Sony | MDS-JE500 | Sony MDS-JE500 Bruksanvisning

3-856-651-51(1)
MiniDisc Deck
Bruksanvisning
S
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
SF
MDS-JE500
 1996 by Sony Corporation
VARNING!
Utsätt inte MD-spelaren för
regn och fukt för att undvika
riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i risk för elektriska
stötar. Överlåt allt underhållsoch reparationsarbete till
fackkunniga tekniker.
Utstrålningen från den laserkomponent
som finns i denna produkt överstiger
den strålningsgräns som ställs på
Klass 1.
Denna MD-spelare klassificeras som en
laserprodukt tillhörande Klass 1.
Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT
finns på baksidan.
Den följande varningsetiketten finns
inuti MD-spelaren:
Att observera
Angående säkerhet
Dra ut stickkontakten ur nätuttaget om
du skulle råka tappa ett föremål eller
spilla vätska i MD-spelaren. Låt en
fackkunnig reparatör besiktiga MDspelaren innan den tas i bruk igen.
Angående strömförsörjning
• Kontrollera innan MD-spelaren tas i
bruk att driftspänningen
överensstämmer med lokal
nätspänning. Driftspänningen anges
på namnplåten på MD-spelarens
baksida.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget
när MD-spelaren inte ska användas
under en längre tidsperiod. Dra i
stickkontakten, inte i kabeln, för att
koppla ur nätkabeln.
• Nätströmbrytaren sitter på baksidan.
• Nätkabelbytet måste utföras av en
verkstad som Sonys representant
godkänt.
Angående placeringen
Placera inte apparaten i ett slutet
utrymme, som t.ex. i en bokhylla eller en
inbyggd hylla, eftersom
huvudströmbrytaren (MAIN POWER)
sitter på baksidan.
Angående hantering
I INGET SOM HELST FALL SKALL
FÖRSÄLJAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR DIREKTA SKADOR,
SKADOR SOM ÄR FÖRBUNDNA
MED BRUKET AV DENNA
PRODUKT ELLER ANDRA
FÖLJSKADOR, FÖRLUST ELLER
KOSTNADER SOM ORSAKAS AV
NÅGON DEFEKT PRODUKT ELLER
BRUK AV NÅGON PRODUKT.
2S
När MD-spelaren förs utifrån direkt in i
varmt rum, eller när den placeras i ett
fuktigt rum, kan det bildas fukt på de
inbyggda linserna i MD-spelaren, vilket
blir orsak till fel vid skivspelning/
inspelning. Ta i detta fall ur MD-skivan
och vänta i ca. en timma tills fukten
avdunstat.
Angående MD-skivor
• Öppna inte slutaren. Det kan skada
MD-skivan.
• Placera inte MD-skivorna på platser,
där de utsätts för solsken, värme,
kyla, fukt och/eller damm.
Angående rengöring
Använd en mjuk trasa, som fuktats i
vatten eller mild diskmedelslösning, för
att rengöra MD-spelaren. Använd inte
slipande rengöringsmedel eller starka
lösningar, som
t. ex. spritlösningar eller bensin.
Rådfråga affären där MD-spelaren
köptes, eller Sonys representant, när det
uppstår svårigheter eller du vill ställa
frågor som inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Välkommen!
Tack för inköpet av Sonys MD-spelare.
Läs noga igenom bruksanvisningen för
att lära känna till MD-spelaren och dess
användning. Spara bruksanvisningen.
Angående denna
bruksanvisning
Praktisk vägledning
• Reglagen som anges i denna
bruksanvisning gäller reglagen på
MD-spelaren. Knapparna på
fjärrkontrollen med samma eller
liknande namn som reglagen på MDspelaren, eller som anges inom
parentes, kan också användas för att
fjärrstyra MD-spelaren.
• De följande bildsymbolerna används i
bruksanvisningen:
anger att detta utförs med hjälp
av fjärrkontroll.
anger råd och vinkar som
underlättar tillvägagångssättet.
INNEHÅLL
Förberedelserna
Uppackning ......................................................................................................................... 4
Anslutningarna .................................................................................................................. 4
Inspelning på en MD-skiva ............................................................................................. 6
Hur en MD-skiva spelas upp .......................................................................................... 8
Inspelning
Att observera angående inspelning ................................................................................ 9
Praktiska råd angående inspelning ................................................................................ 9
Överspelning av spår ...................................................................................................... 11
Utstyrning av inspelningsnivå ...................................................................................... 11
Kodning av spårnummer under pågående inspelning
(spårnummerkodning) .................................................................................................... 12
Inspelningsstart med två sekunders buffertminne (minnesstyrd
inspelningsstart) ............................................................................................................... 12
Synkroniserad inspelningsstart med valfri ljudkälla ................................................ 13
Synkroniserad inspelningsstart med skivspelningsstart på Sonys anslutna
CD-spelare ......................................................................................................................... 14
Timerstyrd inspelning ..................................................................................................... 15
S
Skivspelning på MD-spelare
Hur teckenfönstret tillämpas ......................................................................................... 16
Snabbval av önskat spår ................................................................................................. 17
Snabbsökning efter önskat läge inom ett spår ............................................................ 18
Repetering (REPEAT) ...................................................................................................... 18
Spårens uppspelning i slumpvis följd (SHUFFLE) .................................................... 19
Lagring i minnet av ett musikval (PROGRAM) ......................................................... 20
Praktiska råd angående MD-musikens inspelning på kassettband ........................ 21
Timerstyrd skivspelning ................................................................................................. 21
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
Att observera angående redigering .............................................................................. 22
Radering (Erase) ............................................................................................................... 22
Det inspelade materialets uppdelning i olika spår (Divide) .................................... 24
Sammanslagning av spår (Combine) ........................................................................... 25
Spårens flyttning (Move) ................................................................................................ 26
Lagring i minnet av namn (skiv- och spårnamn) ....................................................... 26
Upphävning av senaste redigering (Redigeringens upphävning) .......................... 29
Övrigt
Meddelanden i teckenfönstret ....................................................................................... 30
Begränsningarna vid inspelning på inspelningsbara MD-skivor ........................... 30
Felsökning ......................................................................................................................... 31
Tekniska data .................................................................................................................... 32
Vägledning för digital seriekopiering .......................................................................... 33
Alfabetiskt register .......................................................................................................... 34
3S
Förberedelserna
Uppackning
Anslutningarna
Kontrollera att de följande tillbehören levererats med
MD-spelaren:
• Ljudkablar (2)
• Optisk kabel (1)
• Fjärrkontroll RM-D7M (1)
• Sonys batterier SUM-3 (NS) (2)
Översikt
Detta kapitel beskriver MD-spelarens anslutning till en
förstärkare och olika slags ljudkällor, som t. ex. en CDspelare eller ett DAT-däck. Kontrollera att
strömbrytarna på förstärkaren och ljudkällorna ifråga
står i frånslagna lägen.
Batteriernas isättning i fjärrkontrollen
LINE
DIGITAL
(ANALOG)
IN
OUT
Den medföljande fjärrkontrollen används för MDspelarens fjärrstyrning.
Sätt i två st. batterier R6 (storlek AA) med
batteripolerna + och – vända åt korrekt håll. När
fjärrkontrollen används för MD-spelarens
fjärrstyrning, måste fjärrkontrollen riktas rakt mot
fjärrstyrningsgivaren g på MD-spelaren.
L
IN
OUT
REC
OUT
Till ett nätuttag (till ett
nätuttag på en timer för
timerstyrd inspelning och
skivspelning)
ç
Ç
ç
ç
ç
R
TAPE
IN
Anslut endast
en digital
källa åt
gången.
Förstärkare
DIGITAL
OUT
När ska batterierna bytas ut?
CD-spelare
Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd till ca.
sex månader. När fjärrkontrollen inte längre kan
användas för MD-spelarens fjärrstyrning, måste de båda
batterierna bytas ut mot nya batterier.
DIGITAL
OUT
OBS!
• Utsätt inte fjärrkontrollen för värme och/eller fukt.
• Var noga med att inte tappa någonting i fjärrkontrollen,
var speciellt försiktig vid batteribyte.
• Utsätt inte fjärrstyrningsgivaren för solsken och/eller
starkt ljus. Det kan resultera i fel vid fjärrstyrning.
• Ta ur batterierna, när fjärrkontrollen inte ska användas
under en längre tidsperiod, för att undvika skador på
grund av batteriläckage och korrosion.
DAT-däck,
MD-spelare, o.s.v.
ç : signalflöde
Vilka slags kablar krävs?
• de medföljande ljudkablarna (2)
Vit
(vänster L)
Röd
(höger R)
• optiska kablar (en kabel medföljer) (2)
4S
DIGITAL
IN
Vit
(vänster L)
Röd
(höger R)
Förberedelserna
Anslutningarna
Nätanslutning
MD-spelarens anslutning till en förstärkare
Anslut nätkabeln till ett nätuttag eller ett nätuttag på
en timer.
Använd de medföljande ljudkablarna för att ansluta
förstärkaren till linjein/utgångarna LINE (ANALOG) IN/
OUT på MD- spelaren. Var noga med att ansluta de kodfärgade
kontakterna till korrekta in/utgångar: de röda (högra) till
röda och de vita (vänstra) till vita. Skjut in kontakterna så
långt det går för att undvika brum och störningar.
På MD-spelare
På förstärkare
ç
LINE
(ANALOG)
IN OUT
Hur man slår på apparaten
Ställ nätströmbrytaren (MAIN POWER) på apparatens
baksida på ON.
Apparaten slås på till standby-läget.
TAPE / MD
OUT
MAIN POWER
IN
L
L
R
R
Ç
ç: signalflöde
MD-spelarens anslutning till en digital ljudkälla, som
t. ex. en CD-spelare, ett DAT-däck, en digital förstärkare
eller en MD-spelare
Använd två st. optiska kablar (en kabel medföljer) för att
ansluta ljudkällan ifråga till de digitala in/utgångarna a
DIGITAL IN/OUT (OPTICAL). Dra ut uttagsskydden ur in/
utgångarna före kablarnas anslutning.
På MD-spelare
På digital ljudkälla
DIGITAL
DIGITAL
OPTICAL
IN
OUT
ç
IN
OUT
Ç
ç: signalflöde
Automatisk omvandling av samplingsfrekvens vid
digital inspelning
MD-spelaren har en inbyggd,
samplingsfrekvensomvandlare, som vid digital
inspelning av digitalt ljud automatiskt omvandlar
samplingsfrekvensen till den, som används i denna
MD-spelare, d.v.s. 44,1 kHz. Detta gör det möjligt att
spela in ljudåtergivning med samplingsfrekvenserna 32
och 48 kHz, som t. ex. ett DAT-däck, en
satellitmottagare, en CD-spelare eller en annan typ av
MD-spelare använder sig av.
OBS!
• När “Din Unlock” eller “Cannot Copy” visas i
teckenfönstret, så betyder det att inspelning inte kan
utföras via den digitala ingången.
Anslut i detta fall ljudkällan ifråga till linjeingångarna
LINE (ANALOG) IN och ställ INPUT i läget ANALOG.
• Inspelningsnivån kan inte styras vid inspelning från en
ljudkälla som anslutits till den digitala ingången DIGITAL
IN.
5S
Grundläggande tillvägagångssätt
Inspelning på en MD-skiva
2
3
54
AMS (PUSH ENTER)
≠
±
REC LEVEL
DISPLAY/CHAR SCROLL PLAY MODE
REC MODE INPUT
DIGITAL
MONO
ANALOG
•
•
•
§ EJECT
NO
TIMER
EDIT
•
0
PHONES
YES
·
P
p
p
•
)
•
0
•
REPEAT
•
•
STEREO
•
POWER
10
PHONE LEVEL
r
REC
REC OFF PLAY
MIN
6 7
8
1
2
3
MAX
Slå på förstärkaren och sätt igång ljudåtergivningen på
ljudkällan vars ljud ska spelas in.
Tryck på strömbrytaren POWER.
Indikatorn POWER lyser nu i grönt efter att först ha lyst i rött.
Skjut in en inspelningsbar MD-skiva.
Med pilen före
Med skivetiketten
vänd uppåt
När det redan finns inspelat material på MD-skivan, sätts
inspelningen automatiskt igång från och med slutet på det
redan inspelade materialet.
4
Medhörning under inspelning
Medhörningssignalen blir inte i
mono även om du ställer REC
MODE på MONO.
5
Ställ INPUT i läget för den ingång (de ingångar) ljudkällan
anslutits till.
Inspelning via
ställ INPUT i
DIGITAL IN
läget DIGITAL.
LINE (ANALOG) IN
läget ANALOG.
Ställ REC MODE på det ljudformat du vill spela in med.
För att spela in i
Ställ REC MODE i läget
Stereo
STEREO
Mono*
MONO
* I monoläget går det att spela in ungefär dubbelt så länge som i stereoläget.
S
6
Grundläggande tillvägagångssätt
betyder det att uppdatering av
innehållsförteckningen (TOC)
pågår på MD-spelaren. Var då
noga med att inte rubba MDspelaren. Dra inte heller ut
stickkontakten ur nätuttaget under
denna tid. Ändringar av innehållet
på en MD-skiva, som gjorts genom
att spela in nytt material, lagras i
MD-skivans minne endast efter att
innehållsförteckningen TOC
uppdaterats genom att MD-skivan
tagits ur eller genom att trycka på
strömbrytaren POWER för att
koppla om MD-spelaren till
strömberedskap.
Tryck på r REC.
MD-spelaren står klar för inspelning.
8
9
Tryck på · eller P.
Inspelningen sätts igång.
Gäller vid inspelning av analoga ljudsignaler: vrid på REC
LEVEL för att styra ut inspelningsnivån.
Den fjärde punkten ger i de flesta fall tillfredsställande nivå,
men angående en mer noggrann utstyrning av nivå hänvisar vi
emellertid till rubriken “Utstyrning av inspelningsnivå” på sid.
11.
Sätt igång ljudåtergivningen på ljudkällan vars ljud ska spelas
in.
Grundläggande tillvägagångssätt
När “TOC” blinkar i
teckenfönstret
6
7
Koppla inte ur nätkabeln genast efter slutförd inspelning,
eftersom det då kan hända att det inspelade materialet inte lagras i MDskivans minne. Tryck på § EJECT för att ta ur MD-skivan, eller på
strömbrytaren POWER för att koppla om MD-spelaren till strömberedskap,
för att vara säker på att materialet, som spelats in, lagras i MD-skivans minne.
“TOC” blinkar i teckenfönstret under denna tid. När “TOC” slutat blinka och
slocknat i teckenfönstret är det tillåtet att koppla ur nätkabeln.
Att
tryck på
avbryta inspelning:
p.
koppla in pausen*
P. Tryck igen på samma tangent eller på
· för att fortsätta med inspelning.
ta ur MD-skivan
§ EJECT efter att inspelningen avbrutits.
* Varje gång pausen kopplas in under en pågående inspelning, höjs spårnumret med
ett nummer. När pausen till exempel kopplas in under pågående inspelning av spår
4, höjs spårnumret med ett nummer. Efter pausens urkoppling fortsätter
inspelningen med inspelning av spår 5 på MD-skivan.
Hur en MD-skiva skyddas mot radering av misstag
Skjut tungan på skivkassetten i pilens riktning, så att hålet öppnas, för att
skydda den MD-skivan mot inspelning. Skjut tungan över hålet för att spela
in nytt material på den skivan.
På skivans baksida
Inspelningsskyddstunga
OBS!
Skjut tungan i pilens
riktning.
Om du ändrar REC MODE-inställningen under inspelningens gäng eller i
inspelningspausläget avbryts inspelningen.
7S
Grundläggande tillvägagångssätt
Hur en MD-skiva spelas upp
3
2
AMS (PUSH ENTER)
≠
±
REC LEVEL
DISPLAY/CHAR SCROLL PLAY MODE
REC MODE INPUT
DIGITAL
MONO
ANALOG
•
•
•
NO
EDIT
•
0
PHONES
YES
TIMER
·
P
p
•
)
§ EJECT
•
0
•
REPEAT
•
•
STEREO
•
POWER
10
PHONE LEVEL
r
REC
REC OFF PLAY
MIN
MAX
Anslut hörlurarna
till hörlursuttaget
PHONES.
4
1
2
Slå på förstärkaren och ställ dess funktionsväljare i läget MD.
3
Skjut in önskad MD-skiva.
Tryck på strömbrytaren POWER.
Indikatorn POWER börjar lysa i grönt efter att ha lyst i rött.
Med pilen före
z
Ett spår kan letas fram och
spelas upp medan MDspelaren är stillastående
1 Vrid på AMS (alternativt
tryck på = eller +) tills
numret på önskat spår visas
i teckenfönstret.
2 Tryck på AMS eller ·.
z
Ljudåtergivning via anslutna
hörlurar
Anslut hörlurarna till
hörlursuttaget PHONES.
Använd reglaget PHONE
LEVEL för att styra
hörlurarnas volymnivå.
8S
Använd reglaget
PHONE LEVEL för
att styra
hörlurarnas
volymnivå.
4
Med skivetiketten vänd
uppåt
Tryck på ·.
Skivan spelas upp. Använd reglagen på förstärkaren för att
styra volymnivån.
Att
Gör det följande
avbryta skivspelning
tryck på p.
koppla in pausen
tryck på P. Tryck igen på samma tangent
eller på · för att fortsätta med skivspelning.
gå framåt till nästa spår
vrid AMS medurs (eller tryck på + på
fjärrkontrollen).
gå bakåt till föregående spår
vrid AMS moturs (eller tryck på = på
fjärrkontrollen).
ta ur MD-skivan
tryck på § EJECT efter att skivspelningen
avbrutits.
Inspelning
Inspelning
• Den digitala ljudkallan är inte ansluten på det sätt
som du ställt in med INPUT i steg 4 på sidan 6. Anslut
programkällan på rätt sätt innan du fortsätter.
• Ljudkällan är inte påslagen. Slå på ljudkällan.
Spårnumren kodas på MD-skivan enligt följande
beroende av vilken typ av ljudkälla som anslutits till MDspelaren:
Det är inte möjligt att kopiera material, som spelats in på en
inspelningsbar MD-skiva via en digital ingång på denna
MD-spelare, på en annan inspelningsbar MD-skiva eller ett
DAT-band via den digitala utgången.
Vid inspelning av digitala signaler med
diskantförstärkning
Grundläggande tillvägagångssätt
undertrycks dessa signaler automatiskt (lagom mycket i
förhållande till förstärkningsgraden). Signalnivån efter
undertryckning visas på toppnivåmätarna.
Samplingsfrekvens för digitala signaler
När MD-spelaren håller på att spela in eller är i
inspelningspausläget matas de digitala signalerna som
kommer in genom DIGITAL IN-ingången ut genom
DIGITAL OUT-utgången med samma samplingsfrekvens.
Om du vill ändra den digitala insignalen och mata ut den
med en annan samplingsfrekvens (utan att spela in signalen
på en MD-skiva) så använd
insignalsövervakningsfunktionen (se sidan 10).
Praktiska råd angående
inspelning
DISPLAY/CHAR
≠
±
•
•
•
•
•
0
)
•
• Vid inspelning av ljud från en CD- eller MD-spelare, som
anslutits till en digital ingång, med INPUT i läget för den
digitala ingången ifråga, kodas spårnumren på MD-skivan
i samma ordningsföljd som de finns på källskivan. När ett
visst spår spelas upp två eller fler gånger (som t. ex. vid
repetering av ett enda spår) eller två eller fler spår med
samma spårnummer (som t. ex. från olika MD- eller CDskivor) spelas upp, kodas detta/dessa spår emellertid som
delar av ett enda spår med samma spårnummer på den
nya skivan.
Om ljudkällan är en MD-spelare kan det hända att
spårnummer på den nya skivan inte kodas för spår som är
kortare än fyra sekunder.
• Vid inspelning av ljud från en ljudkälla, som anslutits till
linjeingångarna LINE (ANALOG) IN, med INPUT i läget
ANALOG och när “LEVEL-SYNC” inte visas i
teckenfönstret (vi hänvisar till “Kodning av spårnummer
under pågående inspelning” på sid. 12) eller vid
inspelning av ljud från ett DAT-däck eller en
satellitmottagare, som anslutits till en digital ingång, med
INPUT i läget för den digitala ingången ifråga, spelas det
nya materialet in som ett enda långt spår på MD-skivan.
Det är möjligt efteråt att dela upp detta spår i fler spår (vi
hänvisar till “Det inspelade materialets uppdelning i olika
spår” på sid. 24). Det är också möjligt att koda MD-skivan
med spårnummer under en pågående inspelning (sid. 12).
Om “LEVEL-SYNC” visas i teckenfönstret vid inspelning
av analogt ljud, eller vid inspelning av digitalt ljud från ett
DAT-däck eller en satellitmottagare, kodas spårnumren
automatiskt på MD-skivan [vi hänvisar till “Automatisk
kodning av spårnummer (automatisk kodning)” på sid.
12].
• Vid inspelning av ljud från ett DAT-däck eller en
satellitmottagare, med INPUT i läget för den digitala
ingången ifråga, kodas MD-skivan automatiskt med ett
nytt spårnummer så fort insignalernas samplingsfrekvens
ändras.
Denna MD-spelare använder sig av skyddet SCMS (Serial
Copy Management System på sid. 33) mot digital
seriekopiering
•
Om “Din Unlock” blinkar i teckenfönstret,
•
anger det att MD-skivan skyddats mot inspelning. Skjut
tungan över hålet för att spela in på den MD-skivan (vi
hänvisar till “Hur en MD-skiva skyddas mot radering av
misstag” på sid. 7).
betyder det att uppdatering av innehållsförteckningen (TOC)
pågår på MD-spelaren.
Var då noga med att inte rubba MD-spelaren. Dra inte heller
ut stickkontakten ur nätuttaget under denna tid.
Ändringar av innehållet på en MD-skiva, som gjorts genom
att spela in nytt material, lagras i MD-skivans minne endast
efter att innehållsförteckningen TOC uppdaterats genom att
MD-skivan tagits ur eller genom att trycka på strömbrytaren
POWER för att koppla om MD-spelaren till strömberedskap.
•
När “Protected” visas i teckenfönstret,
När “TOC” blinkar i teckenfönstret,
0
•
Att observera angående
inspelning
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Kontroll av återstående inspelningstid på
en MD-skiva
• När DISPLAY/CHAR trycks in under en pågående
inspelning visas den återstående inspelningstiden på
MD-skivan i teckenfönstret.
• Om DISPLAY/CHAR trycks in, när MD-spelaren
står stilla, ändras visningssättet i teckenfönstret
enligt följande: den MD-skivans inspelningstid, den
återstående inspelningstiden på den MD-skivan,
skivnamnet (sid. 16).
(forts.)
9S
Inspelning
Övervakning av insignalers
samplingsfrekvenser (signalövervakning)
Före inspelningsstart är det möjligt att övervaka de
valda insignalerna som sänds ut via MD-spelarens
utgångar.
1
Tryck på § EJECT för att ta ur MD-skivan.
2
Ställ INPUT i läget för de insignaler som ska
övervakas.
När INPUT står i läget ANALOG
De analoga signaler, som sänds in via linjeingångarna
LINE (ANALOG) IN, sänds ut via utgången DIGITAL
OUT efter analog-digitalomvandling och sedan via
linjeutgångarna LINE (ANALOG) OUT och
hörlursuttaget PHONES efter digitalanalogomvandling.
När INPUT står i läget DIGITAL
De digitala signaler, som sänds in via den digitala
ingången DIGITAL IN, sänds ut via utgången DIGITAL
OUT, och sedan via linjeutgångarna LINE (ANALOG)
OUT och hörlursuttaget PHONES efter digitalanalogomvandling.
3
Tryck på r REC.
Om INPUT står i läget ANALOG visas “AD-DA” i
teckenfönstret.
Om INPUT står i läget DIGITAL visas “-DA” i
teckenfönstret.
När “Auto Cut” visas i teckenfönstret
(automatiskt avbrott),
anger det att det uppstår ett över 30 sekunder långt
ljudavbrott på ljudkällan under vilket inga signaler
sänds in i MD-spelaren, förutsatt att ljudkällan
anslutits till en digital ingång och INPUT står i läget för
den digitala ingången ifråga. Den över 30 sekunder
långa tystnaden raderas från skivan och ersätts av ett
ca. tre sekunder långt speluppehåll på MD-skivan,
varefter MD-spelaren kopplas om till paus vid
inspelning.
Automatiskt avbrott kan kopplas ur
Vi hänvisar till rubriken När Smart Space visas i
teckenfönstret nedan angående detaljer.
När “Smart Space” visas i teckenfönstret
(automatisk radering av tysta passager i
musiken),
anger det att det uppstått ett fyra till 30 sekunder långt,
tyst avsnitt på bandet, när ljudkällan anslutits till en
digital ingång och INPUT står i läget för den digitala
ingången ifråga. Tystnaden ersätts automatiskt med ett
ca. tre sekunder långt, tyst avsnitt (speluppehåll)
varefter den pågående inspelningen fortsätter.
Hur automatisk radering av tysta passager i musiken och
automatiskt avbrott kopplas ur
1 Tryck lämpligt antal gånger på EDIT/NO under pågående
paus vid inspelning tills “S. Space ?” visas i teckenfönstret.
2 Tryck på YES.
3 Tryck på EDIT/NO. “S. Space OFF” visas i teckenfönstret.
Hur automatisk radering av tysta passager i musiken och
automatiskt avbrott kopplas in igen
1 Tryck lämpligt antal gånger på EDIT/NO under pågående
paus vid inspelning tills “S. Space ?” visas i teckenfönstret.
2 Tryck två gånger på YES. “S. Space ON” visas i
teckenfönstret.
OBS!
• Automatiskt avbrott kopplas automatiskt ur samtidigt
med urkoppling av automatisk radering av tysta passager
i musiken.
• Automatisk radering av tysta passager i musiken och
automatiskt avbrott ställdes före MD-spelarens leverans
från fabriken in i sina respektive tillslagna lägen ON.
• Automatisk radering av tysta passager i musiken påverkar
inte kodningen av spårnummer på MD-skivan, inte heller
när ett tyst avsnitt uppstått halvvägs inom ett spår.
• Efter att MD-spelaren slagits av eller nätkabeln kopplats
ur, återkallar MD-spelaren det senast valda läget för
automatisk radering av tysta passager i musiken och
automatiskt avbrott (ON eller OFF) ur minnet vid nästa
strömpåslag till MD-spelaren.
Uppspelning av nyssinspelade spår
Följ de nedanstående anvisningarna för att spela upp
nya spår genast efter deras inspelning.
Tryck på · genast efter avslutad inspelning.
De nyssinspelade spåren spelas upp, med start från
och med första spåret i det nyssinspelade materialet.
Skivspelningsstart vid MD-skivans första spår efter en
avslutad inspelning
1 Tryck på p en gång till efter en avslutad inspelning.
2 Tryck på ·.
Skivspelningen sätts igång vid MD-skivans första spår.
10S
Inspelning
Överspelning av spår
Utstyrning av inspelningsnivå
Följ de nedanstående anvisningarna för att spela över
material på samma sätt som på ett analogt kassettband.
Före inspelningsstart av ljud från en ljudkälla, som
anslutits till linjeingångarna LINE (ANALOG) IN, med
INPUT i läget ANALOG, ska reglaget REC LEVEL
användas för att styra ut nivån.
Inspelningsnivån kan inte styras vid digital inspelning.
6
≠ AMS ±
REC LEVEL
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
≠
10
±
r
•
•
•
p
)
•
0
•
•
REC
•
P
•
•
·
0
•
≠
§ EJECT
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
=/+
1
2
3
P
=
+
0
)
p
r
Följ anvisningarna från och med punkt 1 till och
med punkt 5 under rubriken “Inspelning på en
MD-skiva” på sid. 6.
Vrid på reglaget AMS (eller tryck på = eller
+) tills numret på spåret, som ska spelas över,
visas i teckenfönstret.
1
Följ anvisningarna från och med punkt 1 till och
med punkt 6 under rubriken “Inspelning på en
MD-skiva” på sid. 6 och 7.
2
Spela upp passagen med högsta nivå i den
ljudåtergivning som ska spelas in.
3
Lyssna till ljudåtergivningen och vrid på REC
LEVEL för att styra ut nivån, så att
toppnivåmätarna visar högsta möjliga nivå utan
att indikeringen OVER tänds. Det är dock
acceptabelt att “OVER” tänds då och då.
4
Avbryt ljudåtergivningen på ljudkällan.
5
Följ anvisningarna från och med punkt 8 under
rubriken “Inspelning på en MD-skiva” på sid. 7
för att sätta igång inspelningen.
Följ anvisningarna från och med punkt 6 under
rubriken “Inspelning på en MD-skiva” på sid. 7
för att spela in från spårets början.
När “TRACK” blinkar i teckenfönstret
anger det att överspelning av ett spår pågår. “TRACK”
slutar blinka så snart överspelningen av spåret gjorts.
Överspelning halvvägs in i ett spår
1 Tryck på ·, efter att åtgärderna enligt punkt 2
utförts, för att sätta igång skivspelning.
2 Tryck på P vid det ställe där överspelningen ska
sättas igång.
3 Följ anvisningarna från och med punkt 6 under
rubriken “Inspelning på en MD-skiva” på sid. 7.
OBS!
Överspelning halvvägs in i ett spår kan inte utföras när
“PROGRAM” eller “SHUFFLE” visas i teckenfönstret.
11S
Inspelning
2
Tryck två gånger på YES, så att “LevelSync ON”
visas i teckenfönstret.
Efter detta visas “LEVEL-SYNC” i teckenfönstret.
Kodning av spårnummer under
pågående inspelning
(spårnummerkodning)
Hur automatisk kodning av spårnummer kopplas ur
Kodning av spårnummer kan ske manuellt eller
automatiskt. Efter kodning av spårnummer på en MDskiva är det lätt att leta fram önskat musikavsnitt
genom att utnyttja musiksökning och vid MD-skivans
redigering.
1 Tryck på EDIT/NO under en pågående inspelning eller
paus vid inspelning.
“LevelSync ?” visas i teckenfönstret.
2 Tryck på YES.
3 Tryck på EDIT/NO.
“LevelSyncOFF” visas i teckenfönstret.
* Signalnivån måste vara låg i minst två sekunder innan ett
nytt spårnummer kodas på MD-skivan.
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Kodning av spårnummer efter att spåren spelats in
Vi hänvisar till rubriken “Det inspelade materialets
uppdelning i olika spår (Divide)” på sid. 24.
EDIT/NO
YES
r REC
OBS!
Manuell kodning av spårnummer
(manuell kodning)
Det är möjligt närhelst under en pågående inspelning
att koda MD-skivan med spårnummer.
Tryck under pågående inspelning på r REC vid ett
läge som ska kodas med ett spårnummer.
Automatisk kodning av spårnummer
(automatisk kodning)
Kodning av spårnummer sker på olika sätt i olika fall
enligt följande:
• vid inspelning av ljud från en CD- eller MD-spelare,
som anslutits till en digital ingång med INPUT i
läget för den digitala ingången ifråga:
kodas spårnumren automatiskt på MD-skivan. Vid
inspelning av CD-musik eller från en MD-skiva
kodas MD-skivan med de ursprungliga spårnummer
som finns på CD/MD-skivan.
• vid inspelning av ljud från en ljudkälla, som anslutits
till linjeingångarna LINE (ANALOG) IN, med
INPUT i läget ANALOG, eller från en DAT-spelare
eller satellitmottagare, som anslutits till en digital
ingång, med INPUT i läget för den digitala ingången
ifråga:
kodas MD-skivan med ett nytt spårnummer varje
gång signalnivån sjunker under en viss nivå*
(automatisk spårnummerkodning). Följ de
nedanstående anvisningarna för att välja LevelSync
ON, om “LEVEL-SYNC” inte visas i teckenfönstret:
1
12S
Tryck på EDIT/NO under en pågående
inspelning eller paus vid inspelning, så att
“LevelSync ?” visas i teckenfönstret.
Efter att MD-spelaren slagits av eller nätkabeln kopplats ur,
återkallar MD-spelaren det senast valda läget för automatisk
kodning (LevelSync ON eller LevelSyncOFF) ur minnet vid
nästa strömpåslag till MD-spelaren.
Inspelningsstart med två
sekunders buffertminne
(minnesstyrd inspelningsstart)
Vid inspelning av FM-radioprogram eller
satellitprogram händer det ofta att de första
sekunderna av ett program inte spelas in på skivan,
beroende på den tid det tar att förbereda och starta en
inspelning. För att förhindra detta, lagrar automatiken
för minnesstyrd inspelningsstart på denna MD-spelare
hela tiden de senaste två sekunderna i en radio/
satellitsändning i ett buffertminne, vilket gör att när
inspelning av programmet ifråga startats, börjar
inspelningen med inspelning av det två sekunders i
minnet lagrade ljuddatat enligt nedanstående
illustration:
När AMS trycks in
enligt punkt 3
Slutet på programmet
som spelas in
Tid
Ljuddata i 2 sekunders buffertminne
Inspelat
avsnitt
Början på programmet
som spelas in
Inspelning
Synkroniserad inspelningsstart
med valfri ljudkälla
6
≠ AMS ±
≠
±
•
•
)
0
•
0
•
•
•
•
•
•
•
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
1
P
=
+
0
)
p
r
T.REC
Följ anvisningarna från och med punkt 1 till och
med punkt 6 under rubriken “Inspelning på en
MD-skiva” på sid. 6 och 7.
MD-spelaren kopplas om till paus vid inspelning.
2
Sätt igång ljudåtergivningen på ljudkällan vars
ljud ska spelas in.
De senaste två sekunderna av programmet lagras
nu hela tiden i buffertminnet.
3
Tryck på AMS (eller T.REC) för att sätta igång
inspelning med minnesstyrd inspelningsstart.
Inspelning av ljudet från ljudkällan sätts igång
med inspelning av det två sekunders ljuddata
som lagrats i buffertminnet.
Genom att trycka på MUSIC SYNC-knappen på
fjärrkontrollen kan du automatiskt starta inspelningen
synkroniserat med signalen som kommer in från
ljudkällan genom LINE (ANALOG) IN-ingångarna
eller DIGITAL IN-ingången (musiksynkroniserad
inspelning).
Hur spårnumren markeras beror på vilken ljudkälla du
spelar in ifrån och hur den är ansluten till MDspelaren. (Se “Att observera angående inspelning” på
sid. 9.)
6
·
0
)
p
r
MUSIC SYNC
Utför steg 1 till 5 i “Inspelning på en MD-skiva”
på sidan 6.
2
Tryck på MUSIC SYNC.
MD-spelaren går över i inspelningspausläge.
3
Sätt igång ljudkällan du vill spela in ifrån.
MD-spelaren börjar automatiskt spela in.
OBS!
Lagring av ljuddatat i MD-spelarens buffertminne börjar när
ljudåtergivningen sätts igång på ljudkällan under paus vid
inspelning. När inspelningen sätts igång innan två
sekunders ljuddata lagrats i minnet, börjar inspelningen med
inspelning av under två sekunders ljuddata.
+
1
Hur inspelningen avbryts
Tryck på p.
P
=
Hur musiksynkroniserad inspelning avbryts
Tryck på p.
OBS!
Vid musiksynkroniserad inspelning stängs funktionerna för
automatisk radering av tysta passager i musiken (Smart
Space) och automatiska avbrott (Auto Cut) automatiskt av,
oavsett vad de är inställda på (ON eller OFF) och oavsett om
ingångssignalerna är digitala eller analoga.
13S
Inspelning
Synkroniserad inspelningsstart
med skivspelningsstart på
Sonys anslutna CD-spelare
Det är lätt att spela in CD-musik på en MD-skiva
genom att ansluta denna MD-spelare till Sonys CDspelare eller ministereo och därefter använda
knapparna på fjärrkontrollen för MD- och CDspelarnas fjärrstyrning. Efter att en digital kabel
använts för att ansluta en Sony-CD-spelare till en
digital ingång på denna MD-spelare, spelas spåren
automatiskt in i samma följd som de finns på CDskivan, oavsett om “LevelSync ON” eller
“LevelSyncOFF” valts. Efter att en ljudkabel använts
för att ansluta en Sony-CD-spelare till ingångarna
LINE (ANALOG) IN (analoga ingångar), kodas
spårnumren automatiskt på MD-skivan efter val av
“LevelSync ON” (vi hänvisar till “Kodning av
spårnummer under pågående inspelning” på sid. 12).
Placera, om möjligt, CD-spelaren nära denna MDspelare, beroende av att samma fjärrkontroll används
för att fjärrstyra både CD-spelaren och denna MDspelare. Det kan uppstå fel när avståndet mellan de två
spelarna är för långt.
6
Tryck på START.
Inspelningen sätts igång på MD-spelaren och
skivspelningen på CD-spelaren.
Spårnumret och tiden, som gått under inspelning
av det spåret, visas i teckenfönstret.
När skivspelningen inte sätts igång på CD-spelaren
Det kan hända på vissa modeller av CD-spelare att
skivspelningen inte sätts igång när START på MDspelarens fjärrkontroll trycks in. Tryck i detta fall på P
på CD-spelarens fjärrkontroll.
7
Tryck på STOP för att avbryta en pågående
inspelning.
Paus under pågående inspelning
Tryck på STANDBY eller P märkt CD PLAYER.
Tryck på START eller P märkt CD PLAYER för att fortsätta
med inspelningen.
Observera att MD-skivan kodas med ett nytt spårnummer
vid början av varje fortsatt inspelning efter varje paus.
CD-spelarens fjärrkontroll kan användas vid
synkroniserad inspelning.
När p trycks in blir CD-spelaren stillastående och MDspelaren kopplas om till paus vid inspelning.
När P trycks in kopplas CD-spelaren om till paus vid
skivspelning och MD-spelaren till paus vid inspelning.
Tryck på · för att fortsätta med synkroniserad
inspelning.
Det är möjligt att byta ut CD-skivan och fortsätta
med synkroniserad inspelning av CD-musik.
STANDBY
START
·
P
=
+
0
)
p
r
STOP
CD PLAYER P
14S
P
=
+
1
Ställ funktionsväljaren på förstärkaren i läget CD.
2
Följ anvisningarna från och med punkt 2 till och
med punkt 5 under rubriken “Inspelning på en
MD-skiva” på sid. 6 för att göra MD-spelaren klar
för inspelning.
3
Lägg önskad CD-skiva i CD-spelaren.
4
Välj skivspelningssättet (slumpmässig
skivspelning, musikvalets uppspelning o.s.v.) på
CD-spelaren.
5
Tryck på STANDBY.
CD-spelaren kopplas om till paus vid
skivspelning och MD-spelaren till paus vid
inspelning.
Följ anvisningarna enligt nedanstående, istället för
anvisningen enligt ovanstående punkt 7:
1 Tryck på p på CD-spelarens fjärrkontroll.
MD-spelaren kopplas om till paus vid inspelning.
2 Byt ut CD-skivan.
3 Tryck på · på CD-spelarens fjärrkontroll.
Synkroniserad inspelning av CD-musik fortsätter.
Synkroniserad inspelningsstart kan också tillämpas
vid inspelning av ljudåtergivningen från Sonys
skivspelare för uppspelning av CD-skivor med
bildavsnitt
Följ anvisningarna för synkroniserad inspelningsstart
med skivspelningsstart på Sonys anslutna CD-spelare
för att spela in ljudåtergivningen från en CD-skiva med
bildavsnitt, på Sonys anslutna skivspelare för
uppspelning av CD-skivor med bildavsnitt, på en MDskiva.
Håll först POWER intryckt och tryck på direktväljare 2
för att välja skivspelare för uppspelning av CD-skivor
med bildavsnitt för synkroniserad inspelningsstart.
Håll POWER intryckt och tryck på direktväljare 1 för att
åter välja CD-skivspelare för synkroniserad
inspelningsstart.
CD-spelare valdes för synkroniserad inspelningsstart
före MD-spelarens leverans från fabriken.
Den återstående inspelningstiden på isatt MD-skiva
kan kontrolleras.
Tryck på DISPLAY (sid. 16).
Inspelning
5
Timerstyrd inspelning
Efter anslutning av en timer (tillval) till denna MDspelare är det möjligt att starta/avbryta en inspelning
vid önskade klockslag. Vi hänvisar till timerns
bruksanvisning angående anslutning och inställning av
start- och stopptid.
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
TIMER
p
1
Följ anvisningarna från och med punkt 1 till och
med punkt 7 under rubriken “Inspelning på en
MD-skiva” på sid. 6 och 7.
2
• När önskat klockslag för inspelningsstart ska
anges: tryck på p.
• När önskat klockslag för inspelningsstopp ska
anges: följ anvisningarna från och med punkt 8
till och med punkt 9 under rubriken
“Inspelning på en MD-skiva” på sid. 7.
• När önskade klockslag för både
inspelningsstart och inspelningsstopp ska
anges: tryck på p.
3
Ställ TIMER på denna MD-spelare i läget REC.
4
Ställ in timern.
• Efter att tiden för inspelningsstart angivits slås
strömmen till MD-spelaren av. Vid det förvalda
klockslaget slås strömmen på, varefter
inspelning sätts igång.
• Efter att tiden för inspelningsstopp angivits
fortsätter inspelning på MD-spelaren tills
klockslaget för inspelningsstopp slår, då
inspelningen avbryts och strömmen slås av.
• Efter att både tiden för inspelningsstart och
inspelningsstopp angivits slås strömmen till
MD-spelaren av. Vid det förvalda klockslaget
för inspelningsstart slås strömmen på, varefter
inspelning sätts igång. När klockslaget för
inspelningsstopp slår avbryts inspelningen och
strömmen slås av.
Efter avslutad inspelning måste TIMER på MDspelaren ställas i frånslaget läge OFF. Anslut
därefter stickkontakten på MD-spelarens nätkabel
till ett nätuttag eller ställ timern i läget för ständig
strömförsörjning, så att MD-spelaren lämnas i
läget för strömberedskap.
• När TIMER får stå kvar i läget REC, sätts
inspelningen automatiskt igång vid nästa
strömpåslag till MD-spelaren.
• Om du inte kopplar om MD-spelaren till läget
för strömberedskap inom en månad efter att
den timerstyrda inspelningen avslutats kan det
hända att inspelningsinnehållet försvinner.
Glöm inte att ställa MD-spelaren i läget för
strömberedskap inom en månad efter det att den
timerstyrda inspelningen avslutats.
Vid nästa strömpåslag till MD-spelaren uppdateras
innehållsförteckningen TOC samtidigt som det
nyssinspelade materialet lagras i MD-skivans minne.
“STANDBY” blinkar i teckenfönstret efter strömpåslag när
material har raderats ur MD-spelarens minne.
OBS!
• Vid timerstyrd inspelning spelas det nya materialet in
med början från slutet av redan inspelat material på MDskivan.
• Materialet, som spelats in på en MD-skiva under en
timerstyrd inspelning, lagras i skivans minne vid nästa
strömpåslag till MD-spelaren.
“TOC” blinkar då i teckenfönstret. Var noga med att
varken rubba på MD-spelaren eller koppla ur nätkabeln
under tiden då “TOC” blinkar.
• En pågående timerstyrd inspelning avbryts när
MD-skivan blir full.
15S
Skivspelning på MD-spelare
Hur teckenfönstret tillämpas
Efter isättning av en MD-skiva visas skivnamn, antalet
spår på skivan och skivans uppspelningstid i
teckenfönstret enligt följande:
Det är möjligt att kontrollera olika slags uppgifter om
MD-skivan och dess spår, som t. ex. antalet spår på
skivan, spårens sammanlagda uppspelningstid,
skivans återstående inspelningstid och skivnamnet.
DISPLAY/CHAR
Skivnamn
Musikkalender
SCROLL
√
≠
Antalet spår på skivan
±
•
•
•
0
•
)
•
0
Skivans uppspelningstid
•
•
•
•
•
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
6
DISPLAY
SCROLL
·
P
=
+
0
)
p
r
Kontroll av antalet spår på isatt MD-skiva,
dess uppspelningstid, skivans återstående
inspelningstid samt skivnamnet
Med vart tryck på DISPLAY/CHAR (eller DISPLAY),
när MD-spelaren står stilla, ändras visningssättet enligt
följande:
Antalet spår och de inspelade spårens
sammanlaga uppspelningstid:
√Tryck
Återstående inspelningstid (endast efter
isättning av en inspelningsbar MD-skiva):
Den återstående inspelningstiden visas
inte efter isättning av en förinspelad MDskiva.
Tryck
√
Skivnamnet:
Tryck
16S
Först visas skivnamnet, därefter antalet spår (Tr) på
skivan och till sist skivans uppspelningstid.
En musikkalender, som visar numren på samtliga spår
inom rutor, visas efter isättning av en förinspelad MDskiva. Efter isättning av en inspelningsbar MD-skiva
visas spårnumren i rad, ej inom rutor.
När antalet spår på isatt MD-skiva överstiger 25, visas
pilen z till höger om spårnummer 25 på
musikkalendern.
Vi hänvisar till “Lagring i minnet av namn” på sid. 26
angående lagring i minnet av skiv- och spårnamn på
en inspelningsbar MD-skiva.
OBS!
Efter isättning av en ny MD-skiva eller efter att strömmen till
MD-spelaren slagits av och sedan på igen, visas de senast
visade uppgifterna igen i teckenfönstret.
Efter att nätkabeln kopplats ur visas däremot alltid antalet
spår och de inspelade spårens sammanlagda
uppspelningstid så fort strömmen till MD-spelaren slås på
igen, oavsett vad som visades senast i teckenfönstret.
Skivspelning
Skivspelning på
på MD-spelare
MD-spelare
Kontrolll av återstående tid i och namnet
på ett visst spår
Med vart tryck på DISPLAY/CHAR (eller DISPLAY)
under pågående skivspelning ändras visningssättet i
teckenfönstret enligt följande. Spårnumren slocknar på
musikkalendern allteftersom spåren spelats upp.
Spårnumret och tiden som gått i spåret
som spelas upp:
√Tryck
Spårnumret och den återstående tiden i
spåret som spelas upp:
Att leta fram
Gör det följande
nästa eller önskat
spår framåt på skivan:
vrid under pågående skivspelning
AMS medurs, eller tryck på +
gång efter annan, tills önskat spår
letats fram.
början av spåret som
spelas upp eller önskat
spår bakåt på skivan:
vrid under pågående skivspelning
AMS moturs, eller tryck på =
gång efter annan, tills önskat spår
letats fram.
direktval av önskat
spår
:
tryck på lämpliga direktväljare för
att mata in önskat spårnummer.
ett visst spår med
hjälp av AMS:
1 Vrid på AMS medan MDspelaren är i stoppläge tills det
spårnummer du vill hoppa till
visas, (Spårnumret blinkar.)
2 Tryck på AMS eller på ·.
1 tryck på M.SCAN före
genom att lyssna till
skivspelningsstart.
de första sex sekunderna
i varje spår
2 Tryck på · efter att önskat spår
(snabblyssning)
:
letats fram för att sätta igång
skivspelningen.
√Tryck
Namnet på spåret som spelas upp:
Tryck
Direktval av spår vilkas nummer överstiger 25
“No Name” visas först, när inte något namn på det
spåret lagrats i MD-skivans minne, därefter visas tiden
som gått vid uppspelning av det spåret.
Tryck först på >25 och därefter på lämpliga
direktväljare.
Tryck en gång på >25 före inmatning av ett tvåsiffrigt
spårnummer och två gånger före inmatning av ett
tresiffrigt spårnummer.
Tryck på 10 för att mata in “0”.
T. ex.: • Val av spår 30
Tryck en gång på >25, därefter på 3 och till sist
på 10.
• Val av spår 100
Tryck två gånger på >25, därefter på 1, 10 och
10.
Spårnamnet kan kontrolleras när som helst under
pågående skivspelning
Tryck på SCROLL.
Tryck en gång till på SCROLL för att se samtliga
bokstäver i spårnamnet när spårnamnet innehåller fler
än 12 bokstäver, eftersom högst 12 bokstäver kan visas
samtidigt i teckenfönstret.
Tryck igen på SCROLL för att avbryta namnets rullning
och en gång till för att fortsätta rulla fram namnet.
Snabblyssningstiden kan förlängas
Snabbval av önskat spår
Under pågående skivspelning är det lätt att snabbt
hitta önskat spår genom att vrida på reglaget AMS på
MD-spelaren eller genom att trycka på =, +,
lämpliga direktväljare eller M.SCAN på
fjärrkontrollen.
≠
±
•
•
0
Direktväljare
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Vrid på reglaget AMS (eller tryck lämpligt antal gånger
på = eller +) efter inkoppling av paus.
Vrid före skivspelningsstart reglaget AMS moturs (eller
tryck på =) under tiden då antalet spår och skivans
uppspelningstid, återstående inspelningstid eller
skivnamnet visas i teckenfönstret (sid. 16).
M.SCAN
>25
·
=/+
Paus vid början av önskat spår
Snabbval av skivans sista spår
6
≠ AMS ±
Tryck gång efter annan på M.SCAN, när MD-spelaren
står stilla, tills önskat antal sekunder (6, 10 eller 20)
visas i teckenfönstret. Med vart tryck på denna knapp
ändras tiden i följd från 6 till 10 till 20 och därefter till 6
igen.
·
P
=
+
0
)
p
r
17S
Skivspelning på MD-spelare
Snabbsökning efter önskat
läge inom ett spår
Repetering (REPEAT)
Under pågående skivspelning eller paus vid
skivspelning är det möjligt att leta fram ett visst läge
inom ett visst spår genom att trycka på 0 och ).
Repetering kan kopplas in vid valfritt
skivspelningssätt.
6
0/)
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
REPEAT
Snabbsökning
tryck in
genom att övervaka
ljudet:
) (framåt) eller 0 (bakåt) och
håll intryckt tills önskat läge letats
fram.
under paus vid
skivspelning genom att
observera teckenfönstret:
) eller 0 och håll intryckt tills
önskat läge letats fram. Ljudet
återges inte denna gång.
OBS!
• När “OVER” visas i teckenfönstret, anger det att skivans
slut letats fram genom att hålla ) intryckt under paus
vid skivspelning. Tryck i detta fall på 0 (eller =),
alternativt vrid reglaget AMS moturs, för att gå bakåt på
skivan.
• MD-spelaren blir stillastående efter att skivslutet nåtts
medan ) hålls intryckt under pågående
ljudövervakning.
• Det kan hända att spår, vilkas längd är endast några få
sekunder, inte letas fram under detta slags snabbsökning.
För att leta fram korta spår, är det bättre att spela upp
MD-skivan med normal hastighet.
REPEAT
A˜B
)
·
P
=
+
0
)
Tryck på REPEAT.
“REPEAT” visas i teckenfönstret. Spåren repeteras
enligt nedanstående tabell:
Skivspelningssättet
Det som repeteras
Normal skivspelning
(sid. 8):
alla spår på skivan
Slumpmässig skivspelning
(sid. 19):
alla spår i slumpvis följd
Musikvalets uppspelning
(sid. 20):
musikvalet
Hur repetering kopplas ur
Tryck gång efter annan på REPEAT tills “REPEAT” slocknar
i teckenfönstret.
MD-spelaren återgår till det skivspelningssätt som valdes
före inkoppling av repetering.
Repetering av spåret som spelas upp för
tillfället
Tryck på REPEAT under pågående, normal
uppspelning av spåret som ska repeteras så många
gånger det krävs tills “REPEAT 1” visas i
teckenfönstret.
18S
p
r
Skivspelning
Skivspelning på
på MD-spelare
MD-spelare
Repetering av ett visst, förvalt avsnitt
(REPEAT A-B)
Ett visst, förvalt avsnitt inom ett visst spår kan
repeteras. En praktisk egenskap för att till exempel lära
sig sångtexter utantill.
Observera att endast ett visst avsnitt inom ett visst spår
kan repeteras på detta sätt.
Spårens uppspelning i slumpvis
följd (SHUFFLE)
Det är möjligt på denna MD-spelare att spela upp
spåren i slumpvis följd.
6
1
Tryck under pågående skivspelning på A˜B vid
det önskade avsnittets startläge (A).
“REPEAT A-” blinkar i teckenfönstret.
PLAY MODE
SHUFFLE
≠
±
Hur A-B-repetering kopplas ur
•
0
Fortsätt med skivspelning eller tryck på ) för
att leta fram slutläget (B). Tryck därefter på
A˜B.
“REPEAT A-B” visas i teckenfönstret utan att
blinka. Det förvalda avsnittet, från läget A till
läget B, spelas upp gång efter annan.
Tryck på REPEAT eller p.
)
•
2
0
•
•
•
•
•
•
•
•
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
·
·
P
=
+
0
)
p
r
1
Tryck på PLAY MODE så många gånger det krävs
(eller en gång på SHUFFLE), medan MD-spelaren
står stilla, tills “SHUFFLE” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på · för att spela upp spåren i slumpvis
följd.
“J” visas i teckenfönstret under tiden då MDspelaren blandar om spåren.
Lagring i minnet av ett nytt avsnitt för repetering
Det är möjligt att repetera avsnittet efter det förvalda
avsnittet genom att ändra start- och slutlägena.
1 Tryck på A˜B medan “REPEAT A-B” visas i
teckenfönstret.
Slutläget B ändras nu till det nya avsnittets startläge A.
“REPEAT A-” blinkar i teckenfönstret.
2 Fortsätt med skivspelning eller tryck på ) tills du letat
fram det nya slutläget B. Tryck igen på A˜B.
“REPEAT A-B” visas i teckenfönstret utan att blinka. Det
nya förvalda avsnittet repeteras gång efter annan.
OBS!
Efter att MD-spelaren slagits av eller nätkabeln kopplats ur,
återkallar MD-spelaren det senast valda repeteringssättet ur
minnet vid nästa strömpåslag till MD-spelaren.
Avsnittet för A-B-repetering raderas dock ur minnet.
Hur slumpmässig skivspelning kopplas ur
Tryck på PLAY MODE så många gånger det krävs (eller en
gång på CONTINUE) tills “SHUFFLE” slocknar i
teckenfönstret.
Spåret för fortsatt skivspelning kan anges under
pågående, slumpmässig skivspelning
• Uppspelning av nästa spår: vrid ratten AMS medurs
(eller tryck på +).
• Fortsatt skivspelning från och med början av spåret
som spelas upp: vrid reglaget AMS moturs (eller
tryck på =). Det är inte möjligt att ange spår som
redan spelats upp genom att vrida på AMS (eller
trycka på =).
19S
Skivspelning på MD-spelare
Hur musikvalets uppspelning kopplas ur
Lagring i minnet av ett
musikval (PROGRAM)
Tryck på PLAY MODE så många gånger det krävs (eller en
gång på CONTINUE) medan MD-spelaren står stilla, tills
“PROGRAM” slocknar i teckenfönstret.
På denna MD-spelare är det möjligt att lagra
uppspelningsföljden av upp till 25 spår i minnet för att
skapa ett musikval enligt tycke och smak.
≠
Samma spår kan lagras flera gånger i följd i ett
musikval.
Tryck lämpligt antal gånger på AMS medan spårnumret
för önskat spår visas i teckenfönstret.
±
•
•
0
Musikvalet kvarhålls i minnet, också efter att hela
musikvalet spelats upp
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Tryck på · för att igen spela upp samma musikval.
≠ AMS ±
· p PLAY MODE
OBS!
6
PROGRAM
Direktväljare
Kontroll av spårens uppspelningsföljd
>25
·
=/+
• Musikvalet raderas ur minnet när MD-spelaren slås av
eller nätkabeln kopplats ur. Musikvalet återkallas dock
ur minnet vid timerstyrd skivspelningsstart.
• “- -m- -s” visas i teckenfönstret, istället för musikvalets
uppspelningstid, när musikvalets uppspelningstid
överstiger 160 minuter.
·
P
=
+
0
)
p
CLEAR
p
r
1
Tryck lämpligt antal gånger på PLAY MODE
(eller en gång på PROGRAM), medan MDspelaren står stilla, tills “PROGRAM” visas i
teckenfönstret.
2
Följ anvisningarna enligt punkt a) eller b):
a) När knapparna på fjärrkontrollen används:
tryck på lämplig (lämpliga) direktväljare för att
ange önskat spårnummer.
Tryck på >25 (sid. 17) för att ange spårnummer
som överstiger 25.
Spårens uppspelningsföljd kan kontrolleras under
pågående skivspelning eller paus vid skivspelning.
Vrid under pågående skivspelning eller paus på
reglaget AMS (eller tryck på = eller +).
Spårnumren visas i den följd de lagrats i musikvalet.
Ändring av musikvalets innehåll
Musikvalets innehåll och spårens uppspelningsföljd
kan ändras innan musikvalet spelas upp.
Att
Gör det följande
radera det sista spåret ur
minnet:
tryck på CLEAR. Med vart
tryck på denna knapp raderas
det sista spåret ur musikvalet.
utöka musikvalet med nya
spår efter dess sista spår:
följ anvisningarna enligt
punkterna 2 och 3 under
rubriken “Lagring i minnet
av ett musikval”.
ändra hela musikvalets
innehåll:
1 tryck på p när MDspelaren står stilla.
När du gör ett fel
Tryck först på CLEAR och därefter på korrekta
direktväljare.
b) När reglagen på MD-spelaren används:
1 Vrid på reglaget AMS tills önskat
spårnummer visas i teckenfönstret.
2 Tryck på AMS eller PLAY MODE.
20S
3
Följ igen anvisningarna enligt ovanstående punkt
2 för att lagra de resterande spåren i musikvalet.
Vid lagring i minnet av varje spår beräknas de i
musikvalet lagrade spårens sammanlagda
uppspelningstid på nytt och visas i teckenfönstret.
4
Tryck på · för att spela upp musikvalet.
2 följ anvisningarna enligt
punkterna 2 och 3 under
rubriken “Lagring i minnet
av ett musikval”.
Skivspelning
Skivspelning på
på MD-spelare
MD-spelare
Hur pausautomatiken kopplas ur
Praktiska råd angående MDmusikens inspelning på
kassettband
Detta kapitel beskriver automatiskt speluppehåll och
pausautomatik, som underlättar MD-musikens
inspelning på kassettband.
6
Tryck på A.SPACE så många gånger det krävs tills
“A.PAUSE” slocknar i teckenfönstret.
OBS!
Efter att MD-spelaren slagits av eller nätkabeln kopplats ur,
återkallar MD-spelaren de senast valda lägena för
automatiskt speluppehåll och pausautomatiken ur minnet
vid nästa strömpåslag till MD-spelaren.
Timerstyrd skivspelning
A.SPACE
·
P
Efter anslutning av en timer (tillval) till denna MDspelare är det möjligt att starta/avbryta skivspelning
på MD-spelaren vid önskade klockslag. Vi hänvisar till
timerns bruksanvisning angående anslutning och
inställning av start- och stopptid.
p
≠
±
•
•
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
0
10
§ EJECT
Hur bandet under pågående inspelning
förses med tysta avsnitt (A.SPACE)
·
P
p
r
REC
Automatiken A.SPACE för speluppehåll i denna MDspelare gör att bandet förses med tre sekunders tysta
avsnitt mellan varje spår som spelas in på ett
kassettband. Detta gör att musiksökning kan kopplas
in vid bandets avspelning på ett kassettdäck.
· PLAY MODE
TIMER
6
PLAY MODE
Tryck lämpligt antal gånger på A.SPACE tills
“A.SPACE” visas i teckenfönstret.
Hur denna automatik kopplas ur
Tryck på A.SPACE så många gånger det krävs tills
“A.SPACE” slocknar i teckenfönstret.
·
·
=
P
+
p
r
OBS!
1
Om automatiken A.SPACE kopplats in under pågående
inspelning av till exempel ett potpurri eller en symfoni, som
innehåller fler spår, förses bandet med ett tyst avsnitt varje
gång spårnumret ändras.
Följ anvisningarna från och med punkt 1 till och
med punkt 3 under rubriken “Hur en MD-skiva
spelas upp” på sid. 8.
2
Tryck lämpligt antal gånger på PLAY MODE
(eller en gång på lämplig knapp för val av
skivspelningssätt) för att välja önskat
skivspelningssätt.
Lagra ett musikval i minnet för att spela upp
önskade spår (sid. 20).
3
• När önskat klockslag för skivspelningsstart ska
anges: gå över till punkt 4.
• När önskat klockslag för skivspelningsstopp
ska anges: tryck på · för att sätta igång
skivspelning. Gå över till punkt 4.
• När önskade klockslag för både
skivspelningsstart och skivspelningsstopp ska
anges: gå över till punkt 4.
Paus efter varje spår (A.PAUSE)
Efter inkoppling av pausautomatiken A.PAUSE
kopplas MD-spelaren om till paus efter uppspelning av
varje spår. Pausautomatiken är praktisk att utnyttja vid
inspelning av ett spår åt gången och vid inspelning av
fler spår när spåren inte spelas in i nummerordning.
Tryck lämpligt antal gånger på A.SPACE tills
“A.PAUSE” visas i teckenfönstret.
Fortsatt skivspelning
Tryck på · eller P.
(forts.)
21S
Skivspelning på MD-spelare
4
Ställ TIMER i läget PLAY.
5
Ställ in önskat klockslag på timern.
• Efter att tiden för skivspelningsstart angivits
slås strömmen till MD-spelaren av. Vid det
förvalda klockslaget slås strömmen på, varefter
skivspelning sätts igång.
• Efter att tiden för skivspelningsstopp angivits
fortsätter skivspelning på MD-spelaren tills
klockslaget för skivspelningsstopp slår, då
skivspelningen avbryts och strömmen slås av.
• Efter att både tiden för skivspelningsstart och
skivspelningsstopp angivits slås strömmen till
MD-spelaren av. Vid det förvalda klockslaget
för skivspelningsstart slås strömmen på,
varefter skivspelning sätts igång. När
klockslaget för skivspelningsstopp slår avbryts
skivspelningen och strömmen slås av.
6
Ställ TIMER på MD-spelaren i frånslaget läge OFF
efter avslutad, timerstyrd skivspelning.
OBS!
Det är också möjligt att välja musikvalets uppspelning enligt
ovanstående punkt 2. Observera emellertid att musikvalet
kan raderas ur minnet när det tar lång tid innan strömmen
slås på, m.a.o. när klockslaget till skivspelningsstart väljs så
att det tar lång tid innan strömmen slås på, kan det hända att
musikvalet raderats ur minnet när det förvalda klockslaget
slår. I detta fall kopplas MD-spelaren om till normal
skivspelning. Spåren spelas upp i deras nummerföljd när det
förvalda klockslaget slår.
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
Att observera angående
redigering
Det går att redigera de inspelade spåren efter
inspelningen med hjälp av följande funktioner:
• Erase-funktionen gör det möjligt att radera inspelade
spår helt enkelt genom att mata in motsvarande
spårnummer.
• Divide-funktionen gör det möjligt att dela upp det
inspelade materialet i olika spår på bestämda ställen
så att du sedan lätt kan hitta de ställena med hjälp av
den automatiska musiksökningsfunktionen (AMS).
• Combine-funktionen gör det möjligt att slå samman
två efterföljande spår till ett enda spår.
• Move-funktionen gör det möjligt att ändra spårens
ordningsföljd genom att flytta ett visst spår till
önskat spårnummer.
• Title-funktionen gör det möjligt att mata in namn på
dina inspelade MD-skivor och spår.
När “Protected” visas i teckenfönstret,
Det går inte att redigera spåren på MD-skivan eftersom
inspelningsskyddshålet på skivkassetten är öppet. Skjut
tungan över hålet innan du redigerar inspelningarna.
När “TOC” blinkar i teckenfönstret,
var då noga med att inte rubba MD-spelaren. Koppla inte
heller ur nätkabeln under denna tid. När redigeringen är
klar lyser “TOC”, istället för att blinka, ända tills MD-skivan
tas ut eller strömmen slås av. “TOC” blinkar under tiden då
innehållsförteckningen TOC uppdateras. “TOC” slocknar
efter att innehållsförteckningen TOC uppdaterats.
Radering (Erase)
Följ de nedanstående anvisningarna för att radera:
• ett spår
• samtliga spår
• en del av ett spår
Observera emellertid att material, som raderats
från en MD-skiva, inte kan återhämtas.
EDIT/NO
≠ AMS ±
≠
YES
±
•
•
0
·
P
p
r
REC
22S
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
§ EJECT
10
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
Radering av ett enda spår
tta m
o
neg saröfu
t nak g
nird
R
ea
.sard
ear aks m
os terp
ås p
ån
u
m
ter
rp
ås telatna sk
näs ,stard
ear
edaredar ted retfe neråpS
r ne retfe rd
enähm
os d
ane
o
n
ed
b
re h
o
cT
O
Cn
g
k
n
ceitö
rfslnh
elåi M
v
n
asD
k
isp
åo
m
sn
gn
ip
lesö
v
re en
ti v
äsk
r atd
te v
a
Radering av samtliga spår på en MD-skiva
rabn
g
sn
ilp
en
si n
en
årf rp
ås g
aim
alst v
an
gird
aer d
V
i
)92 d
. is( m
ann
rp
ås hco rp
ås agim
last sard
ear avM
iksD
v
n
a.k
is n
årf
1 EgäD
T
åp
lm
n
ary
ån
T
g
Icatk
el/
p
rgiN
ltnärO,
i sasiv ”? esarE lA
“l sl l it ,al l its råts neraleps M
D
.tertsn
öfnekcet
2
relf rn
äg
atsm
si tte ag
rö en
ti tta F
rö
i sg
ö
rn
gid
raer tta v
ik
o
m
erm
ran
d
re n
v
a,k
is
p
aD
n
såru
tm
tem
aäg
ts.rel llit h
aög
tsån
rfnum
dm
jölfre
o
n
öefm
ih
ärtsn
oim
d
narsn
u
pu
årm
avn
erig
.saredar aks m
os m
ne ,staredar
3YpEåS.lgitåTnenrgyck
sasiv ,avikM
sD
- ne nårf staredar råps al la tta retfE
o
h
c terö
k
n
ctesft i k
eu
snd
ren
aågr i “Com
”etepl
å.k
ocs k
ocnarlsM
n
ed
krealu
isd
esan. k
ocnarls
T. ex.: Radering av spår B
Spårnumren
1
2
A
Radering
4
3
B
A
o
smp
s,åetrp
nåum
1
estrllA
itM
eag
rletSpåV
dir
ekcet i sasiv ,saredar aks
D
C
Spår B har
2 raderats.
1
Y
Tp
E
ryåcSk.
p
sm
n
åarb
u
ö
jm
k
S
ru
aek
p
g
n
m
isaåd
lin
m
elrter
.n
akilb
C
Hur spårens radering makuleras
p.
ED
pT
åIy
r/ck
eN
rlelO
3
D
Radering av ett visst spåravsnitt
,)42 d
.is( )d
eivD
i( g
ninlu
p
d
e ajtty
nu
t ttaG
m
o
ne
rp
ås va g
nin
gam
alsm
sna hco )22 d
. is( )esaE
r( g
nird
ear
tssiv tte ard
ear tta tgilm
jö td
e rä )52 d
. is( )eC
n
m
o(ib
p
s.år tsvi tetnom
i ttav
n
si
E
2DsTplIå/lgåiN
n
tgerO
an
altäm
lT
gp
ty
irclk
.tertsn
öfnekcet i sasiv ”? esaE
r“
pånb
iklab
aröjrSp
vso
d
åan
rm
leu
s,m,ert
.nrd
n
elakm
iu
s
T. ex.: radering av en del inom spår A
Spårnumren
Avsnittet som ska raderas
1
2
A
3
Y
Tp
E
ryåcSk.
i ”eC
“tm
oep
l sasiv n
gird
ear sterp
ås retE
f
d
n
.aes rk
n
acols hco tertn
ö
sn
fk
ecet i k
u
n
rd
es
p
sm
n
åräsu
nk
m
u
sek
p
n
A
isad
låen
tm
ralter
. tte m
de
n
g
,n
ip
lv
esk
is p
n
g
eåd
eu
n
d
re sad
arer tep
rås N
rä
ninlepsviks rettästrof
eråps retfe neg
p
s.år n
aätsavan
bö
jrd
vi
A
#1
2
3
A
#2
A
#3
4
5
B
C
Spårnr. 2
har raderats.
Radering
1
2
A
#1
tat ö
A
rfM
påSdv
ir vtin
eratal p
,
C
A delas
upp i tre
spår.
1
Hur spårets radering makuleras
ED
erT
lI/
elN
påO
T
y
k
rc
.p
rås n
ata tte ajv
lä
B
Uppdelning
tat örf 3punktllit 14
punkåtn
rfan
sv
g
in
araF
jöl
.g
nird
ear snerp
ås m
de attästrof
3
3
A
#3
4
B
C
Spår 1 och 3 har slagits
samman till ett spår.
Sammanslagning
1
A (#1+#3)
2
3
B
C
OBS!
n
ö
sn
fekcet i sasv
i ”? !!esaE
r“ N
rä
aregider rel le ni staleps
i kcyT
r .g
nird
ear m
to std
ay
ks
. teråps ted aredar
23S
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
ag
teglr pådivr o
h
c5
n
v
g
n
eu
iredåtjl påL
n
y
sa
atkerro
k sterp
ås ay
n td
em
arf atel tta röfA
M
S
.egäl trats
retfe n
gå u
p salp
es tegältrats div n
arT
n
eo
o
nitiP
“o
sm
d
e sv
ilexv
ä sasv
i ”lasrR
a“h
e n
a.
.terön
k
tcesft i ok
”?
60,0 m
d
em
atrå/
ftåkab sattylf n
ak tegältratS
.72+
1 llit 821– n
årf gets an
gål ru
k
n
d
es
Det inspelade materialets
uppdelning i olika spår (Divide)
p
u aled tta l l it neteh
gi lm
jö erav kcaT
tgi lm
jö ted rä råps aki lo i telairem
ta
ern
aes rattälu
n
d
re tk
elv
in
u
m
p
råsm
rerg
easm
k
p
saiu
s
atted aj tty
nU
t .egassap daksn
ö retfe g
nin
kös
ta tgolana p
u ald
e tta röf ttässg
niregd
ier
irem
n
g
tål n
d
ea ttem
os alu
d
lk
äjl g
oln
an
en
årf ni stalp
es
d tta röf rel le råps aki lo i ,råps
v
an
gn
iu
p
ld
e retE
f .rp
ås eratro
k relf i rp
ås n
ag
ål
.ttem
M
d
evaD
n
kispå- tealp
n
sårt shöj p
sår våt i p
sår
.m
soau
rn
m
er terp
ås d
ealu
p
d
e td
e retfe nerp
åS
ägetltarts när 5,pun
6
ktgtienlansg
v
in
ar F
jöl
, lef rä ed
naraftrof
m
.arf statel
tegäl trats atkerrok ted sl l i t
tg
äeltrats to
rf åsA
M
Stg
aeg
ler relle7Y
E
Sp
åk
y
T
cr
ko
ek
r.t är
i ”C
e“m
otep
l sasv
i n
gn
iu
pld
e step
rås retE
f
T. ex.: uppdelning av spår 2 för att skapa ett nytt spår
k
o
n
c
r
a
l
s
h
o
c
t
e
r
ö
t
n
k
s
e
c
f
t
i
k
e
u
s
n
d
r
e
a
n
g
år
för C
t
e
r
p
å
s
n
a
y
D
t
e
u
p
.
s
a
l
p
e
s
t
e
r
p
å
s
n
a
y
D
t
e
n
.
d
a
e
s
Spårnumren
1
2
ted tta tel laf3 ted i rel leh etni m
a,n tegni rah
n
m
an
. tte h
d
ae tep
rås g
aiu
n
p
g
lrsu
r
D
A
B
C
Spår 2 har delats upp och
ett nytt spår har skapats
3 för C.
4
Uppdelning
2
1
A
B
Hur uppdelning av spår makuleras
p.
Tryp
ckå
D
C
Ett uppdelat spår kan slås samman igen
hän
asrvivi[ p
sår tet llit gen
ip
seån
rvåtasm
d
m
eåSlan
C
“(Sao
m
u
p
rk
b
åeip
sn
rm
årn
b”ie)av
lan
lglsintig
.llit g
n
ån
e tep
rås u
pb
h
eo
vdv
i retfed
rä D
ale .]52 d
.is
EDIT/NO ≠ AMS ± YES P
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Ett spår kan delas upp under pågående inspelning
p
s.n
å1r2)um
aU
m
jn
dty
i.st(k
erodng
i
1 påTydkrcetdvinvgpsikelpågåenduendP
er
k
.es kasu
n
p
g
p
n
eid
ledärm
k
n
eu
isi ägel
div u
sp
a llit m
o sap
lo
k neraM
lp
esD
ng
n
.ip
vslekis
2ED
tap
T
gIå/
nsåN
gearn
äam
O
ltT,g
y
rp
itckl
.tertn
sön
fekcet i sasiv ”? d
eivD
“i
.tep
sråu
p ad
le tta ö
r3
fY
E
Sp
åk
y
T
cr
i ”o
k
?o
nitP
i“o
sm
d
esv
ilv
exä sasv
i ”lasR
“h
rae
,p
tesår pånum
osm
ter ag
m
sd
tit terk
ö
cen
tfs
n
m
ed
.rk
elau
isp
ån
k
raib
l u
p, sad
le k
aso
m
s
u
p salp
es egältrats sterp
ås an
y td
e div n
arT
n
eo
n
a. retfe n
g
å
övG
er(å4
.elf ärED
äg
lap
etT
rsIåT
/y
rN
cn
kärO
).k
etro är ägteltarts när 7punkt llit
24S
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
5samöfm
räg
laoY
n
em
aätsg
lrE
p
n
T
Såig
y
rck
Sammanslagning av spår
(Combine)
.k
terk
o
r
i C
“”eo
m
tep
lsasv
im
asn
gm
an
iln
asn
esp
rås retE
f
k
o
n
crals h
o
c terö
tn
k
secft i k
eu
sn
d
re an
g
år
n
äk
s ned
rm
k
laiu
sp
åp
rås teA
lan
td
en
a.s
h
ra n
ep
råsm
asm
g
n
aln
asd
b
åa d
eN
rä .ttem
d
e
.m
n
tei u
rm
n
anstep
rås an
d
r d
te sad
raer m
n
an
,
M
C
asm
on
D
m
äp
sråU
-m
rö
n
bfrieatvan
glsnig
ru
n
d
e ,allits råts neralp
es
sleom
s am
spårmåanls tat örf paus
ni satp
är p
sår av
Smm
n
M
agnian
lsva.D
kis-n
b
g
an
rsin
p
slei
tyu
t tta ksitkap
r
a röf ajtn
öf rel le irru
pto
p tte
n
d
ae tte llit ttn
isvakm
iu
s
tealnt än
sks tte llit p
sår våt av
.m
osan
u
m
rer terp
ås m
n
agsm
ln
sa td
e retfe
Hur spårens sammanslagning makuleras
p.
ED
pT
åIy
r/ck
eN
rlelO
Sammanslagna spår kan delas upp igen
“Dte llit h
aräsnvi vi[ p
sår våt i gn
ei p
tesåruppD
ale
”)edivD
i( råps aki lo i gninled
p
u stelairem
ta edalepsni
p
s.år asm
täb
treh
m
ovd
av
ni erd
tefäråSl .24] d.is på
T. ex.: Sammanslagning av spår B och C
Spårnumren
1
2
A
3
B
Sammanslagning
1
2
A
B
4
OBS!
v
åt d
e tta d
te n
arg
e ,tertö
n
sk
efct i sasv
i y
”rS
o
“r N
rä
C
D
dv
ih
n
äd
ak
n
aD
te .p
srå tte llim
atsm
n
asåls k
n
a en
ti n
ep
srå
B och C har o
m
sslagits
n
ata ttem
d
ep
srå tm
atesm
n
aåls tta ö
k
sö
rf tte
samman
aksin
kettill
p
å ett
roreb atspår.
D
te .nana retfe g
någ staregd
ier
3
pång
n
av
p
i/
slei ngigred
ri dvi n
b
äg
en
rasi
C
.lef tksm
n
iake tteDen
ti rn
eg
a hco rv
o
M
iksD
-arabn
sgn
ilp
en
si
EDIT/NO ≠ AMS ± YES
≠
p
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
an
d
r d
te p
ån
u
m
ter sllitA
M
Stg
ea1
g
ler p
å dV
ir
sasv
i ,atsö
rf d
tem
asd
em
n
asåls k
aso
m
s ,p
rås
.tertsn
öfnekcet
dv
ir 4: p
sårmed3 p
såram
savm
ag
nag
n
lis:ex. T.
.terö
tn
k
secft i sav
i 4 sllitA
M
p
Så
E
2DsTplIå/lgåiN
n
tgerO
an
altäm
lT
gp
ty
irclk
.k
etcö
rn
tfs i asvi “C
”?om
nb
ei
3 YTpEryåcSk.
iO
”k
?kcaT
“rm
d
e sv
ilv
exä sasv
i ”lasR
“rh
ae
v
åt d
ed
rä ,tg
äel dv
i T
n
ao
n
re .tertö
n
sn
k
efct
atsö
rf p
å teu
tls .sv
.d
.m
a(sm
n
asåls k
as n
ep
rså
u
p sap
lse ,)tep
srå n
ad
rp
ån
ajb
ö
rh
o
c tep
srå
depn
åum
osm
n
er ag
m
sd
titanan,retfegång
m
n
ek
d
n
au
lr.eispå nkaribl p
n
esårbåda
relE
lD
eT
/
N
IO
p
åk
y
crt :p
rås lef v
a4v
la retE
f
med
oh
cån
rfansv
g
in
arantytpå jölf oh
c
pun1k.t
p
25S
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
Spårens flyttning (Move)
Lagring i minnet av namn
(skiv- och spårnamn)
n
esp
rås n
aäd
r tta ö
rf n
gn
ity
tlf n
esp
rås ajtU
n
y
tt
m
osn
u
am
rern
gn
ity
tlf step
rås retE
f d
.jlöfn
g
sd
n
iro
egäl m
agl hco n
ay sterp
ås d
eattylf td
en
alm
lenerp
ås
. tksim
otatua
arb
an
g
sn
ip
ln
esi d
k
,aö
n
es p
ån
m
anag
ral tta g
tim
lö
jD
te
Nam
m
neni.evan
ksi dn
eip
sår d
seo
h
cM
v
D
o
k
rsiorffis b
äv
o
,k
erts aorts o
h
cm
såav åb
teskanosm
—
i sasv
i —v
ak
in
/
k
escet 07.1 .ac m
d
en
k
ecet hco
T. ex.: Flytta spåret C, så att det blir spår 2
u
sp
a ru
d
n
e ,g
ninttäsi snavM
iksD
- retfe tertsn
öfnekcet
v
k
n
p
sig
eål.åeno
d
h
ce
Spårnumren
2
A
4
3
C
B
Spårens
flyttning
EDIT/NO ≠ AMS ± DISPLAY/CHAR 0/) YES
Spåret C har blivit
spår 2
4
3
≠
±
•
•
•
•
)
0
A
C
EDIT/NO
B
·
P
p
r
REC
YES
i argal tta röf anrag
ninsiv
na ed
neåtsnaden ed j löF
M
v
a.D
k
isn
e- relle p
sår ö
n
k
ad
sep
ån
am
nm
ntei
Det går att mata in ett namn på ett spår medan det
håller på att spelas, i pausläge eller under
inspelning. Om spåret håller på att spelas eller
spelas in så var noga med att avsluta
namninmatningen innan spåret tar slut. Om spåret
hinner ta slut innan du blivit färdig med
namninmatningsproceduren sparas inte de tecken
du redan matat in och spåret förblir odöpt.
≠
±
•
•
0
·
P
p
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
§ EJECT
10
§ EJECT
D
≠ AMS ±
•
0
•
•
•
2
•
1
D
•
1
10
r
REC
o
smp
s,åetrp
nåum
1
estrllA
itM
eag
rletSpåV
dir
. tertsn
öfnekcet i sasiv ,sattylf aks
E
2DsTplIå/lgåiN
n
tgerO
an
altäm
lT
gp
ty
irclk
.terk
ö
cen
tfst i asvi ”?“Move
1 ETpD
ryåck
T
I/m
N
såO
g
n
kåg
räd
nv
ag
ester
Gör .terö
k
cn
etsft i asvi ”? n“iNamesllit
: edna j löf ted ret feräd
3
Y
Tp
E
ryåcSk.
i asvip
n
sårum
ten
rya dteom
sgam
aldte Såväl
: tertsnöfnekcet
Numret på
spåret, som
ska flyttas
Lagring i minnet
av namn på
Kontrollera att
ett spår:
uppspelning/inspelning av
spåret, som ska namnges, pågår
på MD-spelaren eller att MDspelaren kopplats om till paus,
alternativt skivspelningen/
inspelningen avbrutits, vid
uppspelning/inspelning av det
spåret.
en MD-skiva:
MD-spelaren står stilla och att
inget spårnummer visas i
teckenfönstret.
Nytt spårnummer
sav
in
p
u
rsåm
tern
y
ad
te sllitA
M
n
S
e4
ttar p
å dV
ir
: tertsnöfnekcet i
2 YTpEryåcSk.
:tertn
ö
sn
fekcet i sasv
i m
rö
kran
d
ak
eilb E
n
5AMerleSl.YEpSåTyrck
an
g
rå i C
“”eo
m
tep
lsasv
in
gn
ity
tlf step
rås retE
f
teråps edattylf tD
e . tertsn
öfnekcet i red
n
u
kes
sd
eröftu neg
ninttylf tta ttasturöf ,p
u saleps
ng
n
.ip
vslekispåg
n
edeund
re
Hur flyttning makuleras
ED
pT
åIy
r/ck
eN
rlelO
26S
p.
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
md
eo
h
c llit 3pu
narenktgti6
n
el ng
n
asrivi jFöl
n
.i stm
atam
n
atn
e i nekcet alla sllit 5
3DSIpPgåLnA
gaeän
ram
lY
tT
/
y
rg
p
C
cik
tlHAR
galsnekcet
aj läv tta röf
Efter inmatning av fel tecken
Att välja
tryck på DISPLAY/CHAR
versaler:
“A” visas i teckenfönstret.
gemener:
“a” visas i teckenfönstret.
siffror:
“0” visas i teckenfönstret.
pågångeran
ltäm
lgtp
iTy
lrck
n
.karibl ,llit astätr kasom
s ,k
cn
ett
llit 3 n
arep
u
n
k
t g
tin
le n
an
rg
an
isn
v
ai n
g
ei retfed
rä jF
ö
l
k
n
ce.t k
etk
ror ni m
aattat örf 5m
d
eh
oc
0
erlel
s)
llit
0
erlel
s)
llit
Radering av tecken
pågångeran
ltäm
lgtp
iTy
lrck
.rn
ailb ,sard
k
ear k
as m
os ,tk
n
ecet
ED
T/
IN
påO.retd
feärT
y
k
cr
Inmatning av ett mellanslag
)
m
m
nieb
k
d
la.rk
nöern
A
erlelM
påTy
S
rck
.k
n
ctet ajv
lä tta ö
rfA
M
S4
g
ateg
elr p
å dV
ir
7 YTpEryåcSk.
N
m
an
te.m
n
tei i n
gig
arl n
m
asn
terau
tlv
as aD
tte
.tertn
ö
sn
fk
ecet i retn
sv
ä llit sasv
i
Hur namnens lagring i minnet kopplas ur
Tryp
ckå
.rak
nilb ten
kcet d
alav D
te
i sasv
i n
k
ecet ho
cn
ao
rrffis ,n
arv
eätB
k
o
s
u
r.ntd
A
sv
irM
ag
Setrl när
m
n
an
: i sn
d
av
än
ak n
k
ecet n
d
eaj löf D
e
+ * ) ( ’ &%$ # ” !
p.
OBS!
påg
n
edeund
rem
ntei i asgrl enti kanp
saåm
rno
h
c v-Ski
.rp
ås n
d
earetsixe n
d
aer tte va n
gn
ilp
esrev
ö
(forts.)
tshelosmnärag
k
ecn
lts b
ayt tat gtm
ilöjär Det
4,punktgtienlk
ecnt av valpågåend
u
ender
D
SP
Ip
LåA
y
rck
tY
a/Cg
H
etn
av
to
(im
AR
.3) punkt llit arh
sänvi
k
n
ect d
av
la d
te ni m
ata tta ö
r5
fA
M
Sp
å ky
cT
r
nu årts o
h
c höger åt egts tetmedastytlfM
kaen
ö
r
n
k
e:ct atn
sä v
an
m
gn
ita ö
rf rak
l
27S
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
Namnens lagring i minnet med knapparna
.ni
på fjärrkontrollen
3 oh
c 2pun
erk
atgtien4
ln
asg
v
iargen
n
i jFöl
stam
ta m
an
ten aleh sllit
Efter inmatning av fel tecken
0
erlel
pågångeran
ltäm
lgtp
iTy
lrck
n
.karibl ,llit astätr kasom
s ,k
cn
ett
m
ataho
c k
tn
ect ad
raer tta ö
rfC
L
E
A
Rp
å ky
cT
r
n
.ekcet tkerro
k ni retferd
ä
6
s)
llit
5 NpåATgleråitM
ynck
gE.
i rev
tn
äs llit sav
i n
,i m
d
aseo
tam
sN
m
a,n
te
n
saviks i n
girgal sm
n
atn
e retfe tertn
sön
fekcet
mnine.
Direktväljare
NAME
·
CHAR
0/)
P
=
+
0
)
r
p
CLEAR
p
NUM
1 NTpA
ry
åsm
lck
itM
ksåg
rän
v
d
ån
g
sE
eag
ter
G
ö
r .terö
tn
k
secft i sav
im
k
ö
ran
k
n
ad
ieb
ln
e
: edna j löf ted ret feräd
Lagring i minnet
av namn på
Kontrollera att
ett spår
uppspelning/inspelning av
spåret, som ska namnges,
pågår på MD-spelaren eller att
MD-spelaren kopplats om till
paus, alternativt
skivspelningen/inspelningen
avbrutits, vid uppspelning/
inspelning av det spåret.
en MD-skiva
MD-spelaren står stilla och att
inget spårnummer visas i
teckenfönstret.
:n
d
aej löf tgin
le 2
n
k
ecet jV
lä
Val av
Tryck på
versaler
CHAR så många gånger det
krävs tills “Selected ABC” visas i
teckenfönstret.
gemener
CHAR så många gånger det
krävs tills “Selected abc” visas i
teckenfönstret.
siffror
NUM så många gånger det krävs
tills “Selected 123” visas i
teckenfönstret.
gången.åtek
cetn
3tet niMat
tå nerö
m
kra sattylf ni stam
ta nekcet tte tta retE
f
n
.i m
satan
k
an
k
ecet atsn
ä retferv
a ,rh
g
ö
e
28S
Hur namnens lagring i minnet kopplas ur
Tryp
ckå
p.
Redigering av inspelningsbara MD-skivor
För att ändra
Kontrollera att
ett spårnamn
upphävatat örfupph
n
äv
g
nig
n
eisg
red
ri ajU
tnyt
uppspelning av spåret, vars namn ska
ändras, pågår på MD-spelaren
hco avM
iksD
-ne p
å eller
neg
niregd
ier d
arojg tsanes nd
e
att MD-spelaren kopplats
en
m
i snavM
iksD
- iomtargatill
l snaf m
os td
e allakretå
paus, alternativt skivspelningen
t
t
a
d
i
t
r
e
l
m
e
l
e
a
r
e
v
r
e
O
s
b
.
s
d
e
a
j
r
ö
b
p
å
g
n
iregd
ier nani
avbrutits, vid uppspelning av det
d
t
e
a
v
n
å
g
o
t
o
m
u
p
p
h
ä
v
a
s
k
a
n
e
n
t
i
ngig
redir n
e
spåret.
ett skivnamn
MD-spelaren står stilla och att inget
spårnummer visas i teckenfönstret.
n
)eraM
lp
esD
-p
åT
E
/
D
N
IOrell2
e(C
L
E
A
R lH
lå
.stard
ear m
atn
n
e sllit tkcyrn
ti
:negni regider ret fe sröf tu ednaj löf
n,i y
k
csrt am
•
rdan
fis påREC
r
• MC
U
erlS
elY
r
D
SC
IeN
S
rle-Y
lC
N
STC
AND
pB
åY
n,i yrk
cst enk
lräorn
ljtf
g
T
en
O
om
C
k
n
ecg
tö
ien
rf,n
sn
i•
lehålavup
np
gid
erat
M
D
- relle va stigals neralM
epsD
- llit m
öm
r,nets tta
,reks u
r stigat n
aviks
u
•
.rkop
aspln
kaäb
tel
≠
±
•
•
)
•
0
•
•
•
•
•
•
m
n
a.tn
en
y
a3
td
e ni M
ata
u
n
d
re6 llit 3 p
n
au
ren
k
tg
tin
el n
g
arn
isn
av
i jF
ö
l
o
h
c v-k
si(namn
avm
nn
ieti n
“L
g
airku
en
ribr
llit 2 p
n
u
arenktgtin
el relle 26 d.is påp
n
sam
år”n)
m
m
ed
nn
ieti“N
n
ag
u
iak
rlm
eb
n
irund
enesr4
28. d.is pån
e”lo
k
lron
ärtjf påknapp
nar
4
Upphävning av senaste redigering
(Redigeringens upphävning)
0
•
n
d
:aejö
lf
Ändring av existerande namn
d
te retfed
rä 1
G
N
ö
rA
M
p
åE
. ky
cT
r
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
TryN
pck
åAME.
EDIT/NO
YES
1EDpTIgå/nm
N
geran
eO
ad
ältm
an
,Tg
y
rp
itck
l
Hur alla i minnet på en MD-skiva lagrade npuråsmmrengtei hoc allits råts M
n
erap
D
lesnamn raderas (Name Erase)
i sasv
i ”?U
“n
d
o sllit ,tertn
ö
sn
fk
ecet i sasv
i
n
gird
ear sgals attd
e ajttn
y
U
t
.tertsn
öfnekcet
ntei i stag
rl o
m
sn
m
ang
aim
aslt ad
re g
n
åg
p
åm
.ströfu
t g
niregd
ier tta retfe arab sasiv ”? U
“d
o
n
.aviksM
D
2 YTpEryåcSk.
Observera emellertid att namn, som raderats, inte
i
s
a
s
i
v
a
n
e
d
n
a
l
e
d
m
e
e
d
n
a
j
l
ö
f
e
d
va toN
gå
kan återhämtas.
g
sals tk
elv
i p
ån
d
eorb
e ,tertn
ö
sn
fk
ecet
1 EgäD
T
åp
lm
n
ary
ån
T
g
Icatk
el/
p
rgiN
ltnärO,
u
:p
sv
h
aä k
aso
m
sn
girg
ed
eir
M
sD
l l it ,al l its råts neralep
.tertsn
öfnekcet
Utförd redigering:
2EpDåTI/lgitN
T
åen
rygO
ck.
.tertn
ö
sn
fekcet i sasv
i ”? esaE
rN
“m
ae
radering av ett enda spår
radering av samtliga spår
på en MDS-skiva
3 YTpEryåcSk.
an edargal tenm
i i alA
l
edar m
Makulering av namnens radering
p.
Tryp
ckå
Meddelande:
“Erase Undo ?”
uppdelning av spår
“Divide Undo ?”
sammanslagning av spår
“Combine Undo ?”
flyttning av spår
“Move Undo ?”
lagring i minnet av spår- eller
skivnamn
Samtliga på skivan inspelade spår, tillsammans med
spårens namn, kan raderas
ändring av existerande namn
M
D
-n
ep
åp
rås g
aim
aslt v
an
gR
“id
are llit rash
n
äv
iV
i
23. d.is på va”kis
“Name Undo ?”
radering av samtliga lagrade
namn ur minnet
3YpEåS.lgitåTnenrgyck
ik
u
en
sd
re an
g
år i sasv
iC
“”o
em
tep
l
targal n
saf m
os td
em
os tgd
im
iast tertn
sön
fekcet
n
egiregd
ier n
ai m
n
ei n
sv
aM
iksD
-i
n
M
v
ak
iD
s-p
å tellh
n
åeI .sallk
aretå sd
aejp
b
rö
å
.tratssg
niregd
ier eröf m
osm
asm
tad
e rilb
Hur redigeringens upphävning kopplas ur
ED
pT
åIy
r/ck
eN
rlelO
p.
29S
Övrigt
Meddelanden i teckenfönstret
Den nedanstående tabellen beskriver de meddelanden
som visas i teckenfönstret:
Meddelandet
Vad meddelandet anger
Blank Disc
Isättning av en ny (helt tom) eller raderad
MD-skiva
Cannot Copy
Ett försök att göra en andra kopia av en
digitalt inspelad MD-skiva (sid. 33)
Cannot EDIT
Ett försök att redigera en MD-skiva under
pågående uppspelning av ett musikval eller
slumpmässig skivspelning.
Disc Error
Repig MD-skiva eller en skiva utan
innehållsförteckning TOC
Radera alla spåren på en ny inspelningsbar
MD-skiva innan du börjar använda den. (Se
“Radering av samtliga spår på en MD-skiva”
på sid. 23.)
Disc Full
MD-skivan är full (vi hänvisar till
“Begränsningarna vid inspelning på
inspelningsbara MD-skivor” på denna sida.).
Impossible
Ett försök att slå samman två spår under
pågående uppspelning av det första spåret.
Name Full
Teckenminnet är fullt (ca. 1.700 tecken har
lagrats i skivans teckenminne).
NO DISC
Tomt skivfack
No Track
MD-skivan har ett namn, men inga
inspelade spår.
Protected
Den isatta MD-skivan har skyddats mot
inspelning.
Retry
Första försöket till inspelning misslyckades
på grund av något fel eller en repa på MDskivan. Det andra försöket till inspelning
pågår.
Retry Error
På grund av vibrationer eller repor på MDskivan har alla försök till inspelning
misslyckats.
Sorry
Ett försök att slå samman två spår som inte
kan slås samman
STANDBY
(blinkar)
Materialet, som spelats in med hjälp av en
timer, har raderats på grund av att MDspelaren inte strömförsörjts under en längre
tid och kan därför inte lagras i MD-skivans
minne, eller så kunde inte musikvalets
uppspelning kopplas in på grund av att
musikvalet raderats med tiden.
Begränsningarna vid
inspelning på inspelningsbara
MD-skivor
Inspelningssystemet i denna MD-spelare skiljer sig
grundläggande åt från inspelningssystemet i DAT- och
kassettdäck och begränsas enligt nedanstående,
beroende av MD-inspelningssystemets tekniska
egenskaper och inte på grund av mekaniska orsaker.
“Disc Full” visas i teckenfönstret innan den maximala
inspelningstiden (60 eller 74 minuter) uppnåtts.
“Disc Full” visas efter att 255 spår spelats in på en MD-skiva,
oavsett den tid som gått vid inspelning. Det maximala
antalet spår, som kan spelas in på en MD-skiva, är 255 spår.
Radera spår från skivan eller sätt i en annan inspelningsbar
MD-skiva för att fortsätta med inspelningen.
“Disc Full” visas innan det maximala antalet spår spelats
in på en inspelningsbar MD-skiva.
Variationer i nivån inom spår kan ibland felaktigt tas som
mellanrum mellan olika spår, vilket ökar spårantalet och gör
att “Disc Full” visas i teckenfönstret.
Den återstående tiden vid inspelning på en
inspelningsbar MD-skiva förlängs inte, inte ens efter att
ett flertal korta spår raderats från skivan.
Spår, vilkas längd understiger 12 sekunder, räknas inte och
beroende av detta kan det hända att deras radering inte
förlänger den återstående inspelningstiden på MD-skivan.
Vissa spår kan inte slås samman med andra spår.
Det kan vara omöjligt att slå samman ett spår, som
redigerats, med ett annat spår.
Det kan hända att den sammanlagda tiden av de på en
inspelningsbar MD-skiva inspelade spåren och den
återstående tiden på MD-skivan inte stämmer överens
med skivans maximala inspelningskapacitet (60 eller
74 minuter).
Den minimala längden på en inspelning är två sekunder per
inspelning, oavsett hur kort materialet är. Beroende av detta
kan det hända att det inspelade materialets sammanlagda tid
är kortare än skivans maximala inspelningskapacitet. Repor
på MD-skivan reducerar också skivans kapacitet.
Det kan hända att det under skivans pågående
snabbsökning uppstår ljudavbrott vid uppspelning av
spår som redigerats.
Spårnumren kodas inte på korrekt sätt på en
inspelningsbar MD-skiva.
Det kan hända att spårtilldelningen eller spårnumren blir fel:
(1) vid uppdelning av spår med CD-musik i kortare spår
under en pågående, digital inspelning eller (2) vid
inspelning av CD-musik från vissa typer av CD-skivor när
“LEVEL-SYNC” visas i teckenfönstret, (d.v.s. när
spårnumren kodas automatiskt på MD-skivan under den
pågående inspelningen).
30S
Övrigt
“TOC Reading” visas under en längre stund i
teckenfönstret.
Efter isättning av en splitterny, inspelningsbar MD-skiva
visas “TOC Reading” mycket längre än efter isättning av en
MD-skiva som redan använts.
Begränsningarna vid överspelning av ett redan
existerande spår
• Det kan hända att den återstående inspelningstiden, som
visas i teckenfönstret, inte är korrekt.
• Det kan hända att det är omöjligt att spela över ett spår
som redan spelats över flera gånger. Utnyttja i så fall
Radering (sid. 22) för att radera spåret.
• Det kan hända att den återstående inspelningstiden blir
oproportionellt mycket kortare än den sammanlagda
inspelningstiden.
• Vi rekommenderar inte överspelning av spår för att ta bort
brus på spåret, eftersom detta kan förkorta spårets
varaktighet.
• Det kan hända att det är omöjligt att lagra ett spårnamn
under pågående överspelning av spåret.
Vid uppspelning av enkanaliga MD-skivor kan det hända
att inspelnings/uppspelningstiderna, som visas i
teckenfönstret, inte är korrekta.
Inspelning misslyckas.
/ MD-skivan har skyddats mot inspelning
(“Protected” visas i teckenfönstret). Skjut tungan
över hålet på skivkassetten (sid. 7).
/ Felaktiga anslutningar till ljudkällan ifråga. Gör
anslutningarna på korrekt sätt.
/ Inspelningsnivån har inte styrts ut på korrekt sätt
(vid inspelning via linjeingångarna LINE (ANALOG)
IN). Vrid på REC LEVEL för att styra ut nivån till
korrekt nivå (sid. 11).
/ En förinspelad MD-skiva ligger i skivfacket. Byt ut
skivan mot en inspelningsbar MD-skiva.
/ Den återstående tiden på skivan är för kort. Byt ut
skivan mot en inspelningsbar MD-skiva med färre
inspelade spår, alternativt radera vissa spår från
skivan.
/ Det har inträffat ett strömavbrott eller så har
nätkabeln kopplats ur. Det kan hända att materialet,
som senast spelats in på den skivan, har gått förlorat.
Spela in på nytt.
Synkroniserad inspelning misslyckas.
/ Valet av typen av skivspelare (CD-skivspelare eller
skivspelare för uppspelning av CD-skivor med
bildavsnitt) för synkroniserad inspelningsstart
stämmer inte överens med den skivspelare, vars
ljudåtergivning ska spelas in. Välj rätt typ av
skivspelare för synkroniserad inspelningsstart
(sid. 14).
Felsökning
Följ de nedanstående anvisningarna för att rätta till felet om
det skulle uppstå svårigheter. Rådfråga affären där MDspelaren köptes, eller Sonys representant, när du inte lyckas
reparera felet.
MD-spelaren fungerar inte eller så uppstår det fel.
/ Skivan kan vara skadad (“Disc Error” visas i
teckenfönstret). Ta ur MD-skivan och sätt i den igen.
Byt ut MD-skivan mot en ny om “Disc Error” efter
detta visas i teckenfönstret.
Statiska störningar i ljudåtergivningen.
/ Magnetiska störningar som härrör från en TV eller
liknande apparat påverkar MD-spelaren. Flytta MDspelaren på längre avstånd från magnetkällan.
OBS!
Slå av strömmen och dra ut stickkontakten ur nätuttaget, när
de ovanstående åtgärderna inte hjälper till att reparera felet.
Anslut sedan stickkontakten på nytt till nätuttaget.
Skivspelningen sätts inte igång.
/ Fuktbildning. Ta ur MD-skivan och låt MD-spelaren
vila i ett varmt rum i flera timmar tills fukten
avdunstat.
/ Strömmen har inte slagits på. Tryck på
strömbrytaren POWER för att slå på strömmen.
/ MD-skivan har satts i vänd åt fel håll. Skjut in MDskivan med pilen före och skivetiketten vänd uppåt i
skivfacksöppningen tills skivan dras in i skivfacket.
/ Kanhända att inga spår spelats in på den MD-skivan
(musikkalendern visas inte i teckenfönstret). Byt ut
skivan mot en MD-skiva med inspelade spår.
31S
Övrigt
Allmänt
Tekniska data
220 – 230 V nätspänning, 50/60 Hz
Strömförbrukning
20 watt
Ljudmediatyp
Digital MD-spelare för uppspelning
av/inspelning på MD-skivor
Dimensioner (ca.) (b/h/d) (inkl. utskjutande delar)
430 × 93 × 280,5 mm
Skivtyp
MD-skiva
Vikt (ca.)
Laserdiod
Halvledarlaser (λ = 780 nm)
Strålningstid: utan avbrott
Laseruteffekt
Under 44,6 µW*
* Detta uteffektvärde uppmättes på
200 mm avstånd från objektivets
framsida på det optiska
pickupblocket, med 7 mm apertur.
Laserdiodens egenskaper
Material: GaAlAs
Rotationshastighet (CLV)
Från 400 till 900 varv/min.
Felkorrigering
Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code (ACIRC)
Samplingsfrekvens
44,1 kHz
Kodning
Adaptive Transform Acoustic Coding
(ATRAC)
Modulering
EFM (åtta till fjorton modulering)
Antalet kanaler
2 stereokanaler
Frekvensomfång
Från 5 till 20.000 Hz ±0,3 dB
Signalbrusförhållande
Över 96 dB under pågående
skivspelning
Svaj
Under mätbar gräns
Ingångar
Kopplingstyp Inimpedans Märkinnivå
LINE
Phonojack
(ANALOG) IN
47 kohm
500 mVrms
DIGITAL IN
Optisk
våglängd:
660 nm
—
Fyrkantig,
optisk
koppling
Min. innivå
125 mVrms
—
Utgångar
Kopplingstyp
PHONES Stereo-
Märkutnivå
Belastningsimpedans
10 mW
32 ohm
2 Vrms
(vid 50 kohm)
Över 10 kohm
–18 dBm
Optisk våglängd:
660 nm
hörtelefonjack
Phonojack
LINE
(ANALOG)
OUT
DIGITAL
OUT
32S
Strömförsörjning
Fyrkantig,
optisk koppling
3,5 kg
Medföljande tillbehör
Vi hänvisar till sid. 4.
Valfria tillbehör
Inspelningsbara MD-skivor: MDW-60 (60 min.),
MDW-74 (74 min.)
Optisk kabel: POC-15A
Patenterna i Förenta staterna och andra länder har registrerats
av Dolby Laboratories Licensing Corporation för
licenstillverkning av deras produkter.
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrigt
Vägledning för digital
seriekopiering
Denna MD-spelare använder sig av skyddskretsen mot
digital seriekopiering (Serial Copy Management
System, SCMS) vilket möjliggör endast engenerations,
digitala kopior av digitalt material via de digitala in/
utgångarna på denna MD-spelare. Den nedanstående
illustrationen beskriver digital och analog kopiering
via de digitala och analoga in/utgångarna på denna
MD-spelare.
1 Det är möjligt att spela in digitalt material (från en CDskiva, ett DAT-band eller en förinspelad MD-skiva) på ett
DAT-band eller en inspelningsbar MD-skiva via en digital
ingång på ett DAT-däck eller en MD-spelare. Observera
emellertid att det inte är möjligt att göra en kopia av
denna inspelning på ett annat DAT-band eller en annan,
inspelningsbar MD-skiva via digitala ut/ingångar på ett
DAT-däck och/eller en MD-spelare.
CD-spelare
DAT-däck
2 Det är möjligt att spela in ljudåtergivningen från en digital
satellitmottagare på ett DAT-band eller en inspelningsbar
MD-skiva via en digital ingång på ett DAT-däck eller en
MD-spelare med en samplingsfrekvens på 32 kHz eller
48 kHz. Det inspelade materialet på detta DAT-band eller
denna MD-skiva kan sedan spelas in (engenerations
kopiering) på ett annat DAT-band eller en annan
inspelningsbar MD-skiva via en digital ingång på ett DATdäck eller en MD-spelare för att skapa en
andragenerations, digital kopia. Flergenerations kopiering
av denna digitala inspelning på ett DAT-band eller en
inspelningsbar MD-skiva är endast möjlig via analoga
linjeingångar på ett DAT-däck eller en MD-spelare.
Observera emellertid att andragenerations, digital
kopiering av material som spelats in från vissa slags
satellitmottagare inte är möjlig.
Ljudåtergivning
Satellitmottagare
Digital utgång
Optisk kabel
eller
koaxialkabel
Inspelning
Digital ingång
DAT-däck eller
MD-spelare
MD-spelare
Skivspelning/
bandavspelning
Digital utgång
Optisk kabel
eller
koaxialkabel
Inspelning
DAT-däck eller
MD-spelare
DAT-band
eller MD-skiva
v
DAT-band eller
MD-skiva med en
förstagenerations,
digital kopia
inspelad via
digitala ut/
ingångar
DAT-däck eller
MD-spelare
Digital utgång
Linjeutgångar
(analoga)
Optisk kabel
eller
koaxialkabel
Ljudkablar
Digital ingång
Linjeingångar
(analoga)
Inspelning
DAT-band eller
MD-skiva
v
Digital ingång
v
Skivspelning/
bandavspelning
DAT-band eller
MD-skiva med en
förstagenerations,
digital kopia
inspelad via
digitala ut/
ingångar
v
Bandavspelning/
skivspelning
DAT-däck eller
MD-spelare
Digital utgång
Optisk kabel
eller
koaxialkabel
Inspelning
Digital ingång
DAT-däck eller
MD-spelare
v
DAT-band eller
MD-skiva med en
andragenerations,
digital kopia
inspelad via
digitala ut/
ingångar
DAT-band
eller MD-skiva
v
DAT-däck eller
MD-spelare
Bandavspelning/
skivspelning
DAT-däck eller
MD-spelare
Digital utgång
Linjeutgångar (analoga)
Optisk kabel
eller
koaxialkabel
Ljudkablar
Digital ingång
Inspelning
Linjeingångar (analoga)
DAT-däck eller
MD-spelare
(forts.)
33S
Övrigt
Alfabetiskt register
3 Ett DAT-band eller en inspelningsbar MD-skiva med
analogt material, som spelats in via de analoga
linjeingångarna på ett DAT-däck eller en MD-spelare, kan
kopieras på ett annat DAT-band eller en annan
inspelningsbar MD-skiva via en digital utgång på ett
DAT-däck eller en MD-spelare. Observera emellertid att
det inte är möjligt att göra en andragenerations kopia av
detta DAT-band eller denna MD-skiva via en digital
utgång på ett DAT-däck eller en MD-spelare.
Skivspelare
Radiomottagare
CD-spelare
Kassettdäck
DAT-däck
Mikrofonförstärkare
Alfabetiskt register
A
AMS 17
Anslutningarna
till analog förstärkare 4, 5
till digital ljudkälla 4, 5
Att observera 2
Automatisk radering av tysta passager i musiken
(Smart Space) 10
Automatiskt avbrott (Auto Cut) 10
Automatiskt speluppehåll (A.SPACE) 21
B, C
Begränsningar vid inspelning på inspelningsbara
MD-skivor 30
MD-spelare
Ljudåtergivning
Linjeutgångar
(analoga)
D, E, F, G, H
Felsökning 31
Fjärrkontroll 4
Flyttning av spår (Move) 26
Ljudkablar
Linjeingångar
(analoga)
Inspelning
I, J
Inspelning
med minnesstyrd
inspelningsstart 12
normal inspelning 6, 7
via analoga linjeingångar 6, 7
via digital ingång 6, 7
Inspelningsnivå 11
Isättning av MD-skiva 6, 8
DAT-däck eller
MD-spelare
v
DAT-band eller MDskiva med en analog
kopia inspelad via
analoga ut/ingångar
DAT-band
eller MD-skiva
v
Bandavspelning/
skivspelning
K
Kodning av spårnummer
automatisk kodning 12
manuell kodning 12
Kontroll av
de i ett musikval lagrade spårens
uppspelningsföljd 20
återstående inspelningstid på en MD-skiva 9, 16
DAT-däck eller
MD-spelare
Digital utgång
Optisk kabel eller
koaxialkabel
Digital ingång
Inspelning
v
DAT-band
eller MD-skiva
v
Ljudåtergivning
34
DAT-band eller MDskiva med en
förstagenerations,
digital kopia inspelad
via digitala ut/
ingångar
DAT-däck eller
MD-spelare
Digital utgång
Linjeutgångar
(analoga)
Optisk kabel
eller
koaxialkabel
Ljudkablar
Digital ingång
Linjeingångar
(analoga)
Inspelning
S
L
DAT-däck eller
MD-spelare
DAT-däck eller
MD-spelare
Lagring av
skivnamn i MD-skivans minne 26
spårnamn i MD-skivans minne 26
LEVEL-SYNC 9, 12
Ljudkablar 4, 5, 33
M
MD-skivor
förinspelade 16
inspelningsbara 6, 16
Meddelanden i teckenfönstret 30
Medföljande tillbehör 4
M.SCAN 17
Musikval (PROGRAM) 20
Alfabetiskt register
Övrigt
N, O
Namn på MD-skivor och spår
26
Optisk kabel 4, 5, 33
V, W, X, Y, Z, Å
Valfria tillbehör 32
Ä
Ändring av
i skivans minne lagrade
namn 29
musikvalets innehåll 20
P, Q
Paus
under pågående inspelning 8
under pågående skivspelning
7
Pausautomatik (A.PAUSE) 21
R
Radering av
ett enda spår 23
ett visst avsnitt inom ett visst
spår 23
samtliga namn på en och
samma gång 29
samtliga spår från en
inspelningsbar MD-skiva 23
Rengöring 2
S
Sammanslagning av spår
(Combine) 25
Samplingsfrekvens 5, 33
Samplingsfrekvensomvandling
5
SCMS (skydd mot digital
seriekopiering) 9, 33
Skivspelning på MD-skivor
A-B-repetering (REPEAT A-B)
19
musikval och dess
uppspelning (PROGRAM) 20
normal skivspelning 8
repetering (REPEAT) 18
slumpmässig skivspelning
(SHUFFLE) 19
Snabbsökning 18
Snabbval av spår 17
Synkroniserad inspelning av
CD-musik 14
Synkroniserad inspelningsstart
med valfri ljudkälla 13
T
Tekniska data 32
Timer
inspelning 15
skivspelning 21
TOC (MD-skivans
innehållsförteckning) 7, 9, 15,
23
Tunga (skydd mot radering) 7
U
Uppdelning av inspelat material
i olika spår (Divide) 24
Upphävning av senaste
redigering 29
Urtagning av MD-skiva 7, 8
Ö
Överspelning av spår 11
Övervakning av insignalers
samplingsfrekvenser 10
· (skivspelningstangent) 7,
8, 17, 19, 20, 21
P (pausknapp/tangent) 7, 8,
21, 24
p (stoppknapp/tangent) 7, 8,
15, 19, 20, 23
r (inspelning) 29
0/) (Manuell
sökning) 18, 19, 26, 27, 28
=/+ 8, 11, 17, 19, 20
> 25 17, 20
Direktväljare 17, 20, 28
Omkopplare
INPUT (ingångsväljare) 6, 10
POWER (strömbrytare) 6, 8, 14
REC MODE 6
TIMER 15, 21
Reglagen, och deras
benämningar
Knappar/tangenter
A˜B (A-B-repetering) 18
A.SPACE (speluppehåll/
pausautomatik) 21
CD PLAYER P (pausknapp) 14
CHAR (val av typ av tecken) 28
CLEAR (radering) 20, 28
CONTINUE (normal
skivspelning) 19, 20
DISPLAY (ändring av visning i
teckenfönstret) 14, 16
DISPLAY/CHAR 9,16
EDIT/NO/YES (redigering) 10,
12, 22 till 27, 29
§ EJECT (MD-skivans
urtagning) 7, 8, 10
M.SCAN (snabblyssning) 17
MUSIC SYNC 13, 29
NAME (lagring i minnet av
skiv/spårnamn) 28
NUM (val av siffror) 28
PLAY MODE (val av
skivspelningssätt) 19, 20, 21
PROGRAM (musikval) 20
r REC (inspelning) 7, 10, 12, 29
REPEAT (repetering) 18
SCROLL (spårnamnets rullning)
16
SHUFFLE (slumpmässig
skivspelning) 19
STANDBY (beredskap för synkroniserad inspelningsstart)
14, 29
START (synkroniserad
inspelningsstart) 14
STOP (avbrytning av
synkroniserad inspelning) 14
T.REC (minnesstyrd
inspelningsstart) 13
Kopplingar
DIGITAL IN (digital ingång)/
DIGITAL OUT (digital utgång)
5, 9, 10
Reglage
≠ AMS ± 8, 11, 13, , 17,
20 till 26
PHONE LEVEL (hörlursnivå)
8
REC LEVEL (inspelningsnivå)
7, 11
Indikator
POWER (strömberedskap) 6, 8
In/utgångar/uttag
LINE (ANALOG) IN/OUT
(linjeingångar) 5, 9, 10
PHONES (hörlursuttag) 8, 10
Övrigt
Fjärrstyrningsgivare g 4
Musikkalender 16
Teckenfönster 16
35S
ADVARSEL
For at undgå faren for brand
eller elektrisk stød må
apparatet ikke udsættes for
regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må
kabinettet ikke åbnes. Overlad
alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Laser-enheden i dette produkt er i
stand til at udsende en stråling,
som overskrider grænsen for Klasse 1.
Dette apparat er et CLASS 1 LASER
produkt. Advarselsetiketten CLASS
1 LASER PRODUCT er anbragt på
bagsiden af apparatet.
Nedenstående advarselsetikette findes
indvendig i komponenten.
Om rengøring
Forsigtighedsregler
Vedrørende sikkerhed
Skulle der komme genstande eller
væske ind i kabinettet, så træk
netledningen ud af stikkontakten og få
decket efterset af kvalificeret
servicepersonale, før det tages i brug
igen.
• Før decket tages i brug, skal du
kontrollere, at deckets
betjeningsspænding er den samme,
som spændingen i din lokale
strømforsyning.
Betjeningsspændingen er angivet på
mærkepladen på bagsiden af decket.
• Hvis du ikke skal bruge decket i en
længere periode, så husk at trække
netledningen ud af stikkontakten.
Når netledningen trækkes ud af
stikkontakten, så træk i stikket, aldrig
i selve ledningen.
• Hovedkontakten sidder på ydersiden
af bagsiden.
• Netledningen må kun udskiftes på et
kvalificeret serviceværksted.
Placér ikke apparatet på et indelukket
sted, som f.eks. i en bogkasse eller
indbygget skab, da hovedafbryderen
(MAIN POWER) sidder på bagsiden af
apparatet.
Om anvendelse
Hvis decket bringes direkte fra et koldt
sted til et varmt sted, eller placeres i et
meget fugtigt rum, kan der dannes
kondensvand på linserne indvendig i
apparatet. Hvis dette sker, fungerer
apparatet muligvis ikke korrekt. Tag i så
fald MD’en ud og lad decket være
tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Om MiniDisc hylstret
• Åbn aldrig lukkeranordningen, så
MD’en bliver synlig.
• Placer aldrig hylstret, hvor det vil
være udsat for stærkt solskin, høj
temperatur, fugt eller støv.
2DK
Kontakt venligst den nærmeste Sony
forhandler, hvis du får problemer eller
spørgsmål i forbindelse med apparatet.
Om strømkilder
Om placering
SÆLGEREN PÅTAGER SIG UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER
ANSVAR FOR DIREKTE,
TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER AF EN HVILKEN SOM
HELST KARAKTER, ELLER TAB
ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF
FEJL VED PRODUKTET ELLER
BRUG AF PRODUKTET.
Kabinettet, panelet og kontroller kan
rengøres med en blød klud, der er let
fugtet med en mild
opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke
nogen former for ridsende svampe,
skurepulver eller opløsningsmidler som
alkohol eller rensebenzin.
Velkommen!
Tak for købet af dette Sony MiniDisc
deck. Læs denne betjeningsvejledning
før decket taget i brug. Gem
betjeningsvejledningen til senere brug.
Om denne manual
Konventioner
• De kontroller, der henvises til i denne
manual, er kontrollerne på decket.
Disse kan dog erstattes med de af
fjernbetjeningens kontroller, der har
samme navn, eller hvis de er
anderledes, med de kontroller, der er
angivet i parenteser.
• Følgende ikoner anvendes i denne
manual:
Z
z
Angiver en procedure, der
kræver anvendelse af
fjernbetjeningen.
Angiver tips, der letter
betjeningen.
Indholdsfortegnelse
Klargøring
Udpakning ................................................................................................. 4
Tilslutning af systemet ............................................................................. 4
Indspilning på en MD ............................................................................... 6
Afspilning af en MD .................................................................................. 8
Indspilning på MD’er
Bemærkninger om indspilning .............................................................. 9
Nyttige tips til indspilning ...................................................................... 9
Indspilning henover eksisterende spor .............................................. 11
Justering af indspilningsniveauet ........................................................ 11
Afsætning af spornumre under indspilning (Track Marking) ....... 12
Hvordan indspilning startes med 2 sekunders forlagret lyddata
(Time Machine Recording) .................................................................... 12
Synkro-indspilning med lydudstyr efter eget valg .......................... 13
Synkro-indspilning med en Sony CD-afspiller ................................. 14
Indspilning på en MD med brug af en timer ..................................... 15
DK
Afspilning af MD’er
Anvendelse af displayet ........................................................................ 16
Lokalisering af et bestemt spor ............................................................ 17
Lokalisering af et bestemt sted på et spor .......................................... 18
Gentaget afspilning af spor ................................................................... 18
Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge (Shuffle Play) .................. 19
Fremstilling af dit eget program (Program Play) .............................. 20
Nyttige tips for indspilning fra MD’er til bånd ................................. 21
Afspilning af en MD med brug af en timer ........................................ 21
Redigering af indspillede MD’er
Bemærkninger om redigering .............................................................. 22
Sletning af indspilninger (Erase Function) ......................................... 22
Deling af indspillede spor (Divide Function) .................................... 24
Kombinering af indspillede spor (Combine Function) .................... 25
Flytning af indspillede spor (Move Function) ................................... 26
Navngivning af indspilninger (Title Function) ................................. 26
Ophævelse af den sidste redigering (Undo Function) ..................... 29
Yderligere information
Displaymeddelelser ................................................................................ 30
Systembegrænsninger ............................................................................ 30
Fejlfinding ................................................................................................ 31
Specifikationer ......................................................................................... 32
Forklaring af kopispærringen
(Serial Copy Management System) ..................................................... 33
Indeks .............................................................................................................. 34
3DK
Klargøring
Udpakning
Tjek at du har modtaget følgende dele:
• Audio-forbindelseskabler (2)
• Optisk kabel (1)
• Fjernbetjening RM-D7M (1)
• Sony SUM-3 (NS) batterier (2)
Tilslutning af systemet
Oversigt
Dette afsnit forklarer, hvordan MD decket tilsluttes til
en forstærker eller anden komponent, som f.eks. en
CD-afspiller eller et DAT deck. Sørg for, at strømmen
til hver del er afbrudt, før der foretages tilslutninger.
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Du kan styre decket med den medfølgende
fjernbetjening. Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i, idet
du matcher + og – på batterierne med diagrammet i
batterirummet. Når fjernbetjeningen anvendes, skal
den rettes mod fjernbetjeningssensoren gpå decket.
LINE
DIGITAL
(ANALOG)
IN
OUT
L
IN
OUT
til en vægstikkontakt
(eller til en timer under
timerindspilning eller
timerafspilning)
REC
OUT
ç
Ç
ç
ç
ç
R
TAPE
IN
Forstærker
z
DIGITAL
OUT
Hvornår skal batterierne udskiftes
Ved normal brug skulle batterierne kunne holde i
omkring seks måneder. Når fjernbetjeningen ikke
længere kan betjene decket, udskiftes alle batterierne
med nye.
CD-afspiller
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på eller i nærheden af et
meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab aldrig genstande ind i fjernbetjeningens kappe, pas
især på ved udskiftning af batterierne.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol eller
belysningsapparater. Det kan forårsage betjeningsfejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i en længere
periode, bør batterierne tages ud for at undgå risikoen for
skade forårsaget af udsivning af batterivæske og ætsning.
Tilslut kun en
digital
komponent
ad gangen
DIGITAL
OUT
DIGITAL
IN
DAT deck eller
MD deck, etc.
ç : Signalretning
Hvilke kabler behøver jeg?
• Audio-forbindelseskabler (medfølger) (2)
Hvid
(L)
Hvid
(L)
Rød
(R)
Rød
(R)
• Optisk kabel (der medfølger kun et kabel) (2)
4DK
Klargøring
Tilslutninger
Tilslutning af netledningen
Tilslutning af decket til en forstærker
Tilslut netledningen til en vægstikkontakt eller udtaget
på en timer.
Tilslut forstærkeren til LINE (ANALOG) IN/OUT
jackstikkene med audio-forbindelseskablerne (medfølger),
idet du sørger for, at de farvekodede kabler tilsluttes til de
rigtige jackstik på komponenterne: rød (højre) til rød og hvid
(venstre) til hvid. Sørg for at propperne sættes helt i for at
undgå brum og støj.
MD deck
Forstærker
ç
LINE
(ANALOG)
IN OUT
Hvordan apparatet tændes
Sæt hovedafbryderen (MAIN POWER) på bagsiden af
apparatet til ON.
Apparatet er tændt i standby–indstillingen.
TAPE / MD
OUT
MAIN POWER
IN
L
L
R
R
Ç
ç: Signalretning
Tilslutning af decket til en digital komponent som en
CD-afspiller, DAT deck, digital forstærker eller et andet
MD deck
Tilslut komponenten via DIGITAL IN/OUT bøsningerne
med to optiske kabler (der medfølger kun et kabel). Tag
hættene af bøsningerne, før kablerne stikkes i.
MD deck
Digital komponent
DIGITAL
DIGITAL
OPTICAL
IN
OUT
ç
IN
OUT
Ç
ç: Signalretning
z
Automatisk konvertering af digitale samplinghastigheder under indspilning
En indbygget konverter til konvertering af samplinghastigheder konverterer automatisk
samplingfrekvensen på forskellige digitale kilder til
44,1 kHz sampling-hastigheden på dit MD deck. Dette
gør det muligt for dig at indspille kilder som 32- og
48-kHz DAT eller satellitudsendelser, såvel som CD’er
og andre MD’er.
Bemærk
• Hvis “Din Unlock” eller “Cannot Copy” vises på
displayet, er indspilningen via den digitale bøsning ikke
mulig. I så tilfælde indspilles programkilden gennem
LINE (ANALOG) IN jackstikkene med INPUT sat til
ANALOG.
• Når der indspilles via DIGITAL IN bøsningen, kan du
ikke indstille indspilningsniveauet.
5DK
Grundlæggende betjeninger
Indspilning på en MD
2
3
54
AMS (PUSH ENTER)
≠
±
REC LEVEL
DISPLAY/CHAR SCROLL PLAY MODE
REC MODE INPUT
DIGITAL
MONO
ANALOG
•
•
•
NO
EDIT
•
0
PHONES
YES
·
P
p
p
•
)
§ EJECT
TIMER
•
0
•
REPEAT
•
•
STEREO
•
POWER
10
PHONE LEVEL
r
REC
REC OFF PLAY
MIN
8
MAX
6 7
1
Tænd forstærkeren og spil den programkilde, som du ønsker
at indspille.
2
Tryk på POWER.
POWER indikatoren skifter fra rød til grøn.
3
Isæt en indspilbar MD.
Med mærkatsiden op
Med pilen pegende
denne vej
Hvis der findes indspillet materiale på MD’en, starter decket
automatisk indspilning fra slutningen af det sidst indspillede
spor.
4
Medhørslyd under indspilning
Selv om REC MODE sættes til
MONO, bliver monitorsignalet
ikke i mono.
DK
6
5
Sæt INPUT, så den passer til den anvendte indgangsbøsning.
For at indspille via
Sæt INPUT til
DIGITAL IN
DIGITAL
LINE (ANALOG) IN
ANALOG
Sæt REC MODE, så den passer til den måde, der skal optages
på.
For at indspille med
Sæt REC MODE til
Stereolyd
STEREO
Monolyd*
MONO
* Ved mono-indspilning kan du indspille cirka to timer længere end ved
stereo-indspilning.
Grundlæggende betjeninger
6
Tryk på r REC.
Decket er nu klar til indspilning.
7
Når det analoge indgangssignal indspilles, indstilles
indspilningsniveauet med REC LEVEL.
Den fjerde prik er tilfredsstillede til de fleste formål. Detaljer
findes i “Justering af indspilningsniveauet” på side 11.
8
Tryk på · eller P.
Indspilning starter.
9
Start afspilning af programkilden.
Når “TOC” blinker på displayet
Grundlæggende betjeninger
Decket er ved at opdatere
indholdsfortegnelsen (TOC).
Flyt ikke decket og træk ikke
netledningen ud. Forandringer på
en MD som følge af indspilning
lagres kun, når du opdaterer TOC
ved at udtage MD’en eller sætter
decket til standby ved at trykke på
POWER.
Afbryd ikke decket fra strømkilden umiddelbart efter indspilning
Hvis du gør det, kan det ske, at indspillet materiale ikke bliver lagret på
MD’en. For at lagre materiale skal du efter indspilning trykke på § EJECT for
at tage MD’en ud, eller sætte decket til standby ved at trykke på POWER.
“TOC” blinker på dette tidspunkt på displayet. Efter at “TOC” er holdt op
med at blinke og er gået ud, kan du trække netledningen ud.
For at
Tryk på
Stoppe indspilning
p
Holde pause i indspilningen*
P. Tryk igen på denne knap, eller tryk på
·, for at genoptage indspilning.
Tage MD’en ud
§ EJECT, efter at indspilningen er stoppet.
* Når du pausestopper indspilningen, tæller spornummerangivelsen et spor op.
Hvis du for eksempel pausestopper indspilningen, mens der indspilles på spor 4,
tæller spornummerangivelsen et spor op, og indspilning fortsætter på et nyt spor,
når den genoptages.
Beskyttelse af en MD mod utilsigtet sletning
For at gøre det umuligt at indspille på en MD skydes lukkeanordningen i
pilens retning, hvilket gør åbningen synlig. For at muliggøre indspilning
lukkes åbningen.
Bagside af discen
Indspilningsforhindringstap
Skyd tappen i pilens
retning
Bemærk
Hvis du ændrer på REC MODE indstillingen under indspilning eller
indspilningspause, stopper indspilningen.
7DK
Grundlæggende betjeninger
Afspilning af en MD
3
2
AMS (PUSH ENTER)
≠
±
REC LEVEL
DISPLAY/CHAR SCROLL PLAY MODE
REC MODE INPUT
DIGITAL
MONO
ANALOG
•
•
•
NO
EDIT
•
0
PHONES
YES
·
P
p
•
)
§ EJECT
TIMER
•
0
•
REPEAT
•
•
STEREO
•
POWER
10
PHONE LEVEL
r
REC
REC OFF PLAY
MIN
MAX
4
Indstilling af
lydstyrken i
hovedtelefonerne.
Tilslut
hovedtelefonerne.
1
Tænd forstærkeren og sæt kildevælgeren til positionen for MD
deck.
2
Tryk på POWER.
POWER indikatoren skifter fra rød til grøn.
3
Isæt en MD.
Med mærkatsiden op
Med pilen pegende
denne vej
z
Du kan lokalisere og
afspille et spor, mens
decket er stoppet
1 Drej AMS (eller tryk på
= eller +) indtil
nummeret på det
ønskede spor vises.
2 Tryk på AMS eller ·.
z
8DK
4
Tryk på ·.
Decket begynder at spille. Indstil lydstyrken på forstærkeren.
For at
Gør følgende:
Stoppe afspilning
Tryk på p.
Pausestoppe afspilning
Tryk på P. Tryk igen på denne knap, eller tryk
på ·, for at genoptage afspilning.
Gå til næste spor
Drej AMS med uret (eller tryk på + på
fjernbetjeningen).
Brug af hovedtelefoner
Gå til foregående spor
Tilslut dem til PHONES
jackstikket. Brug
PHONE LEVEL til at
indstille lydstyrken.
Drej AMS mod uret (eller tryk på = på
fjernbetjeningen).
Tage en MD ud
Tryk på § EJECT efter stop af afspilning
Hvis “Din Unlock” blinker på displayet
• Den digitale programkilde er ikke tilsluttet, som du har
indstillet til med INPUT i punkt 4 på side 6.
For at fortsætte skal du tilslutte programkilden på korrekt
vis.
• Programkilden er ikke tændt.
Tænd programkilden.
Afhængigt af hvilken kilde der indspilles, afsættes
spornumre på følgende måder:
Signalet svækkes automatisk (med attenuation proportionalt
med graden af forstærkning) og niveauet på det svækkede
signal angives på peak-udstyringssmetrene.
Når decket indspiller eller er sat til indspilningspause,
sendes digitale signaler, der er sendt ind via DIGITAL IN,
ud gennem DIGITAL OUT med samme samplinghastighed.
For at ændre digital indgangssignalet til en anden samplinghastighed ved udgangen (uden at optage det på en MD),
anvendes funktionen til medhørskontrol på
indgangssignalet (se side 10).
Grundlæggende betjeninger
Nyttige tips til indspilning
DISPLAY/CHAR
≠
±
•
•
•
•
•
0
)
•
• Når der optages fra en CD eller MD med INPUT sat til
DIGITAL, og kilden tilsluttet via DIGITAL IN:
Decket afsætter automatisk spornumre i samme
rækkefølge som den originale. Hvis et spor imidlertid
gentages to eller flere gange (f.eks. ved enkelt-spor
gentaget afspilning), eller to eller flere spor med det
samme spornummer (f.eks. fra forskellige MD’er eller
CD’er) spilles, indspilles sporet eller sporene som en del af
ét langt, uafbrudt spor med et enkelt spornummer.
Hvis kilden er en MD, kan det ske, at spornumre ikke
afsættes ved spor, der varer kortere end 4 sekunder.
• Når der indspilles fra en kilde tilsluttet via LINE
(ANALOG) IN med INPUT sat til ANALOG, og “LEVELSYNC” ikke tændes (se “Afsætning af spornumre under
indspilning” på side 12), eller når der indspilles fra DAT
eller satellitudsendelser tilsluttet via DIGITAL IN med
INPUT sat til DIGITAL:
Kilden optages som et enkelt spor. Du kan bagefter dele
sporet op med delefunktionen (se “Deling af indspillede
spor” på side 24), eller afsætte spornumre under
indspilning ved hjælp af sporafsætningsfunktionen på
side 12.
Hvis “LEVEL-SYNC” vises på displayet, afsætter decket
automatisk spornumre, når der indspilles analoge kilder
eller digitale indspilninger af DAT eller
satellitudsendelser (se “Automatisk afsætning af
spornumre” på side 12).
• Når der indspilles DAT eller satellitudsendelser med
INPUT sat til DIGITAL, afsætter decket automatisk et
spornummer, når samplingfrekvensen på
indgangssignalet ændres.
Når der indspilles digitale signaler, der er blevet
forstærket (i de højere frekvenser)
•
MD’en er beskyttet mod indspilning. Luk åbningen for at
indspille på MD’en (se “Beskyttelse af en MD mod utilsigtet
sletning” på side 7).
MD’er indspillet via digital indgangsbøsning kan ikke
kopieres til andre MD’er eller DAT bånd gennem den
digitale udgangsbøsning.
•
Hvis “Protected” vises på displayet
MD decket anvender SCMS (Serial Copy Management
System på side 33)
•
Bemærkninger om indspilning
Indspilning på MD’er
0
•
Indspilning på MD’er
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Kontrol af tilbageværende indspilbar tid på
MD’en
• Når du trykker på DISPLAY/CHAR, mens der
indspilles, vises den resterende tid, der er til
rådighed for indspilning på MD’en.
• Når du trykker gentagne gange på DISPLAY/
CHAR, mens decket er stoppet, skifter displayet som
følger: samlet indspillet tid, tilbageværende
indspilbar tid på MD’en, disc-navn (se side 16).
(Fortsættes)
Når “TOC” blinker på displayet
Decket er ved at opdatere indholdsfortegnelsen (TOC). Flyt
ikke decket og træk ikke netledningen ud. Forandringer på
en MD som følge af indspilning lagres kun, når du opdaterer
TOC ved at udtage MD’en eller sætte decket til standby ved
at trykke på POWER.
9DK
Indspilning på MD’er
Medhørskontrol på indgangssignalet
(Input Monitor)
Før indspilning startes, kan du lave medhør på det
valgte indgangssignal gennem deckets
udgangsbøsninger.
1
Tryk på § EJECT for at tage MD’en ud.
2
Sæt INPUT i henhold til det indgangssignal, som
du ønsker at lave medhør på.
Når INPUT er sat til ANALOG
Det analoge signal sendt ind via LINE (ANALOG) IN
sendes til DIGITAL OUT efter A/D konvertering, og
derefter til LINE (ANALOG) OUT bøsningerne og
PHONES jackstikket efter D/A konvertering.
Når INPUT er sat til DIGITAL
Det digitale signal sendt ind via DIGITAL IN sendes til
DIGITAL OUT, og derefter til LINE (ANALOG) OUT
bøsningerne og PHONES jackstikket efter D/A
konvertering.
Bemærk
Selv om du sætter REC MODE til MONO, bliver
monitorsignalet ikke i mono.
3
Tryk på r REC.
Hvis INPUT er sat til ANALOG, vises “AD-DA”
på displayet.
Hvis INPUT er sat til DIGITAL, vises “-DA” på
displayet.
Hvis “Auto Cut” vises på displayet
(Auto Cut)
Der har ikke været nogen lyd sendt ind i 30 sekunder,
mens INPUT er sat til digital, og kilden er tilsluttet via
DIGITAL IN. De 30 sekunders stilhed udskiftes med et
blankt mellemrum på cirka 3 sekunder, og decket
skifter til indspilningspause.
z
Du kan slukke Auto Cut funktionen
Detaljer herom findes i “Hvis “Smart Space” vises på
displayet” herunder.
Hvis “Smart Space” vises på displayet
(Smart Space)
Der har været en længere stilhed på 4 til 30 sekunder,
mens INPUT er sat til DIGITAL, og kilden er tilsluttet
via DIGITAL IN. Afsnittet med stilhed udskiftes med
et blankt mellemrum på cirka 3 sekunder, og decket
fortsætter indspilning.
10DK
Hvordan Smart Space funktionen og Auto Cut funktionen
slås fra
1 Under indspilningspause trykkes gentagne gange på
EDIT/NO, indtil “S. Space ?” vises på displayet.
2 Tryk på YES.
3 Tryk på EDIT/NO for at vise “S. Space OFF”.
Hvordan Smart Space funktionen og Auto Cut funktionen
slås til igen
1 Under indspilningspause trykkes gentagne gange på
EDIT/NO, indtil “S. Space ?” vises på displayet.
2 Tryk to gange på YES for at vise “S. Space ON”.
Bemærk
• Når du slår Smart Space funktionen fra, slås Auto Cut
funktionen også automatisk fra.
• Fra fabrikken er Smart Space funktionen og Auto Cut
funktionen slået til.
• Smart Space funktionen påvirker ikke den rækkefølge i
hvilken spornumre bliver indspillet, selv om det blanke
mellemrum forekommer midt i et spor.
• Hvis du slukker decket, eller trækker netledningen ud,
genkalder decket den sidste indstilling (slået til eller fra) af
Smart Space funktionen og Auto Cut funktionen, næste
gang du tænder for decket.
Afspilning af netop indspillede spor
Udfør følgende procedure for øjeblikkeligt at afspille
spor, der netop er blevet indspillet.
Tryk på · øjeblikkeligt efter stop af indspilningen.
Afspilning starter fra det første spor i det materiale, der
netop er blevet indspillet.
Afspilning fra første spor på MD’en efter indspilning
1 Tryk på p igen, efter stop af indspilningen.
2 Tryk på ·.
Afspilning starter fra første spor på MD’en.
Indspilning på MD’er
Indspilning henover
eksisterende spor
Justering af indspilningsniveauet
Følg nedenstående fremgangsmåde for at indspille
henover eksisterende materiale, akkurat som du ville
gøre på en analog båndoptager.
6
≠ AMS ±
REC LEVEL
±
•
•
±
•
•
•
•
•
10
P
p
0
r
)
•
·
•
•
•
0
•
•
•
)
≠
•
•
•
•
•
0
§ EJECT
0
REC
•
≠
Når der indspilles med INPUT sat til ANALOG og
signalet sendt ind via LINE (ANALOG) IN
jackstikkene, anvendes REC LEVEL til at indstille
indspilningsniveauet, før indspilning startes.
Du kan ikke justere indspilningsniveauet under digital
indspilning.
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
=/+
P
=
+
0
)
p
r
1
Udfør punkterne 1 til 5 i “Indspilning på en MD”
på side 6.
2
Drej AMS (eller tryk på = eller +), indtil
nummeret på sporet, som der skal indspilles
henover, vises.
3
For at indspille fra starten af sporet fortsættes fra
punkt 6 i “Indspilning på en MD” på side 7.
z
1
Udfør punkterne 1 til 6 i “Indspilning på en MD”
på side 6 og 7.
2
Afspil den del af programkilden, der har det
kraftigste signalniveau.
3
Mens der lyttes til lyden, drejes REC LEVEL for at
indstille indspilningsniveauet, så peakudstyringsmetrene når deres højeste punkt, uden
at OVER segmentet lyser. Der sker ikke noget
ved, at “OVER” segmentet af og til lyser.
4
Stop afspilning af programkilden.
5
For at starte indspilning udføres proceduren, der
begynder i punkt 8 i “Indspilning på en MD” på
side 7.
Mens “TRACK” blinker på displayet
Decket indspiller henover et eksisterende spor, og
holder op med at blinke, når det når slutningen på den
indspillede del.
z
Indspilning fra midt i sporet
1 Efter ovenstående punkt 2 trykkes på · for at starte
afspilning.
2 Tryk på P på det sted, hvor du ønsker at starte
indspilning.
3 Fortsæt fra punkt 6 i “Indspilning på en MD” på
side 7.
Bemærk
Du kan ikke indspille fra midt i et eksisterende spor, når
“PROGRAM” eller “SHUFFLE” er tændt.
11DK
Indspilning på MD’er
Annullering af automatisk afsætning af spornumre
Afsætning af spornumre under
indspilning (Track Marking)
Du kan afsætte spornumre enten manuelt eller
automatisk. Ved at afsætte spornumre på bestemte
steder, kan du senere hurtigt finde disse steder ved
hjælp af AMS funktionen eller
redigeringsfunktionerne.
≠
1 Tryk på EDIT/NO under indspilning eller
indspilningspause.
“LevelSync ?” vises på displayet.
2 Tryk på YES.
3 Tryk på EDIT/NO.
“LevelSyncOFF” vises på displayet.
* Signalniveauet skal forblive lavt i 2 eller flere sekunder for
at et nyt spornummer afsættes.
z
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
Når du ønsker at mærke spornumre, efter at du er
færdig med at optage
§ EJECT
·
P
p
r
REC
EDIT/NO
YES
r REC
Manuel afsætning af spornumre
(Manual Track Marking)
Du kan afsætte spornumre på et hvilket som helst
tidspunkt, mens der indspilles på en MD.
Tryk på r REC på det sted, hvor du ønsker at afsætte
et spormærke, mens der indspilles.
Automatisk afsætning af spornumre
(Automatic Track Marking)
Decket tilføjer spormærker på forskellig vis i følgende
tilfælde:
• Når der indspilles fra CD’er eller MD’er med INPUT
sat til DIGITAL og kilden tilsluttet via DIGITAL IN:
Decket afsætter automatisk spornumre. Når du
indspiller fra en CD eller MD, afsættes spornumrene,
som de findes på originalen.
• Når der indspilles med INPUT sat til ANALOG og
kilden tilsluttet via LINE (ANALOG) IN, eller når
der indspilles fra DAT eller satellitudsendelser med
INPUT sat til DIGITAL, og DAT eller
satellitudsendelsen tilsluttet via DIGITAL IN:
Decket afsætter automatisk et nyt spornummer, hver
gang signalniveauet falder og stiger til et bestemt
punkt* (Automatic Track Marking). Hvis “LEVELSYNC” ikke tændes, sættes LevelSync til ON på
følgende vis:
12DK
1
Tryk på EDIT/NO for at vise “LevelSync ?” under
indspilning eller indspilningspause.
2
Tryk to gange på YES for at vise “LevelSync ON”.
“LEVEL-SYNC” vises på displayet.
Brug delingsfunktionen (se “Deling af indspillede spor”
på side 24).
Bemærk
Hvis du slukker decket eller afbryder netledningen,
genkalder decket den sidste indstilling (LevelSync slået til
eller fra) af funktionen til automatiske afsætning af
spornumre, næste gang du tænder decket.
Hvordan indspilning startes med
2 sekunders forlagret lyddata
(Time Machine Recording)
Når der indspilles fra en FM eller satellitudsendelse,
går de første par sekunder af materialet ofte tabt på
grund af den tid, som det tager dig at kontrollere, at
det er den rigtige udsendelse, og den tid, der går,
inden du får trykket på indspilningsknappen. For at
forebygge at denne del af materialet går tabt, lagrer
tidsmaskine-indspilningsfunktionen konstant
2 sekunder af de seneste audiodata i en
bufferhukommelse, således at hver gang du starter
indspilning af en programkilde, begynder
indspilningen faktisk med de 2 sekunders lyddata, der
er lagret i bufferhukommelsen i forvejen, som det
fremgår af illustrationen herunder:
Når du trykker på
AMS i punkt 3
Afslutningen på den
programkilde der skal
optages
Tid
Audiodata i 2-sekunders bufferhukommelse
Indspillet
del
Begyndelsen på den
programkilde der skal optages
Indspilning på MD’er
Synkro-indspilning med
lydudstyr efter eget valg Z
6
≠ AMS ±
≠
±
•
•
)
0
•
0
•
•
•
•
•
•
•
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
1
P
=
+
0
)
p
r
Udfør punkterne 1 til 6 i “Indspilning på en MD”
på side 6 og 7.
Decket skifter til indspilningspause.
2
Start afspilning af den programkilde, som du
ønsker at indspille.
De seneste 2 sekunders audiodata lagres i
bufferhukommelsen.
3
Tryk på AMS (eller T.REC) for at starte
tidsmaskineindspilning.
Indspilning af programkilden starter med de
2 sekunders audiodata, der er lagret i
bufferhukommelsen.
z
T.REC
Stop af tidsmaskineindspilning
Med MUSIC SYNC knappen på fjernbetjeningen kan
du automatisk starte indspilning synkroniseret efter
signalinputtet fra programkilden gennem LINE
(ANALOG) IN jackstikkene eller DIGITAL IN
bøsningen (Music Synchro-Recording).
Metoden til afsætning af spornumre varierer,
afhængigt af programkilden der indspilles, og hvordan
decket er tilsluttet programkilden. (Se “Bemærkninger
om indspilning” på side 9.)
6
·
+
0
)
p
r
MUSIC SYNC
1
Udfør punkterne 1 til 5 i “Indspilning på en MD”
på side 6.
2
Tryk på MUSIC SYNC.
Decket skifter til indspilningspause.
3
Start afspilning af den programkilde, som du vil
indspille.
Decket begynder automatisk at indspille.
Tryk på p.
Bemærk
Decket begynder at lagre audiodata, når decket er indstillet
til indspilningspause, og du begynder at spille
programkilden. Når mindre end 2 sekunder af
programkilden og audiodata er lagret i bufferhukommelsen,
starter tidsmaskineindspilningen med mindre end
2 sekunders audiodata.
P
=
z
Stop af Music Synchro-indspilning
Tryk på p.
Bemærk
Ved Music Synchro-indspilning slår Smart Space funktionen
og Auto Cut funktionen automatisk til, uanset deres
indstilling (ON eller OFF) og typen på inputtet (digital eller
analog).
13DK
Indspilning på MD’er
Synkro-indspilning med en
Sony CD-afspiller Z
Ved at tilslutte dit deck til en Sony CD-afspiller eller
Hi-Fi komponentsystem kan du let kopiere CD’er til
MD’er med CD synkro-knapperne på fjernbetjeningen.
Hvis dit deck er tilsluttet til en Sony CD-afspiller med
et digitalt indgangskabel, afsættes spornumre
automatisk, som de findes på originalen, uanset om
“LevelSync ON” eller “LevelSyncOFF” er valgt. Hvis
dit deck er tilsluttet til en Sony CD-afspiller med
audio-forbindelseskabler via LINE (ANALOG) IN,
afsættes spornumre automatisk, når du vælger
“LevelSync ON” (se “Afsætning af spornumre under
indspilning” på side 12).
Da den samme fjernbetjeningen styrer både CDafspilleren og decket, kan du få problemer med at
betjene begge enheder, hvis de står langt fra hinanden.
Bliver der problemer, placeres CD-afspilleren tættere
på decket.
6
Hvis CD-afspilleren ikke begynder at spille
Visse CD-afspilleren vil muligvis ikke reagere, når du
trykker på START på fjernbetjeningen. Tryk i stedet for
på P på fjernbetjeningen til CD-afspilleren.
7
Tryk på STANDBY eller CD PLAYERP.
Start indspilning igen ved at trykke på START eller CD
PLAYERP. Et nyt spornummer afsættes, hver gang du
pausestopper indspilning.
z
START
·
P
+
0
)
CD PLAYER P
14DK
P
=
p
+
1
Sæt kildevælgeren på forstærkeren til CD.
2
Udfør punkterne 2 til 5 i “Indspilning på en MD”
på side 6 for at gøre decket klar til indspilning.
3
Sæt en CD i CD-afspilleren.
4
Vælg spillemåde (shuffle, programmeret
afspilning, osv.) på CD-afspilleren.
5
Tryk på STANDBY.
CD-afspilleren pausestopper afspilningen og
decket indstilles til indspilningspause.
Du kan skifte CD’er under synkro-indspilning
Udfør følgende punkter i stedet for punkt 7 ovenfor.
1 Tryk på p på CD-afspillerens fjernbetjeningen.
Decket pausestopper indspilningen.
2 Skift CD.
3 Tryk på · på CD-afspillerens fjernbetjening.
Synkro-indspilning starter igen.
r
STOP
Du kan anvende CD-afspillerens fjernbetjening under
synkro-indspilning
Når du trykker på p, stopper CD-afspilleren og decket
pausestopper indspilningen.
Når du trykker på P, pausestopper CD-afspilleren og
decket pausestopper indspilningen.
For at genstarte synchro-indspilning trykkes på ·.
z
=
Tryk på STOP for at stoppe synkro-indspilning.
Pausestop af indspilningen
6
STANDBY
Tryk på START.
Decket begynder indspilning, og CD-afspilleren
begynder afspilning.
Spornummeret og den forløbne indspilningstid på
sporet vises på displayet.
z
Du kan også synkro-indspille med en Sony video
CD-afspiller
Ved at anvende proceduren for synkro-indspilning med
en Sony CD-afspiller kan du også synkro-indspille med
en Sony video CD-afspiller.
Video CD-afspilleren vælges ved at trykke på knap
nummer 2, mens POWER knappen holdes inde, inden
proceduren startes.
CD-afspilleren vælges igen ved at trykke på knap
nummer 1, mens POWER knappen holdes inde.
Decket er fra fabrikken indstillet til synkro-indspilning
med CD-afspiller.
z
Du kan tjekke den resterende indspilbare tid på
MD’en
Tryk på DISPLAY (se side 16).
Indspilning på MD’er
Indspilning på en MD med brug
af en timer
Ved at tilslutte en timer (medfølger ikke) til decket kan
du starte og stoppe indspilningsbetjeninger på fastsatte
tidspunkter. For flere informationer om tilslutning af
timeren og indstilling af start- og sluttidspunkter, se
timerens betjeningsvejledning.
≠
±
•
•
0
•
•
•
)
Efter at du er færdig med at bruge timeren, sættes
TIMER på decket til OFF. Sæt derefter decket til
standby status ved sætte deckets netledning i en
vægstikkontakt, eller ved at sætte timeren til
uafbrudt brug.
• Hvis TIMER forbliver sat til REC, starter decket
automatisk indspilning, næste gang du tænder
decket.
• Hvis du ikke skifter decket til standby status i
mere end en måned, efter at timerindspilningen
er afsluttet, kan det indspillede indhold
forsvinde.
•
•
•
•
•
0
5
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Husk at skifte decket til standby status indenfor en
måned efter at timerindspilning er afsluttet
TIMER
1
p
Udfør punkterne 1 til 7 i “Indspilning på en MD”
på side 6 og 7.
TOC på MD’en opdateres, og indspillet indhold skrives til
MD’en, når du tænder decket. Hvis det indspillede indhold
er forsvundet, blinker “STANDBY”, når du tænder decket.
Bemærk
2
• Når du ønsker at specificere klokkeslættet for
start af indspilning, trykker du på p.
• Når du ønsker at specificere klokkeslættet for
stop af indspilning, udføres punkterne 8 og 9 i
“Indspilning på en MD” på side 7.
• Når du ønsker at specificere klokkeslættet for
både start og stop af indspilning, trykker du på
p.
3
Sæt TIMER på decket til REC.
4
Indstil timeren som påkrævet.
• Når du har indstillet tidspunktet for start af
indspilning, slukker decket. Når det
specificerede klokkeslæt indtræffer, tænder
decket og begynder at indspille.
• Når du har indstillet klokkeslættet for stop af
indspilning, fortsætter indspilning. Når det
specificerede klokkeslæt indtræffer, stopper
decket indspilning og slukker.
• Når du har indstillet klokkeslættet for både start
og stop af indspilning, slukker decket. Når
starttidspunktet indtræffer, tænder decket og
begynder at indspille. Når sluttidspunktet
indtræffer, stopper decket indspilning og
slukker.
• Under timerindspilning indspilles nyt materiale fra
slutningen af den indspillede del på MD’en.
• Materiale der er indspillet under timerindspilning lagres
på discen, næste gang du tænder decket. “TOC” blinker
på det tidspunkt på displayet. Flyt ikke decket og træk
ikke netledningen ud, mens “TOC” blinker.
• Timerindspilning stopper, hvis discen ikke kan rumme
mere.
15DK
Afspilning af MD’er
Når du sætter en MD i, vises discens navn, samlet antal
spornumre, og samlet spilletid på discen på displayet
som følger:
Anvendelse af displayet
Discens navn
Du kan bruge displayet til at tjekke information om
discen og sporet, som f.eks. samlet antal spornumre,
samlet spilletid på sporene, tilbageværende indspilbar
tid på discen og discens navn.
DISPLAY/CHAR
√
SCROLL
Samlet antal spor
≠
Musikkalender
Samlet spilletid på discen
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
6
DISPLAY
SCROLL
·
P
=
+
0
)
p
r
Kontrol af samlet antal spornumre, samlet
spilletid på discen, tilbageværende
indspilbar tid på discen og discens navn
Hver gang du trykker på DISPLAY/CHAR (eller
DISPLAY), mens decket er stoppet, kan du skifte
displayet som følger:
Samlet antal spornumre, samlet spilletid på
alle indspillede spor
Discens navn vises, efterfulgt af det samlede antal spor
(Tr) og samlet spilletid på discen.
En musikkalender, der viser alle spornumrene, vises
indenfor et gitter, hvis MD’en er en færdigindspillet
disc, eller uden et gitter, hvis MD’en er en disc, der kan
indspilles på. Hvis det samlede antal spor overstiger 25,
vises ” til højre for nummer 25 på musikkalenderen.
For at navngive en indspilbar disc og dens spor, se
“Navngivning af indspilninger” på side 26.
Bemærk
Når du sætter en ny MD i, eller slukker decket og tænder det
igen, vil det sidst viste blive vist igen.
Hvis du imidlertid afbryder netledningen, vil displayet vise
det samlede antal spornumre og samlet spilletid på alle
indspillede spor, næste gang du tænder for decket, uanset
hvad der sidst blev vist.
Kontrol af tilbageværende tid og navnet på
et spor
Hver gang du trykker på DISPLAY/CHAR (eller
DISPLAY), mens der spilles en MD, kan du skifte
displayet som vist herunder. Spornumrene på
musikkalenderen forsvinder efterhånden som sporene
er blevet afspillet.
Spornummer og spilletid på det aktuelle
spor
√ Tryk
Tilbageværende indspilbar tid på
discen (kun indspillede MD’er)
Tryk
√
Spornummer og tilbageværende tid på det
aktuelle spor
Tilbageværende indspilbar tid på discen
vises ikke for færdigindspillede MD’er.
Tryk
√
√ Tryk
Discens navn
Tryk
Spornavn
Tryk
Hvis der ingen titel er blevet tildelt, vises “No
Name” efterfulgt af den forløbne spilletid.
16DK
Afspilning af MD’er
z
Du kan tjekke spornummeret på ethvert tidspunkt,
mens en MD afspilles
z
Tryk på SCROLL.
Da displayet viser op til 12 tegn ad gangen, trykkes igen
på SCROLL for at se resten af titlen, hvis denne består af
mere end 13 eller flere tegn.
Tryk igen på SCROLL for at stoppe rulletektsten og igen
for at starte rulleteksten igen.
Du skal først trykke på >25, før de rigtige tal indtastes.
Tryk en gang på >25, hvis det er et tocifret
spornummer, og to gange hvis det er et trecifret
spornummer.
For at indtaste “0” trykkes på knap 10.
Eksempler: • For at spille spornummer 30
Tryk en gang på >25, derefter på 3 og 10.
• For at spille spornummer 100
Tryk to gange på >25, derefter på 1, 10 og
10.
Lokalisering af et bestemt spor
Du kan hurtigt lokalisere ethvert spor, mens discen
spiller, ved at bruge AMS (Automatisk Musiksensor)
= og +, talknapperne eller M.SCAN på
fjernbetjeningen.
Når du direkte lokaliserer et spor med et nummer
over 25 Z
z
Du kan forlænge den tid, hvert spor afspilles under
musikskandering Z
Når decket er stoppet, trykkes gentagne gange på
M.SCAN, indtil den ønskede spilletid (6, 10 eller
20 sekunder) vises på displayet. Hvert tryk ændrer
tiden fra 6 til 20, og derefter fra 6 igen.
≠ AMS ±
6
≠
z
±
•
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
Drej AMS (eller tryk på = eller +) efter at have
pausestoppet afspilning.
r
REC
Talknapper
M.SCAN
>25
·
=/+
·
P
=
+
0
)
p
r
For at finde
Gør følgende:
Det næste eller
følgende spor
Drej AMS med uret under afspilning
eller tryk gentagne gange på +,
indtil du finder sporet.
Det nuværende
eller forudgående
spor
Drej AMS mod uret under afspilning
eller tryk gentagne gange på =,
indtil du finder sporet.
Et bestemt spor
direkte Z
Tryk på talknapperne for at indtaste
spornummeret.
Et bestemt spor
ved hjælp af AMS
1 Drej AMS indtil spornummeret,
som du ønsker at finde, vises, mens
decket er stoppet. (Spornummeret
blinker.)
2 Tryk på AMS eller ·.
For at pausestoppe afspilning ved begyndelsen af et
spor
z
Gå hurtigt til begyndelsen af det sidste spor
Drej AMS mod uret (eller tryk på =), mens displayet
viser det samlede antal spornumre og totale spilletid på
discen, tilbageværende indspilbar tid på discen eller
discens navn (se side 16).
Ved at gennemløbe
1 Tryk på M.SCAN før du starter
hver spor i 6 sekunder
afspilning.
(musikskandering) Z 2 Når du finder det ønskede spor,
trykkes på · for at starte
afspilning.
17DK
Afspilning af MD’er
Lokalisering af et bestemt sted
på et spor
Du kan også bruge 0 og ) til at finde et bestemt
sted på et spor under afspilning eller pause i
afspilning.
Gentaget afspilning af spor
Du kan afspille spor gentagne gange under enhver
afspilningsform.
6
0/)
≠
±
•
•
0
±
10
§ EJECT
•
•
•
•
•
•
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
≠
·
P
p
r
•
0
•
)
•
•
REC
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
REPEAT
For at finde et sted
Tryk på
Mens der lyttes medhør
på lyden
) (fremad) eller 0 (bagud) og
hold knappen inde, indtil du
finder stedet.
Hurtigt ved at se på
displayet under pause i
afspilning
) eller 0 og hold knappen
inde, indtil du finder stedet. Der
er ingen lyd under denne
betjening.
Bemærk
• Hvis discen når slutningen, mens du trykker på ) under
afspilningspause, vises “OVER” på displayet. Tryk på 0
(eller =) eller drej AMS mod uret for at gå tilbage.
• Hvis discen når slutningen, mens du trykker på ) under
medhør, stopper decket.
• Spor, der kun er nogle få sekunder lange, kan være for
korte til at skandering med søgefunktionen kan lade sig
gøre. Ved sådanne spor er det bedre at afspille MD’en på
normal hastighed.
REPEAT
A˜B
)
·
P
=
+
0
)
p
r
Tryk på REPEAT.
“REPEAT” vises på displayet.
Decket gentager sporene som følger:
Når MD’en spilles som
Gentager decket
Normal afspilning (side 8)
Alle spor
Shuffle afspilning (side 19)
Alle spor i tilfældig rækkefølge
Programmeret afspilning
(side 20)
Det samme program
Annullering af gentaget afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil “REPEAT”
forsvinder. Decket vender tilbage til den oprindelige
afspilningsmåde.
Gentagelse af den aktuelle spor
Mens sporet, som du vil have gentaget, afspilles med
normal afspilning, trykkes gentagne gange på
REPEAT, indtil “REPEAT 1” vises på displayet.
18DK
Afspilning af MD’er
Gentagelse af en udvalgt del
(A-B gentagelse) Z
Du kan spille en udvalgt del af et spor gentagne gange.
Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at lære teksten
til en sang.
Bemærk, at du kan kun gentage en del, der ligger
indenfor grænserne af et enkelt spor.
Du kan lade decket “blande” sporene og spille dem i
tilfældig rækkefølge.
6
Mens en disc afspilles, trykkes på A˜B ved
startpunktet (punkt A) af den del, der skal spilles
gentagne gange.
“REPEAT A-” blinker på displayet.
PLAY MODE
SHUFFLE
≠
±
)
•
0
•
•
•
•
•
•
•
•
0
•
1
Afspilning af spor i tilfældig
rækkefølge (Shuffle Play)
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
2
Gentag afspilning af sporet, eller tryk på ),
indtil du når slutpunktet (punkt B), og tryk
derefter på A˜B igen.
“REPEAT A-B” lyser uafbrudt. Decket begynder
at spille den udvalgte del uophørligt.
Annullering af A-B gentagelse
·
Du kan gentage den del, der følger lige efter den aktuelt
udvalgte del, ved at ændre start- og slutpunkterne.
1 Tryk på A˜B, mens “REPEAT A-B” vises.
Det aktuelle slutpunkt B bliver til det nye startpunkt A, og
“REPEAT A-” blinker på displayet.
2 Fortsæt afspilning af sporet, eller tryk på ), indtil du
når det nye slutpunkt (punkt B), og tryk derefter på A˜B
igen. “REPEAT A-B” lyser uafbrudt, og decket begynder
gentaget afspilning af den nye udvalgte del.
Hvis du slukker decket, eller afbryder netledningen, vil
decket genkalde den seneste indstilling af
gentagefunktionen, næste gang du tænder for decket.
A-B Repeat indstillinger går dog tabt.
P
+
0
)
p
r
Tryk gentagne gange på PLAY MODE (eller en
gang på SHUFFLE), indtil “SHUFFLE” vises på
displayet, når decket er stoppet.
2
Tryk på · for at starte afspilning af spor i
tilfældig rækkefølge.
“J” vises på displayet, mens decket “blander”
sporene.
Annullering af afspilning af spor i tilfældig rækkefølge
Tryk gentagne gange på PLAY MODE (eller en gang på
CONTINUE), indtil “SHUFFLE” forsvinder.
z
Bemærk
·
=
1
Tryk på REPEAT eller p.
Bestemmelse af nyt start- og slutsted
·
Du kan specificere spor under afspilning af spor i
tilfældig rækkefølge
• For at spille det næste spor drejes AMS med uret
(eller du trykker på +).
• For igen at afspille fra begyndelsen af det aktuelle
spor drejes AMS mod uret (eller du trykker på =).
Du kan ikke bruge AMS (eller =) til at gå til spor,
der allerede er blevet spillet.
19DK
Afspilning af MD’er
z
Fremstilling af dit eget
program (Program Play)
Du kan indprogrammere det samme spor gentagne
gange
Mens spornummeret vises på displayet, trykker du på
AMS så mange gange, som du ønsker sporet gentaget.
Du kan specificere afspilningsrækkefølgen på sporene
på en MD og lave dit eget program med op til 25 spor.
z
Programmet forbliver intakt, selv efter at
programmeret afspilning slutter
Når du trykker på ·, kan du spille det samme
program igen.
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
≠ AMS ±
· p PLAY MODE
6
Bemærk
• Et program, der er fremstillet med funktionen til
programmeret afspilning, går tabt, når du slukker decket,
eller afbryder netledningen. Programmet fremkaldes dog
igen ved timerafspilning.
• Displayet viser “- -m - -s” i stedet for samlet spilletid, når
den samlede spilletid på programmet overstiger
160 minutter.
PROGRAM
Number
Talknapper
buttons
>25
·
=/+
1
2
·
P
=
+
0
)
p
CLEAR
p
r
Tryk gentagne gange på PLAY MODE (eller en
gang på PROGRAM), indtil “PROGRAM” vises
på displayet, mens decket er stoppet.
Udfør enten a) eller b):
a) Når fjernbetjeningen anvendes
Tryk på talknapperne for at indtaste sporene i
den rækkefølge, som du ønsker at høre dem.
For at indtaste et spor med et nummer højere
end 25, anvendes >25 knappen (se side 17).
Hvis du laver en fejl
Tryk på CLEAR og derefter på den korrekte talknap.
b) Når kontrollerne på decket anvendes
1 Drej AMS, indtil det ønskede spornummer
vises på displayet.
2 Tryk på AMS eller PLAY MODE.
3
Gentag punkt 2 for at indtaste andre spor. Hver
gang du indtaster et spor, udregnes den samlede
programtid, som vises på displayet.
4
Tryk på · for at starte programmeret afspilning.
Annullering af programmeret afspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE (eller en gang på
CONTINUE), mens decket er stoppet, indtil “PROGRAM”
forsvinder.
20DK
Kontrol af sporrækkefølgen
Du kan kontrollere rækkefølgen på sporene i dit
program under afspilning eller pause i afspilning.
Drej AMS (eller tryk på = eller +) under
afspilning eller pause i afspilning. Spornumrene vises i
den rækkefølge, som de blev indprogrammeret.
Ændring af sporrækkefølgen
Du kan ændre rækkefølgen på sporene i dit program,
før du begynder afspilning.
For at
Gør følgende:
Slette det sidste spor i
programmet Z
Tryk på CLEAR. Hver gang du
trykker på knappen slettes det
sidste spor.
Tilføje spor til slutningen
af programmet
Udfør punkterne 2 og 3 i
“Fremstilling af dit eget
program”.
Ændre hele programmet
fuldstændigt
1 Tryk på p, mens decket er
stoppet.
2 Udfør punkterne 2 og 3 i
“Fremstilling af dit eget
program”.
Afspilning af MD’er
Nyttige tips for indspilning fra
MD’er til bånd Z
Afspilning af en MD med brug
af en timer
Auto Space og Auto Pause funktionerne, der er
beskrevet i dette afsnit, gør det lettere at indspille fra
MD’er til bånd.
Ved at tilslutte en timer (medfølger ikke) til decket kan
du starte og stoppe afspilningsbetjeninger på
specificerede tidspunkter. For flere informationer om
tilslutning af timeren og indstilling af start- og
sluttidspunkter, se timerens betjeningsvejledning.
6
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
A.SPACE
·
P
· PLAY MODE
TIMER
p
6
Indsætning af blanke mellemrum, mens der
overspilles til bånd (Auto Space)
PLAY MODE
Auto Space funktionen indsætter et 3-sekunders blankt
mellemrum mellem hvert spor, mens der overspilles
fra MD’er til bånd, hvilket gør det muligt at anvende
AMS funktionen under senere afspilning.
·
Tryk gentagne gange på A.SPACE, indtil “A.SPACE”
vises på displayet.
Annullering af Auto Space
Tryk gentagne gange på A.SPACE, indtil “A.SPACE”
forsvinder.
p
r
Udfør punkterne 1 til 3 i “Afspilning af en MD”
på side 8.
2
Tryk gentagne gange på PLAY MODE (eller en
gang på en af PLAY MODE knapperne) for at
vælge den spillemåde, som du ønsker.
For alene at spille bestemte spor skal du lave et
program (se side 20).
3
• Hvis du ønsker at specificere tidspunktet for
start af afspilning, gå til punkt 4.
• Hvis du ønsker at specificere tidspunktet for
stop af afspilning, tryk på · for at starte
afspilning, og gå derefter til punkt 4.
• Hvis du ønsker at specificere tidspunktet både
for start og stop af afspilning, gå til punkt 4.
4
Sæt TIMER på decket til PLAY.
Hvis Auto Space funktionen er slået til, mens der indspilles
et stykke med flere spornumre (for eksempel et medley eller
en symfoni), vil der blive indsat blanke mellemrum mellem
sporene, når spornummeret ændres.
Pause efter hvert spor (Auto Pause)
Når Auto Pause funktionen er slået til, holder decket
pause efter afspilning af hvert spor. Auto Pause er
nyttigt, når der indspilles enkeltspor eller flere ikkefortløbende spor.
Start af afspilning
P
+
1
Bemærk
Tryk gentagne gange på A.SPACE, indtil “A.PAUSE”
vises på displayet.
·
=
(Fortsættes)
Tryk på · eller P.
Annullering af Auto Pause
Tryk gentagne gange på A.SPACE, indtil “A.PAUSE”
forsvinder.
Bemærk
Hvis du slukker decket eller afbryder netledningen, vil
decket genkalde den sidste indstilling af Auto Space og Auto
Pause funktionerne, næste gang du tænder for decket.
21DK
Redigeringaf
Afspilning
afMD’er
indspillede MD’er
5
6
Indstil timeren som påkrævet.
• Når du har indstillet tidspunktet for start af
indspilning, slukker decket. Når det
specificerede klokkeslæt indtræffer, tænder
decket og begynder at spille.
• Når du har indstillet klokkeslættet for stop af
indspilning, fortsætter indspilning. Når det
specificerede klokkeslæt indtræffer, stopper
decket afspilning og slukker.
• Når du har indstillet klokkeslættet for både start
og stop af afspilning, slukker decket. Når
starttidspunktet indtræffer, tænder decket og
begynder at spille. Når sluttidspunktet
indtræffer, stopper decket afspilning og slukker.
Efter at du er færdig med at bruge timeren, sættes
TIMER på decket til OFF.
Redigering af indspillede MD’er
Bemærkninger om redigering
Du kan redigere indspillede spor efter indspilningen
ved at anvende de følgende funktioner:
• Slettefunktionen lader dig slette indspillede spor ved
ganske enkelt at specificere det tilsvarende
spornummer.
• Delefunktionen lader dig dele spor på specificerede
steder, så du hurtigt kan lokalisere disse steder
bagefter med AMS funktionen.
• Kombineringsfunktionen lader dig kombinere to
fortløbende spor til et spor.
• Flyttefunktionen lader dig ændre rækkefølgen på
spor ved at flytte et specificeret spor til en ønsket
sporposition.
• Titelfunktionen lader dig navngive dine indspillede
MD’er og spor.
Bemærk
Du kan vælge programmeret afspilning i punkt 2. Bemærk
dog at programmerne eventuelt efterhånden forsvinder, når
standby status er slukket. Hvis du derfor indstiller timeren
til for langt ud i fremtiden, kan programmet være
forsvundet, når det specificerede tidspunkt indtræffer. Hvis
dette er sket, indstilles decket til normal afspilningsfunktion
på den specificerede tidspunkt, og sporene afspilles i fortsat
rækkefølge.
Hvis “Protected” vises på displayet
Decket kunne ikke foretage redigering, da
indspilningsspærreåbningen på MD’en er åben. Foretag
redigering efter at åbningen er lukket.
Når “TOC” blinker på displayet
Flyt ikke decket og træk ikke netledningen ud. Efter
redigering lyser “TOC” uafbrudt, indtil du tager MD’en ud
eller slukker for strømmen. “TOC” blinker, mens decket
opdaterer TOC. Når decket er færdig med opdatering af
TOC, slukkes “TOC”.
Sletning af indspilninger
(Erase Function)
Udfør nedenstående procedurer for at slette følgende:
• Et enkelt spor
• Alle spor
• Dele på et spor
Bemærk dog, at når MD data en gang er blevet
slettet, kan de ikke reetableres.
EDIT/NO
≠ AMS ±
≠
YES
±
•
•
0
·
P
p
r
REC
22DK
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
§ EJECT
10
Redigering af indspillede MD’er
Sletning af et enkelt spor
Sletning af alle spor på en MD
Du kan slette et spor ved ganske enkelt at specificere
det pågældende spornummer. Når du sletter et spor,
falder det samlede antal spor på MD’en med et, og alle
spor efter det slettede får nyt nummer. Da sletning blot
opdaterer TOC, er der ingen grund til indspille nyt
materiale henover det slettede.
Sletning af en indspilbar MD sletter disc-navnet, alle
indspillede spor og titler (se side 29).
1
Mens decket er stoppet, trykkes gentagne gange
på EDIT/NO, indtil “All Erase ?” vises på
displayet.
z
2
Tryk på YES.
Alle sporene i musikkalenderen begynder at
blinke.
3
Tryk igen på YES.
Når disc-navnet, alle indspillede spor og titler på
MD’en er blevet slettet, vises “Complete” i et par
sekunder og musikkalenderen forsvinder.
For at undgå forvirring når der slettes flere spor, bør du
starte med at slette det spor, der har højeste nummer og
fortsætte med de lavere nummereringer for at undgå
gennummerering af spor, der endnu ikke er blevet
slettet.
Eksempel: Sletning af B
Spornummer
1
2
A
4
3
B
C
D
Annullering af slettefunktionen
Sletning
Tryk på EDIT/NO eller p.
B er slettet
1
3
2
A
C
D
1
Drej AMS, intil spornummeret, som du ønsker at
slette, vises på displayet.
2
Tryk gentagne gange på EDIT/NO indtil
“Erase ?” vises på displayet.
Spornummeret, som du har valgt, begynder at
blinke på musikkalenderen.
Sletning af en del af et spor
Ved at bruge delefunktionen (se side 24), slettefunktion
(se side 22) og kombineringsfunktionen (se side 25) kan
du slette bestemte dele af et spor.
Eksempel: Sletning af en del af spor A
Spornummer
Del der skal slettes
1
2
3
A
3
4
Tryk på YES.
Når sporet valgt i punkt 1 er blevet slettet, vises
“Complete” i et par sekunder, og det samlede
antal spor, der angives på musikkalenderen,
falder med et.
Hvis du sletter et spor under afspilning, begynder
afspilning af det spor, der følger efter det slettede.
B
A deles i
3 dele
Deling
1
2
A
#1
3
A
#2
4
A
#3
Gentag punkterne 1 til 3 for at slette flere spor.
1
A
#1
Annullering af slettefunktionen
2
A
#3
B
C
4
3
B
C
#1 og #3 er blevet
kombineret
Kombinering
1
Bemærk
5
#2 er
slettet
Sletning
Tryk på EDIT/NO, p, eller drej AMS for at ændre
spornummeret.
C
A (#1+#3)
2
3
B
C
Hvis “Erase!! ?” vises på displayet, er sporet blevet optaget
eller redigeret på et andet MD deck, og det er derfor
beskyttet mod indspilning. Hvis denne indikator vises,
trykkes på YES for at slette sporet.
23DK
Redigering af indspillede MD’er
Deling af indspillede spor
(Divide Function)
Med delefunktionen kan du tildele et spornummer til
steder, som du senere ønsker at kunne gå direkte til.
Anvend denne funktion til at tilføje spor til MD’er, der
er indspillet fra en analog kilde (og derfor ikke
indeholder nogen spornumre), eller til at dele et
eksisterende spor op i flere dele. Når du deler et spor,
øges det samlede antal spornumre på MD’en med en,
og alle sporene, der følger efter det delte spor bliver
gennummereret.
5
Mens der lyttes medhør på lyden, drejes AMS for
at finde startpositionen for det nye spor.
Startpositionen på det nye spor gentages
uophørligt.
“Rehearsal” veksler med “Position ok?” på
displayet.
Startpositionen kan flyttes indenfor et maksimalt
område på fra –128 til +127 trin på hvert omkring
0.06 sekunder indenfor et spor.
6
Hvis startpositionen stadig ikke er korrekt,
gentages punkt 5, indtil den er korrekt.
7
Tryk på YES eller AMS, når positionen er korrekt.
Når sporet er blevet delt, vises “Complete” i et
par sekunder, og det netop frembragte spor
begynder at spille. Det nye spor vil ikke have
nogen sportitel, selv om det originale spor var
navngivet.
Eksempel: Deling af spor 2 for at skabe et nyt spor for C
Spornummer
1
2
A
3
B
Spor 2 er blevet delt, og
et nyt spor er lavet for C
3
4
Deling
1
2
A
D
C
B
Annullering af delefunktionen
Tryk på p.
D
C
z
Kombiner sporene igen (se “Kombinering af indspillede
spor” på side 25), og del derefter sporene igen om
nødvendigt.
EDIT/NO ≠ AMS ± YES P
≠
Spordeling kan fortrydes
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
z
Du kan dele et spor, mens der indspilles
Brug funktionen til afsætning af spornumre under
indspilning (se side 12).
24DK
1
Mens MD’en spiller, trykkes på P på det sted,
hvor du vil lave et nyt spor.
Decket pausestopper afspilning.
2
Tryk gentagne gange på EDIT/NO, indtil
“Divide ?” vises på displayet.
3
Tryk på YES for at dele sporet.
“Rehearsal” veksler med “Position ok?” på
displayet, sporet der skal deles begynder at blinke
på musikkalenderen, og begyndelsesdelen på det
nye spor gentages uophørligt.
4
Hvis startpositionen er forkert, trykkes på EDIT/
NO. (Hvis den er korrekt, gå til punkt 7.)
Redigering af indspillede MD’er
Annullering af kombinationsfunktionen
Kombinering af indspillede
spor (Combine Function)
Tryk på EDIT/NO eller p.
z
Anvend kombineringsfunktionen, mens decket er
stoppet, spiller eller er pausestoppet for at kombinere
fortløbende spor på en indspillet MD. Denne funktion
er nyttig til at samle flere sange til et enkelt medley,
eller flere uafhængigt indspillede dele til et enkelt spor.
Når du kombinerer to spor, falder det samlede antal
spornumre på MD’en med en, og alle sporene, der
følger efter det delte spor bliver gennummereret.
Du kan fortryde en sporkombination
Del sporene igen (se “Deling af indspillede spor” på
side 24), og gentag derefter kombinationsfunktionen
med de korrekte spor om nødvendigt.
Bemærk
Hvis “Sorry” vises på displayet, kan sporene ikke
kombineres. Dette sker sommetider, når du har redigeret det
samme spor mange gange og skyldes en teknisk
begrænsning ved MD systemet; det er ikke en mekanisk fejl.
Eksempel: Kombination af B og C
Spornummer
1
2
A
3
4
B
C
B og C er kombineret
til et spor
3
Kombinering
1
2
A
D
B
C
D
EDIT/NO ≠ AMS ± YES
≠
p
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
1
Drej AMS, indtil det andet spor af de to, der skal
kombineres, vises.
Når sporene 3 og 4 for eksempel kombineres,
drejes AMS indtil 4 vises.
2
Tryk gentagne gange på EDIT/NO, indtil
“Combine ?” vises på displayet.
3
Tryk på YES.
“Rehearsal” veksler med “Track ok?” på
displayet. Stedet, hvor de to spor vil blive samlet
(dvs. slutningen på første spor og begyndelsen af
andet spor) spilles uophørligt, og de respektive
spornumre blinker på musikkalenderen.
4
Hvis sporet er et forkert, trykkes på EDIT/NO
eller p, hvorefter der startes fra punkt 1 igen.
5
Hvis stedet er korrekt, trykkes på YES.
Når sporene er blevet kombineret, vises
“Complete” i et par sekunder, og det samlede
antal spor på musikkalenderen mindskes med et.
Hvis begge de kombinerede spor har sportitler,
slettes titlen på det andet spor.
25DK
Redigering af indspillede MD’er
Flytning af indspillede spor
(Move Function)
Navngivning af indspilninger
(Title Function)
Anvend flyttefunktionen til at ændre rækkefølgen for
ethvert spor. Efter at du flytter et spor, gennummereres
spornumrene mellem de nye og gamle sporpositioner
automatisk.
Du kan give dine indspillede MD’er og spor navne.
Titlerne — som kan bestå af store og små bogstaver, tal
og symboler i et samlet antal af 1.700 tegn per
disc — vises på displayet under MD betjening.
Eksempel: Flytning af spor C til sporposition 2
Spornummer
1
2
EDIT/NO ≠ AMS ± DISPLAY/CHAR 0/) YES
4
3
≠
±
•
•
D
•
)
0
•
0
•
C
B
•
•
•
•
•
A
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Spor C flytter til
sporposition 2
4
3
Flytning
1
2
A
C
EDIT/NO
B
D
≠ AMS ±
≠
YES
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
1
2
3
Drej AMS, indtil det ønskede spornummer vises
på displayet.
1
Tryk gentagne gange på EDIT/NO, indtil
“Move ?” vises på displayet.
Tryk på YES.
Spornummeret, der skal flyttes, og den nye
sporposition vises.
Spornummer
der skal flyttes
Ny sporposition
4
Drej AMS, indtil den nye sporposition vises.
5
Tryk på YES eller AMS.
Efter at du har flyttet sporet, vises “Complete” i et
par sekunder, og det flyttede spor begynder at
spille, hvis decket er sat til afspilning.
Annullering af flyttefunktionen
Tryk på EDIT/NO eller p.
26DK
Anvend følgende procedure til at navngive et spor
eller en MD.
Du kan navngive et spor, mens det spiller, er
pausestoppet eller er ved at blive indspillet. Hvis
sporet spiller eller er ved at blive indspillet, skal du
sørge for at afslutte navngivningen, før sporet
slutter. Hvis sporet slutter, før du er færdig med
navngivningsproceduren, vil de allerede indtastede
tegn ikke blive indspillet, og sporet vil forblive
unavngivet.
2
Tryk gentagne gange på EDIT/NO, indtil “Name
in ?” vises på displayet, og gør derefter følgende:
For at navngive
Sørg for at decket
Et spor
Spiller, er pausestoppet, er ved at
indspille sporet der skal navngives,
eller er stoppet efter lokalisering af
sporet, der skal navngives
En MD
Er stoppet, mens der ikke vises noget
spornummer på displayet
Tryk på YES.
En blinkende markør vises på displayet.
Redigering af indspillede MD’er
3
Tryk på DISPLAY/CHAR for at vælge tegntypen
som følger:
6
Gentag punkterne 3 til 5, indtil du har indtastet
hele titlen.
Hvis du indtaster det forkerte tegn
For at vælge
Tryk gentagne gange på
DISPLAY/CHAR indtil
Store bogstaver
“A” vises på displayet
Tryk på 0 eller ), indtil tegnet, der skal rettes,
begynder at blinke, og gentag punkterne 3 til 5 for at
indtaste det korrekte tegn.
Små bogstaver
“a” vises på displayet
Sletning af et tegn
Tal
“0” vises på displayet
Tryk på 0 eller ), indtil tegnet, der skal slettes,
begynder at blinke, og tryk derefter på EDIT/NO.
Indtastning af et mellemrum
Tryk på AMS eller ), mens markøren blinker.
7
4
Drej AMS for at vælge tegnet.
Tryk på YES.
Dette afslutter navngivningsproceduren og titlen
vises til venstre på displayet.
Annullering af navngivning
Tryk på p.
Det valgte tegn blinker.
Bogstaver, tal og symboler vises i fortsat
rækkefølge, når du drejer på AMS.
Du kan bruge de følgende symboler i titler:
!”#$%&’()*+,–./:;<=>?@_`
Bemærk
Du kan ikke navngive et spor eller en MD, mens du
indspiller henover et eksisterende spor.
(Fortsættes)
Du kan trykke på DISPLAY/CHAR for at ændre
tegntype på ethvert tidspunkt under udførelse af
punkt 4 (se punkt 3).
5
Tryk på AMS for indtaste det valgte tegn.
Markøren bevæger sig mod højre og venter på
indtastning af det næste tegn.
27DK
Redigering af indspillede MD’er
Navngivning af spor og MD’er med
fjernbetjeningen Z
4
Gentag punkterne 2 og 3, indtil du har indtastet
hele titlen.
Hvis du indtaster det forkerte tegn
Tryk på 0 eller ), indtil tegnet, der skal rettes,
begynder at blinke.
Tryk på CLEAR for at slette det ukorrekte tegn, og
indtast derefter det korrekte.
6
Alfabet/
talknapper
NAME
·
CHAR
0/)
1
2
3
28DK
P
=
+
0
)
p
r
CLEAR
p
NUM
Tryk gentagne gange på NAME, indtil en
blinkende markør vises på displayet, og gør
derefter følgende:
For at navngive
Sørg for at decket
Et spor
Spiller, er pausestoppet, er ved at
indspille sporet der skal navngives,
eller er stoppet efter lokalisering af
sporet, der skal navngives
En MD
Er stoppet, mens der ikke vises noget
spornummer på displayet
Vælg tegntypen som følger:
For at vælge
Tryk
Store bogstaver
Gentagne gange på CHAR, indtil
“Selected ABC” vises på displayet
Små bogstaver
Gentagne gange på CHAR, indtil
“Selected abc” vises på displayet
Tal
Gentagne gange på NUM, indtil
“Selected 123” vises på displayet
Indtast et tegn ad gangen.
Efter at du indtastet et tegn bevæger markøren sig
mod højre og venter på indtastning af det næste
tegn.
5
Tryk på NAME igen.
Den indtastede titel vises til venstre på displayet,
efter at titlen er blevet indspillet.
Annullering af navngivning
Tryk på p.
Redigering af indspillede MD’er
Sørg for at decket
En sportitel
Spiller, pausestopper sporet hvis titel
skal ændres, eller er stoppet efter
lokalisering af sporet hvis titel skal
ændres
Et discnavn
Er stoppet, mens der ikke vises noget
spornummer på displayet
Indtast den nye titel.
Udfør punkterne 3 til 6 i “Navngivning af
indspilninger” på side 26, eller punkterne 2 til 4 i
“Navngivning af spor og MD’er med
fjernbetjeningen” på side 28.
4
≠
•
0
0
·
2
3
EDIT/NO
•
P
p
10
r
YES
1
Med decket stoppet, og intet spornummer vist på
displayet, trykkes gentagne gange på EDIT/NO,
indtil “Undo ?” vises på displayet. “Undo ?” vises
ikke, hvis der ingen redigering har fundet sted.
2
Tryk på YES.
En af de følgende meddelelser vises på displayet,
afhængigt af den type redigering der skal
ophæves:
Tryk gentagne gange på EDIT/NO, mens sporet
er stoppet, indtil “All Erase ?” vises på displayet.
Udført redigering
Sletning af et enkelt spor
Tryk igen på EDIT/NO.
“Name Erase ?” vises på displayet.
Meddelelse:
“Erase Undo ?”
Sletning af alle spor på en MD
Tryk på YES.
Alle titler slettes.
Annullering af Name Erase funktionen
Deling af et spor
“Divide Undo ?”
Kombination af spor
“Combine Undo ?”
Flytning af et spor
“Move Undo ?”
Navngivning af et spor eller en MD
Tryk på p.
z
•
REC
Sletning af alle titler på en disc (Name
Erase funktion)
1
)
§ EJECT
Tryk på NAME.
Brug denne funktion til at slette alle titler på en MD
samtidigt.
Bemærk at når titler en gang er slettet, kan de ikke
reetableres.
±
•
3
•
Hold CLEAR (eller EDIT/NO på decket) inde,
indtil den aktuelle titel er slettet.
•
2
Du kan bruge ophævefunktionen til at annullere den
sidste redigering og reetablere indholdet på MD’en til
det, som det var før redigeringen blev udført. Bemærk
dog, at du ikke kan ophæve en redigering, hvis du har
udført en af følgende handlinger efter redigeringen:
• Trykket på r REC knappen på forpladen.
• Trykket på r knappen, MUSIC SYNC knappen eller
CD-SYNC STANDBY knappen på fjernbetjeningen.
• Opdateret TOC ved at slukke for strømmen eller tage
MD’en ud.
• Afbrudt netledningen.
•
For at ændre
Ophævelse af den sidste
redigering (Undo funktion)
•
Tryk på NAME, og gør derefter følgende:
•
1
•
Ændring af en eksisterende titel Z
Ændring af en eksisterende titel
“Name Undo ?”
Sletning af alle titler på en MD
Du kan slette alle indspillede spor og titler
Se “Sletning af alle spor på en MD” på side 23.
3
Tryk på YES igen.
“Complete” vises i et par sekunder, og indholdet
på MD’en bliver igen som det var før
redigeringen.
Annullering af Undo funktionen
Tryk på EDIT/NO eller p.
29DK
Yderligere information
Displaymeddelelser
Systembegrænsninger
Den følgende tabel giver forklaring på de forskellige
meddelelser, der vises på displayet.
Indspilningssystemet i dit MiniDisc deck er radikalt
anderledes end dem, der anvendes i kassettedeck og
DAT deck, og det er karakteriseret ved de
begrænsninger, der er beskrevet herunder. Bemærk
dog, at disse begrænsninger skyldes selve MD
indspilningssystemets natur og ikke skyldes
mekaniske årsager.
Meddelelse
Betydning
Blank Disc
En ny (blank) eller slettet MD’er blevet
sat i.
Cannot Copy
Der blev gjort forsøg på at lave en
andengenerations kopi fra en digitalt
overspillet MD (se side 33).
“Disc Full” lyser selv før MD’en har nået maksimal
indspilningstid (60 eller 74 minutter)
Cannot EDIT
Der blev gjort forsøg på at redigere
MD’en under programmeret afspilning
eller afspilning i tilfældig rækkefølge.
Disc Error
MD’en er ridset eller mangler en TOC.
Slet alle spor på en ny indspilbar MD
før brug (se “Sletning af alle spor på en
MD” på side 23).
Disc Full
MD’en er fuld (se
“Systembegrænsninger” på denne
side).
Impossible
Der blev gjort forsøg på at kombinere
spor, mens det første spor blev afspillet.
Name Full
Titelkapaciteten på MD’en har nået
grænsen (omkring 1.700 tegn).
Den tilbageværende tid til rådighed for indspilning øges
ikke selv efter at flere korte spor er blevet slettet
NO DISC
Der er ikke nogen MD i decket.
No Track
Den isatte MD har en pladetitel, men
ingen spor.
Spor der er kortere end 12 sekunder tælles ikke, så sletning
af sådanne vil muligvis ikke resultere i længere tid til
indspilning.
Protected
Den isatte MD’er beskyttet mod
indspilning.
Retry
Det første forsøg på indspilning
mislykkedes på grund af en forstyrrelse
eller ridse på MD’en, og et andet forsøg
er ved at blive udført.
Retry Error
På grund af vibrationer i decket eller
ridser på MD’en blev der gjort flere
forsøg på at indspille, men uden succes.
Sorry
Der blev gjort forsøg på at kombinere
spor, der ikke kan kombineres.
STANDBY (blinker)
Indholdet, der blev indspillet med
timeren, er efterhånden forsvundet som
tiden er gået, og er ikke længere til
rådighed for lagring på discen, eller
programmeret afspilning kunne ikke
aktiveres, da programmet efterhånden
er forsvundet med tiden.
Når der er blevet indspillet 255 spor på MD’en, tændes “Disc
Full” uanset den totale indspillede tid. Der kan ikke
indspilles mere end 255 spor på en MD. For at fortsætte
indspilning slettes unødvendige spor, eller der anvendes en
anden indspilbar MD.
“Disc Full” tændes, før det maksimale antal spor er nået
Svingninger i styrken indenfor spor opfattes sommetider
som mellemrum mellem spor, hvilket øger sportallet, og får
“Disc Full” til at lyse.
Visse spor kan ikke kombineres med andre
Kombination af spor kan være umulig, når spor er blevet
redigeret.
Summen af den samlede indspillede tid og den
tilbageværende indspilbare tid på MD’en vil muligvis
ikke være lig den maksimale tid til rådighed for
indspilning (60 eller 74 minutter)
Indspilning sker i mindste-enheder på 2 sekunder hver,
uanset hvor kort materialet varer. Det indspillede indhold
kan således blive kortere end den maksimale
indspilningstid. Pladsen på discen kan også blive mindre på
grund af ridser.
Under søgebetjeninger kan der forekomme lydudfald ved
spor, der er fremstillet ved redigering.
Spornumre er ikke indspillet korrekt
Ukorrekt tildeling eller indspilning af spornumre kan
forekomme (1) når CD spor opdeles i flere mindre spor
under digital indspilning, eller (2) mens der indspilles visse
CD’er med “LEVEL-SYNC” indikatoren tændt (dvs. med
funktionen til automatisk spornummerafsætning tændt).
30DK
Yderligere information
“TOC Reading” vises i lang tid
Hvis den isatte indspilbare MD er helt ny, vises “TOC
Reading” på displayet i længere tid end ved MD’er, der har
været anvendt.
Begrænsninger når der indspilles henover eksisterende
spor
• Den rigtige tilbageværende tid til rådighed for indspilning
vises muligvis ikke.
• Det kan ske, at du finder ud af, at du ikke kan indspille
henover et spor, hvis der allerede er blevet indspillet
henover dette spor flere gange. Hvis dette sker, slettes
sporet med slettefunktionen (se side 22).
• Den tilbageværende tid til rådighed for indspilning kan
blive afkortet, så den ikke proportionelt svarer til den
samlede indspillede tid.
• Indspilning henover et spor for at eliminere støj kan ikke
anbefales, da det kan forkorte sporets varighed.
• Det kan ske, at du finder ud af, at du ikke kan navngive et
spor, mens der indspilles henover det.
Den korrekte indspilnings/afspilningstid vises muligvis
ikke under afspilning af mono-format MD’er.
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogle af de følgende problemer
under brug af decket, kan du bruge denne fejlfindingsliste til
at lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet
fortsætter, bedes du kontakte din nærmeste Sony forhandler.
Decket indspiller ikke.
/ MD’en er beskyttet mod indspilning (“Protected”
vises).
Luk åbningen til beskyttelse mod indspilning
(se side 7).
/ Decket er ikke korrekt forbundet til lydkilden.
Foretag tilslutningerne til lydkilden rigtigt.
/ Indspilningsniveauet er ikke justeret korrekt
(i tilfælde af indgang gennem LINE (ANALOG) IN).
Drej REC LEVEL for at indstille indspilningsniveauet
korrekt (se side 11).
/ En færdigindspillet MD’er sat i. Udskift den med en
indspilbar MD.
/ Der er ikke nok tid tilbage på MD’en. Udskift den
med en anden indspilbar MD med færre indspillede
spor, eller slet unødvendige spor.
/ Der har været en strømafbrydelse eller netledningen
har været afbrudt under indspilning. Data indspillet
op til det punkt kan være gået tabt. Gentag
indspilningsproceduren.
Decket virker ikke under syncho-indspilning.
/ Den aktuelt valgte CD-afspiller type (CD-afspiller
eller video CD-afspiller) svarer ikke til den CDafspiller der anvendes. Vælg den rigtige CD-afspiller
typeindstilling (se side 14).
Lyden indeholder meget statisk støj.
/ Kraftig magnetisme fra et fjernsyn eller lignende
genstand forstyrrer brugen. Flyt decket væk fra
kilden til magnetismen.
Bemærk
Decket virker ikke, eller virker utilfredsstillende.
/MD’en kan være beskadiget (“Disc Error” vises).
Tag MD’en ud og sæt den i igen. Hvis “Disc Error”
stadig vises, udskiftes MD’en.
Hvis decket ikke fungerer korrekt, selv efter at du har
forsøgt de anbefalede afhjælpninger, kan du forsøge at
slukke strømmen og derefter sætte stikket i stikkontakten
igen.
Decket afspiller ikke.
/Der er dannet fugt indvendigt i decket. Tag MD’en
ud, og efterlad decket på et varmt sted i flere timer,
indtil fugten er fordampet.
/Decket er ikke tændt. Tryk på POWER for at tænde
decket.
/MD’en er indsat i forkert retning. Skyd MD’en ind i
pladerummet med mærkatsiden op, og pilen
pegende mod åbningen, indtil decket tager fat i den.
/MD’en er muligvis ikke indspillet (musikkalenderen
vises ikke). Udskift pladen med en, der er indspillet
på.
31DK
Yderligere information
Generelt
Specifikationer
System
MiniDisc digital audio system
Disc
MiniDisc
220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug
20 W
Dimensioner (cirka) (b/h/d) inklusive fremskydende dele
430 x 93 x 280,5 mm
3,5 kg
Laser
Halvleder laser (λ = 780 nm)
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Vægt (cirka)
Laser output
Mindre end 44,6 µW*
* Dette output er værdien målt på en
afstand af 200 mm fra objektivets
linseoverflade på den optiske pickup blok med 7 mm åbning.
Medfølgende tilbehør
Laserdiodeegenskaber
Materiale: GaAlAs
Omdrejninger (CLV)
400 rpm til 900 rpm
Indspilbare MD’er: MDW-60 (60 min), MDW-74 (74 min)
Optisk kabel: POC-15A
Fejlkorrektion
Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code (ACIRC)
Samplingfrekvens
44,1 kHz
Amerikanske og udenlandske patenter med licens fra Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Kodning
Adaptive Transform Acoustic Coding
(ATRAC)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Modulationssystem
EFM (Otte-til-fjorten modulation)
Antal kanaler
2 stereokanaler
Frekvensgang
5 til 20.000 Hz ±0,3 dB
Signal/støj forhold
Over 96 dB under afspilning
Wow og flutter
Under den målelige grænse
Indgange
Jack type
LINE
Phonojackstik
(ANALOG)
IN
DIGITAL
IN
Indgangsimpedans
Nominel
input
Minimum
input
47 kiloohm
500 mVrms 125 mVrms
Firkantet
optisk
bøsningsjack
Optisk
bølgelængde
660 nm
—
Jack type
Nominel udgang
Belastningsimpedans
Stereophonejack
10 mW
32 ohm
—
Udgange
PHONES
32DK
Strømbehov
LINE
Phono-jack
(ANALOG)
OUT
2 Vrms
Over 10 kiloohm
(ved 50 kiloohm)
DIGITAL
OUT
–18 dBm
Firkantet
optisk
bøsningsjack
Bølgelængde: 660 nm
Se side 4.
Ekstratilbehør
Yderligere information
Forklaring af kopispærringen
(Serial Copy Management
System)
Dette MD deck anvender Serial Copy Management
System kopispærringssystemet, som alene tillader
fremstilling af førstegenerations digitale kopier fra
færdigindspillet software via deckets digital
indgangsjackstik. En oversigt over dette system følger
herunder:
1 Du kan indspille fra digitale programkilder (CD’er, DAT
eller færdigindspillede MD’er) på et DAT bånd eller en
indspilbar MD via digital indgangsjackstikket på DAT
eller MD decket.
Du kan imidlertid ikke overspille fra dette indspillede
DAT bånd eller MD til en anden DAT eller indspilbar MD
via det digitale indgangsjackstik på DAT eller MD decket.
CD-afspiller
DAT deck
Indspilning
Digital indgangsjack
DAT deck eller
MD deck
Førstegenerations
DAT bånd eller
MD indspillet via
digital-til-digital
forbindelse
DAT eller MD
v
Førstegenerations
DAT bånd eller
MD indspillet via
digital-til-digital
forbindelse
DAT eller MD
v
Afspilning
DAT deck eller
MD deck
DAT deck eller
MD deck
Digital udgangsjack
Optisk kabel
eller koaksialt
digitalt
forbindelseskabel
Indspilning
DAT deck eller
MD deck
Digital udgangsjack
Digitial udgangsjack
Optisk kabel eller
koaksialt digital
forbindelseskabel
Digital indgangsjack
v
Digital indgangsjack
DAT deck eller
MD deck
v
Andengenerations
DAT bånd eller MD
indspillet via
digital-til-digital
forbindelse
Line (analog) udgangsjack
Optisk kabel
eller koaksialt
digitalt
forbindelseskabel
DAT eller MD
Audioforbindelseskabel
Digital indgangsjack
Indspilning
BS tuner
v
Digital udgangsjack
Optisk kabel eller
koaksialt digital
forbindelseskabel
Afspilning
Afspilning
MD deck
Afspilning
Indspilning
2 Du kan indspille det digitale indgangssignal fra en digital
satellitudsendelse på et DAT bånd eller en indspilbar MD
via det digitale indgangsjack på DAT eller MD decket,
som er i stand til at klare en samplingfrekvens på 32 kHz
eller 48 kHz. Du kan derefter overspille indholdet af dette
indspillede DAT bånd eller MD (førstegeneration) til et
andet DAT bånd eller en indspilbar MD via digital
indgangsjackstikket på DAT eller MD decket for at lave en
andengenerations kopi.
Yderligere indspilninger fra andengenerations kopien til
et andet indspilbart DAT bånd eller MD er kun mulig
gennem det analoge indgangsjackstik på DAT eller MD
decket. Bemærk dog, at visse BS tunere ikke tillader
andengenerations digital kopiering.
Line (analog) indgangsjack
DAT deck eller
MD deck
v
Afspilning
DAT deck eller
MD deck
Digital udgangsjack
Line (analog) udgangsjack
Optisk kabel eller
koaksialt digitalt
forbindelseskabel
Audioforbindelseskabel
Digital indgangsjack
Indspilning
Line (analog) indgangsjack
DAT deck eller
MD deck
(Fortsættes)
33DK
Yderligere information
Indeks
3 Du kan overspille et DAT bånd eller MD, der er indspillet
via DAT eller MD deckets analoge indgangsjack til et
andet DAT bånd eller MD via DAT eller MD deckets
digitale udgangsjack. Men du kan ikke lave
andengenerations DAT bånd eller MD kopi via DAT eller
MD deckets digitale udgangsjack.
Pladespiller
Tuner
CD-afspiller
Kassettedeck
DAT deck
Mikrofonforstærker
A, B
A-B gentagelse 19
Afspilning
afspilning i tilfældig
rækkefølge 19
gentaget afspilning 18
normal afspilning 8
programmeret afspilning 20
AMS (Automatisk Musiksensor) 17
Audio-forbindelseskabel 4, 5, 33
Automatisk fraskæring (Auto Cut) 10
Automatisk mellemrum (Auto Space) 21
Automatisk pause (Auto Pause) 21
MD deck
Afspilning
Line (analog)
udgangsjack
Audio
forbindelseskabel
Indspilning
Indeks
C
CD synkro-indspilning 14
Line (analog)
indgangsjack
D
Deling 24
Displaymeddelelser 30
DAT deck eller
MD deck
v
DAT bånd eller
MD indspillet via
analog-til-digital
forbindelse
DAT eller MD
E
Ekstratilbehør 32
F, G, H
Fejlfinding 31
Fjernbetjening 4
Flytning 26
v
Afspilning
DAT deck eller
MD deck
Digital udgangsjack
Optisk kabel eller
koaksialt digitalt
forbindelseskabel
Indspilning
DAT deck eller
MD deck
Førstegenerations
DAT bånd eller
MD indspillet via
digital-til-digital
forbindelse
DAT eller MD
v
DAT deck eller
MD deck
Digital udgangsjack
Kombination 25
Kontrol af
rækkefølge på programmerede spor 20
tilbageværende indspilbar tid på MD’en 9, 16
L
LEVEL-SYNC 9, 12
Lokalisering af
et bestemt spor 17
et bestemt sted på et spor 18
Audioforbindelseskabel
M
Digital indgangsjack
34DK
K
Line (analog) udgangsjack
Optisk kabel
eller koaksialt
digitalt
forbindelseskabel
Indspilning
Indgangsmedhør 10
Indspilning
henover eksisterende spor 11
normal indspilning 6, 7
tidsmaskineindspilning 12
Indspilningsniveau 11
Digital indgangsjack
v
Afspilning
I, J
Line (analog) indgangsjack
DAT deck eller
MD deck
MD
færdigindspillet 16
indspilbar 6, 16
isætning 6, 8
udtagning 7, 8
Medfølgende tilbehør 4
Musik
skandering 17
synkro-indspilning 13
Yderligere information
Indeks
N
Navne på kontroller
Navngivning af
en MD 26
et spor 26
O
Ophævelse af sidste redigering
29
Optisk kabel 4, 5, 33
P, Q
Pausestopning af
afspilning 8
indspilning 7
R
Rengøring 2
S
Samplingfrekvens 5, 33
Samplinghastighedskonverter 5
SCMS (Serial Copy
Management System)
kopispæringssystem 9, 33
Sletning af
alle spor 23
alle titler 29
del af et spor 23
et enkelt spor 23
Smart mellemrum (Smart
Space) 10
Specifikationer 32
Spormærkning
automatisk spormærkning 12
manuel spormærkning 12
Systembegrænsninger 30
T, U, V, W, X, Y, Z
Tap til beskyttelse mod
indspilning 7
Tilslutning af
en analog komponent 5
en digital komponent 5
Timer
afspilning 21
indspilning 15
TOC (Table Of Contents)
indholdsfortegnelse 7, 9, 15,
22
Æ
Knapper
A˜B 18
Alfabet/ Tal 17, 20, 28
A.SPACE 21
CD PLAYER P 14
CHAR 28
CLEAR 20, 28
CONTINUE 19, 20
DISPLAY 14, 16
DISPLAY/CHAR 9, 16
EDIT/NO/YES 10, 12, 22 til 26,
29
§ EJECT 7, 8, 10
M.SCAN 17
MUSIC SYNC 13, 29
NAME 28
NUM 28
PLAY MODE 19 til 21
PROGRAM 20
r REC (indspilning) 7, 10, 12,
29
REPEAT 18
SCROLL 16
SHUFFLE 19
STANDBY 14, 29
START 14
STOP 14
T.REC 13
· (afspilning) 7, 8, 17, 19, til
21
P (pause) 7, 8, 21, 24
p (stop) 7, 8, 15, 19, 20, 23
r (indspilning) 29
0/) (manuel søgning)
18, 26 til 28
=/+ (AMS: Automatisk
Musiksensor) 8, 11, 17, 18
til 20
>25 17, 20
Jackstik
LINE (ANALOG) IN/ OUT 5,
9, 10
PHONES 8, 10
Andet
Display 16
Musikkalender 16
g 4
Kontakter
INPUT 6, 10
POWER 6, 8, 14
REC MODE 6
TIMER 15, 21
Bøsninger
DIGITAL IN/OUT 5, 9, 10
Kontroller
Ændring af
en eksisterende titel 29
rækkefølge på
programmerede spor 20
≠AMS ± 8, 11, 13, 17, 20,
22 til 26
PHONE LEVEL 8
REC LEVEL 7, 11
Indikator
POWER 6, 8
35DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta välttääksesi
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Älä avaa koteloa välttääksesi
sähköiskuvaaran. Jätä kaikki
huoltotyöt ammattihenkilön
tehtäväksi.
Tämän tuotteen laserosa voi lähettää
luokalle 1 asetetun rajan ylittävää
säteilyä.
Tämä tuote on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Merkintä
LUOKAN 1 LASERLAITE on laitteen
takaseinässä.
Seuraava varoitusmerkintä on laitteen
sisällä.
MYYJÄ EI OLE MILTÄÄN OSIN
VASTUUSSA MINKÄÄNLAISESTA
SUORASTA TAI EPÄSUORASTA
VAHINGOSTA EIKÄ
MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA,
JOTKA AIHEUTUVAT
VIALLISESTA TUOTTEESTA TAI
TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ.
2SF
Varotoimenpiteet
Turvallisuus
Jos kotelon sisään putoaa jokin esine tai
kaatuu nestettä, irrota soitin
pistorasiasta ja tarkastuta se
ammattihenkilöllä, ennen kuin jatkat
laitteen käyttämistä.
Virtalähteet
• Varmista ennen laitteen käyttämistä,
että sen käyttämä jännite on sama
kuin alueellasi käytettävä jännite.
Laitteen käyttämä jännite näkyy
soittimen takana olevasta
arvokilvestä.
• Jos et aio käyttää soitinta pitkään
aikaan, muista irrottaa se
pistorasiasta. Irrota virtajohto
pistorasiasta tarttumalla itse
pistotulppaan. Älä koskaan vedä
johdosta.
• Virtakytkin on laitteen takaseinässä.
• Vaihtovirtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Laitteen sijoittaminen
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, koska
virtakytkin (MAIN POWER) on
sijoitettu takaseinään.
Laitteen käyttäminen
Jos soitin tuodaan suoraan kylmistä
tiloista lämpimiin tiloihin tai jos se
sijoitetaan erittäin kosteaan tilaan,
soittimen sisällä oleville linsseille
saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy,
soitin ei ehkä toimi oikein. Tällaisessa
tapauksessa poista MD-levy soittimesta
ja anna soittimen olla päälle kytkettynä
noin tunnin ajan, kunnes kosteus on
haihtunut.
MiniDisc-kotelo
• Älä avaa suljinta saadaksesi MDlevyn esiin.
• Älä sijoita koteloa paikkaan, jossa se
on alttiina voimakkaalle
auringonvalolle, äärimmäisille
lämpötiloille, kosteudelle tai pölylle.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, pinnat ja säätimet
pehmeällä mietoon pesuliuokseen
kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
mitään hankaustyynyä,
tahranpoistoainetta tai liuotinta kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on jotain kysyttävää tai
ongelmia laitteen käytön suhteen, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tervetuloa!
Kiitoksia Sony MiniDisc-soittimen
ostamisesta. Ennen kuin käytät soitinta,
lue ohjekirja huolellisesti ja säästä se
tulevaa tarvetta varten.
Tästä
käyttöohjeesta
Periaatteet
• Ohjeissa mainitut säätimet
tarkoittavat soittimessa olevia
säätimiä. Niiden sijaan voidaan
kuitenkin käyttää kauko-ohjaimen
samannimisiä säätimiä. Jos
kaukosäätimen nimi on erilainen, se
on kirjoitettu hakasulkuihin.
• Tässä ohjekirjassa käytetään
seuraavia kuvakkeita:
Z
Toimenpide, jonka tekemisessä
tarvitaan kauko-ohjainta.
z
Vihje, jonka avulla toimenpide
helpottuu tai muu vinkki.
SISÄLLYSLUETTELO
Aloittaminen
Pakkauksen purkaminen ......................................................................... 4
Järjestelmän liittäminen ........................................................................... 4
Äänittäminen MD-levylle ....................................................................... 6
MD-levyjen soittaminen ......................................................................... 8
Äänittäminen MD-levylle
Huomautuksia äänittämisestä ................................................................ 9
Hyödyllisiä vihjeitä äänittämisestä ....................................................... 9
Olemassaolevien kappaleiden päälle äänittäminen ......................... 11
Äänitystason säätäminen ...................................................................... 11
Kappalenumeroiden merkitseminen äänittämisen aikana
(kappaleen merkitseminen) .................................................................. 12
Äänittämisen aloittaminen 2 sekunnin esitallennetuilla
äänitiedoilla (aikakoneäänitys) ............................................................ 12
Tahdistettu äänitys haluamallasi äänilaitteella ................................. 13
Tahdistettu äänittäminen Sony CD-soittimen kanssa ...................... 14
Äänittäminen MD-levylle ajastimen avulla ....................................... 15
SF
MD-levyjen soittaminen
Näytön käyttäminen .............................................................................. 16
Tietyn kappaleen hakeminen ............................................................... 17
Kappaleen tietyn kohdan hakeminen ................................................. 18
Kappaleiden soittaminen toistuvasti ................................................... 18
Soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (hajasoitto) ...................... 19
Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu soitto) .................................. 20
Hyödyllisiä vihjeitä äänitettäessä MD-levyltä kasetille ................... 21
MD-levyn soittaminen käyttämällä ajastinta ..................................... 21
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
Huomautuksia editoinnista .................................................................. 22
Äänitysten pyyhkiminen (pyyhkimistoiminto) ................................ 22
Äänitettyjen kappaleiden jakaminen (jakotoiminto) ........................ 24
Äänitettyjen kappaleiden yhdistäminen (yhdistelytoiminto) ........ 25
Äänitettyjen kappaleiden siirtäminen (siirtotoiminto) .................... 26
Äänitysten nimeäminen (nimeämistoiminto) .................................... 26
Viimeisen muutoksen peruuttaminen (peruutustoiminto) ............. 29
Lisätietoja
Näytön viestit .......................................................................................... 30
Järjestelmän rajoitukset .......................................................................... 30
Vianetsintä ............................................................................................... 31
Tekniset tiedot ......................................................................................... 32
Sarjakopioinnin hallintajärjestelmän ohjeet ....................................... 33
Aakkosellinen hakemisto ..................................................................... 34
3SF
Aloittaminen
Pakkauksen purkaminen
Varmista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat
varusteet:
• Äänen liitäntäjohdot (2)
• Valokaapeli (1)
• Kauko-ohjain RM-D7M (1)
• Sony SUM-3 (NS) paristot (2)
Järjestelmän liittäminen
Yleiskatsaus
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka MD-soitin liitetään
vahvistimeen tai muihin laitteisiin, kuten CDsoittimeen tai DAT-nauhuriin. Varmista ennen
liittämistä, että kaikista laitteista on katkaistu virta.
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
LINE
DIGITAL
(ANALOG)
IN
OUT
L
Soitinta voidaan ohjata varusteisiin kuuluvalla kaukoohjaimella. Aseta paikalleen kaksi R6 (AA-kokoista)
paristoa sovittamalla pariston + ja – -merkinnät
kohdalleen. Kun käytät kauko-ohjainta, osoita sillä
suoraan soittimessa olevaa kauko-ohjaimen tunnistinta
g kohti.
IN
OUT
seinäpistorasiaan
(tai ajastimeen
ajastinäänityksen tai
-soiton aikana)
REC
OUT
ç
Ç
ç
ç
ç
R
TAPE
IN
Vahvistin
z
DIGITAL
OUT
Koska paristot tulee vaihtaa
Paristot kestävät normaalikäytössä yleensä noin puoli
vuotta. Kun kauko-ohjaimella ei enää voida käyttää
soitinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
CD-soitin
DIGITAL
OUT
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuuman tai kostean tilan
läheisyyteen.
• Älä pudota mitään vierasta esinettä kauko-ohjaimen
sisään etenkään paristojen vaihdon yhteydessä.
• Älä altista kauko-ohjainta suoralle auringonvalolle äläkä
valaisimille. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos et käytä kauko-ohjainta pitkään aikaan, irrota paristot
välttääksesi mahdolliset paristovuodosta aiheutuvat
vahingot ja ruostumisen.
Liitä vain yksi
digitaalinen
laite
kerrallaan
DIGITAL
IN
DAT-nauhuri,
MD-soitin tms.
ç : Signaalivirta
Mitä johtoja tarvitaan?
• Äänen liitäntäjohdot (kuuluvat varusteisiin) (2)
Valkoinen
(L)
Valkoinen
(L)
Punainen
(R)
Punainen
(R)
• Valokaapeli (varusteisiin kuuluu vain yksi) (2)
4SF
Aloittaminen
Liittäminen
Virtajohdon liittäminen
Soittimen liittäminen vahvistimeen
Liitä virtajohto seinäpistorasiaan tai ajastimen
pistorasiaan.
Liitä vahvistin LINE (ANALOG) IN/OUT -liittimiin äänen
liitäntäjohtojen (kuuluvat varusteisiin) avulla. Varmista, että
väreillä merkityt johdot tulevat niitä vastaaviin laitteiden
liittimiin: punainen (oikea) punaiseen ja valkoinen (vasen)
valkoiseen. Pidä huolta, että liitännät ovat tiukat välttääksesi
suhinan ja kohinan.
MD-soitin
Vahvistin
ç
LINE
(ANALOG)
IN OUT
Laitteen kytkeminen päälle
Aseta laitteen takaosassa oleva virtakytkin (MAIN
POWER) asentoon ON.
Laite kytkeytyy valmiustilaan.
TAPE / MD
OUT
MAIN POWER
IN
L
L
R
R
Ç
ç: Signaalivirta
Soittimen liittäminen digitaaliseen laitteeseen kuten CDsoittimeen tai DAT-nauhuriin, digitaaliseen vahvistimeen
tai toiseen MD-soittimeen
Liitä laite DIGITAL IN/OUT -liittimien kautta kahdella
valokaapelilla (varusteisiin kuuluu vain yksi). Poista
liittimien päällä olevat suojukset, ennen kuin liität johdot.
MD-soitin
Digitaalinen laite
DIGITAL
DIGITAL
OPTICAL
IN
OUT
ç
IN
OUT
Ç
ç: Signaalivirta
z
Digitaalisen näytteitystaajuuden automaattinen
muuntaminen äänityksen aikana
Sisäänrakennettu näytteitystaajuuden muunnin
muuntaa automaattisesti erilaisten digitaalisten
äänilähteiden näytteitystaajuuden MD-soittimesi
käyttämäksi 44,1 kHz:ksi. Tämän ansiosta voit äänittää
sellaisista äänilähteistä kuten 32 ja 48 kHz DATnauhurilta tai satelliittilähetyksiä samoin kuin CDlevyjä ja muita MD-levyjä.
Huomautuksia
• Jos näyttöön ilmestyy teksti “Din Unlock” tai “Cannot
Copy”, äänittäminen digitaalisen liittimen kautta ei
onnistu. Tällaisessa tapauksessa äänitä ohjelmalähde LINE
(ANALOG) IN -liittimien kautta asettamalla INPUTvalinnaksi ANALOG.
• Kun äänität DIGITAL IN -liittimen kautta, et voi säätää
äänitystasoa.
5SF
Perustoiminnot
Äänittäminen MD-levylle
2
3
54
AMS (PUSH ENTER)
≠
±
REC LEVEL
DISPLAY/CHAR SCROLL PLAY MODE
REC MODE INPUT
DIGITAL
MONO
ANALOG
•
•
•
NO
•
0
PHONES
YES
·
EDIT
P
p
p
•
)
§ EJECT
TIMER
•
0
•
REPEAT
•
•
STEREO
•
POWER
10
PHONE LEVEL
r
REC
REC OFF PLAY
MIN
8
MAX
6 7
1
Kytke vahvistin päälle ja soita ohjelmalähdettä, jota haluat
äänittää.
2
Paina POWER-painiketta.
POWER-merkkivalon väri vaihtuu punaisesta vihreäksi.
3
Työnnä sisään MD-levy, jolle voidaan äänittää.
Etikettipuoli ylöspäin
Nuoli osoittaa
tähän suuntaan
Jos MD-levylle on jo äänitetty jotakin, soitin aloittaa äänityksen
automaattisesti viimeisen äänitetyn kappaleen jälkeen.
4
Äänen tarkkailu äänityksen
aikana
Vaikka asettaisitkin REC MODE
-valinnaksi MONO,
tarkkailuääni ei muutu
monofoniseksi.
5
Aseta INPUT-valinnaksi tuloliitäntää vastaava säätö.
Kun äänität tämän kautta
Aseta INPUT-valinnaksi
DIGITAL IN
DIGITAL
LINE (ANALOG) IN
ANALOG
Aseta REC MODE -valinnaksi haluamasi äänitystapa.
Kun äänität
Aseta REC MODE -valinnaksi
Stereoääntä
STEREO
Monoääntä*
MONO
* Monofonisella äänityksellä voidaan äänittää noin kaksi kertaa pidempään
kuin stereofonisella äänityksellä.
6SF
Perustoiminnot
6
Paina r REC-painiketta.
Soitin on valmis äänittämään.
7
Kun äänität analogista tulosignaalia, säädä äänitystaso REC
LEVEL -säätimellä.
Neljäs pykälä on sopiva useimmissa tilanteissa. Katso
tarkemmat ohjeet luvusta “Äänitystason säätäminen” sivulta
11.
8
Paina · tai P-painiketta.
Äänittäminen alkaa.
9
Aloita ohjelmalähteen soittaminen.
Älä irrota soitinta virtalähteestä välittömästi äänittämisen jälkeen
Soitin päivittää parhaillaan
hakemistoa.
Älä liikuta soitinta äläkä irrota
virtajohtoa. MD-levylle tehdyt
muutokset tallentuvat vasta, kun
päivität hakemiston poistamalla
MD-levyn tai siirtämällä soittimen
valmiustilaan painamalla POWERpainiketta.
Jos teet näin, äänitetty materiaali ei ehkä tallennu MD-levylle. Tallentaaksesi
materiaalin äänityksen jälkeen ota MD-levy ulos soittimesta painamalla
§ EJECT-painiketta tai siirrä soitin valmiustilaan painamalla POWERpainiketta. Näytössä vilkkuu tällöin “TOC”. Kun “TOC” on lakannut
vilkkumasta ja katoaa näkyvistä, voit irrottaa virtajohdon virtalähteestä.
Kun haluat
Paina
Lopettaa äänityksen
p
Asettaa äänityksen tauolle*
P. Paina painiketta uudelleen tai paina
·-painiketta, kun haluat jatkaa
äänittämistä.
Poistaa MD-levyn soittimesta
§ EJECT-painiketta, lopetettuasi ensin
äänittämisen.
Perustoiminnot
Kun “TOC” vilkkuu näytössä
* Kun asetat äänittämisen tauolle, kappalenumerointi etenee yhdellä. Esimerkiksi jos
asetat äänitystauon äänittäessäsi kappaletta numero 4, kappalenumero kasvaa
yhdellä ja äänittäminen jatkuu uudesta kappaleesta.
MD-levyn suojaaminen tahattomalta pyyhkimiseltä
MD-levyn äänittäminen tehdään mahdottomaksi siirtämällä liuskaa nuolen
suuntaan siten, että aukko tulee näkyviin. Äänitys on jälleen mahdollista, kun
aukko suljetaan.
Levyn takaosa
Äänityssuojaliuska
Huomaa
Siirrä liuskaa nuolen
suuntaan
Jos vaihdat REC MODE -asetusta kesken äänittämisen tai äänitystauon, äänittäminen
loppuu.
7SF
Perustoiminnot
MD-levyjen soittaminen
3
2
AMS (PUSH ENTER)
≠
±
REC LEVEL
DISPLAY/CHAR SCROLL PLAY MODE
REC MODE INPUT
DIGITAL
MONO
ANALOG
•
•
•
NO
•
0
PHONES
YES
·
TIMER
EDIT
P
p
•
)
§ EJECT
•
0
•
REPEAT
•
•
STEREO
•
POWER
10
PHONE LEVEL
r
REC
REC OFF PLAY
MIN
MAX
Säädä
kuulokkeiden
äänenvoimakkuus
Liitä kuulokkeet
4
1
Kytke vahvistin päälle ja aseta lähteenvalitsin MD-soittimen
kohdalle.
2
Paina POWER-painiketta.
POWER-merkkivalon väri vaihtuu punaisesta vihreäksi.
3
Työnnä sisään MD-levy.
Etikettipuoli ylöspäin
Nuoli osoittaa tähän
suuntaan
z
Kappale voidaan paikantaa
ja soittaa soittimen ollessa
pysäytettynä
1 Käännä AMS-säädintä
(tai paina = tai
+-painiketta), kunnes
haluamasi kappale tulee
esiin.
2 Paina AMS-säädintä tai
·-painiketta.
z
8SF
4
Paina ·-painiketta.
Soitin alkaa soittaa levyä. Säädä äänenvoimakkuus
vahvistimella.
Kun haluat
Toimi näin:
Lopettaa soittamisen
Paina p-painiketta.
Asettaa soiton tauolle
Paina P-painiketta. Paina painiketta
uudelleen tai paina ·-painiketta, kun
haluat jatkaa soittamista.
Kuulokkeiden käyttäminen
Siirtyä seuraavaan kappaleeseen
Liitä kuulokkeet PHONESliittimeen. Säädä
äänenvoimakkuus PHONE
LEVEL -säätimellä.
Käännä AMS-säädintä myötäpäivään (tai
paina kauko-ohjaimen +-painiketta).
Siirtyä edelliseen kappaleeseen
Käännä AMS-säädintä vastapäivään (tai
paina kauko-ohjaimen =-painiketta).
Poistaa MD-levyn soittimesta
Paina § EJECT-painiketta, lopetettuasi ensin
soittamisen.
Äänittäminen MD-levylle
Äänittäminen MD-levylle
Jos “TOC” vilkkuu näytössä
Huomautuksia äänittämisestä
Jos näyttöön ilmestyy teksti “Protected”
MD-levy on äänityssuojattu. Sulje aukko, jos haluat äänittää
tälle levylle (katso lukua “MD-levyn suojaaminen
tahattomalta pyyhkimiseltä” sivulta 7).
Jos näytössä vilkkuu “Din Unlock”
• Digitaalista ohjelmalähdettä ei ole liitetty asettaessasi
INPUT-valinnan sivun 6 vaiheessa 4.
Jatka liitettyäsi ohjelmalähteen oikein.
• Ohjelmalähdettä ei ole kytketty päälle.
Kytke ohjelmalähde päälle.
Soitin päivittää parhaillaan hakemistoa.
Älä liikuta soitinta äläkä irrota virtajohtoa.
Äänittämällä MD-levylle tehdyt muutokset tallentuvat vasta,
kun päivität hakemiston poistamalla MD-levyn tai
siirtämällä soittimen valmiustilaan painamalla POWERpainiketta.
MD-soitin käyttää SCMS-järjestelmää (sivulla 33
selostettu sarjakopioinnin hallintajärjestelmä)
Digitaalisen tuloliittimen kautta äänitettyjä MD-levyjä ei voi
kopioida toiselle MD-levylle eikä DAT-nauhalle digitaalisen
lähtöliittimen kautta.
Kun äänitetään (korkeiden taajuuksien osalta)
korostettuja digitaalisia signaaleja
Kun soitin äänittää tai on äänitystauolla, DIGITAL IN liittimen kautta tulevat digitaaliset signaalit lähtevät
DIGITAL OUT -liittimestä samalla näytteitystaajuudella.
Perustoiminnot
Lähtevän signaalin näytteitystaajuus voidaan säätää
digitaalisesta tulosignaalista poikkeavaksi (äänittämättä sitä
MD-levylle) käyttämällä tulon tarkkailutoimintoa (katso
sivua 10).
Hyödyllisiä vihjeitä
äänittämisestä
DISPLAY/CHAR
≠
±
•
•
)
•
0
•
•
•
•
•
•
• Kun äänitetään CD-soittimelta tai MD-soittimelta ja
INPUT-valinnaksi on säädetty DIGITAL ja lähde on
liitetty DIGITAL IN -liittimen kautta:
Soitin merkitsee kappalenumerot automaattisesti samaan
järjestykseen kuin alkuperäisellä levyllä. Jos sama kappale
kuitenkin toistuu kahdesti tai useammin (esim. yksittäisen
kappaleen uudelleensoittamisen vuoksi) tai jos kahdella
tai useammalla soitettavalla kappaleella on sama
kappalenumero (esim. eri MD- tai CD-levyiltä peräisin
olevat kappaleet), kappale tai kappaleet äänitetään osana
yhtä keskeytymätöntä kappaletta, jolla on vain yksi
kappalenumero.
Jos lähde on MD-soitin, kappalenumeroita ei voi merkitä
alle 4 sekunnin mittaisille kappaleille.
• Kun äänitetään LINE (ANALOG) IN -liittimien kautta
kytkettyä lähdettä ja INPUT-valinnaksi on säädetty
ANALOG ja teksti “LEVEL-SYNC” ei pala (katso lukua
“Kappalenumeroiden merkitseminen äänittämisen
aikana” sivulta 12) tai kun äänitetään DIGITAL IN liittimen kautta kytketyltä DAT-nauhurilta tai
satelliittilähetystä INPUT-valinnan ollessa DIGITAL:
Lähde äänitetään yhtenä kappalenumerona. Kappale
voidaan jakaa myöhemmin käyttämällä jakotoimintoa
(katso lukua “Äänitettyjen kappaleiden jakaminen”
sivulta 24) tai merkitä kappalenumerot äänittämisen
aikana sivulla 12 selostetun kappaleiden
merkitsemistoiminnon avulla.
Jos näyttöön ilmestyy teksti “LEVEL-SYNC”, soitin
merkitsee kappalenumerot automaattisesti äänittäessään
analogista lähdettä tai digitaalista DAT-nauhaa tai
satelliittilähetystä (katso lukua “Kappalenumeroiden
automaattinen merkitseminen” sivulta 12).
• Kun äänitetään DAT-nauhurilta tai satelliittilähetystä ja
INPUT-valinnaksi on säädetty DIGITAL, soitin merkitsee
kappalenumerot automaattisesti aina, kun tulosignaalin
näytteitystaajuus muuttuu.
Signaalin korostus peruutetaan automaattisesti (jolloin
vaimennus on suhteessa korostukseen) ja vaimennetun
signaalin taso näkyy huipputason mittareissa.
0
•
Äänitettävästä lähteestä riippuen kappalenumerot
merkitään jollakin seuraavista tavoista:
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
MD-levyn jäljellä olevan äänitysajan
tarkistaminen
• Kun painat DISPLAY/CHAR-painiketta kesken
äänittämisen, jäljellä oleva MD-levyn äänitysaika
ilmestyy näkyviin.
• Kun painat DISPLAY/CHAR-painiketta toistuvasti
soittimen ollessa pysäytettynä, näyttö vaihtuu
seuraavasti: kokonaisäänitysaika, jäljellä oleva MDlevyn äänitysaika, levyn nimi (katso sivulta 16).
(jatkuu)
9SF
Äänittäminen MD-levylle
Tulosignaalin tarkkailu (tulon tarkkailu)
Valittua tulosignaalia voidaan tarkkailla soittimen
lähtöliittimistä ennen äänittämisen aloittamista.
1
Poista MD-levy soittimesta painamalla § EJECTpainiketta.
1 Paina EDIT/NO-painiketta toistuvasti äänitystauon
aikana, kunnes näyttöön ilmestyy “S. Space ?”.
2 Paina YES-painiketta.
3 Paina EDIT/NO-painiketta siten, että näyttöön ilmestyy
“S. Space OFF”.
2
Aseta INPUT-valinta tulosignaalin mukaan, jota
aiot tarkkailla.
Älykkään harvennuksen ja automaattisen sammutuksen
kytkeminen uudelleen päälle
Kun INPUT-valinnaksi on säädetty ANALOG
1 Paina EDIT/NO-painiketta toistuvasti äänitystauon
aikana, kunnes näyttöön ilmestyy “S. Space ?”.
2 Paina YES-painiketta kaksi kertaa siten, että näyttöön
ilmestyy “S. Space ON”.
LINE (ANALOG) IN -liittimien kautta tuleva
analoginen signaali lähtee DIGITAL OUT -liittimistä
A/D-muunnoksen jälkeen ja sitten LINE (ANALOG)
OUT -liittimiin sekä PHONES-liittimeen D/Amuunnoksen jälkeen.
Kun INPUT-valinnaksi on säädetty DIGITAL
DIGITAL IN -liittimien kautta tuleva digitaalinen
signaali lähtee DIGITAL OUT -liittimistä LINE
(ANALOG) OUT -liittimiin sekä PHONES-liittimeen
D/A-muunnoksen jälkeen.
Huomaa
Vaikka asettaisitkin REC MODE -valinnaksi MONO,
tarkkailuääni ei muutu monofoniseksi.
3
Paina r REC-painiketta.
Jos INPUT-valinnaksi on asetettu ANALOG,
näyttöön ilmestyy “AD-DA”.
Jos INPUT-valinnaksi on asetettu DIGITAL,
näyttöön ilmestyy “-DA”.
Jos näyttöön ilmestyy “Auto Cut”
(Auto Cut: automaattinen sammutus)
30 sekunnin aikana ei ollut äänen tuloa INPUTvalinnan ollessa DIGITAL ja lähde on liitetty DIGITAL
IN -liittimien kautta. 30 sekunnin hiljainen kohta
korvataan noin 3 sekunnin mittaisella tyhjällä kohdalla
ja soitin siirtyy äänitystauolle.
z
Automaattinen sammutus voidaan säätää pois
päältä
Katso tarkemmat ohjeet alla kohdasta “Jos näyttöön
ilmestyy “Smart Space””.
Jos näyttöön ilmestyy “Smart Space”
(Smart Space: älykäs harvennus)
Hiljainen kohta on jatkunut 4 – 30 ajan, kun INPUTvalinnaksi on säädetty DIGITAL ja lähde on liitetty
DIGITAL IN -liittimien kautta. Hiljainen kohta
korvataan noin 3 sekunnin mittaisella kohdalla ja soitin
jatkaa äänittämistä.
10SF
Älykkään harvennuksen ja automaattisen sammutuksen
kytkeminen pois päältä
Huomautuksia
• Kun kytket älykkään harvennuksen pois päältä,
automaattinen sammutus kytkeytyy myös päältä
automaattisesti.
• Älykäs harvennus ja automaattinen sammutus on
tehtaalla säädetty olemaan päällä.
• Älykäs harvennus ei vaikuta äänitettävien
kappalenumeroiden järjestykseen, vaikka tyhjä kohta
osuisi keskelle kappaletta.
• Jos sammutat soittimen tai irrotat virtajohdon, soitin
muistaa viimeisen älykkään harvennuksen ja
automaattisen sammutuksen asetukset (päällä vai pois),
kun seuraavan kerran kytket virran soittimeen.
Juuri äänitettyjen kappaleiden soittaminen
Tee seuraavat toimet, kun haluat soittaa välittömästi
juuri aiemmin äänittämäsi kappaleet.
Paina ·-painiketta välittömästi äänittämisen
lopettamisen jälkeen.
Soitto alkaa juuri äänitetyn materiaalin ensimmäisestä
kappaleesta.
MD-levyn ensimmäisen kappaleen soittaminen
äänittämisen jälkeen
1 Paina p-painiketta lopetettuasi äänittämisen.
2 Paina ·-painiketta.
Soitto alkaa MD-levyn ensimmäisestä kappaleesta.
Äänittäminen MD-levylle
Olemassaolevien kappaleiden
päälle äänittäminen
Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, kun haluat
äänittää olemassaolevan materiaalin päälle aivan
samalla tavalla kuin tekisit analogisella
kasettinauhalla.
Äänitystason säätäminen
Kun äänität INPUT-valinnan ollessa ANALOG ja
signaalin tullessa LINE (ANALOG) IN -liittimien
kautta, säädä äänitystaso REC LEVEL -säätimellä
ennen äänittämisen aloittamista.
Digitaalisen äänityksen aikana ei voida säätää
äänitystasoa.
REC LEVEL
6
≠ AMS ±
≠
±
•
0
•
•
0
·
•
•
•
)
0
10
§ EJECT
•
0
)
•
•
•
•
•
•
•
•
±
•
•
•
•
•
≠
P
p
r
REC
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
=/+
1
P
=
+
0
)
p
Tee sivuilla 6 ja 7 olevan luvun “Äänittäminen
MD-levylle” vaiheet 1 – 6.
2
Soita ohjelmalähteen kohta, jossa on voimakkain
signaalitaso.
3
Tarkkaile ääntä ja säädä äänitystaso REC LEVEL säädintä kääntämällä siten, että huipputason
mittarit saavuttavat korkeimman kohtansa
sytyttämättä OVER-merkintää. “OVER” merkinnän satunnainen syttyminen on
hyväksyttävää.
4
Lopeta ohjelmalähteen soittaminen.
5
Käynnistä äänittäminen toimimalla sivulla 7
olevan luvun “Äänittäminen MD-levylle”
mukaisesti alkaen vaiheesta 8.
r
Tee sivulla 6 olevan luvun “Äänittäminen MDlevylle” vaiheet 1 – 5.
2
Käännä AMS-säädintä (tai paina = tai +painiketta), kunnes päälle äänitettävän kappaleen
numero ilmestyy näkyviin.
3
Äänitys saadaan alkamaan kappaleen alusta
jatkamalla sivulla 7 olevan luvun “Äänittäminen
MD-levylle” vaiheesta 6.
z
1
“TRACK” -merkinnän vilkkuessa näytössä
Soitin äänittää olemassaolevan kappaleen päälle.
Vilkkuminen loppuu, kun aiemmin äänitetty osuus
päättyy.
z
Äänittämisen aloittaminen keskeltä kappaletta
1 Aloita soittaminen painamalla ·-painiketta edellä
vaiheen 2 jälkeen.
2 Paina P-painiketta kohdassa, josta haluat aloittaa
äänittämisen.
3 Jatka sivulla 7 olevan luvun “Äänittäminen MDlevylle” vaiheesta 6.
Huomaa
Äänittämistä ei voida aloittaa keskeltä olemassaolevaa
kappaletta, jos “PROGRAM” (ohjelmoitu soitto) tai
“SHUFFLE” (hajasoitto) on päällä.
11SF
Äänittäminen MD-levylle
Automaattisen kappalemerkinnän lopettaminen
Kappalenumeroiden merkitseminen
äänittämisen aikana (kappaleen
merkitseminen)
Kappalenumerot voidaan merkitä joko käsin tai
automaattisesti. Jos merkitset kappalenumerot
tiettyihin kohtiin, voit myöhemmin nopeasti paikantaa
kyseiset kohdat AMS-toiminnon tai
editointitoimintojen avulla.
≠
±
•
•
)
0
* Signaalitason on pysyttävä matalana 2 sekunnin ajan tai
pidempään, jotta uusi kappalenumero tulisi merkityksi.
z
Kun haluat merkitä kappalenumerot lopetettuasi
äänittämisen
Käytä jakotoimintoa (katso “Äänitettyjen kappaleiden
jakaminen” sivulta 24).
•
0
•
•
•
•
•
•
•
1 Paina EDIT/NO-painiketta äänittämisen tai äänitystauon
aikana. Näyttöön ilmestyy “LevelSync ?”.
2 Paina YES-painiketta.
3 Paina EDIT/NO-painiketta.
Näyttöön ilmestyy “LevelSyncOFF”.
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Huomaa
EDIT/NO
YES
r REC
Kappalenumeroiden merkitseminen käsin
(manuaalinen kappalemerkintä)
Kappalenumerot voidaan merkitä koska tahansa MDlevylle äänittämisen aikana.
Paina äänittämisen aikana r REC-painiketta kohdassa,
johon haluat lisätä kappalemerkinnän.
Kappalenumeroiden automaattinen
merkitseminen (automaattinen
kappalemerkintä)
Soitin lisää merkinnät eri lailla seuraavissa tapauksissa:
• Äänitettäessä CD- tai MD-levyltä, kun INPUTvalinnaksi on säädetty DIGITAL ja lähde on liitetty
DIGITAL IN -liittimien kautta:
Soitin merkitsee kappalenumerot automaattisesti.
Nauhoitettaessa CD- tai MD-levyltä kappalenumerot
merkitään kuten ne ovat alkuperäisellä levyllä.
• Kun äänitettäessä INPUT-valinnaksi on säädetty
ANALOG ja lähde on liitetty LINE (ANALOG) IN liittimien kautta tai kun äänitetään INPUT-valinnan
ollessa DIGITAL DIGITAL IN -liittimien kautta
liitetyltä DAT-nauhalta tai satelliittilähetyksestä:
Soitin merkitsee uuden kappalenumeron aina, kun
signaalitaso ylittää tai alittaa tietyn rajan*
(automaattinen kappalemerkintä). Jos “LEVELSYNC” ei syty, kytke LevelSync päälle valitsemalla
ON seuraavien ohjeiden mukaan:
12SF
1
Tuo “LevelSync ?” näyttöön painamalla EDIT/
NO-painiketta äänittämisen tai äänitystauon
aikana.
2
Tuo “LevelSync ON” näyttöön painamalla YESpainiketta kaksi kertaa. “LEVEL-SYNC” ilmestyy
näyttöön.
Jos sammutat soittimen tai irrotat virtajohdon, soitin muistaa
viimeisen asetuksen (LevelSync päällä tai pois), kun
seuraavan kerran kytket virran soittimeen.
Äänittämisen aloittaminen
2 sekunnin esitallennetuilla
äänitiedoilla (aikakoneäänitys)
Kun äänität FM- tai satelliittilähetystä, materiaalin
muutama ensimmäinen sekunti jää usein äänittymättä
johtuen ajasta, joka jää sisällöstä varmistumisen ja
äänityspainikkeen painamisen väliin. Tämän häviön
estämiseksi aikakoneäänitystoiminto pitää jatkuvasti
muistissa 2 sekunnin jakson viimeksi vastaanotetusta
äänestä välimuistissa. Tästä johtuen aloittaessasi
äänityksen, äänitys alkaa itse asiassa välimuistiin
etukäteen tallennetuista 2 sekunnin äänitiedoista alla
olevan kuvan osoittamalla tavalla:
Kun painat AMSpainiketta vaiheessa 3
Äänitettävän
ohjelmalähteen loppu
Aika
Äänitiedot 2 sekunnin välimuistissa
Äänitetty
osuus
Äänitettävän ohjelmalähteen alku
Äänittäminen MD-levylle
Tahdistettu äänitys
haluamallasi äänilaitteella Z
6
≠ AMS ±
≠
±
•
•
)
0
•
0
•
•
•
•
•
•
•
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
1
P
=
+
0
)
p
r
T.REC
Tee sivuilla 6 ja 7 olevan luvun “Äänittäminen
MD-levylle” vaiheet 1 – 6.
Soitin siirtyy äänitystauolle.
2
Aloita lähteen soittaminen, jolta haluat äänittää.
Viimeisen 2 sekunnin äänitiedot tallentuvat
välimuistiin.
3
Käynnistä aikakoneäänitys painamalla AMSpainiketta (tai T.REC-painiketta).
Ohjelmalähteen äänittäminen alkaa välimuistiin
tallennetuista 2 sekunnin äänitiedoista.
z
Kauko-ohjaimen MUSIC SYNC -painikkeen avulla voit
aloittaa LINE (ANALOG) IN -liittimien tai DIGITAL
IN -liittimien kautta äänittämisen automaattisesti
tahdistettuna ohjelmalähteen tulosignaalin kanssa
(musiikin tahdistettu äänitys).
Kappalenumeroiden merkintätapa riippuu
äänitettävästä ohjelmalähteestä ja siitä, kuinka soitin
on liitetty ohjelmalähteeseen. (katso sivun 9 lukua
“Huomautuksia äänittämisestä”).
6
·
P
=
+
0
)
p
r
MUSIC SYNC
Aikakoneäänityksen lopettaminen
Paina p-painiketta.
Huomaa
Soitin aloittaa äänitietojen tallentamisen, kun soitin on
äänitystauolla ja soitetaan ohjelmalähdettä. Jos
ohjelmalähdettä ja tallennettuja äänitietoja on vähemmän
kuin 2 sekuntia, aikakoneäänitys alkaa alle 2 sekunnin
mittaisilla äänitiedoilla.
1
Tee sivulla 6 olevan luvun “Äänittäminen MDlevylle” vaiheet 1 – 5.
2
Paina MUSIC SYNC -painiketta.
Soitin siirtyy äänitystauolle.
3
Aloita ohjelmalähteen soittaminen, jolta haluat
äänittää.
Soitin aloittaa äänittämisen automaattisesti.
z
Musiikin tahdistetun äänityksen lopettaminen
Paina p-painiketta.
Huomaa
Kun äänität musiikkia tahdistetusti, älykäs harvennus ja
automaattinen sammutus käynnistyvät automaattisesti
riippumatta niiden asetuksesta (päällä tai pois) ja tulevan
äänen tyypistä (digitaalinen tai analoginen).
13SF
Äänittäminen MD-levylle
Tahdistettu äänittäminen Sony
CD-soittimen kanssa Z
Liittämällä soittimesi Sony CD-soittimeen tai HiFi
Component Systemiin voit helposti kopioida CD-levyjä
MD-levyille kauko-ohjaimen CD-synkronipainikkeiden
avulla. Jos soittimesi on liitetty Sony CD-soittimeen
digitaalisella syöttöjohdolla, kappalenumerot
merkitään automaattisesti samalla tavalla kuin ne ovat
alkuperäisellä levyllä riippumatta siitä, onko valittu
“LevelSync ON” vai “LevelSyncOFF”. Jos soittimesi on
liitetty Sony CD-soittimeen äänen liitäntäjohdoilla
LINE (ANALOG) IN -liittimien kautta,
kappalenumerot merkitään automaattisesti, jos valitset
“LevelSync ON” (katso “Kappalenumeroiden
merkitseminen äänittämisen aikana” sivulta 12).
Koska samalla kauko-ohjaimella käytetään sekä CDsoitinta että MD-soitinta, saattaa molempien
käyttäminen olla hankalaa, jos ne on sijoitettu kauas
toisistaan. Jos ongelmia ilmenee, sijoita CD-soitin
lähelle MD-soitinta.
6
Jos CD-soitin ei ala soittamista
Jotkin CD-soitinmallit eivät ehkä toimi, kun painat
soittimen kauko-ohjaimessa olevaa START-painiketta.
Paina sen sijaan CD-soittimen kaukosäätimessä olevaa
P-painiketta.
7
Paina STANDBY tai CD PLAYERP-painiketta.
Äänittäminen aloitetaan uudelleen painamalla START tai
CD PLAYERP-painiketta.
Uusi kappalenumero merkitään joka kerta, kun asetat
äänitystauon.
z
·
P
=
+
0
)
P
=
+
1
Aseta vahvistimessa oleva lähteen valinta
asentoon CD.
2
Valmistele soitin äänitykseen tekemällä sivulla 6
olevan luvun “Äänittäminen MD-levylle” vaiheet
2 – 5.
3
Aseta CD-levy CD-soittimeen.
4
Valitse toistomuoto (hajasoitto, ohjelmoitu soitto
tms.) CD-soittimelta.
5
Paina STANDBY-painiketta.
CD-soitin asettuu soittotauolle ja MD-soitin
asettuu äänitystauolle.
CD-levyjä voidaan vaihtaa tahdistetun äänityksen
aikana
Tee seuraavat vaiheet edellä selostetun vaiheen 7 sijaan.
1 Paina CD-soittimen kauko-ohjaimessa olevaa
p-painiketta.
Soitin asettuu äänitystauolle.
2 Vaihda CD-levy.
3 Paina CD-soittimen kauko-ohjaimessa olevaa
·-painiketta.
Tahdistettu äänitys alkaa uudelleen.
p
r
STOP
CD PLAYER P
CD-soittimen kauko-ohjainta voidaan käyttää
tahdistetun äänityksen aikana
Kun painat p-painiketta, CD-soitin pysähtyy ja MDsoitin asettuu äänitystauolle.
Kun painat P-painiketta, CD-soitin asettuu tauolle ja
MD-soitin asettuu äänitystauolle.
Tahdistettu äänittäminen alkaa uudelleen, kun painat
·-painiketta.
z
START
Lopeta tahdistettu äänitys painamalla STOPpainiketta.
Äänitystauon asettaminen
6
STANDBY
Paina START-painiketta.
Soitin aloittaa äänittämisen ja CD-soitin aloittaa
soittamisen.
Kappalenumero ja kulunut äänitysaika näkyvät
näytössä.
z
Tahdistettu äänitys voidaan tehdä myös Sony CDkuvalevysoittimella
Seuraamalla Sony CD-soittimelle tarkoitettuja
tahdistetun äänityksen toimintaohjeita voit äänittää
tahdistetusti myös Sony CD-kuvalevysoittimelta.
Valitse CD-kuvalevysoitin pitämällä POWER-painike
alaspainettuna ja painamalla sitten painiketta numero 2.
Valitse CD-soitin uudestaan pitämällä POWER-painike
alaspainettuna ja painamalla painiketta numero 1.
Soitin on tehtaalla asetettu CD-soittimen tahdistetulle
äänitykselle.
z
MD-levyn äänitettävissä oleva aika voidaan tarkistaa
Paina DISPLAY-painiketta (katso sivua 16).
14SF
Äänittäminen MD-levylle
5
Äänittäminen MD-levylle
ajastimen avulla
Liittämällä soittimeen ajastimen (ei kuulu varusteisiin)
voit aloittaa ja lopettaa äänittämistoiminnot tiettyinä
aikoina. Katso ajastimen mukana tulleista ohjeista
tarkemmat tiedot ajastimen liittämisestä ja aloitus- ja
lopetusaikojen asettamisesta.
≠
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
TIMER
1
Kun olet lopettanut ajastimen käytön, aseta
soittimen TIMER-valinnaksi OFF. Aseta soitin
sitten valmiustilaan työntämällä virtajohto
seinäpistorasiaan tai asettamalla ajastin jatkuvaan
toimintaan.
• Jos TIMER-valinnaksi jätetään REC, soitin
aloittaa äänittämisen automaattisesti seuraavan
kerran, kun kytket virran soittimeen.
• Jos et siirrä soitinta valmiustilaan kuukauden
sisällä ajastinäänityksen päättymisestä, äänitys
saattaa hävitä.
p
Tee sivuilla 6 ja 7 olevan luvun “Äänittäminen
MD-levylle” vaiheet 1 – 7.
2
• Jos haluat määrittää äänityksen alkamisajan,
paina p-painiketta.
• Jos haluat määrittää äänityksen loppumisajan,
tee sivulla 7 olevan luvun “Äänittäminen MDlevylle” vaiheet 8 ja 9.
• Jos haluat määrittää sekä äänityksen alkamisettä loppumisajan, paina p-painiketta.
3
Aseta soittimen TIMER-valinnaksi REC.
4
Aseta ajastin haluamallasi tavalla.
• Kun olet asettanut äänityksen alkamisajan, soitin
sammuu. Kun määrätty aika koittaa, soitin
käynnistyy ja äänitys alkaa.
• Kun olet asettanut äänityksen päättymisajan,
äänitys jatkuu. Kun määrätty aika koittaa, soitin
lopettaa äänittämisen ja sammuu.
• Kun olet asettanut sekä äänityksen alkamis- että
päättymisajan, soitin sammuu. Kun alkamisaika
koittaa, soitin käynnistyy ja äänitys alkaa. Kun
päättymisaika koittaa, soitin lopettaa
äänittämisen ja sammuu.
Muista siirtää soitin valmiustilaan kuukauden sisällä
ajastinäänityksen päättymisestä
MD-levyn hakemisto päivittyy ja äänitys kirjoitetaan MDlevylle, kun kytket laitteen päälle. Jos äänitys on kadonnut,
“STANDBY” vilkkuu.
Huomautuksia
• Uusi materiaali äänitetään ajastinäänityksen aikana alkaen
MD-levyn äänitetyn osuuden lopusta.
• Ajastinäänityksen aikana äänitetty materiaali tallennetaan
levylle, kun seuraavan kerran kytket virran soittimeen.
“TOC” vilkkuu tällöin näytössä. Älä liikuta soitinta äläkä
irrota virtajohtoa “TOC” -merkinnän vilkkuessa.
• Ajastinäänitys päättyy, jos levy täyttyy.
15SF
MD-levyjen soittaminen
Kun laitat MD-levyn paikalleen, levyn nimi,
kappaleiden kokonaismäärä ja levyn
kokonaissoittoaika näkyvät näytössä seuraavasti:
Näytön käyttäminen
Levyn nimi
Näytön avulla voit tarkistaa levy- ja kappaletietoja,
kuten kappaleiden kokonaismäärän, kappaleiden
kokonaissoittoajan, levyn jäljellä olevan äänitysajan
sekä levyn nimen.
DISPLAY/CHAR
SCROLL
≠
Kappaleiden
kokonaismäärä
Musiikkiluettelo
√
Levyn kokonaissoittoaika
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
6
DISPLAY
SCROLL
·
P
=
+
0
)
p
r
Ensin näkyy levyn nimi, sitten kappaleiden
kokonaismäärä (Tr) ja levyn kokonaissoittoaika.
Kaikkien kappaleiden numerot esittävä
musiikkiluettelo näkyy ruudukkona, jos MD-levy on
valmiiksi äänitetty ja ilman ruudukkoa, jos MD-levy on
äänitettävä.
Jos kappaleiden kokonaismäärä on yli 25,
musiikkiluettelossa olevan numeron 25 oikealle
puolelle ilmestyy merkintä ”.
Katso äänitettävän levyn ja sen kappaleiden
nimeämisen ohjeet sivun 26 luvusta “Äänitysten
nimeäminen”.
Huomaa
Kappaleiden kokonaismäärän, levyn
kokonaissoittoajan, levyn jäljellä olevan
äänitysajan sekä levyn nimen tarkistaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY/CHAR-painiketta (tai
DISPLAY-painiketta) levyn ollessa pysäytettynä,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Kaikkien äänitettyjen kappaleiden
kokonaismäärä ja kokonaissoittoaika
Kun laitat uuden MD-levyn paikalleen tai kytket soittimen
pois päältä ja sitten takaisin päälle, viimeksi näytetty kohde
ilmestyy uudelleen näkyviin.
Jos kuitenkin irrotat virtajohdon, näytössä näkyy viimeksi
esitetystä näytöstä riippumatta kappaleiden kokonaismäärä
ja kaikkien äänitettyjen kappaleiden kokonaissoittoaika, kun
seuraavan kerran kytket soittimen päälle.
Kappaleen jäljellä olevan ajan ja nimen
tarkistaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY/CHAR-painiketta (tai
DISPLAY-painiketta) MD-levyn soidessa, näyttö
muuttuu kuten alla on esitetty. Kappaleiden numerot
katoavat musiikkiluettelosta, kun ne on soitettu.
Parhaillaan soivan kappaleen numero ja soittoaika
√ Paina
Levyn jäljellä oleva äänitysaika
(vain äänitetyt MD-levyt)
√ Paina
Parhaillaan soivan kappaleen numero ja
jäljellä oleva soittoaika
Jäljellä olevaa äänitysaikaa ei esitetä
valmiiksi äänitetyille MD-levyille.
√ Paina
Levyn nimi
√ Paina
Levyn nimi
Paina
Paina
16
SF
Jos levylle ei ole annettu nimeä, näyttöön ilmestyy
teksti “No Name” ja sen jälkeen kulunut soittoaika.
MD-levyjen soittaminen
z
Voit tarkistaa kappaleen nimen milloin tahansa MDlevyn soidessa
z
Paina SCROLL-painiketta.
Näytössä näkyy kerrallaan korkeintaan 12 merkkiä,
joten sinun on painettava SCROLL-painiketta uudelleen
nähdäksesi kappaleen nimen loput merkit, jos nimessä
on 13 merkkiä tai enemmän.
Paina SCROLL-painiketta uudelleen asettaaksesi
rullauksen tauolle ja vielä kerran, kun haluat jatkaa
rullausta.
Sinun on painettava >25 painiketta ennen
numeropainikkeiden painamista.
Paina >25 painiketta kerran, jos kyseessä on 2numeroinen kappaleen numero ja kaksi kertaa, jos
kyseessä on 3-numeroinen kappaleen numero.
“0” syötetään painamalla painiketta 10.
Esimerkkejä: • Kappaleen numero 30 soittaminen
Paina >25 painiketta kerran ja paina
sitten 3 ja 10.
• Kappaleen numero 100 soittaminen
Paina >25 painiketta kaksi kertaa ja
paina sitten 1, 10 ja 10.
Tietyn kappaleen hakeminen
Mikä tahansa kappale voidaan hakea nopeasti levyn
soidessa AMS-säätimen (automaattinen musiikin
tunnistus), = ja +-painikkeiden,
numeropainikkeiden tai kauko-ohjaimen M.SCANpainikkeen avulla.
≠ AMS ±
≠
z
•
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
0
Soiton asettaminen tauolle kappaleen alkuun
Käännä AMS-painiketta (tai paina = tai
+-painiketta) asetettuasi soiton tauolle.
±
•
Musiikkiselailun soittoaikaa voidaan pidentää Z
Paina M.SCAN-painiketta toistuvasti soittimen ollessa
pysäytettynä, kunnes haluamasi soittoaika (6, 10 tai
20 sekuntia) ilmestyy näyttöön. Jokainen painallus
muuttaa aikaa 6:sta 20:een ja lopulta takaisin 6:een.
z
6
Kun haet kappaleen, jonka numero on suurempi kuin
25 Z
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Numeropainikkeet
M.SCAN
>25
·
=/+
·
P
=
+
0
)
p
z
Nopea siirtyminen viimeisen kappaleen alkuun
Käännä AMS-säädintä vastapäivään (tai paina
=-painiketta), kun näytössä näkyy kappaleiden
kokonaismäärä ja levyn kokonaissoittoaika, levyn
jäljellä oleva äänitysaika tai levyn nimi (katso sivua 16).
r
Kun haluat hakea
Tee seuraavasti:
Seuraavan tai sitä
seuraavan kappaleen
Käännä AMS-säädintä myötäpäivään
levyn soidessa tai paina
+-painiketta toistuvasti, kunnes
löydät kappaleen.
Parhaillaan soivan tai
edellisen kappaleen
Käännä AMS-säädintä vastapäivään
levyn soidessa tai paina
=-painiketta toistuvasti, kunnes
löydät kappaleen.
Tietyn kappaleen
suoraan Z
Syötä kappaleen numero painamalla
numeropainikkeita.
Tietyn kappaleen
AMS-säätimen avulla
1 Käännä AMS-säädintä soittimen
ollessa pysäytettynä, kunnes
haluamasi kappaleen numero
ilmestyy näkyviin. (Kappaleen
numero vilkkuu.)
2 Paina AMS-painiketta tai
·-painiketta.
1 Paina M.SCAN-painiketta, ennen
Selailemalla kutakin
kuin aloitat soittamisen.
kappaletta 6 sekunnin
ajan (musiikkiselailu) 2 Kun olet löytänyt haluamasi
kappaleen, aloita soittaminen
Z
painamalla ·-painiketta.
17SF
MD-levyjen soittaminen
Kappaleen tietyn kohdan
hakeminen
Kappaleiden soittaminen
toistuvasti
Kappaleen tietty kohta voidaan hakea 0 ja )
-painikkeiden avulla soiton tai soittotauon aikana.
Kappaleita voidaan soittaa toistuvasti kaikilla
soittomuodoilla.
6
0/)
≠
±
•
≠
•
±
•
•
•
•
•
•
•
•
)
•
•
•
0
10
0
·
•
0
•
•
•
)
•
•
•
0
§ EJECT
10
§ EJECT
P
p
r
REC
·
P
p
r
REC
REPEAT
Kun haluat hakea
Paina
Tarkkaillessasi ääntä
) (eteenpäin) tai 0
(taaksepäin) ja pidä painettuna,
kunnes löydät haluamasi kohdan.
Nopeasti katsellen
näyttöä soittotauon
aikana
) tai 0 ja pidä painettuna,
kunnes löydät haluamasi kohdan.
Tämän toiminnon aikana ei kuulu
ääntä.
Huomautuksia
• Jos levy loppuu painaessasi )-painiketta soittotauon
aikana, näyttöön ilmestyy “OVER”. Palaa taaksepäin
painamalla 0-painiketta (tai =-painiketta) tai käännä
AMS-säädintä vastapäivään.
• Jos levy loppuu painaessasi )-painiketta äänen
tarkkailun aikana, soitin pysähtyy.
• Vain muutaman sekunnin mittaiset kappaleet saattavat
olla liian lyhyitä selailtaviksi hakutoiminnon avulla.
Tällaisten kappaleiden osalta on parempi soittaa MDlevyä normaalilla nopeudella.
REPEAT
A˜B
)
·
P
=
+
0
)
p
r
Paina REPEAT-painiketta.
Näyttöön ilmestyy “REPEAT”.
Soitin soittaa kappaleet toistuvasti seuraavalla tavalla:
Jos soitinta soitetaan
Soitin soittaa toistuvasti
Tavallisella soittomuodolla
(sivu 8)
Kaikki kappaleet
Hajasoittomuodolla (sivu 19)
Kaikki kappaleet
satunnaisessa
järjestyksessä
Ohjelmoidulla soittomuodolla Saman ohjelman
(sivu 20)
Toistuvan soiton lopettaminen
Paina REPEAT-painiketta niin monta kertaa, että “REPEAT”
katoaa näytöstä.
Soitin palautuu alkuperäiseen soittomuotoon.
Parhaillaan soivan kappaleen soittaminen
toistuvasti
Kun kappale, jota haluat soittaa toistuvasti on soimassa
tavallisella soittomuodolla, paina REPEAT-painiketta
niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy “REPEAT 1”.
18SF
MD-levyjen soittaminen
Tietyn kohdan toistaminen (A-B -toisto) Z
Kappaleen tietty kohta voidaan soittaa toistuvasti.
Tämä voi olla hyödyllistä, kun haluat opetella laulun
sanat ulkoa.
Huomaa, että vain yksittäisen kappaleen sisällä oleva
kohta voidaan soittaa toistuvasti.
1
Soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (hajasoitto)
Voit asettaa soittimen sekoittamaan kappaleet ja
soittamaan ne satunnaisessa järjestyksessä.
Paina levyn soidessa A˜B painiketta kohdan
alussa (kohta A), jota haluat soittaa toistuvasti.
“REPEAT A-” vilkkuu näytössä.
6
PLAY MODE
SHUFFLE
Anna kappaleen soida tai paina )-painiketta,
kunnes saavutat lopetuskohdan (kohta B) ja paina
sitten jälleen A˜B painiketta.
“REPEAT A-B” palaa tasaisesti. Soitin aloittaa
valitun kohdan toistuvan soittamisen.
±
•
•
)
•
0
•
•
•
•
•
•
•
2
≠
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
·
·
·
P
=
+
0
)
p
r
A-B -toiston lopettaminen
Paina REPEAT-painiketta tai p-painiketta.
1
Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti (tai
SHUFFLE-painiketta kerran) soittimen ollessa
pysäytettynä, kunnes näyttöön ilmestyy
“SHUFFLE”.
2
Aloita hajasoitto painamalla ·-painiketta.
Näyttöön ilmestyy “J”, kun soitin sekoittaa
kappaleet.
Uuden aloitus- ja lopetuskohdan asettaminen
Voit toistaa parhaillaan soivaa kohtaa välittömästi seuraavan
kohdan jälkeen vaihtamalla aloitus- ja lopetuskohdan.
1 Paina A˜B painiketta, kun “REPEAT A-B” ilmestyy
näyttöön.
Tämän hetkisestä loppumiskohdasta B tulee uusi
aloituskohta A ja näytössä vilkkuu “REPEAT A-”.
2 Jatka kappaleen soittamista tai paina )-painiketta,
kunnes saavutat uuden lopetuskohdan (kohta B) ja paina
sitten jälleen A˜B painiketta.
“REPEAT A-B” palaa tasaisesti ja soitin aloittaa viimeksi
valitun kohdan toistuvan soittamisen.
Huomaa
Jos katkaiset soittimesta virran tai irrotat virtajohdon, soitin
muistaa viimeisen toistotoiminnon asetuksen, kun seuraavan
kerran kytket soittimeen virran.
A-B -toistoasetukset ovat kuitenkin tällöin kadonneet.
Hajasoiton lopettaminen
Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti (tai CONTINUEpainiketta kerran), kunnes “SHUFFLE” katoaa näytöstä.
z
Kappaleet voidaan valita hajasoiton aikana
• Seuraava kappale soitetaan kääntämällä AMSsäädintä myötäpäivään (tai painamalla +painiketta).
• Parhaillaan soiva kappale saadaan soimaan uudelleen
alusta painamalla AMS-säädintä vastapäivään (tai
painamalla =-painiketta). AMS-säätimellä (tai
=-painikkeella) ei voida palata jo soitettuun
kappaleeseen.
19SF
MD-levyjen soittaminen
z
Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu soitto)
Kun kappalenumero näkyy näytössä, paina AMSpainiketta niin monta kertaa kuin haluat.
Voit määrittää MD-levyllä olevien kappaleiden
soittojärjestyksen ja luoda omia enintään 25 kappaletta
sisältäviä ohjelmia.
≠
z
Ohjelma säilyy ohjelmoidun soiton päättymisen
jälkeenkin
Voit soittaa saman ohjelman uudelleen painamalla
·-painiketta.
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
≠ AMS ±
Sama kappale voidaan ohjelmoida useamman kerran
· p PLAY MODE
Huomautuksia
• Ohjelmoidulla soittotoiminnolla luotu ohjelma häviää,
kun kytket virran pois tai irrotat virtajohdon. Ohjelma ei
kuitenkaan katoa muistista ajastinsoiton aikana.
• Näytössä näkyy kokonaissoittoajan asemesta “- -m - -s”,
jos ohjelman kokonaissoittoaika ylittää 160 minuuttia.
6
>25
·
=/+
1
2
·
P
=
+
0
)
p
PROGRAM
Kappalejärjestyksen tarkistaminen
Numeropainikkeet
Voit tarkistaa ohjelmasi kappalejärjestyksen soiton tai
soittotauon aikana.
CLEAR
p
r
Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti (tai
PROGRAM-painiketta kerran) soittimen ollessa
pysäytettynä, kunnes näyttöön ilmestyy
“PROGRAM”.
Tee joko a) tai b):
a) Kun käytät kauko-ohjainta
Paina numeropainikkeita syöttääksesi
haluamassasi järjestyksessä kappaleet, jotka
haluat mukaan ohjelmaan. Kappale, jonka
numero on suurempi kuin 25, valitaan >25painikkeen avulla (katso sivua 17).
Jos teit virheen
Paina CLEAR-painiketta ja paina sitten oikeata
numeropainiketta.
b) Kun käytät soittimen säätimiä
1 Käännä AMS-säädintä, kunnes haluamasi
kappalenumero ilmestyy näyttöön.
2 Paina AMS- tai PLAY MODE -painiketta.
3
Toista vaihe 2 muiden kappaleiden syöttämiseksi.
Joka kerta kun syötät kappaleen,
kokonaissoittoaika lisääntyy ja ilmestyy näyttöön.
4
Aloita ohjelmoitu soitto painamalla
·-painiketta.
Ohjelmoidun soiton lopettaminen
20SF
Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti (tai CONTINUEpainiketta kerran) soittimen ollessa pysäytettynä, kunnes
“PROGRAM” katoaa näkyvistä.
Käännä AMS-säädintä (tai paina = tai +painiketta) soiton tai soittotauon aikana.
Kappalenumerot ilmestyvät siinä järjestyksessä kuin ne
on ohjelmoitu.
Kappalejärjestyksen muuttaminen
Voit muuttaa ohjelmasi kappalejärjestystä ennen soiton
aloittamista.
Kun haluat
Tee näin:
Pyyhkiä ohjelman
viimeisen kappaleen Z
Paina CLEAR-painiketta. Joka
kerta kun painat painiketta,
viimeinen kappale poistetaan
ohjelmasta.
Lisätä kappaleita
ohjelman loppuun
Tee ohjeiden “Oman ohjelman
luominen” vaiheet 2 ja 3.
Muuttaa koko ohjelman
1 Paina p-painiketta, kun soitin
on pysäytettynä.
2 Tee ohjeiden “Oman ohjelman
luominen” vaiheet 2 ja 3.
MD-levyjen soittaminen
Automaattisen tauotuksen lopettaminen
Hyödyllisiä vihjeitä
äänitettäessä MD-levyltä
kasetille Z
Tässä luvussa selostetut automaattinen harvennus ja
automaattinen tauotus helpottavat äänittämistä MDlevyltä kasetille.
Paina A.SPACE-painiketta toistuvasti, kunnes “A.PAUSE”
häviää näytöstä.
Huomaa
Jos katkaiset soittimesta virran tai irrotat virtajohdon, soitin
muistaa automaattisen harvennuksen ja automaattisen
tauotuksen viimeisen asetuksen, kun seuraavan kerran
kytket soittimeen virran.
6
MD-levyn soittaminen
käyttämällä ajastinta
P
p
Tyhjien välien lisääminen äänitettäessä
kasetille (Auto Space: automaattinen
harvennus)
≠
±
•
•
0
)
•
•
•
•
•
•
Automaattinen harvennustoiminto lisää 3 sekunnin
tyhjän välin kappaleiden väliin äänitettäessä MD-levyä
kasetille. Tämä mahdollistaa AMS-toiminnon
käyttämisen, kun myöhemmin soitat kasettia.
•
·
Soiton käynnistys- ja lopetustoimintoja voidaan
käyttää määrättyinä aikoina liittämällä soittimeen
ajastin (ei kuulu varusteisiin). Katso ajastimen mukana
tulleesta käyttöohjeesta tarkemmat tiedot ajastimen
liittämisestä sekä alkamis-ja päättymisajan
säätämisestä.
0
•
A.SPACE
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
· PLAY MODE
TIMER
6
Paina A.SPACE-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön ilmestyy “A.SPACE”.
PLAY MODE
Automaattisen harvennuksen lopettaminen
Paina A.SPACE-painiketta toistuvasti, kunnes “A.SPACE”
häviää näytöstä.
·
Huomaa
Jos automaattinen harvennustoiminto on päällä äänitettäessä
useita kappalenumeroita käsittäviä esityksiä (esim.
musiikkikooste tai sinfonia), esityksen keskelle jää tyhjä väli
aina kun kappalenumero vaihtuu.
Paina · tai P-painiketta.
p
r
Tee sivulla 8 olevan luvun “MD-levyjen
soittaminen” vaiheet 1 – 3.
2
Valitse haluamasi soittomuoto painamalla PLAY
MODE -painiketta toistuvasti (tai jotakin PLAY
MODE -painiketta kerran).
Luo ohjelma (katso sivua 20), jos haluat soittaa
vain tietyt kappaleet.
3
• Jos haluat määrittää soiton alkamisajan, siirry
vaiheeseen 4.
• Jos haluat määrittää soiton päättymisajan, aloita
soitto painamalla ·-painiketta ja siirry sitten
vaiheeseen 4.
• Jos haluat määrittää sekä soiton alkamis- että
päättymisajan, siirry vaiheeseen 4.
4
Aseta soittimen TIMER-valinnaksi PLAY.
Paina A.SPACE-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön ilmestyy “A.PAUSE”.
Soiton käynnistäminen uudelleen
P
+
1
Tauolle asettaminen kunkin kappaleen
jälkeen (Auto Pause: automaattinen
tauotus)
Kun automaattinen tauotustoiminto on päällä, soitin
asettuu tauolle kunkin kappaleen soittamisen jälkeen.
Automaattinen tauotus on kätevä äänitettäessä
yksittäisiä kappaleita tai useita toisistaan erillään
olevia kappaleita.
·
=
(jatkuu)
21SF
Äänitettyjensoittaminen
MD-levyjen
MD-levyjen editoiminen
5
6
Aseta ajastin.
• Jos olet asettanut soiton alkamisajan, soitin
sammuu. Kun määritetty aika koittaa, soitin
käynnistyy ja soitto alkaa.
• Jos olet asettanut soiton päättymisajan, soitto
jatkuu. Kun määritetty aika koittaa, soitin
lakkaa soittamasta ja sammuu.
• Jos olet asettanut sekä soiton alkamis- että
päättymisajan, soitin sammuu. Kun määritetty
aika koittaa, soitin käynnistyy ja soitto alkaa.
Kun päättymisaika koittaa, soitin lakkaa
soittamasta ja sammuu.
Kun olet lopettanut ajastimen käytön, aseta
soittimen TIMER-valinnaksi OFF.
Huomaa
Voit valita ohjelmoidun soiton vaiheessa 2. Muista
kuitenkin, että ohjelmat katoavat aikanaan, kun valmiustila
kytketään pois päältä. Tästä syystä ohjelma ei ehkä ole
tallella määritetyn ajan koittaessa, jos asetat ajan liian
pitkälle tulevaisuuteen. Jos näin käy, soitin siirtyy
määritetyn ajan koittaessa tavalliseen soittomuotoon ja
kappaleet soivat normaalissa järjestyksessä.
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
Huomautuksia editoinnista
Äänitettyjä kappaleita voidaan muuttaa äänittämisen
jälkeen seuraavien toimintojen avulla:
• Pyyhkimistoiminnon avulla voit pyyhkiä äänitettyjä
kappaleita yksinkertaisesti määrittämällä vastaavan
kappalenumeron.
• Jakotoiminnon avulla voit jakaa kappaleita
haluamistasi kohdista, jolloin voit myöhemmin
nopeasti hakea nämä kohdat AMS-toiminnon avulla.
• Yhdistelytoiminnon avulla voit yhdistää kaksi
peräkkäistä kappaletta yhdeksi.
• Siirtotoiminnon avulla voit vaihtaa kappaleiden
järjestystä siirtämällä tiettyjä kappaleita haluamaasi
kohtaan.
• Nimeämistoiminnon avulla voit nimetä äänitettyjä
MD-levyjä ja kappaleita.
Jos näyttöön ilmestyy “Protected”
Soitin ei voi tehdä muutoksia, koska MD-levyn
äänityssuojan aukko on auki. Sulje aukko ennen editointia.
Jos näytössä vilkkuu “TOC”
Älä liikuta soitinta äläkä irrota virtajohtoa. Kun olet tehnyt
muutokset, “TOC” palaa tasaisesti, kunnes otat MD-levyn
pois soittimesta tai katkaiset virran. “TOC” vilkkuu, kun
soitin päivittää hakemistoa. Kun soitin on lopettanut
hakemiston päivittämisen, “TOC” sammuu.
Äänitysten pyyhkiminen
(pyyhkimistoiminto)
Tee seuraavat toimet, kun haluat pyyhkiä:
• Yksittäisen kappaleen
• Kaikki kappaleet
• Kappaleen osia
Huomaa, että MD-tietoja ei voida palauttaa, kun ne
on kerran pyyhitty.
EDIT/NO
≠ AMS ±
≠
YES
±
•
•
0
·
P
p
r
REC
22SF
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
§ EJECT
10
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
Yksittäisen kappaleen pyyhkiminen
Yksittäinen kappale voidaan pyyhkiä yksinkertaisesti
määrittämällä sitä vastaava kappalenumero. Kun
pyyhit kappaleen MD-levyllä olevien kappaleiden
kokonaismäärä vähenee yhdellä ja kaikki pyyhityn
kappaleen jälkeen olevat kappaleet numeroidaan
uudelleen. Koska pyyhkiminen vain päivittää
hakemiston, pyyhityn materiaalin päälle ei tarvitse
äänittää.
z
Välttääksesi sekaannuksen pyyhkiessäsi useita
kappaleita sinun kannattaa aloittaa pyyhkiminen
suurimmista kappalenumeroista ja edetä pienempään
numeroon päin. Näin estetään vielä pyyhkimättä
olevien kappaleiden uudelleen numerointi.
Esimerkki: Pyyhitään B
Kappalenumero
1
2
A
4
3
B
C
Pyyhitään
D
A
C
1
Paina EDIT/NO-painiketta toistuvasti soittimen
ollessa pysäytettynä, kunnes näyttöön ilmestyy
teksti “All Erase ?”.
2
Paina YES-painiketta.
Musiikkiluettelon kaikki kappaleet alkavat
vilkkua.
3
Paina jälleen YES-painiketta.
Kun MD-levyn nimi, kaikki äänitetyt kappaleet ja
kappalenimet on pyyhitty, näyttöön ilmestyy
muutamaksi sekunniksi teksti “Complete” ja
musiikkiluettelo katoaa näkyvistä.
Paina EDIT/NO tai p-painiketta.
3
2
Äänitettävän MD-levyn pyyhkiminen poistaa levyn
nimen, kaikki äänitetyt kappaleet ja kappalenimet
(katso sivua 29).
Pyyhkimistoiminnon lopettaminen
B pyyhkiytyy
1
Kaikkien MD-levyllä olevien kappaleiden
pyyhkiminen
D
Kappaleen osan pyyhkiminen
1
Käännä AMS-säädintä, kunnes näyttöön ilmestyy
sen kappaleen numero, jonka haluat pyyhkiä.
2
Paina EDIT/NO-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön ilmestyy “Erase ?”.
Valitsemasi kappalenumero alkaa vilkkua
musiikkiluettelossa.
3
4
Kappaleen tietty osa voidaan pyyhkiä jakotoiminnon
(katso sivua 24), pyyhkimistoiminnon (katso sivua 22)
ja yhdistelytoiminnon (katso sivua 25) avulla.
Esimerkki: Kappaleen A osan pyyhkiminen
Kappalenumero Pyyhittävä osa
1
2
3
A
Paina YES-painiketta.
Kun vaiheessa 1 valittu kappale on pyyhitty,
teksti “Complete” ilmestyy näkyviin muutamaksi
sekunniksi ja musiikkiluettelossa olevien
kappaleiden kokonaismäärä vähenee yhdellä.
Jos pyyhit kappaleen kesken soiton, pyyhittyä
kappaletta seuraava kappale alkaa soida
pyyhkimisen jälkeen.
Vaihda kappalenumeroa painamalla EDIT/NO tai p painiketta tai kääntämällä AMS-säädintä.
C
A jaetaan
kolmeen osaan
Jaetaan
1
2
A
#1
3
A
#2
4
A
#3
5
B
C
Osa 2
pyyhitään
Pyyhitään
1
Toista vaiheet 1 – 3, jos haluat pyyhkiä lisää
kappaleita.
Pyyhkimistoiminnon lopettaminen
B
A
#1
2
A
#3
3
4
B
C
Osat 1 ja 3
yhdistetään
Yhdistetään
1
A (#1+#3)
2
3
B
C
Huomaa
Jos näyttöön ilmestyy teksti “Erase!! ?”, kappale on äänitetty
tai editoitu toisella MD-levyllä ja se on äänityssuojattu. Jos
tämä merkintä ilmestyy näyttöön, paina YES-painiketta
pyyhkiäksesi kappaleen.
23SF
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
Äänitettyjen kappaleiden
jakaminen (jakotoiminto)
Jakotoiminnon avulla voit antaa kappalenumeron
kohdille, jotka haluat hakea myöhemmin satunnaisesti.
Käytä tätä toimintoa lisätäksesi MD-levylle
analogisesta lähteestä äänitettyjä kappaleita (jolloin
niissä ei ole kappalenumeroita) tai jakaaksesi olemassa
olevan kappaleen useaan osaan. Kun jaat kappaleen,
MD-levyllä olevien kappaleiden kokonaismäärä
lisääntyy yhdellä ja kaikki jaetun kappaleen jälkeen
olevat kappaleet numeroidaan uudelleen.
5
Tarkkaile ääntä ja käännä AMS-säädintä
löytääksesi uuden kappaleen alkukohdan.
Uuden kappaleen alkuosa soi toistuvasti.
Näytössä näkyy vuorotellen “Rehearsal” ja
“Position ok?”.
Alkukohtaa voidaan siirtää kappaleen sisällä –128
– +127 pykälää noin 0,06 sekunnin mittaisin
askelin.
6
Jos alkukohta on edelleen väärä, toista vaihetta 5,
kunnes oikea kohta löytyy.
7
Kun oikea kohta on löytynyt, paina YES- tai AMSpainiketta. Kun kappale on jaettu, näyttöön
ilmestyy muutaman sekunnin ajaksi “Complete”
ja vastaluotu kappale alkaa soida. Uudella
kappaleella ei ole kappalenimeä, vaikka
alkuperäisellä kappaleella olisi sellainen ollut.
Esimerkki: Luodaan uusi kappale kohtaan C jakamalla
kappale 2
Kappalenumero
1
2
A
3
B
Kappale 2 jaetaan ja kohtaan
C luodaan uusi kappale
3
4
Jaetaan
1
2
A
D
C
B
Paina p-painiketta.
z
D
C
Jakotoiminnon lopettaminen
Yhdistele kappaleet uudelleen (katso sivulla 25 olevaa
lukua “Äänitettyjen kappaleiden yhdistäminen”) ja jaa
ne sitten uudelleen tarpeen vaatiessa.
EDIT/NO ≠ AMS ± YES P
≠
z
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
24SF
Kappale voidaan jakaa kesken äänittämisen
•
•
0
Kappaleen jakaminen voidaan peruuttaa
1
Paina MD-levyn soidessa P-painiketta kohdassa,
johon haluat luoda uuden kappaleen.
Soitin asettuu soittotauolle.
2
Paina EDIT/NO-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön ilmestyy “Divide ?”.
3
Jaa kappale painamalla YES-painiketta.
Näytössä näkyy vuorotellen “Rehearsal” ja
“Position ok?”, jaettava kappale alkaa vilkkua
musiikkiluettelossa ja uuden kappaleen alkuosa
alkaa soida toistuvasti.
4
Jos alkukohta on väärä, paina EDIT/NOpainiketta. (Jos se on oikea, siirry vaiheeseen 7.)
Käytä kappaleen merkintätoimintoa (katso sivua 12).
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
5
Äänitettyjen kappaleiden
yhdistäminen
(yhdistelytoiminto)
Käytä yhdistelytoimintoa MD-levyllä peräkkäin
olevien kappaleiden yhdistämiseen, kun soitin on
pysäytettynä, soittamassa tai tauolla. Tämä toiminto on
hyödyllinen yhdistettäessä useita kappaleita yhdeksi
koosteeksi tai useita erikseen äänitettyjä osia
yksittäiseksi kappaleeksi. Kun yhdistät kaksi
kappaletta, kappaleiden kokonaismäärä vähenee
yhdellä ja kaikki yhdistettyjen kappaleiden jälkeen
olevat kappaleet numeroidaan uudelleen.
Jos kohta on oikea, paina YES-painiketta.
Kun kappaleet on yhdistetty, näyttöön ilmestyy
muutaman sekunnin ajaksi teksti “Complete” ja
musiikkiluettelossa oleva kappaleiden
kokonaismäärä vähenee yhdellä. Jos molemmilla
yhdistetyillä kappaleilla on kappalenimi,
jälkimmäisen kappaleen nimi pyyhitään.
Yhdistelytoiminnon lopettaminen
Paina EDIT/NO tai p-painiketta.
z
Kappaleiden yhdistely voidaan peruuttaa
Jaa kappaleet uudelleen (katso sivulla 24 olevaa lukua
“Äänitettyjen kappaleiden jakaminen”) ja toista sitten
tarpeen vaatiessa yhdistelytoimet oikeiden kappaleiden
kanssa.
Esimerkki: Yhdistetään B ja C
Huomaa
Kappalenumero
1
2
A
3
4
B
C
B ja C yhdistetään
yhdeksi kappaleeksi
Yhdistetään
1
2
A
D
Jos näyttöön ilmestyy teksti “Sorry”, kappaleita ei voida
yhdistää. Näin käy toisinaan, kun olet editoinut samaa
kappaletta useita kertoja. Kyseessä on MD-järjestelmän
tekninen rajoite eikä laitevika.
3
B
C
D
EDIT/NO ≠ AMS ± YES
≠
p
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
1
Käännä AMS-säädintä, kunnes jälkimmäinen
yhdistettävistä kappaleista ilmestyy näkyviin.
Esimerkiksi kun yhdistetään kappaleet 3 ja 4,
käännä AMS-säädintä, kunnes kappale 4 ilmestyy
näkyviin.
2
Paina EDIT/NO-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön ilmestyy teksti “Combine ?”.
3
Paina YES-painiketta.
Näytössä näkyy vuorotellen “Rehearsal” ja
“Track ok?”. Kahden kappaleen yhdistymiskohta
(eli ensimmäisen kappaleen loppu ja
jälkimmäisen kappaleen alku) soi toistuvasti ja
vastaava kappalenumero vilkkuu
musiikkiluettelossa.
4
Jos kappale on väärä, paina EDIT/NO tai
p-painiketta ja aloita sitten uudelleen vaiheesta 1.
25SF
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
Äänitettyjen kappaleiden
siirtäminen (siirtotoiminto)
Äänitysten nimeäminen
(nimeämistoiminto)
Käytä siirtotoimintoa minkä tahansa kappaleen
järjestyksen muuttamiseen. Kun olet siirtänyt
kappaletta, kappaleen uuden ja vanhan sijaintipaikan
väliset kappaleet numeroidaan automaattisesti
uudelleen.
Äänitetyt MD-levyt ja kappaleet voidaan nimetä.
Nimet näkyvät näytössä MD-toimintojen aikana. Ne
voivat sisältää isoja ja pikkukirjaimia, numeroita ja
symboleja ja niitä voi olla yhdellä levyllä korkeintaan
1.700.
Esimerkki: Kappaleen C siirtäminen kappalepaikkaan 2
2
3
EDIT/NO ≠ AMS ± DISPLAY/CHAR 0/) YES
4
≠
±
•
•
•
D
)
•
0
•
•
•
C
B
•
•
A
0
•
Kappalenumero
1
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
Kappale C siirtyy
kappalepaikkaan 2
4
3
Siirretään
1
2
A
C
EDIT/NO
D
B
≠ AMS ±
≠
YES
±
•
•
0
•
)
•
•
•
•
•
•
•
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
1
Käännä AMS-säädintä, kunnes näyttöön ilmestyy
se kappalenumero, jonka haluat siirtää.
2
Paina EDIT/NO-painiketta, kunnes näyttöön
ilmestyy teksti “Move ?”.
3
Paina YES-painiketta.
Siirrettävän kappaleen numero ja uusi
kappalepaikka näkyvät.
Uusi
Siirrettävän
kappaleen numero kappalepaikka
4
Käännä AMS-säädintä, kunnes uusi
kappalepaikka näkyy.
5
Paina YES- tai AMS-painiketta.
Kun olet siirtänyt kappaleen, näyttöön ilmestyy
muutamaksi sekunniksi teksti “Complete” ja
siirretty kappale alkaa soida, jos soitin on
soittomuodolla.
Siirtotoiminnon lopettaminen
Paina EDIT/NO tai p-painiketta.
26SF
Nimeä kappale tai MD-levy seuraavien ohjeiden
mukaan.
Kappale voidaan nimetä, kun se on soimassa,
tauolla tai äänityksessä. Jos kappale on soimassa tai
äänityksessä, pidä huolta, ettei nimeäminen ole
kesken kappaleen päättyessä. Jos kappale päättyy,
ennen kuin olet ehtinyt lopettaa nimeämisen, jo
syöttämäsi merkit eivät tallennu ja kappale jää
nimeämättä.
1
2
Paina EDIT/NO-painiketta, kunnes näyttöön
ilmestyy teksti “Name in ?” ja tee sitten seuraavat
toimet:
Kun haluat nimetä
Varmista, että soitin on
Kappaleen
Soittamassa, tauolla tai
äänittämässä nimettävää
kappaletta tai pysäytettynä
haettuasi nimettävän
kappaleen
MD-levyn
Pysäytettynä siten, että
näytössä ei ole
kappalenumeroa
Paina YES-painiketta.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
3
Paina DISPLAY/CHAR-painiketta valitaksesi
merkkitypin seuraavalla tavalla:
6
Toista vaiheita 3 – 5, kunnes koko nimi on
syötetty.
Jos syötit väärän merkin
Kun haluat valita
Paina DISPLAY/CHAR-painiketta
toistuvasti, kunnes
Isoja kirjaimia
Näyttöön ilmestyy “A”
Paina 0 tai )-painiketta, kunnes oikea merkki alkaa
vilkkua. Syötä sitten oikea merkki toistamalla vaiheet
3 – 5.
Pikkukirjaimia
Näyttöön ilmestyy “a”
Merkin pyyhkiminen
Numeroita
Näyttöön ilmestyy “0”
Paina 0 tai )-painiketta, kunnes pyyhittävä merkki
alkaa vilkkua. Paina sitten EDIT/NO-painiketta.
Tyhjän välin syöttäminen
Paina AMS tai )-painiketta kohdistimen vilkkuessa.
7
4
Valitse merkki kääntämällä AMS-säädintä.
Paina YES-painiketta.
Tämä päättää nimeämisen, jolloin nimi ilmestyy
näytön vasempaan reunaan.
Nimeämisen lopettaminen
Paina p-painiketta.
Valitut merkit vilkkuvat.
Kirjaimet, numerot ja symbolit näkyvät
järjestyksessä, kun käännät AMS-säädintä.
Nimissä voidaan käyttää seuraavia symboleja:
!”#$%&´()*+,–./:;<=>?@_`
Huomaa
Kappaletta tai MD-levyä ei voi nimetä äänitettäessä
olemassa olevan kappaleen päälle.
(jatkuu)
Merkkityyppiä voidaan vaihtaa milloin tahansa
vaiheen 4 aikana painamalla DISPLAY/CHARpainiketta (katso vaihetta 3).
5
Syötä valittu merkki painamalla AMS-painiketta.
Kohdistin siirtyy oikealle ja jää odottamaan
seuraavan merkin syöttöä.
27SF
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
Kappaleiden ja MD-levyjen nimeäminen
kauko-ohjaimen avulla Z
4
Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes koko nimi on
syötetty.
Jos syötit väärän merkin
Paina 0 tai )-painiketta, kunnes korjattava merkki
alkaa vilkkua.
Pyyhi väärä merkki painamalla CLEAR-painiketta ja
syötä sitten oikea merkki.
6
NAME
·
CHAR
0/)
1
2
3
28SF
P
=
+
0
)
p
r
Kirjain/
numeropainikkeet
5
CLEAR
p
NUM
Nimeämisen lopettaminen
Paina jälleen NAME-painiketta.
Syötetty nimi ilmestyy näyttöikkunan vasempaan
reunaan, kun nimi on tallennettu.
Paina p-painiketta.
Paina NAME-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin. Toimi
sitten seuraavalla tavalla:
Kun haluat nimetä
Varmista, että soitin on
Kappaleen
Soittamassa, tauolla tai
äänittämässä nimettävää
kappaletta tai pysäytettynä
haettuasi nimettävän kappaleen
MD-levyn
Pysäytettynä siten, että näytössä
ei ole kappalenumeroa
Valitse merkkityyppi seuraavalla tavalla:
Kun haluat valita
Paina
Isot kirjaimet
CHAR-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy
“Selected ABC”
Pikkukirjaimet
CHAR-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy
“Selected abc”
Numerot
NUM-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy
“Selected 123”
Syötä merkit yksi kerrallaan.
Kun olet syöttänyt merkin, kohdistin siirtyy
oikealle ja jää odottamaan seuraavan merkin
syöttämistä.
Äänitettyjen MD-levyjen editoiminen
Paina NAME-painiketta ja toimi sitten seuraavalla
tavalla:
Kun haluat muuttaa
Varmista, että soitin on
Kappaleen nimen
Soittamassa tai tauolle
asetettuna kesken kappaletta,
jonka nimeä aiotaan muuttaa
tai pysäytettynä haettuasi
kappaleen, jonka nimeä
muutetaan
Levyn nimen
Pysäytettynä siten, että
näytössä ei ole
kappalenumeroa
Pidä CLEAR-painike (tai soittimen EDIT/NOpainike) painettuna, kunnes nykyinen nimi on
pyyhitty.
3
Syötä uusi nimi.
Tee sivulla 26 olevan luvun “Äänitysten
nimeäminen” vaiheet 3 – 6 tai sivulla 28 olevan
luvun “Kappaleiden ja MD-levyjen nimeäminen
kauko-ohjaimen avulla” vaiheet 2 – 4.
Peruutustoiminnon avulla voidaan perua viimeisin
muutos ja palauttaa MD-levyn sisältö tilaan, joka
vallitsi ennen tämän muutoksen tekemistä. Muutoksia
ei kuitenkaan voida perua, jos olet tehnyt jonkin
seuraavista asioista:
• Painanut etureunassa olevaa r REC-painiketta.
• Painanut kauko-ohjaimen r-painiketta, MUSIC
SYNC-painiketta tai CD-SYNC STANDBYpainiketta.
• Päivittänyt hakemiston katkaisemalla virran tai
ottamalla MD-levyn ulos laitteesta.
• Irrottanut verkkojohdon.
≠
Kaikkien levyllä olevien nimien
pyyhkiminen (nimen pyyhkimistoiminto)
Tällä toiminnolla pyyhitään kaikki MD-levyllä olevat
nimet kerralla.
Huomaa, että kerran pyyhittyjä nimiä ei voi
palauttaa.
1
Paina EDIT/NO-painiketta uudelleen.
Näytössä näkyy “Name Erase ?”.
3
Paina YES-painiketta.
Kaikki nimet pyyhkiytyvät.
)
0
10
§ EJECT
·
P
p
r
REC
EDIT/NO
YES
1
Kun laite on pysäytettynä ja näytössä ei näy
kappalenumeroa, paina EDIT/NO-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy “Undo ?”. Jos
muutoksia ei ole tehty, näytössä ei näy “Undo ?”.
2
Paina YES-painiketta.
Peruttavasta muutoksesta riippuen jokin
seuraavista viesteistä näkyy näytössä:
Tehty muutos:
Viesti:
Yksittäisen kappaleen pyyhkiminen
Paina EDIT/NO-painiketta toistuvasti soittimen
ollessa pysäytettynä, kunnes näytössä näkyy
“All Erase ?”.
2
•
•
0
•
Paina NAME-painiketta.
•
•
•
•
4
±
•
2
Viimeisen muutoksen
peruuttaminen
(peruutustoiminto)
•
1
•
Olemassa olevan nimen muuttaminen Z
Kaikkien MD-levyllä olevien
kappaleiden pyyhkiminen
“Erase Undo ?”
Kappaleen jakaminen
“Divide Undo ?”
Kappaleiden yhdistäminen
“Combine Undo ?”
Kappaleen siirtäminen
“Move Undo ?”
Kappaleen tai MD-levyn nimeäminen
Olemassa olevan nimen muuttaminen “Name Undo ?”
Kaikkien MD-levyllä olevien nimien
pyyhkiminen
Nimen pyyhkimistoiminnon lopettaminen
Paina p-painiketta.
z
Kaikki äänitetyt kappaleet ja nimet voidaan pyyhkiä
Katso sivulla 23 olevaa lukua “Kaikkien MD-levyllä
olevien kappaleiden pyyhkiminen”.
3
Paina YES-painiketta uudelleen.
Näytössä näkyy “Complete” muutaman sekunnin
ajan ja MD-levyn sisältö palautuu ennen
muutosta vallinneeseen tilaan.
Peruutustoiminnon lopettaminen
Paina EDIT/NO tai p-painiketta.
29SF
Lisätietoja
Näytön viestit
Järjestelmän rajoitukset
Seuraavassa taulukossa esitetään näytössä näkyvät
viestit.
MiniDisc-soittimen äänitysjärjestelmä on täysin
erilainen kuin tavallisen kasetti- tai DAT-nauhurin.
Siihen liittyvät rajoitukset on kuvattu alla. Nämä
rajoitukset johtuvat kuitenkin itse MDäänitysjärjestelmän ominaisuuksista eivätkä
mekaanisista syistä.
Viesti
Merkitys
Blank Disc
Soittimeen on asetettu uusi (tyhjä) tai
pyyhitty MD-levy.
Cannot Copy
Digitaalisesti kopioidulta MD-levyltä
yritettiin tehdä toinen kopio (katso
sivua 33).
Cannot EDIT
MD-levyä yritettiin muuttaa
ohjelmoidun soiton tai hajasoiton
aikana.
Disc Error
MD-levy on naarmuuntunut tai
hakemisto puuttuu. Pyyhi kaikki
uudella MD-levyllä olevat kappaleet
ennen käyttöä (katso sivulla 23 olevaa
lukua “Kaikkien MD-levyllä olevien
kappaleiden pyyhkiminen”).
Disc Full
MD-levy on täynnä (katso tällä sivulla
olevaa lukua “Järjestelmän
rajoitukset”).
Impossible
Yritettiin yhdistää kaksi kappaletta
näistä ensimmäisen soidessa.
Name Full
30SF
MD-levyn nimeämiskapasiteetti on
tullut täyteen (noin 1.700 merkkiä).
NO DISC
Soittimessa ei ole MD-levyä.
No Track
Soittimeen asetetulla MD-levyllä on
nimi, mutta ei yhtään kappaletta.
Protected
Soittimeen asetettu MD-levy on
äänityssuojattu.
Retry
Ensimmäinen äänitysyritys
epäonnistui häiriön tai MD-levyllä
olevan naarmun takia ja soitin yrittää
toisen kerran.
Retry Error
Soittimen heilumisen tai MD-levyllä
olevien naarmujen takia äänitys ei
useista yrityksistä huolimatta
onnistunut.
Sorry
Yritettiin yhdistää kaksi kappaletta,
joita ei voida yhdistää.
STANDBY (vilkkuu)
Ajastimella äänitetty sisältö on
kadonnut ajan kuluessa eikä sitä
voida tallentaa levylle tai sitten
ohjelmoitua soittoa ei voitu aloittaa
johtuen ohjelman katoamisesta ajan
kuluessa.
“Disc Full” syttyy, vaikka MD-levylle ei vielä olekaan
äänitetty sille enintään mahtuvaa määrää (60 tai 74
minuuttia)
Kun MD-levylle on äänitetty 255 kappaletta, “Disc Full”
syttyy äänitetystä kokonaisajasta riippumatta. MD-levylle ei
voida äänittää enempää kuin 255 kappaletta. Jos haluat
jatkaa äänittämistä, pyyhi tarpeettomat kappaleet tai käytä
toista äänitettävää MD-levyä.
“Disc Full” syttyy, vaikka MD-levylle ei vielä olekaan
äänitetty suurinta mahdollista kappalemäärää
Kappaleen sisällä olevat korostuksen vaihtelut tulkitaan
toisinaan kappaleväleiksi, jolloin kappaleiden lukumäärä
kasvaa. Tämä aiheuttaa “Disc Full” valon syttymisen.
Jäljellä oleva äänitysaika ei lisäänny huolimatta useiden
lyhyiden kappaleiden pyyhkimisestä
Alle 12 sekunnin mittaisia kappaleita ei lasketa ja tästä
johtuen niiden pyyhkiminen ei välttämättä johda äänitysajan
lisääntymiseen.
Joitakin kappaleita ei voida yhdistää toisiin
Kappaleiden yhdistäminen ei ehkä onnistu, kun kappaleita
on editoitu.
Yhteenlaskettu MD-levyn äänitetty kokonaisaika ja
jäljellä oleva aika ei välttämättä ole sama kuin suurin
mahdollinen äänitysaika (60 tai 74 minuuttia)
Äänitys tapahtuu 2 sekunnin vähimmäisjaksoissa, vaikka
äänitettävä materiaali olisi kuinka lyhyt. Äänitetty sisältö
saattaa tästä syystä olla lyhyempi kuin suurin mahdollinen
äänityskapasiteetti. Lisäksi mahdolliset naarmut voivat
rajoittaa levytilaa.
Editoimalla luotujen kappaleiden ääni voi kadota haun
aikana.
Kappalenumerot eivät tallennu oikein
Kappalenumerot saattavat kohdentua tai äänittyä väärin (1)
jos CD-levyn kappaleita jaetaan useiksi pieniksi kappaleiksi
digitaalisen äänityksen aikana tai (2) äänitettäessä tiettyjä
CD-levyjä, kun merkkivalo “LEVEL-SYNC” palaa (eli kun
automaattinen kappalemerkintä on päällä).
Lisätietoja
Näytössä näkyy pitkän aikaa “TOC Reading”
Jos soittimeen asetettu äänitettävä MD-levy on uusi, “TOC
Reading” näkyy näytössä pidempään kuin käytetyillä MDlevyillä.
Olemassa olevan kappaleen päälle äänittämistä koskevat
rajoitukset
• Oikea jäljellä oleva äänitysaika ei ehkä näy näytössä.
• Kappaleen päälle äänittäminen saattaa osoittautua
mahdottomaksi, jos tämän kappaleen päälle on jo aiemmin
äänitetty useita kertoja. Jos näin käy, pyyhi kappale
käyttämällä pyyhkimistoimintoa (katso sivua 22).
• Jäljellä oleva äänitysaika saattaa vähentyä väärässä
suhteessa äänitettyyn kokonaisaikaan nähden.
• Kohinan hävittäminen äänittämällä kappaleen päälle ei
ole suositeltavaa, koska tämä voi lyhentää kappaleen
kestoa.
• Kappaleen nimeäminen ei ehkä onnistu, kun sen päälle
äänitetään.
Soitin ei äänitä.
/ MD-levy on äänityssuojattu (näytössä näkyy
“Protected”).
Sulje äänityssuojauksen aukko (katso sivua 7).
/ Soitinta ei ole kunnolla liitetty äänilähteeseen. Tee
liitännät äänilähteeseen kunnolla.
/ Äänitystaso on väärin säädetty (kun tuloliitäntä on
tehty LINE (ANALOG) IN -liittimien kautta). Säädä
äänitystaso oikein kääntämällä REC LEVEL säädintä (katso sivua 11).
/ Soittimeen on asetettu valmiiksi äänitetty levy.
Vaihda tilalle äänitettävä levy.
/ MD-levyllä ei ole tarpeeksi tilaa jäljellä. Vaihda
tilalle toinen äänitettävä levy, jolla on vähemmän
kappaleita tai pyyhi tarpeettomat kappaleet.
/ On tapahtunut virtakatkos tai virtajohto on irrotettu
kesken äänityksen. Tähän mennessä äänitetyt tiedot
ovat saattaneet kadota. Tee äänitystoimet uudelleen.
Soitin ei toimi oikein tahdistetun äänityksen aikana.
Oikea äänitetty/soitettu aika ei ehkä näy näytössä, kun
soitetaan monofonista MD-levyä.
Vianetsintä
Jos soittimen käytössä ilmenee jokin seuraavista
ongelmatilanteista, käytä tätä vianetsintäopasta ongelman
ratkaisemiseksi. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
/ Parhaillaan valittu CD-soitintyyppi (CD-levysoitin
tai CD-kuvalevysoitin) ei sovi yhteen käytettävän
CD-soittimen kanssa. Säädä CD-soitintyyppi
uudelleen (katso sivua 14).
Äänessä on paljon staattista kohinaa.
/ Television tai muun vastaavan laitteen aiheuttama
voimakas magneettikenttä häiritsee soittimen
toimintaa. Siirrä soitin loitolle voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavista laitteista.
Huomaa
Soitin ei toimi lainkaan tai toimii puutteellisesti.
/MD-levy saattaa olla vioittunut (näytössä näkyy
“Disc Error”).
Ota MD-levy pois soittimesta ja aseta se takaisin
paikalleen. Jos näytössä näkyy jälleen “Disc Error”,
vaihda MD-levy.
Jos soitin ei toimi kunnolla näiden korjaustointen
tekemisestä huolimatta, katkaise virta ja kiinnitä sitten
virtajohto uudelleen virtalähteeseen.
Soitin ei soita levyä.
/Soittimen sisään on muodostunut kosteutta. Ota
MD-levy pois soittimesta ja jätä soitin lämpimään
paikkaan muutamaksi tunniksi, kunnes kosteus on
haihtunut.
/Soitin ei ole päällä. Kytke soitin päälle painamalla
POWER-painiketta.
/MD-levy on työnnetty sisään väärin päin. Työnnä
MD-levyä levypesään etikettipuoli ylöspäin siten,
että nuoli osoittaa aukkoa kohti, kunnes soitin vetää
sen sisään.
/MD-levylle ei ehkä ole äänitetty mitään (näytössä ei
näy musiikkiluetteloa). Vaihda tilalle levy, jolle on
äänitetty.
31SF
Lisätietoja
Yleistä
Tekniset tiedot
220 – 230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
20 W
Järjestelmä
Digitaalinen MiniDisc äänijärjestelmä
Tehonkulutus
Levy
MiniDisc
Mitat (noin) (l/k/s) ml. ulkonevat osat
Laser
Puolijohdelaser (λ = 780 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
Paino (noin)
3,5 kg
Vakiovarusteet
Katso sivua 4.
Laserlähtö
430 x 93 x 280,5 mm
Alle 44,6 µW*
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm
etäisyydeltä linssin pinnalta 7 mm
aukkoisella optisella
vastaanottimella.
Laserdiodin ominaisuudet Materiaali: GaAlAs
Kierrosnopeus (CLV)
400 k/min – 900 k/min
Virheenkorjaus
Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code (ACIRC)
Näytteitystaajuus
44,1 kHz
Koodaus
Mukautuva muunnos akustinen
koodaus (ATRAC)
Modulaatiojärjestelmä
EFM (8 – 14 modulaatio)
Kanavien lukumäärä
2 stereokanavaa
Taajuusvaste
5 – 20.000 Hz ±0,3 dB
Äänen/kohinan suhde
Yli 96 dB soiton aikana
Huojunta ja värinä
Alle mittaustarkkuuden
Liitintyyppi
Tuloimpedanssi Nimellistulo Vähimmäistulo
LINE
Ääniliittimet 47 kilo-ohmia 500 mVrms 125 mVrms
(ANALOG)
IN
DIGITAL
IN
Neliömäinen Optinen
optinen liitin aallonpituus:
660 nm
—
—
Lähtö
Liitintyyppi
Nimellislähtö
PHONES Stereokuulokeliitin 10 mW
LINE
Ääniliittimet
(ANALOG)
OUT
DIGITAL
OUT
Neliömäinen
optinen liitin
Kuormitusimpedanssi
32 ohmia
2 Vrms
Yli 10 kilo-ohmia
(50 kilo-ohmilla)
–18 dBm
Erikseen myytävät lisävarusteet
Äänitettävät MD-levyt: MDW-60 (60 min.),
MDW-74 (74 min.)
Valokaapeli: POC-15A
Dolby Laboratories Licensing Corporation lisensoi USA>n ja
ulkomaiset patentit.
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Tulo
32SF
Virtalähde
Aallonpituus:
660 nm
Lisätietoja
Sarjakopioinnin
hallintajärjestelmän ohjeet
Tämä MD-soitin käyttää sarjakopioinnin
hallintajärjestelmää, joka sallii ainoastaan ensimmäisen
polven digitaalisten kopioiden tekemisen valmiiksi
äänitetyistä ohjelmista soittimen digitaalisen
tuloliittimen kautta. Alla on kuvattu tämän
järjestelmän pääpiirteet:
1 Voit äänittää digitaalisista ohjelmalähteistä (CD-levyt,
DAT-nauhat tai valmiiksi äänitetyt MD-levyt) DATnauhalle tai äänitettävälle MD-levylle DAT-nauhurissa tai
MD-soittimessa olevan digitaalisen tuloliittimen avulla.
Tätä äänitettyä DAT-nauhaa tai MD-levyä ei kuitenkaan
voida äänittää toiselle DAT-nauhalle tai äänitettävälle
MD-levylle DAT-nauhurin tai MD-soittimen digitaalisen
tuloliittimen kautta.
CD-soitin
2 Digitaalisen satelliittilähetyksen digitaalista tulosignaalia
voidaan äänittää DAT-nauhalle tai äänitettävälle MDnauhalle DAT-nauhurin tai MD-soittimen digitaalisen
tuloliittimen kautta, jos tämä laite kykenee käsittelemään
joko 32 kHz tai 48 kHz näytteitystaajuutta.
Tämän DAT-nauhan tai MD-levyn (ensimmäinen polvi)
sisältö voidaan äänittää toiselle DAT-nauhalle tai
äänitettävälle MD-levylle DAT-nauhurin tai MD-soittimen
digitaalisen tuloliittimen kautta, jolloin syntyy toisen
polven digitaalinen kopio.
Lisäkopiot toisen polven kopiosta toiselle äänitettävälle
DAT-nauhalle tai MD-levylle voidaan tehdä vain DATnauhurin tai MD-soittimen analogisen tuloliittimen
kautta.
Joillakin BS-virittimillä ei kuitenkaan voida tehdä toisen
polven digitaalisia kopioita.
Soittaa
BS-viritin
Digitaalinen lähtöliitin
Valokaapeli tai
digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Digitaalinen tuloliitin
DAT-nauhuri
Äänittää
MD-soitin
Soittaa
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
v
Digitaalinen lähtöliitin
Valokaapeli tai
digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Kahden digitaalisen
liittimen välillä
äänitetty
ensimmäisen
polven DAT-nauha
tai MD-levy
DAT-nauha tai
MD-levy
Digitaalinen tuloliitin
v
Äänittää
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
v
Kahden digitaalisen
liittimen välillä
äänitetty
ensimmäisen
polven DAT-nauha
tai MD-levy
DAT-nauha tai
MD-levy
v
Soittaa
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
Digitaalinen lähtöliitin
Äänittää
Äänen liitäntäjohto
Digitaalinen tuloliitin
Digitaalinen tuloliitin
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
v
Kahden
digitaalisen
liittimen välillä
äänitetty toisen
polven DAT-nauha
tai MD-levy
DAT-nauha tai
MD-levy
v
Linja (analogiset) tuloliittimet
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
Digitaalinen lähtöliitin
Valokaapeli tai
digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Linja (analogiset) lähtöliittimet
Valokaapeli tai
digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Äänittää
Soittaa
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
Soittaa
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
Digitaalinen lähtöliitin
Linja (analogiset) lähtöliittimet
Valokaapeli tai
digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Äänen
liitäntäjohto
Digitaalinen tuloliitin
Äänittää
Linja (analogiset) tuloliittimet
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
(jatkuu)
33SF
Lisätietoja
Aakkosellinen hakemisto
3 DAT-nauhurin tai MD-soittimen analogisen tuloliittimen
kautta äänitetty DAT-nauha tai MD-levy voidaan äänittää
toiselle DAT-nauhalle tai MD-levylle DAT-nauhurin tai
MD-soittimen digitaalisen lähtöliittimen kautta Toisen
polven DAT-nauhaa tai MD-levykopiota ei kuitenkaan
voida tehdä DAT-nauhurin tai MD-soittimen digitaalisen
lähtöliittimen kautta.
Levysoitin
A, B
A-B-toisto 19
Ajastin
soittaminen 21
äänittäminen 15
AMS (automaattinen musiikintunnistus) 17
Automaattinen harvennus (Auto Space) 21
Automaattinen lopetus (Auto Cut) 10
Automaattinen tauotus (Auto Pause) 21
Viritin
CD-soitin
Kasettinauhuri
DAT-nauhuri
Mikrofonivahvistin
C, D
MD-soitin
Soittaa
Aakkosellinen hakemisto
CD-levyn tahdistettu äänittäminen 14
Linja (analogiset)
lähtöliittimet
E, F, G
Linja (analogiset)
tuloliittimet
H, I
Erikseen myytävät lisävarusteet 32
Äänen liitäntäjohto
Äänittää
v
Analogisesta
digitaaliseen
liittimeen
äänitetty DATnauha tai MD-levy
DAT-nauha
tai MD-levy
v
Soittaa
L
Kahden digitaalisen
liittimen välillä
äänitetty
ensimmäisen polven
DAT-nauha tai MDlevy
DAT-nauha
tai MD-levy
v
Valokaapeli tai
digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Äänen liitäntäjohto
34SF
Linja (analogiset) tuloliittimet
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
LEVEL-SYNC 9, 12
Liittäminen
analoginen laite 5
digitaalinen laite 5
M
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
Digitaalinen lähtöliitin Linja (analogiset) lähtöliittimet
Äänittää
Kappalemerkintä
automaattinen
kappalemerkintä 12
manuaalinen
kappalemerkintä 12
Kauko-ohjain 4
Digitaalinen tuloliitin
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
Digitaalinen tuloliitin
Jakaminen 24
Järjestelmän rajoitukset 30
Digitaalinen lähtöliitin
v
Soittaa
J
K
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
Valokaapeli tai
digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Äänittää
Hakeminen
kappaleen tietty kohta 18
tietty kappale 17
DAT-nauhuri tai
MD-soitin
MD-levy
asettaminen soittimeen 6, 8
ottaminen soittimesta 7, 8
valmiiksi äänitetty 16
äänitettävä 6, 16
Musiikki
selailu 17
tahdistettu äänitys 13
Muuttaminen
ohjelmoitujen kappaleiden
järjestys 20
olemassa oleva nimi 29
Aakkosellinen Lisätietoja
hakemisto
N, O
Nimeäminen
kappale 26
MD-levy 26
Näytteitystaajuuden muunnin
5
Näytteitystaajuus 5, 33
Näytön viestit 30
P, Q, R
Puhdistaminen 2
Pyyhkiminen
kaikki kappaleet 23
kaikki nimet 29
kappaleen osa 23
yksittäinen kappale 23
S
SCMS (sarjakopioinnin
hallintajärjestelmä) 9, 33
Siirtäminen 26
Soitto
hajasoitto 19
ohjelmoitu soitto 20
tavallinen soitto 8
toistuva soitto 18
T, U
Tarkistaminen
MD-levyn jäljellä oleva
äänitettävä aika 9, 16
ohjelmoitujen kappaleiden
järjestys 20
Tauolle asettaminen
soitto 8
äänitys 7
Tekniset tiedot 32
TOC (hakemisto) 7, 9, 15, 22
Tulon tarkkailu 10
V, W, X,
Vakiovarusteet 4
Valokaapeli 4, 5, 33
Vianetsintä 31
Viimeisen muutoksen
peruuttaminen 29
Säätimien nimet
Painikkeet
A˜B 18
A.SPACE 21
CD PLAYER P 14
CHAR 28
CLEAR 20, 28
CONTINUE 19, 20
DISPLAY 14, 16
DISPLAY/CHAR 9, 16
EDIT/NO/YES 10, 12, 22 – 26,
29
§ EJECT 7, 8, 10
Kirjaimet/numerot 17, 20, 28
M.SCAN 17
MUSIC SYNC 13, 29
NAME 28
NUM 28
PLAY MODE 19 – 21
PROGRAM 20
r REC (äänitys) 7, 10, 12, 29
REPEAT 18
SCROLL 16
SHUFFLE 19
STANDBY 14, 29
START 14
STOP 14
T.REC 13
· (soitto) 7, 8, 17, 19 – 21
P (tauko) 7, 8, 21, 24
p (pysäytys) 7, 8, 15, 19, 20, 23
r (äänitys) 29
0/) (manuaalinen haku)
18, 26 – 28
=/+ (AMS:
automaattinen
musiikintunnistin) 8, 11, 17,
18 – 20
> 25 17, 20
Jakkiliittimet
LINE (ANALOG) IN/OUT 5,
9, 10
PHONES 8, 10
Muut
Musiikkiluettelo 16
Näyttö 16
g 4
Kytkimet
INPUT 6, 10
POWER 6, 8, 14
REC MODE 6
TIMER 15, 21
Liittimet
Y, Z
DIGITAL IN/OUT 5, 9, 10
Yhdistäminen 25
Säätimet
Ä
Älykäs harvennus (Smart
Space) 10
Äänen liitäntäjohto 4, 5, 33
Äänittäminen
aikakoneäänittäminen 12
olemassa olevien
kappaleiden päälle 11
tavallinen äänittäminen 6, 7
Äänityksen suojaliuska 7
Äänitystaso 11
≠ AMS ± 8, 11, 13, 17, 20,
22 – 26
PHONE LEVEL 8
REC LEVEL 7, 11
Merkkivalo
POWER 6, 8
35SF
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF