Sony | MHC-RG290 | Sony MHC-RG290 Bruksanvisning

2-668-367-54 (1)
Mini HI-FI
Component
System
Bruksanvisning _____________________________ SE
Instrukcja obsługi ____________________________ PL
MHC-GX470
MHC-RG590S/RG490S/RG290/
RG190
© 2006 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte den här apparaten för
regn eller fukt för att undvika risk
för brand eller elstötar.
Se till att inte anläggningens ventilationshål
täcks för av tidningar, borddukar, gardiner
eller liknande, eftersom det kan medföra risk
för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus
ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom det
kan leda till brand eller elstötar.
Anslut anläggningen till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om anläggningen skulle bete
sig på något onormalt sätt så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett slutet
utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett
skåp.
Utom för kunder i USA och Canada
Denna apparat är
klassificerad som
en laserapparat av
KLASS1. Denna
markering sitter på
baksidan.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning
på andra sidan. Eftersom sidan med
ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)standarden kan det dock hända att den inte går
att spela i den här brännaren.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Teknologi och patent för ljudkodning enligt
MPEG Layer-3 används på licens från
Fraunhofer IIS och Thomson.
2SE
SE
3SE
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller ............. 5
Allra först
Säker anslutning av anläggningen .... 8
Ställa klockan ................................... 10
Grundläggande användningssätt
Spela en CD/CD-G/MP3-skiva ......... 11
Lyssna på radio ............................... 12
Spela en kassett .............................. 13
Användning av extra
ljudkomponenter .............................. 14
Justering av ljudet ........................... 14
Ändring av vad som visas på
displayen ......................................... 15
Andra manövrer
Skapa ditt eget CD-program
(Programmerad spelning) ............... 16
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet ............................. 17
Inspelning på en kassett
(Synkroniserad CD-inspelning/
Manuell inspelning/Ljudmixning) ..... 18
Skapa dina egna ljudeffekter ........... 19
Karaoke .......................................... 20
(Gäller endast
Latinamerika-modellen) ................... 20
Hur man använder timrarna............. 21
4SE
Övrigt
Felsökning ....................................... 23
Meddelanden .................................. 25
Försiktighetsåtgärder ....................... 26
Tekniska data ................................... 27
Guide till delar och
kontroller
Anläggningen
I den här bruksanvisningen beskrivs
huvudsakligen hur man styr anläggningen
med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen,
men samma manövrer går även att utföra med
knapparna på själva anläggningen med samma
eller motsvarande namn.
Tryck för att slå på anläggningen.
 STANDBY-indikator (sidan 15,
23)
Lyser när anläggningen är avstängd.
 CD-knapp (sidan 11)
Tryck för att gå över till CD-läget.
TUNER/BAND-knapp (sidan 12)
Tryck för att gå över till TUNER-läget.
Tryck för att välja FM- eller AM-bandet.
Fjärrkontrollen
Guide till delar och kontroller
 /-knapp (strömbrytare)
(sidan 10, 21, 24)
Anläggningen: TAPE A/B-knapp
(sidan 13)
Fjärrkontrollen: TAPE-knapp
(sidan 13)
Tryck för att gå över till TAPE-läget. Tryck
för att välja TAPE A eller TAPE B.
AUDIO IN -knapp (sidan 14)
Tryck för att gå över till AUDIO IN-läget.
FUNCTION-knapp
Tryck för att välja funktionsläge.
 SUBWOOFER-indikator (gäller
endast MHC-GX470/RG590S/
RG490S) (sidan 14)
Lyser när subwoofern är påslagen.
 SUBWOOFER-knapp (gäller
endast MHC-GX470/RG590S/
RG490S) (sidan 14)
Tryck för att slå på och stänga av
subwoofern.
Forts.

5SE
 Mexico-modellen:
Anläggningen: KARAOKE-knapp
(sidan 20)
Tryck för att slå på karaokefunktionen.
Fjärrkontrollen: DISPLAY-knapp
(sidan 15)
Tryck för att ändra vilken information som
ska visas på displayen.
Övriga modeller:
DISPLAY-knapp (sidan 15)
Tryck för att ändra vilken information som
ska visas på displayen.
 Nordamerika-modellen:
PLAY MODE/TUNING MODEknapp (sidan 11, 12, 13)
Tryck för att välja spelsätt för CD-skivor,
MP3-filer eller kassetter. Tryck för att välja
stationsinställningssätt.
Övriga modeller:
ILLUMINATION-knapp (sidan 15)
Tryck för att ändra belysningsmönstret
runt VOLUME-kontrollen .
 Knappar för synkroniserad
inspelning och manuell
inspelning (sidan 18)
REC PAUSE/START-knapp,
CD SYNC-knapp
Tryck för att spela in på en kassett.
 PUSH -knapp (sidan 13)
Tryck för att sätta i eller mata ut en kassett.
 Uppspelningsknappar
(sidan 11, 12, 13)
Anläggningen:  (spelning/
paus)-knapp
Fjärrkontrollen:  (spelning)knapp,  (paus)-knapp
Tryck för att starta eller pausa spelningen.
 (stopp)-knapp (sidan 11, 12,
13)
Tryck för att avbryta spelningen.
/ (hopp bakåt/framåt)knapp (sidan 11)
Tryck för att välja spår eller fil.
Anläggningen: TUNING +/– knapp (sidan 12)
Fjärrkontrollen: +/–
(stationsinställning)-knapp
(sidan 12)
Tryck för att ställa in önskad station.
+/– (välj mapp)-knapp
(sidan 11)
Tryck för att välja mapp på en MP3-skiva.
/ (snabbspolning framåt/
bakåt)-knapp (sidan 11, 13)
Tryck för att hitta ett visst ställe i ett spår
eller en fil.
MULTI JOG-ratt (/
(hopp bakåt/framåt), +/–
(stationsinställning)) (sidan 11,
19)
Vrid för att välja ett spår eller en fil.
Vrid för att ställa in önskad station.
(Motsvarar knapparna /, +/– på
fjärrkontrollen).
 PHONES-ingång
För inkoppling av ett par hörlurar.
 AUDIO IN-ingång (sidan 14)
För inkoppling av en extra ljudkomponent.
6SE
 Endast på Latinamerikamodellen:
MIC-ingång (sidan 20)
För inkoppling av en mikrofon. Mexicomodellen har 2 mikrofoningångar.
MIC LEVEL (sidan 20)
Endast på Mexico-modellen:
ECHO LEVEL (sidan 20)
Vrid för att justera ekonivån.
 Anläggningen: VOLUME-kontroll
(sidan 11, 12, 13, 14)
Vrid för att justera volymen.
Fjärrkontrollen: VOLUME +/– knapp (sidan 11, 12, 13, 14)
Tryck för att justera volymen.
 EQ BAND-knapp (sidan 19)
Tryck för att välja frekvensband.
 ENTER-knapp (sidan 10, 16, 17,
21)
Tryck för att mata in inställningarna.
 Ljudknappar (sidan 14, 19)
Anläggningen: GROOVE-knapp,
SURROUND-knapp
Fjärrkontrollen: EQ-knapp
Tryck för att välja ljudeffekt.
  (öppning/stängning)-knapp
(sidan 11)
Tryck för att lägga i och mata ut en skiva.
Tryck för att välja skiva. Tryck för
att gå över till CD-läget från ett annat
funktionsläge.
Anläggningen: DISC SKIP/EXCHANGE-knapp (sidan 11)
Tryck för att välja skiva. Tryck för att byta
skiva under spelningens gång.
Fjärrkontrollen: DISC SKIPknapp (sidan 11)
Tryck för att välja skiva.
 Fjärrkontrollsensor (sidan 23)
 CLOCK/TIMER SELECT-knapp
(sidan 21)
CLOCK/TIMER SET-knapp
(sidan 10, 21)
Tryck för att ställa klockan och ställa in
timrarna.
Guide till delar och kontroller
Vrid för att justera mikrofonvolymen.
 DISC 1 – 3-knapp (sidan 11)
 REPEAT/FM MODE-knapp
(sidan 11, 12)
Tryck för att spela en hel skiva, ett enstaka
spår eller en enstaka fil upprepade gånger.
Tryck för att välja mottagningsläge för FM
(mono eller stereo).
 Lock till batterifacket (sidan 10)
 CLEAR-knapp (sidan 16)
Tryck för att radera ett inprogrammerat
spår.
 TUNER MEMORY-knapp
(sidan 17)
Tryck för att lagra en radiostation i
snabbvalsminnet.
 PLAY MODE/TUNING MODEknapp (sidan 11, 12, 13)
Tryck för att välja spelsätt för CD-skivor,
MP3-filer eller kassetter.
Tryck för att välja stationsinställningssätt.
 SLEEP-knapp (sidan 21)
Tryck för att ställa in insomningstimern.
7SE
Allra först
Säker anslutning av anläggningen
Innan du bär omkring anläggningen
1 Ta ut alla skivor för att skydda CD-mekanismen.
2 Tryck på CD  för att gå över till CD-läget.
3 Håll   -knappen intryckt på anläggningen och
tryck på /  på anläggningen tills ”STANDBY” tänds
på displayen.
AM-ramantenn
4 Vänta tills ”LOCK” tänds på displayen och dra sedan ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Subwoofern (gäller endast MHC-GX470/
RG590S/RG490S)
Ställ subwoofern på höjden för bästa möjliga
basåtergivning. Ställ även subwoofern:
– på ett fast golv där det är osannolikt att det
uppstår resonans.
– minst ett par centimeter från väggen.
– undan från mitten i rummet, eller ställ en
bokhylla mot väggen för att undvika att det
uppstår stående vågor.
Högtalarna och subwoofern
Sätt fast de medföljande högtalardynorna
på undersidan av främre högtalarna och
subwoofern för att förhindra att de glider.
FM-trådantenn
(Dra ut tråden horisontellt.)
eller
Den bruna sidan för
övriga områden
Den vita sidan för
Nordamerika-modellen
Enfärgad (röd/)
Subwoofer
Randig (svart/)
Främre högtalare för alla modeller,
subwoofer för MHC-GX470/RG490S
Främre högtalare (höger)
Subwoofer för MHC-RG590S
8SE
Enfärgad (röd/)
Antenner
Hitta ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bra, och sätt upp
antennen där. Håll undan antennerna från
högtalarkablarna för att undvika störningar.
Allra först
Video (gäller endast Mexicomodellen)
Högtalarna och subwoofern
Stick bara in den avskalade delen av
kabeln.
Videokabel (medföljer)
Om du vill titta på video via den
här anläggningen så slå på TV: n
och välj lämplig videokanal på
TV:n.
Mexico-modellen kan bara spela
upp CD-G-skivor i NTSC-format.
Strömförsörjning
Om din modell är försedd med en
spänningsomkopplare (VOLTAGE
SELECTOR) så ställ in den på den
lokala nätspänningen.
Sätt i stickkontakten i ett
vägguttag. En demonstration tänds
på displayen.
Om stickkontakten inte passar
i vägguttaget så ta av den
medföljande kontaktadaptern
(gäller endast modeller som
levereras med en kontaktadapter).
Randig (svart/)
Främre högtalare (vänster)
* Saudiarabien-modellen: 120 – 127 V
Vägguttag
Forts.

9SE
För att använda fjärrkontrollen
Skjut ut och ta av locket till batterifacket ,
och sätt i de två medföljande R6-batterierna
(storlek AA) med -sidan först och vända på
det sätt som visas i nedanstående figur.
Ställa klockan
1 Tryck på / (strömbrytaren)  för
att slå på anläggningen.
2
3
Observera
• Vid normal användning räcker batterierna i ungefär ett
halvår.
• Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters
batterier.
• Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge så
ta ut batterierna för att undvika skador på grund av
batteriläckage eller rost.
10SE
4
Tryck på CLOCK/TIMER SET .
Om det nuvarande läget visas på displayen,
så tryck upprepade gånger på /
 för att välja ”CLOCK SET” och tryck
sedan på ENTER .
Tryck upprepade gånger på
/  för att ställa in
timsiffrorna, och tryck sedan på
ENTER .
Gör på samma sätt för att ställa in
minuttalet.
När man stänger av anläggningen efter
att ha ställt klockan, visas klockan på
displayen i stället för demonstrationen.
Klockinställningen försvinner om man drar
ut stickkontakten ur vägguttaget eller det
blir strömavbrott.
Grundläggande användningssätt
Spela en CD/CD-G/MP3skiva
CD-G-skivor går bara att spela på Mexicomodellen.
1
Gå över till CD-läget.
2
Lägg i en skiva.
Tryck på CD .
För att
Pausa
spelningen
Tryck på
 (eller på  på
anläggningen) . Tryck en
gång till på knappen för att
återuppta spelningen.
Stoppa
spelningen
Välja mapp på
en MP3-skiva
Välja ett spår
eller en fil
 .
Hitta ett visst
ställe i ett spår
eller en fil (utom
för CD-Gskivor)
Välja upprepad
spelning
Håll /  intryckt
under uppspelningens gång
och släpp sedan knappen på
önskat ställe.
Välj skiva
Om du vill lägga i ytterligare skivor så
tryck på DISC SKIP  för att vrida runt
skivfacket.
Stäng skivfacket genom att trycka på  
på anläggningen igen.
Tryck aldrig in skivfacket med fingrarna,
eftersom det kan leda till skador på
anläggningen.
3
Starta spelningen.
4
Justera volymen.
Tryck på  (eller på  på
anläggningen) .
Tryck på VOLUME +/– (eller vrid på
VOLUME-kontrollen på anläggningen) .
Gå över till
CD-läget från
något annat
funktionsläge
Byta de andra
skivorna medan
en skiva håller
på att spelas
+/– .
/ (eller vrid på
MULTI JOG-ratten på
anläggningen) .
REPEAT  upprepade
gånger tills ”REP” eller
”REP1” tänds på displayen.
DISC SKIP (eller på DISC
1 – 3 på anläggningen)  i
stoppläge.
DISC 1 – 3  på
anläggningen (automatiskt
val av ljudkälla).
EX-CHANGE  på
anläggningen.
Grundläggande användningssätt
Tryck på   på anläggningen och lägg
i en skiva med etikettsidan vänd uppåt i
skivfacket.
Andra manövrer
För att byta spelsätt
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE 
medan CD-spelaren är i stoppläge. Det går att
välja mellan vanlig spelning (”ALL DISCS”
för alla skivorna, ”1 DISC” för en skiva,
eller ” *” för alla MP3-filer i mappen på
skivan), slumpspelning (”ALL DISCS SHUF”,
”1 DISC SHUF” eller ”
SHUF*”), eller
programmerad spelning (”PGM”).
* Vid spelning av en CD-DA-skiva fungerar
(SHUF) på samma sätt som 1 DISC (SHUF).
Forts.

11SE
Att observera angående upprepad
spelning
• Alla spår eller filer på skivan upprepas upp till 5
gånger.
• Det går inte att välja både ”REP” och ”ALL DISCS
SHUF” samtidigt.
• ”REP1” betyder att det nuvarande spåret eller den
nuvarande filen upprepas ända tills man stänger av
upprepningen igen.
Att observera när man spelar MP3skivor
• Spara inte andra sorters filer eller onödiga mappar på
en skiva som innehåller MP3-filer.
• Mappar som inte innehåller några MP3-filer hoppas
över.
• MP3-filerna spelas upp i den ordning de är inspelade
på skivan.
• Den här anläggningen kan bara spela MP3-filer med
filtilägget ”.MP3”.
• Om det finns filer på skivan som har filtillägget
”.MP3” men som faktiskt inte är några MP3-filer, kan
det hända att det matas ut störningar i högtalarna eller
att det blir fel på anläggningen.
• Maximalt antal:
– mappar är 150 (inklusive rotmappen).
– MP3-filer är 255.
– MP3-filer och mappar sammanlagt per skiva är 300.
– mappnivåer (för filernas trädstruktur) är 8.
• Vi kan inte garantera att denna anläggning är
kompatibel med alla sorters MP3-kodnings/
skrivningsmjukvara, inspelningsapparater och
inspelningsmedia. Om man försöker spela en
inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstår
störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går
att spela alls.
Att observera när man spelar
multisession-skivor
• Om skivan börjar med en CD-DA-session (eller
MP3-session) uppfattas den som en CD-DA-skiva
(respektive MP3-skiva), och skivan fortsätter att spelas
fram till nästa session.
• Skivor med blandat CD-format uppfattas som CD-DAskivor (ljudskivor).
Att observera angående Mexicomodellen
• Det går inte att välja grafikkanal på CD-G-skivor eller
visa CD-G-bilder med in/uttoningseffekter.
• När man spelar en CD-G-skiva kan det hända att
vissa av anläggningens funktioner orsakar störningar i
bilden som matas ut.
Lyssna på radio
1 Välj ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNER/
BAND .
2
Välj stationsinställningssätt.
3
Ställ in önskad station.
4
Justera volymen.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE  tills ”AUTO” tänds på
displayen.
Tryck på +/– (eller på TUNING + eller – på
anläggningen) . Avsökningen avbryts
automatiskt när en station har ställts
in, och ”TUNED” och ”STEREO” (för
stereoprogram) tänds på displayen. Om den
inställda stationen erbjuder RDS-tjänster
visas stationsnamnet på displayen (gäller
endast Europa-modellen).
Tryck på VOLUME +/– (eller vrid på
VOLUME-kontrollen på anläggningen) .
För att avbryta den automatiska
avsökningen
Tryck på  .
För att ställa in en station med svag
signal
Om ”TUNED” inte tänds på displayen och
avsökningen inte stannar, så tryck upprepade
gånger på TUNING MODE  tills ”AUTO”
och ”PRESET” släcks, och tryck sedan
upprepade gånger på +/– (eller på TUNING
+/– på anläggningen)  för att ställa in önskad
station.
Om det brusar när du lyssnar på en
svag FM-station som sänder i stereo
Tryck upprepade gånger på FM MODE  tills
”MONO” tänds på displayen för att stänga av
stereomottagningen.
12SE
Spela en kassett
1 Välj kassettdäck.
Tryck upprepade gånger på TAPE (eller
tryck på TAPE A/B på anläggningen) .
2
Sätt i en kassett.
Tryck på PUSH   på anläggningen
och sätt i en kassett av TYP I (normal) i
kassetthållaren med den sida du vill spela
vänd utåt. Kontrollera att bandet inte är
slakt, eftersom det då finns risk att bandet
eller kassettdäcket blir skadat. Tryck på
PUSH   på anläggningen igen för att
stänga kassetthållaren.
Andra manövrer
För att
Pausa
spelningen
Tryck på
 (eller på  på
anläggningen) . Tryck en
gång till på knappen för att
återuppta spelningen.
Stoppa
spelningen
Snabbspola
bakåt eller
framåt
Välja
stafettspelning*
 .
/ .
PLAY MODE  tills
”RELAY” tänds på
displayen.
3
Starta spelningen.
4
Justera volymen.
Tryck på  (eller på  på
anläggningen) . Mata inte ut kassetten
under pågående uppspelning eller
inspelning, eftersom det då finns risk att
kassetten eller kassetthållaren går sönder
och inte går att reparera.
Grundläggande användningssätt
* När framsidan på bandet i däck A är färdigspelad,
spelas framsidan på bandet i däck B, och därefter
stannar uppspelningen.
Tryck på VOLUME +/– (eller vrid på
VOLUME-kontrollen på anläggningen) .
13SE
Användning av extra
ljudkomponenter
1 Anslut extraljudkomponenten
till AUDIO IN-ingången  på
anläggningen med hjälp av en
analog ljudkabel (medföljer ej).
2
Skruva ned volymen.
3
Välj AUDIO IN-läget.
4
5
Tryck på VOLUME – (eller vrid VOLUMEkontrollen på anläggningen mot –) .
Tryck på AUDIO IN  på anläggningen.
Sätt igång den anslutna
komponenten.
Justering av ljudet
För att lyssna med ljudeffekter
För att
Förstärka basen
och skapa ett
mäktigare ljud
Tryck på
GROOVE  på
anläggningen upprepade
gånger tills ”GROOVE”
tänds på displayen.
Ställa in
surroundeffekten
SURROUND  på
anläggningen upprepade
gånger tills ”SURR” tänds
på displayen.
Välja en
förinställd
ljudeffekt
EQ  upprepade
gånger. För att stänga av
ljudeffekten trycker man
upprepade gånger på EQ
 tills ”EQ OFF” tänds på
displayen.
Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/– (eller vrid på
VOLUME-kontrollen på anläggningen) .
För att slå på subwoofern (gäller
endast MHC-GX470/RG590S/RG490S)
Tryck på SUBWOOFER  på anläggningen
upprepade gånger tills ”SUB ON” tänds på
displayen. SUBWOOFER-indikatorn  på
anläggningen tänds. Om du vill koppla ur
subwoofern senare, så gör om samma procedur
tills ”SUB OFF” tänds på displayen. Volymen
för subwoofern är länkad med volymen för de
främre högtalarna.
14SE
Ändring av vad som
visas på displayen
1)
2)
Tryck på
ILLUMINATION  på
anläggningen upprepade
gånger.
DISPLAY  upprepade
gånger medan
anläggningen är påslagen.
DISPLAY  upprepade
gånger medan
anläggningen är avstängd.
Utom för Nordamerika-modellen
Det går t.ex. att se CD/CD-G/MP3-skivinformation
som spårnumret eller filnumret eller mappens namn
under vanlig spelning, eller den totala speltiden när
CD-spelaren är i stoppläge.
På den här anläggningen finns följande
visningssätt.
Visningssätt
Demonstration
Klockan
Strömbesparingsläget2)
1)
2)
När anläggningen är
avstängd1)
Indikatorerna lyser och
blinkar på displayen i
stället för klockan.
Klockan visas.
Displayen släcks för att
spara ström. Timern och
klockan fortsätter att
fungera.
• Följande visas inte:
– den totala speltiden för CD-DA-skivor beroende på
spelsättet.
– den totala speltiden för MP3-skivor.
– den återstående speltiden för MP3-filer.
• Följande information visas inte på rätt sätt:
– den förflutna speltiden för MP3-filer som är kodade
med variabelt bittal (VBR).
– mapp- och filnamn som inte följer något av formaten
ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet
Joliet.
• Följande information visas:
– ID3 tag-information för MP3-filer med ID3-tag
av version 1 eller version 2. (Den ryska modellen
kan visa information med ryska bokstäver, men
det kan hända att bokstäverna inte visas på rätt
sätt för skivor som är skapade med viss kodnings/
skrivningsmjukvara eller vissa inspelningsapparater.)
– upp till 30 tecken i ID3 tag-informationen visas med
stora bokstäver (A – Z), siffror (0 – 9), och symboler
(˝ $ % ’ ( ) * , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
Grundläggande användningssätt
För att
Ändra
belysningsmönstret runt
VOLUMEkontrollen 1)
Ändra vilken
information som
ska visas på
displayen2)
Byta visningssätt
på displayen
(Se nedan.)
Att observera angående informationen
som visas på displayen
STANDBY-indikatorn  på anläggningen lyser när
anläggningen är avstängd.
När anläggningen är i strömbesparingsläge går det inte
att göra följande:
– ställa klockan.
– ändra stationsinställningsintervallet för AM (gäller ej
modellerna för Europa, Ryssland och Saudiarabien).
– slå på anläggningen genom att trycka på
funktionsknapparna (t.ex. CD ).
– ändra CD-spelarens strömhanteringsfunktion.
– återställa anläggningen till fabriksinställningarna.
15SE
Andra manövrer
Skapa ditt eget CDprogram
(Programmerad spelning)
Använd knapparna på fjärrkontrollen för att
mata in ditt eget program.
1
2
3
4
Tryck på CD  för att gå över till
CD-läget.
Tryck på   för att spela de
inprogrammerade spåren eller
filerna.
Programmet hålls kvar i minnet ända tills
man öppnar skivfacket. Om du vill spela
samma program en gång till så tryck på
 .
För att lämna läget för programmerad
spelning
Tryck upprepade gånger på DISC
SKIP  för att välja skiva.
För att radera det sista spåret eller den
sista filen ur programmet
Tryck upprepade gånger
på /  tills önskat
spårnummer visas på displayen.
Skivfacksnummer
Valt spår- eller filnummer
Total speltid för programmet
(inklusive valt spår eller vald fil)
Tryck på ENTER  för att lägga
till det spåret eller den filen i
programmet.
”– –.– –” visas om den totala tiden för
programmet överskrider 100 minuter för en
CD, eller när en MP3-fil är vald.
16SE
7
Upprepa steg 3 till 5 för att
programmera in ytterligare spår
eller filer. Det går att programmera
in upp till 25 spår eller filer
sammanlagt.
Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE  tills ”PGM” tänds på
displayen medan CD-spelaren är i
stoppläge.
Om du programmerar in MP3-filer så
tryck först upprepade gånger på
+/– 
för att välja önskad mapp, och välj sedan
önskad fil.
5
6
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE 
tills ”PGM” släcks på displayen medan CDspelaren är i stoppläge.
Tryck på CLEAR  medan CD-spelaren är i
stoppläge.
För att se programinformation som den
totala speltiden och antalet spår
Tryck upprepade gånger på DISPLAY 
medan CD-spelaren är i stoppläge.
Lagring av
radiostationer i
snabbvalsminnet
Du kan lagra dina favoritradiostationer
i minnet så att det sedan går att ställa in
dem direkt genom att välja motsvarande
snabbvalsnummer.
Använd knapparna på fjärrkontrollen för att
lagra stationer.
1
2
6
För att lyssna på en
snabbvalsstation trycker man
upprepade gånger på TUNING
MODE  tills ”PRESET” tänds på
displayen, och därefter upprepade
gånger på +/–  för att välja
önskat snabbvalsnummer.
Ställ in önskad station (se ”Lyssna
på radio” (sidan 12)).
Tryck på TUNER MEMORY .
Snabbvalsnummer
Tryck på +/–  för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om det redan finns en annan station lagrad
på valt snabbvalsnummer ersätts den gamla
stationen av den nya stationen.
4
5
Andra manövrer
3
Tryck på ENTER .
Upprepa steg 1 till 4 för att lagra
ytterligare stationer.
Det går att lagra upp till 20 FM-stationer
och 10 AM-stationer. Snabbvalsstationerna
hålls kvar i minnet i ungefär ett halvt
dygn även om stickkontakten dras ut ur
vägguttaget eller det blir strömavbrott.
17SE
Inspelning på en kassett
2
(Synkroniserad CD-inspelning/
Manuell inspelning/Ljudmixning)
För synkroniserad CD-inspelning:
Tryck på CD  för att gå över till CD-
läget. Lägg i den skiva som du vill spela in
och tryck på DISC SKIP  för att välja
den skivan.
Om du vill spela in en mapp från en MP3skiva så tryck upprepade gånger på PLAY
MODE  på fjärrkontrollen för att välja
” ”, och därefter upprepade gånger på
+/–  för att välja önskad mapp.
Om du bara vill spela in dina favoritspår
från en CD-skiva eller vill spela in MP3filer i den ordning du själv vill, så utför
steg 2 till 6 i ”Skapa ditt eget CD-program”
(sidan 16).
Det går att spela in på TYP I-band
(normalband) på tre olika sätt:
Synkroniserad CD-inspelning:
Det går att spela in en hel CD på en kassett.
Manuell inspelning:
Du kan spela in vilka delar du själv vill
från en ljudkälla, inklusive en ansluten
extrakomponent.
Ljudmixning (gäller endast
Latinamerika-modellen):
Det går att mixa ljudet från en av
komponenterna med ljudet via en mikrofon
(medföljer ej). Det mixade ljudet går att spela
in på band.
För manuell inspelning och
ljudmixning:
Välj önskad ljudkälla för inspelningen eller
mixningen. Om du bara vill spela in ljudet
via mikrofonen så tryck på CD  och sätt
inte igång någon annan ljudkälla i steg 4.
Använd knapparna på anläggningen för att
styra kassettinspelningen.
1
Sätt i ett inspelningsbart band i
däck B med den sida som du vill
spela in på vänd utåt, och tryck
upprepade gånger på TAPE A/B 
för att välja TAPE B.
Gör klart den apparat som du vill
spela in från.
3
Ställ däck B i inspelningspausläge.
För synkroniserad CD-inspelning:
Tryck på CD SYNC .
För manuell inspelning och
ljudmixning:
Tryck på REC PAUSE/START .
18SE
4
Starta inspelningen.
Medan inspelningen pågår går det inte att
lyssna på någon annan ljudkälla.
För synkroniserad CD-inspelning:
Tryck på REC PAUSE/START . När
inspelningen är klar stannar CD-spelaren
och kassettdäcket automatiskt.
För manuell inspelning:
Skapa dina egna
ljudeffekter
Det går att höja eller sänka nivån för vissa
frekvensområden, och sedan lagra de
inställningarna i ”USER”-minnet.
1
Tryck på REC PAUSE/START , och
sätt sedan igång den ljudkälla som du vill
spela in ifrån. Om det hörs störningar under
inspelning från radion så rikta motsvarande
antenn för att minska störningarna.
2
För ljudmixning:
Tryck upprepade gånger på
EQ BAND  för att välja
frekvensband, och vrid sedan
på MULTI JOG-ratten  på
anläggningen för att justera nivån
för det frekvensbandet. Upprepa
denna procedur för alla band som
du vill justera.
Frekvensband
För att avbryta inspelningen
Frekvensnivå
Tryck på  .
Observera
• Inspelningen avbryts om man går över till något annat
funktionsläge.
• Det går inte att mata ut skivan under synkroniserad
CD-inspelning.
3
Andra manövrer
Tryck på REC PAUSE/START  och sätt
sedan igång önskad ljudkälla och börja
sjunga eller tala i mikrofonen.
Om det uppstår rundgång (det börjar tjuta
i högtalarna) så skruva ner volymen, flytta
undan mikrofonen från högtalarna, eller
rikta mikrofonen åt ett annat håll.
Välj den tonklangsinställning som
du vill använda som utgångspunkt
med hjälp av EQ, SURROUND och
GROOVE på anläggningen .
Håll EQ  intryckt tills
”COMPLETE” tänds på displayen.
Inställningen lagras i minnet.
4
För att använda din egen ljudeffekt
trycker du upprepade gånger
på EQ  tills ”USER” tänds på
displayen.
För att stänga av ljudeffekten
Tryck upprepade gånger på EQ  tills ”EQ
OFF” tänds på displayen.
19SE
Karaoke
(Gäller endast Latinamerikamodellen)
Du kan sjunga med genom att koppla in en
mikrofon (medföljer ej).
Använd knapparna på anläggningen för
karaoke.
1
2
Vrid MIC LEVEL  till MIN för att
skruva ned mikrofonnivån.
Koppla in en mikrofon (medföljer
ej) i MIC-ingången .
Mexico-modellen har 2 mikrofoningångar.
3
4
5
Endast för Mexico-modellen:
Tryck upprepade gånger på KARAOKE 
för att välja ”KARAOKE PON” för stereoCD-skivor, eller ”MPX L” eller ”MPX R”
för multiplex-CD-skivor.
Sätt igång musiken.
Vrid på MIC LEVEL  för att
justera mikrofonvolymen.
Om det uppstår rundgång (det börjar tjuta
i högtalarna) så skruva ner volymen, flytta
undan mikrofonen från högtalarna, eller
rikta mikrofonen åt ett annat håll.
Koppla ur mikrofonen från MIC-ingången
 när du är klar.
20SE
Endast för Mexico-modellen:
För att stänga av karaokeläget utför man
först ovanstående procedur och trycker sedan
upprepade gånger på KARAOKE  tills ””
släcks på displayen.
För att justera efterkklangen för mikrofonljudet
vrider man på ECHO LEVEL  för att
justera efterklangseffekten. För att stänga av
efterklangen vrider man ECHO LEVEL  till
MIN.
För att spela en CD-G-skiva slår man på TV:n
och väljer lämplig videoingång.
Att observera angående Mexicomodellen
Det går inte att ställa in SURROUND-effekten när
”KARAOKE PON” är valt.
Hur man använder
timrarna
På den här anläggningen finns det tre olika
timerfunktioner. Det går inte att aktivera
både väckningstimern och inspelningstimern
samtidigt. Om väckningstimern eller
inspelningstimern används samtidigt med
insomningstimern, har insomningstimern
företräde.
Väckningstimern:
Du kan låta anläggningen väcka dig med en
CD, en kassett eller radion vid en förinställd
tid.
Inspelningstimern:
Du kan spela in från en snabbvalsstation vid en
förinställd tid.
Använd knapparna på fjärrkontrollen för att
styra väckningstimern och inspelningstimern.
Kontrollera att klockan är rätt ställd.
1
Gör klart ljudkällan och tryck sedan på
VOLUME +/–  för att ställa in en lagom
volym.
Om du vill börja från ett visst CD-spår
eller en viss MP3-fil så mata in ett program
(sidan 16).
Inspelningstimern
Ställ in önskad snabbvalsstation (sidan 17).
2
”ON” tänds på displayen, och timsiffrorna
börjar blinka.
4
Ställ in när anläggningen ska sätta
igång, eller när inspelningen ska
starta.
Tryck upprepade gånger på /
 för att ställa in timsiffrorna, och tryck
sedan på ENTER . Minutsiffrorna börjar
blinka. Gör på samma sätt som ovan för att
ställa in minutsiffrorna.
5
6
Gör på samma sätt som i steg 4
för att ställa in när anläggningen
ska stängas av eller inspelningen
avbrytas.
Välj ljudkälla eller gör klart bandet.
Väckningstimern
Tryck upprepade gånger på /
 tills önskad ljudkälla visas på
displayen, och tryck sedan på ENTER .
Timerinställningarna visas på displayen.
Inspelningstimern
Sätt i en inspelningsbar kassett i däck B.
Timerinställningarna visas på displayen.
Gör klart ljudkällan.
Väckningstimern
Tryck upprepade gånger på
/  för att välja ”PLAY
SET” (väckningstimern) eller ”REC
SET” (inspelningstimern) och tryck
sedan på ENTER .
Andra manövrer
Insomningstimern:
Gör det möjligt att somna in till musik. Detta
fungerar även om klockan inte är ställd.
Tryck upprepade gånger på SLEEP . När
man väljer ”AUTO” stängs anläggningen av
när den nuvarande skivan eller kassetten är
färdigspelad, eller efter 100 minuter. Välj inte
”AUTO” under synkroniserad inspelning på en
kassett.
3
7
Tryck på /  för att stänga av
anläggningen.
Anläggningen slås på 15 sekunder
innan den förinställda tidpunkten. Om
anläggningen redan är påslagen vid
den förinställda tidpunkten startar inte
väckningstimern, och inspelningen med
inspelningstimern utförs inte.
Tryck på CLOCK/TIMER SET .
Forts.

21SE
För att aktivera timern igen eller
kontrollera timerinställningarna
Tryck på CLOCK/TIMER SELECT  och
därefter upprepade gånger på /
 tills ”PLAY SELECT” respektive ”REC
SELECT” tänds på displayen, och
tryck sedan på ENTER .
För att stänga av timern
Gör om ovanstående procedur tills ”TIMER
OFF” tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER .
För att ändra inställningarna
Börja om från steg 1.
Tips
• Väckningstimerinställningarna hålls kvar i minnet
ända tills man tar bort dem igen manuellt.
• Volymen skruvas ner helt under timerinspelning.
• Inspelningstimern stängs automatiskt av efter att den
har använts.
22SE
Övrigt
Felsökning
1 Kontrollera att nätkabeln och
högtalarkablarna är ordentligt anslutna
på rätt sätt.
2 Leta reda på problemet i nedanstående
checklista och vidta motsvarande
åtgärder.
Om du trots allt inte lyckas lösa problemet
så kontakta närmaste Sony-handlare.
Allmänt
Displayen börjar blinka så fort du sätter
i stickkontakten i vägguttaget, trots att
anläggningen inte är påslagen.
• Tryck två gånger på DISPLAY  medan
anläggningen är avstängd. Demonstrationen
släcks.
Ljudet hörs bara via den ena kanalen,
eller det är dålig balans mellan höger
och vänster kanal.
• Placera högtalarna så symmetriskt som
möjligt.
• Använd bara de medföljande högtalarna.
Basen är dålig.
• Kontrollera att den randiga sladden
är ordentligt ansluten till högtalarens
minusuttag, och den enfärgade sladden
ansluten till högtalarens plusuttag.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Flytta undan eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn
 på anläggningen, och flytta undan
anläggningen från lysrör.
• Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
• Använd fjärrkontrollen närmare
anläggningen.
CD/MP3-spelaren
Ljudet hoppar eller skivan går inte att
börja spela.
• Torka rent skivan och lägg i den igen.
• Ställ anläggningen på ett ställe där den inte
utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt
ställ).
• Flytta högtalarna längre bort från
anläggningen, eller placera dem på separata
stativ. På hög volym kan det hända att
vibrationerna från högtalarna gör att ljudet
hoppar.
Övrigt
Om STANDBY-indikatorn blinkar
Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget
och kontrollera följande punkter.
• Om anläggningen är försedd med en
spänningsomkopplare, är den inställd på
rätt nätspänning?
• Har högtalarkablarna till + och – blivit
kortslutna?
• Använder du enbart de medföljande
högtalarna?
• Finns det någonting som täcker för
ventilationshålen på baksidan av
anläggningen?
Vänta tills STANDBY-indikatorn  slutat
blinka, och sätt sedan i stickkontakten
igen och slå på anläggningen. Om du trots
allt inte lyckas lösa problemet så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Flytta anläggningen längre bort från
störningskällan.
• Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.
• Installera ett störningsfilter (säljs separat) för
nätkabeln.
Spelningen startar inte från det första
spåret.
• Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
 tills både ”PGM” och ”SHUF” släcks på
displayen för att återgå till normal spelning.
Det tar längre tid än vanligt innan
spelningen startar.
• För följande sorters skivor tar det längre tid
innan spelningen startar:
– skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur.
– skivor som är inspelade i multisession-format.
– skivor som inte är slutbehandlade (skivor som det
går att lägga till data på).
– skivor med många mappar.
Forts.

23SE
Radion
Det brummar eller brusar kraftigt, eller
går inte att ställa in stationer. (”TUNED”
eller ”STEREO” blinkar på displayen.)
• Anslut antennen ordentligt.
• Leta reda på ett ställe och en riktning
där mottagningen blir bättre och sätt upp
antennen där i stället.
• Koppla in en utomhusantenn som finns i
handeln.
• Stäng av annan elutrustning i närheten.
Kassettdäcket
Det svajar kraftigt eller ljudet försvinner
helt ibland.
• Rengör drivrullarna och tryckrullarna.
Rengör även tonhuvudena och avmagnetisera
dem. Se avsnittet ”Försiktighetsåtgärder” för
närmare detaljer (sidan 25).
För att ändra stationsinställningsintervallet för AM
Stationsinställningsintervallet för AM är
fabriksinställt på 9 kHz (respektive 10 kHz
i vissa områden; denna funktion saknas på
Europa-modellen, Ryssland-modellen och
Saudiarabien-modellen). Det går inte att ändra
stationsinställningsintervallet för AM när
anläggningen är i strömbesparingsläge.
Använd knapparna på anläggningen för att
ändra stationsinställningsintervallet för AM.
1 Ställ in vilken AM-station som helst och
stäng sedan av anläggningen.
2 Håll TUNING –  intryckt och tryck på
/ .
Alla AM-stationer raderas ur
snabbvalsminnet. För att återställa intervallet
till fabriksinställningen gör man om samma
procedur.
För att förbättra radiomottagningen
Stäng av strömmen till CD-spelaren med hjälp
av CD-spelarens strömhanteringsfunktion.
Med standardinställningarna är strömmen till
CD-spelaren påslagen. Det går inte att ändra
inställningen i strömbesparingsläge.
Använd knapparna på anläggningen för att
stänga av strömmen till CD-spelaren.
24SE
1 Tryck på CD  för att gå över till CDläget.
2 Tryck på /  för att stänga av
anläggningen.
3 Vänta tills ”STANDBY” slutat blinka på
displayen och tryck sedan på / 
medan du håller   intryckt.
”CD POWER OFF” tänds på displayen.
När strömmen till CD-spelaren är avstängd
tar det längre tid att läsa in information
från skivan. För att slå på strömmen till
CD-spelaren igen gör man om ovanstående
procedur så att ”CD POWER ON” tänds på
displayen.
För att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar som den ska så återställ den till
fabriksinställningarna. Det går inte att återställa
anläggningen till fabriksinställningarna i
strömbesparingsläget. Använd knapparna på
anläggningen för att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna.
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och sätt i den igen, och slå sedan på
anläggningen.
2 Tryck in knapparna ,   och
DISC 1  samtidigt.
Alla inställningar som du själv har gjort,
t.ex. snabbvalsstationer, timerinställningar
och klockan, försvinner.
Meddelanden
Visat tecken
Anger
2 (två)
5 (fem)
6 (sex)
8 (åtta)
0 (noll)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Övrigt
COMPLETE: Lagringsmanövern korrekt
avslutad.
LOCKED: Skivfacket öppnas inte. Kontakta
närmaste Sony-handlare.
NO DISC: Det ligger ingen skiva i CDspelaren, eller den ilagda skivan går inte att
spela.
NO STEP: Alla inprogrammerade spår har
raderats.
NO TAB: Det går inte att spela in eftersom
kassettens inspelningsskyddstapp är
bortbruten.
NO TAPE: Det sitter inget band i
kassettdäcket.
NOT IN USE: Du har tryckt på fel knapp.
OVER: Skivan har kommit till slutet medan
du höll   intryckt under spelning eller
i pausläge.
PUSH SELECT: Du har försökt ställa
klockan eller ställa in timern medan timern
var inkopplad.
PUSH STOP: Du har tryckt på PLAY MODE
 under pågående spelning.
READING: Anläggningen håller på att läsa in
information från skivan. Under tiden fungerar
inte vissa knappar.
SET CLOCK: Du har försökt slå på timern
trots att klockan inte är inställd.
SET TIMER: Du har försökt välja en timer
trots att varken väckningstimern eller
inspelningstimern är inställd.
STEP FULL: Du har försökt programmera in
mer än 26 spår eller filer (steg).
TIME NG: Väckningstimerns eller
inspelningstimerns start- och sluttider är
inställda på samma klockslag.
Visningsexempel
Z
! eller |
”
$
%
,
.
?
@
^
25SE
Försiktighetsåtgärder
Skivor som GÅR att spela i den här
anläggningen
• Ljud-CD-skivor
• CD-G (CD-Graphics) (gäller endast Mexicomodellen)
• CD-R/CD-RW-skivor (med ljuddata/MP3filer)
Skivor som INTE GÅR att spela i den
här anläggningen
• CD-ROM-skivor
• CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i
något annat format än musik-CD-format eller
MP3-format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2,
Joliet eller multisession
• CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i multisession-format med en oavslutad
session
• CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet, CD-R/CD-RW-skivor
som är repade eller smutsiga, och CDR/CD-RW-skivor som är inspelade i en
inkompatibel inspelningsapparat
• Felaktigt slutbehandlade CD-R/CD-RWskivor
• Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)-filer
• Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor)
• Skivor med tejpbitar, papperslappar eller
etiketter fastklistrade
• Begagnade skivor med fastklistrade etiketter
vars lim spritt sig utanför etiketten
• Skivor som är tryckta med färg som känns
klibbig när man tar på den
Att observera angående skivor
• Torka av skivan med en rengöringsduk innan
du lägger i den. Torka alltid från mitten och
ut mot kanten.
• Rengör inte skivor med lösningsmedel
som bensin eller thinner, eller med
rengöringsmedel eller antistatsprayer som är
avsedda för LP-skivor av vinyl.
• Lägg inte skivor rakt i solen eller vid element
och andra värmekällor, och låt dem inte ligga
kvar i en bil som står parkerad i solen.
26SE
Angående säkerhet
• Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten är isatt i vägguttaget, även
om strömbrytaren på själva anläggningen är
avstängd.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge.
Håll alltid i stickkontakten när du drar ut
den. Dra aldrig i sladden.
• Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i anläggningen så dra
ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över anläggningen
innan den används igen.
• Nätkabelbyte får bara utföras av en
kvalificerad serviceverkstad.
Angående anläggningens placering
• Ställ inte anläggningen på en lutande
yta eller på ett ställe där den utsätts för
stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark
belysning, eller på ett ställe med dålig
ventilation.
• Var försiktig om du ställer anläggningen eller
högtalarna på ytor som är specialbehandlade
(med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det
då finns risk för fläckar på ytan.
• Om anläggningen flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den
placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det
bildas imma på linsen inuti CD-spelaren så
att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall ut
skivan och låt anläggningen stå påslagen i
ungefär en timme tills imman avdunstat.
Angående värmebildning
• Att anläggningen blir varm medan den
används är normalt och inget att oroa sig för.
• Undvik att röra vid höljet om anläggningen
har använts länge i ett sträck på hög volym,
eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
• Täck inte för ventilationshålen.
Angående högtalarna
Högtalarna till den här anläggningen är inte
magnetiskt avskärmade, vilket kan leda till
störningar i bilden på TV-apparater i närheten.
Om det skulle inträffa så stäng av TV:n, vänta
15 – 30 minuter, och slå sedan på den igen. Om
det inte hjälper så flytta högtalarna längre bort
från TV:n.
VIKTIG ANMÄRKNING
Var försiktig: Om en stillbild från en
videokamera eller skärminformation visas på
en TV via den här anläggningen under lång tid,
finns det risk för permanenta skador på TVskärmen. Projektor-TV-apparater är speciellt
känsliga för detta.
Rengöring av höljet
Torka rent anläggningens hölje med en mjuk
duk som fuktats med mild rengöringslösning.
Använd aldrig någon form av skursvampar,
skurpulver eller lösningsmedel som thinner,
bensin eller sprit.
För att undvika att ett band blir
överspelat av misstag
Bryt av inspelningsskyddstappen för sida A
eller B på kassetten på det sätt som visas i
figuren.
Bryt av tappen
Angående band på över 90 minuter
Vi avråder från användning av band med en
speltid på över 90 minuter, annat än för lång,
kontinuerlig inspelning eller uppspelning.
Huvudenheten
Förstärkardel
Nordamerika-modellen:
MHC-GX470
Främre högtalare
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 125 + 125 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Total harmonisk distorsion: mindre än
0,07% (6 ohm vid 1 kHz, 80 W)
Subwoofer
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 150 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
Total harmonisk distorsion: mindre än
0,07% (6 ohm vid 80 Hz, 90 W)
Europa- och Ryssland-modellerna:
MHC-RG590S
Främre högtalare
DIN-uteffekt (märkeffekt): 110 + 110 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 145 + 145 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde): 290 + 290 W
(6 ohm vid 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
DIN-uteffekt (märkeffekt): 130 W (6 ohm
vid 80 Hz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 170 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
Musikeffekt (referensvärde): 340 W
(6 ohm vid 80 Hz, 10% THD)
Övrigt
Om du senare vill spela in på den kassetten
igen går det att täcka över hålet efter den
bortbrutna tappen med tejp.
Tekniska data
Rengöring av tonhuvudena
Använd en rengöringskassett av torrtyp eller
våttyp (säljs separat) efter varje 10 timmars
användning, före viktiga inspelningar, och efter
att du har spelat gamla band. Om tonhuvudena
inte rengörs regelbundet sjunker ljudkvaliteten
och till slut kan det hända att det inte går
att spela in eller spela upp några band alls.
Se rengöringskassettens bruksanvisning för
närmare detaljer.
Avmagnetisering av tonhuvudena
Använd en avmagnetiseringskassett
(säljs separat) efter varje 20 – 30 timmars
användning. Om tonhuvudena inte
avmagnetiseras regelbundet ökar bruset,
diskanten blir sämre, och det går inte att radera
band ordentligt. Se avmagnetiseringskassettens
bruksanvisning för närmare detaljer.
Forts.

27SE
MHC-RG490S
Främre högtalare
DIN-uteffekt (märkeffekt): 95 + 95 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 125 + 125 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde): 250 + 250 W
(6 ohm vid 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
DIN-uteffekt (märkeffekt): 120 W (6 ohm
vid 80 Hz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 150 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
Musikeffekt (referensvärde): 300 W
(6 ohm vid 80 Hz, 10% THD)
MHC-RG290
DIN-uteffekt (märkeffekt): 90 + 90 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 120 + 120 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde): 240 + 240 W
(6 ohm vid 1 kHz, 10% THD)
MHC-RG190
DIN-uteffekt (märkeffekt): 40 + 40 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 50 + 50 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde): 100 + 100 W
(6 ohm vid 1 kHz, 10% THD)
Övriga modeller:
MHC-RG490S
Främre högtalare
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220,
240 V växelström, 50/60 Hz
DIN-uteffekt (märkeffekt): 95 + 95 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 125 + 125 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
DIN-uteffekt (märkeffekt): 120 W (6 ohm
vid 80 Hz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 150 W (6 ohm vid 80 Hz,
10% THD)
28SE
MHC-RG290
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220,
240 V växelström, 50/60 Hz
DIN-uteffekt (märkeffekt): 95 + 95 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 125 + 125 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
MHC-RG190
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220,
240 V växelström, 50/60 Hz
DIN-uteffekt (märkeffekt): 50 + 50 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 65 + 65 W (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Ingångar:
AUDIO IN (stereo-miniuttag): spänning
250 mV, impedans 47 kohm
MIC (teleuttag) (gäller endast
Latinamerika-modellen): känslighet 1 mV,
impedans 10 kohm
Utgångar:
PHONES (stereo-miniuttag): för hörlurar
med en impedanst på minst 8 ohm
VIDEO OUT (phono-uttag) (gäller
endast Mexico-modellen): max. utnivå
1 Vtt, obalanserat, negativ synk,
belastningsimpedans 75 ohm
SPEAKER: för högtalare med en impedans
på 6 – 16 ohm
SUBWOOFER OUT (gäller endast MHCGX470/RG590S/RG490S): för högtalare
med en impedans på 6 – 16 ohm
CD-spelardelen
System: digitalt ljudsystem för kompaktskivor
Laserdiodegenskaper
Strålningstid: kontinuerlig
Laseruteffekt*: under 44,6 µW
*Uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd från
objektivlinsytan på det optiska pickupblocket
med 7 mm öppning.
Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz
Signalbrusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB
Kassettdäcksdelen
Inspelningssystem: 4 spår, 2 kanaler, stereo
Frekvensomfång: 50 – 13 000 Hz (± 3 dB) med
Sony TYP I-kassetter
Svaj: ±0,15% vägt toppvärde (IEC), 0,1% vägt
toppvärde (NAB), ±0,2% vägt toppvärde (DIN)
Radiodelen
FM stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
Högtalare
Nordamerika-modellen:
MHC-GX470
Främre högtalare SS-RG490S för MHC-GX470
Högtalarsystem: 3-vägs basreflextyp med
3 element
Högtalarelement: Subwoofer 13 cm,
kontyp, Woofer 13 cm, kontyp, Tweeter
5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 220 × 360 × 235 mm
Vikt: Ca. 3,8 kg netto per högtalare
Subwoofer SS-WG490S för MHC-GX470
Högtalarsystem: Basreflextyp
Högtalarelement: Woofer 20 cm, kontyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 265 × 325 × 325 mm
Vikt: Ca. 5,8 kg
Forts.

Övrigt
FM-radiodelen:
Stationsinställningsområde
Nordamerika-modellen:
87,5 – 108,0 MHz (i steg om 100 kHz)
Övriga modeller:
87,5 – 108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Antenn: FM-trådantenn
Antenningång: 75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens: 10,7 MHz
AM-radiodelen:
Stationsinställningsområde
Panamerika-modellen:
530 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet 10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet 9 kHz)
Europa-, Ryssland- och Saudiarabien-modellen:
531 – 1 602 kHz
(med stationsinställningsintervallet 9 kHz)
Övriga modeller:
530 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(med stationsinställningsintervallet 9 kHz)
Antenn: AM-ramantenn, ingång för
utomhusantenn
Mellanfrekvens: 450 kHz
Europa- och Ryssland-modellerna:
MHC-RG590S
Främre högtalare SS-RG590EU för MHCRG590S
Högtalarsystem: 3-vägs basreflextyp med
3 element
Högtalarelement: Subwoofer 13 cm,
kontyp, Woofer 13 cm, kontyp, Tweeter
5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 220 × 360 × 235 mm
Vikt: Ca. 3,8 kg netto per högtalare
Subwoofer SS-WG590SBG för MHC-RG590S
Högtalarsystem: Dubbelkontyp
Högtalarelement: Woofer 20 cm, kontyp,
Passiv radiator 25 cm
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 320 × 400 × 330 mm
Vikt: Ca. 7,2 kg
MHC-RG490S
Främre högtalare SS-RG490 för MHC-RG490S
Högtalarsystem: 3-vägs basreflextyp med
3 element
Högtalarelement: Subwoofer 13 cm,
kontyp, Woofer 13 cm, kontyp, Tweeter
5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 220 × 360 × 235 mm
Vikt: Ca. 3,8 kg netto per högtalare
Subwoofer SS-WG490 för MHC-RG490S
Högtalarsystem: Basreflextyp
Högtalarelement: Woofer 20 cm, kontyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 265 × 325 × 325 mm
Vikt: Ca. 5,8 kg
MHC-RG290
Främre högtalare SS-RG490 för MHC-RG290
Högtalarsystem: 3-vägs basreflextyp med
3 element
Högtalarelement: Subwoofer 13 cm,
kontyp, Woofer 13 cm, kontyp, Tweeter
5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 220 × 360 × 235 mm
Vikt: Ca. 3,8 kg netto per högtalare
MHC-RG190
Främre högtalare SS-RG190 för MHC-RG190
Högtalarsystem: 2-vägs basreflextyp med
2 element
Högtalarelement: Woofer 15 cm, kontyp,
Tweeter 5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 200 × 325 × 235 mm
Vikt: Ca. 2,6 kg netto per högtalare
29SE
Övriga modeller:
MHC-RG490S
Främre högtalare SS-RG490AV/RG490S/RG490
för MHC-RG490S
Högtalarsystem: 3-vägs basreflextyp med
3 element
Högtalarelement: Subwoofer 13 cm,
kontyp, Woofer 13 cm, kontyp, Tweeter
5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 220 × 360 × 235 mm
Vikt: Ca. 3,8 kg netto per högtalare
Subwoofer SS-WG490S/WG490 för MHCRG490S
Högtalarsystem: Basreflextyp
Högtalarelement: Woofer 20 cm, kontyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 265 × 325 × 325 mm
Vikt: Ca. 5,8 kg
MHC-RG290
Främre högtalare SS-RG490AV/RG490S/RG490
för MHC-RG290
Högtalarsystem: 3-vägs basreflextyp med
3 element
Högtalarelement: Subwoofer 13 cm,
kontyp, Woofer 13 cm, kontyp, Tweeter
5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 220 × 360 × 235 mm
Vikt: Ca. 3,8 kg netto per högtalare
MHC-RG190
Främre högtalare SS-RG190S/RG190 för MHCRG190
Högtalarsystem: 2-vägs basreflextyp med
2 element
Högtalarelement: Woofer 15 cm, kontyp,
Tweeter 5 cm, horntyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 200 × 325 × 235 mm
Vikt: Ca. 2,6 kg netto per högtalare
Effektförbrukning
USA-modellen:
MHC-GX470: 240 W
Canada-modellen:
MHC-GX470: 320 W
Europa- och Ryssland-modellerna:
MHC-RG590S: 205 W
MHC-RG490S: 245 W
MHC-RG290: 185 W
MHC-RG190: 100 W
Mexico-modellen:
MHC-RG490S: 240 W
MHC-RG290: 200 W
Övriga modeller:
MHC-RG490S: 245 W
MHC-RG290: 200 W
MHC-RG190: 110 W
Yttermått (b/h/d) (exkl. högtalare):
Ca. 280 × 328 × 412,3 mm
Vikt (exkl. högtalare)
Nordamerika-modellen:
MHC-GX470: Ca. 9,4 kg
Canada-modellen:
MHC-GX470: Ca. 9,4 kg
Europa- och Ryssland-modellerna:
MHC-RG590S: Ca. 9,5 kg
MHC-RG490S: Ca. 9,5 kg
MHC-RG290: Ca. 9,3 kg
MHC-RG190: Ca. 7,5 kg
Övriga modeller:
MHC-RG490S: Ca. 9,5 kg
MHC-RG290: Ca. 9,3 kg
MHC-RG190: Ca. 7,5 kg
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1), R6batterier (storlek AA) (2), AM-ramantenn (1),
FM-trådantenn (1), videokabel (gäller endast
Mexico-modellen), Högtalardynor MHC-GX470/
RG590S/RG490S (12), MHC-RG290/RG190 (8)
Rätt till ändringar förbehålles.
Allmänt
Strömförsörjning
Nordamerika-modellen: 120 V växelström,
60 Hz
Europa- och Ryssland-modellerna: 230 V
växelström, 50/60 Hz
Australien-modellen: 230 – 240 V
växelström, 50/60 Hz
Mexico-modellen: 127 V växelström,
60 Hz
Argentina-modellen: 220 V växelström,
50/60 Hz
Saudiarabien-modellen: 120 – 127, 220
eller 230 – 240 V växelström, 50/60 Hz,
inställbart med spänningsomkopplare
Övriga modeller: 120, 220 eller
230 – 240 V växelström, 50/60 Hz,
inställbart med spänningsomkopplare
30SE
• Standby strömförbrukning: 0,5 W
• Halogenflammande medel har inte
använts i vissa tryckta kretskort.
• Blyfritt lödningsmaterial har använts
vid lödning av vissa delar.
• Halogenbaserade flamskyddsmedel
används inte i chassit.
(Utom för USA-modellen)
Övrigt
31SE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, chroń
ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj
otworów wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także
zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W wypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, należy natychmiast odłączyć
główną wtyczkę od gniazda ściennego.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie dotyczy klientów w USA i Kanadzie
Niniejsze
urządzenie
zaklasyfikowane
jest jako
PRODUKT
LASEROWY
KLASY 1.
Niniejsze
oznaczenie
znajduje się z tyłu
obudowy.
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
2PL
PL
3PL
Spis treści
Objaśnienie części i regulatorów ....... 5
Czynności wstępne
Prawidłowe podłączenia systemu ..... 8
Nastawianie zegara ......................... 10
Podstawowe operacje
Odtwarzanie płyty CD/CD-G/MP3 ... 11
Słuchanie radia ................................ 12
Odtwarzanie taśmy .......................... 13
Używanie opcjonalnych
komponentów audio ........................ 14
Regulowanie dźwięku ...................... 14
Zmiana wyświetlenia ....................... 15
Inne operacje
Tworzenie własnego programu CD
(Odtwarzanie Programu) .................. 16
Programowanie stacji radiowych..... 17
Nagrywanie na taśmę
(Synchronizowane nagrywanie CD/
Ręczne nagrywanie/Miksowanie
dźwięku) ........................................... 18
Tworzenie własnych efektów
dźwiękowych ................................... 19
Korzystanie z karaoke
(Tylko model dla
Ameryki Łacińskiej) .......................... 20
Używanie programatorów................ 21
4PL
Inne
Usuwanie problemów ...................... 23
Komunikaty ...................................... 25
Zalecenia eksploatacyjne ................ 26
Dane techniczne .............................. 27
Objaśnienie części i
regulatorów
Urządzenie
W tej instrukcji obsługi opisane są głównie
operacje z użyciem pilota, ale te same
operacje mogą być wykonane na urządzeniu,
za pomocą przycisków mających takie same
lub podobne nazwy.
Naciśnij aby włączyć system.
 Wskaźnik STANDBY (strona 15,
23)
Zapala się, gdy wyłączony jest system.
 Przycisk CD (strona 11)
Naciśnij aby wybrać funkcję CD.
Przycisk TUNER/BAND
(strona 12)
Naciśnij, aby wybrać funkcję TUNER.
Naciśnij aby wybrać tryb odbioru FM
lub AM.
Pilot
Urządzenie: Przycisk TAPE A/B
(strona 13)
Pilot: Przycisk TAPE (strona 13)
Objaśnienie części i regulatorów
 Przycisk / (zasilanie)
(strona 10, 21, 24)
Naciśnij aby wybrać funkcję TAPE.
Naciśnij aby wybrać TAPE A lub
TAPE B.
Przycisk AUDIO IN (strona 14)
Naciśnij aby wybrać funkcję AUDIO
IN.
Przycisk FUNCTION
Naciśnij, aby wybrać funkcję.
 Wskaźnik SUBWOOFER (tylko
MHC-GX470/RG590S/RG490S)
(strona 14)
Zapala się, gdy włączony jest
subwoofer.
 Przycisk SUBWOOFER (tylko
MHC-GX470/RG590S/RG490S)
(strona 14)
Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć
subwoofer.
Ciąg dalszy

5PL
 Model meksykański:
Urządzenie: Przycisk KARAOKE
(strona 20)
Naciśnij, aby uaktywnić tryb karaoke.
Pilot: Przycisk DISPLAY
(strona 15)
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetlaczu.
Inne modele:
Przycisk DISPLAY (strona 15)
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetlaczu.
 Model północnoamerykański:
Przycisk PLAY MODE/TUNING
MODE (strona 11, 12, 13)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
CD, MP3 lub taśmy. Naciśnij, aby
wybrać tryb strojenia.
Inne modele:
Przycisk ILLUMINATION
(strona 15)
Naciśnij, aby zmienić wzór oświetlenia
wokół regulatora VOLUME .
 Przyciski do nagrywania
synchronicznego lub ręcznego
(strona 18)
przycisk REC PAUSE/START,
przycisk CD SYNC
Naciśnij, aby nagrać na taśmę.
 Przycisk PUSH  (strona 13)
Naciśnij, aby włożyć lub wyjąć taśmę.
 Przyciski odtwarzania
(strona 11, 12, 13)
Urządzenie: Przycisk 
(odtwarzanie/pauza)
Pilot: Przycisk  (odtwarzanie),
przycisk  (pauza)
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
zrobić pauzę.
Przycisk  (stop) (strona 11, 12,
13)
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.
Przycisk / (wstecz/do
przodu) (strona 11)
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę lub plik.
Urządzenie: Przycisk TUNING
+/– (strona 12)
Pilot: Przycisk +/– (strojenie)
(strona 12)
Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.
Przycisk
+/– (wybierz folder)
(strona 11)
Naciśnij, aby wybrać folder na płycie
MP3.
Przycisk / (szybkie
przejście do tyłu/do przodu)
(strona 11, 13)
Naciśnij, aby znaleźć punkt na ścieżce,
lub w pliku.
Pokrętło MULTI JOG (/
(wstecz/do przodu), +/–
(strojenie)) (strona 11, 19)
Przekręć, aby wybrać ścieżkę lub
plik. Przekręć, aby nastroić żądaną
stację. (Działa tak samo, jak przyciski
/, +/– na pilocie).
 Gniazdo PHONES
Podłącz słuchawki.
 Gniazdo AUDIO IN (strona 14)
Podłącz do komponentu audio.
6PL
 Tylko model dla Ameryki
Łacińskiej:
Gniazdo MIC (strona 20)
Podłącz mikrofon. Model meksykański
jest wyposażony w 2 gniazda dla
mikrofonu.
MIC LEVEL (strona 20)
Tylko model meksykański:
ECHO LEVEL (strona 20)
Przekręć, aby wyregulować poziom
echa.
 Urządzenie: Regulator VOLUME
(strona 11, 12, 13, 14)
Przekręć, aby wyregulować głośność.
Pilot: Przycisk VOLUME +/–
(strona 11, 12, 13, 14)
Naciśnij, aby wyregulować głośność.
 Przycisk EQ BAND (strona 19)
Naciśnij, aby wybrać pasmo
częstotliwości.
 Przycisk ENTER (strona 10, 16,
17, 21)
Naciśnij, aby zatwierdzić nastawienia.
 Przyciski dźwięku (strona 14, 19)
Urządzenie: Przycisk GROOVE,
przycisk SURROUND
Pilot: Przycisk EQ
Naciśnij, aby wybrać dźwięk.
 Przycisk  (otwieranie/
zamykanie) (strona 11)
Naciśnij, aby włożyć i wyjąć płytę.
Naciśnij, aby wybrać płytę. Naciśnij,
aby przełączyć na funkcję CD z innej
funkcji.
Urządzenie: Przycisk DISC SKIP/
EX-CHANGE (strona 11)
Naciśnij, aby wybrać płytę. Naciśnij,
aby zmienić płytę podczas odtwarzania.
Pilot: Przycisk DISC SKIP
(strona 11)
Naciśnij, aby wybrać płytę.
 Czujnik zdalnego sterowania
(strona 23)
 Przycisk CLOCK/TIMER SELECT
(strona 21)
Przycisk CLOCK/TIMER SET
(strona 10, 21)
Naciśnij, aby nastawić zegar i
programatory.
Objaśnienie części i regulatorów
Przekręć, aby wyregulować głośność
mikrofonu.
 Przycisk DISC 1 – 3 (strona 11)
 Przycisk REPEAT/FM MODE
(strona 11, 12)
Naciśnij, aby kilkakrotnie słuchać
płyty, jednej ścieżki lub pliku.
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
(monofoniczny lub stereofoniczny).
 Pokrywa komory baterii
(strona 10)
 Przycisk CLEAR (strona 16)
Naciśnij, aby skasować
zaprogramowaną ścieżkę.
 Przycisk TUNER MEMORY
(strona 17)
Naciśnij, aby zaprogramować stację
radiową.
 Przycisk PLAY MODE/TUNING
MODE (strona 11, 12, 13)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
CD, MP3 lub taśmy.
Naciśnij, aby wybrać tryb strojenia.
 Przycisk SLEEP (strona 21)
Naciśnij, aby nastawić Programator
Nocny.
7PL
Czynności wstępne
Prawidłowe podłączenia systemu
Przenoszenie systemu
1 Wyjmij wszystkie płyty, aby ochronić mechanizm CD.
2 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję CD.
3 Naciśnij i przytrzymaj   na urządzeniu i naciskaj
/  na urządzeniu, aż pojawi się „STANDBY”.
Antena pętlowa AM
4 Gdy pojawi się „LOCK”, wyjmij z gniazdka ściennego
przewód sieciowy.
Subwoofer (Tylko MHC-GX470/
RG590S/RG490S)
Ustaw subwoofer pionowo, aby otrzymać
lepszą reprodukcję basów. Ponadto, umieść
subwoofer:
– na litej podłodze, gdzie rezonans nie
powinien wystąpić.
– co najmniej kilka centymetrów od ściany.
– z dala od środka pokoju, lub umieść na
ścianie półkę na książki, aby zapobiec
powstawaniu fali stojącej.
Głośniki i subwoofer
Przymocuj załączone podkładki głośnikowe
na spodzie głośników, aby zapobiec
ślizganiu się.
Antena przewodowa FM
(Rozciągnij ją poziomo.)
lub
Brązowa strona dla
innych regionów
Jednokolorowy
(Czerwony/)
Biała strona dla modelu
przeznaczonego dla
Ameryki Północnej
Subwoofer
Z paskiem
(Czarny/)
Przedni głośnik dla wszystkich modeli,
subwoofer dla modeli MHC-GX470/
RG490S
Przedni głośnik (prawy)
Subwoofer dla MHC-RG590S
8PL
Jednokolorowy
(Czerwony/)
Anteny
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli
głośnikowych, aby nie przechwytywały
szumów.
Czynności wstępne
Wideo (Tylko model
meksykański)
Głośniki i subwoofer
Włóż tylko obnażony odcinek
przewodu.
Kabel wideo (w wyposażeniu)
Aby oglądać wideo z tego
systemu, włącz odbiornik TV i
wybierz odpowiednie wejście
wideo na odbiorniku TV.
Model meksykański może
odtwarzać tylko płyty CD-G
formatu NTSC.
Zasilanie
Jeżeli model posiada
przełącznik napięcia, nastaw
VOLTAGE SELECTOR
na napięcie w lokalnej sieci
elektrycznej.
Podłącz przewód sieciowy
do gniazdka ściennego. Na
wyświetleniu pojawi się efekt
pokazowy.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do
gniazdka ściennego, odłącz
dostarczony adaptor wtyczki
(tylko dla modeli wyposażonych
w adaptor).
Z paskiem
(Czarny/)
Przedni głośnik (lewy)
* Model dla Arabii Saudyjskiej:
120 – 127 V
Gniazdko ścienne
Ciąg dalszy

9PL
Aby korzystać z pilota
Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii
 i włóż dwie dostarczone baterie R6
(rozmiar AA), stroną  najpierw, zgodnie
z układem biegunów pokazanym poniżej.
Nastawianie zegara
1 Naciśnij / (zasilanie) , aby
włączyć system.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
Jeżeli na wyświetleniu ukaże się bieżący
tryb, naciśnij kilkakrotnie / ,
aby wybrać „CLOCK SET” i naciśnij
ENTER .
3 Naciśnij kilkakrotnie / 
Uwagi
• Przy normalnym używaniu baterie powinny
wystarczyć na około sześć miesięcy.
• Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj
razem baterii różnych rodzajów.
• Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu
wycieku elektrolitu z baterii i korozji.
10PL
aby nastawić godzinę, po czym
naciśnij ENTER .
4 Wykonaj tę samą procedurę aby
nastawić minuty.
Gdy wyłączysz system po nastawieniu
zegara, pojawi się nastawienie zegara
zamiast efektu pokazowego.
Nastawienia zegara zostaną stracone
gdy odłączysz przewód sieciowy lub gdy
nastąpi awaria sieci elektrycznej.
Podstawowe operacje
Odtwarzanie płyty
CD/CD-G/MP3
Płyty CD-G są zgodne tylko z modelem
meksykańskim.
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij CD .
2 Włóż płytę.
Aby włożyć dodatkowe płyty, naciśnij
DISC SKIP , aby obrócić tacę płyt.
Aby zamknąć komorę płyty, naciśnij
ponownie   na urządzeniu.
Nie zamykaj komory płyty siłą,
naciskając palcami, ponieważ może to
uszkodzić urządzenie.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub  na urządzeniu)
.
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/– (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu) .
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę w  (lub  na
odtwarzaniu
urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
 .
odtwarzanie
Wybrać folder
+/– .
na płycie MP3
Wybierz
/ (lub przekręć
ścieżkę lub plik pokrętło MULTI JOG na
urządzeniu) .
Znaleźć
określone
miejsce na
ścieżce lub
pliku (z
wyjątkiem płyt
CD-G)
Wybrać
odtwarzanie
ciągłe
Wybrać płytę
Przełączyć na
funkcję CD z
innej funkcji
Naciśnij i przytrzymaj
/  podczas
odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym
momencie.
REPEAT  aż pojawi
się „REP” lub „REP 1”.
DISC SKIP (lub DISC
1 – 3 na urządzeniu)  w
trybie stop.
DISC 1 – 3 
na urządzeniu
(Automatyczny wybór
źródła).
Podstawowe operacje
Naciśnij   na urządzeniu i umieść
płytę w komorze płyty, stroną z etykietą
skierowaną do góry.
Inne operacje
Wymienić inne EX-CHANGE  na
płyty podczas
urządzeniu.
odtwarzania
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE  gdy
odtwarzacz jest zatrzymany. Można wybrać
normalne odtwarzanie („ALL DISCS” dla
wszystkich płyt, „1 DISC” dla jednej płyty
lub „ *” dla wszystkich plików MP3 w
folderze na płycie), odtwarzanie losowe
(„ALL DISCS SHUF”, „1 DISC SHUF”
lub „
SHUF*”), albo odtwarzanie
programu („PGM”).
* Gdy odtwarzasz płytę CD-DA, odtwarzanie
(SHUF) wykonuje takie same operacje, jak
odtwarzanie 1 DISC (SHUF).
Ciąg dalszy

11PL
Uwagi o odtwarzaniu ciągłym
• Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są odtwarzane
w sposób ciągły do pięciu razy.
• Nie można wybrać jednocześnie „REP” i „ALL
DISCS SHUF”.
• „REP1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub plik
są powtarzane dopóki nie zatrzymasz.
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
• Nie zapisuj innych rodzajów plików ani
niepotrzebnych folderów na płycie z plikami MP3.
• Foldery, które nie zawierają plików MP3 są
pomijane.
• Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w której
zostały nagrane na płycie.
• System może odtwarzać tylko pliki MP3, które
mają rozszerzenie „.MP3”.
• Jeżeli na płycie są pliki, które mają rozszerzenie
pliku „.MP3”, ale które nie są plikami MP3,
urządzenie może wygenerować szumy lub może
działać wadliwie.
• Maksymalna liczba:
– folderów wynosi 150 (włączając folder główny).
– plików MP3 wynosi 255.
– plików MP3 i folderów, które może zawierać
pojedyncza płyta wynosi 300.
– poziomów folderów (struktura drzewa plików)
wynosi 8.
• Kompatybilność ze wszystkimi programami
do kodowania/zapisu MP3, urządzeniami
nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana.
Niekompatybilne płyty MP3 mogą generować
szumy lub przerywane audio lub nie odtwarzać w
ogóle.
Uwagi o odtwarzaniu płyt
wielosesyjnych
• Jeżeli płyta zaczyna się od sesji CD-DA (lub
MP3), zostaje rozpoznana jako płyta CD-DA (lub
MP3) i odtwarzanie jest kontynuowane aż do innej
sesji.
• Płyta o mieszanym formacie CD zostaje
rozpoznana jako płyta CD-DA (audio).
Uwagi o modelu meksykańskim
• Nie można wybrać kanałów z grafiką na płytach
CD-G, ani wyświetlić obrazów CD-G z efektami
zanikania.
• Niektóre funkcje urządzenia, jeśli zostaną
użyte podczas odtwarzania płyty CD-G, mogą
powodować zniekształcenia obrazu na wyjściu
wideo.
Słuchanie radia
1 Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND
.
2 Wybierz tryb strojenia.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE
, aż pojawi się „AUTO”.
3 Nastaw na żądaną stację.
Naciśnij +/– (lub TUNING +/– na
urządzeniu) . Przeszukiwanie
zatrzyma się automatycznie, gdy
stacja zostanie nastrojona, po czym
pojawi się „TUNED” i „STEREO”
(dla programów stereofonicznych).
Gdy nastawisz na stację, która nadaje
funkcje RDS, nazwa stacji pojawi się na
wyświetleniu (tylko model europejski).
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/– (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu) .
Aby zatrzymać automatyczne
przeszukiwanie
Naciśnij  .
Strojenie stacji o słabym sygnale
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i
przeszukiwanie nie zatrzyma się, naciśnij
kilkakrotnie TUNING MODE , aż
zniknie „AUTO” i „PRESET”, po czym
naciśnij kilkakrotnie +/– (lub TUNING
+/– na urządzeniu) , aby nastroić na
żądaną stację.
Redukcja szumów statycznych
podczas odbioru słabej stacji
stereofonicznej FM
Naciśnij kilkakrotnie FM MODE , aż
pojawi się „MONO”, aby wyłączyć odbiór
stereo.
12PL
Odtwarzanie taśmy
1 Wybierz magnetofon.
Naciśnij kilkakrotnie TAPE (lub TAPE
A/B na urządzeniu) .
2 Włóż taśmę.
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę w  (lub  na
odtwarzaniu
urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
odtwarzanie
Przewinąć do
tyłu lub do
przodu
Wybierz
odtwarzanie
z dwóch
napędów*
 .
/ .
Kilkakrotnie PLAY
MODE  aż pojawi się
„RELAY”.
* Po odtworzeniu przedniej strony z magnetofonu
A, magnetofon B odtworzy przednią stronę i
zatrzyma się.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub  na urządzeniu)
. Nie wyjmuj taśmy podczas
odtwarzania lub nagrywania, ponieważ
może to spowodować nienaprawialne
uszkodzenie taśmy i kieszeni kasety.
Podstawowe operacje
Naciśnij PUSH   na urządzeniu
i włóż taśmę TYPE I (normalną) do
kieszeni kasety, stroną do odtwarzania
skierowaną do przodu. Upewnij się,
że taśma nie ma luzów, aby uniknąć
uszkodzenia taśmy lub magnetofonu.
Naciśnij ponownie PUSH   na
urządzeniu, aby zamknąć kieszeń
kasety.
Inne operacje
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/– (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu) .
13PL
Używanie
opcjonalnych
komponentów audio
1 Podłącz dodatkowy komponent
audio do gniazda AUDIO IN
 na urządzeniu, używając
analogowego kabla audio (brak w
wyposażeniu).
2 Zmniejsz głośność.
Naciśnij VOLUME – (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu w
kierunku –) .
3 Wybierz funkcję AUDIO IN.
Naciśnij AUDIO IN  na urządzeniu.
4 Zacznij odtwarzanie z
podłączonego komponentu.
5 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/– (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu) .
14PL
Regulowanie
dźwięku
Aby dodać efekt dźwiękowy
Aby
Podbić basy
i stworzyć
mocniejszy dźwięk
Naciśnij
GROOVE 
kilkakrotnie na
urządzeniu, aż pojawi
się „GROOVE”.
Nastawić efekt
otaczający
SURROUND 
kilkakrotnie na
urządzeniu, aż pojawi
się „SURR”.
Wybrać
zaprogramowany
efekt dźwiękowy
kilkakrotnie EQ
. Aby anulować,
naciśnij kilkakrotnie
EQ , aż pojawi się
„EQ OFF”.
Aby włączyć subwoofer (Tylko
MHC-GX470/RG590S/RG490S)
Naciśnij SUBWOOFER  kilkakrotnie
na urządzeniu, aż pojawi się „SUB
ON”. Wskaźnik SUBWOOFER  na
urządzeniu zapali się. Jeżeli potem
odłączysz subwoofer, powtórz tę procedurę,
aż pojawi się „SUB OFF”. Głośność
subwoofera jest powiązania z przednimi
głośnikami.
Zmiana wyświetlenia
Naciśnij
Kilkakrotnie
ILLUMINATION  na
urządzeniu.
Zmienić tryb
wyświetlenia
(Zobacz
poniżej.)
DISPLAY 
kilkakrotnie gdy system
jest wyłączony.
1)
2)
DISPLAY 
kilkakrotnie gdy system
jest włączony.
Z wyjątkiem modelu dla Ameryki Północnej
Na przykład możesz zobaczyć informacje o płycie
CD/CD-G/MP3, takie jak ścieżka, numer pliku lub
nazwa folderu podczas normalnego odtwarzania,
lub całkowity czas odtwarzania gdy odtwarzacz
jest zatrzymany.
System posiada następujące tryby
wyświetlenia.
Tryb
wyświetlenia
Efekt
pokazowy
Zegar
Tryb
oszczędzania
energii2)
1)
2)
Gdy system jest
wyłączony1),
Wyświetlenie zegara
zostanie zastąpione
pulsującymi światłami na
wyświetlaczu.
Zegar jest wyświetlony.
Wyświetlenie zostaje
wyłączone, aby nie
zużywać energii.
Programator i zegar
nadal działają.
• Poniższe informacje nie są wyświetlane;
– całkowity czas odtwarzania dla płyty CD-DA,
zależnie od trybu odtwarzania.
– całkowity czas odtwarzania dla płyty MP3.
– pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3.
• Następujące informacje nie są prawidłowo
wyświetlane;
– wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3
zakodowanego przy użyciu VBR (zmienna
prędkość bitów).
– nazwy folderów i plików, które nie są zgodne
ze standardem ISO9660 Level 1, Level 2 lub z
rozszerzeniem Joliet.
• Następujące informacje są wyświetlane;
– informacje znaczników ID3 dla plików MP3,
gdy używane są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji
2. (Rosyjski model może wyświetlać informacje
w cyrylicy, ale w wypadku płyt nagranych za
pomocą niektórych programów kodujących/
zapisujących i niektórych nagrywarek, rosyjskie
znaki mogą nie zostać prawidłowo wyświetlone).
– do 30 znaków informacji znacznika ID3, złożonej
z drukowanych liter (od A do Z), cyfr (od 0 do
9) i symboli (˝ $ % ’ ( ) * , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | }
! ? ^).
Podstawowe operacje
Aby
Zmienić wzór
podświetlenia
wokół
regulatora
VOLUME 1)
Zmienić
informacje na
wyświetleniu2)
Uwagi o informacjach na wyświetlaczu
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu zapali się,
gdy system będzie wyłączony.
Gdy system jest w trybie oszczędzania energii,
następujące funkcje są niedostępne:
– nastawianie zegara.
– zmiana interwału strojenia AM (z wyjątkiem
modelu europejskich, rosyjskich i dla Arabii
Saudyjskiej).
– włączanie systemu naciśnięciem przycisków
funkcji (na przykład CD ).
– zmiana funkcji zarządzania energią dla CD.
– resetowanie systemu do fabrycznych nastawień.
15PL
Inne operacje
Tworzenie własnego
programu CD
(Odtwarzanie Programu)
Aby stworzyć własny program użyj
przycisków na pilocie.
1 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD.
2 Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
, aż pojawi się „PGM”, podczas
gdy odtwarzacz jest zatrzymany.
3 Naciśnij kilkakrotnie DISC SKIP ,
aby wybrać płytę.
4 Naciśnij kilkakrotnie /
, aż pojawi się numer żądanej
ścieżki.
Gdy programujesz pliki MP3, naciśnij
kilkakrotnie
+/– , aby wybrać
żądany folder, a następnie wybierz
żądany plik.
Numer
tacy płyty
Wybrany numer
ścieżki lub pliku
Całkowity czas odtwarzania programu
(włączając wybraną ścieżkę lub plik)
5 Naciśnij ENTER  aby dodać
ścieżkę lub plik do programu.
„– –.– –” pojawi się, gdy całkowity czas
programu przekroczy 100 minut dla CD,
lub gdy wybrany zostanie plik MP3.
16PL
6 Powtórz kroki od 3 do 5 aby
zaprogramować dodatkowe
ścieżki lub pliki, maksymalnie 25
ścieżek lub plików.
7 Aby odtworzyć swój program
złożony ze ścieżek lub plików,
naciśnij  .
Program pozostaje dostępny dopóki nie
otworzysz komory płyty. Aby ponownie
odtworzyć ten sam program, naciśnij
 .
Aby anulować odtwarzanie
programu
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany,
kilkakrotnie naciśnij PLAY MODE , aż
zniknie „PGM”.
Aby skasować ostatnią ścieżkę
lub plik w programie
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, naciśnij
CLEAR .
Aby zobaczyć informacje o
programie, na przykład całkowity
czas odtwarzania i liczba ścieżek
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY  gdy
odtwarzacz jest zatrzymany.
Programowanie
stacji radiowych
Możesz zaprogramować swoje ulubione
stacje radiowe i nastawiać je natychmiast,
wybierając odpowiedni przycisk pamięci.
Aby zaprogramować stacje, użyj
przycisków na pilocie.
6 Aby przywołać zaprogramowaną
stację radiową, naciśnij
kilkakrotnie TUNING MODE  aż
pojawi się „PRESET”, po czym
naciśnij kilkakrotnie +/– , aby
wybrać żądany numer pamięci.
1 Nastaw na żądaną stację (zobacz
„Słuchanie radia” (strona 12)).
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
Numer pamięci
wybrać żądany numer pamięci.
Jeżeli do wybranego numeru pamięci
jest już przypisana inna stacja, zostanie
ona zastąpiona przez nową stację.
Inne operacje
3 Naciśnij kilkakrotnie +/– , aby
4 Naciśnij ENTER .
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby
zapisać inne stacje.
Możesz zaprogramować do 20 stacji FM
i do 10 stacji AM. Zaprogramowane
stacje są utrzymywane w pamięci przez
około pół dnia gdy odłączysz przewód
sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci
elektrycznej.
17PL
Nagrywanie na
taśmę
(Synchronizowane nagrywanie CD/
Ręczne nagrywanie/Miksowanie
dźwięku)
Można nagrywać na taśmie TYPE I
(normalnej) na trzy sposoby:
Synchronizowane nagrywanie CD:
Możesz nagrać na taśmę całą zawartość
CD.
Ręczne nagrywanie:
Możesz nagrać tylko żądane fragmenty ze
źródła dźwięku, którym mogą być również
podłączone komponenty audio.
Miksowanie dźwięku (Tylko model dla
Ameryki Łacińskiej):
Możesz „miksować” dźwięki odtwarzając
z jednego z komponentów i śpiewając
lub mówiąc do mikrofonu (brak w
wyposażeniu). Zmiksowany dźwięk może
zostać nagrany na taśmę.
Do sterowania nagrywaniem na taśmę użyj
przycisków na urządzeniu.
1 Włóż taśmę przeznaczoną do
nagrywania do magnetofonu B,
stroną do nagrywania zwróconą
do przodu, następnie naciśnij
kilkakrotnie TAPE A/B  aby
wybrać TAPE B.
18PL
2 Przygotuj źródło nagrania.
Dla synchronizowanego nagrywania
CD:
Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD. Włóż płytę, którą chcesz nagrać i
naciśnij kilkatrotnie DISC SKIP , aby
wybrać płytę.
Gdy nagrywasz folder z płyty MP3,
naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 
na pilocie, aby wybrać „ ”, po czym
kilkakrotnie naciśnij
+/– , aby
wybrać żądany folder.
Aby nagrać tylko ulubione ścieżki CD
lub pliki MP3 w żądanej kolejności,
wykonaj kroki od 2 do 6 z „Tworzenie
własnego programu CD” (strona 16).
Dla ręcznego nagrywania i miksowania
dźwięku:
Wybierz żądane źródło, aby nagrać lub
miksować. Aby nagrać tylko dźwięk
z mikrofonu, naciśnij CD  i nie
odtwarzaj innego źródła w kroku 4.
3 Nastaw magnetofon B na stan
oczekiwania na nagrywanie.
Dla synchronizowanego nagrywania
CD:
Naciśnij CD SYNC .
Dla ręcznego nagrywania i miksowania
dźwięku:
Naciśnij REC PAUSE/START .
4 Zacznij nagrywanie.
Podczas nagrywania nie możesz słuchać
innych źródeł.
Dla synchronizowanego nagrywania
CD:
Naciśnij REC PAUSE/START .
Tworzenie
własnych efektów
dźwiękowych
Gdy nagrywanie zostanie zakończone,
odtwarzacz CD i magnetofon
zatrzymają się automatycznie.
Możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziomy
określonych zakresów częstotliwości
i zapisać nastawienia w pamięci jako
„USER”.
Dla ręcznego nagrywania:
1 Wybierz wzmocnienie audio dla
Naciśnij REC PAUSE/START  i
zacznij odtwarzanie żądanego źródła
nagrania. Jeżeli podczas nagrywania
z tunera wystąpią szumy, zmień
pozycje odpowiedniej anteny, aby je
zredukować.
Dla miksowania dźwięku:
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij  .
2 Naciśnij kilkakrotnie EQ BAND ,
aby wybrać pasmo częstotliwości,
po czym przekręć pokrętło
MULTI JOG  na urządzeniu,
aby wyregulować poziom
częstotliwości. Powtórz to dla
każdego pasma, które chcesz
wyregulować.
Pasmo
częstotliwości
Poziom
częstotliwości
Inne operacje
Naciśnij REC PAUSE/START  i
zacznij odtwarzanie żądanego źródła
oraz zacznij śpiewać lub mówić do
mikrofonu. Jeżeli wystąpi sprzężenie
akustyczne (wycie), zmniejsz głośność,
odsuń mikrofon od głośników lub zmień
kierunek mikrofonu.
podstawowego dźwięku, używając
EQ oraz SURROUND i GROOVE
na urządzeniu .
Uwagi
• Nagrywanie zatrzyma się, gdy funkcja zostanie
przełączona na inną.
• Podczas synchronicznego nagrywania CD nie
można wyrzucić płyty.
3 Naciśnij i przytrzymaj EQ , aż
pojawi się „COMPLETE”.
Nastawienie zostanie zapisane w
pamięci.
4 Aby przywołać własny efekt
dźwiękowy, naciśnij kilkakrotnie
EQ , aż pojawi się „USER”.
Aby anulować efekt dźwiękowy
Naciśnij kilkakrotnie EQ , aż pojawi się
„EQ OFF”.
19PL
Korzystanie z
karaoke
(Tylko model dla Ameryki Łacińskiej)
Możesz śpiewać przy akompaniamencie
muzyki, podłączając opcjonalny mikrofon.
Dla karaoke używaj przycisków na
urządzeniu.
1 Przekręć MIC LEVEL  na MIN
aby zmniejszyć poziom głośności
mikrofonu.
2 Podłącz opcjonalny mikrofon do
gniazda MIC .
Model meksykański posiada dwa
gniazda dla mikrofonu.
3 Tylko dla modelu meksykańskiego:
Naciśnij kilkakrotnie KARAOKE ,
aby wybrać „KARAOKE PON” dla
stereofonicznych płyt CD, lub „MPX L”
lub „MPX R” dla wielostrumieniowych
płyt CD (multiplex).
4 Zacznij odtwarzanie muzyki.
5 Przekręć MIC LEVEL , aby
wyregulować głośność mikrofonu.
Jeżeli wystąpi sprzężenie akustyczne
(wycie), zmniejsz głośność, odsuń
mikrofon od głośników lub zmień
kierunek mikrofonu.
Po zakończeniu odłącz mikrofon z
gniazda MIC .
20PL
Tylko dla modelu
meksykańskiego:
Aby anulować tryb karaoke, oprócz
powyższej procedury naciśnij kilkakrotnie
KARAOKE , aż zniknie „”.
Aby wyregulować pogłos mikrofonu,
przekręć ECHO LEVEL , aby nastawić
efekt pogłosu. Aby anulować, przekręć
ECHO LEVEL  na MIN.
Aby używać płyty CD-G, włącz odbiornik
TV i wybierz odpowiednie wejście wideo.
Uwaga o modelu meksykańskim
Nie można wybrać efektu SURROUND, gdy
wybrane jest „KARAOKE PON”.
Używanie
programatorów
System posiada trzy funkcje programatora.
Nie można jednocześnie uruchomić
Programatora Odtwarzania i Programatora
Nagrywania. Jeżeli użyjesz jeden z nich
razem z Programatorem Nocnym, będzie
on miał pierwszeństwo.
Programator Nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja ta
działa nawet gdy zegar nie jest nastawiony.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP . Jeżeli
wybierzesz „AUTO”, system wyłączy się
automatycznie gdy aktualna płyta lub
taśma zatrzyma się, lub po upływie 100
minut. Nie wybieraj „AUTO” podczas
synchronizowanego nagrywania na taśmę.
Programator Nagrywania:
Można nagrać zaprogramowaną stację
radiową o określonej porze.
Do sterowania Programatorem
Odtwarzania i Programatorem Nagrywania
używaj przycisków na pilocie. Pamiętaj, aby
zegar był nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Programator Odtwarzania
Przygotuj źródło dźwięku, po czym
naciśnij VOLUME +/–  aby
wyregulować dźwięk.
Aby zacząć od określonej ścieżki CD
lub pliku MP3, wykonaj własny program
(strona 16).
Programator Nagrywania
Nastrój zaprogramowaną stację radiową
(strona 17).
aby wybrać „PLAY SET” lub „REC
SET”, po czym naciśnij ENTER .
Pojawi się „ON”, a wskazanie godziny
zacznie migać.
4 Nastaw czas rozpoczęcia
odtwarzania lub nagrywania.
Naciśnij kilkakrotnie /  aby
nastawić godzinę, po czym naciśnij
ENTER . Wskazanie minut zacznie
migać. Wykonaj powyższą procedurę
aby nastawić minuty.
5 Użyj takiej samej procedury jak
w kroku 4, aby nastawić czas
zatrzymania odtwarzania lub
nagrywania.
6 Wybierz źródło dźwięku lub
przygotuj taśmę.
Programator Odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie /  aż
pojawi się żądane źródło dźwięku, po
czym naciśnij ENTER . Wyświetlacz
pokazuje nastawienia programatora.
Inne operacje
Programator Odtwarzania:
Możesz obudzić się przy dźwiękach CD,
taśmy lub radia, o nastawionej porze.
3 Naciśnij kilkakrotnie / ,
Programator Nagrywania
Włóż taśmę przeznaczoną do
nagrywania do magnetofonu B.
Wyświetlacz pokazuje nastawienia
programatora.
7 Naciśnij /  aby wyłączyć
system.
System włączy się 15 sekund przed
zaprogramowanym czasem. Jeżeli
system jest włączony, gdy nadejdzie
zaprogramowany czas, Programator
Odtwarzania lub Programator
Nagrywania nie odtworzy lub nie nagra.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
Ciąg dalszy

21PL
Aby ponownie uruchomić lub
sprawdzić programator
Naciśnij CLOCK/TIMER SELECT ,
naciśnij kilkakrotnie /  aż
pojawi się „PLAY SELECT” lub „REC
SELECT”, po czym naciśnij ENTER .
Aby anulować programator
Powtórz powyższą procedurę, aż pojawi się
„TIMER OFF”, po czym naciśnij ENTER
.
Aby zmienić nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku 1.
Wskazówki
• Nastawienie Programatora Odtwarzania pozostaje
do czasu, gdy zostanie ręcznie anulowane.
• Głośność zostaje zredukowana do minimum
podczas pracy Programatora Nagrywania.
• Programator Nagrywania zostaje anulowany
automatycznie, gdy Programator Nagrywania
został uruchomiony.
22PL
Inne
Usuwanie problemów
1 Upewnij się, że przewód sieciowy
i kable głośników są podłączone
prawidłowo i solidnie.
2 Poszukaj swojego problemu na
poniższej liście i podejmij wskazaną
czynność korekcyjną.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Ogólne
Wyświetlenie zaczyna pulsować jak
tylko podłączysz do sieci przewód
sieciowy, chociaż zestaw nie jest
jeszcze włączony.
• Naciśnij dwukrotnie DISPLAY  gdy
zestaw jest wyłączony. Wyświetlenie
pokazowe znika.
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
• Umieść głośniki tak symetrycznie, jak to
możliwe.
• Podłącz tylko dostarczone w zestawie
głośniki.
W dźwięku brakuje basów.
• Sprawdź, czy przewód z paskiem
(lub jednobarwny) jest prawidłowo
podłączony do gniazda – (lub +) głośnika.
Odtwarzacz CD/MP3
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
• Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż
ponownie.
• Umieść system w miejsc u znajdującym
się z dala od wibracji (na przykład na
stabilnej podstawce).
• Odsuń głośniki od systemu lub umieść
je na oddzielnych podstawkach. Przy
dużej głośności drgania głośników mogą
powodować przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzan ie nie zaczyna się od
pierwszej ścieżki.
• Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE ,
aż „PGM” i „SHUF” znikną, aby wrócić
do normalnego odtwarznia.
Zaczynanie odtwarzania zabiera więcej
czasu niż zwykle.
• Następujące płyty potrzebują więcej
czasu, aby zacząć odtwarzanie.
Inne
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast odłącz przewód sieciowy i
sprawdź następujące pozycje.
• Jeżeli system posiada przełącznik
napięcia, czy jest on nastawiony na
prawidłowe napięcie?
• Czy nastąpiło krótkie spięcie kabli + i
– głośników?
• Czy używasz tylko dostarczonych w
zestawie głośników?
• Czy coś zasłania otwory wentylacyjne z
tyłu systemu?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie
migać, podłącz z powrotem przewód
sieciowy i włącz system. Jeżeli problem
nie znika, skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Duży przydźwięk lub szumy.
• Odsuń system od źródeł zakłóceń.
• Podłącz system do innego gniazdka
ściennego.
• Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno) na
przewód sieciowy.
Pilot nie działa.
• Usuń wszystkie przeszkody między
pilotem a czujnikiem pilota  na
urządzeniu, a także odsuń urządzenie od
światła jarzeniowego.
• Skieruj pilota w stronę czujnika systemu.
• Umieść pilota bliżej systemu.
– płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą drzewa.
– płyta nagrana w trybie wielosesyjnym.
– płyta, która nie została sfinalizowana (płyta, do
której zostały dodane dane).
– płyta z wieloma folderami.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie
można odbierać stacji. („TUNED” lub
„STEREO” miga na wyświetlaczu.)
• Podłącz prawidłowo antenę.
• Znajdź miejsce i kierunek zapewniające
dobry odbiór, po czym ponownie ustaw
antenę.
• Podłącz dostępną w handlu antenę
zewnętrzną.
• Wyłącz urządzenia elektryczne
znajdujące się w pobliżu.
Ciąg dalszy

23PL
Magnetofon
Dźwięk przejawia nadmierne kołysanie,
drżenie lub opadanie.
• Wyczyść wałki przesuwu i rolki
dociskowe. Wyczyść także i odmagnesuj
głowice taśmy. Szczegółowe informacje,
zobacz „Zalecenia eksploatacyjne”
(strona 25).
Aby zmienić interwał strojenia AM
Interwał strojenia AM jest fabrycznie
nastawiony na 9 kHz (lub 10 kHz w
niektórych regionach, ta funkcja nie
jest dostępna w modelach europejskich,
rosyjskich i dla Arabii Saudyjskiej). Nie
jest możliwa zmiana interwału strojenia w
trybie oszczędzania energii.
Do zmiany interwału strojenia AM służą
przyciski na urządzeniu.
1 Nastrój na dowolną stację AM, po czym
wyłącz system.
2 Naciskając TUNING –  naciśnij /
.
Wszystkie zaprogramowane stacje AM
zostają skasowane. Aby zresetować
interwał do nastawienia fabrycznego,
powtórz tę procedurę.
Aby poprawić odbiór tunera
Wyłącz odtwarzacz CD używając funkcji
zarządzania energią CD. Energia CD jest
domyślnie włączona. Nie jest możliwa
zmiana nastawienia w trybie oszczędzania
energii.
Użyj przycisków na urządzeniu do
wyłączenia energii odtwarzacza CD.
1 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję CD.
2 Naciśnij /  aby wyłączyć system.
3 Gdy „STANDBY” przestanie migać,
naciśnij / , jednocześnie naciskając
 .
Pojawi się „CD POWER OFF”. Gdy
energia odtwarzacza CD jest wyłączona,
czas dostępu do płyty wydłuża się.
Aby włączyć energię odtwarzacza CD,
powtórz tę procedurę, aż pojawi się „CD
POWER ON”.
24PL
Aby zresetować system do
nastawień fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa prawidłowo,
przywróć system do nastawień fabrycznych.
Nie jest możliwe zresetowanie systemu
do nastawień fabrycznych w trybie
oszczędzania energii. Użyj przycisków na
urządzeniu do zresetowania systemu do
domyśnych, fabrycznych nastawień.
1 Odłącz i podłącz z powrotem przewód
sieciowy, po czym włącz system.
2 Naciśnij jednocześnie ,  , i
DISC 1 .
Wszystkie nastawienia skonfigurowane
przez użytkownika, takie jak
zaprogramowane stacje radiowe,
programator i czas zostaną usunięte.
Komunikaty
Wyświetlenie
oznacza
2 (dwa)
5 (pięć)
6 (sześć)
8 (osiem)
0 (zero)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Inne
COMPLETE: Zaprogramowana operacja
zakończyła się normalnie.
LOCKED: Nie otwiera się komora płyty.
Skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
NO DISC: W odtwarzaczu nie ma płyty lub
włożona płyta nie może być odtwarzana.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane
ścieżki zostały skasowane.
NO TAB: Nie można nagrywać ponieważ
z kasety usunięta została klapka
zabezpieczenia przed nagraniem.
NO TAPE: Brak taśmy w magnetofonie.
NOT IN USE: Naciśnięty został
nieprawidłowy przycisk.
OVER: Płyta doszła do końca w trakcie
naciskania   podczas odtwarzania
lub pauzy.
PUSH SELECT: Podczas pracy
programatora próbowano nastawić zegar
lub programator.
PUSH STOP: Naciśnięte zostało PLAY
MODE  podczas odtwarzania.
READING: System czyta informacje na
płycie. Niektóre przyciski nie są dostępne.
SET CLOCK: Próbowano wybrać
programator przy braku nastawienia
zegara.
SET TIMER: Próbowano wybrać
programator przy braku nastawienia
Programatora Odtwarzania lub
Programatora Nagrywania.
STEP FULL: Próbowano zaprogramować
więcej niż 26 ścieżek lub plików (kroków).
TIME NG: Czas rozpoczęcia i zakończenia
są takie same w nastawieniach
Programatora Odtwarzania lub
Programatora Nagrywania.
Przykłady wyświetlenia
Z
! lub |
”
$
%
,
.
?
@
^
25PL
Zalecenia
eksploatacyjne
Płyty, które ten system MOŻE
odtwarzać
• Audio CD
• CD-G (CD-Grafika) (Tylko model
meksykański)
• CD-R/CD-RW (pliki danych audio/MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE
odtwarzać
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW inne niż nagrane w
formacie muzycznej CD lub w formacie
MP3 zgodnym z ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet lub wielosesyjnym
• CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wielosesyjnym, który nie został
zakończony „zamknięciem sesji”
• CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania,
CD-R/CD-RW, które są porysowane lub
zabrudzone, albo CD-R/CD-RW nagrane
przy użyciu niekompatybilnej nagrywarki
• CD-R/CD-RW, które zostały
nieprawidłowo sfinalizowane
• Płyty zawierające pliki inne niż pliki
MPEG 1 Audio Layer-3 (pliki MP3)
• Płyty o niestandardowych kształtach (na
przykład serce, kwadrat, gwiazda)
• Płyty, na których jest taśma klejąca, z
przyklejonym papierem lub nalepką
• Płyty z wypożyczalni lub używane,
z przyklejoną nalepką, wokół której są
pozostałości kleju
• Płyty z etykietami drukowanymi tuszem,
który klei się w dotyku
Uwagi o płytach
• Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę
ściereczką, w kierunku od środka ku
brzegom.
• Nie czyść płyt rozpuszczalnikami,
takimi jak rozcieńczalnik benzynowy,
ani dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi lub aerozolami
antystatycznymi, przeznaczonymi dla
winylowych płyt długogrających.
• Nie kładź płyt w miejscach
nasłonecznionych, w pobliżu źródeł ciepła
takich jak przewody grzejne, a także nie
zostawiaj w samochodzie zaparkowanym
na słońcu.
26PL
O bezpieczeństwie
• Urządzenie nie jest odłączone od
źródła prądu dopóki jest podłączone do
gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo
urządzenie zostało wyłączone.
• Jeżeli system nie będzie używany przez
dłuższy czas, odłącz zupełnie przewód
sieciowy od gniazdka ściennego (od
sieci). Gdy odłączasz urządzenie od sieci,
zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie
ciągnij za sam przewód.
• Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną
się do środka systemu, odłącz system
od sieci i przed ponownym użyciem
zwróć się o sprawdzenie systemu do
autoryzowanego personelu.
• Przewód sieciowy może być wymieniony
tylko w autoryzowanym serwisie.
O wyborze miejsca
• Nie stawiaj systemu w pozycji
przechylonej, ani w miejscach bardzo
gorących, zimnych, zakurzonych,
brudnych, wilgotnych, nieposiadających
dostatecznej wentylacji, poddawanych
wibracjom, nasłonecznionych lub silnie
naświetlonych.
• Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub
głośniki na powierzchniach pokrytych
specjalnymi środkami (na przykład
woskiem, olejem, pastą), ponieważ
może dojść do wystąpienia plam lub
odbarwienia.
• Jeżeli system zostaje przeniesiony
bezpośrednio z zimnego miejsca w
ciepłe, lub jeżeli zostaje umieszczony
w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć
może się skroplić na soczewce
wewnątrz odtwarzacza CD, powodując
nieprawidłowe działanie systemu. W
takiej sytuacji wyjmij płytę i zostaw
system włączony przez około godzinę,
aby wilgoć wyparowała.
O nagrzewaniu się
• Nagrzewanie się urządzenia podczas
pracy jest normalne i nie jest powodem
do niepokoju.
• Jeżeli system jest używany w sposób
ciągły z dużą głośnością, nie dotykaj
obudowy, ponieważ może być gorąca.
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O głośnikach
Ten zespół głośników nie jest magnetycznie
ekranowany, więc obraz na pobliskich
odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej
sytuacji wyłącz TV, poczekaj od 15 do
30 minut i włącz z powrotem. Jeżeli nie
przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z
dala od TV.
WAŻNA INFORMACJA
Ostrzeżenie: Jeżeli zostawisz nieruchomy
obraz wideo lub obraz wyświetlenia na
ekranie z tego systemu przez długi czas na
ekranie odbiornika TV, ryzykujesz trwałe
uszkodzenie ekranu TV. Projektory TV są
szczególnie podatne na takie uszkodzenia.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką lekko
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu.
Nie używaj ostrych myjek, proszku do
szorowania ani rozpuszczalników takich jak
rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Oderwij
klapkę na
kasecie
Aby później użyć taśmy do nagrywania,
zakryj otwór po klapce taśmą
samoprzylepną.
O kasetach dłuższych niż 90 minut
Używanie taśmy o czasie odtwarzania
ponad 90 minut nie jest zalecane,
z wyjątkiem gdy służy do długiego,
nieprzerwanego nagrywania lub
odtwarzania.
Czyszczenie głowic taśmy
Użyj kasety czyszczącej na sucho lub na
mokro (dostępna osobno) po każdych
10 godzinach używania, przed ważnym
nagraniem lub po odtworzeniu starej
taśmy. Brak czyszczenia głowic taśmy
może spowodować degradację jakości
dźwięku lub uniemożliwić nagrywanie
lub odtwarzanie taśm przez urządzenie.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji dołączonej do kasety czyszczącej.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Model północnoamerykański:
MHC-GX470
Przedni głośnik
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 125 + 125 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne:
poniżej 0,07% (6 omów przy 1 kHz,
80 W)
Subwoofer
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 150 W (6 omów przy
80 Hz, 10% całk. znieksz. harm.)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne:
poniżej 0,07% (6 omów przy 80 Hz,
90 W)
Modele europejskie i rosyjskie:
MHC-RG590S
Przedni głośnik
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
110 + 110 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 145 + 145 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia): 290 + 290 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Subwoofer
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
130 W (6 omów przy 80 Hz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 170 W (6 omów przy
80 Hz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia): 340 W (6 omów przy
80 Hz, 10% całk. znieksz. harm.)
Ciąg dalszy 
Inne
Aby zapobiec przypadkowemu
nagraniu na taśmę
Oderwij na kasecie klapkę zabezpieczenia
przed nagraniem, ze strony A lub B jak
pokazano na ilustracji.
Odmagnesowanie głowic taśmy
Użyj kasety demagnetyzującej (dostępna
osobno) po każdych 20 do 30 godzinach
używania. Brak odmagnesowania głowic
taśmy może spowodować wzrost szumów,
utratę dźwięku wysokich częstotliwości
oraz niemożność całkowitego wykasowania
taśmy. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji dołączonej do kasety
demagnetyzującej.
27PL
MHC-RG490S
Przedni głośnik
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
95 + 95 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 125 + 125 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia): 250 + 250 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Subwoofer
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
120 W (6 omów przy 80 Hz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 150 W (6 omów przy
80 Hz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia): 300 W (6 omów przy
80 Hz, 10% całk. znieksz. harm.)
MHC-RG290
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
90 + 90 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 120 + 120 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia): 240 + 240 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
MHC-RG190
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
40 + 40 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 50 + 50 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia): 100 + 100 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Inne modele:
MHC-RG490S
Przedni głośnik
Następujące mierzone dla AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
95 + 95 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 125 + 125 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Subwoofer
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
120 W (6 omów przy 80 Hz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 150 W (6 omów przy
80 Hz, 10% całk. znieksz. harm.)
28PL
MHC-RG290
Następujące mierzone dla AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
95 + 95 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 125 + 125 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
MHC-RG190
Następujące mierzone dla AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
50 + 50 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 65 + 65 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia:
AUDIO IN (gniazdo stereo mini):
napięcie 250 mV, impedancja
47 kiloomów
MIC (gniazdo mikrofonowe) (Tylko
model dla Ameryki Łacińskiej):czułość
1 mV, impedancja 10 kiloomów
Wyjścia:
PHONES (gniazdo stereo mini):
dopuszczalne słuchawki 8 omów lub
więcej
VIDEO OUT (gniazdo fono) (Tylko
model meksykański): maks. poziom
wyjścia 1 Vp-p, nierównoważne, synchr.
negatywna, impedancja obciążeniowa
75 omów
SPEAKER: akceptuje impedancję od 6
do 16 omów
SUBWOOFER OUT (Tylko MHCGX470/RG590S/RG490S): akceptuje
impedancję od 6 do 16 omów
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i
cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Ponizej 44,6 µW
*Jest to wartość mierzona z odległości
200 mm od powierzchni soczewki obiektywu
na bloku optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 90 dB
Sekcja magnetofonu
System nagrywania: 4-ścieżkowy, 2-kanałowy,
stereofoniczny
Pasmo przenoszenia: 50 – 13 000 Hz (±3 dB),
używając kaset Sony TYPE I
Kołysanie i drżenie: ±0,15% W. szczytowa
(IEC), 0,1% W. RMS (NAB), ±0,2% W.
szczytowa (DIN)
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy FM/AM
Głośnik
Model północnoamerykański:
MHC-GX470
Przedni głośnik SS-RG490S dla MHC-GX470
System głośników: 3-drożny, 3członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Subwoofer 13 cm, typ
stożkowy, niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 220 × 360 × 235 mm
Masa: Około 3,8 kg netto na głośnik
Subwoofer SS-WG490S dla MHC-GX470
System głośników: typu bass-reflex
Głośniki: Niskotonowy 20 cm, typ
stożkowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 265 × 325 × 325 mm
Masa: Około 5,8 kg
Ciąg dalszy

Inne
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia
Model północnoamerykański:
87,5 – 108,0 MHz (odstęp 100 kHz)
Inne modele:
87,5 – 108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Antena: Antena przewodowa FM
Złącza anteny: 75 omów nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia
Model pan-amerykański:
530 – 1 710 kHz (interwał strojenia 10 kHz)
531 – 1 710 kHz (interwał strojenia 9 kHz)
Modele europejskie, rosyjskie i dla Arabii
Saudyjskiej:
531 – 1 602 kHz (interwał strojenia 9 kHz)
Inne modele:
530 – 1 710 kHz (interwał strojenia 10 kHz)
531 – 1 602 kHz (interwał strojenia 9 kHz)
Antena: Antena pętlowa AM, złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 450 kHz
Modele europejskie i rosyjskie:
MHC-RG590S
Przedni głośnik SS-RG590EU dla MHCRG590S
System głośników: 3-drożny, 3członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Subwoofer 13 cm, typ
stożkowy, niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 220 × 360 × 235 mm
Masa: Około 3,8 kg netto na głośnik
Subwoofer SS-WG590SBG dla MHC-RG590S
System głośników: Typ podwójnostożkowy
Głośniki: Niskotonowy 20 cm, typ
stożkowy, Membrana bierna 25 cm
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 320 × 400 × 330 mm
Masa: Około 7,2 kg
MHC-RG490S
Przedni głośnik SS-RG490 dla MHC-RG490S
System głośników: 3-drożny, 3członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Subwoofer 13 cm, typ
stożkowy, niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 220 × 360 × 235 mm
Masa: Około 3,8 kg netto na głośnik
Subwoofer SS-WG490 dla MHC-RG490S
System głośników: typu bass-reflex
Głośniki: Niskotonowy 20 cm, typ
stożkowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 265 × 325 × 325 mm
Masa: Około 5,8 kg
MHC-RG290
Przedni głośnik SS-RG490 dla MHC-RG290
System głośników: 3-drożny, 3członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Subwoofer 13 cm, typ
stożkowy, niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 220 × 360 × 235 mm
Masa: Około 3,8 kg netto na głośnik
29PL
MHC-RG190
Przedni głośnik SS-RG190 dla MHC-RG190
System głośników: 2-drożny, 2członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Niskotonowy 15 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 200 × 325 × 235 mm
Masa: Około 2,6 kg netto na głośnik
Inne modele:
MHC-RG490S
Przedni głośnik SS-RG490AV/RG490S/
RG490 dla MHC-RG490S
System głośników: 3-drożny, 3członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Subwoofer 13 cm, typ
stożkowy, niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 220 × 360 × 235 mm
Masa: Około 3,8 kg netto na głośnik
Subwoofer SS-WG490S/WG490 dla MHCRG490S
System głośników: Typu bass-reflex
Głośniki: Niskotonowy 20 cm, typ
stożkowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 265 × 325 × 325 mm
Masa: Około 5,8 kg
MHC-RG290
Przedni głośnik SS-RG490AV/RG490S/
RG490 dla MHC-RG290
System głośników: 3-drożny, 3członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Subwoofer 13 cm, typ
stożkowy, niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 220 × 360 × 235 mm
Masa: Około 3,8 kg netto na głośnik
MHC-RG190
Przedni głośnik SS-RG190S/RG190 dla MHCRG190
System głośników: 2-drożny, 2członowy, typu bass-reflex
Głośniki: Niskotonowy 15 cm, typ
stożkowy, wysokotonowy 5 cm, typ
tubowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 200 × 325 × 235 mm
Masa: Około 2,6 kg netto na głośnik
30PL
Ogólne
Zasilanie
Model północnoamerykański: 120 V
prądu zmiennego, 60 Hz
Modele europejskie i rosyjskie: 230 V
prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model australijski: 230 – 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Model meksykański: 127 V prądu
zmiennego, 60 Hz
Model argentyński: 220 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Model dla Arabii Saudyjskiej:
120 – 127, 220 lub 230 – 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz, Nastawiane
przełącznikiem napięcia
Inne modele: 120, 220 lub 230 – 240 V
prądu zmiennego, 50/60 Hz, Nastawiane
przełącznikiem napięcia
Pobór mocy
Model USA:
MHC-GX470: 240 W
Model kanadyjski:
MHC-GX470: 320 VA
Modele europejskie i rosyjskie:
MHC-RG590S: 205 W
MHC-RG490S: 245 W
MHC-RG290: 185 W
MHC-RG190: 100 W
Model meksykański:
MHC-RG490S: 240 W
MHC-RG290: 200 W
Inne modele:
MHC-RG490S: 245 W
MHC-RG290: 200 W
MHC-RG190: 110 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (bez głośników):
Około 280 × 328 × 412,3 mm
Masa (bez głośników)
Model północnoamerykański:
MHC-GX470: Około 9,4 kg
Model kanadyjski:
MHC-GX470: Około 9,4 kg
Modele europejskie i rosyjskie:
MHC-RG590S: Około 9,5 kg
MHC-RG490S: Około 9,5 kg
MHC-RG290: Około 9,3 kg
MHC-RG190: Około 7,5 kg
Inne modele:
MHC-RG490S: Około 9,5 kg
MHC-RG290: Około 9,3 kg
MHC-RG190: Około 7,5 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania (1), Baterie R6 (rozmiar AA)
(2), Antena pętlowa AM (1), Antena
przewodowa FM (1), Kabel wideo (Tylko
model meksykański) (1), Podkładki głośników
MHC-GX470/RG590S/RG490S (12), MHCRG290/RG190 (8)
Konstrukcja i dane techniczne mogą się
zmienić bez uprzedzenia.
• Pobór mocy w trybie czuwania:
0,5 W
• W niektórych płytkach obwodów
drukowanych używane
są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
• Do lutowania niektórych części
używany jest bezołowiowy stop
lutowniczy.
• W obudowach używane
są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
(Z wyjątkiem modelu dla U.S.A.)
Inne
31PL
32PL
Inne
33PL
Printed in China
Download PDF

advertising