Sony CMT-SBT100, CMT-SBT100B Operating instructions

Sony CMT-SBT100, CMT-SBT100B Operating instructions
4-464-274-11 (1) (SE)
Ljudanläggning
för hemmabruk
SE
Anmärkning om DualDisc-skivor
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt
med dvd-inspelat material på ena sidan och
digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom
ljudmaterialsidan inte följer cd-standarden kan
uppspelning på den här produkten dock inte
garanteras.
Sätta fast högtalardynorna
Kontrollernas placering
Sätt fast de medföljande högtalardynorna på
undersidan av högtalarna för att förhindra att de glider.
Anläggning (framsida)
Funktioner
Musikskivor som kodats med teknik
för upphovsrättsskydd
Spela upp en cd-da-/mp3-skiva
Den här produkten är utformad för att spela upp
skivor som följer CD-standarden (Compact Disc).
Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats
med teknik för upphovsrättsskydd marknadsförts
av vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor
inte följer cd-standarden och kanske därför inte kan
spelas upp på den här produkten.
Bruksanvisning
©2013 Sony Corporation
CMT-SBT100/SBT100B
För kunder i Europa och Australien
Kassering av uttjänta
elektriska och elektroniska
produkter (gäller i EU
och i andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten
med tidningar, dukar, gardiner och liknande,
eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld
(t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte
vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten,
så undviker du risk för brand och elektriska stötar.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.
Eftersom du använder nätkabeln för att koppla
bort apparaten från elnätet, bör du se till att
det vägguttag du använder är lätt att komma åt.
Om du upptäcker att något inte är som det ska med
apparaten måste du omedelbart dra ut kontakten
ur vägguttaget.
Batterier och enheter med batterier får inte utsättas
för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.
Anläggningen är inte bortkopplad från strömkällan
så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du
har stängt av själva anläggningen.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
Utrustningen har testats och överensstämmer
med de begränsningar som finns i EMC-direktivet,
gällande användning av en anslutningskabel kortare
än 3 meter.
VAR FÖRSIKTIG!
Om optiska instrument används tillsammans med
denna produkt ökar risken för ögonskador.
Den här enheten
är klassad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Märkningen är placerad
på baksidan av
anläggningen.
För kunder i Australien
Den här utrustningen bör installeras och användas
med minst 20 cm eller mer mellan värmeelementet
och personens kropp (exklusive extremiteter:
händer, handleder, fötter och fotleder).
För kunder i Europa
Korrekt avskärmade och jordade kablar och
anslutningar måste användas för anslutning
till värddatorer och/eller kringutrustning.
Kundmeddelande: Följande
information gäller endast
för utrustning som sålts i länder
där EU-direktiv tillämpas.
Denna produkt har tillverkats av eller
på uppdrag av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Frågor gällande produktöverensstämmelser
enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Adresser och kontaktinformation för serviceoch garantiärenden finns i den separata serviceoch garantidokumentationen.
Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning
uppfyller väsentliga krav och andra relevanta
bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in
på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att
produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras på
felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper
till att bevara naturens resurser. Om du vill ha
detaljerad information om återvinning av den här
produkten kan du kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte
produkten.
2
Tryck på knappen  (öppna/stäng)  för att
öppna skivfacket .
Lägg i en skiva med etikettsidan uppåt.
Etikettsidan
(med tryck)
Skapa ditt eget program
(programmerad uppspelning)
1
Tips!
När du använder hörlurar ansluter du dem till -uttaget (hörlurar) .
I förklaringarna i denna bruksanvisning används
huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att
utföra samma manövrer med hjälp av knapparna
på enheten med samma eller liknande namn.
Fjärrkontroll
Skjut av locket till batterifacket och sätt i de två
medföljande R6-batterierna (storlek AA) med
sidan  först och rikta polerna enligt bilden nedan.
 (öppna/stäng) 
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE  tills
PGM visas medan spelaren är i stoppläge.
3
Välj en mapp (endast mp3-skivor).
Tryck upprepade gånger på
+/   för att
välja önskad mapp.
Om du vill programmera alla filer i mappen
.
trycker du på
4
Tryck på knappen  (öppna/stäng)  för att
stänga skivfacket .
5
Tryck på knappen   (spela upp/pausa) .
Uppspelningen startas.
4
Anmärkningar om fjärrkontrollsanvändning
Vid normal användning räcker batterierna i ungefär
sex månader.
Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters
batterier.
Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar
du ut batterierna för att undvika skador på grund
av batteriläckage eller rost.
®
Komma igång
Andra funktioner
Om du vill:
Pausa
uppspelningen
Högtalarens baksida
Avbryta
uppspelningen
Välja ett spår
eller en fil
Hitta ett visst
ställe i ett spår
eller en fil
Avfallshantering av använda
batterier (gäller i EU och
i andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
röd 
Välja upprepad
uppspelning
5
7
Tryck på  .
Dina programmerade spår eller filer börjar
spelas upp.
De programmerade filerna eller spåren
är tillgängliga tills du matar ut skivan från
skivfacket  eller tills du kopplar bort nätsladden.
Om du vill spela samma program igen trycker
du på  .
Tryck på / .
Välja mapp
på en mp3-skiva
Tryck upprepade gånger på
+/ .
Mata ut en skiva
Tryck på   på anläggningen.
Växla uppspelningsläge
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE 
medan spelaren är i stoppläge. Du kan välja vanlig
uppspelning (ingen indikering eller FLDR* visas),
slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF*
visas) eller programmerad uppspelning (PGM visas).
.
Tryck på
--.-- visas när den totala uppspelningstiden
överskrider 100 minuter för en cd-da-skiva eller
när du programmerar mp3-filer.
Upprepa steg 3 till 5 om du vill programmera
ytterligare spår eller filer. Du kan programmera
upp till 25 spår eller filer.
Tryck på  .
Håll ned /  (eller
/  på anläggningen)
under uppspelningen och släpp
upp knappen vid önskat ställe.
Tryck upprepade gånger på
REPEAT  tills
(alla spår eller
filer) eller 1 (ett spår eller en
fil) visas.
Total speltid
för valt spår
eller vald fil
6
Gör du så här:
Tryck på  . Tryck en gång
till på knappen för att återuppta
uppspelningen.
Välj önskat spår eller filnummer.
Tryck upprepade gånger på /  tills
önskat spår eller filnummer visas.
Valt spåreller filnummer
Anmärkningar
Om du inte kan mata ut skivan och LOCKED visas på
displayen  kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Lägg inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade). Det kan orsaka irreparabel
skada på anläggningen.
Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på,
eftersom det kan skada anläggningen.
Undvik att vidröra skivans yta när du matar ut skivan.
Avbryta den programmerade
spelningen
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE  tills PGM
visas medan spelaren är i stoppläge.
Radera det sista spåret eller den sista
filen från programmet
1
2
 Högtalaranslutningar (vänster/
höger)
Anslut ordentligt höger högtalarkabel  till R,
och vänster högtalarkabel  till L.
 AUDIO IN-uttag (extern ingång)
Anslut externa tillbehörskomponenter med
en ljudkabel (medföljer ej).
 Antenner
 FM-trådantenn (medföljer) (endast CMT-SBT100)
 AM-ramantenn (medföljer) (endast CMT-SBT100)
 DAB/FM-antenn (medföljer) (endast CMT-SBT100B)
Leta reda på ett ställe och en riktning med god
mottagning och fäst antennen på en fast yta
(fönster, vägg osv.).
Håll antennerna på avstånd från anläggningen,
nätsladden och andra AV-komponenter för att
undvika störningar.
Fäst änden av FM-antennen med tejp.
Förbereda AM-ramantennen
Mer information finns på följande webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
Vira upp
antennsladden om
den är virad runt
antennen och fäll
upp antennstativet.
Ställ upp
antennen och fäst
den i stativet tills
du hör ett klick.
Tryck på   för att sätta på anläggningen.
Tryck på TIMER MENU  för att välja
klockinställningsläget.
Om PLAY SET blinkar trycker du upprepade
gånger på /  för att välja CLOCK och trycker
sedan på
(inmatning) .
3
4
När PUSH STOP visas
Tryck upprepade gånger på /  för att ställa
in timmen och tryck sedan på
(inmatning) .
Gör på samma sätt för att ställa in minuter.
Anmärkning om uppspelningsläge
Klockinställningarna återställs om du drar ut nätsladden eller
om det blir strömavbrott.
Visa klockan på displayen när
anläggningen är avstängd
Tryck upprepade gånger på DISPLAY  för att visa
klockan. Klockan visas under cirka åtta sekunder.
Om anläggningen är i BLUETOOTH-viloläge visas
inte klockan när du trycker på DISPLAY .
Mottagning av DAB/DAB+radiokanaler (endast CMT-SBT100B)
Den första gången du slår på anläggningen efter att
du köpt den startar en automatisk DAB-avsökning
och en lista över tillgängliga tjänster skapas.
Medan den automatiska DAB-avsökningen pågår
visas  på displayen. Tryck inte på några
knappar på anläggningen eller på fjärrkontrollen
medan den automatiska DAB-avsökningen pågår.
I så fall avbryts avsökningen och det kan hända att
tjänstlistan inte skapas på rätt sätt. Om du vill utföra
den automatiska DAB-avsökningen manuellt följer
du instruktionerna i avsnittet Köra en automatisk
DAB-avsökning manuellt (endast CMT-SBT100B).
Om du har flyttat anläggningen till en annan plats
kan du utföra den automatiska DAB-avsökningen
manuellt och registrera sändningsinnehållet igen.
Stationsinställningsintervallet för AM är fabriksinställt
på 9 kHz (respektive 10 kHz i vissa områden). Använd
knapparna på anläggningen för den här åtgärden.
1
Tryck upprepade gånger på FUNCTION 
på anläggningen för att välja AM-stationen.
2
3
Tryck på /  för att stänga av anläggningen.
Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på
återgår anläggningen till normalt uppspelningsläge.
Tryck in och håll ned FUNCTION  och tryck
på /  på anläggningen.
STEP 9K eller STEP 10K visas på displayen .
Om du ändrar intervallet raderas alla förinställda
AM-stationer.
Köra en automatisk
DAB-avsökning manuellt
(endast CMT-SBT100B)
Innan du kan ställa in DAB/DAB+-stationer måste
du köra en första DAB-avsökning.
Om du har flyttat till ett annat område bör du också
utföra en första DAB-avsökning manuellt för att
uppdatera DAB/DAB+-tjänstinformationen.
1
Tryck på TUNER FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller tryck upprepade gånger på FUNCTION 
på anläggningen tills DAB visas på displayen .
2
Tryck på OPTIONS  för att visa
inställningsmenyn.
3
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
INITIAL och tryck sedan på .
4
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
OK och tryck sedan på .
Avsökningen startar. Medan avsökningen
pågår visas ett ökande antal asterisker (*******).
Beroende på vilka DAB/DAB+-tjänster som
tillhandahålls i ditt område kan avsökningen
ta flera minuter.
När avsökningen är klar skapas en lista över
tillgängliga tjänster.
Anmärkningar
Om inga DAB/DAB+-sändningar tillhandahålls i ditt land eller
din region visas NO SERV på displayen.
När den här proceduren utförs raderas alla gamla
snabbvalsinställningar.
Kontrollera att anläggningen är avstängd innan du kopplar
ur DAB/FM-trådantennen. Annars raderas dina DAB/DAB+inställningar.
Lagring av radiokanaler
i snabbvalsminnet
1
2
Ställ in önskad kanal.
Tryck på TUNER MEMORY .
Snabbvalsnummer
Anmärkningar
Om skivan matas ut efter programmeringen raderas alla
programmerade spår och filer.
Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på raderas
de programmerade spåren och filerna.
3
Tryck upprepade gånger på TUNE +/  för att
välja ett snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det valda
snabbvalsnumret raderas den gamla stationen
och ersätts med den nya.
4
 för att registrera stationen.
Tryck på
COMPLETE visas på displayen .
5
Upprepa steg 1 till 4 om du vill registrera fler
kanaler.
Du kan förinställa upp till 20 FM-stationer och
10 AM-stationer (endast CMT-SBT100) eller
20 DAB/DAB+-stationer och 20 FM-stationer
(endast CMT-SBT100B).
Lyssna på radio
1
Tryck på TUNER FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller tryck upprepade gånger på FUNCTION 
på anläggningen tills TUNER FM eller TUNER AM
visas (CMT-SBT100), eller tills DAB eller
TUNER FM visas (CMT-SBT100B) på displayen.
2
Ställ in kanaler.
* När FLDR eller FLDR SHUF visas spelas alla filer i vald mapp
på mp3-skivan upp. Den funktion som är aktiv när du spelar
upp en cd-da-skiva är antingen normal uppspelning
(ingen indikering) eller slumpmässig uppspelning SHUF.
Du kan inte ändra uppspelningsläge under
uppspelning. Stoppa uppspelningen och ändra
sedan uppspelningsläget.
Anmärkning
Ändra intervallet för AM-inställning
(med undantag från europeiska och
ryska modeller)
Ställa in en radiokanal
Ställa in klockan
När all utrustning är ansluten kopplar
du nätsladden  till vägguttaget.
Minska statiska störningar på en svag FM-stereostation
genom att trycka upprepade gånger på FM MODE  tills
MONO visas för att stänga av stereomottagningen.
Tryck på CLEAR  medan spelaren är i stoppläge.
Uppspelningsläge
 Ström in (AC IN)
Tips!
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen
och sedan på FUNCTION  upprepade gånger
på anläggningen tills CD visas på displayen .
2
Använda fjärrkontrollen
Gäller endast
för Europa
Den här symbolen på batteriet och
på förpackningen anger att batteriet inte
får hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning
av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning med ett inbyggt batteri
får detta batteri endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker. Se till att batteriet hanteras
på rätt sätt genom att lämna in produkten
på en återvinningscentral för elektrisk och
elektronisk utrustning när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du
avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert
sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning
av produkten eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten
eller den återförsäljare som du köpte produkten från.
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen
och sedan på FUNCTION  upprepade gånger
på anläggningen tills CD visas på displayen .
3
Anmärkningar om licenser och
varumärken
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
BLUETOOTH®-logotyperna är registrerade
varumärken som tillhör BLUETOOTH SIG, Inc.
och all användning av dessa logotyper
av Sony Corporation sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
N Mark är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och
i andra länder.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation.
All användning och distribution av sådan teknik
utanför denna produkt är förbjuden utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
System- och produktnamnen som anges i den här
bruksanvisningen är vanligtvis varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
tillverkare. Symbolerna ™ och
används inte
i den här bruksanvisningen.
1
Maximalt antal mp3-mappar och -filer som anläggningen
har stöd för:
999* mappar (inklusive rotmappen)
999 filer
250 filer i en mapp
8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)
Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel
med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, cd-r/rwoch inspelningsenheter eller inspelningsmedia för mp3.
Vid uppspelning av en inkompatibel mp3-skiva kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet,
eller att skivan inte går att spela alls.
* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer
eller andra filer alls. Det antal mappar som anläggningen
kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet
mappar, beroende på mappstrukturen.
Automatisk stationsinställning
Tryck upprepade gånger på TUNING MODE 
tills AUTO visas och tryck sedan på TUNE +/ .
Avsökningen avbryts automatiskt när en station har
ställts in och STEREO (endast för stereoprogram)
visas på displayen .
Anmärkning om upprepad spelning
Ställa in en radiokanal som finns
i snabbvalsminnet
Tryck upprepade gånger på TUNING MODE 
tills PRESET visas på displayen  och tryck sedan
på TUNE +/  för att välja snabbvalsnumret
för önskad station.

anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar
uppspelningen.
 1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills
du stoppar uppspelningen.
Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på avbryts
den upprepade uppspelningen.
Anmärkningar om slumpmässig
uppspelning
När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF,
spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig
ordning. Om slumpmässigt uppspelningsläge har
inställningen FLDR SHUF spelas alla spår eller filer
i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga
uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF) och
uppspelningsläget återgår till normalläge eller FLDR.
Anmärkning om uppspelning av mp3-skivor
Spara inga onödiga mappar eller filer på skivor som
innehåller mp3-filer.
Mappar som inte innehåller några mp3-filer kan inte
identifieras av anläggningen.
Den här anläggningen kan bara spela upp mp3-filer med
filnamnstillägget .mp3.
Om en fil har filtillägget .mp3 men i själva verket har ett
annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas
upp och det kan leda till skador på anläggningen.
Om avsökningen inte avbryts trycker
du på   för att stoppa den. Utför sedan
manuell stationsinställning (se nedan).
Om du ställer in en station med RDS-tjänster
innehåller utsändningen även information
om tjänstens eller kanalens namn.
Manuell stationsinställning
Tryck upprepade gånger på TUNING MODE  tills
MANUAL visas och tryck sedan upprepade gånger
på TUNE +/  för att ställa in önskad station.
Anmärkningar om DAB/DAB+-stationer
(endast CMT-SBT100B)
Innan du ställer in DAB/DAB+-stationer kontrollerar du att
den första DAB-avsökningen har utförts.
Om du ställer in en station med RDS-tjänster innehåller
utsändningen även information om tjänstens eller
kanalens namn.
När en DAB/DAB+-kanal ställs in kan det ta ett par sekunder
innan ljudet hörs.
Primärtjänsten tas automatiskt emot igen när
sekundärtjänsten tar slut.
Den här mottagaren saknar stöd för datatjänster.
Spela upp en fil på en USB-enhet
Du kan spela upp ljudfiler från en USB-enhet genom
att ansluta ett USB-minne eller en USB-enhet till
anläggningen. Ljudformat som kan spelas upp
är MP3/WMA*/AAC*.
Se nedanstående webbsidor för information
om vilka USB-enheter som kan användas.
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
För kunder i övriga länder och områden:
http://www.sony-asia.com/support
* Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet DRM
(Digital Rights Management) eller filer som har hämtats
från en onlinemusiktjänst kan inte spelas upp på den här
anläggningen. Om du försöker spela upp den här typen
av filer spelas nästa oskyddade ljudfil upp automatiskt.
1
Tryck på USB FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller tryck upprepade gånger på FUNCTION 
på anläggningen tills USB visas på displayen .
2
Anslut USB-enheten direkt eller via USB-kabeln
som medföljde USB-enheten till USB-porten 
på anläggningen.
3
Tryck på   för att starta uppspelningen.
Övriga funktioner
Om du vill:
Pausa
uppspelningen
Gör du så här:
Avbryta
uppspelningen
Tryck på  . Om du vill
återuppta uppspelningen
trycker du på  *1.
Om du inte vill återuppta
uppspelningen trycker du
på   igen*2.
Tryck upprepade gånger
på +/  .
Välja mapp
Tryck på  . Tryck en gång
till på knappen för att återuppta
uppspelningen.
Om anläggningen försätts i viloläge när en USB-enhet eller
en iPod/iPhone/iPad-enhet laddas, avbryts den pågående
laddningen. Stäng av den automatiska vilolägesfunktionen
innan du börjar ladda. Mer information finns i avsnittet om
hur du ställer in den automatiska vilolägesfunktionen.
Använda BLUETOOTH-funktionen
Du kan lyssna på musik på en iPod/iPhone/iPadenhet eller på en BLUETOOTH-enhet via en trådlös
anslutning.
Innan du använder BLUETOOTH-funktionen måste
du göra en parkoppling för att registrera din
BLUETOOTH-enhet.
Anläggningen har stöd för registrering och
anslutning av BLUETOOTH-enheten och NFC,
där du aktiverar datakommunikationen genom
röra en enhet vid en specifik punkt. Mer information
om NFC finns i avsnittet Ansluta med NFC.
Välja fil
Tryck på / .
Vad är parkoppling?
Hitta ett visst
ställe i en fil
Håll ned / 
(/  på anläggningen)
under uppspelningen och släpp
upp knappen vid önskat ställe.
Tryck upprepade gånger på
REPEAT  tills
(alla ljudfiler)
eller 1 (en ljudfil) visas.
De BLUETOOTH-enheter som ska ansluta till varandra
måste registreras hos varandra i förväg. Parkoppling
är en funktion som registrerar två enheter.
När parkopplingen har utförts behöver du inte
göra om den igen. I följande fall måste dock
parkopplingen genomföras en gång till:
 Parkopplingsinformationen raderades
när BLUETOOTH-enheten reparerades.
 Du försöker parkoppla anläggningen med fler
än tio BLUETOOTH-enheter.
Anläggningen kan parkopplas med upp till
nio BLUETOOTH-enheter. Om du parkopplar
ytterligare en BLUETOOTH-enhet när du redan
har parkopplat anläggningen med nio enheter
kommer informationen för den först anslutna
enheten att skrivas över med informationen från
den nya enheten.
 Parkopplingsinformationen för anläggningen
raderas från den anslutna enheten.
 Om du initierar anläggningen eller raderar
parkopplingshistoriken med anläggningen
försvinner all parkopplingsinformation.
Välja upprepad
uppspelning
*1
*2
När du spelar upp mp3-/WMA-filer i VBR-format kan det
hända att uppspelningen återupptas från ett annat ställe
än där den avbröts.
När du avbryter funktionen för att återuppta uppspelningen,
återgår displayen till att visa antalet mappar.
Växla uppspelningsläge
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE 
medan spelaren är i stoppläge. Du kan välja
normal uppspelning (ingen indikering eller FLDR
visas*1) eller slumpmässig uppspelning (SHUF eller
FLDR SHUF visas*2).
*1
*2
Om ingen indikering väljs spelar anläggningen upp alla filer
på USB-enheten. Om FLDR väljs spelar anläggningen upp
alla filer i den valda mappen på USB-enheten.
Om SHUF väljs spelar anläggningen upp alla ljudfiler
på USB-enheten i slumpmässig ordning. Om FLDR SHUF
väljs spelas alla ljudfiler i den valda mappen upp
i slumpmässig ordning.
Anmärkning om uppspelningsläge
Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på
återgår anläggningen till normalt uppspelningsläge.
Anmärkning om upprepad spelning


anger att alla filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.
1 anger att en enda fil upprepas tills du stoppar
uppspelningen.
Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på avbryts
den upprepade uppspelningen.
Anmärkning om slumpmässig uppspelning
När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga
uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF) och
uppspelningsläget återgår till normalt uppspelningsläge
(ingen indikering eller FLDR).
Anmärkningar
Uppspelningsordningen för systemet kan skilja sig
från uppspelningsordningen på den anslutna digitala
musikspelaren.
Stäng av systemet innan du avlägsnar USB-enheten.
Om du tar bort en USB-enhet när systemet är påslaget,
kan informationen på USB-enheten förstöras.
Om du behöver ansluta via en USB-kabel använder du
USB-kabeln som medföljde USB-enheten som ska anslutas.
Mer information om anslutning hittar du i USB-enhetens
bruksanvisning.
Efter anslutning kan det dröja en stund innan READING visas,
beroende på vilken typ av USB-enhet som är ansluten.
Anslut inte USB-enheten via ett USB-nav.
När USB-enheten ansluts läser anläggningen in alla filer
på USB-enheten. Om det finns många mappar och filer
på USB-enheten kan det ta lång tid innan USB-enheten
har lästs in.
Med vissa anslutna USB-enheter kan det ta lång tid att sända
signaler från anläggningen eller att bli klar med att läsa av
USB-enheten.
Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och
skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler
på USB-enheten ursprungligen kodades med inkompatibel
programvara kan dessa filer ge upphov till brus eller
felfunktion.
Högsta antal mappar och filer på USB-enheten som
anläggningen har stöd för är:
1 000* mappar (inklusive rotmappen).
3 000 filer
250 filer i samma mapp
8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)
* Det inkluderar mappar som inte innehåller spelbara ljudfiler
samt tomma mappar. Det antal mappar som anläggningen
kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet
mappar, beroende på mappstrukturen.
Om indikatorn för BLUETOOTH
BLUETOOTH-indikatorn i mitten av BLUETOOTHknappen  indikerar statusen för BLUETOOTH.
Anläggningens status
Systemet är
i BLUETOOTH-viloläge
(när anläggningen är på)
Under BLUETOOTHparkoppling
Systemet försöker
ansluta till en
BLUETOOTH-enhet
Systemet har upprättat
en anslutning med
en BLUETOOTH-enhet
Indikatorstatus
Blinkar blått långsamt.
Blinkar blått snabbt.
Blinkar blått.
Lyser blått.
Aktivera mottagning av AAC-kodec
Du kan ta emot data i AAC-kodecformat från
en BLUETOOTH-enhet. Aktivera mottagning
via alternativmenyn.
1
Tryck på OPTIONS  för att visa
inställningsmenyn.
2
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
BT AAC och tryck sedan på .
3
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
ON eller OFF och tryck sedan på .
ON: för att ta emot i AAC-kodecformat
OFF: för att ta emot i SBC-kodecformat
Anmärkningar
Om du gör inställningen under en pågående BLUETOOTHanslutning så bryts anslutningen.
När du använder en Apple-produkt uppdaterar du den till
den senaste programvaruversionen. Information om hur
du uppdaterar finns i bruksanvisningen som medföljde
Apple-produkten.
Om ljudet avbryts under mottagning i AAC-kodecformat
ställer du in menyn BT AAC på OFF.
Parkoppla anläggningen med
en BLUETOOTH-enhet
Anslutningsexempel
Anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla
funktionerna på anslutna USB-enheter.
Mappar som inte innehåller ljudfiler identifieras inte.
På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler
i följande format:
MP3: filtillägg .mp3
WMA: filnamnstillägget .wma
AAC: filtillägg .m4a, .mp4 eller .3gp
Observera att även om filen har rätt sorts filtillägg men är
i något annat format, kan brus eller fel uppstå.
BLUETOOTH-enhet,
t.ex. en WALKMAN
Ladda en USB-enhet eller
iPod/iPhone/iPad
Om du ansluter en USB-enhet eller en iPod/iPhone/
iPad till USB-porten  när anläggningen är på,
laddas den automatiskt.
Sluta ladda USB-enheten
Tryck på /  för att stänga av anläggningen och
koppla sedan loss USB-kabeln.
Anmärkningar
Du kan inte ladda en USB-enhet eller en iPod/iPhone/iPad
när anläggningen är avstängd. Vissa USB-enheter och
iPod-/iPhone-enheter har egenskaper som gör att de inte
laddas upp.
1
Placera den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas
inom en meter från anläggningen.
2
Tryck på BLUETOOTH FUNCTION  eller tryck
på FUNCTION  på anläggningen upprepade
gånger tills BT AUDIO visas på displayen .
 BLUETOOTH-indikatorn  blinkar långsamt
blått.
 Om anläggningen tidigare har anslutits till
BLUETOOTH-enheten automatiskt trycker
du på BLUETOOTH på anläggningen 
för att avbryta anslutningen så att BT AUDIO
visas på displayen .
3
4
5
6
Tryck in och håll ned BLUETOOTH 
på anläggningen under minst två sekunder.
BLUETOOTH-indikatorn  blinkar snabbt i blått
och PAIRING blinkar på displayen .
Anläggningen är i parkopplingsläge.
Genomför parkopplingen på BLUETOOTHenheten och sök efter anläggningen med
BLUETOOTH-enheten.
När genomsökningen är klar kan en lista över
hittade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens
display.
 Anläggningen visas som SONY:CMT-SBT100
eller SONY:CMT-SBT100B. Om den inte visas
genomför du åtgärden från steg 1 igen.
 När du upprättar en anslutning till anläggningen
väljer du ljudprofilen (A2DP, AVRCP)
på BLUETOOTH-enheten.
 Om BLUETOOTH-enheten inte har stöd
för AVRCP-profilen (Audio Video Remote Control
Profile) kan du inte använda anläggningen
för att spela upp eller stoppa uppspelningen.
 Mer information om hur du använder
BLUETOOTH-enheten som du vill ansluta finns
i bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTHenheten.
Välj SONY:CMT-SBT100 eller SONY:CMT-SBT100B
på displayen på BLUETOOTH-enheten.
Om du uppmanas att ange ett lösenord
på BLUETOOTH-enheten skriver du 0000.
Använda BLUETOOTH-enheten och genomföra
BLUETOOTH-anslutning.
När parkopplingen är klar och anslutningen
till BLUETOOTH-enheten är upprättad på rätt
sätt visas  BT AUDIO istället för PAIRING och
BLUETOOTH-indikatorn  blinkar långsamt blått.
 Beroende på typen av BLUETOOTH-enhet
kanske anslutningen startar automatiskt när
parkopplingen är klar.
1
Gå till webbplatsen nedan för att installera
appen.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod
Läs följande 2D-kod för åtkomst.
Anmärkning
De här funktionerna kanske inte finns på vissa BLUETOOTHenheter. Dessutom kanske de faktiska användningssätten
skiljer sig åt beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten.
Kontrollera adressen för en ansluten
BLUETOOTH-enhet
Tryck på DISPLAY  när BLUETOOTH-enhetsnamnet
för den anslutna BLUETOOTH-enheten visas
på displayen . BLUETOOTH-enhetsadressen visas
i åtta sekunder i två omgångar på anläggningens
display.
Avbryta anslutningen
till en BLUETOOTH-enhet
2
Ställ in smarttelefonen så att NFC-funktionen
är aktiv.
Mer information finns i smarttelefonens
bruksanvisning.
Tryck på BLUETOOTH  på anläggningen.
DISCONNECT visas på displayen .
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan anslutningen
till Bluetooth-enheten avbrytas automatiskt när
du stoppar uppspelningen.
Om appen NFC Easy Connect
Detta är ett kostnadsfritt program som används
med Android. Sök på internet för mer information
om NFC Easy Connect och hämta appen.
 I vissa länder och regioner får NFC-kompatibla
appar inte hämtas.
Ansluta smarttelefonen med NFC
Rör vid anläggningen med smarttelefonen.
Anläggningen startas automatiskt och parkoppling
och BLUETOOTH-anslutning upprättas.
1
2
Använda extra ljudkomponenter
1
2
Anslut extra ljudkomponenter till AUDIO INuttaget  med en ljudkabel (medföljer ej).
3
Tryck på AUDIO IN FUNCTION 
på fjärrkontrollen eller tryck upprepade gånger
på FUNCTION  på anläggningen tills AUDIO IN
visas på displayen .
Starta appen NFC Easy Connect
på smarttelefonen.
Kontrollera att appens display visas.
Rör vid anläggningen med din smarttelefon.
Rör med smarttelefonen vid markeringen
N-Mark  på anläggningen och håll kvar
den tills smarttelefonen vibrerar.
4
5
Anmärkningar
Nyckel kan kallas för lösenkod, PIN-kod, PIN-nummer eller
lösenord på olika enheter.
Anläggningens vilolägesstatus för parkopplingen avbryts
efter ungefär fem minuter. Om parkopplingen inte fungerar
genomför du proceduren från steg 1.
Om du vill parkoppla anläggningen till flera BLUETOOTHenheter utför du proceduren från steg 1 för varje enskild
BLUETOOTH-enhet.
Slutför anslutningen med smarttelefonen
genom att följa anvisningarna på skärmen.
Läs i smarttelefonens bruksanvisning
för information om vilken del av telefonen
som ska användas vid kontakten.
Radera all registreringsinformation
för parkoppling
1
Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 
på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 
upprepade gånger på anläggningen tills
BT AUDIO visas på displayen .
När anläggningen är ansluten till en BLUETOOTHenhet visas det angivna namnet för den anslutna
BLUETOOTH-enheten på anläggningens
display . Tryck på BLUETOOTH 
på anläggningen för att avbryta anslutningen
med BLUETOOTH-enheten så visas BT AUDIO.
2
Tryck på OPTIONS  för att visa
inställningsmenyn.
3
Tryck på /  upprepade gånger för att välja
DEL LINK och tryck sedan på .
4
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
OK och tryck sedan på .
COMPLETE visas på displayen och all
parkopplingsinformation raderas.
 Bryt den upprättade anslutningen genom att röra
vid markeringen N-Mark  på anläggningen.
 När du rör vid enheten med en NFC-kompatibel
smarttelefon när en annan BLUETOOTH-enhet
är ansluten till anläggningen kopplas BLUETOOTHenheten bort och anläggningen ansluts till
smarttelefonen.
 Om du med den smarttelefon som är ansluten
till anläggningen rör vid andra NFC-kompatibla
BLUETOOTH-hörlurar eller -högtalare kopplas
smarttelefonen bort från anläggningen och ansluts
istället till den BLUETOOTH-enheten som vidrördes.
Lyssna på musik via BLUETOOTH
Du kan använda en BLUETOOTH-enhet genom att
ansluta anläggningen och BLUETOOTH-enheten
med hjälp av AVRCP.
Kontrollera följande innan du spelar upp musik:
 BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten
är aktiverad.
 Parkopplingen har slutförts.
1
Anmärkning
Om du har raderat parkopplingsinformationen kan
du inte skapa en BLUETOOTH-anslutning om du
inte utför parkopplingen igen. Om du vill ansluta till
en BLUETOOTH-enhet igen måste du ange lösenordet
på BLUETOOTH-enheten.
2
Ansluta med NFC
Med NFC kan du aktivera datakommunikation
genom röra en enhet vid en specifik punkt.
Kompatibla smarttelefoner är sådana som har
NFC-funktion (kompatibla operativsystem: Android
version 2.3.3 eller senare, dock ej Android 3.x).
På nedanstående webbsida finns information
om kompatibla enheter.
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Förberedelser på din smarttelefon
(Android)
Du måste ha en NFC-kompatibel app installerad
på din smarttelefon. Om NFC Easy Connect inte
är installerat kan du hämta appen från Google Play.
 I vissa länder och regioner får NFC-kompatibla
appar inte hämtas.
 För vissa smarttelefoner är denna funktion
tillgänglig även utan NFC Easy Connect. I så fall
kan användningen med och specifikationerna
för smarttelefonen skilja sig åt från beskrivningen
i denna bruksanvisning.
3
4
Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 
på fjärrkontrollen eller tryck upprepade gånger
på FUNCTION  på anläggningen tills BT AUDIO
visas på displayen .
Upprätta en BLUETOOTH-anslutning till
BLUETOOTH-enheten.
När anslutningen är upprättad visas
CONNECT på displayen  och sedan visas
det BLUETOOTH-enhetsnamn som är inställt
för BLUETOOTH-enheten.
Om BLUETOOTH-enheten har varit ansluten
till anläggningen tidigare kanske du ansluts
automatiskt utan att du behöver göra något.
Tryck på   för att starta uppspelningen.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske
du måste trycka två gånger på  .
Beroende på BLUETOOTH-enheten
kanske du måste starta AV-programvaran
på BLUETOOTH-enheten i förväg.
Tryck på VOLUME +/  på fjärrkontrollen
eller vrid VOLUME-vredet  på anläggningen
åt vänster eller höger för att höja eller sänka
volymen.
Övriga funktioner
Om du vill:
Pausa
uppspelningen
Avbryta
uppspelningen
Välja mapp
Gör du så här:
Tryck på  *.
Tryck på  .
Tryck på
Tryck upprepade gånger på BASS BOOST  för att
välja ON eller OFF.
Justera bas och diskant
Tryck på BASS +/  för att ställa in bas eller på
TREBLE +/  för att ställa in diskant.
Alternativt trycker du upprepade gånger på EQ 
på anläggningen för att välja BASS eller TREBLE och
justerar det valda alternativet med TUNE +/ .
5
Tips!
6
Anläggningen är utrustad med funktionen DSEE för att
återge klart diskantljud även när komprimering har försämrat
ljudkvaliteten.
Funktionen DSEE aktiveras vanligen automatiskt när ljudkällan
identifierats, men beroende på vilka funktioner som är aktiva
kan det hända att den inte aktiveras.
Om du vill:
Gör du så här:
Visa information Tryck upprepade gånger
på displayen *1 på DISPLAY  när anläggningen
är på.
Visa klockan
Tryck upprepade gånger
på DISPLAY  när anläggningen
är avstängd.*2 Klockan visas
under ca 8 sekunder.
Tryck på VOLUME +/  på fjärrkontrollen
eller vrid VOLUME-vredet  på anläggningen
åt vänster eller höger för att höja eller sänka
volymen.
 återstående uppspelningstid för ett spår under
uppspelning
 total återstående uppspelningstid
Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen
Den automatiska vilolägesfunktionen innebär
att anläggningen efter 15 minuter automatiskt
växlar till viloläge om den inte används och
inga ljudsignaler matas ut. AUTO STBY visas
på displayen  i 2 minuter innan anläggningen
försätts i viloläge. Som standard är den automatiska
vilolägesfunktionen på. Du kan stänga av funktionen
via inställningsmenyn.
1
Tryck på OPTIONS  för att visa
inställningsmenyn.
2
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
AUTO STBY och tryck sedan på .
3
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
ON eller OFF och tryck sedan på .
Anmärkningar
Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte
i radioläge (FM/AM/DAB*) även om du har aktiverat den.
Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över
i viloläge i följande fall:
när en ljudsignal registreras
under uppspelning av ljudspår eller filer
när insomningstimern eller uppspelningstimern pågår
Anläggningen räknar ned tiden (15 minuter) tills den övergår
i viloläge även när den automatiska vilolägesfunktionen är
aktiverad, när en USB-enhet är ansluten eller när du trycker
på en knapp på fjärrkontrollen eller på anläggningen.
* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT100. DAB är endast
tillgängligt för CMT-SBT100B.
Ställa in Bluetooth-viloläget
Du kan aktivera eller inaktivera BLUETOOTH-viloläge.
När BLUETOOTH-viloläge är aktiverat försätts
anläggningen i vänteläge för BLUETOOTHanslutningen även om anläggningen är avstängd.
Om anläggningen får ett uppspelningskommando
från den anslutna BLUETOOTH-enheten startas
den och spelar upp musik. BLUETOOTH-viloläget
är inaktiverat som standard.
1
Tryck på OPTIONS  för att visa
inställningsmenyn.
2
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
BT STBY och tryck sedan på .
3
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
ON eller OFF och tryck sedan på
.
4
Tryck på / (på/av)  för att stänga
av anläggningen.
När BT STBY är inställt på ON startar anläggningen
och du kan lyssna på musik genom att aktivera
BLUETOOTH på den anslutna komponenten.
*2
Cd-da-skiva
Anmärkningar om den information som
visas på displayen
Tecken som inte går att visa visas som _.
Följande information visas inte:
den återstående speltiden eller den totala speltiden
för mp3-skivor
den återstående speltiden för en mp3-file
Följande information visas inte på rätt sätt:
den förflutna uppspelningstiden för mp3-filer som
är VBR-kodade (variabel bithastighet)
mapp- och filnamn som inte följer något av formaten
ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet
Följande information visas:
total uppspelningstid för en cd-da-skiva
(utom när PGM-läge är valt och spelaren är stoppad)
återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva
återstående uppspelningstid för en cd-da-skiva (endast
när normalt uppspelningsläge är valt under uppspelning)
ID3-etikettinformation för mp3-filer. ID3 version
2-etikettinformation visas om både ID3 version 1- och
version 2-etiketter används för en mp3-fil.
upp till 64 tecken för en ID3-etikett där tillåtna tecken
är versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och symboler
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Anmärkningar om DAB/DAB+information som visas på displayen
(endast CMT-SBT100B)
Följande visas också:
 upp till 8 tecken med tjänstnamn, upp till 128 tecken
med DLS-information (Dynamic Label Segment) och
upp till 16 tecken med ensemblenamn
 ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten visas.
Tryck på / .
Hitta ett visst
ställe i en fil
Håll ned /  (eller
/  på anläggningen)
under uppspelningen och släpp
upp knappen vid önskat ställe.
* Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske du måste trycka
på   två gånger.
Använd samma procedur som i steg 4 för att
ställa in en tid när funktionen ska stoppa.
Det brummar eller brusar kraftigt.
 Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten
igen. Sätt på anläggningen igen.
 Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas
på webbplatserna som anges i avsnittet Spela
upp en fil på en USB-enhet.
Välj ljudkälla.
Tryck upprepade gånger på /  tills önskad
ljudkälla visas och tryck sedan på .
Du hittar tillgängliga ljudkällor under steg 1.
När du har valt ljudkälla visas bekräftelseskärmen
för väckningstimern.
Kontrollera inställningen
1
2
3
Tryck på TIMER MENU .
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
SELECT och tryck sedan på .
Tryck upprepade gånger på /  för att välja
PLAY SEL och tryck sedan på .
Timerinställningen visas på displayen.
Stänga av timern
Upprepa samma procedur som för att kontrollera
inställningen tills OFF visas i steg 3 och tryck sedan
på .
Ändra inställningen
Börja om från steg 1.
Anmärkningar
Använda timerfunktionerna
Den här anläggningen har en insomningstimer och
en väckningstimer. Insomningstimern har företräde
framför väckningstimern.
Ställa in insomningstimern
Anläggningen stängs av automatiskt när den
inställda tiden för insomningstimern har förflutit.
Insomningstimern fungerar även om klockan inte
är ställd.
1
Tryck upprepade gånger på SLEEP  för att
ställa in tiden.
 Välj 30MIN om du vill stänga av anläggningen
efter 30 minuter.
 Om du vill avbryta insomningstimern väljer
du OFF.
Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
Leta reda på problemet i listan nedan och vidta
de angivna åtgärderna.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Allmänt
Anläggningen slås inte på.
 Är nätsladden rätt isatt i vägguttaget?
Anläggningen växlar plötsligt till
standbyläge.
Inställningen av klockan eller
väckningstimern avbröts plötsligt.
BT STBY visas inte på inställningsmenyn om BLUETOOTHenheten inte är registrerad på anläggningen.
* FM eller AM för CMT-SBT100, eller FM eller DAB
för CMT-SBT100B.
2
3
Tryck på TIMER MENU .
Tryck på /  upprepade gånger för att välja
PLAY SET och tryck sedan på .
Starttiden blinkar på displayen.
 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
Skivan eller filen spelas inte upp.
 Skivan har inte slutbehandlats (en cd-r- eller cd-rwskiva där data kan läggas till).
Ljudet hoppar eller så går det inte att spela
skivan.
 Torka rent skivan och lägg i den igen.
 Ställ anläggningen på ett ställe där den inte utsätts
för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).
 Vibrationer från högtalarna kan vara orsaken
till att ljudet hoppar, beroende på volymnivån.
Flytta högtalarna bort från anläggningen eller
byt plats på högtalarna.
Skivan börjar inte spela från det första
spåret eller den första filen.
 Återgå till normal uppspelning genom att trycka
upprepade gånger på PLAY MODE  tills både
PGM och SHUF slocknar på displayen .
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
 För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid
innan uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur
 skivor som är inspelade i multisessionsformat
 skivor med många mappar.
 Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts
inställningen av klockan och väckningstimern
automatiskt. Gör om inställningsproceduren
från början.
Det hörs inget ljud.
 Kontrollera att högtalarkablarna är ordentligt
anslutna.
 Kontrollera att de medföljande högtalarna
används.
 Vrid VOLUME-vredet  på anläggningen medsols
eller tryck på VOLUME +  på fjärrkontrollen
för att höja volymen.
 Kontrollera att inga hörlurar är anslutna till
hörlursuttaget.
 Kontrollera att en extern komponent är korrekt
ansluten till AUDIO IN-uttaget  och ställ
in funktionen till AUDIO IN.
 USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng
av anläggningen och anslut USB-enheten igen.
Det förekommer störningar i ljudet,
eller ljudet hoppar eller är förvrängt.
 En USB-enhet som inte stöds är ansluten.
Anslut en USB-enhet som stöds.
 Stäng av anläggningen, anslut USB-enheten
på nytt och sätt på anläggningen igen.
 Själva musikinformationen innehåller störningar
eller så är ljudet förvrängt. Det kan ha uppstått
störningar när musikfilen skapades på grund
av datorns användningsförhållanden. I så fall
raderar du filen och skickar musikdata igen.
 Filerna är kodade med en låg bithastighet. Skicka
filer som är kodade med högre bithastighet till
USB-enheten.
READING visas under lång tid, eller så tar
det lång tid innan spelningen startar.
 I följande fall kan läsprocessen ta lång tid.
 Om det finns många mappar eller filer
på USB-enheten.
 Filstrukturen är mycket komplex.
 Otillräckligt med utrymme i minnet.
 Internminnet är fragmenterat.
Namnet på filen eller mappen
(albumnamnet) visas inte korrekt.
 Överför musikdata till USB-enheten igen,
eftersom det kan vara fel på de data som
är lagrade på USB-enheten.
 Följande teckenkod kan visas av den här
anläggningen:
 Versaler (A till Z).
 Siffror (0 till 9).
 Symboler (< > * +, [ ] @ \ _).
Övriga tecken visas som _.
USB-enheten känns inte igen.
 Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten
igen. Sätt på anläggningen igen.
NO SUPPORT: Själva anläggningen har inte stöd
för den anslutna USB-enheten.
NO TRACK: Det finns inga spelbara filer
på USB-enheten eller skivan.
NOT IN USE: Du tryckte på en icke spelbar knapp.
OVER CURRENT: Ta bort USB-enheten
från porten och stäng av anläggningen.
Starta anläggningen igen.
PUSH STOP: Du tryckte på PLAY MODE  under
uppspelningen med cd- eller USB-funktionen.
READING: Anläggningen läser informationen
på skivan eller USB-enheten. Vissa knappar
fungerar inte under avläsning.
STEP FULL: Du har försökt programmera in fler
än 25 spår eller filer.
TIME NG: Väckningstimerns start- och sluttider
är inställda på samma klockslag.
USB-enheten kan inte att laddas.
Radion
Det hörs inget ljud.
Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och
kontrollera följande punkt.
 Är högtalarkabeln kortsluten?
När STANDBY-indikatorn  slutar blinka sätter
du i nätsladden igen och slår på anläggningen.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
 Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.
LOCKED visas på displayen  och skivan
kan inte matas ut från skivfacket.
 Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds
kan följande problem inträffa. Kontrollera vilka
USB-enheter som kan användas på webbplatserna
som anges i avsnittet Spela upp en fil på en
USB-enhet.
 USB-enheten känns inte igen.
 Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen.
 Uppspelningen fungerar inte.
 Ljudet hoppar.
 Det är störningar i ljudet.
 Ljudet är förvrängt.
1
2
Skivan börjar inte spela från det första
spåret.
Cd-da/mp3-skiva
En USB-enhet som inte stöds är ansluten.
Felsökning
Uppspelningen startar inte.
 Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten.
 Det går inte att ladda enheter när anläggningen
är avstängd.
 Anläggningen kanske inte har stöd
för USB-enheten. Läs informationen
på webbplatserna om kompatibla USB-enheter.
Väckningstimerinställningen fortsätter gälla om den inte
avbryts manuellt.
Du kan lyssna på en cd-da- eller mp3-skiva eller
radio varje dag vid en förinställd tid.
Se till att ställa in klockan innan du ställer in timern.
Anmärkning
 Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen
och fjärrkontrollsensorn  på anläggningen
och flytta anläggningen bort från eventuell
lysrörsbelysning.
 Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen.
 Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.
Tips!
Ställa in väckningstimern
Förbered ljudkällan och vrid VOLUME-vredet 
på anläggningen åt vänster eller höger eller
tryck på VOLUME +/  på fjärrkontrollen
för att höja eller sänka volymen.
Du kan välja mellan följande ljudkällor: CD, USB
och TUNER (FM, AM eller DAB)* FUNCTION.
Om du vill starta uppspelningen från ett cd-spår,
en ljudfil eller en radiokanal skapar du ett eget
program.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
USB-enhet
 Detta är inget fel. Anläggningen växlar
automatiskt till viloläge om den inte används
och inga ljudsignaler matas ut från den på
ungefär 15 minuter. Se Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen.
1
 Flytta anläggningen längre bort från eventuella
störningskällor.
 Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
 Vi rekommenderar att du använder en elkontakt
med ett störningsfilter (medföljer ej).
Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en
radiokanal som du har ställt in med automatisk (AUTO)
eller manuell (MANUAL) inställning och du sedan ändrar
radiofrekvensen eller bandet efter att du har ställt in timern
ändras även radiokanalsinställningen för timern.
Om ljudkällan för väckningstimern är inställd på en
radiokanal som du har ställt in från en förinställd radiokanal
(snabbval 1 till 20) och om du ändrar radiofrekvensen
eller bandet efter att du har ställt in timern ändras inte
radiokanalsinställningen för timern. Radiokanalsinställningen
för timern är inställd på det du angav för den.
Om STANDBY-indikatorn  blinkar
+/ .
Välja fil
 Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas
på webbplatserna som anges i avsnittet Spela
upp en fil på en USB-enhet.
 USB-enheten fungerar inte som den ska.
Läs i bruksanvisningen som medföljde
USB-enheten om hur du åtgärdar problemet.
* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT100. DAB är endast
tillgängligt för CMT-SBT100B.
Mp3-skiva
 spår- eller filnamn
 artistnamn
 albumnamn
 Det kan hända att den inställda stationen inte
sänder för tillfället.
 Balansen mellan vänster och höger ljud är fel.
Kontrollera att vänster och höger högtalare är
korrekt anslutna.
 Placera ut högtalarna symmetriskt.
 Anslut de medföljande högtalarna.
Tryck på / (på/av)  för att stänga
av anläggningen.
 När väckningstimern är inställd startar
anläggningen automatiskt ca 15 sekunder
(för FM, AM eller DAB*) eller ca 90 sekunder
(för en cd-da-skiva eller USB-enhet) före
den förinställda tiden.
 Om anläggningen redan är på vid den inställda
tidpunkten fungerar inte väckningstimern. Var
noga med att inte använda anläggningen förrän
den startas och börjar spela upp med timern.
Ändra vad som visas på displayen
Du kan också visa informationen nedan när du spelar upp
en cd-da/mp3-skiva.
Informationen visas inte i BLUETOOTH-läget.
Ställ in den tid när funktionen ska starta.
Tryck upprepade gånger på /  för att ställa
in timmen och tryck sedan på .
Minutindikatorn blinkar. Gör på samma sätt
som ovan för att ställa in minuterna.
När du har ställt in starttiden hoppar
anläggningen till inställningen för stopptiden.
Om TIME NG blinkar på displayen
Start- och sluttid är inställda på samma klockslag.
Ändra stopptiden.
7
Starta uppspelningen på den anslutna
komponenten.
Ställ in volymen på den anslutna komponenten
under uppspelningen.
Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till viloläge
om volymen för den anslutna komponenten är för låg.
Ställ in komponentens volym i motsvarande grad.
4
Ställa in basförstärkning
*1
Anmärkning
Tips!
Du kan genomföra en parkoppling eller försöka skapa
en BLUETOOTH-anslutning till en annan BLUETOOTH-enhet
samtidigt som BLUETOOTH-anslutningen upprättas med
en BLUETOOTH-enhet. Den aktuella BLUETOOTH-anslutningen
avbryts när en BLUETOOTH-anslutning till en annan enhet har
upprättats.
Tryck på VOLUME   på fjärrkontrollen eller
vrid VOLUME-vredet  på anläggningen
åt vänster för att sänka volymen.
Justera ljudet
Det brummar eller brusar kraftigt
(STEREO blinkar på displayen ) eller
så går det inte att ta emot sändningar.
 Anslut antennen ordentligt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bättre och sätt upp antennen
där i stället.
 Håll antennerna på avstånd från anläggningen,
högtalarsladden eller andra AV-komponenter
för att undvika störningar.
 Stäng av annan elutrustning i närheten.
Flera radiokanaler hörs samtidigt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bättre och sätt upp antennen
där i stället.
 Samla ihop antennkablarna med exempelvis
clips som finns tillgängliga i handeln och justera
kabellängderna.
Mottagningen fungerar inte för DAB/DAB+radiostationer.
 Kontrollera alla antennanslutningar och utför
sedan proceduren för automatisk DAB-avsökning
(se Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt
(endast CMT-SBT100B)).
 Den aktuella DAB/DAB+-tjänsten kanske inte är
tillgänglig. Tryck på TUNE +/  för att välja en
annan tjänst.
 Om du har flyttat till ett annat område kan det
hända att vissa tjänster/frekvenser har ändrats
så att det inte går att ställa in den sändning
du brukar lyssna på längre. Utför proceduren
för automatisk DAB-avsökning för att registrera
om sändarinnehållet. (När den här proceduren
utförs raderas alla stationer från snabbvalsminnet.)
DAB/DAB+-sändningen har avbrutits.
 Flytta anläggningen eller justera antennens
riktning för att förbättra signalkvaliteten.
Mer information om signalkvaliteten finns
i avsnittet Ändra vad som visas på displayen.
Återställa anläggningen
till fabriksinställningarna
Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den
ska kan du återställa den till fabriksinställningarna.
Använd knapparna på enheten för att återställa
anläggningen till fabriksinställningarna.
1
Koppla loss nätsladden och kontrollera
att STANDBY-indikatorn  inte lyser. Anslut
nätsladden igen och sätt på anläggningen.
2
Tryck på och håll ned   och / 
på anläggningen tills RESET visas på displayen.
Alla inställningar som du själv har gjort raderas,
t.ex. snabbvalsstationer, timerinställningar
och tiden.
Om problemet kvarstår när du har gjort
allt ovanstående kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Meddelanden
CANNOT PLAY: Anläggningen kan inte spela upp
ljudfiler på grund av ett filformat som inte stöds
eller uppspelningsbegränsningar.
CAN’T PLAY: Du har satt i en skiva som inte
kan spelas upp på anläggningen, till exempel
en cd-rom eller dvd-skiva.
COMPLETE: Den förinställda åtgärden avslutades
normalt.
DATA ERROR: Du har försökt spela upp en icke
spelbar fil.
ERROR: Du hanterade anläggningen under
initiering. Vänta tills initieringen är slutförd.
LOCKED: Skivfacket  är låst och du kan inte mata
ut skivan. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
NO DEVICE: Ingen USB-enhet är ansluten eller
så har den anslutna USB-enheten avlägsnats.
NO DISC: Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller
så kan den ilagda skivan inte spelas upp.
NO MEMORY: Det finns inget lagringsmedium
i USB-enheten eller anläggningen kan inte
identifiera lagringsmediet.
NO STEP: Alla de inprogrammerade spåren har
raderats.
Försiktighetsåtgärder
Skivor som kan spelas upp på den här
anläggningen
 Ljud-cd-da-skivor
 Cd-r/cd-rw (ljuddata hos cd-da-spår och mp3-filer)
Använd inte cd-r/cd-rw-skivor som inte innehåller
några data. Skivan kan skadas.
Skivor som INTE kan spelas upp på den här
anläggningen
 Cd-rom
 Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i något annat
format än musik-cd-format eller mp3-format enligt
ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet
 Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade
i multisessionsformat där den sista
sessionen inte är stängd
 Cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet,
repade eller smutsiga cd-r/cd-rw-skivor eller
cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade med
inspelningsutrustning som inte stöds
 Felaktigt stängda CD-R/CD-RW-skivor
 Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3)-filer
 Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor)
 Skivor med fastklistrade tejpbitar, papperslappar
eller etiketter
 Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars
lim spritt sig utanför etiketten
 Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig
när du tar på den
Anmärkning om cd-da-skivor
 Torka av skivan med en rengöringsduk innan
du lägger i den. Torka alltid från mitten och
ut mot kanten.
 Rengör inte skivor med lösningsmedel som
bensin eller thinner, eller med rengöringsmedel
eller antistatsprayer som är avsedda för LP-skivor
av vinyl.
 Lägg inte skivor i solen eller vid element och
andra värmekällor, och låt dem inte ligga kvar
i en bil som står parkerad i solen.
Om säkerhet
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge.
Håll alltid i kontakten när du drar ut nätsladden.
Dra aldrig i själva sladden.
 Om det skulle råka komma in något föremål eller
vätska i anläggningen så dra ut stickkontakten
ur vägguttaget och låt kvalificerad personal
se över anläggningen innan den används igen.
 Nätkabelbyte får bara utföras av en kvalificerad
serviceverkstad.
Om placering
 Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller
på ett ställe där den utsätts för stark värme eller
kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt solljus
eller stark belysning, eller på ett ställe med dålig
ventilation.
 Var försiktig om du ställer anläggningen på ytor
som är specialbehandlade (med t.ex. vax, olja
eller polish) eftersom det då finns risk för fläckar
på ytan.
 Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt
ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras
i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma
på linsen inuti cd-spelaren så att anläggningen
inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt
anläggningen stå påslagen i ungefär en timme
tills imman avdunstat.
Trådlös BLUETOOTH-teknik
Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik
med kort räckvidd som länkar samman digitala
enheter, t.ex. datorer och digitala stillbildskameror.
Med trådlös BLUETOOTH-teknik kan du styra enheter
som finns inom en radie på ungefär tio meter.
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken används vanligen
mellan två enheter, men en enda enhet kan anslutas
till flera enheter.
Det behövs inga kablar för anslutning som
med en USB-anslutning, och enheterna behöver
inte vändas mot varandra som med trådlös
infraröd teknik. Du kan använda tekniken
med en BLUETOOTH-enhet i väskan eller fickan.
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en global
standard som stöds av tusentals företag.
Företagen tillverkar produkter som följer
den globala standarden.
BLUETOOTH-version och -profiler som stöds
En profil är en standarduppsättning av funktioner
för olika BLUETOOTH-produktfunktioner.
Mer information om BLUETOOTH-versioner och
BLUETOOTH-profiler som stöds finns i Specifikationer.
Anmärkningar
Om du vill använda en BLUETOOTH-enhet som är ansluten till
anläggningen måste enheten ha stöd för samma profil som
anläggningen. Observera att BLUETOOTH-enhetens funktioner
kan skilja sig åt beroende på enhetens specifikationer,
även om den har samma profil som anläggningen.
På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper
kan uppspelningen på anläggningen ske med lätt förskjutning
jämfört med ljuduppspelning på den sändande enheten.
Effektiv kommunikationsräckvidd
BLUETOOTH-enheter måste användas inom
tio meters avstånd (utan hinder) från varandra.
Den effektiva kommunikationsräckvidden kan bli
kortare i följande situationer.
 Om personer, metallföremål, väggar eller
andra hinder finns mellan enheterna med
BLUETOOTH-anslutningen
 På platser där det finns trådlösa nätverk
 I närheten av mikrovågsugnar som används
 På platser där annan elektromagnetisk strålning
förekommer
Effekter från andra enheter
BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk
(IEEE 802.11b/g) använder samma
frekvensband (2,4 GHz). Om du använder
en BLUETOOTH-enhet i närheten av en enhet
med trådlösa nätverksfunktioner kan det inträffa
elektromagnetiska störningar. Det kan orsaka lägre
dataöverföringshastigheter eller anslutningsproblem.
Om det inträffar kan du pröva följande åtgärder:
 Pröva att ansluta anläggningen till en
BLUETOOTH-mobil eller BLUETOOTH-enhet
när du är minst tio meter från den trådlösa
nätverksutrustningen.
 Stäng av den trådlösa nätverksutrustningen
när du använder din BLUETOOTH-enhet
inom 10 meters avstånd.
Effekter på andra enheter
Anläggningen sänder ut radiovågor som
kan störa funktionen hos viss medicinsk
utrustning. Eftersom störningarna kan orsaka
fel bör du alltid stänga av strömmen till
anläggningen, BLUETOOTH-mobiltelefoner
och BLUETOOTH-enheter på följande platser:
 På sjukhus, tåg och flygplan
 I närheten av automatiska dörrar och brandlarm
Anmärkningar
Anläggningen har stöd för säkerhetsfunktioner som följer
BLUETOOTH-specifikationerna för att garantera säker
kommunikation med BLUETOOTH-tekniken. Säkerheten
kan dock vara otillräcklig beroende på inställningsinnehållet
och andra faktorer. Var alltid försiktig när du kommunicerar
med hjälp av BLUETOOTH-teknik.
Sony kan inte på något sätt hållas ansvarigt för skador
eller annan förlust som orsakas av informationsläckor
vid kommunikation med hjälp av BLUETOOTH-teknik.
BLUETOOTH-kommunikation kan inte garanteras med alla
BLUETOOTH-enheter som har samma profil som den här
anläggningen.
BLUETOOTH-enheter som är anslutna till det här
anläggningen måste följa BLUETOOTH-specifikationen
från BLUETOOTH SIG, Inc., och måste ha certifierats att följa
den. Även om en enhet följer BLUETOOTH-specifikationen
kan det finnas fall där egenskaperna eller specifikationerna
hos BLUETOOTH-enheten gör det omöjligt att ansluta,
eller ger andra kontrollmetoder, visningar eller funktioner.
Brus kan förekomma eller ljudet kan klippas bort beroende
på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till anläggningen,
kommunikationsmiljön eller omgivningsförhållandena.
Specifikationer
Om värmebildning
 Det är normalt att anläggningen blir varm
när den används.
 Undvik att röra vid höljet om anläggningen har
använts länge i ett sträck på hög volym, eftersom
höljet då kan bli mycket varmt.
 Täck inte för ventilationshålen.
Om högtalarsystemet
Högtalarna till den här anläggningen är inte
magnetiskt avskärmade, vilket kan leda till
störningar av bilden på tv-apparater i närheten.
Om det skulle inträffa så stäng av tv:n, vänta
15–30 minuter, och slå sedan på den igen.
Rengöra höljet
Torka rent anläggningens hölje med en mjuk duk
som fuktats med mild rengöringslösning. Använd
aldrig någon form av skursvampar, skurpulver eller
lösningsmedel, till exempel thinner, bensin eller sprit.
Förstärkardelen
Uteffekt (nominell): 20 + 20 W (vid 6 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
RMS-uteffekt (referens): 25 + 25 W (per kanal
vid 6 ohm, 1 kHz)
In-/utsignaler
AUDIO IN-uttag (extern ingång):
Stereominiuttag, sensitivitet 700 mV,
impedans 47 kohm
-uttag (hörlurar):
Stereominiuttag, 8 ohm eller mer
USB:
Bithastighet som stöds: Mp3
(MPEG 1 Audio Layer-3): 32–320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Samplingsfrekvenser: mp3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB-port: Typ A, 5 V DC 2,1 A
Cd-da/mp3-spelardelen
System: Cd-system och digitalt ljudsystem
Laserdiodegenskaper
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*: Lägre än 44,6 μW
* Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm
avstånd från objektivlinsens yta på det optiska
pickup-blocket med 7 mm bländare.
Frekvensomfång: 50 Hz – 20 kHz
Signal-/brusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB
Radiodelen
AM-mottagardelen (endast CMT-SBT100):
Kanalinställningsområde:
Europeiska modeller:
531–1 602 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)
Andra modeller:
530–1 710 kHz (med 10 kHz inställningsintervall)
531–1 710 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)
Antenn: AM-ramantenn
Mellanfrekvens: 400 kHz
FM-radiodelen:
FM stereo, FM-superheterodynmottagare
Antenn: FM-trådantenn
Kanalinställningsområde: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(i steg om 50 kHz)
DAB/DAB+-radiodelen (endast CMT-SBT100B):
FM stereo, DAB/FM-superheterodynmottagare
Frekvensomfång*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Mer information finns i DAB/DAB+frekvenstabellen nedan.
Antenn: DAB-/FM-trådantenn
DAB/DAB+-tjänsterna är endast tillgängliga i länder/
områden där DAB/DAB+-tjänster kan användas.
DAB/DAB+-frekvenstabell (Band-III)
Frekvens
Namn
Frekvens
Namn
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
208,064 MHz
9D
* Frekvenser visas med två decimaler på den här
anläggningen.
BLUETOOTH-delen
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH standardversion 3.0
Utmatning:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maximal kommunikationsräckvidd:
I siktlinje ca 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetod:
FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Kodec som stöds:
SCMS-T
Sändningsräckvidd:
20 Hz – 20 000 Hz (med 44,1 kHz samplingsfrekvens)
*1
Den faktiska räckvidden varierar beroende
på faktorer som hinder mellan enheterna,
magnetiska fält runt mikrovågsugnar, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet, antennens
kapacitet, operativsystem, programvara osv.
*2
BLUETOOTH-standardprofilerna anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Högtalardelen
2-vägs högtalarsystem, basreflex
Woofer: 100 mm, kontyp
Diskanthögtalare: 40 mm, kontyp
Yttermått (B/H/D):
Cirka 150 × 240 × 220 mm
Vikt: Cirka 2,0 kg (per enhet)
Allmänt
Strömförsörjning:
Latinamerikanska modeller:
AC 120 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Andra modeller:
AC 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Strömförbrukning: 31 W
Yttermått (B/H/D):
Cirka 290 × 106 × 221 mm (inkl. utskjutande delar)
Vikt: Cirka 2,7 kg
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (RM-AMU171) (1),
R6-batterier (AA-storlek) (2), högtalarkablar (2),
högtalardynor (8), FM-trådantenn/AM-ramantenn (1)
(endast CMT-SBT100), DAB/FM-trådantenn (1)
(endast CMT-SBT100B), användarinstruktioner
(den här bruksanvisningen) (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement