Sony | CMT-BX3 | Sony CMT-BX3 Bruksanvisning

3-095-504-63(1)
Micro HI-FI
Component System
Bruksanvisning______________________________ SE
Instrukcja obsługi____________________________ PL
CMT-BX5
CMT-BX3
© 2007 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte den här apparaten
för regn eller fukt för att
undvika risk för brand eller
elstötar.
Se till att inte anläggningens
ventilationshål täcks för av tidningar,
borddukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan medföra risk för brand.
Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom
det kan leda till brand eller elstötar.
Anslut anläggningen till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om anläggningen skulle bete
sig på något onormalt sätt så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett slutet
utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti
ett skåp.
Utsätt inte batterier eller apparater med
batterier isatta för alltför hög värme på
grund av direkt solljus, öppen eld, eller
liknande.
Gäller endast modellerna för
Sydostasien och Hongkong
Märkplattan sitter på undersidan.
Utom för kunder i USA och Canada
Denna apparat är klassificerad som en
laserapparat av KLASS1. Denna markering
sitter på baksidan.
För modellen för Europa
Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan
orsaka hörselskador.
SE
Att observera för kunder i länder
där EU-direktiv gäller
Enligt EU-direktivet om säkerhet, EMC
och R&TTE är denna produkt tillverkad av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan.
Auktoriserad representant är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella service- och garantifrågor
hänvisar vi till adresserna i de separata
service- och garantidokumenten.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU
och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier
blir kastade på ett riktigt sätt kommer
du att bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att
försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation
för elektriska produkter när det är
förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet
på ett säkert sätt. Lämna batteriet på
en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med
DVD-inspelning på en sida och digital
ljudinspelning på andra sidan. Eftersom
sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det
dock hända att den inte går att spela i den
här brännaren.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats
för uppspelning av skivor som följer
standarden Compact Disc (CD). Nyligen
har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk
på att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan
spelas upp av den här produkten.
”WALKMAN” och ”WALKMAN”märket är registrerade varumärken för
Sony Corporation.
MICROVAULT är ett varumärke för
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och
motsvarande logotyper är varumärken
för Sony Corporation.
Amerikanska patent och patent i andra
licenser är licensierade från Dolby
Laboratories.
Teknologi och patent för ljudkodning
enligt MPEG Layer-3 används på licens
från Fraunhofer IIS och Thomson.
SE
SE
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller........... 5
Informationen som visas på
displayen.................................................. 9
Allra först
Säker anslutning av
anläggningen.......................................10
Ställa klockan.......................................11
Grundläggande
användningssätt
Spela en CD/MP3-skiva.....................12
Lyssna på radio....................................13
Lyssna på musik från en USBapparat...................................................14
Användning av extra
ljudkomponenter................................17
Justering av ljudet..............................17
Ändring av vad som visas på
displayen................................................18
Andra manövrer
Gör ditt eget program
(Programmerad spelning)................19
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet................................20
Hur man använder timrarna...........21
SE
Övrigt
Felsökning.............................................22
Meddelanden.......................................25
Försiktighetsåtgärder........................27
Tekniska data........................................28
USB-enheter som går att
ansluta....................................................30
I den här bruksanvisningen beskrivs huvudsakligen hur man styr anläggningen med
hjälp av knapparna på fjärrkontrollen, men samma manövrer går även att utföra med
knapparna på själva anläggningen med samma eller motsvarande namn.
Anläggningen
Frontpanel
Guide till delar och kontroller
Guide till delar och kontroller
Ovanpanel
Forts.

SE
Fjärrkontrollen

USB MEMORY-indikatorer
Tänds när en USB-apparat (en
digital musikspelare eller ett USBlagringsmedium) är ansluten.

AUDIO IN-ingången (sidan 17)
För anslutning av en extra
ljudkomponent.

PHONES-uttaget
För inkoppling av ett par hörlurar.

(USB)-port (sidan 15, 30)
För anslutning till en separat
USB‑apparat (digital musikspelare eller
USB‑lagringsmedium).


/ (strömbrytaren)-knapp
(sidan 11, 21, 24, 25)
Tryck för att slå på anläggningen.

STANDBY-indikator (sidan 18, 22)
Lyser när anläggningen är avstängd.
Uppspelningsknappar och
funktionsknappar
Anläggningen: USB 
(spelning/paus)-knapp (sidan 15)
Tryck för att gå över till USB-läget.
Tryck för att starta eller pausa
uppspelningen på en separat
USB‑apparat (digital musikspelare eller
USB‑lagringsmedium).

Fjärrkontrollen: USB-knapp
(sidan 15)
Fjärrkontrollsensor (sidan 22)
Tryck för att gå över till USB-läget.

Anläggningen: CD 
(spelning/paus)-knapp (sidan 12)
 (öppna/stäng)-knapp
(sidan 12)
Tryck för att öppna eller stänga
skivfacket.
Tryck för att gå över till CD-läget.
Tryck för att starta eller pausa
uppspelningen av en skiva.
Fjärrkontrollen: CD-knapp
(sidan 12)
Tryck för att gå över till CD-läget.
SE
Tryck för att starta eller pausa spelningen.
TUNER/BAND-knapp (sidan 13)
Tryck för att gå över till TUNER-läget.
Tryck för att välja FM- eller AM-bandet.
Anläggningen: AUDIO IN-knapp
(sidan 17)
Tryck för att gå över till AUDIO IN-läget.
Fjärrkontrollen: FUNCTIONknapp
Tryck för att välja läget.

DISPLAY-knapp (sidan 18)

ENTER-knapp (sidan 11, 19, 20,
21)
Tryck för att mata in inställningarna.

/ (hopp bakåt/framåt)knapp (sidan 12, 15, 19)
Tryck för att välja spår eller fil.
Anläggningen: TUNE +/
(stationsinställning)-knapp
(sidan 13)
Fjärrkontrollen: +/
(stationsinställning)-knapp
(sidan 13, 20)
Tryck för att ställa in önskad station.
Tryck för att ändra vilken information
som ska visas på displayen.
+/ (välj mapp)-knapp
(sidan 12, 15, 19)

Tryck för att välja mapp.
PLAY MODE/TUNING MODEknapp (sidan 12, 13, 15, 19, 20)
/ (snabbspolning framåt/
bakåt)-knapp (sidan 12, 15)
Tryck för att välja spelsätt för en CD,
MP3-skiva eller separat USB-apparat
(digital musikspelare eller USBlagringsmedium).
Tryck för att välja stationsinställningssätt.

Ljudknappar (sidan 17)
Anläggningen: DSGX-knapp
Fjärrkontrollen: EQ-knapp
Tryck för att välja ljudeffekt.

Anläggningen: /CANCEL
(stopp/ångra)-knapp (sidan 12,
13, 15)
Fjärrkontrollen:  (stopp)-knapp
(sidan 12, 13, 15)
Tryck för att avbryta spelningen.
Guide till delar och kontroller
Fjärrkontrollen:  (spelning)knapp,  (paus)-knapp
Tryck för att hitta ett visst ställe i ett spår
eller en fil.

Anläggningen: VOL +/ -knapp
(sidan 12, 13, 15, 17)
Fjärrkontrollen: VOLUME +/
-knapp (sidan 12, 13, 15, 17)
Tryck för att justera volymen.

CLOCK/TIMER SELECT-knapp
(sidan 21)
CLOCK/TIMER SET-knapp
(sidan 11, 21)
Tryck för att ställa klockan och ställa in
väckningstimern.
Forts.

SE

REPEAT/FM MODE-knapp
(sidan 12, 14, 15)
Tryck för att spela en hel skiva, ett
enstaka spår eller en enstaka fil
upprepade gånger.
Tryck för att välja mottagningsläge för
FM (mono eller stereo).

Lock till batterifacket (sidan 11)

CLEAR-knapp (sidan 19)
Tryck för att radera ett förprogrammerat
spår eller en förprogrammerad fil.

TUNER MEMORY-knapp
(sidan 20)
Tryck för att lagra en radiostation i
snabbvalsminnet.

SLEEP-knapp (sidan 21)
Tryck för att ställa in insomningstimern.
SE


Funktion
Timer (sidan 21)


Ljudformat
Spelsätt (sidan 12, 15)


DSGX (sidan 17)
Mottagningsläge (sidan 13)


Radiomottagning (sidan 13)
Spelning/Paus
Guide till delar och kontroller
Informationen som visas på displayen

Textinformation
SE
Allra först
Säker anslutning av anläggningen
Vänster
högtalare
Höger
högtalare
eller
Vägguttag
 Högtalarkabel (Röd/)
 Högtalarkabel (Svart/)
 AM-ramantenn
 FM-trådantenn (Dra ut tråden horisontellt.)
 Den bruna sidan för övriga områden
 Den vita sidan för Nordamerika-modellen
 Högtalarna
Stick bara in den avskalade delen av
högtalarkablarna i SPEAKER-uttagen.
 Antenner
Hitta ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bra, och sätt upp
antennen där.
Håll undan antennerna från
högtalarkablarna, nätkabeln och USBkabeln för att undvika störningar.
 Strömförsörjning
Om din modell är försedd med en
spänningsomkopplare (VOLTAGE
SELECTOR) så ställ in den på den lokala
nätspänningen.
10SE
Innan du bär omkring anläggningen
Ställa klockan
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att ställa klockan.
1 Om en skiva är ilagd så ta ut den för
1 Tryck på /  för att slå på
2 Tryck på CD  för att gå över till CD-
2 Tryck på CLOCK/TIMER SET .
att skydda CD-mekanismen.
läget.
3
Håll TUNER/BAND  och DSGX
 intryckta på anläggningen, och
tryck på   på anläggningen tills
”STANDBY” tänds på displayen.
4 Vänta tills ”LOCK” tänds på displayen
och dra sedan ut stickkontakten ur
vägguttaget.
För att använda fjärrkontrollen
Skjut av locket till batterifacket 
och sätt i de två medföljande R6batterierna (storlek AA) med -sidan
först och vända på det sätt som visas i
nedanstående figur.
anläggningen.
Allra först
Sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
Om stickkontakten inte passar i
vägguttaget så ta av den medföljande
kontaktadaptern (gäller endast modeller
som levereras med en kontaktadapter).
Om det nuvarande läget visas på
displayen, så tryck upprepade
gånger på /  för att välja
”CLOCK SET” och tryck sedan på
ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på
/  för att ställa in
timtalet, och tryck sedan på
ENTER .
4 Gör på samma sätt för att ställa
in minuttalet.
Klockinställningen försvinner
om man drar ut stickkontakten
ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
För att se klockan på displayen när
anläggningen är avstängd
Tryck på DISPLAY . Klockan visas i
ungefär 8 sekunder.
Anmärkningar
Vid normal användning räcker batterierna i
ungefär ett halvår.
Blanda inte gamla och nya batterier, eller
olika sorters batterier.
Om fjärrkontrollen inte ska användas på
länge så ta ut batterierna för att undvika
skador på grund av batteriläckage eller rost.
11SE
Grundläggande
användningssätt
Spela en CD/MP3-skiva
1 Gå över till CD-läget.
Tryck på CD .
2 Lägg i en skiva.
Tryck på   på anläggningen och
lägg i en skiva med etikettsidan vänd
uppåt i skivfacket.
Stäng skivfacket genom att trycka på
  på anläggningen igen.
Tryck aldrig in skivfacket med
fingrarna, eftersom det kan leda till
skador på anläggningen.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på  (eller på CD  på
anläggningen) .
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller VOL
+/ på anläggningen) .
12SE
Andra manövrer
För att
Tryck på
Pausa
 (eller CD  på
uppspelningen anläggningen) . Tryck
en gång till på knappen
för att återuppta
spelningen.
Stoppa
 .
uppspelningen
Välja mapp på
+/ .
en MP3-skiva
Välja ett spår / .
eller en fil
Hitta ett visst Håll / 
ställe i ett spår intryckt under
eller en fil
uppspelningens gång
och släpp sedan
knappen på önskat
ställe.
Välja upprepad REPEAT  på
spelning
fjärrkontrollen
upprepade gånger tills
”REP” eller ”REP1”
tänds på displayen.
För att byta spelsätt
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
 medan CD-spelaren är i stoppläge.
Det går att välja mellan vanlig spelning
(” *” för alla MP3-filer i mappen på
skivan), slumpspelning (”SHUF” eller
”
SHUF*”), eller programmerad
spelning (”PGM”).
* För CD-DA-skivor fungerar
(SHUF)spelning på samma sätt som vanlig spelning
respektive slumpspelning.
Att observera angående upprepad
spelning
Alla spår eller filer på skivan upprepas upp
till 5 gånger.
”REP1” betyder att det nuvarande spåret eller
den nuvarande filen upprepas ända tills man
stänger av upprepningen igen.
Spara inte andra sorters filer eller onödiga
mappar på en skiva som innehåller MP3-filer.
Mappar som inte innehåller några MP3-filer
hoppas över.
MP3-filerna spelas upp i den ordning de är
inspelade på skivan.
Den här anläggningen kan bara spela MP3filer med filtilägget ”.MP3”.
Om det finns filer på skivan som har
filtillägget ”.MP3” men som faktiskt inte är
några MP3-filer, kan det hända att det matas
ut störningar i högtalarna eller att det blir fel
på anläggningen.
Maximalt antal:
mappar är 255 (inklusive rotmappen).
MP3-filer är 511.
MP3-filer och mappar sammanlagt per
skiva är 512.
mappnivåer (för filernas trädstruktur) är
8.
Vi kan inte garantera att denna anläggning är
kompatibel med alla sorters MP3-kodnings/
skrivningsmjukvara, inspelningsapparater
och inspelningsmedia. Om man försöker
spela en inkompatibel MP3-skiva kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.
Att observera när man spelar
multisession-skivor
Om skivan börjar med en CD-DA-session
(eller en MP3-session) uppfattas den som en
CD-DA-skiva (respektive MP3-skiva) och de
övriga sessionerna spelas inte.
Skivor med blandat CD-format uppfattas
som CD-DA-skivor (ljudskivor).
Tryck upprepade gånger på TUNER/
BAND .
2 Välj stationsinställningssätt.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE  tills ”AUTO” tänds på
displayen.
3 Ställ in önskad station.
Tryck på +/ (eller på TUNE +/
på anläggningen) . Avsökningen
avbryts automatiskt när en station
har ställts in, och ”TUNED” och ”ST”
(endast för stereoprogram) tänds på
displayen.
Grundläggande användningssätt
Att observera när man spelar MP3skivor
Lyssna på radio
1 Välj ”FM” eller ”AM”.
Om den inställda stationen erbjuder
RDS-tjänster visas stationsnamnet
på displayen (gäller endast Europamodellen).
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller på
VOL +/ på anläggningen) .
För att avbryta den automatiska
avsökningen
Tryck på  .
Forts.

13SE
För att ställa in en station med svag
signal
Om ”TUNED” inte tänds på displayen
och avsökningen inte avbryts så
tryck upprepade gånger på TUNING
MODE  tills ”AUTO” och ”PRESET”
släcks, och tryck sedan upprepade
gånger på +/ (eller på TUNE +/ på
anläggningen)  för att ställa in önskad
station.
Om det brusar när du lyssnar på en
svag FM-station som sänder i stereo
Tryck upprepade gånger på FM MODE
 tills ”MONO” tänds på displayen för
att stänga av stereomottagningen.
Lyssna på musik från
en USB-apparat
Det går att ansluta en separat USBapparat (digital musikspelare eller
USB-lagringsmedium) till
(USB)porten  på anläggningen och lyssna
på musiken som är lagrad i USBapparaten. Se ”USB-enheter som går att
ansluta” (sidan 30) för en lista över de
USB-apparater att koppla in i den här
anläggningen.
Den här anläggningen kan spela filer
i följande ljudformat: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* Filer med upphovsrättsskydd (Digital Rights
Management) går inte att spela på den här
anläggningen.
Filer som laddats ner från en onlinemusikaffär går inte att spela på den här
anläggningen.
14SE
1 Gå över till USB-läget.
Tryck på USB .
2 Anslut en separat USB-apparat
För att
Tryck på
Pausa
 (eller USB 
uppspelningen på anläggningen) .
Tryck en gång till
på knappen för att
återuppta spelningen.
Stoppa
 .
uppspelningen
Välja mapp
+/ .
/ .
Håll / 
intryckt under
uppspelningens gång
och släpp sedan
knappen på önskat
ställe.
Välja upprepad REPEAT  upprepade
spelning
gånger tills ”REP”
eller ”REP1” tänds på
displayen.
Koppla loss
Håll   intryckt
USB-apparaten tills ”NO DEVICE”
visas på displayen, och
koppla sedan loss USBapparaten.
Välja fil
Hitta ett visst
ställe i en fil
USB-apparaten (Digital
musikspelare eller USBlagringsmedium)
Om apparaten behöver anslutas via en
USB-kabel så använd den USB-kabel
som medföljde USB-apparaten som
ska anslutas.
Se bruksanvisningen till den USBapparat som ska anslutas för närmare
detaljer om hur man använder den.
När en USB-apparat ansluts ändras
det som visas på displayen på följande
sätt:
”READING”  ”ATRAC AD1)” eller
”STORAGE DRIVE2)”
När man ansluter en digital musikspelare.
2)
När man ansluter ett USB-lagringsmedium.
Därefter visas volymetiketten, om det finns
en sådan lagrad.
1)
Anmärkning
Det kan ta ungefär 10 sekunder innan
”READING” tänds, beroende på vilken sorts
USB-apparat som ansluts.
Grundläggande användningssätt
(Digital musikspelare eller USBlagringsmedium) till (USB)porten  på nedanstående
figur.
Andra manövrer
För att byta spelsätt
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
 medan USB-apparaten är i stoppläge.
Det går att välja mellan vanlig spelning
(” ” för alla filerna i mappen på den
digitala musikspelaren) slumpspelning
(”SHUF” eller ”
SHUF”), eller
programmerad spelning (”PGM”).
3 Starta uppspelningen.
Tryck på  (eller på USB  på
anläggningen) .
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller på
VOL +/ på anläggningen) .
Forts.

15SE
Att observera angående USBapparater
Anslut inte USB-apparaten till anläggningen
via ett USB-nav.
För somliga USB-apparater kan det ta
en liten stund från det att man utför en
manöver till det att den faktiskt utförs av
anläggningen.
Den här anläggningen har inte nödvändigtvis
stöd för alla funktionerna på anslutna USBapparater.
Uppspelningsordningen på den här
anläggningen kan vara annorlunda än på den
anslutna USB-apparaten.
Håll alltid   intryckt och kontrollera
att ”NO DEVICE” visas på displayen innan
du kopplar loss USB-apparaten. Om man
kopplar loss en USB-apparat innan ”NO
DEVICE” visas finns det risk att data i den
blir förstörda eller att själva USB-apparaten
blir skadad.
Undvik att spara andra sorters filer eller
onödiga mappar i en USB-apparat som
innehåller ljudfiler.
Mappar som inte innehåller några ljudfiler
hoppas över.
Filerna spelas upp i den ordning de
överfördes till USB-apparaten.
Det maximala antalet mappar och filer en
USB-apparat kan innehålla är på följande
sätt:
 Digital musikspelare: 65 535 grupper
(maximalt 999 spår per grupp)
 USB-lagringsmedium: 999 filer
Det maximala antalet filer och mappar kan
variera beroende på fil- och mappstrukturen.
Den här anläggningen kan spela filer i
följande ljudformat:
 MP3: filtillägget ”.mp3”
 Windows Media Audio-filen: filtillägget
”.wma”
 AAC: filtillägget ”.m4a”
Observera att om man försöker spela en fil
med något av ovanstående filtillägg som
faktiskt inte är i motsvarande format kan det
hända att det matas ut störningar eller blir fel
på anläggningen.
16SE
Vi kan inte garantera kompatibilitet med
alla sorters kodnings/skrivningsmjukvara,
inspelningsapparater eller lagringsmedia. Om
en inkompatibel USB-apparat ansluts kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att filerna inte går att spela alls.
Användning av extra
ljudkomponenter
1 Anslut extraljudkomponenten
2 Skruva ned volymen.
Tryck på VOLUME  (eller på VOL
 på anläggningen) .
3 Välj AUDIO IN-läget.
Tryck på AUDIO IN  på
anläggningen.
4 Sätt igång den anslutna
komponenten.
5 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller på
VOL +/ på anläggningen) .
För att lyssna med ljudeffekter
För att
Skapa ett mer
dynamiskt
ljud (Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Ställa in
ljudeffekten
Tryck på
DSGX  på
anläggningen.
EQ  upprepade
gånger för att ”BASS”
eller ”TREBLE,” och
tryck sedan upprepade
gånger på +/  för
att justera nivån.
Grundläggande användningssätt
till AUDIO IN-ingången  på
anläggningen med hjälp av en
analog ljudkabel (medföljer ej).
Justering av ljudet
17SE
Ändring av vad som
visas på displayen
För att
Ändra vilken
information
som ska visas
på displayen1)
Se klockan när
anläggningen
är avstängd
Tryck på
DISPLAY 
upprepade gånger
medan anläggningen är
påslagen.
DISPLAY  medan
anläggningen är
avstängd2). Klockan
visas i 8 sekunder.
Det går t.ex. att se CD/MP3-skivinformation
eller USB-apparatinformation som spåreller filnummer eller mappnamn under
vanlig spelning, eller den totala speltiden när
apparaten är i stoppläge.
2)
STANDBY -indickatorn  på anläggningen
lyser när anläggningen är avstängd.
1)
Att observera angående
informationen som visas på
displayen
Tecken som inte går att visa visas som ”_”.
Följande visas inte:
 den totala speltiden för CD-DA-skivor
beroende på spelsättet.
 den totala speltiden och återstående
speltiden för MP3-skivor och USBapparater.
Följande information visas inte på rätt sätt:
 mapp- och filnamn som inte följer något
av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller
det utvidgade formatet Joliet.
Följande information visas:
 ID3 tag-information för MP3-filer med
ID3-tag av version 1 eller version 2 (upp
till 62 tecken för MP3-skivor).
 ID3-tag-information för ”ATRAC”-filer
när ID3-tags av version 2 används.
18SE
Andra manövrer
Gör ditt eget program
(Programmerad spelning)
1 Välj önskat funktionsläge.
USB
Tryck på USB  för att gå över till
USB-läget.
2 Tryck upprepade gånger på
PLAY MODE  tills ”PGM”
tänds på displayen medan
anläggningen är i stoppläge.
3 Tryck upprepade gånger på
/  tills önskat
spårnummer eller filnummer
visas.
När man programmerar in filer
trycker man upprepade gånger på
+/  för att välja önskad mapp,
och väljer därefter önskad fil.
Exempel: Vid inprogrammering av
spår på en CD
Valt spår- eller filnummer
Total speltid för
programmet (inklusive
valt spår eller vald fil)
till det spåret eller den filen i
programmet.
CD-spelaren
” . ” tänds om den totala
programtiden överskrider 100
minuter för en CD, eller om man
väljer ett CD-spår med spårnummer
21 eller däröver, eller när man väljer
en MP3-fil.
USB
Den totala programtiden går inte
att visa, så ” . ” tänds på
displayen.
5 Upprepa steg 3 till 4 för att
programmera in ytterligare
spår eller filer. Det går att
programmera in upp till 25 spår
eller filer sammanlagt.
Andra manövrer
CD-spelaren
Tryck på CD  för att gå över till
CD-läget.
4 Tryck på ENTER  för att lägga
6 Tryck på   för att spela de
inprogrammerade spåren eller
filerna.
Programmet hålls kvar i minnet
ända tills man öppnar skivfacket eller
kopplar loss USB-apparaten. Om du
vill spela samma program en gång till
så tryck på  .
För att lämna läget för programmerad
spelning
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
 tills ”PGM” släcks på displayen
medan anläggningen är i stoppläge.
För att radera det sista spåret eller
den sista filen ur programmet
Tryck på CLEAR  medan
anläggningen är i stoppläge.
19SE
Lagring av
radiostationer i
snabbvalsminnet
Du kan lagra dina favoritradiostationer
i minnet så att det sedan går att ställa in
dem direkt genom att välja motsvarande
snabbvalsnummer.
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att lagra stationer.
1 Ställ in önskad station (se
”Lyssna på radio” (sidan 13)).
2 Tryck på TUNER MEMORY .
Snabbvalsnummer
3 Tryck upprepade gånger på
+/  för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om det redan finns en annan station
lagrad på valt snabbvalsnummer
ersätts den gamla stationen av den
nya stationen.
4 Tryck på ENTER .
5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra
ytterligare stationer.
Det går att lagra upp till 20 FMstationer och 10 AM-stationer.
Snabbvalsstationerna hålls kvar
i minnet i ungefär ett halvt dygn
även om stickkontakten dras
ut ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
20SE
6 För att lyssna på en
snabbvalsstation trycker
man upprepade gånger på
TUNING MODE  tills ”PRESET”
tänds på displayen, och
därefter upprepade gånger
på +/  för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Hur man använder
timrarna
På den här anläggningen finns det
två olika timerfunktioner. Om både
väckningstimern och insomningstimern
används samtidigt, har insomningstimern
företräde.
Tryck upprepade gånger på SLEEP
.
När man väljer ”AUTO” stängs
anläggningen automatiskt av när den
nuvarande skivan är färdigspelad eller
efter 100 minuter.
Väckningstimern:
Du kan låta anläggningen väcka dig vid
en viss tid med ljudet från en CD, radion
eller en separat USB-apparat.
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att styra väckningstimern. Kontrollera att
klockan är rätt ställd.
1 Gör klart ljudkällan.
Gör klart ljudkällan och tryck sedan
på VOLUME +/  för att ställa in
en lagom volym.
Om du vill att spelningen ska starta
från ett visst spår eller en viss fil, så
mata in ett program (sidan 19).
2
3 Tryck upprepade gånger på
starta.
Tryck upprepade gånger på
/  för att ställa in
timsiffrorna, och tryck sedan på
ENTER . Minutsiffrorna börjar
blinka. Gör på samma sätt som ovan
för att ställa in minutsiffrorna.
5 Gör på samma sätt som i steg 4
för att ställa in när spelningen
ska avbrytas.
6 Välj ljudkälla.
Tryck upprepade gånger på
/  tills önskad ljudkälla
visas på displayen, och tryck sedan
på ENTER . Timerinställningarna
visas på displayen.
7 Tryck på /  för att stänga av
anläggningen.
Anläggningen slås på 15 sekunder
innan den förinställda tidpunkten.
Om anläggningen redan är påslagen
vid den inställda tidpunkten fungerar
inte väckningstimern.
För att aktivera timern igen eller
kontrollera timerinställningarna
Tryck på CLOCK/TIMER SELECT ,
tryck upprepade gånger på / 
tills ”PLAY SEL” tänds på displayen, och
tryck sedan på ENTER .
För att stänga av timern
Tryck på CLOCK/TIMER SET .
Utför samma procedur som ovan tills
”TIMER OFF” visas på displayen, och
tryck sedan på ENTER .
/  för att välja ”PLAY
SET”, och tryck sedan på ENTER
.
För att ändra inställningarna
”ON” tänds på displayen, och
timsiffrorna börjar blinka.
Andra manövrer
Insomningstimern:
Gör det möjligt att somna in till musik.
Detta fungerar även om klockan inte är
ställd.
4 Ställ in när spelningen ska
Börja om från steg 1.
Tips
Väckningstimerinställningen hålls kvar i
minnet tills man tar bort den för hand.
21SE
Övrigt
Felsökning
1 Kontrollera att nätkabeln och
högtalarkablarna är ordentligt
anslutna på rätt sätt.
2 Leta reda på problemet i nedanstående
checklista och vidta motsvarande
åtgärder.
Om du trots allt inte lyckas lösa
problemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Om STANDBY-indikatorn blinkar
Dra genast ut stickkontakten ur
vägguttaget och kontrollera följande
punkter.
Om anläggningen är försedd med
en spänningsomkopplare, är den
inställd på rätt nätspänning?
Använder du enbart de
medföljande högtalarna?
Finns det någonting som täcker för
ventilationshålen på anläggningens
ovansida eller baksida?
Vänta tills STANDBY-indikatorn
 slutat blinka, och sätt sedan
i stickkontakten igen och slå på
anläggningen. Om du trots allt inte
lyckas lösa problemet så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Allmänt
Ljudet hörs bara via den ena kanalen,
eller det är dålig balans mellan höger
och vänster kanal.
Placera högtalarna så symmetriskt som
möjligt.
Använd bara de medföljande
högtalarna.
22SE
Det brummar eller brusar kraftigt.
Flytta anläggningen längre bort från
störningskällan.
Anslut anläggningen till ett annat
vägguttag.
Installera ett störningsfilter (säljs
separat) för nätkabeln.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Flytta undan eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn
 på anläggningen, och flytta undan
anläggningen från lysrör.
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
Använd fjärrkontrollen närmare
anläggningen.
CD/MP3-spelaren
Ljudet hoppar eller skivan går inte
att börja spela.
Torka rent skivan och lägg i den igen.
Ställ anläggningen på ett ställe där den
inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett
stabilt ställ).
Flytta högtalarna längre bort från
anläggningen, eller placera dem på
separata stativ. På hög volym kan
det hända att vibrationerna från
högtalarna gör att ljudet hoppar.
Spelningen startar inte från det
första spåret.
Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE  tills både ”PGM” och
”SHUF” släcks på displayen för att
återgå till normal spelning.
Det tar längre tid än vanligt innan
spelningen startar.
För följande sorters skivor tar det
längre tid innan spelningen startar:
skivor som är inspelade med
komplicerad trädstruktur.
skivor som är inspelade i
multisession-format.
skivor som inte är slutbehandlade
(skivor som det går att lägga till data
på).
skivor med många mappar.
Finns det stöd för den USB-apparat
du använder?
Om man ansluter en USB-apparat
som det saknas stöd för kan följande
problem inträffa. Se ”USB-enheter som
går att ansluta” (sidan 30) angående
vilka apparater det finns stöd för.
USB-apparaten känns inte igen.
Fil- eller mappnamn visas inte på
anläggningen.
Det går inte att spela upp.
Ljudet hoppar.
Det är störningar i ljudet.
”OVER CURRENT” tänds på displayen.
Ett problem har upptäckts med
strömstyrkan som matas in via
(USB)-porten . Stäng av
anläggningen och koppla loss USBapparaten från
(USB)-porten
. Kontrollera att det inte är något
problem med USB-apparaten. Om
detta meddelande fortsätter att visas på
displayen så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Det förekommer störningar eller
ljudet hoppar.
Stäng av anläggningen och koppla in
USB-apparaten igen.
Det förekommer störningar i själva
musikdatafilen. Det kan ha kommit
med störningar när musikdatafilen
skapades på grund av datorns tillstånd.
Skapa om den musikdatafilen.
Om du använder ett USBlagringsmedium så kopiera filerna till
datorn, formatera USB-lagringsmediet
i FAT16- eller FAT32-format, och
kopiera sedan tillbaka filerna till USBlagringsmediet igen.*
Övrigt
USB-apparat
Ljudet är förvrängt.
Filerna är kodade med ett lågt bittal.
Skicka filer som är kodade med högre
bittal till USB-apparaten.
USB-apparaten går inte att ansluta
till
(USB)-porten .
Du försöker ansluta USB-apparaten
baklänges. Anslut USB-apparaten på
rätt håll.
Ett USB-lagringsmedium som
använts tillsammans med en annan
apparat fungerar inte.
Det kan hända att data är lagrade i
ett format som det saknas stöd för.
Ta i så fall först en backup-kopia av
viktiga filer på USB-lagringsmediet
genom att kopiera dem till datorns
hårddisk. Formatera därefter USBlagringsmediet i FAT16- eller FAT32format och kopiera sedan tillbaka de
uppbackade ljudfilerna till USBlagringsmediet igen.*
Det hörs inget ljud.
USB-apparaten är inte rätt ansluten.
Stäng av anläggningen, koppla in USBapparaten igen och kontrollera om
USB MEMORY-indikatorn  tänds.
Forts.

23SE
”READING” visas en lång stund på
displayen.
Det kan ta en stund att läsa in
informationen från en USB-apparat
om den innehåller många mappar
eller filer. Därför rekommenderar vi
följande riktlinjer:
Totalt antal mappar för en USBapparat: högst 100
Totalt antal filer per mapp: högst 100
Felaktig information visas på
displayen
Överför musikdata till USB-apparaten
igen, eftersom det kan vara fel på de
data som är lagrade i USB-apparaten.
Spelningen startar inte.
Stäng av anläggningen och koppla in
USB-apparaten igen.
Anslut en USB-apparat som innehåller
filer som den här anläggningen kan
spela.
Tryck på  (eller på USB 
på anläggningen)  för att starta
spelningen.
Spelningen startar inte från det
första spåret.
Ställ in spelsättet på vanlig spelning.
Filer går inte att spela.
USB-lagringsmedia som är
formaterade i andra format än FAT16
eller FAT32 går inte att använda.*
Om USB-lagringsmediet innehåller
partitioner går det bara att spela filerna
i den första partitionen.
Filer som är krypterade eller skyddade
med lösenord eller liknande går inte att
spela.
* Den här anläggningen har stöd för FAT16
och FAT32, men somliga USB-lagringsmedia
kan sakna stöd för båda dessa format. Se
bruksanvisningen till respektive USBlagringsmedium eller kontakta tillverkaren
för närmare detaljer.
24SE
Radion
Det brummar eller brusar kraftigt,
eller går inte att ställa in stationer.
(”TUNED” eller ”ST” blinkar på
displayen.)
Anslut antennen ordentligt.
Leta reda på ett ställe och en riktning
där mottagningen blir bättre och sätt
upp antennen där i stället.
Håll undan antennerna från
högtalarkablarna, nätkabeln och USBkabeln för att undvika störningar.
Koppla in en utomhusantenn som
finns i handeln.
Om den medföljande AM-antennen
skulle lossna från plaststativet så
kontakta närmaste Sony-handlare.
Stäng av annan elutrustning i närheten.
För att ändra
stationsinställningsintervallet för AM
Stationsinställningsintervallet för AM är
fabriksinställt på 9 kHz (respektive 10
kHz i somliga områden; denna funktion
saknas på Europa-modellen).
Använd knapparna på anläggningen för
att ändra stationsinställningsintervallet
för AM.
1 Ställ in vilken AM-station som helst
och stäng sedan av anläggningen.
2 Håll TUNER/BAND  intryckt och
tryck på / .
Alla AM-stationer raderas ur
snabbvalsminnet. För att återställa
intervallet till fabriksinställningen gör
man om samma procedur.
För att förbättra radiomottagningen
Stäng av strömmen till CDspelaren med hjälp av CD-spelarens
strömhanteringsfunktion. Med
standardinställningarna är strömmen till
CD-spelaren påslagen.
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION  för att gå över till
CD-läget och stäng sedan av
anläggningen.
2 Vänta tills ”STANDBY” slutat blinka,
För att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar som den ska så återställ den till
fabriksinställningarna.
Använd knapparna på anläggningen
för att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna.
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och sätt i den igen, och slå sedan på
anläggningen.
CD/MP3-spelaren, radion
CD OVER: Skivan har kommit till slutet
medan du höll   intryckt under
spelning eller i pausläge.
COMPLETE: Lagringsmanövern korrekt
avslutad.
INVALID: Du har tryckt på fel knapp.
LOCKED: Skivfacket öppnas inte.
Kontakta närmaste Sony-handlare.
NO DISC: Det finns ingen skiva i
anläggningen, eller en skiva som inte
går att spela är ilagd.
NO STEP: Alla inprogrammerade spår
eller filer har raderats.
PUSH SELECT: Du har försökt ställa
klockan eller ställa in timern medan
timern var inkopplad.
PUSH STOP: Du har tryckt på PLAY
MODE  under pågående spelning.
READING: Anläggningen håller på att
läsa in information av skivan. Under
tiden fungerar inte vissa knappar.
SET CLOCK: Du har försökt slå på timern
trots att klockan inte är inställd.
SET TIMER: Du har försökt slå på timern
trots att väckningstimern inte är
inställd.
STEP FULL: Du har försökt
programmera in mer än 26 spår eller
filer (steg).
TIME NG: Väckningstimerns starttid och
sluttid är inställda på samma klockslag.
Övrigt
tryck in /  på anläggningen och
håll knappen intryckt, och tryck på
/CANCEL  på anläggningen.
”CD POWER OFF” tänds på
displayen. När strömmen till CDspelaren är avstängd tar det längre tid
att läsa in information från skivan.
För att slå på strömmen till CDspelaren igen gör man om ovanstående
procedur så att ”CD POWER ON”
tänds på displayen.
Meddelanden
2 Tryck in knapparna
,
/CANCEL  och /  samtidigt.
Alla inställningar som du själv
har gjort, t.ex. snabbvalsstationer,
timerinställningar och klockan,
försvinner.
Forts.

25SE
USB-apparat
ATRAC AD: En ATRAC-ljudapparat
(ATRAC Audio Device) är ansluten.
ERROR: USB-apparaten gick inte att
känna igen eller en okänd apparat är
ansluten.
INVALID: En ogiltig eller för ögonblicket
otillåten manöver har utförts.
NO DEVICE: Ingen USB-apparat är
ansluten eller den anslutna USBapparaten har stängts av.
NO STEP: Alla inprogrammerade spår
eller filer har raderats.
NO TRACK: Anläggningen hittar inga
spelbara filer.
NOT SUPPORTED: En USB-apparat som
det saknas stöd för är ansluten.
PLEASE WAIT: Anläggningen håller på
att göra klart för användning av en
USB-apparat.
READING: Anläggningen håller på att
identifiera USB-apparaten.
REMOVED: USB-apparaten har kopplats
bort.
STEP FULL: Du har försökt
programmera in mer än 26 spår eller
filer (steg).
STORAGE DRIVE: Ett USBlagringsmedium är anslutet.
Visningsexempel
Visat tecken anger
2 (två)
5 (fem)
6 (sex)
8 (åtta)
0 (noll)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
26SE
Försiktighetsåtgärder
Skivor som GÅR att spela i den här
anläggningen
Ljud-CD-skivor
CD-R/CD-RW-skivor (med ljuddata/
MP3-filer)
Att observera angående skivor
Torka av skivan med en rengöringsduk
innan du lägger i den. Torka alltid från
mitten och ut mot kanten.
Angående säkerhet
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
om anläggningen inte ska användas på
länge. Håll alltid i stickkontakten när
du drar ut den. Dra aldrig i sladden.
Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i anläggningen så
dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och låt kvalificerad personal se över
anläggningen innan den används igen.
Nätkabelbyte får bara utföras av en
kvalificerad serviceverkstad.
Övrigt
Skivor som INTE GÅR att spela i den
här anläggningen
CD-ROM-skivor
CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i något annat format än musikCD-format eller MP3-format enligt
ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet eller
multisession
CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i multisession-format där den sista
sessionen inte är ”avslutad”
CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet, repade eller
smutsiga CD-R/CD-RW-skivor, eller
CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i en inkompatibel inspelningsapparat
Felaktigt slutbehandlade CD-R/CDRW-skivor
Skivor som innehåller andra filer än
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-filer
Skivor som inte är runda (t.ex.
hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade skivor)
Skivor med tejpbitar, papperslappar
eller etiketter fastklistrade
Begagnade skivor med fastklistrade
etiketter vars lim spritt sig utanför
etiketten
Skivor som är tryckta med färg som
känns klibbig när man tar på den
Rengör inte skivor med lösningsmedel
som bensin eller thinner, eller med
rengöringsmedel eller antistatsprayer
som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
Lägg inte skivor rakt i solen eller vid
element och andra värmekällor, och
låt dem inte ligga kvar i en bil som står
parkerad i solen.
Angående anläggningens placering
Ställ inte anläggningen på en lutande
yta eller på ett ställe där den utsätts för
stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller
stark belysning, eller på ett ställe med
dålig ventilation.
Var försiktig om du ställer
anläggningen eller högtalarna på ytor
som är specialbehandlade (med t.ex.
vax, olja eller polish) eftersom det då
finns risk för fläckar på ytan.
Om anläggningen flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, eller om
den placeras i ett mycket fuktigt rum,
kan det bildas imma på linsen inuti
CD-spelaren så att anläggningen inte
fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt
anläggningen stå påslagen i ungefär en
timme tills imman avdunstat.
Forts.

27SE
Angående värmebildning
Att anläggningen blir varm medan den
används är normalt och inget att oroa
sig för.
Undvik att röra vid höljet om
anläggningen har använts länge i ett
sträck på hög volym, eftersom höljet då
kan bli mycket varmt.
Täck inte för ventilationshålen.
Angående högtalarsystemet
Högtalarna till den här anläggningen
är inte magnetiskt avskärmade, vilket
kan leda till störningar i bilden på
TV-apparater i närheten. Om det skulle
inträffa så stäng av TV:n, vänta 15 – 30
minuter, och slå sedan på den igen. Om
det inte hjälper så flytta högtalarna längre
bort från TV:n.
Rengöring av höljet
Torka rent anläggningens hölje med
en mjuk duk som fuktats med mild
rengöringslösning. Använd aldrig någon
form av skursvampar, skurpulver eller
lösningsmedel som thinner, bensin eller
sprit.
Tekniska data
Huvudenheten
Förstärkardel
Canada-modellen:
DIN-uteffekt (märkeffekt):
18 + 18 W (6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 25 + 25 W (6 ohm
vid 1 kHz, 10% THD)
Europa-modellen:
DIN-uteffekt (märkeffekt):
18 + 18 W (6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 25 + 25 W (6 ohm
vid 1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde):
38 + 38 W (6 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
Övriga modeller:
DIN-uteffekt (märkeffekt):
18 + 18 W (6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 25 + 25 W (6 ohm
vid 1 kHz, 10% THD)
Ingångar:
AUDIO IN (stereo-miniuttag):
spänning 250 mV, impedans 47 kohm
(USB)-port: Typ A, maximal
strömstyrka 500 mA
Utgångar:
PHONES (stereo-miniuttag): för
hörlurar med en impedans på minst
8 ohm
SPEAKER: för högtalare med en
impedans på 6 – 16 ohm
USB-delen
Stödda bittal
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
28SE
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Högtalare
CD-spelardelen
Allmänt
System: digitalt ljudsystem för
kompaktskivor
Laserdiodegenskaper
Strålningstid: kontinuerlig
Laseruteffekt*: under 44,6 µW
Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz
Signalbrusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB
Radiodelen
FM stereo, FM/AMsuperheterodynmottagare
FM-radiodelen:
Stationsinställningsområde
Canada-modellen:
87,5  108,0 MHz (i steg om
100 kHz)
Övriga modeller:
87,5  108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Antenn: FM-trådantenn
Antenningång: 75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens: 10,7 MHz
AM-radiodelen:
Stationsinställningsområde
Canada-modellen:
530  1 710 kHz (med
stationsinställningsintervallet 10 kHz)
531  1 710 kHz (med
stationsinställningsintervallet 9 kHz)
Europa-modellen:
531  1 602 kHz (med
stationsinställningsintervallet 9 kHz)
Övriga modeller:
530  1 710 kHz (med
stationsinställningsintervallet 10 kHz)
531  1 602 kHz (med
stationsinställningsintervallet 9 kHz)
Antenn: AM-ramantenn, ingång för
utomhusantenn
Mellanfrekvens: 450 kHz
Strömförsörjning
Canada-modellen: 120 V växelström,
60 Hz
Europa-modellen: 230 V växelström,
50/60 Hz
Australien-modellen: 230  240 V
växelström, 50/60 Hz
Korea-modellen: 220 V växelström,
60 Hz
Taiwan-modellen: 120 V växelström,
50/60 Hz
Övriga modeller: 120, 220,
230  240 V växelström, 50/60 Hz,
inställbart med spänningsomkopplare
Effektförbrukning: 65 W
Yttermått (b/h/d) (exkl. högtalare): Ca.
200 × 132 × 298 mm
Vikt (exkl. högtalare): 3,7 kg
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1)/R6batterier (storlek AA) (2), AM-ramantenn
(1), FM-trådantenn (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrigt
*Uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd
från objektivlinsytan på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.
Högtalarsystem: Fullbandshögtalare, 10 cm
diam., kontyp
Märkimpedans: 6 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 140 × 245 × 210 mm
Vikt: Ca. 1,9 kg netto per högtalare
Standby strömförbrukning:
0,5 W
Halogenflammande medel
har inte använts i vissa
tryckta kretskort.
Halogenbaserade
flamskyddsmedel används
inte i chassit.
29SE
USB-enheter som går
att ansluta
Följande USB-apparater från Sony går att
koppla in i den här anläggningen. Filer
i andra USB-apparater går inte att spela
upp på den här anläggningen.
Verifierade digitala musikspelare från
Sony (i januari 2007)
Produktnamn Modellnamn
NW-E103 / E105 /
Walkman
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
®
30SE
Verifierade USB-lagringsmedia från
Sony (i januari 2007)
Produktnamn Modellnamn
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Se nedanstående webbplatser för den
senaste informationen om kompatibla
apparater.
För kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
För kunder i Canada:
engelska <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
franska <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
För kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Anmärkningar
Använd inga andra sorters USB-apparater än
vad som anges här. Vi kan inte garantera att
det går att använda modeller som inte listas
här.
Vi kan inte garantera att alla funktioner
fungerar även om dessa USB-apparater
används.
 Somliga av dessa USB-apparater säljs bara i
vissa områden.
Att observera angående Walkmanspelare
Det går inte att spela upp linjärt PCM-ljud på
den här anläggningen.
Det går inte att spela upp ljud i ATRAC
Advanced Lossless-format på den här
anläggningen.
Det går inte att spela upp musik som är
inspelad direkt på en Walkman utan att
använda en dator på den här anläggningen.
Övrigt
31SE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, chroń
ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie
zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu
gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie
stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie
naczyń wypełnionych płynem, takich jak
wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo
dostępnego gniazda ściennego. W
wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia,
należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda ściennego.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie narażaj baterii ani urządzenia,
w którym znajdują się baterie na
oddziaływanie nadmiernie wysokiej
temperatury, której źródłem jest światło
słoneczne, ogień itp.
Tylko modele dla Azji PołudniowoWschodniej i Hongkongu
Tabliczka znamionowa znajduje się na
spodzie obudowy.
Nie dotyczy klientów w USA i
Kanadzie
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1.
Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu
obudowy.
PL
Dotyczy tylko modelu
europejskiego
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych
w słuchawkach może być przyczyną
pogorszenia słuchu.
Informacja dla Klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi
bezpieczeństwa produktu EMC i R&TTE,
producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem jest
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W sprawach związanych z serwisem lub
gwarancją, korzystaj z adresów podanych
w osobnych dokumentach dotyczących
serwisu lub gwarancji.
Pozbycie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby
mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiorki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbióorki i
recyklingu baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany
do odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio
niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
PL
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
Sony Corporation.
MICROVAULT jest znakiem
handlowym Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i
ich symbole graficzne są znakami
towarowymi Sony Corporation.
Wszystkie produkty powinny
posiadać oznaczenia patentów
USA i zagranicznych, na których
zastosowanie firma Dolby Laboratories
udzieliła licencji.
Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
PL
Spis treści
Objaśnienie części i regulatorów.... 5
Informacje na wyświetlaczu.............. 9
Czynności wstępne
Prawidłowe podłączenia
systemu..................................................10
Nastawianie zegara............................11
Podstawowe operacje
Odtwarzanie płyty CD/MP3............12
Słuchanie radia....................................13
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB . ........................................................14
Używanie opcjonalnych
komponentów audio.........................16
Regulowanie dźwięku.......................17
Zmiana wyświetlenia.........................17
Inne operacje
Tworzenie własnego programu
(Odtwarzanie Programu)..................18
Programowanie stacji
radiowych..............................................19
Używanie programatorów...............20
PL
Inne
Usuwanie problemów.......................21
Komunikaty...........................................24
Zalecenia eksploatacyjne.................26
Dane techniczne.................................27
Odtwarzalne urządzenia USB.........29
W tej instrukcji obsługi opisane są głównie operacje z użyciem pilota, ale te same
operacje mogą być wykonane na urządzeniu, za pomocą przycisków mających takie
same lub podobne nazwy.
Urządzenie
Panel przedni
Objaśnienie części i regulatorów
Objaśnienie części i regulatorów
Panel górny
Ciąg dalszy

PL
Pilot

Wskaźnik USB MEMORY
Zapala się, gdy podłączone jest
opcjonalne urządzenie USB (Cyfrowy
odtwarzacz muzyczny lub nośnik pamięci
masowej USB).

Gniazdo AUDIO IN (strona 16)
Podłącz do opcjonalnego komponentu
audio.

Gniazdo PHONES
Podłącz słuchawki.

Port
(USB) (strona 15, 29)
Podłącz do opcjonalnego urządzenia
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB).


Przycisk / (zasilanie) (strona 11,
20, 23, 24)
Naciśnij aby włączyć system.

Wskaźnik STANDBY (strona 17,
21)
Zapala się, gdy system jest wyłączony.
Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
tryb pauzy opcjonalnego urządzenia
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB).
Pilot: Przycisk USB (strona 15)

Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.
Czujnik zdalnego sterowania
(strona 21)
Urządzenie: Przycisk CD 
(odtwarzanie/pauza) (strona 12)

Przycisk  (otwieranie/
zamykanie) (strona 12)
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć tacę
płyty.
PL
Przyciski odtwarzania i przyciski
funkcji
Urządzenie: Przycisk USB 
(odtwarzanie/pauza) (strona 15)
Naciśnij, aby wybrać funkcję CD.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
zrobić pauzę w odtwarzaniu płyty.
Pilot: Przycisk CD (strona 12)
Naciśnij, aby wybrać funkcję CD.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
zrobić pauzę.
Przycisk TUNER/BAND (strona 13)
Naciśnij, aby wybrać funkcję TUNER.
Naciśnij aby wybrać tryb odbioru FM
lub AM.
Urządzenie: Przycisk AUDIO IN
(strona 16)

Urządzenie: Przycisk /CANCEL
(stop/anulowanie) (strona 12, 13,
15)
Pilot: Przycisk  (stop) (strona 12,
13, 15)
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.

Przycisk ENTER (strona 11, 18, 19,
20)
Naciśnij, aby wybrać funkcję AUDIO IN.
Naciśnij, aby zatwierdzić nastawienia.
Pilot: Przycisk FUNCTION

Naciśnij, aby wybrać funkcję.

Przycisk DISPLAY (strona 17)
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetlaczu.

Przycisk PLAY MODE/TUNING
MODE (strona 12, 13, 15, 18, 19)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
CD, płyty MP3 lub opcjonalnego
urządzenia USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik pamięci masowej
USB).
Naciśnij, aby wybrać tryb strojenia.

Przyciski dźwięku (strona 17)
Urządzenie: Przycisk DSGX
Pilot: Przycisk EQ
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.
Przycisk / (wstecz/do
przodu) (strona 12, 15, 18)
Objaśnienie części i regulatorów
Pilot: Przycisk  (odtwarzanie),
przycisk  (pauza)
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę lub plik.
Urządzenie: Przycisk TUNE +/
(strojenie) (strona 13)
Pilot: Przycisk +/ (strojenie)
(strona 13, 19)
Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.
Przycisk
+/ (wybierz folder)
(strona 12, 15, 18)
Naciśnij, aby wybrać folder.
Przycisk / (szybkie
przejście do tyłu/do przodu)
(strona 12, 15)
Naciśnij, aby znaleźć punkt na ścieżce lub
w pliku.

Urządzenie: Przycisk VOL +/
(strona 12, 13, 15, 16)
Pilot: Przycisk VOLUME +/
(strona 12, 13, 15, 16)
Naciśnij, aby wyregulować głośność.
Ciąg dalszy

PL

Przycisk CLOCK/TIMER SELECT
(strona 20)
Przycisk CLOCK/TIMER SET
(strona 11, 20)
Naciśnij, aby nastawić zegar i
Programator Odtwarzania.

Przycisk REPEAT/FM MODE
(strona 12, 14, 15)
Naciśnij, aby kilkakrotnie słuchać płyty,
jednej ścieżki lub pliku.
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
(monofoniczny lub stereofoniczny).

Pokrywa komory baterii
(strona 11)

Przycisk CLEAR (strona 18)
Naciśnij, aby skasować zaprogramowaną
ścieżkę lub plik.

Przycisk TUNER MEMORY (strona
19)
Naciśnij, aby zaprogramować stację
radiową.

Przycisk SLEEP (strona 20)
Naciśnij, aby nastawić Programator
Nocny.
PL


Funkcja
Programator (strona 20)


Format audio
Tryb odtwarzania (strona 12, 15)


DSGX (strona 17)
Tryb odbioru radiowego (strona
13)

Odbiór radiowy (strona 13)

Objaśnienie części i regulatorów
Informacje na wyświetlaczu

Odtwarzanie/Pauza
Informacja tekstowa
PL
Czynności wstępne
Prawidłowe podłączenia systemu
Lewy głośnik
Prawy głośnik
lub
Gniazdko ścienne
 Przewód głośnikowy (Czerwony/)
 Przewód głośnikowy (Czarny/)
 Antena pętlowa AM
 Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.)
 Brązowa strona dla innych regionów
 Biała strona dla modelu przeznaczonego dla Ameryki
Północnej
 Głośniki
Włóż tylko obnażoną część przewodu
głośnikowego do gniazd SPEAKER.
 Anteny
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli
głośnikowych, przewodu sieciowego i
kabla USB, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
 Zasilanie
Dla modeli z przełącznikiem napięcia,
nastaw VOLTAGE SELECTOR na
napięcie w lokalnej sieci elektrycznej.
10PL
Przenoszenie systemu
1 Wyjmij płytę, aby ochronić
mechanizm CD.
2 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD.
3 Naciśnij i przytrzymaj TUNER/BAND
 i DSGX  na urządzeniu, po czym
naciskaj   na urządzeniu, aż
pojawi się „STANDBY”.
4 Gdy pojawi się „LOCK”, wyjmij z
gniazdka ściennego przewód
sieciowy.
Aby korzystać z pilota
Przesuń i zdejmij pokrywę komory
baterii  i włóż dwie dostarczone baterie
R6 (rozmiar AA), stroną  najpierw,
zgodnie z układem biegunów pokazanym
poniżej.
Nastawianie zegara
Do nastawienia zegara użyj przycisków
na pilocie.
1 Naciśnij / , aby włączyć
system.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
Jeżeli na wyświetleniu ukaże się
bieżący tryb, naciśnij kilkakrotnie
/ , aby wybrać „CLOCK
SET” i naciśnij ENTER .
Czynności wstępne
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka
ściennego.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka
ściennego, odłącz dostarczony adapter
wtyczki (tylko dla modeli wyposażonych
w adapter).
3 Naciśnij kilkakrotnie /
 aby nastawić godzinę, po
czym naciśnij ENTER .
4 Wykonaj tę samą procedurę aby
nastawić minuty.
Nastawienia zegara zostaną stracone
gdy odłączysz przewód sieciowy lub
gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej.
Aby wyświetlić zegar gdy system jest
wyłączony
Naciśnij DISPLAY . Zegar jest
wyświetlany przez około 8 sekund.
Uwagi
Przy normalnym używaniu baterie powinny
wystarczyć na około sześć miesięcy.
Nie używaj starej baterii z nową, ani nie
używaj razem baterii różnych rodzajów.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez
dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć
uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z
baterii i korozji.
11PL
Podstawowe
operacje
Odtwarzanie płyty
CD/MP3
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij CD .
2 Włóż płytę.
Naciśnij   na urządzeniu i umieść
płytę w komorze płyty, stroną z
etykietą skierowaną do góry.
Aby zamknąć komorę płyty, naciśnij
ponownie   na urządzeniu.
Nie zamykaj komory płyty siłą,
naciskając palcami, ponieważ może to
uszkodzić urządzenie.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub CD  na
urządzeniu) .
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub VOL
+/ na urządzeniu) .
12PL
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę  (lub CD  na
w odtwarzaniu urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
 .
odtwarzanie
Wybrać folder
+/ .
na płycie MP3
Wybrać
/ .
ścieżkę lub
plik
Znaleźć
Naciśnij i przytrzymaj
określone
/  podczas
miejsce na
odtwarzania i zwolnij
ścieżce lub
przycisk w żądanym
pliku
momencie.
Wybrać
REPEAT 
odtwarzanie kilkakrotnie, aż pojawi
ciągłe
się „REP” lub „REP1”.
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 
gdy odtwarzacz jest zatrzymany. Można
wybrać normalne odtwarzanie („ *”
dla wszystkich plików MP3 w folderze
na płycie), odtwarzanie losowe („SHUF”
lub „
SHUF*”), lub odtwarzanie
programu („PGM”).
* Gdy odtwarzasz płytę CD-DA, odtwarzanie
(SHUF) wykonuje takie same operacje
jak normalne odtwarzanie (losowe).
Uwagi o odtwarzaniu ciągłym
Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są
odtwarzane w sposób ciągły do pięciu razy.
„REP1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub
plik są powtarzane dopóki nie zatrzymasz.
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
Uwagi o odtwarzaniu płyt
wielosesyjnych
Jeżeli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub
MP3), zostaje rozpoznana jako płyta
CD-DA (lub MP3) i inne sesje nie zostają
odtworzone.
Płyta o mieszanym formacie CD zostaje
rozpoznana jako płyta CD-DA (audio).
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND
.
2 Wybierz tryb strojenia.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING
MODE  aż pojawi się „AUTO”.
3 Nastaw na żądaną stację.
Naciśnij +/ (lub TUNE +/ na
urządzeniu) . Przeszukiwanie
zatrzyma się automatycznie, gdy
stacja zostanie nastrojona, po czym
pojawi się „TUNED” i „ST” (tylko dla
programów stereofonicznych).
Podstawowe operacje
Nie zapisuj innych rodzajów plików ani
niepotrzebnych folderów na płycie z plikami
MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 są
pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w
której zostały nagrane na płycie.
System może odtwarzać tylko pliki MP3,
które mają rozszerzenie „.MP3”.
Jeżeli na płycie są pliki, które mają
rozszerzenie pliku „.MP3”, ale które nie są
plikami MP3, urządzenie może wygenerować
szumy lub może działać wadliwie.
Maksymalna liczba:
folderów wynosi 255 (włączając folder
główny).
 plików MP3 wynosi 511.
 plików MP3 i folderów, które może
zawierać pojedyncza płyta wynosi 512.
 poziomów folderów (struktura drzewa
plików) wynosi 8.
Kompatybilność ze wszystkimi programami
do kodowania/zapisu MP3, urządzeniami
nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana.
Niekompatybilne płyty MP3 mogą
generować szumy lub przerywane audio lub
nie odtwarzać w ogóle.
Słuchanie radia
1 Wybierz „FM” lub „AM”.
Gdy nastawisz na stację, która nadaje
funkcje RDS, nazwa stacji pojawi
się na wyświetleniu (tylko model
europejski).
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub VOL
+/ na urządzeniu) .
Aby zatrzymać automatyczne
przeszukiwanie
Naciśnij  .
Ciąg dalszy

13PL
Strojenie stacji o słabym sygnale
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i
przeszukiwanie nie zatrzyma się, naciśnij
kilkakrotnie TUNING MODE , aż
znikną „AUTO” i „PRESET”, po czym
naciśnij kilkakrotnie +/ (lub TUNE
+/ na urządzeniu) , aby nastroić na
żądaną stację.
Redukcja szumów statycznych podczas
odbioru słabej stacji stereofonicznej
FM
Naciśnij kilkakrotnie FM MODE , aż
pojawi się „MONO”, aby wyłączyć odbiór
stereofoniczny.
Słuchanie muzyki z
urządzenia USB
Możesz podłączyć opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB) do portu
(USB)  na urządzeniu i słuchać
muzyki zapisanej na urządzeniu USB.
Zobacz „Odtwarzalne urządzenia USB”
(strona 29) i listę urządzeń USB, które
mogą zostać podłączone do tego systemu.
Formaty audio, które mogą być
odtwarzane przez ten system są
następujące: ATRAC/MP3*/WMA*/
AAC*
* Pliki objęte ochroną praw autorskich
(Digital Rights Management) nie mogą być
odtwarzane przez ten system.
Pliki ściągnięte z internetowych sklepów
muzycznych mogą nie być odtwarzane w
tym systemie.
14PL
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB .
2 Podłącz opcjonalne urządzenie
Urządzenie USB (Cyfrowy
odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej
USB)
Gdy konieczne jest połączenie przez
kabel USB, podłącz kabel USB
dostarczony z tym urządzeniem USB,
które będzie podłączone.
Szczegółowe informacje o sposobie
używania znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej z urządzeniem
USB, które będzie podłączone.
Gdy podłączone jest urządzenie USB,
wyświetlenie zmienia się następująco:
„READING”  „ATRAC AD1)” lub
„STORAGE DRIVE2)”
Podłączając cyfrowy odtwarzacz muzyki.
Podłączając nośnik pamięci masowej
USB. Etykieta woluminu zostaje następnie
wyświetlona, jeśli jest nagrana.
1)
2)
Uwaga
Zanim pojawi się „READING”, może
minąć około 10 sekund, zależnie od rodzaju
podłączonego urządzenia USB.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub USB  na
urządzeniu) .
Naciśnij VOLUME +/ (lub VOL
+/ na urządzeniu) .
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę w  (lub USB  na
odtwarzaniu
urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
 .
odtwarzanie
Wybrać folder
+/ .
Wybrać plik
/ .
Znaleźć punkt Naciśnij i przytrzymaj
w pliku
/  podczas
odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym
momencie.
Wybrać
REPEAT 
odtwarzanie
kilkakrotnie, aż pojawi
ciągłe
się „REP” lub „REP1”.
Odłączyć
Naciśnij i przytrzymaj
urządzenie USB  , aż pojawi się
„NO DEVICE”, po
czym odłącz urządzenie
USB.
Podstawowe operacje
USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik pamięci
masowej USB) do portu (USB)
, jak pokazano poniżej.
4 Wyreguluj głośność.
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE ,
gdy urządzenie USB jest zatrzymane.
Możesz wybrać normalne odtwarzanie
(„ ” dla wszystkich plików w folderze
na cyfrowym odtwarzaczu muzycznym),
losowe odtwarzanie („SHUF” lub
„
SHUF”) lub odtwarzanie programu
(„PGM”).
Uwagi o urządzeniu USB
Nie podłączaj systemu i urządzenia USB
przez koncentrator USB.
Ciąg dalszy

15PL
W wypadku niektórych podłączonych
urządzeń USB może wystąpić opóźnienie
między operacją i jej wykonaniem przez ten
system.
Ten system nie gwarantuje obsługiwania
wszystkich funkcji dostępnych na
podłączonym urządzeniu USB.
Kolejność odtwarzania na tym systemie
może być różna od kolejności odtwarzania na
podłączonym urządzeniu USB.
Zawsze naciśnij i przytrzymaj   i upewnij
się, że pojawiło się „NO DEVICE”, zanim
odłączysz urządzenie USB. Odłączenie
urządzenia USB gdy nie jest wyświetlane
„NO DEVICE”, może uszkodzić zawarte
w nim dane lub może uszkodzić samo
urządzenie USB.
Nie zapisuj innych rodzajów danych ani
niepotrzebnych folderów na urządzeniu USB,
na którym są pliki audio.
Foldery, które nie zawierają plików audio
zostaną pominięte.
Pliki są odtwarzane w kolejności, w której są
przesyłane do urządzenia USB.
Maksymalna liczba folderów i plików,
które mogą być umieszczone na jednym
urządzeniu USB jest następująca:
 Cyfrowy odtwarzacz muzyczny: 65 535
grup (maksymalnie 999 ścieżek w grupie)
 Nośnik pamięci masowej USB: 999 plików
Maksymalna liczba plików i folderów może
być różna, zależnie od struktury plików i
folderów.
W niniejszym systemie można słuchać
następujących formatów dźwięku:
 MP3: rozszerzenie nazwy pliku „.mp3”
 Pliki Windows Media Audio: rozszerzenie
nazwy pliku „.wma”
 AAC: rozszerzenie nazwy pliku „.m4a”
Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli nazwy
plików mają powyższe rozszerzenia, ale
sam plik różni się, system może odtwarzać
zakłócenia lub nie działać poprawnie.
Zgodność z każdym programem do
kodowania/zapisu, z każdym urządzeniem
nagrywającym i z każdym nośnikiem danych
nie może być gwarantowana. Niezgodne
urządzenie USB może wygenerować szumy
lub przerywane audio, może także w ogóle
nie odtwarzać.
16PL
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
1 Podłącz dodatkowy komponent
audio do gniazda AUDIO IN
 na urządzeniu, używając
analogowego kabla audio (brak
w wyposażeniu).
2 Zmniejsz głośność.
Naciśnij VOLUME  (lub VOL  na
urządzeniu) .
3 Wybierz funkcję AUDIO IN.
Naciśnij AUDIO IN  na
urządzeniu.
4 Zacznij odtwarzanie z
podłączonego komponentu.
5 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub VOL
+/ na urządzeniu) .
Zmiana wyświetlenia
Aby dodać efekt dźwiękowy
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetleniu1)
Sprawdzić czas,
gdy system jest
wyłączony
Aby
Generować
bardziej
dynamiczny
dźwięk
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Nastawić efekt
dźwiękowy
Naciśnij
DSGX  na
urządzeniu.
Naciśnij
DISPLAY 
kilkakrotnie gdy system
jest włączony.
DISPLAY  gdy
system jest wyłączony2).
Zegar jest wyświetlany
przez 8 sekund.
Na przykład możesz zobaczyć informacje
płyty CD/MP3 lub informacje urządzenia
USB, takie jak numer ścieżki lub pliku
lub nazwa folderu podczas normalnego
odtwarzania, albo całkowity czas
odtwarzania gdy odtwarzacz jest zatrzymany.
2)
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu
zapali się, gdy system będzie wyłączony.
1)
EQ  kilkakrotnie,
aby wybrać „BASS”
lub „TREBLE”, po
czym kilkakrotnie
naciśnij +/ , aby
wyregulować poziom.
Podstawowe operacje
Regulowanie dźwięku
Uwagi o informacjach na
wyświetlaczu
Znaki, których nie można wyświetlić pojawią
się jako „_”.
Poniższe informacje nie są wyświetlane:
 całkowity czas odtwarzania dla płyty CDDA, zależnie od trybu odtwarzania.
 całkowity czas odtwarzania i pozostały
czas odtwarzania dla płyt MP3 i
urządzenia USB.
Następujące informacje nie są prawidłowo
wyświetlane:
 nazwy folderów i plików, które nie są
zgodne ze standardem ISO9660 Level 1,
Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
Następujące informacje są wyświetlane:
 Informacje znaczników ID3 dla plików
MP3, gdy używane są znaczniki ID3
wersji 1 i wersji 2 (maksymalnie 62 znaki
dla płyty MP3).
 Informacje znacznika ID3 dla plików
„ATRAC”, gdy używane są znaczniki ID3
wersji 2.
17PL
Inne operacje
Tworzenie własnego
programu
(Odtwarzanie Programu)
1 Wybierz żądaną funkcję.
CD
Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD.
USB
Naciśnij USB  aby wybrać funkcję
USB.
2 Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
 gdy system jest zatrzymany,
aż pojawi się „PGM”.
3 Naciśnij kilkakrotnie /
, aż pojawi się żądana ścieżka
lub numer pliku.
Gdy programujesz pliki, naciskaj
kilkakrotnie
+/ , aby wybrać
żądany folder, po czym wybierz
żądany plik.
Przykład: Gdy programujesz ścieżki
na CD
Wybrany numer ścieżki
lub pliku
18PL
Całkowity czas
odtwarzania programu
(włączając wybraną
ścieżkę lub plik)
4 Naciśnij ENTER  aby dodać
ścieżkę lub plik do programu.
CD
„ . ” pojawi się, gdy całkowity
czas programu przekracza 100 minut
dla CD, lub gdy wybierzesz ścieżkę
CD, której numer jest równy lub
wyższy niż 21, lub gdy wybierzesz
plik MP3.
USB
Całkowity czas programu nie może
być wyświetlony, więc pojawi się
„ . ”.
5 Powtórz kroki od 3 do 4 aby
zaprogramować dodatkowe
ścieżki lub pliki, maksymalnie 25
ścieżek lub plików.
6 Aby odtworzyć swój program
złożony ze ścieżek lub plików,
naciśnij  .
Program pozostaje dostępny do
chwili, gdy otworzysz komorę płyty
lub odłączysz urządzenie USB.
Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij  .
Aby anulować odtwarzanie programu
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 
gdy system jest zatrzymany, aż zniknie
„PGM”.
Aby skasować ostatnią ścieżkę lub plik
w programie
Naciśnij CLEAR  gdy system jest
zatrzymany.
Programowanie stacji
radiowych
Możesz zaprogramować swoje ulubione
stacje radiowe i nastawiać je natychmiast,
wybierając odpowiedni przycisk pamięci.
Aby zaprogramować stacje, użyj
przycisków na pilocie.
„Słuchanie radia” (strona 13)).
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
zaprogramowaną stację
radiową, naciśnij kilkakrotnie
TUNING MODE  aż pojawi
się „PRESET”, po czym naciśnij
kilkakrotnie +/ , aby wybrać
żądany numer pamięci.
Inne operacje
1 Nastaw na żądaną stację (zobacz
6 Aby przywołać
Numer pamięci
3 Naciśnij kilkakrotnie +/  aby
wybrać żądany numer pamięci.
Jeżeli do wybranego numeru pamięci
jest już przypisana inna stacja,
zostanie ona zastąpiona przez nową
stację.
4 Naciśnij ENTER .
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby
zapisać inne stacje.
Możesz zaprogramować do 20
stacji FM i do 10 stacji AM.
Zaprogramowane stacje są
utrzymywane w pamięci przez około
pół dnia gdy odłączysz przewód
sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci
elektrycznej.
19PL
Używanie
programatorów
4 Nastaw czas rozpoczęcia
odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie /
 aby nastawić godzinę, po czym
naciśnij ENTER . Wskazanie minut
zacznie migać. Wykonaj powyższą
procedurę aby nastawić minuty.
System posiada dwie funkcje
programatora. Jeżeli użyjesz
Programatora Odtwarzania razem z
Programatorem Nocnym, Programator
Nocny będzie miał pierwszeństwo.
5 Wykonaj tę samą procedurę jak
Programator Nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja
ta działa nawet gdy zegar nie jest
nastawiony.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP .
Gdy wybierzesz „AUTO”, system
automatycznie wyłączy się gdy zatrzyma
się bieżąca płyta, lub po 100 minutach.
Programator Odtwarzania:
Możesz obudzić się przy dźwiękach CD,
radia lub opcjonalnego urządzenia USB,
o nastawionej godzinie.
Aby sterować Programatorem
Odtwarzania, użyj przycisków na pilocie.
Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Przygotuj źródło dźwięku, po czym
naciśnij VOLUME +/  aby
wyregulować głośność.
Aby zacząć od określonej ścieżki lub
pliku, stwórz swój własny program
(strona 18).
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
3 Naciśnij kilkakrotnie /
 aby wybrać „PLAY SET”, po
czym naciśnij ENTER .
Pojawi się „ON”, a wskazanie godziny
zacznie migać.
w kroku 4 aby nastawić czas
zatrzymania odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie / 
aż pojawi się żądane źródło dźwięku,
po czym naciśnij ENTER .
Wyświetlacz pokazuje nastawienia
programatora.
7 Naciśnij /  aby wyłączyć
system.
System włączy się 15 sekund przed
zaprogramowanym czasem. Jeżeli o
zaprogramowanej godzinie system
będzie włączony, Programator
Odtwarzania nie zacznie odtwarzania.
Aby ponownie uruchomić lub
sprawdzić programator
Naciśnij CLOCK/TIMER SELECT ,
naciśnij kilkakrotnie / , aż
pojawi się „PLAY SEL”, po czym naciśnij
ENTER .
Aby anulować programator
Powtórz tę samą procedurę, co powyżej,
aż pojawi się „TIMER OFF”, po czym
naciśnij ENTER .
Aby zmienić nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku 1.
Wskazówka
Nastawienie Programatora Odtwarzania
pozostaje tak długo, dopóki nie zostanie
ręcznie anulowane.
20PL
Inne
Usuwanie problemów
1 Upewnij się, że przewód sieciowy i
kable głośnikowe są prawidłowo i
solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście poniżej i
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast wyjmij z gniazdka
wtyczkę przewodu sieciowego i
sprawdź następujące pozycje.
Jeżeli system posiada przełącznik
napięcia, czy jest on nastawiony na
prawidłowe napięcie?
Czy używasz tylko dostarczonych w
zestawie głośników?
Czy nic nie zasłania otworów
wentylacyjnych na wierzchu lub z
tyłu systemu?
Gdy wskaźnik STANDBY 
przestanie migać, podłącz z
powrotem przewód sieciowy i włącz
system. Jeżeli problem nie znika,
skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Ogólne
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
Umieść głośniki tak symetrycznie, jak
to możliwe.
Podłącz tylko dostarczone w zestawie
głośniki.
Duży przydźwięk lub szumy.
Odsuń system od źródeł zakłóceń.
Pilot nie działa.
Usuń wszystkie przeszkody między
pilotem a czujnikiem pilota  na
urządzeniu, a także odsuń urządzenie
od światła jarzeniowego.
Skieruj pilota w stronę czujnika
systemu.
Umieść pilota bliżej systemu.
Odtwarzacz CD/MP3
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż
ponownie.
Umieść system w miejscu znajdującym
się z dala od wibracji (na przykład na
stabilnej podstawce).
Odsuń głośniki od systemu lub umieść
je na oddzielnych podstawkach. Przy
dużej głośności drgania głośników
mogą powodować przeskakiwanie
dźwięku.
Inne
podejmij wskazane środki zaradcze.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się
z najbliższym dealerem Sony.
Podłącz system do innego gniazdka
ściennego.
Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno)
na przewód sieciowy.
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszej ścieżki.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
, aż „PGM” i „SHUF” znikną, aby
wrócić do normalnego odtwarznia.
Zaczynanie odtwarzania zabiera
więcej czasu niż zwykle.
Następujące płyty potrzebują więcej
czasu, aby zacząć odtwarzanie.
płyta nagrana ze skomplikowaną
strukturą drzewa.
płyta nagrana w trybie
wielosesyjnym.
płyta, która nie została sfinalizowana
(płyta, do której mogą zostać dodane
dane).
płyta z wieloma folderami.
Ciąg dalszy

21PL
Urządzenie USB
Czy używasz obsługiwanego przez
ten system urządzenia USB?
Jeżeli podłączysz nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą pojawić
się następujące problemy. Zobacz
„Odtwarzalne urządzenia USB” (strona
29) i listę rodzajów urządzeń USB,
które są obsługiwane przez ten system.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez ten system.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Pojawi się „OVER CURRENT”.
Wykryty został problem z poziomem
prądu elektrycznego z portu
(USB)
. Wyłącz system i odłącz urządzenie
USB od portu
(USB) . Upewnij
się, że urządzenie USB działa
prawidłowo. Jeżeli wzór wyświetlenia
dalej pozostaje, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz system, po czym
podłącz z powrotem urządzenie
USB i sprawdź, czy wskaźnik USB
MEMORY świeci się.
Dźwięk jest zniekształcony.
W procesie kodowania plików użyto
niskiej prędkości bitów. Wyślij do
urządzenia USB pliki zakodowane z
większą prędkością bitów.
22PL
Występują szumy lub dźwięk
przeskakuje.
Wyłącz system, po czym podłącz z
powrotem urządzenie USB.
Dane muzyczne zawierają szumy.
Szumy mogły zostać wprowadzone
ze względu na stan komputera, gdy
tworzone były dane muzyczne. Utwórz
ponownie dane muzyczne.
Gdy używasz nośnika pamięci masowej
USB, skopiuj pliki na komputer,
sformatuj nośnik pamięci masowej
USB w formacie FAT16 lub FAT32,
po czym skopiuj pliki z powrotem na
nośnik pamięci masowej USB.*
Urządzenie USB nie może być
podłączone do portu
(USB) .
Urządzenie USB jest odwrotnie
podłączone. Podłącz urządzenie USB
we właściwym kierunku.
Nośnik pamięci masowej USB, który
był używany na innym sprzęcie, nie
działa.
Może został nagrany w
nieobsługiwanym formacie. W
takim wypadku najpierw podejmij
kroki ostrożności i skopiuj ważne
dane z nośnika pamięci masowej
USB na twardy dysk komputera.
Następnie sformatuj nośnik pamięci
masowej USB za pomocą systemu
plików FAT16 lub FAT32 i przenieś
skopiowane pliki audio z powrotem na
nośnik pamięci masowej USB.*
„READING” jest wyświetlane przez
długi czas.
Zakończenie odczytu urządzenia USB
może potrwać dłuższą chwilę, gdy
urządzenie zawiera dużo folderów lub
plików. W związku z tym zalecamy
przestrzeganie następujących reguł.
Całkowita liczba folderów na
urządzeniu USB: 100 lub mniej
Całkowita liczba plików na folder:
100 lub mniej
Błędne wyświetlenie
Ponownie wyślij dane muzyczne
do urządzenia USB, ponieważ dane
zapisane na urządzeniu USB mogły
zostać uszkodzone.
Odtwarzanie nie zaczyna się.
Wyłącz system, po czym podłącz z
powrotem urządzenie USB.
Podłącz urządzenie USB, które ten
system może odtwarzać.
Naciśnij  (lub USB 
na urządzeniu) , aby zacząć
odtwarzanie.
Podłącz dostępną w handlu antenę
zewnętrzną.
Jeżeli dostarczona antena AM
odłączyła się od plastikowego stojaka,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Wyłącz urządzenia elektryczne
znajdujące się w pobliżu.
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszej ścieżki.
Nastaw tryb odtwarzania na normalny
tryb odtwarzania.
Aby zmienić interwał strojenia AM
* Ten system obsługuje FAT16 i FAT32, ale
niektóre nośniki pamięci masowej USB
mogą nie obsługiwać tych wszystkich
FAT. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi każdego nośnika
pamięci masowej USB, lub skontaktuj się z
producentem.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie
można odbierać stacji. („TUNED” lub
„ST” miga na wyświetlaczu.)
Podłącz prawidłowo antenę.
Znajdź miejsce i kierunek
zapewniające dobry odbiór, po czym
ponownie ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od
kabli głośnikowych, przewodu
sieciowego i kabla USB, aby uniknąć
przechwytywania szumów.
Inne
Pliki nie mogą zostać odtworzone.
Nośniki pamięci masowej USB
sformatowane za pomocą systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32
nie są obsługiwane.*
Jeżeli używasz nośnika pamięci
masowej USB z partycjami, tylko
pliki pierwszej partycji mogą być
odtwarzane.
Pliki zakodowane lub chronione
hasłem itp. nie mogą być odtwarzane.
Interwał strojenia AM jest fabrycznie
nastawiony na 9 kHz (lub 10 kHz dla
niektórych obszarów; ta funkcja nie jest
dostępna dla modelu europejskiego).
Do zmiany interwału strojenia AM służą
przyciski na urządzeniu.
1 Nastrój dowolną stację AM, po czym
wyłącz system.
2 Naciskając TUNER/BAND , naciśnij
/ .
Wszystkie zaprogramowane stacje AM
zostają skasowane. Aby zresetować
interwał do nastawienia fabrycznego,
powtórz tę procedurę.
Aby poprawić odbiór tunera
Wyłącz odtwarzacz CD używając funkcji
zarządzania energią CD. Energia CD jest
domyślnie włączona.
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION ,
aby wybrać funkcję CD, po czym
wyłącz system.
2 Gdy „STANDBY” przestanie migać,
naciśnij /  na urządzeniu,
jednocześnie naciskając /CANCEL
 na urządzeniu.
Pojawi się „CD POWER OFF”.
Gdy energia odtwarzacza CD jest
wyłączona, czas dostępu do płyty
wydłuża się. Aby włączyć energię
odtwarzacza CD, powtórz tę
procedurę, aż pojawi się „CD POWER
ON”.
Ciąg dalszy

23PL
Aby zresetować system do nastawień
fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa
prawidłowo, przywróć system do
nastawień fabrycznych.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby
zresetować system do domyślnych
nastawień fabrycznych.
1 Odłącz i podłącz z powrotem
przewód sieciowy, po czym włącz
system.
2 Naciśnij jednocześnie
,
/CANCEL  i / .
Wszystkie nastawienia skonfigurowane
przez użytkownika, takie jak
zaprogramowane stacje radiowe,
programator i zegar zostaną usunięte.
24PL
Komunikaty
Odtwarzacz CD/MP3, Tuner
CD OVER: Płyta doszła do końca w
trakcie naciskania   podczas
odtwarzania lub pauzy.
COMPLETE: Zaprogramowana operacja
zakończyła się normalnie.
INVALID: Naciśnięty został
nieprawidłowy przycisk.
LOCKED: Nie otwiera się komora płyty.
Skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
NO DISC: W systemie nie ma płyty lub
włożona została płyta, która nie może
być odtworzona.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane
ścieżki lub pliki zostały skasowane.
PUSH SELECT: Podczas pracy
programatora próbowano nastawić
zegar lub programator.
PUSH STOP: Naciśnięte zostało PLAY
MODE  podczas odtwarzania.
READING: System czyta informacje płyty.
Niektóre przyciski nie są dostępne.
SET CLOCK: Próbowano wybrać
programator przy braku nastawienia
zegara.
SET TIMER: Próbowano wybrać
programator przy braku nastawienia
Programatora Odtwarzania.
STEP FULL: Próbowano zaprogramować
więcej niż 26 ścieżek lub plików
(kroków).
TIME NG: Nastawiony czas rozpoczęcia
i zakończenia pracy Programatora
Odtwarzania są takie same.
Urządzenie USB
Przykłady wyświetlenia
Wyświetlenie oznacza
2 (dwa)
5 (pięć)
6 (sześć)
8 (osiem)
0 (zero)
A
B
D
Inne
ATRAC AD: Podłączone jest urządzenie
ATRAC audio (ATRAC Audio Device).
ERROR: Urządzenie USB nie mogło
być rozpoznane lub podłączone jest
nieznane urządzenie.
INVALID: Wykonana została nieważna
lub aktualnie zabroniona operacja.
NO DEVICE: Brak jest podłączonego
urządzenia USB lub podłączone
urządzenie USB zostało zatrzymane.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane
ścieżki lub pliki zostały skasowane.
NO TRACK: W systemie brak plików
nadających się do odtwarzania.
NOT SUPPORTED: Podłączone jest
nieobsługiwane urządzenie USB.
PLEASE WAIT: System przygotowuje się
do użycia urządzenia USB.
READING: System rozpoznaje urządzenie
USB.
REMOVED: Urządzenie USB zostało
odłączone.
STEP FULL: Próbowano zaprogramować
więcej niż 26 ścieżek lub plików
(kroków).
STORAGE DRIVE: Podłączony jest
nośnik pamięci masowej USB.
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
25PL
Zalecenia
eksploatacyjne
Płyty, które ten system MOŻE
odtwarzać
Audio CD
CD-R/CD-RW (pliki danych audio/
MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE
odtwarzać
CD-ROM
CD-R/CD-RW inne niż nagrane
w formacie muzycznej CD lub
w formacie MP3 zgodnym z
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet lub
wielosesyjnym
CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wieloseryjnym, nie zakończone
„zamknięciem sesji”
CD-R/CD-RW o niskiej jakości
nagrywania, porysowane lub brudne
CD-R/CD-RW, lub CD-R/CD-RW
nagrane na niekompatybilnym
urządzeniu nagrywającym
CD-R/CD-RW, które zostały
nieprawidłowo sfinalizowane
Płyty zawierające pliki inne niż pliki
MPEG 1 Audio Layer-3 (pliki MP3)
Płyty o niestandardowych kształtach
(na przykład serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z
przyklejonym papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane,
z przyklejoną nalepką, wokół której są
pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi
tuszem, który klei się w dotyku
26PL
Uwagi o płytach
Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę
ściereczką, w kierunku od środka ku
brzegom.
Nie czyść płyt rozpuszczalnikami,
takimi jak rozcieńczalnik benzynowy,
ani dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi lub aerozolami
antystatycznymi, przeznaczonymi dla
winylowych płyt długogrających.
Nie kładź płyt w miejscach
nasłonecznionych, w pobliżu źródeł
ciepła takich jak przewody grzejne,
a także nie zostawiaj w samochodzie
zaparkowanym na słońcu.
O bezpieczeństwie
Jeżeli system nie będzie używany przez
dłuższy czas, odłącz zupełnie przewód
sieciowy od gniazdka ściennego (od
sieci). Gdy odłączasz urządzenie od
sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy
nie ciągnij za sam przewód.
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną
się do środka systemu, odłącz system
od sieci i przed ponownym użyciem
zwróć się o sprawdzenie systemu do
autoryzowanego personelu.
Przewód sieciowy może być
wymieniony tylko w autoryzowanym
serwisie.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji
przechylonej, ani w miejscach
bardzo gorących, zimnych,
zakurzonych, brudnych, wilgotnych,
nieposiadających dostatecznej
wentylacji, poddawanych wibracjom,
nasłonecznionych lub silnie
naświetlonych.
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub
głośniki na powierzchniach pokrytych
specjalnymi środkami (na przykład
woskiem, olejem, pastą), ponieważ
może dojść do wystąpienia plam lub
odbarwienia.
Jeżeli system zostaje przeniesiony
bezpośrednio z zimnego miejsca w
ciepłe, lub jeżeli zostaje umieszczony
w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć
może się skroplić na soczewce
wewnątrz odtwarzacza CD, powodując
nieprawidłowe działanie systemu. W
takiej sytuacji wyjmij płytę i zostaw
system włączony przez około godzinę,
aby wilgoć wyparowała.
O systemie głośników
Ten zespół głośników nie jest
magnetycznie ekranowany, więc obraz na
pobliskich odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej
sytuacji wyłącz TV, poczekaj od 15 do
30 minut i włącz z powrotem. Jeżeli nie
przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z
dala od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką
lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania
ani rozpuszczalników takich jak
rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Model kanadyjski:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
18 + 18 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 25 + 25 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Model europejski:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
18 + 18 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 25 + 25 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia):
38 + 38 W (6 omów przy 1 kHz, 10%
całk. znieksz. harm.)
Inne modele:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
18 + 18 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 25 + 25 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia:
AUDIO IN (gniazdo stereo mini):
napięcie 250 mV, impedancja
47 kiloomów
Port
(USB): Rodzaj A,
maksymalny prąd 500 mA
Wyjścia:
PHONES (gniazdo stereo mini):
dopuszczalne słuchawki 8 omów lub
więcej
SPEAKER: akceptuje impedancję od
6 do 16 omów
Inne
O nagrzewaniu się
Rozgrzanie się urządzenia podczas
operacji jest normalne i nie jest
powodem do niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób
ciągły z dużą głośnością, nie dotykaj
obudowy, ponieważ może być gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
Dane techniczne
Sekcja USB
Obsługiwana prędkość bitów
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Ciąg dalszy

27PL
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i
cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość mierzona z odległości
200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 90 dB
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy
FM/AM
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia
Model kanadyjski:
87,5  108,0 MHz (odstęp 100 kHz)
Inne modele:
87,5  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Antena: Antena przewodowa FM
Złącza anteny: 75 omów nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia
Model kanadyjski:
530  1 710 kHz (interwał strojenia
10 kHz)
531  1 710 kHz (interwał strojenia
9 kHz)
Model europejski:
531  1 602 kHz (interwał strojenia
9 kHz)
Inne modele:
530  1 710 kHz (interwał strojenia
10 kHz)
531  1 602 kHz (interwał strojenia
9 kHz)
Antena: Antena pętlowa AM, złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 450 kHz
28PL
Głośnik
System głośników: Pełnozakresowy, 10 cm,
typ stożkowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.): Około 140 ×
245 × 210 mm
Masa: Około 1,9 kg netto na głośnik
Ogólne
Zasilanie
Model kanadyjski: 120 V prądu
zmiennego, 60 Hz
Model europejski: 230 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Model australijski: 230  240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Model koreański: 220 V prądu
zmiennego, 60 Hz
Model tajwański: 120 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Inne modele: 120 V, 220 V, 230 
240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz,
Nastawiane przełącznikiem napięcia
Pobór mocy: 65 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (bez głośników):
Około 200 × 132 × 298 mm
Masa (bez głośników): 3,7 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania (1), Baterie R6 (rozmiar AA)
(2), Antena pętlowa AM (1), Antena
przewodowa FM (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą się
zmienić bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie
czuwania: 0,5 W
W niektórych płytkach
obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe
środki zmniejszające
palność.
W obudowach używane
są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
Odtwarzalne
urządzenia USB
Możesz odtwarzać następujące
urządzenia USB Sony na tym systemie.
Inne urządzenia USB nie mogą być
odtwarzane przez ten system.
Zweryfikowany cyfrowy odtwarzacz
muzyczny Sony (stan na styczeń 2007)
®
Nazwa modelu
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Nazwa
Nazwa modelu
produktu
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Inne
Nazwa
produktu
Walkman
Zweryfikowane nośniki pamięci
masowej USB Sony (stan na styczeń
2007)
Sprawdź na poniższych stronach
internetowych najnowsze informacje o
zgodnych urządzeniach.
Dla klientów w USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Dla klientów w Kanadzie:
Angielski <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francuski <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Dla Klientów w Europie:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Dla Klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Dla Klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Uwagi
Nie używaj urządzeń USB innych niż te
urządzenia USB. Działanie modeli nie
podanych tutaj nie jest gwarantowane.
Działanie nie zawsze może być
zagwarantowane, nawet przy użyciu tych
urządzeń USB.
 Niektóre z tych urządzeń USB mogą nie być
dostępne w handlu na niektórych obszarach.
Ciąg dalszy

29PL
Uwagi dotyczące odtwarzacza
Walkman
Odtwarzanie audio Linear PCM na tym
systemie nie jest możliwe.
Odtwarzanie audio w formacie ATRAC
Advanced Lossless na tym systemie nie jest
możliwe.
Odtwarzanie na tym systemie muzyki
nagranej bezpośrednio na odtwarzacz
Walkman bez użycia komputera, nie jest
możliwe.
Printed in China
Download PDF

advertising