Sony | AVD-S10 | Sony AVD-S10 Käyttöohjeet

4-240-874-51(2)
Super Audio CD/
DVD RECEIVER
Betjeningsvejledning
FR
DK
Käyttöohjeet
FI
FR
AVD-S10
© 2002 Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet
for regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Anbring ikke apparatet et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol
eller i et skab. Undlad at dække
apparatets ventilation med aviser,
duge, gardiner osv. Og placer ikke
tændte stearinlys på apparatet.
Undlad at anbringe objekter fyldt
med væske, f.eks. vaser, på
apparatet, så risikoen for brand eller
stød undgås.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten er placeret udvendigt på
undersiden.
Nedenstående advarselsetiket er
placeret inde i modtageren.
Smid ikke
batterierne i
skraldespanden,
men bortskaf
dem i henhold til
reglerne om
bortskaffelse af
kemisk affald.
2DK
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Hvis der falder noget ned i
kabinettet, skal strømmen afbrydes
og apparatet kontrolleres af en
autoriseret reparatør, før det tages i
brug igen.
• Strømmen til apparatet er ikke
afbrudt, så længe kablet er
tilsluttet stikkontakten, selvom
selve apparatet er blevet slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten,
hvis du ikke vil bruge apparatet i
en længere periode. Du skal tage
stikket ud ved at trække i stikket,
aldrig i ledningen.
Installation
• Sørg for rigelig luftcirkulation for
at forhindre indvendig
varmeophobning.
• Anbring ikke apparatet på
overflader (tæpper o.lign.) eller tæt
på materialer (gardiner o.lign.),
der kan blokere
ventilationsåbningerne.
• Anbring ikke apparatet tæt på
varmekilder, såsom radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder
med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller
rystelser.
• Anbring ikke apparatet i skrå
stilling. Det er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke apparatet og
pladerne i nærheden af udstyr med
kraftige magneter, såsom
mikrobølgeovne eller store
højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
apparatet.
• Hvis apparatet flyttes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan der
dannes kondens i det, hvilket
beskadiger linserne. Når du
installerer apparatet første gang,
eller når det flyttes fra et koldt til
et varmt sted, bør der gå ca. en
time, før det tages i brug.
Tak, fordi du har købt denne Sony
Super Audio Cd/DVD-modtager. Før
du tager modtageren i brug, bør du
læse denne vejledning grundigt og
beholde den til fremtidig brug.
Forholdsregler
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i
kabinettet, skal strømmen afbrydes og
modtageren efterses af faguddannet personale,
inden modtageren igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til apparatet er ikke afbrudt, så længe
stikket sidder i stikkontakten, selvom selve
enheden er slukket.
• Netledningen må kun udskiftes hos en
autoriseret forhandler.
Placering
• Anbring modtageren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at undgå
overophedning af modtageren.
• Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid,
bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er
ikke en fejl. Du bør dog undgå at berøre
kabinettet. Anbring ikke apparatet et sted med
begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da
dette kan medføre overophedning.
• Undgå at blokere ventilationsspalterne ved at
lægge noget på modtageren. Modtageren er
udstyret med en høj effekt-forstærker. Hvis
ventilationsspalterne øverst blokeres, kan
enheden blive for varm, og dette kan medføre
fejlfunktion.
• Anbring ikke modtageren på en blød overflade,
f.eks. et tæppe, da dette kan blokere
ventilationshullerne i bunden af modtageren.
• Anbring ikke modtageren nær varmekilder eller
på et sted med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
Betjening
• Hvis du vil spare strøm, kan modtageren slukkes
helt ved hjælp af knappen POWER på
hovedenheden. Selvom indikatoren forbliver
tændt i et stykke tid, er modtageren helt slukket.
Lydstyrkeregulering
Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til en
sektion med meget lave eller ingen lydsignaler.
Når der skrues op, kan højttalerne blive ødelagt,
hvis der afspilles en sektion med kraftige
lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit
eller rensebenzin.
Kontakt venligst nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål eller problemer med
modtageren.
Rengøring af discs
Anvend ikke CD/DVD-rensediscs, da
anvendelsen af disse kan forårsage fejlfunktion.
TV-skærmens farver
Hvis højttalerne forårsager forstyrrelse af TVskærmens farver, skal TV’et straks slukkes. Det
kan tændes igen efter 15-30 minutter. Hvis
farveforstyrrelsen fortsætter, skal højttalerne
placeres længere væk fra TV’et.
VIGTIGT!
Advarsel!: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen
uendeligt. Hvis still-videobilledet eller billedet
på TV-skærmen vises i længere tid, er der
risioko for permanent beskadigelse af TVskærmen. Projektions-TV er særligt følsomme
over for dette.
• Hvis modtageren bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne inde i modtageren. Hvis
der forekommer kondensvand, fungerer
modtageren muligvis ikke korrekt. I så fald skal
disc’en fjernes, hvorefter modtageren skal stå
tændt i cirka en halv time, indtil fugten fordamper.
• Hvis du flytter modtageren, skal eventuelle discs
fjernes. Hvis den pågældende disc ikke fjernes,
kan den blive beskadiget.
3DK
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL ........................................................................................................ 2
Velkommen! ....................................................................................................... 2
Forholdsregler .................................................................................................... 3
Om denne betjeningsvejledning ........................................................................ 6
Denne afspiller kan afspille følgende disc-typer ................................................ 6
Discs .................................................................................................................. 8
Oversigt over dele og kontrolknapper ................................................................ 9
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) ............................................. 13
Introduktion .................................................................... 15
Hurtigt overblik .................................................................................................
Udpakning ........................................................................................................
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen ............................................................
Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet .............................................................
Trin 2: Antennetilslutning ..................................................................................
Trin 3: TV-tilslutninger .......................................................................................
Trin 4: Tilslutning af modtageren ......................................................................
Indstilling af højttalerne ....................................................................................
Forudindstilling af radiostationer ......................................................................
15
15
16
16
19
21
22
23
28
Afspilning af discs ............................................................ 30
Afspilning af discs ............................................................................................
Sådan genoptager du afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disc
(Genoptag afspilning) .................................................................................
Brug af DVD’ens menu ....................................................................................
Afspilning af VIDEO CD’er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) ..................
Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning) ..............................
Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning) ......................................
Afspilning gentagne gange (Gentaget afspilning) ............................................
30
31
32
33
34
36
36
Søgning efter en sekvens ................................................... 38
Søgning efter et bestemt sted på en disc (Scan, Slowmotion) ........................ 38
Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/sekvens ................................................ 39
Visning af oplysninger om disc’en ......................................... 41
Visning af spilletid og resterende spilletid på frontpanelets display ................. 41
Visning af spilletid og resterende spilletid ........................................................ 42
4DK
Lydindstillinger ............................................................... 44
Lydændringer ...................................................................................................
Automatisk dekodning af audioindgangssignalet (Auto Format Decode) ........
Anvendelse af surround sound ........................................................................
Kun brug af front-højttalerne (2-kanals stereo) ................................................
Justering af niveauparametre ..........................................................................
44
46
46
50
50
Afspilning af film ............................................................. 51
Ændring af vinkler ............................................................................................ 51
Visning af undertekster .................................................................................... 52
Visning af afspilningsoplysninger (AVANCERET) ............................................ 53
Yderligere funktioner ........................................................ 54
Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING) ...................................................................................... 54
FR
Andre betjeningsmuligheder ............................................... 59 DK
Betjening af TV’et med den medfølgende fjernbetjening .................................
Fjernbetjening af video eller anden enhed ......................................................
Når du lytter til radioen .....................................................................................
Brug af radiodatasystemet (RDS) ....................................................................
Navngivning af forudindstillede stationer .........................................................
59
60
61
62
62
Indstillinger og justeringer.................................................. 64
Brug af klargøringsdisplayet ............................................................................
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) .......
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) ...................................................
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) ............
Højttalerindstillinger (HØJTTALEROPSÆTNING) ...........................................
64
65
66
67
68
Yderligere oplysninger ...................................................... 72
Fejlfinding ........................................................................................................
Selvdiagnose-funktion (når der vises tal/bogstaver på displayet) ....................
Ordliste ............................................................................................................
Specifikationer .................................................................................................
Liste over sprogkoder ......................................................................................
Liste over DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet ........................................
Indeks ..............................................................................................................
72
75
75
78
80
81
82
5DK
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning
beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du
kan også anvende knapperne på modtageren,
hvis de har de samme eller lignende navne
som dem på fjernbetjeningen.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne betjeningsvejledning, er beskrevet
nedenfor:
Ikon
Betydning
Ikon
Funktioner
til DVDvideoafspilning
Funktioner
til VIDEO
CDafspilning
z
Betydning
Funktioner
til Super
Audio CDafspilning og
lyd-cdafspilning
Funktioner
tilgængelige
i cd-tilstand
Flere
praktiske
funktioner
Denne afspiller kan
afspille følgende disctyper
Disc-type
DVD-VIDEO
Disc-udtryk
• Titel
De længste sektioner af billeder eller
musik på en DVD, film etc. i
videoprogrammer eller et helt album i
lydprogrammer. Hver enkelt titel tildeles et
titelnummer, der gør det let for dig at finde
den ønskede titel.
• Kapitel
Sektioner af en film eller et musikstykke,
der er mindre end titler. En titel består af
flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et
kapitelnummer, der gør det muligt for dig
at finde et bestemt kapitel. På nogle discs
er der ikke optaget kapitler.
• Spor
Sektioner af en film eller et musikstykke
på en VIDEO CD, en Super Audio CD
eller en CD. Hvert spor tildeles et
spornummer, der gør det muligt for dig at
finde et bestemt spor.
• Indeks (Super Audio CD, CD)/
videoindeks (VIDEO CD)
Et nummer, der opdeler et spor i sektioner,
så du let kan finde det ønskede sted på en
VIDEO CD, en Super Audio CD eller en
CD. På nogle discs er der ikke optaget
indekser.
• Sekvens
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(side 33) er menuskærmbilleder, levende
billeder og still-billeder opdelt i sektioner,
der kaldes “sekvenser”. Hver sekvens
tildeles et sekvensnummer, der gør det
muligt for dig at finde en bestemt sekvens.
Disc
Super Audio CD
DVDstruktur
Titel
Kapitel
VIDEO CD
Musik-CD
“DVD VIDEO”-logoet er et varemærke.
6DK
VIDEO
CD-, Super
Audio CDeller CDstruktur
Disc
Spor
Indeks
Bemærkning om PBC (Playback
Control) (VIDEO CD’er)
Denne afspiller kan afspille VIDEO-CD’er
af både Ver. 1.1-typen og Ver. 2.0-typen.
Afhængigt af disc-typen kan du anvende to
typer afspilninger.
Med disctypen
VIDEO CD’er
uden PBCfunktioner
(Ver. 1.1-discs)
VIDEO CD’er
med PBCfunktioner
(Ver. 2.0-discs)
Kan du
Både afspille video
(levende billeder) og
musik.
Afspille interaktive
programmer ved hjælp af
menuer på TV-skærmen
(PBC-afspilning) og
benytte Ver 1.1 discfunktionerne til
videoafspilning. Det er
desuden muligt at afspille
still-billeder i høj
opløsning, hvis disse er
optaget på disc’en.
Områdekode
Modtageren har en områdekode på
bagsiden, hvilket betyder, at den kun kan
afspille DVD’er, der er mærket med en
tilsvarende områdekode.
kan også afspilles
DVD’er med mærket
på denne afspiller.
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er,
vises meddelelsen “Afspilning af denne
plade er ikke tilladt i denne geografiske
region.” på TV-skærmen. Afhængigt af
DVD’en er der muligvis ikke angivet nogen
områdekode, selvom afspilning af DVD’en
ikke er mulig i den pågældende geografiske
region.
ALL
Eksempler på discs, som
modtageren ikke kan afspille
Modtageren kan ikke afspille følgende disctyper:
• CD-ROM’er (herunder foto-cd’er)
• Alle andre CD-R’er end musik-CD-R’er
og CD-R’er i VCD-format
• Datasektioner på CD-Extra’er
• DVD-rom’er
• DVD-lyddiscs
• En DVD med en anden områdekode (side
7, 76).
• En disc i en afvigende form (f.eks. stjerneeller hjerteformet)
• En disc med påklæbet papir eller
klistermærker.
• En disc med lim fra cellofantape eller et
klistermærke på.
Bemærk!
Nogle CD-R- eller CD-RW-discs kan ikke afspilles
på denne afspiller. Dette afhænger af
optagelseskvaliteten, disc’ens tilstand eller
optagerens egenskaber.
Disse discs kan desuden ikke afspilles, hvis de ikke
er korrekt afsluttet. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD’er og
VIDEO CD’er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD’er og
VIDEO CD’er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller DVD’er og VIDEO CD’er
i overensstemmelse med det disc-indhold,
som softwareproducenterne har udviklet, er
nogle af afspilningsfunktionerne muligvis
ikke tilgængelige. Se også de instruktioner,
der følger med DVD’erne eller VIDEO
CD’erne.
7DK
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og
andre rettighedshavere. Brug af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
autoriseres af Macrovision Corporation og
er kun beregnet til privatbrug og andre
former for begrænset visning, medmindre
andet er autoriseret af Macrovision
Corporation. Reverse engineering eller
demontering er forbudt.
Denne afspiller anvender Dolby* Digital,
Pro Logic Surround og DTS** Digital
Surround System.
* Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Fortrolige ikke-udgivede værker. © 1992-1997
Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
** Produceret under licens fra Digital Theater
Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 og andre
internationale udstedte og anmeldte patenter.
“DTS” og “DTS Digital Surround” er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc. © 1996
Digital Theater Systems, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Discs
Håndtering af discs
• Tag fat i disc’ens kant for ikke at tilsmudse
disc’en. Undgå at berøre overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape fast på cd’en.
• Udsæt ikke disc’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en parkeret bil i direkte
sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disc’en i coveret efter afspilning.
Rengøring
• Rengør disc’en med en renseklud før
afspilning.
Aftør disc’en fra midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til LP’er
af vinyl.
8DK
Oversigt over dele og kontrolknapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
–
PRESET
+
VOLUME
STANDBY
DISPLAY
POWER
SOUND FIELD
–
1
2
3
4
5
6
7
8
POWER-knap (30)
STANDBY-indikator (30)
Disc-skuffe (30)
A-knap (åbn/luk) (30)
H-knap (afspil) (30)
X-knap (pause) (31)
x-knap (stop) (30)
./>-, PRESET +/–-knapper (28,
31)
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
BAND
FUNCTION
PHONES
+
VOLUME-drejeknap (30)
PHONES-bøsning (30)
FUNCTION-knap (60)
BAND-knap (28)
SOUND FIELD +/–-knapper (46)
DISPLAY-knap (61)
Frontpaneldisplay (10)
(Fjernbetjeningsmodtager) (16)
fortsat
9DK
Frontpaneldisplay
Ved afspilning af en DVD
Aktuelt surroundAfspilningsstatus
format
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
Lyser, når du
ændrer vinklen
Aktuelt kapitelnummer
TRACK
CHAPTER INDEX
Aktuelt lydsignal
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Aktuelt
titelnummer
Spilletid
Aktuel
afspilningsfunktion
Ved afspilning af en Super Audio CD, CD eller VIDEO CD
Aktuelt indeksnummer
(Indeksindikatoren vises ikke under Super
Audio CD-afspilning)
Afspilningsstatus
ALL 1 DISC S AUTO
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Aktuelt
lydsignal
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
Spilletid
Lyser under PBCAktuelt spornummer
afspilning (gælder
kun for VIDEO CD’er)
Aktuel
afspilningsfunktion
Når du lytter til radioen
Forudindstillet nummer
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
Aktuelt bånd
10DK
TRACK
CHAPTER INDEX
Mono-/stereoeffekt
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Aktuel kanal
Bagpanel
EURO AV
SPEAKERS
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
75Ω
ANT
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OUT
OPTICAL
1
2
AUDIO
OUT
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
SURROUND
R
L
+
–
IN
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
1 AM-antenne (19)
2 T EURO AV OUTPUT (TO TV)bøsning (21)
3 t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)bøsning (22)
4 SUBWOOFER AUDIO OUT-bøsning
(17)
5 SPEAKERS-bøsninger (17)
R
L
R
L
6 DIGITAL IN OPTICAL1/2-bøsning
7 DIGITAL OUT OPTICAL (CD ONLY)bøsning
8 ANALOG IN/OUT L/R-bøsninger
9 FM 75Ω COAXIAL-antennestik (20)
fortsat
11DK
Fjernbetjening
Bemærk!
Denne fjernbetjening lyser i mørke. Før
fjernbetjeningen kan lyse, skal den dog have været
udsat for lys i et stykke tid.
12DK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
e;
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
RM SET UP-knap (59)
OPEN/CLOSE-knap (30)
BAND-knap (28)
FUNCTION-knap (60)
MEMORY-knap (28)
NAME-knap (63)
PLAY MODE-knap (34)
REPEAT-knap (37)
Nummerknapper (32)
./>-, PRESET +/–-knapper. (28,
31)
H-knap (afspil) (30)
X-knap (pause) (31)
DVD TOP MENU-knap (32)
C/X/x/c/ENTER-knapper (24)
DVD DISPLAY-knap (13, 36)
TV CH +/–-knapper (60)
TV VOL +/–-knapper (60)
TV [/1-knap (tænd/standby) (60)
[/1-knap (tænd/standby) (30)
STEREO/MONO-knap (61)
DISPLAY-knap (61)
SOUND FIELD +/–-knapper (46)
TIME-knap (41)
DIMMER-knap (27)
AUDIO-knap (44)
ANGLE-knap (vinkel) (51)
SUBTITLE-knap (52)
ENTER-knap
CLEAR-knap (35)
m/M-knapper (28, 38)
x-knap (stop) (30)
MUTING-knap (31)
DVD MENU-knap (32)
VOLUME +/–-knapper (30)
O RETURN-knap (33)
TV/VIDEO-knap (60)
AMP MENU-knap (24)
DVD SETUP-knap (64)
WIDE-knap (60)
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad)
Anvend kontrolmenuen til at vælge den ønskede funktion. Kontrolmenudisplayet vises, når der
trykkes på DVD DISPLAY. Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Kontrolmenu
Samlede antal optagne titler eller spor
Det titelnummer, der aktuelt afspilles (VIDEO
CD/Super Audio CD/CD: spornummer)
Det kapitelnummer, der aktuelt
afspilles (VIDEO CD/Super
Audio CD/CD: indeksnummer)
Spilletid
Ikon for valgt
kontrolmenupunkt
Kontrolmenupunkter
Funktionsnavn for valgt
kontrolmenupunkt
Samlede antal optagne kapitler eller indekser
Afspilningsstatus
(NPlayback, XPause, xStop osv.)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Aktuel indstilling
FRA
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
UNDERTEKST
Vælg:
Den type disc, der
afspilles
Valgmuligheder
ENTER
Annuller:
RETURN
Betjeningsmeddelelse
Oversigt over kontrolmenupunkter
TITEL (kun DVD) (side 39)/
SEKVENS (kun VIDEO CD ved PBCafspilning) (side 39)/SPOR (kun VIDEO
CD) (side 39)
Vælger den titel (DVD,) den sekvens
(VIDEO CD ved PBC-afspilning) eller det
spor (VIDEO CD) der skal afspilles.
KAPITEL (kun DVD) (side 39)/
INDEKS (kun VIDEO CD) (side 39)
Vælger det kapitel (DVD) eller det indeks
(VIDEO CD) der skal afspilles.
SPOR (kun Super Audio CD/
CD) (side 39)
Vælger det spor (Super Audio CD/CD) der
skal afspilles.
INDEKS (kun Super Audio CD/
CD) (side 39)
Vælger det indeks (Super Audio CD/CD)
der skal afspilles.
KLOKKEN/TEKST (side 40)
Viser den forløbne og den resterende
spilletid.
Angiver tidskoden for søgning efter
billeder og musik.
Viser DVD- eller Super Audio CD/CDtekst.
fortsat
13DK
LYD (side 44)
Justerer lydindstillingen.
UNDERTEKST (kun DVD)
Viser underteksterne.
Ændrer underteksternes sprog.
VINKEL (kun DVD) (side 51)
Ændrer vinklen.
GENTAG (side 36)
Afspiller hele disc’en (alle titler/spor) flere
gange, eller en titel, et kapitel eller et spor
flere gange.
Kontrollerer disc’ens oplysninger (bithastighed eller lag) under afspilning af en
DVD.
Indstiller disc’en, så den ikke kan afspilles.
(side 52)
AVANCERET (kun DVD)
(side 53)
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING (side 54)
INSTALLATION (side 64)
BRUGERDEFINERET indstilling
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billeder og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet.
NULSTIL
Ændrer indstillingerne i
“INSTALLATION” til
standardindstillingen.
z Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde:
, Kontrolmenudisplay
m
AVANCERET-display (vises, hvis du vælger en anden indstilling end “FRA”. Se side 53.)
m
Kontrolmenudisplay fra
Kontrolmenupunkterne afhænger af den aktuelle disc.
z Kontrolmenuikonets indikator lyser grønt
t
når du vælger “GENTAG” (bortset fra, hvis
“FRA” er valgt.) “VINKEL”-indikatoren lyser kun grønt, når vinklerne kan ændres.
14DK
Introduktion
Hurtigt overblik
Udpakning
Introduktion
I dette kapitel får du et hurtigt overblik, så du kan begynde at bruge modtageren med det
samme.
Se side 65, hvis du vil vælge displaysprog.
Se side 66, hvis du vil vælge formatforholdet for det TV, der skal tilsluttes.
Kontroller, at du har følgende dele:
• AM-rammeantenne (1)
• FM-ledningsantenne (1)
• SCART (EURO AV)-kabel (1)
• Fjernbetjening (remote) RM-SP10 (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
15DK
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene modtageren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når
du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på modtageren.
Bemærk!
•
•
•
•
Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri.
Undgå at tabe fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere tid, skal batterierne fjernes for at undgå eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet
Du kan lytte til surround sound ved at tilslutte fem højttalere (venstre og højre fronthøjttalere,
centerhøjttaler, venstre og højre baghøjttalere) og en aktiv subwoofer til modtageren. Hvis du
ikke tilslutter fem højttalere og en aktiv subwoofer til modtageren, optimerer modtageren
surround-signalet efter antallet af tilsluttede højttalere. Når du tilslutter to højttalere til
modtageren, skal du tilslutte dem til SPEAKERS FRONT L/R-udgangene.
Bemærk!
•
•
•
•
16DK
Sørg for at sætte højttalerledningen i den korrekte terminal: 3 til 3, # til #, L til L- og R til R-udgangen.
Anvend højttalere med høj ydeevne.
Anvend højttalere af samme størrelse og med samme ydeevne til front-, center- og baghøjttalere.
Den bedste surround sound opnår du ved at angive højttalerparametrene (antal, afstand, niveau osv.) på side 23.
Terminaler til højttalertilslutning
Tilslut
Fronthøjttalerne
Baghøjttalerne
Centerhøjttaleren
Subwooferen
SPEAKERS
EURO AV
IMPEDANCE USE 6–16Ω
FRONT
R
AM
COAXIAL
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OPTICAL
1
2
+
+
+
–
–
–
R
75Ω
ANT
SURROUND
L
R
+
–
IN
OUT
FM
AUDIO
OUT
CENTER
L
Introduktion
Til
SPEAKERS FRONT L-terminalen og SPEAKERS FRONT Rterminalen
SPEAKERS REAR L-terminalen og SPEAKERS REAR R-terminalen
SPEAKERS CENTER-terminalen
SUBWOOFER AUDIO OUT-terminalen
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
R
SUB
WOOFER
+
+
–
L
R
L
–
Centerhøjttaler
Højre fronthøjttaler (R)
+
–
Venstre fronthøjttaler (L)
Subwoofer
(aktiv type)
+
–
Højre baghøjttaler (R)
+
–
Venstre baghøjttaler (L)
fortsat
17DK
Sådan undgår du at kortslutte højttalerne
Kortslutning af højttalerne kan beskadige modtageren. For at undgå dette skal du tage følgende
forholdsregler, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i
højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med andre højttalerterminaler eller blottede
ledningstråde i et andet højttalerkabel.
Eksempler på højttalerkabler i dårlig stand
Blottet ende af et
højttalerkabel er i kontakt
med en anden
højttalerterminal.
Blottede kabelender er i kontakt
med hinanden på grund af
sjusket fjernelse af isolering.
Når komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone
for at kontrollere, at alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Oplysninger om udsendelse af en
testtone findes på side 26.
Hvis der ikke udsendes lyd fra en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis der udsendes
en testtone fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan
højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen.
Bemærk!
• Sørg for at tilslutte højttalerkablerne til de korrekte terminaler på komponenterne: 3 til 3 og # til #. Hvis
kablerne byttes om, vil lyden blive forvrænget og mangle bas.
• Hvis du anvender fronthøjttalere med lav maksimal indgangseffekt, skal du justere lydstyrken forsigtigt for at
undgå for høj lyd fra højttalerne.
18DK
Trin 2: Antennetilslutning
Tilslut de medfølgende AM/FM-antenner, så du kan høre radio.
Tilslut
AM-rammeantennen
FM-ledningsantennen
Introduktion
Terminaler til antennetilslutning
Til
AM-terminalerne
FM 75Ω COAXIAL-terminalen
AM-rammeantenne
FM-ledningsantenne
SPEAKERS
EURO AV
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
75Ω
ANT
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OPTICAL
1
2
AUDIO
OUT
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
SURROUND
L
R
+
–
IN
OUT
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
R
L
R
L
Bemærk!
• For at forhindre støjopfangelse skal du holde AM-rammeantennen væk fra modtageren og andre komponenter.
• FM-ledningsantennen skal trækkes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er blevet tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
fortsat
19DK
z Hvis FM-modtagelsen er dårlig
Anvend et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke) til at slutte modtageren til en udendørs FM-antenne som vist
nedenfor.
Udendørs FM-antenne
Afspiller
AM
Jordledning
(medfølger ikke)
COAXIAL
FM
75Ω
Til jord
Bemærk!
Hvis du slutter modtageren til en udendørs antenne, skal den jordforbindes som beskyttelse mod lynnedslag.
Undgå at forbinde jordledningen til en gasledning, da dette kan forårsage gaseksplosion.
20DK
Trin 3: TV-tilslutninger
Bemærkninger
•
•
•
•
Sæt kablerne helt i for at undgå uønsket støj.
Se i brugervejledningen, der fulgte med TV’et.
Modtageren kan ikke S-videosignalet.
Modtageren kan ikke udsende det tilsluttede TV’s lydsignal. Når du lytter til TV’ets lydsignal ved hjælp af de
tilsluttede højttalere, skal TV’ets lydsignal komme fra t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-indgangen.
Introduktion
Sæt et SCART (EURO AV)-kabel (medfølger) og et netkabel i i den rækkefølge (1 – 3), der
er angivet nedenfor. Sørg for at sætte SCART (EURO AV)-kablet i T EURO AV OUTPUT
(TO TV)-udgangen på modtageren. Du skal også sørge for at sætte netkablet i sidst.
Super Audio Cd/DVD-modtager
SPEAKERS
EURO AV
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
75Ω
ANT
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OUT
OPTICAL
1
2
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
AUDIO
OUT
SURROUND
R
L
+
–
IN
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
R
L
R
L
2 et netkabel
Til T EURO AV OUTPUT (TO TV)-udgang
TV
1 SCART (EURO AV)-kabel
(medfølger)
3 et netkabel
Til SCART (EURO AV)-input
Når du foretager tilslutning ved hjælp af SCART (EURO AV)-kablet, skal du kontrollere, at
TV'et passer til S video- eller RGB-signaler. Hvis TV'et passer til S video, skal du ændre TV'ets
input-tilstand til RGB-signaler. Læs nærmere i den betjeningsvejledning, der leveres sammen
med det TV, der skal tilsluttes. Når du angiver “LINE” til “STANDARD” eller “RGB” (det
samme som TV) under “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i klargøringsdisplayet (side
67), skal du bruge et SCART (EURO AV)-kabel, der passer til disse signaler.
Når du tilslutter til et TV med standard 4:3-format
Afhængigt af disc'en, passer billedformatet måske ikke til skærmbilledet.
Hvis du vil ændre formatforholdet, skal du se på side 66.
21DK
Trin 4: Tilslutning af modtageren
Bemærk!
Læs nærmere i vejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes.
Tilslutning af videobåndoptageren til modtageren
Sæt SCART (EURO AV)-kablet (medfølger ikke) i t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)udgangen. Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og støj.
Super Audio Cd/DVD-modtager
SPEAKERS
EURO AV
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
75Ω
ANT
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OPTICAL
1
2
AUDIO
OUT
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
SURROUND
L
R
+
–
IN
OUT
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
R
L
R
L
Til t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)udgang
Til SCART (EURO AV)
SCART (EURO AV)-kabel
(medfølger ikke)
Bemærkninger
• Tilslut ikke modtageren til en videobåndoptager. Hvis du overfører modtagersignalerne via videobåndoptageren,
kan du muligvis ikke modtage et skarpt billede på TV’et.
• Hvis du ikke kan se billederne fra videobåndoptageren ved hjælp af denne modtager, der er tilsluttet et TV
med RGB-komponentudgang angivet til t (Audio/Video) på TV’et. Hvis du vælger
(RGB), kan TV’et
ikke modtage signalet fra videobåndoptageren.
• Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion, skal du tilslutte videobåndoptageren til TV’ets
SmartLink-udgang.
• SmartLink-funktionen virker måske ikke korrekt, hvis videobåndoptageren er tilsluttet TV’et via modtagerens
SCART (EURO AV)-udgange.
• Hvis du tilslutter modtageren til TV’et via SCART (EURO AV)-udgangene, angives indgangskilden for TV’et
automatisk til modtageren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken som helst POWER-knap undtagen
på modtageren eller [/1 på fjernbetjeningen. Tryk i givet fald på TV/VIDEO på fjernbetjeningen for at returnere
inputtet til TV’et.
• Modtageren udsender ikke S-videosignalet.
• Når du vælger “DVD” ved at trykke på FUNCTION (side 60), udsendes videosignalet og RGB-signalet ikke fra
t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-indgangen. Modtageren kan heller ikke S-videosignalet.
• Når du vælger “VIDEO” ved at trykke på FUNCTION (side 60), udsendes videosignalet til de tilsluttede
højttalere fra t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-indgangen. Lydsignalet udsendes ikke fra T EURO AV
OUTPUT (TO TV)-udgangen.
Når du afspiller en disc, der er optaget med NTSC-farvesystemet, udsender modtageren videosignalet eller
klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises måske ikke på et TV med PAL-farvesystem.
I så fald skal du åbne disc-skuffen og fjerne disc'en.
22DK
Indstilling af højttalerne
Subwooferen kan placeres hvor som helst.
Afhængigt af rummets form m.m. kan baghøjttalerne enten placeres bag eller ved siden af
lyttepositionen.
Placering af baghøjttalerne ved siden af lyttepositionen
Introduktion
Optimal surround sound forudsætter, at alle højttalere på nær subwooferen har samme afstand
til lyttepositionen (A).
Hvis det er nødvendigt, er det imidlertid muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter
nærmere (B) og baghøjttalerne op til 4,6 meter nærmere (C) lyttepositionen.
Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 – 15,0 meter (A) fra lyttepositionen.
Placering af baghøjttalerne bag lyttepositionen
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
C
C
90°
20°
90°
20°
Bemærk!
Anbring ikke center- og baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne.
Indstilling af højttalerparametre
For at opnå optimal surround sound skal du først angive afstanden mellem højttalerne og
lyttepositionen og derefter indstille balancen og niveauet. Anvend testtonen til at justere
højttalernes lydstyrke til samme niveau.
Du kan justere højttalerparametrene vha. HØJTTALEROPSÆTNING i klargøringsdisplayet
(side 68).
fortsat
23DK
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Sådan angiver du højttalernes størrelse, afstand, placering og højde
1
2
Tryk på AMP MENU, indtil 9 SP. SETUP vises på frontpanelets display.
Sæt dig i lyttepositionen, og vælg det menupunkt, der skal indstilles, vha. X/x.
• Menupunkter, der kan indstilles i 9 SP. SETUP
– Størrelse på fem højttalere (V/H front, center, V/H bag)
– Med eller uden subwoofer
– Front-, bag- og centerhøjttalernes afstand
– Baghøjttalernes placering og højde
3
Indstil parameteren vha. C/c.
Den valgte parameter vises på frontpanelets display.
4
Gentag Trin 2 og 3 for at indstille de øvrige parametre i 9 SP. SETUP.
Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i et par sekunder, deaktiveres parameteren og lagres i
modtageren.
xSTØRRELSE
Indstil parametrene for front, center- og baghøjttalerne (F.SP.,C.SP., R.SP. og S.W.), hvis der
ikke tilsluttes center- eller baghøjttalere, eller hvis baghøjttalerne flyttes.
Standardindstillingerne er understreget.
• F.SP. (fronthøjttaler)
–LARGE: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder.
–SMALL: Vælg denne indstilling, hvis de små højttalere bruges som fronthøjttalere.
• C.SP. (centerhøjttaler)
–LARGE: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder.
–SMALL: Vælg denne indstilling, hvis den lille højttaler bruges som centerhøjttaler.
–NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke bruges en centerhøjttaler.
24DK
xAFSTAND
Afstanden til de enkelte højttalere kan varieres på følgende måde. Standardindstillingerne er
understreget.
• F. D. 5 m (fronthøjttalernes afstand)
Fronthøjtalernes afstand kan angives i trin à 0,2 m fra 1,0 til 15,0 m.
• C. D. 5 m (centerhøjttalerens afstand)
Centerhøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra fronthøjttalerafstanden til
1,6 meter tættere på lyttepositionen.
• R. D. 3,4 m (baghøjttalernes afstand)
Baghøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra en afstand, der er lig med
fronthøjttalerafstanden, til en afstand på 4,6 meter tættere på lyttepositionen.
Introduktion
• R.SP. (baghøjttalere)
–LARGE: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder. Angiv positionen og
højden for at aktivere DCS-funktionerne (Digital Cinema Surround) i det “virtuelle” lydfelt
(side 48) korrekt.
– SMALL: Vælg denne indstilling, hvis de små højttalere bruges som baghøjttalere. Angiv
positionen og højden for at aktivere DCS-funktionerne (Digital Cinema Surround) i det
“virtuelle” lydfelt (side 48) korrekt.
–NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke bruges baghøjttalere.
• S.W. (subwoofer)
–YES: Vælg denne indstilling, hvis subwooferen bruges.
–NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke bruges subwoofer.
Bemærk!
Hvis de enkelte front- eller baghøjttalere ikke anbringes i samme afstand fra lyttepositionen, skal afstanden til den
nærmeste højttaler indstilles.
Angivelse af baghøjttalernes placering og højde
Angiv baghøjttalernes placering og højde, hvis du ikke vælger “NO” under “R.SP.”.
Standardindstillingerne er understreget.
Positionsdiagram
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område B.
• R. P. SIDE
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område A.
fortsat
25DK
Højdediagram
C
C
60
D
D
30
• R. H. LOW
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område D.
• R. H. HIGH
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område C.
Disse parametre er ikke tilgængelige, når “R.SP.” er indstillet til “NO”.
Sådan angiver du højttalernes balance og niveau
1
2
Tryk på AMP MENU, indtil 9 LEVEL vises på frontpanelets display.
3
Sæt dig i lyttepositionen, og vælg det menupunkt, der skal indstilles, vha. X/x.
• Menupunkter, der kan justeres i 9 LEVEL
– Front- og baghøjttalernes balance
– Centerhøjttalerens, baghøjttalernes og subwooferens lydstyrkeniveau
4
Reguler lydstyrken vha. C/c, så testtonens lydstyrke er den samme for alle højttalerne.
Den justerede værdi vises på frontpanelets display.
5
Gentag Trin 3 og 4 for at indstille de øvrige parametre i 9 LEVEL.
Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i et par sekunder, forsvinder værdien fra displayet og
lagres i modtageren.
6
Anvend X/x til at vælge T.TONE (TESTTONE), og benyt C/c til at deaktivere testtonen
ved at vælge OFF.
Anvend X/x til at vælge T.TONE (TESTTONE), og benyt C/c til at aktivere testtonen ved
at vælge ON.
Testtonen udsendes på skift fra de enkelte højttalere.
xBALANCE
De enkelte højttaleres balance kan justeres på følgende måde. Standardindstillingerne er
understreget.
• F. ......I...... centre (fronthøjttalere)
Juster balancen mellem venstre og højre fronthøjttaler (du kan justere balancen seks trin til
venstre eller højre fra midten).
• R. ......I...... centre (baghøjttalere)
Juster balancen mellem venstre og højre baghøjttaler (du kan justere balancen seks trin til
venstre eller højre fra midten).
26DK
Bemærk!
• Når du vælger et menupunkt, forsvinder lyden et øjeblik.
• Afhængigt af de øvrige højttaleres indstillinger kan subwooferen udsende en kraftig lyd.
Introduktion
xNIVEAU
De enkelte højttaleres niveau kan justeres på følgende måde. Standardindstillingerne er
understreget.
• C. LEVEL 0 dB (centerhøjttalerens niveau)
Juster centerhøjttalerens niveau (du kan justere fra –10 dB til +10 dB i trin af 1 dB).
• R. LEVEL 0 dB (baghøjttalernes niveau)
Juster baghøjttalernes niveau (du kan justere fra –10 dB til +10 dB i trin af 1 dB).
• SW. LEV. 0 dB (subwooferens niveau)
Juster subwooferens niveau (du kan justere fra –10 dB til +10 dB i trin af 1 dB).
Sådan justerer du lydstyrken for alle højttalere på én gang
Anvend VOLUME-drejeknappen.
Andre indstillinger under AMP MENU
Du kan regulere lysstyrken i frontpaneldisplayet, nulstille de forudindstillede kanaler og
kanalnavne samt indstille højttalerparametrene til standardindstillingen. Tryk på AMP MENU,
indtil 9 CUSTOMIZE vises på displayet. Anvend X/x til at vælge følgende punkter.
xDIMMER
u kan ændre lysstyrken på displayet på frontpanelet på to måder. Brug C/c til at justere
indstillingerne, eller tryk på DIMMER (displaylys).
xMEMO. CLR.
Du kan slette de forudindstillede stationer og stationnavne og angive højttalerparametrene til
standardindstillingerne.
• MEMO.CLR.N (Nej): Tryk på ENTER for at gå tilbage til den forrige menu.
• MEMO.CLR.N (Ja): Hvis du trykker på ENTER, vises “Really? N”. Hvis du vil rydde
hukommelsen skal du bruge C/c til at vælge “Really? Y” og derefter trykke på ENTER. “ALL
CLEAR!” vises, og alle indstillinger, f.eks. forudindstillede stationer og stationsnavne, slettes,
og højttalerparametre nulstilles til standardindstillingerne.
27DK
Forudindstilling af radiostationer
Det er muligt at forudindstille 20 FM-stationer og 10 AM-stationer.
Kontroller, at der er skruet helt ned for lyden, før der stilles ind på stationerne.
BAND
MEMORY
PRESET +/–
m/M
ENTER
1 Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd vises på frontpanelets display.
Hver gang du trykker på BAND, skifter båndet til og fra AM og FM.
2 Tryk på og hold m eller M nede, indtil frekvensen begynder at skifte, og
slip så.
Scanningen stopper, når modtageren finder en station. Meddelelserne “TUNED” og “ST”
(stereoprogram) vises på frontpanelets display.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
3 Tryk på MEMORY.
Der vises et forudindstillingsnummer på frontpanelets display.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
4 Tryk på PRESET-knapperne + eller – for at vælge det ønskede
forudindstillingsnummer.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
28DK
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
5 Tryk på ENTER.
Stationen lagres.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Gentag Trin 1 til 5 for at lagre andre stationer.
Introduktion
v
CHAPTER INDEX
Sådan stiller du ind på en station med et svagt signal
Tryk gentagne gange på m eller M i Trin 2 for at stille ind på stationen manuelt.
Sådan ændrer du et forudindstillet nummer
Start forfra fra Trin 1.
29DK
Afspilning af discs
4
Afspilning af discs
Tryk på A på modtageren eller på
OPEN/CLOSE på fjernbetjeningen,
og læg en disc i disc-skuffen.
Modtageren tændes automatisk, og
STANDBY-indikatoren slukkes.
Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO
CD er nogle af handlingerne muligvis
anderledes eller begrænsede.
Se betjeningsvejledningen til disc’en.
STANDBYindikator
A
H x
Med afspilningssiden nedad.
PHONES
POWER
Lydstyrkeregulering
Tilslutning af
hovedtelefoner
OPEN/
CLOSE
H
1
2
3
Tryk på H.
Disc-skuffen lukkes, og modtageren
begynder afspilningen (fortsat
afspilning). Juster lydstyrken på
modtageren.
[/1
Efter Trin 5
Afhængigt af den valgte disc vises der en
menu på TV-skærmen. Du kan afspille
disc’en interaktivt ved at følge
menuanvisningerne. DVD (side 32), VIDEO
CD (side 33).
x
Tænd TV’et.
Indstil TV’ets indgangsvælger til
modtageren.
Tryk på POWER på modtageren.
Modtageren går i standby-tilstand, og
STANDBY-indikatoren lyser rødt.
30DK
5
Sådan tændes modtageren
Tryk på POWER på modtageren.
Modtageren går i standby-tilstand, og
STANDBY-indikatoren lyser rødt. Tryk på
[/1 på fjernbetjeningen. Modtageren
tændes, og STANDBY-indikatoren slukkes.
I standby-tilstand, kan du også tænde
modtageren ved at trykke på A på
modtageren eller ved at trykke på H.
Sådan slukkes modtageren
Tryk på [/1 på fjernbetjeningen.
Modtageren går i standby-tilstand, og
STANDBY-indikatoren lyser rødt. Hvis du
vil slukke modtageren helt, skal du trykke
på POWER på modtageren. Når en disc
afspilles, skal du ikke slukke modtageren
ved at trykke på POWER. Hvis du gør det,
slettes menuindstillingerne. Når du vil
slukke modtageren, skal du først trykke på
x for at stoppe afspilningen og derefter
trykke på [/1 på fjernbetjeningen.
Strømbesparelse i standbytilstand
Tryk på [/1 på fjernbetjeningen.
z Når modtageren er i standbytilstand, lyser
STANDBY-indikatoren på modtageren.
Sådan annulleres standbytilstand
Tryk på [/1 på fjernbetjeningen.
OPEN/CLOSE
(Genoptag afspilning)
Afspilning af discs
Yderligere betjeningsmuligheder
Sådan genoptager du
afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede en disc
Når du stopper disc’en, husker modtageren
det punkt, hvor du trykkede på x, og
meddelelsen “RESUME” vises på
frontpanelets display. Genoptag afspilningfunktionen fungerer, så længe du ikke åbner
disc-skuffen – også selvom modtageren går i
standby, ved at du trykker på [/1.
./>
H
X
H
x
x
MUTING
Hvis du vil
Skal du
Stoppe afspilningen
Trykke på x.
Foretage en pause
Trykke på X.
Genoptage
Trykke på X eller H.
afspilningen efter en
pause
Gå til næste kapitel,
Trykke på >.
spor eller sekvens
under fortsat afspilning
Gå tilbage til forrige Trykke på ..
kapitel, spor eller
sekvens under fortsat
afspilning
Stoppe afspilningen og Trykke på OPEN/CLOSE.
fjerne disc’en
Slå lyden fra
Trykke på MUTING.
Hvis du vil have lyden
tilbage, skal du trykke på
MUTING igen eller skrue
op for lydstyrken.
Bemærk!
Undlad at presse på disc-skuffen, når du vil lukke
den. Tryk på OPEN/CLOSE for at lukke discskuffen.
1
Tryk på x for at stoppe
afspilningen, mens du afspiller en
disc.
Meddelelsen “RESUME” vises på
frontpanelets display, hvorefter du kan
genstarte disc’en fra det punkt, hvor du
stoppede den.
Hvis meddelelsen “RESUME” ikke
vises, er det ikke muligt at genoptage
afspilningen.
2
Tryk på H.
Modtageren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc’en i trin
1.
z Hvis du vil foretage afspilning fra begyndelsen af
disc’en, skal du trykke på x to gange og derefter
trykke på H.
fortsat
31DK
Bemærk!
• Afhængigt af, hvor du stoppede disc'en, kan
modtageren muligvis ikke genoptage afspilningen
fra nøjagtigt det samme punkt.
• Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes,
når:
– du slukker for strømmen ved at trykke på
POWER på modtageren.
– du ændrer afspilningstilstanden.
Brug af DVD’ens menu
En DVD er inddelt i lange sektioner af et
billede eller et musikstykke kaldet “titler.”
Når du afspiller en DVD, der indeholder
flere titler, kan du vælge den titel, du vil
bruge, ved hjælp af DVD TOP MENU.
Når du afspiller DVD’er, der giver dig
mulighed for at vælge elementer, f.eks.
sprog for undertekster og lyd, skal du vælge
elementerne ved hjælp af DVD MENU.
Nummerknapper
DVD TOP
MENU
DVD MENU
ENTER
C/X/x/c
32DK
1
Tryk på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Disc’ens menu vises på TV-skærmen.
Menuindholdet afhænger af den valgte
disc.
2
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge det
element, du vil afspille eller ændre.
3
Tryk på ENTER.
Afspilning af VIDEO CD’er
med PBC-funktioner (PBCafspilning)
z Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på ./> eller
nummerknapperne, mens modtageren er stoppet, for
at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen “Afspilning uden PBC” vises på TVskærmen, og modtageren starter fortsat afspilning.
Det er ikke muligt at afspille still-billeder, såsom et
menuskærmbillede. Tryk to gange på x, og tryk
derefter på H for at vende tilbage til PBCafspilning.
Bemærk!
Afhængigt af den valgte VIDEO CD, er det muligt, at
meddelelsen “Tryk på ENTER” i Trin 3 vises som
“Tryk på SELECT” i de instruktioner, der følger med
disc’en. I så fald skal du trykke på H.
Afspilning af discs
Ved brug af PBC-funktioner (Playback
Control) er det muligt at udføre simple
interaktive handlinger, søgefunktioner og
lignende.
Ved PBC-afspilning er det muligt at afspille
VIDEO CD’er interaktivt ved at følge
menuanvisningerne på TV-skærmen.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
Nummerknapper
./>
H
x
ENTER
X/x
O RETURN
1
Begynd afspilningen af en VIDEO
CD med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2
3
4
Vælg nummeret på det ønskede
menupunkt ved at trykke på X/x
eller nummerknapperne.
Tryk på ENTER.
Følg anvisningerne i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se den vejledning, der følger med
disc’en, da fremgangsmåden afhænger
af den valgte VIDEO CD.
33DK
Oprettelse af dit eget
program (Programmeret afspilning)
2
Tryk på c.
Markøren flytter til titlen eller sporet (i
dette tilfælde “01”).
Titel
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre
rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på
disc’en for at oprette dit eget program.
Programmet kan indeholde op til 25 titler,
kapitler og spor.
Kapitel
T
C
––
01
02
03
04
05
ALLE
01
02
03
04
05
06
De kapitler, der er optaget på en disc
PLAY MODE
REPEAT
Nummerknapper
CLEAR
H
ENTER
X/x/c
1
Tryk på PLAY MODE på
fjernbetjeningen, indtil der står
“PROGRAM” på frontpanelets
display.
Programdisplayet vises på TVskærmen.
Meddelelsen “SPOR” vises, når du
afspiller en VIDEO CD, en Super
Audio CD eller en CD.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
34DK
T
––
01
02
03
04
05
3
Vælg den titel, det kapitel eller
det spor, du vil programmere.
xVed afspilning af en DVD
Vælg f.eks. kapitel “03” i titel “02”.
Tryk på X/x eller nummerknapperne
for at vælge “02” under “T”, og tryk
derefter på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALLE
01
02
03
04
05
06
Tryk på X/x eller nummerknapperne
for at vælge “03” under “C”, og tryk
derefter på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Den valgte titel og det valgte kapitel
De titler eller spor,
der er optaget på
en disc
xVed afspilning af en VIDEO CD,
en Super Audio CD eller en CD
Vælg f.eks. spor “02”.
Tryk på X/x eller nummerknapperne
for at vælge “02” under “T”, og tryk
derefter på ENTER.
Det valgte spor
PROGRAM
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
4
Gentag Trin 2 og 3, hvis du vil
programmere andre titler, kapitler
eller spor.
z Det er muligt at gentage afspilningen af de
programmerede titler, kapitler eller spor. Du kan
gentage afspilningen af de programmerede titler,
kapitler eller spor. Tryk på REPEAT, eller angiv
“GENTAG” til “TIL” i kontrolmenudisplayet under
Programme Play.
Bemærk!
Afspilning af discs
SLET ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR – –
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Sådan annullerer du den
programmerede rækkefølge
Hvis du vil annullere alle titler, kapitler eller
spor i den programmerede rækkefølge, skal
du trykke på X og vælge “SLET ALLE”
under Trin 2. Hvis du vil annullere det
valgte program, skal du vælge programmet
ved hjælp af X/x under Trin 2 og derefter
trykke på CLEAR eller vælge “--” i Trin 3.
Tryk derefter på ENTER.
Antallet af viste titler, kapitler eller spor er det
samme antal, som er optaget på en disc.
De programmerede titler, kapitler og
spor vises i den valgte rækkefølge.
5
Tryk på H for at påbegynde
programmeret afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du
genstarte det samme program ved at
trykke på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR under afspilningen.
Sådan forlader du programmenuen
Hvis du vil forlade programmenuen, skal du
trykke på PLAY MODE, når modtageren er
i stop-tilstand.
Sådan ændrer du programmet
1
Trin 2 skal du vælge det ønskede
programnummer for den titel, det kapitel
eller det spor, du vil ændre, ved at
benytte X/x eller nummerknapperne og
derefter trykke på c.
2
Udfør Trin 3, hvis du vil foretage ny
programmering.
35DK
Afspilning i tilfældig
rækkefølge (Tilfældig afspilning)
Afspilning gentagne
gange (Gentaget afspilning)
Modtageren kan indstilles til at springe
mellem titler, kapitler eller spor og derefter
afspille dem i vilkårlig rækkefølge.
Efterfølgende “tilfældig afspilning” kan
resultere i en anden afspilningsrækkefølge.
Du kan gentage afspilningen af alle titler/
spor, en enkelt titel, et enkelt kapitel eller et
enkelt spor på en cd.
Hvis der anvendes tilfældig eller
programmeret afspilning, gentages titlerne
eller sporene i den tilfældige eller
programmerede rækkefølge.
Det er ikke muligt at anvende funktionen
Gentaget afspilning under PBC-afspilning af
VIDEO CD’er (side 33).
Om du kan anvende gentaget afspilning
afhænger af den valgte DVD.
PLAY MODE
CLEAR
H
PLAY MODE
1
2
CLEAR
Tryk på PLAY MODE, mens
modtageren er i stop-tilstand,
indtil der står “SHUFFLE” på
frontpanelets display.
H
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
Tryk på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på PLAY MODE to gange, når
modtageren er i stop-tilstand, eller tryk på
CLEAR under afspilning for at vende
tilbage til normal afspilning.
Bemærk!
• Tilfældig afspilning annulleres, hvis:
– du åbner eller lukker disc-skuffen
– du slukker modtageren
– du skifter funktion
• Om du kan anvende tilfældig afspilning afhænger
af den valgte DVD.
DK
36
REPEAT
1
Tryk på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(GENTAG), og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du ikke vælger “FRA”, lyser
“GENTAG”-indikatoren grønt.
3
Vælg indstillingen for gentaget
afspilning.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Når der afspilles en DVD, og når
programmeret afspilning er
deaktiveret
• FRA: afspilningen gentages ikke.
• PLADE: alle titlerne gentages.
• TITEL: den aktuelle titel på en disc
gentages.
• KAPITEL: det aktuelle kapitel gentages.
Afspilning af discs
FRA
FRA
PLADE
TITEL
KAPITEL
Når der afspilles en VIDEO CD/Super
Audio CD/CD, og når programmeret
afspilning er deaktiveret
• FRA: afspilningen gentages ikke.
• PLADE: alle sporene på en disc gentages.
• SPOR: det aktuelle spor gentages.
Når programmeret afspilning er
aktiveret
• FRA: afspilningen gentages ikke.
• TIL: gentager programmeret afspilning.
Sådan annullerer du gentaget
afspilning
Tryk på CLEAR.
z Du kan vælge gentaget afspilning, når
modtageren er i stop-tilstand
Vælg menupunktet “GENTAG”, og tryk på H.
Modtageren starter gentaget afspilning.
z Du kan hurtigt få vist “GENTAG”-status
Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen.
Bemærk!
Gentaget afspilning annulleres, hvis:
– du slukker modtageren.
– du skifter funktion.
37DK
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
sted på en disc (Scan,
Slowmotion)
Du kan hurtigt finde et bestemt sted på en
disc ved at overvåge billedet eller foretage
langsom afspilning.
m/M
H
Billede for billede-søgning
(afspilning i slowmotion)
Denne funktion kan kun anvendes til
DVD’er eller VIDEO CD’er. Tryk på m
eller M, når modtageren er i pausetilstand.
Tryk på H, hvis du vil vende tilbage til
normal hastighed.
Afspilningshastigheden ændres, hver gang
du trykker på m eller M under
afspilning i slowmotion. Der findes to
hastigheder. Ved hvert tryk ændres
angivelsen på følgende måde:
Afspilningsretning
SLOW 2M y SLOW 1M
Modsat retning (kun DVD)
SLOW 2m y SLOW 1m
Bemærk!
Det afhænger af den valgte DVD/VIDEO CD, om du
kan udføre de beskrevne handlinger.
Hurtig søgning efter et bestemt sted
ved afspilning af en disc med hurtig
frem- eller tilbagespoling (Scan)
Tryk på m eller M under afspilning af
en disc. Når du finder det ønskede sted, skal
du trykke på H for at vende tilbage til
normal hastighed.
Afspilningshastigheden ændres, hver gang
du trykker på m eller M under
scanningen. Der findes tre hastigheder. Ved
hvert tryk ændres angivelsen på følgende
måde:
t
Afspilningsretning
×2B (kun DVD/Super Audio CD/CD) t FF1M
FF2M T
t
Modsat retning
×2b (kun DVD) t FR1m t FR2m
Afspilningshastigheden ×2B/×2b er dobbelt
så hurtig som normal hastighed.
Afspilningshastigheden FF2M/FR2m er
hurtigere end FF1M/FR1m.
38DK
Afspilningshastigheden SLOW 2M/
SLOW 2m er langsommere end
SLOW 1M/SLOW 1m.
xVed afspilning af en VIDEO CD
med PBC-afspilning
(SEKVENS)
Søgning efter titel/
kapitel/spor/indeks/
sekvens
xVed afspilning af en Super
Audio CD/CD
(SPOR) eller
(INDEKS)
Eksempel: Når du vælger
(KAPITEL)
vælges “** (**)” (** henviser til et
nummer).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indekser eller
sekvenser.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Nummerknapper
CLEAR
Valgte række
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
1
3
Søgning efter en sekvens
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO CD
eller CD efter spor, indeks eller sekvens.
Eftersom titler og spor tildeles unikke numre
på disc’en, kan du vælge den ønskede titel
eller det ønskede spor ved at angive det
pågældende nummer. Du kan også søge
efter en sekvens ved hjælp af tidskoden
(TIDSSØGNING).
Tryk på ENTER.
“** (**)” ændres til “— (**)”.
12(27)
– –(34)
T
1:32:55
DVD
Tryk på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
søgemetode.
xVed afspilning af en DVD
(TITEL),
(KAPITEL) eller
(KLOKKEN/TEKST)
Vælg KLOKKEN/TEKST for at
anvende TIDSSØGNING.
xVed afspilning af en VIDEO CD
(SPOR) eller
(INDEKS)
4
Tryk på X/x eller
nummerknapperne for at vælge
det titel-, kapitel-, spor-, indekseller sekvensnummer, du vil søge
efter.
Hvis du laver en fejl
Annuller det pågældende nummer ved
at trykke på CLEAR, og vælg derefter
et andet nummer.
fortsat
39DK
5
Tryk på ENTER.
Modtageren begynder afspilning fra
det valgte nummer.
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
Sådan søger du efter en sekvens ved
hjælp af en tidskode (TIDSSØGNING)
(kun DVD)
1
Vælg
(KLOKKEN/TEKST) i
Trin 2.
“T **:**:**” (spilletiden for den
aktuelle titel) vælges.
2
Tryk på ENTER.
“T **:**:**” ændres til “T --:--:--”.
3
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
afspilles efter 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder, skal du blot indtaste
“2:10:20”.
Bemærk!
Det titel-, kapitel- eller spornummer, der vises, er det
samme nummer, som er optaget på disc’en.
40DK
Visning af oplysninger om disc’en
Visning af spilletid og
resterende spilletid på
frontpanelets display
Ved afspilning af en DVD
Spilletid og nummer for den aktuelle titel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Resterende spilletid for
den aktuelle titel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Du kan vise oplysninger om disc’en, f.eks.
resterende spilletid, samlede antal titler på
en DVD eller spor på en Super Audio CD,
CD eller VIDEO CD, ved hjælp af displayet
på frontpanelet (side 10).
Spilletid og nummer for
det aktuelle kapitel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Resterende tid for det
aktuelle kapitel
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Tekst
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Ved afspilning af en VIDEO CD (uden
PBC-funktioner), Super Audio CD
eller CD
Spilletid og aktuelt spornummer
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tryk på TIME.
Hver gang du trykker på TIME under
afspilning af disc’en, ændres displayet som
vist nedenfor.
Resterende spilletid for
det aktuelle spor
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Visning af oplysninger om disc’en
TITLE
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Disc’ens spilletid
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Disc’ens resterende
spilletid
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tekst
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
fortsat
41DK
z Ved afspilning af VIDEO CD’er med PBCfunktioner, vises sekvensnummeret og spilletiden.
z Spilletiden og den resterende spilletid for den
aktuelle disc, titel eller sekvens, det aktuelle kapitel
eller spor vises også på TV-skærmen. Se afsnittet
“Visning af spilletid og resterende spilletid” for at få
anvisninger til, hvordan disse oplysninger skal
forstås.
Bemærk!
• Når der afspilles en Super Audio CD, vises
indeksindikatoren ikke på frontpanelets display.
• Det afhænger af den valgte disc-type og
afspilningsfunktion, om disc-oplysningerne vises.
Visning af spilletid og
resterende spilletid
Det er muligt at vise spilletid og resterende
spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller spor og den samlede spilletid
eller resterende spilletid for disc’en. Du kan
også vise den DVD/CD/Super Audio CDtekst, der er optaget på disc’en.
TIME
DVD
DISPLAY
1
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Kontrolmenuen vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Disc-type
Tidsoplysninger
42DK
2
Tryk på TIME flere gange for at
ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, der
afspilles.
xVed afspilning af en VIDEO CD
(med PBC-funktioner)
• **:**
Spilletid for den aktuelle sekvens
xVed afspilning af en VIDEO CD
(uden PBC-funktioner), Super
Audio CD eller CD
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T–**:**
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
• D **:**
Spilletid for den aktuelle disc
• D–**:**
Resterende spilletid for den
aktuelle disc
Visning af DVD/CD/Super Audio CDtekst
Tryk på TIME flere gange i Trin 2 for at vise
den tekst, der er optaget på DVD’en/CD’en/
SACD’en. DVD/CD/Super Audio CDteksten vises kun, hvis teksten er optaget på
disc’en. Du kan ikke ændre teksten.
KLOKKEN/TEKST
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
DVD/CD/Super Audio CD-tekst
z Hvis DVD/CD/Super Audio CD-teksten ikke kan
være på en enkelt linje, kan du se hele teksten ved at
rulle den hen over frontpanelets display.
z Du kan vælge tiden og teksten ved at trykke på
TIME.
Bemærk!
• Der kan kun vises engelske ord.
• Ved Super Audio CD-afspilning kan modtageren
kun vise et begrænset antal tegn. Det afhænger
desuden af den valgte disc, om alle teksttegn vises.
Visning af oplysninger om disc’en
xVed afspilning af en DVD
• T **:**:**
Spilletid for den aktuelle titel
• T–**:**:**
Resterende spilletid for den
aktuelle titel
• C **:**:**
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–**:**:**
Resterende tid for det aktuelle
kapitel
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
43DK
Lydindstillinger
3
Lydændringer
Tryk på X/x for at vælge det
ønskede lydsignal.
xVed afspilning af en DVD
Sprogvalgmulighederne afhænger af
DVD’en.
Når der vises fire cifre, angiver disse
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side 80, der viser, hvilket sprog en
bestemt kode repræsenterer. Hvis det
samme sprog vises to eller flere gange,
er DVD’en optaget i flere lydformater.
Hvis en DVD er optaget med spor på flere
sprog, kan du vælge det ønskede sprog, når
du afspiller DVD’en.
Hvis DVD’en er optaget i flere lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG eller DTS),
kan du vælge det ønskede lydformat under
afspilning af DVD’en.
På stereo-CD’er eller VIDEO CD’er kan du
vælge lyden fra højre eller venstre kanal og
lytte til lyden fra den valgte kanal gennem
både højre og venstre højttaler (i dette
tilfælde mister lyden stereoeffekten). Ved
afspilning af en disc, der indeholder musik
med sang på den højre kanal og
instrumenter på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og
udelukkende høre instrumenterne fra begge
højttalere.
xVed afspilning af en VIDEO CD
eller CD
Standardindstillingerne er
understreget.
• STEREO: Standardstereolyden
• 1/V: Lyden fra venstre kanal
(mono)
• 2/H: Lyden fra højre kanal (mono)
xVed afspilning af en Super
Audio CD
I stop-tilstand afhænger
indstillingsmulighederne af den valgte
Super Audio CD.
• MULTI: Disc’en har afspilning til
flere kanaler
• 2CH: Disc’en har afspilning til to
kanaler.
• CD: Hvis du vil afspille disc’en
som en almindelig CD.
AUDIO
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
Bemærk!
1
Det er ikke alle discs, der giver dig de tre
ovennævnte muligheder, når der foretages
Super Audio CD-afspilning. Det er den valgte
SACD’s lagkonfiguration, der er afgørende.
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(LYD), og tryk derefter på ENTER.
Lydindstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSK
1: ENGELSK
2: ENGELSK
3: FRANSK
Tryk på ENTER.
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
44DK
4
RS
z Du kan vælge LYD direkte ved at trykke på
AUDIO. Hver gang, du trykker på knappen, ændres
menupunktet.
Bemærk!
Du kan ikke ændre lyden for discs, der ikke har mere
end ét lydformat.
Visning af disc’ens lydoplysninger
Når du vælger “LYD”, vises de kanaler, der
afspilles, på skærmen.
I Dolby Digital-formatet kan flere signaler
fra mono til 5.1-kanals-signaler f.eks.
optages på en DVD. Antallet af optagne
kanaler afhænger af DVD’en.
Aktuelt lydformat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSK
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
Displayeksempler:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
R
LFE
S
RS
Aktuelt afspilningsprogramformat**
* “PCM”, “MPEG”, “DTS” eller “DOLBY
DIGITAL” vises.
Hvis “DOLBY DIGITAL” vises, vises
kanalerne i afspilningssporet efter nummer
på følgende måde:
Dolby Digital 5.1-kanal:
Bagkomponent 2
• Dolby Digital 5.1-kanal
Når der udsendes en LFEsignalkomponent, vises der en ubrudt linje
omkring “LFE”. Hvis der ikke udsendes en
LFE-signalkomponent, vises der en brudt
linje omkring “LFE”.
Lydindstillinger
LS
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Frontkomponent 2 +
centerkomponent 1
LFE-komponent 1 (Low
Frequency Effect –
lavfrekvenseffekt)
**Bogstaverne på programformatdisplayet
henviser til følgende lydkomponenter:
L : Front (venstre)
R : Front (højre)
C : Center
LS : Bag (venstre)
RS : Bag (højre)
S : Bag (mono): Den bageste
komponent i det Dolby
Surround-behandlede signal og
Dolby Digital-signalet.
LFE : LFE (Low Frequency Effect –
lavfrekvenseffekt)
LS
RS
• DTS
Der vises altid en ubrudt linje omkring
“LFE”, uanset hvilken LFEsignalkomponent der udsendes.
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Bemærk!
• Når signalet indeholder bagsignalkomponenter,
såsom LS, RS eller S, øges surround-effekten (side
46).
• Modtageren udsender PCM-signaler (stereo), hvis
du afspiller MPEG AUDIO-lydspor.
45DK
Automatisk dekodning af
audioindgangssignalet
Anvendelse af surround
sound
(Auto Format Decode)
Funktionen til dekodning af autoformat
registrerer automatisk, hvilken type
lydsignal der sendes (Dolby Digital, DTS
eller standard 2-kanals stereo), og foretager
om nødvendigt den korrekte dekodning.
Med denne indstilling gengives lyden, som
den blev optaget/kodet, uden at der tilføjes
effekter (f.eks. rumklang).
Hvis der ikke er lavfrekvenssignaler (Dolby
Digital LFE, osv.), genereres der et
lavfrekvenssignal til udsendelse til
subwooferen.
SOUND
FIELD +/–
Du kan drage fordel af surround sound ved
blot at vælge et af modtagerens
forudprogrammerede lydfelter. De fører den
spændende og kraftfulde lyd fra biografer og
koncertsaler hjem i din stue.
Hvis du vil vælge lydfeltet, skal du trykke
på SOUND FIELD +/– gentagne gange,
indtil det ønskede lydfelt vises i displayet.
Lydfelt
Normal surround
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Virtuel flerdimensional
Virtuel
semiflerdimensional
Lille sal
Stor sal
Jazzklub
Liveklub
Spil
Display
N.SURROUND
C.S.EX.A*
C.S.EX.B*
C.S.EX.C*
V.MULTI D.
V.S.M.D.
SMALL HALL
LARGE HALL
JAZZ CLUB
LIVE HOUSE
GAME
* Brug DCS-teknologi
Tryk på SOUND FIELD +/– gentagne
gange, indtil “A.F.D.(AUTO FORMAT
DECODE)” vises i displayet.
Funktionen til dekodning af autoformat er
aktiveret.
46DK
Om DCS (Digital Cinema Sound)
I samarbejde med Sony Pictures
Entertainment, har Sony målt støj-miljøet i
deres studier og integreret måledataene og
Sony’s egen DSP (Digital Signal Processor)teknologi for at udvikle “Digital Cinema
Sound”. “Digital Cinema Sound” simulerer
lyden fra lydniveauet i en ideel biograf i
hjemmebiografen baseret på instruktørens
præferencer.
SOUND
FIELD +/–
Cinema Studio EX er ideel til film, der er
kodet i flerkanalsformat, f.eks. Dolby
Digital DVD. Denne tilstand gengiver den
karakteristiske lyd fra Sony Pictures
Entertainments studierne.
Tryk på SOUND FIELD +/– gentagne
gange, indtil “C.S.EX A (eller B, C)”
vises i displayet.
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment-lydstudiet “Cary Grant
Theater”. Dette er standardindstillingen,
som er god til alle spillefilm.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment-lydstudiet “Kim Novak
Theater”. Denne indstilling er ideel til
science-fiction eller action-film med mange
lydeffekter.
Om Cinema Studio EX
Cinema Studio EX består af følgende tre
elementer.
• Virtuel flerdimensional
Opretter fem sæt virtuelle højttalere, der
omgiver lytteren fra et enkelt par rigtige
surround-højttalere.
• Tilpasning af skærmdybde
I en biograf virker det som om, at lyden
kommer inde fra det billede, der vises på
lærredet. Dette element skaber den samme
fornemmelse i lytterummet ved at skifte
lyden fra fronthøjttalerne til skærmen.
• Cinema Studio-rumklang
Gengiver den rumklang, der er
karakteristisk for en biograf.
Cinema Studio EX er den integrerede
tilstand, der håndterer disse elementer
samtidigt.
Lydindstillinger
Afspilning af film med Cinema
Studio EX
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment “scoring stage”. Denne
indstilling er ideel til musicals eller
klassiske film, der har musik på lydsporet.
Bemærk!
• De effekter, der fremkommer med de virtuelle
højttalere, kan øge støjen i afspilningssignalet.
• Der vil ikke kunne høres lyd, der kommer direkte
fra surround-højttalerne, når der lyttes til lydfelter,
som anvender de virtuelle højttalere.
Valg af andre lydfelter
Tryk på SOUND FIELD +/– gentagne
gange, indtil det ønskede lydfelt vises i
displayet på frontpanelet.
Det aktuelle lydfelt vises i displayet.
fortsat
47DK
N. SURROUND (Normal Surround)
Programmer med surround-lydsignaler via
flere kanaler afspilles, som de blev optaget.
Programmer med 2-kanals lydsignaler
dekodes med Dolby Pro Logic, så der
skabes surround-effekter.
V. MULTI D.*
(Virtuel flerdimensional)
Benytter 3D-lydbilledet til at skabe et
arsenal af virtuelle baghøjttalere, der er
anbragt højere end tilhøreren, på basis af ét
par reelle baghøjttalere. Med denne
indstilling skabes fem sæt virtuelle
højttalere, der hænges i en vinkel på ca. 30°
omkring tilhøreren.
SIDE
L
C
R
LS
RS
LS
RS
LS
RS
BAGVED
L
C
R
LS
RS
LS
RS
LS
RS
V. S. M. D.*
(Virtuel semiflerdimensional)
Benytter 3D-lydbilleder til at skabe virtuelle
baghøjttalere på basis af lyden fra
fronthøjttalerne uden brug af rigtige
baghøjttalere. Med denne indstilling skabes
fem sæt virtuelle højttalere, der hænges i en
vinkel på 30° omkring tilhøreren.
L
C
R
LS
RS
LS
DK
48
RS
LS
RS
SMALL HALL(Lille sal)
Gengiver akustikken i en lille rektangulær
koncertsal.
LARGE HALL (Stor sal)
Gengiver akustikken i en stor rektangulær
koncertsal.
Ideel til bløde, akustiske lyde.
JAZZ CLUB (Jazzklub)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
LIVE HOUSE (Liveklub)
Gengiver akustikken fra en livekoncert med
300 tilhørere.
GAME (Spil)
Giver maksimal lydeffekt i forbindelse med
videospil.
HEADPHONE THEATER
(Hovedtelefoner)
Når du tilslutter hovedtelefonerne i
systemets PHONES-udgang, giver
HEADPHONE THEATER-tilstanden dig
mulighed for at få en oplevelse tæt på
originalen, mens du lytter i
hovedtelefonerne. Denne tilstand er meget
effektiv med 5.1 separate kanalsignalkilder
som Dolby Digital og DTS. Valg af et
vilkårligt lydfelt (undtagen AUTO
FORMAT DECODE og 2 CH STEREO)
aktiverer denne tilstand.
* “Virtuelt” lydfelt: Lydfelt med virtuelle
højttalere.
Sådan afbrydes surround-effekten
Tryk på SOUND FIELD +/– gentagne
gange, indtil “A.F.D.” eller “2CH STEREO”
vises i displayet.
z Systemet husker, hvilket lydfelt der
senest var valgt for hver funktionstilstand
(lydfeltslink)
Når du vælger en funktion som DVD eller TUNER,
anvendes det lydfelt, der sidst blev brugt til denne
funktion, automatisk. Hvis du f.eks. lyttede til DVD
med SMALL HALL som lydfelt og skifter til en
anden funktion for derefter at vende tilbage til DVD,
benyttes SMALL HALL igen. Med tuneren bliver
lydfelterne lagret separat for alle forudindstillede
stationer.
z Et programs kodningsformat fremgår af
emballagen.
– Dolby Digital-disc's er mærket med logoet
.
– Dolby Surround-kodede programmer er mærket
med logoet
.
– DTS Digital Surround-discs er mærket med DTS.
Bemærk!
Når lydsignaler med en samplingfrekvens på 96 kHz
indsendes, udsendes lydsignalerne automatisk i
stereo, og lydfeltet slukkes.
C.S.EX A
C.S.EX B
C.S.EX C
N. SURROUND
V.MULTI D.
V.S.M.D.
SMALL HALL
LARGE HALL
JAZZ CLUB
LIVE HOUSE
GAME
HEADPHONE THEATER
FRONT BAL. BAG BAL.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BAG NIVEAU CENTER NIVEAU WOOFER-NIVEAU
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Lydindstillinger
Justerbare parametre
Bemærk!
På nogle discs udsendes lydsignalet måske ikke i henhold til ovenstående tabel. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til disc’en.
49DK
Kun brug af fronthøjttalerne (2-kanals stereo)
SOUND
FIELD +/–
Justering af
niveauparametre
Niveaumenuen indeholder parametre til
indstilling af de enkelte højttaleres balance
og lydstyrke (side 26).
ENTER
C/X/x/c
AMP MENU
Tryk på SOUND FIELD +/– gentagne
gange, indtil “2CH STEREO” vises i
displayet.
Denne tilstand udsender kun lyden fra
venstre og højre fronthøjttaler. Standard 2kanals (stereo) kilder omgår helt
lydfeltsbehandlingen. Flerkanals surroundformater mikses ned til 2 kanaler.
1
2
Begynd afspilningen af en
programkilde, der er kodet med
multikanals-surround sound.
Tryk på AMP MENU gentagne
gange.
9 LEVEL vises på frontpanelets diaplay.
Bemærk!
Der udsendes ingen lyd fra subwooferen, når “2CH
STEREO” er valgt. Hvis du vil lytte til 2-kanals
(stereo) kilder ved hjælp af den venstre og højre
fronthøjttaler og en subwoofer, skal du trykke på
SOUND FIELD +/– for at vælge “A.F.D.”.
3
4
Sæt dig i lyttepositionen, og vælg
ved hjælp af X/x det menupunkt,
der skal justeres.
Indstil lydstyrken ved hjælp af
C/c.
Den justerede værdi vises på
frontpanelets display. Hvis
fjernbetjeningen ikke anvendes i et par
sekunder, deaktiveres værdien og
gemmes i modtageren.
50DK
Afspilning af film
3
Ændring af vinkler
Tryk på c eller på ENTER.
Vinkelnummeret ændres til “-”.
Hvis der er optaget flere vinkler af en
sekvens på DVD’en, vises meddelelsen
“ANGLE” på frontpanelets display. Dette
betyder, at du kan ændre visningsvinklen.
Hvis du f.eks. afspiller en sekvens med et
tog i bevægelse, kan du bl.a. vise sekvensen
fra enten forenden af toget, togets venstre
vindue eller fra det højre vindue, uden at
togets bevægelse afbrydes.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
–
4
DVD
(9)
Vælg det ønskede vinkelnummer
vha. nummerknapperne eller X/x,
og tryk derefter på ENTER.
Vinklen skifter til den valgte vinkel.
ANGLE
Nummerknapper
ENTER
X/x/c
DVD DISPLAY
z Du kan vælge vinklen direkte ved at trykke på
ANGLE. Vinklen skifter, hver gang du trykker på
knappen.
Bemærk!
1
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Afspilning af film
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
vinklerne, selvom der er optaget flere vinkler på
DVD’en.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(VINKEL).
Vinkelnummeret vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal vinkler.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
51DK
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på disc’en,
kan du slå underteksterne til og fra under
afspilningen. Hvis der er optaget
undertekster på flere sprog på disc’en, kan
du ændre underteksternes sprog under
afspilningen eller slå dem til og fra, når du
ønsker det. Du kan f.eks. vælge et sprog,
som du ønsker at lære, og derefter slå
underteksterne til for bedre at kunne forstå
sproget.
SUBTITLE
3
Tryk på X/x for at vælge sprog.
Sprogvalgmulighederne afhænger af
DVD’en.
Når der vises fire cifre, angiver disse
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side 80, der viser, hvilket sprog
koden repræsenterer.
4
Tryk på ENTER.
Sådan annullerer du UNDERTEKSTindstillingen
Vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
z Du kan vælge UNDERTEKST direkte ved at
trykke på SUBTITLE. Hver gang, du trykker på
knappen, ændres menupunktet.
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selvom der er optaget flersprogede
undertekster på DVD’en.
1
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(UNDERTEKST), og tryk derefter
på ENTER.
Indstillingerne for UNDERTEKST
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
52DK
DVD
Visning af
afspilningsoplysninger
4
(AVANCERET)
Sådan lukker du vinduet AVANCERET
Vælg “FRA” i Trin 3.
Det er muligt at vise forskellige
afspilningsoplysninger, f.eks. bit-hastighed
eller antal disc-lag.
Under afspilningen af en disc vises den
omtrentlige bit-hastighed for
afspilningsbilledet altid som Mbps (megabit
pr. sek.) og lyden som kbps (kilobit pr. sek).
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
ENTER
X/x
Tryk på ENTER.
Forskellige indstillingsdisplay
Tryk flere gange på DVD DISPLAY for
enten at få vist “BIT-HASTIGHED” eller
“LAG”, alt efter hvilken indstilling der er
valgt under “AVANCERET”.
BIT-HASTIGHED
BIT-HASTIGHED
DVD DISPLAY
384kbps
5
10
Mbps
Video
Ved afspilning af MPEG-lydspor
1
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
BIT-HASTIGHED
2
0
Tryk på X/x for at vælge
(AVANCERET), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne under AVANCERET
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
BIT-HASTIGHED
FRA
BIT-HASTIGHED
LAG
3
5
10
Mbps
Lyd
Video
Bit-hastigheden henviser til mængden af
video-/lyddata pr. sekund på en disc. Når
bit-hastigheden er høj, er datamængden stor.
Dette er dog ikke altid ensbetydende med en
bedre billed- eller lydkvalitet.
LAG
DVD
kbps
1000
0
Kontrolmenuen vises.
Afspilning af film
0
Lyd
Vises, når DVD’en har to
lag
BIT-HASTIGHED
384 kbps
0
5
10
Mbps
Tryk på X/x for at vælge de
forskellige indstillinger.
Se afsnittet “Forskellige
indstillingsdisplay” for at få oplysninger
om de enkelte indstillinger.
• BIT-HASTIGHED: viser bithastigheden.
• LAG: viser det lag og det sted, der
afspilles.
Angiver det omtrentlige afspilningssted på
disc’en.
Hvis der er tale om en DVD med to lag,
viser systemet, hvilket lag der læses (“Layer
0” og “Layer 1”).
Oplysninger om lagene findes på side 76
(DVD).
53DK
Yderligere funktioner
3
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsninger,
så modtageren ikke afspiller upassende
discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
i overensstemmelse med en foruddefineret
parameter, f.eks. brugernes alder.
Kodeordet anvendes både til Børnesikring
og Brugerdefineret børnesikring.
Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive det samme kodeord til
brugerdefineret børnesikring for op til
50 discs. Hvis du foretager indstilling af den
51. disc, annulleres begrænsningen af den
første disc.
Tryk på X/x for at vælge
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING),
og tryk derefter på ENTER.
“BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING” er valgt.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
FRA
TIL
KODEORD
4
Tryk på X/x for at vælge “TIL t”, og
tryk derefter på ENTER.
xHvis du ikke har angivet et
kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
.
Nummerknapper
x
ENTER
C/X/x
O RETURN
DVD DISPLAY
1
2
54DK
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis disc’en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
Når modtageren er i stop-tilstand, skal
du trykke på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
Indtast et kodeord bestående af fire cifre
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Det display, hvor du skal bekræfte
kodeordet, vises.
xNår du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet
vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
5
Indtast det 4-cifrede kodeord (igen) ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Meddelelsen “Brugerdefineret
børnesikring er angivet.” vises, hvorefter
skærmen vender tilbage til
kontrolmenudisplayet.
Afspilning af en disc, der er angivet
brugerdefineret børnesikring for
1
Hvis du laver en fejl, når du
angiver kodeordet
Tryk på C, inden du trykker på ENTER,
og indtast den korrekte kode.
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN, og start derefter fra
Trin 3 igen.
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på
DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen er
deaktiveret.
1
Vælg “FRA t” i Trin 4, og tryk
derefter på ENTER.
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Ændring af kodeord
1
Tryk på X/x i Trin 4 for at vælge
“KODEORD t”, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af kodeordet
vises.
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
3
Indtast et nyt kodeord bestående af fire
cifre ved hjælp af nummerknapperne, og
tryk derefter på ENTER.
4
Indtast kodeordet igen ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER for at bekræfte koden.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Modtageren er klar til afspilning.
z Hvis du glemmer kodeordet, skal du ved hjælp af
nummerknapperne angive det 6-cifrede nummer
“199703”, når du i displayet BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING bliver bedt om at angive dit
kodeord. Tryk derefter på ENTER. Displayet viser en
meddelelse om, at du skal indtaste et nyt 4-cifret
kodeord.
Yderligere funktioner
Sådan deaktiverer du den
brugerdefinerede børnesikring
Ilæg den disc, der er angivet
brugerdefineret børnesikring for.
Displayet BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING vises.
Begrænsning af børns afspilning
(Børnesikring)
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses i
overensstemmelse med en foruddefineret
parameter, f.eks. brugernes alder.
Funktionen “Børnesikring” gør det muligt at
angive en afspilningsbegrænsning.
En begrænset sekvens afspilles enten ikke
eller erstattes af en anden sekvens.
Nummerknapper
H
ENTER
X/x
O RETURN
DVD DISPLAY
fortsat
55DK
1
I stop-tilstand skal du trykke på DVD
DISPLAY.
Klargøringsdisplayet vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, og
tryk derefter på ENTER.
“BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” vises.
4
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
RGB
LINE
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
VALG AF SPOR
FRA
3
Tryk på X/x for at vælge
“BØRNESIKRING t”, og tryk derefter
på ENTER.
Indtast kodeordet (igen) ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Det display, hvor begrænsningsniveauet
for afspilning skal angives og kodeordet
ændres, vises.
5
xHvis du ikke har angivet et
kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
FRA
USA
Tryk på X/x for at vælge “STANDARD”,
og tryk derefter på ENTER.
Valgmulighederne for “STANDARD”
vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
FRA
USA
USA
ANDRE
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER .
6
Indtast et kodeord bestående af fire cifre
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Det display, hvor du skal bekræfte
kodeordet, vises.
xHvis du allerede har registreret
et kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet
vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
56DK
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveauet for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
Området vælges.
Hvis du vælger “ANDRE t”, skal du
vælge og indtaste standardkoden i
tabellen på side 58 nedenfor ved hjælp
af nummerknapperne.
7
Tryk på ENTER.
Valgmulighederne for “NIVEAU” vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
8
1
Ilæg disc’en, og tryk på H.
Displayet BØRNESIKRING vises.
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Modtageren starter afspilning.
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
NC17
R
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen af børnesikring er fuldført.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Afspilning af en disc, som der er
angivet børnesikring for
4:
PG13
USA
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
Sådan deaktiverer du
klargøringsdisplayet
Tryk på DVD SETUP, indtil
klargøringsdisplayet er deaktiveret.
Bemærk!
• Hvis du afspiller DVD’er, der ikke indeholder
børnesikring, kan modtageren ikke begrænse
afspilningen.
• Afhængigt af den valgte DVD vil du muligvis blive
bedt om at ændre niveauet for børnesikring under
afspilningen af disc’en. Angiv i så fald kodeordet,
og foretag derefter ændring af niveauet. Hvis
funktionen Genoptag afspilning (Resume Play)
annulleres, vender niveauet tilbage til det
oprindelige niveau.
Yderligere funktioner
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN for at gå tilbage til
det foregående skærmbillede.
z Hvis du glemmer kodeordet, skal du tage disc’en
ud og gentage Trin 1 til 5 i afsnittet “Begrænsning af
børns afspilning (Børnesikring)”. Når du bliver bedt
om at indtaste dit kodeord, skal du ved hjælp af
nummerknapperne angive nummeret “199703” og
derefter trykke på ENTER. Displayet viser en
meddelelse om, at du skal indtaste et nyt 4-cifret
kodeord. Når det nye 4-cifrede kodeord er blevet
indtastet i Trin 3, skal du udskifte disc’en i
modtageren og trykke på H. Når displayet
BØRNESIKRING vises, skal du indtaste det nye
kodeord.
Deaktivering af funktionen
Børnesikring og afspilning af DVD’en
efter angivelse af kodeordet
Indstil “NIVEAU” til “FRA” i Trin 8.
Ændring af kodeord
1
Vælg “SKIFT KODEORD t” i Trin 5
ved hjælp af x, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af kodeordet
vises.
2
Udfør Trin 3 for at angive et nyt
kodeord.
fortsat
57DK
Områdekode
Standard
58DK
Kodenummer
Standard
Kodenummer
Argentina
2044
Korea
Australien
2047
Malaysia
2304
2363
Belgien
2057
Mexico
2362
Brasilien
2070
New Zealand
2390
Canada
2079
Norge
2379
Chile
2090
Østrig
2046
Danmark
2115
Pakistan
2427
Filippinerne
2424
Portugal
2436
Finland
2165
Rusland
2489
Frankrig
2174
Schweiz
2086
Holland
2376
Singapore
2501
Hongkong
2219
Spanien
2149
Indien
2248
Storbritannien
2184
Indonesien
2238
Sverige
2499
Italien
2254
Taiwan
2543
Japan
2276
Thailand
2528
Kina
2092
Tyskland
2109
Andre betjeningsmuligheder
Betjening af TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Hvis du justerer fjernbetjeningens signal,
kan du fjernbetjene TV’et med den
medfølgende fjernbetjening.
Bemærk!
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret muligvis til
standardindstillingen (SONY). Angiv det relevante
kodenummer igen.
Fjernbetjening af TV’et med
fjernbetjeningen
RM SET UP
TV ?/1
Kodenummer
AIWA
17
AKAI
22
AOC
22
CENTURION
28
COLONAD
21
CURTIS-MATHES
28
Daytron
28
EMERSON
21, 22, 30
FISHER
27
FUJITSU
11
FUNAI
14
General Electric
24, 26
GOLD STAR (LG)
21, 22, 32
GRUNDIG
44
HITACHI
04, 21, 51
J.C.Penney
22, 28
JVC
06
KMC
21
LOEWE
56
MAGNAVOX
21, 25, 28
MARANTZ
22, 29
MGA/MITUBISHI
22, 28, 29, 32
NEC
09, 22, 28
NOKIA
47, 48, 58
PANASONIC (MATSUSHITA) 02, 13, 24, 57
Philico
TV VOL +/–
TV/VIDEO
WIDE
TV CH +/–
1
2
Tryk på TV [/1, mens du trykker på RM
SET UP.
SET UP-indikatoren lyser.
Indtast TV-producentens kode (se i
tabellen) ved hjælp af nummerknapperne.
SET UP-indikatoren blinker to gange.
Kodenumre for fjernsyn, der kan
fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du prøve at indtaste dem
ét ad gangen, indtil du finder det, der kan
bruges sammen med dit TV.
21, 22
PHILIPS
25, 34, 41, 42, 43
PIONEER
10
Portland
21
QUASAR
08, 24
RADIO SHACK
23, 30
RCA
22, 26
SABA
45, 46
SAMPO
28
SAMSUNG
18, 33, 49, 50
SANYO
07, 15, 27, 52
SCOTT
28
SEARS
03, 26, 27
SHARP
08, 16, 21, 23
SONY
01 (standard), 12
SYLVANIA
25, 28
TEKNIKA
21, 25, 30
TELEFUNKEN
53
THOMSON
55
TOSHIBA
03, 54
WARDS
21, 22, 28
YORX
28
ZENITH
31
Andre betjeningsmuligheder
Nummerknapper*
Producent
59DK
Betjening af TV’et
Du kan betjene TV’et ved hjælp af
knapperne nedenfor.
Ved at trykke på
TV [/1
TV/VIDEO
TV VOL +/–
TV CH +/–
WIDE
Kan du
Slukke og tænde TV’et.
Skifte mellem TV’et og
andre indgangskilder.
Justere TV-lydstyrken.
Ændre TV-kanalen.
Ændre formatforholdet for
TV’et.
Fjernbetjening af video
eller anden enhed
Du kan bruge videobåndoptagere eller andre
enheder, der er tilsluttet t EURO AV
INPUT (FROM VIDEO)-udgangen.
Yderligere betjeningsoplysninger findes i
den betjeningsvejledning, der følger med
enheden.
Bemærk!
Afhængigt af TV’et kan du muligvis ikke
fjernbetjene TV’et eller anvende nogle af de knapper,
der er beskrevet ovenfor.
FUNCTION
* Anvend kun nummerknapperne til at angive
kodenumre for TV, der kan fjernbetjenes.
Tryk på FUNCTION gentagne gange,
indtil “VIDEO” vises i displayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION,
skifter modtageren funktion i følgende
rækkefølge.
DVD t VIDEO t ANALOG t
DIGITAL 1 t DIGITAL 2 t TUNER t
DVD...
Bemærk!
Du kan lytte til det andet udstyr (kassettebånd,
satellittuner osv.), som er tilsluttet modtageren, ved at
trykke på FUNCTION og vælge det tilsluttede udstyr.
60DK
Når du lytter til radioen
Forudindstil først de ønskede radiostationer i
modtagerens hukommelse (se
“Forudindstilling af radiostationer” på side
28).
?/1
STEREO/
MONO
FUNCTION
DISPLAY
m/M
PRESET
+/–
VOLUME
+/–
1
Tryk på FUNCTION, indtil der står
“TUNER” på frontpanelets
display.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
m
2
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tryk på PRESET + eller PRESET –
for at vælge den ønskede
forudindstillede station.
z Hvis der er støj på et FM-program
Tryk på STEREO/MONO på fjernbetjeningen, indtil
der står “MONO” på frontpanelets display. Der høres
ingen stereoeffekt, men modtagelsen er bedre. Tryk
på knappen igen for at gendanne stereoeffekten.
z Sådan forbedres modtagelsen
Juster de medfølgende antenner.
Sådan kontrollerer du frekvensen
eller lydfeltet
Tryk flere gange på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
frontpaneldisplayet på følgende måde:
stationens indeksnavn t frekvens t
lydfelt t stationens indeksnavn
Andre betjeningsmuligheder
Der stilles ind på den station, der sidst
blev modtaget.
Sådan modtager du ikkeforudindstillede radiostationer
Brug den manuelle eller automatiske
indstilling i Trin 2.
Tryk flere gange på m eller M på
fjernbetjeningen for at indstille manuelt.
Tryk på og hold m eller M på
fjernbetjeningen nede for at foretage
automatisk indstilling.
Hver gang du trykker på knappen,
stiller modtageren ind på én
forudindstillet station.
3
Juster lydstyrken ved hjælp af
VOLUME +/–.
Sådan slukker du radioen
Tryk på ?/1.
61DK
Brug af
radiodatasystemet (RDS)
Hvad er radiodatasystemet?
RDS (Radio Data System) er en
udsendelsestjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere
oplysninger sammen med det almindelige
programsignal. Denne tuner tilbyder nyttige
RDS-funktioner, såsom visning af
stationsnavn. RDS er kun tilgængeligt for
FM-stationer.*
Navngivning af
forudindstillede stationer
Du kan tildele forudindstillede stationer et
navn på op til otte tegn. Disse navne, f.eks.
“XYZ”, vises på frontpanelets display, når
der er valgt en station.
Bemærk!, at der kun kan angives ét navn pr.
forudindstillet station.
FUNCTION
NAME
Bemærk!
RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station,
der er stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
ENTER
C/X/x/c
* Det er ikke alle FM-stationer, der har RDStjeneste, og de tilbyder heller ikke de samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDStjenesterne i dit område hos de lokale
radiostationer.
Modtagelse af RDS-udsendelser
1
Vælg en station på FM-båndet. Når du
stiller ind på en station med RDS-tjenester,
vises stationens navn på displayet.
Der stilles ind på den station, der sidst
blev modtaget.
Hver gang du trykker på FUNCTION,
ændres afspilningsfunktionen i
følgende rækkefølge:
DVD t VIDEO t ANALOG t
DIGITAL 1 t DIGITAL 2 t
TUNER t DVD...
Sådan kontrollerer du RDSoplysninger
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet på følgende måde:
t Stationsnavn*
r
Frekvens
r
LYDFELT
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationsnavnet muligvis ikke på displayet.
62DK
Tryk på FUNCTION, indtil der står
“TUNER” på frontpanelets
display.
2
Stil ind på den forudindstillede
station, der skal tildeles et
indeksnavn.
Se afsnittet “Når du lytter til radioen”
på side 61, hvis du ikke ved, hvordan
du stiller ind på forudindstillede
stationer.
3
4
Tryk på NAME.
Opret et indeksnavn vha.
markørknapperne:
Tryk på x/X for at vælge et tegn, og
tryk derefter på c for at flytte
markøren til næste position.
Hvis du laver en fejl
Tryk flere gange på C eller c, indtil
det tegn, der skal ændres, blinker. Tryk
derefter på x/X for at vælge det
korrekte tegn.
5
Tryk på ENTER.
Sådan tildeles indeksnavne til andre
stationer
Gentag Trin 2 til 5.
Andre betjeningsmuligheder
63DK
Indstillinger og justeringer
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billeder og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet. Oplysninger om de
enkelte menupunkter i klargøringsdisplayet
findes på side 65-71. En samlet oversigt
over disse menupunkter findes på side 81.
Sådan anvender du
klargøringsdisplayet
ENTER
X/x
3
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET”, og tryk derefter
på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
Hovedmenupunkt
4
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
Tryk på X/x for at vælge imellem
menupunkterne på den viste liste:
“SPROG-INDSTILLING”,
“SKÆRMINDSTILLING”,
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” og
“HØJTTALEROPSÆTNING”. Tryk
derefter på ENTER.
Det valgte menupunkt vises.
Eksempel: “SKÆRMINDSTILLING”
Valgt menupunkt
DVD DISPLAY
DVD
SETUP
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Menupunkter
1
I stop-tilstand skal du trykke på DVD
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
Hvis du trykker på DVD SETUP, er det
muligt at gå direkte til Trin 3.
2
Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne under INSTALLATION
vises.
( 47 )
:
:
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
64DK
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DVD
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
5
Vælg et menupunkt ved hjælp af X/xknappen, og tryk derefter på ENTER.
Valgmulighederne under det valgte
menupunkt vises.
Eksempel: “TV TYPE”
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Valgmuligheder
6
Vælg en indstilling ved hjælp af X/x,
og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: “4:3 BESKÅRET”
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
Ved hjælp af funktionen “SPROGINDSTILLING” kan du indstille forskellige
sprog til displayet på skærmen eller
lydsporet.
Vælg “SPROG-INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Oplysninger om brug
af displayet findes i afsnittet “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 64).
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
xDVD-MENU (kun DVD)
Vælger det ønskede sprog til DVD-menuen.
Sådan deaktiverer du
klargøringsdisplayet
Tryk på DVD SETUP eller DVD DISPLAY,
indtil klargøringsdisplayet er deaktiveret.
z Hvis du vælger “NULSTIL” i Trin 2, kan du
nulstille alle “INSTALLATION”-indstillingerne på
side 81 (undtagen “BØRNESIKRING”) til
standardindstillingerne. Når du har valgt “NULSTIL”
og derefter trykker på ENTER, skal du vælge “JA”
for at nulstille indstillingerne (det tager et par
sekunder). Du kan også vælge “NEJ” og trykke på
ENTER for at vende tilbage til kontrolmenuen. Du
må ikke trykke på POWER eller [/1, når du nulstiller
modtageren.
xLYD (kun DVD)
Ændrer sproget til lydsporet.
Vælger det ønskede sprog på den viste liste.
Hvis du vælger “ORIGINAL”, vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disc’en.
Indstillinger og justeringer
xDISPLAYSPROG (OSD - On-Screen
Display)
Skifter mellem displaysprogene på
skærmen.
Vælger det ønskede sprog på den viste liste.
xUNDERTEKST (kun DVD)
Skifter underteksternes sprog.
Vælger det ønskede sprog på den viste liste.
Hvis du vælger “FØLG LYD”, ændres
underteksternes sprog, så det passer til det
sprog, du valgte til lydsporet.
fortsat
65DK
zHvis du vælger “ANDRE t” under “DVDMENU”, “UNDERTEKST” eller “LYD”, skal du ved
hjælp af nummerknapperne vælge og angive den
ønskede sprogkode på listen (side 80).
Når du har valgt et sprog, vises sprogkoden (fire
cifre), næste gang du vælger “ANDRE t”.
Displayindstillinger
(SKÆRMINDSTILLING)
Bemærk!
Hvis du vælger et sprog, der ikke er optaget på
DVD’en, vælges der automatisk et af de sprog, der er
optaget (undtagen “DISPLAYSPROG”).
Vælg de indstillinger, der passer til det TV,
der skal tilsluttes.
Vælg “SKÆRMINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Oplysninger om brug
af displayet findes i afsnittet “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 64).
Standardindstillingerne er understreget.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
xTV TYPE (kun DVD)
Vælger formatforholdet for det tilsluttede
TV (4:3 standard eller widescreen).
Standardindstillingerne afhænger af
landemodellen.
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
BESKÅRET
66DK
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreen-funktion.
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med en 4:3skærm. Viser det brede format
med bånd øverst og nederst på
skærmen.
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med en 4:3skærm. Viser automatisk det
brede format på hele TVskærmen og skærer den del væk,
der ikke er plads til.
16:9
Brugerdefinerede
indstillinger (BRUGERDEFINERET
4:3 LETTER BOX
INDSTILLING)
Gør det muligt at angive børnesikring og
andre indstillinger.
4:3 BESKÅRET
Bemærk!
Det afhænger af den valgte DVD, om “4:3 LETTER
BOX” vælges automatisk i stedet for “4:3
BESKÅRET” eller omvendt.
xPAUSESKÆRM
Aktiverer og deaktiverer pauseskærmen,
således at pauseskærmbilledet vises, hvis du
lader modtageren være i pause- eller stoptilstand i 15 minutter, eller hvis du afspiller
en CD i mere end 15 minutter.
Pauseskærmen medvirker til at forhindre, at
skærmen beskadiges (ghosting). Tryk på H
for at deaktivere pauseskærmen.
Aktiverer pauseskærmen.
Deaktiverer pauseskærmen.
xBAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på
TV-skærmen i stop-tilstand eller under
afspilning af en CD.
STILLBILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
Still-billedet vises kun i
baggrunden, hvis det på forhånd
er optaget på disc’en (f.eks. CDEXTRA). Hvis disc’en ikke
indeholder et still-billede, vises
billedet “GRAFIK”.
Et forudindstillet billede, der er
lagret i modtageren, vises i
baggrunden.
Baggrundsfarven er blå.
Baggrundsfarven er sort.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
RGB
LINE
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
VALG AF SPOR
FRA
xLINE
Vælg metoden til at udlæse videosignaler fra
T EURO AV OUTPUT (TO TV)udgangen bag på modtageren.
STANDARD Udsender videosignaler.
RGB
Udsender RGB-signaler.
Bemærk!
Hvis TV'et ikke er tilpasset RGB-signalerne, vises
der ikke noget billede på TV-skærmen, selv om du
vælger “RGB”. Se også i de instruktioner, der fulgte
med TV’et.
fortsat
Indstillinger og justeringer
TIL
FRA
Vælg “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” i klargøringsdisplayet.
Oplysninger om brug af displayet findes i
afsnittet “Brug af klargøringsdisplayet”
(side 64).
Standardindstillingerne er understreget.
67DK
xPAUSETILSTAND (kun DVD)
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
Et billede med elementer, der
bevæger sig dynamisk, udsendes
uden rystelser. Vælg denne
indstilling under normale
omstændigheder.
Billeder, herunder motiver, der
ikke bevæger sig dynamisk,
vises i en højere opløsning.
BILLEDE
xBØRNESIKRING t (kun DVD)
Angiver et kodeord og et
begrænsningsniveau for DVD’er med
afspilningsbegrænsing for børn. Yderligere
oplysninger findes under “Begrænsning af
børns afspilning (Børnesikring)” (side 55).
xVALG AF SPOR (kun DVD)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG-lyd, DTS eller
Dolby Digital).
FRA
AUTO
Ingen prioritet.
Prioritet.
Bemærk!
• Hvis du indstiller dette menupunkt til “AUTO”, er
det muligt, at sproget ændres. Indstillingen “VALG
AF SPOR” har højere prioritet end “LYD”indstillingerne under “SPROG-INDSTILLING”
(side 65).
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG- og Dolby Digitallydspor har det samme antal kanaler, vælger
modtageren PCM-, DTS-, Dolby Digital- og
MPEG-lydspor i denne rækkefølge.
• Det afhænger af DVD’en, om den lydkanal, der har
første prioritet, er forudbestemt. I så fald kan DTS-,
Dolby Digital- eller MPEG-formatet ikke få
førsteprioritet, hvis du vælger “AUTO”.
68DK
Højttalerindstillinger
(HØJTTALEROPSÆTNING)
For at opnå optimal surround sound skal du
indstille størrelsen på de tilsluttede højttalere
samt deres afstand fra lyttepositionen. Anvend
derefter testtonen til at justere højttalernes
lydstyrke og balance til samme niveau.
Vælg “HØJTTALEROPSÆTNING” i
klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 64).
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
BALANCE:
NIVEAU:
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
BAG:
SUBWOOFER:
STOR
STOR
STOR (B,L)
JA
Sådan vender du tilbage til
standardindstillingen
Vælg menupunktet, og tryk derefter på CLEAR.
xSTØRRELSE
Indstil parametrene for front-, center- og
baghøjttalerne (FRONT, CENTER, BAG og
SUBWOOFER,) hvis der ikke tilsluttes
center- eller baghøjttalere, eller hvis
baghøjttalerne flyttes. Da indstillingerne for
fronthøjttalerne og subwooferen ligger fast,
kan du ikke foretage ændringer.
Standardindstillingerne er understreget.
• FRONT
— STOR: Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
— LILLE: Vælg denne indstilling, hvis de
små højttalere bruges som
fronthøjttalere.
• CENTER
— STOR: Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
— LILLE: Vælg denne indstilling, hvis
den lille højttaler bruges som
centerhøjttaler.
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis
der ikke bruges en centerhøjttaler.
• BAG
— STOR (B, L), STOR (B, H), STOR (S,
L), STOR (S, H), LILLE (B, L), LILLE
(B, H), LILLE (S, L), LILLE (S, H):
Angiv positionen og højden for at
aktivere DCS-tilstandene (Digital
Cinema Surround) i det “virtuelle
flerdimensionale” lydfelt (side 48)
korrekt.
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis
der ikke bruges baghøjttalere.
• SUBWOOFER
— JA: Vælg denne indstilling, hvis der
bruges subwoofer.
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis
der ikke bruges subwoofer.
Bemærk!
• Når du vælger et menupunkt, forsvinder lyden et
øjeblik.
• Afhængigt af de øvrige højttaleres indstillinger kan
subwooferen udsende en kraftig lyd.
Positionsdiagram
90
A
A
45
B
B
20
Højdediagram
C
C
60
Angivelse af baghøjttalernes
placering og højde
Angiv baghøjttalernes placering og højde,
hvis du ikke vælger “INGEN” under
“BAG”. Standardindstillingerne er
understreget.
STOR (B, H)
LILLE (B, H)
STOR (S, L)
LILLE (S, L)
STOR (S, H)
LILLE (S, H)
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område B og D.
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område B og C.
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område A og D.
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område A og C.
D
30
xAFSTAND
Standardafstanden for højttalerne i forhold
til lyttepositionen er vist nedenfor.
5m
5m
3,4m
5m
3,4m
Indstillinger og justeringer
STOR (B, L),
LILLE (B, L)
D
Disse parametre er ikke tilgængelige, når “BAG” er
indstillet til “INGEN”.
Husk at ændre den valgte indstilling i
klargøringsdisplayet, hvis du flytter
højttalerne. Standardindstillingerne er
understreget.
fortsat
69DK
FRONT
5m
Fronthøjttalernes afstand fra
lyttepositionen kan indstilles i
intervaller på 0,2 meter fra 1 til
15 meter.
CENTER Centerhøjttalerens position kan
5m
flyttes op til 1,6 meter fremad mod
lyttepositionen i intervaller på
0,2 meter.
BAG
Baghøjttalernes position kan flyttes
3,4 m
op til 4,6 meter tættere på
lyttepositionen fra
fronthøjttalerpositionen i intervaller
på 0,2 meter.
Bemærk!
• Lyden afbrydes et kort øjeblik, når afstanden
indstilles.
• Hvis de enkelte front- eller baghøjttalere ikke
anbringes i samme afstand fra lyttepositionen, er
det afstanden til den nærmeste højttaler, der skal
angives.
• Anbring ikke baghøjttalerne længere væk fra
lyttepositionen end fronthøjttalerne.
xBALANCE
Balancen for de venstre og højre højttalere
kan justeres på følgende måde. Indstil
“TESTTONE” til “TIL”, så du nemt kan
foretage justeringen.
Standardindstillingerne er understreget.
Indstil balancen mellem venstre og
FRONT
CENTER højre fronthøjttaler (du kan justere
balancen 6 trin til venstre eller højre
fra midten).
Indstil balancen mellem venstre og
BAG
CENTER højre baghøjttaler (du kan justere
balancen 6 trin til venstre eller højre
fra midten).
70DK
xNIVEAU
De enkelte højttaleres niveau kan justeres på
følgende måde. Indstil “TESTTONE” til
“TIL”, så du nemt kan foretage justeringen.
Standardindstillingerne er understreget.
CENTER
0 dB
Indstiller niveauet for
centerhøjttaleren (–10 dB til
+10 dB, intervaller på 1dB).
BAG 0 dB
Indstiller niveauet for
baghøjttalerne (–10 dB til +10
dB, intervaller på 1dB).
SUBWOOFER Indstiller niveauet for
0 dB
subwooferen (–10 dB til +10
dB, intervaller på 1dB).
Sådan indstiller du lydstyrken for alle
højttalere på én gang
Anvend VOLUME-drejeknappen.
xTESTTONE
Højttalerne udsender en testtone til justering
af “BALANCE” og “NIVEAU”.
Standardindstillingen vises understreget.
FRA
TIL
Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne.
Testtonen udsendes skiftevis fra
hver højttaler, mens balancen eller
niveauet justeres.
Når du vælger et af menupunkterne
under
“HØJTTALEROPSÆTNING”,
udsendes testtonen samtidigt fra
både højttalerne til venstre og til
højre.
Justering af højttalernes lydstyrke
og niveau
1
Når du stopper afspilningen, skal du
trykke på DVD SETUP og derefter vælge
“HØJTTALEROPSÆTNING” i
klargøringsdisplayet.
2
Vælg “TESTTONE”, og indstil
“TESTTONE” til “TIL”.
Testtonen udsendes på skift fra de
enkelte højttalere.
3
Vælg “BALANCE” eller “NIVEAU” fra
lyttepositionen, og indstil værdien for
“BALANCE” og “NIVEAU” vha. X/x.
Testtonen udsendes samtidigt fra både
højttalerne til venstre og til højre.
4
Vælg “TESTTONE”, og indstil
“TESTTONE” til “FRA” for at deaktivere
testtonen.
Bemærk!
Indstillinger og justeringer
Lyden afbrydes et øjeblik, når højttalerindstillingerne
justeres.
71DK
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Lyd
Der er ingen lyd.
Hvis der opstår nogle af følgende problemer
under afspilningen, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til i første omgang
selv at forsøge at afhjælpe problemet. Hvis
problemet fortsætter, bedes du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er korrekt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede.
, Kablerne er ikke korrekt tilsluttet.
, Kablerne er beskadigede.
, Modtageren er ikke tilsluttet den korrekte TVindgang (side 21).
, TV’ets videoindgang er ikke indstillet, så der
kan vises billeder fra modtageren.
Der forekommer billedstøj.
, Disc’en er tilsmudset eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra modtageren skal
gennem videobåndoptageren for at nå TV’et,
kan visse DVD-programmers
kopibeskyttelsessignal påvirke
billedkvaliteten.
Selvom du angiver formatforholdet
“TV TYPE” under
“SKÆRMINDSTILLING”, udfylder
billedet ikke skærmen.
, Formatforholdet for disc’en er fastsat på
DVD’en.
Billedet er i sort/hvid.
, Afhængigt af TV’et bliver billedet på
skærmen sort/hvidt, når du afspiller en disc,
der er optaget i NTSC-farvesystemet.
72DK
, Kablet er ikke forsvarligt tilsluttet.
, Kablet er beskadiget.
, Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis
meddelelsen “MUTING ON” vises på
frontpanelets display.
, Modtagerens beskyttelsesenhed er aktiveret
på grund af kortslutning. Sluk modtageren,
afhjælp kortslutningsproblemet, og tænd
igen.
, Lydkablet er beskadiget. Udskift det med et
nyt.
, Modtageren er i pausetilstand, eller der
afspilles i slowmotion. Tryk på H for at
vende tilbage til normal afspilning.
, Der foretages hurtig frem- eller
tilbagespoling. Tryk på H for at vende
tilbage til normal afspilning.
, Kontroller højttalerindstillingerne (side 23,
68).
Lydsignalerne fra venstre og højre er
ubalancerede eller byttet om.
, Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er tilsluttet korrekt og forsvarligt.
, Juster parametrene for frontbalance i menuen
NIVEAU (side 26, 70).
Der høres kraftig summen eller støj.
, Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er korrekt tilsluttet.
, Hold kablerne væk fra transformere eller
motorer og mindst 3 meter fra et TV eller
lysstofrør.
, Flyt TV’et væk fra lydkomponenterne.
, Stik og bøsninger er tilsmudsede.
Aftør dem med en klud, der er let fugtet med
sprit.
, Rengør disc’en.
Lyden mister stereoeffekten, når der
afspilles en VIDEO CD eller cd.
, Indstil “LYD” til “STEREO” i
kontrolmenudisplayet (side 44).
, Kontroller, at modtageren er korrekt tilsluttet.
Surround-effekten er vanskelig at
høre, når der afspilles et Dolby
Digital-lydspor.
, Kontroller, at lydfeltfunktionen er aktiveret
(side 46).
, Kontroller højttalertilslutninger og indstillinger (side 16, 23, 68).
, Afhængigt af DVD’en vil udgangssignalet
muligvis ikke være hele 5.1-kanals-signalet,
men mono eller stereo, selvom lydsporet er
optaget i Dolby Digital-format.
Surround-effekten er vanskelig at
høre, når du afspiller et Dolby Digitaleller MPEG-lydspor.
, Kontroller højttalertilslutninger og –
indstillinger (side 16, 23, 68).
, Afhængigt af DVD’en, er udgangssignalet
muligvis ikke de fulde 5.1 kanaler. Det kan
være i mono eller stereo, selv om lydsporet er
optaget i Dolby Digital- eller MPEGlydformat.
Lyden kommer kun fra
centerhøjttaleren.
, Afhængigt af disc’en kommer lyden muligvis
kun fra centerhøjttaleren.
Betjening
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
, Kontroller, at antennerne er korrekt tilsluttet.
Juster antennerne, og tilslut eventuelt en
ekstern antenne.
, Stationernes signalstyrke er for svag til
automatisk indstilling. Foretag direkte
indstilling.
, Der er ingen forudindstillede stationer, eller
de forudindstillede stationer er slettet (ved
indstilling ved hjælp af scanning efter
forudindstillede stationer). Forudindstil
stationerne (side 28).
, Tryk på DISPLAY, så frekvensen vises på
displayet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og modtageren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
modtageren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på modtageren.
, Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være
opbrugt.
Disc’en afspilles ikke.
, Kontroller, at lydfeltfunktionen er aktiveret
(side 46).
, Vælg et lydfelt, der indeholder ordet
“biograf ” eller “virtuel” (side 46).
Ingen eller kun svag lyd høres fra
baghøjttalerne.
, Kontroller, at lydfeltfunktionen er aktiveret
(side 46).
, Vælg et lydfelt, der indeholder ordet
“biograf ” eller “virtual” (side 46).
, Der er ikke ilagt nogen disc.
, Disc’en vender forkert.
Ilæg disc’en med afspilningssiden nedad i
disc-skuffen.
, Disc’en ligger skævt.
, Modtageren kan ikke afspille CD-ROM’er
osv. (side 7).
, Områdekoden på DVD’en passer ikke til
modtageren.
, Der er fugt inden i modtageren. Fjern disc’en,
og lad modtageren stå tændt i ca. en halv time
(side 3).
fortsat
Yderligere oplysninger
Der høres ingen lyd fra
centerhøjttaleren.
73DK
Disc’en afspilles ikke fra
begyndelsen.
Underteksternes sprog kan ikke
ændres.
, Der er valgt programmeret, tilfældig eller
gentaget afspilning (side 34-37).
Tryk på CLEAR for at annullere disse
funktioner, inden disc’en afspilles.
, Funktionen Genoptag afspilning er valgt.
Tryk på x på modtageren eller
fjernbetjeningen i stop-tilstand, og start
derefter DVD-afspilningen (side 31).
, Der vises automatisk en titel-, DVD- eller
PBC-menu på TV-skærmen.
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre underteksterne på
den valgte DVD.
Modtageren begynder automatisk at
afspille disc’en.
, DVD’en har en automatisk
afspilningsfunktion.
Underteksterne kan ikke slås fra.
, Det er ikke tilladt at slå underteksterne fra på
den valgte DVD.
Kameravinklene kan ikke ændres.
, Der findes ikke optagelser fra flere vinkler på
den DVD, der afspilles. Vinklen kan kun
ændres, hvis “ANGLE”-indikatoren på
frontpaneldisplayet lyser.
, Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på den
valgte DVD.
Afspilningen stopper automatisk.
, En disc kan indeholde et autopausesignal.
Når du afspiller en sådan disc, stopper
modtageren afspilningen ved
autopausesignalet.
Modtageren fungerer ikke korrekt.
, Statisk elektricitet m.m. kan påvirke
modtagerens funktion. Tryk på POWER på
modtageren for at slukke den, og tænd den
dernæst igen.
Det er ikke muligt at udføre visse
funktioner, f.eks. Stop, Søgning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning.
Der vises ingenting på frontpanelets
display.
, Det afhænger af den valgte disc, om du kan
udføre nogle af de handlinger, der er
beskrevet ovenfor. Se den
betjeningsvejledning, der følger med disc’en.
Der vises et servicenummer på fem
tegn på skærmen og på
frontpaneldisplayet.
Meddelelserne vises ikke på
skærmen på det ønskede sprog.
, Vælg det ønskede displaysprog i
“DISPLAYSPROG” under “SPROGINDSTILLING” i klargøringsdisplayet (side
65).
Sproget til lydsporet kan ikke
ændres.
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på den
DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre lydsporets sprog
74DK på den valgte DVD.
, Tryk på DIMMER på fjernbetjeningen.
, Selvdiagnose-funktionen blev aktiveret (se
tabellen på side 75).
Disc-skuffen åbnes ikke, og
meddelelsen “LOCKED” vises på
frontpaneldisplayet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller den lokale
Sony-serviceafdeling.
“PROTECT” vises på frontpanelets
display.
, Højttalerens beskyttelseskredsløb er aktivt.
Kontroller højttalertilslutningerne.
Selvdiagnose-funktion (når
Ordliste
der vises tal/bogstaver på displayet)
Når selvdiagnose-funktionen aktiveres for at
forhindre fejlfunktion i modtageren. I så fald
vises der et servicenummer bestående af fem
tegn (f.eks. C 13 00), hvor der både
forekommer et bogstav og tal, på skærmen
og på frontpaneldisplayet. Se følgende tabel.
C:13:00
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er kodet på VIDEO CD’er
(version 2.0) og kan kontrollere
afspilningen.
Ved hjælp af menuskærmbillederne, der er
optaget på VIDEO CD’er med PBCfunktioner, kan du afspille simple
interaktive programmer, programmer med
søgefunktioner osv.
Bit-hastighed
Børnesikring
En funktion i DVD’en til begrænsning af
afspilningen af disc’en i forhold til
brugerens alder i overensstemmelse med
bestemmelserne i det enkelte land.
Begrænsningen varierer fra disc til disc. Når
den aktiveres, forbydes afspilning, voldelige
sekvenser springes over eller erstattes med
andre sekvenser osv.
Digital Cinema Sound (DCS)
Dette er en fællesbetegnelse for den
surround sound, der frembringes med den
teknologi til digital signalbehandling, som
Sony har udviklet. I modsætning til tidligere
surround sound-felter, der hovedsageligt
sigtede mod gengivelse af musik, er Digital
Cinema Sound specifikt beregnet til film.
fortsat
Yderligere oplysninger
Første tre tegn i Årsag og/eller
afhjælpning
servicenummeret
Disc’en er tilsmudset.
C 13
, Aftør disc’en med en
blød klud (side 8).
Disc’en er ikke korrekt ilagt.
C 31
, Åbn disc-skuffen igen,
og ilæg disc’en korrekt.
Modtageren har udført
E XX
(xx står for et tal) selvdiagnose for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler eller den
lokale autoriserede Sonyserviceafdeling, og angiv
det 5-cifrede
servicenummer.
Eksempel: E 61 10
Værdi, der angiver den mængde videodata,
som komprimeres på en DVD pr. sekund.
Enheden er Mbps (megabit pr. sekund).
1 Mbps angiver, at der komprimeres
1.000.000 bits pr. sekund. Jo højere bithastighed, desto større datamængde. Dette
er dog ikke altid ensbetydende med en
højere billedkvalitet.
75DK
Dolby Digital
DVD
Dette lydformat til biografer er mere
avanceret end Dolby Pro Logic Surround. I
dette format udsender baghøjttalerne
stereolyd med et udvidet frekvensområde,
og der er en uafhængig subwoofer-kanal til
dyb bas. Dette format kaldes også “5.1”,
fordi subwoofer-kanalen betragtes som en
0.1-kanal, eftersom den kun anvendes, når
der er behov for dybe baseffekter. Alle seks
kanaler i dette format optages hver for sig
for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
En disc, der indeholder op til otte timers
levende billeder, selvom den har samme
diameter som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD
med ét lag ved 4,7 GB (gigabyte) er syv
gange så stor som for en CD. Desuden er
datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og en dobbeltsidet DVD med
to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der er en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD’en anvender
også komprimering med variabel bithastighed, der ændrer dataene, så de
allokeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital samt i
PCM, hvilket giver en mere realistisk
lydgengivelse.
DVD’en har desuden forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog
og børnesikring.
Dolby Pro Logic Surround
Som en metode til dekodning af Dolby
Surround frembringer Dolby Pro Logic
Surround fire kanaler ud fra to kanalers lyd.
Sammenlignet med det tidligere Dolby
Surround-system, giver Dolby Pro Logic
Surround en mere naturlig venstre-til-højre
panorering og placerer lydene mere
nøjagtigt. Der kræves et par baghøjttalere og
en centerhøjttaler for at kunne udnytte
Dolby Pro Logic Surround-systemet fuldt
ud. Baghøjttalerne udsender monolyd.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc.
Denne teknologi er tilpasset 5.1-kanalssurround sound. I dette format er
bagkanalen i stereo, og systemet omfatter en
separat subwoofer-kanal. Med DTS får du
de samme 5.1 separate kanaler med
digitallyd af høj kvalitet. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat og
behandles digitalt.
76DK
Flersprogfunktion
På nogle DVD’er er lyden eller
underteksterne til et billede optaget på flere
sprog.
Flervinkelfunktion
På nogle DVD’er er der sekvenser, som er
optaget med videokameraet fra flere vinkler.
Indeks (Super Audio-CD/CD)/Videoindeks (VIDEO-CD)
Et nummer, der inddeler et spor i flere
sektioner, så det er nemt at finde det ønskede
punkt på en Super Audio-cd/cd eller Videocd. Afhængigt af disc'en er der muligvis ikke
indspillet noget indeks.
Titel
Sektioner af et billede eller et musikstykke
på en DVD, som er mindre end titler. En
titel består af flere kapitler. Hvert kapitel
tildeles et kapitelnummer, der gør det muligt
for dig at finde et bestemt kapitel.
De længste sektioner af billeder eller musik
på en DVD, film etc. i videoprogrammer
eller et helt album i lydprogrammer. Hver
enkelt titel tildeles et titelnummer, der gør
det let for dig at finde den ønskede titel.
Områdekode
VIDEO CD
Dette system anvendes til beskyttelse af
ophavsretten. Områdekoden findes på hver
enkelt DVD-afspiller eller DVD-disc i
overensstemmelse med salgsområdet. Den
enkelte områdekode vises på modtageren og
på disc’ens emballage. Modtageren kan
afspille de discs, der har en tilsvarende
områdekode. Modtageren kan også afspille
discs med mærket “ ”. Selv når
områdekoden ikke vises på DVD’en, kan
begrænsningen stadig være aktiveret.
En cd, der indeholder levende billeder.
Billeddataene anvender MPEG 1-formatet,
der er en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den
oprindelige størrelse. En video-cd på 12 cm
kan derfor indeholde 74 minutters levende
billeder.
VIDEO CD’er kan også indeholde
komprimerede lyddata. Lyde, der ikke kan
opfattes af det menneskelige øre,
komprimeres, mens de lyde, vi kan høre,
ikke komprimeres. VIDEO CD’er kan
indeholde seks gange så mange
lydoplysninger som almindelige lyd-CD’er.
Der findes to VIDEO CD-versioner.
• Version 1.1: Der kan kun afspilles levende
billeder og lyde.
• Version 2.0: Der kan afspilles
højopløselige still-billeder og anvendes
PBC-funktioner.
Denne afspiller kan afspille discs i begge
versioner.
ALL
Sekvens
På en video-cd med PBC-funktioner
(afspilningskontrol) inddeles menuerne, de
levende billeder og still-billederne i
sektioner, der kaldes “sekvenser”.
Spor
Sektioner af et billede eller et musikstykke
på en CD eller en VIDEO CD. Hvert spor
tildeles et spornummer, der gør det muligt
for dig at finde et bestemt spor.
Super Audio CD (Super Audio CD)
Dette lydformat er baseret på de aktuelle
lyd-CD-standarder men omfatter en større
datamængde, hvilket giver bedre lydkvalitet.
Der er tre disc-typer: discs med ét lag, discs
med to lag og hybrid-discs. Hybrid-disc’en
indeholder både lyd-CD- og Super Audio
CD-standarddata.
Yderligere oplysninger
Kapitel
77DK
Specifikationer
Forstærkersektion
Stereo
Surround
50 W + 50 W (6 ohms ved 1 kHz, 10 % THD)
Front: 50 W + 50 W
Center*: 50 W
Bag*: 50 W + 50 W (6 ohms ved 1 kHz, 10 % THD)
* Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden udsendes der muligvis intet lydsignal.
Indgange (analoge)
Indgange (digitale)
Udgange (analoge)
Udgange (digitale)
ANALOG IN:
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kiloohm
DIGITAL IN 1, 2 OPTICAL:
Følsomhed: —
ANALOG OUT:
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
SUBWOOFER AUDIO OUT:
Spænding: 3 V
Impedans: 47 kiloohm
PHONES:
Accepterer hovedtelefoner med både lav og høj impedans
DIGITAL OUT OPTICAL (CD)
Følsomhed: —
Super Audio CD/DVD-afspiller
Laser
Halvlederlaser
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Signalformatsystem
NTSC/PAL
Frekvensgang (ved 2 CH STEREO)
DVD (PCM): 2 Hz til 22 kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz til 20 kHz (±1,0 dB)
Signal/støj-forhold
Over 80 dB (kun VIDEO 1 (AUDIO)-stik)
Harmonisk forvrængning
Under 0,03 %
78DK
FM-tuner
Afspiller
Nordamerikansk model:
Øvrige modeller:
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
Kvartskontrolleret digitalt PLL-synthesizersystem
87,5 – 108,0 MHz (trin på 100 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
AM-tuner
Afspiller
Tuner:
Kvartskontrolleret digitalt PLL-synthesizersystem
Modtageområde
Nordamerikansk model:
530 – 1.710 kHz (med intervallet angivet ved 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (med intervallet angivet ved 9 kHz)
Europæiske, mellemøstlige og filippinske modeller:
531 – 1.602 kHz (med intervallet angivet ved 9 kHz)
Øvrige modeller:
531 – 1.602 kHz (med intervallet angivet ved 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (med intervallet angivet ved 10 kHz)
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Videosektion (EURO AV)
Indgange
Udgange
Video: 1 Vp-p, 75 ohm
Video: 1 Vp-p, 75 ohm
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Dimensioner (ca.)
Vægt (ca.)
Driftstemperatur
Luftfugtighed (drift)
Medfølgende tilbehør
230 V AC, 50/60 Hz
105 W
1,5 W (i standby-tilstand)
430 × 82,5 × 376 mm (b/h/d) inkl. fremspringende dele
4,3 kg
5˚C til 35˚C
5 % til 90 %
Se side 15.
Yderligere oplysninger
Ret til ændringer af design og specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes.
79DK
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 44, 52 og 66.
Stavemåde i henhold til ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
80DK
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Liste over DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet
Du kan foretage indstilling af følgende DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet.
Rækkefølgen af de viste menupunkter kan afvige fra det virkelige display.
SPROG-INDSTILLING
SKÆRMINDSTILLING
DISPLAYSPROG
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste).
TV TYPE
DVD-MENU
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste).
PAUSESKÆRM
LYD
UNDERTEKST
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste. Hvis du
vælger ORIGINAL,
vælges det sprog,
der har førsteprioritet
på disc’en).
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste. Hvis du
vælger FØLG LYD,
ændres sproget
automatisk til det,
der er valgt i LYD).
LINE
PAUSE
TILSTAND
BØRNESIKRING
VALG AF
SPOR
STANDARD
RGB
AUTO
BILLEDE
NIVEAU
FRA
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ANDRE
SKIFT KODEORD
FRA
AUTO
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE
FRONT
CENTER
REAR
STOR
LILLE
STOR
LILLE
INGEN
STOR
LILLE
B, L
B, H
S, L
S, H
B, L
B, H
S, L
S, H
INGEN
SUBWOOFER
JA/INGEN
AFSTAND
FRONT
1 m ~ 15 m
CENTER
0 m ~ 15 m
BAG
0 m ~ 15 m
6 trin til venstre
BALANCE
FRONT
eller højre
6 trin til venstre
BAG
eller højre
–10 dB ~ +10 dB
NIVEAU
CENTER
BAG
–10 dB ~ +10 dB
SUBWOOFER –10 dB ~ +10 dB
TESTFRA
TONE
TIL
Yderligere oplysninger
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BAGGRUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 BESKÅRET
TIL
FRA
STILL-BILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
81DK
Indeks
Tal
16:9 66
4:3 BESKÅRET 66
4:3 LETTER BOX 66
Forudindstilling af stationer 28,
61
Frontpanel 9
Frontpaneldisplay 10
A
G
Afspilning i slowmotion 38
Afspilning i tilfældig
rækkefølge 36
AFSTAND 25, 69
AMP-MENU 24
Antennetilslutning 19
Anvendelige discs 6
AVANCERET 53
B
BAGGRUNDS 67
Bagpanel 11
BALANCE 26, 70
BAND 28
Batterier 16
Bit-HASTIGHED 53, 75
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 54
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 67
BØRNESIKRING 55, 68, 76
C
Genoptag afspilning 31
GENTAG 36
H
Hurtig fremspoling 38
Hurtig tilbagespoling 38
Hurtigt overblik 15
HØJTTALEROPSÆTNING 68
Håndtering af discs 8
I
INDEKS 39
Indeks 6
K
KAPITEL 39
Kapitel 6, 77
KLOKKEN/TEKST 40
Kontrolmenu 13
L
LYD 44, 65
Lydfelt 46
CD 30
D
DIMMER 27
DISPLAYSPROG 65
Dolby Digital 76
Dolby Pro Logic Surround 76
DTS 76
DVD 32, 76
DVD-MENU 32, 65
F
Fejlfinding 72
Fjernbetjening 12, 59
Flersprogfunktion 44
Flervinkelfunktion 51
Fortsat afspilning
VIDEO CD/Super Audio CD/
CD/DVD 30
82DK
M
MEMORY 28
MUTING 31
N
NAME 63
NIVEAU 27, 70
NULSTIL 65
O
Områdekode 7, 77
P
PAUSESKÆRM 67
PAUSETILSTAND 68
PBC-afspilning 33, 75
PLAY MODE 34
Programmeret afspilning 34
R
Radio 61
RDS 62
S
Super Audio CD 77
Scanning 38
SEKVENS 39
Sekvens 6, 77
SHUFFLE 36
Skærmdisplay
Kontrolmenudisplay 13
Klargøringsdisplay 64
SKÆRMINDSTILLING 66
SPOR 39
Spor 6, 77
SPROG-INDSTILLING 65
STØRRELSE 68
Søgning
efter et bestemt sted 39
ved overvågning af TVskærmen 38
T
TESTTONE 70
TIDSSØGNING 40
Tilslutning af højttalersystem 16
TIME 41
TITEL 39
Titel 6, 77
Titelmenu 32
TV Tilslutning 21
TV TYPE 64
U
UNDERTEKST 52, 65
V
VALG AF SPOR 68
VIDEO CD 33, 77
VINKEL 51
Yderligere oplysninger
83DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan,
kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai
kaappiin.
Älä peitä vastaanottimen
tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla,
jotta vältät tulipalon vaaran. Älä
myöskään aseta palavaa kynttilää
vastaanottimen päälle.
Älä sijoita vastaanottimen päälle
maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Tämä kilpi
on laitteen takapaneelissa.
Seuraava varoitustarra on
vastaanottimen sisällä.
Älä hävitä
paristoa
tavallisen
kotitalousjätteen
mukana, vaan
hävitä se
kemiallisten
jätteiden tapaan.
2FI
Tervetuloa!
Varotoimet
Turvallisuus
• Jos vastaanottimen sisään pääsee
vieraita esineitä, irrota
verkkojohto. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkistaa laite,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan
aina, kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu vastaanottimen
virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää laitetta pitkään
aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkojohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä
johdosta.
Asentaminen
• Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta, jotta
vastaanottimen sisäosat eivät
kuumene.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle
alustalle (esimerkiksi matolle tai
peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja),
joka saattaa tukkia vastaanottimen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta
lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai
paikkaan, jossa se on alttiina
suoralle auringonvalolle, pölylle,
tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevalle
alustalle. Se on suunniteltu
asennettavaksi ainoastaan
vaakasuoraan asentoon.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden
voimakkaita magneettikenttiä
aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä
vastaanottimen päälle.
• Jos laite tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään ympäristöön,
vastaanottimen sisään saattaa
tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa linssejä. Kun otat
vastaanottimen ensimmäistä kertaa
käyttöön tai tuot sen kylmästä
lämpimään, odota noin tunti,
ennen kuin alat käyttää laitetta.
Kiitos, että olet hankkinut Sonyn
Super Audio CD/DVDvastaanottimen. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen vastaanottimen
käytön aloittamista. Säilytä
käyttöohje myöhempää
käyttötarvetta varten.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
vastaanottimen sisään, irrota verkkojohto
pistorasiasta. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkastaa laite, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Kun laite on liitettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä olisikin
virta katkaistuna.
• Verkkojohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Vastaanottimen sijoittaminen
• Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen sisäosat
eivät kuumene liikaa.
• Käytettäessä laitetta pitkään suurella
äänenvoimakkuudella sen kotelo voi kuumentua.
Kyseessä ei ole vika. Vältä kuitenkin
koskettamasta koteloa. Älä sijoita laitetta
suljettuun tilaan, jonka tuuletus ei ole riittävä.
Muutoin laite voi ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään esineitä,
jotta tuuletusaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos yläpinnan tuuletusaukot
on peitetty, laite voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta vastaanottimen pohjassa olevat
ilmanvaihtoaukot eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
sen sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi
moitteettomasti. Jos näin käy, poista levy ja
kytke vastaanottimeen virta noin puoleksi
tunniksi, jotta kosteus haihtuu.\
• Poista levy laitteesta, ennen kuin siirrät laitetta.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Virtaa säästääksesi voit katkaista järjestelmän
virran kokonaan painamalla päävastaanottimen
POWER-painiketta. Vaikka merkkivalo palaa
vielä hetken, järjestelmän virta on täysin
katkaistu.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua, jos musiikissa
saavutetaankin osa, jonka äänenvoimakkuus on
suuri.
Puhdistaminen
Puhdista vastaanottimen kotelo, paneeli,
painikkeet ja säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
hankaustyynyjä, hankausjauhetta äläkä alkoholia,
bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puhdistuslevyt
Älä käytä alan liikkeissä myytäviä CD-DVDpuhdistuslevyjä. Ne voivat vioittaa laitetta.
Television kuvan värit
Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta heti virta ja kytke virta
takaisin 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos television
kuvan värien vääristyminen jatkuu, siirrä
kaiuttimet kauemmas televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa
tai kuvaruutunäyttökuvaa television
kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät
pysäytyskuvan tai kuvaruutunäyttökuvan
television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä tälle.
3FI
Sisällysluettelo
VAROITUS ......................................................................................................... 2
Tervetuloa! ......................................................................................................... 2
Varotoimet .......................................................................................................... 3
Tietoja tästä käyttöohjeesta ............................................................................... 6
Tällä laitteella voi toistaa seuraavia levyjä ......................................................... 6
Tietoja levyistä ................................................................................................... 8
Osien ja säätimien hakemisto ............................................................................ 9
Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad) ........................................................... 13
Käyttöönotto ................................................................... 15
Pikakatsaus .....................................................................................................
Pakkauksen avaaminen ...................................................................................
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen ........................................................
Vaihe 1: Kaiuttimien liittäminen ........................................................................
Vaihe 2: Antennien liittäminen ..........................................................................
Vaihe 3: Liittäminen televisioon ........................................................................
Vaihe 4: Vastaanottimen liittäminen .................................................................
Kaiutinasetukset ..............................................................................................
Radioasemien esivirittäminen ..........................................................................
15
15
16
16
19
21
22
23
28
Levyjen toistaminen ......................................................... 30
Levyjen toistaminen .........................................................................................
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto) ..........
DVD-levyn valikon käyttäminen .......................................................................
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen
(PBC-toisto) ................................................................................................
Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) ............................................................
Toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) ...........................
Toistaminen jatkuvasti (jatkuva toisto) .............................................................
30
31
32
33
34
36
36
Kohtauksen haku ............................................................. 38
Tietyn kohdan haku levyltä (selaus, hidastettu toisto) ..................................... 38
Nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen haku ............................... 39
Levyn tietojen katseleminen ................................................ 41
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan katsominen etupaneelin näytöstä ................. 41
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkastaminen ............................................... 42
4FI
Äänen säätäminen ........................................................... 44
Äänen vaihtaminen ..........................................................................................
Äänitulosignaalin koodauksen automaattinen purku (Auto Format Decode) ...
Tilaäänen käyttäminen .....................................................................................
Pelkkien etukaiuttimien käyttäminen (2-kanavastereo) ....................................
Tasoasetusten muuttaminen ............................................................................
44
46
46
50
50
Elokuvien katseleminen ..................................................... 51
Kuvakulman vaihtaminen ................................................................................. 51
Tekstityksen näyttäminen ................................................................................. 52
Toistotietojen tarkastaminen (LISÄTIEDOT) .................................................... 53
Lisätoimintojen käyttäminen ............................................... 54
Levyjen lukitseminen (MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA) ................................................................................. 54
Muut toiminnot ................................................................ 59
Television ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä .............
Kuvanauhurin tai muun vastaanottimen katseleminen ....................................
Radion kuunteleminen .....................................................................................
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen ......................................
Esiviritettyjen asemien nimeäminen ................................................................
59
60
61
62
62
FI
FR
Asetukset ja säädöt .......................................................... 64
Asetusnäytön käyttäminen ...............................................................................
Näytön tai ääniraidan kielen valitseminen
(KIELEN ASETUS) .....................................................................................
Näyttöasetukset (NÄYTTÖASETUKSET) ........................................................
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET) .............................
Kaiuttimien asetukset (KAIUTINASETUKSET) ................................................
64
65
66
67
68
Lisätietoja ..................................................................... 72
Vianmääritys .................................................................................................... 72
Automaattinen vianmääritystoiminto (kun kirjaimia tai numeroita näkyy
näytössä) .................................................................................................... 75
Sanasto ............................................................................................................ 75
Tekniset tiedot .................................................................................................. 78
Kielikoodien luettelo ......................................................................................... 80
DVD-asetusten valikkoluettelo ......................................................................... 81
Hakemisto ............................................................................................ Takakansi
5FI
Levyihin liittyvä käsitteistö
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä oppaassa olevissa ohjeissa on
viitattu kaukosäätimessä oleviin
painikkeisiin. Voit käyttää myös niitä
vastaanottimen painikkeita, joiden nimet
ovat samat tai samantapaiset kuin
kaukosäätimen painikkeiden nimet.
• Seuraavassa on kuvaus tässä
käyttöohjeessa käytetyistä symboleista:
Symboli Merkitys
Symboli Merkitys
DVDtilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
VIDEO
CD -tilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
z
Super Audio
CD tilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
CD-tilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot
Kätevät
lisätoiminnot.
Tällä laitteella voi toistaa
seuraavia levyjä
Levytyypit
DVD VIDEO
• Nimike
DVD-levyn pisimmät kuva- tai
musiikkiosuudet, esimerkiksi elokuva
videotallenteessa tai koko albumi
äänitallenteessa. Jokaisella nimikkeellä on
nimikenumero, jonka avulla voit etsiä
haluamasi nimikkeen.
• Jakso
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä kuva- tai
musiikkiosuuksia. Nimike koostuu useista
jaksoista. Jokaisella jaksolla on
jaksonumero, jonka avulla voit etsiä
haluamasi jakson. Kaikille levyille ei ehkä
ole tallennettu jaksoja.
• Raita
VIDEO CD-, Super Audio CD- tai CDlevyllä olevan kuva- tai musiikkitallenteen
osat. Jokaisella raidalla on raitanumero,
jonka avulla voit etsiä haluamasi raidan.
• Indeksi (Super Audio CD, CD) tai
videoindeksi (VIDEO CD)
CD-, Super Audio CD- ja VIDEO CD levyjen raidat on jaettu indeksinumeroilla
merkittyihin osuuksiin, minkä ansiosta
löydät haluamasi kohdan helposti. Kaikille
levyille ei ehkä ole tallennettu indeksejä.
• Kohtaus
Jos VIDEO CD -levyssä on PBCtoimintoja (sivu 33), valikkonäytöt,
videokuvat ja pysäytyskuvat on jaettu
osuuksiksi, joita sanotaan kohtauksiksi.
Jokaisella kohtauksella on kohtausnumero,
jonka avulla voit etsiä haluamasi
kohtauksen.
Levy
Super Audio CD
DVD-levyn
rakenne
Nimike
Jakso
VIDEO CD
Musiikki-CD
“DVD VIDEO” tunnus on tavaramerkki.
6FI
VIDEO CD-,
Super
Audio CDtai CD-levyn
rakenne
Levy
Raita
Indeksi
Huomautus VIDEO CD -levyjen PBC
(Playback Control, toiston ohjaus)
-toiminnosta
Tämä laite on VIDEO CD -levyversioiden
1.1 ja 2.0 standardien mukainen.
Käytettävissäsi on kaksi toistotapaa levyn
tyypin mukaan.
Levyn tyyppi
VIDEO CD
-levyt, joissa ei
ole PBCtoimintoja
(version 1.1
levyt)
VIDEO CD
-levyt, joissa on
PBC-toimintoja
(version 2.0
levyt)
Toiminto
Voit katsella videokuvaa
(liikkuvaa kuvaa) ja
kuunnella musiikkia.
Voit käyttää interaktiivisia
ohjelmia, joissa on
television kautta
näytettäviä valikkonäyttöjä
(PBC-toisto) version 1.1
levyjen
videonkatselutoimintojen
lisäksi. Tämän lisäksi voit
katsella suuritarkkuuksisia
pysäytyskuvia, jos levy
sisältää niitä.
Aluekoodi
Tämän vastaanottimen takaosaan on
merkitty aluekoodi. Tällä laitteella voi
käyttää vain niitä DVD-levyjä, joissa on
sama aluekoodi.
Tällä laitteella voi käyttää myös niitä DVD.
levyjä, joissa on merkintä
Jos yrität käyttää muita DVD-levyjä,
television kuvaruutuun tulee teksti
“Aluekoodit rajoittavat tämän levyn
toistoa.”. Aluekoodimerkintä voi puuttua
myös joistakin sellaisista DVD-levyistä,
joiden käyttöä aluekoodit silti rajoittavat.
ALL
Esimerkkejä levyistä, joita tällä
laitteella ei voi käyttää
Tällä laitteella ei voi käyttää seuraavia
levyjä:
• CD-ROM-levyt (mukaan lukien PHOTO
CD -levyt)
• CD-R-levyt musiikkilevyjä tai VCDmuotoisia CD-R-levyjä lukuun ottamatta
• CD-Extra-levyjen dataosat
• DVD-ROM-levyt
• DVD Audio -levyt
• laitteen aluekoodista poikkeavalla
aluekoodilla varustetut DVD-levyt
(sivu 7, 76)
• muodoltaan tavallisesta poikkeavat levyt
(esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset
levyt)
• levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai
tarroja
• levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä
liimaa.
Huomautus
Joitakin CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voi käyttää tällä
laitteella. Tämä riippuu tallenteen laadusta, levyn
fyysisestä kunnosta tai tallentavan vastaanottimen
ominaisuuksista.
Levyä ei voi käyttää myöskään silloin, jos levyä ei
ole suljettu oikein. Katso lisätietoja tallentavan
vastaanottimen käyttöohjeesta.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoihin liittyviä
huomautuksia
Ohjelmien tuottajat ovat estäneet DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen joidenkin
toistotoimintojen käytön. Laite toistaa DVDtai VIDEO CD -levyn sen mukaan, miten
ohjelma on tallennettu levylle. Tämän
vuoksi kaikki toistotoiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä. Katso myös
tarvittaessa lisätietoja DVD- ja VIDEO CD
-levyjen mukana tulleista käyttöohjeista.
7FI
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua
tekniikkaa, joka on suojattu Macrovision
Corporationin ja eräiden muiden
oikeudenomistajien omistamien
yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden
immateriaalioikeudellisten lakien
metodivaatein. Tämän tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitetun tekniikan
käyttäminen edellyttää Macrovision
Corporationin lupaa ja on tarkoitettu vain
kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun
käyttöön, ellei Macrovision Corporation ole
nimenomaan myöntänyt tätä laajempaan
käyttöön oikeuttavaa lupaa. Järjestelmän
purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
Tässä laitteessa on Dolby* Digital-, ja Pro
Logic Surround- ja DTS** Digital Surround
-järjestelmä.
* Valmistettu Dolby Laboratories: in myöntämällä
lisenssillä.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä. © 19921997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet
pidätetään.
** Valmistettu Digital Theater Systems, Inc:n
lisenssillä, patenttinumero USA:ssa 5,451,942.
Muut maailmanlaajuiset patentit haettu. “DTS” ja
“DTS Digital Surround” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä. © 1996 Digital
Theater Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
8FI
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön
jälkeen.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan
liikkeissä myytäviä LP-vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.
Osien ja säätimien hakemisto
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
–
PRESET
+
VOLUME
STANDBY
DISPLAY
POWER
SOUND FIELD
–
1
2
3
4
5
6
7
8
POWER -kytkin (30)
STANDBY -ilmaisin (30)
Levylokero (30)
A (avaus/sulkeminen) (30)
H (toisto) (30)
X (tauko) (31)
x (pysäytys) (30)
./>, PRESET +/– (28, 31)
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
BAND
FUNCTION
PHONES
+
VOLUME -säädin (30)
PHONES -liitäntä (30)
FUNCTION (60)
BAND (28)
SOUND FIELD +/– (46)
DISPLAY (61)
Etupaneelin näyttö (10)
(kaukosäätimen tunnistin) (16)
jatkuu
9FI
Etupaneelin näyttö
Toistettaessa DVD-levyä
Nykyinen
tilaäänijärjestelmä Toistotila
Toistettavan jakson numero
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
Palaa, kun muutat
kuvakulmaa
TRACK
CHAPTER INDEX
Nykyinen ääni
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Toistettavan
nimikkeen
numero
Toistoaika
Nykyinen toistotapa
Toistettaessa Super Audio CD-, VIDEO CD- tai CD-levyä
Nykyinen indeksinumero
(Indeksi-ilmaisin ei tule näkyviin Super
Audio CD-levyn toiston aikana.)
Toistotila
ALL 1 DISC S AUTO
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
Palaa PBC-toiston
aikana (vain VIDEO
CD -levyt)
Nykyinen ääni
Toistettavan raidan numero
Toistoaika
Nykyinen
toistotapa
Kuunneltaessa radiota
Pikavalintanumero
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
Valittu taajuusalue
10FI
TRACK
Mono-/stereoääni
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Valittu asema
Takapaneeli
EURO AV
SPEAKERS
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
75Ω
ANT
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OUT
OPTICAL
1
2
AUDIO
OUT
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
SURROUND
R
L
+
–
IN
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
1 AM-antenni (19)
2 T EURO AV OUTPUT (TO TV) liitäntä (21)
3 t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)
-liitäntä (22)
4 SUBWOOFER AUDIO OUT -liitäntä
(17)
5 SPEAKERS -liitännät (17)
R
L
R
L
6 DIGITAL IN OPTICAL 1/2 -liitännät
7 DIGITAL OUT OPTICAL (CD ONLY)
-liitäntä
8 ANALOG IN/OUT L/R -liitännät
9 FM 75Ω COAXIAL -antenniliitäntä
(20)
jatkuu
11FI
Kaukosäädin
Huomautus
Tämä kaukosäädin hohtaa pimeässä. Kaukosäätimen
on kuitenkin annettava olla valossa jonkin aikaa,
ennen kuin se hohtaa pimeässä.
12FI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
e;
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
RM SET UP (59)
OPEN/CLOSE (30)
BAND (28)
FUNCTION (60)
MEMORY (28)
NAME (63)
PLAY MODE (34)
REPEAT (37)
Numeropainikkeet (32)
./>, PRESET +/– (28, 31)
H (toisto) (30)
X (tauko) (31)
DVD TOP MENU (32)
C/X/x/c/ENTER (24)
DVD DISPLAY (13, 36)
TV CH +/– (60)
TV VOL +/– (60)
TV [/1 (virta/valmiustila) (60)
[/1 (virta/valmiustila) (30)
STEREO/MONO (61)
DISPLAY (61)
SOUND FIELD +/– (46)
TIME (41)
DIMMER (27)
AUDIO (44)
ANGLE (51)
SUBTITLE (52)
ENTER
CLEAR (35)
m/M (28, 38)
x (pysäytys) (30)
MUTING (31)
DVD MENU (32)
VOLUME +/– (30)
O RETURN (33)
TV/VIDEO (60)
AMP MENU (24)
DVD SETUP (64)
WIDE (60)
Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad)
Voit valita haluamasi toiminnon ohjausvalikkonäytöstä. Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin,
kun painat DVD DISPLAY -painiketta. Yksityiskohtaisempia tietoja on sulkeissa olevilla
sivuilla.
Ohjausvalikko
Tallennettujen nimikkeiden tai raitojen kokonaismäärä
Toistettavan nimikkeen numero
(Video CD, Super Audio CD tai CD: raidan numero)
Toistettavan jakson numero
(Video CD, Super Audio CD
tai CD: indeksinumero)
Toistoaika
Ohjausvalikosta valitun
kohdan kuvake
Ohjausvalikon kohdat
Ohjausvalikosta valitun
kohdan nimi
Tallennettujen jaksojen tai indeksien kokonaismäärä
Toistotila
(esimerkiksi NToisto, XTauko, xPysäytys)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Voimassa oleva
asetus
EI KÄYT.
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
TEKSTITYS
Valitse:
Toistettavan levyn
tyyppi
Vaihtoehdot
ENTER
Peruuta:
RETURN
Toimintailmoitukset
Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo
Valitse toistettava nimike (DVD), kohtaus
NIMIKE (vain DVD) (sivu 39) /
KOHTAUS (vain VIDEO CD:n PBC-toisto) (VIDEO CD:n PBC-toisto) tai raita
(VIDEO CD).
(sivu 39) / RAITA (vain VIDEO CD)
(sivu 39)
JAKSO (vain DVD) (sivu 39) /
INDEKSI (vain VIDEO CD) (sivu 39)
Valitse toistettava jakso (DVD) tai indeksi
(VIDEO CD).
RAITA (vain Super Audio CD/
CD) (sivu 39)
Valitse toistettava raita (Super Audio CD/
CD).
INDEKSI (vain Super Audio CD/ Valitse toistettava indeksi (Super Audio
CD/CD).
CD) (sivu 39)
Tarkasta kulunut ja jäljellä oleva
AIKA/TEKSTI (sivu 40)
toistoaika.
Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua
varten.
Näytä DVD- tai Super Audio CD/CDtekstitiedot.
jatkuu
13FI
AUDIO (sivu 44)
Muuta ääniasetusta.
TEKSTITYS (vain DVD) (sivu 52) Näytä tekstitys.
Vaihda tekstityskieli.
KULMA (vain DVD) (sivu 51)
Muuta kuvakulmaa.
TOISTUVA (sivu 36)
Toista jatkuvasti koko levyä (kaikkia
nimikkeitä tai raitoja) tai yhtä nimikettä,
jaksoa tai raitaa.
Näytä DVD-levyn tiedot (bittinopeus ja
kerros) levyn toiston aikana.
LISÄTIEDOT (vain DVD)
(sivu 53)
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA (sivu 54)
ASETUKSET (sivu 64)
Aseta levyn toistorajoitukset.
MUKAUTETUT ASETUKSET
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi
säätää kuvaa ja ääntä. Voit myös asettaa
tekstityksen ja asetusnäytön kielen.
NOLLAUS
Palauttaa “ASETUKSET”-valikon
asetukset oletusasetusten mukaisiksi.
z Aina kun painat DVD DISPLAY -painiketta, ohjausvalikkonäyttö muuttuu seuraavalla tavalla:
, Ohjausvalikkonäyttö
m
LISÄTIEDOT-näyttö (Tulee näkyviin, jos valitset jonkin muun asetuksen kuin “EI KÄYT.” (katso sivua
53).
m
Ohjausvalikkonäyttö poissa käytöstä
Ohjausvalikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn mukaan.
z Ohjausvalikon kuvakeilmaisin syttyy vihreänä
t
, jos valitset jonkin muun “TOISTUVA”asetuksen kuin “EI KÄYT.”. Vihreä “KULMA”-ilmaisin syttyy vain, jos kuvakulmaa voi vaihtaa.
14FI
Käyttöönotto
Pikakatsaus
Tässä luvussa on lyhyt yhteenveto, jonka avulla voit aloittaa laitteiston käytön nopeasti.
Tietoja kuvaruutunäyttöjen kielen valinnasta on sivulla 65.
Tietoja liitettävän television kuvasuhteen valinnasta on sivulla 66.
Tarkasta, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• AM-kehäantenni (1)
• FM-johtoantenni (1)
• SCART (EURO AV) -johto (1)
• kaukosäädin RM-SP10 (1)
• R6 (koko AA) paristot (2)
Käyttöönotto
Pakkauksen avaaminen
15FI
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Voit ohjata järjestelmän toimintoja sen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä. Aseta
kaksi R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille
puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se
laitteessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
Huomautuksia
•
•
•
•
Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä
aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
Vaihe 1: Kaiuttimien liittäminen
Voit kuunnella tilaääntä liittämällä vastaanottimeen viisi kaiutinta (vasen ja oikea etukaiutin,
keskikaiutin, vasen ja oikea takakaiutin) sekä aktiivisen lisäbassokaiuttimen. Jos et liitä
vastaanottimeen viittä kaiutinta ja aktiivista lisäbassokaiutinta, vastaanotin optimoi
tilaäänisignaalin liitettyjen kaiuttimien määrän mukaan. Jos liität vastaanottimeen kaksi
kaiutinta, liitä kaiuttimet SPEAKERS FRONT L/R -liitäntöihin.
Huomautuksia
• Varmista, että liität kaiutinjohdot oikeisiin liitäntöihin: 3 liitäntään 3, # liitäntään #, L liitäntään L ja R
liitäntään R.
• Käytä laadukkaita kaiuttimia.
• Käytä kooltaan ja laadultaan toisiaan vastaavia etu-, keski- ja takakaiuttimia.
• Jotta saat parhaan tilaäänentoiston, määritä kaiuttimien ominaisuudet (esimerkiksi määrä, etäisyys, taso) sivulla
23 olevien ohjeiden mukaan.
16FI
Kaiutinliitännät
Liitäntä
SPEAKERS FRONT L - ja R -liitännät
SPEAKERS REAR L - ja R -liitännät
SPEAKERS CENTER -liitäntä
SUBWOOER AUDIO OUT -liitäntä
SPEAKERS
EURO AV
IMPEDANCE USE 6–16Ω
FRONT
R
AM
COAXIAL
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OUT
FM
AUDIO
OUT
OPTICAL
1
2
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
SURROUND
L
R
+
–
IN
R
75Ω
ANT
Käyttöönotto
Liitettävä antenni
Etukaiuttimet
Takakaiuttimet
Keskikaiutin
Lisäbassokaiutin
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
R
SUB
WOOFER
+
+
–
L
R
L
–
Keskikaiutin
Etukaiutin (R)
+
–
Etukaiutin (L)
Lisäbassokaiutin
(aktiivinen)
+
–
Takakaiutin (R)
+
–
Takakaiutin (L)
jatkuu
17FI
Kaiuttimien oikosulun estäminen
Jos kaiuttimet joutuvat oikosulkuun, järjestelmä voi vioittua. Voit estää oikosulun tekemällä
seuraavat varotoimet liittäessäsi kaiuttimia. Varmista, että kaiutinjohtojen paljaat osat eivät
pääse koskettamaan muita kaiutinliitäntöjä tai toisiaan.
Esimerkkejä kaiutinjohdon väärästä käsittelystä
Kaiutinjohdon pään paljas
osa koskettaa toista
kaiutinliitäntää.
Kaiutinjohtojen päiden paljaat osat
koskettavat toisiaan, koska eristettä
on poistettu huolimattomasti.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, kaiuttimet ja verkkojohdon, tarkasta testiäänen avulla, että
kaikki kaiuttimet on liitetty oikein. Lisätietoja testiäänen käyttämisestä on sivulla 26.
Jos jostakin kaiuttimesta ei kuulu ääntä testiäänen ollessa käytössä tai testiääni kuuluu jostakin
muusta kaiuttimesta kuin siitä, jonka nimi näkyy etupaneelin näytössä, kaiutin saattaa olla
oikosulussa. Jos näin käy, tarkasta kaiuttimen liitännät uudelleen.
Huomautuksia
• Varmista, että liität kaiutinjohdot muiden laitteiden oikeisiin liitäntöihin: 3-johto 3-liitäntään ja #-johto #liitäntään. Jos liität johtimet väärin päin, äänessä on säröä ja siitä puuttuu matalia ääniä.
• Jos käytät etukaiuttimia, joiden tehonkesto on pieni, säädä äänenvoimakkuus huolellisesti niin, ettei kaiuttimiin
tule liikaa tehoa.
18FI
Vaihe 2: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvät FM- ja AM-antennit radion kuuntelua varten.
Antenniliitännät
Käyttöönotto
Liitettävä antenni
AM-kehäantenni
FM-johtoantenni
Liitäntä
AM-liitännät
FM 75Ω COAXIAL -liitäntä
AM-kehäantenni
FM-johtoantenni
SPEAKERS
EURO AV
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
OPTICAL
(CD ONLY)
L
75Ω
AUDIO
OUT
+
+
+
–
–
–
SURROUND
L
R
+
–
IN
OUT
ANT
OPTICAL
1
2
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
R
L
R
L
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä tästä järjestelmästä ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
jatkuu
19FI
z Jos FM-vastaanoton äänenlaatu on huono
Liitä tämä laite FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei sisälly vakiovarusteisiin) alla olevan kuvan
mukaan.
FM-ulkoantenni
Järjestelmä
AM
Maadoitusjohto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
COAXIAL
FM
75Ω
Maadoituspisteeseen
Huomautus
Jos liität tämän vastaanottimen ulkoantenniin, suojamaadoita antenni salamoiden varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen vaaraa.
20FI
Vaihe 3: Liittäminen televisioon
Liitä SCART (EURO AV) -kaapeli (sisältyy vakiovarusteisin) ja verkkojohto alla kuvatussa
järjestyksessä (1 – 3). Varmista, että liität SCART (EURO AV) -johdon vastaanottimen T
EURO AV OUTPUT (TO TV) -liitäntään. Liitä verkkojohto viimeiseksi.
PLiitä johdot pitävästi, jotta ääneen ei tule häiriöitä.
Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
Tämä vastaanotin ei anna S-videosignaalia.
Tämä vastaanotin ei anna siihen liitetyn television äänisignaalia. Jos haluat kuunnella television äänisignaalia
tähän vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista, liitä television äänisignaali tämän vastaanottimen t EURO AV
INPUT (FROM VIDEO) -liitäntään.
Käyttöönotto
Huomautuksia
•
•
•
•
Super Audio CD/DVD -vastaanotin
SPEAKERS
EURO AV
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
75Ω
ANT
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OPTICAL
1
2
AUDIO
OUT
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
SURROUND
L
R
+
–
IN
OUT
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
R
L
R
L
2 Verkkojohto
T EURO AV OUTPUT (TO TV) -liitäntään
Televisio
1 SCART (EURO AV) -johto
(vakiovaruste)
3 Verkkojohto
SCART (EURO AV) liitäntään
Kun liität vastaanottimen SCART (EURO AV) -johdolla, varmista, että televisio pystyy
vastaanottamaan S-video- tai RGB-signaaleja. Jos televisio pystyy näyttämään RGBvideokuvaa, valitse television tulosignaalityypiksi RGB. Lue liitettävän television
vakiovarusteisiin sisältyvä käyttöohje. Kun valitset asetusnäytöstä (sivu 67) “MUKAUTETUT
ASETUKSET” -valikon “LINE”-asetukseksi vaihtoehdon “VIDEO” tai “RGB” (sama kuin
televisio), käytä näiden signaalien siirtoon sopivaa SCART (EURO AV) -johtoa.
Kun liität soittimen tavalliseen 4:3-televisioon
Levyn mukaan voi olla, ettei koko kuva mahdu television kuvaruutuun.
Jos haluat muuttaa kuvasuhdetta, katso sivua 66.
21FI
Vaihe 4: Vastaanottimen liittäminen
Huomautus
Lue liitettävien laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvät käyttöohjeet.
Kuvanauhurin liittäminen vastaanottimeen
Liitä SCART (EURO AV) -liitäntäjohto (ei sisälly vakiovarusteisiin) t EURO AV INPUT
(FROM VIDEO) -liitäntään. Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa
ääneen hurinaa ja kohinaa.
Super Audio CD/DVD -vastaanotin
SPEAKERS
EURO AV
FRONT
R
AM
COAXIAL
FM
75Ω
ANT
OPTICAL
(CD ONLY)
L
OPTICAL
1
2
AUDIO
OUT
IMPEDANCE USE 6–16Ω
CENTER
L
+
+
+
–
–
–
SURROUND
L
R
+
–
IN
OUT
R
ANALOG
DIGITAL OUT DIGITAL IN
SUB
WOOFER
R
L
R
L
t EURO AV INPUT (FROM VIDEO) liitäntään
SCART (EURO AV) -liitäntään
SCART (EURO AV) -johto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Huomautuksia
• Älä liitä vastaanotinta kuvanauhuriin. Kuva ei ehkä ole selkeä television kuvaruudussa, jos ohjaat vastaanottimen
signaalin kuvanauhurin kautta.
• Jos tämä vastaanotin on liitetty television RGB-liitäntään etkä näe soittimen läpi kuvanauhurista tulevaa kuvaa,
muuta televisiosta
-liitännän asetukseksi t (Audio/Video). Jos asetuksena on
(RGB), televisio ei
pysty vastaanottamaan kuvanauhurista tulevaa signaalia.
• Jos haluat käyttää kuvanauhurin SmartLink-toimintoa, liitä kuvanauhuri television SmartLink-liitäntään.
• SmartLink-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos kuvanauhuri on liitetty televisioon vastaanottimen SCART
(EURO AV) -liitäntöjen kautta.
• Jos liität vastaanottimen televisioon SCART (EURO AV) -liitännän kautta ja aloitat levyn toiston tai painat
jotakin muuta kuin vastaanottimen POWER-painiketta tai kaukosäätimen [/1-painiketta, televisio valitsee
vastaanottimen automaattisesti tulosignaalin lähteeksi. Palauta tällöin TV-kanavan kuva ohjelmalähteeksi
painamalla kaukosäätimen TV/VIDEO-painiketta.
• Tämä vastaanotin ei anna S-videosignaalia.
• Jos valitset vaihtoehdon “DVD” painamalla FUNCTION-painiketta (sivu 60), tämä vastaanotin ei anna video- ja
RGB-signaalia t EURO AV INPUT (FROM VIDEO) -liitännästä. Tämä vastaanotin ei myöskään anna Svideosignaalia.
• Jos valitset vaihtoehdon “VIDEO” painamalla FUNCTION-painiketta (sivu 60), t EURO AV INPUT (FROM
VIDEO) -liitäntöjen audiosignaali ohjautuu vastaanottimeen liitettyihin kaiuttimiin. Vastaanotin ei anna
audiosignaalia T EURO AV OUTPUT (TO TV) -liitännästä.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmää käyttäen tallennettua levyä, vastaanotin näyttää esimerkiksi videosignaalin
tai asetusnäytön NTSC-värijärjestelmän mukaisena. Siksi voi olla, että kuva ei näy PAL-värijärjestelmän
mukaisissa televisioissa. Avaa tällöin levylokero ja poista levy.
22FI
Kaiutinasetukset
Käyttöönotto
Lisäbassokaiutinta lukuun ottamatta kaikkien kaiuttimien on oltava yhtä kaukana
kuuntelupaikasta (A), jotta tilaäänentoisto on paras mahdollinen.
Tätä laitteistoa käyttäessäsi voit kuitenkin sijoittaa keskikaiuttimen jopa 1,6 metriä lähemmäs
(B) ja takakaiuttimet jopa 4,6 metriä lähemmäs (C) kuuntelupaikkaa.
Etukaiuttimet voi sijoittaa 1,0 – 15,0 metrin (A) etäisyydelle kuuntelupaikasta.
Voit sijoittaa lisäbassokaiuttimen mihin tahansa.
Voit sijoittaa takakaiuttimet kuuntelupaikan taakse tai sivulle esimerkiksi huoneen muodon
mukaan.
Kun takakaiuttimet ovat kuuntelupaikan sivulla
Kun takakaiuttimet ovat kuuntelupaikan takana
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
90°
20°
C
C
90°
20°
Huomautus
Älä sijoita keskikaiutinta ja takakaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet ovat.
Kaiuttimien ominaisuuksien määrittäminen
Jotta saat parhaan mahdollisen tilaäänentoiston, määritä ensin kaiuttimien etäisyys
kuuntelupaikasta ja aseta sitten niiden balanssi ja äänenvoimakkuus. Aseta kaiuttimien
äänenvoimakkuus samaksi testiäänen avulla.
Voit määrittää kaiuttimien ominaisuudet asetusnäytön KAIUTINASETUKSET-toiminnolla
(sivu 68).
jatkuu
23FI
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Kaiuttimien koon, etäisyyden, sijainnin ja korkeuden määrittäminen
1
Paina AMP MENU -painiketta toistuvasti, kunnes ilmaisin 9 SP. SETUP näkyy etupaneelin
näytössä.
2
Istuudu kuuntelupaikkaan ja valitse muutettava asetus painamalla X/x-painikkeita.
• 9 SP. SETUP -toiminnolla määritettävät asetukset
– Viiden kaiuttimen koko (vasen ja oikea etukaiutin, keskikaiutin, vasen ja oikea
takakaiutin)
– Lisäbassokaiutin käytössä tai ei käytössä
– Etu- ja takakaiuttimien sekä keskikaiuttimen etäisyys
– Takakaiuttimien sijainti ja korkeus
3
Valitse asetus painamalla C/c-painikkeita.
Valittu asetus tulee etupaneelin näyttöön.
4
Valitse muiden 9 SP. SETUP -toiminnolla määritettävien asetusten arvot toistamalla
vaiheita 2 ja 3.
Jos et käytä kaukosäädintä muutamaan sekuntiin, asetus katoaa näytöstä ja tallentuu
muistiin.
xSIZE (KOKO)
Jos et liitä keskikaiutinta tai takakaiuttimia tai siirrät takakaiuttimia, valitse F.SP.-, C.SP.-,R.SP.ja S.W.-asetukset. Oletusasetukset on alleviivattu.
• F.SP. (etukaiutin)
–LARGE: Valitse normaalisti tämä asetus.
–SMALL: Valitse tämä asetus, jos etukaiuttimet ovat pienet.
• C.SP. (keskikaiutin)
–LARGE: Valitse normaalisti tämä asetus.
–SMALL: Valitse tämä asetus, jos keskikaiutin on pieni.
– NO: Valitse tämä asetus, jos et käytä keskikaiutinta.
24FI
Käyttöönotto
• R.SP. (takakaiuttimet)
–LARGE: Valitse normaalisti tämä asetus. Määritä sijainti ja korkeus, jotta voit käyttää oikein
“Virtual”-äänikentän Digital Cinema Surround -toimintatiloja (sivu 48).
– SMALL: Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimet ovat pienet. Määritä sijainti ja korkeus, jotta
voit käyttää oikein “Virtual”-äänikentän Digital Cinema Surround -toimintatiloja (sivu 48).
– NO: Valitse tämä asetus, jos et käytä takakaiuttimia.
• S.W. (lisäbassokaiutin)
–YES: Valitse tämä asetus, jos käytät lisäbassokaiutinta.
– NO: Valitse tämä asetus, jos et käytä lisäbassokaiutinta.
xDISTANCE (ETÄISYYS)
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen etäisyyttä seuraavassa kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on
alleviivattu.
• F. D. 5 m (etukaiuttimien etäisyys)
Etukaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin välille 1,0 – 15,0 metriä.
• C. D. 5 m (keskikaiuttimen etäisyys)
Keskikaiuttimen etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet tai enintään 1,6 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet.
• R. D. 3,4 m (takakaiuttimien etäisyys)
Takakaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin niin, että ne ovat yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet tai enintään 4,6 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet.
Huomautus
Jos molemmat etukaiuttimet tai molemmat takakaiuttimet eivät ole yhtä kaukana kuuntelupaikasta, aseta etäisyys
lähemmän kaiuttimen mukaan.
Takakaiuttimien sijainnin ja korkeuden määrittäminen
Kun valitset “NO”-asetukseksi jonkin muun kuin “R.SP.”, määritä takakaiuttimien sijainti ja
korkeus. Oletusasetukset on alleviivattu.
Sijaintikaavio
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
Valitse tämä, jos takakaiuttimet ovat lohkossa B.
• R. P. SIDE
Valitse tämä, jos takakaiuttimet ovat lohkossa A.
jatkuu
25FI
Korkeuskaavio
C
C
60
D
D
30
• R. H. LOW
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimet ovat lohkossa D.
• R. H. HIGH
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimet ovat lohkossa C.
Nämä asetukset eivät ole käytettävissä, kun “R.SP.”-asetuksena on “NO”.
Kaiuttimien balanssin ja äänenvoimakkuuden asettaminen
1
Paina AMP MENU -painiketta toistuvasti, kunnes ilmaisin 9 LEVEL näkyy etupaneelin
näytössä.
2
Valitse T.TONE painamalla X/x-painikkeita ja valitse T.TONE-asetukseksi ON painamalla
C/c-painiketta.
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
3
Istuudu kuuntelupaikkaan ja valitse muutettava säädettävä painamalla X/x-painikkeita.
• 9 LEVEL -toiminnolla määritettävät asetukset
– Etu- ja takakaiuttimien balanssi
– Keski- ja takakaiuttimien sekä lisäbassokaiuttimen äänenvoimakkuus
4
Säädä äänenvoimakkuutta C/c-painikkeita painamalla niin, että testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Säädetty arvo tulee etupaneelin näyttöön.
5
Määritä muut 9 LEVEL -toimintoon liittyvät asetukset toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Jos et käytä kaukosäädintä muutamaan sekuntiin, arvo katoaa näytöstä ja tallentuu muistiin.
6
Valitse T.TONE painamalla X/x-painikkeita ja valitse T.TONE-asetukseksi OFF painamalla
C/c-painiketta.
xBALANCE (BALANSSI)
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen balanssia seuraavassa kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on
alleviivattu.
• F. ......I...... keski (etukaiuttimet)
Säädä vasemman ja oikean etukaiuttimen välistä balanssia (säätöalue on kuusi askelta
keskikohdasta vasemmalle ja oikealle).
• R. ......I...... keski (takakaiuttimet)
Säädä vasemman ja oikean takakaiuttimen välistä balanssia (säätöalue on kuusi askelta
keskikohdasta vasemmalle ja oikealle).
26FI
Huomautuksia
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Muiden kaiuttimien asetusten mukaan voi olla, että lisäbassokaiuttimen ääni on liian voimakas.
Käyttöönotto
xLEVEL (TASO)
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuutta seuraavassa kuvatulla tavalla.
Oletusasetukset on alleviivattu.
• C. LEVEL 0 dB (keskikaiuttimen äänenvoimakkuus)
Säädä keskikaiuttimen tasoa (voit säätää tasoa 1 dB:n askelin välillä –10 – +10 dB).
• R. LEVEL 0 dB (takakaiuttimien äänenvoimakkuus)
Säädä takakaiuttimien taso (voit säätää tasoa 1 dB:n askelin välillä –10 – +10 dB).
• SW. LEV. 0 dB (lisäbassokaiuttimen äänenvoimakkuus)
Säädä lisäbassokaiuttimen tasoa (voit säätää tasoa 1 dB:n askelin välillä –10 – +10 dB).
Kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen samanaikaisesti
Säädä äänenvoimakkuus VOLUME-säätimellä.
Muut AMP MENU -valikon asetukset
Voit muuttaa etupaneelin näytön kirkkautta, tyhjentää esiviritetyt asemat ja asemien nimet
muistista sekä palauttaa kaiutinasetukset oletusasetusten mukaisiksi. Paina AMP MENU
-painiketta toistuvasti, kunnes 9 CUSTOMIZE on näkyvissä. Valitse seuraavassa kuvatut
kohdat painamalla X/x -painiketta.
xDIMMER (NÄYTÖN KIRKKAUS)
Voit valita etupaneelin näytön kirkkauden kahdella tavalla. Voit säätää asetuksia painamalla
painiketta C/c tai painiketta DIMMER.
xMEMO. CLR. (MUISTIN TYHJENNYS)
Voit tyhjentää esiviritetyt asemat ja asemien nimet muistista sekä palauttaa kaiutinasetukset
oletusasetusten mukaisiksi.
• MEMO.CLR.N (Ei): Paina ENTER-painiketta, kun haluat siirtyä edelliseen valikkoon.
• MEMO.CLR.Y (Kyllä): Jos painat ENTER-painiketta, teksti “Really? N” tulee näkyviin. Jos
haluat tyhjentää muistin, valitse “Really? Y” painamalla painiketta painiketta C/c ja paina
sitten ENTER-painiketta. Ilmoitus “ALL CLEAR!” (Kaikki tyhjennetty) tulee näkyviin.
Kaikki asetukset (kuten esiviritetyt asemat ja asemien nimet) katoavat muistista, ja
kaiutinasetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
27FI
Radioasemien esivirittäminen
Voit esivirittää 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.
Varmista ennen viritystä, että olet säätänyt äänenvoimakkuuden minimiin.
BAND
MEMORY
PRESET +/–
m/M
ENTER
1 Paina BAND-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy
etupaneelin näytössä.
Joka kerta kun painat BAND-painiketta, valitset FM- tai AM-alueen.
2 Pidä painiketta m tai M alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa
muuttua näytössä. Vapauta painike sitten.
Selaus päättyy, kun laite virittää löytyneen aseman. Ilmaisimet “TUNED” ja “ST” (jos
ohjelma on stereoääninen) tulevat etupaneelin näyttöön.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
3 Paina MEMORY-painiketta.
Pikavalintanumero tulee etupaneelin näyttöön.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
4 Valitse haluamasi pikavalintanumero painamalla painiketta PRESET + tai –.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
28FI
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
5 Paina ENTER-painiketta.
Asema on tallentunut muistiin.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheita 1 – 5.
Heikon aseman virittäminen
Viritä asema manuaalisesti painamalla vaiheessa 2 painiketta m tai M toistuvasti.
Käyttöönotto
v
CHAPTER INDEX
Pikavalintanumeron muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
29FI
Levyjen toistaminen
4
Levyjen toistaminen
Paina vastaanottimen A-painiketta
tai kaukosäätimen OPEN/CLOSEpainiketta ja aseta levylokeroon levy.
Vastaanottimeen kytkeytyy
automaattisesti virta, ja STANDBYmerkkivalo sammuu.
DVD- tai VIDEO CD -levyn mukaan voi
olla, että jotkin toiminnot poikkeavat tässä
esitetyistä tai ovat rajoitettuja.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
STANDBY -ilmaisin A
H x
Toistettava puoli alaspäin
PHONES
Säädä äänenvoimakkuus
POWER
OPEN/
CLOSE
H
1
2
3
Liitä
kuulokkeet
[/1
x
Kytke televisioon virta.
Valitse televisiosta tätä laitetta
vastaava videotulo.
Paina vastaanottimen POWERpainiketta.
Laitteisto kytkeytyy valmiustilaan, ja
punainen STANDBY-merkkivalo
syttyy.
30FI
5
Paina H-painiketta.
Levylokero sulkeutuu, ja vastaanotin
aloittaa levyn toiston (normaali toisto).
Säädä äänenvoimakkuutta
vastaanottimesta.
Vaiheen 5 jälkeen
Levyn mukaan voi olla, että television
kuvaruutuun tulee valikko. Voit toistaa levyä
vuorovaikutteisesti valikossa näkyvien
ohjeiden avulla. DVD (sivu 32), VIDEO CD
(sivu 33).
Virran kytkeminen vastaanottimeen
Paina vastaanottimen POWER-painiketta.
Vastaanotin kytkeytyy valmiustilaan, ja
punainen STANDBY-merkkivalo syttyy.
Paina kaukosäätimen [/1-painiketta.
Vastaanottimeen kytkeytyy virta, ja
STANDBY-merkkivalo sammuu. Kun
vastaanotin on valmiustilassa, voit kytkeä
siihen virran myös painamalla
vastaanottimen painiketta A tai painiketta
H.
Virran katkaiseminen vastaanottimesta
Paina kaukosäätimen [/1-painiketta.
Vastaanotin kytkeytyy valmiustilaan, ja
punainen STANDBY-merkkivalo syttyy. Jos
haluat katkaista vastaanottimesta virran
kokonaan, paina vastaanottimen POWERpainiketta. Kun toistat levyä, älä katkaise
vastaanottimesta virtaa painamalla POWERpainiketta. Muutoin valikkoasetukset voivat
kadota muistista. Kun katkaiset virran
vastaanottimesta, pysäytä toisto ensin
painamalla x-painiketta ja paina sitten
kaukosäätimen [/1-painiketta.
Virran säästäminen valmiustilassa
Paina kaukosäätimen [/1-painiketta kerran.
z Kun vastaanotin on valmiustilassa, punainen
STANDBY-merkkivalo palaa.
Levyn toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta
(toistonjatkamistoiminto)
Poistuminen valmiustilasta
Paina kaukosäätimen [/1-painiketta kerran.
OPEN/CLOSE
./>
H
X
Toiminto
Pysäytys
Taukotila
Toiston jatkaminen
tauon jälkeen.
Siirtyminen seuraavaan
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
toistossa.
Siirtyminen edelliseen
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
toistossa.
Toiston lopettaminen
ja levyn poistaminen.
Äänen mykistäminen
H
Levyjen toistaminen
Kun pysäytät levyn toiston, x-painikkeen
painamiskohta jää vastaanottimen muistiin
ja ilmaisin “RESUME” tulee etupaneelin
näyttöön. Jos et avaa levylokeroa,
toistonjatkamistoiminto toimii, vaikka
kytkisit vastaanottimen valmiustilaan
painamalla painiketta [/1.
Lisätoimintoja
x
x
MUTING
Käyttö
Paina x-painiketta.
Paina X-painiketta.
Paina X- tai Hpainiketta.
Paina painiketta >.
1
Ilmaisin “RESUME” tulee etupaneelin
näyttöön, ja voit aloittaa levyn toiston
uudelleen pysäytyskohdasta.
Jos “RESUME” ei tule näyttöön,
toistonjatkamistoiminto ei ole
käytettävissä.
Paina painiketta ..
Paina OPEN/CLOSEpainiketta.
Paina MUTINGpainiketta. Kun haluat
lopettaa mykistyksen,
paina painiketta
uudelleen tai suurenna
äänenvoimakkuutta.
Kun toistat levyä, keskeytä toisto
painamalla x-painiketta.
2
Paina H-painiketta.
Vastaanotin aloittaa levyn toiston siitä
kohdasta, jossa se keskeytyi vaiheessa
1.
z Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina
painiketta x kahdesti ja paina sitten painiketta H.
Huomautus
Älä sulje levylokeroa työntämällä. Sulje levylokero
painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
jatkuu
31FI
Huomautuksia
• Keskeytyskohdan mukaan levyn toisto voi jatkua
eri kohdasta kuin se keskeytettiin.
• Tieto toiston pysäytyskohdasta poistuu muistista,
jos
– katkaiset virran painamalla vastaanottimen
POWER-painiketta
– muutat toistotilaa.
DVD-levyn valikon
käyttäminen
DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai
musiikkiosuuksiin, joita kutsutaan
nimikkeiksi. Jos toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen käyttämällä DVD TOP MENU päävalikkoa.
Kun toistat DVD-levyä, jolta voit valita
esimerkiksi tekstityskielen ja äänen kielen,
voit tehdä valinnat DVD MENU-valikosta.
Numeropainikkeet
DVD TOP
MENU
DVD MENU
ENTER
C/X/x/c
32FI
1
Paina DVD TOP MENU tai DVD MENUpainiketta.
Levyn valikko tulee television
kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot määräytyvät levyn
mukaan.
2
Valitse toistettava tai muutettava kohde
painamalla painiketta C/X/x/c tai
numeropainikkeita.
3
Paina ENTER-painiketta.
PBC-toiminnoilla
varustettujen VIDEO CD
-levyjen toistaminen
(PBC-toisto)
z Kun haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita painamalla painiketta ./>
tai numeropainikkeita vastaanottimen ollessa
pysäytettynä ja paina sitten painiketta H tai ENTER.
“Soitto ilman PBC-toimintoa” -ilmoitus tulee
television kuvaruutuun, ja vastaanotin aloittaa
normaalin toiston. Et voi näyttää pysäytyskuvia,
esimerkiksi valikkoa. Voit palata PBC-toistoon
painamalla
x-painiketta kahdesti ja painamalla sitten Hpainiketta.
Huomautus
Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi
vaiheessa 3 olevaa ilmausta “Paina ENTERpainiketta” vastata ilmaus “Paina SELECTpainiketta”. Paina tällöin painiketta H.
Numeropainikkeet
Levyjen toistaminen
PBC-toimintojen avulla voit käyttää
esimerkiksi yksinkertaisia vuorovaikutteisia
toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toistotoiminnon ansiosta voit toistaa
VIDEO CD -levyjä vuorovaikutteisesti
kuvaruudussa näkyvän valikon avulla.
Palaaminen valikkoon
Paina painiketta O RETURN.
./>
H
x
ENTER
X/x
O RETURN
1
Aloita PBC-toiminnoilla varustetun
VIDEO CD -levyn toisto.
Näkyviin tulee valikko.
2
3
4
Valitse haluamasi toiminnon
numero painamalla painiketta
X/x tai numeropainikkeita.
Paina ENTER-painiketta.
Noudata valikossa näkyviä ohjeita,
jotka koskevat vuorovaikutteisten
toimintojen käyttöä.
Noudata levyn käyttöohjetta, koska
VIDEO CD levyjen käyttötavat
vaihtelevat.
33FI
2
Ohjelman luominen
Paina painiketta c.
Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan
kohdalle (tässä esimerkissä kohtaan
“01”).
(ohjelmoitu toisto)
Nimike Jakso
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE — —
2. NIMIKE — —
3. NIMIKE — —
4. NIMIKE — —
5. NIMIKE — —
6. NIMIKE — —
7. NIMIKE — —
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn
nimikkeet, jaksot tai raidat haluamaasi
järjestykseen. Voit ohjelmoida enintään
25 nimikettä, jaksoa ja raitaa.
PLAY MODE
CLEAR
C
KAIKKI
01
02
03
04
05
06
Levyllä olevat kohtaukset
REPEAT
Numeropainikkeet
T
——
01
02
03
04
05
3
Valitse ohjelmoitava nimike,
jakso tai raita.
H
xToistettaessa DVD-levyä
Valitse esimerkiksi nimikkeen “02”
jakso “03”.
Valitse seuraavaksi “T”-sarakkeesta
“02” painamalla painiketta X/x tai
numeropainikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ENTER
X/x/c
1
Kun laite on pysäytettynä, paina
PLAY MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes “OHJELMOITU”-ilmaisin
näkyy etupaneelin näytössä.
Ohjelmointinäyttö tulee television
kuvaruutuun.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE — —
2. NIMIKE — —
3. NIMIKE — —
4. NIMIKE — —
5. NIMIKE — —
6. NIMIKE — —
7. NIMIKE — —
T
——
01
02
03
04
05
C
KAIKKI
01
02
03
04
05
06
Kun toistat VIDEO CD-, SACD- tai CDlevyä, tässä lukee “RAITA”.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
––
01
02
03
04
05
Levyllä olevat raidat
tai nimikkeet
34FI
Valitse seuraavaksi “C”-sarakkeesta
“03” painamalla painiketta X/x tai
numeropainikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 2 – 0 3
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
––
01
02
03
04
05
Valittu nimike ja jakso
xToistettaessa VIDEO CD-,
SACD- tai CD-levyä
Valitse esimerkiksi raita “02”.
Valitse seuraavaksi “T”-sarakkeesta
“02” painamalla painiketta X/x tai
numeropainikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Valittu raita
KAIKKI TYHJENNETTY
1. RAITA 0 2
2. RAITA – –
3. RAITA – –
4. RAITA – –
5. RAITA – –
6. RAITA – –
7. RAITA – –
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä
4
Jos haluat ohjelmoida muita
nimikkeitä, jaksoja tai raitoja,
toista vaiheita 2 ja 3.
z Voit toistaa jatkuvasti ohjelmoituja nimikkeitä,
jaksoja tai raitoja. Paina ohjelmoidun toiston aikana
REPEAT-painiketta tai valitse ohjausvalikkonäytöstä
“TOISTUVA”-asetukseksi “KÄYTÖSSÄ”.
Huomautus
Vastaanottimen näyttämät nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen numerot ovat samat kuin levylle tallennetut
nimikkeiden, jaksojen tai raitojen numerot.
Levyjen toistaminen
OHJELMOITU
Ohjelmoinnin peruuttaminen
ohjelmointijärjestyksessä
Jos haluat peruuttaa kaikki nimikkeet, jaksot
tai raidat ohjelmointijärjestyksessä, paina
painiketta X ja valitse “KAIKKI
TYHJENNETTY” vaiheessa 2. Jos haluat
peruuttaa valitun ohjelman, valitse ohjelma
painamalla painiketta X/x vaiheessa 2.
Paina sitten vaiheessa 3 CLEAR-painiketta
tai valitse “--” ja paina sitten ENTERpainiketta.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai
raidat näkyvät valitussa järjestyksessä.
5
Aloita ohjelmoitu toisto
painamalla H-painiketta.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa
saman ohjelman uudelleen painamalla
painiketta H.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR-painiketta toiston aikana.
Ohjelmavalikon poistaminen käytöstä
Kun laite on pysäytettynä, poista
ohjelmavalikko käytöstä painamalla PLAY
MODE -painiketta.
Ohjelman muuttaminen
1
Valitse vaiheessa 2 muutettavan
nimikkeen, jakson tai raidan
ohjelmanumero painamalla painiketta
X/x tai numeropainikkeita ja paina
sitten painiketta c.
2
Tee uusi ohjelma vaiheen 3 ohjeiden
mukaan.
35FI
Toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaistoisto)
Voit antaa vastaanottimen sekoittaa
nimikkeet, jaksot tai raidat
satunnaisjärjestykseen. Jos käytät
satunnaistoistotoimintoa uudelleen,
toistojärjestys muuttuu uudelleen.
Toistaminen jatkuvasti
(jatkuva toisto)
Voit toistaa levyn kaikkia nimikkeitä tai
raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
Satunnaistoistossa ja ohjelmoidussa
toistossa laite toistaa nimikkeet tai raidat
satunnaisessa tai ohjelmoidussa
järjestyksessä.
VIDEO CD -levyn PBC-toiston aikana et
voi käyttää jatkuvaa toistoa (sivu 33).
Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä jatkuvaa
toistoa ei ehkä voi käyttää.
PLAY MODE
CLEAR
PLAY MODE
REPEAT
H
CLEAR
H
1
2
Kun laite on pysäytettynä, paina
PLAY MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes “SHUFFLE”-ilmaisin näkyy
etupaneelin näytössä.
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
Paina H-painiketta.
1
Paluu normaaliin toistoon
Jos laite on pysäytettynä, paina PLAY
MODE -painiketta kahdesti. Jos normaali
toisto on käynnissä, paina CLEARpainiketta.
Huomautuksia
• Satunnaistoisto peruuntuu, jos
– avaat tai suljet levylokeron
– katkaiset laitteesta virran
– vaihdat ohjelmalähdettä.
• Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä satunnaistoistoa
ei ehkä voi käyttää.
36FI
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
Valitse
(TOISTUVA)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Jos et valitse vaihtoehtoa “EI KÄYT.”,
“TOISTUVA”-ilmaisin näkyy
vihreänä.
3
Valitse jatkuvan toiston asetus.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
Levyjen toistaminen
Toistettaessa DVD-levyä ja
ohjelmoidun soiton asetuksena on EI
KÄYT.
• EI KÄYT.: jatkuva toisto ei ole käytössä.
• LEVY: laite toistaa jatkuvasti kaikkia
nimikkeitä.
• NIMIKE: laite toistaa jatkuvasti levyn
nykyistä nimikettä.
• JAKSO: laite toistaa jatkuvasti nykyistä
jaksoa.
Toistettaessa VIDEO CD-, SACD- tai
CD-levyä ja ohjelmoidun toiston
asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: jatkuva toisto ei ole käytössä.
• LEVY: laite toistaa jatkuvasti levyn
kaikkia raitoja.
• RAITA: laite toistaa jatkuvasti nykyistä
raitaa.
Kun ohjelmoidun soiton asetuksena
on KÄYTÖSSÄ
• EI KÄYT.: jatkuva toisto ei ole käytössä.
• KÄYTÖSSÄ: jatkuva ohjelmoitu toisto.
Jatkuvan toiston peruuttaminen
Paina CLEAR-painiketta.
z Voit asettaa jatkuvan toiston laitteen
ollessa pysäytettynä
Valitse “TOISTUVA” ja paina H-painiketta.
Laite aloittaa jatkuvan toiston.
z Saat “TOISTUVA”-toiminnon tilan näkyviin
nopeasti
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Huomautus
Jatkuva toisto peruuntuu, jos
– katkaiset laitteesta virran
– vaihdat ohjelmalähdettä.
37FI
Kohtauksen haku
Tietyn kohdan haku
levyltä (selaus, hidastettu toisto)
Voit etsiä nopeasti täsmälleen haluamasi
kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai
toistamalla levyä hitaasti.
m/M
H
Katselu kuva kerrallaan (hidastettu
toisto)
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai
VIDEO CD -levyjen yhteydessä. Kun laite
on taukotilassa, paina painiketta m tai
M. Palaa normaaliin nopeuteen painamalla
H-painiketta.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat
painiketta m tai M hidastustoiston
aikana. Käytettävissä on kaksi nopeutta.
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
Toistosuunta
SLOW 2M y SLOW 1M
Vastakkainen suunta (vain DVD)
SLOW 2m y SLOW 1m
Toistonopeus SLOW 2M/SLOW 2m on
hitaampi kuin SLOW 1M/SLOW 1m.
Huomautus
Joissakin DVD- tai VIDEO CD -levyissä ei ehkä ole
kaikkia tässä kuvattuja toimintoja.
Kohdan haku nopeasti pikasiirrolla
eteen- tai taaksepäin (selaus)
Paina levyn toiston aikana painiketta m tai
M. Kun löydät haluamasi kohdan, palauta
laite normaalinopeuteen painamalla Hpainiketta.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat
painiketta m tai M pikaselauksen
aikana. Käytettävissä on kolme nopeutta.
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
t
Toistosuunta
×2B (vain DVD/Super Audio CD/CD) t FF1M
FF2M T
t
Vastakkainen suunta
×2b (vain DVD) t FR1m t FR2m
Toistonopeus ×2B/×2b on noin
kaksinkertainen normaalinopeuteen verrattuna.
Toistonopeus FF2M/FR2m on suurempi
kuin nopeus FF1M/FR1m.
38FI
xToistettaessa VIDEO CD
-levyä PBC-toiminnoilla
(KOHTAUS)
Nimikkeen, jakson,
raidan, indeksin tai
kohtauksen haku
xToistettaessa Super Audio CDtai CD-levyä
(RAITA) tai
(INDEKSI)
Voit tehdä haun DVD-levyltä nimikkeen tai
jakson perusteella ja VIDEO CD- tai CDlevyltä raidan, indeksin tai kohtauksen
perusteella. Koska levyn nimikkeille ja
raidoille on annettu yksilölliset numerot,
voit valita haluamasi nimikkeen tai raidan
antamalla sen numeron. Voit etsiä
kohtauksen myös antamalla aikakoodin.
(AIKAHAKU)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Numeropainikkeet
Kohtauksen haku
Esimerkki: kun valitset
(JAKSO)
“** (**)” on valittuna (** tarkoittaa
lukua).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
nimikkeiden, jaksojen, raitojen,
indeksien tai kohtausten
kokonaismäärän.
DVD
Valittu rivi
CLEAR
3
“** (**)” muuttuu muotoon “— (**)”.
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
Valitse hakutapa painamalla
painiketta X/x.
xToistettaessa DVD-levyä
(NIMIKE),
(JAKSO) tai
(AIKA/TEKSTI)
Valitse AIKAHAKU-asetukseksi
AIKA/TEKSTI.
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
(RAITA) tai
(INDEKSI)
Paina ENTER-painiketta.
12(27)
– –(34)
T
1:32:55
4
DVD
Valitse painikkeilla X/x tai
numeropainikkeilla sen
nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen numero,
jonka haluat hakea.
Jos teet virheen
Peruuta numero painamalla painiketta
CLEAR ja valitse sitten toinen numero.
jatkuu
39FI
5
Paina ENTER-painiketta.
Vastaanotin aloittaa toiston
valitsemastasi numerosta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti, kunnes ohjausvalikko katoaa
näkyvistä.
Kohtauksen hakua aikakoodin avulla
(AIKAHAKU) (vain DVD)
1
Valitse vaiheessa 2
(AIKA/
TEKSTI).
“T **:**:**” (parhaillaan toistettavan
nimikkeen toistoaika) näkyy valittuna.
2
Paina ENTER-painiketta.
“T **:**:**” muuttuu muotoon
“T --:--:--”.
3
Anna aikakoodi kirjoittamalla se
numeropainikkeiden avulla ja paina
ENTER-painiketta.
Jos esimerkiksi haluat hakea
kohtauksen, joka on 2 tuntia
10 minuuttia 20 sekuntia alkukohdan
jälkeen, anna aika “2:10:20”.
Huomautus
Kuvaruudussa näkyvä nimikkeen tai raidan numero
on sama kuin levylle tallennettu.
40FI
Levyn tietojen katseleminen
Toistoajan ja jäljellä
olevan ajan katsominen
etupaneelin näytöstä
Toistettaessa DVD-levyä
Parhaillaan toistettavan nimikkeen toistoaika ja numero
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Parhaillaan toistettavan
nimikkeen jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Voit etupaneelin näytön avulla tarkastaa
esimerkiksi levyn jäljellä olevan ajan, DVDlevyn nimikkeiden tai Super Audio CD-, CDtai VIDEO CD -levyn raitojen määrän (sivu
10).
Parhaillaan toistettavan
jakson toistoaika ja numero
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Parhaillaan toistettavan
jakson jäljellä oleva aika
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
Levyn tietojen katseleminen
TITLE
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Teksti
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (ilman
PBC-toimintoja), Super Audio CDlevyä tai CD-levyä
Toistoaika ja parhaillaan toistettavan raidan numero
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Paina TIME-painiketta.
Aina kun painat TIME-painiketta levyn
toiston aikana, näyttö muuttuu seuraavassa
olevien kaavioiden mukaisesti.
Parhaillaan toistettavan
raidan jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Levyn toistoaika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Levyn jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Teksti
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
jatkuu
41FI
z Kohtauksen numero ja toistoaika tulevat
näyttöön, kun toistat PBC-toiminnoilla varustettua
VIDEO CD -levyä.
z Myös parhaillaan toistettavan jakson, nimikkeen,
raidan, kohtauksen tai levyn toistoaika ja jäljellä
oleva aika tulevat television kuvaruutuun. Lisätietoja
näiden tietojen lukemisesta on seuraavassa jaksossa,
“Soittoajan ja jäljellä olevan ajan tarkastaminen”.
Huomautuksia
• Indeksi-ilmaisin ei tule etupaneelin näyttöön Super
Audio CD-levyn toiston aikana.
• Toistettavan levyn tyypin ja toistotavan mukaan
levyn tiedot eivät ehkä tule näkyviin.
Toistoajan ja jäljellä
olevan ajan tarkastaminen
Voit tarkastaa parhaillaan toistettavan
nimikkeen, jakson tai raidan toistoajan ja
jäljellä olevan ajan ja levyn
kokonaistoistoajan tai jäljellä olevan ajan.
Voit myös lukea levylle tallennetut DVD-,
CD- tai Super Audio CD-tekstitiedot.
TIME
DVD
DISPLAY
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Levyn tyyppi
Aikatiedot
42FI
2
Voit muuttaa aikatietoja
painamalla TIME-painiketta
toistuvasti.
Näyttö ja näytettävien aikojen tyyppi
riippuu toistettavasta levystä.
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
(PBC-toiminnoilla varustettu levy)
• **:**
Parhaillaan toistettavan kohtauksen
toistoaika
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
(ilman PBC-toimintoja), Super
Audio CD-levyä tai CD-levyä
• T **:**
Parhaillaan toistettavan raidan
toistoaika
• T–**:**
Parhaillaan toistettavan raidan
jäljellä oleva aika
• D **:**
Parhaillaan toistettavan levyn
toistoaika
• D–**:**
Parhaillaan toistettavan levyn
jäljellä oleva aika
DVD-, CD- tai Super Audio CD tekstitietojen tarkastaminen
Paina vaiheessa 2 TIME-painiketta
toistuvasti niin, että DVD-, CD- tai Super
Audio CD -levylle tallennettu teksti tulee
näkyviin. DVD-, CD- tai Super Audio CDtekstitiedot tulevat näkyviin vain, jos levylle
on tallennettu tekstiä. Tekstitietoja ei voi
muuttaa.
AIKA/TEKSTI
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
DVD/CD/Super Audio CD -teksti
z Jos DVD-, CD- tai Super Audio CD -teksti ei
mahdu yhdelle riville, se vierii kokonaisuudessaan
etupaneelin näytössä.
z Voit valita ajan ja tekstin suoraan painamalla
TIME-painiketta.
Huomautuksia
Levyn tietojen katseleminen
xToistettaessa DVD-levyä
• T **:**:**
Parhaillaan toistettavan nimikkeen
toistoaika
• T–**:**:**
Parhaillaan toistettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
• C **:**:**
Parhaillaan toistettavan jakson
toistoaika
• C–**:**:**
Parhaillaan toistettavan jakson
jäljellä oleva aika
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti, kunnes ohjausvalikko katoaa
näkyvistä.
• Vain englanninkieliset sanat näkyvät.
• Super Audio CD -levyn tekstitiedoista laite pystyy
näyttämään vain rajoitetun määrän merkkejä.
Levyn mukaan voi olla, etteivät kaikki merkit näy
näytössä.
43FI
Äänen säätäminen
3
Äänen vaihtaminen
xToistettaessa DVD-levyä
Valittavissa olevat kielet riippuvat
DVD-levystä.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Katso kielikoodin merkitys
sivulla 80 olevasta kieliluettelosta. Jos
sama kieli näkyy useita kertoja, DVDlevyn ääni on tallennettu eri
äänijärjestelmiä käyttäen.
Jos DVD-levylle on tallennettu monikieliset
ääniraidat, voit valita haluamasi kielen
DVD-levyn toiston aikana.
Jos DVD-levyn ääni on tallennettu eri
järjestelmiä (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio tai DTS) käyttäen, voit valita
haluamasi äänijärjestelmän DVD-levyn
toiston aikana.
Stereoäänisiä CD- tai VIDEO CD -levyjä
toistaessasi voit valita oikean tai vasemman
kanavan äänen ja kuunnella valitun kanavan
ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta. (Tällöin äänen
stereovaikutelma katoaa.) Jos esimerkiksi
toistat levyä, jolla olevassa
musiikkikappaleessa laulu kuuluu oikeasta
kanavasta ja soittimet vasemmasta, voit
valita vasemman kanavan ja siten kuulla
pelkät soittimet kummastakin kaiuttimesta.
xToistettaessa VIDEO CD- tai
CD-levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• STEREO: Normaali stereoääni.
• 1/V: Vasemman kanavan ääni
(mono)
• 2/O: Oikean kanavan ääni (mono)
xToistettaessa Super Audio CDlevyä
Kun laite on pysäytettynä, valittavissa
olevat vaihtoehdot riippuvat Super
Audio CD-levystä.
• MONI: Levyllä on
monikanavainen toistoalue.
• 2-KAN.: Levyllä on
kaksikanavainen toistoalue.
• CD: Voit toistaa levyä tavallisena
CD-levynä.
AUDIO
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
Huomautus
1
Kolmen edellä olevan vaihtoehdon käyttö ei
ole mahdollista kaikkien Super Audio CDlevyjen toistossa. Tämä riippuu toistettavan
Super Audio CD-levyn kerrosrakenteesta.
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
4
Valitse
(AUDIO)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
AUDIO-asetukset tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLANTI
1: ENGLANTI
2: ENGLANTI
3: RANSKA
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
44FI
Valitse haluamasi äänisignaali
painamalla painiketta X/x.
RS
Paina ENTER-painiketta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti, kunnes ohjausvalikko katoaa
näkyvistä.
z Voit valita “AUDIO”-toiminnon suoraan painamalla
AUDIO-painiketta. Joka kerta kun painat painiketta,
asetus muuttuu.
Huomautus
Et voi muuttaa äänen valintaa, jos levyn tietoja ei ole
tallennettu äänimuotoon.
Levyn äänitietojen näyttäminen
Jos valitset AUDIO-vaihtoehdon, toistettavat
kanavat näkyvät kuvaruudussa.
Esimerkiksi Dolby Digital -järjestelmässä
DVD-levylle voi tallentaa monia
äänisignaaleja monoäänestä aina 5.1kanavien signaaleihin. Eri DVD-levyillä voi
olla eri määrä tallennettuja kanavia.
Esimerkkinäytöt ovat seuraavat:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
Nykyinen äänijärjestelmä*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLANTI
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
R
LS
RS
Nykyisen ohjelman sisältämät kanavat**
* Näkyviin tulee “PCM”-, “MPEG”-,
“DTS”- tai “DOLBY DIGITAL” -ilmaisin.
Kun näkyvissä on “DOLBY DIGITAL”
-ilmaisin, toistettavan raidan kanavat
näkyvät numeroina seuraavasti:
5.1-kan. Dolby Digital:
• Dolby Digital 5.1-kan.
Kun laite syöttää LFE-kanavan signaalia,
“LFE”-ilmaisin näkyy yhtenäisen viivan
ympäröimänä. Kun laite ei syötä LFEkanavan signaalia, “LFE”-ilmaisin näkyy
katkoviivan ympäröimänä.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
Takakanavat 2
C
Etukanavat 2 +
keskikanava 1
LFE (Low Frequency
Effect) kanava 1
**Ohjelman sisältämien kanavien näytössä
olevien kirjainten merkitys on seuraava:
L: Etukanava (vasen)
R: Etukanava (oikea)
C: Keskikanava
LS: Takakanava (vasen)
RS: Takakanava (oikea)
S: Takakanava (mono): Dolby
Surround koodatun signaalin ja
Dolby Digital -signaalin
takakanava.
LFE: LFE (Low Frequency Effect,
matalat tehosteäänet) kanava
R
LFE
LS
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Äänen säätäminen
S
LFE
RS
• DTS
“LFE”-ilmaisin näkyy aina yhtenäisen
viivan ympäröimänä riippumatta siitä,
syöttääkö laite LFE-signaalikomponenttia.
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Huomautuksia
• Jos signaalissa on takakanavien ääniosat (LS, RS
tai S), tilaäänen vaikutus on tehostettu (sivu 46).
• Jos toistat MPEG AUDIO -ääniraitoja, vastaanotin
syöttää PCM (stereo) -signaaleja.
45FI
Äänitulosignaalin
koodauksen
automaattinen purku
(Auto Format Decode)
Koodauksen automaattinen purkutoiminto
tunnistaa automaattisesti laitteeseen tulevan
äänisignaalin tyypin (Dolby Digital, DTS tai
tavallinen 2-kanavainen stereo) ja purkaa
koodauksen tarvittaessa. Tässä
toimintatilassa laite toistaa äänen niin kuin
se on tallennettu ja koodattu lisäämättä
mitään tehosteita (esimerkiksi kaiuntaa).
Jos matalataajuisia signaaleja (esimerkiksi
Dolby Digital LFE) ei ole, laite kuitenkin
luo matalataajuisen signaalin
lisäbassokaiutinta varten.
SOUND
FIELD +/–
Tilaäänen käyttäminen
Voit käyttää tilaääntä helposti valitsemalla
jonkin vastaanottimeen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Voit nauttia elokuvateatterien ja
konserttisalien äänentoistosta kotonasi.
Voit valita äänikentän painamalla SOUND
FIELD +/– -painiketta toistuvasti, kunnes
haluamasi äänikenttä näkyy näytössä.
Äänikenttä
Normal surround
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Virtual Multi Dimension
Virtual Semi Multi
Dimension
Small Hall
Large Hall
Jazz Club
Live House
Game
Näyttö
N.SURROUND
C.S.EX.A*
C.S.EX.B*
C.S.EX.C*
V.MULTI D.
V.S.M.D.
SMALL HALL
LARGE HALL
JAZZ CLUB
LIVE HOUSE
GAME
* DCS-tekniikan käyttö
Paina SOUND FIELD +/– -painiketta
toistuvasti, kunnes “A.F.D.(AUTO
FORMAT DECODE)” näkyy näytössä.
Koodauksen automaattinen purkutoiminto
tulee käyttöön.
46FI
DCS (Digital Cinema Sound)
Sony mittasi Sony Pictures Entertainmentin
studioiden ääniympäristön, yhdisti
mittaustulokset omaan DSP (Digital Signal
Processor, digitaalinen signaalinkäsittely) tekniikkaansa ja kehitti “Digital Cinema
Sound” -järjestelmän. Kotiteatterissa
“Digital Cinema Sound” jäljittelee
ihanteellista elokuvateatterin ääniympäristöä
elokuvan ohjaajan tarkoittamalla tavalla.
SOUND
FIELD +/–
Cinema Studio EX sopii erityisen hyvin
monikanavaäänellä varustettuihin elokuviin
(kuten Dolby Digital -DVD-levyihin). Tämä
tila toistaa Sony Pictures Entertainmentin
studioiden äänikentän.
Paina SOUND FIELD +/– -painiketta
toistuvasti, kunnes “C.S.EX A (tai B,
C)” näkyy näytössä.
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin
“Cary Grant Theater” elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on
standarditila, joka sopii lähes
kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ?Kim
Novak Theater? -elokuvatuotantostudion
äänikentän. Tämä toimintatila sopii erityisen
hyvin paljon erikoistehosteita sisältävien
tieteis- ja toimintaelokuvien katseluun.
Tietoja Cinema Studio EX äänikentästä
Cinema Studio EX koostuu seuraavista
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista
5 paria virtuaalikaiuttimia, jotka
ympäröivät kuuntelijaa.
• Screen Depth Matching
Elokuvateatterissa ääni kuulostaa tulevan
valkokankaalle heijastettavasta kuvasta.
Tämä osa luo samanlaisen äänen
kuunteluhuoneeseesi siirtämällä
etukaiuttimien äänen ikään kuin kuvan
sisään.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterin kaiunnan.
Cinema Studio EX on yhdistetty tila, joka
käyttää kaikkia näitä osia samanaikaisesti.
Äänen säätäminen
Cinema Studio EX -äänikentän
käyttö elokuvissa
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii musikaalien tai
paljon musiikkia sisältävien
elokuvaklassikoiden katseluun.
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet voivat
aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
Toisen äänikentän valitseminen
Paina SOUND FIELD +/– -painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi
äänikenttä näkyy etupaneelin näytössä.
Nykyinen äänikenttä tulee näyttöön.
jatkuu
47FI
N. SURROUND (Normal Surround)
Laite toistaa monikanavaisella tilaäänellä
varustetun ohjelman samalla tavalla kuin se
on tallennettu. Laite purkaa 2-kanavaisilla
äänisignaaleilla varustetun ohjelman äänen
Dolby Pro Logic -tilaääneksi.
V. MULTI D.*
(Virtual Multi Dimension)
Luo 3D-äänikentän avulla yhdestä
todellisesta takakaiutinparista useita
virtuaalisia takakaiuttimia, jotka sijaitsevat
kuuntelijaa korkeammalla. Tämä tila luo
viisi paria virtuaalikaiuttimia, jotka
ympäröivät kuuntelijaa noin 30 asteen
korkeudella.
SIVULLA
L
C
R
LS
RS
LS
RS
LS
RS
TAKANA
L
C
R
LS
RS
LS
RS
LS
C
R
LS
RS
LS
RS
LS
48FI
LARGE HALL (Large Hall)
Luo suuren suorakulmaisen konserttisalin
akustiikan.
Sopii erityisen hyvin pehmeille akustisille
äänille.
JAZZ CLUB (Jazz Club)
Luo jazz-klubin akustiikan.
LIVE HOUSE (Live House)
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
GAME (Game)
Tuottaa suurimman tehokkuuden
videopeliohjelmistojen ääniin.
HEADPHONE THEATER (Headphone
Theatre)
Kun liität kuulokkeet laitteen PHONESliitäntään, voit HEADPHONE THEATER tilaa käyttämällä kuunnella
elokuvateatterimaista ääntä kuulokkeista.
Tämä tila on erityisen tehokas erillisillä 5.1kanavilla varustettujen Dolby Digital- ja
DTS-ohjelmalähteiden äänentoistossa. Kun
valitset jonkin äänikenttävaihtoehdon (paitsi
AUTO FORMAT DECODE tai 2 CH
STEREO), tila tulee käyttöön.
RS
V. S. M. D.*
(Virtual Semi Multi Dimension)
Luo 3D-äänikentän avulla etukaiuttimien
äänestä virtuaaliset takakaiuttimet ilman
todellisia takakaiuttimia. Tämä tila luo viisi
paria virtuaalikaiuttimia, jotka ympäröivät
kuuntelijaa 30 asteen korkeudella.
L
SMALL HALL (Small Hall)
Luo pienen suorakulmaisen konserttisalin
akustiikan.
RS
* “Virtuaalinen” äänikenttä: kuviteltujen
virtuaalikaiuttimien avulla tuotettava
äänikenttä.
Tilaäänitoiminnon poistaminen
käytöstä
Paina SOUND FIELD +/– -painiketta
toistuvasti, kunnes “A.F.D.”- tai “2CH
STEREO” näkyy näytössä.
z Laite tallentaa muistiin kutakin
ohjelmalähdettä varten viimeksi valitun
äänikentän (Sound Field Link -toiminto).
Aina kun valitset ohjelmalähteen (esimerkiksi DVD tai
TUNER), sen yhteydessä viimeksi valittu äänikenttä
tulee automaattisesti uudelleen käyttöön. Jos
esimerkiksi kuuntelet DVD-levyä SMALL HALLäänikentän ollessa valittuna, vaihdat sitten
ohjelmalähdettä ja palaat takaisin DVD-levyn
kuunteluun, SMALL HALL-äänikenttä tulee
uudelleen käyttöön. Viritintä käytettäessä äänikentät
tallentuvat muistiin erikseen kaikkia esiviritettyjä
asemia varten.
z Tunnistat ohjelmatallenteen
koodausjärjestelmän sen pakkauksessa
olevasta tunnuksesta
– Dolby Digital -levyissä on tunnus
.
– Dolby Surround -koodatuissa levyissä on tunnus
.
– DTS Digital Surround -levyissä on tunnus DTS.
Huomautus
Kun äänitulosignaalin näytteenottotaajuus on 96 kHz,
lähtevät äänisignaalit ovat automaattisesti
stereoäänisiä ja äänikenttätoiminto on poissa
käytöstä.
C.S.EX A
C.S.EX B
C.S.EX C
N. SURROUND
V.MULTI D.
V.S.M.D.
SMALL HALL
LARGE HALL
JAZZ CLUB
LIVE HOUSE
GAME
HEADPHONE THEATER
ETUK. BAL. TAKAK. BAL. TAKAK. TASO KESKIK. TASO
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BASSOK. TASO
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Äänen säätäminen
Säädettävät ominaisuudet
Huomautus
Levyn mukaan voi olla, ettei äänisignaali kuulu edellä olevan taulukon mukaisesti. Katso lisätietoja levyn
käyttöohjeesta.
49FI
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen (2-kanavastereo)
SOUND
FIELD +/–
Tasoasetusten
muuttaminen
Tasovalikon asetuksilla voit valita kunkin
kaiuttimen balanssin ja äänenvoimakkuuden
(sivu 26).
ENTER
C/X/x/c
AMP MENU
Paina SOUND FIELD +/– -painiketta
toistuvasti, kunnes “2CH STEREO”
näkyy näytössä.
Tässä tilassa ääni kuuluu vain vasemmasta
ja oikeasta etukaiuttimesta. Tavallisten 2kanavaisten stereolähteiden ääni ohittaa
äänikenttäprosessorin kokonaan.
Monikanavaiset tilaäänitallenteet
yhdistetään 2-kanavaisiksi.
Huomautus
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, kun “2CH
STEREO” on valittuna. Jos haluat kuunnella 2kanavaisia (stereo) lähteitä vasemmasta ja oikeasta
kaiuttimesta sekä lisäbassokaiuttimesta, valitse
“A.F.D.” painamalla SOUND FIELD +/– -painiketta.
1
2
Ala toistaa ohjelmalähdettä, johon
on koodattu monikanavainen
tilaääni.
Paina AMP MENU -painiketta
toistuvasti.
9 LEVEL -ilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
3
4
Istuudu kuuntelupaikkaan ja
valitse muutettava asetus
painamalla X/x-painikkeita.
Säädä äänenvoimakkuus
painikkeilla C/c.
Säädetty arvo tulee etupaneelin
näyttöön. Jos et käytä kaukosäädintä
muutamaan sekuntiin, arvo katoaa
näytöstä ja tallentuu vastaanottimen
muistiin.
50FI
Elokuvien katseleminen
Kuvakulman vaihtaminen
3
Paina painiketta c tai ENTERpainiketta.
Kulman numero muuttuu muotoon “-”.
Jos DVD-levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta kohtauksesta,
vastaanottimen etupaneelin näyttöön tulee
ilmaisin “ANGLE”. Tällöin voit halutessasi
vaihtaa kuvakulmaa.
Jos esimerkiksi katselet kohtausta, jossa on
liikkuva juna, voit katsella näkymää junan
edestä tai junan vasemman tai oikean puolen
ikkunasta, ilman että junan liike keskeytyy.
ANGLE
–
4
DVD
(9)
Valitse kuvakulman numero
painamalla numeropainikkeita tai
painiketta X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Kuvakulma vaihtuu valitsemaksesi
kulmaksi.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
ENTER
X/x/c
DVD DISPLAY
z Voit valita kuvakulman suoraan painamalla
ANGLE-painiketta. Joka kerta kun painat painiketta,
kuvakulma muuttuu.
1
Huomautus
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
Elokuvien katseleminen
Numeropainikkeet
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei
ehkä voi vaihtaa, vaikka levylle olisikin tallennettu
useita kuvakulmia.
Valitse
(KULMA)
painamalla painiketta X/x.
Kuvakulman numero tulee näkyviin.
Suluissa näkyvä luku ilmaisee
kuvakulmien kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
51FI
3
Tekstityksen
näyttäminen
Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit
näyttää ja piilottaa tekstityksen levyn toiston
aikana. Jos levylle on tallennettu tekstitys
useaa eri kieltä varten, voit muuttaa
tekstityksen kieltä levyn toiston aikana sekä
näyttää ja piilottaa tekstityksen milloin
haluat. Voit esimerkiksi valita kielen, jota
haluat opiskella, ja ymmärtämisen
helpottamiseksi näyttää tekstityksen.
SUBTITLE
Valitse kieli painamalla painiketta
X/x.
Valittavissa olevat kielet riippuvat
DVD-levystä.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Katso kielikoodin merkitys
sivulla 80 olevasta kieliluettelosta.
4
Paina ENTER-painiketta.
TEKSTITYS-asetuksen peruuttaminen
Valitse “EI KÄYT.” vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
z Voit valita “TEKSTITYS”-toiminnon suoraan
painamalla SUBTITLE-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, asetus muuttuu.
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
Huomautus
Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi
muuttaa, vaikka levylle olisikin tallennettu
monikielinen tekstitys.
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
Valitse
(TEKSTITYS)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
TEKSTITYS-asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
52FI
DVD
Toistotietojen tarkastaminen
(LISÄTIEDOT)
Voit tarkastaa esimerkiksi bittinopeutta tai
levyn toistettavaa kerrosta koskevat tiedot.
Kun toistat levyä, toistettavan kuvan
keskimääräinen bittinopeus näkyy aina
megabitteinä sekunnissa (Mbps) ja äänen
bittinopeus kilobitteinä sekunnissa (kbps).
ENTER
X/x
LISÄTIEDOT-ikkunan sulkeminen
Valitse “EI KÄYT.” vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Asetusten näytöt
Painamalla DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti saat näkyviin “BITTINOPEUS”tai “KERROS”-tiedot sen mukaan, mitä olet
valinnut “LISÄTIEDOT”-näytössä.
BITTINOPEUS
BITTINOPEUS
DVD DISPLAY
0
5
384kbps
Ääni
Mbps
Kuva
10
2
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
BITTINOPEUS
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
0
0
Valitse
(LISÄTIEDOT)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
LISÄTIEDOT-vaihtoehdot tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
kbps
1000
5
10
Mbps
Ääni
Kuva
Bittinopeudella tarkoitetaan levyllä olevien
video- ja audiotietojen määrää sekunnissa.
Kun bittinopeus on suuri, tietoja on paljon.
Tämä ei kuitenkaan aina merkitse sitä, että
kuvan tai äänen laatu olisi vastaavasti
parempi.
Elokuvien katseleminen
Toistettaessa MPEG audio -ääniraitoja
1
KERROS
BITTINOPEUS
EI KÄYT.
BITTINOPEUS
KERROS
3
Tulee näkyviin, jos DVDlevy on kaksikerroksinen
BITTINOPEUS
384 kbps
0
5
10
Mbps
Valitse haluamasi kohdat
painamalla painiketta X/x.
Lisätietoja jokaisesta vaihtoehdosta on
kohdassa “Asetusten näytöt”.
• BITTINOPEUS: näyttää
bittinopeuden.
• KERROS: näyttää kerroksen ja
luettavan kohdan.
4
Ilmaisee levyn toistokohdan suurin piirtein.
Jos kyseessä on kaksikerroksinen DVD-levy,
laite näyttää luettavan kerroksen (“Layer 0”
tai “Layer 1”).
Lisätietoja kerroksista on sivulla 76 (DVD).
Paina ENTER-painiketta.
53FI
Lisätoimintojen käyttäminen
Levyjen lukitseminen
3
(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA)
Voit rajoittaa levyn käyttöä kahdella tavalla.
• Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa toistorajoituksia niin, ettei
laitteella voi toistaa niitä levyjä, joita
rajoitus koskee.
• Käytönvalvonta
Joidenkin DVD-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Samaa salasanaa käytetään sekä
käytönvalvonnassa että mukautetussa
käytönvalvonnassa.
Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa mukautetun käytönvalvonnan
salasanan enintään 50 levyä varten. Jos
yrität asettaa sen 51 levylle, ensimmäisen
levyn käyttörajoitus peruuntuu.
Valitse
(MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA) painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
“MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA” on nyt valittu.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
SALASANA
4
Valitse “KÄYTÖSSÄ t” painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
xJos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Numeropainikkeet
x
ENTER
C/X/x
O RETURN
DVD DISPLAY
1
Aseta lukittava levy vastaanottimeen.
Jos laite toistaa levyä, lopeta toisto
painamalla painiketta x.
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
xJos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
2
54FI
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
ENTER
.
5
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Ilmoitus “Mukautettu käytönvalvonta on
asetettu.” tulee näyttöön, ja
ohjausvalikkonäyttö palaa kuvaruutuun.
Mukautetulla käytönvalvonnalla
suojatun levyn toistaminen
1
Jos teet virheen salasanan
antamisessa
Paina painiketta C, paina sitten ENTERpainiketta ja anna oikea numero.
Jos teet virheen
Paina painiketta O RETURN ja aloita
uudelleen vaiheesta 3.
Mukautetun käytönvalvonnan
poistaminen käytöstä
1
Valitse vaiheessa 4 “EI KÄYT. t” ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Salasanan muuttaminen
1
2
3
4
Valitse vaiheessa 4 “SALASANA t”
painamalla painiketta X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Anna numeropainikkeita painamalla
uusi nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Vahvista salasana kirjoittamalla se
uudelleen numeropainikkeita painamalla
ja paina ENTER-painiketta.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Mukautettu käytönvalvonta on jo
asetettu. Anna salasana ja paina
sitten ENTER .
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Vastaanotin on valmis levyn toistoon.
z Jos unohdat salasanasi, anna numeropainikkeilla
6-numeroinen luku “199703”, kun MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA -näyttö pyytää salasanaa, ja
paina sitten ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua
antamaan nelinumeroisen salasanan.
Lisätoimintojen käyttäminen
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina painiketta O RETURN ja paina sitten
DVD DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Aseta vastaanottimeen mukautetulla
käytönvalvonnalla suojattu levy.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
-näyttö tulee näkyviin.
Rajoitettu käyttö lapsia varten
(käytönvalvonta)
Joidenkin DVD-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Voit
määrittää toistorajoitukset
käytönvalvontatoiminnon avulla.
Laite ei toista käytönvalvontatoiminnon
avulla rajoitettua kohtausta. Laite voi
näyttää kohtauksen tilalla toisen kohtauksen.
Numeropainikkeet
H
ENTER
X/x
O RETURN
DVD DISPLAY
jatkuu
55FI
1
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
DISPLAY -painiketta.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse “MUKAUTETUT ASETUKSET”
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
“MUKAUTETUT ASETUKSET”
-näyttö tulee näkyviin.
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE
TAUKOTILA
KÄYTÖNVALVONTA
RAIDAN VALINTA
4
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
USA
RGB
AUTO
EI KÄYT.
5
3
Anna tai anna uudelleen salasana
numeropainikkeita painamalla ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jonka avulla
voit asettaa toiston rajoitukset ja vaihtaa
salasanan.
Valitse “KÄYTÖNVALVONTA t”
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Valitse “VAKIO” painamalla painiketta
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
“VAKIO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
xJos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
EI KÄYT.
USA
USA
MUUT
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
6
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
xJos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
56FI
ENTER
.
Valitse toistorajoitustasoksi haluamasi
maantieteellinen alue painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Alue on valittu.
Jos valitset “MUUT t”, valitse
vakiokoodinumero sivulla 58 olevasta
taulukosta ja kirjoita se
numeropainikkeiden avulla.
7
Paina ENTER-painiketta.
“TASO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
8
1
Aseta levy vastaanottimeen ja paina
H-painiketta.
KÄYTÖNVALVONTA-näyttö tulee
näkyviin.
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Vastaanotin aloittaa toiston.
EI KÄYT.
EI KÄYT.
8:
7: NC17
R
6:
5:
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi taso ja paina ENTERpainiketta.
Käytönvalvonnan asetukset on
määritetty.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Käytönvalvonnalla suojatun levyn
toistaminen
4:
PG13
USA
Lisätoimintojen käyttäminen
z Jos unohdat salasanan, poista levy ja toimi
kohdan “Rajoitettu käyttö lapsia varten” vaiheiden 1–
5 mukaan. Kun näyttöön tulee pyyntö antaa salasana,
anna numeropainikkeilla luku “199703” ja paina
sitten ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua
antamaan nelinumeroisen salasanan. Kun olet
syöttänyt nelinumeroisen salasanan vaiheessa 3,
vaihda vastaanottimeen toinen levy ja paina Hpainiketta. Kun KÄYTÖNVALVONTA-näyttö on
tullut näkyviin, syötä uusi salasana.
Huomautuksia
Mitä pienemmän arvon määrität, sitä
tarkemmat ovat rajoitukset.
Jos teet virheen
Palaa edelliseen näyttöön painamalla
painiketta O RETURN.
• Jos toistat DVD-levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tämän vastaanottimen avulla.
• Laite voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin DVD-levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa.
Kun jatkuva toistotila peruutetaan, taso palaa
alkuperäisten asetusten mukaiseksi.
Asetusnäytön poistaminen käytöstä
Paina DVD SETUP -painiketta toistuvasti,
kunnes asetusnäyttö katoaa näkyvistä.
Käytönvalvonnan poistaminen
käytöstä ja DVD-levyn toistaminen
salasanan antamisen jälkeen
Valitse “TASO”-asetukseksi “EI KÄYT.”
vaiheessa 8.
Salasanan muuttaminen
1
Valitse vaiheessa 5 painiketta x
painamalla “MUUTA SALASANA t”
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
2
Anna uusi salasana vaiheen 3 mukaan.
jatkuu
57FI
Aluekoodi
58FI
Standardi
Koodinumero
Standardi
Koodinumero
Alankomaat
2376
Kiina
2092
Argentiina
2044
Malesia
2363
Australia
2047
Meksiko
2362
Belgia
2057
Norja
2379
Brasilia
2070
Pakistan
2427
Chile
2090
Portugali
2436
Etelä-Korea
2304
Ranska
2174
Espanja
2149
Ruotsi
2499
Filippiinit
2424
Saksa
2109
Hongkong
2219
Singapore
2501
Indonesia
2238
Suomi
2165
Intia
2248
Sveitsi
2086
Iso-Britannia 2184
Taiwan
2543
Italia
2254
Tanska
2115
Itävalta
2046
Thaimaa
2528
Japani
2276
Uusi-Seelanti
2390
Kanada
2079
Venäjä
2489
Muut toiminnot
Television ohjaaminen
vakiovarusteisiin
sisältyvällä kaukosäätimellä
Jos muutat kaukosäätimen signaalin asetusta,
voit ohjata televisiota vakiovarusteisiin
kuuluvalla kaukosäätimellä.
Huomautuksia
• Aiemmin määritetty koodinumero poistuu
muistista, kun annat uuden koodinumeron.
• Koodinumero voi palautua oletusasetuksen
(SONY) mukaiseksi, kun vaihdat kaukosäätimen
paristot. Aseta oikea koodinumero uudelleen.
Television ohjaaminen
kaukosäätimellä
RM SET UP
TV ?/1
Numeropainikkeet*
Valmistaja
Koodinumero
AIWA
17
AKAI
22
AOC
22
CENTURION
28
COLONAD
21
CURTIS-MATHES
28
Daytron
28
EMERSON
21, 22, 30
FISHER
27
FUJITSU
11
FUNAI
14
General Electric
24, 26
GOLD STAR (LG)
21, 22, 32
GRUNDIG
44
HITACHI
04, 21, 51
J.C.Penney
22, 28
JVC
06
KMC
21
LOEWE
56
MAGNAVOX
21, 25, 28
MARANTZ
22, 29
MGA/MITUBISHI
22, 28, 29, 32
NEC
09, 22, 28
NOKIA
47, 48, 58
Philico
TV VOL +/–
TV/VIDEO
WIDE
TV CH +/–
1
2
Pidä RM SET UP -painiketta alas
painettuna ja paina TV [/1 -painiketta.
SET UP -ilmaisin syttyy.
Kirjoita television valmistajan koodi
(katso taulukkoa) painamalla
numeropainikkeita.
SET UP -ilmaisin vilkkuu kahdesti.
Ohjattavien televisioiden
koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi
koodinumero, syötä ne yksi kerrallaan, kunnes
löydät koodin, joka toimii televisiosi kanssa.
21, 22
PHILIPS
25, 34, 41, 42, 43
PIONEER
10
Portland
21
QUASAR
08, 24
RADIO SHACK
23, 30
RCA
22, 26
SABA
45, 46
SAMPO
28
SAMSUNG
18, 33, 49, 50
SANYO
07, 15, 27, 52
SCOTT
28
SEARS
03, 26, 27
SHARP
08, 16, 21, 23
SONY
01 (oletusasetus), 12
SYLVANIA
25, 28
TEKNIKA
21, 25, 30
TELEFUNKEN
53
THOMSON
55
TOSHIBA
03, 54
WARDS
21, 22, 28
YORX
28
ZENITH
31
Muut toiminnot
PANASONIC (MATSUSHITA) 02, 13, 24, 57
59FI
Television ohjaaminen
Voit ohjata televisiota painamalla alla
mainittuja painikkeita.
Painike
TV [/1
TV/VIDEO
TV VOL +/–
TV CH +/–
WIDE
Toiminto
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
Television ohjelmalähteen
vaihtaminen TV-kanavaksi tai
muuksi lähteeksi.
Television äänenvoimakkuuden
säätö.
Televisiokanavan vaihtaminen.
Television kuvasuhteen asetus.
Huomautus
Kuvanauhurin tai muun
vastaanottimen
katseleminen
Voit käyttää t EURO AV INPUT (FROM
VIDEO) -liitäntään liitettyä kuvanauhuria
tai muuta laitetta. Katso liitettävän
vastaanottimen käyttöoppaasta lisätietoja
käytöstä.
FUNCTION
Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata kaukosäätimellä,
tai kaikkia yllä olevia painikkeita ei ehkä voi käyttää.
* Syötä ohjattavien televisioiden koodinumerot vain
numeropainikkeilla.
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes “VIDEO”-ilmaisin tulee
näyttöön.
Aina FUNCTION-painiketta painaessasi
vastaanottimen toimintatila vaihtuu
seuraavasti:
DVD t VIDEO t ANALOG t
DIGITAL 1 t DIGITAL 2 t TUNER t
DVD...
Huomautus
Voit kuunnella muita vastaanottimeen liitettyjä laitteita
(esimerkiksi kasettidekkiä tai satelliittiviritintä)
painamalla FUNCTION-painiketta ja valitsemalla
haluamaasi laitetta vastaavan tuloliitännän.
60FI
Radion kuunteleminen
Esiviritä ensin asemat vastaanottimen
muistiin (katso sivun 28 kohtaa
“Radioasemien esivirittäminen”).
?/1
STEREO/
MONO
FUNCTION
DISPLAY
z Vastaanoton laadun parantaminen
Suuntaa vakiovarusteisiin sisältyvät antennit
uudelleen.
VOLUME
+/–
Paina FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes “TUNER”ilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
m
CHAPTER INDEX
H TUNED
Taajuuden tai äänikentän
tarkastaminen
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
etupaneelin näyttö muuttuu seuraavasti:
aseman indeksinimi t taajuus t
äänikenttä t aseman indeksinimi
Muut toiminnot
Laite virittää viimeksi kuunnellun
aseman.
2
z Jos FM-ohjelmassa on kohinaa
Paina kaukosäätimen STEREO/MONO-painiketta,
kunnes MONO-ilmaisin näkyy etupaneelin näytössä.
Tämän jälkeen ääni ei ole stereofonista, mutta sen
laatu on parempi. Voit palauttaa stereoäänen
painamalla painiketta uudelleen.
m/M
PRESET
+/–
1
Muiden kuin esiviritettyjen asemien
kuunteleminen
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Jos haluat virittää aseman manuaalisesti,
paina painiketta m tai M toistuvasti.
Jos haluat virittää aseman automaattisesti,
pidä alas painettuna painiketta m tai M.
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai PRESET –.
Joka kerta kun painat painiketta, laite
virittää uuden esiviritetyn aseman.
3
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla painiketta VOLUME +/–.
Virran katkaiseminen radiosta
Paina ?/1-painiketta.
61FI
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttäminen
Mikä RDS on?
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana
lisätietoja. Tässä virittimessä on käteviä
RDS-toimintoja, kuten aseman nimen
näyttö. RDS-järjestelmä on käytettävissä
vain FM-asemilla.*
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit syöttää esiviritetyille asemille enintään
8 merkin pituisen nimen. Nämä nimet
(esimerkiksi XYZ), tulevat vastaanottimen
etupaneelin näyttöön, kun valitset vastaavat
asemat.
Huomaa, että yhdelle esiviritetylle asemalle
voi antaa vain yhden nimen.
FUNCTION
NAME
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
ENTER
C/X/x/c
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä asema. Kun
virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi tulee näyttöön.
1
RDS-tietojen näyttäminen
Joka kerta kun painat painiketta DISPLAY,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Laite virittää viimeksi kuuntelemasi
aseman.
Aina FUNCTION-painiketta
painaessasi vastaanottimen toimintatila
vaihtuu seuraavasti:
DVD t VIDEO t ANALOG t
DIGITAL 1 t DIGITAL 2 t
TUNER t DVD...
t Aseman nimi*
r
Taajuus
r
ÄÄNIKENTTÄ
* Jos laite ei vastaanota RDS-lähetystä, aseman nimi
ei tule näyttöön.
Paina FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes “TUNER”ilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
2
Viritä esiviritetty asema, jolle
haluat luoda indeksinimen.
Jos esiviritettyjen asemien virittäminen
ei ole sinulle tuttua, katso sivun 61
kohtaa “Radion kuunteleminen”.
62FI
3
4
Paina NAME-painiketta.
Luo indeksinimi käyttämällä
kohdistinpainikkeita:
Valitse merkki painamalla x/Xpainiketta ja siirrä sitten kohdistin
seuraavaan merkkipaikkaan painamalla
c-painiketta.
Jos teet virheen
Paina painiketta C tai c toistuvasti,
kunnes muutettava merkki vilkkuu, ja
valitse sitten oikea merkki painamalla
painiketta x/X.
5
Paina ENTER-painiketta.
Indeksinimen antaminen muille
asemille
Toista vaiheita 2 – 5.
Muut toiminnot
63FI
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää
kuvaa ja ääntä. Voit myös asettaa tekstityksen
ja asetusnäytön kielen. Lisätietoja
asetusnäytön jokaisesta vaihtoehdosta on
sivuilla 65-71. Jos haluat nähdä asetusnäytön
vaihtoehtojen täydellisen luettelon, katso
sivua 81.
Asetusnäytön käyttäminen
DVD
SETUP
Valitse “MUKAUTETTU” painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
Pääkohdat
4
ENTER
X/x
DVD DISPLAY
3
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
Valitse näkyvissä olevasta luettelosta
haluamasi pääkohta painiketta X/x
painamalla: “KIELEN ASETUS”,
“NÄYTTÖASETUKSET”, “MUKAUTETUT
ASETUKSET” tai “AUDIOASETUKSET
sekä “KAIUTINASETUKSET”. Paina
lopuksi ENTER-painiketta.
Valitsemasi kohdan asetusnäyttö tulee
kuvaruutuun.
Esimerkki: “NÄYTTÖASETUKSET”
Valittu vaihtoehto
1
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
Jos painat DVD SETUP -painiketta, voit
siirtyä suoraan vaiheeseen 3.
2
Valitse
(ASETUKSET)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
ASETUKSET-vaihtoehdot tulevat
näkyviin.
( 47 )
:
:
MUKAUTETTU
NOLLAUS
64FI
DVD
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
Pääkohdat
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
5
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi pääkohta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Valitsemasi pääkohdan mukaiset
asetukset tulevat kuvaruutuun.
Esimerkki: “TV-TYYPPI”
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Näytön tai ääniraidan
kielen valitseminen
(KIELEN ASETUS)
KIELEN ASETUS -toiminnon avulla voit
valita kuvaruudulla näytettävän tekstin sekä
ääniraidan kielen.
Valitse asetusnäytöstä “KIELEN ASETUS”.
Jos haluat lisätietoja näytön käyttämisestä,
katso “Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 64).
Vaihtoehdot
6
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi asetus ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Asetus tulee käyttöön. Olet nyt tehnyt
tarvittavat asetukset.
Esimerkki: “4:3 PAN SCAN”
Valittu asetus
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
Asetusnäytön poistaminen käytöstä
Paina DVD SETUP- tai DVD DISPLAY
-painiketta toistuvasti, kunnes asetusnäyttö
katoaa näkyvistä.
z Jos valitset vaihtoehdon “NOLLAUS” vaiheessa
2, kaikki sivun 81 “ASETUKSET”-valikon valinnat
(paitsi KÄYTÖNVALVONTA) palautuvat
oletusasetustensa mukaisiksi. Kun olet valinnut
vaihtoehdon “NOLLAUS” ja painat ENTERpainiketta, valitse “KYLLÄ”, jos haluat palauttaa
oletusasetukset (kestää muutaman sekunnin), tai
valitse “EI”, jos haluat palata ohjausvalikkoon. Älä
paina POWER- tai [/1-painiketta, kun palautat
vastaanottimen oletusasetuksia.
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
xNÄYTTÖ (kuvaruutunäyttö)
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta
luettelosta.
Asetukset ja säädöt
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
xDVD-VALIKKO (vain DVD)
Voit valita DVD-valikon kielen.
xAUDIO (vain DVD)
Voit valita ääniraidan kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta
luettelosta.
Kun valitset “ALKUPERÄINEN”, levyllä
määritetty ensisijainen kieli tulee käyttöön.
xTEKSTITYS (vain DVD)
Voit vaihtaa tekstityksen kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta luettelosta.
Jos valitset asetukseksi “ÄÄNEN
MUKAAN”, tekstityskieli muuttuu
valitsemasi äänen kielen mukaiseksi.
jatkuu
65FI
zJos valitset “DVD-VALIKKO”-, “TEKSTITYS”tai “AUDIO”-asetukseksi “MUUT t”, valitse
kielikoodi luettelosta ja syötä se numeropainikkeilla
(sivu 80).
Kun olet tehnyt valinnan, kielikoodi (4 numeroa)
tulee näkyviin, kun seuraavan kerran valitset “MUUT
t”.
Huomautus
Jos valitset kielen, jota DVD-levylle ei ole
tallennettu, laite valitsee automaattisesti jonkin
tallennetuista kielistä (ei koske “NÄYTTÖ”-kohtaa).
Näyttöasetukset
(NÄYTTÖASETUKSET)
Valitse asetukset liitettävän television mukaan.
Valitse asetusnäytöstä
“NÄYTTÖASETUKSET”. Jos haluat
lisätietoja näytön käyttämisestä, katso
“Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 64).
Oletusasetukset on alleviivattu.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
xTV-TYYPPI (vain DVD)
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän
television kuvasuhteen (4:3 tai laajakuva).
Oletusasetukset vaihtelevat laitteen
myyntialueen mukaan.
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN SCAN
66FI
Valitse tämä, jos liität laitteeseen
laajakuvatelevision tai tavallisen
television, jossa on
laajakuvatoiminto.
Valitse tämä, jos liität laitteeseen
tavallisen 4:3-kuvasuhteisen
television. Näyttää kuvan laajana
siten, että kuvaruudun ala- ja
ylälaitaan jää musta alue.
Valitse tämä, jos liität laitteeseen
tavallisen 4:3-kuvasuhteisen
television. Näyttää laajakuvan
automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa
kuvasta rajautuu pois.
16:9
Asetusten mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
4:3 LETTER BOX
Voit määrittää esimerkiksi käytönvalvonnan
asetukset.
4:3 PAN SCAN
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen toistossa laite voi valita
automaattisesti asetuksen “4:3 LETTER BOX”
-asetuksen “4:3 PAN SCAN” sijaan tai päinvastoin.
xNÄYTÖNSÄÄSTAJÄ
Jos näytönsäästäjä on käytössä,
näytönsäästökuva tulee näkyviin, jos jätät
laitteen tauko- tai pysäytystilaan vähintään
15 minuutiksi tai toistat CD-levyä yli
15 minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa
näyttölaitetta vahingoittumiselta
(liikkumattoman kuvan “palamiselta kiinni”).
Voit poistaa näytönsäästäjän käytöstä
painamalla painiketta H.
Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
Poistaa näytönsäästäjän käytöstä.
xTAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee
television kuvaruutuun, kun laite on
pysäytettynä tai kun se toistaa CD-levyä.
KANSIKUVA Kansikuva (pysäytyskuva) tulee
näkyviin taustalle, mutta vain,
jos kansikuva on tallennettu
levylle (esimerkiksi CDEXTRA). Jos levyllä ei ole
kansikuvaa,
“GRAFIIKKAKUVA”-kuva
tulee näkyviin.
GRAFIIKLaitteeseen esitallennettu kuva
KAKUVA
tulee näkyviin taustalle.
SININEN
Taustaväri on sininen.
MUSTA
Taustaväri on musta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE
TAUKOTILA
KÄYTÖNVALVONTA
RAIDAN VALINTA
RGB
AUTO
EI KÄYT.
xLINE
Valitse vastaanottimen takapaneelissa
olevasta T EURO AV OUTPUT (TO TV)liitännästä lähetettävän videosignaalin
tyyppi.
VIDEO
RGB
Asetukset ja säädöt
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
Valitse asetusnäytöstä “MUKAUTETUT
ASETUKSET”. Jos haluat lisätietoja näytön
käyttämisestä, katso “Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 64).
Oletusasetukset on alleviivattu.
Liitäntä lähettää
videosignaaleja.
Liitäntä lähettää RGBsignaaleja.
Huomautus
Jos televisio ei pysty ottamaan vastaan RGBsignaaleja, television kuvaruudussa ei näy kuvaa,
vaikka valitsisit “RGB”-asetuksen. Katso lisätietoja
television käyttöohjeesta.
jatkuu
67FI
xTAUKOTILA (vain DVD)
Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan.
AUTO
RUUTU
Myös liikkuvia kohteita sisältävä
kuva näkyy värinättömänä.
Valitse normaalisti tämä asetus.
Myös liikkumattomia kohteita
sisältävä kuva näkyy
suuritarkkuuksisena.
xKÄYTÖNVALVONTA t (vain DVD)
Voit asettaa salasanan ja rajoitustason, joka
on käytössä toistaessasi sellaisia DVD-levyjä,
jotka sisältävät toistorajoituksen lapsia varten.
Katso lisätietoja kohdasta “Rajoitettu käyttö
lapsia varten (käytönvalvonta)” (sivu 55).
xRAIDAN VALINTA (vain DVD)
Määrittää eniten kanavia sisältävän
ääniraidan ensisijaiseksi, kun toistat DVDlevyä, jota äänitettäessä on käytetty useita
äänijärjestelmiä (PCM, MPEG audio, DTS
tai Dolby Digital).
Kaiuttimien asetukset
(KAIUTINASETUKSET)
Jotta saat parhaan mahdollisen
tilaäänentoiston, aseta liitettyjen kaiuttimien
koko ja niiden etäisyys kuuntelupaikasta.
Aseta kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino samaksi testiäänen avulla.
Valitse asetusnäytöstä
“KAIUTINASETUKSET”. Jos haluat
lisätietoja näytön käyttämisestä, katso
“Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 64).
Oletusasetukset on alleviivattu.
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
BALANSSI:
TASO:
TESTIÄÄNI: EI KÄYT.
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
TAKAKAIUTTIMET:
BASSOKAIUTIN:
SUURI
SUURI
SUURI (T,M)
KYLLÄ
EI KÄYT. Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
Ensisijaisuus on määritetty.
AUTO
Huomautuksia
• Kun valitset asetukseksi “AUTO”, kieli voi
vaihtua. “RAIDAN VALINTA” -asetus on
ensisijainen “KIELEN ASETUS” -näytön
“AUDIO”-asetukseen verrattuna (sivu 65).
• Jos PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby Digital
-ääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, laite valitsee
PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEG audio
-ääniraidat tässä järjestyksessä.
• Joissakin DVD-levyissä ensisijainen ääni on
ennalta määritetty. Tällöin DTS-, MPEG audio- tai
Dolby Digital -järjestelmää ei voi määrittää
ensisijaiseksi “AUTO”-asetuksen avulla.
68FI
Oletusasetuksen palauttaminen
Valitse haluamasi asetus ja paina CLEARpainiketta.
xKOKO
Jos et liitä keskikaiutinta tai takakaiuttimia
tai siirrät takakaiuttimia, valitse
ETUKAIUTTIMET-, KESKIKAIUTIN-,
TAKAKAIUTTIMET- ja
BASSOKAIUTIN-asetukset. Koska
etukaiuttimien ja lisäbassokaiuttimen
asetukset ovat kiinteät, et voi muuttaa niitä.
Oletusasetukset on alleviivattu.
• ETUKAIUTTIMET
— SUURI: Valitse normaalisti tämä
asetus.
— PIENI: Valitse tämä asetus, jos
etukaiuttimet ovat pienet.
• KESKIKAIUTIN
— SUURI: Valitse normaalisti tämä
asetus.
— PIENI: Valitse tämä asetus, jos
keskikaiutin on pieni.
— EI MITÄÄN: Valitse tämä asetus, jos et
käytä keskikaiutinta.
• TAKAKAIUTTIMET
— SUURI (T, M), SUURI (T, K), SUURI
(S, M), SUURI (S, K), PIENI (T, M),
PIENI (T, K), PIENI (S, M), PIENI (S,
K) : Määritä sijainti ja korkeus, jotta
voit käyttää oikein “Virtual Multi
Dimension” -äänikentän Digital
Cinema Surround -toimintatiloja (sivu
48).
— EI MITÄÄN: Valitse tämä asetus, jos et
käytä takakaiuttimia.
• BASSOKAIUTIN
— KYLLÄ: Valitse tämä asetus, jos käytät
lisäbassokaiutinta.
— EI MITÄÄN: Valitse tämä asetus, jos et
käytä lisäbassokaiutinta.
Sijaintikaavio
90
A
A
45
B
B
20
Korkeuskaavio
Huomautuksia
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Muiden kaiuttimien asetusten mukaan voi olla, että
lisäbassokaiuttimen ääni on liian voimakas.
C
C
60
Takakaiuttimien sijainnin ja
korkeuden määrittäminen
Kun valitset “TAKAKAIUTTIMET”asetukseksi jonkin muun kuin “EI
MITÄÄN”, määritä takakaiuttimien sijainti ja
korkeus. Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
SUURI (T, K),
PIENI (T, K)
SUURI (S, M),
PIENI (S, M)
SUURI (S, K),
PIENI (S, K)
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
B ja D.
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
B ja C.
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
A ja D.
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
A ja C.
D
30
xETÄISYYS
Alla olevassa kuvassa on esitetty kaiuttimien
etäisyyden oletusasetukset suhteessa
kuuntelupaikkaan.
Asetukset ja säädöt
SUURI (T, M),
PIENI (T, M)
D
5m
5m
3,4m
5m
3,4m
Nämä asetukset eivät ole käytettävissä, kun
“TAKAKAIUTTIMET”-asetuksena on “EI
MITÄÄN”.
Muuta asetusnäytössä olevia arvoja, jos
siirrät kaiuttimia. Oletusasetukset on
alleviivattu.
jatkuu
69FI
ETUKAIUT- Etukaiuttimien etäisyyden
TIMET 5 m kuuntelupaikkaan voi asettaa 0,2
metrin askelin välille 1-15 metriä.
KESKIKAIU- Keskikaiuttimen etäisyyden voi
asettaa niin, että se on enintään
TIN 5 m
1,6 metriä etukaiuttimia
lähempänä verrattuna
kuuntelupaikkaan. Etäisyyden voi
asettaa 0,2 metrin askelin.
TAKAKAIUT- Takakaiuttimien etäisyyden voi
asettaa niin, että se on enintään
TIMET
3,4 m
4,6 metriä etukaiuttimia
lähempänä verrattuna
kuuntelupaikkaan. Etäisyyden voi
asettaa 0,2 metrin askelin.
Huomautuksia
• Kun asetat etäisyyttä, ääni katkeaa hetkeksi.
• Jos molemmat etukaiuttimet tai molemmat
takakaiuttimet eivät ole yhtä kaukana
kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähemmän
kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita takakaiuttimia etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
xBALANSSI
Voit muuttaa vasemman ja oikean
etukaiuttimen balanssia seuraavassa kuvatulla
tavalla. Valitse “TESTIÄÄNI” -asetukseksi
“KÄYTÖSSÄ” säädön helpottamiseksi.
Oletusasetukset on alleviivattu.
ETUKAIUTTIMET
KESKI
Säädä vasemman ja oikean
etukaiuttimen välistä balanssia
(säätöalue on kuusi askelta
keskikohdasta vasemmalle ja
oikealle).
TAKAKAIUT- Säädä vasemman ja oikean
takakaiuttimen välistä balanssia
TIMET
(säätöalue on kuusi askelta
KESKI
keskikohdasta vasemmalle ja
oikealle).
70FI
xTASO
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuutta seuraavassa kuvatulla
tavalla. Valitse “TESTIÄÄNI” -asetukseksi
“KÄYTÖSSÄ” säädön helpottamiseksi.
Oletusasetukset on alleviivattu.
KESKIKAIUTIN
0 dB
TAKAKAIUTTIMET 0 dB
BASSOKAIUTIN
0 dB
Säätää keskikaiuttimen
tasoa (–10 dB – +10 dB,
1 dB:n askelin).
Säätää takakaiuttimien tasoa
(–10 dB – +10 dB, 1 dB:n
askelin).
Säätää lisäbassokaiuttimen
tasoa (–10 dB – +10 dB,
1 dB:n askelin).
Kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden säätäminen
samanaikaisesti
Säädä äänenvoimakkuus VOLUMEsäätimellä.
xTESTIÄÄNI
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla
voit määrittää “BALANSSI”- ja “TASO”asetukset. Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ Testiääni kuuluu vuorotellen
jokaisesta kaiuttimesta tasapainon
tai tason säädön aikana.
Kun valitset asetuksia
“KAIUTINASETUKSET”näytössä, testiääni kuuluu
samanaikaisesti sekä vasemmasta
että oikeasta kaiuttimesta.
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tason säätäminen
1
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
SETUP -painiketta ja valitse
asetusnäytöstä “KAIUTINASETUKSET”.
2
Valitse “TESTIÄÄNI” ja valitse
“TESTIÄÄNI”-asetukseksi “KÄYTÖSSÄ”.
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
3
Istu kuuntelupaikallasi, valitse
“BALANSSI” tai “TASO” ja muuta
“BALANSSI”- ja “TASO”-asetusta
painamalla X/x-painikkeita.
Testiääni kuuluu samanaikaisesti sekä
vasemmasta että oikeasta kaiuttimesta.
4
Poista testiääni käytöstä valitsemalla
“TESTIÄÄNI” ja valitsemalla
“TESTIÄÄNI”-asetukseksi “EI KÄYT”.
Huomautus
Kun muutat kaiutinasetuksia, ääni katkeaa hetkeksi.
Asetukset ja säädöt
71FI
Lisätietoja
Vianmääritys
Ääni
Ääntä ei kuulu.
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä laitetta, yritä
ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
vastaanottimen huoltoon. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Virta
Virta ei ole kytkettynä.
, Tarkasta, että verkkojohto (virtajohto) on
liitetty pitävästi.
Kuva
Kuvaa ei näy.
, Liitäntäjohtoja ei ole liitetty pitävästi.
, Liitäntäjohdot ovat vioittuneet.
, Laite on liitetty televisioon väärän
tuloliitännän kautta (sivu 21).
, Televisiosta ei ole valittu sitä tuloliitäntää,
johon laite on liitetty.
, Liitäntäjohtoa ei ole liitetty pitävästi.
, Liitäntäjohto on vioittunut.
, Jos etupaneelin näytössä näkyy “MUTING
ON” -ilmaisin, paina kaukosäätimen
MUTING-painiketta.
, Vastaanottimen oikosulkusuojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise laitteesta
virta, poista oikosulku ja kytke
vastaanottimeen uudelleen virta.
, Audioliitäntäjohto on vioittunut.
Vaihda se uuteen.
, Laite on kytkettynä taukotilaan tai
hidastettuun toistoon. Palaa normaaliin
toistotilaan painamalla H -painiketta.
, Siirto eteenpäin tai taaksepäin on käytössä.
Palaa normaaliin toistotilaan painamalla H
-painiketta.
, Tarkasta kaiutinasetukset (sivut 23, 68).
Vasemman ja oikean puolen äänet
ovat epätasapainossa tai väärin päin.
, Tarkasta, että tämä kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein ja pitävästi.
, Aseta etukanavien balanssi TASO-valikossa
(sivut 26, 70).
Kuvassa on kohinaa.
, Levy on likainen tai vioittunut.
, Jos laitteesta tuleva kuvasignaali kulkee
kuvanauhurin kautta televisioon, joihinkin
DVD-ohjelmiin liitetty kopiointisuojaus
saattaa huonontaa kuvan laatua.
Vaikka valitsisit
“NÄYTTÖASETUKSET”-näytön “TVTYYPPI”-kohdassa kuvasuhteen, kuva
ei täytä koko kuvaruutua.
, Levyn kuvasuhde on määritetty pysyvästi
DVD-levylle.
Kuva näkyy mustavalkoisena.
, Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva
saattaa muuttua mustavalkoiseksi NTSCvärijärjestelmällä tallennettua levyä
toistettaessa.
72FI
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
, Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty toisiinsa pitävästi.
, Tarkasta, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään
3 metrin päässä televisiosta ja
loistevalaisimista.
, Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
, Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi
ne kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla
liinalla.
, Puhdista levy.
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun
toistat VIDEO CD- tai CD-levyä.
, Valitse ohjausvalikkonäytössä “AUDIO”asetukseksi “STEREO” (sivu 44).
, Varmista, että olet liittänyt laitteet oikein.
Tilaäänen tilavaikutelmaa on vaikea
kuulla, kun toistat Dolby Digital
-ääniraitaa.
, Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 46).
, Tarkasta kaiutinliitännät ja asetukset (sivut
16, 23, 68).
, DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali
ei ole täydellinen 5.1-kanavasignaali, vaan
mono- tai stereosignaali, vaikka ääniraita
olisikin Dolby Digital -muodossa.
Tilaäänivaikutelmaa on vaikea kuulla,
kun toistat Dolby Digital- tai MPEG
audio -ääniraitaa.
, Tarkasta kaiutinliitännät ja asetukset (sivut
16, 23, 68).
, DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali
ei sisällä kaikkia 5.1-kanavia. Signaali voi olla
mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita
olisikin Dolby Digital- tai MPEG audio järjestelmän mukainen.
Käyttö
Radioasemia ei voi virittää.
, Tarkasta, että antennit on liitetty pitävästi.
Säädä antenneja ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
, Asemien signaalinvoimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista viritystä).
Käytä suoraa viritystä.
, Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista (valittaessa
esiviritettyjä asemia selaamalla). Esiviritä
asemat (sivu 28).
, Paina DISPLAY-painiketta, niin että taajuus
näkyy näytössä.
Kaukosäädin ei toimi.
, Kaukosäätimen ja vastaanottimen välissä on
este.
, Kaukosäätimen ja vastaanottimen välinen
etäisyys on liian suuri.
, Et suuntaa kaukosäädintä laitteessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen.
, Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
, Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain
keskikaiuttimesta.
Keskikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Takakaiuttimista ei kuulu ääntä tai
ääni on hyvin heikko.
, Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 46).
, Valitse äänikenttä, jonka nimessä on sana
“cinema” tai “virtual” (sivu 46).
, Laitteessa ei ole levyä.
, Levy on ylösalaisin.
Aseta levy levylokeroon niin, että sen
toistettava puoli on alaspäin.
, Levy on vääntynyt.
, Laite ei toista esimerkiksi CD-ROM-levyjä
(sivu 7).
, DVD-levyn aluekoodi ei ole sama kuin
vastaanottimen aluekoodi.
, Vastaanottimen sisään on tiivistynyt
kosteutta. Poista levy ja jätä vastaanottimeen
virta noin puoleksi tunniksi (sivu 3).
Lisätietoja
, Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 46).
, Valitse äänikenttä, jonka nimessä on sana
“cinema” tai “virtual” (sivu 46).
Levy ei soi.
jatkuu
73FI
Laite ei aloita levyn toistoa alusta.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa.
, Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto tai jatkuva
toisto on valittuna (sivut 34-37).
Poista nämä toiminnot käytöstä painamalla
CLEAR-painiketta ennen levyn toistoa.
, Laitteesta on valittu toistonjatkamistoiminto.
Kun laite on pysäytettynä, paina
vastaanottimen tai kaukosäätimen painiketta
x ja aloita sitten DVD-levyn toisto (sivu 31).
, Nimike-, DVD- tai PBC-valikko tulee
automaattisesti television kuvaruutuun.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä tekstitystä.
, DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.
Laite aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
, DVD-levyssä on automaattinen
toistonaloitustoiminto.
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä.
, DVD-levy estää tekstityksen poistamisen
käytöstä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
eri kuvakulmia. Kuvakulmaa voi vaihtaa vain,
jos “ANGLE”-ilmaisin palaa etupaneelin
näytössä.
, DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Laite ei toimi oikein.
Toisto keskeytyy automaattisesti.
, Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen
taukosignaalin. Kun tällaista levyä toistetaan,
laite lopettaa toiston automaattisen
taukosignaalin kohdalla.
, Jos esimerkiksi staattinen sähkö saa
vastaanottimen toimimaan epänormaalisti,
katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen
painamalla POWER-painiketta.
Etupaneelin näytössä ei näy mitään.
Esimerkiksi toiston keskeytystä,
hakua, hidastustoistoa, jatkuvaa
toistoa, satunnaistoistoa tai
ohjelmoitua toistoa ei voi käyttää.
, Kaikkien levyjen toiston aikana et välttämättä
voi käyttää yllä mainittuja toimintoja. Katso
lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
Kuvaruudussa ja etupaneelin
näytössä näkyy 5-numeroinen
huoltokoodi.
, Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. (Katso taulukkoa sivulla 75.)
Kuvaruutuun tulevat viestit eivät ole
haluamaasi kieltä.
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin
näytössä on sana “LOCKED”.
, Valitse haluamasi kuvaruutunäytön kieli
asetusnäytön “KIELEN ASETUS” -toiminnon
“NÄYTTÖ”-kohdassa (sivu 65).
, Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ääniraidan kieltä ei voi valita.
“PROTECT”-ilmaisin tulee
etupaneelin näyttöön.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielisiä ääniraitoja.
, DVD-levy estää ääniraidan kielen vaihtamisen.
74FI
, Paina kaukosäätimen DIMMER-painiketta.
, Kaiuttimien suojauspiiri on toiminnassa.
Tarkista kaiutinliitännät.
Automaattinen
vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy
näytössä)
Automaattinen vianmääritystoiminto on
estänyt laitetta toimimasta virheellisesti.
Toiminto tuo yhdestä kirjaimesta ja
numeroista koostuvan huoltokoodin
(esimerkiksi C 13 00) kuvaruutuun ja
etupaneelin näyttöön. Katso seuraavaa
taulukkoa.
C:13:00
Syy ja/tai korjaustoimi
C 13
Levy on likainen.
, Puhdista levy pehmeällä
liinalla (sivu 8).
Levyä ei ole asetettu
vastaanottimeen oikein.
, Aseta levy
vastaanottimeen oikein.
Automaattinen
vianmääritystoiminto on estänyt
laitetta toimimasta virheellisesti.
, Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon ja ilmoita
tämä viisi merkkiä
sisältävä huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
C 31
E XX
(xx on numero)
Aluekoodi
Tämän järjestelmän tarkoitus on suojata
tekijänoikeuksia. Jokaiselle DVD-soittimelle
ja DVD-levylle on annettu myyntialueen
mukainen aluekoodi. Aluekoodi on näkyvissä
jokaisessa soittimessa ja levypakkauksessa.
Tämä laite pystyy toistamaan levyjä, joissa on
sama aluekoodi. Tällä laitteella voi toistaa
myös “ ”-merkinnällä varustettuja levyjä.
Vaikkei DVD-levypakkauksessa olisikaan
aluekoodia, aluerajoitus voi silti olla käytössä
levyllä.
ALL
Bittinopeus
Arvo, joka ilmaisee DVD-levylle pakatun
videodatan määrän sekunnissa. Yksikkö on
Mbps (megabittiä sekunnissa). 1 Mbps
merkitsee sitä, että tiedonsiirron nopeus
sekunnissa on 1 000 000 bittiä. Mitä
suurempi bittinopeus, sitä suurempi tietojen
määrä. Tämä ei kuitenkaan aina merkitse
sitä, että kuvan laatu olisi parempi.
Digital Cinema Sound (DCS)
Yleisluonteinen nimi, jolla tarkoitetaan
Sonyn kehittämällä digitaalisella
signaalinkäsittelyllä luotua tilaääntä. Digital
Cinema Sound on tarkoitettu erityisesti
elokuvaääntä varten, toisin kuin aiemmat
tilaäänikentät, jotka on tarkoitettu musiikin
kuunteluun.
Lisätietoja
Huoltokoodin
kolme
ensimmäistä
merkkiä
Sanasto
jatkuu
75FI
Dolby Digital
DVD
Tämä elokuvateattereihin tarkoitettu
äänitekniikka on pitemmälle kehitettyä kuin
Dolby Pro Logic Surround -ääni. Tässä
tekniikassa takakaiuttimet toistavat
stereoääntä, jonka taajuusalue on laaja.
Lisäksi mukana on erillinen matalia
bassotaajuuksia toistava lisäbassokanava.
Tästä äänimuodosta käytetään nimitystä
“5.1”, jossa “0.1” tarkoittaa lisäbassokanavaa
(koska se toimii vain, kun äänessä on matalia
bassotaajuuksia sisältäviä tehosteita). Kaikki
tämän äänimuodon kuusi kanavaa äänitetään
erillisinä mahdollisimman suuren
kanavaerotuksen saavuttamiseksi. Koska
kaikki kanavat käsitellään digitaalisesti,
signaali ei myöskään huonone.
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy,
joka on tavallisen CD-levyn kokoinen.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tietojen tallennuskapasiteetti on 4,7 Gb
(gigabittiä), eli sille mahtuu seitsemän
kertaa tavalliselle CD-levylle mahtuva
tietomäärä. Kaksikerroksisen yksipuolisen
DVD-levyn tietojen tallennuskapasiteetti on
8,5 Gb, yksikerroksisen kaksipuolisen DVDlevyn 9,4 Gb ja kaksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 17 Gb.
Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka
on yksi maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaustekniikan standardeista. Pakattujen
kuvatietojen koko on noin 1/40 niiden
alkuperäisestä koosta. DVD-järjestelmä
käyttää myös muuttuvanopeuksista
koodaustekniikkaa, joka muuttaa siirrettäviä
tietoja kuvan tilan perusteella.
Äänitiedot tallennetaan Dolby Digital
-muodossa sekä PCM-muodossa, jolloin
äänentoisto on entistä todenmukaisempaa.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita
kehittyneitä toimintoja, kuten useita
kuvakulma- ja kielivaihtoehtoja sekä
käytönvalvontatoimintoja.
Dolby Pro Logic Surround
Dolby Pro Logic Surround on yksi Dolby
Surround -äänen purkumenetelmä, ja se luo
neljä kanavaa kaksikanavaisesta äänestä.
Dolby Surround -järjestelmään verrattuna
Dolby Pro Logic Surround tuottaa
vasemman ja oikean kanavan välisen
panoroinnin luonnollisempana ja äänien
paikka äänikentässä on helpompi tunnistaa.
Jos haluat hyödyntää Dolby Pro Logic
Surround -ääntä täydellisesti, sinulla on
oltava yksi takakaiutinpari sekä
keskikaiutin. Takakaiuttimet toistavat
monoääntä.
DTS
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka
on Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä.
Tämä tekniikka toimii 5.1kanavaympäristössä. Takakanava on
stereofoninen, ja lisäksi tekniikka sisältää
erillisen lisäbassokanavan. DTS tuottaa
laadukkaan 5.1-kanavien digitaalisen
äänentoiston. Kanavaerotus on hyvä, koska
kaikki kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti.
76FI
Indeksi (Super Audio CD/CD) ja
videoindeksi (VIDEO CD)
Super Audio CD/CD- ja VIDEO CD levyjen raidat on jaettu indeksinumeroilla
merkittyihin osuuksiin, minkä ansiosta
löydät haluamasi kohdan helposti. Kaikille
levyille ei ehkä ole tallennettu indeksiä.
Jakso
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä DVDlevylle tallennettuja kuva- tai
musiikkiosuuksia. Nimike koostuu useista
jaksoista. Jokaisella jaksolla on
jaksonumero, jonka avulla voit etsiä
haluamasi jakson.
Käytönvalvonta
Raita
DVD-laitteessa on toiminto, jolla levyjen
toistoa voi rajoittaa käyttäjän iän perusteella.
Käytettävät rajoitukset ovat kussakin maassa
voimassa olevien rajoitusten mukaisia. Eri
levyjen rajoitukset ovat erilaisia. Kun rajoitus
aktivoituu, levyn toisto saattaa esimerkiksi
estyä kokonaan tai väkivaltaiset kohtaukset
saatetaan ohittaa tai korvata muilla
kohtauksilla.
VIDEO CD- ja CD-levyjen kuva- ja
musiikkiosuudet ovat raitoja. Jokaisella
raidalla on raitanumero, jonka avulla voit
etsiä haluamasi raidan.
Kohtaus
Jos VIDEO CD -levyssä on PBC (playback
control, toiston ohjaus) -toiminnot,
valikkonäytöt, videokuvat ja pysäytyskuvat
on jaettu osuuksiin, joita sanotaan
kohtauksiksi.
Monikielitoiminto
Joissakin DVD-levyissä on mahdollisuus
valita ohjelman äänen tai tekstityksen kieli.
Monikulmatoiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu useita
kuvakulmia tietyistä kohtauksista.
Nimike
PBC (Playback Control, toiston ohjaus)
VIDEO CD -levyille (versio 2.0) koodatut
toistoa ohjaavat signaalit.
Käyttämällä PBC-toiminnoilla varustettujen
VIDEO CD -levyjen valikkonäyttöjä voit
toistaa esimerkiksi yksinkertaisia
vuorovaikutteisia ohjelmia ja
hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia.
Tämä äänentallennusmuoto perustuu
nykyiseen CD-levystandardiin mutta sisältää
suuremman määrän tietoja, minkä ansiosta
saadaan laadukkaampi äänentoisto.
Levytyyppejä on kolme: yksikerroksiset
levyt, kaksikerroksiset levyt ja hybridilevyt.
Hybridilevyllä on sekä normaalit CDlevytiedot että Super Audio CD -levytiedot.
VIDEO CD
CD-levy, joka sisältää liikkuvaa kuvaa.
Kuvatiedot ovat MPEG 1 -muodossa, joka
on yksi maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaustekniikan standardeista. Pakattujen
kuvatietojen koko on noin 1/140 niiden
alkuperäisestä koosta. Tämä merkitsee sitä,
että 12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää
jopa 74 minuuttia liikkuvaa kuvaa.
Lisäksi VIDEO CD -levyllä voi olla CDäänitietoja. Ihmisen kuuloalueen
ulkopuoliset äänet ovat pakattuja, mutta
ihmisen kuultavissa olevia ääniä ei ole
pakattu. VIDEO CD -levyt voivat sisältää
kuusi kertaa tavalliselle CD-levylle
mahtuvan määrän äänitietoja.
VIDEO CD -levyjä on kahta eri versiota.
• Versio 1.1: tällä versiolla voi käyttää vain
liikkuvaa kuvaa ja ääntä.
• Versio 2.0: tällä versiolla voi käyttää
suuritarkkuuksisia pysäytyskuvia ja PBCtoimintoja.
Tällä laitteella voi toistaa kummankin
version levyjä.
Lisätietoja
DVD-levyn pisimmät musiikki- tai
kuvaosuudet, video-ohjelman kuvaosuudet,
elokuvat ja ääniohjelman musiikkikappaleet
ovat nimikkeitä. Jokaisella nimikkeellä on
nimikenumero, jonka avulla voit etsiä
haluamasi nimikkeen.
Super Audio CD (Super Audio CD)
77FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Stereotila
Surround-tila
50 W + 50 W (6 ohmia, 1 kHz, harm. kokonaissärö 10 %)
Etukanavat: 50 W + 50 W
Keskikanava*: 50 W
Takakanavat*: 50 W + 50 W (6 ohmia, 1 kHz, harm. kokonaissärö 10 %)
* Äänikentän asetusten ja lähteen mukaan voi olla, että ääntä ei kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
Tuloliitännät (digitaaliset)
Lähtöliitännät (analogiset)
Lähtöliitännät (digitaaliset)
ANALOG IN:
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
DIGITAL IN 1, 2 OPTICAL:
Herkkyys: —
ANALOG OUT:
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
SUBWOOFER AUDIO OUT:
Jännite: 3 V
Impedanssi: 47 kilo-ohmi
PHONES:
Sekä matala- että korkeaimpedanssisille kuulokkeille
DIGITAL OUT OPTICAL (CD)
Herkkyys: —
Super Audio CD-DVD-soitin
Laser
Puolijohdelaser
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
Signaalijärjestelmä
NTSC/PAL
Taajuusvaste (2 CH STEREO tilassa)
DVD (PCM): 2 Hz – 22 kHz (±1,0 dB)
CD-soitin: 2 Hz – 20 kHz (±1,0 dB)
Häiriöetäisyys
Yli 80 dB (vain VIDEO 1 (AUDIO) -liitännät)
Harmoninen särö
Alle 0,03 %
78FI
FM-viritinosa
Järjestelmä
Pohjois-Amerikassa myytävä malli:
Muut mallit:
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Kidelukittu digitaalinen PLL-synteesiviritin
87,5 – 108,00 MHz (100 kHz:n askelin)
87,5 – 108,00 MHz (50 kHz:n askelin)
FM-johtoantenni
75 ohmia, tasapainottamaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
Järjestelmä
Viritinosa:
Kidelukittu digitaalinen PLL-synteesiviritin
Viritysalue
Pohjois-Amerikassa myytävä malli:
530 – 1 710 kHz (viritysaskel 10 kHz)
531 – 1 710 kHz (viritysaskel 9 kHz)
Euroopassa, Lähi-idässä ja Filippiineillä myytävät mallit:
531 – 1 602 kHz (viritysaskel 9 kHz)
Muut mallit:
531 – 1 602 kHz (viritysaskel 9 kHz)
530 – 1 710 kHz (viritysaskel 10 kHz)
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Video-osa (EURO AV)
Tuloliitännät
Lähtöliitännät
Video: 1 Vp-p, 75 ohmia
Video: 1 Vp-p, 75 ohmia
Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa vastaanottimen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Lisätietoja
Mitat (noin)
Paino (noin)
Käyttölämpötila
Käyttöympäristön ilmankosteus
Vakiovarusteet
230 V AC, 50/60 Hz
105 W
1,5 W (valmiustilassa)
430 × 82,5 × 376 mm (l/k/s) ulkonevat osat mukaan lukien
4,3 kg
5°C – 35°C
5 % – 90 %
Katso sivua 15.
79FI
Kielikoodien luettelo
Katso lisätietoja sivuilta 44, 52, 66.
Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
80FI
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingua
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portugali
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ei määritetty
DVD-asetusten valikkoluettelo
Voit määrittää seuraavat asetukset DVD-asetusvalikossa.
Kohtien järjestys voi olla eri todellisessa näytössä.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖASETUKSET
NÄYTTÖ
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.)
TV-TYYPPI
DVDVALIKKO
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.)
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
AUDIO
TEKSTITYS
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.
Kun valitset
ALKUPERÄINEN, levyllä
määritetty ensisijainen
kieli tulee käyttöön.)
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.
Kun valitset ÄÄNEN
MUKAAN, asetukseksi
tulee automaattisesti
AUDIO-asetuksella
valittu kieli.)
LINE
TAUKOTILA
KÄYTÖNVALVONTA
RAIDAN
VALINTA
VIDEO
RGB
AUTO
RUUTU
TASO
EI KÄYT.
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
VAKIO
USA
MUUT
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
AUTO
TAUSTA
KAIUTINASETUKSET
KOKO
ETUKAIUTTIMET SUURI
PIENI
KESKISUURI
KAIUTIN
PIENI
EI MITÄÄN
TAKAKAIUT- SUURI
TIMET
PIENI
T, M
T, K
S, M
S, K
T, M
T, K
S, M
S, K
EI MITÄÄN
BASSOKAIUTIN
KYLLÄ/EI MITÄÄN
ETÄISYYS
ETUKAIUTTIMET
1 m ~ 15 m
KESKIKAIUTIN
0 m ~ 15 m
TAKAKAIUTTIMET 0 m ~ 15 m
6 askelta
BALANSSI
ETUKAIUTTIMET
vasemmalle
tai oikealle
TAKAKAIUTTIMET 6 askelta
vasemmalle
tai oikealle
–10 dB ~ +10 dB
TASO
KESKIKAIUTIN
TAKAKAIUTTIMET –10 dB ~ +10 dB
BASSOKAIUTIN
–10 dB ~ +10 dB
TESTIEI KÄYT.
ÄÄNI
KÄYTÖSSÄ
Lisätietoja
MUKAUTETUT ASETUKSET
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
KANSIKUVA
GRAFIIKKAKUVA
SININEN
MUSTA
81FI
Hakemisto
Numerot
J
O
16:9 66
4:3 LETTER BOX 66
4:3 PAN SCAN 66
JAKSO 39
jakso 6, 76
jatkuva toisto
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD 30
ohjausvalikko 13
ohjelmoitu toisto 34
A
AIKA 41
AIKA/TEKSTI 40
AIKAHAKU 40
aluekoodi 7, 75
AMP MENU 24
antennien liittäminen 19
AUDIO 44, 65
B
BALANSSI 26, 70
BAND 28
bittinopeus 51, 75
C
CD 30
D
Dolby Digital 76
Dolby Pro Logic Surround 76
DTS 76
DVD 32, 76
DVD-VALIKKO 32, 65
E
esiviritetty asema 28, 61
etsiminen
tietty kohta 39
television kuvaruutua
tarkkaillen 38
etupaneeli 9
etupaneelin näyttö 10
ETÄISYYS 25, 69
H
hidastustoisto 38
I
INDEKSI 39
indeksi 6
82FISony Corporation
K
KAIUTINASETUKSET 68
kaiuttimien liittäminen 16
kaukosäädin 12, 59
KIELEN ASETUS 65
KOHTAUS 39
kohtaus 6, 77
KOKO 68
KULMA 51
kuvaruutunäyttö
asetusnäyttö 64
ohjausvalikkonäyttö 13
käytettävät levyt 6
KÄYTÖNVALVONTA 55, 68,
76
L
levyjen käsitteleminen 8
LISÄTIEDOT 53
P
paristot 16
PBC-toisto 33, 77
pikakatsaus 15
PLAY MODE 34
R
radio 61
RAIDAN VALINTA 68
RAITA 39
raita 6, 77
RDS 62
S
Super Audio CD 77
SATUNNAIS 36
satunnaistoisto 36
selaus 38
siirto eteenpäin 38
siirto taaksepäin 38
T
MEMORY 28
monikielitoiminto 44
monikulmatoiminto 51
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA 54
MUKAUTETUT ASETUKSET
67
MUTING 31
takapaneeli 11
TASO 27, 70
TAUKOTILA 68
TAUSTA 67
TEKSTITYS 52, 65
televisio liittäminen 21
TESTIÄÄNI 70
toiston jatkaminen 31
TOISTUVA 36
TV-TYYPPI 66
N
V
NAME 63
NIMIKE 39
nimike 6, 77
nimikevalikko 32
NOLLAUS 65
NÄYTTÖ 65
NÄYTTÖASETUKSET 66
NÄYTÖN KIRKKAUS 27
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 67
vianmääritys 72
VIDEO CD 33, 77
M
Ä
äänikenttä 46
Download PDF

advertising