Sony | CMT-HX5BT | Sony CMT-HX5BT Bruksanvisning

3-095-518-92(1)
Micro HI-FI
Component System
Bruksanvisning______________________________ SE
Instrukcja obsługi____________________________ PL
CMT-HX5BT
© 2007 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte den här apparaten
för regn eller fukt för att
undvika risk för brand eller
elstötar.
Se till att inte anläggningens
ventilationshål täcks för av tidningar,
borddukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan medföra risk för brand.
Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom
det kan leda till brand eller elstötar.
Anslut anläggningen till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om anläggningen skulle bete
sig på något onormalt sätt så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett slutet
utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti
ett skåp.
Utsätt inte batteriet för hög värme t.ex.
på grund av direkt solljus, öppen eld eller
liknande.
Utom för kunder i USA och Canada
Denna apparat är klassificerad som en
laserapparat av KLASS1. Denna markering
sitter på baksidan.
SE
Att observera för kunder i länder
där EU-direktiv gäller
Enligt EU-direktivet om säkerhet, EMC
och R&TTE är denna produkt tillverkad av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan.
Auktoriserad representant är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella service- och garantifrågor
hänvisar vi till adresserna i de separata
service- och garantidokumenten.
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Denna radioutrustning får ej användas
inom en radie på 20 km från centrum av
Ny Ålesund på Svalbard i Norge.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med
DVD-inspelning på en sida och digital
ljudinspelning på andra sidan. Eftersom
sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det
dock hända att den inte går att spela i den
här brännaren.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats
för uppspelning av skivor som följer
standarden Compact Disc (CD). Nyligen
har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk
på att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan
spelas upp av den här produkten.
Ordet ”Bluetooth” och motsvarande
logotyper tillhör Bluetooth SIG,
Inc. och används på licens av Sony
Corporation. Övriga varumärken
och produktnamn tillhör respektive
rättighetsinnehavare.
”WALKMAN” och ”WALKMAN”märket är registrerade varumärken för
Sony Corporation.
MICROVAULT är ett varumärke för
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och
motsvarande logotyper är varumärken
för Sony Corporation.
Amerikanska patent och patent i andra
licenser är licensierade från Dolby
Laboratories.
Teknologi och patent för ljudkodning
enligt MPEG Layer-3 används på licens
från Fraunhofer IIS och Thomson.
SE
SE
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller........... 5
Informationen som visas på
displayen.................................................. 9
Allra först
Säker anslutning av
anläggningen.......................................10
Ställa klockan.......................................12
Grundläggande
användningssätt
Spela en CD/MP3-skiva.....................13
Lyssna på radio....................................14
Hur man använder Bluetoothfunktionen.............................................15
Lyssna på musik från en USBapparat...................................................21
Användning av extra
ljudkomponenter................................24
Justering av ljudet..............................24
Ändring av vad som visas på
displayen................................................25
Andra manövrer
Gör ditt eget program
(Programmerad spelning)................26
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet................................27
Hur man använder timrarna...........28
SE
Övrigt
Felsökning.............................................30
Meddelanden.......................................34
Försiktighetsåtgärder........................35
Tekniska data........................................37
Bluetooth trådlös
nätverksteknik......................................38
USB-enheter och Bluetooth-enheter
som går att använda..........................40
I den här bruksanvisningen beskrivs huvudsakligen hur man styr anläggningen med
hjälp av knapparna på fjärrkontrollen, men samma manövrer går även att utföra med
knapparna på själva anläggningen med samma eller motsvarande namn.
Huvudenheten (HCD-HX5/CD-spelare och receiver)
Frontpanelen
Guide till delar och kontroller
Guide till delar och kontroller
Ovanpanelen
Forts.

SE
Fjärrkontrollen (RM-SCU35)

Fjärrkontrollsensor (sidan 30)

BLUETOOTH OPR-knapp (sidan
18, 19, 20, 21)
Tryck för att göra koppla ihop, koppla
loss eller para ihop anläggningen med en
Bluetooth-enhet.

Anläggningen: VOLUME-kontroll
(sidan 13, 14, 18, 21, 22, 24)
Fjärrkontrollen:
VOLUME +/-knappar (sidan 13,
14, 18, 21, 22, 24)
Vrid respektive tryck för att justera
volymen.

AUDIO IN-ingång (sidan 24)

/-knapp (strömbrytare)
(sidan 12, 28, 33, 34)
Tryck för att slå på anläggningen.

STANDBY-indikator (sidan 25, 30)

PHONES-ingång
För inkoppling av ett par hörlurar.

Lyser när anläggningen är avstängd.
 (öppna/stäng)-knapp (sidan
13)

Tryck för att öppna eller stänga
skivfacket.
BLUETOOTH-indikator (sidan 19,
20, 21)
Lyser när Bluetooth-funktionen är
aktiverad.
SE
För anslutning av en extra
ljudkomponent.

(USB)-port (sidan 22, 40)
För anslutning till en separat USBapparat (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium).

Tryck för att gå över till Bluetooth-läget.
Tryck för att starta eller pausa
musikspelningen på Bluetooth-enheten
(en Bluetooth-mobiltelefon e.d).
Anläggningen: USB 
(spelning/paus)-knapp (sidan 22)
Tryck för att gå över till USB-läget.
Tryck för att starta eller pausa
uppspelningen på en separat USBapparat (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium).
Fjärrkontrollen: USB-knapp (sidan
22)
Tryck för att gå över till USB-läget.
Anläggningen: CD 
(spelning/paus)-knapp (sidan 13)
Tryck för att gå över till CD-läget.
Tryck för att starta eller pausa
uppspelningen av en skiva.
Fjärrkontrollen: CD-knapp (sidan
13)
Tryck för att gå över till CD-läget.
Fjärrkontrollen: (spelning)knapp,  (paus)-knapp
Tryck för att starta eller pausa spelningen.
TUNER/BAND-knapp (sidan 14)
Tryck för att gå över till radioläget. Tryck
för att välja FM- eller AM-bandet.
Anläggningen: AUDIO IN-knapp
(sidan 24)
Fjärrkontrollen: FUNCTIONknapp (sidan 19, 20)
Tryck för att välja funktionsläge.

Anläggningen: /CANCEL
(stopp/ångra)-knapp (sidan 13,
14, 17, 18, 20, 22)
Fjärrkontrollen:  (stopp)-knapp
(sidan 13, 14, 17, 18, 20, 22)
Tryck för att avbryta spelningen.
Tryck för att avbryta sökningen.

SEARCH-knapp (sidan 13, 22)
Guide till delar och kontroller
Uppspelningsknappar och
funktionsknappar
Anläggningen: BLUETOOTH 
(spelning/paus)-knapp (sidan 16,
17, 18)
Tryck för att gå över till eller lämna
sökläget.

ENTER-knapp (sidan 12, 26, 27,
28)
Tryck för att mata in inställningarna.

/ (hopp bakåt/framåt)knappar (sidan 13, 17, 18, 22, 26)
Tryck för att välja spår eller fil.
Anläggningen: TUNE +/
(stationsinställning)-knappar
(sidan 14)
Fjärrkontrollen: +/
(stationsinställning)-knappar
(sidan 14, 27)
Tryck för att ställa in önskad station.
+/ (välj mapp)-knappar
(sidan 13, 22, 26)
Tryck för att välja mapp.
Tryck för att gå över till AUDIO IN-läget.
Forts.

SE
/ (snabbspolning framåt/
bakåt)-knappar (sidan 13, 17, 18,
22)
Tryck för att hitta ett visst ställe i ett spår
eller en fil.

PLAY MODE/TUNING MODEknapp (sidan 13, 14, 23, 26, 27)
Tryck för att välja spelsätt för en CD,
MP3-skiva eller separat USB-apparat
(en digital musikspelare eller ett USBlagringsmedium).
Tryck för att välja stationsinställningssätt.

Ljudknappar (sidan 24)
Anläggningen: DSGX-knapp
Fjärrkontrollen: EQ-knapp
Tryck för att välja ljudeffekt.

DISPLAY-knapp (sidan 18, 25)
Tryck för att ändra vilken information
som ska visas på displayen.

CLOCK/TIMER SELECT-knapp
(sidan 28)
CLOCK/TIMER SET-knapp (sidan
12, 28)
Tryck för att ställa klockan och ställa in
väckningstimern.

REPEAT/FM MODE-knapp (sidan
13, 15, 22)
Tryck för att spela en hel skiva, ett
enstaka spår eller en enstaka fil
upprepade gånger.
Tryck för att välja mottagningsläge för
FM (mono eller stereo).
SE

Lock till batterifacket (sidan 11)

CLEAR-knapp (sidan 17, 20, 26)
Tryck för att radera ett förprogrammerat
spår eller en förprogrammerad fil.
Tryck för att radera
ihopparningsregistreringsinformationen
för Bluetooth-enheten.

TUNER MEMORY-knapp (sidan
27)
Tryck för att lagra en radiostation i
snabbvalsminnet.

SLEEP-knapp (sidan 28)
Tryck för att ställa in insomningstimern.


Spelning/paus
Ljudformat


DSGX (sidan 24)
Spelsätt (sidan 13, 23)


Mottagningsläge (sidan 14)
Radiomottagning (sidan 14)
Timer (sidan 28)

USB MEMORY
Textinformation
Lyser när en separat USB-apparat är
ansluten.
Guide till delar och kontroller
Informationen som visas på displayen

SE
Allra först
Säker anslutning av anläggningen
Vägguttag
Höger högtalare
Vänster högtalare
 FM-trådantenn (Dra ut tråden horisontellt.)
 Den vita sidan för Nordamerika-modellen
 Den bruna sidan för övriga områden
 AM-ramantenn
eller
 Strömförsörjning
Om din modell är försedd med en
spänningsomkopplare (VOLTAGE
SELECTOR) så ställ in den på den lokala
nätspänningen.
Sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
Om stickkontakten inte passar i
vägguttaget så ta av den medföljande
kontaktadaptern (gäller endast modeller
som levereras med en kontaktadapter).
 Högtalare
10SE
 Antenner
För att använda fjärrkontrollen
Skjut av locket till batterifacket 
och sätt i de två medföljande R6batterierna (storlek AA) med -sidan
först och vända på det sätt som visas i
nedanstående figur.
Innan du bär omkring anläggningen
Allra först
Hitta ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bra, och sätt upp
antennen där.
Håll undan antennerna från
högtalarkablarna, nätkabeln och USBkabeln för att undvika störningar.
1 Om en skiva är ilagd så ta ut den för
att skydda CD-mekanismen.
2 Tryck på CD  för att gå över till CDläget.
3 Håll SEARCH  på anläggningen
intryckt och tryck på   på
anläggningen tills ”STANDBY” tänds
på displayen.
4 Vänta tills ”LOCK” tänds på displayen
och dra sedan ut stickkontakten ur
vägguttaget.
Anmärkningar
Vid normal användning räcker batterierna i
ungefär ett halvår.
Blanda inte gamla och nya batterier, eller
olika sorters batterier.
Om fjärrkontrollen inte ska användas på
länge så ta ut batterierna för att undvika
skador på grund av batteriläckage eller rost.
Högtalardynor
Sätt fast de medföljande högtalardynorna
på undersidan av högtalarna för att
förhindra att de glider.
11SE
Ställa klockan
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att ställa klockan.
1 Tryck på /  för att slå på
anläggningen.
2 Tryck på CLOCK/TIMER SET .
Om det nuvarande läget visas på
displayen, så tryck upprepade
gånger på /  för att välja
”CLOCK SET?” och tryck sedan på
ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på
/  för att ställa in
timsiffrorna, och tryck sedan på
ENTER .
4 Gör på samma sätt för att ställa
in minuttalet.
Klockinställningen försvinner
om man drar ut stickkontakten
ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
För att se klockan på displayen när
anläggningen är avstängd
Tryck på DISPLAY . Klockan visas i
ungefär 8 sekunder.
12SE
Grundläggande
användningssätt
Tryck på CD .
2 Lägg i en skiva.
Tryck på   på anläggningen och
lägg i en skiva med etikettsidan vänd
uppåt i skivfacket.
Stäng skivfacket genom att trycka på
  på anläggningen igen.
Tryck aldrig in skivfacket med
fingrarna, eftersom det kan leda till
skador på anläggningen.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på  (eller på CD  på
anläggningen) .
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller
vrid på VOLUME-kontrollen på
anläggningen) .
För att
Tryck på
Pausa
 (eller CD  på
uppspelningen anläggningen) . Tryck
en gång till på knappen
för att återuppta
spelningen.
Stoppa
 .
uppspelningen
Välja mapp på
+/ .
en MP3-skiva
Välja ett spår / .
eller en fil
Välja mapp
SEARCH . Tryck på
och fil på en /  för att
MP3-skiva
välja önskad mapp och
medan mapp- tryck sedan på ENTER
och filnamnen . Tryck på /
 för att välja önskad
visas på
displayen
fil och tryck sedan på
ENTER .
Hitta ett visst Håll / 
ställe i ett spår intryckt under
eller en fil
uppspelningens gång
och släpp sedan
knappen på önskat
ställe.
Välja upprepad REPEAT  på
spelning
fjärrkontrollen
upprepade gånger tills
”REP” eller ”REP1”
tänds på displayen.
Grundläggande användningssätt
Spela en CD/MP3-skiva
1 Gå över till CD-läget.
Andra manövrer
För att byta spelsätt
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
 medan CD-spelaren är i stoppläge.
Det går att välja mellan vanlig spelning
(” *” för alla MP3-filer i mappen på
skivan), slumpspelning (”SHUF” eller
”
SHUF*”), eller programmerad
spelning (”PGM”).
* För CD-DA-skivor fungerar
(SHUF)spelning på samma sätt som vanlig spelning
respektive slumpspelning.
Forts.

13SE
Att observera angående upprepad
spelning
Alla spår eller filer på skivan upprepas upp
till 5 gånger.
”REP1” betyder att det nuvarande spåret eller
den nuvarande filen upprepas ända tills man
stänger av upprepningen igen.
Att observera när man spelar MP3skivor
Spara inte andra sorters filer eller onödiga
mappar på en skiva som innehåller MP3-filer.
Mappar som inte innehåller några MP3-filer
hoppas över.
MP3-filerna spelas upp i den ordning de är
inspelade på skivan.
Den här anläggningen kan bara spela MP3filer med filtilägget ”.MP3”.
Om det finns filer på skivan som har
filtillägget ”.MP3” men som faktiskt inte är
några MP3-filer, kan det hända att det matas
ut störningar i högtalarna eller att det blir fel
på anläggningen.
Maximalt antal:
 mappar är 255 (inklusive rotmappen).
 MP3-filer är 511.
 MP3-filer och mappar sammanlagt per
skiva är 512.
 mappnivåer (för filernas trädstruktur) är
8.
Vi kan inte garantera att denna anläggning är
kompatibel med alla sorters MP3-kodnings/
skrivningsmjukvara, inspelningsapparater
och inspelningsmedia. Om man försöker
spela en inkompatibel MP3-skiva kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.
Att observera när man spelar
multisession-skivor
Om skivan börjar med en CD-DA-session
(eller en MP3-session) uppfattas den som en
CD-DA-skiva (respektive MP3-skiva) och de
övriga sessionerna spelas inte.
Skivor med blandat CD-format uppfattas
som CD-DA-skivor (ljudskivor).
14SE
Lyssna på radio
1 Välj ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNER/
BAND .
2 Välj stationsinställningssätt.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE  tills ”AUTO” tänds på
displayen.
3 Ställ in önskad station.
Tryck på +/ (eller på TUNE +/
på anläggningen) . Avsökningen
avbryts automatiskt när en station
har ställts in, och ”TUNED” och ”ST”
(endast för stereoprogram) tänds på
displayen.
Om den inställda stationen erbjuder
RDS-tjänster visas stationsnamnet
på displayen (gäller endast Europamodellen).
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller
vrid på VOLUME-kontrollen på
anläggningen) .
För att avbryta den automatiska
avsökningen
Tryck på  .
För att ställa in en station med svag
signal
Om det brusar när du lyssnar på en
svag FM-station som sänder i stereo
Tryck upprepade gånger på FM MODE
 tills ”MONO” tänds på displayen för
att stänga av stereomottagningen.
Hur man använder
Bluetooth-funktionen
Den här anläggning har stöd för
profilerna A2DP och AVRCP för
Bluetooth. Se ”Bluetooth trådlös
nätverksteknik” (sidan 38) för
närmare detaljer om Bluetooth trådlös
nätverksteknik.
Se nedanstående webbplatser för den
senaste informationen om kompatibla
apparater.
För kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
För kunder i Canada:
engelska <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
franska <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
För kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Forts.

Grundläggande användningssätt
Om ”TUNED” inte tänds på displayen
och avsökningen inte avbryts så
tryck upprepade gånger på TUNING
MODE  tills ”AUTO” och ”PRESET”
släcks, och tryck sedan upprepade
gånger på +/ (eller på TUNE +/ på
anläggningen)  för att ställa in önskad
station.
15SE
Lyssna på musik i en
Bluetooth-mobiltelefon eller
Bluetooth-enhet
Du kan lyssna på musik från din
Bluetooth-mobiltelefon eller Bluetoothenhet via trådlös anslutning.
Para ihop den här anläggningen med
en Bluetooth-enhet
Ihopparning är en process för att
registrera Bluetooth-enheter hos
varandra i förväg. Använd nedanstående
procedur för att para ihop anläggningen
med din Bluetooth-enhet. När väl
ihopparningen en gång har utförs
behöver man inte göra om den fler
gånger. Om ihopparningen redan är
klar så gå vidare till ”Spela musik på en
Bluetooth-enhet” (sidan 17).
1 Placera Bluetooth-enheten
som ska anslutas till
anläggningen inom 1 meter från
anläggningen.
2 Gå över till Bluetooth-läget.
Tryck på BLUETOOTH   på
anläggningen.
3 Utför ihopparningen med hjälp
Följ nedanstående procedur för att lyssna
på musik från Bluetooth-enheter via den
här anläggningen.
Para ihop den här anläggningen med
en Bluetooth-enhet

Anslut till registrerade enheter

Spela musik på en Bluetooth-enhet
Se även brukanvisningen som medföljde
din Bluetooth-enhet angående hur man
använder den Bluetooth-enheten.
16SE
av knapparna på Bluetoothenheten.
Se bruksanvisningen till Bluetoothenheten för närmare detaljer om hur
man gör på Bluetooth-enheten.
Medan Bluetooth-enheten söker efter
den här anläggningen kan det hända
att en lista över upptäckta enheter
visas på Bluetooth-enhetens display,
beroende på Bluetooth-enhetens typ.
Den här anläggningen visas som
”CMT-HX5BT”.
När anslutningen till anläggningen
har upprättats så välj ljudprofil
(A2DP, AVRCP) på Bluetoothenheten. Om Bluetooth-enheten
saknar stöd för profilen AVRCP går
det inte att utföra uppspelning eller
andra manövrer från anläggningen
(sidan 17).
4 Mata in lösenordet.
Beroende på Bluetooth-enhetens
typ kan det hända att det krävs ett
lösenord.
När ”PIN?” och en nedräkning visas
på displayen matar du in lösenordet
på anläggningen på följande sätt:
För att avbryta inmatningen av
lösenordet mitt i
Tryck på  .
Anmärkningar
”Lösenord” kan heta ”Kodnyckel”, ”PIN-kod”,
”PIN-nummer” mm beroende på enheten.
Den här anläggningen kan bara hantera
lösenord som består av upp till 4 siffror.
Anläggningens beredskapsläge för
ihopparning stängs av efter ca. 30 sekunder.
Om ihopparningen misslyckas så gör om
proceduren från och med steg 1.
Medan den här anläggningen är ansluten till
en Bluetooth-enhet går den inte att upptäcka
från eller ansluta till en annan Bluetoothenhet.
1 Tryck på BLUETOOTH   på
anläggningen.
Om anläggningen är ansluten till
en Bluetooth-enhet (när Bluetoothenhetens namn eller annan
information visas på anläggningens
display) så tryck in BLUETOOTH
OPR  på anläggningen och håll
knappen intryckt i ungefär 2 sekunder
för att ställa anläggningen i Bluetoothberedskapsläge.
2 Tryck på CLEAR .
”Delete?” tänds på displayen.
3 Tryck på ENTER .
”Complete!” tänds på displayen och all
ihopparningsinformation raderas.
Anmärkning
För att kunna ansluta en Bluetooth-enhet igen
efter att ha utfört denna manöver måste man
mata in lösenordet igen.
Grundläggande användningssätt
Tryck på / och / på
fjärrkontrollen (eller på
+/ och
/  på anläggningen)
 för att mata in samma lösenord
som är inmatat på Bluetooth-enheten,
och tryck sedan på ENTER .
När väl ihopparningen är klar och
anslutningen har upprättats ändras
det som visas på anläggningens
display på följande sätt:
”Connect”  Bluetooth-enhetens
namn
För att radera all
ihopparningsregistreringsinformation
Spela musik på en Bluetooth-enhet
Det går att styra en Bluetooth-enhet
som använder AVRCP genom att
koppla ihop den med anläggningen. Om
anläggningen inte är en ansluten till en
Bluetooth-enhet som använder AVRCP
tänds ”Not in Use” på displayen när man
använder anläggningen.
1 Gå över till Bluetooth-läget.
Tryck på BLUETOOTH   på
anläggningen.
Forts.

17SE
2 Upprätta anslutningen från
Bluetooth-enheten.
Se bruksanvisningen till Bluetoothenheten för närmare detaljer om hur
man gör på Bluetooth-enheten.
När väl anslutningen är upprättad
ändras det som visas på
anläggningens display på följande
sätt:
”Connect”  Bluetooth-enhetens
namn
3 Starta uppspelningen.
Tryck på  (eller på BLUETOOTH
 på anläggningen) .
Beroende på Bluetooth-enheten kan
det hända att man behöver starta
A/V-mjukvaran på Bluetoothenheten först.
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller
vrid på VOLUME-kontrollen på
anläggningen) .
För att kontrollera adressen för en
ansluten Bluetooth-enhet
Tryck på DISPLAY  medan Bluetoothenhetens namn visas på anläggningen
display.
Bluetooth-enhetens adress visas i
8 sekunder.
För att avbryta anslutningen till en
Bluetooth-enhet
Tryck in BLUETOOTH OPR  på
anläggningen och håll knappen intryckt
i ungefär 2 sekunder tills ”Disconnect”
tänds på displayen, eller tills
informationen på displayen (enhetens
namn osv.) släcks.
18SE
Andra manövrer
För att
Tryck på
Pausa
 (eller på
uppspelningen BLUETOOTH 
på anläggningen) .
Stoppa
 .
uppspelningen
Välja fil
/ .
Hitta ett visst Håll / 
ställe i en fil
intryckt.
Anmärkning
Det kan hända att dessa manövrer inte fungerar
för somliga Bluetooth-enheter. Det kan även
hända att de faktiska användningssätten
är annorlunda beroende på den anslutna
Bluetooth-enheten.
Att observera angående anslutning
till Bluetooth-enheter
Om det inte går att ansluta till en ihopparad
Bluetooth-enhet så gör om ihopparningen
mellan anläggningen och Bluetooth-enheten.
Beroende på Bluetooth-enhetens typ kan det
gå att justera volymen med kontrollerna på
Bluetooth-enheten.
När man trycker på BLUETOOTH  
på anläggningen medan ett par Bluetoothhörlurar är anslutna, kan det ta en liten stund
innan en annan Bluetooth-enhet ansluts till
anläggningen.
Lyssna på musik på den här
anläggningen via Bluetoothhörlurar
Ihopparning är en process för att
registrera Bluetooth-enheter hos
varandra i förväg. Gör på nedanstående
sätt för att para ihop anläggningen
med dina Bluetooth-hörlurar. När
väl ihopparningen en gång har utförs
behöver man inte göra om den fler
gånger. Om ihopparningen redan är klar
så gå vidare till ”Spela musik på den här
anläggningen” (sidan 20).
1 Välj något annat funktionsläge
än Bluetooth-läget.
Tryck upprepade gånger på
FUNCTION .
2 Placera Bluetooth-hörlurarna
som ska anslutas till
anläggningen på inom 1 meters
avstånd från anläggningen.
3 Ställ Bluetooth-hörlurarna i
Gör på nedanstående sätt för att lyssna
på musik på den här anläggningen via
Bluetooth-hörlurar.
Para ihop anläggningen med
Bluetooth-hörlurarna

Anslut de registrerade hörlurarna

Spela musik på den här anläggningen
Se även bruksanvisningen som medföljde
dina Bluetooth-hörlurar för närmare
detaljer om hur de används.
Grundläggande användningssätt
Det går att lyssna på musik som spelas
på den här anläggningen genom ett
par Bluetooth-hörlurar via trådlös
anslutning.
Para ihop anläggningen med
Bluetooth-hörlurarna
ihopparningsläge.
Se bruksanvisningen som medföljde
dina Bluetooth-hörlurar för närmare
detaljer om hur de används.
4 Tryck in BLUETOOTH OPR  på
anläggningen och håll knappen
intryckt i ungefär 7 sekunder
tills BLUETOOTH-indikatorn 
börjar blinka.
Ljudet via högtalarna stängs av.
5 Mata in lösenordet.
Gör på samma sätt som i steg 4 i
”Para ihop den här anläggningen med
en Bluetooth-enhet” (sidan 16).
När väl ihopparningen är klar och
anslutningen har upprättats ändras
det som visas på anläggningens
display på följande sätt:
”Connect”  Bluetooth-enhetens
namn
Forts.

19SE
För att avbryta inmatningen av
lösenordet mitt i
Tryck på  .
Anmärkningar
”Lösenord” kan heta ”Kodnyckel”, ”PIN-kod”,
”PIN-nummer” mm beroende på enheten.
Den här anläggningen kan bara hantera
lösenord som består av upp till 4 siffror.
Anläggningens beredskapsläge för
ihopparning stängs av efter ca. 30 sekunder.
Om ihopparningen misslyckas så gör om
proceduren från och med steg 1.
Medan den här anläggningen är ansluten till
en Bluetooth-enhet går den inte att upptäcka
från eller ansluta till en annan Bluetoothenhet.
Det kan hända att ihopparningen misslyckas
om det finns andra Bluetooth-apparater i
närheten av anläggningen. Stäng i så fall av
de andra Bluetooth-apparaterna.
För att radera all
ihopparningsregistreringsinformation
1 Tryck på BLUETOOTH   på
anläggningen.
Om anläggningen är ansluten till
en Bluetooth-enhet (när Bluetoothenhetens namn eller annan
information visas på anläggningens
display) så tryck in BLUETOOTH
OPR  på anläggningen och håll
knappen intryckt i ungefär 2 sekunder
för att ställa anläggningen i Bluetoothberedskapsläge.
2 Tryck på CLEAR .
”Delete?” tänds på displayen.
3 Tryck på ENTER .
”Complete!” tänds på displayen och all
ihopparningsinformation raderas.
Anmärkning
För att ansluta Bluetooth-hörlurarna igen efter
att ha utfört denna manöver måste du mata in
lösenordet igen.
20SE
Spela musik på den här anläggningen
Det går att styra anläggningen från
Bluetooth-hörlurarna genom att ansluta
anläggningen och Bluetooth-hörlurarna
med hjälp av AVRCP.
1 Välj något annat funktionsläge
än Bluetooth-läget.
Tryck upprepade gånger på
FUNCTION .
2 Upprätta en anslutning till
Bluetooth-hörlurarna.
Tryck in BLUETOOTH OPR 
på anläggningen och håll knappen
intryckt i ungefär 2 sekunder tills
BLUETOOTH-indikatorn  tänds,
och släpp sedan knappen.
Om det finns mer än en tidigare
ansluten Bluetooth-enhet i
närheten av anläggningen,
försöker anläggningen ansluta till
de 3 senast anslutna enheterna.
(Anläggningen provar att ansluta
till upp till 3 enheter i ordning
från den senast anslutna enheten.
Anslutningsförsöken upphör när en
anslutning har upprättats.)
När väl anslutningen är upprättad
ändras det som visas på
anläggningens display på följande
sätt:
”Connect”  Bluetooth-enhetens
namn
3 Börja spela upp musik i det
funktionsläge som valdes i steg
1.
Beroende på Bluetooth-hörlurarnas
typ kan det gå att styra anläggningen
(uppspelning, volym, osv.) med hjälp
av kontrollerna på hörlurarna.
Se bruksanvisningen som medföljde
dina Bluetooth-hörlurar för närmare
detaljer om hur de används.
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller
vrid på VOLUME-kontrollen på
anläggningen) .
För att avbryta anslutningen till
Bluetooth-hörlurarna
Anmärkningar
Om det inte går att ansluta till ett par
ihopparade Bluetooth-hörlurar, så prova att
göra om ihopparningen mellan anläggningen
och Bluetooth-hörlurarna.
När anläggningens funktionsläge ändras
till något annat än Bluetooth-läget och
man trycker på BLUETOOTH OPR  på
anläggningen medan en Bluetooth-enhet
är ansluten, kan det ta en liten stund innan
anslutningen upprättas till Bluetoothhörlurarna.
Den här anläggningen lagrar separata
volyminställningar i minnet för när man
lyssnar via högtalarna eller via PHONESuttaget  på anläggningen, och när man
lyssnar via Bluetooth-hörlurar.
Det går att ansluta en separat USBapparat (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium) till
(USB)porten  på anläggningen och lyssna på
musiken som är lagrad i USB-apparaten.
Se ”USB-enheter och Bluetooth-enheter
som går att använda” (sidan 40) för en
lista över de USB-apparater att koppla in
i den här anläggningen.
Den här anläggningen kan spela filer
i följande ljudformat: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* Filer med upphovsrättsskydd (Digital Rights
Management) går inte att spela på den här
anläggningen.
Filer som laddats ner från en onlinemusikaffär går inte att spela på den här
anläggningen.
Forts.

Grundläggande användningssätt
Tryck in BLUETOOTH OPR  på
anläggningen och håll knappen intryckt
i ungefär 2 sekunder tills BLUETOOTHindikatorn  släcks.
Lyssna på musik från
en USB-apparat
21SE
1 Gå över till USB-läget.
Tryck på USB .
2 Anslut en separat USB-apparat
(en digital musikspelare eller
ett USB-lagringsmedium)
till (USB)-porten  på
nedanstående sätt.
USB-apparat (digital
musikspelare eller USBlagringsmedium)
Om apparaten behöver anslutas via en
USB-kabel så använd den USB-kabel
som medföljde USB-apparaten som
ska anslutas.
Se bruksanvisningen till den USBapparat som ska anslutas för närmare
detaljer om hur man använder den.
När en USB-apparat ansluts ändras
det som visas på displayen på följande
sätt:
”Reading”  ”ATRAC AD1)” eller
”STORAGE DRIVE2)”
1)
2)
När man ansluter en digital musikspelare.
När man ansluter ett USBlagringsmedium. Därefter visas
volymetiketten, om det finns en sådan
lagrad.
Anmärkning
Det kan ta ungefär 10 sekunder innan
”Reading” tänds, beroende på vilken sorts
USB-apparat som ansluts.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på  (eller på USB  på
anläggningen) .
22SE
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller
vrid på VOLUME-kontrollen på
anläggningen) .
Andra manövrer
För att
Tryck på
Pausa
 (eller USB 
uppspelningen på anläggningen) .
Tryck en gång till
på knappen för att
återuppta spelningen.
Stoppa
 .
uppspelningen
Välja mapp
+/ .
/ .
SEARCH . Tryck på
/  för att
välja önskad mapp och
tryck sedan på ENTER
. Tryck på /
 för att välja önskad
fil och tryck sedan på
ENTER .
Hitta ett visst Håll / 
ställe i en fil
intryckt under
uppspelningens gång
och släpp sedan
knappen på önskat
ställe.
Välja upprepad REPEAT  på
spelning
fjärrkontrollen
upprepade gånger tills
”REP” eller ”REP1”
tänds på displayen.
Koppla loss
Håll   intryckt tills
USB-apparaten ”No Device” visas på
displayen, och koppla
sedan loss USBapparaten.
Välja fil
Välja mapp
och fil medan
mapp- och
filnamnen
visas på
anläggningens
display*
* Det går att söka efter olika sorters
information som t.ex. album eller genre för
digitala musikspelare.
För att byta spelsätt
Att observera angående USBapparater
Anslut inte USB-apparaten till anläggningen
via ett USB-nav.
För somliga USB-apparater kan det ta
en liten stund från det att man utför en
manöver till det att den faktiskt utförs av
anläggningen.
Den här anläggningen har inte nödvändigtvis
stöd för alla funktionerna på anslutna USBapparater.
Uppspelningsordningen på den här
anläggningen kan vara annorlunda än på den
anslutna USB-apparaten.
Håll alltid   intryckt och kontrollera
att ”No Device” visas på displayen innan
du kopplar loss USB-apparaten. Om man
kopplar loss en USB-apparat innan ”No
Device” visas finns det risk att data i den blir
förstörda eller att själva USB-apparaten blir
skadad.
Undvik att spara andra sorters filer eller
onödiga mappar i en USB-apparat som
innehåller ljudfiler.
Mappar som inte innehåller några ljudfiler
hoppas över.
Filerna spelas upp i den ordning de
överfördes till USB-apparaten.
Det maximala antalet mappar och filer en
USB-apparat kan innehålla är på följande
sätt:
 Digital musikspelare: 65 535 grupper
(maximalt 999 spår per grupp)
 USB-lagringsmedium: 999 filer
Det maximala antalet filer och mappar kan
variera beroende på fil- och mappstrukturen.
På den här anläggningen går det att lyssna på
ljudfiler i följande format:
 MP3-filer med filtillägget ”.mp3”
 Windows Media-filer med filtillägget
”.wma”
 AAC-filer med filtillägget ”.m4a”
Observera att om man försöker spela en fil
med något av ovanstående filtillägg som
faktiskt inte är i motsvarande format kan det
hända att det matas ut störningar eller blir fel
på anläggningen.
Vi kan inte garantera kompatibilitet med
alla sorters kodnings/skrivningsmjukvara,
inspelningsapparater eller lagringsmedia. Om
en inkompatibel USB-apparat ansluts kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att filerna inte går att spela alls.
Grundläggande användningssätt
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
 medan USB-apparaten är i stoppläge.
Det går att välja mellan vanlig spelning
(” ” för alla filerna i mappen på den
digitala musikspelaren) slumpspelning
(”SHUF” eller ”
SHUF”), eller
programmerad spelning (”PGM”).
23SE
Användning av extra
ljudkomponenter
1 Anslut extraljudkomponenten
till AUDIO IN-ingången  på
anläggningen med hjälp av en
analog ljudkabel (medföljer ej).
2 Skruva ned volymen.
Tryck på VOLUME  (eller
vrid på VOLUME-kontrollen på
anläggningen) .
3 Gå över till AUDIO IN-läget.
Tryck på AUDIO IN  på
anläggningen.
4 Sätt igång den anslutna
komponenten.
5 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ (eller
vrid på VOLUME-kontrollen på
anläggningen) .
24SE
Justering av ljudet
För att lyssna med ljudeffekter
För att
Skapa ett mer
dynamiskt
ljud (Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Ställa in
ljudeffekten
Tryck på
DSGX  på
anläggningen.
EQ  upprepade
gånger på för att välja
”BASS” eller ”TREBLE”,
och tryck sedan
upprepade gånger på
+/  för att justera
nivån.
Ändring av vad som
visas på displayen
Tryck på
DISPLAY 
upprepade gånger
medan anläggningen är
påslagen.
DISPLAY  medan
anläggningen är
avstängd3). Klockan
visas i 8 sekunder.
Det går t.ex. att se CD/MP3-skivinformation
eller USB-apparatinformation som spåreller filnummer eller mappnamn under
vanlig spelning, eller den totala speltiden när
apparaten är i stoppläge.
2)
När en Bluetooth-enhet är ansluten till
anläggningen med hjälp av Bluetoothfunktionen går det att se Bluetooth-enhetens
adress.
3)
STANDBY-indikatorn  på anläggningen
lyser när anläggningen är avstängd.
1)
Grundläggande användningssätt
För att
Ändra vilken
information
som ska visas
på displayen1)2)
Se klockan när
anläggningen
är avstängd
Att observera angående
informationen som visas på
displayen
Tecken som inte går att visa visas som ”_”.
Följande visas inte:
 den totala speltiden för CD-DA-skivor
beroende på spelsättet.
 den totala speltiden och återstående
speltiden för MP3-skivor och USBapparater.
Följande information visas inte på rätt sätt:
 mapp- och filnamn som inte följer något
av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller
det utvidgade formatet Joliet.
Följande information visas:
 ID3 tag-information för MP3-filer med
ID3-tag av version 1 eller version 2 (upp
till 62 tecken för MP3-skivor).
 ID3-tag-information för ”ATRAC”-filer
när ID3-tags av version 2 används.
25SE
Andra manövrer
Gör ditt eget program
(Programmerad spelning)
1 Välj önskat funktionsläge.
CD-spelaren
Tryck på CD  för att gå över till
CD-läget.
USB
Tryck på USB  för att gå över till
USB-läget.
4 Tryck på ENTER  för att lägga
till det spåret eller den filen i
programmet.
CD-spelaren
” . ” tänds om den
totala programtiden överskrider
100 minuter för en CD, eller om man
väljer ett CD-spår med spårnummer
21 eller däröver, eller när man väljer
en MP3-fil.
USB
Den totala programtiden går inte att
visa, så ” . ” tänds.
2 Tryck upprepade gånger på
5 Upprepa steg 3 till 4 för att
3 Tryck upprepade gånger på
6 Tryck på   för att spela de
PLAY MODE  tills ”PGM”
tänds på displayen medan
anläggningen är i stoppläge.
/  tills önskat
spårnummer eller filnummer
visas.
När man programmerar in filer
trycker man upprepade gånger på
+/  för att välja önskad mapp,
och väljer därefter önskad fil.
Exempel: Vid inprogrammering av
spår på en CD
Valt spår- eller filnummer
Total speltid för
programmet (inklusive
valt spår eller vald fil)
programmera in ytterligare
spår eller filer. Det går att
programmera in upp till 25 spår
eller filer sammanlagt.
inprogrammerade spåren eller
filerna.
Programmet hålls kvar i minnet
ända tills man öppnar skivfacket eller
kopplar loss USB-apparaten. Om du
vill spela samma program en gång till
så tryck på  .
För att lämna läget för programmerad
spelning
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
 tills ”PGM” släcks på displayen
medan anläggningen är i stoppläge.
För att radera det sista spåret eller
den sista filen ur programmet
Tryck på CLEAR  medan
anläggningen är i stoppläge.
26SE
Lagring av
radiostationer i
snabbvalsminnet
1 Ställ in önskad station (se
”Lyssna på radio” (sidan 14)).
2 Tryck på TUNER MEMORY .
snabbvalsstation trycker
man upprepade gånger på
TUNING MODE  tills ”PRESET”
tänds på displayen, och
därefter upprepade gånger
på +/  för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Andra manövrer
Du kan lagra dina favoritradiostationer
i minnet så att det sedan går att ställa in
dem direkt genom att välja motsvarande
snabbvalsnummer.
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att lagra stationer.
6 För att lyssna på en
Snabbvalsnummer
3 Tryck upprepade gånger på
+/  för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om det redan finns en annan station
lagrad på valt snabbvalsnummer
ersätts den gamla stationen av den
nya stationen.
4 Tryck på ENTER .
5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra
ytterligare stationer.
Det går att lagra upp till 20 FMstationer och 10 AM-stationer.
Snabbvalsstationerna hålls kvar
i minnet i ungefär ett halvt dygn
även om stickkontakten dras
ut ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
27SE
Hur man använder
timrarna
På den här anläggningen finns det
två olika timerfunktioner. Om både
väckningstimern och insomningstimern
används samtidigt, har insomningstimern
företräde.
Insomningstimern:
Gör det möjligt att somna in till musik.
Detta fungerar även om klockan inte är
ställd.
Tryck upprepade gånger på SLEEP
.
När man väljer ”AUTO” stängs
anläggningen automatiskt av när den
nuvarande skivan är färdigspelad eller
efter 100 minuter.
Väckningstimern:
Du kan låta anläggningen väcka dig vid
en viss tid med ljudet från en CD, radion
eller en separat USB-apparat.
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att styra väckningstimern. Kontrollera att
klockan är rätt ställd.
1 Gör klart ljudkällan.
Gör klart ljudkällan och tryck sedan
på VOLUME +/  för att ställa in
en lagom volym.
Om du vill att spelningen ska starta
från ett visst spår eller en viss fil, så
mata in ett program (sidan 26).
2
3 Tryck upprepade gånger på
Tryck på CLOCK/TIMER SET .
/  för att välja ”PLAY
SET?”, och tryck sedan på ENTER
.
”ON TIME” tänds på displayen, och
timsiffrorna börjar blinka.
28SE
4 Ställ in när spelningen ska
starta.
Tryck upprepade gånger på
/  för att ställa in
timsiffrorna, och tryck sedan på
ENTER . Minutsiffrorna börjar
blinka. Gör på samma sätt som ovan
för att ställa in minutsiffrorna.
5 Gör på samma sätt som i steg 4
för att ställa in när spelningen
ska avbrytas.
6 Välj ljudkälla.
Tryck upprepade gånger på
/  tills önskad ljudkälla
visas på displayen, och tryck sedan
på ENTER . Timerinställningarna
visas på displayen.
7 Tryck på /  för att stänga av
anläggningen.
Anläggningen slås på 15 sekunder
innan den förinställda tidpunkten.
Om anläggningen redan är påslagen
vid den inställda tidpunkten fungerar
inte väckningstimern.
Anmärkning
Om ett par Bluetooth-hörlurar är anslutna
kan det hända att ljudet som spelas upp av
väckningstimern matas ut via Bluetoothhörlurarna innan anläggningen stängs av.
För att aktivera timern igen eller
kontrollera timerinställningarna
Tryck på CLOCK/TIMER SELECT ,
tryck upprepade gånger på / 
tills ”PLAY SEL?” tänds på displayen, och
tryck sedan på ENTER .
För att stänga av timern
Utför samma procedur som ovan tills
”TIMER OFF?” visas på displayen, och
tryck sedan på ENTER .
För att ändra inställningarna
Börja om från steg 1.
Tips
Väckningstimerinställningen hålls kvar i
minnet tills man tar bort den för hand.
Andra manövrer
29SE
Övrigt
Felsökning
1 Kontrollera att nätkabeln och
högtalarkablarna är ordentligt
anslutna på rätt sätt.
2 Leta reda på problemet i
nedanstående checklista och vidta
motsvarande åtgärder.
Om du trots allt inte lyckas lösa
problemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Om STANDBY-indikatorn blinkar
Dra genast ut stickkontakten ur
vägguttaget och kontrollera följande
punkter.
Om anläggningen är försedd med
en spänningsomkopplare, är den
inställd på rätt nätspänning?
Använder du enbart de
medföljande högtalarna?
Finns det någonting som täcker för
ventilationshålen på anläggningens
ovansida eller baksida?
Vänta tills STANDBY-indikatorn
 slutat blinka, och sätt sedan
i stickkontakten igen och slå på
anläggningen. Om du trots allt inte
lyckas lösa problemet så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Allmänt
Ljudet hörs bara via den ena kanalen,
eller det är dålig balans mellan höger
och vänster kanal.
Placera högtalarna så symmetriskt som
möjligt.
Använd bara de medföljande
högtalarna.
30SE
Det brummar eller brusar kraftigt.
Flytta anläggningen längre bort från
störningskällan.
Anslut anläggningen till ett annat
vägguttag.
Installera ett störningsfilter (säljs
separat) för nätkabeln.
Det hörs inget ljud.
Om BLUETOOTH-indikatorn
 lyser eller blinkar när ett annat
funktionsläge än Bluetooth-läget är
valt hörs det inget ljud via högtalarna
eller PHONES-uttaget . Tryck
in BLUETOOTH OPR  och håll
knappen intryckt i ungefär 2 sekunder
tills BLUETOOTH-indikatorn 
släcks.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Flytta undan eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn
 på anläggningen, och flytta undan
anläggningen från lysrör.
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
Använd fjärrkontrollen närmare
anläggningen.
STANDBY-indikatorn  fortsätter
att lysa trots att du dragit ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Det kan hända att STANDBYindikatorn  inte släcks med en
gång när man drar ut stickkontakten
ur vägguttaget. Detta är inget fel.
Indikatorn släcks efter ungefär
40 sekunder.
CD/MP3-spelaren
Ljudet hoppar eller skivan går inte
att börja spela.
Torka rent skivan och lägg i den igen.
Ställ anläggningen på ett ställe där den
inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett
stabilt ställ).
Flytta högtalarna längre bort från
anläggningen, eller placera dem på
separata stativ. På hög volym kan
det hända att vibrationerna från
högtalarna gör att ljudet hoppar.
Spelningen startar inte från det
första spåret.
Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE  tills både ”PGM” och
”SHUF” släcks på displayen för att
återgå till normal spelning.
Bluetooth-enhet
Ihopparning fungerar inte.
Flytta Bluetooth-enheten närmare
anläggningen.
Det kan hända att ihopparningen
misslyckas om det finns andra
Bluetooth-apparater i närheten av
anläggningen. Stäng i så fall av de
andra Bluetooth-apparaterna.
Det går inte att ansluta.
Den Bluetooth-enhet du försöker
ansluta saknar stöd för profilerna
A2DP och AVRCP, och går därför inte
att ansluta till den här anläggningen.
Slå på Bluetooth-funktionen på
Bluetooth-enheten.
Ihopparningsregistreringsinformationen
har raderats. Gör om ihopparningen.
Ljudet hoppar eller fladdrar, eller
anslutningen avbryts.
Bluetooth-enheten är för långt ifrån
anläggningen.
Flytta undan eventuella hinder mellan
Bluetooth-enheten och anläggningen.
Om det finns apparater i närheten
som genererar elektromagnetisk
strålning, som t.ex. ett trådlöst nätverk,
en annan Bluetooth-enhet eller en
mikrovågsugn, så flytta undan dem.
Ljudet från en Bluetooth-enhet
går inte att höra via den här
anläggningen.
Skruva först upp volymen på
Bluetooth-enheten och justera sedan
volymen med VOLUME +/ .
Övrigt
Det tar längre tid än vanligt innan
spelningen startar.
För följande sorters skivor tar det
längre tid innan spelningen startar:
skivor som är inspelade med
komplicerad trädstruktur.
skivor som är inspelade i
multisession-format.
skivor som inte är slutbehandlade
(skivor som det går att lägga till data
på).
skivor med många mappar.
Medan den här anläggningen är
ansluten till en Bluetooth-enhet går
den inte att upptäcka från eller ansluta
till en annan Bluetooth-enhet.
Kraftigt brum eller brus
Flytta undan eventuella hinder mellan
Bluetooth-enheten och anläggningen.
Om det finns apparater i närheten
som genererar elektromagnetisk
strålning, som t.ex. ett trådlöst nätverk,
en annan Bluetooth-enhet eller en
mikrovågsugn, så flytta undan dem.
Skruva ner volymen på den anslutna
Bluetooth-enheten.
Ljudet i Bluetooth-hörlurarna är
förvrängt.
Skruva ner anläggningens volym med
VOLUME  . Om hörlurarna är
försedda med en volymkontroll så
justera även volymen med hörlurarnas
volymkontroll.
Tryck upprepade gånger på DSGX 
på anläggningen tills ”DSGX OFF”
tänds på displayen.
Forts.

31SE
Tryck upprepade gånger på EQ  för
att välja ”BASS” eller ”TREBLE”, och
tryck sedan upprepade gånger på  
för att sänka respektive nivå.
USB-apparat
Finns det stöd för den USB-apparat
du använder?
Om man ansluter en USB-apparat
som det saknas stöd för kan följande
problem inträffa. Se ”USB-enheter
och Bluetooth-enheter som går att
använda” (sidan 40) angående vilka
sorters apparater det finns stöd för.
USB-apparaten känns inte igen.
Fil- eller mappnamn visas inte på
anläggningen.
Det går inte att spela upp.
Ljudet hoppar.
Det är störningar i ljudet.
”Over Current” tänds på displayen.
Ett problem har upptäckts med
strömstyrkan som matas in via
(USB)-porten . Stäng av
anläggningen och koppla loss USBapparaten från
(USB)-porten
. Kontrollera att det inte är något
problem med USB-apparaten. Om
detta meddelande fortsätter att visas på
displayen så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Det hörs inget ljud.
USB-apparaten är inte rätt ansluten.
Stäng av anläggningen och koppla
sedan in USB-apparaten igen och
kontrollera om ”USB MEMORY” tänds
på displayen.
Ljudet är förvrängt.
Filerna är kodade med ett lågt bittal.
Skicka filer som är kodade med högre
bittal till USB-apparaten.
32SE
Det förekommer störningar eller
ljudet hoppar.
Stäng av anläggningen och koppla in
USB-apparaten igen.
Det förekommer störningar i själva
musikdatafilen. Det kan ha kommit
med störningar när musikdatafilen
skapades på grund av datorns tillstånd.
Skapa om den musikdatafilen.
Om du använder ett USBlagringsmedium så kopiera filerna till
datorn, formatera USB-lagringsmediet
i FAT16- eller FAT32-format, och
kopiera sedan tillbaka filerna till USBlagringsmediet igen.*
USB-apparaten går inte att ansluta
till
(USB)-porten .
Du försöker ansluta USB-apparaten
baklänges. Anslut USB-apparaten på
rätt håll.
Ett USB-lagringsmedium som
använts tillsammans med en annan
apparat fungerar inte.
Det kan hända att data är lagrade i
ett format som det saknas stöd för.
Ta i så fall först en backup-kopia av
viktiga filer på USB-lagringsmediet
genom att kopiera dem till datorns
hårddisk. Formatera därefter USBlagringsmediet i FAT16- eller FAT32format och kopiera sedan tillbaka de
uppbackade ljudfilerna till USBlagringsmediet igen.*
”Reading” visas en lång stund på
displayen.
Det kan ta en stund att läsa in
informationen från en USB-apparat
om den innehåller många mappar
eller filer. Därför rekommenderar vi
följande riktlinjer:
Totalt antal mappar för en USBapparat: högst 100
Totalt antal filer per mapp: högst 100
Felaktig information visas på
displayen
Överför musikdata till USB-apparaten
igen, eftersom det kan vara fel på de
data som är lagrade i USB-apparaten.
Spelningen startar inte från det
första spåret.
Ställ in spelsättet på vanlig spelning.
Filer går inte att spela.
USB-lagringsmedia som är
formaterade i andra format än FAT16
eller FAT32 går inte att använda.*
Om USB-lagringsmediet innehåller
partitioner går det bara att spela filerna
i den första partitionen.
Filer som är krypterade eller skyddade
med lösenord eller liknande går inte att
spela.
* Den här anläggningen har stöd för FAT16
och FAT32, men somliga USB-lagringsmedia
kan sakna stöd för båda dessa format. Se
bruksanvisningen till respektive USBlagringsmedium eller kontakta tillverkaren
för närmare detaljer.
Det brummar eller brusar kraftigt,
eller går inte att ställa in stationer.
(”TUNED” eller ”ST” blinkar på
displayen.)
Anslut antennen ordentligt.
Leta reda på ett ställe och en riktning
där mottagningen blir bättre och sätt
upp antennen där i stället.
Håll undan antennerna från
högtalarkablarna, nätkabeln och USBkabeln för att undvika störningar.
Koppla in en utomhusantenn som
finns i handeln.
Om den medföljande AM-antennen
skulle lossna från plaststativet så
kontakta närmaste Sony-handlare.
Stäng av annan elutrustning i närheten.
Övrigt
Spelningen startar inte.
Stäng av anläggningen och koppla in
USB-apparaten igen.
Anslut en USB-apparat som innehåller
filer som den här anläggningen kan
spela.
Tryck på  (eller på USB 
på anläggningen)  för att starta
spelningen.
Radion
För att ändra
stationsinställningsintervallet för AM
Stationsinställningsintervallet för AM
är fabriksinställt på 9 kHz (respektive
10 kHz i somliga områden; denna
funktion saknas på Europa-modellen).
Använd knapparna på anläggningen för
att ändra stationsinställningsintervallet
för AM.
1 Ställ in vilken AM-station som helst
och stäng sedan av anläggningen.
2 Håll TUNER/BAND  intryckt och
tryck på / .
Alla AM-stationer raderas ur
snabbvalsminnet. För att återställa
intervallet till fabriksinställningen gör
man om samma procedur.
Forts.

33SE
För att förbättra radiomottagningen
Stäng av strömmen till CDspelaren med hjälp av CD-spelarens
strömhanteringsfunktion. Med
standardinställningarna är strömmen till
CD-spelaren påslagen.
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION  för att gå över till
CD-läget och stäng sedan av
anläggningen.
2 Vänta tills ”STANDBY” slutat blinka,
tryck in /  på anläggningen och
håll knappen intryckt, och tryck på
/CANCEL  på anläggningen.
”CD POWER OFF” tänds på
displayen. När strömmen till CDspelaren är avstängd tar det längre tid
att läsa in information från skivan.
För att slå på strömmen till CDspelaren igen gör man om ovanstående
procedur så att ”CD POWER ON”
tänds på displayen.
För att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar som den ska så återställ den till
fabriksinställningarna.
Använd knapparna på anläggningen
för att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna.
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och sätt i den igen, och slå sedan på
anläggningen.
2 Tryck in knapparna /CANCEL ,
DSGX  och /  samtidigt.
Alla inställningar som du själv
har gjort, t.ex. snabbvalsstationer,
timerinställningar och klockan,
försvinner.
34SE
Meddelanden
CD/MP3-spelaren, radion
Complete!: Lagringsmanövern korrekt
avslutad.
Invalid: Du har tryckt på fel knapp.
LOCKED: Skivfacket öppnas inte.
Kontakta närmaste Sony-handlare.
No Disc: Det finns ingen skiva i
anläggningen, eller en skiva som inte
går att spela är ilagd.
No Step: Alla inprogrammerade spår
eller filer har raderats.
Over: Skivan har kommit till slutet
medan du höll   intryckt under
spelning eller i pausläge.
Push SELECT!: Du har försökt ställa
klockan eller ställa in timern medan
timern var inkopplad.
Push STOP!: Du har tryckt på PLAY
MODE  under pågående spelning.
Reading: Anläggningen håller på att läsa
in information på skivan. Under tiden
fungerar inte vissa knappar.
SET CLOCK!: Du har försökt slå på
timern trots att klockan inte är inställd.
SET TIMER!: Du har försökt slå på
timern trots att väckningstimern inte
är inställd.
Step Full!: Du har försökt programmera
in mer än 26 spår eller filer (steg).
TIME NG!: Väckningstimerns starttid och
sluttid är inställda på samma klockslag.
Bluetooth-enhet
Connect: Bluetooth-kommunikation
upprättad.
Disconnect: Kommunikationen med
en Bluetooth-enhet har avbrutits av
någon anledning, eller Bluetoothkommunikationen har avslutats.
No Device: Ingen Bluetooth-enhet som
går att para ihop med anläggningen har
hittats, eller anslutning var ej möjlig.
Not in Use: Anläggningen är inte
ansluten till en Bluetooth-enhet som
använder AVRCP.
PIN?: Anläggningen begär ett lösenord.
Se ”Hur man använder Bluetoothfunktionen” (sidan 15).
Please Wait: Anläggningen håller på
att göra klart för användning av en
Bluetooth-enhet.
ATRAC AD: En ATRAC-ljudapparat
(ATRAC Audio Device) är ansluten.
Error: USB-apparaten gick inte att känna
igen eller en okänd apparat är ansluten.
Invalid: En ogiltig eller för ögonblicket
otillåten manöver har utförts.
No Device: Ingen USB-apparat är
ansluten eller den anslutna USBapparaten har stängts av.
No Step: Alla inprogrammerade spår
eller filer har raderats.
No Track: Anläggningen hittar inga
spelbara filer.
Not Supported: En USB-apparat som
det saknas stöd för är ansluten.
Please Wait: Anläggningen håller på att
göra klart för användning av en USBapparat.
Reading: Anläggningen håller på att
identifiera USB-apparaten.
Removed: USB-apparaten har kopplats
bort.
Step Full!: Du har försökt programmera
in mer än 26 spår eller filer (steg).
STORAGE DRIVE: Ett USBlagringsmedium är anslutet.
Skivor som GÅR att spela i den här
anläggningen
Ljud-CD-skivor
CD-R/CD-RW-skivor (med ljuddata/
MP3-filer)
Skivor som INTE GÅR att spela i den
här anläggningen
CD-ROM-skivor
CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i något annat format än musikCD-format eller MP3-format enligt
ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet eller
multisession
CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i multisession-format där den sista
sessionen inte är ”avslutad”
CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet, repade eller
smutsiga CD-R/CD-RW-skivor, eller
CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i en inkompatibel inspelningsapparat
Felaktigt slutbehandlade CD-R/CDRW-skivor
Skivor som innehåller andra filer än
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-filer
Skivor som inte är runda (t.ex.
hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade skivor)
Skivor med tejpbitar, papperslappar
eller etiketter fastklistrade
Begagnade skivor med fastklistrade
etiketter vars lim spritt sig utanför
etiketten
Skivor som är tryckta med färg som
känns klibbig när man tar på den
Forts.

Övrigt
USB-apparat
Försiktighetsåtgärder
35SE
Att observera angående skivor
Torka av skivan med en rengöringsduk
innan du lägger i den. Torka alltid från
mitten och ut mot kanten.
Rengör inte skivor med lösningsmedel
som bensin eller thinner, eller med
rengöringsmedel eller antistatsprayer
som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
Lägg inte skivor rakt i solen eller vid
element och andra värmekällor, och
låt dem inte ligga kvar i en bil som står
parkerad i solen.
Angående säkerhet
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
om anläggningen inte ska användas på
länge. Håll alltid i stickkontakten när
du drar ut den. Dra aldrig i sladden.
Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i anläggningen så
dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och låt kvalificerad personal se över
anläggningen innan den används igen.
Nätkabelbyte får bara utföras av en
kvalificerad serviceverkstad.
Angående anläggningens placering
Ställ inte anläggningen på en lutande
yta eller på ett ställe där den utsätts för
stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller
stark belysning, eller på ett ställe med
dålig ventilation.
Var försiktig om du ställer
anläggningen eller högtalarna på ytor
som är specialbehandlade (med t.ex.
vax, olja eller polish) eftersom det då
finns risk för fläckar på ytan.
Om anläggningen flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, eller om
den placeras i ett mycket fuktigt rum,
kan det bildas imma på linsen inuti
CD-spelaren så att anläggningen inte
fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt
anläggningen stå påslagen i ungefär en
timme tills imman avdunstat.
36SE
Angående värmebildning
Att anläggningen blir varm medan den
används är normalt och inget att oroa
sig för.
Undvik att röra vid höljet om
anläggningen har använts länge i ett
sträck på hög volym, eftersom höljet då
kan bli mycket varmt.
Täck inte för ventilationshålen.
Angående högtalarsystemet
Högtalarna till den här anläggningen
är inte magnetiskt avskärmade, vilket
kan leda till störningar i bilden på
TV-apparater i närheten. Om det skulle
inträffa så stäng av TV:n, vänta 15
– 30 minuter, och slå sedan på den igen.
Om det inte hjälper så flytta högtalarna
längre bort från TV:n.
Rengöring av höljet
Torka rent anläggningens hölje med
en mjuk duk som fuktats med mild
rengöringslösning. Använd aldrig någon
form av skursvampar, skurpulver eller
lösningsmedel som thinner, bensin eller
sprit.
Det faktiskt möjliga avståndet beror på
olika faktorer som hinder mellan enheterna,
magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet,
antennens prestanda, operativsystem,
mjukvara, mm.
2)
Standardprofilerna för Bluetooth
anger ändamålet med Bluetoothkommunikationen mellan enheterna.
1)
Tekniska data
Huvudenheten (HCD-HX5/CD-spelare och
receiver)
Förstärkardelen
Bluetooth-delen
Kommunikationssystem:
Bluetooth Standard version 2.0
Utmatning:
Bluetooth Standarduteffekt klass 2
Maximalt kommunikationsavstånd:
Inom synhåll upp till ca. 10 m1)
Frekvensband:
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz 
2,4835 GHz)
Moduleringsmetod:
FHSS
Kompatibla Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Stödda codecs:
Mottagning: SBC (Sub Band Codec),
MP3
Sändning: SBC (Sub Band Codec)
USB-delen
Stödda bittal
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Övrigt
DIN-uteffekt (märkeffekt):
60 + 60 W (4 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
(referensvärde): 75 + 75 W (4 ohm
vid 1 kHz, 10% THD)
Musikeffekt (referensvärde):
75 + 75 W (4 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
Ingångar:
AUDIO IN (stereo-miniuttag):
spänning 250 mV, impedans 47 kohm
(USB)-port: Typ A, maximal
strömstyrka 500 mA
Utgångar:
PHONES (stereo-miniuttag): för
hörlurar med en impedans på minst
8 ohm
SPEAKER: för högtalare med en
impedans på 4 ohm
CD-spelardelen
System: digitalt ljudsystem för
kompaktskivor
Laserdiodegenskaper
Strålningstid: kontinuerlig
Laseruteffekt*: under 44,6 µW
*Uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd
från objektivlinsytan på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.
Frekvensomfång: 20 Hz  20 kHz
Signalbrusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB
Forts.

37SE
Radiodelen
FM stereo, FM/AMsuperheterodynmottagare
FM-radiodelen:
Stationsinställningsområde: 87,5 
108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Antenn: FM-trådantenn
Antenningång: 75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens: 10,7 MHz
AM-radiodelen:
Stationsinställningsområde:
531  1 602 kHz (med
stationsinställningsintervallet 9 kHz)
Antenn: AM-ramantenn, ingång för
utomhusantenn
Mellanfrekvens: 450 kHz
Högtalare (SS-CHX5)
Högtalarsystem: 2-vägs basreflextyp med
3 element
Högtalarelement: Woofer 10 cm × 2, kontyp,
Tweeter 2,5 cm, mjuk kupol-typ
Märkimpedans: 4 ohm
Yttermått (b/h/d): Ca. 145 × 300 × 200 mm
Vikt: Ca. 2,6 kg netto per högtalare
Allmänt
Strömförsörjning: 220  240 V växelström,
50/60 Hz
Effektförbrukning: 50 W
Yttermått (b/h/d) (exkl. högtalare): Ca. 285
× 120 × 215 mm
Vikt (exkl. högtalare): 2,7 kg
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (RMSCU35) (1), R6-batterier (storlek AA) (2),
AM-ramantenn (1), FM-trådantenn (1),
Högtalardynor (8)
Rätt till ändringar förbehålles.
Standby strömförbrukning:
0,5 W
Halogenflammande medel
har inte använts i vissa
tryckta kretskort.
Halogenbaserade
flamskyddsmedel används
inte i chassit.
38SE
Bluetooth trådlös
nätverksteknik
Bluetooth trådlös nätverksteknik
är en trådlös teknik för att länka
digitala apparater på kort håll, som
t.ex. persondatorer och digitala
stillbildskameror. Med hjälp av Bluetooth
trådlös nätverksteknik går det att styra
de anslutna apparaterna på upp till
10 meters håll.
Bluetooth trådlös nätverksteknik används
i regel mellan två apparater, men det går
att ansluta en apparat till flera apparater
samtidigt.
Det krävs inga trådar för anslutningen,
som för USB-anslutning, och apparaterna
behöver inte vara vända mot varandra,
som vid trådlös kommunikation med
infraröda signaler. Denna teknik går att
använda även med en Bluetooth-enhet i
fickan eller en väska.
Bluetooth trådlös nätverksteknik är en
global standard som stöds av tusentals
företag. Dessa företag tillverkar
produkter som uppfyller de globala
normerna.
Stödd Bluetooth-version och stödda
profiler
En profil är en standarduppsättning
funktioner för olika Bluetooth-produkter.
Den här anläggningen stöder följande
Bluetooth-version och profiler.
Stödd Bluetooth-version:
Bluetooth Standard version 2.0
Stödda Bluetooth-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Effektiv kommunikationsräckvidd
Inverkan av andra apparater
Bluetooth-enheter och trådlösa nätverk
(IEEE 802.11b/g) använder samma
frekvensband (2,4 GHz). Om man
använder en Bluetooth-enhet nära en
apparat som kan användas i ett trådlöst
nätverk finns det risk att det uppstår
elektromagnetisk interferens. Det kan
leda till sänkt dataöverföringshastighet
eller göra det omöjligt att ansluta
enheten. Om det skulle inträffa så prova
följande motåtgärder:
Prova att ansluta Bluetoothmobiltelefonen eller Bluetoothenheten till anläggningen på minst
10 meters avstånd från den trådlösa
nätverksutrustningen.
Stäng av den trådlösa
nätverksutrustningen medan du
använder Bluetooth-enheten på
närmare håll än 10 meter.
Inverkan på andra apparater
Radiovågorna som sänds ut av den här
anläggningen kan störa funktionerna
på viss medicinsk utrustning. Eftersom
dessa störningar kan leda till fel på
utrustningen bör du alltid stänga av
den här anläggningen, din Bluetoothmobiltelefon och alla andra Bluetoothenheter på följande sorters ställen:
På sjukhus, ombord på tåg och
flygplan, på bensinstationer och på alla
andra ställen där det kan förekomma
lättantändliga gaser
I närheten av automatiska dörrar eller
brandlarm
Anmärkningar
Den här anläggningen har stöd för
säkerhetsfunktioner som följer Bluetoothspecifikationerna för att garantera
säkerheten vid kommunikation med hjälp
av Bluetooth-teknik. Det kan dock hända
att denna säkerhet är otillräcklig beroende
på inställningarna och andra faktorer, så var
alltid försiktig när du kommunicerar med
hjälp av Bluetooth-teknik.
Sony kan inte hållas ansvariga för någon
form av skador eller förluster som beror på
informationsläckor under kommunikation
med hjälp av Bluetooth-teknik.
Vi kan inte garantera att Bluetoothkommunikation fungerar med alla
Bluetooth-enheter med samma profil som
den här anläggningen.
Bluetooth-enheter som ansluts till den
här anläggningen måste följa Bluetoothspecifikationerna som definierats av
Bluetooth SIG, Inc., och måste vara
certifierade att de följer normerna. Även
för apparater som följer Bluetoothspecifikationerna kan det dock hända att
vissa egenskaper eller specifikationer för
Bluetooth-enheten gör den omöjlig att
ansluta, eller måste styras eller skötas på ett
annat sätt, eller att det som visas på displayen
blir annorlunda.
Det kan hända att det uppstår störningar
eller att ljudet försvinner beroende på
Bluetooth-enheten som är ansluten till den
här anläggningen, kommunikationsmiljön
eller förhållandena runtomkring.
Övrigt
Bluetooth-enheterna bör användas
inom ungefär 10 meter från varandra
(utan hinder emellan). Den effektiva
kommunikationsräckvidden kan sjunka
under följande förhållanden.
Om det finns en person, ett
metallföremål, en vägg eller något
annat hinder mellan de Bluetoothanslutna enheterna.
På platser där ett trådlöst nätverk är
installerat.
Runt mikrovågsugnar medan de
används.
På platser där det förekommer andra
elektromagnetiska vågor.
39SE
USB-enheter och
Bluetooth-enheter som
går att använda
USB-enheter
Följande USB-apparater från Sony går att
koppla in i den här anläggningen. Filer
i andra USB-apparater går inte att spela
upp på den här anläggningen.
Verifierade digitala musikspelare från
Sony (i januari 2007)
Produktnamn Modellnamn
NW-E103 / E105 / E107
Walkman
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
NW-E403 / E405 / E407
NW-E503 / E505 / E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
®
40SE
Verifierade USB-lagringsmedia från
Sony (i januari 2007)
Produktnamn Modellnamn
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Se nedanstående webbplatser för den
senaste informationen om kompatibla
apparater.
För kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
För kunder i Canada:
engelska <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
franska <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
För kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Anmärkningar
Använd inga andra sorters USB-apparater än
vad som anges här. Vi kan inte garantera att
det går att använda modeller som inte listas
här.
Vi kan inte garantera att alla funktioner
fungerar även om dessa USB-apparater
används.
 Somliga av dessa USB-apparater säljs bara i
vissa områden.
Att observera angående Walkmanspelare
Det går inte att spela upp linjärt PCM-ljud på
den här anläggningen.
Det går inte att spela upp ljud i ATRAC
Advanced Lossless-format på den här
anläggningen.
Det går inte att spela upp musik som är
inspelad direkt på en Walkman utan att
använda en dator på den här anläggningen.
Bluetooth-enheter
Övrigt
Se nedanstående webbplats angående
Bluetooth-kompatibla enheter.
För kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
För kunder i Canada:
engelska <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
franska <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
För kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
41SE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, chroń
ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie
zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu
gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie
stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie
naczyń wypełnionych płynem, takich jak
wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo
dostępnego gniazda ściennego. W
wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia,
należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda ściennego.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie narażaj akumulatora na oddziaływanie
nadmiernie wysokiej temperatury, której
źródłem jest światło słoneczne, ogień itp.
Nie dotyczy klientów w USA i
Kanadzie
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1.
Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu
obudowy.
Informacja dla Klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi
bezpieczeństwa produktu EMC i R&TTE,
producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japonia.
PL
Autoryzowanym przedstawicielem jest
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W sprawach związanych z serwisem lub
gwarancją, korzystaj z adresów podanych
w osobnych dokumentach dotyczących
serwisu lub gwarancji.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten
rodzaj sprzętu jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Ze szczegółowymi informacjami można
zapoznać się pod poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/
Używanie niniejszego urządzenia
radiowego nie jest dozwolone na obszarze
o promieniu 20 km od centrum NyAlesund, Svalbard w Norwegii.
Pozbycie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany
do odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio
niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
Znak słowny Bluetooth oraz logo
są własnością Bluetooth SIG, inc.
i każde użycie tych znaków przez
Sony Corporation odbywa się w
ramach udzielonej licencji. Inne znaki
handlowe i nazwy handlowe należą do
ich właścicieli.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
Sony Corporation.
MICROVAULT jest znakiem
handlowym Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i
ich symbole graficzne są znakami
towarowymi Sony Corporation.
Wszystkie produkty powinny
posiadać oznaczenia patentów
USA i zagranicznych, na których
zastosowanie firma Dolby Laboratories
udzieliła licencji.
Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
PL
PL
Spis treści
Objaśnienie części i regulatorów.... 5
Informacje na wyświetlaczu.............. 9
Czynności wstępne
Prawidłowe podłączenia
systemu..................................................10
Nastawianie zegara............................12
Podstawowe operacje
Odtwarzanie płyty CD/MP3............13
Słuchanie radia....................................14
Używanie funkcji Bluetooth............15
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB . ........................................................21
Używanie opcjonalnych
komponentów audio.........................24
Regulowanie dźwięku.......................24
Zmiana wyświetlenia.........................25
Inne operacje
Tworzenie własnego programu
(Odtwarzanie Programu)..................26
Programowanie stacji
radiowych..............................................27
Używanie programatorów...............28
PL
Inne
Usuwanie problemów.......................30
Komunikaty...........................................34
Zalecenia eksploatacyjne.................35
Dane techniczne.................................37
Bezprzewodowa technologia
Bluetooth...............................................38
Odtwarzalne urządzenia USB i
urządzenia Bluetooth........................40
W tej instrukcji obsługi opisane są głównie operacje z użyciem pilota, ale te same
operacje mogą być wykonane na urządzeniu, za pomocą przycisków mających takie
same lub podobne nazwy.
Urządzenie (HCD-HX5/CD Receiver)
Panel przedni
Objaśnienie części i regulatorów
Objaśnienie części i regulatorów
Panel górny
Ciąg dalszy

PL
Pilot (RM-SCU35)

Czujnik zdalnego sterowania
(strona 30)

Przycisk BLUETOOTH OPR (strona
18, 19, 20, 21)
Naciśnij, aby wykonać połączenie,
rozłączenie lub synchronizację z
urządzeniem Bluetooth.

Urządzenie: Regulator VOLUME
(strona 13, 14, 18, 21, 22, 24)
Pilot: Przycisk VOLUME +/
(strona 13, 14, 18, 21, 22, 24)
Przekręć lub naciśnij, aby nastawić
głośność.

Gniazdo AUDIO IN (strona 24)

Przycisk / (zasilanie) (strona 12,
28, 33, 34)
Naciśnij aby włączyć system.

Wskaźnik STANDBY (strona 25,
30)
Zapala się, gdy system jest wyłączony.

PL
Podłącz do opcjonalnego komponentu
audio.

Gniazdo PHONES
Podłącz słuchawki.

Przycisk  (otwieranie/
zamykanie) (strona 13)
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć tacę
płyty.
Wskaźnik BLUETOOTH (strona 19,
20, 21)

Świeci się, gdy funkcja Bluetooth jest
aktywna.
Podłącz do opcjonalnego urządzenia
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB).
Port
(USB) (strona 22, 40)

Naciśnij, aby wybrać funkcję Bluetooth.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
zrobić pauzę muzyki na urządzeniu
Bluetooth (telefon komórkowy z
technologią Bluetooth, itp.).
Urządzenie: Przycisk USB 
(odtwarzanie/pauza) (strona 22)
Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
tryb pauzy opcjonalnego urządzenia
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB).
Pilot: Przycisk USB (strona 22)
Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.
Urządzenie: Przycisk CD 
(odtwarzanie/pauza) (strona 13)
Naciśnij, aby wybrać funkcję CD.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
zrobić pauzę w odtwarzaniu płyty.
Pilot: Przycisk CD (strona 13)
Naciśnij, aby wybrać funkcję CD.
Pilot: Przycisk  (odtwarzanie),
przycisk  (pauza)
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
zrobić pauzę.
Przycisk TUNER/BAND (strona 14)
Naciśnij, aby wybrać funkcję TUNER.
Naciśnij aby wybrać tryb odbioru FM
lub AM.
Urządzenie: Przycisk AUDIO IN
(strona 24)
Naciśnij, aby wybrać funkcję AUDIO IN.
Pilot: Przycisk FUNCTION (strona
19, 20)
Naciśnij, aby wybrać funkcję.

Urządzenie: Przycisk /CANCEL
(stop/anulowanie) (strona 13, 14,
17, 18, 20, 22)
Pilot: Przycisk  (stop) (strona 13,
14, 17, 18, 20, 22)
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.
Naciśnij, aby anulować szukanie.

Przycisk SEARCH (strona 13, 22)
Naciśnij, aby przejść do trybu szukania
lub z niego wyjść.
Objaśnienie części i regulatorów
Przyciski odtwarzania i przyciski
funkcji
Urządzenie: Przycisk BLUETOOTH
 (odtwarzanie/pauza)
(strona 16, 17, 18)

Przycisk ENTER (strona 12, 26, 27,
28)
Naciśnij, aby zatwierdzić nastawienia.

Przycisk / (wstecz/do
przodu) (strona 13, 17, 18, 22, 26)
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę lub plik.
Urządzenie: Przycisk TUNE +/
(strojenie) (strona 14)
Pilot: Przycisk +/ (strojenie)
(strona 14, 27)
Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.
Przycisk
+/ (wybierz folder)
(strona 13, 22, 26)
Naciśnij, aby wybrać folder.
Przycisk / (szybkie
przejście do tyłu/do przodu)
(strona 13, 17, 18, 22)
Naciśnij, aby znaleźć punkt na ścieżce,
lub w pliku.
Ciąg dalszy

PL


Przycisk PLAY MODE/TUNING
MODE (strona 13, 14, 23, 26, 27)
Przycisk CLEAR (strona 17, 20, 26)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
płyty CD, MP3 lub opcjonalnego
urządzenia USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik pamięci masowej
USB).
Naciśnij, aby wybrać tryb strojenia.

Przyciski dźwięku (strona 24)
Urządzenie: Przycisk DSGX
Pilot: Przycisk EQ

Przycisk TUNER MEMORY (strona
27)
Naciśnij, aby zaprogramować stację
radiową.
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.


Naciśnij, aby nastawić Programator
Nocny.
Przycisk DISPLAY (strona 18, 25)
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetlaczu.

Przycisk CLOCK/TIMER SELECT
(strona 28)
Przycisk CLOCK/TIMER SET
(strona 12, 28)
Naciśnij, aby nastawić zegar i
Programator Odtwarzania.

Przycisk REPEAT/FM MODE
(strona 13, 15, 22)
Naciśnij, aby kilkakrotnie słuchać płyty,
jednej ścieżki lub pliku.
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
(monofoniczny lub stereofoniczny).

Pokrywa komory baterii
(strona 11)
PL
Naciśnij, aby skasować zaprogramowaną
ścieżkę lub plik.
Naciśnij, aby skasować informację
o zarejestrowaniu synchronizacji
urządzenia Bluetooth.
Przycisk SLEEP (strona 28)


Odtwarzanie/Pauza
Format audio


DSGX (strona 24)
Tryb odtwarzania (strona 13, 23)


Tryb odbioru radiowego (strona
14)
Odbiór radiowy (strona 14)
Programator (strona 28)

Świeci się, gdy jest podłączone
opcjonalne urządzenie USB.
Informacja tekstowa
Objaśnienie części i regulatorów
Informacje na wyświetlaczu

USB MEMORY
PL
Czynności wstępne
Prawidłowe podłączenia systemu
Gniazdko ścienne
Prawy głośnik
Lewy głośnik
 Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.)
 Biała strona dla modelu przeznaczonego dla Ameryki
Północnej
 Brązowa strona dla innych regionów
 Antena pętlowa AM
lub
 Zasilanie
Dla modeli z przełącznikiem napięcia,
nastaw VOLTAGE SELECTOR na
napięcie w lokalnej sieci elektrycznej.
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka
ściennego.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka
ściennego, odłącz dostarczony adapter
wtyczki (tylko dla modeli wyposażonych
w adapter).
 Głośniki
10PL
 Anteny
Aby korzystać z pilota
Przesuń i zdejmij pokrywę komory
baterii  i włóż dwie dostarczone baterie
R6 (rozmiar AA), stroną  najpierw,
zgodnie z układem biegunów pokazanym
poniżej.
Przenoszenie systemu
1 Wyjmij płytę, aby ochronić
mechanizm CD.
2 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD.
3 Naciśnij i przytrzymaj SEARCH  na
urządzeniu i naciśnij na urządzeniu
  dopóki nie pojawi się
„STANDBY”.
4 Gdy pojawi się „LOCK”, wyjmij z
gniazdka ściennego przewód
sieciowy.
Czynności wstępne
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli
głośnikowych, przewodu sieciowego i
kabla USB, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
Uwagi
Przy normalnym używaniu baterie powinny
wystarczyć na około sześć miesięcy.
Nie używaj starej baterii z nową, ani nie
używaj razem baterii różnych rodzajów.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez
dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć
uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z
baterii i korozji.
Podkładki głośnikowe
Przymocuj załączone podkładki
głośnikowe na spodzie głośników, aby
zapobiec ślizganiu się.
11PL
Nastawianie zegara
Do nastawienia zegara użyj przycisków
na pilocie.
1 Naciśnij / , aby włączyć
system.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
Jeżeli na wyświetleniu ukaże się
bieżący tryb, naciśnij kilkakrotnie
/ , aby wybrać „CLOCK
SET?” i naciśnij ENTER .
3 Naciśnij kilkakrotnie /
 aby nastawić godzinę, po
czym naciśnij ENTER .
4 Wykonaj tę samą procedurę aby
nastawić minuty.
Nastawienia zegara zostaną stracone
gdy odłączysz przewód sieciowy lub
gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej.
Aby wyświetlić zegar gdy system jest
wyłączony
Naciśnij DISPLAY . Zegar jest
wyświetlany przez około 8 sekund.
12PL
Podstawowe
operacje
Naciśnij CD .
2 Włóż płytę.
Naciśnij   na urządzeniu i umieść
płytę w komorze płyty, stroną z
etykietą skierowaną do góry.
Aby zamknąć komorę płyty, naciśnij
ponownie   na urządzeniu.
Nie zamykaj komory płyty siłą,
naciskając palcami, ponieważ może to
uszkodzić urządzenie.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub CD  na
urządzeniu) .
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu)
.
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę  (lub CD  na
w odtwarzaniu urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
 .
odtwarzanie
Wybrać folder
+/ .
na płycie MP3
Wybrać
/ .
ścieżkę lub
plik
Wybrać folder SEARCH . Naciśnij
i plik na
/ , aby
płycie MP3,
wybrać żądany folder,
przeglądając po czym naciśnij
nazwy
ENTER . Naciśnij
folderów i
/ , aby
plików na
wybrać żądany plik, po
wyświetlaczu czym naciśnij ENTER
.
Znaleźć
Naciśnij i przytrzymaj
określone
/  podczas
miejsce na
odtwarzania i zwolnij
ścieżce lub
przycisk w żądanym
pliku
momencie.
Wybrać
REPEAT 
odtwarzanie kilkakrotnie, aż pokaże
ciągłe
się „REP” lub „REP1”.
Podstawowe operacje
Odtwarzanie płyty
CD/MP3
1 Wybierz funkcję CD.
Inne operacje
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 
gdy odtwarzacz jest zatrzymany. Można
wybrać normalne odtwarzanie („ *”
dla wszystkich plików MP3 w folderze
na płycie), odtwarzanie losowe („SHUF”
lub „
SHUF*”), lub odtwarzanie
programu („PGM”).
* Gdy odtwarzasz płytę CD-DA, odtwarzanie
(SHUF) wykonuje takie same operacje
jak normalne odtwarzanie (losowe).
Ciąg dalszy

13PL
Uwagi o odtwarzaniu ciągłym
Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są
odtwarzane w sposób ciągły do pięciu razy.
„REP1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub
plik są powtarzane dopóki nie zatrzymasz.
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
Nie zapisuj innych rodzajów plików ani
niepotrzebnych folderów na płycie z plikami
MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 są
pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w
której zostały nagrane na płycie.
System może odtwarzać tylko pliki MP3,
które mają rozszerzenie „.MP3”.
Jeżeli na płycie są pliki, które mają
rozszerzenie pliku „.MP3”, ale które nie są
plikami MP3, urządzenie może wygenerować
szumy lub może działać wadliwie.
Maksymalna liczba:
 folderów wynosi 255 (włączając folder
główny).
 plików MP3 wynosi 511.
 plików MP3 i folderów, które może
zawierać pojedyncza płyta wynosi 512.
 poziomów folderów (struktura drzewa
plików) wynosi 8.
Kompatybilność ze wszystkimi programami
do kodowania/zapisu MP3, urządzeniami
nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana.
Niekompatybilne płyty MP3 mogą
generować szumy lub przerywane audio lub
nie odtwarzać w ogóle.
Uwagi o odtwarzaniu płyt
wielosesyjnych
Jeżeli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub
MP3), zostaje rozpoznana jako płyta
CD-DA (lub MP3) i inne sesje nie zostają
odtworzone.
Płyta o mieszanym formacie CD zostaje
rozpoznana jako płyta CD-DA (audio).
14PL
Słuchanie radia
1 Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND
.
2 Wybierz tryb strojenia.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING
MODE , aż pokaże się „AUTO”.
3 Nastaw na żądaną stację.
Naciśnij +/ (lub TUNE +/ na
urządzeniu) . Przeszukiwanie
zatrzyma się automatycznie, gdy
stacja zostanie nastrojona, po czym
pojawi się „TUNED” i „ST” (tylko dla
programów stereofonicznych).
Gdy nastawisz na stację, która nadaje
funkcje RDS, nazwa stacji pojawi
się na wyświetleniu (tylko model
europejski).
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu)
.
Aby zatrzymać automatyczne
przeszukiwanie
Naciśnij  .
Strojenie stacji o słabym sygnale
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i
przeszukiwanie nie zatrzyma się, naciśnij
kilkakrotnie TUNING MODE , aż
znikną „AUTO” i „PRESET”, po czym
naciśnij kilkakrotnie +/ (lub TUNE
+/ na urządzeniu) , aby nastroić na
żądaną stację.
Redukcja szumów statycznych podczas
odbioru słabej stacji stereofonicznej
FM
Naciśnij kilkakrotnie FM MODE , aż
pojawi się „MONO”, aby wyłączyć odbiór
stereofoniczny.
Używanie funkcji
Bluetooth
Ciąg dalszy

Podstawowe operacje
Ten system obsługuje profile A2DP
i AVRCP technologii Bluetooth.
Szczegółowe informacje o
bezprzewodowej technologii Bluetooth,
zobacz „Bezprzewodowa technologia
Bluetooth” (strona 38).
Sprawdź na poniższych stronach
internetowych najnowsze informacje o
zgodnych urządzeniach.
Dla klientów w USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Dla klientów w Kanadzie:
Angielski <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francuski <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Dla Klientów w Europie:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Dla Klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Dla Klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
15PL
Słuchanie muzyki z telefonu
komórkowego Bluetooth lub z
urządzenia Bluetooth
Możesz słuchać muzyki z telefonu
komórkowego wyposażonego w
technologię Bluetooth lub z urządzenia
Bluetooth za pomocą połączenia
bezprzewodowego.
Synchronizacja tego systemu z
urządzeniem Bluetooth
Synchronizacja jest operacją, podczas
której urządzenia Bluetooth najpierw
rejestrują się wzajemnie. Użyj poniższej
procedury, aby zsynchronizować system
z urządzeniem Bluetooth. Po wykonaniu
operacji synchronizowania, nie ma
potrzeby wykonywania jej ponownie.
Jeżeli synchronizacja jest już zakończona,
przejdź do „Odtwarzanie muzyki z
urządzenia Bluetooth” (strona 17).
1 Umieść urządzenie Bluetooth,
które chcesz połączyć z tym
systemem, w odległości nie
przekraczającej 1 metra od
systemu.
2 Wybierz funkcję Bluetooth.
Naciśnij BLUETOOTH   na
urządzeniu.
3 Uruchom urządzenie
Bluetooth i wykonaj operację
synchronizacji.
Wykonaj poniższą procedurę, aby za
pomocą tego systemu słuchać muzyki z
urządzenia Bluetooth.
Synchronizacja tego systemu z
urządzeniem Bluetooth

Połączenie z zarejestrowanymi
urządzeniami

Odtwarzanie muzyki z urządzenia
Bluetooth
Szczegółowe informacje o operacjach
urządzenia Bluetooth znajdziesz również
w instrukcji obsługi dostarczonej razem z
urządzeniem Bluetooth.
16PL
Szczegółowe informacje o
operowaniu urządzeniem Bluetooth
znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej z urządzeniem
Bluetooth.
Podczas szukania tego systemu
przez urządzenie Bluetooth, na
wyświetlaczu urządzenia Bluetooth,
zależnie od urządzenia Bluetooth
może się pojawić lista znalezionych
urządzeń.
Ten system pojawi się jako „CMTHX5BT”.
Gdy nawiązujesz połączenie z tym
systemem, wybierz profil audio
(A2DP, AVRCP) na urządzeniu
Bluetooth. Jeżeli urządzenie
Bluetooth nie obsługuje profilu
AVRCP, nie można wykonywać
odtwarzania lub innych operacji za
pomocą tego systemu (strona 17).
Wprowadzenie hasła może być
wymagane, zależnie od rodzaju
urządzenia Bluetooth.
Gdy pojawi się „PIN?” i odliczanie
czasu, wprowadź hasło do systemu w
następujący sposób:
Naciśnij / i / na
pilocie (lub
+/ i /
 na urządzeniu) , aby
wprowadzić to samo hasło, które
zostało wprowadzone na urządzeniu
Bluetooth, po czym naciśnij ENTER
.
Gdy synchronizacja jest zakończona
i połączenie nawiązane, wyświetlenie
systemu zmieni się następująco:
„Connect”  Nazwa urządzenia
Bluetooth
Aby anulować wprowadzanie hasła w
trakcie wprowadzania
Naciśnij  .
Uwagi
„Hasło” może się pojawić jako „Passkey”,
„PIN code”, „PIN number” lub „Password”
itp., zależnie od urządzenia.
Ten system obsługuje tylko hasła
numeryczne, maksymalnie 4 cyfr.
Status oczekiwania dla synchronizacji
zostanie przez system anulowany po około
30 sekundach. Jeżeli synchronizacja nie
powiodła się, powtórz procedurę od kroku 1.
Aby skasować wszystkie informacje o
rejestracji
1 Naciśnij BLUETOOTH   na
urządzeniu.
Gdy system jest połączony z
urządzeniem Bluetooth (gdy
nazwa urządzenia Bluetooth lub
inne informacje pojawią się na
wyświetlaczu systemu), naciśnij i
przytrzymaj BLUETOOTH OPR 
na urządzeniu przez około 2 sekundy,
aby nastawić system na tryb gotowości
funkcji Bluetooth.
Podstawowe operacje
4 Wprowadź hasło.
Gdy ten system jest połączony z urządzeniem
Bluetooth, nie może zostać wykryty i
połączenie nie może zostać nawiązane z
innym urządzeniem Bluetooth.
2 Naciśnij CLEAR .
Pojawiło się „Delete?”.
3 Naciśnij ENTER .
Pojawi się „Complete!” i wszystkie
informacje o rejestracji będą
skasowane.
Uwaga
Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth
po wykonaniu tej operacji, należy ponownie
wprowadzić hasło.
Odtwarzanie muzyki z urządzenia
Bluetooth
Można operować urządzeniem Bluetooth
łącząc system i urządzenie Bluetooth za
pomocą AVRCP. Jeżeli system nie jest
połączony z urządzeniem Bluetooth przy
użyciu AVRCP, pojawi się „Not in Use”
podczas operowania systemem.
1 Wybierz funkcję Bluetooth.
Naciśnij BLUETOOTH   na
urządzeniu.
Ciąg dalszy

17PL
2 Nawiąż połączenie z urządzenia
Bluetooth.
Szczegółowe informacje o
operowaniu urządzeniem Bluetooth
znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej z urządzeniem
Bluetooth.
Gdy połączenie jest nawiązane,
system następująco wyświetli zmiany:
„Connect”  Nazwa urządzenia
Bluetooth
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub BLUETOOTH
 na urządzeniu) .
Zależnie od urządzenia Bluetooth,
może wystąpić konieczność
uprzedniego uruchomienia programu
AV na urządzeniu Bluetooth.
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu)
.
Aby sprawdzić adres podłączonego
urządzenia Bluetooth
Naciśnij DISPLAY , gdy nazwa
urządzenia Bluetooth pojawi się na
wyświetlaczu systemu.
Adres urządzenia Bluetooth pojawi się na
8 sekund.
Aby anulować połączenie z
urządzeniem Bluetooth
Naciśnij i przytrzymaj BLUETOOTH
OPR  na urządzeniu przez około
2 sekundy, aż pokaże się „Disconnect”,
lub dopóki informacje na wyświetlaczu
(nazwa urządzenia itp.) nie znikną.
18PL
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę w  (lub BLUETOOTH
odtwarzaniu
 na urządzeniu)
.
Zatrzymać
 .
odtwarzanie
Wybrać plik
/ .
Znaleźć punkt Naciśnij i przytrzymaj
w pliku
/ .
Uwaga
Te operacje mogą nie być dostępne na
niektórych urządzeniach Bluetooth. Ponadto
rzeczywiste operacje mogą się różnić, zależnie
od podłączonego urządzenia Bluetooth.
Uwagi o połączeniach z urządzeniami
Bluetooth
Jeżeli nie można nawiązać połączenia ze
zsynchronizowanym urządzeniem Bluetooth,
ponownie wykonaj operację synchronizacji
między systemem i urządzeniem Bluetooth.
Zależnie od rodzaju urządzenia Bluetooth,
można nastawić głośność przy użyciu
regulatorów urządzenia Bluetooth.
Jeśli naciśniesz BLUETOOTH   na
urządzeniu gdy jest podłączone do słuchawek
Bluetooth, połączenie do systemu z innego
urządzenia Bluetooth może zabrać trochę
czasu.
Słuchanie muzyki z systemu
przy użyciu słuchawek
Bluetooth
Synchronizacja jest operacją, podczas
której urządzenia Bluetooth najpierw
rejestrują się wzajemnie. Użyj poniższej
procedury, aby zsynchronizować system
ze słuchawkami Bluetooth. Po wykonaniu
operacji synchronizowania, nie ma
potrzeby wykonywania jej ponownie.
Jeżeli synchronizacja jest już zakończona,
przejdź do „Odtwarzanie muzyki na tym
systemie” (strona 20).
1 Wybierz funkcję inną niż funkcja
Bluetooth.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
.
2 Umieść słuchawki Bluetooth,
Podstawowe operacje
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej
na tym systemie, używając
bezprzewodowego połączenia słuchawek
Bluetooth.
Zsynchronizowanie tego systemu ze
słuchawkami Bluetooth
które mają być podłączone do
tego systemu, w odległości do
1 metra od systemu.
3 Nastaw słuchawki Bluetooth na
Wykonaj poniższą procedurę, aby słuchać
muzyki z systemu przez słuchawki
Bluetooth.
Zsynchronizowanie tego systemu ze
słuchawkami Bluetooth

Podłączenie do zarejestrowanych
słuchawek

Odtwarzanie muzyki na tym systemie
Szczegółowe informacje o operacjach
słuchawek Bluetooth znajdziesz także
w instrukcji obsługi dostarczonej ze
słuchawkami Bluetooth.
tryb synchronizacji.
Szczegółowe informacje o operacjach
słuchawek Bluetooth znajdziesz w
instrukcji obsługi dostarczonej ze
słuchawkami Bluetooth.
4 Naciśnij i przytrzymaj
BLUETOOTH OPR  na
urządzeniu przez około
7 sekund, aż wskaźnik
BLUETOOTH  zacznie migać.
Zatrzyma się wyjście dźwięku z
głośników.
5 Wprowadź hasło.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
w kroku 4 z „Synchronizacja tego
systemu z urządzeniem Bluetooth”
(strona 16).
Ciąg dalszy

19PL
Gdy synchronizacja jest zakończona
i połączenie nawiązane, wyświetlenie
systemu zmieni się następująco:
„Connect”  Nazwa urządzenia
Bluetooth
Aby anulować wprowadzanie hasła w
trakcie wprowadzania
Naciśnij  .
Uwagi
„Hasło” może się pojawić jako „Passkey”,
„PIN code”, „PIN number” lub „Password”
itp., zależnie od urządzenia.
Ten system obsługuje tylko hasła
numeryczne, maksymalnie 4 cyfr.
Status oczekiwania dla synchronizacji
zostanie przez system anulowany po około
30 sekundach. Jeżeli synchronizacja nie
powiodła się, powtórz procedurę od kroku 1.
Gdy ten system jest połączony z urządzeniem
Bluetooth, nie może zostać wykryty i
połączenie nie może zostać nawiązane z
innym urządzeniem Bluetooth.
Synchronizacja może być niemożliwa, jeżeli
inne urządzenia Bluetooth znajdują się w
pobliżu systemu. W takim wypadku wyłącz
inne urządzenia Bluetooth.
Aby skasować wszystkie informacje o
rejestracji
1 Naciśnij BLUETOOTH   na
urządzeniu.
Gdy system jest połączony z
urządzeniem Bluetooth (gdy
nazwa urządzenia Bluetooth lub
inne informacje pojawią się na
wyświetlaczu systemu), naciśnij i
przytrzymaj BLUETOOTH OPR 
na urządzeniu przez około 2 sekundy,
aby nastawić system na tryb gotowości
funkcji Bluetooth.
2 Naciśnij CLEAR .
Pojawiło się „Delete?”.
20PL
3 Naciśnij ENTER .
Pojawi się „Complete!” i wszystkie
informacje o rejestracji będą
skasowane.
Uwaga
Aby uzyskać połączenie ze słuchawkami
Bluetooth, po wykonaniu tej operacji konieczne
jest ponowne wprowadzenie hasła.
Odtwarzanie muzyki na tym systemie
Możesz operować tym systemem
ze słuchawek Bluetooth, wykonując
połączenie systemu i słuchawek
Bluetooth za pomocą AVRCP.
1 Wybierz funkcję inną niż funkcja
Bluetooth.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
.
2 Nawiąż połączenie ze
słuchawkami Bluetooth.
Naciśnij i przytrzymaj BLUETOOTH
OPR  na urządzeniu przez około
2 sekundy, aż zapali się wskaźnik
BLUETOOTH , po czym zwolnij
przycisk.
Jeżeli więcej niż jedno urządzenie
Bluetooth, które przedtem było
podłączone znajduje się w pobliżu
systemu, system będzie podejmować
próby łączenia się z maksimum
3 urządzeniami, od których
podłączenia upłynął najkrótszy
okres czasu. (Próba połączenia
podejmowana jest z maksymalnie
3 urządzeniami, w kolejności od
ostatnio podłączonego urządzenia, a
kończy się, gdy połączenie zostanie
nawiązane.)
Gdy połączenie jest nawiązane,
system następująco wyświetli zmiany:
„Connect”  Nazwa urządzenia
Bluetooth
3 Zacznij odtwarzanie muzyki dla
funkcji wybranej w kroku 1.
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu)
.
Aby anulować połączenie ze
słuchawkami Bluetooth
Naciśnij i przytrzymaj BLUETOOTH
OPR  na urządzeniu przez około
2 sekundy, aż wyłączy się wskaźnik
BLUETOOTH .
Możesz podłączyć opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB) do portu
(USB)  na urządzeniu i słuchać
muzyki zapisanej na urządzeniu USB.
Zobacz „Odtwarzalne urządzenia USB
i urządzenia Bluetooth” (strona 40) i
listę urządzeń USB, które mogą zostać
podłączone do tego systemu.
Formaty audio, które mogą być
odtwarzane przez ten system są
następujące: ATRAC/MP3*/WMA*/
AAC*
* Pliki objęte ochroną praw autorskich
Podstawowe operacje
Zależnie od rodzaju słuchawek
Bluetooth, można operować tym
systemem (odtwarzanie, regulacja
głośności itp.) przy użyciu
regulatorów słuchawek.
Szczegółowe informacje o operacjach
słuchawek Bluetooth znajdziesz w
instrukcji obsługi dostarczonej ze
słuchawkami Bluetooth.
Słuchanie muzyki z
urządzenia USB
(Digital Rights Management) nie mogą być
odtwarzane przez ten system.
Pliki ściągnięte z internetowych sklepów
muzycznych mogą nie być odtwarzane w
tym systemie.
Uwagi
Jeśli nie możesz uzyskać połączenia
ze zsynchronizowanymi słuchawkami
Bluetooth, wykonaj ponownie operację
synchronizacji między systemem i
słuchawkami Bluetooth.
Gdy nastawienie systemu zostanie zmienione
na funkcję inną niż funkcja Bluetooth i
gdy BLUETOOTH OPR  na urządzeniu
zostanie naciśnięte podczas połączenia do
urządzenia Bluetooth, wykonanie połączenia
ze słuchawkami Bluetooth może zająć trochę
czasu.
Ten system posiada zapisane w pamięci
oddzielne nastawienia głośności dla
słuchania przez głośniki lub przez gniazdo
PHONES  na urządzeniu, lub dla
słuchania przez słuchawki Bluetooth.
Ciąg dalszy

21PL
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB .
2 Podłącz opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik pamięci
masowej USB) do portu (USB)
, jak pokazano poniżej.
Urządzenie USB
(Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik
pamięci masowej USB)
Gdy konieczne jest połączenie przez
kabel USB, podłącz kabel USB
dostarczony z tym urządzeniem USB,
które będzie podłączone.
Szczegółowe informacje o sposobie
używania znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej z urządzeniem
USB, które będzie podłączone.
Gdy podłączone jest urządzenie USB,
wyświetlenie zmienia się następująco:
„Reading”  „ATRAC AD1)” lub
„STORAGE DRIVE2)”
Podłączając cyfrowy odtwarzacz muzyki.
Podłączając nośnik pamięci masowej
USB. Etykieta woluminu zostaje
następnie wyświetlona, jeśli jest nagrana.
1)
2)
Uwaga
Zanim pojawi się „Reading”, może minąć około
10 sekund, zależnie od rodzaju podłączonego
urządzenia USB.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub USB  na
urządzeniu) .
22PL
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu)
.
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę w  (lub USB  na
odtwarzaniu
urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
 .
odtwarzanie
Wybrać folder
+/ .
/ .
SEARCH . Naciśnij
/ , aby
wybrać żądany folder,
po czym naciśnij
ENTER . Naciśnij
/ , aby
wybrać żądany plik, po
czym naciśnij ENTER
.
Znaleźć punkt Naciśnij i przytrzymaj
w pliku
/  podczas
odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym
momencie.
Wybrać
REPEAT 
odtwarzanie
kilkakrotnie, aż pokaże
ciągłe
się „REP” lub „REP1”.
Odłączyć
Naciśnij i przytrzymaj
urządzenie USB  , aż pojawi się
„No Device”, po czym
odłącz urządzenie USB.
Wybrać plik
Wybrać
folder i plik,
przeglądając
nazwy folderów
i plików na
wyświetlaczu
systemu*
* Można szukać według innych informacji,
na przykład według albumu lub rodzaju
muzyki w przypadku cyfrowych odtwarzaczy
muzyki.
Zmiana trybu odtwarzania
Uwagi o urządzeniu USB
Nie podłączaj systemu i urządzenia USB
przez koncentrator USB.
W wypadku niektórych podłączonych
urządzeń USB może wystąpić opóźnienie
między operacją i jej wykonaniem przez ten
system.
Ten system nie gwarantuje obsługiwania
wszystkich funkcji dostępnych na
podłączonym urządzeniu USB.
Kolejność odtwarzania na tym systemie
może być różna od kolejności odtwarzania na
podłączonym urządzeniu USB.
Zawsze naciśnij i przytrzymaj   i upewnij
się, że pojawiło się „No Device”, zanim
odłączysz urządzenie USB. Odłączenie
urządzenia USB gdy nie jest wyświetlane „No
Device”, może uszkodzić zawarte w nim dane
lub może uszkodzić samo urządzenie USB.
Nie zapisuj innych rodzajów danych ani
niepotrzebnych folderów na urządzeniu USB,
na którym są pliki audio.
Foldery, które nie zawierają plików audio
zostaną pominięte.
Pliki są odtwarzane w kolejności, w której są
przesyłane do urządzenia USB.
Maksymalna liczba folderów i plików,
które mogą być umieszczone na jednym
urządzeniu USB jest następująca:
 Cyfrowy odtwarzacz muzyczny: 65 535
grup (maksymalnie 999 ścieżek w grupie)
 Nośnik pamięci masowej USB: 999 plików
Maksymalna liczba plików i folderów może
być różna, zależnie od struktury plików i
folderów.
W niniejszym systemie można słuchać
następujących formatów dźwięku:
 MP3: rozszerzenie nazwy pliku „.mp3”
 Pliki Windows Media Audio: rozszerzenie
nazwy pliku „.wma”
 AAC: rozszerzenie nazwy pliku „.m4a”
Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli nazwy
plików mają powyższe rozszerzenia, ale
sam plik różni się, system może odtwarzać
zakłócenia lub nie działać poprawnie.
Zgodność z każdym programem do
kodowania/zapisu, z każdym urządzeniem
nagrywającym i z każdym nośnikiem danych
nie może być gwarantowana. Niezgodne
urządzenie USB może wygenerować szumy
lub przerywane audio, może także w ogóle
nie odtwarzać.
Podstawowe operacje
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE ,
gdy urządzenie USB jest zatrzymane.
Możesz wybrać normalne odtwarzanie
(„ ” dla wszystkich plików w folderze
na cyfrowym odtwarzaczu muzycznym),
losowe odtwarzanie („SHUF” lub
„
SHUF”) lub odtwarzanie programu
(„PGM”).
23PL
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
1 Podłącz dodatkowy komponent
audio do gniazda AUDIO IN
 na urządzeniu, używając
analogowego kabla audio (brak
w wyposażeniu).
2 Zmniejsz głośność.
Naciśnij VOLUME  (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu)
.
3 Wybierz funkcję AUDIO IN.
Naciśnij AUDIO IN  na
urządzeniu.
4 Zacznij odtwarzanie z
podłączonego komponentu.
5 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu)
.
24PL
Regulowanie dźwięku
Aby dodać efekt dźwiękowy
Aby
Generować
bardziej
dynamiczny
dźwięk
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Nastawić efekt
dźwiękowy
Naciśnij
DSGX  na
urządzeniu.
EQ  kilkakrotnie,
aby wybrać „BASS” lub
„TREBLE”, po czym
kilkakrotnie naciśnij
+/ , aby nastawić
poziom.
Zmiana wyświetlenia
Naciśnij
DISPLAY 
kilkakrotnie gdy system
jest włączony.
DISPLAY  gdy
system jest wyłączony3).
Zegar jest wyświetlany
przez 8 sekund.
Na przykład możesz zobaczyć informacje
płyty CD/MP3 lub informacje urządzenia
USB, takie jak numer ścieżki lub pliku
lub nazwa folderu podczas normalnego
odtwarzania, albo całkowity czas
odtwarzania gdy odtwarzacz jest zatrzymany.
2)
Gdy system i urządzenie Bluetooth są
połączone za pomocą funkcji Bluetooth,
można zobaczyć adres urządzenia Bluetooth.
3)
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu
zapali się, gdy system będzie wyłączony.
1)
Podstawowe operacje
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetleniu1)2)
Sprawdzić czas,
gdy system jest
wyłączony
Uwagi o informacjach na
wyświetlaczu
Znaki, których nie można wyświetlić pojawią
się jako „_”.
Poniższe informacje nie są wyświetlane:
 całkowity czas odtwarzania dla płyty CDDA, zależnie od trybu odtwarzania.
 całkowity czas odtwarzania i pozostały
czas odtwarzania dla płyt MP3 i
urządzenia USB.
Następujące informacje nie są prawidłowo
wyświetlane:
 nazwy folderów i plików, które nie są
zgodne ze standardem ISO9660 Level 1,
Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
Następujące informacje są wyświetlane:
 Informacje znaczników ID3 dla plików
MP3, gdy używane są znaczniki ID3
wersji 1 i wersji 2 (maksymalnie 62 znaki
dla płyty MP3).
 Informacje znacznika ID3 dla plików
„ATRAC”, gdy używane są znaczniki ID3
wersji 2.
25PL
Inne operacje
Tworzenie własnego
programu
(Odtwarzanie Programu)
1 Wybierz żądaną funkcję.
CD
Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD.
USB
Naciśnij USB  aby wybrać funkcję
USB.
2 Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
 gdy system jest zatrzymany,
aż pojawi się „PGM”.
3 Naciśnij kilkakrotnie /
, aż pojawi się żądana ścieżka
lub numer pliku.
Gdy programujesz pliki, naciśnij
kilkakrotnie
+/ , aby wybrać
żądany folder, a następnie wybierz
żądany plik.
Przykład: Gdy programujesz ścieżki
na CD
Wybrany numer ścieżki
lub pliku
26PL
Całkowity czas
odtwarzania programu
(włączając wybraną
ścieżkę lub plik)
4 Naciśnij ENTER  aby dodać
ścieżkę lub plik do programu.
CD
„ . ” pojawi się, gdy całkowity
czas programu przekracza 100 minut
dla CD, lub gdy wybierzesz ścieżkę
CD, której numer jest równy lub
wyższy niż 21, lub gdy wybierzesz
plik MP3.
USB
Całkowity czas programu nie może
być wyświetlony, więc pojawi się
„ . ”.
5 Powtórz kroki od 3 do 4 aby
zaprogramować dodatkowe
ścieżki lub pliki, maksymalnie
25 ścieżek lub plików.
6 Aby odtworzyć swój program
złożony ze ścieżek lub plików,
naciśnij  .
Program pozostaje dostępny do
chwili, gdy otworzysz komorę płyty
lub odłączysz urządzenie USB.
Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij  .
Aby anulować odtwarzanie programu
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 
gdy system jest zatrzymany, aż zniknie
„PGM”.
Aby skasować ostatnią ścieżkę lub plik
w programie
Naciśnij CLEAR  gdy system jest
zatrzymany.
Programowanie stacji
radiowych
Możesz zaprogramować swoje ulubione
stacje radiowe i nastawiać je natychmiast,
wybierając odpowiedni przycisk pamięci.
Aby zaprogramować stacje, użyj
przycisków na pilocie.
„Słuchanie radia” (strona 14)).
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
zaprogramowaną stację
radiową, naciśnij kilkakrotnie
TUNING MODE  aż pojawi
się „PRESET”, po czym naciśnij
kilkakrotnie +/ , aby wybrać
żądany numer pamięci.
Inne operacje
1 Nastaw na żądaną stację (zobacz
6 Aby przywołać
Numer pamięci
3 Naciśnij kilkakrotnie +/  aby
wybrać żądany numer pamięci.
Jeżeli do wybranego numeru pamięci
jest już przypisana inna stacja,
zostanie ona zastąpiona przez nową
stację.
4 Naciśnij ENTER .
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby
zapisać inne stacje.
Możesz zaprogramować do
20 stacji FM i do 10 stacji AM.
Zaprogramowane stacje są
utrzymywane w pamięci przez około
pół dnia gdy odłączysz przewód
sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci
elektrycznej.
27PL
Używanie
programatorów
odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie /
 aby nastawić godzinę, po czym
naciśnij ENTER . Wskazanie minut
zacznie migać. Wykonaj powyższą
procedurę aby nastawić minuty.
System posiada dwie funkcje
programatora. Jeżeli użyjesz
Programatora Odtwarzania razem z
Programatorem Nocnym, Programator
Nocny będzie miał pierwszeństwo.
5 Wykonaj tę samą procedurę jak
Programator Nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja
ta działa nawet gdy zegar nie jest
nastawiony.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP .
Gdy wybierzesz „AUTO”, system
automatycznie wyłączy się gdy zatrzyma
się bieżąca płyta, lub po 100 minutach.
Programator Odtwarzania:
Możesz obudzić się przy dźwiękach CD,
radia lub opcjonalnego urządzenia USB,
o nastawionej godzinie.
Aby sterować Programatorem
Odtwarzania, użyj przycisków na pilocie.
Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Przygotuj źródło dźwięku, po czym
naciśnij VOLUME +/  aby
wyregulować głośność.
Aby zacząć od określonej ścieżki lub
pliku, stwórz swój własny program
(strona 26).
2
3 Naciśnij kilkakrotnie /
Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
 aby wybrać „PLAY SET?”, po
czym naciśnij ENTER .
Pojawi się „ON TIME”, a wskazanie
godziny zacznie migać.
28PL
4 Nastaw czas rozpoczęcia
w kroku 4 aby nastawić czas
zatrzymania odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie / 
aż pojawi się żądane źródło dźwięku,
po czym naciśnij ENTER .
Wyświetlacz pokazuje nastawienia
programatora.
7 Naciśnij /  aby wyłączyć
system.
System włączy się 15 sekund przed
zaprogramowanym czasem. Jeżeli o
zaprogramowanej godzinie system
będzie włączony, Programator
Odtwarzania nie zacznie odtwarzania.
Uwaga
Zanim system zostanie wyłączony, jeżeli
wykonane zostało połączenie ze słuchawkami
Bluetooth, dźwięki odtwarzane przez
Programator Odtwarzania mogą być
wyprowadzane przez słuchawki Bluetooth.
Aby ponownie uruchomić lub
sprawdzić programator
Naciśnij CLOCK/TIMER SELECT ,
naciśnij kilkakrotnie / , aż
pojawi się „PLAY SEL?”, po czym naciśnij
ENTER .
Aby anulować programator
Powtórz tę samą procedurę, co powyżej,
aż pojawi się „TIMER OFF?”, po czym
naciśnij ENTER .
Aby zmienić nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku 1.
Wskazówka
Inne operacje
Nastawienie Programatora Odtwarzania
pozostaje tak długo, dopóki nie zostanie
ręcznie anulowane.
29PL
Inne
Usuwanie problemów
1 Upewnij się, że przewód sieciowy i
kable głośnikowe są prawidłowo i
solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście poniżej i
podejmij wskazane środki zaradcze.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się
z najbliższym dealerem Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast wyjmij z gniazdka
wtyczkę przewodu sieciowego i
sprawdź następujące pozycje.
Jeżeli system posiada przełącznik
napięcia, czy jest on nastawiony na
prawidłowe napięcie?
Czy używasz tylko dostarczonych w
zestawie głośników?
Czy nic nie zasłania otworów
wentylacyjnych na wierzchu lub z
tyłu systemu?
Gdy wskaźnik STANDBY 
przestanie migać, podłącz z
powrotem przewód sieciowy i włącz
system. Jeżeli problem nie znika,
skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
30PL
Duży przydźwięk lub szumy.
Odsuń system od źródeł zakłóceń.
Podłącz system do innego gniazdka
ściennego.
Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno)
na przewód sieciowy.
Brak jest dźwięku.
Jeżeli wskaźnik BLUETOOTH 
świeci się lub miga gdy wybrana
zostanie inna funkcja niż Bluetooth,
brak jest dźwięku z głośników lub
z gniazda PHONES . Naciśnij i
przytrzymaj BLUETOOTH OPR 
przez około 2 sekundy, aż wyłączy się
wskaźnik BLUETOOTH .
Pilot nie działa.
Usuń wszystkie przeszkody między
pilotem a czujnikiem pilota  na
urządzeniu, a także odsuń urządzenie
od światła jarzeniowego.
Skieruj pilota w stronę czujnika
systemu.
Umieść pilota bliżej systemu.
Wskaźnik STANDBY  pozostaje
zapalony po odłączeniu przewodu
sieciowego.
Wskaźnik STANDBY  może nie
wyłączyć się natychmiast po wyjęciu
z gniazdka wtyczki przewodu
sieciowego. To nie jest usterka.
Wskaźnik wyłączy się po około
40 sekundach.
Ogólne
Odtwarzacz CD/MP3
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
Umieść głośniki tak symetrycznie, jak
to możliwe.
Podłącz tylko dostarczone w zestawie
głośniki.
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż
ponownie.
Umieść system w miejscu znajdującym
się z dala od wibracji (na przykład na
stabilnej podstawce).
Gdy ten system jest połączony z
urządzeniem Bluetooth, nie może
zostać wykryty i połączenie nie
może zostać nawiązane z innym
urządzeniem Bluetooth.
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszej ścieżki.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
, aż „PGM” i „SHUF” znikną, aby
wrócić do normalnego odtwarznia.
Dźwięk jest przerywany lub
nierówny, lub nastąpiła utrata
połączenia.
System i urządzenie Bluetooth są zbyt
daleko od siebie.
Jeżeli pomiędzy systemem i
urządzeniem Bluetooth znajdują się
przeszkody, usuń je lub omiń.
Jeżeli w pobliżu znajdują się
urządzenia generujące promieniowanie
elektromagnetyczne, takie jak
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie Bluetooth lub kuchenka
mikrofalowa, odsuń je.
Zaczynanie odtwarzania zabiera
więcej czasu niż zwykle.
Następujące płyty potrzebują więcej
czasu, aby zacząć odtwarzanie.
płyta nagrana ze skomplikowaną
strukturą drzewa.
płyta nagrana w trybie
wielosesyjnym.
płyta, która nie została sfinalizowana
(płyta, do której mogą zostać dodane
dane).
płyta z wieloma folderami.
Urządzenie Bluetooth
Nie można wykonać synchronizacji.
Przysuń urządzenie Bluetooth bliżej do
systemu.
Synchronizacja może być niemożliwa,
jeżeli inne urządzenia Bluetooth
znajdują się w pobliżu systemu.
W takim wypadku wyłącz inne
urządzenia Bluetooth.
Połączenie nie jest możliwe.
Urządzenie Bluetooth, z którym
próbowano nawiązać połączenie, nie
obsługuje profili A2DP i AVRCP, więc
nie może być połączone z systemem.
Uaktywnij funkcję Bluetooth
urządzenia Bluetooth.
Informacja o zarejestrowaniu
synchronizacji została skasowana.
Wykonaj ponownie rejestrację
synchronizacji.
Inne
Odsuń głośniki od systemu lub umieść
je na oddzielnych podstawkach. Przy
dużej głośności drgania głośników
mogą powodować przeskakiwanie
dźwięku.
Dźwięku urządzenia Bluetooth nie
słychać z systemu.
Najpierw zwiększ głośność na
urządzeniu Bluetooth, po czym
wyreguluj głośność, używając
VOLUME +/ .
Duży przydźwięk lub szumy
Jeżeli pomiędzy systemem i
urządzeniem Bluetooth znajdują się
przeszkody, usuń je lub omiń.
Jeżeli w pobliżu znajdują się
urządzenia generujące promieniowanie
elektromagnetyczne, takie jak
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie Bluetooth lub kuchenka
mikrofalowa, odsuń je.
Zmniejsz głośność połączonego
urządzenia Bluetooth.
Dźwięk ze słuchawek Bluetooth jest
zniekształcony.
Zmniejsz głośność systemu, używając
VOLUME  . Jeżeli słuchawki
mają regulator głośności, wyreguluj
także głośność za pomocą regulatora
głośności słuchawek.
Ciąg dalszy

31PL
Naciśnij kilkakrotnie DSGX  na
urządzeniu, aż pojawi się „DSGX OFF”.
Naciśnij kilkakrotnie EQ , aby
wybrać „BASS” lub „TREBLE”, po
czym naciśnij kilkakrotnie  , aby
zmniejszyć poziom.
Urządzenie USB
Czy używasz obsługiwanego przez
ten system urządzenia USB?
Jeżeli podłączysz nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą pojawić
się następujące problemy. Zobacz
„Odtwarzalne urządzenia USB i
urządzenia Bluetooth” (strona 40) i
listę rodzajów urządzeń USB, które są
obsługiwane przez ten system.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez ten system.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Pojawiło się „Over Current”.
Wykryty został problem z poziomem
prądu elektrycznego z portu
(USB)
. Wyłącz system i odłącz urządzenie
USB od portu
(USB) . Upewnij
się, że urządzenie USB działa
prawidłowo. Jeżeli wzór wyświetlenia
dalej pozostaje, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz system, po czym
podłącz z powrotem urządzenie
USB i sprawdź, czy pojawi się „USB
MEMORY”.
Dźwięk jest zniekształcony.
W procesie kodowania plików użyto
niskiej prędkości bitów. Wyślij do
urządzenia USB pliki zakodowane z
większą prędkością bitów.
32PL
Występują szumy lub dźwięk
przeskakuje.
Wyłącz system, po czym podłącz z
powrotem urządzenie USB.
Dane muzyczne zawierają szumy.
Szumy mogły zostać wprowadzone
ze względu na stan komputera, gdy
tworzone były dane muzyczne. Utwórz
ponownie dane muzyczne.
Gdy używasz nośnika pamięci masowej
USB, skopiuj pliki na komputer,
sformatuj nośnik pamięci masowej
USB w formacie FAT16 lub FAT32,
po czym skopiuj pliki z powrotem na
nośnik pamięci masowej USB.*
Urządzenie USB nie może być
podłączone do portu
(USB) .
Urządzenie USB jest odwrotnie
podłączone. Podłącz urządzenie USB
we właściwym kierunku.
Nośnik pamięci masowej USB, który
był używany na innym sprzęcie, nie
działa.
Może został nagrany w
nieobsługiwanym formacie. W takim
wypadku najpierw podejmij kroki
ostrożności i skopiuj ważne dane z
nośnika pamięci masowej USB na
twardy dysk komputera. Następnie
sformatuj nośnik pamięci masowej
USB za pomocą systemu plików FAT16
lub FAT32 i przenieś skopiowane pliki
audio z powrotem na nośnik pamięci
masowej USB.*
„Reading” jest wyświetlane przez
długi czas.
Zakończenie odczytu urządzenia USB
może potrwać dłuższą chwilę, gdy
urządzenie zawiera dużo folderów lub
plików. W związku z tym zalecamy
przestrzeganie następujących reguł.
Całkowita liczba folderów na
urządzeniu USB: 100 lub mniej
Całkowita liczba plików na folder:
100 lub mniej
Błędne wyświetlenie
Ponownie wyślij dane muzyczne
do urządzenia USB, ponieważ dane
zapisane na urządzeniu USB mogły
zostać uszkodzone.
Odtwarzanie nie zaczyna się.
Wyłącz system, po czym podłącz z
powrotem urządzenie USB.
Podłącz urządzenie USB, które ten
system może odtwarzać.
Naciśnij  (lub USB 
na urządzeniu) , aby zacząć
odtwarzanie.
Pliki nie mogą zostać odtworzone.
Nośniki pamięci masowej USB
sformatowane za pomocą systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32
nie są obsługiwane.*
Jeżeli używasz nośnika pamięci
masowej USB z partycjami, tylko
pliki pierwszej partycji mogą być
odtwarzane.
Pliki zakodowane lub chronione
hasłem itp. nie mogą być odtwarzane.
* Ten system obsługuje FAT16 i FAT32, ale
niektóre nośniki pamięci masowej USB
mogą nie obsługiwać tych wszystkich
FAT. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi każdego nośnika
pamięci masowej USB, lub skontaktuj się z
producentem.
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie
można odbierać stacji. („TUNED” lub
„ST” miga na wyświetlaczu.)
Podłącz prawidłowo antenę.
Znajdź miejsce i kierunek
zapewniające dobry odbiór, po czym
ponownie ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od
kabli głośnikowych, przewodu
sieciowego i kabla USB, aby uniknąć
przechwytywania szumów.
Podłącz dostępną w handlu antenę
zewnętrzną.
Jeżeli dostarczona antena AM
odłączyła się od plastikowego stojaka,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Wyłącz urządzenia elektryczne
znajdujące się w pobliżu.
Inne
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszej ścieżki.
Nastaw tryb odtwarzania na normalny
tryb odtwarzania.
Tuner
Aby zmienić interwał strojenia AM
Interwał strojenia AM jest fabrycznie
nastawiony na 9 kHz (lub 10 kHz dla
niektórych obszarów; ta funkcja nie jest
dostępna dla modelu europejskiego).
Do zmiany interwału strojenia AM służą
przyciski na urządzeniu.
1 Nastrój dowolną stację AM, po czym
wyłącz system.
2 Naciskając TUNER/BAND , naciśnij
/ .
Wszystkie zaprogramowane stacje AM
zostają skasowane. Aby zresetować
interwał do nastawienia fabrycznego,
powtórz tę procedurę.
Ciąg dalszy

33PL
Aby poprawić odbiór tunera
Wyłącz odtwarzacz CD używając funkcji
zarządzania energią CD. Energia CD jest
domyślnie włączona.
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION ,
aby wybrać funkcję CD, po czym
wyłącz system.
2 Gdy „STANDBY” przestanie migać,
naciśnij /  na urządzeniu,
jednocześnie naciskając /CANCEL
 na urządzeniu.
Pojawiło się „CD POWER OFF”.
Gdy energia odtwarzacza CD jest
wyłączona, czas dostępu do płyty
wydłuża się. Aby włączyć energię
odtwarzacza CD, powtórz tę
procedurę, aż pojawi się „CD POWER
ON”.
Aby zresetować system do nastawień
fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa
prawidłowo, przywróć system do
nastawień fabrycznych.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby
zresetować system do domyślnych
nastawień fabrycznych.
1 Odłącz i podłącz z powrotem
przewód sieciowy, po czym włącz
system.
2 Naciśnij jednocześnie /CANCEL ,
DSGX  i / .
Wszystkie nastawienia skonfigurowane
przez użytkownika, takie jak
zaprogramowane stacje radiowe,
programator i zegar zostaną usunięte.
Komunikaty
Odtwarzacz CD/MP3, Tuner
Complete!: Zaprogramowana operacja
zakończyła się normalnie.
Invalid: Naciśnięty został nieprawidłowy
przycisk.
LOCKED: Nie otwiera się komora płyty.
Skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
No Disc: W systemie nie ma płyty lub
włożona została płyta, która nie może
być odtworzona.
No Step: Wszystkie zaprogramowane
ścieżki lub pliki zostały skasowane.
Over: Płyta doszła do końca w
trakcie naciskania   podczas
odtwarzania lub pauzy.
Push SELECT!: Podczas pracy
programatora próbowano nastawić
zegar lub programator.
Push STOP!: Naciśnięte zostało PLAY
MODE  podczas odtwarzania.
Reading: System czyta informacje płyty.
Niektóre przyciski nie są dostępne.
SET CLOCK!: Próbowano wybrać
programator przy braku nastawienia
zegara.
SET TIMER!: Próbowano wybrać
programator przy braku nastawienia
Programatora Odtwarzania.
Step Full!: Próbowano zaprogramować
więcej niż 26 ścieżek lub plików
(kroków).
TIME NG!: Nastawiony czas rozpoczęcia
i zakończenia pracy Programatora
Odtwarzania są takie same.
Urządzenie Bluetooth
Connect: Komunikacja Bluetooth została
nawiązana.
34PL
Urządzenie USB
ATRAC AD: Podłączone jest urządzenie
ATRAC audio (ATRAC Audio Device).
Error: Urządzenie USB nie mogło
być rozpoznane lub podłączone jest
nieznane urządzenie.
Invalid: Wykonana została nieważna lub
aktualnie zabroniona operacja.
No Device: Brak jest podłączonego
urządzenia USB lub podłączone
urządzenie USB zostało zatrzymane.
No Step: Wszystkie zaprogramowane
ścieżki lub pliki zostały skasowane.
No Track: W systemie brak plików
nadających się do odtwarzania.
Not Supported: Podłączone jest
nieobsługiwane urządzenie USB.
Please Wait: System przygotowuje się do
użycia urządzenia USB.
Reading: System rozpoznaje urządzenie
USB.
Removed: Urządzenie USB zostało
odłączone.
Step Full!: Próbowano zaprogramować
więcej niż 26 ścieżek lub plików
(kroków).
STORAGE DRIVE: Podłączony jest
nośnik pamięci masowej USB.
Zalecenia
eksploatacyjne
Płyty, które ten system MOŻE
odtwarzać
Audio CD
CD-R/CD-RW (pliki danych audio/
MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE
odtwarzać
CD-ROM
CD-R/CD-RW inne niż nagrane
w formacie muzycznej CD lub
w formacie MP3 zgodnym z
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet lub
wielosesyjnym
CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wielosesyjnym, nie zakończone
„zamknięciem sesji”
CD-R/CD-RW o niskiej jakości
nagrywania, porysowane lub brudne
CD-R/CD-RW, lub CD-R/CD-RW
nagrane na niekompatybilnym
urządzeniu nagrywającym
CD-R/CD-RW, które zostały
nieprawidłowo sfinalizowane
Płyty zawierające pliki inne niż pliki
MPEG 1 Audio Layer-3 (pliki MP3)
Płyty o niestandardowych kształtach
(na przykład serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z
przyklejonym papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane,
z przyklejoną nalepką, wokół której są
pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi
tuszem, który klei się w dotyku
Inne
Disconnect: Komunikacja z
urządzeniem Bluetooth została
przerwana z jakichś powodów lub
komunikacja Bluetooth została
zakończona.
No Device: Zsynchronizowane
urządzenie Bluetooth nie zostało
znalezione, lub połączenie było
niemożliwe.
Not in Use: System nie jest połączony
z urządzeniem Bluetooth przy użyciu
AVRCP.
PIN?: System żąda hasła. Szczegółowe
informacje, zobacz „Używanie funkcji
Bluetooth” (strona 15).
Please Wait: System przygotowuje się do
korzystania z urządzenia Bluetooth.
Uwagi o płytach
Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę
ściereczką, w kierunku od środka ku
brzegom.
Ciąg dalszy

35PL
Nie czyść płyt rozpuszczalnikami,
takimi jak rozcieńczalnik benzynowy,
ani dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi lub aerozolami
antystatycznymi, przeznaczonymi dla
winylowych płyt długogrających.
Nie kładź płyt w miejscach
nasłonecznionych, w pobliżu źródeł
ciepła takich jak przewody grzejne,
a także nie zostawiaj w samochodzie
zaparkowanym na słońcu.
O bezpieczeństwie
Jeżeli system nie będzie używany przez
dłuższy czas, odłącz zupełnie przewód
sieciowy od gniazdka ściennego (od
sieci). Gdy odłączasz urządzenie od
sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy
nie ciągnij za sam przewód.
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną
się do środka systemu, odłącz system
od sieci i przed ponownym użyciem
zwróć się o sprawdzenie systemu do
autoryzowanego personelu.
Przewód sieciowy może być
wymieniony tylko w autoryzowanym
serwisie.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji
przechylonej, ani w miejscach
bardzo gorących, zimnych,
zakurzonych, brudnych, wilgotnych,
nieposiadających dostatecznej
wentylacji, poddawanych wibracjom,
nasłonecznionych lub silnie
naświetlonych.
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub
głośniki na powierzchniach pokrytych
specjalnymi środkami (na przykład
woskiem, olejem, pastą), ponieważ
może dojść do wystąpienia plam lub
odbarwienia.
36PL
Jeżeli system zostaje przeniesiony
bezpośrednio z zimnego miejsca w
ciepłe, lub jeżeli zostaje umieszczony
w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć
może się skroplić na soczewce
wewnątrz odtwarzacza CD, powodując
nieprawidłowe działanie systemu. W
takiej sytuacji wyjmij płytę i zostaw
system włączony przez około godzinę,
aby wilgoć wyparowała.
O nagrzewaniu się
Rozgrzanie się urządzenia podczas
operacji jest normalne i nie jest
powodem do niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób
ciągły z dużą głośnością, nie dotykaj
obudowy, ponieważ może być gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O systemie głośników
Ten zespół głośników nie jest
magnetycznie ekranowany, więc obraz na
pobliskich odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej
sytuacji wyłącz TV, poczekaj od 15 do
30 minut i włącz z powrotem. Jeżeli nie
przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z
dala od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką
lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania
ani rozpuszczalników takich jak
rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Rzeczywisty zasięg może być różny,
zależny od takich czynników, jak
przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej,
elektryczność statyczna, czułość odbioru,
praca anteny, system operacyjny, aplikacja
oprogramowania itp.
2)
Standardowe profile bezprzewodowej
technologii Bluetooth wskazują
cel komunikacji Bluetooth między
urządzeniami.
1)
Dane techniczne
Urządzenie główne (HCD-HX5/CD
Receiver)
Sekcja wzmacniacza
Sekcja Bluetooth
System komunikacji:
Standard Bluetooth, wersja 2.0
Wyjście:
Standard Bluetooth Power Class 2
Maksymalny zasięg komunikacji:
Widoczność optyczna w przybliż.
10 m1)
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz 
2,4835 GHz)
Metoda modulacji:
FHSS
Kompatybilne profile Bluetooth2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Obsługiwane kodeki:
Otrzymane: SBC (Sub Band Codec),
MP3
Wysłane: SBC (Sub Band Codec)
Sekcja USB
Obsługiwana prędkość bitów
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Inne
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
60 + 60 W (4 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia): 75 + 75 W (4 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna
(odniesienia): 75 + 75 W (4 omów
przy 1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia:
AUDIO IN (gniazdo stereo mini):
napięcie 250 mV, impedancja
47 kiloomów
Port
(USB): Rodzaj A,
maksymalny prąd 500 mA
Wyjścia:
PHONES (gniazdo stereo mini):
dopuszczalne słuchawki 8 omów lub
więcej
SPEAKER: akceptuje impedancję
4 omów
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i
cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość mierzona z odległości
200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 90 dB
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy
FM/AM
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia: 87,5  108,0 MHz (odstęp
50 kHz)
Antena: Antena przewodowa FM
Złącza anteny: 75 omów nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz
Ciąg dalszy

37PL
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia: 531  1 602 kHz (interwał
strojenia 9 kHz)
Antena: Antena pętlowa AM, złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 450 kHz
Głośnik (SS-CHX5)
System głośników: 2-drożny, 3-członowy,
typu bass-reflex
Głośniki: Niskotonowy 10 cm × 2, typ
stożkowy, Wysokotonowy 2,5 cm, typ
miękkiej kopułki
Nominalna impedancja: 4 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.): Około 145 ×
300 × 200 mm
Masa: Około 2,6 kg netto na głośnik
Ogólne
Zasilanie: 220  240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Pobór mocy: 50 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (bez głośników):
Około 285 × 120 × 215 mm
Masa (bez głośników): 2,7 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania (RM-SCU35) (1), Baterie R6
(rozmiar AA) (2), Antena pętlowa AM (1),
Antena przewodowa FM (1), Podkładki
głośnikowe (8)
Konstrukcja i dane techniczne mogą się
zmienić bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie
czuwania: 0,5 W
W niektórych płytkach
obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe
środki zmniejszające
palność.
W obudowach używane
są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
38PL
Bezprzewodowa
technologia Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
jest bezprzewodową technologią
krótkiego zasięgu łączącą urządzenia
cyfrowe, na przykład komputery
i cyfrowe aparaty fotograficzne.
Używając bezprzewodowej technologii
Bluetooth, możesz operować używanymi
urządzeniami w zasięgu około
10 metrów.
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
jest zazwyczaj używana między dwoma
urządzeniami, ale jedno urządzenie może
być podłączone do wielu urządzeń.
Inaczej niż przy połączeniu USB, nie
potrzebujesz przewodów, aby uzyskać
połączenie, nie musisz także umieszczać
urządzeń naprzeciwko siebie, jak to ma
miejsce w wypadku bezprzewodowej
technologii z wykorzystaniem
podczerwieni. Możesz korzystać z tej
technologii, mając jedno urządzenie
Bluetooth w torbie lub w kieszeni.
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
jest globalnym standardem, wspieranym
przez tysiące firm. Firmy te produkują
produkty, które spełniają globalne
standardy.
Obsługiwana wersja Bluetooth i
profile
Profil oznacza standardowy zestaw
możliwości różnych produktów
Bluetooth. Ten system obsługuje
następujące wersje i profile Bluetooth.
Obsługiwana wersja Bluetooth:
Standard Bluetooth, wersja 2.0
Obsługiwane profile Bluetooth:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Efektywny zasięg komunikacji
Efekty innych urządzeń
Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe
sieci LAN (IEEE 802.11b/g) używają
tego samego pasma częstotliwości
(2,4 GHz). Gdy używasz urządzenia
Bluetooth w pobliżu urządzenia o
możliwościach bezprzewodowej sieci
LAN, może wystąpić interferencja
elektromagnetyczna. Może to
spowodować obniżenie prędkości
transferu danych, szumy lub brak
połączenia. W takich wypadkach zastosuj
następujące środki zaradcze:
Spróbuj połączyć ten system i telefon
komórkowy z technologią Bluetooth
lub urządzenie Bluetooth, gdy jesteś
co najmniej 10 metrów od urządzeń
bezprzewodowej sieci LAN.
Wyłącz zasilanie urządzeń
bezprzewodowej sieci LAN, gdy
używasz urządzenia Bluetooth w
odległości mniejszej niż 10 metrów.
Wpływ na inne urządzenia
Fale radiowe nadawane przez ten system
mogą zakłócać działanie niektórych
urządzeń medycznych. Ponieważ ta
interferencja może być przyczyną
usterki, pamiętaj o wyłączeniu zasilania
tego systemu, telefonu komórkowego
z technologią Bluetooth i urządzenia
Bluetooth w następujących miejscach:
W szpitalach, w pociągach, w
samolotach, na stacjach benzynowych
i w innych miejscach, w których
występują łatwopalne gazy
W pobliżu drzwi automatycznych i
alarmów przeciwpożarowych
Uwagi
Inne
Urządzenia Bluetooth powinny być
używane w przybliżonym zakresie
10 metrów (niezakłócona przeszkodami
odległość) od siebie. Efektywny zasięg
komunikacji może być mniejszy w
następujących warunkach.
Gdy między urządzeniami
połączonymi bezprzewodową
technologią Bluetooth znajduje się
człowiek, metalowy obiekt, ściana lub
inne przeszkody
Miejsca, w których zainstalowana jest
bezprzewodowa sieć LAN
Wokół kuchenek mikrofalowych, które
są w użyciu
Miejsca, w których występują inne fale
elektromagnetyczne
Ten system obsługuje funkcje
bezpieczeństwa, które są zgodne ze
specyfikacją Bluetooth, jako środek
zapewniający bezpieczeństwo podczas
komunikacji przy użyciu technologii
Bluetooth. Tym niemniej ochrona ta może
być niewystarczająca, zależnie od zawartości
ustawień i innych czynników, należy więc
zawsze zachowywać ostrożność używając
technologii Bluetooth.
Sony nie ponosi odpowiedzialności w
żadnym zakresie za szkody i inne straty
powstałe na skutek przecieków informacji w
trakcie komunikacji przy użyciu technologii
Bluetooth.
Komunikacja Bluetooth nie jest
gwarantowana dla wszystkich urządzeń
Bluetooth, które mają taki sam profil, jak ten
system.
Urządzenia Bluetooth połączone z
tym systemem powinny być zgodne ze
specyfikacjami Bluetooth zalecanymi
przez Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać
certyfikat zgodności. Tym niemniej, nawet
jeśli urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami
Bluetooth, mogą wystąpić przypadki, w
których charakterystyka lub specyfikacje
urządzenia Bluetooth uniemożliwiają
połączenie, lub mogą spowodować różnice
w metodzie sterowania, wyświetlania lub
działania.
Ciąg dalszy

39PL
Mogą wystąpić szumy lub audio może zostać
odcięte zależnie od urządzenia Bluetooth
połączonego z tym systemem, środowiska
komunikacyjnego lub otaczających
warunków.
Odtwarzalne
urządzenia USB i
urządzenia Bluetooth
Urządzenia USB
Możesz odtwarzać następujące
urządzenie USB Sony na tym systemie.
Inne urządzenia USB nie mogą być
odtwarzane przez ten system.
Zweryfikowany cyfrowy odtwarzacz
muzyczny Sony (stan na styczeń 2007)
Nazwa
produktu
Walkman
®
40PL
Nazwa modelu
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Zweryfikowane nośniki pamięci
masowej USB Sony (stan na styczeń
2007)
Sprawdź na poniższych stronach
internetowych najnowsze informacje o
zgodnych urządzeniach.
Dla klientów w USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Dla klientów w Kanadzie:
Angielski <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francuski <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Dla Klientów w Europie:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Dla Klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Dla Klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Odtwarzanie audio Linear PCM na tym
systemie nie jest możliwe.
Odtwarzanie audio w formacie ATRAC
Advanced Lossless na tym systemie nie jest
możliwe.
Odtwarzanie na tym systemie muzyki
nagranej bezpośrednio na odtwarzacz
Walkman bez użycia komputera, nie jest
możliwe.
Urządzenia Bluetooth
Możesz sprawdzić, jakie są kompatybilne
urządzenia Bluetooth na poniższych
stronach internetowych.
Dla klientów w USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Dla klientów w Kanadzie:
Angielski <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francuski <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Dla Klientów w Europie:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Dla Klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Dla Klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Inne
Nazwa
Nazwa modelu
produktu
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Uwagi dotyczące odtwarzacza
Walkman
Uwagi
Nie używaj urządzeń USB innych niż te
urządzenia USB. Działanie modeli nie
podanych tutaj nie jest gwarantowane.
Działanie nie zawsze może być
zagwarantowane, nawet przy użyciu tych
urządzeń USB.
 Niektóre z tych urządzeń USB mogą nie być
dostępne w handlu na niektórych obszarach.
41PL
42PL
Inne
43PL
Printed in China
Download PDF

advertising