Sony CMT-S20 Operating instructions

Sony CMT-S20 Operating instructions
4-460-924-12(1) (SE)
Anmärkning om
DualDisc-skivor
Den här produkten är utformad för att spela
upp skivor som följer cd-standarden (Compact
Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor
som kodats med teknik för upphovsrättsskydd
marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk på att
vissa av dessa skivor inte följer cd-standarden
och kanske därför inte kan spelas upp på den
här produkten.
©2013 Sony Corporation
SE
Avfallshantering av
uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning
(gäller i EU och andra
europeiska länder med
separata
insamlingssystem)
Täck inte över ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner och
liknande, eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld
(t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och placera
inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå
enheten, så undviker du risk för brand och
elektriska stötar.
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt
skåp.
Eftersom du använder nätkabeln för att koppla
bort apparaten från elnätet, bör du se till att
det vägguttag du använder är lätt att komma
åt. Om du upptäcker att något inte är som det
ska med enheten måste du omedelbart dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Batterier och enheter med batterier får inte
utsättas för hög värme, till exempel direkt
solljus och eld.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så
länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om
du har stängt av själva enheten.
VAR FÖRSIKTIG!
Om optiska instrument används tillsammans
med denna produkt ökar risken för ögonskador.
Den här enheten är
klassad som en KLASS
1 LASER-produkt.
Markeringen sitter på
baksidan.
Kundmeddelande: Följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder
där EU-direktiv tillämpas.
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor
gällande produktöverensstämmelser enligt
EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Adresser och kontaktinformation
för service- och garantiärenden finns i den
separata service- och garantidokumentationen.
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in
på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk
och elektronisk utrustning. Genom att
säkerställa att produkten avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av materialet hjälper till att bevara
naturens resurser. Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av den här
produkten kan du kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken där du
köpte produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
Gäller endast
för Europa
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller inom
EU samt i andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet och på
förpackningen anger att batteriet inte får
hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen
användas i kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna
avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om batterierna kasseras på
felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning med ett inbyggt batteri
får detta batteri endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker. Se till att batteriet hanteras på
rätt sätt genom att lämna in produkten på en
återvinningscentral för elektrisk och elektronisk
utrustning när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du
avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert
sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om
återvinning av produkten eller batteriet
kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller den återförsäljare
som du köpte produkten från.
Övriga funktioner
Lyssna på radio
För att
Tryck på
Tryck på FM .
Pausa
uppspelningen
 . Om du vill återuppta
uppspelningen trycker
du på  .
Automatisk stationsinställning
Avbryta
uppspelningen
 . Om du vill återuppta
uppspelningen trycker du
på  *. Om du inte vill
återuppta uppspelningen
trycker du på   igen.
1 Välj FM-funktionen.
2 Ställ in kanaler.
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills
AUTO visas och tryck på TUNING+/TUNING .
Avsökningen avbryts automatiskt när en station
hittas.
Musikskivor som kodats med
teknik för upphovsrättsskydd
Bruksanvisning
VARNING!
Komma igång
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt
med dvd-inspelat material på ena sidan
och digitalt ljudmaterial på den andra
sidan. Eftersom ljudmaterialsidan inte följer
cd-standarden kan uppspelning på den här
produkten dock inte garanteras.
Ljudanläggning för hemmabruk
CMT-S20
Enhet
Fjärrkontroll
Om avsökningen inte avbryts trycker du
på   för att stoppa den. Utför sedan
manuell stationsinställning (se nedan).
Välja mapp
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills
MANUAL visas i teckenfönstret och tryck sedan
på TUNING+/TUNING  flera gånger för att
ställa in önskad station.
 MPEG Layer-3-teknik och patent för
ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS
och Thomson.
 Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i andra
länder.
 Den här produkten innehåller teknik som
omfattas av immateriell egendomsrätt
tillhörande Microsoft. All användning och
distribution av den här tekniken utanför denna
produkt är förbjuden utan lämplig(a) licens(er)
från Microsoft.
 Alla andra varumärken och registrerade
varumärken tillhör respektive företag.
I den här bruksanvisningen anges
inte symbolerna TM och .
 FM-trådantenn (dra ut tråden horisontellt)
 Till den högra högtalaren
 Till vänster högtalare
 Högtalarkabel (röd/)
 Högtalarkabel (svart/)
 Till vägguttaget
Om den inställda stationen erbjuder
RDS-tjänster visas stationsnamnet på
displayen (gäller endast den europeiska
modellen).
Tips!
Sätta fast högtalardynorna
 ANTENNA
Hitta en plats och en riktning som ger bra
mottagning när du ställer in antennen.
Håll undan antennen från högtalarkablarna
och nätsladden för att undvika störningar.
Sätt fast de medföljande högtalardynorna
i hörnen på undersidan av högtalarna för att
förhindra att de glider.
Lagring av radiokanaler
i snabbvalsminnet
1 Ställ in önskad station.
2 Tryck på TUNER MEMORY  för att växla
 AUDIO IN-uttag
Anslut en extern ljudkomponent.
®
 SPEAKERS
till minnesläget.
Anslut högtalarkablarna.
I förklaringarna i denna bruksanvisning används
huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även
att utföra samma manövrer med hjälp av
knapparna på enheten med samma eller
liknande namn.
 Ström
Sätt in nätsladden i ett vägguttag.
3 Tryck på PRESET+/PRESET  flera
gånger för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det
valda snabbvalsnumret raderas den gamla
stationen och ersätts med den nya.
Använda fjärrkontrollen
Skjut ut och avlägsna batterifackets lucka och
sätt i R6-batteriet (storlek AA, ingår ej) med
-sidan först och polen riktad enligt nedan.
1 Välj CD-läget.
Tryck på CD .
2 Lägg i en skiva.
 Vid normal användning varar batteriet i ungefär
sex månader.
 Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar
du ut batteriet för att undvika skador på grund av
batteriläckage eller rost.
Vid transport av anläggningen
1 Om en skiva är ilagd tar du ut den för att
skydda cd-mekanismen.
2 Tryck på  (på/viloläge)  på enheten
för att stänga av den och kontrollera att
STANDBY slutar att blinka.
3 Dra ut nätsladden ur vägguttaget.
Ställa in klockan
1 Tryck på   för att slå på
anläggningen.
2 Tryck på TIMER MENU  för att växla till
klockinställningsläget.
Om SELECT visas trycker du på / 
flera gånger för att välja CLOCK och tryck
sedan på (ange) .
3 Tryck på /  flera gånger för att
ställa in timmen. Tryck sedan på
4 Gör på samma sätt för att ställa
.
in minuter.
Obs!
Klockinställningen försvinner om du drar
ut nätsladden ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
Visa klockan på displayen när
anläggningen är avstängd
Tryck på DISPLAY . Klockan visas i ungefär åtta
sekunder.
4 Tryck på  för att lagra stationen.
5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra
Användningssätt
Spela en cd-/mp3-/WMA-skiva
Anmärkningar om användning
av fjärrkontrollen
Minska statiska störningar på en svag
FM-stereostation genom att trycka på FM MODE 
flera gånger tills MONO visas för att stänga av
stereomottagningen. Du får inget stereoljud,
men mottagningen blir bättre.
Tryck på   på enheten och lägg i en skiva
med etikettsidan vänd uppåt i cd-facket.
Tryck på   på enheten för att stänga
cd-facket.
3 Starta uppspelningen.
Uppspelningen av cd-da-skivan startas
automatiskt.
Tryck på  (spela upp)  för att spela upp
en mp3-/WMA-skiva.
Övriga funktioner
För att
Tryck på
Pausa
 (pausa) . Om du vill
uppspelningen återuppta uppspelningen
trycker du på  .
Avbryta
 (stoppa)  två gånger.
uppspelningen
Välja mapp
på en mp3-/
WMA-skiva
(välj mapp) +/
  flera gånger.
Välja ett spår
eller en fil
 (gå tillbaka)/
 (gå framåt) .
Hitta ett visst
ställe i ett spår
eller en fil
Håll ned  (spola bakåt)/
 (snabbspola framåt) 
under uppspelningen, och
släpp sedan knappen på
önskat ställe.
Välja upprepad REPEAT  flera gånger
tills RPT 1, RPT FLDR* eller
uppspelning
RPT ALL visas.
* Endast mp3-/WMA-skiva
Växla uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE  flera gånger medan
spelaren är stoppad. Du kan välja mellan vanlig
uppspelning (FLDR för samtliga mp3-/WMA-filer
i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning
(SHUF eller FLDRSHUF för slumpvis
mappuppspelning) eller programmerad
uppspelning (PROGRAM).
Anmärkning om upprepad uppspelning
RPT 1 anger att ett spår eller en fil upprepas tills
du stoppar uppspelningen.
ytterligare stationer.
Anmärkning om uppspelning
av mp3-/WMA-skivor
 Undvik att lagra andra sorters spår eller filer eller
onödiga mappar på en skiva med
mp3-/WMA-filer.
 Mappar som inte innehåller några
mp3-/WMA-filer hoppas över.
 Mp3-/WMA-filerna spelas upp i den ordning
de är inspelade på skivan.
 På den här anläggningen går det att lyssna
på ljudfiler i följande format:
 Mp3: filnamnstillägg .mp3
 WMA: filnamnstillägg .wma
 Om en fil har korrekt filnamnstillägg, men i själva
verket har ett annat format finns det risk för
kraftigt brus om filen spelas upp. Det kan leda
till skador på anläggningen.
 Det maximala antalet:
 mappar är 256 (inklusive rotmappen).
 Mp3-/WMA-filer är 999.
 mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 8.
 Vi kan inte garantera att denna anläggning
är kompatibel med alla sorters kodnings-/
skrivningsprogram, inspelningsapparater eller
inspelningsmedia för mp3/WMA. Vid uppspelning
av en inkompatibel mp3-/WMA-skiva kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.
Anmärkning om uppspelning
av multisessionsskivor
Det går att spela upp kontinuerliga sessioner på en
skiva om de är inspelade i samma sessionsformat
som den första sessionen. Om en session är
inspelad i ett annat sessionsformat kan varken den
sessionen eller de efterföljande spelas upp. Även om
sessionerna är inspelade i samma sessionsformat
kan det hända att vissa sessioner inte spelas upp.
Det går att lagra upp till 20 FM-stationer.
Snabbvalsstationerna hålls kvar i minnet
i ungefär ett halvt dygn även om du drar
ut nätsladden eller det blir strömavbrott.
Ställa in en radiokanal som finns
i snabbvalsminnet
Om du har registrerat en radiokanal som
snabbvalsnummer 1 till 6 ställs radiokanalen in
om du trycker på MEMORY NUMBER (1 till 6) 
när systemfunktionen är inställd på FM.
Om du har registrerat en radiokanal som
snabbvalsnummer 7 eller högre trycker du på
TUNING MODE  flera gånger tills PRESET visas.
Tryck sedan på PRESET+/PRESET  flera
gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.
Spela upp en fil på en
USB-enhet
Den här anläggningen kan spela upp filer med
ljudformaten mp3/WMA*.
* Filer med DRM (Digital Rights Management)
copyrightskydd kan inte spelas upp på det här
systemet.
Filer som hämtats från en musiktjänst online
kanske inte kan spelas upp på den här
anläggningen.
Se nedanstående webbsidor för information
om vilka USB-enheter som kan användas.
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
För kunder i övriga länder och områden:
http://www.sony-asia.com/support
1 Välj USB-funktionen.
Tryck på USB .
2 Anslut USB-enheten till
(USB) .
3 Starta uppspelningen.
Tryck på  .
-porten
  flera gånger.
/ .
Hitta ett visst
ställe i en fil
Håll ned /  under
uppspelningen och släpp upp
knappen vid önskat ställe.
Välja upprepad
uppspelning
REPEAT  flera gånger tills
RPT 1, RPT FLDR eller RPT ALL
visas.
Manuell stationsinställning
Anmärkningar om licenser och
varumärken
+/
Välja fil
* För mp3-/WMA-filer i VBR-format kan det hända
att anläggningen återupptar uppspelningen från
ett annat ställe än där den avbröts.
Växla uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE  flera gånger medan
USB-enheten är i stoppläge. Du kan välja mellan
vanlig uppspelning (FLDR för samtliga filer
i mappen på USB-enheten), slumpmässig
uppspelning (SHUF eller FLDRSHUF för
slumpmässig mappuppspelning) eller
programmerad uppspelning (PROGRAM).
Anmärkning om upprepad uppspelning
RPT ALL anger att alla ljudfiler i USB-enheten
upprepas ända tills uppspelningen avbryts.
Anmärkningar
 Om apparaten behöver anslutas via en USB-kabel,
använd då den USB-kabel som medföljde
USB-enheten som ska anslutas.
Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska
anslutas för närmare detaljer om hur den används.
 Det kan ta upp till 10 sekunder innan SEARCH visas
beroende på vilken typ av USB-enhet som ansluts.
 Anslut inte USB-enheten till anläggningen via ett
USB-nav.
 När USB-enheten ansluts läser systemet av alla
filerna på USB-enheten. Om det finns många
mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång
tid innan USB-enheten har lästs in.
 Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå
en fördröjning efter det att en åtgärd har utförts.
 Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och
skrivningsprogram kan inte garanteras.
Om ljudfiler i USB-enheten ursprungligen är
kodade med inkompatibel programvara kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet när de filerna spelas, eller att de inte går
att spela alls.
 I följande fall kan den här anläggningen inte spela
ljudfiler på en USB-enhet:
 om det finns fler än 999 ljudfiler i en mapp.
 om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten
överskrider 999.
 om antalet mappar i USB-enheten överskrider
256 (inklusive mappen ROOT och tomma
mappar).
Dessa antal kan variera beroende på fil- och
mappstrukturen. Undvik att lagra andra sorters
filer eller onödiga mappar i en USB-enhet som
innehåller ljudfiler.
 Den här anläggningen kan bara spela upp filer
i mappar på upp till åtta nivåer.
 Den här anläggningen har inte nödvändigtvis stöd
för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.
 Filer och mappar visas i den ordning de är
skapade i USB-enheten.
 Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas
över.
 På den här anläggningen går det att lyssna
på ljudfiler i följande format:
 Mp3: filnamnstillägg .mp3
 WMA: filnamnstillägg .wma
Observera att även om filen har rätt sorts filtillägg
men är i något annat format, kan brus eller fel
uppstå.
För att använda anläggningen som
batteriladdare
Det går att använda den här anläggningen som
batteriladdare för USB-enheter med
uppladdningsfunktion när anläggningen är
påslagen.
Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts
till -porten (USB) . Laddningsstatus visas på
USB-enhetens display. Mer information finns
i bruksanvisningen till USB-enheten.
Anmärkningar om uppladdning av
USB-enheten med hjälp av den här
anläggningen
 Du kan inte använda anläggningen som
batteriladdare när anläggningen är avstängd.
 Vissa USB-enheter kan bara laddas om
anläggningen är inställd på USB-funktionen.
Skapa ett eget program
(programmerad uppspelning)
Ändra det som visas
på displayen
1 Välj CD- eller USB-funktionen.
För att
Tryck på
Ändra
informationen
på displayen*
DISPLAY  flera gånger när
systemet är påslaget.
Visa klockan
medan
anläggningen
är avstängd
DISPLAY  när anläggningen
är avstängd. Klockan visas
i åtta sekunder.
Tryck på CD  eller USB .
2 Välj uppspelningsläge.
Tryck på PLAY MODE  flera gånger tills
PROGRAM visas medan spelaren är stoppad.
3 Välj önskat spår- eller filnummer.
Tryck på /  flera gånger tills önskat
spår- eller filnummer visas.
När du programmerar mp3-/WMA-filer, tryck
på
+/
  flera gånger för att välja
önskad mapp och välj önskad fil.
Valt spår- eller
filnummer
Total uppspelningstid
för valt spår eller vald
fil (endast cd-daskivor)
4 Programmera spåret eller filen.
Tryck på
fil.
 för att ange valt spår eller vald
5 Upprepa steg 3 till 4 för att programmera
in ytterligare spår eller filer. Det går att
programmera in upp till 64 spår eller filer
sammanlagt.
6 Spela upp de programmerade spåren
eller filerna genom att trycka på  .
Programmet är tillgängligt tills du gör något
av följande:
 byter funktion
 stänger av anläggningen
 kopplar bort nätsladden
 öppnar cd-facket
Om du vill spela samma program en gång till
trycker du på  .
Avbryta den programmerade spelningen
Tryck på PLAY MODE .
Radera det sista spåret eller den sista
filen från programmet
Tryck på CLEAR  medan spelaren
är i stoppläge.
Använda extra
ljudkomponenter
1 Förbered ljudkällan.
Anslut den extra ljudkomponenten till
AUDIO IN-ingången  på anläggningen via
en analog ljudkabel (ingår ej).
2 Skruva ned volymen.
Tryck på VOLUME  .
3 Välj AUDIO IN-läget.
Tryck på AUDIO IN .
4 Starta uppspelningen.
Starta uppspelningen på den anslutna
komponenten och justera volymen.
Obs!
Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar
till viloläge om volymen för den anslutna
komponenten är för låg. Justera komponentens
volym i motsvarande grad. Se Stänga av den
automatiska vilolägesfunktionen.
Justera ljudet
För att
Tryck på
Styra
volymnivån
VOLUME +/ .
Skapa ett mer
dynamiskt ljud
BASS BOOST .
Ställa in
ljudeffekten
EQ  flera gånger tills
önskad ljudeffekt visas.
* Det går till exempel att visa cd-/mp3-/WMAskivinformation eller USB-enhetsinformation som:
 spår- eller filnummer under normal
uppspelning.
 spår-, fil- eller titelnamn under normal
uppspelning.
 artistnamn under normal spelning.
 album- eller mappnamn under normal spelning.
 total speltid och totalt antal spår för cd-daskivor (gäller endast när spelaren är i stoppläge
och är inställd på normal uppspelning).
 totalt antal mappar (album) på mp3-/WMAskivan eller USB-enheten (gäller endast i när
läget för normal spelning är inställt och
spelaren respektive USB-enheten är i stopläge).
Anmärkningar om den information som
visas på displayen
 Tecken som inte går att visa visas som –.
 Följande information visas inte:
 total speltid för en mp3-/WMA-skiva och en
USB-enhet.
 den återstående uppspelningstiden för en
mp3-/WMA-fil.
 Följande information visas inte på rätt sätt:
 den förflutna speltiden för mp3-/WMA-filer som
är kodade med VBR (variabel bithastighet).
 mapp- och filnamn som inte följer något av
formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det
utvidgade formatet Joliet.
 Följande information visas:
 den återstående speltiden för spåret.
 ID3-tagginformation för mp3-filer som
innehåller ID3-taggar av version 1 eller version 2
(ID3-tagginformation av version 2 har företräde
om det finns både version 1- och version
2-taggar för en viss mp3-fil).
 upp till 31 tecken med ID3-tagginformation med
versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och symboler
(+ – . / [ ] _ | ~).
Använda timerfunktionerna
Den här anläggningen har två olika
timerfunktioner. Om båda timerfunktionerna
används samtidigt har insomningstimern
företräde.
Insomningstimern:
Somna medan du lyssnar på musik.
Detta fungerar även om klockan inte är ställd.
Tryck på SLEEP  flera gånger. Om du väljer
AUTO stängs anläggningen automatiskt av när
den nuvarande skivan eller USB-enheten stannar,
eller efter 100 minuter.
Väckningstimern:
Du kan vakna till ljudet från en cd-skiva,
ett FM-program, en USB-enhet eller
en ljudkomponent som är ansluten till
AUDIO IN-uttaget  vid en viss tidpunkt.
Kontrollera att klockan är rätt ställd.
1 Förbered ljudkällan.
Gör klart ljudkällan och tryck sedan på
VOLUME +/  för att ställa in volymen.
Om du vill starta uppspelningen från ett visst
cd-spår eller en viss ljudfil skapar du ett eget
program.
2 Välj timerinställningsläget.
Tryck på TIMER MENU .
Om klockan inte är inställd är anläggningen
i klockinställningsläge. Ställ i så fall in klockan.
3 Ställ in väckningstimern.
Tryck på /  flera gånger för att välja
PLAY SET och tryck sedan på .
4 Ställ in uppspelningstiden.
Tryck på /  flera gånger för att ställa
in timmen. Tryck sedan på . Gör på
samma sätt som ovan för att ställa in
minuterna.
5 Gör på samma sätt som i steg 4 för att
ställa in när spelningen ska avslutas.
6 Välj ljudkälla.
Tryck på /  flera gånger tills önskad
ljudkälla visas och tryck sedan på .
7 Stäng av anläggningen.
Tryck på  . Anläggningen slås
automatiskt på strax före den inställda tiden.
Om anläggningen redan är på vid den
inställda tidpunkten fungerar inte
väckningstimern. Använd inte anläggningen
från det att den slås på till det att
uppspelningen startar.
Kontrollera inställningen
1 Tryck på TIMER MENU .
2 Tryck på /  flera gånger för att
välja SELECT och tryck sedan på .
3 Tryck på /  flera gånger för att
välja PLAY SEL och tryck sedan på .
Stänga av timern
Gör på samma sätt som ovan tills OFF visas
i steg 3. Tryck sedan på .
Ändra inställningen
USB-enhet
Radion
Tips!
Den anslutna USB-enheten går inte att
ladda upp.
Det brummar eller brusar kraftigt,
eller går inte att ställa in stationer.
 Kontrollera att USB-enheten är ordentligt
ansluten.
 Vissa USB-enheter kan bara laddas om
anläggningen är inställd på USB-funktionen.
 Anslut antennen ordentligt.
 Pröva en annan plats och riktning för bättre
antennmottagning.
 Håll undan antennen från högtalarkablarna och
nätsladden för att undvika störningar.
 Stäng av annan elutrustning i närheten.
Börja om från steg 1.
Väckningstimerinställningen fortsätter gälla om den
inte avbryts manuellt.
Felsökning
1 Kontrollera att nätsladden och
högtalarkablarna är ordentligt anslutna.
2 Leta reda på problemet i listan nedan och
vidta de angivna åtgärderna.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Om PROTECT visas på displayen
Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och
kontrollera följande när PROTECT har slutat att
visas på displayen.
 Har högtalarkablarna + och  kortslutits?
 Är det någonting som blockerar
anläggningens ventilationshål?
När du kontrollerat ovanstående och allt var
som det skulle kan du sätta i nätsladden
i vägguttaget igen och slå på anläggningen.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Allmänt
Anläggningen slås inte på.
 Är nätsladden ordentligt ansluten?
Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.
 Detta är inget fel. Anläggningen växlar
automatiskt till viloläge om den inte används
och inga ljudsignaler matas ut från den på
ungefär 30 minuter. Se Stänga av den
automatiska vilolägesfunktionen.
Inställningen av klockan eller
väckningstimern avbröts plötsligt.
 Om du inte gör något på ungefär en minut
avbryts inställningen av klockan och
väckningstimern automatiskt. Gör om
inställningsproceduren från början.
Det hörs inget ljud.
 Har högtalarkablarna + och  kortslutits?
 Använder du enbart de medföljande
högtalarna?
 Är det någonting som blockerar anläggningens
ventilationshål?
 Det kan hända att den inställda stationen inte
sänder för tillfället.
Ljudet hörs bara via den ena kanalen,
eller det är dålig balans mellan höger och
vänster kanal.
 Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
 Använd bara de medföljande högtalarna.
Det brummar eller brusar kraftigt.
 Flytta anläggningen längre bort från eventuella
störningskällor.
 Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
 Installera ett störningsfilter (säljs separat) för
nätkabeln.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen
och enhetens fjärrkontrollsensor  och flytta
enheten längre bort från eventuell
lysrörsbelysning.
 Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
 Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.
Cd-/mp3-/WMA-spelaren
Ljudet hoppar eller så går det inte att
spela skivan.
 Torka rent skivan och lägg i den igen.
 Ställ anläggningen på ett ställe där den inte
utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).
 Flytta högtalarna längre bort från
anläggningen, eller placera dem på separata
stativ. På hög volym kan det hända att
vibrationerna från högtalarna gör att ljudet
hoppar.
Skivan börjar inte spela från det första
spåret.
 Återgå till läget för normal uppspelning genom
att trycka på PLAY MODE  flera gånger tills
varken PROGRAM eller SHUF visas på
displayen.
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
 För följande sorters skivor kan det ta lite längre
tid innan uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur.
 skivor som är inspelade
i multisessionsformat.
 skivor som inte är stängda (skivor som det
går att lägga till data på).
 skivor med många mappar.
Finns det stöd för den USB-enhet
du använder?
 Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds
kan följande problem inträffa. Kontrollera
vilka USB-enheter som kan användas på
webbplatserna som anges i avsnittet Spela
upp en fil på en USB-enhet.
 USB-enheten känns inte igen.
 Fil- eller mappnamn visas inte på
anläggningen.
 Uppspelningen fungerar inte.
 Ljudet hoppar.
 Det är störningar i ljudet.
 Ljudet är förvrängt.
Flera radiokanaler hörs samtidigt.
OVER CURRENT visas på displayen.
1 Dra ut nätsladden ur vägguttaget och
 Pröva en annan plats och riktning för bättre
antennmottagning.
 Samla ihop antennkabeln med exempelvis
sådana clips som finns tillgängliga i handeln
och justera kabellängden.
Återställa anläggningen till
fabriksinställningarna
Om anläggningen fortfarande inte fungerar som
den ska kan du återställa den till
fabriksinställningarna.
 Ett problem har upptäckts med strömstyrkan
som matas in via -porten (USB) . Stäng av
anläggningen och koppla loss USB-enheten
från -porten (USB) . Kontrollera att det inte
är något problem med USB-enheten.
Om meddelandet fortsätter att visas på
displayen kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
sätt i den igen. Starta sedan
anläggningen.
2 Håll ned   på fjärrkontrollen och
EQ  på enheten tills RESET OK visas.
Det hörs inget ljud.
Stänga av den automatiska
vilolägesfunktionen
 USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av
anläggningen och anslut USB-enheten igen.
Det förekommer störningar i ljudet, eller
ljudet hoppar eller är förvrängt.
 Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen.
 Själva musikinformationen innehåller
störningar eller så är ljudet förvrängt. Det kan
ha uppstått störningar när musikfilen skapades
på grund av datorns användningsförhållanden.
Skapa musikdatafilen igen.
 Filerna är kodade med en låg bithastighet.
Skicka filer som är kodade med högre
bithastighet till USB-enheten.
Meddelandet SEARCH visas under lång
tid eller så tar det lång tid innan
uppspelningen startar.
 Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande
fall:
 Om det finns många mappar eller filer på
USB-enheten.
 Om filstrukturen är väldigt komplicerad.
 Om minneskapaciteten är väldigt hög.
 Internminnet är fragmenterat.
Felaktig information visas på displayen
 Överför musikdata till USB-enheten igen,
eftersom det kan vara fel på de data som är
lagrade på USB-enheten.
 Den här anläggningens display kan bara visa
siffror och bokstäver. Andra tecken visas inte
på rätt sätt.
USB-enheten känns inte igen.
 Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
 Kontrollera vilka USB-enheter som kan
användas på webbplatserna som anges
i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet.
 USB-enheten fungerar inte som den ska.
Läs i USB-enhetens bruksanvisning om hur
man rättar till det problemet.
Uppspelningen startar inte.
 Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
 Kontrollera vilka USB-enheter som kan
användas på webbplatserna som anges
i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet.
 Tryck på   för att starta uppspelningen.
Skivan börjar inte spela från det första
spåret.
 Ställ in uppspelningsläget på normal
uppspelning.
Det går inte att spela upp filer.
 Ljudfilen kan ha felaktiga filtillägg. Följande
filtillägg stöds av det här systemet:
 Mp3: filnamnstillägg .mp3
 WMA: filnamnstillägg .wma
 Ljudfilerna kanske har skapats i andra format
än mp3-/WMA-format.
 USB-lagringsenheter som formaterats med
andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
 Om USB-lagringsenheten innehåller partitioner
går det bara att spela upp filerna i den första
partitionen.
 Filer som är krypterade eller skyddade med
lösenord eller liknande går inte att spela.
* Den här anläggningen har stöd för FAT16 och
FAT32, men det kan hända att somliga
USB-lagringsmedia saknar stöd för dessa båda
FAT-format. Se bruksanvisningen till respektive
USB-lagringsenhet eller kontakta tillverkaren för
närmare detaljer.
Alla inställningar som du själv har gjort
raderas, t.ex. snabbvalsstationer,
timerinställningar och tiden.
Den här anläggningen har automatisk
vilolägesfunktion. Funktionen innebär att
anläggningen automatiskt växlar till viloläge
om den inte används och inga ljudsignaler
matas ut från den på ungefär 30 minuter.
Som standard är den automatiska
vilolägesfunktionen på.
Använd knapparna på anläggningen för att
stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.
Håll ned   medan systemet är
påslaget tills AUTO STANDBY OFF visas.
Om du vill aktivera funktionen upprepar du
stegen tills AUTO STANDBY ON visas på
displayen.
Anmärkningar
 Den automatiska vilolägesfunktionen är inte
tillgänglig med FM-funktionen.
 Det kan hända att anläggningen inte automatiskt
går över i viloläge i följande fall:
 när den avläser en ljudsignal.
 när en USB-enhet är ansluten
 under uppspelning av ljudspår eller filer
 när väckningstimern eller insomningstimern
är påslagen
Försiktighetsåtgärder
Skivor som kan spelas upp på den
här anläggningen
 Ljud-cd-skivor
 Cd-r-/cd-rw-skivor (med ljuddata/mp3-/
WMA-filer)
Skivor som INTE kan spelas upp på den
här anläggningen
 Cd-rom-skivor
 Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i något
annat format än musik-cd-format enligt
ISO9660 Nivå 1/Nivå 2 eller Joliet
 Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i flera
sessioner där den sista sessionen inte är
stängd
 Cd-r/cd-rw-skivor med dålig
inspelningskvalitet, repade eller smutsiga cd-r/
cd-rw-skivor, eller cd-r/cd-rw-skivor som är
inspelade i en inkompatibel inspelningsapparat
 Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rw-skivor
 Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1
Audio Layer-3 (mp3-)/WMA-filer
 Skivor som inte är runda (till exempel
hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade
skivor)
 Skivor med tejpbitar, papperslappar eller
etiketter fastklistrade
 Begagnade skivor med fastklistrade etiketter
vars lim spritt sig utanför etiketten
 Skivor som är tryckta med färg som känns
klibbig när man tar på den
Anmärkningar om skivor
 Torka av skivan med en rengöringsduk innan
du lägger i den. Torka alltid från mitten och ut
mot kanten.
 Rengör inte skivor med lösningsmedel som
bensin eller thinner, eller med rengöringsmedel
eller antistatsprayer som är avsedda för
LP-skivor av vinyl.
 Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid element
och andra värmekällor. Låt dem inte heller ligga
kvar i en bil som står parkerad i solen.
Om säkerhet
 Dra ut nätsladden ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge.
Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den.
Dra aldrig i själva kabeln.
 Om det skulle råka komma in något föremål
eller vätska i anläggningen så dra ut
stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över anläggningen
innan den används igen.
 Nätströmskabeln får endast bytas av en
kvalificerad reparatör.
Om placering
Meddelanden
DISC ERR: Du har satt i en skiva som inte kan
spelas upp.
FULL: Du har försökt programmera in fler än 64
spår eller filer (steg).
NO FILE: Det finns inga spelbara filer på cd-r-/
cd-rw-skivan eller USB-enheten.
NO STEP: Alla de inprogrammerade spåren har
raderats.
NO USB: En USB-enhet som inte stöds eller en
okänd USB-enhet har anslutits.
PLAY SET: Du har försökt att slå på timern trots
att väckningstimern inte är inställd.
PLS STOP: Du har tryckt på PLAY MODE  under
uppspelning.
SELECT: Du har tryckt på TIMER MENU  medan
timern användes.
TIME NG: Väckningstimerns start- och sluttider är
inställda på samma klockslag.
 Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller
på ett ställe där den utsätts för stark värme
eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt
solljus eller stark belysning, eller på ett ställe
med dålig ventilation.
 Var försiktig om du ställer anläggningen eller
högtalarna på ytor som är specialbehandlade
(med till exempel vax, olja eller polish)
eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
 Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt
ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras
i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma
på linsen inuti cd-spelaren så att anläggningen
inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt
anläggningen stå påslagen i ungefär en timme
tills imman avdunstat.
Om värmebildning
 Det är normalt att anläggningen blir varm
medan den används.
 Undvik att röra vid höljet om anläggningen har
använts länge i ett sträck på hög volym,
eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
 Täck inte för ventilationshålen.
Om högtalarsystemet
Högtalarna till den här anläggningen är inte
magnetiskt avskärmade, vilket kan leda till
störningar av bilden på tv-apparater i närheten.
Om det skulle inträffa så stäng av tv:n, vänta
15–30 minuter, och slå sedan på den igen.
Om det inte hjälper prövar du att flytta
högtalarna längre bort från tv:n.
Rengöra anläggningens hölje
Torka rent systemets hölje med en mjuk duk som
fuktats med mild rengöringslösning. Använd
aldrig någon form av skursvampar, skurpulver
eller lösningsmedel som thinner, bensin eller
sprit.
Specifikationer
Huvudenhet
Förstärkardelen
Uteffekt (nominell): 4 watt + 4 watt (8 ohm
vid 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde):
5 watt + 5 watt (8 ohm vid 1 kHz, 10 % THD)
Ineffekt
AUDIO IN (stereominiuttag): Sensitivitet 1 V,
impedans 50 kohm
Utgångar
HÖGTALARE: För högtalare med en impedans
på 8 ohm
Cd-spelardelen
System: Cd-system och digitalt ljudsystem
Laserdiodegenskaper
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*: Lägre än 44,6 μW)
* Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm avstånd från
objektivlinsens yta på det optiska pickup-blocket med 7 mm
bländare.
Frekvensomfång: 20 Hz  20 kHz
Signal-/brusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB
Radiodelen
FM stereo, FM-superheterodynmottagare
Antenn: FM-trådantenn
Kanalinställningsområde: 87,5 MHz  108,0 MHz
(i steg om 50 kHz)
USB-delen
-port (USB): Typ A, maximal strömstyrka
500 mA
Ljudformat som stöds
Bithastighet som stöds:
Mp3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbit/s  320 kbit/s, VBR
WMA: 32 kbit/s  192 kbit/s, VBR
Samplingsfrekvenser:
Mp3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Högtalare
Högtalarsystem: Fullbandshögtalare, 8 cm diam.,
kontyp
Märkimpedans: 8 ohm
Yttermått (B × H × D): Cirka 148 × 240 × 127 mm
Vikt: Cirka 1,2 kg netto per högtalare
Antal: 2 delar
Allmänt
Strömförsörjning: AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning: 18 W
Mått (B× H × D), inklusive de mest utskjutande
delarna (exkl. högtalare):
Cirka 170 × 133 × 240 mm
Vikt (exkl. högtalare): Cirka 1,3 kg
Huvudenhetens kvantitet: 1 del
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1),
FM-trådantenn (1), högtalardynor (8)
Rätt till ändringar förbehålles.
 Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W
 Vissa kretskort använder inga halogenerade
flammskyddsmedel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement