Sony | PMC-DR45L | Sony PMC-DR45L Bruksanvisning

3-044-713-53 (1)
Personal
Component
System
Bruksanvisning sidan 2SE
SE
Käyttöohjeet sivu 2FI
FI
PMC-DR45L
© 2000 Sony Corporation
VARNING!
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn och fukt
så undviker du risk för brand och/eller
elektriska chocker.
• Du kan bara driva den här enheten med
nätström, inte med batterier .
När du använder spelaren för första
gången, eller om du inte har använt den
under en längre tid bör du låta den vara
ansluten till vägguttaget ungefär en
timme för att ladda upp det inbyggda
backup-batteriet, det batteri som ger
strömförsörjning åt klockan och timern
och minnet för förinställda radiokanaler
och liknande. Du kan använda spelaren
under tiden som batteriet laddas.
Spelaren laddar upp batteriet
automatiskt så länge den är ansluten till
strömkällan.
Tänk på att stänga av strömmen innan
du kopplar ur nätkabeln efter
uppladdningen. När backup-batteriet väl
är uppladdat räcker det i ungefär 30
minuter när ingen annan strömkälla är
ansluten.
Om den lagrade informationen har
raderats matar du in den igen nästa
gång du använder spelaren.
• Högtalarna och spelaren är avsedda att
användas som en enhet. Anslut inte vare
sig spelare eller högtalare till en annan
utrustning, det kan leda till att enheten
inte fungerar som den ska.
Öppna inte chassit eftersom det kan
medföra risk för elektriska stötar.
Överlåt all service till kvalificerad
personal.
Information
För kunder i Europa
Denna CD-spelare klassificeras som en
laserprodukt i klass 1.
Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT finner
du på spelarens baksida.
VARNING!
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i
ett skåp.
For kunderne in Danmark
ADVARSEL!
Netspændingen till dette apparat er IKKE
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en
stikkontakt, som er tændt-også selvom der er
slukket på apparatets netafbryder.
2SE
Introduktion
Innehållsförteckning
Grundläggande funktioner
Grundläggande funktioner
4 Spela upp en CD-skiva
6 Lyssna på radio
8 Spela upp ett kassettband
10 Inspelning på band
CD-spelaren
13 Använda teckenfönstret
14 Hitta ett visst spår
15 Spela upp spår upprepade
gånger (upprepad uppspelning)
16 Spela upp spår i slumpvis
ordning (slumpvis uppspelning)
17 Skapa egna program
(programmerad uppspelning)
Radion
19 Förinställa radiokanaler
20 Växla till förinställda
radiokanaler
21 Använda RDS
(Radio Data System)
Bandspelaren
27 Hitta början av ett spår
Timern
29 Ställa klockan
31 Vakna till musik
34 Timerinspelning av
radioprogram
37 Somna till musik
SE
Inställningar
38 Ansluta systemet
43 Spara ström
44 Ansluta ytterligare komponenter
Ytterligare information
47
49
52
53
54
Säkerhetsföreskrifter
Felsökning
Underhåll
Specifikationer
Index
Ljudkarakteristik
28 Välja ljudkarakteristik
(SOUND/MEGA BASS)
Introduktion
3SE
Grundläggande funktioner
Spela upp en CD-skiva
2
1
Anslutningsanvisningar finns på sidorna 38 - 42.
1
Tryck på Z CD OPEN/CLOSE
(strömmen slås på direkt) och
placera sedan CD-skivan i
skivfacket.
Med etikettsidan uppåt
2
Tryck på u.
Teckenfönster
(På fjärrkontrollen trycker du på
N i CD-sektionen.)
Skivfacket stängs automatiskt
och spelaren spelar upp alla spår Spårnummer Uppspelningstid
en gång.
4SE
Grundläggande funktioner
Använd dessa knappar för ytterligare funktioner
OPERATE
u
., >
VOLUME +, –
Z CD
OPEN/CLOSE
Tips!
Nästa gång du vill
lyssna på en CD-skiva
trycker du helt enkelt på
u. Spelaren slås på
automatiskt och börjar
spela upp CD-skivan.
För att
Tryck på
justera volymen
VOLUME +, –
(VOL +, – på fjärrkontrollen)
stoppa uppspelningen
x
göra paus i uppspelningen
u (X på fjärrkontrollen)
Tryck igen för att återuppta
uppspelningen efter paus.
gå till nästa spår
>
Grundläggande funktioner
x
gå tillbaka till föregående spår .
ta ur CD-skivan
Z CD OPEN/CLOSE
slå på eller stänga av spelaren OPERATE
Grundläggande funktioner
5SE
Lyssna på radio
1
2
Anslutningsanvisningar finns på sidorna 38 - 42.
1
2
Tryck på BAND•AUTO PRESET
tills det band du vill ha visas i
teckenfönstret (strömmen slås på
direkt).
Håll TUNE TIME SET + eller –
nedtryckt (TUNE + eller – på
fjärrkontrollen) tills siffrorna som
visar frekvensen börjar ändras i
teckenfönstret.
Spelaren söker automatiskt av
radiofrekvenserna och stannar när
den hittar en tydlig kanal.
Om du inte kan ställa in en kanal
trycker du på knappen flera
gånger för att ändra frekvensen
steg för steg.
6SE
Grundläggande funktioner
Teckenfönster
Indikerar FM-sändning
i stereo.
Använd dessa knappar för ytterligare funktioner
OPERATE
MODE
Tips!
• De båda banden “FM1”
och “FM2” har
likvärdiga funktioner.
Du kan använda dem
för att lagra dina
förinställda stationer.
• Om FM-sändningen är
brusig trycker du på
MODE tills “MONO”
visas i teckenfönstret.
Bruset minskas, men
återgivningen blir i
mono.
• Nästa gång du vill
lyssna på radion kan du
helt enkelt trycka på
BAND•AUTO PRESETknappen. Radion slås på
automatiskt och är
inställd på den kanal du
lyssnade på tidigare.
För att
Tryck på
justera volymen
VOLUME +, –
(VOL +, – på fjärrkontrollen)
Grundläggande funktioner
VOLUME +, –
slå på eller stänga av spelaren OPERATE
För att förbättra mottagningen
FM:
Håll FM-trådantennen så horisontellt som möjligt och
flytta sedan om den tills mottagningen är bra.
Om FM-mottagningen fortfarande är brusig kan du
pröva med att koppla ur FM-trådantennen och istället
ansluta FM-utomhusantennen (medföljer ej) (sidan
42).
MW/LW:
Håll MW/LW-ramantennen så långt som möjligt från
spelaren, och flytta sedan om den.
Grundläggande funktioner
7SE
Spela upp ett kassettband
3
1, 2
Anslutningsanvisningar finns på sidorna 38 - 42.
1
2
3
Tryck på Z PUSH OPEN/CLOSE
för att öppna kassettfacket och
sätt i ett inspelat band. Använd
TYPE I- (normal), TYPE II- (high
position) eller TYPE IV-band
(metal).
Tryck på Z PUSH OPEN/CLOSE
för att stänga facket.
Tryck på N.
(På fjärrkontrollen, tryck på
TAPE N.)
Spelaren startar (strömmen slås
på direkt) och uppspelningen
startar.
8SE
Grundläggande funktioner
Med den sida du vill
spela upp riktad uppåt
Teckenfönster
Räkneverk
Använd dessa knappar för ytterligare funktioner
OPERATE
TAPE m, M
Z PUSH OPEN/CLOSE
n
VOLUME +, –
COUNTER RESET
DIR MODE
Tips!
• Tryck på COUNTER
RESET för att återställa
räkneverket till “000”.
• Nästa gång du vill
lyssna på ett band
trycker du helt enkelt på
N eller n. Spelaren
slås på automatiskt och
börjar spela upp bandet.
För att
Tryck på
justera volymen
VOLUME +, –
(VOL +, – på fjärrkontrollen)
stoppa uppspelningen
x
spela den motsatta sidan
n
snabbspola bandet framåt
eller bakåt
TAPE M eller m
mata ur kassetten
Z PUSH OPEN/CLOSE
Grundläggande funktioner
x
slå på eller stänga av spelaren OPERATE
För att välja riktning på bandet
Tryck på DIR MODE flera gånger.
För att spela
Teckenfönstret visar
en sida på bandet
båda sidorna av bandet från
första sidan till den andra sidan
(en genomspelning)
båda sidorna av bandet
upprepade gånger
Grundläggande funktioner
9SE
Inspelning på band
3
3
3
1
Anslutningsanvisningar finns på sidorna 38 - 42. Om du vill
spela in på en MiniDisc- eller DAT-spelare måste du först
ansluta motsvarande enhet (se sidan 44).
1
2
Tryck på Z PUSH OPEN/CLOSE
för att öppna kassettfacket och
sätt i ett tomt band. Använd bara
TYPE I-band (normal).
Tryck på Z PUSH OPEN/CLOSE
igen för att stänga facket.
Välj den programkälla du vill
spela in.
För att spela in från CD-spelaren:
Sätt i en CD-skiva (se sidan 4) och
tryck sedan på x på CDsektionen.
För att spela in från radion: ställ
in önskad kanal (se sidan 6).
10SE
Grundläggande funktioner
Med den sida du vill
spela in på riktad uppåt
Teckenfönster
3
Starta inspelningen.
När
Grundläggande funktioner
För att spela in hela CD-skivan
Tryck på CD DUBBING.
visas:
Om bandet nått sitt slut innan det
sista spåret är inspelat i sin helhet
börjar inspelningen om från detta
spår på nästa sida av bandet.
När
visas:
När bandet når sitt slut stannar
spelaren automatiskt.
För att spela in radion
(Du kan också spela in en CDskiva med följande procedur.
Då spelar du upp CD-skivan när
bandspelaren startat
inspelningen.)
Tryck på z/X och sedan N.
För att spela in på den motsatta
sidan trycker du på n.
(På fjärrkontrollen trycker du på
TAPE N eller n medan du
håller z/X nedtryckt.)
m
forts.
Grundläggande funktioner
11SE
Inspelning på band (forts.)
Använd dessa knappar för ytterligare funktioner
OPERATE
z/X
x
n, N
MODE
DIR MODE
Tips!
• Du kan justera volymen
och ljudbilden (sidan 28)
utan att det påverkar
inspelningsnivån.
• När
eller
visas kommer
inspelningen att göras
på bandets båda sidor.
Om du vill spela in på
bara den ena sidan
trycker du på DIR
MODE så att
visas.
• Om MW/LW-radion
ger ifrån sig ett
visslande ljud när du
har tryckt på z/X i
steg 3 trycker du på
MODE och väljer en
position som sänker
störningen så mycket
som möjligt.
Obs!
När du börjar
inspelningen med hjälp
av CD DUBBING kan
du inte ställa in spelaren
i pausläge.
12SE
Grundläggande funktioner
För att
Tryck på
stoppa inspelningen
x på bandsektionen
göra paus i inspelningen
z/X
Tryck på knappen igen för
att återuppta inspelningen.
slå på eller stänga av spelaren OPERATE
Så här raderar du en inspelning:
1 Sätt i ett band du vill radera inspelningen från i
kassettdäcket och tryck sedan på x på bandsektionen.
2 På spelaren: tryck på z/X och sedan N.
På fjärrkontrollen: håll z/X nedtryckt medan du trycker
på TAPE N.
CD-spelaren
Använda
teckenfönstret
DISPLAY
CD-spelaren
I teckenfönstret kan du granska
information om CD-skivan.
Kontrollera det totala antalet spårnummer
och den totala uppspelningstiden
Tryck på DISPLAY i stoppläget.
Totalt antal spårnummer
Total speltid
Kontrollera återstående tid
Tryck på DISPLAY medan du spelar upp en CD-skiva.
För att visa
Tryck på DISPLAY
aktuellt spårnummer
och återstående tid
för det aktuella spåret*
en gång
antal återstående spår och
två gånger
återstående tid på CD-skivan
aktuellt spårnummer
och uppspelningstiden
tre gånger
* För ett spår vars nummer är högre än 20 visas den
återstående tiden som “– –:– –”.
CD-spelaren
13SE
Hitta ett visst spår
Du kan snabbt hitta vilket spår som helst
med hjälp av sifferknapparna. Du kan
också hitta en specifik punkt i ett spår
medan du spelar upp en CD-skiva.
Sifferknappar
., >
Obs!
Du kan inte hitta ett
specifikt spår om
“SHUF” eller “PGM”
syns i teckenfönstret.
Stäng i så fall först av
indikationen genom att
trycka på x på CDsektionen.
Tips!
När du vill lyssna på
ett spår med ett
spårnummer över 10
trycker du först på >10
och sedan på
motsvarande
sifferknappar.
Exempel:
För att spela
spårnummer 23 trycker
du först på >10 och
sedan på 2 och 3.
14SE
CD-spelaren
För att hitta
Tryck på
ett specifikt spår direkt
spårets sifferknapp.
en viss punkt medan du
lyssnar
. eller > under
uppspelning. Håll den
nedtryckt tills du hittat den
önskade punkten.
en punkt med hjälp av
teckenfönstret
. eller > under paus
och håll den nedtryckt tills
du hittat den önskade
punkten.
Spela upp spår
upprepade gånger
., >
(upprepad uppspelning)
x
u
CD-spelaren
Du kan spela upp spår upprepade
gånger i normalt, enstaka, slumpvis eller
programmerat uppspelningsläge (se
sidorna 16 - 18).
MODE
Med fjärrkontrollen
• Använd N i stället för
u.
• Om du har valt “REP
1” väljer du spår med
hjälp av
sifferknapparna.
1
Tryck på x på CD-sektionen.
“CD” visas i teckenfönstret.
2
Gör sedan följande:
För att upprepa
Gör så här
ett enstaka spår
1 Tryck på MODE tills “REP 1”
visas.
2 Välj spår genom att trycka på
. eller >. Tryck sedan
på u.
alla spår
1 Tryck på MODE tills “REP
ALL” visas.
2 Tryck på u.
spår i slumpvis ordning1 Tryck på MODE tills “REP”
och “SHUF” visas.
2 Tryck på u.
programmerade spår
1 Tryck på MODE tills “REP”
och “PGM” visas.
2 Programspår (se steg 3 på
sidan 17).
3 Tryck på u.
Avbryta upprepad uppspelning
Tryck på MODE tills “REP” försvinner från
teckenfönstret.
CD-spelaren
15SE
Spela upp spår i
slumpvis ordning
(slumpvis uppspelning)
x
Du kan spela upp spår i slumpvis
ordning.
u
MODE
Med fjärrkontrollen
Använd N i stället för
u.
1
Tryck på x på CD-sektionen.
“CD” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på MODE tills “SHUF” visas i
teckenfönstret.
3
Tryck på u.
Avrbyta slumpvis uppspelning
Tryck på MODE tills “SHUF” försvinner från
teckenfönstret.
16SE
CD-spelaren
Skapa egna
program
u
., >
(programmerad uppspelning)
x
ENTER
MEMORY
CD-spelaren
Du kan göra en egen spelordning på upp
till 20 spår på en CD-skiva.
MODE
Med fjärrkontrollen
1 Tryck på x.
2 Tryck på MODE tills
“PGM” visas i
teckenfönstret.
3 Tryck på
sifferknapparna som
motsvarar de spår
som du vill
programmera in och
i den ordning du
själv vill ha spåren.
4 Tryck på N.
1
Tryck på x på CD-sektionen.
“CD” visas i teckenfönstret.
2
3
Tryck på MODE tills “PGM” visas i teckenfönstret.
Tryck på . eller > för att välja det spår du
vill programmera och tryck sedan på ENTER
MEMORY.
Upprepa detta steg.
Spårnummer
4
Uppspelningsordning
Tryck på u.
forts.
CD-spelaren
17SE
Skapa egna program (programmerad uppspelning) (forts.)
Tips!
• Programmet raderas
om du öppnar CDfacket.
• Du kan spela in dina
egna program.
1 När att du skapat
programmet sätter du
in ett tomt band i
kassettfacket.
2 Tryck på CD
DUBBING.
Avbryta programmerad uppspelning
Tryck på MODE tills “PGM” slocknar i teckenfönstret.
Kontrollera ordningen på spåren innan
uppspelning
Tryck på ENTER MEMORY på spelaren.
Varje gång du trycker på knappen visas spårnumren i
den programmerade ordningen.
Ändra det aktuella programmet
Tryck på x på CD-sektionen en gång om CD-skivan
är avstannad, och två gånger om CD-skivan spelas
upp. Det aktuella spåret raderas. Skapa sedan ett nytt
program med programmeringsproceduren.
18SE
CD-spelaren
Radion
Förinställa
radiokanaler
BAND
AUTO PRESET
TUNE TIME SET –, +
Tips!
Om du använder
automatisk
förinställning av FMbanden “FM1” och
“FM2” lagras 10
stationer på band
“FM1” och ytterligare
10 stationer på band
“FM2”.
PRESET –, +
ENTER
MEMORY
1
Välj band genom att trycka på BAND•AUTO
PRESET.
2
Håll BAND•AUTO PRESET nedtryckt under 2
sekunder tills “AUTO” visas blinkande i
teckenfönstret.
3
Tryck på ENTER MEMORY.
Radion
Du kan lagra radiostationer i
spelarens minne. Du kan förinställa
upp till 40 radiostationer, 10 för vart
och ett banden och i vilken ordning
du själv vill.
Stationerna lagras i minnet från de lägre
frekvenserna till de högre.
På fjärrkontrollen
1 Tryck på BAND för
att välja band.
2 Tryck på TUNE +
eller – för att ställa in
frekvensen för den
önskade kanalen.
3 Tryck på och håll den
sifferknapp, som du
vill förinställa den
nya kanalen på,
nedtryckt under
ungefär 2 sekunder.
Om en station inte kan förinställas
automatiskt
En station med svag signal kan du bli tvungen att
ställa in manuellt.
1 Tryck på BAND•AUTO PRESET tills det önskade
bandet visas i teckenfönstret.
2 Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att ställa in
frekvensen för den önskade kanalen.
3 Tryck på ENTER MEMORY och håll den nedtryckt
under 2 sekunder.
4 Tryck på PRESET + eller – tills det nummer (1 till
10) som du vill lagra kanalen på blinkar i
teckenfönstret.
5 Tryck på ENTER MEMORY igen.
Radion
19SE
Växla till
förinställda
radiokanaler
BAND
AUTO PRESET
När du har förinställt stationerna ställer
du in de stationer du vill lyssna på med
PRESET +, – på spelaren eller
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
På fjärrkontrollen
1 Tryck på BAND för
att välja band.
2 Tryck på
sifferknappen för att
visa det förinställda
numret för den
önskade kanalen.
1
2
PRESET –, +
Tryck på BAND•AUTO PRESET för att välja band.
Tryck på PRESET + eller – för att visa det
förinställda numret för den önskade kanalen.
Förinställt nummer
20SE
Radion
Använda RDS
BAND
AUTO PRESET
(Radio Data System)
., >
Radio Data System (RDS) är ett system
som gör att radiostationerna kan sända
tilläggsinformation tillsammans med
den reguljära programsignalen. Denna
spelare erbjuder lättanvända RDStjänster, t.ex. visning av kanalnamn,
sökning av stationer med ledning av
programtyp osv. RDS fungerar bara för
FM-kanaler.
ENTER
MEMORY
Radion
Obs!
• Det är inte alla FMkanaler som erbjuder
RDS-tjänster, inte heller
erbjuder de samma
typer av tjänster. Om
du inte känner till RDSsystemet kan du
kontakta dina lokala
radiostationer för att få
mer information om
vilka RDS-tjänster som
finns inom ditt område.
• Det kan hända att RDS
inte fungerar som det
ska om kanalen du
ställde in inte sänder
korrekta RDS-signaler
eller om signalstyrkan
är svag.
RDS
DISPLAY
Innan du tar emot RDS-sändingar
Se till att förinställa FM-kanalerna enligt procedurerna
på sidan 19.
Ta emot RDS-sändingar
Välj helt enkelt en kanal på FM-bandet.
När du ställer in en
kanal som erbjuder RDStjänster visas “RDS”.
forts.
Radion
21SE
Använda RDS (Radio Data System) (forts.)
Obs!
• Om RDS-sändningen
inte kan tas emot är det
inte säkert att
stationsnamnet,
programtypen eller
radiotextinformationen
visas i teckenfönstret.
Tänk också på att om
mottagningsförhållandena
är dåliga kanske
informationen inte
visas korrekt i
teckenfönstret.
• När en kanal tas emot
som inte lämnar
information om
kanalnamnet visas “NO
PS” när du valt “PS
DISP”.
• När en kanal tas emot
som inte lämnar
information om
programtypen visas
“NO PTY” när du valt
“PTY DISP”.
• När en kanal tas emot
som inte lämnar
radiotextinformation
visas “NO RT” när du
valt “RT DISP”.
• Vissa tecken (!, ?, &
osv.) visas inte.
Mellanrum fyller
istället ut platsen för
dessa tecken.
22SE
Radion
Kontrollera RDS-informationen
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen ändras
indikationen i teckenfönstret på följande sätt:
Indikation
Den information den visar
PS DISP
Stationens namn,
upp till 10 tecken
PTY DISP
Programtyp
RT DISP
Radiotext,
upp till 64 tecken
(normalt teckenfönster)
—
Obs!
• Under inspelning är
EON-funktionen
avaktiverad.
• Spelaren kan bara växla
till de förinställda
EON-stationerna.
Visa trafikmeddelanden, nyheter eller
väderinformation (EON)
Genom att använda EON-funktionen (Enhanced Other
Networks) kan spelaren automatiskt slå över till en
nätverksstation som sänder trafikinformation, nyheter
eller väderinformation. När programmet slutat slår
spelaren över till den kanal som du lyssnade på tidigare.
Ställ in en kanal som erbjuder EON-funktionen.
Radion
1
När en EON-kanal tas
emot visas “EON”.
Tips!
När du vill stänga av
EON-funktionen
trycker du på RDS
under minst 2
sekunder.
2
Tryck på RDS tills “EON WAIT” visas i
teckenfönstret.
3
4
Tryck på ENTER MEMORY.
Tryck på . eller > tills informationen du vill
ha visas i teckenfönstret.
Teckenfönstret ändras på följande sätt: “TRAFFIC”
t “NEWS” t “WEATHER” t “OFF”
5
Tryck på ENTER MEMORY.
Spelaren står i vänteläge (standby) i avvaktan på
EON-sändningar av den information som du
valde.
Lyser upp under väntan
på information av den
typ du valt och börjar
sedan blinka när
informationen tas emot.
“T” för “TRAFFIC”
(Trafikmeddelanden)
“N” för “NEWS”
(Nyheter)
“W” för “WEATHER”
(Väder)
När du tar emot en
radiostation som inte är
en EON-station visas
“*”.
När en viss nätverkskanal börjar sända den
information du valde slår radion automatiskt över
till den kanalen.
forts.
Radion
23SE
Använda RDS (Radio Data System) (forts.)
Obs!
• “NOT FOUND” visas
när den programtyp du
valde inte ligger i
sändning.
• Spelaren kan bara finna
de förinställda
stationerna.
Hitta en kanal med hjälp av programtyp (PTY)
Du kan hitta en kanal du önskar genom att välja en
programtyp.
1
Tryck på RDS tills “PTY SEARCH” visas i
teckenfönstret.
2
3
Tryck på ENTER MEMORY.
Tryck på . eller > tills den programtyp du
vill ha visas i teckenfönstret.
En lista över programtyperna (PTY) finns på
sidorna 25 och 26.
4
Tryck på ENTER MEMORY.
Spelaren börjar söka de förinställda RDS-kanalerna
för programmet. “PTY SEARCH” blinkar under
sökningen.
När spelaren hittar den programtyp du vill ha
avbryts sökningen.
24SE
Radion
Lista över programtyper (PTY)
Tecknen inom parenteserna visar motsvarande indikation i teckenfönstret.
Nyheter (NEWS)
Korta faktainslag, rapporter och offentlig
debatt, reportage och nyheter.
Information (INFO)
Program som ger bred information och
allmän rådgivning i olika frågor.
Sport (SPORT)
Program som tar upp alla typer av sport.
Utbildning (EDUCATE)
Program med formell utbildning som
främsta inriktning
Drama (DRAMA)
Alla typer av radioteater och serier.
Kultur (CULTURE)
Program med inriktning på regional och
nationell kultur; även språk, teater osv.
Vetenskap (SCIENCE)
Naturvetenskapliga och tekniska
program.
Blandat (VARIED)
Till största delen pratprogram, ofta med
en lätt underton av underhållning och
som inte passar in i andra kategorier.
Exempel: frågesporter, panelprogram,
personliga intervjuer.
Rock (ROCK M)
Nutida aktuell musik, ofta skapad och
framförd av yngre artister.
Radion
Aktuella affärer (AFFAIRS)
Program som analyserar, debatterar och
kommenterar aktuella händelser.
Pop (POP M)
Kommersiell och dagsaktuell
populärmusik, ofta musik som för
tillfället toppar listor av olika slag.
Lättlyssnat (MOR M)
På engelskan finns ett bra uttryck för
musik av det här slaget, “Middle of the
Road Music”, dvs. musik som inte är
extrem eller kan inordnas i kategorier
som pop, rock eller klassisk musik. Ofta
rör det sig om relativt korta, vokala låtar.
Lätta klassiker (LIGHT M)
Lättlyssnad klassisk musik, kan vara
vokal eller instrumental. Körverk kan
också förekomma.
Klassisk musik (CLASSICS)
Symfonier, kammarmusik och opera.
Övrig musik (OTHER M)
Musik som inte passar in i andra
kategorier. I den här kategorin finner du
t.ex. R&B och reggae.
Väder (WEATHER)
Väderleksrapporter och annan
meteorologisk information.
Ekonomi (FINANCE)
Börsrapporter, finans och handel och
liknande.
forts.
Radion
25SE
Använda RDS (Radio Data System) (forts.)
Barn (CHILDREN)
Program som vänder sig till en yngre
publik. Programmen tar upp det som
intresserar barn och har snarare karaktär
av underhållning än utbildning.
Samhälle (SOCIAL)
Program om människor och samhälle och
som tar upp frågor som berör individer
och grupper. Typiska ämnen är
samhällsfrågor, historia, geografi och
psykologi.
Religion (RELIGION)
I den här kategorin finns program som tar
upp olika trosfrågor och frågor som rör
etiska och existentiella problem.
Telefonväkteri (PHONE IN)
Folk som ringer upp och uttrycker sina
åsikter antingen per telefon eller deltar
som publik.
Resor (TRAVEL)
Reseprogrammen behandlar resande till
när och fjärran, ger tips om paketresor och
resetillfällen.Dessa program används
däremot inte för information om
vägarbeten och aktuella
trafikupplysningar. Vill du ha sådan
information använder du i stället TP/
TA.
Fritid (LEISURE)
Program som tar upp olika typer av
fritidssysselsättningar, ibland med
lyssnarna som deltagande part. Några
exempel är trädgård, fiske, antikviteter,
matlagning, mat och vin osv.
Jazz (JAZZ)
Polyfon, synkoperad musik ofta av
improvisatorisk natur.
26SE
Radion
Country (COUNTRY)
Musik som har sitt ursprung från, eller
tar efter de musikaliska traditioner som
utgår från Amerikas sydstater.
Karakteriseras ofta av en rak melodi och
en berättande sångtext.
Nationell musik (NATION M)
Aktuell nationell eller regional
populärmusik som sjungs på landets
eget språk, alltså inte vad som brukar
kallas ‘pop’, som ofta är inspirerat av
antigen Amerika eller England och
sjungs på engelska.
Gamla godingar (OLDIES)
Musik från den populärmusikens
“guldålder”.
Folkmusik (FOLK M)
Musik som har sina rötter i den
musikaliska traditionen hos en viss
nation, ofta spelad på akustiska
instrument. Texterna kan vara
berättande och handlar då ofta om
historiska händelser eller personer.
Dokumentärer (DOCUMENT)
Faktaprogram med undersökande
prägel.
Trafikmeddelande (TRAFFIC)
Trafikinformation.
PTY odefinierade (NONE)
Program som inte kan inordnas i någon
av de ovan nämnda kategorierna.
Bandspelaren
Hitta början av ett
spår
TAPE m, M
Spelaren kan uppfatta tomrummet
mellan två spår och kan hitta början på
nästföljande spår.
Bandspelaren
Obs!
• För att sökfunktionen
ska kunna identifiera
början av ett spår krävs
ett ca. 4 sekunder långt
uppehåll mellan de
olika spåren.
• Ett lågt ljud, t.ex. ett
pianissimo som pågår
under några sekunder
kan uppfattas som
början av ett nytt spår.
• Om du trycker på
TAPE M eller m när
det inte finns något ljud
att spela upp, kan det
hända att funktionen
inte fungerar korrekt.
Medan du spelar upp ett band trycker du på TAPE
M eller m.
Sida som
spelas upp
Början av nästa
spår
Början av det
aktuella spåret
Framsida (N)
M
m
Baksida (n)
m
M
Bandet är spolat eller återspolat till början av nästa
spår eller det aktuella spåret. Uppspelningen startar
automatiskt.
Bandspelaren
27SE
Ljudkarakteristik
Välja
ljudkarakteristik
MEGA BASS
SOUND
(SOUND/MEGA BASS)
Du kan påverka karakteristiken på
ljudet.
Välja ljudkarakteristik
Tryck på SOUND för att välja ljudkarakteristik.
Välj
För att få
ROCK
kraftfullt, rent ljud, förstärker låga och
höga frekvenser
POP
förstärker höga och klara ljud och lägger
tonvikten vid höga registret och
mellanregistret
JAZZ
ljud från slagverk, förstärker basljudet,
ljud av slagsverkskaraktär och bas
VOCAL
mycket sång i musiken, ger företräde åt
mellanregistret
OFF
det hela dynamiska omfånget för musik
som t.ex. klassisk musik
Ytterligare förstärkning av basljudet
Tryck på MEGA BASS.
“MEGA BASS” visas i teckenfönstret. Tryck på
knappen igen för att återgå till normalt ljud.
28SE
Ljudkarakteristik
Timern
Ställa klockan
CLOCK
TUNE TIME SET –, +
Indikationen “– –:– –” visas i
teckenfönstret tills du ställt klockan.
ENTER
MEMORY
SUMMER
TIME
Innan du börjar gör du klart alla anslutningar (se
sidorna 38 - 42).
1
Tryck på CLOCK och håll den nedtryckt tills
timsiffrorna blinkar.
2
Ställ klockan.
1 Tryck på TUNE TIME
SET + eller – för att
ställa timmarna och
tryck sedan på ENTER
MEMORY.
Ljudkarakteristik/Timern
Timern
Tips!
Tidvisningen i
teckenfönstret
använder 24timmarssystemet.
m
2 Tryck på TUNE TIME
SET + eller – för att
ställa minuterna.
3
Om sommartid råder trycker du på SUMMER
TIME.
4
Tryck på ENTER MEMORY.
Klockan startar från 00 sekunder.
forts.
Timern
29SE
Ställa klockan (forts.)
Ändra teckenfönstrets tidsvisning till sommartid
Tryck på och håll SUMMER TIME nedtryckt under 2
sekunder.
“SUMMER ON” visas i teckenfönstret under några
sekunder.
Avbryta sommartidsvisning
Tryck på och håll SUMMER TIME nedtryckt igen.
“SUMMER OFF” visas i teckenfönstret under några
sekunder.
30SE
Timern
Vakna till musik
SNOOZE
TUNE TIME SET –, +
Du kan vakna upp till musik eller ett
radioprogram på en förinställd tid. Se
först till att du har ställt klockan (se
“Ställa klockan” på sidan 29).
STANDBY
TIMER
Timern
ENTER
MEMORY
Innan du börjar ser du till att indikatorn (klocka)
inte är tänd i teckenfönstret. Om den är det trycker du
på STANDBY.
1
2
Förbered den musikkälla som du vill spela.
Källa
Gör så här
CD
Sätt i en CD-skiva.
RADIO
Ställ in en radiokanal.
TAPE
Sätt i ett band.
LINE
Slå på den utrustning som är
ansluten till LINE IN.
Tryck på TIMER så att indikatorn
visas.
Utför följande med hjälp av informationen i
teckenfönstret.
3
Tryck på TUNE TIME SET + eller – tills den
musikkälla du vill spela upp (“CD”, “TAPE”,
“RADIO” eller “LINE”) visas i teckenfönstret.
Tryck sedan på ENTER MEMORY.
Timern
31SE
Vakna till musik (forts.)
4
Ställ in timern på den tid som du vill att musiken
ska starta på.
1 Tryck på TUNE TIME
SET + eller – för att
ställa in timmarna och
tryck sedan på ENTER
MEMORY.
2 Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att ställa in
minuterna och tryck sedan på ENTER MEMORY.
Tips!
• För att gå ur vänteläget
trycker du på
STANDBY så att
indikatorn
slocknar.
• De gjorda
förinställningarna finns
kvar tills du återställer
dem.
5
Ställ in timern på den tid som du vill att musiken
ska avbrytas på. (Gör som i steg 4, ovan.)
6
Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att ställa in
den volym du önskar. Tryck sedan på ENTER
MEMORY.
7
Tryck på STANDBY.
Indikatorn lyser och strömmen slås av; spelaren
går in i vänteläge (standby).
På den förinställda tiden slås strömmen på och
musiken börjar spela. Strömmen slås sedan av på
den förinställda tiden och spelaren återgår till
vänteläge (standby).
Kontrollera/ändra inställningarna för
uppvakningsfunktionen
Tryck på TIMER, och tryck sedan på ENTER
MEMORY. Varje gång du trycker på ENTER MEMORY
visas en av de lagrade inställningarna i den ordning du
ställde in dem. Om du vill ändra någon inställning kan
du utföra ändringen när inställningen visas.
Använda spelaren innan den tidsstyrda
uppspelningen startar
Om du slår på spelaren kan du använda den som
vanligt. (Om du använder radion och byter till en
annan kanal än den du ställt in som
uppvakningskanal i steg 1 på sidan 31, kommer du att
höra den nya kanalen på den förinställda tiden.) Stäng
av spelaren innan den förinställda tiden.
32SE
Timern
Stoppa uppspelningen
Stäng av strömmen.
Obs!
Om du vill aktivera
snoozefunktionen
måste det återstå minst
6 minuter av den
förinställda tid, då
musiken stängs av.
Sova bara några minuter till
Tryck på SNOOZE.
“SNOOZE” visas i teckenfönstret och strömmen slås
av. Spelaren slås på automatiskt efter ungefär 5
minuter. Du kan upprepa den här proceduren genom
att trycka på SNOOZE igen.
Timern
Avbryta snoozefunktionen
Tryck på OPERATE för att slå på strömmen.
Timern
33SE
Timerinspelning
av radioprogram
DIR MODE
TUNE TIME SET –, +
Du kan ställa in timern så att du kan
spela in ett radioprogram på en
förinställd tid. Du kan också använda
timern för att spela in ljudet från den
komponent som är ansluten till LINE
IN-ingången. Se först till att du har ställt
klockan (se “Ställa klockan” på sidan
29).
STANDBY
TIMER
ENTER
MEMORY
Obs!
Du kan inte förinställa
inspelningstimern och
uppvakningstimern
(sidan 31) på samma
tid.
Tips!
När du tar emot MW/
LW-programmet i steg
1 trycker du på z/X
för att kontrollera om
bruset hörs. Om brus
hörs trycker du på
MODE för att välja den
position där bruset
märks minst.
Innan du börjar ser du till att indikatorn (klocka)
inte är tänd i teckenfönstret. Om den är det trycker du
på STANDBY.
1
Ställ in önskad radiokanal och sätt in ett tomt band
i kassettfacket med den sidan du vill spela in på
riktad uppåt.
2
Tryck på DIR MODE
för att välja
inspelningsritning på
bandet.
3
Visar
En sida
Båda sidor
Tryck på TIMER så att indikatorn
visas.
Utför följande med hjälp av informationen i
teckenfönstret.
4
34SE
Timern
Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att visa
“RADIO” “REC”. Tryck sedan på ENTER
MEMORY.
5
Ställ timern på den tid (timmar och minuter) som
du vill att inspelningen ska starta på.
1 Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att
ställa in timmarna och tryck sedan på ENTER
MEMORY.
Tips!
• För att går ur
vänteläget trycker du
på STANDBY två
gånger så att indikatorn
slocknar.
• De gjorda
förinställningarna finns
kvar tills du återställer
dem.
• När du har valt
inspelning på båda
sidor stannar
inspelningen när båda
sidorna har spelats in.
Du riskerar på så sätt
inte att gå miste om
något av det du redan
spelat in.
6
Ställ timern på den tid som du vill att inspelningen
ska avbrytas på. (Gör som i steg 5, ovan.)
7
Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att ställa in
önskad volym och tryck sedan på ENTER
MEMORY.
8
Tryck på STANDBY.
Timern
2 Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att ställa
minuterna och tryck sedan på ENTER
MEMORY.
Strömmen slås av och spelaren går över i vänteläge
(standby). Indikatorn och inspelningssidan på
bandet (framsidan N eller baksidan n) visas i
teckenfönstret. Om indikatorn n visas trycker du
på STANDBY så att inspelningssidan ändras till
N.
På den förinställda tiden slås strömmen på och
inspelningen startar. Sedan slås strömmen av på
den förinställda tiden och spelaren återgår därefter
till vänteläge (standby).
forts.
Timern
35SE
Timerinspelning av radioprogram (forts.)
Kontrollera/ändra inställningarna för
inspelningstimern
Tryck på TIMER, och sedan på ENTER MEMORY.
Varje gång du trycker på ENTER MEMORY visas en
av de lagrade inställningarna i den ordning du ställde
in dem. Om du vill ändra någon inställning kan du
utföra ändringen när inställningen visas.
Använda spelaren innan tidsstyrda uppspelningen
startar
Om du slår på spelaren kan du använda den som
vanligt. Innan den förinställda tiden ställer du in den
kanal du vill spela in och slår sedan av strömmen.
Obs!
Under timerinspelning
fungerar inte SNOOZEfunktionen.
36SE
Timern
Avbryta timerinspelning
Stäng av strömmen.
Somna till musik
SLEEP
Du kan ställa in spelaren så att den
stänger av sig automatiskt efter 10, 20,
30, 60, 90 eller 120 minuter. Då kan du
lyssna på musik medan du somnar.
1
2
3
Timern
Tips!
• Teckenfönstret är
dämpat under tiden
insomningstimern är
aktiverad.
• Du kan kombinera
uppvaknings- och
insomningsfunktionerna
med varandra. Ställ
först in
uppvakningstimern
(sidan 31), slå på
strömmen och ställ
sedan in
insomningstimern.
• Du kan förbereda olika
musik för insomningsoch
uppvakningstimern.
Däremot kan du inte
använda olika
radiokanaler.
• Du kan ställa in en
annan volym för
uppvakningstimern än
för insomningstimern.
Du kan alltså somna in
till en lägre volym och
vakna upp till en högre
volym.
Spela upp önskad musikkälla.
Tryck på SLEEP för att visa “SLEEP”.
Tryck på SLEEP för att välja hur många minuter
som spelaren ska vara påslagen innan den
automatiskt stängs av.
Varje gång du trycker
på knappen ändras
indikationen enligt:
“60” t “90” t “120” t
ingen indikation t “10” t “20” t “30”.
Fyra sekunder efter det att du tryckt på SLEEP
lagras det visade värdet.
Efter den inställda tiden avbryts programmet och
spelaren slås av automatiskt.
Avbryta insomningsfunktionen
Tryck på SLEEP så att “SLEEP” slocknar i
teckenfönstret.
Ändra den förinställda tiden
Utför steg 2 och 3 igen.
Timern
37SE
Inställningar
Ansluta
systemet
2 MW/LW-ramantenn
2 FM-trådantenn
1 Strömkabel
Anslut kablarna ordentligt enligt
illustrationerna. Felaktiga
anslutningar kan orsaka
funktionsstörningar. Anslut
nätkabeln sist.
Höger
högtalare
Vänster
högtalare
till vägguttag
1 Ljudkabel
3 Nätkabel
1 Högtalarkabel
Obs!
• Var noga med att
stänga av strömmen
innan du ansluter eller
kopplar ur nätkabeln.
• Anslut de medföljande
högtalarna till spelaren.
Om du ansluter andra
högtalare eller annan
utrustning kan
funktionsfel uppstå.
38SE
Inställningar
1 Ansluta högtalarna
1
Anslut strömkabeln från POWER OUTPUT på den
vänstra högtalaren till POWER IN-kontakten på
spelaren.
2
Anslut ljudkabeln (medföljer) till SIGNAL
OUTPUT-kontakterna på spelaren och till SIGNAL
INPUT-kontakterna på vänster högtalare.
Anslut de vita kontakterna till L-kontakterna
(vänstra) och de röda kontakterna till Rkontakterna (högra).
Inställningar
3
Anslut högtalarkabeln från den högra högtalaren
till terminalerna SPEAKER OUTPUT R-ch på den
vänstra högtalaren.
1 Tryck ned fliken på terminalen.
2 Anslut den röd kabeln till (+) terminalen och
den svarta kabeln till (–) terminalen.
3 Fäll upp fliken igen.
forts.
Inställningar
39SE
Ansluta systemet (forts.)
Obs!
Placera MW/LWramantennen så långt
från spelaren som
möjligt så undviker du
onödigt brus.
2 Ansluta antennerna
1
Gäller endast antennslingan för MW/LW: Skala av
isoleringen från änden av kabeln och vira samman
ledarna.
2
Anslut trådarna på antennslingan för MW/LWantennen och FM-antennen till terminalerna.
Anslut antennslingan för MW/LW på följande sätt.
1 Tryck ned fliken på terminalen.
2 Stick in trådarna i terminalen.
3 Fäll upp fliken igen.
MW/LW-ramantenn*
(medföljer)
FM-antenn** (medföljer)
* Ändra antennens läge för att förbättra mottagningen.
** Håll antennen så vågrätt som möjligt.
Ansluta MW/LW-ramantennen
40SE
Inställningar
Tips!
Ljudkvalitén kan
ändras beroende på hur
kontakten på
högtalarens nätkabel är
vänd. Pröva att vända
kontakten och se om
ljudet blir bättre.
3 Ansluta nätkabeln
Anslut nätkabeln från höger högtalare till
strömuttaget.
Inställningar
till strömuttaget
4 Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej)
Byta batterier
Vid normal användning bör batterierna räcka i
ungefär sex månader. När fjärrkontrollen inte längre
kan styra spelaren byter du ut alla batterier mot nya.
forts.
Inställningar
41SE
Ansluta systemet (forts.)
Obs!
Om du använder en
utomhusantenn måste
du jorda den som ett
skydd mot
blixtnedslag. Jorda
aldrig via gasledningar
eftersom det kan leda
till explosion.
Förbättra FM-mottagningen
Anslut FM-utomhusantennen (medföljer ej). Om du
använder en fördelningsförstärkare kan du använda
TV-antennen.
FM-utomhusantenn
(medföljer ej)
IEC-standardanslutning
(medföljer ej)
Jord
Förbättra MW/LW-mottagningen
Anslut en isolerad tråd, 6- till 15-meter lång (medföljer
ej) till antennterminalen för MW/LW. Dra tråden så
vågrätt som möjligt nära ett fönster eller utomhus. Du
behöver inte koppla bort den MW/LW-antennslinga
som redan är ansluten (den som medföljer).
Isolerad tråd
(medföljer ej)
42SE
Inställningar
Jord
Spara ström
DISPLAY
Även om strömmen är avstängd
förbrukar spelaren ungefär 7,4 W för
tidvisningen, timerfunktionerna och för
drivning av sensorn för fjärrkontrollen.
Om du använder strömsparfunktionen
kan du minska denna förbrukning till
mindre än 1 W.
Inställningar
När strömmen är avstängd trycker du ned DISPLAY
och håller den intryckt ungefär 2 sekunder.
Spelaren växlar över till det lågförbrukande
standbyläget.
Om du vill se hur mycket klockan är trycker du ned
DISPLAY och håller den intryckt under ungefär 2
sekunder när spelaren är avstängd.
Inställningar
43SE
Ansluta
ytterligare
komponenter
LINE
Du kan spela in en CD-skiva på en
MiniDisc eller lyssna på video, TV eller
MiniDisc-spelare/inspelare via den här
spelarens högtalare.
Innan du gör några anslutningar bör du
kontrollera att strömmen till samtliga
komponenter är avstängd.
Mer information finns i
bruksanvisningen till den komponent
som ska anslutas.
Obs!
Anslut kablarna
ordentligt så undviker
du funktionsstörningar.
Spela in en CD-skiva på MiniDisc- och DATspelare
till OPTICAL DIGITAL
OUT (CD)-anslutningen
MiniDiscinspelare,
DAT-spelare
osv.
Digital anslutningskabel*
POC-5AB (medföljer ej)
till digitala
ingångar
* Välj anslutningskabel efter typ av digital kontakt på den
spelaren som ska anslutas. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas. Den
optiska OPTICAL DIGITAL OUT (CD)-kontakten på den
här spelaren är av den fyrkantiga typen.
44SE
Inställningar
Typ av kontakt
på komponenten
som ska anslutas
Modellnummer för
anslutningskabeln
Optisk minikontakt
(MiniDisc-spelare osv.)
POC-5AB, POC-10AB
POC-15AB
L-type 7-stiftskontakt
(DAT-spelare osv.)
POC-DA12P
Fyrkantig optisk
anslutning (MiniDiscspelare, DAT-spelare osv.)
POC-10A, POC-15A
Obs!
• När “CD” visas i
teckenfönstret är den
optiskt digitala
utgången aktiv och
kontakten lyser även
om CD-skivan står i
stoppläge.
• Om du spelar upp en
CD-ROM som inte
innehåller ljud kan
störande ljud höras
istället.
1
Ta bort kontaktskyddet från OPTICAL DIGITAL
OUT (CD)-kontakten på den här spelaren och
anslut sedan kontakten med den digitala ingången
på MiniDisc-spelaren (eller annan komponent)
med den digitala anslutningskabeln (medföljer ej).
2
Slå på strömmen till den här spelaren och den
anslutna komponenten.
3
Förbered den anslutna komponenten för
inspelning.
4
Starta uppspelningen av en CD-skiva på den här
spelaren.
till LINE IN-ingången
Ljudkabel
För MiniDisc-spelare:
RK-G136 (1,5 m)
(medföljer ej)
För TV,
videobandspelare:
RK-G129 (1,5 m)
(medföljer ej)
Tips!
Du kan spela in ljudet
från den anslutna
komponenten. Sätt i ett
tomt band i
kassettfacket och tryck
sedan på z/X och
sedan på N (sidan 11).
TV,
videobandspelare,
MiniDiscspelare osv.
Inställningar
Lyssna på TV, videobandspelare och MiniDiscspelare
till
linjeutgången
1
Med ljudkabeln (medföljer ej) ansluter du LINE
IN-ingången till linjeutgången på MiniDiscspelaren eller annan utrustning.
2
Slå på strömmen på den här spelaren och den
anslutna komponenten.
3
Tryck på LINE och börja uppspelningen från den
anslutna utrustningen.
Ljudet från den anslutna utrustningen sänds till
högtalarna.
forts.
Inställningar
45SE
Ansluta ytterligare komponenter (forts.)
Lyssna via högtalarna på ansluten utrustning
Förstärkare
till LINE OUTutgången
46SE
Inställningar
Ljudkabel RK-G129
(1,5 m) (medföljer ej)
till analog
linjeingång
(line in)
1
Anslut LINE OUT-utgången på den här spelaren
till den analoga ingången på förstärkaren med
ljudkabeln (medföljer ej).
2
Slå på strömmen till den här spelaren och
förstärkaren. Sedan kan du spela upp ljudet på den
här spelaren.
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter
Angående säkerhet
• Eftersom den laserstrålning som
används i CD-spelaren kan skada
ögonen ska du inte ta bort höljet.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Angående placering
• Placera inte enheten nära en
värmekälla, eller där den är utsatt för
direkt solljus, damm, mekaniska
vibrationer eller stötar.
• Om du tappar något föremål i enheten
eller spiller vätska på den, drar du ur
kontakten och låter fackkunning
personal gå igenom enheten innan du
använder den igen.
• Placera inte något inom en omkrets av
10 mm från höljet. Se till att
ventilationshålen inte täcks om du vill
att enheten ska fungera ordentligt och
komponenterna hålla längre.
Angående strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan (elnätet) under den tid
som den är kopplad till vägguttaget,
även om själva spelaren är avstängd.
• Ta ur batterierna när de inte används
så undviker du att enheten skadas av
batteriläckage eller rost.
• Etiketten med uppgifter om
drivspänning, effektförbrukning osv.
finns på baksidan av den vänstra
högtalaren.
• Placera inte spelaren på en yta som
lutar eller är ostadig.
• Om spelaren lämnas i bilen måste du
placera den så att den inte utsätts för
direkt solljus.
• Eftersom högtalarna innehåller en
stark magnet bör du undvika att
kreditkort med magnetremsor samt
mekaniska klockor kommer i kontakt
med högtalarna.
Drift
• Om spelaren tas direkt från en kall till
en varm plats eller placeras i ett
mycket fuktigt rum kan det bildas
kondens på linsen inuti CDspelardelen. Om detta inträffar
fungerar inte CD-spelaren. Ta i så fall
bort CD-skivan och vänta en timme
tills fukten har dunstat.
• Om spelaren inte har använts under
en längre tid, ställer du den lämpligen
först i uppspelningsläge så att den
värms upp innan du sätter i ett band.
Om du har frågor om eller problem med
CD-spelaren, kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
forts.
Ytterligare information
47SE
Säkerhetsföreskrifter (forts.)
Viktigt om CD-skivor
• Innan du spelar en CD-skiva bör du
rengöra den med en trasa. Torka CDskivan från mitten och utåt.
Viktigt om kassettband
• Avlägsna säkerhetsfliken på A- eller
B-sidan om du vill undvika oönskad
inspelning/överspelning. Om du
senare vill spela in på bandet täcker
du öppningen med tejp.
A-sida
• Använd inte bensin, thinner eller
andra lösningsmedel som finns att
köpa i handeln, och inte heller
antistatspray avsedd för LP-skivor av
vinyl.
• Utsätt inte CD-skivan för direkt solljus
eller värmekällor såsom
varmluftsutsläpp. Förvara den inte
heller i en bil som står parkerad i
direkt solljus där temperaturen kan
stiga dramatiskt.
Säkerhetsflik
för B-sida
Säkerhetsflik för
A-sida
• Se till att du inte täcker över
bandväljaröppningarna på TYPE II(high position) eller TYPE IV- (metal)
band. Om dessa öppningar täcks över
kommer inte den automatiska
bandväljaren att fungera som den ska.
• Klistra inte fast papper eller
klistermärken på CD-skivan. Skrapa
inte heller CD-skivans yta.
• När CD-skivan inte spelas bör den
alltid förvaras i sitt fodral.
Om CD-skivan är repig, smutsig eller
har fingeravtryck kan den orsaka
spårfel.
48SE
Ytterligare information
TYPE IV (metal)
TYPE II (high
bandväljaröppningar
position)
bandväljaröppningar
• Vi rekommenderar att du inte
använder band längre än 90 minuter
annat än om du ska göra långa ineller uppspelningar utan avbrott.
Felsökning
Symptom
Åtgärd
Inget ljud hörs.
• Tryck på OPERATE för att slå på spelaren.
• Anslut nätkabeln ordentligt till ett vägguttag.
Allmänt
• Anslut nätkabeln till POWER IN på spelaren (se
sidan 38).
• Anslut ljudkabeln korrekt (se sidan 39).
• Justera volymen.
• Koppla ur hörlurarna om du vill lyssna via
högtalarna.
Ljudstörningar.
• Någon använder en bärbar telefon eller annan
utrustning som sänder ut radiovågor allt för
nära spelaren. t
Flytta störkällan längre bort
från spelaren.
“NO DISC” lyser i teckenfönstret
trots att en CD-skiva sitter i.
• Sätt i CD-skivan med etiketten riktad uppåt.
CD-skivan spelas inte upp.
• Se till att CD-facket är stängt.
CD-spelaren
• Placera CD-skivan med etiketten riktad uppåt.
• Rengör CD-skivan.
• Ta ur CD-skivan och låt CD-facket stå öppet
under ungefär en timme så att fukten hinner
avdunsta.
• Tryck på x på CD-sektionen för att växla till
funktionen “CD” på spelaren.
Ljudet störs av små avbrott.
• Minska volymen.
• Rengör CD-skivan, eller byt ut den om den är
mycket skadad.
• Placera spelaren på en plats utan vibrationer.
• Ljudet kan dö bort under några sekunder, eller
störande ljud kan höras om CD-skivan är bränd
på en persondator (CD-R eller liknande).
forts.
Ytterligare information
49SE
Radio
Felsökning (forts.)
Symptom
Åtgärd
Ljudet är svagt eller håller dålig
kvalitet.
• Flytta spelaren bort från TV:n.
Ljudet är inte i stereo.
• Tryck på MODE på spelaren tills “STEREO”
visas.
Bilden på TV:n är instabil.
• Om du lyssnar till ett FM-program nära en TV
med inomhusantenn flyttar du spelaren bort
från TV:n.
Kanalens namn visas inte i
teckenfönstret även om du lyssnar
på ett FM-program.
• RDS-funktionen på den här spelaren aktiveras
inte om den kanal du ställer in inte erbjuder
RDS-tjänster.
• Om du använder fjärrkontrollen medan du
lyssnar på MW/LW-radio kan störande ljud
höras. Det går inte att göra något åt.
Bandet rör sig inte när du trycker på • Stäng kassettfacket ordentligt.
någon av funktionsknapparna.
z/X-knappen fungerar inte/bandet • Se till att säkerhetsfliken på kassetten sitter på
plats.
spelas inte upp.
• Tryck på x på TAPE-delen för att koppla om
funktionen på den här spelaren till “TAPE”.
Bandspelare
Bandet raderas inte ordentligt.
• Rengör raderingshuvudet (se sidan 52).
• Du spelar upp ett band som spelats in med
TYPE II- (high position) eller TYPE IV-band
(metal) på den här enheten. Spela in på
normalband av typen TYPE I.
Bandet spelas inte in.
• Kontrollera att bandet har satts i ordentligt.
• Kontrollera att säkerhetsfliken på kassetten
sitter på plats.
Ljudet är svagt/ljudkvalitén är
dålig.
• Rengör bandhuvuden, kapstanaxel (drivaxeln)
och gummirulle. (se sidan 52).
• Avmagnetisera huvudena med en
avmagnetiserare (se sidan 52).
Bandspelaren kan inte gå in i
pausläge under uppspelning.
50SE
Ytterligare information
• Bandspelaren kan bara ställas i pausläge under
inspelning.
Åtgärd
Timern fungerar inte.
• Kontrollera att klockan är rätt ställd.
Timer
Symptom
• Kontrollera om strömmen har kopplats bort.
• Kontrollera om bandet nått slutet.
• Se till att indikatorn
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
(klocka) visas.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen mot nya
om de har blivit svaga.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot
fjärrcensorn på spelaren.
• Flytta föremål som står mellan fjärrkontrollen
och spelaren.
• Se till att fjärrcensorn inte är utsatt för starkt ljus
som t.ex. direkt solljus eller ljus från
fluorescenslampor.
• Gå närmare spelaren när du använder
fjärrkontrollen.
Om inte ens ovanstående råd hjälper dig att lösa problemet, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Ytterligare information
51SE
Underhåll
Rengör bandhuvudena och
bandbanan
Rengör bandspelarens huvuden,
kapstanaxeln och drivrullen med en
rengöringsduk, lätt fuktad med
rengöringsvätska eller alkohol. Du bör
göra rent var 10:e driftstimme om du vill
ha optimal funktion och
inspelningskvalitet. Om du vill ha bästa
möjliga inspelningsförutsättningar
rekommenderas du att rengöra samtliga
ytor i bandbanan före varje inspelning.
Gummirulle (drivrulle)
Kapstanaxel
Raderhuvud
Bandhuvud för inspelning/
uppspelning
Efter rengöringen kan du sätta i ett band
först när alla rengjorda ytor är
fullständigt torra.
52SE
Ytterligare information
Avmagnetisera bandhuvudena
Efter mellan 20 till 30 timmars
användning har mer eller mindre
permanent magnetism byggts upp på
bandhuvudena. Denna magnetism
dämpar höga frekvenser och skapar ett
ljust, störande brus. Då är det dags att
avmagnetisera bandhuvudena, liksom
alla andra metalldelar längs bandbanan.
Det gör du med en
avmagnetiseringsapparat som finns att
köpa i handeln.
Rengöra chassit
Rengör chassit, panelen och kontrollerna
med en mjuk trasa lätt fuktad med ett
milt rengöringsmedel. Använd inga
dukar som kan repa chassit, slippulver
eller lösningar som innehåller t.ex.
alkohol eller bensin.
Specifikationer
CD-spelare
Allmänt
System
Digitalt ljudsystem för CD
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Utnivå på lasern: Mindre än 44,6 µW (Denna
utnivå är ett värde som uppmätts på ett avstånd av
200 mm från objektivets linsyta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
Spindelhastighet
200 rpm till 500 rpm (CLV)
Antal kanaler
2
Frekvensomfång
20-20 000 Hz +0/–1 dB
Svaj och fladder
Ej mätbart
Högtalare
Bredband: 8 cm diam., 4 ohm,
kontyp × 2
Ingång
LINE IN (stereominikontakt)
Minsta nivån på insignalen 440 mV
Utgångar
Hörlursutgång (stereominikontakt)
För hörlurar med 16 - 64 ohm impedans
LINE OUT-utgång (stereominikontakt)
Nominell utnivå 330 mV vid
belastningsimpedansen 47 kOhm
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optisk utgång)
Våglängd: 760 - 880 nm
Maximal uteffekt
15 W + 15 W
Strömförsörjning
För anpassade komponentsystem:
230V AC, 50 Hz
För fjärrkontrollen:
3 V DC, 2 R6-batterier (storlek AA)
Strömförbrukning
AC 45 W
Dimensioner (inklusive utskjutande delar)
Spelaren: ca. 137 × 202 × 212 mm (b/h/d)
Vänster högtalare: ca. 137 × 202 × 212 mm
(b/h/d)
Höger högtalare: ca. 137 × 202 × 180 mm
(b/h/d)
Vikt
Spelaren: ca. 1,8 kg
Vänster högtalare: ca. 3 kg
Höger högtalare: ca. 1,5 kg
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
FM-trådantenn (1)
MW/LW-ramantenn (1)
Ljudkabel (1)
Radio
Frekvensomfång
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 602 kHz
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenner
FM: Trådantenn
MW/LW: Ramantenn
Kassettspelare
Inspelningssystem
4-spår, 2 kanaler i stereo
Snabbspolningshastighet
Ca. 120s med Sony-kassett C-60
Frekvensomfång
TYPE I (normal): 50 - 14 000 Hz
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
Tillbehör
Sony MDR hörlurar
Ytterligare information
53SE
Index
A
K
S
Ansluta
antenner 40
högtalare 38
systemet 38
Anslutningar 38
Använda teckenfönstret 13
Avmagnetisera
bandhuvuden 52
Koppla ihop
nätkabel 41
systemet. Se Ansluta
tillvalskomponenter
44
Skapa egna program 17
Slumpvis uppspelning 16
SNOOZE 33
SOUND 28
Spela in
alla spår på en CD-skiva
11
på en MD-skiva eller
DAT-band 44
på ett band 10
programmerade spår 18
radioprogram med timer
34
Spela upp
en CD-skiva 4
ett band 8
förinställda radiokanaler
20
spår i slumpvis ordning
16
spår upprepade gånger
15
Ställa klockan 29
SUMMER TIME 29
B
Bandspelare 27
Batterier till fjärrkontrollen
41
C, D
CD-spelare 13
L
Ljudkaratäristik 28
Lyssna
på radio 6
på TV, videobandspelaren
eller MD-spelare 45
via högtalarna på ansluten
utrustning 46
M, N, O
MEGA BASS 28
E
EON 23
P, Q
F, G
Programmerad uppspelning
17
PTY 24
Felsökning 49
Förbättra radiomottagning
7
Förinställda radiokanaler
19
H, I, J
Hitta
början av ett spår 27
ett visst spår 5, 14
R
Radiostationer
förinställa 19
spela upp 6
RDS 21
Rengöring
bandhuvuden och band
bandbana 52
chassi 52
T
Teckenfönster 13
Timer
Somna till musik 37
Timerinspelade
radioprogram 34
Vakna till musik 31
U
Upprepad uppspelning 15
V, W, X, Y, Z
Välja
bandriktning 9
ljudkarakteristik 28
54SE
Ytterligare information
Varoitus
HUOMAUTUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
• Tätä laitetta voi käyttää vain
vaihtovirralla. Paristoilla sitä ei siis voi
käyttää.
Kun käytät tätä laitetta ensimmäisen
kerran tai jos et ole käyttänyt sitä
pitkään aikaan, anna sen olla
pistorasiaan kytkettynä noin tunnin
ajan, jotta sen sisällä oleva kellon,
ajastimen, esiviritettyjen radioasemien
ym. varmistusakku ehtii latautua. Voit
käyttää laitetta latauksen aikana. Laite
lataa akkua automaattisesti aina, kun se
on liitettynä virtalähteeseen.
Katkaise laitteesta virta lataamisen
jälkeen ennen verkkojohdon
irrottamista. Kun varmistusakku on
latautunut eikä laite ole liitettynä
virtalähteeseen, akun varaus kestää noin
30 minuuttia.
Jos tallennetut tiedot katoavat, tallenna
ne uudelleen.
• Kaiuttimet ja soitin on suunniteltu
käytettäväksi yhtenä yksikkönä.
Kaiuttimia ja soitinta ei saa liittää
mihinkään muihin laitteisiin. Muutoin
liitetty laite voi vioittua.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Ota tarvittaessa
yhteys huoltoliikkeeseen.
Tärkeitä tietoja
Eurooppalaiset asiakkaat
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE -tarra on laitteen
takana.
Varoitus
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
2FI
Johdanto
Sisältö
Peruskäyttö
Peruskäyttö
4 CD-levyn soittaminen
6 Radion kuunteleminen
8 Kasetin soittaminen
10 Äänittäminen kasetille
CD-soitin
13 Näytön käyttäminen
14 Tietyn raidan etsiminen
15 Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
16 Raitojen soittaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaissoitto)
17 Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu soitto)
Ajastin
29
31
34
37
Kellonajan asettaminen
Herääminen musiikkiin
Radio-ohjelmien ajastinäänitys
Nukahtaminen musiikkiin
FI
Valmistelevat toimet
38 Järjestelmän asentaminen
43 Virransäästö
44 Lisälaitteiden liittäminen
Radio
19 Radioasemien esivirittäminen
20 Esiviritettyjen radioasemien
kuuntelu
21 RDS-järjestelmän (Radio Data
System) käyttäminen
Kasettisoitin
Lisätietoja
47
49
52
53
54
Varotoimet
Vianmääritys
Kunnossapito
Tekniset tiedot
Hakemisto
27 Raidan alun etsiminen
Äänen esikorostus
28 Äänen esikorostuksen valinta
(SOUND/MEGA BASS)
Johdanto
3FI
Peruskäyttö
CD-levyn soittaminen
2
1
Katso liitäntäohjeet sivuilta 38 - 42.
1
Paina painiketta Z CD OPEN/
CLOSE (virran suorakytkentä) ja
sijoita CD-levy levykelkkaan.
Tekstipuoli ylöspäin
2
Paina u-painiketta.
Näyttö
(Kaukosäätimestä: Paina CD-osan
N-painiketta.)
CD-levykelkka sulkeutuu, ja
soitin soittaa kaikki raidat kerran. Raidan numero Soittoaika
4FI
Peruskäyttö
Käytä muissa toiminnoissa seuraavia painikkeita
OPERATE
u
., >
VOLUME +, –
Peruskäyttö
x
Z CD
OPEN/CLOSE
Vihje
Kun seuraavan kerran
haluat kuunnella CDlevyä, paina painiketta
u. Laitteeseen
kytkeytyy virta
automaattisesti, ja se
alkaa soittaa CD-levyä.
Kun haluat
Paina
säätää äänenvoimakkuutta
VOLUME +, –
(kaukosäätimestä VOL +, –)
keskeyttää soiton
x
kytkeä soiton taukotilaan
u (kaukosäätimestä X)
Paina uudelleen, kun haluat
jatkaa soittoa tauon jälkeen.
siirtyä seuraavaan raitaan
>
siirtyä edelliseen raitaan
.
poistaa CD-levyn
Z CD OPEN/CLOSE
kytkeä laitteeseen virran tai
katkaista virran
OPERATE
Peruskäyttö
5FI
Radion kuunteleminen
1
2
Katso liitäntäohjeet sivuilta 38 - 42.
1
2
Paina BAND•AUTO PRESET
-painiketta, kunnes haluamasi
taajuusalue näkyy näytössä
(virran suorakytkentä).
Pidä painiketta TUNE TIME SET
+ tai – (tai kaukosäätimen
painiketta TUNE + tai –) alhaalla,
kunnes taajuus alkaa muuttua
näytössä.
Laite selaa radiotaajuuksia
automaattisesti ja pysähtyy, kun
se löytää voimakkaan aseman.
Jos et pysty virittämään jotain
asemaa, muuta taajuutta
askeleittain painamalla painiketta
toistuvasti.
6FI
Peruskäyttö
Näyttö
Ilmaisee FMstereolähetyksen
Käytä muissa toiminnoissa seuraavia painikkeita
OPERATE
MODE
Vihjeitä
• FM1- ja FM2taajuusalueiden
toiminnot ovat samat.
Voit tallentaa haluamasi
asemat erikseen FM1tai FM2-taajuusalueelta.
• Jos FM-lähetyksessä on
kohinaa, paina MODEpainiketta, kunnes
näyttöön tulee sana
“MONO” ja
radiovastaanotto
muuttuu
monoääniseksi.
• Kun seuraavan kerran
haluat kuunnella
radiota, paina
BAND•AUTO PRESET
-painiketta. Virta
kytkeytyy laitteeseen
automaattisesti, ja radio
alkaa soittaa viimeksi
kuunneltua asemaa.
Kun haluat
Paina
säätää äänenvoimakkuutta
VOLUME +, –
(kaukosäätimestä VOL +, –)
kytkeä radioon virran tai
katkaista virran
OPERATE
Peruskäyttö
VOLUME +, –
Vastaanoton äänenlaadun parantaminen
FM-alue:
Pidä FM-johtoantenni mahdollisimman
vaakasuorassa asennossa ja suuntaa se uudelleen.
Jos FM-lähetyksessä on silti kohinaa, irrota FMjohtoantenni ja liitä FM-ulkoantenni (ei sisälly
vakiovarusteisiin) (sivu 42).
MW-/LW-alue:
Pidä MW-/LW-kehäantenni mahdollisimman
kaukana laitteesta ja suuntaa se uudelleen.
Peruskäyttö
7FI
Kasetin soittaminen
3
1, 2
Katso liitäntäohjeet sivuilta 38 - 42.
1
2
3
Avaa kasettipesä painamalla
Z PUSH OPEN/CLOSE painiketta ja aseta kasettipesään
äänitetty kasetti. Käytä kasetteja,
joiden tyyppi on TYPE I (normal),
TYPE II (high position) tai TYPE
IV (metal).
Sulje kasettipesä painamalla
Z PUSH OPEN/CLOSE painiketta.
Paina N-painiketta.
(Kaukosäätimestä: paina
TAPE N -painiketta.)
Laitteeseen kytkeytyy virta
(virran suorakytkentä), ja kasetin
soitto alkaa.
8FI
Peruskäyttö
Aseta kasetti soitettava
puoli ylöspäin
Näyttö
Nauhalaskuri
Käytä muissa toiminnoissa seuraavia painikkeita
OPERATE TAPE m, M
Z PUSH OPEN/CLOSE
n
VOLUME +, –
Peruskäyttö
x
COUNTER RESET
DIR MODE
Vihjeitä
• Nollaa nauhalaskuri
lukemaan “000”
painamalla COUNTER
RESET -painiketta.
• Kun seuraavan kerran
haluat kuunnella
kasettia, paina
painiketta N tai n.
Virta kytkeytyy
laitteeseen
automaattisesti, ja soitin
alkaa soittaa kasettia.
Kun haluat
Paina
säätää äänenvoimakkuutta
VOLUME +, –
(kaukosäätimestä VOL +, –)
keskeyttää soiton
x
soittaa kääntöpuolen
n
pikakelata nauhaa eteen- tai
taaksepäin
TAPE M tai m
poistaa kasetin
Z PUSH OPEN/CLOSE
kytkeä laitteeseen virran tai
katkaista virran
OPERATE
Kasetin soittosuunnan valitseminen
Paina DIR MODE -painiketta toistuvasti.
Soitetaan
Symboli näytössä
kasetin toinen puoli
kasetin molemmat puolet kerran,
ensin etupuoli ja sitten kääntöpuoli
kasetin molemmat puolet jatkuvasti
Peruskäyttö
9FI
Äänittäminen kasetille
3
3
3
1
Katso liitäntäohjeet sivuilta 38 - 42. Jos haluat äänittää
minilevysoittimella tai DAT-nauhurilla, liitä laite (katso
sivua 44).
1
2
Avaa kasettipesä painamalla
Z PUSH OPEN/CLOSE painiketta ja aseta kasettipesään
tyhjä kasetti. Käytä vain
normaalinauhaa (TYPE I)
sisältäviä kasetteja.
Sulje kasettipesä painamalla
Z PUSH OPEN/CLOSE painiketta uudelleen.
Valitse äänitettävä ohjelmalähde.
Äänittäminen CD-levyltä: Aseta
CD-levy paikalleen (katso sivua
4) ja paina CD-osan x-painiketta.
Äänittäminen radiosta: Viritä
haluamasi asema (katso sivua 6).
10FI
Peruskäyttö
Äänitettävä puoli
ylöspäin
Näyttö
3
Aloita äänitys.
Kun
Peruskäyttö
Koko CD-levyn äänittäminen
Paina CD DUBBING-painiketta.
näkyy näytössä:
Jos nauhan kulkusuunta vaihtuu,
ennen kuin raidan äänitys on
päättynyt, laite äänittää raidan
uudelleen alusta kääntöpuolen
alkuun.
Kun
näkyy näytössä:
Jos nauha päättyy, soitin
pysähtyy automaattisesti.
Äänittäminen radiosta
(Voit äänittää seuraavassa
kuvatulla tavalla myös CDlevyltä. Aloita CD-levyn soitto,
kun kasetin äänitys on alkanut.)
Paina z/X-painiketta ja sitten
N-painiketta.
Kun haluat äänittää
kääntöpuolelle, paina npainiketta.
(Jos käytät kaukosäädintä, pidä
z/X-painiketta alhaalla ja paina
painiketta TAPE N tai n.)
m
jatkuu
Peruskäyttö
11FI
Äänittäminen kasetille (jatkuu)
Käytä muissa toiminnoissa seuraavia painikkeita
OPERATE
z/X
x
n, N
MODE
DIR MODE
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuuden tai
äänen esikorostuksen
säätäminen (sivu 28) ei
vaikuta äänitystasoon.
• Kun symboli
tai
näkyy näytössä,
laite äänittää kasetin
molemmille puolille. Jos
haluat äänittää vain
toiselle puolelle, paina
DIR MODE -painiketta,
niin että näyttöön tulee
symboli
.
• Jos MW-/LWradiolähetyksessä kuuluu
viheltävä ääni painettuasi
z/X-painiketta vaiheessa
3, valitse MODEpainiketta painamalla
asetus, jossa häiriö on
pienin.
Huomautus
Kun aloitat äänityksen
CD DUBBINGpainikkeella, et voi kytkeä
laitetta taukotilaan.
12FI
Peruskäyttö
Kun haluat
Paina
keskeyttää äänityksen
TAPE-osan x-painiketta
kytkeä äänityksen taukotilaan z/X
Paina painiketta uudelleen,
kun haluat jatkaa äänitystä.
kytkeä laitteeseen virran tai
katkaista virran
OPERATE
Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:
1 Aseta tyhjäksi pyyhittävä kasetti kasettipesään ja paina
TAPE-osan x-painiketta.
2 Laitteesta: Paina z/X-painiketta ja sitten N-painiketta.
Kaukosäätimestä: Pidä z/X-painiketta alhaalla ja paina
TAPE N-painiketta.
CD-soitin
Näytön
käyttäminen
DISPLAY
Voit tarkistaa CD-levyn tiedot näytöstä.
CD-soitin
Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan
tarkistaminen
Kun soitin on pysäytettynä, paina DISPLAYpainiketta.
Raitojen määrä
Kokonaissoittoaika
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DISPLAYpainiketta.
Jos haluat nähdä
Paina DISPLAY
nykyisen raidan numeron
ja soitettavan raidan
jäljellä olevan ajan*
kerran
jäljellä olevien raitojen määrän
ja CD-levyn jäljellä olevan ajan
kaksi kertaa
nykyisen raidan numeron
ja soittoajan
kolme kertaa
* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika
näkyy muodossa “– –:– –”.
CD-soitin
13FI
Tietyn raidan
etsiminen
Voit etsiä haluamasi raidan
numeropainikkeilla. CD-levyn soiton
aikana voit myös etsiä raidasta tietyn
kohdan.
Numeropainikkeet
., >
Huomautus
Et voi etsiä tiettyä
raitaa, jos “SHUF”- tai
“PGM”-ilmaisin palaa
näytössä. Voit poistaa
ilmaisimen näytöstä
painamalla CD-osan xpainiketta.
Vihje
Jos etsit raidan, jonka
numero on suurempi
kuin 10, paina ensin
>10-painiketta ja sitten
vastaavia
numeropainikkeita.
Esimerkki:
Jos haluat soittaa
raidan 23, paina ensin
>10-painiketta ja sitten
numeropainikkeita 2 ja
3.
14FI
CD-soitin
Jos haluat etsiä
Paina
tietyn raidan suoraan
raitaa vastaavaa
numeropainiketta.
kuuntelun aikana tietyn
kohdan
. tai > soiton
aikana ja pidä painiketta
alhaalla, kunnes kohta
löytyy.
tietyn kohdan näytön avulla . tai > taukotilan
aikana ja pidä painiketta
alhaalla, kunnes kohta
löytyy.
Raitojen
soittaminen
jatkuvasti
., >
x
Voit käyttää jatkuvaa soittoa normaalin
soiton, yhden raidan soiton,
satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton
aikana (katso sivuja 16 - 18).
u
CD-soitin
(jatkuva soitto)
MODE
Kaukosäätimestä
• Paina N-painiketta
u-painikkeen sijasta.
• Jos valitsit “REP 1”,
valitse raita painamalla
numeropainikkeita.
1
Paina CD-osan painiketta x.
“CD” tulee näyttöön.
2
Toimi seuraavasti:
Jos haluat soittaa
jatkuvasti
Toimi näin
yhtä raitaa
1 Paina painiketta MODE, kunnes
“REP 1” tulee näyttöön.
2 Valitse raita painamalla
painiketta . tai > ja paina
sitten u-painiketta.
kaikkia raitoja
1 Paina painiketta MODE, kunnes
“REP ALL” tulee näyttöön.
2 Paina u-painiketta.
raitoja satunnaisessa 1 Paina painiketta MODE,
järjestyksessä
kunnes “REP” ja “SHUF”
tulevat näyttöön.
2 Paina u-painiketta.
ohjelmoituja raitoja
1 Paina painiketta MODE, kunnes
“REP” ja “PGM” tulevat
näyttöön.
2 Ohjelmoi raidat (katso vaihetta 3
sivulla 17).
3 Paina u-painiketta.
Jatkuvan soiton peruuttaminen
Paina painiketta MODE, kunnes “REP” katoaa
näytöstä.
CD-soitin
15FI
Raitojen
soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
x
(satunnaissoitto)
u
Voit soittaa raidat sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
MODE
Kaukosäätimestä
Paina N-painiketta
u-painikkeen sijasta.
1
Paina CD-osan painiketta x.
“CD” tulee näyttöön.
2
Paina painiketta MODE, kunnes “SHUF” tulee
näyttöön.
3
Paina u-painiketta.
Satunnaissoiton peruuttaminen
Paina painiketta MODE, kunnes “SHUF” katoaa
näytöstä.
16FI
CD-soitin
Oman ohjelman
luominen
u
., >
(ohjelmoitu soitto)
x
ENTER
MEMORY
CD-soitin
Voit järjestää CD-levyltä 20 kappaletta
haluamaasi soittojärjestykseen.
MODE
Kaukosäätimestä
1 Paina x-painiketta.
2 Paina MODEpainiketta, kunnes
“PGM” tulee
näyttöön.
3 Paina ohjelmoitavien
raitojen
numeropainikkeita
haluamassasi
järjestyksessä.
4 Paina N-painiketta.
1
Paina CD-osan painiketta x.
“CD” tulee näyttöön.
2
Paina painiketta MODE, kunnes “PGM” tulee
näyttöön.
3
Valitse ohjelmoitava kappale painamalla
painiketta . tai > ja paina ENTER
MEMORY-painiketta.
Toista tätä vaihetta.
Raidan numero
4
Soittojärjestys
Paina u-painiketta.
jatkuu
CD-soitin
17FI
Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu soitto) (jatkuu)
Vihjeitä
• Jos avaat CDlevylokeron, ohjelma
pyyhkiytyy muistista.
• Voit äänittää oman
ohjelmasi.
1 Kun olet luonut
ohjelman, aseta tyhjä
nauha kasettipesään.
2 Paina CD DUBBINGpainiketta.
Ohjelmoidun soiton peruuttaminen
Paina painiketta MODE, kunnes “PGM” katoaa
näytöstä.
Raitojen järjestyksen tarkistaminen ennen soittoa
Paina soittimen painiketta ENTER MEMORY.
Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa
järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.
Nykyisen ohjelman muuttaminen
Jos CD-soitin on pysäytettynä, paina CD-osan
painiketta x kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina
painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa
muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla
ohjelmointitavalla.
18FI
CD-soitin
Radio
Radioasemien
esivirittäminen
BAND
AUTO PRESET
TUNE TIME SET –, +
PRESET –, +
ENTER
MEMORY
Vihje
Jos esivirität
automaattisesti “FM1”tai “FM2”-alueen, laite
esivirittää 10 asemaa
“FM1”-alueelta ja 10
asemaa “FM2”-alueelta.
1
Valitse taajuusalue painamalla BAND•AUTO
PRESET -painiketta.
2
Pidä BAND•AUTO PRESET -painiketta alas
painettuna noin 2 sekuntia, kunnes “AUTO”
vilkkuu näytössä.
3
Paina ENTER MEMORY -painiketta.
Radio
Voit tallentaa radioasemia laitteen
muistiin. Voit esivirittää 40 radioasemaa:
10 kultakin taajuusalueelta missä
tahansa järjestyksessä.
Asemat tallentuvat muistiin taajuusjärjestyksessä
matalista korkeisiin taajuuksiin.
Kaukosäätimestä
1 Valitse taajuusalue
painamalla BANDpainiketta.
2 Aseta haluamasi
aseman taajuus
painamalla
painiketta TUNE +
tai –.
3 Pidä alhaalla 2
sekuntia sitä
numeropainiketta,
jota vastaavaan
pikavalintanumeroon
haluat esivirittää
uuden aseman.
Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti
Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.
1 Paina painiketta BAND•AUTO PRESET, kunnes
haluamasi taajuusalue näkyy näytössä.
2 Aseta haluamasi aseman taajuus painamalla
painiketta TUNE TIME SET + tai –.
3 Pidä ENTER MEMORY -painiketta alhaalla 2
sekuntia.
4 Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes asemalle
haluamasi pikavalintanumero (1-10) vilkkuu
näytössä.
5 Paina painiketta ENTER MEMORY uudelleen.
Radio
19FI
Esiviritettyjen
radioasemien
kuuntelu
BAND
AUTO PRESET
Kun olet esivirittänyt asemat muistiin,
voit virittää haluamasi aseman laitteen
painikkeilla PRESET +, – tai
kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Kaukosäätimestä
1 Valitse taajuusalue
painamalla BANDpainiketta.
2 Tuo näkyviin
haluamasi aseman
pikavalintanumero
painamalla
vastaavaa
numeropainiketta.
PRESET –, +
1
Valitse taajuusalue painamalla BAND•AUTO
PRESET-painiketta.
2
Valitse haluamasi aseman pikavalintanumero
painamalla painiketta PRESET + tai –.
Pikavalintanumero
20FI
Radio
RDS-järjestelmän
(Radio Data
System)
käyttäminen
BAND
AUTO PRESET
., >
RDS
Huomautuksia
• Kaikki FM-asemat eivät
lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat
lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDSjärjestelmä ei ole sinulle
tuttu, ota selvää
paikallisten
radioasemiesi RDSpalveluista.
• RDS-vastaanotto ei
toimi oikein, jos
virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia
oikein tai signaali on
liian heikko.
ENTER
MEMORY
Radio
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana
lisätietoja. Tässä laitteessa on käteviä
RDS-toimintoja, kuten aseman nimen
näyttö ja asemien haku ohjelmatyypin
mukaan. RDS-järjestelmä on
käytettävissä vain FM-asemilla.
DISPLAY
Ennen RDS-lähetysten vastaanottamista
Esiviritä FM-asemat sivulla 19 kuvatulla tavalla.
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä asema.
Kun virität aseman, joka
sisältää RDS-palveluja,
“RDS”-ilmaisin tulee
näyttöön.
jatkuu
Radio
21FI
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
Huomautuksia
• Jos laite ei vastaanota
RDS-asemaa, aseman
nimi, ohjelmatyyppi ja
radioteksti eivät tule
näyttöön.
Lisäksi jos vastaanottoolosuhteet ovat huonot,
edellä olevat tiedot
saattavat tulla näyttöön
epätäydellisinä.
• Kun laite vastaanottaa
asemaa, joka ei lähetä
aseman nimitietoa, ja
valitset vaihtoehdon
“PS DISP”, näyttöön
tulee “NO PS”-ilmaisin.
• Kun laite vastaanottaa
asemaa, joka ei lähetä
tietoa ohjelmatyypistä,
ja valitset vaihtoehdon
“PTY DISP”, näyttöön
tulee “NO PTY”ilmaisin.
• Kun laite vastaanottaa
asemaa, joka ei lähetä
radiotekstitietoa, ja
valitset vaihtoehdon
“RT DISP”, näyttöön
tulee “NO RT”ilmaisin.
• Tietyt merkit
(esimerkiksi !, ? ja &)
eivät näy näytössä.
Näiden merkkien tilalla
näkyy tyhjä väli.
22FI
Radio
RDS-tietojen näyttäminen
Paina DISPLAY-painiketta.
Aina painiketta painaessasi näytössä oleva ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
Ilmaisin
Näytettävä tieto
PS DISP
Kanavan nimi,
enintään 10 merkkiä
PTY DISP
Ohjelmatyyppi
RT DISP
Radioteksti,
enintään 64 merkkiä
(normaali näyttö)
—
Huomautuksia
• EON-toiminto ei toimi
äänityksen aikana.
• Laite voi kytkeytyä
vain esiviritettyjen
EON-asemien
vastaanottoon.
Liikennetiedotusten, uutisten tai
säätiedotusten kuunteleminen (EON)
EON (Enhanced Other Networks) -toiminnon avulla
laite pystyy vaihtamaan automaattisesti verkon
asemalle, joka lähettää liikenneohjelmaa, uutisia tai
sääohjelmaa. Kun ohjelma loppuu, laite kytkeytyy
takaisin alun perin kuuntelemallesi asemalle.
Radio
1
Viritä asema, joka sisältää EON-toiminnon.
Kun laite vastaanottaa
EON-asemaa, näytössä
näkyy “EON”-ilmaisin.
Vihje
Voit poistaa EONtoiminnon käytöstä
painamalla RDSpainiketta vähintään 2
sekuntia.
2
Paina RDS-painiketta, kunnes ilmaisin “EON
WAIT” tulee näyttöön.
3
4
Paina painiketta ENTER MEMORY.
Paina painiketta . tai >, kunnes haluamasi
tiedot näkyvät näytössä.
Näyttö muuttuu seuraavasti: “TRAFFIC”
(liikenne) t “NEWS” (uutiset) t “WEATHER”
(sää) t “OFF” (ei käytössä)
5
Paina painiketta ENTER MEMORY.
Laite odottaa, että jokin EON-asema alkaa lähettää
valitsemiasi tietoja.
Palaa laitteen
odottaessa valitsemiasi
tietoja ja alkaa vilkkua
laitteen vastaanottaessa
tiedot.
“T” = “TRAFFIC”
(liikenne)
“N” = “NEWS” (uutiset)
“W” = “WEATHER” (sää)
Kun laite ei vastaanota
EON-asemaa, näytössä
näkyy “*”-ilmaisin.
Kun jokin verkon asemista alkaa lähettää
valitsemiasi tietoja, laite vaihtaa automaattisesti
kyseiselle asemalle.
jatkuu
Radio
23FI
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
Huomautuksia
• Jos valitsemaasi
ohjelmatyyppiä ei
lähetetä kyseisellä
hetkellä, näyttöön tulee
ilmaisin “NOT
FOUND”.
• Laite löytää vain
esiviritetyt asemat.
Aseman hakeminen ohjelmatyypin (PTY)
mukaan
Voit etsiä aseman valitsemalla ohjelmatyypin.
1
Paina RDS-painiketta, kunnes ilmaisin “PTY
SEARCH” tulee näyttöön.
2
3
Paina painiketta ENTER MEMORY.
Paina painiketta . tai >, kunnes haluamasi
ohjelmatyyppi näkyy näytössä.
Katso ohjelmatyyppiluetteloa (PTY) sivuilta 25 ja
26.
4
Paina painiketta ENTER MEMORY.
Laite alkaa hakea ohjelmaa esiviritetyistä RDSasemista. “PTY SEARCH” vilkkuu haun aikana.
Kun laite löytää haluamasi ohjelmatyypin, se
lopettaa haun.
24FI
Radio
Ohjelmatyyppiluettelo (PTY)
Näyttöön tulevat ilmaisimet on kirjoitettu sulkeisiin.
Uutisia (NEWS)
Lyhyitä uutisia ja uutisraportteja.
Yleisiä tietoja (INFO)
Ohjelmia, joiden tarkoitus on antaa
yleisluonteista tietoa.
Urheilua (SPORT)
Urheiluun liittyviä ohjelmia.
Opetusohjelmia (EDUCATE)
Opetusohjelmia, joiden pääpaino on
muodollisessa koulutuksessa.
Draamaohjelmia (DRAMA)
Kaikentyyppisiä kuunnelmia.
Kulttuuria (CULTURE)
Kansalliseen tai paikalliseen kulttuuriin
(esimerkiksi kieleen ja teatteriin) liittyviä
ohjelmia.
Tiedeohjelmia (SCIENCE)
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan liittyviä
ohjelmia.
Sekalaisia ohjelmia (VARIED)
Pääasiassa viihteellisiä puheohjelmia,
jotka eivät kuulu mihinkään edellä
mainituista luokista. Esimerkkejä:
tietokilpailut, pelit, henkilöhaastattelut.
Rock-musiikkia (ROCK M)
Nykyaikaista rockmusiikkia.
Iskelmämusiikkia (MOR M)
(Middle of the Road Music).
“Kuuntelumusiikkia”, jota ei voi
luokitella pop-, rock- tai klassiseksi
musiikiksi. Tähän luokkaan kuuluva
musiikki on usein (mutta ei aina)
laulettua ja kappaleet yleensä
lyhyehköjä.
Radio
Päivän uutisaiheita (AFFAIRS)
Aihekohtaisia, laajoja
ajankohtaisohjelmia, jotka ovat tyyliltään
lyhyistä uutisista poikkeavia. Myös
keskusteluja ja uutisten analysointia.
Pop-musiikkia (POP M)
Populaarimusiikkia, usein kuluvan
vuoden tai lähivuosien myyntilistojen
kärjestä.
Kevyttä klassista (LIGHT M)
Tunnetuinta klassista musiikkia. Tähän
luokkaan kuuluva musiikki on
instrumentaali-, laulu- tai
kuoromusiikkia.
Vakavaa klassista (CLASSICS)
Suuria orkesteriteoksia, sinfonioita,
kamarimusiikkia jne., myös oopperoita.
Muuta musiikkia (OTHER M)
Musiikkia, joka ei kuulu mihinkään
edellä mainituista luokista. Tätä on
esimerkiksi rhythm’n’blues ja reggae.
Säätiedotuksia (WEATHER)
Säätiedotuksia ja -ennusteita sekä muuta
meteorologiaan liittyvää tietoa.
Talousohjelmia (FINANCE)
Raportteja arvopaperimarkkinoilta,
talouselämästä jne.
jatkuu
Radio
25FI
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
Lastenohjelmia (CHILDREN)
Nuorelle yleisölle tarkoitettuja viihdeym. ohjelmia, ei kuitenkaan
opetusohjelmia.
Yhteiskunnallisia ohjelmia (SOCIAL)
Ohjelmia ihmisistä ja niistä asioista, jotka
vaikuttavat heihin yksilöinä ja ryhminä.
Aihepiirejä: sosiologia, historia,
maantiede, psykologia ja yhteiskunta.
Uskonto (RELIGION)
Uskontoihin, uskomusjärjestelmiin,
olemassaolon kysymyksiin ja etiikkaan
liittyviä ohjelmia.
Puhelinohjelmia (PHONE IN)
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat soittaa
ja esittää mielipiteitään.
Matkailuohjelmia (TRAVEL)
Koti- ja ulkomaanmatkailuun liittyviä
ohjelmia. Ei käytetä ilmoitettaessa
matkailua haittaavista ongelmista,
viivästyksistä tai tietöistä. Niistä
ilmoitetaan liikennetiedotuksissa.
Vapaa-aika (LEISURE)
Vapaa-ajanviettoon ja virkistäytymiseen
liittyviä ohjelmia. Esimerkkejä ovat
puutarhanhoito, kalastus,
antiikkiesineiden keräily, ruoanvalmistus
jne.
Jazz-musiikkia (JAZZ)
Polyfonista, synkopoitua, improvisoitua
musiikkia.
26FI
Radio
Country-musiikkia (COUNTRY)
Kappaleita, jotka liittyvät USA:n
etelävaltioiden perinteeseen. Kappaleissa
on yleensä suoraviivainen melodia ja
tarinan kertova sanoitus.
Kotimaista musiikkia (NATION M)
Nykyaikaista populaarimusiikkia, joka
on tehty aseman sijaintimaassa ja maan
kielellä, toisin kuin
popmusiikkiluokkaan kuuluva musiikki,
joka on yleensä peräisin USA:sta tai
Britanniasta ja on englanninkielistä.
Vanhoja suosikkikappaleita (OLDIES)
Kappaleita populaarimusiikin
“kultakaudelta”.
Kansanmusiikkia (FOLK M)
Musiikkia, jonka juuret ovat
kansakunnan omassa
musiikkikulttuurissa. Soitettu tavallisesti
akustisilla instrumenteilla. Kertomus tai
tarina voi perustua historiallisiin
tapahtumiin tai henkilöihin.
Dokumenttiohjelmia (DOCUMENT)
Tutkivalla otteella tehtyjä asiaohjelmia.
Liikennetiedotus (TRAFFIC)
Tietoja liikenteestä.
Ohjelmatyyppi määrittämätön (NONE)
Kaikki ohjelmat, joita ei ole määritetty
edellä.
Kasettisoitin
Raidan alun
etsiminen
TAPE m, M
Soitin tunnistaa raitojen väliset tauot ja
löytää siten seuraavan tai sitä seuraavan
raidan alun.
Kasettisoitin
Huomautuksia
• Raitojen välissä täytyy
olla noin neljän
sekunnin mittainen
tauko, jotta laite löytää
raidan alkamiskohdan.
• Jos raidassa on
muutamia sekunteja
kestävä hiljainen kohta,
soitin voi aloittaa soiton
hiljaisen kohdan
lopusta.
• Jos raidassa on äänetön
kohta ja painat TAPE
M- tai m-painiketta,
tämä toiminto ei toimi
oikein.
Paina kasetin soidessa TAPE M tai m-painiketta.
Soitettava puoli
Seuraavan raidan
alku
Nykyisen raidan
alku
Yläpuoli (N)
M
m
Kääntöpuoli (n)
m
M
Kasetti kelautuu eteen- tai taaksepäin seuraavan tai
nykyisen raidan alkuun, ja soitto alkaa
automaattisesti.
Kasettisoitin
27FI
Äänen esikorostus
Äänen
esikorostuksen
valinta
MEGA BASS
SOUND
(SOUND/MEGA BASS)
Voit säätää kuuntelemasi äänen
esikorostusta.
Äänenvärin valinta
Valitse ääneen haluamasi esikorostus painamalla
SOUND-painiketta.
Valinta
Vaikutus
ROCK
Voimakas, puhdas ääni, matalien ja
korkeiden taajuuksien korostus
POP
Keveä, kirkas ääni, korkeiden ja
keskitaajuuksien korostus
JAZZ
Iskevä ääni, matalien taajuuksien
korostus
VOCAL
Puheäänen selkeys, keskitaajuuksien
korostus
OFF
Musiikin koko dynamiikka esimerkiksi
klassisessa musiikissa
Matalien äänien korostaminen
Paina MEGA BASS -painiketta.
“MEGA BASS”-ilmaisin tulee näyttöön. Voit
palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta
uudelleen.
28FI
Äänen esikorostus
Ajastin
Kellonajan
asettaminen
CLOCK
TUNE TIME SET –, +
Näytössä on ilmaisin “– –:– –”, kunnes
asetat kelloon ajan.
ENTER
MEMORY
Vihje
Tämän laitteen
kellonäyttö on 24tuntinen.
Tee järjestelmän asennus valmiiksi ennen kuin aloitat
(katso sivuja 38 - 42).
1
Paina CLOCK-painiketta ja pidä sitä alhaalla,
kunnes tuntilukema alkaa vilkkua.
2
Aseta kellonaika.
1 Aseta tuntilukema
painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai
– ja paina sitten
ENTER MEMORY
-painiketta.
Äänen esikorostus/Ajastin
Ajastin
SUMMER
TIME
m
2 Aseta minuuttilukema
painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai
–.
3
Jos kesäaika on käytössä, paina SUMMER TIME painiketta.
4
Paina painiketta ENTER MEMORY.
Kello alkaa käydä lukemasta 00 sekuntia.
jatkuu
Ajastin
29FI
Kellonajan asettaminen (jatkuu)
Kellonajan näytön muuttaminen kesäajan
mukaiseksi
Pidä SUMMER TIME -painiketta alhaalla 2 sekuntia.
“SUMMER ON” -ilmaisin tulee näyttöön muutamaksi
sekunniksi.
Kesäajan näytön peruuttaminen
Pidä SUMMER TIME -painiketta alhaalla uudelleen.
“SUMMER OFF” -ilmaisin tulee näyttöön muutamaksi
sekunniksi.
30FI
Ajastin
Herääminen
musiikkiin
SNOOZE
TUNE TIME SET –, +
Voit asettaa laitteen herättämään itsesi
musiikilla tai radio-ohjelmalla
haluamanasi ajankohtana. Tarkista, että
olet asettanut kellonajan (katso
“Kellonajan asettaminen” sivulla 29).
STANDBY
TIMER
Ajastin
ENTER
MEMORY
Varmista ennen aloittamista, ettei ilmaisin (kello)
pala näytössä. Jos palaa, paina painiketta STANDBY.
1
2
Valmistele musiikkilähde, jota haluat soittaa.
Lähde
Toimi näin
CD
Aseta soittimeen CD-levy.
RADIO
Viritä asema.
TAPE
Aseta soittimeen kasetti.
LINE
Kytke virta laitteeseen, joka on
liitetty liitäntään LINE IN.
Paina TIMER-painiketta, niin että
näyttöön.
-ilmaisin tulee
Tarkkaile näyttöä ja tee seuraavat toimet:
3
Paina painiketta TUNE TIME SET + tai –, kunnes
haluamasi musiikkilähde tulee näyttöön (“CD”,
“TAPE”, “RADIO” tai “LINE”). Paina sitten
ENTER MEMORY -painiketta.
jatkuu
Ajastin
31FI
Herääminen musiikkiin (jatkuu)
4
Aseta ajastimeen tunnit ja minuutit sen mukaan,
milloin haluat musiikin alkavan.
1 Aseta tuntilukema
painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai
– ja paina sitten
ENTER MEMORY
-painiketta.
2 Aseta minuuttilukema painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai – ja paina sitten ENTER
MEMORY -painiketta.
Vihjeitä
• Voit lopettaa
valmiustilan
painamalla STANDBYpainiketta, niin että ilmaisin katoaa
näytöstä.
• Tallentamasi
esiasetukset säilyvät,
kunnes muutat niitä.
5
Aseta ajastimeen tunnit ja minuutit sen mukaan,
milloin haluat musiikin päättyvän. (Toimi kuten
vaiheessa 4.)
6
Säädä äänenvoimakkuus painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai – ja paina sitten ENTER
MEMORY -painiketta.
7
Paina STANDBY-painiketta.
-ilmaisin tulee näyttöön ja virta katkeaa; laite
kytkeytyy valmiustilaan.
Esiasetettuna ajankohtana laitteeseen kytkeytyy virta,
ja musiikki alkaa soida. Virta katkeaa esiasetettuna
ajankohtana, ja laite siirtyy uudelleen valmiustilaan.
Herätysajastimen asetusten tarkistaminen tai
muuttaminen
Paina TIMER-painiketta ja sitten ENTER MEMORY
-painiketta. Joka kerta kun painat ENTER MEMORY
-painiketta, tallennettu asetus vaihtuu näytössä
asetusjärjestyksessä. Jos haluat muuttaa asetusta, tuo
muutettava asetus näkyviin ja syötä se uudelleen.
Laitteen käyttö ennen ajastinsoiton alkamista
Jos kytket laitteeseen virran, voit käyttää sitä
tavalliseen tapaan (jos kuuntelet radiosta muuta
asemaa kuin minkä viritit vaiheessa 1 sivulla 31,
kyseinen asema alkaa soida esiasetetun ajan kuluttua).
Katkaise laitteesta virta ennen esiasetettua ajankohtaa.
32FI
Ajastin
Soiton keskeyttäminen
Katkaise laitteesta virta.
Huomautus
Jos haluat ottaa
torkkutoiminnon
käyttöön, varmista, että
esiasetettuun musiikin
päättymisajankohtaan
on vielä vähintään 6
minuuttia aikaa.
Kun haluat torkkua vielä muutaman minuutin
Paina SNOOZE-painiketta.
“SNOOZE”-ilmaisin tulee näyttöön ja virta katkeaa.
Laitteeseen kytkeytyy virta automaattisesti noin 5
minuutin kuluttua. Voit toistaa tämän menettelyn
painamalla SNOOZE-painiketta.
Ajastin
Torkkutoiminnon peruuttaminen
Kytke laitteeseen virta painamalla OPERATEpainiketta.
Ajastin
33FI
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
DIR MODE
TUNE TIME SET –, +
Voit asettaa ajastimen äänittämään
radiota tiettynä ajankohtana. Voit
äänittää ajastimen avulla myös LINE IN
-liitäntään liitetyn laitteen ääntä.
Tarkista, että olet asettanut kellonajan
(katso “Kellonajan asettaminen” sivulla
29).
STANDBY
TIMER
ENTER
MEMORY
Huomautus
Et voi asettaa
äänitysajastinta ja
herätysajastinta (sivu
31) samanaikaisesti.
Vihje
Jos valitset MW-/LWaseman vaiheessa 1 ja
asemalla kuuluu
kohinaa, paina z/X
-painiketta. Jos kohinaa
kuuluu, valitse MODE
-painikkeella asetus,
jossa kohina on
vähäisintä.
Varmista ennen aloittamista, ettei ilmaisin (kello)
pala näytössä. Jos palaa, paina painiketta STANDBY.
1
Viritä haluamasi radioasema ja aseta kasettipesään
tyhjä kasetti äänitettävä puoli ylöspäin.
2
Valitse kasetin
äänityssuunta
painamalla DIR
MODE -painiketta.
3
Näyttö
Toinen puoli
Molemmat puolet
Paina TIMER-painiketta, niin että
näyttöön.
-ilmaisin tulee
Tarkkaile näyttöikkunaa ja tee seuraavat toimet:
4
34FI
Ajastin
Paina painiketta TUNE TIME SET + tai –, kunnes
“RADIO” “REC” tulee näyttöön. Paina sitten
ENTER MEMORY -painiketta.
5
Aseta ajastimeen tunnit ja minuutit sen mukaan,
milloin haluat äänityksen alkavan.
1 Aseta tuntilukema painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai – ja paina sitten ENTER
MEMORY -painiketta.
Vihjeitä
• Voit lopettaa
valmiustilan
painamalla STANDBYpainiketta kaksi kertaa,
niin että
-ilmaisin
katoaa näytöstä.
• Tallentamasi
esiasetukset säilyvät,
kunnes muutat niitä.
• Jos valitset molemmat
puolet äänitettäviksi,
äänitys päättyy, kun
molemmat puolet on
äänitetty. Näin äänitys
ei jatku vahingossa.
6
Aseta ajastimeen tunnit ja minuutit sen mukaan,
milloin haluat äänityksen päättyvän. (Toimi kuten
vaiheessa 5.)
7
Säädä äänenvoimakkuus painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai – ja paina sitten ENTER
MEMORY -painiketta.
8
Paina STANDBYpainiketta.
Ajastin
2 Aseta minuuttilukema painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai – ja paina sitten ENTER
MEMORY -painiketta.
Laitteesta katkeaa virta ja se kytkeytyy
valmiustilaan. -ilmaisin ja kasetin äänitettävän
puolen ilmaisin (yläpuoli N tai kääntöpuoli n)
tulevat näyttöön. Jos n-ilmaisin tulee näkyviin,
vaihda äänitettävää puolta painamalla STANDBYpainiketta, niin että N-ilmaisin tulee näkyviin.
Esiasetettuna ajankohtana laitteeseen kytkeytyy
virta, ja äänitys alkaa. Virta katkeaa esiasetettuna
ajankohtana, ja laite siirtyy uudelleen
valmiustilaan.
jatkuu
Ajastin
35FI
Radio-ohjelmien ajastinäänitys (jatkuu)
Äänitysajastimen asetusten tarkistaminen tai
muuttaminen
Paina TIMER-painiketta ja sitten ENTER MEMORY
-painiketta. Joka kerta kun painat ENTER MEMORY
-painiketta, tallennettu asetus vaihtuu näytössä
asetusjärjestyksessä. Jos haluat muuttaa asetusta, tuo
muutettava asetus näkyviin ja syötä se uudelleen.
Laitteen käyttö ennen ajastinäänityksen alkamista
Jos kytket laitteeseen virran, voit käyttää sitä
tavalliseen tapaan. Viritä äänitettävä asema ennen
esiasetettua aikaa ja katkaise laitteesta virta.
Huomautus
SNOOZE-toiminto ei
toimi ajastinäänityksen
aikana.
36FI
Ajastin
Ajastinäänityksen keskeyttäminen
Katkaise laitteesta virta.
Nukahtaminen
musiikkiin
SLEEP
Voit asettaa laitteen virran katkeamaan
automaattisesti 10, 20, 30, 60, 90 tai 120
minuutin kuluttua, joten voit nukahtaa
musiikkia kuunnellen.
1
2
3
Ajastin
Vihjeitä
• Näyttöikkuna on
himmeä uniajastimen
ollessa toiminnassa.
• Voit käyttää herätys- ja
uniajastinta
samanaikaisesti. Tee
ensin herätysajastimen
asetukset (sivu 31),
kytke laitteeseen virta
ja tee sitten
uniajastimen asetukset.
• Voit valita eri musiikin
herätys- ja
uniajastimelle. Voit
kuitenkin valita vain
yhden radioaseman.
• Voit asettaa eri
äänenvoimakkuuden
herätys- ja
uniajastimelle. Voit
esimerkiksi asettaa
uniajastimen
äänenvoimakkuuden
herätysajastimen
äänenvoimakkuutta
pienemmäksi.
Soita haluamaasi musiikkilähdettä.
Paina SLEEP-painiketta, niin että “SLEEP”ilmaisin tulee näyttöön.
Valitse SLEEP-painiketta painamalla
minuuttimäärä, jonka kuluttua laitteen virta
katkeaa automaattisesti.
Joka kerta kun painat
painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
“60” t “90” t “120” t
ei ilmaisinta t “10” t “20” t “30”.
Kun SLEEP-painikkeen painamisesta on kulunut 4
sekuntia, näytössä näkyvä minuuttimäärä
tallentuu muistiin.
Kun esiasetettu aika on kulunut, musiikki päättyy
ja laitteesta katkeaa virta automaattisesti.
Uniajastintoiminnon peruuttaminen
Paina SLEEP-painiketta, niin että “SLEEP”-ilmaisin
katoaa näytöstä.
Esiasetetun ajan muuttaminen
Toimi uudelleen vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti.
Ajastin
37FI
Valmistelevat toimet
Järjestelmän
asentaminen
2 MW-/LW-kehäantenni
2 FM-johtoantenni
1 Virtajohto
Liitä johdot pitävästi kuvissa
esitetyllä tavalla. Väärä liittäminen
johtaa toimintahäiriöihin. Liitä
verkkojohto viimeiseksi.
Oikea
kaiutin
Vasen
kaiutin
pistorasiaan
1 Audiojohto
3 Verkkojohto
1 Kaiutinjohto
Huomautuksia
• Katkaise laitteesta virta
ennen verkkojohdon
liittämistä tai
irrottamista.
• Liitä vakiovarusteisiin
sisältyvät kaiuttimet
tähän laitteeseen. Jos
liität muut kaiuttimet
tai muun laitteen, laite
voi vikaantua.
38FI
Valmistelevat toimet
1 Kaiuttimien asentaminen
1
Liitä vasemman kaiuttimen POWER OUTPUT
-virtajohto soittimen POWER IN -liitäntään.
2
Liitä audiojohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
laitteen SIGNAL OUTPUT -liitäntöihin ja
vasemman kaiuttimen SIGNAL INPUT
-liitäntöihin.
Liitä valkoiset liittimet L-liitäntöihin (vasen
kanava) ja punaiset R-liitäntöihin (oikea kanava).
Liitä oikean kaiuttimen kaiutinjohto vasemman
kaiuttimen SPEAKER OUTPUT R-ch -liitäntöihin.
1 Paina liitännässä olevaa kielekettä ja pidä sitä
painettuna.
Valmistelevat toimet
3
2 Liitä punainen johdin plusnapaan (+) ja musta
miinusnapaan (–).
3 Vapauta liitännän kieleke.
jatkuu
Valmistelevat toimet
39FI
Järjestelmän asentaminen (jatkuu)
Huomautus
Pidä MW-/LWkehäantenni
mahdollisimman
kaukana laitteesta.
Muutoin äänessä voi
olla kohinaa.
2 Antennien asentaminen
1
Vain MW-/LW-kehäantenni: Poista eristettä
johdon päästä ja kierrä johtimet yhteen.
2
Liitä MW-/LW-kehäantennin ja FM-johtoantennin
johdot vastaaviin liitäntöihin.
Liitä MW-/LW-kehäantenni seuraavassa kuvatulla
tavalla.
1 Paina liitännässä olevaa kielekettä ja pidä sitä
painettuna.
2 Liitä johdot liitäntään.
3 Vapauta liitännän kieleke.
MW-/LW-kehäantenni*
(sisältyy vakiovarusteisiin)
FM-antenni**
(sisältyy vakiovarusteisiin)
* Suuntaa antenni niin, että vastaanoton laatu on paras.
** Pidä antenni mahdollisimman vaakasuorassa.
MW-/LW-kehäantennin asentaminen
40FI
Valmistelevat toimet
Vihje
Äänenlaatu voi
muuttua
verkkopistokkeen
napaisuuden mukaan.
Liitä pistoke
tarvittaessa toisin päin
ja tarkista äänenlaatu.
3 Verkkojohdon liittäminen
Liitä oikean kaiuttimen verkkojohto pistorasiaan.
4 Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Valmistelevat toimet
pistorasiaan
Asenna kaukosäätimeen kaksi R6-paristoa (koko AA)
(eivät sisälly vakiovarusteisiin)
Paristojen vaihtaminen
Normaalissa käytössä paristojen pitäisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei voi enää
ohjata laitetta, vaihda kaikki paristot uusiin.
jatkuu
Valmistelevat toimet
41FI
Järjestelmän asentaminen (jatkuu)
Tärkeää
Kun käytät
ulkoantennia, liitä
liitäntä maahan
salamaniskun varalta.
Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen
kaasuräjähdyksen
estämiseksi.
FM-vastaanoton parantaminen
Liitä FM-ulkoantenni (ei sisälly vakiovarusteisiin). Jos
käytät antennijakorasiaa, voit käyttää myös TVantennia.
FM-ulkoantenni (ei
sisälly vakiovarusteisiin)
IEC-vakiopistokeliitin
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Maadoitus
MW-/LW-vastaanoton parantaminen
Liitä 6 - 15 metrin mittainen eristetty johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin) MW-/LW-antennin liitäntään.
Asenna johto mahdollisimman vaakasuoraan
asentoon lähelle ikkunaa tai ulos. Sinun ei tarvitse
irrottaa vakiovarusteisiin sisältyvää MW-/LWkehäantennia.
Maadoitus
Eristetty johto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
42FI
Valmistelevat toimet
Virransäästö
DISPLAY
Vaikka virta olisi katkaistuna, tämä laite
kuluttaa kellonajan näyttöön, ajastimen
toimintaan ja kaukosäätimen
komentojen vastaanottoon noin 7,4
wattia tehoa. Virransäästötoimintoa
käyttämällä voit pienentää
tehonkulutuksen alle 1 wattiin.
Laite kytkeytyy vähän virtaa kuluttavaan
valmiustilaan.
Jos haluat aikanäytön näkyviin laitteen virran ollessa
katkaistuna, pidä DISPLAY-painiketta alas painettuna
noin 2 sekuntia.
Valmistelevat toimet
Valmistelevat toimet
Kun virta on katkaistuna, pidä DISPLAY-painiketta
alas painettuna noin 2 sekuntia.
43FI
Lisälaitteiden
liittäminen
LINE
Voit äänittää CD-levyltä minilevylle tai
kuunnella kuvanauhurin, television tai
minilevysoittimen ääntä tämän laitteen
kaiuttimien kautta.
Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen
niiden liittämistä.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
Huomautus
Liitä kaapelit pitävästi
vikojen välttämiseksi.
CD-levyn äänittäminen minilevytallentimella
ja DAT-nauhurilla
OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) -liitäntään
Digitaalinen liitäntäkaapeli*
POC-5AB (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Minilevytallennin,
DAT-nauhuri
jne.
digitaaliseen
tuloliitäntään
* Valitse liitäntäkaapeli, joka sopii tähän laitteeseen
liitettävässä äänittävässä laitteessa olevaan digitaaliseen
tuloliitäntään. Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta. Tässä soittimessa oleva OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) -liitäntä on neliön muotoinen.
44FI
Valmistelevat toimet
Liitettävän laitteen
liitännän tyyppi
Liitäntäkaapelin
mallinumero
Optinen miniliitin
(Minilevytallennin jne.)
POC-5AB, POC-10AB
POC-15AB
L-tyyppinen 7-nastainen liitäntä
(DAT-nauhuri jne.)
POC-DA12P
Neliön muotoinen optinen
liitäntä (minilevytallennin,
DAT-nauhuri jne.)
POC-10A, POC-15A
Huomautuksia
• Optinen digitaalinen
lähtöliitäntä on
toiminnassa, kun
“CD”-ilmaisin näkyy
näytössä, ja liitäntä
toimii, vaikka CDsoitin ei soittaisikaan
levyä.
• Jos soitat CD-ROMlevyä, jota ei ole
tarkoitettu
äänentoistoon, saattaa
kuulua kohinaa.
1
Poista suojus tämän laitteen OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) -liitännästä ja liitä tämä liitäntä
digitaalisella liitäntäkaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin) minilevytallentimen tai muun
laitteen digitaaliseen tuloliitäntään.
2
Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn
laitteeseen.
3
4
Valmistele liitetty laite äänitystä varten.
Käynnistä CD-levyn soitto tästä laitteesta.
Television, kuvanauhurin ja minilevysoittimen
tai -tallentimen kuuntelu
Televisio,
kuvanauhuri,
minilevysoitin
tai -tallennin
jne.
Audiojohto
Minilevytallentimelle:
RK-G136 (1,5 m)
linjalähtöliitäntään
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Televisiolle, kuvanauhurille:
RK-G129 (1,5 m)
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Vihje
Voit äänittää tähän
laitteeseen liitetyn
toisen laitteen ääntä.
Aseta kasettipesään
tyhjä kasetti ja paina
z/X-painiketta ja
sitten N -painiketta
(Sivu 11).
1
Liitä tämän laitteen LINE IN -liitäntä
audiojohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin)
minilevytallentimen tai muun laitteen
linjalähtöliitäntään.
2
Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn
laitteeseen.
3
Paina LINE -painiketta ja käynnistä soitto liitetystä
laitteesta.
Valmistelevat toimet
LINE IN -liitäntään
Liitetystä laitteesta tuleva ääni kuuluu
kaiuttimista.
jatkuu
Valmistelevat toimet
45FI
Lisälaitteiden liittäminen (jatkuu)
Kuuntelu toisen audiolaitteen kaiuttimista
Vahvistin
LINE OUT liitäntään
46FI
Valmistelevat toimet
Audiojohto
RK-G129 (1,5 m)
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
analogiseen
linjatuloliitäntään
1
Liitä tämän laitteen LINE OUT -liitäntä
audiojohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin)
vahvistimen analogiseen linjatuloliitäntään.
2
Kytke virta tähän laitteeseen sekä vahvistimeen ja
käynnistä soitto tästä laitteesta.
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
• Älä yritä avata laitteen koteloa, sillä
CD-soittimen laserkomponentti
tuottaa lasersäteilyä, joka on
vahingollista silmille. Jätä laitteen
huolto asiantuntevan huoltoliikkeen
tehtäväksi.
Laitteen sijoittaminen
• Älä jätä laitetta paikkaan, jossa se on
alttiina liialliselle kuumuudelle,
suoralle auringonvalolle, pölylle,
iskuille tai tärinälle.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
laitteen sisään, irrota verkkojohto.
Anna asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen
käyttöä.
• Älä sijoita mitään esineitä 10 mm:n
etäisyydelle laitteen kotelosta. Älä
peitä ilmanvaihtoaukkoja, jotta laite
toimii ongelmitta ja on pitkäikäinen.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan
aina, kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu virtakytkimellä.
• Jos et aio käyttää laitetta paristoilla
vähään aikaan, poista paristot. Tällä
tavoin vältät vahingot, joita paristojen
vuotaminen tai korroosio voi
aiheuttaa laitteelle.
• Käyttöjännitteen ja tehonkulutuksen
arvot sekä muut tiedot sisältävä
tyyppikilpi on vasemman kaiuttimen
takana.
• Älä sijoita laitetta vinolle tai
epävakaalle alustalle.
• Jos jätät laitteen auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, varmista, ettei
laite altistu suoralle auringonvalolle.
• Älä sijoita luottokortteja äläkä
jousikoneistolla toimivia kelloja
laitteen lähelle, jotta kaiuttimien
voimakkaat magneetit eivät
vahingoita niitä.
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan
lämpimään paikkaan tai sijoitetaan
hyvin kosteaan tilaan, CD-soittimen
sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin laite ei toimi
moitteettomasti. Poista CD-levy ja
odota noin tunti, kunnes kosteus on
haihtunut.
• Jos soitinta ei ole käytetty pitkään
aikaan, aseta se toistotilaan ja anna sen
lämmetä muutaman minuutin ajan,
ennen kuin asetat kasetin
kasettipesään.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
jatkuu
Lisätietoja
47FI
Varotoimet (jatkuu)
CD-levyjen käsittely
• Puhdista CD-levy puhtaalla kankaalla,
ennen kuin asetat sen levylokeroon.
Pyyhi levyä keskeltä reunoja kohti
suuntautuvin vedoin.
Kasettien käsittely
• Voit poistaa kasetin A- tai B-puolen
suojakielekkeen, jotta et vahingossa
äänittäisi jo äänitetylle kasetille. Jos
myöhemmin haluat taas äänittää
kasetille, peitä suojakielekkeen
jättämä aukko teipillä.
A-puoli
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä, alan liikkeissä myytäviä LPlevyjen hoitamiseen tarkoitettuja
puhdistusaineita tai antistaattisia
suihkeita.
• Älä altista CD-levyjä suoralle
auringonvalolle, ilmanvaihtokanaville
tai muille lämmönlähteille. Älä jätä
CD-levyjä auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, sillä lämpötila
saattaa nousta auton sisällä
huomattavasti.
• Älä liimaa CD-levyyn paperia tai
tarroja äläkä naarmuta CD-levyn
pintaa.
• Säilytä CD-levy kotelossaan.
Jos CD-levyyn tulee naarmuja, likaa tai
sormenjälkiä, ääni saattaa hyppiä.
48FI
Lisätietoja
B-puolen
suojakieleke
A-puolen
suojakieleke
• Älä peitä nauhatyypin TYPE II (high
position) tai TYPE IV (metal) kasettien
tunnistusaukkoja. Jos tunnistusaukot
on peitetty, automaattinen
nauhanvalintajärjestelmä ei toimi.
Nauhatyypin TYPE II
(high position)
tunnistusaukot
Nauhatyypin TYPE
IV (metal)
tunnistusaukot
• 90 minuuttia pitempiä kasetteja
suositellaan käytettäväksi vain
pitkään yhtäjaksoiseen toistoon tai
äänitykseen.
Vianmääritys
Oire
Korjaus
Ääntä ei kuulu.
• Kytke laitteeseen virta painamalla OPERATEpainiketta.
Yleistä
• Liitä verkkojohto pitävästi pistorasiaan.
• Liitä virtajohto laitteen POWER IN -liitäntään
(katso sivua 38).
• Liitä audiojohto oikein (katso sivua 39).
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.
Äänessä on häiriöitä.
• Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta
radioaaltoja lähettävää laitetta laitteen lähellä.
t
Siirrä matkapuhelin tai muu laite kauemmas
laitteesta.
Vaikka CD-levy on paikallaan,
näytössä on ilmaisin “NO DISC”
(“ei levyä”).
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
CD-levy ei soi.
• Tarkista, että CD-levykelkka on suljettu.
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
CD-soitin
• Puhdista CD-levy.
• Ota CD-levy pois levykelkasta ja jätä levykelkka
avoimeksi noin tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Paina CD-osan x-painiketta, niin että laitteen
toimintatilaksi vaihtuu “CD”.
Äänessä on katkoja.
• Pienennä äänenvoimakkuutta.
• Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on pahasti
vahingoittunut.
• Sijoita laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina
tärinälle.
• Äänessä voi olla katkoja tai kohinaa, jos CDlevy on äänitetty tietokoneella (esim. CD-Rlevyt).
jatkuu
Lisätietoja
49FI
Vianmääritys (jatkuu)
Oire
Korjaus
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Siirrä laite kauemmas televisiosta.
Radio
• Jos käytät kaukosäädintä MW- tai LWradioasemaa kuunnellessasi, voi kuulua
kohinaa. Sitä ei voi välttää.
Ääni ei ole stereoääntä.
• Paina laitteen MODE -painiketta, kunnes
“STEREO”-ilmaisin tulee näyttöön.
Television kuvaan tulee häiriöitä.
• Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet
sisäantennin avulla FM-asemaa, siirrä laite
kauemmas televisiosta.
Aseman nimi ei tule näyttöön,
vaikka kuuntelet FM-ohjelmaa.
• Tämän laitteen RDS-toiminto ei aktivoidu, jos
viritettynä oleva asema ei sisällä RDS-palvelua.
Nauha ei pyöri, kun painat jotain
toimintopainiketta.
• Sulje kasettipesä pitävästi.
z/X-painike ei toimi/Kasetti ei soi. • Varmista, että kasetin suojakieleke on
paikallaan.
• Paina TAPE-osan x-painiketta, niin että laitteen
toimintatilaksi vaihtuu “TAPE”.
Kasettisoitin
Kasetti ei pyyhkiydy täysin tyhjäksi. • Puhdista poistopää (katso sivua 52).
• Soitat kasettia, joka on äänitetty tällä laitteella ja
jossa on TYPE II (high position)- tai TYPE IV
(metal) -tyyppistä nauhaa. Äänitä TYPE I
(normal) -nauhaa sisältävälle kasetille ja aloita
soitto.
Kasetille ei voi äänittää.
• Tarkista, että kasetti on oikein paikallaan.
• Varmista, että kasetin suojakieleke on
paikallaan.
Ääni on heikko/Äänenlaatu on
huono.
• Puhdista äänipäät, vetorullat ja vetoakselit
(katso sivua 52).
• Poista äänipäistä magneettisuus
demagnetointilaitteella (katso sivua 52).
Kasettisoitinta ei voi kytkeä
taukotilaan soiton aikana.
50FI
Lisätietoja
• Kasettisoittimen voi kytkeä taukotilaan vain
äänityksen aikana.
Ajastin
Oire
Korjaus
Ajastin ei toimi.
• Tarkista, että kellonajan asetus on oikea.
• Tarkista, onko sattunut sähkökatko.
• Varmista, että nauha on kelautunut loppuun.
• Tarkista että ilmaisin
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
(kello) on näytössä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Varmista, että suuntaat kaukosäätimen
laitteessa olevaan kaukosäätimen
vastaanottimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen
välistä.
• Varmista, ettei kaukosäätimen vastaanotin ole
alttiina voimakkaalle valolle, kuten
auringonvalolle tai loistevalaisimen valolle.
• Siirry lähemmäs laitetta kaukosäädintä
käyttäessäsi.
Jos ongelma ei ole poistunut, kun olet kokeillut kaikkia korjausehdotuksia, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään.
Lisätietoja
51FI
Kunnossapito
Äänipäiden ja nauharadan
puhdistaminen
Pyyhi äänipäät, vetorullat ja vetoakselit
puhdistusnesteeseen tai alkoholiin
kostutetulla pumpulipuikolla 10
käyttötunnin välein, niin soiton ja
äänityksen laatu pysyy hyvänä. Parhaan
mahdollisen äänityslaadun saat
kuitenkin puhdistamalla aina ennen
äänitystä kaikki pinnat, joiden päältä
nauha liukuu.
Vetorulla
Vetoakseli
Poistopää
Äänitys-/toistopää
Kun puhdistusneste on kuivunut
puhdistetuilta pinnoilta, aseta kasetti
kasettipesään.
52FI
Lisätietoja
Äänipäiden demagnetointi
Äänipäihin kertyy 20-30 käyttötunnin
aikana jäännösmagnetismia, jonka takia
korkeat äänitaajuudet vaimenevat ja
ääneen tulee kohinaa. Tällöin sinun
pitää demagnetoida äänipäät ja kaikki
nauharadan metalliosat alan liikkeistä
saatavalla demagnetointilaitteella.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli,
painikkeet ja säätimet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Tekniset tiedot
CD-soitinosa
Yleistä
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: enintään 44,6 µW (Tämä lähtöteho
on mitattu noin 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n
aukolla.)
Kierrosluku
200 - 500 kierr./min (vakiolineaarinopeus)
Kanavaluku
2
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz +0/–1 dB
Huojunta ja värinä
Alle mittausrajan
Kaiutin
Koko äänialueen kaiutin: halkaisija 8 cm, 4 ohmia,
kartiotyyppinen × 2
Tuloliitännät
LINE IN -liitäntä (stereominiliitäntä)
Pienin tulotaso 440 mV
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä)
Impedanssiltaan 16 - 64 ohmin kuulokkeille
LINE OUT -liitäntä (stereominiliitäntä)
Nimellislähtötaso 330 mV 47 kilo-ohmin
kuormitusimpedanssilla
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optinen
lähtöliitäntä)
Aallonpituus: 760 - 880 nm
Suurin lähtöteho
15 W +15 W
Käyttöjännite
Laitejärjestelmä:
230 V AC, 50 Hz
Kaukosäädin:
3 V DC, kaksi R6-paristoa (koko AA)
Tehonkulutus
45 W AC
Mitat (ulkonevat osat mukaan lukien)
Päälaite: noin 137 × 202 × 212 mm (l/k/s)
Vasen kaiutin: noin 137 × 202 × 212 mm
(l/k/s)
Oikea kaiutin: noin 137 × 202 × 180 mm
(l/k/s)
Paino
Päälaite: noin 1,8 kg
Vasen kaiutin: noin 3 kg
Oikea kaiutin: noin 1,5 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (1)
FM-johtoantenni (1)
MW-/LW-kehäantenni (1)
Audiojohto (1)
Radio-osa
Taajuusalue
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 602 kHz
LW
153 - 279 kHz
Välitaajuus
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antennit
FM: Johtoantenni
MW/LW: Kehäantenni
Kasettinauhuriosa
Äänitysjärjestelmä
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
Pikakelausaika
Noin 120 sekuntia Sonyn C-60-kasetilla
Taajuusvaste
Normaalinauha (TYPE I): 50 - 14 000 Hz
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Lisävarusteet
Sony MDR -kuulokesarja
Lisätietoja
53FI
Hakemisto
A, B
L
S, T, U
Ajastin
herääminen musiikkiin 31
nukahtaminen musiikkiin
37
radio-ohjelmien
ajastinäänitys 34
Asentaminen
antennit 40
järjestelmä 38
kaiuttimet 38
Liittäminen
järjestelmä. Katso
Asentaminen
lisälaitteet 44
verkkojohto 41
C, D
Näyttö 13
Näytön käyttäminen 13
Satunnaissoitto 16
SNOOZE 33
Soittaminen
CD-levy 4
esiviritetyt radioasemat
20
kasetti 8
raidat jatkuvasti 15
raidat satunnaisessa
järjestyksessä 16
SOUND 28
SUMMER TIME 29
CD-soitin 13
E, F, G
EON 23
Etsiminen
tietty raita 5, 14
H, I
Haku
raidan alku 27
J
M
MEGA BASS 28
N
O
Ohjelmoitu soitto 17
Oman ohjelman luominen
17
P, Q
PTY 24
Puhdistaminen
kotelo 52
äänipäät ja nauharata 52
Jatkuva soitto 15
R
K
Kasettisoitin 27
Kaukosäätimen paristot
41
Kellonajan asettaminen 29
Kuunteleminen
radion 6
televisio, kuvanauhuri,
minilevysoitin 45
toisen audiolaitteen
kaiuttimista 46
54FI
Lisätietoja
Radioasemat
esivirittäminen 19
kuuntelu 6
Radioasemien
esivirittäminen 19
Radiovastaanoton
parantaminen 7
RDS 21
V, W, X, Y, Z, Å
Valitseminen
kasetin soittosuunta 9
äänen esikorostus 28
Valmistelevat toimet 38
Vianmääritys 49
Ä, Ö
Äänen esikorostus 28
Äänipäiden demagnetointi
52
Äänitys
CD-levyn kaikki raidat 11
kasetille 10
minilevylle tai DATnauhalle 44
ohjelmoidut raidat 18
radio-ohjelmien
ajastinäänitys 34
Sony Corporation
Download PDF

advertising