Sony | MHC-RG170 | Sony MHC-RG270 Bruksanvisning

2-580-011-63(1)
Mini HI-FI
Component
System
Bruksanvisning _____________________________ SE
Brugsanvisning _____________________________ DK
Käyttöohjeet _______________________________ FI
MHC-GX555/GX355/GX255
MHC-RG575S/RG475S/RG470/
RG270/RG170
©2005 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte den här apparaten för regn
eller fukt för att undvika risk för brand
eller elstötar.
Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för
av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan medföra risk för brand. Ställ heller
aldrig tända stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser
ovanpå anläggningen, eftersom det kan leda till brand
eller elstötar.
Anslut anläggningen till ett lättåtkomligt vägguttag.
Om anläggningen skulle bete sig på något onormalt
sätt så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som
t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Denna apparat är
klassificerad som en
laserapparat av
KLASS1. Denna
markering sitter på
baksidan.
Kasta aldrig batterier bland vanliga
sopor, utan ta hand om dem enligt
gällande bestämmelser för
miljöfarligt avfall.
Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG
Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
2SE
Innehållsförteckning
Hur man använder denna
bruksanvisning.................................. 4
Spelbara skivor........................................ 4
Allra först
Koppla ihop anläggningen ...................... 6
Hur man ställer klockan .......................... 9
CD/MP3-spelaren – Spelning
Hur man lägger i en skiva ..................... 10
Hur man spelar en skiva........................ 10
— Normal spelning/
Slumpspelning
Upprepad uppspelning .......................... 12
— Upprepad spelning
Gör ditt eget program............................ 13
— Programmerad spelning
Radiodelen
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet ............................. 14
Att lyssna på radio ................................ 16
— Snabbval
— Manuell stationsinställning
Hur man använder RDS (Radio Data
System) ........................................... 17
(Gäller endast Europeiska
modellen)
Kassettdäcket – Spelning
Hur man sätter i en kassett .................... 18
Att spela en kassett................................ 18
Kassettdäcket – Inspelning
Inspelning av dina favorit-CD-spår på en
kassett ............................................. 19
— Synkroniserad inspelning från
CD till kassett
Manuell inspelning på en kassett .......... 19
— Manuell inspelning
Justering av tonklangen
Justering av tonklangen ........................ 20
Hur man använder subwoofern............. 20
(gäller endast MHC-GX555/
RG575S/RG475S)
Val av tonklangseffekter....................... 20
Justering och lagring av inställningarna
för den grafiska equalizern ............. 21
Hur man slår på surroundeffekten ........ 21
Sjung med: Karaoke ............................. 22
(gäller endast Latinamerikamodellen)
Timerfunktioner
Somna in till musik............................... 23
— Insomningstimern
Vakna till musik.................................... 23
— Uppspelningstimern
Timerinspelning av radioprogram ........ 24
— Inspelningstimern
SE
Displayen
Hur man släcker displayen ................... 25
— Strömbesparingsläge
Skivinformation på displayen............... 26
Ändring av strömbelysningen............... 27
Visning av radioinformation på
displayen......................................... 27
Extrakomponenter
Anslutning av extrakomponenter.......... 28
Felsökning
Problem och motåtgärder...................... 30
Meddelanden ........................................ 33
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ............................ 34
Tekniska data........................................ 36
Lista över var knapparna sitter och
hänvisningssidor............................. 42
3SE
Hur man använder denna
bruksanvisning
I förklaringarna i denna bruksanvisning används
huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även
att utföra samma manövrer med hjälp av
knapparna på anläggningen med samma eller
liknande namn.
Spelbara skivor
Följande sorters skivor går att spela i denna
anläggning. Andra sorters skivor går inte att
spela.
Lista över spelbara skivtyper
Skivformat
Skivlogo
Skivor som den här
anläggningen inte kan spela
• CD-ROM-skivor
• CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i
något annat än följande format:
– musik-CD-format
– MP3-format enligt ISO96601) Nivå 1/Nivå
2, Joliet eller Multi Session2)
• Konstigt formade skivor (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor) går inte
att spela i den här CD-spelaren. Om man
försöker spela en sådan skiva finns det risk för
skador på anläggningen. Undvik därför
sådana skivor.
• Skivor med fastklistrade papperslappar eller
etiketter.
• Skivor med rester efter klister, tejp eller
etiketter.
1)
Ljud-CD-skivor
CD-G-skivor*
(CD-grafik)
CD-R/CD-RW
(ljudata/MP3-filer)
* Går bara att spela på Mexico-modellen.
4SE
2)
ISO9660-format
Den vanligaste internationella standarden för det
logiska formatet för filer och mappar på CD-ROMskivor. Det finns flera olika specifikationsnivåer.
För nivå 1 måste filnamnen vara i 8,3-format (högst
8 tecken i själva namnet, och högst 3 tecken i
filtillägget ”.MP3”) och får bara innehålla stora
bokstäver. Mappnamn får bestå av högst 8 tecken.
Det får inte finnas fler än 8 lager mappnivåer.
Specifikationerna för Nivå 2 tillåter filnamn och
mappnamn på upp till 31 tecken. Varje mapp kan
innehålla upp till 8 träd.
I det utvidgade formatet Joliet (i vilket filnamn och
mappnamn kan bestå av upp till 64 tecken) måste
man kontrollera innehållet med mjukvaran som
används för att skriva det.
Multi Session
Detta är en inspelningsmetod som gör det möjligt att
lägga till data med Track-At-Once-metoden.
Vanliga CD-skivor börjar med ett CDkontrollområde som kallas för Lead-in och slutar
med ett område som kallas för Lead-out. En Multi
Session-CD är en CD som innehåller flera sessioner,
där varje segment från Lead-in till Lead-out räknas
som en session.
CD-Extra: I detta format spelas ljudet (ljud-CDdata) in på spåren i session 1 och data på spåren i
session 2.
Blandad CD: I detta format spelas data in på det
första spåret och ljud (ljud-CD-data) in på det andra
spåret och efterföljande spår i en session.
Att observera angående CD-Roch CD-RW-skivor
Ljud-CD-skivor som kodats
med upphovsrättsteknologi
• Det kan hända att vissa CD-R-skivor och CDRW-skivor inte går att spela i den här
anläggningen beroende på skivans format,
inspelningskvalitet eller fysiska skick, eller
beroende på inspelningsapparatens
egenskaper. Skivan går heller inte att spela
om den inte är slutbehandlad på rätt sätt. Se
bruksanvisningen till apparaten som används
för inspelningen för närmare detaljer.
• Det kan hända att skivor som är inspelade i en
CD-R/CD-RW-enhet inte går att spela på
grund av repor, smuts,
inspelningsförhållandena eller
inspelningsenhetens egenskaper.
• CD-R-skivor och CD-RW-skivor som är
inspelade i flera sessioner som inte är
”avslutade” går inte att spela.
• Det kan hända att anläggningen inte kan spela
MP3-ljudfiler som saknar filtillägget ”.MP3”.
• Om man försöker spela en fil som inte är
någon MP3-ljudfil men ändå har filtilläget
”.MP3” finns det risk att det matas ut
störningar eller uppstår andra fel.
• För andra format än ISO9660 nivå 1 och 2 kan
det hända att mappnamn och filnamn inte
visas på rätt sätt.
• För följande sorters skivor tar det lite längre
innan spelningen startar.
– skivor som är inspelade med en
komplicerad trädstruktur.
– skivor som är inspelade i Multi Sessionformat.
– skivor som det går att lägga till data på (ej
slutbehandlade skivor).
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning
på andra sidan. Eftersom sidan med
ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)standarden kan det dock hända att den inte går
att spela i den här brännaren.
Att observera vid spelning av
en skiva som är inspelad i
Multi Session-format
• Om skivan börjar med en CD-DA-session
uppfattas den som en CD-DA-skiva
(ljudskiva), och spelningen fortsätter tills CDspelaren träffar på en MP3-session.
• Om skivan börjar med en MP3-session
uppfattas den som en MP3-skiva, och
spelningen fortsätter tills CD-spelaren träffar
på en CD-DA-session (ljudsession).
• Uppspelningsområdet på en MP3-skiva beror
på den filträdsstruktur som skapas vid
analysen av skivan.
• En skiva i blandat CD-format uppfattas som
en CD-DA-skiva (ljudskiva).
5SE
Allra först
Koppla ihop anläggningen
Utför procedurerna 1 till 6 nedan för att koppla ihop anläggningen med hjälp av de medföljande
kablarna och tillbehören. I figurerna visas en modell med subwoofer.
AM-ramantenn
FM-trådantenn
Subwoofern*
Främre högtalare (höger)
Främre högtalare (vänster)
* Gäller endast MHC-GX555/RG575S/RG475S
1 Anslut de främre högtalarna.
Anslut höger och vänster högtalarkabel till
SPEAKER-uttagen på nedanstående sätt.
Stick bara in den avskalade delen
Röd
R
2 Anslut subwoofern.
(gäller endast MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Anslut högtalarkablarna till SUBWOOFER
OUT-uttaget på nedanstående sätt.
Stick bara in den avskalade delen
L
+
Röd/Enfärgad
(3)
Svart/Randig (#)
–
Röd/
Enfärgad (3)
Svart
Svart
Röd
Svart/Randig (#)
6SE
3 Anslut FM- och AM-antennerna.
VIDEO
OUT
Allra först
Sätt först ihop AM-ramantennen och
koppla sedan in den.
4 (Gäller endast Mexico-modellen)
Koppla ihop videoingången på TV:n
med VIDEO OUT-utgången med hjälp
av den videokabeln (medföljande).
Kontakttyp A
AM-ramantenn
Om du använder en TV
Slå på TV:n och välj videoingången så att bilden från
den här anläggningen syns på TV-skärmen.
Observera
Dra ut FM-trådantennen horisontallt
Mexico-modellen kan bara spela CD-G-skivor som är
inspelade enligt TV-systemet NTSC. Om man försöker
spela en CD-G-skiva som är inspelad enligt något
annat TV-system kan det hända att bilden inte visas på
rätt sätt.
5 Om anläggningen är försedd med en
spänningsomkopplare VOLTAGE
SELECTOR så ställ in den på den
lokala nätspänningen.
Kontakttyp B
AM-ramantenn
Se vad som är angivet vid
spänningsomkopplaren VOLTAGE
SELECTOR på baksidan av anläggningen
angående vilka lägen som går att ställa in.
Dra ut FMtrådantennen
horisontallt
Nordamerikanskamodellen:
Anslut den vita sidan.
Övriga modeller:
Anslut den bruna sidan.
Observera
Håll undan antennkablarna från högtalarkablarna för
att undvika störningar.
* Saudiarabiska-modellen: 120 – 127 V
forts.
7SE
6 Sätt i nätkabelns stickkontakt i ett
vägguttag.
En demonstration börjar visas på displayen.
När man trycker på ?⁄1 slås anläggningen
på och demonstrationen avbryts
automatiskt.
Om kontakten inte passar i vägguttaget så ta
av den medföljande kontaktadaptern (gäller
endast modeller som levereras med en
adapter).
Hur man sätter fast
högtalardynorna
Sätt fast de medföljande högtalardynorna på
undersidan av högtalarna för att stabilisera
högtalarna och förhindra att de glider.
Främre högtalare (vänster (4)/höger (4))
Subwoofer (4)*
Sätt i två R6-batterier (storlek
AA) i fjärrkontrollen
* Gäller endast MHC-GX555/RG575S/RG475S
När du bär omkring
anläggningen
Observera
Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge så ta ut
batterierna för att undvika risken för skador på grund
av batteriläckage eller korrosion.
Utför först följande procedur för att skydda
CD-mekanismen. Använd knapparna på
anläggningen för denna manöver.
1
Tryck på ?⁄1 för att slå på anläggningen,
och tryck sedan på CD för att gå över till
CD-läget.
2
Kontrollera att alla skivor är uttagna ur
anläggningen.
3
Håll CD-knappen intryckt och tryck på
?⁄1 tills ”STANDBY” tänds på displayen.
Tips
Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex
månader. Byt ut båda batterierna mot nya när det inte
går att styra anläggningen med fjärrkontrollen längre.
Efter ett par sekunder släcks ”STANDBY”
och i stället tänds ”LOCK” på displayen.
4
8SE
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
För att få så bra basåtergivning som möjligt bör
man dock ställa subwoofern på ett stabilt golv
där risken för resonans är minimal.
Observera
• Ställ alltid subwoofern på höjden, ett par centimeter
ut från väggen.
• Om subwoofern placeras mitt i ett rum kan basen bli
väldigt svag. Det beror på att det bildas stående vågor
i rummet. Flytta i så fall undan subwoofern från
mitten av rummet, eller eliminera orsaken till stående
vågor t.ex. genom att ställa en bokhylla mot väggen.
Hur man ställer klockan
Använd knapparna på fjärrkontrollen för denna
manöver.
1
2
3
4
5
6
Tryck på ?⁄1 för att slå på
anläggningen.
Allra först
Utplacering av subwoofern
(gäller endast MHC-GX555/
RG575S/RG475S)
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att ställa in rätt timtal.
Tryck på ENTER.
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att ställa in rätt minuttal.
Tryck på ENTER.
Klockan börjar gå.
Om klockan går fel
1
2
3
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Tryck upprepade gånger på . eller >
för att välja ”CLOCK SET”, och tryck sedan
på ENTER.
Gör på samma sätt som i steg 3 till 6 ovan.
Observera
• Klockinställningen försvinner när man drar ut
stickkontakten ur vägguttaget eller om det blir
strömavbrott.
• Det går inte att ställa klockan i strömbesparingsläge
(sidan 25).
9SE
CD/MP3-spelaren – Spelning
Hur man lägger i en skiva
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
1
2
Tryck på Z.
Lägg i en skiva med etikettsidan vänd
uppåt i skivfacket.
Hur man spelar en skiva
— Normal spelning/Slumpspelning
På den här anläggningen går det att spela ljudCD-skivor, CD-G-skivor* och skivor med MP3ljudspår.
* CD-G-skivor (CD-grafikskivor) går bara att spela på
Mexico-modellen.
Det går att titta på videobilder som är inspelade på
CD-G-skivor genom att ansluta anläggningen till en
TV (se steg 4 i ”Koppla ihop anläggningen”
(sidan 6)).
Exempel: När en skiva är ilagd
Skivfacksnummer
Om du vill lägga i fler skivor så tryck på
DISC SKIP/EX-CHANGE för att vrida runt
skivfacket.
3
Tryck en gång till på Z för att stänga
skivfacket.
Observera
• Lägg aldrig i en skiva med tejp, klistermärken eller
lim på, eftersom det kan leda till fel på CD-spelaren.
• Försök aldrig trycka in skivfacket med fingrarna,
eftersom det kan leda till fel på CD-spelaren.
10SE
Spårnummer
Indikator för ilagd skiva
1
Speltid
Tryck på CD (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att ändra
funktionsläget till CD.
2
Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE i stoppläge tills önskat läge
visas på displayen.
För att
Gör så här
Avbryta
spelningen
Tryck på x.
För att spela
ALL DISCS
(Normal
spelning)
Alla skivor i skivfacket i tur
och ordning.
Pausa spelningen Tryck på X. Tryck en gång till på
knappen för att återuppta
spelningen.
1DISC
(Normal
spelning)
Spåren på vald skiva i tur och
ordning.
Välja spår
Tryck upprepade gånger på .
eller > (eller vrid på l L
på anläggningen).
ALBM
(Normal
spelning)
Alla MP3-ljudspår i valt
album på vald skiva i tur och
ordning.
När man spelar en annan
skiva än en MP3-skiva
fungerar albumspelning på
samma sätt som 1 DISC
(enskivsspelning).
Välja ett album
med MP3-filer
Tryck upprepade gånger på
ALBUM + eller – efter steg 2.
1DISC SHUF
Spåren på vald skiva i
(Slumpspelning) slumpmässig ordning.
ALBM SHUF
MP3-ljudspåren i valt album
(Slumpspelning) på vald skiva i slumpmässig
ordning.
När man spelar en annan
skiva än en MP3-skiva
fungerar
albumslumpspelning på
samma sätt som 1DISC
SHUF (slumpspelning av 1
skiva).
PGM
(Programmerad
spelning)
Hitta ett visst
Håll m eller M intryckt under
ställe i ett spår
spelningens gång och släpp sedan
(utom för CD-G- knappen på önskad punkt.
skivor)
Välja skiva i
stoppläge
Tryck på DISC SKIP (eller på
DISC 1 – 3 eller DISC SKIP/
EX-CHANGE på anläggningen).
Gå över till CDläget från något
annat
funktionsläge
Tryck på DISC 1 – 3 på
anläggningen (Automatiskt val av
ljudkälla).
Byta de andra
skivorna under
uppspelningens
gång
Tryck på DISC SKIP/
EX-CHANGE på anläggningen.
Ta ut en skiva
Tryck på Z på anläggningen.
CD/MP3-spelaren – Spelning
Välj
ALL DISCS
Spåren på alla skivorna i
SHUF
slumpmässig ordning.
(Slumpspelning)
3
Övriga manövrer
Spåren på skivan i den
ordning du själv vill att de
ska spelas (se ”Gör ditt eget
program” på sidan 13).
Tryck på N.
forts.
11SE
Observera
• På Mexico-modellen går det inte att utföra följande
manövrer
– välja grafikkanal på CD-G-skivor
– visa CD-G-bilder med in/uttoningseffekter
• Det går inte att byta spelsätt under spelningens gång.
• Det kan ta en liten stund att börja spela skivor som är
inspelade i komplicerade konfigurationer, t.ex. i flera
lager.
• När skivan läggs i läser CD/MP3-spelaren in alla
spåren på skivan. Om det finns många album eller
andra ljudspår än MP3-ljudfiler på skivan kan det ta
en lång stund innan skivan börjar spelas eller innan
nästa MP3-fil börjar spelas.
• Undvik att spara onödiga album eller andra spår än
MP3-ljudfiler på skivor som du vill lyssna på i denna
CD/MP3-spelare. Vi rekommenderar att du undviker
att spara onödiga album eller andra sorters spår än
MP3-ljudfiler på skivor som innehåller MP3ljudfiler.
• Album som inte innehåller några MP3-ljudfiler
hoppas över.
• Maximalt antal album: 150 (inklusive rotmappen)
• Maximalt antal MP3-ljudspår: 255
• Det maximala antalet MP3-ljudfiler och album som
går att spela in på en skiva är 300.
• Det går att spela spår i upp till 8 nivåer.
• MP3-ljudfilerna spelas upp i den ordning de är
inspelade på skivan.
• Beroende på inspelnings/kodningsmjukvaran,
inspelningsapparaten eller det inspelningsmedium
som användes när en MP3-ljudfil spelades in, kan det
hända att den filen inte går att spela alls eller att det
uppstår avbrott i ljudet, störningar eller andra
problem.
Observera
Om det tar lång tid att läsa informationen på en skiva
så ställ in ”CD POWER ON” för CDströmhanteringsfunktionen (sidan 15).
12SE
Upprepad uppspelning
— Upprepad spelning
Det går att upprepa alla spåren eller bara ett enda
spår på skivan.
Tryck upprepade gånger på REPEAT tills
”REP” eller ”REP1” tänds på displayen.
REP: För att spela alla spåren på en skiva upp till
fem gånger.
REP1: För att bara upprepa ett enda spår.
För att avbryta upprepad
spelning
Tryck upprepade gånger på REPEAT tills både
”REP” och ”REP1” försvinner från displayen.
Observera
• Det går inte att välja ”REP” och ”ALL DISCS
SHUF” samtidigt.
• Om man väljer ”REP1” upprepas det spåret ända tills
man stänger av ”REP1” igen.
Gör ditt eget program
6
— Programmerad spelning
1
2
3
4
Tryck på CD (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att ändra
funktionsläget till CD.
Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE i stoppläge tills ”PGM” tänds på
displayen.
Tryck på DISC SKIP (eller på DISC 1 – 3
eller DISC SKIP/EX-CHANGE på
anläggningen) för att välja skiva.
Tryck upprepade gånger på . eller
> (eller vrid på l L på
anläggningen) tills önskat
spårnummer visas på displayen.
När du programmerar in MP3-ljudspår så
tryck upprepade gånger på ALBUM + eller
– för att välja önskat album, och tryck sedan
upprepade gånger på . eller > (eller
vrid på l L på anläggningen) tills
önskat spårnummer visas.
För att
programmera in
Upprepa steg
Andra spår på
samma skiva
4 och 5
Andra spår på andra 3 till 5
skivor
7
Tryck på N.
Programmet börjar spelas.
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Avbryta den
programmerade
spelningen
Tryck upprepade gånger på
PLAY MODE i stoppläge tills
”PGM” släcks på displayen.
Radera ett spår från Tryck på CLEAR i stoppläge.
slutet av
programmet
CD/MP3-spelaren – Spelning
Det går att mata in ett program med upp till 25
steg från alla skivorna i den ordning man själv
vill att de ska spelas.
Sedan går det även att göra en synkroniserad
inspelning av de inprogrammerade spåren på en
kassett (sidan 19).
Programmera in ytterligare spår.
Tips
• Det program du matat in finns kvar i minnet även
efter det att programmerad spelning är färdig. För att
spela samma program en gång till trycker man på CD
(eller upprepade gånger på FUNCTION) för att gå
över till CD-läget, och därefter på N. Tänk dock på
att programmet raderas när man öppnar skivfacket.
• ”– –.– –” visas om den totala speltiden för ett CDprogram överskrider 100 minuter, eller om man
väljer ett MP3-ljudspår.
Skivfacksnummer Valt spårnummer
Total speltid (inklusive valt
spår)
5
Tryck på ENTER.
Spåret lagras i programmet.
Programstegsnumret tänds, följt av den
totala speltiden.
13SE
5
Tryck på TUNER MEMORY.
Ett snabbvalsnummer tänds på displayen.
Radiodelen
Snabbvalsnummer
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet
Det går att lagra upp till 20 stationer för FM och
10 stationer för AM i snabbvalsminnet. Sedan
kan du ställa in de stationerna helt enkelt genom
att välja motsvarande snabbvalsnummer.
Automatisk stationslagring
Det går att automatiskt ställa in alla
mottagningsbara stationer i ditt område, och
sedan lagra frekvenserna för önskade stationer i
minnet.
1
2
3
4
Tryck på TUNER BAND (eller
upprepade gånger på FUNCTION) för
att ändra funktionsläget till TUNER.
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills ”AUTO” tänds på displayen.
Tryck på + eller – (eller vrid på –
TUNING + på anläggningen).
Frekvensen som visas på displayen ändras
medan radion söker efter en station.
Avsökningen avbryts automatiskt när en
station ställs in. I det läget tänds ”TUNED”
och ”STEREO” (för FM-program i stereo)
på displayen.
6
7
8
Tryck upprepade gånger på + eller –
(eller vrid på – TUNING + på
anläggningen) för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Tryck på ENTER.
Upprepa steg 2 till 7 för att lagra
ytterligare stationer.
Manuell lagring av
snabbvalsstationer
Du kan själv ställa in frekvensen för önskade
stationer och lagra dem i snabbvalsminnet.
1
2
3
4
5
Tryck på TUNER BAND (eller
upprepade gånger på FUNCTION) för
att ändra funktionsläget till TUNER.
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills både ”AUTO” och
”PRESET” försvinner från displayen.
Tryck upprepade gånger på + eller –
(eller vrid på – TUNING + på
anläggningen) för att ställa in önskad
station.
Tryck på TUNER MEMORY.
Ett snabbvalsnummer tänds på displayen.
6
Om ”TUNED” inte tänds och sökningen
inte avbryts
Ställ in frekvensen för önskad radiostation
på det sätt som beskrivs i steg 3 till 8 i
”Manuell lagring av snabbvalsstationer”.
14SE
7
8
Tryck upprepade gånger på + eller –
(eller vrid på – TUNING + på
anläggningen) för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Tryck på ENTER.
Upprepa steg 2 till 7 för att lagra
ytterligare stationer.
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Ställa in en station
med svag signal
Följ anvisningarna i avsnittet
”Manuell lagring av
snabbvalsstationer”.
För att ändra
stationsinställningsintervallet
för AM (gäller ej modellerna för
Europa, Ryssland och
Saudiarabien)
Stationsinställningsintervallet för AM är
fabriksinställt på 9 kHz (eller 10 kHz i vissa
områden). Det går att ändra
stationsinställningsintervallet för AM genom att
först ställa in vilken AM-station som helst och
sedan stänga av anläggningen. Håll TUNING
MODE på anläggningen intryckt och tryck på
?/1 på anläggningen. När intervallet ändras
raderas alla AM-stationer ur snabbvalsminnet.
Gör på samma sätt för att återställa intervallet
igen.
Om radiomottagningen är dålig så stäng av CDspelaren med hjälp av CDströmhanteringsfunktionen.
CD-strömmen är påslagen med
fabriksinställningarna.
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
1
Tryck på CD för att ändra funktionsläget till
CD.
2
Tryck på ?/1 för att stänga av
anläggningen.
3
Vänta tills ”STANDBY” slutat blinka, och
tryck sedan på ?/1 medan du håller x
intryckt.
”CD POWER OFF” tänds på displayen.
Radiodelen
Lagra en ny station Börja om från steg 2. Efter steg
på ett redan använt 5 trycker du upprepade gånger
snabbvalsnummer på + eller – (eller vrider på –
TUNING + på anläggningen)
för att välja det
snabbvalsnummer där du vill
lagra den nya stationen.
För att förbättra
radiomottagningen
För att slå på CD-spelaren
Upprepa ovanstående procedur så att ”CD
POWER ON” tänds.
Observera
• När ”CD POWER OFF” är valt tar det längre tid att
läsa in skivinformation.
• Denna inställning går inte att ändra i
strömbesparingsläget (sidan 25).
Observera
Det går inte att ändra stationsinställningsintervallet för
AM medan anläggningen är i strömbesparingsläge
(sidan 25).
Tips
• Snabbvalsstationerna hålls kvar i minnet i ungefär ett
dygn även om du drar ut stickkontakten ur
vägguttaget eller det blir strömavbrott.
• Rikta de medföljande antennerna så att mottagningen
blir så bra som möjligt, eller köp en utomhusantenn
och koppla in den.
15SE
Att lyssna på radio
Det går att lyssna på en radiostation antingen
genom att välja en snabbvalsstation eller genom
att ställa in stationen för hand.
För att lyssna på någon annan
station än en
snabbvalsstation
— Manuell stationsinställning
1
För att lyssna på en
snabbvalsstation
2
— Snabbval
Lagra först snabbvalsstationer i radiodelens
minne (se ”Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet” på sidan 14).
1
2
3
4
Tryck på TUNER BAND (eller
upprepade gånger på FUNCTION) för
att ändra funktionsläget till TUNER.
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills ”PRESET” tänds på
displayen.
Tryck upprepade gånger på + eller –
(eller vrid på – TUNING + på
anläggningen) för att välja önskad
snabbvalsstation.
Snabbvalsnummer
16SE
Frekvens
3
4
Tryck på TUNER BAND (eller
upprepade gånger på FUNCTION) för
att ändra funktionsläget till TUNER.
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills både ”AUTO” och
”PRESET” försvinner från displayen.
Tryck upprepade gånger på + eller –
(eller vrid på – TUNING + på
anläggningen) för att ställa in önskad
station.
Observera
När man går över till CD-läget från radioläget kan det
ta lite längre tid än vanligt innan skivan börjar spelas.
Ställ i så fall in ”CD POWER ON” för CDströmbesparingsfunktionen (sidan 15).
Tips
• Rikta de medföljande antennerna så att mottagningen
blir så bra som möjligt, eller köp en utomhusantenn
och koppla in den.
• Om det brusar kraftigt när du lyssnar på ett FMprogram så tryck upprepade gånger på FM MODE
tills ”MONO” tänds på displayen. Programmet hörs
då visserligen inte i stereo längre, men mottagningen
blir bättre.
• Tryck upprepade gånger på TUNING MODE tills
”AUTO” tänds på station i steg 3 ovan, och tryck
sedan på + eller – (eller vrid på – TUNING + på
anläggningen). Frekvensindikeringen börjar ändras.
Sökningen avbryts automatiskt när anläggningen
ställt in en station (automatisk stationsinställning).
• Använd manuell inspelning för att spela in
radioprogram (sidan 19).
Hur man använder RDS
(Radio Data System)
(Gäller endast Europeiska modellen)
Vad är RDS?
Radiodelen
RDS (Radio Data System) är en sändarservice
som gör det möjligt för radiostationer att sända
extra information utöver den vanliga
programsignalen. RDS fungerar bara för FMstationer.*
Observera
Det kan hända att RDS inte fungerar ordentligt om den
inställda stationen inte sänder RDS-signalen på rätt sätt
eller om signalen är för svag.
* Alla FM-stationer erbjuder inte RDS-tjänster, och de
stationer som har RDS erbjuder inte heller riktigt
samma tjänster. Om du inte redan är bekant med
RDS så hör efter hos de lokala radiostationerna för
närmare detaljer om vilka RDS-tjänster som finns
där du bor.
Mottagning av RDSsändningar
Ställ helt enkelt in en station på FM-bandet.
När du ställer in en station som erbjuder RDStjänster tänds stationens namn på displayen.
För att kontrollera RDSinformation
Varje gång man trycker på DISPLAY ändras
informationen på displayen i följande ordning:
Stationsnamn1) t Snabbvalsnummer2) och
frekvens t Klockan (i 8 sekunder) t
Effektläge
1)
Om RDS-sändningen inte tas emot på rätt sätt kan det
hända att stationsnamnet inte visas på displayen.
2) Snabbvalsnummer
visas bara om det finns
radiostationer lagrade i snabbvalsminnet (sidan 14).
17SE
Övriga manövrer
Kassettdäcket – Spelning
Hur man sätter i en
kassett
För att
Gör så här
Avbryta
spelningen
Tryck på x.
Pausa spelningen Tryck på X. Tryck en gång till på
knappen för att återuppta
spelningen.
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
Snabbspola
Tryck på m eller M.
framåt eller bakåt
1
Mata ut kassetten Tryck på PUSH Z på
anläggningen i stoppläge.
2
3
Tryck upprepade gånger på TAPE A/B
för att välja däck A eller B.
Tryck på PUSH Z.
Sätt i en inspelad/inspelningsbar
kassett i däck A eller B med den sida
du vill spela/spela in på vänd utåt.
Sökning efter början på den låt
som håller på att spelas eller
nästa låt (AMS)*
För att söka framåt
Med den
sida du vill
spela/spela
in på vänd
utåt.
Tryck på > (eller vrid l L på
anläggningen medurs) under spelningens gång.
”TAPE A (eller TAPE B) >>> +1” tänds på
displayen.
För att söka bakåt
Att spela en kassett
Använd kassetter av typ I (normalband).
1
3
Tryck på TAPE (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att gå över till
funktionsläget TAPE.
Tryck på N.
Bandet börjar spelas.
* När framsidan på bandet i däck A är färdigspelad
spelas framsidan på bandet i däck B, och därefter
stannar kassettdäcket.
18SE
* AMS (Automatisk musiksökning)
Observera
Sätt i en kassett.
Om du vill spela kassetterna i båda däcken
i tur och ordning så tryck upprepade gånger
på PLAY MODE tills ”RELAY”
(Stafettspelning)* tänds på displayen.
2
Tryck på . (eller vrid l L på
anläggningen moturs) under uppspelningens
gång.
”TAPE A (eller TAPE B) <<< –1” tänds på
displayen.
• Det kan hända att AMS-funktionen inte fungerar
ordenligt i följande fall:
– Om det blanka mellanrummet mellan låtarna är
kortare än 4 sekunder.
– Om anläggningen står alltför nära en TV-apparat.
• Mata inte ut kassetten under pågående spelning eller
inspelning, eftersom det kan göra att bandet eller
kassetthållaren blir förstörda.
Kassettdäcket – Inspelning
Inspelning av dina favoritCD-spår på en kassett
— Synkroniserad inspelning från CD
till kassett
1
2
Sätt i ett inspelningsbart band i däck B,
och tryck sedan upprepade gånger på
TAPE A/B för att välja däck B.
Tryck på CD och lägg i den skiva du vill
spela in ifrån.
Om du redan har lagt i en skiva så tryck på
DISC SKIP/EX-CHANGE för att välja
skiva.
Om du vill spela in ett album från en MP3skiva så glöm inte att trycka upprepade
gånger på PLAY MODE för att välja
ALBM, och sedan trycka upprepade gånger
på ALBUM + eller – för att välja önskat
album innan du går vidare.
3
Tryck på CD SYNC.
Däck B går över i inspelningspausläge.
”REC” blinkar.
4
Tryck på REC PAUSE/START.
Inspelningen startar. När inspelningen är
färdig stannar både CD-spelaren och
kassettdäcket automatiskt.
För att avbryta inspelningen
Tryck på x.
— Manuell inspelning
Med manuell inspelning går det att spela in bara
de delar du verkligen gillar på en CD eller en
kassett eller att spela in radioprogram.
Det går även att spela in från andra anslutna
komponenter (se ”Anslutning av
extrakomponenter” på sidan 28).
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
1
2
Sätt i ett inspelningsbart band i däck B,
och tryck sedan upprepade gånger på
TAPE A/B för att välja däck B.
Tryck på en av följande knappar för att
välja önskad inspelningskälla.
• CD: För att spela in från anläggningens
CD-spelare.
• TAPE A/B: För att spela in från
anläggningens kassettdäck A.
• TUNER/BAND: För att spela in från
anläggningens radiodel.
• AUDIO IN: För att spela in från en annan
komponent som är ansluten till AUDIO
IN-ingångarna.
3
Tryck på REC PAUSE/START.
Däck B går över i inspelningspausläge.
”REC” blinkar.
4
Kassettdäcket – Spelning/Kassettdäcket – Inspelning
Det går att spela in en hel CD på en kassett.
Använd kassetter av typ I (normalband).
Inspelningsnivån ställs in automatiskt.
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
Manuell inspelning på en
kassett
Tryck på REC PAUSE/START, och sätt
sedan igång ljudkällan som du vill
spela in ifrån.
Inspelningen startar.
För att avbryta inspelningen
Tryck på x.
Observera
För att spela in spåren på en
skiva i en viss ordning
Med hjälp av programmerad spelning kan du
göra så att bara dina favoritspår blir inspelade.
Utför steg 2 till 6 i ”Gör ditt eget program”
(sidan 13) mellan steg 2 och 3 här.
• Det går inte att lyssna på andra ljudkällor medan
inspelningen pågår.
• Inspelningen avbryts om du ändrar funktionen till
andra.
Tips
För att spela in från radion:
Om det hörs störningar under inspelning från radion så
flytta respektive antenn för att minska störningarna.
19SE
Justering av tonklangen
Justering av tonklangen
Val av tonklangseffekter
För att välja en effekt på
musikmenyn
Det går att förstärka basen och få ett tyngre ljud.
Tryck på GROOVE på anläggningen.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
GROOVE ON* t GROOVE OFF
* Volymen ändras till högeffektläget,
ekvaliseringskurvan ändras, och ”GROOVE” tänds
på displayen.
Tryck upprepade gånger på EQ (eller
PRESET EQ på anläggningen) för att välja
önskad förinställning.
Effektens namn tänds på displayen.
Se tabellen ”Inställningsalternativ för
tonklangseffekter”.
För att stänga av
tonklangseffekten
Tryck på EFFECT ON/OFF på anläggningen.
Hur man använder
subwoofern
(gäller endast MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Det går att anpassa ljudet från subwoofern till
ljudmaterialet.
Tryck på SUBWOOFER ON/OFF på
anläggningen.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
SUB ON* t SUB OFF
* Indikatorn SUBWOOFER ON/OFF tänds.
Observera
Kontrollera att SUBWOOFER ON/OFF-indikatorn är
släckt när ingen subwoofer är ansluten till
anläggningen.
Tips
Det går att trycka på VOLUME +/– (eller vrida på
VOLUME-kontrollen på anläggningen) för att justera
subwooferns volym länkat med de främre högtalarna.
20SE
Inställningsalternativ för
tonklangseffekter
”SURR” tänds på displayen om du väljer en
effekt med surroundeffekter.
EQ
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
REGGAE
SALSA
SAMBA
Justering och lagring av
inställningarna för den
grafiska equalizern
1
Tryck upprepade gånger på EQ BAND
för att välja frekvensband, och vrid
sedan på – EQ + för att justera nivån.
Frekvensband
2
Frekvensnivå
Tryck på SURROUND på anläggningen.
Varje gång du trycker på knappen ändras
inställningen på displayen på följande sätt:
SURROUND ON (SURR)
Y
SURROUND OFF (av)
Justering av tonklangen
Det går att justera ljudet genom att höja eller
sänka nivån för vissa frekvensområden. Sedan
går det att lagra upp till tre olika i s.k.
”personliga filer” (P FILE) minnet.
Välj först ett tonklangsläge som du vill använda
som utgångspunkt för inställningarna.
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
Hur man slår på
surroundeffekten
Tryck in P FILE och håll knappen
intryckt.
Ett personligt filnummer tänds.
3
4
Tryck upprepade gånger på P FILE för
att välja den personliga fil (P FILE 1 – 3)
där du vill lagra
equalizerinställningarna.
Tryck på ENTER.
”COMPLETE” tänds på displayen.
Inställningen lagras automatiskt som den
personliga fil du valde i steg 3.
Övriga manövrer
För att
Tryck
Hämta fram en
personlig fil
upprepade gånger på P FILE för
att välja numret på önskad
personlig fil.
Radera en
personlig fil
EFFECT ON/OFF upprepade
gånger tills ”EFFECT OFF” tänds
på displayen.
21SE
Sjung med: Karaoke
(gäller endast Latinamerika-modellen)
Du kan sjunga med genom att ansluta en
mikrofon. Använd knapparna på anläggningen
för denna manöver.
Karaoke
1
2
3
1
Koppla in en mikrofon (medföljer ej) i
MIC-ingången.
(gäller endast Mexico-modellen)
Tryck upprepade gånger på
MULTIPLEX för att ställa in önskad
karaoke-effekt.
Sätt igång musiken.
Justera volymen för mikrofonen
genom att vrida på MIC LEVEL.
När du använt färdigt mikrofonen
Vrid MIC LEVEL till MIN och koppla ur
mikrofonen ur MIC-ingången.
2
Gör klart den ljudkälla du vill använda
för mixningen. Sätt sedan i ett
inspelningsbart band i däck B och
tryck upprepade gånger på TAPE A/B
för att välja däck B.
Tryck på funktionsknappen för den
ljudkälla du vill spela in ifrån (t.ex. CDspelaren).
Om du vill spela in från TAPE A så tryck
upprepade gånger på TAPE A/B tills TAPE
A är inställt.
3
Tryck på REC PAUSE/START.
Däck B går över i inspelningspausläge.
”REC” blinkar.
4
Tryck på REC PAUSE/START, och
börja sedan sjunga eller tala i
mikrofonen, eller sätt igång önskad
ljudkälla.
Inspelningen startar.
För att avbryta inspelningen
Tryck på x.
Övriga manövrer
Observera
För att
Gör så här
Mikrofonen fungerar inte under AMS-sökning på
kassettdäcket (sidan 18).
Stänga av
karaoke-läget*
Vrid MIC LEVEL till MIN och
koppla ur mikrofonen ur MICingången, och tryck sedan
upprepade gånger på
MULTIPLEX tills ”m” släcks på
displayen.
Justera ekot för
mikrofonen*
Vrid på ECHO LEVEL för att
justera ekoeffekten. Vrid ECHO
LEVEL till MIN för att stänga av
ekot helt.
Använda CD-G- Slå på TV:n och ställ in rätt
skivor*
videoingång.
* Gäller endast Mexico-modellen
22SE
Det går att ”mixa” ljudet från någon av
komponenterna med ljud via en mikrofon
(medföljer ej).
Det mixade ljudet går även att spela in på band.
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
Vrid MIC LEVEL till MIN för att skruva
ner nivån för mikrofoningången.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och
ordning på följande sätt:
MPX L t MPX R t MPX OFF
För att sjunga karaoke till en multiplex-CDskiva väljer man ”MPX L” eller ”MPX R”.
4
5
Mixning och inspelning av
ljudet
Tips
• Om det blir rundgång (det börjar tjuta i högtalarna) så
flytta mikrofonen längre bort från högtalarna eller
rikta den åt ett annat håll.
• Om du bara vill spela in din röst via mikrofonen går
det att göra genom att välja CD-läget men inte spela
någon skiva.
• När alltför starka ljudsignaler matas in justerar
anläggningen automatiskt inspelningsnivån för att
förhindra att det inspelade ljudet blir förvrängt
(Automatisk nivåkontroll).
Timerfunktioner
Somna in till musik
— Insomningstimern
Du kan ställa in anläggningen så att den stänger
av sig själv efter en viss tid medan du somnar in
till musik.
Tryck på SLEEP.
Vakna till musik
— Uppspelningstimern
Du kan låta anläggningen väcka dig med musik
vid en viss tid. Kontrollera först att klockan är
rätt ställd (se ”Hur man ställer klockan” på
sidan 9).
Använd knapparna på fjärrkontrollen för denna
manöver.
1
• CD: Lägg i en skiva. Om du vill att den
ska börja spelas från ett visst spår så mata
in ett program (se ”Gör ditt eget
program” på sidan 13).
• Kassettdäcket: Sätt i en kassett med den
sida du vill spela vänd utåt.
• Radion: Ställ in önskad snabbvalsstation
(se ”Att lyssna på radio” på sidan 16).
* Anläggningen stängs automatiskt av efter 100
minuter eller när den nuvarande skivan eller
kassetten är färdigspelad.
Övriga manövrer
För att
Tryck
Kontrollera hur
lång tid det är
kvar*
en gång på SLEEP.
Ändra tiden tills
anläggningen
stängs av
upprepade gånger på SLEEP för
att välja önskad tid.
Stänga av
insomningstimern
upprepade gånger på SLEEP
tills ”SLEEP OFF” tänds på
displayen.
2
3
4
Tryck på VOLUME +/– för att justera
volymen.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att välja ”PLAY SET”, och tryck
sedan på ENTER.
”ON” tänds på displayen och timsiffrorna
börjar blinka.
5
Ställ in när anläggningen ska slås på.
Tryck upprepade gånger på . eller >
för att ställa in rätt timtal, och tryck sedan
på ENTER.
Minutsiffrorna börjar blinka.
Tryck upprepade gånger på . eller >
för att ställa in rätt minuttal, och tryck sedan
på ENTER.
* Det går inte att kontrollera den återstående tiden när
”AUTO” är inställt.
Observera
Ställ inte in ”AUTO” under synkroniserad inspelning
på en kassett.
Tips
Insomningstimern går att använda även om inte
klockan är ställd.
Gör klart den ljudkälla du vill ska sätta
igång.
Timerfunktioner
Varje gång man trycker på knappen ändras
antalet minuter (tills anläggningen stängs av) i
tur och ordning på displayen på följande sätt:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
6
7
Ställ in när anläggningen ska stängas
av igen på samma sätt som i steg 5.
Tryck upprepade gånger på . eller
> tills önskad ljudkälla visas på
displayen.
Varje gång man trycker på knappen ändras
inställningen på displayen i följande
ordning:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
forts.
23SE
8
Tryck på ENTER.
Timertypen (”PLAY TIMER”),
påslagningstiden, avstängningstiden och
ljudkällan visas i tur och ordning, och
därefter återgår displayen till vad den
visade tidigare.
9
Tryck på ?/1 för att stänga av
anläggningen.
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Aktivera timern/
kontrollera
inställningarna
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck upprepade gånger på
. eller > tills ”PLAY
SELECT” tänds på
displayen, och tryck sedan på
ENTER.
Ändra
inställningarna
Börja om från steg 1.
Stänga av timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck upprepade gånger på
. eller > tills ”TIMER
OFF” tänds på displayen,
och tryck sedan på ENTER.
Observera
• Det går inte att aktivera både uppspelningsstimern
och inspelningstimern samtidigt.
• Om man använder uppspelningstimern och
insomningstimern samtidigt, har insomningstimern
företräde.
• Om anläggningen redan är påslagen vid den inställda
tidpunkten aktiveras inte väckningstimern.
• Väckningstimerinställningarna fortsätter att gälla
ända tills man stänger av dem för hand.
Timerinspelning av
radioprogram
— Inspelningstimern
Det går att börja spela in från en
snabbvalsstation vid en viss tidpunkt.
För att det ska gå att göra en timerinspelning
måste stationen först vara lagrad i
snabbvalsminnet (se ”Lagring av radiostationer
i snabbvalsminnet” på sidan 14) och klockan
vara rätt ställd (se ”Hur man ställer klockan” på
sidan 9).
Använd knapparna på fjärrkontrollen för denna
manöver.
1
2
3
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att välja ”REC SET”, och tryck
sedan på ENTER.
”ON” tänds på displayen och timsiffrorna
börjar blinka.
4
Ställ in när inspelningen ska starta.
Tryck upprepade gånger på . eller >
för att ställa in timtalet, och tryck sedan på
ENTER.
Minutsiffrorna börjar blinka.
Tryck upprepade gånger på . eller >
för att ställa in rätt minuttal, och tryck sedan
på ENTER.
5
Tips
Anläggningen slås på 15 sekunder innan den inställda
tidpunkten.
Ställ in när inspelningen ska avslutas
på samma sätt som i steg 4.
Timertypen (”REC TIMER”), starttiden,
stopptiden, och snabbvalsstationen som
inspelningens ska utföras ifrån (t.ex.
”TUNER FM 5”) visas i tur och ordning,
och därefter återgår displayen till vad den
visade tidigare.
6
7
24SE
Ställ in önskad snabbvalsstation (se
”För att lyssna på en
snabbvalsstation” på sidan 16).
Sätt i en inspelningsbar kassett i
däck B.
Tryck på ?/1 för att stänga av
anläggningen.
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Aktivera timern/
kontrollera
inställningarna
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck upprepade gånger på
. eller > tills ”REC
SELECT” tänds på
displayen, och tryck sedan på
ENTER.
Ändra
inställningarna
Börja om från steg 1.
Stänga av timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck upprepade gånger på
. eller > tills ”TIMER
OFF” tänds på displayen,
och tryck sedan på ENTER.
Observera
Hur man släcker displayen
— Strömbesparingsläge
Det går att stänga av demonstrationsläget (i
vilket displayen och knapparna tänds eller börjar
blinka även när anläggningen är avstängd) och
klockan på displayen för att spara ström när
anläggningen är i standbyläge
(Strömbesparingsläget).
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
medan anläggningen är avstängd tills
demonstrationen eller klockan släcks på
displayen.
För att lämna strömbesparingsläget
Tryck på DISPLAY medan anläggningen är
avstängd. Varje gång man trycker på knappen
ändras det som visas på displayen i följande
ordning:
Demonstration t Klocka* t Ingen visning
(Strömbesparingsläge)
Displayen
• Det går inte att aktivera både uppspelningsstimern
och inspelningstimern samtidigt.
• Om man använder inspelningstimern,
uppspelningstimern och insomningstimern
samtidigt, har insomningstimern företräde.
• Om anläggningen redan är påslagen vid den inställda
starttiden aktiveras inte inspelningstimern.
• Volymen skruvas ned helt under inspelningens gång.
• Inspelningstimerinställningarna försvinner
automatiskt när väl inspelningstimern har aktiverats.
Displayen
* Klockan visas bara om den är ställd.
Observera
Följande manövrer går inte att utföra i
strömbesparingsläget.
– ställa klockan
– ändra stationsinställningsintervallet för AM (gäller ej
modellerna för Europa, Ryssland och Saudiarabien)
– slå på anläggningen genom att trycka på någon av
funktionsknapparna (t.ex. CD)
– ändra CD-strömbesparingsläget
Tips
• Timern fortsätter att vara inkopplad även i
strömbesparingsläge.
• ?/1-indikatorn tänds även i strömbesparingsläge.
25SE
Skivinformation på
displayen
Det går att kontrollera speltiden och den
återstående tiden för det spår som håller på att
spelas eller för hela skivan.
När en skiva med MP3-ljudspår går det även att
se informationen som finns inspelad på skivan,
t.ex. låtarnas namn.
Kontroll av den återstående
speltiden och spårens namn
Kontroll av den totala
speltiden och spårnamnen
Tryck på DISPLAY i stoppläge.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
x Normal spelning
TOC-information1) eller totalt antal album på
minidisken2) eller totalt antal spår i det
nuvarande albumet2) t Albumnamn2) eller
volymnivå2) t Klockan (i 8 sekunder) t
Effektläge
1)
Tryck på DISPLAY under normal spelning.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
Nuvarande spårnummer och förfluten speltid
t Nuvarande spårnummer och återstående
speltid1) t Återstående speltid på skivan2) t
Spårnamn och artistnamn (endast för skivor med
MP3-ljudspår3)) t Albumnamn (endast för
skivor med MP3-ljudspår3)) t Klockan (i 8
sekunder) t Effektläge
1)
2)
3)
26SE
”– –.– –” visas vid spelning av MP3-ljudfiler.
”– –.– –” tänds på displayen i lägena ALL DISCS,
SHUFFLE och programmerad spelning, eller vid
spelning av MP3-ljudfiler.
När ett spår med ID3-tag ver. 1 eller ver. 2 spelas
visas ID3-taginformationen. En ID3-tag innehåller
information om spårnamn, albumnamn och
artistnamn.
2)
TOC = Table of Contents; dvs innehållsförteckning.
Här visas den nuvarande minidiskens nummer, totalt
antal spår på minidisken, och total speltid för
minidisken.
För minidiskar som innehåller MP3-spår kan det
hända att det inte visas några albumnamn eller
volymnivåer beroende på spelsättet.
x Programmerad spelning
Det sista spårnumret i programmet och den
totala speltiden t Totalt antal spår i
programmet (i 5 sekunder) t Volymnivå* t
Klockan (i 8 sekunder) t Effektläge
* För skivor med MP3-ljudspår
Observera
• Den totala speltiden visas inte för skivor med MP3ljudfiler.
• ID3-tag avser version 1 och version 2.
• Om MP3-ljudspåret som spelas har en ID3-tag, visas
ID3-taginformationen.
• I följande fall kan det hända att den förflutna
speltiden och den återstående speltiden för spåret inte
visas på rätt sätt.
– när man spelar en MP3-fil med VBR (variabel
bittakt).
– vid snabbsökning framåt eller bakåt.
• På den ryska modellen går det att visa MP3- och ID3
tag-information med kyrilliska bokstäver. Beroende
på den mjukvara eller den apparat som användes för
att spela in filen kan det dock hända att tecknen inte
visas på rätt sätt.
Ändring av
strömbelysningen
Visning av
radioinformation på
displayen
Tryck på ILLUMINATION på anläggningen.
Varje gång man trycker på knappen ändras
strömbelysningen i följande ordning:
MHC-GX555/RG575S/RG475S/RG470
PATTERN 1 t PATTERN 2 t PATTERN 3
t ILLUM OFF
MHC-GX355/RG255/RG270/RG170
ILLUM ON y ILLUM OFF
Tryck på DISPLAY medan du lyssnar på
radio.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
Stationsnamn1) t Snabbvalsnummer2) och
frekvens t Klockan (i 8 sekunder) t
Effektläge
1)
2)
Gäller endast Europeiska modellen
Snabbvalsnummer visas bara om det finns
radiostationer lagrade i snabbvalsminnet (sidan 14).
Displayen
27SE
Extrakomponenter
Anslutning av extrakomponenter
Det går att bygga ut anläggningen med olika extrakomponenter. Se bruksanvisningen som medföljer
respektive komponent. I figurerna visas en nordamerikansk modell som exempel.
Extra analog komponent
Från ljudutgången på en analog
extrakomponent
A AUDIO IN-ingång
Använd en ljudkabel (medföljer ej) för att
koppla in en analog extrakomponent (t.ex. en
bärbar MP3-spelare) i det här uttaget. Sedan kan
du spela in på den komponenten eller lyssna på
ljudet från den via den här anläggningen.
Lyssna på ljudet från en
ansluten komponent
1
Koppla in ljudkabeln (medföljer ej). Se
”Anslutning av extrakomponenter”.
2
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
(eller på AUDIO IN på anläggningen) tills
”AUDIO IN” tänds på displayen.
3
Sätt igång den anslutna komponenten.
Observera
Skruva ner volymen genom att trycka upprepade
gånger på VOLUME – (eller vrida VOLUMEkontrollen på anläggningen moturs) innan du kopplar
in eller kopplar ur ljudkabeln (medföljer ej).
28SE
Inspelning av ljudet från en
ansluten komponent
1
2
Koppla in ljudkabeln (medföljer ej).
Börja spela in manuellt. Se ”Manuell
inspelning på en kassett” på sidan 19.
Observera
• Om den anslutna komponenten är försedd med en
AVLS-funktion (Automatic Volume Limiter
System) så glöm inte att stänga av den funktionen när
du använder AUDIO IN. Annars måste du skruva
upp ljudet i högtalarna, vilket kan leda till distorsion.
• Om den anslutna komponenten är försedd med en
BASS BOOST- eller MEGA BASS-funktion så
glöm inte att stänga av den funktionen när du
använder AUDIO IN. Annars kan ljudet ur
högtalarna bli förvrängt.
Extrakomponenter
29SE
Allmänt
Felsökning
Problem och motåtgärder
Om det skulle uppstå något problem med
anläggningen så gör så här:
1
Kontrollera allra först att nätkabeln och
högtalarkablarna är ordentligt anslutna.
2
Leta reda på problemet i nedanstående
felsökningsschema och vidta de angivna
motåtgärderna.
Om du trots allt inte lyckas bli av med problemet
så kontakta närmaste Sony-handlare.
Om ?/1-indikatorn blinkar
Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget
och kontrollera följande punkter.
• Om anläggningen är försedd med en
spänningsomkopplare, är
spänningsomkopplaren inställd på rätt
nätspänning?
Kontrollera att spänningsomkopplaren är
inställd på den nätspänning som används i
ditt område.
• Har + och – för högtalarkablarna blivit
kortslutna?
• Använder du bara de föreskrivna
högtalarna?
• Finns det något som blockerar
ventilationshålen på baksidan av
anläggningen?
Kontrollera alla ovanstående punkter och
rätta till eventuella problem. Vänta tills ?/1indikatorn slutar blinka, och sätt sedan i
stickkontakten i vägguttaget igen och slå på
anläggningen. Om indikatorn fortfarande
blinkar, eller om du inte lyckades hitta
orsaken till problemet när du kontrollerade
alla de ovanstående punkterna, så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Displayen börjar blinka så fort du sätter i
stickkontakten i vägguttaget, trots att
anläggningen inte är påslagen (se steg 6 i
”Koppla ihop anläggningen” (sidan 6)).
• Tryck två gånger på DISPLAY medan
anläggningen är avstängd. Demonstrationen
släcks.
”– –:– –” tänds på displayen.
• Det har blivit strömavbrott. Ställ klockan igen
(sidan 9) och gör om timerinställningarna (sidorna
23 och 24).
Klockinställningen/snabbvalsstationerna/
timerinställningarna har försvunnit ur minnet.
• Gör om följande:
– ”Hur man ställer klockan” (sidan 9)
– ”Lagring av radiostationer i snabbvalsminnet”
(sidan 14)
– ”Somna in till musik” och ”Vakna till musik”
(sidan 23)
– ”Timerinspelning av radioprogram” (sidan 24)
Det hörs inget ljud.
• Tryck på VOLUME +/– eller vrid VOLUMEkontrollen på anläggningen medurs.
• Kontrollera att inga hörlurar är inkopplade.
• Kontrollera högtalaranslutningarna (sidan 6).
• Det matas inte ut något ljud under
timerinspelning.
Ljudet hörs bara ur den ena kanalen, eller det
är dålig balans mellan vänster och höger
kanal.
• Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
• Anslut de medföljande högtalarna.
Basen är dålig.
• Kontrollera att högtalarnas plus- och minusuttag
är rätt anslutna.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Flytta anläggningen längre bort från
störningskällan.
• Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
• Installera ett störningsfilter (finns i handeln) för
nätkabeln.
Det går inte att ställa in timern.
• Ställ klockan igen (sidan 9).
Timern fungerar inte.
• Kontrollera timerinställningarna och att klockan
går rätt (sidorna 24 och 25).
• Stäng av insomningstimern (sidan 23).
30SE
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Flytta undan eventuella hinder.
• Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.
• Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen.
• Byt batterier (R6/storlek AA).
• Ställ inte anläggningen i närheten av lysrör.
Det blir rundgång.
• Sänk volymen.
• För den latinamerikanska modellen, flytta undan
mikrofonen från högtalarna eller rikta den åt ett
annat håll.
Det förekommer envisa färgstörningar i bilden
på en TV-skärm i närheten.
• Stäng av TV:n en gång, vänta i 15 till 30 minuter,
och slå sedan på den igen. Om färgstörningarna
trots allt inte försvinner så flytta högtalarna längre
bort från TV-apparaten.
CD/MP3-spelaren
Skivfacket öppnas inte och ”LOCKED” tänds
på displayen.
• Kontakta din Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Skivan matas inte ut.
• Det går inte att mata ut skivan under
synkroniserad inspelning från en CD. Tryck på x
för att avbryta den synkroniserade CDinspelningen, och tryck sedan på Z på
anläggningen för att mata ut skivan.
• Rådfråga närmaste Sony-handlare.
Det syns ingen bild (gäller endast Mexicomodellen).
• Kontrollera att anläggningen är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att anläggningen är ansluten till
videoingången på TV:n (sidan 7).
• Kontrollera att TV:n är påslagen och att du
använder den på rätt sätt.
• Kontrollera att videoingången är inställd på TV:n
så att det går att se bilden från anläggningen.
• Den här anläggningen är avsedd för TV-systemet
NTSC. Kontrollera att även TV:n är inställd på
NTSC.
• Tryck på CD (eller upprepade gånger på
FUNCTION) för att gå över till funktionsläget CD.
Det tar lång tid att hitta spår på skivan.
• Ställ in ”CD POWER ON” för CDströmhanteringsfunktionen (sidan 15).
Ljudet hoppar.
• Torka rent skivan (sidan 35).
• Byt skivan.
• Prova att flytta anläggningen till ett ställe där det
inte vibrerar (t.ex. ovanpå ett stabilt stativ).
• Prova att flytta högtalarna längre bort från
anläggningen eller att ställa dem på separata
stativ. När man lyssnar på ett spår med kraftig bas
på hög volym kan vibrationerna från högtalarna
göra att ljudet hoppar.
Skivan börjar inte spelas från det första
spåret.
• Tryck upprepade gånger på PLAY MODE tills
både ”PGM” och ”SHUF” försvinner från
displayen för att återgå till normal spelning.
Felsökning
Skivfacket stängs inte.
• Lägg i skivan på rätt sätt.
• Stäng alltid skivfacket genom att trycka på Z på
anläggningen. Om man försöker trycka in
skivfacket med fingrarna kan det bli fel på CDspelaren.
Skivan börjar inte spelas.
• Öppna skivfacket och kontrollera om det ligger i
någon skiva.
• Torka rent skivan (sidan 35).
• Byt skivan.
• Lägg i en skiva som den här anläggningen kan
spela (sidan 4).
• Lägg i skivan på rätt sätt.
• Lägg i skivan i skivfacket med etikettsidan vänd
uppåt.
• Ta ut skivan och torka bort imman från den, och
låt sedan anläggningen stå påslagen i ett par
timmar tills fukten inuti den har avdunstat.
• Tryck på N för att starta spelningen.
Det går inte att spela MP3-ljudspår.
• Inspelningen är inte utförd enligt ISO9660 nivå 1
eller nivå 2, eller det utvidgade formatet Joliet.
• MP3-ljudspåret saknar filtillägget ”.MP3”.
• Data är inte lagrade i MP3-format.
• Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1
Audio Layer-3-filer går inte att spela.
Vissa MP3-ljudspår tar längre tid att börja
spela än andra.
• När anläggningen läst in alla spåren på skivorna
kan det ta längre än vanligt innan spelningen
startar om:
– det finns väldigt många album eller spår på
skivan.
– album- och spårstrukturen är väldigt
komplicerad.
forts.
31SE
Albumnamnet, spårnamnet och ID3 taginformationen visas inte på rätt sätt.
• Använd en skiva som är inspelad enligt ISO9660
nivå 1, nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.
• Skivans ID3 tag är inte av ver. 1 eller ver. 2.
• Endast upp till 30 tecken i ID3 tag-information
visas.
• De tecken som det går att visa på displayen på den
här anläggningen är:
– Stora bokstäver (A till Z)
– Siffror (0 till 9)
– Symboler (’< > * + , – / @ [ \ ] _)
Det kan hända att andra tecken inte visas på rätt
sätt.
Radion
Det brummar eller brusar kraftigt/det går inte
att ställa in stationer. (”TUNED” eller
”STEREO” blinkar på displayen.)
• Ställ in rätt radioband och rätt frekvens (sidan 14).
• Anslut antennen ordentligt (sidan 7).
• Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bra, och sätt upp antennen där i stället. Om
mottagningen ändå inte blir tillräckligt bra
rekommenderar vi att du köper en utomhusantenn.
• Den medföljande FM-trådantennen tar emot
signaler längs hela sin längd, så var noga med att
dra ut den helt och hållet.
• Håll undan antennerna så långt det går från
högtalarkablarna.
• Prova att stänga av andra elapparater i närheten.
• Ställ in ”CD POWER OFF” för CDströmhanteringsfunktionen (sidan 15).
Ett FM-program som sänds i stereo går inte att
ta emot i stereo.
• Tryck upprepade gånger på FM MODE tills
”STEREO” tänds på displayen.
Kassettdäcket
Det går varken att spela bandet eller spela in
på det, eller ljudnivån sjunker.
• Tonhuvudena har blivit smutsiga. Rengör dem
(sidan 35).
• In/avspelningshuvudena har blivit magnetiska.
Avmagnetisera dem (sidan 35).
Bandet blir inte ordentligt raderat.
• In/avspelningshuvudena har blivit magnetiska.
Avmagnetisera dem (sidan 35).
32SE
Det svajar kraftigt eller ljudet försvinner helt
ibland.
• Drivaxlarna eller mottrycksrullarna är smutsiga.
Rengör dem (sidan 35).
Bruset ökar eller diskanten försvinner.
• In/avspelningshuvudena har blivit magnetiska.
Avmagnetisera dem (sidan 35).
Det går inte att spela in.
• Det sitter inte i någon kassett. Sätt i en kassett.
• Kassettens skyddstapp är bortbruten. Sätt tejp
över hålet efter den bortbrutna tappen (sidan 35).
• Bandet är spolat helt till slutet.
Om anläggningen inte fungerar
som den ska trots att du vidtagit
ovanstående åtgärder så
återställ den på följande sätt:
Använd knapparna på anläggningen för denna
manöver.
1
2
3
4
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Sätt i stickkontakten i vägguttaget igen.
Tryck på ?/1 för att slå på anläggningen.
Tryck in knapparna x, ILLUMINATION och
DISC 1 samtidigt.
Anläggningen återställs till
fabriksinställningarna. Gör om alla dina egna
inställningar som snabbvalsstationerna, klockan
och timerinställningarna.
Observera
Det går inte att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna i strömbesparingsläget
(sidan 25).
Meddelanden
Det kan hända att något av följande
meddelanden tänds eller börjar blinka på
displayen medan anläggningen används.
CD/MP3
NO DISC
Det finns ingen skiva ilagd i CD-spelaren, eller den
ilagda skivan är av en typ som inte går att spela på
den här anläggningen (t.ex. en DVD-skiva, VCDskiva, eller en CD-ROM-skiva utan MP3-ljudspår).
NO STEP
Alla de inprogrammerade spåren har raderats.
OVER
Skivan tog slut medan du tryckte på M under
spelningens gång eller i pausläge.
PUSH STOP
Du har tryckt på PLAY MODE under spelningens
gång.
STEP FULL
Du har försökt programmera in 26 eller fler spår
(steg).
PUSH SELECT
Du har försökt ställa klockan eller ställa in timern
medan timern användes.
SET CLOCK
Du har försökt välja timern utan att klockan var
ställd.
SET TIMER
Du har försökt välja timer trots att
uppspelningstimern eller inspelningstimern inte är
inställd.
TIME NG
Spelningstimerns eller inspelningstimerns start- och
stopptider är inställda på samma tidpunkt.
Övriga
NOT IN USE
Du har tryckt på en oanvändbar knapp.
Felsökning
READING
Anläggningen håller på att läsa in information från
skivan. Vissa knappar går inte att använda.
Timern
Radion
COMPLETE
Snabbvalslagringen normalt avslutad.
En kassett
NO TAB
Det går inte att spela in på den kassetten eftersom
dess skyddstapp är bortbruten.
NO TAPE
Det finns ingen kassett isatt i kassettdäcket.
33SE
Angående högtalarsystemet
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Angående driftspänningen
Kontrollera att anläggningens driftspänning
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du börjar använda anläggningen.
Angående säkerhet
• Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, även om
strömbrytaren på själva anläggningen är frånslagen.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid
i stickkontakten när du drar ut nätkabeln ur
vägguttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
• Stäng av anläggningen och dra ut stickkontakten ur
vägguttaget om du skulle råka tappa något föremål
eller spilla vätska in i någon av anläggningens
komponenter. Låt en kvalificerad reparatör besiktiga
anläggningen innan du använder den igen.
• Nätkabelbyte får endast utföras av en kvalificerad
serviceverkstad.
Angående placeringen
• Ställ inte anläggningen på en lutande yta.
• Ställ inte anläggningen på en plats där den utsätts för;
– Stark värme eller kyla
– Damm eller smuts
– Fukt
– Vibrationer
– Direkt solljus.
• Var försiktig med att ställa anläggningen eller
högtalarna på ytor som är speciellt behandlade (med
vax, olja, polish, e.d.) eftersom det kan medföra risk
för fläckar på ytan.
Angående värmebildning
• Anläggningen blir varm när den används, men det är
inget fel.
• Ställ anläggningen på en plats med tillräcklig
ventilation för att undvika överhettning.
• Om anläggningen används länge i taget på hög
volym blir dess sidor, ovansida och undersida väldigt
varma. Rör i så fall inte vid höljet, eftersom du då kan
bränna dig.
• Täck aldrig för kylfläktens ventilationshål. Det
medför risk för funktionsfel.
34SE
(Utom för Mexico-modellen)
Detta högtalarsystem är inte magnetiskt avskärmat,
vilket innebär att det kan uppstå magnetiska störningar
i bilden på TV-apparater i närheten. Om det skulle
inträffa så prova att stänga av TV-apparaten en gång,
vänta i 15 till 30 minuter, och slå sedan på den igen.
Om det inte verkar hjälpa så flytta högtalarna
längre bort från TV-apparaten.
(Gäller endast Mexico-modellen)
Om det uppstår färgstörningar i
bilden på en TV i närheten
Den här anläggningen är försedd med magnetiskt
avskärmade främre högtalare som går att ställa nära en
TV-apparat. Det kan ändå inträffa att det uppstår
färgstörningar på TV-skärmen, beroende på TV-typen.
Om det uppstår störningar i färgerna i
TV-bilden...
Stäng av TV:n en gång, vänta i 15 till 30 minuter, och
slå sedan på den igen. Var noga med att placera höger
högtalare till höger om anläggningen, och vänster
högtalare till vänster om anläggningen.
Om det fortfarande uppstår
störningar i färgerna i TV-bilden...
Flytta högtalarna längre bort från TV-apparaten.
VIKTIG INFORMATION
Fara: Den här anläggningen kan frysa en stillbild
eller skärminformation obegränsat länge på TVskärmen. Om man låter samma stillbild eller
skärminformation visas på TV-skärmen alltför
länge finns det risk för bestående skador på TVskärmen. Projektions-TV-apparater är speciellt
känsliga för detta.
Angående användningen
• Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket
fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti CDspelaren. I så fall fungerar inte anläggningen
ordentligt. Ta ut skivan och låt anläggningen stå
påslagen i ungefär en timme tills fukten avdunstat.
• Ta ut alla skivor innan du flyttar anläggningen.
Om du har några frågor angående anläggningen eller
om det uppstår något problem så kontakta närmaste
Sony-handlare.
Att observera angående skivor
Rengöring av anläggningens hölje
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk
duk fuktad med mild rengöringsmedelslösning.
Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver
eller lösningsmedel som thinner, bensen eller sprit.
För att spara ett band för gott
Om du använder band som är längre
än 90 minuter
Sådana band är mycket elastiska. Undvik att ändra
bandgångssätt (spelning, stopp, snabbspolning osv.)
alltför ofta. Annars finns det risk att bandet trasslar in
sig i kassettdäcket.
Rengöring av tonhuvudena
Rengör tonhuvudena efter varje 10 timmars
användning. Var noga med att rengöra tonhuvudena
före viktiga inspelningar och efter det att du har spelat
gamla band. Använd en rengöringskassett av torrtyp
eller våttyp som säljs separat. Se anvisningarna som
medföljer rengöringskassetten för närmare detaljer.
Avmagnetisering av tonhuvudena
Avmagnetisera tonhuvudena och alla metalldelar som
kommer i kontakt med bandet efter varje 20 till 30
timmars användning med hjälp av en
avmagnetiseringskassett som säljs separat. Se
anvisningarna som medföljer
avmagnetiseringskassetten för närmare detaljer.
Övrig information
• Rengör skivan med en rengöringsduk innan du
lägger i den. Torka alltid av skivan från mitten i
riktning ut mot kanten.
• Använd aldrig lösningmedel som bensen eller
thinner, andra rengöringsmedel som finns i handeln,
eller antistat-spray som är avsedd för vinylskivor.
• Lägg inte skivor rakt i solen, vid element eller i
närheten av andra värmekällor, och lämna inte kvar
dem i en bil som står parkerad rakt i solen.
• Om man lägger i en skiva som är klistrig på grund av
limrester eller liknande, eller en skiva vars etikett är
tryckt med någon olämplig sorts färg, finns det risk
att skivan eller etiketten fastnar inuti CD-spelaren. I
så fall kan det hända att det inte går att mata ut skivan
eller att det blir något annat fel på CD-spelaren.
Kontrollera därför först alltid att etikettsidan inte är
klibbig innan du lägger i skivan.
Använd inte följande sorters skivor:
– Begagnade skivor med klistermärken där limmet
har trängt utanför själva etiketten eller där kanten
på etiketten är klibbig.
– Skivor vars etiketter är tryckta med någon
olämplig sorts färg som känns klibbig när man tar
på den.
• Konstigt formade skivor (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor) går inte att
spela i den här CD-spelaren. Om man försöker spela
en sådan skiva finns det risk för skador på
anläggningen. Undvik därför sådana skivor.
Det går att skydda ett band från att bli överspelat av
misstag genom att bryta av skyddstappen för A-sidan
eller B-sidan på det sätt som visas i figuren.
Bryt av
kassettens
skyddstapp
Om du senare vill spela in på det bandet igen så tejpa
över hålet efter den bortbrutna tappen.
Innan du sätter i en kassett i
kassettdäcket
Spänn bandet om det är slakt. Annars kan bandet
trassla in sig i kassettdäcket och gå sönder.
35SE
Tekniska data
Förstärkardelen
Nordamerikanska-modellen:
MHC-GX555
Främre högtalare
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
145 + 145 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Total harmonisk distorsion
mindre än 0,07% (6 ohm
vid 1 kHz, 80 W)
Subwoofern
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
170 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
Total harmonisk distorsion
mindre än 0,07% (6 ohm
vid 80 Hz, 90 W)
MHC-GX355
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
150 + 150 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Total harmonisk distorsion
mindre än 0,07% (6 ohm
vid 1 kHz, 80 W)
Kanada-modellen:
MHC-GX255
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
65 + 65 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Total harmonisk distorsion
mindre än 0,07% (6 ohm
vid 1 kHz, 40 W)
Modellerna för Europa och Ryssland:
MHC-RG475S
Främre högtalare
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
110 + 110 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
140 + 140 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde):
280 + 280 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
36SE
Subwoofern
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
130 W (6 ohm vid
80 Hz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
160 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
Musikeffekt (referensvärde):
320 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
MHC-RG470
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
110 + 110 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
140 + 140 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde):
280 + 280 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
MHC-RG270
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
80 + 80 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
100 + 100 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde):
200 + 200 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
MHC-RG170
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
20 + 20 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
25 + 25 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde):
50 + 50 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Övriga modeller:
MHC-RG170
MHC-RG575S
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220, 240 V
växelström, 50/60 Hz
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
50 + 50 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
65 + 65 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220, 240 V
växelström, 50/60 Hz
Främre högtalare
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
100 + 100 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
125 + 125 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Subwoofern
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
120 W (6 ohm vid
80 Hz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
150 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
MHC-RG475S
MHC-RG470
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220, 240 V
växelström, 50/60 Hz
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
130 + 130 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
160 + 160 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
CD-spelardelen
System
Kompaktdiskar digitalt
ljudsystem
Laserdiodegenskaper
Strålningstid: kontinuerlig
Laseruteffekt*:
Under än 44,6 µW
* Uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd från
objektivlinsytan på det optiska pickupblocket med
7 mm öppning.
Frekvensomfång
Signalbrusförhållande
Dynamikomfång
Övrig information
Främre högtalare
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220, 240 V
växelström, 50/60 Hz
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
100 + 100 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
120 + 120 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Subwoofern
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
120 W (6 ohm vid
80 Hz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
150 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
Ingångar
AUDIO IN (stereo-miniuttag):
spänning 250 mV,
impedans 47 kohm
MIC (hörlurskontakt) (gäller endast Latinamerikamodellen):
känslighet 1 mV, impedans
10 kohm
Utgångar
PHONES (stereo-miniuttag):
för hörlurar med minst
8 ohms impedans
VIDEO OUT (phono-uttag) (gäller endast Mexicomodellen):
max. utnivå 1 Vtt,
obalanserad, negativ synk,
75 ohms
belastningsimpedans
SPEAKER:
för högtalare med 6 till
16 ohm impedans
SUBWOOFER OUT (gäller endast MHC-GX555/
RG575S/RG475S):
för högtalare med 6 till
16 ohm impedans
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Minst 90 dB
Minst 90 dB
MHC-RG270
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220, 240 V
växelström, 50/60 Hz
Uteffekt, DIN (märkeffekt):
100 + 100 W (6 ohm vid
1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
125 + 125 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
forts.
37SE
Högtalare
Kassettdäcksdelen
Inspelningssystem
Frekvensomfång
Svaj
4 spår, 2 kanaler, stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
med Sony TYPE Ikassetter
±0,15% vägt toppvärde
(IEC)
0,1% vägt RMS-värde
(NAB)
±0,2% vägt toppvärde
(DIN)
Radiodelen
FM stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde
Nordamerikanska modellen:
87,5 – 108,0 MHz
(i steg om 100 kHz)
Övriga modeller:
87,5 – 108,0 MHz
(i steg om 50 kHz)
Antenn
FM-trådantenn
Antenningång
75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens
10,7 MHz
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde
Modellerna för Nord- och Sydamerika:
530 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
9 kHz)
Modellerna för Europa, Ryssland och Saudiarabien:
531 – 1 602 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
9 kHz)
Övriga modeller:
530 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
9 kHz)
Antenn
AM-ramantenn
Mellanfrekvens
450 kHz
38SE
Nordamerika-modellen:
Främre högtalare SS-GX555 för
MHC-GX555
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Subwoofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3 vägs basreflex med
3 element
13 cm, kontyp
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 230 × 345 × 235 mm
Ca. 3,8 kg netto per
högtalare
Subwoofer SS-WG555 för MHC-GX555
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Basreflextyp
20 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 265 × 325 × 330 mm
Ca. 5,5 kg
Främre högtalare SS-GX555 för
MHC-GX355
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Subwoofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3 vägs basreflex med
3 element
13 cm, kontyp
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 230 × 345 × 235 mm
Ca. 3,8 kg netto per
högtalare
Kanada-modellen:
Främre högtalare SS-GX255 för
MHC-GX255
Högtalarsystem
Högtalarelement
Super-tweeter:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3 vägs basreflex med
3 element
2 cm, keramisk typ
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 200 × 325 × 230 mm
Ca. 3,0 kg netto per
högtalare
Modellerna för Europa och Ryssland:
Främre högtalare SS-RG475 för
MHC-RG475S
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Subwoofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3 vägs basreflex med
3 element
13 cm, kontyp
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 230 × 345 × 235 mm
Ca. 3,8 kg netto per
högtalare
Subwoofer SS-WG475 för MHC-RG475S
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Basreflextyp
3 vägs basreflex med
4 element
15 cm, kontyp
15 cm, kontyp
5 cm × 2, kontyp
6 ohm
Ca. 245 × 380 × 290 mm
Ca. 5,5 kg netto per
högtalare
Främre högtalare SS-RG475 för
MHC-RG270
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Subwoofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Högtalarelement
Super-tweeter:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3 vägs basreflex med
3 element
13 cm, kontyp
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 230 × 345 × 235 mm
Ca. 3,8 kg netto per
högtalare
3 vägs basreflex med
3 element
2 cm, keramisk typ
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 200 × 325 × 230 mm
Ca. 3,0 kg netto per
högtalare
Mexiko-modellen:
Främre högtalare SS-RG575AV för
MHC-RG575S
Högtalarelement
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3-vägs basreflex med
4 element, magnetiskt
avskärmad typ
15 cm, kontyp
15 cm, kontyp
5 cm× 2, kontyp
6 ohm
Ca. 245 × 380 × 240 mm
Ca. 5,9 kg netto per
högtalare
Subwoofer SS-WG575 för MHC-RG575S
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Basreflextyp
20 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 265 × 325 × 365 mm
Ca. 6,3 kg
Främre högtalare SS-RG575AV för
MHC-RG470
Högtalarsystem
Högtalarelement
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Övrig information
Högtalarelement
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Högtalarsystem
Högtalarsystem
20 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 265 × 325 × 330 mm
Ca. 5,5 kg
Främre högtalare SS-RG575 för
MHC-RG470
Högtalarsystem
Främre högtalare SS-RG170E för
MHC-RG170
3-vägs basreflex med
4 element, magnetiskt
avskärmad typ
15 cm, kontyp
15 cm, kontyp
5 cm × 2, kontyp
6 ohm
Ca. 245 × 380 × 240 mm
Ca. 5,9 kg netto per
högtalare
forts.
39SE
Främre högtalare SS-RG475AV för
MHC-RG270
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Subwoofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3-vägs basreflex med
3 element, magnetiskt
avskärmad typ
13 cm, kontyp
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 230 × 345 × 235 mm
Ca. 4,0 kg netto per
högtalare
Övriga modeller:
Främre högtalare SS-RG575 för
MHC-RG575S
Högtalarsystem
Högtalarelement
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3 vägs basreflex med
4 element
15 cm, kontyp
15 cm, kontyp
5 cm× 2, kontyp
6 ohm
Ca. 245 × 380 × 290 mm
Ca. 5,5 kg netto per
högtalare
Subwoofer SS-WG575 för MHC-RG575S
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
20 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 265 × 325 × 365 mm
Ca. 6,3 kg
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Högtalarsystem
Högtalarelement
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Subwoofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
3 vägs basreflex med
4 element
15 cm, kontyp
15 cm, kontyp
5 cm× 2, kontyp
6 ohm
Ca. 245 × 380 × 290 mm
Ca. 5,5 kg netto per
högtalare
3 vägs basreflex med
3 element
13 cm, kontyp
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 230 × 345 × 235 mm
Ca. 3,8 kg netto per
högtalare
Främre högtalare SS-RG170 för
MHC-RG170
Högtalarsystem
Högtalarelement
Super-tweeter:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
13 cm, kontyp
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 230 × 345 × 235 mm
Ca. 3,8 kg netto per
högtalare
20 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 265 × 325 × 330 mm
Ca. 5,5 kg
Främre högtalare SS-RG475 för
MHC-RG270
Högtalarsystem
3 vägs basreflex med
3 element
Basreflextyp
Främre högtalare SS-RG575 för
MHC-RG470
Främre högtalare SS-RG475 för
MHC-RG475S
Högtalarelement
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
Yttermått (b/h/d)
Vikt
40SE
Basreflextyp
Subwoofer SS-WG475 för MHC-RG475S
3 vägs basreflex med
3 element
2 cm, keramisk typ
13 cm, kontyp
5 cm, kontyp
6 ohm
Ca. 200 × 325 × 230 mm
Ca. 3,0 kg netto per
högtalare
Allmänt
Strömförsörjning
Nordamerika-modellen: 120 V växelström, 60 Hz
Modellerna för Europa och Ryssland:
230 V växelström,
50/60 Hz
Australiska modellen:
230 – 240 V växelström,
50/60 Hz
Argentina-modellen:
220 V växelström,
50/60 Hz
Mexico-modellen:
127 V växelström, 60 Hz
Saudiarabiska-modellen: 120 – 127, 220 V eller
230 – 240 V växelström,
50/60 Hz
Inställbart med
spänningsomkopplare
Övriga modeller:
120 V, 220 V eller
230 – 240 V växelström,
50/60 Hz
Inställbart med
spänningsomkopplare
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (storlek AA)
(2)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Videokabel (gäller endast
Mexico-modellen) (1)
Högtalardynor
MHC-GX555/RG575S/
RG475S (12)
MHC-GX355/GX255/
RG470/RG270/RG170
(8)
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrig information
Effektförbrukning
USA-modellen:
MHC-GX555:
285 W
MHC-GX355:
210 W
Kanada-modellen:
MHC-GX555:
380 VA
MHC-GX355:
290 VA
MHC-GX255:
110 W
Modellerna för Europa och Ryssland:
MHC-RG475S:
300 W
0,35 W (i
strömbesparingsläge)
MHC-RG470:
240 W
0,35 W (i
strömbesparingsläge)
MHC-RG270:
190 W
0,35 W (i
strömbesparingsläge)
MHC-RG170:
70 W
0,35 W (i
strömbesparingsläge)
Mexico-modellen:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
Övriga modeller:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG475S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
MHC-RG170:
125 W
Vikt (exkl. högtalare)
Nordamerika-modellen:
MHC-GX555:
Ca. 10,5 kg
MHC-GX355:
Ca. 10,0 kg
Kanada-modellen:
MHC-GX555:
Ca. 10,5 kg
MHC-GX355:
Ca. 10,0 kg
MHC-GX255:
Ca. 8,5 kg
Modellerna för Europa och Ryssland:
MHC-RG475S:
Ca. 10,5 kg
MHC-RG470:
Ca. 10,0 kg
MHC-RG270:
Ca. 8,7 kg
MHC-RG170:
Ca. 7,2 kg
Övriga modeller:
MHC-RG575S:
Ca. 10,5 kg
MHC-RG475S:
Ca. 10,5 kg
MHC-RG470:
Ca. 10,4 kg
MHC-RG270:
Ca. 10,0 kg
MHC-RG170:
Ca. 8,5 kg
Yttermått (b/h/d) (exkl. högtalare)
Ca. 280 × 325 × 430 mm
41SE
Lista över var knapparna sitter och hänvisningssidor
Hur man använder den här sidan
Figurnummer
r
Använd den här sidan för att hitta de olika knapparna
och andra delarna på anläggningen som omnämns i
texten.
TAPE A/B e; (18, 19, 22)
R
Knappens/delens namn
R
Hänvisningssida
Huvudenheten
ALFABETISK ORDNING
BESKRIVNING AV KNAPPARNA
A–O
P–Ö
ALBUM +/– qs (11, 13, 19)
AUDIO IN wl (19, 28)
AUDIO IN-uttag wf (28)
CD es (8, 10, 13, 19)
CD SYNC wj (19)
DISC 1 – 3 qa (11, 13, 32)
DISC SKIP/EX-CHANGE qd
(10, 11, 13, 19)
DISPLAY 3 (17, 25, 26)
Display 5
Däck A wg (18)
Däck B qk (18, 19, 22)
ECHO LEVEL1) wa (22)
EFFECT ON/OFF 4 (20)
ENTER 4 (13, 14, 21)
EQ BAND qs (21)
Fjärrkontrollsensor 7
GROOVE 4 (20)
ILLUMINATION 2 (27, 32)
Manöverratt (– EQ +/l L/
– TUNING +) qj (21/11, 13,
18/14, 16)
MIC LEVEL2) ws (22)
MIC-uttag2) wd (22)
MULTIPLEX1) 6 (22)
P FILE 4 (21)
PHONES-uttag w;
PLAY MODE 8 (11, 13, 18)
PRESET EQ 4 (20)
REC PAUSE/START wk (19, 22)
Skivfack 0 (10)
Strömbelysning qg (27)
SUBWOOFER ON/OFF3) 9
(20)
SURROUND 4 (21)
TAPE A/B e; (18, 19, 22)
TUNER/BAND ea (14, 16, 19)
TUNING MODE 8 (14, 16)
VOLUME-kontroll ql (20)
?/1 (strömbrytare) 1 (8, 15, 25,
30, 32)
X (paus) qs (11, 18)
x (stopp) qs (11, 18, 22, 32)
M (snabbspolning framåt) qs
(11, 18)
N (avspelning) qs (11, 18)
m (sökning bakåt) qs (11, 18)
Z (utmatning) qf (10)
PUSH Z (däck B) (utmatning) qh
(18)
Z PUSH (däck A) (utmatning) wh
(18)
1)
2)
3)
Gäller endast Mexico-modellen
Gäller endast Latinamerikamodellen (Mexico-modellen är
försedd med 2 mikrofoningångar)
Gäller endast MHC-GX555/
RG575S/RG475S
1 2 3 456789q;
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
L
l
j
H
S
s
A
B
wf
wd ws wa
42SE
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
Fjärrkontrollen
ALFABETISK ORDNING
BESKRIVNING AV
KNAPPARNA
A–E
F–Ö
ALBUM + qa (11, 13)
ALBUM – qd (11, 13)
CD qk (10, 13)
CLEAR qg (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(24, 25)
CLOCK/TIMER SET 3 (9, 23,
24)
DISC SKIP q; (11, 13)
DISPLAY wa (17, 25, 26)
ENTER 9 (9, 13, 14, 23, 24)
EQ qf (20)
FM MODE 4 (16)
FUNCTION 6 (10, 13, 14, 16,
18, 28)
PLAY MODE w; (11, 13, 18)
REPEAT 4 (12)
SLEEP ws (23)
TAPE qj
TUNER BAND 5 (14, 16)
TUNER MEMORY ql (14)
TUNING MODE w; (14, 16)
VOLUME +/– qs (20, 23)
1
2
3
4
5
6
7
Övrig information
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (strömbrytare) 1 (8, 24)
m/M (snabbspolning bakåt/
framåt) 7 (11, 18)
N (avspelning) 8 (11, 18)
X (paus) 8 (11, 18)
x (stopp) 8 (11, 18)
+/– (stationsinställning) qh (14)
./> (sökning bakåt/
framåt) qh (9, 11, 18)
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
qs
43SE
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand og
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation
ikke tildækkes med aviser, dug, gardiner eller andet.
Undlad ligeledes at placere tændte stearinlys på
apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks.
vaser, på apparatet.
Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt i
væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i
apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af
stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette
er anbragt udvendigt på
bagsiden af apparatet.
Smid ikke batteriet ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaf batteriet i henhold til
gældende regler for kemisk affald.
MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og
patentergivet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
2DK
Indholdsfortegnelse
Hvordan denne brugsvejledning
anvendes ...........................................4
Disks, som kan afspilles.......................... 4
Klargøring
Tilslutning af systemet............................ 6
Indstilling af uret..................................... 9
CD/MP3 – Afspilning
Isætning af en disk ................................ 10
Afspilning af en disk ............................. 10
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge
Gentagelse af afspilning........................ 12
— Gentaget afspilning
Fremstilling af dit eget program ........... 13
— Programafspilning
Tuner
Indstilling af faste radiostationer .......... 14
Lytning til radioen................................. 16
— Indstilling på faste stationer
— Manual afstemning
Anvendelse af Radio Data System
(RDS).............................................. 17
(Kun europæiske model)
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd ................................ 18
Afspilning af et bånd............................. 18
Bånd – Optagelse
Optagelse af dine favorit CD-spor på et
bånd ................................................19
— CD-TAPE-synkroniseret
optagelse
Manuel optagelse på et bånd................. 20
— Manuel optagelse
Lydjustering
Justering af lyden.................................. 20
Anvendelse af subwooferen.................. 20
(Kun MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Valg af lydeffekt................................... 21
Justering af den grafiske equalizer og
lagring af indstillinger .................... 21
Valg af surroundeffekt.......................... 22
Syng med: Karaoke .............................. 22
(Kun latinamerikansk model)
Timer
Fald i søvn til musik ............................. 24
— Sleeptimer
Opvågning til musik ............................. 24
— Afspilningstimer
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer ............................ 25
— Optagetimer
DK
Display
Slukning af displayet ............................ 26
— Strømbesparende indstilling
Visning af information om disken på
displayet ......................................... 27
Ændring af tændt-indikatoren............... 28
Visning af information om tuneren på
displayet ......................................... 28
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter........ 29
Fejlfinding
Problemer og afhjælpninger ................. 30
Meddelelser .......................................... 33
Yderligere information
Forsigtighedsregler ............................... 35
Tekniske data........................................ 37
Liste over knappernes placering og
henvisningssider ............................. 44
3DK
Hvordan denne
brugsvejledning anvendes
Denne brugsvejledning forklarer hovedsagligt
betjeninger med fjernbetjeningen, men de
samme betjeninger kan også foretages med de
knapper på selve apparatet, som har de samme
eller lignende navne.
Disks, som kan afspilles
Følgende disks kan afspilles i dette system.
Andre disks kan ikke afspilles.
Liste over disks, som kan
afspilles
Diskformat
Disks, som systemet ikke kan
afspille
• CD-ROM'er
• Alle andre CD-R'er/CD-RW'er end dem, der
er optaget i følgende formater:
– musik CD format
– MP3-format, som er i overensstemmelse
med ISO96601) niveau 1/niveau 2, Joliet
eller Multi Session2)
• Disks med unormal facon (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på dette
apparat. Forsøg herpå kan beskadige
apparatet. Anvend ikke sådanne disks.
• En disk, hvorpå der er anbragt papir eller
mærkater.
• En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape,
eller en mærkat.
1)
Disklogo
Lyd CD'er
CD-G'er*
(CD-Graphics)
CD-R/CD-RW
(lyddata/MP3 filer)
2)
* Afspilning er kun mulig på en mexikansk model.
4DK
ISO9660-format
Den almindeligste internationale standard for filer
og mappers logiske format på en CD-ROM. Der
findes flere forskellige specifikationsniveauer. I
niveau 1 skal filnavne være i 8.3 format (ikke mere
end otte tegn i navnet, og ikke mere end tre tegn i
filtypenavnet ".MP3") og navne skal være med store
bogstaver. Mappenavne må ikke være længere end
otte tegn. Der kan ikke være mere end otte
indlejerede mappeniveauer. niveau 2specifikationer tillader filnavne og mappenavne på
op til 31 tegn. Hver enkelt mappe kan have op til 8
træer.
For Joliet i ekspansionsformatet (fil- og
mappenavne kan have op til 64 tegn), skal man
bekræfte indholdet af brænder-softwaren etc.
Multi Session
Dette er en optagemetode, som muliggør tilføjelse
af data, ved hjælp af Track-At-Once-metoden.
Konventionelle CD'er begynder ved et CDkontrolområde kaldet Lead-in og ender ved et
område kaldet Lead-out. En Multi Session-CD er en
CD med flere sessioner, hvor hvert segment fra
Lead-in til Lead-out betragtes som en enkelt
session.
CD-Extra: Dette format optager lyd (audio-CDdata) på sporene i session 1 og data på sporene i
session 2.
Mixed CD: Dette format optager data på det første
spor og lyd (audio-CD-data) på det andet spor og
efterfølgende spor i en session.
Bemærkninger om CD-R og
CD-RW
• Nogle CD-R- eller CD-RW-disks kan ikke
afspilles på dette system, afhængigt af
indspilningskvaliteten eller fysiske forhold
ved disken eller af indspilningsenhedens
egenskaber. Desuden vil disken ikke spille,
hvis den ikke er blevet korrekt
færdigbehandlet. Se brugsanvisningen til
indspilningsenheden for mere information.
• Det kan ske, at disks optaget i CD-R/CD-RW
drev, ikke kan afspilles på grund af ridser,
smuds, optagelsens tilstand eller driverens
egenskaber.
• CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i
multi-session, og ikke er afsluttet ved
"lukning af sessionen", understøttes ikke.
• Det er ikke sikkert, at systemet kan afspille
filer af MP3-formatet, som ikke har
filtypenavnet ".MP3".
• Forsøg på at afspille filer, som ikke er af
MP3-format, men som har filtypenavnet
".MP3", kan resultere i støj eller fejlfunktion.
• Med andre formater end ISO9660 niveau 1 og
2, er det ikke sikkert, at mappenavne og
filnavne vil blive vist på korrekt vis.
• I forbindelse med de følgende disks tager det
længere tid, inden afspilning starter.
– en disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i Multi Session.
– en disk, på hvilken der kan tilføjes data
(ikke-færdigbehandlet disk).
Musikdisc'e kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e,
der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke
garanteres.
Forsigtighedsregler ved
afspilning af en disk, som er
optaget i Multi Session
• Hvis disken begynder med en CD-DAsession, vil den blive regnet for en CD-DA
(audio) disk, og afspilningen vil fortsætte,
indtil en MP3-session registreres.
• Hvis disken begynder med en MP3-session,
vil den blive regnet for en MP3-disk, og
afspilningen vil fortsætte, indtil en CD-DA
(audio)-session registreres.
• Afspilningsområdet for an MP3-disk
bestemmes af træ-strukturen i filer, som er
produceret via analysering af disken.
• En disk med et blandet CD-format vil blive
registreret som en CD-DA (audio) disk.
5DK
Klargøring
Tilslutning af systemet
Udfør de følgende procedurer 1 til 6 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende
ledninger og andet tilbehør. Som eksempel anvendes en model, der er udstyret med subwoofer.
AM-rammeantenne
FM-ledningsantenne
Subwoofer*
Fronthøjttaler (højre)
Fronthøjttaler (venstre)
* Kun MHC-GX555/RG575S/RG475S
1 Tilslut fronthøjttalerne.
Tilslut det højre og venstre højttalerkabel til
SPEAKER udgangene som vist herunder.
Indsæt kun den afisolerede del
2 Tilslut subwooferen.
(Kun MHC-GX555/RG575S/RG475S)
Slut højttalerledningerne til SUBWOOFER
OUT-terminalen som vist nedenfor.
Rød
Indsæt kun den afisolerede del
R
L
+
Rød/Ensfarvet
(3)
Sort/Stribet (#)
6DK
–
Sort
Rød/
Ensfarvet
(3)
Sort/Stribet (#)
Sort
Rød
3 Tilslut FM og AM antennerne.
Opsæt og tilslut AM-rammeantennen.
VIDEO
OUT
Klargøring
4 (Kun mexikansk model)
Forbind videoindgangs-jackstikket på
dit fjernsyn til VIDEO OUT-jackstikket
med videokablet (medfølger).
Stiktype A
AM-rammeantenne
Når der anvendes et fjernsyn
Tænd for fjernsynet og vælg videoui dgang, således at
du kan se billederne fra dette system.
Bemærk
Udstræk FM ledningsantennen vandret
Den mexikanske model er kun beregnet til afspilning
af CD-G'er, der er optaget i NTSC-farvesystemet. Hvis
du afspiller en CD-G, som er optaget i et andet
farvesystem, vises billederne muligvis ikke korrekt.
5 På modeller med spændingsvælger,
skal VOLTAGE SELECTOR sættes i
den stilling, der modsvarer den lokale
spænding.
Stiktype B
AM-rammeantenne
Vi henviser til angivelsen på systemets
spændingsvælger VOLTAGE SELECTOR
for disponible indstillinger.
Udstræk FM
ledningsantennen
vandret
Nordamerikansk model:
Tilslut den hvide side.
Andre modeller:
Tilslut den brune side.
Bemærk
Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne for
at undgå støj.
* Saudiarabisk model: 120 – 127 V
fortsættes
7DK
6 Sæt netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Demonstrationen kommer frem på
displayet. Når man trykker på ?/1, tændes
systemet, og demonstrationen slutter
automatisk.
Hvis netstikket ikke passer i
vægstikkontakten, skal du aftage den
påsatte stikadapter (gælder kun for
modeller forsynet med en adapter).
Montering af højttalerpuderne
Montér de medfølgende højttalerpuder på
undersiden af højttalerne, således at højttalerne
stabiliseres og forhindres i at glide.
Fronthøjttaler (venstre (4)/højre (4))
Subwoofer (4)*
Isætning af to R6 (størrelse
AA) batterier i
fjernbetjeningen
* Kun MHC-GX555/RG575S/RG475S
Når systemet skal bæres
Udfør følgende procedure for at beskytte CDmekanismen. Benyt knapperne på apparatet
til denne betjening.
1
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid,
bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for
beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion.
Tryk på ?/1 for at tænde for systemet, og
tryk derefter på CD for at ændre
funktionen til CD.
2
Sørg for, at alle disks er fjernet fra
systemet.
Tip
3
Hold CD inde, og tryk dernæst på ?/1,
indtil "STANDBY" vises.
Bemærk
Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde
cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet.
Efter et par sekunder forsvinder
"STANDBY", og "LOCK" vises.
4
8DK
Tag netledningen ud.
Til opnåelse af en bedre basgengivelse anbefaler
vi, at du stiller subwooferen på et solidt gulv,
hvor det ikke er sandsynligt, at der vil opstå
resonans.
Bemærk
• Placer altid subwooferen lodret og sørg for, at den er
et par centimeter væk fra væggen.
• Hvis subwooferen er placeret midt i et lokale, kan
bassen blive svækket kraftigt. Årsagen til dette
skyldes indflydelse fra den stående bølge i rummet. I
dette tilfælde skal du flytte subwooferen væk fra
midten af lokalet eller fjerne årsagen til den stående
bølge, f.eks. ved at placere en bogreol mod væggen.
Indstilling af uret
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
1
2
3
4
5
6
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Klargøring
Placering af subwooferen
(Kun MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk gentagne gange på . eller >
for at indstille timetallet.
Tryk på ENTER.
Tryk gentagne gange på . eller >
for at indstille minuttallet.
Tryk på ENTER.
Uret begynder at gå.
Justering af uret
1
2
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
3
Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6
ovenfor.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at vælge "CLOCK SET" og tryk derefter på
ENTER.
Bemærk
• Urindstillingerne forsvinder, når man tager
netledningen ud, eller der indtræffer en
strømafbrydelse.
• Du kan ikke indstille uret i den strømbesparende
indstilling (side 26).
9DK
CD/MP3 – Afspilning
Isætning af en disk
Afspilning af en disk
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
På dette system kan du afspille lyd-CD'er, CDG'er* og diske med MP3-lydspor.
1
2
* CD-G'er (CD-Graphics) kan kun afspilles på den
mexikanske model.
Du kan afspille videobilleder, som er optaget på CDG'er, ved at slutte systemet til et TV (se trin 4 under
"Tilslutning af systemet" (side 6)).
Tryk på Z.
Anbring en disk med mærkatsiden op i
diskskuffen.
Eksempel: Når en disk er sat i
Diskskuffenummer Spornummer
Hvis du vil lægge flere disks i, skal du
trykke på DISC SKIP/EX-CHANGE for at
dreje diskskuffen.
3
Tryk på Z igen for at lukke diskskuffen.
Bemærk
• Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape,
mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre
fejlfunktion.
• Brug aldrig fingrene til at lukke diskskuffen med
magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion.
10DK
Indikator for isat CD
1
Spilletid
Tryk på CD (eller på FUNCTION
gentagne gange) for at ændre
funktionen til CD.
2
Vælg
For at afspille
ALL DISCS
(Normal
afspilning)
alle disks i diskskuffen
kontinuerligt.
1DISC
(Normal
afspilning)
sporene på den valgte disk i
oprindelig rækkefølge.
ALBM
(Normal
afspilning)
alle MP3 lydspor i albummet
på den valgte disk i
oprindelig rækkefølge.
Når en ikke-MP3-disk
afspilles, har
albumafspilning den samme
funktion som 1DISCafspilning.
ALL DISCS
SHUF (Afspilning i tilfældig
rækkefølge)
alle sporene på alle disks i
tilfældig rækkefølge.
1DISC SHUF
(Afspilning i
tilfældig
rækkefølge)
sporene på den valgte disk i
tilfældig rækkefølge.
ALBM SHUF
(Afspilning i
tilfældig
rækkefølge)
MP3 lydsporene i albummet
på den valgte disk i tilfældig
rækkefølge.
Når en ikke-MP3-disk
afspilles, vil albumafspilning i tilfældig
rækkefølge udføre den
samme operation som
1DISC SHUF-afspilning.
PGM
(Programafspilning)
sporene på disken i den
rækkefølge, som du ønsker,
at de skal afspilles i (se
"Fremstilling af dit eget
program" på side 13).
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning Tryk på x.
holde pause
Tryk på X. Tryk igen for at
genoptage afspilning.
vælge et spor
Tryk gentagne gange på . eller
> (eller drej l L på
apparatet).
vælge et album
med MP3
Tryk gntagne gange på ALBUM +
eller – efter punkt 2.
finde et sted i et
spor (undtagen
for CD-G'er)
Hold m eller M inde under
afspilning, og slip den på det
ønskede sted.
vælge en disk i
stopindstilling
Tryk på DISC SKIP (eller DISC 1
– 3 eller DISC SKIP/
EX-CHANGE på apparatet).
skifte til CDfunktion fra
anden funktion
Tryk på DISC 1 – 3 på apparatet
(automatisk kildevalg).
CD/MP3 – Afspilning
3
Tryk gentagne gange på PLAY MODE i
stopindstilling, indtil den ønskede
funktionsindstilling kommer frem på
displayet.
skifte andre disks Tryk på DISC SKIP/
ud under
EX-CHANGE på apparatet.
afspilning
tage en disk ud
Tryk på Z på apparatet.
Tryk på N.
fortsættes
11DK
Bemærk
• Følgende betjeninger kan ikke udføres på en
mexicansk model
– valg af grafikkanaler på CD-G'er
– visning af CD-G-billeder med fade-effekter
• Du kan ikke skifte afspilningsmåde, under
afspilning.
• Det kan tage nogen tid at begynde afspilning af disks,
som er optaget i komplekse konfigurationer som for
eksempel mange lag.
• Når disken er indsat, læser afspilleren alle
lydsporene på disken. Hvis der er mange album eller
andre typer lydspor end MP3 på disken, kan det tage
lang tid, før afspilningen begynder, eller før
afspilningen af det næste MP3-lydspor begynder.
• Gem ikke unødvendige albummer eller andre spor
end MP3-spor på den disk, som skal anvendes til
MP3-afspilning. Vi anbefaler, at du undlader at
gemme andre typer spor eller unødvendige
albummer på en disk, som indeholder MP3-lydspor.
• Et album, som ikke indeholder MP3-lydspor,
springes over.
• Maks. antal albummer: 150 (inklusive rodbibliotek)
• Maks. antal MP3-lydspor: 255
• Den højeste antal MP3-lydspor og albummer, som
kan indeholdes på en enkelt disk, er 300.
• Afspilning op til 8 niveauer er mulig.
• MP3-lydspor afspilles i den rækkefølge, hvori de er
optaget på disken.
• Afhængigt af kode/brænder-softwaren,
optageapparatet eller det optagemedia, som
anvendes på det tidspunkt, hvor et MP3-lydspor
optages, kan der opstå problemer som
uigennemførlig afspilning, afbrydelse af lyden og
støj.
Bemærk
Hvis adgang til disken tager lang tid, skal "CD
POWER ON" indstilles ved hjælp af CD-strøm
styrefunktionen (side 15).
12DK
Gentagelse af afspilning
— Gentaget afspilning
Du kan afspille alle sporene eller et enkelt spor
på en disk gentagne gange.
Tryk gentagne gange på REPEAT indtil
"REP" eller "REP1" kommer frem.
REP: Alle sporene på en disk op til fem gange.
REP1: Blot et enkelt spor.
Annullering af gentaget
afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil både
"REP" og "REP1" forsvinder.
Bemærk
• Man kan ikke vælge "REP" og "ALL DISCS SHUF"
på samme tid.
• Når "REP1" vælges, vil det pågældende spor blive
gentaget uafbrudt, indtil "REP1" annulleres.
Fremstilling af dit eget
program
6
— Programafspilning
1
2
3
4
For at
programmere
Gentag punkterne
andre spor på den
samme disk
4 og 5
andre spor på andre 3 til 5
disks
7
Tryk på N.
Programafspilning starter.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
Tryk på CD (eller på FUNCTION
gentagne gange) for at ændre
funktionen til CD.
afbryde
programafspilning
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE i stopindstilling, indtil
"PGM" forsvinder.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE
under stopindstilling, indtil "PGM"
vises.
slette et spor fra
programmets
slutning
Tryk CLEAR under
stopindstilling.
Tryk på DISC SKIP (eller DISC 1 – 3 eller
DISC SKIP/EX-CHANGE på apparatet)
for at vælge en disk.
Tips
Tryk gentagne gange på . eller >
(eller drej l L på apparatet), indtil
det ønskede spornummer vises.
Ved programmering af MP3-lydspor skal
du trykke på ALBUM + eller – gentagne
gange for at vælge det ønskede album og
derefter trykke på . eller > gentagne
gange (eller dreje l L på apparatet),
indtil det ønskede spornummer vises.
CD/MP3 – Afspilning
Der kan laves et program på op til 25 trin fra alle
diskene i den rækkefølge, hvori du vil afspille
dem.
Man kan lave synkroniseret optagelse af de
programmerede spor til et kassettebånd
(side 19).
Programmer yderligere spor.
• Det fremstillede program bevares i hukommelsen,
efter at programafspilning er færdig. Hvis du vil
afspille det samme program igen, skal du trykke på
CD (eller på FUNCTION gentagne gange) for at
ændre funktionen til CD og derefter trykke på N.
Programmet slettes dog, når du åbner diskskuffen.
• "– –.– –" vises, når den samlede CD-programtid er
længere end 100 minutter, eller når du vælger et
MP3-lydspor.
Diskskuffenummer Valgt spornummer
Samlet spilletid (inklusive
det valgte spor)
5
Tryk på ENTER.
Sporet indprogrammeres.
Sporets nummer i den indprogrammerede
rækkefølge vises, efterfulgt af den samlede
spilletid.
13DK
5
Tryk på TUNER MEMORY.
Et forvalgsnummer vises.
Tuner
Forvalgsnummer
Indstilling af faste
radiostationer
Man kan forvælge op til 20 FM stationer og 10
AM stationer som faste stationer. Du kan
derefter stille ind på enhver af disse stationer ved
ganske enkelt at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
Automatisk forvalg af faste
stationer
Du kan automatisk indstille på alle de stationer,
der kan modtages hvor du bor, og derefter lagre
radiofrekvensen for de ønskede stationer.
1
2
3
4
Tryk på TUNER BAND (eller på
FUNCTION gentagne gange) for at
ændre funktionen til TUNER.
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på TUNING
MODE, indtil "AUTO" vises på
displayet.
Tryk på + eller – (eller drej – TUNING +
på apparatet).
Frekvensen skifter i takt med at systemet
leder efter en station. Stationssøgningen
stopper automatisk, når en station går
igennem. På dette tidspunkt vises
"TUNED" og "STEREO" (for FMstereoudsendelser).
6
7
8
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation, som beskrevet i punkt 3 til og
med 8 i "Manuelt forvalg af faste stationer".
14DK
Tryk på ENTER.
Gentag punkt 2 til og med 7 for at
gemme andre stationer.
Manuelt forvalg af faste
stationer
Du kan manuelt stille ind på og lagre en
radiofrekvens for de ønskede stationer.
1
2
3
4
5
Tryk på TUNER BAND (eller på
FUNCTION gentagne gange) for at
ændre funktionen til TUNER.
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på TUNING
MODE, indtil "AUTO" og "PRESET"
forsvinder fra displayet.
Tryk på + eller – (eller drej – TUNING +
på apparatet) gentagne gange for at
indstille den ønskede station.
Tryk på TUNER MEMORY.
Et forvalgsnummer vises.
6
7
8
Hvis "TUNED" ikke vises, og
stationssøgningen ikke standser
Tryk på + eller – (eller drej – TUNING +
på apparatet) gentagne gange for at
vælge det ønskede forvalgsnummer.
Tryk på + eller – (eller drej – TUNING +
på apparatet) gentagne gange for at
vælge det ønskede forvalgsnummer.
Tryk på ENTER.
Gentag punkt 2 til og med 7 for at
gemme andre stationer.
Andre betjeninger
Forbedring af radiomodtagningen
For at
Sluk for CD-afspilleren ved hjælp af CD-strøm
styrefunktionen, hvis radiomodtagningen er
dårlig.
CD-strømmen er som standard slået til.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
Udfør følgende
stille ind på en
Følg fremgangsmåden
station med et svagt beskrevet i "Manuelt forvalg af
signal
faste stationer".
Begynd forfra fra trin 2. Efter
trin 5 skal du trykke på + eller –
(eller dreje – TUNING + på
apparatet) gentagne gange for at
vælge det forvalgsnummer, som
du vil gemme den nye station
til.
Ændring af AMafstemningsintervallet (undtagen
for modeller til Europa, Rusland
og Saudi-Arabien)
AM-afstemningsintervallet er fra fabrik
indstillet til 9 kHz (eller 10 kHz i nogle
områder). For at ændre AMafstemningsintervallet indstilles først på en
vilkårlig AM-station, hvorefter der slukkes for
systemet. Hold TUNING MODE på apparatet
inde og tryk samtidigt på ?/1 på apparatet. Når
afstemningsintervallet ændres, slettes alle
forvalgte AM-stationer. For at nulstille
intervallet gentages samme procedure.
1
2
3
Tryk på CD for at ændre funktionen til CD.
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Tuner
programmere en
anden station på et
eksisterende
forvalgsnummer
Når "STANDBY" holder op med at blinke,
skal du trykke på ?/1, mens x holdes nede.
"CD POWER OFF" vises.
Hvordan man tænder for CDafspilleren
Gentag ovenstående procedure og "CD POWER
ON" kommer frem.
Bemærk
• Når "CD POWER OFF" er valgt, øges adgangstiden
til disken.
• Man kan ikke ændre indstillingen i strømbesparende
indstilling (side 26).
Bemærk
Man kan ikke ændre AM-afstemningsintervallet, mens
den strømbesparende indstilling er aktiveret (side 26).
Tips
• De faste stationer bevares i hukommelsen cirka en
dag, selv om netledningen tages ud, eller der
forekommer en strømafbrydelse.
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
15DK
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation enten ved at
vælge en fast station, eller ved manuelt at stille
ind på stationen.
Lytning til radiostationer, der
ikke er indprogrammeret som
faste
— Manual afstemning
1
Lytning til en fast station
— Indstilling på faste stationer
2
Programmer først radiostationer i tunerens
hukommelse (se "Indstilling af faste
radiostationer" på side 14).
3
1
2
3
4
Tryk på TUNER BAND (eller på
FUNCTION gentagne gange) for at
ændre funktionen til TUNER.
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på TUNING
MODE, indtil "AUTO" og "PRESET"
forsvinder fra displayet.
Tryk på + eller – (eller drej – TUNING +
på apparatet) gentagne gange for at
indstille den ønskede station.
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Bemærk
Tryk gentagne gange på TUNING
MODE, indtil "PRESET" vises på
displayet.
Når du skifter til CD-funktion fra tuneren, kan det
kræve længere tid at få adgang til disken. I dette
tilfælde skal du angive indstillingen "CD POWER
ON" med CD-strømstyringsfunktionen (side 15).
Tryk på + eller – (eller drej – TUNING +
på apparatet) gentagne gange for at
vælge den ønskede forvalgsstation.
Forvalgsnummer
16DK
4
Tryk på TUNER BAND (eller på
FUNCTION gentagne gange) for at
ændre funktionen til TUNER.
Frekvens
Tips
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
• Hvis der forekommer statisk støj under en FMstereoudsendelse, trykkes gentagne gange på FM
MODE, indtil "MONO" vises. Der vil ikke være
nogen stereoeffekt, men modtagningen forbedres.
• Tryk på TUNING MODE gentagne gange, indtil
"AUTO" vises i trin 3 ovenfor, og tryk derefter på +
eller – (eller drej – TUNING + på apparatet).
Frekvensangivelsen skifter og stationssøgningen
stopper, når systemet stiller ind på en station
(Automatisk indstilling).
• For at optage radioprogrammer skal du anvende
manuel optagelse (side 20).
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
(Kun europæiske model)
Hvad er Radio Data System?
Tuner
Radio Data System (RDS) er en
udsendelsesform, hvormed radiostationer kan
sende ekstra information sammen med det
normale programsignal. RDS findes kun i
forbindelse med FM-stationer.*
Bemærk
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station,
som man har indstillet på, ikke transmitterer RDSsignalet korrekt, eller hvis signalet er svagt.
* Ikke alle FM-stationer byder på RDS-service,
ligesom de ikke alle tilbyder de samme former for
service. Hvis du ikke er bekendt med RDS-systemet,
kan du sikkert få information om RDS-service i dit
geografiske område hos dine lokale radiostationer.
Modtagning af RDSudsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet.
Når man har indstillet på en station, der byder på
RDS-service, vises stationens navn på displayet.
Kontrol af RDS-information
Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter
displayvisningen cyklisk som følger:
Stationsnavn1) t Fast nummer2) og frekvens
t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus
1)
Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages korrekt, kan
det ske, at stationsnavnet ikke vises på displayet.
2)
Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet
faste radiostationer (side 14).
17DK
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd
Afspilning af et bånd
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
1
1
2
3
Tryk gentagne gange på TAPE A/B for
at vælge båndoptager A eller B.
Tryk på PUSH Z.
Sæt et optaget/optagbart bånd i
båndoptager A eller B med den side,
der skal afspilles/optages vendende
fremad.
Med siden,
som ønskes
afspillet/
optaget på,
vendende
fremad.
Isæt et bånd.
For at afspille på begge båndoptagere efter
hinanden, skal du trykke gentagne gange på
PLAY MODE indtil "RELAY" (stafetafspilning)* vises på displayet.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
2
3
Tryk på TAPE (eller på FUNCTION
gentagne gange) for at ændre
funktionen til TAPE.
Tryk på N.
Båndet begynder at spille.
* Efter afspilning af forsiden af båndoptager A,
afspiller båndoptager B forsiden, og stopper dernæst.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning Tryk på x.
holde pause
Tryk på X. Tryk igen for at
genoptage afspilning.
spole hurtigt
Tryk på m eller M.
frem eller tilbage
tage et bånd ud
Tryk på PUSH Z på apparatet
under stopindstilling.
Søgning efter begyndelsen på det
aktuelle eller efterfølgende spor
(AMS)*
For at søge i fremad retning
Tryk på > (eller drej l L på apparatet
med uret) under afspilning.
"TAPE A (eller TAPE B) >>> +1" vises.
For at søge i bagud retning
Tryk på . (eller drej l L på apparatet
mod uret) under afspilning.
"TAPE A (eller TAPE B) <<< –1" vises.
* AMS (Automatisk musiksensor)
18DK
Bemærk
• Det kan ske, at AMS-funktionen ikke virker korrekt
under følgende omstændigheder:
– Når det uindspillede mellemrum mellem spor er
mindre end 4 sekunder langt.
– Når systemet er anbragt tæt på et fjernsyn.
• Skub ikke båndet ud under afspilning eller optagelse,
da dette kan medføre permanent beskadigelse af
båndet og kassetteholderen.
Bånd – Optagelse
Optagelse af dine favorit
CD-spor på et bånd
— CD-TAPE-synkroniseret optagelse
1
2
Sæt et optagbart bånd i båndoptager B,
og tryk på TAPE A/B gentagne gange
for at vælge båndoptager B.
Tryk på CD og læg den disk, du vil
optage, i.
Hvis du allerede har lagt disken i, skal du
trykke på DISC SKIP/EX-CHANGE for at
vælge disken.
Når du vil optage et album fra en MP3-disk,
skal du sørge for at trykke på PLAY MODE
gentagne gange for at vælge ALBM og
derefter trykke på ALBUM + eller –
gentagne gange for at vælge det ønskede
album, før du fortsætter.
3
Bånd – Afspilning/Bånd – Optagelse
Du kan optage en hel CD på et bånd.
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
Optageniveauet justeres automatisk.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
Tryk på CD SYNC.
Båndoptager B står standby til optagelse.
"REC" blinker.
4
Tryk på REC PAUSE/START.
Optagelsen starter. Når optagelsen er
fuldført, stopper CD-afspilleren og
båndoptageren automatisk.
Stop af optagelsen
Tryk på x.
Optagelse af en disk med
specificering sporrækkefølgen
Du kan nøjes med at optage dine favorit CDspor ved at anvende programafspilning. Mellem
punkt 2 og 3 skal du udføre punkterne 2 til 6 i
"Fremstilling af dit eget program" (side 13).
19DK
Manuel optagelse på et
bånd
— Manuel optagelse
Du har mulighed for at optage udelukkende de
ønskede afsnit på en CD, et bånd eller i en
radioudsendelse på et bånd.
Det er også muligt at optage fra tilsluttede
komponenter (se "Tilslutning af ekstra
komponenter" på side 29).
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
Sæt et optagbart bånd i båndoptager B,
og tryk på TAPE A/B gentagne gange
for at vælge båndoptager B.
Tryk på en af de følgende knapper for at
vælge den kilde, du ønsker at optage fra.
• CD: For at optage fra dette systems CDafspiller.
• TAPE A/B: For at optage fra dette
systems båndoptager A.
• TUNER/BAND: For at optage fra dette
systems tuner.
• AUDIO IN: For at optage fra den
ekstrakomponent, der er tilsluttet til
AUDIO IN jackstikkene.
3
Tryk på REC PAUSE/START.
Båndoptager B står standby til optagelse.
"REC" blinker.
4
Tryk på REC PAUSE/START, og start
derefter afspilning af den kilde, som du
ønsker at optage.
Optagelsen starter.
Stop af optagelsen
Tryk på x.
Bemærk
• Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der
optages.
• Optagelsen standser, hvis du ændrer funktionen til en
anden.
Tip
Ved indspilning fra tuneren:
Hvis der høres støj under indspilningen fra tuneren,
kan du flytte den tilhørende antenne for at reducere
støjen.
20DK
Lydjustering
Justering af lyden
Man kan forstærke bassen og skabe en kraftigere
lyd.
Tryk på GROOVE på apparatet.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
GROOVE ON* t GROOVE OFF
* Lydstyrken skifter til power-indstilling,
equalizerkurven skifter, og "GROOVE" lyser.
Anvendelse af
subwooferen
(Kun MHC-GX555/RG575S/RG475S)
Du kan bruge lyden fra subwooferen, så det
passer med lydkilden.
Tryk på SUBWOOFER ON/OFF på
apparatet.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
SUB ON* t SUB OFF
* SUBWOOFER ON/OFF-indikatoren tændes.
Bemærk
Sørg for at slukke SUBWOOFER ON/OFFindikatoren, når subwooferen ikke er sluttet til
systemet.
Tip
Du kan anvende VOLUME +/– (eller VOLUMEkontrolknappen på apparatet) til at justere lydstyrken
for den subwoofer, der er tilkoblet fronthøjttalerne.
Valg af lydeffekt
Vælg effekten fra
musikmenuen
Tryk på EQ (eller på PRESET EQ på
apparatet) gentagne gange for at vælge den
ønskede forindstilling.
Navnet på forvalget vises på displayet.
Se oversigten "Lydeffektmuligheder".
Annullering af lydeffekten
Lydeffektmuligheder
"SURR" vises, hvis man vælger en effekt med
surroundeffekter.
Man kan justere lyden ved at hæve eller sænke
niveauerne i specifikke frekvensområder, og
derefter gemme indstillingerne i op til tre
brugerfiler (P FILE) i hukommelsen.
Før udførelsen skal man først vælge den
lydemfase, der skal anvendes som den
grundlæggende lyd.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
EQ
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
REGGAE
SALSA
SAMBA
Tryk på EQ BAND gentagne gange for
at vælge et frekvensbånd, og drej
derefter – EQ + for at justere niveauet.
Frekvensbånd
2
Lydjustering
Tryk på EFFECT ON/OFF på apparatet.
Justering af den grafiske
equalizer og lagring af
indstillinger
Frekvensniveau
Hold P FILE inde.
Nummeret på en brugerfil vises.
3
4
Tryk gentagne gange på P FILE for at
vælge equalizerindstilling fra P FILE 1
– 3, der skal gemmes.
Tryk på ENTER.
"COMPLETE" vises.
Denne indstilling gemmes automatisk som
den brugerfil, du valgte i punkt 3.
Andre betjeninger
For at
Tryk på
fremkalde en
brugerfil
P FILE gentagne gange for at
vælge det ønskede
brugerfilnummer.
annullere en
brugerfil
EFFECT ON/OFF gentagne
gange, indtil "EFFECT OFF"
vises.
21DK
Valg af surroundeffekt
Tryk på SURROUND på apparatet.
Hvert tryk på knappen skifter displayet som
følger:
SURROUND ON (SURR)
Syng med: Karaoke
(Kun latinamerikansk model)
Du kan synge med ved at tilslutte en mikrofon
(ekstraudstyr). Benyt knapperne på apparatet til
denne betjening.
Y
SURROUND OFF (afbrudt)
Brug af karaoke
1
2
3
Drej MIC LEVEL til MIN for at skrue ned
for mikrofonens kontrolniveau.
Tilslut eventuelt en mikrofon i MICjackstikket.
(Kun mexikansk model)
Tryk gentagne gange på MULTIPLEX
for at vælge den ønskede effekt.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
MPX L t MPX R t MPX OFF
For at synge karaoke til multiplex CD'er,
vælges "MPX L" eller "MPX R".
4
5
Start afspilning af musikken.
Justér mikrofonstyrken ved at dreje på
MIC LEVEL.
Når man er færdig
Drej MIC LEVEL til MIN, og tag mikrofonen
ud af MIC-jackstikket.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
annullere
karaoke
indstilling*
Drej MIC LEVEL til MIN, og tag
mikrofonen ud af MICjackstikket, og tryk derefter på
MULTIPLEX gentagne gange,
indtil "m" forsvinder.
justere
mikrofonekko*
Drej ECHO LEVEL for at justere
ekkoeffekten. Drej ECHO LEVEL
til MIN for at annullere
ekkopålægningen.
bruge CD-G'er*
Tænd for TV'et, og vælg det
korrekte videoinput.
* Kun mexikansk model
22DK
Miksning og optagelse af lyd
Du kan "mikse" lyd ved at afspille en af
komponenterne og synge eller tale i en mikrofon
(medfølger ikke).
Den miksede lyd kan optages på et bånd.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
Tryk på funktionsknappen svarende til
den kilde, som du ønsker at optage
(f.eks. CD).
Når man ønsker at optage fra TAPE A,
trykker man gentagne gange på TAPE A/B,
indtil TAPE A er valgt.
3
Lydjustering
2
Klargør den kilde, som du ønsker at
mikse. Sæt derefter et optagbart bånd i
båndoptager B, og tryk på TAPE A/B
gentagne gange for at vælge
båndoptager B.
Tryk på REC PAUSE/START.
Båndoptager B står standby til optagelse.
"REC" blinker.
4
Tryk på REC PAUSE/START, og
begynd derefter at synge, tale eller
afspille den ønskede kilde.
Optagelsen starter.
Stop af optagelsen
Tryk på x.
Bemærk
Mikrofonen fungerer ikke, mens båndoptageren
udfører AMS-funktionen (side 18).
Tips
• Hvis der forekommer akustisk feedback
(mikrofonhylen), skal man flytte mikrofonen væk fra
højttalerne, eller ændre den retning i hvilken
mikrofonen peger.
• Hvis du ønsker at optage din stemme alene gennem
mikrofonen, kan du gøre dette ved at vælge CD
funktionen og ikke afspille nogen disk.
• Når der indføres kraftige lydsignaler, justerer
systemet automatisk optageniveauet for at forhindre
forvrængning af det optagne lydsignal (Automatisk
niveaukontrolfunktion).
23DK
Opvågning til musik
Timer
Fald i søvn til musik
— Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, således at
man kan falde i søvn til musik.
Tryk på SLEEP.
— Afspilningstimer
Man kan blive vækket af musik på et forvalgt
tidspunkt. Sørg for at du har indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 9).
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
1
Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen
(tid inden systemet slukker) cyklisk som følger:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
• CD: Isæt en disk. For at starte fra et
bestemt spor, skal du lave et program (se
"Fremstilling af dit eget program" på
side 13).
• Bånd: Sæt et bånd i med den side, der
skal afspilles, vendende fremad.
• Tuner: Stil ind på den faste radiostation
(se "Lytning til radioen" på side 16).
* Systemet slukker automatisk efter 100 minutters
forløb eller når afspilning af den aktuelle disk eller
det aktuelle bånd er færdigt.
Andre betjeninger
For at
Tryk på
kontrollere den
tilbageværende
tid*
én gang SLEEP.
ændre
slukketidspunkt
SLEEP gentagne gange for at
vælge det ønskede tidspunkt.
annullere
sleeptimerfunktionen
SLEEP gentagne gange, indtil
"SLEEP OFF" vises.
2
3
4
Tryk på VOLUME +/– for at indstille
lydstyrken.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk gentagne gange på . eller >
for at vælge "PLAY SET", og tryk
derefter på ENTER.
"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.
5
* Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid, hvis
du vælger "AUTO".
Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille timetallet, tryk derefter på
ENTER.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille minuttallet, og tryk derefter på
ENTER.
Bemærk
Indstil ikke til "AUTO" under synkroniseret optagelse
på et bånd.
Tip
Du kan anvende sleeptimeren, selv når du ikke har
indstillet uret.
Klargør den musikkilde, som ønskes
afspillet.
6
7
Indstil stoptidspunktet for afspilningen
ved at følge samme fremgangsmåde
som i punkt 5.
Tryk gentagne gange på . eller >,
indtil den ønskede lydkilde vises.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
24DK
8
Tryk på ENTER.
Timer-typen ("PLAY TIMER"),
starttidspunktet, stoptidspunktet og
lydkilden vises i nævnte rækkefølge, inden
det oprindelige display vises igen.
9
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer
— Optagetimer
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
aktivere timeren/
kontrollere
indstillingen
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil
"PLAY SELECT" vises, og
tryk derefter på ENTER.
ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1.
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil
"TIMER OFF" vises, og tryk
derefter på ENTER.
Bemærk
• Du kan ikke aktivere afspilningstimeren og
optagetimeren på samme tid.
• Hvis du anvender afspilningstimeren og
sleeptimeren på samme tid, får sleeptimeren første
prioritet.
• Hvis systemet er tændt på det forvalgte tidspunkt,
aktiveres afspilningstimer ikke.
• Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe
indstillingen ikke annulleres manuelt.
Tip
Systemet tænder 15 sekunder før det indstillede
tidspunkt.
1
2
3
Stil ind på den faste radiostation (se
"Lytning til en fast station" på side 16).
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Timer
annullere timeren
Man kan optage en fast radiostation startende fra
et specificeret tidspunkt.
For at udføre timerstyret optagelse er det en
betingelse, at du først har forindstillet faste
radiostationer (se "Indstilling af faste
radiostationer" på side 14) og indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 9).
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
Tryk gentagne gange på . eller >
for at vælge "REC SET", og tryk
derefter på ENTER.
"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.
4
Indstil det tidspunkt, hvor optagelsen
skal starte.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille timetallet, og tryk derefter på
ENTER.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille minuttallet, og tryk derefter på
ENTER.
5
Indstil stoptidspunktet for optagelsen
ved at følge samme fremgangsmåde
som i punkt 4.
Timer-typen ("REC TIMER"),
starttidspunktet, stoptidspunktet og den
faste radiostation, som skal optages
(eksempelvis "TUNER FM 5") vises
skiftevis, inden det oprindelige display
vises igen.
6
7
Sæt et optagbart bånd i båndoptager B.
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
fortsættes
25DK
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
aktivere timeren/
kontrollere
indstillingen
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil "REC
SELECT" vises, og tryk
derefter på ENTER.
ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1.
annullere timeren
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil
"TIMER OFF" vises, og tryk
derefter på ENTER.
Bemærk
• Du kan ikke aktivere afspilningstimeren og
optagetimeren på samme tid.
• Hvis du anvender optagetimeren, afspilningstimeren
og sleeptimeren på samme tid, får sleeptimeren
første prioritet.
• Hvis systemet er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres optagetimeren ikke.
• Lydstyrken er reduceret til et minimum under
optagelse.
• Optagetimeren annulleres, efter optagetimeren er
blevet aktiveret.
Display
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling
Demonstrationsdisplayet (displayvindue og
knapper lyser og blinker, selv når strømmen til
systemet er slukket) og urvisningen kan slukkes
for at minimere den mængde strøm, der
forbruges under standby (strømbesparende
indstilling).
Tryk gentagne gange på DISPLAY, mens
der er slukket for systemet, indtil
demonstrationsdisplayet eller uret
forsvinder.
Annullering af den strømbesparende
indstilling
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
display cyklisk som følger:
Demonstrationsdisplay t Urvisning* t Intet
display (strømbesparende indstilling)
* Uret vises kun, hvis du har indstillet uret.
Bemærk
Man kan ikke udføre følgende betjeninger i
strømbesparende indstilling.
– indstille uret
– ændre AM-afstemningsintervallet (undtagen for
modeller til Europa, Rusland og Saudi-Arabien)
– tænde for systemet ved at trykke på
funktionsknapperne (f.eks. CD)
– ændre CD-strømstyrefunktionen
Tips
• Timeren fortsætter med at virke i den
strømbesparende indstilling.
• ?/1 indikatoren lyser selv i strømbesparende
indstilling.
26DK
Visning af information om
disken på displayet
Du kan kontrollere spilletiden og den
tilbageværende tid på det aktuelle spor eller
disken.
Når der indsættes en disk med MP3-lydspor, kan
du også kontrollere de oplysninger, der er
optaget på disken, f.eks. titlerne.
Kontrol af den
tilbageværende tid og titler
Kontrol af den samlede
spilletid og titler
Tryk på DISPLAY under stopindstilling.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Normal afspilning
TOC-visning1) eller det samlede antal albummer
på disken2) eller det samlede antal spornumre i
det aktuelle album2) t Albumnavn2) eller
lageretiket2) t Urvisning (i otte sekunder) t
Effektstatus
1)
Tryk på DISPLAY under normal afspilning.
1)
2)
3)
"– –.– –" vises under afspilning af MP3 lydspor.
"– –.– –" kommer frem i indstillingerne ALL
DISCS, SHUFFLE- eller programafspilning eller
når der afspilles MP3-lydspor.
Når du afspiller et spor med en ID3-tag ver. 1 eller
ver. 2, vises ID3-tagoplysningerne. ID3-taggen viser
oplysninger om sportitel, albumnavn og
kunstnernavn.
2)
x Programafspilning
Det sidste spornummer i programmet og den
samlede spilletid t Det samlede antal
spornumre i programmet (i fem sekunder) t
Lageretiket* t Urvisning (i otte sekunder) t
Effektstatus
Display
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Aktuelt spornummer og forløbet spilletid t
Aktuelt spornummer og resterende spilletid1) t
Resterende spilletid på disken2) t Sportitel og
kunstnerens navn (kun for disk med MP3lydspor3)) t Albumnavn (kun for disk med
MP3-lydspor3)) t Urvisning (i otte sekunder)
t Effektstatus
TOC = Indholdsfortegnelse. Viser det aktuelle
disknummer, samlet antal spor på disken og den
samlede spilletid på disken.
For diske med MP3-lydspor vises albumnavne eller
lageretiket måske ikke, afhængigt af
afspilningsindstillingen.
* Ved disks med MP3-lydspor
Bemærk
• Den samlede spilletid vises ikke for en disk med
MP3-lydspor.
• ID3-tag gælder kun for version 1 og version 2.
• Hvis det MP3-lydspor, du afspiller, har en ID3-tag,
vises ID3-tagoplysningerne.
• I følgende tilfælde vises den forløbne afspilningstid
og resterende tid på sporet muligvis ikke korrekt.
– når et MP3-lydspor med VBR (variable bit rate)
afspilles.
– når der spoles hurtigt frem eller tilbage.
• For russiske modeller kan MP3- og
ID3-tagoplysninger vises med russiske tegn. Men
afhængigt af kodnings-/skrivningssoftwaren eller
indspilningsenheden vises tegnene muligvis ikke
korrekt.
27DK
Ændring af tændtindikatoren
Tryk på ILLUMINATION på apparatet.
Ved hvert tryk på knappen skifter tændtindikatoren cyklisk som vist herunder:
MHC-GX555/RG575S/RG475S/RG470
PATTERN 1 t PATTERN 2 t PATTERN 3
t ILLUM OFF
Visning af information om
tuneren på displayet
Tryk på DISPLAY, mens du lytter til
radioen.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Stationsnavn1) t Fast nummer2) og frekvens
t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus
1)
MHC-GX355/RG255/RG270/RG170
ILLUM ON y ILLUM OFF
28DK
2)
Kun den europæiske model
Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet
faste radiostationer (side 14).
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter
Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver
komponent. Der benyttes en nordamerikansk model til illustrationsformål.
Ekstra analog komponent
Fra lydudgangsjackstikket på en
valgfri analog komponent
Anvend lydkablet (medfølger ikke) til at slutte
en valgfri analog komponent (bærbar
lydafspiller osv.) til dette jackstik. Du kan
derefter optage eller lytte til lyd fra denne
komponent gennem systemet.
Bemærk
Før lydkablet (medfølger ikke) tilsluttes eller tages ud,
skal du trykke på VOLUME – gentagne gange (eller
dreje VOLUME-kontrolknappen på apparatet mod
uret) for at skrue ned for lydstyrken.
Lytning til lyd fra en tilsluttet
komponent
1
Tilslut lydledningen (medfølger ikke). Se
"Tilslutning af ekstra komponenter".
2
Tryk på FUNCTION gentagne gange (eller
AUDIO IN på apparatet), indtil "AUDIO IN"
vises.
3
Start afspilning af den tilsluttede komponent.
Optagelse af lyd fra en
tilsluttet komponent
1
2
Ekstra komponenter
A AUDIO IN jackstik
Tilslut lydledningen (medfølger ikke).
Start optagelse manuelt. Se "Manuel
optagelse på et bånd" på side 20.
Bemærk
• Hvis den tilsluttede komponent har AVLS-funktion
(Automatic Volume Limiter System), skal du slå
denne funktion fra, når du benytter AUDIO IN. I
modsat fald skal du skrue op for højttalerlydstyrken,
og det kan forvrænge lyden.
• Hvis den tilsluttede komponent har BASS BOOSTeller MEGA BASS-funktion, skal du slå denne
funktion fra, når du benytter AUDIO IN. Ellers kan
lyden fra højttaleren blive forvrænget.
29DK
Generelt
Fejlfinding
Problemer og
afhjælpninger
Udfør følgende, hvis du skulle komme ud for
problemer med dit system:
1
Sørg for at netledningen og højttalerne er
korrekt og fast tilsluttede.
2
Find problemet i nedenstående tjekliste, og
foretag den foreskrevne afhjælpning.
Kontakt venligst den nærmeste Sony forhandler,
hvis et problem fortsætter efter udførelse af de
nævnte afhjælpninger.
Når ?/1 indikatoren blinker
Tag straks netledningen ud af forbindelse og
kontroller de følgende punkter.
• Hvis dit system har en spændingsvælger, er
denne da sat i stillingen for den korrekte
spænding?
Bekræft spændingen i dit område og
kontroller derefter, at spændingsvælgeren
er sat i den rigtige stilling.
• Er + og – højttalerledningerne
kortsluttede?
• Anvender du udelukkende de foreskrevne
højttalere?
• Er der noget som blokerer
ventilationsåbningerne på bagsiden af
systemet?
Kontroller samtlige ovennævnte punkter og
afhjælp de problemer, der måtte findes. Når
?/1 indikatoren er holdt op med at blinke,
sætter du netledningen i forbindelse igen og
tænder for systemet. Ret henvendelse til den
nærmeste Sony forhandler, hvis indikatoren
stadig blinker eller hvis årsagen til problemet
ikke kan findes, selv efter at samtlige
ovenstående punkter er kontrolleret.
30DK
Displayet begynder at blinke, så snart
netledningen er sat i forbindelse, selv hvis der
endnu ikke er tændt for systemet (se punkt 6 i
"Tilslutning af systemet" (side 6)).
• Tryk to gange på DISPLAY, mens systemet er
slukket. Demonstrationen forsvinder.
"– –:– –" vises på displayet.
• Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret
(side 9) og timerindstillingerne igen (side 24 og
25).
Urindstillinger/forvalg af faste radiostationer/
indstilling af timer er blevet annulleret.
• Udfør følgende igen:
– "Indstilling af uret" (side 9)
– "Indstilling af faste radiostationer" (side 14)
– "Fald i søvn til musik" og "Opvågning til musik"
(side 24)
– "Timerstyret optagelse af radioprogrammer"
(side 25)
Der er ingen lyd.
• Tryk på VOLUME +/– eller drej VOLUMEkontrolknappen på apparatet i retningen med uret.
• Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Kontrollér højttalertilslutningerne (side 6).
• Der er intet lydoutput, mens optagetimeren er
aktiv.
Lyden kommer fra én kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Placér højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut de medfølgende højttalere.
Lyden mangler bas.
• Kontrollér at højttalerens + og – jackstik er
korrekt tilsluttede.
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilden.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Monter et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Timeren kan ikke indstilles.
• Indstil uret igen (side 9).
Timeren fungerer ikke.
• Kontrollér timerindstillingerne og indstil den
korrekte tid (side 25 og 26).
• Annuller sleeptimerfunktionen (side 24).
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern forhindringen.
• Bring fjernbetjeningen tættere på systemet.
• Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
• Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
• Placér systemet på afstand af
lysstofrørsbelysning.
Der er akustisk tilbagekobling.
• Sænk lydstyrken.
• For latinamerikansk model, flyt mikrofonen væk
fra højttalerne eller lad den pege i en anden
retning.
Farveuregelmæssigheder på TV-skærmen
bliver ved med at forekomme.
• Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det igen efter
15 til 30 minutter. Hvis farveuregelmæssigheder
stadig forekommer, skal højttalerne placeres
længere væk fra fjernsynet.
Diskskuffen åbner ikke, og "LOCKED" vises.
• Kontakt din Sony forhandler eller et autoriseret
Sony serviceværksted.
Diskskuffen lukker ikke.
• Læg disken korrekt i.
• Luk altid skuffen ved at trykke på Z på apparatet.
Forsøg på at lukke skuffen med fingrene kan føre
til problemer med afspilleren.
Disken kommer ikke ud.
• Du kan ikke tage disken ud under CDsynkroniseret optagelse. Tryk på x for at
annullere CD-synkroniseret optagelse, og tryk
derefter på Z på apparatet for at tage disken ud.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
Afspilning starter ikke.
• Åbn diskskuff og kontrollér, om der er lagt en en
disk i.
• Tør disken ren (side 36).
• Udskift disken.
• Ilæg en disk, som dette system kan afspille
(side 4).
• Læg disken korrekt i.
• Anbring disken i skuffen med mærkatsiden op.
• Tag disken ud og tør fugten af den. Lad derefter
systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
• Tryk på N for at begynde afspilningen.
Disktilgang tager lang tid.
• Indstil "CD POWER ON" med CD-strøm
styrefunktionen (side 15).
Lyden springer.
• Tør disken ren (side 36).
• Udskift disken.
• Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke
er vibrationer (anbring det eksempelvis på et
solidt stativ).
• Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet, eller
anbring dem på separate stativer. Når man lytter til
et spor med baslyd med høj lydstyrke, kan
højttalervibrationer få lyden til at springe.
Fejlfinding
CD/MP3-afspiller
Der er ikke noget billede (kun mexikansk
model).
• Kontrollér, at systemet er korrekt tilsluttet.
• Kontrollér, at du har tilsluttet systemet til
videoindgangsjackstikket på dit fjernsyn (side 7).
• Sørg for at tænde TV'et og betjene TV'et korrekt.
• Sørg for at vælge videoindgangen på TV'et,
således at billeder fra dette system kan ses.
• Dette system benytter NTSC-farvesystemet. Sørg
for, at dit TV-system (farve) er NTSC.
• Tryk på CD (eller på FUNCTION gentagne
gange) for at ændre funktionen til CD.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Tryk gentagne gange på PLAY MODE, indtil
både "PGM" og "SHUF" forsvinder, for at vende
tilbage til normal afspilning.
fortsættes
31DK
MP3 lydspor kan ikke afspilles.
• Optagelse blev ikke udført i henhold til ISO9660
niveau 1 eller niveau 2 format, eller Joliet i
ekspansionsformat.
• MP3 lydsporet er ikke forsynet med filnavnstypen
".MP3".
• Dataene er ikke lagret i MP3 format.
• Disks, der indeholder andre filer end MPEG 1
Audio Layer-3 filer kan ikke afspilles.
Afspilning af MP3 lydspor tager længere tid
end andre spor.
• Når systemet læser alle spor på diskene, kan
afspilningen vare længere, hvis:
– antallet af albummer eller spor på disken er
meget stort.
– strukturen på den måde album og spor er ordnet
er meget kompleks.
Albumnavn, sportitel og ID3-tagoplysningerne
vises ikke korrekt.
• Anvend en disk, som er i overensstemmelse med
ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet i
ekspansionsformatet.
• Diskens ID3 tag er ikke ver. 1 eller ver. 2.
• Der kan kun vises op til 30 tegn på en ID3 tag.
• De tegn, der kan vises på dette system, er som
følger:
– Store bogstaver (A til Z)
– Tal (0 til 9)
– Symboler (’< > * + , – / @ [ \ ] _)
Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.
Tuner
Kraftig brum eller støj/stationer kan ikke
modtages. ("TUNED" eller "STEREO" blinker i
displayet.)
• Indstil på det korrekte bølgebånd og den korrekte
frekvens (side 14).
• Tilslut antennen korrekt (side 7).
• Find et sted og en retningsorientering, der giver
god modtagning, og sæt derefter antennen op
igen. Hvis god modtagning ikke kan opnås,
anbefales det at anvende en ekstern antenne, der
fås i handelen.
• Den medfølgende FM-ledningsantenne modtager
signaler i hele dens længde, så sørg for at strække
den helt ud.
• Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne
som muligt.
• Forsøg at slukke elektrisk udstyr i nærheden.
• Indstil "CD POWER OFF" med CD-strøm
styrefunktionen (side 15).
32DK
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil
"STEREO" vises.
Båndoptager
Båndet hverken optager eller afspiller, eller
lydniveauet er sænket.
• Tonehovederne er tilsmudsede. Rens dem
(side 36).
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 36).
Båndet slettes ikke fuldstændigt.
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 36).
Kraftig wow eller flutter eller udfald af lyden.
• Kapstan eller trykruller er tilsmudsede. Rens dem
(side 36).
Forøget støj eller sletning af
diskantfrekvenser.
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 36).
Båndet optager ikke.
• Der er ikke sat nogen kassette i. Isæt en kassette.
• Tappen er fjernet fra kassetten. Dæk hullet efter
den afbrækkede tap med tape (side 36).
• Båndet er spolet helt til slutningen.
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt efter udførelse
af ovenstående afhjælpninger,
nulstilles det som følger:
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
3
4
Tag netledningen ud af forbindelse.
Sæt netledningen korrekt i.
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på x, ILLUMINATION og DISC 1 på
samme tid.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne. Du
skal foretage de indstillinger, som du selv har
lavet, såsom indstilling af faste stationer, ur og
timer, igen.
Bemærk
Du kan ikke nulstille systemet til fabriksindstillingerne
i strømbesparende indstilling (side 26).
Meddelelser
En af følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke på displayet, mens systemet er i brug.
CD/MP3
NO DISC
Der er ikke nogen disk i afspilleren, eller du har isat
en disk, der ikke kan afspilles på dette system
(såsom en DVD, VCD, eller CD-ROM uden MP3
lydspor, osv.).
NO STEP
Alle de programmerede spor er blevet slettet.
OVER
Du har nået slutningen på disken, mens du trykkede
på M under afspilning eller pause.
PUSH STOP
Du har trykket på PLAY MODE under afspilning.
READING
Systemet læser oplysninger om disken. Nogle
knapper er ikke tilgængelige.
Tuner
Fejlfinding
STEP FULL
Der er forsøgt indprogrammeret 26 eller flere spor
(trin).
COMPLETE
Forvalgsoperationen blev afsluttet normalt.
Bånd
NO TAB
Der kan ikke optages på kassetten, fordi tappen er
fjernet fra kassetten.
NO TAPE
Der er intet bånd i båndoptageren.
33DK
Timer
PUSH SELECT
Du forsøgte at indstille uret eller timeren, mens
timeren var i funktion.
SET CLOCK
Du forsøgte at vælge timeren, mens uret ikke var
indstillet.
SET TIMER
Du har forsøgt at vælge timeren, mens
afspilningstimeren eller optagetimeren ikke var
indstillet.
TIME NG
Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren
eller optagetimeren er angivet til samme tidspunkt.
Andre
NOT IN USE
Du har trykket på en ugyldig knap.
34DK
Om højttalersystemet
Yderligere information
(Undtagen for mexikansk model)
Før systemet tages i anvendelse, skal man kontrollere,
at systemet kører på samme spænding som spændingen
i det lokale lysnet.
Dette højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og
fjernsynsbilledet kan blive forstyrret af magnetiske
felter fra systemet. Sker dette, skal man slukke en gang
for fjernsynet, og tænde det igen efter 15 til 30
minutter.
Hvis der ikke er nogen forbedring, skal
højttalersystemet placeres længere væk fra TVapparatet.
Om sikkerhed
(Kun mexikansk model)
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selv om der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten. Når
netledningen tages ud af stikkontakten, skal man
trække i selve stikket. Træk aldrig i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge ind
i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter
systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør, før
det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
I tilfælde af, at der observeres
uregelmæssige farver på en TVskærm i nærheden
Om placering
Hvis uregelmæssige farver
observeres igen...
Forsigtighedsregler
Om driftsspænding
Om ophedning
• Selv om systemet bliver varmt under anvendelse er
dette ikke nogen fejl.
• Anbring systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af
systemet.
• Hvis man vedblivende anvender systemet med høj
lydstyrke, vil temperaturen på kabinettets overside,
sider og bund stige betragteligt. For at undgå
forbrændinger bør man ikke berøre kabinettet.
• For at forebygge fejlfunktion må køleblæserens
ventilationshul ikke tildækkes.
Hvis uregelmæssige farver
observeres...
Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det igen efter 15
til 30 minutter. Sørg for at placere højre højttaler til
højre for apparatet og venstre højttaler til venstre.
Placer højttalerne længere væk fra TV'et.
VIGTIGT
Forsigtig: Dette system er istand til at fastholde et
videostillbillede eller en på-skærm visning på
fjernsynsskærmen uendeligt. Hvis man lader
videostillbilledet eller på-skærm visningen stå på
fjernsynsskærmen i længere tid, risikerer man
permanent skade på fjernsynsskærmen.
Projektionsfjernsyn er særligt udsatte for dette.
Yderligere information
• Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
– ekstrem kulde eller varme
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer og rystelser
– direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur, osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Med den magnetisk afskærmede type
fronthøjttalersystem kan fronthøjttalerne monteres i
nærheden af et TV. Afhængigt af TV'ets type kan der
stadig forekomme uregelmæssige farver på TVskærmen.
Om anvendelse
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD-afspilleren. Hvis dette
sker, vil systemet ikke fungere korrekt. Tag disken
ud og efterlad systemet tændt i cirka en time, indtil
fugten fordamper.
• Tag alle disks ud, før du flytter systemet.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
fortsættes
35DK
Bemærkninger om disks
• Rengør disken med en renseklud, før du afspiller den.
Aftør disken fra midten og ud mod kanten.
• Anvend aldrig opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rengøringsmidler eller antistatisk spray
beregnet til vinyl LP-plader.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, såsom udblæsning fra
varmtluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er
parkeret i solen.
• Hvis der anvendes disker, hvor der sidder rester af
lim eller andet klæbestof på mærkatsiden af disken,
eller hvor der er anvendt specielt farvestof ved
trykning af mærkaten, kan det ske, at disken eller
mærkaten kan klæbe til dele inde i apparatet. Hvis
dette sker, kan det være umuligt at tage disken ud, og
det kan også få apparatet til at fejlfungere. Sørg for,
at mærkatsiden ikke er klæbrig, før disken anvendes.
Følgende typer disks må ikke anvendes:
– Udlejnings- eller brugte disks med påsatte
mærkater, hvor der stikker lim udenfor mærkaten.
Omkredsen på mærkaten er klæbrig.
– Disks med mærkater, der er trykt med en speciel
farve, der følges klæbrig ved berøring.
• Disks med unormal facon (f.eks. hjerte, firkantet,
stjerne) kan ikke afspilles på dette apparat. Forsøg
herpå kan beskadige apparatet. Anvend ikke sådanne
disks.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med
en blød klud, der er let fugtet med en mild
opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke nogen former
for skurebørster, skurepulver eller opløsningsmidler
som fortynder, benzin eller alkohol.
Hvordan et bånd sikres permanent
For at forebygge utilsigtet optagelse på et allerede
optaget bånd, brækkes kassettetappen af på side A eller
B, som vist på illustrationen.
Bræk
kassettetappen
af
Hvis man senere ønsker at optage på båndet igen,
dækkes hullet efter tappen med tape.
Før en kassette anbringes i
båndoptageren
Stram et løst bånd op. Ellers kan båndet blive viklet ind
i båndoptagerdele og blive ødelagt.
36DK
Ved anvendelse af et bånd, der er
længere end 90 minutter
Denne slags bånd er meget elastiske. Undgå hyppige
skift af båndbetjeninger, eksempelvis afspilning, stop,
fremspoling osv. Båndet kan blive viklet ind i
båndoptagerdele.
Rengøring af tonehovederne
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug. Sørg
for at rense tonehovederne før indspilning af særligt
vigtige optagelser, eller efter afspilning af et gammelt
bånd. Anvend en separat solgt rensekassette af tøreller vådtype. Følg brugsanvisningen, der følger med
rensekassetten.
Afmagnetisering af tonehovederne
Afmagnetisér tonehovederne og metaldelene, der
kommer i kontakt med båndet efter hver 20 til 30
timers brug med en separat solgt
afmagnetiseringskassette. Følg brugsanvisningen, der
følger med afmagnetiseringskassetten.
Tekniske data
Forstærker
Nordamerikansk model:
MHC-GX555
Fronthøjttaler
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
145 + 145 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(6 ohm ved 1 kHz, 80 W)
Subwoofer
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
170 watt
(6 ohm ved 80 Hz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(6 ohm ved 80 kHz, 90 W)
MHC-GX355
Canadisk model:
MHC-GX255
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
65 + 65 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(6 ohm ved 1 kHz, 40 W)
MHC-RG475S
Fronthøjttaler
DIN-udgangseffekt (nominel):
110 + 110 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
140 + 140 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Musikeffektudgang (reference):
280 + 280 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Subwoofer
DIN-effektudgang (nominel):
130 watt
(6 ohm ved 80 Hz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
160 watt
(6 ohm ved 80 Hz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Musikeffektudgang (reference):
320 watt
(6 ohm ved 80 Hz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
MHC-RG470
DIN-udgangseffekt (nominel):
110 + 110 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
140 + 140 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Musikeffektudgang (reference):
280 + 280 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Yderligere information
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
150 + 150 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(6 ohm ved 1 kHz, 80 W)
Europæiske og russiske modeller:
fortsættes
37DK
MHC-RG270
MHC-RG475S
DIN-udgangseffekt (nominel):
80 + 80 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
100 + 100 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Musikeffektudgang (reference):
200 + 200 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Fronthøjttaler
Følgende er målt ved AC 120, 127, 220, 240 V
50/60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
100 + 100 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
120 + 120 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Subwoofer
DIN-effektudgang (nominel):
120 watt
(6 ohm ved 80 Hz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
150 watt
(6 ohm ved 80 Hz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
MHC-RG170
DIN-udgangseffekt (nominel):
20 + 20 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
25 + 25 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Musikeffektudgang (reference):
50 + 50 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Andre modeller:
MHC-RG575S
Følgende er målt ved AC 120, 127, 220, 240 V
50/60 Hz
Fronthøjttaler
DIN-udgangseffekt (nominel):
100 + 100 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
125 + 125 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
Subwoofer
DIN-effektudgang (nominel):
120 watt
(6 ohm ved 80 Hz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
150 watt
(6 ohm ved 80 Hz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
38DK
MHC-RG470
Følgende er målt ved AC 120, 127, 220, 240 V
50/60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
130 + 130 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
160 + 160 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
MHC-RG270
Følgende er målt ved AC 120, 127, 220, 240 V
50/60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
100 + 100 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
125 + 125 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
MHC-RG170
Følgende er målt ved AC 120, 127, 220, 240 V
50/60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
50 + 50 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
65 + 65 watt
(6 ohm ved 1 kHz,
10% samlet harmonisk
forvrængning)
CD-afspiller
System
Compact disc- og digitalt
lydsystem
Egenskaber for laserdiode Emissionsvarighed:
kontinuerlig
Laser udgang*:
Mindre end 44,6 µW
* Dette resultat er målt i en afstand af 200 mm fra
objektivets overflade på Optical Pick-up Block med
7 mm blænde.
2 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)
Mere end 90 dB
Mere end 90 dB
Båndoptager
Optagesystem
Frekvensgang
Wow og flutter
4-spor, 2-kanalers, stereo
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
ved anvendelse af Sony
TYPE I kassetter
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tuner
FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager
FM-tunerdel
Afstemningsområde
Nordamerikansk model:
Andre modeller:
Antenne
Antenneindgange
Mellemfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
(100 kHz trin)
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz trin)
FM-ledningsantenne
75 ohm ubalanceret
10,7 MHz
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Pan-amerikansk model:
530 – 1.710 kHz (med
stationsindstillingsintervallet indstillet til 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (med
stationsindstillingsintervallet indstillet til 9 kHz)
Europæiske, russiske og saudiarabiske modeller:
531 – 1.602 kHz (med
stationsindstillingsintervallet indstillet til 9 kHz)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz (med
stationsindstillingsintervallet indstillet til 10 kHz)
531 – 1.602 kHz (med
stationsindstillingsintervallet indstillet til 9 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Yderligere information
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik):
spænding 250 mV,
impedans 47 kilohm
MIC (stort jackstik) (kun latinamerikansk model):
følsomhed 1 mV,
impedans 10 kilohm
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på
8 ohm eller mere
VIDEO OUT (phono jackstik) (kun mexikansk model):
maks. udgangsniveau 1Vpp, ubalanceret, sync
negativ,
belastningsimpedans
75 ohm
SPEAKER:
Accepterer impedans på
6 til 16 ohm
SUBWOOFER OUT (Kun MHC-GX555/RG575S/
RG475S):
accepterer impedans på
6 til 16 ohm
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Dynamisk område
fortsættes
39DK
Højttaler
Europæiske og russiske modeller:
Fronthøjttaler SS-RG475 til MHC-RG475S
Nordamerikansk model:
Fronthøjttaler SS-GX555 til MHC-GX555
Højttalersystem
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Subwoofer:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Subwoofer:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 3-højttalers,
basreflekstype
13 cm, keglemembrantype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 230 × 345 × 235 mm
Cirka 3,8 kg netto pr.
højttaler
Subwoofer SS-WG555 til MHC-GX555
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Basreflekstype
20 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 265 × 325 × 330 mm
Cirka 5,5 kg
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Subwoofer:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
13 cm, keglemembrantype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 230 × 345 × 235 mm
Cirka 3,8 kg netto pr.
højttaler
Basreflekstype
20 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 265 × 325 × 330 mm
Cirka 5,5 kg
Fronthøjttaler SS-RG575 til MHC-RG470
Højttalersystem
3-vejs, 3-højttalers,
basreflekstype
13 cm, keglemembrantype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 230 × 345 × 235 mm
Cirka 3,8 kg netto pr.
højttaler
Subwoofer SS-WG475 til MHC-RG475S
Fronthøjttaler SS-GX555 til MHC-GX355
Højttalersystem
3-vejs, 3-højttalers,
basreflekstype
Højttalerenheder
Subwoofer:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 4-højttalers,
basreflekstype
15 cm, keglemembrantype
15 cm, keglemembrantype
5 cm × 2,
keglemembrantype
6 ohm
Cirka 245 × 380 × 290 mm
Cirka 5,5 kg netto pr.
højttaler
Fronthøjttaler SS-RG475 til MHC-RG270
Canadisk model:
Fronthøjttaler SS-GX255 til MHC-GX255
Højttalersystem
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Subwoofer:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Højttalerenheder
Super tweeter:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
40DK
3-vejs, 3-højttalers,
basreflekstype
2 cm, kuppeltype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 200 × 325 × 230 mm
Cirka 3,0 kg netto pr.
højttaler
3-vejs, 3-højttalers,
basreflekstype
13 cm, keglemembrantype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 230 × 345 × 235 mm
Cirka 3,8 kg netto pr.
højttaler
Fronthøjttaler SS-RG170E til MHC-RG170
Fronthøjttaler SS-RG475AV til MHC-RG270
Højttalersystem
3-vejs, 3-enhed,
basreflekstype
Højttalersystem
2 cm, kuppeltype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 200 × 325 × 230 mm
Cirka 3,0 kg netto pr.
højttaler
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Subwoofer:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Højttalerenheder
Super tweeter:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 3-enhed,
basreflekstype, magnetisk
afskærmet type
13 cm, keglemembrantype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 230 × 345 × 235 mm
Cirka 4,0 kg netto pr.
højttaler
Mexikansk model:
Fronthøjttaler SS-RG575AV til
MHC-RG575S
Andre modeller:
Fronthøjttaler SS-RG575 til MHC-RG575S
Højttalersystem
Højttalersystem
Højttalerenheder
Subwoofer:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 4-enhed,
basreflekstype, magnetisk
afskærmet type
15 cm, keglemembrantype
15 cm, keglemembrantype
5 cm × 2,
keglemembrantype
6 ohm
Cirka 245 × 380 × 240 mm
Cirka 5,9 kg netto pr.
højttaler
Højttalerenheder
Subwoofer:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 4-enhed,
basreflekstype
15 cm, keglemembrantype
15 cm, keglemembrantype
5 cm × 2,
keglemembrantype
6 ohm
Cirka 245 × 380 × 290 mm
Cirka 5,5 kg netto pr.
højttaler
Subwoofer SS-WG575 til MHC-RG575S
Subwoofer SS-WG575 til MHC-RG575S
Basreflekstype
20 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 265 × 325 × 365 mm
Cirka 6,3 kg
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Basreflekstype
20 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 265 × 325 × 365 mm
Cirka 6,3 kg
Fronthøjttaler SS-RG475 til MHC-RG475S
Fronthøjttaler SS-RG575AV til MHC-RG470
Højttalersystem
Højttalerenheder
Subwoofer:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 4-enhed,
basreflekstype, magnetisk
afskærmet type
15 cm, keglemembrantype
15 cm, keglemembrantype
5 cm × 2,
keglemembrantype
6 ohm
Cirka 245 × 380 × 240 mm
Cirka 5,9 kg netto pr.
højttaler
Højttalersystem
Højttalerenheder
Subwoofer:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 3-enhed,
basreflekstype
Yderligere information
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
13 cm, keglemembrantype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 230 × 345 × 235 mm
Cirka 3,8 kg netto pr.
højttaler
fortsættes
41DK
Subwoofer SS-WG475 til MHC-RG475S
Generelt
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Strømkrav
Nordamerikanske model: 120 V AC, 60 Hz
Europæiske og russiske modeller:
230 V AC, 50/60 Hz
Australsk model:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Argentinsk model:
220 V AC, 50/60 Hz
Mexikanske model:
127 V AC, 60 Hz
Saudiarabisk model:
120 – 127, 220 eller
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Andre modeller:
120 V, 220 V eller
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Basreflekstype
20 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 265 × 325 × 330 mm
Cirka 5,5 kg
Fronthøjttaler SS-RG575 til MHC-RG470
Højttalersystem
Højttalerenheder
Subwoofer:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 4-enhed,
basreflekstype
15 cm, keglemembrantype
15 cm, keglemembrantype
5 cm × 2,
keglemembrantype
6 ohm
Cirka 245 × 380 × 290 mm
Cirka 5,5 kg netto pr.
højttaler
Fronthøjttaler SS-RG475 til MHC-RG270
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Subwoofer:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 3-enhed,
basreflekstype
13 cm, keglemembrantype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 230 × 345 × 235 mm
Cirka 3,8 kg netto pr.
højttaler
Fronthøjttaler SS-RG170 til MHC-RG170
Højttalersystem
Højttalerenheder
Super tweeter:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
3-vejs, 3-enhed,
basreflekstype
2 cm, kuppeltype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 200 × 325 × 230 mm
Cirka 3,0 kg netto pr.
højttaler
Strømforbrug
USA-modeller:
MHC-GX555:
285 watt
MHC-GX355:
210 watt
Canadisk model:
MHC-GX555:
380 VA
MHC-GX355:
290 VA
MHC-GX255:
110 watt
Europæiske og russiske modeller:
MHC-RG475S:
300 watt
0,35 watt (i
strømbesparende indstilling)
MHC-RG470:
240 watt
0,35 watt (i
strømbesparende indstilling)
MHC-RG270:
190 watt
0,35 watt (i
strømbesparende indstilling)
MHC-RG170:
70 watt
0,35 watt (i
strømbesparende indstilling)
Mexikanske model:
MHC-RG575S:
300 watt
MHC-RG470:
170 watt
MHC-RG270:
210 watt
Andre modeller:
MHC-RG575S:
300 watt
MHC-RG475S:
300 watt
MHC-RG470:
170 watt
MHC-RG270:
210 watt
MHC-RG170:
125 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere)
Cirka 280 × 325 × 430 mm
42DK
Vægt (ekskl. højttalere)
Nordamerikanske model:
MHC-GX555:
Cirka 10,5 kg
MHC-GX355:
Cirka 10,0 kg
Canadisk model:
MHC-GX555:
Cirka 10,5 kg
MHC-GX355:
Cirka 10,0 kg
MHC-GX255:
Cirka 8,5 kg
Europæiske og Russiske modeller:
MHC-RG475S:
Cirka 10,5 kg
MHC-RG470:
Cirka 10,0 kg
MHC-RG270:
Cirka 8,7 kg
MHC-RG170:
Cirka 7,2 kg
Andre modeller:
MHC-RG575S:
Cirka 10,5 kg
MHC-RG475S:
Cirka 10,5 kg
MHC-RG470:
Cirka 10,4 kg
MHC-RG270:
Cirka 10,0 kg
MHC-RG170:
Cirka 8,5 kg
Medfølgende tilbehør
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Yderligere information
Fjernbetjening (1)
R6 (størrelse AA) batterier
(2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Videokabel (kun
mexikansk model) (1)
Højttalerpuder
MHC-GX555/RG575S/
RG475S (12)
MHC-GX355/GX255/
RG470/RG270/RG170
(8)
43DK
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Hvordan denne side anvendes
Nummer på illustration
r
Benyt denne side til at finde placeringen på knapperne
og andre dele af systemet, der er nævnt i teksten.
TAPE A/B e; (18, 19, 20, 23)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
Hovedenhed
ALFABETISK ORDEN
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
A–O
P–Å
ALBUM +/– qs (11, 13, 19)
AUDIO IN wl (20, 29)
AUDIO IN -jackstik wf (29)
Betjeningsvælger
(– EQ +/l L/
– TUNING +) qj (21/11, 13,
18/14, 16)
Båndoptager A wg (18)
Båndoptager B qk
(18, 19, 20, 23)
CD es (8, 10, 13, 19, 20)
CD SYNC wj (19)
DISC 1 – 3 qa (11, 13, 33)
DISC SKIP/EX-CHANGE qd
(10, 11, 13, 19)
Diskskuffe 0 (10)
DISPLAY 3 (17, 26, 27)
Display 5
ECHO LEVEL1) wa (22)
EFFECT ON/OFF 4 (21)
ENTER 4 (13, 14, 21)
EQ BAND qs (21)
Fjernbetjeningssensor 7
GROOVE 4 (20)
ILLUMINATION 2 (28, 33)
MIC-jackstik2) wd (22)
MIC LEVEL2) ws (22)
MULTIPLEX1) 6 (22)
P FILE 4 (21)
PHONES-jackstik w;
PLAY MODE 8 (11, 13, 18)
PRESET EQ 4 (21)
REC PAUSE/START wk
(19, 20, 23)
SUBWOOFER ON/OFF3) 9
(20)
SURROUND 4 (22)
TAPE A/B e; (18, 19, 20, 23)
TUNER/BAND ea (14, 16, 20)
TUNING MODE 8 (14, 16)
Tændt-indikator qg (28)
VOLUME-kontrolknap ql (20)
?/1 (strøm) 1 (8, 15, 26, 30, 33)
X (pause) qs (11, 18)
x (stop) qs (11, 18, 23, 33)
M (hurtig frem) qs (11, 18)
N (afspilning) qs (11, 18)
m (tilbagespoling) qs (11, 18)
Z (udstød) qf (10)
PUSH Z (båndoptager B)
(udstød) qh (18)
Z PUSH (båndoptager A)
(udstød) wh (18)
1)
2)
3)
1 2 3 456789q;
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
L
l
j
H
S
s
A
B
wf
wd ws wa
44DK
Kun mexikansk model
Kun latinamerikansk model
(Mexikansk model leveres med
2 mikrofonjackstik)
Kun MHC-GX555/RG575S/
RG475S
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
Fjernbetjening
ALFABETISK ORDEN
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
A–E
F–Å
ALBUM + qa (11, 13)
ALBUM – qd (11, 13)
CD qk (10, 13)
CLEAR qg (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(25, 26)
CLOCK/TIMER SET 3 (9, 24,
25)
DISC SKIP q; (11, 13)
DISPLAY wa (17, 26, 27)
ENTER 9 (9, 13, 14, 24, 25)
EQ qf (21)
FM MODE 4 (16)
FUNCTION 6 (10, 13, 14, 16,
18, 29)
PLAY MODE w; (11, 13, 18)
REPEAT 4 (12)
SLEEP ws (24)
TAPE qj
TUNER BAND 5 (14, 16)
TUNER MEMORY ql (14)
TUNING MODE w; (14, 16)
VOLUME +/– qs (20, 24)
1
2
3
4
5
6
7
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
Yderligere information
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (strøm) 1 (8, 25)
m/M (tilbagespoling/hurtig
frem) 7 (11, 18)
N (afspilning) 8 (11, 18)
X (pause) 8 (11, 18)
x (stop) 8 (11, 18)
+/– (indstilling) qh (14)
./> (gå tilbage/gå frem)
qh (9, 11, 18)
qs
45DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla,
verholla tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen
päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta
laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Tämä
merkintä on laitteen
takaseinässä.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
2FI
Sisällysluettelo
Tämän ohjekirjan käyttäminen ............... 4
Toistettavat levyt..................................... 4
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen .......................... 6
Kellonajan asettaminen........................... 9
CD/MP3 – Soitto
Levyn asettaminen paikalleen............... 10
Levyn soittaminen................................. 10
— Normaali soitto/Hajasoitto
Toistaminen uudelleen .......................... 12
— Uudelleensoitto
Oman ohjelman luominen..................... 13
— Ohjelmoitu soitto
Viritin
Radioasemien esivirittäminen ............... 14
Radion kuunteleminen .......................... 16
— Esiviritys
— Käsiviritys
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttäminen .................................... 17
(Vain Euroopan malli)
Kasetti – Soittaminen
Kasetin asettaminen paikalleen............. 18
Kasetin soittaminen............................... 18
Kasetti – Äänittäminen
Suosikki-CD-kappaleiden äänittäminen
kasetille ........................................... 19
— Tahdistettu CD-TAPE-äänitys
Manuaalinen äänittäminen kasetille...... 20
— Äänittäminen käsin
Äänen säätö
Äänen säätäminen................................. 20
Lisäbassokaiuttimen käyttäminen......... 20
(Vain MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Äänitehosteen valitseminen .................. 21
Graafisen taajuuskorjaimen säätäminen ja
tallentaminen .................................. 21
Surround-tehosteen valitseminen ......... 22
Laulaminen mukana: Karaoke.............. 22
(Vain Etelä-Amerikan malli)
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin..................... 24
— Uniajastin
Herääminen musiikkiin......................... 24
— Soittoajastin
Radio-ohjelmien ajastinäänitys............. 25
— Äänitysajastin
Näyttö
FI
Näytön sammuttaminen........................ 26
— Virransäästötila
Levyä koskevien tietojen katselu
näytöltä ........................................... 27
Virtavalon muuttaminen ....................... 28
Viritintä koskevien tietojen katselu
näytöltä ........................................... 28
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen ...................... 29
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden korjaustoimia......... 30
Ilmoitukset ............................................ 33
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 34
Tekniset tiedot ...................................... 36
Painikkeiden sijaintiluettelo ja
sivuviittaukset................................. 42
3FI
Tämän ohjekirjan
käyttäminen
Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot yleensä
kaukosäädintä käyttäen. Samat toiminnot voi
kuitenkin tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla
on samat tai samankaltaiset nimet.
Toistettavat levyt
Järjestelmällä voi toistaa seuraavia levyjä.
Muita levyjä ei voi toistaa.
Toistettavien levyjen luettelo
Levyformaatti
Tällä laitteella ei voi toistaa
seuraavia levyjä
• CD-ROM-levyt
• Kaikki muut CD-R/CD-RW-levyt kuin
seuraavilla muodoilla tallennetut:
– CD-musiikki-muoto
– ISO96601) Level 1/Level 2, Joliet tai Multi
Session2) mukainen MP3-formaatti
• Tällä laitteella ei voi soittaa epätavallisen
(esim. sydämen, neliön, tähden) muotoisia
levyjä. Tämä voi vioittaa laitetta. Älä käytä
tällaisia levyjä.
• Levy, johon on kiinnitetty paperia tai tarroja.
• Levy, jonka pinnassa on vielä teippiä,
sellofaanikalvo tai tarra.
1)
Levyn kuva
Audio-CD:t
CD-G-levyt*
(Grafiikka-CD)
CD-R/CD-RW
(audiotiedot/MP3tiedostot)
2)
* Toisto on mahdollista vain Meksikon mallilla.
4FI
ISO9660-formaatti
Yleisin kansainvälinen CD-ROM-levyn tiedostojen
ja kansioiden loogista muotoa koskeva standardi.
Määrittelytasoja on useita. Tasolla 1 tiedostonimien
on oltava 8.3-muotoa (nimi koostuu enintään
kahdeksasta merkistä ja tiedostopääte enintään
kolmesta ”.MP3”) ja ne on kirjoitettava isoilla
kirjaimilla. Kansioiden nimet voivat olla enintään
kahdeksan merkkiä pitkiä. Sisäkkäisiä kansiotasoja
voi olla enintään kahdeksan. Level 2 -määritykset
mahdollistavat enintään 31 merkkiä pitkät
tiedostojen ja kansioiden nimet. Kussakin kansiossa
voi olla enintään 8 alahakemistoa.
Laajennetun Joliet-formaatin (tiedostojen ja
kansioiden nimet voivat olla enintään 64 merkkiä
pitkiä) yhteydessä tulee varmistua kirjoittavan
ohjelman yms. sisällöstä.
Multi Session
Tämä äänitysmenetelmä mahdollistaa tietojen
lisäämisen Track-At-Once -menetelmällä.
Perinteisten CD:iden alussa on tulouraksi kutsuttu
ja lopussa lähtöuraksi kutsuttu ohjausalue. Multi
Session CD on CD, joka sisältää useita istuntoja,
jolloin kukin tulouran ja lähtöuran välinen osa
muodostaa yhden istunnon.
CD-Extra: Tällä formaatilla tallennetaan ääntä (CDaudiotietoja) istunnon 1 raidoille ja dataa istunnon 2
raidoille.
Mixed CD: Tällä formaatilla tallennetaan dataa
istunnon ensimmäiselle raidalle ja ääntä (CDaudiotietoja) toiselle ja seuraaville raidoille.
Huomautuksia CD-R ja CD-RWlevyistä
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
• Joitakin CD-R ja CD-RW-levyjä ei voi toistaa
tällä järjestelmällä äänityslaadusta, levyn
fyysisestä kunnosta tai tallennuslaitteen
ominaisuuksista johtuen. Levyä ei myöskään
voi toistaa, jos sen tallennusta ei ole
viimeistelty oikein. Katso tarkemmat ohjeet
tallennuslaitteen käyttöohjeista.
• CD-R/CD-RW-asemilla äänitettyjä levyjä ei
ehkä voi soittaa johtuen naarmuista, liasta,
äänitysoloista tai ajurin ominaisuuksista.
• Useita istuntoja sisältäviä CD-R ja CD-RW,
joita ei ole viimeistelty ”sulkemalla istunto”,
ei tueta.
• Järjestelmä ei välttämättä voi soittaa MP3muotoisia tiedostoja, joissa ei ole päätettä
”.MP3”.
• ”.MP3”-päätteisen muun kuin MP3-tiedoston
soittaminen voi aiheuttaa kohinaa tai
toimintahäiriön.
• Kun formaatti on muu kuin ISO9660 level 1
ja 2, kansioiden nimet ja tiedostojen nimet
eivät ehkä näy oikein.
• Seuraavien levyjen käynnistäminen voi
kestää tavallista kauemmin.
– levy, jolle on tallennettu monimutkainen
puurakenne.
– Multi Session -formaatilla äänitetty levy.
– levy, jolle voi lisätä tietoja (ei viimeistelty
levy).
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole
CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
Multi Session -formaatilla
äänitetyn levyn soittoa
koskevia huomautuksia
• Jos levy alkaa CD-DA-osiolla, se tunnistetaan
CD-DA (audio) -levyksi, jolloin soitto jatkuu,
kunnes vastaan tulee MP3-osio.
• Jos levy alkaa MP3-osiolla, se tunnistetaan
MP3-levyksi, jolloin soitto jatkuu, kunnes
vastaan tulee CD-DA (audio) -osio.
• MP3-levyn soittoalue määräytyy levyn
analyysin perusteella päätellystä tiedostojen
puurakenteesta.
• Useita CD-formaatteja sisältävä levy
tunnistetaan CD-DA (audio) -levyksi.
5FI
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata seuraavien
vaiheiden 1 – 6 mukaisia ohjeita. Kuvissa käytetään lisäbassokaiuttimella varustettua mallia.
AM-kehäantenni
FM (ULA) -johtoantenni
Lisäbassokaiutin*
Etukaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
* vain MHC-GX555/RG575S/RG475S
1 Liitä etukaiuttimet.
Liitä oikean ja vasemman kaiuttimen johdot
SPEAKER-liittimiin alla olevan kuvan
osoittamalla tavalla.
2 Liitä lisäbassokaiutin.
(Vain MHC-GX555/RG575S/RG475S)
Liitä kaiutinjohdot SUBWOOFER OUT
-liittimeen alla olevan kuvan mukaisesti.
Työnnä vain kuorittu pää sisään
Työnnä vain kuorittu pää sisään
Punainen
R
L
+
Punainen/
Yksivärinen
(3)
Musta/Raidallinen (#)
6FI
–
Musta
Punainen/
Yksivärinen
(3)
Musta/Raidallinen (#)
Musta
Punainen
3 Liitä FM- ja AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
VIDEO
OUT
Liitintyyppi A
Käyttöönotto
4 (Vain Meksikon malli)
Liitä television videon tuloliitin VIDEO
OUT -liittimeen varusteisiin kuuluvalla
videokaapelilla.
AM-kehäantenni
Kun käytät televisiota
Kytke televisioon virta ja valitse videon tulo siten, että
näet tämän laitteen lähettämän kuvan.
Huomautus
Suorista FM-johtoantenni vaakasuoraan
Meksikon malli on suunniteltu toistamaan vain NTSCvärijärjestelmässä tallennetut CD-G-levyt. Kuvat eivät
ehkä näy oikein toistettaessa muissa värijärjestelmässä
tallennettuja CD-G-levyjä.
5 Jos mallissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR
paikallisen verkkojännitteen
mukaiseksi.
Liitintyyppi B
AM-kehäantenni
Katso olemassa olevat asetukset
järjestelmän VOLTAGE SELECTOR
-säätimen painatuksesta.
Suorista
FM johtoantenn
i vaakasuoraan
Pohjois-Amerikan malli:
Liitä valkoinen puoli.
Muut mallit:
Liitä ruskea puoli.
Huomautus
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista estääksesi
kohinan.
* Saudi-Arabian malli: 120 – 127 V
6 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Esittely näkyy näytöllä. Kun painat ?/1
-painiketta, virta kytkeytyy järjestelmään ja
esittely päättyy automaattisesti.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, irrota
varusteisiin kuuluva pistokesovitin (vain
sovittimella varustetut mallit).
Jatkuu
7FI
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
Kaiuttimien pehmusteiden
kiinnittäminen
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimien
pehmusteet kaiuttimien pohjaan. Tämä
tasapainottaa kaiuttimet ja estää niitä
liukumasta.
Etukaiutin (Vasen (4)/Oikea (4))
Lisäbassokaiutin (4)*
Huomautus
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot välttyäksesi mahdollisen paristovuodon tai
ruostumisen aiheuttamalta vahingolta.
Vihje
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot uusiin.
* vain MHC-GX555/RG575S/RG475S
Järjestelmän kantaminen
Tee seuraavat toimet suojataksesi CDmekanismia. Tee toiminto laitteen
painikkeiden avulla.
1
Käynnistä järjestelmä painamalla ?/1
-painiketta. Vaihda sitten
toimintomuodoksi CD painamalla
CD-painiketta.
2
Varmista, että kaikki levyt on poistettu
järjestelmästä.
3
Pidä CD-painike painettuna ja paina
sitten ?/1 -painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”STANDBY”.
Muutaman sekunnin kuluttua
”STANDBY” katoaa ja ”LOCK” tulee
näyttöön.
4
8FI
Irrota virtajohto pistorasiasta.
Bassoäänen toistamisen parantamiseksi
suosittelemme, että sijoitat lisäbassokaiuttimen
kiinteälle lattialle, jossa resonoinnin
mahdollisuus on pieni.
Huomautuksia
• Sijoita lisäbassokaiutin aina pystysuoraan pitäen sen
muutaman sentin irti seinästä.
• Jos lisäbassokaiutin sijoitetaan huoneen keskelle,
basso voi olla erittäin heikko. Tämä johtuu huoneen
seisovan aallon vaikutuksesta. Siirrä tällöin
lisäbassokaiutin pois huoneen keskeltä ja poista
seisovan aallon aiheuttaja esim. sijoittamalla
kirjahylly seinää vasten.
Kellonajan asettaminen
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
1
2
3
4
5
6
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Käyttöönotto
Lisäbassokaiuttimen
sijoittaminen
(Vain MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Aseta tuntilukema painelemalla . tai
> -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Aseta minuuttilukema painelemalla
. tai > -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Kello alkaa käydä.
Kellonajan säätäminen
1
2
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
3
Tee samat toimet kuin edellä vaiheissa
3 – 6.
Valitse ”CLOCK SET” painelemalla . tai
> -painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Kellonajan asetus katoaa, kun virtajohto irrotetaan
tai sattuu sähkökatko.
• Kellonaikaa ei voi asettaa virransäästötilassa
(sivu 26).
9FI
CD/MP3 – Soitto
Levyn asettaminen
paikalleen
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
Paina Z -painiketta.
Aseta levy etikettipuoli ylöspäin
levyalustalle.
Levyn soittaminen
— Normaali soitto/Hajasoitto
Järjestelmällä voidaan toistaa CD- ja CD-G*
-levyjä sekä MP3-audiokappaleita sisältäviä
levyjä.
* CD-G (Grafiikka-CD) -levyt voidaan toistaa vain
Meksikon mallilla.
CD-G -levylle tallennettuja videokuvia voidaan
katsella liittämällä järjestelmä televisioon (katso
kohdan ”Järjestelmän liittäminen” sivulla 6
vaihetta 4).
Esimerkki: Kun soittimessa on levy
Levyalustan
numero
Kun haluat lisätä soittimeen levyjä, kierrä
levyalustaa painamalla DISC SKIP/
EX-CHANGE -painiketta.
3
Sulje levyalusta painamalla Z
-painiketta toistamiseen.
Huomautuksia
• Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, tarroja tai liimaa,
koska tämä voi vioittaa laitetta.
• Älä työnnä levyalustaa väkisin kiinni sormilla, koska
tämä voi vioittaa laitetta.
10FI
Kappalenumero
Levy paikallaan
-merkkivalo
1
Soittoaika
Vaihda toimintomuodoksi CD
painamalla CD-painiketta (tai
painelemalla FUNCTION-painiketta).
2
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Paina x -painiketta.
Paina X -painiketta. Paina
uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Valitse
Kun haluat soittaa
Pysäyttää
soittamisen
ALL DISCS
(Normaali toisto)
Kaikki levyalustalla olevat
levyt keskeytyksettä.
Kytkeä tauon
1DISC
(Normaali toisto)
Valitsemallasi levyllä
olevat kappaleet
alkuperäisessä
järjestyksessä.
ALBM
(Normaali toisto)
Valitsemallasi levyllä
olevalla albumilla olevat
kaikki MP3-audiokappaleet
alkuperäisessä
järjestyksessä.
Kun toistetaan muita kuin
MP3-levyjä, albumin toisto
toimii samoin kuin
1DISC-toisto.
Valita MP3albumin
Valita levyn
pysäytystilassa
Paina DISC SKIP -painiketta (tai
laitteen DISC 1 – 3 tai DISC
SKIP/EX-CHANGE -painiketta).
ALL DISCS
SHUF
(Hajasoitto)
Kaikilla levyillä olevat
kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
Siirtyä muusta
toiminnosta
CD-toimintoon
Paina laitteen DISC 1 – 3
-painiketta (automaattinen lähteen
valinta).
1DISC SHUF
(Hajasoitto)
Valitsemallasi levyllä
olevat kappaleet
satunnaisessa
järjestyksessä.
Vaihtaa toisia
levyjä soiton
aikana
Paina laitteen DISC SKIP/
EX-CHANGE -painiketta.
Valitsemallasi levyllä
olevalla albumilla olevat
kaikki MP3-audiokappaleet
satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun toistetaan muita kuin
MP3-levyjä,
albumihajasoitto toimii
samoin kuin 1DISC SHUF
-toisto.
Poistaa levyn
laitteesta
Paina laitteen Z -painiketta.
ALBM SHUF
(Hajasoitto)
PGM
(Ohjelmoitu
soitto)
Levyn kappaleet
haluamassasi
soittojärjestyksessä ”Oman
ohjelman luominen”
sivulla 13.
Valita kappaleen Painele . tai > -painiketta
(tai käännä laitteen l L
-säädinta).
Painele ALBUM + tai –
-painiketta vaiheen 2 jälkeen.
CD/MP3 – Soitto
3
Painele PLAY MODE -painiketta
pysäytystilassa, kunnes haluamasi
muoto näkyy näytössä.
Etsiä kappaleen Pidä m tai M -painike
kohdan (ei koske painettuna soiton aikana ja
CD-G-levyjä)
vapauta se haluamassasi kohdassa.
Paina N -painiketta.
Jatkuu
11FI
Huomautuksia
• Meksikon mallissa ei voi tehdä seuraavia toimintoja
– CD-G-levyn grafiikkakanavien valitseminen
– CD-G-kuvien näyttäminen häivytystehosteilla
• Soittomuotoa ei voi vaihtaa soiton aikana.
• Monimutkaisten kuten useista kerroksista
koostuvien levyjen soiton alkaminen voi kestää
jonkin aikaa.
• Kun levy on asetettu soittimeen, soitin lukee kaikki
levyn kappaleet. Jos levyllä on useita albumeja tai
muita kuin MP3-audiokappaleita, soiton alkaminen
ja seuraavan MP3-audiokappaleen soiton alkaminen
voi kestää kauemmin.
• Älä tallenna MP3-kuunteluun käytettävälle levylle
tarpeettomia albumeja tai kappaleita äläkä muita
kuin MP3-kappaleita. Emme suosittele muun
tyyppisten kappaleiden emmekä tarpeettomien
albumien tallentamista MP3-audiokappaleita
sisältäville levyille.
• Albumi, joka ei sisällä MP3-audiokappaleita,
ohitetaan.
• Albumien enimmäismäärä: 150 (mukaan lukien
pääkansio)
• MP3-audiokappaleiden enimmäismäärä: 255
• Yhdelle levylle mahtuva MP3-audiokappaleiden ja
albumien enimmäismäärä on 300.
• Soitto on mahdollista tasolle 8 saakka.
• MP3-audiokappaleet soitetaan levylle tallentamisen
järjestyksessä.
• MP3-audiokappaleen tallennusaikana käytetystä
koodaus/kirjoitusohjelmasta, tallennuslaitteesta ja
tallennusvälineestä riippuen soitto voi estyä, ääni voi
katkeilla tai olla kohinainen.
Huomautus
Jos levyn haku kestää kauan, aseta ”CD POWER ON”
CD:n virranhallintatoiminnolla (sivu 15).
12FI
Toistaminen uudelleen
— Uudelleensoitto
Voit soittaa levyn kaikki kappaleet tai
yksittäisen kappaleen toistuvasti.
Painele REPEAT-painiketta, kunnes ”REP”
tai ”REP1” näkyy.
REP: Levyn kaikki kappaleet enintään viisi
kertaa.
REP1: Soittaa vain yhden kappaleen.
Uudelleensoiton lopettaminen
Painele REPEAT-painiketta, kunnes sekä
”REP” että ”REP1” katoavat.
Huomautuksia
• Valintaa ”REP” ja ”ALL DISCS SHUF” ei voida
tehdä samanaikaisesti.
• Kun valitset ”REP1”, kappale soi jatkuvasti, kunnes
”REP1” peruutetaan.
Oman ohjelman luominen
6
— Ohjelmoitu soitto
1
2
3
4
Vaihda toimintomuodoksi CD
painamalla CD-painiketta (tai
painelemalla FUNCTION-painiketta).
Painele PLAY MODE -painiketta
pysäytystilassa, kunnes näytössä
näkyy ”PGM”.
Valitse levy painamalla DISC SKIP
-painiketta (tai laitteen DISC 1 – 3 tai
DISC SKIP/EX-CHANGE -painiketta).
Painele . tai > (tai käännä laitteen
l L -säädintä) kunnes haluamasi
kappalenumero näkyy näytössä.
Painele MP3-audiokappaleita
ohjelmoidessasi ALBUM + tai – -painiketta
valitaksesi haluamasi albumin. Painele
sitten . tai > -painiketta (tai käännä
laitteen l L -säädintä), kunnes
haluamasi kappalenumero näkyy.
Levyalustan
numero
7
Kun haluat
ohjelmoida
Toista vaiheet
Muita kappaleita
samalta levyltä
4 ja 5
Muita kappaleita
muilta levyiltä
3–5
Paina N -painiketta.
Ohjelmoitu soitto alkaa.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
CD/MP3 – Soitto
Kaikista levyistä voi muodostaa enintään 25
halutussa järjestyksessä soivasta vaiheesta
koostuvan ohjelman.
Voit äänittää ohjelmoidut kappaleet tahdistetusti
kasetille (sivu 19).
Ohjelmoi lisää kappaleita.
Lopettaa
Painele PLAY MODE
ohjelmoidun soiton -painiketta pysäytystilassa,
kunnes ”PGM” katoaa.
Poistaa kappaleen
ohjelman lopusta
Paina CLEAR-painiketta
pysäytystilassa.
Vihjeitä
• Tekemäsi ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun
soiton päätyttyä. Jos haluat toistaa saman ohjelman
uudelleen, vaihda toimintomuodoksi CD painamalla
CD-painiketta (tai painelemalla
FUNCTION-painiketta). Paina sitten N painiketta. Ohjelma katoaa kuitenkin muistista, kun
levyalusta avataan.
• ”– –.– –” näkyy, kun CD-ohjelman kokonaisaika
ylittää 100 minuuttia tai kun on valittu
MP3-audiokappale.
Valittu kappalenumero
Kokonaissoittoaika (valittu
kappale mukaan lukien)
5
Paina ENTER-painiketta.
Kappale on ohjelmoitu.
Ohjelman vaihenumero näkyy ja sen
jäljessä on kokonaissoittoaika.
13FI
5
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
Esivalintanumero näkyy.
Viritin
Esivalintanumero
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää enintään 20 FM (ULA) -asemaa
ja 10 AM -asemaa. Voit virittää minkä tahansa
näistä asemista yksinkertaisesti valitsemalla
vastaavan esivalintanumeron.
Esivalintojen tekeminen
automaattisen virityksen
avulla
Voit virittää automaattisesti kaikki alueellasi
vastaanotettavissa olevat asemat ja tallentaa
haluamiesi asemien radiotaajuudet.
1
2
3
4
Vaihda toimintomuodoksi TUNER
painamalla TUNER BAND -painiketta
(tai painelemalla
FUNCTION-painiketta).
6
7
8
Paina + tai – -painiketta (tai käännä
laitteen – TUNING + -painiketta).
Taajuus muuttuu, kun järjestelmä hakee
asemaa. Haku päättyy automaattisesti, kun
asema on viritetty. Tällöin näytössä näkyy
”TUNED” ja ”STEREO” (FM-stereoohjelmalle).
Paina ENTER-painiketta.
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 2 – 7.
Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla
Voit virittää haluamiesi asemien radiotaajuudet
manuaalisesti ja tallentaa ne.
1
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Painele TUNING MODE -painiketta,
kunnes näytössä näkyy ”AUTO”.
Painele + tai – -painiketta (tai käännä
laitteen – TUNING + -säädintä)
valitaksesi haluamasi
esivalintanumeron.
2
3
4
5
Vaihda toimintomuodoksi TUNER
painamalla TUNER BAND -painiketta
(tai painelemalla
FUNCTION-painiketta).
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Painele TUNING MODE -painiketta,
kunnes ”AUTO” ja ”PRESET” katoavat
näytöstä.
Painele + tai – -painiketta (tai käännä
laitteen – TUNING + -säädintä)
virittääksesi haluamasi aseman.
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
Esivalintanumero näkyy.
6
Jos näytössä ei näy ”TUNED” eikä
haku pääty
Aseta haluamasi radioaseman taajuus
kohdan ”Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla” vaiheissa
3 – 8 selostetulla tavalla.
14FI
7
8
Painele + tai – -painiketta (tai käännä
laitteen – TUNING + -säädintä)
valitaksesi haluamasi
esivalintanumeron.
Paina ENTER-painiketta.
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 2 – 7.
Muut toiminnot
Toimi näin
Virittimen vastaanoton
parantaminen
Virittää
heikkosignaalisen
aseman
Toimi kohdassa ”Esivalintojen
tekeminen manuaalisen
virityksen avulla” annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Jos virittimen vastaanotto on heikko, katkaise CDsoittimesta virta CD:n virranhallintatoiminnolla.
CD-virta on tehtaalla asetettu päälle.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
Asettaa toisen
aseman olemassa
olevalle
esivalintanumerolle
Aloita uudelleen vaiheesta 2.
Painele vaiheen 5 jälkeen + tai –
-painiketta (tai käännä laitteen
– TUNING + -säädintä)
valitaksesi esivalintanumeron,
johon haluat tallentaa toisen
aseman.
1
Vaihda toimintomuodoksi CD painamalla
CD-painiketta.
2
Katkaise järjestelmästä virta painamalla
?/1 -painiketta.
3
Kun ”STANDBY” lakkaa vilkkumasta,
paina ?/1 -painiketta pitäen samalla x
-painikkeen alhaalla.
”CD POWER OFF” näkyy.
AM-viritysvälin vaihtaminen
(muut kuin Euroopan, Venäjän ja
Saudi-Arabian mallit)
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin
(tai joillakin alueilla 10 kHz:iin). Voit muuttaa
AM-viritysväliä virittämällä ensin jonkin AMaseman ja katkaisemalla sitten virran laitteesta.
Pidä laitteen TUNING MODE -painike
painettuna ja paina laitteen ?/1 -painiketta. Kun
muutat viritysväliä, kaikki AM-esiviritysasemat
pyyhkiytyvät muistista. Kun haluat palauttaa
välin, toista samat toimenpiteet.
Viritin
Kun haluat
CD:n virran kytkeminen päälle
Toista yllä kuvatut toimet, jolloin ”CD POWER
ON” näkyy.
Huomautuksia
• Kun ”CD POWER OFF” on valittuna, levyn
hakuaika kasvaa.
• Asetuksia ei voi muuttaa virransäästötilassa
(sivu 26).
Huomautus
AM-viritysväliä ei voi muuttaa virransäästötilassa
(sivu 26).
Vihjeitä
• Esiviritysasemat säilyvät muistissa noin
vuorokauden, vaikka verkkojohto irrotetaan tai
sattuu sähkökatko.
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
15FI
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko valitsemalla
esiviritysaseman tai virittämällä aseman käsin.
Muun kuin esiviritetyn
radioaseman kuunteleminen
— Käsiviritys
1
Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
— Esiviritys
2
Esiviritä radioasemat ensin virittimen muistiin
(katso kohtaa ”Radioasemien
esivirittäminen” sivulla 14).
3
1
2
3
4
Vaihda toimintomuodoksi TUNER
painamalla TUNER BAND -painiketta
(tai painelemalla
FUNCTION-painiketta).
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Painele TUNING MODE -painiketta,
kunnes näytössä näkyy ”PRESET”.
Painele + tai – -painiketta (tai käännä
laitteen – TUNING + -säädintä)
valitaksesi haluamasi esivalintaaseman.
Esivalintanumero
16FI
Taajuus
4
Vaihda toimintomuodoksi TUNER
painamalla TUNER BAND -painiketta
(tai painelemalla
FUNCTION-painiketta).
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Painele TUNING MODE -painiketta,
kunnes ”AUTO” ja ”PRESET” katoavat
näytöstä.
Painele + tai – -painiketta (tai käännä
laitteen – TUNING + -säädintä)
virittääksesi haluamasi aseman.
Huomautus
Kun siirrytään CD-toimintoon virittimeltä, levyn haku
voi kestää kauemmin. Aseta tällöin ”CD POWER ON”
CD-virranhallintatoiminnolla (sivu 15).
Vihjeitä
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
• Jos FM-stereo-ohjelmassa on staattista kohinaa,
painele FM MODE -painiketta, kunnes ”MONO”
näkyy. Tämän jälkeen lähetyksessä ei ole
stereoääntä, mutta kuuluvuus paranee.
• Painele edellä vaiheessa 3 TUNING MODE
-painiketta, kunnes ”AUTO” näkyy. Paina sitten + tai
– -painiketta (tai käännä laitteen – TUNING +
-säädintä). Taajuusosoitin muuttuu ja haku pysähtyy,
kun järjestelmä virittyy aseman kohdalle
(Automaattinen virittäminen).
• Kun haluat äänittää radio-ohjelmia, käytä
manuaalista äänitystä (sivu 20).
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
(Vain Euroopan malli)
Radiotietojärjestelmä (RDS) on lähetyspalvelu,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin ohella lisätietoja.
RDS on saatavilla vain FM (ULA) -asemilla.*
Viritin
Mikä radiotietojärjestelmä
on?
Huomautus
RDS saattaa toimia puutteellisesti, jos kuuntelet
asemaa, joka ei lähetä oikeanlaista RDS-signaalia tai
jos signaali on heikko.
* Kaikki FM (ULA) -asemat eivät tarjoa
RDS-palvelua. Ne eivät myöskään tarjoa samoja
palveluja. Jos et tunne RDS-järjestelmää, kysy
paikallisilta radioasemilta tietoja oman alueesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse yksinkertaisesti jokin asema FM
(ULA) -taajuusalueella.
Kun virität radion asemalle, joka tarjoaa RDSpalveluja, asemanimi näkyy näytössä.
RDS-tietojen tarkistaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Aseman nimi1) t Esiviritysnumero2) ja taajuus
t Kellonäyttö (kahdeksan sekunnin ajan) t
Tehosteen tila
1)
Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta oikein, aseman
nimi ei ehkä näy näytöllä.
2)
Esiviritysnumero näkyy vain jos radioasemat on
esiviritetty (sivu 14).
17FI
Kasetti – Soittaminen
Kasetin asettaminen
paikalleen
Kasetin soittaminen
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
1
Kun haluat soittaa molemmilla soittimilla
peräkkäin, painele PLAY MODE
-painiketta, kunnes ”RELAY” (Perättäinen
soitto)* näkyy näytössä.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
3
Valitse dekki A tai B painelemalla TAPE
A/B -painiketta.
2
Paina PUSH Z -painiketta.
Aseta soittimeen A tai B äänitetty/
äänityskelpoinen kasetti soitettava/
äänitettävä puoli eteenpäin.
Soitettava/
äänitettävä
puoli
eteenpäin.
Aseta kasetti paikalleen.
3
Paina TAPE-painiketta (tai painele
FUNCTION-painiketta) vaihtaaksesi
toimintomuodoksi TAPE.
Paina N -painiketta.
Kasetti alkaa soida.
* Kun dekin A etupuoli on toistunut, dekki B toistaa
etupuolen ja pysähtyy sitten.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina X -painiketta. Paina
uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Pikakelata
eteenpäin tai
taaksepäin
Paina m tai M -painiketta.
Poistaa kasetin
Paina laitteen PUSH Z -painiketta
pysäytystilassa.
Valittuna olevan tai seuraavan
kappaleen alun hakeminen
(AMS)*
Siirtyminen eteenpäin
Paina > -painiketta (tai käännä laitteen l
L -säädintä myötäpäivään) toiston aikana.
Näytössä näkyy ”TAPE A (tai TAPE B) >>>
+1”.
18FI
Siirtyminen taaksepäin
Paina . -painiketta (tai käännä laitteen l
L -säädintä vastapäivään) toiston aikana.
Näytössä näkyy ”TAPE A (tai TAPE B) <<<
–1”.
* AMS (Automaattinen-musiikkihaku)
Huomautuksia
Suosikki-CD-kappaleiden
äänittäminen kasetille
— Tahdistettu CD-TAPE-äänitys
Voit äänittää kokonaisen CD:n kasetille.
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
Äänitystaso säätyy automaattisesti.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
Aseta äänitettävissä oleva kasetti
dekkiin B. Valitse sitten dekki B
painelemalla TAPE A/B -painiketta.
Paina CD-painiketta ja aseta paikalleen
äänitettävä levy.
Jos soittimessa on jo levy, valitse levy
painamalla DISC SKIP/EX-CHANGE
-painiketta.
Kun haluat tallentaa albumin MP3-levyltä,
valitse ALBM painelemalla PLAY MODE
-painiketta. Valitse sitten haluamasi albumi
painelemalla ALBUM + tai – -painiketta
ennen jatkamista.
3
Paina CD SYNC -painiketta.
Dekki B asettuu äänityksen valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
4
Kasetti – Soittaminen/Kasetti – Äänittäminen
• AMS-toiminto ei välttämättä toimi oikein
seuraavissa tilanteissa:
– Kun kappaleiden välissä oleva äänittämätön kohta
on alle 4 sekunnin mittainen.
– Kun järjestelmä on sijoitettu television lähelle.
• Älä poista kasettia toiston äläkä tallennuksen aikana,
koska tämä voi vioittaa kasettia ja kasetinpidintä
peruuttamattomasti.
Kasetti – Äänittäminen
Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Äänitys alkaa. Kun äänitys on valmis, CDsoitin ja kasettisoitin pysähtyvät
automaattisesti.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Levyn äänittäminen määräämällä
kappalejärjestys
Voit äänittää pelkät CD-suosikkikappaleesi
ohjelmoidun soiton avulla. Tee vaiheiden 2 ja 3
välissä kohdan ”Oman ohjelman luominen”
(sivu 13) vaiheet 2 – 6.
19FI
Manuaalinen
äänittäminen kasetille
— Äänittäminen käsin
Voit äänittää kasetille vain haluamasi kohdat
CD:ltä, kasetilta tai radio-ohjelmasta.
Voit äänittää myös liitetyltä laitteelta (katso
kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen” sivulla 29).
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
Aseta äänitettävissä oleva kasetti
dekkiin B. Valitse sitten dekki B
painelemalla TAPE A/B -painiketta.
Valitse haluamasi äänityslähde
painamalla jotain seuraavista
painikkeista.
• CD: Äänittäminen tämän järjestelmän
CD-soittimelta.
• TAPE A/B: Äänittäminen tämän
järjestelmän kasettisoittimen äänituloon
A:lta.
• TUNER/BAND: Äänittäminen tämän
järjestelmän virittimeltä.
• AUDIO IN: Äänittäminen AUDIO IN
-liittimeen liitetyltä lisälaitteelta.
3
Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Dekki B asettuu äänityksen valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
4
Äänen säätäminen
Voit vahvistaa bassoa ja voimistaa ääntä.
Paina laitteen GROOVE-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
GROOVE ON* t GROOVE OFF
* Äänenvoimakkuus kasvaa, taajuuskorjaimen käyrä
muuttuu ja ”GROOVE” syttyy.
Lisäbassokaiuttimen
käyttäminen
(Vain MHC-GX555/RG575S/RG475S)
Voit käyttää lisäbassokaiuttimen ääntä
äänilähteen mukaisesti.
Paina laitteen SUBWOOFER ON/OFF
-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
SUB ON* t SUB OFF
* SUBWOOFER ON/OFF -merkkivalo syttyy.
Huomautus
Paina REC PAUSE/START -painiketta,
ja aloita sitten haluamasi
äänityslähteen toistaminen.
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Huomautuksia
• Äänityksen aikana ei voida kuunnella muita lähteitä.
• Äänitys pysähtyy jos vaihdat toiminnon.
Vihje
Äänitettäessä virittimeltä:
Jos virittimeltä tallentamisen aikana kuuluu kohinaa,
siirrä antennia vähentääksesi kohinaa.
20FI
Äänen säätö
Sammuta SUBWOOFER ON/OFF -merkkivalo, jos
järjestelmään ei ole liitetty lisäbassokaiutinta.
Vihje
Etukaiuttimiin liitetyn lisäbassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta voidaan säätää VOLUME +/–
-säätimellä (tai laitteen VOLUME-säätimellä).
Äänitehosteen
valitseminen
Tehosteen valitseminen
musiikkivalikosta
Valitse haluamasi esiviritys painelemalla
EQ-painiketta (tai laitteen PRESET EQ
-painiketta).
Näytössä näkyy valinnan nimi.
Katso taulukkoa ”Äänitehostevalinnat”.
Paina laitteen EFFECT ON/OFF -painiketta.
Voit säätää ääntä nostamalla tai laskemalla
tiettyjen taajuusalojen tasoa ja tallentamalla
muistiin enintään kolme omaa tiedostoa
(P FILE).
Valitse ennen käyttöä äänen korostus, jonka
haluat äänen perustaksi.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
Äänitehostevalinnat
Valitse taajuusalue painelemalla EQ
BAND -painiketta. Säädä sitten taso
kääntämällä – EQ + -säädintä.
Taajuusalue
Näytössä näkyy ”SURR”, jos valitset tehosteen,
jossa käytetään surround-tehostetta.
Äänen säätö
Äänitehosteen käytön
lopettaminen
Graafisen
taajuuskorjaimen
säätäminen ja
tallentaminen
Taajuustaso
EQ
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
REGGAE
SALSA
SAMBA
2
Pidä P FILE -painike painettuna.
Oman tiedoston numero näkyy.
3
4
Valitse P FILE 1 – 3, johon haluat
tallentaa taajuuskorjaimen asetukset,
painelemalla P FILE -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”COMPLETE”.
Asetus tallentuu automaattisesti vaiheessa 3
valittuna omana tiedostona.
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Noutaa oman
tiedoston
P FILE -painiketta toistuvasti
valitaksesi haluamasi oman
tiedoston numeron.
Lopettaa oman
EFFECT ON/OFF -painiketta
tiedoston käytön toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
”EFFECT OFF”.
21FI
Surround-tehosteen
valitseminen
Paina laitteen SURROUND-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:
SURROUND ON (SURR)
Laulaminen mukana:
Karaoke
(Vain Etelä-Amerikan malli)
Voit laulaa mukana liittämällä lisävarusteena
saatavan mikrofonin. Tee toiminto laitteen
painikkeiden avulla.
Y
SURROUND OFF (pois päältä)
Karaoken käyttäminen
1
2
3
Hiljennä mikrofonin säätötasoa
kääntämällä MIC LEVEL -säädin
asentoon MIN.
Liitä lisävarusteena saatava mikrofoni
MIC-liittimeen.
(Vain Meksikon malli)
Valitse haluamasi karaoketehoste
painelemalla MULTIPLEX-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
MPX L t MPX R t MPX OFF
Kun haluat laulaa multiplex-CD-levyn
karaokea, valitse ”MPX L” tai ”MPX R”.
4
5
Aloita musiikin soitto.
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta
kääntämällä MIC LEVEL -säädintä.
Lopetettuasi
Käännä MIC LEVEL -säädin asentoon MIN ja
irrota mikrofoni MIC-liittimestä.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Lopettaa
karaoken
käyttämisen*
Käännä MIC LEVEL -säädin
asentoon MIN ja irrota mikrofoni
MIC-liittimestä. Painele sitten
MULTIPLEX-painiketta, kunnes
”m” katoaa näkyvistä.
Säätää
mikrofonin
kaikua*
Säädä kaikutehostetta kääntämällä
ECHO LEVEL -säädintä. Kun
haluat lopettaa kaiun käyttämisen,
käännä ECHO LEVEL -säädin
asentoon MIN.
Käyttää CD-Glevyjä*
Käynnistä televisio ja valitse
haluamasi videotulo.
* Vain Meksikon malli
22FI
Äänien miksaaminen ja
äänittäminen
Voit ”miksata” ääniä toistamalla jotakin laitetta
ja laulamalla tai puhumalla mikrofoniin (ei
kuulu varusteisiin).
Miksatun äänen voi tallentaa kasetille.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
Paina äänitettävän lähteen
toimintopainiketta (esim. CD).
Kun haluat äänityslähteeksi TAPE A,
painele TAPE A/B -painiketta, kunnes
TAPE A on valittu.
3
Äänen säätö
2
Valmistele haluamasi miksauslähde.
Aseta sitten äänitettävissä oleva
kasetti dekkiin B ja valitse dekki B
painelemalla TAPE A/B -painiketta.
Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Dekki B asettuu äänityksen valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
4
Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Aloita sitten laulaminen, puhuminen tai
haluamasi lähteen toistaminen.
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Huomautus
Mikrofoni ei toimi, kun kasettinauhuri tekee AMStoimintoa (sivu 18).
Vihjeitä
• Jos ilmenee akustista takaisinsyöttöä (kiertoa), siirrä
mikrofonia kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntausta.
• Jos haluat äänittää ääntäsi vain mikrofonin kautta,
voit tehdä tämän valitsemalla CD-toiminnon ja
olemalla toistamatta levyä.
• Kun laitteeseen syötetään voimakkaita
äänisignaaleja, laite säätää äänitystasoa
automaattisesti estääkseen äänitettävän signaalin
vääristymisen (Tason automaattinen säätö).
23FI
Herääminen musiikkiin
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin
— Uniajastin
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan virran
haluamasi ajan kuluttua ja nukahtaa musiikin
soittoon.
Paina SLEEP-painiketta.
— Soittoajastin
Voit järjestää itsellesi musiikkiherätyksen
ennalta määrättynä aikana. Varmista, että
kellonaika on asetettu (katso kohtaa ”Kellonajan
asettaminen” sivulla 9).
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
1
• CD: Aseta levy paikalleen. Jos haluat
aloittaa tietystä kappaleesta, luo ohjelma
(katso kohtaa ”Oman ohjelman
luominen” sivulla 13).
• Kasetti: Aseta paikalleen kasetti siten,
että soitettava puoli osoittaa itseesi päin.
• Viritin: Viritä esiviritetty radioasema
(katso kohtaa ”Radion
kuunteleminen” sivulla 16).
Joka kerta kun painat painiketta, minuuttinäyttö
(sammutusaika) muuttuu seuraavasti:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
* Järjestelmä sammuu automaattisesti 100 minuutin
kuluttua tai kun valittu levy tai kasetti lakkaa
soimasta.
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Tarkistaa jäljellä SLEEP-painiketta kerran.
olevan ajan*
Muuttaa
sammutusaikaa
SLEEP-painiketta toistamiseen
valitaksesi haluamasi ajan.
Lopettaa
uniajastimen
käytön
SLEEP-painiketta, kunnes
näytössä näkyy ”SLEEP OFF”.
* Jos teet valinnan ”AUTO”, jäljellä olevaa aikaa ei
voi tarkistaa.
Valmistele soitettava äänilähde.
2
3
4
Säädä äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME +/– -painiketta.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Valitse ”PLAY SET” painelemalla .
tai > -painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
5
Aseta soiton aloitusaika.
Aseta tuntilukema painelemalla . tai
> -painiketta. Paina sitten ENTERpainiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Painele . tai > -painiketta
asettaaksesi minuuttilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Huomautus
Älä tee valintaa ”AUTO” äänittäessäsi tahdistetusti
kasetille.
Vihje
Uniajastinta voi käyttää, vaikka kellonaikaa ei olisi
asetettu.
6
7
Aseta soiton lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 5.
Painele . tai > -painiketta, kunnes
haluamasi äänilähde näkyy näytössä.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
24FI
8
Paina ENTER-painiketta.
Ajastintyyppi (”PLAY TIMER”),
aloitusaika, lopetusaika ja äänilähde
näkyvät vuorotellen, minkä jälkeen näyttö
palaa alkuperäiseen tilaansa.
9
Sammuta järjestelmä painamalla ?/1
-painiketta.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Aktivoida
ajastimen/tarkistaa
asetuksen
1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT -painiketta.
2 Painele . tai >
Muuttaa asetuksen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Lopettaa ajastimen 1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT -painiketta.
käytön
2 Painele . tai >
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”TIMER OFF”. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Huomautuksia
— Äänitysajastin
Voit äänittää esiviritettyjä radioasemia ennalta
määrättynä aikana.
Ajastinäänityksen tekemistä varten radioasema
on ensin esiviritettävä (katso kohtaa
”Radioasemien esivirittäminen” sivulla 14) ja
kellonaika asetettava (katso kohtaa ”Kellonajan
asettaminen” sivulla 9).
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
1
2
3
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Valitse ”REC SET” painelemalla .
tai > -painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
4
• Soittoajastinta ja äänitysajastinta ei voi käynnistää
samaan aikaan.
• Jos soittoajastinta ja uniajastinta käytetään
samanaikaisesti, uniajastimella on etusija.
• Jos järjestelmä on päällä määritettynä aikana,
toistoajastin ei käynnisty.
• Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus
perutaan manuaalisesti.
Vihje
Viritä esiviritetty radioasema (katso
kohtaa ”Esiviritetyn aseman
kuunteleminen” sivulla 16).
Ajastin
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”PLAY SELECT”.
Paina sitten
ENTER-painiketta.
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
Aseta äänityksen aloitusaika.
Painele . tai > -painiketta
asettaaksesi tuntilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Painele . tai > -painiketta
asettaaksesi minuuttilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
5
Järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen määritettyä
aikaa.
Aseta soiton lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 4.
Ajastintyyppi (”REC TIMER”), aloitusaika
näkyy näytössä ja sen jäljessä näkyvät
lopetusaika ja äänitettävä esiviritetty
radioasema (esim. ”TUNER FM 5”), minkä
jälkeen näyttö palaa alkuperäiseen tilaansa.
6
7
Aseta soittimeen B äänityskelpoinen
kasetti.
Katkaise järjestelmästä virta
painamalla ?/1 -painiketta.
Jatkuu
25FI
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Aktivoida
ajastimen/tarkistaa
asetuksen
1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT -painiketta.
2 Painele . tai >
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”REC SELECT”.
Paina sitten
ENTER-painiketta.
Muuttaa asetuksen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Lopettaa ajastimen 1 Paina CLOCK/TIMER
käytön
SELECT-painiketta.
2 Painele . tai >
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”TIMER OFF”. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Soittoajastinta ja äänitysajastinta ei voi käynnistää
samaan aikaan.
• Jos äänitysajastinta, soittoajastinta ja uniajastinta
käytetään samanaikaisesti, uniajastimella on etusija.
• Jos järjestelmä on päällä asetettuna aikana, uniajastin
ei käynnisty.
• Äänenvoimakkuus vaimenee äänityksen ajaksi
pienimpään arvoon.
• Tallennusajastin peruuntuu automaattisesti, kun
tallennusajastin on aktivoitunut.
Näyttö
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila
Esittelymuoto (näyttöikkuna ja painikkeet
palavat ja vilkkuvat, vaikka järjestelmän virta on
katkaistu) ja kellonäyttö voidaan kytkeä pois
käytöstä virrankulutuksen minimoimiseksi
valmiustilan aikana (Virransäästötila).
Painele DISPLAY-painiketta järjestelmän
virran ollessa katkaistu, kunnes
esittelynäyttö tai kellonäyttö katoaa.
Virransäästötilan käytön
lopettaminen
Paina DISPLAY-painiketta järjestelmän ollessa
poissa päältä. Joka kerta kun painat painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Esittelynäyttö t Kellonäyttö* t Ei näyttöä
(Virransäästötila)
* Kello näkyy vain, jos olet asettanut kellonajan.
Huomautus
Seuraavia toimintoja ei voi tehdä virransäästötilassa.
– kellonajan asettaminen
– AM-viritysvälin vaihtaminen (muut kuin Euroopan,
Venäjän ja Saudi-Arabian mallit)
– laitteen käynnistäminen toimintopainikkeita
painamalla (esim. CD)
– CD-virranhallintatoiminnon muuttaminen
Vihjeitä
• Ajastin toimii myös virransäästötilassa.
• ?/1 -merkkivalo palaa myös virransäästötilassa.
26FI
Levyä koskevien tietojen
katselu näytöltä
Kokonaissoittoajan ja nimien
tarkistaminen
Voit tarkistaa valitun kappaleen tai levyn
soittoajan ja jäljellä olevan ajan.
Kun laitteessa on MP3-audiokappaleita
sisältävä levy, myös levylle tallennetut tiedot
kuten nimikkeet voidaan tarkistaa.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Jäljellä olevan ajan ja nimien
tarkistaminen
Paina DISPLAY-painiketta pysäytystilassa.
x Normaali toisto
Hakemistonäyttö1) tai levyn albumien
kokonaismäärä2) tai valitun albumin
kappaleiden kokonaismäärä2) t Albumin
nimi2) tai teoksen nimi2) t Kellonäyttö
(kahdeksan sekunnin ajan) t Tehosteen tila
1)
Paina DISPLAY-painiketta normaaliin
soiton aikana.
1)
2)
3)
”– –.– –” näkyy soitettaessa MP3-audiokappaleita.
”– –.– –” näkyy ALL DISCS, SHUFFLE -muodolla
ja ohjelmoidun soiton muodolla sekä soitettaessa
MP3-audiokappaleita.
ID3-merkinnnän tiedot näkyvät toistettaessa
ID3-merkinnän versiolla 1 tai versiolla 2 varustettua
kappaletta. ID3-merkintä näyttää kappaleen nimen,
albumin nimen ja esiintyjän nimitiedot.
2)
x Ohjelmoitu soitto
Ohjelman viimeisen kappaleen numero ja
kokonaissoittoaika t Ohjelman kappaleiden
kokonaismäärä (viiden sekunnin ajan) t
Teoksen nimi* t Kellonäyttö (kahdeksan
sekunnin ajan) t Tehosteen tila
Näyttö
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Valitun kappaleen numero ja kulunut toistoaika
t Valitun kappaleen numero ja jäljellä oleva
aika1) t Levyn jäljellä oleva aika2) t
Kappaleen nimi ja esiintyjän nimi (vain MP3audiokappaleita sisältävä levy3)) t Albumin
nimi (vain MP3-audiokappaleita sisältävä
levy3)) t Kellonäyttö (kahdeksan sekunnin
ajan) t Tehosteen tila
Hakemistonäyttö = Sisällysluettelo, näyttää valitun
levyn numeron, levyn kappaleiden kokonaismäärän
ja levyn kokonaissoittoajan.
MP3-audiokappaleita sisältävillä levyillä albumin
nimi tai teoksen nimi ei ehkä näy riippuen
toistomuodosta.
* MP3-kappaleita sisältävät levyt
Huomautuksia
• MP3-audiokappaleita sisältävän levyn
kokonaissoittoaika ei näy.
• ID3-merkintä koskee versiota 1 ja versiota 2.
• Jos toistettavalla MP3-audiokappaleella on
ID3-merkintä, ID3-merkinnän tiedot näkyvät.
• Seuraavissa tapauksissa kappaleen kulunut
toistoaika, ja jäljellä oleva aika eivät ehkä näy oikein.
– kun toistetaan VBR (vaihtuva bittinopeus)
MP3-audiokappaletta.
– on kelattu eteenpäin tai taaksepäin.
• Venäjän mallissa MP3 ja ID3-merkinnän tiedot
voivat näkyä kyrillisinä merkkeinä. Merkit eivät
ehkä kuitenkaan näy oikein koodaus-/
kirjoitusohjelmasta tai tallennuslaitteesta johtuen.
27FI
Virtavalon muuttaminen
Viritintä koskevien
tietojen katselu näytöltä
Paina laitteen ILLUMINATION-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, virtavalo
muuttuu seuraavasti:
MHC-GX555/RG575S/RG475S/RG470
PATTERN 1 t PATTERN 2 t PATTERN 3
t ILLUM OFF
MHC-GX355/RG255/RG270/RG170
ILLUM ON y ILLUM OFF
Paina DISPLAY-painiketta radion
kuuntelun aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Aseman nimi1) t Esiviritysnumero2) ja taajuus
t Kellonäyttö (kahdeksan sekunnin ajan) t
Tehosteen tila
1)
2)
28FI
vain Euroopan malli
Esiviritysnumero näkyy vain jos radioasemat on
esiviritetty (sivu 14).
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä lisälaitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua ohjekirjaa.
Kuvissa käytetään Pohjois-Amerikan mallia.
Analoginen lisälaite
Lisävarusteena saatavan analogisen
laitteen audiolähdön liittimestä
Lisälaitteet
A AUDIO IN -liittimeen
Liitä lisävarusteena saatava analoginen laite
(kannettava audiosoitin tms.) tähän liittimeen
äänijohdolla (ei kuulu varusteisiin). Näin voit
äänittää tai kuunnella laitteen ääntä tässä
järjestelmässä.
Huomautus
Painele VOLUME – -painiketta (tai käännä laitteen
VOLUME-säädintä vastapäivään)
äänenvoimakkuuden vähentämiseksi ennen
äänijohdon (ei kuulu varusteisiin) liittämistä.
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen
1
Liitä äänijohto (ei kuulu varusteisiin). Katso
”Lisälaitteiden liittäminen”.
2
Painele FUNCTION-painiketta (tai laitteen
AUDIO IN -painiketta), kunnes ”AUDIO IN”
tulee näkyviin.
3
Aloita liitetyn laitteen toistaminen.
Liitetyn laitteen äänen
äänittäminen
1
2
Liitä äänijohto (ei kuulu varusteisiin).
Aloita äänittäminen manuaalisesti. Katso
kohtaa ”Manuaalinen äänittäminen
kasetille” sivulla 20.
Huomautuksia
• Jos liitetyssä laitteessa on AVLS
(äänenvoimakkuuden automaattinen
rajoitusjärjestelmä) -toiminto, kytke toiminto pois
päältä ennen AUDIO IN -toiminnon käyttämistä.
Muutoin joudut lisäämään kaiuttimen
äänenvoimakkuutta, mikä voi vääristää ääntä.
• Jos liitetyssä laitteessa on BASS BOOST tai MEGA
BASS -toiminto, kytke toiminto pois päältä ennen
AUDIO IN -toiminnon käyttämistä. Muutoin
kaiuttimen ääni voi vääristyä.
29FI
Yleistä
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden
korjaustoimia
Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
toimi seuraavasti:
1
Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on
liitetty oikein ja liitännät ovat lujat.
2
Etsi ongelma alla olevasta tarkistuslistasta
ja tee tarvittavat korjaavat toimet.
Jos ongelma ei poistu tekemällä kaikki yllä
mainitut toimet, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Kun ?/1 -merkintä vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista
seuraavat seikat.
• Jos järjestelmässä on jännitteen valitsin,
onko se oikeassa asennossa?
Tarkista alueellasi käytettävä jännite ja
varmista sitten, että jännitteen valitsin on
oikeassa asennossa.
• Onko kaiuttimien + ja – johdot kytketty
oikosulkuun?
• Käytätkö vain järjestelmän omia
kaiuttimia?
• Tukkiiko jokin järjestelmän takana olevat
tuuletusaukot?
Tarkista kaikki edellä mainitut seikat ja tee
tarvittavat korjaukset. Kun ?/1 -merkkivalo
lakkaa vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin ja
kytke virta järjestelmään. Jos merkkivalo
vilkkuu edelleen tai jos vikaa ei löydy yllä
mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Näyttö alkaa vilkkua heti kun virtajohto
kytketään, vaikka järjestelmään ei ole kytketty
virtaa (katso vaihe 6 kohdassa ”Järjestelmän
liittäminen” (sivu 6)).
• Paina DISPLAY-painiketta kaksi kertaa laitteen
ollessa pois päältä. Esittely katoaa näytöstä.
Näytössä näkyy ”– –:– –”.
• On tapahtunut sähkökatko. Aseta kellonaika
(sivu 9) ja ajastin (sivut 24 ja 25) uudelleen.
Kellonajan asetus/radion esiviritys/
ajastinasetus on kadonnut.
• Tee seuraavat toimet uudelleen:
– ”Kellonajan asettaminen” (sivu 9)
– ”Radioasemien esivirittäminen” (sivu 14)
– ”Nukahtaminen musiikkiin” ja ”Herääminen
musiikkiin” (sivu 24)
– ”Radio-ohjelmien ajastinäänitys” (sivu 25)
Ei ääntä.
• Paina VOLUME +/– -painiketta tai käännä
laitteen VOLUME-säädintä myötäpäivään.
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Tarkista kaiutinliitännät (sivu 6).
• Äänitysajastimen aikana ei kuulu ääntä.
Ääni kuuluu vain toiselta kanavalta tai
vasemman ja oikean kaiuttimen
äänenvoimakkuus on epätasapainossa.
• Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
• Liitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Äänessä ei ole bassoa.
• Varmista, että kaiuttimien + ja – -liittimet on
oikein liitetty.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteestä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon kohinasuodatin (saatavilla
alan liikkeistä).
Ajastinta ei voida asettaa.
• Aseta kellonaika uudelleen (sivu 9).
Ajastin ei toimi.
• Tarkista ajastinasetus ja aseta oikea kellonaika
(sivut 25 ja 26).
• Lopeta uniajastimen käyttö (sivu 24).
30FI
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista este.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
• Sijoita järjestelmä kauemmas loisteputkista.
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
• Etelä-Amerikan malli: Siirrä mikrofoni
kauemmas kaiuttimista tai muuta mikrofonin
suuntausta.
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
• Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos värihäiriöt
eivät poistu, sijoita kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
CD/MP3-soitin
Levyalusta ei sulkeudu.
• Aseta levy oikein.
• Sulje alusta aina painamalla laitteen Z
-painiketta. Alustan sulkeminen sormin voi
aiheuttaa soittimen toimintahäiriön.
Levy ei tule ulos soittimesta.
• Levyä ei voi poistaa soittimesta tahdistetun
CD-äänityksen aikana. Lopeta tahdistettu CDäänitys painamalla x -painiketta. Poista sitten
levy soittimesta painamalla laitteen Z -painiketta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kuvaa ei ole (vain Meksikon malli).
• Varmista, että laite on liitetty oikein.
• Varmista, että olet liittänyt laitteen television
videon tuloliittimeen (sivu 7).
• Varmista, että televisio on kytketty päälle ja että
käytät televisiota oikein.
• Varmista, että olet valinnut television videotulon
siten, että voit nähdä laitteen lähettämän kuvan.
• Järjestelmä on NTSC-värijärjestelmän mukainen.
Varmista, että televisio on NTSC (väri)
-järjestelmän mukainen.
• Vaihda toimintomuodoksi CD painamalla
CD-painiketta (tai painelemalla
FUNCTION-painiketta).
Levyn hakuaika on pitkä.
• Valitse ”CD POWER ON” CD :n
virranhallintatoiminnolla (sivu 15).
Ääni hyppää.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 35).
• Vaihda levy.
• Yritä siirtää järjestelmä värinättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevalle pöydälle).
• Yritä siirtää kaiuttimet kauemmas järjestelmästä
tai sijoittaa ne erillisille jalustoille. Kun kuuntelet
bassoääntä sisältävää kappaletta suurella
äänenvoimakkuudella, kaiuttimien värinä voi
aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Soitto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Palaa tavalliseen soittoon painelemalla PLAY
MODE -painiketta, kunnes sekä ”PGM” että
”SHUF” katoavat näytöstä.
Vianetsintä
Levyalusta ei aukea ja näytössä näkyy
”LOCKED”.
• Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Soitto ei ala.
• Avaa levyalusta ja tarkista, onko levy asetettu
paikalleen.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 35).
• Vaihda levy.
• Aseta levy, jonka voi soittaa tällä järjestelmällä
(sivu 4).
• Aseta levy oikein.
• Aseta levy alustalle tekstipuoli ylöspäin.
• Poista levy soittimesta ja pyyhi levyllä oleva
kosteus pois. Anna sitten järjestelmän olla virta
kytkettynä muutaman tunnin ajan, kunnes kosteus
on haihtunut.
• Käynnistä soitto painamalla N -painiketta.
MP3-kappaletta ei voi toistaa.
• Äänitystä ei ole tehty ISO9660 level 1 tai level 2
tai Joliet-muodossa mukaisessa muodossa
laajennetussa.
• MP3-audiokappaleella ei ole tiedostopäätettä
”.MP3”.
• Tietoja ei ole tallennettu MP3-muodossa.
• Muita kuin MPEG 1 Audio Layer-3 -tiedostoja
sisältäviä levyjä ei voi toistaa.
MP3-kappaleiden toistaminen kestää
kauemmin kuin muiden.
• Kun järjestelmä on lukenut kaikki levyn
kappaleet, soitto voi kestää tavallista kauemmin,
jos:
– levyllä on hyvin paljon albumeita tai kappaleita.
– albumien ja kappaleiden muodostama rakenne
on hyvin monimutkainen.
Jatkuu
31FI
Albumin nimi, kappaleen nimi ja ID3merkinnät eivät näy oikein.
• Käytä levyä ISO9660 level 1, level 2 tai
laajennetun Joliet-formaatin mukaista levyä.
• Levyn ID3-merkintä ei ole versiota 1 eikä 2.
• ID3-merkinnöistä korkeintaan 30 merkkiä
näytetään.
• Järjestelmä osaa näyttää seuraavat merkit:
– Isot kirjaimet (A – Z)
– Numerot (0 – 9)
– Symbolit (’< > * + , – / @ [ \ ] _)
Muita merkkejä ei ehkä voi näyttää oikein.
Viritin
Huomattavaa surinaa tai kohinaa/asemien
vastaanotto ei onnistu. (”TUNED” ja
”STEREO” vilkkuvat näytössä”.)
• Aseta oikea taajuusalue ja taajuus (sivu 14).
• Liitä antenni oikein (sivu 7).
• Hae parhaan vastaanoton tuottava sijainti ja
asento ja asenna antenni uudelleen. Jos
vastaanottoa ei saada hyväksi, suosittelemme alan
liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
• Varusteisiin kuuluva FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se mahdollisimman pitkäksi.
• Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiutinjohdosta.
• Katkaise ympärillä olevista sähkölaitteista virta.
• Valitse ”CD POWER OFF” CD :n
virranhallintatoiminnolla (sivu 15).
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida vastaanottaa
stereona.
• Painele FM MODE -painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”STEREO”.
Kasettisoitin
Kasetti ei äänity eikä soi tai äänentaso laskee.
• Päät ovat likaiset. Puhdista ne (sivu 35).
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 35).
Kasetti ei pyyhkiydy kokonaan.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 35).
32FI
Huomattavaa värinää tai huojuntaa tai ääni
katoaa.
• Vetoakselit tai vastarullat ovat likaiset. Puhdista
ne (sivu 35).
Kohina lisääntyy tai korkeat taajuudet
katoavat.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 35).
Kasetille ei voida äänittää.
• Soittimessa ei ole kasettia. Aseta kasetti
soittimeen.
• Kasetin kieleke on irrotettu. Peitä murrettu
kieleke teipillä (sivu 35).
• Kasetti on kelautunut loppuun.
Jos järjestelmä ei toimi oikein
näiden toimenpiteiden tekemisen
jälkeenkään, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
3
Irrota virtajohto.
4
Paina x, ILLUMINATION ja
DISC 1 -painiketta samanaikaisesti.
Liitä virtajohto uudelleen.
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Järjestelmä on palautettu tehtaan asetuksiin.
Tehdyt asetukset kuten esiviritysasemat,
kellonaika ja ajastin on tehtävä uudelleen.
Huomautus
Järjestelmää ei voi palauttaa tehdasasetuksiin
virransäästötilassa (sivu 26).
Ilmoitukset
Käytön aikana näytössä voi näkyä tai vilkkua
jokin seuraavista ilmoituksista.
CD/MP3
NO DISC
Soittimessa ei ole levyä tai soittimeen on asetettu
levy, jota ei voi soittaa tällä järjestelmällä (kuten
DVD, VCD tai CD-ROM, jolla ei ole MP3audiokappaleita).
NO STEP
Ohjelman kaikki kappaleet on poistettu.
OVER
Levyn loppu on saavutettu painettaessa M
-painiketta soiton tai tauon aikana.
PUSH STOP
PLAY MODE -painiketta painettiin toiston aikana.
Ajastin
PUSH SELECT
Yritettiin asettaa kellonaika tai ajastin
ajastintoiminnon aikana.
SET CLOCK
Yritettiin valita ajastin, vaikka kellonaikaa ei ole
asetettu.
SET TIMER
Yritettiin valita ajastin, vaikka toistoajastinta tai
äänitysajastinta ei ole asetettu.
TIME NG
Toistoajastimen tai äänitysajastimen aloitus- ja
lopetusaika on asetettu samaksi.
Muut
NOT IN USE
Painettiin virheellistä painiketta.
READING
Järjestelmä lukee levyn tietoja. Joitakin painikkeita
ei voi käyttää.
Viritin
Vianetsintä
STEP FULL
Yritettiin ohjelmoida 26 tai useampia kappaleita
(vaiheita).
COMPLETE
Ennalta asetettu toiminto on päättynyt normaalisti.
Kasetti
NO TAB
Kasetille ei voida äänittää, koska kasetin kieleke on
poistettu.
NO TAPE
Kasettisoittimessa ei ole kasettia.
33FI
Kaiutinjärjestelmä
Lisätietoja
Varotoimet
Käyttöjännite
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen käyttämä
jännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.
Turvallisuus
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun se
on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa jotakin tai kaatuu
nestettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
laitteen käyttöä.
• Virtajohdon vaihtaminen on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoitus
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi;
– Äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
– Pölylle tai lialle
– Huomattavalle kosteudelle
– Tärinälle
– Suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahroja tai sen väri saattaa lähteä.
Kuumeneminen
• Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana,
kyseessä ei ole vika.
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto estääksesi järjestelmän kuumenemisen.
• Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä- sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
• Älä peitä tuulettimen ilma-aukkoja estääksesi
vikatilan.
34FI
(Ei koske Meksikon mallia)
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten television kuva voi vääristyä magneettisesti. Jos
näin käy, sammuta televisio kertaalleen ja kytke virta
takaisin päälle 15 – 30 minuutin kuluttua.
Jos tämä ei paranna vastaanottoa, sijoita
kaiutinjärjestelmä kauemmas televisiosta.
(Vain Meksikon malli)
Jos televisioruudun lähellä esiintyy
värien epätasaisuutta
Etukaiuttimet voidaan sijoittaa television lähelle,
koska etkaiutinjärjestelmä on magneettisesti suojattua
tyyppiä. Televisioruudulla voi silti näkyä värivirheitä
riippuen television tyypistä.
Jos värien epätasaisuutta esiintyy...
Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua. Sijoita oikea kaiutin
laitteen oikealle ja vasen kaiutin laitteen vasemmalle
puolelle.
Jos värien epätasaisuutta esiintyy
vieläkin...
Sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Tärkeä huomautus
Huomautus: Tämä järjestelmä pystyy näyttämään
paikallaan pysyvän videokuvan tai ruutunäytön
kuvan televisioruudussa pysyvästi. Jos paikallaan
pysyvä videokuva tai näyttöruudun kuva jätetään
TV-ruutuun pitkäksi aikaa, televisioruutu saattaa
vahingoittua pysyvästi. Projektiotelevisiot
vahingoittuvat herkästi.
Käyttö
• Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, CD-soittimen sisällä olevan linssin
pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy,
järjestelmä ei toimi oikein. Poista levy soittimesta ja
anna järjestelmän olla virta kytkettynä noin tunnin
ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
• Poista kaikki levyt soittimesta, kun siirrät
järjestelmää.
Jos järjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomautuksia levyistä
Käytettäessä yli 90 minuutin kasettia
• Puhdista levy ennen soittoa puhdistusliinalla. Pyyhi
levy keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä liuottimia kuten bentseeniä, tinneriä,
liikkeissä myytäviä puhdistusaineita äläkä
vinyylisille LP-levyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
• Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä kuten lämminilmakanavilta. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
• Jos käytät levyä, jonka tekstipuolella on liimaa tai
vastaavaa tahmeaa ainetta tai levyä, jonka etiketin
painatuksessa on käytetty erikoismustetta, levy tai
etiketti voi tarttua laitteen sisällä oleviin osiin. Jos
näin käy, levyä ei ehkä voi poistaa soittimesta.
Seurauksena voi olla myös laitteen vioittuminen.
Tarkista ennen levyn käyttöä, että sen tekstipuoli ei
ole tahmea.
Seuraavan tyyppisilevyjei tule käyttää:
– Vuokrattua tai käytettyä levyä, jossa tarran
kiinnittämiseen käytetty liima ulottuu tarran
reunan yli. Levyllä olevan tarran reuna on tahmea.
– Levy, jossa on erikoismusteella tehty painatus,
joka tuntuu tahmealle.
• Tällä laitteella ei voi soittaa epätavallisen (esim.
sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä. Tämä voi
vioittaa laitetta. Älä käytä tällaisia levyjä.
Nauha on hyvin joustavaa. Älä vaihda usein
nauhatoimintoja kuten soitto, pysäytys ja pikakelaus.
Nauha voi sotkeutua kasettinauhuriin.
Puhdista kotelo, pinnat ja säätimet pehmeällä laimeaan
pesuliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
mitään hankaustyynyä, tahranpoistoainetta tai liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Puhdista nauhapäät aina 10 käyttötunnin jälkeen.
Puhdista nauhapäät aina ennen tärkeän nauhoituksen
aloittamista ja soitettuasi vanhaa kasettia. Käytä
erikseen myytävää kuivatyyppistä tai märkätyyppistä
puhdistuskasettia. Katso tarkat ohjeet puhdistuskasetin
käyttöohjeista.
Nauhapäiden demagnetointi
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvat metalliosat aina 20 – 30 käyttötunnin jälkeen
erikseen myytävällä demagnetointikasetilla. Katso
tarkat ohjeet demagnetointikasetin käyttöohjeista.
Lisätietoja
Pintojen puhdistaminen
Nauhapäiden puhdistaminen
Kasetin tallentaminen pysyvästi
Murra kasetin A- tai B-puolen kieleke kuvan
osoittamalla tavalla tahattoman päälleäänityksen
estämiseksi.
Irrota kasetin
kieleke
Jos haluat myöhemmin äänittää kasetille, peitä
murrettu kieleke teipillä.
Ennen kasetin asettamista
kasettinauhuriin
Poista nauhan löysyys. Muutoin nauha voi sotkeutua
kasettinauhurin osiin ja vioittua.
35FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Pohjois-Amerikan malli:
MHC-GX555
Etukaiutin
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
145 + 145 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Harmoninen kokonaissärö alle 0,07%
(6 ohmia, 1 kHz, 80 W)
Lisäbassokaiutin
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
170 wattia
(6 ohmia 80 Hz,
10% THD)
Harmoninen kokonaissärö alle 0,07%
(6 ohmia, 80 Hz, 90 W)
MHC-GX355
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
150 + 150 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Harmoninen kokonaissärö alle 0,07%
(6 ohmia, 1 kHz, 80 W)
Kanadan malli:
MHC-GX255
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
65 + 65 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Harmoninen kokonaissärö alle 0,07%
(6 ohmia, 1 kHz, 40 W)
Euroopan ja Venäjän mallit:
MHC-RG475S
Etukaiutin
DIN-lähtöteho (nimellinen):
110 + 110 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
140 + 140 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
280 + 280 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Lisäbassokaiutin
DIN-lähtöteho (nimellinen):
130 wattia
(6 ohmia 80 Hz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
160 wattia
(6 ohmia 80 Hz,
10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
320 wattia
(6 ohmia 80 Hz,
10% THD)
MHC-RG470
DIN-lähtöteho (nimellinen):
110 + 110 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
140 + 140 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
280 + 280 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
36FI
MHC-RG270
MHC-RG475S
DIN-lähtöteho (nimellinen):
80 + 80 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
100 + 100 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
200 + 200 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Etukaiutin
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen):
100 + 100 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
120 + 120 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Lisäbassokaiutin
DIN-lähtöteho (nimellinen):
120 wattia
(6 ohmia 80 Hz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
150 wattia
(6 ohmia 80 Hz,
10% THD)
MHC-RG170
DIN-lähtöteho (nimellinen):
20 + 20 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
25 + 25 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
50 + 50 wattia
(6 ohmia 1 kHz, 10%
THD)
Muut mallit:
MHC-RG575S
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen):
130 + 130 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
160 + 160 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
MHC-RG270
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen):
100 + 100 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
125 + 125 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Lisätietoja
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
Etukaiutin
DIN-lähtöteho (nimellinen):
100 + 100 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
125 + 125 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Lisäbassokaiutin
DIN-lähtöteho (nimellinen):
120 wattia
(6 ohmia 80 Hz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
150 wattia
(6 ohmia 80 Hz,
10% THD)
MHC-RG470
Jatkuu
37FI
MHC-RG170
Kasettinauhuriosa
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen):
50 + 50 wattia
(6 ohmia 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
65 + 65 wattia
(6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Äänitysjärjestelmä
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä
4-kaistainen 2-kanavainen,
stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
käytettäessä Sony TYPE I
kasettia
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Viritinosa
Tuloliitännät
AUDIO IN(stereominiliitin):
jännite 250 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
MIC (puhelinliitin) (Vain Etelä-Amerikan malli):
herkkyys 1 mV,
impedanssi 10 kilo-ohmia
Lähtöliitännät
PHONES (stereominiliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremmat kuulokkeet
VIDEO OUT (phono-liitin) (Vain Meksikon malli):
maks. lähtötaso 1Vp-p,
tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
SPEAKER:
ottaa vastaan 6 – 16 ohmin
impedanssin
SUBWOOFER OUT (vain MHC-GX555/RG575S/
RG475S):
ottaa vastaan 6 – 16 ohmin
impedanssin
CD-soitinosa
Järjestelmä
CD- ja digitaalinen
audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle
44,6 µW
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä
objektiivin linssin pinnasta Optical Pick-up Blockin
7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste
Signaalikohinasuhde
Dynaaminen ala
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Yli 90 dB
Yli 90 dB
FM (ULA) -stereo, FM (ULA)/AM -superheterodyneviritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysala
Pohjois-Amerikan malli:
Muut mallit:
Antenni
Antenniliittimet
Välitaajuus
AM-viritinosa
Viritysala
Yleis-Amerikkalaiset mallit:
530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Euroopan, Venäjän ja Saudi-Arabian mallit:
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Muut mallit:
530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutin
Pohjois-Amerikan malli:
Etukaiutin SS-GX555 mallille MHC-GX555
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Lisäbassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
38FI
87,5 – 108,0 MHz
(100 kHz askelväli)
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz askelväli)
FM (ULA) -johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
13 cm, kartiomainen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 230 × 345 × 235 mm
Noin 3,8 kg per kaiutin
Lisäbassokaiutin SS-WG555 mallille
MHC-GX555
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Lisäbassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
20 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 265 × 325 × 330 mm
Noin 5,5 kg
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Lisäbassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Etukaiutin SS-RG475 mallille MHC-RG270
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Lisäbassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
13 cm, kartiomainen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 230 × 345 × 235 mm
Noin 3,8 kg per kaiutin
Etukaiutin SS-RG170E mallille MHC-RG170
2 cm, kalottityyppinen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 200 × 325 × 230 mm
Noin 3,0 kg per kaiutin
Kaiuttimet
Superdiskanttikaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
Kaiutinjärjestelmä
Bassorefleksityyppinen
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
2 cm, kalottityyppinen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 200 × 325 × 230 mm
Noin 3,0 kg per kaiutin
Meksikon malli:
Etukaiutin SS-RG575AV mallille
MHC-RG575S
Kaiutinjärjestelmä
13 cm, kartiomainen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 230 × 345 × 235 mm
Noin 3,8 kg per kaiutin
Mallin MHC-RG475S lisäbassokaiutin
SS-WG475
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
15 cm, kartiomainen
15 cm, kartiomainen
5 cm × 2, kartiomainen
6 ohmia
Noin 245 × 380 × 290 mm
Noin 5,5 kg per kaiutin
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
Euroopan ja Venäjän mallit:
Etukaiutin SS-RG475 mallille MHC-RG475S
Kaiutinjärjestelmä
3-teinen, 4 yksikön,
bassorefleksityyppinen
Kaiuttimet
Lisäbassokaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Lisätietoja
Kaiuttimet
Superdiskanttikaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Kaiuttimet
Lisäbassokaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Kaiutinjärjestelmä
13 cm, kartiomainen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 230 × 345 × 235 mm
Noin 3,8 kg per kaiutin
Kanadan malli:
Etukaiutin SS-GX255 mallille MHC-GX255
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinjärjestelmä
Bassorefleksityyppinen
Etukaiutin SS-GX555 mallille MHC-GX355
Kaiutinjärjestelmä
Etukaiutin SS-RG575 mallille MHC-RG470
3-teinen, 4 yksikön,
bassorefleksityyppinen,
magneettisesti eristetty
tyyppi
15 cm, kartiomainen
15 cm, kartiomainen
5 cm × 2, kartiomainen
6 ohmia
Noin 245 × 380 × 240 mm
Noin 5,9 kg per kaiutin
20 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 265 × 325 × 330 mm
Noin 5,5 kg
Jatkuu
39FI
Lisäbassokaiutin SS-WG575 mallille
MHC-RG575S
Lisäbassokaiutin SS-WG575 mallille
MHC-RG575S
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Bassorefleksityyppinen
20 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 265 × 325 × 365 mm
Noin 6,3 kg
Etukaiutin SS-RG575AV mallille
MHC-RG470
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Lisäbassokaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 4 yksikön,
bassorefleksityyppinen,
magneettisesti eristetty
tyyppi
15 cm, kartiomainen
15 cm, kartiomainen
5 cm × 2, kartiomainen
6 ohmia
Noin 245 × 380 × 240 mm
Noin 5,9 kg per kaiutin
Etukaiutin SS-RG475AV mallille
MHC-RG270
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Lisäbassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen,
magneettisesti eristetty
tyyppi
Kaiuttimet
Lisäbassokaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
40FI
20 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 265 × 325 × 365 mm
Noin 6,3 kg
Etukaiutin SS-RG475 mallille MHC-RG475S
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Lisäbassokaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
13 cm, kartiomainen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 230 × 345 × 235 mm
Noin 3,8 kg per kaiutin
Mallin MHC-RG475S lisäbassokaiutin
SS-WG475
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Bassorefleksityyppinen
20 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 265 × 325 × 330 mm
Noin 5,5 kg
Etukaiutin SS-RG575 mallille MHC-RG470
13 cm, kartiomainen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 230 × 345 × 235 mm
Noin 4,0 kg per kaiutin
Muut mallit:
Etukaiutin SS-RG575 mallille MHC-RG575S
Kaiutinjärjestelmä
Bassorefleksityyppinen
3-teinen, 4 yksikön,
bassorefleksityyppinen
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Lisäbassokaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
15 cm, kartiomainen
15 cm, kartiomainen
5 cm × 2, kartiomainen
6 ohmia
Noin 245 × 380 × 290 mm
Noin 5,5 kg per kaiutin
Etukaiutin SS-RG475 mallille MHC-RG270
Kaiutinjärjestelmä
15 cm, kartiomainen
15 cm, kartiomainen
5 cm × 2, kartiomainen
6 ohmia
Noin 245 × 380 × 290 mm
Noin 5,5 kg per kaiutin
3-teinen, 4 yksikön,
bassorefleksityyppinen
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Lisäbassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
13 cm, kartiomainen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 230 × 345 × 235 mm
Noin 3,8 kg per kaiutin
Etukaiutin SS-RG170 mallille MHC-RG170
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Superdiskanttikaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
2 cm, kalottityyppinen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 200 × 325 × 230 mm
Noin 3,0 kg per kaiutin
Yleistä
Tehonkulutus
USA:n malli:
MHC-GX555:
285 wattia
MHC-GX355:
210 wattia
Kanadan malli:
MHC-GX555:
380 VA
MHC-GX355:
290 VA
MHC-GX255:
110 wattia
Euroopan ja Venäjän mallit:
MHC-RG475S:
300 wattia
0,35 wattia
(virransäästötilassa)
MHC-RG470:
240 wattia
0,35 wattia
(virransäästötilassa)
MHC-RG270:
190 wattia
0,35 wattia
(virransäästötilassa)
MHC-RG170:
70 wattia
0,35 wattia
(virransäästötilassa)
300 wattia
170 wattia
210 wattia
300 wattia
300 wattia
170 wattia
210 wattia
125 wattia
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet)
Noin 280 × 325 × 430 mm
Paino (pl. kaiuttimet)
Pohjois-Amerikan malli:
MHC-GX555:
Noin 10,5 kg
MHC-GX355:
Noin 10,0 kg
Kanadan malli:
MHC-GX555:
Noin 10,5 kg
MHC-GX355:
Noin 10,0 kg
MHC-GX255:
Noin 8,5 kg
Euroopan ja Venäjän mallit:
MHC-RG475S:
Noin 10,5 kg
MHC-RG470:
Noin 10,0 kg
MHC-RG270:
Noin 8,7 kg
MHC-RG170:
Noin 7,2 kg
Muut mallit:
MHC-RG575S:
Noin 10,5 kg
MHC-RG475S:
Noin 10,5 kg
MHC-RG470:
Noin 10,4 kg
MHC-RG270:
Noin 10,0 kg
MHC-RG170:
Noin 8,5 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot
(2)
AM-kehäantenni (1)
FM-johtoantenni (1)
Videokaapeli (Vain
Meksikon malli) (1)
Kaiuttimien pehmusteet
MHC-GX555/RG575S/
RG475S (12)
MHC-GX355/GX255/
RG470/RG270/RG170
(8)
Lisätietoja
Virtalähde
Pohjois-Amerikan malli: Vaihtovirta 120 V, 60 Hz
Euroopan ja Venäjän mallit:
Vaihtovirta 230 V,
50/60 Hz
Australian malli:
230 – 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Argentiinan malli:
220 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Meksikon mallit:
127 V vaihtovirta, 60 Hz
Saudi-Arabian malli:
120 – 127, 220 tai
230 – 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
Muut mallit:
120 V, 220 V tai
230 – 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
Meksikon mallit:
MHC-RG575S:
MHC-RG470:
MHC-RG270:
Muut mallit:
MHC-RG575S:
MHC-RG475S:
MHC-RG470:
MHC-RG270:
MHC-RG170:
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
41FI
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaukset
Tämän sivun käyttäminen
Kuvan numero
r
Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja
muiden osien sijainnin etsimiseen.
TAPE A/B e; (18, 19, 20, 23)
R
R
Painikkeen/osan nimi Sivuviittaus
Pääyksikkö
PAINIKKEIDEN KUVAUS
AAKKOSJÄRJESTYS
A–O
P–Ö
ALBUM +/– qs (11, 13, 19)
AUDIO IN wl (20, 29)
AUDIO IN -liitin wf (29)
CD es (8, 10, 13, 19, 20)
CD SYNC wj (19)
Dekki A wg (18)
Dekki B qk (18, 19, 20, 23)
DISC 1 – 3 qa (11, 13, 32)
DISC SKIP/EX-CHANGE qd
(10, 11, 13, 19)
DISPLAY 3 (17, 26, 27)
ECHO LEVEL1) wa (22)
EFFECT ON/OFF 4 (21)
ENTER 4 (13, 14, 21)
EQ BAND qs (21)
GROOVE 4 (20)
ILLUMINATION 2 (28, 32)
Kaukosäätimen tunnistin 7
Levyalusta 0 (10)
MIC-liitin 2) wd (22)
MIC LEVEL2) ws (22)
MULTIPLEX1) 6 (22)
Näyttöikkuna 5
P FILE 4 (21)
PHONES-liitin w;
PLAY MODE 8 (11, 13, 18)
PRESET EQ 4 (21)
REC PAUSE/START wk
(19, 20, 23)
SUBWOOFER ON/OFF3) 9 (20)
SURROUND 4 (22)
TAPE A/B e; (18, 19, 20, 23)
Toimintopyörä
(– EQ +/l L/
– TUNING +) qj (21/11, 13,
18/14, 16)
TUNER/BAND ea (14, 16, 20)
TUNING MODE 8 (14, 16)
Virtavalo qg (28)
VOLUME-säädin ql (20)
?/1 (virta) 1 (7, 15, 26, 30, 32)
X (tauko) qs (11, 18)
x (pysäytys) qs (11, 18, 23, 32)
M (pikakelaa eteen) qs (11, 18)
N (toistaminen) qs (11, 18)
m (pikakelaus taaksepäin) qs
(11, 18)
Z (poista) qf 10)
PUSH Z (dekki B) (poista) qh
(18)
Z PUSH (dekki A) (poista) wh
(18)
1)
2)
3)
1 2 3 456789q;
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
L
l
j
H
S
s
A
B
wf
wd ws wa
42FI
Vain Meksikon malli
Vain Etelä-Amerikan malli
(Meksikon mallissa on
2 mikrofoniliitintä)
vain MHC-GX555/RG575S/
RG475S
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
Kaukosäädin
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN KUVAUS
A–E
F–Ö
ALBUM + qa (11, 13)
ALBUM – qd (11, 13)
CD qk (10, 13)
CLEAR qg (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(25, 26)
CLOCK/TIMER SET 3 (9, 24,
25)
DISC SKIP q; (11, 13)
DISPLAY wa (17, 26, 27)
ENTER 9 (9, 13, 14, 24, 25)
EQ qf (21)
FM MODE 4 (16)
FUNCTION 6 (10, 13, 14, 16,
18, 29)
PLAY MODE w; (11, 13, 18)
REPEAT 4 (12)
SLEEP ws (24)
TAPE qj
TUNER BAND 5 (14, 16)
TUNER MEMORY ql (14)
TUNING MODE w; (14, 16)
VOLUME +/– qs (20, 24)
1
2
3
4
5
6
7
Lisätietoja
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (virta) 1 (7, 25)
m/M (pikakelaus taaksepäin/
pikakelaus eteen) 7 (11, 18)
N (toistaminen) 8 (11, 18)
X (tauko) 8 (11, 18)
x (pysäytys) 8 (11, 18)
+/– (virittäminen) qh (14)
./> (siirry taakse/siirry
eteen) qh (9, 11, 18)
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
qs
43FI
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising