Sony | CDP-XE200 | Sony CDP-XE200 Bruksanvisning

3-810-322-61 (1)
Bruksanvisning
S
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
SF
CDP-XE500
CDP-XE300
CDP-XE200
 1995 by Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte CD-spelaren för
regn eller fukt eftersom det
kan medföra risk för brand
och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i risk för elektriska
stötar. Överlåt allt underhållsoch reparationsarbete till
fackkunniga tekniker.
Laserkomponenten i denna produkt
kan utsända strålning som överskrider gränsen för Klass 1.
Denna produkt är klassificerad som en
KLASS 1 LASER-produkt. KLASS 1
LASER-märkningen finns på enhetens
baksida.
Följande varningstext finns inuti
enheten.
Rengöring
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Varning — Användning av optiska
instrument tillsammans med denna
enhet ökar risken för ögonskador.
• Om föremål eller vätska hamnar
innanför CD-spelarens hölje kopplar
du genast ur strömkällan och låter en
kvalificerad tekniker kontrollera
spelaren innan du använder den igen.
Strömförsörjningsenheter
• Innan du använder CD-spelaren bör
du kontrollera att dess driftspänning
överensstämmer med spänningen i
elnätet. Driftspänningen anges på
namnplåten på CD-spelarens baksida.
• CD-spelaren är inte urkopplad från
elnätet så länge kontakten sitter i
vägguttaget, även om den är avstängd.
• Om du inte ska använda CD-spelaren
under en längre tid bör du koppla ur
den från elnätet. Dra alltid i kontakten,
inte i kabeln.
• Nätkabeln får endast bytas av fackkunniga tekniker.
Placering
• Undvik överhettning genom att
placera CD-spelaren där det finns god
luftcirkulation.
• Placera inte CD-spelaren på ett mjukt
underlag, t ex en matta, eftersom detta
kan blockera ventilationshålen på
höljets undersida.
• Placera inte CD-spelaren nära
värmekällor eller på platser där den
utsätts för direkt solljus, damm eller
mekaniska vibrationer och stötar.
Användning
• Om CD-spelaren tas direkt från kyla
till värme, eller om den placeras i ett
fuktigt rum, kan det bildas kondens på
linsen inuti CD-spelaren. CD-spelaren
slutar då att fungera. Ta ut skivan och
låt CD-spelaren stå påslagen i ungefär
en timme tills fukten avdunstat.
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen när du
lyssnar på avsnitt med låg ljudvolym
eller inget ljud alls. Om du gör det kan
högtalarna skadas när ett starkt parti
kommer.
2S
• Rengör hölje, panel och kontroller
med en mjuk duk som fuktats lätt i
vatten eller mild rengöringslösning.
Använd inte slipmedel, skurpulver
eller lösningsmedel som alkohol eller
bensin.
Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare om du har frågor eller
problem med din CD-spelare.
Välkommen!
Gratulerar till ditt köp av Sonys CDspelare. Innan du börjar använda CDspelaren bör du läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Om bruksanvisningen
Instruktionerna i bruksanvisningen
gäller modellerna CDP-XE500,
CDP-XE300 och CDP-XE200. CDP-XE500
används i exemplen. Eventuella
skillnader i funktionssätt anges tydligt i
texten, t ex “endast CDP-XE500”.
Konventioner
• Instruktionerna i bruksanvisningen
beskriver kontrollerna på CDspelaren.
Du kan även använda kontrollerna på
fjärrkontrollen om de har samma eller
liknande namn som på CD-spelaren. I
instruktionerna är knapparna på
fjärrkontrollerna angivna inom
parentes.
• Följande symboler används i bruksanvisningen:
Innebär att du kan utföra
uppgiften via fjärrkontrollen.
(Observera att du med
CDP-XE200 inte kan utföra
uppgifter markerade med
denna symbol).
Anger tips och råd som
underlättar uppgiften.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Komma igång
Packa upp ......................................................................................................... 4
Ansluta systemet ............................................................................................. 4
Spela upp en CD-skiva .................................................................................. 6
Spela CD-skivor
Teckenfönstret ................................................................................................. 7
Hitta ett bestämt spår eller en bestämd punkt i ett spår ........................... 8
Spela upp spår flera gånger .......................................................................... 8
Uppspelning i slumpmässig ordning (Slumpmässig uppspelning) ....... 9
Skapa egna program (Programmerad uppspelning) ................................ 9
S
Spela in från CD-skivor
Spela in ett eget program ............................................................................. 11
Spela in en CD-skiva genom att ange bandlängd (tidsredigering) ....... 12
In- och uttoning ............................................................................................. 13
Ställa in inspelningsnivå (toppnivåsökning) ............................................ 14
Ytterligare information
Om CD-skivor ............................................................................................... 14
Felsökning ...................................................................................................... 15
Tekniska data ................................................................................................ 15
Register
Register ........................................................................................................... 16
3S
Komma igång
Packa upp
Kontrollera att du har fått följande delar:
• Ljudkabel (1)
• Fjärrkontroll (utom för CDP-XE200) (1)
• Sony SUM-3 (NS)-batterier (utom för CDP-XE200) (2)
Ansluta systemet
Översikt
I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter CDspelaren till en förstärkare. Stäng av alla komponenter
innan du gör några anslutningar.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
(utom för CDP-XE200)
Du kan styra CD-spelaren med den medföljande
fjärrkontrollen.
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) enligt polanvisningarna + och –. När du använder fjärrkontrollen ska du peka mot fjärrsensorn g på CDspelaren.
CD-spelare
LINE OUT
(R)
LINE OUT
(L)
Ljudingång
(L)
När behöver batterierna bytas?
Vid normal användning räcker batterierna i cirka sex
månader. Ersätt alla batterier med nya när fjärrkontrollen
inte längre fungerar.
Ljudingång
(R)
: Signalflöde
Till vägguttag
Förstärkare
Till vägguttag
Vilka kablar behövs?
Ljudkabel (medföljer) (1)
Vit (L)
Vit (L)
Observera
• Placera inte fjärrkontrollen på en extremt varm eller fuktig
plats.
• Se till att du inte tappar några främmande föremål inuti
fjärrkontrollen, särskilt när du byter batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för direkt solljus eller annat
starkt ljus. Det kan få mekanismen att fungera dåligt.
• Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid
bör du för att undvika batteriläckage och korrosion ta ur
batterierna.
Röd (R)
Röd (R)
Anslutningar
Anslut ljudkabeln korrekt enligt färgmarkeringarna:
Röd (höger) till röd och vit (vänster) till vit. Se till att
kontakterna sitter i ordentligt, eftersom det annars kan
uppstå brummande störljud och brus.
CD-spelare
Förstärkare
LINE OUT
INPUT
CD
4S
L
L
R
R
Komma igång
Du kan anpassa utnivån till förstärkaren (endast
CDP-XE500 och CDP-XE300)
Tryck på LINE OUT LEVEL +/– på fjärrkontrollen. Du
kan minska utnivån med upp till –20 dB.
När du minskar utnivån visas FADE i teckenfönstret.
När du slår av CD-spelaren återgår utnivån automatiskt
till maximal nivå.
• Om du har en digital komponent som t ex en förstärkare, D/A-omvandlare, DAT- eller MD-spelare
(endast CDP-XE500)
Anslut komponenten via DIGITAL OUT (OPTICAL) med
hjälp av den optiska kabeln (medföljer inte). Ta bort
skyddet och sätt i den optiska kabeln.
Observera att du inte kan använda följande funktioner med
denna anslutning:
• In- eller uttoning (se sid 13)
• Tidsinställd toning (se sid 13)
• Utnivåjustering med knapparna LINE OUT LEVEL +/–
på fjärrkontrollen (se ovan)
Ansluta nätkabeln
Anslut nätkabeln till elnätet.
Vad gör du härnäst?
Du kan nu använda CD-spelaren.
Om du är osäker på hur du spelar en CD-skiva går du vidare
till avsnittet “Spela upp en CD-skiva” på sid 6.
Därefter kan du fortsätta till de följande avsnitten för övriga
funktioner.
POC-15
Optisk kabel (medföljer inte)
CD-spelare
Digital
komponent
DIGITAL
OUT
OPTICAL
DIGITAL
INPUT
OPTICAL
Observera
När du ansluter till DIGITAL OUT (OPTICAL) kan det uppstå
brus när du spelar annat än musik, t ex en CD-ROM-skiva.
5S
Grundfunktioner
Spela upp en CD-skiva
2
34
AMS
OPEN/CLOSE
POWER
PLAY
MODE
REPERT
EDIT/
PEAK
TIME FADE SEARCH
TIME
CHECK
CLEAR
ENTER
MUSIC
SCAN
PHONES
Anslut
hörlurarna.*
*endast CDP-XE500
• Se sid 4 – 5 för information om
hur du ansluter.
Om du slår på CD-spelaren när
en CD-skiva redan är ilagd
Du kan påbörja
uppspelningen automatiskt
från CD-skivans början. Om
du ansluter en timer (köpes
separat) till CD-spelaren kan
du låta CD-spelaren börja
spela skivan vid en i förväg
inställd tidpunkt.
1
2
3
Slå på förstärkaren och välj CD-spelarläge så att du kan lyssna
på ljudet från CD-spelaren.
Slå på CD-spelaren genom att trycka på POWER.
Tryck på
§ OPEN/CLOSE och
lägg en skiva på
skivtallriken.
Med textsidan uppåt
Du kan justera utnivån med
LINE OUT LEVEL +/– på
fjärrkontrollen (endast
CDP-XE500 och CDP-XE300) Z
Du kan justera ljudnivån i
hörlurarna med
fjärrkontrollen (endast
CDP-XE500) Z
Anslut hörlurarna till
PHONES-uttaget och justera
volymen med LINE OUT
LEVEL +/– på
fjärrkontrollen.
6S
4
Tryck på ·.
Skivan matas in och alla spår spelas upp en gång (kontinuerlig
uppspelning).
Justera volymen på förstärkaren.
Avbryta uppspelningen
Tryck på p.
När du vill
Gör du
Göra paus
Tryck på P
Fortsätta spela efter paus
Tryck på P eller ·
Gå till nästa spår
Vrid
AMS ± medsols
Gå till föregående spår
Vrid
AMS ± motsols
Stoppa uppspelningen och ta ur CD-skivan
Tryck på § OPEN/CLOSE
Spela CD-skivor
Spela CD-skivor
Visa information medan en skiva spelas
Teckenfönstret
I teckenfönstret kan du visa information om skivan.
Medan en skiva spelas visar teckenfönstret aktuellt
spårnummer, speltid och musikkalendern.
• CDP-XE500
MIN
SEC
Aktuellt
spårnummer
1 2
3 4
6
8 9 10
7
5
Musikkalender
Speltid
TIME
Spårnumren i musikkalendern försvinner när de har
spelats.
• CDP-XE300 och CDP-XE200
Visa information om återstående speltid
Varje gång du trycker på TIME medan en skiva spelas
ändras informationen i teckenfönstret enligt tabellen
nedan.
TIME
Tryck på TIME innan du påbörjar uppspelningen.
I teckenfönstret visas totalt antal spår, total speltid
samt en musikkalender.
Speltid och
nummer för det
aktuella spåret
MIN
SEC
1 2
3 4
6 7
8 9 10
Grundfunktioner
Visa information om totalt antal spår och
total speltid
5
Tryck
MIN
SEC
1 2 3 4
6 7
Totalt antal spår
5
8 9 10
Återstående
speltid för det
aktuella spåret
SEC
1 2
3 4
6 7
8 9 10
5
Om spårnumret är högre än
68 visas “– – . – –” i stället för
återstående speltid.
Musikkalender
Total speltid
I läget för slumpmässig uppspelning (“SHUFFLE”
visas i teckenfönstret, se sid 9) läggs ett tomrum på en
sekund (åtkomsttid) in mellan spåren. Förlängningen
av tiden läggs automatiskt till den totala speltiden som
visas i teckenfönstret.
Dessa uppgifter visas även när du trycker på
§ OPEN/CLOSE för att mata in skivan.
MIN
Tryck
Återstående tid av
skivan
MIN
SEC
1 2
3 4
6 7
8 9 10
5
Om den återstående speltiden
överstiger 100 minuter visas
“– – . – –” i stället för återstående
speltid.
Tryck
7S
Spela CD-skivor
Hitta ett bestämt spår eller en
bestämd punkt i ett spår
Du kan snabbt hitta valfritt spår under uppspelning av
en CD-skiva med hjälp av AMS (Automatisk
musiksensor) på CD-spelaren eller sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Du kan söka en bestämd punkt i ett spår under uppspelning.
När du med hjälp av fjärrkontrollen direkt vill gå till
ett spår med nummer högre än 10 (utom för
CDP-XE200)
Tryck först på >10, och sedan på motsvarande sifferknappar. Du matar in “0” med knappen 10.
Exempel: Spela upp spår nummer 30
Tryck först på >10, och sedan på 3 och 10.
Du kan förlänga speltiden under musiksökning
Tryck på MUSIC SCAN flera gånger tills önskad speltid
(10, 20 eller 30) visas i teckenfönstret. Varje gång du
trycker på knappen ändras speltiden cykliskt.
Observera
MUSIC SCAN
(endast CDP-XE500)
0
/
)
Om “
” visas i teckenfönstret har CD-skivan kommit till
slutet medan du tryckte på ). Tryck på 0 eller vrid
AMS ± motsols om du vill gå bakåt.
·
AMS
±
(utom för
CDP-XE200)
Spela upp spår flera gånger
Sifferknappar
>10
Du kan spela spåren flera gånger med valfritt spelsätt.
• CDP-XE500
= /
0 /
8S
+
)
REPEAT
För att hitta
Gör du
Nästa eller efterföljande spår
Vrid
AMS ± medsols tills du
hittar önskat spår. Använder du
fjärrkontrollen trycker du på +
upprepade gånger tills du hittar
önskat spår.
Aktuellt eller
föregående spår
Vrid
AMS ± motsols tills du
hittar önskat spår. Använder du
fjärrkontrollen trycker du på =
upprepade gånger tills du hittar
önskat spår.
Ett bestämt spår
direkt
Vrid
AMS ± tills du önskat
spårnummer visas i teckenfönstret.
Använder du fjärrkontrollen trycker
du på den sifferknapp som motsvarar
spårets spårnummer (utom för
CDP-XE200).
Genom att söka av
varje spår under
10 sekunder
(musiksökning)
(endast CDP-XE500)
Tryck på MUSIC SCAN. När du hittat
önskat spår påbörjar du
uppspelningen genom att trycka på
· .
En bestämd punkt
medan du lyssnar
En bestämd punkt
snabbt under paus
med hjälp av
teckenfönstret
• CDP-XE300 och CDP-XE200
REPEAT
Tryck på REPEAT medan en skiva spelas upp.
“REPEAT” visas i teckenfönstret. Spåren repeteras på
följande sätt:
Vid detta spelsätt
Upprepar CD-spelaren
Kontinuerligt (sid 6)
Alla spår
Slumpmässigt (sid 9)
All spår i slumpmässig
ordning
) (framåt) eller 0 (bakåt) och håll
knappen nedtryckt tills du hittat rätt
punkt
Programmerat (sid 9)
Samma program
) (framåt) eller 0 (bakåt) och håll
knappen nedtryckt tills du hittat rätt
punkt. Det hörs inget ljud under
sökningen.
Tryck på REPEAT flera gånger tills “REPEAT” försvinner från
teckenfönstret.
Avbryta uppspelning med repetition
Spela CD-skivor
Repetera aktuellt spår
Du kan repetera endast aktuellt spår i valfritt
uppspelningsläge.
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
Medan det spår du vill repetera spelas trycker du på
REPEAT flera gånger tills “REPEAT 1” visas i
teckenfönstret.
Du kan skapa egna program där du ordnar spåren på
en skiva i valfri ordning. Programmet kan innehålla
upp till 24 spår.
• CDP-XE500
CHECK
Uppspelning i slumpmässig
ordning (Slumpmässig
uppspelning)
CD-spelaren kan “blanda” och spela upp spåren i
slumpmässig ordning.
PLAYMODE
CLEAR
·
p
±
ENTER
• CDP-XE300 och CDP-XE200
• CDP-XE500
CHECK
PLAYMODE
AMS
CLEAR
AMS
±
·
PLAYMODE
• CDP-XE300 och CDP-XE200
·
p
ENTER
Skapa ett program på CD-spelaren
PLAYMODE
1
2
·
Tryck på PLAYMODE upprepade gånger tills
”SHUFFLE” visas i teckenfönstret.
Använder du fjärrkontrollen trycker du på
SHUFFLE.
Tryck på · för att starta den slumpmässiga
uppspelningen.
Indikatorn
visas medan CD-spelaren
“blandar” spåren.
1
Innan du påbörjar uppspelningen trycker du på
PLAYMODE upprepade gånger tills ”PROGRAM”
visas i teckenfönstret.
2
Vrid
AMS ± tills önskat spårnummer visas
i teckenfönstret.
Den totala speltiden och spårnumren du
programmerar in blinkar i teckenfönstret.
Total speltid
MIN
Avbryta den slumpmässiga uppspelningen
Tryck på PLAYMODE två gånger.
Använder du fjärrkontrollen trycker du på CONTINUE (utom
för CDP-XE200).
SEC
Inprogrammerade
spårnummer
2
5
8
PROGRAM
A
(forts)
Du kan starta slumpmässig uppspelning medan
skivan spelas
Tryck på PLAYMODE upprepade gånger tills
”SHUFFLE” visas i teckenfönstret. Använder du
fjärrkontrollen trycker du på SHUFFLE (utom för
CDP-XE200). Den slumpmässiga uppspelningen påbörjas
från aktuellt spår.
9S
Spela CD-skivor
3
Välj önskat spår genom att trycka på ENTER.
Senast inprogrammerade spår
Spelordning
STEP
2
Skapa ett program med fjärrkontrollen
(utom för CDP-XE200) Z
5
PROGRAM
8
PROGRAM
A
Sifferknappar
Efter en sekund
MIN
Inprogrammerade spår
SEC
2
5
(
8
PROGRAM
CLEAR
CHECK
>10
A
Total speltid
1
Innan du påbörjar uppspelningen trycker du på
PROGRAM.
”PROGRAM” visas i teckenfönstret.
2
Tryck i önskad ordning på sifferknapparna för de
spår du vill programmera in.
Exempel: Du vill programmera spåren 2, 8 och 5.
Tryck på sifferknapparna i följande
ordning: 2, 8 och 5.
Om det blir fel
Tryck på CLEAR och upprepa sedan steg 2 och 3.
4
Upprepa steg 2 och 3 om du vill programmera
ytterligare spår.
5
Du startar programspelningen genom att trycka på
· .
Senast inprogrammerade spår
Avbryta programuppspelningen
Spelordning
STEP
2
Tryck på PLAYMODE.
5
8
A
PROGRAM
När spår som inte ligger intill varandra på skivan
programmeras in efter varandra (t ex 1, 3, 5 etc)
Efter en sekund
Ett tomrum på en sekund (åtkomsttid) läggs in mellan
spåren.
MIN
In programmerade spår
SEC
2
5
8
Programmet finns kvar efter att programspelningen
avslutats
Total speltid
Om du trycker på · kan du spela samma program igen.
Programmera ett spårnummer över 10
Observera
• Den totala speltiden visas inte i teckenfönstret om den
överstiger 100 minuter.
• “FULL” visas i teckenfönstret om du försöker lägga in
ytterligare spår när programmet redan innehåller 24 spår.
A
PROGRAM
Tryck på knappen >10 (se sid 8).
Om du vill ändra dig
Tryck på CLEAR och sedan på rätt sifferknapp.
3
Tryck på ( för att starta programspelningen.
Avbryta programspelningen
Tryck på CONTINUE.
När spår som inte ligger intill varandra på skivan
programmeras in efter varandra (t ex 1, 3, 5 etc)
Ett tomrum på en sekund (åtkomsttid) läggs in mellan
spåren.
10 S
Spela CD-skivor
Programmet finns kvar efter att programspelningen
avslutats
Spela in från CD-skivor
Spela CD-skivor
Spela in ett eget program
Om du trycker på ( kan du spela samma program igen.
Du kan kontrollera den totala speltiden med du
spelar in programmet (programredigering)
Välj spår genom att trycka på = eller + och
kontrollera den totala speltiden. Bekräfta sedan valet
genom att trycka på PROGRAM.
Det program du har skapat kan du spela in på
kassettband, DAT-band eller MD-skiva. Programmet
kan innehålla upp till 24 spår.
Genom att lägga in en paus kan du dela upp
programmet i två delar för inspelning på båda sidor av
ett band.
• CDP-XE500
Observera
• Den totala speltiden visas inte i teckenfönstret om den
överstiger 100 minuter.
• “FULL” visas i teckenfönstret om du försöker lägga in
ytterligare spår när programmet redan innehåller 24 spår.
ENTER
Visa spårens ordning
PLAYMODE
Du kan visa programmet innan du påbörjar uppspelningen eller under själva spelningen.
PLAYMODE
Ändra programmet
Du kan ändra i programmet innan du påbörjar
uppspelningen.
Ta bort ett spår
Tryck på CHECK tills det
spår du vill ta bort visas i
teckenfönstret. Tryck sedan
på CLEAR
Tryck på CLEAR. Varje gång
du trycker på knappen tas
det sista spåret bort.
Lägga till spår i slutet av
programmet
Vrid
AMS ± tills det
spårnummer du vill lägga till
visas och tryck sedan på
ENTER.
Använder du fjärrkontrollen
trycker du på den
sifferknapp som motsvarar
det spårnummer du vill
lägga till (utom för
CDP-XE200).
Ändra programmet helt
AMS
·
±
P
Skapa programmet (för sida A under inspelning)
medan du kontrollerar den totala speltiden i
teckenfönstret.
Följ stegen 1 till 4 under rubriken ”Skapa ett
program på CD-spelaren” på sid 9 eller steg 1 till 2
under rubriken ”Skapa ett program med
fjärrkontrollen” på sid 10.
Indikatorn
visas i teckenfönstret.
A
2
När du spelar in på båda sidor av ett band kan du
lägga in en paus genom att trycka på P.
Indikatorerna “P” och
visas i teckenfönstret
och speltiden återställs till “0.00.”
Om du spelar in på endast ena sidan av ett
kassettband, ett DAT-band eller en MD-skiva
hoppar du över detta steg och går till steg 4.
A
Ta bort sista spåret i
programmet
P
·
ENTER
1
Gör du
±
• CDP-XE300 och CDP-XE200
Tryck på CHECK.
Varje gång du trycker på denna knapp visar
teckenfönstret spårnumren i den inprogrammerade
ordningen. Efter sista spåret visas “End” och
teckenfönstret återställs. Under uppspelning visas
endast de spår som återstår att spela upp.
För att
AMS
B
En paus räknas som ett spår
Om du lägger in en paus kan du programmera in 23 spår.
3
Upprepa steg 1 och skapa programmet för sida B.
4
Starta inspelningen på kassettbandspelaren och
tryck sedan på · på CD-spelaren.
När du spelar in på båda sidor av ett band görs en
paus i slutet av programmet för sida A.
5
När du ska spela in på sida B vänder du på bandet
och startar inspelningen genom att trycka på
· eller P på CD-spelaren.
Tryck på p (stopp). Skapa ett
nytt program genom att följa
instruktionerna för
programmering.
11S
Spela in från CD-skivor
Kontrollera och ändra programmet
4
Om du spelar in på båda sidor av bandet trycker
du på EDIT/TIME FADE igen.
CD-spelaren lägger in en paus och skapar sedan
programmet för sida B. Teckenfönstret visar de
programmerade spåren.
Om du spelar in på bara en sida av kassettbandet,
DAT-bandet eller MD-skivan hoppar du över detta
steg.
5
Starta inspelningen på kassettbandspelaren och
tryck på · på CD-spelaren.
Om du spelar in på båda sidor av bandet gör CDspelaren en paus vid slutet av programmet för
sida A.
6
När du ska spela in på sida B vänder du bandet
och startar inspelningen genom att trycka på
· eller P på CD-spelaren.
Se sid 11.
A
Indikatorn
visas medan du kontrollerar
B
programmet för sida A och
medan du kontrollerar
programmet för sida B.
När spår som inte ligger intill varandra på skivan
programmeras in efter varandra (t ex 1, 3, 5 etc)
Ett tomrum på en sekund (åtkomsttid) läggs in mellan
spåren.
Spela in en CD-skiva genom
att ange bandlängd
(tidsredigering)
(endast CDP-XE500)
Du kan låta CD-spelaren skapa ett program som passar
bandets längd.
CD-spelaren skapar automatiskt programmet och
behåller ordningen på skivan.
Programmet kan innehålla upp till 24 spår (en inlagd
paus mellan spåren räknas som ett spår).
Observera att spår vars nummer överstiger 24 inte kan
programmeras automatiskt.
EDIT/TIME FADE
·
0
/
)
Avbryta tidsredigeringen
Tryck på PLAYMODE tills ”SHUFFLE” och ”PROGRAM”
försvinner från teckenfönstret.
Använder du fjärrkontrollen trycker du på CONTINUE.
Du kan programmera spåren i förväg
Välj spår innan du utför ovanstående procedur. CDspelaren skapar ett program utifrån de valda spåren. I
det här fallet kan du inte ange bandlängd med “HALF”.
Du kan ange valfri bandlängd
1
Innan uppspelningen påbörjas trycker du på
EDIT/TIME FADE tills EDIT visas och “A” i
-indikatorn blinkar i teckenfönstret.
A
2
Tryck på 0 eller ) för att ange bandlängd.
Varje gång du trycker på dessa knappar ändras
teckenfönstret enligt nedan, med bandlängden för
en sida efter varje indikator.
n HALF ˜ C-46 ˜ C-54 ˜ C-60 ˜ C-74 ˜ C-90 ˜ - -. - - N
(23.00) (27.00) (30.00) (37.00) (45.00)
3
När spår som inte ligger intill varandra på skivan
programmeras in efter varandra (t ex 1, 3, 5 etc)
En paus på en sekund (åtkomsttid) läggs in mellan
spåren.
När du väljer “HALF”
Kontrollera och ändra programmet
CD-spelaren gör programmet för varje sida till hälften av
skivans totala speltid. Observera att du inte kan välja
“HALF” om skivan har mer än 24 spår.
Se sid 11.
Tryck på EDIT/TIME FADE. CD-spelaren skapar
programmet.
I teckenfönstret visas de spår som ska spelas in.
“B” i
-indikatorn blinkar i teckenfönstret.
B
12 S
Ange bandlängd med
AMS ±.
Exempel: Bandlängden för en sida är 30 minuter och 15
sekunder.
1 Ställ in antalet minuter genom att vrida
AMS ± tills “30” visas i teckenfönstret,
och tryck sedan på ENTER.
2 Ställ in antalet sekunder genom att vrida
AMS ± tills “15” visas i
teckenfönstret, och tryck sedan på ENTER.
Spela in från CD-skivor
1
In- och uttoning
Innan du börjar spela upp trycker du på EDIT/
TIME
TIME FADE flera gånger tills “ FADE ” och “A” i
indikatorn
visas i teckenfönstret.
A
Du kan manuellt tona in eller ut för att förhindra att
spår börjar eller slutar abrupt.
Observera att du inte kan använda denna funktion om
du använder anslutningen DIGITAL OUT (OPTICAL)
(endast CDP-XE500).
2
Tryck på 0 eller ) för att ange speltid.
Varje gång du trycker på dessa knappar ändras
teckenfönstret enligt nedan, med speltiden för en
sida efter varje indikator.
n HALF ˜ C-46 ˜ C-54 ˜ C-60 ˜ C-74 ˜ C-90 ˜ - -.
(23.00) (27.00) (30.00) (37.00) (45.00)
Tona in eller ut vid önskad punkt
(utom för CDP-XE200) Z
- - N
När du väljer “HALF”
CD-spelaren ställer in speltiden till halva totala speltiden.
FADER
För att
Tryck på FADER
Tona in
I pausläge. Indikatorn Q blinkar
och musiken tonas in.
Tona ut
När du vill börja tona ut. Indikatorn
q blinkar. Musiken tonar ut och
CD-spelaren gör en paus.
3
Tryck på · för att starta uppspelningen.
Vid den angivna tidpunkten tonas musiken ut och
B
CD-spelaren gör en paus. “B” i
-indikatorn
visas i teckenfönstret.
4
När du vill spela in på sida B vänder du på bandet
och startar inspelningen genom att trycka på
· eller P på CD-spelaren.
Vid den angivna tidpunkten tonas musiken ut
igen.
Avbryta den tidsinställda toningen
Tryck på EDIT/TIME FADE.
Du kan ange valfri speltid
Se “Du kan ange valfri bandlängd” på sid 12.
In- eller uttoning varar i 5 sekunder. Om du trycker på
FADER under musiksökning (sid 8) ändras
toningstiden till 2 sekunder.
Tona ut vid en bestämd tidpunkt
(tidsinställd toning) (endast CDP-XE500)
Du kan låta CD-spelaren tona ut automatiskt vid en
viss tidpunkt. När du har ställt in toningen fungerar
den två gånger, dvs musiken tonas ut i slutet av båda
sidor på bandet.
EDIT/TIME FADE
·
0
/
)
Du kan byta skivor under den tidsinställda toningen
Byt skiva om musiken tar slut före den angivna
uttoningstiden, (t ex när du spelar in CD-singlar på
band). Den angivna uttoningstiden räknas endast under
uppspelning.
Du kan tona in för att återuppta uppspelningen i steg 4
När du har bytt sida på bandet trycker du på FADER på
fjärrkontrollen.
Observera
Tidstoningen avaktiveras om du trycker på 0 eller )
medan den håller på.
13S
Ytterligare information
Spela in från CD-skivor
Ställa in inspelningsnivå
(toppnivåsökning)
(endast CDP-XE500)
Om CD-skivor
Hantera CD-skivor
• Håll alltid CD-skivan i kanten. Vidrör inte ytan.
• Sätt inte fast papper eller etiketter på skivan.
CD-spelaren söker efter den högsta nivån bland de
spår som ska spelas in, så att du kan ställa in
inspelningsnivån i förväg.
Gör inte så här
PEAK SEARCH
1
p
Tryck på PEAK SEARCH innan du påbörjar
uppspelningen.
“PEAK” blinkar i teckenfönstret och CD-spelaren
repeterar avsnittet med den högsta nivån.
2
Ställ in inspelningsnivån på kassettbandspelaren.
3
Avbryt toppnivåsökningen genom att trycka på
p på CD-spelaren.
“PEAK” försvinner från teckenfönstret .
• Utsätt inte skivan för direkt solljus eller andra värmekällor,
t ex värmeledningar. Lämna inte heller CD-spelaren i en bil
parkerad i direkt solljus.
• Använd inte någon stabilisator. Skivan och CD-spelaren
kan ta skada.
• Förvara alltid skivan i fodralet.
Om rengöring
• Torka skivan med en duk innan du spelar den. Torka från
mitten ut mot kanten.
Observera
Om du söker flera gånger på samma skiva kan det hända att
funktionen lokaliserar olika avsnitt. Skillnaden är emellertid
så liten att det inte ska vara något problem att ställa in rätt
inspelningsnivå.
14 S
• Använd inte lösningsmedel som bensin och thinner, eller
rengöringsmedel och antistatspray avsedda för vinylskivor.
Ytterligare information
Felsökning
Tekniska data
Om du får problem när du ska använda CD-spelaren
kan du använda nedanstående kontrollista. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare om du inte kan lösa
problemen på egen hand.
CD-spelare
Laser
Halvledarlaser (λ = 780 nm)
Emission: kontinuerlig
Laserutnivå
max 44,6 µW*
* Denna utnivå har mätts på 200 mm
avstånd från objektivlinsen på det
optiska pickupblocket och med
7 mm öppning.
Frekvensomfång
2 Hz till 20 kHz ± 0,5 dB
Signal/brusförhållande
Över 100 dB
Dynamikområde
Över 98 dB
Harmonisk distorsion
Under 0,0045%
Kanalseparation
Över 95 dB
Inget ljud.
/
/
/
Kontrollera att CD-spelarens anslutningar sitter i
ordentligt.
Kontrollera att förstärkaren är rätt inställd.
Justera utnivån med LINE OUT LEVEL +/– på fjärrkontrollen (endast CDP-XE500 och CDP-XE300).
Uppspelningen startar inte.
/
/
/
/
Det finns ingen skiva i CD-spelaren (“no dISC” visas).
Sätt i en CD-skiva.
Sätt i CD-skivan på rätt sätt med textsidan uppåt.
Rengör CD-skivan (se sid 14).
Fuktbildning i CD-spelaren. Ta ut skivan och låt CDspelaren stå påslagen i cirka en timme (se sid 2).
Inspelningsnivån har ändrats (endast CDP-XE500 och
CDP-XE300).
/
Inspelningsnivån ändras om du under inspelning
justerar utnivån med LINE OUT LEVEL +/– på
fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen fungerar inte (utom för CDP-XE200).
/
/
/
Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och
CD-spelaren.
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn g på CDspelaren.
Byt ut samtliga batterier i fjärrkontrollen mot nya om
de är svaga.
Utgångar
LINE OUT
Uttagstyp
Maximal utnivå
Belastningsimpedans
Phonouttag
2V
(vid 50 kiloohm)
Över 10 kiloohm
–18 dBm
Våglängd: 660 nm
Optisk
DIGITAL
digital
OUT
utgång
(OPTICAL)
(endast
CDP-XE500)
PHONES
Phonouttag, 10 mW
(endast
stereo
CDP-XE500)
32 ohm
Allmänt
Strömförsörjning
220 V – 230 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
10 W
Mått (ca)
(b/h/d)
430 × 95 × 295 mm
inkl utskjutande delar
Vikt (ca)
CDP-XE500: 3,0 kg
CDP-XE300/XE200: 2,9 kg
Medföljande tillbehör
Ljudkabel (2 phonokontakter – 2 phonokontakter) (1)
Fjärrkontroll (utom för CDP-XE200) (1)
Sony SUM-3 (NS)-batterier (utom för CDP-XE200) (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
15S
Ytterligare information
Register
Tidsinställd toning 13
Tidsredigering 12
Tona 13
Toppnivåsökning (Peak
Search) 14
Total speltid 7
A, B, C, D, E
AMS 8
Anslutningar 4
Automatisk musiksensor. Se
AMS
U, V, W, X, Y, Z
Uppspelning
kontinuerlig 6
programmerad 9
slumpmässig 9
upprepad 8
F, G
Felsökning 15
Fjärrkontroll 4
H, I, J, K, L
Halv skiva (HALF) 12
Hantera CD-skivor 15
Hitta
använda AMS 8
direkt 8
genom medlyssning 8
genom sökning 8
via teckenfönstret 8
Kontinuerlig uppspelning
Å, Ä, Ö
Återstående tid 7
Översikt 4
6
8
P, Q
Packa upp 4
Program
för inspelning 12
kontrollera 11
ändra 11
Programredigering 11
R
Redigering. Se Inspelning
Repetera
alla 8
aktuellt spår 9
S
Scanna. Se Musiksökning
Spela in 11
använda tidsredigering 12
ett program 11
Slumpmässig uppspelning 9
Söka. Se Hitta
16 S
Knappar
CHECK 11
CLEAR 11
CONTINUE 6
EDIT/TIME FADE 12
FADER 13
LINE OUT LEVEL +/– 6
MUSIC SCAN 8
§ OPEN/CLOSE 6
PEAK SEARCH 14
PLAYMODE 9
PROGRAM 9
REPEAT 8
SHUFFLE 9
TIME 7
·
6
P 6
p 6
0 / )
8
= / +
8
>10 8
Sifferknappar 8
Omkopplare
POWER 6
Anslutning
M, N, O
Musiksökning
Namn på kontroller
T
Register
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Uttag
PHONES 6
LINE OUT 5
Övriga
Skivfack 6
Teckenfönster 7
AMS ± 6
g 4
5
ADVARSEL!
Undlad at udsætte afspilleren
for regn eller fugt, således at
risiko for brand eller stød
undgås.
Undlad at åbne kabinettet for
at undgå elektrisk stød. Lad
faguddannet personale
foretage eventuelle
reparationer.
Om justering af lydstyrken
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel — Brugen af optiske
instrumenter sammen med produktet
øger risikoen for øjenskade.
• Hvis en tung genstand eller væske
rammer afspilleren, skal strømmen
afbrydes og afspilleren kontrolleres af
en faguddannet reparatør, før den
tages i brug igen.
Om strømkilder
Laserkomponenten i dette apparat kan
udsende stråling, der overskrider
grænseværdien for KLASSE 1.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE 1
LASER PRODUKTMÆRKATEN
befinder sig på bagsiden.
Nedenstående mærkat er anbragt inde i
apparatet.
• Før du tager afspilleren i brug, bør du
kontrollere, at afspillerens
strømforsyning er beregnet til
strømstyrken der, hvor du bor.
Strømkravet fremgår af navneskiltet,
der sidder bagpå afspilleren.
• Afspilleren er ikke koblet fra
strømkilden, så længe stikket sidder i
stikkontakten, også selvom der er
slukket for selve afspilleren.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i
længere tid, bør du tage stikket ud af
stikkontakten. Når netledningen skal
tages ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i
ledningen.
• Netledningen bør kun erstattes med
en netledning fra en kvalificeret
forhandler.
Om placering
• Anbring afspilleren på et sted med
tilstrækkelig ventilation, så den ikke
overophedes.
• Anbring aldrig afspilleren på en blød
overflade, f.eks. et tæppe, der kan
blokere ventilationshullerne i bunden.
• Anbring aldrig afspilleren i nærheden
af varmekilder eller i direkte sollys, i
støvede områder eller på steder, hvor
den udsættes for stød og rystelser.
Om betjening
• Hvis afspilleren kommer direkte fra et
koldt til et varmt sted, eller den
anbringes i et meget fugtigt rum, kan
der opstå kondens på linserne inde i
afspilleren. Hvis det sker, fungerer
afspilleren ikke korrekt. Fjern pladen,
og lad afspilleren stå tændt i ca. en
time, indtil fugten er fordampet.
2DK
• Skru ikke op for lyden, mens du lytter
til passager med meget lav lydstyrke
eller uden lydsignaler, da højtalerne
kan blive ødelagt, hvis der bagefter
afspilles en passage med høj lyd.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panel og knapper
med en blød klud, der er fugtet med et
mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig
slibepuder, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. sprit eller
benzin.
Hvis du har spørgsmål eller
problemer, der vedrører afspilleren,
kan du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Velkommen!
Tak, fordi du valgte en Sony Compact
Disc Player. Før du tager afspilleren i
brug, bør du læse denne vejledning
grundigt og opbevare den til fremtidig
brug.
Getting Started
Om denne vejledning
Instruktionerne i denne vejledning
gælder modellerne CDP-XE500,
CDP-XE300 og CDP-XE200. Vi viser
model CDP-XE500 i illustrationerne.
Eventuelle forskelle i betjeningen vil
være markeret i teksten, f.eks. “gælder
kun CDP-XE500.”
Konventioner
• I denne vejlednings instruktioner
beskrives brugen af afspillerens
knapper.
Du kan også bruge knapperne på
fjernbetjeningen, hvis de har de
samme betegnelser som knapperne på
afspilleren. I vejledningen er
knapperne på fjernbetjeningen vist i
parentes.
• Der bruges følgende symboler i
vejledningen:
Indikerer, at du kan udføre
opgaven med
fjernbetjeningen.
(Bemærk, at CDP-XE200 ikke
kan udføre opgaverne
markeret med dette symbol.)
Indikerer tips og genveje, der
gør det lettere at løse opgaven.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Kom i gang
Udpakning ....................................................................................................... 4
Tilslutning til systemet ................................................................................... 4
Afspilning af en CD ......................................................................................... 6
Afspilning af CD’er
Brugen af displayet ......................................................................................... 7
Søgning efter et bestemt spor eller et bestemt punkt på sporet ............... 8
Afspilning af spor flere gange ....................................................................... 8
Afspilning i tilfældig rækkefølge (shuffle play) ......................................... 9
Sådan opretter du dit eget program (programmeret afspilning) ............ 9
DK
Optagelse fra CD’er
Optag dit eget program ............................................................................... 11
Optagelse af en CD ved at angive båndlængden
(tidsbestemt redigering) ............................................................................... 12
Fade ind eller ud ........................................................................................... 13
Justér optageniveauet (Peak Search) .......................................................... 14
Yderliger oplysninger
Bemærkninger om CD’er ............................................................................. 14
Fejlfinding ...................................................................................................... 15
Specifikationer ............................................................................................... 15
Stikordsregister
Stikordsregister ............................................................................................. 16
3DK
Kom i gang
Udpakning
Kontrollér, at du har modtaget følgende dele:
• Lydkabel (1)
• Fjernbetjening (fjernbetjening) (CDP-XE200
undtaget) (1)
• Sony SUM-3 (NS) batterier (CDP-XE200 undtaget) (2)
Tilslutning til systemet
Oversigt
Dette afsnit beskriver, hvordan CD-afspilleren skal
tilsluttes forstærkeren. Kontrollér, at der er slukket for
strømmen til alle komponenterne, før du foretager
tilslutningen.
Isætning af batterierne i fjernbetjeningen
(CDP-XE200 undtaget)
Du kan betjene afspilleren ved hjælp af
fjernbetjeningen.
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i, så + og – passer.
Peg på fjernbetjenings modtageren g på afspilleren.
CD-afspiller
LINE OUT
(R)
Lydindgang
(L)
LINE OUT
(L)
Lydindgang
(R)
Stikkontakt
Forstærker
Når batterierne skal udskiftes
Batterierne kan holde til ca. 6 måneders normal brug. Når
fjernbetjeningen ikke kan påvirke afspilleren, skal
batterierne skiftes.
: Signalretning
Stikkontakt
Hvilke ledninger er nødvendige?
Bemærkninger
• Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af et varmt eller
fugtigt sted.
• Sæt ikke fremmede objekter på fjernbetjeningen, især ikke
når du skifter batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjenings modtageren for direkte sollys
eller lyskilder, da dette kan forårsage fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, bør
batterierne fjernes for at undgå batterilækage og ætsning.
Lydkabel (medfølger) (1)
Hvid
(L)
Hvid
(L)
Rød
(R)
Rød
(R)
Tilslutninger
Ved tilslutningen af lydkabler er det vigtigt, at
ledningerne matcher farvemarkeringerne på de
tilsvarende bøsninger på komponenterne: rød (højre)
til rød og hvid (venstre) til hvid. Kontrollér, at
forbindelserne sidder fast, for at undgå summen og
støj.
CD-afspiller
LINE OUT
Forstærker
INPUT
CD
4DK
L
L
R
R
Kom i gang
Du kan indstille udgangsniveauet til forstærkeren
(gælder kun CDP-XE500 og CDP-XE300)
Tryk på LINE OUT LEVEL +/– på fjernbetjeningen. Du
kan reducere udgangsniveauet op til –20 dB.
Når du reducerer udgangsniveauet, står der FADE på
displayet.
Når du slukker for afspilleren, bliver udgangsniveauet
automatisk sat tilbage til maksimum.
• Hvis du har en digital komponent som f.eks. en digital
forstærker, D/A-omformer, DAT eller MD (gælder kun
CDP-XE500)
Tilslut komponenten via bøsningen DIGITAL OUT
(OPTICAL) og et optisk kabel (medfølger ikke). Fjern
hætten, og indsæt det optiske kabel.
Bemærk, at du ikke kan bruge de følgende funktioner med
denne forbindelse oprettet:
• Fade ind eller ud (se side 13)
• Tidsbestemt fade (se side 13)
• Indstilling af udgangsniveauet ved hjælp af knapperne
LINE OUT LEVEL +/– på fjernbetjeningen (se ovenfor)
Tilslutning af netledning
Sæt netledningen i stikkontakten.
Hvad nu?
Nu er du klar til at bruge afspilleren.
Hvis du ikke er bekendt med, hvordan man afspiller CD’er,
kan du fortsætte med afsnittet “Afspilning af en CD” på
side 6.
Fortsæt dernæst med de følgende afsnit for at få mere
betjeningsvejledning.
POC-15
Optisk kabel (medfølger ikke)
CD-afspiller
Digital komponent
DIGITAL
OUT
OPTICAL
DIGITAL
INPUT
OPTICAL
Bemærk
Når du tilslutter via bøsningen DIGITAL OUT (OPTICAL),
kan der opstå støj, når du afspiller CD-software, der ikke
indeholder musik, f.eks. en CD-ROM.
5DK
Grundlæggende betjening
Afspilning af en CD
2
34
AMS
OPEN/CLOSE
POWER
PLAY
MODE
REPERT
EDIT/
PEAK
TIME FADE SEARCH
TIME
CHECK
CLEAR
ENTER
MUSIC
SCAN
PHONES
Tilslut
hovedtelefonerne.*
*gælder kun CDP-XE500
• Se tilslutningsoplysningerne på
side 4 – 5.
Hvis du tænder for afspilleren
med en plade i pladeskuffen
Du kan starte afspilningen
automatisk fra starten af
pladen. Hvis du tilslutter en
timer, du har købt særskilt,
kan du starte afspilningen,
når du vil.
1
2
3
Tænd for forstærkeren, indstil på CD-afspiller, og lyt til lyden
fra denne afspiller.
Tryk på knappen POWER for at tænde afspilleren.
Tryk på § OPEN/CLOSE,
og læg pladen på
pladeskuffen.
Med etiketten opad
Du kan justere
udgangsniveauet med LINE
OUT LEVEL +/– på
fjernbetjeningen (gælder kun
CDP-XE500 og CDP-XE300) Z
Du kan justere lydstyrken på
hovedtelefonerne med
fjernbetjeningen (gælder kun
CDP-XE500) Z
Tilslut hovedtelefonerne til
PHONES-bøsningen, og
juster lydstyrken med LINE
OUT LEVEL +/– på
fjernbetjeningen.
6DK
4
Tryk på · .
Pladeskuffen lukkes, og alle sporene bliver afspillet én gang
(fortsat afspilning).
Juster lydstyrken på forstærkeren.
Standsning af afspilningen
Tryk på p.
Hvis du vil:
Skai du
Holde pause
Trykke på P
Genoptage afspilningen efter pause
Trykke på P eller ·
Gå til næste spor
Dreje
AMS ± i urets retning
Gå til det forrige spor
Dreje
AMS ± mod uret
Stoppe afspilningen og fjerne CD’en
Trykke på § OPEN/CLOSE
Afspilning af CD’er
Afspilning af CD’er
Visning af oplysningerne mens pladen
afspilles
Brugen af displayet
Du kan få oplysninger om pladen vist på displayet.
Displayet viser nummeret på det aktuelle spor,
spilletiden og musikkalenderen.
• CDP-XE500
MIN
SEC
Nummeret på
det aktuelle
Spilletid
spor
TIME
• CDP-XE300 og CDP-XE200
1 2
3 4
6
8 9 10
7
5
Musikkalender
Når sporene er afspillet, forsvinder deres numre i
musikkalenderen.
Kontrol af den resterende tid
TIME
Kontrol af antal numre på sporet og
spilletiden
Tryk på TIME, før du begynder at afspille.
Displayet viser det totale antal spor, den totale spilletid
og en musikkalender.
MIN
SEC
1 2
3 4
6
8 9 10
7
Afspilningstid og
nummeret på det
aktuelle spor
5
MIN
Musikkalender
Total spilletid
Når du afspiller i tilfældig rækkefølge (der står
“SHUFFLE” i display vinduet; se side 9) bliver der
tilføjet et blankt stykke på 1 sek. varighed mellem hvert
spor. Denne forøgelse af spilletiden bliver automatisk
lagt til den totale spilletid, der vises på displayet.
Oplysningerne bliver også vist, når du trykker på
§ OPEN/CLOSE for at lukke pladeskuffen.
1 2
3 4
6
8 9 10
7
5
Tryk på TIME.
Resterende tid for
det aktuelle spor
Antal spor i alt
SEC
Grundlæggende betjening
Hver gang du trykker på TIME under afspilning af en
plade, ændres displayet som vist i nedenstående
diagram.
MIN
SEC
1 2
3 4
6
8 9 10
7
5
Hvis sporets nummer er større end
68, står der “– – . – –” i stedet for
den resterende tid.
Tryk på TIME.
Resterende tid på
pladen
MIN
SEC
1 2
3 4
6
8 9 10
7
5
Hvis den resterende tid er større end
100 minutter i programfunktion, står
der “– – . – –” i stedet for den
resterende tid.
Tryk på TIME.
7DK
Afspilning af CD’er
Sådan finder du et spor med et nummer større end 10
ved hjælp af fjernbetjeningen (CDP-XE200 undtaget)
Søgning efter et bestemt spor
eller et bestemt punkt på
sporet
Tryk først på >10, og dernæst på de tilsvarende
nummerknapper. Brug knappen 10 til at skrive “0”.
Eksempel: Hvis du vil spille spor 30
Tryk først på >10, dernæst på 3 og 10.
Du kan hurtigt finde et spor, mens du afspiller en CD,
ved hjælp af AMS-funktionen (Automatic Music
Sensor) på afspilleren eller nummerknapperne på
fjernbetjeningen.
Du kan også finde et bestemt punkt på sporet, mens du
spiller pladen.
Du kan forlænge spilletiden med musikskanning
Tryk på MUSIC SCAN flere gange, indtil den spilletid,
du ønsker (10, 20 eller 30), vises på displayet. Hver gang
du trykker på knappen, ændres spilletiden cyklisk.
Bemærk
Hvis “
” vises på displayet, er du nået til slutningen af
CD’en, mens du trykkede på ). Tryk på 0 eller drej
AMS ± mod uret for at vende tilbage.
MUSIC SCAN
0 /
(gælder kun CDP-XE500)
)
·
AMS
±
(CDP-XE200
undtaget)
Nummerknapper
Afspilning af spor flere gange
Du kan afspille sporene flere gange med
afspilningsfunktionen.
• CDP-XE500
>10
REPEAT
= /
0 /
Hvis du vil finde
Skal du
Det næste eller
efterfølgende spor
Dreje
AMS ± med uret, indtil
du finder sporet. Hvis du bruger
fjernbetjeningen, skal du trykke på
+ gentagne gange, indtil du finder
sporet.
Det aktuelle eller
forgående spor
Dreje
AMS ± mod uret, indtil
du finder sporet. Hvis du bruger
fjernbetjeningen, skal du trykke på
= gentagne gange, indtil du finder
sporet.
Et bestemt spor
direkte
8DK
+
)
Dreje
AMS ±, indtil det
ønskede spornummer vises på
displayet. Hvis du bruger
fjernbetjeningen, skal du trykke på
nummeret på sporet (CDP-XE200
undtaget).
Ved at skanne alle
spor i 10 sekunder
(musikskanning)
(gælder kun
CDP-XE500)
Trykke på MUSIC SCAN. Når du
finder det ønskede spor, skal du trykke
på · for at begynde afspilning af
sporet.
Et bestemt sted,
mens du lytter
Trykke på ) (fremad) eller 0
(tilbage) og holde knappen nede, indtil
du finder sporet.
Et bestemt sted,
mens du kigger på
displayet under
pause
Trykke på ) (fremad) eller 0
(tilbage) og holde knappen nede, indtil
du finder sporet. Der fremkommer
ikke nogen lyd under denne handling.
• CDP-XE300 og CDP-XE200
REPEAT
Tryk på REPEAT under afspilningen af pladen.
Der står “REPEAT” på displayet. Afspilleren gentager
sporene, som følger:
Når pladen afspilles i
Gentager afspilleren
Fortsat afspilning (side 6)
Alle spor
Tilfældig rækkefølge (side 9)
Alle spor i tilfældig
rækkefølge
Programmeret (side 9)
Det samme program
Annullering af fortsat afspilning
Tryk på REPEAT flere gange, indtil “REPEAT” forsvinder fra
displayet.
Afspilning af CD’er
Gentagelse af det aktuelle spor
Du kan kun gentage det aktuelle spor i enhver
afspilningstilstand.
Tryk på REPEAT flere gange, mens det spor, du ønsker
at gentage, bliver spillet, indtil der står “REPEAT 1” på
displayet.
Afspilning i tilfældig
rækkefølge (shuffle play)
Sådan opretter du dit eget
program (programmeret
afspilning)
Du kan bestemme rækkefølgen, som sporene på
pladen skal afspilles i, ved at oprette dit eget program.
Programmet kan indeholde op til 24 spor.
• CDP-XE500
CHECK
CLEAR
AMS
±
Du kan lade afspilleren “shuffle” sporene og spille
dem i en tilfældig rækkefølge.
• CDP-XE500
·
PLAYMODE
p
ENTER
• CDP-XE300 og CDP-XE200
CHECK
PLAYMODE
CLEAR
AMS
±
·
• CDP-XE300 og CDP-XE200
PLAYMODE
PLAYMODE
·
1
Tryk på PLAYMODE gentagne gange, indtil
“SHUFFLE” vises på displayet.
Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du trykke på
SHUFFLE.
2
Tryk på · for at starte afspilningen i tilfældig
rækkefølge.
Indikationen
vises, mens afspilleren spiller
sporene i tilfældig rækkefølge.
Du kan starte shuffle play under afspilningen
Tryk gentagne gange på PLAYMODE, indtil “SHUFFLE”
vises på displayet. Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal
du trykke på SHUFFLE (CDP-XE200 undtaget).
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter ved det aktuelle
spor.
p
ENTER
Oprettelse af program på afspilleren
1
Tryk på PLAYMODE gentagne gange, før du
starter afspilning, indtil “PROGRAM” vises på
displayet.
2
Drej
AMS ±, indtil det ønskede
spornummer vises på displayet.
Den totale spilletid og de programmerede
spornumre blinker på displayet.
Total spilletid
Annullering af afspilning i tilfældig rækkefølge
Tryk to gange på PLAYMODE.
Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du trykke på
CONTINUE (CDP-XE200 undtaget).
·
MIN
SEC
Programmerede
spornumre
2
5
8
PROGRAM
A
(Fortsættes)
9DK
Afspilning af CD’er
3
Tryk på ENTER for at vælge sporet.
Sidst programmerede spor
Afspilningsrækkefølge
STEP
2
Oprettelse af program med
fjernbetjeningen (CDP-XE200 undtaget) Z
5
8
PROGRAM
PROGRAM
A
Nummerknapper
Efter et sekund
MIN
Programmerede spor
SEC
2
5
(
8
PROGRAM
CLEAR
CHECK
>10
A
Total spilletid
1
Tryk på PROGRAM, før du starter afspilning.
“PROGRAM” vises på displayet.
2
Tryk på nummerknapperne for de spor, du vil
programmere, i den rækkefølge, du ønsker dem
afspillet.
Eksempel: Sådan programmeres sporene 2, 8 og 5.
Tryk på nummerknapperne i
rækkefølgen 2, 8 og 5.
Hvis du har lavet en fejl
Tryk på CLEAR, og gentag derefter trin 2 og 3.
4
Gentag trin 2 og 3 for at programmere sporene i
den ønskede rækkefølge.
5
Tryk på · for at starte programmeret afspilning.
Annullering af programmeret afspilning
Sidste programmerede spor
Tryk på PLAYMODE.
Afspilningsrækkefølge
STEP
2
5
8
Når spor med numre, der ikke følger lige efter hinanden,
programmeres efter hinanden, f.eks. 1, 3, 5 osv.
PROGRAM
Der tilføjes et blankt stykke på 1 sek. varighed mellem
sporene.
A
Efter et sekund
MIN
SEC
2
5
8
Programmet bevares, når den programmerede
afspilning slutter
PROGRAM
Hvis du trykker på ·, kan du spille det samme
program igen.
A
Total spilletid
Sådan vælges et spor med et nummer større end 10
Bemærkninger
• Den total spilletid vises ikke, hvis den overstiger
100 minutter.
• Der står “FULL” på displayet, hvis programmet allerede
indeholder 24 spor, og du forsøger at tilføje et spor.
Programmerede spor
Brug knappen >10 (se side 8)
Hvis du taster forkert
Tryk på CLEAR, og tryk på den rigtige nummerknap.
3
Tryk på ( for at starte den programmerede
afspilning.
Annullering af programmeret afspilning
Tryk på CONTINUE.
Når spor med numre, der ikke følger lige efter hinanden,
programmeres efter hinanden, f.eks. 1, 3, 5 osv.
Der tilføjes et blankt stykke på 1 sek. varighed mellem
sporene.
10DK
Afspilning af CD’er
Programmet bevares, når den programmerede
afspilning slutter
Hvis du trykker på (, kan du spille det samme
program igen.
Du kan kontrollere den samlede spilletid, mens du
programmerer (programredigering)
Tryk på = eller + for at vælge et spor og kontrollere
den total spilletid. Tryk dernæst på PROGRAM for at
bekræfte valget.
Optagelse fra CD’er
Afspilning af CD’er
Optag dit eget program
Du kan optage det program, du oprettede, på bånd,
DAT eller MD. Programmet kan indeholde op til 24
spor.
Hvis du programmerer en pause, kan du dele
programmet i to dele, så du kan optage på begge sider
af båndet.
• CDP-XE500
ENTER
Bemærkninger
AMS
±
• Den totale spilletid vises ikke, hvis den overstiger
100 minutter.
• Der står “FULL” på displayet, hvis programmet allerede
indeholder 24 spor, og du forsøger at tilføje et spor.
PLAYMODE
Undersøgelse af sporenes rækkefølge
P
• CDP-XE300 og CDP-XE200
Du kan kontrollere dit program, også efter afspilningen
er begyndt.
Tryk på CHECK.
Hver gang du trykker på denne knap, vises sporenes
numre i den programmerede rækkefølge på displayet.
Efter programmets sidste spor, står der “End” på
displayet, som så vender tilbage til det oprindelige
udseende. Hvis du undersøger rækkefølgen, når
afspilningen er begyndt, er det kun numrene på de
resterende spor, der vises på displayet.
·
ENTER
PLAYMODE
1
Ændring af sporenes rækkefølge
AMS
·
±
P
Opret dit eget program (på side A, hvis du optager
på et bånd), og kontrollér samtidig den totale
spilletid på displayet.
Følg trin 1 til 4 i “Oprettelse af program på
afspilleren” på side 9 eller trin 1 og 2 i “Oprettelse
af program med fjernbetjeningen” på side 10.
Indikatoren
vises på displayet.
A
Du kan ændre i programmet, før du begynder at spille
det.
Hvis du vil
Du skal
Slette et spor
Trykke på CHECK, indtil det
spor vises på displayet. Tryk
derefter på CLEAR.
Slette det sidste spor i
programmet
Trykke på CLEAR. Hver
gang, du trykker på
knappen, slettes det sidste
spor.
Tilføje spor i slutningen af
programmet
Ændre programmet
fuldstændigt
Dreje
AMS ±, indtil
det spornummer, du vil
tilføje, vises. Tryk derefter på
ENTER.
Hvis du bruger
fjernbetjeningen, skal du
trykke på nummerknapperne
for de spor, der skal tilføjes
(CDP-XE200 undtaget).
Trykke på p (stop). Oprete
et nyt program efter
programmeringsproceduren.
2
Hvis du vil optage på begge sider af båndet, skal
du trykke på P for at indsætte en pause.
Indikatorerne “P” og
vises på displayet, og
spilletiden nulstilles til “0.00.”
Når du har optaget på den ene side af et bånd,
DAT eller MD, skal du forlade dette trin og
fortsætte med trin 4.
A
B
En pause tæller som ét spor
Du kan programmere op til 23 spor, hvis du indsætter en
pause.
3
Gentag trin 1 for at oprette programmet til B-siden.
4
Start optagelsen på båndoptageren, og tryk på
· på afspilleren.
Når du optager på begge sider af båndet, holder
afspilleren pause ved slutningen af A-sidens
program.
5
Når du vil optage B-siden, skal du vende båndet
og trykke på · eller P på afspilleren for at
genoptage afspilningen.
11DK
Optagelse fra CD’er
Kontrol og ændring af program
Se side 11.
A
Indikatoren
kontrolleres, og
kontrolleres.
4
Hvis du optager på begge sider af båndet, skal du
trykke på EDIT/TIME FADE igen.
Afspilleren indsætter en pause og opretter
programmet til B-siden. Displayet viser de
programmerede spor.
Hvis du kun optager på den ene side af et bånd,
DAT eller MD, kan du springe dette trin over.
5
Start optagelsen på båndoptageren, og tryk på
· på afspilleren.
Hvis du optager på begge sider af båndet, holder
afspilleren pause ved slutningen af programmets
A-side.
6
Vend båndet, og tryk på · eller P på afspilleren,
for at genoptage afspilningen af B-siden.
vises, mens programmets A-side
B
vises, mens programmets B-side
Når spor med numre, der ikke følger lige efter hinanden,
programmeres efter hinanden, f.eks. 1, 3, 5 osv.
Der tilføjes et blankt stykke på 1 sek. varighed mellem
sporene.
Optagelse af en CD ved at
angive båndlængden
(tidsbestemt redigering)
(gælder kun CDP-XE500)
Du kan lade afspilleren oprette et program, der passer
til båndlængden.
Afspilleren opretter automatisk et program og
beholder den oprindelige rækkefølge på pladen.
Programmet kan indeholde op til 24 spor (der
indsættes en pause mellem sporene, som tæller som et
spor).
Bemærk at spor med spornumre over 24 ikke kan
programmeres automatisk.
EDIT/TIME FADE
1
·
0
/
)
Tryk på EDIT/TIME FADE, før du begynder at
afspille, indtil der står et blinkende “A” i
indikatoren
på displayet.
A
2
Tryk på 0 eller ) for at angive båndlængden.
Hver gang du trykker på disse knapper, ændres
displayet som vist nedenfor. Båndlængden for den
ene side står efter de enkelte indikatorer.
n HALF ˜ C-46 ˜ C-54 ˜ C-60 ˜ C-74 ˜ C-90 ˜ - -.- - N
(23.00) (27.00) (30.00) (37.00) (45.00)
Sådan annullerer du tidsredigeringen
Tryk på PLAYMODE, indtil “SHUFFLE” og “PROGRAM”
forsvinder fra displayet.
Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du trykke på
CONTINUE.
Du kan på forhånd programmere de spor, du ønsker
Vælg sporene, før du udfører ovennævnte procedure.
Afspilleren opretter et program baseret på de resterende
spor. I dette tilfælde kan du ikke vælge båndlængde ved
hjælp af “HALF”.
Du kan selv bestemme båndlængden
Indstil båndlængden med
AMS ±.
Eksempel: Hvis båndlængden på én side er 30 minutter
og 15 sekunder
1 For at indstille minutter, skal du dreje
AMS ±, indtil “30” vises på
displayet. Tryk derefter på ENTER.
2 For at indstille sekunder, skal du dreje
AMS ±, indtil “15” vises på
displayet. Tryk derefter på ENTER.
Når spor med numre, der ikke følger lige efter hinanden,
programmeres efter hinanden, f.eks. 1, 3, 5 osv.
Der tilføjes et blankt stykke på 1 sek. varighed mellem
sporene.
Kontrol og ændring af program
Når du vælger “HALF”
Afspilleren sætter programmet for hver side til halvdelen
af pladens samlede spilletid. Bemærk, du kan ikke vælge
“HALF”, hvis pladen har mere end 24 spor.
3
Tryk på EDIT/TIME FADE for at få afspilleren til
at oprette programmet.
Displayet viser de spor, der skal optages. Et “B” i
indikatoren
blinker på displayet.
B
12DK
Se side 11.
Optagelse fra CD’er
1
Fade ind eller ud
2
Hvis du vælger “HALF”
Sætter afspilleren spilletiden til halvdelen af den samlede
spilletid.
3
FADER
4
Hvis du vil
Tryk på FADER
Starte afspilningen ved
at fade ind
Under pause. Indikatoren Q
blinker, og afspilningen fader ind.
Afslutte afspilningen
ved at fade ud
Når du vil starte fade ud.
Indikatoren q blinker.
Afspilningen fader ud, og
afspilleren holder pause.
Fadningstiden er 5 sekunder. Hvis du trykker på
FADER under musikskanning (side 8), ændres
fadningstiden til 2 sekunder.
Fade ud på et bestemt tidspunkt
(tidsbestemt fade) (gælder kun CDP-XE500)
Du kan få afspilleren til at fade ud automatisk, hvis du
angiver spilletiden. Når du angiver tidsbestemt fade,
fungerer det to gange, dvs. at afspilningen fader ud i
slutningen af begge sider af båndet.
0
/
Tryk på 0 eller ) for at angive spilletiden.
Hver gang du trykker på disse knapper, ændres
displayet, som vist nedenfor, med spilletiden for
den ene side efter hver indikator.
n HALF ˜ C-46 ˜ C-54 ˜ C-60 ˜ C-74 ˜ C-90 ˜ - -.- - N
(23.00) (27.00) (30.00) (37.00) (45.00)
Fade ind og ud det sted, du ønsker
(CDP-XE200 undtaget) Z
·
TIME
FADE
A
Du kan fade ind og ud manuelt, og derved forhindre
sporene i at starte og slutte brat.
Bemærk, du kan ikke bruge disse effekter, hvis du
anvender bøsningen DIGITAL OUT (OPTICAL)
(gælder kun CDP-XE500).
EDIT/TIME FADE
Tryk på EDIT/TIME FADE flere gange, før du
starter afspilningen, indtil indikatoren “
” og
“A” i
vises på displayet.
)
Tryk på · for at starte afspilningen.
Afspilningen fader ud på det angivne tidspunkt,
og afspilleren holder pause. “B” i indikatoren
vises på displayet.
B
Når du vil optage på B-siden, skal du vende
båndet og trykke på · eller P på afspilleren for
at genoptage afspilningen.
Afspilleren fader ud igen på det angivne
tidspunkt.
Annullering af tidsbestemt fade
Tryk på EDIT/TIME FADE.
Du bestemmer selv spilletiden
Se “Du kan selv bestemme båndlængden” på side 12.
Du kan skifte plade under den tidsbestemte fade
Hvis afspilningen slutter før det angivne tidspunkt til
fade ud, f.eks. når du optager CD-singler på bånd, kan
du skifte plade. Den angivne tidspunkt for fade ud tæller
kun, mens der afspilles.
Du kan fade ind for at genoptage afspilningen i trin 4
Når du har vendt båndet om, skal du trykke på FADER
på fjernbetjeningen.
Bemærk
Time Fade annulleres, hvis du trykker på 0 eller ) under
betjeningen.
13DK
Optagelse fra CD’er
Yderliger oplysninger
Justér optageniveauet
(Peak Search)
(gælder kun CDP-XE500)
Bemærkninger om CD’er
Om håndtering af CD’er
Afspilleren finder det højeste niveau på de spor, der
skal optages, og giver dig mulighed for at justere
niveauet, før du begynder at optage.
• Berør aldrig pladens overflade. Tag fat i kanten, for at
bevare pladen ren.
• Sæt ikke papir eller tape på pladen.
Ikke sådan
1
Tryk på PEAK SEARCH, før du begynder at
optage.
“PEAK” blinker på displayet, og afspilleren
gentager passagen med det højeste niveau.
• Udsæt ikke plader for direkte sollys eller varmekilder som
f.eks. luftkanaler og efterlad dem ikke i en bil parkeret i
direkte sollys, da temperaturen inde i bilen kan stige
voldsomt.
• Brug aldrig de stabilisatorer, der fås i handlen. De kan
ødelægge både plade og afspiller.
• Anbring pladen i hylsteret, når den er afspillet.
2
Justér optageniveauet på båndoptageren.
Om rengøring
3
Tryk på p på afspilleren for at stoppe søgningen
efter højdepunkter.
“PEAK” forsvinder fra displayet.
PEAK SEARCH
p
• Rengør pladen med en renseklud, før den afspilles. Aftør
den fra centrum og ud.
Bemærk
Passagen med det højeste niveau kan variere, hver gang du
forsøger at justere den samme plade. Forskellen er dog så lille,
at det ikke er et problem at justere optageniveauet præcist.
• Brug aldrig opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder,
de rensevæsker, der findes i handlen, eller antistatisk spray
beregnet til LP’er.
14DK
Yderligere
Yderliger oplysninger
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af nedenstående problemer, når
du bruger afspilleren, kan du bruge denne vejledning i
fejlfinding, som en hjælp til at løse problemet. Hvis det
ikke løser problemet, bør du kontakte nærmeste
Sony-forhandler.
Specifikationer
Compact disc afspiller
Laser
Halvlederlaser (λ = 780 nm)
Udstrålingsvarighed: Kontinuerlig
Laser-output
Max. 44,6 µW*
* Outputtet er den målte værdi ved en
afstand på 200 mm fra objektivets
overflade på den optiske
opsamlingsblok med 7 mm kontur.
Der er ingen lyd.
/
/
/
Kontrollér, at afspilleren er tilsluttet korrekt.
Kontrollér, at du betjener forstærkeren korrekt.
Justér udgangsniveauet med LINE OUT LEVEL +/–
på fjernbetjeningen (gælder kun CDP-XE500 og
CDP-XE300).
CD spiller ikke.
/
/
/
/
Der er ingen CD i afspilleren (der står “no dISC”).
Indsæt en CD.
Anbring CD’en korrekt på pladeskuffen med etiketten
opad.
Rengør CD’en (se side 14).
Der er fugt i afspilleren. Fjern pladen, og lad
afspilleren stå tændt i ca. en time (se side 2).
Optageniveauet er ændret (gælder kun CDP-XE500 og
CDP-XE300).
/
Optageniveauet ændres, hvis du justerer
udgangsniveauet ved hjælp af LINE OUT LEVEL +/–
på fjernbetjeningen under optagelsen.
Fjernbetjeningen virker ikke (CDP-XE200 undtaget).
/
/
/
Fjern forhindringer i passagen mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
Peg med fjernbetjeningen på fjernbetjenings
modtageren g på afspilleren.
Skift batterier i fjernbetjeningen, hvis de gamle
batterier er svage.
Frekvens
2 Hz til 20 kHz ± 0,5 dB
Signal/støjforhold
Over 100 dB
Dynamisk område
Over 98 dB
Harmonisk forvrængning
Under 0,0045%
Kanaladskillelse
Over 95 dB
Udgange
Bøsningstype
Maksimalt
Belastningsimpedans
udgangsniveau
LINE OUT
Standard
2 V (ved
jackbøsninger 50 kilohm)
Over 10 kilohm
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
(gælder kun
CDP-XE500)
Optisk digital –18 dBm
udgangsbøsning
Bølgelængde:
660 nm
PHONES
(gælder kun
CDP-XE500)
10 mW
Stereo
standard
jackbøsninger
32 ohm
Generelt
Strømkrav
220 V – 230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
10 W
Mål (ca.)
(b/h/d)
430 × 95 × 295 mm
inkl. fremstående dele
Vægt (ca.)
CDP-XE500: 3,0 kg
CDP-XE300/XE200: 2,9 kg
Medfølgende tilbehør
Lydkabel (2 standard – 2 standard jackbøsninger) (1)
Fjernbetjening (fjernbetjening) (CDP-XE200 undtaget) (1)
Sony SUM-3 (NS) batterier (CDP-XE200 undtaget) (2)
Design og specificationer kan ændres uden varsel.
15DK
Yderligere oplysninger
Stikordsregister
Stikordsregister
Program
for optagelse 12
kontrol 11
ændring 11
Programredigering 11
A, B, C, D, E
Afspilletid, samlet 7
Afspilning
fortsat 6
gentaget 8
programmeret 9
tilf’ldig 9
AMS 8
Automatic Music Sensor, se
AMS
Navne på knapper
P, Q
R
Redigering, se optagelse
S
Skanning, se musikskanning
Søgning
direkte 8
AMS 8
display 8
skanning 8
visning 8
F
Fadning 13
Timer-fadning 13
Fejlfinding 15
Fjernbetjening 4
Fortsat afspilning 6
T
G
Gentagelse
af alt 8
af det aktuelle spor 9
Tid, resterende 7
Tidsbestemt redigering 12
Tilf’ldig afspilning 9
Tilslutning 4
Tilslutninger 4
oversigt 4
Timer-fadning 13
H, I, J, K, L
Halv plade (HALF) 12
Håndtering af CD’er 15
U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
Udpakning
M, N
Musikskanning
8
O
Optagelse
af program 11
tidsbestemt redigering 12
Optageniveauet, justering 14
16DK
4
Knapper
CHECK 11
CLEAR 11
CONTINUE 6
EDIT/TIME FADE 12
FADER 13
LINE OUT LEVEL +/– 6
MUSIC SCAN 8
§ OPEN/CLOSE 6
PEAK SEARCH 14
PLAYMODE 9
PROGRAM 9
REPEAT 8
SHUFFLE 9
TIME 7
·
6
P 6
p 6
0 / )
8
= / +
8
>10 8
Nummer 8
Kontakt
POWER 6
Stik
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Bøsninger
PHONES 6
LINE OUT 5
Andre
Display 7
Pladeskuffe 6
AMS ± 6
g 4
5
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vuoksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi älä
avaa laitteen koteloa. Ota
tarvittaessa yhteys
valtuutettuun huoltoon.
Tämän tuotteen laserkomponetti
pystyy lähettämään luokan 1 rajan
ylittävää säteilyä.
Tämä laite on luokiteltu 1-luokan
lasertuotteeksi. Tästä kertova etiketti
(CLASS 1 LASER PRODUCT) on laitteen
takaosassa.
Seuraava varoitusetiketti on laitteen
sisällä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus — optisten instrumenttien
käyttö tämän laitteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä.
• Jos kotelon sisäpuolelle joutuu nestettä
tai jokin kiinteä esine, irrota soittimen
verkkojohto ja tarkistuta soitin
valtuutetulla huoltohenkilökunnalla,
ennen kuin otat sen jälleen käyttöön.
Virtalähteet
• Ennen kuin otat soittimen käyttöön,
tarkista, että soittimen käyttöjännite
on sama kuin käytettävän
sähköverkon. Soittimen käyttöjännite
ilmenee sen takana olevasta
arvokilvestä.
• Soitinta ei ole kytketty irti
virtalähteestä (verkkovirrasta), jos
virtajohto on kytketty pistorasiaan,
vaikka soittimesta itsestään olisi
katkaistu virta.
• Jos et aio käyttää soitinta vähään
aikaan, irrota sen verkkojohto
pistorasiasta. Irrota verkkojohto aina
vetämällä pistokkeesta; älä koskaan
vedä johdosta.
• Verkkojohdon saa vaihtaa ainoastaan
valtuutettu huoltoliike.
Sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto, jotta laitteen sisäosat
eivät pääse kuumentumaan.
• Älä sijoita soitinta pehmeälle alustalle,
kuten matolle, joka voisi tukkia
pohjassa olevat ilmanvaihtoreiät.
• Älä sijoita soitinta lähelle
lämmönlähteitä, kuten
lämpöpattereita tai ilmakanavia, tai
suoraan auringonvaloon äläkä saata
laitetta alttiiksi pölylle, tärinälle tai
iskuille.
Käyttö
• Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, kosteus saattaa
tiivistyä soittimen sisälle ja aiheuttaa
häiriöitä soittimen toimintaan. Jos näin
käy, poista levy ja jätä soittimeen virta
noin tunniksi, kunnes kosteus haihtuu.
2SF
• Älä säädä ääntä voimakkaammaksi,
kun kuuntelemassasi musiikissa on
hiljainen kohta. Muutoin on vaarana,
että kaiuttimet vaurioituvat, kun
musiikissa tulee voimakas kohta.
Puhdistaminen
• Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet
puhdistusaineeseen hieman
kostutetulla pehmeällä kankaalla. Älä
käytä mitään liuotinta, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on soitinta koskevia
kysymyksiä tai pulmia, voit kääntyä
Sony-kauppiaasi puoleen.
Tervetuloa!
Kiitoksia Sony-CD-soittimen
hankkimisesta. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa. Pidä käyttöohje tallessa.
Getting Started
Tästä
käyttöohjeesta
Tämän julkaisun käyttöohjeet on
tarkoitettu malleja CDP-XE500,
CDP-XE300 ja CDP-XE200 varten.
Kuvissa esiintyy malli CDP-XE500.
Tekstissä on selvä merkintä mallien
toimintaa koskevista eroista, esimerkiksi
“vain CDP-XE500”.
SISÄLLYSLUETTELO
Käyttöönotto
Pakkauksen avaaminen ................................................................................. 4
Järjestelmän asentaminen .............................................................................. 4
CD-levyn soittaminen .................................................................................... 6
Merkintätavat
• Tämän julkaisun ohjeissa viitataan
CD-soittimessa oleviin säätimiin.
Voit käyttää myös kauko-ohjaimen
säätimiä, jos ne ovat nimeltään samoja
tai samankaltaisia kuin soittimen
säätimet. Kauko-ohjaimen säätimet on
ohjeissa mainittu suluissa.
• Tässä käyttöohjeessa käytettävien
symbolien merkitys on seuraava:
Voit tehdä toiminnon kaukoohjaimella.
(Huomaa, että tällä symbolilla
merkitty toiminto ei ole
mahdollinen käytettäessä
mallia CDP-XE200.)
Vihjeitä siitä, kuinka
toiminnon voi tehdä
yksinkertaisemmin.
CD-levyjen soittaminen
Näytön käyttäminen ....................................................................................... 7
Tiettyyn kappaleeseen tai kappaleen tiettyyn kohtaan siirtyminen ....... 8
Kappaleiden soittaminen toistuvasti ........................................................... 8
Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä
(Satunnaissoitto) ............................................................................................. 9
Kappaleiden soittaminen halutussa järjestyksessä
(Ohjelmoitu soitto) .......................................................................................... 9
CD-levyiltä äänittäminen
SF
Oman ohjelman äänittäminen .................................................................... 11
CD-levyn äänittäminen tietyn pituiselle nauhalle (Aikaeditointi) ........ 12
Äänen häivytys ja nosto ............................................................................... 13
Äänitystason säätäminen huippukohdan avulla
(Huipputason haku) ..................................................................................... 14
Lisätietoja
Huomautuksia CD-levyistä ......................................................................... 14
Vianmääritys ................................................................................................. 15
Tekniset tiedot ............................................................................................... 15
Hakemisto
Hakemisto ........................................................................................ Takakansi
3SF
Käyttöönotto
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• audioliitäntäjohto (1)
• kauko-ohjain (ei käytettävissä mallissa CDP-XE200)
(1)
• Sony SUM-3 (NS) paristot (ei käytettävissä mallissa
CDP-XE200) (2).
Järjestelmän asentaminen
Yleiskuva
Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka CD-soitin liitetään
vahvistimeen. Katkaise virta kaikista laitteista ennen
liitäntöjen tekemistä.
CD-soitin
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
(ei käytettävissä mallissa CDP-XE200)
Voit ohjata CD-soittimen toimintoja sen mukana
toimitetun kauko-ohjaimen avulla.
Aseta kaksi paristoa R6 (AA-koko) paristolokeroon.
Aseta paristojen navat (+ ja –) paristolokeron sisällä
olevan kaavion mukaisella tavalla. Kun käytät kaukoohjainta, osoita sillä CD-soittimessa olevaan kaukoohjaimen tunnistimeen g.
LINE OUT
(R, oikea)
LINE OUT
(L, vasen)
Audiotulo
(L, vasen)
Audiotulo
(R, oikea)
: Signaalin kulkusuunta
Verkkoliitäntään
Vahvistin
Verkkoliitäntään
Tarvittavat johdot
Paristojen vaihtaminen
Normaalikäytössä paristot kestävät noin kuusi
kuukautta. Kun kauko-ohjaimella ei enää voi käyttää
CD-soitinta, vaihda uudet paristot vanhojen tilalle.
Audiojohto (mukana toimitettu) (1)
Valkoinen
(L, vasen)
Punainen
(R, oikea)
Valkoinen
(L, vasen)
Punainen
(R, oikea)
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta lähelle kuumaa tai kosteaa paikkaa.
• Älä päästä kauko-ohjaimen sisälle mitään esineitä
esimerkiksi vaihtaessasi paristoja.
• Älä altista kauko-ohjaimen tunnistinta suoralle
auringonpaisteelle tai muille voimakkaille valonlähteille,
koska se voi aiheuttaa virhetoimintoja.
• Jos et käytä kauko-ohjainta vähään aikaan, vältät paristojen
mahdollisen vuodon ja korroosion aiheuttamat vahingot
poistamalla paristot kauko-ohjaimesta.
Kytkennät
Kun kytket audiojohdon, noudata liitännän
värikoodeja: punainen pistoke (oikea) punaiseen
vastakkeeseen ja valkoinen pistoke (vasen) valkoiseen
vastakkeeseen. Työnnä pistokkeet perille, sillä löysä
kytkentä voi aiheuttaa ääneen huminaa ja muuta
häiriötä.
CD-soitin
Vahvistin
LINE OUT
INPUT
CD
4SF
L
L
R
R
Käyttöönotto
Voit säätää vahvistimeen menevän linjan lähtötasoa
(vain CDP-XE500 ja CDP-XE300)
Paina kauko-ohjaimesta LINE OUT LEVEL +/–. Voit
pienentää lähtötasoa enintään –20 dB.
Kun pienennät lähtötasoa, näyttöön tulee FADE .
Kun katkaiset virran soittimesta, lähtötaso palautuu
automaattisesti enimmäistasolle.
• Jos käytössäsi on digitaalinen komponentti, kuten
digitaalivahvistin, D/A muunnin, DAT-nauhuri tai
MiniDisc-tallennin (vain CDP-XE500),
Verkkojohdon kytkeminen
Kytke verkkojohto pistorasiaan.
Mistä jatkan?
CD-soitin on nyt valmis käytettäväksi.
Jos et ole tottunut soittamaan CD-levyjä, siirry kohtaan
“CD-levyn soittaminen” sivulle 6.
Lue sen jälkeen seuraavat eri toimintoja käsittelevät kohdat.
liitä CD-soitin komponenttiin optisen digitaaliliitännän
DIGITAL OUT (OPTICAL) kautta käyttäen valokaapelia (ei
vakiovaruste). Irrota suojus ja kytke valokaapeli
vastakkeeseen.
Muista, että seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä,
kun teet tämän liitännän:
• äänen häivytys tai nosto (katso sivu 13)
• aikahäivytys (katso sivu 13)
• tulotason säätäminen kaukosäätimen LINE OUT LEVEL
+/– -painikkeilla (katso edellä).
POC-15
Valokaapeli (ei vakiovaruste)
CD-soitin
Digitaalinen
komponentti
DIGITAL
OUT
OPTICAL
DIGITAL
INPUT
OPTICAL
Huomautus
Kun käytät optista digitaaliliitäntää DIGITAL OUT
(OPTICAL), äänessä voi esiintyä hälyä toistettaessa muita
kuin musiikkitallenteita, kuten CD-tietolevyä (CD ROM).
5SF
Perustoiminnot
CD-levyn soittaminen
2
34
AMS
OPEN/CLOSE
POWER
PLAY
MODE
REPERT
EDIT/
PEAK
TIME FADE SEARCH
TIME
CHECK
CLEAR
ENTER
MUSIC
SCAN
PHONES
Kytke
kuulokkeet.*
*vain CDP-XE500
• Sivuilla 4 – 5 on lisätietoja
soittimen kytkemisestä
virtalähteeseen.
Jos käynnistät soittimen, jonka
pesässä on CD-levy,
voit määrittää soiton
alkamaan CD-levyn alusta.
Jos liität CD-soittimeen
lisävarusteena saatavan
ajastimen, voit määrätä
soittimen aloittamaan levyn
toiston haluamanasi
ajankohtana.
1
2
3
Kytke vahvistimeen virta ja valitse CD-soittimen toisto.
Kytke soittimeen virta painamalla POWER.
Paina § OPEN/CLOSE,
ja aseta levy pesään.
Etikettipuoli ylöspäin
Voit säätää lähtötasoa
kaukosäätimen LINE OUT
LEVEL +/– -säätimen avulla
(vain CDP-XE500 ja
CDP-XE300) Z
4
Paina · .
Levypesä sulkeutuu ja soitin soittaa kaikki kappaleet kerran
(jatkuva soitto).
Säädä äänenvoimakkuus vahvistimesta.
Voit säätää kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta
kaukosäätimellä (vain
CDP-XE500) Z
Kytke kuulokkeet PHONESvastakkeeseen ja säädä
äänenvoimakkuutta
kaukosäätimen LINE OUT
LEVEL +/– -säätimellä.
6SF
Soiton lopettaminen
Paina p.
Kun haluat
Tee seuraavat toimet
pysäyttää soiton,
Paina P
jatkaa toistoa pysäytyksen jälkeen,
Paina P tai ·.
siirtyä seuraavaan kappaleeseen,
Käännä
AMS ± -säädintä
myötäpäivään.
palata edeltävään kappaleeseen,
Käännä
AMS ± -säädintä
vstapäivään.
lopettaa soiton ja poistaa CD-levyn,
Paina § OPEN/CLOSE.
CD-levyjen
soittaminen
CD-levyjen
soittaminen
CD-levyjen soittaminen
Näytön tiedot levyä soitettaessa
Näytön käyttäminen
Kun levyä soitetaan, näytössä on parhaillaan
kuultavan kappaleen numero, soittoaika sekä
musiikkikalenteri.
Näytön avulla saat selville tietoja levystä.
• CDP-XE500
MIN
SEC
Soivan kappaleen
numero
Soittoaika
TIME
1 2
3 4
6
8 9 10
7
5
Musiikkikalenteri
• CDP-XE300 ja CDP-XE200
Kappaleen numero häviää musiikkikalenterista, kun
kappale on soinut.
Jäljellä olevan soittoajan tarkistaminen
TIME
Joka kerta, kun painat TIME levyn soidessa, näyttö
muuttuu alla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Kappaleiden kokonaismäärän ja soittoajan
tarkistaminen
MIN
Kappaleiden
kokonaismäärä
SEC
Soittoaika ja
soivan kappaleen
numero
MIN
SEC
1 2
3 4
6 7
8 9 10
Perustoiminnot
Paina TIME, ennen kuin aloitat levyn soiton.
Näyttöön tulee kappaleiden kokonaismäärä,
kokonaissoittoaika sekä musiikkikalenteri.
5
Paina TIME.
1 2
3 4
5
6 7
8 9 10
Soivan kappaleen
jäljellä oleva aika
SEC
1 2
3 4
6 7
8 9 10
5
Jos kappaleen numero on suurempi
kuin 68, näyttöön tulee jäljellä
olevan ajan asemesta “– – . – –”.
Musiikkikalenteri
Kokonaissoittoaika
Kun levyn soittotila on satunnaissoitto (näytössä näkyy
teksti “SHUFFLE”, ks. s. 9), kappaleiden väliin tulee
sekunnin pituinen tauko. Tämä lisäaika lisätään
automaattisesti näytössä näkyvään
kokonaissoittoaikaan.
Nämä tiedot tulevat näyttöön myös, kun suljet
levypesän painamalla § OPEN/CLOSE.
MIN
Paina TIME.
Levyssä jäljellä
oleva aika
MIN
SEC
1 2
3 4
6 7
8 9 10
5
Jos jäljellä oleva aika ylittää 100
minuuttia ohjelmatilassa, jäljellä
olevan ajan asemesta näyttöön
tulee “– – . – –”.
Paina TIME.
7SF
CD-levyjen soittaminen
Kun haluat siirtyä kaukosäätimen avulla
kappaleeseen, jonka numero on suurempi kuin 10 (ei
käytettävissä mallissa CDP-XE200)
Tiettyyn kappaleeseen tai
kappaleen tiettyyn kohtaan
siirtyminen
paina ensin >10, sitten vastaavia numeropainikkeita.
Numeron “0” saat painamalla 10.
Esimerkki: siirtyminen kappaleeseen numero 30
Paina ensin >10, sitten 3 ja 10.
Levyä soittaessasi voit siirtyä nopeasti mihin tahansa
kappaleeseen soittimen AMS-painikkeiden tai
kaukosäätimen numeronäppäimien avulla.
Voit myös hakea tietyn kohdan kappaleesta levyn
soidessa.
Soittoajan pidentäminen musiikkiselauksen aikana
Paina toistuvasti MUSIC SCAN, kunnes haluamasi
soittoaika (10, 20 tai 30) tulee näyttöön. Soittoaika
vaihtuu painikkeen jokaisella painalluksella.
Huomautus
MUSIC SCAN
(vain CDP-XE500)
0
/
)
Jos näytössä näkyy “
”, levy on tullut loppukohtaan
painaessasi ). Voit palata aiempaan kohtaan painamalla
0 tai kääntämällä
AMS ± -säädintä vastapäivään.
·
AMS
(ei käytettävissä
mallissa
CDP-XE200)
Numeropainikkeet
>10
= /
0 /
8SF
±
Kappaleiden soittaminen
toistuvasti
Voit soittaa kappaleita toistuvasti missä tahansa
soittotilassa.
• CDP-XE500
+
)
REPEAT
Kun haluat siirtyä
Tee seuraavat toimet
seuraavaan tai johonkin
myöhempään
kappaleeseen,
Käännä
AMS ± -säädintä
myötäpäivään, kunnes löydät
haluamasi kappaleen. Jos käytät
kaukosäädintä, paina +
toistuvasti.
soivan kappaleen
alkuun tai johonkin
edeltävään
kappaleeseen,
Käännä
AMS ± -säädintä
vastapäivään, kunnes löydät
haluamasi kappaleen. Jos käytät
kaukosäädintä, paina =
toistuvasti.
suoraan tiettyyn
kappaleeseen,
Käännä
AMS ± -säädintä,
kunnes haluamasi kappaleen
numero tulee näyttöön. Jos käytät
kaukosäädintä, paina kappaleen
numeropainiketta (ei käytettävissä
mallissa CDP-XE200).
selaamaan kutakin
kappaletta 10 sekunnin
ajan (musiikkiselaus)
(vain CDP-XE500),
Paina MUSIC SCAN -painiketta.
Kun löydät haluamasi kappaleen,
aloita soitto painamalla ·.
tiettyyn kohtaan ääntä
tarkkaillen,
Paina ) (eteenpäin) tai 0
(taaksepäin) ja pidä painiketta
alhaalla, kunnes löydät haluamasi
kohdan.
tiettyyn kohtaan
nopeasti, tarkkaillen
näyttöä tauon aikana,
Paina ) (eteenpäin) tai 0
(taaksepäin) ja pidä painiketta
alhaalla, kunnes löydät haluamasi
kohdan. Toiminnon aikana ei
kuulu ääntä.
• CDP-XE300 ja CDP-XE200
REPEAT
Paina REPEAT levyn soidessa.
”REPEAT” tulee näyttöön. Soitin toistaa kappaleiden
soiton seuraavasti:
Kun levyn soittotila on
soitin toistaa jatkuvasti
jatkuva soitto (sivu 6),
kaikki kappaleet
satunnaissoitto (sivu 9),
kaikki kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä
ohjelmoitu soitto (sivu 9),
saman ohjelman
Toistuvan soiton peruuttaminen
Paina REPEAT toistuvasti, kunnes “REPEAT” häviää
näytöstä.
CD-levyjen soittaminen
Soivan kappaleen soittaminen toistuvasti
Voit soittaa parhaillaan soivan kappaleen toistuvasti,
kun soitin on missä tahansa soiton tilassa.
Kun haluamasi kappale soi, paina REPEAT toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee “REPEAT 1”.
Kappaleiden soittaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(Satunnaissoitto)
Kappaleiden soittaminen
halutussa järjestyksessä
(Ohjelmoitu soitto)
Voit järjestää levyllä olevat kappaleet haluamaasi
järjestykseen ja laatia tällä tavalla oman ohjelmasi.
Ohjelma voi sisältää enintään 24 kappaletta.
• CDP-XE500
CHECK
CLEAR
AMS
±
Voit antaa soittimen “sekoittaa” kappaleet
satunnaiseen soittojärjestykseen.
PLAYMODE
• CDP-XE500
·
p
ENTER
• CDP-XE300 ja CDP-XE200
CHECK
PLAYMODE
CLEAR
AMS
±
·
• CDP-XE300 ja CDP-XE200
·
PLAYMODE
PLAYMODE
1
2
·
Paina PLAYMODE toistuvasti, kunnes näytössä
näkyy ilmaisin “SHUFFLE”.
Voit myös painaa kaukosäätimen SHUFFLEpainiketta.
Aloita satunnaissoitto painamalla ·.
Näytössä näkyy merkki
, kun soitin
“sekoittaa” kappaleita.
p
ENTER
Halutut kappaleet sisältävän ohjelman
luominen
1
Paina PLAYMODE toistuvasti, kunnes näytössä
näkyy ilmaisin “PROGRAM”.
2
Käännä
AMS ± -säädintä, kunnes
haluamasi kappaleen numero näkyy näytössä.
Näytössä vilkkuu ohjelman kokonaissoittoaika ja
ohjelmaan sisältyvien kappaleiden numerot.
Ohjelmaan sisältyvien
Kokonaissoittoaika kappaleiden numerot
Satunnaissoiton peruutus
Paina PLAYMODE kahdesti.
Jos käytät kaukosäädintä, paina CONTINUE (ei käytettärissä
mallissa CDP-XE200).
MIN
SEC
2
5
8
PROGRAM
A
Voit aloittaa satunnaissoiton toiston aikana
Paina PLAYMODE toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
ilmaisin “SHUFFLE”. Jos käytät kaukosäädintä, paina
SHUFFLE (ei käytettärissä mallissa CDP-XE200).
Satunnaissoitto alkaa parhaillaan soivasta kappaleesta.
(jatkuu)
9SF
CD-levyjen soittaminen
3
Valitse haluamasi kappale painamalla ENTER.
Viimeinen ohjelmoitu kappale
Soittojärjestys
STEP
2
Ohjelman laatiminen kaukosäätimellä (ei
käytettävissä mallissa CDP-XE200) Z
5
PROGRAM
8
PROGRAM
A
Numeropainikkeet
Yhden sekunnin kuluttua
Ohjelmoidut kappaleet
CLEAR
>10
CHECK
MIN
SEC
2
5
(
8
PROGRAM
A
Kokonaissoittoaika
1
Paina PROGRAM, ennen kuin aloitat levyn
soittamisen.
Näyttöön tulee ilmaisin “PROGRAM”.
2
Paina niiden kappaleiden numeropainikkeita, jotka
haluat ohjelmoida, haluamassasi järjestyksessä.
Esimerkki: Haluat ohjelmoida kappaleet 2, 8 ja 5.
Paina järjestyksessä numeropainikkeita
2, 8 ja 5.
Jos teet virheen,
paina CLEAR ja toista vaiheet 2 – 3.
4
Määritä ohjelman kappaleet haluamaasi
järjestykseen toistamalla vaiheet 2 ja 3.
5
Aloita ohjelmoitu soitto painamalla ·.
Ohjelmoidun soiton peruuttaminen
Viimeinen ohjelmoitu kappale
Paina PLAYMODE.
Soittojärjestys
STEP
2
5
8
Kun ohjelmassa asetetaan peräkkäin kappaleet, jotka
eivät ole levyllä peräkkäin (esim. 1, 3, 5 jne.),
kappaleiden väliin tulee sekunnin pituinen
siirtymätauko.
A
PROGRAM
Yhden sekunnin kuluttua
Ohjelmoidut kappaleet
MIN
SEC
2
5
8
Ohjelma säilyy laitteen muistissa ohjelmoidun soiton
päätyttyäkin
A
PROGRAM
Painamalla · voit toistaa saman ohjelman uudelleen.
Kokonaissoittoaika
Huomautuksia
Sellaisen kappaleen valitseminen, jonka numero on
suurempi kuin 10
• Kokonaissoittoaika ei näy näytössä, kun se ylittää
100 minuuttia.
• Näyttöön tulee “FULL”, jos yrität lisätä kappaleen
ohjelmaan, joka sisältää jo 24 kappaletta.
Paina >10-painiketta (katso sivu 8).
Jos teet virheen,
paina ensin CLEAR ja paina sitten oikeaa
numeronäppäintä.
3
Aloita ohjelmoitu soitto painamalla (.
Ohjelmoidun soiton peruutus
Paina CONTINUE.
Kun ohjelmassa asetetaan peräkkäin kappaleet, jotka
eivät ole levyllä peräkkäin (esim. 1, 3, 5 jne.),
kappaleiden väliin tulee sekunnin pituinen
siirtymätauko.
10 SF
CD-levyjen soittaminen
Ohjelma säilyy laitteen muistissa ohjelmoidun soiton
päätyttyäkin
Painamalla ( voit toistaa saman ohjelman uudelleen.
Voit tarkistaa kokonaissoittoajan ohjelmoidessasi
(ohjelman editointi)
Valitse kappale painamalla = tai + ja tarkista
kokonaissoittoaika. Vahvista sitten valintasi painamalla
PROGRAM.
CD-levyiltäCD-levyjen
äänittäminen
soittaminen
Oman ohjelman äänittäminen
Voit äänittää laatimasi ohjelman kasettinauhuriin,
DAT-nauhuriin tai MiniDisc-tallentimeen. Ohjelma voi
sisältää enintään 24 kappaletta.
Lisäämällä ohjelman väliin tauon voit jakaa ohjelman
kahteen osaan kasetin kummallekin puolelle
äänittämistä varten.
• CDP-XE500
Huomautuksia
• Kokonaissoittoaika ei näy näytössä, kun se ylittää
100 minuuttia.
• Näyttöön tulee “FULL”, jos yrität lisätä kappaleen
ohjelmaan, joka sisältää jo 24 kappaletta.
ENTER
Kappaleiden järjestyksen tarkistaminen
Voit tarkistaa ohjelman ennen sen soittamista tai
soittamisen aikana.
Paina CHECK.
Jokaisella tämän painikkeen painalluksella näyttöön
tulee kappaleen numero ohjelmoidussa järjestyksessä.
Ohjelman viimeisen kappaleen jälkeen näyttöön tulee
teksti “End” ja näyttö palaa alkuperäiseen tilaansa. Jos
tarkistat järjestyksen ohjelman jo soidessa, näyttöön
tulevat vain jäljellä olevien kappaleiden numerot.
PLAYMODE
poistaa kappaleen,
Paina CHECK, kunnes
näytössä näkyy kappale, jota
et halua soittaa. Paina sitten
CLEAR.
·
PLAYMODE
1
AMS
Paina CLEAR. Painikkeen
jokainen painallus poistaa
viimeisen kappaleen
ohjelmasta.
lisäta kappaleita ohjelman
loppuun,
Käännä
AMS ±
-säädintä, kunnes lisättävä
kappale näkyy näytössä, ja
paina ENTER.
Jos käytät kaukosäädintä,
paina lisättävien kappaleiden
numeronäppäimiä
(ei käytettärissä mallissa
CDP-XE200).
muuttaa koko ohjelman,
Paina p (stop). Laadi uusi
ohjelma normaalilla tavalla.
±
P
Voit laatia oman ohjelman (nauhan A-puolelle)
samalla, kun tarkistat näytön osoittaman
kokonaissoittoajan.
Tee kohdan “Halutut kappaleet sisältävän
ohjelman luominen” vaiheissa 1 – 4 sivulla 9 tai
kohdan “Ohjelman laatiminen kaukosäätimellä”
vaiheissa 1 – 2 sivulla 10 esitetyt toimet.
Näyttöön tulee ilmaisin
.
A
2
Kun äänität kasetin molemmille puolille, lisää
ohjelmaan tauko painamalla P.
Näyttöön tulevat merkinnät “P” ja
, ja
näytössä näkyvä soittoaika palautuu arvoon
“0.00”.
Kun äänität vain yhdelle puolelle kasettia tai DATkasetille tai MD-levylle, ohita tämä vaihe ja siirry
vaiheeseen 4.
A
poistaa ohjelman viimeisen
kappaleen,
P
ENTER
Voit muuttaa ohjelmaa ennen sen soittamista.
Suoritettavat toimet
·
±
• CDP-XE300 ja CDP-XE200
Kappaleiden järjestyksen muuttaminen
Jos haluat
AMS
B
Tauko lasketaan yhdeksi kappaleeksi.
Kun lisäät tauon, voit ohjelmoida enintään 23 kappaletta.
3
Laadi B-puolen ohjelma toistamalla vaiheen 1
toimet.
4
Käynnistä äänitys nauhurista ja paina sitten
soittimesta ·.
Kun äänität kasetin molemmille puolille, soitin
siirtyy taukoon A-puolen ohjelman jälkeen.
5
Kun äänität B-puolelle, käännä kasetti ja paina ·
tai P soittimesta, jolloin ohjelma jatkuu.
11SF
CD-levyiltä äänittäminen
Ohjelman tarkistaminen ja muuttaminen
4
Kun äänität kasetin molemmille puolille, paina
EDIT/TIME FADE uudestaan.
Soitin lisää ohjelmaan tauon ja laatii B-puolen
ohjelman. Ohjelmoidut kappaleet näkyvät
näytössä.
Kun äänität vain yhdelle puolelle kasettia tai DATkasetille tai MD-levylle, ohita tämä vaihe.
5
Käynnistä äänitys nauhurista ja paina soittimesta
· .
Kun äänität kasetin molemmille puolille, soitin
siirtyy taukoon A-puolen ohjelman jälkeen.
6
Kun äänität B-puolelle, käännä kasetti ja paina ·
tai P soittimesta, jolloin ohjelma jatkuu.
Katso sivu 11.
Kun tarkistat A-puolen ohjelmaa, näyttöön tulee ilmaisin
A
, ja kun tarkistat B-puolen ohjelmaa, näyttöön tulee
B
ilmaisin
.
Kun ohjelmassa asetetaan peräkkäin kappaleet, jotka
eivät ole levyllä peräkkäin (esim. 1, 3, 5 jne.),
kappaleiden väliin tulee sekunnin pituinen
siirtymätauko.
CD-levyn äänittäminen tietyn
pituiselle nauhalle
(Aikaeditointi)
(vain CDP-XE500)
Voit antaa soittimen laatia ohjelman, joka mahtuu
tietynpituiseen nauhaan.
Soitin laatii ohjelman automaattisesti säilyttäen levyllä
olevien kappaleiden alkuperäisen järjestyksen.
Ohjelma voi koostua enintään 24 kappaleesta
(kappaleiden väliin asetettu tauko lasketaan yhdeksi
kappaleeksi).
Ohjelmaan ei voi lisätä automaattisesti kappaleita,
joiden numero on suurempi kuin 24.
EDIT/TIME FADE
1
·
0
/
)
Ennen kuin panet levyn soimaan, paina EDIT/
TIME FADE, kunnes näyttöön tulee teksti EDIT ja
ilmaisimessa
vilkkuu “A”.
Jos haluat peruuttaa aikaeditoinnin,
Paina PLAYMODE, kunnes ilmaisimet “SHUFFLE” ja
“PROGRAM” poistuvat näytöstä.
Jos käytät kaukosäädintä, paina CONTINUE.
Voit ohjelmoida haluamasi kappaleet etukäteen.
Valitse kappaleet, ennen kuin toteutat edellä kuvatut
toimet. Soitin laatii ohjelman valituista kappaleista. Tässä
tapauksessa et voi ilmoittaa nauhan pituutta toiminnolla
“HALF”.
Voit määrittää nauhan pituuden vapaasti.
Määritä nauhan pituus
AMS ± -säätimellä.
Esimerkki: Nauhan pituus on 30 minuuttia 15 sekuntia.
1 Ilmoita minuuttimäärä kääntämällä
AMS ± -säädintä, kunnes näytössä
näkyy luku “30”. Paina sitten ENTER.
2 Ilmoita sekuntimäärä kääntämällä
AMS ± -säädintä, kunnes näytössä
näkyy luku “15”. Paina sitten ENTER.
A
2
Ilmoita nauhan pituus painamalla 0 tai ).
Kun näitä painikkeita painetaan, näyttö muuttuu
alla esitetyllä tavalla. Nauhan pituusmerkintää
seuraa yhden puolen kestoaika.
n HALF ˜ C-46 ˜ C-54 ˜ C-60 ˜ C-74 ˜ C-90 ˜ - -.- - N
(23.00) (27.00) (30.00) (37.00) (45.00)
Kun valitset toiminnon “HALF”
Soitin asettaa kasetin kummankin puolen ohjelman
pituudeksi puolet levyn kokonaissoittoajasta. Huomaa,
että toimintoa “HALF” ei voi valita, kun levyllä on yli
24 kappaletta.
3
Voit antaa soittimen laatia ohjelman painamalla
EDIT/TIME FADE.
Näytössä näkyvät äänitettävät kappaleet.
Ilmaisimessa
vilkkuu “B”.
B
12 SF
Kun ohjelmassa asetetaan peräkkäin kappaleet, jotka
eivät ole levyllä peräkkäin (esim. 1, 3, 5 jne.),
kappaleiden väliin tulee sekunnin pituinen
siirtymätauko.
Ohjelman tarkistaminen ja muuttaminen
Katso sivu 11.
CD-levyiltä äänittäminen
1
Äänen häivytys ja nosto
Ennen kuin panet levyn soimaan, paina toistuvasti
EDIT/TIME FADE, kunnes ilmaisin “
” tulee
näyttöön ja ilmaisimessa
palaa “A”.
TIME
FADE
A
Voit häivyttää tai nostaa äänen, mikä estää
kappaleiden alkamisen tai loppumisen yhtäkkisesti.
Huomaa, että tätä tehokeinoa ei voi käyttää, kun
käytössä on optinen digitaaliliitäntä DIGITAL OUT
(OPTICAL) (vain CDP-XE500).
2
Ilmoita nauhan pituus painamalla 0 tai ).
Kun näitä painikkeita painetaan, näyttö muuttuu
alla esitetyllä tavalla. Nauhan pituusmerkintää
seuraa yhden puolen kestoaika.
n HALF ˜ C-46 ˜ C-54 ˜ C-60 ˜ C-74 ˜ C-90 ˜ - -.- - N
(23.00) (27.00) (30.00) (37.00) (45.00)
Äänen häivytys tai nosto halutussa
kohdassa (ei käytettävissä mallissa
CDP-XE200) Z
Kun valitset toiminnon “HALF”
Soitin asettaa kasetin kummankin puolen ohjelman
pituudeksi puolet levyn kokonaissoittoajasta.
3
Aloita levyn soitto painamalla ·.
Määritetyn ajan kuluttua soitto häipyy ja soitin
siirtyy taukoon. Näytön ilmaisimessa
syttyy
“B”.
B
FADER
4
Kun äänität B-puolelle, käännä kasetti ja paina ·
tai P soittimesta, jolloin ohjelma jatkuu.
Soitto häipyy jälleen määritetyn ajan kuluttua.
Kun haluat
paina FADER
Aikahäivytyksen peruuttaminen
aloittaa soiton äänen
nostolla,
tauon aikana. Ilmaisin Q vilkkuu ja
ääni nousee.
Paina EDIT/TIME FADE .
lopettaa soiton äänen
häivytyksellä,
sillä hetkellä, kun haluat aloittaa äänen
häivytyksen. Ilmaisin q vilkkuu. Ääni
häipyy ja soitin siirtyy taukoon.
Häivytys kestää 5 sekuntia. Jos painat Music Scan
-toiminnon aikana FADER-painiketta, häivytysaika
lyhenee 2 sekuntiin (katso sivu 8).
Häivytys määritetyn ajan kuluttua
(Aikahäivytys) (vain CDP-XE500)
·
0
/
Lisätietoja on kohdassa “Voit määrittää nauhan pituuden
vapaasti” sivulla 12.
Voit vaihtaa levyä aikahäivytyksen aikana
Jos levy loppuu ennen määritettyä häivytysaikaa (esim.
äänitettäessä CD-singlejä), vaihda levyä. Määritetty
häivytysaika lasketaan vain soittoajasta.
Voit nostaa äänen jatkaaksesi levyn soittoa
vaiheessa 4
Voit antaa soittimen automaattisesti häivyttää äänen
määrittämällä soittoajan. Kun olet asettanut
aikahäivytyksen, se toimii kahdesti: soitin häivyttää
äänen kasetin kummankin puolen lopussa.
EDIT/TIME FADE
Voit määrittää soittoajan vapaasti
)
Kun olet kääntänyt kasetin, paina kaukosäätimen
FADER-painiketta.
Huomautus
Aikahäivytys peruutetaan, jos painat toiminnon aikana 0tai ) -painiketta.
13SF
CD-levyiltä äänittäminen
Lisätietoja
Äänitystason säätäminen
huippukohdan avulla
(Huipputason haku)
(vain CDP-XE500)
Huomautuksia CD-levyistä
CD-levyjen käsittely
• Jotta levy säilyisi puhtaana, käsittele levyä vain sen
reunoista. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä paperia tai teippiä levyyn.
Soitin paikallistaa äänitettävien kappaleiden
voimakkaimman kohdan, jonka avulla voit säätää
äänitystason ennen äänitystä.
Ei näin
PEAK SEARCH
p
1
Ennen kuin aloitat levyn soiton, paina PEAK
SEARCH.
“PEAK” vilkkuu näytössä ja soitin toistaa
voimakkaimman kohdan sisältävää jaksoa.
2
Säädä nauhurin äänitystaso.
3
Lopeta huipputason haku painamalla soittimesta p.
“PEAK” häviää näytöstä.
• Älä sijoita levyä suoraan auringonvaloon tai lähelle
lämmönlähteitä äläkä jätä sitä autoon, joka on pysäköity
auringonvaloon, sillä lämpötila voi kohota auton sisällä
huomattavasti.
• Älä käytä mitään kaupasta saatavia levynvakaajia. Niiden
käyttö voi vahingoittaa levyä ja soitinta.
• Kun olet soittanut levyn, säilytä sitä sen omassa
levykotelossa.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat soittaa levyä, puhdista se puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Huomautus
Voimakkaimman kohdan sisältävä jakso voi vaihdella
kokeiltaessa säätöä samalla levyllä eri kertoja. Ero on
kuitenkin niin pieni, että sillä ei ole vaikutusta haettaessa
täsmällistä äänitystasoa.
• Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, tinneriä, kaupasta
saatavia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, jotka
on tarkoitettu vinyyli-LP-levyille.
14 SF
Lisätietoja
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Jos sinulla on ongelmia käyttäessäsi tätä soitinta, etsi
ensin apua näistä vianmääritysohjeista. Jos tämä ei
auta, käänny Sony-kauppiaasi puoleen.
Compact Disc-soitin
Soittimesta ei tule ääntä.
/
/
/
Tarkista, että soittimen liitännät on tehty kunnollisesti.
Varmista, että vahvistinta käytetään oikein.
Säädä äänen lähtötasoa kauko-ohjaimen LINE OUT
LEVEL +/– -säätimellä (vain CDP-XE500 ja
CDP-XE300).
CD-levy ei soi.
/
/
/
/
Soittimessa ei ole CD-levyä (näytössä lukee
“no dISC”). Aseta soittimeen CD-levy.
Aseta CD-levy pesään oikein päin, etikettipuoli
ylöspäin.
Puhdista CD-levy (ks. s. 14).
Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista levy ja
anna soittimen olla virta kytkettynä noin tunnin ajan
(ks. s. 2).
Äänitystaso on muuttunut (vain CDP-XE500 ja
CDP-XE300).
/
Äänitystaso muuttuu, jos säädät lähtötasoa kaukoohjaimen LINE OUT LEVEL +/– -säätimellä
äänityksen aikana.
Kauko-ohjain ei toimi (ei käytettävissä mallissa
CDP-XE200).
/
/
/
Poista esteet kauko-ohjaimen ja soittimen väliltä.
Osoita kauko-ohjaimella soittimessa olevaan kaukoohjaimen tunnistimeen g.
Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda ne
uusiin.
Laser
Puolijohdinlaser (λ = 780 nm)
Jatkuva emissio
Laserteho
maksimi 44,6 µW*
* Tämä arvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydeltä laserlukupään linssin
pinnasta, kun lukupäässä on 7 mm:n
aukko.
Taajuusvaste
2 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB
Häiriöetäisyys
Yli 100 dB
Dynamiikka-alue
Yli 98 dB
Harmoninen särö
Alle 0,0045 %
Kanavaerotus
Yli 95 dB
Lähtöliitännät
LINE OUT
Jakkiliitin
Enimmäislähtötaso Kuormaimpedanssi
RCAliittimet
2V
(50 kilo-ohmiin)
Yli 10 kilo-ohmia
DIGITAL
Optinen
–18 dBm
OUT
lähtöliitäntä
(OPTICAL)
(Vain
CDP-XE500)
Aallonpituus:
660 nm
Stereo10 mW
PHONES
kuulokeliitin
(Vain
CDP-XE500)
32 ohmia
Yleistä
Sähköntarve
Vaihtovirta 220 V – 230 V, 50/60 Hz
Virrankulutus
10 W
Mitat (noin)
430 × 95 × 295 mm (leveys/korkeus/
syvyys) ulkonevat osat huomioon
otettuna
Paino (noin)
CDP-XE500: 3,0 kg
CDP-XE300/XE200: 2,9 kg
Vakiovarusteet
Audiojohto (2 RCA-pistoketta – 2 RCA-pistoketta) (1)
Kauko-ohjain (ei käytettärissä mallissa CDP-XE200) (1)
Sony SUM-3 (NS) paristot (ei käytettärissä mallissa
CDP-XE200) (2)
Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
15SF
Hakemisto
P, Q, R
Hakemisto
Paikantaminen
AMS-toiminnon avulla 8
näyttöä tarkkaillen 8
selaten 8
suoraan 8
tarkkaillen 8
Pakkauksen avaaminen 4
Puolet levyn soittoajasta
(HALF) 12
A, B
Aikaeditointi 12
Aikahäivytys 13
AMS 8
Automatic Music Sensor. Katso
AMS
S
C, D
CD-levyjen käsittely
15
E, F, G
Editointi. Katso Äänitys
Etsiminen. Katso Paikantaminen
H, I
Satunnaissoitto 9
Selaus. Katso Musiikkiselaus.
Soitto
jatkuva soitto 6
ohjelmoitu soitto 9
satunnaissoitto 9
toistuva soitto 8
T, U
Huippukohdan haku 14
Häivytys 13
aikahäivytys 13
J
Jatkuva soitto 6
Jäljellä oleva soittoaika 7
Toisto
kaikki 8
parhaillaan soitettava
kappale 9
V, W, X, Y, Z, Å
Vianetsintä 15
Säädinten nimet
Painikkeet
CHECK 11
CLEAR 11
CONTINUE 6
EDIT/TIME FADE 12
FADER 13
LINE OUT LEVEL +/– 6
MUSIC SCAN 8
§ OPEN/CLOSE 6
PEAK SEARCH 14
PLAYMODE 9
PROGRAM 9
REPEAT 8
SHUFFLE 9
TIME 7
·
6
P 6
p 6
0 / )
8
= / +
8
>10 8
Numero 8
Kytkin
POWER 6
Liitin
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Vastakkeet
K, L
Ä, Ö
Kaukosäädin 4
Kokonaissoittoaika 7
Kytkeminen 4
Kytkennät 4
johdanto 4
M, N
Musiikkiselaus 8
O
Ohjelma 9
muuttaminen 11
tarkistaminen 11
äänitystä varten 12
Ohjelman editointi 11
16 SF
Sony Corporation
Printed in France
Äänitys 11
ohjelman määrittäminen 11
aikaeditoinnin avulla 11
PHONES 6
LINE OUT 5
Muut
Levypesä 6
Näyttö 7
AMS ±
g 4
6
5
Download PDF