Sony CMT-V10iP Operating instructions

Sony CMT-V10iP Operating instructions
4-423-934-71 (1) (SE)
Kontrollernas placering
Användningssätt
Enhet (ovansida)
Fjärrkontroll
Använda fjärrkontrollen
Avlägsna luckan till batterifacket och sätt i de två
medföljande R6-batterierna (AA-storlek) med -sidan
först och vända åt det håll som visas nedan.
Mikrostereo
Spela en cd-/mp3-skiva
1 Välj CD-läget.
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
 (öppna/stäng) 
Användarinstruktioner
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Anmärkningar om användning av fjärrkontrollen
 Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
 Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
 Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna
för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.
2 Välj uppspelningsläge.
Tryck på PLAY MODE  flera gånger tills PGM visas
i teckenfönstret medan spelaren är i stoppläge.
3 Välj en mapp (endast mp3-skivor).
Enhet (framsida)
©2012 Sony Corporation
+/  flera gånger för att välja
Tryck på
önskad mapp.
Fjärrsensor
4 Välj önskat spår- eller filnummer.
Fjärrindikator
3 Sätt i en skiva.
CMT-V10iP
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller
inom EU samt i andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med
tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk
för eldsvåda. Placera inte föremål med öppen låga, t.ex.
tända stearinljus, på apparaten.
Skydda apparaten mot stänk och väta och placera
inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå
apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska
stötar.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i
en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.
Eftersom kontakten på nätadaptern används för att
koppla bort nätadaptern från elnätet, bör du se till att
det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du
upptäcker att något med nädataptern inte är som det ska
måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för
hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.
Nätadaptern är inte bortkopplad från strömkällan så
länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har
stängt av själva huvudenheten.
Namnplåten är placerad på undersidan av huvudenheten
och på nätadapterns yta.
VAR FÖRSIKTIG!
Om optiska instrument används tillsammans med denna
produkt ökar risken för ögonskador.
Den här enheten är
klassad som en KLASS
1 LASER-produkt.
Märkningen finns
på undersidan av
huvudenheten.
Kundmeddelande: Följande information
gäller endast för utrustning som sålts i
länder där EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. Service- och garantiinformation
finns i separata service- och garantidokument.
Kassering av gamla elektriska
och elektroniska produkter
(gäller inom EU samt i andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för
uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom
att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till
att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av den här produkten kan
du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget
eller butiken där du köpte produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
iPod-/iPhoneanslutning
 Fjärrindikator
Lyser orange när en signal tas emot från fjärrkontrollen.
 I förklaringarna i denna bruksanvisning används
huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att
utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på
anläggningen med samma eller liknande namn.
 SLEEP- och TIMER MENU-funktionerna som
indikeras med rosa på fjärrkontrollen kan aktiveras
med SHIFT . Om du vill använda SLEEP- eller
TIMER MENU-funktionen håller du SHIFT 
nedtryckt och trycker samtidigt på SLEEP  eller
TIMER MENU . Om du trycker på någon av
knapparna utan att hålla ned SHIFT  aktiveras
BASS BOOST- eller SOUND EFFECT-funktionen.
Tryck på /  flera gånger tills önskat spåreller filnummer visas i teckenfönstret.
Valt spår- eller filnummer
Total uppspelningstid
Total uppspelningstid för alla programmerade spår
eller filer, inklusive det valda spåret eller den valda
filen, visas till höger i teckenfönstret.
5 Programmera in önskat spår eller önskad fil.
 för att ange önskat spår eller önskad fil.
Tryck på
--.-- visas när den totala uppspelningstiden
överskrider 100 minuter för en cd-skiva eller när du
programmerar mp3-filer.
6 Upprepa steg 3 till 5 för att programmera fler spår
eller filer, upp till 25 spår eller filer totalt.
7 Spela upp de programmerade spåren eller filerna
4 Stäng cd-luckan.
Tryck på  (öppna/stäng)  på enheten.
READING visas.
5 Starta uppspelningen.
Tryck på   på fjärrkontrollen eller tryck på 
 på enheten.
Mata ut en skiva
Tryck på  (öppna/stäng)  på enheten och ta ut skivan
genom att dra upp skivans kant medan du håller ett
finger mot spindeln.
Anmärkningar
Komma igång
Anmärkning om DualDisc-skivor
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt
med dvd-inspelat material på ena sidan och
digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom
ljudmaterialsidan inte följer CD-standarden kan
uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.
Använda iPod-spelaren/iPhone-telefonen
Ställa in klockan
1 Öppna dockan genom att trycka på dess mitt.
1 Tryck på   för att starta systemet.
2 Håll SHIFT-knappen  och TIMER MENU-knappen
nedtryckta  för att välja klockinställningsläget.
Om PLAY SET blinkar trycker du på /  flera
gånger för att välja CLOCK och tryck sedan på
(ange) .
Tryck på /  flera gånger för att ställa in timme
(ange) .
och tryck sedan på
Musikskivor som kodats med teknik för
upphovsrättsskydd
3
Den här produkten är utformad för att spela upp skivor
som följer CD-standarden (Compact Disc). Den senaste
tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för
upphovsrättsskydd marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk
på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och
kanske därför inte kan spelas upp av den här produkten.
4 Gör på samma sätt för att ställa in minuter.
Anmärkning
Klockinställningarna återställs om du drar ut nätsladden eller om det
blir strömavbrott.
Visa klockan när systemet är avstängt
Docka
Anmärkningar om licenser och
varumärken
2 Sätt i iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA
och i andra länder.
 MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är
licensierat av Fraunhofer IIS och Thomson.
 Windows Media är antingen ett registrerat varumärke
eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller i andra länder.
 Den här produkten skyddas av Microsoft Corporations
immateriella egendomsrätt. All användning och
distribution av sådan teknik utanför denna produkt
är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
 Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör respektive företag. I den här bruksanvisningen
används inte symbolerna och .
Tryck på DISPLAY . Klockan visas i ungefär åtta
sekunder.
 Cd-luckan stängs automatiskt  om det går några minuter utan
systemet används med cd-luckan öppen.
 Sätt inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga
eller stjärnformade). Skivan kan ramla ned i systemet och orsaka
irreparabla skador.
 Om du trycker på /  när cd-luckan är öppen stängs cd-luckan
automatiskt.
 Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det
kan orsaka fel.
 När du matar ut en skiva håller du den i kanten. Vidrör inte ytan.
Andra användningssätt
För att
Pausa uppspelningen
Tryck på
  (eller   på enheten).
Tryck en gång till på knappen för
att återuppta uppspelningen.
 .
Stoppa uppspelningen
Välja mapp på en mp3+/ .
skiva
Välja ett spår eller en fil / // .
Hitta ett visst ställe i ett Håll ned /  (eller
spår eller en fil
/  på enheten) under
uppspelningen och släpp upp
knappen vid önskat ställe.
Välja upprepad
REPEAT  flera gånger tills
uppspelning
eller 1 visas.
Mata ut en skiva
  på enheten.
Ändra uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE  flera gånger medan spelaren
är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning
(Normal eller FLDR för samtliga mp3-filer i mappen
på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller
FLDR SHUF* för slumpvis mappuppspelning) eller
programmerad uppspelning (PGM).
* Vid uppspelning av en cd-da-skiva (ljudskiva) fungerar FLDR
(SHUF)-uppspelning på samma sätt som vanlig (SHUF)uppspelning.
genom att trycka på   (eller   på
enheten).
Programmet hålls kvar i minnet tills du tar bort skivan
från skivfacket  eller kopplar bort nätsladden.
Spela upp samma program genom att trycka på 
 (eller   på enheten).
Avbryta den programmerade uppspelningen
Tryck på PLAY MODE  flera gånger tills PGM slutar
att visas i teckenfönstret medan spelaren är i stoppläge.
Radera det sista spåret eller den sista filen från
programmet
Tryck på CLEAR  medan spelaren är i stoppläge.
Lyssna på radio
1 Välj TUNER-funktionen.
Tryck på TUNER FM eller AM FUNCTION  på
fjärrkontrollen flera gånger eller tryck på FUNCTION
 på enheten flera gånger.
2 Ställ in kanaler.
För automatisk stationsinställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills AUTO
slutar att visas i teckenfönstret och tryck sedan på
+/ . Avsökningen avbryts automatiskt när en
station har ställts in, och TUNED samt STEREO (för
stereoprogram) tänds i teckenfönstret.
Om TUNED inte tänds och avsökningen inte stoppas
trycker du på   för att stoppa avsökningen. Ställ
sedan in stationerna manuellt (se nedan).
När en station med RDS-tjänster ställs in visas
tjänstens eller stationens namn i teckenfönstret.
För manuell stationsinställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills
MANUAL visas i teckenfönstret och tryck sedan på
+/  flera gånger för att ställa in önskad station.
Tips!
Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station
i stereo trycker du på FM MODE  flera gånger tills MONO visas
i teckenfönstret för att stänga av stereomottagningen.
Anmärkningar om upprepad uppspelning

™ ®
 Till nätadapter
 AM-ramantenn
 FM-trådantenn (dra ut tråden horisontellt)
 Ström (DC IN 9,5 V)
 Antenner
1 Anslut nätadaptern till enheten.
2 Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra,
och sätt upp AM-antennen där.
Håll undan antennen från nätsladden för att undvika
störningar.
 AUDIO IN-uttag
Anslut en extern ljudkomponent.
CMT-V10iP (SE) 4-423-934-71 (1) (SE)
Tryck på skivans mitt med två fingrar tills skivan
knäpps på plats.
Sätt i en skiva med
etiketten vänd framåt.
Cd-lucka
(cd-fack)
Endast Europa
Den här symbolen på batteriet och på förpackningen
anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller
0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras
på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas
av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet
hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på
en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk
utrustning när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om
hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning
av produkten eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller
den återförsäljare som du köpte produkten från.
Skapa ditt eget program
(programmerad uppspelning)
1 Välj CD-läget.
 Teckenfönster
När systemet startas visas inställningsstatus i teckenfönstret.
När systemet går över i viloläge försvinner inställningsstatus från teckenfönstret.
VARNING!
* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller
andra filer alls. Det antal mappar som systemet kan identifiera
kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på
mappstrukturen.
2 Öppna cd-luckan.
Tryck på  (öppna/stäng)  på enheten.
SE
 Vi kan inte garantera att systemet är kompatibelt med alla
sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller
inspelningsmedia för mp3. Vid uppspelning av en inkompatibel
mp3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i
ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.
anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar
uppspelningen.
 1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar
uppspelningen.
Anmärkningar om slumpmässigt uppspelningsläge
 När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas
alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning. Om
slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF spelas
alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
 När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningläget
(SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget återgår till
normalläget (FLDR).
Anmärkningar om uppspelning av mp3-skivor
 Undvik att lagra andra sorters spår eller filer, eller onödiga mappar
på en skiva som innehåller mp3-filer.
 Mappar som inte innehåller några mp3-filer hoppas över.
 Det här systemet kan bara spela upp mp3-filer med filtillägget mp3.
 Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett
annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Det
kan leda till skador på systemet.
 Det maximala antalet:
mappar är 255* (inklusive rotmappen).
mp3-filer är 512
mp3-filer i en mapp är 512
mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 9
Lagra radiostationer i snabbvalsminnet
1 Ställ in önskad station.
2 Tryck på TUNER MEMORY  för att växla till
minnesläget.
Snabbvalsnummer
3 Tryck på +/  eller ///  flera gånger för
att välja önskat snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det valda
snabbvalsnummer raderas den stationen och ersätts
med den nya stationen.
4 Tryck på  för att registrera stationen.
5 Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare
kanaler i snabbvalsminnet.
Det går att lagra upp till 20 FM- och 10 AM-stationer.
Ställa in en radiostation som finns i snabbvalsminnet
Om du har registrerat en radiostation som
snabbvalsnummer 1 till 6 ställs radiostationen in om
du trycker på MEMORY NUMBER (1 till 6)  när
systemfunktionen är inställd på AM eller FM.
Om du har registrerat en radiostation som
snabbvalsnummer 7 eller högre trycker du på TUNING
MODE  flera gånger tills PRESET visas. Tryck sedan på
+/  flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.
Ändra uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE  flera gånger medan spelaren
är stoppad. Du kan välja normalt uppspelningsläge
(uppspelning i följd av alla filer på USB-enheten),
mappuppspelningsläge (FLDR för alla filer i den angivna
mappen på USB-enheten), slumpmässigt uppspelningsläge
(SHUF eller FLDR SHUF för slumpvis mappuppspelning)
eller programmerad uppspelning (PGM).
Anmärkning om uppspelningsläge
Stänga av timern
Ändra det som visas i teckenfönstret
För att
Ändra informationen
i teckenfönstret1)
Ändra teckenfönstrets
visningsläge (se nedan.)
1)
När systemet stängs av nollställs det valda slumpmässiga uppspelningsläget
(SHUF) och uppspelningen återgår till normalt uppspelningsläge.
Lyssna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen
1 Välj iPod-funktionen.
Tryck på iPod FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
2 Sätt i iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på   på fjärrkontrollen eller tryck på 
 på enheten.
Styra iPod-spelaren/iPhone-telefonen
För att
Pausa uppspelningen
Pausa
Välja ett spår eller ett
kapitel i en ljudbok/
poddsändning
Hitta ett visst ställe
i ett spår eller i ett
kapitel i en ljudbok/
poddsändning
Välja det markerade
objektet
Rulla uppåt/nedåt
i iPod-menyer
Återgå till föregående
meny eller välja en meny
Aktivera eller
inaktivera slumpmässig
uppspelning
Välja upprepad
uppspelning
Tryck på
 /  (eller   på
enheten).
 .
/ . Håll knappen
intryckt för att snabbspola bakåt
eller framåt.
Håll ned /  under
uppspelningen och släpp
knappen vid önskat ställe.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
PLAY MODE .
REPEAT  flera gånger.
Använda systemet som batteriladdare
Du kan använda systemet för att ladda en iPod-spelare/
iPhone-telefon oavsett om det är på eller av.
Batteriikonen på iPod-spelarens/iPhone-telefonens
display visar om batteriladdningen pågår eller inte. Under
iPod-spelare/iPhone-telefon i avsnittet Specifikationer
finns en lista över de iPod-/iPhone-modeller som är
kompatibla med systemet.
Sluta ladda en iPod-spelare/iPhone-telefon
Koppla från iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
Anmärkningar om att ladda en iPod-spelare/iPhone-telefon
När en USB-funktion väljs medan anläggningen är på går det inte att
ladda en iPod-spelare/iPhone-telefon.
Anmärkningar
 Systemets prestanda kan variera beroende på iPod-spelarens/
iPhone-telefonens specifikationer.
 Håll iPod-spelaren/iPhone-telefonen i samma vinkel som
iPod-/iPhone-anslutningen när du sätter fast och tar bort den.
Anslutningen kan skadas om du vrider eller vickar iPod-spelaren/
iPhone-telefonen fram och tillbaka.
 Bär inte omkring systemet med en iPod-spelare/iPhone-telefon isatt
i anslutningen. Det kan leda till fel på utrustningen.
 Stöd systemet med ena handen när du sätter i eller tar bort iPodspelaren/iPhone-telefonen, och var försiktig så att du inte råkar
trycka på kontrollerna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen av misstag.
 Information om hur du använder en iPod-spelare/iPhone-telefon
finns i respektive bruksanvisning.
 Sony påtar sig inget ansvar ifall data som är lagrade på en iPodspelare/iPhone-telefon skulle gå förlorade eller bli skadade när iPodspelaren/iPhone-telefonen används tillsammans med det här systemet.
Det här systemet kan spela upp filer med ljudformaten
mp3/WMA*.
* Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet DRM (Digital Rights
Management) eller filer som har hämtats från en onlinemusiktjänst
kan inte spelas upp på det här systemet. Om du försöker spela upp
den här typen av filer spelas nästa oskyddade ljudfil upp automatiskt.
På nedanstående webbplatser finns information om vilka
USB-enheter som kan användas.
<http://support.sony-europe.com/>
 Uppspelningsordningen för systemet kan skilja sig från
uppspelningsordningen på den anslutna digitala musikspelaren.
 Stäng av systemet innan du avlägsnar USB-enheten. Om du tar bort
en USB-enhet när systemet är påslaget, kan informationen på USBenheten förstöras.
 Om apparaten behöver anslutas via en USB-kabel, använd då
den USB-kabel som medföljde USB-enheten som ska anslutas. Se
bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för närmare
detaljer om hur den används.
 Det kan dröja en stund innan READING visas, beroende på vilken
typ av USB-enhet som är ansluten.
 Systemet har inte stöd för USB-nav. Anslut inte USB-enheten via ett
USB-nav.
 När USB-enheten ansluts läser systemet av alla filerna på USBenheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten kan
det ta lång tid innan USB-enheten har lästs in.
 Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning efter
det att en åtgärd har utförts.
 Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram
kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen
är kodade med inkompatibel programvara kan det hända att det
uppstår störningar eller avbrott i ljudet när de filerna spelas, eller att
de inte går att spela alls.
 I följande fall kan du inte spela upp ljudfiler på en USB-enhet på det
här systemet:
om det finns fler än 999 ljudfiler i en mapp
om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten överskrider 3 000
om antalet mappar på USB-enheten överskrider 1 000 (inklusive
ROOT-mappen och tomma mappar)
Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Undvik
att lagra andra sorters filer eller onödiga mappar i en USB-enhet som
innehåller ljudfiler.
 Det här systemet kan bara spela upp filer i mappar på upp till nio
nivåer (inklusive ROOT-mappen).
 Det här systemet har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna
på anslutna USB-enheter.
 Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.
 På det här systemet går det att lyssna på ljudfiler i följande format:
Mp3: filnamnstillägg mp3
WMA: filnamnstillägg wma
Observera att om även om filen har rätt filnamnstillägg men faktiskt
är i något annat format, kan det hända att det matas ut störningar
eller uppstår andra fel om man försöker spela den filen.
Använda systemet som batteriladdare
Det går att använda systemet som batteriladdare för USBenheter med uppladdningsfunktion när systemet är påslaget.
Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts till
-porten (USB)  och ingen iPod-spelare/iPhone-telefon är
ansluten. Laddningsstatus visas i USB-enhetens teckenfönster.
Se bruksanvisningen till USB-enheten för närmare detaljer.
När ingen iPod-spelare/iPhone-telefon är ansluten
trycker du på USB FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller trycker på FUNCTION  på enheten flera gånger
för att välja USB-funktionen.
Stoppa uppladdningen av USB-enheten
Koppla från USB-enheten.
 Det går inte att ladda upp både en iPod-spelare/iPhone-telefon och
en USB-enhet samtidigt. Om du vill ladda en USB-enhet när en
iPod-spelare/iPhone-telefon är ansluten väjer du USB-funktionen.
Om ingen iPod-spelare/iPhone-telefon är ansluten kan du ladda en
USB-enhet med hjälp av alla funktioner utom iPod-funktionen.
Det går inte att ladda upp en USB-enheten när systemet är avstängt.
Användning av extra ljudkomponenter
1 Förbered ljudkällan.
1 Välj USB-funktionen.
Tryck på USB FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
2 Anslut USB-enheten till
3 Starta uppspelningen.
-porten (USB) .
Tryck på   på fjärrkontrollen eller tryck på 
 på enheten.
Andra användningssätt
För att
Pausa
uppspelningen
Stoppa
uppspelningen
Tryck på
  (eller   på enheten).
Tryck en gång till på knappen för
att återuppta uppspelningen.
 . Om du vill återuppta
uppspelningen trycker du på 
*1 (eller   på enheten).
Om du vill fortsätta uppspelningen
trycker du på   igen*2.
Välja mapp
+/  flera gånger.
Välja fil
/ // .
Hitta ett visst ställe Håll ned /  eller / 
i en fil
(eller /  på enheten)
under uppspelning och släpp
knappen vid önskat ställe.
Välja upprepad
REPEAT  flera gånger tills
uppspelning
eller 1 visas.
*1 När du spelar upp mp3-/WMA-filer i VBR-format kan det hända att
uppspelningen återupptas från ett annat ställe än där den avbröts.
*2 Uppspelningen fortsätter från den översta mappen.
CMT-V10iP (SE) 4-423-934-71 (1) (SE)
2
3
4
Anslut extra ljudkomponenter till AUDIO IN-uttaget
 på enheten med hjälp av en analog ljudkabel
(medföljer ej).
Sänk volymen.
Tryck på VOLUME  .
Välj AUDIO IN-funktionen.
Tryck på AUDIO IN FUNCTION  på fjärrkontrollen
eller tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Starta uppspelningen.
Starta uppspelningen på den anslutna komponenten
och justera volymen.
Anmärkning
Det kan hända att systemet automatiskt växlar till viloläge
om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera
komponentens volym i motsvarande grad. Mer information finns i
avsnittet Stänga av den automatiska standbyfunktionen.
Justera ljudet
För att
Justera volymen
Skapa ett mer
dynamiskt ljud
Ställa in
ljudeffekten
Mp3-skiva/USB-enhet
spår- eller filnamn (
artistnamn ( )
)
albumnamn (
Tryck på
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  flera gånger
tills önskad ljudeffekt visas.
Varje gång du trycker på den här
knappen visas ljudeffekterna i
ordningsföljden ROCK  POP 
JAZZ  FLAT.
)
Det här systemet har följande visningslägen.
Visningsläge
Energisparläge1)
Klocka2)
Anmärkningar
Anmärkningar om att ladda upp en USB-enhet
Spela upp en fil på en USB-enhet
återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning
total återstående uppspelningstid
 När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas
alla ljudfiler på USB-enheten upp i slumpmässig ordning. Om
slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF
spelas alla ljudfiler i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningläget
(SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget återgår till
normalläget (FLDR).
 Om du väljer
i normalt uppspelningsläge upprepas uppspelningen av
alla ljudfiler som lagras på USB-enheten tills du stoppar uppspelningen.
Om du väljer
i mappuppspelningsläge upprepas uppspelningen av
alla ljudfiler i den valda mappen tills du stoppar uppspelningen.
1 upprepas uppspelningen av den valda filen tills
 Om du väljer
du stoppar uppspelningen.
Du kan visa information om cd- och mp3-skivor och USB-enheten,
till exempel:
Cd-da-skiva
Anmärkningar om slumpmässigt uppspelningsläge
Anmärkningar om upprepad uppspelning
Tryck på
DISPLAY  flera gånger när
systemet är på.
DISPLAY  flera gånger när
systemet är avstängt.
När systemet är avstängt
Teckenfönstret släcks för att
spara ström. Timern och klockan
fortsätter att fungera.
Klockan visas.
Gör på samma sätt som ovan tills OFF visas på displayen
.
i steg 3. Tryck sedan på
Ändra inställningen
Börja om från steg 1.
Anmärkningar
 Om du väljer en USB-enhet som en timer och du har många filer eller
mappar på enheten tar läsprocessen tid, vilket kan leda till en smärre
fördröjning innan uppspelningen enligt timerinställningen startar.
 Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-/AMstation som du har ställt in med automatisk eller manuell inställning
och du sedan ändrar radiostationen efter det att du har ställt in
uppspelningstimern ändras också radiostationsinställningen för
uppspelningstimern.
 Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en
FM-/AM-station med ett registrerat snabbvalsnummer, står
radiostationsinställningen för uppspelningstimern fast. Även om du
ändrar radiostationen efter det att du har ställt in uppspelningstimern
ändras inte radiostationsinställningen för uppspelningstimern.
Anmärkningar för iPod-/iPhone-användare
 Kontrollera att uppspelningen inte redan pågår på iPod-spelaren/
iPhone-telefonen när du använder den som uppspelningstimer.
 Det kan hända att uppspelningstimern inte aktiveras beroende på
den anslutna iPod-spelarens/iPhone-telefonens status.
Tips!
Uppspelningstimerinställningen fortsätter att gälla så länge den inte
avbryts manuellt och klockinställningen slutförs.
1)
Det går inte att ställa klockan i energisparläge.
2)
Klockan övergår automatiskt till energisparläge efter åtta sekunder.
Anmärkningar om den information som visas i teckenfönstret
 Om informationen innehåller dubbelbytetecken, tar varje sådant
tecken upp 2 byte
 Tecken som inte går att visa visas som _
 Följande information visas inte:
total speltid för mp3-skivor och USB-enheter
total återstående speltid för mp3-skivor och USB-enheter
total återstående speltid för mp3-filer på mp3-skivor eller mp3-/
WMA-filer på USB-enheter
 Följande information visas inte på rätt sätt:
den förflutna uppspelningstiden för mp3-filer som är VBR-kodade
(variabelt bittal)
mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660
nivå 1, nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet
 Följande information visas:
total uppspelningstid för en cd-da-skiva (utom när PGM-läge är
valt och spelaren är stoppad)
återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva
återstående uppspelningstid för en cd-da-skiva (endast när
normalt uppspelningsläge är valt under uppspelning)
ID3-tagginformation för mp3-filer som innehåller ID3-taggar av
version 1 eller 2 (ID3-tagginformation av version 2 har företräde om
det finns både version 1- och version 2-taggar för en viss mp3-fil)
upp till 64 tecken för en ID3-tagg där tillåtna tecken är versaler (A
till Z), gemener (a till z) (gemener visas som versaler), siffror (0 till
9) och symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Använda timerfunktionerna
Systemet har två olika timerfunktioner. Om
båda timerfunktionerna används samtidigt har
insomningstimern företräde.
Insomningstimer:
Du kan somna in till musik. Detta fungerar även om
klockan inte är ställd.
Håll SHIFT  nedtryckt och tryck på SLEEP  flera
gånger.
Varje gång du trycker på SLEEP  med SHIFT 
nedtryckt minskas inställningstiden med tio minuter,
från maximalt 90 minuter till minst tio minuter.
Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.
Uppspelningstimer:
Vakna till en cd-skiva, FM-sändning, iPod-spelare/
iPhone-telefon eller USB-enhet en viss tid. Kontrollera att
klockan är rätt ställd.
1 Förbered ljudkällan.
Gör klart ljudkällan och tryck sedan på VOLUME
+/  för att justera volymen. Du kan välja CD-,
iPod-, USB-, FM- eller AM-funktionen som ljudkälla.
Om du vill starta uppspelningen från ett cd-spår, en
ljudfil eller en radiostation skapar du ett eget program.
2 Välj timerinställningsläget.
Håll SHIFT  och TIMER MENU  intryckta.
3 Ställ in uppspelningstimern.
Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SET.
.
Tryck sedan på
4 Ställ in uppspelningstiden.
Tryck på /  flera gånger för att ställa in timme
. Gör på samma sätt som
och tryck sedan på
ovan för att ställa in minuterna.
5 Gör på samma sätt som i steg 4 för att ställa in när
uppspelningen ska avslutas.
6 Välj ljudkälla.
Tryck på /  flera gånger tills önskad ljudkälla
.
visas och tryck sedan på
7 Stäng av systemet.
Tryck på  . Systemet slås automatiskt på strax
före den inställda tiden.
Om systemet redan är påslaget vid den inställda
tidpunkten fungerar inte uppspelningstimern.
Använd inte systemet från det att det slås på till det att
uppspelningen startar.
Om ljudkällan är inställd på en FM-/AM-station för en
timer startas systemet automatiskt 15 sekunder före den
inställda tiden. Om ljudkällan är inställd på en cd-skiva
eller USB-enhet startas systemet automatiskt 30 sekunder
före den inställda tiden. Om ljudkällan är inställd på en
iPod-spelare/iPhone-telefon startas systemet automatiskt
30 sekunder före den inställda tiden.
Kontrollera inställningen
1 Håll SHIFT  och TIMER MENU  intryckta.
2 Tryck på /  flera gånger för att välja SELECT.
Tryck sedan på
.
3 Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SEL
och tryck sedan på
.
Felsökning
1 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
2 Leta upp problemet i nedanstående checklista och
vidta motsvarande åtgärder.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Allmänt
Systemet slås inte på.
 Är nätsladden rätt isatt i vägguttaget?
Systemet växlar plötsligt till viloläge.
 Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till
standbyläge om den inte används och inga ljudsignaler
matas ut från den på ungefär 30 minuter. Mer
information finns i avsnittet Stänga av den automatiska
standbyfunktionen.
Klockinställningen eller uppspelningsstimern
avbryts plötsligt.
 Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts
inställningen av klockan och uppspelningstimern
automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.
Det hörs inget ljud.
 Tryck på VOLUME +  för att höja volymen.
 Se till att extra ljudkomponenter är korrekt anslutna.
 Se till att funktionen är inställd på AUDIO IN.
 Är det någonting som blockerar systemets
ventilationshål?
 Det kan hända att den inställda stationen inte sänder
just för tillfället.
Det brummar eller brusar kraftigt.
 Flytta systemet längre bort från störningskällan.
 Koppla in systemet i ett annat vägguttag.
 Installera ett störningsfilter (medföljer ej) för nätsladden.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och
enhetens fjärrkontrollsensor  och flytta enheten
längre bort från eventuell lysrörsbelysning.
 Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på systemet .
 Använd fjärrkontrollen närmare systemet.
Cd-/mp3-skivor
Ljudet hoppar eller så går det inte att spela skivan.
 Torka rent skivan och sätt tillbaka den igen.
 Ställ systemet på ett ställe där det inte utsätts för
vibrationer (t.ex. på ett stabilt ställ).
Skivan börjar inte spelas upp från det första
spåret.
 Återgå till normal uppspelning genom att trycka på
PLAY MODE  flera gånger tills både PGM och
SHUF slutar att visas.
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
 Med följande sorters skivor kan det ta lite längre tid
innan uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur
 skivor med många mappar
Fel på visningen i teckenfönstret.
 Lagrade data på cd-da- eller mp3-skivan kan ha
skadats. Gör sedan överföringen igen.
 Följande teckenkoder kan visas av det här systemet:
 Versaler (A till Z)
 Gemener (a till z) (gemener visas som versaler)
 Siffror (0 till 9)
 Symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Övriga tecken visas som _
iPod-spelare/iPhone-telefon
Det hörs inget ljud.
 Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att musik spelas på iPod-spelaren/iPhonetelefonen.
 Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är
uppdaterad med den senaste programvaruversionen.
Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan
du använder den tillsammans med den här anläggningen.
 Justera volymen.
Ljudet låter förvrängt.
 Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är
ordentligt ansluten.
 Sänk volymen.
 Ställ in EQ-inställningen för iPod-spelaren/iPhonetelefonen till Off eller Flat.
iPod-spelaren/iPhone-telefonen fungerar inte.
 Stäng alla andra iOS-program som körs på iPodspelaren/iPhone-telefonen. Mer information finns
i bruksanvisningen som medföljde iPod-spelaren/
iPhone-telefonen.
 Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är
uppdaterad med den senaste programvaruversionen.
Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan
du använder den tillsammans med det här systemet.
 Eftersom anläggningen och iPod-spelaren/iPhonetelefonen fungerar på olika sätt kan det hända att det inte
går att styra iPod-spelaren/iPhone-telefonen med hjälp av
knapparna på fjärrkontrollen eller på systemet. Använd i så
fall kontrollknapparna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
iPod-spelaren/iPhone-telefonen går inte att
ladda upp.
 Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att USB-funktionen inte är vald på
systemet. iPod-spelaren/iPhone-telefonen går inte att
ladda i USB-funktionen.
 Det går inte att ladda iPod-spelaren/iPhone-telefonen
ens om du ansluter USB-kabeln som medföljer iPodspelaren/iPhone-telefonen till systemets USB-uttag.
Volymen för iPhone-telefonens rington
ändras inte.
 Justera volymen för ringtonen på iPhone-telefonen.
USB-enhet
Den anslutna iPod-spelaren/iPhone-telefonen
eller USB-enheten laddas inte upp när båda är
anslutna samtidigt.
 Det går inte att ladda upp både en iPod-spelare/iPhonetelefon och en USB-enhet samtidigt. Välj USB-läget om
du vill ladda en USB-enhet.
Finns det stöd för den USB-enhet du använder?
 Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan
följande problem inträffa. Kontrollera vilka USBenheter som kan användas på webbplatserna som
anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet.
 USB-enheten kan inte identifieras
 Fil- eller mappnamn visas inte på systemet
 Uppspelningen fungerar inte
 Ljudet hoppar
 Ljudet får störningar
 Ljudet blir förvrängt
Inget ljud hörs
 USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av systemet
och anslut USB-enheten igen.
Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet
hoppar eller är förvrängt.
 Du använder en USB-enhet som det inte finns stöd för.
Läs informationen på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Sätt på
systemet igen.
 Själva musikinformationen innehåller störningar eller
så är ljudet förvrängt. Bruset kan ha uppkommit under
överföringen. Ta bort filen och försök sedan att överföra igen.
 Ljudfilerna är kodade med en låg bithastighet. Skicka
ljudfiler med högre bithastighet till USB-enheten.
Meddelandet READING visas under lång tid eller
så tar det lång tid innan uppspelningen startar.
 Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
 Om det finns många mappar eller filer på USB-enheten
 Om filstrukturen är mycket komplex
 Om minneskapaciteten är mycket stor
 Internminnet är fragmenterat.
Fel på visningen i teckenfönstret.
 Lagrade data på USB-enheten kan ha skadats. Gör
sedan överföringen igen.
 Följande teckenkoder kan visas av det här systemet:
 Versaler (A till Z)
 Gemener (a till z) (gemener visas som versaler)
 Siffror (0 till 9)
 Symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Övriga tecken visas som _
USB-enheten kan inte identifieras.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Sätt på
systemet igen.
 Läs informationen på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter.
 USB-enheten fungerar inte som den ska. Läs i
bruksanvisningen som medföljde USB-enheten om hur
du åtgärdar problemet.
Uppspelningen startar inte.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Sätt på
systemet igen.
 Läs informationen på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter.
Uppspelningen börjar inte spela från den
första filen.
 Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.
En ljudfil går inte att spela upp.
 Mp3-filer i MP3 PRO-format går inte att spela upp.
 WMA-filer i Windows Media Audio Lossless- och
Professional-format går inte att spela upp.
 USB-enheter som formaterats med andra filsystem än
FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
 Om det finns flera partitioner i den USB-enhet som
används kanske filerna inte kan spelas upp.
 Det här systemet kan bara spela upp filer i mappar på
upp till nio nivåer.
 Filer som är krypterade eller skyddade med lösenord
eller liknande går inte att spela.
 Filer som har upphovsrättsskyddet DRM (Digital Rights
Management) går inte att spela upp med det här systemet.
* Det här systemet har stöd för FAT16 och FAT32, men det kan
hända att vissa USB-enheter saknar stöd för dessa FAT-format. Mer
information finns i bruksanvisningen till din USB-enhet. Du kan
också kontakta tillverkaren.
Radio
Det brummar eller brusar kraftigt, eller går
inte att ställa in stationer. (TUNED eller STEREO
blinkar på displayen.)
 Anslut antennen ordentligt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bättre och sätt upp antennen där i stället.
 Håll undan antennerna från nätsladden för att undvika brus.
 Stäng av annan elutrustning i närheten.
Flera radiostationer hörs samtidigt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bättre och sätt upp antennen där i stället.
 Samla ihop antennkablarna med exempelvis sådana clips
som finns tillgängliga i handeln och justera kabellängderna.
Återställa systemet till fabriksinställningarna
Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska kan
du återställa det till fabriksinställningarna.
Använd knapparna på enheten för att återställa systemet
till fabriksinställningarna.
1 Dra ut nätsladden ur vägguttaget och sätt i den
igen. Starta sedan systemet.
2 Håll   och /  intryckta på enheten tills
RESET visas på displayen.
Alla inställningar som du själv har gjort, t.ex.
snabbvalsstationer, timerinställningar och klockan,
försvinner.
Stänga av den automatiska
vilolägesfunktionen
Det här systemet har en automatisk vilolägesfunktion.
Funktionen innebär att anläggningen automatiskt
växlar till standbyläge om den inte används och inga
ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter.
Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen aktiverad.
Använd knapparna på enheten för att stänga av den
automatiska vilolägesfunktionen.
Håll ned   när systemet är påslaget tills AUTO.
STBY OFF visas på displayen.
Om du vill aktivera funktionen igen upprepar du
ovanstående procedur tills AUTO. STBY ON visas i
teckenfönstret.
Anmärkningar
 AUTO. STBY visas på displayen i två minuter innan systemet växlar
till viloläge.
 Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläget (FM/
AM) även om den är aktiverad.
 Det kan hända att systemet inte växlar till viloläge automatiskt i
följande fall:
när en ljudsignal registreras
under uppspelning av ljudspår eller ljudfiler
när insomningstimern eller uppspelningstimern pågår
 Systemet räknar ned tiden igen tills det växlar till viloläge, även om
den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad, i följande fall:
när en iPod-spelare/iPhone-telefon eller USB-enhet är ansluten
när en knapp på fjärrkontrollen eller enheten trycks in
när en inställd tid för insomningstimern eller uppspelningstimern
startas
Meddelanden
CANNOT PLAY: Du har satt i en skiva som inte kan
spelas upp på systemet.
COMPLETE: Den förinställda åtgärden avslutades normalt.
DEVICE ERROR: En oförutsebar situation har uppstått
(eller så är en okänd enhet ansluten).
FULL: Du har försökt programmera in fler än 25 spår
eller filer (steg).
No DEVICE: Ingen USB-enhet är ansluten eller så har
den anslutna USB-enheten avlägsnats.
NO DISC: Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller så kan
den ilagda skivan inte spelas upp.
No MEMORY: Ingen minnesenhet har anslutits till det
USB-nav som är anslutet till systemet.
NO STEP: Alla de inprogrammerade spåren har raderats.
NO SUPPORT: En USB-enhet eller iPod-spelare/iPhonetelefon som inte stöds är ansluten eller så är den anslutna
iPod-spelarens/iPhone-telefonens batteri urladdat.
NO TRACK: Det finns inga spelbara filer på USB-enheten
eller cd-skivan.
NOT USED: Den åtgärd du försökte utföra går inte att
utföra under de aktuella omständigheterna.
OVER CURRENT: Systemet har registrerat ett
strömavbrott från en ansluten iPod-spelare/iPhonetelefon eller USB-enhet. Ta bort USB-enheten och
iPod-spelaren/iPhone-telefonen från systemet och
starta systemet igen. Om problemet kvarstår kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
PROTECT: Systemet har registrerat ett strömavbrott.
Koppla bort nätadaptern. Om problemet kvarstår
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
PUSH STOP: Du har tryckt på PLAY MODE  under
uppspelning med cd- eller USB-funktionen.
TIME NG: Uppspelningstimerns start- och sluttider är
inställda på samma klockslag.
Försiktighetsåtgärder
Skivor som KAN spelas upp på systemet
 Ljud-cd-skivor
 Cd-r/cd-rw-skivor (med ljuddata/mp3-filer)
Skivor som INTE kan spelas upp på den här
anläggningen
 CD-ROM
 Cd-r-/cd-rw-skivor som är inspelade i något annat
format än musik-cd-format eller mp3-format enligt
ISO9660 nivå 1/nivå 2, Joliet
 Cd-r-/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet,
cd-r/cd-rw-skivor som har repor eller är smutsiga eller
cd-r/cd-rw-skivor som har spelats in med inkompatibla
inspelningsenheter
 Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rw-skivor
 Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio
Layer-3 (mp3)-filer
 Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga
eller stjärnformade skivor)
 Skivor med fastklistrade tejpbitar, papperslappar eller
etiketter
 Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim
spritt sig utanför etiketten
 Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig när
du tar på den
Anmärkningar om skivor
 Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger
i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.
 Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin eller
thinner, eller med rengöringsmedel eller antistatsprayer
som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
 Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid element och
andra värmekällor. Låt dem inte heller ligga kvar i en
bil som står parkerad i solen.
Om säkerhet
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om systemet inte
ska användas på länge. Håll alltid i kontakten när du
drar ut nätsladden. Dra aldrig i själva sladden.
 Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska
i systemet så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och
låt kvalificerad personal se över systemet innan det
används igen.
 Nätströmskabeln får endast bytas av en kvalificerad
reparatör.
Om placering
 Ställ inte systemet på en lutande yta eller på ett ställe
där den utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning,
eller på ett ställe med dålig ventilation.
 Var försiktig om du ställer systemet på ytor som är
specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish)
eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
 Om systemet flyttas direkt från ett kallt ställe till ett
varmt ställe, eller om det placeras i ett mycket fuktigt
rum, kan det bildas imma på linsen inuti cd-spelaren
så att systemet inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och
låt anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills
imman avdunstat.
Om värmebildning
 Det är normalt att systemet blir varmt medan det används.
 Undvik att röra vid höljet om systemet har använts
länge i ett sträck på hög volym, eftersom höljet då kan
bli mycket varmt.
 Täck inte för ventilationshålen.
Om högtalarsystemet
Högtalarna till det här systemet är inte magnetiskt
avskärmade, vilket kan leda till störningar av bilden på
tv-apparater i närheten. Om det skulle inträffa så stäng
av tv:n, vänta 15–30 minuter, och slå sedan på den igen.
Rengöra höljet
Torka rent systemets hölje med en mjuk duk som fuktats
med mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form
av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, till
exempel thinner, bensin eller sprit.
Specifikationer
Förstärkardelen
Uteffekt (nominell): 4 W + 4 W (8 ohm vid 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde): 5 W + 5 W (8 ohm vid 1 kHz,
10 % THD)
Ingång
AUDIO IN (stereominiuttag): Sensitivitet 900 mV, impedans 47 kohm
Cd-spelardelen
System: Cd-system och digitalt ljudsystem
Laserdiodegenskaper
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*: Lägre än 44,6 μW
* Detta är uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd från objektivlinsens yta på
det optiska pickup-blocket med 7 mm öppning.
Frekvensåtergivning: 20–20 kHz
Signal-/brusförhållande: Bättre än 80 dB
Dynamikomfång: Bättre än 80 dB
Radiodelen
Antenn: FM-trådantenn
AM-ramantenn
FM-radiodelen
Kanalinställningsområde:
87,5–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
AM-radiodelen
Kanalinställningsområde:
531–1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
iPod-/iPhone-delen
Kompatibla iPod-/iPhone-modeller:
 iPod touch, fjärde generationen
 iPod touch, tredje generationen
 iPod touch, andra generationen
 iPod nano, sjätte generationen
 iPod nano, femte generationen (videokamera)
 iPod nano, fjärde generationen (video)
 iPod nano, tredje generationen (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Made for iPod och Made for iPhone innebär att ett elektroniskt tillbehör
har utformats specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone samt att
produkten certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandakrav.
Apple kan inte hållas ansvariga för den här enhetens funktion eller för
uppfyllande av säkerhetsstandarder och föreskrifter. Om du använder
tillbehöret med iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa funktioner.
USB-delen
Bithastighet som stöds:
Mp3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32–320 kbit/s, VBR
WMA: 48–192 kbit/s, VBR
Samplingsfrekvenser:
Mp3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
-port (USB): Typ A, maximal strömstyrka 500 mA
Högtalardelen
Fullbandshögtalare: 80 mm, kontyp
Märkimpedans: 8 ohm
Allmänt
Strömförsörjning:
Nätadapter
Inmatning: 110–240 V AC, 50/60 Hz
Utmatning: DC 9,5 V 1,8 A
Strömförbrukning: 13 W
Yttermått (B × H × D):
Cirka 400 × 197 × 114 mm
Vikt: Cirka 2,4 kg
Huvudenhetens kvantitet: 1 del
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1), nätadapter (1), AM-ramantenn (1),
R6-batterier (AA-storlek) (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement