Sony | CMT-X7CD | Sony CMT-X7CD Trådlös högtalare med Bluetooth® Snabbstartguide

4-528-300-11(1) (SE)
Börja med att förbereda enheten och fjärrkontrollen
Förbereda fjärrkontrollen
Starta enheten
Batteriet sätts i fjärrkontrollen i fabriken.
Ta bort isoleringsfilmen på batterihållaren innan du använder fjärrkontrollen
första gången.
 Anslut nätsladden (medföljer) i uttaget på enhetens baksida.
 Anslut nätsladden till vägguttaget.
 Tryck på / för att starta enheten.
Personal Audio System
Snabbstartguide
Lyssna på musik via trådlöst nätverk
©2014 Sony Corporation
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
Xperia
Denna snabbstartguide beskriver hur du ställer
in ett trådlöst nätverk via SongPal* och lyssnar
på musik på en Xperia™/iPhone via ett trådlöst
nätverk.
Xperia
Lyssna på musik på en Xperia

Se den här sidan.
iPhone
Lyssna på musik på en iPhone

Ansluta till ett trådlöst nätverk via SongPal
1
2
3
4
Kontrollera att Xperia-mobilen är ansluten till
det trådlösa nätverket.
Installera SongPal på Xperia-mobilen
och starta sedan appen.
Upprätta en BLUETOOTH-anslutning
mellan enheten och Xperia-mobilen
enligt anvisningarna i appen.
Ange Wi-Fi-inställningarna enligt
anvisningarna i appen.
Anteckna SSID och lösenordet till routern
på raderna nedan.
Sök efter "SongPal"
i Google Play™ Store.
Vidrör N-Mark på enheten med Xperia-mobilen.
Ange lösenordet som du
antecknade i steg 1 och
tryck på [OK].
Håll intryckt tills
Xperia-mobilen svarar.
Se baksidan.
SSID:
När Wi-Fi-anslutningen
är upprättad visas
startskärmen i SongPal.
Stäng SongPal och starta
om enheten.
Lösenord:
* SongPal är en app för att styra olika Sony-ljudenheter
via en smartphone/iPhone.
Mer information finns i bruksanvisningen till
routern.
Starta SongPal och följ anvisningarna i appen.
Om Xperia-mobilen saknar stöd för NFC-funktionen kan
du läsa "När NFC inte är tillgängligt på Xperia-mobilen".
Utformningen av appen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
5
Spela upp musiken.
 Starta
(appen
[WALKMAN®])*
på Xperia-mobilen.
När NFC inte är tillgängligt på Xperia-mobilen
 Tryck på
, välj
[SONY:CMT-X7××] och
starta uppspelningen.
Använd fjärrkontrollen för att sätta enheten
i parkopplingsläge. Enhetens status visas
i teckenfönstret.
Teckenfönster
FUNCTION
MENU
/
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Tryck på FUNCTION och välj ”BT AUDIO”.
 Tryck på MENU.
 Tryck på / och välj ”BT MENU”, och tryck
sedan på .
 Tryck på / och välj ”PAIRING”, och tryck
sedan på .
Upprätta en BLUETOOTHanslutning från Xperiamobilen.
 Tryck på [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
 Tryck på [Open the
Bluetooth setting screen]
(Öppna skärmen
Bluetooth-inställning).
 Tryck på / och välj ”OK”, och tryck
sedan på .
När ”PAIRING” börjar blinka i teckenfönstret
har enheten satts i parkopplingsläge.
Fortsätt till steg 4.
* Xperia-mobilen kanske inte innehåller appen
[WALKMAN®]. I så fall kan du inte använda den
här funktionen.
"HOME NET" visas i teckenfönstret under
uppspelningen.
iPhone
Ansluta till ett trådlöst nätverk via SongPal
1
2
3
4
Kontrollera att iPhone-mobilen är ansluten
till det trådlösa nätverket.
Installera SongPal på iPhone-mobilen
och starta sedan appen.
Sätt enheten i parkopplingsläge.
Upprätta en BLUETOOTH-anslutning från
iPhone-mobilen.
Anteckna SSID och lösenordet till routern
på raderna nedan.
Sök efter ”SongPal” i App Store.
Använd fjärrkontrollen för att sätta enheten
i parkopplingsläge. Enhetens status visas
i teckenfönstret.
Teckenfönster
SSID:
Lösenord:
 Tryck på [SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)].
FUNCTION
MENU
Starta SongPal och följ anvisningarna i appen.
Mer information finns i bruksanvisningen
till routern.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Tryck på FUNCTION och välj ”BT AUDIO”.
 Tryck på MENU.
 Tryck på / och välj ”PAIRING”, och tryck
sedan på .
 Tryck på / och välj ”OK”, och tryck
sedan på .
När ”PAIRING” börjar blinka i teckenfönstret
har enheten satts i parkopplingsläge.
5
6
Ange Wi-Fi-inställningarna enligt
anvisningarna i appen.
Spela upp musiken.
När Wi-Fi-anslutningen är
upprättad visas startskärmen
i SongPal.
Stäng SongPal och starta
om enheten.
 Starta BLUETOOTH.
 Tryck på / och välj ”BT MENU”, och tryck
sedan på .
/
Ange lösenordet som
du antecknade i steg 1
och tryck på [OK].
 Tryck på
[Inställningar] 
[Bluetooth].
 Dra med fingret nedifrån
och upp på skärmen så
att Kontrollcenter visas.
 Tryck på
[AirPlay],
välj [SONY:CMT-X7××]
och starta uppspelningen.
”AirPlay" visas i teckenfönstret
under uppspelningen.
Utformningen av appen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
Upprätta en trådlös anslutning via WPS-knappen på en trådlös nätverksrouter
Om SongPal
1
2
3
Ljudinställningar
Kontrollera att nätverkskabeln (LAN-kabeln)
(medföljer inte) är frånkopplad från enheten
och starta sedan enheten.
Sätt enheten i WPS-läge.
Håll WPS-knappen* intryckt i minst
tre sekunder.
Du kan enkelt anpassa ljudet eller använda
Sonys rekommenderade inställning ”CA+”.
Device Select (Välj enhet)
Välj en SongPal-kompatibel enhet.
Startskärm
Visar funktionerna på den valda enheten
samt musiktjänster och appar som är
installerade på din smartphone/iPhone.
Inställningar för ansluten enhet
Olika ljud-/nätverksinställningar visas.
Du kan visa denna meny på alla skärmar
genom att dra med fingret åt höger.
Minispelare
Styrenhet för vald funktion.
Musiktjänster
Du kan lyssna på olika musiktjänster.
 Tryck på MENU och välj ”NETWORK”.
Vilolägesindikator
Styra enheter i hemnätverket
 Tryck på / och välj ”WPS”, och tryck
sedan på .
Du kan spela upp musik som lagras på en dator
eller DLNA-server via nätverket.
 Tryck på
Bruksanvisning med en cd isatt i enheten
eller en USB-ansluten enhet
när OK visas i teckenfönstret.
”WPS” blinkar i teckenfönstret.
”CONNECT” blinkar och därefter blinkar ”WPS”
tänds
i flera tiotals sekunder i teckenfönstret.
när anslutningen är upprättad.
Vilolägesindikatorn lyser grön och
i teckenfönstret.
börjar blinka
* Mer information finns i bruksanvisningen till den
trådlösa nätverksroutern.
Wi-Fi-anslutningen kan också upprättas via dator, och nätverket kan trådanslutas. Mer information finns i bruksanvisningen.
Du kan spela upp en cd från enheten eller spela
upp musik från en enhet som är ansluten via
USB-kontakten.
Vad du kan styra med SongPal varierar beroende
på vilken enhet som är ansluten.
Specifikationen och utformningen av appen kan
komma att ändras utan föregående meddelande.
Download PDF

advertising