Sony | CMT-CPX11 | Sony CMT-CPX11 Bruksanvisning

2-048-589-41(2)
Micro Hi-Fi
Component
System
Bruksanvisning _____________________________ SE
Instrukcja obsługi ___________________________ PL
CMT-CPX11
©2004 Sony Corporation
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE02REG-CEL.fm]
masterpage:Left
VARNING
Utsätt inte denna apparat för regn och
fukt, för att därigenom undvika risken för
brand och/eller elektriska stötar.
Täck inte över apparatens ventilation med tidningar,
dukar, gardiner osv. och undvik på så sätt risken för
brand. Placera heller inte levande ljus ovanpå
apparaten.
Ställ inte objekt som innehåller vätska, såsom vaser, på
apparaten, och undvik på så sätt risken för brand och/
eller elektriska stötar.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Enheten är klassad som
en KLASS 1 LASERprodukt. Denna
märkning finns på
baksidans utsida.
Kassera inte batteriet tillsammans
med hushållsavfallet, utan
deponera det som kemiskt avfall.
2SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Right
Innehåll
Använda handboken................................ 4
Spelbara skivor........................................ 4
Komma igång
Ansluta systemet ..................................... 6
Ställa klockan.......................................... 7
CD/MP3 – Uppspelning
Sätta i en skiva ........................................ 8
Spela upp en skiva .................................. 8
— Normal/Slumpmässig
uppspelning
Upprepa uppspelningen ........................ 10
— Upprepad uppspelning
Skapa uppspelningsprogram ................. 10
— Programmerad uppspelning
Radiomottagare
Förinställning av radiostationer ............ 11
Lyssna på radio ..................................... 13
— Förinställd inställning
— Manuell inställning
Använda RDS (Radio Data System)..... 14
(Endast europeisk modell)
Timer
Somna till musik................................... 18
— Insomningstimer
Vakna till musik.................................... 18
— Speltimer
Timerinspelning av radioprogram ........ 19
Teckenfönster
Stänga av teckenfönstret....................... 21
— Strömsparläge
Visa information om skivan i
teckenfönstret ................................. 21
Tillval
Ansluta tillvalskomponenter................. 23
Lyssna på ljud från en ansluten
komponent...................................... 24
Spela in på en ansluten komponent ...... 24
SE
Felsökning
Problem och åtgärder............................ 25
Meddelanden ........................................ 27
Övrig information
Kassettband – Uppspelning
Sätta in en kassett.................................. 15
Spela upp en kassett .............................. 15
Att observera......................................... 29
Tekniska data ........................................ 31
Lista över knapparnas placering och
referenssidor ................................... 33
Kassettband – Inspelning
Spela in CD-spår på en kassett.............. 16
— Synkroniserad CDbandinspelning
Spela in på kassett manuellt .................. 17
— Manuell inspelning
Ljudjustering
Justera ljudet ......................................... 17
3SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE04PRE-CEL.fm]
Använda handboken
Handboken beskriver i första hand användning
med fjärrkontrollen, men samma åtgärder kan
också utföras med motsvarande knappar på
stereon.
Spelbara skivor
Följande skivor kan spelas upp på stereon.
Andra skivor kan inte spelas upp.
Lista över spelbara skivor
Skivformat
Ljud-CD-skivor
CD-R-/CD-RW-skivor
(ljuddata/MP3-filer)
masterpage:Left
Skivor som inte kan spelas
upp på stereon
• CD-ROM-skivor
• CD-R-/CD-RW-skivor som ej har spelats in
enligt något av följande format:
– musik-CD-format
– MP3-format som överensstämmer med
ISO 9660* Level 1/Level 2, Joliet eller
Multi Session**
• Skivor vars form inte är av standardtyp (t.ex.
en kort- eller hjärtformad skiva).
• Skivor med papper eller klistermärken på.
• Skivor med självhäftande cellofantejp eller
klistermärken kvar.
Skivlogotyp
* ISO 9660-format
Detta är den vanligaste internationella standarden
för det logiska formatet för filer och mappar på en
CD-ROM-skiva. Ett flertal specifikationsnivåer
förekommer. I Level 1 måste filnamnet ha formatet
8.3 (högst 8 tecken i namnet och högst 3 tecken i
filtillägget ”.MP3”) och vara skrivet med versaler.
Namn på mappar får inte innehålla fler än 8 tecken.
Trädstrukturen kan ha högst 8 mappnivåer
Specifikationerna i Level 2 medger filnamn och
mappnamn på upp till 31 tecken. Varje mapp kan ha
upp till 8 nivåer.
För Joliet i expansionsformat (fil- och mappnamn
kan innehålla upp till 64 tecken): kontrollera
innehållet i skrivprogrammet etc.
** Multi Session
Detta är en inspelningsmetod som möjliggör tillägg
av data med hjälp av Track-At-Once-metoden.
Konventionella CD-skivor börjar i ett CDkontrollområde kallat Lead-in och slutar vid ett
område kallat Lead-out. En Multi Session-CD-skiva
är en CD-skiva innehållande flera sessioner, där
varje segment från Lead-in till Lead-out betraktas
som en enskild session.
CD-Extra: Detta format spelar in ljud (ljud-CDdata) på spåren i session 1 och data på spåren i
session 2.
Mixed CD: Detta format spelar in data på det första
spåret och ljud (ljud-CD-data) på det andra och de
därefter följande spåren i en session.
4SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE04PRE-CEL.fm]
Anmärkningar gällande CD-Roch CD-RW-skivor
• Vissa CD-R- eller CD-RW-skivor kan inte
spelas upp på stereon beroende på skivans
inspelningskvalitet eller fysiska skick eller på
inspelningsenhetens egenskaper. En skiva
som inte har slutbehandlats korrekt kan inte
heller spelas upp. För ytterligare detaljer
hänvisas till bruksanvisningen till
inspelningsenheten ifråga.
• Skivor som spelats in på CD-R/CD-RWenheter kanske inte kan spelas upp på grund
av repor, smuts, omständigheter vid
inspelningen eller drivrutinens egenskaper.
• CD-R- och CD-RW-skivor som spelats in
enligt metoden Multi Session och som inte
har avslutats genom att ”stänga sessionen”
stöds inte.
• Det kan hända att filer i MP3-format som
saknar filtillägget ”.MP3” inte kan spelas upp
på stereon.
• Ett försök att spela upp en fil som inte är av
MP3-format men som har filtillägget ”.MP3”
kan resultera i ljudstörningar eller
funktionsfel.
• Med andra format än ISO 9660 Level 1 eller
Level 2, kan det hända att mappnamn och
filnamn inte kan visas korrekt.
• Följande skivor kräver längre tid vid
uppspelningsstart:
– en skiva inspelad med en komplicerad
trädstruktur,
– en skiva inspelad enligt metoden Multi
Session,
– en skiva på vilken data kan läggas till (ej
slutbehandlad skiva).
masterpage:Right
Ljud-CD-skivor som kodats
med teknologi för
upphovsrättsskydd
Denna produkt är utformad att spela upp skivor
som står i överensstämmelse med Compact Disc
(CD)-standarden. Sedan en tid tillbaka
marknadsför vissa skivbolag musikskivor
kodade med teknik för upphovsrättsskydd. Tänk
på att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan spelas
upp av den här produkten.
Att observera vid uppspelning
av en skiva inspelad enligt
metoden Multi Session
• Om skivan börjar med en CD-DA-session
identifieras den som en CD-DA-skiva
(ljudskiva), vilket gör att MP3-sessioner
spelas upp utan ljud.
• Om skivan börjar med en MP3-session
identifieras den som en MP3-skiva, vilket gör
att CD-DA-sessioner spelas upp utan ljud.
• Uppspelningsomfånget på en MP3-skiva
bestäms av den trädstruktur för filer som
framställts genom analysering av skivan.
• En skiva med ett blandat CD-format
identifieras som en CD-DA-skiva (ljudskiva).
5SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
Komma igång
Ansluta systemet
Följ stegen 1 till 3 nedan för att ansluta systemet med medföljande kablar och tillbehör.
AM-ramantenn
FM-trådantenn
Höger högtalare
Vänster högtalare
1
2
3
1 Anslut hötalarna.
Anslut högtalarkablarna för höger och
vänster högtalare till högtalarutgångarna
SPEAKER enligt bilden nedan.
2 Anslut FM- och AM-antennerna.
Ställ upp AM-ramantennen och anslut den.
L
R
AM
5Ω
FM7 IAL
X
COA
AM-ramantenn
Dra ut FM-trådantennen
horisontellt.
6SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
Obs!
3 Anslut nätkabeln till ett nätuttag.
Om kontakten inte passar i uttaget bör du ta
loss den medföljande adaptern (gäller
endast modeller som är utrustade med
adapter).
Slå på systemet genom att trycka på ?/1.
Fastsättning av högtalarkuddar
Sätt fast de medföljande högtalarkuddarna på
undersidan av högtalarna för att stabilisera
högtalarna och förhindra att de glider.
Ställa klockan
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
6
Starta systemet genom att trycka på
?/1.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Komma igång
Antennerna ska placeras en bit bort från systemet och
andra komponenter, för att förhindra att störningar
uppstår.
Tryck på ./> upprepade gånger
för att ställa in timmar.
Tryck på ENTER.
Tryck på ./> upprepade gånger
för att ställa in minuter.
Tryck på ENTER.
Klockan börjar gå.
Justera klockan
1 Tryck på CLOCK/TIMER SET.
2 Tryck på ./> tills ”CLOCK SET” visas
och tryck sedan på ENTER.
Isättning av två R6-batterier
(storlek AA) i fjärrkontrollen
3 Gör samma sak som i steg 3 till 6 ovan.
Obs!
Klockan visas inte i strömsparläget.
Obs!
Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre
tid, bör du ta ur batterierna för att undvika skador från
eventuellt batteriläckage och eventuell korrosion.
Tips!
När det inte längre går att styra systemet med
fjärrkontrollen, ska båda batterierna bytas ut mot nya.
7SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE06CDP-CEL.fm]
CD/MP3 – Uppspelning
Sätta i en skiva
1
2
Tryck på CD (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att välja funktionen
CD.
masterpage:Left
Spela upp en skiva
— Normal/Slumpmässig uppspelning
På det här systemet kan du spela upp en CDskiva med olika uppspelningslägen.
Skjut in en skiva i skivöppningen, med
etikettsidan vänd uppåt.
Spårnummer
1
Skjut in skivan
med
etikettsidan
vänd uppåt för
uppspelning.
2
Obs!
• När stereon slås på kan en skiva inte dras in
i skivöppningen förrän ”NO DISC” visas i
teckenfönstret. Försök inte trycka in skivan
förrän ”NO DISC” visas.
• Använd inte en skiva med tejp, etiketter eller
kvarblivet klister på, eftersom det kan orsaka
tekniskt fel.
• Sätt inte i en 8 cm skiva med en adapter. Det kan
orsaka funktionsfel på stereon.
• Ta ut en skiva genom att hålla runt kanten på skivan
och dra skivan rakt utåt ur skivöppningen. Vidrör
inte själva skivytan.
• Om en skiva som inte är spelbar på stereon sätts i
matas den ut automatiskt.
Uppspelningstid
Tryck på CD (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att välja funktionen
CD.
Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE i stoppläge tills önskat
uppspelningsläge visas i
teckenfönstret.
Välj
För att spela upp
Inget visas
(Normal
uppspelning)
Spåren på skivan i
ursprunglig ordning.
ALBUM (Normal Alla MP3-ljudspår i albumet
uppspelning)
på skivan i ursprunglig
ordning.
Vid albumuppspelning med
en skiva utan MP3-spår sker
uppspelning på samma sätt
som vid normal
uppspelning.
3
SHUFFLE
(Slumpmässig
uppspelning)
Alla spår på skivan i
slumpmässig ordning.
ALBUM
SHUFFLE
(Slumpmässig
uppspelning)
Alla MP3-ljudspår i albumet
på skivan i slumpvis
ordning.
Vid slumpmässig
albumuppspelning med en
skiva utan MP3-spår sker
uppspelning på samma sätt
som vid slumpmässig
uppspelning.
PROGRAM
(Programmerad
uppspelning)
Spåren på skivan i önskad
ordning (se ”Skapa
uppspelningsprogram” på
sid. 10).
Tryck på N (eller på CD NX på
stereon).
8SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
Tips!
För att
Gör du så här
Avbryta
uppspelning
Tryck på x (eller på CD x på
stereon).
Om skivåtkomst tar lång tid: Välj läget ”CD POWER”
och ”ON” med hjälp av funktionen för CDströmhantering (sid. 12).
Göra paus
Tryck på X (eller på CD NX på
stereon). Tryck en gång till för att
återuppta uppspelningen.
Välja ett spår
Tryck upprepade gånger på
./>.
Välja ett MP3album
Tryck upprepade gånger på
ALBUM +/– efter steg 2.
Hitta en punkt i
ett spår
Håll ned m/M under
uppspelning och släpp upp den vid
önskad punkt.
Ta ur en skiva
Tryck på CD Z på stereon.
CD/MP3 – Uppspelning
Andra funktioner
Obs!
• Du kan inte ändra uppspelningsläge under pågående
uppspelning.
• Det kan dröja en stund tills uppspelning startar för
skivor inspelade med invecklad konfiguration, t.ex.
med många lager.
• När en skiva sätts i läser spelaren av alla ljudspår på
den isatta skivan. Om det finns många album eller
spår som inte är MP3-ljudspår på skivan, kan det ta
lång tid innan uppspelning startar eller innan
uppspelning av nästa MP3-ljudspår startar.
• Spara inte onödiga album eller ljudspår som inte är
MP3-ljudspår på en skiva som är ämnad för MP3uppspelning. Det är rekommendabelt att inte spara
andra typer av ljudspår eller onödiga album på en
skiva som innehåller MP3-ljudspår.
• Ett album som inte innehåller något MP3-ljudspår
hoppas över.
• Maximalt antal album: 150 (inkl. rotalbum och
tomma album)
• Det maximala antalet MP3-ljudspår och album som
ryms på en enskild skiva är 300.
• Uppspelning kan ske i upp till 8 trädförgreningar.
• Beroende på vilken typ av kodnings-/skrivprogram,
inspelningsenhet eller inspelningsmedium som
använts vid inspelning av ett MP3-ljudspår, kan det
uppstå sådana problem som misslyckad uppspelning,
ljudavbrott och störningar.
• Vid uppspelning av ett MP3-ljudspår kan det i
följande fall hända att den förflutna speltid som visas
i teckenfönstret skiljer sig från den egentliga tiden.
– Vid uppspelning av ett VBR-MP3-ljudspår (VBR
= variable bit rate)
– Vid snabbspelning framåt eller bakåt (manuell
sökning)
9SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE06CDP-CEL.fm]
Upprepa uppspelningen
— Upprepad uppspelning
Du kan spela upp alla spår eller ett enstaka spår
på en skiva om och om igen.
Tryck under pågående uppspelning
upprepade gånger på REPEAT tills
”REPEAT” eller ”REPEAT 1” visas i
teckenfönstret.
masterpage:Left
Skapa
uppspelningsprogram
— Programmerad uppspelning
Du kan själv skapa ett uppspelningsprogram
med högst 25 steg.
Du kan spela in de programmerade spåren med
synkroniserad inspelning på ett kassettband
(sid. 16).
REPEAT: för alla spår på skivan upp till fem
gånger.
REPEAT 1: för ett enstaka spår.
1
Avbryta Upprepad uppspelning
2
Tryck upprepade gånger på REPEAT tills
varken ”REPEAT” eller ”REPEAT 1” visas i
teckenfönstret.
3
Tryck på CD (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att välja funktionen
CD.
Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE i stoppläge tills ”PROGRAM”
visas i teckenfönstret.
Tryck på ./> upprepade gånger
tills önskat spårnummer visas.
För programmering av ett MP3-spår: Tryck
upprepade gånger på ALBUM +/– för att
välja önskat album och tryck sedan
upprepade gånger på ./> tills
önskat spårnummer visas i teckenfönstret.
Valt spårnummer
4
Sammanlagd
uppspelningstid
Tryck på ENTER (eller PLAY MODE).
Spåret har programmerats.
Stegnumret i programmet visas i
teckenfönstret, följt av det sist
programmerade spårnumret.
5
6
Upprepa steg 3 och 4 om du vill
programmera ytterligare spår.
Tryck på N (eller på CD NX på
stereon).
Programmerad uppspelning startar.
10SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
Andra funktioner
Gör du så här
Avbryta programmerad
uppspelning
Tryck upprepade gånger på
PLAY MODE i stoppläge
tills varken ”PROGRAM”
eller ”SHUFFLE” visas i
teckenfönstret.
Radera programmet
Tryck på CLEAR i steg 4.
Varje gång du trycker på
knappen raderas ett spår i
slutet av programmet.
Lägga till ett spår i slutet Utför steg 3 och 4 i
av programmet
stoppläge.
Tips!
• Ditt program finns kvar även efter att den
programmerade uppspelningen avslutats. Du kan
spela upp samma program igen genom att trycka på
N. Programmet raderas emellertid när skivan matas
ut.
• ”– –.– –” visas i teckenfönstret om programmets
sammanlagda uppspelningstid överstiger 100
minuter, om ett spår vars nummer är 21 eller högre
väljs eller när ett MP3-ljudspår har programmerats.
Radiomottagare
Förinställning av
radiostationer
Du kan förinställa upp till 20 FM-stationer och
10 AM-stationer. Sedan kan du välja någon av
stationerna genom att helt enkelt välja
motsvarande förinställda nummer.
Automatisk förinställning
Radiomottagare
För att
Du kan automatiskt ställa in alla radiostationer
som kan tas emot i området och spara
frekvenserna för önskade stationer.
1
2
3
Tryck upprepade gånger på TUNER/
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills ”AUTO” visas i
teckenfönstret.
Tryck på +/– (eller vrid på TUNING +/–
på stereon).
Frekvensen ändras medan systemet söker
efter en station. Avsökningen stoppar
automatiskt när en station tas emot.
Samtidigt visas ”TUNED” och ”STEREO”
(gäller endast stereoprogram) i
teckenfönstret.
Om ”TUNED” inte visas och
avsökningen inte stoppar
Ställ in frekvensen för den önskade
radiostationen enligt beskrivningen i steg 2
och 3 under ”Manuell förinställning”
(sid. 12).
4
Tryck på TUNER MEMORY.
Det förinställda numret blinkar. Utför
åtgärderna i steg 5 och 6 medan
förinställningsnumret blinkar.
Förinställningsnummer
fortsättning
11SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE06CDP-CEL.fm]
5
6
7
Tryck upprepade gånger på +/– (eller
vrid på TUNING +/– på stereon) för att
välja önskat förinställningsnummer.
Tryck på ENTER.
Upprepa steg 3 till och med 6 om du vill
förinställa fler stationer.
Tips!
Tryck på TUNING MODE för att avbryta
avsökningen.
Manuell förinställning
masterpage:Left
Ändring av frekvenssteget för AM
(gäller ej modeller till Europa)
Frekvenssteget för AM är fabriksinställt på
9 kHz (eller 10 kHz i vissa områden). Du kan
ändra frekvenssteget genom att först ställa in en
godtycklig AM-station och stänga av systemet.
Håll sedan TUNING + intryckt och tryck
samtidigt på ?/1 på stereon. När du ändrar
frekvenssteget raderas alla förinställda AMstationer. Upprepa åtgärderna ovan för att
återställa frekvenssteget.
Obs!
Du kan manuellt ställa in och spara
radiofrekvenserna för önskade stationer.
Det går inte att ändra AM-frekvenssteget i
Strömsparläget.
1
Tips!
2
3
4
5
6
7
Tryck upprepade gånger på TUNER/
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills varken ”AUTO” eller
”PRESET” visas i teckenfönstret.
Tryck upprepade gåger på +/– (eller
vrid på TUNING +/– på stereon) för att
ställa in önskad station.
Tryck på TUNER MEMORY.
Tryck upprepade gånger på +/– (eller
vrid på TUNING +/– på stereon) för att
välja önskat förinställningsnummer.
Tryck på ENTER.
Upprepa steg 3 till och med 6 om du vill
förinställa fler stationer.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Ställa in en station
med svag signal
Följ tillvägagångssättet som
beskrivs under ”Manuell
förinställning” (sid. 12).
Ställa in en annan
station under ett
befintligt
förinställningsnum
mer
Tryck efter steg 4 upprepade
gåger på +/– (eller vrid på
TUNING +/– på stereon) för att
välja det förinställningsnummer
under vilket stationen ifråga ska
ställas in.
• De förinställda stationerna sparas ungefär en halv
dag även om nätkabeln kopplas loss eller om det
inträffar ett strömavbrott.
• Du kan förbättra mottagningen genom att justera de
medföljande antennerna eller ansluta en extern
antenn.
Förbättrad mottagningskvalitet
Om mottagningskvaliteten är dålig kan det
hjälpa att slå av CD-spelarströmmen med hjälp
av funktionen för CD-strömhantering.
CD-strömmen är fabriksinställd i påslaget läge.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION för
att välja funktionen CD.
2 Tryck på ?/1 för att slå av stereon.
3 Tryck på ?/1 på stereon samtidigt som CD
x på stereon hålls intryckt.
”CD POWER” och ”OFF” visas i
teckenfönstret.
Påslagning av CD-strömmen
Upprepa åtgärderna ovan, så att ”CD POWER”
och ”ON” visas i teckenfönstret.
Obs!
• Efter val av ”CD POWER” och ”OFF” blir CDåtkomsttiden längre.
• Efter inkoppling av strömsparläget är det inte möjligt
att slå på eller av CD-strömmen med hjälp av
funktionen för CD-strömhantering.
12SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE06CDP-CEL.fm]
Lyssna på radio
Du kan lyssna på en radiostation genom att välja
en förinställd station eller ställa in stationen
manuellt.
masterpage:Right
• Tryck upprepade gånger på TUNING MODE tills
”AUTO” visas i steg 2 ovan och tryck sedan på +/–
(eller vrid på TUNING +/– på stereon). Frekvensen
som visas i teckenfönstret ändras och avsökningen
stoppas när radiomottagaren hittar en station
(Automatisk inställning).
• Radioprogram kan spelas in med hjälp av manuell
inspelning (sidorna 17 och 19).
Radiomottagare
Lyssna på en förinställd
station
— Förinställd inställning
Börja med att förinställa radiostationer i
radiomottagarens minne (se ”Förinställning av
radiostationer” på sid. 11).
1
2
3
Tryck upprepade gånger på TUNER/
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills ”PRESET” visas i
teckenfönstret.
Tryck upprepade gånger på +/– (eller
vrid på TUNING +/– på stereon) för att
välja önskad förinställd station.
Lyssna på en icke förinställd
station
— Manuell inställning
1
2
3
Tryck upprepade gånger på TUNER/
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills varken ”AUTO” eller
”PRESET” visas i teckenfönstret.
Tryck upprepade gånger på +/– (eller
vrid på TUNING +/– på stereon) för att
ställa in önskad station.
Tips!
• Du kan förbättra sändningsmottagningen genom att
justera de medföljande antennerna eller ansluta en
extern antenn (tillbehör).
• Om det uppstår atmosfäriska störningar i ett FMstereoprogram kan du trycka på FM MODE tills
”MONO” visas i teckenfönstret. Då försvinner
stereoeffekten, men mottagningen blir bättre.
13SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
Använda RDS (Radio Data
System)
(Endast europeisk modell)
Vad är Radio Data System?
RDS (Radio Data System) är en radiotjänst som
gör det möjligt för radiostationer att sända ut
extra information tillsammans med den vanliga
programsignalen. RDS är bara tillgängligt på
FM-stationer.*
Obs!
RDS kanske inte fungerar om den inställda
radiostationen inte sänder RDS-signalen korrekt eller
om signalen är svag.
* Inte alla FM-stationer tillhandahåller RDS-tjänsten
och tillhandahåller inte heller samma typ av tjänster.
Om du inte är bekant med RDS-systemet kan du
kontakta de lokala radiostationerna för att få mer
information om RDS-tjänsterna i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-frekvensbandet.
När du ställer in en radiostation som erbjuder
RDS-tjänster visas stationens namn i
teckenfönstret.
Kontrollera RDS-information
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
innehållet i teckenfönstret cykliskt på följande
sätt:
Stationsnamn* t Frekvens t Klockvisning
t Basnivå t Diskantnivå
* Om RDS-sändningen inte tas emot på rätt sätt kanske
radiostationens namn inte visas i teckenfönstret.
14SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE07TAP-CEL.fm]
Kassettband – Uppspelning
Sätta in en kassett
1
2
Spela upp en kassett
Använd en kassett av typen TYPE I (normal).
1
Tryck på TAPE Z på stereon.
Sätt i en kassett i kassetthållaren.
masterpage:Right
2
Tryck upprepade gånger på
DIRECTION på stereon för att välja
”g” för att spela upp en kassettsida,
”h” för att spela upp båda sidor eller
”j”* för att spela upp båda sidor om
och om igen.
* Uppspelningen avbryts automatiskt efter att
bandet har repeterats fem gånger.
3
Tryck på N (eller på TAPE nN på
stereon).
Tryck en gång till på N (eller på TAPE
nN på stereon) för att spela upp den
motsatta sidan.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Avbryta
uppspelning
Tryck på x.
Göra paus
Tryck på X. Tryck en gång till för
att återuppta uppspelningen.
Spola framåt
eller bakåt
Tryck på m/M.
Ta ur en kassett
Tryck på TAPE Z på stereon i
stoppläge.
Kassettband – Uppspelning
Med den sida
som du vill spela
upp/spela in vänd
utåt.
Tryck på TAPE (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att välja funktionen
CD.
15SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE07TAP-CEL.fm]
Kassettband – Inspelning
Spela in CD-spår på en
kassett
— Synkroniserad CD-bandinspelning
Du kan spela in en hel CD-skiva på kassett.
Använd en kassett av typen TYPE I (normal).
Använd knapparna på stereon.
1
2
masterpage:Left
Inspelning av en skiva genom att
ange spårordning
Du kan välja vilka spår som ska spelas in från
CD-skivan genom att använda funktionen
Programmerad uppspelning. Mellan steg 2 och 3
utför du steg 1 till 5 i avsnittet ”Skapa
uppspelningsprogram” (sid. 10).
Tips!
Om inspelning på båda kassettsidor är valt och bandet
tar slut på första sidan innan ett spår har spelats in helt,
så spelas hela spåret in igen från början på den motsatta
sidan.
Sätt in en inspelningsbar kassett.
Sätt in den CD-skiva som du vill spela
in.
När du vill spela in ett album från en MP3skiva ska du först trycka på PLAY MODE
för att välja ALBM och sedan använda
ALBUM +/– till att välja önskat album,
innan du går vidare.
3
Tryck på CD SYNCHRO.
”SYNC”, ”REC” och ”N” (eller ”n”)
visas i teckenfönstret. Kassettdäcket står i
beredskapsläge för inspelning och CDspelaren i pausläge för uppspelning.
4
5
Tryck upprepade gånger på
DIRECTION på stereon tills g visas i
teckenfönstret för att spela in på en
sida, alternativt h (eller j) för att
spela in på båda sidor.
Tryck upprepade gånger på TAPE
nN för att välja sida för
inspelningsstart.
Vid val av inspelning på båda sidor eller
inspelning på framsidan: Tryck på TAPE
nN tills ”N” visas. Vid inspelning på
baksidan: Tryck på TAPE nN igen tills
”n” visas.
6
Tryck på TAPE X.
Inspelningen startar.
När inspelningen är klar stoppas CDspelaren och kassettdäcket automatiskt.
Avbryta inspelningen
Tryck på TAPE x.
16SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE07TAP-CEL.fm]
Spela in på kassett
manuellt
— Manuell inspelning
Du kan spela in önskade delar av en CD-skiva på
kassett. Du kan också spela in radioprogram.
Använd knapparna på stereon.
1
2
Sätt in en inspelningsbar kassett.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att välja önskad inspelningskälla.
3
Tryck på TAPE z REC.
Ljudjustering
Justera ljudet
Du kan ändra basen och diskanten för att få ett
kraftigare ljud.
Skapa ett mer dynamiskt ljud
(Dynamic Sound Generator Xtra)
Tryck på DSGX på stereon.
Tryck en gång till på DSGX på stereon för att
koppla ur ljudgeneratorn DSGX.
Justera bas och diskant
Basen och diskanten kan ställas in.
1
”REC” och ”N” visas i teckenfönstret
samtidigt som kassettdäcket ställs i
beredskap för inspelning.
4
5
Tryck upprepade gånger på
DIRECTION tills g visas i
teckenfönstret för att spela in på en
sida, alternativt h (eller j) för att
spela in på båda sidor.
Tryck upprepade gånger på TAPE
nN för att välja sida för
inspelningsstart.
Vid val av inspelning på båda sidor eller
inspelning på framsidan: Tryck på TAPE
nN tills ”N” visas. Vid inspelning på
baksidan: Tryck på TAPE nN igen tills
”n” visas.
6
Tryck på TAPE X och starta
uppspelningen från önskad
inspelningskälla.
Inspelningen startar.
Tryck upprepade gånger på EQ för att
välja ”BASS” eller ”TREBLE”.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
BASS y TREBLE
2
Tryck upprepade gånger på ./>
för att ändra nivån medan ”BASS” eller
”TREBLE” visas.
Kassettband – Inspelning/Ljudjustering
• TUNER: för att spela in från stereons
radiomottagare.
• CD: för att spela in från stereons CDspelare.
• MD eller VIDEO: för att spela in från den
valfria komponent som anslutits till
ingångarna MD/VIDEO IN.
masterpage:Right
Basreglering på stereon
Vrid på BASS +/–.
Diskantreglering på stereon
Vrid på TREBLE +/–.
Att koppla ur läget för bas- eller
diskantreglering
Tryck på vilken knapp som helst utom EQ eller
./>.
Visningen i teckenfönstret återgår också till
ursprunglig visning när det gått några sekunder
utan att någon manövrering skett.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Avbryta inspelning
Tryck på TAPE x.
Göra paus i inspelning Tryck på TAPE X.
17SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE07TAP-CEL.fm]
masterpage:Left
Vakna till musik
Timer
Somna till musik
— Insomningstimer
Du kan ställa in systemet så att det stängs av
efter en viss tid, så att du kan somna till musik.
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
— Speltimer
Du kan vakna till musik vid ett förinställt
klockslag. Se till att du har ställt klockan (se
”Ställa klockan” på sid. 7).
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
1
Tryck på SLEEP.
• CD: Sätt i en skiva. Skapa ett
uppspelningsprogram om du vill starta
uppspelningen från ett visst spår (se
”Skapa uppspelningsprogram” på
sid. 10).
• TAPE: Sätt in en kassett (se ”Spela upp
en kassett” på sid. 15).
• TUNER: Ställ in en förinställd
radiostation (se ”Lyssna på radio” på
sid. 13).
Varje gång du trycker på knappen ändras
minutvisningen (avstängningstiden) cykliskt på
följande sätt:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t … t
10MIN t SLEEP OFF
* Systemet stängs av automatiskt efter 100 minuter
eller när uppspelningen av den aktuella CD-skivan
eller kassetten är klar.
Andra funktioner
För att
Tryck på
Kontrollera
SLEEP en gång.
återstående tid**
Ändra
avstängningstid
SLEEP upprepade gånger för att
välja önskad tid.
2
3
4
Avbryta
SLEEP upprepade gånger tills
funktionen för
”SLEEP OFF” visas.
insomningstimer
**Du kan inte kontrollera den återstående tiden om du
väljer ”AUTO”.
Förbered den ljudkälla som du vill
spela upp.
Tryck på VOLUME +/– för att justera
volymen.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Tryck upprepade gånger på ./>
tills ”PLAY SET” visas och tryck sedan
på ENTER.
”ON” visas i teckenfönstret tillsammans
med en blinkande timindikering.
5
Tips!
Ställ in tiden då uppspelningen ska
starta.
Tryck upprepade gånger på ./> för
att ställa in timmar och tryck sedan på
ENTER.
Minutindikeringen blinkar.
Tryck upprepade gånger på ./> för
att ställa in minuter och tryck sedan på
ENTER.
Du kan använda insomningstimern även om du inte har
ställt klockan.
6
7
Ställ in tiden då uppspelningen ska
avbrytas genom att göra på samma sätt
som i steg 5.
Tryck upprepade gånger på ./>
tills önskad ljudkälla visas.
18SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
Varje gång du trycker på knappen ändras
visningen cykliskt på följande sätt:
t TUNER y CD PLAY T
Timerinspelning av
radioprogram
t TAPE PLAY T
8
9
Starttiden, stopptiden och ljudkällan visas i
tur och ordning varefter teckenfönstret
återgår till ursprunglig visning.
För att kunna timerinspela måste du först
förinställa radiostationen (se ”Förinställning av
radiostationer” på sid. 11) och ställa klockan (se
”Ställa klockan” på sid. 7).
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
Tryck på ?/1 för att slå av stereon.
1
Tryck på ENTER.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Kontrollera
inställningarna
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2
3
./> tills ”PLAY
SEL” visas och tryck sedan
på ENTER.
Ändra inställningen Börja om från steg 1.
Avbryta timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER
Tryck upprepade gånger på ./>
tills ”REC SET” visas och tryck sedan
på ENTER.
”ON” visas i teckenfönstret tillsammans
med en blinkande timindikering.
4
SELECT.
Ställ in tiden då inspelningen ska
starta.
Tryck upprepade gånger på ./> för
att ställa in timmar och tryck sedan på
ENTER.
Minutindikeringen blinkar.
Tryck upprepade gånger på ./> för
att ställa in minuter och tryck sedan på
ENTER.
2 Tryck upprepade gånger på
./> tills
”TIMEROFF” visas och
tryck sedan på ENTER.
Obs!
• Om speltimern och insomningstimern ställs in på
samma tider, har insomningstimern prioritet.
• Använd inte systemet från det att det startas till dess
att uppspelningen startar (cirka 15 sekunder före
förinställd tid).
• Om systemet är påslaget cirka 15 sekunder före
förinställd tid, så aktiveras inte speltimern.
• En valfri komponent som anslutits till ingångarna
MD/VIDEO IN kan inte användas som ljudkälla för
speltimer.
• Speltimern och timerstyrd inspelning kan inte
kopplas in samtidigt.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Timer
2 Tryck upprepade gånger på
Ställ in den förinställda radiostationen
(se ”Lyssna på en förinställd station”
på sid. 13).
5
Ställ in tiden då inspelningen ska
stoppa genom att göra på samma sätt
som i steg 4.
Inställningarna för timerinspelning och
vald station visas i teckenfönstret varefter
normal visning återkommer.
6
7
Sätt i en inspelningsbar kassett och
tryck på TAPE (eller upprepade gånger
på FUNCTION) för att välja funktionen
TAPE.
Tryck upprepade gånger på
DIRECTION på stereon tills g visas i
teckenfönstret för att spela in på en
sida, alternativt h (eller j) för att
spela in på båda sidor.
fortsättning
19SE
8
Tryck upprepade gånger på N (eller
på TAPE nN på stereon) för att välja
sidan för inspelningsstart och tryck
sedan på x.
Vid val av inspelning på båda sidor eller
inspelning på framsidan: Tryck på N
(eller på TAPE nN på stereon) tills
”N” visas. Vid inspelning på baksidan:
Tryck på N (eller på TAPE nN på
stereon) igen tills ”n” visas.
9
Tryck på ?/1 för att slå av stereon.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Kontrollera
inställningarna
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck upprepade gånger på
./> tills ”REC SEL”
visas och tryck sedan på
ENTER.
Ändra inställningen Börja om från steg 1.
Avbryta timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck upprepade gånger på
./> tills ”TIMER
OFF” visas och tryck sedan
på ENTER.
Obs!
• Om du använder timerinspelning och
insomningstimer samtidigt, så får insomningstimern
högst prioritet.
• Manövrera inte stereon från det att den slagits på till
dess att inspelningen startar (cirka 15 sekunder före
förinställd tid).
• Om stereon är påslagen cirka 15 sekunder före
förinställd tid, så aktiveras inte timerinspelning.
• Volymen ställs in på lägsta möjliga under
inspelningen.
• Speltimern och timerstyrd inspelning kan inte
kopplas in samtidigt.
20SE
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE08OTH-CEL.fm]
Teckenfönster
Stänga av teckenfönstret
— Strömsparläge
Du kan stänga av klockvisningen för att
minimera strömförbrukningen i beredskapsläge
(strömsparläge).
Tryck upprepade gånger på DISPLAY då
stereon är avslagen tills klockan
försvinner.
Avbryta strömsparläget
* Klockan visas endast efter att klockan har ställts in.
Tips!
• Indikeringen ?/1 visas även i strömsparläge.
• Timern fortsätter att fungera i strömsparläget.
Obs!
I strömsparläget är det inte möjligt att göra följande:
– ställa klockan,
– ändra frekvenssteget för AM (gäller ej modeller till
Europa),
– välja funktionen MD/VIDEO,
– ändra funktionen för CD-strömhantering.
Visa information om
skivan i teckenfönstret
Du kan kontrollera uppspelningstid och
återstående tid för det aktuella spåret eller för
skivan.
När en CD-TEXT-skiva eller en skiva med
MP3-ljudspår är isatt är det även möjligt att
kontrollera information som är inspelad på
skivan, såsom aktuella titlar.
Kontroll av återstående tid
(CD/MP3)
Tryck på DISPLAY under normal
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen ändras
visningen cykliskt på följande sätt:
Nuvarande spårnummer och speltid som gått t
Nuvarande spårnummer och återstående tid eller
”– –.– –”1) t Återstående tid på skivan2) eller
”– –.– –”1) t Spårtitel på CD-TEXT-skiva3)
eller skiva med MP3-ljudspår4) t
Albumnamn1) t Klockvisning t Basnivå t
Diskantnivå
Teckenfönster
Tryck på DISPLAY då stereon är avslagen.
Varje gång du trycker på knappen ändras
visningen cykliskt enligt följande:
Klockvisning* y Ingen visning
(Strömsparläge)
masterpage:Right
1) Gäller skivor med MP3-ljudspår
2) ”– –.– –” visas vid programmerad uppspelning.
3) Om skivan innehåller fler än 20 spår visas inte CDTEXT-visning för spår 21 och framåt.
4) Vid uppspelning av ett spår med en ID3-tagg visas
ID3-taggen. ID3-taggen visar endast
spårtitelinformationen.
Kontroll av sammanlagd
uppspelningstid (CD/MP3)
Tryck upprepade gånger på DISPLAY i
stoppläge.
Varje gång du trycker på knappen ändras
visningen cykliskt på följande sätt:
TOC-visning1), totalt antal album på skivan2)
eller totalt antal spår i nuvarande album2) t
Skivnamn3) eller albumnamn2) t
Klockvisning t Basnivå t Diskantnivå
1) TOC = Table of Contents (innehållsförteckning),
visning av sammanlagt antal spår på skivan och
skivans sammanlagda uppspelningstid.
fortsättning
21SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE08OTH-CEL.fm]
masterpage:Left
2) Gäller skivor med MP3-ljudspär (beroende på
aktuelt uppspelningsläge kan det hända att
albumnamn inte visas).
3) Gäller CD-TEXT-skivor (vissa tecken kan inte
visas). Beroende på skivan ifråga kan det hända att
viss CD-TEXT-information inte kan visas.
Obs!
Vid snabbspelning framåt eller bakåt kan det hända att
speltid som gått och återstående tid för det aktuella
spåret inte visas exakt.
22SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE08OTH-CEL.fm]
masterpage:Right
Tillval
Ansluta tillvalskomponenter
Du kan utöka systemet med valfria komponenter. Läs bruksanvisningen till varje komponent om du vill
veta mer.
Analog tillvalskomponent
Från ljudutgångarna på en analog
komponent
Tillval
Till en digital ingång på en digital
tillvalskomponent
Digital tillvalskomponent
A Ingångarna MD/VIDEO IN
B Utgången CD DIGITAL OUT
Använd ljudkablar (ingår ej) till att ansluta en
analog komponent (t.ex. en MD-spelare eller en
videobandspelare) till dessa ingångar.
Därigenom kan du lyssna på ljudet från
komponenten.
Använd en optisk digital kabel med fyrkantiga
kontakter (ingår ej) till att ansluta en förstärkare,
en MD-spelare eller ett DAT-däck försedd med
en optisk digital ingång. Ljud matas då ut via
den digitala utgången när funktionen CD är vald
på stereon. Om ingången ifråga är täckt en
skyddshatt, så ta bort den före anslutning.
23SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE08OTH-CEL.fm]
Lyssna på ljud från en
ansluten komponent
1
2
Anslut ljudkablarna. Se ”Ansluta
tillvalskomponenter” på sid. 23).
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”MD” eller ”VIDEO” visas i
teckenfönstret. Starta uppspelningen
från den anslutna komponenten.
masterpage:Left
Spela in på en ansluten
komponent
Digital inspelning
1
2
Anslut en optisk digital kabel.
Starta inspelningen. Läs
bruksanvisningen som medföljde den
anslutna komponenten.
Tips!
Obs!
Om det inte går att välja ”VIDEO” med hjälp av
funktionsväljaren FUNCTION: Slå av stereon och
tryck sedan på FUNCTION på stereon samtidigt som
?/1 hålls intryckt. Funktionen ändras från ”MD” till
”VIDEO” och ”VIDEO” visas i teckenfönstret.
Upprepa samma åtgärder för att vid behov ändra
tillbaka till ”MD”. Observera dock att funktionen MD/
VIDEO inte kan ändras i strömsparläget.
Digital inspelning är endast möjlig från skivor.
Kopieringsskyddade skivor kan dock inte spelas in
digitalt.
24SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE09TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
Allmänt
Felsökning
Problem och åtgärder
Gör följande om det inträffar problem med
systemet:
1 Se till att nätkabeln och högtalarkablarna är
anslutna korrekt och ordentligt.
2 Leta rätt på problemet i felsökningslistan
nedan och vidta angiven åtgärd.
Om problemet kvarstår efter att anvisningarna
ovan har följts, bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Om strömindikatorn ?/1 blinkar
Inget ljud återges.
• Tryck på VOLUME +.
• Se till att hörlurarna inte är anslutna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna (sid. 6).
Ljudet kommer från en enda kanal, eller
volymen är ojämn i vänster och höger
högtalare.
• Placera högtalarna så symmetriskt som möjligt.
• Anslut medföljande högtalare.
Det hörs ett kraftigt brum eller brus.
• Flytta bort systemet från störningskällan.
• Anslut stereon till ett annat nätuttag.
• Installera ett störningsfilter (finns i handeln) på
nätledningen.
Det går inte att ställa in timern.
• Ställ in klockan igen (sid. 7).
Timern fungerar inte.
• Tryck på CLOCK/TIMER SELECT för att ställa
in timern och tänd ”cPLAY” eller ”cREC” i
teckenfönstret (sid. 19 och 20).
• Kontrollera timerinställningen och ställ in rätt tid
(sid. 19 och 20).
• Koppla ur insomningstimern (sid. 18).
• Kontrollera att klockan är korrekt inställd.
Felsökning
Koppla omedelbart loss nätkabeln och
kontrollera följande punkter.
• Om stereon har en nätspänningsväljare: Är
nätspänningsväljaren inställd på korrekt
spänning? Kontrollera vilken lokal
nätspänning som gäller och att
nätspänningsväljaren är inställd därefter.
• Är högtalarkablarna + och – kortslutna?
• Används de medföljande högtalarna?
• Blockeras ventilationsöppningarna på
stereons baksida av någonting?
Kontrollera samtliga punkter ovan och rätta
till eventuella problem. Kontrollera att
strömindikatorn ?/1 har slutat blinka och
återanslut sedan nätkabeln och slå på stereon
igen. Om strömindikatorn fortfarande
blinkar, eller om orsaken till problemet inte
hittas efter att kontrollerat samtliga punkter
ovan, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
”– –:– –” visas i teckenfönstret.
• Det har inträffat ett strömavbrott. Ställ klockan
(sid. 7) och ställ in timerinställningarna (sidorna
18 och 19) på nytt.
Färgstörningar uppstår på en tv i närheten.
• Flytta högtalarna längre bort från tv:n.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Avlägsna hindret.
• Flytta fjärrkontrollen närmare stereon.
• Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på stereon.
• Byt ut batterierna (R6/storlek AA).
• Flytta bort systemet från det fluorescerande ljuset.
Högtalare
Ljudet kommer endast från en kanal eller
också är ljudet från vänster och höger kanal
obalanserat.
• Kontrollera högtalarnas anslutningar och
placering.
fortsättning
25SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE09TRB-CEL.fm]
CD/MP3-spelare
”LOCKED” visas i teckenfönstret.
• Kontakta närmaste Sony-försäljare eller
auktoriserade Sony-verkstad.
Skivan matas inte ut.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Uppspelningen startar inte.
• Torka ren skivan (sid. 29).
• Byt ut skivan.
• Sätt i en skiva som kan spelas upp på stereon
(sid. 4).
• Sätt i skivan korrekt.
• Sätt i skivan med etikettsidan vänd uppåt.
• Ta ur skivan och torka bort fukten från den.
Lämna systemet påslaget i ett par timmar tills
fukten har försvunnit.
• Tryck på N för att starta uppspelningen.
Skivåtkomst tar ovanligt lång tid.
• Ställ in ”CD POWER” och ”ON” med hjälp av
funktionen för CD-strömhantering (sid. 12).
Avbrott i ljudåtergivningen.
• Torka ren skivan (sid. 29).
• Byt ut skivan.
• Prova att flytta stereon till en vibrationsfri plats
(t.ex. på en stabil hylla).
• Prova att flytta bort högtalarna från systemet, eller
att placera dem på separata högtalarställ. När du
lyssnar på ett spår med basljud på hög volym kan
vibrationerna i högtalarna orsaka avbrott i
ljudåtergivningen.
Uppspelningen startar inte från det första
spåret.
• Tryck upprepade gånger på PLAY MODE tills
varken ”PROGRAM” eller ”SHUFFLE” visas i
teckenfönstret för att återgå till normal
uppspelning.
MP3-ljudspår kan inte spelas upp.
• Inspelningen utfördes inte enligt formatet ISO
9660 Level 1 eller Level 2, eller enligt Joliet i
expansionsformat.
• MP3-ljudspåret ifråga saknar filtillägget ”.MP3”.
• Data är inte lagrad i MP3-format.
• Skivor som innehåller andra filtyper än MPEG1,
MPEG2 eller Audio Layer-3 kan inte spelas upp.
MP3-ljudspår tar längre tid än andra spår att
spela upp.
• Efter att samtliga spår på isatt skiva har lästs av,
kan det ta längre tid än vanligt tills uppspelning
startar, om:
masterpage:Left
– antalet album eller spår på skivan är mycket
stort,
– albumen och spåren är organiserade i en mycket
invecklad struktur.
Albumets titel, spårets titel och ID3-taggen
visas inte korrekt.
• Använd en skiva som överensstämmer med
formatet ISO 9660 Level 1 eller Level 2, eller
Joliet i expansionsformat.
Radiomottagare
Kraftigt brum eller brus/det går inte att ställa in
radiostationer.
• Välj lämpligt frekvensband och ställ in en lämplig
frekvens (sid. 11).
• Anslut antennen ordentligt (sid. 6).
• Finn en plats och en riktning som ger god
mottagning och ställ in antennen igen. Om det inte
går att få god mottagning rekommenderas du att
ansluta en extern antenn (finns i handeln).
• Medföljande FM-trådantenn tar emot signaler
längs hela sträckningen, så se därför till att dra ut
den så långt det går.
• Håll antennerna på avstånd från stereon och andra
komponenter.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om den
medföljande AM-antennen har lossnat från
plaststativet.
• Prova att stänga av elektrisk utrustning i närheten.
• Ställ in ”CD POWER” och ”OFF” med hjälp av
funktionen för CD-strömhantering (sid. 12).
Ett stereo-FM-program återges inte i stereo.
• Tryck på FM MODE tills ”STEREO” visas i
teckenfönstret.
Kassettdäck
Det går inte att spela upp eller spela in på
kassetten, eller ljudnivån sjunker.
• Huvudena är smutsiga. Rengör dem (sid. 30).
• Inspelnings-/uppspelningshuvudena är
magnetiserade. Avmagnetisera dem (sid. 30).
Kassetten går inte att radera helt.
• Inspelnings-/uppspelningshuvudena är
magnetiserade. Avmagnetisera dem (sid. 30).
Det hörs ett kraftigt svaj eller vibrationer, eller
ljudet försvinner.
• Drivrullarna i kassettdäcket är smutsiga. Rengör
dem med hjälp av en rengöringskassett (sid. 30).
26SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE09TRB-CEL.fm]
Bruset ökar eller de höga frekvenserna
raderas.
• Inspelnings-/uppspelningshuvudena är
magnetiserade. Avmagnetisera dem (sid. 30).
Det går inte att spela in på kassetten.
• Du har inte satt i någon kassett. Sätt i en kassett.
• Fliken har tagits bort från kassetten. Täck över den
trasiga fliken med en bit tejp (sid. 30).
• Kassetten har spolats ända till slut.
Tillvalskomponenter
masterpage:Right
Meddelanden
Det kan hända att något av följande
meddelanden visas eller blinkar i teckenfönstret
medan du använder stereon.
CD/MP3-spelare
NO DISC
Det finns ingen skiva i spelaren.
NO STEP
Alla programmerade spår har raderats.
Det hörs inget ljud.
• Läs under ”Inget ljud återges.” (sid. 25) i avsnittet
Allmänt och kontrollera systemets förhållande.
• Anslut komponenten ordentligt (sid. 23) och
kontrollera samtidigt:
– att kablarna har anslutits på rätt sätt,
– att kontakterna är ordentligt isatta så långt det
går.
• Slå på den anslutna komponenten.
• Läs bruksanvisningen som medföljde
komponenten och starta uppspelningen.
• Tryck upprepade gånger på FUNCTION för att
välja ”MD” or ”VIDEO” (sid. 24).
OVER
Du har nått slutet på skivan medan du har tryckt in
M under pågående uppspelning eller vid
uppspelningspaus.
Ljudet blir förvrängt.
• Sänk volymen på den anslutna komponenten.
COMPLETE
Förinställningen har avslutats normalt.
Om ett problem kvarstår efter
ovanstående åtgärder bör
stereon återställas enligt
följande:
Kassettdäck
1
2
3
4
NO TAPE
Kassettfacket är tomt.
Anslut nätkabeln igen.
STEP FULL
Du har försökt programmera mer än 25 spår (steg).
Radiomottagare
Felsökning
Koppla loss nätkabeln.
PUSH STOP
PLAY MODE har tryckts in under pågående
uppspelning.
NO TAB
Det går ej att spela in på bandet eftersom
skyddsfliken på kassetten har tagits bort.
Tryck på ?/1 för att slå på stereon.
Tryck samtidigt på TAPE x, CD x och ?/1
på stereon.
Systemet återställs till fabriksinställningarna.
Ställ in de inställningar du gjort tidigare, såsom
förinställda radiostationer, klocka och timer.
Timer
PUSH SELECT
Du har försökt ställa in klockan eller timern medan
timern är inkopplad.
SET CLOCK
Du har försökt välja timern utan att klockan är
inställd.
SET TIMER
Timern kan inte kopplas in utan att speltimern eller
timerinspelning först har ställts in.
fortsättning
27SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE09TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
TIME NG
Start- och stopptiderna för speltimern eller
timerinspelning har ställts in på samma tid.
Övrigt
INVALID
En obrukbar knapp har tryckts in.
28SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE10INF-CEL.fm]
masterpage:Right
Om det inträffar färgstörningar…
Övrig information
Stäng av tv:n och sätt på den igen efter 15 till 30
minuter.
Att observera
Om färgstörningarna kvarstår…
Placera högtalarna längre ifrån tv:n.
Driftspänning
Drift
Innan du börjar använda systemet måste du kontrollera
att den spänning som systemet är avsedd för, är
densamma som i det elnät du ska ansluta det till.
• Om systemet flyttas direkt från kyla till värme, eller
placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukt
kondenseras på linsen inne i CD-spelaren. I sådana
fall fungerar inte systemet som det ska. Ta ur skivan
och låt systemet vara påslaget i cirka en timme tills
fukten har försvunnit.
• Ta ur skivan innan du flyttar systemet.
Säkerhet
• Stereon är inte frånkopplad från nätströmmen så
länge den är ansluten till ett nätuttag, trots att själva
stereon är avstängd.
• Koppla bort stereon från nätuttaget om den inte ska
användas under en längre tid. Du kopplar loss
nätkabeln genom att hålla i kontakten och dra ut den.
Dra aldrig i själva kabeln.
• Om du råkar tappa ett föremål eller vätska i stereon
bör du koppla från stereon och låta kontrollera den av
kvalificerad personal innan du använder den igen.
• Nätkabeln får bara bytas av en kvalificerad verkstad.
Om du har frågor om eller problem med ditt system,
bör du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Angående skivor
Om det uppstår färgstörningar på en
tv i närheten
Anmärkningar gällande CD-R- och CDRW-skivor
Med ett högtalarsystem av magnetiskt skyddad typ kan
högtalarna installeras nära en tv-apparat. Det kan
emellertid ändå uppstå färgstörningar i tv-bilden,
beroende på typen av tv.
• CD-R/CD-RW-skivor som har redigerats av
användaren kan spelas upp på stereon. Notera dock
att vissa skivor kanske inte kan spelas upp, beroende
på den inspelningsenhet som använts vid inspelning
eller skivans skick.
Placering
• Placera inte stereon i lutande läge.
• Placera inte stereon på platser där det är:
– Extremt varmt eller kallt
– Dammigt eller smutsigt
– Mycket fuktigt
– Mycket vibrationer
– Direkt solljus.
• Var försiktig vid placering av stereon eller
högtalarna på specialbehandlade ytor (vaxade,
oljade, polerade ytor och dylikt) eftersom sådana
ytor kan bli fläckiga eller missfärgade.
Värmealstring
Övrig information
• Systemet alstrar värme under drift, men detta är inget
funktionsfel.
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilation för att förhindra värmealstring.
• Om du ständigt använder systemet på hög volym blir
temperaturen i höljet runt stereon avsevärt högre.
Undvik att bränna dig genom att inte vidröra höljet.
• Förhindra funktionsfel genom att inte täcka över
ventilationsöppningen.
• Rengör skivan med en rengöringsduk före
uppspelningen. Torka skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner,
rengöringsmedel eller antistatspray avsett för
vinylskivor.
• Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor
som exempelvis varmluftsventiler. Lämna inte
skivan i en bil som parkerats i direkt solljus.
• Använd inte skivor som omges av en skyddsring. Det
kan orsaka fel i systemet.
• Om du använder skivor med klister eller något
liknande klibbigt ämne på etikettsidan, eller vars
etikett skrivits ut med specialbläck, finns det risk för
att skivan eller etiketten fastnar mot delar inuti
enheten. Om detta inträffar kanske du inte kan ta ur
skivan, och det kan också orsaka funktionsfel hos
enheten. Kontrollera före användning att skivans
etikettsida inte är klibbig.
Använd inte följande typer av skivor:
– Hyrskivor eller begagnade skivor med påklistrade
etiketter där klistret fortsätter utanför etiketten
Kanterna runt etiketten på skivan är klibbiga.
– Skivor vars etiketter är utskrivna med specialbläck
som känns klibbigt.
• Skivor med ovanliga format (exempelvis formade
som hjärtan, fyrkanter eller stjärnor) kan inte spelas i
denna enhet. Sådana skivor kan skada enheten.
Använd därför inte den typen av skivor.
fortsättning
29SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE10INF-CEL.fm]
• En CD-R/CD-RW-skiva som inte har slutbehandlats
(behandling som gör skivan spelbar på en vanlig CDspelare) kan inte spelas upp.
• CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i läget för flera
sessioner stöds inte.
Ljud-CD-skivor som kodats med
teknologi för upphovsrättsskydd
Denna produkt är utformad att spela upp skivor som
står i överensstämmelse med Compact Disc (CD)standarden. Sedan en tid tillbaka marknadsför vissa
skivbolag musikskivor kodade med teknik för
upphovsrättsskydd. Tänk på att vissa av dessa skivor
inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan
spelas upp av den här produkten.
Rengöra höljet
masterpage:Left
Rengöring av bandhuvudena
Rengör bandhuvudena efter var 10:e drifttimme.
Var noga med att rengöra bandhuvudena innan du
påbörjar en viktig inspelning eller efter att ha spelat
upp en gammal kassett.
Använd en våt- eller torrengöringskassett (säljs
separat). Mer information finns i bruksanvisningen till
rengöringskassetten.
Avmagnetisering av bandhuvudena
Avmagnetisera bandhuvudena och de metalldelar som
kommer i kontakt med kassettbandet efter cirka 20 till
30 timmars användning. Använd en
avmagnetiseringskassett (säljs separat). Mer
information finns i bruksanvisningen till
avmagnetiseringskassetten.
Rengör hölje, panel och kontroller med en mjuk duk
som är lätt fuktad med en mild rengöringslösning.
Använd inte rengöringssvamp med slipverkan,
skurpulver eller lösningsmedel som thinner, bensin
eller alkohol.
Hur innehållet på ett kassettband
skyddas mot radering
Du kan förhindra att en kassett spelas över av misstag
genom att bryta av kassettfliken från sidan A eller B (se
bilden).
Bryt av
kassettfliken.
Om du vid ett senare tillfälle vill spela in på kassetten
igen, kan du täcka över den avbrutna fliken med en bit
tejp.
Innan du placerar en kassett i
kassettdäcket
Spola in eventuellt utdraget band. Annars kan bandet
fastna i delarna inuti kassettdäcket och skadas.
När du använder en kassett längre än
90 minuter
Bandet är mycket elastiskt. Växla inte för ofta mellan
bandfunktionerna, som uppspelning, stopp och
snabbspolning. Bandet kan då fastna i kassettdäcket.
30SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE10INF-CEL.fm]
Tekniska data
masterpage:Right
Kassettdäck
Inspelningssystem
Frekvensomfång
4-spårigt 2-kanals stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB)
med Sony-kassetter
TYPE I
±0,15 % vägt toppvärde
(IEC)
0,1 % vägt effektivvärde
(NAB)
±0,2 % vägt toppvärde
(DIN)
Huvudenhet
Nordamerikansk modell:
Svaj
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):
75 + 75 W
(4 ohm vid 1 kHz, 10 %
övertonsdistorsion)
Under 0,9 % övertonsdistorsion (4 ohm vid 1 kHz,
35 W)
Radiomottagare
Europeisk modell:
FM-stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
DIN-uteffekt (nominell): 55 + 55 W
(4 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):
75 + 75 W
(4 ohm vid 1 kHz, 10 %
övertonsdistorsion)
FM-mottagare
Mottagningsområde
Modell till Nordamerika: 87,5 – 108,0 MHz
(100 kHz steg)
Övriga modeller:
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz steg)
Antenn
FM-trådantenn
Antennuttag
75 ohm, obalanserat
Mellanfrekvens
10,7 MHz
Andra modeller:
Frekvensomfång
Våglängd
Europeisk modell:
Övriga modeller:
Antenn
Mellanfrekvens
530 – 1 710 kHz
(med frekvenssteget
inställt på 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(med frekvenssteget
inställt på 9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(med frekvenssteget
inställt på 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(med frekvenssteget
inställt på 9 kHz)
AM-ramantenn, externt
antennuttag
450 kHz
Högtalare
CD-spelare
Laser
AM-mottagare
Mottagningsområde
Panamerikansk modell:
Övrig information
Följande har uppmätts vid 220 – 240 V växelström, 50/
60 Hz
DIN-uteffekt (nominell): 55 + 55 W
(4 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):
75 + 75 W
(4 ohm vid 1 kHz, 10 %
övertonsdistorsion)
Ingångar
MD/VIDEO IN (phonojack):
Känslighet 450/250 mV,
impedans 47 kohm
Utgångar
CD DIGITAL OUT:
Optisk våglängd: 660 nm
PHONES:
kan hantera hörlurar med
en impedans på minst 8
ohm
SPEAKER:
kan hantera en impedans
på 4 ohm
Halvledarlaser
(CD: λ = 780 nm)
Strålningstid: kontinuerlig
CD: 2 – 20 000 Hz
780 – 790 nm
Högtalarsystem
Högtalarelement
Baselement:
Diskantelement:
Nominell impedans
2-vägs, basreflextyp
13 cm i diam., koniskt
2,5 cm i diam., balanserad
kupolform
4 ohm
fortsättning
31SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE10INF-CEL.fm]
masterpage:Left
Allmänt
Strömförsörjning
Modell till Nordamerika: 120 V nätspänning, 60 Hz
Modell till Europa:
230 V nätspänning, 50/60
Hz
Modell till Korea:
220 V nätspänning, 60 Hz
Modell till Australien:
230 – 240 V nätspänning,
50/60 Hz
Övriga modeller:
220 – 240 V nätspänning,
50/60 Hz
Effektförbrukning
Modell till Nordamerika: 50 W
Modell till Europa:
50 W
0,3 W (i strömsparläge)
Modell till Korea:
50 W
Övriga modeller:
50 W
Mått (b/h/d)
inkl. utskjutande delar och
reglage
Stereoenhet (förstärkare, radiomottagare, kassettdäck
& CD-spelare):
Cirka 175 × 240,5 × 291
mm
Högtalare:
Cirka 160 × 240 × 240 mm
Vikt
Stereoenhet (förstärkare, radiomottagare, kassettdäck
& CD-spelare):
Cirka 4,3 kg
Högtalare:
Cirka 3,1 kg netto per
högtalare
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (storlek AA)
(2)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Högtalarkuddar (8)
Rätt till ändringar utan föregående meddelande
förbehålles.
32SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE10INF-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
Lista över knapparnas placering och referenssidor
Så här använder du denna sida
Använd den här sidan när du vill ta reda på placeringen
av knappar och andra delar av systemet som omnämns
i texten.
Nummer på illustration
r
DISPLAY wf (14, 21)
R
Namn på knapp/del
R
Referenssida
Huvudenhet
KNAPPBESKRIVNINGAR
BOKSTAVSORDNING
A–O
P–Ö
BASS +/– wa (17)
CD SYNCHRO qa (16)
DIRECTION wd (15, 16, 17, 19)
DISPLAY wf (14, 21)
DSGX w; (17)
Fjärrkontrollsensor 2
FM MODE qs (13, 26)
FUNCTION 0 (8, 10, 12, 15, 17,
24, 27)
PHONES (hörlursuttag) qk
PLAY MODE wd (8, 10, 16, 26,
27)
REPEAT qs (10)
Skivöppning ql (8)
Teckenfönster 3
TREBLE +/– ws (17)
TUNER/BAND 9 (11, 13)
TUNING MODE wd (11, 13)
TUNING +/– qd (11, 13)
VOLUME qf (18)
2
3
4
5
6
7
8
9
wf
wd
ws
wa
w;
Övrig information
1
?/1 (strömbrytare) 1 (7, 12, 18,
19, 27)
TAPE Z (kassettutmatning) 4
(15)
TAPE nN (spelstart) 5 (15,
16, 17, 19)
TAPE x (stopp) 6 (15, 16, 17,
27)
TAPE X (paus) 7 (15, 16, 17)
TAPE z REC (inspelning) 8
(17)
lm/ML
(snabbspolning bakåt/framåt,
gå bakåt/gå framåt) qd (9, 10,
15)
CD NX (uppspelningspaus) qh
(8, 9, 11)
CD x (stopp) qj (9, 12, 27)
CD Z (CD-utmatning) qg (9)
0
qa
qs
qd
qf
qg
ql
qh
qk
qj
fortsättning
33SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE10INF-CEL.fm]
masterpage:Left-3
(3 column)
Fjärrkontroll
KNAPPBESKRIVNINGAR
BOKSTAVSORDNING
A–O
P–Ö
ALBUM +/– qa (9, 10, 16)
CD qh (8, 10)
CLEAR qd (11)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(19, 20, 25)
CLOCK/TIMER SET 3 (7, 18,
19)
DISPLAY ql (14, 21)
ENTER 9 (7, 10, 11, 18, 19, 20)
EQ qs (17)
FM MODE 4 (13, 26)
FUNCTION 6 (8, 10, 12, 15, 17,
24, 27)
PLAY MODE qk (8, 10, 16, 26)
REPEAT 4 (10)
SLEEP w; (18)
TAPE qg (15)
TUNER/BAND 5 (11, 13)
TUNER MEMORY qj (11)
TUNING MODE qk (11, 13)
VOLUME +/– 0 (18)
w;
ql
qk
qj
qh
qg
qf
?/1 (strömbrytare) 1 (7, 12, 18,
19)
x (stopp) 8 (9, 15)
X (paus) 8 (9, 15)
N (spelstart) 8 (8, 10, 15, 19)
./> (väljare bakåt/framåt)
qf (7, 9, 10, 17, 18, 19, 20)
m/M (snabbspelning/
snabbspolning bakåt/framåt)
7 (9, 15)
+/– (stationsinställning) qf (11,
13)
1
2
3
4
5
6
7
8
qd
qs
9
*
0
qa
* Knapp som inte fungerar med denna modell.
34SE
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\01SE10INF-CEL.fm]
masterpage:Right
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL02REG-CEL.fm]
masterpage:Left
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia
na działanie deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie należy też stawiać zapalonych
świec na urządzeniu.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem,
nie należy na urządzeniu stawiać przedmiotów
wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
Urządzenia nie należy ustawiać w zamkniętej
przestrzeni, na przykład w biblioteczce lub
wbudowanej szafce.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
PRODUKT
LASEROWY KLASY
1. Stosowne
oznaczenie znajduje
się z tyłu obudowy.
Baterii nie’należy wyrzucać z
odpadami komunalnymi –
należy poddać je utylizacji, tak
jak odpady chemiczne.
2PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Right
Spis treści
Korzystanie z instrukcji........................ 4
Odtwarzane płyty.................................. 4
Pierwsze kroki
Podłączanie elementów zestawu......... 6
Nastawianie zegara............................... 7
Płyty CD/MP3 – Odtwarzanie
Wkładanie płyty .................................... 8
Odtwarzanie płyty ................................ 8
— Normalne odtwarzanie/
Losowe odtwarzanie
Odtwarzanie z powtarzaniem............ 10
— Wielokrotne odtwarzanie
Tworzenie własnego programu ......... 10
— Programowane odtwarzanie
Tuner
Programowanie stacji radiowych ...... 11
Odbiór stacji radiowych ..................... 13
— Strojenie
zaprogramowanych stacji
— Ręczne strojenie
Korzystanie z Systemu danych
radiowych (RDS) ......................... 14
(Tylko model europejski)
Timer
Zasypianie przy muzyce .................... 18
— Timer na dobranoc
Budzenie się przy muzyce ................. 19
— Timer odtwarzania
Nagrywanie programów radiowych
przy użyciu timera........................ 20
Wyświetlacz
Wyłączanie wyświetlacza................... 21
— Tryb oszczędzania energii
Wyświetlanie informacji o płycie...... 21
Urządzenia zewnętrzne
Podłączanie urządzeń zewnę
trznych ........................................... 23
Słuchanie dźwięku z podłączonego
urządzenia ..................................... 24
Nagrywanie dźwięku na
podłączonym urządzeniu............. 24
PL
Rozwiązywanie problemów
Problemy i rozwiązania...................... 25
Komunikaty ........................................ 28
Informacje dodatkowe
Magnetofon – Odtwarzanie
Wkładanie kasety................................ 15
Odtwarzanie kasety ............................ 15
Środki ostrożności .............................. 29
Dane techniczne ................................. 31
Przyciski i strony, na których zostały
one opisane ................................... 33
Magnetofon – Nagrywanie
Nagrywanie ulubionych ścieżek z
płyty CD na kasetę ....................... 16
— Nagrywanie synchroniczne
CD-taśma
Ręczne nagrywanie na taśmie ........... 17
— Ręczne nagrywanie
Regulacja dźwięku
Regulowanie dźwięku ........................ 18
3PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL04PRE-CEL.fm]
Korzystanie z
instrukcji
W instrukcji opisano przede wszystkim
wykonywanie operacji przy użyciu pilota,
jednak te same operacje można wykonać
przy użyciu przycisków na urządzeniu
oznaczonych w identyczny lub podobny
sposób.
Odtwarzane płyty
Urządzenie może odtwarzać płyty podane
poniżej. Innych płyt nie można odtwarzać.
Wykaz odtwarzanych płyt
Format płyt
Audio CD
CD-R/CD-RW
(dane audio/pliki MP3)
Logo płyty
masterpage:Left
Płyty nieodtwarzane przez
urządzenie
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW inne niż nagrane w
następujących formatach:
– płyty muzyczne CD
– format MP3 zgodny z normami ISO
9660* poziom 1/poziom 2, Joliet lub
zapisu wielosesyjnego (Multi
Session)**
• Płyty o nietypowych kształtach (np. kartki,
serca).
• Płyty z nalepkami lub etykietami.
• Płyty ze śladami kleju, taśm klejących,
nalepek itp.
* Format ISO 9660
Najczęściej spotykany, międzynarodowy
standard logicznego formatu plików i katalogów
na płycie CD-ROM. Posiada kilka poziomów
specyfikacji. W Poziomie 1 nazwy plików
powinny być w formacie 8.3 (nie więcej niż 8
znaków w nazwie, nie więcej niż 3 znaki w
rozszerzeniu „.MP3”) oraz zapisane dużymi
literami. Nazwy katalogów nie mogą być dłuższe
niż 8 znaków. Nie może być więcej niż 8
poziomów zagnieżdżonych katalogów.
Specyfikacje poziomu 2 dopuszczają nazwy
plików i katalogów o długości do 31 znaków.
Każdy katalog może mieć co najwyżej 8 drzew.
Dla rozszerzenia Joliet (nazwy plików i
katalogów mogą mieć do 64 znaków), sprawdź
zawartość oprogramowania używanego do
zapisu itp.
** Zapis wielosesyjny (Multi Session)
Sposób nagrywania umożliwiający dodawanie
danych metodą „ścieżka za jednym razem”
(Track-At-Once). Tradycyjna płyta CD
rozpoczyna się obszarem kontrolnym
wprowadzającym (Lead-in), a kończy obszarem
wyprowadzającym (Lead-out). Płyta Multi
Session CD posiada wiele sesji, a każdy segment
od obszaru wprowadzającego do
wyprowadzającego stanowi pojedynczą sesję.
CD-Extra: Dźwięk zapisywany jest (dane audio
CD) na ścieżkach w sesji 1, a pozostałe dane na
ścieżkach w sesji 2.
Mixed CD: Zapis danych odbywa się na
pierwszej ścieżce, a dźwięku (dane audio CD)
na drugiej i kolejnych ścieżkach sesji.
4PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL04PRE-CEL.fm]
Uwagi na temat płyt CD-R i
CD-RW
• Niektóre płyty CD-R lub CD-RW nie
mogą zostać odtworzone w tym zestawie,
zależy to od jakości nagrania i fizycznego
stanu płyty lub cech urządzenia
nagrywającego. Ponadto płyta nie będzie
odtworzona, jeżeli nie została prawidłowo
zamknięta. Więcej informacji znajdziesz w
instrukcji obsługi urządzenia
nagrywającego.
• Odtwarzanie płyt nagranych w napędach
CD-R/CD-RW może okazać się
niemożliwe ze względu na rysy,
zanieczyszczenia, stan nagrania lub
charakterystykę napędu.
• Nie są obsługiwane płyty CD-R i CD-RW
zapisane wielosesyjnie (Multi Session), ale
bez „zamknięcia sesji”.
• Pliki w formacie MP3 przeznaczone do
odtwarzania powinny mieć rozszerzenie
„.MP3”.
• Odtwarzanie plików w formatach innych
niż MP3, ale o rozszerzeniu „.MP3” może
powodować szum lub nieprawidłowe
działanie.
• Przy zastosowaniu formatów innych niż
ISO 9660 poziom 1 i 2 nazwy katalogów
lub plików mogą nie być prawidłowo
wyświetlane.
• Rozpoczęcie odtwarzania poniższych płyt
może być opóźnione.
– płyty o skomplikowanej strukturze
drzewa katalogów.
– płyty nagrane wielosesyjnie.
– płyty niezamknięte, tzn. do których
można dodawać dane.
masterpage:Right
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw
autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt
nagranych wielosesyjnie
• Płyta rozpoczynająca się sesją CD-DA jest
rozpoznawana jako płyta CD-DA
(dźwiękowa) i sesje MP3 zostają
odtworzone bez dźwięku.
• Płyta rozpoczynająca się sesją MP3 jest
rozpoznawana jako płyta MP3 i sesje CDDA zostają odtworzone bez dźwięku.
• Zakres odtwarzania płyty MP3 jest
określony przez strukturę jej drzewa
plików, utworzoną w procesie analizy
płyty.
• Płyta CD o formacie mieszanym jest
rozpoznawana jako CD-DA (dźwiękowa).
5PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
Pierwsze kroki
Podłączanie elementów zestawu
Wykonaj poniższe procedury od 1 do 3 w celu połączenia elementów zestawu przy użyciu
dostarczonych przewodów i akcesoriów.
Antena ramowa AM
Antena przewodowa FM
Prawa kolumna głośnikowa
Lewa kolumna głośnikowa
1
2
3
1 Podłącz kolumny głośnikowe.
Podłącz przewody lewej i prawej
kolumny głośnikowej do zacisków
SPEAKER w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.
2 Podłącz anteny FM i AM.
Ustaw antenę ramową AM, a następnie
podłącz ją.
L
R
AM
5Ω
FM7 IAL
X
COA
Antena ramowa AM
Rozciągnij poziomo
antenę przewodową FM
6PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
Uwaga
Aby zapobiec przechwytywaniu szumów, utrzymuj
anteny z dala od zestawu i innych komponentów.
Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka,
odłącz wtyczkę adaptacyjną dołączoną
do zestawu (dotyczy tylko modeli
wyposażonych we wtyczkę
adaptacyjną).
Aby włączyć zestaw, naciśnij przycisk
?/1.
Podkładki kolumn głośnikowych
Aby zapewnić stabilność kolumn
głośnikowych i zapobiec ich przesuwaniu się,
należy przymocować do ich spodu
dostarczone podkładki.
Do tej operacji użyj odpowiednich
przycisków na pilocie.
1
2
3
4
5
6
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zestaw.
Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
Pierwsze kroki
3 Podłącz przewód zasilania do gniazda
ściennego.
Nastawianie zegara
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
./>, aby ustawić godzinę.
Naciśnij ENTER.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
./>, aby ustawić minuty.
Naciśnij ENTER.
Zegar zacznie odmierzać czas.
Aby zmienić ustawienia zegara
1 Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
2 Naciskaj ./> aż pojawi się „CLOCK
SET”, a następnie naciśnij ENTER.
3 Powtórz kroki od 3 do 6 z powyższej
procedury.
Wkładanie dwóch baterii R6
(rozmiar AA) do pilota
Uwaga
Zegar nie jest wyświetlany w Trybie oszczedzania
energii.
Uwaga
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć ewentualnych
uszkodzeń spowodowanych wyciekiem elektrolitu
i korozją.
Wskazówka
Gdy pilot przestanie działać, należy wymienić obie
baterie na nowe.
7PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL06CDP-CEL.fm]
Płyty CD/MP3 – Odtwarzanie
Wkładanie płyty
1
2
Naciśnij CD (lub kilkakrotnie
FUNCTION), aby zmienić funkcję na
CD.
masterpage:Left
Odtwarzanie płyty
— Normalne odtwarzanie/Losowe
odtwarzanie
Zestaw umożliwia odtwarzanie płyty CD w
różnych trybach.
Włóż płytę w otwór płyty nadrukiem do
góry.
Numer ścieżki
1
Gdy chcesz
odtworzyć
płytę, włóż ją
nadrukiem do
góry.
Uwagi
• Po włączeniu zestawu płyta nie zostaje
wciągnięta w otwór płyty dopóki na
wyświetleniu nie pokaże się „NO DISC”. Nie
próbuj wpychać płyty do środka zanim nie
pojawi się „NO DISC”.
• Nie należy używać płyt z nalepionymi taśmami,
etykietami lub śladami kleju, gdyż może to
spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
• Nie wkładaj płyt 8 cm z adapterem. Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Gdy wyjmujesz płytę, uchwyć ją za brzegi i
wyciągaj prosto z otworu płyty. Nie dotykaj jej
powierzchni.
• Jeżeli włożona płyta nie może zostać odtworzona
przez ten zestaw, zostanie automatycznie
wyrzucona.
2
Czas odtwarzania
Naciśnij CD (lub kilkakrotnie
FUNCTION), aby zmienić funkcję na
CD.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE w trybie zatrzymania, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się symbol
odpowiedniego trybu.
Wybierz
Aby odtwarzać
Brak wskazania Ścieżki na płycie w
(Normalne
oryginalnej kolejności.
odtwarzanie)
ALBUM
(Normalne
odtwarzanie)
Wszystkie ścieżki
dźwiękowe MP3 albumu
na płycie w oryginalnej
kolejności.
Podczas odtwarzania płyty
innej niż MP3, funkcja
Odtwarzania albumu
działa tak samo jak
Normalne odtwarzanie.
SHUFFLE
(Losowe
odtwarzanie)
Wszystkie ścieżki na płycie
w kolejności losowej.
ALBUM
SHUFFLE
(Losowe
odtwarzanie)
Wszystkie ścieżki
dźwiękowe MP3 albumu
na płycie w losowej
kolejności.
Podczas odtwarzania płyty
innej niż MP3, funkcja
Losowego odtwarzania
działa tak samo jak
Normalne odtwarzanie.
8PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL06CDP-CEL.fm]
Wybierz
Aby odtwarzać
3
Naciśnij N (lub CD NX na
urządzeniu).
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x (lub CD x na
urządzeniu).
Zrobić pauzę w Naciśnij X (lub CD NX na
odtwarzaniu
urządzeniu). Naciśnij przycisk
ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
Wybrać ścieżkę Naciśnij kilkakrotnie
./>.
Wybrać album
MP3
Po wykonaniu czynności 2
naciśnij kilkakrotnie ALBUM
+/–.
• Maksymalna liczba ścieżek dźwiękowych MP3 i
albumów, którą może zawierać pojedyncza płyta
wynosi 300.
• Możliwe jest odtwarzanie do 8 drzew.
• Zależnie od użytego oprogramowania kodującozapisującego, nagrywarki i nośnika użytych do
nagrania ścieżki dźwiękowej MP3 mogą wystąpić
takie problemy, jak awaria odtwarzania, przerwy
dźwięku lub szum.
• Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej MP3,
wskazanie wykorzystanego czasu odtwarzania
może się różnić od rzeczywistego czasu w
następujących przypadkach.
– Gdy odtwarzasz ścieżkę dźwiękową MP3 typu
VBR (zmienna prędkość danych)
– Gdy wykonujesz Przejście do przodu lub
Przejście do tyłu (Ręczne przeszukiwanie)
Wskazówka
Płyty CD/MP3 – Odtwarzanie
PROGRAM
Ścieżki na płycie w
(Programowane kolejności ustalonej przez
odtwarzanie)
użytkownika (zobacz
„Tworzenie własnego
programu” na stronie 10).
masterpage:Right
Jeśli dostęp do płyty zajmuje dużo czasu, nastaw
„CD POWER” i „ON” za pomocą funkcji
zarządzania mocą CD (strona 13).
Odszukać
Podczas odtwarzania
wybrany
przytrzymaj naciśnięty przycisk
fragment ścieżki m/M i zwolnij go w
odpowiednim miejscu.
Wyjąć płytę
Naciśnij przycisk CD Z na
urządzeniu.
Uwagi
• Trybu odtwarzania nie można zmienić podczas
odtwarzania.
• Rozpoczęcie odtwarzania płyt nagranych w
konfiguracjach złożonych, np.
wielowarstwowych, może zająć więcej czasu.
• Gdy płyta zostaje włożona, odtwarzacz czyta
wszystkie ścieżki dźwiękowe na płycie. Jeżeli
płyta zawiera wiele albumów lub ścieżki
dźwiękowe inne niż MP3, może upłynąć dużo
czasu do rozpoczęcia odtwarzania lub do
przejścia do odtwarzania następnej ścieżki
dźwiękowej MP3.
• Nie należy zapisywać na płycie przeznaczonej do
odtwarzania MP3 zbędnych albumów lub ścieżek
dźwiękowych innych niż MP3. Zalecane jest
niezapisywanie innych typów ścieżek
dźwiękowych lub zbędnych albumów na płycie
zawierającej ścieżki dźwiękowe MP3.
• Album nie zawierający ścieżki dźwiękowej MP3
jest pomijany.
• Maksymalna liczba albumów: 150 (włączając
album główny-kartotekę i puste albumy)
9PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL06CDP-CEL.fm]
Odtwarzanie z
powtarzaniem
masterpage:Left
Tworzenie własnego
programu
— Wielokrotne odtwarzanie
— Programowane odtwarzanie
Możesz wielokrotnie odtworzyć wszystkie
ścieżki lub jedną ścieżkę na płycie.
Możliwe jest wykonanie programu
składającego się maksymalnie z 25 kroków.
Zaprogramowane utwory możesz w sposób
zsynchronizowany nagrać na kasecie
magnetofonowej (strona 16).
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT podczas
odtwarzania, aż pojawi się „REPEAT” lub
„REPEAT 1”.
REPEAT: Wszystkie ścieżki z płyty,
maksymalnie pięć razy.
REPEAT 1: Pojedyncza ścieżka.
Aby anulować tryb Wielokrotnego
odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT,
dopóki nie zniknie „REPEAT” i
„REPEAT 1”.
1
2
3
Naciśnij CD (lub kilkakrotnie
FUNCTION), aby zmienić funkcję na
CD.
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE,
dopóki nie pojawi się „PROGRAM”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
./>, dopóki nie pojawi się
odpowiedni numer ścieżki.
Podczas programowania MP3 naciśnij
kilkakrotnie ALBUM +/–, aby wybrać
album, a następnie naciśnij kilkakrotnie
./>, aż do pojawienia się
odpowiedniego numer ścieżki.
Wybrany numer
ścieżki
4
Całkowity czas
odtwarzania
Naciśnij ENTER (lub PLAY MODE).
Ścieżka zostanie dodana do programu.
Pojawi się numer kroku programu, a po
nim numer ostatniej zaprogramowanej
ścieżki.
5
6
Aby dodać do programu kolejne
ścieżki, powtórz kroki 3 i 4.
Naciśnij N (lub CD NX na
urządzeniu).
Rozpocznie się Programowane
odtwarzanie.
10PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
Inne operacje
Wykonaj tę czynność
Anulować tryb
Programowanego
odtwarzania
W trybie zatrzymania
naciśnij kilkakrotnie
PLAY MODE, dopóki
nie znikną
„PROGRAM” i
„SHUFFLE”.
Skasować program
Naciśnij CLEAR w
kroku 4. Każde
naciśnięcie przycisku
powoduje usunięcie
jednej ścieżki z końca
programu.
Dodać ścieżkę na końcu Wykonaj kroki 3 i 4 w
programu.
trybie zatrzymania.
Wskazówki
• Wykonany program pozostaje w pamięci po
zakończeniu Programowanego odtwarzania.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij N. Program zostanie jednak skasowany
z chwilą wyjęcia płyty.
• „– –.– –” pojawi się, gdy całkowity czas programu
przekroczy 100 minut, jeżeli wybierzesz ścieżkę,
której numer wynosi 21 lub jest wyższy, lub gdy
zaprogramujesz ścieżkę dźwiękową MP3.
Tuner
Programowanie stacji
radiowych
Możesz zaprogramować maksymalnie 20
stacji FM i 10 stacji AM. Aby nastawić tuner
na jedną z zaprogramowanych stacji,
wystarczy wybrać jej numer.
Tuner
Aby
Automatyczne programowanie
stacji
Możesz automatycznie nastroić tuner na
wszystkie stacje odbierane na danym
obszarze i zapisać w pamięci częstotliwości
radiowe wybranych stacji.
1
2
3
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND,
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE,
aż pojawi się na wyświetleniu „AUTO”.
Naciśnij +/– (lub przekręć TUNING +/–
na urządzeniu).
Częstotliwość zmienia się w miarę
szukania stacji przez zestaw.
Wyszukiwanie zostanie automatycznie
przerwane po nastrojeniu na stację.
Pojawi się wtedy „TUNED” i
„STEREO” (tylko w przypadku
programu stereofonicznego).
Jeśli nie pojawia się „TUNED” i
skanowanie nie zostaje przerwane
Dostrój tuner do częstotliwości
wybranej stacji radiowej w sposób
opisany w krokach 2 i 3 procedury
„Ręczne programowanie stacji”
(strona 12).
ciąg dalszy
11PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL06CDP-CEL.fm]
4
Naciśnij TUNER MEMORY.
Numer pamięci dla stacji będzie migać.
Wykonaj kroki 5 i 6 gdy miga numer
pamięci.
masterpage:Left
Inne operacje
Aby
Wybrać inną
stację dla
istniejącego
numeru pamięci
Numer pamięci
5
6
7
Naciśnij kilkakrotnie +/– (lub
TUNING +/– na urządzeniu), aby
wybrać odpowiedni numer pamięci.
Naciśnij ENTER.
Powtórz kroki od 3 do 6 aby
zaprogramować inne stacje.
Wskazówka
Naciśnij TUNING MODE, aby zatrzymać
skanowanie.
Ręczne programowanie stacji
Możesz ręcznie nastroić i zapisać w pamięci
częstotliwości żądanych stacji.
1
2
3
4
5
6
7
Naciskaj kilkakrotnie przycisk TUNER/
BAND, aby wybrać pasmo „FM” albo
„AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE,
aż zniknie z wyświetlenia „AUTO” i
„PRESET”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk +/– (lub
przekręć TUNING +/– na urządzeniu),
aby nastroić na żądaną stację.
Naciśnij TUNER MEMORY.
Naciśnij kilkakrotnie +/– (lub przekręć
TUNING +/– na urządzeniu), aby
wybrać odpowiedni numer pamięci.
Naciśnij ENTER.
Powtórz kroki od 3 do 6 aby
zaprogramować inne stacje.
Wykonaj tę czynność
Nastroić na stację Wykonaj procedurę opisaną
o słabym sygnale w „Ręczne programowanie
stacji” (strona 12).
Po wykonaniu kroku 4
naciśnij kilkakrotnie +/– (lub
przekręć TUNING +/– na
urządzeniu), aby wybrać
numer pamięci dla stacji.
Aby zmienić interwał strojenia AM (nie
dotyczy modeli europejskich)
Interwał strojenia w paśmie AM jest
fabrycznie ustawiony na 9 kHz (dla
niektórych obszarów 10 kHz). Aby zmienić
interwał strojenia AM, najpierw nastrój
tuner na dowolną stację AM, a następnie
wyłącz zestaw. Utrzymując wciśnięty
TUNING +, naciśnij ?/1 na urządzeniu.
Zmiana kroku strojenia powoduje usunięcie
z pamięci wszystkich zaprogramowanych
stacji AM. Aby przywrócić oryginalny
interwał, powtórz tę samą procedurę.
Uwaga
Interwału strojenia AM nie można zmienić w
trybie Oszczędzania energii.
Wskazówki
• W przypadku odłączenia przewodu zasilania lub
awarii zasilania, zaprogramowane stacje są
przechowywane w pamięci przez około pół dnia.
• Aby poprawić jakość odbioru, należy
odpowiednio ustawić anteny dołączone do
zestawu albo podłączyć antenę zewnętrzną.
Aby poprawić jakość odbioru z tunera
Jeśli jakość odbioru z tunera jest zła, należy
wyłączyć zasilanie odtwarzacza CD za
pomocą funkcji zarządzania zasilaniem
odtwarzacza CD.
Fabrycznie zasilanie odtwarzacza CD jest
włączone.
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby
zmienić funkcję na CD.
2 Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
zestaw.
3 Naciśnij ?/1 na urządzeniu, jednocześnie
utrzymując wciśnięty CD x na urządzeniu.
Pojawi się „CD POWER” i „OFF”.
12PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL06CDP-CEL.fm]
Aby włączyć zasilanie odtwarzacza
CD
Powtórz powyższą procedurę; pojawi się
„CD POWER” i „ON”.
Uwagi
Odbiór stacji
radiowych
Stacji radiowych można słuchać, wybierając
numer zaprogramowanej stacji albo ręcznie
nastrajając tuner na żądaną stację.
Odbiór zaprogramowanych stacji
Tuner
• Po wybraniu „CD POWER” i „OFF” wydłuża
się czas dostępu do płyty CD.
• W Trybie oszczędzania energii włączanie lub
wyłączanie zasilania CD za pomocą funkcji
zarządzania mocą CD nie jest możliwe.
masterpage:Right
— Strojenie zaprogramowanych stacji
Najpierw zapisz stacje w pamięci tunera
(zobacz „Programowanie stacji radiowych”
na stronie 11).
1
2
3
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND,
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE,
aż pojawi się na wyświetleniu
„PRESET”.
Naciśnij kilkakrotnie +/– (lub przekręć
TUNING +/– na urządzeniu), aby
wybrać odpowiednią, zapisaną w
pamięci stację.
Odbiór niezaprogramowanych
stacji
— Ręczne strojenie
1
2
3
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND,
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE,
aż znikną z wyświetlenia „AUTO” i
„PRESET”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk +/– (lub
przekręć TUNING +/– na urządzeniu),
aby nastroić na żądaną stację.
Wskazówki
• Aby poprawić jakość odbioru, ustaw anteny
dołączone do zestawu lub podłącz dostępną w
handlu antenę zewnętrzną.
• Jeśli w trakcie odbioru programu
stereofonicznego FM słychać szum, naciskaj
przycisk FM MODE, dopóki nie pojawi się
„MONO”. Nie słychać będzie efektów
stereofonicznych, ale jakość odbioru ulegnie
poprawie.
ciąg dalszy
13PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL06CDP-CEL.fm]
• Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE dopóki
w kroku 2 powyżej nie pojawi się „AUTO”,
następnie naciśnij +/– (lub przekręć
TUNING +/– na urządzeniu). Wskazanie
częstotliwości będzie się zmieniać, a
wyszukiwanie zostanie przerwane po nastrojeniu
na stację (Automatyczne strojenie).
• Aby nagrywać programy radiowe, należy
skorzystać z nagrywania ręcznego (strona 17 i
20).
masterpage:Left
Korzystanie z Systemu
danych radiowych
(RDS)
(Tylko model europejski)
Co to jest System danych
radiowych?
System danych radiowych (RDS) to usługa
radiowa umożliwiająca stacjom nadawanie
dodatkowych informacji wraz z sygnałem
zwykłego programu. System RDS jest
dostępny tylko dla stacji FM.*
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
odbierana stacja nie nadaje poprawnie sygnału
RDS albo jeśli sygnał jest słaby.
* Nie wszystkie stacje FM udostępniają usługi
RDS, a rodzaj usług udostępnianych przez
poszczególne stacje może być różny.
Użytkownicy, którzy nie są zaznajomieni z
systemem RDS, mogą w lokalnych stacjach
radiowych uzyskać informacje na temat usług
RDS dostępnych w danym regionie.
Odbiór informacji RDS
Wystarczy nastroić tuner na stację, która
nadaje w paśmie FM.
Po nastrojeniu tunera na stację
udostępniającą usługi RDS na wyświetlaczu
pojawi się nazwa stacji.
Aby odczytać informacje RDS
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
powoduje cykliczną zmianę wyświetlenia w
następujący sposób:
Nazwa stacji* t Częstotliwość t
Wyświetlenie zegara t Poziom basów t
Poziom sopranów
* Nazwa stacji może nie być wyświetlana, jeśli
program RDS nie jest prawidłowo odbierany.
14PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL07TAP-CEL.fm]
Magnetofon – Odtwarzanie
Wkładanie kasety
1
2
Naciśnij przycisk TAPE Z na
urządzeniu.
Włóż kasetę do kieszeni magnetofonu.
masterpage:Right
Odtwarzanie kasety
Możliwe jest używanie kaset z taśmą TYPE I
(normalną).
1
2
Naciśnij kilkakrotnie DIRECTION na
urządzeniu, aby wybrać „g” i
odtworzyć jedna stronę kasety, „h” i
odtworzyć obie strony, lub „j”* i
odworzyć obie strony kilkakrotnie.
* Magnetofon zatrzymuje się automatycznie
po powtórzeniu sekwencji 5 razy.
3
Naciśnij N (lub TAPE nN na
urządzeniu).
Aby odtworzyć drugą stronę, ponownie
naciśnij N (lub TAPE nN na
urządzeniu).
Magnetofon – Odtwarzanie
Stroną
odtwarzaną/
nagrywaną
skierowaną do
użytkownika.
Naciśnij TAPE (lub kilkakrotnie
FUNCTION), aby zmienić funkcję na
TAPE.
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x.
Zrobić pauzę w Naciśnij X. Naciśnij przycisk
odtwarzaniu
ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
Przewinąć
taśmę do
przodu lub do
tyłu
Naciśnij m/M.
Wyjąć kasetę
Naciśnij TAPE Z na
urządzeniu w trybie
zatrzymania.
15PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL07TAP-CEL.fm]
masterpage:Left
6
Magnetofon – Nagrywanie
Nagrywanie
ulubionych ścieżek z
płyty CD na kasetę
— Nagrywanie synchroniczne CDtaśma
Możesz nagrać całą płytę CD na kasecie.
Możliwe jest używanie kaset z taśmą TYPE I
(normalną).
Do tej operacji użyj przycisków na
urządzeniu.
1
2
Włóż kasetę przeznaczoną do
nagrania.
Włóż płytę CD, której zawartość
chcesz nagrać.
Naciśnij TAPE X.
Rozpocznie się nagrywanie.
Po zakończeniu nagrywania odtwarzacz
CD i magnetofon wyłączają się
automatycznie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij TAPE x.
Nagrywanie płyty z określeniem
kolejności ścieżek
Korzystając z funkcji Programowanego
odtwarzania, można ograniczyć nagrywanie
do ulubionych ścieżek z płyty CD. Między
krokiem 2 a 3 wykonaj kroki od 1 do 5 z
procedury „Tworzenie własnego programu”
(strona 10).
Wskazówka
Jeżeli wybierzesz nagrywanie na obu stronach i
kaseta dojdzie do końca przedniej strony w trakcie
ścieżki, cała ścieżka zostanie ponownie nagrana na
początku odwrotnej strony.
Jeżeli chcesz nagrać album z płyty MP3,
naciśnij najpierw PLAY MODE i
wybierz ALBM, a następnie wybierz
odpowiedni album za pomocą ALBUM
+/– zanim przejdziesz do następnej
czynności.
3
Naciśnij CD SYNCHRO.
Pojawi się „SYNC”, „REC” i „N” (lub
„n”). Magnetofon będzie teraz gotowy
do nagrywania, a odtwarzacz CD
zostanie przełączony na tryb pauzy w
odtwarzaniu.
4
5
Naciśnij kilkakrotnie DIRECTION na
urządzeniu, aż ukaże się g, aby
nagrywać na jednej stronie, lub h
(albo j), aby nagrywać na obu
stronach.
Naciskaj kilkakrotnie TAPE nN, aby
wybrać stronę przeznaczoną do
nagrywania.
Jeżeli wybierzesz nagrywanie na obu
stronach lub na przedniej stronie,
naciskaj TAPE nN aż pojawi się
„N”. Jeżeli nagrywasz na odwrotnej
stronie, naciskaj TAPE nN
ponownie, aż pojawi się „n”.
16PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL07TAP-CEL.fm]
Ręczne nagrywanie na
taśmie
— Ręczne nagrywanie
masterpage:Right
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Zatrzymac
nagrywanie
Naciśnij TAPE x.
Zrobić pauzę w
nagrywaniu
Naciśnij TAPE X.
Możesz nagrać na taśmie tylko wybrane
fragmenty z płyty CD. Możesz także nagrać
program radiowy.
Do tej operacji użyj przycisków na
urządzeniu.
1
Magnetofon – Nagrywanie
2
Włóż kasetę przeznaczoną do
nagrania.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION aby
wybrać źródło do nagrywania.
• TUNER: Aby nagrywać z tunera
zestawu.
• CD: Aby nagrywać z odtwarzacza CD
zestawu.
• MD lub VIDEO: Aby nagrywać z
urządzenia zewnętrznego
podłączonego do złączy MD/VIDEO
IN.
3
Naciśnij TAPE z REC.
„REC” i „N” zapali się i magnetofon
wejdzie w tryb gotowości do
nagrywania.
4
5
Naciśnij kilkakrotnie DIRECTION, aż
pojawi się g, aby nagrywać na jednej
stronie, lub h (albo j), aby
nagrywać na obu stronach.
Naciskaj kilkakrotnie TAPE nN, aby
wybrać stronę przeznaczoną do
nagrywania.
Jeżeli wybierzesz nagrywanie na obu
stronach lub na przedniej stronie,
naciskaj TAPE nN aż pojawi się
„N”. Jeżeli nagrywasz na odwrotnej
stronie, naciskaj TAPE nN
ponownie, aż pojawi się „n”.
6
Naciśnij TAPE X, a następnie
rozpocznij odtwarzanie z wybranego
do nagrywania źródła.
Rozpocznie się nagrywanie.
17PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL07TAP-CEL.fm]
masterpage:Left
Regulacja dźwięku
Timer
Regulowanie dźwięku
Zasypianie przy
muzyce
Możesz wyregulować basy i soprany w celu
uzyskania dźwięku o większej mocy.
Generowanie bardziej
dynamicznego dźwięku (Dynamic
Sound Generator X-tra)
Naciśnij przycisk DSGX na urządzeniu.
Aby anulować DSGX, ponownie naciśnij
przycisk DSGX na urządzeniu.
Regulowanie basów i sopranów
Możesz wyregulować basy i soprany.
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk EQ, aby
wybrać „BASS” lub „TREBLE”.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wskazania na wyświetlaczu w
następujący sposób:
BASS y TREBLE
2
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
./> aby wyregulować poziom,
gdy wyświetlane jest „BASS” lub
„TREBLE”.
Aby wyregulować basy na urządzeniu
Przekręć BASS +/–.
Aby wyregulować soprany na
urządzeniu
Przekręć TREBLE +/–.
— Timer na dobranoc
Zestaw można zaprogramować w taki
sposób, by wyłączył się po upływie
określonego czasu; funkcja ta pozwala na
zasypianie przy muzyce.
Do tej operacji użyj odpowiednich
przycisków na pilocie.
Naciśnij SLEEP.
Po każdym naciśnięciu przycisku liczba
minut na wyświetlaczu (czas do wyłączenia)
zmienia się cyklicznie w następujący sposób:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t … t
10MIN t SLEEP OFF.
* Zestaw automatycznie wyłącza się po 100
minutach lub po zakończeniu odtwarzania
bieżącej płyty CD lub kasety.
Inne operacje
Aby
Naciśnij przycisk
Sprawdzić
pozostały
czas**
SLEEP jeden raz.
Zmienić czas do SLEEP kilkakrotnie, aby
wyłączenia
wybrać odpowiedni czas.
Anulować
SLEEP kilkakrotnie, dopóki
funkcję Timera nie pojawi się „SLEEP OFF”.
na dobranoc
** Nie można sprawdzić pozostałego czasu, jeśli
wybrane zostało „AUTO”.
Wskazówka
Aby wyjść z ustawiania basów i
sopranów
Timer na dobranoc może być używany nawet jeśli
zegar nie jest nastawiony.
Naciśnij dowolny przycisk poza EQ lub
./>.
Również niewykonanie żadnej operacji
przez kilka sekund powoduje, że
wyświetlenie powróci automatycznie do
początkowego wyświetlenia.
18PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL07TAP-CEL.fm]
Budzenie się przy
muzyce
7
1
3
4
t TAPE PLAY T
8
Naciskaj kilkakrotnie VOLUME +/–, aby
wyregulować głośność.
Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
./>, dopóki nie pojawi się „PLAY
SET”, następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Naciśnij ENTER.
Pojawią się kolejno czas rozpoczęcia,
czas zatrzymania i źródło dźwięku, a
następnie powróci pierwotne
wyświetlenie.
9
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
zestaw.
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Sprawdzić
ustawienia
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
przycisk ./>,
dopóki nie pojawi się
„PLAY SEL”, następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zmienić
nastawienie
Rozpocznij procedurę od
kroku 1.
Anulować timer
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Naciśnij kilkakrotnie
./>, dopóki nie
pojawi się „TIMER OFF”,
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się „ON” z migającym
wskazaniem godziny.
5
Nastaw godzinę rozpoczęcia
odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
aby nastawić godzinę, następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zacznie migać wskazanie minut.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>,
aby nastawić minuty, następnie naciśnij
przycisk ENTER.
6
Nastaw godzinę zakończenia
odtwarzania, wykonując tę samą
procedurę, co w kroku 5.
SELECT.
2 Naciśnij kilkakrotnie
Regulacja dźwięku/Timer
2
t TUNER y CD PLAY T
Przygotuj źródło dźwięku, które
chcesz odtworzyć.
• CD: Włóż płytę. Aby rozpocząć od
określonej ścieżki, utwórz program
(zobacz „Tworzenie własnego
programu” na stronie 10).
• TAPE: Włóż kasetę (zobacz
„Odtwarzanie kasety” na stronie 15).
• TUNER: Nastrój tuner na zapisaną w
pamięci stację radiową (zobacz
„Odbiór stacji radiowych” na
stronie 13).
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
./>, aż do pojawienia się
wybranego źródła dźwięku.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
cykliczną zmianę wyświetlenia w
następujący sposób:
— Timer odtwarzania
Możesz obudzić się o nastawionej godzinie
przy dźwiękach muzyki. Konieczne jest w
tym celu nastawienie zegara (zobacz
„Nastawianie zegara” na stronie 7).
Do tej operacji użyj odpowiednich
przycisków na pilocie.
masterpage:Right
Uwagi
• Jeśli jednocześnie używany jest Timer
odtwarzania i Timer na dobranoc, ten ostatni ma
priorytet.
• Nie należy używać zestawu od momentu, w
którym się włączy do rozpoczęcia odtwarzania
(około 15 sekund przed nastawioną godziną).
• Jeśli zestaw jest włączony na około 15 sekund
przed nastawioną godziną, Timer odtwarzania
nie zadziała.
• ródłem dźwięku dla Timera odtwarzania nie
może być urządzenie zewnętrzne podłączone do
złączy MD/VIDEO IN.
• Nie można uruchomić jednocześnie Timera
odtwarzania i Timera nagrywania.
19PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
Nagrywanie
programów radiowych
przy użyciu timera
7
8
Aby możliwe było nagrywanie przy użyciu
timera, należy najpierw zapisać w pamięci
stację radiową (zobacz „Programowanie
stacji radiowych” na stronie 11) i nastawić
zegar (zobacz „Nastawianie zegara” na
stronie 7).
Do tej operacji użyj odpowiednich
przycisków na pilocie.
1
2
3
Naciśnij kilkakrotnie DIRECTION na
urządzeniu, aż ukaże się g, aby
nagrywać na jednej stronie, lub h
(albo j), aby nagrywać na obu
stronach.
Naciskaj przycisk N (lub przycisk
TAPE nN na urządzeniu), aby
wybrać nagrywaną stronę, a następnie
naciśnij przycisk x.
Jeżeli wybierzesz nagrywanie na obu
stronach lub na przedniej stronie,
naciskaj N (lub TAPE nN na
urządzeniu), aż pojawi się „N”. Jeżeli
nagrywasz na odwrotnej stronie, naciskaj
N (lub TAPE nN na urządzeniu)
ponownie, aż pojawi się „n”.
Nastrój tuner na zapisaną w pamięci
stację radiową (zobacz „Odbiór
zaprogramowanych stacji” na
stronie 13).
9
Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
Inne operacje
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
./>, dopóki nie pojawi się
„REC SET”, następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby
Wykonaj tę czynność
Sprawdzić
ustawienia
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
zestaw.
przycisk ./>,
dopóki nie pojawi się
„REC SEL”, następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się „ON” z migającym
wskazaniem godziny.
4
Nastaw godzinę rozpoczęcia
nagrywania.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
aby nastawić godzinę, następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zacznie migać wskazanie minut.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>,
aby nastawić minuty, następnie naciśnij
przycisk ENTER.
5
Nastaw godzinę zakończenia
nagrywania, wykonując tę samą
procedurę, co w kroku 4.
Pojawi się nastawienie Timera
nagrywania i żądana stacja, następnie
powróci pierwotne wyświetlenie.
6
20PL
Włóż kasetę przeznaczoną do nagrania
i naciśnij przycisk TAPE (lub
kilkakrotnie przycisk FUNCTION), aby
przełączyć funkcję na TAPE.
SELECT.
2 Naciśnij kilkakrotnie
Zmienić
nastawienie
Rozpocznij procedurę od
kroku 1.
Anulować timer
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Naciśnij kilkakrotnie
./>, dopóki nie
pojawi się „TIMEROFF”,
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Uwagi
• Jeśli jednocześnie używany jest Timer
nagrywania i Timer na dobranoc, ten ostatni ma
priorytet.
• Nie należy używać zestawu w przedziale czasu od
włączenia do rozpoczęcia nagrywania (około 15
sekund przed ustawioną godziną).
• Jeśli zestaw zostanie włączony na około 15
sekund przed nastawioną godziną, Timer
nagrywania nie zadziała.
• Podczas nagrywania głośność zostaje
zmniejszona do minimum.
• Nie można uruchomić jednocześnie Timera
odtwarzania i Timera nagrywania.
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL08OTH-CEL.fm]
Wyświetlacz
Wyłączanie
wyświetlacza
— Tryb oszczędzania energii
Istnieje możliwość wyłączenia wyświetlenia
zegara w celu ograniczenia poboru energii w
trybie gotowości (Tryb oszczędzania
energii).
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY gdy zestaw
jest wyłączony, aż zniknie wyświetlenie
zegara.
Przy wyłączonym zestawie naciśnij
DISPLAY. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje cykliczną zmianę wskazania na
wyświetlaczu:
Wyświetlenie zegara* y Brak wyświetlenia
(Tryb oszczędzania energii)
* Zegar jest wyświetlany tylko wówczas, gdy został
nastawiony.
Wskazówki
• Wskaźnik ?/1 świeci także w Trybie
oszczędzania energii.
• W Trybie oszczędzania energii nadal działa
timer.
Uwaga
W Trybie oszczędzania energii nie można wykonać
następujących operacji:
– nastawić zegara
– zmienić interwał strojenia AM (nie dotyczy
modeli europejskich)
– włączyć funkcji MD/VIDEO
– zmienić funkcji zarządzania mocą CD
Wyświetlanie
informacji o płycie
Możesz sprawdzić czas odtwarzania oraz
pozostały czas odtwarzania bieżącej ścieżki
lub całej płyty.
Gdy włożona zostaje płyta CD-TEXT lub
płyta zawierająca ścieżki MP3, możesz także
sprawdzić informacje nagrane na płycie, jak
na przykład tytuły.
Sprawdzanie pozostałego czasu
(CD/MP3)
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY podczas
Normalnego odtwarzania.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
cykliczną zmianę wyświetlenia w
następujący sposób:
Numer bieżącej ścieżki i wykorzystany czas
odtwarzania t Numer bieżącej ścieżki i
pozostały czas lub „– –.– –”1) t Pozostały
czas płyty2) lub „– –.– –”1) t Tytuł ścieżki
płyty CD-TEXT3) lub płyty ze ścieżkami
audio MP34) t Nazwa albumu1) t
Wyświetlenie zegara t Poziom basów t
Poziom sopranów
Wyświetlacz
Aby anulować Tryb oszczędzania
energii
masterpage:Right
1) Dla płyt ze ścieżkami audio MP3
2) „– –.– –” pojawi się w trybie Odtwarzania
programu.
3) Gdy na płycie jest ponad 20 ścieżek, CD-TEXT
nie zostaje wyświetlony poczynając od ścieżki
21.
4) Podczas odtwarzania ścieżki ze znacznikiem
ID3, wyświetli się znacznik ID3. Znacznik ID3
podaje jedynie informacje o tytule ścieżki.
ciąg dalszy
21PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL08OTH-CEL.fm]
masterpage:Left
Sprawdzanie całkowitego czasu
odtwarzania (CD/MP3)
W trybie zatrzymania naciśnij kilkakrotnie
DISPLAY.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
cykliczną zmianę wyświetlenia w
następujący sposób:
Wyświetlenie TOC1) lub całkowita liczba
albumów na płycie2), lub całkowita liczba
ścieżek bieżącego albumu2) t Nazwa
płyty3) lub nazwa albumu2) t Wyświetlenie
zegara t Poziom basów t Poziom
sopranów
1) TOC = Spis treści; wyświetla całkowitą liczbę
ścieżek na płycie i całkowity czas odtwarzania
płyty.
2) W przypadku płyt ze ścieżkami dźmiękowymi
MP3 (nazwy albumów mogą nie zostać
wyświetlone, zależy to od używanego trybu
odtwarzania).
3) Płyty CD-TEXT (niektóre znaki nie zostaną
wyświetlone). Zależnie od płyty, niektóre
informacje CD-TEXT mogą się nie pojawić.
Uwaga
Gdy wykonywane jest przewijanie do przodu lub
do tyłu, nie można dokładnie wyświetlić czasu, jaki
upłynął od początku ścieżki oraz czasu
pozostałego.
22PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL08OTH-CEL.fm]
masterpage:Right
Urządzenia zewnętrzne
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Możesz podłączyć do zestawu opcjonalne urządzenia zewnętrzne w celu poszerzenia jego
możliwości. Informacje na temat obsługi takich urządzeń możesz znaleźć w dołączonych do
nich instrukcjach obsługi.
Zewnętrzne urządzenie
analogowe
Ze złączy wyjścia audio zewnętrznego
urządzenia analogowego
Urządzenia zewnętrzne
Do gniazda wejścia cyfrowego
dodatkowego urządzenia cyfrowego
Dodatkowe urządzenie cyfrowe
A Złącza MD/VIDEO IN
B Złącze CD DIGITAL OUT
Do tych złączy można podłączyć zewnętrzne
urządzenie analogowe (np. odtwarzacz MD,
magnetowid, itp.), korzystając z przewodów
audio (nie należą do wyposażenia). Pozwoli
to na słuchanie dźwięku z takiego
urządzenia.
Użyj cyfrowego przewodu optycznego
(złącza TOSLINK, nie ma w wyposażeniu),
aby podłączyć wzmacniacz, odtwarzacz MD
lub odtwarzacz DAT ze złączem cyfrowego
wejścia optycznego. Dźwięk zostanie
uzyskany gdy funkcja zestawu będzie
nastawiona na CD. Jeżeli złącze posiada
nasadkę, zdejmij ją przed użyciem.
23PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL08OTH-CEL.fm]
Słuchanie dźwięku z
podłączonego
urządzenia
1
2
Podłącz przewody audio.
Zobacz „Podłączanie urządzeń
zewnętrznych” na stronie 23.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
dopóki nie pojawi się „MD” lub
„VIDEO”.
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
Wskazówka
Jeżeli nie możesz wybrać „VIDEO” naciskając
kilkakrotnie FUNCTION, wyłącz zestaw i wtedy
naciśnij ?/1, wciskając jednocześnie FUNCTION
na urządzeniu. Funkcja zmieni się z „MD” na
„VIDEO”, a na wyświetleniu pojawi się
„VIDEO”. Aby powrócić do „MD”, powtórz tę
samą procedurę. Nie można jednak przełączyć
funkcji MD/VIDEO w Trybie oszczędzania
energii.
masterpage:Left
Nagrywanie dźwięku
na podłączonym
urządzeniu
Wykonanie cyfrowego nagrania
1
2
Podłącz cyfrowy przewód optyczny.
Rozpocznij nagrywanie.
Skorzystaj z instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia i rozpocznij
odtwarzanie.
Uwaga
Cyfrowe nagrywanie jest możliwe tylko z płyt. Nie
można kopiować płyt zabezpieczonych przed
kopiowaniem.
24PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL09TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
Ogólne
Rozwiązywanie problemów
Problemy i
rozwiązania
W razie napotkania problemu podczas
korzystania z zestawu:
1 Upewnij się, że przewód zasilający i
przewody kolumn głośnikowych są
prawidłowo i pewnie podłączone.
2 Odszukaj problem na poniższej liście i
wykonaj zalecane czynności.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności
problem nadal występuje, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Jeśli wskaźnik ?/1 miga
Brak dźwięku.
• Naciśnij VOLUME +.
• Upewnij się, że nie są podłączone słuchawki.
• Sprawdź połączenia kolumn głośnikowych
(strona 6).
Słychać tylko jeden kanał lub głośność lewego
i prawego kanału jest różna.
• Ustaw kolumny głośnikowe tak symetrycznie,
jak to możliwe.
• Podłącz dostarczone kolumny głośnikowe.
Słychać głośny przydźwięk lub szum.
• Odsuń zestaw od źródła zakłóceń.
• Podłącz zestaw do innego gniazdka ściennego.
• Zainstaluj na linii zasilania filtr
przeciwzakłóceniowy (dostępny w handlu).
Nie można nastawić timera.
• Ponownie nastaw zegar (strona 7).
Timer nie działa.
• Naciśnij CLOCK/TIMER SELECT aby
nastawić timer i zapalić „cPLAY” lub
„cREC” na wyświetaczu (strony 19 i 20).
• Sprawdź nastawienie timera i nastaw
prawidłową godzinę (strony 19 i 20).
• Anuluj funkcję Timera na dobranoc
(strona 18).
• Sprawdź, czy zegar jest prawidłowo
nastawiony.
Kolor na ekranie TV jest nieprawidłowy.
• Ustaw kolumny głośnikowe w większej
odległości od telewizora.
Rozwiązywanie problemów
Natychmiast odłącz przewód zasilający i
sprawdź poniższe ewentualności.
• Jeżeli zestaw posiada przełącznik
napięcia, czy jest on nastawiony na
właściwe napięcie? Przełącznik
napięcia należy ustawić na napięcie
używane w miejscowej sieci
energetycznej.
• Czy przewody + i – kolumn
głośnikowych nie są zwarte?
• Czy używasz dostarczonych kolumn
głośnikowych?
• Czy otwory wentylacyjne z tyłu zestawu
nie są zasłonięte?
Sprawdź wszystkie powyższe pozycje i
usuń znalezione problemy. Gdy wskaźnik
?/1 przestanie migać, podłącz z
powrotem przewód zasilający i włącz
zestaw. Jeśli wskaźnik nadal miga i nie
można znaleźć przyczyny problemu,
skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Na wyświetlaczu pojawiło się „– –:– –”.
• Wystąpiła przerwa w zasilaniu. Ponownie
nastaw zegar (strona 7) i timer (strony 19 i 20).
Pilot nie działa.
• Usuń przeszkodę.
• Zbliż pilota do zestawu.
• Skieruj pilota na czujnik zestawu.
• Wymień baterie (R6/rozmiar AA).
• Umieść zestaw z dala od światła jarzeniowego.
Kolumny głośnikowe
Słychać tylko jeden kanał lub głośność lewego
i prawego kanału jest różna.
• Sprawdź połączenia kolumn głośnikowych i
ich rozmieszczenie.
ciąg dalszy
25PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL09TRB-CEL.fm]
Odtwarzacz CD/MP3
Pojawiło się „LOCKED”.
• Skontaktuj się z najbliższym dealerem lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Nie można wyjąć płyty.
• Skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
• Wytrzyj płytę (strona 29).
• Wymień płytę.
• Włóż płytę, którą zestaw może odtworzyć
(strona 4).
• Włóż płytę we właściwy sposób.
• Włóż płytę nadrukiem do góry.
• Wyjmij płytę i wytrzyj z niej wilgoć, a
następnie pozostaw zestaw włączony na kilka
godzin, dopóki wilgoć nie wyparuje.
• Naciśnij N aby rozpocząć odtwarzanie.
Dostęp do płyty zajmuje dużo czasu.
• Nastaw „CD POWER” i „ON” za pomocą
funkcji zarządzania mocą odtwarzacza CD
(strona 13).
Dźwięk przeskakuje.
• Wytrzyj płytę (strona 29).
• Wymień płytę.
• Spróbuj przenieść zestaw w miejsce, w którym
nie występują drgania (np. na stabilny mebel).
• Spróbuj umieścić kolumny głośnikowe dalej
od zestawu lub umieść je na osobnych
stojakach. Podczas głośnego odtwarzania
ścieżki z dużym udziałem basów, drgania
głośników mogą powodować przeskakiwanie
dźwięku.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszej
ścieżki.
• Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE, dopóki
nie znikną „PROGRAM” i „SHUFFLE”, aby
powrócić do Normalnego odtwarzania.
Nie można odtworzyć ścieżki dźwiękowej
MP3.
• Nagranie nie zostało wykonane zgodnie z
formatem ISO 9660 poziom 1 lub poziom 2,
lub w rozszerzeniu Joliet.
• Ścieżka dźwiękowa MP3 nie ma rozszerzenia
„.MP3”.
• Dane nie są zapisane w formacie MP3.
• Nie można odtwarzać płyt zawierających
ścieżki inne niż pliki MPEG1, 2 Audio Layer3.
masterpage:Left
Rozpoczęcie odtwarzania ścieżek
dźwiękowych MP3 zajmuje więcej czasu niż
odtworzenie innych ścieżek.
• Rozpoczęcie odtwarzania po odczytaniu
wszystkich ścieżek na płycie może zająć więcej
czasu niż zwykle, jeżeli:
– liczba albumów lub ścieżek na płycie jest
bardzo duża.
– struktura organizacji albumu i ścieżek jest
bardzo skomplikowana.
Niepoprawnie wyświetlają się tytuł albumu,
ścieżki oraz znacznik ID3.
• Użyj płyty zgodnej z formatem ISO 9660
poziom 1, poziom 2, lub rozszerzeniem Joliet.
Tuner
Silny przydźwięk lub szum/brak możliwości
odbioru stacji.
• Wybierz odpowiednie pasmo i częstotliwość
(strona 11).
• Podłącz prawidłowo antenę (strona 6).
• Znajdź takie miejsce i kierunek anteny, przy
których jakość odbioru jest dobra, a następnie
ponownie ustaw antenę. Jeśli uzyskanie
dobrej jakości odbioru nie jest możliwe,
zalecamy podłączenie anteny zewnętrznej
dostępnej w handlu.
• Dołączona do zestawu antena przewodowa
FM odbiera sygnał na całej długości, dlatego
należy ją całkowicie rozciągnąć.
• Anteny umieść z dala od zestawu i urządzeń
zewnętrznych.
• Jeśli dołączona do zestawu antena ramowa
AM zejdzie z plastikowej podstawki,
skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.
• Spróbuj wyłączyć znajdujące się w pobliżu
urządzenia elektryczne.
• Nastaw „CD POWER” i „OFF” za pomocą
funkcji zarządzania mocą odtwarzacza CD
(strona 13).
Stereofoniczny program FM nie jest odbierany
w stereo.
• Naciskaj FM MODE, dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się „STEREO”.
26PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL09TRB-CEL.fm]
Magnetofon
Nie jest możliwe odtwarzanie lub nagrywanie
na taśmie, albo zmniejszył się poziom
dźwięku.
• Głowice są zabrudzone. Wyczyść je
(strona 30).
• Głowice odtwarzające/nagrywające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj je
(strona 30).
masterpage:Right
Dźwięk jest zniekształcony.
• Zmniejsz głośność w podłączonym
urządzeniu.
Jeśli po podjęciu powyższych kroków
zestaw nadal nie działa prawidłowo,
zresetuj go w następujący sposób:
Nagranie na taśmie nie jest całkowicie
kasowane.
• Głowice odtwarzające/nagrywające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj je
(strona 30).
1
2
3
4
Występuje nadmierne kołysanie lub drżenie
dźwięku albo dźwięk zanika.
• Wałki napędowe w magnetofonie są
zabrudzone. Wyczyść je za pomocą kasety
czyszczącej (strona 30).
Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne
zestawu. Należy teraz odtworzyć poprzednie
ustawienia, takie jak zaprogramowane
stacje, ustawienie zegara oraz timera.
Odłącz przewód zasilania.
Podłącz z powrotem przewód zasilania.
Naciśnij ?/1, aby włączyć zestaw.
Naciśnij TAPE x, CD x i ?/1 na
urządzeniu.
Coraz silniejszy szum lub brak wysokich
częstotliwości.
• Głowice odtwarzające/nagrywające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj je
(strona 30).
Rozwiązywanie problemów
Nagrywanie na taśmie nie jest możliwe.
• Kaseta nie jest włożona. Włóż kasetę.
• Fiszka kasety została usunięta. Zaklej miejsce
po wyłamanej fiszce taśmą samoprzylepną
(strona 30).
• Taśma jest przewinięta do końca.
Urządzenia zewnętrzne
Brak dźwięku.
• Postępuj zgodnie z pozycją „Brak dźwięku.”
(strona 25) w sekcji Ogólne i skontroluj stan
zestawu.
• Podłącz prawidłowo urządzenie (strona 23),
sprawdzając jednocześnie:
– czy przewody są podłączone poprawnie.
– czy wtyczki przewodów są wsunięte do
końca i pewnie.
• Włącz podłączone urządzenie.
• Skorzystaj z instrukcji obsługi podłączonego
urządzenia i rozpocznij odtwarzanie.
• Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby
wybrać „MD” albo „VIDEO” (strona 24).
27PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL09TRB-CEL.fm]
Komunikaty
Podczas pracy urządzenia może zostać
wyświetlony lub migać jeden z poniższych
komunikatów.
CD/MP3
NO DISC
W odtwarzaczu nie ma płyty.
NO STEP
Wszystkie zaprogramowane ścieżki zostały
skasowane.
masterpage:Left
SET TIMER
Nie można wybrać funkcji timera gdy nie jest
nastawiony Timer odtwarzania lub Timer
nagrywania.
TIME NG
Czas rozpoczęcia i czas zakończenia Timera
odtwarzania lub Timera nagrywania są takie
same.
Inne
INVALID
Naciśnięty został niewłaściwy przycisk.
OVER
Płyta doszła do końca podczas gdy nacisnięty
był M w trakcie odtwarzania lub pauzy.
PUSH STOP
Naciśnięty został PLAY MODE podczas
odtwarzania.
STEP FULL
Próbowano zaprogramować 25 ścieżek
(kroków) lub więcej.
Tuner
COMPLETE
Operacja zapisywania w pamięci przebiegła
normalnie.
Magnetofon
NO TAB
Nie można nagrać taśmy, ponieważ fiszka
została usunięta z kasety.
NO TAPE
W magnetofonie nie ma kasety.
Timer
PUSH SELECT
Podczas pracy timera próbowano nastawić
zegar lub timer.
SET CLOCK
Próbowano wybrać timer pomimo, że zegar nie
jest nastawiony.
28PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL10INF-CEL.fm]
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Dotyczące napięcia roboczego
Przed przystąpieniem do użytkowania zestawu
należy sprawdzić, czy napięcie robocze zestawu
jest identyczne z napięciem w miejscowej sieci
energetycznej.
Dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie zostaje odłączone od źródła zasilania
(sieci energetycznej) dopiero po wyjęciu wtyczki
z gniazdka; nie wystarczy wyłączenie zestawu.
• Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego
(odłączyć urządzenie od sieci). Odłączając
przewód zasilający (sieciowy), należy chwycić za
wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za sam przewód.
• Jeśli do wnętrza zestawu wpadnie jakiś
przedmiot lub przedostanie się ciecz, należy
odłączyć zestaw od źródła zasilania i przed dalszą
eksploatacją oddać go do sprawdzenia
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
• Wymiany przewodu zasilającego może dokonać
tylko wykwalifikowany pracownik serwisu.
• Zestawu nie należy ustawiać w pozycji
przechylonej.
• Zestawu nie należy ustawiać w miejscach;
– Bardzo gorących lub zimnych
– Zapylonych lub zanieczyszczonych
– Bardzo wilgotnych
– Narażonych na wstrząsy
– Narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Należy zachować ostrożność w wypadku
ustawiania zestawu lub kolumn głośnikowych na
powierzchniach pokrytych woskiem, olejem,
pastą itp., gdyż może wystąpić odbarwienie
powierzchni lub plamy.
Dotyczące nagrzewania się
• Zestaw nagrzewa się podczas pracy, nie jest to
jednak objawem usterki.
• Zestaw należy ustawić w miejscu zapewniającym
odpowiednią wentylację, aby zapobiec
gromadzeniu się wewnątrz ciepła.
• Gdy zestaw pracuje ciągle z ustawioną dużą
głośnością, temperatura górnej, dolnej i
bocznych powierzchni obudowy znacznie
wzrasta. Aby uniknąć poparzeń, nie należy
dotykać obudowy.
• Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy
zasłaniać otworu wentylacyjnego.
Jeśli na ekranie znajdującego się w pobliżu
telewizora występują zakłócenia kolorów
Kolumny głośnikowe są ekranowane
magnetycznie i mogą zostać ustawione w pobliżu
telewizora. Mimo to, w zależności od typu
telewizora, na ekranie mogą występować
zakłócenia kolorów.
Jeśli występują zakłócenia kolorów...
Wyłącz telewizor i włącz go ponownie po 15 – 30
minutach.
Jeśli zakłócenia kolorów wystąpią
ponownie...
Ustaw kolumny głośnikowe w większej odległości
od telewizora.
Dotyczące obsługi
• Jeśli zestaw zostanie przeniesiony bezpośrednio
z zimnego do ciepłego miejsca lub znajdzie się w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce
wewnątrz odtwarzacza CD może skroplić się
para wodna. W takim wypadku zestaw nie będzie
działał prawidłowo. Należy wtedy wyjąć płytę i
pozostawić zestaw włączony na około godzinę,
dopóki wilgoć nie wyparuje.
• Przed przeniesieniem zestawu w inne miejsce
należy wyjąć z niego płytę.
Z pytaniami lub problemami dotyczącymi zestawu
należy zwracać się do najbliższego dealera Sony.
Uwagi na temat płyt
• Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
przetrzeć płytę ściereczką. Płytę należy wycierać
od środka w kierunku zewnętrznym.
• Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak
benzyna, rozcieńczalnik, środki czyszczące lub
antystatyczne przeznaczone do czyszczenia płyt
winylowych.
• Płyt nie należy narażać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła,
takich jak przewody gorącego powietrza, ani
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym w
pełnym słońcu.
• Nie należy używać płyt z nałożonym
pierścieniem ochronnym. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Informacje dodatkowe
Dotyczące miejsca ustawienia
masterpage:Right
ciąg dalszy
29PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL10INF-CEL.fm]
• Użycie płyt z nadrukiem pokrytym klejem lub
inną lepką substancją, lub wykonanym
specjalnym atramentem może spowodować
przyklejenie się nadruku płyty do elementów
wewnątrz urządzenia. W takiej sytuacji wyjęcie
płyty może być niemożliwe, a ponadto
urządzenie może ulec uszkodzeniu. Przed
użyciem płyty należy koniecznie sprawdzić, czy
jej nadruk nie lepi się.
Nie należy używać następujących rodzajów płyt:
– Płyt z wypożyczalni lub używanych, na których
klej wychodzi poza krawędź nalepionej
etykiety. Etykieta takiej płyty jest lepka na
obwodzie.
– Płyt z nadrukiem wykonanym specjalnym
atramentem, lepkim w dotyku.
• Urządzenie nie może odtwarzać płyt o
niestandardowym kształcie (np. serca, kwadratu
lub gwiazdy). Odtwarzanie takich płyt może
spowodować uszkodzenie urządzenia. Z tego
względu należy ich unikać.
Uwagi na temat płyt CD-R i CD-RW
• Urządzenie może odtwarzać płyty CD-R/
CD-RW edytowane przez użytkownika.
Odtwarzanie niektórych płyt może być
niemożliwe. Zależy to od urządzenia użytego do
nagrania płyty, a także od jej stanu.
• Aby można było odtwarzać płyty CD-R i
CD-RW, muszą one zostać zamkniete (poddane
procesowi umożliwiającemu odtworzenie ich
przez normalny odtwarzacz CD).
• Płyty CD-R i CD-RW nagrane wielosesyjnie nie
są obsługiwane.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD). Ostatnio
niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż
różnych płyt muzycznych z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich. Prosimy
pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
masterpage:Left
Aby zabezpieczyć kasetę przed nagraniem
Aby zabezpieczyć kasetę przed przypadkowym
nagraniem, należy wyłamać fiszkę kasety po
stronie A lub B, tak jak to pokazano na ilustracji.
Wyłam fiszkę
kasety
Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego
użycia kasety do nagrywania, miejsce po
wyłamanej fiszce należy zakleić taśmą
samoprzylepną.
Przed włożeniem kasety do magnetofonu
Należy nawinąć luźną taśmę. W przeciwnym razie
taśma może zostać wciągnięta między elementy
magnetofonu i ulec uszkodzeniu.
Kasety z taśmą o długości przekraczającej
90 minut
Takie taśmy są bardzo elastyczne. Nie należy zbyt
często zmieniać sposobu przesuwania taśmy, np.
odtwarzać, zatrzymywać i szybko przewijać taśmy.
Taśma może zostać wciągnięta do magnetofonu.
Czyszczenie głowic magnetofonu
Głowice magnetofonu należy czyścić po każdych
10 godzinach eksploatacji.
Konieczne jest wyczyszczenie głowic magnetofonu
przed przystąpieniem do wykonywania ważnego
nagrania lub po odtwarzaniu starej taśmy.
Do czyszczenia należy użyć dostępnej w sprzedaży
kasety czyszczącej na sucho lub na mokro.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji kasety czyszczącej.
Demagnetyzacja głowic magnetofonu
Po każdych 20 – 30 godzinach pracy należy
zdemagnetyzować głowice magnetofonu i
metalowe części stykające się z taśmą za pomocą
dostępnej w sprzedaży kasety demagnetyzującej.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji kasety demagnetyzującej.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i elementy sterujące należy
czyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku ani
rozpuszczalników, takich jak benzyna,
rozcieńczalnik lub alkohol.
30PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL10INF-CEL.fm]
masterpage:Right
Magnetofon
Dane techniczne
Urządzenie główne
Model północnoamerykański:
Ciągła moc skuteczna RMS (wartość odniesienia):
75 + 75 W
(4 omy przy 1 kHz, 10%
całk. zniekszt. harm.)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne mniej niż
0,9% (4 omy przy 1 kHz, 35 W)
System nagrywania
Pasmo przenoszenia
4 ścieżki 2 kanały stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB), w
przypadku kaset Sony
TYPE I
Kołysanie i drżenie dźwięku
±0,15% mocy szczytowej
(IEC) 0,1% mocy
skutecznej RMS (NAB)
±0,2% mocy szczytowej
(DIN)
Tuner
Model europejski:
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
55 + 55 W
(4 omy przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc skuteczna RMS (wartość odniesienia):
75 + 75 W
(4 omy przy 1 kHz, 10%
całk. zniekszt. harm.)
Pozostałe modele:
Tuner FM
Zakres częstotliwości
Model północnoamerykański:
87,5 – 108,0 MHz
(odstęp 100 kHz)
Inne modele:
87,5 – 108,0 MHz (odstęp
50 kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Złącza anteny
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Tuner AM
Zakres częstotliwości
Model pan-amerykański: 530 – 1 710 kHz
(przy interwale strojenia
10 kHz)
Model europejski:
531 – 1 602 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
Inne modele:
530 – 1 710 kHz
(przy interwale strojenia
10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM,
złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Informacje dodatkowe
Poniższe pomiary przeprowadzone przy napięciu
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
55 + 55 W
(4 omy przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc skuteczna RMS (wartość odniesienia):
75 + 75 W
(4 omy przy 1 kHz, 10%
całk. zniekszt. harm.)
Wejścia
MD/VIDEO IN (gniazda standardowe phono):
Czułość 450/250 mV,
impedancja 47 kiloomów
Wyjścia
CD DIGITAL OUT:
Długość fali optycznej:
660 nm
PHONES:
przystosowane do
słuchawek o impedancji
8 omów lub większej
SPEAKER:
przystosowane do
impedancji 4 omy
Tuner superheterodynowy FM/AM, odbiór stereo
w paśmie FM
Odtwarzacz CD
Laser
Pasmo przenoszenia
Długość fali
Laser
półprzewodnikowy
(CD: Ι=780 nm)
Czas emisji: ciągła
CD: 2 Hz – 20 kHz
780 – 790 nm
ciąg dalszy
31PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL10INF-CEL.fm]
masterpage:Left
Kolumny głośnikowe
System
Głośniki
Niskotonowy:
Wysokotonowy:
2-drożne, typu bassreflex
średn. 13 cm, typ
stożkowy
średn. 2,5 cm,
kopułkowy typu
Balanced-Dome
Impedancja znamionowa
4 omy
Ogólne
Zasilanie
Model północnoamerykański:
120 V AC, 60 Hz
Model europejski:
230 V AC, 50/60 Hz
Model koreański:
220 V AC, 60 Hz
Model australijski:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Inne modele:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy
Model północnoamerykański:
50 W
Model europejski:
50 W
0,3 W (w Trybie
oszczędzania energii)
Model koreański:
50 W
Inne modele:
50 W
Wymiary (szer./wys./głęb.), włączając części
wystające i regulatory
Wzmacniacz/Tuner/Magnetofon/Odtwarzacz CD:
W przybliż. 175 x 240,5 x
291 mm
Kolumny głośnikowe:
W przybliż. 160 x 240 x
240 mm
Masa
Wzmacniacz/Tuner/Magnetofon/Odtwarzacz CD:
W przybliż. 4,3 kg
Kolumny głośnikowe:
W przybliż. 3,1 kg netto
każdy głośnik
Dołączone akcesoria
Pilot (1)
Baterie R6 (rozmiar
AA) (2)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa FM
(1)
Podkładki kolumn
głośnikowych (8)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
32PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL10INF-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
Przyciski i strony, na których zostały one opisane
Korzystanie z tej strony
Numer ilustracji
r
Na tej stronie można odszukać położenie
przycisków i innych elementów zestawu, o
których jest mowa w tekście.
DISPLAY wf (14, 21)
R
R
Nazwa przycisku/elementu Strona z opisem
Urządzenie główne
OPIS PRZYCISKÓW
KOLEJNOŚĆ
ALFABETYCZNA
A-O
P–Z
BASS +/– wa (18)
CD SYNCHRO qa (16)
Czujnik pilota 2
DIRECTION wd (15, 16, 17,
20)
DISPLAY wf (14, 21)
DSGX w; (18)
FM MODE qs (13, 26)
FUNCTION 0 (8, 10, 12, 15,
17, 24, 27)
Gniazdo PHONES qk
Otwór płyty ql (8)
PLAY MODE wd (8, 10, 16, 26,
28)
REPEAT qs (10)
TREBLE +/– ws (18)
TUNER/BAND 9 (11, 12, 13)
TUNING +/– qd (11, 12, 13)
TUNING MODE wd (11, 12,
13)
VOLUME qf (19)
Wyświetlacz 3
2
3
4
5
6
7
8
9
wf
wd
ws
wa
w;
Informacje dodatkowe
1
?/1 (zasilanie) 1 (7, 12, 19, 20,
27)
TAPE Z (wyrzucanie) 4 (15)
TAPE nN (odtwarzanie) 5
(15, 16, 17, 20)
TAPE x (zatrzymanie) 6 (15,
16, 17, 27)
TAPE X (pauza) 7 (15, 16,
17)
TAPE z REC (zasilanie) 8
(17)
lm/ML (przewijanie
do tyłu/do przodu, przejście
do tyłu/do przodu) qd (9, 10,
15)
CD NX(pauza w
odtwarzaniu) qh (9, 10)
CD x (zatrzymanie) qj (9, 12,
27)
CD Z (wyrzucanie) qg (9)
0
qa
qs
qd
qf
qg
ql
qh
qk
qj
ciąg dalszy
33PL
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
filename[\\Nas-data-server\SONY Current jobs\SONY CMTCPX11\DTP\2048589411\204858941CMTCPX11CEL\02PL10INF-CEL.fm]
masterpage:Left
Pilot
OPIS PRZYCISKÓW
KOLEJNOŚĆ
ALFABETYCZNA
A-O
P–Z
ALBUM +/– qa (9, 10, 16)
CD qh (8)
CLEAR qd (11)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(19, 20)
CLOCK/TIMER SET 3 (7,
19, 20)
DISPLAY ql (14, 21)
ENTER 9 (7, 10, 12, 19, 20)
EQ qs (18)
FM MODE 4 (13, 26)
FUNCTION 6 (8, 10, 12, 15,
17, 24, 27)
PLAY MODE qk (8, 10, 16, 26,
28)
REPEAT 4 (10)
SLEEP w; (18)
TAPE qg (15)
TUNER/BAND 5 (11, 12, 13)
TUNER MEMORY qj (11,
12)
TUNING MODE qk (11, 12,
13)
VOLUME +/– 0 (19)
w;
ql
qk
qj
qh
qg
qf
?/1 (zasilanie) 1 (7, 12, 19,
20)
x (zatrzymanie) 8 (9, 15)
X (pauza) 8 (9, 15)
N (odtwarzanie) 8 (9, 10, 15,
20)
./> (pomijanie do tyłu/
do przodu) qf (7, 9, 10, 18,
19, 20)
m/M (przewijanie do tyłu/
do przodu) 7 (9, 15)
+/– (strojenie) qf (11, 12, 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
qd
9
qs
*
0
qa
* Przycisk nie działa z tym modelem.
Sony Corporation Printed in Hungary
model name1[CMT-CPX11]
[2-048-589-41(1)]
Download PDF