jos et ole varma
jatkuu
21FI
Aloittaminen
H
niiden impedanssista. (Tämä tieto löytyy
usein kaiuttimen takaa.)
Voit vaihtoehtoisesti liittää
kaiutinliittimiin myös
nimellisimpedanssiltaan 4 – 8 ohmiset
kaiuttimet. Muista kuitenkin aasettaa
IMPEDANCE SELECTOR -valinnaksi
”4 Ω”, jos yhdenkin kaiuttimen
nimellisimpedanssi on 4 – 8 ohmia.
b)
SPEAKERS-kytkimellä voidaan valita
käytettävät etukaiuttimet. Tarkemmat tiedot:
katso ”Kaiutinjärjestelmän valitseminen”
(sivu 51).
c) Jos liität vain yhden surroundtakakaiuttimen, liitä se SURROUND BACK
SPEAKERS L -liittimeen.
d) Kun liität automaattisella
valmiustoiminnolla varustetun
lisäbassokaiuttimen, kytke toiminto pois
päältä elokuvien katselun ajaksi. Jos
automaattinen valmiustoiminto on
kytkettynä päälle (ON), se siirtyy
automaattisesti valmiustilaan
lisäbassokaiuttimelle tulevan signaalin tason
perusteella, jolloin ääni voi lakata
kuulumasta.
Huomautus
Kun IMPEDANCE SELECTOR -valinnaksi on
asetettu ”8 Ω”, liitä nimellisimpedanssiltaan 16
ohmiset tai suuremmat kaiuttimet. Kun
IMPEDANCE SELECTOR -valinnaksi on asetettu
”4 Ω”, liitä nimellisimpedanssiltaan 8 ohmiset tai
suuremmat kaiuttimet. Katso tarkemmat tiedot
sivulta 21.
Surroundkaiutin
1 (R)
Surroundkaiutin
2 (R)
Surroundkaiutin
2 (L)
Surroundkaiutin
1 (L)
Vihje
Jos haluat liittää tietyt kaiuttimet toiseen
vahvistimeen, käytä PRE OUT -liittimiä.
Sama signaali annetaan ulos sekä
SPEAKERS-liittimistä että PRE OUT
-liittimistä. Jos haluat esimerkiksi liittää vain
etukaiuttimet toiseen vahvistimeen, liitä
kyseinen vahvistin PRE OUT FRONT L ja R
-liittimiin.
9.1-kanavaisen järjestelmän
liittäminen
Liitä kukin kaiutin oikeaan SURROUND
SPEAKER L/R -liittimeen, kun asennat 9.1kanavaisen kaiutinjärjestelmän. Kutakin
kaiutinparia voidaan käyttää surroundkaiuttimina 1 (L/R) ja surround-kaiuttimina 2
(L/R) (sivu 19).
Aseta CUSTOMIZE-valikon 9.1 CH SP
SYSTEM -valinnaksi ”YES”, kun käytät 9.1kanavaista järjestelmää (sivu 68).
22FI
2. vyöhykkeen liittäminen
SURROUND BACK SPEAKER -liittimet F
ja G voidaan kohdistaa 2. Vyöhykkeen
kaiuttimiin. Aseta surroundtakakaiutinasetukseksi (sivu 49) ”2ND
ZONE”.
2. vyöhykkeen liittämistä ja käyttöä koskevat
tarkemmat tiedot, katso ”Toisen vyöhykkeen
äänen kuunteleminen (2. (3.) vyöhykkeen
toiminnot)” (sivu 86).
3a: Audiolaitteiden liittäminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevan kohdan ”Kytkettävä
laite” sivuja, joilla kuvataan, kuinka kukin
laite liitetään.
Kytkettävä laite Super Audio CD -soitin/
CD-soitin
MD/DAT
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”4: Antennien liittäminen” (sivu 42).
Digitaalisella audiolähdölläa)
sivu 25
b)
Monikanavaisella audiolähdöllä
sivu 27
i.LINK-liittimellä
sivu 28
Vain analogisella audiolähdölläc)
sivu 30
Digitaalisella audiolähdölläa)
sivu 25
c)
Vain analogisella audiolähdöllä
Kasettinauhuri, analoginen levysoitin
sivu 30
sivu 30
a)
Malli, jossa on DIGITAL OPTICAL OUTPUT tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT -liitin tms.
jossa on MULTI CH OUTPUT -liittimet tms. Tätä liitäntää käytetään laitteen sisäisen
monikanavadekooderin dekoodaaman äänen antamiseen tämän vastaanottimen kautta.
c)
Malli, jossa on vain AUDIO OUT L/R -liittimet tms.
b) Malli,
Jos käytössä on Sonyn laitteita,
joissa on CONTROL A1II/
CONTROL S -liittimet
Katso ”Sony-laitteiden käyttäminen” sivulla
89.
23FI
Aloittaminen
Laitteiden asentaminen
Liitettävä audio tulo-/lähtöliitin
Äänen laatu riippuu liittimestä. Katso
seuraavaa kuvaa. Valitse liitäntä laitteen
liittimien mukaan.
Digitaalinen
Analoginen
Korkealaatuinen ääni
24FI
Aloittaminen
Laite, jossa on digitaaliset
audion tulo-/lähtöliittimet
Seuraavassa kuvassa esitetään Super Audio
CD -soittimen/CD-soittimen ja MD/DAT
-soittimen liittäminen.
Super Audio CD -soitin/
CD-soitin
A
MD/DAT-soitin
A
B
C
D
A Digitaalinen valokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Digitaalinen koaksiaalikaapeli (ei kuulu varusteisiin)
D Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
jatkuu
25FI
Huomautuksia Super Audio CD
-levyn soittamisesta Super
Audio CD -soittimella
• Ääntä ei kuulu soitettaessa Super Audio CD
-levyä Super Audio CD -soittimella, joka on
liitetty tähän vastaanottimeen vain SA-CD/
CD OPTICAL tai SA-CD/CD COAXIAL
IN -liittimen kautta. Kun toistat Super Audio
CD -levyä, liitä soitin MULTI CHANNEL
INPUT tai SA-CD/CD IN -liittimeen. Katso
Super Audio CD -soittimen mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
• Super Audio CD -levyä ei voi äänittää
digitaalisesti. Käytä äänittämiseen tällöin
analogista liitintä.
• Kun liität digitaaliset valokaapelit, työnnä
liittimet suoraan sisään, kunnes ne
napsahtavat paikalleen.
• Älä taita äläkä kierrä digitaalisia
valokaapeleita solmulle.
Jos haluat liittää useita
digitaalisia laitteita, mutta
vapaata tuloliitintä ei löydy.
Katso ”Digitaalisen äänen kuunteleminen
muista tuloista (DIGITAL ASSIGN)”
(sivulla 60).
Vihjeitä
• Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat
yhteensopivia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz
näytteenottotaajuuden kanssa.
• LD-soitin voidaan liittää myös DOLBY DIGITAL
RF OUT -liittimeen RF-demodulaattorin kautta
(LD-soittimen DOLBY DIGITAL RF OUT
-liitintä ei voi liittää suoraan tämän laitteen
digitaaliseen tuloliittimeen). Katso RFdemodulaattorin mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
26FI
Aloittaminen
Monikanavaisilla lähtöliittimillä
varustettujen laitteiden
liittäminen
Jos DVD tai Super Audio CD -soitin on
varustettu monikanavaisilla lähtöliittimillä,
sen voi liittää tämän vastaanottimen MULTI
CHANNEL INPUT -liittimiin ja näin nauttia
monikanavaisesta äänestä. Monikanavaisia
tuloliittimiä voi käyttää vaihtoehtoisesti myös
ulkoisen monikanavadekooderin liittämiseen.
DVD-soitin, Super Audio
CD -soitin tms.
A
B
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Monofoninen audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
jatkuu
27FI
Huomautuksia
• DVD ja Super Audio CD -soittimissa ei ole SURR
BACK -liittimiä.
• Aseta CUSTOMIZE-valikon MULTI IN5.1 t 7.1
-valinnaksi ”NO”, kun vastaanotin ja soitin on
liitetty käyttäen 7.1-kanavaista järjestelmää
(MULTI CHANNEL INPUTin SURR BACK
-liittimet on liitetty) (sivu 68).
• Kun SURR BACK SP -asetukseksi on valittu
”2ND ZONE”, SURR BACK -liittimiin tulo ei käy
(sivu 49).
i.LINK-liittimillä varustetut
laitteet
Jos käytössä on Sonyn SCD-XA9000ES Super
Audio CD -soitin, käytä soittimen mukana
toimitettua i.LINK-kaapelia.
Tätä ohjekirjaa kirjoitettaessa tämä
vastaanotin on i.LINK-yhteensopiva vain
SCD-XA9000ES kanssa. Katso tulevien
Sony-laitteiden yhteensopivuutta i.LINKliittimien kanssa koskevat tarkemmat tiedot
kunkin laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
2 Soittimien liittäminen kuhunkin
i.LINK-liittimeen
i.LINK-kaapeli
(kuuluu soittimen
varusteisiin) (ei
kuulu tämän
vastaanottimen
varusteisiin)
Soitin 2
Soitin 1
(AUDIO)
(AUDIO)
3 Soittimien liittäminen i.LINKliittimeen
1 Yhden soittimen liittäminen
i.LINK-liittimeen
i.LINK-kaapeli
(kuuluu soittimen
varusteisiin) (ei
kuulu tämän
vastaanottimen
varusteisiin)
i.LINK-kaapeli (kuuluu soittimen
varusteisiin) (ei kuulu tämän
vastaanottimen varusteisiin)
Soitin 1
(AUDIO)
Soitin
(AUDIO)
Soitin 2
(AUDIO)
28FI
Huomautuksia
Soitin
(AUDIO)
Soitin 2
Soitin 1
(AUDIO)
(AUDIO)
• Emme takaa soitettavuutta, jos liität toisen
valmistajan i.LINK-audiolähtöliittimellä
varustetun DVD-soittimen, Super Audio CD/CDsoittimen tms.
• Jos metalliesine joutuu i.LINK-liittimen sisään, voi
seurauksena olla oikosulku ja laitteiden
vioittuminen.
• Tulppaa liitin huolella välttyäksesi
vikatoiminnolta.
• Katso tarkemmat yhteensopivuutta koskevat tiedot
sivulta 142. Tämä vastaanotin ei voi prosessoida
yhteensopimatonta signaalia kuten DV,
MICROMV tai MPEG-TS.
• Jotkin i.LINK-laitteet noudattavat
kopioinninestotekniikan standardia ja käsittelevät
salattua signaalia. Tämä vastaanotin käyttää DTLA
(Revision 1.3) -kopioinninestotekniikkaa.
• Äänikentät ja A/V SYNC ja Surroundtakaisinkoodaus eivät aktivoidu, kun
vastaanottimeen syötetään DSD-signaalia.
• i.LINK viittaa merkintöihin IEEE 1394-1995 ja
IEEE 1394a-2000. i.LINK ja ” ” ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• Ääntä ei kuulu, vaikka yritetään soittaa i.LINKyhteyden prosessoinnin aikana. Ääni kuuluu, kun
laitteen nimi näkyy.
• Kun käytetään 2 tai 3 liitäntää, ääntä ei ehkä
kuulu käytettäessä kahta tai useampia soittimia.
Pysäytä tällöin soitin, joka ei ole valittuna. Valitse
sitten i.LINK-painiketta painamalla soitin, jota
haluat soittaa. Katso luvun Virheilmoitukset
”BUSFULL” kohtaa sivulla 140.
• Vain i.LINK-liittimen avulla audiosignaalia antava
laite voidaan liittää. Videosignaalin antavia
laitteita, tietokonelaitteita ja muita AV-vahvistimia
ei voi liittää tähän vastaanottimeen.
• Ilman i.LINK-merkkiä olevien IEEE1394laitteiden audiosignaalia ei voi käyttää.
• Käytä alle 1,5 metrin pituista i.LINK-kaapelia.
29FI
Aloittaminen
• Liitä kaapeli siten, etta laitteet eivät tule liitetyksi
keskenään kehään.
Analogisilla audiokaapeleilla
varustetut laitteet
Seuraava kuva osoittaa, kuinka liitetään
kasettidekki, levysoitin tms. laite analogisilla
kaapeleilla.
Super Audio
CD -soitin/
CD-soitin
Kasettidekki
A
A
A
A
MD/DAT-soitin
Levysoitin
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
Huomautus
Jos levysoittimessa on maadoitusjohto, liitä se (U)
SIGNAL GND -liittimeen.
30FI
3b: Liittäminen videolaitteisiin
Aloittaminen
Laitteiden asentaminen
Tässä osassa selostetaan, kuinka laitteet
kytketään tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevan kohdan ”Kytkettävä
laite” sivuja, joilla kuvataan, kuinka kukin
laite liitetään.
Kun kaikki laitteet on asennettu, siirry kohtaan
”4: Antennien liittäminen” (sivu 42).
Kytkettävä laite
Televisio
sivu 34
DVD-soitin
sivu 36-37
Satelliittiviritin
sivu 40
HDMI-liittimellä
sivu 38
Videonauhuri
sivu 41
Videokamera, televisiopeli tms.
sivu 41
Jos käytössä on Sonyn laitteita,
joissa on CONTROL A1II/
CONTROL S -liittimet
Katso ”Sony-laitteiden käyttäminen”
sivulla 89.
31FI
Liitettävä video tulo/lähtö-liitin
Kuvan laatu riippuu liittimestä. Katso
seuraavaa kuvaa. Valitse liitäntä laitteen
liittimien mukaan.
Televisio tms., tuloliitin
HDMI
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO*
S-VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
Vastaanottimen MONITOR OUT -liitin
Signaalin
prosessointi
Vastaanottimen tuloliitin
Videolaitteen lähtöliitin
Korkealaatuinen kuva
* Kun VIDEO CONVERT -valinnaksi on CUSTOMIZE-valikossa asetettu ”ON” (sivu 71), ulos annetaan vain
480i/576i -komponenttivideon tulosignaali. 480p/576p, 720p ja 1080i -komponenttivideon tulosignaalia ei
anneta oikein ulos. COMPONENT VIDEO MONITOR OUT -liittimestä lähtevä komponenttivideon
tulosignaali annetaan sellaisenaan ulos, kun VIDEO CONVERT -valinnaksi on asetettu ”OFF”.
Huomautuksia
• Liitä näyttölaitteet kuten televisio tai projektori
vastaanottimen MONITOR OUT -liittimeen.
Äänitys ei ehkä onnistu, vaikka äänityslaite
liitettäisiin.
• Käynnistä vastaanotin, kun toistettavan laitteen
video ja audio annetaan televisiolle vastaanottimen
kautta. Jos vastaanottimen virtalähde ei ole päällä,
videota ja audiota ei välitetä.
Videosignaalin muuntotoiminto
Tämä vastaanotin on varustettu videosignaalin
muuntotoiminnolla. Videosignaali voidaan
antaa ulos, kun tämä vastaanotin on liitetty
32FI
MONITOR OUT -liittimen kautta kuvan
osoittamalla tavalla.
• Videosignaali voidaan antaa ulos HDMIvideona, komponenttivideona tai
S-videosignaalina.
• S-videosignaali voidaan antaa ulos HDMIvideona, komponenttivideona tai
videosignaalina.
• Komponenttivideosignaali voidaan antaa
ulos HDMI-videona, S-videona tai
videosignaalina.
Huomautuksia videosignaalin
muuntamisesta
• Vain komponenttivideosignaalin 480i
voidaan muuntaa HDMI-signaaliksi, Svideosignaaliksi tai videosignaaliksi.
Signaali muunnetaan 480ilomitusskannauksesta 480pprogressiiviseksi skannaukseksi, minkä
jälkeen signaali annetaan ulos.
• Kun videonauhurin tms. video- tai
S-videosignaali muunnetaan tällä
vastaanottimella ja annetaan sitten ulos
televisiolle, televisioruudulla näkyvä kuva
voi ulos annettavan videosignaalin tilasta
riippuen näyttää vääristyneeltä
sivusuunnassa tai kuvaa ei näy lainkaan.
• HDMI-videosignaalia ei voi muuntaa
komponenttisignaaliksi, S-videosignaaliksi
eikä videosignaaliksi.
• REC OUTilla ei ole nostomuuntotoimintoa.
• S-videosignaalin sisältämät S2-tiedot (tieto
kuvasuhteesta) ovat voimassa vain, kun Svideon tulosignaalia annetaan ulos S-video
MONITOR OUT -liittimestä. Kuvasuhde ei
ehkä näy oikein, kun videosignaali ja
komponenttivideosignaali muunnetaan ja
annetaan ulos S-video MONITOR OUT
-liittimestä.
• (Vain aluekoodin CEL mallit)
SECAM-videosignaali muunnetaan PALsignaaliksi ja annetaan ulos, kun VIDEO
CONVERT -asetukseksi on valittu ”ON”.
Valitse VIDEO CONVERT -asetukseksi
”OFF”, kun annat ulos SECAMjärjestelmän signaalia.
• Kun ”PROGRESSIVE OUT” -asetukseksi
on valittu ”ON”, vain 480i
komponenttivideon tulosignaali
hyväksytään.
Videon tulosignaalin
kohdistaminen toiseen tuloon
Komponenttivideon tulosignaali ja HDMItulosignaali voidaan kohdistaa toiseen tuloon
(sivu 62, 63, 70).
Closed Caption -näyttö
• Valitse VIDEO CONVERT -valinnaksi
”OFF”, kun vastaanotat Closed Caption
-toimintoa tukevaa signaalia. Jos VIDEO
CONVERT -asetukseksi on valittu ”ON”,
piilotettuja tekstejä ei voi näyttää.
33FI
Aloittaminen
Videosignaalin muuntotoiminto voidaan
vaihtaa kohdassa VIDEO CONVERT (sivu
71). Alkuasetus on ”ON”. Kun VIDEO
CONVERT -asetuksena on ”OFF”,
videosignaalia ei muunneta.
Television asentaminen
Tähän vastaanottimeen liitetyn näyttölaitteen
kuva ja tämän vastaanottimen valikko voidaan
näyttää televisioruudulla.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä
audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien
mukaan.
Televisio
A
B
C
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Digitaalinen valokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Komponenttivideokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
D S-videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
E Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
34FI
D
E
Huomautuksia
Aloittaminen
• Liitä näyttölaite kuten televisio tai projektori
vastaanottimen MONITOR OUT -liittimeen.
Äänitys ei ehkä onnistu, vaikka äänityslaitteet on
liitetty.
• Ääni kuuluu television kaiuttimesta vain, kun
toistolaite ja tämä vastaanotin tai toisaalta tämä
vastaanotin ja televisio on liitetty HDMI:n avulla.
• Tarkista HDMI AUDIO -asetus, jos ääntä ei kuulu
televisiosta tai jos monikanavaohjelmaa ei voi
toistaa HDMI-liitännällä (sivu 70).
• Käynnistä vastaanotin, kun toistolaitteen video ja
audio annetaan televisiolle vastaanottimen kautta.
Jos vastaanottimen virtalähde ei ole kytkettynä
päälle, video ja audio eivät välity.
Vihje
Valitun tulon kuvaa voidaan katsella, kun
MONITOR OUT -liitin on liitetty televisioon
(sivu 47). ON SCREEN -painiketta painamalla
ruudulle saadaan myös tiettyjä valikkoasetuksia ja
äänikenttä.
35FI
DVD-soittimen kytkeminen
Seuraava kuva esittää, kuinka DVD-soitin
liitetään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä
audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien
mukaan.
1 Audion liittäminen
Kun haluat antaa ulos monikanavaista
digitaalista audiota, aseta DVD-soittimen
digitaalisen lähdön asetus. Katso DVDsoittimen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
DVD-soitin
A
B
A Digitaalinen valokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Digitaalinen koaksiaalikaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
36FI
C
2 Videon liittäminen
Aloittaminen
DVD-soitin
A
B
C
A Komponenttivideokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B S-videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
37FI
HDMI-liittimillä varustetut
laitteet
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Kyseessä on video- ja
audiosignaalia digitaalisessa muodossa
välittävä rajapinta.
DVD-soitin
Satelliittiviritin
A
A
A HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)
Suosittelemme Sonyn HDMI-kaapelin käyttöä.
Huomautus
Tarkista valikon HDMI AUDIO -asetus, jos ääntä ei
kuulu televisio kaiuttimesta tai jos monikanavaista
ohjelmaa ei voi toistaa HDMI-liitännällä (sivu 70).
Kun haluat kuunnella television kaiutinta, aseta
CUSTOMIZE-valikon ”HDMI AUDIO”
-valinnaksi ”TV+AMP”.
38FI
Televisio, projektori tms.
A
HDMI-ominaisuudet
HDMI-liitännät
• Käytä (Sonyn valmistamaa) HDMI-logolla
varustettua HDMI-kaapelia.
• Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
huono tai jos HDMI-kaapelilla liitetystä
laitteesta ei kuulu ääntä.
Huomautuksia HDMIliitännöistä
• HDMI IN -liittimeen tuleva audiosignaali
annetaan kaiuttimien lähtöliittimestä, HDMI
OUT -liittimestä ja PRE OUT -liittimestä.
Sitä ei anneta ulos mistään muusta
audioliittimestä.
• HDMI IN -liittimeeen annettava
videosignaali annetaan ulos vain HDMI
OUT -liittimestä. Videotuloa ei anneta ulos
VIDEO OUT -liittimestä, S VIDEO OUT liittimestä eikä MONITOR OUT liittimestä.
• Tarkista HDMI AUDIO -asetus (sivu 70), jos
televisiosta ei kuulu ääntä tai jos
monikanavaisia ohjelmia ei voi toistaa. Kun
haluat kuunnella ääntä television
kaiuttimesta, aseta CUSTOMIZE-valikossa
HDMI AUDIO -valinnaksi TV+AMP.
• Super Audio CD:n moni/stereoalueen
audiosignaalia ei anneta ulos.
• Muista sammuttaa vastaanotin, kun
toistolaitteen video- ja audiosignaalia
annetaan televisiolle tämän vastaanottimen
kautta. Jos virta ei ole katkaistuna, sekä
video- että audiosignaali jää välittymättä.
• Liitetty laite voi vaimentaa HDMI-liittimen
välittämää audiosignaalia
(näytteenottotaajuus, bitin pituus jne.).
Tarkista liitetyn laitteen asennus, jos kuva on
huono tai jos HDMI-kaapelin kautta
liitetystä laitteesta ei kuulu ääntä.
• Jos liitetty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeustekniikan kanssa, HDMI OUT
-liittimestä tuleva kuva ja/tai ääni voi olla
vääristynyt tai sitä ei anneta ulos. Tarkista
tällöin liitetyn laitteen tekniset tiedot.
• Aseta toistolaitteen kuvan resoluutioksi
720p tai 1080i, kun 96 kHz
monikanavaääntä annetaan ulos HDMIliitännän kautta.
• Katso tarkemmat tiedot kunkin liitetyn
laitteen käyttöohjeista.
• Emme suosittele HDMI-DVImuuntokaapelin käyttöä. Kun liität HDMIDVI-muuntokaapelin DVI-D-laitteeseen,
ääntä ja/tai kuvaa ei ehkä anneta ulos. Liitä
muut audiojohdot tai digitaaliset
liitäntäjohdot ja aseta sitten HDMI VIDEO
ASSIGN (sivu 63), jos ääni ei kuulu oikein.
39FI
Aloittaminen
• HDMI:n välittämä digitaalinen
audiosignaali voidaan antaa ulos
kaiuttimista ja tämän vastaanottimen PRE
OUT -liittimestä. Tämä signaali tukee Dolby
Digitalia, DTS:ää ja lineaarista PCM:ää.
• Videoliittimeen, S-video-liittimeen tai
komponenttivideoliittimeen annettu
analoginen videosignaali voidaan antaa ulos
HDMI-signaalina. Audiosignaalia ei anneta
ulos HDMI-liittimestä, kun kuva
muunnetaan.
Satelliittivirittimen liittäminen
Seuraava kuva osoittaa, kuinka satelliittiviritin
liitetään.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Liitä
audio- ja videokaapelit laitteiden liittimien
mukaan.
Satelliittiviritin
A
B
C
D
A Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B Digitaalinen valokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
C Digitaalinen koaksiaalikaapeli (ei kuulu varusteisiin)
D Komponenttivideokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
E S-videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
F Videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
40FI
E
F
Aloittaminen
Analogisella video- ja
audioliittimellä varustetut
laitteet
Seuraava kuva osoittaa, kuinka liitetään
analogisilla liittimillä varustetut laitteet kuten
videonauhuri.
Videonauhuri
A
B
VIDEO 3 INPUT -liittimiin
(etupaneeli)
B
Kameranauhuri/
televisiopeli
A
A Audio-/videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
B S-videokaapeli (ei kuulu varusteisiin)
41FI
4: Antennien liittäminen
Liitä varusteisiin kuuluva AM-kehäantenni ja
FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni (kuuluu varusteisiin)
AM-kehäantenni (kuuluu varusteisiin)
* Liittimen muoto vaihtelee tämän vastaanottimen
aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä antenni loitolla vastaanottimesta ja muista
laitteista estääksesi kohinan vastaanottamisen.
• Vedä FM-johtoantenni kokonaan suoraksi.
• Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se
mahdollisimman vaakasuorana.
• Älä maadoita vastaanotinta U SIGNAL GND
-liittimen avulla.
42FI
Huomautuksia
5: Virtajohdon liittäminen
Virtajohto (kuuluu
varusteisiin)
*
Alkuasennuksen tekeminen
* Pistotulpan ja takapaneelin väliin jää muutaman
millimetrin rako, vaikka virtajohto on tukevasti
kiinnitetty paikalleen. Johto tulee liittää tällä
tavalla. Kyseessä ei ole vika.
AC IN -liitin
Valmistele vastaanotin ennen ensimmäistä
käyttöä tekemällä seuraavat toimet. Näillä
toimilla voidaan myös palauttaa asetukset
tehdasoletuksiin.
1,2
AC OUTLET**
3
Pistorasiaan
** Pistokkeiden kokoonpano, muoto ja lukumäärä
vaihtelevat ostamasi vastaanottimen aluekoodin
mukaan.
1
Sammuta vastaanotin
painamalla ?/1 -painiketta.
2
Pidä ?/1 -painike painettuna 5
sekunnin ajan.
”ENTER to Clear ALL” näkyy näytössä
10 sekunnin ajan.
jatkuu
43FI
Aloittaminen
Liitä varusteisiin kuuluva virtajohto
vastaanottimen AC IN -liittimeen. Liitä sitten
virtajohto pistorasiaan.
• Vastaanottimen takapaneelissa olevat AC
OUTLET -liittimet ovat kytkintyyppisiä, joten ne
antavat virtaa liitetyille laitteille vain kun
vastaanotin on kytketty päälle.
• Varmista, että vastaanottimen AC OUTLET
-liittimiin liitettyjen laitteiden
kokonaisvirrankulutus ei ylitä takapaneelissa
ilmoitettua wattimäärää. Älä liitä suuritehoisia
kodinkoneita kuten silitysrautaa, tuulettimia tai
televisiota tähän pistokkeeseen. Tämä voi aiheuttaa
vian.
3
Paina MEMORY/ENTERpainiketta, kun ”ENTER to
Clear ALL” näkyy näytössä.
Kun ”MEMORY CLEARING...” on
näkynyt näytössä jonkin aikaa,
”MEMORY CLEARED!” näkyy.
Seuraavat valinnat palautetaan
tehdasasetuksiin.
• Kaikki SPEAKER SET UP, LEVEL,
SURR SET UP, EQUALIZER,
CUSTOMIZE, TUNER ja CIS -valikon
asetukset.
• Kullekin tulolle ja esivalinta-asemalle
muistiin tallennettu äänikenttä.
• Kaikki esivalinta-asemat.
• Kaikki tulon ja esivalinnan hakunimet.
6: Kaukosäätimen
valmisteleminen
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta RM-AAE003-kaukosäätimeen kolme
LR6 (AA-kokoista) paristoa.
Aseta RM-US106A-kaukosäätimeen kaksi R6
(AA-kokoista) paristoa.
Huolehdi oikeasta napaisuudesta paristoja
asentaessasi.
RM-AAE003
RM-US106A
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä erityisen kuumaan tai
kosteaan tilaan.
• Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä alkaaliparistoja yhdessä muun
tyyppisten paristojen kanssa.
• Älä altista vastaanottimessa olevaa kaukosäätimen
tunnistinta suoralle auringonvalolle äläkä
valaisimille. Tämä voi aiheuttaa vian.
• Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan,
irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja
korroosion mahdollisesti aiheuttamilta vaurioilta.
Vihje
Paristojen pitäisi kestää noin 3 kuukautta
normaalioloissa. Kun kaukosäätimellä ei voi enää
ohjata vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
Komentomuodosta
Jos vastaanotin ja kaukosäädin käyttävät eri
komentomuotoa, vastaanotinta ei voi ohjata
kaukosäätimellä.
Jos sekä tämän vastaanottimen että kaukosäätimen
komentomuoto on alkutilassa, niitä ei tarvitse
asettaa uudelleen.
44FI
COMMAND MODEn vaihtaminen
Kaukosäätimen käyttöönotto
vastaanottimelle
1
2
1
Käynnistä vastaanotin samalla kun
painat 2CH-painiketta.
”COMMAND MODE [AV2]” näkyy
näytössä. Tarkista, että komentomuodoksi on
valittu AV SYSTEM2.
Jos toistat saman toiminnon, asetus vaihtuu
AV SYSTEM2:sta AV SYSTEM1:ksi.
Kun Sony-laitteita käytetään
vastaanottimen
kaukosäätimellä
Vaihda vastaanottimen ja kaukosäätimen
asetukseksi AV SYSTEM1.
Paina RM SET UP -painiketta.
Asetusluettelo näkyy.
2
Siirrä pikavieritysnäppäintä
tehdäksesi valinnan
”COMMAND MODE”. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
COMMAND MODE -luettelo näkyy.
3
Päävastaanottimen
komentomuodon valitseminen
Siirrä pikavieritysnäppäintä tehdäksesi
valinnan ”MAIN”. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä. MAIN-luettelo
näkyy.
Siirrä pikavieritysnäppäintä tehdäksesi
valinnan ”AV SYSTEM 1” tai ”AV
SYSTEM 2”. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä.
Vihje
COMMAND MODE näkyy näytön ensimmäisellä
rivillä vain, kun kaukosäädin on kytketty päälle
painamalla SOUND FIELD tai INPUT SELECTOR
-painiketta.
45FI
Aloittaminen
Vastaanottimen ja kaukosäätimen
komentomuotoa (AV SYSTEM 1 tai AV
SYSTEM 2) voi vaihtaa. Jos vastaanotin ja
kaukosäädin käyttävät eri komentomuotoa,
vastaanotinta ei voi ohjata kaukosäätimellä.
Kaukosäätimen käyttöönotto
vastaanottimelle
vastaanottimella
3
7: Kaiuttimien
asentaminen
Valitse valikon vaihtoehto
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Myös vastaanottimen MENUta voi
käyttää.
Tarkemmat tiedot, katso ”SPEAKER
SET UP -parametrit” (sivu 47).
Tähän järjestelmään asennettujen kaiuttimien
koko ja etäisyys voidaan asettaa SPEAKER
SET UP -valikon avulla.
Huomautus
Joidenkin asetusten parametrit voivat näkyä
himmennettyinä. Tämä tarkoittaa, että
himmennetty parametri ei ole käytettävissä tai
että se on kiinteä eikä siis muutettavissa
äänikentästä (sivut 91-96) tai toisista
asetuksista johtuen.
1
4
Valitse parametri siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b.
Myös vastaanottimen +/– -painiketta voi
käyttää.
5
2,3,
4
2
1
Käynnistä vastaanotin
painamalla ?/1 -painiketta.
2
Valitse ”SPEAKER SET UP”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MAIN MENUta
voi käyttää.
46FI
Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes
kaikki seuraavat valinnat on
asetettu.
3
Valitse haluamasi valikko
painelemalla MAIN MENU
-painiketta.
Aloittaminen
Asetusten tekeminen
televisioruudulla näkyvien
valikoiden avulla
Seuraavat vaihtoehdot näkyvät
televisioruudulla.
LEVEL
SURR SET UP
EQUALIZER
TUNER
SPEAKER SET UP
CUSTOMIZE
CIS
STREAM INFO
Paina ON SCREEN -painiketta. Tuo sitten
tähän vastaanottimeen liitetylle
televisioruudulle valikko. Asetukset on helppo
tehdä ruudun valikoiden avulla.
1
4
Syötä haluamasi päävalikko
painamalla ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MAIN MENUta
voi käyttää.
5
Valitse valikon vaihtoehto
siirtämällä ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENUta voi
käyttää.
4,5,
6
3
2,7
1
Käynnistä vastaanotin ja
televisio.
2
Paina ON SCREEN -painiketta.
Valitse television tulo siten, että
asetusvalikko näkyy tähän laitteeseen
liitetyllä televisioruudulla.
6
Valitse parametri siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b.
Myös vastaanottimen +/– -painiketta voi
käyttää.
7
Paina ON SCREEN -painiketta.
Valikon asetusnäyttö katoaa.
SPEAKER SET UP -parametrit
Alkuasetukset on alleviivattu.
x SP EASY SET UP (Kaiuttimien
pika-asennus)
• YES
Kaiuttimet voidaan asentaa automaattisesti
valitsemalla esimääritetty
kaiutinkokoonpano (Tarkemmat tiedot: katso
varusteisiin kuuluva ”Pika-asennusopas”).
• NO
Valitse säätääksesi kunkin kaiuttimen
asetuksia manuaalisesti.
jatkuu
47FI
x SPEAKER PATTERN
(Kaiuttimien kokoonpano)
Kun ”SP EASY SET UP” -asetukseksi on
valittu ”YES”, valitse kaiuttimien kokoonpano
siirtämällä ja painamalla ohjausnäppäintä
(Myös vastaanottimen +/– ja MEMORY/
ENTER-painikkeita voidaan käyttää).
Tarkista kaiutinkokoonpano varusteisiin
kuuluvan ”Pika-asennusopas” avulla.
x SUB WOOFER
(Lisäbassokaiutin)
• YES
Jos lisäbassokaiutin on liitettynä, valitse
”YES”.
• NO
Jos lisäbassokaiutinta ei ole liitetty, valitse
”NO”. Tämä aktivoi basson ohjauspiirin ja
antaa muista kaiuttimista ulos L.F.E.signaalia.
Vihje
Jotta Dolby Digital basson ohjauspiiristä saataisiin
täysi hyöty, suosittelemme asettamaan
lisäbassokaiuttimen rajataajuuden mahdollisimman
korkeaksi.
x FRONT SP (Etukaiuttimet)
• LARGE
Jos liität suurikokoiset, bassotaajuuksia
tehokkaasti tuottavat kaiuttimet, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
Kun lisäbassokaiuttimen asetuksena on
”NO”, etukaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on vääristynyt tai jos surroundtehoste vaikuttaa puuttuvan käytettäessä
monikanavaista surround-ääntä, valitse
”SMALL” aktivoidaksesi basson
ohjauspiirin ja saadaksesi etukanavan
bassotaajuudet ulos lisäbassokaiuttimesta.
Kun etukaiuttimien asetukseksi on valittu
”SMALL”, myös keski-, surround- ja
surround-takakaiuttimien asetukseksi
valitaan automaattisesti ”SMALL” (ellei
aiemmin ole valittu asetusta ”NO”).
48FI
x CENTER SP (Keskikaiutin)
• LARGE
Jos liität suurikokoisen, bassotaajuuksia
tehokkaasti tuottavan kaiuttimen, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetukseksi on valittu
”SMALL”, keskikaiuttimen asetukseksi ei
kuitenkaan voi valita ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on vääristynyt tai jos surroundtehoste vaikuttaa puuttuvan käytettäessä
monikanavaista surround-ääntä, valitse
”SMALL” aktivoidaksesi basson
ohjauspiirin ja saadaksesi keskikanavan
bassotaajuudet ulos etukaiuttimista (jos
asetuksena on ”LARGE”) tai
lisäbassokaiuttimesta.
• NO
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, valitse
”NO”. Keskikanavan ääni annetaan ulos
etukaiuttimista.
x SURROUND SP (Surroundkaiutin)
Surround-takakaiuttimille valitaan sama
asetus.
• LARGE
Jos liität suurikokoiset, bassotaajuuksia
tehokkaasti tuottavat kaiuttimet, valitse
”LARGE”. Valitse normaalisti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimien asetukseksi on valittu
”SMALL”, surroundkaiuttimien asetukseksi
ei kuitenkaan voi valita ”LARGE”.
• SMALL
Jos ääni on vääristynyt tai jos surroundtehoste vaikuttaa puuttuvan käytettäessä
monikanavaista surround-ääntä, valitse
”SMALL” aktivoidaksesi basson
ohjauspiirin ja saadaksesi surround-kanavan
bassotaajuudet ulos lisäbassokaiuttimesta tai
muista ”LARGE”-kaiuttimista.
• NO
Jos surround-kaiutinta ei ole liitetty, valitse
”NO”.
x FRONT xx meter
(Etukaiuttimen etäisyys)
Kun surround-kaiuttimien asetuksena on
”NO”, myös surround-takakaiuttimien
asetukseksi tulee automaattisesti ”NO”.
Asetusta ei voi muuttaa.
• DUAL
Jos liität kaksi surround-takakaiutinta,
valitse ”DUAL”. Ääni annetaan ulos
enintään 7.1 kanavaa käyttäen.
• SINGLE
Jos liität yhden surround-takakaiuttimen,
valitse ”SINGLE”. Ääni annetaan ulos
enintään 6.1 kanavaa käyttäen.
• NO
Jos surround-takakaiuttimia ei liitetä, valitse
”NO”.
• 2ND ZONE
Jos käytät 2. vyöhykkeellä olevaa surroundtakakaiutinta, valitse ”2ND ZONE”. Kun
teet valinnan ”2ND ZONE”, MULTI
CHANNEL INPUT in SURR BACK
-liittimien tulo ei kelpaa (sivu 28).
Alkuasetus: 3.0 meter
Mahdollistaa kuuntelupaikan ja etukaiuttimien
välisen etäisyyden asettamisen (A). Etäisyys
voidaan asettaa 1,0 metrin ja 7,0 metrin välillä
0,1 metrin askelin.
Jos etukaiuttimet eivät sijaitse samalla
etäisyydellä kuuntelupaikasta, tee asetus
lähemmän kaiuttimen mukaan.
Vain yksi surround-takakaiutin
Vihje
Kunkin kaiuttimen ”LARGE” ja ”SMALL”asetukset määräävät, katkaiseeko sisäinen
ääniprosessori bassosignaalin tältä kanavalta.
Kun basso katkaistaan kanavalta, basson ohjauspiiri
lähettää vastaavan bassotaajuuden
lisäbassokaiuttimeen tai toisiin ”LARGE”kaiuttimiin.
Katkaisun käyttöä tulee kuitenkin välttää, jos
mahdollista. Tämän vuoksi voit myös pieniä
kaiuttimia käyttäessäsi tehdä asetuksen ”LARGE”,
jos haluat antaa bassotaajuudet kyseiseltä
kaiuttimelta. Toisaalta, jos käytössäsi on suuri
kaiutin, mutta haluat mieluummin olla kuulematta
bassotaajuuksia kyseiseltä kaiuttimelta, aseta
valinnaksi ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluamaasi alempi, aseta
kaikkien kaiuttimien valinnaksi ”LARGE”. Jos
basso ei riitä, voidaan bassotasoja voimistaa
taajuuskorjaimella. Katso taajuuskorjaimen säätöjä
koskevat tarkemmat tiedot sivulta 106.
Kaksi surround-takakaiutinta
(Kulman B tulee olla sama)
x CENTER xx meter
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 meter
Mahdollistaa kuuntelupaikan ja
keskikaiuttimen välisen etäisyyden
asettamisen. Etäisyys voidaan asettaa
1,0 metrin ja 7,0 metrin välillä 0,1 metrin
askelin.
jatkuu
49FI
Aloittaminen
x SURR BACK SP (Surroundtakakaiuttimet)
x SURROUND xx meter
(Surround-kaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 meter
Mahdollistaa kuuntelupaikan ja surroundkaiuttimien välisen etäisyyden asettamisen.
Etäisyys voidaan asettaa 1,0 metrin ja 7,0
metrin välillä 0,1 metrin askelin.
Jos surround-kaiuttimet eivät sijaitse samalla
etäisyydellä kuuntelupaikasta, tee asetus
lähemmän kaiuttimen mukaan.
Tämä on tärkeää, koska kaiuttimien virheellinen
sijoittelu ei mahdollista surround-äänestä
nauttimista. Huomaa, että kaiuttimien sijoittaminen
liian lähelle aiheuttaa viiveen ääneen, joka annetaan
ulos kyseisestä kaiuttimesta. Kaiutin siis kuulostaa
siltä kuin se olisi kauempana.
x SURR BACK xx meter
(Surround-takakaiuttimen
etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 meter
Mahdollistaa kuuntelupaikan ja surroundkaiuttimen välisen etäisyyden asettamisen.
Etäisyys voidaan asettaa 1,0 metrin ja
7,0 metrin välillä 0,1 metrin askelin.
Jos käytössä on kaksi surround-takakaiutinta
ja jos nämä surround-takakaiuttimet eivät
sijaitse samalla etäisyydellä kuuntelupaikasta,
tee asetus lähemmän kaiuttimen mukaan.
x SUB WOOFER xx meter
(Lisäbassokaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 meter
Mahdollistaa kuuntelupaikan ja
lisäbassokaiuttimen välisen etäisyyden
asettamisen.
Etäisyys voidaan asettaa 1,0 metrin ja
7,0 metrin välillä 0,1 metrin askelin.
Vihje
Keskikaiuttimen ja kuuntelukohdan B välinen
etäisyys ei saa alittaa enemmällä kuin 1,5 metrillä
kuuntelukohdan ja etukaiuttimen A välistä
etäisyyttä. Sijoita kaiuttimet siten, että alla olevassa
kuvassa pituus B ei alita enemmällä kuin 1,5
metrillä pituutta A.
Esimerkki: Säädä etäisyys B 4,5 metriksi tai
suuremmaksi, kun etäisyys A on 6 metriä.
Surround-kaiuttimien/surround-takakaiuttimien ja
kuuntelukohdan C välinen etäisyys ei myöskään
saa alittaa enemmällä kuin 4,5 metrillä
kuuntelukohdan ja etukaiuttimien A välistä
etäisyyttä. Sijoita kaiuttimet siten, että alla olevassa
kuvassa pituus C ei alita enemmällä kuin 4,5
metrillä pituutta A.
Esimerkki: Säädä pituus C 1,5 metriksi tai
suuremmaksi, kun etäisyys A on 6 metriä.
50FI
Kaiuttimien edistynyt asennus
Käytä CUSTOMIZE-valikkoa ja aseta
”MENU EXPAND” -valinnaksi ”ON”. Tämä
mahdollistaa edistyneen asennuksen mukaan
lukien sijoittelun. Katso ”MENU EXPAND”
ia koskevat tarkemmat tiedot sivulta 67. Katso
tarkemmat tiedot vaihtoehtojen asettamisesta
sivulta 104.
Aseta SPEAKERS-kytkin käytettävien
etukaiuttimien mukaan.
8: Kaiutintasojen ja
tasapainon säätäminen
(TEST TONE)
Tee
asetus
Kun haluat valita
Säädä kaiuttimien tasot ja tasapaino
kuunnellen testiääntä kuuntelupaikassa. Tee
toiminto kaukosäätimellä.
A
FRONT SPEAKERS A -liittimiin
liitetyt kaiuttimet.
Vihje
B
FRONT SPEAKERS B -liittimiin
liitetyt kaiuttimet.
A+B
Sekä FRONT SPEAKERS A että
B -liittimiin (rinnakkaisliitäntä)
liitetyt kaiuttimet.
OFF
Ei kaiuttimia.
Vastaanotin käyttää testiääntä, joka on keskitetty
800 Hz:iin.
1
SPEAKERS-kytkin
3,4,
6,7
3
2,8
1
Kytke virta vastaanottimeen ja
televisioon.
2
Paina ON SCREEN -painiketta.
Vaihda television tulo siten, että
asetusvalikko näkyy tähän
vastaanottimeen liitetyllä
televisioruudulla.
3
Valitse ”LEVEL” painelemalla
MAIN MENU -painiketta. Paina
sitten ohjausnäppäintä.
jatkuu
51FI
Aloittaminen
Kaiutinjärjestelmän
valitseminen
4
Siirrä ohjausnäppäintä b
tehdäksesi valinnan ”AUTO”.
Testiääni kuuluu vuorotellen kustakin
kaiuttimesta.
Samaten jos painat b -painiketta,
järjestykseksi valitaan ”FIX”, jolloin
testiääni kuuluu vain valitusta
kaiuttimesta.
5
Käyttäminen vastaanottimella
Kun käytät vastaanottimella, muista tehdä
seuraava toimenpide.
1
Säädä kaiuttimen taso ja
tasapaino LEVEL-valikon avulla
siten, että testiäänen taso on
sama kaikista kaiuttimista
kuultuna.
Katso LEVEL-valikkoa koskevat
tarkemmat tiedot sivulta 101.
2
6
7
Valitse ”TEST TONE”
painelemalla ohjausnäppäintä
V/v.
Valitse ”OFF” siirtämällä
ohjausnäppäintä B.
Testiääni sammuu.
8
Kytke virta tähän
vastaanottimeen.
2
Valitse ”LEVEL” kääntämällä
MAIN MENU -säädintä.
3
Valitse ”TEST TONE”
kääntämällä MENU-säädintä.
4
Valitse ”AUTO” kääntämällä +/–
-säädintä myötäpäivään.
Testiääni kuuluu kustakin kaiuttimesta.
5
Valitse säädettävä kaiutin
kääntämällä MENU-säädintä.
6
Säädä parametria kääntämällä
+/– -säädintä.
Paina ON SCREEN -painiketta.
Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino siten,
että testiäänen taso (äänenvoimakkuus)
on sama kaikista kaiuttimista kuultuna.
Säädä kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet
5 ja 6.
Valikon asetusnäyttö katoaa.
Tarkempi säätö
Testiääni tai äänilähde voidaan antaa kahdelle
vierekkäiselle kaiuttimelle näiden tasapainon
ja tason säätämiseksi.
Aseta CUSTOMIZE-valikon ”MENU
EXPAND” -asetukseksi ”ON” (sivu 67).
Valitse sitten kaksi säädettävää kaiutinta
LEVEL-valikon ”PHASE NOISE” tai
”PHASE AUDIO” -kohdan avulla (sivu 102).
52FI
4,6,8
1
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien tason
samalla kertaa, paina kaukosäätimen
MASTER VOL +/– -painiketta tai
vastaanottimen MASTER VOLUME
-painiketta.
• Säädön voi tehdä myös vastaanottimen +/–
-painikkeella.
3,5,7
7
Valitse ”TEST TONE”
kääntämällä MENU-säädintä.
8
Valitse ”OFF” kääntämällä +/–
-säädintä vastapäivään.
Soittaminen
Super Audio CD/CD:n kuunteleminen
Soittaminen
2
3
5
3
5
• Toiminnon kuvaus koskee Sony
Super Audio CD:tä.
• Katso Super Audio CD
-soittimen tai CD-soittimen
mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
1
Kytke virta Super Audio CD -soittimeen/CDsoittimeen ja aseta sitten levy alustalle.
2
3
Kytke virta vastaanottimeen.
z
Äänikenttä voidaan valita
musiikille sopivaksi. Katso
tarkemmat tiedot sivulta 95.
Suositellut äänikentät
Klassinen: D.CONCERT HALL
Jazz: JAZZ CLUB
Elävä konsertti: LIVE
CONCERT, STADIUM
z
2-kanavaisessa formaatissa
tallennettua ääntä voidaan
kuunnella kaikista kaiuttimista
(monikanava).
Katso tarkemmat tiedot sivulta
92.
Paina INPUT SELECTOR -painiketta. Valitse
sitten SA-CD/CD siirtämällä ja painamalla
pikavieritysnäppäintä.
SA-CD/CD voidaan valita myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä avulla.
Esimerkki näytöstä
4
5
6
Soita levy.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Poista levy soittimesta ja katkaise virta
vastaanottimesta ja CD-soittimesta.
53FI
DVD:n katseleminen
2
3
7
3
7
MULTI CHANNEL DECODING -valo
• Katso television ja DVDsoittimen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
z
1
2
3
Valitse tarvittaessa toistettavan
levyn ääniformaatti.
z
54FI
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina INPUT SELECTOR -painiketta. Valitse
DVD luettelosta siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä.
DVD:n voi valita myös tämän vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä avulla.
Äänikenttä voidaan valita
musiikille sopivaksi. Katso
tarkemmat tiedot sivulta 95.
Suositellut äänikentät
Elokuva: CINEMA STUDIO EX
Elävä kuva: LIVE CONCERT
Urheilu: SPORTS
Jos monikanavaääntä ei voi
kuunnella, tarkista seuraavat
asiat.
• Varmista, että äänilähde on
monikanavaformaatin mukainen
(etupaneelin MULTI
CHANNEL DECODING
-valo palaa toiston aikana).
• Varmista, että tämä vastaanotin
on liitetty DVD-soittimeen
digitaalisella liitännällä.
• Varmista, että DVD-soittimen
digitaalinen äänilähtö on
asetettu oikein.
Kytke virta televisioon ja DVD-soittimeen.
Esimerkki näytöstä
4
Vaihda television tulo siten, että DVD:n kuva
näkyy.
5
Valmistele DVD-soitin.
Katso vastaanottimen mukana toimitettua ”Pikaasennusopas”.
6
7
8
Soita levy.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Poista levy soittimesta ja katkaise virta
vastaanottimesta ja DVD-soittimesta.
Televisiopelien pelaaminen
2
Soittaminen
3
7
3
7
VIDEO 3 INPUT
• Katso television ja televisiopelin
mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
z
1
2
3
Äänikenttä voidaan valita
musiikille sopivaksi. Katso
tarkemmat tiedot sivulta 93.
Suositeltu äänikenttä: GAME
Kytke virta televisioon ja televisiopeliin.
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina INPUT SELECTOR -painiketta. Valitse
VIDEO 3* luettelosta painamalla
pikavierityspainiketta. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä.
VIDEO 3* voidaan valita myös tämän vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
* Kun liität televisiopelin etupaneelin VIDEO 3 INPUT
-liittimeen.
Esimerkki näytöstä
4
Vaihda television tulo siten, että
televisiopelin kuva näkyy.
5
6
Valmistele televisiopeli.
7
8
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Aseta levy alustalle ja toista sitä
televisiopelillä.
Poista levy laitteesta ja katkaise
vastaanottimen ja televisiopelin virta.
55FI
Videon katseleminen
2
3
6
3
6
• Katso television ja
videonauhurin mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
z
1
2
3
2-kanavaisessa formaatissa
tallennettua ääntä voidaan
kuunnella kaikista kaiuttimista
(monikanava).
Katso tarkemmat tiedot sivulta
92.
Kytke virta videonauhuriin.
Kytke virta vastaanottimeen.
Paina INPUT SELECTOR -painiketta. Valitse
VIDEO 1* luettelosta painamalla
pikavierityspainiketta. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä.
VIDEO 1* voidaan valita myös tämän vastaanottimen
INPUT SELECTOR -säädintä.
* Kun liität videonauhurin VIDEO 1 -liittimeen.
Esimerkki näytöstä
56FI
4
Vaihda television tulo siten, että
videonauhurin kuva näkyy.
5
6
7
Toista kasettia videonauhurilla.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Poista kasetti nauhurista ja katkaise virta
vastaanottimesta ja videonauhurista.
Toistettavissa olevat
laitteet
VIDEO1, 2
VIDEO 1 tai VIDEO 2
-liittimeen liitetty
videonauhuri tms.
VIDEO3
VIDEO 3 -liittimeen liitetty
videokamera, televisiopeli
tms.
1
DVD
DVD-liittimeen liitetty
DVD-soitin tms.
1
TV/SAT
TV/SAT-liittimeen liitetty
satelliittiviritin tms.
TAPE
TAPE-liittimeen liitetty
kasettisoitin tms.
MD/DAT
MD/DAT-liittimeen liitetty
MD/DAT-soitin tms.
SA-CD/CD
SA-CD/CD-liittimeen
liitetty Super Audio CD/CDsoitin tms.
TUNER
Sisäänrakennettu radioviritin
PHONO
PHONO-liittimeen liitetty
levysoitin tms.
i.LINK*
i.LINK-liittimeen liitetyt
i.LINK-laitteet
HDMI 1, 2
HDMI-liittimeen liitetyt
HDMI-laitteet
Laitteen valitseminen
MUTING
3
1
Paina INPUT SELECTOR
-painiketta. Valitse sitten laite
siirtämällä ja painamalla
pikavieritysnäppäintä.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä voidaan käyttää.
Jos haluat valita i.LINK, HDMI tai
MULTI CH IN -liittimeen liitetyn
laitteen, paina vastaavaa painiketta
vastaanottimessa.
Valittu tulo näkyy näytöllä.
MULTI CH IN MULTI CHANNEL INPUT
-liittimeen liitetty laite
*Kun valitaan i.LINK, liitetyn laitteen nimi
näkyy (esim.: SCD-XA9000ES). Virtalähde
kytkeytyy tällöin päälle ja laitteen i.LINKasennus on tehtävä loppuun. Katso
tarkemmat tiedot laitteen käyttöohjeista.
jatkuu
57FI
Vahvistimen käyttäminen
Valittu tulo
ja näyttö
Vahvistimen käyttäminen
Huomautuksia
• Surround-tehoste ei toimi, kun MULTI CH
IN on valittuna (sivu 94).
• Kun tuloksi valitaan muu kuin ”i.LINK”,
vastaanottimen asetus valitaan siten, että
alkuasetuksena i.LINK-piirien virta on
katkaistuna. (”i.POWER”-asetukseksi on
CUSTOMIZE-valikossa valittu ”AUTO”.
Katso tarkemmat tiedot sivulta 69.) Kun
tuloksi valitaan ”i.LINK”, i.LINK-piirien
virta kytkeytyy päälle. ”i.LINK Connecting”
näkyy näytössä, mutta ääntä ei ehkä vielä
kuulu. Käytä soitinta vasta, kun ”i.LINK
Connecting” -merkkivalo on sammunut.
2
Kytke laitteeseen virta ja
käynnistä soitto.
3
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla MASTER VOL +/–
-painiketta.
Audion tulomuodon
vaihtaminen
(INPUT MODE)
Audion tulomuodon voi valita asettamalla
audion tulomuodon, kun laitteet liitetään
käyttäen sekä laitteen digitaalisia että
analogisia audion tuloliittimiä.
1
2
1,3
Myös vastaanottimen MASTER
VOLUME -säädintä voidaan käyttää.
Äänen mykistäminen
Paina kaukosäätimen MUTING-painiketta.
Jos haluat peruuttaa toiminnon, paina
kaukosäätimen MUTING-painiketta
uudelleen tai lisää äänenvoimakkuutta
kääntämällä MASTER VOLUME -säädintä.
Vaikka vastaanotin sammutettaisiin, mykistys
toimii, kun vastaanottimeen kytketään jälleen
virta.
1
Paina INPUT SELECTOR
-painiketta. Valitse sitten laite
siirtämällä ja painamalla
pikavieritysnäppäintä.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä voidaan käyttää.
2
Painele < -painiketta, kunnes
RECEIVER MENU näkyy.
3
Valitse ”INPUT MODE”
siirtämällä ja painamalla
pikavieritysnäppäintä.
Valittu audion tulomuoto näkyy
vastaanottimen näyttöikkunassa.
Myös vastaanottimen INPUT MODE
-painiketta voidaan käyttää.
58FI
Audion tulomuodot
Huomautuksia
• Toiselle toiminnolle kohdistettua digitaalista
audiotuloa ei voi valita DIGITAL ASSIGN
-toiminnolla (sivu 60).
• Tulosta riippuen joitain audion tulomuotoja ei ole
otettu käyttöön.
• INPUT MODE -painike ei toimi, kun i.LINK tai
HDMI-tulo on valittuna.
Tulojen nimeäminen
Tuloille voi syöttää 8-merkkiset nimet, jotka
näkyvät vastaanottimen näytöllä.
Tämä on kätevää nimettäessä laitteita. Tämä
ilmaisee, mikä laite on liitettynä mihinkin
liittimeen.
Vahvistimen käyttäminen
• AUTO 2CH
Jos digitaalista audiosignaalia ei ole
käytettävissä, valitaan käytettäväksi AUDIO
IN (L/R) -liittimiin annettu analoginen
audiosignaali.
• COAXIAL FIXED
Määrittää DIGITAL COAXIAL -liittimeen
annetun digitaalisen audiosignaalin.
• OPTICAL FIXED
Määrittää DIGITAL OPTICAL -liittimeen
annetun digitaalisen audiosignaalin.
• ANALOG 2CH FIXED
Määrittää AUDIO IN (L/R) -liittimeen
annetun digitaalisen audiosignaalin.
• i.LINK FIXED
Määrittää i.LINK-liittimiin annetun audion.
• HDMI FIXED
Määrittää HDMI-liittimiin annetun audion.
1
2,3,
4
2
1
Valitse INPUT SELECTOR
-painiketta painamalla tulo,
jolle haluat luoda hakunimen.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä voidaan käyttää.
2
Valitse ”CUSTOMIZE”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säädintä voi käyttää.
3
Valitse ”NAME IN?” siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
4
Paina ohjausnäppäintä.
Kursori vilkkuu, jolloin voit valita
merkin. Tee kohdan ”Hakunimen
luominen” mukaiset toimenpiteet.
jatkuu
59FI
Hakunimen luominen
1
Luo hakunimi siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Valitse merkki kääntämällä
vastaanottimen +/– -säädintä. Siirrä sitten
kursori seuraavaan paikkaan kääntämällä
MENU-säädintä.
Välilyönnin syöttäminen
Siirrä ohjausnäppäintä B/b syöttämättä
merkkiä. Voit myös kääntää
vastaanottimen +/– -säädintä, kunnes
näytöllä näkyy välilyönti.
Jos teet virheen
Siirrä ohjausnäppäintä B/b, kunnes
muutettava merkki vilkkuu. Valitse sitten
oikea merkki kääntämällä +/– -säädintä.
Vihje
Merkkityypin voi valita seuraavalla tavalla
kääntämällä +/– -säädintä.
Aakkoset (isot kirjaimet) t Aakkoset (pienet
kirjaimet) t Numerot t Symbolit
2
Paina ohjausnäppäintä.
Syötetty nimi on rekisteröity.
Huomautus (Vain aluekoodin CEL
mallit)
Digitaalisen äänen
kuunteleminen muista
tuloista
(DIGITAL ASSIGN)
Digitaalisen audiotulon voi kohdistaa muihin
tuloihin, jotka tukevat vain analogista ääntä
(VIDEO 1, 2 IN jne.).
Esimerkiksi jos kytketään kaksi DVD-soitinta
ja ensimmäinen DVD-soitin on liitetty
OPTICAL IN -liittimeen:
• Ensimmäinen DVD-soitin
Tulee liittää tämän vastaanottimen DVD IN
-liittimeen. Liitä se OPTICAL IN -liittimeen
vain, kun haluat kuunnella sitä digitaalisena
äänenä. Kun DVD valitaan tulolähteeksi,
äänestä tulee automaattisesti digitaalinen
OPTICAL IN -liittimen kautta.
• Toinen DVD-soitin
Tulee liittää tämän vastaanottimen VIDEO 1
IN -liittimeen tms., mutta äänenä on
edelleen analoginen signaali. Tällöin
voidaan kohdistaa COAXIAL IN -liitin,
joka ei ole ensimmäisen DVD-soittimen
käytössä audiotulona VIDEO 1 IN
-liitännässä. Toimenpide tapahtuu
seuraavasti.
Kun nimetään RDS-asema ja viritetään tämä asema,
ohjelmapalvelun (PS) nimi näkyy syötetyn nimen
asemesta. (Ohjelmapalvelun (PS) nimeä ei voi
muuttaa. Ohjelmapalvelun (PS) nimi kirjoitetaan
syötetyn nimen päälle.)
1,2,
3,4,
5
60FI
1
1
Valitse ”CUSTOMIZE”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
Kohdistettavissa
olevat tulot
VIDEO 3 OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TAPE
DVD COAX,
DVD OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
DVD, TAPE
TV/SAT COAX,
TV/SAT OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TV/SAT, TAPE
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voidaan käyttää.
MD/DAT OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TAPE, MD/DAT
Paina ohjausnäppäintä.
SA-CD/CD COAX,
SA-CD/CD OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TAPE, SA-CD/CD
Myös vastaanottimen MEMORY/
ENTER-painiketta voidaan käyttää.
Huomautuksia
4
Valitse ”DIGITAL ASSIGN ?”
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Valitse vapaa digitaalisen
audion tulo (esimerkissä DVD
COAX) siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
5
• Samaan tuloon ei voi kohdistaa useita digitaalisia
audiotuloja.
• Digitaalista audiotuloa ei voi käyttää alkuperäisenä
tulona, jos se on kohdistettu toiseen tuloon.
• Kun digitaalinen audiotulo kohdistetaan, INPUT
MODE -asetus voi muuttua automaattisesti (sivu
58).
Valitse vaiheessa 4 valittuun
digitaaliseen audion
tuloliittimeen kohdistettava tulo
(esimerkissä VIDEO 1)
siirtämällä ohjausnäppäintä
B/b.
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
Jos tuloksi on valittu ”VIDEO 1”, myös
toisen DVD-soittimen äänestä tulee
digitaalinen COAXIAL-liittimen kautta.
Kohdistettavissa oleva tulo vaihtelee
kustakin audiotulosta. Katso tarkemmat
tiedot jäljempänä olevasta kohdasta
”Digitaaliseen audiotuloon
kohdistettavissa olevat tulot”.
61FI
Vahvistimen käyttäminen
3
Alkuasetukset on merkitty alleviivauksella.
Digitaalinen
audiotulo
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säätimen avulla voidaan valita
”CUSTOMIZE”.
2
Digitaaliseen audiotuloon
kohdistettavissa olevat tulot
3
Komponenttikuvien
katseleminen muista
tuloista
Myös vastaanottimen MEMORY/
ENTER-painiketta voidaan käyttää.
4
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
Komponenttivideon tulo voidaan kohdistaa
toisiin tuloihin (VIDEO 1-3 IN tms.).
Jos esimerkiksi DVD-soitin liitetään DVDliittimeen, television liittäminen
COMPONENT MONITOR OUT -liittimeen
ja komponenttikuvan katselu tapahtuu
seuraavasti.
1,2,
3,4,
5
1
1
Valitse ”CUSTOMIZE”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
Valitse ”COMPONENT V.
ASSIGN ?” siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voidaan käyttää.
62FI
Valitse tulo (esimerkiksi DVD
IN) siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
5
Siirrä ohjausnäppäintä B/b
valitaksesi vaiheessa 4
valittuun komponenttivideon
tuloon kohdistettavan tulon
(esimerkiksi VIDEO 1).
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
Jos tuloksi vaihdetaan ”VIDEO 1”, DVDsoittimen kuvana on komponenttikuva.
Kohdistettavissa oleva kuva vaihtelee
komponenttivideon tulosta riippuen.
Katso tarkemmat tiedot jäljempänä
olevasta kohdasta ”Komponenttivideon
tulon kohdistettavissa olevat tulot”.
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säätimen avulla voidaan valita
”CUSTOMIZE”.
2
Paina ohjausnäppäintä.
Kun käytetään
muuntotoimintoa (sivu 32)
Valitse ”NONE” vaiheessa 5, kun käytät
nostomuuntoa, joka antaa tulon VIDEO/
S-VIDEO-liittimeen komponenttivideona.
Komponenttivideon tulon
kohdistettavissa olevat tulot
Alkuasetukset on merkitty alleviivauksella.
Komponentti- Kohdistettavissa olevat tulot
videon tulo
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
(HDMI VIDEO ASSIGN)
HDMI-videotulo voidaan kohdistaa muihin
tuloihin.
Vahvistimen käyttäminen
DVD
HDMI-kuvan
katseleminen muista
tuloista
Huomautuksia
• Samaan tuloon ei voi kohdistaa useita visuaalisia
tuloja.
• Komponenttivideon tuloa ei voi käyttää
alkuperäisenä tulona, jos se on kohdistettu toiseen
tuloon.
1,2,
3,4,
5
1
1
Valitse ”CUSTOMIZE”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säätimen avulla voidaan valita
”CUSTOMIZE”.
2
Valitse ”HDMI VIDEO
ASSIGN ?” siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voidaan käyttää.
3
Paina ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MEMORY/
ENTER -painiketta voidaan käyttää.
jatkuu
63FI
4
Valitse tulo siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
5
Siirrä ohjausnäppäintä B/b
valitaksesi vaiheessa 4
valittuun HDMI-videotuloon
kohdistettavan tulon.
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
Kohdistettavissa oleva kuva vaihtelee
komponenttivideon tulosta riippuen.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”HDMI-videotulolle kohdistettavissa
olevat tulot.”
HDMI-videotulolle
kohdistettavissa olevat tulot
Alkuasetukset on merkitty alleviivauksella.
HDMIvideotulo
Kohdistettavissa olevat tulot
HDMI 1
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
HDMI 2
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
Säädettyjen asetusten
tallentaminen
(USER PRESET)
Säädetyn äänikentän asetukset yms. voidaan
tallentaa enintään kolmena USER PRESET
-asetuksena, joita voidaan sitten helposti
käyttää.
2,3,
4,5
2
USER PRESET -asetuksen
tekeminen
1
Säädä tallennettavaa valikkoa
kuten äänikenttää.
Asetukset voidaan tallentaa
USER PRESET -asetuksiin
• INPUT SELECTOR -asetuksella valittu
tulo (sivu 57)
• INPUT MODE -asetus (sivu 58)
• Valittu äänikenttä (sivu 94)
• NIGHT MODE -asetus (sivu 96)
• EFFECT LEVEL -asetus (sivu 100)
• C.WIDTH-asetus (sivu 100)
• DIMENSION-asetus (sivu 100)
• PANORAMA MODE -asetus (sivu 100)
64FI
• SCREEN DEPTH -asetus (sivu 100)
• VIR.SPEAKERS-asetus (sivu 101)
• Viritinasetukset (taajuusalue, taajuus,
stereo/mono-asetus, esivalintanumero)
2
USER PRESET -asetuksen
käyttäminen
Valitse ”CUSTOMIZE”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
3
Valitse ”USER PRESET MEM.?”
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
4
Valitse numero, jolle haluat
tallentaa asetukset siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b.
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
5
6
Paina ohjausnäppäintä.
Jos haluat tallentaa muita
asetuksia, toista vaiheet 1 – 5.
1
Valitse haluamasi USER
PRESET -asetus painelemalla
USER PRESET -painiketta.
2
Paina MEMORY/ENTER
-painiketta.
Huomautus
Jos DIGITAL ASSIGN -asetusta muutetaan USER
PRESET -asetuksen tallentamisen jälkeen ja jos
tallennettua INPUT MODE -asetusta ei voi käyttää,
valittavissa oleva asetus tulee automaattisesti
käyttöön (sivu 60).
Esimerkki:
1) Valitse DIGITAL ASSIGN -toiminnolla ”DVD
OPT” -kohdistukseksi ”TAPE”.
2) Valitse TAPE-kohdan INPUT MODE
-asetukseksi ”AUTO 2CH” tai ”OPTICAL
FIXED”. Tallenna tämä sitten USER PRESET
-asetukseen.
3) Valitse DIGITAL ASSIGN -toiminnolla ”DVD
OPT” -asetukseksi ”DVD”.
4) Valitse vaiheessa 2) tallennettu USER PRESET
-asetus.
TAPE-kohdan INPUT MODE -asetukseksi
valitaan automaattisesti ”ANALOG 2CH
FIXED”. ”AUTO 2CH” ja ”OPTICAL FIXED”
-valintaa ei voi tehdä.
65FI
Vahvistimen käyttäminen
2 1
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säätimen avulla voidaan valita
”CUSTOMIZE”.
Valikkoasetuksen
muuttaminen
1,2,
3
1
1
Valitse ”CUSTOMIZE”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säätimen avulla voidaan valita
”CUSTOMIZE”.
2
Valitse haluamasi valikon kohta
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v. Paina sitten näppäintä.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”Valikon kohta ja parametri” sivulla 67.
3
Valitse haluamasi asetus
siirtämällä ohjausnäppäintä
B/b.
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
4
66FI
Säädä muita valikoita
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Valikon kohta ja parametri
Alkuasetukset on merkitty alleviivauksella.
Valikon kohta
Parametri
MENU EXPAND
ON
(Valikon laajentaminen)
Selitys
SPEAKER SET UP, SURR SET UP ja LEVEL
-valikon edistyneet parametrit näkyvät, ja niitä
voidaan säätää. Katso kutakin asetusvalikkoa
koskevat tarkemmat tiedot sivulta 99 – 102 ja sitä
seuraavilta sivuilta.
Edistyneet parametrit eivät ole näkyvissä.
AUTO
Taka-surroundin dekoodauksen asetukset voidaan
tehdä kohdan ”Taka-surround-dekoodauksen
toimintotyypit” sivulla 97 annettujen ohjeiden
mukaan.
SB DEC MODE
(Taka-surroundin
dekoodausmuoto)
DDEX
ON
OFF
PLIIx MV
Katso taka-surroundin dekoodausmuotoa koskevat
tarkemmat tiedot sivulta 98.
PLIIx MS
Huomautus
SB DECODING/SB DEC MODE -asetukset eivät kelpaa,
kun A.F.D.-muodolla on valittu Dolby Pro Logic IIx.
Optimaalinen dekoodausmuoto valitaan automaattisesti.
DEC. PRIORITY
(Digitaalisen audiotulon
dekoodauksen
prioriteetti)
AUTO
PCM
DUAL MONO
(Digitaalisen lähetyksen
kielen valitseminen)
Mahdollistaa DIGITAL IN ja HDMI IN -liittimiin
tulevan digitaalisen signaalin tulomuodon
määrittämisen.
Vaihtaa automaattisesti tulomuotoa DTS, Dolby
Digital ja PCM välillä.
PCM-signaaleilla on etusija (keskeytyksen
välttämiseksi, kun soitto alkaa). Kun ”AUTO” on
valittuna ja kun digitaalisista audioliittimistä tuleva
ääni (CD:lle tms.) keskeytyy soiton alkaessa, valitse
”PCM”. Ääntä ei ehkä kuitenkaan kuulu formaatista
johtuen, kun syötetään muita signaaleja. Valitse tällöin
”AUTO”.
Mahdollistaa digitaalisen lähetyksen kuuntelukielen
valitsemisen. Tämä toimintoa voi käyttää vain Dolby
Digital -lähteiden kanssa.
MAIN/SUB
Pääkielen ääni kuuluu vasemmasta etukaiuttimesta ja
lisäkieli kuuluu samanaikaisesti oikeasta
etukaiuttimesta.
MAIN
Pääkielen ääni kuuluu.
SUB
Lisäkielen ääni kuuluu.
MAIN+SUB
Sekä pää- että lisäkielen ääni kuuluu miksattuna.
jatkuu
67FI
Vahvistimen käyttäminen
OFF
SB DECODING
(Taka-surroundin
dekoodaus)
Valikon kohta
Parametri
Selitys
A/V SYNC
0 ms
Mahdollistaa äänen tuottamisen viivästämisen videon
ja äänen välisen viiveen säätämiseksi. Tätä viivettä
voidaan säätää 0 ms ja 200 ms välillä 10 ms pykälin.
Tämä ominaisuus ei kuitenkaan toimi, kun DSDsignaali otetaan sisään i.LINK-laitteesta.
9.1 CH SP SYSTEM
(9.1 kanavan
kaiutinjärjestelmä)
YES
Valitse ”YES”, jos käytössä on 9.1-kanavainen
järjestelmä. Katso liitäntää ja 9.1-kanavaisen
järjestelmän asetuksia koskevat tarkemmat tiedot
sivulta 18-22.
NO
Huomautuksia
• Tämä toiminto on käytettävissä, kun surroundtakakaiuttimet on asetettu pelkälle DUAL-muodolle (sivu
49).
• Kun IMPEDANCE SELECTOR -valinnaksi on asetettu
”8 Ω”, liitä nimellisimpedanssiltaan 16 ohmiset tai
suuremmat kaiuttimet. Kun IMPEDANCE SELECTOR
-valinnaksi on asetettu ”4 Ω”, liitä nimellisimpedanssiltaan
8 ohmiset tai suuremmat kaiuttimet. Katso tarkemmat tiedot
sivulta 21.
MULTI IN5.1 t 7.1
YES
(Monikavatulo 5.1
kanavaa t 7.1 kanavaa)
NO
DC PHASE L.
(Tasavirtavaiheen
linearisoija)
68FI
Mahdollistaa 5.1 kanavan signaalin antamisen ulos.
Tämä annetaan MULTI CHANNEL INPUT
-liitännään 7.1 kanavan signaalina.
Valitse ”NO”, jos vastaanotin ja soitin on liitetty 7.1kanavaisella järjestelmällä (MULTI CHANNEL
INPUT -liitännän SURR BACK -liitin on kytketty).
Mahdollistaa perinteisen analogisen vahvistimen
matalien taajuuksien vaiheiden ominaisuuksien
mallintamisen.
OFF
Bassoa ei vahvisteta.
LOW-A,
STD-A,
HIGH-A,
LOW-B,
STD-B,
HIGH-B
Vaihekorjauksen taajuusalue kasvaa järjestyksessä
”LOW”, ”STD”, ”HIGH”.
”B” parametrin vaiheenkorjaus tuottaa
voimakkaammat basso-ominaisuudet.
Parametri
Selitys
AUTO
Mahdollistaa tarpeettomien i.LINK-piirien
automaattisen virrankatkaisun. Voit nauttia
korkealaatuisesta digitaalisesta tai analogisesta
äänestä ilman i.LINK-piirien vaikutusta. Kun
”AUTO” on valittuna, äänen tuleminen kestää hetken.
Katso sivulla 58 olevaa vihjettä tulon vaihtamiseksi,
kun ”AUTO” on valittuna.
EVER ON
Mahdollistaa i.LINK-piirien virran säilyttämisen.
Valitse tämä asetus, jos et pidä ”AUTO”-asetuksen
aikaansaamasta viiveestä. Tällä ei ehkä ole vaikutusta
laitteesta riippuen.
H.A.T.S.
ON
(H.A.T.S. (High quality
digital Audio
Transmission System)toiminto)
OFF
i.LINK-laitteesta tuleva digitaalinen audiosignaali
tallentuu tilapäiseen puskuriin. Se haetaan sitten
puskurista sopivalla hetkellä ja muunnetaan
analogiseksi audiosignaaliksi. Äänen laatu paranee,
koska nykimistä (ajallisia katkoja signaalin luennassa)
ei esiinny välitettäessä digitaalista audiosignaalia. Jos
et halua käyttää tätä toimintoa, valitse ”OFF”.
Tämä toiminto ei ole aktiivinen.
Huomautus
Äänen tuleminen kestää jonkin aikaa, kun liitetyltä laitteelta
ohjataan soittoa (esim. painamalla PLAY-painiketta,
painamalla STOP-painiketta, painamalla PAUSEpainiketta). Tämä johtuu H.A.T.S. järjestelmän rajoituksista.
Aikaviive riippuu äänilähteestä. Tällä toiminnolla ei ehkä ole
vaikutusta johtuen laitteesta ja äänilähteestä, vaikka
asetuksena olisi ON.
i.LINK VIDEO
ASSIGN ?
(i.LINK-videotulon
kohdistaminen)
Videotulo voidaan kohdistaa i.LINK-tuloon. i.LINK valitaan tuloksi ja
asennettava i.LINK-laite on tunnistettava, kun tätä toimintoa käytetään
(sivu 57).
Valitse i.LINK-laite siirtämällä ohjausnäppäintä V/v.
Valitse muistettava numero ([1]-[5]) siirtämällä ohjausnäppäintä B/b.
Paina sitten näppäintä.
Valitse i.LINK-tuloon kohdistettava videotulo siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b. Syötä sitten painamalla näppäintä.
NONE
Videon lähtösignaalia ei lähetetä tästä
vastaanottimesta, kun i.LINK-tulo on valittuna.
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD,
TV/SAT,
HDMI 1,
HDMI 2
Valitun tulon kuva näkyy ruudulla, kun i.LINK-tulo on
valittuna.
jatkuu
69FI
Vahvistimen käyttäminen
Valikon kohta
i POWER
(i.LINK-virranhallinta)
Valikon kohta
Parametri
DIGITAL ASSIGN ?
(Digitaalisen audiotulon
kohdistaminen)
Selitys
Mahdollistaa digitaalisen audiotulon kohdistamisen
muihin tulolähteisiin. Katso tarkemmat tiedot
kohdasta ”Digitaalisen äänen kuunteleminen muista
tuloista (DIGITAL ASSIGN)” sivulla 60.
COMPONENT V.
ASSIGN?
(Komponenttivideon
kohdistaminen)
DVD,
TV/SAT,
NONE,
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD tai
TV/SAT,
TAPE,
MD/DAT,
SA-CD/CD
Mahdollistaa DVD ja TV/SAT-komponenttivideon
tulon kohdistamisen toiseen kuvatuloon. Katso
tarkemmat tiedot kohdasta ”Komponenttikuvien
katseleminen muista tuloista (COMPONENT VIDEO
ASSIGN)” sivulla 62.
HDMI VIDEO
ASSIGN ?
(HDMI-videon
kohdistaminen)
NONE,
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD,
TV/SAT,
TAPE,
MD/DAT,
SA-CD/CD
Mahdollistaa HDMI-videotulon kohdistamisen
toiseen kuvatuloon. Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”HDMI-kuvan katseleminen muista tuloista (HDMI
VIDEO ASSIGN)” sivulla 63.
HDMI AUDIO
Mahdollistaa tähän vastaanottimeen HDMI-liitännällä
kytketyn toistolaitteen audiolähdön kaiuttimen
valitsemisen.
AMP
Toistolaitteen ääni annetaan vain tähän
vastaanottimeen liitetyille kaiuttimille.
Monikanavasisältö voidaan toistaa sellaisenaan.
Huomautus
Ääntä ei kuulu television kaiuttimista, jos HDMI AUDIO
-asetuksena on ”AMP”.
TV+AMP
Ääni kuuluu television kaiuttimesta ja
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
Huomautus
Toistolaitteen äänen laatu riippuu television äänenlaadusta,
kanavien määrästä, näytteenottotaajuudesta jne. Jos
televisiossa on stereokaiuttimet, tämän vastaanottimen ääni
on samantasoista stereota kuin television, vaikka toistetaan
monikanavaista ohjelmaa.
70FI
Parametri
Selitys
AUTO
Mahdollistaa tarpeettomien HDMI-piirien
automaattisen virrankatkaisun. Voit nauttia
korkealaatuisesta digitaalisesta tai analogisesta
äänestä ilman HDMI-piirien vaikutusta. Kun ”AUTO”
on valittuna, äänen tuleminen kestää hetken.
EVER ON
Mahdollistaa HDMI-piirien virran säilyttämisen.
Valitse tämä asetus, jos et pidä ”AUTO” -asetuksen
aikaansaamasta viiveestä. Tällä ei ehkä ole vaikutusta
laitteesta riippuen.
VIDEO CONVERT* ** ON
PROGRESSIVE
OUT* **
Mahdollistaa videosignaalin muuntamisen (sivu 33).
OFF
Tämä toiminto ei ole aktiivinen.
ON
Mahdollistaa videosignaalin antamisen, joka
muunnetaan 480p:ksi, kun videosignaali annetaan
ulos komponenttivideosignaalina.
Huomautus
Vain 480i komponenttivideon tulosignaali kelpaa.
OFF
Tämä toiminto ei ole aktiivinen.
VIDEO BRIGHTNESS 4
(Videon kirkkaustaso)**
Kirkkautta voidaan säätää 1 ja 7 välillä. VIDEO
BRIGHTNESS -säätöä ei voi tehdä, kun VIDEO
CONVERT -asetuksena on ”OFF”.
VIDEO COLOR
(Värin intensiteetin
taso)**
4
Intensiteetin voi säätää 1 ja 7 välillä. VIDEO COLOR
-säätöä ei voi tehdä, kun VIDEO CONVERT
-asetuksena on ”OFF”.
VIDEO HUE
(Värisävyn taso)**
4
Värisävyn voi säätää 1 ja 7 välillä. VIDEO HUE
-säätöä ei voi tehdä, kun VIDEO CONVERT
-asetuksena on ”OFF”.
COLOR SYSTEM
(Ruutunäytön
värijärjestelmä) (Vain
NTSC
aluekoodin CEL mallit)
PAL
Mahdollistaa käytettävän värijärjestelmän
valitsemisen.
OSD H.POSITION
(Ruutunäytön vaakaasema)
4
Mahdollistaa ruutunäytön vaakasuoran aseman
säätämisen. Asemaa voidaan säätää 0 ja 64 välillä.
OSD V.POSITION
(Ruutunäytön
pystyasema)
4
Mahdollistaa ruutunäytön pystysuoran aseman
säätämisen. Asemaa voidaan säätää 0 ja 32 välillä.
Ruutunäytön värijärjestelmä on NTSC.
Ruutunäytön värijärjestelmä on PAL.
jatkuu
71FI
Vahvistimen käyttäminen
Valikon kohta
HDMI POWER
Valikon kohta
Parametri
Selitys
DIMMER
(Näytön kirkkaus)
Mahdollistaa näytön kirkkauden säätämisen 3
pykälässä. Jos valitaan sellainen asetus, että näyttö
sammuu kokonaan, myös MULTI CHANNEL
DECODING -merkkivalo sammuu.
USER PRESET MEM.?
(Käyttäjämuistin
esivalinta)
Mahdollistaa äänikentän säätöjen yms. tallentamisen.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Säädettyjen
asetusten tallentaminen (USER PRESET)” sivulla 64.
NAME IN?
(Tulojen nimeäminen)
Mahdollistaa valittujen tulojen nimeämisen. Katso
tarkemmat tiedot kohdasta ”Tulojen nimeäminen”
sivulla 59.
* Katso seuraavaa taulukkoa.
72FI
Videon tulon/lähdön muunnostaulukko VIDEO CONVERT, PROGRESSIVE
OUT -valikon asetusten mukaan luokiteltuna
CUSTOMIZEvalikon asetus
Tulosignaali
VIDEO CONVERT:
ON /
PROGRESSIVE
OUT: ON
VIDEO CONVERT:
ON /
PROGRESSIVE
OUT: OFF
CUSTOMIZEvalikon asetus
VIDEO CONVERT:
OFF /
PROGRESSIVE
OUT: Himmennetty
näytöllä
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
VIDEO/S-VIDEO
a
a
a (480p/576p)
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
a
a
a (480p/576p)
COMPONENT VIDEO
(Muu kuin 480i/576i)
X
X
X
Tulosignaali
MONITOR OUT
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
VIDEO/S-VIDEO
a
a
a (480i/576i)
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
a
a
f
COMPONENT VIDEO
(Muu kuin 480i/576i)
X
X
X
Tulosignaali
MONITOR OUT
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
f
X
X
S-VIDEO
X
f
X
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
X
X
f
COMPONENT VIDEO
(Muu kuin 480i/576i)
X
X
f
a : BRIGHTNESS/COLOR/HUE-säätö on mahdollinen.
f : Videosignaalia ei muunneta eikä anneta suoraan ulos.
X : Videosignaalia ei anneta suoraan ulos.
Vain aluekoodin CEL malleja koskeva huomautus
Videon muuntopiiri ei ole yhteensopiva muun komponenttivideosignaalin kuin 480i/576i kanssa.
** Kunkin videotulon voi säätää erikseen jokaiselle INPUT SELECTOR -valinnalle. Asetettu arvo säilyy,
kunnes tämän vastaanottimen muisti pyyhitään. Asetettu arvo säilyy, vaikka virta katkaistaan ja virtajohto
irrotetaan pistorasiasta.
73FI
Vahvistimen käyttäminen
CUSTOMIZEvalikon asetus
MONITOR OUT
VIDEO
Näytön vaihtaminen
Äänikenttä yms. voidaan tarkistaa vaihtamalla
näytön tietoja.
Tulovirran tietojen näyttäminen
Digitaalisen tulosignaalin tulovirran tiedot
(formaatti, kanava jne.) voidaan tarkistaa.
Tulovirran tiedot näkyvät 4 sekunnin ajan
myös, kun vastaanotin havaitsee muutoksia
digitaalisessa tulosignaalissa.
DISPLAY
2,3
1
Painele DISPLAY-painiketta.
Näyttö vaihtuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella seuraavasti.
1
Kaikki muut tulot paitsi ”FM” ja
”AM”
Hakunimi ja äänikentän nimi* y Tulon nimi
ja äänikentän nimi
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säädintä voi käyttää.
2
Esivalinta-aseman nimi ja äänikentän nimi*
y Taajuuden nimi ja äänikentän nimi
74FI
Paina ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
Tulovirran tiedot näkyvät.
”FM” ja ”AM”
* Hakunimi näkyy vain, jos sellainen on kohdistettu
tuloon tai esivalinta-asemaan (sivu 59, 81).
Hakunimi ei näy, jos sille on syötetty vain
välilyöntejä tai jos se on sama kuin tulon nimi.
Valitse ”STREAM INFO”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta.
3
Siirrä ohjausnäppäintä
saadaksesi B/b lisätietoja.
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
Uniajastimen
käyttäminen
Äänittäminen muilla
laitteilla
Vastaanotin voidaan asettaa kaukosäätimen
avulla katkaisemaan virta automaattisesti
tiettynä hetkenä.
Vastaanottimella voidaan äänittää MiniDisclevylle tai kasetille. Katso kasettinauhurin tai
MD-soittimen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
2
1
1
Painele < -painiketta
saadaksesi RECEIVER-valikon
näyttöön.
2
Valitse SLEEP siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Painele
sitten näppäintä.
1
Näyttö vaihtuu jokaisella
pikavieritysnäppäimen painalluksella
seuraavasti.
Paina INPUT SELECTOR
-painiketta. Valitse sitten
soittolaite siirtämällä ja
painamalla
pikavieritysnäppäintä.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä voidaan käyttää.
”SLEEP” palaa näytössä, kun uniajastin on
käytössä.
2
Esimerkiksi aseta CD-levy CDsoittimeen.
Vihje
Kun haluat tarkistaa järjestelmän sammumiseen
jäljellä olevan ajan, valitse RECEIVER-valikosta
SLEEP. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Valmistele soittolaite soittoa
varten.
3
Valmistele äänityslaite.
Aseta tyhjä kasetti tai MD
äänityslaitteeseen ja säädä äänitystaso.
4
Aloita äänitys äänityslaitteella
ja käynnistä sitten
soittolaitteen soitto.
jatkuu
75FI
Vahvistimen käyttäminen
1
Äänittäminen äänikasetille tai
MiniDisc-levylle
4
Huomautuksia
• Ääniasetukset eivät vaikuta TAPE OUT eivätkä
MD/DAT OUT -liittimien signaalin lähtöön.
• MULTI CHANNEL INPUT -liittimiin tuleva
audiosignaali annetaan ulos vain FRONT L/R
-äänenä.
Digitaalisen äänen äänittäminen
Liitä soittolaite digitaaliseen audiotulo
(OPTICAL IN) -liittimiin. Liitä äänityslaite
OPTICAL MD/DAT -liittimeen.
Tallennusvälineelle
tallentaminen
Vastaanottimella voidaan tallentaa
videolaitteelta. Katso tallennuslaitteen
mukana toimitetuja käyttöohjeita.
1
1
Paina INPUT SELECTOR
-painiketta. Valitse sitten
soittolaite siirtämällä ja
painamalla
pikavieritysnäppäintä.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä voidaan käyttää.
2
Valmistele laite toistoa varten.
Esimerkiksi aseta kopioitava videokasetti
videonauhuriin.
3
Valmistele äänityslaite.
Aseta tyhjä videokasetti tms.
tallennuslaitteeseen (VIDEO 1 tai
VIDEO 2) äänitystä varten.
76FI
Aloita tallennus
tallennuslaitteella ja aloita
sitten toisto toistolaitteella.
Huomautuksia
• Jotkin lähteet sisältävät tallennuksen estävän
kopiointisuojauksen. Lähdelaitteelta ei ehkä voi
tällöin tallentaa.
• MULTI CHANNEL INPUT -liittimiin tuleva
audiosignaali annetaan ulos vain FRONT L/R
-äänenä.
3
FM/AM-radion
kuunteleminen
FM- ja AM-lähetyksiä voi kuunnella
sisäänrakennetun virittimen kautta. Varmista
ennen käyttöä, että FM ja AM-antennit on
liitetty vastaanottimeen (katso sivua 42).
Suoralle viritykselle käytettävä viritysalue riippuu
aluekoodista seuraavan taulukon mukaisesti. Katso
aluekoodeja koskevat tarkemmat tiedot sivulta 3.
Aluekoodi
FM
AM
UC
100 kHz
10 kHz*
CEL, TW, KR, CN
50 kHz
9 kHz
* AM-viritysaluetta voi muuttaa (katso sivua 141).
Automaattinen virittäminen
1
Paina TUNING + hakeaksesi alhaalta
ylös ja TUNING – hakeaksesi ylhäältä
alas.
Vastaanotin lopettaa haun heti, kun jokin
asema löytyy.
Jos FM-stereovastaanotto on
huono
Jos FM-stereovastaanotto on huono ja
”STEREO” vilkkuu näytössä, valitse
monofoninen audio siten, että ääni vääristyy
vähemmän.
1 Valitse ”TUNER” kääntämällä MAIN
MENU -säädintä.
2 Valitse ”FM MODE” kääntämällä MENUsäädintä.
3 Valitse ”MONO” kääntämällä +/– -säädintä.
FM-vastaanotto vaihtuu monofoniseksi.
Suora virittäminen
Syötä aseman taajuus suoraan NUM-valikon
avulla.
1
2,5
3,4
3 2
1
1
2
Valitse viritin kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
Valitse ”FM” tai ”AM”
painamalla FM/AM-painiketta.
Paina INPUT SELECTOR
-painiketta. Valitse sitten
syöttöluettelosta ”TUNER”.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä voidaan käyttää.
2
Painele > -painiketta, kunnes
SUB-valikko näkyy.
jatkuu
77FI
Vahvistimen käyttäminen
Vihje
Paina TUNING + tai TUNING –
-painiketta.
3
Valitse ”FM/AM” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Valitse
sitten FM tai AM painamalla
näppäintä.
Taajuusalue vaihtuu FM ja AM välillä
jokaisella painikkeen painalluksella.
Myös vastaanottimen FM/AM-painiketta
voidaan käyttää.
4
Valitse ”DIRECT TUNING”
siirtämällä SUB-valikon
pikavieritysnäppäintä. Paina
sitten näppäintä.
”0” vilkkuu näyttöikkunassa.
5
Painele kaukosäätimen >
-painiketta, kunnes NUMvalikko näkyy. Valitse sitten
taajuusalueen numerot ja paina
lopuksi näppäintä.
Esimerkki 1: FM 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
(Viimeistä ”0” llaa ei tarvitse syöttää, jos
viritysalueeksi on asetettu 100 kHz.)
Esimerkki 2: AM 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
(Viimeistä ”0” llaa ei tarvitse syöttää, jos
viritysalueeksi on asetettu 10 kHz.)
Jos AM-asema on viritettynä, säädä AMkehäantennin suuntaa parhaan
mahdollisen kuuluvuuden saamiseksi.
Jos asemaa ei voi virittää ja
syötetyt numerot vilkkuvat
Varmista, että syötetty taajuus on oikea. Siirry
muussa tapauksessa vaiheeseen 4. Jos syötetyt
numerot vilkkuvat vieläkin, taajuutta ei
käytetä alueellasi.
78FI
2
FM-asemien
automaattinen
tallentaminen
(AUTOBETICAL)
(Vain aluekoodin CEL mallit)
1,2
”Autobetical select” näkyy näytössä ja
vastaanotin hakee ja tallentaa
lähetysalueen FM ja FM RDS -asemat.
Viritin tarkistaa RDS-asemien osalta
ensin samaa asemaa lähettävät asemat ja
tallentaa sitten vain ne, joilla on
selvimmät signaalit. Valitut RDS-asemat
lajitellaan aakkosjärjestykseen niiden
ohjelmapalvelun nimien mukaisesti. Sen
jälkeen niille kohdistetaan 2-merkkinen
esivalintakoodi. Katso tarkemmat
RDS:ää koskevat tiedot sivulta 82.
Tavallisille FM-asemille kohdistetaan 2merkkiset esivalintakoodit ja ne
tallennetaan RDS-asemien perään.
Kun tämä toimenpide on valmis,
”Autobetical finished” näkyy näytössä
hetken ajan ja vastaanotin palautuu
normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
MEMORY/ENTER
1
Sammuta vastaanotin
painamalla ?/1 -painiketta.
• Älä paina autobetical-toiminnon aikana mitään
vastaanottimen äläkä kaukosäätimen muuta
painiketta kuin ?/1.
• Jos siirryt toiselle alueelle, toista tämä toimenpide
tallentaaksesi uuden alueen asemat.
• Katso tarkemmat tallennettujen asemien
virittämistä koskevat tiedot kohdasta ”Esivalintaasemien virittäminen” sivulla 80.
• Jos siirrät antennia asemien tallentamisen jälkeen,
tällä menettelyllä tallennetut asetukset eivät ehkä
enää päde. Tallenna asemat tässä tapauksessa
uudelleen tällä menettelyllä.
79FI
Vahvistimen käyttäminen
Tämä mahdollistaa enintään 30 FM ja FM
RDS -aseman tallentamisen
aakkosjärjestyksessä ilman turhia merkintöjä.
Lisäksi se tallentaa vain selvimmän signaalin
antavat asemat.
Jos haluat tallentaa FM tai AM-asemat
yksitellen, katso kohtaa ”Radiosemien
esivalinta”.
Pidä MEMORY/ENTER-painike
painettuna ja kytke virta
takaisin vastaanottimeen
painamalla ?/1 -painiketta.
5
Radioasemien esivalinta
Enintään 30 FM tai AM-asemaa voidaan
esivalita. Tämän jälkeen voit helposti virittää
usein kuuntelemasi asemat.
Jos haluat vaihtaa muistisivua, paina
kaukosäätimen SHIFT-painiketta.
Jos ”MEMORY” sammuu ennen
esivalintanumeron valitsemista, aloita
uudelleen vaiheesta 4.
Radioasemien esivalinta
1
5
2 4,6
Valitse esivalintanumero
painamalla PRESET TUNING +
tai PRESET TUNING –
-painiketta.
6
Paina MEMORY/ENTERpainiketta uudelleen.
Asema on tallennettu valitulle
esivalintanumerolle.
Jos ”MEMORY” sammuu ennen
MEMORY/ENTER-painikkeen
painamista, aloita uudelleen vaiheesta 4.
7
Toista vaiheet 2 – 6
esivalitaksesi muita asemia.
Esivalinta-asemien virittäminen
1
1
Valitse viritin kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Valitse ”FM” tai ”AM”
painamalla FM/AM-painiketta.
3
Viritä esivalittava asema
automaattisen virittämisen
(sivu 77) tai suoran virittämisen
(sivu 77) avulla.
2
Vaihda tarvittaessa FMvastaanottomuotoa (sivu 77).
4
Paina MEMORY/ENTERpainiketta.
”MEMORY” näkyy näytössä muutaman
sekunnin ajan. Tee vaiheet 5 ja 6 ennen
kuin näyttö sammuu.
80FI
1
Valitse viritin kääntämällä
INPUT SELECTOR -säädintä.
2
Valitse haluamasi esivalintaasema painelemalla PRESET
TUNING +/– -painiketta.
Esivalinta-aseman voi valita jokaisella
painikkeen painalluksella seuraavasti:
Painele > -painiketta, kunnes
SUB-valikko näkyy.
3
Valitse ”PRESET +” tai
”PRESET –” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Viritä
sitten pikavieritysnäppäintä
painamalla esivalinta-asema,
jolle haluat luoda hakunimen
(sivu 77).
4
Valitse ”TUNER” painelemalla
MAIN MENU -painiketta. Paina
sitten ohjausnäppäintä.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Kaukosäätimen avulla
1 Paina INPUT SELECTOR -painiketta.
Valitse sitten tuloluettelosta ”TUNER”
siirtämällä pikavieritysnäppäintä.
2 Valitse haluamasi esivalintanumero
siirtämällä pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla näppäintä.
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säädintä voi käyttää.
5
Esivalinta-asemien nimeäminen
1
2
3
Valitse ”NAME IN” siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
6
Paina ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MEMORY/
ENTER -painiketta voidaan käyttää.
Kursori vilkkuu, jolloin voit valita
merkin. Tee kohdan ”Hakunimen
luominen” mukaiset toimet (sivu 60).
5,6
4
1
Paina INPUT SELECTOR
-painiketta. Valitse sitten
tuloluettelosta ”TUNER”.
Myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä voidaan käyttää.
81FI
Vahvistimen käyttäminen
2
Alataso
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
PTY (ohjelmatyyppi) -merkkivaloc) t RT
(radioteksti) -merkkivalod) t CT (aika)
-merkkivalo (24 tunnin järjestelmä) t
Käytössä oleva äänikenttä
(Vain aluekoodin CEL mallit)
a)
Tällä vastaanottimella voidaan käyttää myös
RDS:ää (radiotietojärjestelmää), joka
mahdollistaa radioasemien tavallisen
ohjelmasignaalin ohessa lähettämät lisätiedot.
RDS-tiedot voidaan näyttää.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse yksinkertaisesti FMtaajuusalueella oleva asema
suoran virittämisen (sivu 77),
automaattisen virittämisen (sivu
77) tai esivalintavirittämisen (sivu
80) avulla.
Kun viritetään RDS-palveluja tarjoava asema,
RDS-merkkivalo palaa ja ohjelman
palvelunimi näkyy näytössä.
Nämä tiedot näkyvät myös RDS:ää
käyttämättömille FM-asemille.
b)
Näkyy vain, jos esivalinta-asema on indeksoitu.
c)
Lähetettävän ohjelman tyyppi.
d) RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanomaa, ”AlarmAlarm!” vilkkuu näytössä.
• Jos asema ei tarjoa jotain tiettyä RDS-palvelua,
”No XX” (kuten ”No Clock Time”) näkyy
näytöllä.
• Kun asema lähettää radiotekstitietoja, ne näkyvät
samassa tahdissa kuin ne lähetetään asemalta.
Kaikki nopeuden muutokset heijastuvat tietojen
näyttönopeuteen.
Ohjelmatyyppien kuvaus
Ohjelmatyypin Kuvaus
merkintä
News
Uutisohjelma
Current Affairs
Uutisia laajemmin käsittelevät
ajankohtaisohjelmat
Information
Eri aihepiireistä tietoa tarjoavat
ohjelmat kuten kuluttajatieto ja
terveystieto
Sport
Urheiluohjelmat
Paina DISPLAY-painiketta
vastaanottaessasi RDS-asemaa.
Education
Opetusohjelmat kuten
rakennusvinkit ja neuvonta
RDS-tiedot vaihtuvat näytöllä seuraavasti
jokaisella painikkeen painalluksella:
Drama
Radiokuunnelmat ja sarjat
Cultures
Kansallista ja paikallista
kulttuuria käsittelevät ohjelmat
kuten kieli- ja
sosiaalikysymykset
Science
Luonnontieteitä ja tekniikkaa
koskevat ohjelmat
Varied Speech
Muun tyyppiset ohjelmat kuten
julkkisten haastattelut, visailut
ja komedia
Pop Music
Pop-musiikkiohjelmat
Rock Music
Rock-musiikkiohjelmat
Huomautus
RDS ei ehkä toimi oikein, jos viritetty asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
RDS-tietojen näyttäminen
Ylätaso
Jokin seuraavista kohdista näkyy yhdessä
taajuusalueen ja esivalintanumeron kanssa:
• PS (ohjelmapalvelun nimi)a)
• Esivalinta-aseman nimib)
• Taajuus
82FI
Ohjelmatyypin Kuvaus
merkintä
M.o.R. Music
Kustomointimuoto
Kevyttä kuunneltavaa
Light Classics M Instrumentaali, laulu ja
kuoromusiikki
Tunnettujen orkesterien
esitykset, kamarimusiikki,
ooppera jne.
Other Music
Musiikki, joka ei sovi
mihinkään edellisistä
kategorioista kuten rhythm &
blues ja reggae
Wether & Metr
Säätiedotteet
Finance
Rahoitusmarkkinainformaatio
tms.
Children’s Progs
Lastenohjelmat
Social Affairs
Ihmisiä ja heitä koskevia asioita
käsittelevät ohjelmat
Religion
Uskonnolliset ohjelmat
Phone In
Ohjelmat, joissa yleisö voi
ilmaista mielipiteensä
puhelimen välityksellä tai
julkisuudessa
Vahvistimen käyttäminen
Serious Classics
Tässä vastaanottimessa on alla kuvattu
kustomointimuoto. Riippuen siitä, miten aiot
käyttää näitä toimintoja, näiden muotojen
käyttö saattaa edellyttää lisälaitteita (myydään
erikseen) tai muutoksia kuunteluympäristöön.
Kysy lisätietoja tämän vastaanottimen
jälleenmyyjältä.
1,2,
3
1
Travel & Touring Matkailuohjelmat
Ei koske ilmoituksia, jotka TP/
TA paikantaa.
Leisure & Hobby Virkistystoimintaa kuten
puutarhanhoitoa, kalastusta,
ruoanlaittoa yms. koskevat
ohjelmat
Jazz Music
Jazz-ohjelmat
Country Music
Country-musiikkiohjelmat
National Music
Ohjelmat, joissa esitetään maan
tai alueen pop-musiikkia
Oldies Music
Vanhoja suosikkeja esittelevät
ohjelmat
Folk Music
Folk-musiikkiohjelmat
Documentary
Tutkimukselliset ohjelmat
None
Mikä tahansa edellä
määrittämätön ohjelma
1
Valitse ”CIS” painelemalla
MAIN MENU -painiketta. Paina
sitten ohjausnäppäintä.
Myös vastaanottimen MAIN MENU
-säädintä voi käyttää.
2
Valitse valikon vaihtoehto
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”CISvalikon kohta ja parametrit”.
3
Valitse haluamasi parametri
siirtämällä ohjausnäppäintä
B/b.
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
jatkuu
83FI
4
Säädä muita kohtia toistamalla
vaiheet 2 ja 3.
CIS-valikon kohta ja parametrit
Alkuasetukset esitetään alleviivattuina.
x 2ND ZONE (2. vyöhykkeen lähde)
x 3RD ZONE (3. vyöhykkeen lähde)
Mahdollistaa 2. vyöhykkeelle tai
3. vyöhykkeelle annettavan lähdesignaalin
valitsemisen (analogisen audio- ja
videosignaalin 2. vyöhykkeelle; pelkän
analogisen audiosignaalin 3. vyöhykkeelle)
(muut kuin PHONO, MULTI CHANNEL
INPUT, i.LINK ja HDMI). Kun valitaan
”SOURCE”, valittuna olevan tulon signaali
annetaan ulos.
Huomautuksia
• Liitä videosignaali 2ND ZONE -liittimeen
VIDEO-liittimellä.
• Liitä audiosignaali 2ND ZONE -liittimeen tai 3RD
ZONE -liittimeen AUDIO L/R -liittimellä.
Vihjeitä
• Vain analogisiin tuloliittimiin liitettyjen laitteiden
signaali annetaan 2ND ZONE ja 3RD ZONE
-liittimien kautta. Pelkästään digitaalisiin
tulosignaaleihin liitetyistä laitteista ei tule
signaalia.
• Kun ”SOURCE” on valittuna, MULTI CHANNEL
INPUT -liittimiin tulevaa signaalia ei anneta ulos
2ND ZONE eikä 3RD ZONE -liittimistä, vaikka
MULTI CH IN -toiminto olisi käytössä. Valitun
tulon 2-kanavainen analoginen audiosignaali
annetaan ulos.
x INSTALLER MODE (RS232Cohjaus)
• ON
Vastaanotin kykenee vastaanottamaan
komentoja RS232C-portista, vaikka virta
olisi katkaistu (valmiustila).
• OFF
Vastaanotin ei vastaanota komentoja
RS232C-portista, kun virta on katkaistu
(valmiustila).
84FI
x 12V TRIG. MAIN (12 V heräte
päävastaanottimelle)
x 12V TRIG. 2ND (12 V heräte
2. vyöhykkeelle)
x 12V TRIG. 3RD (12 V heräte
3. vyöhykkeelle)
Mahdollistaa ulkoisen laitteen virran
kytkemisen ja katkaisemisen antamalla 12V
herätteen, kun vastaanottimen virta kytketään
tai katkaistaan. Esimerkiksi videokangas
voidaan rullata esiin automaattisesti, kun
vastaanottimeen kytketään virta.
• OFF
Mahdollistaa 12V herätteen katkaisemisen,
kun päävastaanottimen virta kytketään.
• CTRL
Mahdollistaa 12V herätteen kytkemisen ja
katkaisemisen manuaalisesti IRkaukosäätimen tai RS232C-ohjaimen CISkomennon avulla.
• ZONE
Mahdollistaa 12V herätteen kytkemisen ja
katkaisemisen, kun päävastaanottimen tai
kunkin vyöhykkeen vastaanottimen virta
kytketään.
• INPUT (vain ”12V TRIG. MAIN”)
Mahdollistaa 12V herätteen kytkemisen,
kun vastaanottimen virta kytketään riippuen
kunkin tulon asetuksesta. Katso kohtaa
”12V herätteen asettaminen kullekin
tulolle”.
• MAIN (vain ”12V TRIG. 2ND” ja ”12V
TRIG. 3RD”)
Mahdollistaa 2. tai 3. vyöhykkeen
herätetoiminnon päävastaanottimelle.
12V herätteen asettaminen
kullekin tulolle
Vahvistimen käyttäminen
TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD, TUNER,
PHONO ja i.LINK -alkuasetuksena on ”OFF”.
VIDEO 1-3, DVD, TV/SAT sekä HDMI 1 ja 2
-alkuasetuksena on ”ON”.
1 Valitse ”INPUT” kohdassa ”12V TRIG.
MAIN”.
2 Paina MEMORY/ENTER-painiketta.
3 Valitse tulo kääntämällä MENU-säädintä.
4 Valitse ”ON” kääntämällä +/– -säädintä 12V
herätteen aktivoimiseksi tai valitse ”OFF”
aktivoinnin poistamiseksi.
5 Paina MEMORY/ENTER-painiketta.
85FI
Toisen vyöhykkeen äänen
kuunteleminen (2. (3.)
vyöhykkeen toiminnot)
Jos käytössä on IR-toistin (ei kuulu
varusteisiin), on myös mahdollista ohjata
molempia laitteita päähuoneessa ja Sonyvastaanotinta 2. (tai 3.) vyöhykkeellä 2. (tai 3.)
vyöhykkeeltä.
Tee toiminto RM-US106A kaukosäätimellä.
Voit nauttia vastaanottimeen liitetyn, muussa
kuin päähuoneessa olevassa huoneessa (2. (3.)
vyöhykkeellä) sijaitsevan laitteen kuvista ja
äänestä. Voit esimerkiksi kuunnella CD:tä
päähuoneessa ja katsella DVD:tä
2. vyöhykkeellä.
• Antolähteen vaihtaminen 2ND (tai 3RD)
ZONE OUT -liittimille.
• Sony-vastaanottimen virran kytkeminen ja
katkaisu 2. (tai 3.) vyöhykkeellä.
• Sony-vastaanottimen 2. (tai 3.) vyöhykkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.
1: 2. vyöhykkeen liitännät
1 2ND ZONE VIDEO/AUDIO OUT -liitin
Päähuone
2. vyöhyke
STR-DA7100ES
A
E
E
TV
näyttö
B
D
VIDEO OUT
C
AUDIO OUT
C
A Audiolaite
B Videolaite
C IR-toistin (ei kuulu varusteisiin)
D Sonyn vahvistin/vastaanotin
E Kaiutin
86FI
RM-US106A
2 SURROUND BACK SPEAKERS/2ND ZONE -liittimet
Päähuone
2. vyöhyke
STR-DA7100ES
A
TV
näyttö
B
D
VIDEO OUT
C
Vahvistimen käyttäminen
SURROUND BACK
SPEAKERS
D
RM-US106A
A Audiolaite
B Videolaite
C IR-toistin (ei kuulu varusteisiin)
D Kaiutin
2: 3. vyöhykkeen liitännät
Päähuone
3. vyöhyke
STR-DA7100ES
A
E
E
B
D
C
AUDIO OUT
C
RM-US106A
A Audiolaite
B Videolaite
C IR-toistin (ei kuulu varusteisiin)
D Sonyn vahvistin/vastaanotin
E Kaiutin
jatkuu
87FI
Seuraavat toiminnot on kuvattu IR-toistimen
liitännöille käyttäen 2. vyöhykkeen tai
3. vyöhykkeen vastaanotinta. Jos IR-toistinta
ei ole liitetty, käytä tätä vastaanotinta
päähuoneessa.
1
Paina kaukosäätimen 2ND
ZONE tai 3RD ZONE -painiketta.
Kaukosäädin siirtyy 2. vyöhykkeen tai
3. vyöhykkeen muodolle.
2
Kytke virta päävastaanottimeen
(tähän vastaanottimeen).
3
Kytke virta 2. tai
3. vyöhykkeellä olevaan
vahvistimeen.
4
Paina jotain kaukosäätimen
tulopainiketta valitaksesi ulos
annettavan lähdesignaalin.
Analoginen video ja audiosignaali
annetaan ulos 2. vyöhykkeellä. Vain
analoginen audiosignaali annetaan ulos
3. vyöhykkeellä. Kun valitaan
”SOURCE”, valittuna olevan tulon
signaali annetaan ulos. Katso tarkemmat
tiedot sivulta 84.
5
Säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi.
• Säädä kuvan 1-1 tai 2 (sivu 86, 87)
tapauksessa äänenvoimakkuutta 2./3.
vyöhykkeellä olevan vastaanottimen
avulla.
• Kuvan 1-2 (sivu 87) tapauksessa vain
2. vyöhykkeellä olevan surroundtakakaiuttimen äänenvoimakkuutta voi
säätää.
Esimerkki 2. huoneessa olevan
vahvistimen ohjaamisesta
Kun haluat
Kytkeä tai katkaista virran Paina ?/1 painiketta.
Kuunnella CDtuloliittimiin liitetyn CDsoittimen ääntä
”2ND ZONE” (sivu 49).
kaukosäätimen MASTER VOL+/–
-painiketta käyttäen.
Äänenvoimakkuuden alkuasetus on
–∞ dB (ääntä ei kuulu).
88FI
Paina SA-CD/
CD-painiketta.
Paina sitten H
-painiketta.
Säätää äänenvoimakkuutta Paina MASTER
VOL +/– painiketta.
Vihjeitä
• Vaikka vastaanottimen virta katkaistaan,
2. vyöhykkeellä tai 3. vyöhykkeellä olevan
vastaanottimen virta on edelleen kytkettynä. Jos
haluat katkaista virran kaikista vastaanottimista,
paina ?/1 ja AV ?/1 -painiketta ja kaukosäätimen
RM-AAE003 samanaikaisesti (SYSTEM
STANDBY).
• Vain analogisiin tuloliittimiin liitetyistä laitteista
tuleva signaali annetaan 2ND ZONE OUT ja 3RD
ZONE OUT -liittimien kautta. Pelkästään
digitaalisiin tuloliittimiin liitetyistä laitteista ei tule
mitään signaalia.
• Jos valitaan ”SOURCE”, MULTI CH IN -liittimiin
tulevaa signaalia ei anneta ulos 2ND ZONE OUT
eikä 3RD ZONE OUT -liittimistä, vaikka MULTI
CH IN on valittuna. Valittuna olevan toiminnon
analoginen signaali annetaan ulos.
Käyttäminen RM-AAE003 avulla
1
Paina RM SET UP -painiketta.
Asetusluettelo näkyy.
2
Valitse ”COMMAND MODE”
siirtämällä ja painamalla
pikavieritysnäppäintä.
3
Valitse ”2ND ZONE” (tai ”3RD
ZONE”) siirtämällä ja
painamalla
pikavieritysnäppäintä.
1 Aseta SURR BACK SP -asetukseksi
2 Säädä äänenvoimakkuutta
Toimi
seuraavasti
Sony-laitteiden
käyttäminen
CONTROL A1II
-ohjausjärjestelmä
Huomautus
Älä käytä kahdensuuntaista kaukosäädinyksikköä,
kun CONTROL A1II -liittimet on kytketty PCrajapintasarjan kautta tietokoneeseen ”MD
Editor”in tai vastaavan sovelluksen avulla. Älä
myöskään käytä liitettyä laitetta sovelluksen
toimintojen vastaisesti, sillä tämä voi aiheuttaa
sovelluksen virheellisen toiminnan.
CONTROL A1II ja CONTROL A1
-yhteensopivuus
CONTROL A1 -ohjausjärjestelmä on
päivitetty CONTROL A1II -järjestemäksi,
joka on nyt vakiojärjestelmä Sonyn 300 levyn
CD-vaihtajalle ja muille viimeaikaisille Sonylaitteille. CONTROL A1 -liittimillä varustetut
laitteet sopivat yhteen CONTROL A1II
-laitteiden kanssa, ja ne voidaan liittää
toisiinsa. Yleisesti ottaen suurin osa
CONTROL A1 -ohjausjärjestelmässä
käytettävissä olevista toiminnoista on
saatavilla CONTROL A1II
-ohjausjärjestelmässä.
Jos käytössä on Sonyn CDvaihtaja, jossa on COMMAND
MODE -valitsin
Jos CD-vaihtajan COMMAND MODE
-valitsimen asetukseksi voi valita CD 1, CD 2
tai CD 3, muista asettaa komentomuodoksi
”CD 1” ja liittää vaihtaja vahvistimen
(vastaanottimen) CD-liittimiin.
Kuitenkin jos käytössä on Sonyn CD-vaihtaja,
jossa on VIDEO OUT -liittimet, aseta
komentomuodoksi ”CD 2” ja liitä vaihtaja
vahvistimen (vastaanottimen) VIDEO 2
-liittimiin.
Liitännät
Enintään 10 CONTROL A1II -yhteensopivaa
laitetta voidaan liittää mielivaltaisessa
järjestyksessä. Kutakin laitetyyppiä voidaan
liittää vain yksi kappale (esim. 1 CD-soitin,
1 MD-soitin, 1 kasettisoitin ja 1 vastaanotin).
(Mallista riippuen useamman kuin yhden CDsoittimen tai MD-soittimen liittäminen saattaa
olla mahdollista. Katso tarkemmat tiedot
kunkin laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.)
Esimerkki
Vahvistin
(vastaanotin)
CDsoitin
MDsoitin
Kasetti- Muut laitteet
dekki
jatkuu
89FI
Vahvistimen käyttäminen
CONTROL A1II -ohjausjärjestelmä on
suunniteltu yksinkertaistamaan useista Sonylaitteista koostuvan audiojärjestelmän käyttöä.
CONTROL A1II -liitännät tarjoavat väylän
ohjaussignaalien välittämiselle, mikä
mahdollistaa automaattisia toimintoja ja
ohjausominaisuuksia, jotka yleensä
edellyttävät integroidun järjestelmän
käyttämistä.
Tällä hetkellä Sonyn CD-soittimen,
vahvistimen (vastaanottimen), MD-soittimen
ja kasettinauhurin väliset CONTROL A1II
-liitännät tarjoavat automaattitoimintojen
valinnan.
Ohjattavissa olevien toimintojen määrä voi
kuitenkin laitteesta riippuen olla rajattu
tehtäessä liitäntöjä CONTROL A1 -liittimillä
varustettujen laitteiden ja CONTROL A1II
-liittimillä varustettujen laitteiden välillä.
Katso tarkemmat tiedot laitteiden mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
CONTROL A1II -ohjausjärjestelmässä
ohjaussignaali virtaa molempiin suuntiin,
joten IN ja OUT -liittimillä ei ole eroa. Jos
laitteessa on enemmän kuin yksi CONTROL
A1II -liitin, voit käyttää kumpaa tahansa tai
liittää eri laitteet eri liittimiin.
Joidenkin CONTROL A1 -yhteensopivien
laitteiden mukana toimitetaan liitäntäjohto.
Käytä tällöin liitäntäjohtoa liitännän
tekemiseen.
Jos käytät kaupallisesti saatavaa johtoa, käytä
alle 2 metrin mittaista, vastuksetonta,
monofonista (2P) mini-plug-johtoa.
Jos toisen laitteen CTRL S OUT
-liitin liitetään tämän laitteen CTRL
S IN -liittimeen
Esimerkki
Televisio,
videonauhuri,
viritin, näyttö
tms.
OUT
IN
Vastaanotin
I
.
i
>
H
m
M
X
x
+
–
O
+
+
–
–
Kaukosäädin
Perustoiminnot
Vastaanottimen tulovalitsin vaihtuu
automaattisesti oikeaksi tuloksi, kun painat
jonkin liitetyn laitteen toistopainiketta
(automaattinen tulon valinta).
CONTROL A1II -toiminnot toimivat niin
kauan kuin käytettävässä laitteessa on virta
kytkettynä, vaikka mikään muu laite ei olisi
kytkettynä päälle.
Huomautus
Älä toista muita laitteita kuin tallennettavaa lähdettä
tallennuksen aikana. Tämä aiheuttaa automaattisen
tulon valinnan toiminnan.
CTRL S OUT -laitteen kaukosäätimen
ilmaisin vastaanottaa kaukosäätimen koodeja
samalla tavalla kuin tämän laitteen
kaukosäätimen ilmaisin. Tämä on hyödyksi,
jos laite on sijoitettu telineeseen tms.
Jos toisen laitteen CTRL S IN -liitin
liitetään tämän laitteen CTRL S
OUT -liittimeen
Esimerkki
IN OUT
CONTROL S -ohjausjärjestelmän
käyttäminen
Jos käytössä on CONTROL S -yhteensopiva
Sonyn televisio, satelliittiviritin, näyttö, DVDsoitin tai videonauhuri, liitä vastaanottimen
CTRL S IN (televisio, satelliittiviritin ja
näyttö) tai CTRL S OUT (videonauhuri yms.)
-liitin CONTROL S -liitäntäkaapelilla (ei
kuulu varusteisiin) vastaavan laitteen sopivaan
CONTROL S -liittimeen. Katso tarkemmat
tiedot television, satelliittivirittimen, näytön,
videonauhurin tms. mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
90FI
IN OUT
Televisio Videonauhuri
IN
Viritin
OUT
Vastaanotin
I
.
i
>
H
m
M
X
x
+
–
O
+
+
–
–
Kaukosäädin
Tämän laitteen kaukosäätimen ilmaisin
vastaanottaa kaukosäätimen koodeja samalla
tavalla kuin CTRL S IN -laitteen
kaukosäätimen ilmaisin. Tämä on hyödyksi,
jos toinen laite sijoitetaan kauas tästä
laitteesta.
Huomautus
Surround-äänen kuunteleminen
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen
(2CH STEREO)
Surround-äänen kuunteleminen
Tällä muodolla vastaanotin antaa ulos äänen
vain L/R-etukaiuttimista.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Standardit 2-kanavaiset stereolähteet ohittavat
äänikentän prosessoinnin täysin ja
monikanavaiset surround-formaatit
alasmiksataan 2 kanavalle.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä 2CH STEREO
muodolla. Jos haluat kuunnella 2-kanavaista
stereolähdettä L/R-etukaiuttimien ja
lisäbassokaiuttimen avulla, valitse ”A.F.D. AUTO”
ja aseta SURR SET UP -valikon ”A.F.D. 2CH SW”
-valinnaksi ”CREATE” (sivu 101).
Tämä vastaanotin tuottaa matalataajuisen signaalin
annettavaksi lisäbassokaiuttimelle, kun L.F.E.
-signaalia ei ole. Tämä on alipäästöinen äänitehoste,
joka annetaan lisäbassokaiuttimelta 2-kanavaiselle
signaalille.
1
2
1
Paina SOUND FIELD
-painiketta.
Äänikentän luettelo näkyy.
2
Valitse ”2CH STEREO”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Myös vastaanottimen 2CH-painiketta
voidaan käyttää.
91FI
2
Audiosignaalin tyypin
automaattinen
havaitseminen
Myös vastaanottimen A.F.D.ta voi
käyttää.
(AUTO FORMAT DIRECT)
Auto Format Direct (A.F.D.) -muoto
mahdollistaa tarkemman äänen kuuntelun ja 2kanavaisen stereoäänen monikanavaäänenä
kuunteluun käytettävän dekoodausmuodon
valitsemisen.
Valitse ”A.F.D. AUTO” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena
Tämä muoto mahdollistaa 2-kanavaisten
audiolähteiden dekoodauksen tyypin
määrittämisen.
Tarkemman äänen
kuunteleminen
Tällä muodolla vastaanotin havaitsee
automaattisesti tulevan audiosignaalin tyypin
(Dolby Digital, DTS, standardi 2-kanavainen
stereo tms.) ja tekee tarvittaessa sopivan
dekoodauksen.
Tämä muoto esittää äänen sellaisena kuin se
äänitettiin/koodattiin lisäämättä mitään
surround-tehostetta.
Suosittelemme yleensä AUTO-asetusta,
joskin toisinaan SURR BACK DECODING
(sivu 97) voi saada aikaan paremman
vastaavuuden haluamasi tulovirran kanssa.
1
2
1
Paina SOUND FIELD
-painiketta.
Äänikentän luettelo näkyy.
92FI
1
2
1
Paina SOUND FIELD
-painiketta.
Äänikentän luettelo näkyy.
2
Valitse jokin A.F.D.-muoto
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Myös vastaanottimen A.F.D.ta voi
käyttää.
A.F.D.-muodon tyyppi
Dekoodausmuoto
A.F.D.-muoto
[Näyttö]
Tehoste
(Havaitseminen A.F.D. AUTO
automaattisesti) [AUTO]
(Havaitseminen
automaattisesti)
(Havaitseminen automaattisesti)
Dolby PRO
LOGIC
4 kanavaa
Tekee Dolby Pro Logic -dekoodauksen.
2-kanavaisessa formaatissa äänitetty lähde
dekoodataan 4.1 kanavalle.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC II
5 kanavaa
II
MOVIE
[PRO LOGIC II MOVIE]
Tekee Dolby Pro Logic II Movie -muodon
dekoodauksen. Tämä asetus on
ihanteellinen Dolby Surround -koodatuille
elokuville. Tämä muoto kykenee lisäksi
tuottamaan äänen 5.1 kanavalle päälle
dubattujen videoiden ja vanhojen
elokuvien katsomiseksi.
A.F.D. PRO LOGIC II
5 kanavaa
MUSIC
[PRO LOGIC II MUSIC]
Tekee Dolby Pro Logic II Music -muodon
dekoodauksen. Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille stereolähteille
kuten CD:ille.
A.F.D. PRO LOGIC II
5 kanavaa
GAME
[PRO LOGIC II GAME]
Tekee Dolby Pro Logic II Game -muodon
dekoodauksen.
A.F.D. PRO LOGIC
[PRO LOGIC]
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC IIx
IIx
MOVIE
[PRO LOGIC IIx
MOVIE]
7 kanavaa
Tekee Dolby Pro Logic IIx Movie -muodon
dekoodauksen. Tämä asetus on
ihanteellinen Dolby Surround -koodatuille
elokuville. Tämä muoto kykenee lisäksi
tuottamaan äänen 7.1 kanavalle päälle
dubattujen videoiden ja vanhojen
elokuvien katsomiseksi.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
MUSIC
[PRO LOGIC IIx
MUSIC]
7 kanavaa
Tekee Dolby Pro Logic IIx Music -muodon
dekoodauksen. Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille stereolähteille
kuten CD:ille.
A.F.D. PRO LOGIC IIx 7 kanavaa
GAME
[PRO LOGIC IIx GAME]
Tekee Dolby Pro Logic IIx Game -muodon
dekoodauksen.
A.F.D. Neo:6 Cinema
[Neo:6 Cinema]
6 kanavaa
Tekee DTS Neo:6 Cinema -muodon
dekoodauksen.
A.F.D. Neo:6 Music
[Neo:6 Music]
6 kanavaa
Tekee DTS Neo:6 Music -muodon
dekoodauksen. Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille stereolähteille
kuten CD:ille.
Neo:6 Cinema
(Moni-Stereo)
A.F.D. MULTI STEREO (Moni-Stereo)
[MULTI STEREO]
Antaa 2-kanavaisen L/R-signaalin kaikista
kaiuttimista.
jatkuu
93FI
Surround-äänen kuunteleminen
Monikanavaaudio
dekoodauksen
jälkeen
Jos lisäbassokaiutin on
liitettynä
Tämä vastaanotin tuottaa matalataajuisen
signaalin annettavaksi lisäbassokaiuttimelle,
kun L.F.E.-signaalia ei ole. Tämä on
alipäästöinen äänitehoste, joka annetaan
lisäbassokaiuttimelta 2-kanavaiselle
signaalille. Matalataajuista signaalia ei
kuitenkaan tuoteta ”Neo:6 Cinema” eikä
”Neo:6 Music” -muodolle, kun kaikkien
kaiutinten asetuksena on ”LARGE”.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI CH IN on valittuna
– DSD-signaali vastaanotetaan i.LINK-liittimen
kautta
• DTS Neo:6 ei toimi DTS 2CH -audion kanssa.
Ääni soitetaan 2-kanavaisena.
• Jos äänikenttä asetetaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanoton aikana, se soi vain 48 kHz:illä.
Äänikentän valitseminen
Surround-ääntä voidaan käyttää
yksinkertaisesti valitsemalla jokin
vastaanottimen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Ne tuovat elokuvateatterien ja
konserttihallien elähdyttävän ja voimallisen
äänen kotiisi.
Äänikentän valitseminen
elokuville
MOVIE
Vihje
Vain Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus on
toiminnassa, kun syötetään monikanavaista
signaalia.
Tällöin CUSTOMIZE-valikon SB DECODING/SB
DEC MODE asetus ei enää päde. Jos valitaan muu
dekoodausmuoto kuin Dolby Pro Logic IIx, ulos
annetaan monikanavainen ääni (koodattuna).
Valitse haluamasi äänikenttä
painelemalla MOVIE-painiketta.
Äänikentän luettelo näkyy.
Käytettävissä olevat
äänikenttätyypit
x CINEMA STUDIO EX A DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Cary
Grant Theater” -elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä vakiomuoto sopii
upeasti lähes kaikentyyppisten elokuvien
katseluun.
x CINEMA STUDIO EX B DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment ”Kim
Novak Theater” -elokuvastudion
ääniominaisuudet. Tämä muoto on
ihanteellinen paljon äänitehosteita sisältävien
tieteiselokuvien ja toimintaelokuvien
katseluun.
94FI
x CINEMA STUDIO EX C DCS
Tuottaa Sony Pictures Entertainment
arviontinäyttämön ääniominaisuudet. Tämä
muoto on ihanteellinen musikaalien ja
orkesterimusiikin katseluun, joissa musiikki
on ääniraidalla.
Äänikentän valitseminen
musiikille
MUSIC
x V.MULTI DIMENSION DCS
Luo 5 paria kaiutinsarjaa kustakin todellisesta
surround-kaiutinparista.
Huomautuksia
Vihje
DVD-ohjelman tms. koodausformaatin voi tarkistaa
pakkauksen logosta.
•
: Dolby Digital -levyt
•
: Dolby Surround
-koodatut ohjelmat
•
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
• DCS -merkillä varustetut äänikentät käyttävät
DCS-tekniikkaa. Katso ”Tekniset termit” sivulla
133.
• Jos äänikentän DCS -merkki valitaan, Digital
Cinema Sound -valo syttyy.
Surround-äänen kuunteleminen
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI CH IN on valittuna
– DSD-signaali vastaanotetaan i.LINK-liittimen
kautta
– Näytteenottotaajuus on vastaanottanut 48 kHz
korkeampitaajuisen signaalin.
• Jos äänikenttä asetetaan DTS 96/24 -signaalin
vastaanoton aikana, se soi vain 48 kHz:illä.
• Virtuaalikaiuttimien tarjoamat tehosteet voivat
lisätä toistosignaalin kohinaa.
• Kun kuunnellaan virtuaalikaiuttimia hyödyntäviä
äänikenttiä, surround-kaiuttimista ei kuulu suoraan
mitään ääntä.
Valitse haluamasi äänikenttä
painelemalla MUSIC-painiketta.
Äänikentän luettelo näkyy.
Käytettävissä olevat
äänikenttätyypit
x D.CONCERT HALL A
Käyttää 3D-äänenkuvausta tuottaakseen
konserttisalin ääniominaisuudet ja simuloi
kaiun tuottamaa suurta äänistudiota.
x D.CONCERT HALL B
Käyttää 3D-äänenkuvausta tuottaakseen
konserttisalin ääniominaisuudet ja simuloi
kaikuvaa ja ainutlaatuisesti kajahtelevaa ääntä.
x CHURCH
Tuottaa kivikirkon akustiikan.
x JAZZ CLUB
Tuottaa jazz-klubin akustiikan.
x LIVE CONCERT
Tuottaa 300-paikkaisen esiintymissalin
akustiikan.
x STADIUM
Tuottaa suuren ulkoilmastadionin tunteen.
x SPORTS
Tuottaa urheilulähetyksen tunteen.
jatkuu
95FI
Huomautus
Taka-surround-dekoodaus ei toimi, jos musiikin
äänikenttä on valittuna (sivu 97).
Äänikentät, kun kuulokkeet on
liitetty
Vain seuraavat äänikentät ovat valittavissa.
x HEADPHONE THEATER DCS
Tämä muoto valitaan automaattisesti
käytettäessä kuulokkeita, kun elokuvan/
musiikin äänikenttä on valittu. Tämä
mahdollistaa teatterinkaltaisen ympäristön
kokemisen kuunneltaessa kuulokkeilla.
Surround-tehosteen
käyttäminen pienellä
äänenvoimakkuudella (NIGHT
MODE)
Tämä toiminto mahdollistaa teatterinkaltaisen
ympäristön säilyttämisen pienellä
äänenvoimakkuudella. Tätä toimintoa voi
käyttää muiden äänikenttien kanssa.
Kun katsellaan elokuvaa myöhään yöllä, puhe
kuuluu selvästi pienellä
äänenvoimakkuudella.
x HEADPHONE (2CH)
Tämä muoto valitaan automaattisesti
käytettäessä kuulokkeita, kun 2 kanavan
muoto (sivu 91)/A.F.D.-muoto (sivu 93) on
valittuna. Standardit 2-kanavaiset
stereolähteet ohittavat äänikentän
prosessoinnin täysin ja monikanavaiset
surround-formaatit alasmiksataan 2 kanavalle.
x HEADPHONE (MULTI)
Tämä muoto valitaan automaattisesti, jos
kuulokkeet ovat käytössä, kun MULTI CH IN
on valittuna. Antaa ulos MULTI CHANNEL
INPUT -liittimiin tulevan analogisen
signaalin, joka alasmiksataan 2 kanavalle.
Huomautus
Kuuloke (2kanava) -muoto valitaan, jos äänikenttä
ei toimi.
• DSD-signaali vastaanotetaan i.LINK-liittimen
kautta.
• Näytteenottotaajuus on vastaanottanut 48 kHz
korkeamman signaalin.
MOVIE/MUSICsurroundtehosteen kytkeminen
pois käytöstä
Valitse näytöllä näkyvästä äänikentän
luettelosta joko ”A.F.D. AUTO” tai ”2CH
STEREO” pikavieritysnäppäimellä.
96FI
1
2
1
Valitse RECEIVER-valikko
painelemalla < -painiketta.
2
Siirrä pikavieritysnäppäintä
tehdäksesi valinnan ”NIGHT
MODE”. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä.
NIGHT MODE -toiminto on aktivoitu.
Toista vaiheet 1 ja 2, kun NIGHT MODE
-asetuksena on OFF.
Vihje
Kun tämä toiminto on käytössä, BASS, TREBLE ja
EFFECT-tasot nousevat, ja ”D.RANGE COMP.”
asetukseksi tulee automaattisesti ”MAX” (sivu 103).
Taka-surrounddekoodausmuodon
käyttäminen
(SURR BACK DECODING)
Dekoodaamalla DVD-ohjelman (tms.)
surround-takasignaalin Dolby Digital
Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 tms. formaatissa, voidaan nauttia
elokuvan tuottajien tarkoittamasta surroundäänestä.
x ”AUTO”
Jos tulovirrassa on 6.1 kanavan
dekoodaustunnusa), surround-takasignaalille
tehdään sopiva dekoodaus.
Tulovirta
Lähtökanava
Taka-surroundin
dekoodaus
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
SB DEC MODE
-asetuksen avulla
asetetun
dekoodausmuodon
dekoodaus (sivu 98)
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix
-dekoodaus
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
-dekoodaus
x ON
SB DEC MODE -asetusta sovelletaan 5.1
kanavan ja 6.1 kanavan dekoodaukseen
tulovirrassa.
x OFF
Taka-surround-dekoodausta ei tehdä.
Valitse taka-surrounddekoodausmuoto painelemalla
SURR BACK DECODING
-painiketta.
SB DEC -valo palaa, kun surroundtakasignaalia dekoodataan.
Vihje
Taka-surround-dekoodausmuodon voi valita
CUSTOMIZE-valikon ”SB DECODING”
-asetuksen avulla (sivu 67).
a)
6.1 kanavan dekoodaustunnus on DVD:ille ja
vastaaville tallennettu tieto.
b)
Surround EX -tunnuksen sisältävä Dolby Digital
DVD. Dolby Corporationin kotisivu tarjoaa apua
Surround EX -elokuvien tunnistamiseen.
c)
Tunnuksella koodattu ohjelma, joka ilmaisee sillä
olevan sekä DTS-ES Matrix että 5.1 kanavan
signaali.
d)
Sekä 5.1 kanavan signaalilla koodattu että 6.1
diskreetin kanavan palauttamiseen suunnitellulla
lisävirralla varustettu ohjelma. Diskreetti 6.1
kanavan signaali on vain DVD-käyttöön
tarkoitettu signaali, jota ei käytetä
elokuvateatterissa.
e)
Jos liitettynä on kaksi surround-takakaiutinta,
lähtökanavana on 7.1 kanava.
jatkuu
97FI
Surround-äänen kuunteleminen
SURR BACK DECODING
Taka-surround-dekoodauksen
toimintotyypit
Huomautuksia
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
– MULTI CH IN on valittuna
– DSD-signaali vastaanotetaan i.LINK-liittimen
kautta
– Musiikin äänimuoto on valittuna
– Vastaanotetaan DTS 96/24 -signaali ja
dekoodaus tehdään 96 kHz:illä.
• Surround-takakaiuttimista ei ehkä kuulu ääntä
Dolby Digital EX -muodolla. Joillakin levyillä ei
ole Dolby Digital Surround EX -tunnusta, vaikka
pakkauksessa on Dolby Digital EX -logo. Valitse
tällöin ”ON”.
• SB DECODING MODE/SB DEC MODE
poistetaan käytöstä, kun Dolby Pro Logic IIx
valitaan AUTO FORMAT DIRECT (A.F.D)
-muodolla.
• Dolby Digital EX -määrityksiä vastaavaa Matrixdekoodausta sovelletaan riippumatta takasurround-dekooderimuodon asetuksesta, kun
elokuvan äänikenttä on valittuna.
• Dolby Digital EX -määrityksiä vastaavaa Matrixdekoodausta sovelletaan, jos kaiutinasetuksena on
6.1 kanavaa ja Pro Logic IIx -määrityksiä
vastaavaa Matrix-dekoodausta sovelletaan, jos
kaiutinasetuksena on 7.1 kanavaa ja kun valitaan
Dolby PLIIx MS seuraavissa tapauksissa:
– Dolby Digital Surround EX -signaalia otetaan
vastaan
– SB DECODING -asetuksena on AUTO
Taka-surround-dekoodaus
-muodon valitseminen (SB DEC
MODE)
Taka-surround-dekoodausmuodon voi valita
vain, kun SB DECODING -asetuksena on ON
tai AUTO ja kun tulovirta sisältää Dolby
Digital Surround EX -tunnuksen.
Tulovirran merkkivalo
Kun AUTO FORMAT DIRECT -muoto on
valittuna taka-surround-dekoodauksen ollessa
aktiivinen, valittuna oleva dekoodausprosessi
näkyy, kun tulovirta on ollut näytössä
muutaman sekunnin ajan.
x Kun dekooderi vastaa Dolby
Digital EX -määrityksiä
Tulovirta
Kaiutinasetus
[DDEX]
7.1 kanavaa Matrix-dekooderi vastaa
Dolby Digital EX
-määrityksiä
DOLBY DIGITAL
[3/2.1]
k
DOLBY D EX
[3/2.1]
6.1 kanavaa Matrix-dekooderi vastaa
Dolby Digital EX
-määrityksiä
DOLBY DIGITAL
SURROUND EX
[3/2.1]
k
DOLBY D EX
[3/2.1]
7.1 kanavaa Movie-dekooderi vastaa
Dolby Pro Logic IIx
-määrityksiä
DTS [3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
DTS-ES Matrix
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
DTS-ES Discrete
[3/3.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX*
DTS 96/24
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
[PLIIx
MV]
Taka-surroundin
dekoodaus
Muutaman Valittuna
sekunnin oleva
jälkeen
dekoodausprosessi
SB DEC
MODE
6.1 kanavaa Matrix-dekooderi vastaa
Dolby Digital EX
-määrityksiä
[PLIIx MS] 7.1 kanavaa Music-dekooderi vastaa
Dolby Pro Logic IIx
-määrityksiä
6.1 kanavaa Music-dekooderi vastaa
Dolby Pro Logic IIx
-määrityksiä
98FI
*
Kun taka-surround-dekooderi vastaa Dolby
Digital EX -määrityksiä, tämä vastaanotin
dekoodaa myös DTS-ES Discrete [3/2.1]
-signaalin, jos dekoodataan DTS-ES Discrete
[3/3.1] -signaali.
x Jos valittuna oleva dekooderi
vastaa Dolby Pro Logic IIx
-määrityksiä
Tulovirta
Muutaman Valittuna
sekunnin oleva
jälkeen
dekoodausprosessi
k
DOLBY D
[3/2.1] + PLIIx
DOLBY DIGITAL
SURROUND EX
[3/2.1]
k
DOLBY D
[3/2.1] + PLIIx
DTS [3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
DTS-ES Matrix
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
DTS-ES Discrete
[3/3.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx**
DTS 96/24
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
**Kun
taka-surround-dekooderi vastaa Dolby
Digital Pro Logic IIx -määrityksiä, tämä
vastaanotin dekoodaa myös DTS-ES Discrete
[3/2.1] -signaalin, jos dekoodataan DTS-ES
Discrete [3/3.1] -signaali.
Äänitehosteen säätäminen
Asetukset tallentuvat erikseen kullekin
äänikentälle.
Surround-äänen kuunteleminen
DOLBY DIGITAL
[3/2.1]
Äänikenttien
mukauttaminen
2,3,
4
2
1
Aloita monikanavaisilla
surround-tehosteilla koodatun
lähteen (DVD tms.) toistaminen.
2
Valitse ”SURR SET UP”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
”SURR SET UP” voidaan valita myös
vastaanottimen MAIN MENU
-säädintä avulla.
3
Valitse haluamasi parametri
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v. Paina sitten näppäintä.
Myös vastaanottimen MENUta voi
käyttää.
Katso tarkemmat tiedot jäljempänä
olevasta kohdasta ”SURR SET UP valikon parametrit”.
jatkuu
99FI
4
Tarkkaile ääntä ja säädä
valitsemasi parametri
siirtämällä ohjausnäppäintä
B/b.
Valittua parametria voidaan säätää myös
+/– -painikkeella.
5
Säädä muita parametreja
toistamalla vaiheet 3 ja 4.
Huomautus
Kussakin valikossa säädettävissä olevat asetukset
riippuvat äänikentästä. Joidenkin asetusten
parametrit voivat näkyä himmennettyinä.
SURR SET UP -valikon
parametrit
x EFFECT LEVEL _ _ _ %
(tehosteen taso)
Alkuasetus: 100%
Korkeampi asetus merkitsee surroundtehosteen lisääntymistä. Tasoa voidaan säätää
20% ja 120% välillä 5% askelin.
SURR SET UP -valikon
edistyneet parametrit
Käytä CUSTOMIZE-valikkoa ja valitse
”MENU EXPAND” -asetukseksi ”ON”
saadaksesi näytön ja asetukset käyttöön
seuraavasti (sivu 67).
x C. WIDTH L_C_R (keskileveyden
säätö)
Alkuasetus: (3)
Mahdollistaa Dolby Pro Logic II ja IIx Music
-muotojen dekoodauksen tarkemman
säätämisen. Tämä parametri voidaan asettaa
vain, kun A.F.D.-muodoksi on asetettu ”PRO
LOGIC II MUSIC” tai ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sivu 93).
Dolby Pro Logic II -dekoodauksen tuottamaa
keskikanavan signaalin jakaumaa L/Rkaiuttimille voidaan säätää.
100FI
x DIMENSION F_ _S (tilan säätö)
Alkuasetus: keskikohta (0)
Mahdollistaa Dolby Pro Logic II ja IIx Music
-muotojen dekoodauksen tarkemman
säätämisen. Tämä parametri voidaan asettaa
vain, kun A.F.D.-muodoksi on asetettu ”PRO
LOGIC II MUSIC” tai ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sivu 93).
Etukanavien ja surround-kanavien eroa
voidaan säätää.
x PANORAMA MODE (panoramamuoto)
Mahdollistaa Dolby Pro Logic II ja IIx Music
-muotojen dekoodauksen tarkemman
säätämisen. Tämä parametri voidaan asettaa
vain, kun A.F.D.-muodoksi on asetettu ”PRO
LOGIC II MUSIC” tai ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sivu 93).
• ON
Mahdollistaa surround-äänen kuuntelun
levittämällä etukaiuttimien äänikentän
kuuntelupaikan vasemmalle ja oikealle
puolelle (panorama-muoto).
• OFF
Panorama-muoto ei ole aktivoituna.
x SCREEN DEPTH (kankaan
syvyys)
Tämä parametri on tarkoitettu erityisesti
Cinema Studio EX -muodoille (sivu 94).
Mahdollistaa elokuvateatterista tutun
tuntemuksen, että etukaiuttimien ääni tulee
kuuntelutilan kankaan sisältä.
• ON
Mahdollistaa tuntemuksen, että ääni tulee
erittäin suuresta kankaasta, jossa on paljon
syvyyttä.
• OFF
Tämä toiminto ei ole aktiivinen.
2
x VIR.SPEAKERS
(virtuaalikaiuttimet)
Tämä parametri on tarkoitettu erityisesti
Cinema Studio EX -muodoille (sivu 94).
• ON
Virtuaalikaiuttimet luodaan.
• OFF
Virtuaalikaiuttimia ei luoda.
”LEVEL” voidaan valita myös
vastaanottimen MAIN MENU
-painikkeella.
3
x A.F.D. 2CH SW (luodaan
matalataajuinen signaali)
Valitse haluamasi parametri
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Myös vastaanottimen MENU-säädintä
voi käyttää.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”LEVEL-valikon parametrit”.
4
Tarkkaile ääntä ja säädä
valitsemasi parametri
siirtämällä ohjausnäppäintä
B/b.
Valittua parametria voidaan säätää myös
+/– -painikkeella.
Kunkin kaiuttimen tason ja
tasapainon säätäminen
5
Nämä asetukset vaikuttavat kaikkiin
äänikenttiin.
Säädä muita parametreja
toistamalla vaiheet 3 ja 4.
LEVEL-valikon parametrit
x TEST TONE (testiääni)
Alkuasetus: OFF
Mahdollistaa testiäänen antamisen ulos
vuorotellen kustakin kaiuttimesta. Kun
asetukseksi on valittu ”AUTO”, testiääni
annetaan kustakin kaiuttimesta
automaattisesti. Kun asetuksena on ”FIX”,
voidaan valita kaiutin, josta testiääni kuuluu.
2,3,
4
x FRONT L_ _R (etukaiuttimien
tasapaino)
2
1
Alkuasetus: keski (0)
Mahdollistaa vasemman ja oikean
etukaiuttimen tasapainon säätämisen.
Tasapainoa voidaan säätää –8 dB ja +8 dB
välillä 0,5 dB askelin.
Aloita monikanavaisilla
surround-tehosteilla koodatun
lähteen (DVD tms.) toistaminen.
jatkuu
101FI
Surround-äänen kuunteleminen
Tämä parametri on käytettävissä vain, kun
A.F.D.-muodoksi on asetettu ”AUTO”.
• CREATE
Mahdollistaa matalataajuisen signaalin
luomisen annettavaksi ulos
lisäbassokaiuttimelle, kun ”A.F.D. AUTO” on
valittuna.
• OFF
Matalataajuista signaalia ei luoda.
Valitse ”LEVEL” painelemalla
MAIN MENU -painiketta. Paina
sitten ohjausnäppäintä.
x CENTER xxx.x dB
(keskikaiuttimien taso)
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB välillä
0,5 dB välein.
x SURROUND L xxx.x dB
(surround-kaiuttimen (L) -taso)
+10 dB:llä. Tämä säätö voi olla tarpeen, kun
DVD-soitin liitetään MULTI
CHANNEL INPUT -liittimiin. DVDsoittimelta tulevan lisäbassokaiuttimen taso on
10 dB Super Audio CD-soittimilta tulevaa
alempi.
*
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB välillä
0,5 dB välein.
Vain kun surround-takakaiuttimien asetuksena on
SPEAKER SET UP -valikossa ”SINGLE” (sivu
49).
**Vain kun surround-takakaiuttimien asetuksena on
SPEAKER SET UP -valikossa ”DUAL” (sivu 49).
x SURROUND R xxx.x dB
(surround-kaiuttimen (R) -taso)
Huomautus
x SURR BACK L xxx.x dB
(surround-takakaiuttimen (L)
-taso)**
Kun jokin seuraavista äänikentistä on valittuna,
ääntä ei kuulu lisäbassokaiuttimesta, jos kaikkien
kaiuttimien asetuksena on SPEAKER SET UP
-valikossa ”LARGE”. Ääni annetaan kuitenkin ulos
lisäbassokaiuttimesta, jos digitaalinen signaali
sisältää L.F.E.-signaalin tai jos etukaiuttimien tai
surround-kaiuttimien asetuksena on ”SMALL”.
• D.CONCERT HALL A
• D.CONCERT HALL B
• CHURCH
• JAZZ CLUB
• LIVE CONCERT
• STADIUM
• SPORTS
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB välillä
0,5 dB välein.
LEVEL-valikon edistyneet
parametrit
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB välillä
0,5 dB välein.
x SURR BACK xxx.x dB
(surround-takakaiuttimen taso)*
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB välillä
0,5 dB välein.
x SURR BACK R xxx.x dB
surround-takakaiuttimen (R)
-taso)**
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB välillä
0,5 dB välein.
x SUB WOOFER xxx.x dB
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –20 dB ja +10 dB välillä
0,5 dB välein.
x MULTI CH SW xxx dB
(monikanavaisen
lisäbassokaiuttimen taso)
Alkuasetus: 0 dB
Mahdollistaa MULTI CHANNEL INPUT
-lisäbassokaiuttimen kanavan voimistamisen
102FI
Käytä CUSTOMIZE-valikkoa ja valitse
”MENU EXPAND” -asetukseksi ”ON”
saadaksesi näytön ja asetukset käyttöön
seuraavasti. Alkuasetukset on merkitty
alleviivauksella.
x PHASE AUDIO (vaiheaudio)
• ON
Mahdollistaa 2 etukanavan lähdeäänen
(testiäänen sijaan) antamisen vuorotellen
vierekkäisistä kaiuttimista.
• OFF
Huomautus
HDMI-ääntä ei anneta ulos, kun vastaanottimen
valikko näkyy televisioruudulla.
x PHASE NOISE (vaihekohina)
• ON
Mahdollistaa testiäänen antamisen ulos
vuorotellen vierekkäisistä kaiuttimista.
• OFF
Äänikenttien palauttaminen
alkuasetuksiin
1,2
2
x D.RANGE COMP. (dynaamisen
alan pakkaaminen)
Vihje
1
Katkaise virta painamalla ?/1
-painiketta.
2
Pidä MUSIC-painike painettuna
ja paina ?/1 -painiketta.
”S.F. Initialize” näkyy näytöllä ja kaikki
äänikentät on palautettu alkuasetuksiinsa.
Dynaamisen alan pakkaaminen mahdollistaa
ääniraidan dynaamisen alan pakkaamisen Dolby
Digital -signaaliin sisältyvien dynaamista alaa
koskevien tietojen perusteella. Vakioasetus on
”STD”, mutta se aikaansaa vain kevyen
pakkaamisen.
Tämän vuoksi suosittelemme ”MAX”-asetusta.
Tämä pakkaa dynaamista alaa tuntuvasti ja
mahdollistaa elokuvien katselun myöhään yöllä
pienellä äänenvoimakkuudella. Analogisista
rajoittimista poiketen tasot on määritetty ennalta ja
ne tarjoavat erittäin luonnollisen pakkaamisen.
103FI
Surround-äänen kuunteleminen
Mahdollistaa ääniraidan dynaamisen alan
pakkaamisen. Tämä voi olla hyödyksi
katsottaessa elokuvia pienellä
äänenvoimakkuudella myöhään yöllä.
Dynaamisen alan pakkaaminen on mahdollista
vain Dolby Digital -lähteille.
• OFF
Dynaamista alaa ei pakata.
• STD
Dynaaminen ala pakataan äänitysinsinöörin
tarkoittamalla tavalla.
• MAX
Dynaaminen ala pakataan tuntuvasti.
3
Kaiuttimien edistynyt asennus
Valitse haluamasi parametri
siirtämällä ohjausnäppäintä
B/b.
Myös vastaanottimen +/– -säädintä voi
käyttää.
Edistyneet asetukset
Käytä CUSTOMIZE-valikkoa ja valitse
”MENU EXPAND” -asetukseksi ”ON”
mahdollistaaksesi edistyneet säädöt.
4
Säädä muita parametreja
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
x DISTANCE UNIT (etäisyyden
yksikkö)
Mahdollistaa etäisyyksien asettamisessa
käytettävän mittayksikön.
• feet (oletus aluekoodin UC malleissa)
Etäisyys näytetään jalkoina.
• meter (oletus muiden aluekoodien
malleissa)
Etäisyys näytetään metreinä.
1,2,
3
1
1
Valitse ”SPEAKER SET UP”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
”SPEAKER SET UP” voidaan valita
myös vastaanottimen MAIN MENU
-painikkeella.
2
Valitse haluamasi valikon kohta
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Myös vastaanottimen MENUta voi
käyttää.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”SPEAKER SET UP -parametrit” sivulla
47.
104FI
x SP POSI. (surround-kaiuttimen
sijainti)
Mahdollistaa surround-kaiuttimien sijainnin
määrittämisen, jotta Cinema Studio EX
-muotojen surround-tehosteet saadaan
toimimaan oikein (sivu 94). Tämä asetuksen
kohta ei ole käytettävissä, jos surroundkaiuttimen parametriksi on valittu ”NO” (sivu
48).
Vihje
x SP CROSSOVER > _ _ _ Hz
(kaiuttimien jakotaajuus)
• SIDE/LOW
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja A ja C.
• SIDE/HIGH
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja A ja D.
• BEHD/LOW
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja B ja C.
• BEHD/HIGH
Valitse, jos surround-kaiuttimien sijainti
vastaa lohkoja B ja D.
Alkuasetus: 100 Hz
Mahdollistaa kaiuttimien basson
jakotaajuuden ”SMALL”-asetuksen
tekemisen SPEAKER SET UP -valikossa.
Taajuutta voidaan säätää 40 Hz ja 200 Hz
välillä 10 Hz askelin.
105FI
Kaiuttimien edistynyt asennus
Surround-kaiuttimien sijainti on suunniteltu
erityisesti Cinema Studio EX -muotojen käyttöä
varten. Muilla äänikentillä kaiuttimien sijainti ei ole
yhtä kriittistä.
Nämä äänikentät on suunniteltu olettaen, että
surround-kaiuttimet sijoitetaan kuuntelupaikan
taakse, mutta esitys pysyy melko samanlaisena,
vaikka surround-kaiuttimet sijoitettaisiin laajahkoon
kulmaan. Surround-tehosteet muuttuvat kuitenkin
epäselviksi, jos kaiuttimet osoittavat kuuntelijaa
kohti välittömästi kuuntelupaikan vasemmalta ja
oikealta puolelta, ellei asetukseksi valita ”SIDE”.
Kussakin kuunteluympäristössä on kuitenkin useita
muuttujia kuten seinien kaikuja. Niinpä ”BEHD”asetus voi tuottaa paremman tuloksen, jos kaiuttimet
sijaitsevat korkealla kuuntelupaikan yläpuolella,
vaikka ne olisi sijoitettu välittömästi vasemmalle ja
oikealle.
Tämän vuoksi suosittelemme, että toistat
monikanavaista surround-dekoodattua ohjelmaa ja
valitset asetuksen, joka tuottaa hyvän tilantunteen ja
joka muodostaa parhaan yhtenäisen tilan surroundkaiuttimista ja etukaiuttimista kuuluvan äänen
väliin, vaikka tämä johtaisi edellä olevan
selostuksen vastaiseen asetukseen. Jos et ole varma,
mikä kuulostaa parhaalta, valitse ”BEHD” ja hae
sitten sopiva tasapaino kaiuttimien
etäisyysparametrin ja kaiuttimien tasosäätöjen
avulla.
Taajuuskorjaimen
säätäminen
(Basson/Keskitaajuuden/
Diskantin taso)
Voit tallentaa enintään 5 eri taajuuskorjaimen
asetusta taajuuskorjaimen muistipaikkaan (EQ
PRESET [1]-[5]) ja käyttää niitä. Tämän
asetuksen voi tehdä kullekin kaiuttimelle.
Basso
Keskitaajuus
1
Aloita monikanavaisilla
surround-tehosteilla koodatun
lähteen (DVD tms.) toistaminen.
2
Valitse ”EQUALIZER”
painelemalla MAIN MENU
-painiketta. Paina sitten
ohjausnäppäintä.
”EQUALIZER”-valinnan voi tehdä myös
vastaanottimen MAIN MENU
-painikkeen avulla.
3
Diskantti
Taso
(dB)
Valitse ”EQ PRESET”
siirtämällä ohjausnäppäintä
V/v.
Myös vastaanottimen MENUta voi
käyttää.
Taajuus
(Hz)
Taajuus
(Hz)
Taajuus
(Hz)
4
Valitse säädettävä
taajuuskorjaimen muistipaikka
(EQ PRESET [1]-[5]) siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b.
Myös vastaanottimen +/– -painiketta voi
käyttää.
5
2,3,
4,5,
6
Valitse parametri siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENUta voi
käyttää.
Katso tarkemmat tiedot alla olevasta
kohdasta ”EQUALIZER-valikon
asetukset”.
2
6
Tarkkaile ääntä ja säädä
valitsemasi parametri
siirtämällä ohjausnäppäintä
B/b.
Valittua parametria voidaan säätää myös
+/– -painikkeella.
7
106FI
Säädä muita kohtia toistamalla
vaiheet 5 ja 6.
EQUALIZER-valikon asetukset
x EQ PRESET (taajuuskorjaimen
esivalinta)
Mahdollistaa taajuuskorjaimen muistipaikan
([1]-[5]) valitsemisen. Taajuuskorjain
poistetaan käytöstä, kun tehdään valinta
”OFF”.
x FRONT BASS xxx dB
(etukaiuttimen basson taso)
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –10 dB ja +10 dB välillä
1 dB välein.
x FRONT TREBLE xxx dB
(etukaiuttimen diskantin taso)
x SURR/SB BASS xxx dB
(surround/surroundtakakaiuttimen basson taso)
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –10 dB ja +10 dB välillä
1 dB välein.
x SURR/SB TRE. xxx dB
(surround/surroundtakakaiuttimen diskantin taso)
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –10 dB ja +10 dB välillä
1 dB välein.
x PRESET x CLEAR
(taajuuskorjaimen muistipaikan
tyhjentäminen)
Säädetty taajuuskorjaimen asetus voidaan
palauttaa alkutilaan. Katso tarkemmat tiedot
kohdasta ”Tallennettujen taajuuskorjaimen
asetusten pyyhkiminen”.
x CENTER BASS xxx dB
(keskikaiuttimen basson taso)
Vihje
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –10 dB ja +10 dB välillä
1 dB välein.
x CENTER MID xxx dB
(keskikaiuttimen keskitaajuuden
taso)
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –10 dB ja +10 dB välillä
1 dB välein.
x CENTER MID xxx Hz
(keskikaiuttimen keskitaajuuden
taajuus)
Alkuasetus: 1 kHz
Taajuutta voidaan säätää 100 Hz ja 10 kHz
välillä 5 Hz askelin.
x CENTER TREBLE xxx dB
(keskikaiuttimen diskantin taso)
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –10 dB ja +10 dB välillä
1 dB välein.
Etukaiuttimen basson ja diskantin tasoa voidaan
säätää vastaanottimen BASS-säätimellä ja
TREBLE-säätimellä.
Tallennettujen
taajuuskorjaimen asetusten
käyttäminen
1 Tee sivulla 106 selostetun kohdan
”Taajuuskorjaimen säätäminen”
vaiheet 1 – 3.
2 Valitse (EQ PRESET [1]-[5]) siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b.
Myös vastaanottimen +/– -painiketta voi
käyttää.
Taajuuskorjaimen poistaminen
käytöstä
Valitse ”EQ BANK [OFF]” sivulla 106 olevan
kohdan ”Taajuuskorjaimen säätäminen”
vaiheessa 4.
jatkuu
107FI
Kaiuttimien edistynyt asennus
Alkuasetus: 0 dB
Tasoa voidaan säätää –10 dB ja +10 dB välillä
1 dB välein.
Tallennettujen
taajuuskorjaimen asetusten
pyyhkiminen
1 Tee sivulla 106 selostetun kohdan
”Taajuuskorjaimen säätäminen”
vaiheet 1 – 3.
2 Valitse taajuuskorjain (EQ PRESET [1][5]), jonka asetukset haluat pyyhkiä
siirtämällä ohjausnäppäintä B/b.
Myös vastaanottimen +/– -painiketta voi
käyttää.
3 Valitse ”PRESET x CLEAR” siirtämällä
ohjausnäppäintä V/v.
Myös vastaanottimen MENUta voi käyttää.
”x” on valitun taajuuskorjaimen
muistipaikan numero.
4 Valitse ”YES” siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b. Paina sitten
näppäintä.
Myös vastaanottimen +/– ja MEMORY/
ENTER-painiketta voi käyttää.
”Are you sure?” näkyy näytössä.
5 Valitse ”YES” siirtämällä
ohjausnäppäintä B/b. Paina sitten
näppäintä.
Myös vastaanottimen +/– ja MEMORY/
ENTER-painiketta voi käyttää.
”PRESET x CLEARED!” näkyy näytössä
ja valitun taajuuskorjaimen muistipaikan
säädön sisältö on pyyhkiytynyt.
108FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Kaukosäätimen
valikkoluettelo
(vastaanottimen käyttäminen)
Katso alla olevaa puumaista
hierarkialuetteloa. Kunkin luettelon
tavoittamista koskevat tarkemmat tiedot
alkavat sivulta 57. Joillakin kohdilla on
alaluettelo, kun painetaan >
-painiketta (sivu 113).
Dekin A/B tilaa koskevat tiedot
Kaukosäätimen käyttäminen
Paina
(sivu 57)
2. vyöhykkeen tuloluettelo
3. vyöhykkeen tuloluettelo
Paina
(RECEIVERvalikko)
* Kun COMMAND MODE -asetuksena on 2ND
ZONE, vain 2. vyöhykkeen luettelo näkyy.
** Kun COMMAND MODE -asetuksena on 3RD
ZONE, vain 3. vyöhykkeen luettelo näkyy.
jatkuu
109FI
Paina
Äänikenttien luettelo
(sivu 94)
Paina
IR SET
-luettelo
CATEGORY
-luettelo
MAKER
-luettelo
COMMON
-luettelo
MACRO 1/2
-luettelo
PROGRAM
-luettelo
CATEGORY
-luettelo
BUTTON
-luettelo
LEARNING
-luettelo
BUTTON
-luettelo
TV INPUT
-luettelo
110FI
MAKER
-luettelo
FUNCTION
-luettelo
Valitse laite
Laitteen valitsemisen
perustoimet
Valitse laite tuloluettelosta tekemällä alla
kuvatut toimet.
1
Paina INPUT SELECTOR
-painiketta.
Tuloluettelo näkyy. Luettelon kohdat
vastaavat vastaanottimen liittimiä.
2
Valitse laite luettelosta
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Kaukosäätimen käyttäminen
Laitetta koskevat tiedot näkyvät
näyttöikkunassa.
Vihjeitä
• Kategoriamerkintää voidaan muuttaa.
Kategoriamerkintä ilmaisee, mikä laite itse asiassa
on liitettynä vastaanottimen liittimeen. Jos laite on
liitetty liittimiin, joihin sitä ei ole alkujaan
tarkoitettu, voit muuttaa kategoriamerkinnän
laitetta vastaavaksi. Katso tarkemmat tiedot
kohdasta ”Kaukosäätimen ohjelmoiminen” sivulla
116.
• Kaukosäädin voidaan asettaa kytkemään
laitteeseen virta automaattisesti, kun tämä valitaan
toimintoluettelosta. Katso tarkemmat tiedot
kohdasta ”Automaattisen virrankytkemisen
käyttäminen” sivulla 123.
• Tuloluetteloa voi mukauttaa.
Jos kasettidekki on valittuna
Valitse dekki A tai B siirtämällä
pikavieritysnäppäintä.
Huomautus
Jos kaukosäädin on ohjelmoitu ohjaamaan muuta
kuin Sonyn kasettidekkiä, kasettidekki ei ehkä
vaihdu A ja B välillä.
111FI
Käytä kutakin laitetta
kaukosäätimellä
Kun kaukosäädin ohjelmoidaan ohjaamaan
seuraavia Sonyn tai muiden valmistajien
laitteita, voidaan käyttää kaukosäätimen
ympyrällä merkittyjä painikkeita. Huomaa,
että jotkin painikkeet eivät ehkä toimi laitteen
kanssa.
Kunkin laitteen ohjaamiseen
käytettävien painikkeiden
taulukko
Laite VCR
TV
LDsoitin
z
DVD- Video CD CDsoitin -soitin soitin
MDsoitin
Kasettidekki
(A ja B)
DATsoitin
Viritin Kaapeli Satelliitti Projektori
viritin -viritin
Painike
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
H
z
z
z
z
z
z
z
z
z
X
z
z
z
z
z
z
z
z
x
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
z*
z
m/M
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Ohjausnäppäin z
z
z
TOP MENU/
GUIDE
z
z
AV MENU
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
*
Vain dekki B.
**Ei käytettävissä
z
z
z
laitteesta riippuen.
Jos haluat vaihtaa tuloluettelon sisällön tiettyä
laitetta vastaavaksi, katso kohtaa
”Kaukosäätimen ohjelmoiminen” sivulla 116.
112FI
z
z**
EXIT
RETURN/
EXIT O
z
z
z
SUBvalikkotoimintojentaulukko
Painele > -painiketta saadaksesi näyttöön
luettelon toiminnoista (SUB-valikko), joita
vastaavia painikkeita ei ole kaukosäätimessä.
Luetteloiden sisältö vaihtelee valittuna olevan
laitteen mukaan. Seuraava taulukko osoittaa
kunkin luettelon kohdat ja kunkin kohdan
toiminnon.
Laite
VCR
Kohdat
Toiminto
CH +
Valitsee
esivalintakanavat.
CH –
INPUT
SELECT
Laite
Kohdat
Toiminto
TV
CH +
Valitsee
esivalintakanavat.
CH –
MUTING
Mykistää äänen.
VOL +
Lisää
äänenvoimakkuutta.
VOL –
Vähentää
äänenvoimakkuutta.
JUMP
Vaihtelee edellisen ja
valittuna olevan
kanavan välillä.
TV/VIDEO
Vaihtaa television
tulomuodon.
MPX/DUAL Muuttaa
audioasetusta.
AUDIO
Muuttaa ääniä.
WIDE
ANT TV/
VIDEO
Valitsee
videonauhurin
antenniliittimestä
annettavan signaalin
(televisiosignaali tai
videosignaali).
Valitsee
laajakuvamuodon.a)
P IN P
Aktivoi kuva
kuvassa
-toiminnon.b)
POSITION
Muuttaa pienen
kuvan sijaintia.b)
SWAP
Vaihtaa pienen ja
ison kuvan
keskenään.b)
SUB CH +
Valitsee
esivalintakanavan
pienelle kuvalle.b)
SP/LP
Valitsee
toistonopeuden.
REC
Käynnistää
tallennuksen.
COUNTER/
REMAIN
Näyttää toistoajan tai
jäljellä olevan ajan.
SUB CH –
LD-soitin
SLEEP
Aktivoi
uniajastimen.
SIDE Ac)
Valitsee levyn Apuolen.
SIDE Bc)
Valitsee levyn Bpuolen.
PROGRAM
Ohjelmoi kappaleita.
REPEAT
Toistaa valittuna
olevan kappaleen tai
ohjelmoidut
kappaleet.
jatkuu
113FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Vaihtaa
videonauhurin
tulomuodon.
Laite
Kohdat
Toiminto
Laite
Kohdat
DVD-soitin
AUDIO
Muuttaa ääniä.
MD-soitin
DISC SKIP + Valitsee levyn.
ANGLE
Vaihtaa kuvakulmaa.
DISC SKIP –
SUBTITLE
Vaihtaa tekstityksen
kieltä.
TIME
SUBTITLE
ON OFF
Kytkee tekstityksen
päälle tai pois.
TIME
Vaihtaa aikatietoja.
SEARCH
MODE
Vaihtaa hakumuotoa.
CLEAR
Palaa jatkuvaan
toistoon tms.
INDEX +
Valitsee
hakuindeksin.
INDEX –
DISC SKIP –
Video CD
-soitin
DISC SKIP –
Valitsee hajatoiston.
PROGRAM
Valitsee ohjelmoidun
toiston.
REPEAT
Valitsee
uudelleentoiston.
MENU/NO
Valitsee editoinnin
tai peruuttaa
editoinnin.
YES
Tekee editoinnin.
CLEAR
Pyyhkii kappaleen
ohjelmasta tms.
REC
Asettaa
tallennustauon.
Kasettidekki REVERSE
PLAY
Toistaa
kääntöpuolen.
Vaihtaa aikatietoja.
A-REC
INDEX +
Valitsee
hakuindeksin.
Asettaa dekin A
äänitystauolle.
B-REC
Asettaa dekin B
äänitystauolle.
DISC
Valitsee levyn.
DISC
Valitsee levyn.d)
TRACK
Valitsee kappaleen.
PROGRAM/ Valitsee ohjelmoidun
START
toiston.
DAT-soitin
CONTINUE Valitsee jatkuvan
toiston.
SHUFFLE
Valitsee hajatoiston.
PROGRAM
Valitsee ohjelmoidun
toiston.
REPEAT
Valitsee
uudelleentoiston.
TIME
Vaihtaa aikatietoja.
Viritin
REPEAT
Käynnistää
uudelleentoiston.
CLEAR
Pyyhkii kappaleen
ohjelmasta tms.
REC
Asettaa
tallennustauon.
PRESET +
Valitsee esivalintaaseman.
PRESET –
DISC SKIP + Valitsee levyn.
DISC SKIP –
Kaapeliviritin
114FI
SHUFFLE
TIME
INDEX –
CD-soitin
Näyttää
asetusvalikon.
DISC SKIP + Valitsee levyn.
Vaihtaa aikatietoja.
CONTINUE Valitsee jatkuvan
toiston.
DISC SKIP + Valitsee levyn.
SET UP
Toiminto
DIRECT
TUNING
Siirtyy suoran
virityksen muodolle.
FM/AM
Valitsee FM- tai
AM-taajuusalueen.
SHIFT
Vaihtaa muistisivua.
Laite
Kohdat
Satelliitti
CH +
-viritin (DSS)
CH –
JUMP
Toiminto
Laite
Kohdat
Valitsee
esivalintakanavat.
Projektori
POWER ON Käynnistää
projektorin.
Toiminto
POWER OFF Sammuttaa
projektorin.
Vaihtelee edellisen ja
valittuna olevan
kanavan välillä.
INPUT A
Vaihtaa tuloksi
INPUT A-liittimet.
INPUT B
Vaihtaa tuloksi
INPUT B-liittimet.
CATEGORY Näyttää oppaan
kategorialuettelon.
INPUT
VIDEO
Vaihtaa tuloksi
VIDEO-liittimet.
INDEX
INPUT
SELECT
Vaihtaa tuloksi
VIDEO IN tai
S-VIDEO IN
-liittimet.
MEMORY
Tallentaa säädöt
muistiin.
BRIGHT +
Säätää kirkkautta.
FAVORITE
Satelliitti
CH +
-viritin (BST)
CH –
Näyttää
suosikkiasema
-oppaan.
Näyttää
asemahakemiston.
Valitsee
esivalintakanavat.
Valitsee kanavan 11
tai suuremman.
MAIN/SUB
Vaihtaa pää- tai
lisäkielen.
TV/RADIO
Vaihtaa television tai
radion tulon.
BRIGHT –
CONTRAST Säätää kontrastia.
+
CONTRAST
–
ZOOM +
ZOOM –
SHIFT +
SHIFT –
FOCUS +
FOCUS –
Säätää kuvan
zoomausta.
Säätää kuvan linssin
siirtymää.
Säätää kuvan linssin
polttopistettä.
a)
Vain laajakuvamuotoa tukevat Sonyn televisiot.
Vain kuva kuvassa-toiminnolla varustetut Sonyn
televisiot.
c)
”DISC A/B” näkyy muille kuin Sonyn LDsoittimille.
d) Vain Sonyn CD-vaihtaja.
b)
Huomautus
Jos kaukosäädin on ohjelmoitu ohjaamaan muita
kuin Sonyn laitteita, huomioi seuraavat seikat:
– Kaikki kohdat eivät ehkä näy valitessasi
laitteen.
– Kaikki näytetyt kohdat eivät ehkä toimi.
jatkuu
115FI
Kaukosäätimen käyttäminen
-/--
Vihje
Koodit SUB1 – SUB5 ovat vapaasti
kohdennettavissa. Valitse siirtäessäsi opittuja
koodeja. Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”Sellaisten kaukosäätökoodien asettaminen, joita ei
ole tallennettu säätimeen” sivulla 120.
Kun haluat tehdä DVD-soittimen
tai satelliittivirittimen
asetusvalikon toimintoja
1 Valitse DVD-soitin tuloluettelosta.
2 Tuo SUB-valikko näkyviin painelemalla
> -painiketta.
Kun haluat
näyttöön
Toimi näin
TOP MENU
Paina TOP MENU
-painiketta.
DVD MENU
Paina AV MENU
-painiketta.
SET UP
Valitse SUB-valikosta
”SET UP”.
3 Käytä ohjausnäppäintä tehdäksesi
DVD-soittimen valikkotoimintoja.
Varmista, että ”DVD” on valittuna
CURSOR TYPE-luettelosta.
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen
Kaukosäädintä voidaan mukauttaa
vastaamaan vastaanottimeen liitettyjä laitteita.
Kaukosäädin voidaan ohjelmoida käyttämään
myös muita kuin Sonyn laitteita ja sellaisia
Sonyn laitteita, joita kaukosäädin ei
normaalisti kykene ohjaamaan.
Alla kuvatussa menettelyssä käytetään
esimerkkinä tapausta, jossa Aiwan
videonauhuri on liitetty vastaanottimen
VIDEO 2-liittimiin.
Huomaa ennen aloittamista, että
– PHONO-asetuksia ei voi muuttaa.
– Kaukosäätimellä voidaan ohjata sellaisia
laitteita, jotka hyväksyvät langattoman
infrapuna-ohjaussignaalin.
Varmista, että vastaanottimessa on
virta ja osoita kaukosäätimellä
vastaanottimeen samalla kun teet
seuraavat toimet.
Kun haluat poistua valikkotoiminnosta, paina
RETURN/EXIT O -painiketta. Jos haluat
näyttää DVD-valikon, käytä AV MENU
-painiketta (sivu 15).
1
2,3,
4,5
1
Paina RM SET UP -painiketta.
Asetusluettelo näkyy.
2
Valitse ”IR SET” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
IR SET-luettelo näkyy.
116FI
3
Valitse tulo (eli vastaanottimen
takapaneelissa oleva liittimen
nimi, tässä tapauksessa
”VIDEO2”) siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Television käyttöpainikkeiden
ohjelmointi
1
2,3,
4,5
Kategorialuettelo näkyy.
4
Valitse kategoria (eli
vastaavaan liittimeen itse
asiassa liitetty laite, tässä
tapauksessa ”VCR”) siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
1
Asetusluettelo näkyy.
2
Valmistajaluettelo näkyy.
5
Valitse ”Sony”, kun ohjelmoit
kaukosäädintä Sonyn laitteen
ohjaamiseksi.
Ohjelmointi on valmis.
Valitse ”IR SET” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
IR SET-luettelo näkyy.
3
Valitse ”TV-KEY” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Kategorialuettelo näkyy.
4
Valitse ”TV” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Valmistajaluettelo näkyy.
5
Valitse laitteen valmistaja
(esimerkiksi ”Aiwa”) siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
jatkuu
117FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Valitse laitteen valmistaja
(esimerkiksi ”Aiwa”) siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Paina RM SET UP -painiketta.
Ohjelmoinnin lopettaminen
Huomautuksia
Valitse ”Exit” tai ”Cancel” missä tahansa
vaiheessa. Syötä sitten valinta painamalla
näppäintä.
• Jos teet valinnan ”IR SET” laitteelle, jolle on jo
olemassa opetettujen painikkeiden asetus, kyseisen
laitteen opetetut koodit pyyhkiytyvät. Jos
pyyhkiytyneet opetetut painikkeet ovat käytössä
makrotoiston asetuksessa, kyseisen painikkeen
asetukseksi tulee kuitenkin ”NO SET”.
• Yksi laite voidaan asettaa i.LINK-liittimen avulla.
• Jotkin painikkeet voivat lakata toimimasta
riippuen käytettävästä laitteesta.
Ohjelmoidun laitteen
käyttäminen
Aktivoi haluamasi tulo painamalla
ohjelmoitua painiketta.
Vihje
IR SET -luettelon USER1 ja USER2-kohtiin
voidaan kohdistaa vapaasti mikä tahansa laite.
1 Tee kohdan ”Kaukosäätimen ohjelmoiminen”
vaiheet 1 ja 2.
2 Valitse ”USER1” tai ”USER2” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä.
3 Jatka kohdan ”Kaukosäätimen ohjelmoiminen”
vaiheesta 3 valitaksesi kategorian ja laitteen
valmistajan.
118FI
3
Useiden komentojen
suorittaminen
automaattisesti
peräkkäin
Valitse ”MACRO1” (tai
”MACRO2”) siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Ohjelman numeroluettelo näkyy.
4
(makrotoisto)
Makrotoisto-toiminto mahdollistaa useiden
IR-koodien linkittämisen komentojonoksi
yksittäisten komentojen sijaan.
Esimerkiksi huoneen valojen sytyttämisen ja
ilmastoinnin kytkemisen jälkeen vastaanotin
soittaa useita CD:itä peräkkäin.
Kaukosäätimessä on 2 makroluetteloa
(MACRO1 ja MACRO2). Kullekin
makroluettelolle voidaan määrittää enintään
16 IR-koodia.
Valitse makron vaihenumero
(”1-NO SET”) siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Kategorialuettelo näkyy.
5
Valitse laitekategoria
(esimerkiksi ”VCR”) siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Valmistajaluettelo näkyy.
6
1
2,3,
4,5,
6,7
1
2
Toimintojen luettelo näkyy.
7
Valitse ”IR SET” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Valitse tehtävän toiminnon IRkoodi siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Ohjelman numeroluettelo näkyy.
Paina RM SET UP -painiketta.
Asetusluettelo näkyy.
Valitse valmistaja siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
8
Toista vaiheet 4 – 7
ohjelmoidaksesi enintään 16
IR-koodia.
Kun olet ohjelmoinut kaikki haluamasi
IR-koodit, valitse ”Exit” vaiheessa 7.
IR SET -luettelo näkyy.
Ohjelmoinnin lopettaminen
Valitse ”Exit” tai ”Cancel” missä tahansa
vaiheessa. Syötä sitten valinta painamalla
näppäintä.
jatkuu
119FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Ohjelmoi toimintoketju
Makrotoiston aloittaminen
1 Paina INPUT SELECTOR -painiketta.
Tuloluettelo näkyy.
2 Valitse ”MACRO1” tai ”MACRO2”
siirtämällä pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla näppäintä.
IR-koodit näkyvät näyttöikkunassa niiden
suorittamisen aikana.
Ohjelmoidun IR-koodin
pyyhkiminen
1 Valitse ”Common” vaiheessa 5
Sellaisten
kaukosäätökoodien
asettaminen, joita ei ole
tallennettu säätimeen
Jos kaukosäätökoodi on muu kuin jokin
säätimeen ennalta tallennettu, tämä voidaan
opettaa säätimelle opetustoiminnon avulla.
siirtämällä pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla näppäintä.
1
2,3,
4,6
2 Valitse ”NO SET” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä sitten
valinta painamalla näppäintä.
IR-koodin ulos antamisen
viivästäminen
1 Valitse ”Common” vaiheessa 5
siirtämällä pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla näppäintä.
1
Asetusluettelo näkyy.
2
2 Valitse ”WAIT TIME” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä sitten
valinta painamalla näppäintä.
3 Valitse IR-koodin ulos antamisen viive
siirtämällä pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla näppäintä.
Viiveeksi voidaan määrittää 1 – 10
sekuntia (1 sekunnin välein).
Huomautuksia
• Seuraavien painikkeiden painaminen makrotoiston
aikana keskeyttää makrotoiston suorittamisen
ennen sen päättymistä.
– AV ?/1
– ?/1
– SYSTEM STANDBY
– SOUND FIELD
– INPUT SELECTOR
– RM SET UP
• Jos makrotoisto-toiminto ei toimi oikein, aseta
”WAIT TIME” kunkin toiminnon väliin.
120FI
Paina RM SET UP -painiketta.
Valitse ”LEARNING” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Tuloluettelo näkyy.
3
Valitse pikavieritysnäppäintä
siirtämällä opetettava toiminto.
Syötä sitten valinta painamalla
näppäintä.
Painikeluettelo näkyy.
4
Valitse pikavieritysnäppäintä
siirtämällä painike, jolle haluat
opettaa toiminnon. Syötä sitten
valinta painamalla näppäintä.
Opetustoiminnon näyttö näkyy.
5
Osoita säätimen
kaukosäätökoodin vastaanottoosalla opeteltavan
vastaanottimen/lähettimen
kaukosäätimeen.
Opetetun koodin pyyhkiminen
1 Valitse edellä vaiheessa 6 ”Clear”
siirtämällä pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla näppäintä.
”Clear?” näkyy.
2 Valitse ”Yes” siirtämällä
Noin 5 cm – 10 cm
pikavieritysnäppäintä. Syötä sitten
valinta painamalla näppäintä.
”Cleared!!” näkyy.
Huomautuksia
6
Valitse ”Learning Start”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
”Learning Now!!” näkyy.
7
Painikkeen kevyen kertapainalluksen
pitäisi riittää. Noin 3 – 5 sekunnin
kuluttua näytöstä näkee, onnistuiko
opettaminen vai ei. Jos opettaminen
onnistui, ”Learning OK!”, näppäinten
määrä ja käytetty oppimiskapasiteetti
näkyvät.
Jos opettaminen epäonnistui, syy näkyy
kolmannella rivillä.
Palaa vaiheeseen 3 siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Toista sitten yllä
kuvatut toimet.
Opettamisen lopettaminen
Valitse ”Exit” tai ”Cancel” missä tahansa
vaiheessa. Syötä sitten valinta painamalla
näppäintä.
Opetetun komennon
käyttäminen
Kun valitset opetettua syötettä, paina kyseisen
toiminnon opettamisessa käytettyä painiketta.
121FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Lähetä kaukosäätökoodi
painamalla kaukosäätimen
oikeaa painiketta.
• Painikkeen nimen edessä näkyvät symbolit
merkitsevät seuraavaa.
x: opetettu aiemmin
*: esiohjelmoitu
• Opetetut painikkeet voi valita suoraan vaiheessa 4.
Jos painat painiketta, jota haluat käyttää
opetustoiminnossa, luettelo hyppää samaan
painikkeeseen.
• Opetustoimintoa voi käyttää SUB-valikoissa.
SUB1–SUB5 ovat opetettavissa.
• SUB1–SUB5-valikoille voi asettaa syöttönimet.
1 Valitse vaiheessa 6 ”NAME” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä sitten valinta
painamalla näppäintä.
2 Luo nimi siirtämällä pikavieritysnäppäintä.
Syötä sitten valinta (enintään 8 merkkiä)
painamalla näppäintä.
+/–: Valitse merkki
</>: Siirrä kursoria
Insert: Lisää välilyönti
Delete: Pyyhi merkki
• Opetustoiminnolle voidaan ohjelmoida enintään
80 painiketta. Joissain tapauksissa ohjelmointi ei
onnistu, vaikka painikkeita olisi ohjelmoituna alle
80.
• Jos teet valinnan ”IR SET” laitteelle, jolle on jo
olemassa opetettujen painikkeiden asetus, kyseisen
laitteen opetetut koodit pyyhkiytyvät. Jos
pyyhittyä painiketta käytetään makrotoistoasetuksessa, kyseisen painikkeen asetus
palautetaan kuitenkin alkutilaan.
Kaukosäätimen muistin
koko sisällön
tyhjentäminen
Muut toiminnot
Syöttöluettelon mukauttaminen
Kaukosäädin voidaan asettaa näyttämään vain
ne tulot, joita käytetään tuloluettelossa.
1
2,3,
4
1
Paina RM SET UP -painiketta.
Asetusluettelo näkyy.
2
1
2,3
Valitse ”ALL CLEAR”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
1
Asetusluettelo näkyy.
2
ALL CLEAR -luettelo näkyy.
3
Valitse ”Yes” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
”CLEAR OK?!” näkyy.
4
Valitse ”Yes” uudelleen
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Kaukosäätimen muistin koko sisältö (eli
kaikki ohjelmoidut tiedot) pyyhkiytyvät.
Paina RM SET UP -painiketta.
Valitse ”INPUT LIST”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
INPUT LIST -luettelo näkyy.
Syöttönimen edessä oleva ”*” merkitsee,
että syöttö näkyy syöttöluettelossa.
3
Valitse tulo, jota ei tulla
näyttämään tuloluettelossa
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
”*” katoaa valitun tulon osalta.
Tulon näyttäminen
tuloluettelossa
Painele painiketta vaiheessa 3, kunnes ”*”
näkyy taas.
122FI
Automaattisen
virrankytkemisen käyttäminen
Kun automaattinen virrankytkentä on
käytössä, Sonyn AV ja televisiolaitteisiin
kytkeytyy virta automaattisesti ja televisio
siirtyy valitulle tulomuodolle. Tämä toiminto
toimii vain Sonyn laitteilla.
1
2,3,
4
1
Huomautuksia
• Vaihtaminen VIDEO1–6 -tuloon ei ehkä ole
automaattista kaikilla Sonyn televisioilla. Tämä
johtuu siitä, että jotkin televisiot eivät kykene
vastaanottamaan kaukosäätimen komentoja
välittömästi virran kytkemisen jälkeen.
• Jos teet vaiheessa 3 valinnan ”(Off)”, television
tulo ei vaihdu.
Taustavalon sytyttäminen ja
sammuttaminen
Taustavalo syttyy joka kerta, kun jotain
kaukosäätimen painiketta painetaan. Paristot
kestävät pidempään, jos teet alla kuvatut
toimet taustavalon sammuttamiseksi.
Paina RM SET UP -painiketta.
Asetusluettelo näkyy.
Valitse ”AUTO POWER”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
AUTO POWER -luettelo näkyy.
3
Valitse ”On” tai ”Off”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
1
2,3
1
Asetusluettelo näkyy.
2
TV INPUT -luettelo näkyy, kun ”On”
valitaan.
4
Valitse television videotulo
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Paina RM SET UP -painiketta.
Valitse ”BACK LIGHT”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
BACK LIGHT -luettelo näkyy.
3
Valitse ”On” tai ”Off”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
Valitse TV-COMPO1 tai 2, kun valitset
komponenttivideotulon.
123FI
Kaukosäätimen käyttäminen
2
Näytön kontrastin säätäminen
Näytön kontrastia voidaan säätää.
1
2,3
1
Paina RM SET UP -painiketta.
Asetusluettelo näkyy.
2
3
Painikkeiden
kohdistusten
muuttaminen
(vain RM-US106A)
Tulopainikkeiden tehdasasetuksia voidaan
muuttaa järjestelmän laitteiden mukaan. Jos
esimerkiksi LD-soitin on liitetty
vastaanottimen VIDEO 2 -liittimiin, tämän
kaukosäätimen VIDEO 2 -painike voidaan
asettaa ohjaamaan LD-soitinta.
Huomaa, että TUNER-painikkeen asetuksia ei
kuitenkaan voi muuttaa.
Valitse ”CONTRAST”
siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
1
Valitse ”+” tai ”–” siirtämällä
pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla
näppäintä.
2,3
Näytön kontrasti muuttuu jokaisella
näppäimen painalluksella. Kun haluat
poistua säädöstä, valitse ”Exit”
siirtämällä pikavieritysnäppäintä. Syötä
sitten valinta painamalla näppäintä.
4
1
Paina RM SET UP -painiketta yli
2 sekunnin ajan.
Merkkivalo syttyy.
2
Paina tulopainiketta, jonka
kohdistusta haluat muuttaa.
Merkkivalo sammuu kertaalleen ja syttyy
jälleen, kun painetaan kelpaavaa
painiketta. Vain ensin painettu
tulopainike rekisteröityy.
Esimerkki: Paina VIDEO 2 -painiketta.
124FI
3
Katso alla olevaa taulukkoa ja
paina haluamasi kategorian
mukaista painiketta.
Merkkivalo sammuu, kun painetaan
kelpaamatonta painiketta.
Esimerkki: Paina DVD-painiketta kaksi
kertaa.
4
Paina SOURCE-painiketta.
Uusi kohdistus on rekisteröity.
Merkkivalo syttyy hitaasti kaksi kertaa ja
sammuu sitten.
Kun haluat lopettaa
Paina RM SET UP -painiketta missä tahansa
vaiheessa.
Vihje
Huomautuksia
• Jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin
vaiheissa 2 – 4, kaukosäädin poistuu
automaattisesti painikkeen kohdistusmuodosta.
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Jos vaiheessa 3 painetaan samaa painiketta
useammin kuin kategorioita on valittavissa, vain
viimeinen kategoria rekisteröityy uudelle
kohdistukselle.
Vastaavat
kategoriat
Paina
VTR-1
VIDEO 1 -painiketta
kerran
VTR-2
VIDEO 2 -painiketta
kerran
VTR-3
VIDEO 3 -painiketta
kerran
VTR-4
VIDEO 1 -painiketta
kaksi kertaa
VTR-5
VIDEO 2 -painiketta
kaksi kertaa
VTR-6
VIDEO 3 -painiketta
kaksi kertaa
DVD-soitin
DVD-painiketta kerran
LD-soitin
DVD-painiketta kaksi
kertaa
TV
TV/SAT-painiketta
kerran
SAT
TV/SAT-painiketta
kaksi kertaa
Kasettidekki A
TAPE-painiketta kerran
Kasettidekki B
TAPE-painiketta kaksi
kertaa
MD-soitin
MD/DAT-painiketta
kerran
DAT-soitin
MD/DAT-painiketta
kaksi kertaa
CD-soitin-1
SA-CD/CD-painiketta
kerran
CD-soitin-2
SA-CD/CD-painiketta
kaksi kertaa
CD-soitin-3
SA-CD/CD-painiketta
kolme kertaa
VIDEO CD -soitin VIDEO 1 -painiketta,
sitten SA-CD/
CD-painiketta
jatkuu
125FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Jos toiminto ei onnistunut, merkkivalo vilkkuu neljä
kertaa ja kaukosäädin poistuu automaattisesti
painikkeen kohdistusmuodosta. Uutta kohdistusta ei
tällöin rekisteröidä ja aiempi asetus säilyy.
Kelpaavat painikkeet ja
vastaavat kategoriat
Kaukosäätimen kaikkien
painikkeiden kohdistusten
poistaminen
Pidä RM SET UP -painike alhaalla. Paina
sitten ?/1 -painiketta.
Kaukosäädin on palautettu tehdasasetuksiin.
126FI
Lisätietoja
Valikkoluettelo (LEVEL/SURR SET UP/EQUALIZER/TUNER/SPEAKER SET UP/
CUSTOMIZE/CIS/STREAM INFO)
Valikkoluetteloita voidaan käyttää erilaisiin mukautuksiin. Valikkoluettelo saadaan näkyviin
painamalla MENU-painiketta.
Valikko
Kohta
LEVEL
Alkuasetus Katso
sivua
TEST TONE [xxx]
OFF, AUTO, FIX
OFF
*PHASE NOISE [xxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR,
SR/SL, SL/L, SR/L
OFF
*PHASE AUDIO
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR,
SR/SL, SL/L, SR/L
OFF
FRONT L--- ---R
8,0 dB (0,5 dB askelin)
0 dB
CENTER [xxx.x dB]
–20,0 dB – +10,0 dB
(0,5 dB askelin)
0 dB
SURROUND L [xxx.x dB] –20,0 dB – +10,0 dB
(0,5 dB askelin)
0 dB
SURROUND R [xxx.x dB] –20,0 dB – +10,0 dB
(0,5 dB askelin)
0 dB
SURR BACK [xxx.x dB]
–20,0 dB – +10,0 dB
(0,5 dB askelin)
0 dB
SURR BACK L [xxx.x dB] –20,0 dB – +10,0 dB
(0,5 dB askelin)
0 dB
SURR BACK R [xxx.x dB] –20,0 dB – +10,0 dB
(0,5 dB askelin)
0 dB
SUB WOOFER [xxx.x dB] –20,0 dB – +10,0 dB
(0,5 dB askelin)
0 dB
MULTI CH SW [xxx]
0 dB, +10,0 dB
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, STD, MAX
OFF
*C.WIDTH L----C----R
8 askelta
3
*DIMENSION F------S
7 askelta
Keski
*PANORAMA MODE [_ _ _] OFF, ON
OFF
EFFECT LEVEL _ _ _%
20% – 120% (5% askelin)
100%
*SCREEN DEPTH [_ _ _]
ON, OFF
ON
*VIR. SPEAKERS [_ _ _]
ON, OFF
ON
*A. F. D. 2CH SW [xxx]
CREATE, OFF
OFF
sivu 51,
101 - 103
Lisätietoja
SURR SET
UP
Parametri
sivu
100-101
jatkuu
127FI
Valikko
Kohta
Parametri
Alkuasetus Katso
sivua
1, 2, 3, 4, 5, OFF
1
FRONT BASS [xxx.x dB]
–10,0 dB – +10,0dB (1 dB
askelin)
0 dB
FRONT TREBLE
[xxx.x dB]
–10,0 dB – +10,0 dB (1 dB
askelin)
0 dB
CENTER BASS [xxx.x dB] –10,0 dB – +10,0 dB (1 dB
askelin)
0 dB
CENTER MID [xxx.x dB] –10 dB – +10,0 dB (1 dB
askelin)
0 dB
CENTER MID [xxx.x kHz] 100 Hz, 300Hz, 1,0 kHz,
3,0 kHz, 10 kHz
1,0 kHz
CENTER TREBLE
[xxx.x dB]
–10,0 dB – +10,0 dB (1 dB
askelin)
0 dB
SURR/SB BASS
[xxx.x dB]
–10,0 dB – +10,0 dB (1 dB
askelin)
0 dB
SURR/SB TRE. [xxx.x dB] –10,0 dB – +10,0 dB (1 dB
askelin)
0 dB
PRESET x CLEAR [xxx]
YES, NO
NO
FM MODE
MONO, STEREO
STEREO
sivu 77-81
YES, NO
YES
sivu 47-50
EQUALIZER EQ PRESET [x]
TUNER
sivu 107
NAME IN? [xxx]
SPEAKER
SET UP
SP EASY SET UP [xxx]
SPEAKER PATTERN [xxx] 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, 5C0,
5C1, 5-0, 5-1, 6C0, 6C1, 6-0,
6-1, 7-0, 7-1
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
YES
FRONT SP [xxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURR BACK SP [xxx]
2ND ZONE, NO, SINGLE,
DUAL
DUAL
FRONT x.x meter
1,0 m – 7,0 m (0,1 m askelin)
3.0 meter
CENTER x.x meter
1,0 m – 7,0 m (0,1 m askelin)
3.0 meter
SURROUND x.x meter
1,0 m – 7,0 m (0,1 m askelin)
3.0 meter
SURR BACK x.x meter
1,0 m – 7,0 m (0,1 m askelin)
3.0 meter
SUB WOOFER x.x meter
1,0 m – 7,0 m (0,1 m askelin)
3.0 meter
*DISTANCE UNIT [xxx]
meter, feet
meter
*SP POSI [xxx]
SIDE/LOW, SIDE/HIGH,
BEHD/LOW, BEHD/HIGH
SIDE/LOW
*SP CROSSOVER > xxxHz 40 Hz – 200 Hz (10 Hz askelin) 100 Hz
128FI
sivu
104-105
Valikko
Kohta
Parametri
Alkuasetus Katso
sivua
OFF, ON
OFF
SB DECODING [xxx]
OFF, AUTO, ON
AUTO
SB DEC MODE [xxx]
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
PLIIx MV
CUSTOMIZE MENU EXPAND [xxx]
DEC. PRIORITY [xxx]
PCM, AUTO
AUTO
DUAL MONO [xxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB,
MAIN+SUB
MAIN
A/V SYNC [xxxms]
0 ms – 200 ms
0 ms
9.1 CH SP SYSTEM
YES, NO
NO
MULTI IN5.1 t 7.1 [xxx]
YES, NO
YES
DC PHASE L. [xxx]
OFF, LOW-A, STD-A,
HIGH-A, LOW-B, STD-B,
HIGH-B
STD-A
i. POWER [xxx]
AUTO, EVER ON
AUTO
H. A. T. S. [xxx]
OFF, ON
ON
i.LINK VIDEO ASSIGN?
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, TV/SAT,
HDMI 1, HDMI 2
NONE
VIDEO 3 OPT
VIDEO3, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
VIDEO3
DVD COAX
DVD, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
DVD
DVD OPT
DVD, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
DVD
TV/SAT COAX
TV/SAT, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
TV/SAT
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
TV/SAT
MD/DAT OPT
MD/DAT, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
MD/DAT
SA-CD COAX
SA-CD, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
SA-CD
SA-CD OPT
SA-CD, VIDEO1, VIDEO2,
TAPE
SA-CD
DVD
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
DVD
TV/SAT
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
TV/SAT
sivu 67-72
DIGITAL ASSIGN?
Lisätietoja
COMPONENT V. ASSIGN?
jatkuu
129FI
Valikko
Kohta
Parametri
Alkuasetus Katso
sivua
HDMI 1
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT,
TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD
NONE
HDMI 2
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT,
TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD
NONE
HDMI VIDEO ASSIGN?
HDMI AUDIO
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI POWER
AUTO, EVER ON
AUTO
VIDEO CONVERT
ON, OFF
ON
PROGRESSIVE OUT
ON, OFF
OFF
VIDEO BRIGHTNESS [xx] 1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
·4
VIDEO COLOR [xx]
1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
·4
VIDEO HUE [xx]
1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
·4
COLOR SYSTEM [xxx]
(Vain aluekoodin CEL mallit)
NTSC, PAL
PAL
OSD H. POSITION [xxx]
0 – 64 (0,1 askelin)
4
OSD V. POSITION [xxx]
0 – 32 (0,1 askelin)
4
DIMMER
0%, 60%, 100%
0%
USER PRESET MEM. ? [x]
1, 2, 3
1
2ND ZONE
SOURCE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT,
TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD,
TUNER
SOURCE
3RD ZONE
SOURCE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT,
TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD,
TUNER
SOURCE
INSTALLER MODE
OFF, ON
OFF
12V TRIG. MAIN
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. 2ND
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. 3RD
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
NAME IN? [xxx]
CIS
STREAM INFO STREAM=xxxxxx
* Tämä kohta näkyy vain, kun CUSTOMIZEvalikon ”MENU EXPAND” -asetuksena on ”ON”.
130FI
sivu 84
sivu 74
Sanasto
x A.F.D. (Auto Format Direct)
Toiminto, joka havaitsee automaattisesti
audion tulosignaalin formaatin optimaalista
prosessointia varten. Tallennettu tai koodattu
ääni toistetaan tarkasti sellaisenaan lisäämättä
äänitehosteita kuten kaikua.
x A/V SYNC
Jos kuva laahaa äänisignaalin perässä, tällä
toiminnolla voidaan viivästää ääntä, jotta ääni
ja kuva saadaan synkronoitua.
x Dolby Digital
x Dolby Digital Surround EX
Dolby Laboratories, Inc:in kehittämä
akustinen tekniikka. Taka-surroundin tiedot
jaetaan tavalliselle vasemmalle ja oikealle
surround-kanavalle siten, että ääni voidaan
esittää 6.1 kanavalla. Erityisesti
toiminnallisten kohtausten äänikenttä on
dynaamisempi ja realistisempi.
x Dolby Pro Logic II
Tämä tekniikka muuntaa 2 kanavan stereona
tallennetun äänen 5.1 kanavan toistoksi.
MOVIE-muoto on elokuville ja MUSICmuoto musiikille ja muille stereolähteille.
Perinteisessä stereoformaatissa koodatut
vanhat elokuvat voidaan täydentää 5.1
kanavan surround-äänellä.
7.1 kanavan (tai 6.1 kanavan) toistoon
käytettävä tekniikka. Dolby Digital Surround
EX -muodossa koodatun audion ohella myös
5.1 kanavan Dolby Digital -koodattu ääni
voidaan esitää 7.1 kanavaa (tai 6.1 kanavaa)
käyttäen. Myös olemassa olevat
stereotallenteet voidaan esittää 7.1 kanavalla
(tai 6.1 kanavalla).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Dolby Laboratories, Inc:in kehittämä äänen
käsittelytekniikka. Mono-surround- ja
keskitiedot jaetaan kahdelle stereokanavalle.
Esitettäessä ääni dekoodataan ja annetaan ulos
4 kanavan surround-äänenä. Tämä on yleisin
DVD-videolla käytettävä äänen käsittelytapa.
x Downmix
Menetelmä monikanavaäänen kuten 5.1
kanavan antamiseen ulos kahdelle kanavalle
koodattuna.
x DSD (Direct Stream Digital)
Super Audio CD:illä käytettävä ääniformaatti.
DSD muuntaa analogisen signaalin
digitaaliseksi ja tallentaa sen suoraan
lisäämättä mitään käsittelyä siten, että tietoa ei
häviä. Äänen tallennus ja toisto tapahtuu
tarkemmin ja parempilaatuisena.
x DTS 96/24
Korkealaatuinen äänen digitaalinen
signaaliformaatti. Tämä tallentaa äänen
96 kHz/24 bit näytteenottotaajuudella ja
bittinopeudella, mikä on DVD-videolle
korkein mahdollinen. Toistokanavien määrä
vaihtelee ohjelmasta riippuen.
x DTS Neo:6
Tämä tekniikka muuntaa 2 kanavalle
tallennetun äänen toistettavaksi 6.1 kanavalla.
Voit valita kahdesta eri muodosta toistolähteen
tai mielipiteesi mukaan: elokuville CINEMA
ja musiikille ja muille stereolähteille MUSIC.
jatkuu
131FI
Lisätietoja
Dolby Laboratories, Inc:in kehittämä
digitaalisen audion koodaus/
dekoodaustekniikka. Se koostuu etu- (L/R),
keski-, surround- (L/R) ja lisäbassokanavista.
Se on nimenomaan DVD-videolle
kohdennettu audiostandardi ja se tunnetaan
myös nimellä 5.1 kanavan surround. Koska
surround-tiedot tallennetaan ja esitetään
stereona, ääni on realistisempi ja läsnäolon
tunne täydellisempi kuin Dolby-surroundissa.
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS Digital Surround
x Komponenttivideo
Digital Theater Systems, Inc:in
teatterikäyttöön kehittämä digitaalinen äänen
koodaus/dekoodaustekniikka. Se pakkaa ääntä
vähemmän kuin Dolby Digital toistaen äänen
parempilaatuisena.
Kolmesta eri signaalista koostuvan
videosignaalitiedon välittämiseen käytetty
formaatti. Luminanssi Y, värikkyys Pb ja
värikkyys Pr. Korkealaatuiset kuvat kuten
DVD-video ja HDTV-kuvat välitetään
tarkemmin. Kolme liitintä on värikoodattu
vihreänä, sinisenä ja punaisena.
x DTS-ES
Taka-surround-tiedoilla varustettu 6.1
kanavan toistoon tarkoitettu formaatti.
Olemassa on kaksi muotoa, ”Discrete 6.1”,
joka tallentaa kaikki kanavat erikseen ja
”Matrix 6.1”, joka jakaa surroundtakakanavan LS ja RS-kanavaan. Tämä on
ihanteellinen elokuvien soundtrackien
toistamiseen.
x Dynaaminen ala
Audiosignaalin esityskapasiteetti.
Esitettävissä olevan pienimmän
(hiljaisimman) ja suurimman
(voimakkaimman) äänen ero ilmaistaan dBnumeroarvona. Mitä suurempi arvo, sitä
hiljaisempia ja voimakkaampia ääniä voidaan
esittää.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
x Komposiittivideo
Videosignaalitiedon välittämiseen käytettävä
vakioformaatti. Luminanssisignaali Y ja
värikkyyssignaali C yhdistetään ja lähetetään
yhdessä.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Matalataajuiset äänitehosteet, jotka annetaan
ulos lisäbassokaiuttimelta Dolby Digital tai
DTS tms. muodossa. Äänestä tulee
voimakkaampi, kun taajuudeltaan 20 – 120 Hz
matalaa bassoa lisätään.
x LINC
Lyhenne sanoista Logical Interface
Connection.
x Lomitus
DVI (Digital Visual Interface) näyttöjen
liitäntätekniikkaa muuttamalla kehitetty
tekniikka AV-laitteille. Tämä rajapinta
kykenee välittämään kuvaa, ääntä ja
ohjaustietoja digitaalisessa muodossa.
Pyyhkäisymenetelmä, jossa kuva tuotetaan
näyttämällä puolet juovista television tai
näytön putkella kerran 1/60 sekunnissa. Ensin
piirretään kaikki parittomat juovat ja juovien
väliin jätetään tyhjää. Sitten aukot täytetään
piirtämällä kaikki parilliset juovat.
x i.LINK
x Näytteenottotaajuus
Toinen nimi tiedonsiirtomenetelmälle
IEEE 1394, jota käytetään tietokoneiden ja
oheislaitteiden välissä. Tämä on uusi rajapinta,
joka mahdollistaa yksinkertaisen liitännän
soittimen ja vahvistimen välillä yhdellä
kaapelilla. 5.1 kanavan tiedot välitetään
digitaalisesti siten, että äänen esittäminen on
mahdollista.
Analogiset tiedot on mitattava, jotta ne
voidaan muuntaa digitaaliseen muotoon. Tätä
menettelyä kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan, montako
kertaa sekunnissa analogisia tietoja mitataan.
Standardi musiikki-CD tallennetaan käyttäen
tietoja, jotka on mitattu 44 100 kertaa
sekunnissa, mikä ilmaistaan 44,1 kHz
näytteenottotaajuutena. Yleisesti ottaen
suurempi näytteenottotaajuus merkitsee
parempaa äänenlaatua.
x Jakotaajuus
Taajuus, jossa kahden kaiuttimen taajuudet
leikkaavat toisensa.
132FI
x PCM (Pulse Code Modulation)
Menetelmä, jolla muunnetaan analoginen ääni
digitaaliseksi ääneksi. Tämä helpottaa
digitaalisen äänen käyttöä.
Tekniset termit
x Progressiivinen
Surround-äänimuoto, jota voi pitää Digital
Cinema Sound -tekniikan koosteena. Tuottaa
tallennukseen käytettävän teatterin tasoisen
äänen kolmea tekniikkaa käyttäen: ”Virtual
Multi Dimensions”, ”Screen Depth Matching”
ja ”Cinema Studio Reverberation”.
”Virtual Multi Dimensions”,
virtuaalikaiutintekniikka, joka luo virtuaalisen
moni-surround-ympäristön käytettäessä
enintään 7.1 kanavan (9.1 kanavan kaiuttimilla
”Virtual Multi Dimensions” kytkeytyy
automaattisesti pois päältä) todellisia
kaiuttimia ja tuottaa viimeistä huutoa olevan
teatterin surround-äänikokemuksen kotonasi.
”Screen Depth Matching” tuottaa diskantin
vaimennuksen sekä täyteliään ja syvän äänen,
jollainen tuotetaan teatterissa yleensä kankaan
takaa tulevalla äänellä. Tämä lisätään sitten
etu- ja keskikanaviin.
”Cinema Studio Reverberation” tuottaa
parhaille tallennusteattereille tai
äänitysstudioille kuten Sony Pictures
Entertainmentin studiolle ominaisen äänen.
Käytössä on kolme muotoa studion tyypistä
riippuen: A/B/C.
Pyyhkäisymenetelmä, jossa kaikki juovat
piirretään peräkkäin toisin kuin lomituksessa,
jossa parittomat ja parilliset piirretään
erikseen.
x S-VIDEO-signaali
Videosignaalin tietojen välittämiseen
käytettävä formaatti. S-video käyttää yhtä
kaapelia ja kahta kanavaa, joista toinen on
luminanssisignaalille Y ja toinen
värikkyyssignaalille C. Tuottaa paremman
tallennus- ja toistolaadun kuvalle kuin
komposiittisignaali.
x Tulovirta
Digitaalinen tulosignaali, joka sisältää
lisätietoja formaatista tai kanavasta kuten
Dolby Digital 5.1 tai DTS 5.1 -tiedot.
x Cinema Studio EX
”Digital Concert Hall” tuottaa täyteläisemmän
äänen 2 kanavan stereolähteille kuten CD:ille.
Stereoskooppinen kumiseva ja kaikuva ääni
tuotetaan 5.1 kanavan tai 7.1 kanavan
kaiuttimilla ja virtuaalikaiutintekniikalla. Näin
musiikin ääni on täyteläisempi ja
tilavaikutelma parempi. Konserttisalin
äänikenttä toisinnetaan todellisiin mitattuihin
tietoihin perustuvalla konserttisalin
geometrisella analyysilla ja heijastuvien
äänien tarkalla mallintamisella. Soinnilliset
ominaisuudet kuten äänen voima ja
taajuusvaste otetaan huomioon ja lasketaan
DSP:llä (digitaalisen signaalin prosessorilla)
kaiun tuottamiseksi. Ääni kuulostaa
luonnolliselta ja miellyttävän resonoivalta
jatkuu
133FI
Lisätietoja
x Digital Concert Hall
ikään kuin kuunneltaisiin musiikkia
konserttisalissa.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Sonyn yhteistyössä Sony Pictures
Entertainmentin kanssa kehittämä
ainutlaatuinen äänentuottamisen tekniikka
kotiteatterikäyttöön, jolla voidaan nauttia
jännittävästä ja voimallisesta elokuvateatterin
äänestä kotona. Tämä ”Digital Cinema
Sound” kehitetään integroimalla DSP
(digitaalisen signaalin prosessori) ja
mittaamalla tiedot. Sen ansiosta kotona
voidaan nauttia ihanteellisesta elokuvan
tekijöiden tarkoittamasta äänikentästä.
x Pulssinkorkeus
Pulssinkorkeus, joka on eräs S-Master PRO
-tekniikan ominaisuus, säätää
äänenvoimakkuutta pulssinkorkeutta
hallitsemalla. Tässä menetelmässä tietoa ei
katoa ja se tuottaa korkeampilaatuista ääntä
kuin äänenvoimakkuuden säätäminen
digitaalisella prosessoinnilla.
x ”S-Master”
Tämä vastaanotin on varustettu täysin
digitaalisella ”S-Master”-vahvistimella –
Sonyn kehittämällä ainutlaatuisella
digitaalivahvistimella, jossa on seuraavat
ominaisuudet.
1:Täysin digitaalinen prosessointi
Signaali prosessoidaan kokonaan digitaalisesti
eikä sitä missään vaiheessa käytetä
analogisessa muodossa. Tämän ansiosta
digitaalinen prosessointi on aina puhdasta ja
tarkkaa, eikä signaaliteiden kohina aiheuta
häiriöitä kuten usein käy analogisessa
prosessoinnissa. Tämän lisäksi S-Masterprosessointi on sekä yksinkertaista että
nopeaa, ja tuottaa täten tarkan äänen myös
Super Audio CD:iden kaltaisilla massiivisilla
informaatiosignaaleilla.
2:Vähäinen lämmönmuodostus
Toinen S-Master-tekniikan etu on vähäinen
lämmönmuodostus. S-Master-prosessi ei tuota
yhtä paljon lämpöä kuin analoginen vahvistin.
Tämä merkitsee, että S-Master on paitsi
tehokkaampi myös että vapautuva lämpö ei
voi vaikuttaa äänenlaatuun vääristämällä
ääniaaltoja.
x Tasavirtavaiheen linearisoija
Analogisilla vahvistimilla vaihe siirtyy
alemmilla kuin muutaman kymmenen Hz
taajuuksilla. Digitaalisilla vahvistimilla vaihe
ei siirry, joten vaiheominaisuus on tasainen.
Myynnissä olevat kaiuttimet on suunniteltu
analogisille vahvistimille ja tämän vuoksi
alataajuuksien esitys ei vastaa digitaalisten
vahvistimien ominaisuuksia. S-Master PRO
tuottaa analogisten vahvistimien
vaiheominaisuudet digitaalisella
prosessoinnilla, jotta alataajuuden äänet
kuulostaisivat tutulta.
134FI
Sijoittaminen
Varotoimet
Turvallisuus
Jos kotelon sisään joutuu kiinteä esine tai
nestettä, irrota vastaanotin pistorasiasta ja
tarkistuta laite valtuutetussa liikkeessä ennen
käytön jatkamista.
Virtalähteistä
Lämmön kertyminen
Kyseessä ei ole vika, vaikka laite kuumenee
käytön aikana. Jos laitetta käytetään jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella, kotelon
kannen, kylkien ja pohjan lämpötila nousee
huomattavasti. Älä kosketa koteloa, jotta et
polttaisi itseäsi.
Käyttö
Muista sammuttaa laite ja irrottaa virtajohto
pistorasiasta ennen muiden laitteiden
liittämistä.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä,
laimeaan puhdistusnesteeseen kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos vastaanottimen suhteen esiintyy ongelmia
tai kysyttävää, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
135FI
Lisätietoja
• Tarkista ennen laitteen käyttämistä, että
käyttöjännite on sama kuin paikallisen
verkkovirran.
Käyttöjännite on ilmaistu vastaanottimen
takana olevassa nimikilvessä.
• Laite ei irtoa virtalähteestä niin kauan kuin
se on kiinni pistorasiassa, vaikka itse laite
sammutettaisiinkin.
• Jos vastaanotinta ei käytetä pitkään aikaan,
muista irrottaa vastaanotin pistorasiasta.
Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä
pistokkeesta eikä johdosta.
• (Vain aluekoodin UC mallit)
Pistotulpan toinen siiveke on
turvallisuussyistä leveämpi kuin toinen ja se
sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa.
Jos pistotulpan työntäminen pistorasiaan ei
onnistu, ota yhteys myyjään.
• Virtajohdon saa vaihdattaa vain
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto estääksesi lämmön
kertymisen ja lisätäksesi vastaanottimen
käyttöikää.
• Älä sijoita vastaanotinta lämpölähteiden
lähelle äläkä suoraan auringonvaloon,
pölylle tai iskuille alttiiksi.
• Älä laita kotelon päälle mitään, mikä voi
tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa vian.
• Älä sijoita vastaanotinta television,
videonauhurin, kasettidekin tms. laitteen
lähelle. (Jos vastaanotinta käytetään yhdessä
television, videonauhurin tai kasettidekin
kanssa ja se sijoitetaan liian lähelle tätä
laitetta, seurauksena voi olla kohinaa ja
kuvanlaatu voi kärsiä. Tämä on erityisen
todennäköistä käytettäessä sisäantennia.
Suosittelemme tämän vuoksi ulkoantennin
käyttöä.)
Vianetsintä
Jos vastaanottimen käytössä esiintyy jokin
seuraavista ongelmista, käytä tätä
vianetsintäopasta apuna ongelman
korjaamisessa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääntä ei kuulu valittiinpa mikä laite
tahansa.
• Tarkista, että sekä vastaanottimessa että
kaikissa laitteissa on virta.
• Tarkista, että MASTER VOLUME
-säätimen asetuksena ei ole –∞ dB.
• Tarkista, että SPEAKERS-asetuksena ei
ole ”OFF” (sivu 51).
• Tarkista, että kaikki kaiutinjohdot on
liitetty oikein.
• Lopeta mykistystoiminto painamalla
kaukosäätimen MUTING-painiketta.
Ääntä ei kuulu tietystä laitteesta.
• Tarkista, että kyseinen laite on liitetty
oikein audion tuloliittimeen.
• Tarkista, että liitännässä käytettävät
kaapelit on työnnetty kokonaan sekä
vastaanottimen että laitteen liittimiin.
Ääntä ei kuulu etukaiuttimista.
• Liitä PHONES-liittimeen kuulokkeet
varmistaaksesi, että kuulokkeista kuuluu
ääni. Jos kuulokkeista kuuluu vain toinen
kanava, laitetta ei ehkä ole liitetty
vastaanottimeen oikein. Tarkista, että
kaikki kaapelit on työnnetty kokonaan
sekä vastaanottimen että laitteen liittimiin.
Jos molemmat kanavat kuuluvat
kuulokkeista, etukaiutinta ei ehkä ole
liitetty oikein vastaanottimeen. Tarkista
sen etukaiuttimen liitäntä, joka ei tuota
ääntä.
• Varmista, että monofoniseen laitteeseen ei
ole liitetty pelkästään L- tai R-liitintä.
Käytä monofoni-stereo-kaapelia (ei kuulu
varusteisiin) ja liitä se sekä L- että Rliittimeen. Keskikaiuttimesta ei
kuitenkaan kuulu ääntä, kun äänikenttä
136FI
(PRO LOGIC tms.) on valittuna. Jos
keskikaiuttimen asetuksena on ”NO”, ääni
kuuluu vain L/R-etukaiuttimista.
Ääntä ei kuulu tai ääni kuuluu erittäin
vaimeana.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että INPUT SELECTOR
-säätimellä on valittu oikea laite.
• Tarkista, että SPEAKERS-asetuksena ei
ole ”OFF” (sivu 51).
• Tarkista, että kuulokkeet eivät ole liitetyt.
• Lopeta mykistystoiminto painamalla
kaukosäätimen MUTING-painiketta.
• Jos kuuluu vain erittäin vaimea ääni,
tarkista onko NIGHT MODE aktivoituna
(sivu 96).
• Vastaanottimen suojalaite on aktivoitunut.
Sammuta vastaanotin, poista oikosulun
aiheuttanut ongelma ja kytke virta takaisin
päälle.
Ääntä ei kuulu 2 kanavan analogisista
lähteistä.
• Tarkista, että valittuun tuloon ei ole
kohdistettu toisen lähteen audiotuloa
DIGITAL ASSIGN -toiminnolla (sivu 60).
• Tarkista, että valitun tulon INPUT MODE
-asetuksena ei ole ”COAXIAL FIXED”
eikä ”OPTICAL FIXED” (sivu 59).
• Tarkista, että MULTI CH IN -toiminto ei
ole valittuna.
Ääntä ei kuulu digitaalisista lähteistä
(COAXIAL tai OPTICAL-tuloliittimestä).
• Tarkista, että valittuun tuloon ei ole
kohdistettu toisen lähteen audiotuloa
DIGITAL ASSIGN -toiminnolla (sivu 60).
• Tarkista, että INPUT MODE -asetuksena
ei ole ”ANALOG 2CH FIXED” (sivu 59).
Tarkista, että OPTICAL-tuloliittimen
INPUT MODE -asetuksena ei ole
”COAXIAL FIXED” tai vastaavasti
COAXIAL-tuloliittimen asetuksena
”OPTICAL FIXED”.
• Tarkista, että MULTI CH IN –toiminto ei
ole valittuna.
Keskikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Tarkista, että äänikenttätoiminto on päällä
(paina A.F.D., MOVIE tai MUSICpainiketta).
• Valitse CINEMA STUDIO EX –muoto
(sivu 94).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 51).
• Varmista, että keskikaiuttimen asetuksena
on joko ”SMALL” tai ”LARGE” (sivu
48).
HDMI-liittimestä annettu lähdeääni ei
tule ulos vastaanottimeen liitetystä
vahvistimesta tai television
kaiuttimesta.
• Tarkista CUSTOMIZE-valikon HDMI
AUDIO -asetus (sivu 70).
• Tarkista HDMI-liitäntä.
• Ääntä ei kuulu, kun vastaanottimen
valikko näytetään televisioruudulla.
Sammuta näyttö painamalla ON SCREEN
-painiketta.
• Super Audio CD:tä ei voi kuunnella
HDMI-liitännällä.
• Toistolaitteesta riippuen laitteelle on
tehtävä asetuksia. Katso kunkin laitteen
mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Ääntä ei kuulu tai surround-/surroundtakakaiuttimista kuuluu vain erittäin
vaimea ääni.
• Tarkista, että äänikenttätoiminto on päällä
(paina A.F.D., MOVIE tai MUSICpainiketta).
• Valitse CINEMA STUDIO EX -muoto
(sivu 94).
• Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 51).
• Varmista, että surround-kaiuttimen
asetuksena on joko ”SMALL” tai
”LARGE” (sivu 48).
Vasen ja oikea ääni ovat
epätasapainossa tai kumoavat
toisensa.
• Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on
liitetty oikein ja tukevasti.
• Säädä tasapainon parametrejä LEVELvalikon avulla.
Huomattava surina tai kohina.
• Tarkista, että kaiuttimien ja laitteiden
liitännät ovat tukevat.
• Tarkista, että liitäntäkaapelit ovat loitolla
muuntajista ja moottoreista, vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loisteputkista.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Varmista, että U SIGNAL GND -liitin on
maadoitettu (vain jos levysoitin on
liitettynä).
• Pistotulpat ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi
ne kevyesti alkoholiin kostutetulla liinalla.
Surround-takakaiuttimista ei kuulu
ääntä.
• Joillakin levyillä ei ole Dolby Digital
Surround EX -merkintää, vaikka
pakkauksessa on Dolby Digital Surround
EX -logo. Valitse tällöin ”ON” (sivu 97).
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Jos kaikkien kaiuttimien asetuksena on
”LARGE” ja ”Neo:6 Cinema” tai ”Neo:6
Music” on valittuna, lisäbassokaiuttimesta
ei kuulu ääntä.
Surround-tehoste ei ole saatavilla.
• Tarkista, että äänikenttätoiminto on päällä
(paina A.F.D., MOVIE tai MUSICpainiketta).
• Äänikentät eivät toimi signaaleille, joiden
näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48
kHz.
jatkuu
137FI
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu valittaessa i.LINK.
• Tarkista, että i.LINK-laite on liitetty
oikein.
• Tarkista, että SCD-XA9000ES on asetettu
antamaan signaali i.LINK-liittimestä.
• Ääni ei kuulu käytettäessä kahta tai
useampaa soitinta. Pysäytä tällöin soitin,
joka ei ole valittuna. Valitse sitten i.LINKpainiketta painamalla soitin, jota haluat
soittaa.
Dolby Digital tai DTS-monikanavaääntä
ei tuoteta.
• Tarkista, että toistettava DVD tms. on
tallennettu Dolby Digital tai DTS
-formaatissa.
• Kun DVD-soitin tms. liitetään tämän
vastaanottimen digitaalisiin tuloliittimiin,
tarkista liitetyn laitteen audioasetus
(audiolähdön asetukset).
Ei voi tallentaa.
• Tarkista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite INPUT SELECTOR
-säätimen avulla.
FM-vastaanotto on huono.
• Liitä vastaanotin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei kuulu varusteisiin)
ulkoiseen FM-antenniin kuvan
osoittamalla tavalla. Jos liität
vastaanottimen ulkoiseen antenniin,
maadoita se salaman varalta. Välttääksesi
kaasuräjähdyksen älä liitä
maadoitusjohtoa kaasuputkeen.
Ulkoinen FM-antenni
Vastaanotin
Maadoitusjohto (ei
kuulu varusteisiin)
Maadoitukseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkista, että antennit on liitetty tukevasti.
Säädä antenneja ja liitä tarvittaessa
ulkoinen antenni.
• Asemien signaalit ovat liian heikkoja
(automaattista viritystä käytettäessä).
Käytä suoraa viritystä.
• Varmista, että viritysväli on asetettu oikein
(viritettäessä AM-asemia suoralla
virityksellä).
138FI
• Yhtään asemaa ei ole esivalittu tai
esivalinta-asemat on poistettu
(viritettäessä esivalinta-asemia).
Esivalitse asemat (sivu 80).
• Paina DISPLAY-painiketta siten, että
taajuus näkyy näytöllä.
RDS ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt FM RDS
-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät näy.*
• Ota yhteys radioasemaan selvittääksesi,
mitä jos mitään palveluja kyseinen asema
itse asiassa tarjoaa. Tässä tapauksessa
palvelu voi olla tilapäisesti epäkunnossa.
Televisioruudulla tai näytöllä ei ole
kuvaa tai kuva on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea tulo.
• Aseta televisio oikealle tulomuodolle.
• Siirrä televisio kauemmas audiolaitteista.
• Kohdista laite oikein videotuloon.
• Tulosignaalin tulee olla sama kuin silloin,
kun ylösmuunnetaan tulosignaalia tällä
vastaanottimella.
COMPONENT VIDEO OUT -liittimen
kuva on korruptoitunut.
• Jos PROGRESSIVE OUT -asetuksena on
”ON”, yli 480i oleva signaalin kuva
korruptoituu, kun signaali annetaan ulos
COMPONENT VIDEO OUT -liittimestä.
Aseta PROGRESSIVE OUT -asetukseksi
”OFF”.
• COMPONENT VIDEO -liittimen yli 480i
olevaa tulosignaalia ei vastaanoteta, kun
signaali annetaan ulos HDMI-liittimestä,
S-VIDEO-liittimestä tai VIDEOliittimestä. (Toisin sanoen vastaanotin ei
voi muuntaa komponenttivideosignaalia.)
Syötä 480i komponenttivideosignaalia.
• Käytä videoliitintä laitteen liittimenä ja
valitse PROGRESSIVE OUT -asetukseksi
”OFF”, kun annat ulos yli 480i
tulokomponentin signaalin.
HDMI-liittimestä otettua lähdekuvaa ei
anneta ulos vastaanottimeen liitetystä
vahvistimesta tai television
kaiuttimesta.
• Tarkista kaapelin liitäntä.
• Toistolaitteesta riippuen laitteelle on
tehtävä asetuksia. Katso kunkin laitteen
mukana toimitettuja käyttöohjeita.
MULTI CHANNEL DECODING -valo ei
syty sinisenä.
• Tarkista, että toistolaite on liitetty
digitaaliseen liittimeen ja että tulo on
valittu oikein tässä vastaanottimessa.
• Tarkista, ettei valitun tulon digitaalista
audiolähtöä ole kohdistettu toiseen
laitetuloon DIGITAL ASSIGN
-toiminnolla (sivu 60).
• Tarkista, vastaako toistettavan ohjelman
tulolähde monikanavaformaatin
määrityksiä.
• Tarkista, että toistolaitteen asetuksena on
monikanavaääni.
Kaukosäädin
* Vain aluekoodin CEL mallit.
Virheilmoitukset
Jos tapahtuu virhe, näytössä näkyy
kaksinumeroinen koodi ja ilmoitus.
Järjestelmän tilan voi tarkistaa ilmoituksesta.
Ratkaise ongelma seuraavan taulukon avulla.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
DECODE ERROR/CHECK CODE 01
Näkyy, kun sisään annetaan signaalia, jota
vastaanotin ei kykene dekoodaamaan (esim.
DTS-CD), kun CUSTOMIZE-valikon
”DEC PRIORITY” -asetuksena on ”PCM”.
Valitse asetukseksi ”AUTO” (sivu 67).
PROTECTOR/CHECK CODE 11
Kaiutinliittimistä tulee epätasainen virta.
Katkaise virta vastaanottimesta, tarkista että
kaiutinjohdon ydin ei kosketa vastaanotinta
tai muuta kaiutinta ja kytke sitten virta
takaisin.
PROTECTOR/CHECK CODE 12
Vahvistinosa on ylikuumentunut. Tarkista,
että ilmanottoaukko ei ole tukossa. Katkaise
virta vastaanottimesta, anna vastaanottimen
olla jonkin aikaa ja kytke sitten virta
takaisin.
PROTECTOR/CHECK CODE 13
Virtalaite on ylikuumentunut. Tarkista, että
ilmanottoaukko ei ole tukossa. Katkaise
virta vastaanottimesta, anna vastaanottimen
olla jonkin aikaa ja kytke sitten virta
takaisin.
jatkuu
139FI
Lisätietoja
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä vastaanottimen
kaukosäätimen tunnistimeen.
• Poista esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Vaihda kaukosäätimen kaikki paristot
uusiin, jos ne ovat kuluneet.
• Tarkista, että vastaanottimen ja
kaukosäätimen komentomuoto on sama.
Jos vastaanottimen ja kaukosäätimen
komentomuoto on eri, vastaanotinta ei voi
käyttää kaukosäätimellä (sivu 45).
• Varmista, että valitset kaukosäätimellä
oikean tulon.
• Kun ”2ND ZONE” tai ”3RD ZONE”
näkyy tai kun äänikentät eivät näy
kokonaan, tarkista onko kaukosäädin
rekisteröity oikein vastaanottimelle (vain
RM-AAE003).
• Kun muuta kuin Sonyn laitetta ohjataan,
kaukosäädin ei ehkä toimi oikein riippuen
laitteen mallista ja valmistajasta (vain
RM-AAE003).
PROTECTOR/CHECK CODE 14
Katkaise virta vastaanottimesta, tarkista että
kaiutinjohdon ydin ei kosketa vastaanotinta
tai muuta kaiutinta ja kytke sitten virta
takaisin.
PROTECTOR/CHECK CODE 21
Katkaise virta vastaanottimesta ja ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
PROHIBITED/CHECK CODE 71
Tekijänoikeuksien suojaamisen takia
vastaanotin ei voi antaa ulos ääntä.
UNKNOWN SIGNAL/CHECK CODE 72
Vastaanotin ei ole yhteensopiva
tulosignaalin formaatin kanssa.
BUSFULL/CHECK CODE 73
Koska i.LINK on varattu toisen liitetyn
laitteen lähtösignaalille, audiosignaalia ei
voi kytkeä.
• Lopeta lähtösignaalin lähettäminen
liitetystä laitteesta (Katkaise virta
laitteesta tai paina STOP-painiketta tms.).
Paina vastaanottimen i.LINK-painiketta.
Valitse sitten soitin uudelleen.
LOOP CONNECT/CHECK CODE 74
• i.LINK-liitäntä on juuttunut silmukkaan.
• Tarkista liitäntä (sivu 28).
Muistin tyhjentämisen
tarkistusosa
Kun haluat tyhjentää
Katso
Kaikki muistiin tallennetut
asetukset
sivu 43
Mukautetut äänikentät
sivu 103
140FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Aluekoodien UC, TW mallit:
LÄHTÖTEHO
Mitattu lähtöteho stereomuodolla1)
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
170 W + 170 W
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
170 W + 170 W
Lähtötehon vertailuarvo
(8 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Lähtötehon vertailuarvo
(4 ohmia 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Aluekoodien CEL, KR, CN mallit:
LÄHTÖTEHO
Mitattu lähtöteho stereomuodolla1)2)
(8 ohmia 1 kHz,
THD 0,7%):
170 W + 170 W
Lähtötehon vertailuarvo stereomuodolla2)
(4 ohmia 1 kHz,
THD 0,7%):
170 W + 170 W
Lähtötehon vertailuarvo
(8 ohmia 1 kHz,
THD 0,7%):
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Lähtötehon vertailuarvo
(4 ohmia 1 kHz,
THD 0,7%):
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Lähdöt
TAPE, MD/DAT
Jännite: 150 mV
(REC OUT),
Impedanssi:
VIDEO1/2 (AUDIO OUT) 1 kilo-ohmia
FRONT L/R, CENTER,
Jännite: 2 V
SURROUND L/R,
Impedanssi:
SURROUND BACK L/R, 1 kilo-ohmia
SUB WOOFER
1)
Ääntä ei ehkä anneta ulos riippuen äänikentän
asetuksista ja lähteestä.
2) Mitattu seuraavissa oloissa:
Aluekoodi
Virtalähdevaatimukset
UC
120 V AC, 60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
CEL
230 V AC, 50/60 Hz
KR
230 V AC, 60 Hz
CN
230 V AC, 50 Hz
Taajuusvaste
RIAA korjauskäyrä
± 0,5 dB
Virtayksikkö
10 Hz – 50 kHz
± 3 dB (8 ohmia)
Tulot (analogiset)
PHONO
Herkkyys: 2,5 mV
Impedanssi:
50 kilo-ohmia
S/N: 86 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT1/2, SA-CD/CD,
TAPE, MD/DAT, DVD,
TV/SAT, VIDEO1/2/3
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi:
50 kilo-ohmia
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
Tulot (digitaaliset)
SA-CD/CD, DVD
(koaksiaali)
Impedanssi: 75 ohmia
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
SA-CD/CD, DVD,
TV/SAT, MD/DAT,
VIDEO 3 (optinen)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Vahvistustasot
±10 dB, 1 dB askelin
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliittimet
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
Herkkyys
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohmia
38,3 dBf,
22,5 µV/75 ohmia
Käytettävissä oleva herkkyys:
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmia
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmoninen kokonaissärö 1 kHz:illä
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Erottelu
45 dB 1 kHz:illä
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Viritysterävyys
60 dB 400 kHz:illä
AM-viritinosa
Viritysalue
Aluekoodin UC mallit:
530 – 1 710 kHz3)
(10 kHz:in viritysalueella)
531 – 1 710 kHz3)
(9 kHz:in viritysalueella)
Muiden aluekoodien mallit:
531 – 1 602 kHz
(9 kHz:in viritysalueella)
Antenni
Kehäantenni
jatkuu
141FI
Lisätietoja
PHONO
EQUALIZER
Käytettävissä oleva herkkyys
50 dB µ/m (1 000 kHz:illä
tai 999 kHz:illä)
S/N
54 dB (50 mV/m:illä)
Harmoninen särö
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Viritysterävyys
9 kHz:illä:
35 dB
10 kHz:illä:
40 dB
3)
AM-viritysalueeksi voidaan vaihtaa 9 kHz tai
10 kHz. Katkaise virta vastaanottimesta AMaseman virittämisen jälkeen. Pidä PRESET
TUNING + tai TUNING + -painike alhaalla ja
paina ?/1 -painiketta. Kaikki esivalinta-asemat
pyyhkiytyvät, jos viritysaluetta vaihdetaan. Jos
haluat palauttaa alueeksi 10 kHz (tai 9 kHz), toista
menettely.
Video-osa
Tulot/lähdöt
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 ohmia
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohmia
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohmia
80 MHz HD läpimeno (kun
PROGRESSIVE OUT
-asetuksena on ”OFF”)
i.LINK-osa
Nasta
Välitysnopeus
Välitysprotokolla
Formaatti (tulo)
4 nastaa
S200 (Tiedonsiirron
enimmäisnopeus
200 Mbps:llä)
A/M-välitysprotokolla
Super Audio CD* (DSD
PLAIN)
2-kanavainen lineaarinen
PCM (IEC-60958-3)
Näytteenottotaajuus:
44,1 kHz
* Noudattaa DTLA-kopioinninestotekniikkaa
(Revision 1.3).
142FI
Yleistä
Virtalähdevaatimukset
Aluekoodi
Virtalähdevaatimukset
UC
120 V AC, 60 Hz
CEL
230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
KR
220 V AC, 60 Hz
CN
220 V AC, 50 Hz
Virrankulutus
Aluekoodi
Virrankulutus
UC, CEL, TW, KR,
CN
250 W
UC
300 VA
Virrankulutus (valmiustilassa)
1W
Virtapistokkeet
Aluekoodi
Virtapistokkeet
UC
2 kytkintä, 120 W/enint. 1 A
CEL
1 kytkintä, enint. 100 W
KR, TW, CN
– (ei virtapistoketta)
Mitat
Paino (noin)
430 × 175 × 470 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
23,5 kg
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Virtajohto (1)
Kaukosäädin RM-AAE003 (1)
LR6 (AA-kokoiset) paristot (3)
Kaukosäädin RM-US106A (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot (2)
Katso käyttämäsi laitteen aluekoodia
koskevat tarkemmat tiedot sivulta 3.
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja
teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Hakemisto
Symbolit
I
U SIGNAL GND -liitin 30, 42
i.LINK 28
IMPEDANCE SELECTOR 21
INPUT MODE 58
INPUT SELECTOR 57
Audiosignaali 58
Numerot
2 kanavaa 91
2. (3.) vyöhykkeen toiminnot 86
2CH STEREO 91
5.1 kanavaa 18
7.1 kanavaa 18
9.1 kanavaa 19
A
A.F.D. 93
Alkuasennus 43
AUTO FORMAT DIRECT 92
AUTOBETICAL 79
C
CD
D
DCS 94–96
DIGITAL ASSIGN 60
Dolby 93, 97–99
Downmix 91
DTS 97–99
DVD
asentaminen 36–37
Soittaminen 54
H
HDMI
HDMI AUDIO 70
HDMI POWER 71
HDMI VIDEO ASSIGN? 70
liittäminen 38
HDMI VIDEO ASSIGN 63
Kaiuttimet
Asennus 46–51
Aseta etäisyys 49
Liittäminen 21
Tasot ja tasapaino 51–52
Kaiuttimien edistynyt asennus 104
Kaukosäädin
Ennen käyttöä 44
kunkin laitteen käyttäminen 112
Luettelot 109
Makrotoisto 119
ohjelmoiminen 116
opettaminen 120
pyyhi kaikki 122
RM-AAE003 14
RM-US106A 16
SUB-valikko 113
Keskitaajuus 51
Kohdistettavissa oleva tulosignaali 33
käyttäminen 75
Lisätietoja
CD-soitin 26
Soittaminen 53
COMPONENT VIDEO ASSIGN 62
CONTROL A1II 89
CONTROL S 90
K
L
L.F.E. 11, 48
M
MD/DAT-soitin 25
Muuntaminen 32
Mykistys 58
N
NIGHT MODE 96
Nimeäminen 59
Näyttöikkuna 9
Näytön vaihtaminen 74
jatkuu
143FI
O
V
ON SCREEN 47, 51
Valikko
CIS 83, 130
CUSTOMIZE 66, 129
EQUALIZER 107, 128
LEVEL 101, 127
SPEAKER SET UP 104, 128
STREAM INFO 130
SURR SET UP 99, 127
TUNER 128
Valikkoluettelo 127
Videonauhuri
asentaminen 41
Soittaminen 56
Virheilmoitukset 139
Viritin
AM 77
antennit 42
FM 77
Virittäminen
automaattisesti 77
esivalinta-asemat 80
suoraan 77
Virtajohto 43
R
RDS 82
S
Satelliittiviritin 40
SB DEC MODE 98
SPEAKERS-kytkin 51
STREAM INFO 74
Super Audio CD 26
Liittäminen 27
Soittaminen 53
SURR BACK DECODING 97
Surround-äänen 91
Säädettyjen asetusten tallentaminen 64
Säätäminen
CIS 84
CUSTOMIZE 66
EQUALIZER 107
LEVEL 101
SPEAKER SET UP 47
SURR SET UP 100
taso ja tasapaino 101
äänikenttä 99
äänitehoste 99–103
T
Tallentaminen
audio kasetille tai MiniDiscille 75
videokasetille 76
Televisiopeli 55
TEST TONE 51, 101
Tulovirta 74, 98
TV
asentaminen 34
Tyhjentäminen 140
U
USER PRESET 64
144FI
Ä
Äänikentät
mukauttaminen 99–103
palauttaminen 103
valitseminen 94
Download PDF

advertising