Sony | CMT-SX7B | Sony CMT-SX7B HiFi-system med Wi-Fi®/Bluetooth® Bruksanvisning

Ljudanläggning
för hemmabruk
Komma igång
Om SongPal
Lyssna på en cd
Bruksanvisning
Lyssna på radio
Lyssna på en fil på en
USB-enhet
Lyssna på musik på en
iPhone/iPad/iPod
Anvisningar om hur du lyssnar på musik som har lagrats på datorn
eller en annan enhet via Wi-Fi-nätverket finns i Wi-Fi-snabbstartguide
(separat dokument).
Lyssna på musik från
anslutna komponenter
Lyssna på musik via
BLUETOOTH
Lyssna på musik via ett
Wi-Fi-nätverk
Ytterligare information
Felsökning
Försiktighetsåtgärder/
specifikationer
CMT-SX7/SX7B
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningarna på
produkten med tidningar, dukar, gardiner och
liknande, eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt inte enheten för öppen eld (till exempel
levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och placera
inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser,
ovanpå enheten, så undviker du risk för brand
och elektriska stötar.
Huvudkontakten används för att koppla bort
apparaten från elnätet. Anslut därför apparaten till
ett lättåtkomligt vägguttag. Om du upptäcker att
något med apparaten inte är som det ska måste
du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterier och enheter med batterier för
hög värme, till exempel direkt solljus och eld.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar
hänvisas till auktoriserad representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata serviceoch garantidokumentationen.
Denna produkt är avsedd för användning i följande
länder:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES,
SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Även om enheten är avstängd, är den inte
bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten
till ett eluttag.
Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning
uppfyller väsentliga krav och andra relevanta
bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor eller hörlurar kan
orsaka hörselskador.
5150–5350 MHz-bandet är endast avsett för
inomhusbruk.
Endast för användning inomhus.
Utrustningen har testats och överensstämmer
med de begränsningar som finns i EMC-direktivet,
gällande användning av en anslutningskabel
kortare än 3 meter.
Rekommenderade kablar
Korrekt skärmade och jordade kablar och
kontakter måste användas vid anslutning
till värddatorer och/eller kringutrustning.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET
Om du använder optiska instrument med den
här produkten ökar risken för ögonskador.
Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASERprodukt. Markeringen sitter på baksidan.
2SV
Kundmeddelande: Följande information
gäller endast för utrustning som sålts
i länder där EU-direktiv tillämpas.
Avfallshantering av uttjänta
batterier och elektriska och
elektroniska produkter (gäller
i EU och i andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och batteriet
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb)
läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna och
batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebygga
de potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinning av material hjälper till att bevara
naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
till ett inbyggt batteri, bör detta batteri endast
bytas av behörig servicetekniker. Lämna det
förbrukade batteriet och den elektriska och
elektroniska utrustningen på en
återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter för att garantera en korrekt hantering.
Information om övriga batterier finns i avsnittet
om hur du tar ut batterierna ur produkten på
säkert sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation i behållaren för förbrukade
batterier. Om du vill ha mer information om
återvinningen av produkten eller batteriet
kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där
du köpte produkten eller batteriet.
Innan du använder
anläggningen
Fel som inträffar under normal
användning av anläggningen repareras
av Sony i enlighet med villkoren i den
begränsade garantin för anläggningen.
Sony kan inte hållas ansvarigt för fel
i uppspelningen som beror på ett skadat
eller felfungerande system.
Musikskivor kodade med
tekniker för upphovsrättsskydd
Denna produkt är utformad för att spela upp
skivor som följer CD-standarden (Compact
Disc). Det förekommer att vissa skivbolag
marknadsför olika musikskivor som är
kodade med tekniker för upphovsrättsskydd.
Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer
CD-standarden och därför kanske inte går
att spela upp på den här produkten.
Anmärkning om DualDisc
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelat material på den ena sidan och
digitalt ljudmaterial på den andra. Eftersom
ljudmaterialsidan inte följer CD-standarden,
kan uppspelning på produkten inte
garanteras.
3SV
Medföljande dokument
Bruksanvisning
(detta dokument)
Beskriver viktig
säkerhetsinformation,
BLUETOOTHanslutningsmetod,
felsökning och annat.
Wi-Fisnabbstartguide
(separat dokument)
Beskriver hur du lyssnar
på musik som har lagrats
på datorn eller en annan
enhet via Wi-Fi-nätverket.
Hjälpguide
(onlinedokument för
dator/smarttelefon)
Innehåller detaljerad
information om
anläggningen,
nätverksanslutning och
uppspelningsmetod med
olika operativsystem/
enheter, trådlös
nätverksanslutning
och annat.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
4SV
Innehållsförteckning
Innan du använder anläggningen ..........................................................3
Medföljande dokument......................................................................... 4
Komma igång
Kontrollernas placering och funktion .................................................... 8
Sätta i batterierna ..................................................................................11
Om SongPal
Detta kan du göra med SongPal ........................................................... 12
Lyssna på en cd
Spela upp en cd-da/mp3-skiva ............................................................ 13
Byta uppspelningsläge ................................................................... 13
Skapa ditt eget program (programmerad uppspelning)...................... 15
Lyssna på radio
Ställa in en radiokanal........................................................................... 16
Lagra radiokanaler i snabbvalsminnet ................................................. 17
Utföra automatisk DAB-kanalsökning manuellt (endast CMT-SX7B) ..... 17
Lyssna på en fil på en USB-enhet
Spela upp en fil på en USB-enhet ......................................................... 18
Ansluta en USB-enhet till USB-porten på anläggningens framsida ...... 18
Ansluta en USB-enhet till USB-porten på anläggningens baksida ........ 19
Spelbara ljudformat ....................................................................... 19
Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod
Spela upp musik via USB-anslutning ................................................... 20
Spela upp musik via trådlös anslutning (AirPlay) ................................ 20
5SV
Lyssna på musik från anslutna komponenter
Spela upp musik från anslutna komponenter ......................................21
Spela upp en komponent ansluten till OPTICAL IN-uttaget..................21
Spela upp en komponent ansluten till LINE IN-uttaget ........................21
Lyssna på musik via BLUETOOTH
Koppla anläggningen till en BLUETOOTH-enhet och lyssna på musik .... 22
Lyssna på musik via en registrerad enhet ......................................... 23
Lyssna på musik via NFC ...................................................................... 24
Spela upp med kodek för högkvalitetsljud (AAC/LDAC) ...................... 25
Lyssna på musik via ett Wi-Fi-nätverk
Välja metod för nätverksanslutning .................................................... 26
Ansluta till dator ................................................................................... 26
Lyssna på samma musik i flera högtalare (SongPal Link) .................... 28
Lyssna på olika Internet-musiktjänster ................................................ 28
Ytterligare information
Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen ................................... 29
Ställa in viloläget för BLUETOOTH/nätverk .......................................... 29
Ställa in trådlös signal på ON/OFF ....................................................... 30
Justera ljudet ........................................................................................ 30
Ställa in klockan.....................................................................................31
Använda timern ....................................................................................31
Ställa in insomningstimern ..............................................................31
Ställa in väckningstimern ................................................................31
Uppdatera programvaran .................................................................... 33
Felsökning
Felsökning............................................................................................ 34
Meddelanden....................................................................................... 39
6SV
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
Försiktighetsåtgärder ........................................................................... 41
Kompatibla enheter och versioner ...................................................... 42
iPhone/iPad/iPod eller iTunes ........................................................ 42
DLNA-enhet ................................................................................. 42
USB-enhet ................................................................................... 43
BLUETOOTH-enhet ........................................................................ 43
Trådlös BLUETOOTH-teknik.................................................................. 43
Specifikationer ..................................................................................... 45
7SV
Komma igång
Kontrollernas placering och funktion
Obs!
 I den här bruksanvisningen beskrivs främst funktioner som utförs med fjärrkontrollen,
men samma funktioner kan också utföras med knapparna på anläggningen om de har
samma eller liknande namn.
Anläggning (framsida)
 / (på/av)
Stäng av eller slå på strömmen.
 Vilolägesindikator
Lyser gulgrön när strömmen är påslagen.
Slocknar när strömmen är avstängd.
Indikatorn blinkar röd om anläggningen
känner av avvikelser (sidan 34).
Indikatorn lyser orange när anläggningen
är i viloläge för BLUETOOTH/nätverk.
  (spela upp/pausa)-knapp
Starta eller pausa uppspelningen.
 Teckenfönster
 N-Mark
Placera en smarttelefon/surfplatta
med NFC-funktion nära detta märke för
att utföra en BLUETOOTH-registrering,
anslutning eller frånkoppling med en
enkel beröring (sidan 24).
8SV
 MENU-knapp
Visa menyn. Tryck på / för att välja
menyalternativ.
 BACK-knapp
Återgå till föregående skärm.
 / (föregående/nästa)/
TUNING –/+-vred
 Gå till början av ett spår eller en fil.
 Ställ in önskad radiokanal.
PUSH ENTER-knapp
Använd som ENTER-funktion (bekräfta).
 Fjärrsensor
 VOLUME-vred
Justera volymen.
  (öppna/stäng)-knapp
Öppna och stäng skivfacket.
 Skivfack
Lägg i en cd-skiva med etiketten uppåt.
  (USB FRONT)-port
Anslut en USB-enhet (sidan 18).
  (stopp)-knapp
Stoppa uppspelningen.
  (hörlurar)-uttag
Anslut hörlurar.
 / (föregående/nästa, PRESET –/+)
 Gå till början av ett spår eller en fil.
 Välj ett snabbvalsnummer för en
förinställd radiokanal.
Fjärrkontroll
Komma igång
/ (snabbspola bakåt/framåt),
TUNING –/+)
 Snabbspola ett spår eller en fil framåt
eller bakåt.
 Ställ in önskad radiokanal.
  (spela upp/pausa)-knapp
Starta eller pausa uppspelningen.
 CLEARAUDIO+-knapp
Ställ in de ljudinställningar som
rekommenderas av Sony.
 BACK-knapp
Återgå till föregående status.
 MENU-knapp
Visa menyn. Tryck på / för att välja
menyalternativ.
 FUNCTION-knapp
Tryck för att ändra funktioner. Varje gång
du trycker på knappen, ändras
funktionen i följande ordning:
CD  USB FRONT  USB REAR 
BLUETOOTH  DAB*  TUNER FM 
TUNER AM*  OPTICAL IN  LINE IN 
NETWORK
* DAM är endast tillgängligt på CMT-SX7B.
TUNER AM är endast tillgängligt på CMT-SX7.
 / (på/av)
Stäng av eller slå på strömmen.
 //ENTER-knapp
Tryck på / för att välja ett alternativ,
och tryck sedan på ENTER för att
bekräfta.
Använd / för att välja en mapp
(ett album) eller en mp3-skiva eller
USB-enhet.
 DISPLAY-knapp
Ändra informationen som visas
i teckenfönstret när strömmen slås på.
Understreck ”_” visas i stället för ogiltiga
tecken.
Om du trycker på knappen när strömmen
är avstängd, visas klockan.
Om du trycker på knappen i viloläget för
BLUETOOTH/nätverk, visas klockan inte.
  (volym) +/–-knapp
Justera volymen.
  (ljud av)-knapp
Stäng av ljudet tillfälligt. Tryck på knappen
en gång till för att slå på ljudet igen.
9SV
Anläggning (baksida)
CMT-SX7
CMT-SX7B
 SPEAKERS L/R (vänster/höger)kontakter
Anslut högtalarna enligt bilden nedan.
–-kontakt (svart)
+-kontakt (röd)
Höger högtalare
Obs!
 Anslut högtalarkablarna medan anläggningen
är avstängd.
 Trådlös nätverksantenn
Om du använder funktionen för trådlöst
nätverk, ska du fälla upp antennen enligt
illustrationen.
Vänster högtalare
 LINE IN (extern ingång)-uttag
Anslut till ljudutgången på en extern
tillbehörskomponent via en ljudkabel
(medföljer inte).
Högtalarkablar (medföljer)
 AM ANTENNA (endast CMT-SX7)
Anslut AM-ramantennen.
 FM ANTENNA (endast CMT-SX7)
Anslut FM-antennen.
 DAB/FM ANTENNA (endast CMT-SX7B)
Anslut FM-antennen.
Vi rekommenderar att du använder
RF-kabeln (medföljer inte) vid
DAB-anslutning.
10SV
Obs!
 Leta reda på en plats och en riktning med god
mottagning, och fäst antennen på en fast yta
(fönster, vägg osv.).
 Håll antennerna på avstånd från anläggningen,
nätsladden och andra AV-komponenter, för att
undvika störningar.
 Fäst FM-antennens ände med tejp.
Sett från sidan
 Nätströmskabel
Sätta i batterierna
Sätt i de två medföljande R03-batterierna
(storlek AAA), med sidan  först, och rikta
polerna enligt bilden nedan.
Komma igång
Förbereda AM-ramantennen
(endast CMT-SX7)
1 Fäll ihop antennstativet enligt bilden.
 Nätverkskontakt
Anslut nätverksutrustning via en
nätverkskabel (medföljer inte) (sidan 26).
Fäll ihop stativets
båda delar.
2 Fäst den utskjutande delen av ramen vid
antennstativet.
Obs!
Tryck tills det klickar till.
 OPTICAL IN (optisk ingång)-uttag
Anslut till ljudutgången på en extern
tillbehörskomponent via en optisk kabel
(medföljer inte).
 Vid normal användning räcker batterierna i cirka
sex månader.
 Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika
sorters batterier.
 Ta ut batterierna om du inte ska använda
fjärrkontrollen under en längre tid, för att
undvika skador på grund av batteriläckage
och korrosion.
Obs!
 Anläggningen kan endast användas med
PCM-format. Ange utmatningsformatet för
den externa komponenten till PCM.
  (USB REAR)-port
Anslut en dator eller WALKMAN® som har
stöd för High-Resolution Audio. Använd
en USB-kabel (medföljer inte) (sidan 19).
Om du ansluter en WALKMAN® till
anläggningen, ska du använda en USBadapter till WM-PORT-kabeln* för HighResolution Audio (medföljer inte) och
en USB-kabel (medföljer inte).
Du kan även använda den som en
USB-DAC.
* Du kan beställa en USB-adapter till
WM-PORT-kabeln för High-Resolution Audio
från närmaste Sony-återförsäljare.
11SV
Om SongPal
Detta kan du göra
med SongPal
Med appen SongPal kan du styra olika
Sony-ljudenheter som är kompatibla med
SongPal via en smarttelefon/iPhone.
Sök efter ”SongPal” och hämta den från
Google Play™ eller App Store.
Översikten över enheterna i hemnätverket visas.
Du kan välja vilken/vilka ljudenheter du vill spela
upp via SongPal Link (flerrumsfunktion).
När du hämtar appen till din smarttelefon/
iPhone kan du göra följande:
Ställa in musiktjänster*
Du kan ange grundinställningar för
musiktjänster. För att kunna använda
musiktjänster krävs ett tredjepartsprogram.
Styra enheter i hemnätverket
Du kan spela upp musik som har lagrats på
en dator eller DLNA-server via nätverket.
Du kan styra följande funktioner via
knapparna på anläggningen och via SongPal.
 Använda en cd-skiva: Du kan spela upp
en cd-skiva.
 Styra en USB-ansluten enhet: Du kan
spela upp musik på en enhet som är
ansluten till  (USB FRONT)-porten.
 Använda radion: Du kan ta emot
radiokanaler.
* Musiktjänster och tillgänglighetsperioder
varierar i olika länder och regioner. Vissa tjänster
kräver separat registrering. Enheten kan behöva
uppdateras. Tjänster från tredje part kan komma
att ändras, avbrytas eller upphöra utan
föregående avisering. Sony åtar sig inget ansvar
i sådana situationer.
Vad du kan styra via SongPal beror på
den anslutna enheten.
Appens specifikation och utformning
kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
12SV
Du kan välja uppspelningskällor från listan med
tillgängliga ljudkällor. Du kan göra ljud- och
nätverksinställningar för ljudenheten.
 Mer information finns i hjälpen till SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
Mata ut cd:n
Tryck på  (öppna/stäng) på anläggningen.
Lyssna på en cd
Tips!
Spela upp en cd-da/
mp3-skiva
Tryck på FUNCTION och välj CD.
2
Tryck på  (öppna/stäng) för att
öppna skivfacket.
Obs!
 Använd inte cd-skivor med oregelbunden form
(till exempel hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade). Det kan orsaka irreparabel skada
på anläggningen.
 Använd inte cd-skivor med tejp, plomberingar
eller lim, eftersom det kan skada anläggningen.
 Undvik att vidröra skivans yta när du matar ut
skivan.
Byta uppspelningsläge
3
Placera en skiva i skivfacket med
etikettsidan vänd uppåt.
Genom att välja uppspelningsläge kan du
spela upp samma musik flera gånger i följd
eller spela upp den i slumpmässig ordning.
Lyssna på en cd
1
 När du trycker på  (öppna/stäng) när
anläggningen är avstängd, startar anläggningen
och skivfacket matas ut automatiskt.
Etikettsida
Uppspelningsläge
1
Om du väljer Repeat i steg 4,
behöver du inte stoppa uppspelningen.
 (öppna/stäng)
4
Tryck på  (öppna/stäng) för att
stänga skivfacket.
5
Tryck på  (spela upp/pausa).
Uppspelningen startar.
Med knapparna på fjärrkontrollen
och anläggningen kan du snabbspola
bakåt/framåt, välja spår, fil eller mapp
(på mp3-skiva) och annat.
Tryck på  för att stoppa
uppspelningen.
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på / för att välja CD
Menu, och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / och välj Playmode
eller Repeat, och tryck sedan
på ENTER.
5
Tryck på / och välj
uppspelningsläge, och tryck
sedan på ENTER.
Obs!
 Tryck på  efter att ”Reading” har försvunnit
från teckenfönstret.
13SV
Du kan välja bland följande
uppspelningslägen:
på skivor som innehåller mp3-filer.
Playmode
 Anläggningen kan bara spela upp
Uppspelningsläge Effekt
Normal
Spelar upp ett spår eller
en fil.
Folder*
Spelar upp alla spår
i vald mapp. ”FLDR”
visas i teckenfönstret.
Shuffle
Spelar upp alla spår eller
filer i slumpmässig
ordning. ”SHUF” visas
i teckenfönstret.
Folder Shuffle*
Spelar upp alla spår
eller filer i vald mapp
i slumpmässig ordning.
”FLDR. SHUF” visas
i teckenfönstret.
Program
Spelar upp
programmerade spår
eller filer. ”PGM” visas
i teckenfönstret.
Mer information finns
i avsnittet ”Skapa ditt eget
program (programmerad
uppspelning)” (sidan 15).
* Endast under uppspelning av mp3-skiva.
När du spelar upp en cd-skiva (CD-DA),
fungerar läget på samma sätt som vid
normal eller slumpmässig uppspelning.
Upprepad uppspelning
Uppspelningsläge Effekt
All (spelar upp alla Alla spår på en skiva eller
spår upprepade
i en mapp spelas upp
gånger)
upprepade gånger.
” ” visas
i teckenfönstret.
One (spelar upp
Valt spår spelas upp
ett spår upprepade upprepade gånger.
gånger)
”
1” visas
i teckenfönstret.
Off
14SV
Om uppspelning av mp3-skivor
 Spara inga onödiga mappar eller filer
Avbryter upprepad
uppspelning.
mp3-filer med filtillägget .mp3. Om en fil
har filtillägget .mp3 men i själva verket
har ett annat format, finns det risk för
kraftigt brus om filen spelas upp, vilket
kan leda till skador på anläggningen.
 Maximalt antal mp3-mappar och
mp3-filer som anläggningen har stöd för:
 999* mappar (inklusive rotmappen)
 999 filer
 250 filer i en mapp
 8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)
* Detta inkluderar mappar som inte innehåller
några mp3-filer eller andra filer alls. Det antal
mappar som anläggningen kan identifiera
kan vara mindre än det faktiska antalet
mappar, beroende på mappstrukturen.
 Vi kan inte garantera att denna
anläggning är kompatibel med alla
sorters kodnings-/skrivningsprogram,
cd-r/rw-enheter och lagringsmedia för
mp3. Vid uppspelning av en inkompatibel
mp3-skiva kan det hända att det uppstår
störningar eller avbrott i ljudet, eller att
skivan inte går att spela upp alls.
Skapa ditt eget
program
(programmerad
uppspelning)
Du kan spela upp ett programmerat spår
eller en programmerad fil på en cd.
2
Välj Program i steg 5 i ”Byta
uppspelningsläge” (sidan 13),
och tryck sedan på ENTER.
Tryck på  när uppspelningen är stoppad.
Varje gång du trycker på knappen, raderas
den senast programmerade filen eller
mappen.
När alla programmerade spår, filer eller
mappar är borttagna, visas ”No Step”.
Tips!
 Ett program kan bestå av upp till 25 spår, filer
eller mappar. Om du försöker programmera fler
än 25 spår, filer eller mappar, visas ”Step Full!”.
Ta i så fall bort onödiga spår.
 Tryck på  om du vill spela upp samma
program igen.
Obs!
 När skivan matas ut eller nätsladden kopplas
från efter programmeringen, raderas alla
programmerade spår, filer och mappar.
Lyssna på en cd
1
Ta bort ett programmerat spår
eller en programmerad mapp
När du använder en mp3-skiva,
trycker du på / för att välja
mappen med de spår eller filer
som du vill programmera.
Tryck på ENTER om du vill spela upp
alla spår eller filer i mappen.
3
Tryck på / för att välja
önskat spår eller önskad fil,
och tryck sedan på ENTER.
Valt spår- eller
filnummer
Total speltid för valt spår
eller vald fil
Upprepa stegen ovan om du vill
programmera fler spår eller filer.
4
Tryck på .
Inprogrammerade spår eller filer
börjar spelas upp.
Avbryta programmerad
uppspelning
Välj Normal under Program i steg 1,
och tryck sedan på ENTER.
15SV
Lyssna på radio
Ställa in en
radiokanal
1
2
Tryck på FUNCTION för att välja
TUNER FM eller TUNER AM
(CMT-SX7), eller DAB eller
TUNER FM (CMT-SX7B).
Håll / intryckt
tills frekvensangivelsen
i teckenfönstret börjar ändras,
och släpp sedan upp knappen.
Kanalsökningen stoppar automatiskt
när en radiokanal hittas (automatisk
kanalsökning), och ”STEREO” visas
i teckenfönstret (vid mottagning av
FM-stereokanal).
Manuell kanalsökning
Tryck upprepade gånger på / för att
ställa in önskad kanal.
Anmärkning om DAB/DAB+-kanaler
(endast CMT-SX7B)
 Om du ställer in en kanal med
RDS-tjänster, innehåller utsändningen
även information om tjänstens eller
kanalens namn.
 När du ställer in en DAB/DAB+-kanal,
kan det ta några sekunder innan ljudet hörs.
 Primärtjänsten tas emot automatiskt när
sekundärtjänsten är slut.
 Radion saknar stöd för datatjänster.
Om det förekommer störningar
i en FM-stereosändning
Välj monomottagning genom att följa
stegen nedan. Detta ger mindre brus.
1
16SV
Ställ in önskad kanal och tryck på
MENU.
2
Tryck på / för att välja Tuner
Menu, och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / för att välja FM Mode,
och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja Mono,
och tryck sedan på ENTER.
Välj Stereo efter steg 4 för att välja
stereosändning.
Ändra intervallet för
AM-inställning (endast CMT-SX7)
Inställningsintervallet för AM är
fabriksinställt på 9 kHz (respektive 10 kHz
i vissa områden). Använd knapparna på
anläggningen för den här åtgärden.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att ställa in TUNER AM.
2 Tryck på / för att stänga av
anläggningen.
3 Håll MENU intryckt och tryck på /.
”Step 9k” eller ”Step 10k” visas i teckenfönstret.
Om du ändrar intervallet, raderas alla
förinställda AM-stationer.
Lagra radiokanaler
i snabbvalsminnet
Du kan förinställa önskade radiokanaler.
Tips!
 Du kan förinställa upp till 20 FM-stationer och
10 AM-stationer (endast CMT-SX7), eller 20 DAB/
DAB+-stationer och 20 FM-stationer (CMT-SX7B).
 Om du i steg 5 väljer ett snabbvalsnummer som
redan är upptaget, ersätts den förinställda
radiokanalen med den nya kanalen.
Ställa in en förinställd radiokanal
1
Ställ in önskad kanal och tryck
på MENU.
2
Tryck på / för att välja Tuner
Menu, och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / för att välja FM
Preset Memory (för FM-kanaler)
eller DAB Preset Memory (för
DAB-kanaler) (endast CMT-SX7B),
och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja OK,
och tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att välja
snabbvalsnummer, och tryck
sedan på ENTER.
Snabbvalsnummer
”Complete!” visas i teckenfönstret
och radiokanalen kopplas till
snabbvalsnumret. Upprepa stegen ovan
om du vill registrera fler radiokanaler.
6
Tryck på / för att stänga av
strömmen, och tryck sedan på
/ en gång till för att slå på
strömmen.
Utföra automatisk DABkanalsökning manuellt
(endast CMT-SX7B)
Innan du kan ställa in DAB/DAB+-kanaler,
måste du göra en första DAB-kanalsökning.
När du flyttar till ett annat område, bör du
också utföra en första DAB-kanalsökning
manuellt för att uppdatera DAB/DAB+tjänstinformationen.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Tuner
Menu, och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / för att välja Initial
Scan, och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja OK,
och tryck sedan på ENTER.
Lyssna på radio
Förinställ en AM-kanal genom att välja
AM Preset Memory och fortsätt med
steg 4 (endast CMT-SX7).
Tryck på / för att välja
snabbvalsnumret för önskad kanal.
Kanalsökningen startar. Förloppet visas
med asterisker (*******).
Kanalsökningen kan ta flera minuter
beroende på vilka DAB/DAB+-tjänster
som tillhandahålls i ditt område.
Obs!
 Om det inte finns stöd för DAB/DAB+sändningar i ditt land, visas ”No Service”
i teckenfönstret.
 Åtgärden raderar alla tidigare
snabbvalsinställningar.
 Kontrollera att anläggningen är avstängd innan
du kopplar från DAB/FM-trådantennen. Annars
raderas dina DAB/DAB+-inställningar.
17SV
Lyssna på en fil på en USB-enhet
Spela upp en fil på en
USB-enhet
Du kan spela upp ljudfiler från en
USB-enhet, som en WALKMAN® eller
digitalmediespelare, genom att ansluta
USB-enheten till anläggningen.
Du kan ansluta en dator eller WALKMAN®
som har stöd för High-Resolution Audio
(högupplöst ljud) till  (USB REAR)-porten
på anläggningens baksida.
Information om kompatibla USB-enheter
finns i ”Kompatibla enheter och versioner”
(sidan 42).
Obs!
 Om du spelar upp High-Resolution Audio, ska
du använda en enhet som har stöd för USB2.0höghastighetskabel.
Ansluta en USB-enhet
till USB-porten på
anläggningens framsida
1
Tryck på FUNCTION och välj USB
FRONT.
2
Anslut en USB-enhet till  (USB
FRONT)-porten på
anläggningens framsida.
När du ansluter USB-enheten, ska du
ansluta den direkt eller via den USBkabel som medföljde USB-enheten.
Vänta tills ”Reading” försvinner och
”ROOT” visas.
18SV
3
Tryck på .
Uppspelningen startar.
Styr funktionerna via knapparna på
fjärrkontrollen eller anläggningen.
Du kan välja spår, fil eller mapp genom
att trycka på ENTER när ”ROOT” visas.
Tips!
 Du kan välja uppspelningsläge när du spelar upp
från USB-enheten. Tryck på MENU och välj USB
Menu. Välj sedan Playmode eller Repeat.
Mer information finns i ”Byta uppspelningsläge”
(sidan 13). När en fil på en USB-enhet spelas
upp, kan du inte spela upp ett spår eller en fil
i mappen, spela upp i slumpmässig ordning eller
spela upp ett program.
 USB-enheten laddas automatiskt när du ansluter
den till  (USB FRONT)-porten på anläggningen.
 Om det inte går att ladda USB-enheten,
kan du koppla från den och ansluta den igen.
Information om hur du hittar USB-enhetens
laddningsstatus finns i bruksanvisningen till
USB-enheten.
Obs!
 Uppspelningsordningen för anläggningen kan
skilja sig från uppspelningsordningen på den
anslutna digitala musikspelaren.
 Tänk på att stänga av anläggningen innan du
kopplar från USB-enheten. Om du kopplar från
USB-enheten medan anläggningen är påslagen,
kan informationen på USB-enheten skadas.
 Om en USB-enhet behöver anslutas via
USB-kabel, ska du använda den USB-kabel
som medföljde USB-enheten. Information
om anslutning finns i bruksanvisningen till
USB-enheten.
 Efter anslutning kan det dröja en stund innan
”Reading” visas, beroende på vilken typ av
USB-enhet ansluts.
 Anslut inte USB-enheten via en USB-hubb.
 När USB-enheten ansluts, läser anläggningen
alla filer på USB-enheten. Om det finns många
mappar eller filer på USB-enheten,
kan läsningen ta lång tid.
 Med vissa anslutna USB-enheter kan det ta lång
tid att sända signaler från anläggningen eller att
slutföra läsningen av USB-enheten.
 Kompatibilitet med all programvara för kodning/
skrivning kan inte garanteras. Om ljudfilerna på
USB-enheten ursprungligen kodades med
inkompatibel programvara, kan de orsaka brus
eller felfunktion.
 Anläggningen kanske inte har stöd för alla
funktioner på den anslutna USB-enheten.
 Laddningen av en USB-enhet avbryts i miljöer
med hög temperatur.
Ansluta en USB-enhet
till USB-porten på
anläggningens baksida
Du kan lyssna på High-Resolution Audio från
datorn genom att installera motsvarande
drivrutin*2 på datorn.
*2 Drivrutinen behövs inte om du använder Mac OS.
Obs!
 Om du ansluter en WALKMAN® till den här
porten, ska du använda en USB-kabel (medföljer
inte) och en USB-adapter till WM-PORT-kabeln
för High-Resolution Audio*3 (medföljer inte).
 Om du spelar upp High-Resolution Audio från en
ansluten dator, rekommenderar vi programmet
Hi-Res Audio Player (för Windows/Mac OS).
Du kan hämta spelaren utan kostnad:
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
1
http://www.sony-asia.com/support
Hämta drivrutinen från följande
webbplats:
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Installera drivrutinen.
Följ anvisningarna på webbplatsen.
3
Tryck på FUNCTION och välj USB
REAR.
4
Anslut en dator eller WALKMAN®
som har stöd för High-Resolution
Audio eller liknande format till 
(USB REAR)-porten på
anläggningens baksida.
*3 En USB-adapter till WM-PORT-kabeln för
High-Resolution Audio kan beställas från
närmaste Sony-återförsäljare.
Spelbara ljudformat
Mer information om spelbara ljudformat
finns i ”USB-portdelen” (sidan 45).
Lyssna på en fil på en USB-enhet
2
 Du kan inte ladda USB-enheter via 
(USB REAR)-porten.
Styr uppspelningen på datorn eller
en WALKMAN® som har stöd för HighResolution Audio. Mer information
finns i bruksanvisningen till datorn eller
WALKMAN®-enheten.
19SV
Lyssna på musik på en
iPhone/iPad/iPod
Spela upp musik via
USB-anslutning
Du kan spela upp musik från en iPhone/
iPad/iPod genom att ansluta den till  (USB
FRONT)-porten på anläggningens framsida.
Information om kompatibla modeller av
iPhone/iPad/iPod finns i ”Kompatibla
enheter och versioner” (sidan 42).
1
Tryck på FUNCTION och välj USB
FRONT.
2
Anslut en iPhone/iPad/iPod
till  (USB FRONT)-porten på
anläggningens framsida via
kabeln som medföljde iPhone/
iPad/iPod.
Texten i teckenfönstret ändras till
”iPod”.
3
Tryck på .
Uppspelningen startar.
Du kan snabbspola bakåt/framåt och
välja spår med hjälp av knapparna på
fjärrkontrollen eller anläggningen.
Tips!
 Laddningen startar automatiskt när du ansluter
en iPhone/iPad/iPod till anläggningen.
 Om det inte går att ladda iPhone/iPad/iPod,
kan du koppla från den och ansluta den igen.
Information om hur du hittar iPhone-/iPad-/
iPod-enhetens laddningsstatus finns i
bruksanvisningen till iPhone/iPad/iPod.
Obs!
 Stäng av anläggningen innan du kopplar från
iPhone/iPad/iPod. Om du kopplar från den
medan anläggningen är påslagen, kan data
skadas på iPhone/iPad/iPod.
20SV
 Bär inte omkring anläggningen när en iPhone/
iPad/iPod är ansluten till den. Det kan leda till
fel på utrustningen.
 Information om hur du använder en iPhone/
iPad/iPod finns i bruksanvisningen till enheten.
 Sony åtar sig inget ansvar om data på en
iPhone/iPad/iPod skulle gå förlorade eller
skadas när en sådan enhet används tillsammans
med anläggningen.
Spela upp musik via
trådlös anslutning
(AirPlay)
Du kan spela upp musik via trådlös
anslutning. Mer information finns i Wi-Fisnabbstartguide (separat dokument).
Lyssna på musik från anslutna
komponenter
Spela upp musik
från anslutna
komponenter
4
Obs!
 OPTICAL IN-uttaget är endast kompatibelt med
PCM-format. Ange utmatningsformatet för den
anslutna komponenten till PCM.
Spela upp en komponent
ansluten till LINE INuttaget
Du kan lyssna på spår från komponenter
som är anslutna till anläggningen via
externa utgångar.
Obs!
 Börja med att trycka på  för att sänka
volymen.
 Det kan hända att anläggningen automatiskt
växlar till viloläge om volymen på den anslutna
komponenten är för låg. Mer information finns
i avsnittet ”Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen” (sidan 29).
1
Tryck på FUNCTION och välj
OPTICAL IN.
2
Anslut en optisk kabel till
OPTICAL IN-uttaget (extern
ingång) på anläggningens
baksida och till ljudutgången på
den externa ljudutrustningen.
3
Starta uppspelningen på den
anslutna komponenten.
1
Tryck på FUNCTION och välj LINE IN.
2
Anslut ljudkabeln till LINE INkontakten (extern ingång) på
anläggningens baksida och till
ljudutgången på den externa
ljudutrustningen.
3
Starta uppspelningen på den
anslutna komponenten.
Ställ in volymen på den anslutna
komponenten medan uppspelningen
pågår.
4
Justera volymen genom att
trycka på  +/–.
Lyssna på musik från anslutna komponenter
Spela upp en komponent
ansluten till OPTICAL INuttaget
Justera volymen genom att
trycka på  +/–.
Ställ in volymen på den anslutna
komponenten medan uppspelningen
pågår.
21SV
Lyssna på musik via BLUETOOTH
6
Koppla anläggningen
till en BLUETOOTH7
enhet och lyssna på
musik
Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTHenhet via en trådlös anslutning.
Innan du använder BLUETOOTH-funktionen,
måste du utföra en parkoppling för att
registrera BLUETOOTH-enheten.
Sök efter anläggningen på
BLUETOOTH-enheten.
En lista med identifierade enheter
visas i teckenfönstret på BLUETOOTHenheten.
Välj [CMT-SX7/CMT-SX7B]
(denna anläggning).
Skriv ”0000” om det krävs ett lösenord
på BLUETOOTH-enheten.
Om anläggningen inte visas i enhetens
teckenfönster, ska du fortsätta från
steg 1 igen.
När parkopplingen är klar, ändras
texten i teckenfönstret från ”Pairing”
till namnet på den anslutna
BLUETOOTH-enheten.
Obs!
 Placera BLUETOOTH-enheten som ska anslutas
till anläggningen inom en meter från
anläggningen.
 Om BLUETOOTH-enheten har touchfunktion
(NFC), kan du hoppa över nästa steg. Se ”Lyssna
på musik via NFC” (sidan 24).
1
Tryck på FUNCTION för att välja
BLUETOOTH.
8
Starta uppspelningen och ställ
in volymen på BLUETOOTHenheten.
Uppspelningen startar.
Beroende på BLUETOOTH-enheten
kanske du måste trycka två gånger
på . Du kan också behöva starta en
musikspelare på BLUETOOTH-enheten.
Tips!
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på / för att välja
Bluetooth Menu, och tryck
sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja Pairing,
och tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att välja OK,
och tryck sedan på ENTER.
När ”Pairing” börjar blinka
i teckenfönstret, sätts anläggningen
i parkopplingsläge.
22SV
 Du kan utföra parkoppling eller ansluta en
annan BLUETOOTH-enhet till anläggningen
medan anläggningen är ansluten till en annan
BLUETOOTH-enhet. Den befintliga BLUETOOTHanslutningen avbryts när en BLUETOOTHanslutning till en annan enhet upprättas.
 Du kan välja funktioner som att snabbspola
bakåt/framåt och välja musik och mappar via
knapparna på fjärrkontrollen eller anläggningen.
 Stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten
medan du utför parkoppling. Om du utför
parkoppling medan uppspelningen pågår,
kan ljudet på anläggningen bli mycket högt
när du ansluter den.
 Du kan inte spela upp musik från SongPal via
BLUETOOTH-anslutning. Spela upp musik via
musikuppspelningsprogrammet på
BLUETOOTH-enheten (till exempel en
smarttelefon eller dator).
Obs!
 Funktionerna som beskrivs ovan kanske inte
finns på alla BLUETOOTH-enheter. Dessutom
kanske de faktiska användningssätten skiljer
sig åt beroende på den anslutna BLUETOOTHenheten.
 När parkopplingen har utförts, behöver du inte
göra om den igen. I följande fall måste du dock
genomföra parkopplingen igen:
 Parkopplingsinformationen raderas när
BLUETOOTH-enheten repareras..
 Du försöker parkoppla anläggningen med fler
än nio BLUETOOTH-enheter.
Anläggningen kan parkopplas med upp till
nio BLUETOOTH-enheter. Om du parkopplar
ytterligare en BLUETOOTH-enhet när du
redan tidigare har parkopplat nio enheter,
skrivs den äldsta parkopplingsinformationen
över med den nya.
 Parkopplingsinformation om anläggningen
har raderats på den anslutna enheten.
 Om du initierar anläggningen eller raderar
parkopplingshistoriken med anläggningen,
raderas all parkopplingsinformation.
 Ljudet på anläggningen kan inte matas ut i en
BLUETOOTH-högtalare.
 Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer.
Lyssna på musik via
en registrerad enhet
Utför steg 1 i ”Parkoppla anläggningen till
en BLUETOOTH-enhet och lyssna på musik”.
Anslut BLUETOOTH-enheten till
anläggningen från BLUETOOTH-enheten.
Starta uppspelningen och ställ in volymen
på BLUETOOTH-enheten.
Tips!
 Stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten
innan du ansluter anläggningen till BLUETOOTHenheten.
Kontrollera adressen till en
ansluten BLUETOOTH-enhet
Tryck på DISPLAY när namnet på den
anslutna BLUETOOTH-enheten visas
i teckenfönstret. BLUETOOTH-enhetens
adress visas på två rader i teckenfönstret
under cirka åtta sekunder.
Koppla från BLUETOOTH-anslutningen
på BLUETOOTH-enheten. ”BLUETOOTH”
visas i teckenfönstret.
Beroende på enheten kan anslutningen
avbrytas automatiskt när du stoppar
uppspelningen.
Radera all
parkopplingsinformation
1 Välj Delete Link efter steg 3 i ”Koppla
Lyssna på musik via BLUETOOTH
Avbryta anslutningen till
BLUETOOTH-enheten
anläggningen till en BLUETOOTH-enhet
och lyssna på musik” (sidan 22), och tryck
sedan på ENTER.
2 Tryck på / för att välja OK, och tryck
sedan på ENTER.
”Complete!” visas i teckenfönstret och all
parkopplingsinformation raderas.
Obs!
 När du har raderat parkopplingsinformationen,
kan du inte skapa en BLUETOOTH-anslutning
om du inte utför parkopplingen igen.
23SV
Lyssna på musik
via NFC
NFC är en trådlös teknik för korta avstånd för
kommunikation mellan olika enheter, till
exempel mobiltelefoner och IC-brickor.
Vidrör anläggningen med smarttelefonen/
surfplattan. Anläggningen startas
automatiskt och parkoppling och
BLUETOOTH-anslutning upprättas.
Börja med att aktivera NFC-inställningarna.
1
Vidrör N-Mark-märket på
anläggningen med en
smarttelefon/surfplatta.
Vidrör anläggningen med
smarttelefonen/surfplattan tills
smarttelefonen/surfplattan börjar vibrera.
Information om vilken del av telefonen/
surfplattan som ska vidröra
anläggningen finns i bruksanvisningen
till smarttelefonen/surfplattan.
2
Starta uppspelningen på
smarttelefonen/surfplattan
när anslutningen är upprättad.
Koppla från anslutningen genom
att vidröra N-Mark-märket på
anläggningen med smarttelefonen/
surfplattan.
Tips!
 Kompatibla smarttelefoner är sådana som har NFCfunktion (kompatibla operativsystem: Android
version 2.3.3 eller nyare, utom Android 3.x).
På nedanstående webbsida finns information
om kompatibla enheter.
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
 Om smarttelefonen/surfplattan inte reagerar
trots att du vidrör anläggningen med den,
kan du hämta appen NFC Easy Connect till
smarttelefonen/surfplattan och köra den. Vidrör
sedan anläggningen igen. NFC Easy Connect är
en kostnadsfri app som endast kan användas
med Android™. Skanna följande QR-kod:
24SV
 Stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten
medan du vidrör den med en smarttelefon/
surfplatta. Om du vidrör enheten medan
uppspelningen pågår, kan volymen bli mycket
hög när du ansluter den.
 När du vidrör anläggningen med en NFCkompatibel smarttelefon/surfplatta när en
annan BLUETOOTH-enhet är ansluten till
anläggningen, kopplas BLUETOOTH-enheten
bort och anläggningen ansluts till
smarttelefonen/surfplattan.
Obs!
 NFC-kompatibla appar kan inte hämtas i alla
länder och regioner.
Spela upp med kodek
för högkvalitetsljud
(AAC/LDAC)
Du kan ta emot data med AAC- eller LDACkodekformat från en BLUETOOTH-enhet.
Ljudet spelas upp med högre kvalitet.
Bluetooth Codec är inställt på Auto som
standard.
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja
Bluetooth Menu, och tryck
sedan på ENTER.
3
Tryck på / för att välja
Bluetooth Codec, och tryck
sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja Auto
eller SBC, och tryck sedan på
ENTER.
Auto: Välj när du tar emot ljud med
LDAC-, AAC- eller SBC-kodek.
SBC: Välj när du tar emot ljud med
SBC-kodek.
Obs!
*1 exklusive innehåll med DSD-format
*2 i jämförelse med SBC (Subband Coding) när
bithastigheten 990 kbit/s (96/48kHz) eller
909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) har valts
Lyssna på musik via BLUETOOTH
1
LDAC är en ljudkodningsteknik som har
utvecklats av Sony och som möjliggör
överföring av ljudinnehåll med formatet
High-Resolution (Hi-Res) Audio, också via en
BLUETOOTH-anslutning. Till skillnad från andra
BLUETOOTH-kompatibla kodningstekniker,
som SBC, fungerar LDAC utan nedkonvertering
av Hi-Res Audio-innehåll*1 och tillåter
sändning av cirka tre gånger mer data*2
än dessa andra tekniker via ett trådlöst
BLUETOOTH-nätverk med oöverträffad
ljudkvalitet, genom effektiv kodning och
optimerad paketering.
 Om du initierar inställningarna under en
pågående BLUETOOTH-anslutning, avbryts
anslutningen.
 Om ljudet avbryts vid mottagning, ska du välja
SBC i steg 4.
25SV
Lyssna på musik via ett Wi-Fi-nätverk
Välja metod för
nätverksanslutning
Om du ansluter anläggningen till ett nätverk,
kan du använda den på olika sätt.
Anslutningsmetoderna varierar beroende på
nätverksmiljön. Välj lämplig anslutningsmetod
för den aktuella nätverksmiljön.
Tips!
 Du kan ange den fasta IP-adressen på skärmen
i steg 6 i ”Ansluta till dator” (sidan 26).
Obs!
 Det går inte att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och
ett trådlöst nätverk samtidigt. När du ansluter
till ett Wi-Fi-nätverk, måste du koppla bort
nätverkskabeln från anläggningen.
 Anläggningen kan behöva uppdateras beroende
på funktionen.
Ansluta till dator
Om den trådlösa routern saknar WPS (AOSS)knapp, kan du ange Wi-Fi-inställningarna
genom att ansluta anläggningen till datorn
via en nätverkskabel.
Skaffa en nätverkskabel i förväg
(medföljer inte).
Tips!
När du konfigurerar ett Wi-Fi-nätverk, kanske du
måste ange SSID (namnet på Wi-Fi-nätverket)
och säkerhetsnyckeln (WEP- eller WPA-nyckeln).
Säkerhetsnyckeln (eller nätverksnyckeln) är en
krypteringsnyckel som används för att begränsa
antalet enheter som anläggningen kommunicerar
med. Den används för att ge bättre säkerhet för
enheter som kommunicerar via en trådlös router/
anslutningspunkt.
1
Anteckna SSID och lösenordet
till routern.
Mer information finns
i bruksanvisningen till routern.
Metod med smarttelefon/iPhone
Installera SongPal på smarttelefonen/
iPhone. Mer information finns i Wi-Fisnabbstartguide (separat dokument).
SSID (Wi-Fi-nätverksnamn)
Metod med trådlös router med
WPS-knapp
Lösenord (säkerhetsnyckel)
Anslut genom att trycka på WPS-knappen.
Mer information finns i Wi-Fisnabbstartguide (separat dokument).
Metod med dator
2
Anslut anläggningen direkt till
datorn via en nätverkskabel.
Se ”Ansluta till dator” (sidan 26).
Metod med trådanslutet nätverk
 Mer information finns i hjälpguiden.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Nätverkskabel
(medföljer inte)
26SV
3
Tryck på / för att starta
anläggningen.
6
Markera SSID för den trådlösa
routern och skriv lösenordet.
Vänta tills
börjar blinka
i teckenfönstret. Det tar cirka en minut.
4
Öppna skärmen [Sony Network
Device Settings].
För PC
Starta webbläsaren och skriv någon av
följande webbadresser i adressfältet.
http://169.254.1.1
Webbadressen ovan ska bara användas
när datorn och anläggningen är
anslutna via nätverkskabel.
För Mac
Starta Safari, välj [Bonjour] under
[Bookmarks] (Bokmärken),
och välj sedan [CMT-SX7/CMT-SX7B].
Välj [Network Settings]
(Nätverksinställningar)
på menyn.
Se det registrerade lösenordet i steg 1
(sidan 26).
7
Välj [Apply] (Använd).
8
Koppla bort nätverkskabeln från
anläggningen när det visas en
uppmaning om detta.
När nätverkskabeln är frånkopplad från
anläggningen, försvinner
från
teckenfönstret. När Wi-Fi-anslutningen
är upprättad, syns
i teckenfönstret.
Det kan ta mer än en minut innan
symbolen syns.
Information om hur du lyssnar på musik
med anläggningen finns i Wi-Fisnabbstartguide (separat dokument).
Obs!
 Åtgärden måste slutföras inom tio minuter.
Om du inte kan slutföra åtgärden, måste
du återställa systemet (sidan 39).
Lyssna på musik via ett Wi-Fi-nätverk
5
SSID
Network Settings
27SV
Lyssna på samma musik
i flera högtalare (SongPal
Link)
Lyssna på olika Internetmusiktjänster
1
Anslut anläggningen och
smarttelefonen/iPhone till
Wi-Fi-nätverket.
Anslut anläggningen och
smarttelefonen/iPhone till
samma SSID på routern.
2
Installera den kostnadsfria appen
SongPal på smarttelefonen/
iPhone.
3
Spela upp musik från en
musiktjänst via smarttelefonen/
iPhone.
Lyssna på musik i vilket rum som helst via Wi-Fi.
Du kan lyssna på din favoritmusik från
en dator eller mobil eller strömmat från
webben med perfekt ljudkvalitet.
1
Anslut anläggningen och
smarttelefonen/iPhone till
Wi-Fi-nätverket.
Anslut anläggningen och
smarttelefonen/iPhone till samma
SSID på routern.
2
Installera den kostnadsfria appen
SongPal på smarttelefonen/
iPhone.
3
När du ansluter flera enheter,
ska du ansluta de
flerrumskompatibla enheterna
till Wi-Fi-nätverket.
 Mer information finns i hjälpguiden.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
28SV
 Mer information finns i hjälpguiden.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Ytterligare information
Ställa in den
automatiska
vilolägesfunktionen
Anläggningen växlar automatiskt till viloläge
om den inte används och inga ljudsignaler
matas ut under 15 minuter (automatisk
vilolägesfunktion).
Den automatiska vilolägesfunktionen är
aktiverad som standard.
Ställa in viloläget för
BLUETOOTH/nätverk
När viloläget för BLUETOOTH/nätverk är
aktiverat, sätts anläggningen i väntläge
för BLUETOOTH/nätverk också när
anläggningen är avstängd. Detta läge
är inaktiverat som standard.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Standby
Mode Menu, och tryck sedan på
ENTER.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Standby
Mode Menu, och tryck sedan på
ENTER.
3
Tryck på / för att välja BT/NW
Standby, och tryck sedan på
ENTER.
3
Tryck på / för att välja Auto
Standby, och tryck sedan på
ENTER.
4
Tryck på / för att välja On eller
Off, och tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att stänga
av anläggningen.
Tryck på / för att välja On eller
Off, och tryck sedan på ENTER.
Tips!
 ”Auto Standby” visas i teckenfönstret i två
minuter innan anläggningen växlar till viloläge.
Obs!
 Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar
inte i radioläget, även om den är aktiverad.
 Det kan hända att anläggningen inte sätts
i viloläge automatiskt i följande fall:
 medan radion används
 medan väckningstimern eller
insomningstimern används
 I följande fall räknar anläggningen ned tiden
igen (cirka 15 minuter) tills den övergår till
viloläge, även om den automatiska
vilolägesfunktionen är aktiverad:
 när en USB-enhet ansluts i USB-funktionen
 när en knapp på fjärrkontrollen eller
anläggningen trycks in
 när en NFC-anslutning har genomförts.
Tips!
 När funktionen är inställd på ON och du ansluter
till anläggningen från en BLUETOOTH-, AirPlayeller DLNA-enhet eller upprättar en Music
Services-anslutning, startar anläggningen
automatiskt och du kan lyssna på musik via
BLUETOOTH-, AirPlay-/DLNA- eller Music
Service-anslutningen.
Ytterligare information
4
29SV
Ställa in trådlös
signal på ON/OFF
När anläggningen är påslagen, kan
du använda den för att styra en trådlös
nätverks- eller BLUETOOTH-signal.
Standardinställningen är ON.
Justera ljudet efter egna önskemål. Med
inställningen DSEE HX förbättras ljudkvaliteten
hos komprimerade filer som mp3.
1
Tryck på MENU.
1
Starta anläggningen.
2
Tryck på / för att välja Sound
Menu, och tryck sedan på ENTER.
2
Om
blinkar i teckenfönstret,
ska du hålla BACK och 
intryckta på anläggningen.
3
Tryck på / för att välja BASS,
TREBLE eller DSEE HX, och tryck
sedan på ENTER.
3
Släpp upp knapparna när
“RF Off” (trådlös signal av) eller
“RF On” (trådlös signal på) visas.
Tips!
 När inställningen är inaktiverad, kan du inte
använda den trådlösa nätverksfunktionen eller
BLUETOOTH.
 När inställningen är inaktiverad, kan du starta
anläggningen via NFC-funktionen på en
smarttelefon/surfplatta.
 När inställningen är inaktiverad, kan du inte
välja viloläget för BLUETOOTH/nätverk.
 När inställningen är inaktiverad och viloläget för
BLUETOOTH/nätverk är aktiverat, stängs också
viloläget av.
 När inställningen är inaktiverad, kan du inte
parkoppla anläggningen och BLUETOOTHenheten.
 Du kan använda trådansluten anslutning
även om inställningen är inaktiverad.
30SV
Justera ljudet
BASS: Justera basljudet.
TREBLE: Justera diskantljudet.
DSEE HX: Uppgradera till bättre
ljudkvalitet än cd eller mp3. Detta
är ett komplement till diskanten
i en komprimerad fil, till exempel
en mp3-fil, och ger högre
samplingsfrekvensnivå och antal
bitar än originalet. Välj Auto
(standardinställningen).
Använda funktionen Clear Audio+
Tryck på CLEARAUDIO+ för att aktivera
funktionen Clear Audio+ och ställa in Sonys
rekommenderade ljudinställningar.
Ställa in klockan
1
2
3
Tryck på / för att starta
anläggningen.
5
Anläggningen har en insomningstimer
och en väckningstimer.
Obs!
 Insomningstimern har företräde framför
väckningstimern.
Tryck på MENU.
Tryck på / för att välja Timer
Menu, och tryck sedan på ENTER.
Om ”Play Setting” visas, trycker du
på / för att välja Clock Setting,
och trycker sedan på ENTER.
4
Använda timern
Tryck på / för att ställa in
timme, och tryck sedan på ENTER.
Tryck på / för att ställa in
minuter, och tryck sedan på ENTER.
Slutför inställningen av klockan.
Obs!
 Klockinställningen återställs om du kopplar
från nätsladden och vid strömavbrott.
Tryck på DISPLAY för att visa klockan.
Klockan visas i cirka åtta sekunder.
Om anläggningen är i viloläge för
BLUETOOTH/nätverk, visas inte
klockan när du trycker på DISPLAY.
Anläggningen stängs av automatiskt vid
den angivna tiden.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Sleep
Menu, och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / och välj önskad tid,
och tryck sedan på ENTER.
Du kan ställa in en tid från 10minutes
(10 minuter) till 90minutes (90 minuter)
i tiominutersintervall.
Tips!
 Du kan kontrollera den återstående tiden för
insomningstimern genom att följa steg 1 och 2
ovan.
 Insomningstimern fungerar även om klockan
inte är ställd.
Stänga av insomningstimern
Ytterligare information
Visa klockan i teckenfönstret
när anläggningen är avstängd
Ställa in
insomningstimern
Välj Off i steg 3 ovan.
Ställa in väckningstimern
Obs!
 Tänk på att ställa in klockan innan du ställer in
timern (sidan 31).
31SV
Väckningstimer
Du kan lyssna på en cd, en USB-enhet eller
radion varje dag vid en förinställd tid.
Inställningen för väckningstimern fortsätter
gälla om den inte avbryts.
1
Förbered ljudkällan.
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på / för att välja Timer
Menu, och tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja Play
Setting, och tryck sedan på
ENTER.
Starttiden blinkar i teckenfönstret.
Obs!
 Väckningstimern fungerar inte om anläggningen
redan är påslagen vid den inställda tidpunkten.
Stäng av anläggningen cirka fem minuter före
den inställda tiden. Tänk på att inte använda
anläggningen förrän den startas och börjar
spela upp via timern.
 Om ljudkällan för väckningstimern är inställd
på en radiokanal som du har ställt in med
automatisk (AUTO) eller manuell (MANUAL)
inställning, och du sedan ändrar
radiofrekvensen eller bandet efter att ha ställt
in timern, ändras även radiokanalsinställningen
för timern.
 Om ljudkällan för väckningstimern är inställd
på en en radiokanal som du har ställt in från
en förinställd radiokanal, och du ändrar
radiofrekvensen eller bandet efter att ha ställt in
timern, ändras inte radiokanalsinställningen för
timern. Inställningen av radiokanalen för timern
är inställd på den valda frekvensen.
Kontrollera inställningen
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på / för att välja Timer Menu,
och tryck sedan på ENTER.
3 Tryck på / för att välja Timer Select,
och tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att välja tid,
och tryck sedan på ENTER.
Följ samma steg för att ställa in Minute
i starttiden, sedan Hour och Minute
i stopptiden.
6
Tryck på / för att välja önskad
ljudkälla, och tryck sedan på
ENTER.
Bekräftelsen av väckningstimern visas.
7
Tryck på / för att stänga
av anläggningen.
Tips!
 När ljudkällan är en cd, kan du förprogrammera
väckningstimern. Se ”Skapa ditt eget program
(programmerad uppspelning)” (sidan 15).
 När ljudkällan är radio, måste du ställa in
radiokanalen i förväg (sidan 16).
 Om du vill ändra timerinställningen,
följer du stegen från början.
32SV
4 Tryck på / för att välja Play Setting,
och tryck sedan på ENTER.
Timerinställningen visas i teckenfönstret.
Stänga av timern
Efter steg 3 under “Kontrollera inställningen”
(sidan 32), välj Timer Off, och tryck sedan på
ENTER.
Uppdatera
programvaran
När anläggningen identifierar en ny
programvaruversion, uppdateras den
när den ansluts till Internet. ”UPDATE”
visas i teckenfönstret.
Följ anvisningarna nedan för att uppdatera
till den senaste versionen.
1
Tryck på MENU.
2
Tryck på / för att välja Update
Menu, och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på / för att välja Via
Network, och tryck sedan på
ENTER.
4
Tryck på / för att välja OK,
och tryck sedan på ENTER.
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
 Den förinstallerade programvaran uppdateras
automatiskt när anläggningen ansluts till
Internet via trådansluten anslutning eller Wi-Fi.
Funktionen är inaktiverad som standard.
Programvaran uppdateras automatiskt om du
väljer funktionen genom att trycka på MENU >
Update Menu > Auto Update > On. (Om den
senaste programvaran är tillgänglig, sker
uppdateringen över natten när anläggningen
troligen inte används. Vilolägesindikatorn
lyser orange medan uppdateringen pågår.
När uppdateringen är klar, visas ”Complete”
i teckenfönstret.)
Du kan inaktivera den automatiska
uppdateringsfunktionen genom att trycka på
MENU > Update Menu > Auto Update > Off.
Ytterligare information
Den senaste programvaruversionen
börjar hämtas.
Uppdateringen startar när hämtningen
är klar.
Styr inte anläggningen via
anläggningen eller fjärrkontrollen när
vilolägesindikatorn lyser orange.
När uppdateringen är klar, visas
”Complete” i teckenfönstret. Tryck på /
för att stänga av anläggningen, och starta
sedan om den med samma knapp.
 Du kan avbryta uppdateringen genom att trycka
på MENU > Download Cancel > Ok medan
”Download” visas. (Uppdateringen kanske inte
går att avbryta beroende på i vilken fas den
befinner sig.) Om uppdateringen avbryts, sätts
anläggningen i viloläge. Nästa gång du startar
anläggningen, visas texten ”UPDATE”. Uppdatera
programvaran via USB-anslutning. Mer
information om uppdatering via USB-anslutning
finns på följande webbplats.
Obs!
 Det tar vanligtvis tre till tio minuter innan
uppdateringen är klar. Den kan ta längre
tid beroende på nätverksmiljön.
 Använd inte anläggningen och fjärrkontrollen
medan uppdateringen pågår. Koppla inte från
nätsladden och nätverket medan uppdateringen
pågår.
33SV
Allmänt
Felsökning
Anläggningen slås inte på.
Felsökning
 Kontrollera att nätsladden sitter i ordentligt
Om det inträffar problem medan du
använder anläggningen, ska du följa stegen
nedan innan du kontaktar en Sonyåterförsäljare. Anteckna det eventuella
felmeddelandet som referens.
Anläggningen sätts plötsligt i viloläge.
1
Kontrollera om problemet finns
med i listan i avsnittet ”Felsökning”.
2
Se följande webbplatser för
kundsupport.
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
i vägguttaget.
 Detta är inget fel. Anläggningen växlar
automatiskt till viloläge om den inte används
och inga ljudsignaler matas ut under cirka
15 minuter. Se ”Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen” (sidan 29).
Inställningen av klockan eller
väckningstimern avbryts plötsligt.
 Om det går cirka en minut utan att systemet
används, avbryts klockinställningen och
uppspelningstimern automatiskt. Gör om
inställningsproceduren från början.
Det hörs inget ljud.
Du hittar den senaste
supportinformationen och svar på
vanliga frågor på de här webbplatserna.
3
Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare om problemet kvarstår
efter att du har följt steg 1 och 2.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
om problemet kvarstår efter att du har
utfört alla åtgärder ovan.
Tänk på att ta med hela anläggningen
(huvudenhet och fjärrkontroll) när du
lämnar produkten för reparation.
Produkten är en systemprodukt,
och hela anläggningen behövs för
att avgöra vilken del som behöver
repareras.
anslutna.
 Höj volymen på anläggningen.
 Kontrollera att hörlurarna är bortkopplade
från -uttaget.
 Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till LINE IN-kontakten (extern ingång)
och ställ funktionen på LINE IN.
 Det kan hända att den inställda kanalen inte
sänder för tillfället.
Det är oklar balans mellan höger och
vänster kanal, eller ljudet är spegelvänt.
 Placera högtalarna symmetriskt.
 Kontrollera att högtalarkablarna L/R och +/– är
ordentligt anslutna.
Om vilolägesindikatorn blinkar röd
Det brummar eller brusar kraftigt.
Dra genast ut nätsladden och kontrollera
att högtalarkabeln inte är varm.
 Är högtalarkabeln kortsluten?
Vänta tills vilolägesindikatorn har
slutat blinka, anslut nätsladden igen
och starta anläggningen. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
 Flytta anläggningen längre bort från
Obs!
 Anläggningen kan behöva uppdateras beroende
på funktionen.
34SV
 Kontrollera att högtalarkablarna är ordentligt
eventuella störningskällor.
 Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.
 Vi rekommenderar att du använder en
effektmätare med brusfilter (medföljer inte).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Avlägsna alla hinder mellan fjärrkontrollen och
fjärrsensorn på anläggningen, och placera
anläggningen på avstånd från fluorescerande
ljus (lysrör).
 Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
 Flytta fjärrkontrollen närmare anläggningen.
 Sätt i nya batterier.
Cd-da/mp3-skiva
 Om du initierar anläggningen, kanske iPhone/
iPad/iPod inte kan anslutas. Radera i så fall
parkopplingsinformationen på iPhone/iPad/
iPod och utför parkopplingen igen.
”Locked” visas i teckenfönstret och skivan
kan inte matas ut från skivfacket.
Det går inte att ansluta anläggningen
till en BLUETOOTH-enhet via One-touchanslutning (NFC).
 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
 Fortsätt att hålla smarttelefonen/surfplattan
eller ett auktoriserat Sony-serviceställe.
Det går inte att spela upp skivan eller filen.
 Skivan har inte slutbehandlats (en cd-r- eller
cd-rw-skiva där data kan läggas till).
nära anläggningen tills smarttelefonen/
surfplattan börjar vibrera. Flytta långsamt
smarttelefonen/surfplattan närmare N-Markdelen på anläggningen om anslutningen
misslyckas. När smarttelefonen/surfplattan
vibrerar, slutför du anslutningen enligt
anvisningarna på skärmen.
Ljudet hoppar eller det går inte att spela
upp skivan.
 Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen
 Skivan kanske är smutsig eller repig. Torka
 Ta ut smarttelefonen/surfplattan ur eventuellt
rent skivan om den är smutsig.
 Ställ anläggningen på en plats där den inte
utsätts för vibrationer (till exempel på ett
stabilt stativ).
 Vibrationer från högtalarna kan medföra
att ljudet hoppar, beroende på volymnivån.
Flytta bort högtalarna från anläggningen
eller byt plats på högtalarna.
 En DTS-skiva spelas upp. Spela inte upp
DTS-skivan.
Skivan börjar inte spelas upp från det första
spåret eller den första filen.
 Kontrollera att inställt uppspelningsläge
är korrekt. Ändra inställningen om
uppspelningsläget är Shuffle eller
Program (sidan 13).
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
längre tid innan uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med komplex
filstruktur
 skivor som är inspelade i multisessionsformat
 skivor med många mappar
fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagningen beror
på enheten. Om One-touch-anslutning från
smarttelefonen/surfplattan till anläggningen
misslyckas upprepade gånger, kan du
upprätta anslutningen via funktionerna
på skärmen.
 Kontrollera att smarttelefonen/surfplattan
är NFC-kompatibel. På webbplatserna nedan
finns information om de senaste versionerna
av kompatibla enheter:
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Det hörs inget ljud.
 Kontrollera att BLUETOOTH-anslutningen
är upprättad mellan anläggningen och
BLUETOOTH-enheten.
 Parkoppla anläggningen och BLUETOOTHenheten igen.
Det förekommer ljuddistorsion/brum/brus
från högtalarna.
Felsökning
 För följande sorters skivor kan det ta lite
på smarttelefonen/surfplattan.
 Flytta anläggningen och BLUETOOTH-enheten
BLUETOOTH
Det går inte parkoppla anläggningen
med en BLUETOOTH-enhet/BLUETOOTHanslutning kan inte upprättas mellan
anläggningen och smarttelefonen/iPhone
via SongPal.
 Placera anläggningen och BLUETOOTHenheten inom en meter från varandra.
närmare varandra. Avlägsna eventuella hinder
mellan anläggningen och BLUETOOTHenheten.
 Ställ in Bluetooth Codec på SBC (sidan 25).
iPhone/iPad/iPod (när
ansluten till USB-port)
Information om kompatibla modeller
av iPhone/iPad/iPod finns i ”Kompatibla
enheter och versioner” (sidan 42).
35SV
Det hörs inget ljud.
En USB-enhet som inte stöds är ansluten.
 Se till att iPhone/iPad/iPod är ordentligt
 Följande problem kan inträffa:
ansluten till  (USB FRONT)-porten.
 Stoppa uppspelningen och anslut iPhone/
iPad/iPod till anläggningen.
 Kontrollera att iPhone/iPad/iPod är
uppdaterad med den senaste
programvaruversionen. Uppdatera annars
iPhone/iPad/iPod innan du använder den
tillsammans med anläggningen.
 Höj volymen.
 Anläggningen kanske inte har stöd för
iPhone/iPad/iPod-modellen.
Ljudet blir förvrängt.
 Se till att iPhone/iPad/iPod är ordentligt
ansluten till  (USB FRONT)-porten.
 Höj volymen.
 Ställ in equalizerinställningen på iPhone/iPad/
iPod till Off eller Flat.
 Anläggningen kanske inte har stöd för
iPhone/iPad/iPod-modellen.
 USB-enheten kan inte identifieras.
 Fil- eller mappnamn visas inte på
anläggningen.
 Uppspelning kan inte ske.
 Ljudet hoppar.
 Det är störningar i ljudet.
 Ljudet är förvrängt.
Det hörs inget ljud.
 USB-enheten är inte korrekt ansluten.
Stäng av anläggningen och anslut USBenheten på nytt.
Det förekommer brus, eller ljudet hoppar
eller blir förvrängt.
 En USB-enhet som inte stöds är ansluten.
Anslut en USB-enhet som stöds.
 Stäng av anläggningen, anslut USB-enheten
på nytt och starta anläggningen.
 Musikinformationen innehåller brus eller
iPhone/iPad/iPod fungerar inte.
 Stäng alla andra iOS-program som körs på
iPhone/iPad/iPod. Mer information finns
i bruksanvisningen till iPhone/iPad/iPod.
 Se till att iPhone/iPad/iPod är ordentligt
ansluten till  (USB FRONT)-porten.
 Kontrollera att iPhone/iPad/iPod är
uppdaterad med den senaste
programvaruversionen. Uppdatera annars
iPhone/iPad/iPod innan du använder den
tillsammans med anläggningen.
 Eftersom anläggningen styrs på annat sätt än
iPhone/iPad/iPod, kan det hända att det inte
går att styra iPhone/iPad/iPod med knapparna
på fjärrkontrollen eller anläggningen. Använd i
så fall manöverknapparna på iPhone-/iPad-/
iPod-enheten.
Det går inte att ladda iPhone/iPad/iPod.
 Se till att iPhone/iPad/iPod är ordentligt
ansluten till  (USB FRONT)-porten via kabeln
som medföljde iPhone/iPad/iPod.
 Koppla från iPhone/iPad/iPod och anslut
den sedan igen. Information om hur du hittar
iPhone-/iPad-/iPod-enhetens laddningsstatus
finns i bruksanvisningen till iPhone/iPad/iPod.
USB-enhet
Information om kompatibla USB-enheter
finns i ”Kompatibla enheter och versioner”
(sidan 42).
36
SV
ljudet blir förvrängt. Det kan ha kommit med
brus under musikinspelningen på grund av
datorförhållandena. Radera filen och spela in
musikinformationen på nytt.
 Filerna är kodade med låg bithastighet. Skicka
filer som är kodade med högre bithastighet till
USB-enheten.
 Om du spelar upp High-Resolution Audio,
ska du använda en enhet som kan användas
med USB2.0-höghastighetskabel.
Meddelandet ”Reading” visas under
lång tid, eller det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
 Läsningen kan ta lång tid i följande fall:
 Det finns många mappar eller filer på
USB-enheten.
 Filstrukturen är mycket komplex.
 Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.
 Internminnet är fragmenterat.
Namnet på filen eller mappen
(albumnamnet) visas inte korrekt.
 Skicka musikinformationen till USB-enheten
på nytt, eftersom informationen kan vara
skadad.
 Följande tecken kan visas på anläggningen:
 stora bokstäver (A till Z)
 siffror (0 till 9)
 specialtecken (< > * +, [ ] @ \ _)
Övriga tecken visas som ”_”.
USB-enheten kan inte identifieras.
 Stäng av anläggningen och anslut USBenheten igen. Starta anläggningen igen.
 En inkompatibel USB-enhet kanske har anslutits.
 USB-enheten fungerar inte korrekt. Läs
i bruksanvisningen som medföljde USBenheten om hur du åtgärdar problemet.
Uppspelningen startar inte.
 Stäng av anläggningen och anslut USBenheten igen. Starta anläggningen igen.
 En inkompatibel USB-enhet har anslutits.
Mottagningen av DAB/DAB+-radiokanalen
är dålig (endast CMT-SX7B).
 Kontrollera alla antennanslutningar och utför en
automatisk DAB-kanalsökning. Se ”Köra en
automatisk DAB-avsökning manuellt” (sidan 17).
 Den aktuella DAB/DAB+-tjänsten kanske inte
är tillgänglig. Tryck på / för att välja
en annan tjänst.
 Om du flyttar till ett annat område, kan det
hända att vissa tjänster/frekvenser ändras så
att det inte går att ställa in den sändning du
brukar lyssna på. Utför automatisk DABkanalsökning för att registrera kanalerna
på nytt. (Åtgärden raderar alla lagrade
förinställningar.)
Skivan spelas inte upp från det första spåret.
 Ställ in uppspelningsläget Normal.
DAB/DAB+-sändningen avbryts
(endast CMT-SX7B).
USB-enheten kan inte laddas.
 Flytta anläggningen eller justera antennens
 Se till att USB-enheten är ordentligt ansluten
till  (USB REAR)-porten.
 Det går inte att ladda enheter när
riktning för att förbättra signalkvaliteten.
Nätverksanslutning
anläggningen är avstängd.
 Anläggningen kanske inte har stöd för USBenheten.
 Koppla från USB-enheten och anslut den
på nytt. Information om hur du hittar USBenhetens laddningsstatus finns i
bruksanvisningen till USB-enheten.
Radio
Det brummar eller brusar kraftigt (”STEREO”
blinkar i teckenfönstret), eller det går inte att
ta emot utsändningar.
mottagningen blir bättre, och sätt upp
antennen där i stället.
 Håll antennerna på avstånd från
anläggningen, högtalarkabeln eller andra
AV-komponenter för att undvika störningar.
 Stäng av annan elutrustning i närheten.
Flera radiokanaler hörs samtidigt.
 Leta reda på en plats och en riktning
där mottagningen blir bättre, justera
högtalarkabeln och ställ upp antennen på nytt.
 Samla ihop antennkablarna med klämmor
(medföljer inte) och justera kabellängderna.
 Kontrollera att
visas i teckenfönstret.
 Det tar cirka en minut för anläggningen
att få en IP-adress när den startas i en
kommunikationsmiljö utan router.
 När du använder en fast IP-adress, kan det
hända att samma adress används av annan
utrustning. Använd en annan IP-adress.
Anläggningen kan inte anslutas till
nätverket via en trådlös nätverksanslutning.
 Om en nätverkskabel ansluts till anläggningen,
upprättas en trådansluten nätverksanslutning
automatiskt. Om du vill använda trådlös
nätverksanslutning, ska du inte ansluta en
nätverkskabel till anläggningen.
Felsökning
 Anslut antennen ordentligt.
 Leta reda på en plats och en riktning där
Anläggningen kan inte ansluta till nätverket.
(Annan utrustning i nätverket kan inte hitta
eller identifiera anläggningen.)
 Kontrollera inställningarna för trådlös
nätverksrouter/anslutningspunkt. Om dolt
SSID-läge (stealth mode) har ställts in på On
på anslutningspunkten, ska du ställa in det
på Off. Information om inställningarna för
anslutningspunkten på den trådlösa routern
finns i bruksanvisningen till
anslutningspunkten.
Anläggningen kan inte ansluta till nätverket
via WPS.
 Ställ in nätverket efter att du har sökt efter
anslutningspunkten med Access Point Scan.
37SV
 Det går inte att ansluta till ett nätverk via WPS
när anslutningspunkten är inställd på WEP.
 Uppdatera den fasta programvaran till den
trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten
till den senaste versionen.
Musiktjänster
Anläggningen kan inte ansluta till
musiktjänster.
 Se till att den trådlösa nätverksroutern/
anslutningspunkten är påslagen.
 Kontrollera att
visas i teckenfönstret.
Om inte, konfigurera ett trådlöst nätverk igen.
Mer information finns i Wi-Fi-snabbstartguide.
 Om anläggningen är ansluten till ett
trådlöst nätverk, flyttar du den trådlösa
nätverksroutern/anslutningspunkten och
anläggningen närmare varandra och utför
konfigurationen igen.
 Beroende på Internetleverantören kanske
endast en Internetanslutning är tillåten
åt gången. I så fall kan anslutningen inte
anslutas om det redan finns en befintlig
anslutning. Kontakta Internet- eller
tjänstleverantören.
 Starta om appen SongPal när du startar
mobiltelefonen (Android, Xperia eller iPhone/
iPod touch) efter att den har varit avstängd en
stund.
Hemnätverk
Styrenheten kan inte hitta anläggningen.
(Styrenheten kan inte söka efter innehållet
på anläggningen.)
 Kontrollera att styrenheten är ansluten till
hemnätverket.
 Multicast-kontrollen på anslutningspunkten
är aktiverad.
Musiken startar automatiskt.
 Anläggningen kanske styrs av en annan
komponent. Avbryt styrningen genom att
inaktivera viloläget för BLUETOOTH/nätverk
(sidan 29).
 Kommunikationshastigheten hos det trådlösa
nätverket kan försämras för IEEE802.11nkompatibla trådlösa nätverksroutrar/
anslutningspunkter om säkerhetsmetoden har
angetts till WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Ändra säkerhetsmetoden till WPA/WPA2-PSK
(AES) om hastigheten försämras.
Krypteringsschemat (säkerhetsschemat)
varierar beroende på enheten. Information
finns i bruksanvisningen till routern/
anslutningspunkten.
Det går inte att ställa in kanaler eller spela
upp musik.
 Kontrollera om ljudfilen är felaktig eller har
tagits bort från servern. Se bruksanvisningen
till servern.
 Servern försöker spela upp ljudfilen med ett
ljudformat som inte stöds på anläggningen.
Kontrollera informationen om ljudformat på
servern.
 Inaktivera multicast-kontrollen på den
trådlösa LAN-routern/anslutningspunkten.
Om kontrollen är aktiverad, kan det ta flera
minuter innan ljudet hörs. Mer information
finns i bruksanvisningen till den trådlösa
LAN-routern/anslutningspunkten.
 Servern tillåter inte åtkomst från
anläggningen. Ändra inställningarna för
servern så att den tillåter åtkomst från
anläggningen. Mer information finns
i bruksanvisningen till servern.
AirPlay
Information om kompatibla modeller av
iPhone/iPad/iPod touch finns i ”Kompatibla
enheter och versioner” (sidan 42).
Anläggningen kan inte identifieras från
en iPhone/iPad/iPod touch.
 Se ”Nätverksanslutning – Anläggningen
kan inte ansluta till nätverket” (sidan 37).
 Kontrollera att iPhone/iPad/iPod touch eller
datorn med iTunes är ansluten till hemnätverket.
 Uppdatera iOS eller iTunes till den senaste
versionen innan du använder dem med
anläggningen.
Musiken startar automatiskt.
Ljudet avbryts.
 DLNA-servern är överbelastad. Stäng alla
program.
 Den trådlösa signalen är svag. Använd inte en
mikrovågsugn i närheten.
38SV
 Anläggningen kanske styrs av en annan
komponent. Avbryt styrningen genom att
inaktivera viloläget för BLUETOOTH/nätverk
(sidan 29).
Ljudet avbryts under uppspelning.
 Servern är överbelastad. Stäng alla aktiva
Meddelanden
program.
Det går inte att styra anläggningen.
Följande meddelanden kan visas eller blinka
under användning.
 Uppdatera programvaran på iPhone/iPad/
Cannot Download
iPod touch eller iTunes till den senaste
versionen.
Återställa anläggningen till
fabriksinställningarna
Om anläggningen ändå inte fungerar korrekt,
kan du återställa fabriksinställningarna.
Återställ anläggningen till
fabriksinställningarna med hjälp
av knapparna på anläggningen.
1 Koppla från nätsladden och kontrollera
att vilolägesindikatorn är släckt.
Anslut nätsladden igen och starta
om anläggningen.
2 Håll PUSH ENTER och / intryckta
på enheten tills ”All Reset” visas i
teckenfönstret.
Alla inställningar som du själv har gjort,
till exempel förinställda radiokanaler, klocka,
timer och nätverk, försvinner. Dessutom raderas
inloggnings-ID och lösenord till strömmad
musik via internet (musiktjänster).
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår när du har gjort allt
ovanstående.
Obs!
 Om du kasserar anläggningen eller ger den till
en annan person, bör du först återställa den av
säkerhetsskäl.
Anläggningen kunde inte hämta
uppdateringsdata när
programvaruuppdateringen utfördes.
Öppna inställningsmenyn och uppdatera
programvaran igen.
Cannot Play
Du har satt i en skiva som inte kan
spelas upp på anläggningen, till exempel
en cd-rom- eller dvd-skiva.
Complete!
Den förinställda åtgärden avslutades
normalt.
Data Error
Du försökte spela upp en icke spelbar fil.
Error
Du hanterade anläggningen under
initiering. Vänta tills initieringen är slutförd.
Initial
Nätverksinställningarna initieras. Vissa av
anläggningens knappar kan inte användas
medan åtgärden pågår.
Locked
No Connect
Anläggningen kan inte anslutas till
nätverket.
Felsökning
Skivfacket är låst och skivan kan inte matas
ut. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
No Device
Ingen USB-enhet har anslutits eller den
anslutna USB-enheten har tagits bort.
No Disc:
Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller
den ilagda skivan kan inte spelas upp.
No Memory
Det finns inget lagringsmedium i USBenheten, eller anläggningen kan inte
identifiera lagringsmediet.
39SV
No Step
Alla inprogrammerade spår har raderats.
Not Supported
Anläggningen saknar stöd för den anslutna
USB-enheten.
No Track
Det finns inga spelbara filer på USB-enheten
eller skivan.
Not In Use
Du tryckte på en icke spelbar knapp.
Over Current
Koppla bort USB-enheten från porten och stäng
av anläggningen. Starta anläggningen igen.
Push STOP
Du försökte ändra uppspelningsläget under
pågående uppspelning i cd- eller USB-läge.
Reading
Anläggningen läser informationen på cd:n
eller USB-enheten. Vissa knappar fungerar
inte under läsning.
Step Full!
Du försökte programmera fler än 25 spår
eller filer.
Time NG!
Start- och sluttiderna för väckningstimern
är inställda på samma klockslag.
Update Error
Anläggningen kan inte uppdatera
programvaran. Stäng av och starta om
anläggningen. Anläggningen försöker
uppdatera programvaran. Kontakta en Sonyåterförsäljare om meddelandet visas igen.
40SV
Om säkerhet
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
Försiktighetsåtgärder
Skivor som kan spelas upp på anläggningen
 Ljud-CD-DA-skivor
 CD-R/CD-RW (ljuddata i CD-DA-spår och
MP3-filer)
Använd inte en CD-R/CD-RW-skiva som
saknar data. Det kan skada skivan.
Skivor som inte kan spelas upp på anläggningen
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW-skivor som inte innehåller







Anmärkning om CD-DA-skivor
 Torka av skivan med en rengöringsduk
innan du placerar den i skivfacket. Torka
alltid från mitten och ut mot kanten.
 Rengör inte skivan med lösningsmedel,
som bensin, thinner, kommersiella
rengöringsmedel eller antistatisk spray
avsedd för vinyl-LP-skivor.
 Utsätt inte skivan för direkt solljus eller
värmekällor, till exempel varmluftskanaler.
Lämna inte skivan i en bil parkerad i direkt
solljus.
vägguttaget om anläggningen inte
kommer att användas under en längre tid.
Håll alltid i kontaktdonet när du kopplar
från systemet. Dra aldrig i själva kabeln.
 Om ett föremål eller vätska kommer in
i anläggningen, ska du koppla bort
anläggningen från vägguttaget och låta
behörig personal inspektera den innan
den används igen.
 Nätströmskabeln kan endast bytas på
en behörig serviceverkstad.
Placering
 Placera inte anläggningen så att den lutar
eller på platser där det är mycket varmt,
kallt, dammigt, smutsigt eller fuktigt eller
där det saknas tillräcklig ventilation eller
där den utsätts för vibrationer, direkt
solljus eller starkt ljus.
 Var försiktig när du placerar anläggningen
på specialbehandlade ytor (till exempel
med vax, olja eller polish), eftersom ytan
kan bli fläckig eller missfärgad.
 Om anläggningen tas in direkt från
en kall till en varm plats eller placeras
i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas
kondens på objektivet inuti cd-spelaren,
vilket kan resultera i felfunktion. Ta i så fall
ut skivan och låt anläggningen stå
påslagen i cirka en timme tills fukten har
försvunnit. Kontakta en Sonyåterförsäljare om anläggningen inte
fungerar ens efter en längre period.
Värmealstring
 Det är normalt att anläggningen blir varm
under en längre tids laddning eller drift.
 Undvik att vidröra höljet om anläggningen
har använts länge i ett sträck på hög
volym, eftersom höljet då kan bli mycket
varmt.
 Täck inte för ventilationshålen.
Rengöra höljet
Rengör anläggningen med en mjuk duk
fuktad med mild rengöringslösning.
Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som thinner, bensin eller sprit.
Friskrivning avseende tjänster från tredje part
Tjänster från tredje part kan komma
att ändras, avbrytas eller upphöra utan
föregående avisering. Sony åtar sig
inget ansvar i sådana situationer.
Försiktighetsåtgärder/specifikationer

musik med CD-format eller format som
följer ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW-skivor som har spelats in
med multisessionsformat där sessionen
inte har slutbehandlats
CD-R/CD-RW-skivor med undermålig
inspelningskvalitet, som är repiga eller
smutsiga eller som har spelats in med
inkompatibel inspelningsutrustning
CD-R/CD-RW-skivor som inte har
slutbehandlats korrekt
CD-R/CD-RW-skivor som innehåller andra
filer än MPEG 1 Audio Layer-3 (mp3)-filer
Skivor som inte är runda (till exempel
hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade skivor)
Skivor med tejp, papper eller dekaler
Hyrda eller begagnade skivor med
försegling där limmet fortsätter utanför
förseglingen
Skivor med färgtryck som känns klibbigt
vid beröring
 Koppla från nätsladden helt från
41SV
Kompatibla enheter
och versioner
Kompatibla
modeller
iPod touch
(tredje
generationen)*
AirPlay
BLUETOOTH®
USB




iPod classic*
iPhone/iPad/iPod eller
iTunes
iPod nano
(sjunde
generationen)*
På webbplatserna nedan finns information
om de senaste versionerna av kompatibla
enheter:
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibla
modeller
42SV
AirPlay
BLUETOOTH®
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(fjärde
generationen)*



iPad mini*



iPad
(tredje
generationen)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(femte
generationen)



iPod touch
(fjärde
generationen)





iPod nano
(sjätte
generationen)*

iPod nano
(femte
generationen)*

iPod nano
(fjärde
generationen)*

* SongPal saknar stöd för iPod touch (tredje
generationen), iPod classic och iPod nano.
SongPal saknar stöd för den iPad-optimerade
displayen från januari 2015.
AirPlay fungerar med iPhone, iPad och iPod
touch med iOS 4.3.3 eller senare, Mac med
OS X Mountain Lion samt Mac och PC med
iTunes 10.2.2 eller senare.
Bluetooth-teknik fungerar med iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch (femte
generationen), iPod touch (fjärde
generationen).
USB-funktionen fungerar med iPhone, iPad
och iPod touch med iOS 4.3.3 eller senare,
Mac med OS X Mountain Lion, samt Mac
och PC med iTunes 10.2.2 eller senare.
DLNA-enhet
På webbplatserna nedan finns information
om de senaste versionerna av kompatibla
enheter:
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
USB-enhet
På webbplatserna nedan finns information
om de senaste versionerna av kompatibla
enheter:
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
BLUETOOTH-enhet
På webbplatserna nedan finns information
om de senaste versionerna av kompatibla
enheter:
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i övriga länder och regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Trådlös BLUETOOTHteknik
Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös
teknik med kort räckvidd som länkar
samman digitala enheter, till exempel
datorer och digitala stillbildskameror.
Med trådlösa BLUETOOTH-teknik kan du
använda de anslutna enheterna inom ett
avstånd på tio meter.
Den trådlös BLUETOOTH-tekniken används
oftast mellan två enheter, men en enda enhet
kan vara ansluten till flera andra enheter.
Du behöver inga kablar för att ansluta,
till skillnad från vid USB-anslutning, och du
behöver inte placera enheterna riktade mot
varandra, som vid trådlös infraröd teknik.
Du kan använda tekniken med en av
BLUETOOTH-enheterna placerad i din
väska eller ficka.
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en
global standard som stöds av tusentals
företag. Dessa företag tillverkar produkter
som uppfyller denna globala standard.
BLUETOOTH-version och profiler som stöds
En profil är en standarduppsättning
funktioner för olika BLUETOOTHproduktfunktioner. Se ”Specifikationer”
(sidan 45) för mer information om vilka
BLUETOOTH-versioner och BLUETOOTHprofiler som stöds.
Obs!
Effektiv kommunikationsräckvidd
BLUETOOTH-enheter ska användas inom tio
meters avstånd (utan hinder) från varandra.
Den effektiva räckvidden för kommunikation
kan bli mindre under följande förhållanden:
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
 Om du vill använda en BLUETOOTH-enhet som
är ansluten till anläggningen, måste enheten
ha stöd för samma profil som anläggningen.
Observera att BLUETOOTH-enheten kan ha
andra funktioner, beroende på enhetens
specifikationer, även om den har samma profil
som anläggningen.
 På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens
egenskaper, sker uppspelning på anläggningen
med viss fördröjning jämfört med
uppspelningen på den sändande enheten.
43SV
 när en person, ett metallföremåll,
en vägg eller ett annat hinder finns
mellan BLUETOOTH-enheterna
 på platser där det finns trådlösa nätverk
 i närheten av mikrovågsugnar som
används
 på platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer.
Effekter av övriga enheter
BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk
(IEEE802.11b/g/n) använder samma
frekvensband (2,4 GHz). Om du använder
en BLUETOOTH-enhet nära en enhet med
trådlös nätverksfunktion, kan det uppstå
elektromagnetisk störning.
Detta kan resultera i långsammare
dataöverföring, brus eller oförmåga att ansluta.
Pröva följande åtgärder om detta inträffar:
 Anslut anläggningen till en
BLUETOOTH-mobiltelefon eller
BLUETOOTH-enhet på minst tio meters
avstånd från den trådlösa
nätverksutrustningen.
 Stäng av den trådlösa nätverksutrustningen
när du använder BLUETOOTH-enheten
inom tio meters avstånd.
Effekter på övriga enheter
Anläggningen sänder ut radiovågor som
kan störa funktionen hos viss medicinsk
utrustning. Eftersom störningarna
kan orsaka fel, bör du alltid stänga av
strömmen till anläggningen, BLUETOOTHmobiltelefoner och BLUETOOTH-enheter
på följande platser:
 på sjukhus, tåg och flygplan
 i närheten av automatiska dörrar
och brandlarm.
Obs!
 Anläggningen har stöd för säkerhetsfunktioner
som följer BLUETOOTH-specifikationerna för
att garantera säker kommunikation med
BLUETOOTH-tekniken. Denna säkerhet kan
dock vara otillräcklig, beroende på inställningar,
innehåll och andra faktorer. Du bör alltid vara
försiktig när du kommunicerar via BLUETOOTHteknik.
 Sony kan inte hållas ansvarigt på något sätt för
skador eller andra förluster som uppstår på
grund av informationsläckor vid kommunikation
med BLUETOOTH-teknik.
 BLUETOOTH-kommunikation kan inte garanteras
med alla BLUETOOTH-enheter som har samma
profil som denna anläggning.
44SV
 BLUETOOTH-enheter som är anslutna till
anläggningen måste överensstämma med
BLUETOOTH-specifikationen fastställd av
BLUETOOTH SIG, Inc., och måste vara
certifierade för överensstämmelse. Även om
en enhet överensstämmer med BLUETOOTHspecifikationen, kan det förekomma att
BLUETOOTH-enhetens egenskaper eller
specifikationer gör det omöjligt att ansluta,
eller resulterar i andra användningsmetoder,
annan visning eller drift.
 Det kan förekomma brus eller avklippt ljud
beroende på den BLUETOOTH-enhet som
är ansluten till anläggningen, samt på
kommunikationsmiljö och omgivningsvillkor.
 (USB REAR)-port
Specifikationer
Förstärkardelen
Uteffekt (nominell):
30 + 30 W (vid 6 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-referensuteffekt:
50 + 50 W (per kanal vid 6 ohm, 1 kHz)
In-/utsignaler
LINE IN-uttag (extern ingång):
Känslighet: 2 V
Impedans: 47 kiloohm
OPTICAL IN (optisk digitalingång)-uttag
-uttag (hörlurar):
Stereominikontakt, 8 ohm eller mer
Du kan ansluta en kompatibel enhet,
till exempel en dator, till anläggningen
via en USB-kabel (medföljer inte).
Format som stöds*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bitar)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Kompatibilitet med all programvara för
kodning/skrivning, alla inspelningsenheter
och alla inspelningsmedier kan inte garanteras.
*2 Filer försedda med DRM-upphovsrättsskydd
(Digital Rights Management) och filer som har
hämtats från en onlinemusiktjänst kan inte
spelas upp på anläggningen. Om du försöker
spela upp sådana filer, spelas nästa oskyddade
ljudfil upp i stället.
*3 Utmatning genom konvertering till PCM.
Cd-da/mp3-spelardelen
Anläggning:
USB-portdelen
Cd-system och digitalt ljudsystem
 (USB FRONT)-port
Laserdiodegenskaper:
Du kan ansluta ett USB-minne,
en Walkman® eller iPhone/iPad/iPod
som är kompatibel med anläggningen.
Format som stöds*1
Överföringshastighet
Höghastighet
USB-enhet som stöds
Mass Storage Class (MSC)
Maximal utström
2,1 A MAX
*1 Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm avstånd
från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm bländare.
Frekvensrespons:
20–20 kHz
Signal till brus-förhållande:
Bättre än 90 dB
Dynamikomfång:
Bättre än 90 dB
Radiodelen
AM-mottagardelen (endast CMT-SX7):
Inställningsområde:
Modeller för Europa:
531–1 602 kHz (med 9 kHz
inställningsintervall)
Modeller för Asien:
530–1 610 kHz (med 10 kHz
inställningsintervall)
531–1 602 kHz (med 9 kHz
inställningsintervall)
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
MP3: 16/22.05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kbit/s (CBR/VBR)
AAC*2: 16/22.05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16–320 kbit/s (CBR/VBR)
WMA*2: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbit/s
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitar)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitar)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitar)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitar)
DSD*3 (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Emission: kontinuerlig
Laseruteffekt*1: Lägre än 44,6 μW
45SV
Övriga modeller:
530–1 710 kHz (med 10 kHz
inställningsintervall)
531–1 710 kHz (med 9 kHz
inställningsintervall)
Mellanfrekvens:
400 kHz
Frekvens
Etikett
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
FM-radiodelen:
209,936 MHz
10A
FM-stereo, FM-superheterodynmottagare
Inställningsområde:
87,5–108,0 MHz (steg om 50 kHz)
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
DAB/DAB+-radiodelen (endast CMT-SX7B):
FM-stereo, DAB-/FMsuperheterodynmottagare
Frekvensomfång:
Band-III:
174,928 (5A) MHz–239,200 (13F) MHz*1
DAB/DAB+-frekvenstabell (band-III):
Frekvens
Etikett
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
*1 Frekvenser visas med två decimaler på
anläggningen.
Högtalardelen
Högtalarsystem:
2-vägs högtalarsystem, basreflex
Woofer: 100 mm, kontyp
Diskanthögtalare: 27 mm, balanserad mjuk
kupoltyp
Märkimpedans:
46SV
6 ohm
Mått (b × h × d):
Trådlöst nätverk:
Cirka 145 × 245 × 225 mm
Kompatibla standarder:
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bitar,
WEP 128 bitar)
Frekvensband 2,4/5 GHz-band
WEP 64 bitar, WEP 128 bitar
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Vikt:
Cirka 3,5 kg (per anläggning)
BLUETOOTH-delen
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utmatning:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
Format som stöds:
PCM 192 kHz/24 bitar, DSD 2,8 MHz/1 bit
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC,
ALAC, MP3, AAC, WMA
Största kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Allmänt
Frekvensband:
Strömförsörjning:
2,4 GHz-bandet (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod:
FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
Modeller för Latinamerika (utom Argentina):
AC 120 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Övriga modeller:
AC 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Energiförbrukning:
Innehållsskyddsmetod som stöds
SCMS-T
Mått (b × h × d) (med utskjutande delar,
utan högtalare):
Kodek som stöds:
Cirka 225 × 115 × 263 mm
SBC (Sub Band Codec), AAC, LDAC
Vikt (utan högtalare):
Sändningsräckvidd
Cirka 2,7 kg
20 Hz–20 000 Hz (med 44,1 kHz
samplingsfrekvens)
Tillbehör som medföljer:
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheterna, magnetiska
fält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens kapacitet,
operativsystem, programvara osv.
Nätverksdelen
Nätverksport:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Kommunikationshastigheten kan variera
beroende på kommunikationsomgivningen.
10BASE-T/100BASE-TXkommunikationshastighet och kvalitet kan
inte garanteras med anläggningen.)
Fjärrkontroll (RMT-AM100U) (1),
R03-batterier (AAA-storlek) (2),
FM-antenn (1), AM-ramantenn (1) (endast
CMT-SX7), Wi-Fi-snabbstartguide (1),
bruksanvisning (denna handbok) (1)
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W
(alla trådlösa nätverksportar inaktiverade)
Nätverksviloläge: 6 W (alla trådlösa
nätverksportar aktiverade)
Försiktighetsåtgärder/specifikationer
*2 BLUETOOTH-standardprofilerna anger syftet
med BLUETOOTH-kommunikation mellan
enheter.
46 W
47SV
Varumärken
 Windows, Windows-logotypen och Windows
Media är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller andra länder.
 Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation.
All användning och distribution av sådan teknik
utanför denna produkt är förbjuden utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
 Apple, Apple-logotypen, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes,
Mac och OS X är varumärken som tillhör
Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
iPad Air och iPad mini är varumärken som tillhör
Apple Inc. App Store är ett tjänstmärke som
tillhör Apple Inc.
 Made for iPod, Made for iPhone och Made for
iPad innebär att ett elektroniskt tillbehör har
utformats specifikt för anslutning till iPod,
iPhone respektive iPad, samt att produkten har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples
prestandakrav. Apple kan inte hållas ansvarigt
för den här enhetens funktion eller uppfyllande
av regulatoriska säkerhetsstandarder. Om du
använder tillbehöret med iPod, iPhone eller
iPad kan det påverka trådlösa funktioner.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och Wi-Fi
Alliance® är registrerade märken som tillhör
Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ och Wi-Fi
Protected Setup™ är varumärken som tillhör
Wi-Fi Alliance®.

är ett märke som tillhör Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED™
är varumärken, tjänstmärken eller
certifieringsmärken som tillhör Digital Living
Network Alliance.
 ”WALKMAN” och ”WALKMAN”-logotypen
är registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation.
 Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
 BLUETOOTH®-logotyperna är registrerade
varumärken som tillhör BLUETOOTH SIG, Inc.,
och all användning av dessa logotyper av
Sony Corporation sker under licens.
 N-Mark är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA
och andra länder.
 Android och Google Play är varumärken som
tillhör Google Inc.
 Google Cast™ Ready och Google Cast Readymärket är varumärken som tillhör Google Inc.
 Xperia och Xperia Tablet är varumärken som
tillhör Sony Mobile Communications AB.
 LDAC™- och LDAC-logotypen är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
 DSEE och
är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
48SV
 S-Master är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
 ClearAudio+ och
är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
 AOSS är ett varumärke som tillhör BUFFALO INC.
 System- och produktnamnen som anges i den
här bruksanvisningen är vanligtvis varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör
respektive tillverkare. Märkena ™ och ®
används inte i den här bruksanvisningen.
©2015 Sony Corporation
4-567-663-11(2) (SV)
Download PDF

advertising