Sony | MHC-NX1 | Sony MHC-NX1 Bruksanvisning

3-867-106-54(1)
Mini Hi-Fi
Component
System
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
Bruksanvisning
SE
MHC-NX1
©1999 by Sony Corporation
1
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet for regn eller
fugt, således at risiko for brand eller stød
undgås.
For at undgå elektriske stød må man ikke åbne
kabinettet. Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret service-personale.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
Dette apparat er et CLASS
1 LASER produkt.
Mærkaten CLASS 1 LASER
PRODUCT sidder på
bagsiden.
Dette stereoanlæg er udstyret med et
støjreduktionssystem af typen Dolby* B.
* Fremstillet pà licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
DOLBY og dobbelt-D symbolet a tilhører Dolby
Laboratories Licensing Corporation som
varemærker.
MHC-NX1 består af følgende apparater:
– A/V-kontrolforstæker STR-NX1
– CD-afspiller/Stereokassettebåndoptager
HTC-NX1
– Højttalersystem SS-NX1
2DK
Indholdsfortegnelse
Til at begynde med
Trin 1: Tilslutning af stereoanlægget .. 4
Trin 2: Klargøring af højttalerne ......... 7
Trin 3: Programmering af
radiostationer ................................... 8
Strømbesparelse i standbyindstilling .. 9
Grundlæggende anvendelse
CD-afspilning ........................................ 10
Optagelse af en CD-plade ................... 11
Radiomodtagning ................................. 12
Optagelse fra radioen .......................... 14
Båndafspilning ...................................... 15
Optagelse af et bånd ............................ 17
CD-afspilleren
Anvendelse af CD-displayet ............... 18
Gentaget afspilning af CD-spor ......... 19
Afspilning af CD-sporene i vilkårlig
rækkefølge ...................................... 19
Programmering af CD-spor ................ 20
Båndoptageren
Manuel båndoptagelse ........................ 22
Optagelse af en CD-plade med valgt
sporrækkefølge .............................. 23
Lydregulering
Regulering af lyden .............................. 25
Valg af lydkarakteristik ....................... 26
Ændring af siaplayets lysstyrke ......... 27
Valg af surroundeffekter ..................... 27
Justering af den grafiske equalizer .... 28
Hvordan man laver en personlig
lydkarakteristik-fil ......................... 29
Andre faciliteter
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS) (Gælder kun modellen til
Europa)* .......................................... 30
Hvis du vil falde i søvn til musik ....... 32
Hvis du vil vækkes af musik .............. 33
Timerstyret optagelse fra radioen ...... 34
DK
Ekstra apparater
Tilslutning af lydkomponenter .......... 35
Tilslutning af en videobåndoptager .. 36
Tilslutning af udendørsantenner ....... 37
Anden information
Forsigtighedsregler .............................. 38
Fejlfindingsoversigt ............................. 39
Specifikationer ...................................... 42
Indeks ..................................................... 44
* Gælder kun modellen til Europa.
3DK
Til at begynde med
Trin 1: Tilslutning af stereoanlægget
Gå frem som beskrevet i 1 til 5 for at tilslutte dit anlæg ved hjælp af de medfølgende kabler og
det medfølgende tilbehør.
Hvis du anbringer dit stereosystem vertikalt
Sørg for at stille A/V-kontrolforstærkeren ovenpå CD-afspilleren/stereokassettebåndoptageren.
FM-ledningsantenne
AM-rammeantenne
1
3
4
2
2
Højre fronthøjttaler
5
2
Venstre fronthøjttaler
Angående installeringen
Sørg for at anbringe A/V-kontrolforstærkeren øverst som vist på illustrationen. Hvis A/V-kontrolforstærkeren
anbringes under CD-afspilleren/stereokassettebåndoptageren, kan der blive frembragt støj, når der afspilles
bånd.
4DK
1 Sæt det flade kabel i SYSTEM
3 Sæt FM/AM-antennerne i
CONTROL-konnektorerne, så det
går på plads med et klik.
Udtagning
forbindelse.
Stil AM-rammeantennen op og sæt den
derefter i forbindelse.
Jackstiktype A
AM-rammeantenne
Stræk FM-ledningsantennen
vandret ud.
AM
FM
CO 75 Ω
AXI
AL
2 Sæt højttalerne i forbindelse.
Sæt højttalerkablerne i SPEAKERjackerne som vist herunder.
Stik kun den nøgne del af kablet
ind i klemterminalen.
R
+
Jackstiktype B
L
AM-rammeantenne
+
Rød/
Ensfarvet
(‘)
Stræk FM-ledningsantennen
vandret ud.
AM
FM
–
75Ω
Sort/Stribet (’)
Bemærk
Hold højttalerkablerne på god afstand af
antennerne for at forhindre støj.
Bemærk
Anbring AM-rammeantennen så langt væk fra
hovedapparatet som muligt.
fortsættes
5DK
Trin 1: Tilslutning af
stereoanlægget (fortsat)
4 For modeller med spændingsvælger:
Montering af fronthøjttalerfødderne
Monter de medfølgende fronthøjttalerfødder
på undersiden af højttalerne for at stabilisere
højttalerne og forhindre dem i at glide.
Sæt spændingsvælgeren (VOLTAGE
SELECTOR) i den stilling, der
modsvarer den lokale netspænding.
- 240V
0V
12
0V
230
SELECTOR
22
VOLTAGE
5 Sæt netledningen i en stikkontakt i
Isætning af to batterier af
størrelse AA (R6) i
fjernbetjeningen
væggen.
Demonstrationen kommer frem i
displayet. Anlægget tænder, når du
trykker på 1/u, og demonstrationen
slutter automatisk.
Hvis den medfølgende adapter på
stikket ikke passer til stikkontakten i
væggen, skal du fjerne den fra stikket
(gælder kun modeller med adapter).
Tilslutning af ekstra apparater
]
}
}
]
Et tip
Ved almindelig anvendelse bør batterierne holde i
omkring seks måneder. Skift begge batterierne ud
med nye, hvis anlægget ikke længere kan styres
med fjernbetjeningen.
Se side 35.
Deaktivering af demonstrationen
Når du stiller uret (Trin 2: Indstilling af uret),
aktiveres demonstrationen.
For at aktivere/deaktivere demonstrationen,
skal du trykke på DISPLAY (modellerne til
USA, Canada og Europa) eller DEMO
(STANDBY) (andre modeller), mens der er
slukket for anlægget.
Et tip
Baslyden kan forstærkes ved tilslutning af en
superwoofer (ekstraudstyr) til superwoofer-stikket.
6DK
Bemærk
Tag batterierne ud for at undgå eventuel
beskadigelse forårsaget af batteriudsivning, hvis
fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere
tidsrum.
Hvis anlægget skal flyttes
Beskyt CD-mekanismen ved at gøre følgende:
1 Tryk på CD (eller gentagne gange på
FUNCTION på fjernbetjeningen), indtil
“CD” er kommet frem i displayet.
2 Hold ENTER inde og tryk på 1/u, så
“LOCK” kommer frem i displayet.
Trin 2: Indstilling af
uret
1
Tryk på CLOCK/TIMER.
Timeindikeringen begynder at blinke.
Du er nødt at stille uret, før du kan begynde
at bruge timer-funktionerne.
Uret betjener sig af et 24-timers system
(modellen til Europa) og et 12-timers system
(andre modeller).
2
Tryk på V eller v for at indstille
timetallet.
Uret betjener sig af et 24-timers system
(modellen til Europa) og et 12-timers
system (andre modeller).
Modellen med 24-timers systemet er anvendt
i illustrationerne.
3
Tryk på ENTER.
Minutangivelsen begynder at blinke.
·
ª ·
ª ·
3,5
=
+
p
0
)
P
V
B
2,4
b
4
Tryk på V eller v for at indstille
minuttallet.
5
Tryk på ENTER.
Uret begynder at gå.
v
·
1
p
Et par tips
• Begynd forfra fra trin 1, hvis du er kommet til at
lave en fejl.
• Indstilling af uret deaktiverer demo-indstillingen.
Hvis du vil vise demo-indstillingen, skal du
trykke på DISPLAY (modellerne til USA, Canada,
Europa) eller på DEMO (STANDBY) (andre
modeller), når der er slukket for stereoanlægget.
Ændring af tiden
Den foregående forklaring viser, hvordan
uret skal stilles, mens der er slukket for
apparatet. Gå frem som vist herunder, hvis
du vil ændre urets indstilling, mens der er
tændt for apparatet:
1
2
3
4
Tryk på CLOCK/TIMER.
Tryk på V eller v for at vælge SET CLOCK.
Tryk på ENTER.
Udfør ovenstående trin 2 til og med 5.
Bemærk
Urindstillingerne annulleres, hvis du tager
netledningen ud af forbindelse eller hvis der
indtræffer en strømafbrydelse.
7DK
Trin 3: Programmering
af radiostationer
1
De modtagbare bånd varierer, afhængigt
af den model, du har.
Husk at kontrollere, hvilke bånd, du kan
modtage.
Ved hvert tryk på knappen skifter
frekvensbåndet som vist herunder:
2-bånds model:
FM ˜ AM
3-bånds model:
FM n MW n SW
Følgende antal stationer kan
indprogrammeres som faste stationer:
– 2-bånds modellen: 20 for FM, 10 for AM.
– 3-bånds modellen: 20 for FM, 10 for MB og
10 for KB, eller 20 for FM, 10 for AM og 5
for UKV, afhængigt af hvilken model, du
har.
1/u
Jog-drejeknap
1 3
n
(Tænd/
sluk-knap)
Tryk gentagne gange på TUNER
BAND, indtil det ønskede
frekvensbånd er kommet frem i
displayet.
n
eller
FM n AM n UKV*
* “STEREO PLUS” angives i displayet,
hvis du vælger UKV.
2
–
+
0
)
≠
+
–
+
Tryk + eller – ind og hold den inde,
indtil frekvensvisningen begynder
at skifte, og slip derefter knappen.
Afsøgningen stopper, når en station går
igennem. “TUNED” og “STEREO” (for
en stereoudsendelse) kommer frem i
displayet.
g
TUNED
STEREO
24
MHz
3
Tryk på TUNER MEMORY.
Et fast stationsnummer blinker displayet.
Stationerne indprogrammeres fra
forvalgsnummer 1.
Fast stationsnummer
TUNED
STEREO
4
Tryk på ENTER.
Stationen indprogrammeres som fast station.
5
8DK
Gentag trin 1 til og med 4 for at
indprogrammere flere stationer.
Indstilling på en station med et
svagt signal
Tryk gentagne gange på + eller – i trin 2 for at
stille manuelt ind på stationen.
Programmering af en anden
station på et eksisterende
forvalgsnummer
Begynd forfra fra trin 1. Drej, når trin 3 er
udført, jog-drejeknappen for at vælge det
forvalgsnummer, hvorunder den anden
station skal indprogrammeres.
Du har mulighed for at tilføje et nyt
forvalgsnummer efter det sidste
forvalgsnummer.
Strømbesparelse i
standbyindstilling
(Gælder kun modellerne til
USA,Canada og Europa)
Effektforbruget kan sænkes til et minimum
(effektbesparende indstilling) og således kan
der spares energi i standbyindstilling.
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
DISPLAY
Annullering af den faste station
1 Hold TUNER MEMORY inde, indtil et
forvalgsnummer er blinker displayet.
TUNED
STEREO
–
+
0
)
≠
2 Drej jog-drejeknappen for at vælge det
forvalgsnummer, der skal slettes.
Vælg “ALL ERASE”, hvis du vil slette alle
de faste stationer.
3 Tryk på ENTER.
“COMPLETE!!” kommer frem.
Når du sletter et forvalgsnummer, vil
forvalgsnummeret mindskes med et og alle
forvalgsnumrene efter det slettede vil få et
nyt nummer.
Ændring af AMafstemningsintervallet
(undtagen for modellen til Europa og
mellemøsten)
AM-afstemningsintervallet er fabriksindstillet til
9 kHz (10 kHz i nogle områder). For at ændre AMafstemningsintervallet skal du først stille ind på en
hvilken som helst AM-station, og derefter slukke for
apparatet. Hold nu TUNER MEMORY inde og tryk
på 1/u for at tænde for apparatet igen. Når
intervallet ændres, vil de faste AM-stationer blive
slettet. Gentag ovenstående, hvis du vil genindstille
intervallet.
Et tip
De faste stationer bevares i hukommelsen i en halv
dags tid, uanset om netledningen tages ud af
forbindelse eller der indtræffer en strømafbrydelse.
+
–
+
g
POWER SAVE/DEMO
(STANDBY)
/ Tryk på POWER SAVE/DEMO (STANDBY),
mens der er slukket for anlægget.
Anlægget skifter til efffektbesparende
indstilling, og urvisningen forsvinder.
Der tændes/slukkes for anlægget ved
indtrykning af 1/u.
Et par tips
• Ved hvert tryk på POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) i den effektbesparende indstilling, vil
displayet skifte mellem den effektbesparende
indstilling og demo-indstillingen.
• 1/u-indikatoren og timerindikatoren (når timeren
er indstillet) begynder at lyse, også i den
effektbesparende indstilling.
• Timeren fungerer i den effektbesparende indstilling.
Bemærk
• Uret kan ikke stilles i den effektbesparende indstilling.
• One-touch afspilningsfunktionen fungerer ikke i
den effektbesparende indstilling.
Annullering af den
effektbesparende indstilling
Tryk på DISPLAY.
Urvisningen kommer frem.
9DK
Grundlæggende anvendelse
CD-afspilning
— Normal afspilning
CD·
Det er muligt at spille op til fem CD-plader i
rækkefølge.
·
ª ·
=/+
ª ·
1/u
PLAY MODE
(Tænd/
sluk-knap) Jog-drejeknap
VOLUME
=
+
p
0
)
P
p
P
V
0/)
B
b
v
·
–
+
0
)
≠
–
+
p
+
g
§
1
1
2
·
∏
π
3
4
Hvis en CD-plade ikke er sat rigtigt i, vil
den ikke blive accepteret.
5
ª
·
π
ª
·
Tryk på en af CD 1~5 § knapperne
og sæt en CD-plade i CD-skuffen.
Med
mærkatsiden
opad. Hvis du
spiller en singleCD, skal den
lægges på den
indvendige
cirkel i skuffen.
π
§
1
2
·
∏
π
4
5
ª
·
π
ª
§
§
3
·
π
§
§
·
π
Tryk på den samme knap for at lukke CDskuffen. Hvis du vil sætte flere CD-plader
i, skal du trykke på § for de pågældende
numre for at åbne CD-skuffen.
21
2
Tryk på en af DISC 1~5 knapperne. CDskuffen lukker og afspilningen begynder.
Hvis du trykker på · (eller CD · på
fjernbetjeningen), vil afspilningen begynde fra
CD-pladen i den skuffe, hvis knap lyser grønt.
CD-skuffenummer
Spilletid
1
Spornummer
10DK
For at
Gør følgende
Stoppe afspilningen Tryk på π (p på fjernbetjeningen)
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Tryk på ∏ (P på fjernbetjeningen).
Tryk igen for at fortsætte afspilningen.
Vælge et spor
Drej, under afspilning eller pause, jogdrejeknappen i retningen med uret (for
at gå frem) eller i retningen mod uret
(for at gå tilbage) og slip den, når du har
nået det ønskede spor. (Eller tryk på
+ (for at gå frem) eller på = (for
at gå tilbage) på fjernbetjeningen.)
Finde et punkt
midt i spor
Vælge en CD-plade
i stopindstilling
Tryk på ) eller 0 (eller
)/0 på fjernbetjeningen) og hold
den inde under afspilning og slip den på
det ønskede sted.
Optagelse af en CDplade
— CD-synkroniseret optagelse
Ved hjælp af CD SYNC-knappen kan du
nemt optage fra en CD-plade til et bånd.
TYPE I (normale) eller TYPE II (CrO2) bånd
kan anvendes. Indspilningsniveauet reguleres
automatisk.
2
ª
Tryk på en af DISC 1~5 knapperne
(eller på D. SKIP på fjernbetjeningen)
§
1
2
·
Tryk gentagne gange på PLAY MODE,
indtil “1 DISC” er kommet frem i
displayet.
Spille alle
CD-pladerne
Tryk gentagne gange på PLAY MODE,
indtil “ALL DISCS” er kommet frem i
displayet.
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
Tage CD-pladen ud Tryk på en af CD 1~5 § knapperne
Skifte andre
CD-plader ud
under afspilningen
af en CD-plade
Regulere
lydstyrken
Tryk på en af CD 1~5 § knapperne
for at åbne den CD-skuffe, som
indeholder den CD-plade, der skal
udskiftes. Tryk på den samme knap
for at lukke CD-skuffen, når du skifter
CD-plade. Mens CD-er åben, vil DISC
1~5 indikatoren for den pågældende
CD-skuffe blinke orangefarvet.
Drej VOLUME (eller tryk på
VOLUME +/– på fjernbetjeningen).
§
§
4
1
DOLBY NR
π
35 1
Grundlæggende anvendelse
Spille kun den
valgte CD-plade
∏
Tryk på § og sæt et blankt bånd i
båndoptager B.
Et par tips
• Indtrykning af · mens der er slukket for
apparatet, bevirker at det automatisk tænder og
begynder afspilningen, hvis der er en CD-plade i
CD-skuffen (one-touch afspilning). Når anlægget
er indstillet til effektbesparelse, vil one-touch
afspilningsfunktionen ikke fungere.
• Det er muligt at skifte fra en anden lydkilde til
CD-afspilleren og begynde afspilningen ved at
trykke på · eller DISC 1~5 knapperne
(automatisk lydkildevalg).
• Hvis der ikke er nogen CD-plade i afspilleren, vil
“CD NO DISC” komme frem i displayet.
• Hvis en CD-skuffe indeholdende en CD-plade
vælges (eller CD-pladen afspilles), vil DISC 1~5
knappen for denne skuffe begynde at lyse grønt.
Med den side,
der skal
optages på,
udad
§
fortsættes
Bemærk
Luk ikke CD-skuffen manuelt med magt, da dette
kan give problemer med CD-afspilleren. Luk altid
CD-skuffen ved at trykke på CD 1~5 § skuffen.
11DK
Optagelse af en CD-plade (fortsat)
2
Tryk på en af CD 1~5 § knapperne
og sæt en CD-plade i.
Tryk igen for at lukke CD-skuffen.
Med mærkatsiden
opad. Hvis du
spiller en singleCD, skal den
lægges på den
indvendige cirkel i
CD-skuffen.
§
1
— Indstilling på faste stationer
Programmer først de ønskede radiostationer
ind i radioens hukommelse (se “Trin 3:
Programmering af radiostationer”).
2
·
∏
π
3
4
1/u
5
ª
·
π
ª
·
(Tænd/
sluk-knap)
π
§
3
Radiomodtagning
2
§
Tryk på CD SYNC.
Båndoptager B indstilles til standby til
optagelse, og CD-afspilleren indstilles til
standby til afspilning. · (for forsiden)
tændes.
4
5
1
STEREO/MONO
Tryk gentagne gange på DIRECTION
for at vælge A, hvis du kun vil
optage på den ene side af båndet.
Vælg ß (eller RELAY), hvis du vil
optage på begge sider af båndet.
–
+
0
)
≠
–
+
+
g
–/+
VOLUME
Tryk på REC PAUSE/START.
Optagelsen begynder.
Standsning af optagelsen
ª ·
=/+
Et par tips
• Hvis du vil optage fra båndets bagside, skal du
trykke på ª, så ª (for bagsiden) tændes.
• Hvis du vil optage på begge sider af båndet, skal
du huske at begynde fra forsiden. Hvis du
begynder fra bagsiden, vil optagelsen stoppe ved
slutningen af bagsiden.
• Hvis du vil mindske båndsus i de lave,
højfrekvente signaler, skal du trykke på DOLBY
NR, så “DOLBY NR” kommer frem i displayet,
efter at du har trykket på CD SYNC.
Bemærk
• Du kan ikke lytte til andre lydkilder under optagelse.
• Dolby støjreduktion er koblet ud og DIRECTION
(A eller RELAY) er i stilling ß, når der slukkes
for stereoanlægget.
12DK
·
1
Tryk på π på båndoptager B eller på CDafspilleren.
ª ·
=
+
p
0
)
P
V
B
b
v
·
p
VOLUME +/–
1
Tryk gentagne gange på TUNER
BAND, indtil det ønskede
frekvensbånd er kommet frem i
displayet.
n
De modtagbare bånd varierer, afhængigt
af den model, du har.
Husk at kontrollere, hvilke bånd, du kan
modtage.
Ved hvert tryk på knappen skifter
frekvensbåndet som vist herunder:
2 bånds model:
FM ˜ AM
3 bånds model:
FM n MW n SW
Tryk på 1/u (Tænd/
sluk).
Regulere lydstyrken
Drej VOLUME (eller
tryk på VOLUME +/–
på fjernbetjeningen).
Modtagning af ikke-faste
stationer
Anvend manuel eller automatisk
stationsindstilling.
Manuel stationsindstilling: Tryk gentagne
gange på – eller +. Automatisk
stationsindstilling: Tryk på – eller + og hold
den inde.
n
Drej jog-drejekappen (eller tryk på
= eller + på fjernbetjeningen)
for at stille ind på den ønskede, faste
station.
≠
Fast stationsnummer
+
Drej i retningen
med uret (eller
tryk på + på
fjernbetjeningen)
for højere faste
stationscifre.
• Indtrykning af TUNER BAND, mens der er
slukket for apparatet, bevirker at det automatisk
tænder og stiller ind på den sidst modtagne
station (one-touch afspilning). Når anlægget er
indstillet til effektbesparelse, vil one-touch
afspilningsfunktionen ikke fungere.
• Det er muligt at skifte fra en anden lydkilde til
radioen ved blot at trykke på TUNER BAND
(automatisk lydkildevalg).
• Tryk på STEREO/MONO, så “MONO” kommer
frem i displayet, hvis en FM-udsendelse er
behæftet med støj. Der vil ikke være nogen
stereoeffekt, men modtagningen vil blive bedre.
Tryk på knappen igen, hvis du vil have
stereoeffekten tilbage.
• Drej de medfølgende antenner, indtil den optimale
modtagning er opnået.
Grundlæggende anvendelse
* “STEREO PLUS” angives, hvis du
vælger UKV.
Drej i retningen
mod uret (eller
tryk på = på
fjernbetjeningen)
for lavere faste
stationscifre.
Gør følgende
Slukke for radioen
Et par tips
eller
FM n AM n UKV*
2
For at
Frekvens
TUNED
STEREO
MHz
Hvis der kun er indstillet en fast station, vil
“ONE PRESET” komme frem i displayet.
13DK
Optagelse fra radioen
3
Med den side,
der skal
optages på,
udad
Du har mulighed for at optage fra radio til bånd
ved at stille ind på en fast station. TYPE I
(normale) eller TYPE II (CrO2) bånd kan anvendes.
Indspilningsniveauet indstilles automatisk.
1/u
2
(Tænd/sluk-knap) –/+
Tryk på § og sæt et blankt bånd i
båndoptager B.
1
§
4
Tryk på REC PAUSE/START.
Båndoptager B indstilles til standby til
optagelse.
–
+
0
)
≠
–
+
5
Tryk gentagne gange på
DIRECTION for at vælge A, hvis
du kun vil optage på den ene side af
båndet.
Vælg ß (eller RELAY), hvis du vil
optage på begge sider af båndet.
6
Tryk på REC PAUSE/START.
+
g
§
Optagelsen begynder.
1
2
·
∏
π
3
4
5
Standsning af optagelsen
ª
·
π
ª
·
Tryk på π på båndoptager B.
π
Et par tips
§
§
ª
5 DOLBY NR π 3
4,6
1
Tryk på TUNER BAND for at vælge
det ønskede frekvensbånd.
2
Stil ind på en fast station ved at
dreje jog-drejeknappen.
Drej i retningen
mod uret for
lavere faste
stationscifre.
≠
Fast stationsnummer
+
Drej i retningen
med uret for
højere faste
stationscifre.
Frekvens
TUNED
STEREO
MHz
14DK
• Hvis du vil optage fra båndets bagside, skal du
trykke på ª, så ª (for bagsiden) tændes.
• Hvis du vil optage på begge sider af båndet, skal
du huske at begynde fra forsiden. Hvis du
begynder fra bagsiden, vil optagelsen stoppe ved
slutningen af bagsiden.
• Hvis du vil optage ikke-faste stationer, skal du
trykke på – og + for at stille manuelt ind på den
ønskede station.
• Hvis du vil mindske båndsus i de lave,
højfrekvente signaler, skal du trykke på DOLBY
NR, så “DOLBY NR” tændes i displayet, efter at
du har trykket på REC PAUSE/START i trin 6.
• Hvis der er støj under optagelse fra radioen: Flyt
den respektive antenne for at mindske støjen.
Bemærk
Dolby støjreduktion er koblet ud og DIRECTION
(A eller RELAY) er i stilling ß, når der slukkes
for stereoanlægget.
Båndafspilning
·
Alle typer bånd kan anvendes, dvs. TYPE I
(normale), TYPE II (CrO2) eller TYPE IV
DECK Aª·
(metal), eftersom båndoptageren automatisk DECK Bª·
registrerer båndtypen. Du kan også anvende
jog-drejeknappens AMS* funktion til
hurtigsøgning efter melodier, du ønsker at
høre. Tryk på DECK A ª· eller DECK B
0/)
ª· knapperne (på fjernbetjeningen) for at
vælge enten båndoptager A eller B.
*AMS (automatisk melodisensor)
ª ·
ª ·
=
+
p
0
)
P
p
V
B
b
v
·
p
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
VOLUME +/–
VOLUME
+
0
)
≠
–
+
Tryk på § og sæt et indspillet bånd
i båndoptager A eller B.
Med den side,
der skal
afspilles, udad
+
g
§
1
2
·
∏
§
π
3
4
Grundlæggende anvendelse
1
–
5
2
ª
·
π
ª
·
π
Tryk gentagne gange på DIRECTION
for at vælge A, hvis du kun vil
afspille den ene side af båndet. Vælg
ß**, hvis du vil afspille begge sider
af båndet.
Vælg RELAY (stafet-afspilning)***, hvis du
vil afspille begge bånd efter hinanden.
§
§
3
1
32
π
3
DOLBY NR
π
1
Tryk på ·.
Tryk på ª, hvis du vil afspille bagsiden
af båndet. Afspilningen af båndet
begynder.
** Båndoptageren stopper automatisk, når
sekvensen er gentaget fem gange.
*** Stafet-afspilning følger altid følgende sekvens:
Båndoptager A (forsiden), båndoptager A
(bagsiden), båndoptager B (forsiden),
båndoptager B (bagsiden).
fortsættes
15DK
Båndafspilning (fortsat)
For at
Gør følgende
Stoppe
afspilningen
Tryk på π (eller p på
fjernbetjeningen).
Spole frem
Tryk på ) på
fjernbetjeningen under
afspilning af forsiden eller
på 0 under afspilning af
bagsiden.
Spole tilbage
Tryk på 0 på
fjernbetjeningen under
afspilning af forsiden eller
på ) under afspilning af
bagsiden.
Tage
kassettebåndet ud
Tryk på §.
Regulere
lydstyrken
Drej VOLUME (eller tryk
på VOLUME +/– på
fjernbetjeningen).
Søgeretningen, + (fremad) eller – (bagud), og
antallet af numre, der skal springes over
(1~9), kommer frem i displayet.
Eksempel: søgning 2 spor fremad
DOLBY NR
*AMS (automatisk melodisensor)
Bemærk
Et par tips
• Indtrykning af · eller ª, mens der er slukket
for anlægget, bevirker at det automatisk tænder og
begynder båndafspilningen, hvis der er sat et
bånd i båndoptageren (one-touch afspilning). Når
anlægget er indstillet til effektbesparelse, vil onetouch afspilningsfunktionen ikke fungere.
• Det er muligt at skifte fra en anden lydkilde til
båndoptageren ved blot at trykke på · eller ª
(automatisk lydkildevalg).
• Hvis det bånd, du vil spille, er indspillet med
Dolby støjreduktion, kan du reducere støjen ved at
trykke på DOLBY NR, således at “DOLBY NR”
tændes.
16DK
Søgning efter begyndelsen af et spor
(AMS*)
Drej under afspilning jog-drejeknappen i
samme retning som vist med ª eller ·
indikatoren for at søge fremad. Drej i den
modsatte retning for at søge bagud. (Eller
tryk på = eller + på fjernbetjeningen.)
• Det er ikke sikkert, at AMS-funktionen fungerer
korrekt under følgende forhold:
– Hvis det uindspillede afsnit mellem melodierne
er kortere end 4 sekunder.
– Hvis der er indspillet helt forskelligt materiale
på venstre og højre kanal.
– Hvis der er kontinuerlige afsnit med meget lav
lydstyrke eller lavfrekvent lyd (som for
eksempel en baryton-saxofon).
– Hvis apparatet står i nærheden af et fjernsyn. (I
dette tilfælde anbefaler vi at flytte apparatet
længere væk fra fjernsynet eller at slukke for
fjernsynet.)
• Dolby støjreduktion er koblet ud og DIRECTION
(A eller RELAY) er i stilling ß, når der slukkes
for stereoanlægget.
Optagelse af et bånd
1
— hurtig overspilning
Det er muligt at anvende TYPE I (normale)
eller TYPE II (CrO2) bånd.
Indspilningsniveauet reguleres automatisk.
Tryk på § og sæt et indspillet bånd
i båndoptager A og et blankt bånd i
båndoptager B.
Med den side,
der skal
afspilles/
optages,
fremad
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
§
2
Tryk på HI DUB.
Båndoptager B står standby til optagelse.
+
)
≠
–
+
Tryk gentagne gange på
DIRECTION for at vælge A, hvis
du kun vil optage på den ene side af
båndet. Vælg ß (eller RELAY),
hvis du vil optage på begge sider af
båndet.
4
Tryk på REC PAUSE/START.
+
g
§
Overspilningen begynder.
1
2
·
∏
π
3
4
Standsning af overspilningen
5
Tryk på π på båndoptager A eller B.
ª
·
π
ª
·
π
Et par tips
§
1
§
3
π
2 4
DOLBY NR
π
1
• Begynd overspilningen fra forsiden, hvis du
overspiller på begge sider af båndet. Hvis du
begynder overspilningen fra bagsiden, vil den
stoppe ved slutningen af bagsiden.
• Hvis du sætter DIRECTION i stilling ß og de
bånd, du bruger, har forskellig længde, vil
båndene vende uafhængigt af hinanden. Hvis du
vælger RELAY, vil båndet i begge båndoptagerne
vende samtidigt.
• Det er ikke nødvendigt at sætte DOLBY NR i
stilling, da båndet i båndoptager B automatisk
indspilles i samme tilstand som båndet i
båndoptager A.
• Dolby støjreduktion er koblet ud og DIRECTION
(A eller RELAY) er i stilling ß, når der slukkes
for stereoanlægget.
Grundlæggende anvendelse
–
0
3
17DK
CD-afspilleren
Anvendelse af CDdisplayet
Det er muligt at kontrollere, hvor meget
spilletid der er tilbage på det aktuelle spor
eller på CD-pladen.
Når en CD TEXT plade sættes i, kan du
kontrollere informationen på pladen som for
eksempel pladetitlen eller kunstnerens navn.
Når apparatet registrerer CD TEXT pladerne,
vil “CD TEXT” komme frem i displayet.
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
DISPLAY
/ Tryk på DISPLAY.
Ved hvert tryk på knappen under
normal afspilning eller i stopindstilling,
skifter displayet således:
Under normal afspilning
n Spilletid på det aktuelle spor
µ
Resterende tid på det aktuelle spor
µ
Resterende tid på den aktuelle CD-plade (1
DISC indstilling) eller “--.--” display (ALL
DISCS indstilling)
µ
Titel på det aktuelle spor*
µ
Ur (i otte sekunder)
µ
Effekt (P FILE) navn eller “EFFECT ON
(OFF)”
I stopindstilling
–
+
0
)
≠
+
g
–
+
n Titel på CD-pladen*
µ
Information om kunstneren*
µ
Antal spor ialt og samlet spilletid**
µ
Urvisning (i otte sekunder)
µ
Effekt (P FILE) navn eller “EFFECT ON
(OFF)”
* Gælder kun CD TEXT-plader (visse karakterer kan
ikke vises). Hvis der er flere end 20 spor på
pladen, vil CD TEXT ikke komme frem fra spor 21
og derefter.
**Når programfunktionen vælges, vises
spornummeret for det sidste spor i programmet
og det totale antal spor i programmet (antal trin).
Et tip
Hvis DISPLAY trykkes ind og holdes inde i 2
sekunder eller længere, kobles frekvensanalysatoren
henholdsvis ind/ud.
18DK
Gentaget afspilning
af CD-spor
Afspilning af CD-sporene
i vilkårlig rækkefølge
— Repeat Play
— Shuffle Play
Denne funktion muliggør gentagelse af en
enkelt CD-plade eller alle CD-pladerne i
afspilningsmåderne normal afspilning,
vilkårlig afspilning og programafspilning.
Det er muligt at spille alle sporene på en enkelt CDplade eller alle CD-pladerne i vilkårlig rækkefølge.
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
21
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
REPEAT PLAY MODE
–
+
0
)
≠
–
+
0
)
≠
–
+
+
g
+
–
+
§
1
2
·
∏
π
3
g
4
5
ª
/ Tryk på REPEAT under afspilning, indtil
·
π
ª
·
π
“REPEAT” er kommet frem i displayet.
Gentaget afspilning begynder. Gå frem
som beskrevet herunder, hvis du vil
ændre gentagemåden.
For at gentage
§
Tryk på
Alle sporene på PLAY MODE gentagne gange,
den aktuelle CD indtil “1 DISC” er kommet
op til fem gange frem i displayet.
Alle sporene på PLAY MODE gentagne gange,
alle CD-pladerne indtil “ALL DISCS” er
op til fem gange kommet frem i displayet.
Kun et spor
REPEAT gentagne gange,
indtil “REPEAT 1” er
kommet frem i displayet,
mens det spor, der skal
gentages, spilles.
3
1
2
Bemærk
ALL DISC-gentagelse kan ikke anvendes under
afspilning i vilkårlig rækkefølge.
DISC 1~5
Tryk på CD og sæt derefter en CD-plade i.
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE, indtil “1 DISC SHUFFLE”
eller “ALL DISCS SHUFFLE” er
kommet frem i displayet.
“ALL DISCS” funktionen blander alle
CD-pladerne i afspilleren. “1 DISC”
funktionen blander sporene på den CDplade, hvis DISC-indikator lyser grønt.
Annullering af gentaget afspilning
Tryk på REPEAT, så “REPEAT” eller
“REPEAT 1” forsvinder fra displayet.
§
3
Tryk på ·.
Alle sporene afspilles i vilkårlig rækkefølge.
fortsættes
19DK
Afspilning af CD-sporene i
vilkårlig rækkefølge (fortsat)
Annullering af vilkårlig afspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE, indtil
“SHUFFLE” eller “PROGRAM” er forsvundet
fra displayet.
Valg af en ønsket CD-plade
Tryk på DISC 1~5.
Programmering af
CD-spor
— Program Play
Det er muligt at lave et program bestående af
op til 32 spor fra alle CD-pladerne i den
rækkefølge, hvori de skal spilles.
Et par tips
• Det er muligt at påbegynde den vilkårlige
afspilning ved at trykke gentagne gange på PLAY
MODE for at vælge “SHUFFLE”.
• Drej jog-drejeknappen i retningen med uret (eller
tryk på + på fjernbetjeningen), hvis du vil
springe et spor over).
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
4
21
–
+
0
)
≠
–
+
+
g
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
§
5
20DK
§
7
p
3
1
Tryk på CD og sæt derefter en CDplade i.
2
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE, indtil “PROGRAM” er
kommet frem i displayet.
3
Tryk på en af DISC 1~5 knapperne
for at vælge en CD-plade.
Gå til trin 5 for at programmere alle spor
på en CD-plade på en gang.
4
Drej jog-drejeknappen, indtil det
ønskede spor er kommet frem i
displayet.
Pladenummer
Annullering af programafspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE, indtil
“PROGRAM” eller “SHUFFLE” er forsvundet
fra displayet.
For at
Tryk på
Kontrollere
programmet
CHECK på fjernbetjeningen
gentagne gange. Efter det
sidste spor kommer “CHECK
END” frem i displayet.
Fravælge et spor CLEAR på fjernbetjeningen i
fra slutningen
stopindstilling.
Fravælge et
bestemt spor
CHECK på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil
nummeret på det spor, der
skal fravælges, begynder at
lyse. Tryk derefter på CLEAR.
Føje et spor til
programmet
1 Vælg CD-skuffe med en
af DISC 1~5 knapperne.
2 Vælg sporet ved at dreje
jog-drejeknappen.
3 Tryk på ENTER.
Slette hele
programmet
π en gang i stopindstilling
eller to gange under
afspilning.
3
PROGRAM
Spornummer
5
Tryk på ENTER.
Et par tips
Sporet programmeres. Det sidst
programmerede spor og det samlede
antal programmerede spor efterfulgt af
den samlede spilletid kommer frem.
Samlet spilletid
PROGRAM
• Det program, du har lavet, vil blive bevaret i CDafspillerens hukommelse, selv efter at det er
afspillet. Tryk på CD · for at afspille det samme
program igen.
• Hvis “--.--” kommer frem i displayet istedet for
den totale spilletid under programmering, betyder
dette at:
– du har programmeret et spornummer, der er
højere end 20.
– den totale spilletid har oversteget 100 minutter.
Det sidst programmerede spor
6
Gentag trin 3 til og med 5, hvis du
vil programmere flere spor.
Spring trin 3 over, hvis du vælger
spor fra den samme CD-plade.
7
Tryk på ·.
Alle sporene afspilles i den rækkefølge,
du har valgt.
21DK
Båndoptageren
Manuel
båndoptagelse
3
Det er muligt at optage fra en CD-plade, et
bånd eller radioen alt efter ønske. Du kan
f.eks. optage præcis de melodier, du ønsker,
eller optage fra midt i båndet.
Indspilningsniveauet reguleres automatisk.
4
Tryk gentagne gange på
DIRECTION for at vælge A, hvis
du kun vil optage på den ene side af
båndet. Vælg ß (eller RELAY),
hvis du vil optage på begge sider af
båndet.
5
Tryk på REC PAUSE/START.
Båndoptager B indstilles til standby til
optagelse. · (for forsiden) begynder at
lyse.
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
Tryk på REC PAUSE/START.
2
Optagelsen begynder.
6
–
+
0
)
≠
–
+
+
g
§
1
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
§
§
4
ª
DOLBY NR
22DK
π
3,5
For at
Tryk på
Stoppe optagelsen
π på båndoptager B.
Stoppe optagelsen
midlertidigt
REC PAUSE/START.
Et par tips
• Hvis du vil optage fra bagsiden af båndet, skal du
ª, så ª (for bagsiden) tændes.
• Hvis du vil mindske båndsus i de lave,
højfrekvente signaler, skal du trykke på DOLBY
NR, så “DOLBY NR” tændes i displayet, efter at
du har trykket på REC PAUSE/START i trin 3.
• I optagepause-indstilling (efter indtrykning af
REC PAUSE/START i trin 3 og inden indtrykning
af REC PAUSE/START igen i trin 5), kan jogdrejeknappen anvendes til at vælge spor under
optagelse af en CD-plade.
2
·
Start afspilningen af den lydkilde,
der skal optages.
1
1
Sæt et blankt bånd i båndoptager B.
2
Tryk på en af funktionsknapperne
for den lydkilde, du vil optage
(f.eks. en CD-plade).
Bemærk
Dolby støjreduktion er koblet ud og DIRECTION
(A eller RELAY) er i stilling ß, når der slukkes
for stereoanlægget.
Optagelse af en CD-plade
med valgt sporrækkefølge
— Program Edit
Det er muligt at optage spor fra alle CDpladerne i den rækkefølge, du ønsker. Husk,
når du programmerer sporene, at kontrollere
at spilletiden for hver båndside ikke er
længere end længden af den pågældende
båndside.
1/u
EDIT
(Tænd/
sluk-knap)
4
6
32
1
Sæt en CD-plade i og sæt et
optagbart bånd i båndoptager B.
2
Tryk på CD.
3
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE, indtil “PROGRAM”
kommer frem i displayet.
4
Tryk på en af DISC 1~5 knapperne
for at vælge en CD-plade.
5
Drej jog-drejeknappen, indtil det
ønskede spor er kommet frem i
displayet.
Pladenummer
3
PROGRAM
–
+
0
)
≠
Spornummer
–
+
+
6
g
Sporet programmeres. Det sidst
programmerede spor og det samlede
antal programmerede spor efterfulgt af
den samlede spilletid kommer frem.
§
1
2
·
∏
π
Tryk på ENTER.
3
4
5
Samlet spilletid
ª
·
π
ª
·
π
PROGRAM
Det sidst programmerede spor
§
§
8 11 π 10 41
DOLBY NR
12
7
Gentag trin 4 til og med 6, hvis du
vil programmere flere spor til
optagelse på båndside A.
Spring trin 4 over, hvis du vælger spor
fra den samme CD-plade.
fortsættes
23DK
Optagelse af en CD-plade med
valgt sporrækkefølge (fortsat)
Automatisk valg af
båndlængde
8
— Tape Select Edit
Tryk på ∏ (P på fjernbetjeningen)
for at lave en pause ved slutningen
af båndside A.
“P” kommer frem i displayet, og den totale
spilletid nulstilles til “0.00” i displayet.
9
Gentag trin 5 og 6 for spor fra den
samme CD-plade eller trin 4 til og
med 6 for spor fra en anden CDplade for at programmere de
resterende spor til optagelse på
båndside B.
10 Tryk på CD SYNC.
Båndoptager B indstilles til standby til
optagelse, og CD-afspilleren indstilles til
standby til afspilning. · (for forsiden)
begynder at lyse.
Du kan kontrollere, hvilken båndlængde der
er bedst egnet til optagelse af en CD-plade.
Bemærk, at du ikke kan anvende denne
funktion med CD-plader, der har over 20
spor.
1
Sæt en CD-plade i.
2
Tryk på CD.
3
Tryk en gang på EDIT (EDIT/PTY
på modellen til Europa) så “EDIT”
begynder at blinke.
Den ønskede båndlængde for den valgte
CD-plade kommer frem, efterfulgt af den
totale spilletid for henholdsvis side A og
side B.
11 Tryk gentagne gange på
DIRECTION for at vælge A, hvis
du kun vil optage på den ene side af
båndet. Vælg ß (eller RELAY),
hvis du vil optage på begge sider af
båndet.
12 Tryk på REC PAUSE/START.
Optagelsen begynder.
Standsning af optagelsen
Tryk på π på båndoptager B eller på CDafspilleren.
Kontrol af rækkefølgen
Tryk gentagne gange på CHECK på
fjernbetjeningen. “CHECK END” kommer
frem efter det sidste spor.
Annullering af
programredigeringen
Tryk gentagne gange på PLAY MODE, indtil
“PROGRAM” eller “SHUFFLE” er forsvundet
fra displayet.
Et tip
24DK
Hvis du vil mindske båndsus i de lave, højfrekvente
signaler, skal du trykke på DOLBY NR, så “DOLBY
NR” kommer frem i displayet, efter at du har
trykket på CD SYNC.
Bemærk
• Denne funktion kan ikke anvendes efter
programmering. Hvis du vil anvende denne
funktion, er du først nødt til at annullere
programmet ved at trykke gentagne gange på
PLAY MODE, indtil “PROGRAM” eller
“SHUFFLE” forsvinder fra displayet.
• Denne funktion virker ikke, hvis CD-pladens
totale spilletid er mindre end 1 minut.
• Dolby støjreduktion er koblet ud og DIRECTION
(A eller RELAY) er i stilling ß, når der slukkes
for stereoanlægget.
Lydregulering
Regulering af lyden
Det er muligt at forstærke bassen, skabe en
mere kraftfuld lyd, og lytte med
hovedtelefoner.
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
Hvordan en kraftig lyd opnås
(GROOVE)
Tryk på GROOVE. Lydstyrken skifter til
power-indstilling, DBFB indstilles automatisk
til fuld styrke, equalizerkurven ændres, og
GROOVE knappen begynder at lyse. Tryk på
GROOVE igen for at gå tilbage til den gamle
lydstyrke.
Bemærk
DBFB
–
+
0
)
≠
• På nogle melodier vil lyden være forvrænget, hvis
du bruger DBFB-systemet med lydeffekten, hvis
bassen er for kraftig. Sæt DBFB i stilling “DBFB”
eller “OFF” eller annuller lydeffekten (side 26).
• Annullering af GROOVE indstiller DBFB til
“DBFB” og nivellerer equalizerkurven. Hvis du vil
annullere DBFB-niveauet, skal du trykke på DBFB,
indtil angivelsen er forsvundet.
Anvendelse af hovedtelefonerne
+
–
+
Forbind hovedtelefonerne til PHONESjacken. Der vil ikke komme nogen lyd ud af
højttalerne.
g
Bemærk
PHONES
GROOVE
Forstærkning af bassen (DBFB)
Bemærk, hvis du har tilsluttet er super-woofer, at
lyden kommer fra super-wooferen, selv når
hovedtelefonen er sat i forbindelse. Sluk derfor for
super-wooferen, når du bruger hovedtelefonen.
Tryk på DBFB*.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
således:
n DBFB NORMAL (DBFB )
µ
DBFB HIGH ( DBFB )
µ
DBFB OFF (udkoblet)
* DBFB = Dynamic Bass Feedback (Dynamisk
basfeedback)
25DK
Annullering af effekten
Valg af
lydkarakteristik
Tryk gentagne gange på EFFECT på
fjernbetjeningen, så “EFFECT OFF” kommer
frem på displayet.
Musikmenu-muligheder
Lydkarakteristik-menuen giver dig mulighed
for at vælge lydkarakteristik i
overensstemmelse med den lyd, du lytter til.
Valg af effekten fra
musikmenuen
1/u
(Tænd/
sluk-knap)
1
–
+
0
)
≠
+
–
+
g
SUR
“
” kommer frem i displayet, hvis du
vælger en effekt med surroundeffekter.
Effekt
Til
ROCK
POP
SOUL
HOUSE
R&B
Standard-musikkilder
ACTION
ROMANCE
SF
DRAMA
SPORTS
Lydspor og særlige
lyttesituationer
SHOOTING
RACING
RPG
BATTLE
ADVENTURE
Videospil
P FILE 1~5
Personlig fil*
* Personlig fil-funktionen giver dig mulighed for at
lagre dine egne effekter i hukommelsen (se
“Hvordan man laver en personlig
lydkarakteristik-fil” på side 29).
Et tip
23
1
Tryk på FILE SELECT.
Den sidst valgte effekt fra denne menu
kommer frem i displayet.
2
Vælg den ønskede forindstilling
med jog-drejeknappen.
Forindstillingens betegnelse kommer
frem i displayet.
Se oversigten “Musikmenu-muligheder”
herunder.
3
26DK
Tryk på ENTER.
Når fjernbetjeningen anvendes, vil indtrykning af
V/v vise den sidst valgte effekt, og der kan nu
vælges en ny effekt i musik-menuen.
Ændring af displayets
lysstyrke
Du har mulighed for at ændre displayets
lysstyrke, mens du lytter til musikken.
0
)
Valg af
surroundeffekter
Surroundeffekter kan opnås med dette
apparat.
P
V
B
·
b
v
·
p
ª ·
ª ·
DIMMER
=
+
p
0
)
P
V
B
b
v
·
p
SURROUND
/ Tryk på DIMMER på
fjernbetjeningen.
Ved hvert tryk på knappen skifter
displayet som vist herunder:
DIMMER ON
˜
DIMMER OFF
/ Tryk gentagne gange på SURROUND
for at vælge den ønskede
surroundeffekt.
Ved hvert tryk på knappen skifter
displayet som vist herunder:
SURROUND ON ( SUR )
˜
SURROUND OFF (fra)
Et tip
Hvis du vil gemme effekten i hukommelsen, skal du
lagre den i en personlig fil (se “Hvordan man laver
en personlig lydkarakteristik-fil” på side 29).
Bemærk
Hvis du vælger andre lydeffekter, vil
surroundeffekterne blive annulleret.
27DK
Bemærk
Justering af den
grafiske equalizer
Lyden kan justeres ved hævning eller
sænkning af specifikke frekvensområder.
Vælg, inden du gør dette, den
lydkarakteristik, der skal være basislyd.
·
ª ·
ª ·
4
=
+
p
0
)
P
V
3
b
B
v
3
2
·
1
Vælg den lydkarakteristik, der skal
være basislyd (se “Valg af
lydkarakteristik” på side 26).
2
Tryk på GEQ.
3
Tryk på B eller b for at vælge
frekvens, tryk på V eller v for det
ønskede frekvensbånd for at
regulere niveauet.
1
ALL DISCS
4
28DK
p
Tryk på ENTER.
Hvis du vælger en anden lydkarakteristik (end
“EFFECT OFF”) fra menuen, vil den indstillede
lydeffekt gå tabt. Hvis du vil bevare den indstillede
lydeffekt til fremtidig brug, skal den lagres i en
personlig fil. (Se “Hvordan man laver en personlig
lydkarakteristik-fil” på side 29.)
Hvordan man laver
en personlig
lydkarakteristik-fil
2
Tryk på P FILE.
Nummeret på den personlige fil blinker
displayet.
— Personal File
Du har mulighed for at lave en personlig fil
med lydmønstre (surroundeffekt og grafisk
equalizer) og lagre den i apparatets
hukommelse. Lydsmønsteret kan så senere
kaldes frem og anvendes ved afspilning af et
bånd, en CD-plade eller et radioprogram. Du
kan lave op til fem lydfiler.
Inden du begynder, skal du først vælge den
lydkarakteristik, du vil anvende som
basislyd.
3
Tryk på B eller b for at vælge det
filnummer (P FILE), hvorunder
lydeffekten skal lagres.
4
Tryk på ENTER.
De indstillede lydeffekter lagres under
det valgte filnummer. De gamle
indstillinger på denne
hukommelsesplads slettes og erstattes af
de nye indstillinger.
·
ª ·
ª ·
4
=
+
p
0
)
P
V
B
3
2
1
b
v
·
p
Få den ønskede lydeffekt frem ved
hjælp af den grafiske equalizer og
surroundeffekten. (Vi henviser til
“Justering af den grafiske equalizer”
på side 28, “Valg af surroundeffekter”
på side 27 og “Valg af
lydkarakteristik” på side 26).
29DK
Andre faciliteter
Anvendelse af Radio
Data Systemet (RDS)
Kontrol af RDS-informationen
Ved hvert tryk på DISPLAY skifter displayet
som vist herunder:
n Stationsnavn**
µ
Frekvens
µ
Programtype**
µ
Ur
µ
Effekt (P FILE) navn eller
“EFFECT ON (OFF)”
(Gælder kun modellen til Europa)
Hvad er Radio Data Systemet?
Radio Data Systemet (RDS) er en
sendeservice, der gør det muligt for
radiostationer at sende ekstra information
udover det ordinære programsignal. Denne
tuner er udstyret med praktiske RDSfaciliteter som angivelse af stationsnavn og
lokalisering af stationer ved hjælp af
programtype. RDS er kun disponibel på FMstationer.*
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer korrekt, hvis
den station der er stillet ind på, ikke sender på
korrekt vis, eller hvis dens signalstyrke er svag.
* Ikke alle FM-stationer tilbyder RDS-service, og det
er heller ikke alle RDS-stationer, der tilbyder den
samme type service. Hvis du er i tvivl, bør du
kontakte de lokale radiostationer angående
yderligere oplysning om RDS-service i dit område.
Modtagning af RDSudsendelser
/ Stil ganske enkelt ind på en station
på FM-båndet.
Når der er stillet ind på en station
med RDS-service, vil stationens
navn komme frem i displayet.
**Hvis RDS-udsendelsen ikke går igennem, er det
ikke sikkert, at stationsnavnet og programtypen
vil blive angivet på displayet.
Et tip
Hvis DISPLAY trykkes ind og holdes inde i 2
sekunder eller længere, kobles frekvensanalysatoren
henholdsvis ind/ud.
Lokalisering af en station
ved hjælp af
programtype (PTY)
Det er muligt at lokalisere en ønsket station
ved at vælge en programtype. Tuneren stiller
ind på den type programmer, der sendes, fra
de i tunerhukommelsen lagrede RDSstationer.
1/u
DISPLAY
(Tænd/
sluk-knap)
2,4 1
–
+
0
)
≠
+
3,5
–
+
g
§
30DK
1
Tryk på EDIT/PTY, mens du hører
radio.
2
Drej jog-drejeknappen for at vælge
den ønskede programtype. Se “Liste
over programtyper (PTY)” herunder.
SCIENCE
Udsendelser om naturvidenskab eller
teknologi.
VARIED
Udsendelser med interviews med kendte
personer, spørgelege og komedier.
POP
3
Tryk på ENTER.
Tuneren begynder at søge efter de faste
RDS-stationer (“SEARCH” og den valgte
programtype angives skiftevis i
displayet).
Nummeret for den faste station
begynder at blinke, når en udsendelse
går igennem.
4
5
Drej jog-drejeknappen for at få det
ønskede, faste stationsnummer frem
i displayet.
Tryk på ENTER, mens det faste
stationsnummer blinker i displayet.
Annullering af PTY-søgning
Udsendelser med popmusik.
ROCK
Udsendelser med rockmusik.
EASY MUSIC
Let underholdningsmusik (“de unge på
fyrre”).
L. CLASSICAL
Klassisk musik som f.eks.
instrumentalmusik og korværker.
S. CLASSICAL
Udsendelser med kendte orkstre,
kammermusik, opera etc..
OTHER MUSIC
Musik som f. eks. rythm and blues, og
reggae.
Tryk på EDIT/PTY igen.
WEATHER
Vejrudsigten.
Liste over programtyper (PTY)
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter og handel etc..
NEWS
Nyheder.
AFFAIRS
Programmer om bestemte emner, der
uddyber aktuelle nyheder eller forhold.
CHILDREN
Udsendelser for børn.
SOCIAL
Udsendelser om mennesker og deres liv.
RELIGION
Udsendelse om religion.
INFORMATION
Udsendelser med forbrugerråd, lægeråd,
vejrudsigt osv.
PHONE IN
Udsendelser, hvor folk kan ringe ind
udtrykke deres mening.
SPORT
Sportsudsendelser.
TRAVEL
Udsendelser om rejser.
Ikke for meddelelser på TP/TA.
EDUCATION
Oplysende udsendelser (“gør-det-selv”
typen osv.).
DRAMA
Hørespil og føljetoner.
CULTURE
Programmer om national eller regional
kultur, sprog og sociale problemer.
LEISURE
Udsendelser om fritidsaktiviteter som
for eksempel havebrug, lystfiskeri,
madlavning etc..
fortsættes
31DK
Anvendelse af Radio Data
Systemet (RDS) (fortsat)
JAZZ
Jazzudsendelser.
COUNTRY
Udsendelser med country-musik.
NATION
Udsendelser med populær musik fra et
land eller en region.
OLDIES
Udsendelser med gamle hitnumre.
FOLK
Udsendelser med folkemusik.
DOCUMENTARY
Dokumentarudsendelser.
ALARM TEST
Testsignal for ekstraudsendelser.
ALARM-ALARM
Ekstraudsendelser.
NONE
Udsendelser, som falder udenfor
ovennævnte kategorier.
Hvis du vil falde i
søvn til musik
— Sleep Timer
Du kan indstille anlægget til at slukke på et
indstillet tidspunkt. Du behøver således ikke
at være bange for at falde i søvn, mens
musikken spiller, da afbryderautomatikken
automatisk slukker for anlægget. Du kan
indstille afbryderautomatikken i 10 minutters
intervaller.
SLEEP
·
ª ·
/ Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen.
Ved hvert tryk på knappen skifter
minutangivelsen (slukke-tidspunktet)
således:
AUTO n 90min n 80min n 70min
n … n 10min n OFF n AUTO …
Bemærk
Hvis “AUTO” vælges
“NO PTY” kommer frem i displayet, når den valgte
udsendelsestype, ikke sendes.
Anlægget slukker, når den aktuelle CD-plade
eller det aktuelle bånd er færdigspillet (op til
100 minutter).
Kontrol af den resterende tid
Tryk en gang på SLEEP på fjernbetjeningen.
Ændring af slukketidspunktet
Vælg det ønskede tidspunkt ved at trykke på
SLEEP på fjernbetjeningen.
Annullering af
afbryderautomatikken
Tryk gentagne gange på SLEEP på
fjernbetjeningen, indtil “SLEEP OFF”
kommer frem i displayet.
32DK
Hvis du vil vækkes af musik
4
— Daily Timer
“ON” kommer frem i displayet, og
timeangivelsen begynder at blinke i
displayet.
Du har mulighed for at blive vækket af musik
hver morgen på et indstillet tidspunkt. Forvis
dig om, at du har stillet uret (se “Trin 2:
Indstilling af uret”).
9
Tryk på V eller v for at vælge DAILY 1
eller 2, og tryk derefter på ENTER.
1
5
Indstil det tidspunkt, hvor afspilningen
skal begynde.
Tryk på V eller v for at indstille
timetallet og tryk derefter på ENTER.
Minutangivelsen begynder at blinke.
·
ª ·
ª ·
=
+
p
0
)
P
4,5,8
V
B
b
v
·
p
3
TIMER SELECT
1
Tryk på V eller v for at indstille
minuttallet og tryk derefter på ENTER.
Timeangivelsen begynder at blinke igen.
4,5,
7
2
6
Indstil det tidspunkt, hvor
afspilningen skal slutte, ved at gå
frem som beskrevet herover.
7
Tryk på V eller v, indtil den ønskede
lydkilde er kommet frem i displayet.
Angivelserne skifter således:
nTUNER ˜ CD PLAYN
nTAPE PLAYN
1
8
Forbered den lydkilde, der skal
afspilles.
• CD: Sæt en CD-plade i. Lav et
program, hvis du vil begynde fra et
ønsket spor (se “Programmering af
CD-spor”).
• Bånd: Sæt et bånd i med den side, der
skal afspilles, udad.
• Radio: Stil ind på den ønskede, faste
station (se “Trin 3: Programmering af
radiostationer”).
2
Indstil lydstyrken.
3
Tryk på CLOCK/TIMER.
“SET (DAILY 1)” kommer frem i displayet.
Tryk på ENTER.
Timertypen (DAILY 1 eller DAILY 2)
efterfulgt af starttidspunktet, stoptidspunktet
og musikkilden kommer frem, hvorefter det
oprindelige display kommer frem.
9
Sluk for stereoanlægget.
Kontrol af indstillingen
Tryk på TIMER SELECT og tryk på V eller v
for at vælge den respektive indstilling (DAILY
1 eller DAILY 2), og tryk derefter på ENTER.
Begynd forfra fra trin 1, hvis du vil ændre
indstillingen.
Annullering af timeranvendelse
Tryk på TIMER SELECT og tryk på V eller v for at
vælge “TIMER OFF”. Tryk derefter på ENTER.
Et tip
Anlægget tændes 15 sekunder inden det indstillede
tidspunkt.
33DK
Timerstyret
optagelse fra radioen
4
Tryk på V eller v for at indstille
timetallet, og tryk derefter på ENTER.
Minutangivelsen begynder at blinke.
Hvis du vil optage fra radioen ved hjælp af
timeren, skal du først programmere
radiostationen (se “Trin 3: Programmering af
radiostationer”) og stille uret (se “Trin 2:
Indstilling af uret”) på forhånd.
REC
Tryk på V eller v for at indstille
minuttallet og tryk derefter på ENTER.
Timeangivelsen begynder at blinke igen.
7
5
·
ª ·
ª ·
3,4
=
+
p
0
)
P
V
B
3,4
b
v
·
p
2
Indstil det tidspunkt, hvor
optagelsen skal begynde.
Indstil det tidspunkt, hvor
optagelsen skal slutte, ved at gå
frem som beskrevet herover.
Starttidspunktet kommer frem efterfulgt
af stoptidspunktet, optagekilden og
radiostationen, hvorefter det oprindelige
display kommer frem.
6
Sæt et optagbart bånd i båndoptager
B.
7
Sluk for anlægget.
Når optagelsen begynder, vil lydstyrken
blive indstillet til minimum.
TIMER SELECT
Kontrol af indstillingen
1
2
Tryk på TIMER SELECT og tryk på V eller v
for at vælge “REC”, og tryk derefter på
ENTER. Begynd forfra fra trin 1, hvis du vil
ændre indstillingen.
Stil ind på den faste station (se
“Radiomodtagning” på side 12).
Tryk på CLOCK/TIMER.
“SET (DAILY 1)” kommer frem i
displayet.
3
Tryk på TIMER SELECT og tryk på V eller v
for at vælge “TIMER OFF”. Tryk derefter på
ENTER.
Bemærk
Tryk på V eller v for at vælge
“REC”, og tryk derefter på ENTER.
“ON” kommer frem i displayet, og
timecifrene begynder at blinke i
displayet.
REC
34DK
Annullering af timeranvendelse
Hvis der er tændt for anlægget på det indstillede
tidspunkt, vil optagelsen ikke finde sted.
Ekstra apparater
Tilslutning af
lydkomponenter
Vælg en af de følgende tilslutninger, alt
afhængigt af den komponent, der skal
tilsluttes og tilslutningsmetoden. Vi henviser
til betjeningsvejledningen for hver enkelt
komponent.
Tilslutning af et MD-deck
til analog optagelse
Sørg for, at farven på stik og kontakter
modsvarer hinanden. Tryk på MD, når du vil
høre lyden fra det tilsluttede MD-deck.
Til lydudgang på
MD-decket
Til lydindgang på
MD-decket
Tilslutning af MD-deck til
digital optagelse
Du har mulighed for at optage digitalt fra
CD-afspiller til MD-deck ved at anvende et
lyslederkabel.
Et tip
Hvis du tilslutter et Sony MD-deck, kan du anvende
MD · og p knapperne på dette apparats
fjernbetjening til at aktivere afspilning og til at
stoppe operationer.
fortsættes
Til DIGITAL IN-jacken på MD-decket
35DK
Tilslutning af lydkomponenter
(fortsat)
Tilslutning af en superwoofer
Der er mulighed for at tilslutte en superwoofer (ekstraudstyr).
Til super-woofer
Tilslutning af en
videobåndoptager
Sørg for, at farven på stik og kontakter
modsvarer hinanden. Tryk på VIDEO, hvis
du vil lytte til lyden fra den tilsluttede
videobåndoptager. Se betjeningsvejledningen
for hvert apparat.
Til lydudgang på videobåndoptageren
Bemærk
Tilslutning af mikrofonen
Mikrofonen (ekstraudstyr) kan tilsluttes MICjackstikket. Reguler mikrofonens lydstyrke
ved at dreje MIC LEVEL.
MIC LEVEL
–
+
0
)
≠
+
–
+
g
36DK
MIC
Når du tilslutter en VIDEO CD-afspiller, skal
audioudgangsjackstikket på VIDEO CD-afspilleren
forbindes til MD IN-jackstikkene på dette apparat.
AM-antenne
Tilslutning af
udendørsantenner
Sæt en isoleret ledning på 6 til 15 m i AMantenneterminalen. Lad den medfølgende
AM-rammeantenne forblive tilsluttet.
Modtagningen kan forbedres, hvis en
udendørsantenne anvendes. Se
betjeningsvejledningen for hvert apparat.
Jackstiktype A
Isoleret ledning (medfølger ikke)
FM-antenne
Sæt FM-antennen (kan købes separat) i
forbindelse. Det er også muligt istedet at
anvende TV-antennen.
AM
Jackstiktype A
FM
CO75
AX
IA
L
IEC-standardbøsning
(medfølger ikke)
AM
FM
CO75
AX
IA
Jackstiktype B
L
Isoleret ledning (medfølger ikke)
Jackstiktype B
AM
AM
FM
75Ω
Bemærk
Anbring AM-rammeantennen så langt væk fra
hovedapparatet som muligt.
75-ohms koaksialt kabel
(medfølger ikke)
37DK
Anden information
Forsigtighedsregler
Om netspændingen
Kontroller, inden du begynder at bruge anlægget, at
dets netspænding er identisk med den lokale
spænding.
Om sikkerheden
• Anlægget vil stadig være tilsluttet lysnettet, så
længe dets netledning sidder i en stikkontakt i
væggen, uanset om der er slukket på selve
anlægget.
• Tag anlægget ud af forbindelse med lysnettet, hvis
det ikke skal anvendes i længere tid. Tag
ledningen ud ved at tage fat i stikket, aldrig i selve
ledningen.
• Skulle der komme en genstand eller væske ind i
komponenten, skal stereoanlægget tages ud af
forbindelse og undersøges af en fagmand, før det
bruges igen.
• Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
fagmand.
Opstilling
• Anbring stereoanlægget på et sted med
tilstrækkelig luftcirkulation, så overophedning af
dets indre forhindres.
• Anbring ikke stereoanlægget på et hældende
underlag.
• Anbring ikke stereoanlægget på steder, hvor der er:
– meget varmt eller koldt
– meget støv eller snavs
– meget fugtigt
– vibrationer
– direkte sol.
• Hvis De anvender CD-plader, som har lim eller en
lignende klæbrig substans på mærkatsiden af
pladen eller som har anvendt en speciel farve, da
mærkaten tryktes, vil der være risiko for, at CDpladen eller mærkaten sætter sig fast på dele
indeni dette apparat. Hvis dette sker, er det ikke
sikkert, at CD-pladen kan tages ud, og der vil
være risiko for, at apparatet fungerer forkert.
Husk at kontrollere, at mærkatsiden på CDpladen ikke klæber, inden CD-pladen tages i brug.
Nedenstående typer CD-plader bør ikke
anvendes:
– Udlejede og brugte CD-plader med påsatte segl,
hvor limen stikker frem under seglet. Seglets
perimeter på CD-pladen er klæbrig.
– CD-plader med mærkater, som har en speciel
farve, der føles klæbrig, når man rører ved den.
Rengøring af stereoanlæggets ydre
Brug en blød klud, der er fugtet med et mildt
rengøringsmiddel.
Aftagning af højttalergitteret
Anvend begge hænder og træk gitteret lige frem for
at forhindre ribberne i at brække.
Forhindring af uforvarende
sletning af bånd
Bræk kassettetappen for side A eller B af som vist på
illustrationen, hvis du vil forhindre utilsigtet
sletning af båndet.
Båndsensorhuller
Tap for side B
Tap for side A
Korrekt behandling
• Hvis stereoanlægget bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller anbringes i et meget fugtigt værelse,
kan der dannes kondensvand på linsen indeni CDafspilleren. Hvis det sker, kan CD-afspilleren ikke
fungere efter hensigten. Tag i et sådant tilfælde CDpladen ud og lad CD-afspilleren stå tændt i omkring en
time, indtil fugten er fordampet.
• Tag alle CD-plader ud, hvis du flytter stereoanlægget.
Henvend dig gerne til din Sony forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål om eller problemer med dit
stereoanlæg.
Angående CD-plader
38DK
• Rengør CD-pladen med en renseklud, inden du spiller
den. Tør CD-pladen af fra midten og udefter.
• Anvend ikke opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin,
fortynder, husholdnings-rengøringsmidler eller antistatisk spray til LP-plader af vinyl.
• Udsæt ikke CD-plader for direkte sol eller varme
fra f.eks. et varmeappat, og lad dem ikke ligge i en
bil i solen.
Side A
Bræk
kassettetappen
for side A af
Dæk hullet med tape, hvis du senere vil optage på
båndet igen.
Pas imidlertid på ikke at dække
båndsensorhullererne, hvormed båndoptageren
automatisk registerer båndtypen.
Båndtype:
CrO2/METAL
Båndsensorhuller
NORMAL
Inden kassettebåndet sættes i
båndoptageren
Fejlfindingsoversigt
Stram båndet op. Ellers er der risiko for, at det
vikles ind i båndmekanismen og lider skade.
Anvendelse af bånd, der er
længere end 90 minutter
Sådanne bånd er meget elastiske. Skift ikke
båndbetjening hele tiden som f.eks. afspilning, stop,
fremspoling etc. Det kan bevirke, at båndet vikles
ind i båndmekanismen.
Rengøring af tonehovederne
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug.
Når tonehovederne er snavsede, vil:
– lyden blive forvrænget
– lyden blive svagere
– der forekomme lydudfald
– sletning af båndet være ufuldkommen
– optagelse ikke finde sted.
Vær omhyggelig med at rengøre tonehovederne,
inden du påbegynder vigtige optagelser eller efter
afspilning af et gammelt bånd. Brug rensekassetter
af den tørre elle våde type (kan købes separat). Se
brugsanvisningen for rensekassetten angående
detaljer.
Afmagnetisering af
tonehovederne
Afmagnetiser tonehovederne og de metaldele, der
kommer i berøring med båndet, for hver 20 til 30
timers anvendelse, med en afmagnetiseringskassette
(kan købes separat). Se brugsanvisningen for
afmagnetiseringskassetten angående detaljer.
Gør brug af nedenstående kontrolliste, hvis
du skulle løbe ind i et problem med dit
stereoanlæg.
Kontroller først, at netledningen er sat
korrekt og helt i forbindelse.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony
forhandler, hvis du ikke kan løse et evt.
problem.
Generelt
Displayet begynder at blinke, så snart du
sætter netledningen i forbindelse, uanset
om du har tændt for stereoanlægget
(demonstrations-indstilling).
•Tryk på DISPLAY (modellerne til USA,
Canada og Europa) eller på DEMO
(STANDBY) (andre modeller), når der er
slukket for anlægget. Demonstrationen
forsvinder.
Demonstrations-indstillingen kommer
automatisk frem i displayet, når du sætter
netledningen i forbindelse første gang,
eller hvis der har været en
strømafbrydelse på mere end en halv
dags tid.
Urindstillingen/de faste radiostationer/
timeren annulleres.
•Netledningen er taget ud af forbindelse
eller der har været en strømafbrydelse af
længere varighed end en halv dag.
Udfør følgende forfra igen:
– “Trin 2: Indstillingen af uret”
– “Trin 3: Programmering af
radiostationer
Udfør også “Hvis du vil vækkes af
musik” på side 33 og “Timerstyret
optagelse fra radioen” på side 34.
“0:00” (eller “12:00”) blinker i displayet.
•En strømafbrydelse er indtruffet. Stil uret
og udfør timerindstillingerne igen.
Der er ingen lyd.
•Drej VOLUME i retningen med uret.
•Hovedtelefonerne er sat i forbindelse.
•Sæt kun den nøgne del af højttalerkablet i
SPEAKER-jacken. Hvis vinyldelen af
højttalerkablet sættes i, vil højttalerkablet
blokere højttalertilslutningerne.
•Der er ingen lyd under timeroptagelse.
fortsættes
39DK
Fejlfindingsoversigt (fortsat)
Der er kraftig brum eller støj.
•Et fjensyn eller en videobåndoptager står
for tæt på stereoanlægget. Flyt
stereoanlægget væk fra fjernsynet eller
videobåndoptageren.
•A/V-kontrolforstærkeren er anbragt
under CD-afspilleren/
stereokassettebåndoptageren.
Anbring A/V-kontrolforstærkeren
ovenpå CD-afspilleren/
stereokassettebåndoptageren.
Timeren virker ikke.
•Stil uret korrekt.
“DAILY 1”, “DAILY 2” og “REC” kommer
ikke frem, når du trykker på TIMER SELECT.
•Stil uret.
•Indstil timeren korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke.
•Der er en forhindring mellem
fjernbetjeningen og stereoanlægget.
•Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
stereoanlæggets sensor.
•Batterierne er udtjente. Skift dem ud med
nye.
Der er akustisk tilbagekobling.
•Sænk lydstyrken.
•Flyt mikrofonen væk fra højttalerne eller
skift retningen af mikrofonen.
Farverne på fjernsynsskærmen er stadig
uregelmæssige.
•Sluk for fjernsynet. Tænd for det igen
efter 15 til 30 minutters forløb. Hvis
farverne stadig er uregelmæssige, skal
højttalerne flyttes længere væk fra
fjernsynet.
“PROTECT” og “PUSH POWER” kommer
skiftevis frem.
•Der har været et kraftigt, indgående
signal. Tryk på 1/u for at slukke for
anlægget, lad anlægget være slukket i et
stykke tid, og tryk derefter på 1/u igen
for at tænde for anlægget.
40DK
Højttalerne
Der kommer kun lyd ud af den ene
højttaler eller lyden fra venstre og højre
højttaler er ubalanceret.
•Kontroller højttalertilslutningerne og
højttalernes placering.
Lyden mangler bas.
•Kontroller, at højttalerens + og – jackstik
er korrekt tilsluttet.
CD-afspilleren
CD-skuffen lukker ikke.
•CD-pladen er ikke sat korrekt i.
CD-pladen kan ikke afspilles.
•CD-pladen ligger ikke fladt i CD-skuffen.
•CD-pladen er snavset.
•CD-pladen er sat i med siden med
mærkaten nedad.
•Der er dannet kondens.
Tag CD-pladen ud og lad stereoanlægget
være tændt i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
Afspilningen begynder ikke fra det første
spor.
•Afspilleren er indstillet til
programafspilning eller vilkårlig
afspilning. Tryk gentagne gange på PLAY
MODE, indtil “PROGRAM” eller
“SHUFFLE” er forsvundet fra displayet.
“OVER” angives i displayet.
•Slutningen af CD-pladen er nået. Tryk
0 ind og hold den inde for at gå tilbage.
Båndoptageren
Tuneren
Optagelse er umulig.
• Der er ikke noget bånd i
kassetteholderen.
• Tappen på kassetten er fjernet (se
“Forhindring af uforvarende sletning af
bånd” på side 38).
• Båndet har nået slutningen.
Kraftig brum eller støj (“TUNED” eller
“STEREO” blinker i displayet).
•Juster antennen.
•Signalstyrken er for svag. Sæt
udendørsantennen i forbindelse.
Hverken optagelse eller afspilning er mulig
eller lyden bliver svagere.
• Tonehovederne er snavsede. Rengør dem
(se “Rengøring af tonehovederne” på side
39).
• Indspille-/afspillehovederne er
magnetiserede. Afmagnetiser dem (se
“Afmagnetisering af tonehovederne” på
side 39).
Fuldstændig sletning af båndet er ikke
mulig.
• Indspille-/afspillehovederne er
magnetiserede. Afmagnetiser dem (se
“Afmagnetisering af tonehovederne” på
side 39).
Der er kraftig wow og flutter eller
lydudfald.
• Kapstanakslerne eller trykrullerne er
snavsede. Rengør dem (se “Rengøring af
tonehovederne” på side 39).
FM-stereoudsendelser kan ikke modtages i
stereo.
•Tryk på STEREO/MONO, så “STEREO”
kommer frem i displayet.
Nulstil stereoanlægget, hvis der
opstår andre end de herover
beskrevne problemer:
1 Tag netledningen ud af forbindelse.
2 Sæt netledningen i forbindelse igen.
3 Tryk samtidigt på GROOVE og 1/u.
4 Tryk på 1/u for at tænde for anlægget.
Anlægget nulstilles til fabriksindstillingerne.
Alle de indstillinger, du har udført, som for
eksempel faste radiostationer, uret og
timeren, slettes. Indstil dem igen.
Støjen øges, eller diskanten forsvinder.
• Indspille-/afspillehovederne er
magnetiserede. Afmagnetiser dem (se
“Afmagnetisering af tonehovederne” på
side 39).
Efter indtrykning af · (ª) eller § høres
der mekanisk støj, “EJECT” kommer frem i
displayet, og apparatet indstilles
automatisk til standby.
• Kassettebåndet er ikke sat rigtigt i. Tag
kassettebåndet ud og tænd for apparatet
igen.
41DK
Specifikationer
Forstærker
Model til Nordamerica
Fronthøjttaler:
Kontinuerlig sinuseffekt (reference)
130 + 130 watt
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Total harmonisk forvrængning
Mindre end 0,07%
(6 ohm ved 1 kHz, 40 W)
Model til Europa:
Fronthøjttaler:
DIN udgangseffekt (nominel)
80 + 80 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig sinuseffekt (reference)
100 + 100 watt
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Musik-udgangseffekt (reference)
160 watt + 160 watt
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Andre modeller:
Følgende er målt ved AC 120/220/240 V, 50/60 Hz
Fronthøjttaler:
DIN udgangseffekt (nominel)
90 + 90 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig sinuseffekt (reference)
110 + 110 watt
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Indgange
VIDEO IN:
(phono-jackstik)
MD IN:
(phono-jackstik)
MIC:
(mini-jack)
Udgange
MD OUT:
(phono-jackstik)
PHONES :
(stereo mini-jack)
FRONT SPEAKER:
REAR SPEAKER:
SUPER WOOFER:
spænding 250 mV
impedans 1 kohm
accepterer hovedtelefoner
på 8 ohm eller mere
accepterer impedans på 6
til 16 ohm
accepterer impedans på
16 ohm
Spænding 1 V, impedans
1 kohm
CD-afspiller
System
Laser
Laseroutput
Compact disc og digitalt
lydsystem
Halvlederlaser
(λ=780 nm)
Strålingsvarighed:
Konstant
Max. 44.6 µW*
*Denne output er
værdien målt på en
afstand af 200 mm fra
objektivlinsen på den
optiske pickup-blok med
7 mm apertur.
780 – 790 nm
20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)
Mere end 90 dB
Mere end 90 dB
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj forhold
Dynamisk område
CD DIGITAL OUT
(Firkantet optisk jackstik, bagside)
Bølgelængde
660 nm
Udgangsniveau
–18 dBm
Båndoptager
Optagesystem
Frekvensgang
(uden Dolby
støjreduktion)
Wow og flutter
42DK
spænding 250 mV,
impedans 47 kohm
spænding 450 mV
impedans 47 kohm
følsomhed 1 mV,
impedans 10 kohm
4-spors, 2-kanals stereo
40 – 13.000 Hz (±3 dB)
med brug af Sony TYPE I
kassettebånd
40 – 14.000 Hz (±3 dB)
med brug af Sony TYPE II
kassettebånd
±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)
Tuner
Højttaler
FM-stereo, FM/AM superheterodyn tuner
Fronthøjttaler (SS-NX1)
Højttalersystem
2-vejs, basrefleks-type,
magnetisk afskærmet
Højttalerenheder
Woofer:
17 cm,
keglemembrantype
Tweeter:
2,5 cm, dome-type
Nominal impedans
6 ohm
Mål (b/h/d)
Ca. 210 x 402 x 285 mm
Vægt
Ca. 7,0 kg netto pr.
højttaler
FM-tuner
Modtageområde
Antenne
Antenneterminaler
Mellemfrekvens
87,5 - 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm ubalanceret
10,7 MHz
UKV tuner (kun 3-bånds (FM-AM-UKV) model)
Modtageområde
65.0 - 74.0 MHz
Stereo plus
AM-tuner
Generelt
Modtageområde
2-bånds type:
Modeller til Nordamerika:530 – 1.710 kHz
(med intervallet indstillet
til 10 kHz)
531 – 1.710 kHz
(med intervallet indstillet
til 9 kHz)
Modeller til Europa:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet indstillet
til 9 kHz)
Andre modeller:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet indstillet
til 9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med intervallet indstillet
til 10 kHz)
3-bånds type:
Modeller til Mellemøsten:
MW:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet indstillet
til 9 kHz)
SW:
5,95 – 17,90 MHz
(med intervallet indstillet
til 5 kHz)
Andre modeller:
MW:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet indstillet
til 9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med intervallet indstillet
til 10 kHz)
SW:
5,95 – 17,90 MHz
(med intervallet indstillet
til 5 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Antenneterminaler
Terminal til udvendig
antenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Strømforsyning
Modeller til Nordamerika:120 V AC, 60 Hz
Modeller til Europa:
230 V AC, 50/60 Hz
Modellen til Australien: 230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Andre modeller:
120 V, 220 V eller
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Effektforbrug
Model til USA:
Model til Canada:
Model til Europa:
Andre modeller:
270 watt
270 VA
190 watt
230 watt
Mål (b/h/d):
STR-NX1:
HTC-NX1:
Ca. 225 x 202 x 356 mm
Ca. 225 x 202 x 347 mm
Vægt
STR-NX1:
HTC-NX1:
Ca. 7,2 kg
Ca. 4,2 kg
Medfølgende tilbehør:
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening (1)
Batterier (2)
FM-ledningsantenne (1)
Højttalerkabler (2)
Fronthøjttalerfødder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
43DK
Indeks
A
Afbryderautomatik 32
Afspilning af
en CD-plade 10
en fast radiostation 12
et bånd 15
spor gentagelsesvis
(Repeat Play) 19
spor i vilkårlig
rækkefølge (Shuffle Play)
19
spor i ønsket rækkefølge
(Programme Play) 20
Almindelig afspilning 10
Antenner 5, 37
Automatisk lydkildevalg 11,
13, 16
B
Batterier 6
Beskyttelse af optagelser 38
Bevarelse af optagelser 38
C
CD-afspiller 18
CD-synkroniseret afspilning
11
D, E
Daglig timer 33
DBFB 25
Display 18
G
Gentaget afspilning 19
GROOVE 25
H
Højttalere 36
I
Indstilling af uret 7
Indstilling på faste
radiostationer 12
J, K
Justering af
den grafiske equalizer
28
lyden 25
lydstyrken 11, 16
L, M
Lydjustering 25
Faste radiostationer 8
Fejlfinding 39
44DK
Radio Data System (RDS) 30
Radiostationer
forprogrammering af 8
indstilling på 12
Redigering 23
S
Shuffle-afspilning 19
Stationsindstillings-interval 8
Stationsnavn 30
T
Timer
falde i søvn til musik 32
timerstyret optagelse 34
vækning af musik 33
Tilslutning af
anlægget 6
antennerne 5, 37
ekstra apparater 35
hovedapparatet 4
Tuner 12, 30
N
Nulstilling af stereoanlægget
41
O
One-touch afspilning 11, 13,
16
Optagelse af
en CD-plade 11
en radioudsendelse 14
timerstyret optagelse 34
P, Q
F
R
Personlig fil 29
Programafspilning 20
PTY 30
U
Urindstilling 11
V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
Valg af lydkarakteristik 26
45DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi älä avaa koteloa. Huolto
on jätettävä aina ammattihenkilön suoritettavaksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Tämä laite on luokiteltu
luokan 1 laserlaitteeksi.
Merkintä “LUOKAN 1
LASERLAITE” on laitteen
takaseinässä.
Tässä stereojärjestelmässä on Dolby* B-tyyppinen
kohinanvaimennusjärjestelmä.
* Valmistettu Dolby Laboratories Licensing
Corporation’ in lisenssillä.
DOLBY ja kaksois-D tunnus a ovat Dolby
Laboratories Licensing Corporation’ in
tavaramerkkejä.
MHC-NX1 koostuu seuraavista laitteista:
– A/V säätövahvistin STR-NX1
– CD-soitin/stereokasettidekki HTC-NX1
– Kaiutinjärjestelmä SS-NX1
2FI
Sisältö
Aloittaminen
Vaihe 1: Järjestelmän liittäminen ........ 4
Vaihe 2: Kellon säätö aikaan ................ 7
Vaihe 3: Radioasemien esiviritys ........ 8
Virran säästö valmiustilamuodolla ..... 9
Perustoimet
CD-levyn soitto ..................................... 10
CD-levyn äänittäminen ....................... 11
Radion kuuntelu ................................... 12
Äänitys radiosta ................................... 14
Nauhan soitto ....................................... 15
Äänitys nauhalta .................................. 17
CD-soitin
CD-näytön käyttö ................................. 18
CD-raitojen soitto kertaalleen ............. 19
CD-raitojen soitto
hajajärjestyksessä ........................... 19
CD-raitojen ohjelmointi ....................... 20
Kasettidekki
Äänitys nauhalle manuaalisesti ......... 22
CD-levyn äänittäminen
määrittelemällä raitajärjestys ....... 23
Äänen säätö
Äänen säätäminen ................................ 25
Äänen korostuksen valinta ................. 26
Näytön kirkkauden muuttaminen ..... 27
Ympäristötilatehosteiden valinta ....... 27
Graafisen taajuuskorjaimen säätö ...... 28
Oman äänikorostustiedoston
tekeminen ....................................... 29
Muita ominaisuuksia
Radiotietojärjestelmän
käyttö (RDS)* .................................. 30
Nukahtaminen musiikin soittoon ...... 32
Herääminen musiikin soittoon ........... 33
Radio-ohjelman ajastinäänitys ........... 34
FI
Valinnaiset laitteet
Audiolaitteiden liittäminen ................ 35
Videonauhurin liittäminen ................. 36
Ulkoantennien liittäminen .................. 37
Lisätietoja
Huomautuksia ...................................... 38
Vianetsintä ............................................. 39
Tekniset tiedot ...................................... 42
Hakemisto ............................................. 44
* Vain Euroopan mallille.
3FI
Aloittaminen
Vaihe 1: Järjestelmän liittäminen
Liitä järjestelmäsi varusteisiin kuuluvilla johdoilla ja varusteilla suorittamalla toimenpiteet 15.
Jos stereojärjestelmä sijoitetaan pystysuoraan
Aseta A/V säätövahvistin aina CD-soittimen/stereokasettidekin päälle.
ULA-antenni
AM-kehäantenni
1
3
4
2
2
Etukaiutin (Oikea)
5
2
Etukaiutin (Vasen)
Huomautus asennuksesta
A/V-säädin on aina asennettava päällimmäiseksi kuten kuvassa on näytetty. Jos A/V-säädin asennetaan CDsoittimen/stereodekin alle, nauhoja soitettaessa saattaa esiintyä kohinaa.
4FI
1 Liitä litteä johto SYSTEM CONTROL
-liittimiin niin, että se napsahtaa.
Irrottaminen
3 Liitä ULA/AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se.
Liitintyyppi A
AM-kehäantenni
Suorista ULA-johtoantenni
vaakasuoraan.
AM
FM
CO 75 Ω
AXI
AL
2 Liitä etukaiuttimet.
Liitä kaiutinjohdot liittimiin FRONT
SPEAKER alla kuvatulla tavalla.
Työnnä paikalleen vain se osa,
josta on poistettu eristettä.
R
+
Liitintyyppi B
AM-kehäantenni
L
Suorista ULA-johtoantenni
vaakasuoraan.
AM
+
FM
Punainen/
Yksivärinen (‘)
75Ω
–
Musta/
Juovikas (’)
HUOM!
Kohinan estämiseksi kaiutinjohdot on
pidettävä poissa antennien lähettyviltä.
HUOM!
Sijoita AM-kehäantenni mahdollisimman kauas
päälaitteesta.
jatkuu
5FI
Vaihe 1: Järjestelmän liittäminen
(jatkuu)
4 Malleille, joissa on jännitteen
valitsin, aseta VOLTAGE
SELECTOR paikallista
virtajännitettä vastaavaan asentoon.
SELECTOR
- 240V
0V
12
0V
230
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat etukaiuttimien
levyt paikalleen etukaiuttimien pohjaan, jotta
kaiuttimet ovat vakaat ja saadaan estetyksi
niiden liukuminen.
22
VOLTAGE
Etukaiuttimien levyjen kiinnitys
5 Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Kahden AA (R6) pariston
asettaminen kauko-ohjaimeen
Esittely näkyy näytössä. Kun painetaan
painiketta 1/u, järjestelmän virta
kytkeytyy ja esittely loppuu
automaattisesti.
Jos pistokkeen sovitin ei sovi
seinäpistorasiaan, irrota se pistokkeesta
(vain malleille, joissa on sovitin).
]
}
}
]
Vihje
Katso s. 35.
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun kauko-ohjain ei enää käytä
järjestelmää, vaihda kumpikin paristo.
Esittelyn lopettaminen
HUOM!
Kun kello säädetään aikaan (Vaihe 2: Kellon
säätö aikaan), esittely loppuu.
Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkään aikaan,
ota paristot pois paristovuodon aiheuttamien
vaurioiden estämiseksi.
Valinnaisten laitteiden liittäminen
Esittely voidaan käynnistää/lopettaa
uudelleen painamalla painiketta DISPLAY
(USA:n, Kanadan ja Euroopan malleissa) tai
DEMO (STANDBY) (muissa malleissa)
järjestelmän virran ollessa katkaistu.
Vihje
Bassoääntä voidaan voimistaa liittämällä erillinen
superbassokaiutin superbassokaiuttimen liittimeen.
Tämän laitteen kuljetus
Suorita seuraavat toimet CD-mekanismin
suojaamiseksi.
1 Painele painiketta CD (tai FUNCTION
kauko-ohjaimesta toistuvasti), kunnes
“CD” tulee näkyviin näyttöön.
2 Pidä painike ENTER painettuna ja paina
painiketta 1/u niin, että “LOCK” tulee
näkyviin näyttöön.
6FI
Vaihe 2: Kellon säätö
aikaan
Kello on säädettävä aikaan, jotta voitaisiin
käyttää ajastimen ohjaamia toimintoja.
Euroopan mallien kellossa on 24 tunnin
järjestelmä ja muissa malleissa on 12 tunnin
järjestelmä.
Kuvissa on malli, jossa on 24 tunnin
järjestelmä.
1
Paina painiketta CLOCK/TIMER.
Tuntilukema vilkkuu.
2
Säädä tuntilukema painamalla V tai v.
Euroopan mallien kellossa on 24 tunnin
järjestelmä ja muissa malleissa on 12
tunnin järjestelmä.
3
Paina painiketta ENTER.
Minuuttilukema vilkkuu.
·
ª ·
4
Säädä minuuttilukema painamalla
V tai v.
5
Paina painiketta ENTER.
ª ·
3,5
=
+
p
0
)
P
V
B
2,4
b
v
·
1
p
Kello alkaa käydä.
Vihjeitä
• Jos teet virheen, aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Kun aika säädetään, esittelymuoto lakkaa
toimimasta.
Jos haluat saada esittelymuodon näkyviin, paina
painiketta DISPLAY (USA:n, Kanadan ja
Euroopan mallit) tai DEMO (STANDBY) (muut
mallit) virran ollessa katkaistu.
Ajan muuttaminen
Edellä on kuvattu miten kello säädetään
aikaan virran ollessa katkaistu. Jos kelloa
joudutaan säätämään virran ollessa kytketty,
toimi seuraavalla tavalla:
1 Paina painiketta CLOCK/TIMER.
2 Valitse painiketta V tai v painamalla SET
CLOCK.
3 Paina painiketta ENTER.
4 Suorita yllä olevat vaiheet 2-5.
HUOM!
Kellon säädöt pyyhkiytyvät pois irrotettaessa
virtajohto tai jos esiintyy virtakatko.
7FI
Vaihe 3: Radioasemien
esiviritys
1
Vastaanotettavat kaistat vaihtelevat
hankitusta mallista riippuen.
Varmista mitkä kaistat voidaan ottaa
vastaan.
Joka kerta, kun painat painiketta, kaista
muuttuu seuraavalla tavalla:
2 kaistan malli:
FM ˜ AM
3 kaistan malli:
FM n MW n SW
Viritettävien asemien lukumäärä:
– 2 kaistan malli: 20 ULA:lta ja 10 AM:lta.
– 3 kaistan malli: 20 ULA:lta, 10 KA:lta ja 10
LA:lta tai 20 ULA:lta, 10 AM:lta ja 5
UKV:lta riippuen mallista.
1 3
Jog-säädin
n
1/u
(Virta)
Painele painiketta TUNER BAND
toistuvasti, kunnes haluamasi kaista
tulee näkyviin näyttöön.
n
tai
FM n AM n UKV*
* “STEREO PLUS” näkyy valittaessa
UKV.
–
+
0
)
≠
2
+
–
+
Pidä painike + tai – painettuna,
kunnes taajuusmerkintä alkaa
muuttua, ja vapauta se sitten.
Selaus loppuu, kun järjestelmä virittää
kohdalle jonkin aseman. “TUNED” ja
“STEREO” (stereo-ohjelman ollessa
kyseessä) tulevat näkyviin.
g
24
TUNED
STEREO
MHz
3
Paina painiketta TUNER MEMORY.
Esiviritysnumero vilkkuu näytössä.
Asemat esiviritetään alkaen
esiviritysnumerosta 1.
Esiviritysnumero
TUNED
STEREO
4
Paina painiketta ENTER.
Asema on tallennettu muistiin.
5
8FI
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 1-4.
Heikkosignaalisen aseman
virittäminen
Viritä asemalle manuaalisesti painelemalla
painiketta + tai – toistuvasti vaiheessa 2.
Virran säästö
valmiustilamuodolla
Uuden aseman esivirittäminen jo
esiviritetylle esiviritysnumerolle
(Vain USA:n, Kanadan ja Euroopan
malleille)
Aloita uudelleen vaiheesta 1. Valitse vaiheen
3 jälkeen Jog-säädintä kääntämällä se
esiviritysnumero, jolle haluat tallentaa uuden
aseman.
Virrankulutusta voidaan alentaa minimiin
(virransäästömuoto) ja säästää näin virtaa
valmiustilamuodolla.
Voit lisätä uuden esiviritysnumeron edellisen
jälkeen.
1/u
(Virta)
DISPLAY
Esiviritetyn aseman poistaminen
1 Paina painiketta TUNER MEMORY,
kunnes esiviritysnumero vilkkuu näytössä.
TUNED
STEREO
2 Valitse Jog-säädintä kääntämällä se
esiviritysnumero, jonka asema halutaan
poistaa.
Valitse “ALL ERASE”, jos haluat poistaa
asemat kaikilta esiviritysnumeroilta.
3 Paina ENTER.
“COMPLETE!!” tulee näkyviin.
Kun asemat poistetaan joltakin
esiviritysnumerolta, esiviritysnumerot
vähenevät yhdellä ja kaikki poistetun
esiviritysnumeron jälkeen tulevat
esiviritysnumerot saavat uuden numeron.
AM-viritysjakson muuttaminen
(lukuunottamatta Euroopan ja Keskiidän mallia)
AM-viritysjakso on tehtaalla säädetty 9 kHz:iin
(joillakin alueilla 10 kHz:iin). AM-viritysjakso
muutetaan virittämällä ensin jollekin AM-asemalle
ja katkaisemalla sitten virta. Kytke virta uudelleen
pitäessäsi painiketta TUNER MEMORY painettuna
ja painamalla samalla painiketta 1/u. Kun jakso
muutetaan, esiviritetyt AM-asemat pyyhkiytyvät
pois muistista. Jakso saadaan palautettua ennalleen
toistamalla edellä mainittu toimenpide uudelleen.
Vihje
Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa puoli päivää
vaikka virtajohto irrotetaan tai esiintyy virtakatko.
–
+
0
)
≠
+
–
+
g
POWER SAVE/DEMO
(STANDBY)
/ Paina POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) virran ollessa katkaistu.
Järjestelmä kytkeytyy
virransäästömuodolle ja kellonäyttö
katoaa. Järjestelmän virta kytketään/
katkaistaan painamalla painiketta 1/u.
Vihjeitä
• Joka kerta, kun painat painiketta POWER SAVE/
DEMO (STANDBY) virransäästömuodolla, näyttö
vuorottelee virransäästömuodon ja
esittelymuodon välillä.
• 1/u merkkivalo ja ajastimen merkkivalo (kun ajastin
on säädetty) palavat myös virransäästömuodolla.
• Ajastin toimii virransäästömuodolla.
Huomautuksia
• Aikaa ei voi säätää virransäästömuodolla.
• Soitto yhden näppäimen painalluksella ei toimi
virransäästömuodolla.
Virransäästömuodon lopettaminen
Paina painiketta DISPLAY.
Kellonäyttö tulee näkyviin.
9FI
Perustoimet
CD-levyn soitto
— tavallinen soitto
CD·
·
ª ·
Viisi CD-levyä voidaan soittaa perätysten.
=/+
ª ·
PLAY MODE
jog dial
VOLUME
1/u
(Virta)
=
+
p
0
)
P
p
P
V
0/)
B
b
v
·
–
+
0
)
≠
–
+
p
+
g
§
1
1
2
·
∏
π
3
Jos levyä ei aseteta paikalleen oikein,
laite ei tunnista sitä.
4
5
ª
·
π
ª
·
Paina jotakin painikkeista CD 1~5 §
ja aseta levyalustalle CD-levy.
Etikettipuoli
ylöspäin. Kun
soitat CDsinglelevyn,
aseta se alustan
sisimmälle
ympyrälle.
π
§
1
2
·
∏
π
4
5
ª
·
π
ª
§
§
3
·
π
§
§
·
π
Sulje levyalusta painamalla samaa
painiketta. Kun haluat asettaa paikalleen
toisia CD-levyjä, avaa levyalusta
painamalla muiden numeroiden
painiketta §.
21
2
Paina jotakin painikkeista DISC 1~5.
Levyalusta sulkeutuu ja soitto alkaa. Jos
painiketta · (tai CD · kaukoohjaimesta) painetaan, soitto alkaa sen
alustan CD-levyltä, jonka painike palaa
vihreänä.
Levyalustan numero Soittoaika
1
10FI
Raitanumero
CD-levyn soitto (jatkuu)
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soiton
Paina painiketta π (p kaukoohjaimesta).
Kytkeä tauon
Paina painiketta ∏ (P kaukoohjaimesta). Soittoa jatketaan
painamalla painiketta
uudestaan.
Valita raidan
Käännä soiton tai tauon aikana
JOG-säädintä myötäpäivään
(eteenpäin siirtymistä varten)
tai vastapäivään (taaksepäin
siirtymistä varten) ja vapauta
se, kun löydät haluamasi
raidan. (Tai paina kaukoohjaimen painiketta +
(eteenpäin siirtymistä varten)
tai = (taaksepäin siirtymistä
varten).)
Paina painiketta ) tai 0
(tai )/0 kauko-ohjaimesta)
soiton aikana ja vapauta se
halutussa kohdassa.
Valita CDlevyn laitteen
ollessa
pysäytetty
Paina painiketta DISC 1~5 (tai
D. SKIP kauko-ohjaimesta)
Soittaa
ainoastaan
valitun CDlevyn
Painele painiketta PLAY
MODE toistuvasti, kunnes
“1 DISC” tulee näkyviin.
Soittaa kaikki
CD-levyt
Paina painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes “ALL
DISCS” tulee näkyviin.
HUOM!
Älä sulje levyalustaa väkisin, sillä CD-soitin saattaa
mennä epäkuntoon. Sulje levyalusta aina
painamalla sopivaa painiketta CD 1~5 §.
CD-levyn äänittäminen
— Tahdistettu CD-äänitys
Käyttämällä CD SYNC-painiketta CD-levyn
äänitys nauhalle käy helposti. Voit käyttää
TYPE I (normaali) tai TYPE II (CrO2) nauhoja.
Äänitystaso säätyy automaattisesti.
§
1
2
·
Säätää
äänenvoimakkuutta
∏
π
3
4
5
ª
Ottaa CD-levyn Paina jotakin painikkeista
pois
CD 1~5 §.
Vaihtaa muut
CD-levyn
soiton aikana
2
ª
Perustoimet
Etsiä tietyn
kohdan raidalta
• Toiselta lähteeltä voidaan kytkeä CD-soittimelle ja
aloittaa CD-soitto painamalla vain painiketta ·
tai painikkeita DISC 1~5 (automaattinen lähteen
valinta).
• Jos soittimessa ei ole CD-levyä, “CD NO DISC”
näkyy näytössä.
• Kun valitaan sellainen levyalusta, jolla on CD-levy
(tai jonka CD-levy soi), kyseisen alustan painike
DISC 1~5 palaa vihreänä.
Avaa jotakin painikkeista
CD 1~5 § painamalla se
levyalusta, jolla on vaihdettava
CD-levy. Kun olet vaihtanut
CD-levyn, sulje levyalusta
painamalla samaa painiketta.
Kun alusta on auki, kyseisen
alustan DISC 1~5 painikkeen
merkkivalo vilkkuu oranssina.
Käännä VOLUME-säädintä (tai
paina painiketta VOLUME +/
– kauko-ohjaimesta).
Vihjeitä
• Painikkeen · painaminen virran ollessa
katkaistu kytkee virran automaattisesti ja
käynnistää CD-soiton, jos alustalla on CD-levy
(soitto yhden näppäimen painalluksella). Kun
järjestelmä on virransäästömuodolla, soitto yhden
näppäimen painalluksella ei toimi.
·
π
ª
·
π
§
§
4
1
DOLBY NR
3 5 π 1
Paina painiketta § ja aseta tyhjä
nauha dekkiin B.
Se puoli, jolle
halutaan
äänittää,
eteenpäin
§
jatkuu
11FI
CD-levyn äänittäminen (jatkuu)
2
Paina jotakin painikkeista CD 1~5 §
ja aseta CD-levy paikoilleen.
§
1
2
·
∏
π
3
4
1/u
(Virta)
2
5
ª
·
π
ª
·
§
3
— Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
Esiviritä asemat ensin virittimen muistiin
(katso “Vaihe 3: Radioasemien esiviritys”).
Paina sitten painiketta uudelleen
levyalustan sulkemiseksi.
Etikettipuoli
ylöspäin. Kun
soitat CDsinglelevyn,
aseta se alustan
sisimmälle
ympyrälle.
Radion kuuntelu
5
1
π
§
Paina painiketta CD SYNC.
Dekki B on valmis äänitykseen ja CDsoitin valmis toistoon. · merkkivalo
(etupuolelle) syttyy palamaan.
4
STEREO/MONO
–
+
0
)
≠
Kun haluat äänittää yhdelle
puolelle, valitse A painelemalla
painiketta DIRECTION toistuvasti.
Kun haluat äänittää kummallekin
puolelle, valitse ß (tai RELAY).
–
+
+
g
–/+
VOLUME
Paina painiketta REC PAUSE/START.
Äänitys alkaa.
·
1
Äänityksen lopettaminen
Paina painiketta π dekistä B tai CDsoittimesta.
Vihjeitä
• Jos halutaan äänittää käänteiseltä puolelta, paina
painiketta ª niin, että ª (kääntöpuolelle) syttyy
palamaan.
• Kun äänität kummallekin puolelle, aloita
etupuolelta. Jos aloitat kääntöpuolelta, äänitys
lakkaa sen lopussa.
• Kun haluat vaimentaa matalatasoisten
korkeataajuisten äänten nauhasuhinaa, paina
painiketta DOLBY NR niin, että “DOLBY NR”
tulee näkyviin painikkeen CD SYNC painamisen
jälkeen.
HUOM!
12FI
• Äänityksen aikana ei voi kuunnella muuta
lähdettä.
• Dolby-kohinanvaimennus on poissa toiminnasta
ja DIRECTION ( A tai RELAY) on asennossa
ß, kun verkkovirta katkaistaan.
=/+
ª ·
ª ·
=
+
p
0
)
P
V
B
b
v
·
p
VOLUME +/–
1
Painele painiketta TUNER BAND
toistuvasti, kunnes haluamasi kaista
tulee näkyviin näyttöön.
n
Vastaanotettavat kaistat riippuvat
hankitusta mallista.
Tarkasta mitkä kaistat voidaan ottaa
vastaan.
Joka kerta, kun painat painiketta, kaista
muuttuu seuraavalla tavalla:
2 kaistan malli:
FM ˜ AM
3 kaistan malli:
FM n MW n LW
tai
FM n AM n UKV*
n
≠
Esiviritysnumero
Säätää
Käännä VOLUMEäänenvoimakkuutta säädintä (tai paina
painiketta VOLUME +/–
kauko-ohjaimesta).
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä .
Manuaalista viritystä varten painele
painiketta – tai + toistuvasti.
Automaattista viritystä varten pidä painike –
tai + painettuna.
+
Käännä
myötäpäivään (tai
paina painiketta +
kauko-ohjaimesta),
kun haluat päästä
suurempinumeroiselle
esiviritetylle asemalle.
• Painikkeen TUNER BAND painaminen virran
ollessa katkaistu kytkee automaattisesti virran ja
virittää kohdalle viimeksi kuunnellun aseman
(soitto yhden näppäimen painalluksella). Kun
järjestelmä on virransäästömuodolla, soitto yhden
näppäimen painalluksella ei toimi.
• Toiminto voidaan kytkeä muulta lähteeltä radiolle
painamalla painiketta TUNER BAND
(automaattinen lähteen valinta).
• Jos ULA-lähetyksessä on paljon kohinaa, paina
painiketta STEREO/MONO niin, että “MONO”
tulee näkyviin näyttöön. Stereotehostetta ei ole,
mutta kuuluvuus paranee. Stereotehoste saadaan
takaisin painamalla samaa painiketta uudelleen.
• Lähetysten kuuluvuutta parannetaan muuttamalla
varusteisin kuuluvien antennien suuntaa.
Perustoimet
Viritä halutulle esiviritetylle
asemalle kääntämällä JOG -säädintä
(tai painamalla painiketta = tai
+ kauko-ohjaimesta).
Käännä vastapäivään
(tai paina painiketta
= kaukoohjaimesta), kun
haluat päästä
pienempinumeroiselle
esiviritetylle
asemalle.
Toimi näin
Panna radion kiinni Paina painiketta
1/u (Virta).
Vihjeitä
* “STEREO PLUS” näkyy valittaessa
UKV.
2
Kun haluat
Taajuus
TUNED
STEREO
MHz
Kun on esiviritetty ainoastaan yksi asema,
“ONE PRESET” näkyy näytössä.
13FI
Esiviritysnumero
Taajuus
Äänitys radiosta
TUNED
STEREO
MHz
Radio-ohjelma voidaan äänittää nauhalle
hakemalla esiin esiviritetty asema. Voit
käyttää TYPE I (normaali) tai TYPE II (CrO2)
nauhoja. Äänitystaso säätyy automaattisesti.
1/u
(Virta)
2
–/+
3
1
Paina painiketta § ja aseta tyhjä
nauha dekkiin B.
Se puoli, jolle
halutaan
äänittää,
eteenpäin
§
4
–
+
0
)
≠
Dekki B on valmis äänitykseen.
–
+
+
g
5
Kun haluat äänittää yhdelle
puolelle, valitse A painelemalla
painiketta DIRECTION toistuvasti.
Kun haluat äänittää kummallekin
puolelle, valitse ß (tai RELAY).
6
Paina painiketta REC PAUSE/
START.
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
ª
·
Paina painiketta REC PAUSE/
START.
π
ª
·
π
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
§
§
Paina painiketta π dekistä B.
Vihjeitä
ª
π
4,6
3
1
Valitse haluamasi kaista painamalla
painiketta TUNER BAND.
2
Hae esiviritetty asema esille
kääntämällä JOG-säädintä.
Käännä
vastapäivään kun
haluat päästä
pienempinumeroiselle
esiviritetylle
asemalle.
14FI
5
DOLBY NR
≠
+
Käännä
myötäpäivään
kun haluat päästä
suurempinumeroiselle
esiviritetylle
asemalle.
• Jos halutaan äänittää käänteiseltä puolelta, paina
painiketta ª niin, että ª (kääntöpuolelle) syttyy.
• Kun äänität kummallekin puolelle, aloita
etupuolelta. Jos aloitat kääntöpuolelta, äänitys
lakkaa sen lopussa.
• Kun haluat äänittää sellaiselta asemalta, jota ei ole
esiviritetty, viritä kyseiselle asemalle
manuaalisesti käyttämällä painikkeita – ja +.
• Kun haluat vaimentaa matalatasoisten
korkeataajuisten äänten nauhasuhinaa, paina
painiketta DOLBY NR niin, että “DOLBY NR”
syttyy painikkeen REC PAUSE/START vaiheessa
6 painamisen jälkeen.
• Jos radiolähetystä äänitettäessä kuuluu kohinaa,
yritä vaimentaa kohinaa siirtämällä vastaavaa
antennia.
HUOM!
Dolby-kohinanvaimennus on poissa toiminnasta ja
DIRECTION ( A tai RELAY) on asennossa ß,
kun verkkovirta katkaistaan.
Nauhan soitto
·
Voit käyttää minkä tyyppistä nauhaa tahansa,
TYPE I (normaali), TYPE II (CrO2) tai TYPE DECK Aª·
IV (metalli), koska dekki tunnistaa
DECK Bª·
nauhatyypin automaattisesti. Voit etsiä
haluamasi kappaleet myös Jog-säätimen
AMS- toimintoja* käyttämällä. Dekki A tai B
0/)
valitaan painamalla (kauko-ohjaimesta)
painiketta DECK A ª· tai DECK B
ª·.
ª ·
ª ·
=
+
p
0
)
P
p
V
B
b
v
·
p
* AMS (automaattinen musiikin tunnistin)
1/u
(Virta)
VOLUME
VOLUME +/–
+
)
≠
1
–
+
Paina painiketta § ja aseta äänitetty
nauha dekkiin A tai B.
+
Toistettava
puoli
eteenpäin
g
Perustoimet
–
0
§
1
2
·
∏
π
3
4
§
5
ª
·
π
ª
·
2
π
§
Kun haluat toistaa kummallakin dekillä
perätysten, valitse RELAY (perättäinen
toisto).***
§
1 32
π
DOLBY NR
π
1
Painele painiketta DIRECTION
toistuvasti ja valitse A, kun haluat
toistaa yhden puolen. Valitse ß**,
kun haluat toistaa kummankin puolen.
3
Paina painiketta ·.
Paina painiketta ª kääntöpuolen
soittamista varten. Nauha alkaa soida.
** Dekki pysähtyy automaattisesti toistettuaan
järjestyksen viisi kertaa.
***Perättäinen toisto noudattaa aina seuraavaa
järjestystä:
Dekki A (etupuoli), dekki A (kääntöpuoli), dekki
B (etupuoli), dekki B (kääntöpuoli).
jatkuu
15FI
Nauhan soitto (jatkuu)
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
toiston
Paina painiketta π (tai p
kauko-ohjaimesta)
Kelata nopeasti
eteenpäin
Paina painiketta ) kaukoohjaimesta soittaessasi
etupuolta tai painiketta 0
soittaessasi kääntöpuolta.
Kelata
taaksepäin
Paina painiketta 0 kaukoohjaimesta soittaessasi
etupuolta tai painiketta )
soittaessasi kääntöpuolta.
Ottaa kasetin
pois
Paina painiketta §.
Säätää
äänenvoimakkuutta
Käännä VOLUME-säädintä
(tai paina painiketta
VOLUME +/– kaukoohjaimesta).
Käännä soiton aikana JOG-säädintä samaan
suuntaan kuin merkkivalo ª tai ·, kun
haluat etsiä edestäpäin. Kun haluat päästä
taaksepäin, käännä vastakkaiseen suuntaan.
(Tai paina painiketta = tai + kaukoohjaimesta.)
Etsintäsuunta + (eteenpäin) tai – (taaksepäin)
ja ohitettavien kappaleiden lukumäärä (1~9)
näkyy näytössä.
Esimerkki: etsitään 2 kappaletta eteenpäin
DOLBY NR
* AMS (automaattinen musiikin tunnistin)
Vihjeitä
• Painikkeen · tai ª painaminen virran ollessa
katkaistu kytkee virran automaattisesti ja kytkee
nauhan toiston, jos dekissä on kasetti (toisto
yhden näppäimen painalluksella). Kun järjestelmä
on virransäästömuodolla, soitto yhden näppäimen
painalluksella ei toimi.
• Toiselta lähteeltä voidaan kytkeä dekille
painamalla vain painiketta · tai ª
(automaattinen lähteen valinta).
• Jos soitettava nauha on äänitetty käyttämällä
Dolby-kohinanvaimennusta, kohinaa voidaan
vaimentaa painamalla painiketta DOLBY NR niin,
että “DOLBY NR” syttyy.
16FI
Raidan alun etsiminen (AMS*)
HUOM!
• AMS-toiminto ei toimi oikein seuraavissa
tapauksissa:
– Kun kappaleiden välillä olevat äänittämättömät
kohdat ovat alle 4 sekunnin pituiset.
– Jos oikealle ja vasemmalle kanavalle on
äänitetty täysin erilaista tietoa.
– Jos nauhalla on pitkään kestäviä erittäin hiljaisia
tai matalataajuisia kohtia (esim.
baritonisaksofonilla soitettuja).
– Jos laite sijaitsee televisiovastaanottimen
läheisyydessä. (Tällaisissa tapauksissa
suosittelemme laitteen siirtämistä kauemmas
televisiovastaanottimesta tai virran
katkaisemista televisiovastaanottimesta.)
• Dolby-kohinanvaimennus on poissa toiminnasta
ja DIRECTION ( A tai RELAY) on asennossa
ß, kun verkkovirta katkaistaan.
1
Äänitys nauhalta
— Nopea kopiointi
Paina painiketta § ja aseta äänitetty
nauha dekkiin A ja tyhjä nauha
dekkiin B.
Toistettava/
äänitettävä
puoli
eteenpäin
Voit käyttää TYPE I (normaali) tai TYPE II
(CrO2) nauhoja. Äänitystaso säätyy
automaattisesti.
1/u
(Virta)
§
2
Paina painiketta HI-DUB.
Dekki B on valmis äänitykseen.
–
+
0
)
≠
–
+
3
Kun haluat äänittää yhdelle
puolelle, valitse A painelemalla
painiketta DIRECTION toistuvasti.
Kun haluat äänittää kummallekin
puolelle, valitse ß (tai RELAY).
4
Paina painiketta REC PAUSE/
START.
+
g
2
·
∏
π
Kopiointi alkaa.
3
4
5
Kopioinnin lopettaminen
ª
·
π
ª
·
π
Paina painiketta π dekistä A tai B.
Perustoimet
§
1
Vihjeitä
§
1
§
3
π
2 4 π 1
DOLBY NR
• Kun kopioidaan kummallekin puolelle, aloita
äänitys etupuolelta. Jos aloitat äänityksen
kääntöpuolelta, äänitys loppuu sen lopussa.
• Jos DIRECTION säädetään asentoon ß
käytettäessä eri pituisia kasetteja, dekkien kasetit
muuttavat suuntaa eri aikaan toisistaan
riippumatta. Kun valitset asennon RELAY, kasetit
muuttavat suuntaa yhtäaikaa.
• Painiketta DOLBY NR ei tarvitse säätää, sillä
dekin B nauha äänittyy automaattisesti samalla
tavalla kuin dekin A nauha on äänitetty.
• Dolby-kohinanvaimennus on poissa toiminnasta
ja DIRECTION ( A tai RELAY) on asennossa
ß, kun verkkovirta katkaistaan.
17FI
CD-soitin
/ Paina painiketta DISPLAY.
CD-näytön käyttö
On mahdollista tarkastaa parhaillaan soivalla
raidalla tai CD-levyllä jäljellä oleva aika.
Kun laitteeseen on asetettu CD TEXT-levy,
voit nähdä levylle tallennetut tiedot kuten
esim. levyn ja taiteilijan nimet. Kun laite
havaitsee CD TEXT-levyn, “CD TEXT”merkintä tulee näkyviin näyttöön.
1/u
(Virta)
DISPLAY
–
+
0
)
≠
+
g
–
+
Joka kerta, kun painat painiketta
tavallisen toiston tai pysäytystilan
aikana, näyttö muuttuu seuraavalla
tavalla:
Tavallisen toiston aikana
n Parhaillaan soivan raidan soittoaika.
µ
Parhaillaan soivalla raidalla jäljellä oleva
aika.
µ
Parhaillaan soivalla CD-levyllä jäljellä
oleva aika (1 levyn muoto 1 DISC) tai
“--.--” näyttö (kaikkien levyjen muoto
ALL DISCS)
µ
Parhaillaan soivan raidan otsikkonimi*
µ
Kellonäyttö (kahdeksan sekunnin ajan)
µ
Tehosteen (P FILE) nimi tai “EFFECT
ON (OFF)”
Pysäytystilassa
n CD:n otsikkonimi*
µ
Taiteilijatiedot*
µ
Raitojen lukumäärä ja soittoaika**
µ
Kellonäyttö (kahdeksan sekunnin ajan)
µ
Tehosteen (P FILE) nimi tai “EFFECT
ON (OFF)”
* Vain CD TEXT -levyillä (jotkut kirjaimet eivät
näy). Kun levyllä on yli 20 raitaa, CD TEXT ei näy
raidan 21 jälkeen.
**Kun ohjelmointimuoto on valittu, näytössä
näkyvät ohjelman viimeisen raidan numero ja
ohjelman raitojen lukumäärä (vaiheiden määrä).
Vihje
DISPLAY-painikkeen painaminen 2 sekuntia tai
kauemmin kytkee/katkaisee spektrianalysaattorin.
18FI
CD-raitojen soitto
kertaalleen
CD-raitojen soitto
hajajärjestyksessä
— Uudelleensoitto
— Hajasoitto
Tämän toiminnon avulla voit soittaa uudelleen
yhden CD-levyn tai kaikki CD-levyt tavallisella
soitolla, hajasoitolla ja ohjelmoidulla soitolla.
1/u
(Virta)
Voit soittaa yhden CD-levyn tai kaikkien CDlevyjen kaikki raidat hajajärjestyksessä.
1/u
(Virta)
21
REPEAT PLAY MODE
–
+
0
)
≠
–
+
0
)
≠
+
–
+
–
+
+
g
g
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
/ Paina painiketta REPEAT soiton
aikana, kunnes “REPEAT” tulee
näkyviin näyttöön.
ª
·
π
ª
·
π
Uudelleensoitto alkaa. Uudelleensoittotapaa
muutetaan seuraavin toimenpitein.
Kun halutaan
soittaa uudelleen
Paina
Kaikki parhaillaan
soivan CD-levyn
kappaleet enintään
viisi kertaa
Painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes “1 DISC”
tulee näkyviin näyttöön.
Kaikkien CD-levyjen
kaikki raidat
korkeintaan 5 kertaa
Painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes “ALL
DISCS” tulee näkyviin näyttöön.
Vain yksi raita
Painiketta REPEAT
toistuvasti, kunnes “REPEAT
1” tulee näkyviin näyttöön sen
raidan soidessa, joka halutaan
soittaa uudelleen.
§
3
DISC 1~5
1
Painele painiketta CD ja aseta CDlevy soittimeen.
2
Painele painiketta PLAY MODE toistuvasti,
kunnes “1 DISC SHUFFLE” tai “ALL DISCS
SHUFFLE” tulee näkyviin näyttöön.
“ALL DISCS” soittaa hajajärjestyksessä kaikki
soittimen CD-levyt. “1 DISC” soittaa sen CDlevyn, jonka merkkivalo palaa vihreänä.
Uudelleensoiton lopettaminen
Paina painiketta REPEAT niin, että
“REPEAT” tai “REPEAT 1” katoaa näytöstä.
§
3
Paina painiketta ·.
Kaikki raidat soivat hajajärjestyksessä.
HUOM!
Kaikkien levyjen uudelleensoittoa (ALL DISCS) ei
voi käyttää hajasoiton aikana.
jatkuu
19FI
CD-raitojen soitto
hajajärjestyksessä (jatkuu)
Hajasoiton lopettaminen
Painele painiketta PLAY MODE toistuvasti
niin, että “SHUFFLE” tai “PROGRAM”
katoaa näytöstä.
Tietyn CD-levyn valinta
Paina painiketta DISC 1~5.
Vihjeitä
• Hajasoitto voidaan aloittaa tavallisen soiton
aikana painamalla painiketta PLAY MODE
toistuvasti niin, että merkintä “SHUFFLE” tulee
näkyviin.
• Raita voidaan jättää väliin kääntämällä JOGsäädintä myötäpäivään (tai painamalla painiketta
+ kauko-ohjaimesta).
CD-raitojen
ohjelmointi
— Ohjelmoitu soitto
Voit ohjelmoida yhteensä 32 raitaa kaikilta
CD-levyiltä soimaan haluamassasi
järjestyksessä.
1/u
(Virta)
4
21
–
+
0
)
≠
–
+
+
g
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
§
5
20FI
§
7
p
3
1
Painele painiketta CD ja aseta CDlevy sitten paikalleen soittimeen.
2
Painele painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes “PROGRAM”
tulee näkyviin näyttöön.
3
4
Ohjelmoidun soiton lopettaminen
Painele painiketta PLAY MODE toistuvasti,
kunnes “PROGRAM” tai “SHUFFLE” katoaa
näytöstä.
Kun haluat
Paina
Tarkastaa
ohjelman
painiketta CHECK kaukoohjaimesta toistuvasti.
Viimeisen raidan jälkeen
merkintä “CHECK END”
tulee näkyviin.
Jos haluat ohjelmoida kaikki CD-levyn
raidat kerralla, siirry vaiheeseen 5.
Poistaa raidan
lopusta
painiketta CLEAR kaukoohjaimesta pysäytystilan
aikana.
Käännä JOG-säädintä, kunnes
haluttu raita tulee näkyviin
näyttöön.
Poistaa jonkin
tietyn raidan
painiketta CHECK kaukoohjaimesta toistuvasti,
kunnes poistettavan raidan
numero syttyy, ja sitten
painiketta CLEAR.
Lisätä raidan
ohjelmaan
1 Valitse levyalusta
painikkeella ohjelmaan
DISC 1~5.
2 Valitse raita kääntämällä
JOG-säädintä.
3 Paina painiketta
ENTER.
Poistaa koko
ohjelman
painiketta π kerran
pysäytystilan aikana tai
kaksi kertaa toiston aikana.
Valitse CD-levy painamalla jotakin
painikkeista DISC 1~5.
Levynumero
3
PROGRAM
Raitanumero
5
Paina painiketta ENTER.
Raita on ohjelmoitu. Viimeksi ohjelmoitu
raita ja ohjelmoitujen raitojen lukumäärä
ja sen jalkeen kokonaissoittoaika tulee
näkyviin.
Kokonaissoittoaika
PROGRAM
Viimeksi ohjelmoitu raita
6
Ohjelmoi muut raidat toistamalla
vaiheita 3-5.
Jätä vaihe 3 väliin, jos valitset toisen
raidan samalta levyltä.
7
Paina painiketta ·.
Vihjeitä
• Ohjelmoitu ohjelma pysyy muistissa CDsoittimessa soiton loputtua. Kun haluat soittaa
saman ohjelman uudestaan, paina painiketta ·.
• Jos “--.--” näkyy kokonaissoittoajan asemesta
ohjelmoinnin aikana, se tarkoittaa, että
– on ohjelmoitu raita, jonka numero on suurempi
kuin 20.
– kokonaissoittoaika on ylittänyt 100 minuuttia.
Kaikki raidat soivat ohjelmoidussa
järjestyksessä.
21FI
Kasettidekki
Äänitys nauhalle
manuaalisesti
Voit äänittää CD-levyltä, nauhalta tai
radiosta. Voit äänittää vain haluamasi
kappaleet tai aloittaa äänityksen keskeltä
nauhaa. Äänitystaso säätyy automaattisesti.
1/u
(Virta)
4
Kun haluat äänittää yhdelle
puolelle, valitse A painelemalla
painiketta DIRECTION toistuvasti.
Kun haluat äänittää kummallekin
puolelle, valitse ß (tai RELAY).
5
Paina painiketta REC PAUSE/
START.
Äänitys alkaa.
2
6
Aloita äänitettävän lähteen toisto.
Kun haluat
–
+
0
)
≠
–
+
§
1
2
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
painiketta π dekistä B.
Kytkeä äänityksen
tauolle
painiketta REC
PAUSE/START.
Vihjeitä
+
g
·
Paina
Lopettaa äänityksen
π
• Jos halutaan äänittää käänteiseltä puolelta, paina
painiketta ª niin, että ª (kääntöpuolelle)
syttyy.
• Kun haluat vaimentaa matalatasoisten,
korkeataajuisten signaalien nauhasuhinaa, paina
painiketta DOLBY NR niin, että “DOLBY NR”
syttyy painettuasi painiketta REC PAUSE/START
vaiheessa 3.
• CD-levyltä äänitettäessä raitojen valintaan
äänitystauolla voidaan käyttää JOG-säädintä
(painikkeen REC PAUSE/START painamisen
jälkeen vaiheessa 3 ja ennen painikkeen
painamista uudelleen vaiheessa 5).
HUOM!
§
§
4
ª
DOLBY NR
π
3,5
1
1
Aseta tyhjä nauha dekkiin B.
2
Paina äänitettävän laitteen
toimintopainiketta (esim. CD).
3
Paina painiketta REC PAUSE/
START.
Dekki B on valmis äänitykseen. ·
(etupuolta varten) syttyy.
22FI
Dolby-kohinanvaimennus on poissa toiminnasta ja
DIRECTION ( A tai RELAY) on asennossa ß,
kun verkkovirta katkaistaan.
CD-levyn
äänittäminen
määrittelemällä
raitajärjestys
1
Aseta CD-levy paikalleen ja lataa
tyhjä nauha dekkiin B.
2
Paina painiketta CD.
3
Painele painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes “PROGRAM”
tulee näkyviin näyttöön.
4
Valitse CD painamalla jotakin
painikkeista DISC 1~5.
5
Käännä JOG-säädintä kunnes
haluttu raita tulee näkyviin
näyttöön.
— Ohjelmoitu editointi
Voit äänittää raitoja kaikilta CD-levyiltä
haluamassasi järjestyksessä. Kun ohjelmoit,
varmista, että kunkin puolen soittoaika ei
ylitä nauhan yhden puolen pituutta.
1/u
(Virta)
5
EDIT
32
6
Levynumero
3
PROGRAM
Raitanumero
–
+
0
)
≠
6
–
+
+
Paina painiketta ENTER.
Raita on ohjelmoitu. Viimeksi ohjelmoitu
raita ja ohjelmoitujen raitojen lukumäärä
tulee näkyviin.
g
Kokonaissoittoaika
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
PROGRAM
ª
·
π
ª
·
Aiemmin valittu raita
π
7
§
§
π
8 11
10 4 1
DOLBY NR
12
Ohjelmoi muut A-puolelle
äänitettävät raidat toistamalla
vaiheita 4 - 6.
Jätä vaihe 4 väliin, jos ohjelmoit raitoja
samalta levyltä.
jatkuu
23FI
CD-levyn äänittäminen
määrittelemällä raitajärjestys (jatkuu)
Nauhapituuden
automaattinen valinta
8
— Nauhan valintaeditointi
Paina kauko-ohjaimen painiketta ∏
(P kauko-ohjaimesta)
pysäyttääksesi äänityksen tauolle Apuolen lopussa.
“P” tulee näkyviin näyttöön ja
kokonaissoittoaika nollautuu näytössä
lukemaan “0.00”.
9
Ohjelmoi B-puolelle äänitettävät
kappaleet toistamalla vaiheita 5-6,
kun ohjelmoidaan samalta levyltä
tai vaiheita 4-6, kun ohjelmoidaan
eri levyiltä.
10 Paina painiketta CD SYNC.
Dekki B on on valmis äänitykseen ja CDsoitin on valmis toistoon. · (etupuolta
varten) palaa.
Saat helposti selville CD-levyn äänitykseen
parhaiten sopivan nauhapituuden. Huomaa,
että nauhan valintaeditointia ei voi käyttää
levyille, joilla on yli 20 raitaa.
1
Aseta CD-levy paikalleen.
2
Paina painiketta CD.
3
Paina painiketta EDIT (EDIT/PTY
Euroopan mallissa) kerran niin, että
“EDIT” vilkkuu.
Parhaillaan valitulle CD-levylle sopiva
nauhapituus tulee näkyviin ja sen
jälkeen A- ja B-puolen
kokonaissoittoaika.
11 Kun haluat äänittää yhdelle
puolelle, valitse A painelemalla
painiketta DIRECTION toistuvasti.
Kun haluat äänittää kummallekin
puolelle, valitse ß (tai RELAY).
12 Paina painiketta REC PAUSE/
START.
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina painiketta π dekistä B tai CDsoittimesta..
Järjestyksen tarkistaminen
Painele kauko-ohjaimen painiketta CHECK
toistuvasti. Viimeisen raidan jälkeen näkyviin
tulee “CHECK END”.
Ohjelmoidun editoinnin
lopettaminen
Painele painiketta PLAY MODE toistuvasti
kunnes “PROGRAM” tai “SHUFFLE” katoaa
näytöstä.
Vihje
24FI
Kun haluat vaimentaa matalatasoisten,
korkeataajuisten signaalien kohinaa, paina
painiketta DOLBY NR niin, että “DOLBY NR” tulee
näkyviin painikkeen CD SYNC painamisen jälkeen.
HUOM!
• Tätä toimintoa ei voi käyttää ohjelmoinnin jälkeen.
Jotta tätä toimintoa voitaisiin käyttää, on ensin
peruutettava ohjelma painamalla painiketta PLAY
MODE toistuvasti, kunnes “PROGRAM” tai
“SHUFFLE” katoaa näytöstä.
• Tämä toiminto ei toimi, jos CD-levyn
kokonaissoittoaika on alle 1 minuutti.
• Dolby-kohinanvaimennus on poissa toiminnasta
ja DIRECTION ( A tai RELAY) on asennossa
ß, kun verkkovirta katkaistaan.
Äänen säätö
Äänen säätäminen
Voit säätää bassoa, luoda voimakkaamman
äänen ja kuunnella kuulokkeilla.
1/u
(Virta)
DBFB
Voimakkaan äänen saaminen
(GROOVE)
Paina painiketta GROOVE.
Äänenvoimakkuus kytkeytyy tehomuodolle,
DBFB koko voimakkuudelle,
taajuuskorjauskäyrä muuttuu ja GROOVE
painikkeen merkkivalo syttyy. Paina
painiketta GROOVE uudelleen, kun haluat
palauttaa äänenvoimakkuuden ennalleen.
HUOM!
–
+
0
)
≠
• Joidenkin kappaleiden soidessa ääni säröytyy, kun
DBFB-järjestelmää käytetään äänitehosteella, jos
basso on liian voimakas. Aseta DBFB asentoon
“DBFB” tai “OFF” tai lopeta äänitehoste (sivu 26).
• GROOVE-toiminnon lopettaminen säätää DBFB: n
asentoon “DBFB” ja säätää taajuuskorjauskäyrän
tasaiseksi. DBFB-taso palautetaan painamalla
painiketta DBFB niin, että sen merkkivalo katoaa.
+
–
+
Kuuntelu kuulokkeilla
g
Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
GROOVE
PHONES
Bassoäänen voimistaminen (DBFB)
Paina painiketta DBFB*.
HUOM!
Jos superbassokaiutin on liitetty, pyydämme
muistamaan, että siitä kuuluu ääni myös silloin, kun
kuulokkeet on liitetty. Katkaise virta
superbassokaiuttimesta, kun käytät kuulokkeita.
Joka kerta, kun painat tätä painiketta, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
n DBFB NORMAL (DBFB)
µ
DBFB HIGH (DBFB)
µ
DBFB OFF (poissa päältä)
* DBFB = Dynamic Bass Feedback (dynaaminen
basson takaisinsyöttö)
25FI
Äänen korostuksen
valinta
Tehosteen lopettaminen
Paina painiketta EFFECT kauko-ohjaimesta
toistuvasti niin, että “EFFECT OFF” tulee
näkyviin näyttöön.
Musiikkivalikon vaihtoehdot
“
” tulee näkyviin, jos valitaan tehoste,
jossa on ympäristötilatehoste.
Tehoste
Tarkoitus
Tehosteen valinta
musiikkivalikosta
ROCK
POP
SOUL
HOUSE
R&B
Tavalliset musiikkilähteet
ACTION
ROMANCE
SF
DRAMA
SPORTS
Ääniraidat ja erikoiset
kuuntelutilanteet
SHOOTING
RACING
RPG
BATTLE
ADVENTURE
Videopelit
P FILE 1~5
Omatekoinen tiedosto*
1/u
(Virta)
1
–
+
0
)
≠
+
–
+
* Omatekoisen tiedostotoiminnon avulla voit
tallentaa omat säätösi muistiin (katso “Oman
äänikorostustiedoston tekeminen” sivulta 29).
g
23
1
Paina FILE SELECT.
Näyttöön tulee näkyviin viimeksi valittu
tehoste.
2
Valitse JOG-säätimellä haluamasi
esisäädetty tehoste.
Esisäädetyn tehosteen nimi tulee
näkyviin näyttöön.
Katso alla olevaa taulukkoa
“Musiikkivalikon vaihtoehdot”.
3
26FI
SUR
Äänen korostusvalikon avulla voit valita
kuuntelemallesi musiikille parhaiten sopivat
äänitehosteet.
Paina painiketta ENTER.
Vihje
Kun käytetään kauko-ohjainta, näppäinten V/v
painaminen näyttää viimeksi valitun tehosteen ja
uusi tehoste voidaan valita musiikkivalikosta.
Ympäristötilatehosteiden
valinta
Näytön kirkkautta voidaan muuttaa
musiikkia kuunnellessa.
Voit nauttia ympäristötilatehosteista.
0
)
P
V
B
·
b
v
·
ª ·
p
ª ·
DIMMER
=
+
p
0
)
P
V
B
b
v
·
p
SURROUND
/ Paina painiketta DIMMER kaukoohjaimesta.
Joka kerta, kun painiketta painetaan,
näyttö muuttuu seuraavalla travalla:
DIMMER ON
˜
Näytön kirkkauden
muuttaminen
DIMMER OFF
/ Valitse haluttu ympäristötilatehoste
painamalla painiketta SURROUND
toistuvasti.
˜
Joka kerta, kun painiketta painetaan,
näyttö muuttuu seuraavalla travalla:
SURROUND ON ( SUR )
SURROUND OFF (päältä)
Vihje
Jos tehoste halutaan tallentaa muistiin, tallenna se
omaan tiedostoon (katso lukua “Oman
äänikorostustiedoston tekeminen” sivulta 29).
HUOM!
Jos valitset uudet äänitehosteet,
ympäristötilatehosteet peruuntuvat.
27FI
4
Graafisen
taajuuskorjaimen
säätö
HUOM!
Ääntä voidaan säätää nostamalla tai
laskemalla tiettyjen taajuusalojen tasoa.
Valitse ennen säätöä se äänikorostus, joka
halutaan saada perusääneksi.
·
ª ·
ª ·
4
=
+
p
0
)
P
V
v
3
2
·
p
1
Valitse se äänikorostus, joka
halutaan perusääneksi (katso
“Äänen korostuksen valinta” s. 26).
2
Paina GEQ .
3
Valitse taajuus painamalla
painiketta B tai b, säädä halutun
taajuuskaistan taso painamalla
painiketta V tai v.
1
ALL DISCS
28FI
3
b
B
Paina painiketta ENTER.
Jos valitset muun äänikorostuksen valikon (muun
kuin “EFFECT OFF”), säädetty äänitehoste katoaa.
Jos haluat säilyttää säädetyn äänen tallessa tulevaa
tarvetta varten, tallenna se omatekoiseen tiedostoon.
(Katso kohtaa “Oman äänikorostustiedoston
tekeminen” sivulta 29.)
Oman
äänikorostustiedoston
tekeminen
— Oma tiedosto
Voit tehdä omat tiedostot äänikuvioista
(ympäristötilatehoste ja graafinen
taajuuskorjain) ja tallentaa ne laitteen
muistiin. Voit sitten ottaa esille haluamasi
äänikuvion nauhan, CD-levyn tai radioohjelman toistoa varten. Voit tehdä yhteensä
viisi äänitiedostoa.
Valitse ensin se äänikorostus, joka halutaan
perusääneksi.
2
Paina painiketta P FILE.Oman
tiedoston numero vilkkuu näytössä.
3
Valitse painiketta B tai b painamalla
se tiedostonumero (P FILE), johon
haluat tallentaa äänitehosteen.
4
Paina painiketta ENTER.
Säädetyt äänitehosteet on tallennettu
valitulle tiedostonumerolle. Tähän
muistipaikkaan mahdollisesti aiemmin
tallennetut tiedot pyyhkiytyvät pois
uuden tiedon tieltä.
·
ª ·
ª ·
4
=
+
p
0
)
P
V
B
3
2
1
b
v
·
p
Luo graafista taajuuskorjainta ja
ympäristötilatehostetta käyttämällä
haluamasi äänitehoste. (Katso
kohtaa “Graafisen taajuuskorjaimen
säätö” sivulta 28,
“Ympäristötilatehosteiden valinta”
sivulta 27 ja “Äänen korostuksen
valinta” sivulta 26.)
29FI
Muita ominaisuuksia
Radiotietojärjestelmän
käyttö (RDS)
(Vain Euroopan mallille)
Mikä on radiotietojärjestelmä?
Radiotietojärjestelmä (RDS) on
lähetyspalvelu, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää lisätietoja tavallisen
ohjelmasignaalin mukana. Tässä virittimessä
on sellaiset kätevät RDS-ominaisuudet kuten
esim. asemanimen näyttö ja asemien etsintä
ohjelmatyypin avulla. Radiotietojärjestelmä
toimii ainoastaan ULA-asemilla.*
HUOM!
Radiotietojärjestelmä ei toimi oikein, jos viritetty
asema ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaalin
voimakkuus on heikko.
* Radiotietopalvelua ei ole kaikilla ULA-asemilla ja
eri asemilla on eri palvelumuotoja. Paikallisilta
radioasemilta saat tarkat tiedot alueesi
radiotietojärjestelmän palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanotto
/ Valitse ULA-asema.
Kun virität asemalle, jolla on RDSpalvelu, aseman nimi tulee näkyviin
näyttöön.
RDS-tietojen tarkistaminen
Joka kerta, kun painat painiketta DISPLAY
näyttö muuttuu seuraavalla tavalla:
n Aseman nimi**
µ
Taajuus
µ
Ohjelmatyyppi**
µ
Kellonäyttö
µ
Tehosteen (P FILE) nimi tai
“EFFECT ON (OFF)”
**Jos RDS-lähetystä ei oteta vastaan, aseman nimi ja
ohjelmatyyppi eivät näy näytössä.
Vihje
DISPLAY-painikkeen painaminen 2 sekuntia tai
kauemmin kytkee/katkaisee spektrianalysaattorin.
Aseman etsiminen
ohjelmatyypin avulla
(PTY)
Haluttu asema voidaan etsiä valitsemalla
ohjelmatyyppi. Laite virittää kohdalle tätä
ohjelmatyyppiä lähettävät asemat virittimen
esiviritysmuistiin tallennettujen RDS-asemien
joukosta.
1/u
(Virta)
DISPLAY
2,4 1
–
+
0
)
≠
+
3,5
–
+
g
§
30FI
CULTURE
Ohjelmia koko maata käsittävistä tai
paikkakunnan kulttuuritapahtumista.
1
Paina painiketta EDIT/PTY
kuunnellessasi radiota.
2
Valitse haluamasi ohjelmatyyppi
kääntämällä JOG-säädintä. Katso
alla olevaa kohtaa
“Ohjelmatyyppilista”.
SCIENCE
Ohjelmia luonnontieteistä.
Paina painiketta ENTER.
POP
3
Laite alkaa etsiä esiviritettyjä RDSasemia (“SEARCH” ja valittu
ohjelmatyyppi näkyvät vuorotellen
näytössä).
Kun viritin löytää ohjelman, esiviritetyn
aseman numero vilkkuu.
4
5
Ota JOG-säädintä kääntämällä
näkyviin halutun esiviritysaseman
numero.
Paina painiketta ENTER.
esiviritysaseman numeron
vilkkuessa.
PTY-etsinnän lopettaminen
Paina painiketta EDIT/PTY uudelleen.
Ohjelmatyyppilista (PTY)
NEWS
Uutisia.
AFFAIRS
Ajankohtaista asiaa laajemmin päivän
puheenaiheista.
INFORMATION (tieto)
Ohjelmia kuluttajia kiinnostavista
aiheista, lääkärin neuvoja.
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATION (koulutus)
Koulutusohjelmaa ja neuvoja.
DRAMA
Radiokuunnelmia ja -sarjoja.
VARIED
Kuuluisuuksien haastatteluja,
tietokilpailuja, komediota.
Populaarimusiikkia.
ROCK
Rock-musiikkia.
EASY MUSIC
Kevyttä kuunneltavaa (matkan varrelle).
L. CLASSICAL
Klassista musiikkia kuten
instrumentaali-, vokaali- ja kuoroteoksia.
S. CLASSICAL
Suuria orkesteriteoksia,
kamarimusiikkia, oopperamusiikkia jne.
OTHER MUSIC
Musiikkia kuten rhythm and blues ja
reggae-musikkia.
WEATHER
Säätietoja.
FINANCE
Pörssi- ja liiketietoja.
CHILDREN
Ohjelmaa nuorille.
SOCIAL
Ohjelmia ihmisistä ja heihin
vaikuttavista asioista.
RELIGION
Uskonnollista ohjelmaa.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin yleisö voi soittaa ja
ilmaista mielipiteensä.
TRAVEL
Ohjelmaa matkailusta. Ei tiedotuksille,
jotka saadaan TP/TA:n avulla.
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta,
ruoanlaitosta jne.
jatkuu
31FI
Radiotietojärjestelmän käyttö
(RDS) (jatkuu)
JAZZ
Jazz-musiikkia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION
Maan tai alueen suosittua musiikkia.
Nukahtaminen
musiikin soittoon
— Uniajastin
Voit säätää järjestelmän virran katkeamaan
tiettynä aikana, joten voit nukahtaa
kuunnellen musiikkia. Virran katkaisuaika
voidaan säätää 10 minuutin jaksoissa.
OLDIES
Ikivihreitä säveliä.
FOLK
Kansanmusiikkia.
SLEEP
·
DOCUMENTARY
Asiaohjelmaa ja dokumentteja.
ALARM TEST
Testisignaali hätälähetyksiä varten.
ALARM-ALARM
Hätätiedotuksia.
NONE
Muunlaista kuin edellä luokiteltua
ohjelmaa.
HUOM!
“NO PTY” tulee näkyviin, jos valitun ohjelmatyypin
mukaista ohjelmaa ei ole parhaillaan menossa.
ª ·
/ Paina painiketta SLEEP kaukoohjaimesta.
Joka kerta, kun painat tätä painiketta,
minuuttinäyttö (virran katkaisuaika)
muuttuu seuraavalla tavalla:
AUTO n 90min n 80min n 70min
n … n 10min n OFF n AUTO …
Kun valitaan asento “AUTO”
Virta katkeaa, kun CD tai nauha loppuu
(korkeintaan 100 minuuttia).
Jäljellä olevan ajan tarkastaminen
Paina painiketta SLEEP kauko-ohjaimesta
kerran.
Virran katkaisuajan muuttaminen
Valitse haluttu aika painamalla painiketta
SLEEP kauko-ohjaimesta.
Uniajastimen lopettaminen
Painele painiketta SLEEP kauko-ohjaimesta
toistuvasti, kunnes “SLEEP OFF” tulee
näkyviin.
32FI
Herääminen musiikin
soittoon
4
Paina painiketta V tai v ja valitse
DAILY 1 tai 2 ja paina sitten
painiketta ENTER.
“ON” tulee näkyviin ja tuntien merkintä
alkaa vilkkua näytössä.
— Herätysajastin
Voit herätä musiikin soittoon ennalta
säädettynä aikana joka päivä. Varmista, että
kello on säädetty aikaan (katso “Vaihe 2:
Kellon säätö aikaan”).
1
5
Säädä soiton aloitusaika.
Säädä tuntilukema painamalla painiketta
V tai v ja paina sitten painiketta ENTER.
Minuuttien merkintä alkaa vilkkua.
9
·
ª ·
1
Säädä minuutit painamalla painiketta
V tai v ja paina sitten painiketta ENTER.
Tuntien merkintä vilkkuu taas.
ª ·
4,5,8
=
+
p
0
)
P
V
B
4,5,7 6
b
v
·
p
3
TIMER SELECT
7
2
Valmistele soitettava musiikkilähde
kuntoon.
• CD-soitin: aseta CD-levy paikalleen.
Jos haluat aloittaa soiton joltakin
tietyltä raidalta, ohjelmoi soitto (katso
“CD-raitojen ohjelmointi”).
• Nauha: Aseta nauha paikalleen niin,
että toistettava puoli osoittaa eteenpäin.
• Radio: Viritä halutulle esiviritetylle
asemalle (katso “Vaihe 3:
Radioasemien esiviritys”).
2
Säädä äänenvoimakkuus.
3
Paina painiketta CLOCK/TIMER.
“SET (DAILY 1)” tulee näkyviin.
Paina painiketta V tai v, kunnes
haluttu musiikkilähde tulee näkyviin.
Merkintä muuttuu seuraavalla tavalla:
n TUNER ˜ CD PLAY N
(viritin)
(CD-soitto)
n TAPE PLAY N
(nauhan soitto)
8
1
Säädä soiton lopetusaika edellä
kuvatulla tavalla.
Paina painiketta ENTER.
Näkyviin tulevat ajastimen tyyppi
(DAILY 1 tai DAILY 2), aloitusaika,
lopetusaika ja musiikkilähde, minkä
jälkeen alkuperäinen näyttö palautuu.
9
Katkaise virta.
Säädön tarkastaminen
Paina painiketta TIMER SELECT ja paina
painiketta V tai v kunnes haluttu muoto
(DAILY 1 tai DAILY 2) tulee näkyviin, ja
paina sitten painiketta ENTER. Säätöä
voidaan muuttaa aloittamalla uudelleen
vaiheesta 1.
Ajastimen toiminnan
peruuttaminen
Paina painiketta TIMER SELECT, valitse
paina painiketta V tai v painamalla “TIMER
OFF” ja paina sitten painiketta ENTER.
Vihje
Virta kytkeytyy 15 sekuntia ennen säädettyä aikaa.
33FI
4
Radio-ohjelman
ajastinäänitys
Säädä tuntilukema painamalla painiketta
V tai v ja paina sitten painiketta ENTER.
Minuuttien merkintä alkaa vilkkua.
Ajastinäänitystä varten on esiviritettävä
radioasema (katso “Vaihe 3: Radioasemien
esiviritys”) ja säädettävä kello aikaan (katso
“Vaihe 2: Kellon säätö aikaan”) etukäteen.
7
REC
Säädä minuutit painamalla painiketta V
tai v ja paina sitten painiketta ENTER.
Tuntien merkintä vilkkuu taas.
5
·
ª ·
3,4
=
+
p
0
)
P
V
B
6
Aseta dekkiin B sellainen nauha,
jolle voidaan äänittää.
7
Katkaise virta.
3,4
b
v
·
Säädä äänityksen lopetusaika edellä
kuvatulla tavalla.
Aloitusaika tulee näkyviin ja sen jälkeen
lopetusaika, äänityslähde ja radioasema,
ja tämän jälkeen alkuperäinen näyttö
palautuu.
ª ·
Säädä äänityksen aloitusaika.
p
Kun äänitys alkaa, äänenvoimakkuus
säätyy minimiin.
2
Säädön tarkastaminen
TIMER SELECT
Paina painiketta TIMER SELECT ja paina
painiketta V tai v, kunnes “REC” tulee
näkyviin ja paina sitten painiketta ENTER.
Säätöä muutetaan aloittamalla uudelleen
vaiheesta 1.
Ajastimen toiminnan
lopettaminen
1
Viritä esiviritetylle asemalle. (Katso
“Radion kuuntelu” sivulta 12).
2
Paina painiketta CLOCK/TIMER.
“SET (DAILY 1)” tulee näkyviin.
3
HUOM!
Jos virta on kytketty ennalta säädettynä aikana,
äänitystä ei tapahdu.
Paina painiketta V tai v ja valitse näin
“REC” ja paina sitten painiketta
ENTER.
“ON” tulee näkyviin ja tuntien merkintä
alkaa vilkkua näytössä.
REC
34FI
Paina painiketta TIMER SELECT ja paina
painiketta V tai v, kunnes “TIMER OFF” tulee
näkyviin ja paina sitten painiketta ENTER.
Valinnaiset laitteet
Audiolaitteiden
liittäminen
Valitse jokin seuraavista tavoista riippuen
liitettävästä laitteesta ja liitäntätavasta. Lue
kunkin laitteen käyttöohjeet.
MD-dekin liittäminen
digitaalista äänitystä
varten
MD-dekin liittäminen
analogista äänitystä
varten
Liitä toisiinsa samanväriset pistokkeet ja
liittimet. Kun haluat kuunnella äänen
liitetystä MD-dekistä, painele painiketta MD.
MD-dekin
äänilähtöön
MD-dekin
äänituloon
Voit äänittää CD-soittimelta MD-dekille
digitaalisesti liittämällä optisen johdon.
Vihje
Kun liitetään Sony MD-dekki, voit käyttää tämän
laitteen kauko-ohjaimen painikkeita MD · ja p
toiston ja pysäytyksen säätöön.
MD-dekin DIGITAL IN -liittimeen
jatkuu
35FI
Audiolaitteiden liittäminen
(jatkuu)
Superbassokaiuttimen
liittäminen
Voit liittää erillisen superbassokaiuttimen.
Superbassokaiuttimeen
Videonauhurin
liittäminen
Liitä toisiinsa samanväriset pistokkeet ja
liittimet. Kun haluat kuulla äänen liitetystä
videonauhurista, painele painiketta VIDEO.
Katso kunkin laitteen käyttöohjeita.
Videonauhurin äänilähtöön
Mikrofonin liittäminen
Erillinen mikrofoni voidaan liittää liittimeen
MIC. Säädä mikrofonin äänenvoimakkuus
kääntämällä säädintä MIC LEVEL.
MIC LEVEL
–
+
0
)
≠
+
–
+
g
MIC
36FI
HUOM!
Kun liitetään VIDEO CD-soitin, liitä VIDEO CDsoittimen äänen lähtöliittimet tämän laitteen MD IN
-liittimiin.
AM-antenni
Ulkoantennien
liittäminen
Liitä 6-15 m pituinen eristetty johto AMantennin liittimeen. Anna varusteisiin
kuuluvan AM-kehäantennin olla liitettynä.
Liitä ulkoantenni kuuluvuuden
parantamiseksi. Katso kunkin laitteen
käyttöohjeita.
Liitintyyppi A
Eristetty johto (ei kuulu varusteisiin)
ULA-antenni
Liitä erillinen ULA-ulkoantenni. Sen
asemesta voidaan käyttää myös TV-antennia.
AM
Liitintyyppi A
FM
CO75
AX
IA
L
IEC-standardin mukainen
pistokeliitin (ei kuulu
varusteisiin)
Liitintyyppi B
AM
FM
CO75
AX
IA
Eristetty johto
(ei kuulu varusteisiin)
L
Liitintyyppi B
AM
AM
HUOM!
FM
75Ω
Sijoita AM-kehäantenni mahdollisimman kauas
päälaitteesta.
75 ohmin
koaksiaalikaapeli (ei
kuulu varusteisiin)
37FI
Lisätietoja
Huomautuksia
Käyttöjännitteestä
Ennen kuin alat käyttää järjestelmää, varmista, että
sen käyttöjännite on sama kuin paikallinen
verkkojännite.
Turvallisuudesta
• Tämä laite ei ole katkennut vaihtovirtalähteestä
(verkosta) niin kauan kuin sen verkkojohto on
kiinnitetty pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
itse laitteesta.
• Irrota järjestelmä seinäpistorasiasta (verkosta), jos
sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan. Irrota johto
(verkkojohto) tarttumalla kiinni pistokkeesta. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
• Jos laitteen sisään putoaa tai kaatuu jotakin, irrota
se verkosta ja tarkastuta ammattihenkilöllä ennen
kuin käyttöä jatketaan.
• Verkkojohdon vaihto on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoituksesta
• Aseta stereojärjestelmä paikkaan, jossa ilma
pääsee vaihtumaan riittävästi, jotta saadaan
estettyä laitteen kuumeneminen sisältä.
• Älä sijoita laitetta kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita laitetta:
– erittäin kuumiin tai kylmiin paikkoihin
– pölyisiin tai likaisiin paikkoihin
– hyvin kosteisiin paikkoihin
– paikkoihin, joissa on tärinää
– paikkoihin, joihin aurinko paistaa suoraan.
• Kun käytetään sellaisia CD-levyjä, joiden
tarrapuolella on liimaa tai muuta helposti kiinni
tarttuvaa ainetta tai joiden tarrat on tulostettu
erikoisella musteella, CD-levy tai tarra saattaa
tarttua kiinni laitteen sisälle. Jos näin käy, CDlevyn poisotto ei kenties onnistu ja laite saattaa
mennä epäkuntoon. Tarkasta aina ennen käyttöä,
että CD-levyn tarrapuoli ei ole liimainen.
Seuraavanlaisia CD-levyjä ei saa käyttää:
– Vuokrattavia tai käytettyjä CD-levyjä, joiden
kiinnitetyissä tarroissa liima ulottuu tarran
ulkopuolelle. CD-levyn tarran reunat ovat
liimaiset.
– CD-levyjä, joiden tarrat on tulostettu
erikoismusteella, joka tuntuu tahmealta, kun
sitä kosketetaan.
Pintojen puhdistus
Käytä kevyesti mietoon pesuliuokseen kastettua
pehmeää kangasta.
Kaiutinverkon irrottaminen
Vedä verkkoa molemmin käsin suoraan eteenpäin
varoen, että liuskat eivät rikkoudu.
Nauhan sisällön tallennus
pysyvästi
Jotta nauhalle ei voida äänittää vahingossa
uudelleen, irrota kasettiliuska A- tai B-puolelta
kuvassa näytetyllä tavalla.
Tunnistusaukot
B-puolen liuska
A-puolen liuska
Käytöstä
• Jos järjestelmä tuodaan kylmästä paikasta suoraan
lämpimään tai se sijoitetaan erittäin kosteaan
huoneeseen, kosteutta saattaa tiivistyä CDsoittimen sisällä olevan linssin pinnalle. Jos näin
käy, CD-soitin ei toimi oikein. Ota CD-levy tällöin
pois ja anna laitteen olla virta kytkettynä noin
tunnin, kunnes kosteus haihtuu.
• Kun siirrät laitteen toiseen paikkaan, ota levyt
pois.
Jos stereojärjestelmän suhteen ilmenee kysymyksiä
tai ongelmia, neuvottele asiasta lähimmän Sonyjälleenmyyjän kanssa.
Huomautuksia CD-levyistä
38FI
• Puhdista CD-levy ennen soittoa pölyrievulla.
Pyyhi CD-levyt keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, tinneriä tai
liikkeistä saatavia muovisille LP-levyille tarkoitettuja
puhdistusaineita tai antistaattisuihkeita.
• Älä jätä CD-levyjä auringonpaisteeseen tai
lämmön lähteiden kuten ilmastointilaitteiden
kanavien läheisyyteen äläkä jätä niitä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
A-puoli
Irrota A-puolen
kasettiliuska
Jos tälle nauhalle halutaan äänittää joskus
myöhemmin, peitä liuskan jättämä aukko teipillä.
Varo kuitenkin peittämästä tunnistusaukkoja, joiden
avulla soitin tunnistaa automaattisesti nauhatyypin.
Nauhatyyppi:
CrO2/METAL
Tunnistusaukot
NORMAL
Ennen kasetin asettamista
kasettidekkiin
Vianetsintä
Kiristä nauha. Muuten nauha saattaa juuttua kiinni
kasettidekin osiin ja vahingoittua.
Käytettäessä 90 minuuttia
pitempiä nauhoja
Nauha venyy helposti. Älä muuta toimintoa, esim.
pysäytä tai takaisinkelaa nauhaa usein. Nauha
saattaa juuttua kiinni kasettidekkiin.
Nauhapäiden puhdistus
Puhdista nauhapäät joka 10. käyttötunti. Kun
nauhapäät likaantuvat:
– ääni säröytyy
– äänen taso laskee
– ääni jää pois
– nauhan sisältö ei pyyhkiydy pois kokonaan
– nauhalle ei voi äänittää.
Muista puhdistaa nauhapäät ennen tärkeän
äänityksen tekemistä ja vanhan nauhan toiston
jälkeen. Käytä erikseen myytävää kuivatyyppistä tai
märkätyyppistä puhdistuskasettia. Katso tarkemmat
ohjeet puhdistuskasetin käyttöohjeista.
Nauhapäiden demagnetointi
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa
kosketuksiin joutuvat metalliosat joka 20. tai 30.
käyttötunti erikseen myytävällä
demagnetointikasetilla. Katso tarkemmat ohjeet
demagnetointikasetin käyttöohjeista.
Jos stereojärjestelmän käytössä ilmenee
ongelmia, käy läpi seuraavassa listassa
mainitut seikat.
Varmista ensin, että verkkojohto on liitetty
lujasti ja kaiuttimet liitetty oikein ja että
liitännät ovat lujat.
Jos ongelmaa ei saada ratkaistua, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Näyttö alkaa vilkkua heti, kun virtajohto
kytketään, vaikka virtaa ei ole kytketty
(esittelymuoto).
•Paina DISPLAY (USA:n, Kanadan ja
Euroopan mallit) tai DEMO (STANDBY)
(muut mallit), kun virta on katkaistu.
Esittely lakkaa.
Esittelymuoto tulee näkyviin
automaattisesti, kun virtajohto kytketään
ensimmäisen kerran tai jos on ollut yli
puolen päivän kestänyt virtakatko.
Kellon säädöt/radion esiviritykset/
ajastimen säädöt ovat pyyhkiytyneet pois.
•Virtajohto on irrotettu tai on ollut yli
puolen päivän kestänyt virtakatko.
Suorita uudelleen seuraavat toimenpiteet:
— “Vaihe 2: Kellon säätö aikaan”
— “Vaihe 3: Radioasemien esiviritys”
Jos ajastin on säädetty, suorita uudelleen
myös “Herääminen musiikin soittoon”
sivulta 33 ja “Radio-ohjelman
ajastinäänitys” sivulta 34.
“0:00” (tai “12:00”) vilkkuu näytössä.
•On ollut virtakatko. Säädä kello ja
ajastintiedot uudelleen.
Ei ääntä.
•Käännä VOLUME-säädintä
myötäpäivään.
•Kuulokkeet on liitetty.
•Aseta SPEAKER-liittimeen vain
kaiutinjohdon se osa, josta on poistettu
eristettä. Jos liittimeen asetetaan
kaiutinjohdon muoviosa, kaiuttimien
liitännöistä ei tule hyvät.
•Ei ääntä ajastinäänityksen aikana.
jatkuu
39FI
Vianetsintä (jatkuu)
Huomattavasti kohinaa ja huminaa.
•TV tai videonauhuri on asetettu liian
lähelle stereojärjestelmää. Siirrä
stereojärjestelmä kauemmas TV:stä ta
videonauhurista.
•AV-säätövahvistin on asetettu CDsoittimen/stereokasettidekin alle. Aseta
A/V-säätövahvistin CD-soittimen/
stereokasettidekin päälle.
Ääni kuuluu vain yhdestä kanavasta tai
vasen ja oikea äänenvoimakkuus
epätasapainossa.
•Tarkasta kaiuttimien liitäntä ja sijoitus.
Äänestä puuttuu basso.
•Varmista, että kaiuttimen + ja – liittimet
on liitetty oikein.
Ajastin ei toimi.
•Säädä kello aikaan oikein.
CD-soitin
“DAILY 1”, “DAILY 2” ja “REC” eivät näy
painettaessa painiketta TIMER SELECT.
•Säädä kello aikaan.
•Säädä ajastin oikein.
CD-alusta ei mene kiinni.
•CD-levyä ei ole asetettu paikalleen oikein.
Kauko-ohjain ei toimi.
•Kauko-ohjaimen ja järjestelmän välissä on
este.
•Kauko-ohjain ei osoita järjestelmän
kauko-ohjaimen tunnistimeen.
•Paristot ovat kuluneet. Vaihda paristot.
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
•Pienennä äänenvoimakkuutta.
•Siirrä mikrofoni pois kaiuttimien
läheisyydestä tai muuta mikrofonin
suuntaa.
TV-kuvan värivirheitä ei saada korjattua.
•Katkaise TV:stä kerran virta ja kytke se
uudelleen 15-30 minuutin kuluttua. Jos
värihäiriöt eivät ole korjaantuneet, sijoita
kaiuttimet kauemmas TV:stä.
“PROTECT” ja “PUSH POWER” näkyvät
vuorotellen.
•On ollut voimakas signaalitulo. Katkaise
virta painamalla painiketta 1/u, anna
virran olla katkaistuna jonkin aikaa ja
kytke sitten virta uudelleen painamalla
painiketta 1/u.
40FI
Kaiuttimet
CD-levy ei soi.
•CD-levy ei sijaitse tasaisesti levyalustalla.
•CD-levy on likainen.
•CD-levy on asetettu ylösalaisin
etikettipuoli alaspäin.
•Kosteutta on tiivistynyt. Ota CD-levy pois
ja anna laitteen olla virta kytkettynä noin
tunnin, kunnes kosteus haihtuu.
Soitto ei ala ensimmäiseltä raidalta.
•CD-soitin on ohjelmoidulla soitolla tai
hajasoitolla. Paina painiketta PLAY
MODE toistuvasti, kunnes “PROGRAM”
tai “SHUFFLE” katoaa.
“OVER” tulee näkyviin näyttöön.
•CD-levyn loppu on saavutettu. CD-levyn
alkuun palataan pitämällä painike 0
painettuna.
Kasettidekki
Viritin
Nauhalle ei voi äänittää.
• Kasetinpitimessä ei ole kasettia.
• Kasetin liuska on poistettu (katso
“Nauhan sisällön tallennus pysyvästi”
sivulta 38).
• Nauha on kelautunut loppuun.
Huomattava humina tai kohina (“TUNED”
tai “STEREO” vilkkuu näytössä).
•Säädä antennia.
•Signaali on liian heikko. Liitä erillinen
antenni.
Nauhan äänitys ja toisto ei onnistu tai
äänentaso on pieni.
• Nauhapäät ovat likaiset. Puhdista ne
(katso “Nauhapäiden puhdistus” sivulta
39).
• Äänitys/toistopää on magnetoitunut.
Demagnetoi ne (katso “Nauhapäiden
demagnetointi” sivulta 39).
Nauhan sisältö ei pyyhkiydy kokonaan
pois.
• Äänitys/toistopää on magnetoitunut.
Demagnetoi ne (katso “Nauhapäiden
demagnetointi” sivulta 39).
Huomattava värinä ja huojunta tai ääni jää
pois.
• Vetoakselit tai vastarullat ovat likaiset.
Puhdista ne (katso “Nauhapäiden
puhdistus” sivulta 39).
Huomattava kohinan lisääntyminen tai
korkeat taajuudet jäävät pois.
• Äänitys/toistopää on magnetoitunut.
Demagnetoi ne (katso “Nauhapäiden
demagnetointi” sivulta 39).
Stereofoninen ULA-ohjelma ei kuulu
stereofonisena.
•Paina painiketta STEREO/MONO niin,
että “STEREO” tulee näkyviin.
Jos laitteessa esiintyy jokin muu
kuin edellä kuvattu ongelma,
säädä laite alkutilaan seuraavalla
tavalla:
1 Irrota virtajohto.
2 Liitä virtajohto takaisin.
3 Paina yhtäaikaa painikkeita GROOVE ja
1/u.
4 Kytke virta painamalla painiketta 1/u.
Järjestelmä on palautunut tehdassäädöille.
Kaikki tekemäsi säädöt kuten esiviritetyt
asemat, kelloaika ja ajastimen säädöt ovat
pyyhkiytyneet pois. Ne on säädettävä
uudelleen.
Kun painiketta · (ª) tai § on painettu,
kuuluu mekaanista kohinaa, “EJECT” tulee
näkyviin näyttöön ja laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.
• Kasettia ei ole asetettu oikein paikalleen.
Ota kasetti pois ja kytke virta uudelleen.
41FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Pohjois-Amerikan malli
Etukaiutin:
Jatkuva RMS-teholähtö (viite)
130 + 130 wattia
(6 ohmia 1 kHz:llä,
10 % harmoninen
kokonaissärö)
Harmoninen kokonaissärö
Alle 0,07 %
(6 ohmia 1 kHz:llä, 40 W)
Euroopan malli
Etukaiutin:
DIN-teholähtö (nimellinen)
80 + 80 wattia
(6 ohmia 1 kHz:llä, DIN)
Jatkuva RMS-teholähtö (viite)
100 + 100 wattia
(6 ohmia 1 kHz:llä,
10 % harmoninen
kokonaissärö)
Musiikkiteholähtö (viite) 160 +160 wattia
(6 ohmia 1 kHz:llä,
10 % harmoninen
kokonaissärö)
Muut mallit:
Seuraavat arvot on mitattu 120/220/240 V
vaihtovirtaa, 50/60 Hz:llä
Etukaiutin:
DIN-teholähtö (nimellinen)
90 + 90 wattia
(6 ohmia 1 kHz:llä, DIN)
Jatkuva RMS-teholähtö (viite)
110 + 110 wattia
(6 ohmia 1 kHz:llä,
10 % harmoninen
kokonaissärö)
42FI
Tulot
VIDEO IN:
(phonoliittimet)
MD IN:
(phonoliittimet)
MIC:
(miniliitin)
Lähdöt
MD OUT:
(phonoliittimet)
PHONES:
(Stereofoninen miniliitin)
FRONT SPEAKER:
REAR SPEAKER:
SUPER WOOFER:
Jännite 250 mV
Impedanssi 47 kilo ohmia
Jännite 450 mV
Impedanssi 47 kilo ohmia
Herkkyys 1 mV
Impedanssi 10 kilo ohmia
Jännite 250 mV
Impedanssi 1 kilo ohmi
ottaa vastaan 8 ohmin tai
suuremmat kuulokkeet
Ottaa vsataan 6-16 ohmin
impedanssin
Ottaa vastaan 16 ohmin
impedanssin
Jännite 1 V, impedanssi 1
kilo ohmi
CD-soitinosa
Järjestelmä
Laser
Laserlähtö
Digitaalinen CD-levy
äänijärjestelmä
Puolijohdelaser
(λ=780 nm)
Välityskesto: jatkuva
Maks. 44,6 µW*
*Tämä lähtöarvo on
mitattu 200 mm
etäisydeltä optisen
lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta
7 mm aukolla.
780 – 790 nm
20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Yli 90 dB
Yli 90 dB
Aallon pituus
Taajuusvaste
Signaali-kohinasuhde
Dynaaminen ala
CD DIGITAL OUT
(Neliömäinen optinen liitin, takaseinä)
Aallon pituus
660 nm
Lähtötaso
–18 dBm
Kasettidekkiosa
Äänitysjärjestelmä
4-raitainen 2-kanavainen
stereo
Taajuusvaste (ilman Dolby-kohinanvaimennusta)
40 – 13.000 Hz (±3 dB)
käytettäessä Sony TYPE I
kasettia
40 – 14.000 Hz (±3 dB)
käytettäessä Sony TYPE II
kasettia
Värinä ja huojunta
±0,15% huipulla (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% huipulla (DIN)
Viritinosa
Kaiutin
ULA-viritin, ULA/AM superheterodyneviritin
Etukaiutin (SS-NX1)
Kaiutinjärjestelmä
ULA-viritinosa
Viritysala
Antenni
Antenniliittimet
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
ULA-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
UKV-viritinosa
(vain 3 kaistan (ULA-AM-UKV) mallit)
Viritysala
65,0 – 74,0 MHz
Stereo Plus
AM-viritinosa
Viritysala
2 kaistan tyyppi:
Pohjois-Amerikan mallit: 530 – 1.710 kHz
(jakso säädetty 10
kHz:iin)
531 – 1.710 kHz
(jakso säädetty 9 kHz:iin)
Euroopan mallit:
531 – 1.602 kHz
(jakso säädetty 9 kHz:iin)
Muut mallit:
531 – 1.602 kHz
(jakso säädetty 9 kHz:iin)
530 – 1.710 kHz
(jakso säädetty 10
kHz:iin)
3 kaistan tyyppi:
Keski-Idän mallit:
KA:
531 – 1.602 kHz
(jakso säädetty 9 kHz:iin)
LA:
5,95 – 17,90 MHz
(jakso säädetty 5 kHz:iin)
Muut mallit:
KA:
531 – 1.602 kHz
(jakso säädetty 9 kHz:iin)
530 – 1.710 kHz
(jakso säädetty 10
kHz:iin)
LA:
5,95 – 17,90 MHz
(jakso säädetty 5 kHz:iin)
Antenni
AM -kehäantenni
Antenniliittimet
Ulkoinen antenniliitin
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutinyksiköt
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellisimpedanssi:
Mitat
Paino
2-teinen,
bassorefleksityyppi,
magneettisesti eristetty
tyyppi
17 cm, kartiomainen
2,5 cm kalottimainen
6 ohmia
(lxkxs)
Noin 210 x 402 x 285 mm
Noin 7,0 kg netto per
kaiutin
Yleistä
Virtalähteet
Pohjois-Amerikan mallit: 120 V AC, 60 Hz
Euroopan mallit:
230 V vaihtovirta, 50/60Hz
Australian mallit:
230 – 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Muut mallit:
120 V, 220 V tai 230 – 240
V vaihtovirta, 50/60 Hz
säädettävä, varustettu
jännitteen valitsimella
Virrankulutus
USA:n malli:
Kanadan malli:
Euroopan malli:
Muut mallit:
270 wattia
270 VA
190 wattia
230 wattia
Mitat (l/k/s)
STR-NX1:
HTC-NX1:
noin 225 x 202 x 356 mm
noin 225 x 202 x 347 mm
Paino
STR-NX1:
HTC-NX1:
noin 7,2 kg
noin 4,2 kg
Vakiovarusteet
AM-kehäantenni (1)
Kauko-ohjain (1)
Paristot (2)
ULA-johtoantenni (1)
Kaiutinjohdot (2)
Etukaiuttimien levyt (8)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
43FI
Hakemisto
A, B
Ajan säätö 7
Ajastin
ajastinäänitys 34
herääminen musiikin
soittoon 33
nukahtaminen musiikin
soittoon 32
Antennit 5, 37
Asemanimi 30
Automaattinen lähteen
valinta 11, 13, 16
C
CD-soitin 18
L, M
Liitännät. Katso Liittäminen
Liittäminen
antennit 37
päälaite 4
valinnaiset laitteet 35
virta 6
N
Näyttö 18
O
Ohjelmoitu soitto 20
Oma tiedosto 29
P, Q
Paristot 6
PTY 30
E, F
Editointi 23
Esiviritettyjen radioasemien
kuuntelu 12
G
GROOVE 25
H, I
Hajasoitto 19
Herätysajastin 33
J
Järjestelmän säätäminen
alkutilaan 41
K
Kaiuttimet 36
Kellon säätö aikaan 7
44FI
Soitto
CD-levy 10
esiviritetty radioasema
12
nauha 15
raidat hajajärjestyksessä
(hajasoitto) 19
raidat halutussa
järjestyksessä
(ohjelmoitu soitto) 20
raidat uudelleen
(uudelleensoitto) 19
Soitto yhden näppäimen
painalluksella 11, 13, 16
Säätö
graafinen taajuuskorjain
28
äänenvoimakkuus 11, 16
ääni 25
T
D
DBFB 30
S
R
Radioasemat
esiviritys 8
kuuntelu 12
Radioasemien esiviritys 8
Radiotietojärjestelmä 30
Tahdistettu CD-äänitys 11
Tavallinen soitto
10
U
Uniajastin 32
Uudelleensoitto 19
V, W, X, Y, Z
Vianetsintä 39
Viritin 12, 30
Viritysjakso 8
Ä
Äänen säätö 25
Äänikorostuksen valinta 27
Äänitys
ajastinäänitys 34
CD-levy 11
radiolähetys 14
Äänitysten suojaaminen 38
Äänitysten tallennus 38
45FI
VARNING!
Utsätt inte stereon för regn och fukt för
att undvika riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar. Överlåt allt reparations- och
underhållsarbete till fackkunniga tekniker.
Placera stereon på en plats med god ventilation.
Placera den inte i en bokhylla eller i ett skåp.
CD-spelaren klassificeras
som en laserprodukt
tillhörande Klass 1.
Etiketten CLASS 1 LASER
PRODUCT finns på
baksidan.
Denna stereo har Dolby* B-brusreducering.
* Tillverkas under licens av Dolby Laboratories
Licensing Corporation. DOLBY och dubbel Dkännetecknet a är Dolby Laboratories Licensing
Corporation:s varumärken.
MHC-NX1 består av följande delar:
– Ljud/video-styrförstärkare STR-NX1
– CD-spelare/stereokassettdäck HTC-NX1
– Högtalarsystem
SS-NX1
2SE
Innehåll
Förberedelser
Steg 1: Anslutningarna .......................... 4
Steg 2: Tidsinställning ............................ 7
Steg 3: Lagring av stationer i
snabbvalsminne ............................... 8
Strömbesparing i läget för
strömberedskap ............................... 9
Grundläggande tillvägagångssätt
Uppspelning av CD-skivor ................. 10
Inspelning av CD-musik ..................... 11
Radiomottagning .................................. 12
Inspelning av radioprogram ............... 14
Bandavspelning .................................... 15
Bandkopiering ...................................... 17
CD-spelare
Hur teckenfönstret tillämpas .............. 18
Repetering (REPEAT) .......................... 19
Spårens uppspelning i slumpvis följd
(SHUFFLE) ..................................... 19
Spårens lagring i ett musikval
(PROGRAM) ................................... 20
Kassettdäck
Manuell inspelning på kassettband ... 22
Inspelning av CD-musik genom att
ange spårens uppspelningsföljd .. 23
Styrning av ljudkvalitet
Styrning av ljudkvalitet ....................... 25
Val av förvalt ljudfält enligt
musiktyp ......................................... 26
Att ändra teckenfönstrets
Ijusstyrka ......................................... 27
Återgivning av simulerad akustik ..... 27
Styrning av frekvensgång på grafisk
equalizer .......................................... 28
Lagring i minnet av egna ljudfält ....... 29
Övrigt
RDS-mottagning* ................................. 30
Att somna till musik ............................ 32
Väckning till musik .............................. 33
Timerstyrd inspelning av
radioprogram ................................. 34
SE
Extra produkter
Anslutning av ljudkällor ..................... 35
Anslutning av en videobandspelare .. 36
Anslutning av utomhusantenner ....... 37
Tekniska detaljer
Att observera ......................................... 38
Felsökning ............................................. 39
Tekniska data ........................................ 42
Alfabetiskt register ................ bakomslag
* Gäller modeller till Europa.
3SE
Förberedelser
Steg 1: Anslutningarna
Använd de medföljande tillbehören och utför anslutningarna enligt nedanstående punkter
1 – 5.
Om stereon ställs upp vertikalt
Se till att placera ljud/video-styrförstärkaren ovanpå CD-spelaren/kassettdäcket.
FM-trådantenn
MV/LV-ramantenn
1
3
4
2
2
Höger, främre högtalare
5
2
Vänster, främre högtalare
Att observera angående placeringen
Se till att placera ljud/video-styrförstärkaren överst i enlighet med illustrationen. När ljud/videostyrförstärkaren placeras under CD-spelaren/stereo-kassettdäcket, kan det uppstå störningar vid avspelning av
kassettband.
4SE
1 Anslut den platta kabeln till intaget
SYSTEM CONTROL. Ett klickljud
skall höras.
För urkoppling
3 Anslut FM/MV/LV-antennerna.
Sätt ihop MV/LV-ramantennen och
anslut den.
Antennintag typ A
MV/LV-ramantenn
Sträck FM-trådantennen i
horisontellt led.
AM
FM
CO 75 Ω
AXI
AL
2 Anslut de främre högtalarna.
Anslut högtalarkablarna till
högtalarutgångarna FRONT SPEAKER
enligt illustrationen nedan.
Skjut in endast den blottade tråden.
R
+
Antennintag typ B
MV/LV-ramantenn
L
AM
Sträck FMtrådantennen
i horisontellt led.
FM
+
Röd/
Enfärgad(‘)
75Ω
–
Svart /
Randig (’)
OBS!
Dra högtalarkablarna på längre avstånd från
antennkablarna för att undvika störningar.
OBS!
Placera MV/LV-ramantennen så långt bort som
möjligt från huvudenheten.
forts
5SE
Steg 1: Anslutningarna (forts)
4 Gäller modeller med nätspänningsväljare: ställ nätspänningsväljaren
VOLTAGE SELECTOR i läget för
lokal nätspänning:
VOLTAGE
Fäst de medföljande kuddarna på undersidan
av de främre högtalarna för att stabilisera
högtalarna och förhindra att de glider.
SELECTOR
0V
12
0V
- 240V
22
230
Hur de främre högtalarnas kuddar
fästs
Isättning av två batterier storlek
AA (R6) i fjärrkontrollen
5 Anslut nätkabeln till ett nätuttag.
Demonstrationen visas i teckenfönstret.
När strömbrytaren 1/u, trycks in slås
stereon på samtidigt som
demonstrationen automatiskt avslutas.
Gäller modeller som levereras med en
stickkontaktadapter: ta loss adaptern
från stickkontakten, om den inte passar i
nätuttaget.
Anslutning av extra produkter
Vi hänvisar till sid. 35.
Hur demonstrationen kopplas ur
Demonstrationen kopplas ur samtidigt som
tiden ställs in (Steg 2: Tidsinställning).
Tryck på DISPLAY (modellerna till USA,
Kanada och Europa) eller DEMO (STANDBY)
(övriga modeller) medan strömmen till
stereon är avslagen, för att koppla in/ur
demonstrationen igen.
Tips
Genom att ansluta en lågbashögtalare till
lågbashögtalarutgången är det möjligt att lyssna till
musik med förstärkt basljud.
6SE
]
}
}
]
Tips
Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd
till ca. sex månader. När fjärrkontrollen inte längre
kan användas för stereons fjärrstyrning, måste
batterierna bytas ut mot nya.
OBS!
Ta ur batterierna, när fjärrkontrollen inte skall
användas under en längre tid, för att undvika
skador på grund av batteriläckage.
Stereons transport
Följ de nedanstående anvisningarna för att
skydda CD-mekanismen:
1 Tryck lämpligt antal gånger på CD (eller
FUNCTION på fjärrkontrollen) , så att CD
visas i teckenfönstret.
2 Håll ENTER intryckt och tryck på 1/u så
att LOCK visas i teckenfönstret.
Steg 2: Tidsinställning
1
Tryck på CLOCK/TIMER .
Timsiffrorna börjar blinka:
Tiden måste ställas in för att kunna utnyttja
timerstyrd manövrering.
Tidsangivelsen är en 24-timmars tidsangivelse på europeiska modeller och en 12timmars tidsangivelse på övriga modeller.
I illustrationerna används en modell med 24timmars tidsangivelse.
2
Tidsangivelsen är en 24-timmars
tidsangivelse på europeiska modeller
och en 12-timmars tidsangivelse på
övriga modeller.
3
·
Tryck på V eller v för att ställa in
timtalet.
Tryck på ENTER.
Minutsiffrorna börjar blinka:
ª ·
ª ·
3,5
=
+
p
0
)
P
V
B
2,4
b
v
·
1
4
Tryck på V eller v för att ställa in
minuterna.
5
Tryck på ENTER.
p
Klockan börjar gå.
Tips
• Om du gör ett misstag, måste du börja om från
början.
• Vid tidsintställning stängs demonstrationen av.
För visning av demonstrationsläget, tryck på
DISPLAY (gäller modellerna till USA, Kanada och
Europa) eller DEMO (STANDBY) (gäller övriga
modeller) när strömmen är avslagen.
Hur tiden ändras
Ovanstående anvisningar beskriver hur tiden
ställs in när strömmen är avslagen. Följ de
nedanstående anvisningarna för att ändra
tidsinställningen när strömmen är påslagen:
1
2
3
4
Tryck på CLOCK/TIMER.
Tryck på V eller v för att välja SET CLOCK.
Tryck på ENTER.
Utför punkt 2 till 5 enligt ovanstående
anvisningar.
OBS!
Tidsinställningen raderas när nätkabeln kopplats
loss eller när ett strömavbrott inträffar.
7SE
Steg 3: Lagring av
stationer i snabbvalsminne
1
Vilka våglängder som kan tas emot beror
på vilken modell som köpts.
Kontrollera först vilka våglängder som
kan tas emot på din stereo.
Med vart tryck ändras våglängden enligt
följande:
På modell med två våglängder:
FM ˜ AM
På modell med tre våglängder:
FM n MW (MV) n SW (KV)
Det är möjligt att lagra följande antal
stationer i snabbvalsminnet:
1/u
n
– Modell med två vågländer: 20 på FM och
10 på AM.
– Modell med tre våglängder: 20 på FM, 10
på MV och 10 på KV eller 20 på FM, 10 på
AM och 5 UKV, beroende på modell.
1 3
eller
FM n AM n UKV*
n
(strömbrytare) Snabbvalsratt
Tryck lämpligt antal gånger på
TUNER BAND tills önskad
våglängd visas i teckenfönstret.
* STEREO PLUS visas efter val av UKV.
2
–
+
0
)
≠
+
–
Håll + eller – intryckt tills frekvensen börjar ändras i teckenfönstret.
Släpp tangenten.
Stationssökningen avbryts så fort radion
påträffat en station. TUNED och
STEREO (anger ett stereoprogram) visas
i teckenfönstret:
+
g
TUNED
STEREO
MHz
24
3
Tryck på TUNER MEMORY.
Ett snabbvalsnummer blinkar i
teckenfönstret. Stationerna lagras från och
med snabbvalsnummer 1.
Snabbvalsnummer
TUNED
STEREO
4
Tryck på ENTER.
Önskad station har lagrats i
snabbvalsminnet.
5
8SE
Följ igen anvisningarna från punkt 1
till 4 för att lagra fler stationer i
minnet.
Inställning av en station med låg
signalstyrka
Tryck lämpligt antal gånger på + eller – enligt
punkt 2 för att ställa in stationen manuellt.
Lagring av en ny station under ett
existerande snabbvalsnummer
Börja om från och med punkt 1. Vrid efter
punkt 3 på snabbvalsratten för att välja
önskat snabbvalsnummer.
Det är också möjligt att lägga till ett nytt
snabbvalsnummer efter det sista.
Strömbesparing i läget
för strömberedskap
(Gäller endast för modellerna till USA,
Kanada och Europa)
Strömförbrukningen kan minskas till lägsta
möjliga (strömbesparingsläge) för att spara
energi i läget för strömberedskap.
1/u
DISPLAY
(strömbrytare)
Radering av stationer ur
snabbvalsminnet
1 Tryck på och håll TUNER MEMORY
intryckt tills ett snabbvalsnummer blinkar i
teckenfönstret:
TUNED
STEREO
–
+
0
)
≠
2 Vrid på snabbvalsratten för att välja det
snabbvalsnummer vars station ska raderas.
Välj ALL ERASE när samtliga stationer i
snabbvalsminnet ska raderas.
3 Tryck på ENTER.
COMPLETE!! visas i teckenfönstret.
När ett snabbvalsnummer raderas, minskas
antalet snabbvalsnummer med ett. Alla
snabbvalsnummer efter det raderade
snabbvalsnumret numreras om.
Snabbvalen behålls i minnet en halv dag även när
nätkabeln kopplas ur eller om det inträffar ett
strömavbrott.
+
POWER SAVE/DEMO
(STANDBY)
/ Tryck på POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) medan strömmen är
avslagen.
Strömbesparingsläget kopplas in på
stereon och tidsindikeringarna slocknar.
Stereon kan slås på/av genom att trycka
på strömbrytaren 1/u .
(gäller ej modellerna till Europa och
Mellanöstern)
Tips
–
g
Ändring av stationssökningssteget på AM
Stationssökningssteget på AM har förinställts på
fabriken till 9 kHz (10 kHz i vissa områden). För att
ändra stationssökningssteget på AM: ställ in en
AM-station och slå sedan av strömmen. Håll
TUNER MEMORY intryckt och tryck pâ 1/u för att
slå på strömmen igen. Vid ändring av
stationssökningssteget raderas de snabbval på AM
som finns i minnet. Gör på samma sätt för att
återställa det ursprungliga stationssökningssteget.
+
Tips
• Med vart tryck på POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) i läget för strömbesparing ändras
visningen i teckenfönstret mellan den för
strömbesparingsläge och demonstrationen.
• Strömindikatorn 1/u och indikatorn för
timerinställning (när timern är inställd) lyser även
i strömbesparingsläge.
• Timern arbetar också i strömbesparingsläge.
OBS!
• Tiden kan inte ställas in i strömbesparingsläge.
• Entrycks ljudåtergivningsstart fungerar inte i
strömbesparingsläge.
Hur strömbesparingsläget kopplas ur
Tryck på DISPLAY.
Tidsindikeringarna visas i teckenfönstret.
9SE
Grundläggande tillvägagångssätt
Uppspelning av CD-skivor
— Normal uppspelning
CD·
·
ª ·
=/+
Upp till fem CD-skivor kan spelas i följd.
ª ·
PLAY MODE
1/u
(strömbrytare) snabbvalsratt
=
+
p
0
)
P
p
P
V
0/)
VOLUME
B
b
v
·
–
+
0
)
≠
–
+
p
+
g
§
1
1
2
·
∏
π
3
Tryck på en av knapparna CD 1~5 §
och lägg en CD-skiva på skivbrickan.
4
CD-spelaren ignorerar en CD-skiva som
satts i på fel sätt.
5
ª
·
π
ª
§
·
Med
skivetiketten
vänd uppåt.
Lägg en CDsingel på den
inre rondellen
på brickan.
π
π
2
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
§
§
·
§
1
·
·
π
§
Tryck på samma knapp för att stänga
skivfacket. För att lägga i andra CDskivor, tryck på § för andra nummer för
att öppna skivfacket.
21
2
Tryck på lämplig knapp DISC 1~5.
Skivfacket stängs. Vald CD-skiva spelas
upp.
Om · (eller CD · på fjärrkontrollen)
trycks in, spelas den CD-skiva upp som
anges av den indikator som lyser i grönt.
Nummer på skivbricka
Tid som gått
1
Spårnummer
10SE
Att
Gör enligt följande
avbryta
uppspelning:
Tryck på π (p på
fjärrkontrollen)
koppla in
pausen:
Tryck på ∏ (P på
fjärrkontrollen). Tryck en gång till
för fortsatt uppspelning.
välja önskat
spår:
Vrid snabbvalsratten medurs
under uppspelning eller paus (för
spårval framåt) eller moturs (för
spårval bakåt). Släpp fri efter att
önskat spår letats fram. (Alt.: tryck
på + (framåt) eller =
(bakåt) på fjärrkontrollen.)
söka efter
önskad sekvens
inom ett spår:
Inspelning av CD-musik
— Synkroninspelning av CD-musik
Tangenten CD SYNC möjliggör enkel
inspelning av CD-musik på ett kassettband.
Använd TYPE I (normalband) eller TYPE II
(kromdioxidband). Inspelningsnivån styrs ut
automatiskt.
Håll ) eller 0 (eller )/
0 på fjärrkontrollen) intryckt
under pågående uppspelning.
Släpp fri efter att önskad
sekvens letats fram.
Tryck på DISC 1~5 ( eller
D. SKIP på fjärrkontrollen)
endast spela upp
vald CD-skiva:
Tryck lämpligt antal gånger på
PLAY MODE, så att 1 DISC visas.
spela upp alla
ilagda CDskivor:
Tryck lämpligt antal gånger på
PLAY MODE, så att ALL
DISCS visas.
ta ur en CDskiva:
Tryck på en av knapparna
CD 1~5 §.
byta andra CDskivor under
pågående
uppspelning
av en CD:
Tryck på en av knapparna CD
1~5 § för att öppna skivfacket
med den CD som skall bytas.
Efter byte av CD, tryck på samma
knapp för att stänga skivfacket.
Varje skivfack (DISC 1~5) har en
kontrollampa som blinkar iorange
medan skivfacket är öppet.
styra
volymnivån:
Vrid på VOLUME (eller tryck på
VOLUME +/– på fjärrkontrollen).
Tips
• Intryckning av · efter strömavslag slår automatiskt på
strömmen. Uppspelning börjar, förutsatt att en/fler CDskivor ligger i skivfacket (entrycks ljudåtergivningsstart).
Entrycks ljudåtergivningsstart fungerar inte medan läget
för strömbesparing är inkopplat på stereon.
• Övergång till CD-spelaren under pågående ljudåtergivning
från en annan ljudkälla: tryck på · eller på önskad väljare
DISC 1~5 (automatiskt val av ljudkälla).
• CD NO DISC visas i teckenfönstret när skivfacket är tomt.
• Vid val (eller uppspelning) av en CD-skiva på en skivbricka
lyser indikatorn på den motsvarande väljaren DISC 1~5 i
grönt.
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
§
§
4
1
DOLBY NR
3 5 π 1
Tryck på § och sätt i kassetten för
inspelning i däck B.
Med sidan för
inspelning
vänd framåt
Grundläggande tillvägagångssätt
välja önskad
CD-skiva i
stoppläge:
2
ª
§
forts
OBS!
Stäng inte skivfacket att med kraft, eftersom detta
kan resultera i felfunktion. Stäng alltid skivfacket
genom att trycka på lämplig knapp CD 1~5 §.
11SE
Inspelning av CD-musik (forts)
2
Tryck på en av knapparna CD 1~5 §
och lägg i en CD-skiva.
§
1
∏
π
3
4
2
ª
·
π
ª
·
1
STEREO/MONO
5
π
§
3
1/u
(strömbrytare)
2
·
— Snabbval
Lagra först de önskade stationerna i
snabbvalsminnet (se Steg 3: Lagring av
stationer i snabbvalsminne).
Tryck en gång till för att stänga
skivfacket.
Med
skivetiketten
vänd uppåt.
Lägg en CDsingel på den
inre rondellen
på brickan.
Radiomottagning
§
Tryck på CD SYNC.
Däck B står i beredskap för inspelningsstart och CD-spelaren för uppspelningsstart. · (anger kassettens framsida)
lyser.
–
+
0
)
≠
–
+
+
g
4
5
Tryck lämpligt antal gånger på
DIRECTION för att välja A för
inspelning på en kassettsida.
Välj ß (eller RELAY) för
inspelning på båda sidor i följd.
–/+
VOLUME
Tryck på REC PAUSE/START.
·
Inspelningen sätts igång.
1
ª ·
Hur en pågående inspelning
avbryts
Tryck på π på däck B eller på CD-spelaren.
=/+
ª ·
=
+
p
0
)
P
V
Tips
• Inspelningsstart på kassettens motsatta sida: tryck
på ª så att ª (för motsatt sida) tänds.
• När inspelningen skall göras på kassettens båda
sidor i följd, måste inspelningen startas på
kassettens framsida. Om inspelningen startas på
kassettens motsatta sida, avbryts den vid slutet på
den sidan.
• Tryck på DOLBY NR efter intryckning av CD
SYNC, så att DOLBY NR visas, för att undertrycka
bandbrus i lägre diskanttoner.
OBS!
12SE
• Under pågående inspelning av vald musik, är det
inte möjligt att lyssna på ljudet från någon annan
ljudkälla.
• Dolby NR stängs av och DIRECTION (A eller
RELAY) ställs i läget ß när strömmen stängs av.
B
b
v
·
p
VOLUME +/–
1
Tryck lämpligt antal gånger på
TUNER BAND tills önskad
våglängd visas i teckenfönstret.
n
Vilka våglängder som kan tas emot beror
på vilken modell som köpts.
Kontrollera först vilka våglängder som
kan tas emot på din stereo.
Med vart tryck ändras våglängden enligt
följande:
På modell med två våglängder:
FM ˜ AM
På modell med tre våglängder:
FM n MW (MV) n SW (KV)
n
eller
FM n AM n UKV*
2
Vrid på snabbvalsratten (eller tryck
på = eller + på fjärrkontrollen)
för att välja önskad
snabbvalsstation.
Vrid moturs
(eller tryck på
= på
fjärrkontrollen)
för val av en
station med ett
lägre nummer.
≠
Snabbvalsnummer
+
Vrid medurs
(eller tryck på
+ på
fjärrkontrollen)
för val av en
station med ett
högre nummer.
Frekvens
TUNED
STEREO
Gör enligt följande
slå av radion:
Tryck på strömbrytaren
1/u (strömbrytare).
styra volymnivån:
Vrid på VOLUME (eller
tryck på VOLUME +/– på
fjärrkontrollen).
Inställning av stationer som inte
lagrats i snabbvalsminnet
Använd manuell eller automatisk inställning.
För manuell inställning: tryck lämpligt antal
gånger på – eller +. För automatisk
inställning: håll – eller + intryckt.
Tips
• Intryckning av TUNER BAND efter strömavslag
slår på radion. Stationen, som senast ställdes in
före strömavslag, ställs automatiskt in (entrycks
ljudåtergivningsstart). Entrycks ljudåtergivningsstart fungerar inte medan läget för strömbesparing
är inkopplat på stereon.
• Stereon kan kopplas om till radiomottagning
under pågående ljudåtergivning från en annan
ljudkälla genom att TUNER BAND trycks in
(automatiskt val av ljudkälla).
• Tryck på STEREO/MONO, när det uppstår
störningar vid FM-mottagning, så att MONO visas
i teckenfönstret. Ljudet återges inte längre i stereo,
men mottagningskvaliteten förbättras. Tryck en
gång till för att återgå till stereomottagning.
• Rikta de anslutna antennerna för att förbättra
mottagningskvaliteten.
Grundläggande tillvägagångssätt
* STEREO PLUS visas efter val av UKV.
Att
MHz
ONE PRESET visas i teckenfönstret när bara
en snabbvalsstation förekommer.
13SE
Snabbvalsnummer
Inspelning av radioprogram
Önskat radioprogram på vald snabbvalsstation kan spelas in på ett kassettband.
Använd TYPE I (normalband) eller TYPE II
(kromdioxidband). Inspelningsnivån styrs ut
automatiskt.
1/u
(strömbrytare)
2
–/+
Frekvens
TUNED
STEREO
MHz
3
Tryck på § och sätt i kassetten för
inspelning i däck B.
Med sidan för
inspelning
vänd framåt
1
§
4
Tryck på REC PAUSE/START.
Däck B står i beredskap för
inspelningsstart.
–
+
0
)
≠
–
+
5
Tryck lämpligt antal gånger på
DIRECTION för att välja A för
inspelning på en kassettsida.
Välj ß (eller RELAY) för
inspelning på båda sidor i följd.
6
Tryck på REC PAUSE/START.
+
g
§
1
Inspelningen börjar.
2
·
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
Hur en pågående inspelning
avbryts
π
Tryck på π på däck B.
Tips
§
§
ª
14SE
5 DOLBY NR π 3
4,6
1
Tryck på TUNER BAND för att välja
önskad våglängd.
2
Vrid på snabbvalsratten för att ställa
in önskad station.
Vrid moturs
för val av en
station med
ett lägre
nummer.
≠
+
Vrid medurs för
val av en station
med ett högre
nummer.
• Inspelningsstart på kassettens motsatta sida: tryck
på ª så att ª (för motsatt sida) tänds.
• När inspelningen skall göras på kassettens båda
sidor i följd, måste inspelningen startas på
kassettens framsida. Om inspelningen startas på
kassettens motsatta sida, avbryts den vid slutet på
den sidan.
• Inspelning av en station som inte lagrats i minnet:
använd – och + för att ställa in önskad station
manuellt.
• Tryck på DOLBY NR efter intryckning av REC
PAUSE/START i punkt 6, så att DOLBY NR
tänds, för att undertrycka bandbrus i lägre
diskanttoner.
• Rikta resp. antenn om det skulle uppstå störningar
under pågående inspelning av ett radioprogram.
OBS!
Dolby NR stängs av och DIRECTION (A eller
RELAY) ställs i läget ß när strömmen stängs av.
Bandavspelning
·
På detta däck är det möjligt att spela av
kassetter TYPE I (normalband), TYPE II
DECK Aª·
(kromdioxidband) och TYPE IV (metallband). DECK Bª·
Efter isättning av en kassett avkänner däcket
automatiskt bandtypen. Det går också att
använda snabbvalsrattens AMS-funktioner*
0/)
för att snabbt hitta musikstycken som du vill
lyssna på. Tryck på DECK A ª· eller
DECK B ª· (på fjärrkontrollen) för att
välja önskat däck, A eller B.
ª ·
ª ·
=
+
p
0
)
P
p
V
B
b
v
·
p
*AMS (musiksökningsautomatik)
1/u
VOLUME +/–
(strömbrytare)
VOLUME
–
+
0
)
≠
–
+
Tryck på § och sätt i önskad kassett
i däck A eller B.
Med sidan för
bandavspelningsstart
vänd framåt
+
g
§
§
1
2
·
∏
π
2
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
Tryck lämpligt antal gånger på
DIRECTION för val av A för att
spela av en kassettsida. Välj ß**
för att spela av båda sidor i följd.
Grundläggande tillvägagångssätt
1
Välj RELAY för att spela av kassetterna i
de båda däcken i följd (reläspel).***
3
§
1
§
32
π
3
DOLBY NR
π
1
Tryck på ·.
Tryck på ª för bandavspelningsstart
på kassettens motsatta sida.Bandet
spelas av.
** Däcket kopplas automatiskt om till stoppläge
efter att de båda sidorna spelats av fem gånger i
följd.
***Vid reläspel spelas kassetterna av enligt följande:
däck A (framsida), däck A (motsatt sida), däck B
(framsida), däck B (motsatt sida).
forts
15SE
Bandavspelning (forts)
Att
Gör enligt följande
avbryta
Tryck på π (eller p på
bandavspelning: fjärrkontrollen).
Vrid snabbvalsratten åt samma håll som
indikatorn ª eller ·, under pågående
uppspelning, för spårval framåt. Vrid åt
motsatt håll för spårval bakåt. (Alt: tryck på
= eller + på fjärrkontrollen.)
snabbspola
bandet framåt:
Tryck på ) på
fjärrkontrollen under
avspelning av kassettens
framsida eller 0 under
avspelning av kassettens
motsatta sida.
snabbspola
bandet bakåt:
Tryck på 0 på
fjärrkontrollen under
avspelning av kassettens
framsida eller ) under
avspelning av kassettens
motsatta sida.
*AMS (musiksökningsautomatik)
ta ur kassetten:
Tryck på §.
OBS!
styra volymnivån:
Vrid på VOLUME (eller tryck
på VOLUME +/– på
fjärrkontrollen).
• Under följande omständigheter kan det hända att
musiksökningsautomatiken (AMS) inte fungerar
på rätt sätt:
– När ett tyst bandavsnitt mellan två
musikstycken är mindre än 4 sekunder.
– I sådana fall då helt olika information har
spelats in på den vänstra och den högra
kanalen.
– När det finns sammanhängande bandavsnitt
med mycket låg ljudnivå eller lågfrekvent ljud
(såsom t.ex. en barytonsaxofon).
– När stereon placeras nära en tv. (Vi rekommenderar att stereon flyttas längre bort från tv:n
eller att tv:n stängs av.)
• Dolby NR stängs av och DIRECTION (A eller
RELAY) ställs i läget ß när strömmen stängs av.
Tips
• Intryckning av · eller ª efter strömavslag slår
automatiskt på strömmen. Stereon kopplas om till
bandavspelning, förutsatt att det ligger en kassett i
ettdera däcket (entrycks ljudåtergivningsstart).
Entrycks ljudåtergivningsstart fungerar inte
medan läget för strömbesparing är inkopplat på
stereon.
• Det är möjligt att gå över från vald ljudkälla till
bandavspelning genom att trycka på · eller ª
(automatiskt val av ljudkälla).
• Om kassettbandet som du önskar spela är inspelat
med DOLBY NR, kan du reducera bruset genom
att trycka på DOLBY NR så att DOLBY NR tänds.
16SE
Sökning efter början av ett spår
(AMS*)
Det håll åt vilken sökningen sker, + (framåt)
eller – (bakåt), och det antal musikstycken
som har hoppats över (1-9) visas i
teckenfönstret.
Exempel: sökning framåt, 2 musikstycken
DOLBY NR
1
Bandkopiering
— Snabbkopiering
Tryck på § och sätt i önskad kassett
i däck A. Sätt i kassetten för
inspelning i däck B.
Med sidan för
avspelning
resp. inspelning
vänd framåt
Använd TYPE I (normalband) eller TYPE II
(kromdioxidband). Inspelningsnivån styrs ut
automatiskt.
1/u
§
(strömbrytare)
2
Tryck på HI DUB.
Däck B står i beredskap för
inspelningsstart.
+
)
≠
–
+
Tryck lämpligt antal gånger på
DIRECTION för att välja A för
inspelning på en kassettsida.
Välj ß (eller RELAY) för
inspelning på båda sidor i följd.
4
Tryck på REC PAUSE/START.
+
g
Bandkopiering börjar.
§
1
2
·
∏
π
3
4
Hur en pågående bandkopiering
avbryts
5
ª
·
π
ª
·
Tryck på π på däck A eller B.
π
Tips
§
1
§
3
π
2 4 π 1
DOLBY NR
• Starta kopieringen på kassettens framsida för
kopiering av båda sidor i följd. Om inspelningen
sätts igång på den motsatta sidan, avbryts den vid
slutet på den sidan.
• Om DIRECTION ställs i läget ß efter isättning
av två kassetter med olika bandlängder, vänds
banden om vid resp. bandslut, oavsett bandläget i
det andra däcket. Välj läget RELAY för samtidig
bandvändning i de båda däcken.
• Intryckning av DOLBY NR krävs inte, beroende
på att bandet i däck B automatiskt spelas in på
samma sätt som bandet i däck A.
• Dolby NR stängs av och DIRECTION (A eller
RELAY) ställs i läget ß när strömmen stängs av.
Grundläggande tillvägagångssätt
–
0
3
17SE
CD-spelare
Hur teckenfönstret
tillämpas
Återstående tid i spåret som spelas upp eller
den på CD-skivan kan kontrolleras i
teckenfönstret.
Efter att en CD TEXT-skiva lagts i CDspelaren är det möjligt att kontrollera den
information som finns lagrad på den skivan,
som t.ex. skivtitel och artistnamn. CD TEXT
visas i teckenfönstret när CD-spelaren känner
av en vald CD TEXT-skiva.
1/u
(strömbrytare) DISPLAY
/ Tryck på DISPLAY.
Med vart tryck under pågående, normal
uppspelning ändras visningssättet enligt
nedanstående:
Under pågående, normal
uppspelning
n Tid som gått i spåret som spelas upp
µ
Återstående tid i det spåret
µ
Återstående tid på CD-skivan som
spelas upp (efter val av 1 DISC) eller --.-i teckenfönstret (efter val av ALL DISCS)
µ
Spårnamn för spåret som spelas upp*
µ
Tid (i åtta sekunder)
µ
Namn på egen fil (P FILE) eller EFFECT
ON (OFF)
Medan CD-spelaren står stilla
–
+
0
)
≠
+
g
–
+
n CD-titel på vald CD-skiva*
µ
Information om artist*
µ
CD-skivans sammanlagda antal spår och
uppspelningstid**
µ
Tid (i åtta sekunder)
µ
Namn på egen fil (P FILE) eller EFFECT
ON (OFF)
* Gäller endast för CD TEXT-skivor (vissa tecken
kan ej visas). Ingen CD-TEXT-information visas
från och med spår 21 på en CD-skiva som
innehåller fler än 20 spår.
**När läget för lägring av CD-spår i ett musikval nar
valts, visas numret för sista spårnumret i
musikvalet och sammanlagda antalet spår i
musikvalet (antal lagrade steg).
Tips
Tryck på DISPLAY och håll knappen intryckt i 2
sekunder eller längre för att koppla in/ur
spektrumanalysatorn.
18SE
Repetering (REPEAT)
— Repetering
Repetering upprepar uppspelningen av en
CD-skiva eller alla ilagda CD-skivor vid
normal och slumpmässig uppspelning samt
vid uppspelning av ett musikval.
1/u
Spårens uppspelning i
slumpvis följd (SHUFFLE)
— Slumpmässig uppspelning
Alla spår på en eller alla ilagda CD-skivor
kan spelas upp i slumpvis följd.
1/u
21
(strömbrytare)
(strömbrytare) REPEAT PLAY MODE
–
+
0
)
–
+
0
)
≠
≠
+
–
–
+
+
+
g
g
§
1
2
·
∏
π
3
/ Tryck, under pågående uppspelning
4
5
på REPEAT, så att REPEAT visas i
teckenfönstret.
ª
·
π
ª
·
π
Repetering sätts igång. Följ de
nedanstående anvisningarna för att
ändra repeteringssättet.
Repetering av
Tryck
Alla spår på CDskivan som spelas
upp (upp till fem
gånger):
gång på gång på PLAY MODE,
så att 1 DISC visas.
Alla spår på alla
gång på gång på PLAY
ilagda CD-skivor
MODE, så att ALL DISCS
(upp till fem gånger): visas.
Endast ett spår:
lämpligt antal gånger på REPEAT
under uppspelning av önskat
spår, så att REPEAT 1 visas.
§
3
OBS!
Repetering av alla spår på alla CD-skivor (ALL
DISCS) kan inte göras vid uppspelning av spåren i
slumpvis följd (SHUFFLE).
DISC 1~5
1
2
Tryck på CD. Sätt i en/fler CD-skivor.
3
Tryck på ·.
Hur repetering kopplas ur
Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT, så
att varken REPEAT eller REPEAT 1 visas i
teckenfönstret.
§
Tryck lämpligt antal gånger på PLAY
MODE tills 1 DISC SHUFFLE eller ALL
DISCS SHUFFLE visas i teckenfönstret.
ALL DISCS spelar upp alla ilagda CDskivor i slumpvis följd. 1 DISC spelar
upp alla spår i slumpvis följd på den CD
vars DISC-indikator lyser grönt.
Samtliga spår spelas upp i slumpvis följd.
forts
19SE
Spårens uppspelning i slumpvis
följd (SHUFFLE) (forts)
Hur slumpmässig uppspelning
kopplas ur
Tryck lämpligt antal gånger på PLAY MODE,
så att varken SHUFFLE eller PROGRAM
visas i teckenfönstret.
Val av önskad CD-skiva
Spårens lagring i ett
musikval (PROGRAM)
— Musikval och dess uppspelning
Upp till 32 spår kan lagras från alla ilagda
CD-skivor i ett musikval för spårens
uppspelning i önskad följd.
Tryck på lämplig väljare DISC 1~5.
Tips
1/u
(strömbrytare)
• CD-spelaren kan under pågående normal
uppspelning kopplas om till slumpmässig
uppspelning genom att trycka på PLAY MODE
för att välja SHUFFLE.
• Vrid snabbvalsratten medurs för att hoppa över
ett spår (eller tryck på + på fjärrkontrollen).
4
21
–
+
0
)
≠
–
+
+
g
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
§
5
20SE
§
7
p
3
1
2
3
Tryck på CD. Sätt i en/fler CDskivor.
Tryck lämpligt antal gånger på
PLAY MODE, så att PROGRAM
visas.
Tryck på lämplig väljare DISC 1~5
för att välja önskad CD-skiva.
För att lagra samtliga spår på en CD på
en gång, gå vidare till punkt 5.
4
Hur musikvalets uppspelning
avbryts
Tryck lämpligt antal gånger på PLAY MODE,
så att varken PROGRAM eller SHUFFLE
visas i teckenfönstret.
Att
Tryck
kontrollera
musikvalets
innehåll:
på CHECK på fjärrkontrollen.
CHECK END visas efter
visning av det sista spåret.
radera det sista
spåret:
på CLEAR på fjärrkontrollen
i stoppläge.
radera ett visst
spår:
på CHECK på fjärrkontrollen
tills numret på spåret, som
skall raderas, visas. Tryck
sedan på CLEAR.
lagra nya spår i
musikvalet:
1 Tryck på lämplig väljare
DISC 1~5 för att välja
brickan med önskad CDskiva.
2 Vrid på snabbvalsratten
för att välja spåret.
3 Tryck på ENTER.
radera
musikvalet ur
minnet:
en gång på π i stoppläge eller
två gånger under
uppspelning.
Vrid på snabbvalsratten, så att
önskat spårnummer visas:
Skivnumret
3
PROGRAM
Spårnumret
5
Tryck på ENTER.
Spåret lagras i musikvalet. Det sist
lagrade spåret och sammanlagda antalet
spår visas, följt av den sammanlagda
uppspelningstiden.
Sammanlagd uppspelningstid
PROGRAM
Det senast lagrade spåret
6
Följ igen anvisningarna från punkt 3
till 5 för att lagra fler spår i
musikvalet.
Hoppa över punkt 3 när spårvalet
sker från samma CD-skiva.
7
Tryck på ·.
Tips
• Musikvalet hålls kvar i minnet efter att det spelats
upp. Tryck på · för att igen spela upp detsamma
musikvalet.
• När --.-- visas, istället för musikvalets
uppspelningstid, anger det
– lagring i minnet av ett spår vars nummer
överstiger 20,
– att den sammanlagda uppspelningstiden
överstiger 100 minuter.
Spåren spelas upp i den ordning de
lagrades i musikvalet.
21SE
Kassettdäck
Manuell inspelning på
kassettband
3
CD-musik, kassettbandsmusik eller
radioprogram kan spelas in på kassettband
på önskat sätt. Det är t. ex. möjligt att endast
spela in önskade melodier eller starta
inspelningen halvvägs på ett band.
Inspelningsnivån styrs ut automatiskt.
4
Tryck lämpligt antal gånger på
DIRECTION för att välja A för
inspelning på en kassettsida.
Välj ß (eller RELAY) för
inspelning på båda sidor i följd.
1/u
5
Tryck på REC PAUSE/START.
2
(strömbrytare)
Däck B står i beredskap för inspelningsstart. · (anger kassettens framsida)
tänds.
Inspelningen börjar.
6
–
+
0
)
≠
–
+
Tryck på REC PAUSE/START.
Starta ljudåtergivningen på vald
ljudkälla.
Att
Tryck på
avbryta inspelning:
π på däck B.
koppla in pausen:
REC PAUSE/START.
+
Tips
g
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
ª
·
π
ª
·
π
• Inspelningsstart på kassettens motsatta sida: tryck
på ª så att ª (för motsatt sida) tänds.
• Tryck på DOLBY NR efter intryckning av REC
PAUSE/START i punkt 3, så att DOLBY NR tänds
i teckenfönstret, för att reducera bandbrus i lägre
diskanttoner.
• I läge av beredskap för inspelningsstart (efter
tryck på REC PAUSE/START enligt punkt 3 och
före tryck på REC PAUSE/START enligt punkt 5)
kan snabbvalsratten användas för att välja spår
som ska spelas in från en CD-skiva.
OBS!
§
§
4
ª
DOLBY NR
22SE
π
3,5
1
1
Sätt i kassetten för inspelning i däck
B.
2
Tryck på en av funktionväljarna för
den ljudkälla som skall spelas in (t.
ex. CD).
Dolby NR stängs av och DIRECTION (A eller
RELAY) ställs i läget ß när strömmen stängs av.
Inspelning av CD-musik
genom att ange spårens
uppspelningsföljd
— Redigering av musikval
Spåren från alla ilagda CD-skivor kan spelas
in i önskad följd. Kontrollera vid spårens
lagring i minnet att spårens sammanlagda
uppspelningstid för inspelning på en
kassettsida inte överstiger bandlängden på
kassettens ena sida.
1/u
5
(strömbrytare)
EDIT
6
32
1
Sätt i önskad CD-skiva i CDspelaren och kassetten för
inspelning i däck B.
2
Tryck på CD.
3
Tryck lämpligt antal gånger på
PLAY MODE tills PROGRAM visas
i teckenfönstret.
4
Tryck på lämplig väljare DISC 1~5
för att välja önskad CD-skiva.
5
Vrid på snabbvalsratten, så att
numret på önskat spår visas i
teckenfönstret:
Skivnumret
3
PROGRAM
Spårnumret
–
+
0
)
≠
6
–
+
Tryck på ENTER.
Spåret lagras i musikvalet. Det sist
lagrade spåret och sammanlagda antalet
spår visas, följt av den sammanlagda
uppspelningstiden.
+
g
Sammanlagd uppspelningstid
§
1
2
·
∏
π
3
4
5
PROGRAM
ª
·
π
ª
·
Det senast lagrade spåret
π
7
§
§
π
10 4 1
8 11
DOLBY NR
12
Följ igen anvisningarna från punkt 4
till punkt 6 för att lagra de
resterande spår, som skall spelas in
på kassettens sida A, i önskad följd i
minnet.
Hoppa över punkt 4 när alla spår väljs
från en och samma CD-skiva.
forts
23SE
Inspelning av CD-musik genom att
ange spårens uppspelningsföljd (forts)
Automatiskt val av
bandlängd (EDIT)
8
Tryck på ∏ (P på fjärrkontrollen)
för att lagra i minnet en paus vid
slutet på sida A.
— Redigering med val av
bandlängd
P visas i teckenfönstret och musikvalets
uppspelningstid nollställs till 0.00.
Det är möjligt i teckenfönstret att välja den
lämpligaste bandlängden för inspelning av en
viss CD-skiva. Observera att redigering med
val av bandlängd inte kan utnyttjas när
spårantalet på CD-skivan överstiger 20.
9
Följ igen anvisningarna enligt
punkterna 5 och 6 för lagring i
minnet av spår från samma CDskiva, eller från punkt 4 till 6 för
lagring i minnet av spår från en
annan CD-skiva, för inspelning på
sida B.
10 Tryck på CD SYNC.
Däck B står nu i beredskap för
inspelningsstart och CD-spelaren för
uppspelningsstart. · (anger kassettens
framsida) tänds.
11 Tryck lämpligt antal gånger på
DIRECTION för att välja A för
inspelning på en kassettsida.
Välj ß (eller RELAY) för
inspelning på båda sidor i följd.
12 Tryck på REC PAUSE/START.
Inspelningen sätts igång.
Hur en pågående inspelning
avbryts
Tryck på π på däck B eller på CD-spelaren.
Kontroll av spårens ordningsföljd
Tryck gång efter annan på CHECK på
fjärrkontrollen. CHECK END visas i
teckenfönstret efter att numret på det sista
spåret har visats.
Hur detta slags redigering kopplas
ur
Tryck lämpligt antal gånger på PLAY MODE,
så att varken PROGRAM eller SHUFFLE
visas i teckenfönstret.
Tips
SE
24
Tryck på DOLBY NR efter intryckning av CD
SYNC, så att DOLBY NR visas i teckenfönstret, för
att undertrycka bandbrus i lägre diskanttoner.
1
Sätt i önskad CD-skiva.
2
Tryck på CD.
3
Tryck en gång på EDIT (EDIT/PTY
på modell till Europa), så att EDIT
börjar blinka.
Den bandlängd som behövs för inspelning av den valda CD-skivan visas först i
teckenfönstret, följt av den sammanlagda
uppspelningstiden för spåren som ska
spelas in på kassettens respektive sidor
A och B.
OBS!
• Efter spårens lagring i ett musikval kan inte detta
inspelningssätt väljas. Musikvalet måste kopplas
ur genom att trycka lämpligt antal gånger på
PLAY MODE, så att varken PROGRAM eller
SHUFFLE visas i teckenfönstret.
• När CD-skivans sammanlagda speltid är kortare
än 1 minut, kan inte detta inspelningssätt väljas.
• Dolby NR stängs av och DIRECTION (A eller
RELAY) ställs i läget ß när strömmen stängs av.
Styrning av ljudkvalitet
Styrning av ljudkvalitet
Det är möjligt att koppla in basförstärkning,
återge mäktigt ljud med basförstärkning och
lyssna på ljudet via anslutna hörlurar.
1/u
(strömbrytare)
DBFB
Mäktig ljudåtergivning (GROOVE)
Tryck på GROOVE. Läget för ljudåtergivning
enligt vald volymnivå ändras till energiläget
för återgivning av mäktigt ljud.
Basförstärkning styrs automatiskt till högsta
nivå, frekvensgången ändras och den
inbyggda indikatorn i knappen GROOVE
tänds. Tryck en gång till på GROOVE för att
återgå till tidigare vald volymnivå.
OBS!
–
+
0
)
≠
+
–
+
• Vid uppspelning av vissa musikstycken låter
musiken förvrängd, då basförstärkning DBFB
används tillsammans med ljudeffekten och basen
är för stark. Ställ i så fall DBFB i läget “DBFB” eller
OFF eller koppla ur ljudeffekten (sid. 26).
• Vid återställning av GROOVE till frånslaget läge
ställs basförstärkningsnivån i läge “DBFB” och
frekvensgången jämnas ut. Tryck lämpligt antal
gånger på DBFB, så att DBFB slocknar i
teckenfönstret, för att koppla ur basförstärkning.
Ljudåtergivning via anslutna
hörlurar
g
GROOVE
PHONES
Anslut hörlurarna till hörlursuttaget
PHONES. Efter detta återges inte ljudet via
högtalarna.
Basförstärkning (DBFB)
OBS!
Tryck lämpligt antal gånger på DBFB*.
Efter anslutning av en lågbashögtalare till stereon
återges ljudet via lågbashögtalaren också efter
hörlurarnas anslutning. Slå av strömmen till
lågbashögtalaren för att koppla ur den när
hörlurarna används.
Med vart tryck ändras indikeringen enligt
nedanstående:
n DBFB NORMAL (DBFB)
µ
DBFB HIGH (DBFB)
µ
DBFB OFF (urkopplad)
* DBFB = Dynamic Bass Feedback (dynamisk
basåterkoppling)
25SE
Val av förvalt ljudfält
enligt musiktyp
Musikmenyerna på denna stereo möjliggör
val av önskat, förvalt ljudfält i enlighet med
den musik som spelas upp.
Hur ljudåtergivning enligt valt
ljudfält kopplas ur
Tryck lämpligt antal gånger på EFFECT på
fjärrkontrollen tills EFFECT OFF visas i
teckenfönstret.
Valmöjligheterna på
musikmenyerna
SUR
visas i teckenfönstret efter val av önskat
ljudfält med simulerad akustik.
Val av ljudfält från
musikmenyn
1/u
(strömbrytare)
1
–
+
0
)
≠
+
–
+
g
2 3
1
Vrid på snabbvalsratten för att välja
önskat, förvalt ljudfält.
Namnet på valt ljudfält visas i teckenfönstret. Vi hänvisar till tabellen under
Valmöjligheterna på musikmenyerna.
3
26SE
Musiktyp
ROCK
POP
SOUL
HOUSE
R&B
Vid lyssning till standard
musikkällor
ACTION
ROMANCE
SF
DRAMA
SPORTS
Filmljud och speciella typer
av ljud
SHOOTING
RACING
RPG
BATTLE
ADVENTURE
Videospel
P FILE 1~5
Egna ljudfält*
* P FILE MEMORY på denna stereo möjliggör
lagring i minnet av ljudfält med önskad styrning
av ljudet enligt egen smak (se Lagring i minnet av
egna ljudfält på sid. 29).
Tryck på FILE SELECT.
Namnet på det senast valda ljudfältet
visas i teckenfönstret.
2
Ljudfält
Tryck på ENTER.
Tips
Genom att trycka på V/v på fjärrkontrollen visas
senast valda ljudfält, och det är möjligt att välja ett
nytt ljudfält från musikmenyn.
Att ändra
teckenfönstrets
Ijusstyrka
Återgivning av
simulerad akustik
Njut av ljudåtergivning med simulerad
akustik från denna stereo.
Det är möjligt att ändra teckenfönstrets
ljusstyrka under pågående ljudåtergivning.
·
0
)
P
V
B
ª ·
b
ª ·
v
·
=
+
p
0
)
P
p
V
DIMMER
B
b
v
·
p
SURROUND
/ Tryck på DIMMER på fjärrkontrollen.
˜
Vid varje tryck på tangenten ändras
visningssättet i teckenfönstret enligt
följande:
DIMMER ON
/ Tryck lämpligt antal gånger på
SURROUND för att välja önskad,
simulerad akustik.
DIMMER OFF
˜
Vid varje tryck på tangenten ändras
visningssättet i teckenfönstret enligt
följande:
SURROUND ON ( SUR )
SURROUND OFF (off)
Tips
Om du vill lagra i minnet ett ljudåtergivningssätt
med simulerad akustik, lagra det då i en egen fil (se
Lagring i minnet av egna ljudfält på sid. 29).
OBS!
Ljudåtergivning med simulerad akustik kopplas ur
efter val av något annat sätt att styra ljudkvaliteten.
27SE
OBS!
Styrning av
frekvensgång på
grafisk equalizer
Efter val av en ny musikmeny (med undantag för
läget EFFECT OFF) går verkan av nivåstyrning
förlorad. Lagra ljudfältet med ändrad nivå i en egen
fil (se Lagring i minnet av egna ljudfält på nästa sida
på sid. 29).
Styrning av frekvensgång görs genom att höja
eller sänka nivån på valt frekvensband.
Välj först önskat, förvalt ljudfält för
grundläggande styrning av ljudkvalitet och
tonklang.
·
ª ·
ª ·
4
=
+
p
0
)
P
V
v
3
2
·
p
1
Välj önskat, förvalt ljudfält för
grundläggande styrning av
ljudkvalitet (se Val av förvalt
ljudfält enligt musiktyp på sid. 26).
2
Tryck på GEQ.
3
Tryck på B eller b för att välja
frekvens, tryck på V eller v för att
justera nivån för valt frekvensband.
1
ALL DISCS
28SE
3
b
B
4
Tryck på ENTER.
Lagring i minnet av
egna ljudfält
2
Tryck på P FILE.
Ett filnummer blinkar i teckenfönstret:
— P FILE MEMORY
Det är möjligt med hjälp av förvalda ljudfält
och grafisk equalizer att skapa och lagra i
minnet filer med egna ljudfält. Återkalla
önskad fil ur minnet för att återge
kassettbandsmusiken, CD-musiken eller
radioljudet med önskad ljudkvalitet. Upp till
fem filer kan lagras i minnet.
Välj först önskat ljudfält för grundläggande
styrning av ljudkvalitet.
3
Tryck på B eller b för att välja
önskat filnummer (P FILE) under
vilket ljudfältet skall lagras i minnet.
4
Tryck på ENTER.
Den styrning av ljudkvalitet, som
gjordes, lagras under valt filnummer i
minnet. Det ljudfält, som tidigare lagrats
under detta nummer i minnet, raderas ur
minnet och ersätts med den nya filen.
·
ª ·
ª ·
4
=
+
p
0
)
P
V
B
b
v
3
2
1
·
p
Styr tonklangen och ljudkvaliteten
med hjälp av grafisk equalizer och
simulerad akustik. (Se Styrning av
frekvensgång på grafisk equalizer
på sidan 28, Å tergivning av
simulerad akustik på sidan 27 och
Val av förvalt ljudfält enligt
musiktyp på sidan 26).
29SE
Övrigt
RDS-mottagning
Kontroll av RDS-information
Med vart tryck på DISPLAY ändras visningen
i teckenfönstret enligt följande:
(Gäller modeller till Europa)
n Stationsnamn**
µ
Frekvens
µ
Programtyp**
µ
Tid
µ
Namn på egen fil (P FILE) eller
EFFECT ON (OFF)
Vad menas med RDS-mottagning?
RDS (Radio Data System) är en radiotjänst
som tillåter radiostationer att sända
datakoder med särskild information
tillsammans med de vanliga radiosignalerna.
Radiomottagaren i denna stereo kan ta emot
vissa praktiska RDS-tjänster, som t. ex.
visning av stationsnamn och sökning efter en
station enligt vald programtyp. RDStjänsterna sänds endast av FM-stationer.*
OBS!
Det kan hända att RDS-mottagning misslyckas om
den mottagna stationen inte sänder RDS-koderna på
korrekt sätt eller när signalstyrkan är för svag.
**Stationsnamnet och programtypen visas inte alltid
i teckenfönstret när ingen RDS-tjänst tas emot.
Tips
* Inte alla FM-stationer sänder RDS-tjänster och
olika stationer sänder ofta olika slags RDS-tjänster.
Kontakta de lokala radiostationerna i området där
du bor, om du är osäker på vilka RDS-tjänster som
finns att tillgå.
Mottagning av RDStjänster
/ Ställ in önskad FM-station.
Om den inställda stationen sänder
RDS-tjänster, så visas
stationsnamnet i teckenfönstret.
Tryck på DISPLAY och håll knappen intryckt i 2
sekunder eller längre för att koppla in/ur
spektrumanalysatorn.
Sökning efter en station
enligt önskad
programtyp (PTY)
Det är möjligt att hitta en önskad station
genom att först välja lämplig programtyp.
Radion ställer automatiskt in en RDS-station,
bland FM-stationerna i snabbvalsminnet, som
sänder program enligt vald programtyp.
DISPLAY
1/u
(strömbrytare)
3,5
2,4 1
–
+
0
)
≠
+
–
+
g
§
30SE
1
Tryck på EDIT/PTY under
pågående radiomottagning.
2
Vrid på snabbvalsratten för att välja
önskad programtyp. Vi hänvisar till
nedanstående Lista över
programtyper.
3
Tryck på ENTER.
Radion börjar söka bland RDSstationerna i snabbvalsminnet (SEARCH
och namnet på vald programtyp visas
växelvis i teckenfönstret).
När radion ställt in en station som sänder ett program enligt vald programtyp,
börjar den stationens snabbvalsnummer
blinka i teckenfönstret.
4
Vrid på snabbvalsratten tills önskat
snabbvalsnummer blinkar i
teckenfönstret.
5
Tryck på ENTER medan önskat
snabbvalsnummer blinkar.
Urkoppling av PTY-sökning
SCIENCE
Vetenskapsprogram.
VARIED
Program med kändisintervjuer och
panellekar samt komediprogram.
POP
Program med popmusik.
ROCK
Program med rockmusik.
EASY MUSIC
Program med lättlyssnad musik
(bilradiomusik).
L. CLASSICAL
Program med lättare klassisk musik
bestående av t. ex. instrumental musik,
sång eller körsång.
S. CLASSICAL
Program med uppföranden av kända
orkesterverk, kammarmusik, operor o.s.v.
OTHER MUSIC
Program med speciell musik, som t. ex.
rhythm & blues eller reggae.
WEATHER
Väderinformation.
Tryck en gång till på EDIT/PTY.
FINANCE
Börsrapporter, aktiehandel m.m.
Lista över programtyper (PTY)
CHILDREN
Barnprogram.
NEWS
Nyhetsprogram.
SOCIAL
Program om människor och saker som
påverkar dem.
AFFAIRS
Program som tar upp aktuella händelser.
INFORMATION
Informationsprogram om konsumentfrågor och sjukvård.
SPORT
Sportprogram.
EDUCATION
Utbildningsprogram, gör-det-självprogram och rådgivande program.
DRAMA
Radioteater eller radioföljetonger.
CULTURE
Program om nationell eller lokal kultur,
språk och samhällsfrågor.
RELIGION
Program med religiöst innehåll.
PHONE IN
Program där allmänheten deltar genom
telefonkontakt eller i öppen debatt.
TRAVEL
Program om resor (ej trafikmeddelanden, vilka sänds som trafikprogram TP
eller trafikinformation TA).
LEISURE
Program om fritidssysselsättningar, t. ex.
trädgårdsodling, fiske, matlagning o.s.v.
forts
31SE
RDS-mottagning (forts)
Att somna till musik
JAZZ
Jazzprogram.
— Tidsstyrt strömavslag
COUNTRY
Program med countrymusik.
Det är möjligt att koppla om stereon till
automatiskt, tidsstyrt strömavslag efter ett
visst antal minuter för att kunna somna till
musik. Minuterna ställs in med 10 minuters
steg.
NATION
Program med nationell eller regional
populärmusik.
OLDIES
Program med kända melodier från förr.
SLEEP
·
FOLK
Folkmusikprogram.
DOCUMENTARY
Undersökande dukumentärprogram.
ALARM TEST
Testsignal för katastrofmeddelanden.
ALARM-ALARM
Katastrofmeddelanden.
NONE
Program som inte tillhör någon av
ovanstående kategorier.
ª ·
/ Tryck lämpligt antal gånger på
SLEEP på fjärrkontrollen.
Med vart tryck ändras minuterna (tiden
till strömavslaget) i teckenfönstret enligt
nedanstående:
AUTO n 90min n 80min n 70min
n … n 10min n OFF n AUTO …
Efter val av AUTO
OBS!
NO PTY visas i teckenfönstret när ingen station
sänder program enligt vald programtyp.
slås strömmen av när CD-skivan eller bandet
spelats av (upp till 100 minuters
ljudåtergivning).
Kontroll av återstående antal
minuter till strömavslaget
Tryck en gång på SLEEP på fjärrkontrollen.
Ändring av antalet minuter
Tryck lämpligt antal gånger på SLEEP på
fjärrkontrollen för att välja önskat antal
minuter.
Hur det tidsstyrda strömavslaget
kopplas ur
Tryck lämpligt antal gånger på SLEEP på
fjärrkontrollen tills SLEEP OFF visas i
teckenfönstret.
32SE
4
Väckning till musik
— Timerstyrd väckning
Tryck på V eller v för att välja
DAILY 1 eller 2. Tryck på ENTER.
ON visas samtidigt som timsiffrorna
börjar blinka i teckenfönstret:
Det är möjligt att koppla om stereon till
daglig väckning vid samma, förvalda
klockslag varje dag. Kontrollera att tiden har
ställts in (se Steg 2: Tidsinställning).
1
5
Ställ in önskat timtal för strömpåslag.
Tryck på V eller v för att ställa in
timtalet. Tryck på ENTER.
Minuterna börjar blinka:
9
·
ª ·
ª ·
1
=
+
p
0
)
P
V
4,5,8
B
4,5,7
b
v
·
Tryck på V eller v för att ställa in
minuterna. Tryck på ENTER.
Timtalet börjar blinka igen.
p
3
TIMER SELECT
2
6
Ställ in önskat timtal och minuterna
för strömavslag enligt ovanstående.
7
Välj önskad ljudkälla genom att
trycka på V eller v.
Ljudkällan ändras i teckenfönstret enligt
följande:
n TUNER (radio) ˜ CD PLAY N
n TAPE PLAY (kassett) N
1
Gör önskad ljudkälla klar för
ljudåtergivning.
• CD-musik: sätt i önskad CD-skiva i
CD-spelaren. Lagra spåren i ett
musikval för uppspelningsstart vid
önskat spår (se Spårens lagring i ett
musikval).
• Kassettbandsmusik: sätt i önskad
kassett med sidan för avspelningsstart
vänd utåt.
• Radioprogram: ställ in önskad
snabbvalsstation (se Steg 3: Lagring av
stationer i snabbvalsminne).
2
Styr volymen till lämplig nivå.
3
Tryck på CLOCK/TIMER.
SET (DAILY 1) visas i teckenfönstret.
8
Tryck på ENTER.
Typen av timerstyning (DAILY 1 eller
DAILY 2), påslagstiden, avslagstiden och
ljudkällan visas i teckenfönstret. Sedan
återgår teckenfönstret till det som
visades där före inställning av väckning.
9
Slå av strömmen.
Kontroll av uppgifterna
Tryck på TIMER SELECT och tryck på V eller
v för att välja vald väckning (DAILY 1 eller
DAILY 2). Tryck på ENTER.
Följ anvisningarna från och med punkt 1 för
att ändra inställningarna.
Urkoppling av timerstyrd väckning
Tryck på TIMER SELECT och tryck på V eller
v för att välja TIMER OFF. Tryck på ENTER.
Tips
Strömmen slås på 15 sekunder före den förinställda
tiden.
33SE
Timerstyrd inspelning
av radioprogram
4
Tryck på V eller v att ställa in timtalet.
Tryck på ENTER.
Minuterna börjar blinka:
För timerstyrd inspelning av radioprogram
måste önskad station lagras i snabbvalsminnet (se Steg 3: Lagring av stationer i
snabbvalsminne) och tiden ställas in på
förhand (se Steg 2: Tidsinställning).
REC
Tryck på V eller v för att ställa in
minuterna. Tryck på ENTER.
Timtalet börjar blinka igen.
7
·
5
ª ·
ª ·
3,4
=
+
p
0
)
P
V
B
·
p
2
TIMER SELECT
Ställ in önskat timtal och minuterna
för inspelningsstopp enligt
ovanstående.
Tiden för inspelningsstart, avslagstid och
snabbvalsstationen som ska spelas in
visas i teckenfönst-ret. Sedan återgår
teckenfönstret till det som visades där
före inställning av timerstyrd inspelning.
3,4
b
v
Ställ in önskat timtal för
inspelningsstart.
6
Sätt i kassetten för inspelning i däck
B.
7
Slå av strömmen.
Vid inspelningsstart styrs volymnivån
till miniminivå.
Kontroll av uppgifterna
1
Ställ in önskad snabbvalsstation (se
Radiomottagning på sid. 12).
2
Tryck på CLOCK/TIMER.
3
Hur timerstyrd inspelning kopplas
ur
SET (DAILY 1) visas i teckenfönstret.
Tryck på TIMER SELECT och tryck på V eller
v tills TIMER OFF visas. Tryck på ENTER.
Tryck på V eller v för att välja REC.
Tryck på ENTER.
OBS!
ON visas i teckenfönstret samtidigt som
timsiffrorna börjar blinka:
REC
34SE
Tryck på TIMER SELECT och tryck på V eller
v för att välja REC. Tryck på ENTER. Följ
anvisningarna från och med punkt 1 för att
ändra inställningarna.
Om strömmen är på vid klockslaget för inspelningsstart, äger inte timerstyrd inspelning rum.
Extra produkter
Anslutning av
ljudkällor
Välj lämpligt anslutningssätt enligt
nedanstående, beroende på typen av källa
och in/utgångar som finns på källan ifråga.
Vi hänvisar till bruksanvisningen som
levereras med resp. källa angående detaljer.
Anslutning av en MDspelare för analog
inspelning
Anslut de färgade kontakterna till resp. in/
utgång i motsvarande färg. Återgivning av
MD-musik: tryck på MD.
Till ljudutgångarna
på MD-spelaren
Till ljudingångarna
på MD-spelaren
Anslutning av en MDspelare för digital
inspelning
CD-musiken kan spelas in digitalt på en MDspelare när en optisk kabel används för dess
anslutning.
Tips
Efter anslutning av en Sony MD-spelare till stereon
är det möjligt att använda knapparna · och p på
denna stereos fjärrkontroll till att starta och avbryta
skivspelning på den anslutna MD-spelaren.
forts
Till DIGITAL IN på MD-spelaren
35SE
Anslutning av ljudkällor (forts)
Anslutning av en
lågbashögtalare
En lågbashögtalare (tillval) kan anslutas till
denna stereo.
Till lågbashögtalaren
Anslutning av en
videobandspelare
Anslut de färgade kontakterna till resp. in/
utgång i motsvarande färg. Ljudåtergivning
från ansluten video: tryck på VIDEO.Vi
hänvisar till bruksanvisningen till videon
ifråga.
Till ljudutgångarna på videobandspelaren
Anslutning av mikrofon
OBS!
En mikrofon (tillval) kan anslutas till uttaget
MIC. Justera volymen på mikrofonen genom
att vrida på MIC LEVEL.
MIC LEVEL
–
+
0
)
≠
+
–
+
g
MIC
36SE
När en VIDEO CD-spelare ansluts, skall VIDEO CDspelarens ljudutgångar anslutas till ingångarna MD
IN på denna stereo.
MV/LV-utomhusantenn
Anslutning av
utomhusantenner
Anslut en 6 till 15 meter lång, avskärmad
kabel till antennintaget AM. Låt MV/LVramantennen vara ansluten till stereon.
Anslut en utomhusantenn för att förbättra
mottagningskvaliteten. Vi hänvisar till
bruksanvisningen till antennen ifråga.
Antennintag typ A
Avskärmad kabel (tillval)
FM-utomhusantenn
Anslut en FM-utomhusantenn (tillval).
Tv-antennen kan också användas.
AM
Antennintag typ A
L
Standard IEC kontakt (tillval)
AM
FM
CO75
AX
IA
Antennintag typ B
FM
CO75
AX
IA
Avskärmad kabel (tillval)
L
AM
Antennintag typ B
OBS!
Placera MV/LV-ramantennen så långt bort som
möjligt från huvudenheten.
AM
FM
75Ω
75 ohms koaxialkabel
(tillval)
37SE
Tekniska detaljer
Att observera
Angående nätspänning
Kontrollera, innan stereon tas i bruk, att
märkspänningen stämmer överens med lokal
nätspänning.
Angående säkerhet
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge
stickkontakten sitter i ett nätuttag, inte ens när
strömmen slås av.
• Koppla ur nätkabeln från nätuttaget när stereon
inte skall användas under en längre tid. Dra i
kontakten, inte i kabeln, för att koppla ur
nätkabeln.
• Koppla ur nätkabeln från nätuttaget om du skulle
råka tappa någonting eller spilla vätska i stereon.
Låt en fackkunnig reparatör besiktiga stereon
innan den tas i bruk igen.
• Nätkabelbytet får endast utföras av en
auktoriserad Sony-verkstad.
Angående placering
• Placera stereon på ett ställe med god ventilation
för att undvika överhettning.
• Stereon måste stå plant.
• Placera inte stereon där den utsätts för:
— kyla eller värme,
— damm eller smuts,
— fukt,
— vibrationer,
— solsken.
Angående hantering
• Om en CD-skiva med klister eller annan klibbig
materia på etikettsidan eller vars etikettsida
innehåller en viss typ av tryckfärg används i
denna CD-spelare, så finns det risk för att CDskivan eller etiketten fastnar i delar inuti CDspelaren. Om detta inträffar kan det resultera i att
CD-skivan inte kan tas ur liksom i att CD-spelaren
skadas. Kom ihåg att kontrollera att etikettsidan
inte är klibbig innan en CD-skiva sätts i.
Följande typer av CD-skivor bör inte användas:
— Hyrda eller begagnade CD-skivor med
påklistrade etiketter vars klister trängt utanför
etiketten, så att det är klibbigt runt etikettens
kanter.
— CD-skivor vars etikettsida innehåller en typ av
tryckfärg som känns klibbig vid beröring.
Rengöring av stereon
Torka stereon med en mjuk trasa som fuktats i mild
diskmedelslösning.
Hur högtalarnätet tas bort
Använd båda händerna och dra högtalarnätet rakt
ut för att förhindra att ramen går sönder.
Hur kassettbanden skyddas mot
radering
Bryt av den lilla tungan till vänster eller höger på
kassettens bakkant för att skydda bandet på
kassettens sida A eller sida B mot radering.
Detektorhål
Tunga för sida B
Tunga för sida A
• När stereon vid kall väderlek förs in i ett varmt
rum eller placeras i ett fuktigt rum, kan det bildas
kondensvätska på linserna i CD-spelaren. I detta
fall uppstår det fel. Ta ur CD-skivan och låt
stereon vila med strömmen påslagen i ca. en
timme tills fukten avdunstat.
• Ta ur ilagd CD-skiva före stereons flyttning.
Rådfråga affären där stereon köptes, eller Sonys
representant, när du råkar ut för svårigheter eller
vill ställa frågor som inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Sida A
Bryt av den
lilla tungan
för sida A.
Vidhäfta tejp över hålet (hålen) för att spela in nytt
material på bandet i den kassetten.
Var dock noga med att inte blockera detektorhålen
beroende av att dessa hål används vid automatiskt
bandtypsval.
Att observera angående CD-skivor
• Före uppspelningsstart: rengör skivan med en
rengöringsduk. Torka skivan inifrån och utåt.
• Använd inte lösningar som bensin, lösningsmedel,
rengöringsvätskor eller antistatisk spray som är
avsedda för LP-skivor av vinyl.
• Utsätt inte CD-skivorna för solsken eller värme.
Lämna inte heller skivorna i en bil som står
parkerad i solen.
38SE
Bandtyp:
CrO2 (Kromdioxid)
/METAL (metallband)
Detektorhål
NORMAL
(Normalband)
Innan en kassett sätts i
kassettdäcket
Felsökning
Spänn bandet, så att det inte lindas runt
bandmekanismen i däcket och skadas.
När kassetter, vilkas bandlängder
överstiger 90 min., används
Följ de nedanstående råden om det skulle
uppstå något problem.
Bandet i dessa kassetter är mycket elastiskt. Koppla
inte ofta om bandgångssättet från avspelning till
stopp eller snabbspolning m. m. Det kan göra att
bandet fastnar i bandmekanismen.
Kontrollera allra först, att nätkabeln och
högtalarna har anslutits ordentligt på korrekt
sätt.
Rengöring av tonhuvuden
Rengör tonhuvudena efter var tio timmars bruk.
När tonhuvudena blir smutsiga:
— förvrängs ljudet,
— volymnivån sänks,
— det uppstår ljudavbrott,
— radering misslyckas,
— inspelning äger inte rum.
Rengör tonhuvudena före inspelning av viktigt
material och efter att ett äldre band har spelats av.
Använd torr- eller våtrengöringskassetter (tillval).
Vi hänvisar till rengöringskassettens bruksanvisning
angående detaljer.
Avmagnetisering av tonhuvuden
Avmagnetisera tonhuvudena och metalldelarna på
bandbanan efter var 20 till 30 timmars bruk med en
avmagnetiseringskassett (tillval). Vi hänvisar till
avmagnetiseringskassettens bruksanvisning
angående detaljer.
Rådfråga affären, där stereon köptes, eller
Sonys representant när du inte kan åtgärda
felet med hjälp av nedanstående råd.
Allmänt
Teckenfönstret börjar blinka efter
nätkabelns anslutning, trots att strömmen
inte slagits på (demonstration).
•Tryck på DISPLAY (gäller modellerna till
USA, Kanada och Europa) eller DEMO
(STANDBY) (övriga modeller) medan
strömmen till stereon är avslagen.
Demonstrationen försvinner.
Stereon kopplas automatiskt om till
demonstration när nätkabeln ansluts för
första gången eller när det inträffat ett
strömavbrott som varat över en halv dag.
Tidsinställningen/lagrade snabbvalsstationer/gjorda timerinställningar har raderats.
•Nätkabeln har varit urkopplad eller ett
strömavbrott har varat i över en halv dag.
Följ på nytt anvisningarna i nedanstående
avsnitt:
— Steg 2: Tidsinställning
— Steg 3: Lagring av stationer i
snabbvalsminne
Följ vid behov också anvisningarna under
rubriken Väckning till musik på sidan 33
och/eller Timerstyrd inspelning av
radioprogram på sidan 34 på nytt.
0:00 (eller 12:00) blinkar i teckenfönstret.
•Ett strömavbrott har skett. Ställ in tiden
och tiderna för timersstyrda funktioner
igen.
Ljudet återges inte.
•Vrid VOLUME medurs.
•Hörlurarna har anslutits till stereon.
•Skjut in endast den blottade tråden på
resp. kabelände i resp. utgång SPEAKER.
Ljudet återges inte om en del på
kabelmanteln av vinyl kommer in i någon
högtalarutgång.
•Inget ljud återges under pågående,
timerstyrd inspelning.
forts
39SE
Felsökning (forts)
Märkbart brum och/eller märkbara
störningar.
•En tv eller video står för nära stereon.
Flytta stereon på längre avstånd från
störningskällan.
•Ljud/video-styrförstärkaren är placerad
under CD-spelaren/kassettdäcket.
Placera ljud/video-styrförstärkaren
ovanpå CD-spelaren/kassettdäcket.
Timerstyrd väckning/inspelning misslyckas.
•Ställ in korrekt tid.
DAILY 1, DAILY 2 eller REC visas inte efter
intryckning av TIMER SELECT.
•Ställ in tiden.
•Lagra uppgifterna på korrekt sätt i
minnet.
Fjärrstyrning misslyckas.
•Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen
och stereon.
•Fjärrkontrollen riktas inte rakt mot
fjärrstyrningsgivaren på stereon.
•Batterierna har laddats ur. Byt ut dem.
Akustisk återkoppling.
•Sänk volymnivån.
•Flytta mikrofonen på längre avstånd från
högtalarna eller rikta mikrofonen åt något
annat håll.
Färgskiftningar på tv:ns bildskärm.
•Slå av tv:n och slå på den igen efter 15 till
30 minuter. Placera högtalarna på längre
avstånd från tv:n, ifall det därefter
fortfarande uppstår färgskiftningar på
bildskärmen.
PROTECT och PUSH POWER visas växelvis i
teckenfönstret.
•En för stark signal har matats in. Tryck på
strömbrytaren 1/u för att slå av
strömmen, lämna stereon avslagen ett tag
och tryck därefter på strömbrytaren 1/u
igen för att slå på strömmen.
40SE
Fel som kan uppstå i
högtalare
Ljudet återges via en kanal eller fel
volymbalans mellan vänster och höger
högtalare.
•Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarnas placering.
Basljudet återges inte fullt.
•Kontrollera att högtalarna anslutits på
korrekt sätt till högtalarutgångarna + och –.
Fel som kan uppstå på
CD-spelaren
Skivfacket stängs inte.
•CD-skivan har satts i på fel sätt.
Skivspelningen sätts inte igång.
•CD-skivan ligger inte plant på skivbrickan.
•Smutsig CD-skiva.
•CD-skivan har satts i med skivetiketten
vänd nedåt.
•Fuktbildning. Ta ur CD-skivan och låt
stereon vila med strömmen påslagen i ca.
en timme tills fukten avdunstat.
Skivspelningen sätts inte igång vid första
spåret.
•CD-spelaren har kopplats om till musikvalets uppspelning eller slumpmässig
skivspelning. Tryck lämpligt antal gånger
på PLAY MODE, så att varken
PROGRAM eller SHUFFLE visas.
OVER visas i teckenfönstret.
•Det sista spåret har spelats upp. Tryck in
och håll 0 intryckt för att gå bakåt på
CD-skivan.
Fel som kan uppstå på
kassettdäcket
Fel som kan uppstå vid
radiomottagning
Inspelning äger inte rum.
•Tomt kassettfack.
•Tungan för den kassettsidan har brutits
av (se Hur kassettbanden skyddas mot
radering på sid. 38).
•Bandet har stannat vid bandslutet.
Märkbart brum eller störningar (TUNED
eller STEREO blinkar i teckenfönstret).
•Rikta antennen.
•Station med för låg signalstyrka. Anslut
en utomhusantenn.
Inspelning/bandavspelning äger inte rum
eller så sänks volymnivån.
• Smutsiga bandhuvuden. Rengör (se
Rengöring av tonhuvuden på sid. 39).
• Kvarstående magnetism i in/
avspelningshuvudet. Avmagnetisera (se
Avmagnetisering av tonhuvuden på sid.
39).
Radering misslyckas.
• Kvarstående magnetism i in/
avspelningshuvudet. Avmagnetisera (se
Avmagnetisering av tonhuvuden på sid.
39).
Märkbart svaj eller ljudbortfall.
• Smutsiga driv- och/eller motrullar.
Rengör (se Rengöring av tonhuvuden på
sid. 39).
Störningar eller ljudbortfall i
diskantåtergivning.
• Kvarstående magnetism i in/
avspelningshuvudet. Avmagnetisera (se
Avmagnetisering av tonhuvuden på sid.
39).
Omöjligt att lyssna på FM-stereoprogram i
stereo.
•Tryck på STEREO/MONO, så att
STEREO visas i teckenfönstret.
När det uppstår andra slags fel,
måste stereon återställas enligt
nedanstående:
1 Koppla ur nätkabeln.
2 Anslut nätkabeln igen.
3 Tryck samtidigt in GROOVE och
strömbrytaren 1/u
4 Tryck på strömbrytaren 1/u för att slå på
strömmen.
Stereons inställningar återställs till fabriksinställningarna. Samtliga gjorda inställningar,
såsom lagring av snabbvalsstationer,
tidsinställning och timerinställningar, raderas
och måste ställas in på nytt.
Efter att · (ª) eller § tryckts in hörs ett
mekaniskt ljud, samtidigt som EJECT visas i
teckenfönstret och stereon automatiskt
kopplas om till läget för strömberedskap.
• Kassetten har satts i på fel sätt. Ta ur
kassetten och slå på strömmen igen.
41SE
Tekniska data
Förstärkare
Modell till Nordamerika
Främre högtalare:
Kontinuerlig märkuteffekt RMS (referens)
130 + 130 watt
(in i 6 ohm vid 1 kHz,
10 % övertonsdist.)
Under 0,07 % övertonsdistortion
(in i 6 ohm vid 1 kHz,
40 watt)
Modell till Europa
Främre högtalare:
Uteffekt enligt DIN (vägd)
80 + 80 watt
(in i 6 ohm vid 1 kHz,
DIN)
Kontinuerlig märkuteffekt RMS (referens)
100 + 100 watt
(in i 6 ohm vid 1 kHz,
10 % övertonsdist.)
Musikeffekt (referens)
160 + 160 watt
(in i 6 ohm vid 1 kHz,
10 % övertonsdist.)
Övriga modeller:
Följande värden uppmätta vid drift med 120/220/
240 V nätspänning, 50/60 Hz
Främre högtalare:
Uteffekt enligt DIN (vägd)
90 + 90 watt
(in i 6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig märkuteffekt RMS (referens)
110 + 110 watt
(in i 6 ohm vid 1 kHz,
10 % övertonsdist.)
Ingångar
VIDEO IN:
(phonojack)
MD IN:
(phonojack)
MIC:
(minijack)
Utgångar
MD OUT:
(phonojack)
PHONES:
(stereo-minijack)
FRONT SPEAKER:
REAR SPEAKER:
SUPER WOOFER:
spänning 250 mV,
impedans 47 kohm
spänning 450 mV,
impedans 47 kohm
känslighet 1 mV,
impedans 10 kohm
spänning 250 mV,
impedans 1 kohm
hörlurar med minst 8
ohms impedans kan
anslutas
impedans från 6 till 16
ohm
impedans 16 ohm
spänning 1 V, impedans 1
kohm
CD-spelare
Ljudmediatyp
Digitalt ljudmedium för
uppspelning av
CD-skivor
Laserdiod
Halvledarlaser
(λ=780 nm)
Strålningstid: utan
avbrott
Laseruteffekt
Maximalt 44,6 µW*
*Detta uteffektvärde
mättes på 200 mm
avstånd från objektivets
framsida på det optiska
pickupblocket med 7 mm
apertur.
Våglängd
780 – 790 nm
Frekvensomfång
20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Signalbrusförhållande
Över 90 dB
Dynamikomfång
Över 90 dB
Utgång CD DIGITAL OUT
(fyrkantig optisk koppling på baksida)
Våglängd
660 nm
Utnivå
–18 dBm
Dubbeldäcks kassettdäck
Inspelningsmekanism
Frekvensomfång
(Dolby brusreducering
urkopplad)
Svaj
42SE
4-spårs, 2-kanals stereo
40 – 13.000 Hz (±3 dB)
med Sonys kassett TYPE I
40 – 14.000 Hz (±3 dB)
med Sonys kassett TYPE II
±0,15% vägt toppvärde
W. PEAK (IEC)
0,1% vägt effektivvärde
W.RMS (NAB)
±0,2% vägt toppvärde
W. PEAK (DIN)
Radiomottagare
Högtalare
FM-stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
Främre högtalare (SS-NX1)
Högtalartyp
2-vägs, magnetiskt
avskärmade
basreflexhögtalare
Högtalarelement
Bas:
17 cm i diam., koniskt
Mellandiskant:
2,5 cm i diam., kupolformat
Nominell impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d)
Ca. 210 x 402 x 285 mm
Vikt
Ca. 7,0 kg netto per
högtalare
FM-radiosteg
Mottagningsområde
Antenn
Antennintag
Mellanfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
FM-trådantenn
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
UKV-radiosteg (gäller modeller med tre
våglängder: FM, AM och UKV)
Mottagningsområde
65,0 – 74,0 MHz
Stereo Plus
MV/LV-radiosteg
Mottagningsområde
Modeller med två våglängder:
Modellerna till Nordamerika:
530 – 1.710 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 9 kHz)
Modellerna till Europa: 531 – 1.602 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 9 kHz)
Övriga modeller:
531 – 1.602 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 10 kHz)
Modeller med tre våglängder:
Modellerna till Mellanöstern:
MV:
531 – 1.602 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 9 kHz)
KV:
5,95 – 17,90 MHz (med
stationssökningssteget
inställt på 5 kHz)
Övriga modeller:
MV:
531 – 1.602 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (med
stationssökningssteget
inställt på 10 kHz)
KV:
5,95 – 17,90 MHz (med
stationssökningssteget
inställt på 5 kHz)
Antenn
MV/LV-ramantenn
Antennintag
Antennintag för
utomhusantenn
Mellanfrekvens
450 kHz
Allmänt
Strömförsörjning
Modellerna till Nordamerika:
120 V nätspänning, 60 Hz
Modellerna till Europa: 230 V nätspänning,
50/60 Hz
Modellerna till Australien:230 – 240 V nätspänning,
50/60 Hz
Övriga modeller:
120 V, 220 V eller
230 – 240 V nätspänning,
50/60 Hz
reglerbart med
nätspänningsväljare
Strömförbrukning
Modeller till Förenta staterna:
270 watt
Modeller till Kanada:
270 VA
Modeller till Europa:
190 watt
Övriga modeller:
230 watt
Dimensioner (b/h/d)
STR-NX1:
HTC-NX1:
Ca. 225 x 202 x 356 mm
Ca. 225 x 202 x 347 mm
Vikt
STR-NX1:
HTC-NX1:
Ca. 7,2 kg
Ca. 4,2 kg
Medföljande tillbehör:
MV/LV-ramantenn (1)
Fjärrkontroll (1)
Batterier (2)
FM-trådantenn (1)
Högtalarkablar (2)
Kuddar för främre
högtalare (8)
Rätt till ändringar förbehålles.
43SE
Alfabetiskt
register
H
Högtalare 36
I, J, K
A
Anslutning
anslutningarna 4
av antenner 5, 37
av extra ljud/videokällor
35
av nätkabel 6
Antenner 5, 37
Automatiskt val av ljudkälla
11, 13, 16
B
Batterier 6
C
CD-spelare 10, 18
CD-synkroninspelning 11
Inspelning
av CD-musik 11
av radioprogram 14
timerstyrd inspelning 34
L
Lagring av stationer i
snabbvalsminne 8
Ljudkvalitet (styrning) 25
Ljudåtergivning
bandavspelning 15
CD-musik 10
repetering (REPEAT) 19
snabbval 12
spår i slumpvis följd
(SHUFFLE) 19
spår i önskad följd
(musikval PROGRAM)
20
M, N, O
D
Daglig väckning 33
DBFB (basförstärkning) 25
Musikmenyer 26
P, Q
E
EDIT (automatiskt val av
bandlängd) 24
Egna ljudfält (P FILE
MEMORY) 29
Entrycks ljudåtergivningsstart 11, 13, 16
F
Felsökning 39
Förvalda ljudfält 26
PROGRAM (musikval) 20
Programtyp (PTY) 30
R
Radio 8, 12
Radiomottagning
lagring av snabbvalsstationer 8
stationsinställning 12
RDS-mottagning 30
Repetering 19
G
GROOVE 25
44SE
Sony Corporation
Printed in Malaysia
S
Skydd mot kassettbandens
radering 38
Slumpmässig uppspelning
19
Snabbval 12
Stationsnamn (visning i
teckenfönstret) 30
Stationssökningssteg 11
Styrning av
frekvensgång 28
ljudkvalitet 25
tonklang 25
volymnivå 11, 16
T
Teckenfönster 18
Tidsinställning 7
Tidsstyrt strömavslag 32
Timerstyrd manövrering
att somna till musik 32
timerstyrd inspelning 34
väckning till musik 33
U
Uppkoppling. Se Anslutning
V, W, X, Y, Z
Väckning till musik 33
Å, Ä, Ö
Återställning 41
Download PDF

advertising