Sony CMT-V75BTiP Operating instructions

Sony CMT-V75BTiP Operating instructions
4-418-714-12(1 )(S E)
Kontrollernas placering
Komma igång
Enhet (ovansida)
1 Välj cd-funktionen.
1 Välj cd-funktionen.
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser gult.
Mikrostereo
SE
Skapa ett eget program
(programmerad uppspelning)
Spela en cd-/MP3-skiva
* En av fabriksinställningarna är en ljudsignal
som bekräftar att du har tryckt på en knapp
på enhetens pekskärm. Du kan stänga av
ljudsignalen.
Pekskärm*
Anmärkningar
Användningssätt
2 Lägg i en skiva.
Lägg i en skiva i skivfacket med etiketten
vänd framåt.
Bruksanvisning
Lägg i en skiva
med etiketten
vänd framåt.
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser gult.
2 Välj uppspelningsläge.
Tryck på PLAY MODE  flera gånger tills PGM
visas när spelaren är stoppad.
3 Välj en mapp (endast MP3-skivor).
+/  flera gånger för att välja önskad
Tryck på
mapp. Om du vill programmera alla filer i mappen
.
trycker du på
4 Välj önskat spår eller filnummer.
Tryck på /  flera gånger tills önskat spåreller filnummer visas.
©2012 Sony Corporation
 Display
 Skivfack
CMT-V75BTiP
 Mata ut en skiva
Uppspelningen startar automatiskt när READING
har försvunnit.
Funktionsindikator
 DAB-/FM-trådantenn (dra ut tråden horisontellt)
 Till nätadapter
Endast Europa
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier
(gäller inom EU samt i andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med
tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför
risk för eldsvåda. Placera inte föremål med öppen låga,
t.ex. tända stearinljus, på apparaten.
Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte
vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå apparaten,
så undviker du risk för brand och elektriska stötar.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.
Eftersom nätkabeln används för att koppla bort enheten
från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder
är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med
apparaten inte är som det ska måste du omedelbart
dra ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och apparater med batterier får inte utsättas
för hög värme, t.ex. direkt solljus, eld eller liknande.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge
kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt
av själva enheten.
Namnplåten är placerad på undersidan av enheten.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
VARFÖR SIKTIG!
Om optiska instrument används tillsammans med denna
produkt ökar risken för ögonskador.
Den här enheten är
klassad som en KLASS 1
LASER-produkt.
Märkningen finns på
undersidan av enheten.
Kundmeddelande:F öljandei nformation
gäller endast för utrustning som sålts
i länder där EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Service- och garantiinformation finns i separata
service- och garantidokument.
För kunder i Europa och Australien:
Kassering av uttjänt elektrisk
och elektronisk utrustning
(gäller inom EU samt i andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för
uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom
att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till
att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av den här produkten kan
du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget
eller butiken där du köpte produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
Utrustningen har testats och överensstämmer med de
begränsningar som finns i EMC-direktivet, gällande
användning av en anslutningskabel kortare än 3 meter.
 -kontakt (hörlurar)
Anslut hörlurarna.
 AUDIO IN-kontakt
Anslut en extra ljudkomponent.
iPod-/iPhone-/iPadanslutning
Dockindikator
1 Anslut nätsladden till nätadaptern.
2 Anslut nätadaptern till enheten och sätt sedan
Använda fjärrkontrollen
Funktionsindikatorn lyser med olika färger beroende på
funktion. Du kan avgöra den aktuella funktionen efter
indikatorns färg.
Indikatorfärgen för varje funktion är samma som färgen
för motsvarande FUNCTION-knapp på fjärrkontrollen.
Funktion
Knappp å
fjärrkontrollen
Indikatorfärg
DAB
DAB
Rosa
FM
FM
Ljusblå
AUDIO IN
AUDIO IN
Orange
CD
CD
Gul
iPod
iPod
Vit
BT AUDIO
(Bluetooth)
BLUETOOTH
Blå
Skjut av locket till batterifacket och sätt i de två
medföljande R6-batterierna (storlek AA) med
-sidan först och rikta polerna enligt bilden nedan.
 DAB-/FM-antenner
Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bra, och sätt upp antennerna där.
Håll undan antennerna från nätsladden för att
undvika brus.
Använda en iPod-/iPhone-/iPad-enhet
1 Öppna dockan genom att trycka på dess mitt.
Anmärkningar om användning av fjärrkontrollen
Skyddskudde
Andra användningssätt
Ställa in klockan
Föra tt
Pausa
uppspelningen
1
2 Håll SHIFT-knappen  och TIMER MENU-knappen
 Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
 Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
 Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna
för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.
nedtryckta  för att välja klockinställningsläget.
Fjärrkontroll
3
Docka
2 Sätt i iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
Om PLAY SET blinkar trycker du på / 
flera gånger för att välja CLOCK. Tryck sedan
på (ange) .
Tryck på /  flera gånger för att ställa in timmar
(ange) .
och tryck sedan på
4 Gör på samma sätt för att ställa in minuter.
Anmärkning
Klockinställningarna återställs om du drar ut nätsladden eller om
det blir strömavbrott.
Visa klockan när systemet är avstängt
Tryck på DISPLAY . Klockan visas i ungefär åtta
sekunder.
Mottagning av DAB-/DAB+-radiostationer
Första gången du startar systemet när du har köpt det
startas en automatisk DAB-avsökning och en lista över
tillgängliga tjänster skapas. Under den automatiska
DAB-avsökningen visas . Tryck inte på
några knappar på enheten eller på fjärrkontrollen
medan den automatiska DAB-avsökningen pågår.
I så fall avbryts avsökningen och det kan hända att
tjänstlistan inte skapas på rätt sätt. Om du vill utföra
den automatiska DAB-avsökningen manuellt följer
du instruktionerna i avsnittet Köra den automatiska
DAB-avsökningen manuellt under Lyssna på radio.
Om du har flyttat enheten till en ny plats kan du utföra
den automatiska DAB-avsökningen manuellt för att
registrera sändningsinnehållet igen.
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt
med dvd-inspelat material på ena sidan och digitalt
ljudmaterial på andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan
inte följer CD-standarden kan uppspelning på den här
produkten dock inte garanteras.
Musikskivor som kodats med teknik
för upphovsrättsskydd
Den här produkten är utformad för att spela upp
skivor som följer CD-standarden (Compact Disc).
Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats
med teknik för upphovsrättsskydd marknadsförts av
vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte
följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas
upp av den här produkten.
*1
 -knapp (belysning)
Aktivera eller inaktivera dockindikatorn .
 I förklaringarna i den här bruksanvisningen används
huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även
att utföra samma manövrer med knapparna med
samma eller liknande namn på enheten.
 De funktioner som indikeras med rosa på
fjärrkontrollen kan aktiveras med hjälp av SHIFT .
Om du vill använda en funktion som indikeras med
rosa håller du SHIFT-knappen  nedtryckt samtidigt
som du trycker på knappen för den funktion som
indikeras med rosa. Om du trycker på knappen utan
att hålla SHIFT-knappen  nedtryckt aktiveras den
funktion som indikeras med vitt.
Anmärkning
Var försiktig så att du inte tappar enheten när du kopplar bort
iPod-/iPhone-/iPad-enheten från iPod-/iPhone-/iPad-kontakten.
Avbryta
uppspelningen
Välja mapp på
en MP3-skiva
Välja ett spår
eller en fil
Hitta ett visst
ställe i ett spår
eller en fil
Välja upprepad
uppspelning
Mata ut en skiva
Valt spår- eller
filnummer
Total speltid för valt spår
eller vald fil
5 Programmera in önskat spår eller önskad fil.
 för att ange det valda spåret eller
Tryck på
den valda filen.
--.-- visas när den totala uppspelningstiden
överskrider 100 minuter för en cd-skiva eller
när du programmerar MP3-filer.
6 Upprepa steg 3 till 5 för att programmera fler
spår eller filer, upp till 25 spår eller filer totalt.
Anmärkningar
 När du startar systemet dras skivan inte in i skivfacket förrän det
står NO DISC på displayen. Försök inte skjuta in skivan förrän
texten NO DISC visas.
 Om du inte kan sätta in skivan i skivfacket även om det
står NO DISC på displayen kanske det redan finns en skiva
i facket. Tryck in   för att mata ut skivan som redan finns
i skivfacket. Om skivan ändå inte matas ut kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
 Om du inte kan mata ut skivan och LOCKED visas på displayen
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
 Sätt inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga
eller stjärnformade). Skivan kan ramla in i systemet och orsaka
irreparabla skador.
 När du trycker på   på enheten och sedan sätter i skivan som
visas i skivfacket igen, tryck inte bara in skivan. Ta ut skivan ur
skivfacket och sätt sedan tillbaka den.
 Stäng inte av systemet om en skiva har satts in halvvägs i skivfacket.
Skivan kan ramla ned.
 Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom
det kan skada systemet.
 När du matar ut en skiva håller du den i kanten. Vidrör inte ytan.
 Sätt inte in en 8 cm skiva med en adapter. Det kan skada systemet.
Justera skyddskuddens placering så att den passar
iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
Tryck på   för att starta systemet.
Anmärkningo mD ualDisc-skivor
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA
och i andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör
Apple Inc.
 MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är
licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
 Windows Media är antingen ett registrerat varumärke
eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller i andra länder.
 Den här produkten skyddas av Microsoft Corporations
immateriella egendomsrätt. All användning och
distribution av sådan teknik utanför denna produkt
är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
 Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör respektive företag. I den här bruksanvisningen
används inte symbolerna och .
Sätt fast den medföljande skyddskudden för att undvika
kontakt mellan iPod-/iPhone-/iPad-enheten och
systemets frontpanel.
Den medföljande skyddskudden kan förhindra repor
på frontpanelen och iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
in nätsladden i ett vägguttag.
Om funktionsindikatorn 
Om du ändrar från en annan funktion till
cd-funktionen och det redan finns en skiva
i skivfacket trycker du på   på fjärrkontrollen
eller på   på enheten för att starta
uppspelningen.
Sätta fast en skyddskudde
 Ström (DC IN 19,5 V)
Norge:
Användning av den här radioutrustningen är inte tillåten
i det geografiska området inom en radie av 20 km från
centrum i Ny-Ålesund i Svalbard.
™ ®
CMT-V75BTiP( SE) 4-418-714-12(1 )(S E)
Fjärrsensor
Sony Corp. deklarerar härmed att den här utrustningen
uppfyller nödvändiga krav och andra relevanta
bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Mer information
finns på följande webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
Anmärkningaro ml icenser
och varumärken
Ställa in en DAB-/DAB+-station
Innan du ställer in DAB-/DAB+-kanaler bör du se
till att den första DAB-avsökningen har utförts.
1 Välj DAB-funktionen.
Tryck på DAB FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller tryck på FUNCTION  på enheten
flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser rosa.
2 Ställ in kanaler.
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills
AUTO visas. Tryck sedan på +/  för att välja
en station.
När en station med RDS-tjänster ställs in visas
tjänstens eller stationens namn på displayen.
Anmärkningar om DAB-/DAB+-stationer
Enhet (framsida)
Den här symbolen på batteriet och på förpackningen
anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras
på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till
att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas
av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet
hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på
en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk
utrustning när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om
hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning
av produkten eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten
eller återförsäljaren som du köpte produkten av.
 Om inga DAB-/DAB+-sändningar tillhandahålls i ditt land/
region visas NO SERV på displayen.
 När den här proceduren utförs raderas alla tidigare
snabbvalsinställningar.
 Kontrollera att systemet är avstängt innan du kopplar bort
DAB-/FM-antennen. Annars raderas dina egna DAB-/
DAB+-inställningar.
Tryckp å
  (eller   på enheten).
Tryck en gång till på knappen
för att återuppta uppspelningen.
 .
+/ .
/ .
Håll /  (eller /
 på enheten) intryckt under
uppspelning och släpp knappen
vid önskad punkt.
REPEAT  flera gånger tills
eller 1 visas på displayen.
  på enheten.
Ändra uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE  flera gånger medan spelaren
är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning
(FLDR för samtliga MP3-filer i mappen på skivan),
slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF*
för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad
uppspelning (PGM).
* Om du spelar upp en cd-da-skiva (ljudskiva) fungerar FLDReller FLDR SHUF-uppspelning på samma sätt som vanlig eller
SHUF-uppspelning.
Anmärkningar om upprepad uppspelning

anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar
uppspelningen.
 1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du
stoppar uppspelningen.
Anmärkningar om slumpmässigt uppspelningsläge
 När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF,
spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning.
Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF
spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig
ordning.
 När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningläget
(SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget återgår till
normalläge eller FLDR.
Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor
 Undvik att lagra andra sorters spår eller filer eller onödiga mappar
på en skiva som innehåller MP3-filer.
 Mappar som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
 Det här systemet kan bara spela upp MP3-filer med filtillägget mp3.
 Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett
annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp.
Det kan leda till skador på systemet.
 Det maximala antalet:
mappar är 999* (inklusive rotmappen)
MP3-filer är 999
MP3-filer i en mapp är 250
mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 8
 Vi kan inte garantera att systemet är kompatibelt med alla
sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller
inspelningsmedia för MP3. Vid uppspelning av en inkompatibel
MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.
* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller
andra filer alls. Det antal mappar som systemet kan identifiera
kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende
på mappstrukturen.
7 Spela upp de programmerade spåren eller
filerna genom att trycka på   (eller  
på enheten).
Programmet finns kvar tills du tar bort skivan
ur skivfacket  eller kopplar bort nätsladden.
Spela upp samma program genom att trycka
på   (eller   på enheten).
Avbryta den programmerade uppspelningen
Tryck på PLAY MODE  flera gånger tills PGM
försvinner när spelaren är stoppad.
Radera det sista spåret eller den sista filen
från programmet
Håll SHIFT  och CLEAR  nedtryckta medan
spelaren är stoppad.
Lyssna på radio
Ställa in en FM-station
1 Välj FM-funktionen.
Tryck på FM FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser ljusblått.
2 Ställ in kanalerna.
För automatisk stationsinställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger
tills AUTO visas och tryck sedan på +/ .
Avsökningen avbryts automatiskt när en station har
ställts in, och STEREO (endast för stereoprogram)
tänds på displayen.
Om avsökningen inte stoppar trycker du
på   för att stoppa den. Utför sedan
manuell stationsinställning (se nedan).
När en station med RDS-tjänster ställs in visas
tjänstens eller stationens namn på displayen.
För manuell stationsinställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills
MANUAL visas och tryck sedan på +/ 
flera gånger för att ställa in önskad station.
Köra den automatiska DAB-avsökningen
manuellt
Innan du kan ställa in DAB-/DAB+-stationer måste du
köra en första DAB-avsökning.
Om du har flyttat till ett annat område bör du också
utföra en första DAB-avsökning manuellt för att
uppdatera DAB-/DAB+-tjänstinformationen.
1 Välj DAB-funktionen.
Tryck på DAB FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller tryck på FUNCTION  på enheten
flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser rosa.
2 Tryck på TOOL MENU  för att starta den
automatiska DAB-avsökningen.
INITIAL SCAN visas.
3 Tryck på
 för att utföra avsökningen.
Avsökningen startar. Medan avsökningen pågår visas
ett ökande antal asterisker (). Beroende
på vilka DAB-/DAB+-tjänster som tillhandahålls
i ditt område kan avsökningen ta flera minuter.
När avsökningen är klar skapas en lista över
tillgängliga tjänster.
 När en DAB-/DAB+-kanal ställs in kan det ta ett par sekunder
innan ljudet hörs.
 Primärtjänsten tas automatiskt emot igen när sekundärtjänsten
tar slut.
 Den här mottagaren saknar stöd för datatjänster.
Tips!
Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station
i stereo trycker du på FM MODE  flera gånger tills MONO visas
för att stänga av stereomottagningen.
Använda systemet som batteriladdare
Du kan använda systemet som batteriladdare för en
iPod-/iPhone-/iPad-enhet oavsett om systemet är
påslaget eller avstängt.
Batteriikonen på iPod-/iPhone-/iPad-enhetens display
visar om batteriladdningen pågår eller inte. Under
iPod/iPhone/iPad i avsnittet Specifikationer finns en
lista över de iPod-/iPhone-/iPad-modeller som är
kompatibla med systemet.
Stoppa laddningen av iPod-/iPhone-/
iPad-enheten
Koppla bort iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
Anmärkning om att ladda en iPod-/iPhone-/iPad-enhet
Om du trycker på DISPLAY  samtidigt som du laddar batteriet
när systemet är avstängt avslutas laddningen av iPod-/iPhone-/iPadenheten. Om du vill fortsätta att ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten
ansluter du den igen när displayen är i energisparläge.
Anmärkningar
 Systemets prestanda kan variera beroende på iPod-/iPhone-/
iPad-enhetens specifikationer.
 Håll iPod-/iPhone-/iPad-enheten i samma vinkel som iPod-/
iPhone-/iPad-kontakten på systemet när du sätter i eller kopplar
bort den. Undvik att vrida eller vicka på iPod-/iPhone-/iPadenheten för att förhindra skador på kontakten.
 Bär inte omkring systemet med en iPod-/iPhone-/iPad-enhet isatt
i kontakten. Det kan leda till fel på utrustningen.
 Stöd systemet med ena handen när du sätter i eller tar ut iPod-/
iPhone-/iPad-enheten, och var försiktig så att du inte råkar trycka
på kontrollerna på iPod-/iPhone-/iPad-enheten av misstag.
 Ändra volymnivå med hjälp av VOLUME +/ . Volymen ändras
inte även om du justerar den på iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
 Information om hur du använder iPod-/iPhone-/iPad-enheten
finns i bruksanvisningen som medföljde den.
 Sony påtar sig inget ansvar ifall data som är lagrade på en iPod-/
iPhone-/enhet skulle gå förlorade eller bli skadade när iPod-/
iPhone-/iPad-enheten används tillsammans med det här systemet.
Lagra radiostationer i snabbvalsminnet
1 Ställ in önskad kanal.
2 Tryck på TUNER MEMORY  för att växla till
minnesläget.
Snabbvalsnummer
Använda Bluetooth-funktionen
Du kan lyssna på musik på en Bluetooth-mobil
eller Bluetooth-enhet via en trådlös anslutning.
Systemet
3 Tryck på +/  flera gånger för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det valda
snabbvalsnummer raderas den stationen och ersätts
med den nya stationen.
4 Tryck på  för att registrera stationen.
5 Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare
kanaler i snabbvalsminnet.
Du kan förinställa upp till 20 DAB-/DAB+-stationer
och 20 FM-stationer.
Bluetooth-enhet, t.ex.
Bluetooth-Walkman
Anmärkningar om förinställning av DAB-/DAB+-kanaler
Systemet har stöd för Bluetooth A2DP- och AVRCPprofiler. Detaljerad information om trådlös Bluetoothteknik finns i avsnittet Trådlös Bluetooth-teknik.
 Det går bara att lagra en DAB-/DAB+-tjänst i snabbvalsminnet när
den går att ta emot.
 Om du väljer ett oregistrerat snabbvalsnummer visas NO PRESET
på displayen.
På nedanstående webbplats finns den senaste
informationen om kompatibla enheter.
http://support.sony-europe.com/
Ställa in en radiostation som finns
i snabbvalsminnet
Om indikatorn för Bluetooth
Om du har registrerat en radiostation som
snabbvalsnummer 1 till 6 ställs radiostationen in om
du trycker på MEMORY NUMBER (1 till 6)  när
systemfunktionen är inställd på FM eller DAB.
Om du har registrerat en radiostation som
snabbvalsnummer 7 eller högre trycker du på TUNING
MODE  flera gånger tills PRESET visas. Tryck
sedan på +/-  flera gånger för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Spela upp iPod-/iPhone-/
iPad-enheten
1 Välj iPod-läget.
Tryck på iPod FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller tryck på FUNCTION  på enheten
flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser vitt.
2 Sätt i iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på   på fjärrkontrollen eller tryck
på   på enheten.
Styra iPod-/iPhone-/iPad-enheten
Föra tt
Pausa
uppspelningen
Välja ett spår
eller ett kapitel
i en ljudbok/
poddsändning
Hitta ett visst
ställe i ett spår
eller i ett kapitel
i en ljudbok/
poddsändning
Välja det
markerade
objektet
Rulla uppåt/nedåt
i iPod-menyer
Återgå till
föregående meny
eller välja en meny
Tryckp å
 / .
/ . Håll knappen
intryckt för att snabbspola bakåt
eller framåt.
Håll /  intryckt under
uppspelning och släpp upp
knappen vid önskad punkt.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
Funktionsindikatorn lyser eller blinkar blått så att du
kan kontrollera Bluetooth-status.
Systemstatus
Systemet är i Bluetoothviloläge (när systemet
är påslaget)
Under Bluetoothparkoppling
Systemet försöker ansluta
till en Bluetooth-enhet
Systemet har upprättat
en anslutning med en
Bluetooth-enhet
Indikatorstatus
Blinkar blått långsamt.
Blinkar blått snabbt.
Blinkar blått.
Lyser blått.
Parkoppla systemet med en
Bluetooth-enhet
Bluetooth-enheter registreras hos varandra i förväg
genom parkoppling. Med hjälp av proceduren nedan
kan du para ihop systemet med Bluetooth-enheten.
När parkopplingen har utförts behöver du inte göra
om den igen. Om parkopplingen redan är utförd
kan du gå vidare till avsnittet Spela upp musik på
en Bluetooth-enhet.
1 Placera Bluetooth-enheten som ska anslutas
till system inom en meter från systemet.
2 Välj BLUETOOTH-funktionen.
Tryck på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 
på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn blinkar långsamt blått och
BT AUDIO visas på displayen.
Om du redan är ansluten till en Bluetooth-enhet
som har varit kopplad till systemet tidigare genom
automatisk anslutning, trycker du på (Bluetooth)
 på enheten för att avbryta anslutningen till
Bluetooth-enheten. BT AUDIO visas på displayen.
3 Håll (Bluetooth)  på enheten intryckt i minst
två sekunder.
Funktionsindikatorn blinkar snabbt blått och
PAIRING blinkar. Systemet är i parkopplingsläge.
4 Utför parkopplingen från Bluetooth-enheten.
Mer information om hur du använder Bluetoothenheten finns i bruksanvisningen som medföljde
Bluetooth-enheten.
När du söker efter det här systemet med Bluetoothenheten kan det visas en lista över hittade enheter
på Bluetooth-enhetens display, beroende på typ av
Bluetooth-enhet.
Det här systemet visas som CMT-V75BTiP (S).
När en anslutning till det här systemet upprättas
väljer du ljudprofilen (A2DP, AVRCP) på Bluetoothenheten. Om Bluetooth-enheten inte har stöd för
AVRCP-profilen kan du inte använda systemet för
uppspelning och andra funktioner.
5 Välj CMT-V75BTiP(S) på Bluetooth-enhetens display.
Om du uppmanas att ange en nyckel på Bluetoothenheten anger du 0000.
6 Utför Bluetooth-anslutningen från Bluetoothenheten.
När parkopplingen är klar och anslutningen till
Bluetooth-enheten är upprättad på rätt sätt visas
BT AUDIO och funktionsindikatorn blinkar
långsamt blått.
Beroende på typ av Bluetooth-enhet kan anslutningen
startas automatiskt efter det att parkopplingen är klar.
De här användningssätten kanske inte finns på vissa Bluetoothenheter. Dessutom kanske de faktiska användningssätten skiljer
sig åt beroende på den anslutna Bluetooth-enheten.
Kontrollera adressen för en ansluten
Bluetooth-enhet
Tryck på DISPLAY  medan det Bluetoothenhetsnamn som är inställt för Bluetooth-enheten visas.
Bluetooth-enhetsadressen visas i åtta sekunder i två
omgångar på systemets display.
Avbryta anslutningen till en Bluetooth-enhet
Tryck på (Bluetooth) på enheten tills UNLINKED
visas på displayen.
Beroende på Bluetooth-enheten kan anslutningen till
Bluetooth-enheten avbrytas automatiskt om du stoppar
uppspelningen.
Ställa in/avbryta Bluetooth-viloläget
Bluetooth-viloläget kan aktiveras när systemet är
i vänteläge för Bluetooth-anslutningen, även om
systemet är avstängt.
Du kan inte ställa in Bluetooth-viloläge om
parkopplingen inte har slutförts eller om
parkopplingsinformationen raderas.
1 Välj BLUETOOTH-funktionen.
2
Tryck på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 
på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn blinkar blått.
Om du redan är ansluten till en Bluetooth-enhet
som har varit kopplad till systemet tidigare genom
automatisk anslutning, trycker du på (Bluetooth)
 på enheten för att avbryta anslutningen till
Bluetooth-enheten. BT AUDIO visas på displayen.
Tryck på TOOL MENU .
3
BT STBY visas på displayen.
Om systemet inte har någon parkopplingsinformation
blinkar NOT USED.
Tryck på .
Anmärkningar
 Nyckel kan även benämnas lösenordskod, PIN-kod, PIN-nummer,
lösenord osv. beroende på enheten.
 Systemets vilolägesstatus för parkopplingen avbryts efter ungefär
fem minuter. Om parkopplingen inte fungerar upprepar du
proceduren från steg 1.
 När systemet är anslutet till en Bluetooth-enhet kan det inte
identifieras från och anslutas till en annan Bluetooth-enhet.
 Om du vill parkoppla systemet till flera Bluetooth-enheter
utför du steg 1 till 6 för varje enskild Bluetooth-enhet.
Radera all registreringsinformation för
parkoppling
1 Välj BLUETOOTH-funktionen.
Tryck på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 
på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn blinkar långsamt blått och
BT AUDIO visas på displayen.
När systemet ansluts till en Bluetooth-enhet visas
det Bluetooth-enhetsnamn som är inställt för
Bluetooth-enheten.
Tryck på (Bluetooth)  för att avbryta
anslutningen till Bluetooth-enheten. BT AUDIO
visas på displayen.
2 Håll både SHIFT  och CLEAR  intryckta.
DELETE blinkar.
.
COMPLETE visas på displayen och all
parkopplingsinformation raderas.
Det här systemet har följande displaylägen.
Anmärkning
ON eller OFF visas på displayen.
4 Välj ON eller OFF.
Tryck på /  flera gånger.
5 Stäng av systemet.
Tryck på / .
När det är aktiverat kan du lyssna på musik på
systemet om det har startats genom att använda
Bluetooth-anslutningen på Bluetooth-enheten.
Anmärkning
Om du raderar parkopplingsinformationen inaktiveras
Bluetooth-viloläget.
Anmärkningar
Spela upp musik från en Bluetooth-enhet
Du kan styra Bluetooth-enheten genom att ansluta
systemet till en Bluetooth-enhet med hjälp av AVRCP.
Kontrollera följande innan du spelar upp musik:
Tryck på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 
på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn blinkar långsamt blått och
BT AUDIO visas på displayen.
2 Upprätta en anslutning till Bluetooth-enheten.
Mer information om hur du använder Bluetoothenheten finns i bruksanvisningen som medföljde
Bluetooth-enheten.
När anslutningen är upprättad visas LINKED och
sedan det Bluetooth-enhetsnamn som är inställt för
Bluetooth-enheten.
Om du redan är ansluten till en Bluetooth-enhet
som har varit ansluten till systemet tidigare kanske
du ansluts automatiskt utan att hantera Bluetoothenheten.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på   (eller   på enheten).
Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste
trycka på   två gånger.
Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste
starta AV-programvaran i Bluetooth-enheten i förväg.
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ .
Andraan vändningssätt
Föra tt
Pausa uppspelningen
Avbryta
uppspelningen
Välja mapp
Tryckp å
 1) (eller  1) på
enheten).
/ .
Håll /  intryckt
(eller /  på
enheten).
1) Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste trycka på  
(  på enheten) två gånger.
CMT-V75BTiP( SE) 4-418-714-12(1 )(S E)
STANDBY-indikatorn  på enheten tänds när systemet är avstängt.
Det går inte att ställa klockan i energisparläge.
Klockan övergår automatiskt till energisparläge efter åtta sekunder.
Anmärkningar om informationen på displayen
 Tecken som det inte går att visa visas som _.
 Följande information visas inte:
total uppspelningstid för MP3-skivor.
total återstående uppspelningstid för MP3-skivor.
den återstående uppspelningstiden för MP3-filer.
 Följande information visas inte på rätt sätt:
den förflutna uppspelningstiden för MP3-filer som är
VBR-kodade (variabelt bittal).
mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660
nivå 1, nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.
 Följande information visas:
total uppspelningstid för en cd-da-skiva (utom när PGM-läge
är valt och spelaren är stoppad).
återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva.
återstående uppspelningstid för en cd-da-skiva (endast när
normalt uppspelningsläge är valt under uppspelning).
ID3-tagginformation för MP3-filer som innehåller ID3-taggar av
version 1 eller version 2 (ID3-tagginformation av version 2 har
företräde om det finns både version 1- och version 2-taggar för
en viss MP3-fil).
upp till 64 tecken för en ID3-tagg där tillåtna tecken är versaler
(A till Z), siffror (0 till 9) och symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = >
@ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
Anmärkningar om DAB-/DAB+-information på displayen
Följande visas också:
upp till 8 tecken med tjänstnamn, upp till 128 tecken med
DLS-information (Dynamic Label Segment) och upp till
16 tecken med ensemblenamn.
ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten visas.
Använda timerfunktionerna
Anslut extra ljudkomponenter till AUDIO IN-uttaget
 på enheten med hjälp av en analog ljudkabel
(medföljer ej).
2 Skruva ned volymen.
Tryck på VOLUME  .
3 Välj AUDIO IN-funktionen.
Tryck på AUDIO IN FUNCTION  på
fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 
på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser orange.
4 Starta uppspelningen.
Starta uppspelningen på den anslutna komponenten
och justera volymen.
Det kan hända att systemet automatiskt växlar till viloläge
om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera
komponentens volym i motsvarande grad. Mer information
finns i avsnittet Stänga av den automatiska standbyfunktionen.
Justera ljudet
Föra tt
Justera volymen
Skapa ett mer
dynamiskt ljud
Ställa in
ljudeffekten
Tryckp å
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  flera gånger
tills önskad ljudeffekt visas.
Ändra displayen
Föra tt
Ändra
informationen
på displayen1)
Ändra
visningsläge
på displayen
(se nedan.)
1)
Tryckp å
DISPLAY  flera gånger när
systemet är påslaget.
DISPLAY  flera gånger när
systemet är avstängt.2)
 Kontrollera att uppspelning inte pågår på iPod-/iPhone-/
iPad-enheten när du använder uppspelningstimern.
 Det kan hända att uppspelningstimern inte aktiveras beroende
på den anslutna iPod-/iPhone-/iPad-enhetens status.
Tips!
Uppspelningstimerinställningen fortsätter att gälla så länge den inte
avbryts manuellt.
Felsökning
1 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
2 Leta upp problemet i nedanstående checklista och
vidta motsvarande åtgärder.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Om STANDBY-indikatorn blinkar
Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och
kontrollera följande punkter.
 Är det någonting som blockerar systemets
ventilationshål?
 Har iPod-/iPhone-/iPad-anslutningen 
kortslutits?
Vänta tills STANDBY-indikatorn  har slutat
blinka. Koppla in nätsladden igen och starta
systemet. Om problemet kvarstår kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
Insomningstimer:
Systemet slås inte på.
Du kan somna in till musik. Den här funktionen
fungerar även om klockan inte är inställd.
Håll SHIFT  nedtryckt och tryck på SLEEP 
flera gånger.
Varje gång du trycker på SLEEP  med SHIFT 
intryckt minskas inställningstiden med tio minuter,
från maximalt 90 minuter till minst tio minuter.
Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.
 Är nätsladden rätt isatt i vägguttaget?
Uppspelningstimer:
Klockinställningen eller uppspelningsstimern
avbryts plötsligt mitt i.
Förbered ljudkällan och tryck sedan på
VOLUME +/  för att justera volymen.
Om du vill starta uppspelningen från ett visst cd-spår,
ljudfil eller radiostation skapar du ett eget program.
2 Välj timerinställningsläget.
Håll SHIFT  och TIMER MENU  intryckta.
3 Ställ in uppspelningstimern.
Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SET
.
och tryck sedan på
4 Ställ in uppspelningstiden.
Tryck på /  flera gånger för att ställa in timmar.
. Gör på samma sätt som ovan
Tryck sedan på
för att ställa in minuterna.
uppspelningen ska avslutas.
Systemet växlar plötsligt till viloläge.
 Detta är inget fel. Systemet växlar automatiskt till
viloläge om det inte används och inga ljudsignaler
matas ut från det på ungefär 30 minuter. Mer
information finns i avsnittet Stänga av den
automatiska standbyfunktionen.
 Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts
klockinställningen eller uppspelningstimern
automatiskt. Gör om inställningsproceduren
från början.
Det hörs inget ljud.
 Tryck på VOLUME +  för att höja volymen.
 Kontrollera att inga hörlurar är anslutna till -uttaget
(hörlurar) .
 Se till att extra ljudkomponenter är korrekt anslutna.
 Se till att funktionen är inställd på AUDIO IN.
 Är det någonting som blockerar systemets
ventilationshål?
 Det kan hända att den inställda stationen inte sänder
just för tillfället.
Det brummar eller brusar kraftigt.
 Flytta systemet längre bort från störningskällan.
 Koppla in systemet i ett annat vägguttag.
 Installera ett störningsfilter (medföljer ej)
för nätsladden.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
6 Välj ljudkälla.
Tryck på /  flera gånger tills önskad ljudkälla
.
visas. Tryck sedan på
7 Stäng av systemet.
Tryck på  . Systemet slås automatiskt på strax
före den inställda tiden.
Om systemet redan är påslaget vid den inställda
tidpunkten fungerar inte uppspelningstimern.
Använd inte systemet från det att det slås på till
det att uppspelningen startar.
Om ljudkällan är inställd på en FM-station för en
timer startas systemet automatiskt 15 sekunder före
den inställda tiden. Om ljudkällan är inställd på en
cd-skiva startas systemet automatiskt 90 sekunder
före den inställda tiden. Om ljudkällan är inställd
på en iPod-/iPhone-/iPad-enhet startas systemet
automatiskt 30 sekunder före den inställda tiden.
Kontrollera inställningen
1 Håll SHIFT  och TIMER MENU  intryckta.
2 Tryck på /  flera gånger för att välja SELECT.
 Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och
fjärrsensorn  på enheten och flytta systemet bort
från eventuell lysrörsbelysning.
 Rikta fjärrkontrollen mot systemets sensor .
 Använd fjärrkontrollen närmare systemet.
STANDBY-indikatorn  fortsätter att vara
tänd efter det att du har kopplat bort
nätsladden.
 Det kan hända att STANDBY-indikatorn  inte släcks
direkt efter det att nätsladden har kopplats bort från
vägguttaget. Indikatorn släcks efter cirka 40 sekunder.
Detta är inget fel.
 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
Skivan kan inte sättas i.
Ljudet hoppar eller så går det inte att
spela skivan.
MP3-skiva
spår- eller filnamn ( )
artistnamn ( )
albumnamn (
)
Det går även att visa DAB-/DAB+-stationsinformation, t.ex.
tjänstnamn, kanalnamn, snabbvalsnummer, frekvens, DLSinformation (Dynamic Label Segment) och ensemblenamn.
STANDBY-indikatorn  på enheten tänds när systemet är avstängt.
Ändra inställningen
Börja om från steg 1.
.
Fel på visningen på displayen.
 Det kan vara fel på de data som är lagrade på cd-daskivan eller MP3-skivan. Utför överföringen igen.
 Följande teckenkod kan visas av det här systemet:
 Versaler (A till Z).
 Siffror (0 till 9).
 Symboler (< > * +, [ ] \ _).
Övriga tecken visas som _.
Det hörs inget ljud.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att musik spelas på iPod-/iPhone-/
iPad-enheten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
uppdaterad med den senaste programvaruversionen.
Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan
du använder den tillsammans med det här systemet.
 Justera volymen.
Ljudet är förvrängt.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Skruva ned volymen.
 Ange EQ-inställningen för iPod-/iPhone-/
iPad-enheten till Off eller Flat.
 Torka rent skivan och lägg i den igen.
 Ställ systemet på ett ställe där det inte utsätts för
vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).
Skivan börjar inte spela från det första spåret.
 Återgå till normal uppspelning genom att trycka på
PLAY MODE  flera gånger tills både PGM och
SHUF visas.
 Anslut antennen ordentligt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bättre och sätt upp antennen
där i stället.
 Håll undan antennerna från nätsladden för att
undvika brus.
 Stäng av annan elutrustning i närheten.
Flera radiostationer hörs samtidigt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bättre och sätt upp antennen
där i stället.
 Samla ihop antennkablarna med exempelvis sådana
clips som finns tillgängliga i handeln och justera
kabellängderna.
Mottagningen för DAB-/DAB+-radiostationen
är dålig.
 Kontrollera alla antennanslutningar och utför
sedan proceduren för automatisk DAB-avsökning
(se avsnittet Mottagning av DAB-/DAB+radiostationer).station”).
 Den aktuella DAB-/DAB+-tjänsten kanske inte
är tillgänglig. Tryck på +/  för att välja en
annan tjänst.
 Om du har flyttat till ett annat område kan det hända
att vissa tjänster/frekvenser har ändrats så att det
inte går att ställa in den sändning du brukar lyssna
på längre. Utför proceduren för automatisk DABavsökning för att registrera om sändarinnehållet.
(När den här proceduren utförs raderas alla
stationer från snabbvalsminnet.)
iPod-/iPhone-/iPad-enheten fungerar inte.
DAB-/DAB+-sändningen har avbrutits.
 Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-/
iPhone-/iPad-enheten. Mer information finns
i bruksanvisningen som medföljde iPod-/iPhone-/
iPad-enheten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
uppdaterad med den senaste programvaruversionen.
Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan
du använder den tillsammans med det här systemet.
 Eftersom systemet och iPod-/iPhone-/iPad-enheten
fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går
att styra iPod-/iPhone-/iPad-enheten med hjälp
av knapparna på fjärrkontrollen eller på systemet.
Använd i så fall manöverknapparna på iPod-/iPhone-/
iPad-enheten.
 Kontrollera systemets placering eller justera antennens
riktning för att förbättra signalkvaliteten. Mer
information om signalkvaliteten finns i avsnittet
Ändra vad som visas på displayen.
iPod-/iPhone-/iPad-enheten går inte att
ladda upp.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Om du trycker på DISPLAY  samtidigt som du
laddar batteriet när systemet är avstängt avslutas
laddningen av iPod-/iPhone-/iPad-enheten. Om du
vill fortsätta att ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten
ansluter du den igen när displayen är i energisparläge.
Volymen för iPhone-enhetens rington
ändras inte.
 Justera volymen för ringtonen på iPhone-enheten.
Bluetooth-enheten
Parkopplingen fungerar inte.
 Flytta Bluetooth-enheten närmare systemet.
 Parkopplingen kanske inte fungerar om det finns
andra Bluetooth-enheter runt systemet. Stäng
i så fall av de andra Bluetooth-enheterna.
 Ange samma nyckel som har angetts på
Bluetooth-enheten.
Anslutningen fungerar inte.
 Den Bluetooth-enhet som du har försökt ansluta till
har inte stöd för A2DP-profilen och kan inte anslutas
till systemet.
 Aktivera Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten.
 Upprätta en anslutning från Bluetooth-enheten.
 Registreringsinformationen för parkopplingen har
raderats. Gör om parkopplingen från början.
 När systemet är anslutet till en Bluetooth-enhet kan
det inte identifieras från och anslutas till en annan
Bluetooth-enhet.
 Ta bort registreringsinformationen för parkoppling
från Bluetooth-enheten och utför parkopplingen igen.
 Systemet och Bluetooth-enheten är för långt ifrån
varandra.
 Om det finns hinder mellan systemet och Bluetoothenheten tar du bort eller kringgår dem.
 Om det finns utrustning som skapar elektromagnetisk
strålning, t.ex. trådlösa nätverk, andra Bluetoothenheter eller mikrovågsugnar, i närheten flyttar
du på dem.
Gör på samma sätt som ovan tills OFF visas på displayen
.
i steg 3. Tryck sedan på
och tryck sedan på
Det brummar eller brusar kraftigt, eller
går inte att ställa in stationer. (TUNED
eller STEREO blinkar på displayen.)
Systemet matar inte ut skivan och LOCKED
visas på displayen.
Cd-da-skiva
3 Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SEL
 Följande skivor kan öka den tid det tar att starta
uppspelningen:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur.
 skivor med många mappar.
Ljudet hoppar eller förändras, eller
anslutningen förloras.
Stänga av timern
.
Radio
Cd-/MP3-skivor
Du kan t.ex. visa information om cd- och MP3-skivor som:
Tryck sedan på
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
iPod/iPhone/iPad
 Kontrollera att systemet är påslaget.
 Sätt inte i en skiva i skivfacket förrän NO DISC visas
på displayen.
 Skivan har inte slutbehandlats (det går att lägga till
data på skivan).
återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning
total återstående uppspelningstid
2)
Anmärkningar för iPod-/iPhone-/iPad-användare
Allmänt
5 Gör på samma sätt som i steg 4 för att ställa in när
Anmärkning
 Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en
FM-station som är en radiokanal i snabbvalsminnet, står
radiostationsinställningen för uppspelningstimern fast.
Även om du ändrar radiostationen efter det att du har ställt in
uppspelningstimern ändras inte radiostationsinställningen för
uppspelningstimern.
 Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-station
som du har ställt in med automatisk eller manuell inställning
och du sedan ändrar radiostationen efter det att du har ställt in
uppspelningstimern ändras också radiostationsinställningen för
uppspelningstimern.
Systemet har två olika timerfunktioner.
Om båda timerfunktionerna används samtidigt
har insomningstimern företräde.
1 Förbered ljudkällan.
+/ .
Välja fil
3)
1 Förbered ljudkällan.
 .
Hitta ett visst
ställe i en fil
2)
Använda extra ljudkomponenter
Att Bluetooth-funktionen är aktiverad i Bluetooth-enheten.
Att parkopplingen är slutförd.
1 Välj BLUETOOTH-funktionen.
Klocka3)
1)
När systemet är avstängt
Displayen släcks för att spara ström.
Timern och klockan fortsätter
att fungera.
Klockan visas.
Du kan vakna till en cd-skiva, FM-mottagning, DAB-/
DAB+-mottagning eller en iPod-/iPhone-/iPad-enhet
en förinställd tidpunkt. Kontrollera att klockan är
rätt inställd.
3 Tryck på
 Om du raderar parkopplingsinformationen kan du inte skapa
en Bluetooth-anslutning om du inte utför parkopplingen igen.
Du måste ange nyckeln igen för att kunna ansluta till Bluetoothenheten efter det att du har utfört den här åtgärden.
 Om du raderar parkopplingsinformationen inaktiveras
Bluetooth-viloläget.
Visningsläge
Energisparläge2)
Anmärkningar
1)
Ljudet från Bluetooth-enheten hörs inte
på systemet.
 Höj volymen på Bluetooth-enheten först och justera
sedan volymen med hjälp av VOLUME +/ .
Det brummar eller brusar kraftigt.
 Om det finns hinder mellan systemet och Bluetoothenheten tar du bort eller kringgår dem.
 Om det finns utrustning som skapar elektromagnetisk
strålning, t.ex. trådlösa nätverk, andra Bluetoothenheter eller mikrovågsugnar, i närheten flyttar
du på dem.
 Sänk volymen för den anslutna Bluetooth-enheten.
Återställa systemet till
fabriksinställningarna
Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska kan
du återställa det till fabriksinställningarna.
Använd knapparna på enheten för att återställa systemet
till fabriksinställningarna.
1 Dra ut nätsladden ur vägguttaget och sätt i den
igen, och starta sedan systemet.
2 Håll   och /  intryckta på enheten tills
RESET visas på displayen.
Alla inställningar som du själv har gjort,
t.ex. snabbvalsstationer, timerinställningar
och klockan, raderas.
Stänga av den automatiska
vilolägesfunktionen
Det här systemet har en automatisk vilolägesfunktion.
Funktionen innebär att anläggningen automatiskt
växlar till standbyläge om den inte används och inga
ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter.
Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen
aktiverad.
Använd knapparna på enheten för att stänga av den
automatiska vilolägesfunktionen.
Håll ned   när systemet är påslaget tills
AUTO. STBY OFF visas på displayen.
Om du vill aktivera funktionen igen upprepar du
ovanstående procedur tills AUTO. STBY ON visas
på displayen.
Anmärkningar
 AUTO. STBY visas på displayen i två minuter innan systemet växlar
till viloläge.
 Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläget
(DAB/FM) även om den är aktiverad.
 Det kan hända att systemet inte växlar till viloläge automatiskt
i följande fall:
när en ljudsignal registreras.
under uppspelning av ljudspår eller filer.
när insomningstimern eller uppspelningstimern pågår.
 Systemet räknar ned tiden igen tills det växlar till viloläge, även om
den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad, i följande fall:
när en iPod-/iPhone-/iPad-enhet är ansluten.
när en knapp på fjärrkontrollen eller enheten trycks in.
Stänga av ljudsignalen
En av fabriksinställningarna är en ljudsignal som
bekräftar att du har tryckt på en knapp på enhetens
pekskärm. Du kan stänga av ljudsignalen.
1 Tryck på /  för att starta systemet.
2 Håll   och VOLUME –  intryckta på enheten
i minst tre sekunder.
Om du vill aktivera ljudsignalen igen gör du på
samma sätt som i steg 1 och 2.
Anmärkning
Även om ljudsignalen är aktiverad hörs den inte
om du trycker på knapparna när dockindikatorn
blinkar. Pekskärmen fungerar emellertid även om
dockindikatorn blinkar.
Meddelanden
CAN’T PLAY: Du har satt i en skiva som inte kan spelas
upp på systemet.
COMPLETE: Den förinställda åtgärden avslutades
normalt.
ERROR: En oförutsebara situation har uppstått eller så
är en okänd enhet ansluten.
FULL: Du har försökt programmera in mer än 25 spår
eller filer (steg).
LOCKED: Skivfacket fungerar inte. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
NO DISC: Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller så
kan den ilagda skivan inte spelas upp.
NO PRESET (endast DAB/DAB+): Det finns inga
snabbvalsstationer lagrade i minnet.
NO SERV (endast DAB/DAB+): Det finns inga DAB-/
DAB+-sändningar som stöds i det land eller område
där du befinner dig.
NO STEP: Alla de inprogrammerade spåren
har raderats.
NO SUPPORT: En iPod-/iPhone-/iPad-enhet som
inte stöds är ansluten eller så är iPod-/iPhone-/
iPad-enhetens batteri urladdat.
NO TEXT (endast DAB/DAB+): Den tjänst som mottas
sänder ingen textinformation.
NO TRACK: Det finns inga spelbar filer på cd-skivan.
NOT USED: Den åtgärd du försökte utföra går inte att
utföra under de aktuella omständigheterna.
PUSH STOP: Du har tryckt på PLAY MODE  under
uppspelning med cd-funktionen.
TIME NG: Uppspelningstimerns start- och sluttider är
inställda på samma klockslag.
Försiktighetsåtgärder
Skivor som KAN spela upp på systemet
 Ljud-cd-skivor
 Cd-r/cd-rw-skivor (med ljuddata/MP3-filer)
Skivor som INTE kan spelas upp på den
här anläggningen
 Cd-rom
 Cd-r-/cd-rw-skivor som är inspelade i något annat
format än musik-CD-format eller MP3-format
enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet
 Cd-r-/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet,
cd-r/cd-rw-skivor som har repor eller är smutsiga
eller cd-r/cd-rw-skivor som har spelats in med
inkompatibla inspelningsenheter
 Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rw-skivor
 Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)-filer
 Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor)
 Skivor med fastklistrade tejpbitar, papperslappar
eller etiketter
 Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim
spritt sig utanför etiketten
 Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig när
du tar på den
Anmärkningar om skivor
 Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger
i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.
 Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin
eller thinner, eller med rengöringsmedel eller
antistatsprejer som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
 Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid element och
andra värmekällor. Låt dem inte heller ligga kvar i en
bil som står parkerad i solen.
Rengöra höljet
Torka rent systemets hölje med en mjuk duk som fuktats
med mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form
av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex.
thinner, bensin eller sprit.
Trådlös Bluetooth-teknik
Trådlös Bluetooth-teknik är en trådlös teknik med
kort räckvidd som länkar samman digitala enheter,
t.ex. datorer och digitala stillbildskameror. Med trådlös
Bluetooth-teknik kan du styra enheter som finns inom
en radie på ungefär tio meter.
Den trådlösa Bluetooth-tekniken används vanligen
mellan två enheter, men en enda enhet kan anslutas
till flera enheter.
Det behövs inga kablar för anslutning som med
USB-anslutning, och enheterna behöver inte vändas
mot varandra som med trådlös infraröd teknik. Du kan
använda tekniken med en Bluetooth-enhet i väskan
eller fickan.
Den trådlösa Bluetooth-tekniken är en global standard
som används av tusentals företag. Företagen tillverkar
produkter som följer den globala standarden.
Bluetooth-version och -profiler som stöds
Profilerna avser en standarduppsättning med funktioner
för olika Bluetooth-produktfunktioner. Systemet har
stöd för följande Bluetooth-version och -profiler.
Bluetooth-version som stöds:
Bluetooth Standard version 2.0
Bluetooth-profil som stöds:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Effektiv kommunikationsräckvidd
Bluetooth-enheter bör användas inom ungefär tio meter
(utan hinder i vägen) från varandra. Den effektiva
kommunikationsräckvidden kan bli kortare i följande
situationer.
 Om personer, metallföremål, väggar eller
andra hinder finns mellan enheterna med
Bluetooth-anslutningen
 På platser där det finns trådlösa nätverk
 På platser där mikrovågsugnar används
 På platser där det finns andra
elektromagnetiska vågor
Effekter från andra enheter
Bluetooth-enheter och trådlösa nätverk (IEEE
802.11b/g) använder samma frekvensband (2,4 GHz).
Om du använder en Bluetooth-enhet i närheten av en
enhet med trådlösa nätverksfunktioner kan det inträffa
elektromagnetiska störningar. Det kan orsaka lägre
dataöverföringshastigheter eller anslutningsproblem.
Om det inträffar kan du pröva följande åtgärder:
 Pröva att ansluta systemet till en Bluetooth-mobil
eller Bluetooth-enhet när du är minst tio meter
från den trådlösa nätverksutrustningen.
 Stäng av strömmen till den trådlösa
nätverksutrustningen när du använder
Bluetooth-enheten inom tio meter.
Effekter på andra enheter
Systemet sänder ut radiovågor som kan störa funktionen
hos viss medicinsk utrustning. Eftersom störningarna
kan orsaka fel bör du alltid stänga av strömmen till
systemet, Bluetooth-mobiltelefoner och Bluetoothenheter på följande platser:
 På sjukhus, tåg, flygplan, bensinstationer och
överallt där det kan finnas brandfarliga gaser
 I närheten av automatiska dörrar och brandlarm
Om säkerhet
Anmärkningar
 Dra ut nätsladden ur vägguttaget om systemet inte ska
användas på länge. Håll alltid i kontakten när du drar
ut nätsladden. Dra aldrig i själva sladden.
 Om det skulle råka komma in något föremål
eller vätska i systemet så dra ut stickkontakten ur
vägguttaget och låt kvalificerad personal se över
systemet innan det används igen.
 Nätströmskabeln får endast bytas av en kvalificerad
reparatör.
 Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner som följer Bluetoothspecifikationerna för att garantera säker kommunikation med
Bluetooth-tekniken. Säkerheten kan dock vara otillräcklig beroende
på inställningsinnehållet och andra faktorer. Var alltid försiktig när
du kommunicerar med hjälp av Bluetooth-teknik.
 Sony kan inte på något sätt hållas ansvarigt för skador eller annan
förlust som orsakas av informationsläckor vid kommunikation med
hjälp av Bluetooth-teknik.
 Bluetooth-kommunikation kan inte garanteras med alla Bluetoothenheter som har samma profil som det här systemet.
 Bluetooth-enheter som är anslutna till det här systemet måste
följa Bluetooth-specifikationen från Bluetooth SIG, Inc., och
måste ha certifierats att följa den. Även om en enhet följer
Bluetooth-specifikationen kan det finnas fall där egenskaperna
eller specifikationerna hos Bluetooth-enheten gör det omöjligt att
ansluta, eller ger andra kontrollmetoder, visningar eller funktioner.
 Brus kan förekomma eller ljudet kan klippas bort beroende
på Bluetooth-enheten som är ansluten till systemet,
kommunikationsmiljön eller omgivningsförhållandena.
Om placering
 Ställ inte systemet på en lutande yta eller på ett ställe
där det utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning,
eller på ett ställe med dålig ventilation.
 Var försiktig om du ställer systemet på ytor som är
specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish)
eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
 Om systemet flyttas direkt från ett kallt ställe till ett
varmt ställe, eller om det placeras i ett mycket fuktigt
rum, kan det bildas imma på linsen inuti cd-spelaren
så att systemet inte fungerar. Ta i så fall ut skivan
och låt systemet stå påslaget i ungefär en timme tills
imman avdunstat.
Om värmebildning
 Det är normalt att systemet blir varmt medan det
används.
 Undvik att röra vid höljet om systemet har använts
länge i ett sträck på hög volym, eftersom höljet då
kan bli mycket varmt.
 Täck inte för ventilationshålen.
Om högtalarsystemet
Högtalarsystemet är inte magnetiskt avskärmat, vilket
kan leda till störningar av bilden på tv-apparater
i närheten. Om det skulle inträffa så stäng av tv:n,
vänta 15–30 minuter, och slå sedan på den igen.
Specifikationer
Förstärkardelen
Uteffekt (nominell): 16 W + 16 W (8 ohm vid 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde): 20 W + 20 W (8 ohm vid 1 kHz,
10 % THD)
Ingång
AUDIO IN (stereominiuttag): Känslighet 700 mV, impedans 47 kohm
Utgångar
PHONES (stereominiuttag): För hörlurar med minst 8 ohm
Cd-spelardelen
System: Cd-system och digitalt ljudsystem
Laserdiodegenskaper
Emission:K ontinuerlig
Laseruteffekt*: Lägre än 44,6 μW
* Detta är uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd från objektivlinsens yta
på det optiska pickup-blocket med 7 mm öppning.
Frekvensåtergivning: 20–20 kHz
Signal-/brusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB
Radiodelen
FM-stereo, FM-superheterodynmottagare
Antenn: FM-trådantenn
Kanalinställningsområde:
87,5–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
DAB-/DAB+-radiodelen:
FM-stereo, DAB-/FM-superheterodynmottagare
Frekvensomfång*
Band-III: 174,928 (5A)–239,200( 13F) MHz
* Detaljerad information finns i DAB-/DAB+-frekvenstabellen nedan.
Antenn: DAB-/FM-trådantenn
DAB-/DAB+-tjänsterna är endast tillgängliga i länder/områden där
DAB-/DAB+-tjänster kan användas.
DAB-/DAB+-frekvenstabell (Band-III)
Frekvens
Namn
Frekvens
Namn
174,928 MHz
5A
209,936M Hz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360M Hz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928M Hz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352M Hz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936M Hz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360M Hz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784M Hz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208M Hz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488M Hz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
* Frekvenser visas med två decimaler på det här systemet.
iPod-/iPhone-/iPad-delen
Kompatibla iPod-/iPhone-/iPad-modeller:
 iPod touch, fjärde generationen
 iPod touch, tredje generationen
 iPod touch, andra generationen
 iPod nano, sjätte generationen
 iPod nano, femte generationen (videokamera)
 iPod nano, fjärde generationen (video)
 iPod nano, tredje generationen (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
Made for iPod, Made for iPhone och Made for iPad innebär att ett elektroniskt
tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod, iPhone respektive
iPhone samt att produkten har certifierats av utvecklaren för att uppfylla
Apples prestandakrav. Apple kan inte hållas ansvarigt för den här enhetens
funktion eller för uppfyllande av säkerhetsstandarder och föreskrifter.
Om du använder tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan det påverka
trådlösa funktioner.
Bluetooth-delen
Kommunikationssystem:
Bluetooth Standard version 2.1+EDR (Enhanced Data Rate)
Utsignal:
Bluetooth Standard Power Class 2
Maximalk ommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz band (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod:
FHSS
Kompatibla Bluetooth-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Ljudkodecs om stöds:
Ta emot: SBC (Sub Band Codec)
Sända ut: SBC (Sub Band Codec)
1)
Den faktiska räckvidden varierar beroende på faktorer som hinder
mellan enheterna, magnetiska fält runt mikrovågsugnar, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet, antennens kapacitet, operativsystem,
programvara osv.
2)
Bluetooth-standardprofilerna anger syftet med Bluetoothkommunikation mellan enheter.
Högtalardelen
Fullbandshögtalare: 65 mm, kontyp
Passiv radiator: 67 × 108 mm
Märkimpedans: 8 ohm
Allmänt
Strömförsörjning:
Nätadapter
Inmatning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Utmatning: 19,5 V DC, 3,9 A
Strömförbrukning: 32 W
Yttermått (B × H × D):
Cirka 449 × 212 × 137 (95) mm (inkl. utskjutande delar)
Vikt: Cirka 2,8 kg
Huvudenhetens kvantitet: 1 del
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1), nätadapter (1), nätsladd (1),
DAB-/FM-trådantenn (1), skyddskudde (2), R6-batterier (AA-storlek) (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement